Franciscans Franciszkanie

Friars Minor, Gray Friars, Grey Friars, OFM Braci Mniejszych, Braci Gray, Grey Braci, OFM

General Information Informacje ogólne

The Franciscans are members of a religious order that follows the rule of Saint Francis of Assisi. Franciszkanie są członkami religijnego, aby następujące zasady Świętego Franciszka z Asyżu. The first Franciscans, called the Order of Friars Minor, followed an ideal of total poverty; they possessed nothing in common or individually. Pierwszy franciszkanów, zwanych Orderu Braci Mniejszych, po idealnym całkowitego ubóstwa, które posiadał nic wspólnego lub indywidualnie. Forbidden to accept money, they lived from day to day by working and begging. Odmowa przyjęcia pieniędzy, żył z dnia na dzień w pracy i żebractwa. When they began studying and living at universities, however, they had to modify their strict ideal of poverty. Kiedy rozpoczął studia na uniwersytetach i życia, jednak oni modyfikować ich ścisłe ideał ubóstwa. By the time Saint Francis died (1226), the order had spread from Italy to England, the Holy Land, and all of Europe. Do czasu Saint Francis zmarł (1226), w celu miał się z Włochy do Anglii, Ziemi Świętej, a wszystkie Europa. The friars were known as the people's preachers. Bracia znani byli jako ludzi preachers. They wore a gray tunic with a white cord at the waist; hence, their English name Grey Friars. Oni ubrana w szare tunikę z białym przewodu w talii, stąd ich nazwa English Grey Braci.

From the beginning, there were disagreements about the direction the order would take. Od początku było nieporozumień co do kierunku w celu miałaby. The Franciscan minister general, Saint Bonaventure, sought a balance between the Conventuals, who wanted to adapt their poverty to the needs of the time, and the Spirituals, who wanted a strict poverty. Franciszkańska przełożoną generalną, Saint Bonaventure, szukał równowagi między Konwentualni, którzy chcieli w celu dostosowania ich do potrzeb ubóstwa w czasie, i Spirituals, którzy chcieli ścisłego ubóstwa. The quarrel intensified during the 14th century when some of the Spiritual Franciscans, known as the Fraticelli, were condemned (1317 - 18) by Pope John XXII. The quarrel zintensyfikowane w 14 wieku, kiedy niektóre z duchowym franciszkanów, znany jako Fraticelli, zostały potępione (1317 - 18) przez papieża Jana XXII. Disagreements about the ideal of poverty brought a permanent division in the 15th century between the Friars Minor Conventual and the Order of Friars Minor. Nieporozumienia na temat ideału ubóstwa przyniosły stały podział w wieku między 15 Braci Mniejszych Konwentualnych i Zakon Braci Mniejszych. In the 16th century, the Order of Friars Minor Capuchin established a stricter independent branch of Franciscans. W 16 wieku, Zakon Braci Mniejszych Kapucynów siedzibę bardziej niezależny oddział franciszkanów.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Preaching, teaching, foreign missions, and parish work remain the work of the Franciscans today. Zwiastowanie, nauczanie, misje zagraniczne oraz parafii pracy pozostają pracy franciszkanów w dniu dzisiejszym. The Poor Clares, Franciscan nuns, are the second order. W Klarysek, Franciszkanów mniszek, są drugiego rzędu. The Third Order comprises lay men and women who combine prayer and penance with everyday activity. Trzeciego Zakonu obejmuje świeckich mężczyzn i kobiet, którzy łączą modlitwy i pokuty w codziennej działalności. Many sisters, brothers, and priests follow the Franciscan ideal in communities affiliated with the Third Order. Wiele sióstr, braci i kapłanów następujące Franciszkanów w idealnym społeczności powiązane z Trzeciego Zakonu. There are Franciscan communities in the Roman Catholic church and the Anglican (or Episcopalian) churches. Istnieją wspólnoty franciszkanów w kościół rzymskokatolicki i Anglican (lub weryfikacji) kościoły.

The English philosopher and scientist Roger Bacon was a Franciscan, as were the philosopher - theologians Duns Scotus and William of Occam. The English naukowiec i filozof Roger Bacon był franciszkanin, filozof, były - teologów Duns Scotus i Wilhelm Occam. Other famous Franciscans include Saint Anthony of Padua; two Renaissance popes, Sixtus IV and Sixtus V; and Junipero Serra, the founder of the California missions. Inne słynne franciszkanie obejmują św Antoniego Padwa; dwóch renesansowych papieży, Sykstus IV i Sykstus V; i Junipero Serra, założyciel misji w Kalifornii.

Cyprian Davis Cyprian Davis

Bibliography Bibliografia
MD Lambert, Franciscan Poverty: The Doctrine of the Absolute Poverty of Christ and the Apostles in the Franciscan Order, 1210 - 1323 (1961); JR Moorman, A History of the Franciscan Order From Its Origins to the Year 1517 (1968); W Short, The Franciscans (1989). Lambert MD, Franciszkanów ubóstwa: Nauki o całkowitym ubóstwie Chrystusa i Apostołów w Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, 1210 - 1323 (1961); JR Moorman, historia Zakonu Franciszkańskiego Zakonu od jego początków do roku 1517 (1968); W Krótko mówiąc, franciszkanów (1989).


Franciscans Franciszkanie

Friars Minor Bracia Mniejsi

General Information Informacje ogólne

Franciscans or Order of Friars Minor, is a religious order founded, probably in 1208, by Saint Francis of Assisi and approved by Pope Innocent III in 1209. Franciszkanie lub Postanowienie Braci Mniejszych, jest zakonu założył, prawdopodobnie w 1208, przez Świętego Franciszka z Asyżu i zatwierdzony przez papieża Innocentego III w 1209. After devoting himself to a life of preaching, service, and poverty, Francis gathered around him a band of 12 disciples. Po poświęcając się do życia głosił, usług i ubóstwa, Francis skupionych wokół niego grupka 12 uczniów. He led them from Assisi to Rome to ask for the blessing of the pope, who expressed doubt about the practicability of the way of life that the group proposed to adopt. Prowadził je z Asyżu na Rzym, aby prosić o błogosławieństwo papieża, którzy wyraził wątpliwości co do wykonalności w sposób życia, że grupa proponowanych do przyjęcia. Pope Innocent gave them his blessing, however, on condition that they become clerics and elect a superior. Innocenty dał im swoje błogosławieństwo, jednakże pod warunkiem, że stają się one duchownych i wybiera przełożonego. Francis was elected superior and the group returned to Assisi, where they obtained from the Benedictine abbey on Mount Subasio the use of the little chapel of Santa Maria degli Angeli, around which they constructed huts of branches. Franciszka został wybrany na przełożonego i grupy powrócił do Asyżu, gdzie uzyskane z opactwa benedyktynów na górze Subasio korzystania z mało kaplicy Santa Maria degli Angeli, wokół których one skonstruowane schronisk oddziałów. Then, in imitation of Christ, they began a life of itinerant preaching and voluntary poverty. Następnie, w naśladowania Chrystusa, zaczęli życia obwoźnej głoszenie i dobrowolne ubóstwo.

At this time the brotherhood lacked formal organization and a novitiate, but as the disciples increased and their teaching spread, it became obvious that the example of Francis would not suffice to enforce discipline among the friars. W tym czasie brakowało formalnych organizacji braterstwa i nowicjatu, ale jako uczniowie i ich nauczanie zwiększyła się, stało się oczywiste, że np. Franciszka nie wystarcza do egzekwowania dyscypliny wśród braci. In 1223 Pope Honorius III issued a bull that constituted the Friars Minor a formal order and instituted a one-year novitiate. W 1223 Honoriusz III wydał byk, że stanowiły Braci Mniejszych formalne i porządku na okres jednego roku nowicjatu.

Following the death of Francis in 1226, the convent and basilica at Assisi were built. Po śmierci Franciszka w 1226, klasztor i bazylika w Asyżu zostały zbudowane. Their magnificence disturbed some, who believed it inconsistent with Francis's ideals of poverty. Ich wspaniałe pewne zakłócenia, którzy uwierzyli on niezgodny z Franciszka ideałów ubóstwa. After much dissension, Pope Gregory IX decreed that moneys could be held by elected trustees of the order and that the building of convents was not contrary to the intentions of the founder. Po dużo niezgody, papież Grzegorz IX moneys, że dekret może być pociągnięty wybranych przez kuratorów w porządku i że budynek zakonach nie było sprzeczne z intencjami założyciela.

As time passed, the order grew, the only body of equal power being the Dominicans. Ponieważ czas przeszły, kolejność wzrosła, tylko ciało jest równa mocy Dominikanie. The Franciscans, however, became fractionalized, and in 1517 Pope Leo X divided the order into two bodies, the Conventuals, who were allowed corporate property, as were other monastic orders, and the Observants, who sought to follow the precepts of Francis as closely as possible. Franciszkanie, jednak stało się fractionalized, w 1517 Pope Leo X kolejności dzieli się na dwa organy, Konwentualni, którzy mogli korporacyjnych nieruchomość, podobnie jak inne zakonne zamówienia, a Observants, którzy starali się postępuje się w myśl Franciszka jako ściśle jak to możliwe. The Observants have ever since been the larger branch, and early in the 16th century a third body, the Capuchins, was organized out of it and made independent. W Observants kiedykolwiek były większe od oddziału, i na początku 16. wieku trzeciego ciała, Kapucyni, został zorganizowany z niego i niezależne. At the end of the 19th century Leo XIII grouped these three bodies together as the First Order of Friars Minor, designating the nuns known as Poor Clares as the Second Order, and the tertiaries, men and women living in secular society without celibacy, as the Third Order. Pod koniec 19 wieku Leon XIII tych trzech jednostek zgrupowanych razem w pierwszej kolejności z Braci Mniejszych, wyznaczająca mniszek znany jako Klarysek w drugiej kolejności, a także w tertiaries, mężczyzn i kobiet żyjących w społeczeństwie świeckim bez celibatu, jak Trzeciego Zakonu.

In addition to their preaching and charitable work, the Franciscans have been noted for their devotion to learning. W uzupełnieniu do ich przepowiadanie i charytatywnej pracy, franciszkanie Zanotowano ich nabożeństwo do nauki. Before the Reformation in England they held many positions in the universities, prominent among the professors being John Duns Scotus, William of Ockham, and Roger Bacon. Przed reformacji w Anglii są w posiadaniu wielu miejsc w uniwersytetach, wśród wybitnych profesorów, Jan Duns Scotus, William Ockham i Roger Bacon. The order has produced four popes - Sixtus IV, Julius II, Sixtus V, and Clement XIV - and one antipope, Alexander V. Nakaz wydała cztery papieży - Sykstus IV, Juliusza II, Sykstus V, Klemens XIV - i jeden antipope, Alexander V.

On his first voyage to the New World, Christopher Columbus was accompanied by a group of Franciscans. Na swój pierwszy rejs do Nowego Świat, Christopher Columbus towarzyszyła grupa franciszkanów. The first convents in America were established by Franciscans, at Santo Domingo and La Vega in what is now the Dominican Republic. Pierwszy konwentów w Polsce zostały ustanowione przez franciszkanów, w Santo Domingo i La Vega, w jakiej jest teraz Republiki Dominikańskiej. The rapid conversion of the Native Americans and the consequent enthusiasm of the missionary-minded in Spain led to the further spread of the order in the West Indies; before 1505, Ferdinand V, king of Castile, found it necessary to issue a decree that new convents should be placed at least five leagues apart. Szybkie przeliczenie Rdzenni Amerykanie i stąd zapał misyjny z myślącymi w Hiszpania doprowadziło do dalszego rozprzestrzeniania się kolejność w West Indies, przed 1505, Ferdynand V, króla Kastylii, uznała za niezbędne do wydania dekretu, że nowe konwentów powinny być umieszczone co najmniej pięć lig siebie. While the Spanish Franciscans gradually spread through the southern part of the New World as far as the Pacific Ocean, the French friars, who had arrived in Canada in 1615, at the behest of the French explorer Samuel de Champlain, set up missions throughout the north. Chociaż Hiszpański franciszkanów się stopniowo poprzez południową część Nowego Świat, aż do Oceanu Spokojnego, Francuski braci, którzy przybyli mieli w Kanada w 1615, na żądanie tego Francuski odkrywca Samuel de Champlain, utworzenie misji w całej północnej . Today the Franciscans conduct a university and five colleges in the US, and a seminary, in Allegheny, New York. Dzisiaj franciszkanów prowadzi pięć kolegia uniwersyteckie w USA, a seminarium, w Allegheny, Nowy Jork. They also engage in regular parish work, as well as mission work among the Native Americans. Oni również zaangażować się w regularnej pracy parafii, jak również misję wśród Rdzenni Amerykanie.

The supreme government of the order is vested in an elective general, resident at the General Motherhouse, in Rome. Najwyższym rząd jest kolejność kandydatów nabyte w ogóle, zamieszkuje w Domu Generalnego, w Rzym. Subordinate are the provincials, who preside over all the brethren in a province, and the custodes, or guardians (never called abbots, as are their counterparts in other orders), at the head of a single community or convent. Podrzędnego są provincials, którzy przewodniczy wszystkich braci w prowincji, a custodes lub opiekunów (nie wezwał Abbots, jakie są ich odpowiednikami w innych zleceń), na czele z jednym lub wspólnoty klasztoru. These officers are elected for a period of two years. Urzędnicy ci są wybierani na okres dwóch lat.

In the eary 20th century a number of Franciscan communities for both men and women were established by various Anglican churches. W eary 20 wieku wielu wspólnot franciszkańskich zarówno dla kobiet i mężczyzn, zostały ustanowione przez różne Anglikański kościoły. The most prominent of these is the Society of Saint Francis in Cerne Abbas, Dorset, England, which maintains several houses in the British Isles and in New Guinea. Najbardziej widocznym z nich jest Towarzystwo Świętego Franciszka z Cerne Abbas, Dorset, Anglia, który utrzymuje kilka domów w British Isles w Nowym Gwinea. In 1967 a similar group in the United States was united with these English friars. W 1967 roku podobną grupę w Stanach Zjednoczonych była zjednoczona z tych braci English.


Saint Francis of Assisi Świętego Franciszka z Asyżu

General Information Informacje ogólne

Saint Francis of Assisi (1182-1226), was an Italian mystic and preacher, who founded the Franciscans. Świętego Franciszka z Asyżu (1182-1226), był Włoski mistyk i kaznodzieja, którzy założyli franciszkanie. Born in Assisi, Italy and originally named Giovanni Francesco Bernardone, he appears to have received little formal education, even though his father was a wealthy merchant. Urodził się w Asyżu, Włochy i pierwotnie nazwany Giovanni Francesco Bernardone, wydaje się mało otrzymał formalnego wykształcenia, mimo że jego ojciec był zamożny kupiec. As a young man, Francis led a worldly, carefree life. Jako młody człowiek, Francis kierował swiata, beztroskiego życia. Following a battle between Assisi and Perugia, he was held captive in Perugia for over a year. Po bitwie między Asyż i Perugia, był przetrzymywany w niewoli Perugia od ponad roku. While imprisoned, he suffered a severe illness during which he resolved to alter his way of life. Chociaż uwięzionych, które poniósł poważne choroby, podczas którego rozwiązane na zmianę jego stylu życia. Back in Assisi in 1205, he performed charities among the lepers and began working on the restoration of dilapidated churches. Francis's change of character and his expenditures for charity angered his father, who legally disinherited him. Francis then discarded his rich garments for a bishop's cloak and devoted the next three years to the care of outcasts and lepers in the woods of Mount Subasio. Powrót w Asyżu w 1205, grał charytatywnych wśród trędowatym i rozpoczął pracę na przywrócenie zniszczone kościoły. Franciszka zmiany jego charakteru i wydatków dla miłości ojca rozgniewali, którzy legalnie disinherited go. Francis następnie wyrzucić swoje bogate szaty dla biskupa płaszcz i poświęcone następne trzy lata do opieki nad wygnańców i trędowatym w lesie góry Subasio.

For his devotions on Mount Subasio, Francis restored the ruined chapel of Santa Maria degli Angeli. In 1208, one day during Mass, he heard a call telling him to go out into the world and, according to the text of Matthew 10:5-14, to possess nothing, but to do good everywhere. Upon returning to Assisi that same year, Francis began preaching. Do jego nabożeństwa na górze Subasio, Francis przywrócony do ruiny kaplicy Santa Maria degli Angeli. W 1208, podczas Mszy św jeden dzień, usłyszał wezwanie mówi mu wyjść na świat i, zgodnie z tekstem Mateusza 10:5 -- 14, do niczego posiadać, ale nie wszędzie dobre. Po powrocie do Asyżu tym samym roku Franciszek rozpoczął głoszenie. He gathered round him the 12 disciples who became the original brothers of his order, later called the First Order; they elected Francis superior. On zebrał runda mu 12 uczniów, którzy jako bracia jego pierwotnego celu, nazywany później pierwszej kolejności; oni wybierani Francis przełożonego. In 1212 he received a young, well-born nun of Assisi, Clare, into Franciscan fellowship; through her was established the Order of the Poor Ladies (the Poor Clares), later the Second Order of Franciscans. W 1212 roku otrzymał młody, dobrze urodzony mniszka z Asyżu, Clare, do franciszkańskiej wspólnoty; dzięki niej powstała Orderu Ubogich Panie (Klarysek), później druga Zakon Franciszkanów. It was probably later in 1212 that Francis set out for the Holy Land, but a shipwreck forced him to return. To był prawdopodobnie później, że w 1212 Francis określone w Ziemi Świętej, lecz rozbicie zmusiła go do powrotu. Other difficulties prevented him from accomplishing much missionary work when he went to Spain to preach to the Moors. Inne trudności z realizacji uniemożliwił mu wiele misjonarskiej pracy, kiedy wyjechał do Hiszpania, aby głosić do Maurowie. In 1219 he was in Egypt, where he succeeded in preaching to, but not in converting, the sultan. W 1219 był w Egipt, gdzie udało się głosił, ale nie konwersji, sułtana. Francis then went on to the Holy Land, staying there until 1220. He wished to be martyred and rejoiced upon hearing that five Franciscan friars had been killed in Morocco while carrying out their duties. On his return home he found dissension in the ranks of the friars and resigned as superior, spending the next few years in planning what became the Third Order of Franciscans, the tertiaries. Franciszka a następnie udał się do Ziemi Świętej, pozostanie tam aż do 1220. Chciałby być męczeństwo i cieszyli się na rozprawie, że pięć braci franciszkanów zostały zabite w Maroko w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Po powrocie do domu znalazł w szeregach niezgody na a braci dymisji jako przełożonego, wydatki w najbliższych latach w procesie planowania, co stało się z Trzeciego Zakonu Franciszkanów, tertiaries.

In September 1224, after 40 days of fasting, Francis was praying upon Monte Alverno when he felt pain mingled with joy, and the marks of the crucifixion of Christ, the stigmata, appeared on his body. Accounts of the appearance of these marks differ, but it seems probable that they were knobby protuberances of the flesh, resembling the heads of nails. We wrześniu 1224, po 40 dni na czczo, Francis był modląc się na Monte Alverno kiedy poczułem ból umieszczonych z radością, a znaki ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, stygmaty, ukazał się na jego ciało. Konta z wyglądu różnią się te znaki, ale wydaje się prawdopodobne, że zostały one knobby wypukłości na ciało, przypominające szefowie gwoździ. Francis was carried back to Assisi, where his remaining years were marked by physical pain and almost total blindness. Franciszka została przeprowadzona z powrotem do Asyżu, gdzie jego pozostałe lata zostały oznaczone przez fizyczny ból i niemal całkowita ślepota. He was canonized in 1228. Został kanonizowany w 1228. In 1980, Pope John Paul II proclaimed him the patron saint of ecologists. W 1980 r., Pope John Paul II ogłoszona go z świętem patrona ekologów. In art, the emblems of St. Francis are the wolf, the lamb, the fish, birds, and the stigmata. W sztuce, godła św się wilk, jagnięcina, ryby, ptaki i stygmaty. His feast day is October 4. Jego święto jest 4 października.

Rev. Theodore M. Hesburgh Rev Theodore M. Hesburgh


Franciscan Order Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Advanced Information Zaawansowane Informacje

The Franciscan Order is one of four thirteenth century orders of mendicant (begging) friars (Franciscan, Dominican, Carmelite, Augustinian) established to meet the urgent challenge of spiritual decline, urban growth, and the rapid spread of heresy (especially in southern France and northern Italy). W Franciszkańskiego Zakonu jest jednym z czterech trzynastego wieku zamówień mendicant (błagając) braci (franciszkanów, dominikanów, Karmelitów, augustianów) ustanowione w celu zaspokojenia pilnych wyzwaniem duchowym spadku, wzrost obszarów miejskich i szybkiego rozprzestrzeniania się herezji (zwłaszcza w południowej i Francja północne Włochy). It was founded by Francis of Assisi and formally approved by Innocent III in 1210. Została założona przez Franciszka z Asyżu i formalnie zatwierdzony przez Innocentego III w 1210. Unlike earlier monasticism, the friars lived active lives within the world as preachers and ministers to the needy. W odróżnieniu od wcześniejszych monastycyzm, Braci aktywnego życia mieszkał w świat jako preachers i ministrów do potrzebujących.

Francis' deep suspicion of formal organization and learning and his extreme view of proverty (even physical contact with money was to be avoided) became the center of bitter conflicts within the Order. Franciszka "głębokie podejrzenia formalnych i organizacji nauczania i jego ekstremalnych widzenia proverty (nawet fizycznego kontaktu z pieniędzy, których należy unikać) stał się centrum gorzkich konfliktach wewnątrz zakonu. Early on, tension arose between the Zealots, who advocated strict observance of the founder's rule, and those factions (the Laxists, the Community) who favored various accommodations to reality. Wczesne, powstało napięcie między Gorliwcy, którzy zalecał ścisłe przestrzeganie zasady, założyciel i tych frakcji (Laxists, Wspólnota) cieszy którzy różnych accomodations do rzeczywistości. Under papal auspices the Order was fully organized by 1240 as one international body with only clerics eligible for office (another departure from the spirit of Francis, who favored laity), and provision was made for property to be held in trusteeship to get around the prohibition against ownership. Zgodnie z papieskim patronatem Zakonu został w pełni zorganizowany przez 1240 jako jeden organ międzynarodowy tylko z duchownych kwalifikujących się do urzędu (innego wyjścia z duchem Francis, którzy cieszy świeckich), a przepis ten został złożony do własności, która odbędzie się w powierniczej, aby ominąć zakaz przeciw własności. During the years 1257-74 tensions abated under the conciliatory minister general Bonaventure, who established a moderate balance between structure and vitality. W latach 1257-74 zmniejszyło napięcia na ugodowe przełożoną generalną Bonawentury, którzy siedzibę umiarkowanym równowaga między strukturą i witalność. As an outstanding scholar, he also represented the increasing influx of Franciscans into the world of learning within the urban-based universities. Jako wybitny uczony, Reprezentował także zwiększenie napływu franciszkanów w świat nauki w miejskich opartych na uniwersytetach.

Following the death of Bonaventure a bitter debate ensued over the nature of apostolic proverty. Po śmierci Bonawentury jeden były gorzkie debata nad charakter apostolskiej proverty. The extreme view of the Spirituals (formerly the Zealots) was rejected by Pope John XXII, who in 1322 officially approved corporate ownership of property, arguing that Christ and the apostles as leaders of the church had owned property. W skrajnych względu na Spirituals (dawniej Gorliwcy) został odrzucony przez papieża Jana XXII, którzy w 1322 oficjalnie zatwierdzonych korporacyjnych własności, dowodząc, że Chrystus i Apostołowie, przywódcy kościoła posiadała nieruchomość. Spirituals who fled became known as Fraticelli. Spirituals którzy uciekli stał się znany jako Fraticelli. Even outstanding figures such as the minister general Michael of Cesena and William of Ockham went into exile and denounced the pope. Nawet wybitne dane, takie jak minister Michael ogólne Cesena i William Ockham i udał się na wygnanie wypowiedziana papieża.

Difficult conditions of plague, warfare, and papal schism during the century and a half before the Reformation led to a general decline within the Order, but another movement for restoration of the strict rule emerged, the Observants. Trudne warunki plaga, działań wojennych, i schizmy papieskiej w trakcie i pół wieku przed reformacji doprowadziły do ogólnego spadku w kolejności, ale inny ruch na przywrócenie ścisłe reguły pojawiły, Observants. They were opposed by the more moderate Conventuals, who preferred urban residence to remote hermitages. Zostały one możliwość bardziej umiarkowane Konwentualni, którzy preferowanych miejskich zamieszkania do zdalnego hermitages. Failure to unite these factions led Pope Leo X in 1517 to officially separate the Order into two independent branches, the Friars Minor of the Regular Observants (strict) and the Friars Minor Conventuals (moderate). Brak zjednoczyć te frakcje Pope Leo X doprowadziły w 1517 do oficjalnie odrębne zarządzenie w dwóch niezależnych oddziałów, Braci Mniejszych w Regularne Observants (surowe) i Bracia Mniejsi Konwentualni (umiarkowany). Given their reforming instincts, the Observants soon divided into several factions, Discalced (shoeless), Rocollects, Reformed, and Capuchins (pointed cowl). Ze względu na reformę instynkty, Observants wkrótce podzielona na kilka frakcji, Discalced (shoeless), Rocollects, Reformatów, Kapucynów (wskazał cowl). The latter played a significant role in the Counter-Reformation and by 1619 had gained complete autonomy. Ten ostatni odegrał znaczącą rolę w Counter-reformacji i 1619 zyskali pełną autonomię. Again, internal division and the external challenge of the Enlightenment and revolutionary Europe weakened the Order until mounting pressure led Pope Leo XIII in 1897 to unite all Observant branches (except the Capuchins, who retained their independence). Również podziału wewnętrznego i zewnętrznego wyzwanie do oświecenia i rewolucyjny Europa osłabienia zakonu doprowadziły do montażu ciśnienie Pope Leo XIII w 1897 roku do zjednoczenia wszystkich uważny oddziałów (z wyjątkiem Kapucyni, którzy zachowali niezależność).

Alongside the Order of Friars Minor, with the three independent branches of Observants, Conventuals, and Capuchins, there emerged two other Franciscan Orders, the Second Order of nuns (Poor Clares), founded by Francis and his follower Clare in 1212, and the Third Order (Tertiaries) of mainly lay persons. Obok Postanowienie Braci Mniejszych, z trzech niezależnych oddziałów Observants, Konwentualni, Kapucyni, pojawiły się dwa inne Franciszkanów Zamówienia, druga Postanowienie mniszek (Klarysek), założona przez Franciszka i Klary w jego follower 1212, a trzecia Postanowienie (Tertiaries), głównie osób świeckich.

The Franciscans, along with their rivals the Dominicans, represented a new spiritual force within the thirteenth century church. Franciszkanie wraz z ich rywali na Dominikanie, stanowiła nowe życie duchowe w Kościele trzynastego wieku. As advocates of the simpler apostolic life of poverty and preaching, they struck a responsive chord among the growing number of townspeople who had become alienated from the monastic and hierarchical establishment. W obronie życia apostolskiego na prostsze ubóstwa i głosząc, że dotknęła wrażliwego poruszać się wśród coraz większej liczby townspeople którzy mieli stać się wyobcowani z klasztornego i hierarchiczne zakładu. Nonetheless, instead of becoming rebellious heretics, the friars were obedient servants of the established church. Niemniej jednak, zamiast stać się opornie heretyków, Braci byli posłuszni pracowników ustalonego kościoła. Like the town, the university became a major focus of their activity as they sought to prepare intellectually for their worldwide mission, confronting infidel, heretic, and indifferent alike with the truth of Christianity. Podobnie jak miasto, uniwersytet stał się głównym celem ich działalności, jak oni starali się przygotować intelektualnie w ich misji na całym świecie, w konfrontacji z niewiernym, Heretic, i obojętny zarówno z prawdy chrześcijaństwa. Virtually every outstanding scholar of that age was a friar, including Bonaventure, John Duns Scotus, and William of Ockham among the Franciscans. Praktycznie każdy wybitny uczony, że wiek był friar, w tym Bonawentura, Jan Duns Scotus, William Ockham wśród franciszkanów. Contrary to the spirit of Francis, however, the Order became aggressively associated with the repressive Inquisition and the anti-Jewish activities of the Western church during its effort to consolidate Christian society. Wbrew duchu Franciszka, jednak Postanowienie stało się agresywnie związane z represyjnych Inkwizycja i antyżydowskie działania zachodnich kościoła podczas jej wysiłków na rzecz umocnienia społeczeństwa chrześcijańskiego.

RK Bishop RK Biskup
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
R. Brooke, The Coming of the Friars; J. Cohen, The Friars and the Jews; L. Little, Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe; J. Moorman, A History of the Franciscan Order from Its Origin to the Year 1517. R. Brooke, z przyjściem braci; J. Cohen, Bracia i Żydów; L. Little, religijne i ubóstwa zysku Gospodarki w średniowiecznej Europa; J. Moorman, historia Zakonu Franciszkańskiego Zakonu od jego pochodzenia, aby Roku 1517.


Francis of Assisi Franciszek z Asyżu

Advanced Information Zaawansowane Informacje

(1182-1226)

Francis of Assisi was the universally admired founder of the Order of Friars Minor (Franciscans). Franciszek z Asyżu był powszechnie podziwiany założyciela zakonu Braci Mniejszych (franciszkanów). Born Francesco Bernardone, son of a wealthy cloth merchant from Assisi, he was a popular, high-spirited youth, much inspired by chivalric ideals of the troubador and the knight. Urodził się Francesco Bernardone, syn zamożnego kupca szmatką z Asyżu, był popularny, wysokiej ożywionego młodzieży, inspirowane przez wiele rycerskich ideałów z troubador i rycerza. In his early twenties he experienced a gradual but profound religious conversion, expressed in a number of dramatic gestures such as the exchanging of clothes with a beggar and kissing the diseased hand of a leper. W jego wczesnych lat dwudziestych, doświadczonych stopniowego ale głębokie religijne konwersji, wyrażone w licznych dramatycznych gestów, takich jak wymiana odzieży z żebraka i Kissing the chorych strony o trędowatych. After he had sold family merchandise in order to rebuild a local church, his enraged father, disgusted by the son's unworldly instincts, brought him to judgment before the bishop's court. Po miał rodziny towar sprzedawany w celu odbudowania lokalnego Kościoła, jego ojciec enraged, disgusted przez syna unworldly instynkty, przyprowadzili go do wyroku przed sądem biskupa. Here Francis freely renounced his inheritance and, in a memorable act, stripped off his clothes as well to signify total abandonment to God. Tutaj Francis swobodnie zrzeczono i jego dziedzictwo, w pamiętnych akt, pozbawiony od jego ubrania, jak również oznaczać całkowitej rezygnacji z Bogiem.

Francis spent the next several years living as a hermit in the vicinity of Assisi, ministering to the needy, repairing churches, and attracting a small band of followers to his simple rule. Francis spędził następne kilka lat życia jako pustelnika w pobliżu Asyżu, do posługi potrzebującym, remonty kościołów, oraz przyciąganie mała grupka zwolenników jego proste zasady. Pope Innocent III's approval of the fledgling order in 1210 was a major triumph; rather than being rejected as yet another threatening, heretical movement, the "little brothers" were embraced as a powerful current of reform within the established church. Papież Innocenty III zgody raczkujący porządku w 1210 był wielkim triumfem, a nie odrzucony jako kolejną grożąc, heretical ruchu, "małe braci" były obejmował jako potężny obecnych reform na ustanowiona kościoła.

Following a preaching mission in the Islamic East (including a remarkable audience with the sultan in Egypt), Francis returned home in 1219 to face a crisis. Po głoszeniu misji w islamskim Wschodzie (w tym niezwykłym publiczności z sułtana w Egipt), Francis wrócił do domu w 1219 w obliczu kryzysu. The movement now numbered some five thousand adherents, and pressure was mounting to establish a more formal organization. Ruch teraz numerowane wyrażających około pięć tysięcy, a ciśnienie było zamontowanie do ustanowienia bardziej formalnych organizacji. Distressed by this drift away from earlier spontaneity and simplicity, Francis increasingly withdrew to live out his mission by personal example. Distressed przez ten drift od wcześniejszej prostoty i spontaniczności, coraz Francis wycofał się żyć w Jego misji przez osobisty przykład. Intense meditation on the suffering of Christ led to the famous experience of the stigmata, signs in his own flesh of the wounds of his Master. Intensywny medytacji na cierpienia Chrystusa doprowadziła do słynnego doświadczenia z stygmaty, znaki we własnym ciele, z ranami od swego Mistrza. And although he was more a preacher than a writer, in 1223 he completed a second rule (adapted as the official Rule of the Order) and about 1224 his most famous piece, "Canticle of the Sun," a paean of praise for God and his creation. A chociaż był kaznodzieją więcej niż pisarz, w 1223 ukończył drugą zasadę (dostosowany jako oficjalny Reguła Zakonu) i około 1224 jego najbardziej znanych kawałek, "Kantyk Sun" Pean na chwałę Boga i dla jego tworzenia. Ill and nearly blind, he was finally brought back to Assisi from his remote hermitage and died on October 3, 1226. Złe i prawie ciemno, był ostatecznie sprowadzony do Asyżu z jego zdalne erem i zmarł 3 października 1226. He was canonized by his friend Gregory IX in 1228, and his body was soon moved to the newly constructed basilica bearing his name. Został kanonizowany przez jego przyjaciela Grzegorza IX w 1228, a jego ciało zostało szybko przeniosła się do nowo wybudowanego bazyliki noszących jego imię.

The key to Francis's life was his uncompromising attempt to imitate Christ of the Gospels through absolute poverty, humility, and simplicity. Kluczem do Franciszka w jego życiu była bezkompromisowa próba naśladowania Chrystusa z Ewangelii poprzez absolutną ubóstwa, pokory i prostoty. He loved nature as God's good handiwork and had a deep respect for women (such as his beloved mother and Clare, his follower). Kochał charakter Boga jako dobre handiwork i miał głęboki szacunek dla kobiet (takich jak jego ukochanej matki i Clare, jego follower). At the same time, his willing obedience to the papacy and the priesthood allowed them to embrace this otherwise radical reformer and saint. Jednocześnie, jego gotowość do posłuszeństwa pontyfikatu i kapłaństwa pozwoliły im objąć tym wypadku radykalnego reformatora i św.

RK Bishop RK Biskup
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
M. Bishop, St. Francis of Assisi; L. Cunningham, St. Francis of Assisi; O. Englebert, Saint Francis of Assisi; A. Fortini, Francis of Assisi; JH Smith, Francis of Assisi. M. Bishop, Święty Franciszek z Asyżu; L. Cunningham, Święty Franciszek z Asyżu; O. Englebert, Świętego Franciszka z Asyżu; A. Fortini, Franciszek z Asyżu; JH Smith, Franciszek z Asyżu.


St. Francis of Assisi Święty Franciszek z Asyżu

Catholic Information Informacje Katolicki

Founder of the Franciscan Order, born at Assisi in Umbria, in 1181 or 1182 -- the exact year is uncertain; died there, 3 October, 1226. Założyciel z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, urodzony w Asyżu w Umbrii, w 1181 lub 1182 - dokładnie rok jest niepewne, zmarł, 3 października 1226. His father, Pietro Bernardone, was a wealthy Assisian cloth merchant. Jego ojciec, Pietro Bernardone, był zamożny kupiec Assisian szmatką. Of his mother, Pica, little is known, but she is said to have belonged to a noble family of Provence. Swojej matki, Pica, jest mało znany, ale powiedział, że należał do arystokratycznej rodziny Prowansji. Francis was one of several children. Francis był jednym z wielu dzieci. The legend that he was born in a stable dates from the fifteenth century only, and appears to have originated in the desire of certain writers to make his life resemble that of Christ. Legenda, że on urodził się w stabilnym pochodzi z XV wieku, tylko, i wydaje się, mają swoje źródło w chęci niektórych pisarzy, aby przypominać, że jego życie Chrystusa. At baptism the saint received the name of Giovanni, which his father afterwards altered to Francesco, through fondness it would seem for France, whither business had led him at the time of his son's birth. Na chrzcie świętym otrzymała na imię Giovanni, które jego ojciec, potem zmienia się Francesco, poprzez lubi byłoby dla Francja, dokąd działalności doprowadziło go w momencie jego narodzin syna. In any case, since the child was renamed in infancy, the change can hardly have had anything to do with his aptitude for learning French, as some have thought. W każdym przypadku, ponieważ dziecko zostało przemianowane w dzieciństwie, może zmienić trudno cokolwiek mieli do czynienia z jego zdolności do uczenia się Francuski, jak niektórzy myślą.

Francis received some elementary instruction from the priests of St. George's at Assisi, though he learned more perhaps in the school of the Troubadours, who were just then making for refinement in Italy. Franciszka otrzymała kilka podstawowych instrukcji z kapłanów St George's w Asyżu, choć może więcej nauczyć w szkole w Troubadours, którzy byli wtedy po prostu się do doskonalenia w roku Włochy. However this may be, he was not very studious, and his literary education remained incomplete. Jednak może to być, nie był bardzo studious, jego literackich i edukacji pozostał niekompletne. Although associated with his father in trade, he showed little liking for a merchant's career, and his parents seemed to have indulged his every whim. Chociaż związane z ojcem w handlu, wykazała mało sympatii dla handlowca kariery, jego rodziców i wydawało się indulged co jego kaprysem. Thomas of Celano, his first biographer, speaks in very severe terms of Francis's youth. Tomasza z Celano, pierwszy jego biograf mówi w bardzo ciężkich warunkach Franciszka młodzieży. Certain it is that the saint's early life gave no presage of the golden years that were to come. Pewne jest to, że na początku świętego życia nie dał presage na złote lata, które miały przyjść. No one loved pleasure more than Francis; he had a ready wit, sang merrily, delighted in fine clothes and showy display. Nikt nie kochał więcej niż przyjemność Franciszka; miał gotowy dowcip, śpiewali merrily, zadowolona grzywny w odzież i showy wyświetlacza. Handsome, gay, gallant, and courteous, he soon became the prime favourite among the young nobles of Assisi, the foremost in every feat of arms, the leader of the civil revels, the very king of frolic. Handsome, gay, Gallant, i uprzejmie, szybko stał się podstawowym ulubionych wśród młodych szlachta z Asyżu, przede wszystkim w każdym feat. broni, lider w sprawach cywilnych revels, bardzo króla frolic. But even at this time Francis showed an instinctive sympathy with the poor, and though he spent money lavishly, it still flowed in such channels as to attest a princely magnanimity of spirit. Ale nawet w tej chwili Francis wykazało instynktowną sympatię z biednych, i choć spędził bogato pieniędzy, to nadal popłynęło w takich kanałów, jak na jeden księstwa wielkoduszność, potwierdzają ducha. When about twenty, Francis went out with the townsmen to fight the Perugians in one of the petty skirmishes so frequent at that time between the rival cities. Po około dwudziestu, Francis wyszedł z mieszczańskie do walki z Perugians w jednym z drobną skirmishes tak częstych w tym czasie między rywalizujących ze sobą miast. The Assisians were defeated on this occasion, and Francis, being among those taken prisoners, was held captive for more than a year in Perugia. W Assisians pokonał zostały przy tej okazji, Francis, jest wśród tych więźniów podjęta, odbyła się w niewolę przez ponad rok w Perugii. A low fever which he there contracted appears to have turned his thoughts to the things of eternity; at least the emptiness of the life he had been leading came to him during that long illness. A niska gorączka, która zleciła mu nie wydaje się mieć włączony jego myśli do rzeczy wieczności; przynajmniej pustki w życiu był wiodącym przyszedł do niego, że podczas długiej chorobie. With returning health, however, Francis's eagerness after glory reawakened and his fancy wandered in search of victories; at length he resolved to embrace a military career, and circumstances seemed to favour his aspirations. Z powrotu zdrowia, jednak, Franciszka appetites po reawakened i chwały Jego fantazyjny spacerowaliśmy w poszukiwaniu zwycięstwa, na długości on rozwiązany, aby objąć wojskowej kariery, i okoliczności wydawały się za swoje aspiracje. A knight of Assisi was about to join "the gentle count", Walter of Brienne, who was then in arms in the Neapolitan States against the emperor, and Francis arranged to accompany him. A rycerz z Asyżu był temat dołączenia do "delikatnie liczyć", Waltera z Brienne, którzy wówczas bronią w Neapolitański członkowskich wobec cesarza i Franciszka ułożone mu towarzyszyć. His biographers tell us that the night before Francis set forth he had a strange dream, in which he saw a vast hall hung with armour all marked with the Cross. Jego biographers nam powiedzieć, że noc przed Francis określonych miał dziwny sen, w którym ujrzał ogromnej hali wisiała w zbroi wszystkie oznaczone Krzyża. "These", said a voice, "are for you and your soldiers." "Te", powiedział jeden głos ", są dla Ciebie i Twoich żołnierzy." "I know I shall be a great prince", exclaimed Francis exultingly, as he started for Apulia. "Wiem, że jest wielki książę", exclaimed Francis exultingly, jak zaczął do Apulii. But a second illness arrested his course at Spoleto. Ale drugi aresztowany z powodu choroby jego kurs w Spoleto. There, we are told, Francis had another dream in which the same voice bade him turn back to Assisi. Nie jesteśmy powiedział, Francis miał inny sen, w którym tym samym głosem bade mu wrócić do Asyżu. He did so at once. On zrobił tak na raz. This was in 1205. To było w 1205.

Although Francis still joined at times in the noisy revels of his former comrades, his changed demeanour plainly showed that his heart was no longer with them; a yearning for the life of the spirit had already possessed it. Chociaż nadal połączone w Francis razy w hałaśliwym revels jego byłych towarzyszy, jego zmiana demeanour wyraźnie wykazało, że jego serce nie jest już z nimi; tęsknota za życiem w duchu już posiadanych. His companions twitted Francis on his absent-mindedness and asked if he were minded to be married. Jego towarzysze twitted Franciszka w jego nieobecności-mindedness i poprosił gdyby był ku temu, by być w związku małżeńskim. "Yes", he replied, "I am about to take a wife of surpassing fairness." "Tak", odpowiedział: "Ja o podjęcie żona wyższe niż uczciwość." She was no other than Lady Poverty whom Dante and Giotto have wedded to his name, and whom even now he had begun to love. Ona nie jest inne niż Pani Ubóstwo, którego Dante i Giotto wedded mieć do niego, i którego nawet teraz on zaczął się kochać. After a short period of uncertainty he began to seek in prayer and solitude the answer to his call; he had already given up his gay attire and wasteful ways. Po krótkim okresie niepewności zaczął szukać w modlitwie i samotności odpowiedź na Jego wezwanie, miał już swój strój i marnotrawstwa gay sposobów. One day, while crossing the Umbrian plain on horseback, Francis unexpectedly drew near a poor leper. Pewnego dnia, podczas przekraczających zwykły Umbrian na koniu, Francis nieoczekiwanie zbliżył biednego trędowatego. The sudden appearance of this repulsive object filled him with disgust and he instinctively retreated, but presently controlling his natural aversion he dismounted, embraced the unfortunate man, and gave him all the money he had. Nagły odpychający wygląd tego obiektu wypełnić go niesmak i on instynktownie retreated, ale obecnie jego kontrolę fizyczną niechęć on odinstalowany, zaakceptowały niefortunne człowieka, i dał mu wszystkie pieniądze miał. About the same time Francis made a pilgrimage to Rome. O tym samym czasie złożył Francis pielgrzymka do Rzym. Pained at the miserly offerings he saw at the tomb of St. Peter, he emptied his purse thereon. Pained na miserly oferty ujrzał w grobie Świętego Piotra, opróżnia jego torba na niej. Then, as if to put his fastidious nature to the test, he exchanged clothes with a tattered mendicant and stood for the rest of the day fasting among the horde of beggars at the door of the basilica. Potem, jak gdyby umieścić swój charakter fastidious do testu, wymiana odzieży z Tattered mendicant i stanął na resztę dnia czczo wśród Hordy beggars przy wejściu do bazyliki.

Not long after his return to Assisi, whilst Francis was praying before an ancient crucifix in the forsaken wayside chapel of St. Damian's below the town, he heard a voice saying: "Go, Francis, and repair my house, which as you see is falling into ruin." Nie długo po powrocie do Asyżu, podczas gdy Franciszek był starożytny modląc się przed krucyfiksem w opuścił dalszy kaplicy św Damian's poniżej miasta, usłyszał głos, który mówił: "Idź, Franciszku, i napraw mój dom, który jak widać jest należących do ruiny. " Taking this behest literally, as referring to the ruinous church wherein he knelt, Francis went to his father's shop, impulsively bundled together a load of coloured drapery, and mounting his horse hastened to Foligno, then a mart of some importance, and there sold both horse and stuff to procure the money needful for the restoration of St. Damian's. Biorąc to żądanie dosłownie, jako odnoszące się do kościoła gdzie on Dziękujemy knelt, Franciszek udał się do swego ojca, sklep, impulsively w pakiecie wraz z obciążeniem kolorowe drapery, montażu i jego koń sie spieszylem do Foligno, a następnie mart niektórych znaczenie, i tam sprzedawane zarówno Koń i rzeczy, na zaopatrywanie się pieniądze potrzebne na odbudowę Damian St. When, however, the poor priest who officiated there refused to receive the gold thus gotten, Francis flung it from him disdainfully. Kiedy jednak kapłan ubogich officiated którzy nie odmówił pojawić się w ten sposób zdobyły złote, Francis flung on od niego disdainfully. The elder Bernardone, a most niggardly man, was incensed beyond measure at his son's conduct, and Francis, to avert his father's wrath, hid himself in a cave near St. Damian's for a whole month. Starszy Bernardone, najbardziej Niggardly człowiek, był incensed poza środek na zachowanie jego syna, Franciszka, aby uniknąć jego gniewu ojca, ukrył się w jaskini w pobliżu St Damian's dla całego miesiąca. When he emerged from this place of concealment and returned to the town, emaciated with hunger and squalid with dirt, Francis was followed by a hooting rabble, pelted with mud and stones, and otherwise mocked as a madman. Kiedy pojawiły się od tego miejsca ukrycia i wrócił do miasta, emaciated z głodu i squalid z brudu, Francis Następnie przez hooting rabble, pelted z błota i kamieni, a inaczej jak szydził A Madman. Finally, he was dragged home by his father, beaten, bound, and locked in a dark closet. Wreszcie, przeciągnięty był przez swego ojca w domu, pobity, związany i zamknięte w ciemnej szafie.

Freed by his mother during Bernardone's absence, Francis returned at once to St. Damian's, where he found a shelter with the officiating priest, but he was soon cited before the city consuls by his father. Uwolnione przez jego matkę podczas nieobecności Bernardone, Franciszek powrócił na raz do St Damian, gdzie znalazł schronienie z pełniących kapłan, ale był tylko cytowane przez konsulów przez miasto jego ojca. The latter, not content with having recovered the scattered gold from St. Damian's, sought also to force his son to forego his inheritance. Ta ostatnia, nie mając z treścią odzyskał rozproszone złota z St Damian, zgromadziła również życie swego syna do rezygnacji z jego dziedzictwem. This Francis was only too eager to do; he declared, however, that since he had entered the service of God he was no longer under civil jurisdiction. To był tylko zbyt Francis chcących zrobić, oświadczył jednak, że skoro miał wszedł do służby Bożej nie był już w ramach jurysdykcji cywilnej. Having therefore been taken before the bishop, Francis stripped himself of the very clothes he wore, and gave them to his father, saying: "Hitherto I have called you my father on earth; henceforth I desire to say only 'Our Father who art in Heaven.'" Then and there, as Dante sings, were solemnized Francis's nuptials with his beloved spouse, the Lady Poverty, under which name, in the mystical language afterwards so familiar to him, he comprehended the total surrender of all worldly goods, honours, and privileges. Mając zatem podjęto przed biskupem, Francis pozbawić się z bardzo on nosił ubrania, i dał je do swego ojca, mówiąc: "Do tej pory mam was wezwał mojego ojca na ziemi; odtąd pragnę powiedzieć tylko" Ojcze nasz którzy w sztuce Heaven. "Wtedy i tam, jak śpiewa Dante, były solemnized Franciszka nuptials z jego ukochanej małżonka, Pani Ubóstwo, na mocy której nazwa w języku mistycznym potem tak znane mu comprehended całkowitego zrzeczenia się wszelkich dóbr tego świata, wyróżnieniem I przywileje. And now Francis wandered forth into the hills behind Assisi, improvising hymns of praise as he went. A teraz Francis spacerowaliśmy dalej do góry za Asyżu, improwizowanie hymnów pochwalnych jak wyjechał. "I am the herald of the great King", he declared in answer to some robbers, who thereupon despoiled him of all he had and threw him scornfully in a snow drift. "Ja jestem Herald wielki król", oświadczył w odpowiedzi na niektóre zbójców, którzy go wtedy despoiled wszystkich miał go scornfully i wyrzucony w śniegu drift. Naked and half frozen, Francis crawled to a neighbouring monastery and there worked for a time as a scullion. Naked i pół zamrożone, Francis indeksowanych do sąsiedniego klasztoru i tam pracował przez pewien czas jako scullion. At Gubbio, whither he went next, Francis obtained from a friend the cloak, girdle, and staff of a pilgrim as an alms. Na Gubbio, dokąd udał się obok, Francis uzyskanych od znajomego w płaszcz, pas, i personelu pielgrzym jako jałmużnę. Returning to Assisi, he traversed the city begging stones for the restoration of St. Damian's. Powracający do Asyżu, prosząc lot miasta kamienie do przywrócenia Damian St. These he carried to the old chapel, set in place himself, and so at length rebuilt it. Te przeprowadzone on do starej kaplicy, ustawić się w miejscu, a więc na długości przebudowany. In the same way Francis afterwards restored two other deserted chapels, St. Peter's, some distance from the city, and St. Mary of the Angels, in the plain below it, at a spot called the Porziuncola. W ten sam sposób Francis potem przywrócony dwa inne Opuszczony kaplice, St Peter's, pewnej odległości od miasta, i do Najświętszej Marii Panny Anielskiej, na równinie poniżej, w miejscu o nazwie Porziuncola. Meantime he redoubled his zeal in works of charity, more especially in nursing the lepers. Tymczasem on redoubled jego gorliwość w dzieła miłosierdzia, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa w trędowatym.

On a certain morning in 1208, probably 24 February, Francis was hearing Mass in the chapel of St. Mary of the Angels, near which he had then built himself a hut; the Gospel of the day told how the disciples of Christ were to possess neither gold nor silver, nor scrip for their journey, nor two coats, nor shoes, nor a staff, and that they were to exhort sinners to repentance and announce the Kingdom of God. Na niektórych rano w 1208, prawdopodobnie 24 lutego, był Francis rozprawy Mszy w kaplicy Najświętszej Marii Panny od Aniołów, w pobliżu której miał następnie zbudował sobie chata; Ewangelii dnia opowiedział w jaki sposób uczniowie Chrystusa byli do posiadania ani złota, ani srebra, ani scrip do podróży, ani dwóch sukien, ani butów, ani personel, i że zostały one nawoływać do grzeszników do skruchy i ogłosić Królestwo Boże. Francis took these words as if spoken directly to himself, and so soon as Mass was over threw away the poor fragment left him of the world's goods, his shoes, cloak, pilgrim staff, and empty wallet. Franciszek wziął te słowa tak, jak gdyby wypowiedziane bezpośrednio do siebie, i tak szybko, jak to było ponad Masa wyrzucony poza ubogich fragment opuściła go w świat dobra, jego buty, płaszcz, pielgrzym pracowników i pusty portfel. At last he had found his vocation. Na ostatnim miał znaleźć swoje powołanie. Having obtained a coarse woolen tunic of "beast colour", the dress then worn by the poorest Umbrian peasants, and tied it round him with a knotted rope, Francis went forth at once exhorting the people of the country-side to penance, brotherly love, and peace. Po uzyskaniu odmiana tunikę "Bestii kolor", sukienka następnie noszone przez Umbrian najbiedniejszych chłopów, i on związany z nim okrągłe wiązane lina, Francis wyszli na raz upominając ludzi w kraju po stronie do pokuty, braterskiej miłości I pokoju. The Assisians had already ceased to scoff at Francis; they now paused in wonderment; his example even drew others to him. W Assisians już przestał scoff na Franciszka; one obecnie wstrzymane w zdumieniu; jego przykładem inni nawet zwrócił się do niego. Bernard of Quintavalle, a magnate of the town, was the first to join Francis, and he was soon followed by Peter of Cattaneo, a well-known canon of the cathedral. Bernard z Quintavalle, magnat w mieście, był pierwszym dołączyć do Franciszka, i był szybko się z Peter Cattaneo, znanego kanonu katedry. In true spirit of religious enthusiasm, Francis repaired to the church of St. Nicholas and sought to learn God's will in their regard by thrice opening at random the book of the Gospels on the altar. W prawdziwym duchu religijnego entuzjazmu, Francis naprawiony do kościoła św Mikołaja i starała się uczyć woli Bożej w ich związku przez trzy razy otwarcia losowo księgę Ewangelii na ołtarzu. Each time it opened at passages where Christ told His disciples to leave all things and follow Him. Za każdym razem, gdy otwarty na fragmenty, gdzie Chrystus rzekł do swoich uczniów, aby zostawić wszystko i po Nim. "This shall be our rule of life", exclaimed Francis, and led his companions to the public square, where they forthwith gave away all their belongings to the poor. "To są nasze zasady życia", exclaimed Franciszka i jego towarzyszy doprowadziła do placu, gdzie dał się niezwłocznie wszystkich należących do biednych. After this they procured rough habits like that of Francis, and built themselves small huts near his at the Porziuncola. Po tym ich nawyków, takich jak zamówione nieobrobionego, że Franciszka, i zbudował sobie małych domków w pobliżu jego Porziuncola. A few days later Giles, afterwards the great ecstatic and sayer of "good words", became the third follower of Francis. Kilka dni później Giles, potem wielka ekstatyczny i sayer "dobrego słowa", stał się trzecim follower Franciszka. The little band divided and went about, two and two, making such an impression by their words and behaviour that before long several other disciples grouped themselves round Francis eager to share his poverty, among them being Sabatinus, vir bonus et justus, Moricus, who had belonged to the Crucigeri, John of Capella, who afterwards fell away, Philip "the Long", and four others of whom we know only the names. Mały zespół dzieli się i wyszedł około dwa i dwa, co takiego wrażenia, by ich słowa i zachowania, które długo przed kilku innych uczniów podzielić się runda Francis pragnie podzielić się swoim ubóstwem, wśród nich są Sabatinus, Vir bonus et Justus, Moricus, którzy miała należeć do Crucigeri, Jana Capella, którzy potem spadł daleko, Philip "długi", a cztery pozostałe, z których znamy tylko z nazwy. When the number of his companions had increased to eleven, Francis found it expedient to draw up a written rule for them. Gdy liczba jego towarzysze wzrósł jedenaście, Francis, że jest celowe, aby sporządzić pisemną reguły dla nich. This first rule, as it is called, of the Friars Minor has not come down to us in its original form, but it appears to have been very short and simple, a mere adaptation of the Gospel precepts already selected by Francis for the guidance of his first companions, and which he desired to practice in all their perfection. Pierwsza reguła, jak to nazywa, Braci Mniejszych nie zstąpił do nas w swojej pierwotnej formie, ale wydaje się być bardzo krótki i prosty, jedynie dostosowania do nakazów Ewangelii już wybranych przez Franciszka na wskazówki Jego pierwszym towarzyszami, który chciał, aby w praktyce wszystkie swoje doskonałości. When this rule was ready the Penitents of Assisi, as Francis and his followers styled themselves, set out for Rome to seek the approval of the Holy See, although as yet no such approbation was obligatory. Gdy ta zasada była gotowa na Tibidabo z Asyżu, jak Franciszek i jego zwolenników stylizowany się, określone na Rzym, aby uzyskać zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej, choć jeszcze nie takie zatwierdzenie zostało obowiązkowa. There are differing accounts of Francis's reception by Innocent III. Istnieją różne rachunki Franciszka odbioru przez Innocentego III. It seems, however, that Guido, Bishop of Assisi, who was then in Rome, commended Francis to Cardinal John of St. Paul, and that at the instance of the latter, the pope recalled the saint whose first overtures he had, as it appears, somewhat rudely rejected. Wydaje się jednak, że Guido, biskupa Asyżu, którzy wówczas w Rzym, przeznaczeni do kardynała Franciszka Jana Pawła, i że w przypadku tego ostatniego, papież przypomniał świętego, którego pierwsze uwertury miał, jak to wydaje się, nieco rudely odrzucone. Moreover, in site of the sinister predictions of others in the Sacred College, who regarded the mode of life proposed by Francis as unsafe and impracticable, Innocent, moved it is said by a dream in which he beheld the Poor Man of Assisi upholding the tottering Lateran, gave a verbal sanction to the rule submitted by Francis and granted the saint and his companions leave to preach repentance everywhere. Ponadto, w miejscu ponurego prognoz w innych Święte Kolegium, którzy uznać trybu życia proponowane przez Franciszka jako niebezpieczne i niewykonalne, Innocenty, przeniósł to powiedział przez sen, w którym oglądaliśmy biednych z Asyżu utrzymania tottering Lateranie, wydał sankcję na werbalne reguły przedłożone przez Franciszka i przyznano świętego i jego towarzysze pozostawiają na całym świecie głosić nawrócenie. Before leaving Rome they all received the ecclesiastical tonsure, Francis himself being ordained deacon later on. Przed opuszczeniem Rzym wszyscy oni otrzymali kościelnych Tonsura, Francis sam jest ordynowany na diakona później. After their return to Assisi, the Friars Minor -- for thus Francis had named his brethren, either after the minores, or lower classes, as some think, or as others believe, with reference to the Gospel (Matthew 25:40-45), and as a perpetual reminder of their humility -- found shelter in a deserted hut at Rivo Torto in the plain below the city, but were forced to abandon this poor abode by a rough peasant who drove in his ass upon them. Po powrocie do Asyżu, Bracia Mniejsi - Francis był nazwany w ten sposób jego braci, albo po minores, lub niższej klasy, jak niektórzy uważam, lub jak inni wierzą, w odniesieniu do Ewangelii (Mateusza 25:40-45) , Jak i wieczyste przypomnienie ich pokory - znalazł schronienie w opuszczona chata w rivo Torto na równinie poniżej miasta, ale zostali zmuszeni do porzucenia biednych pozostał przez nieobrobionego chłopskiej którzy pojechaliśmy w jego osła na nich. About 1211 they obtained a permanent foothold near Assisi, through the generosity of the Benedictines of Monte Subasio, who gave them the little chapel of St. Mary of the Angels or the Porziuncola. O 1211 Uzyskały one stały punkt w pobliżu Asyżu, dzięki hojności Benedyktyni z Monte Subasio, którzy dał im trochę kaplicy Najświętszej Marii Panny od Aniołów lub Porziuncola. Adjoining this humble sanctuary, already dear to Francis, the first Franciscan convent was formed by the erection of a few small huts or cells of wattle, straw, and mud, and enclosed by a hedge. A obok tego pokornego sanktuarium, drodzy już do Franciszka, pierwszy klasztor franciszkański powstał przez montaż kilku małych domków lub komórek wattle, słomy i błota, i zamkniętych przez żywopłot. From this settlement, which became the cradle of the Franciscan Order (Caput et Mater Ordinis) and the central spot in the life of St. Francis, the Friars Minor went forth two by two exhorting the people of the surrounding country. Od tego rozstrzygnięcia, która stała się kolebką z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (Szczyt Mater et ordinis) i centralnym miejscu w życiu Świętego Franciszka, Braci Mniejszych poszedł dwóch przez dwa upominając ludzie z okolicznych krajów. Like children "careless of the day", they wandered from place to place singing in their joy, and calling themselves the Lord's minstrels. Podobnie jak dzieci "hasło dnia", spacerowaliśmy z miejsca na miejsce w ich radości, śpiewu i rozmów się Pana minstrels. The wide world was their cloister; sleeping in haylofts, grottos, or church porches, they toiled with the labourers in the fields, and when none gave them work they would beg. Szeroki świat był ich klasztor; spania w szopy, groty, kościół lub ganki, zrosił z robotnikami w dziedzinach, a kiedy nikt nie dał im prace będą prosić. In a short while Francis and his companions gained an immense influence, and men of different grades of life and ways of thought flocked to the order. W krótkim czasie Franciszka i jego towarzyszy zyskał ogromny wpływ, i ludzi z różnych klas życia i sposoby myślenia flockowymi do celu. Among the new recruits made about this time by Francis were the famous Three Companions, who afterwards wrote his life, namely: Angelus Tancredi, a noble cavalier; Leo, the saint's secretary and confessor; and Rufinus, a cousin of St. Clare; besides Juniper, "the renowned jester of the Lord". Wśród nowych rekrutów się o tej porze przez Franciszka były słynne Trzech Towarzyszy, którzy potem pisał swego życia, a mianowicie: Anioł Tancredi, szlachetny cavalier, Leon, świętego, sekretarza i spowiednika i rufinus, kuzyn St Clare, oprócz Juniper, "znanego błazen od Pana".

During the Lent of 1212, a new joy, great as it was unexpected, came to Francis. Podczas Wielkiego Postu w 1212, nowej radości, jak wielkie było nieoczekiwane, skierował do Franciszka. Clare, a young heiress of Assisi, moved by the saint's preaching at the church of St. George, sought him out, and begged to be allowed to embrace the new manner of life he had founded. Clare, młody heiress z Asyżu, przeniesiony przez świętego, głosząc przy kościele św Jerzego, szukał go, i błagał, aby móc objąć nowy sposób życia był zasadny. By his advice, Clare, who was then but eighteen, secretly left her father's house on the night following Palm Sunday, and with two companions went to the Porziuncola, where the friars met her in procession, carrying lighted torches. Na jego porad, Clare, którzy wówczas jednak osiemnaście, potajemnie opuścił jej ojca na noc następujące Niedziela Palmowa, z dwoma towarzyszami poszedł do Porziuncola, gdy spełnione jej braci w procesji, przeprowadzanie oświetlona pochodniami. Then Francis, having cut off her hair, clothed her in the Minorite habit and thus received her to a life of poverty, penance, and seclusion. Następnie Francis, po obciął jej włosy, ubrany w jej minorytów habit i otrzymał ją w ten sposób do życia w ubóstwie, pokucie i seclusion. Clare stayed provisionally with some Benedictine nuns near Assisi, until Francis could provide a suitable retreat for her, and for St. Agnes, her sister, and the other pious maidens who had joined her. Clare przebywał tymczasowo niektórych benedyktynów mniszek w pobliżu Asyżu, aż Francis mogłaby zapewnić odpowiednie rekolekcje dla niej i dla St Agnes, jej siostrę, i innych pobożnych panien którzy mieli dołączył do niej. He eventually established them at St. Damian's, in a dwelling adjoining the chapel he had rebuilt with his own hands, which was now given to the saint by the Benedictines as domicile for his spiritual daughters, and which thus became the first monastery of the Second Franciscan Order of Poor Ladies, now known as Poor Clares. On ostatecznie ustalono je na St Damian, mieszkania w sąsiednich kaplicy był przebudowany z jego własnymi rękami, która została teraz zwrócić uwagę na świętego przez Benedyktyni jako miejsce zamieszkania dla jego duchowych córek, która tym samym stała się pierwszą klasztor z drugiej Franciszkanów Klaryski od wieczystej Adoracji, obecnie znany jako Klarysek.

In the autumn of the same year (1212) Francis's burning desire for the conversion of the Saracens led him to embark for Syria, but having been shipwrecked on the coast of Slavonia, he had to return to Ancona. W jesieni tego samego roku (1212) Francis's Burning Desire do konwersji Saracenów doprowadziły go do wkroczenia na Syria, ale po uszkodzeniu na wybrzeżu Slawonia, miał powrócić do Ancona. The following spring he devoted himself to evangelizing Central Italy. W następnej wiosny on oddawał się ewangelizacji Centralnego Włochy. About this time (1213) Francis received from Count Orlando of Chiusi the mountain of La Verna, an isolated peak among the Tuscan Apennines, rising some 4000 feet above the valley of the Casentino, as a retreat, "especially favourable for contemplation", to which he might retire from time to time for prayer and rest. O tym czasie (1213) Franciszka otrzymała od hrabiego Orlando z Chiusi górze La Verna, odizolowane szczyt wśród Tuscan Apeninów, rosnące około 4000 stóp nad doliną w Casentino, jak rekolekcje, "szczególnie korzystne dla kontemplacji", które mogłyby emeryturę od czasu do czasu na modlitwę i odpoczynek. For Francis never altogether separated the contemplative from the active life, as the several hermitages associated with his memory, and the quaint regulations he wrote for those living in them bear witness. Dla Franciszka nigdy całkowicie oddzielić się od aktywnych kontemplacyjne życie, jak wielu hermitages związane z jego pamięci, a quaint rozporządzeń pisał dla osób mieszkających w nich świadczą. At one time, indeed, a strong desire to give himself wholly to a life of contemplation seems to have possessed the saint. W tym samym czasie, rzeczywiście, silne pragnienie, aby dać się całkowicie do życia wydaje się kontemplacji posiadałby świętych. During the next year (1214) Francis set out for Morocco, in another attempt to reach the infidels and, if needs be, to shed his blood for the Gospel, but while yet in Spain was overtaken by so severe an illness that he was compelled to turn back to Italy once more. W następnym roku (1214) Francisa określone w Maroko, w kolejnej próby dotarcia do niewiernych oraz, w razie potrzeby, do rozlewu krwi na jego Ewangelii, ale gdy był jeszcze w Hiszpania wyprzedzanie przez tak poważne choroby, że był zmuszony powrót do Włochy po raz kolejny.

Authentic details are unfortunately lacking of Francis's journey to Spain and sojourn there. Autentyczne są niestety brakuje szczegółów Franciszka w podróż do Hiszpania i pobyt tam. It probably took place in the winter of 1214-1215. To prawdopodobnie miało miejsce w zimie 1214-1215. After his return to Umbria he received several noble and learned men into his order, including his future biographer Thomas of Celano. Po powrocie do Umbria otrzymał wiele szlachetnych ludzi i dowiedziałem się do jego celu, w tym jego biograf przyszłości Tomasza z Celano. The next eighteen months comprise, perhaps, the most obscure period of the saint's life. Kolejne osiemnaście miesięcy obejmować, być może, najbardziej niejasny okres do świętego życia. That he took part in the Lateran Council of 1215 may well be, but it is not certain; we know from Eccleston, however, that Francis was present at the death of Innocent III, which took place at Perugia, in July 1216. To on wziął udział w Lateranie Rady 1215 może być, ale nie jest pewne, z Eccleston wiemy jednak, że Francis był obecny przy śmierci Innocentego III, które odbyły się w Perugii, w lipcu 1216. Shortly afterwards, ie very early in the pontificate of Honorius III, is placed the concession of the famous Porziuncola Indulgence. Niedługo potem, czyli w bardzo wczesnym pontyfikatu Honoriusz III, umieszczane jest koncesja na słynnej Porziuncola Indulgence. It is related that once, while Francis was praying at the Porziuncola, Christ appeared to him and offered him whatever favour he might desire. Jest to związane z tym raz, gdy był Francis modląc się na Porziuncola, Chrystus ukazał się mu i oferowane mu za cokolwiek może on pragnienie. The salvation of souls was ever the burden of Francis's prayers, and wishing moreover, to make his beloved Porziuncola a sanctuary where many might be saved, he begged a plenary Indulgence for all who, having confessed their sins, should visit the little chapel. Zbawienie dusz była kiedykolwiek ciężar Franciszka modlitwy, a ponadto, które chciałyby, aby jego ukochanej Porziuncola sanktuarium, gdzie wielu może być zbawiony, on błagał sesji Indulgence dla wszystkich którzy po wyznał swoje grzechy, należy odwiedzić małe kaplicy. Our Lord acceded to this request on condition that the pope should ratify the Indulgence. Nasz Pan przystąpiły do tego wniosku, pod warunkiem, że papież powinien ratyfikować odpustu. Francis thereupon set out for Perugia, with Brother Masseo, to find Honorius III. Francis następnie określone dla Perugia, brat Masseo, aby znaleźć Honoriusz III. The latter, notwithstanding some opposition from the Curia at such an unheard-of favour, granted the Indulgence, restricting it, however, to one day yearly. Ten ostatni, bez względu na sprzeciw niektórych z Kurii na takie mało znanemu na korzyść, przyznano Indulgence, ograniczając go jednak, aby jeden dzień w roku. He subsequently fixed 2 August in perpetuity, as the day for gaining this Porziuncola Indulgence, commonly known in Italy as il perdono d'Assisi. Następnie ustala się 2 sierpnia w wieczność, jak dzień zyskuje na tym Porziuncola Indulgence, powszechnie znany w Włochy, il perdono d'Asyżu. Such is the traditional account. Takie jest tradycyjne. The fact that there is no record of this Indulgence in either the papal or diocesan archives and no allusion to it in the earliest biographies of Francis or other contemporary documents has led some writers to reject the whole story. Fakt, że nie ma zapisu tego Indulgence albo w papieskim lub diecezjalnym archiwa i nie allusion do niego w najbliższej biografii Franciszka lub innych dokumentów współczesnych pisarzy niektórych doprowadziło do odrzucenia w całości opowieści. This argumentum ex silentio has, however, been met by M. Paul Sabatier, who in his critical edition of the "Tractatus de Indulgentia" of Fra Bartholi has adduced all the really credible evidence in its favour. Tę argumentum ex silentio, została jednak spełnione przez M. Paul Sabatier, którzy w swojej krytycznej edycji "Tractatus de Indulgentia" Fra Bartholi ma wszystkie argumenty, naprawdę wiarygodne dowody na jego korzyść. But even those who regard the granting of this Indulgence as traditionally believed to be an established fact of history, admit that its early history is uncertain. Ale nawet tych, którzy zakresie przyznawania tej Indulgence tradycyjnie uważa się za ustaloną fakt, historii, Przyznam, że na początku jego historii jest niepewna. (See PORTIUNCULA.) (Patrz PORTIUNCULA.)

The first general chapter of the Friars Minor was held in May, 1217, at Porziuncola, the order being divided into provinces, and an apportionment made of the Christian world into so many Franciscan missions. Pierwszy ogólny rozdział Braci Mniejszych odbyła się w maju 1217, na Porziuncola, kolejność jest podzielona na prowincje, oraz podział odbywa się w świat chrześcijańskich tak wiele misji franciszkańskich. Tuscany, Lombardy, Provence, Spain, and Germany were assigned to five of Francis's principal followers; for himself the saint reserved France, and he actually set out for that kingdom, but on arriving at Florence, was dissuaded from going further by Cardinal Ugolino, who had been made protector of the order in 1216. Toskania, Lombardia, Provence, Hiszpania i Niemcy zostały przypisane do pięciu głównych naśladowców Franciszka; dla siebie świętych zastrzeżone Francja, a on rzeczywiście określone dla tego królestwa, lecz na przybyciu na Florencja, był zniechęca rozszerzenia przez kardynała Ugolino, którzy zostały dokonane w celu opiekuna w 1216. He therefore sent in his stead Brother Pacificus, who in the world had been renowned as a poet, together with Brother Agnellus, who later on established the Friars Minor in England. Dlatego wysłał w swoim stead Brother pacificus, którzy w świat był znany jako poeta, wraz z Brother Agnellus, którzy później na siedzibę Braci Mniejszych w Anglii. Although success came indeed to Francis and his friars, with it came also opposition, and it was with a view to allaying any prejudices the Curia might have imbibed against their methods that Francis, at the instance of Cardinal Ugolino, went to Rome and preached before the pope and cardinals in the Lateran. Mimo, że sukces przyszedł w istocie do Franciszka i jego braci, z nim przybyli również opozycji, i to był z myślą o allaying żadnych uprzedzeń do Kurii mogą mieć imbibed przed ich metod, że Franciszka, na przykład kardynała Ugolino, Rzym i udał się do głosił przed papieża i kardynałów na Lateranie. This visit to the Eternal City, which took place 1217-18, was apparently the occasion of Francis's memorable meeting with St. Dominic. Ta wizyta w Wiecznym Mieście, które miało miejsce 1217-18, był najwyraźniej z okazji Franciszka z pamiętną Spotkanie z St Dominic. The year 1218 Francis devoted to missionary tours in Italy, which were a continual triumph for him. W roku 1218 Francis poświęcona misyjnej wycieczki w Włochy, które były dla niego nieustannym triumfem. He usually preached out of doors, in the market-places, from church steps, from the walls of castle court-yards. On głosił zazwyczaj na dworze, na rynku miejsca, z kościoła kroków od murów zamku sąd stoczni. Allured by the magic spell of his presence, admiring crowds, unused for the rest to anything like popular preaching in the vernacular, followed Francis from place to place hanging on his lips; church bells rang at his approach; processions of clergy and people advanced to meet him with music and singing; they brought the sick to him to bless and heal, and kissed the very ground on which he trod, and even sought to cut away pieces of his tunic. Allured przez magiczne zaklęcie jego obecności, podziwiając tłumy, niewykorzystane do odpoczynku na coś podobnego głosił popularny w vernacular, a następnie Franciszka z miejsca na miejsce wiszący na jego wargach; kościele dzwony Dzwonisz na jego podejścia; procesje duchownych i osób z zaawansowaną spełniać go z muzyki i śpiewu; one doprowadzone do chorych Go, aby błogosławił i uzdrawiać, i pocałował bardzo gruntu, na którym trod, a nawet starał się pocięte części od tunikę. The extraordinary enthusiasm with which the saint was everywhere welcomed was equalled only by the immediate and visible result of his preaching. Nadzwyczajna entuzjazm, z którym święty był wszędzie mile widziane równa była tylko przez natychmiastowe i widoczne wyniku jego głoszenie. His exhortations of the people, for sermons they can hardly be called, short, homely, affectionate, and pathetic, touched even the hardest and most frivolous, and Francis became in sooth a very conqueror of souls. Jego wezwanie skierowane do osób, dla kazaniach mogą być zwołane z trudem, krótkie, domową, affectionate, a pathetic, dotknął nawet najtrudniejsze i najbardziej błahych, i Francis stał w sooth bardzo zdobywca dusz. Thus it happened, on one occasion, while the saint was preaching at Camara, a small village near Assisi, that the whole congregation were so moved by his "words of spirit and life" that they presented themselves to him in a body and begged to be admitted into his order. Tak też się stało, na jednej okazji, gdy był święty głosił na Camara, małej wiosce w pobliżu Asyżu, że cała społeczność zostały przeniesione, tak by jego "słowa duchem i życiem", że stawili się do niego w organizmie i błagał, aby być dopuszczone do swego celu. It was to accede, so far as might be, to like requests that Francis devised his Third Order, as it is now called, of the Brothers and Sisters of Penance, which he intended as a sort of middle state between the world and the cloister for those who could not leave their home or desert their wonted avocations in order to enter either the First Order of Friars Minor or the Second Order of Poor Ladies. To było do przystąpienia, o ile może być, jak wnioskuje, aby opracować jego Francis Trzeciego Zakonu, jak to jest teraz nazywane, Braci i Sióstr Pokuty, który służyć jako pewnego rodzaju stan środku pomiędzy świat i klasztor dla tych, którzy nie mogli opuścić ich domu lub ich pustyni wonted avocations aby wprowadzić albo pierwszej kolejności z Braci Mniejszych lub drugiej Klaryski od wieczystej Adoracji. That Francis prescribed particular duties for these tertiaries is beyond question. To Francis szczególności obowiązków przewidzianych dla tych tertiaries jest kwestią bezsporną. They were not to carry arms, or take oaths, or engage in lawsuits, etc. It is also said that he drew up a formal rule for them, but it is clear that the rule, confirmed by Nicholas IV in 1289, does not, at least in the form in which it has come down to us, represent the original rule of the Brothers and Sisters of Penance. Byli nie wolno nosić broni, ani brać przysiegi, ani angażować się w sprawy sądowe, itp. Jest to również powiedział, że sporządziła dla nich formalne reguły, ale jest oczywiste, że zasada, potwierdzone przez Mikołaja IV w 1289, nie przynajmniej w formie, w jakiej ma przyjść do nas, stanowią oryginalne rządów Braci i Sióstr pokuty. In any event, it is customary to assign 1221 as the year of the foundation of this third order, but the date is not certain. W każdym razie, jest to zwyczajowe przypisać do 1221 roku jako podstawę tego trzeciego porządku, ale termin nie jest pewne.

At the second general chapter (May, 1219) Francis, bent on realizing his project of evangelizing the infidels, assigned a separate mission to each of his foremost disciples, himself selecting the seat of war between the crusaders and the Saracens. W drugim rozdziale ogólne (maj, 1219) Francis, wygięty w sprawie realizacji projektu z jego ewangelizacji przez niewiernych, przydzielony do misji odrębne każdego z jego uczniów, przede wszystkim, wybierając się w siedzibie wojny między krzyżacy i Saracenów. With eleven companions, including Brother Illuminato and Peter of Cattaneo, Francis set sail from Ancona on 21 June, for Saint-Jean d'Acre, and he was present at the siege and taking of Damietta. Z towarzyszami jedenaście, w tym brat Illuminato i Piotra z Cattaneo, Francis płyniemy z Ancona na 21 czerwca, Saint-Jean d'Acre, i był obecny podczas oblężenia i podejmowania Damietta. After preaching there to the assembled Christian forces, Francis fearlessly passed over to the infidel camp, where he was taken prisoner and led before the sultan. Po głosił tam montowane do chrześcijańskich sił, Francis fearlessly przeprawili się na niewiernym obozu, gdzie był więźniem i doprowadziły podjęte przed sułtana. According to the testimony of Jacques de Vitry, who was with the crusaders at Damietta, the sultan received Francis with courtesy, but beyond obtaining a promise from this ruler of more indulgent treatment for the Christian captives, the saint's preaching seems to have effected little. Według zeznań Jacques de Vitry, którzy był z krzyżacy w Damietta, sułtana otrzymała Franciszka z uprzejmości, ale po uzyskaniu obietnicy od tego władcy bardziej badanie traktowania jeńców chrześcijańskich, świętego, głosząc Wydaje się, że dokonane niewiele.

Before returning to Europe, the saint is believed to have visited Palestine and there obtained for the friars the foothold they still retain as guardians of the holy places. Przed przekazaniem do Europa, świętego Uważa się, że odwiedził Palestyny i tam uzyskać dla Braci z przyczółkiem one nadal zachowują jako strażników świętych miejsc. What is certain is that Francis was compelled to hasten back to Italy because of various troubles that had arisen there during his absence. Co to jest pewne, że Franciszek został zmuszony, aby przyspieszyć powrót do Włochy z powodu różnych trudności, które powstały w czasie jego nieobecności. News had reached him in the East that Matthew of Narni and Gregory of Naples, the two vicars-general whom he had left in charge of the order, had summoned a chapter which, among other innovations, sought to impose new fasts upon the friars, more severe than the rule required. Wiadomości doszła go na Wschodzie, które z Narni i Matthew Gregory w Neapol, dwóch vicars generalnych, których miał w lewo za zlecenia, miał wezwana rozdział, który, między innymi nowości, starał się narzucać nowych postów na Braci, bardziej surowe niż regułą. Moreover, Cardinal Ugolino had conferred on the Poor Ladies a written rule which was practically that of the Benedictine nuns, and Brother Philip, whom Francis had charged with their interests, had accepted it. Co więcej, kardynał Ugolino miał przyznać Poor Panie pisemnej, która została zasada, że praktycznie w benedyktyńskim mniszek, a brat Filip, którego Francis miał za ich interesów, zaakceptowała go. To make matters worse, John of Capella, one of the saint's first companions, had assembled a large number of lepers, both men and women, with a view to forming them into a new religious order, and had set out for Rome to seek approval for the rule he had drawn up for these unfortunates. Co gorsza, Jana Capella, jednego z pierwszych towarzyszy świętego, montowane miał dużą liczbę trędowatym, zarówno mężczyźni jak i kobiety, w celu kształtowania ich do nowego zakonu, miał określone na Rzym dążyć do zatwierdzenia dla rządów miał sporządzić dla tych unfortunates. Finally a rumour had been spread abroad that Francis was dead, so that when the saint returned to Italy with Brother Elias -- he appeared to have arrived at Venice in July, 1220 -- a general feeling of unrest prevailed among the friars. W końcu zostały rozłożone pogłoska, że za granicą Francis był martwy, tak że kiedy wrócił do świętości Brat Eliasz z Włochy - ukazał się w Wenecja przybył w lipcu 1220 - ogólne uczucie niepokoju panowały wśród braci.

Apart from these difficulties, the order was then passing through a period of transition. Niezależnie od tych trudności, kolejność została następnie przechodząc przez okres transformacji. It had become evident that the simple, familiar, and unceremonious ways which had marked the Franciscan movement at its beginning were gradually disappearing, and that the heroic poverty practiced by Francis and his companions at the outset became less easy as the friars with amazing rapidity increased in number. Jest oczywiste, że stały się proste, znane i unceremonious sposobów, które oznaczone Franciszkanów ruch na jego początku były stopniowo zanikają, i że heroiczne ubóstwo praktykowane przez Franciszka i jego towarzyszy na początku stał się trudniejszy, Braci z niezwykłą szybkością, wzrosła liczby. And this Francis could not help seeing on his return. A to Francis nie mógł pomóc widząc na jego powrót. Cardinal Ugolino had already undertaken the task "of reconciling inspirations so unstudied and so free with an order of things they had outgrown." Kardynał Ugolino już podjęte zadanie "pogodzenia inspiracje unstudied tak i tak wolne z rzędu, co oni outgrown." This remarkable man, who afterwards ascended the papal throne as Gregory IX, was deeply attached to Francis, whom he venerated as a saint and also, some writers tell us, managed as an enthusiast. Ten niezwykły człowiek, którzy potem wstąpił na tron papieski jako Grzegorz IX, był głęboko przywiązany do Franciszka, którego czczona jako święta, a także niektórych pisarzy, powiedz nam, zarządzane jako entuzjasta.

That Cardinal Ugolino had no small share in bringing Francis's lofty ideals "within range and compass" seems beyond dispute, and it is not difficult to recognize his hand in the important changes made in the organization of the order in the so-called Chapter of Mats. To kardynał Ugolino nie miał mały udział w dostosowanie Franciszka wzniosłych ideałów "w zasięgu kompasu i" wydaje się poza spór, i nie jest trudno rozpoznać w ręku istotne zmiany w organizacji kolejności w tzw rozdziale Mats . At this famous assembly, held at Porziuncola at Whitsuntide, 1220 or 1221 (there is seemingly much room for doubt as to the exact date and number of the early chapters), about 5000 friars are said to have been present, besides some 500 applicants for admission to the order. Na tym słynnym zgromadzenie, które odbyło się w Porziuncola w Whitsuntide, 1220 lub 1221 (jest pozornie dużo miejsca na wątpliwości co do dokładnej daty i liczby wczesnych rozdziałach), około 5000 braci to powiedział były obecne, oprócz około 500 dla wnioskodawców dopuszczenie do celu. Huts of wattle and mud afforded shelter for this multitude. Huts z wattle i błoto zapewniono schronienie dla tego tłumu. Francis had purposely made no provision for them, but the charity of the neighbouring towns supplied them with food, while knights and nobles waited upon them gladly. Francis miał celowo nie przewidziała dla nich, lecz miłości z sąsiednimi miastami dostarczonych im żywność, podczas gdy rycerze i szlachta czekał na nich z radością. It was on this occasion that Francis, harassed no doubt and disheartened at the tendency betrayed by a large number of the friars to relax the rigours of the rule, according to the promptings of human prudence, and feeling, perhaps unfitted for a place which now called largely for organizing abilities, relinquished his position as general of the order in favour of Peter of Cattaneo. Było przy tej okazji, że Franciszka, napastowani żadnych wątpliwości i disheartened na tendencję zdradzony przez dużą liczbę Braci złagodzenie rygorów narzucanych przez działania rządów, zgodnie z promptings ludzkiej roztropności, i uczucie, może unfitted na miejscu, które obecnie zwany w dużej mierze na organizowaniu umiejętności, zrezygnowała z jego pozycję jako generalny kolejności na rzecz Piotra z Cattaneo. But the latter died in less than a year, being succeeded as vicar-general by the unhappy Brother Elias, who continued in that office until the death of Francis. Ale ten ostatni zmarł w czasie krótszym niż rok, udało się jako wikariusz generalny przez nieszczęśliwy Brat Eliasz, którzy nadal w tym urząd aż do śmierci Franciszka.

The saint, meanwhile, during the few years that remained in him, sought to impress on the friars by the silent teaching of personal example of what sort he would fain have them to be. Święty, w międzyczasie, w ciągu kilku lat, które pozostały w nim, starał się zrobić wrażenie na Braci przez cichy nauczania osobowych przykład, jakie miał mieć ich Fain by być. Already, while passing through Bologna on his return from the East, Francis had refused to enter the convent there because he had heard it called the "House of the Friars" and because a studium had been instituted there. Już teraz, gdy przechodząc przez Bolonii na jego powrót ze Wschodu, Francis odmówił wejść do klasztoru, ponieważ nie miał on usłyszał o nazwie "Dom Braci" i dlatego, że studium zostało zlecone. He moreover bade all the friars, even those who were ill, quit it at once, and it was only some time after, when Cardinal Ugolino had publicly declared the house to be his own property, that Francis suffered his brethren to re-enter it. On zresztą bade wszystkich braci, nawet tych, którzy byli chorzy, zamknąć go na raz, i dopiero po pewnym czasie, gdy kardynał Ugolino miał publicznie ogłosić dom się jego własnością, że Francis poniósł jego braci, aby ponownie wprowadzić go . Yet strong and definite as the saint's convictions were, and determinedly as his line was taken, he was never a slave to a theory in regard to the observances of poverty or anything else; about him indeed, there was nothing narrow or fanatical. Jednak silne i określony jako świętego z wyroków były determinedly jak i jego linia została podjęta, on nigdy nie był niewolnikiem w teorii w odniesieniu do observances ubóstwa lub cokolwiek innego; o nim w istocie, nie było nic wąskie lub fanatycznych. As for his attitude towards study, Francis desiderated for his friars only such theological knowledge as was conformable to the mission of the order, which was before all else a mission of example. Jeśli chodzi o jego stosunek do nauki, Francis desiderated dla jego braci tylko wiedzy teologicznej, takich jak: przymiotnik był na misji w porządku, który był przed wszystkim innym misji przykładu. Hence he regarded the accumulation of books as being at variance with the poverty his friars professed, and he resisted the eager desire for mere book-learning, so prevalent in his time, in so far as it struck at the roots of that simplicity which entered so largely into the essence of his life and ideal and threatened to stifle the spirit of prayer, which he accounted preferable to all the rest. Stąd on uważany akumulacji książek za sprzeczne z ubóstwem jego braci profesów, a on opierać na pragnienie pragnie jedynie książki-learning, tak powszechne w swoim czasie, w jakim go uderzył na korzenie, że prostota która weszła tak w dużej mierze do istoty życia i idealny i zagroził zdusić ducha modlitwy, które stanowiły lepiej dla wszystkich pozostałych. In 1221, so some writers tell us, Francis drew up a new rule for the Friars Minor. W 1221, tak więc niektóre pisarzy, powiedz nam, Francis opracowała nową regułę dla Braci Mniejszych. Others regard this so-called Rule of 1221 not as a new rule, but as the first one which Innocent had orally approved; not, indeed, its original form, which we do not possess, but with such additions and modifications as it has suffered during the course of twelve years. Inni w tym zakresie tzw Rule of 1221 nie jako nową zasadę, ale jako pierwszy, który miał Innocenty ustnie zatwierdzone; nie, rzeczywiście, jego pierwotnej formie, które nie posiadają, ale z takich uzupełnień i zmian, jakie poniósł w trakcie dwanaście lat. However this may be, the composition called by some the Rule of 1221 is very unlike any conventional rule ever made. Jednak może to być, skład zwany przez niektórych Regułą 1221 jest bardzo odróżnieniu od wszelkich konwencjonalnych zasady jakie kiedykolwiek powstały. It was too lengthy and unprecise to become a formal rule, and two years later Francis retired to Fonte Colombo, a hermitage near Rieti, and rewrote the rule in more compendious form. Było zbyt długie i unprecise się formalne reguły, a dwa lata później Francis emerytów do Fonte Colombo, erem koło Rieti, rewrote i rządów w compendious więcej. This revised draft he entrusted to Brother Elias, who not long after declared he had lost it through negligence. Ten skorygowany projekt mu powierzone Brat Eliasz, którzy nie długo po zadeklarowanej przez niego stracił ją poprzez zaniedbanie. Francis thereupon returned to the solitude of Fonte Colombo, and recast the rule on the same lines as before, its twenty-three chapters being reduced to twelve and some of its precepts being modified in certain details at the instance of Cardinal Ugolino. Francis następnie powrócił do samotności Fonte Colombo, przekształcenie i rządów na tej samej linii, jak przed jej dwadzieścia trzy rozdziały są zredukowane do dwunastu, a niektóre jego przepisy są zmodyfikowane w niektórych szczegółów na przykład kardynała Ugolino. In this form the rule was solemnly approved by Honorius III, 29 November, 1223 (Litt. "Solet annuere"). W tej formy rządów uroczyście został zatwierdzony przez Honoriusz III, 29 listopada 1223 (Litt. "Solet annuere"). This Second Rule, as it is usually called or Regula Bullata of the Friars Minor, is the one ever since professed throughout the First Order of St. Francis (see RULE OF SAINT FRANCIS). Ta druga zasada, jak to nazywa lub Regula bullata z Braci Mniejszych, jest z jednej kiedykolwiek od profesów w pierwszej Zakonu św (patrz zasada Świętego Franciszka). It is based on the three vows of obedience, poverty, and chastity, special stress however being laid on poverty, which Francis sought to make the special characteristic of his order, and which became the sign to be contradicted. Jest on oparty na trzech śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, jest jednak szczególnym naciskiem określonych w ubóstwie, która stara się wnosić Francis specjalne charakterystyczne dla jego celu, który stał się znakiem sprzeciwu. This vow of absolute poverty in the first and second orders and the reconciliation of the religious with the secular state in the Third Order of Penance are the chief novelties introduced by Francis in monastic regulation. Ten ślub w skrajnej nędzy w pierwszym i drugim zleceń i pojednania religijnego z świeckie państwo w Trzeciego Zakonu Pokuty są głównym nowości wprowadzonych przez Franciszka w zakonnej rozporządzenia.

It was during Christmastide of this year (1223) that the saint conceived the idea of celebrating the Nativity "in a new manner", by reproducing in a church at Greccio the praesepio of Bethlehem, and he has thus come to be regarded as having inaugurated the popular devotion of the Crib. To było podczas Christmastide tego roku (1223), saint rozumianą ideę obchodzimy Narodzenie "w nowy sposób", odtwarzające w kościele w Greccio w praesepio z Betlejem, i ma on zatem być uznana za zainaugurowała popularne nabożeństwo do żłóbka. Christmas appears indeed to have been the favourite feast of Francis, and he wished to persuade the emperor to make a special law that men should then provide well for the birds and the beasts, as well as for the poor, so that all might have occasion to rejoice in the Lord. Bożego Narodzenia pojawi się w istocie do ulubionych zostały święto Franciszka, i chciał, aby przekonać cesarza do złożenia specjalnego prawa, że mężczyźni powinni podać również dla ptaków i zwierząt, jak również dla ludzi ubogich, tak że wszyscy mogą mieć okazji do radujcie się w Panu.

Early in August, 1224, Francis retired with three companions to "that rugged rock 'twixt Tiber and Arno", as Dante called La Verna, there to keep a forty days fast in preparation for Michaelmas. Na początku sierpnia, 1224, Francis emerytów z trzema towarzyszami ", że wytrzymałość Rock 'twixt Tybru i Arno", jak Dante nazwie La Verna, do prowadzenia czterdzieści dni szybka w przygotowaniu do Michaelmas. During this retreat the sufferings of Christ became more than ever the burden of his meditations; into few souls, perhaps, had the full meaning of the Passion so deeply entered. W tym rekolekcje cierpień Chrystusa stał się bardziej niż kiedykolwiek ciężar jego rozważania, na kilka dusz, być może, miał pełny sens męki, tak głęboko wpisane. It was on or about the feast of the Exaltation of the Cross (14 September) while praying on the mountainside, that he beheld the marvellous vision of the seraph, as a sequel of which there appeared on his body the visible marks of the five wounds of the Crucified which, says an early writer, had long since been impressed upon his heart. To było na temat lub święto Podwyższenia Krzyża (14 września), podczas gdy modliła się do Mountainside, że oglądaliśmy wspaniałe wizji w Serafin, jako sequel, które pojawiły się na jego ciele widoczne znaki z pięciu ran na Ukrzyżowanego, która mówi wczesnym pisarz, miał od dłuższego czasu był pod wrażeniem po jego serce. Brother Leo, who was with St. Francis when he received the stigmata, has left us in his note to the saint's autograph blessing, preserved at Assisi, a clear and simple account of the miracle, which for the rest is better attested than many another historical fact. Brat Leo, którzy był z St Francis, kiedy otrzymał stygmaty, opuścił nas w jego list do świętego, autograf błogosławieństwo, zachowane w Asyżu, jasnego i prostego względu na cud, który dla reszty jest potwierdzone lepiej niż wielu innym historyczny fakt. The saint's right side is described as bearing on open wound which looked as if made by a lance, while through his hands and feet were black nails of flesh, the points of which were bent backward. Święty, po prawej stronie jest opisane jak wpływ na otwarte rany, który wyglądał tak, jakby dokonane przez lance, a poprzez jego ręce i nogi były czarne paznokcie w ciało, punkty, które zostały wygięte do tyłu. After the reception of the stigmata, Francis suffered increasing pains throughout his frail body, already broken by continual mortification. Po otrzymaniu w stygmat, Francis poniósł coraz trudniej całej jego słabości ciała, już łamane przez stałego umartwienia. For, condescending as the saint always was to the weaknesses of others, he was ever so unsparing towards himself that at the last he felt constrained to ask pardon of "Brother Ass", as he called his body, for having treated it so harshly. W przypadku, przymusem, jak święty zawsze był na słabości innych, był on zawsze tak unsparing wobec siebie, że w ostatnich czuł ograniczone do zadawania ułaskawienie "Brat Ass", jak nazywał swoje ciało, za traktowane tak harshly. Worn out, moreover, as Francis now was by eighteen years of unremitting toil, his strength gave way completely, and at times his eyesight so far failed him that he was almost wholly blind. Worn out, ponadto, jako Francis obecnie przez osiemnaście lat był w nieustannym trudzie, jego moc ustąpiła całkowicie, a czasami jego wzrok tak daleko nie udało mu, że został prawie całkowicie niewidomych.

During an access of anguish, Francis paid a last visit to St. Clare at St. Damian's, and it was in a little hut of reeds, made for him in the garden there, that the saint composed that "Canticle of the Sun", in which his poetic genius expands itself so gloriously. Podczas dostępu do bólu, Francis zapłacił ostatniej wizyty w St Clare w St Damian, i była w nieco Chata trzcina, dokonane dla niego w ogrodzie tam, że świętego składa, że "Kantyk of the Sun", w którym jego geniusz poetycki rozwija się tak gloriously. This was in September, 1225. To było we wrześniu 1225. Not long afterwards Francis, at the urgent instance of Brother Elias, underwent an unsuccessful operation for the eyes, at Rieti. Niedługo potem Franciszka, na przykład pilną brata Eliasza, przeszedł nieudaną operację na oczy, w Rieti. He seems to have passed the winter 1225-26 at Siena, whither he had been taken for further medical treatment. On wydaje się zdały zimy 1225-26 w Sienie, dokąd był podjąć w celu dalszego leczenia. In April, 1226, during an interval of improvement, Francis was moved to Cortona, and it is believed to have been while resting at the hermitage of the Celle there, that the saint dictated his testament, which he describes as a "reminder, a warning, and an exhortation". W kwietniu 1226, w odstępie poprawy, Francis został przeniesiony do Cortona, i to, że zostały podczas odpoczynku na erem w Celle tam, że świętego podyktowane jego testament, który opisuje jako "upomnienie, ostrzegania, a także wezwanie ". In this touching document Francis, writing from the fullness of his heart, urges anew with the simple eloquence, the few, but clearly defined, principles that were to guide his followers, implicit obedience to superiors as holding the place of God, literal observance of the rule "without gloss", especially as regards poverty, and the duty of manual labor, being solemnly enjoined on all the friars. W tym dokumencie dotykania Franciszka, w piśmie z pełni swego serca, wzywa nowo z prostą wymowę, kilka, ale jasno określone, zasady, które zostały do jego zwolenników przewodnik, ukrytych posłuszeństwo przełożonym w gospodarstwie na miejscu Boga, dosłowne przestrzeganie zasada "bez połysku", zwłaszcza w odniesieniu do ubóstwa, a obowiązek pracy ręcznej, są uroczyście nakazała na wszystkich braci.

Meanwhile alarming dropsical symptoms had developed, and it was in a dying condition that Francis set out for Assisi. Tymczasem alarmujące objawy dropsical miał rozwiniętych, i była w stanie umierania, że Francis określone w Asyżu. A roundabout route was taken by the little caravan that escorted him, for it was feared to follow the direct road lest the saucy Perugians should attempt to carry Francis off by force so that he might die in their city, which would thus enter into possession of his coveted relics. A rondo trasa została podjęta przez karawany, że niewiele mu konwojowanych, było obawiać się bezpośredniego drogowego, bo w saucy Perugians powinien podjąć próbę przeprowadzenia Francis off przez życie tak, że on może umrzeć w swoim mieście, które w ten sposób wejść w posiadanie Jego relikwie pożądałem. It was therefore under a strong guard that Francis, in July, 1226, was finally borne in safety to the bishop's palace in his native city amid the enthusiastic rejoicings of the entire populace. Dlatego też pod silną strażą, że Franciszka, w lipcu 1226, został ostatecznie ponoszone w zakresie bezpieczeństwa na Pałac biskupi w rodzinnym mieście wśród entuzjastycznie rejoicings dla całej populacji. In the early autumn Francis, feeling the hand of death upon him, was carried to his beloved Porziuncola, that he might breathe his last sigh where his vocation had been revealed to him and whence his order had struggled into sight. Na początku jesieni Francis, uczucie ręka śmierci na niego, została przeprowadzona dla ukochanej Porziuncola, że może oddychać jego Last Sigh, gdzie jego powołanie zostało mu objawione i przybywa jego zamówienie musiały zmagać w oczach. On the way thither he asked to be set down, and with painful effort he invoked a beautiful blessing on Assisi, which, however, his eyes could no longer discern. W drodze tam zapytał być określone, z bolesnych i wysiłek on powoływać się piękny błogosławieństwo na Asyżu, który, jednak, jego oczy nie mogły już poznałem. The saint's last days were passed at the Porziuncola in a tiny hut, near the chapel, that served as an infirmary. Święty w ostatnich dniach zostały przekazane na Porziuncola w drobny chata, w pobliżu kaplicy, który służył jako infirmary. The arrival there about this time of the Lady Jacoba of Settesoli, who had come with her two sons and a great retinue to bid Francis farewell, caused some consternation, since women were forbidden to enter the friary. Przybycie tam o tej porze Pani Jacoba z Settesoli, którzy mieli okazję z nią dwóch synów i wielkie retinue do oferty Francis pożegnanie, wywołało konsternację, ponieważ kobiety były zakazane, aby przejść do friary. But Francis in his tender gratitude to this Roman noblewoman, made an exception in her favour, and "Brother Jacoba", as Francis had named her on account of her fortitude, remained to the last. Ale Franciszka w jego ofercie wdzięczność tym Roman noblewoman, w drodze wyjątku w jej rzecz, i "Brat Jacoba", jak Francis miał ją na konto o nazwie swojego męstwa, pozostało do ostatniego.

On the eve of his death, the saint, in imitation of his Divine Master, had bread brought to him and broken. W wigilię jego śmierci, święty, imitacje w jego Boskiego Mistrza, miał przyniósł mu chleb i zepsute. This he distributed among those present, blessing Bernard of Quintaville, his first companion, Elias, his vicar, and all the others in order. To on rozprowadzany wśród tych obecnych, błogosławieństwo Bernard z Quintaville, jego pierwszą osobą towarzyszącą, Eliasza, jego wikariusz, a wszystkie pozostałe w porządku. "I have done my part," he said next, "may Christ teach you to do yours." "I have done mojej strony", powiedział następnie, "Niech Chrystus poucza nas do Ciebie." Then wishing to give a last token of detachment and to show he no longer had anything in common with the world, Francis removed his poor habit and lay down on the bare ground, covered with a borrowed cloth, rejoicing that he was able to keep faith with his Lady Poverty to the end. Następnie, które chcą nadać ostatni znak odłączenia i pokazać mu już nie miał nic wspólnego z świat, Francis usunąć jego biednych nawyk i ustanowić na nagiej ziemi, pokryta z pożyczonych szmatką, radośni, że był w stanie zachować wiarę Dama z jego nędzy do końca. After a while he asked to have read to him the Passion according to St. John, and then in faltering tones he himself intoned Psalm 141. Po pewnym czasie on poproszony o przeczytanie mu Pasji według świętego Jana, a następnie w słabym dzwonka sam intoned Psalm 141. At the concluding verse, "Bring my soul out of prison", Francis was led away from earth by "Sister Death", in whose praise he had shortly before added a new strophe to his "Canticle of the Sun". Przy zawieraniu wersetów "Przywróćmy mojej duszy z więzienia", Francis był prowadzony od ziemi "Siostra śmierć", w którego chwale miał krótko przed dodaje nową strophe jego "Kantyk Sun". It was Saturday evening, 3 October, 1226, Francis being then in the forty-fifth year of his age, and the twentieth from his perfect conversion to Christ. Był sobotni wieczór, 3 października 1226, Franciszka, następnie w czterdziestu piątym roku swego życia, a od dwudziestego jego doskonałe konwersji do Chrystusa.

The saint had, in his humility, it is said, expressed a wish to be buried on the Colle d'Inferno, a despised hill without Assisi, where criminals were executed. Święty miał w swojej pokorze, to powiedział, wyraził pragnienie, by być pochowany na Colle d'Inferno, gardzą wzgórza bez Asyżu, gdzie zostały wykonane przestępców. However this may be, his body was, on 4 October, borne in triumphant procession to the city, a halt being made at St. Damian's, that St. Clare and her companions might venerate the sacred stigmata now visible to all, and it was placed provisionally in the church of St. George (now within the enclosure of the monastery of St. Clare), where the saint had learned to read and had first preached. Jednak może to być, jego ciało zostało na 4 października, ponoszone w triumfie procesji do miasta, zatrzymania są dokonywane w St Damian, że St Clare i jej towarzysze mogą czcić świętych stygmat teraz widoczne dla wszystkich, i było umieszczony tymczasowo w kościele św (obecnie w obudowie z klasztoru św Clare), gdzie święty musiał nauczyć się czytać i po raz pierwszy głosił. Many miracles are recorded to have taken place at his tomb. Wiele cudów są rejestrowane, jakie miało miejsce przy jego grobie. Francis was canonized at St. George's by Gregory IX, 16 July, 1228. Franciszka został kanonizowany w St George's przez Grzegorza IX, 16 lipiec 1228. On that day following the pope laid the first stone of the great double church of St. Francis, erected in honour of the new saint, and thither on 25 May, 1230, Francis's remains were secretly transferred by Brother Elias and buried far down under the high altar in the lower church. W tym dniu po papież położył kamień pierwszego wielkiego podwójnego kościoła Świętego Franciszka, wzniesiony na cześć nowego świętego, i tam na 25 maja 1230, Franciszka pozostaje zostały przeniesione potajemnie przez brata Eliasza i pochowany daleko w dół Ołtarz główny w dolnym kościele. Here, after lying hidden for six centuries, like that of St. Clare's, Francis's coffin was found, 12 December, 1818, as a result of a toilsome search lasting fifty-two nights. Tutaj, po leżące ukryte przez sześć wieków, podobnie jak św Clare, Franciszka trumna uznano, 12 grudnia 1818, na skutek trudnych do wyszukiwania trwały pięćdziesiąt dwie noce. This discovery of the saint's body is commemorated in the order by a special office on 12 December, and that of his translation by another on 25 May. To odkrycie tego świętego ciała jest upamiętnione w kolejności przez specjalny urząd w dniu 12 grudnia, i że jego tłumaczenia na inny przez 25 maja. His feast is kept throughout the Church on 4 October, and the impression of the stigmata on his body is celebrated on 17 September. Jego święto jest trzymane w całym Kościele w dniu 4 października, a wrażenia z stygmat na jego ciała jest obchodzony w dniu 17 września.

It has been said with pardonable warmth that Francis entered into glory in his lifetime, and that he is the one saint whom all succeeding generations have agreed in canonizing. Został on powiedział, że ciepło z pardonable Francis weszła w sławie w jego życiu, i że jest to święty, którego wszystkie kolejnym pokoleniom uzgodniły w canonizing. Certain it is that those also who care little about the order he founded, and who have but scant sympathy with the Church to which he ever gave his devout allegiance, even those who know that Christianity to be Divine, find themselves, instinctively as it were, looking across the ages for guidance to the wonderful Umbrian Poverello, and invoking his name in grateful remembrance. Pewne jest również, że ci którzy niewiele na temat opieki celu założył, i którzy mają słabo sympatii, ale z Kościołem, do którego kiedykolwiek dał jego pobożny lojalny, nawet tych, którzy wiedzą, że chrześcijaństwo się Opatrzności Bożej, znajduje się, instynktownie jakby , Poszukuje w całym wieku do wskazówek na wspaniałe Umbrian Poverello, powołując się jego nazwisko w wdzięczna pamięć. This unique position Francis doubtless owes in no small measure to his singularly lovable and winsome personality. Tę wyjątkową pozycję Francis wątpienia zawdzięcza w dużej mierze do jego pojedynczo lovable winsome i osobowość. Few saints ever exhaled "the good odour of Christ" to such a degree as he. Niewielu świętych kiedykolwiek wydychanego "dobry zapach Chrystusa" do takiego stopnia, jak on. There was about Francis, moreover, a chivalry and a poetry which gave to his other-worldliness a quite romantic charm and beauty. Nie było o Franciszka, ponadto, chivalry i poezji, które wydał na jego inne-worldliness dość romantyczny urok i piękno. Other saints have seemed entirely dead to the world around them, but Francis was ever thoroughly in touch with the spirit of the age. Innych świętych, które wydawały się całkowicie martwe na świat wokół siebie, ale Francis był zawsze dokładnie w kontakcie z duchem czasu. He delighted in the songs of Provence, rejoiced in the new-born freedom of his native city, and cherished what Dante calls the pleasant sound of his dear land. On zadowolona piosenek w Prowansji, cieszyli się w nowo narodzone wolności rodzinnym mieście, Dante i cenionych co wywołuje przyjemny dźwięk jego drodzy ziemi. And this exquisite human element in Francis's character was the key to that far-reaching, all-embracing sympathy, which may be almost called his characteristic gift. A to znakomity element ludzki charakter Franciszka była kluczem do tego daleko idące, wszechobejmującego sympatii, które mogą być niemal o nazwie jego charakterystyczny prezent. In his heart, as an old chronicler puts it, the whole world found refuge, the poor, the sick and the fallen being the objects of his solicitude in a more special manner. W jego sercu, jako starego kronikarza stawia go, cały świat znalazł schronienie, ubogich, chorych i padłych są obiekty jego troski w specjalny sposób bardziej.

Heedless as Francis ever was of the world's judgments in his own regard, it was always his constant care to respect the opinions of all and to wound the feelings of none. Niedbali jak Francis kiedykolwiek był na świat jego orzeczeń we własnym zakresie, było zawsze jego stałej opieki opinie odniesieniu do wszystkich i do rana na żadne uczucia. Wherefore he admonishes the friars to use only low and mean tables, so that "if a beggar were to come to sit down near them he might believe that he was but with his equals and need not blush on account of his poverty." Dlatego on admonishes Braci używać tylko niskie i tabel oznacza, że "jeśli żebrak było dojść do usiąść koło nich mógł sądzić, że był, ale z jego równe i nie muszą blush ze względu na jego ubóstwa." One night, we are told, the friary was aroused by the cry "I am dying." Jedna noc, jesteśmy powiedział, friary zostało rozbudzone przez krzyk "Ja umierania". "Who are you", exclaimed Francis arising, "and why are dying?" "Kim jesteś", Francis wynikających exclaimed, "umierają i dlaczego?" "I am dying of hunger", answered the voice of one who had been too prone to fasting. "Ja umierają z głodu", odpowiedział głos z jednej którzy była zbyt podatne na czczo. Whereupon Francis had a table laid out and sat down beside the famished friar, and lest the latter might be ashamed to eat alone, ordered all the other brethren to join in the repast. Francis gdzie miał tabeli przedstawione i usiadł obok famished friar, bo ten ostatni może być wstyd jeść samodzielnie, zarządził wszystkich innych braci do wstąpienia w repast. Francis's devotedness in consoling the afflicted made him so condescending that he shrank not from abiding with the lepers in their loathly lazar-houses and from eating with them out of the same platter. Franciszka devotedness w consoling ubogich uczynił go przymusem, tak że nie shrank z trwającego z trędowatym w ich loathly Lazar-dom i jedzenie z nimi na tej samej półmisek.

But above all it is his dealings with the erring that reveal the truly Christian spirit of his charity. Ale przede wszystkim jest to jego relacje z erring ujawniają, że prawdziwie chrześcijańskiego ducha swego miłosierdzia. "Saintlier than any of the saint", writes Celano, "among sinners he was as one of themselves". "Saintlier niż którykolwiek z saint", pisze Celano, "wśród grzeszników był jako jeden z siebie". Writing to a certain minister in the order, Francis says: "Should there be a brother anywhere in the world who has sinned, no matter how great soever his fault may be, let him not go away after he has once seen thy face without showing pity towards him; and if he seek not mercy, ask him if he does not desire it. And by this I will know if you love God and me." Pisanie do pewnego ministra w porządku, Franciszek mówi: "Czy nie jest bratem gdziekolwiek w świat, którzy zgrzeszyli, bez względu na to, jak wielkie soever jego winy może być, niech nie wykracza on poza po raz ujrzały Twoje oblicze bez pokazano Szkoda wobec niego, a gdy nie mają miłosierdzia, poproś go, jeśli nie ma on pragnienie. I będę o tym wiedzieć, jeśli miłość Boga i mnie. " Again, to medieval notions of justice the evil-doer was beyond the law and there was no need to keep faith with him. Znowu, do średniowiecznego pojęcia sprawiedliwości zło-doer był poza prawem i nie trzeba było zachować wiarę w Niego. But according to Francis, not only was justice due even to evil-doers, but justice must be preceded by courtesy as by a herald. Jednak według Franciszka, nie tylko z powodu sprawiedliwości był nawet niesprawiedliwi, ale sprawiedliwość musi być poprzedzony przez grzeczność, jak zwiastować. Courtesy, indeed, in the saint's quaint concept, was the younger sister of charity and one of the qualities of God Himself, Who "of His courtesy", he declares, "gives His sun and His rain to the just and the unjust". Dzięki, rzeczywiście, w saint's quaint koncepcji, była młodszą siostrą miłosierdzia i jedną z cech samego Boga, który "Jego uprzejmości", oświadcza, "daje słońce Jego i Jego deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych". This habit of courtesy Francis ever sought to enjoin on his disciples. Ten nawyk z uprzejmości Francis zawsze starał się nakazują na swoich uczniów. "Whoever may come to us", he writes, "whether a friend or a foe, a thief or a robber, let him be kindly received", and the feast which he spread for the starving brigands in the forest at Monte Casale sufficed to show that "as he taught so he wrought". "Kto może pochodzić z nami", pisze, "czy przyjaciela lub foe, złodziej lub zbrodniarzem, niech będzie uprzejmy otrzymała", i święta, które się do starving brigands w lesie w Monte Casale, wystarczyło do pokazują, że "tak, jak uczył on uczynił".

The very animals found in Francis a tender friend and protector; thus we find him pleading with the people of Gubbio to feed the fierce wolf that had ravished their flocks, because through hunger "Brother Wolf" had done this wrong. Bardzo zwierząt znalezionych w Francis oferty przyjaciela i opiekuna, więc znajdujemy się na nim z ludźmi z Gubbio do paszy okrutny wilk, który zgwałcone ich stad, bo dzięki głodu "Wolf Brother" miał to źle. And the early legends have left us many an idyllic picture of how beasts and birds alike susceptible to the charm of Francis's gentle ways, entered into loving companionship with him; how the hunted leveret sought to attract his notice; how the half-frozen bees crawled towards him in the winter to be fed; how the wild falcon fluttered around him; how the nightingale sang with him in sweetest content in the ilex grove at the Carceri, and how his "little brethren the birds" listened so devoutly to his sermon by the roadside near Bevagna that Francis chided himself for not having thought of preaching to them before. I na początku legendy opuściły nas wiele idylliczne jeden obraz, jak zwierzęta i ptaki podobne podatne na czar Franciszka łagodny sposób, towarzystwa weszła w miłości z Nim, jak polować leveret starał się przyciągnąć jego ogłoszenia, jak pół-mrożone pszczół zaindeksowane wobec niego w okresie zimowym być karmione; jak dzikiego sokoła fluttered wokół niego, jak nightingale sang z nim w Sweetest treści w ilex Gaj w Carceri, jak i jego "mały bracia ptaki" słuchałem tak poboznie jego sermon przez drogowe blisko Bevagna, że Francis chided dla siebie nie myśli głosił im przed. Francis's love of nature also stands out in bold relief in the world he moved in. He delighted to commune with the wild flowers, the crystal spring, and the friendly fire, and to greet the sun as it rose upon the fair Umbrian vale. Francis miłości natury również stoi obecnie w pogrubienie ulgę w świat wyjechał on in zachwycona gmina z dzikich kwiatów, krystalicznie wiosną, a Friendly Fire, aby pozdrowić i słońce jak róża na uczciwych Umbrian vale. In this respect, indeed, St. Francis's "gift of sympathy" seems to have been wider even than St. Paul's, for we find no evidence in the great Apostle of a love for nature or for animals. W związku z tym, rzeczywiście, Święty Franciszek "dar sympatii" wydaje się być nawet szerszy niż St Paul's, nie znajdujemy dowody na wielki apostoł miłości do natury lub dla zwierząt.

Hardly less engaging than his boundless sense of fellow-feeling was Francis's downright sincerity and artless simplicity. Raczej nie mniej niż angażowanie jego bezgraniczną poczucie współobywateli uczucie było Francis's downright szczerością i prostotą artless. "Dearly beloved," he once began a sermon following upon a severe illness, "I have to confess to God and you that during this Lent I have eaten cakes made with lard." "Dearly umiłowany", gdy rozpoczął się następujące sermon na ciężką chorobę, "Mam do Boga i wyznać, że podczas tego Wielkiego Postu Mam zjadłeś ciasto wykonane ze smalcem". And when the guardian insisted for the sake of warmth upon Francis having a fox skin sewn under his worn-out tunic, the saint consented only upon condition that another skin of the same size be sewn outside. A kiedy strażnik nalegał ze względu na ciepło na Franciszka o skórę lisa szyte pod jego noszenia-tunikę, świętego zgodę tylko pod warunkiem, że inne skóry o tej samej wielkości są szyte na zewnątrz. For it was his singular study never to hide from men that which known to God. Dla niego był jego znaczenia badania nie od ludzi, aby ukryć to, co znane do Boga. "What a man is in the sight of God," he was wont to repeat, "so much he is and no more" -- a saying which passed into the "Imitation", and has been often quoted. "Czym jest człowiek w oczach Boga", był zwyczaju powtarzać, "tak jest i nie więcej" - to powiedzenie, które przeszły do "imitacja", i został często cytowany.

Another winning trait of Francis which inspires the deepest affection was his unswerving directness of purpose and unfaltering following after an ideal. Inną cechą wygranej Franciszka, który inspiruje się najgłębsze uczucia unswerving bezpośredniości był jego celów i unfaltering następujących po idealnym. "His dearest desire so long as he lived", Celano tells us, "was ever to seek among wise and simple, perfect and imperfect, the means to walk in the way of truth." "Najdrożsi Jego pragnienie, tak długo, jak on żył", Celano mówi nam, "był kiedykolwiek szukać wśród mądrych i proste, doskonałe i niedoskonałą, środki do walk w drodze do prawdy". To Francis love was the truest of all truths; hence his deep sense of personal responsibility towards his fellows. Aby Francis miłość była truest wszystkich prawd, stąd jego głębokie poczucie osobistej odpowiedzialności wobec swoich towarzyszy. The love of Christ and Him Crucified permeated the whole life and character of Francis, and he placed the chief hope of redemption and redress for a suffering humanity in the literal imitation of his Divine Master. Miłość Chrystusa i to ukrzyżowanego permeated całego życia i charakter Franciszka, a on umieszczony główny nadzieję, odkupienia i zadośćuczynienia za cierpienia ludzkości w dosłowny imitacja jego Boskiego Mistrza. The saint imitated the example of Christ as literally as it was in him to do so; barefoot, and in absolute poverty, he proclaimed the reign of love. Święty naśladować przykład Chrystusa, dosłownie jak to było w nim zrobić tak, boso, w skrajnej nędzy, ogłoszoną panowania miłości. This heroic imitation of Christ's poverty was perhaps the distinctive mark of Francis's vocation, and he was undoubtedly, as Bossuet expresses it, the most ardent, enthusiastic, and desperate lover of poverty the world has yet seen. Tę heroiczną naśladowania Chrystusa było ubóstwo może odróżniającego znaku Franciszka z powołania, i był niewątpliwie, jak Bossuet wyraża, najbardziej gorącym, entuzjastyczny, zrozpaczony kochanek i ubóstwa na świat jeszcze zobaczyć. After money Francis most detested discord and divisions. Po pieniądze Francis najbardziej detested rozdźwięki i podziały. Peace, therefore, became his watchword, and the pathetic reconciliation he effected in his last days between the Bishop and Potesta of Assisi is bit one instance out of many of his power to quell the storms of passion and restore tranquility to hearts torn asunder by civil strife. Pokoju, w związku z tym, stał się jego obsłużyć, a pathetic pojednania on dokonany w jego ostatnich dni pomiędzy biskupa i Potesta z Asyżu jest bit jednego z wielu jego mocy, aby quell na burze z pasją i przywrócić spokój do serc rozdarła sie obywatelskiego walki. The duty of a servant of God, Francis declared, was to lift up the hearts of men and move them to spiritual gladness. Obowiązek sługa Boży, Francis zadeklarowała, było podnieś sercach mężczyzn i przenieść je do duchowej radości. Hence it was not "from monastic stalls or with the careful irresponsibility of the enclosed student" that the saint and his followers addressed the people; "they dwelt among them and grappled with the evils of the system under which the people groaned". Stąd nie było "z stalle zakonne lub z dokładnym nieodpowiedzialności w zamkniętych uczeń", że świętego i jego zwolenników skierowana do ludzi "; zamieszkali pośród nich i grappled zła z tego systemu w ramach którego osoby groaned". They worked in return for their fare, doing for the lowest the most menial labour, and speaking to the poorest words of hope such as the world had not heard for many a day. Oni pracowali w zamian za ich taryfy, sposób na najniższym najbardziej menial pracy, i mówił do najbiedniejszych słowa nadziei, takich jak świat nie dowiedział się o wiele dni. In this wise Francis bridged the chasm between an aristocratic clergy and the common people, and though he taught no new doctrine, he so far repopularized the old one given on the Mount that the Gospel took on a new life and called forth a new love. W ten sposób na pokonanie Francis Otchłań między arystokratycznej duchowieństwa i ludu, i choć nie uczył nowe doktryny, tak daleko repopularized stary podane na Górze w Ewangelii, że wziął na nowe życie i nową zwany dalej miłości.

Such in briefest outline are some of the salient features which render the figure of Francis one of such supreme attraction that all manner of men feel themselves drawn towards him, with a sense of personal attachment. Taki w skrócie zarys są niektóre z cech, które czynią istotną postacią Franciszka jednym z takich atrakcji najwyższym sposób, że wszyscy ludzie czują się wyciągnąć wobec niego, z poczuciem osobistej zajęcia. Few, however, of those who feel the charm of Francis's personality may follow the saint to his lonely height of rapt communion with God. Niewiele jednak, tych którzy czują czar Francis osobowości może nastąpić po jego samotne święta do wysokości rapt komunii z Bogiem. For, however engaging a "minstrel of the Lord", Francis was none the less a profound mystic in the truest sense of the word. Aby jednak angażowanie "harfiarz z Panem", Francis był jednak głęboki mystic w truest znaczeniu tego słowa. The whole world was to him one luminous ladder, mounting upon the rungs of which he approached and beheld God. Cały świat był dla niego jeden natężeniu drabiny, montażu na rungs którego zbliżył i spojrzał na Boga. It is very misleading, however, to portray Francis as living "at a height where dogma ceases to exist", and still further from the truth to represent the trend of his teaching as one in which orthodoxy is made subservient to "humanitarianism". Jest to bardzo mylące, jednak, jak przedstawiają Francis życia "na wysokości, gdzie dogmat przestaje istnieć", i jeszcze dalej od prawdy tendencję do reprezentowania jego nauczania, w którym jako jedną prawowierność jest podporzadkowane "humanitaryzmem". A very cursory inquiry into Francis's religious belief suffices to show that it embraced the entire Catholic dogma, nothing more or less. Bardzo pobieżne dochodzenie w Franciszka religijnych wystarczy, aby wykazać, że obejmował całego katolickiego dogmatu, nic więcej lub mniej. If then the saint's sermons were on the whole moral rather than doctrinal, it was less because he preached to meet the wants of his day, and those whom he addressed had not strayed from dogmatic truth; they were still "hearers", if not "doers", of the Word. Jeśli następnie saint's kazania były w całości moralnej niż doktrynalnych, było mniej, bo głosił chce, aby sprostać jego dni, i tych, których on nie miał zająć strayed z dogmatycznej prawdy; zostały one jeszcze "słuchaczy", jeśli nie " ci ", w programie Word. For this reason Francis set aside all questions more theoretical than practical, and returned to the Gospel. Z tego powodu Francis odłożone na wszystkie pytania bardziej praktyczne niż teoretyczne, i wrócił do Ewangelii. Again, to see in Francis only the loving friend of all God's creatures, the joyous singer of nature, is to overlook altogether that aspect of his work which is the explanation of all the rest -- its supernatural side. Również, aby zobaczyć w Francis tylko miłości przyjacielem wszystkich stworzeń Bożych, radosny piosenkarka przyrody, jest całkowicie pomijać ten aspekt jego twórczości, która jest wyjaśnienie wszystkich pozostałych - jego nadprzyrodzonej strony. Few lives have been more wholly imbued with the supernatural, as even Renan admits. Niewiele więcej życia zostały całkowicie nasycony nadprzyrodzonego, jak przyznaje nawet Renan. Nowhere, perhaps, can there be found a keener insight into the innermost world of spirit, yet so closely were the supernatural and the natural blended in Francis, that his very asceticism was often clothed in the guide of romance, as witness his wooing the Lady Poverty, in a sense that almost ceased to be figurative. Nigdzie, może, być może nie znaleźć keener wgląd w najgłębsze świat ducha, ale tak ściśle byli nadprzyrodzonych i naturalnych mieszanych w Francis, że jego asceza bardzo często był odziany w romans z przewodnikiem, świadkiem, jak jego wooing Pani Ubóstwo, w pewnym sensie, że niemal przestała być graficzny. For Francis's singularly vivid imagination was impregnate with the imagery of the chanson de geste, and owing to his markedly dramatic tendency, he delighted in suiting his action to his thought. Dla Franciszka pojedynczo żywą wyobraźnią był impregnacji z obrazami z Chansons de geste, a ze względu na jego znacznie dramatyczna tendencja, suiting zachwyceni jego działanie w jego myśli. So, too, the saint's native turn for the picturesque led him to unite religion and nature. Tak, zbyt, saint's native kolei doprowadziło do malowniczej go do zjednoczenia religii i natury. He found in all created things, however trivial, some reflection of the Divine perfection, and he loved to admire in them the beauty, power, wisdom, and goodness of their Creator. Znalazł utworzone we wszystkich rzeczy, jednak trywialny, kilka refleksji o doskonałości Bożego, a On umiłował w nich podziwiać piękno, moc, mądrość, dobroć i ich Stwórcy. And so it came to pass that he saw sermons even in stones, and good in everything. I tak się spełniło, że widział nawet w kazaniach kamienie, a wszystko w dobrym. Moreover, Francis's simple, childlike nature fastened on the thought, that if all are from one Father then all are real kin. Ponadto, Francis proste, dziecięcą charakter mocowanych na myśli, że jeżeli wszystkie są z jednego Ojca następnie wszystkie są prawdziwe krewnych. Hence his custom of claiming brotherhood with all manner of animate and inanimate objects. Stąd jego zwyczaju, twierdząc, braterstwa ze wszystkimi sposób ożywionej i nieożywionej obiektów. The personification, therefore, of the elements in the "Canticle of the Sun" is something more than a mere literary figure. Personifikacja W związku z tym, z elementami "Kantyk of the Sun" to coś więcej niż zwykła postać literacka. Francis's love of creatures was not simply the offspring of a soft or sentimental disposition; it arose rather from that deep and abiding sense of the presence of God, which underlay all he said and did. Franciszka miłość do stworzeń nie było po prostu potomstwo z miękkim lub sentymentalnych disposition; powstały raczej z tego głębokiego i trwałego poczucia obecności Boga, który podkład wszystkie powiedział i zrobił. Even so, Francis's habitual cheerfulness was not that of a careless nature, or of one untouched by sorrow. Nawet tak, Franciszka stałego ochoczo, że nie było na nieostrożnego charakter, lub jednego nietknięty przez smutek. None witnessed Francis's hidden struggles, his long agonies of tears, or his secret wrestlings in prayer. Brak ukrytych Franciszka świadkiem walk, jego długi wymowa: znaczenia: rzeczownik łez, lub jego tajne wrestlings w modlitwie. And if we meet him making dumb-show of music, by playing a couple of sticks like a violin to give vent to his glee, we also find him heart-sore with foreboding at the dire dissensions in the order which threatened to make shipwreck of his ideal. A jeśli spełniają co go dumb-show muzyki, granie przez kilka kije jak skrzypce do vent jego glee, ale także znaleźć mu serce-ból z wróżbiarstwem na dire dissensions w kolejności, która groziła, aby w rozbiciu Jego idealne. Nor were temptations or other weakening maladies of the soul wanting to the saint at any time. Nie było pokusy lub innych osłabienia maladies na duszy, którzy chcą świętych w każdej chwili.

Francis's lightsomeness had its source in that entire surrender of everything present and passing, in which he had found the interior liberty of the children of God; it drew its strength from his intimate union with Jesus in the Holy Communion. Franciszka lightsomeness miał swoje źródło w tym cały zrzeczenia się wszystkiego, co obecne i przekazywanie, w którym miał znaleźć wnętrza wolności dzieci Bożych, zwrócił on swoją siłę z jego intymnej jedności z Jezusem w Komunii Świętej. The mystery of the Holy Eucharist, being an extension of the Passion, held a preponderant place in the life of Francis, and he had nothing more at heart than all that concerned the cultus of the Blessed Sacrament. Tajemnica Najświętszej Eucharystii, jest przedłużenie męki, odbyło się Nadrzędnym miejsce w życiu Franciszka, a on nie miał nic więcej niż na sercu, że wszystkie dotyczyły Cultus z Najświętszym Sakramentem. Hence we not only hear of Francis conjuring the clergy to show befitting respect for everything connected with the Sacrifice of the Mass, but we also see him sweeping out poor churches, questing sacred vessels for them, and providing them with altar-breads made by himself. Stąd nie tylko usłyszeć Franciszka conjuring duchowieństwa, aby pokazać befitting odniesieniu do wszystkiego, co związane z Ofierze Mszy, ale także zobaczyć go szeroko obecnie ubogich kościołów, questing sacrum statków dla nich, oraz zapewnienie im ołtarz-pieczywa dokonanych przez siebie . So great, indeed, was Francis's reverence for the priesthood, because of its relation to the Adorable Sacrament, that in his humility he never dared to aspire to that dignity. Tak wielkie, rzeczywiście, była Franciszka szacunku dla kapłaństwa, ponieważ jego stosunku do sakramentu Adorable, że w jego pokory nigdy nie odważył się, że aspiruje do godności.

Humility was, no doubt, the saint's ruling virtue. Pokorą było żadnych wątpliwości, świętego na mocy orzeczenia. The idol of an enthusiastic popular devotion, he ever truly believed himself less than the least. W idol z entuzjastycznym popularne nabożeństwo, on sam nigdy naprawdę wierzyli mniej niż minimum. Equally admirable was Francis's prompt and docile obedience to the voice of grace within him, even in the early days of his ill-defined ambition, when the spirit of interpretation failed him. Równie podziwu była Franciszka szybkie i uległych posłuszeństwa do głosu w jego łaski, nawet w pierwszych dniach jego źle zdefiniowany ambicji, gdy duch go nie interpretacji. Later on, the saint, with as clear as a sense of his message as any prophet ever had, yielded ungrudging submission to what constituted ecclesiastical authority. Później, święty, jak jasny, jak poczucie swojej wiadomości, jak każdy prorok kiedykolwiek, przyniosły ungrudging składania co stanowiło kościelnych władz. No reformer, moreover, was ever, less aggressive than Francis. Nr reformatora, ponadto został kiedykolwiek, mniej agresywne niż Francis. His apostolate embodied the very noblest spirit of reform; he strove to correct abuses by holding up an ideal. Jego apostolstwa wcielać bardzo najszlachetniejszych duchem reformy, bo usiłowano do prawidłowego nadużycia przez gospodarstwa na idealny. He stretched out his arms in yearning towards those who longed for the "better gifts". On wyciągnięta ramionami w kierunku yearning pragnienie tych, którzy na "lepsze dary". The others he left alone. W innych wyjechał sam.

And thus, without strife or schism, God's Poor Little Man of Assisi became the means of renewing the youth of the Church and of imitating the most potent and popular religious movement since the beginnings of Christianity. A zatem, bez walki lub schizmy, God's Poor Little Man z Asyżu stał się środkiem odnawiające młodzieży w Kościele i naśladując najbardziej popularnych i silny ruch religijny od początków chrześcijaństwa. No doubt this movement had its social as well as its religious side. Nie ulega wątpliwości, ten ruch miał swoje społecznych, jak również jego boku religijnych. That the Third Order of St. Francis went far towards re-Christianizing medieval society is a matter of history. To Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka daleko poszedł w kierunku ponownego Christianizing średniowiecznego społeczeństwa jest sprawą historii. However, Francis's foremost aim was a religious one. Jednakże, Franciszka celem było przede wszystkim religijne. To rekindle the love of God in the world and reanimate the life of the spirit in the hearts of men -- such was his mission. Aby rekindle miłości Boga w świat i reanimate życie ducha w sercach ludzi - taka była jego misja. But because St. Francis sought first the Kingdom of God and His justice, many other things were added unto him. Ale ponieważ św szukał najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, wiele innych rzeczy, które zostały dodane do niego. And his own exquisite Franciscan spirit, as it is called, passing out into the wide world, became an abiding source of inspiration. A własnej wykwintne Franciszkanów duchu, jak to nazywa, mijając się na szeroki świat, stała się źródłem inspiracji łamanie. Perhaps it savours of exaggeration to say, as has been said, that "all the threads of civilization in the subsequent centuries seem to hark back to Francis", and that since his day "the character of the whole Roman Catholic Church is visibly Umbrian". Być może savours do przesady powiedzieć, jak zostało powiedziane, że "wszystkie wątki cywilizacji w wiekach późniejszych wydaje się Hark z powrotem do Francisa", i że od jego dzień "charakter cały Kościół Rzymsko-Katolicki jest widoczny Umbrian" .

It would be difficult, none the less, to overestimate the effect produced by Francis upon the mind of his time, or the quickening power he wielded on the generations which have succeeded him. To byłoby trudne, nie mniej, nie docenić wpływu produkowanych przez Franciszka na uwadze jego czas, lub szybsza moc on wielded na pokolenia, które udało mu. To mention two aspects only of his all-pervading influence, Francis must surely be reckoned among those to whom the world of art and letters is deeply indebted. Aby wspomnieć tylko dwa aspekty jego wszystkie pervading wpływ, Francis musi liczyć się z pewnością wśród tych, do których świat sztuki i liter jest głęboko zadłużonych. Prose, as Arnold observes, could not satisfy the saint's ardent soul, so he made poetry. Proza, jak zauważa Arnold, może nie spełniać świętego na gorącym duszy, tak uczynił poezji. He was, indeed, too little versed in the laws of composition to advance far in that direction. Był bowiem zbyt mało stron w skład prawa do zaliczki daleko w tym kierunku. But his was the first cry of a nascent poetry which found its highest expression in the "Divine Comedy"; wherefore Francis has been styled the precursor of Dante. Ale był jego pierwszy krzyk rodząca poezji, która znalazła swój najwyższy wyraz w "Boska Komedia"; Dlatego Franciszka został stylizowany prekursorem Dante. What the saint did was to teach a people "accustomed to the artificial versification of courtly Latin and Provencal poets, the use of their native tongue in simple spontaneous hymns, which became even more popular with the Laudi and Cantici of his poet-follower Jacopone of Todi". Co do świętego nie było uczyć ludzi "przyzwyczajonych do sztucznego versification of courtly łacina i Provencal poetów, korzystanie z ich językiem ojczystym w prosty spontaniczne hymnów, która stała się jeszcze bardziej popularna z Laudi i Cantici jego poeta-follower Jacopone z Todi ". In so far, moreover, as Francis's repraesentatio, as Salimbene calls it, of the stable at Bethlehem is the first mystery-play we hear of in Italy, he is said to have borne a part in the revival of the drama. W tak daleko, zresztą, jak Franciszka repraesentatio, jak Salimbene wzywa go, stabilne w Betlejem jest pierwszym tajemnicy odtworzyć słyszymy w Włochy, on powiedział, że ponosi część w ożywienie dramatu. However this may be, if Francis's love of song called forth the beginnings of Italian verse, his life no less brought about the birth of Italian art. Jednak może to być, jeśli Franciszka miłość piosenka zwany dalej początki Włoski wersetów, jego życiu nie mniej przyczyniły się do narodzin Włoski sztuki. His story, says Ruskin, became a passionate tradition painted everywhere with delight. Jego opowieść, mówi Ruskin, stała się pasją tradycją malowane całym świecie z radością. Full of colour, dramatic possibilities, and human interest, the early Franciscan legend afforded the most popular material for painters since the life of Christ. Pełne koloru, dramatycznych możliwości, i ludzi interesu, na początku Franciszkanów legendy zapewniono najbardziej popularnych materiałów dla malarzy od życia Chrystusa. No sooner, indeed did Francis's figure make an appearance in art than it became at once a favourite subject, especially with the mystical Umbrian School. Nie wcześniej, w rzeczywistości nie jest postacią Franciszka dokonać się w sztuce, niż stało się jednocześnie ulubionym przedmiotem, szczególnie z mistycznego Umbrian szkoły. So true is this that it has been said we might by following his familiar figure "construct a history of Christian art, from the predecessors of Cimabue down to Guido Reni, Rubens, and Van Dyck". Tak więc prawdą jest to, że zostało powiedziane przez następujące możemy znać jego postać "skonstruowania historii sztuki chrześcijańskiej, od poprzedników z Cimabue do Guido Reni, Rubens, Van Dyck".

Probably the oldest likeness of Francis that has come down to us is that preserved in the Sacro Speco at Subiaco. Prawdopodobnie najstarszy podobieństwo Franciszka, który zstąpił dla nas jest to, że zachowane w Sacro Speco w Subiaco. It is said that it was painted by a Benedictine monk during the saint's visit there, which may have been in 1218. Mówi się, że malowane przez benedyktyńskiego mnicha podczas wizyty w świętego, które mogą mieć miejsce w 1218. The absence of the stigmata, halo, and title of saint in this fresco form its chief claim to be considered a contemporary picture; it is not, however, a real portrait in the modern sense of the word, and we are dependent for the traditional presentment of Francis rather on artists' ideals, like the Della Robbia statue at the Porziuncola, which is surely the saint's vera effigies, as no Byzantine so-called portrait can ever be, and the graphic description of Francis given by Celano (Vita Prima, c. lxxxiii). Brak w stygmat, halo, a tytuł świętego w tej formie fresku jego naczelnym roszczenie można uznać za współczesny obraz, nie jest jednak prawdziwym portret we współczesnym znaczeniu tego słowa, i mamy na utrzymaniu tradycyjnych presentment Franciszka raczej na artystów "ideałów, takich jak Della Robbia posąg na Porziuncola, która jest z pewnością saint's vera wizerunkami, jak nie bizantyjski tzw portret może być kiedykolwiek, opisu i grafiki Franciszka podanych przez Celano (Vita prima, c. LXXXI). Of less than middle height, we are told, and frail in form, Francis had a long yet cheerful face and soft but strong voice, small brilliant black eyes, dark brown hair, and a sparse beard. Mniej niż w połowie wysokości, jesteśmy powiedział, i słabych w formie, Francis miał jeszcze długo wesoła twarz i miękki, ale silny głos, genialny małe czarne oczy, ciemnobrązowe włosy, broda i oszczędny. His person was in no way imposing, yet there was about the saint a delicacy, grace, and distinction which made him most attractive. Jego osoba była w żaden sposób nakładania, ale nie było o jeden święty delikatności, łaski, i rozróżnienie, które mu najbardziej atrakcyjne.

The literary materials for the history of St. Francis are more than usually copious and authentic. W literackim materiały do historii Święty Franciszek jest bardziej niż zazwyczaj dużą i autentyczne. There are indeed few if any medieval lives more thoroughly documented. Jest kilka rzeczy, jeżeli jakiekolwiek średniowiecznego życia bardziej dokładnie udokumentowane. We have in the first place the saint's own writings. Musimy w pierwszej kolejności o własne pisma świętego. These are not voluminous and were never written with a view to setting forth his ideas systematically, yet they bear the stamp of his personality and are marked by the same unvarying features of his preaching. Nie są one obszerne i nigdy nie zostały napisane z myślą o przedstawiający jego pomysły systematycznie, ale one opatrzone pieczęcią jego osobowość i są oznaczone przez te same funkcje unvarying jego głoszenie. A few leading thoughts taken "from the words of the Lord" seemed to him all sufficing, and these he repeats again and again, adapting them to the needs of the different persons whom he addresses. Kilka czołowych myśli wzięte "od słów Pana" wydawało mu wszystkie sufficing, i tych, powtarza po raz kolejny, dostosowujące je do potrzeb różnych osób, które on zajmuje. Short, simple, and informal, Francis's writings breathe the unstudied love of the Gospel and enforce the same practical morality, while they abound in allegories and personification and reveal an intimate interweaving of Biblical phraseology. Krótkie, proste i nieformalnych, Franciszka oddychać w pismach miłość unstudied Ewangelii i tym samym praktycznego egzekwowania moralności, podczas gdy one obfitują w allegories i personifikacja i ukazują intymne łącząc biblijnej frazeologii.

Not all the saint's writings have come down to us, and not a few of these formerly attributed to him are now with greater likelihood ascribed to others. Nie wszystkie pisma świętego, które sprowadzają się do nas, a nie kilka z nich wcześniej przypisane do niego są większe prawdopodobieństwo, ze teraz przypisane do inni. The extant and authentic opuscula of Francis comprise, besides the rule of the Friars Minor and some fragments of the other Seraphic legislation, several letters, including one addressed "to all the Christians who dwell in the whole world," a series of spiritual counsels addressed to his disciples, the "Laudes Creaturarum" or "Canticle of the Sun", and some lesser praises, an Office of the Passion compiled for his own use, and few other orisons which show us Francis even as Celano saw him, "not so much a man's praying as prayer itself". Obecnie istniejące i autentyczne opuscula Franciszka obejmuje, oprócz rządów Braci Mniejszych, a niektóre fragmenty innych Seraphic ustawodawstwa, kilka listów, w tym jeden skierowany do wszystkich chrześcijan, którzy mieszkali w całości świat ", seria duchowych rad skierowana do swoich uczniów: "Laudes Creaturarum" lub "Kantyk of the Sun", a niektóre mniejsze zadowolenie, Biuro męki skompilowane na swój własny użytek, i kilka innych orisons, które pokazują nam jak Francis Celano, widząc go, nie tak dużo człowieka modlącego się, jak modlitwa ". In addition to the saint's writings the sources of the history of Francis include a number of early papal bulls and some other diplomatic documents, as they are called, bearing upon his life and work. W uzupełnieniu do pisma świętego, źródeł historii Francis obejmują szereg początku papieskiej byków i inne dokumenty dyplomatyczne, jak są one nazywane, mających wpływ na jego życie i dzieło. Then come the biographies properly so called. Następnie pochodzą z biografii właściwie tzw. These include the lives written 1229-1247 by Thomas of Celano, one of Francis's followers; a joint narrative of his life compiled by Leo, Rufinus, and Angelus, intimate companions of the saint, in 1246; and the celebrated legend of St. Bonaventure, which appeared about 1263; besides a somewhat more polemic legend called the "Speculum Perfectionis", attributed to Brother Leo, the state of which is a matter of controversy. Należą do nich mieszka pisemnej 1229-1247 przez Tomasza z Celano, jeden z naśladowców Franciszka; wspólnej narracji życia opracowane przez Leo, rufinus, Anioł Pański, intymny z towarzyszami świętego, w 1246, obchodzony i legendy św Bonaventure , Które pojawiły się około 1263; poza nieco bardziej polemika z legendy o nazwie "Speculum Perfectionis", nadana Brat Leona, stan, który jest przedmiotem kontrowersji. There are also several important thirteenth-century chronicles of the order, like those of Jordan, Eccleston, and Bernard of Besse, and not a few later works, such as the "Chronica XXIV. Generalium" and the "Liber de Conformitate", which are in some sort a continuation of them. Istnieje również kilka ważnych trzynastego wieku Kronik kolejności, podobnie jak Jordania, Eccleston, i Bernard z Besse, a nie później kilka utworów, takich jak "Chronica XXIV. Generalium" i "Liber de Conformitate", które są w pewnego rodzaju kontynuacją. It is upon these works that all the later biographies of Francis's life are based. Jest to po tych wszystkich utworów, które później biografii Franciszka życia są oparte.

Recent years have witnessed a truly remarkable upgrowth of interest in the life and work of St. Francis, more especially among non-Catholics, and Assisi has become in consequence the goal of a new race of pilgrims. W ostatnich latach odnotowano upgrowth naprawdę godny zainteresowania w życiu i dziele św Franciszka, szczególnie wśród nie-katolików, Asyż stał się w konsekwencji celem nowego wyścigu pielgrzymów. This interest, for the most part literary and academic, is centered mainly in the study of the primitive documents relating to the saint's history and the beginnings of the Franciscan Order. To zainteresowanie, w większości utworów literackich i naukowych, głównie w środku jest badanie prymitywne dokumenty odnoszące się do świętego historię i początki z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Although inaugurated some years earlier, this movement received its greatest impulse from the publication in 1894 of Paul Sabatier's "Vie de S. François", a work which was almost simultaneously crowned by the French Academy and place upon the Index. Chociaż zainaugurowała kilka lat wcześniej, ruch ten otrzymał swój największy impuls od opublikowania w 1894 Paula Sabatier "Vie de S. François", utworu, który został niemal równocześnie koronowany przez Francuski Akademii i miejsce na indeksie. In spite of the author's entire lack of sympathy with the saint's religious standpoint, his biography of Francis bespeaks vast erudition, deep research, and rare critical insight, and it has opened up a new era in the study of Franciscan resources. Pomimo tego autora całej brak sympatii z saint's religijnego punktu widzenia, jego biografii Franciszka bespeaks ogromna erudycja, głębokich badań, rzadkich i krytyczne spojrzenie, i otworzyła nową erę w badaniach Franciszkanów zasobów. To further this study an International Society of Franciscan Studies was founded at Assisi in 1902, the aim of which is to collect a complete library of works on Franciscan history and to compile a catalogue of scattered Franciscan manuscripts; several periodicals, devoted to Franciscan documents and discussions exclusively, have moreover been established in different countries. W celu dalszego badania tej Międzynarodowe Towarzystwo Badania Franciszkanów w Asyżu został założony w 1902 roku, której celem jest zebranie pełnej biblioteki utworów w historii Franciszkanów i sporządzić katalog rozproszone Franciszkanów rękopisy; kilku czasopism, poświęconych Franciszkanów i dokumenty wyłącznie dyskusji, zostały ustalone w różnych krajach. Although a large literature has grown up around the figure of the Poverello within a short time, nothing new of essential value has been added to what was already known of the saint. Chociaż duża literatura rozwinęła się wokół rysunku z Poverello w krótkim czasie, nic nowego podstawowych wartości został dodany do tego, co już wiadomo na świętego. The energetic research work of recent years has resulted in the recovery of several important early texts, and has called forth many really fine critical studies dealing with the sources, but the most welcome feature of the modern interest in Franciscan origins has been the careful re-editing and translating of Francis's own writings and of nearly all the contemporary manuscript authorities bearing on his life. W energetyczne prac badawczych w ostatnich latach przedstawiała się następująco w odzyskiwaniu początku kilka ważnych tekstów, i wezwał o wiele naprawdę dobry krytycznej analizy do czynienia ze źródłami, ale jak najbardziej mile widziane cechą nowoczesnych zainteresowanie Franciszkanów pochodzenie było staranne re - redakcji i tłumaczeniu Franciszka własnych pism i prawie wszystkie współczesne rękopis władze wpływ na jego życie. Not a few of the controverted questions connected therewith are of considerable import, even to those not especially students of the Franciscan legend, but they could not be made intelligible within the limits of the present article. Nie kilka z controverted pytania z tym związane są znaczne import, nawet do tych, które nie są szczególnie studentów Franciszkanów legendy, ale nie może być zrozumiały w granicach określonych w niniejszym artykule. It must suffice, moreover, to indicate only some of the chief works on the life of St. Francis. To musi wystarczyć, ponadto, aby wskazać tylko niektóre z najważniejszych dzieł w życiu św.

The writings of St. Francis have been published in "Opuscula SP Francisci Assisiensis" (Quaracchi, 1904); Böhmer, "Analekten zur Geschichte des Franciscus von Assisi" (Tübingen, 1904); U. d'Alençon, "Les Opuscules de S. François d' Assise" (Paris, 1905); Robinson, "The Writings of St. Francis of Assisi" (Philadelphia, 1906). W pismach św zostały opublikowane w "Opuscula SP Francisci Assisiensis" (Quaracchi, 1904); Böhmer, "Analekten zur Geschichte des Franciscus von Asyżu" (Tybinga, 1904); U. d'Alençon, "Les Opuscules de S . François d 'Assise "(Paryż, 1905); Robinson," Pisma Świętego Franciszka z Asyżu "(Philadelphia, 1906).

Publication information Written by Paschal Robinson. Publikacja informacji w formie pisemnej przez paschalnej Robinson. The Catholic Encyclopedia, Volume VI. W Encyklopedii Katolickiej, Tom VI. Published 1909. Opublikowany 1909. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, September 1, 1909. NIHIL OBSTAT, 1 września 1909. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, Archbishop of New York


Franciscan Order Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Catholic Information Informacje Katolicki

A term commonly used to designate the members of the various foundations of religious, whether men or women, professing to observe the Rule of St. Francis of Assisi in some one of its several forms. Termin powszechnie używany do wyznaczenia członków różnych fundacji religijnych, zarówno mężczyźni jak i kobiety, professing do przestrzegania art Świętego Franciszka z Asyżu w jednej z kilku jej form. The aim of the present article is to indicate briefly the origin and relationship of these different foundations. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na krótko pochodzenia i powiązania tych różnych fundacji.

ORIGIN OF THE THREE ORDERS Pochodzenia tego TRZY ZAMÓWIENIA

It is customary to say that St. Francis founded three orders, as we read in the Office for 4 October: Jest zwyczajem, aby powiedzieć, że św założona trzy zamówienia, jak czytamy w Urzędzie do 4 października:

Tres ordines hic ordinat: primumque Fratrum nominat Minorum: pauperumque fit Dominarum medius: sed Poenitentium tertius sexum capit utrumque. Tres ordines tutaj ordinat: primumque Braci Czeskich nominat Minorum: pauperumque pasuje Dominarum medius: sed Poenitentium trzeci sexum capit utrumque. (Brev. Rom. Serap., in Solem. SP Fran., ant. 3, ad Laudes) (Rz Brev.. Serap., W Solem. Fran SP., Ant. 3, ad Laudes)

These three orders -- the Friars Minor, the Poor Ladies or Clares, and the Brothers and Sisters of Penance -- are generally referred to as the First, Second, and Third Orders of St. Francis.

First Order First Order

The existence of the Friars Minor or first order properly dates from 1209, in which year St. Francis obtained from Innocent III an unwritten approbation of the simple rule he had composed for the guidance of his first companions. Istnienie Braci Mniejszych lub pierwszej kolejności właściwie pochodzi z 1209, w którym roku św uzyskane Innocenty III, jeden z niepisanych zatwierdzenie proste reguły miał w składzie na jego pierwsze wytyczne towarzyszami. This rule has not come down to us in its original form; it was subsequently rewritten by the saint and solemnly confirmed by Honorius III, 29 Nov., 1223 (Litt. "Solet Annuere"). Ta reguła nie zstąpił do nas w swej pierwotnej postaci, ale później został przepisany przez świętego i uroczyście potwierdzone przez Honoriusz III, 29 listopada 1223 (Litt. "Solet Annuere"). This second rule, as it is usually called, of the Friars Minor is the one at present professed throughout the whole First Order of St. Francis (see RULE OF SAINT FRANCIS). Ta druga zasada, jak to nazywa, Braci Mniejszych jest jednej chwili obecnej profesów w całym Pierwszy Zakon Świętego Franciszka (patrz zasada Świętego Franciszka).

Second Order Drugi Zamów

The foundation of the Poor Ladies or second order may be said to have been laid in 1212. Podstawą Ubogich Panie lub drugiej kolejności może być powiedział zostały ustanowione w 1212. In that year St. Clare who had besought St. Francis to be allowed to embrace the new manner of life he had instituted, was established by him at St. Damian's near Assisi, together with several other pious maidens who had joined her. W tym roku St Clare miał którzy prosili św mógł objąć nowy sposób życia był powołany, została założona przez niego w St Damian w pobliżu Asyżu, wraz z kilkoma innymi pobożnych panien którzy mieli dołączył do niej. It is erroneous to suppose that St. Francis ever drew up a formal rule for these Poor ladies and no mention of such a document is found in any of the early authorities. To jest błędne, aby podejrzewać, że św kiedykolwiek opracowała zasady formalne na te biedne panie i nie wspominają o takim dokumencie znajduje się w żadnej z początku władze. The rule imposed upon the Poor Ladies at St. Damian's about 1219 by Cardinal Ugolino, afterwards Gregory IX, was recast by St. Clare towards the end of her life, with the assistance of Cardinal Rinaldo, afterwards Alexander IV, and in this revised form was approved by Innocent IV, 9 Aug., 1253 (Litt. "Solet Annuere"). Zasada nałożone na Ladies Poor's na temat św Damian 1219 przez kardynała Ugolino, potem Grzegorza IX, została przekształcona przez St Clare pod koniec jego życia, z pomocą kardynała Rinaldo, potem Aleksander IV, w tym zmienionej formie została zatwierdzona przez Innocentego IV 9 sierpnia 1253 (Litt. "Solet Annuere"). (See POOR CLARES). (Patrz Klarysek).

Third Order Trzeciego Zakonu

Tradition assigns the year 1221 as the date of the foundation of the Brothers and Sisters of Penance, now known as tertiaries. Tradycja przypisuje rok 1221 jako datę powstania Braci i Sióstr pokuty, obecnie znany jako tertiaries. This third order was devised by St. Francis as a sort of middle state between the cloister and the world for those who, wishing to follow in the saint's footsteps, were debarred by marriage or other ties from entering either the first or second order. Tę Trzeciego Zakonu św został opracowany przez Franciszka jako swego rodzaju stan środku między klasztor i świat dla tych, którzy, chcąc się w jego ślady świętości, były debarred przez małżeństwo lub inne powiązania z wejściem albo pierwszego lub drugiego rzędu. There has been some difference of opinion as to how far the saint composed a rule for these tertiaries. Zaobserwowano pewne różnice zdań co do tego, jak daleko do świętości w składzie z reguły dla tych tertiaries. It is generally admitted, however, that the rule approved by Nicholas IV, 18 Aug., 1289 (Litt. "Supra Montem") does not represent the original rule of the third order. Jest to generalnie przyznał jednak, że zasady zatwierdzone przez Mikołaja IV, 18 sierpnia 1289 (Litt. "Supra Montem") nie stanowią oryginalne reguły Trzeciego Zakonu.

Some recent writers have tried to show that the third order, as we now call it, was really the starting point of the whole Franciscan Order. Niektóre z ostatnich pisarzy starałem się wykazać, że trzeci porządku, jak teraz nazywają ją, była naprawdę punkt wyjścia dla całego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. They assert that the Second and Third Orders of St. Francis were not added to the First, but that the three branches, the Friars Minor, Poor ladies, and Brother and Sisters of Penance, grew out of the lay confraternity of penance which was St. Francis's first and original intention, and were separated from it into different groups by Cardinal Ugolino, the protector of the order, during St. Francis's absence in the East (1219-21). Oni twierdzą, że drugi i trzeci Zamówienia Święty Franciszek nie zostały dodane do pierwszego, ale że trzy oddziały, Bracia Mniejsi, Poor panie, Brata i Siostry i pokuty, wzrosła obecnie świeckich confraternity pokuty, który został St . Francis pierwszego i pierwotnego zamiaru, i były oddzielone od niego do różnych grup przez kardynała Ugolino, opiekuna z rzędu, podczas św nieobecności na Wschodzie (1219-21). This interesting, if somewhat arbitrary, theory is not without importance for the early history of all three orders, but it is not yet sufficiently proven to preclude the more usual account given above, according to which the Franciscan Order developed into three distinct branches, namely, the first, second, and third orders, by process of addition and not by process of division, and this is still the view generally received. To ciekawe, choć nieco arbitralne, teoria nie jest bez znaczenia wczesnej historii wszystkich trzech nakazów, ale nie jest jeszcze dostatecznie udowodnione wyklucza bardziej zwykle konto podane powyżej, zgodnie z którym Franciszkańskiego Zakonu Świeckich opracowane na trzy odrębne gałęzie, a mianowicie , Pierwszy, drugi i trzeci zamówienia, przez proces dodawania, a nie przez proces podziału, i to jeszcze pogląd powszechnie odbierane.

PRESENT ORGANIZATION OF THE THREE ORDERS AKTUALNE organizacją na trzy ZAMÓWIENIA

First Order First Order

Coming next to the present organization of the Franciscan Order, the Friars Minor, or first order, now comprises three separate bodies, namely: the Friars Minor properly so called, or parent stem, founded, as has been said in 1209; the Friars Minor Conventuals, and the Friars Minor Capuchins, both of which grew out of the parent stem, and were constituted independent orders in 1517 and 1619 respectively. Jadąc obok obecnej organizacji z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Bracia Mniejsi, lub pierwszej kolejności, obecnie składa się z trzech oddzielnych jednostek, a mianowicie: Braci Mniejszych właściwie tzw lub rodziców wynika, założył, jak zostało powiedziane w 1209; Braci Mniejszych Konwentualni i Bracia Mniejsi Kapucyni, które wyrasta z rodziców wynika, i były związkiem niezależnych zleceń w 1517 i 1619 odpowiednio.

All three orders profess the rule of the Friars Minor approved by Honorius III in 1223, but each one has its particular constitutions and its own minister general. Wszystkie trzy zamówienia wyznawania rządów Braci Mniejszych zatwierdzony przez Honoriusz III w 1223, ale każdy z nich ma swoje szczególne konstytucji i własną przełożoną generalną. The various lesser foundations of Franciscan friars following the rule of the first order, which once enjoyed a separate or quasi-separate existence, are now either extinct, like the Clareni, Coletani, and Celestines, or have become amalgamated with the Friars Minor, as in the case of the Observants, Reformati, Recollects, Alcantarines, etc. (On all these lesser foundations, now extinct, see FRIARS MINOR) W mniejszym różne fundacje braci franciszkanów z następujących zasad pierwszej kolejności, po którym przysługuje oddzielny lub quasi-odrębne istnienie, albo są już wymarły, jak Clareni, Coletani i Celestines, lub zostały połączone z Braci Mniejszych, jak w przypadku tego Observants, Reformati, wspomina, Alcantarines, itp. (Na wszystkich tych mniejszym fundacji, obecnie wymarły, patrz Braci Mniejszych)

Second Order Drugi Zamów

As regards the Second Order, of Poor ladies, now commonly called Poor Clares, this order includes all the different monasteries of cloistered nuns professing the Rule of St. Clare approved by Innocent IV in 1253, whether they observe the same in all its original strictness or according to the dispensations granted by Urban IV, 18 Oct., 1263 (Litt. "Beata Clara") or the constitutions drawn up by St. Colette (d. 1447) and approved by Pius II, 18 March, 1458 (Litt. "Etsi"). Jeśli chodzi o drugie Postanowienie, Poor panie, obecnie powszechnie zwany Klarysek, w tym celu obejmuje wszystkie klasztory w różnych cloistered mniszek aby bronić Rule of St Clare zatwierdzony przez Innocentego IV w 1253, czy przestrzegają one takie same we wszystkich jej pierwotnym wymagań lub w zależności od zwolnień przyznane przez Urban IV, 18 października 1263 (Litt. "Beata Klary") lub konstytucji sporządzony przez św Colette (zm. 1447) i zatwierdzony przez Piusa II, 18 marca 1458 (Litt. "ETSI). The Sisters of the Annunciation and the Conceptionists are in some sense offshoots of the second order, but they now follow different rules from that of the Poor Ladies. The Sisters of Zwiastowania i Conceptionists są w pewnym sensie offshoots z drugiego rzędu, ale teraz stosują różne zasady, że z osób ubogich Panie.

Third Order Trzeciego Zakonu

In connection with the Brothers and Sisters of Penance or Third order of St. Francis, it is necessary to distinguish between the third order secular and the third order regular. W związku z Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu lub pokuty św Franciszka, konieczne jest rozróżnienie pomiędzy trzecim porządku świeckim i Trzeciego Zakonu Regularnego.

Secular. Świeckich. The third order secular was founded, as we have seen, by St. Francis about 1221 and embraces devout persons of both sexes living in the world and following a rule of life approved by Nicholas IV in 1289, and modified by Leo XIII, 30 May, 1883 (Constit. "Misericors"). Trzeciego Zakonu świeckie powstał, jak widzieliśmy, Święty Franciszek i obejmuje około 1221 osób pobożnych obojga płci życia w świat i po regułę życia zatwierdzony przez Mikołaja IV w 1289 i zmodyfikowany przez Leona XIII, 30 maja , 1883 (Constit. "Misericors"). It includes not only members who form part of logical fraternities, but also isolated tertiaries, hermits, pilgrims, etc. Obejmuje ona nie tylko użytkowników którzy stanowią część logiczne braterskich, ale również odizolowane tertiaries, pustelników, pielgrzymów itd.

Regular. Regularne. The early history of the third order regular is uncertain and is susceptible of controversy. Na początku historii Trzeciego Zakonu Regularnego jest niepewna i jest podatny na wszelkiego rodzaju kontrowersje. Some attribute its foundation to St. Elizabeth of Hungary in 1228, others to Blessed Angelina of Marsciano in 1395. Niektóre atrybut jej podstawą do St Elżbieta Węgry w 1228, inni do Najświętszego Angelina z Marsciano w 1395. The latter is said to have established at Foligno the first Franciscan monastery of enclosed tertiary nuns in Italy. Ten ostatni powiedział mieć siedzibę w Foligno pierwszy klasztor franciszkański z zamkniętych wyższego mniszek w Włochy. It is certain that early in the fifteenth century tertiary communities of men and women existed in different parts of Europe and that the Italian friars of the third order regular were recognized as a mendicant order by the Holy See. Jest pewne, że na początku XV wieku wyższego wspólnoty mężczyzn i kobiet istnieją w różnych częściach Europa i że Włoski Braci Trzeciego Zakonu Regularnego zostały uznane jako mendicant celu przez Stolicę Apostolską. Since about 1458 the latter body has been governed by own minister general and its members take solemn vows. Od około 1458 ten ostatni organ jest regulowane przez własną przełożoną generalną i jej członkowie podejmują śluby uroczyste.

New Foundations. Nowych podstaw. In addition to this third order regular, properly so called, and quite independently of it, a very large number of Franciscan tertiary congregations -- both of men and women -- have been founded, more especially since the beginning of the ninteenth century. Oprócz tego Trzeciego Zakonu Regularnego, tzw prawidłowo, i niezależnie od niego bardzo, bardzo duża liczba Franciszkanów wyższego zgromadzenia - zarówno kobiet i mężczyzn - zostały założone, szczególnie od początku XIX wieku. These new foundations have taken as a basis of their institutes a special rule for members of the third order living in community approved by Leo X. 20 Jan., 1521 (Bull "Inter"). Te nowe fundamenty miały za podstawę ich instytuty specjalne zasady dla członków Trzeciego Zakonu życia we wspólnocie zatwierdzonej przez Leona X. 20 stycznia 1521 (Bulla "Inter"). Although this rule is a greatly modified by their particular constitution which, for the rest, differ widely according to the end of each foundation. Choć zasada ta jest znacznie zmieniona szczególności ich konstytucji, które do reszty, różnią się znacznie w zależności od zakończenia każdego fundacji. These various congregations of regular tertiaries are either autonomous or under episcopal jurisdiction, and for the most part they are Franciscan in name only, not a few of them having abandoned the habit and even the traditional cord of the order. Te różne zgromadzenia regularnych tertiaries są albo jako autonomiczne lub jurysdykcji biskupiej, a dla większości są one Franciszkanów tylko w nazwie, a nie kilka z nich porzucił habit, a nawet tradycyjne przewodu z rzędu.

Publication information Written by Paschal Robinson. Publikacja informacji w formie pisemnej przez paschalnej Robinson. Transcribed by Beth Ste-Marie. Co przepisywane przez Ste-Marie. The Catholic Encyclopedia, Volume VI. W Encyklopedii Katolickiej, Tom VI. Published 1909. Opublikowany 1909. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, September 1, 1909. NIHIL OBSTAT, 1 września 1909. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

For the vexed question of the origin and evolution of the third orders, see MÜLLER, Die Anfange des Minoritenordens und der Bussbruderschaften (Freiburg, 1885), 33 sqq; EHRLE in Zeitschr, jk Theol., XI, 743 sqq; MANDONNET, Les regles et le gouvernement de l Ordo de Paeniltentia au XIII siccle in Opuscules de critique historique, vol. Na pytanie usuń niniejszy komunikat o pochodzeniu i ewolucji trzeciego zamówienia, patrz Müller, Die Anfange des Minoritenordens und der Bussbruderschaften (Freiburg, 1885), 33 sqq; EHRLE w Zeitschr, jk Theol., XI, 743 sqq; MANDONNET, Les regles et le gouvernement de l Ordo de Paeniltentia au XIII siccle w Opuscules de critique historique, obj. l. fasc. IV (Paris, 1902); LEMMENS in Rom. IV (Paryż, 1902); Lemmens w Rz. Quartalschrift, XVI, 93 sqq; VAN ORTROY in Analecta Bollandiana, XVIII, 294 sqq. Quartalschrift, XVI, 93 sqq; VAN ORTROY w Analecta Bollandiana, XVIII, 294 sqq. XXIV, 415 sqq; D'ALENCON in Etudes Franciscaines, II, 646 sq; GOETZ in Zeitschrift for Kirchengeschichte, XXIII, 97-107. XXIV, 415 sqq; d'Etudes w Alencon franciscaines, II, 646 ha; Goetz w Zeitschrift dla Kirchengeschichte, XXIII, 97-107. The rules of the three orders are printed in Seraphicae Legislationis Textus originates (Quaracchi, 1897). Zasady trzy zamówienia są drukowane w Seraphicae Legislationis Tkanina pochodzi (Quaracchi, 1897). A general conspectus of the Franciscan Order and its various branches is given in HOLZ-APPEL, Manuale, Historia, OFM (Freiburg, 1909); HEIM-BUCHER, Die Orden und Kongregationen (Paderborn, 1907); II, 307-533; also PATREM, Tableau synoptique de tout l Ordre Seraphique (Paris, 1879): and CUSACK, St. Francis and the Franciscans (New York, 1867). Ogólny konspekty z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i jego poszczególnych oddziałów znajduje się w Holz-appel, Manuale, Historia, OFM (Freiburg, 1909); HEIM-Bucher, Die Orden und Kongregationen (Paderborn, 1907); II, 307-533; PATREM, Tableau synoptique tout de l Ordre Seraphique (Paryż, 1879) i Cusack, Święty Franciszek i franciszkanie (Nowy Jork, 1867).


Order of Friars Minor Postanowienie Braci Mniejszych

Catholic Information Informacje Katolicki

(Also known as class=qxt>This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest