Methodist Articles of Religion Metodystyczny artykułów Religia

General Information Informacje ogólne

The Articles of Religion is a term commonly used for the standards of doctrine of the United Methodist Church. Artykuły Religia jest terminem powszechnie używanym w odniesieniu do norm z doktryną Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP. The Articles stem from the abridgment of the Thirty-nine Articles of the Church of England prepared by John Wesley for use in the American Methodist Episcopal Church organized in 1784; Wesley reduced the Thirty-nine Articles to twenty-four. Artykuły wynikają z abridgment z trzydziestu dziewięciu artykułów Kościoła Anglii przygotowane przez John Wesley do wykorzystania w Metodystyczny amerykański Kościół episkopalny zorganizowany w 1784 roku; Wesley ograniczonej trzydziestu dziewięciu artykułów na dwadzieścia cztery. The organizing conference added a twenty-fifth article (Article 23) outlining the church's relationships with the newly formed American government. Organizacja konferencji dodano dwudziestego piątego artykułu (art. 23) przedstawiające kościół w relacjach z nowo utworzony rząd amerykański. This article replaced Article XXXVII of the Book of Common Prayer, a statement of the authority of the British monarch over the church, which Wesley had wisely omitted from his list. Ten artykuł zastępuje Artykuł XXXVII z Księgi wspólnej modlitwie, oświadczenie o władzy brytyjskiego monarchy nad Kościołem, który miał mądrze Wesley pominięte z jego listy.

The Articles of Religion as adopted by the 1784 Christmas Conference have remained intact throughout the history of the Methodist Episcopal Church and its successor bodies. Artykuły Religia przyjęty przez Konferencję Boże Narodzenie 1784 pozostały niezmienione w całej historii z Metodystyczny Kościół episkopalny i jego następcy organów. The General Conference of 1808 helped to assure this continuity by removing the amendment of the Articles from the direct jurisdiction of succeeding General Conferences. Konferencji Generalnej w 1808 pomógł w celu zapewnienia ciągłości poprzez usunięcie tej zmiany artykuły z bezpośredniej jurysdykcji kolejnych generalny Konferencji. It provided for amendment only upon a two thirds vote of any General Conference recommending change and a subsequent confirmation by a three fourths vote of all the Annual Conferences. To tylko pod warunkiem zmiany na dwie trzecie głosów Konferencji Generalnej zalecając wszelkie zmiany i kolejne potwierdzenie przez trzy czwarte wszystkich głosowanie coroczne konferencje. The only change in the original doctrinal statement of the church has been the inclusion of the Confession of Faith of the United Brethren Church in the Book of Discipline at the formation of the present United Methodist Church in 1968. Jedyna zmiana w pierwotnym doktrynalnych oświadczenie o kościół został włączenia do spowiedzi wiary Zjednoczonych Bracia Kościół w Księdze Dyscypliny przy tworzeniu obecnej Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP w 1968 roku. This addition introduced into the official doctrinal statement of the church, for the first time, an article on Christian perfection, a doctrine central to Wesleyan theology but never previously incorporated in the doctrines of the Discipline. Tę Ponadto wprowadzono do oficjalnego oświadczenia doktrynalne z kościoła, po raz pierwszy, artykuł na temat chrześcijańskiej doskonałości, do centralnego Wesleyan doktryna teologii, ale nigdy wcześniej nie włączone do doktryny Dyscypliny.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
ME Dieter ME Dieter
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
The Book of Discipline of the United Methodist Church, 1980; HM DuBose, The Symbol of Methodism, Being an Inquiry into the History, Authority, Inclusions and Uses of the Twenty-Five Articles; AA Jimeson, Notes on the Twenty-Five Articles of Religion as Received and Taught by the Methodists in the United States. Książka dyscypliny w Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, 1980; HM DuBose, symbol Metodyzm, jest przeprowadzenie badania na temat historii, władzy, inclusions i korzysta z dwudziestu pięciu artykułów; AA Jimeson, zwraca uwagę na dwadzieścia pięć artykułów Religia i nauczał, otrzymanych przez Methodists w Stanach Zjednoczonych.


Free Methodist Articles of Religion Darmowy Metodystyczny artykułów Religia

General Information Informacje ogólne

Free Methodist Church of North America - Articles of Religion Wolny Kościół Metodystyczny w Ameryce Północnej - Artykuły Religia

God Bóg

I. The Holy Trinity I. Trójcy Świętej

There is but one living and true God, the maker and preserver of all things. Istnieje tylko jeden życia i prawdziwego Boga, animator i preserver wszystkich rzeczy. And in the unity of this Godhead there are three persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. I w tej jedności Godhead istnieją trzy osoby: Ojca, Syna i Ducha Świętego. These three are one in eternity, deity, and purpose; everlasting, of infinite power, wisdom, and goodness. Te trzy są jednym w wieczności, diety i celów; wieczne, nieskończonej mocy, mądrości i dobroci.

II. The Son Syn

His Incarnation Jego Wcielenie

God was himself in Jesus Christ to reconcile man to God. Był sam Bóg w Jezusie Chrystusie, aby pogodzić człowieka do Boga. Conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, He joined together the deity of God and the humanity of man. Wypracowana przez Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy wstąpił razem deity Boga do ludzkości i człowieka. Jesus of Nazareth was God in human flesh, truly God and truly man. Jezus z Nazaretu, Bóg był w ciele człowieka, prawdziwie Bóg i człowiek prawdziwie. He came to save us. On przyszedł do nas zapisać. For us the Son of God suffered, was crucified, dead and buried. Dla nas Syn Boży poniósł, został ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. He poured out His life as a blameless sacrifice for our sin and transgressions. On wylany Jego życia jako ofiara za nasze winy i grzechu przestępstwa. We gratefully acknowledge that He is our Savior, the one perfect mediator between God and man. My wdzięcznością przyjmuje do wiadomości, że On jest naszym Zbawiciela, jeden doskonały pośrednik między Bogiem a człowiekiem.

His Resurrection and Exaltation Jego zmartwychwstanie i Podwyższenia

Jesus Christ is risen victorious from the dead. Jezus Chrystus zmartwychwstał zwycięsko z martwych. His resurrected body became more glorious, not hindered by ordinary human limitations. Jego zmartwychwstałego ciała stały się bardziej chwalebny, nie było zwykłe ludzkie ograniczenia. Thus He ascended into heaven. Tak Wstąpił do nieba. There He sits as our exalted Lord at the right hand of God the Father, where He intercedes for us until all His enemies shall be brought into complete subjection. Tam siedzi jak nasz Pan wywyższony po prawicy Boga Ojca, w którym wstawia się za nami do wszystkich wrogów są doprowadzone do kompletnego poddanie. He will return to judge all men. On zwróci się do sędziego wszystkich mężczyzn. Every knee will bow and every tongue confess Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Każdy kolana będzie łuk i każdy język wyznał, Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

III. The Holy Spirit Duch Święty

His Person Jego osoba

The Holy Spirit is the third person of the Trinity. Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej. Proceeding from the Father and the Son, He is one with them, the eternal Godhead; equal in deity, majesty, and power. Przejście od Ojca i Syna, On jest jednym z nich, wieczne Godhead; równych w bóstwa, majestatu i władzy. He is God effective in Creation, in life, and in the church. On jest Bogiem w tworzeniu skutecznych, w życiu, i w kościele. The Incarnation and ministry of Jesus Christ were accomplished by the Holy Spirit. Wcielenia i posługę Jezusa Chrystusa zostały dokonane przez Ducha Świętego. He continues to reveal, interpret, and glorify the Son. On nadal wykazują, interpretowania i otoczy chwałą w Synu.

His Work in Salvation Jego prace w Zbawienie

The Holy Spirit is the administrator of the salvation planned by the Father and provided by the Son's death, Resurrection, and Ascension. Duch Święty jest administratorem zbawienia planowane przez Ojca i Syna, dostarczone przez śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia. He is the effective agent in our conviction, regeneration, sanctification, and glorification. On jest skuteczny agent w naszym przekonaniem, regeneracja, uświęcenia i uwielbienia. He is our Lord's ever-present self, indwelling, assuring, and enabling the believer. On jest naszym Panem, nieustannie obecny własny rachunek, indwelling, zapewniając, umożliwiające wierzącego.

His Relation to the Church Jej stosunek do Kościoła

The Holy Spirit is poured out upon the church by the Father and the Son. Duch Święty jest wylany na Kościół przez Ojca i Syna. He is the church's life and witnessing power. On jest w życiu Kościoła i świadkami mocy. He bestows the love of God and makes real the lordship of Jesus Christ in the believer so that both His gifts of words and service may achieve the common good, and build and increase the church. On bestows miłości Boga i czyni z rzeczywistym ziemskiego Jezusa Chrystusa w wierzących, aby zarówno Jego dary słowa i usługi mogą osiągnąć dobro wspólne, i budować i wzrost Kościoła. In relation to the world He is the Spirit of truth, and His instrument is the Word of God. W odniesieniu do świat On jest Duch Prawdy, a Jego narzędziem jest Słowo Boże.

Scriptures Pisma

IV. Authority Urząd

The Bible is God's written Word, uniquely inspired by the Holy Spirit. W Biblii jest napisane Słowo Boże, wyjątkowo inspirowane przez Ducha Świętego. It bears unerring witness to Jesus Christ, the living Word. Nosi unerring świadkiem Jezusa Chrystusa, żywego Słowa. As attested by the early church and subsequent councils, it is the trustworthy record of God's revelation, completely truthful in all it affirms. Jak zostało potwierdzone przez Kościół wczesnych i późniejszych rady, jest to godne zaufania zapis Bożego objawienia, całkowicie prawdą we wszystkich je potwierdza. It has been faithfully preserved and proves itself true in human experience. Został on wiernie zachowanych i okaże się prawdą w ludzkich doświadczeń.

The Scriptures have come to us through human authors who wrote, as God moved them, in the languages and literary forms of their times. Pisma mają przyjść do nas za pośrednictwem ludzkich autorów, którzy napisali, jak Bóg przeniósł je w językach i ich form literackich. God continues, by the illumination of the Holy Spirit, to speak through this Word to each generation and culture. Bóg nadal, przez oświetlenie z Ducha Świętego, aby mówić w tym programie Word dla każdego pokolenia i kultury.

The Bible has authority over all human life. Biblia ma władzę nad wszystkimi ludzkiego życia. It teaches the truth about God, His creation, His people, His one and only Son, and the destiny of all mankind. To uczy prawdy o Bogu, Jego stworzenia, Jego ludem, Jego jedynego Syna, i los całej ludzkości. It also teaches the way of salvation and the life of faith. To również uczy drogę zbawienia i życia wiary. Whatever is not found in the Bible nor can be proved by it is not to be required as an article of belief or as necessary to salvation. Cokolwiek się nie znaleźć w Biblii, ani nie może być udowodnione przez to nie może być wymagane jako artykuł wiary lub jako konieczne do zbawienia.

V. Authority of the Old Testament V. Urząd do Starego Testamentu

The Old Testament is not contrary to the New. W Starym Testamencie nie jest sprzeczne z Nowym. Both Testaments bear witness to God's salvation in Christ; both speak of God's will for His people. Obie Testamentu świadczą o Boże zbawienia w Chrystusie, jak mówią o woli Bożej dla swojego ludu. The ancient laws for ceremonies and rites, and the civil precepts for the nation Israel are not necessarily binding on Christians today. Starożytny prawa do ceremonii i obrzędów, cywilnego i przepisy dla narodu Izrael nie zawsze są wiążące dla chrześcijan dzisiaj. But, on the example of Jesus we are obligated to obey the moral commandments of the Old Testament. Ale, na przykład Jezusa jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przykazań moralnych w Starym Testamencie.

The books of the Old Testament are: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, The Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. W księgach Starego Testamentu: Rodzaju, Księga Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Rut, 1 Samuela, 2 Samuela 1 Królów 2 Królów 1 Kronik, 2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Estery, Hioba, Psalmów, Przysłów, Ecclesiastes, Pieśń Salomona, Izajasza, Jeremiasza, Lamentations, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza.

VI. New Testament Nowy Testament

The New Testament fulfills and interprets the Old Testament. W Nowym Testamencie spełnia interpretuje i Starego Testamentu. It is the record of the revelation of God in Jesus Christ and the Holy Spirit. Jest to rekord w objawieniu Boga w Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym. It is God's final word regarding man, his sin, and his salvation, the world, and destiny. To jest Boży ostatnie słowo w odniesieniu do człowieka, jego grzech, i jego zbawienie, świat i los.

The books of the New Testament are: Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. W księgach Nowego Testamentu są: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, akty, Rzymian, Koryntian 1, 2 Koryntian, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, Tesaloniczan 1, 2 Tesaloniczan, Tymoteusza 1, 2 Tymoteusza, Tytusa, Filemona, Hebrajczyków, Jakuba 1 Piotra 2 Piotra 1 Jana 2 Jana 3 Jana Judy, Objawienie.

(also continues with sectons on:) (również z sectons w:)

Man Człowiek

Salvation Zbawienie

The Church Kościół

Last Things Last Things


Also, see: Także, zobaczyć:
John Wesley John Wesley
John Wesley John Wesley


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest