The Protevangelium of James W Protevangelium Jakuba

Protevangelium Jacobi Protevangelium Jacobi

Protoevangelium Jacobi Protoevangelium Jacobi

Infancy Gospel of James Niepełnoletnich Ewangelia Jakuba

General Information Informacje ogólne

From The Apocryphal New Testament - translated by MR James - 1924 Dziękujemy! From The New Testament - przekład MR James - 1924

Origen mentions the Book of James (and the Gospel of Peter) as stating that the 'brethren of the Lord' were sons of Joseph by a former wife. Orygenes wspomina Księgi James (i Ewangelia Piotra), stwierdzając, że "braci Pana" byli synami Józefa przez byłego żonę. This is the first mention of it, and shows us that the book is as old as the second century. Jest to pierwsza wzmianka o niej, i pokazuje nam, że książka jest stara jak drugiego wieku. To collect later references to it is unnecessary. Aby gromadzić Odniesienia później do niego jest niepotrzebne.

It is generally agreed that the story of the death of Zacharias (chs. xxii-xxiv) does not properly belong to the text. Jest to na ogół zgodzili się, że historia śmierci Zachariasza (chs. xxii-xxiv) nie należą do właściwego tekstu. Origen and other early writers give a different account of the cause of His death: it was, they say, because, after the Nativity, he still allowed Mary to take her place among the virgins in the Temple. Orygenesa i innych pisarzy wczesnego podać inny rachunek przyczyną jego śmierci był on, oni mówia, ponieważ, po Narodzenia, on nadal dozwolone Maryja do podjęcia jej miejsce wśród dziewic w świątyni.

Difficulty is also caused by the sudden introduction of Joseph as the narrator in ch. Trudności są również spowodowane przez nagłe wprowadzenie Józefa jako narrator w rozdz. xviii. XVIII. 2 sqq. 2 sqq. We cannot be sure whether this means that a fragment of a 'Joseph-apocryphon' has been introduced at this point; or, if so, how far it extends. Nie możemy być pewni, czy oznacza to, że fragment "Joseph-apocryphon" została wprowadzona w tym momencie, lub, jeśli tak, jak dalece różni się rozszerza. We are sure, from a sentence of Clement of Alexandria, that some story of a midwife being present at the Nativity was current in the second century. Jesteśmy pewni, ze zdanie Klemens Aleksandria, że niektóre historia położnej obecność przy Narodzenia było obecnych w drugim wieku.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
We have the book in the original Greek and in several oriental versions, the oldest of which is the Syriac. Mamy książki w oryginalnym Grecki i orientalne w kilku wersjach, z których najstarsze to Syryjski. But, oddly enough, there is no Latin version. Ale dziwnie mało, nie ma łacina wersji. The matter is found in an expanded and altered form in the 'Gospel of Pseudo-Matthew', but we have yet to find an old Latin translation of the present text. Sprawa znajduje się w rozszerzonej i zmienionej formie w "Ewangelia Pseudo-Mateusza", ale musimy jeszcze znaleźć na stara łacina tłumaczenie niniejszego tekstu. Such a thing seems to have existed, for a book identifiable with ours is condemned in the Gelasian Decree. Takie rzeczy wydaje się istnieć, książki rozpoznawalne z naszej skazany w Gelasian dekret.

In the early chapters the Old Testament is extensively drawn upon, and imitated; but the author is not familiar with Jewish life or usages. W pierwszych rozdziałach Starego Testamentu jest wystawione na szeroko, i naśladować, ale autor nie jest zaznajomiony z żydowskiego życia lub zwyczajami.

The best recent edition of this book is a French one, by Amann. Najlepszym ostatnie wydanie tej książki jest Francuski, przez Amann. There is as yet no really critical edition of the text, in which all manuscripts and versions are made use of. Nie ma jeszcze żadnych naprawdę krytyczna edycja tekstu, w którym wszystkie rękopisy i wersje są wykorzystane. I follow Tischendorf's in the main. Ja Tischendorf's w głównym.


The Protevangelium of James W Protevangelium Jakuba

Text Tekst

Chapter I. Rozdział I.

1 In the histories of the twelve tribes of Israel it is written that there was one Ioacim, exceeding rich: and he offered his gifts twofold, saying: That which is of my superfluity shall be for the whole people, and that which is for my forgiveness shall be for the Lord, for a propitiation unto me. 1 w historii dwanaście pokoleń Izrael jest napisane, że był jednym Ioacim, przekraczającej bogate i złożył swoje dary dwojaki, mówiąc: To, co jest moim superfluity jest dla całego narodu, i to, co jest dla mojej przebaczenie jest dla Pana, dla propitiation mi.

2 Now the great day of the Lord drew nigh and the children of Israel offered their gifts. 2 teraz wielki dzień Pana zwrócił noc i dzieci Izrael oferuje swoje dary. And Reuben stood over against him saying: It is not lawful for thee to offer thy gifts first,-forasmuch as thou hast gotten no seed in Israel. A Rubena stanął przed nim mówiąc: Nie wolno ci zaoferować twoje pierwsze dary,-forasmuch jak Ty nie dotarłeś do materiału siewnego w Izrael.

3 And Ioacim was sore grieved, and went unto the record of the twelve tribes of the people, saying: I will look upon the record of the twelve tribes of Israel, whether I only have not gotten seed in Israel. 3 i Ioacim był ból martwią, i udał się aż do rejestru dwanaście pokoleń ludzi, mówiąc: I będzie wyglądać na zapis dwunastu pokoleń Izrael, czy tylko ja nie dotarłeś do materiału siewnego w Izrael. And he searched, and found concerning all the righteous that they had raised up seed in Israel. Potem wyszukiwali, i stwierdziliśmy, dotyczące wszystkich prawych, że podniesione do materiału siewnego w Izrael. And he remembered the patriarch Abraham, how in the last days God gave him a son, even Isaac. A on sobie patriarcha Abraham, jak w ostatnich dniach Bóg dał mu syna, Izaaka.

4 And Ioacim was sore grieved, and showed not himself to his wife, but betook himself into the wilderness, and pitched his tent there, and fasted forty days and forty nights, saying within himself: I will not go down either for meat or for drink until the Lord my God visit me, and my prayer shall be unto me meat and drink. 4 i Ioacim był ból martwią, a nie wykazał się do swojej żony, ale betook się na pustynię, i rozbił swój namiot tam, i pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, mówił sam do siebie: Nie będę zejść albo dla mięsa lub dla pić, dopóki Pan Bóg mój mnie odwiedzić, a modlitwa moja jest mi mięso i pić.

Chapter II. Rozdział II.

1 Now his wife Anna lamented with two lamentations, and bewailed herself with two bewailings, saying: I will bewail my widowhood, and I will bewail my childlessness. 1 teraz jego żona Anna ubolewanie z dwoma Lamentations i bewailed sama z dwoma bewailings, mówiąc: Ja bewail mojego wdowieństwa, i będę bewail moje dzieci.

2 And the great day of the Lord drew nigh, and Judith her handmaid said unto her: How long humblest thou thy soul? 2 i wielki dzień Pana zwrócił noc, Judith i jej służebnica rzekł do Niej: Jak długo humblest ty twoja dusza? The great day of the Lord hath come, and it is not lawful for thee to mourn: but take this headband, which the mistress of my work gave me, and it is not lawful for me to put it on, forasmuch as I am an handmaid, and it hath a mark of royalty. Wielki dzień Pan przychodzi, i to nie wolno ci smutni, lecz wziąć to opaska, którą pani mojej pracy dał mi, i to nie wolno mi je, jak forasmuch Jestem służebnica, i to bowiem znak licencyjnej. And Anna said: Get thee from me. I Anny powiedział: Idź ode mnie. Lo! ! I have done nothing (or I will not do so) and the Lord hath greatly humbled me: peradventure one gave it to thee in subtlety, and thou art come to make me partaker in thy sin. Ja uczyniłem nic (lub nie chcę to zrobić) i Pan mnie bardzo upokorzeni: peradventure jeden oddał go do ciebie w subtelności, a ty się do mnie uczestnik w twój grzech. And Judith said: How shall I curse thee, seeing the Lord hath shut up thy womb, to give thee no fruit in Israel? A Judith powiedział: Jak mam cię byś, skoro Pan zamknął twego łona, nie da ci owoców w Izrael?

3 And Anna was sore grieved [and mourned with a great mourning because she was reproached by all the tribes of Israel. 3 i Anny był ból martwią [żałobę i wielki smutek z powodu była reproached przez wszystkie pokolenia Izrael. And coming to herself she said: What shall I do? I sprowadzanego do siebie powiedziała: Co mam zrobić? I will pray with weeping unto the Lord my God that he visit me]. Będę się modlił z płaczem ku Panu, Bogu mojemu, że wizyta mnie]. And she put off her mourning garments and cleansed (or adorned) her head and put on her bridal garments: and about the ninth hour she went down into the garden to walk there. A ona zdejmie jej szaty żałoby i oczyszczone (lub zdobione) głową i umieścić na niej suknie ślubne szaty, a około godziny dziewiątej zeszła do ogrodu, aby tam chodzić. And she saw a laurel-tree and sat down underneath it and besought the Lord saying: O God of our fathers, bless me, and hearken unto my prayer, as thou didst bless the womb of Sarah, and gavest her a son, even Isaac. I ujrzała wawrzyn-drzewa i usiadł pod nim i prosił Pana mówiąc: Boże naszych ojców, błogosław mnie i słuchali mojej modlitwie, jak Ty błogosławić łono Sary, i dałeś jej syna, Izaaka .

Chapter III. Rozdział III.

1 And looking up to the heaven she espied a nest of sparrows in the laurel-tree, and made a lamentation within herself, saying: Woe unto me, who begat me? 1 i wpatrujecie się w niebo ona espied gniazdo wróbli w wawrzyn, drzewo, i lament w sobie, mówiąc: Biada mi, którzy ojcem? And what womb brought me forth for I am become a curse before the children of Israel, and I am reproached, and they have mocked me forth out of the temple of the Lord? A co łona zaprowadził mnie do niej Ja się przekleństwem przed dziećmi Izrael, a ja jestem reproached, a oni wyśmiewali mnie ze świątyni Pańskiej?

2 Woe unto me, unto what am I likened? 2 Biada mi, aż porównać to, co ja jestem? I am not likened unto the fowls of the heaven, for even the fowls of the heaven are fruitful before thee, O Lord. Ja nie jestem aż podobne ptaki na niebie, nawet ptaki na niebie są owocne przed tobą, Panie. Woe unto me, unto what am I likened? Biada mi, aż porównać to, co ja jestem? I am not likened unto the beasts of the earth, for even the beasts of the earth are fruitful before thee, O Lord. Ja nie podobne aż do dzikich zwierząt na ziemi, nawet dla dzikich zwierząt na ziemi są owocne przed tobą, Panie. Woe unto me, unto what am I likened? Biada mi, aż porównać to, co ja jestem? I am not likened unto these waters, for even these waters are fruitful before thee, O Lord. Ja nie podobne aż do tych wód, nawet dla tych wód są owocne przed tobą, Panie.

3 Woe unto me, unto what am I likened? 3 Biada mi, aż porównać to, co ja jestem? I am not likened unto this earth, for even this earth bringeth forth her fruits in due season and blesseth thee, O Lord. Ja nie podobne aż do ziemi, tej ziemi nawet wyprowadza z powodu jej owoce w sezonie i blesseth cię, Panie.

Chapter IV. Rozdział IV.

1 And behold an angel of the Lord appeared, saying unto her: Anna, Anna, the Lord hath hearkened unto thy prayer, and thou shalt conceive and bear, and thy seed shall be spoken of in the whole world. 1 A oto anioł Pański ukazał, mówiąc jej:: Anna, Anna, Pan wysłuchał modlitwę do twego, i będziesz podstęp i opatrzone, a twoje potomstwo będzie mówił w cały świat. And Anna said: As the Lord my God liveth, if I bring forth either male or female, I will bring it for a gift unto the Lord my God, and it shall be ministering unto him all the days of its life. I Anna powiedziała: jak Pan Bóg moje życie, gdybym wyprowadź albo męskiej lub żeńskiej, I przyniesie ją na prezent dla Pana, Boga mego, i będzie mu posługi wszystkie dni jego życia.

2 And behold there came two messengers saying unto her: Behold Ioacim thy husband cometh with his flocks: for an angel of the Lord came down unto him saying: Ioacim, Ioacim, the Lord God hath hearkened unto thy prayer. 2 A oto przyszedł aż dwóch posłańców mówiąc jej: Oto Ioacim twój mąż przyszedł z jego stada: anioł Pański zstąpił do niego mówiąc: Ioacim, Ioacim, Pan Bóg wysłuchał modlitwę do twego. Get thee down hence, for behold thy wife Anna hath conceived. Idź w dół w związku z tym, oto twoja żona Anna ma pomysł.

3 And Ioacim sat him down and called his herdsmen saying: Bring me hither ten lambs without blemish and without spot, and they shall be for the Lord my God; and bring me twelve tender calves, and they shall be for the priests and for the assembly of the elders; and an hundred kids for the whole people. 3 i Ioacim siedział i nazwał go swoim Pasterze mówiąc: Przynieście mi tu dziesięć jagniąt bez skazy i bez skazy, i są one dla Pana, Boga mego, i przynieść do mnie dwanaście cieląt przetargu, a są one dla kapłanów i dla montaż starsi, dzieci i sto dla całego narodu.

4 And behold Ioacim came with his flocks, and Anna stood at the gate and saw Ioacim coming, and ran and hung upon his neck, saying: Now know I that the Lord God hath greatly blessed me: for behold the widow is no more a widow, and she that was childless shall conceive. 4 A oto Ioacim wraz z jego stada, Anna i stanął w bramie i zobaczył Ioacim najbliższych, i pobiegł i zawisł na jego szyi, mówiąc: I teraz wiedzieć, że Pan Bóg pobłogosławił mnie bardzo: oto wdowy nie jest bardziej wdowa, i że ona była bezdzietna się podstęp. And Ioacim rested the first day in his house. A Ioacim odpoczął pierwszy dzień w domu.

Chapter V. Rozdział V.

1 And on the morrow he offered his gifts, saying in himself: If the Lord God be reconciled unto me, the plate that is upon the forehead of the priest will make it manifest unto me. 1 i na jutro złożył jego darów, mówił sam w sobie: Jeżeli Pan Bóg się pogodzić mi, że jest płytki na czoło z kapłan dokona jej manifestem mi. And Ioacim offered his gifts and looked earnestly upon the plate of the priest when he went up unto the altar of the Lord, and he saw no sin in himself. A Ioacim oferowane jego darów i wytężonej spojrzał na tablicy kapłana, kiedy wyruszył aż do ołtarza Pana, i on nie widział w sobie grzechu. And Ioacim said: Now know I that the Lord is become propitious unto me and hath forgiven all my sins. A Ioacim powiedział: I teraz wiedzieć, że Pan jest się sprzyjające mi i On odpuszcza wszystkie moje grzechy. And he went down from the temple of the Lord justified, and went unto his house. A on poszedł w dół od świątyni Pańskiej uzasadnione, i poszedł do swego domu.

2 And her months were fulfilled, and in the ninth month Anna brought forth. A jej 2 miesiące zostały spełnione, i dziewiątego miesiąca Anna wyprowadzeni. And she said unto the midwife: what have I brought forth? Wtedy rzekł do położnej: to, co ja wyprowadzeni? And she said: A female. Powiedziała ona: samica. And Anna said: My soul is magnified this day, and she laid herself down. I Anna powiedziała: Moja dusza jest powiększony ten dzień, a ona sama określić. And when the days were fulfilled, Anna purified herself and gave suck to the child and called her name Mary. A kiedy dni były spełnione, Anna oczyszczona i dał sobie pokarm dla dziecka i nazwał jej imię Maryja.

Chapter VI. Rozdział VI.

1 And day by day the child waxed strong, and when she was six months old her mother stood her upon the ground to try if she would stand; and she walked seven steps and returned unto her bosom. 1 i dzień w dzień dziecka waxed silne, a kiedy była sześć miesięcy stara matka stanął jej na ziemię, aby spróbować, jeśli będzie ona stanąć, a ona chodziła siedmiu stopni i zwrócone ku jej łono. And she caught her up, saying: As the Lord my God liveth, thou shalt walk no more upon this ground, until I bring thee into the temple of the Lord. A ona złowiona ją, mówiąc: Jak Pan Bóg mój żyje, nie będziesz chodzić więcej na tej ziemi, dopóki nie wprowadzi cię do świątyni Pańskiej. And she made a sanctuary in her bed chamber and suffered nothing common or unclean to pass through it. A ona się sanktuarium w jej łóżku komory i poniósł nic wspólnego ani nieczysty, aby przejść przez niego. And she called for the daughters of the Hebrews that were undefiled, and they carried her hither and thither. I dała do córki Hebrajczyków, które były undefiled, a one przeprowadzane jej tu i tam.

2 And the first year of the child was fulfilled, and Ioacim made a great feast and bade the priests and the scribes and the assembly of the elders and the whole people of Israel. 2 oraz pierwszym roku dziecko zostało spełnione, i Ioacim wyprawił wielką ucztę i Bade kapłani i uczeni w Piśmie i starsi zgromadzenia i całego ludu Izrael. And Ioacim brought the child to the priests, and they blessed her, saying: 0 God of our fathers, bless this child and give her a name renowned for ever among all generations. A Ioacim przyniósł dziecko do kapłanów, i pobłogosławił ją, mówiąc: 0 Bóg naszych ojców, błogosławił tym dzieci i dać jej nazwę znanego na wieki wśród wszystkich pokoleń. And all the people said: So be it, so be it. A cały lud powiedział: Tak jest, tak być. Amen. And he brought her to the high priests, and they blessed her, saying: 0 God of the high places, look upon this child, and bless her with the last blessing which hath no successor. I zaprowadził ją do arcykapłanów, i pobłogosławił ją, mówiąc: 0 Boga wyżyny, patrzeć na to dziecko, i błogosławimy jej ostatniego błogosławieństwa, który nie ma następcy.

3 And her mother caught her up into the sanctuary of her bed chamber and gave her suck. 3 i jej matkę złowionych ją do sanktuarium jej łóżko komory i dał jej suck.

And Anna made a song unto the Lord God, saying: I Anna przedstawiła piosenka dla Pana Boga, mówiąc:

I will sing an hymn unto the Lord my God, because he hath visited me and taken away from me the reproach of mine enemies, and the Lord hath given me a fruit of his righteousness, single and manifold before him. Będę śpiewać hymnu ku Panu, Bogu mojemu, bo odwiedził mnie i zabiorą mnie hańbę moich wrogów, a Pan dał mi owoc jego prawość, jedno-i różnorodnym przed nim. Who shall declare unto the sons of Reuben that Anna giveth suck? Kto deklaruje aż synowie Rubena, że Anna daje suck? Hearken, hearken, ye twelve tribes of Israel, that Anna giveth suck. Słuchajcie, słuchajcie, macie dwanaście pokoleń Izrael, że Anna daje suck. And she laid the child to rest in the bed chamber of her sanctuary, and went forth and ministered unto them. Ona położyła dziecko do odpoczynku w łóżku komory jej sanktuarium, i poszedł dalej i służbę im. And when the feast was ended, they sat them down rejoicing, and glorifying the God of Israel. A kiedy to święto zostało zakończone, oni siedzieli je radością i wielbiąc Boga Izrael.

Chapter VII. Rozdział VII.

1 And unto the child her months were added: and the child became two years old. 1 i do jej dziecka miesięcy zostały dodane, a dziecko stało się dwa lata życia. And Ioacim said: Let us bring her up to the temple of the Lord that we may pay the promise which we promised; lest the Lord require it of us (lit. send unto us), and our gift become unacceptable. A Ioacim powiedział: Niech nam przyniesie ją do świątyni Pana, że możemy zapłacić obietnicy, którą obiecał, bo Pan zażądać od nas (lit. wyślij do nas), i nasz prezent się nie do zaakceptowania. And Anna said: Let us wait until the third year, that the child may not long after her father or mother. I Anna, powiedział: Niech nam czekać aż do trzeciego roku, że dziecko nie może długo po jej ojciec lub matka. And Ioacim said: Let us wait. A Ioacim powiedział: Niech nas czekać.

2 And the child became three years old, and Ioacim said: Call for the daughters of the Hebrews that are undefiled, and let them take every one a lamp, and let them be burning, that the child turn not backward and her heart be taken captive away from the temple of the Lord. 2 i dziecko stało się trzy lata życia, i Ioacim powiedział: Zaproszenie do córki Hebrajczyków, które są undefiled, i niech każdy podejmie światło, i niech się spalanie, że dziecko nie wstecz kolei i jej serce należy podjąć do niewoli z dala od świątyni Pańskiej. And they did so until they were gone up into the temple of the Lord. A oni nie byli aż tak wzrosły do świątyni Pańskiej.

And the priest received her and kissed her and blessed her and said: The Lord hath magnified thy name among all generations: in thee in the latter days shall the Lord make manifest his redemption unto the children of Israel. A ksiądz otrzymał ją i pocałował ją i pobłogosławił ją i powiedział: Pan powiększony Twoje imię wśród wszystkich pokoleń: ci w ostatnich dniach jest Pana Marka manifestem jego wykupu aż do dzieci Izrael. And he made her to sit upon the third step of the altar. Uczynił jej siedzieć na trzeci etap ołtarza. And the Lord put grace upon her and she danced with her feet and all the house of Israel loved her. Wówczas Pan włożył na jego łaskę i tańczyła ona z jej nogi i cały dom Izrael miłował swego.

Chapter VIII. Rozdział VIII.

1 And her parents sat them down marveling, and praising the Lord God because the child was not turned away backward. 1 i jej rodzice siedzieli je marveling, chwaląc Pana Boga, ponieważ dziecko nie odwracała się do tyłu.

And Mary was in the temple of the Lord as a dove that is nurtured: and she received food from the hand of an angel. A Maryja była w świątyni Pańskiej jako gołębicy, która jest pielęgnowana: żywności i otrzymała z rąk anioła.

2 And when she was twelve years old, there was a council of the priests, saying: Behold Mary is become twelve years old in the temple of the Lord. 2 A gdy była dwanaście lat życia, nie było rady kapłanów, mówiąc: Oto Maryja jest dwanaście lat stara się w świątyni Pańskiej. What then shall we do with her? Co wtedy zrobić z nią? lest she pollute the sanctuary of the Lord. bo ona zanieczyścić sanktuarium Pana. And they said unto the high priest: Thou standest over the altar of the Lord. A oni rzekli do arcykapłana: Ty stoisz przed ołtarzem Pana. Enter in and pray concerning her: And whatsoever the Lord shall reveal to thee, that let us do. Wprowadź i modlić się w sprawie jej: "A co Pan tobie nie ujawniają, że nas nie.

3 And the high priest took the vestment with the twelve bells and went in unto the Holy of Holies and prayed concerning her. 3 i arcykapłan wziął inwestycji z dwunastu dzwony i poszedł aż Świętego i modlili się z Holies dotyczące jej. And lo, an angel of the Lord appeared saying unto him: Zacharias, Zacharias, go forth and assemble them that are widowers of the people, and let them bring every man a rod, and to whomsoever the Lord shall show a sign, his wife shall she be. A oto anioł Pański ukazał się mówiąc do niego: Zachariasz, Zachariasz, wyjść i zebrać je w wdowców, że są ludzie, i niech wprowadzą każdego człowieka pręt, i komu Pan zawiera znak, jego żona ma ona być. And the heralds went forth over all the country round about Judaea, and the trumpet of the Lord sounded, and all men ran thereto. I zapowiada wyszli całego kraju wokół Judei, i trąbka z Panem brzmiało, i pobiegł do niej wszystkich ludzi.

Chapter IX. Rozdział IX.

1 And Joseph cast down his adze and ran to meet them, and when they were gathered together they went to the high priest and took their rods with them. 1 Józef rzucił jego Adze i pobiegł do ich spełnienia, i kiedy oni zebrali oni udali się do arcykapłana i wziął ich prętów z nich. And he took the rods of them all and went into the temple and prayed. Potem wziął prętów z nich wszystkich i wszedł do świątyni i modlił się. And when he had finished the prayer he took the rods and went forth and gave them back to them: and there was no sign upon them. A kiedy zakończyła modlitwa wziął prętów i poszedł dalej i oddał je z powrotem do nich, a nie było na nich znak. But Joseph received the last rod: and lo, a dove came forth of the rod and flew upon the head of Joseph. Ale Joseph otrzymał ostatnio pręt, a oto przyszedł niej gołębica z laską i przyleciał na głowie Józefa. And the priest said unto Joseph: Unto thee hath it fallen to take the virgin of the Lord and keep her for thyself. A kapłan rzekł do Józefa: tobie go bowiem spadł do podjęcia pierwszego tłoczenia na Pana i zachować ją dla siebie.

2 And Joseph refused, saying: I have sons, and I am an old man, but she is a girl: lest I became a laughing-stock to the children of Israel. 2 Józef odmówił, mówiąc: Mam synów, a ja jestem już stary człowiek, ale ona jest dziewczynką: bo ja stałem się śmiać-stanie na dzieci Izrael. And the priest said unto Joseph: Hear the Lord thy God, and remember what things God did unto Dathan and Abiram and Korah, how the earth clave and they were swallowed up because of their gainsaying. A kapłan rzekł do Józefa: Słuchajcie Pana, Boga swego, i pamiętam, co Bóg uczynił Datan i Abiram i Korach, jak ziemia Clave i pochłonęła ich z powodu ich gainsaying. And now fear thou, Joseph, lest it be so in thine house. And Joseph was afraid, and took her to keep her for himself. A teraz Ty strachu, Józef, bo tak się w twoim domu. Józef obawiał się, i wziął Ją do niej zachować dla siebie. And Joseph said unto Mary: Lo, I have received thee out of the temple of the Lord: and now do I leave thee in my house, and I go away to build my buildings and I will come again unto thee. A Józef rzekł do Maryi: Oto Ja ciebie otrzymała obecnie świątyni Pańskiej, a teraz mogę zostawić cię w moim domu, a ja odejdę na budowę budynków i mój I znowu przyjdzie do ciebie. The Lord shall watch over thee. Pan oglądać ponad tobą.

Chapter X. Rozdział X.

1 Now there was a council of the priests, and they said: Let us make a veil for the temple of the Lord. 1 teraz doszło do rady kapłanów, i powiedzieli: Pozwól nam dokonać zasłonę dla świątyni Pańskiej. And the priest said: Call unto me pure virgins of the tribe of David. A kapłan powiedział: Zadzwoń do mnie czysta dziewice z pokolenia Dawida. And the officers departed and sought and found seven virgins. I odszedł funkcjonariuszy i znalazła siedem dziewic. And the priests called to mind the child Mary, that she was of the tribe of David and was undefiled before God: and the officers went and fetched her. I wezwał księży do umysłu dziecka Maryi, że była z pokolenia Dawida i została undefiled przed Bogiem i funkcjonariusze poszli i jej ściągnięcie. And they brought them into the temple of the Lord, and the priest said: Cast me lots, which of you shall weave the gold and the undefiled (the white) and the fine linen and the silk and the hyacinthine, and the scarlet and the true purple. I przyprowadzili je do świątyni Pańskiej, kapłan i rzekł: Obsada mnie partii, z której będziesz splotu złota i undefiled (biały) i bisior i jedwabiem i hyacinthine i szkarłat i true fioletowy. And the lot of the true purple and the scarlet fell unto Mary, and she took them and went unto her house. A wiele z prawdą purpurę i szkarłat spadły aż do Maryi, i wzięła je i poszedł aż do jej domu.

[And at that season Zacharias became dumb, and Samuel was in his stead until the time when Zacharias spake again.] But Mary took the scarlet and began to spin it. [A w tym sezonie Zachariasz stał niemy, a Samuel był w jego stead aż do czasu, kiedy Zachariasz mówił.] Ale wziął Maryję do purpury i zaczął spin.

Chapter XI. Rozdział XI.

1 And she took the pitcher and went forth to fill it with water: and lo a voice saying: Hail, thou that art highly favoured; the Lord is with thee: blessed art thou among women. 1 Wzięła w dzban i poszedł dalej, aby wypełnić ją wodą i oto głos, mówiąc: Witaj, Ty, że sztuka bardzo korzystnych warunkach; Pan jest z tobą: błogosławiona jesteś między niewiastami.

And she looked about her upon the right hand and upon the left, to see whence this voice should be: and being filled with trembling she went to her house and set down the pitcher, and took the purple and sat down upon her seat and drew out the thread. Ona patrzyła na temat jej prawej stronie i na lewo, aby zobaczyć skąd ten głos powinien być i jest wypełniona drżeniem ona poszła do domu i określone w dzban, i wziął purpury i usiadł na jej miejsce i zwrócił obecnie wątku.

2 And behold an angel of the Lord stood before her saying: Fear not, Mary, for thou hast found grace before the Lord of all things, and thou shalt conceive of his word. 2 A oto anioł Pański stanął przed nią mówiąc: Nie bój się, Maryjo, Ty znalazł łaskę przed Panem wszystkich rzeczy, i będziesz wyobrazić jego słowa. And she, when she heard it, questioned in herself, saying: Shall I verily conceive of the living God, and bring forth after the manner of all women? Wtedy, kiedy usłyszała, zakwestionował w siebie, mówiąc: Shall I zaprawdę wyobrazić Boga żywego, i wyprowadź po sposób wszystkie kobiety? And the angel of the Lord said: Not so, Mary, for a power of the Lord shall overshadow thee: wherefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of the Highest. Lecz anioł Pana rzekł: Nie tak, Maryjo, na mocy Pan osłoni cię Dlatego też, że rzeczy świętych, które się narodzi z ciebie będzie nazwany Synem Najwyższego. And thou shalt call his name Jesus: for he shall save his people from their sins. A ty będziesz nadasz imię Jezus: On zbawi swój lud od jego grzechów. And Mary said: Behold the handmaid of the Lord is before him: be it unto me according to thy word. A Maryja rzekła: Oto służebnica Pańska jest przed nim: to będzie mi według twego słowa.

Chapter XII. Rozdział XII.

1 And she made the purple and the scarlet and brought them unto the priest. 1 A ona złożyła purpurę i szkarłat i przeniósł je kapłanowi. And the priest blessed her and said: Mary, the Lord God hath magnified thy name, and thou shalt be blessed among all generations of the earth. A ksiądz pobłogosławił ją i powiedział: Maryjo, Pan Bóg powiększony Twego imienia, i będziesz błogosławiony wśród wszystkich pokoleń ziemi.

2 And Mary rejoiced and went away unto Elizabeth her kinswoman: and she knocked at the door. 2 i Maryi cieszyli się i poszedł dalej aż do swojej krewnej Elżbiety, a ona knocked na drzwi. And Elizabeth when she heard it cast down the scarlet (al. the wool) and ran to the door and opened it, and when she saw Mary she blessed her and said: Whence is this to me that the mother of my Lord should come unto me? I Elizabeth, kiedy to usłyszał rzucił Szkarłatna (al. wełny) i podbiegł do drzwi i otworzył je, a gdy ujrzała ona błogosławiona Maryja i powiedziała jej: Whence jest to dla mnie, że Matka mojego Pana przychodzi ku ? for behold that which is in me leaped and blessed thee. Oto dla tego, co jest we mnie leaped i pobłogosławił cię. And Mary forgat the mysteries which Gabriel the archangel had told her, and she looked up unto the heaven and said: Who am I, Lord, that all the generations of the earth do bless me? I Maryja forgat tajemnice, które się archanioł Gabriel miał powiedział jej, a ona patrzyła się aż do nieba i rzekł: Kim ja jestem, Panie, że wszystkie pokolenia ziemi błogosławić mnie zrobić?

3 And she abode three months with Elizabeth, and day by day her womb grew: and Mary was afraid and departed unto her house and hid herself from the children of Israel. 3 A ona miejsce trzy miesiące z Elizabeth, i z dnia na dzień rósł jej łono, a Maryja została boi i odszedł ku jej dom i ukrył się od dzieci Izrael. Now she was sixteen years old when these mysteries came to pass. Teraz była szesnaście lat, kiedy te tajemnice starych się.

Chapter XIII. Rozdział XIII.

1 Now it was the sixth month with her, and behold Joseph came from his building, and he entered into his house and found her great with child. 1 teraz była w szóstym miesiącu jej, i oto przyszedł Józef z jego budowy, i wstąpił do jego domu i znaleźli ją z wielką dziecka. And he smote his face, and cast himself down upon the ground on sackcloth and wept bitterly, saying: With what countenance shall I look unto the Lord my God? A on uderzył swoją twarz i oddać się w dół na ziemię w wory i gorzko zapłakał, mówiąc: Z tego, co rozwesela mam szukać dla Pana, Boga mego? and what prayer shall I make concerning this maiden? i modlitwy, co mam uczynić dotyczące tego panieńskie? for I received her out of the temple of the Lord my God a virgin, and have not kept her safe. Otrzymałem za nią ze świątyni Pana, Boga mego dziewicę, a nie zachowywali jej bezpieczne. Who is he that hath ensnared me? Kto jest on bowiem, że ensnared mnie? Who hath done this evil in mine house and hath defiled the virgin? Kto to zło w moim domu i ma z pierwszego tłoczenia splugawili? Is not the story of Adam repeated in me? Czy to nie historia Adama powtarzające się we mnie? for as at the hour of his giving thanks the serpent came and found Eve alone and deceived her, so hath it befallen me also. tak na godzinę jego dziękując węża przyszedł i znalazł Eve sam błąd i jej, więc ma ona befallen mnie również.

2 And Joseph arose from off the sackcloth and called Mary and said unto her O thou that wast cared for by God, why hast thou done this? 2 Józef wynikły z worem i poza imieniem Maria i rzekł do niej: "O ty, że wast opieką przez Boga, czemuś to? thou hast forgotten the Lord thy God. Ty zapomniałeś Pana, Boga swego. Why hast thou humbled thy soul, thou that wast nourished up in the Holy of Holies and didst receive food at the hand of an angel? Dlaczego Ty upokorzyli swoją duszą, że ty wast karmią się w Świętym z Holies i didst otrzymywać żywności w ręce anioła?

3 But she wept bitterly, saying: I am pure and I know not a man. 3 Ale gorzko zapłakał, mówiąc: Ja jestem czysty i nie wiem człowiek. And Joseph said unto her: Whence then is that which is in thy womb? A Józef rzekł do niej: Whence następnie jest to, co jest w twoim łonie? and she said: As the Lord my God liveth, I know not whence it is come unto me. i powiedziała: jak Pan Bóg mój żyje, nie wiem skąd on przyszedł do mnie.

Chapter XIV. Rozdział XIV.

1 And Joseph was sore afraid and ceased from speaking unto her (or left her alone), and pondered what he should do with her. 1 Józef został ból przestał się bać i od niej aż do mówienia (czy też pozostawić ją samodzielnie), i rozważała, co należy zrobić z niej. And Joseph said: If I hide her sin, I shall be found fighting against the law of the Lord: and if I manifest her unto the children of Israel, I fear lest that which is in her be the seed of an angel, and I shall be found delivering up innocent blood to the judgement of death. A Józef rzekł: Jeśli ukryć swoje grzechy, są Znaleziono walki z prawem Pana, a jeśli jej manifestem aż do dzieci Izrael, bo obawiają się tego, co jest w niej być materiał siewny anioła, a ja Znaleziono jest dostarczanie na niewinnej krwi do wyroku śmierci. What then shall I do? Co wtedy zrobić? I will let her go from me privily. I pozwoli jej go ode mnie privily. And the night came upon him. W nocy przyszedł na niego.

2 And behold an angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying: Fear not this child, for that which is in her is of the Holy Ghost, and she shall bear a son and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. 2 A oto anioł Pański ukazał mu się w śnie, mówiąc: Nie bój się tego dziecka to, co się w Niej poczęło jest z Ducha Świętego, i ona ponosi syna i będziesz nadasz imię Jezus, bo się zbawi swój lud od jego grzechów. And Joseph arose from sleep and glorified the God of Israel which had shown this favour unto her: and he watched over her. Józef wstał od snu i uwielbiony Bóg Izrael, który pokazuje, aż do jej rzecz: on i czuwało nad nią.

Chapter XV. Rozdział XV.

1 Now Annas the scribe came unto him and said to him: Wherefore didst thou not appear in our assembly? 1 teraz Annasza pisarz przyszedł do niego i powiedział do niego: Dlatego didst ty nie pojawiają się w naszym montażu? and Joseph said unto him: I was weary with the journey, and I rested the first day. Józefa i rzekł do niego: Byłem zmęczony z podróży, a ja w pierwszym dniu odpoczął. And Annas turned him about and saw Mary great with child. A Annasza się o niego i zobaczył wielką Maryja z dzieckiem.

2 And he went hastily to the priest and said unto him: Joseph, to whom thou bearest witness [that he is righteous] hath sinned grievously. 2 i pospiesznie udał się do kapłana i rzekł mu: Józef, do kogo ty bearest świadka [on, że jest sprawiedliwy] bowiem zgrzeszyli ciężko. And the priest said: Wherein? A kapłan powiedział: tam? And he said: The virgin whom he received out of the temple of the Lord, he hath defiled her, and married her by stealth (lit. stolen her marriage), and hath not declared it to the children of Israel. On zaś rzekł: Panny, którego otrzymał od świątyni Pana, On ją splugawili, i poślubił ją przez stealth (lit. skradziony jej małżeństwo), i nie ma ogłosiła, że dzieci Izrael. And the priest answered and said: Hath Joseph done this? Wtedy kapłan odpowiedział i rzekł: Czyż to Joseph? And Annas the scribe said: Send officers, and thou shalt find the virgin great with child. A Annasza pisarz powiedział: Wyślij funkcjonariuszy, a ty będziesz znaleźć dziewicę z wielką dziecka. And the officers went and found as he had said, and they brought her together with Joseph unto the place of judgement. I oficerów pojechał i znalazł się on powiedział, i wprowadził ją wraz z Józefem aż do miejsca wyroku.

3 And the priest said: Mary, wherefore hast thou done this, and wherefore hast thou humbled thy soul and forgotten the Lord thy God, thou that wast nurtured in the Holy of Holies and didst receive food at the hand of an angel and didst hear the hymns and didst dance before the Lord, wherefore hast thou done this? 3 i ksiądz powiedział: Maryjo, Ty Dlatego to, Dlatego Ty i upokorzyli swoją duszą i zapomniane Pan, Bóg twój, ty, że wast pielęgnowana w Świętej z Holies i didst otrzymywać żywności w ręce anioła i usłyszeć didst z hymnów i didst taniec przed Panem, Dlatego Ty zrobiłeś to?

But she wept bitterly, saying: As the Lord my God liveth I am pure before him and I know not a man. Ale gorzko zapłakał, mówiąc: Jak Pan mój Bóg żyje Ja jestem czysty przed nim i wiem, a nie człowiek.

4 And the priest said unto Joseph: Wherefore hast thou done this? 4 i kapłan rzekł do Józefa: co Ty zrobiłeś to? And Joseph said: As the Lord my God liveth I am pure as concerning her. A Józef rzekł: Ponieważ Pan Bóg mój żyje Ja jestem czysty jak jej dotyczących. And the priest said: Bear no false witness but speak the truth: thou hast married her by stealth and hast not declared it unto the children of Israel, and hast not bowed thine head under the mighty hand that thy seed should be blessed. A kapłan powiedział: Bear fałszywych świadków, ale nie mówić prawdy: ty ją w związku małżeńskim przez stealth i hast nie ogłosiła, że aż dzieci Izrael, hast nie ugięły twojej głowie pod mocną ręką, że twój materiał siewny powinien być błogosławiony. And Joseph held his peace. Józef posiadaniu jego pokoju.

Chapter XVI. Rozdział XVI.

1 And the priest said: Restore the virgin whom thou didst receive out of the temple of the Lord. 1 i ksiądz powiedział: Przywracanie dziewicy kogo Ty pojawić się w świątyni Pańskiej. And Joseph was full of weeping. Józef był pełen płaczu. And the priest said: I will give you to drink of the water of the conviction of the Lord, and it will make manifest your sins before your eyes. A kapłan powiedział: dam ci pić wody z przekonania, z Panem, i uczyni oczywistym wasze grzechy waszych oczach.

2 And the priest took thereof and made Joseph drink and sent him into the hill-country. 2 i kapłan wziął i wykonane Joseph pić i wysłał go do wzgórza w kraju. And he returned whole. I wrócił cały. He made Mary also drink and sent her into the hill-country. Uczynił Maryja również pić i wysłał ją na wzgórzu w kraju. And she returned whole. Wtedy wrócił cały. And all the people marvelled, because sin appeared not in them. I wszyscy ludzie dziwili, ponieważ grzech nie pojawiły się w nich.

3 And the priest said: If the Lord God hath not made your sin manifest, neither do I condemn you. 3 i ksiądz powiedział: Jeżeli Pan Bóg nie złożyła swój grzech oczywisty, nie mogę potępiać. And he let them go. Potem niech go. And Joseph took Mary and departed unto his house rejoicing, and glorifying the God of Israel. Józef wziął Maryję i odszedł do swego domu radośni, wielbiąc Boga Izrael.

Chapter XVII. Rozdział XVII.

1 Now there went out a decree from Augustus the king that all that were in Bethlehem of Judaea should be recorded. 1 Teraz wyszedł dekret od Augusta króla, że wszystkie, które były w Betlejem w Judei, powinny być rejestrowane. And Joseph said: I will record my sons: but this child, what shall I do with her? A Józef rzekł: Ja zapis moich synów, ale to dziecko, co z nią zrobić? how shall I record her? jak mam jej rekord? as my wife? jak moja żona? nay, I am ashamed. Tak, Ja jestem wstydzić. Or as my daughter? Albo jak moja córka? but all the children of Israel know that she is not my daughter. ale wszystkie dzieci wiedzą, że Izrael nie jest moja córka. This day of the Lord shall do as the Lord willeth. Ten dzień jest Pan zrobić tak jak Pan zechce.

2 And he saddled the she-ass, and set her upon it, and his son led it and Joseph followed after. 2 On-Ona na osiodłał osła, i ustawić ją na niego i jego syna Józefa i doprowadził go po po. And they drew near (unto Bethlehem) within three miles: and Joseph turned himself about and saw her of a sad countenance and said within himself: Peradventure that which is within her paineth her. Wtedy zbliżył (aż do Betlejem) w obrębie trzech mil: Józefa i odwrócił się i zobaczył jej temat o smutnym obliczu i rzekł sam do siebie: Byc moze to, co jest w jej paineth niej. And again Joseph turned himself about and saw her laughing, and said unto her: Mary, what aileth thee that I see thy face at one time laughing and at another time sad? I znowu odwrócił się o Józefa i zobaczył jej uśmiech, i rzekł do Niej: Maryjo, ci, co widzę, że twoja twarz w jednej chwili śmiać i innym razem smutna? And Mary said unto Joseph: It is because I behold two peoples with mine eyes, the one weeping and lamenting and the other rejoicing and exulting. A Józef rzekł do Maryi: "To jest, bo oto dwa narody z oczy, płacz i jednej i drugiej lamenting radośni i exulting.

3 And they came to the midst of the way, and Mary said unto him: Take me down from the ass, for that which is within me presseth me, to come forth. 3 A oni przyszli na środku drogi, i Maryja rzekła do niego: Weź mnie z osła, za to, co jest we mnie presseth mnie, wyjdzie. And he took her down from the ass and said unto her: Whither shall I take thee to hide thy shame? Potem wziął ją w dół z osła i rzekł do niej: Dokąd mam podjąć, aby ukryć ciebie twój wstyd? for the place is desert. jest miejsce na pustyni.

Chapter XVIII. Rozdział XVIII.

1 And he found a cave there and brought her into it, and set his sons by her: and he went forth and sought for a midwife of the Hebrews in the country of Bethlehem. 1 i znalazł tam jaskini i zaprowadził ją do niego, i ustawić jego synów przez nią: a on poszedł dalej i dążyć do położnej z Hebrajczyków w kraju Betlejem.

2 Now I Joseph was walking, and I walked not. 2 I teraz Józef spaceru, a ja nie chodził. And I looked up to the air and saw the air in amazement. Ja wyjrzałem do góry na powietrze i zobaczył powietrza w zdumienie. And I looked up unto the pole of the heaven and saw it standing still, and the fowls of the heaven without motion. Ja wyjrzałem do góry aż do bieguna nieba i widząc ją wciąż stały, a ptaki na niebie bez ruchu. And I looked upon the earth and saw a dish set, and workmen lying by it, and their hands were in the dish: and they that were chewing chewed not, and they that were lifting the food lifted it not, and they that put it to their mouth put it not thereto, but the faces of all of them were looking upward. I spojrzał na ziemię i zobaczył naczynia, a leżącej przez robotników, i ich ręce były w naczyniu, i ci, którzy byli do żucia nie rozgryzać, i ci, którzy byli podnoszenia żywności nie podniósł go, i ci, którzy je ich usta nie włożył do niej, ale stoi na wszystkie z nich były już w górę. And behold there were sheep being driven, and they went not forward but stood still; and the shepherd lifted his hand to smite them with his staff, and his hand remained up. I oto były owce są napędzane, a oni nie poszli naprzód, ale stał nadal, i podniósł pasterz rękę, aby rozbić je z jego pracowników, a pozostała jego strony. And I looked upon the stream of the river and saw the mouths of the kids upon the water and they drank not. I patrzyłem na strumień rzeki i zobaczył z ustami dzieci na wodzie i nie pił. And of a sudden all things moved onward in their course. , A nagłe wszystko przenieść na ich dalszy kursu.

Chapter XIX. Rozdział XIX.

1 And behold a woman coming down from the hill country, and she said to me: Man, whither goest thou? 1 A oto kobieta maleją z góry, i rzekła do mnie: Człowieku, dokąd idziesz? And I said: I seek a midwife of the Hebrews. I powiedział: "Szukam położnej do Hebrajczyków. And she answered and said unto me: Art thou of Israel? A ona odpowiedział i rzekł do mnie: Ty na Izrael? And I said unto her: Yea. I rzekł do niej: Tak. And she said: And who is she that bringeth forth in the cave? Powiedziała ona: "A którzy to ona, że wyprowadza w jaskini? And I said: She that is betrothed unto me. I powiedzial: "Ona jest, że poślubionej mi. And she said to me: Is she not thy wife? Wtedy rzekł do mnie: "Czy ona nie twoja żona? And I said to her: It is Mary that was nurtured up in the temple of the Lord: and I received her to wife by lot: and she is not my wife, but she hath conception by the Holy Ghost. I rzekł do niej: "To jest Maryja, która była pielęgnowana w świątyni Pańskiej, a otrzymałem ją za żonę w drodze losowania, a ona nie jest moją żoną, ale ona ma koncepcji przez Ducha Świętego.

And the midwife said unto him: Is this the truth? I położna rzekł do niego: Czy to prawda? And Joseph said unto her: Come hither and see. A Józef rzekł do niej: Chodź tu i zobacz. And the midwife went with him. I położna poszli z nim.

2 And they stood in the place of the cave: and behold a bright cloud overshadowing the cave. 2 Wtedy stanął w miejscu jaskini: a oto obłok jasny overshadowing jaskini. And the midwife said: My soul is magnified this day, because mine eyes have seen marvellous things: for salvation is born unto Israel. Potem położna powiedziała: Moja dusza jest powiększony ten dzień, bo moje oczy ujrzały wspaniałe rzeczy: dla zbawienia narodził się aż Izrael. And immediately the cloud withdrew itself out of the cave, and a great light appeared in the cave so that our eyes could not endure it. I natychmiast chmura wycofał się z jaskini, i wielkie światło pojawiło się w jaskini, tak aby nasze oczy nie mogły go znieść. And by little and little that light withdrew itself until the young child appeared: and it went and took the breast of its mother Mary. I przez małe i mało światła, że wycofał się do Dziecię się, a on poszedł i wziął piersi jej matki Marii.

And the midwife cried aloud and said: Great unto me to-day is this day, in that ! I położna zawołała głośno i powiedzial: "Wielka mi na dzień jest taki dzień, w tym! have seen this new sight. Widzieliście tego nowego spojrzenia.

3 And the midwife went forth of the cave and Salome met her. 3 i położnej wyszli z jaskini i spotkała ją Salome. And she said to her: Salome, Salome, a new sight have I to tell thee. Wtedy rzekł do niej: Salome, Salome, nowe oczach mi powiedzieć do ciebie. A virgin hath brought forth, which her nature alloweth not. A On wyprowadzeni z pierwszego tłoczenia, które nie alloweth jej charakter. And Salome said: As the Lord my God liveth, if I make not trial and prove her nature I will not believe that a virgin hath brought forth. I Salome powiedziała: jak Pan Bóg mój żyje, jeśli się nie próbny i udowodnić jej charakter, że nie będę wierzyć, że z pierwszego tłoczenia ma wyprowadzeni.

Chapter XX. Rozdział XX.

1 And the midwife went in and said unto Mary: Order thyself, for there is no small contention arisen concerning thee. 1 i położna poszli i rzekł do Maryi: Postanowienie siebie, nie ma małych contention pojawiły dotyczące ciebie. Arid Salome made trial and cried out and said: Woe unto mine iniquity and mine unbelief, because I have tempted the living God, and lo, my hand falleth away from me in fire. Arid Salome dokonanych prób i wołał, i rzekł: Biada moje grzechy niewiary i kopalni, bo kuszony przez Boga żywego, i oto moje strony falleth dala ode mnie w ogień.

2 And she bowed her knees unto the Lord, saying: O God of my fathers, remember that I am the seed of Abraham and Isaac and Jacob: make me not a public example unto the children of Israel, but restore me unto the poor, for thou knowest, Lord, that in thy name did I perform my cures, and did receive my hire of thee. 2 Wtedy ugięły jej kolanach aż do Pana, mówiąc: Boże moich przodków, należy pamiętać, że Ja jestem potomkiem Abrahama, Izaaka i Jakuba: mnie nie publiczne przykład aż do dzieci Izrael, ale przywrócić do mnie aż do biednych, Ty wiesz, Panie, że w imię Twoje Ja wykonywać moje leczy, a nie otrzymują moich wynajem ciebie.

3 And lo, an angel of the Lord appeared, saying unto her: Salome, Salome, the Lord hath hearkened to thee: bring thine hand near unto the young child and take him up, and there shall be unto thee salvation and joy. 3 A oto anioł Pański ukazał, mówiąc jej:: Salome, Salome, wysłuchał Pan na ciebie rękę wprowadzają w pobliżu aż Dziecię i podjąć go, i nie będzie do ciebie zbawienia i radości.

4 And Salome came near and took him up, saying: I will do him worship, for a great king is born unto Israel. 4 i Salome wszedł w pobliżu i wziął go, mówiąc: Ja uczynię mu oddać pokłon, a wielki król narodził się aż Izrael. And behold immediately Salome was healed: and she went forth of the cave justified. A oto natychmiast Salome została uzdrowiona i szła dalej do jaskini uzasadnione. And Io, a voice saying: Salome, Salome, tell none of the marvels which thou hast seen, until the child enter into Jerusalem. A Ja, głos, który mówił: Salome, Salome, powiedzieć nie cuda, które widziałeś, aż dziecko wchodzi w Jerozolima.

Chapter XXI. Rozdział XXI.

1 And behold, Joseph made him ready to go forth into Judaea. 1 A oto, Józef uczynił go gotowy, aby przejść dalej do Judei. And there came a great tumult in Bethlehem of Judaea; for there came wise men, saying: Where is he that is born king of the Jews? I tak powstał wielki tumult w Betlejem w Judei, bo nie przybyli mędrcy, mówiąc: Gdzie on jest, że narodził się król żydowski? for we have seen his star in the east and arc come to worship him. dla Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i łuku Przybyliśmy oddać Mu pokłon.

2 And when Herod heard it he was troubled and sent officers unto the wise men. 2 A gdy Herod, słysząc to on sie zmartwil i wysłał oficerów aż do mędrców. And he sent for the high priests and examined them, saying: How is it written concerning the Christ, where he is born? Potem posłał do arcykapłanów i zbadał je, mówiąc: Jak to jest napisane dotyczące Chrystusa, w którym się narodził? They say unto him: In Bethlehem of Judaea: for so it is written. Odpowiedzieli Mu: W Betlejem w Judei: tak to jest napisane. And he let them go. Potem niech go. And he examined the wise men, saying unto them: What sign saw ye concerning the king that is born? Potem zbadał mędrców, mówiąc do nich: Co wy dotycząca podpisania zobaczył, że król się narodził? And the wise men said: We saw a very great star shining among those stars and dimming them so that the stars appeared not: and thereby knew we that a king was born unto Israel, and we came to worship him. A mędrców powiedział: Widzieliśmy bardzo wielki star shining wśród tych gwiazd i ich zaciemnienia, tak aby nie pojawiły się gwiazdy, a tym samym będziemy wiedzieli, że urodził się król aż Izrael, i przyszli oddać mu pokłon. And Herod said: Go and seek for him, and if ye find him, tell me, that I also may come and worship him. Herod I rzekł: Idź i dążyć do niego, i jesli go odnaleźć, powiedz mi, że może również pójść i oddać Mu pokłon.

3 And the wise men went forth. 3 i mędrców poszedł dalej. And lo, the star which they saw in the east went before them until they entered into the cave: and it stood over the head of the cave. A oto gwiazda, która ujrzeli na wschodzie szła przed nimi, aż wszedł do jaskini, a on stał nad głową jaskini. And the wise men saw the young child with Mary, his mother: and they brought out of their scrip gifts, gold-and frankincense and myrrh. A mędrców zobaczyli Dziecię z Maryją, Jego Matka i ich wyrwać z ich scrip dary, złoto i kadzidło i mirrę.

4 And being warned by the angel that they should not enter into Judaea, they went into their own country by another way. 4 i ostrzegł ich przez anioła, że nie powinny one wejść w Judei, poszedł w ich własnym kraju przez inny sposób.

Chapter XXII. Rozdział XXII.

1 But when Herod perceived that he was mocked by the wise men, he was wroth, and sent murderers, saying unto them: Slay the children from two years old and under. 1 A gdy Herod, że był on postrzegany przez szydził z mędrców, rozgniewał, i zabójcy posłał, mówiąc do nich: Slay dzieci od dwóch lat i na podstawie starych.

2 And when Mary heard that the children were being slain, she was afraid, and took the young child and wrapped in swaddling clothes and laid him in an ox-manger. 2 A gdy usłyszeli, że Maryja dzieci były zabici, była boi, wziął Dziecię i zawijane w swaddling ubranie i położyła go w żłobie, wołu.

3 But Elizabeth when she heard that they sought for John, took him and went up into the hill-country and looked about her where she should hide him: and there was no hiding-place. Elżbiety 3, ale kiedy usłyszała, że szukał dla Jana, wziął go i wyszedł na wzgórzu w kraju i spojrzał na temat jej gdzie powinien ukrywać go nie było i nie ukrywając miejscu. And Elizabeth groaned and said with a loud voice: 0 mountain of God, receive thou a mother with a child. I Elizabeth z groaned i powiedział donośnym głosem: 0 górskich Boże, Ty otrzymasz matki z dzieckiem. For Elizabeth was not able to go up. Dla Elżbiety nie była w stanie pójść. And immediately the mountain clave asunder and took her in. And there was a light shining alway for them: for an angel of the Lord was with them, keeping watch over them. I natychmiast góry Clave sie i wziął Ją w. I nie było światło świeciło zawsze do nich: anioł Pański był z nimi, utrzymanie obejrzeć ponad nimi.

Chapter XXIII. Rozdział XXIII.

1 Now Herod sought for John, and sent officers to Zacharias, saying: Where hast thou hidden thy son? 1 teraz Herod szukał dla Jana, i wysłał funkcjonariuszy do Zachariasza, mówiąc: Jeśli Ty ukryty twój syn? And he answered and said unto them: I am a minister of God and attend continually upon the temple of the Lord: I know not where my son is. A on odpowiedział i rzekł do nich: Ja jestem Bogiem i minister uczestniczyć stale na świątyni Pańskiej: Nie wiem gdzie jest mój syn.

2 And the officers departed and told Herod all these things. 2 oraz funkcjonariuszy odszedł i powiedział Herod wszystkie te rzeczy. And Herod was wroth and said: His son is to be king over Israel. Herod I rozgniewał i powiedział: Jego syn jest królem nad Izrael. And he sent unto him again, saying: Say the truth: where is thy son? I posłał do niego ponownie, mówiąc: Mów prawdę: gdzie jest twój syn? for thou knowest that thy blood is under my hand. Ty wiesz, że twoja krew jest w moim ręku. And the officers departed and told him all these things. I oficerów odszedł i powiedział mu wszystkie te rzeczy.

3 And Zacharias said: I am a martyr of God if thou sheddest my blood: for my spirit the Lord shah receive, because thou sheddest innocent blood in the fore-court of the temple of the Lord. 3 i Zachariasz powiedzial: "Ja jestem męczennika Boże mój, jeśli ty sheddest krwi: duch mój Pan shah pojawić, bo sheddest niewinnej krwi w prze-dziedzińcu świątyni Pańskiej.

And about the dawning of the day Zacharias was slain. A o Świt dnia Zachariasz został zabity. And the children of Israel knew not that he was slain. A dzieci Izrael nie wiedział, że był on zabity.

Chapter XXIV. Rozdział XXIV.

1 But the priests entered in at the hour of the salutation, and the blessing of Zacharias met them not according to the manner. 1, ale kapłani wpisane na godzinę, pozdrowienie i błogosławieństwo Zachariasza spełnione zgodnie z nimi nie sposób. And the priests stood waiting for Zacharias, to salute him with the prayer, and to glorify the Most High. A kapłani stanęli czekając na Zachariasza, aby pozdrowili go z modlitwą i otoczy chwałą Najwyższego.

2 But as he delayed to come, they were all afraid: and one of them took courage and entered in: and he saw beside the altar congealed blood: and a voice saying: Zacharias hath been slain, and his blood shall not be wiped out until his avenger come. 2, ale jak on się opóźni, znajdowali się wszyscy bali, a jeden z nich miało odwagę i wszedł w: i ujrzał obok ołtarza congealed krwi, a głos, który mówił: Zachariasz ma zostać zabity, a jego krew nie jest usuwany mściciel do jego przyszłości. And when he heard that word he was afraid, and went forth and told the priests. A gdy usłyszał słowa, że był boi, i poszedł dalej i powiedział do kapłanów.

3 And they took courage and went in and saw that which was done: and the panels of the temple did wail: and they rent their clothes from the top to the bottom. 3, i nabrał otuchy i wyszedł i zobaczył to, co zostało zrobione i paneli do świątyni nie lamentują, a oni rozdarli szaty od góry do dołu. And his body they found not, but his blood they found turned into stone. Jego ciała nie znaleźli, ale jego krwi one znaleźć się w kamień. And they feared, and went forth and told all the people that Zacharias was slain. A oni obawiać, i poszedł dalej i powiedział, że wszyscy ludzie Zachariasz został zabity. And all the tribes of the people heard it, and they mourned for him and lamented him three days and three nights. A wszystkich pokoleń ludzie usłyszeli, i opłakiwał go i opłakiwał go trzy dni i trzy noce. And after the three days the priests took counsel whom they should set in his stead: and the lot came up upon Symeon. A po trzy dni kapłani wzięli rady, których należy ustawić w jego stead, a los padł na Symeon. Now he it was which was warned by the Holy Ghost that he should not see death until he should see the Christ in the flesh. Teraz on był, który był ostrzegany przez Ducha Świętego, że nie powinien on sprawdzić śmierci, aż powinien zobaczyć Chrystusa w ciele.

Chapter XXV. Rozdział XXV.

1 Now I, James, which wrote this history in Jerusalem, when there arose a tumult when Herod died, withdrew myself into the wilderness until the tumult ceased in Jerusalem. 1 I teraz, James, który napisał tę historię w Jerozolima, kiedy powstał tumult, gdy Herod umarł, wycofał siebie na pustynię, aż przestał wrzawy w Jerozolima.

Glorifying the Lord God which gave me the gift, and the wisdom to write this history. Wielbiąc Pana Boga, który dał mi dar, i mądrość do napisania tej historii.

2 And grace shall be with those that fear our Lord Jesus Christ: to whom be glory for ever and ever. 2 i łaski jest z tych, którzy obawiają się Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest