The Heidelberg Catechism, Palatinate Catechism - Full Text Katechizm w Heidelbergu, Palatynat Katechizm - Pełny tekst

General Information Informacje ogólne

THE CATECHISM, or Method of Instruction in the Christian Religion, as the same is taught in the Reformed Churches and schools in Holland and America (with the Scripture references written out). Katechizm, czy Metoda Instrukcja w religii chrześcijańskiej, jako ten sam uczył się w zreformowanej kościołami i szkołami w Holandii i Ameryki (z odniesieniami do Pisma Świętego napisany obecnie).

Note. Uwaga. This Catechism is fully based on the Scriptures. Katechizm jest w pełni oparte na Piśmie Świętym. The references to Scripture are indicated in parentheses with a letter. Odniesienia do Pisma są wskazane w nawiasach z listu. For example, the letter (a) points to the texts (a) placed after the answer. Na przykład, litery (a) punkty do tekstów (a) umieszczone po odpowiedź. All Scriptures are from the King James Authorized Version of the Bible. Wszystkie Pisma są od autoryzowanego King James Version of the Bible.


(week) 1. (tygodnie) 1. Lord's Day Lord's Day

Question 1. What is thy only comfort in life and death? Pytanie 1. Co to jest tylko twój komfort życia i śmierci?

Answer: That I with body and soul, both in life and death, (a) am not my own, (b) but belong unto my faithful Saviour Jesus Christ; (c) who, with his precious blood, has fully satisfied for all my sins, (d) and delivered me from all the power of the devil; (e) and so preserves me (f) that without the will of my heavenly Father, not a hair can fall from my head; (g) yea, that all things must be subservient to my salvation, (h) and therefore, by his Holy Spirit, He also assures me of eternal life, (i) and makes me sincerely willing and ready, henceforth, to live unto him. Odpowiedź: To ja z ciała i duszy, zarówno w życiu i śmierci, (a) nie jestem moim własnym, (b), ale nalezy sie do mojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wierni; (c) którzy, w jego drogocenną krwią, jest w pełni spełniony dla wszystkich moje grzechy, (d) i dostarczone do mnie ze wszystkich mocy diabła, (e) i tak do mnie zachowuje (f), że bez mojej woli Ojca niebieskiego, włosy nie mogą wchodzić z mojej głowy; (g) tak, że wszystko musi być podporzadkowane do mojego zbawienia, (h) oraz w związku z tym, przez jego Ducha Świętego, On również zapewnia mnie o życie wieczne, (i) i sprawia mi szczerze chętnych i gotowych, odtąd, aż mu żyć. (j)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.14:7 For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. (a) Rom.14: 7 Dla nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Rom.14:8 For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord's. Rom.14: 8 dla tego, czy żyjemy, żyjemy dla Pana; i czy mamy umrzeć, umieramy dla Pana: czy żyjemy w związku z tym, lub umrze, my należymy do Pana. (b) 1 Cor.6:19 What? (b) 1 Cor.6: 19 Jakie? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a wy nie są własne? (c) 1 Cor.3:23 And ye are Christ's; and Christ is God's. (c) 1 Cor.3: 23 i wy zaś Chrystusa, a Chrystus jest Bogiem. Tit.2:14 Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Tit.2: 14 który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. (d) 1 Pet.1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers; 1 Pet.1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot: 1 John 1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. (d) 1 Pet.1: 18 Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, 1 Pet.1: 19, ale z drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka bez skazy i bez skazy: 1 Jana 1:7 Ale jeżeli my chodzimy w światłości, jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jeden z inną, i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, cleanseth z nami wszelkiego grzechu. 1 John 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 1 Jana 2:2, a On jest przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świat. 1 John 2:12 I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. 1 Jana 2:12 Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. (e) Heb.2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; 1 John 3:8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. (e) Heb.2: 14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, on również sam również brał udział w tym samym, że poprzez śmierć może on zniszczyć go, że miał władzę nad śmiercią, to jest diabeł; 1 Jana 3:8 Kto popełnia grzech, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł grzeszy od początku. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. W tym celu Syn Boży objawił, że on może zniszczyć dzieła diabła. John 8:34 Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin. Jana 8:34 Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. John 8:35 And the servant abideth not in the house for ever: but the Son abideth ever. Jana 8:35 A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. John 8:36 If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Jana 8:36 Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. (f) John 6:39 And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. (f) John 6:39 Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. John 10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Jana 10:28 A daję im życie wieczne, a oni nigdy nie zginie, nie ma kto zrywać ich z mojej ręki. 2 Thess.3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. 2 Thess.3: 3 Ale Pan jest wierny, którzy są utwierdzi was, i was od zła. 1 Pet.1:5 Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time. 1 Pet.1: 5 Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. (g) Matt.10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? (g) Matt.10: 29 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za grosz? and one of them shall not fall on the ground without your Father. a jeden z nich nie spadnie na ziemię bez Ojca waszego. Matt.10:30 But the very hairs of your head are all numbered. Matt.10: 30 U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Matt.10:31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows. Matt.10: 31 Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Luke 21:18 But there shall not an hair of your head perish. Łukasza 21:18 Ale włos z głowy wam nie zginie. (h) Rom.8:28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. (h) Rom.8: 28 i wiemy, że wszystkie rzeczy wspólnie pracować dla dobra ich, że miłość Boga, którzy do nich są nazywane zgodnie z jego przeznaczeniem. (i) 2 Cor.1:20 For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us. (i) 2 Cor.1: 20 dla wszystkich obietnic Bożych, w Nim są tak, w Nim i Amen, ku chwale Bożej przez nas. 2 Cor.1:21 Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God; 2 Cor.1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. 2 Cor.1: 21, które teraz on stablisheth nas wespół z wami w Chrystusie, a On nas namaścił, jest Bóg; 2 Cor.1: 22 On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. 2 Cor.5:5 Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. 2 Cor.5: 5 teraz, że ma on uczynił dla nas jest rzeczą samego Boga, którzy również dał nam earnest z Ducha. Eph.1:13 In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise, Eph.1:14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. Eph.1: 13 W Nim także wy zaufanych, po wysłuchaniu tego, co słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu: w których również po tym, że wy, wy były zaplombowane, że z Ducha Świętego obietnicy, Eph.1: 14, który earnest jest nasze dziedzictwo, aż do umorzenia nabytych w posiadaniu, ku chwale Jego chwały. Rom.8:16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: (j) Rom.8:14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Rom.8: 16 Duch nosi się świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi: (j) Rom.8: 14 Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. 1 John 3:3 And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. 1 Jana 3:3 Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Question 2. How many things are necessary for thee to know, that thou, enjoying this comfort, mayest live and die happily? Pytanie 2. Jak wiele rzeczy jest dla ciebie niezbędne, aby wiedzieć, że ty, korzystających z tego komfortu, mógł żyć i umrzeć szczęśliwie?

Answer: Three; (a) the first, how great my sins and miseries are; (b) the second, how I may be delivered from all my sins and miseries; (c) the third, how I shall express my gratitude to God for such deliverance. Odpowiedź: Trzy (a) w pierwszym, jak i wielkie moje grzechy są miseries; (b) z drugiej strony, jak mogą być dostarczane od wszystkich moich grzechów i miseries; (c) po trzecie, jak się wyrazić moją wdzięczność dla Boga dla takich wybawienie. (d)

Footnotes Przypisy

(a) Matt.11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. (a) Matt.11: 28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Matt.11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. Matt.11: 29 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Matt.11:30 For my yoke is easy, and my burden is light. Matt.11: 30 Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Luke 24:46 And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day: Luke 24:47 And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Łukasza 24:46 i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, 24:47 Luke A, że nawrócenie i odpuszczenie grzechów należy głosił w jego nazwisko wśród wszystkim narodom, począwszy od Jerozolima. Luke 24:48 And ye are witnesses of these things. Łukasza 24:48 Wy jesteście świadkami tego. 1 Cor.6:11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. 1 Cor.6: 11 A takimi byli niektórzy z was, lecz wy są myte, lecz wy jesteście uświęceni, ale wy jesteście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa, i przez Ducha Boga naszego. Tit.3:3 For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. Tit.3: 3 Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Tit.3:4 But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared, Tit.3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost; Tit.3:6 Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour; Tit.3:7 That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Tit.3: 4 Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, Tit.3: 5 nie działa sprawiedliwości, które musimy zrobić, ale według swego miłosierdzia on zapisany nas przez obmycie odradzające, i odnawiające w Duchu Świętym; Tit.3: 6 którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, Tit.3: 7 abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. (b) John 9:41 Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth. (b) Jana 9:41 Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal. John 15:22 If I had not come and spoken unto them, they had not had sin: but now they have no cloke for their sin. John 15:22 Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają cloke za ich grzech. (c) John 17:3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. (c) Jan 17:3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Acts 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Dz 4:12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Acts 10:43 To him (Jesus) give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Akty 10:43 Aby go (Jezusa) udziela wszystkich proroków świadkiem, że poprzez jego imię, kto w Niego wierzy, otrzymuje odpuszczenie grzechów. (d) Eph.5:8 For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light: Eph.5:9 (For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;) Eph.5:10 Proving what is acceptable unto the Lord. (d) Eph.5: 8 Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Eph.5: 9 (Do owoców Ducha Świętego jest w dobroć i sprawiedliwość i prawda; ) Eph.5: 10 Badajcie, co jest miłe Panu. Eph.5:11 And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Eph.5: 11 i nie mają stypendium z unfruitful czynach ciemności, lecz reprove im. 1 Pet.2:9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light: 1 Pet.2:10 Which in time past were not a people, but are now the people of God: which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. 1 Pet.2: 9 Ale wy jesteście wybranym generacji, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, specyficznych ludzi, abyście pokażę o chwale którzy Go On was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła wspaniałe: 1 Pet.2 : 10, które w przeszłości nie były czasem ludzi, ale są teraz ludzie Bożym, które nie są uzyskiwane miłosierdzia, ale teraz uzyskał miłosierdzia. Rom.6:1 What shall we say then? Rom.6: 1 Cóż więc powiemy? Shall we continue in sin, that grace may abound? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Rom.6:2 God forbid. Rom.6: 2 broń Boże. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein? Jak mamy się, że są umarliście dla grzechu, żyć dłużej w nim? Rom.6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Rom.6: 12 Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Rom.6:13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Rom.6: 13 Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu.


The First Part - Of The Misery Of Man Pierwsza część - o Misery Of Man


(week) 2. (tygodnie) 2. Lord's Day Lord's Day


Question 3. Whence knowest thou thy misery? Pytanie 3. Whence wiesz, ty, twój nędzy?

Answer: Out of the law of God. Odpowiedź: Z prawa Bożego. (a)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.3:20 Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin. (a) Rom.3: 20 Dlatego przez czyny z prawem, nie ciałem być uzasadnione w jego oczach: przez prawo jest poznanie grzechu.


Question 4. What does the law of God require of us? Pytanie 4. Czym zajmuje się prawo wymagać od nas Bóg?

Answer: Christ teaches us that briefly, Matt. Odpowiedź: Chrystus uczy nas, że na krótko, Matt. 22:37-40, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first and the great commandment; and the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets." 22:37-40 "Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem i ze wszystkich twoja siła. Jest to pierwsze i wielkie przykazanie, a drugi jest jak do niego, Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. " (a)

Footnotes Przypisy

(a) Deut.6:5 And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. (a) Deut.6: 5 Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Lev.19:18 Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the LORD. Lev.19: 18 Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan! Mark 12:30 And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment. Mark 12:30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Luke 10:27 And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself. Łukasza 10:27 A on odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim wytrzymałość i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego.


Question 5. Canst thou keep all these things perfectly? Pytanie 5. Czy ty zachować wszystkie te rzeczy idealnie?

Answer: In no wise; (a) for I am prone by nature to hate God and my neighbour.(b) Odpowiedź: W żadnym mądry (a) Ja jestem z natury skłonne do nienawiści i Bóg mój sąsiad. (B)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.3:10 As it is written, There is none righteous, no, not one: Rom.3:20 Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin. (a) Rom.3: 10 jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, Rom.3: 20 Dlatego przez czyny z prawem, nie ciałem być uzasadnione w jego oczach: przez prawo jest znajomość grzechu. Rom.3:23 For all have sinned, and come short of the glory of God; 1 John 1:8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Rom.3: 23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 1 Jana 1:8 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. 1 John 1:10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. 1 Jana 1:10 Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. (b) Rom.8:7 Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. (b) Rom.8: 7 A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. Eph.2:3 Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others. Eph.2: 3 Wśród nich również mieliśmy rozmowę w czasie ostatnich w żądz naszego ciała, spełniając pragnienia ciała i umysłu, charakter i zostały przez dzieci z gniewu, tak jak inni. Tit.3:3 For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. Tit.3: 3 Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Gen.6:5 And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Gen.6: 5 A Bóg widział, że niegodziwość człowieka był wielki na ziemi, i że każdy z wyobraźnią myśli jego serca była ciągle tylko zło. Gen.8:21 And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done. Gen.8: 21 A Pan smelled jako miłą woń, a Pan powiedział w swoim sercu, byś znów nie będzie więcej ziemi dla dobra człowieka, dla wyobraźni serce człowieka jest złe od jego młodości, nie będę ponownie pobiję więcej życia wszystko, co mam zrobić. Jer.17:9 The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it? Jer.17: 9 Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne, i rozpaczliwie bezbożnego: którzy mogą wiedzieć? Rom.7:23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Rom.7: 23 W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach.


(week) 3. (tygodnie) 3. Lord's Day Lord's Day


Question 6. Did God then create man so wicked and perverse? Pytanie 6. Bóg następnie utworzyć człowiek tak bezbożnych i perwersyjne?

Answer: By no means; but God created man good, (a) and after his own image, (b) in true righteousness and holiness, that he might rightly know God his Creator, heartily love him and live with him in eternal happiness to glorify and praise him. Odpowiedź: By nie oznacza, lecz Bóg stworzył człowieka dobrego, (a) i po jego własny obraz, (b) w sprawiedliwości i prawdziwej świętości, że może słusznie poznania Boga swego Stwórcy, serdecznie mu miłość i żyć z Nim w wiecznej szczęśliwości do uwielbienia i wychwala go. (c)

Footnotes Przypisy

(a) Gen.1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. (a) Gen.1: 31 A Bóg widział, że wszystko uczynił, i oto było bardzo dobrze. And the evening and the morning were the sixth day. I tak upłynął wieczór i poranek był szósty dzień. (b) Gen.1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. (b) Gen.1: 26 A Bóg rzekł: Niechaj nam się człowiek w nasz wizerunek, po nasze podobieństwo, a niech mają panowanie nad rybami morskimi i nad ptactwa w powietrzu, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad każdą rzeczą, że creepeth pełzającą po ziemi. Gen.1:27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them. Gen.1: 27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (c) Col.3:9 Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds; Col.3:10 And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him: Eph.4:23 And be renewed in the spirit of your mind; Eph.4:24 And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. (c) Col.3: 9 Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, Col.3: 10 i przyoblekli nowego człowieka, który jest odnowiony w wiedzy po nim wizerunek że go stworzył: Eph.4: 23 odnawiać się duchem w waszym myśleniu Eph.4: 24 i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. 2 Cor.3:18 But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. 2 Cor.3: 18 My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.


Question 7. Whence then proceeds this depravity of human nature? Pytanie 7. Whence następnie ten depravity natury ludzkiej?

Answer: From the fall and disobedience of our first parents, Adam and Eve, in Paradise; (a) hence our nature is become so corrupt, that we are all conceived and born in sin. Odpowiedź: Od upadku i nieposłuszeństwa naszych pierwszych rodziców, Adama i Ewy w Raju (a) w związku z tym nasz charakter jest stały się na tyle uszkodzony, że wszyscy jesteśmy pomyślany i urodził się w grzechu. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Genesis 3. (a) 3 Genesis. Rom.5:12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned: Rom.5:18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. ROM .5: 12 Dlatego, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i to śmierci przeszedł na wszystkich ludzi, że wszyscy zgrzeszyli: ROM .5: 18 Dlatego też jak przez przestępstwo jednego wyroku przyszedł na wszystkich ludzi na potępienie, tak przez sprawiedliwość jednego wolnego daru przyszedł na wszystkich ludzi aż do uzasadnienia życia. Rom.5:19 For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. ROM .5: 19 Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. (b) Ps.51:5 Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me. (b) Ps.51: 5 Oto shapen w nieprawość, a grzech nie w mojej matki do mnie wyobrazić. Gen.5:3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth: Gen.5: 3 Adam miał sto trzydzieści lat, miał syna we własnym podobieństwo, po jego obraz, i dała mu imię Set:


Question 8. Are we then so corrupt that we are wholly incapable of doing any good, and inclined to all wickedness? Pytanie 8. Czy tak uszkodzona, a następnie, że jesteśmy całkowicie niezdolna do jakiejkolwiek czyniąc dobro, i pochylona do wszystkich niegodziwości?

Answer: Indeed we are; (a) except we are regenerated by the Spirit of God. Odpowiedź: W rzeczywistości jesteśmy (a) z wyjątkiem jesteśmy regenerowane przez Ducha Bożego. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Gen.8:21 The imagination of man's heart is evil from his youth; John 3:6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. (a) Gen.8: 21 wyobraźni serce człowieka jest złe od jego młodości; Jana 3:6 To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Gen.6:5 And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Gen.6: 5 A Bóg widział, że niegodziwość człowieka był wielki na ziemi, i że każdy z wyobraźnią myśli jego serca była ciągle tylko zło. Job 14:4 Who can bring a clean thing out of an unclean? Praca 14:4 Któż czystym uczyni skalane? not one. nie. Job 15:14 What is man, that he should be clean? Praca 15:14 Co to jest człowiek, że powinien on być czysty? and he which is born of a woman, that he should be righteous? On, który narodził się z kobietą, że powinien on być sprawiedliwy? Job 15:16 How much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water? Praca 15:16 Ile więcej abominable i filthy jest człowiek, który pije nieprawość jak wodę? Job 15:35 They conceive mischief, and bring forth vanity, and their belly prepareth deceit. Praca 15:35 Kto krzywdę pocznie, ten rodzi nieszczęście, gdyż wnętrze gotuje mu zawód. Isa.53:6 All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the LORD hath laid on him the iniquity of us all. Isa.53: 6 Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. (b) John 3:3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. (b) 3:3 John W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego. John 3:5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Jana 3:5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 1 Cor.12:3 Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. 1 Cor.12: 3 Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: Niech Jezus będzie przeklęty! Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. 2 Cor.3:5 Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency is of God; 2 Cor.3: 5, że nie są wystarczające, aby myśleć o sobie coś z siebie, ale nasz jest wystarczalności Boga;


(week) 4. (tygodnie) 4. Lord's Day Lord's Day


Question 9. Does not God then do injustice to man, by requiring from him in his law, that which he cannot perform? Pytanie 9. Nie ma wtedy zrobić niesprawiedliwości Boga do człowieka, poprzez wymaganie od niego w jego prawa, co nie może on wykonywać?

Answer: Not at all; (a) for God made man capable of performing it; but man, by the instigation of the devil, (b) and his own wilful disobedience, (c) deprived himself and all his posterity of those divine gifts. Odpowiedź: Nie na wszystkich; (a) w odniesieniu do Boga, który stał się człowiekiem zdolny do wykonywania go, lecz człowieka, zainicjowany przez diabła, (b) i własną umyślnego nieposłuszeństwa, (c) pozbawiony siebie i wszystkich jego potomstwa tych boskich darów .

Footnotes Przypisy

(a) Eph.4:24 And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. (a) Eph.4: 24 i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Eccl.7:29 Lo, this only have I found, that God hath made man upright; but they have sought out many inventions. Eccl.7: 29 Tylko, oto co stwierdziłem: Bóg uczynił ludzi prawymi, lecz oni szukają rozlicznych wybiegów. (b) John 8:44 Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. (b) Jana 8:44 Wy jesteście z waszego ojca diabła, i żądz swojego ojca, będziecie robić. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. On był zabójcą od początku, a nie mieszkać w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it. Kiedy mówi kłamstwo, mówi o własnej, bo jest kłamcą i ojcem. 2 Cor.11:3 But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. 2 Cor.11: 3 Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Gen.3:4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die: (c) Gen.3:6 And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat. Gen.3: 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! (C) Gen.3: 6 A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo jest dobre do żywności, oraz że był on przyjemny dla oczu, i drzewa, które mają być pożądane, aby jeden mądry, wzięła z owocu jego, i jadł, i dał również aż z jej mężem, a on jadł. Rom.5:12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned: Gen.3:13 And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? ROM .5: 12 Dlatego, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i to śmierci przeszedł na wszystkich ludzi, że wszyscy zgrzeszyli: Gen.3: 13 Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Co to jest, że ty zrobić? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. A wtedy ta kobieta powiedziała, węża Zwiodlo Mnie, a Ja jedli. 1 Tim.2:13 For Adam was first formed, then Eve. 1 Tim.2: 13 Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem Ewa. 1 Tim.2:14 And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. 1 Tim.2: 14 I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo.


Question 10. Will God suffer such disobedience and rebellion to go unpunished? Pytanie 10. Czy Bóg cierpi takie nieposłuszeństwo i bunt na bezkarne?

Answer: By no means; but is terribly displeased (a) with our original as well as actual sins; and will punish them in his just judgment temporally and eternally, (b) as he has declared, "Cursed is every one that continueth not in all things, which are written in the book of the law, to do them." Odpowiedź: By nie oznacza, ale jest strasznie displeased (a) z pierwotnym, jak również rzeczywiste grzechy, i karać będzie ich tylko w swoim wyroku czasowego i odwiecznie, (b) jako on zadeklarował, "Niech każdy ma, że nie trwa we wszystkich rzeczy, które są opisane w książce z prawem, do nich. " (c)

Footnotes Przypisy

(a) Gen.2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. (a) Gen.2: 17 ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Rom.5:12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned: (b) Ps.5:5 The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity. ROM .5: 12 Dlatego, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i to śmierci przeszedł na wszystkich ludzi, że wszyscy zgrzeszyli: (b) Ps.5: 5 głupim nie stoją w twoich oczu: Ty hatest wszystkich pracowników winy. Ps.50:21 These things hast thou done, and I kept silence; thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself: but I will reprove thee, and set them in order before thine eyes. Ps.50: 21 Ty te rzeczy zrobić, a ja na bieżąco milczenia; ty thoughtest, że byłem zupełnie taki sam jak jeden, ale będę reprove ciebie, i ustawić je w kolejności przed oczy. Nah.1:2 God is jealous, and the LORD revengeth; the LORD revengeth, and is furious; the LORD will take vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies. Nah.1: 2 Bóg jest zazdrosny, a Pan revengeth; Pan revengeth i furious; Pan zemstę na jego wrogowie, a on reserveth gniew na wrogów. Exod.20:5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; Exod.34:7 Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. Exod.20: 5 Nie będziesz oddawał pokłonu ich do siebie, ani nie służą im: Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, tylko karze grzechy ojców na dzieci aż do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą; Exod.34: 7 Prowadzenie miłosierdzie dla tysięcy, wytrzymałym winy i grzech i grzech, i że będzie w żaden sposób jasny grzeszników, tylko karze grzechy ojców na dzieci i na dzieci dzieci, aż do trzeciego i czwartego generacji. Rom.1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness; Eph.5:6 Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Rom.1: 18 Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszystkich ungodliness i nieprawości ludzi, którzy posiadają prawdę w nieprawości; Eph.5: 6 Niechaj was nikt nie zwodził z próżno słów: z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów buntu. Heb.9:27 And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment: (c) Deut.27:26 Cursed be he that confirmeth not all the words of this law to do them. Heb.9: 27 A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (c) Deut.27: 26 Przeklęty, kto confirmeth, że nie wszystkie słowa tego prawa do nich. And all the people shall say, Amen. A cały lud powie: Amen. Gal.3:10 For as many as are of the works of the law are under the curse: for it is written, Cursed is every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Gal.3: 10 Na ile są prace z prawa na mocy klątwy: Napisane jest, Niech się każdy trwa, że nie we wszystkich rzeczy, które są zapisane w księdze prawo do nich.


Question 11. Is not God then also merciful? Pytanie 11. Czy to nie Bóg miłosierny również wtedy?

Answer: God is indeed merciful, (a) but also just; (b) therefore his justice requires, that sin which is committed against the most high majesty of God, be also punished with extreme, that is, with everlasting punishment of body and soul. Odpowiedź: Bóg jest miłosierny rzeczywiście (a), ale także (b) w związku z tym jego sprawiedliwości wymaga, że grzech, który jest wobec Najwyższego majestatu Boga, jest również karane z ekstremalnymi, to wieczne z ciała i kara dusza.

Footnotes Przypisy

(a) Exod.34:6 And the LORD passed by before him, and proclaimed, The LORD, The LORD God, merciful and gracious, longsuffering, and abundant in goodness and truth, Exod.34:7 Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. (a) Exod.34: 6 Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, Exod.34: 7 Prowadzenie miłosierdzie dla tysięcy, wybaczając nieprawość i grzech i grzech, i że będzie w żaden sposób jasny grzeszników, tylko karze grzechy ojców na dzieci i na dzieci dzieci, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Exod.20:6 And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. Exod.20: 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (b) Ps.7:9 Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous God trieth the hearts and reins. (b) Ps.7: 9 Oh niech zło grzesznika dobiegła końca, lecz po prostu ustalić: do prawego serca doswiadcza Boga i steru. Exod.20:5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; Exod.23:7 Keep thee far from a false matter; and the innocent and righteous slay thou not: for I will not justify the wicked. Exod.20: 5 Nie będziesz oddawał pokłonu ich do siebie, ani nie służą im: Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, tylko karze grzechy ojców na dzieci aż do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą; Exod.23: 7 Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie uniewinnię nieprawego. Exod.34:7 Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. Exod.34: 7 Prowadzenie miłosierdzie dla tysięcy, wytrzymałym winy i grzech i grzech, i że będzie w żaden sposób jasny grzeszników, tylko karze grzechy ojców na dzieci i na dzieci dzieci, aż do trzeciego i czwartego generacji. Ps.5:5 The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity. Ps.5: 5 głupim nie stoją w twoich oczach: Ty hatest wszystkich pracowników winy. Ps.5:6 Thou shalt destroy them that speak leasing: the LORD will abhor the bloody and deceitful man. Ps.5: 6 Będziesz zniszczyć tych, którzy mówią leasingu: Pan abhor krwawemu i oszukańcze człowieka. Nah.1:2 God is jealous, and the LORD revengeth; the LORD revengeth, and is furious; the LORD will take vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies. Nah.1: 2 Bóg jest zazdrosny, a Pan revengeth; Pan revengeth i furious; Pan zemstę na jego wrogowie, a on reserveth gniew na wrogów. Nah.1:3 The LORD is slow to anger, and great in power, and will not at all acquit the wicked: the LORD hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. Nah.1: 3 Pan jest nieskory do gniewu i wielki w mocy, a nie na uregulowanie wszystkich grzeszników: Pan swój sposób na huragan i burzę, a chmury kurzu są jego nogi.


The Second Part - Of Man's Deliverance Druga część - człowieka Deliverance


(week) 5. (tygodnie) 5. Lord's Day Lord's Day


Question 12. Since then, by the righteous judgment of God, we deserve temporal and eternal punishment, is there no way by which we may escape that punishment, and be again received into favour? Pytanie 12. Od tamtej pory, przez sprawiedliwy wyrok Boży, zasługują na czasowy i wieczne kary, nie ma sposobu, za pomocą którego możemy uciec, że kara, i ponownie otrzymała na korzyść?

Answer: God will have his justice satisfied: (a) and therefore we must make this full satisfaction, either by ourselves, or by another. Odpowiedź: Bóg ma swoje sprawiedliwości spełnione: (a) w związku z tym musimy dokonać tego pełną satysfakcję, albo przez samych siebie, lub przez innego. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Gen.2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. (a) Gen.2: 17 ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Exod.20:5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; Exod.23:7 Keep thee far from a false matter; and the innocent and righteous slay thou not: for I will not justify the wicked. Exod.20: 5 Nie będziesz oddawał pokłonu ich do siebie, ani nie służą im: Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, tylko karze grzechy ojców na dzieci aż do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą; Exod.23: 7 Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie uniewinnię nieprawego. Ezek.18:4 Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die. Ezek.18: 4 Oto wszystkie dusze są moje, jak dusza ojca, tak również dusza jest mój syn: dusza, która grzeszy, umrze. Matt.5:26 Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing. Matt.5: 26 Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. 2 Thess.1:6 Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you; Luke 16:2 And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? 2 Thess.1: 6 Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, Łukasza 16:2 A wezwał go i rzekł do niego: Jak to słyszę, że taki z ciebie? give an account of thy stewardship; for thou mayest be no longer steward. wziąć pod uwagę twego zarządu, bo już nie mógł być rządcą. (b) Rom.8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh: Rom.8:4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. (b) Rom.8: 3 Do czego prawo nie może zrobić, aby był on słaby poprzez ciało, Bóg wysyłania własnego Syna na podobieństwo grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech w ciele: Rom.8 : 4, że sprawiedliwość z prawem mogą być spełnione w nas, którzy nie chodzą po ciele, ale od Ducha Świętego.


Question 13. Can we ourselves then make this satisfaction? Pytanie 13. Czy możemy się następnie dokonać tego satysfakcję?

Answer: By no means; but on the contrary we daily increase our debt. Odpowiedź: By nie oznacza, lecz wręcz przeciwnie, nasze codzienne wzrost zadłużenia. (a)

Footnotes Przypisy

(a) Job 9:2 I know it is so of a truth: but how should man be just with God? (a) oferty 9:2 Wiem, że jest tak na prawdę, ale w jaki sposób człowiek powinien być tylko z Bogiem? Job 9:3 If he will contend with him, he cannot answer him one of a thousand. Praca 9:3 Gdyby się ktoś z Nim prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc. Job 15:15 Behold, he putteth no trust in his saints; yea, the heavens are not clean in his sight. Praca 15:15 Oto stawia nie ufać w Jego świętym, tak, niebiosa nie są czyste w jego oczach. Job 15:16 How much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water? Praca 15:16 Ile więcej abominable i filthy jest człowiek, który pije nieprawość jak wodę? Job 4:18 Behold, he put no trust in his servants; and his angels he charged with folly: Job 4:19 How much less in them that dwell in houses of clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth? Praca 4:18 Oto zaufania nie włożył w jego pracowników; on i jego aniołowie za bezeceństwa: Praca 4:19 Ile mniej w nich, którzy mieszkają w domach glinianych, których podstawą jest w kurzu, które są kruszone przed Ćma? Ps.130:3 If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Ps.130: 3 Jeśli Ty, Panie, powiedzieć znak winy, Panie, którzy staną? Matt.6:12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors. Matt.6: 12 i przebacz nam nasze długi, jak nam wybaczyć naszym dłużnikom. Matt.18:25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made. Matt.18: 25 Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Matt.16:26 For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Matt.16: 26 Bo cóż jest człowiek zyskałaby, gdyby się zdobyć cały świat, i duszy swej szkodę poniósł? or what shall a man give in exchange for his soul? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?


Question 14. Can there be found anywhere, one, who is a mere creature, able to satisfy for us? Pytanie 14. Czy nie można znaleźć nigdzie, jeden, którzy się jedynie stworzeniem, zdolnym do spełnienia dla nas?

Answer: None; for, first, God will not punish any other creature for the sin which man has committed; (a) and further, no mere creature can sustain the burden of God's eternal wrath against sin, so as to deliver others from it. Odpowiedź: Nie, bo, po pierwsze, Bóg nie będzie karać wszelkich innych stworzeń na grzech człowieka, która zobowiązała; (a) i dalszych, nie może samo stworzenie utrzymania ciężaru wiecznego gniewu Bożego przeciw grzechowi, tak aby inni z niego wydaje . (b)

Footnotes Przypisy

(a) Ezek.18:4 Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die. (a) Ezek.18: 4 Oto wszystkie dusze są moje, jak dusza ojca, tak również dusza jest mój syn: dusza, która grzeszy, umrze. Gen.3:17 And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life; Heb.2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; Heb.2:15 And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Gen.3: 17 i do Adama rzekł: Ponieważ ty ku wysłuchał głosu twoją żoną, hast i zjadłeś z drzewa, które nakazał ci, mówiąc: Nie będziesz z niego jeść: Cursed jest podłożem dla twojego dobra; w bólu będziesz je spożywać po wszystkie dni twego życia; Heb.2: 14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, on również sam również brał udział w tym samym, że poprzez śmierć mógł go zniszczyć , który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabeł; Heb.2: 15 i wydaje im którzy przez bojaźń śmierci ich życia były przedmiotem niewoli. Heb.2:16 For verily he took not on him the nature of angels; but he took on him the seed of Abraham. Heb.2: 16 Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Heb.2:17 Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Heb.2: 17 Dlatego wszystko w jej behoved mu się jak do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. (b) Nah.1:6 Who can stand before his indignation? (b) Nah.1: 6 Kto może stanąć przed jego oburzenie? and who can abide in the fierceness of his anger? i którzy mogą trwać w fierceness jego gniew? his fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him. Jego wściekłość rozlewa się jak ogień, a skały są rzucona przez niego. Ps.130:3 If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Ps.130: 3 Jeśli Ty, Panie, powiedzieć znak winy, Panie, którzy staną?


Question 15. What sort of a mediator and deliverer then must we seek for? Pytanie 15. Jakiego rodzaju mediatora i wybawiciela następnie musi nas szukać?

Answer: For one who is very man, and perfectly (a) righteous; (b) and yet more powerful than all creatures; that is, one who is also very God. Odpowiedź: W przypadku jednego którzy są bardzo człowiek, i doskonale (a) sprawiedliwy; (b) i jeszcze bardziej zaawansowane niż we wszystkich stworzeń, że jest jeden którzy są również bardzo Boga. (c)

Footnotes Przypisy

(a) 1 Cor.15:21 For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. (a) 1 Cor.15: 21 W, ponieważ przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka przyszedł także zmartwychwstania. Jer.33:16 In those days shall Judah be saved, and Jerusalem shall dwell safely: and this is the name wherewith she shall be called, The LORD our righteousness. Jer.33: 16 W owych dniach Juda ma być zapisane, a Jerozolima będzie mieszkać bezpiecznie, a jest to nazwa, którą będzie nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Isa.53:9 And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Isa.53: 9 I uczynił jego grobu z grzeszników, i bogatych w jego śmierci, gdyż uczynił nie przemoc, nie było żadnych oszustwa w jego ustach. 2 Cor.5:21 For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him. 2 Cor.5: 21, bo mu się grzechem dla nas, którzy nie znał grzechu, abyśmy się w sprawiedliwość Bożą w Nim. (b) Heb.7:26 For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens; Heb.7:16 Who is made, not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life. (b) Heb.7: 26 dla takiego arcykapłana stało z nami, którzy są święte, nieszkodliwe, undefiled, oddzielony od grzeszników, i wyższa niż niebiosa; Heb.7: 16 Kto jest, a nie po prawo do carnal przykazaniem, ale po moc w nieskończoną życia. (c) Isa.7:14 Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel. (c) Isa.7: 14 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. Isa.9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. Isa.9: 6 dla dziecka nam się narodziło, Syn nam jest dany, a rząd się na jego ramieniu, a jego nazwa Wonderful, Counsellor, potężny Bóg, Odwieczny Ojciec, Książę Pokój. Rom.9:5 Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Rom.9: 5 Czyj to ojcowie, jak i komu dotyczące skierował ciało Chrystusa, którzy są ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Jer.23:5 Behold, the days come, saith the LORD, that I will raise unto David a righteous Branch, and a King shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Jer.23: 5 Oto nadchodzą dni, mówi Pan, że będzie podnosił Dawidowi prawy oddziału, a król będzie królował i prosperować i wykonanie wyroku i sprawiedliwość na ziemi. Jer.23:6 In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely: and this is his name whereby he shall be called, THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS. Jer.23: 6 W jego dniach Juda będzie zbawiony, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie i to jest jego nazwa, którą nazywa się, Pan naszą sprawiedliwością. Luke 11:22 But when a stronger than he (a stromg man armed) shall come upon him, and overcome him, he taketh from him all his armour wherein he trusted, and divideth his spoils. Łukasza 11:22 Lecz gdy mocniejszy od niego (a stromg człowiek zbrojnych) przyjdzie na niego i go pokonać, on wziął od niego wszystkie jego zbroi gdzie on zaufanym, a jego divideth psują.


(week) 6. (tygodnie) 6. Lord's Day Lord's Day


Question 16. Why must he be very man, and also perfectly righteous? Pytanie 16. Dlaczego musi on być bardzo człowieka, a także doskonale sprawiedliwy?

Answer: Because the justice of God requires that the same human nature which has sinned, should likewise make satisfaction for sin; (a) and one, who is himself a sinner, cannot satisfy for others. Odpowiedź: Ponieważ sprawiedliwości Bożej, że wymaga tego samego człowieka, który ma charakter zgrzeszył, powinien również dokonać satysfakcja dla grzechu (a) i jeden, którzy się jest grzesznikiem, nie może spełniać dla innych. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Ezek.18:4 Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die. (a) Ezek.18: 4 Oto wszystkie dusze są moje, jak dusza ojca, tak również dusza jest mój syn: dusza, która grzeszy, umrze. Ezek.18:20 The soul that sinneth, it shall die. Ezek.18: 20 Dusza, że grzeszy, umrze. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Syn nie ponosi winy ojca, ani ojciec ponosi winy syna: sprawiedliwość sprawiedliwych się na niego, i zło bezbożnych jest na niego. Rom.5:12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned: Rom.5:15 But not as the offence, so also is the free gift. ROM .5: 12 Dlatego, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i to śmierci przeszedł na wszystkich ludzi, że wszyscy zgrzeszyli: ROM .5: 15, ale nie jako przestępstwo, tak też jest wolnego daru. For if through the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. W przypadku, gdy przestępstwo, za pośrednictwem jednego wiele się martwe, dużo więcej łaski Bożej, a przez dar łaski, która jest przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, aż On abounded wiele. Rom.5:18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. ROM .5: 18 A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. 1 Cor.15:21 For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. 1 Cor.15: 21 W, ponieważ przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka przyszedł także zmartwychwstania. Heb.2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; Heb.2:15 And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Heb.2: 14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, on również sam również brał udział w tym samym, że poprzez śmierć może on zniszczyć go, że miał władzę nad śmiercią, to jest diabeł; Heb.2 : 15 i wydaje im którzy przez bojaźń śmierci ich życia były przedmiotem niewoli. Heb.2:16 For verily he took not on him the nature of angels; but he took on him the seed of Abraham. Heb.2: 16 Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. 1 Pet.3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: Isa.53:3 He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and we hid as it were our faces from him; he was despised, and we esteemed him not. 1 Pet.3: 18 Chrystus bowiem również raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga, jest skazany na śmierć w ciele, ale quickened przez Ducha Świętego: Isa.53: 3 On jest pogardzie i odrzucone mężczyzn; człowiekiem cierpienia, smutek i zapoznania się z: a my go ukryli jako były nasze twarze od niego; był w pogardzie, a my go nie szanowane. Isa.53:4 Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Isa.53: 4 Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Isa.53:5 But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed. Isa.53: 5 Lecz On był przebity za nasze rannych, był bruised za nasze grzechy: kara naszego pokoju spoczywała na Nim, z Jego ranach jest nasze zdrowie. Isa.53:10 Yet it pleased the LORD to bruise him; he hath put him to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand. Isa.53: 10 Jednak Pan zadowolony z niego bruise; On umieścił go na smutek: gdy będziesz się jego dusza na ofiarę za grzechy, on zobaczyć jego potomstwo, on przedłużyć jego dni, i przyjemność z Panem będzie prosperować w ręku. Isa.53:11 He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities. Isa.53: 11 On czuwa z travail jego duszy, i są zadowoleni: jego wiedza jest mój prawy sługa uzasadnić wiele, bo noszą ich winy. (b) Heb.7:26 For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens; Heb.7:27 Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's: for this he did once, when he offered up himself. (b) Heb.7: 26 dla takiego arcykapłana stało z nami, którzy są święte, nieszkodliwe, undefiled, oddzielony od grzeszników, i wyższa niż niebiosa; Heb.7: 27 Kto nie potrzebuje codziennie, jak inni arcykapłani, do oferty na ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem do ludzi: w tym roku nie raz, kiedy ofiarując samego siebie. Ps.49:7 None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him: Ps.49:8 (For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth for ever:) 1 Pet.3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: Ps.49: 7 Żaden z nich nie mogą w dowolny sposób odkupić swego brata ani dać Bogu na okup za niego: Ps.49: 8 (dla odkupienia ich dusza jest cenne, i na wieki ceaseth:) 1 Pet. 3:18 Chrystus bowiem również raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga, jest skazany na śmierć w ciele, ale quickened przez Ducha Świętego:


Question 17. Why must he in one person be also very God? Pytanie 17. Dlaczego musi on w jednej osobie jest bardzo Bóg?

Answer: That he might, by the power of his Godhead (a) sustain in his human nature, (b) the burden of God's wrath; (c) and might obtain for, and restore to us, righteousness and life. Odpowiedź: To on może, przez moc jego Godhead (a) utrzymania w jego ludzkiej naturze, (b) ciężar gniewu Bożego; (c) i może uzyskać, oraz przywracanie do nas, sprawiedliwości i życia. (d)

Footnotes Przypisy

(a) Isa.9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. (a) Isa.9: 6 dla dziecka nam się narodziło, Syn nam jest dany, a rząd się na jego ramieniu, a jego nazwa Wonderful, Counsellor, potężny Bóg, Odwieczny Ojciec, Księcia Pokoju. Isa.63:3 I have trodden the winepress alone; and of the people there was none with me: for I will tread them in mine anger, and trample them in my fury; and their blood shall be sprinkled upon my garments, and I will stain all my raiment. Isa.63: 3 Mam trodden tłoczni samodzielnie, i ludzie tam nie było ze mną, bo ich bieżnik w kopalni gniew i poturbowali ich w moim gniewem, a ich krew są posypywane na moje szaty, a ja plama będzie wszystkie moje szaty. (b) Isa.53:4 Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. (b) Isa.53: 4 Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Isa.53:11 He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities. Isa.53: 11 On czuwa z travail jego duszy, i są zadowoleni: jego wiedza jest mój prawy sługa uzasadnić wiele, bo noszą ich winy. (c) Deut.4:24 For the LORD thy God is a consuming fire, even a jealous God. (c) Deut.4: 24 Bo Pan, Bóg twój, jest ogniem, nawet Bogiem zazdrosnym. Nah.1:6 Who can stand before his indignation? Nah.1: 6 Kto może stanąć przed jego oburzenie? and who can abide in the fierceness of his anger? i którzy mogą trwać w fierceness jego gniew? his fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him. Jego wściekłość rozlewa się jak ogień, a skały są rzucona przez niego. Ps.130:3 If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Ps.130: 3 Jeśli Ty, Panie, powiedzieć znak winy, Panie, którzy staną? (d) Isa.53:5 But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed. (d) Isa.53: 5 Lecz On był przebity za nasze rannych, był bruised za nasze grzechy: kara naszego pokoju spoczywała na Nim, z Jego ranach jest nasze zdrowie. Isa.53:11 He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities. Isa.53: 11 On czuwa z travail jego duszy, i są zadowoleni: jego wiedza jest mój prawy sługa uzasadnić wiele, bo noszą ich winy. Acts 2:24 Whom God hath raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it. Akty 2:24 którego Bóg wskrzesił, mających uwolnić bóle śmierci, ponieważ nie było możliwe, że powinien on być Holden go. 1 Pet.3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. 1 Pet.3: 18 Chrystus bowiem również raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga, jest skazany na śmierć w ciele, ale quickened przez Ducha Świętego: Jan 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Acts 20:28 Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Akty 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. John 1:4 In him was life; and the life was the light of men. Jana 1:4 W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.


Question 18. Who then is that Mediator, who is in one person both very God, (a) and a real (b) righteous man? Pytanie 18. Któż jest, że mediator, którzy są w jednej osobie, jak bardzo Boga, (a) i realne (b) prawy człowiek? (c)

Answer: Our Lord Jesus Christ: (d) "who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption." Odpowiedź: Pana naszego Jezusa Chrystusa: (d) "którzy się Boga ku nam mądrość i sprawiedliwość, i uświęceniem, i odkupieniem." (e)

Footnotes Przypisy

(a) 1 John 5:20 And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. (a) 1 Jana 5:20 A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam zrozumienie, że możemy wiedzieć, że nim jest prawdą, a my w Nim, że jest prawdziwe, nawet w Jego Syna Jezusa Chrystusa . This is the true God, and eternal life. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Rom.9:5 Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Rom.9: 5 Czyj to ojcowie, jak i komu dotyczące skierował ciało Chrystusa, którzy są ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Rom.8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh: Gal.4:4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, Isa.9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. Rom.8: 3 Do czego prawo nie może zrobić, aby był on słaby poprzez ciało, Bóg wysyłania własnego Syna na podobieństwo grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech w ciele: Gal.4: 4 A fulness gdy w czasie przyszedł, zesłał Bóg Syna swego, z kobietą, dokonane zgodnie z prawem, Isa.9: 6 dla dziecka nam się narodziło, Syn nam jest dany, a rząd jest na jego ramieniu, a jego nazwa Wonderful, Counsellor, potężny Bóg, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Jer.23:6 In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely: and this is his name whereby he shall be called, THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS. Jer.23: 6 W jego dniach Juda będzie zbawiony, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie i to jest jego nazwa, którą nazywa się, Pan naszą sprawiedliwością. Mal.3:1 Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts. Mal.3: 1 Oto Ja posyłam mego wysłańca, a on przygotował drogę przede Mną, a Pan, którego wy starać, nagle przybędzie do swej świątyni, nawet posłaniec przymierza, którego wy radością: oto , On wchodzi, mówi Pan Zastępów. (b) Luke 1:42 And she (Elisabeth) spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou (Mary) among women, and blessed is the fruit of thy womb. (b) Luke 1:42 A ona (Elisabeth) mówił, z donośnym głosem, mówiąc: Błogosławiony jesteś (Mary) między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. Luke 2:6 And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. Luke 2:6 I tak było, że gdy byli tam, dni były zrealizowane, że powinna być wydana. Luke 2:7 And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger; because there was no room for them in the inn. Luke 2:7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Rom.1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh; Rom.9:5 Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Rom.1: 3 chodzi Jego Syna Jezusa Chrystusa naszego Pana, które zostało wykonane z materiału siewnego Dawida według ciała; Rom.9: 5 Czyj to ojcowie, jak i komu dotyczące skierował ciało Chrystusa, którzy są ponad wszystkich Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Philip.2:7 But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men: Heb.2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; Heb.2:16 For verily he took not on him the nature of angels; but he took on him the seed of Abraham. Philip.2: 7, ale nie dał się renomą i zabrał mu postać sługi, i stał się na podobieństwo mężczyzn: Heb.2: 14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, jak również Sam również uczestniczyła w tym samym, że poprzez śmierć może on zniszczyć go, że miał władzę nad śmiercią, to jest diabeł; Heb.2: 16 W zaprawdę nie wziął w nim natury aniołów, lecz wziął w nim potomkiem Abrahama. Heb.2:17 Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Heb.2: 17 Dlatego wszystko w jej behoved mu się jak do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Heb.4:15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Heb.4: 15 Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. (c) Isa.53:9 And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. (c) Isa.53: 9 I uczynił jego grobu z grzeszników, i bogatych w jego śmierci, gdyż uczynił nie przemoc, nie było żadnych oszustwa w jego ustach. Isa.53:11 He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities. Isa.53: 11 On czuwa z travail jego duszy, i są zadowoleni: jego wiedza jest mój prawy sługa uzasadnić wiele, bo noszą ich winy. Jer.23:5 Behold, the days come, saith the LORD, that I will raise unto David a righteous Branch, and a King shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Jer.23: 5 Oto nadchodzą dni, mówi Pan, że będzie podnosił Dawidowi prawy oddziału, a król będzie królował i prosperować i wykonanie wyroku i sprawiedliwość na ziemi. Luke 1:35 And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Łukasza 1:35 A anioł odpowiedział i rzekł do niej, Duch Święty przyjdzie na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię będzie, dlatego też, że rzeczy świętych, które się narodzi z ciebie będzie nazwany Synem Bożym. John 8:46 Which of you convinceth me of sin? Jana 8:46 Które z was mnie convinceth grzechu? And if I say the truth, why do ye not believe me? A jeśli mówię prawdę, dlaczego wy nie wierzycie mi? Heb.4:15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Heb.4: 15 Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Heb.7:26 For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens; 1 Pet.1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot: 1 Pet.2:22 Who did no sin, neither was guile found in his mouth: 1 Pet.3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: (d) 1 Tim.2:5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; Heb.2:9 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honour; that he by the grace of God should taste death for every man. Heb.7: 26 dla takiego arcykapłana stało z nami, którzy są święte, nieszkodliwe, undefiled, oddzielony od grzeszników, i wyższa niż niebiosa; 1 Pet.1: 19, ale z drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka bez skazy i bez skazy: 1 Pet.2: 22 Kto zrobił nie grzech, nie było podstępu znaleźć w jego ustach: 1 Pet.3: 18 Chrystus bowiem również raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby mógł wnieść nas do Boga, jest skazany na śmierć w ciele, ale quickened przez Ducha Świętego: (d) 1 Tim.2: 5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, Heb.2: 9 Ale widzimy Jezusa, którzy była nieco niższa od aniołów dla cierpienia śmierci, koronowany chwałę i cześć, że przez łaskę Boga powinno smak śmierci dla każdego człowieka. Matt.1:23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. Matt.1: 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. 1 Tim.3:16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. 1 Tim.3: 16 A bez kontrowersji jest wielka tajemnica pobożności: Bóg objawił się w ciele, usprawiedliwione w Duchu, postrzegane aniołów, aż głosił poganom, znalazł wiarę w świat, otrzymała aż do chwały. Luke 2:11 For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord. Łukasza 2:11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. (e) 1 Cor.1:30 But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: (e) 1 Cor.1: 30 Ale mu się w Chrystusie Jezusie wy, którzy się Boga ku nam mądrość i sprawiedliwość, i uświęceniem, i odkupieniem:


Question 19. Whence knowest thou this? Pytanie 19. Whence ty wiesz?

Answer: From the holy gospel, which God himself first revealed in Paradise; (a) and afterwards published by the patriarchs (b) and prophets, (c) and represented by the sacrifices and other ceremonies of the law; (d) and lastly, has fulfilled it by his only begotten Son. Odpowiedź: Od świętej Ewangelii, które sam Bóg pierwszy ujawnił w Raju (a) i potem opublikowany przez patriarchów (b) i proroków, (c) i reprezentowana przez ofiary i innych uroczystości z prawem; (d) i wreszcie , Wypełnił go przez jego Jednorodzonego Syna. (e)

Footnotes Przypisy

(a) Gen.3:15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. (a) Gen.3: 15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. (b) Gen.22:18 And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice. (b) Gen.22: 18 A w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi, będzie błogosławiony, bo Ty słuchali mojego głosu. Gen.12:3 And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed. Gen.12: 3 a Ja im będę błogosławił, aby ci błogosławił, i byś mu złorzeczy, że ciebie i tobie się wszystkie rodziny ziemi, będzie błogosławiony. Gen.49:10 The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be. Gen.49: 10 W berło nie odstąpi od Judy, ani z lawgiver między nogi, do Szilo przyjść i mu się zbieranie ludzi. Gen.49:11 Binding his foal unto the vine, and his ass's colt unto the choice vine; he washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes: (c) Isaiah 53. Gen.49: 11 wiążącą jego Dziękujemy! Aż winorośli, i jego osła, aż colt wybór winorośli; on prał swych szat wina, i ubranie w krwi winogron: (c) Izajasz 53. Isa.42:1 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. Isa.42: 1 Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, wybiera kopalni, w której moja dusza delighteth, że Duch mój na nim: on i wyprowadź wyroku do pogan. Isa.42:2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. Isa.42: 2 Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Isa.42:3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. Isa.42: 3 A bruised pręt jest on nie zepsuć, a palenie lnu jest on nie quench: on i wyprowadź wyroku aż do prawdy. Isa.42:4 He shall not fail nor be discouraged, till he have set judgment in the earth: and the isles shall wait for his law. Isa.42: 4 Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Isa.43:25 I, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Isa.43: 25 Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów. Isa.49:5 And now, saith the LORD that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him, Though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the LORD, and my God shall be my strength. Isa.49: 5 A teraz, mówi Pan, że utworzone mnie z łona, które mają być swego sługę, aby ponownie do niego Jakuba, choć Izrael nie może być gromadzone, jeszcze mam być chwały w oczach Pana, Boga mego jest moją siłą. Isa.49:6 And he said, It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel: I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Isa.49: 6 i rzekł: To jest światło, co można było powiedzieć, że jest moim sługą wzbudzi pokoleń Jakuba i przywrócić zakonserwowanych Izrael: Ja też dać ci światłością dla pogan, że ty mógł być zbawieniem moim aż do krańców ziemi. Isa.49:22 Thus saith the Lord GOD, Behold, I will lift up mine hand to the Gentiles, and set up my standard to the people: and they shall bring thy sons in their arms, and thy daughters shall be carried upon their shoulders. Isa.49: 22 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja podniosę rękę do pogan, i ustaw moich standardowych dla ludzi i oni wprowadzają twoich synów na rękach, a córki twoje są przeprowadzane na ich ramionach. Isa.49:23 And kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing mothers: they shall bow down to thee with their face toward the earth, and lick up the dust of thy feet; and thou shalt know that I am the LORD: for they shall not be ashamed that wait for me. Isa.49: 23 i królów będzie twoim przodkom pielęgniarstwa, królowych i ich matek karmiących twój będą oddawać pokłon tobie z twarzą ku ziemi, i lizać się kurz z twoich nóg i będziesz wiedzieć, że Ja jestem Pan: oni się nie wstydzi, że czekać na mnie. Jer.23:5 Behold, the days come, saith the LORD, that I will raise unto David a righteous Branch, and a King shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Jer.23: 5 Oto nadchodzą dni, mówi Pan, że będzie podnosił Dawidowi prawy oddziału, a król będzie królował i prosperować i wykonanie wyroku i sprawiedliwość na ziemi. Jer.23:6 In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely: and this is his name whereby he shall be called, THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS. Jer.23: 6 W jego dniach Juda będzie zbawiony, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie i to jest jego nazwa, którą nazywa się, Pan naszą sprawiedliwością. Jer.31:32 Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt; which my covenant they brake, although I was an husband unto them, saith the LORD: Jer.31:33 But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel; After those days, saith the LORD, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people. Jer.31: 32 Nie według przymierza, które zawarłem z ich ojcami w dniu, w którym brałem je przez strony w celu dostosowania ich z ziemi Egipt; moje przymierze, które są hamulcem, mimo że byłem do nich męża, mówi Pan: Jer.31: 33 Ale jest to, które zawrę z domem Izrael, po tych dniach, mówi Pan, ja kładę moje prawa w ich wewnętrznych części i zapisać go w ich sercach; i będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. Jer.32:39 And I will give them one heart, and one way, that they may fear me for ever, for the good of them, and of their children after them: Jer.32:40 And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them, to do them good; but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. Jer.32: 39 I dam im jedno serce i jeden sposób, że mogą one strach mnie na wieki, dla dobra ich i ich dzieci po nich: Jer.32: 40 I uczynię przymierze wieczne z nich, że Ja nie odwrócę od nich, aby zrobić im dobra, ale ja kładę moje w ich serca strach, że nie odstąpi ode mnie. Jer.32:41 Yea, I will rejoice over them to do them good, and I will plant them in this land assuredly with my whole heart and with my whole soul. Jer.32: 41 Tak, radujcie się będę nad nimi do nich dobre, i będę ich zakładu w tym kraju z pewnością całego mojego serca i z całej duszy mojej. Mic.7:18 Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? Mic.7: 18 Któryż Bóg podobny do ciebie, że pardoneth winy, i przechodzi przez grzechy Resztę swego dziedzictwa? he retaineth not his anger for ever, because he delighteth in mercy. On nie retaineth jego gniewu na zawsze, bo delighteth w miłosierdzie. Mic.7:19 He will turn again, he will have compassion upon us; he will subdue our iniquities; and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Mic.7: 19 Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Mic.7:20 Thou wilt perform the truth to Jacob, and the mercy to Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old. Mic.7: 20 Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Acts 10:43 To him give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Akty 10:43 Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Rom.1:2 (Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,) Heb.1:1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, Acts 3:22 For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. Rom.1: 2 (który miał obiecane wyżej przez jego proroków w Pismach świętych) Heb.1: 1 Bogu, którzy na różne razy i nurków maniery mówił w czasie ostatnich aż do ojców przez proroków, Dz 3:22 Dla prawdziwie Mojżesz rzekł do ojców, prorok jest Pan, Bóg twój, wzbudzi wam waszych braci, tak jak mi; bedziecie go słuchać we wszystkim, co on wam powie. Acts 3:23 And it shall come to pass, that every soul, which will not hear that prophet, shall be destroyed from among the people. Akty 3:23 A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu. Acts 3:24 Yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days. Akty 3:24 Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. Acts 10:43 To him give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Akty 10:43 Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. John 5:46 For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me. Jana 5:46 Dla miał wy uwierzyli Mojżeszowi, że wy mieliby mnie pisał do mnie. (d) Heb.10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. (d) Heb.10: 1 Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają. Heb.10:7 Then said I, Lo, I come (in the volume of the book it is written of me,) to do thy will, O God. Heb.10: 7 I rzekł: Oto ja przychodzę (w objętości książki jest napisane o mnie), abym spełniał wolę Twoją, Boże. Col.2:7 Rooted and built up in him, and stablished in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Col.2: 7 zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. John 5:46 For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me. Jana 5:46 Dla miał wy uwierzyli Mojżeszowi, że wy mieliby mnie pisał do mnie. (e) Rom.10:4 For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth. (e) Rom.10: 4 A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy. Gal.4:4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, Gal.4:5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Gal.4: 4 Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, Gal.4: 5 aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać na przyjęcie synów. Gal.3:24 Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Gal.3: 24 Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, / który miał prowadzić / ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Col.2:17 Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ. Col.2: 17 Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa.


(week) 7. (tygodnie) 7. Lord's Day Lord's Day


Question 20. Are all men then, as they perished in Adam, saved by Christ? Pytanie 20. Czy wszyscy ludzie potem, jak oni zginął w Adama, zapisane przez Chrystusa?

Answer: No; (a) only those who are ingrafted into him, and, receive all his benefits, by a true faith. Odpowiedź: Nie; (a) tylko tych, którzy są ingrafted do niego, a otrzymasz wszystkie jego zalety, przez prawdziwą wiarę. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Matt.7:14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. (a) Matt.7: 14 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Matt.22:14 For many are called, but few are chosen. Matt.22: 14 Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. (b) Mark 16:16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. (b) Marka 16:16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. John 1:12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name: John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Jana 1:12 A ile otrzymała go, aby im dał mu moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego: Jan 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna , Że każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. John 3:18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jana 3:18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. John 3:36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him. Jana 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Isa.53:11 He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities. Isa.53: 11 On czuwa z travail jego duszy, i są zadowoleni: jego wiedza jest mój prawy sługa uzasadnić wiele, bo noszą ich winy. Ps.2:12 Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Ps.2: 12 Kiss Syna, bo On jest wściekły, a wy zginiecie z drogi, gdy jest zapłonął gniew, ale niewiele. Blessed are all they that put their trust in him. Błogosławieni są ci, którzy zaufał mu. Rom.11:17 And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert graffed in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree; Rom.11:19 Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be graffed in. Rom.11:20 Well; because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Rom.11: 17 A jeśli niektóre z oddziałów być zerwana, a Ty, jako dzikiego drzewa oliwnego, wert graffed w nich, a wraz z nimi partakest z korzenia i tłuszczowej z drzewa oliwnego; Rom.11: 19 Ty chcesz powiedzieć wtedy, oddziały zostały odcięte, że może być graffed in Rom.11: 20 Dobrze, ze względu na ich niewiary zerwana, a ty stoisz w wierze. Be not highminded, but fear: Rom.3:22 Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference: Heb.4:2 For unto us was the gospel preached, as well as unto them: but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Nie highminded, ale strach: Rom.3: 22 Nawet sprawiedliwości Bożej, która jest przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkich tych, którzy uwierzyli: nie ma różnicy: Heb.4: 2 Dla nas był Ewangelii głosił, jak również do nich, lecz nie głosił słowo zysku nich, nie są mieszane z wiarą w nich, że to usłyszał. Heb.4:3 For we which have believed do enter into rest, as he said, As I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest: although the works were finished from the foundation of the world. Heb.4: 3 Dla nas, które mają wejść w nie uwierzyli reszty, jak mówił, Jak zaprzysiężone w swej zapalczywości, gdy wchodzi do mego odpoczynku: mimo że prace zostały ukończone z fundacji na świat. Heb.5:9 And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him; Heb.10:39 But we are not of them who draw back unto perdition; but of them that believe to the saving of the soul. Heb.5: 9 A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, Heb.10: 39 Ale nie którzy z nich wyciągnąć z powrotem aż do wiecznego potępienia, lecz tych, którzy wierzą w celu oszczędzanie duszy. Heb.11:6 But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Heb.11: 6 Jednak bez wiary jest niemożliwa do niego należy: kto przychodzi do Boga musi uwierzyć, że on jest, i że jest on rewarder z nich, że pilnie go szukać.


Question 21. What is true faith? Pytanie 21. Co jest prawdą wiary?

Answer: True faith is not only a certain knowledge, whereby I hold for truth all that God has revealed to us in his word, (a) but also an assured confidence, (b) which the Holy Ghost (c) works by the gospel in my heart; (d) that not only to others, but to me also, remission of sin, everlasting righteousness and salvation, (e) are freely given by God, merely of grace, only for the sake of Christ's merits. Odpowiedź: Prawda, wiara jest nie tylko pewną wiedzę, której ja trzymam za wszystkie prawdy, że Bóg objawił nam w Jego słowo (a), ale również zapewnione zaufanie, (b) które Ducha Świętego (c) działa przez Ewangelię w moim sercu; (d) że nie tylko inni, ale dla mnie również, umorzenie grzech, sprawiedliwość i zbawienie wieczne, (e) są swobodnie danej przez Boga, tylko z łaski, tylko przez wzgląd na zasługi Chrystusa. (f)

Footnotes Przypisy

(a) James 2:19 Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble. (a) James 2:19 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg; ty robisz dobrze: szatanów również wierzyć, i drżeć. (b) 2 Cor.4:13 We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken; we also believe, and therefore speak; Eph.2:7 That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. (b) 2 Cor.4: 13 Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, Eph.2: 7, która w wieku do On może się ukazać na przekraczanie bogactwa Jego łaski w Jego dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Eph.2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Eph.2:9 Not of works, lest any man should boast. Eph.2: 8 W mocy łaski są wy zbawieni przez wiarę, i że nie od was: jest darem Boga: Eph.2: 9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Eph.3:12 In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him. Eph.3: 12 W Nim mamy odwagę i zaufanie z dostępu przez wiarę w Niego. Gal.2:16 Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified. Gal.2: 16 Wiedząc, że człowiek nie jest uzasadnione ze względu na prace w prawo, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, mamy nawet wierzyli w Jezusa Chrystusa, które mogą być usprawiedliwione przez wiarę w Chrystusa, a nie przez prace z prawa: przez prawo dzieła nie ciałem być uzasadnione. Heb.11:1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Heb.11: 1 teraz wiara jest istoty rzeczy spodziewamy, dowodem rzeczy nie widzieli. Heb.11:7 By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Heb.11: 7 Przez wiarę Noe, który ostrzegł Boga rzeczy jeszcze nie widzieli, przeniósł się ze strachem, przygotowała Arki do oszczędzania swego domu, przez który potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą jest przez wiarę. Heb.11:8 By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed; and he went out, not knowing whither he went. Heb.11: 8 Przez wiarę Abraham, gdy został powołany, aby przejść do miejsca, które powinny pojawić po za dziedzictwo, słuchali, a on wyszedł, nie wiedząc, dokąd wyjechał. Heb.11:9 By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise: Heb.11:10 For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Heb.11: 9 Przez wiarę sojourned on w ziemi Obiecanej, jako dziwny kraj, mieszkania w Namiotów z Izaaka i Jakuba, dziedziców z nim o tej samej obietnicy: Heb.11: 10 On spojrzał na miasto, które ma podstaw, którego budowniczym jest sam Bóg i animator. Heb.4:16 Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need. Heb.4: 16 Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla / uzyskania / pomocy w stosownej chwili. James 1:6 But let him ask in faith, nothing wavering. James 1:6 Ale niech zapyta w wierze, nic wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Dla wavereth, że on jest jak fala morza napędzane z wiatrem i tossed. Matt.16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Matt.16: 17 A Jezus odpowiedział i rzekł do niego: Błogosławiony jesteś, Szymonie Barjona: Albowiem ciało i krew nie objawiły ona bowiem dla ciebie, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Philip.1:19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ, Rom.4:17 (As it is written, I have made thee a father of many nations,) before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Philip.1: 19 Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na zbawienie dzięki waszej modlitwie i pomocy, udzielanej przez Ducha Jezusa Chrystusa, Rom.4: 17 (jak jest napisane: Ja uczyniłem cię ojcem wielu narodów, ) Przed Nim którego uwierzyli, nawet Boga, którzy ożywia umarłych, i tych, co nazywa się tak, jakby nie byli. Rom.4:21 And being fully persuaded that, what he had promised, he was able also to perform. Rom.4: 21 i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Rom.5:1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ: Rom.1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. ROM .5: 1 Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Rom.1: 16 Bo ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa: jest to moc Boga ku zbawieniu dla każdego że wierzy, do Żyda po pierwsze, a także do Grecki. Rom.10:10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. Rom.10: 10 Dla człowieka z sercem wierzy ku sprawiedliwości; i usta spowiedzi się ku zbawieniu. Rom.10:17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Rom.10: 17 Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rom.4:16 Therefore it is of faith, that it might be by grace; to the end the promise might be sure to all the seed; not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham; who is the father of us all, Rom.4:18 Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, So shall thy seed be. Rom.4: 16 W związku z tym jest wiara, że może być przez łaskę; do końca obietnicy może być pewny do wszystkich nasion, nie tylko do tego, które jest prawem, ale również do tego, które jest z wiary Abrahama, którzy jest ojcem nas wszystkich, Rom.4: 18 On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo. Rom.4:19 And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about an hundred years old, neither yet the deadness of Sara's womb: Rom.4:20 He staggered not at the promise of God through unbelief; but was strong in faith, giving glory to God; Rom.3:24 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus: Rom.3:25 Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; (c) Gal.5:22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Matt.16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Rom.4: 19 A nie będąc słabym w wierze, on nie uważa swoje ciało martwej teraz, gdy był o sto lat życia, ani jeszcze deadness z Sara na łono: Rom.4: 20 On nie rozłożone na obietnicy Bogu dzięki niewiary, ale był silny w wierze, dając chwałę Bogu; Rom.3: 24 Będąc uzasadnione swobodnie przez Jego łaski przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie: Rom.3: 25 Kogo Bóg określone się poprzez propitiation wiary w jego krwi, aby zgłosić swój sprawiedliwość na odpuszczenie grzechów przeszłości, które, dzięki cierpliwości Boga; (c) Gal.5: 22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, wielkoduszność, łagodność, dobroć , Wiara, Matt.16: 17 A Jezus odpowiedział i rzekł do niego: Błogosławiony jesteś, Szymonie Barjona: Albowiem ciało i krew nie objawiły ona bowiem dla ciebie, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 2 Cor.4:13 We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken; we also believe, and therefore speak; John 6:29 Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent. 2 Cor.4: 13 Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, Jana 6:29 Jezus odpowiedział i rzekł do nich: To jest pracy Boga, abyście uwierzyli w Niego, którego On posłał. Eph.2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Philip.1:19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ, Acts 16:14 And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us: whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Eph.2: 8 W mocy łaski są wy zbawieni przez wiarę, i że nie od was: jest darem Boga: Philip.1: 19 Wiem, że to z kolei moje zbawienie poprzez swoje modlitwy i dostawa Ducha Jezusa Chrystusa, akty 16:14 A pewna niewiasta, imieniem Lidia, sprzedawcą purpury, z miasta Thyatira, który oddał pokłon Bogu, usłyszał nas, których Pan otworzył serce, że udział aż do rzeczy, które zostały wypowiedziane Pawła. (d) Rom.1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. (d) Rom.1: 16 Bo ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa: jest to moc Boga ku zbawieniu dla każdego, który wierzy, do Żyda po pierwsze, a także do Grecki. Rom.10:17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Rom.10: 17 Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. 1 Cor.1:21 For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. 1 Cor.1: po 21, że w mądrość Boga świat przez mądrość nie wiedział Bóg, spodobało się Bogu przez głupstwo kaznodziejstwa, aby je zapisać, że wierzę. Acts 10:44 While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Akty 10:44 Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. Acts 16:14 And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us: whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Akty 16:14 A pewna niewiasta, imieniem Lidia, sprzedawcą purpury, z miasta Thyatira, który oddał pokłon Bogu, usłyszał nas, których Pan otworzył serce, że udział aż to, co mówił Paweł. (e) Rom.1:17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith. (e) Rom.1: 17 W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Gal.3:11 But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident: for, The just shall live by faith. Gal.3: 11 A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Heb.10:10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Heb.10: 10 Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Heb.10:38 Now the just shall live by faith: but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Heb.10: 38 A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim. Gal.2:16 Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified. Gal.2: 16 Wiedząc, że człowiek nie jest uzasadnione ze względu na prace w prawo, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, mamy nawet wierzyli w Jezusa Chrystusa, które mogą być usprawiedliwione przez wiarę w Chrystusa, a nie przez prace z prawa: przez prawo dzieła nie ciałem być uzasadnione. (f) Eph.2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Rom.3:24 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus: Rom.5:19 For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. (f) Eph.2: 8 W mocy łaski są wy zbawieni przez wiarę, i że nie od was: jest darem Boga: Rom.3: 24 Będąc uzasadnione swobodnie przez Jego łaski przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie: ROM .5: 19 Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Luke 1:77 To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins, Luke 1:78 Through the tender mercy of our God; whereby the dayspring from on high hath visited us, Łukasza 1:77 Aby dać wiedzę o zbawienie ludzi, aż do jego umorzenia przez ich grzechy, Luke 1:78 Dzięki litości naszego Boga, której dayspring z wysoka On odwiedzili nas


Question 22. What is then necessary for a christian to believe? Pytanie 22. Co to jest niezbędne dla chrześcijanina, aby sądzić?

Answer: All things promised us in the gospel, (a) which the articles of our catholic undoubted christian faith briefly teach us. Odpowiedź: Wszystkie rzeczy, obiecał nam w Ewangelii, (a), które artykuły Niewątpliwą naszej katolickiej wiary chrześcijańskiej naucz nas krótko.

Footnotes Przypisy

(a) John 20:31 But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name. (a) John 20:31 Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Matt.28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Mark 1:15 And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel. Matt.28: 19 Idźcie więc i nauczać wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego: Marka 1:15 A mówiąc, czasu jest spełniony, a Królestwem Bóg jest pod ręką: wy nawrócą się i wierzcie w Ewangelię.


Question 23. What are these articles? Pytanie 23. Jakie są te artykuły?

Answer: 1. Odpowiedź: 1. I believe in God the Father, Almighty, Maker of heaven and earth: 2. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stwórcę nieba i ziemi: 2. And in Jesus Christ, his only begotten Son, our Lord: 3. I w Jezusa Chrystusa, swojego Jednorodzonego Syna, Pana naszego: 3. Who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary: 4. Kto był pomyślany przez Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy: 4. Suffered under Pontius Pilate; was crucified, dead, and buried: He descended into hell: 5. Poniesionej pod Ponckim Piłatem, został ukrzyżowany, umarł, i pogrzebany: On zstąpił do piekła: 5. The third day he rose again from the dead: 6. Trzeci dzień znowu wstał z martwych: 6. He ascended into heaven, and sitteth at the right hand of God the Father Almighty: 7. Wstąpił do nieba, i siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego: 7. From thence he shall come to judge the quick and the dead: 8. Stamtąd przyjdzie on do sędziego w szybki i umarłych: 8. I believe in the Holy Ghost: 9. Wierzę w Ducha Świętego: 9. I believe a holy catholic church: the communion of saints: 10. Wierzę, święty Kościoła katolickiego: komunii świętych: 10. The forgiveness of sins: 11. Odpuszczenie grzechów: 11. The resurrection of the body: 12. Zmartwychwstanie ciała: 12. And the life everlasting. I życie wieczne.


(week) 8. (tygodnie) 8. Lord's Day Lord's Day


Question 24. How are these articles divided? Pytanie 24. Jak te artykuły są podzielone?

Answer: Into three parts; the first is of God the Father, and our creation; the second of God the Son, and our redemption; the third of God the Holy Ghost, and our sanctification. Odpowiedź: na trzy części, pierwsza jest z Boga Ojca naszego i tworzenia; drugiego Bożego Syna, a naszego odkupienia; trzeciego Bożego Ducha Świętego, i nasze uświęcenie.


Question 25. Since there is but one only divine essence, (a) why speakest thou of Father, Son, and Holy Ghost? Pytanie 25. Ponieważ istnieje tylko jeden tylko boskie istoty, (a) dlaczego ty speakest Ojca, Syna i Ducha Świętego?

Answer: Because God has so revealed himself in his word, (b) that these three distinct persons are the one only true and eternal God. Odpowiedź: Ponieważ Bóg tak ujawniła się w Jego słowo, (b) że te trzy odrębne osoby są z jednej tylko prawdziwy i wieczny Boże.

Footnotes Przypisy

(a) Deut.6:4 Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD: Eph.4:6 One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. (a) Deut.6: 4 Słuchajcie, Izrael: Pan Bóg nasz, Pan jest jeden: Eph.4: 6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, którzy są przede wszystkim, i przez wszystkich i we wszystkich. Isa.44:6 Thus saith the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God. Isa.44: 6 Tak mówi Pan, Król Izrael, Odkupiciel i Jego Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i obok mnie nie ma Boga. Isa.45:5 I am the LORD, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me: 1 Cor.8:4 As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. Isa.45: 5 Ja jestem Pan, i nie ma innego, nie ma Boga oprócz mnie: "Ja ciebie opasawszy, chociaż Mnie nie znałeś: 1 Cor.8: 4 W związku z tym jedzenie dotyczące tych rzeczy, które są złożone w ofierze ku bożkom, wiemy, że idol to nic w świat, i że nie ma innego Boga oprócz jednego. 1 Cor.8:6 But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. 1 Cor.8: 6 Ale dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego są wszystkie rzeczy, a my w Nim, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, a my przez niego. (b) Isa.61:1 The Spirit of the Lord GOD is upon me; because the LORD hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound; Luke 4:18 The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, Gen.1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. (b) Isa.61: 1 Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, aby głosić dobrą nowinę aż do meek; On Mnie posłał do Zamykam brokenhearted, wyzwolenie z niewoli, i otwarcia więzienia, które są z nimi związane; Łukasza 4:18 Duch Pański spoczywa na mnie, bo mnie namaścił głosić Ewangelię ubogim; On Mnie posłał, aby uzdrawiać w brokenhearted, aby głosili na ocalenie jeńców, a do odzyskania wzroku niewidomym, aby ustawić je na wolności, które są bruised, Gen.1: 2 i ziemi był bez formy, i nieważne, a ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. A Duch Boży przeniósł się na powierzchni wody. Gen.1:3 And God said, Let there be light: and there was light. Gen.1: 3 Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Ps.33:6 By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth. Ps.33: 6 Na słowo Pana niebios zostały dokonane, i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. Isa.48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me. Isa.48: 16 Przyjdź w pobliżu wy mi, Słuchajcie tego: Ja nie w skrytości mówiłem od początku, od chwili, że to nie jestem ja, a teraz Pan Bóg i Jego Ducha, On Mnie posłał. Ps.110:1 <<A Psalm of David.>> The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. Ps.110: 1 <<A Psalm z David.>> Pan rzekł do mego Pana, On cię w mojej prawej stronie, aż się podnóżek twoich wrogów. Matt.3:16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him: Matt.3:17 And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Matt.3: 16 A Jezus, kiedy został ochrzczony, natychmiast udał się z wody i oto niebiosa otwarte były do niego, i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i oświetlenie na niego: Matt .3:17 A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Matt.28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: 1 John 5:7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. Matt.28: 19 Idźcie więc i nauczać wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego: 1 Jan 5:7 Dla istnieją trzy ponosi zapis, że w niebie, Ojcem, Słowem i Duchem Świętym, i są jednym z tych trzech. Isa.6:1 In the year that king Uzziah died I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Isa.6: 1 W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Isa.6:3 And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy, is the LORD of hosts: the whole earth is full of his glory. Isa.6: 3 I wołał jeden ku innym, i powiedział, Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów: Cała ziemia pełna jest Jego chwały. John 14:26 But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Jana 14:26 A Pocieszyciel, który jest Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przyniesie wszystko do swojej pamięci, co Ja wam powiedziałem. John 15:26 But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me: 2 Cor.13:13 All the saints salute you. Jana 15:26 Ale kiedy przyszedł Pocieszyciel, którego Ja poślę wam od Ojca, Duch Prawdy, proceedeth który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie: 2 Cor.13: 13 Pozdrawiają was wszyscy święci . Gal.4:6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Gal.4: 6 i wy, ponieważ są synami, Bóg wysłał do niej Ducha Syna swego w waszych sercach, który woła: Abba, Ojcze. Eph.2:18 For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Eph.2: 18 bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. Tit.3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost; Tit.3:6 Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour; Tit.3: 5 nie ze względu na spórawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, Tit.3: 6, który rzucić na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego;


Of God The Father Boga Ojca


(week) 9. (tygodnie) 9. Lord's Day Lord's Day


Question 26. What believest thou when thou sayest, "I believe in God the Father, Almighty, Maker of heaven and earth"? Pytanie 26. Co ty wierzysz, gdy ty mówisz, "Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stwórcę nieba i ziemi"?

Answer: That the eternal Father of our Lord Jesus Christ (who of nothing made heaven and earth, with all that is in them; (a) who likewise upholds and governs the same by his eternal counsel and providence) (b) is for the sake of Christ his Son, my God and my Father; (c) on whom I rely so entirely, that I have no doubt, but he will provide me with all things necessary for soul and body (d) and further, that he will make whatever evils he sends upon me, in this valley of tears turn out to my advantage; (e) for he is able to do it, being Almighty God, (f) and willing, being a faithful Father. Odpowiedź: To Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa (którzy z niczego stworzył niebo i ziemię, wszystko, co jest w nich (a) którzy również podtrzymuje i reguluje tym samym jego wieczne rady i zaopatrzenie) (b) jest dla ze względu na Chrystusa, Jego Syna, mojego Boga i Ojca mego; (c) na których opierają się więc całkowicie, że nie mam wątpliwości, ale on będzie mnie wszystko, co niezbędne dla duszy i ciała (d) i dalej, że będzie Marka niezależnie od zła wysyła on na mnie, w tej dolinie łez okazać moją korzyść; (e) jest on w stanie to zrobić, jest Bóg Wszechmogący, (f) i chętnych, jest wierny Ojcu. (g)

Footnotes Przypisy

(a) Genesis 1 and 2. (a) Genesis 1 i 2. Exod.20:11 For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it. Exod.20: 11 W sześć dni Pan stworzył niebo i ziemię, morze oraz wszystko, co w nich jest, i odpoczął w siódmym dniu: Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i świętość. Job 33:4 The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. Praca 33:4 I mnie też stworzył duch Boży, tchnienie Wszechmocnego i mnie uczyniło. Job 38 and 39. 38 i 39 oferty. Ps.33:6 By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth. Ps.33: 6 Na słowo Pana niebios zostały dokonane, i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. Acts 4:24 And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, and said, Lord, thou art God, which hast made heaven, and earth, and the sea, and all that in them is: Acts 14:15 And saying, Sirs, why do ye these things? Akty 4:24 A gdy usłyszeli, że ich podniósł swój głos do Boga z porozumieniem, i rzekł: Panie, Ty jesteś Bogiem, hast, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest: Akty 14:15 A mówiąc: Panowie, dlaczego wy te rzeczy? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein: Isa.45:7 I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these things. Mamy również są ludzie z pasjami jak z tobą, i głosimy wam abyście odwrócili się od tych marnościami aż do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, że są w nim: Isa.45: 7 I w postaci światła i ciemności utworzenia: zaprowadzają pokój, tworzenia i zła: Ja jestem Pan, który wszystkie te rzeczy. (b) Matt.10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? (b) Matt.10: 29 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za grosz? and one of them shall not fall on the ground without your Father. a jeden z nich nie spadnie na ziemię bez Ojca waszego. Heb.1:3 Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high; Ps.104:27 These wait all upon thee; that thou mayest give them their meat in due season. Heb.1: 3 Kto jest blask swojej chwały i wyraźnym obrazem jego osoby i utrzymywaniu wszystko przez słowo jego moc, gdy miał usunięte przez siebie nasze grzechy, usiadł po prawej ręki Majestatu na wysokie; Ps.104: 27 Te wszystkie czekać na ciebie, abyś im z powodu ich mięsa w sezonie. Ps.104:28 That thou givest them they gather: thou openest thine hand, they are filled with good. Ps.104: 28 To ty dajesz je zbierać: Ty openest rękę, są one wypełnione dobre. Ps.104:29 Thou hidest thy face, they are troubled: thou takest away their breath, they die, and return to their dust. Ps.104: 29 Ty hidest twoja twarz, są niespokojne: Ty bierzesz od ich oddech, którzy umierają, a ich powrót do kurzu. Ps.104:30 Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth. Ps.104: 30 Ty odsyłasz dalej twego ducha, są one tworzone: a ty renewest oblicze ziemi. Ps.115:3 But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased. Ps.115: 3, ale nasz Bóg jest w niebie: On zrobić to, co On zadowolony. Matt.10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? Matt.10: 29 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za grosz? and one of them shall not fall on the ground without your Father. a jeden z nich nie spadnie na ziemię bez Ojca waszego. Eph.1:11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will: (c) John 1:12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name: Rom.8:15 For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Eph.1: 11 W Nim mamy również otrzymane dziedzictwo, będąc predestinated zgodnie z celem którzy mu wszystko działa po radę do swej woli: (c) Jan 1:12 A ile otrzymała go, aby je dał mu moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego: Rom.8: 15 Bo nie otrzymali ducha niewoli znowu do strachu, ale wy otrzymali Ducha przyjęcia, w którym będziemy wołać, Abba, Ojcze. Gal.4:5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Gal.4: 5 aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Gal.4:6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Gal.4: 6 i wy, ponieważ są synami, Bóg wysłał do niej Ducha Syna swego w waszych sercach, który woła: Abba, Ojcze. Gal.4:7 Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ. Gal.4: 7 Dlatego Ty nie sługa, lecz synem, a jeżeli syn, wówczas dziedzicem Boga za pośrednictwem Chrystusa. Eph.1:5 Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, (d) Ps.55:23 But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction: bloody and deceitful men shall not live out half their days; but I will trust in thee. Eph.1: 5 Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, (d) Ps.55: 23 Ale Ty, Boże, będziesz wprowadzą je do dołu zniszczenia: krwawy i oszukańcze mężczyzn nie mieszkają na pół ich dzień, ale będę w tobie zaufanie. Matt.6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Matt.6: 25 Dlatego powiadam wam: Weź nie myśli o swoje życie, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o swoje ciało, czym macie się przyodziać. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Czy życie nie więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Matt.6:26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Matt.6: 26 Oto ptaki powietrzne, bo nie siał, ani nie zbierać, gromadzić ani do stodoły, lecz Ojciec wasz niebieski je żywi. Are ye not much better than they? Czy wy nie wiele lepiej niż oni? Luke 12:22 And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on. Łukasza 12:22 Potem rzekł do swoich uczniów: Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać. (e) Rom.8:28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. (e) Rom.8: 28 i wiemy, że wszystkie rzeczy wspólnie pracować dla dobra ich, że miłość Boga, którzy do nich są nazywane zgodnie z jego przeznaczeniem. (f) Rom.10:12 For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. (f) Rom.10: 12 Nie ma różnicy między Żydem i Grecki: do tego samego Pana nad wszystkimi jest bogaty, że aż wszyscy Go wzywają. Luke 12:22 And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on. Łukasza 12:22 Potem rzekł do swoich uczniów: Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać. Rom.8:23 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Rom.8: 23 i nie tylko oni, ale my również, które pierwociny Ducha, nawet sami jęczeć w sobie, czekając na przyjęcie, na dowcip, odkupienia naszego ciała. Isa.46:4 And even to your old age I am he; and even to hoar hairs will I carry you: I have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you. Isa.46: 4, a nawet swojej starości Ja jestem, a nawet włosy hoar będę przewozu: Ja uczyniłem, i będę nosić, nawet będę się przeprowadzać, i wydaje. Rom.10:12 For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Rom.10: 12 Nie ma różnicy między Żydem i Grecki: do tego samego Pana nad wszystkimi jest bogaty, że aż wszyscy Go wzywają. (g) Matt.6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. (g) Matt.6: 25 Dlatego powiadam wam: Weź nie myśli o swoje życie, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o swoje ciało, czym macie się przyodziać. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Czy życie nie więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Matt.6:26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Matt.6: 26 Oto ptaki powietrzne, bo nie siał, ani nie zbierać, gromadzić ani do stodoły, lecz Ojciec wasz niebieski je żywi. Are ye not much better than they? Czy wy nie wiele lepiej niż oni? Matt.6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? Matt.6: 27 Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? Matt.6:28 And why take ye thought for raiment? Matt.6: 28 i dlaczego podejmuje wy myśli o odzienie? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: Matt.6:29 And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną, ale nie trud, ani nie spin: Matt.6: 29 A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Matt.6:30 Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Matt.6: 30 Dlatego, jeśli Bóg tak ubrać trawę na polu, które dziś jest, a jutro jest wrzucono do pieca, nie jest on znacznie bardziej ubrać was, wy małej wiary? Matt.6:31 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? Matt.6: 31 zatem nie myśli, mówiąc: Co będziemy jeść? or, What shall we drink? lub, co będziemy pić? or, Wherewithal shall we be clothed? lub, Wherewithal mamy być odziany? Matt.6:32 (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Matt.6: 32 (po tych wszystkich rzeczy nie pogan szukać:) Ojciec wasz niebieski wie, że macie potrzebę wszystkich tych rzeczy. Matt.6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. Matt.6: 33 Starajcie się naprzód o królestwo / Boga / i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Matt.6:34 Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Matt.6: 34 Weź więc nie myśli o jutro, bo jutro staje się na rzeczy, myśli o sobie. Sufficient unto the day is the evil thereof. Wystarczające aż po dzień jest zła. Matt.7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Matt.7: 9 Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Matt.7:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent? Matt.7: 10 Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Matt.7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Matt.7: 11 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, aby dać dobre rzeczy tym, którzy Go proszą


(week) 10. (tygodnie) 10. Lord's Day Lord's Day


Question 27. What dost thou mean by the providence of God? Pytanie 27. Co to oznacza Czy ty przez opatrzności Bożej?

Answer: The almighty and everywhere present power of God; (a) whereby, as it were by his hand, he upholds and governs (b) heaven, earth, and all creatures; so that herbs and grass, rain and drought, (c) fruitful and barren years, meat and drink, health and sickness, (d) riches and poverty, (e) yea, and all things come, not by chance, but be his fatherly hand. Odpowiedź: Wszechmogący i wszędzie obecny moc Boga; (a) w którym, jak to było z jego strony, podtrzymuje i reguluje (b) niebo, ziemię, i wszystkich stworzeń, tak, że zioła i trawy, deszczu i suszy, (c ) Niepłodna i owocnego roku, mięsa i napojów, zdrowia i choroby, (d) bogactwa i ubóstwa, (e) Tak, i wszystkie rzeczy pochodzą, nie przez przypadek, ale jest jego ojcowską rękę. (f)

Footnotes Przypisy

(a) Acts 17:25 Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things; Acts 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation; Acts 17:27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us: Acts 17:28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring. (a) Dz 17:25 nie jest czczony w rękach mężczyzn, jak gdyby on wszelkie potrzebne rzeczy, skoro On daje wszystkim życie i oddech, i wszystko; Dz 17:26 I uczynił z jednej krwi wszystkie narody dla mężczyzn mieszkać na wszystkich oblicze ziemi, i ma ustalonej godziny przed mianowaniem i granice ich zamieszkania; Dz 17:27, że powinny one dążyć do Pana, jeżeli haply mogą czuć się po nim i go odnaleźć, choć nie jest daleko od każdego z nas: Dz 17:28 Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem z Jego rodu. Jer.23:23 Am I a God at hand, saith the LORD, and not a God afar off? Jer.23: 23 Am I a Bóg w rękę, mówi Pan, a nie Bóg afar off? Jer.23:24 Can any hide himself in secret places that I shall not see him? Jer.23: 24 Czy każdy ukryć w zakamarkach, że ja nie widzę go? saith the LORD. mówi Pan. Do not I fill heaven and earth? Czy Ja nie wypełniam nieba i ziemi? saith the LORD. mówi Pan. Isa.29:15 Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the LORD, and their works are in the dark, and they say, Who seeth us? Isa.29: 15 Biada tym, którzy starają się ukryć swoje głębokie radę z Panem, a ich prace znajdują się w ciemności, a oni mówią: Kto nas widzi? and who knoweth us? i którzy nas zna? Isa.29:16 Surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter's clay: for shall the work say of him that made it, He made me not? Isa.29: 16 pewnością zwrócił swoje rzeczy do góry nogami są szanowane jako suchej gliny: prace muszą powiedzieć, że się z nim, On mnie nie? or shall the thing framed say of him that framed it, He had no understanding? lub rzeczy w ramce o nim powiedzieć, że w ramce, nie miał zrozumienia? Ezek.8:12 Then said he unto me, Son of man, hast thou seen what the ancients of the house of Israel do in the dark, every man in the chambers of his imagery? Ezek.8: 12 I rzekł do mnie: Synu człowieczy, Czy ty widziales tego, co starożytne z domu Izrael zrobić w ciemności, każdy człowiek w jego kancelarii zdjęcia? for they say, The LORD seeth us not; the LORD hath forsaken the earth. Oni mówią, Pan nas nie widzi; Pan opuścił ten kraj. (b) Heb.1:3 Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high; (c) Jer.5:24 Neither say they in their heart, Let us now fear the LORD our God, that giveth rain, both the former and the latter, in his season: he reserveth unto us the appointed weeks of the harvest. (b) Heb.1: 3 Kto jest blask swojej chwały i wyraźnym obrazem jego osoby i utrzymywaniu wszystko przez słowo jego moc, gdy miał usunięte przez siebie nasze grzechy, usiadł po prawej stronie z Królewskiej Mości na wysokie; (c) Jer.5: 24 Ani powiedzieć, że w ich serca, niech nas teraz bać się Pana, Boga naszego, który daje deszcz, zarówno byłych i ostatnie, w jego sezonie: reserveth on nam mianowany tygodni od zbioru. Acts 14:17 Nevertheless he left not himself without witness, in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. Akty 14:17 jednak nie wyjechał sam, bez świadków, że uczynił dobrze, i dał nam deszcz z nieba i owocne sezony, wypełniając nasze serca z jedzeniem i radości. (d) John 9:3 Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him. (d) 9:3 John Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale / stało się tak /, aby się na nim objawiły sprawy Boże. (e) Prov.22:2 The rich and poor meet together: the LORD is the maker of them all. (e) Prov.22: 2 W bogatymi i biednymi spotykają się: Pan jest Stwórcą. (f) Matt.10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. (f) Matt.10: 20 gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Prov.16:33 The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD. Prov.16: 33 We fałdy sukni wrzuca się losy, ale Pan sam rozstrzyga.


Question 28. What advantage is it to us to know that God has created, and by his providence does still uphold all things? Pytanie 28. Jakie korzyści jest dla nas wiedzieć, że Bóg stworzył, i przez jego opatrzności wciąż nie podtrzymywać wszystko?

Answer: That we may be patient in adversity; (a) thankful in prosperity; (b) and that in all things, which may hereafter befall us, we place our firm trust in our faithful God and Father, (c) that nothing shall separate us from his love; (d) since all creatures are so in his hand, that without his will they cannot so much as move. Odpowiedź: To może być pacjenta w nieszczęściu (a) w wdzieczni dobrobytu; (b) i że we wszystkich rzeczy, które mogą dalej zwane spotka nas miejsce w naszej firmie zaufanie naszych wiernych Boga i Ojca, (c), że nic się nas odłączyć od Jego miłości; (d) od wszystkich stworzeń są w ręku tak, że bez jego woli nie mogą tak wiele, jak się poruszać. (e)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.5:3 And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; James 1:3 Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. (a) ROM .5: 3 Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, James 1:3 Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Ps.39:9 I was dumb, I opened not my mouth; because thou didst it. Ps.39: 9 byłem głupi, nie otworzył usta moje, bo ty. Job 1:21 And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither: the LORD gave, and the LORD hath taken away; blessed be the name of the LORD. Praca 1:21 A powiedział, Naked I przyszedł z łona matki mojej i nago się tam wrócę: Pan dał, Pan zabrał; błogosławiony jest imię Pana. Job 1:22 In all this Job sinned not, nor charged God foolishly. Praca 1:22 W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. (b) Deut.8:10 When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the LORD thy God for the good land which he hath given thee. (b) Deut.8: 10 Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał. 1 Thess.5:18 In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. 1 Thess.5: 18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (c) Ps.55:22 Cast thy burden upon the LORD, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved. (c) Ps.55: 22 Obsada twój ciężar na Pana, a On cię podtrzymania: On nigdy nie cierpią na prawych, które mają być przeniesione. Rom.5:4 And patience, experience; and experience, hope: (d) Rom.8:38 For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, Rom.8:39 Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. ROM .5: 4 i cierpliwości, doświadczenia i doświadczenia, nadziei: (d) Rom.8: 38 Ja jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani uprawnień, ani rzeczy obecnych, ani rzeczy przyjść, Rom.8: 39 ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (e) Job 1:12 And the LORD said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thine hand. (e) Praca 1:12 I rzekł Pan do szatana: Oto wszystko, co On jest w twoim moc, tylko na siebie umieścić nie dalej rękę. So Satan went forth from the presence of the LORD. I odszedł szatan z obecności Pana. Job 2:6 And the LORD said unto Satan, Behold, he is in thine hand; but save his life. Praca 2:6 I rzekł Pan do szatana: Oto jest w twej mocy. Życie mu tylko zachowaj! Acts 17:28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring. Akty 17:28 Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem z Jego rodu. Acts 17:25 Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things; Prov.21:1 The king's heart is in the hand of the LORD, as the rivers of water: he turneth it whithersoever he will. Akty 17:25 Ani jest czczony w rękach mężczyzn, jak gdyby on wszelkie potrzebne rzeczy, skoro On daje wszystkim życie i oddech, i wszystko; Prov.21: 1 Serce króla w ręku Pana, jak wody rzek: On sie go dokąd chce.


Of God The Son Syn Boży


(week) 11. (tygodnie) 11. Lord's Day Lord's Day


Question 29. Why is the Son of God called "Jesus", that is a Saviour? Pytanie 29. Dlaczego jest Synem Bożym nazwie "Jezus", który jest Zbawicielem?

Answer: Because he saveth us, and delivereth us from our sins; (a) and likewise, because we ought not to seek, neither can find salvation in any other. Odpowiedź: Bo saveth nas, a wybawi nas od naszych grzechów; (a) i podobnie, ponieważ nie powinniśmy dążyć, nie można znaleźć w żadnym innym zbawienia. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Matt.1:21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. (a) Matt.1: 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Heb.7:24 But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Heb.7: 24 Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Heb.7:25 Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Heb.7: 25 Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. (b) Acts 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. (b) Dz 4:12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. John 15:4 Abide in me, and I in you. Jana 15:4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja w was. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, z wyjątkiem ona trwa w winnym krzewie, nie może wy, z wyjątkiem wy Wytrwajcie we Mnie. John 15:5 I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing. Jana 15:5 Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami: Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, tym samym wyprowadza wiele owoców: dla mnie bez wy nic nie może zrobić. 1 Tim.2:5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; Isa.43:11 I, even I, am the LORD; and beside me there is no saviour. 1 Tim.2: 5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, Isa.43: 11 Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. 1 John 5:11 And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. 1 Jana 5:11 A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu.


Question 30. Do such then believe in Jesus the only Saviour, who seek their salvation and welfare of saints, of themselves, or anywhere else? Pytanie 30. Czy takie następnie wierzymy w Jezusa, jedynego Zbawiciela, którzy poszukują ich zbawienia i dobrostanu świętych, oni sami, albo gdziekolwiek indziej?

Answer: They do not; for though they boast of him in words, yet in deeds they deny Jesus the only deliverer and Saviour; (a) for one of these two things must be true, that either Jesus is not a complete Saviour; or that they, who by a true faith receive this Saviour, must find all things in him necessary to their salvation. Odpowiedź: Nie, bo chociaż pochwalić go w słowach, ale w ich czyny Jezusa odmówić tylko wybawiciela i Zbawiciela; (a) w przypadku jednego z tych dwóch rzeczy muszą być prawdziwe, albo, że Jezus nie jest kompletna Zbawiciela; że oni, którzy o prawdziwej wiary otrzymywać tego Zbawiciela, musi znaleźć w nim wszystko, co niezbędne dla ich zbawienia. (b)

Footnotes Przypisy

(a) 1 Cor.1:13 Is Christ divided? (a) 1 Cor.1: 13 Czyż Chrystus jest podzielony? was Paul crucified for you? Paweł został za was ukrzyżowany? or were ye baptized in the name of Paul? lub wy byli ochrzczeni w imię Pawła? 1 Cor.1:30 But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: 1 Cor.1:31 That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord. 1 Cor.1: 30 Ale mu się w Chrystusie Jezusie wy, którzy się Boga ku nam mądrość i sprawiedliwość, i uświęceniem, i odkupieniem: 1 Cor.1: 31 Tak, jak to jest napisane, że On glorieth , Niech w chwale Pana. Gal.5:4 Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace. Gal.5: 4 Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski. (b) Heb.12:2 Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. (b) Heb.12: 2 Patrząc ku Jezusowi autora i finisher naszej wiary, którzy za radość, że został ustawiony przed nim zniósł krzyż, faktów na hańbę, i został ustanowiony na prawicy tronu Boga. Isa.9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. Isa.9: 6 dla dziecka nam się narodziło, Syn nam jest dany, a rząd się na jego ramieniu, a jego nazwa Wonderful, Counsellor, potężny Bóg, Odwieczny Ojciec, Książę Pokój. Col.1:19 For it pleased the Father that in him should all fulness dwell; Col.1:20 And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven. Col.1: 19 Zechciał bowiem / Bóg /, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, Col.1: 20 A, mając w pokoju przez krew Jego krzyża, by mu się pogodzić wszystkie rzeczy ku sobie; przez niego, mówię, czy oni są rzeczy na ziemi, lub rzeczy w niebie. Col.2:10 And ye are complete in him, which is the head of all principality and power: 1 John 1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. Col.2: 10 A wy się zakończyć w Niego, który jest głową wszystkich principality i moc: 1 Jana 1:7 Ale jeżeli my chodzimy w światłości, jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jeden z inną, i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, cleanseth nas z wszelkiego grzechu. John 1:16 And of his fulness have all we received, and grace for grace. Jana 1:16 i jego fulness wszystkie otrzymane przez nas, i łaskę za łaskę.


(week) 12. (tygodnie) 12. Lord's Day Lord's Day


Question 31. Why is he called "Christ", that is anointed? Pytanie 31. Dlaczego jest on nazywany "Chrystus", który jest namaszczony?

Answer: Because he is ordained of God the Father, and anointed with the Holy Ghost, (a) to be our chief Prophet and Teacher, (b) who has fully revealed to us the secret counsel and will of God concerning our redemption; (c) and to be our only High Priest, (d) who by the one sacrifice of his body, has redeemed us, (e) and makes continual intercession with the Father for us; (f) and also to be our eternal King, who governs us by his word and Spirit, and who defends and preserves us in that salvation, he has purchased for us. Odpowiedź: Ponieważ jest on ordynowany Boga Ojca, namaszczony i z Duchem Świętym, (a) się nasz naczelny Prorok i Nauczyciel, (b) którzy w pełni objawił nam tajemnicę rady i woli Bożej dotyczące naszego odkupienia; ( c) i do naszych tylko arcykapłana, (d) którzy przez ofiarę jednej z jego ciała, odkupił nas, (e) i czyni z nieustannym wstawiennictwem Ojca dla nas, (f) i również należy do naszego wiecznego Króla, którzy rządzi nami poprzez swoje Słowo i Ducha, którzy broni i zachowuje nas w tym zbawienia, musi nabyć za nami. (g)

Footnotes Przypisy

(a) Ps.45:8 All thy garments smell of myrrh, and aloes, and cassia, out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad. (a) Ps.45: 8 Wszystkie twoje szaty zapachu mirry, i aloes, i cassia, z pałaców z kości słoniowej, z którą mają się ci radosna. Heb.1:9 Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Heb.1: 9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy. Isa.61:1 The Spirit of the Lord GOD is upon me; because the LORD hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound; Luke 4:18 The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, (b) Deut.18:15 The LORD thy God will raise up unto thee a Prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me; unto him ye shall hearken; Acts 3:22 For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. Isa.61: 1 Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, aby głosić dobrą nowinę aż do meek; On Mnie posłał do Zamykam brokenhearted, wyzwolenie z niewoli, a otwarcie więzienia dla tych, którzy są związani; Łukasza 4:18 Duch Pański spoczywa na mnie, bo mnie namaścił głosić Ewangelię ubogim; On Mnie posłał, aby uzdrawiać w brokenhearted, aby głosili na ocalenie jeńców, i do odzyskania wzroku niewidomym, aby ustawić je na wolności, które są bruised, (b) Deut.18: 15 Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród ciebie, twoich braci, podobnego do mnie; mu będziecie słuchać; Dz 3:22 dla Mojżesza prawdziwie rzekł do ojców, prorok jest Pan, Bóg twój, wzbudzi wam waszych braci, tak jak mi; bedziecie go słuchać we wszystkim, co on wam powie: . Acts 7:37 This is that Moses, which said unto the children of Israel, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear. Dz 7:37 to, że Mojżesz, który rzekł do dzieci Izrael, prorok jest Pan, Bóg twój, wzbudzi wam waszych braci, tak jak mi; bedziecie go wysłuchać. Isa.55:4 Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and commander to the people. Isa.55: 4 Oto ustanowiłem cię świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. (c) John 1:18 No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. (c) Jan 1:18 Nikt nie ma postrzegać Boga w każdej chwili, Jednorodzonego Syna, który jest w łonie Ojca, On zadeklarowanych go. John 15:15 Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. John 15:15 Odtąd nie wzywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was i przyjaciół, dla wszystkich rzeczy, które słyszałem od Ojca mojego, mam wam znane. (d) Ps.110:4 The LORD hath sworn, and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek. (d) Ps.110: 4 Pan zaprzysiężone, i nie nawrócili, Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. (e) Heb.10:12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God; Heb.10:14 For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified. (e) Heb.10: 12 Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, Heb.10: 14 W jednej oferty przez On doskonała na wieki tych, którzy są uświęcani . Heb.9:12 Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Heb.9: 12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Heb.9:14 How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? Heb.9: 14 Jak dużo bardziej krew Chrystusa, którzy przez Ducha wiecznego oferowane siebie bez skazy Bogu, czyszczenie wasze sumienia z martwych roboty służą do Boga żywego? Heb.9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Heb.9: 28 tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. (f) Rom.8:34 Who is he that condemneth? (f) Rom.8: 34 Kto jest kto condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Jest to, że Chrystus umarł, a nawet, że jest ponownie wzrosła, którzy są nawet na prawicy Boga, którzy również czyni wstawiennictwo za nami. Heb.9:24 For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true; but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us: 1 John 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Heb.9: 24 Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej / świątyni /, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, 1 Jana 2:1 Moje dzieci Te rzeczy napisać ja wam, abyście nie grzech. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: Rom.5:9 Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. A jeśli ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego: ROM .5: 9 Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Rom.5:10 For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life. ROM .5: 10 Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. (g) Ps.2:6 Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. (g) Ps.2: 6 jeszcze ustawić mojego króla na mojej świętej górze Syjon. Zech.9:9 Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he is just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass. Zech.9: 9 Raduj się wielce, Córo Syjonu; shout, Córo Jerozolima: Oto Król twój przychodzi do ciebie: on jest po prostu, i mając na zbawienie; lowly i jazda na osła, i na wsadzili na Dziękujemy! z osła. Matt.21:5 Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. Matt.21: 5 Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Luke 1:33 And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end. Łukasza 1:33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Matt.28:18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Matt.28: 18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. John 10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Jana 10:28 A daję im życie wieczne, a oni nigdy nie zginie, nie ma kto zrywać ich z mojej ręki. Rev.12:10 And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Rev.12: 10 I usłyszałem donośny głos z nieba mówił, teraz przyszedł zbawienia, i moc, i królestwo Boga naszego, i jego moc Chrystusa: dla accuser naszych braci jest rzucił, który oskarżył ich przed Bogiem naszym dzień i noc. Rev.12:11 And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death. Rev.12: 11 A oni pokonaliśmy go przez krew Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci.


Question 32. But why art thou called a Christian? Pytanie 32. Ale dlaczego ty nazywa się Christian? (a)

Answer: Because I am a member of Christ by faith, (b) and thus am partaker of his anointing; (c) that so I may confess his name, (d) and present myself a living sacrifice of thankfulness to him: (e) and also that with a free and good conscience I may fight against sin and Satan in this life (f) and afterwards I reign with him eternally, over all creatures. Odpowiedź: Ponieważ Ja jestem członkiem Chrystusa przez wiarę, (b) i dlatego jestem uczestnik jego namaszczenia, (c) że tak I może wyznać swoje imię i nazwisko, (d) i przedstawia siebie żywą ofiarą thankfulness do niego: (e ) A także, że z wolnego i dobrego sumienia I może walki z grzechu i szatana w tym życiu (f) i potem ja z Nim królować wiecznie, w stosunku do wszystkich stworzeń. (g)

Footnotes Przypisy

(a) Acts 11:26 And when he had found him, he brought him unto Antioch. (a) Dz 11:26 A kiedy go znalazł, zaprowadził go do Antiochii. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. I stało się, że cały rok się one zmontowane z kościoła, dużo ludzi i nauczał. And the disciples were called Christians first in Antioch. A uczniowie byli po raz pierwszy wezwał chrześcijan w Antiochii. (b) 1 Cor.6:15 Know ye not that your bodies are the members of Christ? (b) 1 Cor.6: 15 Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? I wtedy są członkami Chrystusa, i uczynić je członkami nierządnicy? God forbid. Żadną miarą. (c) 1 John 2:27 But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. (c) 1 Jana 2:27 Ale macie namaszczenie, które otrzymała od Niego, trwa w was, a wy nie trzeba, że każdy człowiek nauczy was, ale jak same namaszczenia teacheth ci wszystkich rzeczy, i to prawda, i nie jest kłamstwem , A nawet, jak nauczał On was, będziecie trwać w Nim. Acts 2:17 And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams: (d) Matt.10:32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Akty 2:17 A to nadejdzie w ciągu ostatnich dni, mówi Bóg, Ja wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy mężczyzn marzenie się marzenia: (d) Matt.10: 32 Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Rom.10:10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. Rom.10: 10 Dla człowieka z sercem wierzy ku sprawiedliwości; i usta spowiedzi się ku zbawieniu. Mark 8:38 Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation; of him also shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Marka 8:38 Kto zatem jest bowiem Mnie i moje słowa w tym cudzołożnych i grzesznym pokoleniu; z niego również jest Syn Człowieczy wstydzić się, gdy przyjdzie w chwale Ojca ze świętych aniołów. (e) Rom.12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. (e) Rom.12: 1 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. 1 Pet.2:5 Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ. 1 Pet.2: 5 wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 1 Pet.2:9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light: Rev.5:8 And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, and golden vials full of odours, which are the prayers of saints. 1 Pet.2: 9 Ale wy jesteście wybranym generacji, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, specyficznych ludzi, abyście pokażę o chwale którzy Go On was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła wspaniałe: Rev.5: 8 A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, mając każdy z nich harfy i złote fiolki pełne zapachów, którymi są modlitwy świętych. Rev.5:10 And hast made us unto our God kings and priests: and we shall reign on the earth. Rev.5: 10 i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. Rev.1:6 And hath made us kings and priests unto God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Rev.1: 6 i uczynił nas królami i kapłanami dla Boga i Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. (f) 1 Pet.2:11 Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul; Rom.6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. (f) 1 Pet.2: 11 Dearly umiłowany, Błagam was, jak obcy i pielgrzymi, powstrzymuje się od fleshly żądz, które wojna przeciwko duszy; Rom.6: 12 Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, abyście posłuszni go w namietnosciami. Rom.6:13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Rom.6: 13 Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Gal.5:16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh. Gal.5: 16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Gal.5:17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would. Gal.5: 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Eph.6:11 Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Eph.6: 11 Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. 1 Tim.1:18 This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare; 1 Tim.1:19 Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck: (g) 2 Tim.2:12 If we suffer, we shall also reign with him: if we deny him, he also will deny us: Matt.24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. 1 Tim.1: 18 to opłata I zobowiązać do ciebie, syna Tymoteusza, stosownie do proroctwa, który udał się na przed tobą, że ty przez nich mightest wojny dobry działań wojennych; 1 Tim.1: 19 Holding wiarę i dobre sumienie; które niektórzy mając oddal dotyczące wiary dokonały morskiej: (g) 2 Tim.2: 12 Jeśli będziemy cierpieć, ale również z Nim królować: jeśli odmówić mu również odmówić nas: Matt.24: 34 Zaprawdę mówię wam, to pokolenie nie przeminie, aż wszystkie te rzeczy są spełnione.


(week) 13. (tygodnie) 13. Lord's Day Lord's Day


Question 33. Why is Christ called the "only begotten Son" of God, since we are also the children of God? Pytanie 33. Dlaczego Chrystus nazywany jest "Jednorodzonego Syna" Boga, ponieważ jesteśmy także dzieci Bożych?

Answer: Because Christ alone is the eternal and natural Son of God; (a) but we are children adopted of God, by grace, for his sake. Odpowiedź: Ponieważ sam Chrystus jest wiecznym i naturalnym Synem Bożym; (a) ale są przyjmowane dzieci Boże, przez łaskę, dla jego dobra. (b)

Footnotes Przypisy

(a) John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (a) Jana 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. John 1:2 The same was in the beginning with God. Jana 1:2 Ono było na początku u Boga. John 1:3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. Jana 1:3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. John 1:14 And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth. Jana 1:14 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (a my oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca), pełen łaski i prawdy. John 1:18 No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. Jana 1:18 Nikt nie ma postrzegać Boga w każdej chwili, Jednorodzonego Syna, który jest w łonie Ojca, On zadeklarowanych go. Heb.1:1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, Heb.1:2 Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds; John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Heb.1: 1 Bogu, którzy na różne razy i nurków maniery mówił w czasie ostatnich aż do ojców przez proroków, Heb.1: 2 Czyż w tych ostatnich dniach mówił nam swego Syna, którego On wyznaczył dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też uczynił światów; Jan 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 1 John 4:9 In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. 1 Jana 4:9 W ten objawia się miłość Boga ku nam, dlatego że Bóg posłał swego Jednorodzonego Syna na świat, abyśmy dzięki nim żyć. Rom.8:32 He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Rom.8: 32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? (b) Rom.8:15 For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. (b) Rom.8: 15 Bo nie otrzymali ducha niewoli znowu do strachu, ale wy otrzymali Ducha przyjęcia, w którym będziemy wołać: Abba, Ojcze. Rom.8:16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: Rom.8:17 And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Rom.8: 16 Duch nosi się świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi: Rom.8: 17 A jeśli dziećmi, a następnie spadkobierców, spadkobiercy Boga, i wspólne spadkobierców z Chrystusem, jeśli tak jest, że cierpią z nim, że może być również uwielbiony razem. John 1:12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name: Gal.4:6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Jana 1:12 A ile otrzymała go, aby im dał mu moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego: Gal.4: 6 i wy, ponieważ są synami, Bóg wysłał do niej Duch Jego syn w waszych sercach, który woła: Abba, Ojcze. Eph.1:5 Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, Eph.1:6 To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. Eph.1: 5 Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, Eph.1: 6 do uwielbienia na chwałę Jego łaski, w którym On nas zaakceptowane w umiłowanym.


Question 34. Wherefore callest thou him "our Lord"? Pytanie 34. Przeto Ty nazywasz go "naszego Pana"?

Answer: Because he hath redeemed us, both soul and body, from all our sins, not with silver or gold, but with his precious blood, and has delivered us from all the power of the devil; and thus has made us his own property. Odpowiedź: bo odkupił nas, jak dusza i ciało, wszystkie nasze grzechy, a nie ze srebra lub złota, lecz z jego drogocenną krwią, i wybawił nas od wszystkich mocy diabła, a tym samym uczynił nas własnej nieruchomości . (a)

Footnotes Przypisy

(a) 1 Pet.1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers; 1 Pet.1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot: 1 Pet.2:9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light: 1 Cor.6:20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. (a) 1 Pet.1: 18 Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, 1 Pet.1: 19, ale z drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka bez skazy i bez skazy: 1 Pet.2: 9 Ale wy jesteście wybranym generacji, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, specyficznych ludzi, abyście pokażę o chwale którzy Go On wezwał was z ciemności do przedziwnego swojego światła wspaniałe: 1 Cor.6: 20 Za / wielką / bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! 1 Cor.7:23 Ye are bought with a price; be not ye the servants of men. 1 Cor.7: 23 Wy cenę zostaliście nabyci; nie może być wy sługami mężczyzn. 1 Tim.2:6 Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. 1 Tim.2: 6 który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. John 20:28 And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Jana 20:28 i Thomas odpowiedział i rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój.


(week) 14. (tygodnie) 14. Lord's Day Lord's Day

Q. 35. Pyt. 35. What is the meaning of these words "He was conceived by the Holy Ghost, born of the virgin Mary"? Answer: That God's eternal Son, who is, and continues (a) true and eternal God, (b) took upon him the very nature of man, of the flesh and blood of the virgin Mary, (c) by the operation of the Holy Ghost; (d) that he might also be the true seed of David, (e) like unto his brethren in all things, (f) sin excepted. Jaki jest sens tych słów: "On był pomyślany przez Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy"? Odpowiedź: To wiecznego Syna Bożego, którzy są, i nadal (a) prawdziwy i wieczny Boże, (b) miało na niego natury człowieka, z ciałem i krwią z Maryi Dziewicy, (c) przez działanie Ducha Świętego; (d), że może on również być prawdziwe nasiona Dawida, (e) jak do braci we wszystkich rzeczy , (F) z wyjątkiem grzechu. (g)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.1:4 And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead: Rom.9:5 Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. (a) Rom.1: 4 i ogłosił się Synem Bożym w mocy, zgodnie z duchem świętości, przez zmartwychwstanie umarłych: Rom.9: 5 Czyj to ojcowie, jak i komu dotyczące ciało Chrystus przyszedł, którzy są ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. (b) 1 John 5:20 And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. (b) 1 Jana 5:20 A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam zrozumienie, że możemy wiedzieć, że nim jest prawdą, a my w Nim, że jest prawdziwe, nawet w Jego Syna Jezusa Chrystusa . This is the true God, and eternal life. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jana 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. John 17:3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Jana 17:3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Rom.1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh; Col.1:15 Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature: (c) Gal.4:4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, Luke 1:31 And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS. Rom.1: 3 chodzi Jego Syna Jezusa Chrystusa naszego Pana, które zostało wykonane z materiału siewnego Dawida według ciała; Col.1: 15, który jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wszelkiego stworzenia: (c) Gal .4:4 Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, Łukasza 1:31 A oto będziesz wyobrazić w twoim łonie, i wyprowadź syna , Któremu nadasz imię Jezus. Luke 1:42 And she spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Łukasza 1:42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Luke 1:43 And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me? Łukasza 1:43 A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (d) John 1:14 And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth. (d) John 1:14 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (a my oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca), pełen łaski i prawdy. Matt.1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Matt.1: 18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było w ten sposób: "Kiedy jak jego matka była forsowane Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną z Ducha Świętego. Matt.1:20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Matt.1: 20 Ale gdy myślał o tych rzeczach, oto anioł Pański ukazał mu się w śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie obawiają się podjąć tobie twoja żona Maryja: za to, co jest w Niej poczęło jest z Ducha Świętego. Luke 1:35 And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Łukasza 1:35 A anioł odpowiedział i rzekł do niej, Duch Święty przyjdzie na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię będzie, dlatego też, że rzeczy świętych, które się narodzi z ciebie będzie nazwany Synem Bożym. (e) Ps.132:11 The LORD hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne. (e) Ps.132: 11 Pan zaprzysiężone Dawidowi w prawdzie, bo nie będzie z kolei; z owoców twoje ciało będzie ustawić na twój tron. Rom.1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh; 2 Sam.7:12 And when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. Rom.1: 3 chodzi Jego Syna Jezusa Chrystusa naszego Pana, które zostało wykonane z materiału siewnego Dawida według ciała; 2 Sam.7: 12 A kiedy twoje dni są spełnione, a ty będziesz spać z twoich przodków, będą ustalone aż po tobie twoje potomstwo, które przystępuje obecnie twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Luke 1:32 He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David: Acts 2:30 Therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne; (f) Philip.2:7 But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men: Heb.2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; Heb.2:17 Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Łukasza 1:32 On jest wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg udziela mu tron Jego praojca, Dawida: Dz 2:30 Dlatego nie jest prorokiem, i wiedząc, że Bóg był z zaprzysiężone złożenia ślubowania mu, że z owoców jego biodra, według ciała, chciał wzbudzi Chrystusa, zasiadającego na jego tronie, (f) Philip.2: 7, ale nie dał się renomą, i wziął go na formularzu na sługę, i stał się na podobieństwo mężczyzn: Heb.2: 14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, on również sam również brał udział w tym samym, że poprzez śmierć może on zniszczyć go, że miał władzę nad śmiercią, to jest diabeł; Heb.2: 17 Dlatego wszystko w jej behoved mu się jak do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga pojednania, aby na grzechy ludu. (g) Heb.4:15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin. (g) Heb.4: 15 Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.


Question 36. What profit dost thou receive by Christ's holy conception and nativity? Pytanie 36. Cóż Czy ty otrzymywać przez Chrystusa i świętych koncepcji nativity?

Answer: That he is our Mediator; (a) and with His innocence and perfect holiness, covers in the sight of God, my sins, wherein I was conceived and brought forth. Odpowiedź: To jest nasz Mediator (a) i jego niewinności i doskonałej świętości, obejmuje w oczach Boga, moje grzechy, gdzie byłem pomyślany i wyprowadzeni. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Heb.7:26 For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens; Heb.7:27 Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's: for this he did once, when he offered up himself. (a) Heb.7: 26 dla takiego arcykapłana stało z nami, którzy są święte, nieszkodliwe, undefiled, oddzielony od grzeszników, i wyższa niż niebiosa; Heb.7: 27 Kto nie potrzebuje codziennie, jak inni arcykapłani, do oferty na ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem do ludzi: w tym roku nie raz, kiedy ofiarując samego siebie. Heb.2:17 Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Heb.2: 17 Dlatego wszystko w jej behoved mu się jak do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. (b) 1 Pet.1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers; 1 Pet.1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot: 1 Pet.3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: 1 Cor.1:30 But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: 1 Cor.1:31 That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord. (b) 1 Pet.1: 18 Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, 1 Pet.1: 19, ale z drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka bez skazy i bez skazy: 1 Pet.3: 18 Chrystus bowiem również raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga, jest skazany na śmierć w ciele, lecz quickened przez Ducha Świętego: 1 Cor.1: 30 Ale mu się w Chrystusie Jezusie wy, którzy się Boga ku nam mądrość i sprawiedliwość, i uświęceniem, i odkupieniem: 1 Cor.1: 31, że według jego napisane, że On glorieth, niech w chwale Pana. Rom.8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh: Rom.8:4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Rom.8: 3 Do czego prawo nie może zrobić, aby był on słaby poprzez ciało, Bóg wysyłania własnego Syna na podobieństwo grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech w ciele: Rom.8: 4, na sprawiedliwość z prawem mogą być spełnione w nas, którzy nie chodzą po ciele, ale od Ducha Świętego. Isa.53:11 He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities. Isa.53: 11 On czuwa z travail jego duszy, i są zadowoleni: jego wiedza jest mój prawy sługa uzasadnić wiele, bo noszą ich winy. Ps.32:1 <<A Psalm of David, Maschil.>> Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Ps.32: 1 <<A Psalm z David, Maschil.>> Błogosławiony Ten, którego grzech jest odpuszczony, których grzech jest.


(week) 15. (tygodnie) 15. Lord's Day Lord's Day


Question 37. What dost thou understand by the words, "He suffered"? Pytanie 37. Dost Co ty rozumiesz przez słowa: "On poniósł"?

Answer: That he, all the time that he lived on earth, but especially at the end of his life, sustained in body and soul, the wrath of God against the sins of all mankind: (a) that so by his passion, as the only propitiatory sacrifice, (b) he might redeem our body and soul from everlasting damnation, (c) and obtain for us the favour of God, righteousness and eternal life. Odpowiedź: To on, że przez cały czas mieszkał na ziemi, ale zwłaszcza pod koniec jego życia, utrzymujący w duszy i ciała, gniew Boży przeciwko grzechy wszystkich ludzi: (a) tak, że jego pasja, jak Tylko propitiatory ofiara, (b) może odkupić nasze ciało i dusza z wieczne potępienie, (c) i uzyskać dla nas dobrodziejstwo Boga, sprawiedliwość i życie wieczne. (d)

Footnotes Przypisy

(a) Isa.53:4 Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. (a) Isa.53: 4 Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. 1 Pet.2:24 Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed. 1 Pet.2: 24 Kto własnej samooceny urodziła nasze grzechy na własnym ciele na drzewo, abyśmy, będąc umarłym grzechy, powinien żyć aż sprawiedliwość: przez pasy, których byli uzdrowieni. 1 Pet.3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: 1 Tim.2:6 Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. 1 Pet.3: 18 Chrystus bowiem również raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga, jest skazany na śmierć w ciele, ale quickened przez Ducha Świętego: 1 Tim.2: 6 Kto wydał samego siebie na okup za wszystkich, aby być świadectwo we właściwym czasie. (b) Isa.53:10 Yet it pleased the LORD to bruise him; he hath put him to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand. (b) Isa.53: 10 Jednak Pan zadowolony z nim bruise; On umieścił go na smutek: gdy będziesz się jego dusza na ofiarę za grzechy, on zobaczyć jego potomstwo, on przedłużyć jego dni, i przyjemność przez Pana prosperować w ręku. Isa.53:12 Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong; because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. Isa.53: 12 Dlatego będę dzielić go z wielką porcję, i posiądzie możnych jako zdobycz, za silny, bo On wylany jego dusza aż do śmierci, i był o numerach z przestepcami, a urodziła mu grzech wiele, i za przestępcami. Eph.5:2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour. Eph.5: 2 i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. 1 Cor.5:7 Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. 1 Cor.5: 7 oczyszczenie, więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako wy przaśne. For even Christ our passover is sacrificed for us: 1 John 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Dla Chrystusa naszej Paschy, nawet poświęca się dla nas: 1 Jana 2:2, a On jest przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świat. 1 John 4:10 Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins. 1 Jana 4:10 W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Rom.3:25 Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; Heb.9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Rom.3: 25 Kogo Bóg określone się propitiation przez wiarę w Jego krew, aby zgłosić swój sprawiedliwość na odpuszczenie grzechów przeszłości, które, dzięki cierpliwości Boga; Heb.9: 28 Tak więc Chrystus był raz oferowane zgładzenia grzechów wielu, i im, że wygląd jest dla niego pojawi się on po raz drugi bez grzechu ku zbawieniu. Heb.10:14 For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified. Heb.10: 14 Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. (c) Gal.3:13 Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree: Col.1:13 Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son: Heb.9:12 Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. (c) Gal.3: 13 Chrystus bowiem odkupił nas od klątwy z prawem, są dokonywane przekleństwem dla nas, bo jest napisane: Niech to, że każdy hangeth na drzewie: Col.1: 13 Kto wydał nam z mocy ciemności, i On nas przetłumaczone na królestwo jego synu: Heb.9: 12 Ani przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz do w świętym miejscu, po uzyskaniu wieczne odkupienie dla nas. 1 Pet.1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers; 1 Pet.1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot: (d) Rom.3:25 Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; 2 Cor.5:21 For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him. 1 Pet.1: 18 Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, 1 Pet.1: 19, ale z drogocenną krwią Chrystusa, jako z baranka bez skazy i bez skazy, (d) Rom.3: 25 Kogo Bóg określone się propitiation przez wiarę w Jego krew, aby zgłosić swój sprawiedliwość na odpuszczenie grzechów przeszłości, które, dzięki cierpliwości Bożej ; 2 Cor.5: 21, bo mu się grzechem dla nas, którzy nie znał grzechu, abyśmy się w sprawiedliwość Bożą w Nim. John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Jan 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. John 6:51 I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Jana 6:51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba: jeśli kto jadł ten chleb, będzie żył na wieki: i chleb, który Ja dam, jest moje ciało, które dam do życia w świat . Heb.9:15 And for this cause he is the mediator of the new testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Heb.9: 15 i do tego przyczyną jest pośrednikiem Nowego Testamentu, że poprzez śmierć, do wykupu z przestępstwa, które zostały w ramach pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani, może pojawić się obietnica wiecznego dziedzictwa. Heb.10:19 Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, Heb.10: 19 Mając więc, bracia, odwagę wejść do holiest przez krew Jezusa,


Question 38. Why did he suffer "under Pontius Pilate, as judge"? Pytanie 38. Dlaczego on cierpi "pod Ponckim Piłatem, jak sędzia"?

Answer: That he, being innocent, and yet condemned by a temporal judge, (a) might thereby free us from the severe judgement of God to which we were exposed. Odpowiedź: To on, będąc niewinny, a jednak skazany przez sędziego czasowego, (a) może w ten sposób wolną od nas ciężkie wyrok Boży, do którego byliśmy narażeni. (b)

Footnotes Przypisy

(a) John 18:38 Pilate saith unto him, What is truth? (a) 18:38 Jan rzekł do Niego Piłat: Cóż jest prawda? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all. A gdy to powiedział, później wyruszył aż do Żydów i rzekł do nich: Ja nie znajduję w Nim winy na wszystkich. Matt.27:24 When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it. Matt.27: 24 Gdy Piłat widząc, że nic nie może pierwszeństwo, ale to raczej było wrzawy, wziął wodę i myje ręce wobec tłumu, mówiąc: Ja jestem niewinny z krwi to tylko osoba: patrz wy do to. Acts 4:27 For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod, and Pontius Pilate, with the Gentiles, and the people of Israel, were gathered together, Acts 4:28 For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Akty Na 4:27 do prawdy przed Twój święty Dzieciątko Jezus, którego ty namaścił, Herod i Poncjusz Piłat z poganami, a ludzie Izrael, zostały zebrane, Dz 4:28 Na co zrobić, aby twoja ręka i twoje rady ustalona przed dniem do zrobienia. Luke 23:14 Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him: Luke 23:15 No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him. Łukasza 23:14 rzekł do nich: Wy przyniosły mi tego człowieka, jako jeden perverteth, że ludzie: a oto, po zbadaniu go przed wami, nie znalazł winy w tym człowieku dotykania tych rzeczy co wy oskarżać Go: Łukasza 23:15 Nie, jeszcze nie Herod: Ja was wysłałem go, a oto nic zasługującego na śmierć jest dla niego zrobić. John 19:4 Pilate therefore went forth again, and saith unto them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault in him. Jana 19:4 A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy. (b) Ps.69:4 They that hate me without a cause are more than the hairs of mine head: they that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty: then I restored that which I took not away. (b) Ps.69: 4 ci, którzy Mnie nienawidzą bez przyczyny są bardziej niż moje włosy z głowy: oni, że zniszczy mnie, jest moje wrogów niesłusznie, są potężne: I potem przywrócony, która zajęła I nie dala. Isa.53:4 Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Isa.53: 4 Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Isa.53:5 But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed. Isa.53: 5 Lecz On był przebity za nasze rannych, był bruised za nasze grzechy: kara naszego pokoju spoczywała na Nim, z Jego ranach jest nasze zdrowie. 2 Cor.5:21 For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him. 2 Cor.5: 21, bo mu się grzechem dla nas, którzy nie znał grzechu, abyśmy się w sprawiedliwość Bożą w Nim. Gal.3:13 Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree: Gal.3: 13 Chrystus bowiem odkupił nas od klątwy z prawem, są dokonywane przekleństwem dla nas, bo jest napisane: Niech to, że każdy hangeth na drzewie:


Question 39. Is there anything more in his being "crucified", than if he had died some other death? Pytanie 39. Czy istnieje coś więcej o jego "ukrzyżowano", niż gdyby umarł kilka innych śmierci?

Answer: Yes there is; for thereby I am assured, that he took on him the curse which lay upon me; (a) for the death of the cross was accursed of God. Odpowiedź: Tak jest, na co mam zapewnione, że wziął na niego klątwę, który leżał na mnie; (a) w przypadku śmierci krzyżowej został przeklęty Boga. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Gal.3:13 Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree: (b) Deut.21:23 His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day; (for he that is hanged is accursed of God;) that thy land be not defiled, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance. (a) Gal.3: 13 Chrystus bowiem odkupił nas od klątwy z prawem, są dokonywane przekleństwem dla nas, bo jest napisane: Niech to, że każdy hangeth na drzewie: (b) Deut.21: 23 Jego Organ ten nie pozostaje całą noc na drzewie, ale będziesz w każdym mądrym pogrzebać tego samego dnia (bo powiesił się, że jest przeklęty Boga;), że twój kraj jest nie splugawili, które Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie .


(week) 16. (tygodnie) 16. Lord's Day Lord's Day


Question 40. Why was it necessary for Christ to humble himself even "unto death"? Pytanie 40. Dlaczego było konieczne dla Chrystusa pokornego się nawet "aż do śmierci"?

Answer: Because with respect to the justice and truth of God, (a) satisfaction for our sins could be made no otherwise, than by the death of the Son of God. Odpowiedź: Ponieważ w odniesieniu do sprawiedliwości i prawdy Bożej, (a) zadowolenie naszych grzechów nie może być dokonane w inny sposób, niż przez śmierć Syna Bożego. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Gen.2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. (a) Gen.2: 17 ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. (b) Rom.8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh: Rom.8:4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. (b) Rom.8: 3 Do czego prawo nie może zrobić, aby był on słaby poprzez ciało, Bóg wysyłania własnego Syna na podobieństwo grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech w ciele: Rom.8 : 4, że sprawiedliwość z prawem mogą być spełnione w nas, którzy nie chodzą po ciele, ale od Ducha Świętego. Heb.2:9 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honour; that he by the grace of God should taste death for every man. Heb.2: 9 Ale widzimy Jezusa, którzy była nieco niższa od aniołów dla cierpienia śmierci, koronowany chwałę i cześć, że przez łaskę Boga powinno smak śmierci dla każdego człowieka. Heb.2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; Heb.2:15 And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Heb.2: 14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, on również sam również brał udział w tym samym, że poprzez śmierć może on zniszczyć go, że miał władzę nad śmiercią, to jest diabeł; Heb.2 : 15 i wydaje im którzy przez bojaźń śmierci ich życia były przedmiotem niewoli.


Question 41. Why was he also "buried"? Pytanie 41. Jakiej został on również "pogrzebany"?

Answer: Thereby to prove that he was really dead. Odpowiedź: tym samym udowodnić, że był naprawdę martwy. (a)

Footnotes Przypisy

(a) Matt.27:59 And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, Matt.27:60 And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed. (a) Matt.27: 59 Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno Matt.27: 60 i złożył w swoim nowym grobie, który wykuty był w skale: i on walcowane na wielki kamień przed wejście do grobu, i odszedł. Luke 23:52 This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus. Łukasza 23:52 On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Luke 23:53 And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid. Łukasza 23:53 Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. John 19:38 And after this Joseph of Arimathaea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus: and Pilate gave him leave. Jana 19:38 A po tym Józefa z Arimathaea, będąc uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, prosili Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa: A Piłat zezwolił. He came therefore, and took the body of Jesus. On przyszedł więc i zabrał ciało Jezusa. John 19:39 And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about an hundred pound weight. John 19:39 Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. John 19:40 Then took they the body of Jesus, and wound it in linen clothes with the spices, as the manner of the Jews is to bury. John 19:40 Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. John 19:41 Now in the place where he was crucified there was a garden; and in the garden a new sepulchre, wherein was never man yet laid. Jana 19:41 A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. John 19:42 There laid they Jesus therefore because of the Jews' preparation day; for the sepulchre was nigh at hand. John 19:42 Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Acts 13:29 And when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree, and laid him in a sepulchre. Akty 13:29 A gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie.


Question 42. Since then Christ died for us, why must we also die? Pytanie 42. Od tego czasu Chrystus umarł za nas, my również, dlaczego musi umrzeć?

Answer: Our death is not a satisfaction for our sins, (a) but only an abolishing of sin, and a passage into eternal life. Odpowiedź: Nasz śmierci nie jest satysfakcja za nasze grzechy, (a), ale tylko zniesienie grzechu, a przejście do życia wiecznego. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Mark 8:37 Or what shall a man give in exchange for his soul? (a) Mark 8:37 Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Ps.49:7 None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him: (b) John 5:24 Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life. Ps.49: 7 Żaden z nich nie mogą w dowolny sposób odkupić swego brata ani dać Bogu na okup za niego: (b) John 5:24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne, i nie wchodzą w potępienie, ale przeszedł ze śmierci do życia. Philip.1:23 For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better: Rom.7:24 O wretched man that I am! Philip.1: 23 Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, Rom.7: 24 wretched O człowieku, że jestem! who shall deliver me from the body of this death? którzy dostarczają do mnie z tego ciała śmierci?


Question 43. What further benefit do we receive from the sacrifice and death of Christ on the cross? Pytanie 43. Jakie dalsze korzyści nie otrzymamy od ofiary i śmierci Chrystusa na krzyżu?

Answer: That by virtue thereof, our old man is crucified, dead and buried with him; (a) that so the corrupt inclinations of the flesh may no more reign in us; (b) but that we may offer ourselves unto him a sacrifice of thanksgiving. Odpowiedź: Tak, na mocy, nasz stary człowiek jest ukrzyżowany, umarł i pochowano go z (a), że tak uszkodzony inclinations w ciało nie może więcej panowania w nas, (b), ale że sami mogą oferować mu ofiarę dziękczynną. (c)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.6:6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. (a) Rom.6: 6 To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. (b) Rom.6:6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. (b) Rom.6: 6 To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Rom.6:7 For he that is dead is freed from sin. Rom.6: 7 Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Rom.6:8 Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him: Rom.6:11 Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Rom.6: 8 Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, Rom.6: 11 Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Rom.6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Rom.6: 12 Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Col.2:12 Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Col.2: 12 Pochowany z Nim w chrzcie, w którym również wy wzrosła z Nim poprzez wiarę w działanie Boga, którzy ma Go wskrzesił z martwych. (c) Rom.12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. (c) Rom.12: 1 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.


Question 44. Why is there added, "he descended into hell"? Pytanie 44. Dlaczego nie dodaje, "zstąpił do piekła"?

Answer: That in my greatest temptations, I may be assured, and wholly comfort myself in this, that my Lord Jesus Christ, by his inexpressible anguish, pains, terrors, and hellish agonies, in which he was plunged during all his sufferings, (a) but especially on the cross, has delivered me from the anguish and torments of hell. Odpowiedź: To mój największy w pokusy, może być zapewnione, komfort i całkowicie siebie w tym, że moja Pana Jezusa Chrystusa, przez jego inexpressible ból, ból, strach, a hellish wymowa: znaczenia: rzeczownik, w którym był plunged podczas wszystkich jego cierpień, ( a), ale zwłaszcza na krzyżu, wydał mnie od udręki i torments piekła. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Ps.18:5 The sorrows of hell compassed me about: the snares of death prevented me. (a) Ps.18: 5 W cierpienia w piekle compassed o mnie: sideł śmierci uniknąć mnie. Ps.18:6 In my distress I called upon the LORD, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. Ps.18: 6 W moim utrapieniu wzywam Pana i dla mego Boga wołał: usłyszał mój głos ze swojej świątyni, a krzyk mój przyszedł przed nim, nawet w jego uszach. Ps.116:3 The sorrows of death compassed me, and the pains of hell gat hold upon me: I found trouble and sorrow. Ps.116: 3 W boleści śmierci compassed mnie, a bóle piekła gat posiadać na mnie: Znalazłem problem i smutek. Matt.26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me. Matt.26: 38 Wtedy rzekł do nich: Moja dusza jest przekraczającej smucić, aż do śmierci: smoliste wy tu i czuwajcie ze mną. Heb.5:7 Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared; Isa.53:10 Yet it pleased the LORD to bruise him; he hath put him to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand. Heb.5: 7, która w dzień jego ciało, kiedy zaoferował się z modlitwy i supplications silny płacz i łzy mu, że był w stanie zapisać go od śmierci, i został wysłuchany w tym roku obawiać; Isa.53: 10 Jednak zadowolenie Pan do niego bruise; On umieścił go na smutek: gdy będziesz się jego dusza na ofiarę za grzechy, on zobaczyć jego potomstwo, on przedłużyć jego dni, i przyjemność z Panem się poszczęści w ręku . Matt.27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? Matt.27: 46 i około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem, mówiąc: Eli, Eli, lema sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me? to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (b) Isa.53:5 But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed. (b) Isa.53: 5 Lecz On był przebity za nasze rannych, był bruised za nasze grzechy: kara naszego pokoju spoczywała na Nim, z Jego ranach jest nasze zdrowie.


(week) 17. (tygodnie) 17. Lord's Day Lord's Day


Question 45. What does the "resurrection" of Christ profit us? Pytanie 45. Co to jest "zmartwychwstanie" Chrystus nam zysk?

Answer: First, by his resurrection he has overcome death, that he might make us partakers of that righteousness which he had purchased for us by his death; (a) secondly, we are also by his power raised up to a new life; (b) and lastly, the resurrection of Christ is a sure pledge of our blessed resurrection. Odpowiedź: Po pierwsze, przez swoje zmartwychwstanie ma pokonać śmierć, że on może uczynić nas uczestnikami, że sprawiedliwość, które zakupił dla nas przez swoją śmierć; (a) po drugie, mamy również jego moc wskrzeszeni do nowego życia; ( b) i wreszcie, zmartwychwstanie Chrystusa jest pewny zastaw naszej błogosławionej zmartwychwstanie. (c)

Footnotes Przypisy

(a) 1 Cor.15:16 For if the dead rise not, then is not Christ raised: Rom.4:25 Who was delivered for our offences, and was raised again for our justification. (a) 1 Cor.15: 16 Skoro umarli nie wzrośnie, to nie jest Chrystus podniesione: Rom.4: 25 On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. 1 Pet.1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, (b) Rom.6:4 Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. 1 Pet.1: 3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który zgodnie z jego bogactwem miłosierdzia bowiem zrodził nas ponownie aż do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa z martwych, (b) Rom.6: 4 Dlatego zostaliśmy razem z Nim pogrzebani przez chrzest w śmierć, aby jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca, tak i my wkroczyli w nowe życie. Col.3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Col.3: 1 Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Col.3:3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Col.3: 3 Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Eph.2:5 Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;) Eph.2:6 And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus: (c) 1 Cor.15:12 Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Eph.2: 5 Nawet kiedy umarli w grzechach, bowiem quickened nas razem z Chrystusem, (przez łaskę wy są zapisywane;) Eph.2: 6 i ma podniesione nas razem, i razem z nami siedzieć w wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezus: (c) 1 Cor.15: 12 Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? 1 Cor.15:20 But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept. 1 Cor.15: 20 Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. 1 Cor.15:21 For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. 1 Cor.15: 21 W, ponieważ przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka przyszedł także zmartwychwstania. Rom.8:11 But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Rom.8: 11 A jeśli Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych mieszkać w was, że wskrzesił Chrystusa z martwych jest również skrócić wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, że mieszka w was.


(week) 18. (tygodnie) 18. Lord's Day Lord's Day

Q. 46. Pyt. 46. How dost thou understand these words, "he ascended into heaven"? Answer: That Christ, in sight of his disciples, was taken up from earth into heaven; (a) and that he continues there for our interest, (b) until he comes again to judge the quick and the dead. Czy ty Jak zrozumieć te słowa, on wstąpił do nieba "? Odpowiedź: Chrystus w oczach swoich uczniów, został wzięty z ziemi do nieba (a) i że nadal istnieje w naszym interesie, (b) aż sędzia ponownie przychodzi do szybkiego i umarłych. (c)

Footnotes Przypisy

(a) Acts 1:9 And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight. (a) Akty 1:9 Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Matt.26:64 Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. Matt.26: 64 Odpowiedział mu Jezus: Tyś powiedział: jednak mówię wam, zycie jest ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Mark 16:19 So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. Mark 16:19 Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Luke 24:51 And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven. Łukasza 24:51 A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. (b) Heb.7:25 Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. (b) Heb.7: 25 Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Heb.4:14 Seeing then that we have a great high priest, that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Heb.4: 14 Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Heb.9:24 For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true; but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us: Rom.8:34 Who is he that condemneth? Heb.9: 24 Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej / świątyni /, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, Rom.8: 34 Kto jest on że condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Jest to, że Chrystus umarł, a nawet, że jest ponownie wzrosła, którzy są nawet na prawicy Boga, którzy również czyni wstawiennictwo za nami. Eph.4:10 He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.) Col.3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Eph.4: 10, że zstąpił On jest tym samym również, że wstąpił do nieba daleko przede wszystkim, że może wszystko napełnić.) Col.3: 1 Jeśli wy się zmartwychwstałego Chrystusa, szukać tych, co w górze, gdzie przebywa Chrystus siedzi po prawicy Boga. (c) Acts 1:11 Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? (c) Dz 1:11 Które również powiedział, Mężowie z Galilei, dlaczego wy gazing stand up do nieba? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. ten sam Jezus, który jest wzięty od was do nieba, aby się w ten sam sposób, jak wy postrzegać go do nieba. Matt.24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Matt.24: 30 i następnie pojawia się znak Syna Człowieczego na niebie, a potem się wszystkie pokolenia ziemi żałobie, i one ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.


Question 47. Is not Christ then with us even to the end of the world, as he has promised? Pytanie 47. Czy to nie Chrystus wtedy z nami aż do końca na świat, tak jak On obiecał? (a)

Answer: Christ is very man and very God; with respect to his human nature, he is no more on earth; (b) but with respect to his Godhead, majesty, grace and spirit, he is at no time absent from us. Odpowiedź: Chrystus jest człowiekiem i bardzo Boga; w odniesieniu do jego ludzką naturę, nie jest on bardziej na ziemi; (b), ale w odniesieniu do jego Godhead, majestatu, łaski i ducha, jest on na czas nieobecności nie od nas. (c)

Footnotes Przypisy

(a) Matt.28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. (a) Matt.28: 20 ucząc je zachowywać wszystko, co mam wam: i oto Ja jestem z wami zawsze, aż do końca w świat. Amen. (b) Heb.8:4 For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law: Matt.26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always. (b) Heb.8: 4 W przypadku gdyby był na ziemi, nie powinien on być ksiądz, widząc, że nie są kapłani, że ofiary zgodnie z prawem: Matt.26: 11 dla ubogich macie zawsze z Tobą, ale Mnie nie zawsze macie. John 16:28 I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father. Jana 16:28 I przyszedł dalej od Ojca, i jestem wejść w świat z: ponownie I opuścić świat, i przejdź do Ojca. John 17:11 And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Jana 17:11 A teraz Ja nie więcej w świat, ale są one w świat, i wrócę do ciebie. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are. Ojcze Święty, zachowaj w twoim własnym imieniu tych, których Mi dałeś, że mogą one być jednym, jak my. Acts 3:21 Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Akty 3:21 którego niebo musi zatrzymać aż do czasów restytucji wszystkich rzeczy, które Bóg mówił przez usta wszystkich swoich świętych proroków, gdyż świat zaczął. (c) John 14:17 Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you. (c) John 14:17 Nawet Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna go, lecz wy go, bo mieszka z tobą, i będzie w was. John 14:18 I will not leave you comfortless: I will come to you. Jana 14:18 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. John 14:19 Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also. John 14:19 Jeszcze chwila, a świat mnie nie widzi więcej, lecz wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć również. John 16:13 Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come. John 16:13 Lecz kiedy On, Duch Prawdy, przyszedł, on będzie Cię do całej prawdy, bo nie mówią o sobie, lecz to, co mu się słyszeć, że jest on mówił: a pokażę ci, co do przyjść. Matt.28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Matt.28: 20 ucząc je zachowywać wszystko, co mam wam: i oto Ja jestem z wami zawsze, aż do końca w świat. Amen. Eph.4:8 Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. Eph.4: 8 Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Eph.4:12 For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ: Eph.4: 12 dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego,


Question 48. But if his human nature is not present, wherever his Godhead is, are not then these two natures in Christ separated from one another? Pytanie 48. Lecz jeśli jego ludzkiej naturze nie jest obecny, wszędzie tam, gdzie jest jego Godhead, nie są następnie tych dwóch naturach w Chrystusie, oddzielone od siebie?

Answer: Not as all, for since the Godhead is illimitable and omnipresent, (a) it must necessarily follow that the same is beyond the limits of the human nature he assumed, (b) and yet is nevertheless in this human nature, and remains personally united to it. Odpowiedź: Nie, wszystkie, od Godhead jest illimitable i wszechobecna, (a) musi koniecznie się, że jest tym samym poza granice ludzkiej natury zakłada on, (b) i jest jeszcze jednak w tej ludzkiej naturze, i pozostaje zjednoczonej do niego osobiście.

Footnotes Przypisy

(a) Acts 7:49 Heaven is my throne, and earth is my footstool: what house will ye build me? (a) Dz 7:49 Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem stóp moich: co wy budować dom? saith the Lord: or what is the place of my rest? mówi Pan: czy to, co jest moje miejsce odpoczynku? Jer.23:24 Can any hide himself in secret places that I shall not see him? Jer.23: 24 Czy każdy ukryć w zakamarkach, że ja nie widzę go? saith the LORD. mówi Pan. Do not I fill heaven and earth? Czy Ja nie wypełniam nieba i ziemi? saith the LORD. mówi Pan. (b) Col.2:9 For in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily. (b) Col.2: 9 W Nim mieszka wszystkich fulness z Godhead ciała. John 3:13 And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven. Jana 3:13 A nie ma człowieka, wstąpił do nieba, ale że zstąpił z nieba, nawet Syn Człowieczy, który jest w niebie. John 11:15 And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him. Jana 11:15 A Cieszę się ze względu na was, że nie byłem tam w intencji wy uwierzyli; jednak pójdziemy do niego. Matt.28:6 He is not here: for he is risen, as he said. Matt.28: 6 Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Come, see the place where the Lord lay. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan.


Question 49. Of what advantage to us is Christ's ascension into heaven? Pytanie 49. Z tego, co jest korzystne dla nas Chrystusa wniebowstąpienie do nieba?

Answer: First, that he is our advocate in the presence of his Father in heaven; (a) secondly, that we have our flesh in heaven as a sure pledge that he, as the head, will also take up to himself, us, his members; (b) thirdly, that he sends us his Spirit as an earnest, (c) by whose power we "seek the things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God, and not things on earth." Odpowiedź: Po pierwsze, że On jest naszym adwokatem w obecności Ojca w niebie (a) po drugie, że mamy nasze ciało w niebie, czy jako zobowiązanie, że on, jako głowa, będzie brała do siebie, do nas, jego członków; (b) po trzecie, że On nas posyła swego Ducha jako earnest, (c), którego moc nas "szukać, co w górze, gdzie przebywa Chrystus siedzi na prawicy Boga, a nie to, co na ziemi". (d)

Footnotes Przypisy

(a) 1 John 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. (a) 1 Jana 2:1 Moje dzieci, te rzeczy pisać Ja wam, abyście nie grzech. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: Rom.8:34 Who is he that condemneth? A jeśli ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego: Rom.8: 34 Kto jest kto condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Jest to, że Chrystus umarł, a nawet, że jest ponownie wzrosła, którzy są nawet na prawicy Boga, którzy również czyni wstawiennictwo za nami. (b) John 14:2 In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. (b) Jana 14:2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele dworów: Gdyby tak nie było, I would have told you. I go to prepare a place for you. Idę przecież przygotować wam miejsce. John 17:24 Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world. John 17:24 Ojciec, że będę także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, że mogą one oto chwałę moją, którą Mi dałeś: lovedst Ty Mnie przed założeniem na świat. John 20:17 Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God. Jana 20:17 Jezus rzekł do niej: Dotknij mnie nie, bo jestem jeszcze nie wstąpił do Ojca mego, ale idź do braci moich i powiedz im, wznosi sie do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego, i Bóg wasz. Eph.2:6 And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus: (c) John 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; John 16:7 Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you. Eph.2: 6 i ma podniesione nas razem, i razem z nami siedzieć w wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie: (c) Jana 14:16 I będzie się modlić do Ojca, a On daje innym Pocieszyciel, że może on trwać z wami na wieki; Jana 16:7 Jednakże mówię wam prawdę; Wskazane jest dla Ciebie, że idę dalej: jeśli nie wykracza poza, Pocieszyciel nie będzie się wam, ale jeśli odejść, poślę Go wam. Acts 2:1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Akty 2:1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Acts 2:2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Akty 2:2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Acts 2:3 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Akty 2:3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. Acts 2:4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Akty 2:4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Acts 2:33 Therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which ye now see and hear. Akty 2:33, zatem prawo przez Boga wywyższony, a po otrzymaniu od Ojca obietnicę Ducha Świętego, On rzucić dalej tego, co wy teraz zobaczyć i usłyszeć. 2 Cor.1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. 2 Cor.1: 22 On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. 2 Cor.5:5 Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. 2 Cor.5: 5 teraz, że ma on uczynił dla nas jest rzeczą samego Boga, którzy również dał nam earnest z Ducha. (d) Col.3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. (d) Col.3: 1 Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Philip.3:14 I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Philip.3: 14 pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.


(week) 19. (tygodnie) 19. Lord's Day Lord's Day


Question 50. Why is it added, "and sitteth at the right hand of God"? Pytanie 50. Dlaczego jest to dodaje, "siedzi po prawicy Boga"?

Answer: Because Christ is ascended into heaven for this end, that he might appear as head of his church, (a) by whom the Father governs all things. Odpowiedź: Ponieważ Chrystus wstąpił do nieba na tym, że mogą pojawić się jako szef jego kościele, (a) przez którego Ojciec reguluje wszystko. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Eph.1:20 Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places, Eph.1:21 Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come: Eph.1:23 Which is his body, the fulness of him that filleth all in all. (a) Eph.1: 20 Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, Eph.1: 21 Dalekiego przede wszystkim principality, i moc, i może , I królestwo, i wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w ten świat, lecz także w tym, co ma przyjść: Eph.1: 23 który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Col.1:18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence. Col.1: 18 On jest Głową Ciała, Kościoła: którzy są na początku, Pierworodnym spośród umarłych, aby we wszystkich rzeczy, może on mieć preeminence. (b) Matt.28:18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. (b) Matt.28: 18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. John 5:22 For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son: Jana 5:22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi,


Question 51. What profit is this glory of Christ, our head, unto us? Pytanie 51. Cóż to chwały Chrystusa, nasze głowy, aż do nas?

Answer: First, that by his Holy Spirit he pours out heavenly graces upon us his members; (a) and then that by his power he defends and preserves us against all enemies. Odpowiedź: Po pierwsze, że przez jego Ducha Świętego, rozlewa się na nas łask niebieskich jego członków; (a) i następnie, że jego moc i zachowuje on chroni nas przed wszystkimi wrogami. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Acts 2:33 Therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which ye now see and hear. (a) Dz 2:33, zatem prawo przez Boga wywyższony, a po otrzymaniu od Ojca obietnicę Ducha Świętego, On rzucić o tym, co wy teraz zobaczyć i usłyszeć. Eph.4:8 Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. Eph.4: 8 Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. (b) Ps.2:9 Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. (b) Ps.2: 9 Ty będziesz łamać je będzie pasł rózgą żelazną; będziesz porozbijam ich w kawałkach jak garncarza statku. Ps.110:1 <<A Psalm of David.>> The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. Ps.110: 1 <<A Psalm z David.>> Pan rzekł do mego Pana, On cię w mojej prawej stronie, aż się podnóżek twoich wrogów. Ps.110:2 The LORD shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies. Ps.110: 2 Pan przesyła pręt twego moc z Syjonu: Ty reguły w środku wrogów. John 10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Jana 10:28 A daję im życie wieczne, a oni nigdy nie zginie, nie ma kto zrywać ich z mojej ręki. Eph.4:8 Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. Eph.4: 8 Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary.


Question 52. What comfort is it to thee that "Christ shall come again to judge the quick and the dead"? Pytanie 52. Komfort Co jest dla ciebie, że "Chrystus przyjdzie ponownie, aby ocenić szybki i umarłych"?

Answer: That in all my sorrows and persecutions, with uplifted head I look for the very same person, who before offered himself for my sake, to the tribunal of God, and has removed all curse from me, to come as judge from heaven: (a) who shall cast all his and my enemies into everlasting condemnation, (b) but shall translate me with all his chosen ones to himself, into heavenly joys and glory. Odpowiedź: że we wszystkich moich boleści i prześladowaniach, z głową uplifted Ja patrzę na tej samej osoby, którzy przed oferowanych się z mego powodu, do sądu Boga, i usunąć wszystkie klątwy ode mnie, jako do sędziego z nieba: (a) którzy będą oddawać swoje i wszystkich moich wrogów na wieczne potępienie, (b), ale tłumaczy mnie ze wszystkimi jego wybrane z nich do siebie, do niebieskich radości i chwały. (c)

Footnotes Przypisy

(a) Luke 21:28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. (a) Łukasza 21:28 A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Rom.8:23 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Rom.8: 23 i nie tylko oni, ale my również, które pierwociny Ducha, nawet sami jęczeć w sobie, czekając na przyjęcie, na dowcip, odkupienia naszego ciała. Philip.3:20 For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ: Tit.2:13 Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ; 1 Thess.4:16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: (b) 2 Thess.1:6 Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you; 2 Thess.1:8 In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ: 2 Thess.1:9 Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power; 2 Thess.1:10 When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day. Philip.3: 20 dla naszej rozmowy jest w niebie; od przybywa również spojrzymy na Zbawiciela, Jezusa Chrystusa: Tit.2: 13 Szukasz że błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa ; 1 Thess.4: 16 Albowiem Pan sam się descend z nieba w krzyk, z głosem archanioła, z atutem Boga, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi: (b) 2 Thess.1: 6 Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, 2 Thess.1: 8 W plomien biorąc pomstę na tych, którzy nie znają Boga, i że nie posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa: 2 Thess .1:9 Kto jest karane wiecznym zniszczeniem od obecności Pana i od chwały jego mocy; 2 Thess.1: 10 Kiedy wchodzi się uwielbiony w świętych swoich i być podziwiani we wszystkich ich Uważamy, że (ze względu na świadectwo, że był wśród was) w tym dniu. Matt.25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels: Matt.25:42 For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink: Matt.25:43 I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not. Matt.25: 41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Matt.25: 42 Bo byłem głodny, a wy dał mnie nie mięso: byłem spragniony, a wy nie daliście Mi pić: Matt.25: 43 byłem obcy, a wy mnie nie wzięli: nagi, a wyście mnie nie odziany: chorych, w więzieniu, a wy mnie odwiedziła nie. (c) Matt.25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: 2 Thess.1:7 And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, (c) Matt.25: 34 Wtedy król powie do nich w prawej ręce, Przyjdź, wy błogosławiony Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia na świat: 2 Thess.1: 7 A ci którzy są z problemami z resztą nas, kiedy Pan Jezus się ujawnia się z nieba z aniołami swojej potęgi,


Of God The Holy Ghost Bożego Ducha Świętego


(week) 20. (tygodnie) 20. Lord's Day Lord's Day


Question 53. What dost thou believe concerning the Holy Ghost? Pytanie 53. Jakie Czy ty uważasz, że dotyczące Ducha Świętego?

Answer: First, that he is true and coeternal God with the Father and the Son; (a) secondly, that he is also given me, (b) to make me by a true faith, partaker of Christ and all his benefits, (c) that he may comfort me (d) and abide with me for ever. Odpowiedź: Po pierwsze, że jest prawdziwym Bogiem i coeternal z Ojcem i Synem (a) po drugie, że jest on także do mnie, (b) do mnie prawdziwą wiarę, uczestnik Chrystusa i wszystkich jego korzyści ( c) że może on mnie pocieszać (d) i trwać przy mnie na zawsze. (e)

Footnotes Przypisy

(a) 1 John 5:7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. () 1 Jana 5:7 Dla istnieją trzy ponosi zapis, że w niebie, Ojciec, Słowo, i Duch Święty: i tych trzech są jednym. Gen.1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. Gen.1: 2 i ziemi był bez formy, i nieważne, a ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. A Duch Boży przeniósł się na powierzchni wody. Isa.48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me. Isa.48: 16 Przyjdź w pobliżu wy mi, Słuchajcie tego: Ja nie w skrytości mówiłem od początku, od chwili, że to nie jestem ja, a teraz Pan Bóg i Jego Ducha, On Mnie posłał. 1 Cor.3:16 Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? 1 Cor.3: 16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 1 Cor.6:19 What? 1 Cor.6: 19 Jakie? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a wy nie są własne? Acts 5:3 But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? Akty 5:3 Piotr zaś rzekł: Ananiaszu, dlaczego szatan ma wypełnić swe serce na kłamstwie, do Ducha Świętego, aby zachować i z powrotem część ceny ziemi? Acts 5:4 Whiles it remained, was it not thine own? Akty 5:4 Whilesa pozostał, nie było twoje własne? and after it was sold, was it not in thine own power? i po jej sprzedaży, nie było go w twoją moc? why hast thou conceived this thing in thine heart? czemuś, co ten pomyślany w twym sercu? thou hast not lied unto men, but unto God. Ty nie sklamala ludziom, ale Bogu. (b) Gal.4:6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. (b) Gal.4: 6 i wy, ponieważ są synami, Bóg wysłał do niej Ducha Syna swego w waszych sercach, który woła: Abba, Ojcze. Matt.28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Matt.28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Matt.28: 19 Idźcie więc i nauczać wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego: Matt.28: 20 ucząc je zachowywać wszystko, co mam wam A oto Ja jestem z wami zawsze, aż do końca w świat. Amen. 2 Cor.1:21 Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God; 2 Cor.1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. 2 Cor.1: 21, które teraz on stablisheth nas wespół z wami w Chrystusie, a On nas namaścił, jest Bóg; 2 Cor.1: 22 On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. Eph.1:13 In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise, (c) Gal.3:14 That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ; that we might receive the promise of the Spirit through faith. Eph.1: 13 W Nim także wy zaufanych, po wysłuchaniu tego, co słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu: w których również po tym, że wy, wy były zaplombowane, że z obietnicy Ducha Świętego, (c) Gal.3 : 14 aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha. 1 Pet.1:2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied. 1 Pet.1: 2 Elekt zgodnie z foreknowledge Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha, aż do posłuszeństwa i zraszanie z krwią Jezusa Chrystusa: Łaska wam i pokój, należy pomnożyć. 1 Cor.6:17 But he that is joined unto the Lord is one spirit. 1 Cor.6: 17 Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. (d) Acts 9:31 Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied. (d) Dz 9:31 Następnie miał resztę kościołów w całej Judei, Galilei i Samarii, i były zbudowany i chodzenia w bojaźni Pańskiej, i komfort w Ducha Świętego, zostały pomnożone. John 15:26 But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me: (e) John 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; 1 Pet.4:14 If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye; for the spirit of glory and of God resteth upon you: on their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. Jana 15:26 Ale kiedy przyszedł Pocieszyciel, którego Ja poślę wam od Ojca, Duch Prawdy, proceedeth który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie: (e) Jana 14:16 I będzie się modlić Ojcem, a On daje innym Pocieszyciel, że może on trwać z wami na wieki; 1 Pet.4: 14 Jeżeli macie być reproached w imię Chrystusa, są szczęśliwi wy; dla ducha i chwały Bożej na resteth ci: na ich część jest zła, mówił, ale z Twojej strony jest on otoczony chwałą.


(week) 21. (tygodnie) 21. Lord's Day Lord's Day


Question 54. What believest thou concerning the "holy catholic church" of Christ? Pytanie 54. Co ty wierzysz w sprawie "święty Kościół katolicki" Chrystusa?

Answer: That the Son of God (a) from the beginning to the end of the world, (b) gathers, defends, and preserves (c) to himself by his Spirit and word, (d) out of the whole human race, (e) a church chosen to everlasting life, (f) agreeing in true faith; (g) and that I am and forever shall remain, (h) a living member thereof. Odpowiedź: że Syn Boży (a) od początku do końca na świat, (b) gromadzi, chroni i zachowuje (c) sam przez Ducha Świętego i jego słowa, (d) w stosunku do całego rodzaju ludzkiego, (e) Kościół wybrał życie wieczne, (f) uzgodnienia w prawdziwej wiary; (g) i że Ja jestem i na zawsze pozostanie, (h) członek życia. (i)

Footnotes Przypisy

(a) Eph.5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, John 10:11 I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep. (a) Eph.5: 26 aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, John 10:11 Ja jestem dobrym pasterzem: Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Acts 20:28 Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Akty 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Eph.4:11 And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers; Eph.4:12 For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ: Eph.4:13 Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ: (b) Ps.71:17 O God, thou hast taught me from my youth: and hitherto have I declared thy wondrous works. Eph.4: 11 I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami Eph.4: 12 Do doskonalone na świętych, na pracę w ministerstwie, na synonimy: antonimy z Ciałem Chrystusa: Eph.4: 13 Do wszyscy są w jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, aż doskonały człowiek, aż do środka człowieka w fulness Chrystusa: (b) Ps.71: 17 Boże, Tyś mnie uczył od mojej młodości i do tej pory nigdy zadeklarowanych twoje cuda. Ps.71:18 Now also when I am old and grayheaded, O God, forsake me not; until I have shewed thy strength unto this generation, and thy power to every one that is to come. Ps.71: 18 Teraz także, kiedy jestem stary i grayheaded, Boże, nie opuści mnie, dopóki mam siły twoich pokazał aż to pokolenie, i twoja moc do każdego, który ma przyjść. Isa.59:21 As for me, this is my covenant with them, saith the LORD; My spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth, shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the LORD, from henceforth and for ever. Isa.59: 21 Jak dla mnie, to moje przymierze z nimi, mówi Pan, duch mój, który jest nad tobą, i słowa moje, które umieszczone w twoich ustach, nie może odbiegać w twoich ustach, ani z usta twoje potomstwo, ani z ust twoich materiał siewny, materiał siewny, mówi Pan, odtąd i na wieki. 1 Cor.11:26 For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. 1 Cor.11: 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. (c) Matt.16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. (c) Matt.16: 18 I tobie też powiedzieć, że Ty jesteś Piotr, skała i na tej będę zbuduję Kościół mój, a bramy piekła go nie przemogą. John 10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Jana 10:28 A daję im życie wieczne, a oni nigdy nie zginie, nie ma kto zrywać ich z mojej ręki. John 10:29 My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand. John 10:29 Ojciec mój, który mi je dał, jest większy niż wszyscy i nikt nie jest w stanie wyłup je z ręki mego Ojca. John 10:30 I and my Father are one. Jana 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ps.129:1 <<A Song of degrees.>> Many a time have they afflicted me from my youth, may Israel now say: Ps.129:2 Many a time have they afflicted me from my youth: yet they have not prevailed against me. Ps.129: 1 <<A Pieśń degrees.>> Wiele czasu mają one dotknęło mnie z mojej młodości, może teraz powiedzieć, Izrael: Ps.129: 2 wiele czasu ich dotknęło mnie z mojej młodości: jeszcze nie panowały przeciwko mnie. Ps.129:3 The plowers plowed upon my back: they made long their furrows. Ps.129: 3 W plowers zaorany na plecach: Zrobili swoje długi furrows. Ps.129:4 The LORD is righteous: he hath cut asunder the cords of the wicked. Ps.129: 4 Pan jest sprawiedliwy: On sie na cięte sznury z grzesznika. Ps.129:5 Let them all be confounded and turned back that hate Zion. Ps.129: 5 Niech wszyscy się confounded i odwrócił się, że nienawidzą Syjonu. (d) Isa.59:21 As for me, this is my covenant with them, saith the LORD; My spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth, shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the LORD, from henceforth and for ever. (d) Isa.59: 21 Jak dla mnie, to moje przymierze z nimi, mówi Pan, duch mój, który jest nad tobą, i słowa moje, które umieszczone w twoich ustach, nie może odbiegać w twoich ustach, ani obecnie usta twoje potomstwo, ani z ust twoich materiał siewny, materiał siewny, mówi Pan, odtąd i na wieki. Rom.1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. Rom.1: 16 Bo ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa: jest to moc Boga ku zbawieniu dla każdego, który wierzy, do Żyda po pierwsze, a także do Grecki. Rom.10:14 How then shall they call on him in whom they have not believed? Rom.10: 14 Jak oni następnie połączyć go w którego nie uwierzyli? and how shall they believe in him of whom they have not heard? i jak oni uwierzyli w Tego, którego nie słyszeli? and how shall they hear without a preacher? i jak się ich słuchać bez kaznodziei? Rom.10:15 And how shall they preach, except they be sent? Rom.10: 15 i jak będą głosić, z wyjątkiem być one wysyłane? as it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things! jak jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy głosili Ewangelię pokoju, i radosna wiesc przynieść dobrych rzeczy! Rom.10:16 But they have not all obeyed the gospel. Rom.10: 16 Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. For Esaias saith, Lord, who hath believed our report? Dla Izajasz mówi: Panie, którzy uwierzyli bowiem nasz raport? Rom.10:17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Rom.10: 17 Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Eph.5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, (e) Gen.26:4 And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; Rev.5:9 And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof: for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation; (f) Rom.8:29 For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Eph.5: 26 aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, (e) Gen.26: 4 I będzie twoje potomstwo zwielokrotnić jak gwiazdy na niebie oraz dam twojemu potomstwu wszystkie ku tych krajów; w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi, będzie błogosławiony; Rev.5: 9 A oni śpiewana pieśń nową, mówiąc: Tyś jest godzien wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć: Bo wast zabici , Hast odkupił nas do Boga, by twoja krew z każdym krewnych, i języka, ludu i narodu, (f) Rom.8: 29 Dla kogo uczynił foreknow, on też przeznaczył, aby się stali na wzór obrazu Jego Syn, że może on być pierworodnym między wielu braćmi. Rom.8:30 Moreover whom he did predestinate, them he also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified. Rom.8: 30 Ponadto, którego nie przeznaczył, tych też powołał, a których wezwał, tych też uzasadnione: a kogo uzasadnione, im też uwielbiony. Eph.1:10 That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him: Eph.1:11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will: Eph.1:12 That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ. Eph.1: 10, że w Zwolnienie z fulness razy mógł zebrać w jednym wszystkich rzeczy w Chrystusie, który jest w niebie, i które są na ziemi, nawet w nim: Eph.1: 11 W Nim także my uzyskali dziedzictwo, będąc predestinated zgodnie z celem którzy mu wszystko działa po radę do swej woli: Eph.1: 12, że powinniśmy być na chwałę Jego chwałę, którzy po raz pierwszy zaufanych w Chrystusie. Eph.1:13 In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise, (g) Acts 2:46 And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, Eph.4:3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Eph.1: 13 W Nim także wy zaufanych, po wysłuchaniu tego, co słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu: w których również po tym, że wy, wy były zaplombowane, że z obietnicy Ducha Świętego, (g) Dz 2: 46 i oni, nadal codziennie z porozumieniem w świątyni, a łamiąc chleb po domach, jedli ich mięsa z radości i szczerości serca, Eph.4: 3 Dążenie do utrzymania jedności Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój . Eph.4:4 There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling; Eph.4:5 One Lord, one faith, one baptism, Eph.4:6 One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Eph.4: 4 Jedno jest Ciało i jeden Duch, tak jak wy, są wezwani w jednej nadziei wasze powołanie; Eph.4: 5 Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, Eph.4: 6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, którzy są przede wszystkim, i przez wszystkich i we wszystkich. (h) Ps.23:6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever. (h) Ps.23: 6 pewnością dobroć i miłosierdzie jest za mną przez wszystkie dni mojego życia i będę mieszkać w domu Pana na wieki. 1 Cor.1:8 Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. 1 Cor.1: 8 Kto potwierdza również was do końca, abyście byli bez winy w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. 1 Cor.1:9 God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. 1 Cor.1: 9 Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. John 10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Jana 10:28 A daję im życie wieczne, a oni nigdy nie zginie, nie ma kto zrywać ich z mojej ręki. 1 John 2:19 They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us: but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. 1 Jana 2:19 Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas, gdyby był z nami, to bez wątpienia nadal z nami, lecz oni wyszli, które objawiło się, że nie były one nas wszystkich. 1 Pet.1:5 Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time. 1 Pet.1: 5 Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. (i) 1 John 3:14 We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. (i) 1 Jana 3:14 My wiemy, że przeszedł ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. He that loveth not his brother abideth in death. Kto nie miłuje brata swego, trwa w śmierci. 1 John 3:19 And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him. 1 Jana 3:19 Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. 1 John 3:20 For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things. 1 Jana 3:20 A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. 1 John 3:21 Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. 1 Jana 3:21 Umiłowani, jeśli serce nasze nas nie potępiajcie, a następnie mamy zaufanie do Boga. 2 Cor.13:5 Examine yourselves, whether ye be in the faith; prove your own selves. 2 Cor.13: 5 Siebie samych badajcie, czy wy się w wierze; udowodnić was samych. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? Czyż nie wiecie, was samych, w jaki sposób, że Jezus Chrystus jest w was, wy chyba być reprobates? Rom.8:10 And if Christ be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life because of righteousness. Rom.8: 10 A jeśli Chrystus jest w was, ciało jest martwe z powodu grzechu, ale duch jest życiem ze względu na sprawiedliwość.


Question 55. What do you understand by "the communion of saints"? Pytanie 55. Co rozumiemy przez "komunii świętych"?

Answer: First, that all and every one, who believes, being members of Christ, are in common, partakers of him, and of all his riches and gifts; (a) secondly, that every one must know it to be his duty, readily and cheerfully to employ his gifts, for the advantage and salvation of other members. Odpowiedź: Po pierwsze, że wszystkie i wszystkich, którzy uważa, będących członkami Chrystusa, są wspólne, udział w nim, i wszystkie jego bogactwa i dary; (a) po drugie, że każdy musi wiedzieć, że jest jego obowiązkiem, łatwo i cheerfully do zatrudniania swoich darów, dla korzyści i zbawienia innych użytkowników. (b)

Footnotes Przypisy

(a) 1 John 1:3 That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ. (a) 1 Jana 1:3 To, co widzieliśmy i usłyszeli my wam oświadczyć, że wy również może mieć stypendium z nas i naszej wspólnoty jest naprawdę z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. 1 Cor.1:9 God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. 1 Cor.1: 9 Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Rom.8:32 He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Rom.8: 32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? 1 Cor.12:12 For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ. 1 Cor.12: 12 Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. 1 Cor.12:13 For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit. 1 Cor.12: 13 dla jednego Ducha my wszyscy ochrzczeni w jedno ciało, czy nam się Żydów i pogan, czy jest wolne lub obligacji, a wszystkie zostały dokonane pić w jednym Duchu. 1 Cor.6:17 But he that is joined unto the Lord is one spirit. 1 Cor.6: 17 Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. (b) 1 Cor.12:21 And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee: nor again the head to the feet, I have no need of you. (b) 1 Cor.12: 21 Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was. 1 Cor.13:1 Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal. 1 Cor.13: 1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 1 Cor.13:5 Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil; Philip.2:4 Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. 1 Cor.13: 5 nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; Philip.2: 4 Wygląd nie każdy człowiek na własnej rzeczy, ale każdego człowieka, także na innych rzeczy. Philip.2:5 Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus: Philip.2:6 Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God: Philip.2:7 But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men: Philip.2:8 And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Philip.2: 5 Niech ten umysł jest w was, który był również w Chrystusie Jezusie: Philip.2: 6 On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, Philip.2: 7, ale w Sam nie reputację, i wziął go na postać sługi, i stał się na podobieństwo mężczyzn: Philip.2: 8 i jest w modzie jako człowiek, upokorzył się i stał się posłusznym aż do śmierci, nawet śmierci krzyżowej.


Question 56. What believest thou concerning "the forgiveness of sins"? Pytanie 56. Co ty wierzysz w sprawie "odpuszczenie grzechów"?

Answer: That God, for the sake of Christ's satisfaction, will no more remember my sins, neither my corrupt nature, against which I have to struggle all my life long; (a) but will graciously impute to me the righteousness of Christ, (b) that I may never be condemned before the tribunal of God. Odpowiedź: To Bóg, ze względu na Chrystusa zadowolenia, nie będzie więcej wspomnę na moje grzechy, ani mój uszkodzony charakter, wobec którego mam do walki wszystkie moje długie życie; (a) ale graciously posądza mnie o sprawiedliwość Chrystusa, ( b) że ja nigdy nie może być skazany przed trybunałem Boga. (c)

Footnotes Przypisy

(a) 1 John 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. (a) 1 Jana 2:2, a On jest przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świat. 1 John 1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. 1 Jana 1:7 Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. 2 Cor.5:19 To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them; and hath committed unto us the word of reconciliation. 2 Cor.5: 19 do wit, że Bóg był w Chrystusie, świat aż do pogodzenia się, nie wyliczenia im ich grzechów, a kto popełnione nam słowo pojednania. 2 Cor.5:21 For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him. 2 Cor.5: 21, bo mu się grzechem dla nas, którzy nie znał grzechu, abyśmy się w sprawiedliwość Bożą w Nim. (b) Jer.31:34 And they shall teach no more every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the LORD: for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the LORD: for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. (b) Jer.31: 34 i oni uczyć się nie więcej bliźniego każdego człowieka, każdego człowieka i jego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy Mnie poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan: Ja ich odpuszczać grzechy, i będę ich grzech nie pamiętam więcej. Ps.103:3 Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases; Ps.103:4 Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies; Ps.103:10 He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities. Ps.103: 3 Kto forgiveth wszystkie twoje winy; którzy healeth wszystkie twoje choroby; Ps.103: 4 Kto redeemeth twego życia od zniszczenia; crowneth którzy cię z lovingkindness przetargu i miłosierdzia; Ps.103: 10 On nie zajmuje się z nami po nasze grzechy, ani nie nagradza nas według naszej winy. Ps.103:12 As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. Ps.103: 12 Jeśli chodzi o wschód od zachodu, jakim ma on usunięty z naszej przestępstwa. Mic.7:19 He will turn again, he will have compassion upon us; he will subdue our iniquities; and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Mic.7: 19 Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Rom.7:23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Rom.7: 23 W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Rom.7:24 O wretched man that I am! Rom.7: 24 wretched O człowieku, że jestem! who shall deliver me from the body of this death? którzy dostarczają do mnie z tego ciała śmierci? Rom.7:25 I thank God through Jesus Christ our Lord. Rom.7: 25 Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin. Tak więc z myślą Ja służyć prawem Bożym, lecz z ciałem prawu grzechu. (c) Rom.8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. (c) Rom.8: 1 Istnieje zatem obecnie nie potępienie dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie chodzą po ciele, ale od Ducha Świętego. Rom.8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Rom.8: 2 Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Rom.8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh: Rom.8:4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Rom.8: 3 Do czego prawo nie może zrobić, aby był on słaby poprzez ciało, Bóg wysyłania własnego Syna na podobieństwo grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech w ciele: Rom.8: 4, na sprawiedliwość z prawem mogą być spełnione w nas, którzy nie chodzą po ciele, ale od Ducha Świętego. John 3:18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jana 3:18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. John 5:24 Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life. Jana 5:24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne, i nie wchodzą w potępienie, ale przeszedł ze śmierci do życia.


(week) 22. (tygodnie) 22. Lord's Day Lord's Day


Question 57. What comfort does the "resurrection of the body" afford thee? Pytanie 57. Komfort Co to jest "zmartwychwstanie ciała" stać cię?

Answer: That not only my soul after this life shall be immediately taken up to Christ its head; (a) but also, that this my body, being raised by the power of Christ, shall be reunited with my soul, and made like unto the glorious body of Christ. Odpowiedź: To nie tylko moja dusza po tym życiu jest natychmiast brane do Chrystusa jego głowę (a), ale także, że moje ciało, są podnoszone przez moc Chrystusa, będą połączone z mojej duszy, i jak sie do chwalebnego ciała Chrystusa. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Luke 16:22 And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried; Luke 23:43 And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise. (a) Łukasza 16:22 I stało się, że umarł żebrak, i została przeprowadzona przez aniołów na łono Abrahama: bogacza także zmarł i został pochowany; Łukasza 23:43 Lecz Jezus rzekł do niego: Zaprawdę, I powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną być w raju. Philip.1:21 For to me to live is Christ, and to die is gain. Philip.1: 21 Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Philip.1:23 For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better: (b) 1 Cor.15:53 For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Philip.1: 23 Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, (b) 1 Cor.15: 53 W tym corruptible musi umieścić w niezniszczalność, a to śmiertelne należy położyć na nieśmiertelność. 1 Cor.15:54 So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. 1 Cor.15: 54 A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Job 19:25 For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth: Job 19:26 And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God: 1 John 3:2 Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is. 19:25 Praca Dla wiem, że Odkupiciel mój żyje, i że on stanąć na ostatnie dni na ziemi: Praca 19:26 A jednak po mojej skóry robaki zniszczyć tego organu, ale w moim ciele jest widzę Boga: 1 John 3:2 Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, i doth nie wydaje się to, co nam się, ale wiemy, że kiedy pojawia się, jak się go, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Philip.3:21 Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Philip.3: 21 który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.


Question 58. What comfort takest thou from the article of "life everlasting"? Pytanie 58. Komfort Co ty bierzesz sobie z tego artykułu "życie wieczne"?

Answer: That since I now feel in my heart the beginning of eternal joy, (a) after this life, I shall inherit perfect salvation, which "eye has not seen, nor ear heard, neither has it entered into the heart of man" to conceive, and that to praise God therein for ever. Odpowiedź: Tak, ponieważ teraz czują się w moim sercu na początku wieczne radości, (a) po tym życiu, będę dziedziczyć doskonałe zbawienia, których "oko nie widzi, ani ucho usłyszał, nie ma to wpisane w serce człowieka" do wyobrazić, że i do uwielbienia Boga, tam na wieki. (b)

Footnotes Przypisy

(a) 2 Cor.5:2 For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven: 2 Cor.5:3 If so be that being clothed we shall not be found naked. (a) 2 Cor.5: 2 Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek, 2 Cor.5: 3 o ile tylko odziani, a nie nadzy będziemy. (b) 1 Cor.2:9 But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. (b) 1 Cor.2: 9 lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. John 17:3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Jana 17:3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.


(week) 23. (tygodnie) 23. Lord's Day Lord's Day


Question 59. But what does it profit thee now that thou believest all this? Pytanie 59. Ale co to zysk ciebie teraz ty wierzysz, że to wszystko?

Answer: That I am righteous in Christ, before God, and an heir of eternal life. Odpowiedź: To ja jestem prawy w Chrystusie, przed Bogiem, i dziedzicem życia wiecznego. (a)

Footnotes Przypisy

(a) Hab.2:4 Behold, his soul which is lifted up is not upright in him: but the just shall live by his faith. (a) Hab.2: 4 Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Rom.1:17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith. Rom.1: 17 W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. John 3:36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him. Jana 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.


Question 60. How are thou righteous before God? Pytanie 60. Jak ty to prawy przed Bogiem?

Answer: Only by a true faith in Jesus Christ; (a) so that, though my conscience accuse me, that I have grossly transgressed all the commandments of God, and kept none of them, (b) and am still inclined to all evil; (c) notwithstanding, God, without any merit of mine, (d) but only of mere grace, (e) grants and imputes to me, (f) the perfect satisfaction, (g) righteousness and holiness of Christ; (h) even so, as if I never had had, nor committed any sin: yea, as if I had fully accomplished all that obedience which Christ has accomplished for me; (i) inasmuch as I embrace such benefit with a believing heart. Odpowiedź: tylko przez prawdziwą wiarę w Jezusa Chrystusa; (a) tak, że choć moje sumienie oskarża mnie, że mam rażąco przekroczył wszystkich przykazań Bożych, i żaden z nich na bieżąco, (b) i jestem nadal skłonni do wszystkich zło (C) pomimo, Boga, bez żadnych zasług moich, (d), ale tylko zwykłe łaski, (e) dotacji i imputes do mnie, (f) idealne zadowolenie, (g) sprawiedliwości i świętości Chrystusa; (h ) Tak, jak gdyby nigdy nie miał, ani nie popełniły żadnych grzechu tak, jak gdybym był w pełni zrealizowane, że wszystkie posłuszeństwo Chrystusa, które ma osiągnąć dla mnie (i) w zakresie objąć takie jak korzystać z sądzić serca. (j)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.3:21 But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets; Rom.3:22 Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference: Rom.3:23 For all have sinned, and come short of the glory of God; Rom.3:24 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus: Rom.3:25 Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; Rom.3:28 Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. (a) Rom.3: 21 Ale teraz w sprawiedliwość Boga, bez prawa objawia, jest świadkiem przez Prawo i Prorocy; Rom.3: 22 Nawet sprawiedliwości Bożej, która jest przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkich tych, którzy uwierzyli: nie ma różnicy: Rom.3: 23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, Rom.3: 24 Będąc uzasadnione swobodnie przez Jego łaski przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie: Rom.3: 25 Kogo Bóg określone się propitiation przez wiarę w Jego krew, aby zgłosić swój sprawiedliwość na odpuszczenie grzechów przeszłości, które, dzięki cierpliwości Boga; Rom.3: 28 Dlatego też stwierdzić, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, bez uczynków z prawem. Rom.5:1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ: Rom.5:2 By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. ROM .5: 1 Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, ROM .5: 2 Do którego również mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w którym stoimy, i radujcie się w nadziei chwały Bóg. Gal.2:16 Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified. Gal.2: 16 Wiedząc, że człowiek nie jest uzasadnione ze względu na prace w prawo, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, mamy nawet wierzyli w Jezusa Chrystusa, które mogą być usprawiedliwione przez wiarę w Chrystusa, a nie przez prace z prawa: przez prawo dzieła nie ciałem być uzasadnione. Eph.2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Eph.2:9 Not of works, lest any man should boast. Eph.2: 8 W mocy łaski są wy zbawieni przez wiarę, i że nie od was: jest darem Boga: Eph.2: 9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Philip.3:9 And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith: (b) Rom.3:9 What then? Philip.3: 9 i znalazł się w Nim, nie mając moje własne dobro, które jest prawem, ale to, co jest przez wiarę Chrystusa, sprawiedliwość, która jest z Boga przez wiarę: (b) Rom.3: 9 Co potem? are we better than they? jesteśmy lepiej niż oni? No, in no wise: for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin; (c) Rom.7:23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Nie, w żaden mądry: mamy przed okazał Żydzi i poganie, że są one wszystkie w grzechu; (c) Rom.7: 23 Ale widzę inne prawo w moich użytkowników, walczących z prawem mojego umysłu i dostosowanie do mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w moim użytkowników. (d) Tit.3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost; Deut.9:6 Understand therefore, that the LORD thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness; for thou art a stiffnecked people. (d) Tit.3: 5 nie ze względu na spórawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, Deut.9: 6 Zrozum więc, że Daje Pan, Bóg twój tobą nie tej pięknej ziemi, aby ją posiąść na twój sprawiedliwości; Tyś stiffnecked ludzi. Ezek.36:22 Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord GOD; I do not this for your sakes, O house of Israel, but for mine holy name's sake, which ye have profaned among the heathen, whither ye went. Ezek.36: 22 Dlatego mów do domu Izrael, Tak mówi Pan Bóg: Ja nie w tym ze względu na was, domu Izrael, ale na moje święte imię, które macie sponiewierałem wśród narodów, dokąd udał się wy . (e) Rom.3:24 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus: Eph.2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: (f) Rom.4:4 Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. (e) Rom.3: 24 Będąc uzasadnione swobodnie przez Jego łaski przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie: Eph.2: 8 W mocy łaski są wy zbawieni przez wiarę, i że nie od was: jest darem Boga: (f) Rom.4: 4 Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Rom.4:5 But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Rom.4: 5, ale mu, że nie działa, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia złoczyńcom, jego wiara jest naliczana za sprawiedliwość. 2 Cor.5:19 To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them; and hath committed unto us the word of reconciliation. 2 Cor.5: 19 do wit, że Bóg był w Chrystusie, świat aż do pogodzenia się, nie wyliczenia im ich grzechów, a kto popełnione nam słowo pojednania. (g) 1 John 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. (g) 1 Jana 2:2, a On jest przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świat. (h) 1 John 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. (h) 1 Jana 2:1 Moje dzieci, te rzeczy pisać Ja wam, abyście nie grzech. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: (i) 2 Cor.5:21 For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him. A jeśli ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego: (i) 2 Cor.5: 21, bo mu się grzechem dla nas, którzy nie znał grzechu, abyśmy się w sprawiedliwością Bożą w Nim. (j) Rom.3:22 Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference: John 3:18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. (j) Rom.3: 22 Nawet sprawiedliwości Bożej, która jest przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkich tych, którzy uwierzyli: nie ma różnicy: Jana 3:18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, ale on wierzy, że nie jest już potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna do Boga.


Question 61. Why sayest thou, that thou art righteous by faith only? Pytanie 61. Dlaczego ty mówisz, że Ty jesteś sprawiedliwy z wiary tylko?

Answer: Not that I am acceptable to God, on account of the worthiness of my faith; but because only the satisfaction, righteousness, and holiness of Christ, is my righteousness before God; (a) and that I cannot receive and apply the same to myself any other way than by faith only. Odpowiedź: Nie, że ja jestem do zaakceptowania przez Boga, ze względu na worthiness mojej wiary, ale ponieważ tylko satysfakcję, prawość, i świętość Chrystusa, to moja sprawiedliwość przed Bogiem; (a) i że nie mogę odbierać i stosuje te same do siebie w inny sposób niż tylko przez wiarę. (b)

Footnotes Przypisy

(a) 1 Cor.1:30 But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: 1 Cor.2:2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified. (a) 1 Cor.1: 30 Ale mu się w Chrystusie Jezusie wy, którzy się Boga ku nam mądrość i sprawiedliwość, i uświęceniem, i odkupieniem: 1 Cor.2: 2 Bo nie ustala się dowiedzieć niczego wśród was, z wyjątkiem Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. (b) 1 John 5:10 He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God gave of his Son. (b) 1 Jana 5:10 Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu.


(week) 24. (tygodnie) 24. Lord's Day Lord's Day


Question 62. But why cannot our good works be the whole, or part of our righteousness before God? Pytanie 62. Ale dlaczego nie może być nasze dobre uczynki w całości lub części naszego usprawiedliwienia przed Bogiem?

Answer: Because, that the righteousness, which can be approved of before the tribunal of God, must be absolutely perfect, (a) and in all respects conformable to the divine law; and also, that our best works in this life are all imperfect and defiled with sin. Odpowiedź: Ponieważ, że sprawiedliwość, która może zostać zatwierdzona przed trybunał Boga, muszą być absolutnie doskonałe, (a) i we wszystkich aspektach: przymiotnik do boskiego prawa, a także, że nasze najlepsze prace w tym życiu są niepełne i splugawić się z grzechu. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Gal.3:10 For as many as are of the works of the law are under the curse: for it is written, Cursed is every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. (a) Gal.3: 10 Na ile są prace z prawa na mocy klątwy: Napisane jest, Niech się każdy trwa, że nie we wszystkich rzeczy, które są zapisane w księdze prawo do im. Deut.27:26 Cursed be he that confirmeth not all the words of this law to do them. Deut.27: 26 Przeklęty, kto confirmeth, że nie wszystkie słowa tego prawa do nich. And all the people shall say, Amen. A cały lud powie: Amen. (b) Isa.64:6 But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags; and we all do fade as a leaf; and our iniquities, like the wind, have taken us away. (b) Isa.64: 6 Ale wszyscy jesteśmy jako czegoś nieczystego, i wszystkie nasze righteousnesses są filthy szmat, a my wszyscy nie znikną w liściach, a nasze winy, jak wiatr, miały nam daleko.


Question 63. What! Pytanie 63. Co! do not our good works merit, which yet God will reward in this and in a future life? nie zasługują na nasze dobre uczynki, których jeszcze Bóg nagroda w tym i w przyszłym życiu?

Answer: This reward is not of merit, but of grace. Odpowiedź: Ta nagroda nie jest zasług, ale z łaski. (a)

Footnotes Przypisy

(a) Luke 17:10 So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do. (a) Łukasza 17:10 Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.


Question 64. But does not this doctrine make men careless and profane? Pytanie 64. Ale nie ma tego dokonać doktryny mężczyzn nieostrożnego i profanum?

Answer: By no means: for it is impossible that those, who are implanted into Christ by a true faith, should not bring forth fruits of thankfulness. Odpowiedź: By nie oznacza: za niemożliwe jest, że ci, którzy są wszczepiane do Chrystusa przez prawdziwej wiary, nie powinien wyprowadź owoców thankfulness. (a)

Footnotes Przypisy

(a) Matt.7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. (a) Matt.7: 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. John 15:5 I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing. Jana 15:5 Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami: Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, tym samym wyprowadza wiele owoców: dla mnie bez wy nic nie może zrobić.


Of The Sacraments Of The Sakramentów


(week) 25. (tygodnie) 25. Lord's Day Lord's Day


Question 65. Since then we are made partakers of Christ and all his benefits by faith only, whence does this faith proceed? Pytanie 65. Od tamtej pory mamy się uczestnikami Chrystusa i wszystkich jego korzyści przez wiarę tylko, skąd ta wiara nie kontynuować?

Answer: From the Holy Ghost, (a) who works faith in our hearts by the preaching of the gospel, and confirms it by the use of the sacraments. Odpowiedź: Od Ducha Świętego, (a) prace którzy wiarę w sercach naszych przez głoszenie Ewangelii, i potwierdza je poprzez korzystanie z sakramentów. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Eph.2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Eph.2:9 Not of works, lest any man should boast. (a) Eph.2: 8 W mocy łaski są wy zbawieni przez wiarę, i że nie od was: jest darem Boga: Eph.2: 9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Eph.6:23 Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ. Eph.6: 23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. John 3:5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Jana 3:5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Philip.1:29 For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake; (b) Matt.28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Matt.28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Philip.1: 29 Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, (b) Matt.28: 19 Idźcie więc i nauczać wszystkie narody, chrzcić je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego: Matt.28: 20 ucząc je zachowywać wszystko, co mam wam: i oto Ja jestem z wami zawsze, aż do końca na świat. Amen. 1 Pet.1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently: 1 Pet.1:23 Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever. 1 Pet.1: 22 Widząc macie swoje dusze oczyszczone posłuszeństwa prawdzie przez Ducha unfeigned miłości ku braciom, że będziecie się wzajemnie miłowali, z czystym sercem gorąco: 1 Pet.1: 23 Będąc na nowo narodzić, nie corruptible materiału siewnego, lecz niezłomnymi, przez słowo Boże, które żyje i trwa na wieki.


Question 66. What are the sacraments? Pytanie 66. Jakie są sakramenty?

Answer: The sacraments are holy visible signs and seals, appointed of God for this end, that by the use thereof, he may the more fully declare and seal to us the promise of the gospel, viz., that he grants us freely the remission of sin, and life eternal, for the sake of that one sacrifice of Christ, accomplished on the cross. Odpowiedź: sakramenty święte są widoczne oznaki i fok, powołania Bożego na tym, że przez stosowanie, może on w większym stopniu deklarują i pieczęć do nas obietnica Ewangelii, mianowicie., Że udziela nam swobodnie umorzenie grzechu i życie wieczne, dla zapewnienia, że jedna ofiara Chrystusa, dokonane na krzyżu. (a)

Footnotes Przypisy

(a) Gen.17:11 And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. (a) Gen.17: 11 będziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymierza waszego ze Mną. Rom.4:11 And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised: that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised; that righteousness might be imputed unto them also: Deut.30:6 And the LORD thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, that thou mayest live. Rom.4: 11 I otrzymał znak obrzezania, pieczęć na sprawiedliwość z wiary, który miał jeszcze jest nieobrzezany: że on może być ojcem wszystkich tych, którzy uwierzyli, chociaż nie może być obrzezani; że sprawiedliwość może być kalkulacyjnych im również: Deut.30: 6 Pan, Bóg twój, dokona obrzezania twego serca i serca twych potomków, żebyś miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś żył. Lev.6:25 Speak unto Aaron and to his sons, saying, This is the law of the sin offering: In the place where the burnt offering is killed shall the sin offering be killed before the LORD: it is most holy. Lev.6: 25 Mów do Aarona i jego synów, mówiąc: To jest prawo dotyczące ofiary: W miejscu, gdzie zginął całopalenie jest ofiary są zabijane przed Panem jest najświętsza. Heb.9:7 But into the second went the high priest alone once every year, not without blood, which he offered for himself, and for the errors of the people: Heb.9:8 The Holy Ghost this signifying, that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing: Heb.9:9 Which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices, that could not make him that did the service perfect, as pertaining to the conscience; Heb.9:24 For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true; but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us: Ezek.20:12 Moreover also I gave them my sabbaths, to be a sign between me and them, that they might know that I am the LORD that sanctify them. Heb.9: 7, ale na drugi wyszedł sam arcykapłan raz w roku, nie bez krwi, którą oferowane dla siebie i dla ludzi błędy: Heb.9: 8 Ducha Świętego, sygnalizując tym, że sposób holiest do wszystkich nie było jeszcze ujawnione, a jako pierwszy tabernakulum było jeszcze stałych: Heb.9: 9, który był postacią w chwili obecnej następnie, w którym zostały złożone zarówno darów i ofiar, które nie mogły go, że nie usług doskonały, jako odnoszące się do sumienia; Heb.9: 24 Chrystus nie wszedł do świętych miejsc, zbudowanej rękami ludzkimi, które są dane z prawdą, ale do samego nieba, aby teraz pojawiają się w obecności Boga dla nas: Ezek.20: 12 Dałem im także szabaty, aby były znakiem między Mną a nimi, aby poznano, że Ja jestem Pan, który ich uświęca. Isa.6:6 Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar: Isa.6:7 And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips; and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Isa.6: 6 Wówczas przyleciał jeden z seraphims mi, mając na żywo w ręce węgiel, który wziął z kleszczami z ołtarza: Isa.6: 7 Potem włożył go na moje usta, i rzekł: Oto bowiem ten dotknął twoich warg i twoje grzechy to zabiorą, a twój grzech usunięte. Isa.54:9 For this is as the waters of Noah unto me: for as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth; so have I sworn that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee. Isa.54: 9 W tym jest jak wody Noego mi: jak mam zaprzysiężone, że wody Noego nie powinny już nigdy na ziemię, tak i Ja zaprzysiężone, że nie będę się gniewem z tobą, ani groźbą ciebie .


Question 67. Are both word and sacraments, then, ordained and appointed for this end, that they may direct our faith to the sacrifice of Jesus Christ on the cross, as the only ground of our salvation? Pytanie 67. Oba słowa i sakramentów, a następnie, ordynowany i mianowani na tym, że mogą one bezpośredniego naszej wiary, aby ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, jako jedyną podstawę naszego zbawienia? (a)

Answer: Yes, indeed: for the Holy Ghost teaches us in the gospel, and assures us by the sacraments, that the whole of our salvation depends upon that one sacrifice of Christ which he offered for us on the cross. Odpowiedź: Tak, rzeczywiście: Duch Święty uczy nas w Ewangelii, i zapewnia nas przez sakramenty, że całe nasze zbawienie zależy od tego, że jedna ofiara Chrystusa, który oferuje dla nas na krzyżu.

Footnotes Przypisy

(a) Rom.6:3 Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? (a) Rom.6: 3 Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Gal.3:27 For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Gal.3: 27 Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.


Question 68. How many sacraments has Christ instituted in the new covenant, or testament? Pytanie 68. Ile sakramentów ma na Chrystusa w nowe przymierze, czy testament?

Answer: Two: namely, holy baptism, and the holy supper. Odpowiedź: dwa: a mianowicie, chrzest święty, święty i kolacja.


Of Holy Baptism Chrztu Świętego


(week) 26. (tygodnie) 26. Lord's Day Lord's Day


Question 69. How art thou admonished and assured by holy baptism, that the one sacrifice of Christ upon the cross is of real advantage to thee? Pytanie 69. Jak ty napominani i zapewnione przez chrzest święty, że z jednej ofiary Chrystusa na krzyżu jest realne korzyści dla ciebie?

Answer: Thus: That Christ appointed this external washing with water, (a) adding thereto this promise, (b) that I am as certainly washed by his blood and Spirit from all the pollution of my soul, that is, from all my sins, (c) as I am washed externally with water, by which the filthiness of the body is commonly washed away. Odpowiedź: Tak: że Chrystus wyznaczył w tym zewnętrznych wodą, (a) dodanie do niej ta obietnica, (b) że Ja jestem jak pewnością myte przez Jego krew i Duch ze wszystkich zanieczyszczeń mojej duszy, to od wszystkich moich grzechów (C) jak ja myte zewnętrznie z wodą, przez które brudów ciała jest powszechnie myje się.

Footnotes Przypisy

(a) Matt.28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: (b) Matt.28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Acts 2:38 Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. (a) Matt.28: 19 Idźcie więc i nauczać wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego: (b) Matt.28: 19 Idźcie więc i nauczać wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego: Dz 2:38 Wtedy Piotr rzekł do nich: Nawróćcie się, i być ochrzczeni, każdy z was w imię Jezusa Chrystusa na na odpuszczenie grzechów, a wy otrzymują dar Ducha Świętego. Matt.3:11 I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire: Mark 16:16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. Matt.3: 11 I rzeczywiście was chrzczę wodą aż do nawrócenia: kto przyjdzie po mnie jest mocniejsze niż ja, buty, których nie jestem godzien nosić do: On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem: 16 Znak: 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. John 1:33 And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Jana 1:33 A ja go nie wiedział, kto wysłał do mnie chrzcił wodą, rzekł do mnie samego, na której będziesz zobaczyć Ducha zstępującego i pozostała na nim, tym samym jest on których baptizeth z Duchem Świętym . Rom.6:3 Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Rom.6: 3 Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Rom.6:4 Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Rom.6: 4 Dlatego zostaliśmy razem z Nim pogrzebani przez chrzest w śmierć, aby jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca, tak i my wkroczyli w nowe życie. (c) 1 Pet.3:21 The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ: Mark 1:4 John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins. (c) 1 Pet.3: 21 W, takich jak liczba którego nawet chrzest doth również teraz wybaw nas (nie oddanie sie z brudu ciała, ale odpowiedź na pytanie o dobre sumienie wobec Boga,) przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa: Mark 1:4 Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Luke 3:3 And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins; Luke 3:3 Potem skierował do wszystkich krajów o Jordania, głosząc chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów;


Question 70. What is it to be washed with the blood and Spirit of Christ? Pytanie 70. Co to jest być myte z krwią i Duchem Chrystusa?

Answer: It is to receive of God the remission of sins, freely, for the sake of Christ's blood, which he shed for us by his sacrifice upon the cross; (a) and also to be renewed by the Holy Ghost, and sanctified to be members of Christ, that so we may more and more die unto sin, and lead holy and unblamable lives. Odpowiedź: To jest do przyjmowania Boga odpuszczenie grzechów, swobodnie, ze względu na krew Chrystusa, który dla nas, by rzucić swoją ofiarę na krzyżu (a), a także zostać odnowione przez Ducha Świętego, i oczyścili się być członkami Chrystusa, tak że możemy więcej i więcej aż grzech śmierć, i prowadzić święte życie i unblamable. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Heb.12:24 And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. (a) Heb.12: 24 A Jezus pośrednikiem Nowego Przymierza, i krew zraszanie, że mówi rzeczy lepiej niż z Abel. 1 Pet.1:2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied. 1 Pet.1: 2 Elekt zgodnie z foreknowledge Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha, aż do posłuszeństwa i zraszanie z krwią Jezusa Chrystusa: Łaska wam i pokój, należy pomnożyć. Rev.1:5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Rev.1: 5 i od Jezusa Chrystusa, którzy są wiernymi świadkami, a po raz pierwszy zrodził z martwych, i księcia królów ziemi. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood, Rev.7:14 And I said unto him, Sir, thou knowest. Do niego, że nas umiłował i obmył nas od naszych grzechów w jego własnej krwi, Rev.7: 14 I rzekł do Niego: Panie, ty wiesz. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. I rzekł do mnie: To są ci, którzy wyszli z wielkiego ucisku, i wyprali swoje szaty, i ich białych we krwi Baranka. Zech.13:1 In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. Zech.13: 1 W tym dniu nie jest dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jerozolima dla grzechu i nieczystości. Ezek.36:25 Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean: from all your filthiness, and from all your idols, will I cleanse you. Ezek.36: 25 pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. (b) John 1:33 And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. (b) John 1:33 I nie wiedzieli go, ale on, że wysłał do mnie chrzcił wodą, rzekł do mnie samego, na której będziesz zobaczyć Ducha zstępującego i pozostała na nim, On jest tym samym, który z baptizeth Ducha Świętego. John 3:5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Jana 3:5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 1 Cor.6:11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. 1 Cor.6: 11 A takimi byli niektórzy z was, lecz wy są myte, lecz wy jesteście uświęceni, ale wy jesteście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa, i przez Ducha Boga naszego. 1 Cor.12:13 For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit. 1 Cor.12: 13 dla jednego Ducha my wszyscy ochrzczeni w jedno ciało, czy nam się Żydów i pogan, czy jest wolne lub obligacji, a wszystkie zostały dokonane pić w jednym Duchu. Rom.6:4 Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Rom.6: 4 Dlatego zostaliśmy razem z Nim pogrzebani przez chrzest w śmierć, aby jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca, tak i my wkroczyli w nowe życie. Col.2:12 Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Col.2: 12 Pochowany z Nim w chrzcie, w którym również wy wzrosła z Nim poprzez wiarę w działanie Boga, którzy ma Go wskrzesił z martwych.


Question 71. Where has Christ promised us, that he will as certainly wash us by his blood and Spirit, as we are washed with the water of baptism? Pytanie 71. Chrystus, gdy obiecał nam, że z pewnością będzie się umyć nam przez Jego krew i Duch, ponieważ są myte w wodzie chrztu?

Answer: In the institution of baptism, which is thus expressed: "Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost", Matt.28:19. Odpowiedź: W instytucja chrztu, która jest wyrażona w ten sposób: "Idźcie więc i nauczać wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Matt.28: 19 . And "he that believeth, and is baptized, shall be saved; but he that believeth not, shall be damned.", Mark 16:16. I "Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie damned." Mark 16:16. This promise is also repeated, where the scripture calls baptism "the washing of regenerations" and the washing away of sins. Ta obietnica jest powtarzany, gdy Pismo zwraca chrzest "mycie regenerations" i mycia od grzechów. Tit.3:5, Acts 22:16. Tit.3: 5, Dz 22:16. (a)

Footnotes Przypisy

(a) Tit.3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost; Acts 22:16 And now why tarriest thou? (a) Tit.3: 5 nie ze względu na spórawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, Dz 22:16 A teraz, dlaczego tarriest? arise, and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. powstać i być ochrzczony, i umyć od twoich grzechów, wzywając imienia Pana.


(week) 27. (tygodnie) 27. Lord's Day Lord's Day


Question 72. Is then the external baptism with water the washing away of sin itself? Pytanie 72. Zewnętrznych jest chrzest wodą do mycia od grzechu samo?

Answer: Not at all: (a) for the blood of Jesus Christ only, and the Holy Ghost cleanse us from all sin. Odpowiedź: Nie na wszystkich: (a) w krwi Jezusa Chrystusa tylko, i Ducha Świętego oczyścić nas z wszelkiego grzechu. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Matt.3:11 I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire: 1 Pet.3:21 The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ: Eph.5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, Eph.5:27 That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish. (a) Matt.3: 11 I rzeczywiście was chrzczę wodą aż do nawrócenia: kto przyjdzie po mnie jest mocniejsze niż ja, buty, których nie jestem godzien nosić do: On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem: 1 Pet.3: 21 W, takich jak liczba którego nawet chrzest doth również teraz wybaw nas (nie oddanie sie z brudu ciała, ale odpowiedź na pytanie o dobre sumienie wobec Boga,) przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa: Eph.5 : 26 aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, Eph.5: 27, że może przedstawić je sobie chwały kościoła, nie na miejscu, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz że powinna ona jest święte i bez skazy. (b) 1 John 1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. (b) 1 Jana 1:7 Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. 1 Cor.6:11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. 1 Cor.6: 11 A takimi byli niektórzy z was, lecz wy są myte, lecz wy jesteście uświęceni, ale wy jesteście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa, i przez Ducha Boga naszego.


Question 73. Why then does the Holy Ghost call baptism "the washing of regeneration," and "the washing away of sins"? Pytanie 73. Dlaczego zatem zaproszenia chrzest Duchem Świętym "obmycie odradzające" i "prania od grzechów"?

Answer: God speaks thus not without great cause, to-wit, not only thereby to teach us, that as the filth of the body is purged away by water, so our sins are removed by the blood and Spirit of Jesus Christ; (a) but especially that by this divine pledge and sign he may assure us, that we are spiritually cleansed from our sins as really, as we are externally washed with water. Odpowiedź: Bóg przemawia w ten sposób nie bez przyczyny wielki, na dowcip, nie tylko w ten sposób, aby nauczyć nas, że jak brud z ciała usunięty poza wodą, więc nasze grzechy są usuwane przez krew i Duch Jezusa Chrystusa; ( ), Ale przede wszystkim o tym, że boskie i podpisać zobowiązanie to może zapewnić nam, że jesteśmy duchowo oczyszczeni z naszych grzechów, jak naprawdę, jak jesteśmy zewnętrznie umyć wodą. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Rev.1:5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. (a) Rev.1: 5 i od Jezusa Chrystusa, którzy są wiernymi świadkami, a po raz pierwszy zrodził z martwych, i księcia królów ziemi. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood, Rev.7:14 And I said unto him, Sir, thou knowest. Do niego, że nas umiłował i obmył nas od naszych grzechów w jego własnej krwi, Rev.7: 14 I rzekł do Niego: Panie, ty wiesz. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. I rzekł do mnie: To są ci, którzy wyszli z wielkiego ucisku, i wyprali swoje szaty, i ich białych we krwi Baranka. 1 Cor.6:11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. 1 Cor.6: 11 A takimi byli niektórzy z was, lecz wy są myte, lecz wy jesteście uświęceni, ale wy jesteście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa, i przez Ducha Boga naszego. (b) Mark 16:16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. (b) Marka 16:16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Gal.3:27 For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Gal.3: 27 Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.


Question 74. Are infants also to be baptized? Pytanie 74. Niemowląt są również być ochrzczony?

Answer: Yes: for since they, as well as the adult, are included in the covenant and church of God; (a) and since redemption from sin (b) by the blood of Christ, and the Holy Ghost, the author of faith, is promised to them no less than to the adult; (c) they must therefore by baptism, as a sign of the covenant, be also admitted into the christian church; and be distinguished from the children of unbelievers (d) as was done in the old covenant or testament by circumcision, (e) instead of which baptism is instituted (f) in the new covenant. Odpowiedź: Tak, ponieważ dla nich, jak również dla dorosłych, są włączone w przymierze Boga i Kościoła; (a) i od odkupienia od grzechu (b) przez krew Chrystusa, i Ducha Świętego, autor wiary , Zobowiązał się do nich nie mniej niż do dorosłych; (c) muszą w związku z tym przez chrzest, jako znak Przymierza, jest również dopuszczone do kościoła i należy odróżnić od dzieci niewiernych (d) jak zostało to zrobione w starym testamencie lub przymierza przez obrzezanie, (e) zamiast chrztu, który jest na (f) w nowe przymierze.

Footnotes Przypisy

(a) Gen.17:7 And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. (a) Gen.17: 7 Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. (b) Matt.19:14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven. (b) Matt.19: 14 Lecz Jezus rzekł: Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie. (c) Luke 1:15 For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink; and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. (c) Luke 1:15 Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Ps.22:10 I was cast upon thee from the womb: thou art my God from my mother's belly. Ps.22: 10 I został strącony na ciebie z łona: Ty jesteś moim Bogiem od mojej matki wnętrznościach. Isa.44:1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen: Isa.44:2 Thus saith the LORD that made thee, and formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, Jesurun, whom I have chosen. Isa.44: 1 Ale teraz słuchaj, Jakubie, mój sługa, i Izrael, którego wybrałem: Isa.44: 2 Tak mówi Pan, że w tobie, tobie i tworzy z łona, które pomogą tobie, Nie lękaj się, Jakubie, mój sługa, i ty, Jesurun, którego wybrałem. Isa.44:3 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: Acts 2:39 For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Isa.44: 3 I będzie wlać wodę mu, że jest spragniony, a powodzie na suchą ziemię: I będzie dla mego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje potomstwo: Dz 2:39 Dla was jest obietnica, i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, że są afar off, nawet tyle, ile Pan Bóg nasz, jest wezwanie. (d) Acts 10:47 Can any man forbid water, that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? (d) Ustawy 10:47 Wtedy odezwał się Piotr: Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? (e) Gen.17:14 And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant. (e) Gen.17: 14 Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności twojej; zerwał on bowiem przymierze ze Mną. (f) Col.2:11 In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ: Col.2:12 Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. (f) Col.2: 11 I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, Col.2: 12 Pochowany z Nim w chrzcie, w którym wy również wzrosła z Nim poprzez wiarę w działanie Boga, którzy ma Go wskrzesił z martwych. Col.2:13 And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses; Col.2: 13 A ty, jest martwy w swoich grzechach i nieobrzezania waszego ciała, ma on quickened razem z nim, po odpuszczone was wszystkich grzechów;


Of The Holy Supper Of Our Lord Jesus Christ Of The Holy Wieczerzy Pana naszego Jezusa Chrystusa


(week) 28. (tygodnie) 28. Lord's Day Lord's Day


Question 75. How art thou admonished and assured in the Lord's Supper, that thou art a partaker of that one sacrifice of Christ, accomplished on the cross, and of all his benefits? Pytanie 75. Jak ty napominani i zapewnione w Wieczerzy Pana, że Ty jeden uczestnik, że jeden z ofiarą Chrystusa, dokonane na krzyżu, i wszystkich jego korzyści?

Answer: Thus: That Christ has commanded me and all believers, to eat of this broken bread, and to drink of this cup, in remembrance of him, adding these promises: (a) first, that his body was offered and broken on the cross for me, and his blood shed for me, as certainly as I see with my eyes, the bread of the Lord broken for me, and the cup communicated to me; and further, that he feeds and nourishes my soul to everlasting life, with his crucified body and shed blood, as assuredly as I receive from the hands of the minister, and taste with my mouth the bread and cup of the Lord, as certain signs of the body and blood of Christ. Odpowiedź: Tak: To Chrystus polecił mnie i wszystkich wiernych, aby jeść chleb z tym złamane, i pić ten kielich, pamięć o nim, dodając te obietnice: (a) po pierwsze, że jego ciało zostało złożone i łamane na cross dla mnie, a jego krew niewinna, dla mnie, jak widzę, jak z pewnością w moich oczach, chlebem łamanym za Pan do mnie, i kielich przekazywane do mnie, a ponadto, że kanały i odżywia do mojej duszy życie wieczne, z jego ukrzyżowali ciało i krew, co z pewnoscia jak otrzyma z rąk ministra, z moich ust smak chleba i kielicha Pana, jak niektóre znaki Ciała i Krwi Chrystusa.

Footnotes Przypisy

(a) Matt.26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body. (a) Matt.26: 26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Matt.26:27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it; Matt.26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. Matt.26: 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, Matt.26: 28 W tym jest moja krew Nowego Testamentu, która dla wielu jest rzucić na na odpuszczenie grzechów. Mark 14:22 And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to them, and said, Take, eat: this is my body. Marka 14:22 A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje. Mark 14:23 And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them: and they all drank of it. Mark 14:23 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. Mark 14:24 And he said unto them, This is my blood of the new testament, which is shed for many. Marka 14:24 I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Luke 22:19 And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me. Łukasza 22:19 Potem wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i dawał im, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to na moją pamiątkę. Luke 22:20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you. Łukasza 22:20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. 1 Cor.10:16 The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? 1 Cor.10: 16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie komunii z krwią Chrystusa? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Chleb, który łamiemy, czyż nie komunii w Ciele Chrystusa? 1 Cor.10:17 For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread. 1 Cor.10: 17 dla nas są liczni, tworzymy jedno chleba, i jedno ciało: wszyscy jesteśmy uczestnikami tego samego chleba. 1 Cor.11:23 For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread: 1 Cor.11:24 And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me. 1 Cor.11: 23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 1 Cor.11: 24 A kiedy miał odmówiwszy dziękczynienie, hamulec, i rzekł: Weź, jedzcie: to jest Ciało moje, które za was jest łamane: to na moją pamiątkę. 1 Cor.11:25 After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. 1 Cor.11: 25 Po ten sam sposób również wziął kielich, gdy miał supped, mówiąc: Ten kielich jest Nowy Testament we Krwi mojej: to wy, jak często, jak pijecie, na moją pamiątkę. 1 Cor.12:13 For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit. 1 Cor.12: 13 dla jednego Ducha my wszyscy ochrzczeni w jedno ciało, czy nam się Żydów i pogan, czy jest wolne lub obligacji, a wszystkie zostały dokonane pić w jednym Duchu.


Question 76. What is it then to eat the crucified body, and drink the shed blood of Christ? Pytanie 76. Co to jest następnie do jedzenia ciała ukrzyżowanego i pić krew Chrystusa?

Answer: It is not only to embrace with believing heart all the sufferings and death of Christ and thereby to obtain the pardon of sin, and life eternal; (a) but also, besides that, to become more and more united to his sacred body, (b) by the Holy Ghost, who dwells both in Christ and in us; so that we, though Christ is in heaven (c) and we on earth, are notwithstanding "flesh of his flesh and bone of his bone" (d) and that we live, and are governed forever by one spirit, (e) as members of the same body are by one soul. Odpowiedź: To jest nie tylko do przyjęcia z sądzić serca wszystkich cierpień i śmierci Chrystusa, a tym samym uzyskać ułaskawienie z grzechu i życie wieczne; (a), ale również, oprócz tego, aby stać się bardziej i bardziej zjednoczona, aby jego ciało świętej , (B) przez Ducha Świętego, którzy mieszka zarówno w Chrystusie i w nas, abyśmy, choć Chrystus jest w niebie (c), a my na ziemi, bez względu na to "ciało z jego ciała i kością z jego kości" (d ) I że żyjemy, i zawsze są regulowane przez jeden duch, (e) jako członkowie tego samego ciała są przez jedną duszę.

Footnotes Przypisy

(a) John 6:35 And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst. (a) Jana 6:35 A Jezus rzekł do nich: Ja jestem chlebem życia, kto przychodzi do Mnie się nigdy nie głód, a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. John 6:40 And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day. Jana 6:40 A to jest wolą Tego, który Mnie posłał, aby każdy, który widzi Syna i wierzy w Niego, może mieć życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. John 6:47 Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life. Jana 6:47 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto / we Mnie / wierzy, ma życie wieczne. John 6:48 I am that bread of life. Jana 6:48 Jam jest chleb życia. John 6:49 Your fathers did eat manna in the wilderness, and are dead. Jana 6:49 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. John 6:50 This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die. Jana 6:50 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. John 6:51 I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Jana 6:51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba: jeśli kto jadł ten chleb, będzie żył na wieki: i chleb, który Ja dam, jest moje ciało, które dam do życia w świat . John 6:52 The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Jana 6:52 Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać / swoje / ciało do spożycia? John 6:53 Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you. Jana 6:53 Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. John 6:54 Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day. Jana 6:54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (b) John 6:55 For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. (b) 6:55 John Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. John 6:56 He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him. Jana 6:56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (c) Col.3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. (c) Col.3: 1 Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Acts 3:21 Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Akty 3:21 którego niebo musi zatrzymać aż do czasów restytucji wszystkich rzeczy, które Bóg mówił przez usta wszystkich swoich świętych proroków, gdyż świat zaczął. 1 Cor.11:26 For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. 1 Cor.11: 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. (d) Eph.3:16 That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man; Eph.5:29 For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church: Eph.5:30 For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. (d) Eph.3: 16, że będzie można przyznać, według bogactwa swej chwały, być może wzmocnić przez Jego Ducha w wewnętrznym człowieka; Eph.5: 29 dla człowieka, nigdy jeszcze nie w nienawiści własnego ciała; ale nourisheth i cherisheth, tak jak Pan kościół: Eph.5: 30 dla jesteśmy członkami Jego Ciała, jego ciało, jego kości. Eph.5:32 This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church. Eph.5: 32 Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. 1 Cor.6:15 Know ye not that your bodies are the members of Christ? 1 Cor.6: 15 Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? I wtedy są członkami Chrystusa, i uczynić je członkami nierządnicy? God forbid. Żadną miarą. 1 Cor.6:17 But he that is joined unto the Lord is one spirit. 1 Cor.6: 17 Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. 1 Cor.6:19 What? 1 Cor.6: 19 Jakie? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a wy nie są własne? 1 John 3:24 And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. 1 Jana 3:24 A ten, kto zachowuje Jego przykazania, trwa w Nim, a On w nim. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us. I niniejszym wiemy, że trwa On w nas przez Ducha Świętego, który dał nam. 1 John 4:13 Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit. 1 Jana 4:13 Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. John 14:23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Jana 14:23 Jezus odpowiedział i rzekł do Niego: Jeśli Mnie miłujecie człowiek, on będzie na bieżąco moje słowa: i mój Ojciec będzie go miłował, i będziemy się do Niego, i nasze miejsce przy Nim. (e) John 6:56 He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him. (e) Jana 6:56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. John 6:57 As the living Father hath sent me, and I live by the Father: so he that eateth me, even he shall live by me. Jana 6:57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. John 6:58 This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever. Jana 6:58 to, że chleb, który zstąpił z nieba: nie jako ojcowie wasi jedli mannę, i są martwe: kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki. John 15:1 I am the true vine, and my Father is the husbandman. Jana 15:1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. John 15:2 Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Jana 15:2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. John 15:3 Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Jana 15:3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. John 15:4 Abide in me, and I in you. Jana 15:4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja w was. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, z wyjątkiem ona trwa w winnym krzewie, nie może wy, z wyjątkiem wy Wytrwajcie we Mnie. John 15:5 I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing. Jana 15:5 Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami: Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, tym samym wyprowadza wiele owoców: dla mnie bez wy nic nie może zrobić. John 15:6 If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Jana 15:6 Jeśli ktoś we Mnie trwać nie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i jest zwiędła, a ludzie zbierają je i oddać je do ognia, i one są spalone. Eph.4:15 But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ: Eph.4:16 From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Eph.4: 15 A mówienie prawdy w miłości, może rozwijać się w nim wszystko, co jest w głowie, nawet Chrystusa: Eph.4: 16, z którego całe ciało fitly połączyły kompaktowania i przez to, co każdy wspólny supplieth , Zgodnie z praktycznego pracy w środek każdej strony, czyni wzrost ciała ku synonimy: antonimy o sobie w miłości.


Question 77. Where has Christ promised that he will as certainly feed and nourish believers with his body and bleed, as they eat of this broken bread, and drink of this cup? Pytanie 77. Gdzie jest Chrystus obiecał, że będzie on z pewnością jako pasza i karmienie wiernych ze swego ciała i bleed, jak jedzą chleb z tym złamane, i pić ten kielich?

Answer: In the institution of the supper, which is thus expressed: (a) "The Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it, and: said: eat, this is my body, which is broken for you; this do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying: this cup is the new testament in my blood; this do ye, as often as ye drink it, in remembrance of me. For, as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come." Odpowiedź: W przypadku instytucji z kolacja, która jest wyrażona w ten sposób: (a) "Pan Jezus, tej samej nocy, w której był zdradzony, wziął chleb, a kiedy miał odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i: powiedział: jeść , To jest Ciało moje, które za was jest łamane, to nie na moją pamiątkę. Po ten sam sposób również wziął kielich, gdy miał supped, mówiąc: Ten kielich jest Nowy Testament we Krwi mojej, to wy, jak często pijecie, na moją pamiątkę. tak często, jak jecie ten chleb i pijecie ten kielich, co czynicie pokaż śmierć Pana, aż mu się ". 1 Cor.11:23-26. 1 Cor.11 :23-26. This promise is repeated by the holy apostle Paul, where he says "The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread." Ta obietnica jest powtarzany przez święty apostoł Paweł, gdy mówi: "Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Dla nas jest wielu są jednym chlebem i jednym ciałem: wszyscy jesteśmy uczestnikami tego samego chleba ". 1 Cor.10:16,17. 1 Cor.10: 16,17.

Footnotes Przypisy

(a) 1 Cor.11:23 For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread: 1 Cor.11:24 And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me. (a) 1 Cor.11: 23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 1 Cor.11: 24 A kiedy dany dzięki, połamał go i rzekł: Weź, jedzcie: to jest Ciało moje, które za was jest łamane: to na moją pamiątkę. 1 Cor.11:25 After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. 1 Cor.11: 25 Po ten sam sposób również wziął kielich, gdy miał supped, mówiąc: Ten kielich jest Nowy Testament we Krwi mojej: to wy, jak często, jak pijecie, na moją pamiątkę. Matt.26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body. Matt.26: 26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Matt.26:27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it; Matt.26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. Matt.26: 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, Matt.26: 28 W tym jest moja krew Nowego Testamentu, która dla wielu jest rzucić na na odpuszczenie grzechów. Mark 14:22 And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to them, and said, Take, eat: this is my body. Marka 14:22 A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje. Mark 14:23 And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them: and they all drank of it. Mark 14:23 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. Mark 14:24 And he said unto them, This is my blood of the new testament, which is shed for many. Marka 14:24 I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Luke 22:19 And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me. Łukasza 22:19 Potem wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i dawał im, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to na moją pamiątkę. Luke 22:20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you. Łukasza 22:20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. 1 Cor.10:16 The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? 1 Cor.10: 16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie komunii z krwią Chrystusa? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Chleb, który łamiemy, czyż nie komunii w Ciele Chrystusa? 1 Cor.10:17 For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread. 1 Cor.10: 17 dla nas są liczni, tworzymy jedno chleba, i jedno ciało: wszyscy jesteśmy uczestnikami tego samego chleba.


(week) 29. (tygodnie) 29. Lord's Day Lord's Day


Question 78. Do then the bread and wine become the very body and blood of Christ? Pytanie 78. Czy to chleb i wino stają się bardzo ciało i krew Chrystusa?

Answer: Not at all: (a) but as the water in baptism is not changed into the blood of Christ, neither is the washing away of sin itself, being only the sign and confirmation thereof appointed of God; (b) so the bread in the Lord's supper is not changed into the very body of Christ; (c) though agreeably to the nature and properties of sacraments, (d) it is called the body of Christ Jesus. Odpowiedź: Nie na wszystkich: (a) ale jak chrzest w wodzie jest nie zmieniła się w krew Chrystusa, nie jest mycie się od grzechu, jest tylko potwierdzeniem jego podpisania i powołania Bożego, (b) tak chleb w Pana kolacja nie zmieniła się w bardzo Ciałem Chrystusa; (c), chociaż agreeably do charakteru i właściwości sakramentów, (d) nazywa się ciało Jezusa Chrystusa.

Footnotes Przypisy

(a) Matt.26:29 But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. (a) Matt.26: 29 Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego. (b) Eph.5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, Tit.3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost; (c) Mark 14:24 And he said unto them, This is my blood of the new testament, which is shed for many. (b) Eph.5: 26 aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, Tit.3: 5 nie działa sprawiedliwości, które musimy zrobić, ale według swego miłosierdzia on zapisany nas, przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym; (c) Marka 14:24 I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. 1 Cor.10:16 The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? 1 Cor.10: 16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie komunii z krwią Chrystusa? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Chleb, który łamiemy, czyż nie komunii w Ciele Chrystusa? 1 Cor.10:17 For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread. 1 Cor.10: 17 dla nas są liczni, tworzymy jedno chleba, i jedno ciało: wszyscy jesteśmy uczestnikami tego samego chleba. 1 Cor.11:26 For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. 1 Cor.11: 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 1 Cor.11:27 Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord. 1 Cor.11: 27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. 1 Cor.11:28 But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup. 1 Cor.11: 28 Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. (d) Gen.17:10 This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised. (d) Gen.17: 10 To jest moje przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a ty i twoje potomstwo po tobie; Każdy człowiek dziecko pośród was są obrzezani. Gen.17:11 And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. Gen.17: 11 będziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymierza waszego ze Mną. Gen.17:14 And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant. Gen.17: 14 Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności twojej; zerwał on bowiem przymierze ze Mną. Gen.17:19 And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. Gen.17: 19 A Bóg powiedział, twoja żona Sara będzie nosić cię syn rzeczywiście, a ty będziesz wezwanie Jego imię Izaak, a Ja utwierdzę przymierze moje z nim na wieczne przymierze, i jego potomstwo po nim. Exod.12:11 And thus shall ye eat it; with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand; and ye shall eat it in haste: it is the LORD'S passover. Exod.12: 11 A co będziecie jedli; z Biodra, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku, a będziecie jedli w pośpiechu: jest to Pascha na cześć Pana. Exod.12:13 And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are: and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you, when I smite the land of Egypt. Exod.12: 13 i krew jest dla was znakiem na domach, gdzie wy, a kiedy widzę krew, będzie można przejść, a plaga nie będzie można zniszczyć na Ciebie, kiedy dotknie kraju Egipt. Exod.12:27 That ye shall say, It is the sacrifice of the LORD'S passover, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he smote the Egyptians, and delivered our houses. Exod.12: 27 abyście się powiedzieć, że jest to ofiara to Pascha na cześć Pana, którzy przeprawili w domach dzieci w Izrael Egipt, kiedy uderzył Egipcjan, a wydana w naszych domach. And the people bowed the head and worshipped. A lud oddał pokłon głowy i oddał pokłon. Exod.12:43 And the LORD said unto Moses and Aaron, This is the ordinance of the passover: There shall no stranger eat thereof: Exod.12:48 And when a stranger shall sojourn with thee, and will keep the passover to the LORD, let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it; and he shall be as one that is born in the land: for no uncircumcised person shall eat thereof. Exod.12: 43 I rzekł Pan do Mojżesza i Aarona, to jest prawo dotyczące Paschy: Nie, nie jest obcy jeść z nich: Exod.12: 48 i gdy pobyt cudzoziemca się z tobą, i będzie obchodzić Paschę do Panie, niech jego wszystkie samce są obrzezani, a następnie niech się zbliżą i zachować go, a on się jako jeden, że narodził się na ziemi: nie nieobrzezanych osoba jeść. Exod.13:9 And it shall be for a sign unto thee upon thine hand, and for a memorial between thine eyes, that the LORD'S law may be in thy mouth: for with a strong hand hath the LORD brought thee out of Egypt. Exod.13: 9 i jest to dla ciebie znakiem na rękę, a na pamiątkę między oczy, że Pan prawa mogą być w twoich ustach: ze strony silnych Pan cię na Egipt. 1 Pet.3:21 The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ: 1 Cor.10:1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea; 1 Cor.10:2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; 1 Cor.10:3 And did all eat the same spiritual meat; 1 Cor.10:4 And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ. 1 Pet.3: 21 W, takich jak liczba którego nawet chrzest doth również teraz wybaw nas (nie oddanie sie z brudu ciała, ale odpowiedź na pytanie o dobre sumienie wobec Boga,) przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa: 1 Kor. 10:1 Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, 1 Cor.10: 2 i wszyscy byli ochrzczeni do Mojżesza, w obłoku i w morze; 1 Cor.10: 3 wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy 1 Cor.10: 4 i uczynił wszystko napój ten sam duchowy napój: Pijąc tej duchowej skały, które po nich: a skałą był Chrystus.


Question 79. Why then doth Christ call the bread "his body", and the cup "his blood", or "the new covenant in his blood"; and Paul the "communion of body and blood of Christ"? Pytanie 79. Dlaczego więc doth wezwanie Chrystusa chleb "Jego Ciałem", a puchar "Jego krew", lub "Nowego Przymierza w Jego krwi"; i Pawła "komunii z Ciałem i Krwią Chrystusa"?

Answer: Christ speaks thus, not without great reason, namely, not only thereby to teach us, that as bread and wine support this temporal life, so his crucified body and shed blood are the true meat and drink, whereby our souls are fed to eternal life; (a) but more especially by these visible signs and pledges to assure us, that we are as really partakers of his true body and blood by the operation of the Holy Ghost as we receive by the mouths of our bodies these holy signs in remembrance of him; (b) and that all his sufferings and obedience are as certainly ours, as if we had in our own persons suffered and made satisfaction for our sins to God. Odpowiedź: Chrystus w ten sposób, nie bez wielkiego powodu, mianowicie, nie tylko w ten sposób, aby nauczyć nas, że jak chleb i wino czasowego wsparcia tego życia, więc jego ukrzyżowali ciało i krew są prawdziwe mięso i pić, w którym nasze dusze są karmione do życie wieczne (a), ale przede wszystkim przez tych widocznych oznak i zobowiązuje nas do zapewnienia, że są naprawdę uczestnikami Jego prawdziwe Ciało i Krew przez działanie Ducha Świętego, otrzymujemy przez usta naszych organów tych świętych znaków w pamięć o nim, (b) i że wszystkie jego cierpienia i posłuszeństwa są na pewno nasze, jak gdybyśmy mieli w naszej własnej osoby poniosły i zadowolenie naszych grzechów Bogu.

Footnotes Przypisy

(a) John 6:51 I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. (a) Jana 6:51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba: jeśli kto jadł ten chleb, będzie żył na wieki: i chleb, który Ja dam, jest moje ciało, które dam za życie na świat. John 6:55 For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Jana 6:55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. (b) 1 Cor.10:16 The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? (b) 1 Cor.10: 16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie komunii z krwią Chrystusa? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Chleb, który łamiemy, czyż nie komunii w Ciele Chrystusa? 1 Cor.10:17 For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread. 1 Cor.10: 17 dla nas są liczni, tworzymy jedno chleba, i jedno ciało: wszyscy jesteśmy uczestnikami tego samego chleba.


(week) 30. (tygodnie) 30. Lord's Day Lord's Day


Question 80. What difference is there between the Lord's supper and the popish mass? Pytanie 80. Jaka jest różnica między tym Pana kolacja i popish masa?

Answer: The Lord's supper testifies to us, that we have a full pardon of all sin by the only sacrifice of Jesus Christ, which he himself has once accomplished on the cross; (a) and, that we by the Holy Ghost are ingrafted into Christ, (b) who, according to his human nature is now not on earth, but in heaven, at the right hand of God his Father, (c) and will there be worshipped by us. Odpowiedź: Pana kolacja świadczy o nas, że mamy pełną ułaskawienie z wszelkiego grzechu przez ofiarę tylko Jezusa Chrystusa, który sam nie raz dokonane na krzyżu; (a), że przez Ducha Świętego są w ingrafted Chrystusa, (b) którzy, zgodnie z jego ludzkiej natury nie jest na ziemi, ale w niebie, po prawicy Boga Ojca, (c) i istnieć będzie czczony przez nas. (d) But the mass teaches, that the living and dead have not the pardon of sins through the sufferings of Christ, unless Christ is also daily offered for them by the priests; and further, that Christ is bodily under the form of bread and wine, and therefore is to be worshipped in them; so that the mass, at bottom, is nothing else than a denial of the one sacrifice and sufferings of Jesus Christ, and an accursed idolatry. (d), ale masa uczy, że żywe i martwe nie amnestią grzechów poprzez cierpienia Chrystusa, chyba że Chrystus jest także dla nich Oferowane przez kapłanów, a ponadto, że Chrystus jest ciała w postaci chleba i wina, a zatem jest czczony w nich, tak, że masa, na dole, to nic innego niż odmowa z jednej ofiary i cierpienia Jezusa Chrystusa, i przeklęty bałwochwalstwa. (e)

Footnotes Przypisy

(a) Heb.7:27 Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's: for this he did once, when he offered up himself. (a) Heb.7: 27 Kto nie potrzebuje codziennie, jak inni arcykapłani, do oferty na ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem do ludzi: w tym roku nie raz, kiedy ofiarując samego siebie. Heb.9:12 Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Heb.9: 12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Heb.9:25 Nor yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others; Heb.9:26 For then must he often have suffered since the foundation of the world: but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Heb.9: 25 jeszcze, że nie powinien on sam często oferują, jako najwyższy kapłan wchodzi do miejsca świętego każdy rok ze krwią innych; Heb.9: 26 dla potem musi on często doznają od powstania na świat, lecz Teraz, gdy w końcu na świat bowiem ukazał się oddala grzech przez ofiarę z samego siebie. Heb.9:27 And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment: Heb.9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Heb.9: 27 A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, Heb.9: 28 Tak więc Chrystus był raz oferowane do zgładzenia grzechów wielu, i im, że wygląd jest dla niego pojawi się on na po raz drugi bez grzechu ku zbawieniu. Heb.10:10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Heb.10: 10 Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Heb.10:12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God; Heb.10:13 From henceforth expecting till his enemies be made his footstool. Heb.10: 12 Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, Heb.10: 13 oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Heb.10:14 For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified. Heb.10: 14 Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. John 19:30 When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and gave up the ghost. Jana 19:30 A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha. Matt.26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. Matt.26: 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Luke 22:19 And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me. Łukasza 22:19 Potem wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i dawał im, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to na moją pamiątkę. Luke 22:20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you. Łukasza 22:20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. (b) 1 Cor.6:17 But he that is joined unto the Lord is one spirit. (b) 1 Cor.6: 17 Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. 1 Cor.10:16 The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? 1 Cor.10: 16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie komunii z krwią Chrystusa? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Chleb, który łamiemy, czyż nie komunii w Ciele Chrystusa? (c) Heb.1:3 Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high; Heb.8:1 Now of the things which we have spoken this is the sum: We have such an high priest, who is set on the right hand of the throne of the Majesty in the heavens; Heb.8:2 A minister of the sanctuary, and of the true tabernacle, which the Lord pitched, and not man. (c) Heb.1: 3 Kto jest blask swojej chwały i wyraźnym obrazem jego osoby i utrzymywaniu wszystko przez słowo jego moc, gdy miał usunięte przez siebie nasze grzechy, usiadł po prawej stronie z Królewskiej Mości na wysokie; Heb.8: 1 teraz do rzeczy, które udało nam się zna to suma: mamy takiego arcykapłana, którzy są ustawione po prawej stronie tronu Majestatu w niebiosach; Hbr. 8:2 jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. John 20:17 Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God. Jana 20:17 Jezus rzekł do niej: Dotknij mnie nie, bo jestem jeszcze nie wstąpił do Ojca mego, ale idź do braci moich i powiedz im, wznosi sie do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego, i Bóg wasz. (d) Matt.6:20 But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: Matt.6:21 For where your treasure is, there will your heart be also. (d) Matt.6: 20 Ale świeckich do siebie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani Ćma doth uszkodzony, i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną: Matt.6: 21 Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje być również. John 4:21 Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Jana 4:21 Jezus rzekł do niej: Niewiasto, wierzcie mi, nadchodzi godzina, kiedy będzie ani na tej górze, ani w jeszcze Jerozolima, czcili Ojca. John 4:22 Ye worship ye know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews. Jana 4:22 Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. John 4:23 But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him. Jana 4:23 Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. John 4:24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Jana 4:24 Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Luke 24:52 And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy: Acts 7:55 But he, being full of the Holy Ghost, looked up stedfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God, Acts 7:56 And said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of man standing on the right hand of God. Łukasza 24:52 A oni oddali Mu pokłon, i wrócił do Jerozolima z wielką radością: Dz 7:55 A on jest pełen Ducha Świętego, stedfastly spojrzał w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawej stronie Boga, Dz 7:56 I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. Col.3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Col.3: 1 Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Philip.3:20 For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ: Philip.3:21 Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Philip.3: 20 dla naszej rozmowy jest w niebie; od przybywa również spojrzymy na Zbawiciela, Jezusa Chrystusa: Philip.3: 21 Kto jest zmiana zlych naszego ciała, że mogą być niemodne jak do swego chwalebnego ciała, według do pracy w której jest on w stanie nawet do opanowania wszystkich rzeczy ku sobie. 1 Thess.1:10 And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. 1 Thess.1: 10 i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. Heb.9:6 Now when these things were thus ordained, the priests went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. Heb.9: 6 teraz, kiedy te rzeczy były w ten sposób ordynowany, kapłanów udał się zawsze w pierwszym tabernakulum, w trakcie pełnienia służby Bożej. Heb.9:7 But into the second went the high priest alone once every year, not without blood, which he offered for himself, and for the errors of the people: Heb.9:8 The Holy Ghost this signifying, that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing: Heb.9:9 Which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices, that could not make him that did the service perfect, as pertaining to the conscience; Heb.9:10 Which stood only in meats and drinks, and divers washings, and carnal ordinances, imposed on them until the time of reformation. Heb.9: 7, ale na drugi wyszedł sam arcykapłan raz w roku, nie bez krwi, którą oferowane dla siebie i dla ludzi błędy: Heb.9: 8 Ducha Świętego, sygnalizując tym, że sposób holiest do wszystkich nie było jeszcze ujawnione, a jako pierwszy tabernakulum było jeszcze stałych: Heb.9: 9, który był postacią w chwili obecnej następnie, w którym zostały złożone zarówno darów i ofiar, które nie mogły go, że nie usług doskonały, jako odnoszące się do sumienia; Heb.9: 10 Są to tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy, a / polegają / jedynie na pokarmach, napojach i różnych obmyciach. (e) Heb.9:26 For then must he often have suffered since the foundation of the world: but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. (e) Heb.9: 26 dla potem musi on często doznają od powstania na świat, lecz teraz, gdy w końcu na świat bowiem ukazał się oddala grzech przez ofiarę z samego siebie. Heb.10:12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God; Heb.10:14 For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified. Heb.10: 12 Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, Heb.10: 14 Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Heb.10:19 Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, Heb.10:20 By a new and living way, which he hath consecrated for us, through the veil, that is to say, his flesh; Heb.10:21 And having an high priest over the house of God; Heb.10:22 Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Heb.10: 19 Mając więc, bracia, odwagę wejść do holiest przez krew Jezusa, Heb.10: 20 Na nową drogę życia i, co On do nas, osoby konsekrowane, poprzez zasłonę, to znaczy, Jego ciało; Heb.10: 21 Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, Heb.10: 22 Niech nam czerpać z blisko prawdziwego serca z wiarą pełną, po naszych sercach pokropił od złego sumienia, a nasze ciała myte z czystej wody. Heb.10:23 Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;) Heb.10:24 And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Heb.10:25 Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching. Heb.10: 23 Niech nas mocno zawodu naszej wiary bez wavering; (bo jest wierny, że obiecał;) Heb.10: 24 I niech sobie nawzajem, aby prowadzić aż do miłości i do dobrych uczynków: Heb.10: 25 Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Heb.10:26 For if we sin wilfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, Heb.10:27 But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Heb.10: 26 Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, Heb.10: 27 Ale patrząc na niektóre obawy o wyroku i fiery oburzenie, które zjada się wrogowie. Heb.10:28 He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses: Heb.10:29 Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace? Heb.10: 28 on, że w pogardzie Mojżesz "umarł prawie bez miłosierdzia na podstawie dwóch lub trzech świadków: Heb.10: 29 jak wiele sorer kara, załóżmy, że wy, ma on być godnym, którzy was trodden podstawie stóp Syna Bożego, i ma liczyć krew Przymierza, którymi był uświęcony, unholy rzeczą, i ma wykonane pomimo aż do Ducha łaski? Heb.10:30 For we know him that hath said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. Heb.10: 30 Wiemy bowiem, że mu powiedział: Vengeance nalezy do mnie, będę zaplata, mówi Pan. And again, The Lord shall judge his people. I znowu: Pan będzie sądził lud swój. Heb.10:31 It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Heb.10: 31 Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego.


Question 81. For whom is the Lord's supper instituted? Pytanie 81. Dla kogo jest Pana na kolację?

Answer: For those who are truly sorrowful for their sins, and yet trust that these are forgiven them for the sake of Christ; and that their remaining infirmities are covered by his passion and death; and who also earnestly desire to have their faith more and more strengthened, and their lives more holy; but hypocrites, and such as turn not to God with sincere hearts, eat and drink judgment to themselves. Odpowiedź: Dla tych, którzy są naprawdę bolesne dla ich grzechy, i jeszcze zaufanie, że są im odpuszczone ze względu na Chrystusa i że ich słabości pozostałe są objęte Jego męki i śmierci, a także wytężonej którzy pragną, aby ich wiara i więcej bardziej wzmocniona, a ich życie bardziej święty, lecz obludnicy, jak i kolei nie do Boga ze szczerym sercem, jeść i pić na siebie wyrok. (a)

Footnotes Przypisy

(a) 1 Cor.10:19 What say I then? (a) 1 Cor.10: 19 Co mówią potem? that the idol is any thing, or that which is offered in sacrifice to idols is any thing? idol, że jest coś, albo tego, co jest złożone w ofierze bożkom jest do niczego? 1 Cor.10:20 But I say, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God: and I would not that ye should have fellowship with devils. 1 Cor.10: 20 Ale mówię, że to, co poganie ofiarę, ofiara do szatanów, a nie do Boga i chciałbym, abyście nie powinny mieć stypendium z szatanów. 1 Cor.10:21 Ye cannot drink the cup of the Lord, and the cup of devils: ye cannot be partakers of the Lord's table, and of the table of devils. 1 Cor.10: 21 Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. 1 Cor.10:22 Do we provoke the Lord to jealousy? 1 Cor.10: 22 prowokować Czy Pana do zazdrości? are we stronger than he? jesteśmy mocniejsi od Niego? 1 Cor.11:28 But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup. 1 Cor.11: 28 Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. 1 Cor.11:29 For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. 1 Cor.11: 29 Kto bowiem spożywa i pije unworthily, spożywa i pije potępienia dla siebie, nie wymagających Pana ciała.


Question 82. Are they also to be admitted to this supper, who, by confession and life, declare themselves unbelieving and ungodly? Pytanie 82. Czy oni również mają być dopuszczone do tego kolacja, którzy poprzez spowiedź i życia, oświadczam się unbelieving i złoczyńcom?

Answer: No; for by this, the covenant of God would be profaned, and his wrath kindled against the whole congregation; (a) therefore it is the duty of the christian church, according to the appointment of Christ and his apostles, to exclude such persons, by the keys of the kingdom of heaven, till they show amendment of life. Odpowiedź: Nie, bo przez to, przymierza z Bogiem będzie sponiewierałem, a jego gniew zapłonął przeciwko całej społeczności (a) w związku z tym jest to obowiązek chrześcijański Kościół, zgodnie z wyznaczaniem Chrystusa i Jego Apostołów, aby wykluczyć takich osób, klucze królestwa niebieskiego, dopóki nie wykazują zmiany życia.

Footnotes Przypisy

(a) 1 Cor.11:20 When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's supper. (a) 1 Cor.11: 20 Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. 1 Cor.11:34 And if any man hunger, let him eat at home; that ye come not together unto condemnation. 1 Cor.11: 34 i jeśli ktoś z głodem, niech jedzą w domu, abyście się nie razem aż potępienie. And the rest will I set in order when I come. A reszta będzie ustawić w porządku, kiedy wrócę. Isa.1:11 To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? Isa.1: 11 W jakim celu jest mnóstwie waszych ofiar mi? saith the LORD: I am full of the burnt offerings of rams, and the fat of fed beasts; and I delight not in the blood of bullocks, or of lambs, or of he goats. Pan mówi: Ja jestem w pełni całopalenia baranów, i tłuszcz karmione zwierzęta, a ja nie zachwyci w krew cielców, lub jagniąt, lub jego kóz. Isa.1:12 When ye come to appear before me, who hath required this at your hand, to tread my courts? Isa.1: 12 Kiedy się ukazać przede Mną, którzy tego bowiem wymagane na swoje strony do mojej bieżnika sądy? Isa.1:13 Bring no more vain oblations; incense is an abomination unto me; the new moons and sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with; it is iniquity, even the solemn meeting. Isa.1: 13 Przywróćmy nie więcej próżno oblations; kadzidło jest obrzydliwością mi; nowiu i szabaty, zwoływania zgromadzeń, nie mogę z dala; jest nieprawość, nawet uroczyste posiedzenie. Isa.1:14 Your new moons and your appointed feasts my soul hateth: they are a trouble unto me; I am weary to bear them. Isa.1: 14 Twój nowiu księżyca i uroczystości mojej duszy nienawidzi: są one problem do mnie, ja jestem zmęczony, aby je ponieść. Isa.1:15 And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you: yea, when ye make many prayers, I will not hear: your hands are full of blood. Isa.1: 15 i kiedy się o swoje ręce, będę ukrywać oczy od ciebie: tak, kiedy się wiele modlitwy, Ja nie wysłucham: wasze ręce są pełne krwi. Isa.66:3 He that killeth an ox is as if he slew a man; he that sacrificeth a lamb, as if he cut off a dog's neck; he that offereth an oblation, as if he offered swine's blood; he that burneth incense, as if he blessed an idol. Isa.66: 3 Kto zabił wołu jest tak, jakby zabił człowieka; on, że sacrificeth baranka, jak gdyby odciął psa na szyję; on, że złożył jeden ofiary, jak gdyby on oferowany z krwi wieprzowej; on, że burneth kadzidło , Jak gdyby pobłogosławił jeden idol. Yea, they have chosen their own ways, and their soul delighteth in their abominations. Tak, oni obrali sobie drogi i dusze ich delighteth w ich obrzydliwości. Jer.7:21 Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Put your burnt offerings unto your sacrifices, and eat flesh. Jer.7: 21 Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izrael; Umieść swoje ofiary aż do swojej ofiary, i jeść mięso. Jer.7:22 For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices: Jer.7:23 But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people: and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Jer.7: 22 I mówił nie waszym przodkom, przykazał im, ani w dzień, że ich wyprowadził z ziemi Egipt, dotyczące całopalenia i ofiary: Jer.7: 23 Ale to, co ja poleciłem im, mówiąc: Słuchajcie głosu mojego, a Ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim narodem, a wy walk we wszystkich sposobów, co wam, że może być dobrze wam. Ps.50:16 But unto the wicked God saith, What hast thou to do to declare my statutes, or that thou shouldest take my covenant in thy mouth? Ps.50: 16 Jednak aż do grzesznika Bóg mówi: Co Ty na to, aby oświadczyć mojej statutu lub abyś podjąć moje przymierze w twoich ustach?


(week) 31. (tygodnie) 31. Lord's Day Lord's Day


Question 83. What are the keys of the kingdom of heaven? Pytanie 83. Jakie są klucze królestwa niebieskiego?

Answer: The preaching of the holy gospel, and christian discipline, or excommunication out of the christian church; by these two, the kingdom of heaven is opened to believers, and shut against unbelievers. Odpowiedź: głoszenie Ewangelii świętego, i chrześcijańskiej dyscypliny, lub excommunication z kościoła, przez te dwa królestwa niebieskiego jest otwarte dla wierzących, a zamknięte przed niewierzącymi.


Question 84. How is the kingdom of heaven opened and shut by the preaching of the holy gospel? Pytanie 84. Jak jest królestwo niebieskie otwarte i zamknięte przez głoszenie Ewangelii świętego?

Answer: Thus: when according to the command of Christ, it is declared and publicly testified to all and every believer, that, whenever they receive the promise of the gospel by a true faith, all their sins are really forgiven them of God, for the sake of Christ's merits; and on the contrary, when it is declared and testified to all unbelievers, and such as do not sincerely repent, that they stand exposed to the wrath of God, and eternal condemnation, so long as they are unconverted: (a) according to which testimony of the gospel, God will judge them, both in this, and in the life to come. Odpowiedź: Tak: jeżeli stosownie do polecenia Chrystusa, jest to zgłoszone i publicznie świadectwo dla wszystkich i każdego wierzącego, że za każdym razem, gdy pojawia się obietnica Ewangelii przez prawdziwą wiarę, wszystkie swoje grzechy, są im odpuszczone naprawdę Boga, Ze względu na zasługi Chrystusa, a wręcz przeciwnie, gdy jest to zgłoszone i zeznał do wszystkich niewiernych, i jako takie nie nawrócicie szczerze, że stoję narażony na gniew Boga i wieczne potępienie, tak długo jak są one nieprzekonanych: (a), zgodnie z którym świadectwo Ewangelii, Bóg im sędzia, zarówno w tej, i do życia w przyszłości.

Footnotes Przypisy

(a) Matt.16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. (a) Matt.16: 18 I tobie też powiedzieć, że Ty jesteś Piotr, skała i na tej będę zbuduję Kościół mój, a bramy piekła go nie przemogą. Matt.16:19 And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Matt.16: 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: i to, co będziesz zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co będziesz luzem na ziemi, będzie uwolniony w niebie. Matt.18:15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Matt.18: 15 Ponadto jeśli twój brat jest Trespass przeciw tobie, idź i powiedz mu winy między tobą i go sama: jeśli on cię wysłuchać, Ty zdobyte twego brata. Matt.18:16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. Matt.18: 16 Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Matt.18:17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Matt.18: 17 A jeśli mu się zaniedbania ich wysłuchać, poinformować go aż do kościoła, ale jeżeli zaniedbania, aby usłyszeć kościoła, niech będzie z tobą jako człowieka i narodów Publican. Matt.18:18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Matt.18: 18 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Matt.18:19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Matt.18: 19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. John 20:21 Then said Jesus to them again, Peace be unto you: as my Father hath sent me, even so send I you. Jana 20:21 A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. John 20:22 And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost: John 20:23 Whose soever sins ye remit, they are remitted unto them; and whose soever sins ye retain, they are retained. Jana 20:22 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Jana 20:23 Kto soever wy kompetencji grzechy, są im przekazane, i których grzechy soever wy zachować, są zatrzymywane.


Question 85. How is the kingdom of heaven shut and opened by christian discipline? Pytanie 85. Jak jest królestwo niebieskie zamknięte i otwarte przez Christiana dyscypliny?

Answer: Thus: when according to the command of Christ, those, who under the name of christians, maintain doctrines, or practices inconsistent therewith, and will not, after having been often brotherly admonished, renounce their errors and wicked course of life, are complained of to the church, or to those, who are thereunto appointed by the church; and if they despise their admonition, are by them forbidden the use of the sacraments; whereby they are excluded from the christian church, and by God himself from the kingdom of Christ; and when they promise and show real amendment, are again received as members of Christ and his church. Odpowiedź: Tak: jeżeli stosownie do polecenia Chrystusa, tych, którzy pod nazwą chrześcijan, utrzymanie doktryn lub praktyk niezgodnych z nimi, i nie będzie, po często braterskiej napominani, zrzec się błędów i nieprawi kurs życia, są skargi do kościoła, albo do tych, którzy są powoływani przez thereunto kościoła, a jeżeli lekceważy ich napomnienie, są przez nich zabronione korzystanie z sakramentów, dzięki którym są one wyłączone z kościoła, a przez samego Boga z królestwo Chrystusa, a kiedy obietnicy i pokazać prawdziwe zmiany, są ponownie otrzymał jako członkami Chrystusa i Jego Kościoła. (a)

Footnotes Przypisy

(a) Matt.18:15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. (a) Matt.18: 15 Ponadto jeśli twój brat jest Trespass przeciw tobie, idź i powiedz mu winy między tobą i go sama: jeśli on cię wysłuchać, Ty zdobyte twego brata. Matt.18:16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. Matt.18: 16 Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Matt.18:17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Matt.18: 17 A jeśli mu się zaniedbania ich wysłuchać, poinformować go aż do kościoła, ale jeżeli zaniedbania, aby usłyszeć kościoła, niech będzie z tobą jako człowieka i narodów Publican. Matt.18:18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Matt.18: 18 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 1 Cor.5:2 And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you. 1 Cor.5: 2 A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. 1 Cor.5:3 For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that hath so done this deed, 1 Cor.5:4 In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, 1 Cor.5:5 To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. 1 Cor.5: 3 Bo zaprawdę, jako nieobecny ciałem, ale obecny w duchu, już sądzeni, jak choć byli obecni, dotyczące go bowiem tak, że to czyn, 1 Cor.5: 4 W imię naszego Pan Jezus Chrystus, kiedy zbierane są razem, i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, 1 Cor.5: 5 do wydania takiej jeden szatan aż do zniszczenia ciała, ducha, że mogą być zapisane w dzień Pana Jezusa. 1 Cor.5:11 But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner; with such an one no not to eat. 1 Cor.5: 11 Ale teraz mam napisane wam nie prowadzą do spółki, jeżeli ktoś, że nazywa się brat jest fornicator, covetous, lub idolater lub railer, czy pijak, czy extortioner; z takie nie jeden nie jeść. 2 Thess.3:14 And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. 2 Thess.3: 14 Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził. 2 Thess.3:15 Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. 2 Thess.3: 15 Jeszcze go nie liczą się jako wroga, ale ostrzegasz go jako brata. 2 Cor.2:6 Sufficient to such a man is this punishment, which was inflicted of many. 2 Cor.2: 6 Niech już takiemu wystarczy kara, wymierzona przez większość spośród was. 2 Cor.2:7 So that contrariwise ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. 2 Cor.2: 7 Raczej wypada teraz wybaczyć mu i podtrzymać go na duchu, aby nie popadł ów człowiek w rozpaczliwy smutek. 2 Cor.2:8 Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him. 2 Cor.2: 8 Dlatego napominam was, abyście jego sprawę rozstrzygnęli z miłością.


The Third Part - Of Thankfulness Trzecia część - Z Thankfulness


(week) 32. (tygodnie) 32. Lord's Day Lord's Day


Question 86. Since then we are delivered from our misery, merely of grace, through Christ, without any merit of ours, why must we still do good works? Pytanie 86. Od tamtej pory jesteśmy wydana z naszej nędzy, tylko z łaski, przez Chrystusa, bez żadnych naszych zasług, to dlaczego wciąż musi zrobić dobre uczynki?

Answer: Because Christ, having redeemed and delivered us by his blood, also renews us by his Holy Spirit, after his own image; that so we may testify, by the whole of our conduct, our gratitude to God for his blessings, (a) and that he may be praised by us; (b) also, that every one may be assured in himself of his faith, (c) by the fruits thereof; and that, by our godly conversation others may be gained to Christ. Odpowiedź: Ponieważ Chrystus, mając odkupił nas i wydana przez Jego krew, także odnawia nas przez Ducha Świętego, Jego, po jego własnym wizerunku, tak, że możemy zeznań, przez całe nasze zachowanie, naszą wdzięczność Bogu za Jego błogosławieństwa, ( ) I że może on być chwalona przez nas; (b) również, że każdy może być zapewnione w sobie jego wiara, (c) owoców, oraz, że nasze rozmowy godly inni mogą zostać nabyte do Chrystusa. (d)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.6:13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. (a) Rom.6: 13 Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Rom.12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Rom.12: 1 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Rom.12:2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God. Rom.12: 2 i nie jest zgodny z tym świat, ale wy być przekształcone przez odnawiające umysłu, abyście się okazać, że to, co jest dobre, i do zaakceptowania, i doskonały, woli Bożej. 1 Pet.2:5 Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ. 1 Pet.2: 5 wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 1 Pet.2:9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light: 1 Pet.2:10 Which in time past were not a people, but are now the people of God: which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. 1 Pet.2: 9 Ale wy jesteście wybranym generacji, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, specyficznych ludzi, abyście pokażę o chwale którzy Go On was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła wspaniałe: 1 Pet.2 : 10, które w przeszłości nie były czasem ludzi, ale są teraz ludzie Bożym, które nie są uzyskiwane miłosierdzia, ale teraz uzyskał miłosierdzia. 1 Cor.6:20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. 1 Cor.6: 20 Za / wielką / bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! (b) Matt.5:16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. (b) Matt.5: 16 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 1 Pet.2:12 Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. 1 Pet.2: 12 Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców. 1 Pet.1:6 Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations: 1 Pet.1:7 That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ: (c) 2 Pet.1:10 Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never fall: Matt.7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. 1 Pet.1: 6 tam znacznie wy radujcie się, choć teraz na sezon, w razie potrzeby, wy są w skomplikowany poprzez wielorakie pokusy: 1 Pet.1: 7, że proces wasza wiara, jest znacznie bardziej cenne niż złoto perisheth, jakby chciał się z ogniem, można znaleźć aż chwałę i cześć, i chwała na pojawiające się Jezusa Chrystusa: (c) 2 Pet.1: 10 Dlatego raczej, bracia, dać staranności, aby wasze powołanie i wybór, czy: jesli nie do tych rzeczy, nie będziecie wchodzić: Matt.7: 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Gal.5:6 For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love. Gal.5: 6 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. Gal.5:22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Gal.5:23 Meekness, temperance: against such there is no law. Gal.5: 22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, Gal.5: 23 cichością, umiarkowania: przeciwko takim nie ma prawa. (d) 1 Pet.3:1 Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives; 1 Pet.3:2 While they behold your chaste conversation coupled with fear. (d) 1 Pet.3: 1. Podobnie, zony, w celu poddanie własnych mężów;, że jeżeli nie słuchał żadnych słowa, ale także może bez słowa się wygrać rozmowy z żonami; 1 Pet.3 : 2 gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Rom.14:19 Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. Rom.14: 19 Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu.


Question 87. Cannot they then be saved, who, continuing in their wicked and ungrateful lives, are not converted to God? Pytanie 87. Może nie być następnie zapisane, którzy, w dalszym ciągu swoich złych i niewdzięczny życia, nie są konwertowane do Boga?

Answer: By no means; for the holy scripture declares that no unchaste person, idolater, adulterer, thief, covetous man, drunkard, slanderer, robber, or any such like, shall inherit the kingdom of God. Odpowiedź: By nie oznacza, bo Pismo Święte oświadcza, że nie unchaste osoby, idolater, adulterer, złodziej, covetous człowiek, pijak, slanderer, zbrodniarzem, lub takich jak, odziedziczą królestwa Bożego. (a)

Footnotes Przypisy

(a) 1 Cor.6:9 Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? (a) 1 Cor.6: 9 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, 1 Cor.6:10 Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. Nie błąd: nie fornicators, ani balwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani effeminate, ani alkohol, narkotyki same w sobie z ludzi, 1 Cor.6: 10 Nie złodzieje, ani covetous, ani pijaków, ani revilers, ani extortioners, odziedziczą królestwa Bożego . Eph.5:5 For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Eph.5: 5 W tym wiecie, że nie whoremonger, nieczysty, ani osoby, ani covetous człowiek, którzy jest idolater, bowiem wszelkie dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Eph.5:6 Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Eph.5: 6 Niechaj was nikt nie zwodził z próżno słów: z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów buntu. 1 John 3:14 We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. 1 Jana 3:14 My wiemy, że przeszedł ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. He that loveth not his brother abideth in death. Kto nie miłuje brata swego, trwa w śmierci.


(week) 33. (tygodnie) 33. Lord's Day Lord's Day


Question 88. Of how many parts does the true conversion of man consist? Pytanie 88. Jak wielu części nie prawdziwe nawrócenie człowieka polega?

Answer: Of two parts; of the mortification of the old, and the quickening of the new man. Odpowiedź: z dwóch części, z umartwienia w starych, i szybsza w nowym człowiekiem. (a)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.6:1 What shall we say then? (a) Rom.6: 1 Cóż więc powiemy? Shall we continue in sin, that grace may abound? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Rom.6:4 Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Rom.6: 4 Dlatego zostaliśmy razem z Nim pogrzebani przez chrzest w śmierć, aby jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca, tak i my wkroczyli w nowe życie. Rom.6:5 For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection: Rom.6:6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Rom.6: 5 W przypadku, gdy zostały obsadzone razem w podobieństwo jego śmierci, są również w podobieństwo Jego zmartwychwstania: Rom.6: 6 Wiedząc to, że nasz stary człowiek jest ukrzyżowany z nim, że organ grzechu może być zniszczone, że odtąd nie powinniśmy służyć grzechu. Eph.4:22 That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts; Eph.4:23 And be renewed in the spirit of your mind; Eph.4:24 And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Eph.4: 22 abyście zdejmie dotyczące byłych Wątek stary człowiek, który jest uszkodzony, zgodnie z oszukańcze namietnosciami; Eph.4: 23 odnawiać się duchem w waszym myśleniu Eph.4: 24 A wy, że wprowadzane na nowym człowieku, którego Bóg po to stworzył w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Col.3:5 Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry: Col.3:6 For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience: Col.3:7 In the which ye also walked some time, when ye lived in them. Col.3: 5 Mortify zatem członków, które są na ziemi; nierządu, nieczystości, inordinate uczucia, złe concupiscence, covetousness, który jest bałwochwalstwo: Col.3: 6 dla których rzeczy "ze względu na gniew Boży przyszedł na dzieci buntu: Col.3: 7 I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. Col.3:8 But now ye also put off all these; anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Col.3: 8 Ale teraz wy również odsuwać wszystkich tych, gniew, gniew, złość, bluźnierstwo, filthy komunikacji z twoich ustach. Col.3:9 Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds; Col.3:10 And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him: 1 Cor.5:7 Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. Col.3: 9 Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, Col.3: 10 i przyoblekli nowego człowieka, który jest w wiedzy po odnowieniu obrazu Tego, który go stworzył : 1 Cor.5: 7 oczyszczenie, więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako wy przaśne. For even Christ our passover is sacrificed for us: 2 Cor.7:10 For godly sorrow worketh repentance to salvation not to be repented of: but the sorrow of the world worketh death. Dla Chrystusa naszej Paschy, nawet poświęca się dla nas: 2 Cor.7: 10 Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się / potem / nie żałuje, smutek zaś tego świata sprawia śmierć.


Question 89. What is the mortification of the old man? Pytanie 89. Jaka jest umartwienia w starym człowiekiem?

Answer: It is a sincere sorrow of heart, that we have provoked God by our sins; and more and more to hate and flee from them. Odpowiedź: To jest szczery smutek w sercu, że mamy wywołało Boga przez nasze grzechy, i coraz bardziej się nienawidzą i uciekają od nich. (a)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.8:13 For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. (a) Rom.8: 13 Jeśli bowiem żyć po ciele, pomrzecie, ale jesli przez Ducha nie mortify czyny ciała, będziecie żyć. Joel 2:13 And rend your heart, and not your garments, and turn unto the LORD your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. Joel 2:13 A rend twoje serce, a nie swoje szaty, i włączyć się do Pana, Boga twego, bo jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i wielki życzliwości i nawraca go na zło. Hos.6:1 Come, and let us return unto the LORD: for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten, and he will bind us up. Hos.6: 1 Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże.


Question 90. What is the quickening of the new man? Pytanie 90. Jaka jest szybsza w nowym człowiekiem?

Answer: It is a sincere joy of heart in God, through Christ, (a) and with love and delight to live according to the will of God in all good works. Odpowiedź: To jest szczera radość w sercu Boga, przez Chrystusa, (a) z miłością i radością, aby żyć zgodnie z wolą Boga we wszystkich dobrych uczynków. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.5:1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ: Rom.14:17 For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost. (a) ROM .5: 1 Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Rom.14: 17 Bo królestwo Boże to nie mięso i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Ducha Świętego. Isa.57:15 For thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose name is Holy; I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. Isa.57: 15 Albowiem tak mówi wysokie i wzniosłe, że Jeden inhabiteth wieczności, którego nazwa jest święty, ja mieszkam w wysokim i świętym miejscu, z niego również, że jest o contrite i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornym , I do ożywienia w sercu contrite. (b) Rom.6:10 For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God. (b) Rom.6: 10 Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Rom.6:11 Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Rom.6: 11 Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Gal.2:20 I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me. Gal.2: 20 Jestem ukrzyżowany z Chrystusem: niemniej żyję, ale nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus i życia, który obecnie mieszka w ciele, żyję w wierze w Syna Bożego, którzy mnie kochali, i samego siebie wydał za mnie.


Question 91. But what are good works? Pytanie 91. Ale to, co jest dobre uczynki?

Answer: Only those which proceed from a true faith, (a) are performed according to the law of God, (b) and to his glory; (c) and not such as are founded on our imaginations, or the institutions of men. Odpowiedź: Tylko te, które wynikają z prawdziwej wiary (a) są wykonywane zgodnie z prawem Bożym, (b) i dla Jego chwały; (c) i jako takie nie są oparte na naszej wyobraźni, lub instytucje mężczyzn. (d)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.14:23 And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith: for whatsoever is not of faith is sin. (a) Rom.14: 23 i kto jest doubteth damned gdy jedli, bo nie jada wiary: to, co jest nie jest grzechem. (b) Lev.18:4 Ye shall do my judgments, and keep mine ordinances, to walk therein: I am the LORD your God. (b) Lev.18: 4 Będziecie wypełniać moje wyroki, będziecie przestrzegać moich ustaw, aby według nich postępować. Ja jestem Pan, Bóg wasz! 1 Sam.15:22 And Samuel said, Hath the LORD as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the LORD? 1 Sam.15: 22 A Samuel powiedział Pan, jak wielką radością w całopalenia i ofiary, tak jak w posłuszeństwa głosowi Pana? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Oto, posłuszne jest lepsze niż ofiara, i słuchać niż tłuszczu baranów. Eph.2:10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Eph.2: 10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. (c) 1 Cor.10:31 Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. (c) 1 Cor.10: 31 Czy więc jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko na chwałę Boga. (d) Deut.12:32 What thing soever I command you, observe to do it: thou shalt not add thereto, nor diminish from it. (d) Deut.12: 32 Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz. Ezek.20:18 But I said unto their children in the wilderness, Walk ye not in the statutes of your fathers, neither observe their judgments, nor defile yourselves with their idols: Ezek.20:19 I am the LORD your God; walk in my statutes, and keep my judgments, and do them; Isa.29:13 Wherefore the Lord said, Forasmuch as this people draw near me with their mouth, and with their lips do honour me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men: Matt.15:7 Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying, Matt.15:8 This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me. Ezek.20: 18 Powiedziałem jednak do synów ich na pustyni: Nie postępujcie według zasad przodków waszych i myśli ich nie podzielajcie oraz nie kalajcie się ich bożkami! Ezek.20: 19 Ja jestem Pan, Bóg twój; chodzić w moich ustaw, i strzegą moich wyroków i będziecie je; Isa.29: 13 Dlatego Pan powiedział, jak ten lud Forasmuch przystąpcie do mnie ze swoimi ustami, a ich nie czci mnie wargami, lecz usunięto ich z dala od serca do mnie , A ich strach do mnie uczył przez ludzi przykazanie: Matt.15: 7 Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: Matt.15: 8 Ten lud draweth bliska mi z ich usta, i czci mnie ich wargami, lecz ich serce jest daleko ode mnie. Matt.15:9 But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Matt.15: 9 Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.


(week) 34. (tygodnie) 34. Lord's Day Lord's Day


Question 92. What is the law of God? Pytanie 92. Co to jest prawo Boże?

Answer: God spake all these words, Exodus 20:1-17 and Denteronomy 5:6-21, saying: I am the LORD thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Odpowiedź: mówił Bóg wszystkie te słowa, Exodus 20:1-17 i Denteronomy 5:6-21, mówiąc: Ja jestem Pan, Bóg twój, które cię wywiódł z ziemi Egipt, z domu niewoli.

1st commandment: Thou shalt have no other gods before me. 1-cia przykazania: Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.

2nd commandment: Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. 2-ga przykazania: Nie będziesz się do ciebie żadnych wyrytym obrazu, lub wszelkie podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczy, która jest w niebie powyżej, lub że jest na ziemi nisko, lub że jest w wodzie pod ziemią. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them; for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. Nie będziesz oddawał pokłonu ich do siebie, ani im służyć, bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, tylko karze grzechy ojców na dzieci aż do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą, i shewing miłosierdzia aż tysięcy tych, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.

3rd commandment: Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain. 3-cia przykazania: Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

4th commandment: Remember the sabbath day, to keep it holy. 4-ty przykazanie: Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Six days shalt thou labour, and do all thy work; but the seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Sześć dni będziesz pracy i wykonywać wszystkie twoje prace, lecz w siódmym dniu jest szabat dla Pana, Boga swego, będziesz w nim nie każdą pracę, ty, ani twój syn, ani twoja córka, twój sługa, ani twoja niewolnica , Ani twoje bydło, ani obcy twego, który jest w twoich bramach. For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it. W sześć dni Pan stworzył niebo i ziemię, morze oraz wszystko, co w nich jest, i odpoczął w siódmym dniu: Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i świętość.

5th commandment: Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee. 5-szy przykazanie: Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

6th commandment: Thou shalt not kill. 6-gi przykazania: Nie będziesz zabijał.

7th commandment: Thou shalt not commit adultery. 7-sze przykazania: Nie będziesz cudzołożył.

8th commandment: Thou shalt not steal. 8-sza przykazania: Nie będziesz kradł.

9th commandment: Thou shalt not bear false witness against thy neighbour. 9-ga przykazania: Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 10th commandment: Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's. 10-ga przykazanie: Nie pożądaj domu bliźniego swego, będziesz nie pożądaj żony bliźniego twego, ani jego sługa, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która jest swego bliźniego.


Question 93. How are these commandments divided? Pytanie 93. Jak te przykazania są podzielone?

Answer: Into two tables; (a) the first of which teaches us how we must behave towards God; the second, what duties we owe to our neighbour. Odpowiedź: w dwóch tabel (a) z których pierwszy uczy nas, jak należy zachowywać się wobec Boga, drugiego, co do obowiązków zawdzięczamy naszym sąsiadem. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Exod.34:28 And he was there with the LORD forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. (a) Exod.34: 28 I był tam Mojżesz u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, bo ani nie jadł chleba, ani pić wody. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the ten commandments. A On napisał na tablicach słowa przymierza, dziesięć przykazań. Deut.4:13 And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even ten commandments; and he wrote them upon two tables of stone. Deut.4: 13 Oznajmił wam swe przymierze, gdy rozkazał wam pełnić Dziesięć Przykazań i napisał je na dwóch tablicach kamiennych. Deut.10:3 And I made an ark of shittim wood, and hewed two tables of stone like unto the first, and went up into the mount, having the two tables in mine hand. Deut.10: 3 Uczyniłem arkę z drzewa akacjowego, wyciosałem dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wstąpiłem na górę, mając w rękach obie tablice. Deut.10:4 And he wrote on the tables, according to the first writing, the ten commandments, which the LORD spake unto you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly: and the LORD gave them unto me. Deut.10: 4 A On napisał na tablicach, zgodnie z pierwszym piśmie, Dziesięć Przykazań, które Pan mówił do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia: a Pan dał im mi. (b) Matt.22:37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. (b) Matt.22: 37 On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Matt.22:38 This is the first and great commandment. Matt.22: 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. Matt.22:39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. Matt.22: 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Matt.22:40 On these two commandments hang all the law and the prophets. Matt.22: 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.


Question 94. What does God enjoin in the first commandment? Pytanie 94. Co Bóg nakazal w pierwsze przykazanie?

Answer: That I, as sincerely as I desire the salvation of my own soul, avoid and flee from all idolatry, (a) sorcery, soothsaying, superstition, (b) invocation of saints, or any other creatures; (c) and learn rightly to know the only true God; (d) trust in him alone, (e) with humility (f) and patience submit to him; (g) expect all good things from him only; (h) love, (i) fear, (j) and glorify him with my whole heart; (k) so that I renounce and forsake all creatures, rather than commit even the least thing contrary to his will. Odpowiedź: To ja, jako szczerze, jak pragnę zbawienia własnej duszy, a nie uciekać od wszystkich bałwochwalstwo (a) czary, soothsaying, przesąd, (b) powołanie się na świętych, ani żadnych innych stworzeń; (c) i nauczyć się słusznie wiedzieć, jedynego prawdziwego Boga, (d) zaufania w nim sama, (e) z pokorą (f) i złożyć mu cierpliwość; (g) oczekują od wszystkich dobrych rzeczy, tylko od niego, (h) miłości, (i) strach , (J) i wychwala go z całego mojego serca (k), tak aby zrzec się wszystkich stworzeń i opuści, zamiast zaangażować nawet najmniejszej rzeczy wbrew jego woli. (l)

Footnotes Przypisy

(a) 1 John 5:21 Little children, keep yourselves from idols. (a) 1 Jana 5:21 Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów. Amen. 1 Cor.6:9 Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? 1 Cor.6: 9 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, 1 Cor.6:10 Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. Nie błąd: nie fornicators, ani balwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani effeminate, ani alkohol, narkotyki same w sobie z ludzi, 1 Cor.6: 10 Nie złodzieje, ani covetous, ani pijaków, ani revilers, ani extortioners, odziedziczą królestwa Bożego . 1 Cor.10:7 Neither be ye idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play. 1 Cor.10: 7 Nie bądźcie też bałwochwalcami jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstali, by się oddawać rozkoszom. 1 Cor.10:14 Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. 1 Cor.10: 14 Dlatego, moim drogo umiłowani, uciekajcie od bałwochwalstwa. (b) Lev.19:31 Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them: I am the LORD your God. (b) Lev.19: 31 Regard, które ich nie znać duchy, ani szukać po kreatorów, które mają być splugawić się przez nich: Ja jestem Pan, Bóg twój. Deut.18:9 When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. Deut.18: 9 Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Deut.18:10 There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, Deut.18:11 Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. Deut.18: 10 nie będzie wśród was ktoś, że czyni swego syna lub swojej córki, aby przejść przez ogień, ani że useth wróżbiarstwa, lub obserwatora razy, lub enchanter, lub wiedźma, Deut.18: 11 nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Deut.18:12 For all that do these things are an abomination unto the LORD: and because of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before thee. Deut.18: 12 dla wszystkich, że te rzeczy są obrzydliwością Panu, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój dysk je przed tobą. (c) Matt.4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. (c) Matt.4: 10 Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Rev.19:10 And I fell at his feet to worship him. Rev.19: 10 I spadł na nogi, aby oddać Mu pokłon. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. I rzekł do mnie: Patrz ty tego nie czynił: "Ja jestem twoim fellowservant, i twoich braci, które mają świadectwo Jezusa: kultu Boga na świadectwo Jezusa jest duch proroctwa. Rev.22:8 And I John saw these things, and heard them. Rev.22: 8 I John widział te rzeczy, i usłyszeli. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things. A kiedy miałem usłyszał i nie widzieli, ja upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który objawił mi tych rzeczy. Rev.22:9 Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: worship God. Rev.22: 9 Na to rzekł do mnie: Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóź pokłon! (d) John 17:3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. (d) Jana 17:3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. (e) Jer.17:5 Thus saith the LORD; Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the LORD. (e) Jer.17: 5 To mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jer.17:7 Blessed is the man that trusteth in the LORD, and whose hope the LORD is. Jer.17: 7 Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. (f) 1 Pet.5:5 Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. (f) 1 Pet.5: 5 Podobnie, wy młodsze, przedstawia się ku starszym. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Tak, wszyscy z was podlega jeden do drugiego, i być odziany z pokorą: Bóg przeciwstawia się pysznym, i daje łaskę do pokorni. 1 Pet.5:6 Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time: (g) Heb.10:36 For ye have need of patience, that, after ye have done the will of God, ye might receive the promise. 1 Pet.5: 6 Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, że może on glos jest w odpowiednim czasie: (g) Heb.10: 36 macie potrzeba cierpliwości, że po macie uczynić woli Bożej Wy może pojawić się obietnicy. Col.1:11 Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness; Rom.5:3 And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; Rom.5:4 And patience, experience; and experience, hope: 1 Cor.10:10 Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Col.1: 11 wzmocnić wszystkie mogą, zgodnie z jego chwalebnej mocy, aż wszystkie cierpliwość i wielkoduszność z joyfulness; ROM .5: 3 Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, ROM .5 : 4 i cierpliwości, doświadczenia i doświadczenia, nadziei: 1 Cor.10: 10 Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. Philip.2:14 Do all things without murmurings and disputings: (h) Ps.104:27 These wait all upon thee; that thou mayest give them their meat in due season. Philip.2: 14 Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, (h) Ps.104: 27 Te wszystkie czekać na ciebie, abyś im z powodu ich mięsa w sezonie. Ps.104:28 That thou givest them they gather: thou openest thine hand, they are filled with good. Ps.104: 28 To ty dajesz je zbierać: Ty openest rękę, są one wypełnione dobre. Ps.104:29 Thou hidest thy face, they are troubled: thou takest away their breath, they die, and return to their dust. Ps.104: 29 Ty hidest twoja twarz, są niespokojne: Ty bierzesz od ich oddech, którzy umierają, a ich powrót do kurzu. Ps.104:30 Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth. Ps.104: 30 Ty odsyłasz dalej twego ducha, są one tworzone: a ty renewest oblicze ziemi. Isa.45:7 I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these things. Isa.45: 7 I tworzą światło i ciemność utworzyć: zaprowadzają pokój, tworzenia i zła: Ja jestem Pan, który wszystkie te rzeczy. James 1:17 Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. James 1:17 Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. (i) Deut.6:5 And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. (i) Deut.6: 5 Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Matt.22:37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Matt.22: 37 On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. (j) Deut.6:2 That thou mightest fear the LORD thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou, and thy son, and thy son's son, all the days of thy life; and that thy days may be prolonged. (j) Deut.6: 2, abyś mightest bać Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie, ty i twój syn, i syn syna twego, po wszystkie dni twego życia; że twój dzień może być przedłużony. Ps.111:10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever. Ps.111: 10 Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości: dobre zrozumienie, że wszystkie one nie Jego przykazania: chwale Jego trwa na wieki. Prov.1:7 The fear of the LORD is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction. Prov.1: 7 Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność. Prov.9:10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding. Prov.9: 10 Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości i wiedzy są święte. Matt.10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Matt.10: 28 i nie obawiają się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie są w stanie zabić duszy, lecz Bójcie się raczej Tego, który jest w stanie duszę i ciało w piekle. (k) Matt.4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. (k) Matt.4: 10 Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Deut.10:20 Thou shalt fear the LORD thy God; him shalt thou serve, and to him shalt thou cleave, and swear by his name. Deut.10: 20 Bójcie się Pana, Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu i na Jego imię przysięgajcie. Deut.10:21 He is thy praise, and he is thy God, that hath done for thee these great and terrible things, which thine eyes have seen. Deut.10: 21 On waszą chwałą, On waszym Bogiem, On dla was uczynił te rzeczy straszliwe, które widziały wasze oczy. (l) Matt.5:29 And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. (l) Matt.5: 29 i jeśli twoje oko jest dla ciebie prawo, wyłup je i rzuć ją od ciebie za to korzystne dla ciebie, że jeden z twoich członków psucia, a nie że całe twoje ciało powinno być oddane do piekło. Matt.5:30 And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Matt.5: 30 A jeśli prawa twoja ręka jest dla ciebie, odetnij ją i oddać go z ciebie: jest to korzystne dla ciebie, że jeden z twoich członków psucia, a nie że całe twoje ciało powinno być wrzuconym do piekła. Matt.10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Matt.10: 37 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien, a kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Acts 5:29 Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. Akty 5:29 Następnie Piotra i pozostałych Apostołów odpowiedział i rzekł, powinniśmy słuchać Boga niż ludzi.


Question 95. What is idolatry? Pytanie 95. Co to jest bałwochwalstwo?

Answer: Idolatry is, instead of, or besides that one true God, who has manifested himself in his word, to contrive, or have any other object, in which men place their trust. Odpowiedź: Bałwochwalstwo jest zamiast lub obok tego jedynego prawdziwego Boga, którzy nie objawia się w Jego słowo, contrive, lub jakiegokolwiek innego obiektu, w którym ludzie miejscu ich zaufanie. (a)

Footnotes Przypisy

(a) Eph.5:5 For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. (a) Eph.5: 5 W tym wiecie, że nie whoremonger, nieczysty, ani osoby, ani covetous człowiek, którzy jest idolater, bowiem wszelkie dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. 1 Chron.16:26 For all the gods of the people are idols: but the LORD made the heavens. 1 Chron.16: 26 Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, a Pan uczynił niebiosa. Philip.3:19 Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.) Gal.4:8 Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. Philip.3: 19 Kto jest koniec zniszczenia, których Bóg jest ich brzuch, a chwała, których jest w ich wstyd, którzy myślą, co ziemskie.) Gal.4: 8 Lecz potem, kiedy Bóg nie wiedział, co czyniliscie usługi, które im ze względu na swój charakter nie są bogami. Eph.2:12 That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world: 1 John 2:23 Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: (but) he that acknowledgeth the Son hath the Father also. Eph.2: 12, że w tym czasie byli bez Chrystusa, jest od cudzoziemców społeczności Izrael, i obcych z przymierzach obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga w świat: 1 Jana 2:23 Kto denieth Syn , Tym samym nie ma Ojca: (a) acknowledgeth on, że Syn ma również Ojca. 2 John 1:9 Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. 2 Jana 1:9 Kto przestepstwo, a nie trwa w nauce Chrystusa, nie ma Boga. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Kto trwa w nauce Chrystusa, On jak Ojciec i syn. John 5:23 That all men should honour the Son, even as they honour the Father. Jana 5:23 To wszyscy ludzie powinni czcić Syna, tak jak oni cześć Ojcu. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który zeslal go.


(week) 35. (tygodnie) 35. Lord's Day Lord's Day


Question 96. What does God require in the second commandment? Pytanie 96. Wymagają Co Bóg w drugim przykazaniu?

Answer: That we in no wise represent God by images, (a) nor worship him in any other way than he has commanded in his word. Odpowiedź: To my w żaden mądry reprezentują obrazy przez Boga, (a) ani czcić go w inny sposób niż on polecił w jego słowa. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Deut.4:15 Take ye therefore good heed unto yourselves; for ye saw no manner of similitude on the day that the LORD spake unto you in Horeb out of the midst of the fire: Deut.4:16 Lest ye corrupt yourselves, and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female, Deut.4:17 The likeness of any beast that is on the earth, the likeness of any winged fowl that flieth in the air, Deut.4:18 The likeness of any thing that creepeth on the ground, the likeness of any fish that is in the waters beneath the earth: Deut.4:19 And lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, and the moon, and the stars, even all the host of heaven, shouldest be driven to worship them, and serve them, which the LORD thy God hath divided unto all nations under the whole heaven. (a) Deut.4: 15 Weź więc macie dobre strzec aż do siebie, bo wy nie widział sposób podobienstwo w dniu, w którym Pan mówił do was na Horebie spośród ognia: Deut.4: 16 abyscie nie uszkodzony siebie, i ci wyrytym obraz, na podobieństwo jakiegokolwiek rysunku, podobiznę mężczyzny lub kobiety, Deut.4: 17 podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem, Deut.4: 18 podobiznę jakiegokolwiek rzeczą, że creepeth na ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach pod ziemią: Deut.4: 19 A, bo ty podnieś oczy ku niebu, a gdy widzisz na Słońce i księżyc, i gwiazdy, nawet całemu wojsku niebieskiemu, powiedzieć można wyjechać do ich kultu, i służyć im, co Pan, Bóg twój, wszystkim narodom dzieli aż pod całym niebem. Isa.40:18 To whom then will ye liken God? Isa.40: 18 Do kogo wtedy będziecie porównują Boga? or what likeness will ye compare unto him? lub co wy podobni do niego porównywać? Isa.40:19 The workman melteth a graven image, and the goldsmith spreadeth it over with gold, and casteth silver chains. Isa.40: 19 Ludwisarz odlewa posąg, a złotnik powleka go złotem i srebrne łańcuszki wykuwa. Isa.40:20 He that is so impoverished that he hath no oblation chooseth a tree that will not rot; he seeketh unto him a cunning workman to prepare a graven image, that shall not be moved. Isa.40: 20 Kogo nie stać na taką ofiarę, wybiera drzewo nie próchniejące; stara się o biegłego rzeźbiarza, żeby trwały posąg wystawić. Isa.40:21 Have ye not known? Isa.40: 21 Czy wy nie wiadomo? have ye not heard? Czyście nie słyszeli? hath it not been told you from the beginning? On jej nie zdradził, że od początku? have ye not understood from the foundations of the earth? Czyście nie pojęli utworzenia ziemi? Isa.40:22 It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in: Isa.40:23 That bringeth the princes to nothing; he maketh the judges of the earth as vanity. Isa.40: 22 To jest ten, kto siedzi po okręgu z ziemi, a mieszkańcy są jak szarańcza, że obecnie stretcheth niebiosa jako zasłona, a spreadeth je jak namiot mieszkać w: Isa.40: 23 On możnych obraca wniwecz, unicestwia władców ziemi. Isa.40:24 Yea, they shall not be planted; yea, they shall not be sown: yea, their stock shall not take root in the earth: and he shall also blow upon them, and they shall wither, and the whirlwind shall take them away as stubble. Isa.40: 24 Tak, nie będą one sadzone, tak, że nie są obsiane: Tak, stanie się ich nie podejmuje głównego na ziemi, i on również cios na nich, a oni są tymi, i jest huragan podejmują je jako słomę. Isa.40:25 To whom then will ye liken me, or shall I be equal? Isa.40: 25 Do kogo wtedy będziecie porównują mnie, czy mam być równa? saith the Holy One. mówi Święty. Rom.1:23 And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things. Rom.1: 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Rom.1:24 Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves: Acts 17:29 Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. Rom.1: 24 Dlatego też wydał ich Bóg do nieczystości poprzez namietnosciami własnego serca, dishonour własnych jednostek między sobą: Dz 17:29 Forasmuch następnie jak jesteśmy potomstwo Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Godhead podobne jest do złota albo do srebra, albo do kamienia, wyrytym przez człowieka sztuki i urządzenia. (b) 1 Sam.15:23 For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. (b) 1 Sam.15: 23 dla bunt jest jak grzech witchcraft, stubbornness się nieprawości i bałwochwalstwa. Because thou hast rejected the word of the LORD, he hath also rejected thee from being king. Ponieważ ty odrzuciłeś słowo Pana, On także odrzucone z tobą jest król. Deut.12:30 Take heed to thyself that thou be not snared by following them, after that they be destroyed from before thee; and that thou enquire not after their gods, saying, How did these nations serve their gods? Deut.12: 30 Uważajcie na siebie, że ty się nie snared przez następujące nich, że po ich zniszczeniu przed tobą, a ty zapytać, że nie po ich bogów, mówiąc: Jak to narody służyły swoim bogom? even so will I do likewise. I tak będzie uczynić to samo. Deut.12:31 Thou shalt not do so unto the LORD thy God: for every abomination to the LORD, which he hateth, have they done unto their gods; for even their sons and their daughters they have burnt in the fire to their gods. Deut.12: 31 Nie będziesz to zrobić dla Pana, Boga swego: dla każdego obrzydliwą dla Pana, który nienawidzi, oni zrobić aż do ich bogów, bo nawet swoich synów i swoje córki, które spalił w ogniu swoich bogów . Deut.12:32 What thing soever I command you, observe to do it: thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Deut.12: 32 Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz. Matt.15:9 But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Matt.15: 9 Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.


Question 97. Are images then not at all to be made? Pytanie 97. Obrazy są następnie w ogóle nie być?

Answer: God neither can, nor may be represented by any means: (a) but as to creatures; though they may be represented, yet God forbids to make, or have any resemblance of them, either in order to worship them or to serve God by them. Odpowiedź: Bóg nie może, ani nie może być reprezentowana przez każdego oznacza: (a), ale co do stworzeń, choć mogą one być reprezentowane, ale Bóg zabrania, aby, lub masz jakiekolwiek podobieństwa z nich, albo w celu ich kultu lub służyć Bóg przez nich. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Isa.40:25 To whom then will ye liken me, or shall I be equal? (a) Isa.40: 25 Do kogo wtedy będziecie porównują mnie, czy mam być równa? saith the Holy One. mówi Święty. (b) Exod.23:24 Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works: but thou shalt utterly overthrow them, and quite break down their images. (b) Exod.23: 24 Nie będziesz oddawał pokłonu ich bogom ani im, ani po ich dzieł, lecz będziesz zupełnie ich obalenia, i zupełnie rozbić ich obrazy. Exod.23:25 And ye shall serve the LORD your God, and he shall bless thy bread, and thy water; and I will take sickness away from the midst of thee. Exod.23: 25 i będziecie służyć do Pana Boga, a On pobłogosławi twój chleb, wodę i twoje, i wezmę chorobowe od pośród ciebie. Exod.34:13 But ye shall destroy their altars, break their images, and cut down their groves: Exod.34:14 For thou shalt worship no other god: for the LORD, whose name is Jealous, is a jealous God: Exod.34:17 Thou shalt make thee no molten gods. Exod.34: 13 Ale będziecie niszczyć ich ołtarzy, ich obrazy przerwy, i obniżyć ich gajów: Exod.34: 14 Na będziesz kultu boga nie inne: dla Pana, którego nazwa jest Jealous, jest Bogiem zazdrosnym: Exod .34:17 Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu. Num.33:52 Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places: Deut.7:5 But thus shall ye deal with them; ye shall destroy their altars, and break down their images, and cut down their groves, and burn their graven images with fire. Num.33: 52 Wtedy będziecie wypędził wszystkich mieszkańców kraju przed wami, i zniszczyć wszystkie swoje zdjęcia, i zniszczyć ich wszystkich ulanym posągom i całkiem zrywać dół wszystkie ich wyżyny: Deut.7: 5, ale w ten sposób jest wy sobie z nimi radzić; będziecie niszczyć ich ołtarze, i rozbicie ich obrazy i obniżyć ich gaje, i spali ich posągi z ogniem. Deut.12:3 And ye shall overthrow their altars, and break their pillars, and burn their groves with fire; and ye shall hew down the graven images of their gods, and destroy the names of them out of that place. Deut.12: 3 Będziecie obalenia ich ołtarze, i złamać ich filarów, i gaje ich spali ogniem; i będziecie hew ustanawiające posągi ich bogów, i zniszczyć ich nazwy to miejsce obecnie. Deut.16:21 Thou shalt not plant thee a grove of any trees near unto the altar of the LORD thy God, which thou shalt make thee. Deut.16: 21 Nie ustawisz aszery z żadnego drzewa koło ołtarza Pana, Boga swego, jaki sobie zbudujesz. 2 Kin.18:3 And he did that which was right in the sight of the LORD, according to all that David his father did. 2 Kin.18: 3 Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, zupełnie tak jak jego przodek, Dawid. 2 Kin.18:4 He removed the high places, and brake the images, and cut down the groves, and brake in pieces the brasen serpent that Moses had made: for unto those days the children of Israel did burn incense to it: and he called it Nehushtan. 2 Kin.18: 4 on usunięty wyżyny, połamał i obrazy, i zawężać gaje, a hamulec w kawałkach z brązu węża, że Mojżesz się: aż do tych dni dzieci Izrael nie palą kadzidło do niej: i On nazwał go Wąż miedziany.


Question 98. But may not images be tolerated in the churches, as books to the laity? Pytanie 98. Obrazy, ale nie może być tolerowane w kościołach, jak książki do świeckich?

Answer: No: for we must not pretend to be wiser than God, who will have his people taught, not by dump images, (a) but by the lively preaching of his word. Odpowiedź: Nie: nie musimy udawać się rozsądniejsze, niż Boga, którzy będą mieli swój lud nauczał, a nie przez zrzutu obrazów, (a), ale przez żywy głoszenie Jego słowa. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Jer.10:8 But they are altogether brutish and foolish: the stock is a doctrine of vanities. (a) Jer.10: 8, ale są one całkowicie brutish i głupi: jest w stanie doktryny nad marnościami. Hab.2:18 What profiteth the graven image that the maker thereof hath graven it; the molten image, and a teacher of lies, that the maker of his work trusteth therein, to make dumb idols? Hab.2: 18 Co profiteth z wyrytym obraz, że jego twórcy ma wyrytym; posążek ulany z metalu, i nauczyciel kłamstwa, że twórcy zaufał swojej pracy tam, aby niemych bożków? Hab.2:19 Woe unto him that saith to the wood, Awake; to the dumb stone, Arise, it shall teach! Hab.2: 19 Biada mu, że mówi do drewna, Awake; do niemy kamień, Wstań, uczyć się! Behold, it is laid over with gold and silver, and there is no breath at all in the midst of it. Oto jest zgodnie z ponad złota i srebra, i nie ma oddechu na wszystkich w sercu. (b) Rom.10:14 How then shall they call on him in whom they have not believed? (b) Rom.10: 14 Jak oni następnie połączyć go w którego nie uwierzyli? and how shall they believe in him of whom they have not heard? i jak oni uwierzyli w Tego, którego nie słyszeli? and how shall they hear without a preacher? i jak się ich słuchać bez kaznodziei? Rom.10:15 And how shall they preach, except they be sent? Rom.10: 15 i jak będą głosić, z wyjątkiem być one wysyłane? as it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things! jak jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy głosili Ewangelię pokoju, i radosna wiesc przynieść dobrych rzeczy! Rom.10:17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Rom.10: 17 Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. 2 Pet.1:19 We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts: 2 Tim.3:16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: 2 Tim.3:17 That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works. 2 Pet.1: 19 Mamy również bardziej pewny słowa proroctwa, którego wy czynicie dobrze, że wy baczcie, jako że aż światło shineth w ciemnym miejscu, aż do tych dni, a dzień star pojawić się w waszych sercach: 2 Tim.3: 16 Wszystkie Pismo jest przez inspiracji Boga, i jest korzystne dla nauki, do przekonywania, do poprawiania, do instrukcji w sprawiedliwość: 2 Tim.3: 17, które człowiek Boży może być doskonałym, starannie urządzone aż wszystkie dobre uczynki.


(week) 36. (tygodnie) 36. Lord's Day Lord's Day


Question 99. What is required in the third commandment? Pytanie 99. Jaka jest wymagana w trzecim przykazaniu?

Answer: That we, not only by cursing (a) or perjury, (b) but also by rash swearing, (c) must not profane or abuse the name of God; nor by silence or connivance be partakers of these horrible sins in others; (d) and, briefly, that we use the holy name of God no otherwise than with fear and reverence; (e) so that he may be rightly confessed (f) and worshipped by us, (g) and be glorified in all our words and works. Odpowiedź: To my, nie tylko przez cursing (a) lub fałszywych zeznań, (b), ale również przez wysypka przysięgi, (c) nie wulgaryzmy lub nadużycia w imię Boga, ani milczenie lub connivance być uczestnikami tych strasznych grzechów w innych (D) i, krótko, że użyjemy święte imię Boga nie inaczej niż ze strachem i szacunkiem; (e) tak, że może on być słusznie wyznał (f) i czczonego przez nas, (g) i być uwielbiony we wszystkich nasze słowa i pracuje. (h)

Footnotes Przypisy

(a) Lev.24:11 And the Israelitish woman's son blasphemed the name of the LORD, and cursed. (a) Lev.24: 11 i Israelitish kobieta syna bluźniono imieniu Pana, i niech. And they brought him unto Moses: (and his mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri, of the tribe of Dan:) Lev.24:12 And they put him in ward, that the mind of the LORD might be shewed them. A oni zanieśli go do Mojżesza: (i jego matce było na imię Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana:) Lev.24: 12 Umieszczono go pod strażą, dopóki sprawa nie będzie rozstrzygnięta przez usta Pana. Lev.24:13 And the LORD spake unto Moses, saying, Lev.24:14 Bring forth him that hath cursed without the camp; and let all that heard him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him. Lev.24: 13 A Pan powiedział do Mojżesza, mówiąc: Lev.24: 14 Wydajcie go, że ma niech bez obozu, i niech wszystko, co go słyszeli, położą ręce na jego głowie, i niech cała społeczność Go ukamienować. Lev.24:15 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, Whosoever curseth his God shall bear his sin. Lev.24: 15 i będziesz mówić aż do dzieci Izrael, mówiąc: Kto złorzeczy, Boga swego nosi jego grzech. Lev.24:16 And he that blasphemeth the name of the LORD, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him: as well the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of the LORD, shall be put to death. Lev.24: 16 A on, że blasphemeth imienia Pana, będzie ukarany śmiercią, i cała społeczność ma go na pewno kamień: jak również obcym, jak on, że narodził się na ziemi, kiedy w blasphemeth imienia Pana, będzie ukarany śmiercią. (b) Lev.19:12 And ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD. (b) Lev.19: 12 A wy nie przysięgać fałszywie na moje imię, nie będziesz bezcześcił imienia Boga twego: Ja jestem Pan. (c) Matt.5:37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil. (c) Matt.5: 37 Niech twój komunikacji, Tak, tak; Nay Nie!: za to, co jest więcej niż tych przychodzi zła. James 5:12 But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation. James 5:12 Ale przede wszystkim to, bracia moi, nie przysięgać ani na niebo, ani na ziemi, ani w jakikolwiek inny przysięgą: niech wasze tak jest tak, a Twoje! Nie! Abyscie nie należą do potępienia. (d) Lev.5:1 And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness, whether he hath seen or known of it; if he do not utter it, then he shall bear his iniquity. (d) Lev.5: 1 i jeżeli duszy grzech, i słuchać głosu przysięgi, i jest świadkiem, czy On seen lub znane; gdyby nie wypowiem, wtedy zaciągnie winę. Prov.29:24 Whoso is partner with a thief hateth his own soul: he heareth cursing, and bewrayeth it not. Prov.29: 24 Kto jest partnerem z złodziej nienawidzi swojej duszy: On słucha cursing, i to nie bewrayeth. (e) Jer.4:2 And thou shalt swear, The LORD liveth, in truth, in judgment, and in righteousness; and the nations shall bless themselves in him, and in him shall they glory. (e) Jer.4: 2 A jeżeli będziesz przysięgał: Na życie Pana zgodnie z prawdą, słusznie i sprawiedliwie, narody będą sobie błogosławić przez ciebie i będą się tobą chlubić. Isa.45:23 I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. Isa.45: 23 Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, (f) Rom.10:9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. (f) Rom.10: 9, że jeśli będziesz wyznać z twoich ustach Pana Jezusa, a będziesz wierzyć w twym sercu, że Bóg Go wskrzesił z martwych, będziesz zbawiony. Rom.10:10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. Rom.10: 10 Dla człowieka z sercem wierzy ku sprawiedliwości; i usta spowiedzi się ku zbawieniu. Matt.10:32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Matt.10: 32 Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (g) Ps.50:15 And call upon me in the day of trouble: I will deliver thee, and thou shalt glorify me. (g) Ps.50: 15 i wzywać do mnie w dniu niedoli: I wydaje ci się, a będziesz Mnie otoczy chwałą. 1 Tim.2:8 I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting. 1 Tim.2: 8 Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. (h) Rom.2:24 For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. (h) Rom.2: 24 W imię Boga jest bluźniono wśród pogan przez was, jak jest napisane. 1 Tim.6:1 Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed. 1 Tim.6: 1 Niech tak wielu pracowników, które są pod jarzmo liczyć własnych mistrzów godnym zaszczyt, że imię Boga i Jego nauką nie bluźniono. Col.3:16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Col.3: 16 Słowo Chrystusa niech w was przebywa z / całym swym / bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. Col.3:17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Col.3: 17 I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko / czyńcie / w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.


Question 100. Is then the profaning of God's name, by swearing and cursing, so heinous a sin, that his wrath is kindled against those who do not endeavour, as much as in them lies, to prevent and forbid such cursing and swearing? Pytanie 100. Profaning następnie w imię Boga, przysięgi i cursing, tak haniebne grzechem, że jego jest zapłonął gniew wobec tych którzy nie dążą, jak w nich leży, aby zapobiec i zakazać takich cursing i przysięgi?

Answer: It undoubtedly is, (a) for there is no sin greater or more provoking to God, than the profaning of his name; and therefore he has commanded this sin to be punished with death. Odpowiedź: To niewątpliwie jest, (a) nie ma większego grzechu lub bardziej prowokując do Boga, niż profaning jego nazwę, a zatem ma on polecił, aby ten grzech jest karane śmiercią. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Prov.29:24 Whoso is partner with a thief hateth his own soul: he heareth cursing, and bewrayeth it not. (a) Prov.29: 24 Kto jest partnerem z złodziej nienawidzi swojej duszy: On słucha cursing, i to nie bewrayeth. Lev.5:1 And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness, whether he hath seen or known of it; if he do not utter it, then he shall bear his iniquity. Lev.5: 1 i jeżeli duszy grzech, i słuchać głosu przysięgi, i jest świadkiem, czy On seen lub znane; gdyby nie wypowiem, wtedy zaciągnie winę. (b) Lev.24:15 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, Whosoever curseth his God shall bear his sin. (b) Lev.24: 15 i będziesz mówić aż do dzieci Izrael, mówiąc: Kto złorzeczy, Boga swego nosi jego grzech. Lev.24:16 And he that blasphemeth the name of the LORD, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him: as well the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of the LORD, shall be put to death. Lev.24: 16 A on, że blasphemeth imienia Pana, będzie ukarany śmiercią, i cała społeczność ma go na pewno kamień: jak również obcym, jak on, że narodził się na ziemi, kiedy w blasphemeth imienia Pana, będzie ukarany śmiercią.


(week) 37. (tygodnie) 37. Lord's Day Lord's Day


Question 101. May we then swear religiously by the name of God? Pytanie 101. Maju nas! Następnie religijnie przez imię Boga?

Answer: Yes: either when the magistrates demand it of the subjects; or when necessity requires us thereby to confirm a fidelity and truth to the glory of God, and the safety of our neighbour: for such an oath is founded on God's word, (a) and therefore was justly used by the saints, both in the Old and New Testament. Odpowiedź: Tak: albo gdy wymagają tego sędziów w zakresie tematów, lub gdy konieczność wymaga, abyśmy w ten sposób, aby potwierdzić wierność prawdzie i na chwałę Boga i dla bezpieczeństwa naszego sąsiada: w złożenia ślubowania takie opiera się na słowo Boże, ( a) w związku z tym została słusznie stosowany przez świętych, zarówno Starego i Nowego Testamentu. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Deut.6:13 Thou shalt fear the LORD thy God, and serve him, and shalt swear by his name. (a) Deut.6: 13 Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał. Deut.10:20 Thou shalt fear the LORD thy God; him shalt thou serve, and to him shalt thou cleave, and swear by his name. Deut.10: 20 Bójcie się Pana, Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu i na Jego imię przysięgajcie. Isa.48:1 Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of the LORD, and make mention of the God of Israel, but not in truth, nor in righteousness. Isa.48: 1 Słuchajcie tego, domie Jakuba, które są nazywane przez nazwę Izrael, i wyjdzie z wody Judy, który przysięgacie na imię Pana, i wspomnij o Bogu Izrael, ale nie w prawdzie, ani w sprawiedliwość. Heb.6:16 For men verily swear by the greater: and an oath for confirmation is to them an end of all strife. Heb.6: 16 Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia / prawdy / jest zakończeniem każdego sporu między nimi. (b) Gen.21:24 And Abraham said, I will swear. (b) Gen.21: 24 Abraham powiedział, będę przysięgać. Gen.31:53 The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. Gen.31: 53 Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg ich ojciec, sędzia miedzy nami. And Jacob sware by the fear of his father Isaac. Jakub sware przez strach ojca swego Izaaka. Gen.31:54 Then Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mount. Gen.31: 54 Jakub składali ofiary na górze, i wezwał do jego bracia jedzą chleb, a oni jedli chleb, i tam całą noc w górze. Jos.9:15 And Joshua made peace with them, and made a league with them, to let them live: and the princes of the congregation sware unto them. Jos.9: 15 Zgodził się więc Jozue na pokój z nimi i zawarł z nimi przymierze, zapewniając im życie, a książęta społeczności potwierdzili je przysięgą. Jos.9:19 But all the princes said unto all the congregation, We have sworn unto them by the LORD God of Israel: now therefore we may not touch them. Jos.9: 19 Ale wszystkich książąt rzekł do całego zgromadzenia, My złożyliśmy im przez Pana, Boga Izrael: dlatego teraz nie mogą ich dotykać. 1 Sam.24:22 And David sware unto Saul. 1 Sam.24: 22 i David sware aż do Saula. And Saul went home; but David and his men gat them up unto the hold. Saul udał się do domu, a Dawid i jego ludzie gat je aż do ładowni. 2 Sam.3:35 And when all the people came to cause David to eat meat while it was yet day, David sware, saying, So do God to me, and more also, if I taste bread, or ought else, till the sun be down. 2 Sam.3: 35 A gdy cały lud powodować jeść mięso Dawid, gdy był jeszcze dzień, sware Dawida, mówiąc: Tak to Bóg do mnie, a także bardziej, jeśli smak chleba, lub powinna jeszcze, aż do Słońce jest w dół. 1 Kin.1:28 Then king David answered and said, Call me Bathsheba. 1 Kin.1: 28 Potem król Dawid odpowiedział i rzekł: Zadzwoń do mnie Batszebę. And she came into the king's presence, and stood before the king. A kiedy weszła do króla, i stanęli przed królem. 1 Kin.1:29 And the king sware, and said, As the LORD liveth, that hath redeemed my soul out of all distress, 1 Kin.1:30 Even as I sware unto thee by the LORD God of Israel, saying, Assuredly Solomon thy son shall reign after me, and he shall sit upon my throne in my stead; even so will I certainly do this day. 1 Kin.1: 29 przysiągł król tymi słowami: Na życie Pana, który wyratował mnie z wszelkiego utrapienia! 1 Kin.1: 30 Nawet jak sware ci przez Pana, Boga Izrael, mówiąc: Z pewnością Salomon, twój syn, będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie w moim stead; tak będę z pewnością tego dnia. Rom.1:9 For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers; 2 Cor.1:23 Moreover I call God for a record upon my soul, that to spare you I came not as yet unto Corinth. Rom.1: 9 Albowiem Bóg jest mi świadkiem, któremu służę w duchu moim w Ewangelię Jego Syna, iż bez zaprzestaniu I wspomnij na zawsze w moich modlitwach; 2 Cor.1: 23 Ponadto ja wzywam Boga na rekord na mojej duszy, że zamiennych do was jeszcze nie przyszedł aż do Koryntu.


Question 102. May we also swear by saints or any other creatures? Pytanie 102. Maju również przysięgać przez świętych lub wszelkich innych stworzeń?

Answer: No; for a lawful oath is calling upon God, as the only one who knows the heart, that he will bear witness to the truth, and punish me if I swear falsely; (a) which honour is due to no creature. Odpowiedź: Nie, za wolno przysięgą jest wezwanie Boga, jak tylko jeden którzy zna serca, że On będzie świadczył o prawdzie, i karać mnie jeśli przysięgać fałszywie; (a), które ma zaszczyt nie stworzeniem. (b)

Footnotes Przypisy

(a) 2 Cor.1:23 Moreover I call God for a record upon my soul, that to spare you I came not as yet unto Corinth. (a) 2 Cor.1: 23 A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, iż tylko aby was oszczędzić, nie przybyłem do Koryntu. Rom.9:1 I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, (b) Matt.5:34 But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne: Matt.5:35 Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King. Rom.9: 1 Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, (b) Matt.5: 34 A Ja wam powiadam: Każdy, Swear nie na wszystkich, ani przez niebo; bo jest tronem Bożym: Matt.5: 35 ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego: zarówno przez Jerozolima, bo jest miastem wielkiego Króla. Matt.5:36 Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. Matt.5: 36 Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. James 5:12 But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation. James 5:12 Ale przede wszystkim to, bracia moi, nie przysięgać ani na niebo, ani na ziemi, ani w jakikolwiek inny przysięgą: niech wasze tak jest tak, a Twoje! Nie! Abyscie nie należą do potępienia.


(week) 38. (tygodnie) 38. Lord's Day Lord's Day


Question 103. What does God require in the fourth commandment? Pytanie 103. Wymagają Co Bóg w czwartym przykazaniu?

Answer: First, that the ministry of the gospel and the schools be maintained; (a) and that I, especially on the sabbath, that is, on the day of rest, diligently frequent the church of God, (b) to hear his word, (c) to use the sacraments, (d) publicly to call upon the Lord, (e) and contribute to the relief of the poor. Odpowiedź: Po pierwsze, że Ministerstwo Ewangelii i szkół zostać utrzymane; (a) i że, szczególnie w szabat, czyli w dniu odpoczynku, pilnie częste Kościół Boży, (b) do słuchania jego Słowo, (c) do korzystania z sakramentów, (d) publicznie wzywać do Pana, (e) i przyczynić się do zwolnienia z ubogich. (f) Secondly, that all the days of my life I cease from my evil works, and yield myself to the Lord, to work by his Holy Spirit in me: and thus begin in this life the eternal sabbath. (f) Po drugie, że wszystkie dni mego życia i zła przestają z mojej roboty, a plon się do Pana, do pracy przez swego Ducha Świętego na mnie i tym samym rozpocząć w tym życia wiecznego szabatu. (g)

Footnotes Przypisy

(a) Tit.1:5 For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee: 2 Tim.3:14 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them; 2 Tim.3:15 And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. (a) Tit.1: 5 W tym powodować lewej Ja cię na Krecie, abyś w ustalonym porządku rzeczy, które są do życzenia, i starsi ordain w każdym mieście, jak miałem powołania ciebie: 2 Tim.3: 14 Jednak w dalszym ciągu ty w to, co Ty i dowiedziałem się hast został zapewniony, wiedząc, z których ty nauczyłem się je; 2 Tim.3: 15 i że od dziecka Tyś znany z Pisma Świętego, które są w stanie uczynić cię mądrym ku zbawieniu przez wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. 1 Tim.5:17 Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine. 1 Tim.5: 17 Niech starsi również zasadę, że należy liczyć godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ich pracy, którzy w słowie i doktryny. 1 Cor.9:11 If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? 1 Cor.9: 11 Jeżeli więc my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, że uczestniczymy w żniwie waszych dóbr doczesnych? 1 Cor.9:13 Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? 1 Cor.9: 13 Czy wy nie wiecie, że ci, którzy ministra o rzeczy świętych na żywo tego, co w świątyni? and they which wait at the altar are partakers with the altar? i ci, którzy czekać na ołtarzu są uczestnikami z ołtarza? 1 Cor.9:14 Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. 1 Cor.9: 14 Tak też i Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię. 2 Tim.2:2 And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. 2 Tim.2: 2 A co Ty o mnie usłyszał wśród wielu świadków, w tym samym zobowiązały się do wiernych sobie ludzi, którzy są zdolni nauczać i innych. (b) Ps.40:10 I have not hid thy righteousness within my heart; I have declared thy faithfulness and thy salvation: I have not concealed thy lovingkindness and thy truth from the great congregation. (b) Ps.40: 10 Ja nie ukryłem twój sprawiedliwość w moim sercu, mam zadeklarowanych Twa wierność i twego zbawienia: "Ja nie twój lovingkindness ukryta prawda od twego i wielkie zgromadzenie. Ps.40:11 Withhold not thou thy tender mercies from me, O LORD: let thy lovingkindness and thy truth continually preserve me. Ps.40: 11 u nie ty, twój przetargu miłosierdzie ode mnie, Panie, niech twoje i twoich lovingkindness prawdę nieustannie mnie. Ps.68:27 There is little Benjamin with their ruler, the princes of Judah and their council, the princes of Zebulun, and the princes of Naphtali. Ps.68: 27 Istnieje niewiele Benjamin z ich władcy, książęta Judy i ich rady, książęta Zabulona, książęta Neftalego. Acts 2:42 And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Akty 2:42 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Acts 2:46 And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, (c) 1 Tim.4:13 Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Akty 2:46 A oni, nadal codziennie z porozumieniem w świątyni, a łamiąc chleb po domach, jedli ich mięsa z radości i szczerości serca, (c) 1 Tim.4: 13 Till I come, dać obecności do czytania, do wezwania do doktryny. 1 Cor.14:19 Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue. 1 Cor.14: 19 Jednak w kościele miałem raczej powiedzieć pięć słów z mojego zrozumienia, że mój głos i może uczyć także inne, niż dziesięć tysięcy słów w nieznanym języku. 1 Cor.14:29 Let the prophets speak two or three, and let the other judge. 1 Cor.14: 29 Niech mówią prorocy dwa lub trzy, i pozwól innym sędzią. 1 Cor.14:31 For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted. 1 Cor.14: 31 Możecie bowiem w ten sposób prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy byli pouczeni i podniesieni na duchu. (d) 1 Cor.11:33 Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. (d) 1 Cor.11: 33 Przeto, bracia moi, kiedy spotykają się jeść, spóźni się jeden za drugiego. (e) 1 Tim.2:1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men; 1 Tim.2:2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. (e) 1 Tim.2: 1 Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: 1 Tim.2: 2 dla królów, i do wszystkich, którzy są w władzy, byśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne w pobożności i uczciwości. 1 Tim.2:3 For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour; 1 Tim.2:8 I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting. 1 Tim.2: 3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, 1 Tim.2: 8 Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. 1 Tim.2:9 In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array; 1 Tim.2:10 But (which becometh women professing godliness) with good works. 1 Tim.2: 9 W podobny sposób również, że kobiety zdobią się w skromnym odzieniu, z shamefacedness i umiarem, nie broided włosy, lub złota, lub perłami, albo kosztownym tablicy; 1 Tim.2: 10 A (która stanie sie kobiet professing pobożności) z dobrej roboty. 1 Tim.2:11 Let the woman learn in silence with all subjection. 1 Tim.2: 11 Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. 1 Cor.14:16 Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest? 1 Cor.14: 16 Bo jeśli będziesz błogosławił w duchu, jakże na twoje błogosławienie odpowie Amen ktoś nie wtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz? (f) 1 Cor.16:2 Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. (f) 1 Cor.16: 2 Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę. (g) Isa.66:23 And it shall come to pass, that from one new moon to another, and from one sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the LORD. (g) Isa.66: 23 i on nadejdzie, że od jednego nowiu do drugiego, z jednego do drugiego szabat, wszelkie ciało, aby oddać pokłon przed przyjść do mnie, mówi Pan.


(week) 39. (tygodnie) 39. Lord's Day Lord's Day


Question 104. What does God require in the fifth commandment? Pytanie 104. Co Bóg wymagać w piątym przykazaniu?

Answer: That I show all honour, love and fidelity, to my father and mother, and all in authority over me, and submit myself to their good instruction and correction, with due obedience; (a) and also patiently bear with their weaknesses and infirmities, (b) since it pleases God to govern us by their hand. Odpowiedź: To ja pokaż wszystkie honoru, miłości i wierności, do mojego ojca i matki, i wszystkie władze w ciągu mnie do siebie i przedłożenia ich dobrej instrukcji i korekty, z powodu posłuszeństwa; (a), a także cierpliwie znosić swoje słabości i słabości, (b) gdyż jest miłe Bogu, aby nami rządził przez ich ręce. (c)

Footnotes Przypisy

(a) Eph.5:22 Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. (a) Eph.5: 22 Żony, przedstawia się aż do własnych mężów, jak dla Pana. Eph.6:1 Children, obey your parents in the Lord: for this is right. Eph.6: 1 Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Eph.6:2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;) Eph.6:3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Eph.6: 2 Czcij ojca twego i matkę (która jest pierwsze przykazanie z obietnicą;) Eph.6: 3 aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. Eph.6:4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Eph.6: 4 A wy, ojcowie, nie prowokować do gniewu waszych dzieci, lecz wprowadzają je w pielęgnowania i napomnienie dla Pana. Eph.6:5 Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ; Col.3:18 Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Eph.6: 5 Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi, Col.3: 18 Żony, przedstawia się aż do własnych mężów, jak jest zmieścić się w Panu. Col.3:20 Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto the Lord. Col.3: 20 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Col.3:21 Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Col.3: 21 Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Col.3:22 Servants, obey in all things your masters according to the flesh; not with eyeservice, as menpleasers; but in singleness of heart, fearing God: Col.3:23 And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men; Col.3:24 Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ. Col.3: 22 pracowników, we wszystkim posłuszni Twoim panom według ciała, nie dla oka, jak menpleasers, lecz w szczerości serca, bojąc Boga: Col.3: 23 Cokolwiek czynicie, jej serca, co do Pan, a nie ludziom; Col.3: 24 że od Pana otrzymacie dziedzictwo / wiekuiste / jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu! Prov.1:8 My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother: Prov.4:1 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. Prov.1: 8 Synu mój, słuchaj napomnień ojca i nie odrzucaj nauk swej matki, Prov.4: 1 Słuchajcie, wy dzieci, instrukcja ojca, i uczestniczyć wiedzieć. Prov.15:20 A wise son maketh a glad father: but a foolish man despiseth his mother. Prov.15: 20 Mądry syn radością ojca, a matką gardzi syn głupi. Prov.20:20 Whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. Prov.20: 20 Temu, kto ojcu i matce złorzeczy, w noc ciemną lampa zagaśnie. Exod.21:17 And he that curseth his father, or his mother, shall surely be put to death. Exod.21: 17 Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią. Rom.13:1 Let every soul be subject unto the higher powers. Rom.13: 1 Niech każdy podlega dusza aż do wyższych uprawnień. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God. Nie ma jednak moc Boga: uprawnienia, które mają być ordynowany Boga. Rom.13:2 Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation. Rom.13: 2 Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się zwyczajem Boga, i ci, którzy otrzymują odporne na siebie potępienia. Rom.13:3 For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Rom.13: 3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. Wilt thou then not be afraid of the power? Wilt Ty wtedy nie należy się bać moc? do that which is good, and thou shalt have praise of the same: Rom.13:4 For he is the minister of God to thee for good. robić to, co jest dobre, a Ty będziesz miał chwałę tego samego: Rom.13: 4 On jest minister Boga dla ciebie dobre. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Ale jeśli ty czynić to, co jest złe, bój się, bo nie nosi miecz na próżno, bo jest minister Boga, revenger do wykonania gniew na niego, że czyni zło. Rom.13:5 Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. Rom.13: 5 Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Rom.13:6 For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Rom.13: 6 dla tego przyczyną płacić daniny wy również: oni są ministrami Boga, uczestniczenia ciągle na to rzeczą bardzo. Rom.13:7 Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour. Rom.13: 7 Oddajcie więc do wszystkich swoich należności: daniny, do których ma daniny; niestandardowych, do których niestandardowych; strachu, do których strach; zaszczyt, do którego zaszczyt. (b) Prov.23:22 Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. (b) Prov.23: 22 Słuchajcie, że twój ojciec miał ciebie, nie lekceważy twego i matkę, kiedy jest stary. Gen.9:24 And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him. Gen.9: 24 Noe obudził się z jego wina, i wiedział, co jego młodszy syn uczynił mu. Gen.9:25 And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren. Gen.9: 25 i rzekł: Niech będzie przeklęty Kanaan, sługa sług się on być do braci. 1 Pet.2:18 Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward. 1 Pet.2: 18 Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. (c) Eph.6:4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. (c) Eph.6: 4 A wy, ojcowie, nie prowokować do gniewu waszych dzieci, lecz wprowadzają je w pielęgnowania i napomnienie dla Pana. Eph.6:9 And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him. Eph.6: 9 A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie: zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby. Col.3:19 Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Col.3: 19 Mężowie, miłujcie żony i nie może być wobec nich gorzkie. Col.3:20 Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto the Lord. Col.3: 20 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Col.3:21 Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Col.3: 21 Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Rom.13:2 Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation. Rom.13: 2 Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się zwyczajem Boga, i ci, którzy otrzymują odporne na siebie potępienia. Rom.13:3 For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Rom.13: 3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. Wilt thou then not be afraid of the power? Wilt Ty wtedy nie należy się bać moc? do that which is good, and thou shalt have praise of the same: Matt.22:21 They say unto him, Caesar's. robić to, co jest dobre, a Ty będziesz miał chwałę tego samego: Matt.22: 21 Odpowiedzieli Mu: Cezara. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's. Wtedy rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co jest Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.


(week) 40. (tygodnie) 40. Lord's Day Lord's Day


Question 105. What does God require in the sixth commandment? Pytanie 105. Co Bóg wymagać w szóstym przykazaniu?

Answer: That neither in thoughts, nor words, nor gestures, much less in deeds, I dishonour, hate, wound, or kill my neighbour, by myself or by another: (a) but that I lay aside all desire of revenge: (b) also, that I hurt not myself, nor wilfully expose myself to any danger. Odpowiedź: To nie w myśli, ani słów, ani gestów, dużo mniej w czynach, dishonour, nienawiści, ran, albo zabić mojego sąsiada, przez siebie lub przez innego: (a) ale ja odlozycie wszystkich pragnienie zemsty: ( b) również, że ja sam nie szkodzi, ani celowo narażają się do jakiegokolwiek zagrożenia. (c) Wherefore also the magistrate is armed with the sword, to prevent murder. (c) Dlatego też sędziego jest uzbrojony w miecz, aby zapobiec zabójstwo. (d)

Footnotes Przypisy

(a) Matt.5:21 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment: Matt.5:22 But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire. (a) Matt.5: 21 Słyszeliście, że powiedziano im przez starych czasu, Nie będziesz zabijał, a kto zabija się w niebezpieczeństwie wyroku: Matt.5: 22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto jest wściekły z bratem bez powodu są w niebezpieczeństwie z wyrokiem: a kto powie swemu bratu, Rača, są w niebezpieczeństwie Rady: ale kto powie: Ty głupiego, są w niebezpieczeństwie piekła ognistego . Matt.26:52 Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword. Matt.26: 52 Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Gen.9:6 Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man. Gen.9: 6 Kto sheddeth człowieka krew, człowiek przez swoją krew się rzucić: na obraz Boga w człowieku on. (b) Eph.4:26 Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath: Rom.12:19 Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord. (b) Eph.4: 26 Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Rom.12: 19 Dearly umiłowani, nie mścisz się, ale raczej dać miejsce aż do gniewu: to jest napisane, Vengeance is mine; będę spłacić, mówi Pan. Matt.5:25 Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Matt.5: 25 Zgadzam się z twoim wrogiem szybko, chwil ty w sposób z nim, bo w każdej chwili wroga wydaje ci się do sędziego, a sędzia wydaje ci się do urzędnika, a ty być wrzuconym do więzienia. Matt.18:35 So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses. Matt.18: 35 Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. (c) Rom.13:14 But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof. (c) Rom.13: 14 Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. Col.2:23 Which things have indeed a shew of wisdom in will worship, and humility, and neglecting of the body; not in any honour to the satisfying of the flesh. Col.2: 23, który ma rzeczy rzeczywiście ukazać w mądrości będą oddawać cześć, i pokory, i zaniedbując z ciała, nie w każdym zaszczyt zaspokajania ciała. Matt.4:7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Matt.4: 7 Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. (d) Gen.9:6 Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man. (d) Gen.9: 6 Kto sheddeth człowieka krew, człowiek przez swoją krew się rzucić: na obraz Boga w człowieku on. Exod.21:14 But if a man come presumptuously upon his neighbour, to slay him with guile; thou shalt take him from mine altar, that he may die. Exod.21: 14 Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią. Matt.26:52 Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword. Matt.26: 52 Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Rom.13:4 For he is the minister of God to thee for good. Rom.13: 4 On jest minister Boga dla ciebie dobre. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Ale jeśli ty czynić to, co jest złe, bój się, bo nie nosi miecz na próżno, bo jest minister Boga, revenger do wykonania gniew na niego, że czyni zło.


Question 106. But this commandment seems only to speak of murder? Pytanie 106. Przykazanie wydaje się to jednak tylko mówić o zabójstwo?

Answer: In forbidding murder, God teaches us, that he abhors the causes thereof, such as envy, (a) hatred, (b) anger, (c) and desire of revenge; and that he accounts all these as murder. Odpowiedź: zakaz morderstwa, Bóg uczy nas, że abhors przyczyn, takich jak zazdrość (a) nienawiści, (b) gniew, (c) i pragnienie zemsty, i że wszystkie te rachunki za zabójstwo. (d)

Footnotes Przypisy

(a) Prov.14:30 A sound heart is the life of the flesh: but envy the rottenness of the bones. (a) Prov.14: 30 Życiem dla ciała jest serce spokojne, próchnieniem kości jest namiętność. Rom.1:29 Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers, (b) 1 John 2:9 He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now. Rom.1: 29 Będąc napełnieni wszelkiej nieprawości, nierządu, niegodziwość, covetousness, maliciousness; pełne zazdrość, zabójstwa, debata, oszustwa, złośliwości; whisperers, (b) 1 Jana 2:9 mówi on, że jest on w świetle, a nienawidzi brata swego, w ciemności jest aż dotąd. 1 John 2:11 But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. 1 Jana 2:11 Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. (c) James 1:20 For the wrath of man worketh not the righteousness of God. (c) James 1:20 Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Gal.5:19 Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Gal.5:20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, Gal.5:21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Gal.5: 19 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, Gal.5: 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, Gal .5:21 Envyings, zabójstwa, pijaństwo, revellings, takich jak: z których mówię wam, zanim, jak również ci powiedział w czasie ostatnich, że ci, którzy się takich rzeczy nie odziedziczą królestwa Bożego. (d) 1 John 3:15 Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. (d) 1 Jana 3:15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.


Question 107. But is it enough that we do not kill any man in the manner mentioned above? Pytanie 107. Ale czy to wystarczy, że nie zabije żadnego człowieka w sposób wyżej wymienionych?

Answer: No: for when God forbids envy, hatred, and anger, he commands us to love our neighbour as ourselves; (a) to show patience, peace, meekness, mercy, and all kindness, towards him, (b) and prevent his hurt as much as in us lies; (c) and that we do good, even to our enemies. Odpowiedź: Nie: kiedy Bóg zabrania zazdrość, nienawiść, gniew, on nas do komendy naszej miłości bliźniego jak siebie (a) w celu okazania cierpliwości, pokoju, łagodnością, miłosierdzie, życzliwość i wszystkich, wobec niego, (b) i zapobiegania jego boli, jak na nas spoczywa; (c), i że robimy dobrze, nawet naszych wrogów. (d)

Footnotes Przypisy

(a) Matt.7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets. (a) Matt.7: 12 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. Matt.22:39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. Matt.22: 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Rom.12:10 Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another; (b) Eph.4:2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love; Gal.6:1 Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted. Rom.12: 10 Bądź uprzejmy affectioned jeden do drugiego z miłości braterskiej; zaszczyt preferuje się nawzajem; (b) Eph.4: 2 Z całą pokorą i cichością, z wielkoduszność, znosząc siebie nawzajem w miłości; Gal.6: 1 Bracia , Jeżeli człowiek jest wyprzedzanie w błąd, wy, które są duchowe, przywrócenia takiego jeden w duchu łagodnością, uznając siebie, bo Ty też ulec pokusie. Gal.6:2 Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ. Gal.6: 2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Matt.5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. Matt.5: 5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Matt.5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. Matt.5: 7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Matt.5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God. Matt.5: 9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Rom.12:18 If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Rom.12: 18 Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Luke 6:36 Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful. Łukasza 6:36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. 1 Pet.3:8 Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous: Col.3:12 Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering; Rom.12:10 Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another; Rom.12:15 Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. 1 Pet.3: 8 Wreszcie, bądźcie wszyscy jednego umysłu, po jednym z innym współczucie, miłość, jak braci, jest żałosna, być uprzejmy: Col.3: 12 Umieść w związku z tym, jak wybiera Boga, święci i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, dobroci, humbleness ducha, cichością, wielkoduszność; Rom.12: 10 Bądź uprzejmy affectioned jeden do drugiego z miłości braterskiej; zaszczyt preferuje się nawzajem; Rom.12: 15 Weselcie się z tymi, którzy nie cieszcie się i płaczcie z że ich płacz. (c) Exod.23:5 If thou see the ass of him that hateth thee lying under his burden, and wouldest forbear to help him, thou shalt surely help with him. (c) Exod.23: 5 Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą. (d) Matt.5:44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; Matt.5:45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. (d) Matt.5: 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; Matt.5: 45 Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce czyni jego wzrośnie na zło i dobro, i posyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Rom.12:20 Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. Rom.12: 20 Zatem jeśli twoim wrogiem głodu, pasz go, gdy pragnienie, daj mu pić: w ten sposób będziesz sterty węgle z ognia na głowie. Rom.12:21 Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Rom.12: 21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.


(week) 41. (tygodnie) 41. Lord's Day Lord's Day


Question 108. What does the seventh commandment teach us? Pytanie 108. Co siódme przykazanie naucz nas?

Answer: That all uncleanness is accursed of God: (a) and that therefore we must with all our hearts detest the same, (b) and live chastely and temperately, (c) whether in holy wedlock, or in single life. Odpowiedź: To jest przeklęty wszystkie nieczystości z Bogiem: (a) i że w związku z tym musimy w naszych sercach wszystkich detest tym samym, (b) i żyć chastely i temperately, (c) czy w świętym związku małżeńskim, poza związkiem, lub w jednym życiu. (d)

Footnotes Przypisy

(a) Lev.18:27 (For all these abominations have the men of the land done, which were before you, and the land is defiled;) Lev.18:28 That the land spue not you out also, when ye defile it, as it spued out the nations that were before you. (a) Lev.18: 27 (wszystkie te obrzydliwości mają ludzie z kraju zrobić, co byli przed wami, i ziemi jest splugawiona;) Lev.18: 28, że kraj spue nie można się również, kiedy splugawili , gdyż obecnie spued narodów, które były przed tobą. (b) Jude 1:23 And others save with fear, pulling them out of the fire; hating even the garment spotted by the flesh. (b) Jude 1:23 ratujcie / ich /, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało. (c) 1 Thess.4:3 For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication: 1 Thess.4:4 That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour; 1 Thess.4:5 Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God: (d) Heb.13:4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge. (c) 1 Thess.4: 3 Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, 1 Thess.4: 4, że każdy z was wie, jak powinna posiadać swój statek w uświęcenia i zaszczyt ; 1 Thess.4: 5 nie w pożądliwości concupiscence, nawet jak poganie, które nie znają Boga, (d) Heb.13: 4 We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. 1 Cor.7:7 For I would that all men were even as I myself. 1 Cor.7: 7 Dla Chciałbym, aby wszyscy ludzie byli nawet jak ja. But every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that. Ale każdy człowiek ma swego daru Bożego, jednego po ten sposób, a innym po tym. 1 Cor.7:8 I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I. 1 Cor.7:9 But if they cannot contain, let them marry: for it is better to marry than to burn. 1 Cor.7: 8 Mówię więc do wolnego i wdów, jest dobry dla nich, jeżeli trwać nawet I. 1 Cor.7: 9 Ale jeżeli nie mogą one zawierać, niech się żeni: jest lepiej niż w małżeństwie do spalania. 1 Cor.7:27 Art thou bound unto a wife? 1 Cor.7: 27 Ty związana aż do żony? seek not to be loosed. nie starać się uwolnić. Art thou loosed from a wife? Ty uwolnić od żony? seek not a wife. nie szukać żony.


Question 109. Does God forbid in this commandment, only adultery, and such like gross sins? Pytanie 109. Czy w tym broń Boże przykazania, tylko cudzołóstwo, takich jak brutto grzechy?

Answer: Since both our body and soul are temples of the holy Ghost, he commands us to preserve them pure and holy: therefore he forbids all unchaste actions, gestures, words, (a) thoughts, desires, (b) and whatever can entice men thereto. Odpowiedź: Ponieważ zarówno nasze ciało i dusza są świątynie Ducha Świętego, On nas do komendy zachować je czyste i święte, dlatego zabrania on unchaste wszystkie działania, gesty, słowa (a) myśli, pragnienia, (b) i cokolwiek może zachęcą mężczyzn. (c)

Footnotes Przypisy

(a) Eph.5:3 But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints; Eph.5:4 Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks. (a) Eph.5: 3 O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, Eph.5: 4 Ani brudów, ani głupim mówić, ani jesting, które nie są wygodne : Ale co z podziękowaniami. 1 Cor.6:18 Flee fornication. 1 Cor.6: 18 Uciekajcie nierządu. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body. Każdy grzech, że człowiek czyni to bez ciała, lecz ten, kto popełnia nierządu grzeszy przeciw własnym ciele. 1 Cor.6:19 What? 1 Cor.6: 19 Jakie? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a wy nie są własne? 1 Cor.6:20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. 1 Cor.6: 20 Za / wielką / bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! (b) Matt.5:27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: Matt.5:28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. (b) Matt.5: 27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! Matt.5: 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto patrzy na kobietę, aby pożądliwość po jej bowiem popełnione już z nią cudzołóstwo w swoim sercu. (c) Eph.5:18 And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit; 1 Cor.15:33 Be not deceived: evil communications corrupt good manners. (c) Eph.5: 18 i nie piliście z winem, gdzie jest nadmiar, ale napełniajcie się Duchem; 1 Cor.15: 33 Nie oszukałeś: zła komunikacja uszkodzony dobre maniery.


(week) 42. (tygodnie) 42. Lord's Day Lord's Day


Question 110. What does God forbid in the eighth commandment? Pytanie 110. Co żadną miarą w ósmym przykazaniu?

Answer: God forbids not only those thefts, (a) and robberies, (b) which are punishable by the magistrate; but he comprehends under the name of theft all wicked tricks and devices, whereby we design to appropriate to ourselves the goods which belong to our neighbour: (c) whether it be by force, or under the appearance of right, as by unjust weights, ells, measures, fraudulent merchandise, (d) false coins, usury, (e) or by any other way forbidden by God; as also all covetousness, (f) all abuse and waste of his gifts. Odpowiedź: Bóg zabrania nie tylko tych kradzieży, (a) przykłady: (b) które są karalne przez sędziego, ale obejmuje on pod nazwą kradzieży wszystkich grzeszników sztuczki i urządzeń, dzięki którym mamy do odpowiedniego wzoru do siebie towary, które należą do naszego sąsiada: (c) czy należy przez życie, lub na mocy prawa wygląd, jak niesprawiedliwy wagi, nich, środki, oszukańcze towar, (d) fałszywe monety, lichwy, (e) lub w jakikolwiek inny sposób zabroniony przez Boże, jak również wszystkich covetousness, (f) wszelkie nadużycia i odpady z jego darów. (g)

Footnotes Przypisy

(a) 1 Cor.6:10 Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. (a) 1 Cor.6: 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. (b) 1 Cor.5:10 Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters; for then must ye needs go out of the world. (b) 1 Cor.5: 10 Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat. Isa.33:1 Woe to thee that spoilest, and thou wast not spoiled; and dealest treacherously, and they dealt not treacherously with thee! Isa.33: 1 Biada tobie, że spoilest, a Ty nie byles zmarnowany i dealest treacherously, a one rozpatrywane nie treacherously z tobą! when thou shalt cease to spoil, thou shalt be spoiled; and when thou shalt make an end to deal treacherously, they shall deal treacherously with thee. gdy będziesz przestają zdobycz, będziesz być zmarnowany, a gdy będziesz się do końca treacherously zajmują one dotyczą treacherously z tobą. (c) Luke 3:14 And the soldiers likewise demanded of him, saying, And what shall we do? (c) Luke 3:14 A żołnierze również zażądali od niego, mówiąc: A co mamy zrobić? And he said unto them, Do violence to no man, neither accuse any falsely; and be content with your wages. A On rzekł do nich: Czy przemoc na nie człowiek, ani żadnych fałszywie oskarżają, a być zadowoleni z zarobków. 1 Thess.4:6 That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified. 1 Thess.4: 6 Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem, jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. (d) Prov.11:1 A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight. (d) Prov.11: 1 Fałszywy bilans jest obrzydliwością dla Pana, ale tylko waga jest upodobanie. Prov.16:11 A just weight and balance are the LORD'S: all the weights of the bag are his work. Prov.16: 11 sprawiedliwego i bilansu masy są Pana: wszystkie odważniki w worku są jego prace. Ezek.45:9 Thus saith the Lord GOD; Let it suffice you, O princes of Israel: remove violence and spoil, and execute judgment and justice, take away your exactions from my people, saith the Lord GOD. Ezek.45: 9 Tak mówi Pan Bóg: Niech wystarczy Ci, książęta Izrael: usunięcie przemocy i łup, a wykonanie wyroku i sprawiedliwości, zabrać swoje exactions z mojego ludu, mówi Pan Bóg. Ezek.45:10 Ye shall have just balances, and a just ephah, and a just bath. Ezek.45: 10 Będziecie używali sprawiedliwej wagi i sprawiedliwej efy, i sprawiedliwej bat. Ezek.45:11 The ephah and the bath shall be of one measure, that the bath may contain the tenth part of an homer, and the ephah the tenth part of an homer: the measure thereof shall be after the homer. Ezek.45: 11 efy i kąpieli jest jeden środek, że kąpiel może zawierać dziesiątą część z Homer, a dziesiątą część efy z homer: środek są po komunikat. Ezek.45:12 And the shekel shall be twenty gerahs: twenty shekels, five and twenty shekels, fifteen shekels, shall be your maneh. Ezek.45: 12 Sykl ma wynosić dwadzieścia ger; minę ma stanowić dwadzieścia syklów, dwadzieścia pięć syklów i piętnaście syklów. Deut.25:13 Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small. Deut.25: 13 Nie będziesz mieć w swojej torbie nurków wagi, wielki i mały. Deut.25:14 Thou shalt not have in thine house divers measures, a great and a small. Deut.25: 14 nie będziesz miał w swoim domu podwójnej efy: większej i mniejszej. Deut.25:15 But thou shalt have a perfect and just weight, a perfect and just measure shalt thou have: that thy days may be lengthened in the land which the LORD thy God giveth thee. Deut.25: 15 A ty będziesz mieć doskonały i tylko masa, po prostu idealny środek i będziesz mieć: że twój dzień może być wydłużony w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Deut.25:16 For all that do such things, and all that do unrighteously, are an abomination unto the LORD thy God. Deut.25: 16 gdyż brzydzi się Pan każdym, który tak czyni, każdym, który postępuje niesprawiedliwie. (e) Ps.15:5 He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. (e) Ps.15: 5 on, że obecnie nie stawia swoje pieniądze do lichwy, ani nie bierze nagrody przeciwko niewinnym. He that doeth these things shall never be moved. On czyni te rzeczy, które nigdy nie powinny być przenoszone. Luke 6:35 But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest: for he is kind unto the unthankful and to the evil. Łukasza 6:35 A wy miłości nieprzyjaciół, i to dobrze i pożyczajcie, licząc na nic znowu, a wasza nagroda będzie wielka, a wy będziecie synami Najwyższego, bo jest dobry aż do unthankful i na złe . (f) 1 Cor.6:10 Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. (f) 1 Cor.6: 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. (g) Prov.23:20 Be not among winebibbers; among riotous eaters of flesh: Prov.23:21 For the drunkard and the glutton shall come to poverty: and drowsiness shall clothe a man with rags. (g) Prov.23: 20 nie bądź z tych, co winu hołdują lub mięsem się lubią obżerać; Prov.23: 21 bo pijak i żarłok jest w nędzy, ospałość chodzi w łachmanach. Prov.21:20 There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise; but a foolish man spendeth it up. Prov.21: 20 Cenny skarb i oliwa w domu mądrego, a głupiec je marnotrawi.


Question 111. But what does God require in this commandment? Pytanie 111. Ale to, co Bóg nie wymaga w tym przykazanie?

Answer: That I promote the advantage of my neighbour in every instance I can or may; and deal with him as I desire to be dealt with by others: (a) further also that I faithfully labour, so that I may be able to relieve the needy. Odpowiedź: To ja promować korzystanie z moim sąsiadem w każdym przypadku mogę lub może i radzenia sobie z nim jak pragnę być rozpatrywane przez inne podmioty: (a) dalej również, że wiernie pracy, tak że mogą być w stanie zwolnić potrzebujących. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Matt.7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets. (a) Matt.7: 12 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. (b) Eph.4:28 Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. (b) Eph.4: 28 Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu.


(week) 43. (tygodnie) 43. Lord's Day Lord's Day


Question 112. What is required in the ninth commandment? Pytanie 112. Co to jest wymagane w dziewiątym przykazaniu?

Answer: That I bear false witness against no man, (a) nor falsify any man's words; (b) that I be no backbiter, nor slanderer; (c) that I do not judge, nor join in condemning any man rashly, or unheard; (d) but that I avoid all sorts of lies and deceit, as the proper works of the devil, (e) unless I would bring down upon me the heavy wrath of God; (f) likewise, that in judgment and all other dealings I love the truth, speak it uprightly and confess it; (g) also that I defend and promote, as much as I am able, the horror and good character of my neighbour. Odpowiedź: To ja zeznawaj fałszywie przeciw nikt, (a) ktoś fałszował ani słowa; (b) że ja się nie backbiter, ani slanderer; (c) że nie sędzia, ani wstąpienia w potępiając ktoś rashly, lub mało znanemu; (d), ale że nie wszystkie rodzaje kłamstwa i oszustwa, jako właściwego dzieła diabła, (e), chyba że chciałbym obniżyć się do mnie w ciężkich gniew Boży; (f) również, że w wyroku i wszystkie inne relacje I love prawda, mówić jej izraelskiego i wyznać; (g) również, że bronić i promować, jak Ja jestem w stanie, horror i nieskazitelnego charakteru mojego sąsiada. (h)

Footnotes Przypisy

(a) Prov.19:5 A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. (a) Prov.19: 5 Fałszywy świadek nie ujdzie karania, kto kłamstwem oddycha, nie zdoła się wymknąć. Prov.19:9 A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. Prov.19: 9 Fałszywy świadek nie są bezkarni, a on, że kłamstwem jest psucia się. Prov.21:28 A false witness shall perish: but the man that heareth speaketh constantly. Prov.21: 28 Fałszywy świadek psucia się, lecz człowiek, który słucha mówi nieustannie. (b) Ps.15:3 He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour. (b) Ps.15: 3 On backbiteth, że nie ze swoim językiem, nie czyni zła dla bliźniego, nie bierze się na pohańbienie wobec bliźniego. Ps.50:19 Thou givest thy mouth to evil, and thy tongue frameth deceit. Ps.50: 19 Ty dajesz twoich ustach do zła, a twój język frameth oszustwa. Ps.50:20 Thou sittest and speakest against thy brother; thou slanderest thine own mother's son. Ps.50: 20 Ty zasiadasz przed speakest i twój brat, ty slanderest swego syna matki. (c) Rom.1:29 Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers, Rom.1:30 Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, (d) Matt.7:1 Judge not, that ye be not judged. (c) Rom.1: 29 Będąc napełnieni wszelkiej nieprawości, nierządu, niegodziwość, covetousness, maliciousness; pełne zazdrość, zabójstwa, debata, oszustwa, złośliwości; whisperers, Rom.1: 30 Backbiters, haters Boga, despiteful, dumny , Boasters, wynalazców złe rzeczy, rodzicom nieposłuszni, (d) Matt.7: 1 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Matt.7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. Matt.7: 2 Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Luke 6:37 Judge not, and ye shall not be judged: condemn not, and ye shall not be condemned: forgive, and ye shall be forgiven: (e) John 8:44 Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. Łukasza 6:37 Sędzia nie, a wy nie będą oceniane: nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni być: odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone: (e) Jana 8:44 Wy jesteście z waszego ojca diabła, i żądz swojego ojca, będziecie robić. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. On był zabójcą od początku, a nie mieszkać w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it. Kiedy mówi kłamstwo, mówi o własnej, bo jest kłamcą i ojcem. (f) Prov.12:22 Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight. (f) Prov.12: 22 Wstrętne dla Pana są usta kłamliwe, lecz w prawdomównych ma upodobanie. Prov.13:5 A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame. Prov.13: 5 Prawy się brzydzi słowem przewrotnym, źle i haniebnie czyni występny. (g) 1 Cor.13:6 Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; Eph.4:25 Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another. (g) 1 Cor.13: 6 radośnie nie w nieprawości, lecz radośnie w prawdzie; Eph.4: 25 Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. (h) 1 Pet.4:8 And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins. (h) 1 Pet.4: 8 Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów.


(week) 44. (tygodnie) 44. Lord's Day Lord's Day


Question 113. What does the tenth commandment require of us? Pytanie 113. Co dziesiąty przykazanie wymagać od nas?

Answer: That even the smallest inclination or thought, contrary to any of God's commandments, never rise in our hearts; but that at all times we hate all sin with our whole heart, and delight in all righteousness. Odpowiedź: To nawet najmniejsze nachylenie lub myśli, co jest sprzeczne z żadnym z przykazań Bożych, nigdy nie powstanie w naszych sercach, ale że cały czas nas nienawidzą wszystkie nasze grzechy z całego serca, i sprawiedliwość we wszystkich zachwyci. (a)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.7:7 What shall we say then? (a) Rom.7: 7 Cóż więc powiemy? Is the law sin? Czy prawo grzechu? God forbid. Żadną miarą. Nay, I had not known sin, but by the law: for I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet. Wcale nie, ja nie wiadomo, grzech, lecz przez prawo: bo nie wiadomo, pożądliwość, z wyjątkiem prawa stwierdził, Ty będziesz nie pożądaj.


Question 114. But can those who are converted to God perfectly keep these commandments? Pytanie 114. Ale może tych którzy są zamieniane na Boga doskonale zachować te przykazania?

Answer: No: but even the holiest men, while in this life, have only a small beginning of this obedience; (a) yet so, that with a sincere resolution they begin to live, not only according to some, but all the commandments of God. Odpowiedź: Nie, ale nawet holiest mężczyzn, podczas gdy w tym życiu, mają tylko małe początku tego posłuszeństwa; (a) jeszcze tak, że ze szczerego rezolucji zaczynają żyć, nie tylko według niektórych, ale wszystkich przykazań Boga. (b)

Footnotes Przypisy

(a) 1 John 1:8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. (a) 1 Jana 1:8 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. 1 John 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. 1 Jana 1:9 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i tylko przebacz nam nasze grzechy, i aby oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. 1 John 1:10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. 1 Jana 1:10 Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Rom.7:14 For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin. Rom.7: 14 Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Rom.7:15 For that which I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I. Eccl.7:20 For there is not a just man upon earth, that doeth good, and sinneth not. Rom.7: 15 za to, co ja mogę pozwolić nie za to, co chciałbym, że nie mogę, ale co ja nienawidzę, że nie Eccl .7:20 I. Na tym nie jest tylko człowiekiem na ziemi, która czyni dobre, i nie grzeszy. 1 Cor.13:9 For we know in part, and we prophesy in part. 1 Cor.13: 9 Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. (b) Rom.7:22 For I delight in the law of God after the inward man: Ps.1:2 But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night. (b) Rom.7: 22 I rozkoszować się prawo Boże od wewnątrz człowieka: Ps.1: 2, ale ma upodobanie w Prawie Pana, w Jego prawa doth on medytować dzień i noc. James 2:10 For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. James 2:10 Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.


Question 115. Why will God then have the ten commandments so strictly preached, since no man in this life can keep them? Pytanie 115. Dlaczego Bóg wtedy dziesięć przykazań, tak ściśle głosił, ponieważ nikt w tym życiu może je zachować?

Answer: First, that all our lifetime we may learn more and more to know (a) our sinful nature, and thus become the more earnest in seeking the remission of sin, and righteousness in Christ; (b) likewise, that we constantly endeavour and pray to God for the grace of the Holy Spirit, that we may become more and more conformable to the image of God, till we arrive at the perfection proposed to us, in a life to come. Odpowiedź: Po pierwsze, że wszystkie nasze życia możemy dowiedzieć się więcej i więcej wiedzieć (a) nasz grzeszny charakter, a tym samym stać się bardziej earnest zwracają się o umorzenie grzech, i sprawiedliwość w Chrystusie, (b) również, że stale dążyć i modlić się do Boga o łaskę Ducha Świętego, które mogą stać się coraz bardziej przymiotnik na obraz Boga, do nas przyjechać na doskonałości proponuje się nam w życiu przyjść. (c)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.3:20 Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin. (a) Rom.3: 20 Dlatego przez czyny z prawem, nie ciałem być uzasadnione w jego oczach: przez prawo jest poznanie grzechu. 1 John 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. 1 Jana 1:9 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i tylko przebacz nam nasze grzechy, i aby oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Ps.32:5 I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. Ps.32: 5 I potwierdził mój grzech tobie, i moje grzechy nigdy nie ukrywał. I said, I will confess my transgressions unto the LORD; and thou forgavest the iniquity of my sin. I said, I wyznam moje przebity Panu, a ty forgavest winy mojego grzechu. Selah. (b) Matt.5:6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. (b) Matt.5: 6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Rom.7:24 O wretched man that I am! Rom.7: 24 wretched O człowieku, że jestem! who shall deliver me from the body of this death? którzy dostarczają do mnie z tego ciała śmierci? Rom.7:25 I thank God through Jesus Christ our Lord. Rom.7: 25 Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin. Tak więc z myślą Ja służyć prawem Bożym, lecz z ciałem prawu grzechu. (c) 1 Cor.9:24 Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? (c) 1 Cor.9: 24 Czyż nie wiecie, że ci, którzy uruchomić w wyścigu uruchomić wszystkie, oprócz jednego, otrzymuje nagrodę? So run, that ye may obtain. Tak więc uruchomić, abyście uzyskać. Philip.3:11 If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Philip.3: 11 dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Philip.3:12 Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Philip.3: 12 tak, jakby nie miałem już osiągnięte, albo były już idealne, ale ja się po tym, gdy I może tego ujęcia, dla którego również Ja zatrzymany w Chrystusie Jezusie. Philip.3:13 Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, Philip.3:14 I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Philip.3: 13 Bracia, ja nie liczą się zatrzymany, ale tego, co robię, zapominając o tych, co są za, i dalej aż do osiągnięcia tych rzeczy, które są przed, Philip.3: 14 I naciśnij na znak dla nagrody na wysokie wzywając Boga w Chrystusie Jezusie.


Of Prayer Modlitwy


(week) 45. (tygodnie) 45. Lord's Day Lord's Day


Question 116. Why is prayer necessary for christians? Pytanie 116. Dlaczego modlitwa jest niezbędne dla chrześcijan?

Answer: Because it is the chief part of thankfulness which God requires of us: (a) and also, because God will give his grace and Holy Spirit to those only, who with sincere desires continually ask them of him, and are thankful for them. Odpowiedź: Ponieważ jest to główny element thankfulness których Bóg wymaga od nas: (a), a także, ponieważ Bóg udziela swojej łaski Ducha Świętego i tylko do tych, którzy ze szczerego pragnienia nieustannie prosić ich o nim, i są wdzięczni za ich . (b)

Footnotes Przypisy

(a) Ps.50:14 Offer unto God thanksgiving; and pay thy vows unto the most High: Ps.50:15 And call upon me in the day of trouble: I will deliver thee, and thou shalt glorify me. (a) Ps.50: 14 Oferta Bogu dziękczynienie; twoje śluby i zapłacić aż do Najwyższego: Ps.50: 15 i wzywać do mnie w dniu niedoli: I wydaje ci się, a będziesz Mnie otoczy chwałą. (b) Matt.7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: Matt.7:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened. (b) Matt.7: 7 Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam: Matt.7: 8 dla każdego, że prosi, otrzymuje, a kto szuka, znalazł; i knocketh mu, że jest ono otwarte. Luke 11:9 And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you. Łukasza 11:9 Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Luke 11:10 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened. Łukasza 11:10 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Luke 11:13 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Łukasza 11:13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dać dobre dary swoim dzieciom: ileż bardziej Ojciec wasz niebieski jest dać im Ducha Świętego, aby poprosić go? 1 Thess.5:17 Pray without ceasing. 1 Thess.5: 17 Módlcie się bez zaprzestania.


Question 117. What are the requisites of that prayer, which is acceptable to God, and which he will hear? Pytanie 117. Jakie są potrzeby tej modlitwy, która jest możliwa do przyjęcia przez Boga, i który będzie rozpoznawał?

Answer: First, that we from the heart pray (a) to the one true God only, who has manifested himself in his word, (b) for all things, he has commanded us to ask of him; (c) secondly, that we rightly and thoroughly know our need and misery, (d) that so we may deeply humble ourselves in the presence of his divine majesty; (e) thirdly, that we be fully persuaded that he, notwithstanding that we are unworthy of it, will, for the sake of Christ our Lord, certainly hear our prayer, (f) as he has promised us in his word. Odpowiedź: Po pierwsze, że z serca modlić (a) do jedynego prawdziwego Boga, którzy nie objawia się w Jego słowo, (b) dla wszystkich rzeczy, on polecił nam go zwrócić, (c) po drugie, że my słusznie i dokładnie wiedzieć, nasze potrzeby i cierpienia, (d) tak, że możemy sobie głęboko pokornym w obecności swego Boskiego majestatu; (e) po trzecie, że jest w pełni przekonany, że, pomimo że jesteśmy niegodne, będzie , Ze względu na Chrystusa, Pana naszego, z pewnością usłyszysz nasze modlitwy, (f) jak On obiecał nam w jego słowa. (g)

Footnotes Przypisy

(a) John 4:24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth. (a) Jana 4:24 Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Ps.145:18 The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. Ps.145: 18 Pan jest blisko do wszystkich tych, którzy Go wzywają, wszystkim, że Go wzywają w prawdzie. (b) Rev.19:10 And I fell at his feet to worship him. (b) Rev.19: 10 I spadł na nogi, aby oddać Mu pokłon. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. I rzekł do mnie: Patrz ty tego nie czynił: "Ja jestem twoim fellowservant, i twoich braci, które mają świadectwo Jezusa: kultu Boga na świadectwo Jezusa jest duch proroctwa. John 4:22 Ye worship ye know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews. Jana 4:22 Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. John 4:23 But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him. Jana 4:23 Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. John 4:24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Jana 4:24 Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. (c) Rom.8:26 Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. (c) Rom.8: 26 Podobnie także Duch helpeth nasze słabości: nie wiemy, co powinniśmy się modlić tak powinniśmy, ale sam Duch czyni wstawiennictwo za nami z groanings, które nie mogą zostać wypowiedziane. 1 John 5:14 And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us: James 1:5 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. 1 Jana 5:14 A to jest pewność, że mamy w nim, że jeśli prosimy o coś według jego woli, słucha nas: James 1:5 Jeżeli którykolwiek z was brak mądrości, niech zapyta Boga, że daje wszystkim ludziom swobodę, a nie upbraideth; i będzie mu. (d) 2 Chron.20:12 O our God, wilt thou not judge them? (d) 2 Chron.20: 12 Boże nasz, ty nie chcesz im ogłosić wyrok? for we have no might against this great company that cometh against us; neither know we what to do: but our eyes are upon thee. dla mamy nie może wobec tego wielkie firmy, która przychodzi przed nami, nie będziemy wiedzieć co robić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie. (e) Ps.2:11 Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling. (e) Ps.2: 11 służenia Panu z bojaźnią i radujcie się z drżeniem. Ps.34:19 Many are the afflictions of the righteous: but the LORD delivereth him out of them all. Ps.34: 19 Liczne są udręk sprawiedliwych, lecz Pan wybawi go z nich wszystkich. Isa.66:2 For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the LORD: but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Isa.66: 2 Dla wszystkich tych rzeczy ma w ręku, i wszystkie te rzeczy zostały, mówi Pan: ale taki człowiek będzie Ja patrzę, nawet mu, że jest słaby, a contrite ducha, a trembleth na moje słowo . (f) Rom.10:14 How then shall they call on him in whom they have not believed? (f) Rom.10: 14 Jak oni następnie połączyć go w którego nie uwierzyli? and how shall they believe in him of whom they have not heard? i jak oni uwierzyli w Tego, którego nie słyszeli? and how shall they hear without a preacher? i jak się ich słuchać bez kaznodziei? James 1:6 But let him ask in faith, nothing wavering. James 1:6 Ale niech zapyta w wierze, nic wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Dla wavereth, że on jest jak fala morza napędzane z wiatrem i tossed. (g) John 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. (g) John 14:13 A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. John 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Jana 14:14 O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. John 16:23 And in that day ye shall ask me nothing. Jana 16:23 I w owym dniu będziecie prosić mnie nic. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, cokolwiek się prosić Ojca w imię moje, dam ci ją. Dan.9:17 Now therefore, O our God, hear the prayer of thy servant, and his supplications, and cause thy face to shine upon thy sanctuary that is desolate, for the Lord's sake. Dan.9: 17 Teraz więc, Boże nasz, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i jego supplications, i spowodować, aby twoja twarz świecą na Twoją świątynię, która jest pustkowiem, dla Pana dobra. Dan.9:18 O my God, incline thine ear, and hear; open thine eyes, and behold our desolations, and the city which is called by thy name: for we do not present our supplications before thee for our righteousnesses, but for thy great mercies. Dan.9: 18 O mój Boże, twoje uszy, i usłyszeć, otworzyć oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto, nad którym wzywano Twego imienia: nie przedstawi nasz supplications przed tobą na naszej righteousnesses, ale dla wielkiego miłosierdzia Twego. (h) Matt.7:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened. (h) Matt.7: 8 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Ps.27:8 When thou saidst, Seek ye my face; my heart said unto thee, Thy face, LORD, will I seek. Ps.27: 8 Kiedy Ty powiedziałaś, Seek wy twarz, moje serce rzekł do ciebie, Twoje oblicze, Panie, będę szukać.


Question 118. What has God commanded us to ask of him? Pytanie 118. Co ma Bóg z nami, aby poprosić go?

Answer: All things necessary for soul and body; (a) which Christ our Lord has comprised in that prayer he himself has taught us. Odpowiedź: Wszystko co niezbędne dla duszy i ciała; (a) Chrystusa, Pana naszego, który składa się w modlitwie, że on sam nas nauczył.

Footnotes Przypisy

(a) James 1:17 Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. (a) James 1:17 Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Matt.6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. Matt.6: 33 Starajcie się naprzód o królestwo / Boga / i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.


Question 119. What are the words of that prayer? Pytanie 119. Jakie są tego słowa modlitwy? (a)

Answer: Our Father which art in heaven, 1 Hallowed be thy name. Odpowiedź: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 1 Hallowed się Twego imienia. 2 Thy kingdom come. 2 pochodzą twoje królestwo. 3 Thy will be done on earth, as it is in heaven. 3 Bądź wola Twoja na ziemi, jak to jest w niebie. 4 Give us this day our daily bread. 4 powszedniego daj nam dzisiaj chleba naszego powszedniego. 5 And forgive us our debts, as we forgive our debtors. 5 i przebacz nam nasze długi, jak nam wybaczyć naszym dłużnikom. 6 And lead us not into temptation, but deliver us from evil. 6 i doprowadzić nas nie ulegli pokusie, ale Deliver Us From Evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Na twoje jest królestwo, i moc, i chwała na wieki. Amen.

Footnotes Przypisy

(a) Matt.6:9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. (a) Matt.6: 9 Po ten sposób więc módlcie się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Hallowed się Twego imienia. Matt.6:10 Thy kingdom come. Matt.6: 10 twoje królestwo przyjść. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Bądź wola Twoja na ziemi, jak to jest w niebie. Matt.6:11 Give us this day our daily bread. Matt.6: 11 powszedniego daj nam dzisiaj chleba naszego powszedniego. Matt.6:12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors. Matt.6: 12 i przebacz nam nasze długi, jak nam wybaczyć naszym dłużnikom. Matt.6:13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Matt.6: 13 i doprowadzić nas nie ulegli pokusie, ale Deliver Us From Evil: Na twoje jest królestwo, i moc, i chwała na wieki. Amen. Luke 11:2 And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Łukasza 11:2 A On rzekł do nich: Kiedy się modlić, znaczy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Hallowed się Twego imienia. Thy kingdom come. Twoje królestwo przyjść. Thy will be done, as in heaven, so in earth. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Luke 11:3 Give us day by day our daily bread. Łukasza 11:3 Daj nam codziennie chleba naszego powszedniego. Luke 11:4 And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. Łukasza 11:4 i przebacz nam nasze grzechy, bo my również wybaczyć, że każdy z nas jest zadłużonych. And lead us not into temptation; but deliver us from evil. I prowadzić nas nie ulegli pokusie, ale Deliver Us From Evil.


(week) 46. (tygodnie) 46. Lord's Day Lord's Day


Question 120. Why has Christ commanded us to address God thus: "Our Father"? Pytanie 120. Dlaczego Chrystus polecił nam adres do Boga: "Ojcze nasz"?

Answer: That immediately, in the very beginning of our prayer, he might excite in us a childlike reverence for, and confidence in God, which are the foundation of our prayer: namely, that God is become our Father in Christ, and will much less deny us what we ask of him in true faith, than our parents will refuse us earthly things. Odpowiedź: To od razu, na samym początku naszej modlitwy, on może pobudzać w nas dziecięcą szacunkiem dla Boga i zaufanie, które są podstawą naszej modlitwy: a mianowicie, że Bóg jest naszym Ojcem staje się w Chrystusie, i będzie o wiele mniej odmówić nam, co mamy prosić o nim w prawdziwej wiary, niż nasi rodzice odmawiają nam rzeczy ziemskich. (a)

Footnotes Przypisy

(a) Matt.7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? (a) Matt.7: 9 Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Matt.7:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent? Matt.7: 10 Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Matt.7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Matt.7: 11 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, aby dać dobre rzeczy tym, którzy Go proszą Luke 11:11 If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Łukasza 11:11 Jeśli syn prosi o chleb, że którykolwiek z was jest ojcem, czy poda mu kamień? or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? lub jeśli on zwrócić się do ryb, będzie on na ryby poda mu węża? Luke 11:12 Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? Łukasza 11:12 Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Luke 11:13 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Łukasza 11:13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dać dobre dary swoim dzieciom: ileż bardziej Ojciec wasz niebieski jest dać im Ducha Świętego, aby poprosić go?


Question 121. Why is it here added, "Which art in heaven"? Pytanie 121. Dlaczego jest tutaj dodaje, "Który jesteś w niebie"?

Answer: Lest we should form any earthly conceptions of God's heavenly majesty, (a) and that we may expect from his almighty power all things necessary for soul and body. Odpowiedź: abyśmy nie powinno stanowić żadnych ziemskiej koncepcje Boga niebieskiego majestatu, (a) i że możemy się spodziewać z jego potężne siły wszystkie rzeczy niezbędne dla duszy i ciała. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Jer.23:23 Am I a God at hand, saith the LORD, and not a God afar off? (a) Jer.23: 23 Am I a Bóg w rękę, mówi Pan, a nie Bóg afar off? Jer.23:24 Can any hide himself in secret places that I shall not see him? Jer.23: 24 Czy każdy ukryć w zakamarkach, że ja nie widzę go? saith the LORD. mówi Pan. Do not I fill heaven and earth? Czy Ja nie wypełniam nieba i ziemi? saith the LORD. mówi Pan. Acts 17:24 God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands; Acts 17:25 Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things; Acts 17:27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us: (b) Rom.10:12 For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Dz 17:24, że Bóg uczynił świat i wszystko w nim, widząc, że jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką uczyniony, Dz 17:25 Ani jest czczony w rękach mężczyzn, jak gdyby on wszelkie potrzebne rzeczy, skoro On daje wszystkim życie i oddech, i wszystko; Dz 17:27, że powinny one dążyć do Pana, jeżeli haply mogą czuć się po nim i go odnaleźć, choć nie jest daleko od każdego z nas: (b ) Rom.10: 12 Nie ma różnicy między Żydem i Grecki: do tego samego Pana nad wszystkimi jest bogaty, że aż wszyscy Go wzywają.


(week) 47. (tygodnie) 47. Lord's Day Lord's Day


Question 122. Which is the first petition? Pytanie 122. Które jest pierwsze petycji?

Answer: "Hallowed be thy name"; that is, grant us, first, rightly to know thee, (a) and to sanctify, glorify and praise thee, (b) in all thy works, in which thy power, wisdom, goodness, justice, mercy and truth, are clearly displayed; and further also, that we may so order and direct our whole lives, our thoughts, words and actions, that thy name may never be blasphemed, but rather honoured and praised on our account. Odpowiedź: "Hallowed być Twoje imię"; że jest udzielić nam, po pierwsze, słusznie wiedzieć ci, (a) i uświęca, wychwala cię i chwałę, (b) we wszystkich twoich utworów, w których twoja moc, mądrość, dobroć , Sprawiedliwości, miłosierdzia i prawdy, są widoczne, a ponadto również, że możemy tak celu bezpośredniego i całego naszego życia, nasze myśli, słowa i działania, że twoje nazwisko nie może być bluźniono, lecz zaszczycony i pochwalił na nasze konto. (c)

Footnotes Przypisy

(a) John 17:3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. (a) Jana 17:3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jer.9:24 But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the LORD which exercise lovingkindness, judgment, and righteousness, in the earth: for in these things I delight, saith the LORD. Jer.9: 24 Ale niech glorieth chwała w tym, że rozumie i zna mnie, że Ja jestem Pan, który wykonuje lovingkindness, wyrok, i sprawiedliwość, na ziemi: w tych rzeczach delight, mówi Pan. Jer.31:33 But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel; After those days, saith the LORD, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people. Jer.31: 33 Ale jest to, które zawrę z domem Izrael, po tych dniach, mówi Pan, ja kładę moje prawa w ich wewnętrznych części i zapisać go w ich sercach, i będzie ich Bóg, a oni będą moim ludem. Jer.31:34 And they shall teach no more every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the LORD: for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the LORD: for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Jer.31: 34 i oni uczyć się nie więcej bliźniego każdego człowieka, każdego człowieka i jego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy Mnie poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan: bo będzie ich odpuszczać grzechy, i będę ich grzech nie pamiętam więcej. Matt.16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Matt.16: 17 A Jezus odpowiedział i rzekł do niego: Błogosławiony jesteś, Szymonie Barjona: Albowiem ciało i krew nie objawiły ona bowiem dla ciebie, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. James 1:5 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. James 1:5 Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma. Ps.119:105 Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ps.119: 105 Twoje słowo jest światło dla mego stóp, a światło ku mojej ścieżce. (b) Ps.119:137 Righteous art thou, O LORD, and upright are thy judgments. (b) Ps.119: 137 Sprawiedliwy Ty, Panie, i Twego wyroki są w pozycji pionowej. Luke 1:46 And Mary said, My soul doth magnify the Lord, Luke 1:47 And my spirit hath rejoiced in God my Saviour. Łukasza 1:46 Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, Łukasza 1:47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Luke 1:68 Blessed be the Lord God of Israel; for he hath visited and redeemed his people, Luke 1:69 And hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David; Rom.11:33 O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! Łukasza 1:68 Niech będzie błogosławiony Pan Bóg Izrael;, bo odwiedziła lud swój i wyzwolił go, Łukasza 1:69 i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: Rom.11: 33 O głębokości bogactw, zarówno w stosunku do mądrości i wiedzy Boga! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out! jak niezbadane są Jego wyroki i sposoby jego ostatnie stwierdzenie! Rom.11:34 For who hath known the mind of the Lord? Rom.11: 34 Na którzy bowiem poznał myśl Pana? or who hath been his counsellor? lub którzy On był jego doradcą? Rom.11:35 Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again? Rom.11: 35 lub którzy po raz pierwszy bowiem zwrócić na niego, i on jest zaplacone do niego ponownie? Rom.11:36 For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Rom.11: 36, z Nim i przez Niego i dla Niego jest wszystko: któremu chwała na wieki. Amen. (c) Ps.71:8 Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day. (c) Ps.71: 8 Niech moje usta być wypełniona twoja chwałę i cześć, twój cały dzień. Ps.115:1 Not unto us, O LORD, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth's sake. Ps.115: 1 Nie nam, Panie, nie nam, ale ku chwale Twego imienia podać, do twego miłosierdzia, i dla twojego dobra, prawdy.


(week) 48. (tygodnie) 48. Lord's Day Lord's Day


Question 123. Which is the second petition? Pytanie 123. Drugą co do petycji?

Answer: "Thy kingdom come"; that is, rule us so by thy word and Spirit, that we may submit ourselves more and more to thee; (a) preserve and increase thy church; (b) destroy the works of the devil, and all violence which would exalt itself against thee; and also all wicked counsels devised against thy holy word; (c) till the full perfection of thy kingdom take place, (d) wherein thou shalt be all in all. Odpowiedź: "niech przyjdzie Twoje królestwo!", Jest to zasada, tak przez nas twoje słowo i Ducha Świętego, abyśmy mogli przedstawić się coraz bardziej do ciebie; (a) chronić oraz wzrost twój kościół, (b) zniszczyć dzieła diabła, i wszystkie sławiące przemoc, które się przed tobą, a także wszystkich grzeszników rad opracowane przed twoje święte słowa; (c) do pełnej doskonałości twego królestwa mieć miejsce, (d) gdzie będziesz wszystkim we wszystkich. (e)

Footnotes Przypisy

(a) Matt.6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. (a) Matt.6: 33 Starajcie się naprzód o królestwo / Boga / i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Ps.119:5 O that my ways were directed to keep thy statutes! Ps.119: 5 O, że moje drogi były skierowane do utrzymania twój statut! Ps.143:10 Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness. Ps.143: 10 Naucz mnie abym spełniał wolę Twoją, bo Ty jesteś moim Bogiem: jest duch twój dobry; doprowadzić mnie do ziemi uczciwości. (b) Ps.51:18 Do good in thy good pleasure unto Zion: build thou the walls of Jerusalem. (b) Ps.51: 18 czynić dobro w twoim upodobaniem aż do Syjonu: Ty budować mury Jerozolima. Ps.122:6 Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee. Ps.122: 6 Módlcie się za pokój Jerozolima: będą prosperować, że miłość cię. Ps.122:7 Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces. Ps.122: 7 Pokój niech będzie w twoich murach, i dobrobytu w twoich pałacach. Ps.122:8 For my brethren and companions' sakes, I will now say, Peace be within thee. Ps.122: 8 dla moich braci i towarzyszy "wzgląd, będę teraz powiedzieć, Pokój w tobie. Ps.122:9 Because of the house of the LORD our God I will seek thy good. Ps.122: 9 Ze względu na dom Pana, Boga naszego, będę szukać twego dobra. (c) 1 John 3:8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. (c) 1 Jana 3:8 Kto popełnia grzech, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł grzeszy od początku. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. W tym celu Syn Boży objawił, że on może zniszczyć dzieła diabła. Rom.16:20 And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. Rom.16: 20 A Bóg pokoju będzie bruise szatana pod waszymi stopami wkrótce. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. (d) Rev.22:17 And the Spirit and the bride say, Come. (d) Rev.22: 17 A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź. And let him that heareth say, Come. I niech powie, że słucha, Chodź. And let him that is athirst come. I niech mu, że jest athirst pochodzą. And whosoever will, let him take the water of life freely. A kto chce, niech podejmie wody życia darmo. Rev.22:20 He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Rev.22: 20 On, który świadczy o tych rzeczach mówi: Na pewno wrócę szybko. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Nawet tak, Przyjdź, Panie Jezu. Rom.8:22 For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Rom.8: 22 Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Rom.8:23 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Rom.8: 23 i nie tylko oni, ale my również, które pierwociny Ducha, nawet sami jęczeć w sobie, czekając na przyjęcie, na dowcip, odkupienia naszego ciała. (e) 1 Cor.15:28 And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. (e) 1 Cor.15: 28 A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.


(week) 49. (tygodnie) 49. Lord's Day Lord's Day


Question 124. Which is the third petition? Pytanie 124. Jaka jest trzecia petycji?

Answer: "Thy will be done on earth as it is in heaven"; that is, grant that we and all men may renounce our own will, (a) and without murmuring obey thy will, which is only good; (b) that every one may attend to, and perform the duties of his station and calling, (c) as willingly and faithfully as the angels do in heaven. Odpowiedź: "Bądź wola Twoja na ziemi, jak to jest w niebie", jest to przyznać, że my i wszyscy ludzie maja zrzeczenia się własnej woli (a) i bez mruczenia będzie słuchał twego, który jest tylko dobry, (b) każdy może uczestniczyć, i wykonuje obowiązki jego stacji i rozmów, (c), jak chętnie i wiernie, jak to aniołowie w niebie. (d)

Footnotes Przypisy

(a) Matt.16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. (a) Matt.16: 24 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Tit.2:11 For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Tit.2:12 Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world; (b) Luke 22:42 Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done. Tit.2: 11 Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom Tit.2: 12 i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, ( b) Łukasza 22:42 mówiąc: Ojcze, jeśli ty być skłonny, usunąć ten kielich ode mnie: Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Eph.5:10 Proving what is acceptable unto the Lord. Eph.5: 10 Badajcie, co jest miłe Panu. Rom.12:2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God. Rom.12: 2 i nie jest zgodny z tym świat, ale wy być przekształcone przez odnawiające umysłu, abyście się okazać, że to, co jest dobre, i do zaakceptowania, i doskonały, woli Bożej. (c) 1 Cor.7:24 Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God. (c) 1 Cor.7: 24 Bracia, niech przeto każdy trwa u Boga w takim stanie, w jakim został powołany. (d) Ps.103:20 Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. (d) Ps.103: 20 Błogosławcie Pana, wy, jego aniołowie, że program Excel w siłę, że to Jego przykazań, i wysłuchaj głosu aż do jego słowo. Ps.103:21 Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure. Ps.103: 21 Błogosławcie Pana, wy, wy wszyscy jego wojska; wy jego ministrów, że to jego przyjemność.


(week) 50. (tygodnie) 50. Lord's Day Lord's Day


Question 125. Which is the fourth petition? Pytanie 125. Jaka jest czwartym petycji?

Answer: "Give us this day our daily bread"; that is, be pleased to provide us with all things necessary for the body, (a) that we may thereby acknowledge thee to be the only fountain of all good, (b) and that neither our care nor industry, nor even thy gifts, can profit us without thy blessing; (c) and therefore that we may withdraw our trust from all creatures, and place it alone in thee. Odpowiedź: "Daj nam dzisiaj chleba naszego powszedniego", to znaczy, być zadowoleni dostarczyć nam wszystkie rzeczy niezbędne do ciała, (a), że możemy w ten sposób potwierdzić ci się tylko źródłem wszystkich dobrych, (b) i że ani przemysł, ani naszego zdrowia, ani nawet twoje prezenty, może twój zysk nas bez błogosławieństwa; (c) iw związku z tym, że może wycofać się z naszego zaufania wszystkich stworzeń, i umieścić go sama w tobie. (d)

Footnotes Przypisy

(a) Ps.104:27 These wait all upon thee; that thou mayest give them their meat in due season. (a) Ps.104: 27 Te wszystkie czekać na ciebie, abyś im z powodu ich mięsa w sezonie. Ps.104:28 That thou givest them they gather: thou openest thine hand, they are filled with good. Ps.104: 28 To ty dajesz je zbierać: Ty openest rękę, są one wypełnione dobre. Ps.145:15 The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season. Ps.145: 15 oczy wszystkich czekać na ciebie, a ty dajesz im mięso w odpowiednim sezonie. Ps.145:16 Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing. Ps.145: 16 Ty openest rękę, a satisfiest pragnienie każdego żyjących. Matt.6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Matt.6: 25 Dlatego powiadam wam: Weź nie myśli o swoje życie, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o swoje ciało, czym macie się przyodziać. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Czy życie nie więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Matt.6:26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Matt.6: 26 Oto ptaki powietrzne, bo nie siał, ani nie zbierać, gromadzić ani do stodoły, lecz Ojciec wasz niebieski je żywi. Are ye not much better than they? Czy wy nie wiele lepiej niż oni? (b) James 1:17 Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. (b) James 1:17 Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Acts 14:17 Nevertheless he left not himself without witness, in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. Akty 14:17 jednak nie wyjechał sam, bez świadków, że uczynił dobrze, i dał nam deszcz z nieba i owocne sezony, wypełniając nasze serca z jedzeniem i radości. Acts 17:27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us: Acts 17:28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring. Dz 17:27, że powinny one dążyć do Pana, jeżeli haply mogą czuć się po nim i go odnaleźć, choć nie jest daleko od każdego z nas: Dz 17:28 W Nim żyjemy, i przenieść, a nasze jest, jak również niektórych własnych poetów powiedziałem, bo są również jego potomstwo. (c) 1 Cor.15:58 Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord. (c) 1 Cor.15: 58 Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. Deut.8:3 And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the LORD doth man live. Deut.8: 3 A on upokorzyli ciebie, i poniosły cię głód, żywił cię manną, której ty nie knewest, nie wiedzieć twoich przodków, że on może uczynić cię doth wiedzieć, że człowiek nie tylko chlebem żyć, ale przez każde słowo, które pochodzi z ust Pana doth ludzi. Ps.37:3 Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Ps.37: 3 zaufania w Panu, i czynili dobre, więc będziesz mieszkać w kraju, zaprawdę będziesz być karmione. Ps.37:4 Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart. Ps.37: 4 Delight siebie również w Pana, a On da ci tego pragnienia serca. Ps.37:5 Commit thy way unto the LORD; trust also in him; and he shall bring it to pass. Ps.37: 5 Zobowiązanie twój sposób dla Pana; także zaufanie w nim, a on przyniesie je przekazać. Ps.37:16 A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. Ps.37: 16 A little że prawy człowiek bowiem jest lepsze niż bogactwo wielu grzeszników. Ps.127:1 <<A Song of degrees for Solomon.>> Except the LORD build the house, they labour in vain that build it: except the LORD keep the city, the watchman waketh but in vain. Ps.127: 1 <<A Pieśń stopni na Solomon.>> O Pan budować domu, pracy, na próżno, że go zbudować: z wyjątkiem Pana zachować miasta, stróża waketh, ale na próżno. Ps.127:2 It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows: for so he giveth his beloved sleep. Ps.127: 2 Jest na próżno można prowadzić na początku, aż do późnego siedzieć, jeść chleb boleści: tak on daje swojej ukochanej snu. (d) Ps.55:23 But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction: bloody and deceitful men shall not live out half their days; but I will trust in thee. (d) Ps.55: 23 Ale Ty, Boże, będziesz je w dół do pit zniszczenia: krwawy i oszukańcze mężczyzn nie mieszkają na pół ich dzień, ale będę w tobie zaufanie. Ps.62:11 God hath spoken once; twice have I heard this; that power belongeth unto God. Ps.62: 11 Bóg zna raz, dwa razy usłyszałem mieć taki, aby moc nalezy do Boga. Ps.146:3 Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help. Ps.146: 3 nie Umieść swoje zaufanie książąt, ani syn człowieczy, w którym nie ma pomocy. Jer.17:5 Thus saith the LORD; Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the LORD. Jer.17: 5 To mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jer.17:7 Blessed is the man that trusteth in the LORD, and whose hope the LORD is. Jer.17: 7 Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją.


(week) 51. (tygodnie) 51. Lord's Day Lord's Day


Question 126. Which is the fifth petition? Pytanie 126. Jaka jest piątym petycji?

Answer: "And forgive us our debts as we forgive our debtors"; that is, be pleased for the sake of Christ's blood, not to impute to us poor sinners, our transgressions, nor that depravity, which always cleaves to us; (a) even as we feel this evidence of thy grace in us, that it is our firm resolution from the heart to forgive our neighbour. Odpowiedź: "I odpuść nam nasze długi, przebacz nam nasze dłużników", czyli być zadowolony ze względu na krew Chrystusa, nie posądza do nas biednych grzeszników, nasze przestępstwa, ani że depravity, które zawsze cleaves do nas (a ) Nawet jak czujemy tego dowody w twoje łaski nam, że nasza firma rezolucję z serca do odpuszczania naszym sąsiadem. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Ps.51:1 <<To the chief Musician, A Psalm of David, when Nathan the prophet came unto him, after he had gone in to Bathsheba.>> Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions. (a) Ps.51: 1 <<To głównego Musician, A Psalm z David, gdy prorok Natan przyszedł aż po him, miał zniknąć w Bathsheba.>> zmiłuj się nade mną, Boże, według twego lovingkindness : Zgodnie aż do mnóstwa twoich ofert wytracenia miłosierdzia mojego przestępstwa. Ps.51:2 Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. Ps.51: 2 Umyć dokładnie do mnie z kopalni winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Ps.51:3 For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me. Ps.51: 3 I potwierdza moje przestępstwa i grzech mój jest zawsze przede mną. Ps.51:4 Against thee, thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight: that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Ps.51: 4 przeciw tobie, tylko tobie, zgrzeszyłem, i to zło w twoich oczach: że ty mightest być uzasadnione, gdy ty speakest, i być jasne, kiedy ty osądzasz. Ps.51:5 Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me. Ps.51: 5 Oto shapen w nieprawość, a grzech nie w mojej matki do mnie wyobrazić. Ps.51:6 Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Ps.51: 6 Oto ty desirest prawdy w wewnętrznych części i ukryty w części będziesz mnie poznać mądrość. Ps.51:7 Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow. Ps.51: 7 oczyszczenie mnie z hyssop, i są czyste: zmywanie Mnie, a Ja się bielszy od śniegu. Ps.143:2 And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified. Ps.143: 2 i nie wchodzi w wyroku z Twojego sługi: w twoich oczach nie ma życia człowieka jest uzasadnione. 1 John 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. 1 Jana 2:1 Moje dzieci, te rzeczy pisać Ja wam, abyście nie grzech. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 1 John 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. A jeśli ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego: 1 Jana 2:2, a On jest przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świat. Rom.8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Rom.8: 1 Istnieje zatem obecnie nie potępienie dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie chodzą po ciele, ale od Ducha Świętego. (b) Matt.6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you: Matt.6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. (b) Matt.6: 14 Jeśli bowiem odpuszczania grzechów swoich ludzi, Ojciec wasz niebieski będzie również wam: Matt.6: 15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.


(week) 52. (tygodnie) 52. Lord's Day Lord's Day


Question 127. Which is the sixth petition? Pytanie 127. Jaka jest szóstym petycji?

Answer: "And lead us not into temptation, but deliver us from evil"; that is, since we are so weak in ourselves, that we cannot stand a moment; (a) and besides this, since our mortal enemies, the devil, (b) the world, (c) and our own flesh, (d) cease not to assault us, do thou therefore preserve and strengthen us by the power of thy Holy Spirit, that we may not be overcome in this spiritual warfare, (e) but constantly and strenuously may resist our foes, till at last we obtain a complete victory. Odpowiedź: "i prowadzą nas nie ulegli pokusie, ale Deliver Us From Evil", to znaczy, że jesteśmy tak słabe w sobie, że nie możemy stanąć chwilę (a) i oprócz tego, ponieważ naszym śmiertelnym wrogom, diabeł, (b) świat, (c) i naszego własnego ciała, (d) nie przestają nas do ataku, nie będziesz więc zachować i wzmocnić nas przez moc Ducha Twego Świętego, że nie mogą być przezwyciężone w tej duchowej działań wojennych ( e), ale stale i strenuously odporne na naszych wrogów maja, az w końcu mamy uzyskać kompletne zwycięstwo. (f)

Footnotes Przypisy

(a) John 15:5 I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing. (a) Jana 15:5 Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami: Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, tym samym wyprowadza wiele owoców: dla mnie bez wy nic nie może zrobić. Ps.103:14 For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust. Ps.103: 14 On zna nasze ramki; on pamietal, że jesteśmy kurzu. (b) 1 Pet.5:8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: Eph.6:12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. (b) 1 Pet.5: 8 Bądźcie trzeźwi, być czujnym, bo w Twoim wrogiem diabła, jak ryk lwa, chodzi o, szukając kogo może on zjada: Eph.6: 12 dla nas wrestle nie przed ciałem i krwią, ale przed księstw, przeciw Władzom, przeciw władców ciemności tego świat, przeciw duchowym na wyżynach niegodziwości. (c) John 15:19 If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. (c) John 15:19 Gdybyście byli na świat, świat by was kochał jako swoją własną, ale ponieważ wy nie są w świat, ale Ja was wybrałem się na świat, dlatego świat was nienawidzi. (d) Rom.7:23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. (d) Rom.7: 23 W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Gal.5:17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would. Gal.5: 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. (e) Matt.26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. (e) Matt.26: 41 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Mark 13:33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is. Mark 13:33 Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. (f) 1 Thess.3:13 To the end he may stablish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. (f) 1 Thess.3: 13 aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. 1 Thess.5:23 And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. 1 Thess.5: 23 Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.


Question 128. How dost thou conclude thy prayer? Pytanie 128. Czy ty Jak zawrzeć twoje modlitwy?

Answer: "For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever"; that is, all these we ask of thee, because thou, being our King and almighty, art willing and able to give us all good; (a) and all this we pray for, that thereby not we, but thy holy name, may be glorified for ever. Odpowiedź: "Na twoje jest królestwo, i moc, i chwała, na zawsze", czyli tych wszystkich prosić o ciebie, bo ty, jako naszego Króla i wszechmogący, sztuki chętnych i zdolnych do nas wszystkie dobra; ( a) i tym wszystkim modlimy się, że tym samym nie mamy, ale twoje święte imię, może być uwielbiony na wieki. (b)

Footnotes Przypisy

(a) Rom.10:11 For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed. (a) Rom.10: 11 Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Rom.10:12 For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Rom.10: 12 Nie ma różnicy między Żydem i Grecki: do tego samego Pana nad wszystkimi jest bogaty, że aż wszyscy Go wzywają. 2 Pet.2:9 The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished: (b) John 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 2 Pet.2: 9 to wie Pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia, niesprawiedliwych zaś jak zachować na ukaranie w dzień sądu, (b) Jana 14:13 A co będziecie prosić w imię moje, które będą Zrobić, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. Jer.33:8 And I will cleanse them from all their iniquity, whereby they have sinned against me; and I will pardon all their iniquities, whereby they have sinned, and whereby they have transgressed against me. Jer.33: 8 Oczyszczę ich ze wszystkich grzechów, jakimi wykroczyli przeciw Mnie, i odpuszczę wszystkie ich występi, którymi zgrzeszyli przeciw Mnie i wypowiedzieli Mi posłuszeństwo. Jer.33:9 And it shall be to me a name of joy, a praise and an honour before all the nations of the earth, which shall hear all the good that I do unto them: and they shall fear and tremble for all the goodness and for all the prosperity that I procure unto it. Jer.33: 9 I to jest dla mnie nazwa radość, chwałę i cześć, zanim wszystkie narody ziemi, które usłyszą wszystkie dobre, że robię im: a oni się strachu drżeć i dla wszystkich dobroć i dobrobytu dla wszystkich, że zakupią do niego. Ps.115:1 Not unto us, O LORD, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth's sake. Ps.115: 1 Nie nam, Panie, nie nam, ale ku chwale Twego imienia podać, do twego miłosierdzia, i dla twojego dobra, prawdy.


Question 129. What does the word "Amen" signify? Pytanie 129. Co oznacza słowo "Amen" oznacza?

Answer: "Amen" signifies, it shall truly and certainly be: for my prayer is more assuredly heard of God, than I feel in my heart that I desire these things of him. Odpowiedź: "Amen" oznacza, to naprawdę i na pewno: moja modlitwa jest z pewnoscia bardziej usłyszał Boga, niż czuję w moim sercu, że pragnę go z tych rzeczy. (a)

Footnotes Przypisy

(a) 2 Cor.1:20 For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us. (a) 2 Cor.1: 20 dla wszystkich obietnic Bożych, w Nim są tak, w Nim i Amen, ku chwale Bożej przez nas. 2 Tim.2:13 If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself. 2 Tim.2: 13 Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.

End of the Catechism Koniec Katechizm

Also, see: Także, zobaczyć:
Heidelberg Catechism Heidelberg Katechizm


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest