Major Religions of the World religie świata

General Information Informacje ogólne

(This information is from 1999) (Ta informacja jest z 1999)

Religion Religia North America Ameryka Północna World Świat
Christians Chrześcijanie 258,770,000 (85.5%) 258.770.000 (85,5%) 1,974,181,000 (33.5%) 1.974.181.000 (33,5%)
--Roman Catholics -- Rzymsko-katolickie 70,652,000 (34.7%) 70.652.000 (34,7%) 1,044,236,000 (18.7%) 1.044.236.000 (18,7%)
--Protestant -- Protestanckie 69,523,000 (34.5%) 69.523.000 (34,5%) 337,346,000 ( 6.9%) 337.346.000 (6,9%)
--Orthodox -- Prawosławny 6,275,000 ( 2.1%) 6.275.000 (2,1%) 213,991,000 ( 3.1%) 213.991.000 (3,1%)
--Anglican -- Anglican 3,259,000 ( 2.6%) 3.259.000 (2,6%) 78,574,000 ( 1.4%) 78.574.000 (1,4%)
--Other Christians -- Inne chrześcijan 109,061,000 (11.6%) 109.061.000 (11,6%) 300,034,000 ( 3.5%) 300.034.000 (3,5%)
Muslims Muzułmanów 4,389,000 ( 1.2%) 4.389.000 (1,2%) 1,155,109,000 (18.2%) 1.155.109.000 (18,2%)
Nonreligious 28,201,000 ( 8.8%) 28.201.000 (8,8%) 762,640,000 (16.4%) 762.640.000 (16,4%)
Hindus Hindusi 1,308,000 ( 0.5%) 1.308.000 (0,5%) 799,028,000 (13.5%) 799.028.000 (13,5%)
Buddhists Buddystów 2,637,000 ( 0.2%) 2.637.000 (0,2%) 356,270,000 ( 6.0%) 356.270.000 (6,0%)
Atheists 1,628,000 ( 0.5%) 1.628.000 (0,5%) 762,640,000 ( 4.3%) 762.640.000 (4,3%)
Chinese Folk Religionists Chiński Folk Religionists 844,000 ( 0.0%) 844.000 (0,0%) 381,632,000 ( 2.5%) 381.632.000 (2,5%)
New-Religionists Nowy-Religionists 813,000 ( 0.5%) 813.000 (0,5%) 101,406,000 ( 2.2%) 101.406.000 (2,2%)
Tribal-Religionists 41,000 ( 0.0%) 41.000 (0,0%) 99,736,000 ( 1.8%) 99.736.000 (1,8%)
Sikhs Sikhowie 514,000 ( 0.1%) 514.000 (0,1%) 22,837,000 ( 0.3%) 22.837.000 (0,3%)
Jews Żydzi 6,015,000 ( 2.4%) 6.015.000 (2,4%) 14,313,000 ( 0.3%) 14.313.000 (0,3%)
Shamanists 1,000 ( 0.0%) 1.000 (0,0%) 10,854,000 ( 0.2%) 10.854.000 (0,2%)
Confucians 26,000 ( 0.0%) 26.000 (0,0%) 6,253,000 ( 0.1%) 6.253.000 (0,1%)
Baha'is 770,000 ( 0.1%) 770.000 (0,1%) 6,932,000 ( 0.1%) 6.932.000 (0,1%)
Jains 7,000 ( 0.0%) 7.000 (0,0%) 4,151,000 ( 0.1%) 4.151.000 (0,1%)
Shintoists 56,000 ( 0.0%) 56.000 (0,0%) 2,778,000 ( 0.1%) 2.778.000 (0,1%)
Mandeans 0 38,000 38.000
Spiritists 149,000 149.000 12,184,000 12.184.000
Zoroastrians 76,000 76.000 2,486,000 2.486.000
Ethnic Religionists Ethnic Religionists 434,000 434.000 225.421,000
Other Religions Inne Religie 591,000 ( 0.2%) 591.000 (0,2%) 1,019,000 ( 0.3%) 1.019.000 (0,3%)
BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Buddhists are about 56% Mahayana, 38% Theravada (or Hinayana), and 6% Tantrayana (or Lamaism). Buddystów są Mahayana o 56%, 38% Theravada (Hinayana) i 6% Tantrayana (lub Lamaism). Chinese folk religionists follow a combination of Confucian, Taoist, Buddhist, universalist, and local deities. Chiński ludowej religionists następujące połączenia Confucian, Taoista buddyjskie, uniwersalistyczne i lokalnych bóstw. The Confucianist listing is non-Chinese followers of Confucianism. W Confucianist aukcji nie jest Chiński naśladowcami Confucianism. Hindus are about 70% Vaishnavites, 25% Shaivites, 2% neo-Hindus and reformed Hindus, 3% other. Hindusi są Vaishnavites o 70%, 25% Shaivites, 2% Hindusi i neo-reformowanej Hindusów, 3%. Muslims are about 83% Sunni, 16% Shia, and 1% other Schools. Muzułmanie stanowią około 83% sunnickiej, Shia 16%, 1% i innych szkołach. The Atheists listed here are described as being opposed to all religions. The Atheists wymienione tutaj są opisane jako przeciwieństwie do wszystkich religii.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest