Southern Baptist Confessions of Faith Południowych Baptystów wyznanie wiary

General Information Informacje ogólne

Confessions of Faith have always been important to Baptists. Wyznania wiary zawsze były ważne dla Baptists. While not approaching the status of creeds, nonetheless they have played a very significant role in Baptist life. Chociaż nie zbliża się do statusu wyznanie, jednak te odegrały bardzo ważną rolę w życiu Chrzciciela. More important to Baptists today is their role in helping us plumb the depths of Baptist History. Więcej Baptists ważne dziś jest ich rolę we wspieraniu nas plumb głębi Chrzciciela historia.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail


Also, see: Także, zobaczyć:
London (Westminster) Confession Londyn (Westminster) Spowiedź
London Baptist Confession Londyn Chrzciciela Spowiedź
New Hampshire Confession New Hampshire Spowiedź

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest