wspólnotowości

General Information Informacje ogólne

In American religious history communal groups have played an important role. W amerykańskiej historii komunalnej grupy religijne odegrały ważną rolę. These include the Shakers, who followed the teachings of Mother Ann Lee (1736 - 84), and the perfectionist Oneida Community of John Humphrey Noyes (1811 - 86). Obejmują one Shakers, którzy za naukę Matka Ann Lee (1736 - 84), a perfectionist Oneida Wspólnoty Noyes John Humphrey (1811 - 86). Although heretical in terms of traditional Christian theology, both these groups had considerable social impact upon American society. Chociaż heretical w tradycyjnej teologii chrześcijańskiej, zarówno tych grup społecznych miały znaczący wpływ na amerykańskie społeczeństwo. The Shakers are credited with inventing the washing machine, while the Oneida Community developed silver plating and became an important industrial enterprise. The Shakers są zapisywane z wymyślania pralki, natomiast Oneida Wspólnoty opracowane srebra galwanicznego i stał się ważnym przedsiębiorstw przemysłowych.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest