Theravada Buddhism Theravada Buddyzm

General Information Informacje ogólne

Introduction Wstęp

Theravada Buddhism, along with Mahayana Buddhism, are the two principal branches of Buddhist belief. Theravada Buddyzm, wraz z Buddyzm Mahayana, są dwie główne gałęzie Buddyjski przekonania. It is most widespread in Sri Lanka, Myanmar (formerly known as Burma), Laos, Cambodia, and Thailand. Jest to najbardziej rozpowszechniona w Sri Lanka, Myanmar (dawniej znany jako Birma), Laos, Kambodża i Tajlandia. Like Mahayana Buddhism, Theravada (Pali for "School of the Elders") claims to perpetuate the true teachings and practices of the Buddha. Podobnie jak buddyzm Mahayana, Theravada (Palijski dla "Szkoły starszych") twierdzi, oznaczałoby prawdziwą naukę i praktyki w Buddy.

The Theravada school traces its descent from the original sangha, or monastic community, that first followed the Buddha. W szkole Theravada ślady jego pochodzenie z oryginalnego Sangha, ani wspólnoty zakonnej, że po pierwsze Budda. Its canon of scripture consists of the Tipitaka (Three Baskets), the first great compendium of Buddhist writings, composed in the Pali language. Jej kanon Pisma składa się z Tipitaka (trzy kosze), pierwszego wielkiego kompendium buddyjskie pisma, składa się w języku Palijski. Theravada tends toward doctrinal conservatism, exemplified in a cautious interpretation of its canon. Theravada skłania ku doktrynalnych konserwatyzm, np. w jego interpretacji ostrożne kanon. Because of this, it has been given the pejorative name Hinayana (Sanskrit for "Lesser Vehicle") by its rivals, who call their own tradition Mahayana ("Greater Vehicle"). Z tego powodu został on ze względu na nazwę i weryfikacji Hinayana (Sanskryt "Lesser pojazdu") przez jego konkurentów, którzy wzywają ich własnych tradycji Mahayana ( "Greater pojazdu"). The goal of the Theravadin, or devotee of Theravada, is to become an arhat, a sage who has achieved nirvana (enlightenment) and will never be reborn. Celem tego Theravadin lub stylu Theravada, ma stać się arhat, szałwia którzy osiągnęła Nirvana (oświecenia) i nigdy nie będzie odradza. Mahayana traditionally prefers the figure of the bodhisattva - who, out of compassion, helps others toward salvation - to the arhat, who is concerned chiefly with his own salvation. Mahayana tradycyjnie preferuje postać z Bodhisattva - którzy, na współczucie, pomaga innym kierunku zbawienia - do arhat, którzy są zainteresowane przede wszystkim z własnego zbawienia.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Origins and Development Geneza i rozwój

Theravada was the only tradition among the so-called Eighteen Schools of early Buddhism to survive the first centuries after the Buddha's death in the 5th century BC. Theravada była tylko tradycją wśród tzw Osiemnaście szkół wczesnego buddyzmu przetrwać pierwszych wieków po śmierci Buddy w 5 wieku przed naszą erą. Some authorities trace its origins to the events following the second great council of Buddhism at Vaishali, India, in 383 BC, in which novel interpretations of doctrine were condemned by conservatives - the Theras (Elders) - who thereby became the originators of Theravada orthodoxy. Niektóre organy śladów jego początków do wydarzeń po drugim wielkim rady Buddyzm w Vaishali, Indie, w 383 pne, w którym nowe interpretacje doktryny zostały potępione przez konserwatystów - Theras (Starszych) - którzy co stało się z inicjatorów Theravada prawowierność. The reformers, in turn, accused the conservatives of being too self-absorbed and dogmatic. W reformatorów z kolei oskarżył konserwatystów jest zbyt pochłonięta własny rachunek i dogmatycznej. The ideological split was confirmed at the third council, convened by King Ashoka at Pâtaliputra (now Patna, India) in about 250 BC. W ideologicznych podzielona została potwierdzona na Sobór, zwołany przez króla Ashoka na Pâtaliputra (obecnie Patna, Indie) w około 250 pne. After that, according to tradition, the orthodox school is said to have been spread to Sri Lanka by Ashoka's son, the monk Mahinda. Po tym, zgodnie z tradycją, ortodoksyjnej szkoły powiedział zostały rozłożone na Sri Lankę przez Ashoka syna, mnich Mahinda. There it became a national creed, centered at the great monastery of Mahavihara and closely associated with the Sri Lankan monarchy. Nie stał się krajowym credo, w środku wielkiego klasztoru Mahavihara i ściśle powiązane ze Sri Lanki monarchii. Ashoka's missionaries also spread Theravada Buddhism to Myanmar and Thailand. Ashoka's misjonarzy również do rozprzestrzeniania Theravada Buddyzm Myanmar i Tajlandia. For much of the 1st millennium AD, Theravada existed alongside Mahayana and esoteric Buddhism in all these areas. Przez znaczną część 1 tysiąclecia ne, Theravada istniały obok Mahayana i ezoterycznych Buddyzm we wszystkich tych obszarach.

While other early sects died out or were absorbed into Mahayana Buddhism, Theravada retained its identity. O ile inne sekty wcześnie zmarło lub zostało wchłaniany do Buddyzm Mahayana, Theravada zachowało swoją tożsamość. Similarly, when Buddhism died out in India after the 12th century AD, Theravada kept its hold in Sri Lanka and Southeast Asia. Podobnie, gdy Buddyzm Indie zmarł w wieku od 12 AD, Theravada zachowało swojej posiadać w Sri Lance i Azja Południowo-Wschodniej. In about the 10th century, a Theravada reform movement began in Sri Lanka that consolidated the kingdom as a Theravada monarchy. W około 10 wieku, Theravada reformy ruch rozpoczął się w Sri Lance, że skonsolidowane królestwo jako Theravada monarchii. The reform movement spread to Burma and Thailand, where it revitalized the Theravada tradition and ensured its supremacy over other Buddhist sects. Reforma przemieszczania się do Birmy i Tajlandia, gdzie ożywiona w tradycji Theravada i zapewnić jej wyższość nad innymi buddyjskie sekty. Reformers also carried the creed into Cambodia and Laos, where the geographical limits of Theravada predominance were reached. Reformatorów również przeprowadzane w Credo Kambodża i Laos, gdzie geograficznych granicach Theravada przewagę zostały osiągnięte. Despite some Theravada followers in Vietnam and elsewhere, Mahayana Buddhism became the dominant tradition in the rest of the Buddhist world. Pomimo pewnych Theravada Wietnam i naśladowców w innych miejscach, Mahayana Buddyzm stał się dominującą tradycję w pozostałej części Buddyjski świat.

Despite the European colonialism that began in the early 19th century, Theravada continued in Sri Lanka and Southeast Asia, in some areas becoming identified with nascent nationalist movements. Mimo europejskiego kolonializmu, który rozpoczął się na początku 19 wieku, Theravada kontynuowane w Sri Lance i Azja Południowo-Wschodniej, w niektórych dziedzinach staje się zidentyfikować z rodzących się ruchów nacjonalistycznych. In Sri Lanka, during the 18th and 19th centuries, Theravada split into factions, mostly over questions regarding the caste of worshippers. W Sri Lance, w wieku 18 i 19, Theravada podzielona na frakcje, w większości przypadków ponad pytania dotyczące kastę wyznawców. Thailand began reform of its Theravada tradition in the 19th century as part of the general national reform initiated in response to European colonialism, and the country has remained a fertile source of Theravada reform movements. Tajlandia rozpoczęła się reforma jej tradycji Theravada w 19 wieku jako część ogólnych reform krajowych zapoczątkowanych w odpowiedzi na europejskim kolonializmu, i kraj ten pozostał urodzajne źródło Theravada ruchów reformatorskich. In the 1980s and 1990s, Theravada became an important factor in civil strife between the Buddhist Sinhalese majority and the Tamil minority of Sri Lanka, with some militant Buddhists promoting a vigorous Sinhalese nationalism. W przypadku lat 1980 i 1990 roku Theravada stała się ważnym czynnikiem w sprawach cywilnych kłótnie między Buddyjski Syngaleski większości i mniejszości Tamilski Sri Lance, walczące z niektórych buddystów promowanie energicznych Syngaleski nacjonalizm. In Myanmar, Theravada has become one element of the rigidly conservative political and social policies of the country's military rulers. W Myanmar, Theravada stał się jednym z elementów na sztywno konserwatywny polityk społecznych i politycznych w kraju wojskowej władców. Theravada in Laos and Cambodia suffered a setback during the Vietnam War (1959-1975) and the subsequent Communist domination but appeared to be reviving in the 1990s. Theravada has been reestablished in India in the modern era by the mass conversion to Theravada Buddhism of Harijans (the so-called Untouchables, who fall outside the traditional class divisions of Hindu society), who are attracted by Buddhism's indifference to Hindu concepts of caste. Theravada w Laos i Kambodża cios doznał podczas wojny Wietnam (1959-1975) i późniejsze komunistycznej dominacji, ale okazały się ożywienia w latach 1990. Theravada zostało reestablished w Indie w epoce nowożytnej przez masę konwersji do Theravada Buddyzm w Harijans (tzw. Untouchables, którzy wykraczają poza tradycyjne podziały na klasy społeczeństwo hinduskie), którzy są zainteresowani Buddyzm w obojętności do kasty hinduskie pojęć.

Organization Organizacja

Theravada organization is in principle based on the original instructions of the Buddha as laid down in the Vinaya Pitaka, the compendium of 227 rules for monastic discipline that forms part of the Tipitaka. Theravada organizacji jest w zasadzie opiera się na oryginalnej instrukcji do Buddy, jak ustanowiono w Vinaya Pitaka, kompendium 227 zasady dyscypliny zakonnej, że część z Tipitaka. Since the sangha is the core institution of Buddhism, its structure is the basis of Theravada organization. Ponieważ jest Sangha podstawowych instytucji Buddyzm, jego struktura jest podstawą Theravada organizacji. Theravada monks were traditionally criticized by Mahayana believers for being too concerned with their own salvation and for indifference to the lay community. Theravada mnichów były tradycyjnie Mahayana krytykowany przez wiernych za zbyt związanych z ich własnego zbawienia i obojętności wobec świeckich. Theravada doctrine holds that only a monk can attain nirvana and that the laity can only aspire to be reborn as a monk after many reincarnations spent discharging the burden of karma (intentional action that determines one's future destiny). Theravada doktryny, że posiada tylko mnich może osiągnąć nirvana i że świeccy mogą być tylko aspirują do odrodzonej jako mnich spędził po wielu reincarnations rozładowania ciężaru karmy (zamierzonych działań, który określa jej przyszłego losu). However, in some countries, especially Myanmar and Thailand, young men are placed in monasteries temporarily as part of their education, thus fostering lay involvement in the sangha. Jednakże, w niektórych krajach, zwłaszcza Myanmar i Tajlandia, młodzi mężczyźni znajdują się w klasztorach tymczasowo jako część ich wykształcenia, a tym samym promowanie zaangażowania świeckich w Sangha.

Most countries with large numbers of Theravada adherents exhibit strong historical ties between the Buddhist hierarchy and the government. Większość krajów o dużej liczbie Theravada wyrażających wykazują silne historyczne więzi między Buddyjski hierarchii i rząd. In such countries, Ashoka's beneficent propagation of Buddhism has been accepted as the exemplar of wise and legitimate government and as a precedent for state involvement in religious affairs. W takich krajach, Ashoka's beneficent rozmnażanie Buddyzm została przyjęta jako pierwotny mądrych i prawowitego rządu i jako precedens do stanu zaangażowania w sprawy religijne. The state and the sangha are often seen as complementary and mutually supportive, ministering respectively to the secular and religious needs of the people. Stan i Sangha są często postrzegane jako komplementarne i wzajemnie się uzupełniają, odpowiednio do posługi świeckich i religijnych potrzeb ludzi. The temples themselves are loosely coordinated in most Southeast Asian countries, with little in the way of formal hierarchy between them. Świątynie się luźno koordynowane są w większości krajów Azji Południowo-Wschodniej, ze niewiele w drodze formalnej hierarchii między nimi. In early Sri Lankan Buddhism, a short-lived and limited practice of clerical marriage developed, and charge of particular temples was passed from father to son. Na początku Sri Lanki Buddyzm, krótkotrwały i ograniczony praktyki pisarskiego małżeństwa rozwiniętych, a za szczególnie świątyń zostało przekazane z ojca na syna.

Theravada has a notable tradition of forest-dwelling hermits who exist outside the monastic organizations. Theravada jest godne tradycji lasów żyjących pustelników którzy istnieją na zewnątrz organizacji zakonnej. In contrast to Mahayana Buddhism, since about AD 500, Theravada has had no orders of Buddhist nuns. W przeciwieństwie do Buddyzm Mahayana, od około 500 AD, Theravada nie miał zamówień Buddyjskiego mniszek. There is limited participation in the sangha by women and lay people, who generally wear white robes and take up asceticism (self-denial) without entering a monastic order. Nie jest ograniczony udział w Sangha kobiet i ludzi świeckich, którzy zazwyczaj noszą białe szaty i podejmowania ascezy (siebie) nie wchodzą w porządku klasztornego.

Doctrine Doktryna

Theravada claims to abide by the original teachings of the historical Buddha, Siddhartha Gautama. Theravada roszczeń do dotrzymania pierwotnego nauki historycznego Buddy, Siddhartha Gautama. Theravada doctrine reveres the Buddha as a single supremely gifted, yet mortal, teacher, in contrast to the succession of transcendent beings postulated by Mahayana. Theravada doktryny reveres Buddhy jako jeden supremely uzdolnionych, ale śmiertelnym, nauczyciel, w przeciwieństwie do dziedziczenia z transcendentną ludźmi postulowanej przez Mahayana. Some Theravada scriptures list other Buddhas, but in general the emphasis is on the one historical Buddha, on the grounds that no universe can bear more than one Buddha without shattering. Niektóre Theravada Pisma listę innych Buddhów, ale w ogóle większy nacisk kładzie się na jednej historyczny Budda, ze względu na to, że wszechświat nie może ponieść więcej niż jednego Buddy bez shattering.

The dharma, or teachings, of the historical Buddha are usually regarded as being contained in the Tipitaka. Dharmy, ani nauki, historycznego Buddy są zwykle uważane za zawarte w Tipitaka. Unlike Mahayana, which has generated a vast number of additional sutras (scriptural texts), Theravada confines itself to this core dharma. W odróżnieniu od Mahayana, który wygenerował wielu dodatkowych sutras (teksty biblijne), Theravada ogranicza się do tego rdzenia Dharmy. The Theravada canon is recorded in Pali, a dialect popular during the Buddha's lifetime. W Theravada kanon jest rejestrowana w Palijski, dialekt wybieranych w trakcie życia Buddy. Other works highly esteemed in Theravada - particularly the dialogues in the Milindapanha (2nd century AD; translated as Questions of King Milinda, 1963), and the Visuddhimagga (5th century AD; Path of Purification, 1964) by the great Buddhist commentator Buddhaghosa - are regarded by most scholars as authoritative collections rather than as the fruit of further revelations of dharma (although the Milindapanha is considered canonical by the Myanmar). Inne prace wysoko cenionych w Theravada - zwłaszcza dialogi w Milindapanha (2 wne; Pytania przetłumaczone jako króla Milinda, 1963), oraz Visuddhimagga (5 wne; Ścieżka oczyszczenia, 1964) przez wielkie buddyjskie komentator Buddhaghosa - są uznawane przez większość badaczy jako autorytatywne niż zbiory owoców dalsze znaki Dharmy (chociaż Milindapanha się za kanoniczne przez Myanmar).

The dharma of Theravada regards human existence as a complex of various transient aspects, also called dharmas. Dharmy Theravada w odniesieniu do ludzkiej egzystencji jako kompleks różnych aspektów przejściowy, zwany też dharmas. These dharmas are grouped in overlapping categories of 5 components (skandhas), 12 bases (ayatana), and 18 perceptual elements (dhatu). Dharmas te są pogrupowane w kategorie pokrywających się z 5 elementów (skandhas), 12 baz (ayatana) i 18 postrzegawczych elementy (dhatu). The 5 components are the physical body (rupa), feelings (vedana), cognitive perception (sanna), mental predispositions (sankhara), and consciousness (vijñana). W 5 części są fizycznego ciała (rupa), uczucia (vedana), poznawcze postrzeganie (sanna), psychiczne predyspozycje (sankhara) i świadomości (vijñana). The 12 bases are the 5 sensory organs with their 5 sensory fields, plus the mind and the object of mental perception. W 12 podstawy są narządy zmysłów 5 z 5 pól sensorycznych, plus umysł i postrzeganie obiektu psychicznego. The 18 elements are the 5 sensory organs plus the mind, their 6 associated objects, and the 6 so-called consciousnesses of ear, eye, nose, mouth, body, and mind. W 18 elementy są narządy zmysłów 5 plus uwadze, ich obiektów związanych 6, 6 i tzw consciousnesses w ucho, oko, nos, usta, ciało i umysł. These dharmas create a composite being not united by any enduring soul (atman) or identity: There is no self in the strict sense. Te dharmas tworzenia złożonych nie są zjednoczeni przez jakiekolwiek trwałe duszy (ATMAN) lub tożsamości: Nie ma własny rachunek w ścisłym tego słowa znaczeniu. The Theravadin endeavors to manipulate the dharmas so as to suspend the action of karma and thereby to achieve nirvana. W Theravadin usiłują manipulować dharmas tak aby zawiesić działanie karmy, a tym samym do osiągnięcia nirvana. Theravada is therefore less a philosophical doctrine than an almost scientific discipline, although it depends on a complex cosmology of cyclical, multiple worlds and an involved scheme of reincarnation. Theravada jest zatem mniej niż doktryny filozoficzne niemal dyscypliny naukowej, choć zależy to od kosmologii kompleks cyklicznych, wiele światów i zaangażowanych systemu reincarnation.


Also, see: Także, zobaczyć:
Buddhism Buddyzm

Mahayana Buddhism Buddyzm Mahayana

Lamaism Lamaism

Zen Buddhism Buddyzm Zen

Tantra Tantra


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest