Augustinians Sie Augustynianie

General Information Informacje ogólne

Augustinians are members of various Roman Catholic religious communities of men and women who follow the Rule of St. Augustine, a code of rules for the monastic life originally drawn up by St. Augustine of Hippo (354-430). Sie Augustynianie są członkami różnych wspólnot religijnych Rzymsko-Katolickiego mężczyzn i kobiet, którzy się do Rule of St Augustine, kodeks zasad dotyczących życia klasztornego pierwotnie sporządzony przez Święty Augustyn z Hippony (354-430). The two main groups of Augustinians are the Augustinian (Austin) Canons--or Canons Regular of Saint Augustine--dating from the 11th century, and the Augustinian Hermits or Friars, established by Pope Alexander IV in 1256. W dwóch głównych grup sie Augustynianie są augustianów (Austin) Kanonów - lub kanoników regularnych świętego Augustyna - pochodzący z 11 wieku, i augustianów pustelników lub Braci, ustanowiony przez papieża Aleksandra IV w 1256 roku. The traditional garb of Augustinians is a black tunic, a short cape, and a cowl. Tradycyjna sie Augustynianie z Garb jest czarne tuniki, krótka peleryna, a cowl. Famous Augustinians include Martin Luther, in his early career, and the geneticist Gregor Mendel. Znani sie Augustynianie zawierać Martin Luther, w jego początku kariery, i genetyk Gregor Mendel.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Bibliography Bibliografia
Lawless, George, Augustine of Hippo and His Monastic Rule (1987). Lawless, George, Augustyn z Hippony i Jego Klasztorny Zasada (1987).


Hermits of St. Augustine Pustelników z St Augustine

Catholic Information Informacje Katolicki

(Generally called Augustinians and not to be confounded with the Augustinian Canons). (Zwanych ogólnie sie Augustynianie i nie może być confounded z augustiańskiego kolegium kanoników).

A religious order which in the thirteenth century combined several monastic societies into one, under this name. A zakonu, który w połączeniu z trzynastego wieku w wielu społeczeństwach zakonnej, w ramach tej nazwie. The order has done much to extend the influence of the Church, to propagate the Faith, and to advance learning. W celu uczynił wiele, aby rozszerzyć wpływy Kościoła, propagowanie wiary, nauki i postępu.

FOUNDATION FUNDACJA

As is well known, St. Augustine of Hippo, first with some friends and afterwards, as bishop, with his clergy, led a monastic community life. Jak dobrze wiadomo, Święty Augustyn z Hippony, pierwsze z przyjaciółmi i potem, jako biskupa, z jego duchownych, kierował wspólnotą życia zakonnego. Vows were not obligatory, but the possession of private property was prohibited. Śluby nie były obowiązkowe, ale posiadania własności prywatnej była zabroniona. Their manner of life led others to imitate them. Ich sposób życia, inni doprowadziły do ich naśladowania. Instructions for their guidance were found in several writings of St. Augustine, especially in "De opere monachorum" (PL, XL, 527), mentioned in the ancient codices regularum of the eighth or ninth century as "The Rule of St. Augustine". Instrukcje dla ich wytyczne zostały znalezione w wielu pismach św Augustyna, zwłaszcza w "De Opere monachorum" (PL, XL, 527), o których mowa w starożytnej codices regularum w ósmym lub dziewiątym wieku jako "Rule of St Augustine" . Epistola ccxi, otherwise cix (PL, XXXIII, 958), contains the early "Augustinian Rule for Nuns"; epistolae ccclv and ccclvi (PL, XXXIX, 1570) "De moribus clericorum". List ccxi, inaczej CIX (PL, XXXIII, 958), zawiera na początku "Augustiański w art zakonnice"; epistolae ccclv i ccclvi (PL, XXXIX, 1570) "De moribus clericorum". The instructions herein contained formed the basis of the rule which, in accordance with the decree of the Lateran Synod, in 1059, was adopted by canons desiring to practise a common apostolic life (Holstenius, "Codex regularum", II, Rome, 1661, 120). Instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie stanowiły podstawę do zasady, które zgodnie z dekretem z Synodu Lateranie, w 1059, został przyjęty przez kanony chcąc ćwiczyć wspólnego życia apostolskiego (Holstenius, "Codex regularum", II, Rzym, 1661, 120). Thence the title "Canons Regular of St. Augustine". Stamtąd tytuł "kanoników regularnych św Augustyna". Later, many monastic societies and brotherhoods, especially in Italy, adopted the Augustinian Rule, either voluntarily or by command of the pope, without, however, giving up certain peculiarities of life and dress introduced by the founder, or handed down by custom. Później, w wielu społeczeństwach i zakonne bractwa, zwłaszcza Włochy, przyjęte w art augustianów, albo dobrowolnie lub z polecenia papieża, jednak bez rezygnację z pewnych osobliwości życia i ubierania wprowadzone przez założyciela, lub wydany przez niestandardowy. These differences led to their being confounded with other orders (eg, the Friars Minor) and gave rise to quarrels. Różnice te doprowadziły do ich confounded z innych zleceń (np. Braci Mniejszych) i dał powód do kłótni. To remedy these evils and to ensure harmony and unity amongst the various religious congregations, Pope Alexander IV sought to unite them into one order. Aby rozwiązać te nieszczęścia i do zapewnienia jedności i harmonii między różnymi kongregacje religijne, Papież Aleksander IV starał się zjednoczyć je w jednym celu. For this purpose he commanded that two delegates be sent to Rome from each of the hermit monasteries, to discuss, under the presidency of Cardinal Richard of Santi Angeli, the question of union. W tym celu rozkazał, że dwóch delegatów Rzym być wysłane do każdego z klasztorów pustelnika, do dyskusji, pod przewodnictwem kard Richard Santi Angeli, kwestia unii. The first meeting of the delegates took place on the first of March, 1256, and resulted in a union. Pierwsze spotkanie delegatów odbyło się w dniu pierwszego marca, 1256 i doprowadziły do unii. Lanfranc Septala of Milan, Prior of the Bonites, was appointed the first prior-general of the new order. Lanfranc Septala w Mediolan, zanim z Bonites, został mianowany pierwszym uprzedniej generalny nowego porządku. A uniform black habit was adopted, and the staves formerly carried by the Bonites to distinguish them from Friars Minor were dispensed with. Jednolity czarny habit został przyjęty, i drążki wcześniej przeprowadzonych przez Bonites na odróżnienie ich od Braci Mniejszych było zrezygnować. The Bull "Licet ecclesiae catholicae", issued on 4 May, 1256 (Bullarium Taurinense, 3rd ed., 635 sq.), ratified these proceedings and may be regaraded as the foundation-charter of the "Ordo Eremitarum S. Augustini"; and furthermore, the pope commanded that all hermit monasteries which had sent no delegates, should conform to the newly drawn up Constitutions. The Bull "Licet ecclesiae catholicae", wydany w dniu 4 maja 1256 (Bullarium Taurinense, 3rd Ed., 635 sq), ratyfikowały te postępowania i mogą być regaraded jako fundament-karta "Rząd Eremitarum S. Augustini"; ponadto, papież polecił, aby wszystkie klasztory pustelnika, który nie wysłał delegatów, powinny być zgodne z nowo sporządzony Konstytucji.

EXTENSION OF THE ORDER PRZEDŁUŻENIA ZAMÓWIENIE

The Bull "Licet ecclesiae catholicae" mentions the hermit convents which had been invited to take part in the proceedings at Rome, in 1256, which led to the union. The Bull "Licet ecclesiae catholicae" wspomina Pustelnika konwentów, które zostały zaproszone do wzięcia udziału w postępowaniu na Rzym w 1256 roku, które doprowadziły do unii. "Quaedam [domus] S. Guillelmi, quaedam S. Augustini ordinum, nonnullae autem fratris Joannis Boni, aliquae vero de Fabali, aliae vero de Britinis." "Quaedam [dom] S. Guillelmi, quaedam S. Augustini ordinum, nonnullae autem fratris Joannis Boni, jednakże aliquae de Fabali, jednakże de Britinis chem." - According to this statement, the original branches of the hermits were: (1) The Williamites, founded by St. William of Maleval shortly before his death in 1157. -- Zgodnie z tym oświadczeniem, oryginalne oddziałów z pustelników były: (1) Williamites, założony przez św Wilhelm Maleval na krótko przed swą śmiercią w 1157. From this congregation sprang two others, the principal houses being at Stabulum Rodis, in the valley of Maleval, and at Fabali on Monte Fabali. Od tego zgromadzenia sprang dwóch innych, głównych domy są w Stabulum Rodis, w dolinie Maleval, a na Fabali na Monte Fabali. The mode of life, originally very severe, was mitigated by Pope Gregory IX, under whom the majority of the Williamite monasteries adopted the Rule of St. Benedict. Tryb życia, początkowo bardzo ciężkim, został złagodzony przez papieża Grzegorza IX, na mocy którego większość z klasztorów Williamite przyjął Reguła św. When these were required by the Bull "Licet ecclesiae catholicae" to join the new order, they raised objections and obtained a prohibition to exchange the Benedictine Rule for the milder one of the Augustinians. Gdy te były wymagane przez byka "Licet ecclesiae catholicae", aby przyłączyć się do nowego porządku, zgłosiły zastrzeżenia i uzyskał zakaz wymiany Benedyktynów Artykuł na jednym z łagodniejszego sie Augustynianie. (See Guil. De Waha, "Explanatio vitae S. Guillelmi Magni" etc., 1693; "Acta Sanct. Boll.", Feb., II, 450 sqq.; "Kirchenlex.", 2nd ed., XII, 1609 sqq.) (2) Several unspecified houses of the Order of St. Augustine, established chiefly in Italy, and forming separate congregations. (Patrz Guil. De Waha "Explanatio Życiorys S. Guillelmi Magni" itp., 1693; "Acta Sanct. Boll.", Luty, II, 450 sqq. "Kirchenlex.", 2nd ed., XII 1609 sqq .) (2) Kilka nieokreślony domów Zakonu Świętego Augustyna, z siedzibą głównie w Włochy, stanowiących odrębne zgromadzenia. To these belong the Hermits of the Holy Trinity in Tuscany, who had already been united into an Augustinian congregation by Pope Innocent IV, in 1243, with Cardinal Richard for a protector, and with indulgences granted to those who visited their churches (in 1244). Aby te należą do pustelników o Trójcy Świętej w Toskanii, którzy mieli już zjednoczona w augustianów zgromadzenia przez papieża Innocentego IV w 1243, kardynał Richard dla opiekuna, z indulgences odniesieniu do tych którzy odwiedzili ich kościoły (w 1244) . (3) The Bonites, so called from their founder, Blessed John Buoni, a member of the Buonuomini family, born about 1168 in Mantua. (3) W Bonites, tzw z ich założycielem, Błogosławiony Jan Buoni, członkiem Komitetu Buonuomini rodziny, urodzony ok. 1168 w Mantui. He lived a hermit's life at Cesena, and died in his native city in 1249 (Lodi, "Vita e miracoli del b. Giov. Buoni", Mantua, 1591; "Acta SS. Boll.", Oct., IX, 693 sq.). Mieszkał pustelnika życia w Cesena, a zmarł w rodzinnym mieście w 1249 (Lodi, "Vita e miracoli del b. Giov. Buoni", Mantua, 1591; "Acta SS. Boll.", Październik, IX, 693 m² .). In the year 1256 the Bonites possessed eleven monasteries and gave the first general to the Augustinian Order (see above). W roku 1256 w Bonites posiadał jedenaście klasztorów i dał pierwsze walne do augustianów Order (patrz wyżej). (4) The Brittinians (Brictinians), so called from their oldest foundation, that of St. Blasius de Brittinis, near Fano, in the district of Ancona. (4) W Brittinians (Brictinians), tzw z najstarszych fundacji, że św Blasius de Brittinis, w pobliżu Fano, w dzielnicy Ancona. Many congregations, such as the Brothers of Penance of Christ (Saccati, or "Sack-bearers"), the foundations of Durandus of Huesca (Osca), and those of the "Catholic Poor", united with the Bonites. Wiele kongregacji, takich jak bracia Pokuty Chrystusa (Saccati, lub "Sack-nosicieli"), fundamentów Durandus z Huesca (Osca), i tych "katolickich Poor", zjednoczeni z Bonites.

The Hermits of St. Augustine spread rapidly, partly because they did not radiate from a single parent monastery, and partly because, after violent conflicts in the previously existing congregations, the active life was finally adopted by the greater number of communities, following the example of the Friars Minor and the Dominicans. W pustelników św Augustyna się szybko, częściowo dlatego, że nie promieniować z jednym z rodziców klasztor, a częściowo z powodu, po gwałtownych konfliktów w poprzednio istniejące kongregacje, aktywnego życia został ostatecznie przyjęty przez większą liczbę gmin, idąc za przykładem z Braci Mniejszych i Dominikanie. To the Brittinians alone, in 1260, was granted permission to continue following the contemplative life. Do Brittinians samodzielnie, w 1260 roku, zostało udzielone zezwolenie na kontynuowanie po życia kontemplacyjnego. A few years after the reorganization of the Augustinian Order, Hermit monasteries sprang up in Germany, France, and Spain. Kilka lat po reorganizacji augustianów Zakonu, klasztory Pustelnika sprang w Niemcy, Francja i Hiszpania. Germany soon possessed forty, many of them large and important, such as those at Mainz, Würzburg, Worms, Nuremberg, Speyer, Strasburg, Ratisbon, all built between 1260 and 1270. Niemcy szybko posiadanych czterdzieści, wielu z nich duże i ważne, takie jak w Moguncji, Würzburgu, Worms, Norymberga, Speyer, Strasburg, Ratisbon wszystkie wybudowany w latach 1260 i 1270. As early as the year 1299, the German province was divided into four sub-provinces: the Rhenish-Swabian, the Cologne, the Bavarian, and the Saxon. Już w roku 1299, Niemiecki prowincji została podzielona na cztery podgrupy prowincje: Rhenish-Swabian, Kolonia, w Bawarii, oraz Saxon. At the period of its greates prosperity the order possessed 42 provinces and 2 vicariates numbering 2000 monasteries and about 30,000 members. Na okres jego greates dobrobytu kolejności posiadał 42 prowincji i 2 dekanatów numeracji 2000 klasztorów i około 30000 użytkowników. (Cf. Aug. Lubin, "Orbis Augustinianus sive conventuum O. Erem. SA chorographica et topographica descriptio", Paris, 1659, 1671, 1672.) (Zob. sierpnia Lubin, "Orbis Augustinianus najdroższą conventuum O. Erem. Chorographica SA topographica et Descriptio", Paryż, 1659, 1671, 1672).

PRESENT CONDITION OF THE ORDER Obecnym stanie z rzędu

Since the sixteenth century the order, owing to many causes, particularly to the Reformation, lost numbers of monasteries. Od XVI wieku na zamówienie, z powodu wielu przyczyn, w szczególności do Reformacji, stracił liczby klasztorów. During the French Revolution the greater part of the 157 monasteries were destroyed, as well as all the monasteries of the Discalced Augustinian Hermits. W czasie Rewolucji Francuski większą część z 157 klasztorów zostały zniszczone, jak również wszystkie klasztory w Discalced augustianów pustelników. The secularization of the religious houses in Germany, Austria, and Italy brought about great losses. W sekularyzacji z religijnych w domach Niemcy, Austria, Włochy i przyniosła wielkie straty. In 1835, out of a total of 153 in Spain, 105 were suppressed. W 1835, z ogólnej liczby 153 w Hiszpania, 105 zostały zniesione. The Augustinian monasteries in Mexico were suppressed in 1860; in Russia, in 1864; in the Kingdom of Hanover, in 1875. Augustiański w klasztorach Meksyk zostały zniesione w 1860; Rosja, w 1864 r.; w Królestwie Hanower, w roku 1875. The Philippine Islands, however, suffered the heaviest losses, during the disturbances of 1896. W Philippine Islands, jednak poniósł najcięższych strat, podczas zakłóceń 1896. Hence the Augustinian Order of today has only a tenth of the monasteries which it possessed at the time of its greatest prosperity. Stąd augustianów Postanowienie dziś ma tylko jedną dziesiątą z klasztorów, które posiadał w momencie jego największego dobrobytu.

Without counting the Discalced Augustinians, the order comprises 19 provinces, 2 commissariates, 2 congregations, and 60 large monasteries (with 6 or more fathers), in all, including residences and mission stations, 275 foundations, with 2050 members (priests, clerical novices, and lay brothers). Bez liczenie Discalced sie Augustynianie, zlecenia obejmuje 19 prowincji, 2 commissariates, 2 zgromadzenia, dużych i 60 klasztorów (z 6 lub więcej ojców), we wszystkich, w tym domów i misji stacji, 275 fundacji, z 2050 użytkowników (kapłanów, duchownych nowicjuszy , Świeckich i braci). These provinces, according to the "Catalogus Fratrum O. Erem. S. Augustini" (Rome, 1908) are:-- Te prowincje, zgodnie z "Catalogus Braci Czeskich O. Erem. S. Augustini" (Rzym, 1908): --

Provincia Romana (Rome), with 13 convents. Provincia Romana (Rzym), z 13 konwentów.

Provincia Picena (north-eastern Italy), with 16 convents. Provincia Picena (północno-wschodnie Włochy), z 16 konwentów.

Provincia Castellae (Spain), with 5 colleges and 2 residences (S. German and Cabo Rojo) in Porto Rico. Provincia Castellae (Hiszpania), z 5 kolegiów i 2 rezydencje (S. Niemiecki i Cabo Rojo) w Porto Rico.

Provincia Hollandica, with 6 convents. Provincia Hollandica, 6 konwentów.

Provincia Belgica, with 3 convents. Provincia Belgica, 3 z konwentów.

Provincia Umbriae, with 9 convents. Provincia Umbriae, 9 konwentów.

Provincia Bavarico-Germanica et Polonica, with 7 convents in Bavaria, 1 in Prussia, and 1 in Austrian Galicia. Provincia Bavarico-et Germanica Polonica, 7 konwentów w Bawarii, 1 w Prusach, a 1 w austriackiej Galicji.

Provincia Bohemiae, with 7 convents in Bohemia. Provincia Bohemiae, 7 konwentów w Czechach.

Commissariatus Neapolitanus, with 2 convents. Commissariatus Neapolitanus, 2 z konwentów.

Commissariatus Siculus, with 8 convents in Sicily. Commissariatus Siculus, 8 konwentów na Sycylii.

Provincia Etruriae, with 5 convents. Provincia Etruriae, 5 konwentów.

Provincia Hiberniae, with 12 convents in Ireland (Dublin, Galway, Cork, Limerick, Drogheda, Callan, Dungarvan, New Ross, Fethard, Ballyhaunis, Clonmines, and Orlagh), 3 in England (Hoxton, West Kensington, and Hythe), 3 in Australia (Echuca, Rochester, and Kyabram), and 1 in Italy (St. Patrick's, Rome). Provincia Hiberniae, 12 w zakonach Irlandia (Dublin, Galway, Cork, Limerick, Drogheda, Janów Lubelski, Dungarvan, New Ross, Fethard, Ballyhaunis, Clonmines i Orlagh), 3 w Anglii (Hoxton, West Kensington, Hythe), 3 w Australia (Echuca, Rochester, Nowy Dwór Gdanski), a 1 w Włochy (St Patrick's, Rzym).

Provincia Liguriae, with 5 convents. Provincia Liguriae, 5 konwentów.

Provincia Michoacanensis (Mexico), with 10 convents, 16 vicariates or parishes, and 1 chaplaincy. Provincia Michoacanensis (Meksyk), 10 konwentów, 16 dekanatów i parafii, a 1 duszpasterstwie.

Provincia SS. Provincia SS. Nominis Jesu Insularum Philippinarum. Nominis Jesu Insularum Philippinarum. This comprises 2 residences at Madrid; the Real Colegio at Valladolid; 4 other residences and 7 convents in other parts of Spain; a procurator's house (domus procurationis) at Rome; 3 convents and 10 parish residences in the Philippines; a procurator's house and 6 mission stations in China; one college and five houses in the Republic of Colombia; 1 convent, 3 colleges, and 3 mission stations in Peru; a procurator's house and 16 other houses (including 1 diocesan seminary) in Brazil; 5 colleges, 1 school, and 4 other houses in Argentina. Ta składa się z 2 rezydencji w Madrycie, Real Valladolid w Colegio; 4 i 7 innych zakonach domów w innych częściach Hiszpania; prokuratora dom (domus procurationis) na Rzym; 3 konwentów i 10 domów w parafii Filipiny; prokuratora domu i 6 misję w stacji Chiny jeden kolegium i pięć domów w Republice Kolumbia; 1 klasztor, 3 uczelnie i 3 stacje misji w Peru; prokuratora domu i 16 innych domów (w tym 1 diecezjalnego seminarium) Brazylia; 5 kolegia, szkoły 1 I 4 domy w innych Argentyna.

Provincia S. Michaelis Quitensis (Ecuador), with 3 convents. Provincia S. Michaelis Quitensis (Ekwador), z 3 konwentów.

Provincia Mexicana SS. Provincia Mexicana SS. Nominis Jesu (Mexico), with 6 convents and 7 vicariates. Nominis Jesu (Meksyk), 6 i 7 dekanatów konwentów.

Provincia Chilensis (Chile), with 6 convents and 1 house. Provincia chilensis (Chile), 6 konwentów i 1 dom.

Provincia Melitensis (Malta), with 3 convents. Provincia Melitensis (Malta), z 3 konwentów.

Provincia S. Thomae a Villanova in Statibus Faederatis Americae Septentrionalis (United States of America) comprises, besides the college of Villanova, in Pennsylvania, and that of St. Augustine, at Havana, Cuba, 9 convents and 11 houses. Provincia S. Thomae jeden Villanova w Statibus Faederatis Americae septentrionalis (Stany Zjednoczone Ameryki) obejmuje, oprócz kolegium Villanova, w Pensylwanii, i że z St Augustine, Hawana, Kuba, 9 konwentów i 11 domów.

Provincia Matritensis SS. Provincia Matritensis SS. Cordis Jesu (Spain), with 2 chapels in Madrid, a convent and 2 colleges in the Escorial, 1 college each at Palma (Majorca), Guernica, and Ronda, and a school at Portugalete. Cordis Jesu (Hiszpania), 2 kaplice w Madrycie, klasztor i 2 kolegiów w Escorial, 1 kolegium w każdej Palma (Majorka), Guernica, Ronda, a także szkoły w Portugalete.

Congregatio S. Joannis ad Carbonariam (Naples), with 4 convents. Społeczeństwo S. Joannis reklamy Carbonariam (Neapol), z 4 konwentów.

Congregatio S. Mariae de Nemore Siciliae (Sicily), with 2 convents. Społeczeństwo S. Mariae de Nemore Siciliae (Sycylia), 2 z konwentów.

The convents of St. Thomas, at Alt Brünn, Moravia, and of Our Lady of Good Counsel, Philadelphia, USA are immediately subject to the general of the Augustinian Order. W zakonach w St Thomas w Alt Brünn, Morawy i Matki Bożej Dobrej Rady, Filadelfia, USA są bezpośrednio uzależnione od ogólnych do augustianów uchwały.

The chief house of the order is the International College of St. Monica at Rome, Via S. Uffizio No. 1. Główny dom w kolejności jest Międzynarodowego Kolegium św Monica w Rzym, Via S. Uffizio nr 1. It is also the residence of the general of the order (prior generalis) and of the curia generalis. Jest to również miejsce zamieszkania ogólne z rzędu (wcześniejszego generalis) i na curia generalis. Another monastery of the Augustinian Hermits in Rome is that of S. Augustinus de Urbe, established in 1483, near the church of St. Augustine, in which the remains of St. Monica, the mother if St. Augustine, were deposited when they were brought from Ostia in the year 1430. Innym klasztoru augustianów pustelników w Rzym jest, że S. Augustinus de Urbe, ustanowiony w 1483, w pobliżu kościoła św Augustyna, w którym pozostaje św Monica, jeżeli matka St Augustine, zostały złożone, kiedy były one przywiezione z Ostia w roku 1430. This, formerly the chief monastery of the order, is now occupied by the Italian Ministry of Marine, and the Augustinian Fathers who serve the church retain only a small portion of their former property. To, dawniej główny klasztor w porządku, jest obecnie zajmowanych przez Włoski Ministerstwo Marynarki i augustianów którzy służą Ojcowie Kościoła zachowują jedynie niewielką część swojego dawnego majątku. Another Augustinian convent in Rome is S. Maria de Populo de Urbe. Innym klasztoru augustianów w Rzym S. Maria de Populo de Urbe.

In 1331 Pope John XXII had appointed the Augustinian Hermits guardians of the tomb of St. Augustine in the Church of S. Pietro in Ciel d'Oro at Pavia. W 1331 papież Jan XXII był mianowany augustianów pustelników strażników grobu św Augustyna w kościele S. Pietro in Ciel d'Oro w Pawii. They were driven thence in 1700, and fled to Milan. Były one napędzane stamtąd w 1700, i uciekł do Mediolan. Their monastery being destroyed in 1799, and the church desecrated, the remains of St. Augustine were taken back to Pavia and placed in its cathedral. Ich klasztor uległ zniszczeniu w 1799, oraz kościół Desecrated, pozostaje St Augustine zostały zabrane z powrotem do Pavia i umieszczone w jego katedrze. In recent times the church of S. Pietro was restored, and on 7 October, 1900, the body of the saint was removed from the cathedral and replaced in San Pietro--an event commemorated in a poem by Pope Leo XIII. W ostatnim czasie kościół S. Pietro został przywrócony, a na 7 października 1900, ciała świętych został usunięty z katedry i zastępuje w San Pietro - wydarzenie upamiętnione w poemacie przez Pope Leo XIII. The Augustinians are again in possession of their old church of S. Pietro. W sie Augustynianie są ponownie w posiadaniu ich stary kościół S. Pietro.

REFORM MOVEMENTS Ruchów reformatorskich

In the fourteenth century, owing to various causes, such as the mitigation of the rule, either by permission of the pope, or through a lessening of fervour, but chiefly in consequence of the Plague and the Great Western Schism, discipline became relaxed in the Augustinian monasteries; hence reformers appeared who were anxious to restore it. W XIV wieku, z powodu różnych przyczyn, takich jak łagodzenie zasad, albo za pozwoleniem papieża, lub poprzez zmniejszanie entuzjazmu, ale przede wszystkim w związku z Plague i Wielka Schizma Zachodnia, dyscypliny stał złagodzone w Klasztory augustianów, którzy się tym samym reformatorów były pragną przywrócić. These reformers were themselves Augustinians and instituted several reformed congregations, each having its own vicar-general (vicarius-generalis), but all under the control of the general of the order. Reformatorów były te same sie Augustynianie i na kilka zreformowanej zgromadzenia, z których każdy posiada własną wikariusz generalny (-vicarius generalis), ale wszystko pod kontrolą ogólne w porządku. The most important of these congregations of the "Regular Observants" were those of Illiceto, in the district of Siena, established in 1385, having 12, and subsequently 8, convents; of St. John ad Carbonariam (founded c. 1390), having 14 convents, of which 4 still exist; of Perugia (1491), having 11; the Lombardic Congregation (1430), 56; the Congregation of the Spanish Observance (1430), which since 1505 has comprised all the Castilian monasteries; of Monte Ortono near Padua (1436), having 6 convents; of the Blessed Virgin at Genoa, also called Our Lady of Consolation (c. 1470), 25; of Apulia (c. 1490), 11; the German, or Saxon, Congregation (1493) (see next paragraph); the Congregation of Zampani in Calabria (1507), 40; the Dalmatian Congregation (1510), 6; the Congregation of the Colorites, or of Monte Colorito, Calabria (1600), 11; of Centorbio in Sicily (1590), 18 (at present 2, which form the Congregation of S. Maria de Nemore Siciliae); of the "Little Augustinians" of Bourges, France (c. 1593), 20; of the Spanish, Italian, and French congregations of Discalced, or Barefooted, Augustinians (see below), and the Congregation del Bosco in Sicily established in the year 1818 and having 3 convents. Najważniejszą z tych zgromadzenia z "Regularne Observants" były te z Illiceto, w dzielnicy Siena, ustanowiony w 1385, mając 12, a następnie 8, zakonach, świętego Jana reklamy Carbonariam (założona ok. 1390), po 14 konwentów, które nadal istnieją 4; Perugia (1491), po 11; Lombardic Zgromadzenia (1430), 56; Zgromadzenia z Przestrzeganie Hiszpański (1430), która od 1505 nie obejmował wszystkich klasztorów kastylijski; Monte Ortono blisko Padwa (1436), po 6 konwentów; z Matka Boska w Genua, zwany także Matki Boskiej Pocieszenia (ok. 1470), 25; Apulia (ok. 1490), 11; Niemiecki, czy Saxon, Zgromadzenie (1493 ) (Patrz następny akapit); Zgromadzenia Zampani w Kalabrii (1507), 40; Dalmacji Zgromadzenia (1510), 6; Zgromadzenia z Colorites, lub Monte colorito, Kalabria (1600), 11; z Centorbio na Sycylii (1590), 18 (obecnie 2, które stanowią Zgromadzenia S. Maria de Nemore Siciliae); z "Little sie Augustynianie" w Bourges, Francja (ok. 1593), 20; z Hiszpański, Włoski, Francuski i kongregacje z Discalced lub Barefooted, sie Augustynianie (patrz poniżej) i Kongregacji del Bosco na Sycylii z siedzibą w roku 1818 oraz po 3 konwentów.

Among these reformed congregations, besides those of the Barefooted Augustinians, the most important was the German (Saxon) Congregation. Wśród tych zreformowanej zgromadzenia, oprócz tych z Barefooted sie Augustynianie, z których najważniejszym był Niemiecki (Saxon) Zgromadzenia. As in Italy, Spain, and France, reforms were begun as early as the fifteenth century in the four German provinces existing since 1299. Podobnie jak w Włochy, Hiszpania, Francja, reformy zostały rozpoczęte już w XV wieku w czterech prowincjach Niemiecki istniejące od 1299. Johannes Zachariae, an Augustinian monk of Eschwege, Provincial of the Order from 1419-1427, and professor of theology at the University of Erfurt, began a reform in 1492. Johannes Zachariae, Augustiański mnich z Eschwege, Prowincjał Zakonu z 1419-1427, profesor teologii na Uniwersytecie w Erfurcie, rozpoczął reformy w 1492. Andreas Proles, prior of the Himmelpforten monastery, near Wernigerode, strove to introduce the reforms of Father Heinrich Zolter in as many Augustinian monasteries as possible. Andreas Proles przed Himmelpforten w klasztorze, niedaleko Wernigerode, usiłowano wprowadzić reformy Ojca Heinrich Zolter augustianów w wielu klasztorach, jak to możliwe. Proles, aided by Father Simon Lindner of Nuremberg and other zealous Augustinians, worked indefatigably till his death, in 1503, to reform the Saxon monasteries, even calling in the assistance of the secular ruler of the country. Proles, wspomaganych przez Ojca Szymon Lindner z Norymberga i innych gorliwi sie Augustynianie, indefatigably pracował do śmierci, w 1503, do reformy Saxon klasztorach, nawet w wzywając pomocy świecki władca tego kraju. As the result of his efforts, the German, or Saxon, Reformed Congregation, recognized in 1493, comprised nearly all the important convents of the Augustinian Hermits in Germany. W wyniku jego starań, Niemiecki, czy Saxon, Reformatów Zgromadzenia, uznanej w 1493, obejmuje prawie wszystkie istotne konwentów konwentu augustynianów pustelników w Niemcy. Johann von Staupitz his successor, as vicar of the congregation, followed in his footsteps. Jan von Staupitz jego następcy, jako wikariusz w społeczności, a następnie w jego ślady. Staupitz had been prior at Tübingen, then at Munich, and had taken a prominent part in founding the University of Wittenberg in 1502, where he became a professor of theology and the first dean of that faculty. Staupitz był w Tybindze wcześniejszego, a następnie w Monachium, i miał udział w widocznym założycieli Uniwersytetu w Wittenberdze w 1502, gdzie został profesorem teologii i pierwszym dziekanem tego wydziału. He continued to reform the order with the zeal of Proles, as well as in his spirit and with his methods. On kontynuował reformy kolejności z zapału Proles, jak również w jego ducha i jego metod. He collected the "Constitutiones fratrum eremitarum S. Aug. ad apostolicorum privilegiorum formam pro Reformatione Alemanniae", which were approved in a chapter held at Nuremberg in 1504. On zebrane "Constitutiones Braci Czeskich eremitarum S. sierpnia. Reklamy apostolicorum privilegiorum wersję pro Reformatione Alemanniae", które zostały zatwierdzone w rozdziale, które odbyło się w Norymberga 1504. A printed copy of these is still to be seen in the university library of Jena. A drukowane kopie tych wciąż należy postrzegać w Bibliotece Uniwersyteckiej w Jenie. Supported by the general of the order, Aegidius of Viterbo, he obtained a papal brief (15 March, 1506), granting independence under their own vicar-general to the reformed German congregations and furthermore, 15 December, 1507, a papal Bull commanding the union of the Saxon province with the German Congregation of the Regular Observants. Obsługiwane przez ogół w porządku, Aegidius z Viterbo, otrzymał brewe (15 marca, 1506), przyznania niepodległości w ramach własnych wikariusz generalny dla zreformowanej Niemiecki zgromadzenia, a ponadto, 15 grudnia 1507, Bull Komendanci w papieskim unii z Saxon z prowincji Niemiecki Zgromadzenia w Regularne Observants. All the Augustinian convents of Northern Germany were, in accordance with this decree, to become parts of the regular observance. Wszystkie augustianów konwentów Północnej były Niemcy, zgodnie z niniejszym dekret, by stać się części regularne przestrzeganie. But when, in 1510, Staupitz commanded all the hermits of the Saxon province to accept the regular observance on pain of being punished as rebels, and to obey him as well as the general of the order, and, on 30 September, published the papal Bull at Wittenberg, seven convents refused to obey, among them that of Erfurt, of which Martin Luther was a member. Jednak, gdy w 1510, Staupitz wszystkim pustelników z Saxon prowincji, aby zaakceptować regularne przestrzeganie na ból ukarane za rebeliantami, i są Mu posłuszne, jak również ogólnego w kolejności, a na 30 września, opublikował papieski Bull w Wittenberdze, siedem konwentów odmówił sluchajcie, wśród nich, że w Erfurcie, którego Martin Luther był członkiem. In fact, Luther seems to have gone to Rome on this occasion as a representative of the rebellious monks. W rzeczywistości, Luter wydaje się już na Rzym przy tej okazji jako przedstawiciel ludzi zbuntowanych mnichów.

In consequence of this appeal to Rome, the consolidation did not take place. W związku z tym odwołać się do Rzym, konsolidacja nie miała miejsca. Staupitz also continued to favour Luther even after this. Staupitz również nadal za Lutra, nawet po tym. They had become acquainted at Erfurt, during a visitation, and Staupitz was responsible for Luther's summons to Wittenberg in 1508; nay, even after 1517 he entertained friendly sentiments for Luther, looking upon his proceedings as being directed only against abuses. Mieli zapoznają się w Erfurcie, podczas nawiedzenia, i był odpowiedzialny za Staupitz Lutra w Wittenberdze w wezwaniu do 1508; Tak, nawet po 1517 roku rozrywki przyjazne uczucia do Lutra, patrząc na jego postępowanie jako skierowane jedynie przeciwko nadużyciom. From 1519 on he gradually turned away from Luther. Od 1519 roku w sprawie stopniowego odwróciło się od Lutra. Staupitz resigned his office of vicar-general of the German congregations in 1520. Staupitz zrezygnował z jego urzędu wikariusz generalny z Niemiecki zgromadzenia w 1520. Father Wenzel Link, preacher at Nuremberg, former professor and dean of the theological faculty at Wittenberg, who was elected his successor, cast his lot with Luther, whose views were endorsed at a chapter of the Saxon province held in January, 1522, at Wittenberg. Ojciec Wenzel Link, kaznodzieja w Norymberga, były profesor i dziekan wydziału teologicznego w Wittenberdze w, którzy został wybrany na jego następcę, oddać jego partia Luter, których opinie zostały potwierdzone w rozdziale saskiej prowincji, która odbyła się w styczniu 1522 r. w Wittenberdze . In 1523 Link resigned his office, became a Lutheran preacher at Altenberg, where he introduced the Reformation and married, and went in 1528 as preacher to Nuremberg, where he died in 1547. W 1523 jego biuro Link do dymisji, stał się Lutheran kaznodziei w Altenberg, gdzie przedstawił reformacji i małżeństwem, i udał się w 1528 jako kaznodzieja do Norymberga, gdzie zmarł w 1547. The example of Luther and Link was followed by many Augustinians of the Saxon province, so that their convents were more and more deserted, and that of Erfurt ceased to exist in 1525. Na przykład Luter i link został następnie przez wiele sie Augustynianie z Saxon prowincji, tak aby ich konwentów były coraz bardziej opuszczony, i że w Erfurcie przestała istnieć w 1525. The German houses that remained faithful united with the Lombardic Congregation. W Niemiecki domów że pozostał wierny zjednoczona z Lombardic Zgromadzenia. There were, however, many Augustinians in Germany who by their writings and their sermons opposed the Reformation. Nie było jednak wiele sie Augustynianie którzy przez Niemcy w swoich pismach i kazaniach przeciwieństwie reformacji. Among them Bartholomäus Arnoldi of Usingen (d. 1532 at Würzburg), for thirty years professor at Erfurt and one of Luther's teachers, Johannes Hoffmeister (d. 1547), Wolfgang Cappelmair (d. 1531), and Konrad Treger (d. 1542). Wśród nich Bartholomäus ARNOLDI z Usingen (zm. 1532 w Würzburgu), za trzydzieści lat profesor w Erfurcie i jeden z Luther's nauczycieli, Johannes Hoffmeistera (zm. 1547), Wolfgang Cappelmair (zm. 1531), i Konrad Treger (zm. 1542) .

THE DISCALCED AUGUSTINIANS W DISCALCED sie Augustynianie

(Sometimes called the Barefooted Augustinians, or Augustinian Recollects) More fortunate than that of the German (Saxon) province was the reform of the order begun in Spain in the sixteenth century, which extended thense to Italy and France. (Czasami nazywany Barefooted sie Augustynianie, lub wspomina augustianów) więcej niż szczęście, że w Niemiecki (Saxon) prowincja była reformy rozpoczęte w kolejności Hiszpania w XVI wieku, który przedłużony do thense Włochy i Francja. The originator of this reform was Father Thomas of Andrada, afterwards called Thomas of Jesus. Inicjator tej reformy była Ojciec Tomasza z Andrada, potem wezwał Thomas Jezusa. Born at Lisbon, in 1529, he entered the Augustinian Order in his fifteenth year. Urodził się w Lizbona, w 1529, wstąpił do Zakonu augustianów w jego piętnastego roku. Although aided in his efforts at reform by the Cardinal Infante Henry of Portugal, and his teacher, Louis of Montoya, his plans were impeded at first by the hesitation of his brethren, then by his captivity among the Moors (1578), on the occasion of the crusade of the youthful King Sebastian of Portugal, and lastly by his death in prison which took place on 17 April, 1582. Chociaż wspomaganiem w jego wysiłkach na rzecz reform przez kardynała Infante Henryk Portugalia, a jego nauczyciel, Louis z Montoya, jego plany były utrudniane przez pierwsze na wahania jego braci, a potem przez jego niewoli wśród Maurowie (1578), z okazji z krucjata z młodzieńczą król Sebastian z Portugalia, i wreszcie o jego śmierci w więzieniu, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 1582. The celebrated poet and scholar Fray Luis Ponce de León (d. 1591), of the Augustinian monastery at Salamanca, took up the work of Thomas of Andrada. W obchodzi poeta i uczony Fray Luis Ponce de León (zm. 1591), z klasztoru augustianów w Salamance, podjął pracę w Thomas Andrada. Appointed professor of theology at the University of Salamanca in 1561, he undertook the revision of the constitutions of his order and in 1588 Father Díaz, with the support of Philip II, established at Talavera the first monastery of the Spanish Regular Observance. Mianowany profesorem teologii na Uniwersytecie w Salamance w 1561 roku zobowiązała się do nowelizacji konstytucji swego celu i Ojca w 1588 Díaz, przy wsparciu Philip II, z siedzibą w Talavera pierwszy klasztor na regularne Przestrzeganie Hiszpański. In a short time many new monasteries of Discalced Augustinians sprang up in Spain and were followed by others in the Spanish colonies. W krótkim czasie wiele nowych klasztorów w Discalced sie Augustynianie sprang w Hiszpania i byli obserwowani przez innych Hiszpański w koloniach. In 1606 Philip III sent some Discalced Augustinians to the Philippine Islands where, as early as 1565, Fray Andrés de Urdaneta, the well-known navigator and cosmographer (cf. "La Ciudad de Dios", 1902; "Die katholischen Missionen", 1880, pp. 4 sqq.), had founded the first mission station on the island of Cebú. W 1606 Philip III wysłał kilka Discalced sie Augustynianie do Philippine Islands, gdzie już w 1565, Fray Andrés de Urdaneta, znanego nawigatora i cosmographer (por. "La Ciudad de Dios", 1902; "Die katholischen Missionen", 1880 , Pp. 4 sqq.) Założył pierwszą misję stacji na wyspie Cebú. In a few years, many mission stations of the Discalced Augustinians sprang up in the principal places on the islands and developed a very successful missionary activity. W kilka lat, wiele misji do stacji Discalced sie Augustynianie sprang w głównych miejscach na wyspach i opracował bardzo udanej działalności misyjnej. In 1622 Pope Gregory XV permitted the erection of a separate congregation for the Discalced, with its own vicar-general. W 1622 Pope Gregory XV zezwala na montaż odrębnej społeczności na Discalced, z własnej wikariusz generalny. This congregation comprised four provinces: three in Spain and the Philippine province, to which was later added that of Peru. To zgromadzenie składają się cztery prowincje: trzy w Hiszpania i Filipin prowincji, która została później dodaje, że w Peru. When the Discalced Augustinians in Spain were either put to death or obliged to flee, during the revolution of 1835, they continued to flourish in the Philippines and in South America. Kiedy sie Augustynianie Discalced w Hiszpania były albo zabity lub zobowiązane do ucieczki, podczas rewolucji w 1835, kiedy w dalszym ciągu rozwijać się w Filipiny oraz w Ameryce Południowej.

In Italy, Father Andrés Díaz introduced the reformed congregations in 1592, the first house being that of Our Lady of the Olives, at Naples, which was soon followed by others at Rome and elsewhere. W Włochy, Ojciec Andrés Díaz wprowadzono zreformowanej zgromadzenia w 1592, pierwszy dom jest, że Matki Boskiej z oliwek, w Neapol, który został szybko się inni na Rzym i poza nią. As early as 1624 Pope Urban VIII permitted the division of the Italian congregations of Barefooted Augustinians into four provinces (later, nine). Już w 1624 Pope Urban VIII dopuszcza podział na kongregacje Włoski z Barefooted sie Augustynianie w czterech prowincjach (później, dziewięć). In 1626 a house of this congregation was founded at Prague and another at Vienna, in 1631, of which the celebrated Abraham a Sancta Clara was a member in the eighteenth century. W 1626 dom tego zgromadzenia został założony w Praga i Wiedeń w innym, w 1631, którego obchodzi jeden Sancta Clara Abraham był członkiem w XVIII wieku. In France, Fathers François Amet and Matthew of St. Frances, of Villar-Benoit, completed the reform of the order in 1596. W Francja, Ojcowie François Amet i Mateusza św Frances, Villar-Benoit, zakończone reformy kolejności, w 1596. The French Congregation of Discalced Augustinians comprised three provinces, of which all the houses were destroyed during the French Revolution. W Francuski Zgromadzenia Discalced składa sie Augustynianie trzech prowincji, z których wszystkie domy zostały zniszczone podczas rewolucji Francuski. As the only convent of Calced Augustinian Hermits, St. Monica, at Nantes, is at present untenanted, there is now not a single Augustinian convent in France. Jak tylko Calced klasztoru augustianów pustelników, St Monica, w Nantes, jest obecnie untenanted, teraz nie ma jednego klasztoru augustianów w Francja. The Italian Congregation of Discalced Augustinians in Italy possess seven houses, six in Italy and one in Austria (Schlusselburg, with a parish in the Diocese of Budweiss). W Włoski Zgromadzenia Discalced sie Augustynianie w Włochy posiada siedem domów, sześć w Włochy i jeden w Austria (Schlusselburg, z parafii w diecezji Budweiss). The chief house of this congregation is that of St. Nicholas of Tolentino in Rome (Via del Corso 45). Główny domu tego zgromadzenia jest św Mikołaja z Tolentino w Rzym (Via del Corso 45). Including the scattered members of the Spanish congregation in the Philippine Islands and South America, the Discalced Augustinians still number about 600 members. Wraz z rozproszonych użytkowników w Hiszpański zgromadzenie w Philippine Islands i Ameryka Południowa, Discalced sie Augustynianie nadal liczba około 600 członków. They are independent of the Augustinian general and are divided into two congregations, under two vicars-general. Są one niezależne od augustianów ogólnych i dzieli się na dwie zgromadzenia, w ramach dwóch vicars generalnych.

Organization of the Order Organizacja Zakonu

The Augustinian Hermits, while following the rule known as that of St. Augustine, are also subject to the Constitutions drawn up by Bl. W augustianów pustelników, a po znane jako zasada, że z St Augustine, podlegają również Konstytucje sporządzone przez bł. Augustinus Novellus (d. 1309), prior general of the order from 1298 to 1300, and by Bl. Augustinus Novellus (zm. 1309), przed ogólne w kolejności od 1298 do 1300, i przez bł. Clement of Osimo. Klemens Osimo. The Rule and Constitutions were approved at the general chapter held at Florence in 1287 and at Ratisbon in 1290. Reguła i Konstytucje zostały zatwierdzone na walnym rozdziału, która odbyła się w Florencja w 1287 i 1290 w Ratisbon. A revision was made at Rome in 1895. Zmiana została dokonana na Rzym w 1895 roku. The Constitutions have frequently been printed: at Rome, in 1581, and, with the commentary of Girolamo Seripando, at Venice, in 1549, and at Rome, in 1553. Konstytucji często były drukowane: w Rzym, w 1581, oraz z komentarzem do Girolamo Seripando, Wenecja, w 1549, i na Rzym w 1553. The newly revised Constitutions were published at Rome in 1895, with additions in 1901 and 1907. Nowo poprawione Konstytucje zostały opublikowane na Rzym w 1895, z uzupełnień w 1901 i 1907.

The government of the order is as follows: At the head is the prior general (at present, Tomás Rodríguez, a Spaniards), elected every six years by the general chapter. Rząd kolejność jest następująca: Na czele jest wcześniejsze ogólne (w chwili obecnej, Tomás Rodríguez, Hiszpanów), wybierany co sześć lat przez walne rozdziału. The prior general is aided by four assistants and a secretary, also elected by the general chapter. Wcześniejsze ogólnie jest wspomagane przez cztery i sekretarkę, również wybierany przez walne rozdziału. These form the Curia Generalitia. Te formy w Kurii Generalitia. Each province is governed by a provincial, each commissariate by a commissary general, each of the two congregations by a vicar-general, and every monastery by a prior (though the monastery of Alt-Brunn, in Moravia, is under an abbot) and every college by a rector. Każda prowincja jest regulowana przez prowincji, z których każdy commissariate przez commissary Ogólnie rzecz biorąc, każda z dwóch zgromadzenia przez wikariusz generalny i każdy klasztor przez wcześniejszego (chociaż klasztor Alt-Brunn, na Morawach, w ramach opat) co przez rektora uczelni. The members of the order are divided into priests and lay brothers. Członkowie kolejności dzieli się na kapłanów i braci świeckich. The Augustinians, like most religious orders, have a cardinal protector (at present, Mariano Rampolla del Tindaro). W sie Augustynianie, podobnie jak większość zgromadzeń zakonnych, kardynałem opiekuna (w chwili obecnej, Mariano Rampolla del Tindaro del Tindaro). The choir and outdoor dress of the monks is of black woollen material, with long, wide sleeves, a black leather girdle, and a long pointed cowl reaching to the girdle. Chór i na zewnątrz sukienka z mnichów jest czarne wełniane tworzywo, długie, szerokie rękawy, czarna skóra pas, długi i wskazał cowl dotarcia do pas. The indoor dress consists of a black habit with scapular. W pomieszczeniach strój składa się z czarnego habitu z szkaplerz. In many monasteries white was formerly the colour of the house garment, also worn in public, in places where there were no Dominicans. W wielu klasztorach był dawniej biały kolor domu ubranie, także noszenia w miejscach publicznych, w miejscach, gdzie nie ma żadnych dominikanów. Shoes and (out of doors) a black hat complete the costume. Buty i (na drzwi) czarny kapelusz wypełnić kostium.

The Discalced Augustinians have their own constitutions, differing from those of the other Augustinians. The Discalced sie Augustynianie mają własne konstytucje, różniące się od tych z drugiej sie Augustynianie. Their fasts are more rigid, and their other ascetic exercises stricter. Ich postów są bardziej sztywne, inne ascetyczne i bardziej rygorystyczne ćwiczenia. They wear sandals, not shoes (and are therefore not strictly discalced). One nosić sandały, buty (i dlatego nie są ściśle discalced). They never sing a high Mass. As an apparent survival of the hermit life, the Discalced Augustinians practise strict silence and have in every province a house of recollection situated in some retired place, to which monks striving after greater perfection can retire in order to practise severe penance, living only on water, bread, fruits, olive oil, and wine. Oni nigdy nie śpiewają wysoki Mszy Jako wynika przetrwania życia pustelnika, Discalced sie Augustynianie ćwiczyć ścisłe milczenie i w każdej prowincji dom położony w pamięci niektórych emerytów miejsce, do którego dąży mnichów po większej doskonałości można na emeryturę w celu wykonywania zawodu surowe pokuty, życia tylko na wodę, chleb, owoce, oliwa z oliwek i wino.

PRIVILEGES OF THE ORDER PRIVILEGES z rzędu

Privileges were granted to the order almost from its beginning. Przywileje zostały przyznane do celu prawie od początku. Alexander IV freed the order from the jurisdiction of the bishops; Innocent VIII, in 1490, granted to the churches of the order indulgences such as can only be gained by making the Stations at Rome; Pius V placed the Augustinians among the mendicant orders and ranked them next to the Carmelites. Aleksander IV uwolnionych kolejności od jurysdykcji biskupów; Innocenty VIII w 1490, przyznane w kościołach w celu indulgences jak tylko mogą być zdobyte poprzez stacje na Rzym; Piusa V umieszczone w mendicant sie Augustynianie wśród zleceń i rankingu obok nich do karmelici. Since the end of the thirteenth century the sacristan of the papal palace has always been an Augustinian. Od końca XIII wieku sacristan z papieskiego pałacu zawsze było augustianów. This privilege was ratified by Pope Alexander VI and granted to the order forever by a Bull issued in 1497. Ten przywilej został ratyfikowany przez Pope Alexander VI i przyznane do celu zawsze przez Bull wydany w 1497. The present holder of the office is Guglielmo Pifferi, titular Bishop of Porphyra, rector of the Vatican parish (of which the chapel of St. Paul is the parish church). Obecny właściciel tego biura jest Guglielmo Pifferi, tytularny biskup Porphyra, rektor Watykan parafii (do której kaplica św jest kościół parafialny). To his office also belongs the duty of preserving in his oratory a consecrated Host which must be renewed weekly and kept in readiness in case of the pope's illness, when it is the privilege of the papal sacristan to administer the last sacraments to His Holiness. Do swego biura należy również obowiązek zachowania w jego oratorium jeden Host konsekrowanych, które muszą być odnawiane co tydzień i utrzymywane w gotowości w przypadku papieża, chorobę, gdy jest to przywilej papieski sacristan zarządzania ostatnie sakramenty Jego Świątobliwości. The sacristan must always accompany the pope when he travels, and during a conclave it is he who celebrates Mass and administers the sacraments. W sacristan musi zawsze towarzyszyć papieża, kiedy podróżuje, a podczas conclave to on świętuje którzy Masa i zarządza sakramentów. He lives in the Vatican with a sub-sacristan and three lay brothers of the order (cf. Rocca, "Chronhistoria de Apostolico Sacrario", Rome, 1605). Mieszka w Watykanie z sub-sacristan i trzech braci świeckich z rzędu (por. Rocca, "Chronhistoria de Apostolico Sacrario", Rzym, 1605). The Augustinian Hermits always fill one of the chairs of the Sapienza University, and one of the consultorships in the Congregation of Rites. W augustianów pustelników zawsze wypełnić jeden z krzesła na uniwersytecie Sapienza, a jeden z consultorships w KONGREGACJA OBRZĘDÓW.

The work of the Augustinians includes teaching, scientific study, the cure of souls, and missions. Praca zawiera sie Augustynianie do nauczania, badań naukowych, leczenie dusz, i misji. The history of education makes frequent mention of Augustinians who distinguished themselves particularly as professors of philosophy and theology at the great universities of Salamanca, Coimbra, Alcalá, Padua, Pisa, Naples, Oxford, Paris, Vienna, Prague, Würzburg, Erfurt, Heidelberg, Wittenberg, etc. Others taught successfully in the schools of the order. Historia edukacji sprawia, że częściej wspomina sie Augustynianie którzy szczególnie wyróżniają się jako profesorów filozofii i teologii na uniwersytecie w Salamance wielkie, Coimbra, Alcalá, Padwa, Piza, Neapol, Oksford, Paryż, Wiedeń, Praga, Würzburg, Erfurt, Heidelberg, Wittenberg, itp. Inni z powodzeniem uczył w szkołach w porządku. The order also controlled a number of secondary schools, colleges, etc. In 1685 the Bishop of Würzburg, Johann Gottfried II, of Guttenberg, confided to the care of the Augustinians the parish and the gymnasium of Munnerstadt in Lower Franconia (Bavaria), a charge which they still retain. Kolejność również kontrolowane szereg szkół, uczelni, itp. W 1685 biskup Würzburga, Johann Gottfried II, Guttenberg, w tajemnicy do opieki nad sie Augustynianie parafii i gimnazjum Munnerstadt w Dolnej Frankonii (Bawaria), opłat, które wciąż zachowują. Connected with the monastery of St. Michael in that place is a monastic school, while the seminary directed by the Augustinians forms another convent, that of St. Joseph. Połączony z klasztoru św Michała w tym miejscu jest zakonnej szkole, podczas seminarium w reżyserii sie Augustynianie formy innego klasztoru, że św Józefa. From 1698 to 1805 there existed an Augustinian gymnasium at Bedburg in the district of Cologne. Od 1698 do 1805 istniał jeden augustianów w Bedburg gimnazjum w dzielnicy Kolonia. The order also possesses altogether fifteen colleges, academies, and seminaries in Italy, Spain, and America. Kolejność również posiada łącznie piętnaście kolegiów, uczelni, oraz seminaria w Włochy, Hiszpania i Ameryki. The chief institutions of this kind in Spain are that at Valladolid and that in the Escorial. Główny instytucji tego typu w Hiszpania, które są w Valladolid i że w Escorial. As a pedagogical writer, we may mention the general of the order Aegidius of Colonna, also called Aegidius Romanus, who died Archbishop of Bourges in 1316. Jako pisarz pedagogiczny, możemy wspomnieć o celu ogólnym Aegidius z Colonna, zwany też Aegidius Romanus, którzy zmarł arcybiskup Bourges w 1316. Aegidius was the preceptor of the French king, Philip IV, the Fair, at whose request he wrote the work "De regimine Principum". Aegidius był Preceptor z Francuski król, Philip IV, targów, na wniosek których pisał pracę "De regimine Principum". (An extract from this book "on the care of parents for the education of their children" will be found in the "Bibliothek der katholischen Padagogik", Freiburg, 1904.) Jacques Barthélemy de Buillon, a French Augustinian exiled by the Revolution, fled to Munich and began the education of deaf and dumb children. (Wyciąg z tej książki "na opiekę rodziców do wychowania swoich dzieci" będzie można znaleźć w "Bibliothek der katholischen Padagogik", Freiburg, 1904.) Jacques Barthélemy de Buillon, Francuski augustianów zesłany przez rewolucji uciekli do Monachium i rozpoczął edukację osób niesłyszących i niemych dzieci. Aegidius of Colonna was a disciple of St. Thomas Aquinas, and founded the school of theology known as the Augustinian, which was divided into an earlier and a later. Aegidius z Colonna był uczniem St Thomas Aquinas, i założył szkołę teologii znany jako augustianów, który został podzielony na wcześniejszym i późniejszym. Among the representatives of the earlier Augustinian school (or Aegidians), we may mention besides Aegidius himself (Doctor fundatissimus) Thomas of Strasburg (d. 1357), and Gregory of Rimini (d. 1358), both generals of the order, and Augustine Gibbon, professor at Würzburg (d. 1676). Wśród przedstawicieli starszej augustianów szkoły (lub Aegidians), możemy wspomnieć Aegidius obok siebie (doktor fundatissimus) Thomas w Strasburgu (zm. 1357), a Grzegorz z Rimini (zm. 1358), obu generałów w porządku, i Augustyn Gibbon, profesor w Würzburgu (zm. 1676). The later Augustinian school of theology is represented by Cardinal Henry Noris (d. 1704), Fred. W późniejszym augustianów szkoła teologii jest reprezentowany przez kardynała Henry Noris (zm. 1704), Fred. Nicholas Gavardi (d. 1715), Fulgentius Bellelli (d. 1742), Petrus Manso (d. after 1729), Joannes Laurentius Berti (d. 1766), and Michelangelo Marcelli (d. 1804). Mikołaja Gavardi (zm. 1715), Fulgentius Bellelli (zm. 1742), Petrus Manso (zm. po 1729), Joannes Laurentius Berti (zm. 1766), Michała Anioła i Marcelli (zm. 1804). The following were notable theologians: James of Viterbo (Giacomo di Capoccio), Archbishop of Benevento and Naples (d. 1308), called Doctor speculativus; Alexander a S. Elpideo (also called Fassitelli or A. de Marchina) (d. 1326), Bioshop of Melfi; Augustinus Triumphus (d. 1328); Bartholomew of Urbino (also called de Carusis) (d. 1350), Bishop of Urbino; Henry of Friemar (d. 1354); Blessed Herman of Schildesche (Schildis, near Bielefeld) (d. 1357), called Doctor Germanus and Magnus legista; Giacomo Caraccioli (d. 1357); Simon Baringuedus (d. after 1373); Johann Klenkok (Klenke) (d. 1374), author of the "Decadicon", an attack upon the "Sachsenspiegel"; Johannes Zachariae (d. 1428), known for his controversy with John Hus at the Council of Constance and for his "Oratio de necessitate reformationis"; Paulus (Nicolettus) de Venetiis (d. 1429); Giovanni Dati (d. 1471); Ambrose of Cora (Corianus, Coriolanus) (d. 1485), general of the order after 1476; Thomas Pencket (d. 1487); Aegidius of Viterbo (d. 1532); Cosmas Damian Hortulanus (Hortola) (d. 1568); Caspar Casal (d. 1587), Bishop of Coimbra; Pedro Aragon (d. 1595); Giovanni Battista Arrighi (d. 1607); Gregorio Nuñez Coronel (d. 1620); Aegidius a Praesentatione Fonseca (d. 1626); Luigi Alberti (d. 1628); Basilius Pontius (d. 1629); Ludovicus Angelicus Aprosius (d. 1681); Nikolaus Gircken (d. 1717). Następujące osoby były godne uwagi teologów: Jakuba z Viterbo (Giacomo di Capoccio), arcybiskupa Benevento, Neapol (zm. 1308), zwany doktor speculativus; jeden Alexander S. Elpideo (zwany też Fassitelli lub A. de Marchina) (zm. 1326) , Bioshop z Melfi; Augustinus Triumphus (zm. 1328); Bartłomieja z Urbino (zwanego również od Carusis) (zm. 1350), biskup Urbino; Henryk Friemar (zm. 1354); Błogosławiony Herman z Schildesche (Schildis, w pobliżu Bielefeld ) (Zm. 1357), zwany doktor Germanus i Magnus legista; Giacomo Caraccioli (zm. 1357); Baringuedus Simon (zm. po 1373); Johann Klenkok (Klenke) (zm. 1374), autor "Decadicon", Napad na "Zwierciadło saskie"; Johannes Zachariae (zm. 1428), znany z kontrowersje Jan Hus na Sobór w Konstancji i jego "Oratio de necessitate reformationis"; Paulus (Nicolettus) z Venetiis (zm. 1429), Giovanni Dati (zm. 1471); Ambroży z Cora (Corianus, Koriolan) (zm. 1485), z ogólnego porządku po 1476; Pencket Thomas (zm. 1487); Aegidius z Viterbo (zm. 1532); Cosmas Damian Hortulanus (Hortola ) (Zm. 1568); Casal Caspar (zm. 1587), biskup w Coimbrze; Pedro Aragon (zm. 1595), Giovanni Battista Arrighi (zm. 1607); Gregorio Nuñez Coronel (zm. 1620); Aegidius jeden Praesentatione Fonseca ( zm. 1626); Luigi Alberti (zm. 1628); Basilius Poncjusz (zm. 1629); Ludovicus Angelicus Aprosius (zm. 1681); Nikolaus Gircken (zm. 1717). Giovanni Michele Cavalieri (d. 1757) was a rubricist of note. Giovanni Michele Cavalieri (zm. 1757) był rubricist uwagi. Father Angelo Rocca, papal sacristan and titular Bishop of Tagaste (d. 1620), known for his luturgical and archaeological researches, was the founder of the Angelica Library (Bibliotheca Angelica), which was called after him and is now the public library of the Augustinians in Rome. Ojciec Angelo Rocca, papieskim sacristan i tytularny biskup Tagaste (zm. 1620), znany luturgical i badań archeologicznych, był założycielem z Angelica Biblioteka (Bibliotheca Angelica), który został nazwany po nim i jest obecnie bibliotekę publiczną w Sie Augustynianie w Rzym. Many Augustinians have written ascetic works and sermons. Wiele sie Augustynianie mieć pisemne prace ascetyczne i kazania. In the department of historical research the following are worthy of mention: Onofrio Panvini (d. 1568); Joachim Brulius (d. after 1652), who wrote a history of the colonization and Christianizing of Peru (Antwerp, 1615), also a history of China; Enrique Florez (d. 1773), called "the first historian of Spain", author of "Espana Sagrada"; and, lastly, Manuel Risco (d. 1801), author of a history of printing in Spain. W departamencie historycznych badań są następujące godne wzmianki: Panvini Onofrio (zm. 1568); Brulius Joachim (zm. po 1652), którzy napisali historii kolonizacji i Christianizing z Peru (Antwerpia, 1615), także historii z Chiny; Enrique Florez (zm. 1773), zwany "pierwszy historyk Hiszpania", autor "Espana Sagrada"; i wreszcie, Manuel Risco (zm. 1801), autor historii druku w Hiszpania.

To the missionaries of the order we owe many valuable contributions in linguistics. Do misjonarzy w celu zawdzięczamy wiele cenny wkład w lingwistyka. Father Melchor de Vargas composed, in 1576, a cathechism in the Mexican Otomi language; Father Diego Basalenque (d. 1651) and Miguel de Guevara compiled works in the languages of the savage Matlaltzinkas of Mexico; Father Manuel Perez translated the Roman Cathechism into Aztec in 1723. Ojciec Melchor de Vargas składzie, w 1576, katechizm w języku meksykańskich Otomi; Basalenque Ojciec Diego (zm. 1651) i Miguel de Guevara kompilowane działa w językach urzędowych serenense Matlaltzinkas z Meksyk; Ojciec Manuel Perez przełożyła Roman katechizm w Aztec w 1723. Others have made researches in the languages of the Philippine Islands, such as Father Diego Bergano and, in more recent times, José Sequi (d. 1844), a prominent missionary of the order, who baptized 30,000 persons. Inne badania wykonane w językach urzędowych Philippine Islands, takich jak Ojciec Diego Bergano, aw nowszych czasach, José Sequi (zm. 1844), czołowy misjonarza z rzędu, którzy chrzest 30000 osób. Many wrote grammars and compiled dictionaries. Wiele pisał gramatyk i słowników skompilowane. Father Herrera wrote a poetical life of Jesus in the Tagalog language in 1639. Ojciec Herrera napisał poetycką życia Jezusa w Tagalski język w 1639. Fathers Martin de Hereda and Hieronymus penetrated into the interior of China in 1577, to study Chinese literature with the intention of bringing it into Europe. Ojcowie Martin de Hereda i Hieronima wejść do wnętrza Chiny w 1577, do badania Chiński literatury z zamiarem wprowadzenia go do Europa. Father Antonius Aug. Georgius (d. 1797) composed the "Alphabetum Tibetanum" for the use of missionaries. Ojciec sie Georgius Antonius (zm. 1797) skomponował "Alphabetum Tibetanum" za korzystanie z misjonarzami. Father Agostino Ciasca (d. 1902), titular Archbishop of Larissa and cardinal, a prominent member of the order in recent times, established a special faculty for Oriental languages at the Roman Seminary, published an Arabic translation of Tatian's "Diatessaron" and wrote "Bibliorum Fragmenta Copto-Sahidica". Ojciec Agostino Ciasca (zm. 1902), tytularny arcybiskup i kardynał Larisa, prominentnego członka kolejności, w ostatnim czasie, powołał specjalny wydział do Wschodnią języków w rzymskim seminarium, opublikował Arabski tłumaczenia Tacjan Syryjczyk "Diatessaron" i napisał " Bibliorum Fragmenta Copto-Sahidica ". Father Dionysius of Borgo San Sepolcro (d. 1342), Bishop of Monopoli in Lower Italy, is the author of a commentary on the "Factorum et dictorum memorabilium libri IX" of Valerius Maximus, and was also much esteemed for his talents as poet, philosopher, and orator. Ojciec Dionizy z Borgo San Sepolcro (zm. 1342), biskup Monopoli w Dolnej Włochy, jest autorem komentarz w sprawie "Factorum et dictorum memorabilium książka IX" Valerius Maximus, a także wiele cenionych za swoje talenty jako poeta, filozof i orator. The missionaries of the order have also given us valuable descriptive works on foreign countries and peoples. Misjonarze z rzędu również daje nam cennych dzieł opisowego na obcych krajów i narodów. In this class of writing Cipriano Navarro's important work on "The Inhabitants of the Philippines" and a monumental work in six volumes entitled "La Flora de Filipinas" (Madrid, 1877--), are valuable contributions to literature and learning. W tej klasie pisania Cipriano Navarro ważne prace na temat "Mieszkańcy na Filipiny" i monumentalnej pracy w sześciu tomów zatytułowany "La Flora de Filipinas" (Madryt, 1877 -), to cenny wkład do literatury i nauki. Manuel Blanco, Ignacio Mercado, Antonio Llanos, Andrés Naves, and Celestino Fernandez are also worthy of mention. Manuel Blanco, Ignacio Mercado, Antonio Llanos, Andrés naves, Celestyn Fernandez są również godne wzmianki. Fathers Angelo Perez and Cecilio Guemes published in 1905 a work in four volumes entitled "La Imprenta de Manila". Ojcowie Angelo Perez i Cecilio Guemes opublikowanych w roku 1905 pracy w czterech tomów zatytułowany "La de imprenta Manila".

A number of mathematicians, astronomers, and musicians are also found among the members of the order, but it was the great scientist Johann Gregor Mendel, abbot of the monastery of St. Thomas at Alt-Brunn in Moravia (d. 1884) who shed glory on the Augustinian Order in recent times. Wielu matematyków, astronomów, a muzycy są również znaleźć wśród członków kolejności, ale był to wielki naukowiec Johann Gregor Mendel, opat klasztoru w St Thomas w Alt-Brunn na Morawach (zm. 1884) którzy rzucić chwała na augustianów Postanowienie w ostatnim czasie. He was the discoverer of the Mendelian laws of heredity and hybridization (see under EVOLUTION; and GREGOR MENDEL). Był odkrywcę z Mendelian prawa dziedziczności i hybrydyzacji (patrz Rozwój; i Gregor Mendel). The value set upon learning and science by the Augustinian monks is proved by the care given to their libraries and by the establishment of their own printing-press in their convent at Nuremberg, in 1479, as well as by the numerous learned men produced by the order and still contributing valuable additions to knowledge. Wartość ustawiona na naukę i nauki przez mnichów augustianów jest udowodnione przez opiekę uwagę na ich bibliotekach i poprzez utworzenie własnych-druk prasy w ich klasztorze w Norymberga, w 1479, jak również przez liczne doświadczenia mężczyzn produkowane przez porządku i nadal cenne dodatki do wiedzy. Father Tomás Cámaro y Castro (d. 1904), Bishop of Salamanca, founded a scientific periodical, "La Ciudad de Dios", formerly entitled "Revista Agustiniana", and published by the Augustinians at Madrid since 1881. Ojciec Cámaro Tomás y Castro (zm. 1904), biskup Salamanca, założył naukowe czasopismo "La Ciudad de Dios", poprzednio zatytułowanego "Revista Agustiniana", i opublikowanej przez sie Augustynianie w Madrycie od 1881 roku. In Spain the order possesses besides several meteorological stations, the observatory of the Escorial. W porządku Hiszpania posiada oprócz kilku stacji meteorologicznej, obserwatorium w Escorial. Among the Augustinian writers of the present time should be mentioned: Zacarías Martínez Nuñez, a celebrated Spanish orator and master of natural science; Honorato del Val, author of a great work on dogma; Aurelio Palmieri, one of the best authorities on the Russian language, literature, and church history. Wśród pisarzy augustianów w obecnym czasie należy wymienić: Zacarías Martínez Nuñez, obchodzony Hiszpański orator i mistrz nauk fizycznych; Honorato del Val, autor wielkiego dzieła o dogmat; Aurelio Palmieri, jeden z najlepszych organów w sprawie Rosyjski język , Literatury i historii Kościoła.

The Augustinian Order has devoted itself from its beginning, with great zeal to the cure of souls. Augustiański Postanowienie poświęca się jej od początku, z wielką gorliwością do kuracji dusz. Only those engaged in teaching and inmates of the houses of recollection, among the Discalced, are exempt from the obligation to this duty, to follow which the order, though retaining its name Hermits, exchanged the contemplative life for the active. Tylko te zaangażowane w nauczanie i więźniów z domów pamięci, wśród Discalced, są zwolnieni z obowiązku tego obowiązku, do którego się porządku, chociaż zachowuje swoją nazwę pustelników, wymiany i życia kontemplacyjnego dla aktywnych. Seeing the good done by the Friars Minor and the Dominicans, they wished to share in the harvest, undertaking to preach and instruct the people. Widząc dobre wykonane przez Braci Mniejszych i Dominikanie, chcieli podzielić się w zbiorach, zobowiązanie do głosić i poleca ludziom. Augustinians became the confessors and advisers of popes, princes, and rulers. Sie Augustynianie stał się spowiedników i doradców z papieży, książąt i władców. Many became bishops, several cardinals, exercising these offices for the good of the Church and the honour of their order. Wielu biskupów stał kilka kardynałów, wykonywania tych urzędów dla dobra Kościoła i zaszczyt ich kolejność. At present the order has a cardinal, Sebastiano Martinelli (formerly Apostolic delegate for the United States), several bishops--Guglielmo Pifferi (see above); Stephen Reville, Bishop of Sandhurst in Australia; Arsenio Campo y Monasterio, Bishop of Nueva Cáceres in the Philippine Islands; Giovanni Camilleri, Bishop of Gozzo; José López de Mendoza y Garcia, Bishop of Pampeluna, Spain; Giuseppe Capecci, Bishop of Alessandria in Italy; Francisco Xavier Valdés y Noriega, Bishop of Salamanca; William A. Jones, Bishop of Porto Rico; the Vicars Luis Perez of Northern Hu-nan (China) and Dominic Murray, Cooktown, Australia; the Prefect Apostolic (Paulino Díaz Alonso) of San León de Amazonas--and, finally, two mitred abbots. Obecnie kolejność ma znaczenie, Sebastiano Martinelli (dawniej delegat apostolski w Stanach Zjednoczonych), wielu biskupów - Guglielmo Pifferi (patrz wyżej); Stephen Reville, biskupa w Sandhurst Australia; Arsenio Campo y Monasterio, biskupa Nueva w Cáceres Wyspy Filipin; Giovanni Camilleri, biskupa Gozzo; José López de Mendoza y Garcia, biskupa Pampeluna, Hiszpania; Giuseppe Capecci, biskupa w Alessandria Włochy; Francisco Xavier Valdés y Noriega, Bishop of Salamanca, William A. Jones, biskup Porto Rico, Vicars Luis Perez Północnej-Hu Nan (Chiny) i Dominic Murray, Cooktown, Australia, prefekt apostolski (Paulino Alonso Diaz) San León de Amazonas - i, wreszcie, dwa mitred Abbots.

The order has produced many saints, for example, Sts. Nakaz wydała wielu świętych, na przykład św. Nicholas of Tolentino (d. 1305), John of Sahagún (a Sancto Facundo) (d. 1479), and Thomas of Villanova (d. 1555). Mikołaja z Tolentino (zm. 1305), Jana Sahagún (Facundo Sancto) (zm. 1479) i Tomasza z Villanova (zm. 1555). Stefano Bellesini (d. 1840), the Augustinian parish priest of Genazzano, in the Roman province, was beatified by Pius X, 27 December, 1904. Stefano Bellesini (zm. 1840), augustianów parafii kapłan Genazzano, w prowincji rzymskich, został beatyfikowany przez Piusa X, 27 grudzień 1904. The process for the beatification of seven Augustinians, among them the papal sacristan Bartolommeo Menochio (d. 1827), is under consideration. Proces beatyfikacyjny na siedem sie Augustynianie, wśród nich papieskiej sacristan Bartolommeo Menochio (zm. 1827), jest pod uwagę.

As to the devotional practices specially connected with the Augustinian Order, and which it has striven to propagate, we may mention the veneration of the Blessed Virgin under the title of "Mother of Good Counsel", whose miraculous picture is to be seen in the Augustinian church at Genazzano in the Roman province. W specjalnie sandy praktyk związanych z Postanowienie augustianów, który dołożył wszelkich starań, by propagować, możemy wspomnieć czci Matki Boskiej pod tytułem "Matka Dobrej Rady", której cudowny obraz ma być postrzegana w augustianów Kościół w Genazzano w prowincji rzymskich. This devotion has spread to other churches and countries, and confraternities have been formed to cultivate it. To nabożeństwo ma się do innych Kościołów i krajów, i confraternities zostały utworzone, aby ją pielęgnować. Several periodicals dedicated to the honour of Our Lady of Good Counsel are published in Italy, Spain, and Germany by the Augustinians (cf. Meschler on the history of the miraculous picture of Genazzano in "Stimmen aus Maria-Laach", LXVII, 482 sqq.). Kilka czasopism poświęconych na cześć Matki Bożej Dobrej Rady są publikowane w Włochy, Hiszpania, Niemcy i przez sie Augustynianie (por. Meschler w historii cudownego obrazu Genazzano w "Stimmen aus Maria-Laach", LXVII, 482 sqq .). Besides this devotion the order fosters the Archconfraternity of Our Lady of Consolation, a so-called girdle confraternity, the members of which wear a blessed girdle of black leather in honour of Sts. Oprócz tego nabożeństwa w celu wspiera Archconfraternity Matki Boskiej Pocieszenia, tzw pas confraternity, którego członkowie noszą błogosławionego pas czarnych skórzanych na cześć św. Augustine, Monica, and Nicholas of Tolentino, recite daily thirteen Our Fathers and Hail Marys and the Salve Regina, fast strictly on the eve of the feast of St. Augustine, and receive Holy Communion on the feasts of the three above-named saints. Augustyn, Monica, i Mikołaja z Tolentino, recytować codziennie trzynaście Our Fathers i Hail Marys i Salve Regina, szybko się wyłącznie na wigilię święta św Augustyna, a otrzymasz Komunii Świętej na święta z trzech wyżej wymienionych świętych. This confraternity was founded by Pope Eugene IV at S. Giacomo, Bologna, in 1439, made an archconfraternity by Gregory XIII, in 1575, aggregated to the Augustinian Order, and favoured with indulgences. Tę confraternity została założona przez Eugeniusz IV w S. Giacomo, Bolonii, w 1439, złożył archconfraternity przez Grzegorza XIII w 1575, agregowane do Zakonu augustianów, z uprzywilejowanych indulgences. The Augustinians, with the approbation of Pope Leo XIII, also encourage the devotion of the Scapular of Our Lady of Good Counsel and the propagation of the Third Order of St. Augustine for the laity, as well as the veneration of St. Augustine and his mother St. Monica, in order to instil the Augustinian spirit of prayer and self-sacrifice into their parishioners. W sie Augustynianie, zatwierdzeniu Pope Leo XIII, także zachęcać do nabożeństwa do Szkaplerz Matki Bożej Dobrej Rady i rozmnażanie Trzeciego Zakonu Świętego Augustyna dla świeckich, jak również czci św Augustyna i jego Matka św Monica, w celu promowania augustianów duchu modlitwy i ofiary na własny rachunek swoich parafian.

The Augustinians hold an honourable place in the history of foreign missions. W sie Augustynianie posiada honorowy miejsce w historii misji zagranicznych. Before the middle of the fourteenth century, Father Nikolaus Teschel (d. 1371), auxiliary Bishop of Ratisbon, where he died, with some brethren preached the Gospel in Africa. Do połowy XIV wieku, Ojciec Mikołaj Teschel (zm. 1371), biskupa pomocniczego Ratisbon, gdzie zmarł z niektórych braci głosił Ewangelię w Afryka. In 1533, after the subjugation of Mexico by Cortez, some Augustinians, sent by St. Thomas of Villanova, accomplished great missionary work in that country. W 1533, po podporządkowanie się z Meksyk przez Corteza, niektóre sie Augustynianie, wysłane przez Thomas of Villanova, zakończone wielką pracę misyjną w tym kraju. Monasteries sprang up in the principal places and became the centers of Christianity, art, and civilization. Monasteries sprang w głównych miejscach i stał się centrum chrześcijaństwa, sztuki i cywilizacji. The Patio (Cloister) of the former monastery of St. Augustine, now the post office, at Querétaro, is one of the most beautiful examples of stone-carving in America. PATIO (Klasztor) w byłym klasztorze św Augustyna, obecnie poczta, w Querétaro, jest jednym z najpiękniejszych przykładów z kamienia, rzeźba w Ameryce. The Augustinian monasteries in Mexico are today either deserted or occupied by a few fathers only; some even only by one. Augustiański w klasztorach Meksyk są dziś albo opuszczona lub zajmowanych przez kilka ojców tylko niektóre nawet tylko przez jeden. The Provincia Michoacanensis (see above, Present Condition) at present has about 55 members, while the Provincia Mexicana has 31, most of whom are priests. Provincia Michoacanensis (patrz wyżej, obecny stan) w chwili obecnej posiada około 55 członków, natomiast Provincia Mexicana ma 31, z których większość to kapłani. Augustinian missionaries extended their labours to South America (Colombia, Venezuela, Peru) with great success. Augustianów rozszerzyć ich pracy misjonarzy do Ameryki Południowej (Kolumbia, Wenezuela, Peru) z wielkim sukcesem. Political events in these countries prevented the order from prospering and hindered the success of its undertakings, so that in course of time the monasteries became deserted. Wydarzenia polityczne w tych krajach uniemożliwiły kolejności z prosperującego i utrudnia jego sukcesu przedsiębiorstwa, aby w czasie klasztory stał opuszczony. Late events in the Philippine Islands, however, have permitted the Augustinians to return to their former churches and monasteries and even to found new ones. Spóźniona wydarzeń w Philippine Islands, jednak, dopuszcza sie Augustynianie na powrót do ich byłych kościołów i klasztorów, a nawet znaleźć nowych. In the Republic of Colombia, 26 members of the Philippine province are employed, including 6 at the residence of Santa Fe de Bogota, 8 in the college at Facatativa, and 12 at other stations. W Republice Kolumbia, 26 członków z Filipin prowincji są zatrudnieni, w tym 6 na pobyt Santa Fe de Bogota, 8 w kolegium w Facatativa, i 12 na innych stacjach. In Peru 49 members of the same province are employed: 14 priests and 2 lay brothers belonging to the convent at Lima; 12 priests to the college in the same city; 6 in each of the two seminaries at Cuzco and Ayacucho. W Peru 49 członków tej samej prowincji są zatrudnionych: 14 księży i 2 braci świeckich należących do klasztoru w Limie, 12 kapłanów do kolegium w tym samym mieście, 6 w każdym z dwóch seminariów w Cuzco i Ayacucho. In the Prefecture Apostolic of San León de Amazonas, at the mission stations of Peba, Río Tigre, and Leticia in the territory of the Iquito Indians there are 9 priests. W Prefektura Apostolska San León de Amazonas na misję stacji Peba, Rio Tigre, Leticia na terytorium danego Indian Iquito istnieją 9 kapłanów. In June, 1904, Father Bernardo Calle, the lay brother, Miguel Vilajoli, and more than 70 Christians, were murdered at the recently erected mission station, Huabico, in Upper Maranon and the station itself was destroyed. W czerwcu 1904 r. Ojciec Calle Bernardo, świeckich brata, Miguel Vilajoli, a ponad 70 chrześcijan, zostali zamordowani w niedawno wzniesiony misji stacji, Huabico, w górnej stacji Maranon i sam został zniszczony. The Augustinian settlements in Brazil also belong to the Philippine province. Augustiański w osiedlach Brazylia również należą do prowincji Filipin. In the procuration house at S. Paulo (Rua Apeninos 6) and in the college at Brotas there are 4 Augustinians each; in the diocesan seminary at S. José de Manaos, 6; and in the other settlements, 27 priests--in all, 42 members of the order, including one lay brother. W procesowego w domu S. Paulo (Rua Apeninos 6) oraz w kolegium w Brotas istnieją 4 sie Augustynianie każdego; w seminarium diecezjalnym w S. José de Manaos, 6; oraz w innych osiedli, 27 kapłanów - we wszystkich , 42 członków z rzędu, w tym jeden brat świeckich. In Argentina, there are 25 priests and two lay brothers in the six colleges and schools of the order. W Argentyna jest 25 kapłanów i dwóch świeckich braci w sześciu uczelni i szkół w porządku. In Ecuador, which forms a province by itself, there are 21 members of the order; 9 priests and 7 lay brothers in the monastery at Quito; 3 priests in the convent at Latagun and 2 in that at Guayaquil. W Ekwador, który tworzy się przez prowincję, nie jest 21 użytkowników w porządku; 7 i 9 kapłanów, braci świeckich w klasztorze w Quito; 3 księży w klasztorze na Latagun i 2, w tym w Guayaquil. The province of Chile has 56 members, including 18 lay brothers; 11 at Santiago, 4 at La Serena, 5 at Concepción, 22 at Talca, 8 at San Fernando, 4 at Melipilla, and 2 in the residence at Picazo. W prowincji Chile posiada 56 członków, w tym 18 braci świeckich; 11 w Santiago, 4 w La Serena, 5 w Concepción, 22 w Talca, 8 w San Fernando, 4 na Melipilla, i 2 w miejsce zamieszkania na Picazo. The province of the United States of America is very large, as the Augustinians driven out of many European countries in 1848 sought refuge in that republic. W prowincji Stanów Zjednoczonych Ameryki jest bardzo duża, jak sie Augustynianie prowadzony obecnie w wielu krajach europejskich w 1848 szukać schronienia w tej republiki. This province now numbers 200 members. To numery prowincji teraz 200 członków. The largest convent is at Villanova, Pa.; it is also the novitiate for North America, and among the 117 religious occupying the convent 21 are priests (see above, Present Condition). W klasztorze jest największym w Villanova, Pa; jest również nowicjat w Ameryce Północnej, a wśród 117 religijne okupujących klasztor jest 21 kapłanów (patrz wyżej, obecny stan). The other convents contain 60 members, of whom 5 are lay brothers. W innych zakonach zawiera 60 członków, z których 5 są braci świeckich. To the province of the United States belongs also St. Augustine's College at Havana, Cuba, where there are 5 priests and 3 lay brothers. W prowincji Stanów Zjednoczonych należy również St Augustine's College w Hawana, Kuba, gdzie istnieją 5 kapłanów i 3 braci świeckich.

The greatest missionary activity of the Augustinian Order has been displayed in the Philippine Islands, and the first missionaries to visit these islands were Augustinians. Największy misyjnej działalności augustianów nakaz został wyświetlony w Philippine Islands, i pierwszych misjonarzy do odwiedzenia tych wysp były sie Augustynianie. When Magalhaes discovered the Philippines (16 March, 1521) and took possession of them in the name of the King of Spain, he was accompanied by the chaplain of the fleet, who preached the Gospel to the inhabitants, baptizing Kings Colambu and Siagu and 800 natives of Mindanao and Cebú, on Low Sunday, 7 April, 1521. Kiedy odkrył Magalhaes Filipiny (16 marca, 1521) i wziął je w posiadanie w imieniu króla Hiszpania, był wraz z kapelanem w zakresie floty rybackiej, którzy głosili Ewangelię, aby mieszkańcy, patronuje Kings Colambu i Siagu i 800 tubylcy z Mindanao i Cebú, w niedzielę, 7 kwietnia 1521. The good seed, however, was soon almost destroyed; Magalhaes was killed in a fight with natives on the little island of Mactan on 27 April and the seed sown by the first Spanish missionaries all but perished; nor were those missionaries brought from Mexico in 1543 by Ruy López Villalobos more successful, for they were obliged to return to Europe by way of Goa, having gained very little hold on the islanders. Na dobre ziarno, jednak szybko została niemal zniszczone; Magalhaes zginął w walce z tubylcy na małe wyspy Mactan w dniu 27 kwietnia i nasiona zasiane przez pierwsze Hiszpański wszystkich misjonarzy, ale zginął, ani nie zostały przywiezione z tych misjonarzy w 1543 Meksyk Ruy Lopez Villalobos przez większe sukcesy, byli zobowiązani do powrotu do Europa w drodze Goa, mając bardzo mało hold zdobytych na wyspy. Under the Adelantado Legaspi who in 1565 established the sovereignty of Spain in the Philippines and selected Manila as the capital in 1571, Father Andrés de Urdaneta and 4 other Augustinians landed at Cebú in 1565, and at once began a very successful apostolate. Zgodnie z Adelantado Legaspi którzy w 1565 ustalono suwerenności Hiszpania w wybranych Filipiny Manila, jak i kapitału w 1571, Ojciec Andrés de Urdaneta i 4 innych sie Augustynianie wylądował na Cebú w 1565, i jednocześnie rozpoczął bardzo udany apostolstwa. The first houses of the Augustinians were established at Cebú, in 1565, and at Manila, in 1571. Pierwsze domy z sie Augustynianie zostały ustalone na Cebú, w 1565, oraz w Manili w 1571. In 1575, under the leadership of Father Alfonso Gutierez, twenty-four Spanish Augustinians landed in the islands and, with the provincials Diego de Herrera and Martin de Rado, worked very successfully, at first as wandering preachers. W 1575, pod kierownictwem ks Alfonso Gutierez, dwadzieścia cztery Hiszpański sie Augustynianie wylądował na wyspach i, z provincials Diego de Herrera i Martin de Rado, pracował bardzo pomyślnie, jak w pierwszym wędrowny preachers. The Franciscans first appeared in the Philippines in 1577 and were warmly welcomed by the Augustinians. Franciszkanie pierwszy pojawił się w Filipiny w 1577 i była przyjęta z entuzjazmem przez sie Augustynianie. Soon they were joined by Dominicans and Jesuits. Wkrótce zostały one połączone przez dominikanów i jezuitów. Sent by Philip III, the first Barefooted Augustinians landed in 1606. Wysłane przez Philip III, pierwsze Barefooted sie Augustynianie wylądował w 1606. All these orders shared in the labours and difficulties of the missions. Wszystkie te zamówienia udostępnionego w pracy i trudności misji. Protected by Spain, they prospered, and their missionary efforts became more and more successful. Chronione przez Hiszpania, powodziło się im, i ich wysiłki misyjnego coraz bardziej udane. In 1773 the Jesuits, however, were obliged to give up their missions in consequence of the suppression of the Society. W 1773 jezuitów, jednak zostały zobowiązane do ich misji w wyniku likwidacji Towarzystwa. The religious orders have suffered much persecution in the Philippines in recent times, especially the Augustinians. W zakony doznały wiele prześladowań w Filipiny w ostatnim czasie, zwłaszcza sie Augustynianie. In 1897 the Calced Augustinians, numbering 319 out of 644 religious then in the Philippine province, had charge of 225 parishes, with 2,377,743 souls; the Discalced (Recollects), numbering about 220, with 233 parishes and 1,175,156 souls; the Augustinians of the Philippine province numbered in all 522, counting those in the convents at Manila, Cavite, San Sebastian, and Cebú, those at the large model farm at Imus, and those in Spain at the colleges of Monteagudo, Marcilla, and San Millan de la Cogulla. W 1897 roku Calced sie Augustynianie, numeracja 319 z 644 religijne następnie w prowincji Filipin, miał za 225 parafii, z dusz 2377743; Discalced (wspomina), o numeracji 220, 233 parafii i dusze 1175156; sie Augustynianie z Filipin prowincji we wszystkich numerach od 522, licząc tych w zakonach w Manila, Gorzów Wielkopolski, San Sebastian, i Cebú, tych na dużych gospodarstw rolnych w modelu Imus, w tym Hiszpania i na uczelni Monteagudo, Marcilla, San Millan de la Cogulla. Besides the numerous parishes served by the Calced Augustinians, they possessed several educational institutions: a superior and intermediate school at Vigan (Villa Fernandina) with 209 students, an orphanage and trade school at Tambohn near Manila, with 145 orphans, etc. In consequence of the disturbances, the schools and missions were deserted; six fathers were killed and about 200 imprisoned and sometimes harshly treated. Oprócz licznych parafiach serwowane przez Calced sie Augustynianie, posiadał kilka instytucji edukacyjnych: szkoły wyższej i pośrednich w Vigan (Villa Fernandina) z 209 studentów, sierociniec i szkołę handlową w Tambohn blisko Manila, 145 sierot, itd. W konsekwencji na zakłócenia, szkoły i misje zostały opuszczone, sześciu zabitych ojców i około 200 aresztowanych i czasami traktowane harshly. Those who escaped unmolested fled to the principal house at Manila, to Macao, to Han-kou, to South America, or to Mexico. Ci, którzy uciekli unmolested uciekł z domu na głównym Manila, Makau, Han-kou, Ameryka Południowa, Meksyk lub. Up to the beginning of 1900, 46 Calced and 120 Discalced Augustinians had been imprisoned. Do początku 1900, 46 Calced i 120 Discalced sie Augustynianie został uwięziony. Upon their release, they returned to the few monasteries still left them in the islands or set out for Spain, Colombia, Peru, Brazil, Argentina and China. Po ich uwolnieniu, wrócili do kilku klasztorów pozostały im na wyspach lub na określonych Hiszpania, Kolumbia, Peru, Brazylia, Argentyna i Chiny. The province of the United States sent some members to supply the vacancies in the Philippines. W prowincji Stany Zjednoczone wysłały do dostaw niektórych użytkowników do wakatów na Filipiny. The monastery of St. Paul, at Manila, now has 24 priests and 6 lay brothers; that at Cebú, 5 members of the order, that at Iloilo, on the island of Panay, 11 priests and 2 lay brothers, while in the 10 residences there are 20 fathers; so that at the present time there are only 68 Calced Augustinians in the islands. Klasztor św Pawła, Manila, ma obecnie 24 księży i 6 braci świeckich, że w Cebú, 5 członków z rzędu, że w Iloilo, na wyspie Panay, 11 kapłanów i 2 braci świeckich, natomiast w 10 rezydencje znajdują się 20 ojców, tak że w chwili obecnej istnieją tylko 68 Calced sie Augustynianie na wyspach. In all, the Provincia Ss. We wszystkich, Provincia Ss. Nominis Jesu Insularum Philippinarum, including theological students and the comparatively small number of lay brothers, has 600 members: 359 in Spain, 185 of whom are priests; 68 in the Philippines; 29 in China; 26 in Colombia; 49 in Peru; 42 in Brazil; 27 in Argentina. Nominis Jesu Insularum Philippinarum, w tym studentów i teologicznych stosunkowo niewielkiej liczby braci świeckich, ma 600 członków: w Hiszpania 359, 185 z nich są kapłani; 68 w Filipiny, Chiny w 29, 26 w Kolumbia; 49 w Peru, 42 w Brazylia; 27 w Argentyna.

The Augustinian missions in the Philippines have provided missionaries for the East since their first establishment. Augustiański misji w Filipiny dostarczyły misjonarzy na Wschodzie od pierwszego zakładu. In 1603 some of them penetrated into Japan, where several were martyred, and in 1653 others entered China, where, in 1701, the order had six missionary stations. W 1603 niektóre z nich wejść w Japonia, gdzie było wielu męczenników, i inne wpisane w 1653 roku Chiny, gdzie w 1701, w celu miał sześciu stacji misyjnej. At present the order possesses the mission of Northern Hu-nan, China, where there are 24 members, 2 of whom are natives; 6 in the district of Yo-chou; 6 in the district of Ch'ang-te; 9 in the district of Li-chu; three other religious are also labouring in other districts-all under the vicar Apostolic, Mgr. Obecnie posiada celu misji Północnej-Hu Nan, Chiny, gdzie znajdują się 24 członków, z których 2 są tubylcy, 6 w dzielnicy Yo-chou, 6 w dzielnicy Ch'ang-te, 9 w powiat Li-chu; trzech innych religijnych labouring są również w innych dzielnicach, wszystkie w ramach wikariusz apostolski, Mgr. Perez. The mission comprises about 3000 baptized Christians and 3500 catechumens in a population of 11 millions of heathens. Misja obejmuje około 3000 ochrzczonych chrześcijan i katechumenów w 3500 liczyła 11 milionów heathens. In 1891 there were only 219 Christians and 11 catechumens, as well as 29 schools, with 420 children and 750 orphans. W 1891 było tylko 219 chrześcijan i 11 katechumenów, jak również 29 szkół z 420 dzieci i 750 sierot. There are, moreover, two priests at the mission house at Han-kou and two at the procuration house at Shang-hai (Yang-tsze-poo Road, 10). Istnieją ponadto, dwóch księży na misji w domu Han-kou i dwa w domu procesowego w Shang-hai (Yang-tsze-poo Ruchu Drogowego, 10). The missionary history of Persia also mentions the Augustinians. W misyjnej historia Persji również wymienia sie Augustynianie. Towards the close of the sixteenth century, Alexio de Menezes, Count of Cantanheda (d. 1617), a member of the order, appointed Archbishop of Goa in 1595, and of Braga in 1612, Primate of the East Indies, and several times Viceroy of India, sent several Augustinians as missionaries to Persia while he himself laboured for the reunion of the Thomas Christians, especially at the Synod of Diamper, in 1599, and for the conversion of the Mohammedans and the heathens of Malabar. Pod koniec XVI wieku, Alexio de Menezes, hrabiego z Cantanheda (zm. 1617), członkiem porządku, mianowany arcybiskup Goa w 1595 i 1612 w Braga, Prymas Wschodnich Indii, i kilka razy Viceroy z Indie, wysłał kilka sie Augustynianie jako misjonarze do Persji, podczas gdy on sam pracował na reunion z Thomas chrześcijan, zwłaszcza w Synodu Diamper, w 1599, i do przeliczania Mohammedans i heathens z Malabar. (Govea, "Jornada do Arcebispo de Goa Dom Alexio de Menezes", Coimbra, 1606; also, "Histoire Orient. de grans progres de l'eglise Romaine en la reduction des anciens chrestiens dit de St. Thomas" translated from the Spanish of Franc. Munoz by JB de Glen, Brussels, 1609; Joa. a S. Facundo Raulin, "Historia ecclesiae malabaricae", Rome, 1745.) (Govea, "Jornada zrobić Arcebispo de Goa Dom Alexio de Menezes", Coimbra, 1606; "Histoire Orientu. Grans de progres de l'eglise Romaine en la redukcji chrestiens dit des anciens de St Thomas" tłumaczone z Hiszpański z Franc. Munoz przez JB de Glen, Bruksela, 1609; Joa. Facundo RAULIN jeden S., "Historia malabaricae ecclesiae", Rzym, 1745).

The Augustinians also established missions in Oceanica and Australia. W sie Augustynianie Ustalono również misje w oceanica i Australia. Here the Spanish Discalced Augustinians took over the missions founded by Spanish and German Jesuits in the Ladrones, which now number 7 stations, with about 10,000 souls, on Guam and about 2500 on each of the German islands of Saipan, Rota, and Tinian. Tutaj Hiszpański Discalced sie Augustynianie przejęła założona przez misje i Hiszpański Niemiecki jezuitów w Ladrones, które obecnie numer 7 stacji, z około 10000 dusz, na Guam i ok. 2500 na każdej z wysp Niemiecki Saipan, Rota i Tinian. The mission on the German islands was separated from the Diocese of Cebú on 1 October, 1906, and made a prefecture Apostolic on 18 June, 1907, with Saipan as its seat of administration, and the mission is now in charge of the German Capuchins. Misja na wyspach Niemiecki został oddzielony od diecezji Cebú na 1 października 1906 i dokonał prefektura apostolska na 18 czerwca 1907, Saipan jako jego siedziba administracji, a misja jest teraz w zakresie Niemiecki Kapucyni. In Australia the Calced Augustinians are established in the ecclesiastical Province of Melbourne and in the Vicariate Apostolic of Cooktown, Queensland, where there are at present twelve priests of the Irish province under Monsignor James D. Murray. W Australia w Calced sie Augustynianie mają siedzibę w prowincji kościelnych w Melbourne i Wikariatu Apostolskiego w Cooktown, gdzie istnieją obecnie dwanaście księży z prowincji pod Irlandzki prałat James D. Murray. Three monasteries, each with two priests, in other parts of Australia also belong to this province. Trzy klasztory, każdy z dwóch księży, w innych częściach Australia również należą do tej prowincji. The order has furnished some prominent bishops to Australia, among them, James Alipius Gould. Kolejność jest dostarczany do niektórych wybitnych biskupów Australia, wśród nich, James Alipius Gould. The Irish Augustinian college of St. Patrick at Rome, built in 1884 by Father Patrick Glynn, OSA, is the training college for the Augustinian missions. W Irlandzki augustiańskiego kolegium St Patrick na Rzym, zbudowany w 1884 przez Ojca Patrick Glynn, OSA, jest szkolenie dla augustiańskiego kolegium misji. The present rector is Reginald Maurice McGrath. Obecnie rektorem jest Reginald Maurice McGrath.

AUGUSTINIAN NUNS AUGUSTINIAN Nuns

These regard as their first foundation the monastery of nuns for which St. Augustine wrote the rules of life in his Epistola ccxi (alias cix) in 423. Te pierwsze uważają za ich fundacji klasztoru mniszek, dla których Święty Augustyn pisał zasady życia w jego Epistola ccxi (alias CIX) 423. It is certain that this epistle was called the Rule of St. Augustine for nuns at an early date, and has been followed as the rule of life in many female monasteries since the eleventh century. Jest pewne, że ten list został nazwany Rule of St Augustine dla mniszek w jak najszybszym terminie, a następnie została jako zasada życia w wielu klasztorach żeńskich od jedenastego wieku. These monasteries were not consolidated in 1256, like the religious communities of Augustinian monks. Klasztory te nie zostały skonsolidowane w 1256 roku, podobnie jak wspólnot religijnych augustianów mnichów. Each convent was independent and was not subject to the general of the order. Każdy klasztor był niezależny i nie podlega ogólnym z rzędu. This led to differences in rule, dress, and mode of life. To doprowadziło do różnic w regułę, sukienka, oraz tryb życia. Only since the fifteenth century have certain Augustinian Hermits reformed a number of Augustinian nunneries, become their spiritual directors, and induced them to adopt the Constitution of their order. Dopiero od XV wieku niektórych augustianów pustelników wielokrotnie reformowana augustianów nunneries, stają się ich duchowe dyrektorów i ich skłoniło do przyjęcia Konstytucji ich kolejność. Henceforth, therefore, we meet with female members of the Order of Hermits of St. Augustine in Italy, France, Spain, Belgium, and later in Germany, where, however, many were suppressed during the Reformation, or by the secularizing law of 1803. Stąd więc, spotykamy kobiet z członków zakonu pustelników św Augustyna w Włochy, Francja, Hiszpania, Belgia, Niemcy, a później w przypadku gdy, jednak wiele zostały zniesione w okresie Reformacji, lub przez secularizing prawie 1803 . In the other countries many nunneries were closed in consequence of the Revolution. W wielu innych krajach nunneries zostały zamknięte w wyniku rewolucji. The still existing houses, except Cascia, Renteria (Diocese of Vittoria), Eibar (Diocese of Vittoria), and Cracow, are now under the jurisdiction of the bishop of the diocese. W dalszym ciągu istniejących domów, z wyjątkiem Cascia, Renteria (diecezja Vittoria), Eibar (diecezja Vittoria), Kraków, są teraz pod jurysdykcją biskupa diecezji. Many convents are celebrated for the saints whom they produced, such as Montefalco in Central Italy, the home of Blessed Clara of the Cross (Clara of Montefalco, d. 1308), and Cascia, near Perugia, where St. Rita died in 1457. Wiele konwentów są obchodzone na świętych, których produkowane, takich jak Montefalco w Centralnej Włochy, domu Błogosławionej Clara od Krzyża (Klara z Montefalco, zm. 1308), Cascia, w pobliżu Perugii, gdzie św Rita zmarł w 1457. In the suppressed convent of Agnetenberg near Dulmen, in Westphalia, lived Anne Catherine Emmerich celebrated for her visions. W stłumiony klasztor Agnetenberg pobliżu Dulmen, w Westfalii, mieszkał Anne Catherine Emmerich obchodzi jej wizje.

Mention should also be made of the monastery of the Augustinians called delle Vergini, at Venice, founded in 1177 by Alexander III after his reconciliation with Frederick Barbarossa, whose daughter Julia, with twelve girls of noble birth, entered the monastery and became first abbess. Wzmianka powinna być również wykonane z klasztoru w nazwie sie Augustynianie delle Vergini, Wenecja, założona w 1177 przez Alexander III po jego pojednania z Fryderyk Barbarossa, którego córka Julia, dwanaście dziewcząt szlacheckich urodzenia, wszedł do klasztoru i stał się pierwszym abbess. Doge Sebastiano Zani, who had endowed the institution, was appointed patron, with the privilege of approving the election of the abbess before the granting of the papal confirmation. Doge Sebastiano Zani, którzy mieli wyposażony instytucji, został mianowany patronem, z przywileju zatwierdzania wyborów do abbess przed przyznaniem papieski potwierdzenia. On the French occupation in the eighteenth century the religious went to America, where they devoted themselves to the work of teaching and the care of the sick. Na Francuski zawodu w XVIII wieku, religii udał się do Ameryki, gdzie poświęcił się pracy nauczania i opieki nad chorymi. Later they established monasteries in Italy and in 1817 in Paris. Później one ustalone w klasztorach i Włochy w 1817 w Paryżu. Towards the end of the sixteenth century communities of female Discalced Augustinians appeared in Spain. Pod koniec XVI wieku wspólnot żeńskich Discalced sie Augustynianie się w Hiszpania. The first convent, that of the Visitation, was founded at Madrid, in 1589, by Prudencia Grillo, a lady of noble birth, and received its Constitution from Father Alfonso of Orozco. Pierwszy klasztor, że w nawiedzeniu, został założony w Madrycie w 1589, przez Prudencia Grillo, Pani szlachetnego urodzenia, i otrzymał od Ojca Alfonso Konstytucji z Orozco. Juan de Ribera, Archbishop of Valencia (d. 1611), founded a second Discalced Augustinian congregation at Alcoy, in 1597. Juan De Ribera, arcybiskup Walencji (zm. 1611), założona w drugiej Discalced zgromadzenia augustianów w Alcoy, w 1597. It soon had houses in different parts of Spain, and in 1663 was established at Lisbon by Queen Louise of Portugal. Wkrótce miał domy w różnych częściach Hiszpania, aw 1663 został powołany na mocy Lizbona Portugalia Królowa Luiza. In addition to the Rule of St. Augustine these religious observed the exercises of the Reformed Carmelites of St. Teresa. W uzupełnieniu do Rule of St Augustine tych religijnych obserwowane ćwiczeń w zreformowanej karmelici Teresa św. In the convent at Cybar, Mariana Manzanedo of St. Joseph instituted a reform which led to the establishment of a third, that of the female Augustinian Recollects. W klasztorze w Cybar, Mariana Manzanedo św Józefa na reformy, które doprowadziły do utworzenia trzeciej, która z kobiet wspomina augustianów. The statutes, drawn up by Father Antinólez, and later confirmed by Paul V, bound the sisters to the strictest interpretation of the rules of poverty and obedience, and a rigorous penitential discipline. Statut, sporządzony przez Ojca Antinólez, a później potwierdzone przez Pawła V, związana z siostrami do ścisłej interpretacji przepisów ubóstwa i posłuszeństwa, a także ścisłą dyscyplinę pokutną. All three reforms spread in Spain and Portugal, but not in other countries. Wszystkie trzy reformy w rozprzestrzenianiu Hiszpania i Portugalia, ale nie w innych krajach. A congregation of Augustinian nuns under the title "Sisters of St. Ignatius" was introduced into the Philippines and South America by the Discalced Augustinian Hermits. A zgromadzenia augustianów mniszek pod tytułem "Siostry św Ignacy" został wprowadzony na Filipiny i Ameryki Południowej przez Discalced augustianów pustelników. They worked zealously in aid of the missions, schools, and orphanages in the island, and founded the colleges of Our Lady of Consolation and of St. Anne at Manila, and houses at Neuva Segovia, Cebú, and Mandaloya on the Pasig, where they have done much for the education of girls. Oni gorliwie pracował w pomocy misji, szkoły, sierocińce i na wyspie, i założył kolegia Matki Boskiej Pocieszenia i Świętej Anny w Manila, i domy w Neuva Segovia, Cebú, Mandaloya na Pasig, gdzie mają wiele do zrobienia w edukacji dziewcząt.

Publication information Written by Max Heimbucher. Publikacja informacji w formie pisemnej przez Heimbucher Max. Transcribed by Rosa Maria Wiemann. Przepisywane przez Rosa Maria Wiemann. Dedicated to St. Augustine and to all Augustinians The Catholic Encyclopedia, Volume VII. Dedykowane do świętego Augustyna i do wszystkich sie Augustynianie W Encyklopedii Katolickiej, Tom VII. Published 1910. Opublikowany 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1910. NIHIL OBSTAT, 1 czerwca 1910. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Murphy Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

Panvini, Augustiniani Ordinis Chronicon per annorum seriem digestum a SP Augustino ad a. Panvini, Augustiniani ordinis Kronika na annorum seriem digestum jeden SP augustino reklam a. 1510; Roman, Cronica de la Orden de los Eremitanos de Padre San Agustin (Salamanca, 1569); Pamphilus, Chronicon O. Erem. 1510; Roman, Cronica de la Orden de los Eremitanos Padre de San Agustin (Salamanca, 1569); Pamphilus, Kronika O. Erem. SA et eius viri vel sanctitate vel rebus gestis illustres (Rome, 1581); Empoli, Bullarium O. Erem. SA et eius viri albo sanctitate albo rebus gestis illustres (Rzym, 1581); Empoli, Bullarium O. Erem. SA ab Innocentio III usque ad Urbanum VI, cum Catalogo Priorum, Capitularium, Procuratorum, Generalium, etc. (Rome, 1628); Torelli, Secoli Agostiniani (Bologna, 1659-86); de Herrera, Alphabetum Augustinianum in quo domicilia et monasteria, viri faeminaeque illustres Eremitici Ordinis recensentur (Madrid, 1664); Kolde, Die deutsche Augustiner-Kongregation und Johann von Staupitz (Gotha, 1875); Paulus in Historisches Jahrbuch, XII, 68 sqq.; XXII, 110 sqq.; XXIV, 72 sqq.; and Historisch-politische Blatter, CXLII, 738 sqq.; Crusenius, Monasticon Augustinianum (Munich, 1623), continued by Tirso, 1903; Heylot, Histoire des Ordes, II-IV, especially III; Privilegia Erem S. Aug. sive Mare Magnum (Pesaro, 1615); Maiocchi and Casacca, edd., Codex diplomaticus O. Erem S. Augustini Papiae (3 vols., Pavia, 1907); Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche, II (2nd ed., Paderborn, 1907), 177 sqq., where other books of reference are indicated; Bauer, sv Augustiner in Kirchenlex., I, 1655 sqq.; Analecta Augustiniana (periodical, Rome, 1907--); Revista Augustiniana, later, La Ciudad de Dios (Madrid, 1881--). Ab Innocentio SA III usque ad Urbanum VI, cum catalogo Priorum, Capitularium, Procuratorum, Generalium, itd. (Rzym, 1628); Torelli, Secoli Agostiniani (Bolonia, 1659-86); de Herrera, Alphabetum Augustinianum w domicilia quo et monasteria, chłopaki faeminaeque illustres Eremitici ordinis recensentur (Madryt, 1664); Kolde, Die deutsche Augustiner-und Kongregation Jan von Staupitz (Gotha, 1875); Paulus w Historisches Jahrbuch, XII, 68 sqq.; XXII, 110 sqq.; XXIV, 72 sqq .; I historisch-politische Blatter, CXLII, 738 sqq.; Crusenius, Monasticon Augustinianum (Monachium, 1623), kontynuowane przez Tirso, 1903; Heylot, Histoire des Ordes, II-IV, zwłaszcza III; Dziękujemy Erem S. sierpnia. Najdroższą Mare Magnum (Pesaro, 1615); Maiocchi i Casacca, EDD., Codex diplomaticus O. Erem S. Augustini Papiae (3 vols., Pavia, 1907); Heimbucher, Die Orden und der katholischen Kirche Kongregationen II (2nd ed., Paderborn, 1907), 177 sqq., Gdy inne książki odniesienia są wskazane; Bauer, sv Augustiner w Kirchenlex., I, 1655 sqq.; Analecta Augustiniana (czasopisma, Rzym, 1907 -); Revista Augustiniana, później, La Ciudad de Dios w Madrycie (1881 -). On the Discalced Augustinians.-- Andrés de San Nicolas, Historia de los Agustinos descalzos (Madrid, 1664); Sacra Eremus Augustiniana sive de Institutione fratrum Eremitarum excalceatorum OS Aug. (Cambrai, 1658); Pierre de Ste-Helene, Abrege de l'histoire des Augustins dechausses (Rouen, 1672); Andrada, Virorum illustrium ... Na Discalced sie Augustynianie .-- Andrés de San Nicolas, Historia de los Agustinos descalzos (Madryt, 1664); Sacra Eremus Augustiniana najdroższą De institutione Braci Czeskich Eremitarum excalceatorum OS sierpnia (Cambrai, 1658); Pierre de Ste-Helene, Abrege de l "histoire des Augustins dechausses (Rouen, 1672); Andrada, mężów illustrium ... exegesis summaria (Prague, 1674); Constitutiones de la Cong. egzegeza summaria (Praga, 1674); Constitutiones de la Cong. de descalzos Agustinos (Madrid 1590); Constitutiones congregationis Italiae (Rome, 1623-32); Constitutiones Congregationis Gallicanae (Lyons, 1653); Andrés de S. Nicolas, Proventus messis Dom. descalzos de Agustinos (Madryt 1590); Constitutiones Congregationis Italiae (Rzym, 1623-32); Constitutiones Congregationis Gallicanae (Lyon, 1653); Andrés de S. Nicolas, Przyrosty messis Dom. FF. Excalceatorum O. Erem S. Aug. congr. Excalceatorum O. Erem S. sierpnia. Congr. Hispaniae (Rome, 1656). Hispaniae (Rzym, 1656).

On the Hagiology of the Order.-- Staibanus de Taranta, Tempio Eremitano dei Santi e Beati dell' ordine Agostiniano (Naples, 1608); Torelli, Ristretto (Bologna, 1647); Joa. Na Hagiology uchwały .-- Staibanus de Taranta, Eremitano Tempio dei Santi e błogosławionych dell 'ordine Agostiniano (Neapol, 1608); Torelli, Ristretto (Bolonia, 1647); Joa. Navii Eremus Augustiniana (Louvain, 1658); Maigretius, Martyrologium Augustinianum (Antwerp, 1625); Hormannseder, Heiliges Augustinerjahr (Vienna, 1733); De Wouter, Saintes de l'ordre de St-Augustin (Tournai). Navii Eremus Augustiniana (Louvain, 1658); Maigretius, Martyrologium Augustinianum (Antwerpia, 1625); Hormannseder, Heiliges Augustinerjahr (Wiedeń, 1733); De Wouter, Saintes de l'ordre de St-Augustin (Tournai).

On Augustinian Writers.-- Elsius, Encomiasticon Augustinianum (Brussels, 1654); Curtius, Virorum illustrium ... Na augustianów Writers .-- Elsius, Encomiasticon Augustinianum (Bruksela, 1654); Curtius, mężów illustrium ... elogia (Antwerp, 1636, 1658); Gratianus, Anastasis Augustiniana (Antwerp, 1613), continued by Loy (Antwerp, 1636); Arpe, Pantheon Augustinianum (Genoa, 1709); Ossinger, Bibliotheca Augustiniana historica, critica et chronologica (Ingolstadt and Munich, 1776); Moral, Catalogo de escritores Agustinos Espanoles, Portugueses y Americanos in La Ciudad de Dios, XXXIV sqq. elogia (Antwerpia, 1636, 1658); Gratianus, Anastasis Augustiniana (Antwerpia, 1613), kontynuowane przez LOY (Antwerpia, 1636); Arpe, Panteon Augustinianum (Genua, 1709); Ossinger, bibliotheca Augustiniana historica, critica et chronologica (Ingolstadt i Monachium, 1776); moralne, catalogo de escritores Agustinos Espanoles, Portugueses y Americanos w La Ciudad de Dios, XXXIV sqq.

On Augustinian Missions.-- Calancha, Cronica moralizada de la orden de San Agustin en el Peru (Barcelona, 1638); Baldani, Vita del fra Diego Ortiz, protomartire nel regno di Peru, martirizzato l'a. Na augustianów Misje .-- Calancha, Cronica moralizada de la Orden de San Agustin en el Peru (Barcelona, 1638); Baldani, Vita del fra Diego Ortiza, protomartire nel regno di Peru, martirizzato l'a. 1571 (Genoa, 1645); Brulius, Historiae Peruanae O. Erem. 1571 (Genua, 1645); Brulius, Historiae Peruanae O. Erem. S. Aug. (Antwerp, 1651--); The Philippine Islands 1493-1898 (Cleveland, 1903--); Gaspar de S. Agustin, Conquista de las islas Filipinas (Madrid, 1698), continued by Díaz (Valladolid, 1890); Mozo, Noticia de los triumphos ... S. sierpnia. (Antwerpia, 1651 -); Philippine Islands 1493-1898 (Cleveland, 1903 -); Gaspar de S. Agustin, Conquista de las Islas Filipinas (Madryt, 1698), kontynuowane przez Diaz (Valladolid, 1890 ); Mozo, Noticia de los triumphos ... de la Orden de San Ag. de la Orden de San Ag. en las misiones en las islas Filipinas y en imperio de la China (Madrid, 1763); Memoria acerca de las Misiones de los PP. en las Misiones en las Islas Filipinas y en imperio de la Chiny (Madryt, 1763); ACERCA Memoria de las Misiones de los PP. Agustinos Calzados (Madrid, 1892); Los Frailes Filipinos (Madrid, 1898); Documentos Interesantes acerca de la secularizacion y amovilidad de los Curas Regulares de Filipinas (Madrid, 1897); Francisco del Carmen, Catalogo de los religiosos Agustinos Recoletos de la Provincia de San Nicolas de Tolentino de Filipinas desde 1606 hasta nuestros dias (Madrid, 1906). Agustinos Calzados (Madryt, 1892); Los Frailes Filipinos (Madryt, 1898); interesantes ACERCA Documentos de la secularizacion y amovilidad de los Curas de Filipinas Regulares (Madryt, 1897); Francisco del Carmen, catalogo de los religiosos Agustinos Recoletos de la Provincia de San Nicolas de Tolentino de Filipinas desde 1606 hasta nuestros dni (Madryt, 1906).


Rule of Saint Augustine Rule of Saint Augustine

Catholic Information Informacje Katolicki

The title, Rule of Saint Augustine, has been applied to each of the following documents: W tytule Rule of Saint Augustine, została zastosowana do każdego z następujących dokumentów:

Letter 211 addressed to a community of women; 211 Pismo skierowane do społeczności kobiet;

Sermons 355 and 356 entitled "De vitâ et moribus clericorum suorum"; Sermons 355 i 356, zatytułowany "De vitâ et moribus clericorum suorum";

a portion of the Rule drawn up for clerks or Consortia monachorum; część z art sporządzone dla sekretarzy lub konsorcja monachorum;

a Rule known as Regula secunda; and reguły znane jako Regula Secunda;

another Rule called: "De vitâ eremiticâ ad sororem liber." Artykuł innej nazwie: "De vitâ eremiticâ reklamy sororem niezawisły".

The last is a treatise on eremitical life by Blessed Ælred, Abbot of Rievaulx, England, who died in 1166 and as the two preceding rules are of unknown authorship, it follows that none but Letter 211 and Sermons 355 and 356 were written by St. Augustine. Ostatnim jest traktatem o życiu eremitical przez Błogosławiony Ælred, opat w Rievaulx w Anglii, którzy zginęli w 1166, jak i dwóch poprzednich zasady są nieznanego autorstwa, wynika, że żadna jednak List sermons 211 i 355 i 356 zostały napisane przez św Augustyna. Letter 211 is addressed to nuns in a monastery that had been governed by the sister of St. Augustine, and in which his cousin and niece lived. Pismo skierowane jest do 211 mniszek w klasztorze, które zostały uregulowane przez siostry św Augustyna i jego kuzyna, w którym mieszkał i siostrzenicą. His object in writing it was merely to quiet troubles, incident to the nomination of a new superior, and meanwhile he took occasion to expatiate upon some of the virtues and practices essential to the religious life. Jego obiekt w piśmie było jedynie ciche problemy, związane z nominacji nowego przełożonego, a tymczasem wziął okazji do expatiate na niektóre z cnót i praktyki niezbędnych do życia zakonnego. He dwells upon charity, poverty, obedience, detachment from the world, the apportionment of labour, the mutual duties of superiors and inferiors, fraternal charity, prayer in common, fasting and abstinence proportionate to the strength of the individual, care of the sick, silence, reading during meals, etc. In his two sermons "De vitâ et moribus clericorum suorum" Augustine seeks to dispel the suspicions harboured by the faithful of Hippo against the clergy leading a monastic life with him in his episcopal residence. On mieszka na miłości, ubóstwa, posłuszeństwa, oderwaniem od świat, podziału pracy, wzajemnych obowiązków przełożonych i inferiors, braterskiej miłości, we wspólnej modlitwie, post i abstynencji proporcjonalne do siły indywidualne, opiekę nad chorymi, milczenia, czytania podczas posiłków, itp. W dwóch swych kazaniach "vitâ De moribus et clericorum suorum" Augustyn stara się rozproszyć się budził podejrzeń przez wiernych z Hippony wobec duchowieństwa prowadzenie życia zakonnego z nim w jego rezydencji biskupiej. The perusal of these sermons discloses the fact that the bishop and his priests observed strict poverty and conformed to the example of the Apostles and early Christians by using their money in common. W Lektura tych kazań ujawnia fakt, że biskup i jego kapłani przestrzegane surowe ubóstwo i zgodne z przykładem Apostołów i pierwszych chrześcijan za pomocą ich wspólnych pieniędzy. This was called the Apostolic Rule. To był nazywany Apostolskiej art. St. Augustine, however, dilated upon the religious life and its obligations on other occasions. Święty Augustyn, jednak na dilated życia zakonnego i jego obowiązki na inne okazje.

Aurelius, Bishop of Carthage, was greatly disturbed by the conduct of monks who indulged in idleness under pretext of contemplation, and at his request St. Augustine published a treatise entitled "De opere monarchorum" wherein he proves by the authority of the Bible the example of the Apostles, and even the exigencies of life, that the monk is obliged to devote himself to serious labour. Aureliusz, biskup Kartaginy, był znacznie zakłócone przez prowadzenie mnichów którzy indulged w bezczynność pod pretekstem kontemplacji, a na jego wniosek Święty Augustyn opublikował traktat zatytułowany "De Opere monarchorum" w którym udowodni przez organ Biblii na przykład od Apostołów, a nawet wymogi życia, że mnich jest zobowiązany do poświęcenia się poważne pracy. In several of his letters and sermons is found a useful complement to his teaching on the monastic life and duties it imposes. W kilku swoich pismach i kazaniach można znaleźć przydatne uzupełnienie jego nauczanie na temat życia zakonnego i obowiązków, które nakłada. These are easy of access to Benedictine edition, where the accompanying table may be consulted under the words: monachi, monachae, monasterism, monastica vita, sanctimoniales. Są to łatwe dostępu do benedyktynów wydanie, w którym towarzyszące tabeli mogą być konsultowane w ramach słownie: monachi, monachae, monasterism, religia życie, sanctimoniales.

The letter written by St. Augustine to the nuns at Hippo (423), for the purpose of restoring harmony in their community, deals with the reform of certain phases of monasticism as it is understood by him. List napisany przez św Augustyn z Hippony w mniszek (423), mające na celu przywrócenie harmonii w ich społeczności, zajmuje się reformą niektórych fazach monastycyzm jak jest rozumiana przez niego. This document, to be sure, contains no such clear, minute prescriptions as are found in the Benedictine Rule, because no complete rule was ever written prior to the time of St. Benedict; nevertheless, the Bishop of Hippo is a law-giver and his letter if to be read weekly, that the nuns may guard against or repent any infringement of it. Ten dokument, aby upewnić się, nie zawiera takie jasne, jak recept minut znajdują się w art Benedyktynów, ponieważ nie było kompletne zasady kiedykolwiek napisany przed Święty Benedykt; jednak, Biskup Hippony jest dawcą prawa i piśmie, jeżeli umowa powinna być odczytywana w tygodniu, że mniszek maja straży przed lub jakiekolwiek naruszenie nawrócili. He considers poverty the foundation of the religious life, but attaches no less importance to fraternal charity, which consists in living in peace and concord. Uważa on, ubóstwa fundamentem życia zakonnego, ale nie przywiązuje mniejszą wagę do braterskiej miłości, która składa się z życia w pokoju i zgody. The superior, in particular, is recommended to practise this virtue although not, of course, to the extreme of omitting to chastise the guilty. W najwyższej, w szczególności, jest zalecana do wykonywania tego tytułu, chociaż tak nie jest, oczywiście, do skrajnego z pominięciem chastise do grzeszników. However, St. Augustine leaves her free to determine the nature and duration of the punishment imposed, in some cases it being her privilege even to expel nuns that have become incorrigible. Jednakże, Święty Augustyn pozostawia jej swobodę w określaniu charakteru i czasu trwania kary nałożone, w niektórych przypadkach, przy czym jej przywilej nawet o wydaleniu mniszek, które stały się incorrigible.

The superior shares the duties of her office with certain members of her community, one of whom has charge of the sick, another of the cellar, another of the wardrobe, while still another is the guardian of the books which she is authorized to distribute among the sisters. Superior akcji obowiązki jej biuro z niektórych członków jej społeczności, z których jeden ma za chorych, z innej piwnicy, innym z szafa, podczas gdy jeszcze inny jest stróżem książek który jest upoważniony do rozpowszechniania wśród siostry. The nuns make their habits which consist of a dress, a cincture and a veil. W mniszek swoich nawyków, które składają się z sukni, cingulum i welon. Prayer, in common, occupies an important place in their life, being said in the chapel at stated hours and according to the prescribed forms, and comprising hymns, psalms and readings. Modlitwa, wspólne, zajmuje ważne miejsce w ich życiu, jest powiedziane w kaplicy na godziny i stwierdził, zgodnie z wyznaczonym formy, i składający hymnów, psalmów i czytań. Certain prayers are simply recited while others, especially indicated, are chanted, but as St. Augustine enters into no minute details, it is to be supposed that each monastery conformed to the liturgy of the diocese in which it is situated. Niektóre są po prostu modlitwy recytowane podczas gdy inne, szczególnie wskazane są chanted, ale jako Święty Augustyn minut nie wchodzi w szczegóły, należy zapełnić, że każdy klasztor jest zgodny z liturgii w diecezji, w którym ma siedzibę. Those sisters desiring to lead a more contemplative life are allowed to follow special devotions in private. Te siostry, pragnąc doprowadzić do bardziej życia kontemplacyjnego dopuszcza się następujące Specjalne nabożeństwa w prywatnych. The section of the rule that applies to eating, although severe in some respects, is by no means observance and the Bishop of Hippo tempers it most discreetly. W sekcji zasad, które stosuje się do jedzenia, chociaż pod pewnymi względami ciężkim, nie oznacza to przestrzeganie i Biskup Hippony opadną go najbardziej dyskretnie. Fasting and abstinence are recommended only in proportion to the physical strength of the individual, and when the saint speaks of obligatory fasting he specifies such as are unable to wait the evening or ninth hour meal may eat at noon. Post abstynencji i są zalecane tylko w stosunku do fizycznej wytrzymałości indywidualnych, a kiedy mówi święty obowiązek post on określa, jak nie są w stanie poczekać do godziny dziewiątej wieczorem lub posiłek jeść do godz. The nuns partake of very frugal fare and, in all probability, abstain from meat. W mniszek bierzemy bardzo frugal taryfy, a we wszystkich prawdopodobieństwo, powstrzymanie się od mięsa. However, the sick and infirm are objects of the most tender care and solicitude, and certain concessions are made in favour of those who, before entering religion, leds life of luxury. Jednakże, chorych i infirm są obiekty z najbardziej przetargu opieki i troski, a niektóre koncesje są dokonywane na rzecz tych, którzy przed wejściem religii, diody życia luksusu. During meals some instructive matter to be read aloud to the nuns. Podczas posiłków niektóre pouczające sprawę należy czytać głośno do mniszek. Although the Rule of St. Augustine contains but few precepts, it dwells at great length upon religious virtues and the ascetic life, this being characteristic of all primitive rules. Chociaż Rule of St Augustine, ale zawiera kilka nakazów, mieszka w wielkiej długości od religijnych cnót i ascetyczne życie, co jest charakterystyczne dla wszystkich prymitywne zasady. In his sermons 355 and 356 the saint discourses on the monastic observance of the vow of poverty. W swoich kazaniach 355 i 356 świętych dyskursy na klasztorny przestrzegania ślub ubóstwa. Before making their profession the nuns divest themselves of all their goods, their monasteries being resposible for supplying their wants, and whatever they may earn or receive is turned over to a commom fund, the monasteries having right of possession. Przed ich zawodu w mniszek się na zbycie wszystkich swoich towarów, ich klasztory są odpowiedzialne za dostarczanie ich chce, i cokolwiek mogą one zarobić lub otrzymać w ciągu jest włączona do wspólnego funduszu, klasztorów mających prawa do posiadania.

In his treatise, "De opere monarchorum", he inculcates the necessity of labour, without, however, sujecting it to any rule, the gaining of one's livelihood rendering it indispensable. W jego traktat "De Opere monarchorum", inculcates konieczność pracy, jednak bez sujecting go do jakiejkolwiek reguły, która zyskuje na jednej utrzymania jakości, które czynią go niezbędnym. Monks of couse, devoted to the ecclesiastical ministry observe, ipso facto, the precept of labour, from which observance the infirm are legitimately dispensed. Mnisi z kuzyn, przeznaczone na kościelne posługi obserwować, ipso facto, lasaw pracy, z których przestrzeganie w infirm są legalnie zrezygnować. These, then, are the most important monastic prescriptions found in the rule of and writings of St. Augustine. Te, a następnie są najważniejsze zakonne recept w rządach i pismach św Augustyna.

MONASTIC LIFE OF ST. Życie zakonne ŚW. AUGUSTINE Augustyn

Augustine was a monk; this fact stands out unmistakably in the reading of his life and works. Augustyn był mnich, fakt ten wyróżnia się bezbłędnie w czytaniu jego życia i twórczości. Although a priest and bishop, he knew how to combine the practices of the religious life with the duties of his office, and his episcopal house in Hippo was for himself and some of his clergy, a veritable monastery. Chociaż kapłan i biskup, on wiedział, jak łączyć praktyki życia religijnego z jego urzędu obowiązków, a jego dom w episkopatów Hippony był dla siebie i niektórych swoich duchownych, prawdziwymi klasztoru. Several of his friends and disciples elevated to the episcopacy imitated his example, among them Alypius at Tagaste, Possidius at Calama, Profuturus and Fortunatus at Cirta Evodius at Uzalis, and Boniface at Carthage. Kilku jego przyjaciół i uczniów podwyższone do episcopacy naśladować Jego przykład, wśród nich Alypius w Tagaste, Possidius w Calama, Profuturus i Fortunata na Cirta Evodius na Uzalis i Bonifacego w Kartaginie. There were still other monks who were priests and who exercised the ministry outside of the episcopal cities. Nie zostały jeszcze innych zakonników i kapłanów, którzy byli którzy sprawuje posługę biskupią na zewnątrz miasta. All monks did not live in these episcopal monasteries; the majority were laymen whose communities, although under the authority of the bishops, were entirety distinct from those of the clergy. Wszyscy mnisi nie mieszkają w tych episkopatów klasztorów, których większość była laymen społeczności, chociaż pod nadzorem biskupów, były całkowicie różnią się od tych z duchownych. There were religious who lived in complete isolation, belonging to no community and having no legitimate superiors; indeed, some wandered aimlessly about, at the risk of giving disedification by their vagabondage. Było religijnych którzy żyli w pełnej izolacji, nie należących do wspólnoty i bez uzasadnionych przełożonych; rzeczywiście, niektóre spacerowaliśmy aimlessly temat, na ryzyko dając disedification przez ich vagabondage. The fanatics known as Circumcelliones were recruited from the ranks of these wandering monks, St. Augustine often censured their way of living. W fanatyków znany jako Circumcelliones zostali zatrudnieni w szeregach tych wędrujących mnichów, Święty Augustyn censured często ich sposób życia.

The religious life of the Bishop of Hippo was, for a long time, a matter of dispute between the Canons Regular and the Hermits of St. Augustine, each of these two families claiming him exclusiely as its own. W życiu religijnym Biskup Hippony był przez długi czas, w sprawie sporu między kanoników regularnych i pustelników św Augustyna, przy czym każdy z tych dwóch rodzin, twierdząc exclusiely go jako swój własny. It was not so much the establishing of an historical fact as the settling of a claim of precedence that caused the trouble, and as both sides could not in the right, the quarrel would have continued indefinitely had not the Pope Sixtus IV put an end by his Bull "Summum Silentium" (1484). To nie było tak wiele ustanowienia historycznego faktu, jak rozstrzygania o roszczenia pierwszeństwa, które spowodowało problemy, jak i obie strony nie mogły w prawo, są kontynuowane quarrel będzie miał czas nieokreślony nie Sykstus IV by położyć kres Jego Bull "Summum Silentium" (1484). The silence was imposed, however, was not perpetual, and the seventeenth and eighteenth centuries were resumed between the Canons and the Hermits but all to no avail. Milczenie zostało nałożone, jednak nie był wieczyste i siedemnastego i osiemnastego wieku zostały wznowione między kanoników i pustelników, ale wszystko bez rezultatu. Pierre de Saint-Trond, Prior of the Canons Regular of St. Martin of Louvain, tells the story of these quarrels in the Preface to his "Examen Testamenti S. Augustini" (Louvain, 1564). Pierre de Saint-Trond, zanim z kanoników regularnych św Martin w Louvain, opowiada historię tych kłótni w przedmowie do swojej "Examen testamenti S. Augustini" (Louvain, 1564). Gabriel Pennot, Nicolas Desnos and Le Large uphold the thesis of the Canons; Gandolfo, Lupus, Giles of the Presentation, and Noris sustain that of the Hermits. Gabriel Pennot, Nicolas Le Duża Desnos i obrony pracy magisterskiej z kanoników; Gandolfo, Lupus, Giles z prezentacji, a Noris, że utrzymanie w pustelników. The Bollandists withhold their opinion. W Bollandists wstrzymuje ich opinii. St. Augustine followed the monastic or religious life as it was known to his contemporaries and neither he nor they even thought of establishing among those who had embraced it any distinction whatever as to congregations or orders. Święty Augustyn po zakonnego lub życia zakonnego, ponieważ był znany z jego współczesnych i ani on, ani nawet myśli ustanowienia wśród tych, którzy mieli obejmował on niezależnie od jakiegokolwiek rozróżnienia co do zgromadzenia lub zleceń. This idea was conceived in a subsequent epoch, hence St. Augustine cannot be said to have belonged to any particular order. Pomysł ten został pomyślany w późniejszej epoce, w związku z tym Święty Augustyn nie można powiedzieć, że należał do żadnej określonej kolejności. He made laws for the monks and nuns of Roman Africa, it is true, and he helped to increase their numbers, while they, in turn, revered him as their father, but they cannot be classed as members of any special monastic family. Uczynił prawa do mnichów i mniszek Romana Afryka, prawdą jest, a on się do zwiększenia ich liczby, a one z kolei, czcigodny go jako swego ojca, ale nie mogą one być zaklasyfikowane jako członkowie rodziny zakonnej żadnych specjalnych.

ST. AUGUSTINE'S INFLUENCE ON MONACHISM Augustine's wpływ na MONACHISM

When we consider Augustine's great prestige, it is easy to understand why his writings should have so influenced the development of Western monachism. Kiedy rozważyć Augustyn, wielki prestiż, łatwo jest zrozumieć, dlaczego jego pism powinny mieć więc wpływ na rozwój zachodniej monachism. His Letter 211 was read and re-read by St. Benedict, who borrowed several important texts from it for insertion in his own rule. Jego List 211 było przeczytać i ponownie odczytywane przez świętego Benedykta, którzy kilka ważnych tekstów zapożyczonych z niego do zamieszczania w swoich własnych rządów. St. Benedict's chapter on the labour of monks is manifestly inspired by the treatise "De opere monachorum", that has done so much towards furnishing an accurate statement of the doctrine commonly accepted in religious orders. Święty Benedykt w rozdziale na temat pracy mnichów jest oczywiście inspirowane przez traktat "De Opere monachorum", że uczynił tak wiele w kierunku dostarczenia dokładne oświadczenie o powszechnie akceptowane w doktrynie zakony. The teaching concerning religious poverty is clearly formulated in the sermons "De vitâ et moribus clericoreun suorum" and the authorship of these two works is sufficient to earn for the Bishop of Hippo the title of Patriarch of monks and religious. Nauczanie religijne dotyczące ubóstwa jest wyraźnie sformułowany w kazaniach "De vitâ et moribus clericoreun suorum" i autorstwo tych dwóch dzieł jest wystarczające, aby zarobić na biskupa z Hippony tytuł patriarchy mnichów i religijnych. The influence of Augustine, however, was nowhere stronger than in southern Gaul in the fifth and sixth centuries. Wpływ Augustyna, jednak nigdzie nie było silniejsze niż w południowej Galia w piątym i szóstym wieku. Lérins and the monks of that school were familiar with Augustine's monastic writings, which, together with those of Cassianus, were the mine from which the principal elements of their rules were drawn. Lérins i mnichów tej szkoły były znane z pism Augustyna, zakonne, które wraz z tymi Cassianus, to kopalnia, z której główne elementy ich zasady były wystawione. St. Caesarius, Archbishop of Arles, the great organizer of religious life in that section chose a some of the most interesting articles of his rule for monks from St. Augustine, and in his rule for nuns quoted at length from Letter 211. St Caesarius, arcybiskupa Arles, wielki organizator życia religijnego w tej sekcji wybrała jednych z najbardziej interesujących artykułów panowania dla mnichów z St Augustine, a jego zasady dla mniszek notowane na długości od 211 List. Sts. Św. Augustine and Caesarius were animated by the same spirit which passed from the Archbishop of Arles to St. Aurelian, one of his successors, and, like him, a monastic Iawgiver. Augustyna i Caesarius były animowane przez tego samego ducha, który przeszedł z arcybiskupem Arles św Aurelian, jeden z jego następców, i jak Go, Iawgiver klasztornego. Augustine's influence also extended to women's monasteries in Gaul, where the Rule of Caesarius was adopted either wholly or in part, as, for example, at Sainte-Croix of Poitiers, Juxamontier of Besançon, and Chamalières near Clermont. Augustyn wpływ również przedłużony do kobiet w klasztorach Galia, gdzie Reguła Caesarius został przyjęty w całości lub w części, jak na przykład w Sainte-Croix w Poitiers, Juxamontier z Besançon, Chamalières blisko Clermont.

But it was not always enough merely to adopt the teachings of Augustine and to quote him; the author of the regula Tarnatensis (an unknown monastery in the Rhone valley) introduced into his work the entire text of the letter addressed to the nuns, having previously adapted it to a community of men by making slight modifications. Ale to nie zawsze wystarcza jedynie przyjąć naukę Augustyna i do cytatem go; autora z regulacjami Tarnatensis (nieznany klasztor w dolinie Rodanu) wprowadziła do swojej pracy cały tekst listu skierowanego do mniszek, po uprzednio dostosować go do wspólnoty mężczyzn poprzez nieznaczne zmiany. This adaptation was surely made in other monasteries in the sixth or seventh centuries, and in his "Codex regularum" St. Benedict of Aniane published a text similarly modified. To dostosowanie było z pewnością dokonane w innych klasztorach w szóstym lub siódmym wieku, w jego "Kodeks regularum" Święty Benedykt z ANIANE opublikowała tekst podobny sposób zmodyfikowany.

For want of exact information we cannot say in which monasteries this was done, and whether they were numerous. Dla chcesz dokładnych informacji nie możemy powiedzieć, klasztory, w których zostało to zrobione, i czy były one liczne. Letter 211, which has thus become the Rule of St. Augustine, certainly constituted a part of the collections known under the general name of "Rules of the Fathers" and used by the founders of monasteries as a basis for the practices of the religious life. List 211, który w ten sposób stać się regułą św Augustyna, z pewnością stanowi część zbiorów znanego pod ogólną nazwą "Reguły Ojców" i używane przez założycieli klasztory jako podstawa do praktyki życia religijnego . It does not seem to have been adopted by the regular communities of canons or of clerks which began to be organized in the eighth and ninth centuries. Nie wydaje się, aby zostały przyjęte przez wspólnoty kanoników regularnych lub aplikanci, która zaczęła być organizowana w ósmym i dziewiątym wieku. The rule given them by St. Chrodegang, Bishop of Metz (742-766), is almost entirely drawn from that of St. Benedict, and no more decided traces of Augustinian influence are to be found in it than in the decisions of the Council of Aachen (817), which may be considered the real constitutions of the canons Regular. Reguła podana przez św Chrodegang, biskup Metz (742-766), jest prawie całkowicie wyciągnąć z tego Świętego Benedykta, i nie więcej zdecydowała ślady augustianów wpływu znajdują się w niej niż w decyzji Rady Aachen (817), które mogą być uznane za prawdziwe konstytucji z kanonów regularne. For this influence we must await the foundation of the clerical or canonical communities established in the eleventh century for the effective counteracting of simony and clerical concubinage. W tym wpływy musimy poczekać na fundamencie z pisarskiego lub kanonicznej wspólnoty z siedzibą w jedenastym wieku w celu skutecznego przeciwdziałania z Symonia i pisarskiego concubinage.

The Council of Lateran (1059) and another council held at Rome four years later approved for the members of the clergy the strict community life of the Apostolic Age, such as the Bishop of Hippo had caused to be practised in his episcopal house and had taught in his two sermons heretofore cited. Rada Laterański (1059) i innej rady, która odbyła się w Rzym cztery lata później zatwierdzone dla członków duchowieństwa ścisłe wspólnoty życia apostolskiego wiek, takich jak Biskup Hippony miał być spowodowane praktykowana w jego domu i miał biskupiej nauczał w dwóch swych kazaniach powołano do tej pory. The first communities of canons adopted these sermons as their basis of organization. Pierwsze społeczności przyjętych kanonów tych kazań w oparciu o ich organizacji. This reform movement spread rapidly throughout Latin Europe and brought about the foundation of the regular chapters so numerous and prosperous during the Middle Ages. Ta reforma przemieszczania się szybko w całej łacina Europa i doprowadził do powstania regularnych rozdziałów tak liczne i zasobne w średniowieczu. Monasteries of women or of canonesses were formed on the same plan, but not according to the rules laid down in the sermons "De vitâ et moribus clericorum." Monasteries kobiet lub canonesses zostały utworzone na tym samym planie, ale nie zgodnie z zasadami określonymi w kazaniach "vitâ De moribus et clericorum". The letter to virgins was adopted almost immediately and became the rule of the canons and canonesses; hence it was the religious code of the Premonstratensians, of the houses of Canons Regular, and of canonesses either gathered into congregations or isolated, of the Friars Preachers, of the Trinitarians and of the Order of Mercy, both for the redemption of captives, of hospitaller communities, both men and women, dedicated to the care of the sick in the hospitals of the Middle Ages, and of some military orders. Pismo do dziewic została przyjęta niemal natychmiast i stał się przepisu kanonów i canonesses; stąd było religijnego kodu z Premonstratensians, domy kanoników regularnych, a zebrane w canonesses albo zgromadzenia lub odizolowane, Braci Preachers, z Trinitarians i Zakonu Miłosierdzia, zarówno w odniesieniu do wykupu jeńców, hospitaller społeczności, zarówno mężczyźni jak i kobiety, dedykowane do opieki nad chorymi w szpitalach w średniowieczu, a także niektórych wojskowych zamówień.

Publication information Written by JM Besse. Publikacja informacji w formie pisemnej przez JM Besse. Transcribed by Joseph P. Thomas. Przepisywane przez Józefa P. Thomas. The Catholic Encyclopedia, Volume II. W Encyklopedii Katolickiej, Tom II. Published 1907. Opublikowany 1907. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, 1907. NIHIL OBSTAT, 1907. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, Archbishop of New York


Also, see: Także, zobaczyć:
Saint Augustine Augustyn

Religious Orders Zakony
Franciscans Franciszkanie
Jesuits Jezuitów
Benedictines Benedyktyni
Trappists Trappists
Cistercians Cystersi
Dominicans Dominikanie
Carmelites Karmelici
Discalced Carmelites Karmelitów Bosych
Christian Brothers Christian Brothers
Marist Brothers Marist Brothers

Monasticism Monastycyzm
Nuns Zakonnice
Friars Braci
Convent Convent
Ministry Ministerstwo
Major Orders Major Zamówienia
Holy Orders Święcenia kapłańskie

Also, see links to 600+ Augustine full Manuscripts: Także, zobaczyć linki do pełnych 600 + Augustyn Rękopisy:
../txv/earlyche.htm ../txv/earlyche.htm
../txv/earlychf.htm ../txv/earlychf.htm
../txv/earlychg.htm ../txv/earlychg.htm
../txv/earlychh.htm ../txv/earlychh.htm
../txv/earlychi.htm ../txv/earlychi.htm
../txv/earlychj.htm ../txv/earlychj.htm
../txv/earlychk.htm ../txv/earlychk.htm
../txv/earlychl.htm ../txv/earlychl.htm
../txv/earlychm.htm ../txv/earlychm.htm
../txv/earlychn.htm ../txv/earlychn.htm


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest