Augsburg Confession Augsburskiego

General Information Informacje ogólne

The Augsburg Confession is a Lutheran Confession of Faith that was issued (1530) during the Reformation at the Diet of Augsburg. W Augsburgu Spowiedź jest Lutheran Spowiedź wiary, że został wydany (1530) w okresie reformacji na Sejm w Augsburgu. In 1530, Emperor Charles V convoked the diet as part of his effort to bring religious peace to Europe. W 1530, Emperor Charles V zwołuje diety jako część swoich wysiłków w celu dostosowania do pokoju religijnego Europa. He failed in his efforts, however, because he underestimated the fervor with which the followers of Martin Luther had already formulated a distinctive position. On nie powiodło się w jego wysiłki, jednakże, bo niedostatecznie fervor, z którymi zwolenników Martina Luthera już sformułowane wyróżniające miejsce. Philipp Melanchthon, one of the authors of the Confession, designed it to be relatively open to the Roman Catholic church on the right and to other reformed but non-Lutheran parties on the left. Philipp Melanchthon, jeden z autorów z Spowiedź, zaprojektowane, aby była stosunkowo otwarta na kościół rzymskokatolicki na prawo i na inne reformy, ale nie Lutheran strony po lewej stronie. It affirmed inherited classic Christian doctrines. To potwierdziła odziedziczył klasyczne doktryny chrześcijańskiej. Its particular stress on Grace, as Luther had interpreted it in the writings of St. Paul, and its rejection of any righteousness based on human works and merits made it unacceptable to many other Western Christians. Jej szczególnym naciskiem na Grace, jak Luter miał interpretować je w pismach Pawła, a jego odrzucenie wszelkich sprawiedliwości w oparciu o prace i zasługi człowieka dokonywane jest nie do zaakceptowania dla wielu innych zachodnich chrześcijan. The Confession remains the primary statement of faith among Lutherans, who to this day expect their ministers at ordination to express fidelity to the way it interprets the biblical teachings. W Spowiedź pozostaje podstawowym wyznanie wiary wśród Lutherans, którzy do tej pory ministrowie oczekują ich koordynacji w celu wyrażenia wierności sposób interpretuje nauki biblijne.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Martin E. Marty Martin E. Marty

Bibliography Bibliografia
Grane, Leif, ed., The Augsburg Confession: A Commentary, trans. Grane, Leif, ed., Augsburg Spowiedź: komentarz, trans. by John H. Rasmussen (1987). przez Johna H. Rasmussen (1987).


Augsburg Confession Augsburg Confession

General Information Informacje ogólne

The Augsburg Confession (1530) is the most widely accepted specifically Lutheran confession, or statement of faith. The Augsburg Confession (1530) jest najbardziej rozpowszechnionym szczególnie Lutheran spowiedzi, lub oświadczenie o wierze. It was prepared by the German religious reformer Melanchthon, with Martin Luther's approval, as a summary document for the German nobility, who were called to a diet at Augsburg on June 25, 1530, by the Holy Roman emperor Charles V to present their "Lutheran" views. To było przygotowane przez Niemiecki reformator religijny Melanchthon, Martin Luther zatwierdzenie, jako dokument podsumowujący dla Niemiecki szlachty, którzy zostali wezwani do diety w Augsburgu w dniu 25 czerwca 1530, przez Habsburg Charles V, aby przedstawić swoje "Lutheran "Poglądów.

Rejected there, and later amended, the confession - together with the Nicene, Apostles', and Athanasian creeds and Luther's Small Catechism and Large Catechism - constitutes the creedal basis for almost 80 million Lutheran Christians. The Augsburg Confession has been translated into most major languages and many dialects and in its original form is part of the constitution of most Lutheran churches. Odrzucony tam, a później zmienić, spowiedź - wraz z Nicejsko, Apostołów, i Athanasian wyznanie i Luter, i Duży Katechizm Mały Katechizm - creedal stanowi podstawę do prawie 80 milionów chrześcijan Lutheran. Augsburg Spowiedź została przetłumaczona na większość języków i wiele dialektów, w swojej pierwotnej formie jest częścią konstytucji większości kościołów luterańskich. Lutheran clergy are frequently required to subscribe to it prior to ordination. Lutheran duchownych są często potrzebne do subskrybowania go przed koordynacji.

In its modern form the Augsburg Confession consists of 28 articles. W nowoczesnej formie Augsburg Spowiedź składa się z 28 artykułów. The first 21 summarize Lutheran doctrine with special emphasis on justification. Pierwsze 21 podsumuje Lutheran doktryny, ze szczególnym naciskiem na uzasadnienie. The second part of the Augsburg Confession reviews the "abuses" for which remedy was demanded, such as withholding the cup from the laity in Holy Communion and forbidding priests to marry. Druga część z Augsburg Spowiedź opinii "nadużycia", dla których środek został klienta, takich jak wstrzymanie kielich z świeckich w Komunii świętej i zakaz kapłanów do zawarcia małżeństwa.

Because of its conciliatory tone and brevity, the Augsburg Confession affected the entire Reformation movement, especially in such manifestations as the Anglican Thirty-nine Articles and the theology of the French religious reformer John Calvin, who signed a later version in 1540. Ze względu na jego pojednawcze tonu i zwięzłości, Augsburg Spowiedź wpływ na cały ruch reformacji, zwłaszcza w takich objawów, jak Anglican trzydziestu dziewięciu artykułów i teologii na Francuski religijnego reformatora John Calvin, którzy podpisali w 1540 nowszej wersji. In more recent times it has been the basis of fruitful ecumenical dialogue between Roman Catholics and Lutherans. W ostatnich więcej razy została podstawie owocnego dialogu ekumenicznego między katolikami i Roman Lutherans.

George Wolfgang Forell George Wolfgang Forell


Augsburg Confession Augsburg Confession

Advanced Information Zaawansowane Informacje

(1530)

The Augsburg Confession is the basic Lutheran confession of faith or statement of what is believed in loyalty to Christ and his Word. W Augsburgu Spowiedź jest podstawowym Lutheran wyznanie wiary lub oświadczenie uwierzyli w to, co jest wierność Chrystusowi i Jego Słowa. It was presented at the Diet of Augsburg in 1530. To było prezentowane na Sejm w Augsburgu w 1530 roku. Philip Melanchthon was its author, but its teachings are clearly those of Martin Luther. Filip Melanchthon był jego autorem, ale jego nauki są wyraźnie tych Martin Luther.

Charles V called a diet, or convention, of the rulers of the Holy Roman Empire to meet in Augsburg in 1530. Charles V nazywa się dieta, czy konwencja z władców Świętego Cesarstwa Rzymskiego do spełnienia w Augsburgu w 1530 roku. The emperor was staunchly Roman Catholic and wanted the empire to be loyal to Romanism. Cesarz był staunchly rzymsko-katolickiego imperium i chciał być lojalny wobec Romanism. He directed those rulers supporting different teachings to present statements of what they believed. Reżyserował tych władców wspieranie różnych nauki do przedstawienia oświadczenia o tym, co uwierzyli. Charles wanted religious unity so that the empire could present a united front against foreign enemies, especially the Turks. Charles chciał religijnej jedności, tak że imperium może stanowić jednolitego frontu wobec obcych wrogów, a zwłaszcza z Turkami.

Lutheran theologians drafted various preliminary documents, including the Marburg, Schwabach, and Torgau Articles. Lutheran sporządzone teologów różnych wstępnych dokumentów, włączając w Marburgu, Schwabach, Torgau i art. Luther had a hand in their preparation, but he could not attend the diet. Luter miał iść w ich przygotowaniu, ale nie mógł uczestniczyć w diecie. He had been outlawed by the Edict of Worms (1521), and the Elector of Saxony could not protect him at Augsburg. On był zakazanych przez Edykt Worms (1521), oraz Wettyn nie może chronić go w Augsburgu. Since he had been declared a heretic, his presence would have shifted the focus away from doctrinal issues. Ponieważ był uznany za Heretic, jego obecność miałby przesunięty na skoncentrowanie się z dala od problemów doktrynalnych. His martyrdom would have served no purpose. Jego męczeństwo miałby żadnych celów. Luther remained at the Coburg but was in constant correspondence with those in Augsburg. Luter pozostał w Coburg, ale był w stałej korespondencji z tymi w Augsburgu.

Luther's co-worker, Philip Melanchthon, produced the final draft of the Augsburg Confession. Luther's co-worker, Filip Melanchthon, produkowane projektu w Augsburgu Spowiedź. At that time he was in doctrinal agreement with Luther, who approved of the confession wholeheartedly. W tym czasie był w porozumieniu z Luter doktrynalnych, którzy zatwierdzone w spowiedzi z całego serca. Luther did note that it might have dealt with a few more errors and abuses, and that he would not have used such a mild tone. Luter nie pamiętać, że mogą mieć do czynienia ze kilka błędów i nadużyć, oraz że nie będzie on wykorzystywany był łagodnym tonem. The doctrine of the confession is clearly that of the Reformer himself. Nauki o spowiedzi jest wyraźnie, że w Reformer siebie.

The Augsburg Confession was read publicly at the diet in German on the afternoon of June 25, 1530, by Chancellor Christian Beyer of Electoral Saxony. The Augsburg Confession było przeczytać publicznie na diecie Niemiecki w godzinach popołudniowych w dniu 25 czerwca 1530, przez kanclerz Christian Beyer Wyborczej Saksonii. Both the German and the Latin copies were handed in as official. Zarówno Niemiecki i łacina kopie zostały wydane jako oficjalne. Melanchton altered later editions, partly to render it ambiguous on points such as the real presence of Christ's body and blood in the Lord's Supper. Melanchton zmieniony później edycjach, częściowo tak, aby była ona niejednoznaczna na punkty, takie jak obecność rzeczywistą Chrystusa Ciało i Krew Chrystusa w Wieczerzy. He was inclined to compromise on doctrinal issues. Był skłonni do kompromisu w kwestii doktrynalnych. That is why Gnesio-Lutherans have often referred to the Unaltered Augsburg Confession. Dlatego Gnesio-Lutherans często, o których mowa niezmienionym Augsburg Spowiedź. The Augsburg Confession was included in the Book of Concord (1580) as the basic Lutheran confession. The Augsburg Confession został zawarty w Księdze Concord (1580) jako podstawowego Lutheran spowiedzi.

The Augsburg Confession was signed by seven princes and representatives of two independent cities. Spowiedź w Augsburgu została podpisana przez siedem książęta i przedstawiciele dwóch niezależnych miast. They believed that the doctrine it taught was biblical and true. Oni uwierzyli, że doktryna była ona uczyła biblijne i prawda. They were the ones to sign it because the diet was precisely a convention of the rulers of the empire. Byli ci do podpisania go, ponieważ dieta była właśnie konwencji z władców imperium. But the confession was not intended to present the teachings of some governmental authority. Ale spowiedzi nie było przeznaczone do przedstawienia nauki niektórych władczych. It stated what was being taught in the churches in those parts of Germany. Stwierdził on, co było nauczane w kościołach w tych częściach Niemcy. The first article begins: "The churches among us teach with great consensus..."(Latin text). Pierwszy zaczyna się: "kościołów wśród nas nauczać z wielką konsensusu ..."( tekst łacina).

In addition to a preface and a brief conclusion the Augsburg Confession has twenty-eight articles. Ponadto na krótki wstęp i zakończenie Augsburg Spowiedź ma dwadzieścia osiem artykułów. The first twenty-one present the Lutheran teaching and reject contrary doctrines. Pierwsze dwadzieścia jeden przedstawia Lutheran nauczania i odrzucić sprzeczne doktryny. The last seven reject abuses in Christian life. W ostatnich siedmiu odrzucenie nadużyć w życiu chrześcijańskim. The confession is too brief fully to present the biblical proof or the testimony of previous theologians. W spowiedzi jest zbyt krótki, aby w pełni przedstawić dowód biblijnych lub zeznań poprzednich teologów. In response to a Roman Catholic answer, the Confutation, Melanchthon published in 1531 the Apology of the Augsburg Confession, which deals with the controverted issues at greater length. W odpowiedzi na odpowiedź Rzymsko-Katolickiego, confutation, Melanchthon opublikowana w 1531 w Apologia Konfesji Augsburskiej, która zajmuje się kwestiami controverted na większą długość.

To discuss the teachings of the Augsburg Confession at length would constitute a theology textbook. W dyskusji na temat nauki w Augsburgu Spowiedź na długość będzie stanowić podręcznik teologii. We can at best give some idea of what it says. Możemy podać kilka najlepszych na pomysł, co mówi. It teaches the Trinity; original sin as true sin that would condemn if not forgiven; the deity and humanity of Jesus; his sacrifice for all human sin; justification by grace through faith without our works; the gospel, baptism, and the Lord's Supper as actual tools of the Holy Spirit to create and sustain faith; good works as a result, not a cause, of salvation, motivated by the good news that salvation has been earned for us by Christ. To uczy Trójcy; grzechu pierworodnego grzechu jako prawdziwe, że jeśli nie będzie potępienia odpuszczone, bóstwa i człowieczeństwa Jezusa, Jego ofiarę za grzechy wszystkich ludzi; uzasadnienie łaski przez wiarę bez naszej roboty; Ewangelii, chrztu i Wieczerzy Pana jako rzeczywiste narzędzia Ducha Świętego, aby stworzyć i utrzymać wiarę; dobrej roboty jako wynik, a nie powodować, zbawienia, motywowany przez dobrą nowinę, że zbawienie zostało zdobył dla nas przez Chrystusa. Much more could be said, but this indicates that the Augsburg Confession simply teaches the position which Lutherans consider biblical. Znacznie więcej można powiedzieć, ale to wskazuje, że Augsburg Spowiedź po prostu uczy stanowiska, które uważają Lutherans biblijnych.

The abuses corrected include various false ideas and practices in the Lord's Supper; clerical celibacy; the misuse of confession and absolution; the dietary laws of medieval Romanism; and the idea of a hierarchy in visible Christendom having divine authority in matters of conscience. Nadużycie rozwiązany obejmują różne fałszywe idee i praktyki w Wieczerzy Pana; celibat duchownych; nadużywania spowiedź i rozgrzeszenie, dietetycznych prawa średniowiecznego Romanism, a pomysł w hierarchii widoczny Christendom posiadające boską władzę w sprawach sumienia.

JM Drickamer JM Drickamer
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
F. Bente, Historical Introduction to the Symbolical Books of the Evangelical Lutheran Church; H. Fagerberg, A New Look at the Lutheran Confessions 1529-1537; CP Krauth, The Conservative Reformation and Its Theology; JM Reu, The Augsburg Confession. F. Bente, historyczne Wprowadzenie do Symbolical Książki z Ewangelicki Kościół Luterański; H. Fagerberg, A New Look at the Lutheran Confessions 1529-1537; PK Krauth, konserwatywny i jego teologii Reformacji; JM Reu, Augsburg Spowiedź. The text is available in English in Concordia Triglotta, ed. Tekst jest dostępny w Concordia w Triglotta English, ed. F. Bente, and The Book of Concord, ed. F. Bente, a Book of Concord, ed. TG Tappert. TG Tappert.


Augsburg Confession Augsburg Confession

Outline Zarys

The Confession of Faith: Which Was Submitted to His Imperial Majesty Charles V At the Diet of Augsburg in the Year 1530 by Philip Melancthon W Spowiedź wiary: która została przesłana do Jego Królewskiej Mości Imperial Charles V W Dieta w Augsburgu w roku 1530 przez Philipa Melancthon

Article 1 - Of God Artykuł 1 - Boże
Article 2 - Of Original Sin Artykuł 2 - grzechu pierworodnego
Article 3 - Of the Son of God Artykuł 3 - Z Syn Boży
Article 4 - Of Justification Artykuł 4 - uzasadnienia
Article 5 - Of the Ministry Artykuł 5 - w Ministerstwie
Article 6 - Of New Obedience Artykuł 6 - nowych Posłuszeństwo
Article 7 - Of the Church Artykuł 7 - przed kościołem
Article 8 - What the Church Is Artykuł 8 - Co Kościół jest
Article 9 - Of Baptism Artykuł 9 - chrztu
Article 10 - Of the Lord's Supper Artykuł 10 - Spośród Wieczerzy Pana
Article 11 - Of Confession Artykuł 11 - spowiedzi
Article 12 - Of Repentance Artykuł 12 - nawrócenia
Article 13 - Of the Use of the Sacraments Artykuł 13 - do korzystania z Sakramentów
Article 14 - Of Ecclesiastical Order Artykuł 14 - Porządek kościelnych
Article 15 - Of Ecclesiastical Usages Artykuł 15 - kościelnych usages
Article 16 - Of Civil Affairs Artykuł 16 - Sprawy obywatelskie
Article 17 - Of Christ's Return to Judgment Artykuł 17 - Chrystusa Wróć do Zmartwychwstania
Article 18 - Of Free Will Artykuł 18 - wolnej woli
Article 19 - Of the Cause of Sin Artykuł 19 - sprawy of Sin
Article 20 - Of Good Works Artykuł 20 - dobrej roboty
Article 21 - Of the Worship of the Saints Artykuł 21 - Z kultu świętych
Article 22 - Of Both Kinds in the Sacrament Artykuł 22 - obu rodzajów w sakramencie
Article 23 - Of the Marriage of Priests Artykuł 23 - zawarcia małżeństwa kapłanów
Article 24 - Of the Mass Artykuł 24 - Spośród Masa
Article 25 - Of Confession Artykuł 25 - spowiedzi
Article 26 - Of the Distinction of Meats Artykuł 26 - Wyróżnienie Spośród mięs
Article 27 - Of Monastic Vows Art. 27 - warunki klasztorne Vows
Article 28 - Of Ecclesiastical Power Artykuł 28 - kościelnych Power
Article 29 - Conclusion Artykuł 29 - WnioskiThe Confession of Faith W Spowiedź Wiary

Advanced Information - Full Text Informacje zaawansowane - Pełny tekst

Which Was Submitted to His Imperial Majesty Charles V Które zostało przedłożone do Jego Królewskiej Mości Imperial Charles V
At the Diet of Augsburg in the Year 1530 Na Dieta w Augsburgu w roku 1530
by Philip Melanchthon, 1497-1560 przez Filip Melanchthon, 1497-1560

Translated by F. Bente and WHT Dau Przetłumaczone przez F. Bente i WHT Dau


Preface to the Emperor Charles V. Przedmowa do cesarza Karola V.

Most Invincible Emperor, Caesar Augustus, Most Clement Lord: Inasmuch as Your Imperial Majesty has summoned a Diet of the Empire here at Augsburg to deliberate concerning measures against the Turk, that most atrocious, hereditary, and ancient enemy of the Christian name and religion, in what way, namely, effectually to withstand his furor and assaults by strong and lasting military provision; and then also concerning dissensions in the matter of our holy religion and Christian Faith, that in this matter of religion the opinions and judgments of the parties might be heard in each other's presence; and considered and weighed among ourselves in mutual charity, leniency, and kindness, in order that, after the removal and correction of such things as have been treated and understood in a different manner in the writings on either side, these matters may be settled and brought back to one simple truth and Christian concord, that for the future one pure and true religion may be embraced and maintained by us, that as we all are under one Christ and do battle under Him, so we may be able also to live in unity and concord in the one Christian Church. Większość Invincible cesarz, Cezara Augusta, najczesciej Clement Pan: Ponieważ Twoje Imperial Majesty ma wezwana diety z Imperium tutaj, aby obradować w Augsburgu dotyczących środków przeciwko Turk, że najbardziej potwornej, dziedziczna, a starożytnego wroga z religii chrześcijańskiej i nazwisko, w jaki sposób, a mianowicie, skutecznie wytrzymać jego furor i napaści przez silne i trwałe wojskowych przepis, a następnie także dotyczące dissensions w sprawy naszej świętej religii i wiary chrześcijańskiej, że w tej kwestii religii opinie i orzeczenia ze stron może bycia wysłuchanym w każdym innym obecności oraz uznane i waży wśród nas we wzajemnej miłości, złagodzenie, i życzliwości, tak, że po usunięciu i korekty takich rzeczy jak były traktowane i rozumiane w różny sposób w pismach po obu stronach Kwestie te mogą być rozliczane i sprowadzony do jednej, prostej prawdy i chrześcijańskiej concord, że dla przyszłego, czysta i prawdziwa religia może być obejmował i utrzymywane przez nas, jako że wszyscy są w ramach jednego Chrystusa i zrobić bitwę pod nim, abyśmy może być również w stanie żyć w jedności i zgody w jednej chrześcijańskiego Kościoła.

And inasmuch as we, the undersigned Elector and Princes, with others joined with us, have been called to the aforesaid Diet the same as the other Electors, Princes, and Estates, in obedient compliance with the Imperial mandate, we have promptly come to Augsburg, and -- what we do not mean to say as boasting -- we were among the first to be here. A ponieważ my, niżej podpisany elektora i książąt, z innych połączonych z nami, zostały wezwał do wyżej Dieta taka sama jak w innych wyborców, Książąt, Estates, w posłusznym zgodności z Imperial mandatu, musimy szybko się Augsburg , I - co nie oznacza, aby powiedzieć, jak chluba - byliśmy jednymi z pierwszych, które się tutaj.

Accordingly, since even here at Augsburg at the very beginning of the Diet, Your Imperial Majesty caused to be proposed to the Electors, Princes, and other Estates of the Empire, amongst other things, that the several Estates of the Empire, on the strength of the Imperial edict, should set forth and submit their opinions and judgments in the German and the Latin language, and since on the ensuing Wednesday, answer was given to Your Imperial Majesty, after due deliberation, that we would submit the Articles of our Confession for our side on next Wednesday, therefore, in obedience to Your Imperial Majesty's wishes, we offer, in this matter of religion, the Confession of our preachers and of ourselves, showing what manner of doctrine from the Holy Scriptures and the pure Word of God has been up to this time set forth in our lands, dukedoms, dominions, and cities, and taught in our churches. Zatem, skoro nawet tutaj w Augsburgu na początku diety, Twój Imperial Majesty spowodował, która zostanie zaproponowana do wyborców, książąt i innych Estates z Imperium, między innymi, że kilka Nieruchomości w Imperium, na mocy z Imperial bulli, powinny określone i przedstawienia swoich opinii i orzeczeń w Niemiecki i łacina językiem, a ponieważ na dany Środa, otrzymał odpowiedź na Twoje Imperial Majesty, po debacie z powodu, że chcielibyśmy przedstawić nasze artykuły Spowiedź na naszej stronie w następnym Środa, zatem, w posłuszeństwie Twój Imperial Majesty's chce, oferujemy, w tym sprawy religii, Spowiedź naszych preachers i siebie, pokazując w jaki sposób doktryna z Pisma Świętego i czystego Słowa Bożego została do tego czasu określonych w naszych ziemiach, dukedoms, dominions, i miasta, i nauczał w naszych kościołach.

And if the other Electors, Princes, and Estates. A jeśli w innych wyborców, książąt, a Estates. of the Empire will, according to the said Imperial proposition, present similar writings, to wit, in Latin and German, giving their opinions in this matter of religion, we, with the Princes and friends aforesaid, here before Your Imperial Majesty, our most clement Lord are prepared to confer amicably concerning all possible ways and means, in order that we may come together, as far as this may be honorably done, and, the matter between us on both sides being peacefully discussed without offensive strife, the dissension, by God's help, may be done away and brought back to one true accordant religion; for as we all are under one Christ and do battle under Him, we ought to confess the one Christ, after the tenor of Your Imperial Majesty's edict, and everything ought to be conducted according to the truth of God; and this it is what, with most fervent prayers, we entreat of God. z Imperium, zgodnie z propozycją Imperial powiedział, przedstawia podobne pisma, dowcip, łacina i Niemiecki, podając swoje opinie w tej kwestii religii, z przyjaciółmi i Książąt wyżej, tu przed Twój Imperial Majesty, najbardziej clement Pana są przygotowane do nadania polubownie dotyczące wszystkich możliwych sposobów i środków, tak że możemy się spotkać, tak dalece, jak to może być honorably zrobić, a sprawy między nami po obu stronach są omawiane w pokoju, bez obraźliwych walki, niezgody, przez Bożą pomocą, może być sporządzony daleko i sprowadzeni do jednej prawdziwej religii zgodnych bo jak wszyscy są w ramach jednego Chrystusa i zrobić bitwę pod nim, powinniśmy wyznać jednej Chrystusa, po treść Twojej Imperial Majesty's bulli, a wszystko powinny być prowadzone zgodnie z prawda o Bogu, a tym, co to jest, ze najbardziej gorącą modlitwą, entreat Boga.

However, as regards the rest of the Electors, Princes, and Estates, who constitute the other part, if no progress should be made, nor some result be attained by this treatment of the cause of religion after the manner in which Your Imperial Majesty has wisely held that it should be dealt with and treated namely, by such mutual presentation of writings and calm conferring together among ourselves, we at least leave with you a clear testimony, that we here in no wise are holding back from anything that could bring about Christian concord, -- such as could be effected with God and a good conscience, -- as also Your Imperial Majesty and, next, the other Electors and Estates of the Empire, and all who are moved by sincere love and zeal for religion, and who will give an impartial hearing to this matter, will graciously deign to take notice and to understand this from this Confession of ours and of our associates. Jednakże, w odniesieniu do pozostałej części wyborców, Książąt, Estates, którzy stanowią drugiej strony, jeżeli nie należy poczynić postępy, ani niektórych wyniku zostać osiągnięte przez tego leczenia z powodu religii po tym, w jaki sposób Twoja Imperial Majesty ma mądrze stwierdził, że powinno ono być rozpatrywane i traktowane mianowicie, przez takie wzajemnej prezentacji pism i spokój powierzająca razem wśród nas, my przynajmniej urlop z was jasne świadectwo, że my tutaj w żaden mądry są gospodarstwa z powrotem z niczego, które mogłyby doprowadzić do Christian zgody, - takich jak mogłyby być realizowane z Bogiem i dobre sumienie, - jak również Twoje Imperial Majesty, a obok, na innych wyborców i Nieruchomości z Imperium, i wszystkich którzy są przenoszone przez szczerą miłość i gorliwość o religii, i którzy dadzą bezstronnego przesłuchania do tej kwestii, będzie graciously racz wziąć do zrozumienia zawiadomienia i to z tego Spowiedź naszych i naszych współpracowników.

Your Imperial Majesty also, not only once but often, graciously signified to the Electors Princes, and Estates of the Empire, and at the Diet of Spires held AD 1526, according to the form of Your Imperial instruction and commission given and prescribed, caused it to be stated and publicly proclaimed that Your Majesty, in dealing with this matter of religion, for certain reasons which were alleged in Your Majesty's name, was not willing to decide and could not determine anything, but that Your Majesty would diligently use Your Majesty's office with the Roman Pontiff for the convening of a General Council. Twój Imperial Majesty również, nie tylko raz, ale często, graciously oznacza dla wyborców książąt i Nieruchomości w Imperium, a na diecie, która odbyła się Iglice AD 1526, w zależności od formy Twój Imperial instrukcji i prowizji oraz biorąc pod uwagę zalecane, spowodował on zostać ogłoszona publicznie i oświadczył, że Twoja Mości, w radzeniu sobie z tego sprawy religii, niektóre powody, dla których założono w Królewskiej Mości Twoje imię i nazwisko, nie był skłonny do podjęcia decyzji i nie mogła ustalić coś, ale Twoja Mości będzie pilnie Use Your Majesty's office z rzymskiego papieża do zwołania Generalny Rady. The same matter was thus publicly set forth at greater length a year ago at the last Diet which met at Spires. Ta sama sprawa została w ten sposób publicznie określone na większą długość rok temu na ostatnim Dieta, która spotkała się w Iglice. There Your Imperial Majesty, through His Highness Ferdinand, King of Bohemia and Hungary, our friend and clement Lord, as well as through the Orator and Imperial Commissioners caused this, among other things, to be submitted: that Your Imperial Majesty had taken notice of; and pondered, the resolution of Your Majesty's Representative in the Empire, and of the President and Imperial Counselors, and the Legates from other Estates convened at Ratisbon, concerning the calling of a Council, and that your Imperial Majesty also judged it to be expedient to convene a Council; and that Your Imperial Majesty did not doubt the Roman Pontiff could be induced to hold a General Council, because the matters to be adjusted between Your Imperial Majesty and the Roman Pontiff were nearing agreement and Christian reconciliation; therefore Your Imperial Majesty himself signified that he would endeavor to secure the said Chief Pontiff's consent for convening, together with your Imperial Majesty such General Council, to be published as soon as possible by letters that were to be sent out. Nie Twój Imperial Majesty, poprzez Jego Wysokości Ferdinand, król Czechy i Węgry, nasz przyjaciel i clement Pana, jak również poprzez Orator i Imperial komisarzy spowodowane tym, między innymi, które mają być przedłożone: Imperial Majesty, że Twój zajął zawiadomienia o ; I rozważała, rozdzielczość Twój Majesty's Przedstawiciela w Imperium, oraz prezesa i Imperial doradcy, a także z innych Legates Estates zwołane na Ratisbon, dotyczące wezwania do Rady, i że Imperial Majesty również uznała za celowe, które mają być do zwołania Rady, że Twoja Imperial Majesty nie wątpliwości rzymskiego papieża może być skłonna do posiadania Generalnego Rady, ponieważ w sprawach, które mają być dostosowane między Imperial Majesty i rzymskiego papieża były bliskie porozumienia i chrześcijańskiego pojednania, dlatego Twoje Imperial Majesty oznacza, że on sam będzie wysiłki na rzecz zapewnienia powiedział szef zgody papieża do zwołania, wraz z Imperial Majesty takich Generalnego Rady, które mają zostać opublikowane jak najszybciej, w pismach, które miały być wysłane.

If the outcome, therefore, should be such that the differences between us and the other parties in the matter of religion should not be amicably and in charity settled, then here, before Your Imperial Majesty we make the offer in all obedience, in addition to what we have already done, that we will all appear and defend our cause in such a general, free Christian Council, for the convening of which there has always been accordant action and agreement of votes in all the Imperial Diets held during Your Majesty's reign, on the part of the Electors, Princes, and other Estates of the Empire. Jeżeli wynik, dlatego też powinna być taka, że różnice między nami a innymi stronami w kwestii religii nie powinny być polubownie i osiadł w miłości, a potem tutaj, przed Twój Imperial Majesty, że wszystkie oferty w posłuszeństwie, w uzupełnieniu do to, co mamy już zrobione, że my wszyscy wydają się i bronić naszej sprawy w takim ogólnym, wolne Christian Rady, do zwołania, które nie zawsze zgodnych działań i umowy głos we wszystkich Imperial Diety, która odbyła się w czasie panowania Królewskiej Mości, ze strony wyborców, książąt i innych Estates w Imperium. To the assembly of this General Council, and at the same time to Your Imperial Majesty, we have, even before this, in due manner and form of law, addressed ourselves and made appeal in this matter, by far the greatest and gravest. Do montażu tego Generalnego Rady, oraz w tym samym czasie do swojej Imperial Majesty, mamy, nawet przed tym, w odpowiednim trybie i formie prawa, skierowane siebie i odwołania w tej sprawie, zdecydowanie największym i najpoważniejszych. To this appeal, both to Your Imperial Majesty and to a Council, we still adhere; neither do we intend nor would it be possible for us, to relinquish it by this or any other document, unless the matter between us and the other side, according to the tenor of the latest Imperial citation should be amicably and charitably settled, allayed, and brought to Christian concord; and regarding this we even here solemnly and publicly testify. W tym odwołania, jak Twój Imperial Majesty i do Rady, ale nadal stosować, ani nie zamierzamy ani nie byłyby możliwe jest dla nas, aby zwolnić go przez ten lub inny dokument, chyba że sprawa między nami a z drugiej strony, zgodnie z tenor z najnowszych Imperial cytowania powinny być rozstrzygane polubownie i charitably, rozwiane, i zaprowadził do chrześcijańskiego zgody, a nawet w odniesieniu do tego mamy tu uroczyście i publicznie zeznań.


Article I: Of God. Artykuł I: Boga.

Our Churches, with common consent, do teach that the decree of the Council of Nicaea concerning the Unity of the Divine Essence and concerning the Three Persons, is true and to be believed without any doubting; that is to say, there is one Divine Essence which is called and which is God: eternal, without body, without parts, of infinite power, wisdom, and goodness, the Maker and Preserver of all things, visible and invisible; and yet there are three Persons, of the same essence and power, who also are coeternal, the Father the Son, and the Holy Ghost. Nasze Kościoły, z obopólną zgodą, nie nauczy, że dekret o Sobór Nicejski dotyczące jedności Bożego istota i dotyczące trzech osób, jest prawdziwe i że jest bez żadnych wątpliwości, to znaczy, nie jest jednym Bożego Essence które nazywa i która jest Bogiem wiecznym, bez ciała, bez części, nieskończonej mocy, mądrości i dobroci, Preserver Maker i wszystkie rzeczy, widzialne i niewidzialne, a nie są jeszcze trzy osoby z tej samej istoty i moc , Którzy również są coeternal Ojciec, Syn i Duch Święty. And the term "person" they use as the Fathers have used it, to signify, not a part or quality in another, but that which subsists of itself. A określenie "osoba", jak ich używać Ojców skorzystało, co oznacza, a nie jakość części lub w innym, ale to, co samo w sobie subsists.

They condemn all heresies which have sprung up against this article, as the Manichaeans, who assumed two principles, one Good and the other Evil- also the Valentinians, Arians, Eunomians, Mohammedans, and all such. Potępiają wszelkie herezje, które tłumionej przeciw tym artykule, jak Manichaeans, którzy założyć dwie zasady, jedna dobra i zła, inne również Valentinians, Arians, Eunomians, Mohammedans, i wszystkie takie. They condemn also the Samosatenes, old and new, who, contending that there is but one Person, sophistically and impiously argue that the Word and the Holy Ghost are not distinct Persons, but that "Word" signifies a spoken word, and "Spirit" signifies motion created in things. Potępiają oni również Samosatenes, starych i nowych, którzy, contending, że istnieje, ale jedna osoba, sophistically i impiously twierdzą, że Słowo i Duch Święty nie są odrębne osoby, ale że "Słowo" oznacza słowo mówione, i "duch" oznacza ruch utworzony w rzeczy.


Article II: Of Original Sin. Artykuł II: grzechu pierworodnego.

Also they teach that since the fall of Adam all men begotten in the natural way are born with sin, that is, without the fear of God, without trust in God, and with concupiscence; and that this disease, or vice of origin, is truly sin, even now condemning and bringing eternal death upon those not born again through Baptism and the Holy Ghost. Również oni uczyć, że od upadku Adama wszyscy ludzie zrodził się w naturalny sposób rodzi się z grzechu, to bez bojaźni Bożej, bez zaufania do Boga, i concupiscence, że tej choroby, lub vice pochodzenia, jest naprawdę grzech, nawet teraz potępiając i wprowadzenia na wieczną śmierć tych, którzy nie narodzić na nowo przez chrzest i Ducha Świętego.

They Condemn the Pelagians and others who deny that original depravity is sin, and who, to obscure the glory of Christ's merit and benefits, argue that man can be justified before God by his own strength and reason. Oni potępienia Pelagians i inni którzy zaprzeczyć, że pierwotnym depravity jest grzech, i którzy, aby ukrywać chwały Chrystusa i zasługują na korzyści, twierdzą, że człowiek może być usprawiedliwione przed Bogiem przez swoje własne siły i rozumu.


Article III: Of the Son of God. Artykuł III: Z Synem Bożym.

Also they teach that the Word, that is, the Son of God, did assume the human nature in the womb of the blessed Virgin Mary, so that there are two natures, the divine and the human, inseparably enjoined in one Person, one Christ, true God and true man, who was born of the Virgin Mary, truly suffered, was crucified, dead, and buried, that He might reconcile the Father unto us, and be a sacrifice, not only for original guilt, but also for all actual sins of men. Również oni uczyć, że Słowo, że jest Synem Bożym, nie przyjąć ludzką naturę w łonie o Najświętszej Maryi Pannie, tak, że istnieją dwie natury, boską i ludzką, nierozerwalnie nakazała w jedna osoba, jeden Chrystusa , Prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, którzy urodził się z Maryi Dziewicy, rzeczywiście poniósł, został ukrzyżowany, umarł, i pogrzebany, że On może pogodzić się ku Ojcu z nami i być ofiarą nie tylko za oryginalny winy, ale także dla wszystkich rzeczywistych grzechów ludzi.

He also descended into hell, and truly rose again the third day; afterward He ascended into heaven that He might sit on the right hand of the Father, and forever reign and have dominion over all creatures, and sanctify them that believe in Him, by sending the Holy Ghost into their hearts, to rule, comfort, and quicken them, and to defend them against the devil and the power of sin. On też zstąpił do piekła, i rzeczywiście ponownie wzrosła trzeci dzień, potem Wstąpił do nieba, że on może siedzieć po prawej ręce Ojca, i zawsze królował i panowanie nad wszystkimi stworzeniami, i uświęca tych, którzy wierzą w Niego, by wysyłanie Ducha Świętego w ich serca, aby zasada, komfort i skrócić je, i bronić ich przed diabłem i moc grzechu.

The same Christ shall openly come again to judge the quick and the dead, etc., according to the Apostles' Creed. Ten sam Chrystus jest otwarcie się ponownie, aby ocenić szybki i umarłych, itd., zgodnie z Apostolski symbol wiary.


Article IV: Of Justification. Artykuł IV uzasadnienia.

Also they teach that men cannot be justified before God by their own strength, merits, or works, but are freely justified for Christ's sake, through faith, when they believe that they are received into favor, and that their sins are forgiven for Christ's sake, who, by His death, has made satisfaction for our sins. Również oni uczyć, że mężczyźni nie mogą być usprawiedliwione przed Bogiem przez swoje własne siły, istoty, czy działa, ale są swobodnie uzasadnione dla Chrystusa, przez wiarę, gdy wierzą, że są one otrzymane na korzyść, i że ich grzechy są odpuszczone dla Chrystusa , Którzy, przez Jego śmierć, dokonała zadowolenia za nasze grzechy. This faith God imputes for righteousness in His sight. Tę wiarę w sprawiedliwość Boga imputes w Jego oczach. Rom. Rz. 3 and 4. 3 i 4.


Article V: Of the Ministry. Artykuł V: w Ministerstwie.

That we may obtain this faith, the Ministry of Teaching the Gospel and administering the Sacraments was instituted. Że możemy uzyskać tę wiarę, Ministerstwo nauczania Ewangelii i administrowanie Sakramentów zostało wszczęte. For through the Word and Sacraments, as through instruments, the Holy Ghost is given, who works faith; where and when it pleases God, in them that hear the Gospel, to wit, that God, not for our own merits, but for Christ's sake, justifies those who believe that they are received into grace for Christ's sake. Dla poprzez Słowo i Sakramenty, jak za pomocą instrumentów, Duch Święty jest dany, którzy dzieła wiary, gdzie i kiedy to miłe Bogu, że w ich słuchać Ewangelii, dowcip, że Bóg, a nie na naszych własnych zasług, lecz dla Chrystusa dobra, uzasadnia tych którzy wierzą, że są one otrzymane w łaski dla Chrystusa.

They condemn the Anabaptists and others who think that the Holy Ghost comes to men without the external Word, through their own preparations and works. Potępiają anabaptystów i inni którzy uważają, że Duch Święty przychodzi do ludzi bez zewnętrznego programu Word, poprzez własne prace i przygotowania.


Article VI: Of New Obedience. Artykuł VI: New posłuszeństwa.

Also they teach that this faith is bound to bring forth good fruits, and that it is necessary to do good works commanded by God, because of God's will, but that we should not rely on those works to merit justification before God. Również oni uczyć tego, że wiara jest związana z wyprowadź dobre owoce, i że niezbędne jest, aby zrobić dobre uczynki nakazane przez Boga, ponieważ z woli Bożej, ale że nie powinniśmy polegać na tych utworów uzasadnienie do zasług przed Bogiem. For remission of sins and justification is apprehended by faith, as also the voice of Christ attests: When ye shall have done all these things, say: We are unprofitable servants. Na odpuszczenie grzechów i usprawiedliwienia przez wiarę, jest zatrzymany, jak również potwierdza głosem Chrystusa: Kiedy mają zrobić te wszystkie rzeczy, mówia: "My są nierentowne pracowników. Luke 17, 10. Łk 17, 10. The same is also taught by the Fathers. To samo jest również prowadzone przez ojców. For Ambrose says: It is ordained of God that he who believes in Christ is saved, freely receiving remission of sins, without works, by faith alone. Dla Ambroży mówi: "To jest duchowny z Bogiem, że wierzy w Chrystusa, którzy są zapisywane, swobodnie otrzymania odpuszczenie grzechów, bez roboty, sama wiara.


Article VII: Of the Church. Artykuł VII: przed kościołem.

Also they teach that one holy Church is to continue forever. Również oni uczą, że jeden święty Kościół jest nadal na zawsze. The Church is the congregation of saints, in which the Gospel is rightly taught and the Sacraments are rightly administered. Kościół jest zgromadzeniem świętych, w którym Ewangelia jest słusznie nauczał i sakramenty są prawidłowo zarządzane.

And to the true unity of the Church it is enough to agree concerning the doctrine of the Gospel and the administration of the Sacraments. A do prawdziwej jedności Kościoła jest wystarczające do uzgodnienia dotyczące nauki Ewangelii i zarządzanie Sakramentów. Nor is it necessary that human traditions, that is, rites or ceremonies, instituted by men, should be everywhere alike. Nie jest konieczne, aby tradycji ludzi, to obrzędy i ceremonie, zlecone przez ludzi, powinno być wszędzie podobne. As Paul says: One faith, one Baptism, one God and Father of all, etc. Eph. Jak mówi Paweł: jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, itp. Ef. 4, 5. 4, 5. 6.


Article VIII: What the Church Is. Artykuł VIII: Co to jest Kościół.

Although the Church properly is the congregation of saints and true believers, nevertheless, since in this life many hypocrites and evil persons are mingled therewith, it is lawful to use Sacraments administered by evil men, according to the saying of Christ: The Scribes and the Pharisees sit in Moses' seat, etc. Matt. Chociaż Kościół jest właściwie zgromadzeniem świętych i wiernych prawda, niemniej jednak, ponieważ w tym życiu wiele zła i obłudnicy osób umieszczonych jest z nimi, jest zgodne z prawem do korzystania z Sakramentów administrowanych przez złych ludzi, według słowa Chrystusa: uczeni w Piśmie i Faryzeusze siedzieć w Mojżesza "siedzenia, itp. Matt. 23, 2. 23, 2. Both the Sacraments and Word are effectual by reason of the institution and commandment of Christ, notwithstanding they be administered by evil men. Zarówno Sakramentów i Słowa są praktycznego ze względu na instytucję i przykazania Chrystusa, niezależnie od ich być administrowane przez złych ludzi.

They condemn the Donatists, and such like, who denied it to be lawful to use the ministry of evil men in the Church, and who thought the ministry of evil men to be unprofitable and of none effect. Oni potępienia Donatists, jak i takich, którzy odmówiono mu wolno korzystać z posługi złych ludzi w Kościele, i którzy ministerstwo myśli złych ludzi należy nierentowny i żaden efekt.


Article IX: Of Baptism. Artykuł IX: chrztu.

Of Baptism they teach that it is necessary to salvation, and that through Baptism is offered the grace of God, and that children are to be baptized who, being offered to God through Baptism are received into God's grace. Chrztu ich nauczać, że jest to konieczne do zbawienia, i że poprzez Chrzest jest oferowany na łaskę Boga, i że dzieci są ochrzczeni którzy, oferowanych do Boga poprzez Chrzest są otrzymane w łaski Bożej.

They condemn the Anabaptists, who reject the baptism of children, and say that children are saved without Baptism. Potępiają anabaptystów, którzy odrzucają chrzest dzieci, oraz że dzieci są zapisywane bez chrztu.


Article X: Of the Lord's Supper. Artykuł X: Z Pana Wieczerzy.

Of the Supper of the Lord they teach that the Body and Blood of Christ are truly present, and are distributed to those who eat the Supper of the Lord; and they reject those that teach otherwise. Spośród Wieczerzy Pana z nich nauczyć, że Ciało i Krew Chrystusa są prawdziwie obecne i rozdzielane są do tych, którzy jedzą w Wieczerzy Pana, i oni odrzucić te, które uczą inaczej.


Article XI: Of Confession. Artykuł XI: spowiedzi.

Of Confession they teach that Private Absolution ought to be retained in the churches, although in confession an enumeration of all sins is not necessary. Spowiedzi, które uczą, że rozgrzeszenie prywatne powinny być zachowane w kościołach, choć w spowiedzi wyliczenie wszystkich grzechów nie jest konieczne. For it is impossible according to the Psalm: Who can understand his errors? Dla niego jest niemożliwe zgodnie z Psalmu: "Kto może zrozumieć swoje błędy? Ps. 19, 12. 19, 12.


Article XII: Of Repentance. Artykuł XII: nawrócenia.

Of Repentance they teach that for those who have fallen after Baptism there is remission of sins whenever they are convertedand that the Church ought to impart absolution to those thus returning to repentance. Nawrócenia, które uczą, że dla tych, którzy mają spadł po chrzcie jest odpuszczenie grzechów w każdym przypadku, gdy są one convertedand, że Kościół powinien przekazywania rozgrzeszenie dla tych co powrót do nawrócenia. Now, repentance consists properly of these two parts: One is contrition, that is, terrors smiting the conscience through the knowledge of sin; the other is faith, which is born of the Gospel, or of absolution, and believes that for Christ's sake, sins are forgiven, comforts the conscience, and delivers it from terrors. Teraz, nawrócenia składa się właściwie z dwóch części: Jedna jest contrition, to strach smiting sumienia poprzez wiedzę o grzechu, z drugiej jest wiara, która się rodzi z Ewangelii lub rozgrzeszenia i uważa, że dla Chrystusa, grzechy są odpuszczone, udogodnienia sumienia, i dostarcza je z Strachów. Then good works are bound to follow, which are the fruits of repentance. Następnie dobre uczynki są zobowiązane do naśladowania, które są owoce nawrócenia.

They condemn the Anabaptists, who deny that those once justified can lose the Holy Ghost. Potępiają anabaptystów, którzy zaprzeczyć, że te raz uzasadnione może utracić Ducha Świętego. Also those who contend that some may attain to such perfection in this life that they cannot sin. Również tych, którzy twierdzą, że niektóre mogą osiągnąć do takiej perfekcji w tym życiu, że nie mogą one grzechem.

The Novatians also are condemned, who would not absolve such as had fallen after Baptism, though they returned to repentance. W Novatians również są potępione, którzy nie zwalnia takie jak spadł po chrzcie, chociaż wrócili do nawrócenia.

They also are rejected who do not teach that remission of sins comes through faith but command us to merit grace through satisfactions of our own. Oni również zostają odrzucone, którzy nie uczą, że odpuszczenie grzechów przez wiarę, ale przychodzi nam polecenie zasługują na łaskę poprzez satisfactions naszych własnych.


Article XIII: Of the Use of the Sacraments. Artykuł XIII: do korzystania z Sakramentów.

Of the Use of the Sacraments they teach that the Sacraments were ordained, not only to be marks of profession among men, but rather to be signs and testimonies of the will of God toward us, instituted to awaken and confirm faith in those who use them. Do korzystania z Sakramentów, które uczą, że sakramenty były duchowny, a nie tylko być znakami zawodu wśród mężczyzn, ale raczej się znaki i świadectwa z woli Boga ku nam, aby wzbudzać i na potwierdzenie wiary w tych którzy z nich korzystać . Wherefore we must so use the Sacraments that faith be added to believe the promises which are offered and set forth through the Sacraments. Dlatego musimy więc korzystać z sakramentów wiary, które są dodawane do wierzę w obietnice, które są oferowane i określone przez Sakramentów.

They therefore condemn those who teach that the Sacraments justify by the outward act, and who do not teach that, in the use of the Sacraments, faith which believes that sins are forgiven, is required. W związku z tym potępienia tych, którzy uczą, że sakramenty przez zewnętrznych uzasadnienia aktu, i którzy nie uczą, że w przypadku korzystania z Sakramentów, wiary, która uważa, że grzechy są odpuszczone, jest wymagane.


Article XIV: Of Ecclesiastical Order. Artykuł XIV: Postanowienie kościelnych.

Of Ecclesiastical Order they teach that no one should publicly teach in the Church or administer the Sacraments unless he be regularly called. Postanowienie kościelnych, które uczą, że nikt nie powinien publicznie nauczać w Kościele i administrowanie Sakramentów, chyba że będzie regularnie nazwie.


Article XV: Of Ecclesiastical Usages. Artykuł XV: kościelnych składni.

Of Usages in the Church they teach that those ought to be observed which may be observed without sin, and which are profitable unto tranquillity and good order in the Church, as particular holy-days, festivals, and the like. Z zastosowania w Kościele, które uczą, że te powinny być przestrzegane, które mogą być obserwowane bez grzechu, i które są rentowne aż spokój i porządku w Kościele, w szczególności jego święte dni, festiwali, i tym podobne.

Nevertheless, concerning such things men are admonished that consciences are not to be burdened, as though such observance was necessary to salvation. Niemniej jednak, dotyczące takich rzeczy ludzie są napominani, że sumienie nie są obciążone, jako że takie przestrzeganie było konieczne do zbawienia.

They are admonished also that human traditions instituted to propitiate God, to merit grace, and to make satisfaction for sins, are opposed to the Gospel and the doctrine of faith. Są to napominani, że także ludzkich tradycji na propitiate do Boga, do zasług łaski, oraz do zadowolenia za grzechy, są przeciwieństwie do Ewangelii i doktryny wiary. Wherefore vows and traditions concerning meats and days, etc., instituted to merit grace and to make satisfaction for sins, are useless and contrary to the Gospel. Dlatego śluby i tradycje dotyczące mięs i dzień, itd., aby zasługiwać na łaskę i do zadowolenia za grzechy, są bezużyteczne i sprzeczne z Ewangelią.


Article XVI: Of Civil Affairs. Artykuł XVI: Spraw Cywilnych.

Of Civil Affairs they teach that lawful civil ordinances are good works of God, and that it is right for Christians to bear civil office, to sit as judges, to judge matters by the Imperial and other existing laws, to award just punishments, to engage in just wars, to serve as soldiers, to make legal contracts, to hold property, to make oath when required by the magistrates, to marry a wife, to be given in marriage. Cywilnych spraw, które uczą, że nakazy są zgodne z prawem cywilnym dobre dzieła Boga, i że jest prawo dla chrześcijan ponosi cywilnego urząd, usiąść, sędziów, sędzia spraw przez Imperial i innych obowiązujących przepisów ustawowych, tylko do udzielania kar, w celu zaangażowania tylko w wojnach, aby służyć jako żołnierzy, aby prawnej umowy, do posiadania własności, do przysięgi, gdy wymagane przez sędziów, aby poślubić żonę, która ma być podana w małżeństwie.

They condemn the Anabaptists who forbid these civil offices to Christians. Potępiają anabaptystów którzy zabraniają tych cywilnego urzędy do chrześcijan.

They condemn also those who do not place evangelical perfection in the fear of God and in faith, but in forsaking civil offices, for the Gospel teaches an eternal righteousness of the heart. Oni również tych, którzy potępiają nie miejsce ewangelicznej doskonałości w bojaźni Bożej i wiary, ale w sprawach cywilnych forsaking biura, dla Ewangelii uczy wieczną sprawiedliwość w sercu. Meanwhile, it does not destroy the State or the family, but very much requires that they be preserved as ordinances of God, and that charity be practiced in such ordinances. Tymczasem nie zniszczyć państwa lub rodziny, ale bardzo dużo wymaga, aby były one zachowane jako nakazy Boga, i że miłości jest praktykowane w takich obrzędach. Therefore, Christians are necessarily bound to obey their own magistrates and laws save only when commanded to sin; for then they ought to obey God rather than men. Dlatego chrześcijanie są zawsze zobowiązane do sluchajcie własne prawa sędziów i zapisać tylko wtedy, gdy rozkaz do grzechu, bo wtedy powinniśmy słuchać Boga niż ludzi. Acts 5, 29. Dz 5, 29.


Article XVII: Of Christ's Return to Judgment. Artykuł XVII: Chrystusa Wróć do Zmartwychwstania.

Also they teach that at the Consummation of the World Christ will appear for judgment and will raise up all the dead; He will give to the godly and elect eternal life and everlasting joys, but ungodly men and the devils He will condemn to be tormented without end. Również oni uczyć, że w konsumpcja na Świat Chrystus pojawi się na orzeczenie oraz poruszy wszystkich zmarłych; On daje do godly i wybiera życie wieczne i wieczne radości, ale bezbożnych ludzi i szatanów On potępienia się cierpieć katusze bez koniec.

They condemn the Anabaptists, who think that there will be an end to the punishments of condemned men and devils. Potępiają anabaptystów, którzy uważają, że nie będzie do końca kary skazany na ludzi i szatanów.

They condemn also others who are now spreading certain Jewish opinions, that before the resurrection of the dead the godly shall take possession of the kingdom of the world, the ungodly being everywhere suppressed. Potępiają oni również inni którzy są teraz rozprzestrzeniania niektórych żydowskich opinie, że przed zmartwychwstania w godly bierze w posiadanie królestwo na świat, bezbożnych, wszędzie stłumiony.


Article XVIII: Of Free Will. Artykuł XVIII: wolnej woli.

Of Free Will they teach that man's will has some liberty to choose civil righteousness, and to work things subject to reason. Wolnej woli, które uczą, że człowiek woli ma do wyboru kilka wolności obywatelskie sprawiedliwość, i do pracy, co podlega powodu. But it has no power, without the Holy Ghost, to work the righteousness of God, that is, spiritual righteousness; since the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, 1 Cor. Ale nie ma władzy, bez Ducha Świętego, do pracy w sprawiedliwość Bożą, to jest sprawiedliwość duchowa; od naturalnych człowiek nie przyjmuje rzeczy z Ducha Bożego, 1 Kor. 2,14; but this righteousness is wrought in the heart when the Holy Ghost is received through the Word. 2,14; ale ta sprawiedliwość jest wtedy, gdy w sercu Ducha Świętego jest otrzymanych za pośrednictwem programu Word. These things are said in as many words by Augustine in his Hypognosticon, Book III: We grant that all men have a free will, free, inasmuch as it has the judgment of reason; not that it is thereby capable, without God, either to begin, or, at least, to complete aught in things pertaining to God, but only in works of this life, whether good or evil. Te rzeczy są jak powiedział w wielu słów Augustyna w jego Hypognosticon, Book III: przyznać, że wszyscy ludzie mają wolną wolę, wolne, ponieważ ma wyrok powodu, że nie jest tym samym stanie, bez Boga, albo do rozpocząć lub, co najmniej, aby zakończyć niczego w rzeczy odnoszących się do Boga, ale tylko w pracach z tego życia, czy dobre lub złe. "Good" I call those works which spring from the good in nature, such as, willing to labor in the field, to eat and drink, to have a friend, to clothe oneself, to build a house, to marry a wife, to raise cattle, to learn divers useful arts, or whatsoever good pertains to this life. "Dobry" Ja nazywam tych dzieł, które zrodziły się z dobrego w przyrodzie, takich jak gotowość do pracy w polu, aby jeść i pić, mieć przyjaciela, aby ubrać siebie, aby zbudować dom, żonę do zawarcia małżeństwa, podniesienie bydło, aby dowiedzieć się nurków przydatne sztuki, lub to, co odnosi się do tego dobrym życiu. For all of these things are not without dependence on the providence of God; yea, of Him and through Him they are and have their being. Dla wszystkich tych rzeczy nie są bez zależności od opatrzności Bożej, tak, z Nim i przez Niego i są one ich. "Evil" I call such works as willing to worship an idol, to commit murder, etc. "Evil" Ja nazywam takich dzieł, jak skłonny do kultu jeden idol, do popełnienia zabójstwa, itp.

They condemn the Pelagians and others, who teach that without the Holy Ghost, by the power of nature alone, we are able to love God above all things; also to do the commandments of God as touching "the substance of the act." Oni potępienia Pelagians i inni, którzy uczą, że bez Ducha Świętego, mocą samej natury, jesteśmy w stanie kochać Boga przede wszystkim rzeczy, a także do przykazań Bożych, dotykając "istoty aktu." For, although nature is able in a manner to do the outward work, (for it is able to keep the hands from theft and murder,) yet it cannot produce the inward motions, such as the fear of God, trust in God, chastity, patience, etc. W przypadku, chociaż charakter jest w stanie w taki sposób, aby wykonać tam pracę, (to jest w stanie utrzymać rąk z kradzieży i morderstw), ale nie może produkować wewnątrz projekty, takie jak strach przed Bogiem, zaufanie Bogu, czystości , Cierpliwość, itp.


Article XIX: Of the Cause of Sin. Artykuł XIX: sprawy Sin.

Of the Cause of Sin they teach that, although God does create and preserve nature, yet the cause of sin is the will of the wicked, that is, of the devil and ungodly men; which will, unaided of God, turns itself from God, as Christ says John 8, 44: When he speaketh a lie, he speaketh of his own. Sprawy Sin oni uczyć, że chociaż Bóg nie wymaga tworzenia i zachowania charakteru, ale przyczyną grzechu jest wola grzesznika, który się z diabłem i bezbożnych ludzi, które będą, bez Boga, włącza się od Boga , Jak Chrystus mówi Jan 8, 44: Kiedy mówi kłamstwo, mówi własnego.


Article XX: Of Good Works. Artykuł XX: dobrej roboty.

Our teachers are falsely accused of forbidding good Works. Nasi nauczyciele są fałszywie oskarżony o zakaz dobrej roboty. For their published writings on the Ten Commandments, and others of like import, bear witness that they have taught to good purpose concerning all estates and duties of life, as to what estates of life and what works in every calling be pleasing to God. Na ich pisma publikowane na Dziesięć Przykazań, oraz innych podobnych import, świadczą, że nauczył się dobrym celem w odniesieniu do wszystkich osiedli i obowiązków życia, co do tego, co AGD życia i to, co działa w każdym rozmów jest miłe Bogu. Concerning these things preachers heretofore taught but little, and urged only childish and needless works, as particular holy-days, particular fasts, brotherhoods, pilgrimages, services in honor of saints, the use of rosaries, monasticism, and such like. Jeśli chodzi o te rzeczy, preachers strony, nauczał, ale niewiele, i wezwał jedynie dziecięce i niepotrzebnych prac, zwłaszcza w dni święte, zwłaszcza postów, bractwa, pielgrzymki, usługi w czci świętych, wykorzystanie różańce, monastycyzm, takich jak. Since our adversaries have been admonished of these things, they are now unlearning them, and do not preach these unprofitable works as heretofore. Ponieważ nasi wrogowie zostały napominani z tych rzeczy, są one obecnie unlearning nich, a nie głosić tych nierentownych działa jak do tej pory. Besides, they begin to mention faith, of which there was heretofore marvelous silence. Poza tym, oni zaczynają wspominać wiary, które do tej pory nie było cudownego milczenia. They teach that we are justified not by works only, but they conjoin faith and works, and say that we are justified by faith and works. Oni uczą nas, że są uzasadnione nie tylko przez roboty, ale conjoin wiary i działa, i powiedzieć, że jesteśmy usprawiedliwienie przez wiarę, i działa. This doctrine is more tolerable than the former one, and can afford more consolation than their old doctrine. Ta doktryna jest więcej niż dopuszczalne były, i mogą sobie pozwolić na więcej niż ich pociechy starej doktryny.

Forasmuch, therefore, as the doctrine concerning faith, which ought to be the chief one in the Church, has lain so long unknown, as all must needs grant that there was the deepest silence in their sermons concerning the righteousness of faith, while only the doctrine of works was treated in the churches, our teachers have instructed the churches concerning faith as follows: -- Forasmuch, zatem, jako doktryny dotyczące wiary, które powinny być głównym jeden w Kościele, lain tak długo nieznane, jak wszystkich potrzeb musi przyznać, że nie było w najgłębszym milczeniu w ich kazaniach dotyczące sprawiedliwości wiary, gdy tylko doktryna prac było traktowane w kościołach, nasi nauczyciele mają zleciła kościoły dotyczące wiary w następujący sposób: --

First, that our works cannot reconcile God or merit forgiveness of sins, grace, and justification, but that we obtain this only by faith when we believe that we are received into favor for Christs sake, who alone has been set forth the Mediator and Propitiation, 1 Tim. Po pierwsze, że nasze roboty nie może pogodzić Boga i zasługują na odpuszczenie grzechów, łaskę, i uzasadnienie, ale że uzyskanie tego tylko przez wiarę, gdy wierzymy, że jesteśmy na korzyść otrzymana dla Christs sake, którzy samodzielnie zostały określone na mediatora i Propitiation , 1 Tim. 2, 6, in order that the Father may be reconciled through Him. 2, 6, w porządku, że można pogodzić Ojca przez Niego. Whoever, therefore, trusts that by works he merits grace, despises the merit and grace of Christ, and seeks a way to God without Christ, by human strength, although Christ has said of Himself: I am the Way, the Truth, and the Life. Kto więc ufa, że działa on zasługuje na łaskę, gardzi zasług i łaski Chrystusa, i stara sposób do Boga, bez Chrystusa, przez człowieka siły, mimo że Chrystus powiedział o sobie: Ja jestem drogą i prawdą, i Życie. John 14, 6. Jana 14, 6.

This doctrine concerning faith is everywhere treated by Paul, Eph. To doktryny dotyczące wiary jest wszędzie traktowany przez Pawła, Ef. 2, 8: By grace are ye saved through faith; and that not of yourselves; it is the gift of God, not of works, etc. 2, 8: przez łaskę są wy zbawieni przez wiarę, i że nie od was, lecz jest darem Boga, nie działa, itp.

And lest any one should craftily say that a new interpretation of Paul has been devised by us, this entire matter is supported by the testimonies of the Fathers. A bo ktoś powinien craftily powiedzieć, że nowa interpretacja Pawła została opracowana przez nas, tego całego sprawy jest obsługiwany przez zeznań w Ojcowie. For Augustine, in many volumes, defends grace and the righteousness of faith, over against the merits of works. Dla Augustyna, w wielu tomów, broni łaski i usprawiedliwienia z wiary, przed istoty prac. And Ambrose, in his De Vocatione Gentium, and elsewhere, teaches to like effect. A Ambroży, De jego Vocatione gentium, jak i poza nią, uczy się podobnym skutkiem. For in his De Vocatione Gentium he says as follows: Redemption by the blood of Christ would become of little value, neither would the preeminence of man's works be superseded by the mercy of God, if justification, which is wrought through grace, were due to the merits going before, so as to be, not the free gift of a donor, but the reward due to the laborer. W jego De Vocatione gentium mówi następująco: Odkupienia przez krew Chrystusa stałby się małej wartości, nie byłaby w preeminence człowieka działa zostać zastąpione przez miłosierdzie Boże, jeżeli uzasadnienie, które jest wtedy poprzez łaskę, były spowodowane meritum się przed, tak by być, a nie wolne dar dawcy, ale nagrody ze względu na robotnika.

But, although this doctrine is despised by the inexperienced, nevertheless God-fearing and anxious consciences find by experience that it brings the greatest consolation, because consciences cannot be set at rest through any works, but only by faith, when they take the sure ground that for Christ's sake they have a reconciled God. Jednak, mimo tej nauki jest w pogardzie przez niedoświadczonych, obawiając się jednak Boga i troszczy sumień znaleźć poprzez doświadczenia, że przynosi największe pocieszenia, bo sumienie nie może być ustawiony na resztę poprzez wszelkie roboty, lecz jedynie przez wiarę, gdy podejmują pewny grunt że dla Chrystusa mają pogodzić Boga. As Paul teaches Rom. Jak uczy Paweł Rz. 5, 1: Being justified by faith, we have peace with God. 5, 1: Jako usprawiedliwienie przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem. This whole doctrine is to be referred to that conflict of the terrified conscience, neither can it be understood apart from that conflict. To jest doktryna odnosi się do tego konfliktu z sumieniem przerażony, nie może być rozumiane niezależnie od tego konfliktu. Therefore inexperienced and profane men judge ill concerning this matter, who dream that Christian righteousness is nothing but civil and philosophical righteousness. Dlatego niedoświadczonych mężczyzn i profanum sędzia źle dotyczące tej kwestii, którzy sen, że sprawiedliwość chrześcijańska jest niczym obywatelskie i sprawiedliwość filozoficzne.

Heretofore consciences were plagued with the doctrine of works, they did not hear the consolation from the Gospel. Do tej pory były nękane sumienia z nauką dzieł, które nie słuchają pocieszenia z Ewangelii. Some persons were driven by conscience into the desert, into monasteries hoping there to merit grace by a monastic life. Niektóre osoby były prowadzone przez sumienie na pustyni, w klasztorach nadzieję, że nie zasługują na łaskę przez życie zakonne. Some also devised other works whereby to merit grace and make satisfaction for sins. Niektórzy opracowali również inne prace na którą zasługują na łaskę i zadowolenia za grzechy. Hence there was very great need to treat of, and renew, this doctrine of faith in Christ, to the end that anxious consciences should not be without consolation but that they might know that grace and forgiveness of sins and justification are apprehended by faith in Christ. Dlatego była bardzo wielka potrzeba leczenia, a także odnowić, w tym doktryny wiary w Chrystusa, do końca martwcie się, że sumienie nie powinno być bez pocieszenia, ale oni mogą wiedzieć, że łaski i odpuszczenia grzechów i usprawiedliwienia są zatrzymany przez wiarę w Chrystusa .

Men are also admonished that here the term "faith" does not signify merely the knowledge of the history, such as is in the ungodly and in the devil, but signifies a faith which believes, not merely the history, but also the effect of the history -- namely, this Article: the forgiveness of sins, to wit, that we have grace, righteousness, and forgiveness of sins through Christ. Mężczyźni również są napominani, że tutaj termin "wiara" nie oznacza jedynie wiedzę na temat historii, jak jest w bezbożnych i diabeł, ale oznacza wiarę, która wierzy, nie tylko historii, ale również wpływ na historii - a mianowicie tego artykułu: odpuszczenie grzechów, dowcip, że mamy łaskę, sprawiedliwość i przebaczenie grzechów przez Chrystusa.

Now he that knows that he has a Father gracious to him through Christ, truly knows God; he knows also that God cares for him, and calls upon God; in a word, he is not without God, as the heathen. Teraz kto wie, że ma do niego łaskę Ojca przez Chrystusa, zaprawdę, Bóg wie, wie również, że Bóg troszczy się o niego, i wzywa Boga; w słowo, nie jest on bez Boga, jak poganie. For devils and the ungodly are not able to believe this Article: the forgiveness of sins. Do szatanów i bezbożnych nie są w stanie wierzyć niniejszego artykułu: odpuszczenie grzechów. Hence, they hate God as an enemy, call not upon Him, and expect no good from Him. W związku z tym, że nienawidzą Boga jako wroga, nie wzywają na niego, i nie oczekują od Niego dobra. Augustine also admonishes his readers concerning the word "faith," and teaches that the term "faith" is accepted in the Scriptures not for knowledge such as is in the ungodly but for confidence which consoles and encourages the terrified mind. Augustyn również admonishes jego czytelników dotyczące słowo "wiara" i uczy, że termin "wiara" jest akceptowane w Piśmie nie wiedzą jak się w bezbożnych, ale za zaufanie, które konsole i zachęca przerażony umysł.

Furthermore, it is taught on our part that it is necessary to do good works, not that we should trust to merit grace by them, but because it is the will of God. Ponadto, jest nauczany na nasze strony, że jest to niezbędne do dobrej roboty, że nie powinniśmy ufać do zasług łaski przez nich, ale ponieważ jest to wolą Bożą. It is only by faith that forgiveness of sins is apprehended, and that, for nothing. To jest tylko przez wiarę, że odpuszczenie grzechów jest zatrzymany, i że za nic. And because through faith the Holy Ghost is received, hearts are renewed and endowed with new affections, so as to be able to bring forth good works. A ponieważ przez wiarę w Ducha Świętego jest odbierany, serca są odnowione i wyposażone w nowe uczucia, tak aby móc wyprowadź dobrej roboty. For Ambrose says: Faith is the mother of a good will and right doing. Dla Ambroży mówi: Wiara jest matką dobrej woli i prawo robić. For man's powers without the Holy Ghost are full of ungodly affections, and are too weak to do works which are good in God's sight. Dla człowieka bez uprawnień Ducha Świętego są pełne bezbożnych uczucia, i są zbyt słabe do roboty, które są dobre w oczach Boga. Besides, they are in the power of the devil who impels men to divers sins, to ungodly opinions, to open crimes. Poza tym, oni są w mocy diabła którzy skłania ludzi do nurków grzechów, bezbożnych opinie, aby otworzyć zbrodni. This we may see in the philosophers, who, although they endeavored to live an honest life could not succeed, but were defiled with many open crimes. To możemy zobaczyć w filozofów, którzy, choć Staralismy żyć uczciwe życie nie może osiągnąć sukces, ale były splugawić się z wielu otwartych zbrodni. Such is the feebleness of man when he is without faith and without the Holy Ghost, and governs himself only by human strength. Takie jest feebleness człowieka, gdy jest on bez wiary i bez Ducha Świętego, a rządzi się tylko przez ludzkie siły.

Hence it may be readily seen that this doctrine is not to be charged with prohibiting good works, but rather the more to be commended, because it shows how we are enabled to do good works. Dlatego może on być łatwo zauważyć, że tej nauki nie jest za dobre wstrzymania prac, lecz więcej się polecili, ponieważ pokazuje, jak są włączone do dobrych uczynków. For without faith human nature can in no wise do the works of the First or of the Second Commandment. Do bez wiary w ludzką naturę nie można zrobić mądry prace z pierwszego lub drugiego przykazanie. Without faith it does not call upon God, nor expect anything from God, nor bear the cross, but seeks, and trusts in, man's help. Bez wiary nie wzywają Boga, ani nie oczekiwać niczego od Boga, ani nosić krzyża, lecz stara, i wierzy w człowieka pomóc. And thus, when there is no faith and trust in God all manner of lusts and human devices rule in the heart. A zatem, gdy nie ma zaufania i wiary w Boga wszystkich sposób namietnosciami ludzi i urządzeń reguły w sercu. Wherefore Christ said, John 16,6: Without Me ye can do nothing; and the Church sings: Dlatego Chrystus powiedział, Jana 16,6: Nie wy Mnie nic nie możecie uczynić, a Kościół śpiewa:

Lacking Thy divine favor, Brak Twoja łaska boża,
There is nothing found in man, Nie ma nic w człowieku,
Naught in him is harmless. Naught w nim jest nieszkodliwe.


Article XXI: Of the Worship of the Saints. Artykuł XXI: Z kultu świętych.

Of the Worship of Saints they teach that the memory of saints may be set before us, that we may follow their faith and good works, according to our calling, as the Emperor may follow the example of David in making war to drive away the Turk from his country; For both are kings. Z kultu świętych, które uczą, że pamięć świętych może być ustawiony przed nami, byśmy mogli śledzić ich wiary i dobrych uczynków, zgodnie z naszych rozmów, jak cesarz może nastąpić na przykład Dawida w podejmowaniu wojny do kierowania się w Turk z jego kraju, bo są jak królowie. But the Scripture teaches not the invocation of saints or to ask help of saints, since it sets before us the one Christ as the Mediator, Propitiation, High Priest, and Intercessor. Lecz Pismo uczy nie powołania się na świętych lub poprosić o pomoc świętych, gdyż ustawia przed nami jednej Chrystusa jako mediator, Propitiation, najwyższego kapłana, i intercessor. He is to be prayed to, and has promised that He will hear our prayer; and this worship He approves above all, to wit, that in all afflictions He be called upon, 1 John 2, 1: If any man sin, we have an Advocate with the Father, etc. On się modlił, i obiecał, że On wysłucha nasze modlitwy, i to on zatwierdza kultu przede wszystkim, dowcip, że we wszystkich udręk on zostać wezwany, 1 Jana 2, 1: Jeśli ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, itp.

This is about the Sum of our Doctrine, in which, as can be seen, there is nothing that varies from the Scriptures, or from the Church Catholic, or from the Church of Rome as known from its writers. Ten temat jest sumą naszych Nauki, w którym, jak można zauważyć, że nic nie różni się od Pisma, lub od Kościoła katolickiego, lub z Kościoła Rzym, jak wiadomo, od jego autorów. This being the case, they judge harshly who insist that our teachers be regarded as heretics. To są sprawy, że sędzia harshly którzy podkreśla, że nasi nauczyciele są traktowane jako heretyków. There is, however, disagreement on certain Abuses, which have crept into the Church without rightful authority. Jest, jednak na sprzeciw niektórych nadużyć, które crept do Kościoła bez prawowity organ. And even in these, if there were some difference, there should be proper lenity on the part of bishops to bear with us by reason of the Confession which we have now reviewed; because even the Canons are not so severe as to demand the same rites everywhere, neither, at any time, have the rites of all churches been the same; although, among us, in large part, the ancient rites are diligently observed. I nawet w tych, jeśli nie były pewne różnice, nie powinno być prawidłowe lenity ze strony biskupów pokrywa się z nami ze względu na spowiedzi, które mamy obecnie przeglądane, ponieważ nawet Kanonów nie są tak poważne, jak na zapotrzebowanie tego samego obrzędy wszędzie, nie, w każdym czasie, obrzędy wszystkich kościołach były takie same, chociaż między nami, w dużej części, starożytne obrzędy są pilnie obserwowane. For it is a false and malicious charge that all the ceremonies, all the things instituted of old, are abolished in our churches. Bo to jest nieprawdziwe i złośliwego opłata że wszystkie uroczystości, wszystkie rzeczy, na starych, są zniesione w naszych kościołach. But it has been a common complaint that some abuses were connected with the ordinary rites. Jednak nie został on wspólnej skargi, że niektóre były nadużycia związane ze zwykłym obrzędy. These, inasmuch as they could not be approved with a good conscience, have been to some extent corrected. Te, ponieważ nie mogą one zostać zatwierdzone z dobrego sumienia, zostały w pewnym stopniu rozwiązany.

ARTICLES IN WHICH ARE REVIEWED THE ABUSES WHICH HAVE BEEN CORRECTED. Artykułów, które są sprawdzane w sprawie nadużyć, które zostały skorygowane.

Inasmuch, then, as our churches dissent in no article of the faith from the Church Catholic, but only omit some abuses which are new, and which have been erroneously accepted by the corruption of the times, contrary to the intent of the Canons, we pray that Your Imperial Majesty would graciously hear both what has been changed, and what were the reasons why the people were not compelled to observe those abuses against their conscience. Zważywszy, a następnie, jak nasze kościoły niezgody w artykule nie z wiary, od Kościoła katolickiego, ale tylko pominięcie pewnych nadużyciach, które są nowe, a które zostały zaakceptowane przez pomyłkę z korupcją razy, co jest sprzeczne z intencjami kanonów, modlić się, że Twój Imperial Majesty graciously byłoby usłyszeć, jak to, co zostało zmienione i jakie były powody, dla których ludzie nie byli zmuszeni do przestrzegania tych nadużyć wbrew ich sumieniu. Nor should Your Imperial Majesty believe those who, in order to excite the hatred of men against our part, disseminate strange slanders among the people. Nie powinno Twoja Imperial Majesty tych, którzy uwierzyli, aby pobudzać do nienawiści ludzi przeciw naszej strony, dziwne slanders rozpowszechnianie wśród ludzi. Having thus excited the minds of good men, they have first given occasion to this controversy, and now endeavor, by the same arts, to increase the discord. Po tak podekscytowany umysłach ludzi dobrych, mają okazję po raz pierwszy podane do tej kontrowersji, a obecnie wysiłki, by te same sztuki, w celu zwiększenia niezgody. For Your Imperial Majesty will undoubtedly find that the form of doctrine and of ceremonies with us is not so intolerable as these ungodly and malicious men represent. Dla Twojej Imperial Majesty będzie z pewnością stwierdzić, że w postaci doktryny i uroczystości z nas nie jest tak, jak nie do tych bezbożnych i złośliwych ludzi reprezentują. Besides, the truth cannot be gathered from common rumors or the revilings of enemies. Poza tym, prawda nie może zostać zebrane wspólnego z plotek lub revilings wrogów. But it can readily be judged that nothing would serve better to maintain the dignity of ceremonies, and to nourish reverence and pious devotion among the people than if the ceremonies were observed rightly in the churches. Ale można łatwo być orzekane, że nic nie będzie lepiej służyć do utrzymania godności uroczystości, odżywiają i czcią i pobożnie nabożeństwa wśród osób niż wtedy, gdy zaobserwowano słusznie uroczystości w kościołach.


Article XXII: Of Both Kinds in the Sacrament. Artykuł XXII: obu rodzajów w Sakramencie.

To the laity are given Both Kinds in the Sacrament of the Lord's Supper, because this usage has the commandment of the Lord in Matt. Aby świeckich podane są oba rodzaje w sakramencie Wieczerzy Pana, ponieważ Wykorzystanie przykazanie Pana w Matt. 26, 27: Drink ye all of it, where Christ has manifestly commanded concerning the cup that all should drink. 26, 27: Drink wy wszyscy, gdzie Chrystus wyraźnie nakazał dotyczące wszystkich kielich, który powinien pić.

And lest any man should craftily say that this refers only to priests, Paul in 1 Cor. A bo ktoś powinien craftily powiedzieć, że ten odnosi się tylko do kapłanów, Paweł w 1 Kor. 11,27 recites an example from which it appears that the whole congregation did use both kinds. 11,27 deklamuje przykład, z których wynika, że cała społeczność nie używać obu rodzajów. And this usage has long remained in the Church, nor is it known when, or by whose authority, it was changed; although Cardinal Cusanus mentions the time when it was approved. A to długo pozostawała Wykorzystanie w Kościele, nie jest ona znana w momencie, lub przez organ, którego to został zmieniony, chociaż kardynał Cusanus wspomina czas, kiedy została zatwierdzona. Cyprian in some places testifies that the blood was given to the people. Cyprian w kilku miejscach potwierdza, że krew została podana do ludzi. The same is testified by Jerome, who says: The priests administer the Eucharist, and distribute the blood of Christ to the people. To samo zeznał przez Jerome, którzy mówi: Kapłani administrowania Eucharystii i dystrybucji krwi Chrystusa do ludzi. Indeed, Pope Gelasius commands that the Sacrament be not divided (dist. II., De Consecratione, cap. Comperimus). Rzeczywiście, Gelazjusz poleceń, że sakrament nie może być podzielony (dist. II. De Consecratione, cap. Comperimus). Only custom, not so ancient, has it otherwise. Tylko niestandardowy, nie tak starożytnych, ma to inaczej. But it is evident that any custom introduced against the commandments of God is not to be allowed, as the Canons witness (dist. III., cap. Veritate, and the following chapters). Ale jest oczywiste, że wszelkie niestandardowe wprowadzone przed przykazania Boże nie jest dozwolone, jako świadek Kanonów (dist. III., Cap. Veritate, oraz następujące rozdziały). But this custom has been received, not only against the Scripture, but also against the old Canons and the example of the Church. Ale ten został niestandardowy, nie tylko w stosunku do Pisma Świętego, ale również wobec starych i Kanonów przykład Kościoła. Therefore, if any preferred to use both kinds of the Sacrament, they ought not to have been compelled with offense to their consciences to do otherwise. Dlatego, jeżeli istnieją preferowane do obu rodzajów korzystania z sakramentu, nie powinny one zostały zmuszone o popełnieniu przestępstwa do ich sumień nie inaczej. And because the division of the Sacrament does not agree with the ordinance of Christ, we are accustomed to omit the procession, which hitherto has been in use. A ponieważ podział sakramentu nie zgadza się z zarządzenia Chrystusa, jesteśmy przyzwyczajeni do pominięcia w procesji, która dotychczas była w użyciu.


Article XXIII: Of the Marriage of Priests. Artykuł XXIII: zawarcia małżeństwa kapłanów.

There has been common complaint concerning the examples of priests who were not chaste. Nie został wspólny skargę dotyczącą przykłady księży którzy nie były czystym. For that reason also Pope Pius is reported to have said that there were certain causes why marriage was taken away from priests, but that there were far weightier ones why it ought to be given back; for so Platina writes. Z tego powodu także Pius został zgłoszony do powiedział, że istnieją pewne przyczyny, dlaczego małżeństwo zostało podjęte od kapłanów, lecz nie zostały dotychczas weightier dlaczego te powinny być podane z powrotem, bo tak pisze Platina. Since, therefore, our priests were desirous to avoid these open scandals, they married wives, and taught that it was lawful for them to contract matrimony. Ponieważ w związku z tym, naszym kapłanom były pragnąc uniknąć tych skandali otwarty, w związku małżeńskim kobiety i nauczał, że wolno im umowy małżeństwa. First, because Paul says, 1 Cor. Po pierwsze, bo Paul mówi 1 Kor. 7, 2. 7, 2. 9: To avoid fornication, let every man have his own wife. 9: Aby uniknąć nierządu, niech każdy człowiek ma własną żonę. Also: It is better to marry than to burn. Także: Jest lepiej niż poślubić wypalić. Secondly Christ says, Matt. Po drugie Chrystus mówi, Matt. 19,11: All men cannot receive this saying, where He teaches that not all men are fit to lead a single life; for God created man for procreation, Gen. 1, 28. 19,11: Wszyscy ludzie nie mogą odbierać te słowa, gdzie uczy, że nie wszyscy ludzie nadają się do prowadzenia jednego życia, bo Bóg stworzył człowieka do prokreacji, Gen. 1, 28. Nor is it in man's power, without a singular gift and work of God, to alter this creation. Nie jest w mocy człowieka, bez znaczenia darem i dziełem Bożym, aby zmienić ten tworzenia. [For it is manifest, and many have confessed that no good, honest, chaste life, no Christian, sincere, upright conduct has resulted (from the attempt), but a horrible, fearful unrest and torment of conscience has been felt by many until the end.] Therefore, those who are not fit to lead a single life ought to contract matrimony. [Dla niego jest oczywiste, a wiele z nich wyznał, że nie dobra, uczciwa, czystego życia, nie chrześcijańskiej, szczera, pionowe prowadzenie przedstawiała się następująco (z próby), ale straszna, obawy i niepokoje dręcz sumienia została odczuwane przez wielu do koniec.] Dlatego też, tych którzy nie są zdolne do życia prowadzić jednego zamówienia powinny małżeństwa. For no man's law, no vow, can annul the commandment and ordinance of God. Nie prawa człowieka, nie ślub, może uchylić rozporządzenie i przykazanie Boże. For these reasons the priests teach that it is lawful for them to marry wives. Z tych powodów kapłani uczą, że jest to zgodne z prawem do zawarcia małżeństwa żony.

It is also evident that in the ancient Church priests were married men. Jest także oczywiste, że w starożytnym Kościele kapłani byli małżeństwem mężczyzn. For Paul says, 1 Tim. Na Paweł mówi, 1 Tim. 3, 2, that a bishop should be chosen who is the husband of one wife. 3, 2, że biskup powinien być wybrany którzy się mąż jednej żony. And in Germany, four hundred years ago for the first time, the priests were violently compelled to lead a single life, who indeed offered such resistance that the Archbishop of Mayence, when about to publish the Pope's decree concerning this matter, was almost killed in the tumult raised by the enraged priests. A Niemcy, czterysta lat temu po raz pierwszy, kapłani zostali brutalnie zmuszony prowadzić do jednego życia, którzy rzeczywiście oferowane takiego oporu, że arcybiskup Moguncja, gdy o publikuje Papieża dekret dotyczący tej kwestii, został zabity w prawie Tumult na podniesione przez enraged kapłanów. And so harsh was the dealing in the matter that not only were marriages forbidden for the future, but also existing marriages were torn asunder, contrary to all laws, divine and human, contrary even to the Canons themselves, made not only by the Popes, but by most celebrated Synods. I tak było trudnych do czynienia w tej kwestii, które nie tylko były zakazane małżeństw w przyszłości, ale także istniejących małżeństw rozdzielone zostały rozerwane, w przeciwieństwie do wszystkich przepisów ustawowych, boskie i ludzkie, nawet wbrew sobie do kanoników, dokonane nie tylko przez papieży, ale przez większość obchodzi Synodów. [Moreover, many God-fearing and intelligent people in high station are known frequently to have expressed misgivings that such enforced celibacy and depriving men of marriage (which God Himself has instituted and left free to men) has never produced any good results, but has brought on many great and evil vices and much iniquity.] [Co więcej, wielu Boga, obawiając się i inteligentnych ludzi w stacji wysokiego znane są często wyrażali obawy, że takie wykonywane celibat i pozbawiając mężczyzn małżeństwa (który jest Bogiem na lewo i prawo do mężczyzn) nie ma żadnych dobrych wyników, ale wniesione w dniu wiele zła i wiele wad i winy.]

Seeing also that, as the world is aging, man's nature is gradually growing weaker, it is well to guard that no more vices steal into Germany. Widząc też, że, jak świat jest starzenie, naturze ludzkiej jest słabsze stopniowo rośnie, to dobrze, że straż nie kradnij więcej wad w Niemcy.

Furthermore, God ordained marriage to be a help against human infirmity. Ponadto, Bóg nakazal małżeństwo się pomóc przeciwko ludzkiej ułomności. The Canons themselves say that the old rigor ought now and then, in the latter times, to be relaxed because of the weakness of men; which it is to be wished were done also in this matter. Kanonów sobie powiedzieć, że stare rigor powinni teraz, a następnie, w ostatnim czasie, które mają być złagodzone ze względu na słabość ludzi, którym ma być chciała zostały wykonane również w tej kwestii. And it is to be expected that the churches shall at some time lack pastors if marriage is any longer forbidden. I należy się spodziewać, że kościoły są w pewnym momencie brak duszpasterzy, jeśli małżeństwo jest już zabronione.

But while the commandment of God is in force, while the custom of the Church is well known, while impure celibacy causes many scandals, adulteries, and other crimes deserving the punishments of just magistrates, yet it is a marvelous thing that in nothing is more cruelty exercised than against the marriage of priests. Ale jednocześnie przykazanie Boże jest w życie, podczas gdy zwyczaj Kościoła jest dobrze znany, natomiast nieczyste celibat powoduje wiele skandali, cudzołóstwa i innych przestępstw zasługujących na kary tylko sędziów, ale to jest coś cudownego, że nie ma nic więcej wykonywane niż okrucieństwo wobec małżeństwa kapłanów. God has given commandment to honor marriage. Bóg dał przykazanie, aby uczcić małżeństwo. By the laws of all well-ordered commonwealths, even among the heathen, marriage is most highly honored. Przez prawo wszystkich zamówionych commonwealths dobrze, nawet wśród pogan, małżeństwo jest najbardziej honorowane. But now men, and that, priests, are cruelly put to death, contrary to the intent of the Canons, for no other cause than marriage. Ale teraz ludzie, i że, kapłanów, są okrutnie ukarany śmiercią, co jest sprzeczne z intencjami kanonów, nie dla innej przyczyny niż małżeństwo. Paul, in 1 Tim. Pawła w 1 Tm. 4,3, calls that a doctrine of devils which forbids marriage. 4,3 wzywa że doktryna diabły, które zabrania małżeństwa. This may now be readily understood when the law against marriage is maintained by such penalties. To może teraz być zrozumiałe, jeśli prawo wobec małżeństwa jest utrzymywane przez tego rodzaju kar.

But as no law of man can annul the commandment of God, so neither can it be done by any vow. Ale jak prawa człowieka nie może uchylić przykazanie Boże, więc nie może być wykonane przez każdą ślub. Accordingly, Cyprian also advises that women who do not keep the chastity they have promised should marry. Odpowiednio, Cyprian doradza również, że kobiety, którzy nie prowadzą w czystości mają obiecane powinno się poślubić. His words are these (Book I, Epistle XI ): But if they be unwilling or unable to persevere, it is better for them to marry than to fall into the fire by their lusts; they should certainly give no offense to their brethren and sisters. Jego słowa są te (ksiazek, List XI): Ale jeżeli się chce lub nie może trwać, lepiej jest dla nich w małżeństwie, niż wchodzić w ogień by ich namietnosciami; powinny one z pewnością nie daje obrazy do swoich braci i siostry .

And even the Canons show some leniency toward those who have taken vows before the proper age, as heretofore has generally been the ease. A nawet wykazują pewne złagodzenie Kanonów do tych którzy mają podjąć śluby przed właściwą wieku, jak do tej pory została generalnie łatwość.


Article XXIV: Of the Mass Artykuł XXIV: Spośród Masa

Falsely are our churches accused of abolishing the Mass; for the Mass is retained among us, and celebrated with the highest reverence. Fałszywe są nasze kościoły oskarżonych o zniesienie Mszy; Mszy jest zatrzymywane wśród nas, i obchodzony z najwyższym szacunkiem. Nearly all the usual ceremonies are also preserved, save that the parts sung in Latin are interspersed here and there with German hymns, which have been added to teach the people. Niemal wszystkie zwyczajowe uroczystości są również zachowane, chyba że części są śpiewane w łacina przeplatany tu i tam Niemiecki z hymnów, które zostały dodane, aby uczyć ludzi. For ceremonies are needed to this end alone that the unlearned be taught [what they need to know of Christ]. Na uroczystości są potrzebne w tym celu samodzielnie, że nauczył się automatycznie [co trzeba wiedzieć Chrystusa]. And not only has Paul commanded to use in the church a language understood by the people 1 Cor. I nie tylko Paweł polecił używać w kościele językiem zrozumiałym dla ludzi 1 Kor. 14,2. 9, but it has also been so ordained by man's law. 9, ale również została tak ordynowany przez prawa człowieka. The people are accustomed to partake of the Sacrament together, if any be fit for it, and this also increases the reverence and devotion of public worship. Ludzie są przyzwyczajeni do udziału w Sakramencie razem, gdy wszelkie nadające się do niego, i to także zwiększa czcią i pobożnością publicznego kultu. For none are admitted except they be first examined. Dla żadnej z wyjątkiem dopuszczane są one zostać zbadane po raz pierwszy. The people are also advised concerning the dignity and use of the Sacrament, how great consolation it brings anxious consciences, that they may learn to believe God, and to expect and ask of Him all that is good. Ludzie są również poinformowała dotyczące godności i korzystania z sakramentu, jak wielką pociechę przynosi troszczy sumienia, że mogą one nauczyć się wierzyć Bogu, i można się spodziewać i poprosić o Nim wszystkim, że jest dobry. [In this connection they are also instructed regarding other and false teachings on the Sacrament.] This worship pleases God; such use of the Sacrament nourishes true devotion toward God. [W związku z tym są one także z instrukcją dotyczącą innych i fałszywe nauki o Sakramencie.] To miłe kultu Bożego; takie korzystanie z Sakramentu odżywia prawdziwej pobożności ku Bogu. It does not, therefore, appear that the Mass is more devoutly celebrated among our adversaries than among us. Należy, zatem nie wydaje się, że Msza święta jest więcej poboznie obchodzone wśród naszych wrogów, niż wśród nas.

But it is evident that for a long time this also has been the public and most grievous complaint of all good men that Masses have been basely profaned and applied to purposes of lucre. Ale jest oczywiste, że przez długi czas ten również został publicznego i najbardziej bolesna skarga wszystkich dobrych ludzi, które zostały Msze basely sponiewierałem i stosowane do celów lucre. For it is not unknown how far this abuse obtains in all the churches by what manner of men Masses are said only for fees or stipends, and how many celebrate them contrary to the Canons. Dla niego nie jest nieznany, jak dalece to nadużycie uzyskuje we wszystkich kościołach, w jaki sposób mężczyźni są Msze powiedział tylko dla opłat lub stypendia, a ilu ich świętować sprzeczne z kanoników. But Paul severely threatens those who deal unworthily with the Eucharist when he says, 1 Cor.11,27: Whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord. Ale Paul poważnie zagraża ci którzy zajmują unworthily z Eucharystii, kiedy mówi, 1 Cor.11, 27: kto będzie spożywał ten chleb i pijecie ten kielich Pana, unworthily, są winni ciała i krwi Pana. When, therefore our priests were admonished concerning this sin, Private Masses were discontinued among us, as scarcely any Private Masses were celebrated except for lucre's sake. Kiedy więc byli napominani naszych księży dotyczące tego grzechu, prywatne Msze zostały przerwane wśród nas, jako praktycznie żadnych prywatne Msze były obchodzone chyba ze względu na lucre.

Neither were the bishops ignorant of these abuses, and if they had corrected them in time, there would now be less dissension. Ani były biskupów niewiedzy tych nadużyć, a gdyby ich sprostowanie w terminie, nie będą teraz mniej niezgody. Heretofore, by their own connivance, they suffered many corruptions to creep into the Church. Do tej pory, przez ich własne connivance, które poniósł wiele corruptions do pełzania do Kościoła. Now, when it is too late, they begin to complain of the troubles of the Church, while this disturbance has been occasioned simply by those abuses which were so manifest that they could be borne no longer. Teraz, gdy jest zbyt późno, aby rozpocząć skarżą się na trudności z Kościoła, podczas gdy w tym zakłóceń spowodowanych zostało po prostu przez te nadużycia, które były tak oczywiste, że mogą być pokrywane już nie. There have been great dissensions concerning the Mass, concerning the Sacrament. Nie były wielkie dissensions dotyczące masowego, dotyczące Sakramentu. Perhaps the world is being punished for such long-continued profanations of the Mass as have been tolerated in the churches for so many centuries by the very men who were both able and in duty bound to correct them. Być może świat jest ukarane za takie długo kontynuowane profanations na masę były tolerowane w wielu kościołach na wieki tak bardzo przez ludzi którzy byli w stanie zarówno zobowiązani do ich poprawiania. For in the Ten Commandments it is written, Ex. W dziesięć przykazań jest napisane, ex. 20, 7: The Lord will not hold him guiltless that taketh His name in vain. 20, 7: Pan nie posiadają mu winy, że bierze Jego imię na próżno. But since the world began, nothing that God ever ordained seems to have been so abused for filthy lucre as the Mass. Ale ponieważ świat zaczął, że Bóg nigdy nic święceń wydaje się być tak nadużywane dla filthy lucre jak Mass

There was also added the opinion which infinitely increased Private Masses, namely that Christ, by His passion, had made satisfaction for original sin, and instituted the Mass wherein an offering should be made for daily sins, venial and mortal. Nie było również dodać opinię, który nieskończenie większa rola prywatnego mas, a mianowicie, że Chrystus, Jego męki, uczynił satysfakcją dla grzechu pierworodnego, a na Mszy w którym ofiara należy codzienne grzechy śmiertelne i venial. From this has arisen the common opinion that the Mass takes away the sins of the living and the dead by the outward act. Od tego powstał wspólnego zdania, że Msza św Zabiera grzechy żywych i umarłych przez zewnętrznych działać. Then they began to dispute whether one Mass said for many were worth as much as special Masses for individuals, and this brought forth that infinite multitude of Masses. Wtedy zaczęli się do sporu, czy jedno Masa powiedział dla wielu były warte tyle, ile specjalne Msze dla osób, a tym, że wyprowadzeni nieskończonej wielości Msze św. [With this work men wished to obtain from God all that they needed, and in the mean time faith in Christ and the true worship were forgotten.] [Z tej pracy ludzi chce uzyskać od Boga to, co potrzebne, a średni czas w wierze w Chrystusa, prawdziwego kultu zostały zapomniane.]

Concerning these opinions our teachers have given warning that they depart from the Holy Scriptures and diminish the glory of the passion of Christ. Jeśli chodzi o te opinie naszych nauczycieli ostrzeżenie, że dały one odbiegać od Pisma Świętego i zmniejszyć chwałę męki Chrystusa. For Christ's passion was an oblation and satisfaction, not for original guilt only, but also for all other sins, as it is written to the Hebrews, 10, 10: We are sanctified through the offering of Jesus Christ once for all. Dla Chrystusa pasją był ofiary i zadowolenia, nie tylko oryginalnym winie, ale również dla wszystkich innych grzechów, jak jest napisane do Hebrajczyków, 10, 10: Jesteśmy uświęceni przez ofiarę Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Also, 10, 14: By one offering He hath perfected forever them that are sanctified. Ponadto, 10, 14: Na jednej oferty On zawsze je doskonali, że są uświęcani. [It is an unheard-of innovation in the Church to teach that Christ by His death made satisfaction only for original sin and not likewise for all other sin. [Jest to mało znanemu innowacji w Kościele nauczać, że Chrystus przez śmierć Jego zadowolenia się jedynie do grzechu pierworodnego i nie tak samo dla wszystkich innych grzech. Accordingly it is hoped that everybody will understand that this error has not been reproved without due reason.] Zatem jest nadzieja, że każdy zrozumie, że taki błąd nie został reproved bez powodu podania przyczyny.]

Scripture also teaches that we are justified before God through faith in Christ, when we believe that our sins are forgiven for Christ's sake. Pismo także uczy, że są uzasadnione przed Bogiem przez wiarę w Chrystusa, jeżeli wierzymy, że nasze grzechy są odpuszczone dla Chrystusa. Now if the Mass take away the sins of the living and the dead by the outward act justification comes of the work of Masses, and not of faith, which Scripture does not allow. Teraz, gdy Msza który gładzisz grzechy żywych i umarłych przez zewnętrznych uzasadnienie aktu pochodzi z pracy mas, a nie z wiary, które Pismo nie pozwala.

But Christ commands us, Luke 22, 19: This do in remembrance of Me; therefore the Mass was instituted that the faith of those who use the Sacrament should remember what benefits it receives through Christ, and cheer and comfort the anxious conscience. Ale Chrystus nam polecenia, Łukasza 22, 19: To nie na moją pamiątkę, dlatego Mszy został powołany, aby wiara tych, którzy korzystać z sakramentu należy pamiętać, jakie korzyści otrzymuje za pośrednictwem Chrystusa, a cheer i komfort w neurotyczny sumienia. For to remember Christ is to remember His benefits, and to realize that they are truly offered unto us. Do zapamiętania jest Chrystus wspomni na swoje zalety, i sobie, że są one rzeczywiście oferowane do nas. Nor is it enough only to remember the history; for this also the Jews and the ungodly can remember. Nie jest to tylko wystarczy pamiętać o historii, w tym także Żydzi i złoczyńcom może zapamiętać. Wherefore the Mass is to be used to this end, that there the Sacrament [Communion] may be administered to them that have need of consolation; as Ambrose says: Because I always sin, I am always bound to take the medicine. Dlatego Msza święta ma być wykorzystane do końca tego, że sakrament [Komunii] może być podawany do nich, które potrzebuje pocieszenia, jak mówi Ambroży: Bo zawsze grzechem, Ja zawsze zobowiązane do podjęcia medycyny. [Therefore this Sacrament requires faith, and is used in vain without faith.] [W związku z tym wymaga tego sakramentu wiary, i jest wykorzystywana na próżno, bez wiary.]

Now, forasmuch as the Mass is such a giving of the Sacrament, we hold one communion every holy-day, and, if any desire the Sacrament, also on other days, when it is given to such as ask for it. Teraz, jak forasmuch Mszy jest takie udzielania sakramentu, posiada jedną komunię świętą, co dzień, oraz, w razie jakichkolwiek pragnienie Sakramentu, a także w inne dni, kiedy daje się jak się o nie zwrócą. And this custom is not new in the Church; for the Fathers before Gregory make no mention of any private Mass, but of the common Mass [the Communion] they speak very much. A to niestandardowe nie jest nowa w Kościele; Ojcowie przed Gregory nie wspominają o każdej Mszy prywatnych, ale do wspólnego Masa [komunii] mówią bardzo dużo. Chrysostom says that the priest stands daily at he altar, inviting some to the Communion and keeping back others. Chryzostom mówi, że kapłan stoi on codziennie na ołtarzu, zapraszając do niektórych Komunia i utrzymanie powrotem. And it appears from the ancient Canons that some one celebrated the Mass from whom all the other presbyters and deacons received the body of he Lord; for thus the words of the Nicene Canon say: Let the deacons, according to their order, receive the Holy Communion after the presbyters, from the bishop or from a presbyter. I wydaje się ze starożytnej Kanonów, że niektórzy jeden obchodzi Mszy, od którego wszystkie inne kapłanów i diakonów otrzymał ciało, Panie, bo w ten sposób do słów z Nicejsko Canon powie: "Niech diakonów, w zależności od ich celu, otrzyma Świętego Komunia od kapłanów, od biskupa lub od kapłana. And Paul, 1 Cor. I Pawła, 1 Kor. 11, 33, commands concerning the Communion: Tarry one for another, so that there may be a common participation. 11, 33, polecenia dotyczące Komunii: Tarry jeden dla drugiego, tak że nie mogą być wspólne uczestnictwo.

Forasmuch, therefore, as the Mass with us has the example of the Church, taken from the Scripture and the Fathers, we are confident that it cannot be disapproved, especially since public ceremonies, for the most part like those hitherto in use, are retained; only the number of Masses differs, which, because of very great and manifest abuses doubtless might be profitably reduced. Forasmuch, w związku z tym, jak Msza z nas przykład Kościoła, zaczerpnięte z Pisma Świętego i Ojców, jesteśmy pewni, że nie może być odrzucone, a zwłaszcza od publicznego uroczystości, w większości tych jak dotąd w użyciu, są zatrzymywane ; Tylko liczba Masy różni, które z powodu bardzo oczywistego nadużycia i niewątpliwie może być zmniejszona dla zysku. For in olden times, even in churches most frequented, the Mass was not celebrated every day, as the Tripartite History (Book 9, chap. 33) testifies: Again in Alexandria, every Wednesday and Friday the Scriptures are read, and the doctors expound them, and all things are done, except the solemn rite of Communion. W dawnych czasach, nawet w najbardziej uczęszczanych kościołów, Msza nie był obchodzony co dzień, jak Trójstronnej historia (Book 9, chap. 33) świadczy: Znowu w Aleksandria, w każdą środę i piątek Pisma są odczytywane i lekarzy przedstawienie je, i wszystko jest gotowe, z wyjątkiem uroczystego obrzędu komunii.


Article XXV: Of Confession. Artykuł XXV: spowiedzi.

Confession in the churches is not abolished among us; for it is not usual to give the body of the Lord, except to them that have been previously examined and absolved. Spowiedź w kościołach nie jest zniesione wśród nas, bo nie jest zwykle dać ciała Pana, z wyjątkiem tych, które zostały uprzednio zbadane i zwolniony. And the people are most carefully taught concerning faith in the absolution, about which formerly there was profound silence. A ludzie są najbardziej starannie nauczył dotyczące wiary w rozgrzeszenie, o których wcześniej nie była głęboka cisza. Our people are taught that they should highly prize the absolution, as being the voice of God, and pronounced by God's command. Nasi ludzie są nauczał, że powinny one wysoce nagrodę rozgrzeszenie, jako głosu Boga, i wyraźny przez Boga. The power of the Keys is set forth in its beauty and they are reminded what great consolation it brings to anxious consciences, also, that God requires faith to believe such absolution as a voice sounding from heaven, and that such faith in Christ truly obtains and receives the forgiveness of sins. Moc z kluczy jest ustawiony w jego piękno i przypomniał, jakie są jej wielką pociechę przynosi troszczy sumień także, że Bóg wymaga wiary, aby sądzić, takich jak rozgrzeszenie brzmiący głos z nieba, i że taka wiara w Chrystusa, prawdziwie i uzyskuje otrzymuje odpuszczenie grzechów. Aforetime satisfactions were immoderately extolled; of faith and the merit of Christ and the righteousness of faith no mention was made; wherefore, on this point, our churches are by no means to be blamed. Satisfactions dawniej były immoderately extolled; wiary i zasług Chrystusa i sprawiedliwość wiary nie wspominając zostało dokonane; Dlatego w tej kwestii, nasze kościoły są przez nie środków, które mają być obwiniane. For this even our adversaries must needs concede to us that the doctrine concerning repentance has been most diligently treated and laid open by our teachers. Dla naszych wrogów to nawet musi stwierdzić należy do nas, że doktryny dotyczące nawrócenia został najbardziej pilnie i traktowane zgodnie otwarty przez naszych nauczycieli.

But of Confession they teach that an enumeration of sins is not necessary, and that consciences be not burdened with anxiety to enumerate all sins, for it is impossible to recount all sins, as the Psalm testifies, 19,13: Who can understand his errors? Ale Spowiedź ich nauczać, że wyliczanie grzechów nie jest konieczne, i że sumienie nie może być obciążony z niepokoju do wyliczania wszystkich grzechów, niemożliwe jest ponowne przeliczenie wszystkich grzechów, jak świadczy Psalm, 19,13: Kto może zrozumieć swoje błędy ? Also Jeremiah, 17 9: The heart is deceitful; who can know it; But if no sins were forgiven, except those that are recounted, consciences could never find peace; for very many sins they neither see nor can remember. Również Jeremiasz, 17 9: Serce jest zdradliwsze, którzy mogą go znać, ale jeśli nie grzechy zostały odpuszczone, z wyjątkiem tych, które są recounted, sumienia nie może znaleźć pokoju; dla bardzo wielu grzechów, które nie widzą ani nie może zapamiętać. The ancient writers also testify that an enumeration is not necessary. W starożytnych pisarzy również świadczą, że wyliczanie nie jest konieczne. For in the Decrees, Chrysostom is quoted, who says thus: I say not to you that you should disclose yourself in public, nor that you accuse yourself before others, but I would have you obey the prophet who says: "Disclose thy self before God." W dekretów Chryzostom jest cytowany, którzy w ten sposób mówi: Nie mówię ci, że powinno się ujawniać publicznie, że nie można oskarżyć się przed innymi, ale chciałbym mieć będziesz słuchał proroka którzy mówi: "Disclose twój własny rachunek przed Bóg ". Therefore confess your sins before God, the true Judge, with prayer. Dlatego wyznać swoje grzechy przed Bogiem, prawda sędzia, z modlitwą. Tell your errors, not with the tongue, but with the memory of your conscience, etc. And the Gloss (Of Repentance, Distinct. V, Cap. Consideret) admits that Confession is of human right only [not commanded by Scripture, but ordained by the Church]. Powiedz błędy, a nie z językiem, ale z pamięci Twoje sumienie, itp., oraz Gloss (skruchy, odrębny. V, cap. Consideret) przyznaje, że Spowiedź jest prawem człowieka tylko [nie polecił przez Pisma, ale święceń przez Kościół]. Nevertheless, on account of the great benefit of absolution, and because it is otherwise useful to the conscience, Confession is retained among us. Niemniej jednak, ze względu na wielkie korzyści rozgrzeszenie, a ponieważ jest on inny przydatne dla sumienia, spowiedzi jest zatrzymywane wśród nas.


Article XXVI: Of the Distinction of Meats. Artykuł XXVI: Z Wyróżnienie mięs.

It has been the general persuasion, not of the people alone, but also of those teaching in the churches, that making Distinctions of Meats, and like traditions of men, are works profitable to merit grace, and able to make satisfactions for sins. Została ona ogólne perswazji, a nie ludzie, lecz także tych nauczania w kościołach, że czyniąc wyróżnienia mięs, jak i tradycji ludzi, są prace z zyskiem dla zasług łaski, i stanie się satisfactions za grzechy. And that the world so thought, appears from this, that new ceremonies, new orders, new holy-days, and new fastings were daily instituted, and the teachers in the churches did exact these works as a service necessary to merit grace, and did greatly terrify men's consciences, if they should omit any of these things. A że świat tak myśli, wynika z tego, że nowe ceremonie, nowe zamówienia, nowych świętych dni, a codziennie nowych postach zostały wszczęte, a nauczyciele w tych świątyniach nie dokładny pracuje jako usługi niezbędne do zasług łaski, i nie znacznie terrify ludzi sumienia, jeżeli ich pominięcie któregokolwiek z tych rzeczy. From this persuasion concerning traditions much detriment has resulted in the Church. Od tej perswazji dotyczące tradycji doprowadziło wiele szkody w Kościele.

First, the doctrine of grace and of the righteousness of faith has been obscured by it, which is the chief part of the Gospel, and ought to stand out as the most prominent in the Church, in order that the merit of Christ may be well known, and faith, which believes that sins are forgiven for Christ's sake be exalted far above works. Po pierwsze, doktryna łaski i wiary w sprawiedliwość została zakryta przez to, co jest głównym część Ewangelii, i powinien się wyróżniać, jak najbardziej prominentne w Kościele, aby zasług Chrystusa może być również wiadomo, i wiara, która uważa, że grzechy są odpuszczone dla Chrystusa być wywyższony znacznie powyżej prac. Wherefore Paul also lays the greatest stress on this article, putting aside the Law and human traditions, in order to show that Christian righteousness is something else than such works, to wit, the faith which believes that sins are freely forgiven for Christ's sake. Dlatego też Paweł kładzie największy nacisk na tym artykule, Odłóżmy na bok ustawy i tradycji ludzi, w celu wykazania, iż sprawiedliwość chrześcijańska jest czymś innym niż takie prace, dowcip, wiary, która uważa, że grzechy są odpuszczone darmo dla Chrystusa. But this doctrine of Paul has been almost wholly smothered by traditions, which have produced an opinion that, by making distinctions in meats and like services, we must merit grace and righteousness. Ale to doktryna Pawła zostało niemal całkowicie smothered przez tradycje, które produkowane opinię, że poprzez wyróżnienia w mięs jak i usług, musimy zasług łaski i sprawiedliwości. In treating of repentance, there was no mention made of faith; only those works of satisfaction were set forth; in these the entire repentance seemed to consist. W leczeniu skruchy, nie wspomina się w wierze; tylko te utwory zostały określone wymogami; w tych całego nawrócenia wydawała się składają.

Secondly, these traditions have obscured the commandments of God, because traditions were placed far above the commandments of God. Po drugie, te tradycje mają zakryta przykazania Boże, bo tradycje zostały wprowadzone znacznie powyżej przykazań Bożych. Christianity was thought to consist wholly in the observance of certain holy-days, rites, fasts, and vestures. Chrześcijaństwo było składać do myślenia w całości przestrzegania niektórych świętych dni, obrzędów, postów i vestures. These observances had won for themselves the exalted title of being the spiritual life and the perfect life. Te observances Zdobyła nagrodę dla siebie tytuł wywyższony jest życie duchowe i idealne życie. Meanwhile the commandments of God, according to each one's calling, were without honor namely, that the father brought up his offspring, that the mother bore children, that the prince governed the commonwealth, -- these were accounted works that were worldly and imperfect, and far below those glittering observances. Tymczasem przykazania Boże, według każdego z rozmów, były bez czci mianowicie, że ojciec wychował jego potomstwo, że matka urodziła dzieci, że książę regulowane Commonwealthu, - prace te zostały rozliczone, które zostały i imperfect swiata, i znacznie poniżej tych ceremonii observances. And this error greatly tormented devout consciences, which grieved that they were held in an imperfect state of life, as in marriage, in the office of magistrate; or in other civil ministrations; on the other hand, they admired the monks and such like, and falsely imagined that the observances of such men were more acceptable to God. A ten błąd bardzo cierpieć katusze sumienia pobożnych, które martwią, że były one utrzymywane w stanie niedopasowania życia, jak w małżeństwie, w gabinecie sędziego, lub w innych sprawach cywilnych ministrations, az drugiej strony, podziwiana i mnichów, takich jak, i fałszywie sobie wyobrazić, że observances takich ludzi było więcej przyjemnych Bogu.

Thirdly, traditions brought great danger to consciences; for it was impossible to keep all traditions, and yet men judged these observances to be necessary acts of worship. Po trzecie, tradycje spowodowały ogromne niebezpieczeństwo dla sumień, bo był on niemożliwy do utrzymania wszystkich tradycji, i jeszcze tych mężczyzn oceniane observances być niezbędne akty kultu. Gerson writes that many fell into despair, and that some even took their own lives, because they felt that they were not able to satisfy the traditions, and they had all the while not heard any consolation of the righteousness of faith and grace. Gerson pisze, że wielu padło w rozpacz, i że niektóre miały nawet własne życie, ponieważ uznała, że nie były one w stanie spełnić tradycji, i oni wszyscy nie słyszeli, natomiast wszelkie pociechy z prawość wiary i łaski. We see that the summists and theologians gather the traditions, and seek mitigations whereby to ease consciences, and yet they do not sufficiently unfetter, but sometimes entangle, consciences even more. Widzimy, że summists i teologów zebrania tradycji, a jednocześnie dążyć do zmniejszania zagrożenia której łatwość sumienia, i nie są one jeszcze dostatecznie unfetter, ale czasami entangle, sumienia nawet więcej. And with the gathering of these traditions, the schools and sermons have been so much occupied that they have had no leisure to touch upon Scripture, and to seek the more profitable doctrine of faith, of the cross, of hope, of the dignity of civil affairs of consolation of sorely tried consciences. Oraz z gromadzeniem tych tradycji, szkół i kazania były tak bardzo zajętych, że nie miał kontaktu na wypoczynek do Ksiegi, i do poszukiwania bardziej rentowne doktryny wiary, krzyża, nadziei, godności cywilnego sprawy pociechy z sorely chciał sumienia. Hence Gerson and some other theologians have grievously complained that by these strivings concerning traditions they were prevented from giving attention to a better kind of doctrine. Dlatego Gerson i niektórych innych teologów mają ciężko skarżyli, że przez te wysiłki dotyczące tradycji zostały one zapobiegać zwrócenie uwagi na lepsze rodzaju doktryny. Augustine also forbids that men's consciences should be burdened with such observances, and prudently advises Januarius that he must know that they are to be observed as things indifferent; for such are his words. Augustyn zabrania również, że mężczyzn należy obciążać sumień z takimi observances, rozważny i doradza Januarius, że musi on wiedzieć, że są one przestrzegane, jak to obojętne, bo takie są jego słowa.

Wherefore our teachers must not be looked upon as having taken up this matter rashly or from hatred of the bishops, as some falsely suspect. Dlatego nasi nauczyciele nie może być traktowana jako podjęta w tej sprawie rashly lub z nienawiści do biskupów, jak niektórzy błędnie podejrzanego. There was great need to warn the churches of these errors, which had arisen from misunderstanding the traditions. Istnieje wielka potrzeba było, aby ostrzec kościołach tych błędów, które pojawiły się nieporozumienia z tradycji. For the Gospel compels us to insist in the churches upon the doctrine of grace, and of the righteousness of faith; which, however, cannot be understood, if men think that they merit grace by observances of their own choice. W Ewangelii zmusza nas do nalegania w kościołach na doktrynę łaski, sprawiedliwości, wiary, który jednak nie może być rozumiane, jeśli myślisz, że ludzie zasługują na łaskę przez observances ich własnego wyboru.

Thus, therefore, they have taught that by the observance of human traditions we cannot merit grace or be justified, and hence we must not think such observances necessary acts of worship. Tak więc, im wpoić, że przestrzeganie tradycji ludzkich nie możemy zasługują na łaskę lub być uzasadnione, a tym samym nie wolno nam myśleć, takie observances niezbędne akty kultu. They add hereunto testimonies of Scripture. Dodają one hereunto świadectwa Pisma Świętego. Christ, Matt. Chrystus, Matt. 15, 3, defends the Apostles who had not observed the usual tradition, which, however, evidently pertains to a matter not unlawful, but indifferent, and to have a certain affinity with the purifications of the Law, and says, 9: In vain do they worship Me with the commandments of men. 15, 3, broni Apostołów którzy nie obserwuje się zwykle tradycji, które jednak wyraźnie odnosi się do kwestii bezprawnej nie, ale obojętni, a także do pewnego powinowactwa z purifications z ustawy, i mówi, 9: Na próżno Ale czci mnie z przykazań mężczyzn. He, therefore, does not exact an unprofitable service. On, więc nie dokładny jeden nierentownych usług. Shortly after He adds: Not that which goeth into the mouth defileth a man. Niedługo po tym, jak dodaje: Nie to, co idzie w usta defileth człowieka. So also Paul, Rom. Dlatego też Paweł Rz. 14, 17: The kingdom of God is not meat and drink. 14, 17: Królestwo Boże nie jest mięso i pić. Col. 2, 16: Let no man, therefore, judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy-day, or of the Sabbath-day; also: If ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances: Touch not, taste not, handle not! Kol. 2, 16: Niech nikt, więc sędzia jest w mięsie, lub napoje, lub w odniesieniu do świętych dni, albo w szabat-dzień; także: Jeśli wy się z martwych Chrystusa od podstaw na świat, dlaczego, jak gdyby w świat żywych, to wy z zastrzeżeniem nakazy: nie Dotyk, smak nie, nie obsługuje! And Peter says, Acts 15, 10: Why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? Piotr mówi, Dz 15, 10: Czemu Bóg kładzie się jarzmo na szyję z uczniów, którego ani ojcowie nasi, ani nie byliśmy w stanie ponieść? But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved, even as they. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Here Peter forbids to burden the consciences with many rites, either of Moses or of others. Tutaj Piotra do zabrania obciążać sumienia z wielu obrzędów, albo Mojżesza i innych. And in 1 Tim. A w 1 Tm. 4,1.3 Paul calls the prohibition of meats a doctrine of devils; for it is against the Gospel to institute or to do such works that by them we may merit grace, or as though Christianity could not exist without such service of God. 4,1.3 Paweł wzywa do zakazu mięs jeden doktryny diabły, bo jest to sprzeczne z Ewangelią do instytutu lub do takich utworów, które możemy przez nich zasługują na łaskę, lub jak gdyby chrześcijaństwo nie może istnieć bez takiej służby Bożej.

Here our adversaries object that our teachers are opposed to discipline and mortification of the flesh, as Jovinian. Tutaj nasi wrogowie, że obiekt naszych nauczycieli są przeciwieństwie do dyscypliny i umartwienia w ciele, jak Jowinian. But the contrary may be learned from the writings of our teachers. Ale mogą być sprzeczne z doświadczeń naszych pism nauczycieli. For they have always taught concerning the cross that it behooves Christians to bear afflictions. Dla nich zawsze nauczał dotyczących transgranicznych, że chrześcijanie behooves ponosi udręk. This is the true, earnest, and unfeigned mortification, to wit, to be exercised with divers afflictions, and to be crucified with Christ. To prawda, earnest, unfeigned i umartwienia, dowcip, które mają być wykonywane z nurków udręk, i być ukrzyżowany z Chrystusem.

Moreover, they teach that every Christian ought to train and subdue himself with bodily restraints, or bodily exercises and labors that neither satiety nor slothfulness tempt him to sin, but not that we may merit grace or make satisfaction for sins by such exercises. Ponadto, ich nauczyć, że każdy chrześcijanin powinien pociągu i opanowania się z ograniczeń ciała, albo ciała i ćwiczenia, że ani trudu, ani sytości slothfulness kusi go do grzechu, ale nie możemy, że zasługują na łaskę lub dokonać zadowolenia za grzechy przez takie ćwiczenia. And such external discipline ought to be urged at all times, not only on a few and set days. A takie dyscypliny zewnętrznych powinny zostać wezwane przez cały czas, nie tylko na kilka dni i ustaw. So Christ commands, Luke 21, 34: Take heed lest your hearts be overcharged with surfeiting; also Matt. Więc polecenia Chrystusa, Łk 21, 34: Uważajcie, bo waszych sercach jest nadpłata z surfeiting; Matt. 17, 21: This kind goeth not out but by prayer and fasting. 17, 21: Ten rodzaj nie idzie, ale przez modlitwę i post. Paul also says, 1 Cor. Paweł także mówi, 1 Kor. 9, 27: I keep under my body and bring it into subjection. 9, 27: I keep pod moje ciało i dostosowania go do poddanie. Here he clearly shows that he was keeping under his body, not to merit forgiveness of sins by that discipline, but to have his body in subjection and fitted for spiritual things, and for the discharge of duty according to his calling. Oto on wyraźnie pokazuje, że utrzymanie w ramach swego ciała, nie zasługują na odpuszczenie grzechów przez tę dyscyplinę, ale do jego ciała poddane i wyposażony w duchowe rzeczy, a na wywiązanie się z obowiązku, zgodnie z jego rozmów. Therefore, we do not condemn fasting in itself, but the traditions which prescribe certain days and certain meats, with peril of conscience, as though such works were a necessary service. Dlatego nie potępiajcie post sam w sobie, lecz tradycje, które nakazują określone dni i niektórych mięs, z niebezpieczeństwa sumienia, jako że takie prace były niezbędne usługi.

Nevertheless, very many traditions are kept on our part, which conduce to good order in the Church, as the Order of Lessons in the Mass and the chief holy-days. Niemniej jednak, bardzo wiele tradycji są przechowywane na naszym części, które conduce do porządku w Kościele, jak Postanowienie Lekcje w Mszy świętej i główny dni. But, at the same time, men are warned that such observances do not justify before God, and that in such things it should not be made sin if they be omitted without offense. Ale w tym samym czasie, ludzie są ostrzegani, że takie observances nie usprawiedliwiają przed Bogiem, i że w takich rzeczy nie powinno być grzechem, jeśli są one pominięte bez obrazy. Such liberty in human rites was not unknown to the Fathers. Takie wolności człowieka w obrzędy nie był nieznany dla ojców. For in the East they kept Easter at another time than at Rome, and when, on account of this diversity, the Romans accused the Eastern Church of schism, they were admonished by others that such usages need not be alike everywhere. Na Wschodzie w Wielkanoc one przechowywane w innym czasie niż w Rzym, i kiedy, ze względu na tę różnorodność, Rzymianie oskarżony wschodniej schizmy w Kościele, byli napominani przez innych, że takie wykonywanie nie musi być wszędzie podobne. And Irenaeus says: Diversity concerning fasting does not destroy the harmony of faith; as also Pope Gregory intimates in Dist. A Ireneusz mówi: Różnorodność dotyczące czczo nie zniszczyć harmonii z wiarą, jak również Papież Grzegorz bliscy w Dist. XII, that such diversity does not violate the unity of the Church. XII, że takie zróżnicowanie nie narusza jedności Kościoła. And in the Tripartite History, Book 9, many examples of dissimilar rites are gathered, and the following statement is made: It was not the mind of the Apostles to enact rules concerning holy-days, but to preach godliness and a holy life [, to teach faith and love]. A w Trójstronnej historia, Book 9, wiele przykładów nierównych obrzędy są gromadzone, a jest następujące oświadczenie: Nie myśl Apostołów, aby uchwalić przepisy dotyczące świętych dni, ale aby głosili pobożności i święte życie [, do nauczania wiary i miłości].


Article XXVII: Of Monastic Vows. Artykuł XXVII: Śluby warunki klasztorne.

What is taught on our part concerning Monastic Vows, will be better understood if it be remembered what has been the state of the monasteries, and how many things were daily done in those very monasteries, contrary to the Canons. Co jest nauczane w naszej części dotyczącej Klasztorny Śluby, będzie lepiej rozumieć, jeśli się pamiętać to, co zostało stan klasztorów i jak wiele rzeczy codziennego zostały wykonane w tych bardzo klasztorów, w przeciwieństwie do kanoników. In Augustine's time they were free associations. W Augustyn czas były one wolne stowarzyszenia. Afterward, when discipline was corrupted, vows were everywhere added for the purpose of restoring discipline, as in a carefully planned prison. Potem, kiedy został uszkodzony dyscypliny, śluby zostały dodane na całym świecie w celu przywrócenia dyscypliny, jak starannie planowane w więzieniu.

Gradually, many other observances were added besides vows. Stopniowo, wiele innych observances zostały dodane oprócz ślubów. And these fetters were laid upon many before the lawful age, contrary to the Canons. A te lancuchy zostały na wiele lat przed wolno, w przeciwieństwie do kanoników.

Many also entered into this kind of life through ignorance, being unable to judge their own strength, though they were of sufficient age. Wiele też weszła w tego rodzaju życia przez niewiedzę, nie jest w stanie ocenić własne siły, choć były one wystarczające do życia. Being thus ensnared, they were compelled to remain, even though some could have been freed by the kind provision of the Canons. Będąc więc ensnared, byli zmuszeni do pozostania, choć niektóre mogły być uwolnione przez rodzaju świadczenia kanonów. And this was more the case in convents of women than of monks, although more consideration should have been shown the weaker sex. I to było bardziej w przypadku kobiet niż w zakonach mnichów, choć więcej uwagi powinny zostać wykazane w słabszej płci. This rigor displeased many good men before this time, who saw that young men and maidens were thrown into convents for a living. Tę ścisłą displeased wielu dobrych ludzi przed tym czasie, którzy widząc, że młodych mężczyzn i dziewcząt były wyrzucane do konwentów dla życia. They saw what unfortunate results came of this procedure, and what scandals were created, what snares were cast upon consciences! Oni zobaczyli, co niefortunne wyniki skierował tej procedury, jakie zostały utworzone skandali, jakie zostały oddane na sideł sumienia! They were grieved that the authority of the Canons in so momentous a matter was utterly set aside and despised. Zostały one martwią, że władze w Canons tak przełomowe sprawa była zupełnie odłogowanych i pogardzie. To these evils was added such a persuasion concerning vows as, it is well known, in former times displeased even those monks who were more considerate. W tych plag została dodana takiej perswazji dotyczących ślubów, jak jest dobrze znana, w byłym razy displeased, nawet tych, którzy byli mnisi bardziej dbają. They taught that vows were equal to Baptism; they taught that by this kind of life they merited forgiveness of sins and justification before God. Oni nauczał, że śluby były równe chrztu; ich nauczył, że tego rodzaju życia, które wymaga odpuszczenia grzechów i usprawiedliwienia przed Bogiem. Yea, they added that the monastic life not only merited righteousness before God but even greater things, because it kept not only the precepts, but also the so-called "evangelical counsels." Tak, dodaje, że życie zakonne nie tylko wymaga usprawiedliwienia przed Bogiem, ale jeszcze większe rzeczy, gdyż na bieżąco nie tylko przepisy, ale również tak zwane "rad ewangelicznych".

Thus they made men believe that the profession of monasticism was far better than Baptism, and that the monastic life was more meritorious than that of magistrates, than the life of pastors, and such like, who serve their calling in accordance with God's commands, without any man-made services. Tak więc ludzie uważają, że zawód monastycyzm był znacznie lepszy od chrztu, i że życie zakonne był bardziej zasługujący niż sędziów, niż życie duszpasterzy, jak i takich, którzy służą ich rozmów zgodnie z Bożego polecenia, bez man-made żadnych usług. None of these things can be denied; for they appear in their own books. Żadna z tych rzeczy można zaprzeczyć, bo pojawiają się w ich własnych książek. [Moreover, a person who has been thus ensnared and has entered a monastery learns little of Christ.] [Ponadto osoba, którzy w ten sposób został ensnared i wszedł do klasztoru Chrystusa uczy się niewiele.]

What, then, came to pass in the monasteries? Co, a następnie skierował do przekazania w klasztorach? Aforetime they were schools of theology and other branches, profitable to the Church; and thence pastors and bishops were obtained. Dawniej były szkoły teologii i innych oddziałów, z zyskiem dla Kościoła i stąd duszpasterzy i biskupów zostały uzyskane. Now it is another thing. Teraz jest coś innego. It is needless to rehearse what is known to all. To trzeba recytujemy, co znane jest wszystkim. Aforetime they came together to learn; now they feign that it is a kind of life instituted to merit grace and righteousness; yea, they preach that it is a state of perfection, and they put it far above all other kinds of life ordained of God. Dawniej przyszli razem, aby dowiedzieć się, że teraz feign, że jest to rodzaj życia, aby zasługiwać na łaskę i sprawiedliwość; Tak, oni głosić, że jest to stan doskonałości, a oni je dotychczas przede wszystkim z innymi formami życia święceń Boga . These things we have rehearsed without odious exaggeration, to the end that the doctrine of our teachers on this point might be better understood. Te rzeczy mamy ćwiczonego odious bez przesady, do końca, że doktryna naszych nauczycieli w tej kwestii może być lepiej rozumiane.

First, concerning such as contract matrimony, they teach on our part that it is lawful for all men who are not fitted for single life to contract matrimony, because vows cannot annul the ordinance and commandment of God. Po pierwsze, takich jak umowy dotyczące małżeństwa, które uczą, że z naszej strony jest to zgodne z prawem dla wszystkich ludzi którzy nie są wyposażone w pojedyncze życie umowy małżeństwa, śluby, ponieważ nie może uchylić rozporządzenie i przykazanie Boże. But the commandment of God is 1 Cor. Ale przykazanie Boże jest 1 Kor. 7, 2: To avoid fornication, let every man have his own wife. 7, 2: Aby uniknąć nierządu, niech każdy człowiek ma własną żonę. Nor is it the commandment only, but also the creation and ordinance of God, which forces those to marry who are not excepted by a singular work of God, according to the text Gen. 2, 18: It is not good that the man should be alone. Nie jest to tylko przykazanie, ale również tworzenie i zarządzenia Boga, która zmusza do zawarcia małżeństwa tych którzy nie są wyjątkiem pojedynczej pracy przez Boga, zgodnie z tekstem Gen. 2, 18: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna się samodzielnie. Therefore they do not sin who obey this commandment and ordinance of God. Dlatego nie grzech którzy sluchajcie tego przykazania Boże i zarządzenia.

What objection can be raised to this? Co sprzeciwu może być podniesiona do tego? Let men extol the obligation of a vow as much as they list, yet shall they not bring to pass that the vow annuls the commandment of God. Niech ludzie extol obowiązek na ślub, jak te listy, ale nie są one wprowadzą przekazać, że unieważnia ślub przykazanie Boże. The Canons teach that the right of the superior is excepted in every vow; [that vows are not binding against the decision of the Pope;] much less, therefore, are these vows of force which are against the commandments of God. Kanonów nauczyć, że prawo do przełożonego jest wyjątkiem w każdym ślub, [że śluby nie są wiążące w stosunku do decyzji papieża;] dużo mniej, dlatego są te śluby siły, które są sprzeczne z przykazaniami Boga.

Now, if the obligation of vows could not be changed for any cause whatever, the Roman Pontiffs could never have given dispensation for it is not lawful for man to annul an obligation which is simply divine. Teraz, gdy obowiązek śluby nie mogą być zmieniane dla każdego niezależnie od przyczyny, Roman Papieży nigdy nie dały za zwolnienie nie jest zgodne z prawem człowieka do unieważnienia obowiązek, który jest po prostu boskie. But the Roman Pontiffs have prudently judged that leniency is to be observed in this obligation, and therefore we read that many times they have dispensed from vows. Ale Papieży mają rozważny oceniana jest, że łagodne traktowanie, które mają być przestrzegane w tym obowiązku, a zatem czytamy, że wiele razy oni zrezygnować z śluby. The case of the King of Aragon who was called back from the monastery is well known, and there are also examples in our own times. W przypadku króla Aragonii którzy was wezwał z powrotem do klasztoru jest dobrze znany, i tam są również przykłady znajdujące się w naszych czasów. [Now, if dispensations have been granted for the sake of securing temporal interests, it is much more proper that they be granted on account of the distress of souls.] [Teraz, gdy zwolnienia zostały przyznane ze względu na zapewnienie czasowego interesy, to jest o wiele bardziej właściwe, że być przyznana ze względu na cierpienie dusz.]

In the second place, why do our adversaries exaggerate the obligation or effect of a vow when, at the same time, they have not a word to say of the nature of the vow itself, that it ought to be in a thing possible, that it ought to be free, and chosen spontaneously and deliberately? Po drugie, dlaczego nasi wrogowie exaggerate obowiązku lub skutkiem na ślub, gdy w tym samym czasie, nie słowa powiedzieć o charakterze ślub się, że powinien być w co możliwe, że go powinny być wolne, a spontanicznie i świadomie wybrał? But it is not unknown to what extent perpetual chastity is in the power of man. Ale nie jest nieznany, w jakim stopniu czystości wieczyste jest w mocy człowieka. And how few are there who have taken the vow spontaneously and deliberately! A jak mało istnieją którzy podjęli spontanicznie i celowo ślub! Young maidens and men, before they are able to judge, are persuaded, and sometimes even compelled, to take the vow. Młoda dziewcząt i mężczyzn, zanim są one w stanie ocenić, jest przekonany, a czasami nawet zmuszony do podjęcia ślub. Wherefore it is not fair to insist so rigorously on the obligation, since it is granted by all that it is against the nature of a vow to take it without spontaneous and deliberate action. Dlatego nie jest sprawiedliwy, tak rygorystycznie, aby nalegały na zobowiązania, gdyż została ona udzielona przez wszystkich, że jest to sprzeczne z natury na ślub do podjęcia jej bez spontaniczne i celowego działania.

Most canonical laws rescind vows made before the age of fifteen; for before that age there does not seem sufficient judgment in a person to decide concerning a perpetual life. Większość unieważnić prawa kanonicznego śluby złożone przed wieku piętnastu, bo przed ukończeniem tego wieku, nie wydaje się wystarczające w wyroku osoba do podjęcia decyzji dotyczącej wieczystą życia. Another Canon, granting more to the weakness of man, adds a few years; for it forbids a vow to be made before the age of eighteen. Innym Canon, przyznawania więcej na słabość człowieka, dodaje kilka lat; do zabrania go również obietnicę, które mają być dokonane przed dniem osiemnastego roku życia. But which of these two Canons shall we follow? Ale który z tych dwóch kanoników mamy? The most part have an excuse for leaving the monasteries, because most of them have taken the vows before they reached these ages. W większości przypadków mieć pretekst do opuszczenia klasztorów, ponieważ większość z nich podjęły śluby, zanim osiągnęły one tych grup wiekowych.

Finally, even though the violation of a vow might be censured, yet it seems not forthwith to follow that the marriages of such persons must be dissolved. Wreszcie, nawet jeśli naruszenie o ślub może być censured, ale nie wydaje się niezwłocznie, że małżeństwa tych osób muszą zostać rozwiązane. For Augustine denies that they ought to be dissolved (XXVII. Quaest. I, Cap. Nuptiarum), and his authority is not lightly to be esteemed, although other men afterwards thought otherwise. Dla Augustyna zaprzecza, że powinny one zostać rozwiązane (XXVII. Quaest. I, cap. Nuptiarum), a jego władza nie jest lekko być szanowane, choć potem innych ludzi myśli inaczej.

But although it appears that God's command concerning marriage delivers very many from their vows, yet our teachers introduce also another argument concerning vows to show that they are void. Ale chociaż wydaje się, że Boga polecenia dotyczące małżeństwa dostarcza bardzo wiele ze swoich ślubów, ale nasi nauczyciele wprowadzają również inny argument dotyczący ślubów, aby pokazać, że są one nieważne. For every service of God, ordained and chosen of men without the commandment of God to merit justification and grace, is wicked, as Christ says Matt. Dla każdej służby Bożej, ordynowany i wybranych ludzi bez przykazanie Boże, aby zasługiwać uzasadnienie i łaski, jest grzesznika, jak Chrystus mówi Matt. 16, 9: In vain do they worship Me with the commandments of men. 16, 9: Na próżno Ale czci mnie z przykazań mężczyzn. And Paul teaches everywhere that righteousness is not to be sought from our own observances and acts of worship, devised by men, but that it comes by faith to those who believe that they are received by God into grace for Christ's sake. Paweł uczy wszędzie, że sprawiedliwość nie będzie szukał z własnej observances i akty kultu, opracowane przez mężczyzn, lecz że chodzi o wiarę tych, którzy wierzą, że są one otrzymane przez Boga do łaski dla Chrystusa.

But it is evident that monks have taught that services of man's making satisfy for sins and merit grace and justification. Ale jest oczywiste, że mnisi mają nauczał, że usługi człowieka spełniają co za grzechy i zasługi łaski i uzasadnienie. What else is this than to detract from the glory of Christ and to obscure and deny the righteousness of faith? Co to jest inny niż ten umniejsza chwały Chrystusa i do niejasnych i pozbawić sprawiedliwości wiary? It follows, therefore, that the vows thus commonly taken have been wicked services, and, consequently, are void. Z powyższego wynika zatem, że śluby w ten sposób wspólnie podjęte zostały grzesznika usług, a co za tym idzie, są nieważne. For a wicked vow, taken against the commandment of God, is not valid; for (as the Canon says) no vow ought to bind men to wickedness. Dla grzesznika ślub, podjęte przeciwko przykazanie Boże, nie jest ważne, bo (jak mówi Canon) nie powinna ślub stała się ona wiążąca dla mężczyzn niegodziwości.

Paul says, Gal. Paweł mówi, Ga. 5, 4: Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the Law, ye are fallen from grace. 5, 4: Chrystus stał się dla was nie wpływ, kto z was jest uzasadnione przez ustawę, wy spadł z łaski. To those, therefore, who want to be justified by their vows Christ is made of no effect, and they fall from grace. Dla tych więc, którzy chcą być uzasadnione przez ich śluby Chrystus jest wykonany z żadnego wpływu, a ich spadek z łaski. For also these who ascribe justification to vows ascribe to their own works that which properly belongs to the glory of Christ. Dla tych którzy ascribe również uzasadnienie do ślubów ascribe do własnych dzieł, które należy właściwie do chwały Chrystusa.

Nor can it be denied, indeed, that the monks have taught that, by their vows and observances, they were justified, and merited forgiveness of sins, yea, they invented still greater absurdities, saying that they could give others a share in their works. Nie można zaprzeczyć, rzeczywiście, że mnisi mają nauczał, że przez swoje śluby i observances, były one uzasadnione i wymaga odpuszczenie grzechów, tak, to oni wymyślili jeszcze większą absurdów, że mogą one wydać inne udział w ich prace . If any one should be inclined to enlarge on these things with evil intent, how many things could he bring together whereof even the monks are now ashamed! Jeśli ktoś powinien być nachylony, aby powiększyć na te rzeczy z zamiarem zła, jak wiele rzeczy, może on zgromadzić co nawet mnisi są teraz wstydzić! Over and above this, they persuaded men that services of man's making were a state of Christian perfection. Mimo tego, że ludzie przekonany, że usługi zostały człowieka podejmowania stan doskonałości chrześcijańskiej. And is not this assigning justification to works? I nie jest w tym przypisując uzasadnienie działa? It is no light offense in the Church to set forth to the people a service devised by men, without the commandment of God, and to teach that such service justifies men. To nie popełnieniu przestępstwa w świetle Kościoła do określonych osób do usług opracowana przez mężczyzn, bez przykazanie Boże, aby nauczać, że takie usługi uzasadnia mężczyzn. For the righteousness of faith, which chiefly ought to be taught in the Church, is obscured when these wonderful angelic forms of worship, with their show of poverty, humility, and celibacy, are east before the eyes of men. Dla usprawiedliwienia z wiary, która przede wszystkim powinna być przedmiotem nauczania w Kościele, jest zakryta, kiedy te wspaniałe angelic form kultu, z ich pokazać ubóstwa, pokory oraz celibatu, są na wschód przed oczami mężczyzn.

Furthermore, the precepts of God and the true service of God are obscured when men hear that only monks are in a state of perfection. Ponadto, w myśl Boga i prawdziwego Boga usługi są widoczne, kiedy ludzie słuchają, że tylko mnisi są w stanie doskonałości. For Christian perfection is to fear God from the heart, and yet to conceive great faith, and to trust that for Christ's sake we have a God who has been reconciled, to ask of God, and assuredly to expect His aid in all things that, according to our calling, are to be done; and meanwhile, to be diligent in outward good works, and to serve our calling. Do doskonałości chrześcijańskiej jest strach Boga z serca, i jeszcze wyobrazić wielką wiarę i zaufanie, że dla Chrystusa mamy Boga którzy zostały pogodzone, aby poprosić Boga, z pewnoscia i oczekiwać Jego pomocy we wszystkim, że zgodnie z naszych rozmów, mają być wykonane, a tymczasem, aby tam być sumienny w dobrej roboty, i służyć naszym rozmów. In these things consist the true perfection and the true service of God. W tych rzeczy składają się na prawdziwą doskonałość i prawdziwe służby Bożej. It does not consist in celibacy, or in begging, or in vile apparel. To nie polega na celibat, czy w żebractwa lub w zlych odzieży. But the people conceive many pernicious opinions from the false commendations of monastic life. Jednak wiele osób wyobrazić szkodliwe opinie od fałszywych commendations życia klasztornego. They hear celibacy praised above measure; therefore they lead their married life with offense to their consciences. Oni słuchają celibat pochwalił powyżej środka, dlatego też prowadzić swoje życie w związku małżeńskim z popełnieniu przestępstwa do ich sumień. They hear that only beggars are perfect; therefore they keep their possessions and do business with offense to their consciences. Słyszą, że tylko beggars są doskonałe, dlatego też zachować ich posiadania i prowadzenia działalności gospodarczej z naruszenia ich sumienia. They hear that it is an evangelical counsel not to seek revenge; therefore some in private life are not afraid to take revenge, for they hear that it is but a counsel, and not a commandment. Słyszą, że jest to rady ewangeliczne nie szukać zemsty, dlatego niektóre w życiu prywatnym nie boi się podejmować zemsty, że słyszą, że jest tylko radą, a nie przykazania. Others judge that the Christian cannot properly hold a civil office or be a magistrate. Inni uznają, że chrześcijanin nie może prawidłowo przeprowadzić obywatelskiego urzędu lub być magistratu.

There are on record examples of men who, forsaking marriage and the administration of the Commonwealth, have hid themselves in monasteries. Istnieją przykłady na rekord mężczyzn którzy, forsaking małżeństwa i zarządzanie Wspólnoty, ukrył się w klasztorach. This they called fleeing from the world, and seeking a kind of life which would be more pleasing to God. To one nazywane uciekających z świat, i poszukuje rodzaju życia, które byłyby bardziej miłe Bogu. Neither did they see that God ought to be served in those commandments which He Himself has given and not in commandments devised by men. Ani oni, że Bóg powinien być doręczony w tych przykazań, które On sam dał, a nie przykazania opracowane przez mężczyzn. A good and perfect kind of life is that which has for it the commandment of God. Dobrym i doskonałym rodzajem życia jest to, co ma dla niego przykazanie Boże. It is necessary to admonish men of these things. Konieczne jest ostrzegasz ludzi z tych rzeczy.

And before these times, Gerson rebukes this error of the monks concerning perfection, and testifies that in his day it was a new saying that the monastic life is a state of perfection. I przed tymi razy, Gersona rebukes ten błąd z mnichów dotyczące doskonałości, i świadczy, że w jego dzień był nową mówiąc, że życie zakonne jest stan doskonałości.

So many wicked opinions are inherent in the vows, namely, that they justify, that they constitute Christian perfection, that they keep the counsels and commandments, that they have works of supererogation. Tak wielu grzeszników opinie są nierozerwalnie związane z śluby, a mianowicie, że uzasadnić, że stanowią one chrześcijańskiej doskonałości, że utrzymanie rad i przykazań, że prace supererogation. All these things, since they are false and empty, make vows null and void. Wszystkie te rzeczy, ponieważ są one fałszywe i puste, Marka śluby nieważne.


Article XXVIII: Of Ecclesiastical Power. Artykuł XXVIII kościelnych Power.

There has been great controversy concerning the Power of Bishops, in which some have awkwardly confounded the power of the Church and the power of the sword. Nie było wielkich kontrowersji dotyczących Power Biskupów, w których niektóre mają awkwardly confounded moc Kościoła i moc miecza. And from this confusion very great wars and tumults have resulted, while the Pontiffs, emboldened by the power of the Keys, not only have instituted new services and burdened consciences with reservation of cases and ruthless excommunications, but have also undertaken to transfer the kingdoms of this world, and to take the Empire from the Emperor. I od tej pomyłki bardzo wielkie wojny i tumults spowodowały, natomiast Papieży, emboldened by moc z kluczy, nie tylko na nowe usługi i obciążać sumień z zastrzeżeniem przypadków i bezwzględny excommunications, ale także zobowiązała się do przeniesienia królestw ten świat, i do podjęcia od cesarza Rzeszy. These wrongs have long since been rebuked in the Church by learned and godly men. Te krzywd od dawna, ponieważ został skarcony w Kościele i przez zdobyte godly mężczyzn. Therefore our teachers, for the comforting of men's consciences, were constrained to show the difference between the power of the Church and the power of the sword, and taught that both of them, because of God's commandment, are to be held in reverence and honor, as the chief blessings of God on earth. Dlatego nasi nauczyciele, dla mężczyzn, pocieszając sumień, były ograniczane, aby pokazać różnicę między mocą Kościoła i moc miecza, i nauczał, że obie z nich, ze względu na przykazanie Boże, które odbędzie się w szacunku i czci , Jako główny błogosławieństwa Bożego na ziemi.

But this is their opinion, that the power of the Keys, or the power of the bishops, according to the Gospel, is a power or commandment of God, to preach the Gospel, to remit and retain sins, and to administer Sacraments. Ale to ich opinię, że moc z kluczy, lub uprawnienie do biskupów, zgodnie z Ewangelii, jest moc lub przykazanie Boże, aby głosić Ewangelię, aby zachować kompetencje i grzechy, i do administrowania sakramentów. For with this commandment Christ sends forth His Apostles, John 20, 21 sqq.: As My Father hath sent Me, even so send I you. Dla tego przykazania Chrystusa wysyła dalej Jego Apostołów, Jan 20, 21 sqq.: Jak Mój Ojciec Mnie posłał, tak Ja was wysłać. Receive ye the Holy Ghost. Odbierz wam Ducha Świętego. Whosesoever sins ye remit, they are remitted unto them; and whosesoever sins ye retain, they are retained. Whosesoever wy kompetencji grzechy, są im przekazane, a wy zachować whosesoever grzechy, są im zatrzymane. Mark 16, 15: Go preach the Gospel to every creature. Marka 16, 15: Przejdź głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

This power is exercised only by teaching or preaching the Gospel and administering the Sacraments, according to their calling either to many or to individuals. Ta moc jest wykonywane tylko przez nauczanie i głoszenie Ewangelii i administrowanie Sakramentów, zgodnie z ich rozmów albo do wielu lub osób. For thereby are granted, not bodily, but eternal things, as eternal righteousness, the Holy Ghost, eternal life. W tym samym są przyznane, nie ciała, lecz rzeczy wieczne, jak wieczne dobro, Duch Święty, życie wieczne. These things cannot come but by the ministry of the Word and the Sacraments, as Paul says, Rom. Te rzeczy nie mogą dojść, ale przez posługę Słowa i Sakramentów, jak mówi Paweł, Rz. 1, 16: The Gospel is the power of God unto salvation to every one that believeth. 1, 16: Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, który wierzy. Therefore, since the power of the Church grants eternal things, and is exercised only by the ministry of the Word, it does not interfere with civil government; no more than the art of singing interferes with civil government. Dlatego, ponieważ moc Kościoła dotacji wieczne rzeczy, i jest wykonywane tylko przez posługę Słowa, nie koliduje z cywilnego rządu; nie więcej niż sztuka śpiewu koliduje z organizacjami rządowymi. For civil government deals with other things than does the Gospel. W sprawach cywilnych rząd zajmuje się innymi niż Ewangelii. The civil rulers defend not minds, but bodies and bodily things against manifest injuries, and restrain men with the sword and bodily punishments in order to preserve civil justice and peace. W sprawach cywilnych nie bronić władców umysłów, ale i organy ciała, co wobec oczywistego urazów, ograniczenia i mężczyzn z miecza i kar cielesnych w celu zachowania obywatelskiego wymiaru sprawiedliwości i pokoju.

Therefore the power of the Church and the civil power must not be confounded. Dlatego moc Kościoła i władzy cywilnej nie może być confounded. The power of the Church has its own commission to teach the Gospel and to administer the Sacraments. Siła Kościoła ma swoje własne prowizje, aby nauczać Ewangelii i administrowanie Sakramentów. Let it not break into the office of another; Let it not transfer the kingdoms of this world; let it not abrogate the laws of civil rulers; let it not abolish lawful obedience; let it not interfere with judgments concerning civil ordinances or contracts; let it not prescribe laws to civil rulers concerning the form of the Commonwealth. Niech jej nie przerwie do innego urzędu, niech go nie przenieść tego królestwa świat, niech go nie uchyla prawa cywilnego władców, niech go nie znoszą wolno posłuszeństwo, niech to nie koliduje z orzeczeń dotyczących nakazów lub umów cywilnych, niech to nie nakazują prawa do władców cywilnego dotyczące formy Wspólnoty. As Christ says, John 18, 33: My kingdom is not of this world; also Luke 12, 14: Who made Me a judge or a divider over you? Jak Chrystus mówi, John 18, 33: Moje królestwo nie jest z tego świat, a także Łukasza 12, 14: "Kto mnie sędzią albo rozjemcą nad wami? Paul also says, Phil. Paweł także mówi, Phil. 3, 20: Our citizenship is in heaven; 2 Cor. 3, 20: Nasze obywatelstwo jest w niebie; 2 Kor. 10, 4: The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the casting down of imaginations. 10, 4: broni naszych działań wojennych nie są cieleśni, ale potężny dzięki Bogu do odlewania przewidzianą w wyobraźni.

After this manner our teachers discriminate between the duties of both these powers, and command that both be honored and acknowledged as gifts and blessings of God. Po ten sposób nasi nauczyciele dyskryminują pomiędzy obowiązki obu tych uprawnień, jak i polecenia, które są honorowane i uznawane za dary i błogosławieństwa Bożego.

If bishops have any power of the sword, that power they have, not as bishops, by the commission of the Gospel, but by human law having received it of kings and emperors for the civil administration of what is theirs. Jeśli biskupi mają moc miecza, że mają one moc, a nie jako biskupów, przez Komisję Ewangelii, lecz przez ludzi po otrzymaniu prawa go królów i cesarzy dla administracji cywilnej, co jest dla nich. This, however, is another office than the ministry of the Gospel. To jest jednak inny niż urząd ministra spraw Ewangelii.

When, therefore, the question is concerning the jurisdiction of bishops, civil authority must be distinguished from ecclesiastical jurisdiction. Kiedy więc, na pytanie dotyczące jurysdykcji biskupów, władze cywilne należy odróżnić od jurysdykcji kościelnej. Again, according to the Gospel or, as they say, by divine right, there belongs to the bishops as bishops, that is, to those to whom has been committed the ministry of the Word and the Sacraments, no jurisdiction except to forgive sins, to judge doctrine, to reject doctrines contrary to the Gospel, and to exclude from the communion of the Church wicked men, whose wickedness is known, and this without human force, simply by the Word. Również, zgodnie z Ewangelią lub, jak to mawiają, przez boskie prawo, nie należy do biskupów, biskupów, to do tych, do których zostały popełnione przez posługę Słowa i Sakramentów, nie jest właściwy do wyjątkiem odpuszczania grzechów, do sędziego doktryny, odrzucenie doktryny sprzeczne z Ewangelią i wyłączać z komunii z Kościołem grzeszników mężczyzn, których nieprawości są znane, i to bez ludzkiej siły, po prostu przez program Word. Herein the congregations of necessity and by divine right must obey them, according to Luke 10, 16: He that heareth you heareth Me. W tym z konieczności zgromadzenia i boskie prawa muszą być zgodne nich, według Łukasza 10, 16: Kto was słucha mnie słucha. But when they teach or ordain anything against the Gospel, then the congregations have a commandment of God prohibiting obedience, Matt. Ale kiedy nauczy lub ordain nic przeciwko Ewangelii, a następnie zgromadzenia mają przykazanie Boże zakazujące posłuszeństwa, Matt. 7, 15: Beware of false prophets; Gal. 7, 15: Strzeżcie się fałszywych proroków, Ga. 1, 8: Though an angel from heaven preach any other gospel, let him be accursed; 2 Cor. 1, 8: Choćby anioł z nieba głosić Ewangelię wszelkie inne, niech będzie przeklęty; 2 Kor. 13, 8: We can do nothing against the truth, but for the truth. 13, 8: "My możemy zrobić nic przeciwko prawdzie, lecz o prawdę. Also: The power which the Lord hath given me to edification, and not to destruction. Ponadto: siły, które Pan dał mi edification, a nie do zniszczenia. So, also, the Canonical Laws command (II. Q. VII. Cap., Sacerdotes, and Cap. Oves). Tak więc, także, Canonical ustawy polecenia (II. Q. VII. Cap., Sacerdotes, Cap. Oves). And Augustine (Contra Petiliani Epistolam): Neither must we submit to Catholic bishops if they chance to err, or hold anything contrary to the Canonical Scriptures of God. I Augustyn (Contra Petiliani Epistolam): Nie musi nam przedstawić katolickich biskupów, jeżeli szansa na błądzić, ani niczego sprzeczne z Canonical Pisma Bożego.

If they have any other power or jurisdiction, in hearing and judging certain cases, as of matrimony or of tithes, etc., they have it by human right, in which matters princes are bound, even against their will, when the ordinaries fail, to dispense justice to their subjects for the maintenance of peace. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne władzy lub jurysdykcji, w rozprawie i oceny niektórych przypadkach, jak małżeństwa lub dziesięciny itp., mają go przez prawo człowieka, który w sprawach książęta są zobowiązane, nawet wbrew ich woli, kiedy nie Ordynariusze, sprawiedliwości, aby zrezygnować z ich tematy do utrzymania pokoju.

Moreover, it is disputed whether bishops or pastors have the right to introduce ceremonies in the Church, and to make laws concerning meats, holy-days and grades, that is, orders of ministers, etc. They that give this right to the bishops refer to this testimony John 16, 12. Ponadto, jest sporne, czy biskupi lub pasterze mają prawo do wprowadzenia uroczystości w Kościele, i aby prawnych dotyczących mięs, świętych dni i gatunków, czyli nakazów ministrów, itp., które dają prawo to odnosi się do biskupów do tego zeznania Jana 16, 12. 13: I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. 13: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz / jeszcze / znieść nie możecie. Howbeit when He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth. Lecz kiedy On, Duch Prawdy, przyszedł, On będzie Cię do całej prawdy. They also refer to the example of the Apostles, who commanded to abstain from blood and from things strangled, Acts 15, 29. Oni również odnieść się do przykładu Apostołów, którzy nakazał powstrzymanie się od krwi i od rzeczy, strangled, Dz 15, 29. They refer to the Sabbath-day as having been changed into the Lord's Day, contrary to the Decalog, as it seems. Odnoszą się one do szabat-dzień za zmiana w Pana dzień, w przeciwieństwie do Decalog, jak się wydaje. Neither is there any example whereof they make more than concerning the changing of the Sabbath-day. Nie ma żadnego przykładu, do czego bardziej niż dotyczące zmiany w szabat-dzień. Great, say they, is the power of the Church, since it has dispensed with one of the Ten Commandments! Wielkie, oni mówią, jest siła Kościoła, ponieważ ma zrezygnować z jednego z dziesięć przykazań!

But concerning this question it is taught on our part (as has been shown above) that bishops have no power to decree anything against the Gospel. Ale pytanie dotyczące tego jest nauczany w naszej części (jak wykazano powyżej), że biskupi nie mają uprawnienia do dekretu nic przeciwko Ewangelii. The Canonical Laws teach the same thing (Dist. IX) . Kanonicznym prawa nauczać to samo (Dist. IX). Now, it is against Scripture to establish or require the observance of any traditions, to the end that by such observance we may make satisfaction for sins, or merit grace and righteousness. Teraz jest przeciw Pismo do ustanowienia lub wymagać przestrzegania wszelkich tradycji, do końca, że przestrzeganie przez takie, które możemy wykonać za grzechy zadowolenia, ani zasług łaski i sprawiedliwości. For the glory of Christ's merit suffers injury when, by such observances, we undertake to merit justification. Do chwały Chrystusa zasługują cierpi szkody, jeżeli takie observances, zobowiązują się do zasług uzasadnienie. But it is manifest that, by such belief, traditions have almost infinitely multiplied in the Church, the doctrine concerning faith and the righteousness of faith being meanwhile suppressed. Ale jest oczywiste, że takie przekonania, tradycje, niemal nieskończenie mnoży w Kościele, dotyczące doktryny wiary i prawości wiary jest międzyczasie stłumiony. For gradually more holy-days were made, fasts appointed, new ceremonies and services in honor of saints instituted, because the authors of such things thought that by these works they were meriting grace. Dla stopniowo bardziej święte dni zostały dokonane, mianowany postów, nowych usług i uroczystości ku czci świętych wszczęte, ponieważ autorzy takich rzeczy, myśli, że przez te prace były zasługująca na łaskę. Thus in times past the Penitential Canons increased, whereof we still see some traces in the satisfactions. Tak więc w przeszłości razy Penitential Kanonów wzrosły, co nam jeszcze zobaczyć ślady w satisfactions.

Again, the authors of traditions do contrary to the command of God when they find matters of sin in foods, in days, and like things, and burden the Church with bondage of the law, as if there ought to be among Christians, in order to merit justification a service like the Levitical, the arrangement of which God had committed to the Apostles and bishops. Również autorzy tradycji nie jest sprzeczne z polecenia Boga, gdy znajdą sprawach grzechu w żywności, w dzień, jak i rzeczy, i ciężar Kościoła z niewoli w prawo, jak gdyby nie powinny być wśród chrześcijan, w celu do zasług uzasadnienie usługi jak lewici, układ, który Bóg zobowiązał się do Apostołów i biskupów. For thus some of them write; and the Pontiffs in some measure seem to be misled by the example of the law of Moses. W ten sposób niektóre z nich pisać; i Papieży w niektórych środków wydaje się być wprowadzani w błąd przez np. w Prawie Mojżeszowym. Hence are such burdens, as that they make it mortal sin, even without offense to others, to do manual labor on holy-days, a mortal sin to omit the Canonical Hours, that certain foods defile the conscience that fastings are works which appease God that sin in a reserved case cannot be forgiven but by the authority of him who reserved it; whereas the Canons themselves speak only of the reserving of the ecclesiastical penalty, and not of the reserving of the guilt. Stąd są takie obciążenia, jako że one sprawiają, że grzechem śmiertelnym, nawet bez obrazy dla innych, do pracy ręcznej na święte dni, grzechu śmiertelnego do pominąć Liturgia godzin, że niektóre środki spożywcze czyni sumienie, że postach są dzieła, które Bóg appease grzech, że w przypadku zarezerwowane nie mogą być odpuszczone, ale przez organ którzy go zastrzeżone; mając na uwadze, że Kanonów się mówić jedynie o zarezerwowanie w kary kościelne, a nie o zarezerwowanie w winie.

Whence have the bishops the right to lay these traditions upon the Church for the ensnaring of consciences, when Peter, Acts 15, 10, forbids to put a yoke upon the neck of the disciples, and Paul says, 2 Cor. Whence biskupi mają prawo do tych tradycji świeckich na Kościół dla ensnaring sumień, gdy Peter, Dz 15, 10, zabrania się pod jarzmo na szyję z uczniami, a Paweł mówi, 2 Kor. 13, 10, that the power given him was to edification not to destruction? 13, 10, że prawo mu było edification nie do zniszczenia? Why, therefore, do they increase sins by these traditions? Dlaczego zatem, nie wpływają one na zwiększenie grzechów przez te tradycje?

But there are clear testimonies which prohibit the making of such traditions, as though they merited grace or were necessary to salvation. Ale istnieją wyraźne świadectwa, które zabraniają tworzenia takich tradycji, jak gdyby one uzasadnione łaski lub były konieczne do zbawienia. Paul says, Col. 2, 16-23: Let no man judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy-day, or of the new moon, or of the Sabbath-days. Paweł mówi, kol. 2, 16-23: Niech nikt nie jest sędzią w mięsie, lub napoje, lub w odniesieniu do świętych dni, lub nowiu, czy szabatu dni. If ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances (touch not; taste not; handle not, which all are to perish with the using) after the commandments and doctrines of men! Jeśli macie być z martwych Chrystusa od podstaw na świat, dlaczego, jak gdyby w świat żywych, są przedmiotem rozporządzeń wy (nie dotykać, nie smak; nie obsługiwać, które wszystkie są do psucia się z wykorzystaniem) po przykazań i doktryny mężczyzn! which things have indeed a show of wisdom. rzeczy, które mają rzeczywiście pokazują mądrości. Also in Titus 1, 14 he openly forbids traditions: Not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Również w Tytusa 1, 14, jawnie zabrania tradycji: nie rezygnując Strzeż się żydowskie bajki i przykazań ludzi, że odwrócili się od prawdy.

And Christ, Matt. A Chrystus, Matt. 15, 14. 15, 14. 13, says of those who require traditions: Let them alone; they be blind leaders of the blind; and He rejects such services: Every plant which My heavenly Father hath not planted shall be plucked up. 13, mówi o tych, którzy wymagają tradycji: Niech sam je w ciemno liderów w ciemno, a kto odrzuca takie usługi: Każda roślina, które Mój Ojciec niebieski nie jest obsadzone piór.

If bishops have the right to burden churches with infinite traditions, and to ensnare consciences, why does Scripture so often prohibit to make, and to listen to, traditions? Jeśli biskupi mają prawo do obciążenia kościoły z nieskończoną tradycji i ensnare sumienia, dlaczego Pismo tak często, aby zakazać, i słuchać, tradycji? Why does it call them "doctrines of devils"? Dlaczego nie połączyć ich "doktryn szatanów"? 1 Tim. 1 Tm. 4, 1. 4, 1. Did the Holy Ghost in vain forewarn of these things? Czy Duch Święty na próżno uprzedzania z tych rzeczy?

Since, therefore, ordinances instituted as things necessary, or with an opinion of meriting grace, are contrary to the Gospel, it follows that it is not lawful for any bishop to institute or exact such services. Ponieważ w związku z tym, jak nakazy na rzeczy niezbędne, lub też z opinią zasługująca na łaskę, są sprzeczne z Ewangelią, wynika, że nie jest to zgodne z prawem dla każdego biskupa do instytutu lub dokładny takich usług. For it is necessary that the doctrine of Christian liberty be preserved in the churches, namely, that the bondage of the Law is not necessary to justification, as it is written in the Epistle to the Galatians, 5, 1: Be not entangled again with the yoke of bondage. W przypadku konieczne jest, że doktryny chrześcijańskiej wolności być zachowane w kościołach, a mianowicie, że w niewoli z ustawy nie jest niezbędne do uzasadnienia, jak to jest napisane w List do Galatów, 5, 1: Nie zaplątany ponownie jarzmo niewoli. It is necessary that the chief article of the Gospel be preserved, to wit, that we obtain grace freely by faith in Christ, and not for certain observances or acts of worship devised by men. Konieczne jest, że główny artykułu z Ewangelii zostać zachowany, dowcip, że swobodnie uzyskania łaski przez wiarę w Chrystusa, a nie dla niektórych observances lub akty kultu opracowane przez mężczyzn.

What, then, are we to think of the Sunday and like rites in the house of God? Co, a następnie, jesteśmy myśleć w niedziele i obrzędy, takie jak w domu Bożym? To this we answer that it is lawful for bishops or pastors to make ordinances that things be done orderly in the Church, not that thereby we should merit grace or make satisfaction for sins, or that consciences be bound to judge them necessary services, and to think that it is a sin to break them without offense to others. Do tego mamy odpowiedź, że jest to zgodne z prawem dla biskupów i duszpasterzy, aby nakazy, że należy zrobić porządek rzeczy w Kościele, tym samym, że nie powinniśmy zasługują na łaskę lub dokonać zadowolenia za grzechy, ani sumienia, że sędzia jest zobowiązany do nich niezbędne usługi, oraz Uważam, że jest to grzech, aby złamać ich bez obrazy dla innych. So Paul ordains, 1 Cor. Więc Paul ordains, 1 Kor. 11, 5, that women should cover their heads in the congregation, 1 Cor. 11, 5, że kobiety powinny obejmować ich głowami w społeczności, 1 Kor. 14, 30, that interpreters be heard in order in the church, etc. 14, 30, tłumaczy, że w celu bycia wysłuchanym w kościele, itp.

It is proper that the churches should keep such ordinances for the sake of love and tranquillity, so far that one do not offend another, that all things be done in the churches in order, and without confusion, 1 Cor. Jest to prawidłowe, że kościoły powinny prowadzić takie nakazy ze względu na miłość i spokój, tak dalece, że jeden nie obrazić innego, że wszystko jest zrobione w kościołach w porządku, i bez pomyłek, 1 Kor. 14, 40; comp. 14, 40, comp. Phil. 2, 14; but so that consciences be not burdened to think that they are necessary to salvation, or to judge that they sin when they break them without offense to others; as no one will say that a woman sins who goes out in public with her head uncovered provided only that no offense be given. 2, 14, ale tak, aby nie obciążać sumień jest myśleć, że są one konieczne do zbawienia, albo do sędziego, że grzech, kiedy je bez przerwy obrazy dla innych, jak nikt nie powie, że kobieta idzie grzechy którzy w publicznej odkrytą głową, pod warunkiem, że nie tylko popełnieniu przestępstwa należy zwrócić.

Of this kind is the observance of the Lord's Day, Easter, Pentecost, and like holy-days and rites. Tego rodzaju jest przestrzeganie Lord's Day, Wielkanocy, Zesłania Ducha Świętego, i jak święte dni i obrzędy. For those who judge that by the authority of the Church the observance of the Lord's Day instead of the Sabbath-day was ordained as a thing necessary, do greatly err. Dla tych, którzy uznają, że przez władze Kościoła przestrzegania Lord's Day zamiast-dzień szabatu był ordynowany jako niezbędne rzeczy, nie bardzo err. Scripture has abrogated the Sabbath-day; for it teaches that, since the Gospel has been revealed, all the ceremonies of Moses can be omitted. Pismo ma uchylona w szabat-dzień bo ona uczy, że od Ewangelii zostało objawione, wszystkie uroczystości Mojżesza mogą zostać pominięte. And yet, because it was necessary to appoint a certain day, that the people might know when they ought to come together, it appears that the Church designated the Lord's Day for this purpose; and this day seems to have been chosen all the more for this additional reason, that men might have an example of Christian liberty, and might know that the keeping neither of the Sabbath nor of any other day is necessary. A jednak, ponieważ konieczne było wyznaczyć pewien dzień, że ludzie mogą wiedzieć, kiedy powinno się razem wydaje się, że Kościół wyznaczone na dzień Pana w tym celu, a dziś wydaje się, że wybrano wszystkie więcej ten dodatkowy powód, że mężczyźni mogą mieć przykład chrześcijańskiej wolności, i może wiedzieć, że prowadzenie ani szabatu ani jakiekolwiek inne dni jest konieczne.

There are monstrous disputations concerning the changing of the law, the ceremonies of the new law, the changing of the Sabbath-day, which all have sprung from the false belief that there must needs be in the Church a service like to the Levitical, and that Christ had given commission to the Apostles and bishops to devise new ceremonies as necessary to salvation. Nie są potworne sporów dotyczących zmieniających się przepisów prawa, uroczystości z nowego prawa, zmiany w szabat-dzień, które mają tłumionej od fałszywego przekonania, że nie musi musi być w Kościele usługi jak lewici, i że Chrystus dał Komisji do Apostołów i biskupów do opracowania nowych uroczystości jako konieczne do zbawienia. These errors crept into the Church when the righteousness of faith was not taught clearly enough. Te błędy crept do Kościoła, kiedy sprawiedliwość wiary nie był wystarczająco wyraźnie nauczał. Some dispute that the keeping of the Lord's Day is not indeed of divine right, but in a manner so. Niektóre spory, że prowadzenie Lord's Day nie jest w rzeczywistości Bożej, ale w sposób tak. They prescribe concerning holy-days, how far it is lawful to work. One dotyczące świętych dni, jak daleko jest to zgodne z prawem do pracy. What else are such disputations than snares of consciences? Co jeszcze jest takich sporów niż sideł sumień? For although they endeavor to modify the traditions, yet the mitigation can never be perceived as long as the opinion remains that they are necessary, which must needs remain where the righteousness of faith and Christian liberty are not known. Dla choć dążenia do zmiany tradycji, ale łagodzenie może być postrzegana nie tak długo, jak długo pozostaje opinię, że są one konieczne, które muszą pozostać w miarę potrzeb na sprawiedliwość wiary chrześcijańskiej wolności i nie są znane.

The Apostles commanded Acts 15, 20 to abstain from blood. Apostołowie polecił Dz 15, 20 do powstrzymania się od krwi. Who does now observe it? Kto jest obecnie obserwować? And yet they that do it not sin not; for not even the Apostles themselves wanted to burden consciences with such bondage; but they forbade it for a time, to avoid offense. A ci, którzy jeszcze tego nie czynił, nie grzech, bo nawet nie chciało się Apostołów do takich obciążeń sumienia z niewoli, ale zakazała go na pewien czas, aby zapobiec popełnieniu przestępstwa. For in this decree we must perpetually consider what the aim of the Gospel is. W niniejszym dekret musimy rozważyć, jakie stale celem jest głoszenie Ewangelii.

Scarcely any Canons are kept with exactness, and from day to day many go out of use even among those who are the most zealous advocates of traditions. Scarcely wszelkie Kanonów trzymane są z dokładnością, i z dnia na dzień wiele wyjść z użycia, nawet wśród tych, którzy są najbardziej gorliwi zwolennicy tradycji. Neither can due regard be paid to consciences unless this mitigation be observed, that we know that the Canons are kept without holding them to be necessary, and that no harm is done consciences, even though traditions go out of use. Nie może być wypłacona z powodu odniesieniu do sumień, chyba że w tym łagodzenie być przestrzegane, że wiemy, że Kanonów gospodarstwie trzymane są bez nich jest to konieczne, i że nie zaszkodzi to zrobić sumienia, chociaż tradycje wychodzić użytkowania.

But the bishops might easily retain the lawful obedience of the people if they would not insist upon the observance of such traditions as cannot be kept with a good conscience. Jednak biskupi mogą łatwo utrzymać wolno posłuszeństwo ludu, jeżeli nie będzie nalegać na przestrzeganie takich tradycji, jak nie mogą być przechowywane w dobrych sumienie. Now they command celibacy; they admit none unless they swear that they will not teach the pure doctrine of the Gospel. Teraz polecenie celibat, ale nikt nie wprowadzi, chyba że przysięgam, że nie będą oni uczyć czystej nauki Ewangelii. The churches do not ask that the bishops should restore concord at the expense of their honor; which, nevertheless, it would be proper for good pastors to do. W kościołach nie zapyta, że biskupi powinni przywrócić zgody na koszt ich cześć, która jednak, że byłoby właściwe dla dobrych pasterzy do zrobienia. They ask only that they would release unjust burdens which are new and have been received contrary to the custom of the Church Catholic. Oni mówia tylko że uwolnienie niesprawiedliwe obciążenia, które są nowe i zostały otrzymane sprzeczne ze zwyczajem Kościoła katolickiego. It may be that in the beginning there were plausible reasons for some of these ordinances; and yet they are not adapted to later times. Może się okazać, że na początku nie były wiarygodne powody, dla niektórych z tych rozporządzeń, a jeszcze nie są one dostosowane do nowszej razy. It is also evident that some were adopted through erroneous conceptions. Jest także oczywiste, że niektóre zostały przyjęte przez błędne koncepcje. Therefore it would be befitting the clemency of the Pontiffs to mitigate them now, because such a modification does not shake the unity of the Church. Dlatego byłoby befitting w łaski z Papieży w celu złagodzenia ich teraz, ponieważ taka zmiana nie wstrząsać jedności Kościoła. For many human traditions have been changed in process of time, as the Canons themselves show. Dla wielu ludzi tradycje zostały zmienione w czasie procesu, jak Kanonów się pokazać. But if it be impossible to obtain a mitigation of such observances as cannot be kept without sin, we are bound to follow the apostolic rule, Acts 5, 29, which commands us to obey God rather than men. Ale jeśli jest niemożliwe do uzyskania łagodzenie observances jako takie nie mogą być przechowywane bez grzechu, jesteśmy zobowiązani do zastosowania się do zasady apostolskiego, Dz 5, 29, poleceń, które do nas słuchać Boga niż ludzi.

Peter, 1 Pet. Piotra, 1 Pet. 5, 3, forbids bishops to be lords, and to rule over the churches. 5, 3, zabrania się panów biskupów, a do orzekania w kościołach. It is not our design now to wrest the government from the bishops, but this one thing is asked, namely, that they allow the Gospel to be purely taught, and that they relax some few observances which cannot be kept without sin. To nie jest teraz do naszego projektu wrest rząd od biskupów, ale jedno jest pytanie, a mianowicie, że pozwalają one na Ewangelii, które mają być czysto nauczał, że niektóre odpocząć kilka observances, które nie mogą być przechowywane bez grzechu. But if they make no concession, it is for them to see how they shall give account to God for furnishing, by their obstinacy, a cause for schism. Ale jeżeli się nie koncesji, jest dla nich, aby zobaczyć w jaki sposób dokonuje uwagę na dostarczenie do Boga, by ich obstinacy, przyczyną schizmy.


Conclusion. Wnioski.

These are the chief articles which seem to be in controversy. Są one głównym artykuły, które wydają się być w kontrowersji. For although we might have spoken of more abuses, yet, to avoid undue length, we have set forth the chief points, from which the rest may be readily judged. Dla nas, choć może mieć więcej mówi o nadużyciach, jednak, aby uniknąć zbędnej długości, mamy określone głównego punktów, z których reszta może być łatwo sądzeni. There have been great complaints concerning indulgences, pilgrimages, and the abuse of excommunications. Nie były wielkie skarg dotyczących indulgences, pielgrzymki i nadużywanie excommunications. The parishes have been vexed in many ways by the dealers in indulgences. Parafiach zostały usuń niniejszy komunikat na wiele sposobów przez dealerów w indulgences. There were endless contentions between the pastors and the monks concerning the parochial right, confessions, burials, sermons on extraordinary occasions, and innumerable other things. Nie były niekończące contentions między pasterzami i mnichów dotyczące parochial prawo, spowiadał, pochówków, kazania na nadzwyczajne okazje, i niezliczone inne rzeczy. Issues of this sort we have passed over so that the chief points in this matter, having been briefly set forth, might be the more readily understood. Problemy tego typu, które przeszły nad tak, że szef punktów w tej kwestii, które zostały określone na krótko, może być bardziej zrozumiałe. Nor has anything been here said or adduced to the reproach of any one. Nie ma tutaj nic zostały lub argumenty, powiedział do jednego z zarzutów. Only those things have been recounted whereof we thought that it was necessary to speak, in order that it might be understood that in doctrine and ceremonies nothing has been received on our part against Scripture or the Church Catholic. Tylko te rzeczy zostały recounted co nas myśli, że konieczne było mówić, tak że mogą być zrozumiałe, że w doktrynie i uroczystości nic nie zostało odebrane w naszej części Pisma przed lub Kościoła katolickiego. For it is manifest that we have taken most diligent care that no new and ungodly doctrine should creep into our churches. Dla niego jest oczywiste, że musimy podjąć najbardziej pilnych opieki, że żadne nowe doktryny i bezbożnych powinny pełzanie do naszych kościołów.

The above articles we desire to present in accordance with the edict of Your Imperial Majesty, in order to exhibit our Confession and let men see a summary of the doctrine of our teachers. Powyższe artykuły Pragniemy przedstawić zgodnie z Edykt Twój Imperial Majesty, w celu pokazania naszych Spowiedź i niech ludzie patrz streszczenie nauki naszych nauczycieli. If there is anything that any one might desire in this Confession, we are ready, God willing, to present ampler information according to the Scriptures. Jeśli istnieje coś, że ktoś może w tym pragnienie spowiedzi, jesteśmy gotowi, Bóg chętnych, do przedstawienia informacji ampler zgodnie z Pismem.

Your Imperial Majesty's faithful subjects: Twój Imperial Majesty's wiernych tematy:

John, Duke of Saxony, Elector. Jan, książę Saksonii, elektora.
George, Margrave of Brandenburg. Jerzego, margrabia Brandenburgii.
Ernest, Duke of Lueneberg. Ernest, książę Lueneberg.
Philip, Landgrave of Hesse. Filip, Landgrave Hesse.
John Frederick, Duke of Saxony. John Frederick, książę Saksonii.
Francis, Duke of Lueneburg. Franciszka, książę Lueneburg.
Wolfgang, Prince of Anhalt. Wolfgang, Prince of Anhalt.
Senate and Magistracy of Nuremburg. Senat i Sądownictwa z Norymberga.
Senate of Reutlingen. Senat Reutlingen.


Translated by F. Bente andW. Przetłumaczone przez F. Bente andW. HT Dau HT Dau

Published in: Triglot Concordia: The Symbolical Books of the Ev. Opublikowany w: Triglot Concordia: Symbolical Książki z Ev. Lutheran Church (St. Louis: Concordia Publishing House, 1921), pp. Lutheran Church (St. Louis: Concordia Publishing House, 1921), pp. 37-95.


Also, see: Także, zobaczyć:
Nicene Creed Credo Nicejsko
Apostles' Creed Apostolski symbol wiary
Athanasian Creed Athanasian Creed
Luther's Small Catechism Luther's Mały Katechizm
Lutheranism Luteranizm

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest