Prophecies that Jesus Christ Fulfilled Proroctwa, że Jezus Chrystus Spełniona

General Information Informacje ogólne

There are around a hundred Prophecies in the Old Testament that are commonly referred to as being fulfilled by Jesus. Istnieje około stu Proroctwa w Starym Testamencie, które są powszechnie nazywane są spełnione przez Jezusa. Each of them has been subjected to extensive examination by countless scholars and other authors, with intent to either prove or disprove the validity. Każda z nich została poddana szeroko zakrojone badania przez wiele uczonych i innych autorów, z zamiarem albo udowodnić lub obalających ważności. Since many hundreds of books have been written on those various issues, and much of the argument in either direction seems to be reliant on the opinions of the various authors, BELIEVE has chosen not to get into those matters, but just to list the most commonly accepted ones. Od wielu setek książek zostały napisane na temat tych różnych kwestii, i wiele z argumentów w którymkolwiek kierunku wydaje się być uzależnione od opinii różnych autorów, wierzyć się nie zdecydował się do tych kwestii, ale tylko na liście najczęściej Dostęp do nich.

SUBJECT PRZEDMIOT OT Prophecy OT Prophecy NT Fulfillment Spełnienia NT
As the Son of God Ponieważ Syn Boży Ps 2:7 Ps 2:7 Lu 1:32,35 Lu 1:32,35
As the seed of the woman Jako materiał siewny kobieta Ge 3:15 Ge 3:15 Ga 4:4 Ga 4:4
As the seed of Abraham W potomkiem Abrahama Ge 17:7 22:18 Ge 17:7 22:18 Ga 3:16 Ga 3:16
As the seed of Isaac Jako materiał siewny Izaaka Ge 21:12 Ge 21:12 Heb 11:17-19 Hbr 11:17-19
As the seed of David Jako materiał siewny David Ps 132:11 Jer 23:5 Ps 132:11 Jer 23:5 Ac 13:23 Ro 1:3 Ac 13:23 Po 1:3
His coming at a set time Jego przyjścia w wyznaczonym terminie Ge 49:10 Da 9:24,25 Ge 49:10 Da 9:24,25 Lu 2:1 Lu 2:1
His being born of a virgin Jego narodził się z dziewicy Isa 7:14 Isa 7:14 Mt 1:22,23 Lu 2:7 Mt 1:22,23 Lu 2:7
His being called Immanuel Jego nazywany jest Immanuel Isa 7:14 Isa 7:14 Mt 1:22,23 Mt 1:22,23
His being born in Bethlehem of Judea Jego narodził się w Betlejem w Judei Mic 5:2 Mic 5:2 Mt 2:1 Lu 2:4-6 Mt 2:1 Lu 2:4-6
Great persons coming to adore him Osób przybywających do Wielkiej poklonem Ps 72:10 Ps 72:10 Mt 2:1-11 Mt 2:1-11
The slaying of the children of Bethlehem W zabijaniu dzieci z Betlejem Jer 31:15 Jer 31:15 Mt 2:16-18 Mt 2:16-18
His being called out of Egypt Jego nazywany jest obecnie Egipt Ho 11:1 Ho 11:1 Mt 2:15 Mt 2:15
His being preceded by John the Baptist Jego poprzedzona John the Baptist Isa 40:3 Mal 3:1 Isa 40:3 Mal 3:1 Mt 3:1,3 Lu 1:17 Mt 3:1,3 Lu 1:17
His being anointed with the Spirit Jego jest namaszczony z Ducha Ps 45:7 Isa 11:2 61:1 Ps 45:7 Isa 11:2 61:1 Mt 3:16 Joh 3:34 Ac 10:38 Mt 3:16 Joh 3:34 Ac 10:38
His being a Prophet like to Moses Jego jako Prorok jak Mojżesz De 18:15-18 Od 18:15-18 Ac 3:20-22 Ac 3:20-22
His being a Priest after the order of Melchizedek Jego jest kapłanem na wzór Melchizedeka Ps 110:4 Ps 110:4 Heb 5:5,6 Hbr 5:5,6
His entering on his public ministry Jego wprowadzeniu na jego publiczny ministerstwo Isa 61:1,2 Isa 61:1,2 Lu 4:16-21,43 Lu 4:16-21,43
His ministry commencing in Galilee Jego posługa rozpoczynający się w Galilei Isa 9:1,2 Isa 9:1,2 Mt 4:12-16,23 Mt 4:12-16,23
His entering publicly into Jerusalem Jego wejściem w publicznie Jerozolima Zec 9:9 Zec 9:9 Mt 21:1-5 Mt 21:1-5
His coming into the temple Jego przyjścia do świątyni Hag 2:7,9 Mal 3:1 Hag 2:7,9 Mal 3:1 Mt 21:12 Lu 2:27-32 Joh 2:13-16 Mt 21:12 Lu 2:27-32 Joh 2:13-16
His poverty Jego ubóstwo Isa 53:2 Isa 53:2 Mr 6:3 Lu 9:58 6:3 pan Lu 9:58
His meekness and want of ostentatious Jego łagodnością i chcesz z ostentacyjny Isa 42:2 Isa 42:2 Mt 12:15,16,19 Mt 12:15,16,19
His tenderness and compassion Jego czułość i współczucie Isa 40:11 42:3 Isa 40:11 42:3 Mt 12:15,20 Heb 4:15 Mt 12:15,20 Hbr 4:15
His being without guile Jego jest bez podstępu Isa 53:9 Isa 53:9 1Pe 2:22 1Pe 2:22
His zeal Jego zapał Ps 69:9 Ps 69:9 Joh 2:17 Joh 2:17
His preaching by parables Jego przypowieściach głosił przez Ps 78:2 Ps 78:2 Mt 13:34,35 Mt 13:34,35
His working miracles Jego cuda pracy Isa 35:5,6 Isa 35:5,6 Mt 11:4-6 Joh 11:47 Mt 11:4-6 Joh 11:47
His bearing reproach Jego wpływ hańby Ps 22:6 69:7,9,20 Ps 22:6 69:7,9,20 Ro 15:3 Po 15:3
His being rejected by his brethren Jego jest odrzucony przez swoich braci Ps 69:8 Isa 63:3 Ps 69:8 Isa 63:3 Joh 1:11 7:3 Joh 1:11 7:3
His being a stone of stumbling to the Jews Jego jest kamień stumbling do Żydów Isa 8:14 Isa 8:14 Ro 9:32 1Pe 2:8 Po 9:32 1Pe 2:8
His being hated by the Jews Jego jest znienawidzonego przez Żydów Ps 69:4 Isa 49:7 Ps 69:4 Isa 49:7 Joh 15:24,25 Joh 15:24,25
His being rejected by the Jewish rulers Jego są odrzucone przez żydowskich władców Ps 118:22 Ps 118:22 Mt 21:42 Joh 7:48 Mt 21:42 Joh 7:48
That the Jews and Gentiles should combine against Him To Żydzi i poganie powinny łączyć wobec Niego Ps 2:1,2 Ps 2:1,2 Lu 23:12 Ac 4:27 Lu 23:12 Ac 4:27
His being betrayed by a friend Jego jest zdradzony przez przyjaciela Ps 41:9 55:12-14 Ps 41:9 55:12-14 Joh 13:18,21 Joh 13:18,21
His disciples forsaking him Jego uczniowie go forsaking Zec 13:7 Zec 13:7 Mt 26:31,56 Mt 26:31,56
His being sold for thirty pieces silver Jego są sprzedawane za trzydzieści sztuk srebra Zec 11:12 Zec 11:12 Mt 26:15 Mt 26:15
His price being given for the potter's field Jego cena jest podana za Pole Garncarza Zec 11:13 Zec 11:13 Mt 27:7 Mt 27:7
The intensity of his sufferings Intensywność jego cierpienia Ps 22:14,15 Ps 22:14,15 Lu 22:42,44 Lu 22:42,44
His sufferings being for others Jego cierpienia są dla innych Isa 53:4-6,12 Da 9:26 Isa 53:4-6,12 Da 9:26 Mt 20:28 Mt 20:28
His patience and silence under suffering Jego cierpliwość i cisza na mocy cierpienia Isa 53:7 Isa 53:7 Mt 26:63 27:12-14 Mt 26:63 27:12-14
His being smitten on the cheek Jego czym uderzył na przykłady: Mic 5:1 Mic 5:1 Mt 27:30 Mt 27:30
His visage being marred Jego Visage jest nękany Isa 52:14 53:3 Isa 52:14 53:3 Joh 19:5 Joh 19:5
His being spit on and scourged Jego jest na cypel i biczowany Isa 50:6 Isa 50:6 Mr 14:65 Joh 19:1 Pan 14:65 Joh 19:1
His hands and feet being nailed to the cross Jego ręce i nogi są do krzyża Ps 22:16 Ps 22:16 Joh 19:18 20:25 Joh 19:18 20:25
His being forsaken by God Jego są opuszczone przez Boga Ps 22:1 Ps 22:1 Mt 27:46 Mt 27:46
His being mocked Jego się wyśmiewali Ps 22:7,8 Ps 22:7,8 Mt 27:39-44 Mt 27:39-44
Gall and vinegar being given him to drink Galla i ocet jest mu do picia Ps 69:21 Ps 69:21 Mt 27:34 Mt 27:34
His garments being parted, and lots cast for his vesture Jego szaty, parted, i dla jego partii oddanych vesture Ps 22:18 Ps 22:18 Mt 27:35 Mt 27:35
His being numbered with the transgressors Jego są numerowane z przestepcami Isa 53:12 Isa 53:12 Mr 15:28 Pan 15:28
His intercession for His murderers Jego wstawiennictwo za Jego zabójcy Isa 53:12 Isa 53:12 Lu 23:34 Lu 23:34
His Death Jego śmierć Isa 53:12 Isa 53:12 Mt 27:50 Mt 27:50
That a bone of him should not be broken Że kości z niego nie powinny być łamane Ex 12:46 Ps 34:20 Ex 12:46 Ps 34:20 Joh 19:33,36 Joh 19:33,36
His being pierced Jego jest kolczyk Zec 12:10 Zec 12:10 Joh 19:34,37 Joh 19:34,37
His being buried with the rich Jego jest pochowany z bogatych Isa 53:9 Isa 53:9 Mt 27:57-60 Mt 27:57-60
His flesh not seeing corruption Jego ciało nie widać korupcji Ps 16:10 Ps 16:10 Ac 2:31 Ac 2:31
His resurrection Jego zmartwychwstanie Ps 16:10 Isa 26:19 Ps 16:10 Isa 26:19 Lu 24:6,31,34 Lu 24:6,31,34
His ascension Jego wniebowstąpieniu Ps 68:18 Ps 68:18 Lu 24:51 Ac 1:9 Lu 24:51 Ac 1:9
His sitting on the right hand of God Jego siedzącego po prawicy Boga Ps 110:1 Ps 110:1 Heb 1:3 Hbr 1:3
His exercising the priestly office in heaven Jego wykonywanie kapłańskiego urzędu w niebie Zec 6:13 Zec 6:13 Ro 8:34 Po 8:34
His being the chief corner-stone of the Church Jego jako główny kamień węgielny w Kościele Isa 28:16 Isa 28:16 1Pe 2:6,7 1Pe 2:6,7
His being King in Zion Jego król jest w Syjonie Ps 2:6 Ps 2:6 Lu 1:32 Joh 18:33-37 Lu 1:32 Joh 18:33-37
The conversion of the Gentiles to him Nawrócenie pogan do niego Isa 11:10 42:1 Isa 11:10 42:1 Mt 1:17,21 Joh 10:16 Ac 10:45,47 Mt 1:17,21 Joh 10:16 Ac 10:45,47
His righteous government Jego prawy rząd Ps 45:6,7 Ps 45:6,7 Joh 5:30 Re 19:11 Joh 5:30 Re 19:11
His universal dominion Jego królestwo powszechne Ps 72:8 Da 7:14 Ps 72:8 Da 7:14 html 2:9,11 html 2:9,11
The perpetuity of his kingdom Bezterminowość jego królestwo Isa 9:7 Da 7:14 Isa 9:7 Da 7:14 Lu 1:32,33 Lu 1:32,33

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest