Westminster Confession of Faith Westminsterskie Wyznanie Wiary

London Confession of Faith Londyn Spowiedź Wiary

1644

A very slightly modified version is also called the Bardzo lekko zmodyfikowanej wersji jest również nazywany

Puritan Confession of Faith Puritan Spowiedź Wiary

Outline Zarys

Note: In 1677, the Second London Confession of Faith eliminated several chapters near the end that tended to mix Church and state, and those Chapters are noted appropriately in the outline below. Uwaga: W 1677, drugie Londyn Spowiedź wiary wyeliminować kilku rozdziałów w pobliżu końca tego tendencję do mieszania Kościoła i państwa, i tych rozdziałach są odpowiednio odnotować w zarysie poniżej.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Chapter 1 - Of the Holy Scripture Rozdział 1 - Z Pisma Świętego
Chapter 2 - Of God, and of the Holy Trinity Rozdział 2 - Boga i Trójcy Świętej
Chapter 3 - Of God's Eternal Decree Rozdział 3 - Boga Wiecznego dekret
Chapter 4 - Of Creation Rozdział 4 - Stworzenia
Chapter 5 - Of (Divine) Providence Rozdział 5 - (Bożego) Providence
Chapter 6 - Of the Fall of Man, of Sin, and of the Punishment Thereof Rozdział 6 - Z Fall of Man, Sin, a jego kara
Chapter 7 - Of God's Covenant with Man Rozdział 7 - Przymierza Boga z człowiekiem
Chapter 8 - Of Christ the Mediator Rozdział 8 - Chrystusa, Pośrednika
Chapter 9 - Of Free Will Rozdział 9 - wolnej woli
Chapter 10 - Of Effectual Calling Rozdział 10 - Z praktycznego Calling
Chapter 11 - Of Justification Rozdział 11 - uzasadnienia
Chapter 12 - Of Adoption Rozdział 12 - przyjęcia
Chapter 13 - Of Sanctification Rozdział 13 - uświęcenia
Chapter 14 - Of Saving Faith Rozdział 14 - Zapisywanie Of Faith
Chapter 15 - Of Repentance Unto Life (and Salvation) Rozdział 15 - nawrócenia do życia (i zbawienia)
Chapter 16 - Of Good Works Rozdział 16 - dobrej roboty
Chapter 17 - Of the Perseverance of the Saints Rozdział 17 - Spośród wytrwałości świętych
Chapter 18 - Of the Assurance of Grace and Salvation Rozdział 18 - Spośród Assurance łaski i zbawienia
Chapter 19 - Of the Law of God Rozdział 19 - w prawie Boga
Chapter 20 - Of Christian Liberty and Liberty of Conscience Rozdział 20 - Wolność i chrześcijańskiej wolności sumienia
Chapter 21 - Of Religious Worship and the Sabbath Day Rozdział 21 - kultu religijnego i na szabat
Chapter 22 - Of Lawful Oaths and Vows Rozdział 22 - zgodnego z prawem przysiegi i Vows
Chapter 23 - Of the Civil Magistrate Rozdział 23 - Sądu do spraw Magistrat
Chapter 24 - Of Marriage and Divorce Rozdział 24 - małżeństwa i rozwodu
Chapter 25 - Of the Church Rozdział 25 - przed kościołem
Chapter 26 - Of the Communion of Saints Rozdział 26 - Spośród Komunii Świętych
Chapter 27 - Of the Sacraments (Ordinances) Rozdział 27 - Spośród Sakramentów (rozporządzeń)
Chapter 28 - Of Baptism Rozdział 28 - chrztu
Chapter 29 - Of the Lord's Supper Rozdział 29 - Spośród Wieczerzy Pana
Chapter 30 - Of Church Censures (not included in Puritan Confession) Rozdział 30 - Kościoła krytykuje (nie ujęte w puritan Spowiedź)
Chapter 31 - Of Synods and Councils (not included in Puritan Confession) Rozdział 31 - Z Synodów i rady (nie ujęte w puritan Spowiedź)
Chapter 32 - Of the State of Man After Death, and of the Resurrection Rozdział 32 - o stanie człowieka po śmierci i zmartwychwstania
Chapter 33 - Of the Last Judgment Rozdział 33 - Wyrok z ostatnich
Chapter 34 - Of the Holy Spirit (not included in Puritan Confession) Rozdział 34 - za sprawą Ducha Świętego (nie ujęte w puritan Spowiedź)
Chapter 35 - Of the Gospel of the Love of God and Missions (not included in Puritan Confession) Rozdział 35 - głoszenie Ewangelii o miłości Boga i podróże służbowe (nie ujęte w puritan Spowiedź)


Westminster Confession of Faith (1647) Westminsterskie Wyznanie Wiary (1647)

Advanced Information Zaawansowane Informacje

The Westminster Assembly (so called because of its meeting place) was summoned by the English Parliament in 1643. W Westminster Assembly (tzw. ze względu na jego miejsce spotkań) została wezwana przez Parlament w 1643 Angielski. Its mission was to advise Parliament in restructing the Church of England along Puritan lines. Jego zadaniem było doradzanie Parlamentowi Restrukturyzacja w Kościele Anglii puritan wzdłuż linii. To the assembly were invited 121 ministers (the "divines"), 10 members of the House of Lords, 20 of the Commons, plus 8 nonvoting (but influential) representatives of Scotland, which was allied to the English Parliament by a treaty, the "Solemn League and Covenant." Do montażu zostali zaproszeni 121 ministrów ( "divines"), 10 członków Izby Lordów, 20 z Commons, plus 8 nonvoting (ale wpływowe) przedstawicieli Szkocji, która została pokrewnych do Parlamentu Angielski przez Traktatu, "Uroczyste Liga i Przymierza". Different views of church government were represented, presbyterianism being the dominant position. Różne poglądy kościoła rządu były reprezentowane, Prezbiterianizm jest dominującą pozycję. On theological matters, however, there was virtual unanimity in favor of a strong Calvinistic position, unequivocally rejecting what the assembly saw as the errors of Arminianism, Roman Catholicism, and sectarianism. W sprawach teologicznych, jednak nie było jednomyślności w wirtualnym rzecz silnej pozycji Calvinistic, jednoznacznie odrzucając to, co widział, jak montaż błędów Arminianizm, Kościół rzymskokatolicki, a sectarianism.

The assembly's Confession of Faith, completed in December, 1646, is the last of the classic Reformed confessions and by far the most influential in the English-speaking world. Zgromadzenia Spowiedź wiary, zakończone w grudniu 1646, jest ostatnim z klasycznych Reformatów spowiedzi i najbardziej wpływowych w Angielski-speaking świat. Though it governed the Church of England only briefly, it has been widely adopted (sometimes with amendments) by British and American Presbyterian bodies as well as by many Congregational and Baptist churches. Chociaż to regulowane Kościoła Anglii tylko na krótko, został powszechnie przyjęty (niekiedy ze zmianami) oraz British American Presbyterian organów, jak również przez wielu congregational Chrzciciela i kościołów. It is well known for its thoroughness, precision, conciseness, and balance. Jest dobrze znany na jego dokładności, precyzji, conciseness, i równowagi. Notable elements are: (1) The opening chapter on Scripture, called by Warfield the best single chapter in any Protestant confession. Elementy godne uwagi są: (1) Otwarcie rozdziału w Piśmie, zwany przez Warfield najlepsze w każdym rozdziale pojedyncze protestanckich spowiedzi. (2) The mature formulation of the Reformed doctrine of predestination (chs. III, V, IX, XVII). (2) W dojrzałych formułowania zreformowanej doktryny predestination (chs. III, V, IX, XVII). It is noncommittal on the debate between supra- and infralapsarianism, but teaches clearly that God's will is the ultimate cause of all things, including human salvation. Jest to niezobowiązujące na debatę między supra-i infralapsarianism, ale uczy wyraźnie, że wolą Bożą jest ostateczną przyczyną wszystkich rzeczy, w tym ludzkiego zbawienia. It teaches the doctrine of reprobation in very guarded terms (III. vii. viii.). To uczy doktryna potępienia przez w warunkach bardzo strzeżony (III. vii. Viii).. It is careful to balance this teaching with a chapter on human freedom (IX). Należy zachować ostrożność w celu zrównoważenia tego nauczania z rozdziału o wolności człowieka (IX). (3) The emphasis on covenants as the way in which God relates to his people through history (VII, esp.). (3) Nacisk na paktów w sposób, w jaki Bóg odnosi się do swego ludu poprzez historii (VII, esp.). (4) Its doctrine of redemption structured according to God's acts (X-XIII) and human response (XIV-XVII), thus underscoring its "covenantal" balance between divine sovereignty and human responsibility. (4) Jego doktryna odkupienia uporządkowanych według Bożego akty (X-XIII) i odpowiedź ludzi (XIV-XVII), podkreślając w ten sposób jego "covenantal" równowagi między boską i ludzką odpowiedzialność suwerenności. (5) Its Puritan doctrine of assurance (XVIII), a strong affirmation, yet more sensitive than other Reformed confessions to the subjective difficulties believers have in maintaining a conscious assurance. (5) puritan Jego doktryna o wiarygodności (XVIII), silną afirmację, jeszcze bardziej wrażliwe niż inne Reformatów do spowiedzi subiektywne wierni mają trudności w utrzymaniu wiarygodności świadomy. (6) Its strong affirmation of the law of God as perpetually binding the conscience of the believer, even though certain ceremonial and civil statutes are no longer in effect (XIX), balanced by a careful formulation of the nature of Christian liberty of conscience (XX). (6) swoje silne potwierdzenie prawa Bożego, stale wiąże sumieniem wierzącego, mimo pewnych sprawach cywilnych i uroczyste statut nie są już w praktyce (XIX), zrównoważone przez staranne sformułowanie charakter chrześcijańskiej wolności sumienia ( XX). (7) Its Puritan view of the sabbath, regarding the day as a perpetual obligation, contrary to Calvin's Institutes and other Reformed writings. (7) Jego puritan względu na szabat, dotyczące dni jako zobowiązanie wieczyste, co jest sprzeczne z Calvin, instytutów i innych pism Reformatów. (8) The first clear confessional distinction between the visible and invisible church (XXV). (8) W konfesjonale pierwsze wyraźne rozróżnienie między widzialne i niewidzialne kościół (XXV).

JM Frame JM Frame
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
D. Laing, ed., The Letters and Journals of Robert Baillie; SW Carruthers, The Westminster Confession for Today; W. Hetherington, History of the Westminster Assembly of Divines; A. Mitchell and J. Struthers, Minutes of the Sessions of the Westminster Assembly; J. Murray, "The Theology of the Westminster Confession of Faith," in Scripture and Confession, ed. D. Laing, ed., Listów i czasopisma Roberta Baillie; SW Carruthers, Westminster Spowiedź na dzisiaj; W. Hetherington, historia z Westminster Zgromadzenia Divines; Mitchell A. i J. Struthers, protokół z posiedzenia z Westminster Zgromadzenia; J. Murray, "Teologia w Westminsterskie Wyznanie Wiary", w Piśmie i Spowiedź, ed. J. Skilton; BB Warfield, The Westminster Assembly and Its Work; GI Williamson, The Westminster Confession of Faith for Study Classes. J. Skilton; BB Warfield, Westminster Zgromadzenia i jego pracach; GI Williamson, Westminsterskie Wyznanie Wiary na studia klas.


Westminster Catechisms Westminster katechizmy

Advanced Information Zaawansowane Informacje

After the Westminster Assembly completed its work on the confession, it focused its attention on preparation of a catechism. Po Westminster Assembly zakończył prace na spowiedzi, skoncentrowało swoją uwagę na przygotowaniu do katechizmu. Its early attempts were frustrated, and a consensus developed that two catechisms would be needed, "one more exact and comprehensive, another more easier and short for new beginners." Jego wcześniejsze próby zostały udaremnione, a konsensus, że dwa katechizmy rozwiniętych będzie potrzebna ", jeden dokładne i wyczerpujące, innym bardziej łatwiej i krótki dla nowych początkujących". The Larger was intended for pulpit exposition, while the Shorter was intended for the instruction of children. Im większy był przeznaczony do ekspozycji ambona, natomiast krótszy był przeznaczony dla dzieci instrukcji. These were completed, the Shorter in 1647 and the Larger in 1648. Te zostały zakończone, krótszy w 1647 i większych w 1648. Both function as official standards of doctrine in many denominations today within the Reformed tradition. Obie funkcje jako oficjalne standardy doktryny w wielu wyznań dziś ramach reformowanej tradycji. The Larger has, to a considerable extent, fallen into disuse, while the Shorter has been greatly used and loved, though many have found it too difficult to be an effective teaching aid for children. Im większy jest, w znacznym stopniu z użycia, natomiast krótszy był używany i bardzo kochał, choć wiele z nich uznała za zbyt trudne, aby być skutecznym pomocy dydaktycznych dla dzieci.

The theology of the catechisms is the same as that of the confession. Teologii z katechizmów jest taki sam jak na spowiedzi. The catechisms (especially the Shorter) also share the confession's conciseness, precision, balance, and thoroughness. W katechizmy (zwłaszcza krótszy), jak również dzielić się spowiedzi, conciseness, dokładności, równowagi i dokładności. Neither breathes the warm, personal spirit of the Heidelberg Catechism, but it may be argued that some of the answers are equally memorable and edifying. Nie oddycha ciepłych, osobistych ducha Katechizm w Heidelbergu, ale może być argumentował, że niektóre odpowiedzi są równi i zapamiętania: synonimy: antonimy. Both are structured in two parts: (1) what we are to believe concerning God, and (2) what duty God requires of us. Oba są z dwóch części: (1) to, co mamy sądzić, dotyczące Boga, i (2) cła, co Bóg wymaga od nas. The first part recapitulates the basic teaching of the confession on God's nature, his creative and redemptive work. Pierwsza część przedstawia podstawowe nauki o spowiedź w Bożej natury, jego pracy twórczej i odkupieńczej. The second part contains (a) exposition of the Decalogue, (b) the doctrine of faith and repentance, and (c) the means of grace (word, sacrament, prayer, concluding with an exposition of the Lord's Prayer). Druga część zawiera (a) ekspozycja na Dekalogu, (b) w doktrynie wiary i nawrócenia, oraz (c) oznacza łaski (słowo, sakrament, modlitwy, zawierając z ekspozycją na Ojcze nasz).

The Larger is sometimes thought to be overdetailed, even legalistic, in its exposition of the law. Im większy jest niekiedy uważany za overdetailed, nawet prawne, w jego ekspozycja z prawem. One emerges with an enormous list of duties that are difficult to relate to the simple commands of the Decalogue. Jeden wyłania się z ogromną listę obowiązków, które są trudne do odnoszą się do prostych poleceń z Dekalogu. There is truth in such criticisms, but those who urge them often fail to realize the importance of applying scriptual principles authoritatively to current ethical questions. Nie jest prawdą w takiej krytyki, lecz tych, którzy często nie wzywać ich do realizacji znaczenie stosowania zasad scriptual autorytatywnie do aktualnych kwestii etycznych. Whatever we may think of their conclusions, the Westminster divines provide us with a good example of zealousness at that task. Niezależnie możemy myśleć o swoich wnioskach, Westminster divines zapewniają nam dobry przykład zealousness na to zadanie.

JM Frame JM Frame
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
GI Williamson, The Shorter Catechism. GI Williamson, krótszy Katechizm.


Also, see: Także, zobaczyć:
Westminster Confession - Text Westminster Spowiedź - Text


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest