A Puritan Catechism A purytańskich Katechizm

General Information Informacje ogólne

Compiled by CH Spurgeon Opracowanie CH Spurgeon


I am persuaded that the use of a good Catechism in all our families will be a great safeguard against the increasing errors of the times, and therefore I have compiled this little manual from the Westminster Assembly's and Baptist Catechisms, for the use of my own church and congregation. Jestem przekonany, że korzystanie z dobrych Katechizm we wszystkich naszych rodzin będzie wielki ochronnych przeciw rosnącej błędów z czasów, i dlatego mam taki mały podręcznik skompilowane z Westminster Zgromadzenia Chrzciciela i katechizmów, do korzystania z mojego własnego kościoła i zgromadzenie. Those who use it in their families or classes must labour to explain the sense; but the words should be carefully learned by heart, for they will be understood better as years pass. Ci, którzy go używać w ich rodzin lub klas do pracy musi wyjaśniać sens, ale słowa powinny być dokładnie nauczyłem się przez serca, albowiem oni będą lepiej rozumiane jako przekazać roku. May the Lord bless my dear friends and their families evermore, is the prayer of their loving Pastor. Niech Pan błogosławi i moi drodzy przyjaciele i ich rodzin wieki, jest modlitwa ich miłości Pastor.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
CH Spurgeon CH Spurgeon
Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. 2 Timothy 2:15 2 Tymoteusza 2:15


Published about Oct 14, 1855, when Spurgeon was 21 years old. Opublikowany około 14 października 1855, kiedy został Spurgeon 21 roku życia. On Oct. 14, Spurgeon preached Sermon No. 46 to several thousand who gathered to hear him at New Park Street Chapel. W dniu 14 października, Spurgeon głosił Kazanie nr 46 do kilku tysięcy którzy zebrali się razem, aby usłyszeć go w New Park Kaplica ul. When the sermon was published it contained an announcement of this catechism. Po kazaniu zostało opublikowane ogłoszenie zawierało ono tego katechizmu. The text that morning was, "Lord, thou hast been our dwelling place in all generations." Tekst, że rano była "Panie, Tyś naszym lokalu mieszkalnego w miejsce we wszystkich pokoleń". Psalm 90:1. Psalm 90:1.


Question 1 What is the chief end of man? Pytanie 1 Jaki jest główny końcu człowiek?
Answer 1 Man's chief end is to glorify God, (1Cor. 10:31) and to enjoy him for ever. Odpowiedź 1 Man's naczelnym jest do końca wychwala Boga, (1Cor. 10:31) i cieszyć się nim na wieki. (Psalms 73:25,26) (Psalm 73:25,26)

Question 2 What rule has God given to direct us how we may glorify him? Pytanie 2 Jakie zasady ma Boga, biorąc pod uwagę bezpośrednie do nas, jak możemy Go otoczy chwałą?
Answer 2 The Word of God which is contained in the Scriptures of the Old and New Testaments (Ephesians 2:20; 2Timothy 3:16) is the only rule to direct us how we may glorify God and enjoy him. Odpowiedź: 2 Słowo Boże, które jest zawarte w pismach z Starego i Nowego Testamentu (Efezjan 2:20; 2Timothy 3:16) jest jedyną zasadę bezpośredniego nam jak możemy wychwala Boga i cieszyć się nim. (1John 1:3) (1John 1:3)

Question 3 What do the Scriptures principally teach? Pytanie 3 Co Pisma głównie uczyć?
Answer 3 The Scriptures principally teach what man is to believe concerning God, and what duty God requires of man. Odpowiedź 3 Pisma głównie to, co człowiek nauczy się, aby sądzić, dotyczące Boga, i to, co Bóg wymaga od cła człowieka. (2Timothy 1:13; Eccles. 12:13) (2Timothy 1:13; Eccles. 12:13)

Question 4 What is God? Pytanie 4 Czym jest Bóg?
Answer 4 God is Spirit, (John 4:24) infinite, (Job 11:7) eternal, (Psalms 90:2; 1Timothy 1:17) and unchangeable (James 1:17) in his being, (Exodus 3:14) wisdom, power, (Psalms 147:5) holiness, (Revelation 4:8) justice, goodness and truth. Odpowiedź 4 Bóg jest Duchem (Jan 4:24) nieskończony, (Job 11:7) wieczne, (Psalm 90:2; 1Timothy 1:17) i niezmiennych (James 1:17) w jego obecnej, (Exodus 3:14 ) Mądrość, moc, (Psalm 147:5) świętości, (Objawienie 4:8) sprawiedliwości, dobra i prawdy. (Exodus 34:6,7) (Exodus 34:6,7)

Question 5 Are there more Gods than one? Pytanie 5 Czy istnieje więcej niż jeden Bogów?
Answer 5 There is but one only, (Deuteronomy 6:4) the living and true God. Odpowiedź 5 Istnieje jednak jeden, (Powtórzonego 6:4) żywego i prawdziwego Boga. (Jeremiah 10:10) (Jeremiasza 10:10)

Question 6 How many persons are there in the Godhead? Pytanie 6 Jak wiele osób nie są w Godhead?
Answer 6 There are three persons in the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one God, the same in essence, equal in power and glory. Odpowiedź 6 Istnieją trzy osoby w Godhead, Ojca, Syna i Ducha Świętego, i tych trzech jest jeden Bóg, ten sam w istocie, równych w mocy i chwale. (1John 5:7; Matthew 28:19) (1John 5:7; Matthew 28:19)

Question 7 Pytanie 7
What are the decrees of God? Jakie są dekrety Boga?
Answer 7 Odpowiedź 7
The decrees of God are his eternal purpose according to the counsel of his own will, whereby for his own glory he has foreordained whatever comes to pass. Zarządzenia Boże są wieczne jego celów, zgodnie z radą własnej woli, na której własną chwałę ma foreordained cokolwiek przychodzi do przekazania. (Ephesians 1:11,12) (Efezjan 1:11,12)

Question 8 Pytanie 8
How does God execute his decrees? W jaki sposób wykonuje jego dekrety Boga?
Answer 8 Odpowiedź 8
God executes his decrees in the works of creation, (Revelation 4:11) and providence. Bóg realizuje swoje dekrety w dzieła stworzenia, (Objawienie 4:11) i Opatrzności. (Daniel 4:35) (Daniel 4:35)

Question 9 Pytanie 9
What is the work of creation? Co to jest dziełem stworzenia?
Answer 9 Odpowiedź 9
The work of creation is God's making all things (Genesis 1:1) of nothing, by the Word of his power, (Hebrews 11:3) in six normal consecutive days, (Exodus 20:11) and all very good. Praca jest stworzenie Boga czyniąc wszystko (Genesis 1:1) nic, przez Słowo swojej władzy, (Hebrajczyków 11:3) w sześciu kolejnych dni normalne (Exodus 20:11) i wszyscy bardzo dobrze. (Genesis 1:31) (Genesis 1:31)

Question 10 Pytanie 10
How did God create man? Jak stworzyć Bóg człowieka?
Answer 10 Odpowiedź 10
God created man, male and female, after his own image, (Genesis 1:27) in knowledge, righteousness, and holiness (Colossians 3:10; Ephesians 4:24) with dominion over the creatures. Bóg stworzył człowieka, samiec i samica, po jego własnym wizerunku, (Genesis 1:27) w wiedzy, prawości i świętości (Kolosan 3:10; Efezjan 4:24) z panowanie nad stworzeniami. (Genesis 1:28) (Genesis 1:28)

Question 11 Pytanie 11
What are God's works of providence? Jakie są Boże dzieła opatrzności?
Answer 11 Odpowiedź 11
God's works of providence are his most holy, (Psalms 145:17) wise, (Isaiah 28:29) and powerful, (Hebrews 1:3) preserving and governing all his creatures, and all their actions. Bożej Opatrzności prace są jego najświętszych, (Psalmów 145:17) mądry (Izajasza 28:29) i potężne, (Hebrajczyków 1:3) i regulujących zachowania wszystkich Jego stworzeń, a wszystkie ich działania. (Psalms 103:19; Matthew 10:29) (Psalmów 103:19; Matthew 10:29)

Question 12 Pytanie 12
What special act of providence did God exercise toward man in the state wherein he was created? Jakie szczególne działania Opatrzności Bóg człowieka na wykonywanie w państwie w którym został on utworzony?
Answer 12 Odpowiedź 12
When God had created man, he entered into a covenant of life with him, upon condition of perfect obedience; (Galatians 3:12) forbidding him to eat of the tree of the knowledge of good and evil, upon pain of death. Gdy Bóg stworzył człowieka, wstąpił do życia przymierze z Nim, pod warunkiem doskonałego posłuszeństwa; (Galatów 3:12) zakazanie mu jeść z drzewa poznania dobra i zła, na ból śmierci. (Genesis 2:17) (Genesis 2:17)

Question 13 Pytanie 13
Did our first parents continue in the state wherein they were created? Czy nasz pierwszy rodzice nadal w stanie, w którym zostały one stworzone?
Answer 13 Odpowiedź 13
Our first parents being left to the freedom of their own will, fell from the state wherein they were created, by sinning against God, (Ecclesiastes 7:29) by eating the forbidden fruit. Nasz pierwszy rodzice pozostają na wolności własnej woli, spadł z państwa, w których zostały stworzone, by sinning przeciw Bogu, (Ecclesiastes 7:29) jedzenie z zakazanego owocu. (Genesis 3:6-8) (Genesis 3:6-8)

Question 14 Pytanie 14
What is sin? Czym jest grzech?
Answer 14 Odpowiedź 14
Sin is any want of conformity to, or transgression of the law of God. Grzech jest jakiekolwiek chcesz zgodności z przestępstwa lub z prawem Bożym. (1John 3:4) (1John 3:4)

Question 15 Pytanie 15
Did all mankind fall in Adam's first transgression? Czy wszyscy ludzie wchodzą w pierwszy grzech Adama?
Answer 15 Odpowiedź 15
The covenant being made with Adam, not only for himself but for his posterity, all mankind descending from him by ordinary generation, sinned in him, and fell with him in his first transgression. The Covenant są wykonane z Adamem, nie tylko dla siebie, lecz dla jego potomstwa, wszystkich ludzi z malejącym go przez zwykłe generacji, zgrzeszył w Niego, i spadł z nim w jego pierwszego przestępstwa. (1Corinthians 15:22; Romans 5:12) (1Corinthians 15:22; Rzymian 5:12)

Question 16 Pytanie 16
Into what estate did the fall bring mankind? Kombi do tego, co zrobił spadek wprowadzają ludzi?
Answer 16 Odpowiedź 16
The fall brought mankind into a state of sin and misery. Na spadek przyniósł ludzkości w stanie grzechu i nędzy. (Romans 5:18) (Rzymian 5:18)

Question 17 Pytanie 17
Wherein consists the sinfulness of that state whereinto man fell? Dlatego składa się z grzesznością, że stan whereinto człowiek upadł?
Answer 17 Odpowiedź 17
The sinfulness of that state whereinto man fell, consists in the guilt of Adam's first sin, (Romans 5:19) the want of original righteousness, (Romans 3:10) and the corruption of his whole nature, which is commonly called original sin, (Ephesians 2:1; Psalms 51:5) together with all actual transgressions which proceed from it. W grzechy tego państwa whereinto człowiek upadł, składa się w winie Adama pierwszego grzechu (Rzymian 5:19) chce oryginalnych sprawiedliwość, (Rzymian 3:10) i korupcji w całej jego natury, która jest powszechnie zwany grzech pierworodny (Efezjan 2:1; Psalmów 51:5) wraz ze wszystkimi rzeczywiste, które pochodzą z przestępstwa. (Matthew 15:19) (Mateusz 15:19)

Question 18 Pytanie 18
What is the misery of that state whereinto man fell? Jaka jest tego stanu nędzy whereinto człowiek upadł?
Answer 18 Odpowiedź 18
All mankind, by their fall, lost communion with God, (Genesis 3:8,24) are under his wrath and curse, (Ephesians 2:3; Galatians 3:10) and so made liable to all the miseries in this life, to death itself, and to the pains of hell for ever. Wszystkich ludzi, by ich spadek, stracił komunii z Bogiem, (Rodzaju 3:8,24) są pod jego gniewu i klątwy, (Efezjan 2:3; Galatów 3:10) i tak odpowiadać na wszystkie miseries w tym życiu, do samej śmierci, a także bóle w piekle na wieki. (Romans 6:23; Matthew 25:41) (Rzymian 6:23; Matthew 25:41)

Question 19 Pytanie 19
Did God leave all mankind to perish in the state of sin and misery? Czy Bóg zostawić wszystkich ludzi do psucia się w stanie grzechu i nędzy?
Answer 19 Odpowiedź 19
God having, out of his good pleasure from all eternity, elected some to everlasting life, (2Thessalonians 2:13) did enter into a covenant of grace to deliver them out of the state of sin and misery, and to bring them into a state of salvation by a Redeemer. Bóg ma, obecnie jego zadowolenia z całą wieczność, wybrany do niektórych życie wieczne, (2Thessalonians 2:13) nie wchodzi w przymierze łaski, aby dostarczyć je w stanie grzechu i nędzy, w celu dostosowania ich do stanu zbawienia przez Odkupiciela. (Romans 5:21) (Rzymian 5:21)

Question 20 Pytanie 20
Who is the Redeemer of God's elect? Kto jest Odkupiciela Bożego wybiera?
Answer 20 Odpowiedź 20
The only Redeemer of God's elect is the Lord Jesus Christ, (1Timothy 2:5) who being the eternal Son of God, became man, (John 1:14) and so was and continues to be God and man, in two distinct natures and one person for ever. Jedynym Odkupiciela Bożego wybiera się Pana Jezusa Chrystusa, (1Timothy 2:5) którzy są wieczne, Syn Boży, stał się człowiekiem, (Jan 1:14) i tak było i nadal jest Bogiem i człowiekiem, w dwóch odrębnych naturach i jedna osoba na wieki. (1Timothy 3:16; Colossians 2:9) (1Timothy 3:16; Kolosan 2:9)

Question 21 Pytanie 21
How did Christ, being the Son of God, become man? Jak Chrystus, będąc Synem Bożym, staje się człowiekiem?
Answer 21 Odpowiedź 21
Christ, the son of God, became man by taking to himself a true body, (Hebrews 2:14) and a reasonable soul, (Matthew 26:38; Hebrews 4:15) being conceived by the power of the Holy Spirit in the Virgin Mary, and born of her, (Luke 1:31,35) yet without sin. Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem w drodze do siebie prawdziwego ciała, (Hebrajczyków 2:14) i rozsądny dusza, (Mateusza 26:38; Hebrajczyków 4:15) są postrzegane przez moc Ducha Świętego w Najświętszej Maryi Panny i rodzi się z niej, (Łukasza 1:31,35) jeszcze bez grzechu. (Hebrews 7:26) (Hebrajczyków 7:26)

Question 22 Pytanie 22
What offices does Christ execute as our Redeemer? Jakie urzędy nie wykonuje Chrystusa jako naszego Zbawiciela?
Answer 22 Odpowiedź 22
Christ as our Redeemer executes the offices of a prophet, (Acts 3:22) of a priest, (Hebrews 5:6) and of a king, (Psalms 2:6) both in his state of humiliation and exaltation. Chrystusa jako naszego Odkupiciela wykonuje biur prorok (Dz 3:22) kapłan, (Hebrajczyków 5:6) i króla, (Psalmów 2:6), zarówno w jego stanie poniżenia i exaltation.

Question 23 Pytanie 23
How does Christ execute the office of a prophet? W jaki sposób wykonać Chrystusa urząd proroka?
Answer 23 Odpowiedź 23
Christ executes the office of a prophet, in revealing to us, (John 1:18) by his Word, (John 20:31) and Spirit, (John 14:26) the will of God for our salvation. Chrystus wykonuje urząd proroka, odkrywając przed nami (Jan 1:18) przez swoje Słowo, (Jan 20:31) i Ducha (Jan 14:26) woli Boga dla naszego zbawienia.

Question 24 Pytanie 24
How does Christ execute the office of a priest? W jaki sposób wykonać Chrystusa urząd kapłana?
Answer 24 Odpowiedź 24
Christ executes the office of a priest, in his once offering up himself a sacrifice to satisfy divine justice, (Hebrews 9:28) and to reconcile us to God, (Hebrews 2:17) and in making continual intercession for us. Chrystus wykonuje urząd kapłana, w jego ofiarę raz na siebie ofiarę do zaspokojenia Boski wymiar sprawiedliwości (Hebrajczyków 9:28) i do pogodzenia z nami do Boga (Hebrajczyków 2:17) i co w ciągłej wstawiennictwo za nami. (Hebrews 7:25) (Hebrajczyków 7:25)

Question 25 Pytanie 25
How does Christ execute the office of a king? W jaki sposób wykonać urzędzie Chrystusa na króla?
Answer 25 Odpowiedź 25
Christ executes the office of a king in subduing us to himself, (Psalms 110:3) in ruling and defending us, (Matthew 2:6; 1Corinthians 15:25) and in restraining and conquering all his and our enemies. Chrystus wykonuje urząd króla w subduing nas do siebie (Psalm 110:3) i orzeczenia w obronie nas (Mateusza 2:6; 1Corinthians 15:25) i ograniczania i zwycięzca wszystkich jego i naszych wrogów.

Question 26 Pytanie 26
Wherein did Christ's humiliation consist? Dlatego nie składają poniżania Chrystusa?
Answer 26 Odpowiedź 26
Christ's humiliation consisted in his being born, and that in a low condition, (Luke 2:7) made under the law, (Galatians 4:4) undergoing the miseries of this life, the wrath of God, (Matthew 27:46) and the cursed death of the cross; (Philippians 2:8) in being buried, and continuing under the power of death for a time. Chrystusa w Jego poniżenia składała się narodził, i że w stanie niskim, (Łukasza 2:7) dokonane zgodnie z prawem, (Galatów 4:4) przechodzi w miseries tego życia, gniew Boży (Matthew 27:46) i niech śmierci krzyżowej (Filipian 2:8) w czym pochowano, a dalsze pod władzą śmierci na pewien czas. (Matthew 12:40) (Mateusz 12:40)

Question 27 Pytanie 27
Wherein consists Christ's exaltation? Dlatego składa się Chrystusa exaltation?
Answer 27 Odpowiedź 27
Christ's exaltation consists in his rising again from the dead on the third day, (1Corinthians 15:4) in ascending up into heaven, and sitting at the right hand of God the Father, (Mark 16:19) and in coming to judge the world at the last day. Exaltation Chrystusa polega na jego ponownie wzrósł z martwych trzeciego dnia, (1Corinthians 15:4) w rosnącym aż do nieba, i siedzącego na prawicy Boga Ojca, (Mark 16:19) i w najbliższych ocenić świat w ostatni dzień. (Acts 17:31) (Dz 17:31)

Question 28 Pytanie 28
How are we made partakers of the redemption purchased by Christ? Jak my się uczestnikami odkupienia zakupionych przez Chrystusa?
Answer 28 Odpowiedź 28
We are made partakers of the redemption purchased by Christ, by the effectual application of it to us (John 1:12) by his Holy Spirit. My są uczestnikami odkupienia zakupionych przez Chrystusa, przez praktycznego stosowania go do nas (Jan 1:12) przez swego Ducha Świętego. (Titus 3:5,6) (Titus 3:5,6)

Question 29 Pytanie 29
How does the Spirit apply to us the redemption purchased by Christ? Jak działa Duch stosuje się do nas umorzenia nabytych przez Chrystusa?
Answer 29 Odpowiedź 29
The Spirit applies to us the redemption purchased by Christ, by working faith in us, (Ephesians 2:8) and by it uniting us to Christ in our effectual calling. Duch odnosi się do nas umorzenia nabytych przez Chrystusa, przez wiarę w pracy z nami, (Efezjan 2:8) i przez nią jednoczy nas z Chrystusem w naszym praktycznego rozmów. (Ephesians 3:17) (Efezjan 3:17)

Question 30 Pytanie 30
What is effectual calling? Co to jest wywołanie praktycznego?
Answer 30 Odpowiedź 30
Effectual calling is the work of God's Spirit (2Timothy 1:9) whereby, convincing us of our sin and misery, (Acts 2:37) enlightening our minds in the knowledge of Christ, (Acts 26:18) and renewing our wills, (Ezekiel 36:26) he does persuade and enable us to embrace Jesus Christ freely offered to us in the gospel. Praktycznego rozmów jest dziełem Ducha Bożego (2Timothy 1:9) w którym, przekonujących nas o naszym grzechu i nędzy (Dz 2:37) oświecania umysłów w naszej wiedzy Chrystusa (Dz 26:18) i odnawiające nasze testamentów, (Ezechiel 36:26) i on nie pozwalają nam przekonać do przyjęcia Jezusa Chrystusa swobodnie oferowane do nas w Ewangelii. (John 6:44,45) (Jan 6:44,45)

Question 31 Pytanie 31
What benefits do they who are effectually called, partake of in this life? Jakie korzyści mają one skutecznie którzy są powołani, bierzemy w tym życiu?
Answer 31 Odpowiedź 31
They who are effectually called, do in this life partake of justification, (Romans 8:30) adoption, (Ephesians 1:5) sanctification, and the various benefits which in this life do either accompany, or flow from them. One skutecznie którzy są powołani, to w tym życiu bierzemy z uzasadnieniem, (Rzymian 8:30) przyjęcie (Efezjan 1:5) uświęcenia i różnych świadczeń, które w tym życiu zrobić albo towarzyszy, lub wynikają z nich. (1Corinthians 1:30) (1Corinthians 1:30)

Question 32 Pytanie 32
What is justification? Jakie jest uzasadnienie?
Answer 32 Odpowiedź 32
Justification is an act of God's free grace, wherein he pardons all our sins, (Romans 3:24; Ephesians 1:7) and accepts us as righteous in his sight (2Corinthians 5:21) only for the righteousness of Christ imputed to us, (Romans 5:19) and received by faith alone. Uzasadnienie jest aktem Bożej łaski bezpłatnie, w którym on pardons wszystkie nasze grzechy, (Rzymian 3:24; Efezjan 1:7) i akceptuje nas jako prawy w Jego oczach (2Corinthians 5:21) tylko na sprawiedliwość Chrystusa kalkulacyjnych do nas (Rzymian 5:19) i otrzymała sama wiara. (Galatians 2:16; Philippians 3:9) (Galatów 2:16; Filipian 3:9)

Question 33 Pytanie 33
What is adoption? Co to jest przyjęcie?
Answer 33 Odpowiedź 33
Adoption is an act of God's free grace, (1John 3:1) whereby we are received into the number, and have a right to all the privileges of the sons of God. Przyjęcie jest aktem Bożej łaski wolne, (1John 3:1) z którą mamy do liczby otrzymanych i mają prawo do wszystkich przywilejów z synów Bożych. (John 1:12; Romans 8:17) (Jan 1:12; Rzymian 8:17)

Question 34 Pytanie 34
What is sanctification? Co to jest uświęcenie?
Answer 34 Odpowiedź 34
Sanctification is the work of God's Spirit, (2Thessalonians 2:13) whereby we are renewed in the whole man after the image of God, (Ephesians 4:24) and are enabled more and more to die to sin, and live to righteousness. Uświęcenie jest dziełem Ducha Bożego, (2Thessalonians 2:13), w której jesteśmy odnowiona w całości po człowieku obraz Boga (Efezjan 4:24) i włączone są coraz bardziej umrzeć dla grzechu, aby żyć i sprawiedliwość. (Romans 6:11) (Rzymian 6:11)

Question 35 Pytanie 35
What are the benefits which in this life do either accompany or flow from justification, adoption, and sanctification? Jakie są korzyści, jakie w tym życiu zrobić albo towarzyszyć lub wynikać z uzasadnienia, przyjęcia, i uświęcenia?
Answer 35 Odpowiedź 35
The benefits which in this life do accompany or flow from justification, (Romans 5:1,2,5) are assurance of God's love, peace of conscience, joy in the Holy Spirit, (Romans 14:17) increase of grace, perseverance in it to the end. Korzyści, jakie w tym życiu towarzyszą lub nie wynikają z uzasadnieniem, (Rzymian 5:1,2,5) są zapewnienia o Bożej miłości, pokoju sumienia, radość w Duchu Świętym, (Rzymian 14:17) wzrost łaski, wytrwałości w nim do końca. (Proverbs 4:18; 1John 5:13; 1Peter 1:5) (Przysłów 4:18; 1John 5:13; 1Peter 1:5)

Question 36 Pytanie 36
What benefits do believers receive from Christ at their death? Jakie korzyści nie wierzących w Chrystusa, otrzyma od ich śmierci?
Answer 36 Odpowiedź 36
The souls of believers are at their death made perfect in holiness, (Hebrews 12:23) and do immediately pass into glory, (Philippians 1:23; 2Corinthians 5:8; Luke 23:43) and their bodies, being still united to Christ, (1Thessalonians 4:14) do rest in their graves (Isaiah 57:2) till the resurrection. Dusze wiernych w ich śmierci są doskonałe w świętości (Hebrajczyków 12:23) i nie od razu przejść do chwały, (Filipian 1:23; 2Corinthians 5:8; Łukasza 23:43) i ich organów, będąc jeszcze do zjednoczonej Chrystusa, (1Thessalonians 4:14) do odpoczynku w ich groby (Izajasz 57:2) aż do zmartwychwstania. (Job 19:26) (Job 19:26)

Question 37 Pytanie 37
What benefits do believers receive from Christ at the resurrection? Jakie korzyści otrzyma od wierzących w zmartwychwstanie Chrystusa?
Answer 37 Odpowiedź 37
At the resurrection, believers being raised up in glory, (1Corinthians 15:43) shall be openly acknowledged and acquitted in the day of judgment, (Matthew 10:32) and made perfectly blessed both in soul and body in the full enjoying of God (1 John 3:2) to all eternity. Po zmartwychwstaniu, wierni są wskrzeszeni w chwale, (1Corinthians 15:43) jest otwarcie przyznać i uniewinniony w dzień sądu, (Matthew 10:32) i pobłogosławił doskonale zarówno w duszy i ciała w pełni korzystających z Bogiem (1 Jana 3:2) na całą wieczność. (1Thessalonians 4:17) (1Thessalonians 4:17)

Question 38 Pytanie 38
What shall be done to the wicked at their death? Co jest do zrobienia w ich śmierci grzesznika?
Answer 38 Odpowiedź 38
The souls of the wicked shall at their death be cast into the torments of hell, (Luke 16:22-24) and their bodies lie in their graves till the resurrection, and judgement of the great day. Dusze grzeszników się na ich śmierć zostanie wrzucony do piekła torments, (Łukasza 16:22-24) i ich organów leżą w ich grobów aż do zmartwychwstania, i sąd wielkiego dnia. (Psalms 49:14) (Psalmów 49:14)

Question 39 Pytanie 39
What shall be done to the wicked at the day of judgment? Co należy uczynić, aby bezbożnego na dzień sądu?
Answer 39 Odpowiedź 39
At the day of judgment the bodies of the wicked being raised out of their graves, shall be sentenced, together with their souls, to unspeakable torments with the devil and his angels for ever. Na dzień sądu organów grzesznika powstawszy z ich grobów, są skazani, wraz z ich dusze, niewymowna torments z diabłu i jego aniołom na wieki. (Daniel 12:2; John 5:28,29; 2Thessalonians 1:9; Matthew 25:41) (Daniel 12:2; Jana 5:28,29; 2Thessalonians 1:9; Matthew 25:41)

Question 40 Pytanie 40
What did God reveal to man for the rule of his obedience? Co Bóg uczynił dla człowieka ujawniają się zasad jego posłuszeństwo?
Answer 40 Odpowiedź 40
The rule which God first revealed to man for his obedience, is the moral law, (Deuteronomy 10:4; Matthew19:17) which is summarised in the ten commandments. Zasada, jaką Bóg objawił pierwszy człowiek na jego posłuszeństwo, prawa moralnego, (Powtórzonego 10:4; Matthew19: 17), który podsumowany jest w dziesięciu przykazań.

Question 41 Pytanie 41
What is the sum of the ten commandments? Jaka jest suma dziesięciu przykazań?
Answer 41 Odpowiedź 41
The sum of the ten commandments is to love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our strength, and with all our mind; and our neighbour as ourselves. W sumie dziesięć przykazań jest miłość do Pana, Boga naszego, ze wszystkie nasze serce, nasza dusza ze wszystkimi, ze wszystkie nasze siły, i wszystkie nasze myśli i nasze bliźniego jak siebie. (Matthew 22:37-40) (Mateusza 22:37-40)

Question 42 Pytanie 42
Which is the first commandment? Które jest pierwsze przykazanie?
Answer 42 Odpowiedź 42
The first commandment is, "Thou shalt have no other gods before me." W pierwszym przykazaniem jest "Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie".

Question 43 Pytanie 43
What is required in the first commandment? Co to jest wymagane w pierwsze przykazanie?
Answer 43 Odpowiedź 43
The first commandment requires us to know (1Chronicles 28:9) and acknowledge God to be the only true God, and our God, (Deuteronomy 26:17) and to worship and glorify him accordingly. Pierwsze przykazanie wymaga od nas wiedzieć (1Chronicles 28:9) i uznają Boga za jedynego prawdziwego Boga, naszego Boga (Powtórzonego 26:17) i do kultu i wychwala go. (Matthew 4:10) (Mateusza 4:10)

Question 44 Pytanie 44
Which is the second commandment? Jakie jest drugie przykazanie?
Answer 44 Odpowiedź 44
The second commandment is, "Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; and shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments." Drugi jest przykazanie "Nie będziesz się do ciebie żadnych wyrytym obrazu, lub wszelkie podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczy, która jest w niebie powyżej, lub że jest na ziemi nisko, lub że jest w wodzie pod ziemią: Nie będziesz łuk ustanawiające siebie do nich, ani nie służą im: Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, tylko karze grzechy ojców na dzieci aż do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą; shewing i miłosierdzia aż tysięcy z nich, że miłość mnie i strzegą moich przykazań. "

Question 45 Pytanie 45
What is required in the second commandment? Co to jest wymagane w drugim przykazaniu?
Answer 45 Odpowiedź 45
The second commandment requires the receiving, observing, (Deuteronomy 32:46; Matthew 28:20) and keeping pure and entire all such religious worship and ordinances as God has appointed in his Word. Drugie przykazanie wymaga otrzymania, obserwując, (Powtórzonego Prawa 32:46; Matthew 28:20) i utrzymanie czystego i cały takiego kultu religijnego i nakazy, jak Bóg wyznaczył w swoim Słowie. (Deuteronomy 12:32) (Powtórzonego 12:32)

Question 46 Pytanie 46
What is forbidden in the second commandment? Co jest zabronione w drugim przykazaniu?
Answer 46 Odpowiedź 46
The second commandment forbids the worshipping of God by images, (Deuteronomy 4:15,16) or any other way not appointed in his Word. Drugie przykazanie zabrania uwielbienia Boga przez obrazy, (Powtórzonego 4:15,16) lub jakikolwiek inny sposób nie wyznaczył w swoim Słowie. (Colossians 2:18) (Kolosan 2:18)

Question 47 Pytanie 47
Which is the third commandment? Jaki jest trzeci przykazanie?
Answer 47 Odpowiedź 47
The third commandment is, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for the Lord will not hold him guiltless that takes his name in vain." Trzeci jest przykazanie "Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego na próżno, bo Pan nie będzie go posiadać niewinny, że bierze Jego imię na próżno."

Question 48 Pytanie 48
What is required in the third commandment? Co to jest wymagane w trzecim przykazaniu?
Answer 48 Odpowiedź 48
The third commandment requires the holy and reverent use of God's names, (Psalms 29:2) titles, attributes, (Revelation 15:3,4) ordinances, (Ecclesiastes 5:1) Word, (Psalms 138:2) and works. Trzecie przykazanie wymaga świętych i reverent wykorzystanie Bożego nazwy (Psalmów 29:2) tytułów, atrybuty, (Objawienie 15:3,4) nakazy, (Ecclesiastes 5:1) Słowo (Psalm 138:2) i działa. (Job 36:24; Deuteronomy 28:58,59) (Job 36:24; Powtórzonego Prawa 28:58,59)

Question 49 Pytanie 49
Which is the fourth commandment? Jakie jest czwarte przykazanie?
Answer 49 Odpowiedź 49
The fourth commandment is, "Remember the Sabbath day, to keep it holy. Six days shalt thou labour, and do all thy work: but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor they cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it." W czwartym przykazaniem jest, Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracy i wykonywać wszystkie twoje prace, lecz w siódmym dniu jest szabat do Pana, Boga twego: w nim nie będziesz każdą pracę, ty, ani twój syn, ani twoja córka, twój sługa, ani twoja niewolnica, ani ich bydło, ani obcy twego, który jest w twoich bramach. W sześć dni Pan stworzył niebo i ziemię, morze oraz wszystko, co w nich jest I odpoczął w siódmym dniu: Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i świętość. "

Question 50 Pytanie 50
What is required in the fourth commandment? Co to jest wymagane w czwartym przykazaniu?
Answer 50 Odpowiedź 50
The fourth commandment requires the keeping holy to God such set times as he has appointed in his Word, expressly one whole day in seven, to be a holy Sabbath to himself. Czwarte przykazanie wymaga prowadzenia świętego Boga takiego zestawu razy w roku wyznaczył w swoim Słowie, wyraźnie jedną całość w siedmiu dni, za święty szabat do siebie. (Leviticus 19:30; Deuteronomy 5:12) (Księga Kapłańska 19:30; Powtórzonego Prawa 5:12)

Question 51 Pytanie 51
How is the Sabbath to be sanctified? Jak jest szabat, aby być uświęceni?
Answer 51 Odpowiedź 51
The Sabbath is to be sanctified by a holy resting all that day, even from such worldly employments and recreations as are lawful on other days, (Leviticus 23:3) and spending the whole time in the public and private exercises of God's worship, (Psalms 92:1,2; Isaiah 58:13,14) except so much as is taken up in the works of necessity and mercy. W szabat ma być uświęcony przez świętego odpoczynku przez cały dzień, nawet z takiego swiata Prace i rekonstrukcje, które są zgodne z prawem na inne dni, (Księga Kapłańska 23:3) i wydatków cały czas w sektorze publicznym i prywatnym ćwiczenia kultu Bożego, ( Psalm 92:1,2; Izajasza 58:13,14) chyba tak jak jest to przyjęte w dziełach miłosierdzia i konieczności. (Matthew 12:11,12) (Mateusza 12:11,12)

Question 52 Pytanie 52
Which is the fifth commandment? Jakie jest piąte przykazanie?
Answer 52 Odpowiedź 52
The fifth commandment is, "Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee." Piąte przykazanie jest "Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie."

Question 53 Pytanie 53
What is required in the fifth commandment? Co to jest wymagane w piątym przykazaniu?
Answer 53 Odpowiedź 53
The fifth commandment requires the preserving the honour, and performing the duties belonging to every one in their various positions and relationships as superiors, (Ephesians 5:21,22; Ephesians 6:1,5 ; Romans 13:1) inferiors, (Ephesians 6:9) or equals. Piąte przykazanie wymaga zachowania zaszczyt i wykonywanie obowiązków należących do każdego z różnych miejsc i ich relacje, jak przełożeni (Efezjan 5:21,22; Efezjan 6:1,5; Rzymian 13:1) inferiors, (Efezjan 6:9) lub równa. (Romans 12:10) (Rzymian 12:10)

Question 54 Pytanie 54
What is the reason annexed to the fifth commandment? Jaki jest powód, załączonego do piątego przykazania?
Answer 54 Odpowiedź 54
The reason annexed to the fifth commandment is, a promise of long life and prosperity -- as far as it shall serve for God's glory, and their own good -- to all such as keep this commandment. Powodem załączone do piątego przykazania, obietnicę długiego życia i dobrobytu - tak dalece jak to ma służyć dla chwały Boga, i swoje własne dobro - dla wszystkich, takich jak zachować tego przykazania. (Ephesians 6:2,3) (Efezjan 6:2,3)

Question 55 Pytanie 55
Which is the sixth commandment? Jakie jest szóste przykazanie?
Answer 55 Odpowiedź 55
The sixth commandment is, "Thou shalt not kill." W szóstym przykazaniem jest "Nie będziesz zabijał."

Question 56 Pytanie 56
What is forbidden in the sixth commandment? Co jest zabronione w szóstym przykazaniu?
Answer 56 Odpowiedź 56
The sixth commandment forbids the taking away of our own life, (Acts 16:28) or the life of our neighbour unjustly, (Genesis 9:6) or whatever tends to it. Szósty przykazanie zabrania na pozbawianie naszego życia (Dz 16:28) lub życiu naszego sąsiada niesprawiedliwie, (Genesis 9:6) lub cokolwiek skłania do niego. (Proverbs 24:11,12) (Przysłów 24:11,12)

Question 57 Pytanie 57
Which is the seventh commandment? Które jest siódme przykazanie?
Answer 57 Odpowiedź 57
The seventh commandment is, "Thou shalt not commit adultery." Siódmy jest przykazanie "Nie będziesz cudzołożył."

Question 58 Pytanie 58
What is forbidden in the seventh commandment? Co jest zabronione w siódme przykazanie?
Answer 58 Odpowiedź 58
The seventh commandment forbids all unchaste thoughts, (Matthew 5:28; Colossians 4:6) words, (Ephesians 5:4; 2Timothy 2:22) and actions. Siódme przykazanie zabrania wszystkich unchaste myśli, (Mateusza 5:28; Kolosan 4:6) słowa (Efezjan 5:4; 2Timothy 2:22) i działań. (Ephesians 5:3) (Efezjan 5:3)

Question 59 Pytanie 59
Which is the eighth commandment? Jakie jest ósme przykazanie?
Answer 59 Odpowiedź 59
The eighth commandment is, "Thou shalt not steal." W ósmym przykazaniem jest "Nie będziesz kradł."

Question 60 Pytanie 60
What is forbidden in the eighth commandment? Co jest zabronione w ósmym przykazaniu?
Answer 60 Odpowiedź 60
The eighth commandment forbids whatever does or may unjustly hinder our own, (1Timothy 5:8; Proverbs 28:19; Proverbs 21:6) or our neighbour's wealth, or outward estate. Na ósme przykazanie nie zabrania niezależnie lub mogą utrudniać niesprawiedliwie własnych (1Timothy 5:8; Przysłów 28:19; przysłowia 21:6) lub bogactwa naszego bliźniego, czy tam nieruchomości. (Ephesians 4:28) (Efezjan 4:28)

Question 61 Pytanie 61
Which is the ninth commandment? Jakie jest dziewiątym przykazaniu?
Answer 61 Odpowiedź 61
The ninth commandment is, "Thou shalt not bear false witness against thy neighbour." W dziewiątym przykazaniem jest "Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek."

Question 62 Pytanie 62
What is required in the ninth commandment? Co to jest wymagane w dziewiątym przykazaniu?
Answer 62 Odpowiedź 62
The ninth commandment requires the maintaining and promoting of truth between man and man, (Zechariah 8:16) and of our own, (1Peter 3:16; Acts 25:10) and our neighbour's good name, (3John 1:12) especially in witness-bearing. W dziewiątym przykazaniem wymaga utrzymania i promowania prawdy między jednym człowiekiem a drugim, (Zachariasza 8:16) i naszych własnych, (1Peter 3:16, Dz 25:10) i nasze dobre imię bliźniego, (3John 1:12), zwłaszcza świadka w rozrodczym. (Proverbs 14:5,25) (Przysłowia 14:5,25)

Question 63 Pytanie 63
What is the tenth commandment? Jaki jest dziesiąty przykazanie?
Answer 63 Odpowiedź 63
The tenth commandment is, "Thou shalt not covet thy neighbour's house; thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, or his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbour's." W dziesiątym przykazaniem jest "Nie pożądaj domu bliźniego swego, będziesz nie pożądaj żony bliźniego twego, ani jego sługa, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która jest swego bliźniego."

Question 64 Pytanie 64
What is forbidden in the tenth commandment? Co jest zabronione w dziesiąte przykazanie?
Answer 64 Odpowiedź 64
The tenth commandment forbids all discontentment with our own estate, (1Corinthians 10:10) envying or grieving at the good of our neighbour, (Galatians 5:26) and all inordinate emotions and affections to anything that is his. W dziesiątą przykazanie zabrania wszystkich niezadowolenie z własnej nieruchomości (1Corinthians 10:10) envying lub grieving na dobro naszego sąsiada (Galatów 5:26) inordinate i wszystkie emocje i uczucia do niczego, co jest jego. (Colossians 3:5) (Kolosan 3:5)

Question 65 Pytanie 65
Is any man able perfectly to keep the commandments of God? Czy jest ktoś w stanie idealnie do strzegą przykazań Boga?
Answer 65 Odpowiedź 65
No mere man, since the fall, is able in his life perfectly to keep the commandments of God, (Ecclesiastes 7:20) but does daily break them in thought, (Genesis 8:21) word, (James 3:8) and deed. Nie sam człowiek, ponieważ spadek, jest w stanie w swoim życiu doskonale do strzegą przykazań Boga, (Ecclesiastes 7:20), ale nie codziennie przerwa w ich myśli, (Genesis 8:21) słowo (Jakuba 3:8) i czynie. (James 3:2) (Jakuba 3:2)

Question 66 Pytanie 66
Are all transgressions of the law equally heinous? Czy wszystkie przestępstwa w prawie równie haniebne?
Answer 66 Odpowiedź 66
Some sins in themselves, and by reason of various aggravations, are more heinous in the sight of God than others. Niektóre grzechy w sobie, i ze względu na różne aggravations, są bardziej haniebne w oczach Boga niż inni. (John 19:11; 1John 5:15) (Jan 19:11; 1John 5:15)

Question 67 Pytanie 67
What does every sin deserve? Co każdy grzech zasługują?
Answer 67 Odpowiedź 67
Every sin deserves God's wrath and curse, both in this life and that which is to come. Każdy grzech zasługuje Bożego gniewu i klątwy, zarówno w tym życiu i tego, co ma przyjść. (Ephesians 5:6; Psalms 11:6) (Efezjan 5:6; Psalmów 11:6)

Question 68 Pytanie 68
How may we escape his wrath and curse due to us for sin? Jak możemy się uciec jego gniew i klątwę ze względu na nas za grzech?
Answer 68 Odpowiedź 68
To escape the wrath and curse of God due to us for sin, we must believe in the Lord Jesus Christ, (John 3:16) trusting alone to his blood and righteousness. Aby uniknąć gniewu Bożego i przekleństw ze względu na nas za grzech, musimy wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa (Jan 3:16) zaufanie wyłącznie do jego krwi i sprawiedliwości. This faith is attended by repentance for the past (Acts 20:21) and leads to holiness in the future. Ta wiara jest uczestniczyli nawrócenia do przeszłości (Dz 20:21) i prowadzi do świętości w przyszłości.

Question 69 Pytanie 69
What is faith in Jesus Christ? Czym jest wiara w Jezusa Chrystusa?
Answer 69 Odpowiedź 69
Faith in Jesus Christ is a saving grace, (Hebrews 10:39) whereby we receive, (John 1:12) and rest upon him alone for salvation, (Philippians 3:9) as he is set forth in the gospel. Wiara w Jezusa Chrystusa jest łaską oszczędności, (Hebrajczyków 10:39) którą otrzymujemy, (Jan 1:12) i reszta na niego wyłącznie do zbawienia, (Filipian 3:9), jak jest on określony w Ewangelii. (Isaiah 33:22) (Izajasza 33:22)

Question 70 Pytanie 70
What is repentance to life? Czym jest nawrócenie do życia?
Answer 70 Odpowiedź 70
Repentance to life is a saving grace, (Acts 11:18) whereby a sinner, out of a true sense of his sins, (Acts 2:37) and apprehension of the mercy of God in Christ, (Joel 2:13) does with grief and hatred of his sin turn from it to God, (Jeremiah 31:18,19) with full purpose to strive after new obedience. Skruchy do życia jest oszczędność łaski (Dz 11:18) z którą grzesznik, obecnie prawdziwy sens jego grzechów (Dz 2:37) i ujęcie z miłosierdzia Bożego w Chrystusie, (Joel 2:13) nie z smutek i nienawiść jego grzech odwrócili się od niego do Boga (Jeremiasza 31:18,19) z pełnym dążyć do celu po nowe posłuszeństwa. (Psalms 119:59) (Psalmów 119:59)

Question 71 Pytanie 71
What are the outward means whereby the Holy Spirit communicates to us the benefits of redemption? Jakie są tam, za pomocą którego Duch Święty przekazuje nam korzyści z wykupu?
Answer 71 Odpowiedź 71
The outward and ordinary means whereby the Holy Spirit communicates to us the benefits of Christ's redemption, are the Word, by which souls are begotten to spiritual life; Baptism, the Lord's Supper, Prayer, and Meditation, by all which believers are further edified in their most holy faith. Na zewnątrz i zwykłej, za pomocą którego Duch Święty przekazuje nam korzyści Chrystusowego odkupienia, Słowo, przez które dusze są zrodził do życia duchowego; chrztu, Wieczerzy Pana, modlitwy i medytacji, przez wszystkich wierzących, które są dalsze zbudowany w ich najświętszych wiary. (Acts 2:41,42; James 1:18) (Dz 2:41,42; James 1:18)

Question 72 Pytanie 72
How is the Word made effectual to salvation? Jak to się praktycznego Word do zbawienia?
Answer 72 Odpowiedź 72
The Spirit of God makes the reading, but especially the preaching of the Word, an effectual means of convicting and converting sinners, (Psalms 19:7) and of building them up in holiness and comfort (1Thessalonians 1:6) through faith to salvation. Duch Boży sprawia, że czytanie, ale przede wszystkim głoszenie Słowa, praktycznego oznacza skazania na przebudowę i grzeszników, (Psalmów 19:7) i budowanie ich w świętości i komfort (1Thessalonians 1:6) przez wiarę do zbawienia . (Romans 1:16) (Rzymian 1:16)

Question 73 Pytanie 73
How is the Word to be read and heard that it may become effectual to salvation? Jak to należy rozumieć w programie Word i usłyszeli, że mogą stać się praktycznego do zbawienia?
Answer 73 Odpowiedź 73
That the Word may become effectual to salvation, we must attend to it with diligence, (Proverbs 8:34) preparation, (1Peter 2:1,2) and prayer, (Psalms 119:18) receive it with faith, (Hebrews 4:2) and love, (2Thessalonians 2:10) lay it up into our hearts, (Psalms 119:11) and practise it in our lives. Że słowo może stać się praktycznego do zbawienia, musimy uczęszczać do niego z staranności, (Przysłów 8:34) przygotowanie, (1Peter 2:1,2) i modlitwy (Psalmów 119:18) przyjmują je z wiarą, (Hebrajczyków 4 : 2) i miłości (2Thessalonians 2:10) określają je w sercach naszych, (Psalmów 119:11) i wykorzystują go w naszym życiu. (James 1:25) (Jakuba 1:25)

Question 74 Pytanie 74
How do Baptism and the Lord's Supper become spiritually helpful? Jak Chrztu i Wieczerzy Pana stać się duchowo przydatna?
Answer 74 Odpowiedź 74
Baptism and the Lord's Supper become spiritually helpful, not from any virtue in them, or in him who does administer them, (1Corinthians 3:7; 1Peter 3:21) but only by the blessing of Christ, (1Corinthians 3:6) and the working of the Spirit in those who by faith receive them. Chrzest i Pana Wieczerzy duchowo się pomocne, a nie z jakiegokolwiek tytułu w nich, lub którzy w niego nie zarządza nimi, (1Corinthians 3:7; 1Peter 3:21), ale tylko przez błogosławieństwa Chrystusa, (1Corinthians 3:6) i działania Ducha Świętego w tych którzy przez wiarę ich otrzymania. (1Corinthians 12:13) (1Corinthians 12:13)

Question 75 Pytanie 75
What is Baptism? Co to jest chrzest?
Answer 75 Odpowiedź 75
Baptism is an ordinance of the New Testament, instituted by Jesus Christ, (Matthew 28:19) to be to the person baptised a sign of his fellowship with him, in his death, and burial, and resurrection, (Romans 6:3; Colossians 2:12) of his being ingrafted into him,(Galatians 3:27) of remission of sins, (Mark 1:4; Acts 22:16) and of his giving up himself to God through Jesus Christ, to live and walk in newness of life. Chrzest jest rozporządzenie Nowego Testamentu, zainicjowane przez Jezusa Chrystusa (Mateusz 28:19) należy do osoby baptised znakiem Jego wspólnoty z Nim, w Jego śmierci i pogrzebu i zmartwychwstania (Rzymian 6:3; Kolosan 2:12) jest jego ingrafted do niego (Galatów 3:27) odpuszczenie grzechów (Marka 1:4, Dz 22:16) i jego rezygnację z siebie dla Boga przez Jezusa Chrystusa, aby żyć i chodzić w nowość życia. (Romans 6:4,5) (Rzymian 6:4,5)

Question 76 Pytanie 76
To whom is Baptism to be administered? Do kogo ma być podawany do chrztu?
Answer 76 Odpowiedź 76
Baptism is to be administered to all those who actually profess repentance towards God, (Acts 2:38; Matthew 3:6; Mark 16:16; Acts 8:12,36,37; Acts 10:47,48) and faith in our Lord Jesus Christ, and to none other. Chrzest jest podawany do wszystkich tych, którzy rzeczywiście wyznawania skruchę wobec Boga, (Dz 2:38; Mateusza 3:6; Mark 16:16; Dz 8:12,36,37; Dz 10:47,48) i wiarę w Pana naszego Jezusa Chrystusa, i żadne inne.

Question 77 Pytanie 77
Are the infants of such as are professing to be baptised? Czy niemowląt, takich jak są professing się baptised?
Answer 77 Odpowiedź 77
The infants of such as are professing believers are not to be baptised, because there is neither command nor example in the Holy Scriptures for their baptism. W takich jak niemowlęta są professing wierzących nie są baptised, ponieważ nie jest ani polecenia, ani np. w Piśmie Świętym dla ich chrzest. (Exodus 23:13; Proverbs 30:6) (Exodus 23:13; przysłowia 30:6)

Question 78 Pytanie 78
How is baptism rightly administered? Jak słusznie podawany jest chrzest?
Answer 78 Odpowiedź 78
Baptism is rightly administered by immersion, or dipping the whole body of the person in water, (Matthew 3:16; John 3:23) in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, according to Christ's institution, and the practice of the apostles, (Matthew 28:19,20) and not by sprinkling or pouring of water, or dipping some part of the body, after the tradition of men. Chrzest jest właściwie zarządzany przez zanurzenie, zanurzenie całego ciała danej osoby w wodzie (Mateusza 3:16; Jana 3:23) W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, stosownie do Chrystusa instytucji i praktyk z apostołów, (Mateusza 28:19,20), a nie przez zraszanie lub odlewania wody, zanurzenie lub części ciała, po tradycję mężczyzn. (John 4:1,2; Acts 8:38,39) (Jana 4:1,2; Dz 8:38,39)

Question 79 Pytanie 79
What is the duty of such as are rightly baptized? Co to jest obowiązek, jak to słusznie ochrzczony?
Answer 79 Odpowiedź 79
It is the duty of such as are rightly baptized, to give up themselves to some particular and orderly Church of Jesus Christ, (Acts 2:47; Acts 9:26; 1Peter 2:5) that they may walk in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. Jest to obowiązek, takich jak słusznie są ochrzczeni, aby zrezygnować z siebie na pewne szczególne i uporządkowany Kościół Jezusa Chrystusa (Dz 2:47, Dz 9:26; 1Peter 2:5), że mogą chodzić we wszystkich przykazań i nakazy od Pana winy. (Luke 1:6) (Łukasza 1:6)

Question 80 Pytanie 80
What is the Lord's Supper? Jaka jest Pana Wieczerzy?
Answer 80 Odpowiedź 80
The Lord's Supper is an ordinance of the New Testament, instituted by Jesus Christ; wherein, by giving and receiving bread and wine, according to his appointment, his death is shown forth, (1Corinthians 11:23-26) and the worthy receivers are, not after a corporeal and carnal manner, but by faith, made partakers of his body and blood, with all his benefits, to their spiritual nourishment, and growth in grace. Wieczerzy Pana jest rozporządzenie Nowego Testamentu, zainicjowane przez Jezusa Chrystusa, w którym, poprzez udzielanie i odbieranie chleba i wina, stosownie do jego powołania, jego śmierć jest podana dalej, (1Corinthians 11:23-26) i godne są odbiorniki , A nie po cielesnym i sposób cielesny, lecz przez wiarę, dokonane uczestnikami swego ciała i krwi, ze wszystkimi jego świadczeń, do ich duchowego pożywienia, a wzrost w łasce. (1Corinthians 10:16) (1Corinthians 10:16)

Question 81 Pytanie 81
What is required to the worthy receiving of the Lord's Supper? Co to jest wymagane do otrzymania godny Pana z Wieczerzy?
Answer 81 Odpowiedź 81
It is required of them who would worthily partake of the Lord's Supper, that they examine themselves of their knowledge to discern the Lord's body, (1Corinthians 11:28,29) of their faith to feed upon him, (2Corinthians 13:5) of their repentance, (1Corinthians 11:31) love, (1Corinthians 11:18-20 ) and new obedience, (1Corinthians 5:8) lest coming unworthily, they eat and drink judgment to themselves. Jest to wymagane z nich którzy będą godnie udziału w Wieczerzy Pana, że bada się ich wiedzy, aby rozeznać Pana ciała, (1Corinthians 11:28,29) ich wiary do paszy na niego (2Corinthians 13:5) z ich nawrócenia, (1Corinthians 11:31) miłość (1Corinthians 11:18-20) i nowe posłuszeństwo, (1Corinthians 5:8), bo pochodzących unworthily, jedzą i piją na siebie wyrok. (1Corinthians 11:27-29) (1Corinthians 11:27-29)

Question 82 Pytanie 82
What is meant by the words, "until he come," which are used by the apostle Paul in reference to the Lord's Supper? Co rozumie się przez słowa, "aż się", które są wykorzystywane przez apostoł Paweł w odniesieniu do Wieczerzy Pana?
Answer 82 Odpowiedź 82
They plainly teach us that our Lord Jesus Christ will come a second time; which is the joy and hope of all believers. Oni po prostu uczą nas, że nasz Pan Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi, który jest radość i nadzieję, wszystkich wierzących. (Acts 1:11; 1Thessalonians 4:16) (Dz 1:11; 1Thessalonians 4:16)


Also, see: Także, zobaczyć:
Puritan Confession Puritan Spowiedź


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest