Seljuk

General Information Informacje ogólne

The Seljuks were a group of nomadic Turkish warrior leaders from Central Asia who established themselves in the Middle East during the 11th century as guardians of the declining Abbasid caliphate, and after 1055 founded the Great Seljuk sultanate, an empire centered in Baghdad and including Iran, Iraq, and Syria. W Seldżukowie były grupy koczowniczych Turecki wojownika z liderów Azja Centralna którzy sami ustalono w trakcie Bliskim East 11th wieku jako opiekunowie z upadających abbasid kalifatu, a po 1055 założył w Wielkiej Seljuk sultanate, imperium wyśrodkowany w Bagdadzie i w tym Iran, Irak i Syria. They helped to prevent the Fatimids of Egypt from making Shiite Islam dominant throughout the Middle East and, in the 12th century, blocked inland expansion by the Crusader states on the Syrian coast. One pomogły zapobiec Fatimids z Egipt od podejmowania Shiite Islam dominującej na całym Bliskim East, aw 12. wieku, rozbudowa śródlądowych zablokowane przez Crusader państwa na syryjskiego wybrzeża. Their defeat of the Byzantines at the Battle of Manzikert (1071) opened the way for the Turkish occupation of Anatolia. Ich pokonać w Bizancjum w Bitwa pod Manzikert (1071) otworzyła drogę do zawodu Turecki Anatolii.

Seljuk power was at its zenith during the reigns of sultans Alp-Arslan (1063-72) and Malik Shah (1072-92), who with their vizier Nizam al-Mulk, revived Sunnite Islamic administrative and religious institutions. Seljuk moc była w jego trakcie zenith panuje w sultans-Alp Arslan (1063-72) i Malik Szah (1072-92), którzy z ich wezyr Nizam Al-Mulk, ożywił Sunnite islamskie instytucje religijne i administracyjne. They developed armies of slaves (Mamelukes) to replace the nomad warriors, as well as an elaborate bureaucratic hierarchy that provided the foundation for governmental administration in the Middle East until modern times. One opracowane armii niewolników (Mamelukes) aby zastąpić Nomad wojowników, jak również opracowania biurokratycznej hierarchii, pod warunkiem, że podstawą dla administracji rządowych w East Bliskim do czasów nowożytnych. The Seljuks revived and reinvigorated the classical Islamic educational system, developing universities (madrasahs) to train bureaucrats and religious officials. W Seldżukowie ożywił i ożywiającą klasycznego islamskiego systemu edukacyjnego, rozwój uniwersytetów (madrasahs) do pociągu biurokratów i urzędników religijnych.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
After Malik Shah's death, a decline in the quality of dynastic leadership and division of their rule among military commanders and provincial regents (atabegs) weakened the power of the Great Seljuks. Po Malik Szach śmierci, spadku jakości przywództwa dynastycznych i zasady ich podziału wśród dowódców wojskowych i prowincjonalnych Regents (atabegs) osłabiły siłę Wielkiej Seldżukowie. The last of the line died in battle against the Khwarizm-Shahs in 1194. W ostatnim z linii zginął w bitwie przeciwko Khwarizm-Shahs w 1194.

A branch of the Seljuks established their own state in Anatolia (the sultanate of Konya or Rum, survived until it was conquered by the Mongols in 1243. A oddział w Seldżukowie ustanowiły swoje własne państwo w Anatolii (Sułtanatem Konya lub rum, przetrwał aż została zdobyta przez Mongołów w 1243.

Stanford J. Shaw Stanford J. Shaw

Bibliography: Boyle, JA, ed., Cambridge History of Iran, vol. Bibliografia: Boyle, I, wyd., Cambridge History of Iran, obj. 5: The Saljuq and Mongol Periods (1968); Cahen, Claude, Pre-Ottoman Turkey, trans. 5: Saljuq Okresy i Mongołów (1968); Cahen, Claude, Pre-Ottoman Turcja, trans. by J. Jones-Williams (1968); Grousset, Rene, Empire of the Steppes, trans. J. Jones-Williams (1968); Grousset, Rene, Empire of the stepy, trans. by Naomi Walford (1970); Klausner, Carla L., The Seljuk Vezirate: A Study of Civil Administration, 1055-1194 (1973); Leiser, Gary, ed. przez Naomi Walford (1970); Klausner, L. Carli, Seljuk Vezirate: A Study of Civil Administracji, 1055-1194 (1973); Leiser, Gary, ed. and tr., A History of the Seljuks (1988); Setton, Kenneth, ed., History of the Crusades, vol. i tr., A History of the Seldżukowie (1988); Setton, Kenneth, ed., History of the Crusades, obj. 1, 2d ed. 1, 2d ed. (1969).


Seljuks Seldżukowie

General Information Informacje ogólne

Seljuks, Turkish dynasty prominent in the Middle East during the 11th and 12th centuries. Seldżukowie, Turecki dynastii widocznym w trakcie Bliskim East 11 i 12 wieku. Originally a clan belonging to the Oghuz, a Turkmen tribe of Central Asia, they were converted to Islam in the 10th century and established themselves in the Iranian province of Khorāsān in the early 11th century. Pierwotnie należący do klanu Oghuz, Turkmeński pokolenia Azja Centralna, były one zamieniane na islam w wieku 10 i siedzibę się w irańskiej prowincji Khorāsān na początku 11 wieku. In the period between 1040 and 1055, their chief, Togrul Beg, conquered most of Iran and Iraq and made himself protector of the caliph of Baghdād, spiritual leader of the Sunni (orthodox) Muslims. W okresie między 1040 a 1055, ich szef, Togrul Beg, podbił większość Iran i Irak i stał się protektorem z Kalifat Baghdād, duchowego lidera sunnickiej (prawosławny) muzułmanów. Togrul was given the title sultan by the caliph and made war on the Shia Muslims, who rejected the caliph's authority. Togrul otrzymał tytuł sułtana przez kalif i wojny na Shia muzułmanów, którzy odrzucili kalif organ.

Under Togrul's successors, Alp Arslan and Malik Shah, the empire of the Seljuks was further extended into Syria, Palestine, and Anatolia. Zgodnie z jego następców Togrul, Alp Arslan Shah i Malik, imperium z Seldżukowie został przedłużony na kolejne Syria, Palestyna i Anatolii. Alp Arslan's victory over the Byzantines at the Battle of Manzikert (1071) alarmed the Christian world, and Seljuk aggressiveness was a major reason for launching the First Crusade (1095). Alp Arslan, zwycięstwo nad Bizancjum w Bitwa pod Manzikert (1071) chrześcijański świat zaniepokojony, Seljuk agresywności i był jedną z głównych przyczyn rozpoczęcia pierwszej Crusade (1095). The main enemy of the Seljuks, however, was the Shia Fatimid dynasty of Egypt. Głównym wrogiem z Seldżukowie, jednak był Shia Fatymidzi dynastii Egipt.

Ruling from their capital at Eŗfahān (Isfahan) in Iran, the Seljuk sultans used the Persian language in their administration and were patrons of Persian literature. Wyrok z ich kapitału na Eŗfahān (Isfahan) w Iran, Seljuk sultans Perski język używany w administracji i ich opiekunów zostały Perski literatury. They founded madrasahs (colleges) to train future administrators in accordance with Sunni doctrine. Założyli madrasahs (kolegia) do pociągu przyszłych administratorów zgodnie z doktryny sunnickiej. After the death of Malik Shah and his vizier, Nizam-al-Mulk, the empire was divided among Malik Shah's sons, and Seljuk power gradually declined. Po śmierci Malik Szach i jego wezyr, Nizam-Al-Mulk, imperium została podzielona pomiędzy Malik Shah's synów, i moc Seljuk stopniowo malały.

A branch of the dynasty, the sultanate of Rūm with a capital at Konya, survived in Anatolia until subjugated by the Mongols in 1243. Pewien oddział dynastii, Sułtanatem Rūm z kapitału w Konya, przetrwał aż do Anatolii w podporządkowane przez Mongołów w 1243.


Also, see: Także, zobaczyć:
Islam, Muhammad Islam, Muhammad
Koran, Qur'an Koran, Koran
Pillars of Faith Filary Wiary
Abraham Abrahama
Testament of Abraham Testament Abrahama
Allah Bóg
Hadiths Hadiths
Revelation - Hadiths from Book 1 of al-Bukhari Objawienie - Książka Hadiths od 1 al-Bukhari
Belief - Hadiths from Book 2 of al-Bukhari Wiara - Hadiths z Księgi 2 al-Bukhari
Knowledge - Hadiths from Book 3 of al-Bukhari Wiedza - Książka Hadiths z 3 al-Bukhari
Times of the Prayers - Hadiths from Book 10 of al-Bukhari Godziny modlitw - Hadiths z 10 Książka al-Bukhari
Shortening the Prayers (At-Taqseer) - Hadiths from Book 20 of al-Bukhari Skrócenie Modlitwy (AT-Taqseer) - Hadiths z 20 Książka al-Bukhari
Pilgrimmage (Hajj) - Hadiths from Book 26 of al-Bukhari Pielgrzymka (Hajj) - Hadiths z 26 Książka al-Bukhari
Fighting for the Cause of Allah (Jihad) - Hadiths of Book 52 of al-Bukhari Walka na drodze Boga (Dżihad) - Hadiths książki 52 al-Bukhari
ONENESS, UNIQUENESS OF ALLAH (TAWHEED) - Hadiths of Book 93 of al-Bukhari ONENESS, wyjątkowość Boga (TAWHEED) - Hadiths książki 93 al-Bukhari
Hanafiyyah School Theology (Sunni) Hanafiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Malikiyyah School Theology (Sunni) Malikiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Shafi'iyyah School Theology (Sunni) Shafi'iyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Hanbaliyyah School Theology (Sunni) Hanbaliyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Maturidiyyah Theology (Sunni) Maturidiyyah Teologia (sunnickiej)
Ash'ariyyah Theology (Sunni) Ash'ariyyah Teologia (sunnickiej)
Mutazilah Theology Mutazilah Teologia
Ja'fari Theology (Shia) Ja'fari Teologia (Shia)
Nusayriyyah Theology (Shia) Nusayriyyah Teologia (Shia)
Zaydiyyah Theology (Shia) Zaydiyyah Teologia (Shia)
Kharijiyyah Kharijiyyah
Imams (Shia) Imamów (Shia)
Druze Druzowie
Qarmatiyyah (Shia) Qarmatiyyah (Shia)
Ahmadiyyah Ahmadiyyah
Ishmael, Ismail Izmael, Ismail
Early Islamic History Outline Wczesne Islamskiej Zarys historii
Hegira Hegira
Averroes Averroes
Avicenna Avicenna
Machpela Machpela
Kaaba, Black Stone Kaaba, Black Stone
Ramadan Ramadan
Sunnites, Sunni Sunnites, sunnickiej
Shiites, Shia Shiites, Shia
Mecca Mekka
Medina Medyna
Sahih, al-Bukhari Sahih, al-Bukhari
Sufism Sufizm
Wahhabism Wahhabizm
Abu Bakr Abu Bakr
Abbasids Abbasids
Ayyubids Ayyubids
Umayyads Umayyads
Fatima Fatima
Fatimids (Shia) Fatimids (Shia)
Ismailis (Shia) Ismailis (Shia)
Mamelukes Mamelukes
Saladin Saladin
Seljuks Seldżukowie
Aisha Aisha
Ali Ali
Lilith Lilith
Islamic Calendar Kalendarz islamski
Interactive Muslim Calendar Interaktywny Kalendarz muzułmański


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest