The Gospel of Thomas Ewangelia Tomasza

General Information Informacje ogólne

The Gospel of Thomas is a collection of traditional sayings, prophecies, proverbs, and parables of Jesus. Ewangelia Tomasza jest zbiorem tradycyjnych mów, proroctwa, przysłów i przypowieści Jezusa. The Coptic Gospel of Thomas was translated from the Greek; in fact, several fragments of this Greek version have been preserved, and can be dated to about 200 AD. W Koptyjski Ewangelia Tomasza została przetłumaczona z Grecki; w rzeczywistości, kilka fragmentów tego Grecki wersji zostały zachowane i mogą być datowane na około 200 AD. Thus the Greek (or even or Aramaic) collection was composed in the period before about 200 AD., possibly as early as the second half of the first century, in Syria, Palestine, or Mesopotamia. Tak więc Grecki (lub nawet lub Aramejski) gromadzenie został złożony w okresie przed około 200 AD., Prawdopodobnie już w drugiej połowie pierwszego wieku, Syria, Palestyna, lub Mezopotamii. The authorship of the Gospel of Thomas is attributed to Didymos Judas Thomas, that is, Judas "the Twin," who was an apostle of Jesus. W Ewangelii autorstwa Thomasa przypisana jest Judasz Tomasz Didymos, to Judasz "Twin", którzy był apostoł Jezusa.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
The relationship of the Gospel of Thomas to the New Testament gospels have been a matter of special interest: many of the sayings of the Gospel of Thomas have parallels in the synoptic gospels (Matthew, Mark, and Luke). W stosunku do Ewangelia Tomasza do Nowego Testamentu Ewangelie były przedmiotem specjalnego zainteresowania: wiele z tych słowach z Ewangelii Thomas ma paralele w Ewangelie synoptyczne (Mateusza, Marka i Łukasza). A comparison of the sayings in the Gospel of Thomas with their parallels in the synoptic gospels suggests that the sayings in the Gospel of Thomas either are present in a more primitive form or are developments of a more primitive of such sayings. Porównanie z mów w Ewangelia Tomasza z ich paralele w Ewangelie synoptyczne sugerują, że w słowach Ewangelia Tomasza albo są obecne w bardziej prymitywnej formie lub rozwoju są bardziej prymitywne takich słowach. Indeed, the Gospel of Thomas resembles the synoptic sayings source, often called "Q" (from the German word Quelle, "source"), which was the common source of sayings used by Matthew and Luke. Rzeczywiście, Ewangelia Tomasza podobny do synoptyczny mów źródła, często nazywane "Q" (od słowa Niemiecki Quelle, "źródło"), która była wspólnym źródłem słowa użyte przez Mateusza i Łukasza. Hence, the Gospel of Thomas and its sources are collections of sayings and parables are closely related to the sources of the New Testament gospels. W związku z tym, Ewangelia Tomasza i jego źródła są zbiory mów i przypowieści są ściśle związane ze źródeł Nowego Testamentu Ewangelie. Because of the close parallel between many of the sayings in Thomas and the Gospels, some scholars have suggested that Thomas is also based on the Q source or is actually Q itself. Ze względu na bliskie między równolegle w wielu słowach w Thomas i Ewangelii, niektórzy badacze sugerowali, że Thomas jest również w oparciu o źródła lub P Q samo jest w rzeczywistości. Of course, these remain only hypotheses since there is no conclusive proof that a Q source ever existed. Oczywiście, pozostaną tylko te hipotezy, ponieważ nie ma przekonywujących dowodów, że kiedykolwiek istniało źródło Q. Still, the existence of a collection of sayings of Jesus as early as the dates proposed for Thomas suggests that there did exist such a collection in the early church. Jednak, istnienie zbioru mów Jezusa tak wcześnie, jak terminy zaproponowane dla Thomas sugeruje, że nie istnieje taki zbiór w początkach Kościoła.

A primary criticism to the Gospel of Thomas is of its Gnostic origin. Podstawowym krytyki do Ewangelia Tomasza jest jego gnostic pochodzenia. This is primaraly due to the fact most ancient Gnostic writings are in Coptic and that the Gospel of Thomas was found among other Gnostic writings. To jest primaraly ze względu na fakt, gnostic najstarszych pism w Koptyjski i że Ewangelia Tomasza stwierdzono między innymi gnostic pism. This is a clear case of judgement by association. To jest jasne w przypadku orzeczenia przez stowarzyszenie. Greek fragments older than the Coptic version prove the Gospel of Thomas predates Gnosticism so the Gnostic bias should be removed. Grecki fragmenty starszych niż wersja Koptyjski udowodnić Ewangelia Tomasza poprzedza Gnostycyzm więc gnostic uprzedzenia powinny zostać usunięte.

The Apostle Thomas was also called Didymus which in the Greek means Twin or Double. Apostoł Tomasz był także zwany Didymos, który w Grecki oznacza Twin lub Double.

KJV John 11:16 said Thomas, which is called Didymus KJV John 11:16 powiedział Thomas, który jest zwany Didymos
KJV John 20:24 ..one of the twelve, called Didymus KJV John 20:24 .. jeden z Dwunastu, zwany Didymos
KJV John 21:2 Simon Peter, and Thomas called Didymus KJV John 21:2 Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos

This is from the King James Version, some translations render it the Twin instead of using the Greek Didymus Jest to z King James Version, niektóre tłumaczenia czynią ją Twin zamiast przy użyciu Grecki Didymos

Revised Standard Version John 11:16 Thomas, called the Twin, said to his fellow disciples, "Let us also go, that we may die with him." Revised Standard Version John 11:16 Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć.

Amplified Bible John 11:16 Then Thomas, who was called the Twin... Wzmocniony Biblii 11:16 Wtedy John Thomas, którzy został nazwany Twin ...

The Gnostics called Thomas the Twin Brother of Jesus. The Gnostics wezwał Tomasza z bratem bliźniakiem Jezusa. Since the Gnostic movement was started about 100 years or so after the death of Christ, the oral history had obviously been distorted by then on this particular detail. Ponieważ ruch był gnostic rozpoczął około 100 lat i tak po śmierci Chrystusa, ustnej historii miał oczywiście zostały zakłócone przez następnie na tym szczegółowo.


The Gospel of Thomas Ewangelia Tomasza

Translated by S. Patterson and M. Meyer Przetłumaczone przez S. i M. Meyer Patterson

These are the secret sayings that the living Jesus spoke and Didymos Judas Thomas recorded. Są to tajne mów, że Jezus mówił życia i Judasz Didymos Thomas rejestrowane.

1 And he said, "Whoever discovers the interpretation of these sayings will not taste death." 1 I rzekł: "Ten, kto odkryje interpretacji tych mów, nie zaznają śmierci".

2 Jesus said, "Those who seek should not stop seeking until they find. When they find, they will be disturbed. When they are disturbed, they will marvel, and will reign over all. [And after they have reigned they will rest.]" 2 Jezus powiedział: "Ci, którzy nie powinni przestać dążyć do poszukiwania ich znaleźć. Kiedy oni znaleźć, będą zakłócone. Kiedy oni są zakłócone, będą zdziwieni, i będzie panował nad wszystkim. [A po nich panował będą odpoczynku. ] "

3 Jesus said, "If your leaders say to you, 'Look, the (Father's) kingdom is in the sky,' then the birds of the sky will precede you. If they say to you, 'It is in the sea,' then the fish will precede you. Rather, the [Father's] kingdom is within you and it is outside you. 3 Jezus powiedział: "Jeśli liderzy mówią ci," Look, (Ojca) królestwo jest w niebie ", następnie ptaki na niebie będą poprzedzać. Jeśli oni mówia ci," jest w morzu, Następnie ryby będą poprzedzać. Rather, [Ojca] królestwo jest w was i to jest poza wami.

"When you know yourselves, then you will be known, and you will understand that you are children of the living Father. But if you do not know yourselves, then you live in poverty, and you are the poverty." "Jeśli znasz siebie, wtedy będzie wiadomo, to zrozumiesz, że są dziećmi z życia ks. Ale jeśli nie znasz się, wtedy żyje w ubóstwie, i jesteś z ubóstwem".

4 Jesus said, "The person old in days won't hesitate to ask a little child seven days old about the place of life, and that person will live. 4 Jezus powiedział: "Osoba starych w dzień nie wahaj się zapytać dziecko o siedem dni na stare miejsce życia, i że osoba będzie żyć.

"For many of the first will be last, and will become a single one." "Dla wielu pierwszych będzie ostatnimi i staną się jedną".

5 Jesus said, "Know what is in front of your face, and what is hidden from you will be disclosed to you. 5 Jezus powiedział: "wiesz, co jest z przodu twarzy, i to, co jest ukryte z was zostanie ujawniona.

"For there is nothing hidden that will not be revealed. [And there is nothing buried that will not be raised."] "Nie ma nic ukrytego, które nie będą ujawniane. [I tam jest pochowany, że nic nie zostanie podniesiony."]

6 His disciples asked him and said to him, "Do you want us to fast? How should we pray? Should we give to charity? What diet should we observe?" 6 Jego uczniowie pytali Go i powiedzieli do niego: "Czy chcesz nam szybko? Jak powinniśmy się modlić? Powinniśmy dać na cele charytatywne? Co powinniśmy przestrzegać diety?"

Jesus said, "Don't lie, and don't do what you hate, because all things are disclosed before heaven. After all, there is nothing hidden that will not be revealed, and there is nothing covered up that will remain undisclosed." Jezus powiedział, "nie kłamię, a nie robić to, czego nienawidzę, ponieważ wszystkie rzeczy są ujawniane przed nieba. Po wszystkim, nie ma nic ukrytego, że nie będzie objawione, i nic nie objętych się, że pozostaną nieujawnione. "

7 Jesus said, "Lucky is the lion that the human will eat, so that the lion becomes human. And foul is the human that the lion will eat, and the lion still will become human." 7 Jezus powiedział, "Lucky jest lew, że ludzi będzie jeść, tak że lwa staje się człowiekiem. Foul A jest ludzi, że lew będzie jadł, a lew nadal będzie człowieka".

8 And He said, "The person is like a wise fisherman who cast his net into the sea and drew it up from the sea full of little fish. Among them the wise fisherman discovered a fine large fish. He threw all the little fish back into the sea, and easily chose the large fish. Anyone here with two good ears had better listen!" 8 A On rzekł: "Osoba jest jak rybak mądry którzy oddanych jego netto do morza i zwrócił się on z pełnym morzu mało ryb. Wśród nich mądry rybak odkrył grzywny dużych ryb. On wyrzucony wszystkie małe ryby z powrotem do morza, łatwo i wybrał dużych ryb. Każdy tu o dwóch dobrych uszy miał lepiej słuchać! "

9 Jesus said, "Look, the sower went out, took a handful (of seeds), and scattered (them). Some fell on the road, and the birds came and gathered them. Others fell on rock, and they didn't take root in the soil and didn't produce heads of grain. Others fell on thorns, and they choked the seeds and worms ate them. And others fell on good soil, and it produced a good crop: it yielded sixty per measure and one hundred twenty per measure." 9 Jezus powiedział: "Spójrz, Siewca wyszedł, wziął garść (z nasion) i rozproszone (ich). Niektóre upadł na drodze, a ptaki przybyli i zebrali je. Inne padło na skały, a oni nie podjęcia root w glebie i nie wytwarzają głowice ziarna. Inne padło na ciernie, a oni choked nasion i jedli robaki. i inne padło na dobrą glebę, wyprodukowane i dobre upraw: sześćdziesiąt przyniosły na środek i jeden dwadzieścia na środek ".

10 Jesus said, "I have cast fire upon the world, and look, I'm guarding it until it blazes." 10 Jezus powiedział: "Mam oddanych ogień na świat i patrzeć, mam go strzec, dopóki go blazes."

11 Jesus said, "This heaven will pass away, and the one above it will pass away. 11 Jezus powiedział: "To będzie niebo przeminie, a powyżej jednego będzie umieram.

"The dead are not alive, and the living will not die. During the days when you ate what is dead, you made it come alive. When you are in the light, what will you do? On the day when you were one, you became two. But when you become two, what will you do?" "Martwych nie żyje, mieszka i nie umiera. W dni, kiedy jadł to, co jest martwe, dała się żywcem. Kiedy pojawi się w świetle, co zrobić? W dniu, kiedy byli jedno, Ci stały dwa. Lecz kiedy się dwa, co chcesz zrobić? "

12 The disciples said to Jesus, "We know that you are going to leave us. Who will be our leader?" 12 Uczniowie rzekli do Jezusa: "Wiemy, że masz zamiar opuścić nas. Kto będzie naszym liderem?"

Jesus said to them, "No matter where you are you are to go to James the Just, for whose sake heaven and earth came into being." Jezus rzekł do nich: "Nie ważne gdzie jesteś jesteś, aby przejść do Jakub Sprawiedliwy, dla którego nieba i ziemi imię weszło do".

13 Jesus said to his disciples, "Compare me to something and tell me what I am like." 13 Jezus powiedział do swoich uczniów: "Porównaj coś do mnie i powiedz mi, co mam jak."

Simon Peter said to him, "You are like a just messenger." Szymon Piotr powiedział do niego: "Jesteś jak tylko posłaniec".

Matthew said to him, "You are like a wise philosopher." Matthew powiedział do niego: "Jesteś mądry jak filozof."

Thomas said to him, "Teacher, my mouth is utterly unable to say what you are like." Thomas powiedział do Niego: Nauczycielu, moje usta jest zupełnie w stanie powiedzieć, co się podoba. "

Jesus said, "I am not your teacher. Because you have drunk, you have become intoxicated from the bubbling spring that I have tended." Jezus powiedział: "Ja nie twój nauczyciel. Powodu masz pijany, masz zatruty się z bulgoczących wiosną, że mam tendencję."

And he took him, and withdrew, and spoke three sayings to him. Wziął go i wycofał, i mówił do niego trzy słowa. When Thomas came back to his friends they asked him, "What did Jesus say to you?" Gdy Thomas wrócił do swoich znajomych Zapytali go, "Co zrobił Jezus powie do ciebie?"

Thomas said to them, "If I tell you one of the sayings he spoke to me, you will pick up rocks and stone me, and fire will come from the rocks and devour you." Thomas rzekł do nich: "Jeśli powiadam wam: jeden z mów do mnie mówił, będzie odebrać skał i kamieni do mnie, a ogień będzie pochodzić ze skał i pożera."

14 Jesus said to them, "If you fast, you will bring sin upon yourselves, and if you pray, you will be condemned, and if you give to charity, you will harm your spirits. 14 Jezus rzekł do nich: "Jeśli szybko, to przyniesie na siebie grzech, i jeśli się modlić, będzie potępiony, a jeśli dać miłości, będzie szkodzić swoje duchy.

"When you go into any region and walk about in the countryside, when people take you in, eat what they serve you and heal the sick among them. "Gdy wejdziesz do żadnych walk o regionie i na wsi, gdy ludzie was, jedzcie, co służyć Ci i uzdrowił chorych spośród nich.

"After all, what goes into your mouth will not defile you; rather, it's what comes out of your mouth that will defile you." "Po wszystkim, co się w twoich ustach nie splugawili was, lecz to, co wychodzi z ust waszych, które splugawili."

15 Jesus said, "When you see one who was not born of woman, fall on your faces and worship. That one is your Father." 15 Jezus powiedział: "Gdy zobaczysz jeden którzy nie zrodzonego z niewiasty, wchodzą na twarze i kultu. To jeden jest Ojciec wasz".

16 Jesus said, "Perhaps people think that I have come to cast peace upon the world. They do not know that I have come to cast conflicts upon the earth: fire, sword, war. 16 Jezus powiedział: "Być może ludzie myślą, że mam przyjść do pokoju oddanych na świat. Oni nie wiedzą, że mam przyjść do oddania konfliktów na ziemi: ogień, Miecz, Wojna.

"For there will be five in a house: there'll be three against two and two against three, father against son and son against father, and they will stand alone. "Nie będzie pięć w domu: nie będzie dwa i trzy przeciw dwoje przeciw trojgu, ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu, i będą one stand alone.

17 Jesus said, "I will give you what no eye has seen, what no ear has heard, what no hand has touched, what has not arisen in the human heart." 17 Jezus powiedział: "dam ci, co oko nie widziało, ucho, co nie słyszał, co nie poruszył strony, co nie pojawiły się w sercu człowieka."

18 The disciples said to Jesus, "Tell us, how will our end come?" 18 Uczniowie rzekli do Jezusa: "Powiedz nam, jak będzie się nasz koniec?"

Jesus said, "Have you found the beginning, then, that you are looking for the end? You see, the end will be where the beginning is. Jezus powiedział: "Czy znalazł Pan na początku, następnie, że jesteś już na koniec? Zobaczysz, do końca będzie, gdy na początku.

"Congratulations to the one who stands at the beginning: that one will know the end and will not taste death." "Gratulacje dla jednej którzy stoi na początku: że jedna będzie wiedzieć, do końca i nie zaznają śmierci".

19 Jesus said, "Congratulations to the one who came into being before coming into being. 19 Jezus powiedział: "Gratulacje dla jednej którzy przybyli do ich przed wejściem w czym.

"If you become my disciples and pay attention to my sayings, these stones will serve you. "Jeśli się moimi uczniami i zwracać uwagę na moje słowa, te kamienie będą służyć.

"For there are five trees in Paradise for you; they do not change, summer or winter, and their leaves do not fall. Whoever knows them will not taste death." "Dla znajduje się pięć drzew w Raju dla Ciebie; nie zmienić, latem lub zimą, a ich liście nie należą. Kto nie zna ich smaku śmierci."

20 The disciples said to Jesus, "Tell us what Heaven's kingdom is like." 20 Uczniowie rzekli do Jezusa: "Powiedz nam, co jest królestwo niebios itp.".

He said to them, " It's like a mustard seed, the smallest of all seeds, but when it falls on prepared soil, it produces a large plant and becomes a shelter for birds of the sky." On rzekł do nich: "To jak nasiona gorczycy, najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wchodzi na przygotowane gleby, wytwarza dużą roślin i staje się miejscem schronienia dla ptaków z nieba".

21 Mary said to Jesus, "What are your disciples like?" 21 Maryja rzekła do Jezusa, "Jakie są Twoi uczniowie?"

He said, " They are like little children living in a field that is not theirs. when the owners of the field come, they will say, 'Give us back our field.' On powiedział: "Oni są jak dzieci mieszkających w danej dziedzinie, która nie jest dla nich. Kiedy właściciele dziedzinie pochodzą one mówią," Daj nam powrót naszej dziedzinie. " They take off their clothes in front of them in order to give it back to them, and they return their field to them. Stają się one poza ich ubrania przed nimi w celu nadania go z powrotem do nich, a oni wrócić do swoich dziedzinach.

"For this reason I say, if the owners of a house know that a thief is coming, they will be on guard before the thief arrives and will not let the thief break into their house (their domain) and steal their possessions. "Z tego powodu mam powiedzieć, jeśli właściciele domu wie, że złodziej pochodzi, będą one na straży przed złodziej nadejdzie i nie będzie niech złodziej przerwę w ich domu (ich domena) i wykraść ich posiadłości.

"As for you, then, be on guard against the world. Prepare yourselves with great strength, so the robbers can't find a way to get to you, for the trouble you expect will come. "Co do was, a następnie, na straży przed świat. Przygotuj się z wielką siłą, tak złodziei nie może znaleźć sposobu, aby dostać się do was, za kłopoty z oczekiwaniami będą pochodzić.

"Let there be among you a person who understands. "Niech nie będzie między wami którzy osoba rozumie.

"When the crop ripened, he came quickly carrying a sickle and harvested it. Anyone here with two good ears had better listen!" "Kiedy upraw dojrzały, on przyszedł szybko wiąże się sierp i zebranych. Każdy tu o dwóch dobrych uszy miał lepiej słuchać!"

22 Jesus saw some babies nursing. 22 Jezus ujrzał niektórych niemowląt pielęgniarstwa. He said to his disciples, "These nursing babies are like those who enter the [Father's] kingdom." On rzekł do swych uczniów: "Te dzieci są takie jak pielęgniarstwo tych którzy wchodzą [Ojca] królestwo."

They said to him, "Then shall we enter the [Father's] kingdom as babies?" Oni powiedzieli do niego ", a następnie będziemy wprowadzać [Ojca] królestwo jako dzieci?"

Jesus said to them, "When you make the two into one, and when you make the inner like the outer and the outer like the inner, and the upper like the lower, and when you make male and female into a single one, so that the male will not be male nor the female be female, when you make eyes in place of an eye, a hand in place of a hand, a foot in place of a foot, an image in place of an image, then you will enter [the kingdom]." Jezus rzekł do nich: "Po dwóch do jednego, i po dokonaniu wewnętrznej jak i zewnętrznej zewnętrznej jak wewnętrznej, górnej i dolnej, jak i po wprowadzeniu płci męskiej i żeńskiej w jeden, tak że nie będzie męskiej płci męskiej ani żeńskiej jest płci żeńskiej, kiedy się w oczy miejsce oko, ręka w rękę miejsce, spacery w miejsce nogi, obraz w miejsce obrazu, a następnie będzie wejść [królestwo]. "

23 Jesus said, "I shall choose you, one from a thousand and two from ten thousand, and they will stand as a single one." 23 Jezus powiedział: "Ja ci wybrać jeden z dwóch tysięcy i dziesięć tysięcy, i będą stoiska jako jeden".

24 His disciples said, "Show us the place where you are, for we must seek it." 24 Jego uczniowie powiedzieli: "Pokaż nam miejsce, gdzie jesteś, musimy dążyć do niego."

He said to them, "Anyone here with two ears had better listen! There is light within a person of light, and it shines on the whole world. If it does not shine, it is dark." On rzekł do nich: "Każdy, kto tu z dwoma uszami miał lepiej słuchać! Istnieje osoba w świetle światła, i błyszczy na cały świat. Jeśli tak się nie świecą, to jest ciemny."

25 Jesus said, "Love your friends like your own soul, protect them like the pupil of your eye." 25 Jezus powiedział: "Miłujcie waszych przyjaciół jak własną duszę, chronić je jak źrenicy Twoich oczu."

26 Jesus said, "You see the sliver in your friend's eye, but you don't see the timber in your own eye. When you take the timber out of your own eye, then you will see well enough to remove the sliver from your friend's eye." 26 Jezus powiedział: "Zobaczysz taśmy w Twoim przyjacielem na oko, ale nie widać na drewno we własnym oku. Podczas podejmowania drewna z własnego oka, a następnie zobaczysz wystarczająco dobrze, aby usunąć z taśmy przyjaciela oko ".

27 Jesus said, "If you do not fast from the world, you will not find the [Father's] kingdom. If you do not observe the sabbath as a sabbath you will not see the Father." 27 Jezus rzekł: "Jeśli nie szybko z świat, to nie znajdziesz [Ojca] królestwo. Jeśli nie przestrzegać szabatu jako szabat nie będzie widać Ojca".

28 Jesus said, "I took my stand in the midst of the world, and in flesh I appeared to them. I found them all drunk, and I did not find any of them thirsty. My soul ached for the children of humanity, because they are blind in their hearts and do not see, for they came into the world empty, and they also seek to depart from the world empty. 28 Jezus powiedział: "I miały stanąć w moim sercu na świat, w ciało I ukazał się im. Znalazłem je wszystkie pijani, a ja nie znaleźć żadnego z nich pragnienie. Moja dusza ached dla dzieci ludzkości, ponieważ są niewidomi w ich sercach, i nie zobaczyć, bo przyszedł na świat pusty, a także starają się odejść z pustymi świat.

"But meanwhile they are drunk. When they shake off their wine, then they will change their ways." "Ale póki są pijani. Kiedy wstrząsnąć swoje wino, wtedy zmienić swoje sposoby."

29 Jesus said, "If the flesh came into being because of spirit, that is a marvel, but if spirit came into being because of the body, that is a marvel of marvels. 29 Jezus rzekł: "Jeśli ciało powstał ze względu na duchu, że to się dziwili, ale gdy weszła w duchu, ze względu na organ, który jest dziwisz w cuda.

"Yet I marvel at how this great wealth has come to dwell in this poverty." "Ale ja się dziwili, jak to wielkie bogactwo doszła do mieszkam w tym ubóstwa."

30 Jesus said, "Where there are three deities, they are divine. Where there are two or one, I am with that one." 30 Jezus powiedział: "W przypadku, gdy istnieją trzy bóstwa, są one boskie. Jeśli istnieją dwa lub jedno, Ja jestem z tego."

31 Jesus said, "No prophet is welcome on his home turf; doctors don't cure those who know them." 31 Jezus powiedział: "Nie mile widziane jest prorokiem w swoim domu torf; lekarze nie leczyć tych, którzy znają ich".

32 Jesus said, "A city built on a high hill and fortified cannot fall, nor can it be hidden." 32 Jezus powiedział: "Miasto zbudowane na wysokiej górze i warowne nie może wchodzić, ani też nie może być ukryte."

33 Jesus said, "What you will hear in your ear, in the other ear proclaim from your rooftops. 33 Jezus powiedział: "Co możesz usłyszeć w swoim uchu, w drugim uchu głosić z dachami.

"After all, no one lights a lamp and puts it under a basket, nor does one put it in a hidden place. Rather, one puts it on a lampstand so that all who come and go will see its light." "Po wszystkim, nikt nie świeci światło i kładzie go pod kosz, nie jeden umieścić go w ukrytym miejscu. Rather, jeden stawia ją na świecznik, aby wszyscy którzy przychodzą i odchodzą będzie można zobaczyć jej światło".

34 Jesus said, "If a blind person leads a bind person, both of them will fall into a hole." 34 Jezus rzekł: "Jeśli osoby niewidomej prowadzi wiążące osoby, obie z nich należą do dziury."

35 Jesus said, "One can't enter a strong person's house and take it by force without tying his hands. Then one can loot his house." 35 Jezus powiedział: "Nie można wprowadzić silną osobę domu i zabrać ją przez życie bez wiązanie jego rąk. Następnie można loot swego domu."

36 Jesus said, "Do not fret, from morning to evening and from evening to morning, [about your food--what you're going to eat, or about your clothing--] what you are going to wear. [You're much better than the lilies, which neither card nor spin. 36 Jezus powiedział: "Nie Fret, od rana do wieczora i od wieczora do rana, [o swojej żywności - co zamierzasz jeść, ani o swoje ubranie -], co masz zamiar nosić. [Poszukać" ponownie znacznie lepiej niż lilie, które ani karty, ani obracać.

"As for you, when you have no garment, what will you put on? Who might add to your stature? That very one will give you your garment.]" "Co do was, gdy nie masz płaszcz, co będzie można umieścić na? Kto może dodać do swojej człowieka? To bardzo będzie Ci swój płaszcz.]

37 His disciples said, "When will you appear to us, and when will we see you?" 37 Jego uczniowie powiedzieli: "Kiedy was wydaje się nam, i kiedy będzie widzimy?"

Jesus said, "When you strip without being ashamed, and you take your clothes and put them under your feet like little children and trample then, then [you] will see the son of the living one and you will not be afraid." Jezus powiedział: "Kiedy taśma bez wstydzić, i podejmują swoje ubrania i położył ich pod waszymi stopami jak małe dzieci i następnie poturbowali, a następnie [ty] będzie zobaczyć syna żywego, a nie będzie się bać."

38 Jesus said, "Often you have desired to hear these sayings that I am speaking to you, and you have no one else from whom to hear them. There will be days when you will seek me and you will not find me." 38 Jezus powiedział: "Często masz pożądane, aby usłyszeć te słowa, które mówię do ciebie, i masz nikogo innego z kim się ich słuchać. Nie będzie dzień, kiedy będzie dążyć do mnie i nie będzie mnie znaleźć."

39 Jesus said, "The Pharisees and the scholars have taken the keys of knowledge and have hidden them. They have not entered nor have they allowed those who want to enter to do so. 39 Jezus powiedział: "faryzeusze i uczeni miały klucze wiedzy i ukryte. Oni nie wejdzie ani nie dopuszcza do tych, którzy chcą wejść do tego.

"As for you, be as sly as snakes and as simple as doves." "Co do was, jak Sly jak węże i proste jak gołębice".

40 Jesus said, "A grapevine has been planted apart from the Father. Since it is not strong, it will be pulled up by its root and will perish." 40 Jezus powiedział: "A winorośl został obsadzony z dala od Ojca. Ponieważ nie jest silny, będzie ciągną się przez jej głównego i psucia się."

41 Jesus said, "Whoever has something in hand will be given more, and whoever has nothing will be deprived of even the little they have." 41 Jezus powiedział: "Ten, kto ma coś w danej strony będzie więcej, a kto nie ma nic zostanie pozbawiony nawet ich niewiele."

42 Jesus said, "Be passersby." 42 Jezus rzekł: "Bądź passersby."

43 His disciples said to him, "Who are you to say these things to us?" 43 Jego uczniów rzekł do Niego: "Kim jesteś, aby powiedzieć nam, aby te rzeczy?"

"You don't understand who I am from what I say to you. "Nie rozumiem którzy od tego, co Ja mówię do ciebie.

"Rather, you have become like the Judeans, for they love the tree but hate its fruit, or they love the fruit but hate the tree." "Zamiast tego, musisz się jak Judeans, bo miłość drzewa, ale nienawidzę jej owoców, lub owoce miłości, ale nienawidzą drzewa".

44 Jesus said, "Whoever blasphemes against the Father will be forgiven, and whoever blasphemes against the son will be forgiven, but whoever blasphemes against the holy spirit will not be forgiven, either on earth or in heaven." 44 Jezus powiedział: "Kto uwagi wobec Ojca będą odpuszczone, a kto przeciw Synowi uwagi będą odpuszczone, ale kto uwagi przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone, albo na ziemi lub w niebie."

45 Jesus said, "Grapes are not harvested from thorn trees, nor are figs gathered from thistles, for they yield no fruit. 45 Jezus powiedział, "Grono nie są zbierane z drzew Cierń, ani gromadzone są figi z thistles, bo nie plon owoców.

"Good persons produce good from what they've stored up; bad persons produce evil from the wickedness they've stored up in their hearts, and say evil things. For from the overflow of the heart they produce evil." "Dobre osób z dobrą produkcję, co zostało zapisane; złych osób produkuje zło od nieprawości zostały one zapisane w ich sercach, i powiedzieć złe rzeczy. Z przepełnienie sercu zło one produkować."

46 Jesus said, "From Adam to John the Baptist, among those born of women, no one is so much greater than John the Baptist that his eyes should not be averted. 46 Jezus powiedział: "Od Adama do John the Baptist, Między narodzonymi z niewiast, nikt nie jest tak dużo większe niż John the Baptist, że jego oczy nie należy unikać.

"But I have said that whoever among you becomes a child will recognize the [Father's] kingdom and will become greater than John." "Ale muszę powiedzieć, że kto wśród was staje się dziecko rozpoznaje [Ojca] i królestwo będzie większa niż John."

47 Jesus said, "A person cannot mount two horses or bend two bows. 47 Jezus powiedział: "Osoba nie może zamontować dwa konie lub zginania dwa łuki.

"And a slave cannot serve two masters, otherwise that slave will honor the one and offend the other. "A niewolnika nie może służyć dwom panom, że inaczej będzie niewolnikiem cześć jednej i obrażać innych.

"Nobody drinks aged wine and immediately wants to drink young wine. Young wine is not poured into old wineskins, or they might break, and aged wine is not poured into a new wineskin, or it might spoil. "Nikt nie wina i napojów w wieku od razu chce się pić młode wino. Młode wino nie jest rozlana w starych wineskins, lub też może to zepsuć, wieku i wina nie jest rozlana w nowym wineskin, lub może zdobycz.

"An old patch is not sewn onto a new garment, since it would create a tear." "Starych poprawki nie jest szyte na nowe ubranie, gdyż doprowadziłby do utworzenia pęknięcia."

48 Jesus said, "If two make peace with each other in a single house, they will say to the mountain, 'Move from here!' 48 Jezus rzekł: "Jeśli dwóch zaprowadzają pokój ze sobą w jednym domu, oni mówia na górze:" Przesuń tutaj! and it will move." i będzie go przenieść. "

49 Jesus said, "Congratulations to those who are alone and chosen, for you will find the kingdom. For you have come from it, and you will return there again." 49 Jezus powiedział: "Gratulacje dla tych którzy samodzielnie i są wybrane, znajduje się królestwo. Bo pochodzą od niego, i będziemy tam znowu wrócić."

50 Jesus said, "If they say to you, 'Where have you come from?' 50 Jezus rzekł: "Jeśli oni mówią do ciebie", gdzie mają pójść? " say to them, 'We have come from the light, from the place where the light came into being by itself, established [itself], and appeared in their image.' powiedzieć im, "Mamy pochodzić od światła, od miejsca, w którym weszło w świetle jest sama, z siedzibą [sam], pojawiły się w ich wizerunek."

"If they say to you, 'Is it you?' "Jeśli oni mówia ci," Czy to ty? " say, 'We are its children, and we are the chosen of the living Father.' powiedzieć, "Jesteśmy jego dziećmi, i są wybrane z życia Ojca".

"If they ask you, 'What is the evidence of your Father in you?' "Jeżeli można zapytać," Co jest dowodem waszego Ojca w was? " say to them, 'It is motion and rest.'" powiedz im: "To jest ruch i odpoczynek."

51 His disciples said to him, "When will the rest for the dead take place, and when will the new world come?" 51 Jego uczniów rzekł do Niego: "Kiedy reszta za zmarłych miało miejsce, i kiedy będzie nowy świat przyjść?"

He said to them, "What you are looking forward to has come, but you don't know it." On rzekł do nich: "Czego oczekuje doszła, ale wy nie wiecie."

52 His disciples said to him, "Twenty-four prophets have spoken in Israel, and they all spoke of you." 52 Jego uczniów rzekł do Niego: "Dwadzieścia cztery prorocy wypowiadają w Izrael, i wszyscy oni mówili o was".

He said to them, "You have disregarded the living one who is in your presence, and have spoken of the dead." On rzekł do nich: "Nie masz brane pod uwagę żyjących jeden którzy w swojej obecności, i mówił z martwych".

53 His disciples said to him, "Is circumcision useful or not?" 53 Jego uczniów rzekł do Niego: "Czy obrzezanie przydatne czy też nie?"

He said to them, "If it were useful, their father would produce children already circumcised from their mother. Rather, the true circumcision in spirit has become profitable in every respect." On rzekł do nich: "Jeśli były użyteczne, ich ojciec wywołałaby obrzezani dzieci już od ich matki. Przeciwnie, w duchu prawdziwego obrzezanie stało się rentowne pod każdym względem."

54 Jesus said, "Congratulations to the poor, for to you belongs Heaven's kingdom." 54 Jezus powiedział: "Gratulacje dla ubogich, do ciebie należy królestwo niebios".

55 Jesus said, "Whoever does not hate father and mother cannot be my disciple, and whoever does not hate brothers and sisters, and carry the cross as I do, will not be worthy of me." 55 Jezus powiedział: "Kto nie nienawiści ojca i matki nie może być moim uczniem, a kto nie nienawidzę bracia i siostry, i nosić krzyż tak jak ja, nie będzie mnie godnym".

56 Jesus said, "Whoever has come to know the world has discovered a carcass, and whoever has discovered a carcass, of that person the world is not worthy." 56 Jezus powiedział: "Ten, kto ma przyjść na świat, aby dowiedzieć się, tusz, i kto ma tusz odkrył, że osoba, świat nie jest warta".

57 Jesus said, "The Father's kingdom is like a person who has [good] seed. His enemy came during the night and sowed weeds among the good seed. The person did not let the workers pull up the weeds, but said to them, "No, otherwise you might go to pull up the weeds and pull up the wheat along with them." For on the day of the harvest the weeds will be conspicuous, and will be pulled up and burned. 57 Jezus powiedział: "W królestwie Ojca jest jak osoba, którzy [dobre] materiału siewnego. Skierował swego wroga w nocy i posiał chwast chwasty wśród dobrego materiału siewnego. Osoba nie pozwalają pracownikom otwieramy chwasty, ale rzekł do nich: "Nie, inaczej możesz przejść do ciągnięcia się chwastów i otwieramy pszenicę razem z nimi." W dniu zbiorów chwasty będzie wyrazistym, i zostanie zainstalowane i spalił.

58 Jesus said, "Congratulations to the person who has toiled and has found life." 58 Jezus powiedział: "Gratulacje dla osoby, którzy zrosił i znalazł życia".

59 Jesus said, "Look to the living one as long as you live, otherwise you might die and then try to see the living one, and you will be unable to see." 59 Jezus rzekł: "Spójrz do życia tak długo, jak można żyć, inaczej może umrzeć, a następnie spróbuj zobaczyć życia, i nie można zobaczyć."

60 He saw a Samaritan carrying a lamb and going to Judea. 60 On zobaczył Samarytanin przeprowadzania baranka i przejściu do Judei. He said to his disciples, "that person ... around the lamb." On rzekł do swych uczniów: "... że osoby wokół baranka". They said to him, "So that he may kill it and eat it." Oni powiedzieli do niego: "Tak więc, że może go zabić i zjeść." He said to them, "He will not eat it while it is alive, but only after he has killed it and it has become a carcass." On rzekł do nich: "On nie będzie jadł, podczas gdy jest on żyje, ale dopiero po roku zabił go i stało się tusz."

They said, "Otherwise he can't do it." Oni powiedzieli: "Inaczej nie może zrobić."

He said to them, "So also with you, seek for yourselves a place for rest, or you might become a carcass and be eaten." On rzekł do nich: "Tak więc również z Tobą, szukać dla siebie miejsca do odpoczynku, lub może stać się tuszy i spożycia".

61 Jesus said, "Two will recline on a couch; one will die, one will live." 61 Jezus rzekł: "Dwie będą wypoczywali lezac na kanapie; nich umiera, żyć będzie."

Salome said, "Who are you mister? You have climbed onto my couch and eaten from my table as if you are from someone." Salome powiedziała: "Kim jesteś mister? Musisz wspiął na mojej kanapie i zjadłeś z mego stołu, jeśli jesteś z kimś".

Jesus said to her, "I am the one who comes from what is whole. I was granted from the things of my Father. Jezus rzekł do niej: "Ja jestem z jednej którzy pochodzą z tego, co jest całość. I została przyznana od rzeczy mojego Ojca.

"I am your disciple. "Ja jestem waszym uczniem.

"For this reason I say, if one is whole, one will be filled with light, but if one is divided, one will be filled with darkness." "Z tego powodu mam powiedzieć, jeśli jest cały, jeden będzie wypełniona światłem, ale jeśli jest podzielona, jedna będzie wypełniona ciemności".

62 Jesus said, "I disclose my mysteries to those [who are worthy] of [my] mysteries. 62 Jezus powiedział: "Ja ujawnić moje tajemnice tych [którzy są godni] [mojego] tajemnic.

"Do not let your left hand know what your right hand is doing." "Nie pozwól swojej lewej wiedzieć, co jest po prawej stronie robi".

63 Jesus said, "There was a rich person who had a great deal of money. He said, 'I shall invest my money so that I may sow, reap, plant, and fill my storehouses with produce, that I may lack nothing.' 63 Jezus powiedział: "Nie było bogate osoby, którzy mieli dużo pieniędzy. On powiedział:" Ja się inwestować pieniądze tak, abym siał, żąć, roślin i wypełnić moje magazyny z produkcji, że nic nie może brakować. " These were the things he was thinking in his heart, but that very night he died. Anyone here with two ears had better listen! To były rzeczy był myślenia w jego sercu, ale bardzo, że w nocy umarł. Każdy tu z dwoma uszami miał lepiej słuchać!

64 Jesus said, "A person was receiving guests. When he had prepared the dinner, he sent his slave to invite the guests. The slave went to the first and said to that one, 'My master invites you.' 64 Jezus powiedział, "osoba otrzymująca goście. Kiedy miał przygotowany na obiad, posłał swego niewolnika, aby zaprosić gości. Slave poszedł do pierwszego i powiedział, że jeden z" Mój kapitan zaprasza ". That one said, 'Some merchants owe me money; they are coming to me tonight. I have to go and give them instructions. Please excuse me from dinner.' To jeden powiedział: "Niektórzy handlowcy mi winien pieniądze, które są mi najbliższe tonight. Mam iść i dać im instrukcje. Proszę pretekst do mnie z kolacją. The slave went to another and said to that one, 'My master has invited you.' Slave udał się do innego i powiedział, że jeden z "Mój mistrz zaprosił Cię". That one said to the slave, 'I have bought a house, and I have been called away for a day. I shall have no time.' To jeden rzekł do niewolnika, "Mam kupił dom i zostały zwany dalej na dobę. I nie ma czasu". The slave went to another and said to that one, 'My master invites you.' Slave udał się do innego i powiedział, że jeden z "Mój kapitan zaprasza". That one said to the slave, 'My friend is to be married, and I am to arrange the banquet. I shall not be able to come. Please excuse me from dinner.' To jeden rzekł do niewolnika, "Mój przyjaciel jest żonaty i mam do zorganizowania bankietu. I nie są w stanie przyjść. Proszę pretekst do mnie z kolacją. The slave went to another and said to that one, 'My master invites you.' Slave udał się do innego i powiedział, że jeden z "Mój kapitan zaprasza". That one said to the slave, 'I have bought an estate, and I am going to collect the rent. I shall not be able to come. Please excuse me.' To jeden rzekł do niewolnika, "Mam kupił jeden Kombi, a Ja idę do zbierania czynszu. I nie są w stanie przyjść. Proszę przepraszam." The slave returned and said to his master, 'Those whom you invited to dinner have asked to be excused.' Slave wrócił i powiedział do swego pana, "tych, których zaprosił do kolacji zwróciły się za usprawiedliwioną. The master said to his slave, 'Go out on the streets and bring back whomever you find to have dinner.' Kapitan powiedział do swego niewolnika, "Wyjdź na ulice i przywrócić osobą znajdziesz do kolacji.

Buyers and merchants [will] not enter the places of my Father." Kupujących i kupców [będzie] nie wchodzi do miejsca mego Ojca ".

65 He said, "A [...] person owned a vineyard and rented it to some farmers, so they could work it and he could collect its crop from them. He sent his slave so the farmers would give him the vineyard's crop. They grabbed him, beat him, and almost killed him, and the slave returned and told his master. His master said, 'Perhaps he didn't know them.' 65 On rzekł: "A [...] osoby właścicielem winnicy i wynajmowane go do niektórych rolników, aby mogli pracować i mógł zebrać swoich upraw od nich. On posłał swego niewolnika, aby rolnicy dałoby mu winnicę na uprawy. One zrzucone niego, bili go, i niemal zabił go, i wrócił i powiedział niewolnikiem swego pana. Jego kapitan powiedział: "Być może on nie wiedzieć." He sent another slave, and the farmers beat that one as well. Then the master sent his son and said, 'Perhaps they'll show my son some respect.' Posłał innym niewolnikiem, a rolnicy beat, że jeden as well. Następnie kapitan wysłał swego syna i rzekł: "Być może ich wyświetlania niektórych odniesieniu mojego syna." Because the farmers knew that he was the heir to the vineyard, they grabbed him and killed him. Anyone here with two ears had better listen!" Ponieważ rolnicy wiedzieli, że był spadkobiercą do winnicy, zrzucona go i zabił go. Każdy tu z dwoma uszami miał lepiej słuchać! "

66 Jesus said, "Show me the stone that the builders rejected: that is the keystone." 66 Jezus powiedział: "Pokaż mi, że kamień odrzucony przez budujących: że jest elementem."

67 Jesus said, "Those who know all, but are lacking in themselves, are utterly lacking." 67 Jezus powiedział: "Ci, którzy wiedzą, ale brakuje w sobie, są zupełnie brakuje".

68 Jesus said, "Congratulations to you when you are hated and persecuted; and no place will be found, wherever you have been persecuted." 68 Jezus powiedział: "Gratulacje dla was, gdy pojawi się w nienawiści i prześladowanych; i nie będzie znaleźć miejsce, gdzie zostałeś prześladowanych".

69 Jesus said, "Congratulations to those who have been persecuted in their hearts: they are the ones who have truly come to know the Father. 69 Jezus powiedział: "Gratulacje dla tych, którzy są prześladowani w ich serca są ci, którzy mają naprawdę się zna Ojca.

"Congratulations to those who go hungry, so the stomach of the one in want may be filled." "Gratulacje dla tych, którzy go głodny, więc żołądek z jednej w chcą może być wypełnione."

70 Jesus said, "If you bring forth what is within you, what you have will save you. If you do not have that within you, what you do not have within you [will] kill you." 70 Jezus rzekł: "Jeśli ci przyniesie to, co jest w was, co masz będzie można zapisać. Jeśli nie masz tego ciągu można, czego nie ma w was [będzie] kill you".

71 Jesus said, "I will destroy [this] house, and no one will be able to build it [...]." 71 Jezus powiedział: "I zniszczy [tego] dom, i nikt nie będzie w stanie zbudować go [...]."

72 A [person said] to him, "Tell my brothers to divide my father's possessions with me." 72 A [osoba powiedział] do niego, "Powiedz moim braciom, aby dzielić mój posiadłości ojca ze mną".

He said to the person, "Mister, who made me a divider?" On rzekł do osoby, "Mister, którzy się do mnie rozjemcą?"

He turned to his disciples and said to them, "I'm not a divider, am I?" On odwrócił się do swoich uczniów i rzekł do nich: Ja nie jestem Dzielnik, ja jestem? "

73 Jesus said, "The crop is huge but the workers are few, so beg the harvest boss to dispatch workers to the fields." 73 Jezus powiedział: "Uprawa jest ogromny, ale niewielu pracowników, więc proszę zbiorów szefa do wysłania pracowników do pól."

74 He said, "Lord, there are many around the drinking trough, but there is nothing in the well." 74 On rzekł: "Panie, istnieje wiele wokół picia koryta, ale nie ma nic w dobrze".

75 Jesus said, "There are many standing at the door, but those who are alone will enter the bridal suite." 75 Jezus powiedział: "Istnieje wiele stojących na drzwi, ale tych, którzy są samodzielnie wejdzie w Suita dla nowożeńców".

76 Jesus said, "The Father's kingdom is like a merchant who had a supply of merchandise and found a pearl. That merchant was prudent; he sold the merchandise and bought the single pearl for himself. 76 Jezus powiedział: "W królestwie Ojca podobne jest do kupca którzy mieli dostaw towarów i znalazł perłę. Kupca To był ostrożny; on sprzedany towar kupiony w jednym i klejnot dla siebie.

"So also with you, seek his treasure that is unfailing, that is enduring, where no moth comes to eat and no worm destroys." "Tak więc również z Tobą, aby czyhać na jego skarbem jest niezawodna, że jest trwała, Ćma, gdy nie dochodzi do jedzenia i nie robak niszczy".

77 Jesus said, "I am the light that is over all things. I am all: from me all came forth, and to me all attained. 77 Jezus powiedział: "Ja jestem światłością, która jest ponad wszystko. Ja wszystkich: wszystkie przyszedł do mnie z niej, i dla mnie wszystko osiągnąć.

"Split a piece of wood; I am there. "Podziel kawałek drewna; Ja nie.

"Lift up the stone, and you will find me there." "Podnieś kamień, a znajdziecie mnie tam".

78 Jesus said, "Why have you come out to the countryside? To see a reed shaken by the wind? And to see a person dressed in soft clothes, [like your] rulers and your powerful ones? They are dressed in soft clothes, and they cannot understand truth." 78 Jezus rzekł: "Czemu wyjdzie na wsi? Aby zobaczyć Trzcinę kołyszącą się na wietrze?, Aby zobaczyć osobę, ubrani w miękkie szaty, [jak Twoi] władców i potężne? Oni są ubrani w miękkie szaty, i nie mogą zrozumieć prawdy ".

79 A woman in the crowd said to him, "Lucky are the womb that bore you and the breasts that fed you." 79 jakaś kobieta z tłumu rzekł do Niego: "Lucky jest łono, które Cię nosiło i piersi, które karmione."

He said to [her], "Lucky are those who have heard the word of the Father and have truly kept it. For there will be days when you will say, 'Lucky are the womb that has not conceived and the breasts that have not given milk.'" On rzekł do [jej], "Lucky są którzy słyszeli te słowa Ojca i rzeczywiście przechowywane. Nie będzie dzień, kiedy powiem," Lucky są łona, które nie pomyślany i piersi, które nie Wydano mleka. "

80 Jesus said, "Whoever has come to know the world has discovered the body, and whoever has discovered the body, of that one the world is not worthy." 80 Jezus powiedział: "Ten, kto ma przyjść na świat, aby dowiedzieć się, ciało, a kto nie odkrył ciała, że jedna na świat nie jest warta".

81 Jesus said, "Let one who has become wealthy reign, and let one who has power renounce 81 Jezus powiedział: "Niech jeden którzy panowania stał się zamożny, a jeden niech ma moc którzy zrzekną ." ".

82 Jesus said, "Whoever is near me is near the fire, and whoever is far from me is far from the [Father's] kingdom." 82 Jezus powiedział: "Kto jest blisko mnie jest blisko ognia, a kto jest daleko ode mnie jest daleko od [Ojca] królestwo."

83 Jesus said, "Images are visible to people, but the light within them is hidden in the image of the Father's light. He will be disclosed, but his image is hidden by his light." 83 Jezus powiedział: "Obrazy są widoczne dla ludzi, ale w ich świetle jest ukryte w wizerunkiem Ojca świetle. On będzie ujawnione, lecz jego obraz jest ukryty w jego świetle."

84 Jesus said, "When you see your likeness, you are happy. But when you see your images that came into being before you and that neither die nor become visible, how much you will have to bear!" 84 Jezus powiedział: "Gdy zobaczysz swoje podobieństwo, jesteś szczęśliwy. Lecz kiedy zobaczysz swoje obrazy, które weszły w ich przed wami i że ani śmierć, ani nie stają się widoczne, jak wiele będzie musiał nosić!"

85 Jesus said, "Adam came from great power and great wealth, but he was not worthy of you. For had he been worthy, [he would] not [have tasted] death." 85 Jezus powiedział: "Adam przyszedł z wielką mocą i wielkim bogactwem, ale nie był godnym Ciebie. Gdyby była warta, [on] nie [ma skosztował] śmierci".

86 Jesus said, "[Foxes have] their dens and birds have their nests, but human beings have no place to lay down and rest." 86 Jezus powiedział, "[Foxes mieć] gęstwinach i ptaki mają swoje gniazda, ale ludzi nie ma miejsca na ustanowienie i odpoczynku."

87 Jesus said, "How miserable is the body that depends on a body, and how miserable is the soul that depends on these two." 87 Jezus powiedział: "Jak ciało jest nieszczęśliwy, że zależy od ciała, jak i nieszczęśliwy jest dusza, która zależy od tych dwóch."

88 Jesus said, "The messengers and the prophets will come to you and give you what belongs to you. You, in turn, give them what you have, and say to yourselves, 'When will they come and take what belongs to them?'" 88 Jezus powiedział, "The Messengers i proroków przyjdzie do ciebie, a dam wam to, co należy do Ciebie. Ty, z kolei, daje im to, co masz, i powiedzieć do siebie," Kiedy oni przychodzą i wziąć to, co należy do nich? "

89 Jesus said, "Why do you wash the outside of the cup? Don't you understand that the one who made the inside is also the one who made the outside?" 89 Jezus powiedział: "Dlaczego mycia zewnętrznej strony kielicha? Czy nie można zrozumieć, że z jednej którzy złożyli także wewnątrz jednej którzy się na zewnątrz?"

90 Jesus said, "Come to me, for my yoke is comfortable and my lordship is gentle, and you will find rest for yourselves." 90 Jezus powiedział: "Przyjdź do mnie, na moje jarzmo moje jest wygodne i ziemskiego jest łagodne, a znajdziecie odpoczynek dla siebie."

91 They said to him, "Tell us who you are so that we may believe in you." 91 Odpowiedzieli Mu: "Powiedz nam, którzy jesteś, abyśmy mogli uwierzyć w Ciebie."

He said to them, "You examine the face of heaven and earth, but you have not come to know the one who is in your presence, and you do not know how to examine the present moment. On rzekł do nich: "Wy bada oblicze nieba i ziemi, ale nie doszli do jednej którzy znają się na swojej obecności, a nie wiesz jak do zbadania obecnej chwili.

92 Jesus said, "Seek and you will find. 92 Jezus powiedział: "Szukajcie a znajdziecie.

"In the past, however, I did not tell you the things about which you asked me then. Now I am willing to tell them, but you are not seeking them." "W przeszłości, jednak nie można powiedzieć o rzeczy, których potem poprosił mnie. Teraz jestem gotów, aby powiedzieć im, ale nie są poszukuje ich."

93 "Don't give what is holy to dogs, for they might throw them upon the manure pile. Don't throw pearls [to] pigs, or they might ... it [...]." 93 "Nie dać to, co jest święte dla psów, które mogłyby rzucić je na stos odchodów. Nie wyrzucać pereł [do] świń, lub mogą je ... [...]."

94 Jesus [said], "One who seeks will find, and for [one who knocks] it will be opened." 94 Jezus [powiedział]: "Jeden ma którzy znajdą, i do [jeden którzy puka] będzie otwarty".

95 [Jesus said], "If you have money, don't lend it at interest. Rather, give [it] to someone from whom you won't get it back." 95 [Jezus powiedział]: "Jeśli masz pieniędzy, nie jest mu w interesie. Przeciwnie, daje [ona] do kogoś, od którego nie będzie można pobrać go z powrotem."

96 Jesus [said], "The Father's kingdom is like [a] woman. She took a little leaven, [hid] it in dough, and made it into large loaves of bread. Anyone here with two ears had better listen! 96 Jezus [powiedział], "W królestwie Ojca jest jak [a] kobieta. Ona wzięła trochę kwasu, [ukrył] w ciasta i uczynił z niego w dużej bochenki chleba. Każdy tu z dwoma uszami miał lepiej słuchać!

97 Jesus said, "The [Father's] kingdom is like a woman who was carrying a [jar] full of meal. While she was walking along [a] distant road, the handle of the jar broke and the meal spilled behind her [along] the road. She didn't know it; she hadn't noticed a problem. When she reached her house, she put the jar down and discovered that it was empty. 97 Jezus powiedział, "[Ojca] królestwo jest jak kobieta, którzy niose [jar] pełnego posiłku. Chociaż była spacerem wzdłuż [a] odległych drogowego, uchwyt do słoika połamał i posiłek rozlane za jej [wzdłuż ] Drogi. Ona nie wie, że nie zauważył problemu. Kiedy osiągnął jej domu, ona słój umieścić w dół i odkrył, że był on pusty.

98 Jesus said, "The Father's kingdom is like a person who wanted to kill someone powerful. While still at home he drew his sword and thrust it into the wall to find out whether his hand would go in. Then he killed the powerful one. 98 Jezus powiedział: "W królestwie Ojca jest jak osoba, którzy chcieli zabić ktoś potężny. Choć nadal w domu, on zwrócił jego miecz i utopił go w ścianę, aby dowiedzieć się, czy jego ręka będzie go w. Potem zabił potężne.

99 The disciples said to him, "Your brothers and your mother are standing outside." 99 Uczniowie rzekli do Niego: "Twoja Matka i bracia stoją na zewnątrz".

He said to them, "Those here who do what my Father wants are my brothers and my mother. They are the ones who will enter my Father's kingdom." On rzekł do nich: "Ci, którzy tu robić, co chce Ojciec mój jest moja matka i moi bracia. Są to ci, którzy wejdą królestwie Ojca mojego".

100 They showed Jesus a gold coin and said to him, "The Roman emperor's people demand taxes from us." 100 Pokazują one, złota moneta Jezusa i rzekł do niego: "cesarz rzymski z podatków od osób popytu nas".

He said to them, "Give the emperor what belongs to the emperor, give God what belongs to God, and give me what is mine." On rzekł do nich: "Daj cesarza, co należy do cesarza, dać Bogu to, co należy do Boga, i daj mi to, co jest moje."

101 "Whoever does not hate [father] and mother as I do cannot be my [disciple], and whoever does [not] love [father and] mother as I do cannot be my [disciple]. For my mother [...], but my true [mother] gave me life." 101 "Kto nie nienawidzę [ojca] i matki tak jak ja nie może być moim [uczeń], a kto nie [nie] miłość [ojciec i] matka jak zrobić nie może być moim [ucznia]. Dla mojej matki [... ], Ale moje prawdziwe [matka] dał mi życie ".

102 Jesus said, "Damn the Pharisees! They are like a dog sleeping in the cattle manger: the dog neither eats nor [lets] the cattle eat." 102 Jezus powiedział, "Damn faryzeusze! Oni są jak psa spania w żłobie bydło: pies ani jeść, ani [pozwala] bydło jeść".

103 Jesus said, "Congratulations to those who know where the rebels are going to attack. [They] can get going, collect their imperial resources, and be prepared before the rebels arrive." 103 Jezus powiedział: "Gratulacje dla tych, którzy wiedzą, gdzie są buntownicy się do ataku. [One] można zacząć zabawę, gromadzenie ich imperialnych zasobów, a także być przygotowane przed rebeliantami przyjechać".

104 They said to Jesus, "Come, let us pray today, and let us fast." 104 Oni powiedzieli do Jezusa, "Przyjdź, Módlmy się dzisiaj, i daj nam szybko."

Jesus said, "What sin have I committed, or how have I been undone? Rather, when the groom leaves the bridal suite, then let people fast and pray." Jezus powiedział: "Co ja popełnione grzechy, albo jak mi było cofnąć? Raczej, gdy oczyszczenie pozostawia Suita dla nowożeńców, niech ludzie szybko i modlić się."

105 Jesus said, "Whoever knows the father and the mother will be called the child of a whore." 105 Jezus powiedział: "Kto wie, ojciec i matka będzie zwany dzieckiem o kurwa".

106 Jesus said, "When you make the two into one, you will become children of Adam, and when you say, 'Mountain, move from here!' 106 Jezus powiedział: "Po dwóch do jednego, staną się dziećmi Adama, a kiedy mówisz," Mountain, przenieść tutaj! it will move." będzie przenieść. "

107 Jesus said, "The [Father's] kingdom is like a shepherd who had a hundred sheep. One of them, the largest, went astray. He left the ninety- nine and looked for the one until he found it. After he had toiled, he said to the sheep, 'I love you more than the ninety-nine.' 107 Jezus powiedział, "[Ojca] królestwo jest jak pasterz którzy miał sto owiec. Jeden z nich, największy, poszedł w blad. Opuścił dziewięćdziesiąt dziewięć i spojrzał na jednej, aż ją znaleźć. Po miał zrosił , Rzekł do owiec, "Kocham cię więcej niż dziewięćdziesiąt dziewięć".

108 Jesus said, "Whoever drinks from my mouth will become like me; I myself shall become that person, and the hidden things will be revealed to him." 108 Jezus powiedział: "Kto napojów z moich ust będzie podobny do mnie, ja sam staje się, że osoby, rzeczy ukryte i będzie mu objawione".

109 Jesus said, "The (Father's) kingdom is like a person who had a treasure hidden in his field but did not know it. And [when] he died he left it to his [son]. The son [did] not know about it either. He took over the field and sold it. The buyer went plowing, [discovered] the treasure, and began to lend money at interest to whomever he wished. 109 Jezus powiedział: "(Ojca) królestwo jest jak osoba, którzy miał skarb ukryty w swojej dziedzinie, ale nie wiedzieć. I [gdy] umarł on wyjechał do swojego [syna]. Syna [nie] nie wiesz albo o tym. objął dziedzinie i sprzedał go. kupujący wyszedł plowing, [odkryli] skarb, i zaczął pożyczać pieniądze w interesie którego chciał.

110 Jesus said, "Let one who has found the world, and has become wealthy, renounce the world." 110 Jezus powiedział: "Niech jeden którzy znalazł się świat i stał się zamożny, zrzeczenia się świat."

111 Jesus said, "The heavens and the earth will roll up in your presence, and whoever is living from the living one will not see death." 111 Jezus powiedział: "W niebie i na ziemi będzie zwiniemy w Twojej obecności, a kto żyje z życia nie będzie oglądał śmierci".

Does not Jesus say, "Those who have found themselves, of them the world is not worthy"? Czy Jezus nie powie: "Ci, którzy znaleźli się z nich świat nie jest warta"?

112 Jesus said, "Damn the flesh that depends on the soul. Damn the soul that depends on the flesh." 112 Jezus powiedział: "Cholera, że ciało zależy od duszy. Damn duszy, że zależy od ciała".

113 His disciples said to him, "When will the kingdom come?" 113 Jego uczniów rzekł do Niego: "Gdy będzie królestwo przyjść?"

Jesus said, "It will not come by watching for it. It will not be said, 'Look, here!' Jezus powiedział: "Nie chodzi tu o do oglądania. Nie będzie powiedział," Spójrz, tutaj! " or 'Look, there!' lub "Spójrz, tam!" Rather, the Father's kingdom is spread out upon the earth, and people don't see it." Przeciwnie, w królestwie Ojca jest rozłożone na ziemi, i lud nie jest ona widoczna. "

[Saying added to the original collection at a later date:] [Mówią dodane do oryginalnej kolekcji w późniejszym terminie:]

114 Simon Peter said to them, "Make Mary leave us, for females don't deserve life." 114 Szymon Piotr powiedział do nich: "Sprawdź nas opuścić Maryi, kobiety nie zasługują na życie."

Jesus said, "Look, I will guide her to make her male, so that she too may become a living spirit resembling you males. For every female who makes herself male will enter the kingdom of Heaven." Jezus powiedział: "Spójrz, będę jej przewodnikiem do jej płci męskiej, tak że mogą stać się zbyt żywego ducha można sobie mężczyzn. Kobiet którzy co sprawia, że sama męskiej wejdzie do królestwa niebieskiego."


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest