Gnosticism Gnostycyzm

General Information Informacje ogólne

Gnosticism was a religious philosophical dualism that professed salvation through secret knowledge, or gnosis. Gnostycyzm był religijnych filozoficzne dualizm, że profesów tajemnicy zbawienia poprzez wiedzę, lub Gnoza. The movement reached a high point of development during the 2d century AD in the Roman and Alexandrian schools founded by Valentius. Ruch osiągnął wysoki punkt rozwoju w 2d wne w rzymskim i Alexandrian szkoły założone przez Valentius. Scholars have attributed the origins of gnosticism to a number of sources: the Greek mystery cults; Zoroastrianism; the Kabbalah of Judaism; and Egyptian religion. Stypendystów mają przypisane pochodzenie Dziękujemy! Do wielu źródeł: Grecki tajemnica kulty; Zoroastrianizm; Kabbalah judaizmu i religii egipskiej. The early Christians considered Simon Magus (Acts 8:9 - 24) the founder of gnosticism. Pierwsi chrześcijanie uznać Simon Magus (Dz 8:9 - 24) Dziękujemy! Założyciela. His doctrine, like that of other gnostic teachers, had nothing in common with the knowledge of the mysteries of God that Saint Paul called wisdom (1 Cor. 2:7). Jego doktryna, podobnie jak innych gnostic nauczycieli, nie miał nic wspólnego z wiedzą na temat tajemnic Boga, że Paweł nazwie mądrości (1 Kor. 2:7).

Christian leaders looked upon gnosticism as a subtle, dangerous threat to Christianity during the 2d century, a time marked by religious aspirations and philosophical preoccupations about the origins of life, the source of evil in the world, and the nature of a transcendent deity. Chrześcijańskich liderów spojrzał Dziękujemy! Jako subtelne, zagrożenie dla chrześcijaństwa w 2d wieku, przez czas oznaczony religijnych aspiracji i dążeń filozoficznych na temat pochodzenia życia, źródłem zła w świat, i na transcendentnego charakteru bóstwa. Gnosticism was perceived as an attempt to transform Christianity into a religious philosophy and to replace faith in the mysteries of revelation by philosophical explanations. Gnostycyzm była postrzegana jako próba przekształcenia chrześcijaństwa w religijnej filozofii i zastąpienie wiary w tajemnice objawienia przez filozoficznych wyjaśnień.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
The gnostic sects set forth their teachings in complex systems of thought. W gnostic sekty określonych w nauce ich złożonych systemów myślenia. Characteristic of their position was the doctrine that all material reality is evil. Charakterystyczne ich stanowiska był doktryną, że wszystkie materiały rzeczywistość jest zła. One of their central convictions was that salvation is achieved by freeing the spirit from its imprisonment in matter. Jednym z ich centralnego wyrokach, że zbawienie osiąga się poprzez uwolnienie ducha z więzienia w jego sprawy. Elaborate explanations were given on how this imprisonment came to be and how the deliverance of the soul was to be accomplished. Opracowanie wyjaśnienia zostały podane w jaki sposób doszedł do tego więzienia i być jak wyzwolenie duszy miał być dokonany. The transcendent God was removed from all matter by a succession of intermediary eternal beings called aeons. Na transcendencję Boga, został usunięty ze wszystkich kwestii dziedziczenia przez pośrednika wieczne istoty zwane aeons. The aeons emanated as couples (male and female); the complete series (usually 30) constituted the Pleroma, the fullness of the Godhead. W aeons pochodziły jako pary (płci męskiej i żeńskiej); pełny cykl (zwykle 30) stanowiły Pleroma, w pełni Godhead. Beyond the Pleroma were the material universe and human beings to be saved. Poza Pleroma były tworzywo wszechświata i ludzi, aby się zbawić.

In gnostic thought, a divine seed was imprisoned in every person. W gnostic myśli, Boski materiał siewny został uwięziony w każdej osoby. The purpose of salvation was to deliver this divine seed from the matter in which it was lost. Celem zbawienia było wydać ten materiał siewny z boską sprawy, w których została ona utracona. Gnostics classified people according to three categories: (1) gnostics, or those certain of salvation, because they were under the influence of the spirit (pneumatikoi); (2) those not fully gnostics, but capable of salvation through knowledge (psychikoi); and (3) those so dominated by matter that they were beyond salvation (hylikoi). Gnostics niejawnych osób, zgodnie z trzech kategorii: (1) gnostics, lub niektóre z tych zbawienia, ponieważ były one pod wpływem ducha (pneumatikoi); (2) nie pełni tych gnostics, lecz zdolne do zbawienia poprzez wiedzę (psychikoi); oraz (3) tych tak zdominowany przez sprawę, że zostały one poza zbawienia (hylikoi). Gnostics often practiced excessive asceticism, because they believed that they were thus liberated by the spirit. Gnostics zbyt często praktykowany ascezy, ponieważ uwierzyła, że były one w ten sposób wyzwolony przez ducha.

Gnosticism was denounced by the Christian theologians Irenaeus, Hippolytus, and Tertullian. Gnostycyzm została wypowiedziana przez chrześcijańskich teologów Ireneusz z Lyonu, Hipolit i Tertulian. In the 3d century, Clement of Alexandria attempted to formulate an orthodox Christian gnosticism to explain the difference in perfection attained by individuals in their response to the gospel. Gnosticism gradually merged with Manichaeism. Today, the Mandeans are the only surviving sect of Gnostics. W 3d wieku, Klemens Aleksandria próbował formułować ortodoksyjnych Christian Dziękujemy! Wyjaśnić różnicę w doskonałości osiągniętej przez osoby fizyczne w ich odpowiedzi na Ewangelię. Gnostycyzm stopniowo połączyły się z Manicheizm. Dzisiaj, Mandeans są tylko w życiu sekty Gnostics. The research of scholars has been greatly enhanced since 1945, when a Coptic gnostic library was discovered near Nag Hammadi (Nag Hammadi Papyri), in upper Egypt. Badania uczonych została znacznie zwiększona od 1945 roku, kiedy Koptyjski gnostic biblioteki został odkryty w pobliżu Nag Hammadi (Nag Hammadi Papyri), w górnej Egipt.

Agnes Cunningham Agnes Cunningham

Bibliography Bibliografia
G Filoramo, Gnosticism (1990); RM Grant, Gnosticism and Early Christianity (1966); H Jonas, The Gnostic Religion (1963); J Lacarriere, The Gnostics (1977); E Pagels, The Gnostic Gospels (1981); JM Robinson, The Nag Hammadi Library (1977). G Filoramo, Gnostycyzm (1990); RM Grant, Gnostycyzm i wczesnego chrześcijaństwa (1966); O Jonas, gnostic Religia (1963); J Lacarriere, Gnostics (1977); E Pagels, Ewangelie gnostic (1981); JM Robinson , Nag Hammadi Library (1977).


Gnosticism Gnostycyzm

General Information Informacje ogólne

Introduction Wstęp

Gnosticism is an esoteric religious movement that flourished during the 2nd and 3rd centuries AD and presented a major challenge to orthodox Christianity. Gnostycyzm jest ezoteryczne ruch religijny, że rozkwitły w czasie 2. i 3. AD wieków i przedstawiła główne wyzwanie dla ortodoksyjne chrześcijaństwo. Most Gnostic sects professed Christianity, but their beliefs sharply diverged from those of the majority of Christians in the early church. Większość sekt gnostic profesów chrześcijaństwa, ale ich przekonania znacznie odbiega od tych z większości chrześcijan w początkach Kościoła. The term Gnosticism is derived from the Greek word gnosis ("revealed knowledge"). Termin Gnostycyzm pochodzi z Grecki wyraz Gnoza ( "ujawniła wiedzy"). To its adherents, Gnosticism promised a secret knowledge of the divine realm. Aby jej wyrażających, Gnostycyzm obiecał tajne wiedzy o sferę boską. Sparks or seeds of the Divine Being fell from this transcendent realm into the material universe, which is wholly evil, and were imprisoned in human bodies. Sparks lub nasion Bożego Będąc spadł z tej sfery transcendentnej do materiału wszechświata, który jest całkowicie zła, i byli więzieni w ludzkich organów. Reawakened by knowledge, the divine element in humanity can return to its proper home in the transcendent spiritual realm. Reawakened przez wiedzę, Boski element człowieczeństwa może powrócić do właściwego jej domu w transcendentną sferę duchową.

Mythology Mitologia

To explain the origin of the material universe, the Gnostics developed a complicated mythology. Aby wyjaśnić pochodzenie materiału wszechświata, opracowanych Gnostics skomplikowanej mitologii. From the original unknowable God, a series of lesser divinities was generated by emanation. Od oryginalnego unknowable Boga, szereg mniejszym divinities zostało wygenerowane przez emanację. The last of these, Sophia ("wisdom"), conceived a desire to know the unknowable Supreme Being. W ostatnim z tych, Sophia ( "mądrość"), którego chęć poznania unknowable Supreme Being. Out of this illegitimate desire was produced a deformed, evil god, or demiurge, who created the universe. Poza tym pragnieniem było nielegalne opracowała zdeformowane, boga zła, lub demiurg, którzy stworzył wszechświat. The divine sparks that dwell in humanity fell into this universe or else were sent there by the supreme God in order to redeem humanity. Boski iskier, które mieszkają w ludzkości spadła w tym uniwersum albo nie zostały wysłane przez Najwyższego Boga, aby odkupić ludzkość. The Gnostics identified the evil god with the God of the Old Testament, which they interpreted as an account of this god's efforts to keep humanity immersed in ignorance and the material world and to punish their attempts to acquire knowledge. The Gnostics określiła boga ze złem, Bóg Starego Testamentu, które interpretowane jako rachunek tego Bożego działania, aby zachować człowieczeństwo pogrążony w niewiedzy i materiałów świat i karać ich próby zdobycia wiedzy. It was in this light that they understood the expulsion of Adam and Eve from Paradise, the flood, and the destruction of Sodom and Gomorrah. Było w tym świetle rozumie, że wydalenia Adam i Ewa z Raju, powodzi, i zniszczenie Sodomy i Gomory.

Gnosticism and Christianity Gnostycyzm i chrześcijaństwa

Although most Gnostics considered themselves Christians, some sects assimilated only minor Christian elements into a body of non-Christian Gnostic texts. The Christian Gnostics refused to identify the God of the New Testament, the father of Jesus, with the God of the Old Testament, and they developed an unorthodox interpretation of Jesus' ministry. Chociaż większość Gnostics uznać się chrześcijan, niektóre sekty chrześcijańskie przysposobione jedynie drobne elementy do ciała nie gnostic chrześcijańskich tekstów. Chrześcijańskiej Gnostics odmówił określenia Bóg Nowego Testamentu, ojciec Jezusa, Bóg Starego Testamentu, i opracowała unorthodox interpretacji Jezusa ministerstwo. The Gnostics wrote apocryphal Gospels (such as the Gospel of Thomas and the Gospel of Mary) to substantiate their claim that the risen Jesus told his disciples the true, Gnostic interpretation of his teachings: Christ, the divine spirit, inhabited the body of the man Jesus and did not die on the cross but ascended to the divine realm from which he had come. The Gnostics napisał Dziękujemy! Ewangelie (takich jak Ewangelia Tomasza i Ewangelia Marii Magdaleny), aby uzasadnić swoje twierdzenie, że zmartwychwstały Jezus powiedział do swoich uczniów prawdziwe, gnostic interpretacji jego nauki: Chrystusa, Bożego ducha, zamieszkały w organizmie człowieka Jezus i nie umiera na krzyżu, lecz wstąpił na sferę boską, z których miał przyjść. The Gnostics thus rejected the atoning suffering and death of Christ and the resurrection of the body. W ten sposób Gnostics odrzucił atoning cierpienia i śmierć Chrystusa i zmartwychwstanie ciała. They also rejected other literal and traditional interpretations of the Gospels. One także zostały odrzucone inne dosłowne i tradycyjnej interpretacji Ewangelii.

Rites

Some Gnostic sects rejected all sacraments; others observed baptism and the Eucharist, interpreting them as signs of the awakening of gnosis. Niektóre sekty gnostic odrzucił wszystkie sakramenty, inne obserwowane chrztu i Eucharystii, interpretując je jako znaki z Obudzenie Gnoza. Other Gnostic rites were intended to facilitate the ascent of the divine element of the human soul to the spiritual realm. Inne gnostic obrzędy były przeznaczone do ułatwienia wstępował do Boskiego element duszy ludzkiej do sfery duchowej. Hymns and magic formulas were recited to help achieve a vision of God; other formulas were recited at death to ward off the demons who might capture the ascending spirit and imprison it again in a body. Hymns i magiczne formuły były recytowane w celu osiągnięcia wizji Boga, innych formuł były recytowane na śmierć do odwrócenia demonów którzy mogą uchwycić ducha wstępni i pozbawienia go ponownie w organizmie. In the Valentinian sect (followers of Valentinus, a Gnostic teacher of the early 2nd century AD), a special rite, called the bridal chamber, celebrated the reunion of the lost spirit with its heavenly counterpart. W Walentynian sekty (naśladowcami Valentinus, gnostic nauczyciel na początku 2-gie wne), specjalny obrzęd, zwany suknie ślubne komory, obchodziła reunion z stracił ducha z jego odpowiednik niebieskich.

Ethics Etyka

The ethical teachings of the Gnostics ranged from asceticism to libertinism. W etyczne w nauce Gnostics wahały się od ascezy do libertinism. The doctrine that the body and the material world are evil led some sects to renounce even marriage and procreation. W doktrynie, że ciało i świat materiału są złe niektóre sekty doprowadziły do zrzeczenia się nawet małżeństwa i prokreacji. Other Gnostics held that because their souls were completely alien to this world, it did not matter what they did in it. Inne Gnostics stwierdził, że ponieważ ich dusze były całkowicie obce taki świat, to nie sprawa tego, co oni w nim. Gnostics generally rejected the moral commandments of the Old Testament, regarding them as part of the evil god's effort to entrap humanity. Gnostics ogólnie odrzucony moralne przykazania Starego Testamentu, traktując je jako część zła Bożego starań, aby entrap ludzkości.

Sources Źródła

Much scholarly knowledge of Gnosticism comes from anti-Gnostic Christian texts of the 2nd and 3rd centuries, which provide the only extensive quotations in the Greek of the original Gnostic texts. Dużo wiedzy naukowej Gnostycyzm pochodzi z anty-gnostic chrześcijańskich tekstów w 2. i 3. wieków, które zapewniają tylko rozległe notowań w Grecki z gnostic oryginalne teksty. Most surviving Gnostic texts are in Coptic, into which they had been translated when Gnosticism spread to Egypt in the late 2nd and the 3rd centuries. Większość zachowanych gnostic teksty są w Koptyjski, w którym zostały przetłumaczone, gdy Gnostycyzm rozprzestrzenił się na Egipt w końcu 2. i 3. wieków. In 1945 an Egyptian peasant found 12 codices containing more than 50 Coptic Gnostic writings near Naj'?ammâdî. W 1945 Egipcjanina chłopskiej Znaleziono 12 codices zawierających więcej niż 50 Koptyjski gnostic pism w pobliżu Naj "? Ammâdî. It has been determined that these codices were copied in the 4th century in the monasteries of the region. To zostało ustalone, że te codices zostały skopiowane w 4 wieku w klasztorach w regionie. It is not known whether the monks were Gnostics, or were attracted by the ascetic nature of the writings, or had assembled the writings as a study in heresy. Nie wiadomo, czy mnisi byli Gnostics, lub zostały pozyskane przez ascetyczny charakter pisma, czy miał zmontowane pism jak badania w herezja.

History Historia

Gnostic texts reveal nothing about the history of the various sects or about the lives of their most prominent teachers. Gnostic teksty nie mówią nic o historii różnych sekt lub o ich życiu najbardziej wybitnych nauczycieli. Consequently, the history of the movement must be inferred from the traditions reflected in the texts and from anti-Gnostic writings. W związku z historii ruchu należy wywieść z tradycji odbicie w tekstach i anty-gnostic pism. The question of whether Gnosticism first developed as a distinct non-Christian doctrine has not been resolved, but pagan Gnostic sects did exist. Kwestia, czy Gnostycyzm jako pierwszy opracowano odrębne nie doktryny chrześcijańskiej nie został rozwiązany, ale gnostic pogańskie sekty nie istnieje. Gnostic mythology may have been derived from Jewish sectarian speculation centered in Syria and Palestine during the late 1st century AD, which in turn was probably influenced by Persian dualistic religions (see Mithraism; Zoroastrianism). Gnostic mitologii mogą być uzyskane z żydowskiej sekciarskich spekulacji w środku Syria i Palestyny w okresie późnego 1-gi wne, który z kolei był prawdopodobnie pod wpływem Perski dualistycznej religii (patrz Mitraizm; Zoroastrianizm). By the 2nd century, Christian Gnostic teachers had synthesized this mythology with Platonic metaphysical speculation and with certain heretical Christian traditions. 2. Do wieku, Christian gnostic nauczycieli miał syntezy tej mitologii z platońskiej metafizycznej spekulacji i niektórych heretical chrześcijańskiej tradycji. The most prominent Christian Gnostics were Valentinus and his disciple Ptolemaeus, who during the 2nd century were influential in the Roman church. Najbardziej widocznym Christian Gnostics były Valentinus i jego uczeń Ptolemaeus, którzy w 2-gim wieku wpływowych w rzymskim kościele. Christian Gnostics, while continuing to participate in the larger Christian community, apparently also gathered in small groups to follow their secret teachings and rituals. Christian Gnostics, natomiast w dalszym ciągu uczestniczyć w większej wspólnoty chrześcijańskiej, najwyraźniej także zebranych w małych grupach, aby ich tajemnice nauki i rytuały.

During the 2nd century another strain of Gnosticism emerged in eastern Syria, stressing an ascetic interpretation of Jesus' teachings. 2. W wieku z innego szczepu Gnostycyzm pojawił się we wschodniej Syria, podkreślając, jeden asceza interpretacji Jezusa nauki. Later in the century Gnosticism appeared in Egypt, and the emergence of monasticism there may be linked with the influence of the Syrian ascetic sects. Później w wieku Gnostycyzm pojawił się w Egipt, i pojawienie się monastycyzm nie może być związane z wpływem Syryjską ascetyczne sekty.

By the 3rd century Gnosticism began to succumb to orthodox Christian opposition and persecution. Na 3. Gnostycyzm wieku zaczął succumb do ortodoksyjnej chrześcijańskiej i prześladowania opozycji. Partly in reaction to the Gnostic heresy, the church strengthened its organization by centralizing authority in the office of bishop, which made its effort to suppress the poorly organized Gnostics more effective. Częściowo w reakcji na gnostic herezja, kościół wzmocnił swoją organizację skupiającym przez władze w urzędzie biskupa, który wydał jej wysiłków w celu powstrzymania słabo zorganizowane Gnostics bardziej skuteczne. Furthermore, as orthodox Christian theology and philosophy developed, the primarily mythological Gnostic teachings began to seem bizarre and crude. Ponadto, jak ortodoksyjnej teologii i filozofii chrześcijańskiej rozwiniętych, przede wszystkim mitologicznych gnostic nauki zaczął wydawać się dziwaczny i ropy. Both Christian theologians and the 3rd-century Neoplatonist philosopher Plotinus attacked the Gnostic view that the material world is essentially evil. Obie chrześcijańskich teologów i 3rd wieku Neoplatonist filozof Plotinus zaatakowali gnostic zdania, że materiał jest w istocie świat zło. Christians defended their identification of the God of the New Testament with the God of Judaism and their belief that the New Testament is the only true revealed knowledge. Chrześcijanie bronili ich identyfikacji Bóg Nowego Testamentu z Bogiem judaizmu i ich przekonania, że Nowy Testament jest jedynym prawdziwym ujawniła wiedzy. The development of Christian mysticism and asceticism satisfied some of the impulses that had produced Gnosticism, and many Gnostics were converted to orthodox beliefs. Rozwój chrześcijańskiej ascezy i mistycyzm spełnione pewne impulsy, które produkowane Gnostycyzm, i wiele Gnostics były zamieniane na ortodoksyjnych przekonań. By the end of the 3rd century Gnosticism as a distinct movement seems to have largely disappeared. Do końca 3rd wieku Gnostycyzm jako odrębny ruch wydaje się w dużej mierze zanikły.

Survivals

One small non-Christian Gnostic sect, the Mandaeans, still exists in Iraq and Iran, although it is not certain that it began as part of the original Gnostic movement. Jeden mały, nie-chrześcijańskich gnostic sekty, Mandaeans, nadal istnieje w Irak i Iran, chociaż nie jest pewne, że rozpoczął jako część pierwotnego gnostic ruchu. Although the ancient sects did not survive, aspects of the Gnostic world view have periodically reappeared in many forms: the ancient dualistic religion called Manichaeism and the related medieval heresies of the Albigenses, Bogomils, and Paulicians; the medieval Jewish mystical philosophy known as Cabala (Kaballah); the metaphysical speculation surrounding the alchemy of the Renaissance; 19th-century theosophy; 20th-century existentialism and nihilism; and the writings of the 20th-century Swiss psychologist Carl Jung. Chociaż starożytne sekty nie przetrwa, aspekty związane z gnostic świat ma widok okresowo imigracji w wielu formach: dualistycznej religii starożytnego nazwie Manicheizm i średniowieczne herezje związane z Albigenses, Bogomils i Paulicians; średniowiecznej filozofii żydowskiej mistyczny znany jako Cabala ( Kaballah); metafizycznej spekulacji wokół alchemy z renesansu; 19-te wieku theosophy; 20-gi wieku egzystencjalizm i nihilizm; i pism z 20. wieku szwajcarski psycholog Carl Jung. The essence of Gnosticism has proved very durable: the view that the inner spirit of humanity must be liberated from a world that is basically deceptive, oppressive, and evil. Istotą Gnostycyzm okazało się bardzo trwałe: pogląd, że wewnętrzna ducha ludzkości musi być wyzwolony z że świat jest zasadniczo w błąd, ucisku, i zło.

Pheme Perkins Pheme Perkins


Gnosticism Gnostycyzm

Advanced Information Zaawansowane Informacje

Prior to the first half of the twentieth century such early heresiologists (defenders of Christianity against heresy) as Irenaeus, Tertullian, Hippolytus, and Epiphanius were our principal sources of information concerning the Gnostics. Przed rozpoczęciem pierwszej połowie XX wieku, takich wczesnych heresiologists (obrońców chrześcijaństwa wobec herezji), Ireneusz, Tertulian, Hipolit, Epifaniusz były nasze główne źródła informacji dotyczących Gnostics. These heresiologists were scathing in their denunciations of the Gnostics, who were perceived as leading Christians astray by the manipulation of words and the twisting of scriptural meanings. Te heresiologists były scathing w ich wypowiedzenia z Gnostics, którzy były postrzegane jako prowadzące chrześcijan w blad przez manipulacji słowami i skręcania na biblijne znaczenie. Of particular interest to Gnostic interpreters were the stories of Genesis, the Gospel of John, and the epistles of Paul. O szczególnym znaczeniu dla gnostic tłumaczy były historie Rodzaju, w Ewangelii Jana, oraz listy Pawła. They used the biblical texts for their own purposes. One wykorzystywane do tekstów biblijnych dla ich własnych celów. Indeed, Gnostics such as Heracleon and Ptolemaeus were the first commentators on the Fourth Gospel. Rzeczywiście, Gnostics, takich jak Heracleon i były pierwszymi Ptolemaeus komentatorów na czwartej Ewangelii. But Irenaeus likens such interpretations to someone who takes apart a beautiful picture of a king and reassembles it into a picture of a fox (Adversus Haereses 1.8.1). Ale takie interpretacje Ireneusz Porównuje się ktoś bierze którzy oprócz piękny obraz króla i reassembles go w hotelu z lisa (Adversus Haereses 1.8.1).

The heresiologists regarded Gnosticism as the product of the combination of Greek philosophy and Christianity. W heresiologists uznać Gnostycyzm jako iloczyn połączenie Grecki filozofia i chrześcijaństwo. For instance, after detailing the Gnostic heretics, Tertullian announces: "What indeed has Athens to do with Jerusalem? What concord is there between the Academy and the Church? What between heretics and Christians? Away with all attempts to produce a mottled Christianity of Stoic, Platonic, and dialectic composition" (On Prescription Against Heretics 7). Na przykład, po wyszczególnieniem gnostic heretyków, ogłasza Tertulian: "Co faktycznie ma do czynienia z Ateny Jerozolima? Co ma zgody między Akademia i Kościół? Co między chrześcijanami i heretyków? Precz z wszystkich prób do przedstawienia plamiste chrześcijaństwa z Stoic , Platońskiej, składu i dialektyki "(na receptę Przeciw heretyków 7). The heresiologists' view concerning Gnosticism was generally regarded as acceptable even at the end of the nineteenth century, when Adolf Harnack defined Gnosticism as the "acute secularizing of Christianity." W heresiologists "widok dotyczące Gnostycyzm był powszechnie uważany za akceptowalne, nawet pod koniec XIX wieku, kiedy Adolf Harnack Gnostycyzm określone jako" ostra secularizing chrześcijaństwa ".

The history of religions school, of which Hans Jonas is a contemporary exponent, has challenged this definition. Historia religii szkoły, które Hans Jonas jest współczesny potęgi, zakwestionował tę definicję. According to Jonas, Gnosticism is a general religious phenomenon of the hellenistic world and is the product of the fusion or Greek culture and Oriental religion. Zdaniem Jonasa, Gnostycyzm jest ogólnym religijne zjawiska helleńskiego świat i jest produktem fuzji lub Grecki kultury i religie Wschodu. The "Greek conceptualization" of Eastern religious traditions, ie, Jewish monotheism, Babylonian astrology, and Iranian dualism, is viewed as the basis for Gnosticism. "Grecki conceptualization" wschodnich tradycji religijnych, czyli żydowski monoteizm, astrologii babilońskiej, dualizm i Iranu, jest postrzegane jako podstawa do Gnostycyzm. While RM Wilson and RM Grant reject such a broad definition and affirm instead a primary basis in hellenistic Judaism or Jewish apocalyptic, the advantage of Jonas's view is that it recognizes the broad spectrum within Gnosticism. Chociaż RM Wilson i RM Grant odrzucić takie szerokiej definicji i potwierdzają, zamiast pierwszej w helleńskiego judaizmu i żydowskiej apokaliptycznym, Jonas zaletą jest zdania, że rozpoznaje w szerokim spektrum Gnostycyzm. The weakness is that the definition encompasses almost everything within the concept of hellenistic religions. Słabość polega na tym, że definicja obejmuje prawie wszystko w ramach koncepcji helleńskiego religii.

The breadth of Gnostic orientations, however, has been confirmed by the discovery of a Gnostic library at Nag Hammadi in Egypt. Na szerokość gnostic kierunki, jednak zostało potwierdzone przez odkrycie na gnostic biblioteki w Nag Hammadi w Egipt. In the thirteen ancient codices are included fifty two tractates are of various types and orientations. W trzynastu starożytnych codices są wliczone pięćdziesiąt dwa tractates są różne rodzaje i kierunki. A large number clearly present a Christian Gnostic perspective, the most familiar being the three so - called Valentinian gospels: the Gospel of Thomas (composed of a series of brief sayings of Jesus), the Gospel of Philip (a collection of sayings, metaphors, and esoteric arguments), and the Gospel of Truth (a discourse on deity and unity reminiscent of the language of the Fourth Gospel but definitely bent in the direction of Gnostic mythology and possibly related to the Gospel of Truth by Valentinus noted in Irenaeus). Duża liczba jasno przedstawić gnostic chrześcijańskiego punktu widzenia, najbardziej znane są trzy tak - Walentynian ewangelii o nazwie: Ewangelia Tomasza (składający się z szeregu krótkie słowa Jezusa), Ewangelia Filipa (zbiór mów, metafor, i ezoterycznych argumenty), Ewangelii i prawdy (a dyskurs na temat diety i jedności przypomina język czwartej Ewangelii, ale na pewno wygięte w kierunku gnostic mitologii i ewentualnie związane z Ewangelii prawdy przez Valentinus zauważyć w Ireneusz z Lyonu). Also among the Christian Gnostic tractates are the Apocryphon of James, the Acts of Peter and the Twelve Apostles, the Treatise on the Resurrection, the long collection known as the Tripartite Tractate, and three editions of the Apocryphon of John (the fascinating story of creation which involves a reinterpretation of the Genesis accounts). Również wśród chrześcijańskich gnostic tractates są Apocryphon Jakuba, Akty Piotra i dwunastu apostołów, Traktat o zmartwychwstaniu, długo kolekcji znanych jako Trójstronnej Tractate, i trzech edycjach na Apocryphon of John (fascynująca opowieść o stworzeniu które wiąże się reinterpretacja genezy rachunków).

But not all the tractates reveal a pseudo - Christian orientation. Jednak nie wszystkie tractates ujawniają pseudo - orientacji chrześcijańskiej. The Paraphrase of Shem seems to reflect a Jewish Gnostic perspective. W parafraza Sema wydaje się odzwierciedlać żydowskie gnostic perspektywy. The Discourse on the Eighth and the Ninth is patently a Hermetic treatise. Dyskursu w sprawie ósmego i dziewiątego jest ewidentnie jeden Hermetic traktat. The longest tractate in the library (132 pages) bears the designation Zostrianos and purports to be from Zoroaster. Najdłuższy tractate w bibliotece (132 stron) noszą nazwy Zostrianos aby służyć i być z Zaratusztra. One of the interesting features of this library is the presence of two editions of Eugnostos the Blessed, which seems to be a non - Christian philosophic document which has apparently been "Christianized" in a redacted tractate called the Sophia of Jesus Christ. Jednym z interesujących cech tej biblioteki jest obecność dwóch edycjach Eugnostos Matka, która zdaje się być nie - Christian filozoficznego dokument, który najwyraźniej został "Christianized" w redacted tractate nazwie Sophia Jezusa Chrystusa. Finally, the presence of a segment from Plato's Republic among these documents gives further witness to the syncretistic nature of Gnostic thinking. Wreszcie, w obecności odcinek od Plato's Republic wśród tych dokumentów nadaje się do dalszego świadka syncretistic charakter gnostic myślenia. As a result of Gnostic borrowing, readers will sense a certain fluidity in the Gnostic designations. W wyniku gnostic pożyczek, czytelnicy będą w pewnym sensie płynności w gnostic nazw.

Types of Gnosticism Typy z Gnostycyzm

Despite a fluidity within Gnosticism, however, Jonas identifies two basic patterns or structures of Gnostic thought. Pomimo płynności w Gnostycyzm jednak, Jonas określa dwa podstawowe struktury lub struktur gnostic myśli. Both are mythological structures which seek to explain the problem of evil in terms of its relationship to the process of creation. Obie są mitologicznych struktur, które starają się wyjaśnić problem zła w jego relacji do procesu tworzenia.

Iranian Iranu

This branch of Gnosticism developed in Mesopotamia and reflects a horizontal dualism associated with Zoroastrian worship and is epitomized in its later Gnostic form of Manichaeism. Ten oddział Gnostycyzm opracowane w Mezopotamii i odzwierciedla to dualizm horyzontalnych związanych z Zoroastrianin kultu i jest epitomized w późniejszym gnostic formie Manicheizm. In this pattern light and darkness, the two primal principles or deities, are locked in a decisive struggle. W tej strukturze światła i ciemności, dwóch primal zasad lub bóstwa, są zablokowane w decydującej walce. This struggle has been positionalized by the fact that, since light transcends itself and shines beyond its own realm, light particles were subjected to capture by its jealous enemy, darkness. Ta walka została positionalized przez fakt, że od światła i nie zna się błyszczy poza własną sferę, lekkich cząstek zostały poddane uchwycić jej zazdrosny wroga, ciemność. In order to launch a counterattack and recapture its lost particles, therefore, light gives birth to (or "emanates") a series of subordinate deities that are emanated for the purpose of doing battle. W celu rozpoczęcia counterattack i jego odzyskanie utraconych cząstek, zatem rodzi się światło (lub "pochodzi") serii podporządkowane są bóstwami, że pochodziły w celu robienia bitwy. In defense, darkness likewise sets in motion a comparable birthing of subdeities and arranges for the entombment of the light particles in a created world. W obronie, ciemność również zestawy w ruchu birthing porównywalnej z subdeities i organizuje dla entombment w świetle cząsteczki utworzone w świat. This cosmic realm becomes the sphere of combat for the protagonists. Tę sferę kosmiczną staje sferze walki dla bohaterów. The object of the struggle is the winning of the human beings who bear the light particles and the effecting of their release from the prison of this world so that they may reenter the sphere of heavenly light. Celem jest walka o wygranej z ludźmi którzy noszą lekkie cząstki i dokonania ich uwolnienie z więzienia tego świat, tak że mogą one ponownie sferze niebieskiej światłości.

Syrian Syryjska

This type arose in the area of Syria, Palestine, and Egypt and reflects a much more complex vertical dualism. Ten typ powstał w dziedzinie Syria, Palestyna, Egipt i odzwierciedla dużo bardziej skomplikowana, pionowe dualizm. In this system the ultimate principle is good, and the task of the Gnostic thinkers is to explain how evil emerged from the singular principle of good. W systemie tym ostatecznym zasadą jest dobra, i zadania z gnostic myślicieli jest wyjaśnienie, w jaki sposób zło pojawiło się od pojedynczej zasady dobrego. The method employed is the identification of some deficiency or error in the good. Stosowana metoda jest określenie pewnych braków lub błędów w dobrym.

The Valentinian solution to the problem of evil is that the good god (the ultimate depth) with his consort (silence) initiates the birthing process of (or "emanates") a series of paired deities. W Walentynian rozwiązania problemu zła, że jest dobrym bogiem (końcowemu głębokości) z jego consort (milczenie) inicjuje proces birthing (lub "pochodzi") w połączeniu szeregu bóstw. The last of the subordinate deities (usually designated as Sophia, wisdom) is unhappy with her consort and desires, instead, a relationship with the ultimate depth. Ostatni z podrzędnego bóstwa (zazwyczaj oznaczone jako Sophia, mądrość) jest niezadowolony z jej consort i pragnienia, zamiast, związek z ostatecznym głębokości. This desire is unacceptable in the godhead and is extracted from Sophia and excluded from the heavenly realm (pleroma). To pragnienie jest nie do zaakceptowania w godhead i pochodzących z Sophia i wyłączone z niebieskiej sfery (pleroma). While Sophia is thus rescued from her lust, the godhead has lost a portion of its divine nature. Mimo to Sophia ocalonych z jej pożądliwość, godhead straciła część swojej Boskiej natury. The goal, therefore, is the recovery of the fallen light. Celem jest więc odzyskiwanie spadł na światło.

But the excluded desire (or lower Sophia) is unaware of its fallen nature, and depending on the various accounts, either it or its offspring, the Creator, begins a "demiurgical" or birthing process which partially mirrors the "emanating" process in the pleroma and ultimately results in the creation of the world. Ale wykluczyć pragnienie (lub niższe Sophia) nie jest zgodna z jego charakterem spadł, i w zależności od różnych kont, albo on albo jego potomstwo, Twórca, zaczyna "demiurgical" birthing lub proces, który częściowo odzwierciedla "pochodzące" w procesie pleroma i ostatecznie prowadzi do utworzenia na świat. The upper godhead (pleroma) by its divine messenger (often called Christ or the Holy Spirit) tricks the Creator - Demiurge into breathing into man the breath of life, and thus the light particles are passed to a light man. W górnej godhead (pleroma) przez jego Zwiastun (często zwany Chrystusem i Duchem Świętym) sztuczki Stwórcy - demiurg w oddychaniu człowieka na dar życia, a tym samym świetle cząstki są przekazywane do świetle mężczyzna. The defense strategy of the lower godhead (realm of the Demiurge) is that the lightman is entombed in a body of death which, under the direction of the Demiurge, has been formed by its pseudosubdeities, also known as "the fates" or identified with the realm of the planets. W obronie strategii niższej godhead (sferę z demiurg) jest to, że jest lightman Entombed w śmierci ciała, które zgodnie z kierunkiem demiurg, została utworzona przez pseudosubdeities, znany również jako "los" lub identyfikowane z sferę planet.

The Garden of Eden story is then transformed so that the biblical tree of the knowledge of good and evil becomes a vehicle of knowledge (gnosis) established by the heavenly or pleromatic realm. The Garden of Eden opowieść jest następnie przekształcone w taki sposób, aby biblijne drzewo poznania dobra i zła staje się pojazdu wiedzy (Gnoza) ustanowione przez niebieskich lub pleromatic sferę. But the tree of life becomes a vehicle of bondage and dependence established by the demiurgical realm. Ale drzewo życia staje się pojazdu niewoli i uzależnienia ustalone przez demiurgical sferę. The divine messenger from the pleroma encourages man to eat from the tree of knowledge; and in so eating, man discovers that the jealous Creator - Demiurge (often linked with misspelled forms of Yahweh such as Yaldabaoth or Yao) is not in fact the ultimate God but really an enemy of God. Zwiastun z pleroma zachęca człowieka do jedzenia z drzewa wiedzy, a więc w jedzeniu, człowiek odkrywa, że zazdrosny Twórca - demiurg (często błędnie połączone z form takich jak Pan Yaldabaoth lub yao) nie jest w rzeczywistości ostateczny Boga ale naprawdę wrogiem Boga. Man, as a result of divine help, thus comes to know more than the Creator. Mężczyzna, w wyniku Bożej pomocy, co jest wiedzieć więcej niż Stwórcy. In anger the Creator casts man into an earthly body of forgetfulness, and the pleromatic realm is forced to initiate a process of spiritual awakening through the divine messenger. W gniew Stwórcy człowiek odlewy do ziemskiego ciała forgetfulness, a pleromatic sferę jest zmuszony do wszczęcia procesu duchowej poprzez budzenie Zwiastun.

The divine messenger is frequently identified with the figure of the Christian's Jesus Christ, but such identification has some very significant alterations. Zwiastun jest często utożsamiany z postacią chrześcijańskiego w Jezusa Chrystusa, ale taka identyfikacja jest bardzo znaczące zmiany. Since the divine realm is basically opposed to the creation of the lower realm, bodies at best are part of the created process and therefore need only to be regarded as vehicles which the divine may use for its own purposes. Ponieważ sferę boską jest zasadniczo przeciwieństwie do utworzenia niższej sfery, w najlepszym organy są tworzone w ramach procesu i dlatego muszą być traktowane tylko jako pojazdy, które mogą korzystać z Bożego do własnych celów. The divine messenger Christ, for the purpose of modeling the divine perspective, "adopted" the body of Jesus at a point such as the baptism and departed at a point such as just prior to the crucifixion. Zwiastun Chrystusa, do celów modelowania Bożej perspektywy, "przyjęte" ciało Jezusa w punkcie takich jak chrzest i odszedł na punkcie takich jak tuż przed ukrzyżowania Jezusa. It is the risen "Jesus" or Christ, devoid of bodily restrictions, that based on the modeling has power to awaken man from his sleep of forgetfulness. Jest to zmartwychwstał "Jezus" lub Chrystusa, pozbawione ograniczeń ciała, które w oparciu o modelowanie posiada uprawnienia do wzbudzać człowieka z jego snu z forgetfulness. This assumption of the body of Jesus by the divine messenger is generally termed as "adoptionism" and is related to docetism, wherein Christ merely appears to be a man. To założenie ciało Jezusa przez Zwiastun jest powszechnie określany jako "Adopcjanizm" i jest związane z Doketyzm, w którym Chrystus jedynie wydaje się być człowiekiem.

Gnostics are those set within a world where they are the spiritual persons (pneumatikoi) who possess the light particles and need only to be awakened in order to inherit their destinies. Gnostics są wymienione w świat, gdzie są one duchowe osób (pneumatikoi) którzy posiadają cząstki światła i trzeba tylko być awakened w celu dziedziczyć ich losy. In the world there are also said to be psychic persons (psychikoi), who are a grade lower and need to work for whatever salvation they may be able to attain. W świat jest również uważane za psychiczne osób (psychikoi), którzy są klasy niższej i potrzebę pracy dla zbawienia niezależnie mogą one być w stanie osiągnąć. The Gnostics often identified such psychics with Christians and understandably irritated the Christian heresiologists such as Irenaus. The Gnostics często identyfikowane z takich psychics chrześcijan i zrozumiałe podrażnionej chrześcijańskiej heresiologists takich jak Irenaus. The third division of this view of humanity is composed of material persons (hylikoi or sarkikoi), who have no chance to inherit any form of salvation but are destined for destruction. Trzeci podział ten widok człowieka składa się z materiału osób (hylikoi lub sarkikoi), którzy nie mają szansy na jakąkolwiek formę dziedziczyć zbawienia, ale są przeznaczone do zniszczenia. Accordingly, it should be obvious that such a view of anthropology is very deterministic in orientation. W związku z tym powinno być oczywiste, że taki widok z antropologii jest bardzo deterministyczny w orientacji.

The Valentinian goal is reentry into the pleroma, which is often symbolized by terms such as "union" or "unity." W Walentynian celem jest reentry do pleroma, który często jest symbolizowane przez takie pojęcia jak "unia" lub "jedności". In documents such as the Gospel of Philip, however, the use of the term "bridal chamber" may suggest a sacrament of union. W dokumentach, takich jak Ewangelia Filipa jednak, że użycie terminu "suknie ślubne komora" może sugerować, sakramentem zjednoczenia. Such expressions highlight the fact that in many Gnostic documents sexually suggestive terminology is employed. Takie wyrażenia podkreślić fakt, że w wielu dokumentach gnostic seksualnym terminologii jest zatrudniony. For some Gnostics sexual interests may be attached to a spiritual alternative within an ascetic life style which seems to issue in warning not to fragment further the light particles in one's self through conjugation or sexual intercourse. Dla niektórych Gnostics seksualne interesy mogą być dołączone do duchowego alternatywnych w ramach ascetyczny styl życia, które wydaje się problem w ostrzeżenie, aby nie fragment świetle dalszych cząstek w jednym z własnej drodze koniugacji lub współżycia seksualnego. For others, however, such as the followers of Marcus, spiritual awareness was apparently transferred through copulative activity outside of marriage. Dla innych, jednak, jak naśladowcami Marcus, duchowej świadomości najwyraźniej został przeniesiony przez copulative działalności poza małżeństwa.

At death the Gnostics, who had experienced awakening, shed the rags of mortality as they ascended through the realms of the fates (or planets). Po śmierci Gnostics, którzy mieli doświadczenie budzenie, rzucić się szmat śmiertelności, gdyż wstąpił poprzez sfery los (lub planety). Thus, passing through the purgatory of the planets, they came at last to the limit (horos) or border (sometimes called the "cross") where, devoid of all that constitutes evil, they are welcomed into the eternal realm. Tak, przechodzącej przez czyśćcu z planet, przyszedł w końcu do limitu (horos) lub granicy (czasami nazywany "krzyża"), gdzie, pozbawiony wszystkiego, co stanowi zło, są one pozytywnie na sferę wieczne. The concept of purgatory in the Roman Catholic tradition is not unrelated to the purging pattern in Gnostic thought. Pojęcie w czyśćcu katolicka tradycja nie ma związku z pozycji w strukturze gnostic myśli.

The above description is a pattern for understanding the Syrian type of Gnostic structure. Powyższy opis stanowi wzór dla zrozumienia syryjskiego typu gnostic struktury. While this structure should provide a helpful model for readers in interpreting Gnostic documents, it is imperative to recognize the syncretistic nature of Gnosticism and the wide variety of forms which are evident. Podczas gdy struktura ta powinna stanowić wzór dla czytelników pomocne w interpretacji gnostic dokumentów, konieczne jest rozpoznanie syncretistic Gnostycyzm charakter i różnorodność form, które są oczywiste. The Sethians, for example, used Seth as their human figurehead, whereas the Ophites concentrated on the role of the serpent in giving knowledge. W Sethians, na przykład, używane jako Seth ich Galion człowieka, mając na uwadze, że Ophites skoncentrowana na roli węża dając wiedzy. The vast possibilities for variation in struction make Gnostic studies both an intriguing and exercising enterprise. Zdecydowana możliwości dokonania zmian w budowa gnostic badań zarówno intrygującą i wykonywania przedsiębiorstwa.

The Gnostics obviously used sources such as Platonic dualism and Eastern religious thought, including ideas derived from Christianity. The Gnostics oczywiście używane źródeł, takich jak platońska dualizm myśli religijnej i Wschodniej, w tym pomysłów pochodzi od chrześcijaństwa. Their use of sources, however, often resulted in an attack upon those sources. Ich wykorzystanie źródeł, jednak często w wyniku ataku na tych źródeł. For example, the Gnostics employ the concept of wisdom (the goal of Greek philosophy) in such a way that it is made the cause of all evil in the world. Na przykład, Gnostics zatrudniają pojęcia mądrości (cel Grecki filozofia) w taki sposób, że jest przyczyną wszelkiego zła na świat. Such an ingenious attack on the concept of wisdom is far more hostile than Paul's statements in 1 Cor. Taki pomysłowy atak na pojęcie mądrości jest o wiele bardziej wrogo niż Paul's oświadczenia w 1 Kor. 1:22 - 2:16. 1:22 - 2:16.

In addition to the Valentinian system and its many related forms Hermetic literature provides a somewhat similar vertical structured dualism. W uzupełnieniu do Walentynian systemu i jego wielu form związanych z Hermetic literatury stanowi nieco podobne pionowe zorganizowanego dualizm. This arose in Egypt, and most of the writings seem to be generally unrelated to Christianity or Judaism, although the principal tractate of the Corpus Hermeticum known as Poimandres may not be totally unlike the thought world of the Fourth Gospel. Ten powstały w Egipt, i większość pism wydają się być ogólnie niezwiązane z chrześcijaństwem i judaizmem, choć główne tractate z Corpus Hermeticum znany jako Poimandres nie może być zupełnie inaczej niż świat myśli w czwartej Ewangelii. Hermetic literature thus raises the problem of Gnostic origins. Hermetic literatury w ten sposób porusza problem gnostic pochodzenia.

The Problem of Dating Problem Randki

Because of the methodological problems concerning Gnostic origins, it is imperative to mention briefly Mandaeanism. Ze względu na problemy metodologiczne dotyczące gnostic pochodzenia, konieczne jest, aby wspomnieć krótko Mandaeanism. In the 1930s many scholars were referring to Mandaeanism as being pre - Christian, in spite of the fact that the documents used in the interpretive process were obtained from the small contemporary sect in Persia. W 1930 wielu uczonych były odnoszące się do Mandaeanism jako wstępne - chrześcijańskiej, pomimo faktu, że dokumenty wykorzystane w procesie interpretacji zostały uzyskane od małych współczesnej sekty w Persji. There is of course no doubt that the traditions of this baptismal sect (which refers to John the Baptist) come from a much earlier time. Nie ma oczywiście żadnych wątpliwości, że z tej tradycji chrzcielnej sekty (która odnosi się do John the Baptist) pochodzą z dużo wcześniej. But how long before the rise of Islam, which considered Mandaeans a valid religious group possessing both sacred writings and a prophet prior to Mohammed, is totally unknown. Ale jak długo zanim powstanie islamu, które uważane Mandaeans ważne religijne grupy posiadających zarówno świętych pism i przed proroka Mahometa, jest zupełnie nieznany. The matter of dating is, therefore, extremely problematic in the entire study of Gnosticism. Kwestia datowania jest, zatem, niezwykle problematyczna w całym badaniu Gnostycyzm.

Some documents like the Hermetic materials seem to evidence very few influences from Christianity, whereas a few documents, such as the Sophia of Jesus, may be Christianized redactions of earlier non - Christian documents. Niektóre dokumenty, takie jak hermetyczne materiałów wydaje się bardzo mało dowodów wpływów z chrześcijaństwem, mając na uwadze, że kilka dokumentów, takich jak Sophia Jezusa, może być Christianized redactions wcześniejszych nie - Christian dokumentów. But the question that still remains to be answered is: When did Gnosticism arise? Ale wciąż pozostaje pytanie, na które należy odpowiedzieć: Kiedy Gnostycyzm powstać? Clearly by the middle of the second century AD. Oczywiście w połowie II wieku AD. Gnosticism had reached its flowering. Gnostycyzm doszła do rozkwitu. But contrary to Schmithals (Gnosticism in Corinth) the opponents of Paul in Corinth were hardly Gnostics. Jednak w przeciwieństwie do Schmithals (Gnostycyzm w Koryncie) przeciwników Pawła w Koryncie były trudno Gnostics. Were the opponents described in Colossians or Ephesians Gnostics? Gdyby przeciwnicy opisane w Kolosan i Efezjan Gnostics? Were the opponents in the Johannine letters Gnostics? Gdyby przeciwnicy w Johannine listów Gnostics? It is hard to read the NT and gain any secure feeling at the present that canonical writers were attacking the Gnostic devotees or mythologizers. Jest to trudne do odczytania NT i uzyskać wszelkie bezpieczne uczucie, że na obecnym kanoniczne pisarzy były atakami na gnostic fanów lub mythologizers.

GL Borchert GL Borchert
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
DM Scholer, Nag Hammadi Bibliography 1948 - 1969; J Robinson, ed., The Nag Hammadi Library in English; RM Grant, ed., Gnosticism: A Source Book of Heretical Writings from the Early Christian Period; W Foerster, Gnosis: A Selection of Gnostic Texts; B Aland, Gnosis: Festschrift fur Hans Jonas; GL Borchert, "Insights into the Gnostic Threat to Christianity as Gained Through the Gospel of Philip," in New Dimensions in New Testament Study, ed. DM Scholer, Nag Hammadi Bibliografia 1948 - 1969; Robinson J, ed., Biblioteka Nag Hammadi w English; RM Grant, wyd., Gnostycyzm: A Source Book of heretical Pisma od wczesnego okresu chrześcijańskiego; W Foerster, Gnoza: wybór Teksty z gnostic; B Aland, Gnoza: Festschrift futra Hans Jonas; GL Borchert, "Wgląd do gnostic Zagrożenia dla chrześcijaństwa, jak zdobyte poprzez Ewangelia Filipa", w nowym wymiarze w Nowym Testamencie Study, ed. RN Longenecker and MC Tenney; RM Grant, Gnosticism and Early Christianity; H Jonas, The Gnostic Religion; E Pagels, The Gnostic Gospels; G Quispel, Gnosis als Weltreligion; W Schmithals, Gnosticism in Corinth and Paul and the Gnostics; RM Wilson, The Gnostic Problem and Gnosis and the New Testament; E Yamauchi, Pre - Christian Gnosticism. RN Longenecker i MC Tenney; RM Grant, Gnostycyzm i wczesnego chrześcijaństwa; O Jonas, Religia gnostic; E Pagels, Ewangelie gnostic; G Quispel, Gnoza als Weltreligion; W Schmithals, Gnostycyzm w Koryncie, Paweł i Gnostics; RM Wilson, W gnostic problem i Gnoza i Nowego Testamentu, E Yamauchi, Pre - Christian Gnostycyzm.


Nag Hammadi Library Alphabetical Index Nag Hammadi Library Alphabetical Index

The articles above mention a massive Coptic gnostic library that was discovered near Nag Hammadi (Nag Hammadi Papyri), in upper Egypt, in 1945. W powyższych artykułów wspomnieć o ogromnych Koptyjski gnostic biblioteki, który został odkryty w pobliżu Nag Hammadi (Nag Hammadi Papyri), w górnej Egipt, w 1945 roku. The contents of the 52 tractates of this collection of scrolls includes the following: Zawartość w 52 tractates tej kolekcji przewijanego zawiera następujące informacje:

(BELIEVE contains the full text of of several of these) (BELIEVE zawiera pełne teksty kilku z tych)


Gnosticism Gnostycyzm

Catholic Information Informacje Katolicki

The doctrine of salvation by knowledge. W doktrynie zbawienia poprzez wiedzę. This definition, based on the etymology of the word (gnosis "knowledge", gnostikos, "good at knowing"), is correct as far as it goes, but it gives only one, though perhaps the predominant, characteristic of Gnostic systems of thought. Definicja ta, oparta na etymologii tego słowa (Gnoza "wiedzy", gnostikos, "w dobrej znajomości"), jest poprawna, tak dalece jak to jest, ale daje tylko jeden, choć może dominujący, charakterystyczne dla systemów gnostic myśli . Whereas Judaism and Christianity, and almost all pagan systems, hold that the soul attains its proper end by obedience of mind and will to the Supreme Power, ie by faith and works, it is markedly peculiar to Gnosticism that it places the salvation of the soul merely in the possession of a quasi-intuitive knowledge of the mysteries of the universe and of magic formulae indicative of that knowledge. W judaizmu i chrześcijaństwa, i prawie wszystkie pogańskie systemy, które posiadają duszy osiąga swojego prawidłowego zakończenia przez posłuszeństwo umysłu i woli Najwyższego Power, czyli o wierze i działa, jest znacznie specyficznych dla Gnostycyzm, że miejsca na zbawienie duszy jedynie w posiadaniu quasi-intuicyjne wiedzy na temat tajemnic wszechświata i magiczne formuły wskazują, że wiedza. Gnostics were "people who knew", and their knowledge at once constituted them a superior class of beings, whose present and future status was essentially different from that of those who, for whatever reason, did not know. Gnostics byli "ludzie którzy wiedzieli", a ich wiedza na raz stanowiły im najwyższej klasy z ludźmi, których obecny i przyszły status został zasadniczo różni się od tych, którzy z jakiegokolwiek powodu, nie wiem. A more complete and historical definition of Gnosticism would be: Bardziej kompletne i historycznych definicji Gnostycyzm byłby:

A collective name for a large number of greatly-varying and pantheistic-idealistic sects, which flourished from some time before the Christian Era down to the fifth century, and which, while borrowing the phraseology and some of the tenets of the chief religions of the day, and especially of Christianity, held matter to be a deterioration of spirit, and the whole universe a depravation of the Deity, and taught the ultimate end of all being to be the overcoming of the grossness of matter and the return to the Parent-Spirit, which return they held to be inaugurated and facilitated by the appearance of some God-sent Saviour. A zbiorowych nazwę na bardzo dużą liczbę i różny-pantheistic-idealistyczne sekt, które rozkwitły od pewnego czasu przed ery chrześcijańskiej aż do piątego wieku, i które, frazeologii i pożyczek na niektóre z założenia z głównych religii w dzień, a zwłaszcza chrześcijaństwa, które odbyło się za sprawą pogorszenia ducha, a cały wszechświat depravation jeden z Diety i nauczał ostateczny koniec wszystkich jest się przezwyciężyć w grossness materii i powrót do Parent - Duch, którego zwrot one uznane za zainaugurowała i wspomagane przez wygląd niektórych Bóg wysłał-Zbawiciela.

However unsatisfactory this definition may be, the obscurity, multiplicity, and wild confusion of Gnostic systems will hardly allow of another. Jednak niezadowalająca tej definicji może być, nieprzejrzystych, wielość i dzikie zamieszanie z gnostic systemów będzie trudno umożliwić innego. Many scholars, moreover, would hold that every attempt to give a generic description of Gnostic sects is labour lost. Wielu uczonych, ponadto, że będzie posiadać co próbować podać ogólny opis pracy gnostic sekt jest stracone.

ORIGIN POCHODZENIE

The beginnings of Gnosticism have long been a matter of controversy and are still largely a subject of research. Początki Gnostycyzm od dawna przedmiotem kontrowersji i są nadal w dużej mierze przedmiotem badań. The more these origins are studied, the farther they seem to recede in the past. Im bardziej te początki są badane, dalej oni wydają się dyskusja w przeszłości.

Whereas formerly Gnosticism was considered mostly a corruption of Christianity, it now seems clear that the first traces of Gnostic systems can be discerned some centuries before the Christian Era. Gnostycyzm mając na uwadze, że dawniej było uważane głównie korupcji chrześcijaństwa, teraz wydaje się oczywiste, że pierwsze ślady gnostic systemów może być dostrzegła kilka wieków przed ery chrześcijańskiej. Its Eastern origin was already maintained by Gieseler and Neander; F. Ch. Jego pochodzenie Wschodniej była już prowadzona przez Gieseler i Neander; F. Ch. Bauer (1831) and Lassen (1858) sought to prove its relation to the religions of India; Lipsius (1860) pointed to Syria and Phoenicia as its home, and Hilgenfeld (1884) thought it was connected with later Mazdeism. Bauer (1831) i Lassen (1858) starał się udowodnić jego stosunku do religii Indie; Lipsius (1860) wskazał na Syria i Fenicja jego domu, i Hilgenfeld (1884) Myśl jest on połączony z późniejszym Mazdeism. Joel (1880), Weingarten (1881), Koffmane (1881), Anrich (1894), and Wobbermin (1896) sought to account for the rise of Gnosticism by the influence of Greek Platonic philosophy and the Greek mysteries, while Harnack described it as "acute Hellenization of Christianity". Joel (1880), Weingarten (1881), Koffmane (1881), Anrich (1894), a Wobbermin (1896) starał się uwagę na wzrost Gnostycyzm przez wpływem filozofii platońskiej Grecki Grecki i tajemnic, natomiast Harnack określił je jako "ostra Hellenization chrześcijaństwa".

For the past twenty-five years, however, the trend of scholarship has steadily moved towards proving the pre-Christian Oriental origins of Gnosticism. Przez ostatnie dwadzieścia pięć lat, jednak tendencję do stypendium ma stale przeniósł się do udowodnienia przed-chrześcijańskiego Wschodu pochodzenie Gnostycyzm. At the Fifth Congress of Orientalists (Berlin, 1882) Kessler brought out the connection between Gnosis and the Babylonian religion. Na piątej Kongres Orientalists (Berlin, 1882) Kessler wyprowadzono połączenie między Gnoza i religii babilońskiej. By this latter name, however, he meant not the original religion of Babylonia, but the syncretistic religion which arose after the conquest of Cyrus. Do tej ostatniej nazwy, jednak on nie rozumie oryginalne religii Babilonii, ale syncretistic religii, które powstały po podboju Cyrus. The same idea is brought out in his "Mani" seven years later. Ta sama idea jest wniesione w jego "Mani" siedem lat później. In the same year FW Brandt published his "Mandiäische Religion". W tym samym roku opublikowano jego FW Brandt "Mandiäische Religia". This Mandaean religion is so unmistakably a form of Gnosticism that it seems beyond doubt that Gnosticism existed independent of, and anterior to, Christianity. Tę Mandaean religii jest tak bezbłędnie formie Gnostycyzm, że wydaje się wątpliwości, że Gnostycyzm istniał niezależny, a na przedniej, chrześcijaństwa.

In more recent years (1897) Wilhelm Anz pointed out the close similarity between Babylonian astrology and the Gnostic theories of the Hebdomad and Ogdoad. W kilku ostatnich latach (1897) Wilhelm Anz zwrócił uwagę na bliskie podobieństwo między astrologii babilońskiej i gnostic teorii z Hebdomad i Ogdoad. Though in many instances speculations on the Babylonian Astrallehre have gone beyond all sober scholarship, yet in this particular instance the inferences made by Anz seem sound and reliable. Chociaż w wielu przypadkach spekulacji na Babylonian Astrallehre byli wszyscy trzeźwi poza stypendium, ale w tym konkretnym przypadku na wnioski składane przez Anz wydaje dźwięku i niezawodne. Researches in the same direction were continued and instituted on a wider scale by W. Bousset, in 1907, and led to carefully ascertained results. Badania w tym samym kierunku były kontynuowane i na na szerszą skalę przez W. Bousset, w 1907 roku i doprowadziła do dokładnie ustalić wyniki. In 1898 the attempt was made by M. Friedländer to trace Gnosticism in pre-Christian Judaism. W 1898 próba została dokonana przez M. Friedländer do śledzenia Gnostycyzm w pre-Christian judaizmu. His opinion that the Rabbinic term Minnim designated not Christians, as was commonly believed, but Antinomian Gnostics, has not found universal acceptance. Jego zdaniem, że rabbinic Minnim wyznaczony termin nie chrześcijanie, jak powszechnie sądzi, lecz Antinomian Gnostics, nie znalazła powszechnej akceptacji. In fact, E. Schürer brought sufficient proof to show that Minnim is the exact Armaean dialectic equivalent for ethne. W rzeczywistości, E. Schürer przyniosła wystarczających dowodów, aby wykazać, że Minnim jest dokładny odpowiednik dla Armaean dialektyki ethne. Nevertheless Friedländer's essay retains its value in tracing strong antinomian tendencies with Gnostic colouring on Jewish soil. Niemniej jednak Friedländer esej zachowuje swoją wartość w wykrywaniu antinomian silne tendencje z gnostic barwienia na ziemi żydowskiej.

Not a few scholars have laboured to find the source of Gnostic theories on Hellenistic and, specifically, Alexandrian soil. Nie ma kilku uczonych pracował, aby znaleźć źródło gnostic teorie na helleńskiego, a konkretnie, Alexandrian gleby. In 1880 Joel sought to prove that the germ of all Gnostic theories was to be found in Plato. W 1880 Joel starała się udowodnić, że tożsamość wszystkich gnostic teorii było znaleźć w Platona. Though this may be dismissed as an exaggeration, some Greek influence on the birth, but especially on the growth, of Gnosticism cannot be denied. Choć może to być odrzucona jako przesady, niektóre Grecki wpływ na przyrost naturalny, ale przede wszystkim na wzrost, Gnostycyzm nie można zaprzeczyć. In Trismegistic literature, as pointed out by Reitzenstein (Poimandres, 1904), we find much that is strangely akin to Gnosticism. W Trismegistic literatury, jak wskazał Reitzenstein (Poimandres, 1904), znajdziemy wiele, że jest dziwnie podobny do Gnostycyzm. Its Egyptian origin was defended by E. Amélineau, in 1887, and illustrated by A. Dietrich, in 1891 (Abraxas Studien) and 1903 (Mithrasliturgie). Jej pochodzenia egipskiego było bronione przez E. Amélineau, w 1887, i zilustrowane przez A. Dietrich, w 1891 roku (Abraxas Studien) i 1903 (Mithrasliturgie). The relation of Plotinus's philosophy to Gnosticism was brought out by C. Schmidt in 1901. W związku z Plotinus filozofii do Gnostycyzm został przez C. Schmidt w 1901 roku. That Alexandrian thought had some share at least in the development of Christian Gnosticism is clear from the fact that the bulk of Gnostic literature which we possess comes to us from Egyptian (Coptic) sources. To Alexandrian myśli miał kilka akcji, co najmniej w rozwoju chrześcijańskiej Gnostycyzm wynika z faktu, że większość gnostic literatury, które posiadają przychodzi do nas z egipskiej (Koptyjski) źródeł. That this share was not a predominant one is, however, acknowledged by O. Gruppe in his "Griechische Mythologie und Religionsgeschichte" (1902). Że ta akcja nie była z nich jest dominujący, jednak potwierdzone przez O. Gruppe w jego "Griechische Mythologie und Religionsgeschichte" (1902). It is true that the Greek mysteries, as G. Anrich pointed out in 1894, had much in common with esoteric Gnosticism; but there remains the further question, in how far these Greek mysteries, as they are known to us, were the genuine product of Greek thought, and not much rather due to the overpowering influence of Orientalism. Prawdą jest, że Grecki tajemnice, jak G. Anrich wskazał w 1894 roku, miał wiele wspólnego z ezoterycznych Gnostycyzm, ale nie pozostaje dalej pytanie, w jakim stopniu te Grecki tajemnice, ponieważ są one znane nam były prawdziwe produktu Grecki z myśli, i raczej nie wiele ze względu na wpływ kontekstu Orientalism.

Although the origins of Gnosticism are still largely enveloped in obscurity, so much light has been shed on the problem by the combined labours of many scholars that it is possible to give the following tentative solution: Although Gnosticism may at first sight appear a mere thoughtless syncretism of well nigh all religious systems in antiquity, it has in reality one deep root-principle, which assimilated in every soil what is needed for its life and growth; this principle is philosophical and religious pessimism. Chociaż początki Gnostycyzm są nadal w dużej mierze umieszczony w kopercie w nieprzejrzystych, tyle zostało rzucić światło na ten problem przez połączone pracy wielu uczonych, że możliwe jest podać następujące kuszące rozwiązanie: Gnostycyzm Choć może na pierwszy rzut oka wydają się jedynie thoughtless syncretism dobrze noc wszystkie systemy religijne w starożytności, to w rzeczywistości jeden głęboki korzeń-zasadę, przysposobione, które w każdej glebie, co jest potrzebne dla jego życia i wzrostu; tej zasady jest filozoficzną i religijną pesymizm.

The Gnostics, it is true, borrowed their terminology almost entirely from existing religions, but they only used it to illustrate their great idea of the essential evil of this present existence and the duty to escape it by the help of magic spells and a superhuman Saviour. The Gnostics, prawdą jest, zapożyczone ich terminologii niemal w całości z istniejących religii, ale tylko on używany do ilustrowania ich wielkich idei zasadnicze zło tego obecnego istnienia i obowiązek uciec przez pomocą zaklęć i Zbawiciela superhuman . Whatever they borrowed, this pessimism they did not borrow -- not from Greek thought, which was a joyous acknowledgment of and homage to the beautiful and noble in this world, with a studied disregard of the element of sorrow; not from Egyptian thought, which did not allow its elaborate speculations on retribution and judgment in the netherworld to cast a gloom on this present existence, but considered the universe created or evolved under the presiding wisdom of Thoth; not from Iranian thought, which held to the absolute supremacy of Ahura Mazda and only allowed Ahriman a subordinate share in the creation, or rather counter-creation, of the world; not from Indian Brahminic thought, which was Pantheism pure and simple, or God dwelling in, nay identified with, the universe, rather than the Universe existing as the contradictory of God; not, lastly, from Semitic thought, for Semitic religions were strangely reticent as to the fate of the soul after death, and saw all practical wisdom in the worship of Baal, or Marduk, or Assur, or Hadad, that they might live long on this earth. Cokolwiek one zapożyczone z tego pesymizmu nie pożyczyć - nie z Grecki myślenia, który był radosny potwierdzenia i hołd dla piękna i szlachetnych w świat, z pominięciem studiował element smutku, nie z myśli egipskie, które nie pozwalają jej opracowania retribution i spekulacji na temat wyroku w netherworld aby rzucić gloom w tym istnieniu, ale uznała, stworzył wszechświat ewoluował lub pod przewodniczący mądrości Thot; nie myśli z Iranu, która odbyła się w bezwzględną wyższość Ormuzd i tylko Ahriman podrzędny udział w tworzeniu, czy raczej przynoszące stworzenie z świat, nie z Brahminic myśli indyjskiej, która została Panteizm czystej i prostej, albo lokalu mieszkalnego w Bogu: Nie! identyfikowane z wszechświata, zamiast Universe istniejących jako sprzeczne z Bogiem, nie, wreszcie, od semickich myśli, religii semickich były dziwnie małomównym co do losu duszy po śmierci, i widział wszystkie praktycznej mądrości w kulcie Baala, Marduk, lub Assur, lub Hadad , Że może długo żyć na tej ziemi.

This utter pessimism, bemoaning the existence of the whole universe as a corruption and a calamity, with a feverish craving to be freed from the body of this death and a mad hope that, if we only knew, we could by some mystic words undo the cursed spell of this existence -- this is the foundation of all Gnostic thought. Ten pesymizm wypowiem, bemoaning istnienia całego wszechświata, jak korupcja i klęski, z gorączkowego craving uwolnić się od tego ciała śmierci i wściekłych nadzieję, że jeśli tylko wiedzieli, mogliśmy przez niektóre słowa mistyka cofnąć niech pisze tego istnienia - jest to fundament wszystkich gnostic myśli. It has the same parent-soil as Buddhism; but Buddhism is ethical, it endeavours to obtain its end by the extinction of all desire; Gnosticism is pseudo-intellectual, and trusts exclusively to magical knowledge. Ma tego samego rodzica-gleby jak buddyzm, ale Buddyzm jest etyczne, dołoży wszelkich starań w celu uzyskania jego zakończeniu przez wyginięcia wszystkich pragnienie; Gnostycyzm jest pseudo-intelektualna, i ufa wyłącznie do magicznej wiedzy. Moreover, Gnosticism, placed in other historical surroundings, developed from the first on other lines than Buddhism. Ponadto, Gnostycyzm, umieszczony w historycznym otoczeniu innych, opracowane z pierwszych na innych liniach niż buddyzm.

When Cyrus entered Babylon in 539 BC, two great worlds of thought met, and syncretism in religion, as far as we know it, began. Gdy Cyrus wszedł Babilonu w 539 pne, dwa wielkie światy myśli spełnione, i syncretism w religii, tak dalece, jak wiemy, zaczął. Iranian thought began to mix with the ancient civilization of Babylon. Irańskiej myśli zaczął mieszać z cywilizacji starożytnego Babilonu. The idea of the great struggle between evil and good, ever continuing in this universe, is the parent idea of Mazdeism, or Iranian dualism. Pomysł na wielką walkę między zło i dobro, coraz dalej w tym uniwersum, jest nadrzędna idea Mazdeism, czy irański dualizm. This, and the imagined existence of numberless intermediate spirits, angels and devas, are the conviction which overcame the contentedness of Semitism. Ta, i wyobrazić sobie istnienie numberless pośrednie duchy, anioły i devas, to przekonanie, który pokonaliśmy w contentedness z antysemityzmu.

On the other hand, the unshakable trust in astrology, the persuasion that the planetary system had a fatalistic influence on this world's affairs, stood its ground on the soil of Chaldea. Z drugiej strony, unshakable zaufania w astrologię, perswazji, że planety systemu fatalistyczną miał wpływ na świat tej sprawy, stanął na jego terenie ziemi chaldejskiej. The greatness of the Seven -- the Moon, Mercury, Venus, Mars, the Sun, Jupiter, and Saturn -- the sacred Hebdomad, symbolized for millenniums by the staged towers of Babylonia, remained undiminished. Wielkość z siedmiu - Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Słońce, Jowisz i Saturn - sacrum Hebdomad, symbolizowane przez millenniums na scenie wieże Babilonia, pozostała słabną. They ceased, indeed, to be worshipped as deities, but they remained archontes and dynameis, rules and powers whose almost irresistible force was dreaded by man. Zaprzestali oni, rzeczywiście, jest czczony jako bóstwa, ale pozostał Archontes i dynameis, zasady i uprawnienia, których życie było niemal nieuniknione dreaded przez człowieka. Practically, they were changed from gods to devas, or evil spirits. Praktycznie, które zostały zmienione od bogów do devas, lub złe duchy. The religions of the invaders and of the invaded effected a compromise: the astral faith of Babylon was true, but beyond the Hebodomad was the infinite light in the Ogdoad, and every human soul had to pass the adverse influence of the god or gods of the Hebdomad before it could ascend to the only good God beyond. W religii do najeźdźcy i dokonywanych napadły na kompromis: astral wiary Babilon był prawdziwy, ale poza Hebodomad była nieskończona w świetle Ogdoad, i dusza każdego człowieka musiał przejść niekorzystny wpływ boga lub bogów z Hebdomad, zanim będzie mógł on wznosi się do dobrego Boga tylko poza. This ascent of the soul through the planetary spheres to the heaven beyond (an idea not unknown even to ancient Babylonian speculations) began to be conceived as a struggle with adverse powers, and became the first and predominant idea in Gnosticism. Tę wstępował do duszy poprzez sfer planetarnych na niebie poza (pomysł nie omija nawet do starożytnej Babylonian) spekulacja zaczęła być postrzegana jako walka z niekorzystnymi uprawnienia, i stał się pierwszym i dominującym w Gnostycyzm pomysł.

The second great component of Gnostic thought is magic, properly so called, ie the power ex opere operato of weird names, sounds, gestures, and actions, as also the mixture of elements to produce effects totally disproportionate to the cause. Drugi wielki element gnostic myśli jest magii, tzw prawidłowo, tj. moc Ex opere operato na dziwne nazwy, dźwięki, gesty i działania, jak również mieszanki elementów do produkcji efektów całkowicie niewspółmierne do przyczyny. These magic formulae, which caused laughter and disgust to outsiders, are not a later and accidental corruption, but an essential part of Gnosticism, for they are found in all forms of Christian Gnosticism and likewise in Mandaeism. Te magiczne formuły, która spowodowała śmiech i niesmak na zewnątrz, nie są przypadkowe, a później z korupcją, ale zasadniczą część Gnostycyzm, które znajdują się we wszystkich formach chrześcijańskiej Gnostycyzm i również w Mandaizm. No Gnosis was essentially complete without the knowledge of the formulae, which, once pronounced, were the undoing of the higher hostile powers. Nr Gnoza była w istocie kompletne bez wiedzy na temat żywienia, co raz wyraźniejsze, były wyższe o zgubnych wrogiej władzy. Magic is the original sin of Gnosticism, nor is it difficult to guess whence it is inherited. Magia jest grzech pierworodny w Gnostycyzm, ani nie jest trudne do odgadnięcia przybywa jest dziedziczone. To a certain extent it formed part of every pagan religion, especially the ancient mysteries, yet the thousands of magic tablets unearthed is Assyria and Babylonia show us where the rankest growth of magic was to be found. Do pewnego stopnia jej częścią każdej religii pogańskiej, zwłaszcza starożytnych tajemnic, ale tysiące tabletek magii ujawniło się Asyrii i Babilonii pokaż nam, gdzie wzrost rankest magii było je znaleźć. Moreover, the terms and names of earliest of Gnosticism bear an unmistakable similarity to Semitic sounds and words. Ponadto, terminy i nazwy z najbliższej Gnostycyzm opatrzone niewątpliwymi podobieństwo do semickich dźwięków i słów.

Gnosticism came early into contact with Judaism, and it betrays a knowledge of the Old Testament, if only to reject it or borrow a few names from it. Gnostycyzm wszedł w kontakt z wczesnego judaizmu, i zdradzają znajomość Starego Testamentu, jeśli tylko je odrzucić lub pożyczyć kilka nazwisk z niego. Considering the strong, well-organized, and highly-cultured Jewish colonies in the Euphrates valley, this early contact with Judaism is perfectly natural. Biorąc pod uwagę silne, dobrze zorganizowane i wysoko-żydowskich kolonii hodowanych w dolinie Eufratu, w tym wczesnego kontaktu z judaizmem jest całkowicie naturalne. Perhaps the Gnostic idea of a Redeemer is not unconnected with Jewish Messianic hopes. Gnostic, czy pomysł na Odkupiciela nie jest niezwiązane z Messianic Jewish nadzieje. But from the first the Gnostic conception of a Saviour is more superhuman than that of popular Judaism; their Manda d'Haye, or Soter, is some immediate manifestation of the Deity, a Light-King, an Æon (Aion), and an emanation of the good God. Jednak od pierwszego do gnostic koncepcji Zbawiciela jest więcej niż superhuman popularnych Judaizm; ich Manda d'Haye, lub Soter, niektóre z bezpośrednim wyrazem Diety, Light-King, Æon (Aion), oraz emanacji z dobrego Boga.

When Gnosticism came in touch with Christianity, which must have happened almost immediately on its appearance, Gnosticism threw herself with strange rapidity into Christian forms of thought, borrowed its nomenclature, acknowledged Jesus as Saviour of the world, simulated its sacraments, pretended to be an esoteric revelation of Christ and His Apostles, flooded the world with apocryphal Gospels, and Acts, and Apocalypses, to substantiate its claim. Gnostycyzm Gdy wszedł w kontakt z chrześcijaństwem, które muszą mieć miejsce niemal natychmiast na jej wygląd, Gnostycyzm wyrzucony z siebie dziwne szybkości do formy chrześcijańskiej myśli, wypożyczony jego nomenklaturze, przyznał, Jezus jako Zbawiciela na świat, symulowane jej sakramentów, pretended się ezoteryczne objawienie Chrystusa i Jego Apostołów, w świat z zalanych Dziękujemy! Ewangelie, i czynów, i Apocalypses, aby uzasadnić swoje roszczenia. As Christianity grew within and without the Roman Empire, Gnosticism spread as a fungus at its root, and claimed to be the only true form of Christianity, unfit, indeed, for the vulgar crowd, but set apart for the gifted and the elect. W chrześcijaństwie i wzrósł w ciągu bez Cesarstwa Rzymskiego, Gnostycyzm jako grzyb się na jej głównym, i twierdził, że jest jedyną prawdziwą formą chrześcijaństwa, nienadające się, rzeczywiście, za wulgarne tłumu, ale poza ustalonym dla uzdolnionych i wybiera. So rank was its poisonous growth that there seemed danger of its stifling Christianity altogether, and the earliest Fathers devoted their energies to uprooting it. Więc rankingu był wzrost jej trujące, że wydawało się niebezpieczeństwo jej dławi chrześcijaństwa całkowicie, a najwcześniej Ojcowie poświęcone ich energii do uprooting. Though in reality the spirit of Gnosticism is utterly alien to that of Christianity, it then seemed to the unwary merely a modification or refinement thereof. Choć w rzeczywistości ducha Gnostycyzm jest zupełnie obce, że do chrześcijaństwa, potem wydawało się do unwary jedynie zmianę lub zawężenie wyszukiwania. When domiciled on Greek soil, Gnosticism, slightly changing its barbarous and Seminitic terminology and giving its "emanatons" and"syzygies" Greek names, sounded somewhat like neo-Platonism, thought it was strongly repudiated by Plotinus. Gdy na miejsce zamieszkania Grecki gleby, Gnostycyzm, nieznacznie zmieniając jego barbarzyństwa i Seminitic terminologii i dając jej "emanatons" i "syzygies" Grecki nazwy, brzmiało trochę jak neo-Platonism, myśli był zdecydowanie repudiated przez Plotinus. In Egypt the national worship left its mark more on Gnostic practice than on its theories. W Egipt krajowych kultu odcisnęła wyraźne piętno na gnostic więcej praktyki niż na jego teorie.

In dealing with the origins of Gnosticism, one might be tempted to mention Manichaeism, as a number of Gnostic ideas seem to be borrowed from Manichaeism, where they are obviously at home. Rozpatrując pochodzenie Gnostycyzm, można by ulec pokusie Manicheizm wspomina, jak wiele pomysłów gnostic wydają się być zapożyczone z Manicheizm, gdzie są one oczywiście w domu. This, however, would hardly be correct. To jednak byłoby trudno być poprawne. Manichaeism, as historically connected with Mani, its founder, could not have arisen much earlier than AD 250, when Gnosticism was already in rapid decline. Manicheizm, jak historycznie związane z Mani, jej założyciela, nie pojawiły się dużo wcześniej niż AD 250, Gnostycyzm, gdy był już w szybki spadek. Manichaeism, however, in many of its elements dates back far beyond its commonly accepted founder; but then it is a parallel development with the Gnosis, rather than one of its sources. Manicheizm, jednak w wielu z jej elementów sięga daleko poza powszechnie przyjęte jego założyciela, ale to jest równolegle z rozwojem Gnoza, zamiast jednego ze swoich źródeł. Sometimes Manichaeism is even classed as a form of Gnosticism and styled Parsee Gnosis, as distinguished from Syrian and Egyptian Gnosis. Czasami nawet Manicheizm jest zaklasyfikowany jako formę i styl Parsee Gnostycyzm Gnoza, jak odróżnić od syryjskich i egipskich Gnoza. This classification, however, ignores the fact that the two systems, though they have the doctrine of the evil of matter in common, start from different principles, Manichaeism from dualism, while Gnosticism, as an idealistic Pantheism, proceeds from the conception of matter as a gradual deterioration of the Godhead. Klasyfikacja ta jednak, ignoruje fakt, że dwa systemy, chociaż mają one doktryny zło w kwestii wspólnych, rozpocząć od różnych zasad, z dualizm Manicheizm, Gnostycyzm natomiast, jako idealistyczne Panteizm, wpływy z koncepcji materii jako stopniowego pogarszania się Godhead.

DOCTRINES DOKTRYN

Owing to the multiplicity and divergence of Gnostic theories, a detailed exposition in this article would be unsatisfactory and confusing and to acertain extent even misleading, since Gnosticism never possessed a nucleus of stable doctrine, or any sort of depositum fidei round which a number of varied developments and heresies or sects might be grouped; at most it had some leading ideas, which are more or less clearly traceable in different schools. Ze względu na wielość i rozbieżność gnostic teorie, szczegółowe wystawa w tym artykule będą niezadowalające i mylące i acertain stopniu nawet za mylące, ponieważ Gnostycyzm nigdy nie posiadał jeden rdzeń stabilne doktryny, ani żadnej z depositum fidei rundy których liczba wahała rozwój i herezje i sekty mogą być grupowane, co najwyżej miała kilka wiodących idei, które są mniej lub bardziej wyraźnie identyfikowalny w różnych szkołach. Moreover, a fair idea of Gnostic doctrines can be obtained from the articles on leaders and phases of Gnostic thought (eg BASILIDES; VALENTINUS; MARCION; DOCETAE; DEMIURGE). Ponadto, sprawiedliwy pomysł gnostic doktryn można uzyskać od przywódców i artykułów na temat faz gnostic myśli (np. BASILIDES; Valentinus; MARCION; DOCETAE; demiurg). We shall here only indicate some main phases of thought, which can be regarded as keys and which, though not fitting all systems, will unlock most of the mysteries of the Gnosis. My tu tylko wskazać kilka głównych etapów myśli, które mogą być traktowane jako klucze i które, choć nie wszystkie systemy montażu, będzie odblokować większość tajemnic z Gnoza.

(a) Cosmogony (a) KOSMOGONIA

Gnosticism is thinly disguised Pantheism. Gnostycyzm jest słabo zamaskowaną Panteizm. In the beginning was the Depth; the Fulness of Being; the Not-Being God; the First Father, the Monad, the Man; the First Source, the unknown God (Bythos pleroma, ouk on theos, propator, monas, anthropos, proarche, hagnostos theos), or by whatever other name it might be called. Na początku było Głębokość; Fulness jest, nie jest do Boga; pierwszej Ojca, Monada, Mężczyzna; pierwszym źródłem, nieznanego Boga (Bythos pleroma, ouk na theos, propator, monas, Anthropos, proarche , Hagnostos theos), lub przez jakikolwiek inny nazwa może być nazywany. This undefined infinite Something, though it might be addressed by the title of the Good God, was not a personal Being, but, like Tad of Brahma of the Hindus, the "Great Unknown" of modern thought. Something to undefined nieskończony, choć może być skierowana przez tytuł Dobrego Boga, nie był Będąc osobowych, ale, jak Tad Brahmy z Hindusów, "wielką niewiadomą" nowoczesnego myślenia. The Unknown God, however, was in the beginning pure spirituality; matter as yet was not. W Nieznany Bóg, jednak było na początku czystej duchowości; sprawy jeszcze nie było.

This source of all being causes to emanate (proballei) from itself a number of pure spirit forces. To jest źródłem wszystkich powoduje emanują (proballei) od siebie wiele czystej siły ducha. In the different systems these emanations are differently named, classified, and described, but the emanation theory itself is common too all forms of Gnosticism. W różnych systemach te są inaczej nazwane emanations, sklasyfikowane i opisane, ale sama teoria emanacji jest zbyt wszelkich form Gnostycyzm. In the Basilidian Gnosis they are called sonships (uiotetes), in Valentinianism they form antithetic pairs or "syzygies" (syzygoi); Depth and Silence produce Mind and Truth; these produce Reason and Life, these again Man and State (ekklesia). W Basilidian Gnoza są one nazywane sonships (uiotetes), w Valentinianism one antithetic postaci pary lub "syzygies" (syzygoi); Głębokość Silence produkcji i umysłu i prawdy; Powód tych produkcji i życia, tych znowu Man i Państwo (ekklesia). According to Marcus, they are numbers and sounds. Zdaniem Marcusa, są one numery i dźwięków.

These are the primary roots of the Æons. Są to pierwotne korzenie w Æons. With bewildering fertility hierarchies of Æons are thus produced, sometimes to the number of thirty. Z bewildering płodności hierarchią Æons są produkowane w ten sposób, czasami do liczby trzydziestu. These Æons belong to the purely ideal, noumenal, intelligible, or supersensible world; they are immaterial, they are hypostatic ideas. Æons te należą wyłącznie do ideału, noumenal, zrozumiałym, lub supersensible świat; są one nieistotne, są one hipostatycznej pomysłów. Together with the source from which they emanate they form the pleroma. Wraz ze źródłem, z którego pochodzą one stanowić pleroma.

The transition from the immaterial to the material, from the noumenal to the sensible, is brought about by a flaw, or a passion, or a sin, in one of the Æons. Przejście od nieistotne dla materiału, z noumenal do rozsądnych, jest spowodowany przez usterkę, czy pasja, lub grzechem, w jednym z Æons. According to Basilides, it is a flaw in the last sonship; according to others it is the passion of the female Æon Sophia; according to others the sin of the Great Archon, or Æon-Creator, of the Universe. Według Basilides, że jest to usterka w ostatnim synostwa, według innych to pasja kobiet Æon Sophia; zgodnie z innych grzech Wielkiej Archon, lub Æon-Stwórcy, Wszechświat.

The ultimate end of all Gnosis is metanoia, or repentance, the undoing of the sin of material existence and the return to the Pleroma. Ostatecznym końcem wszystkich Gnoza jest metanoia, nawrócenie, zgubnych z materiału istnienie grzechu i powrotu do Pleroma.

(b) Sophia-Myth (b) Sophia-Myth

In the greater number of Gnostic systems an important role is played by the Æon Wisdom -- Sophia or Achamoth. W przypadku większej liczby systemów gnostic ważną rolę odgrywaną przez Æon Mądrości - Sophia lub Achamoth. In some sense she seems to represent the supreme female principle, as for instance in the Ptolemaic system, in which the mother of the seven heavens is called Achamoth, in the Valentinian system, in which he ano Sophia, the Wisdom above, is distinguished from he kato Sophia, or Achamoth, the former being the female principle of the noumenal world, and in the Archotian system, where we find a "Lightsome Mother" (he meter he photeine), and in which beyond the heavens of the Archons is he meter ton panton and likewise in the Barbelognosis, where the female Barbelos is but the counterpart of the Unknown Father, which also occurs amongst the Ophites described by Irenaeus (Adv. Haeres., III, vii, 4). W pewnym sensie ona wydaje się reprezentować najwyższe zasady żeńskiej, jak na przykład w Ptolemejski systemu, w którym matka siedmiu niebios Achamoth nazywa, w Walentynian systemu, w którym co Sophia, Mądrość powyżej, jest odróżnić od On Kato Sophia, lub Achamoth, były to samice z zasadą noumenal świat, w Archotian systemu, gdzie znaleźć "Lightsome Matki" (he he photeine licznik), w którym poza niebiosa z Archons jest on licznik ton i wszystko Barbelognosis również w przypadku, gdy samica jest Barbelos ale odpowiednika w Nieznana Ojciec, który występuje również wśród opisanych przez Ophites Ireneusz (Adv. Haeres., III, VII, 4).

Moreover, the Eucharistic prayer in the Acts of Thomas (ch. 1) seems addressed to this supreme female principle. Ponadto, w modlitwie eucharystycznej Dzieje Tomasza (rozdział 1) wydaje skierowane do kobiet w tym najwyższe zasady. W. Bousset's suggestion, that the Gnostic Sophia is nothing else than a disguise for the Dea Syra, the great goddess Istar, or Astarte, seems worthy of consideration. W. Bousset 's sugestię, że gnostic Sophia jest nic więcej niż do ukrycia Dea Syra, wielka bogini Istar, lub Astarte, wydaje się warta rozważenia. On the other hand, the Æon Sophia usually plays another role; she is he Prouneikos or "the Lustful One", once a virginal goddess, who by her fall from original purity is the cause of this sinful material world. Z drugiej strony, Æon Sophia zazwyczaj odgrywa inną rolę; Ona jest on Prouneikos lub "Lustful One", raz w dziewiczym bogini, którzy przez nią wchodzą z oryginalnym czystości jest przyczyną tego materiału grzeszny świat.

One of the earliest forms of this myth is found in Simonian Gnosis, in which Simon, the Great Power, finds Helena, who during ten years had been a prostitute in Tyre, but who is Simon's ennoia, or understanding, and whom his followers worshipped under the form of Athena, the goddess of wisdom. Jednym z najwcześniejszych form tego mitu jest znaleźć w Simonian Gnoza, w którym Simon, z wielką mocą stwierdza, Helena, którzy w dziesięć lat był prostytutka w Tyru, ale którzy są Szymona ennoia, ani zrozumienia, a jego zwolenników, których czcili w formie Atena, bogini mądrości. According to Valentinus's system, as described by Hippolytus (Book VI, xxv-xxvi), Sophia is the youngest of the twenty-eight æons. Według Valentinus systemu, jak to zostało opisane przez Hipolit (Księga VI, XXV-xxvi), Sophia jest najmłodszym z dwadzieścia osiem æons. Observing the multitude of æons and the power of begetting them, she hurries back into the depth of the Father, and seeks to emulate him by producing offspring without conjugal intercourse, but only projects an abortion, a formless substance. Obserwując wiele æons i moc ich begetting, hurries ona z powrotem do głębokości Ojca, i stara się naśladować go przez produkujące potomstwo bez współżycia małżeńskiego, ale tylko projekty aborcję, formless substancji. Upon this she is cast out of Pleroma. Po tym ona jest wypędzeni z Pleroma. According to the Valentinian system as described by Irenaeus (op. cit., I) and Tertullian (Adv. Valent., ix), Sophia conceives a passion for the First Father himself, or rather, under pretext of love she seeks to know him, the Unknowable, and to comprehend his greatness. Zgodnie z Walentynian systemu w sposób opisany przez Ireneusz z Lyonu (op. cit.. Ja) i Tertulian (Adv. Valent., IX), Sophia conceives pasją do Pierwszej Ojciec sam, albo raczej, pod pretekstem miłości Ona stara się go znać , Unknowable, i zrozumieć jego wielkość. She should have suffered the consequence of her audacity by ultimate dissolution into the immensity of the Father, but for the Boundary Spirit. Ona powinna mieć poniósł w związku z jej audacity o ostatecznym rozwiązaniu do immensity z Ojcem, ale na granicy Ducha. According to the Pistis Sophia (ch. xxix) Sophia, daughter of Barbelos, originally dwelt in the highest, or thirteenth heaven, but she is seduced by the demon Authades by means of a ray of light, which she mistook as an emanation from the First Father. Zgodnie z Pistis Sophia (rozdział xxix) Sophia, córka Barbelos, początkowo mieszkał na wysokościach, lub trzynaste niebo, ale jest ona uwieść przez demon Authades w formie Ray of Light, który mistook jako emanacji z Najpierw ks. Authades thus enticed her into Chaos below the twelve Æons, where she was imprisoned by evil powers. Authades ten sposób do jej enticed Chaos poniżej dwunastu Æons, gdzie był więziony przez złe uprawnienia.

According to these ideas, matter is the fruit of the sin of Sophia; this, however, was but a Valentinian development; in the older speculations the existence of matter is tacitly presupposed as eternal with the Pleroma, and through her sin Sophia falls from the realm of light into Chaos or realm of darkness. Według tych pomysłów, sprawa jest owoc grzech Sophia; tego jednak, był, ale Walentynian rozwoju; w starszych spekulacji istnienie materii jest automatycznie bieżącym jako wieczne z Pleroma, i poprzez jej grzechu objęta od Sophia realm of Chaos świetle lub w sferę ciemności.

This original dualism, however, was overcome by the predominant spirit of Gnosticism, pantheistic emanationism. Ten oryginalny dualizm, jednak została pokonana przez dominujący w duchu Gnostycyzm, pantheistic emanationism. The Sophia myth is completely absent from the Basilidian and kindred systems. W Sophia mitem jest całkowicie nieobecny z Basilidian i krewnych. It is suggested, with great verisimilitude, that the Egyptian myth of Isis was the original source of the Gnostic "lower wisdom". Proponuje się, z wielką cech, które w mitologii egipskiej Izydy był z oryginalnego źródła gnostic "niższe mądrości". In many systems this Kato Sophia is sharply distinguished from the Higher Wisdom mentioned above; as, for instance, in the magic formula for the dead mentioned by Irenaeus (op. cit., I, xxi, 5), in which the departed has to address the hostile archons thus: "I am a vessel more precious than the female who made you. If your mother ignores the source whence she is, I know myself, and I known whence I am and invoke the incorruptible Sophia, whois in the Father, the mother of your mother, who has neither father nor husband. A man-woman, born from a woman, has made you, not knowing her mother, but thinking herself alone. But I invoke her mother." W wielu systemach tego Kato Sophia jest znacznie różnić się od Wyższej Mądrości o których mowa powyżej, jak na przykład w magiczne formuły dla zmarłych wymienionych przez Ireneusz z Lyonu (op. cit.., I, XXI, 5), w którym ma odszedł do adres do wrogiej archons ten sposób: "Ja jestem statek bardziej cenne niż kobiet którzy cię. Jeśli matka ignoruje źródła skąd ona jest, znam siebie, a ja wiadomo, skąd jestem i powoływać się na niezłomnymi Sophia, w whois Ojca , Matka twojej matki, którzy nie ma ani ojca, ani męża. Mężczyzna-kobieta, urodzony z kobiety, uczynił was, nie znając jej matka, ale myśli sobie sam. Ale powołać się matką. " This agrees with the system minutely described by Irenaeus (op. cit., I, iv-v), where Sophia Achamoth, or Lower Wisdom, the daughter of Higher Wisdom, becomes the mother of the Demiurge; she being the Ogdoad, her son the Hebdomad, they form a counterpart of the heavenly Ogdoad in the Pleromata. Ten zgadza się z systemu opisanego przez minutely Ireneusz z Lyonu (op. cit.., I, IV-V), gdzie Sophia Achamoth, lub niższej Mądrości, córka Wyższej Mądrości, staje się matką z demiurg; ona jest Ogdoad, syna w Hebdomad, stanowią one odpowiednika w niebieskich Ogdoad w Pleromata. This is evidently a clumsy attempt to fuse into one two systems radically different, the Basilidian and the Valentinian; the ignorance of the Great Archon, which is the central idea of Basilides, is here transferred to Sophia, and the hybrid system ends in bewildering confusion. To jest ewidentnie jedno niejasnych próba bezpiecznik na jeden dwa systemy radykalnie różne, Basilidian i Walentynian; niewiedzę Wielkiej Archon, która jest centralnym pomysł Basilides, jest tutaj przeniesiony do Sophia oraz hybrydowy system kończy się w bewildering zamieszanie .

(c) Soteriology (c) Soteriologia

Gnostic salvation is not merely individual redemption of each human soul; it is a cosmic process. Gnostic zbawienia jest nie tylko indywidualne odkupienia duszy każdego człowieka, jest to proces kosmiczny. It is the return of all things to what they were before the flaw in the sphere of the Æons brought matter into existence and imprisoned some part of the Divine Light into the evil Hyle (Hyle). Jest to powrót do wszystkiego, co byli przed Usterka w sferze z Æons sprawy wniesione do istnienia i uwięziony części Boskiego Światła do zło Hyle (Hyle). This setting free of the light sparks is the process of salvation; when all light shall have left Hyle, it will be burnt up, destroyed, or be a sort of everlasting hell for the Hylicoi. To ustawienie bezpłatne świetle iskier jest proces zbawienia, kiedy wszystkie światła są opuściły Hyle, będzie spalony, zniszczony, lub jest rodzajem piekła na wieczne Hylicoi.

In Basilidianism it is the Third Filiation that is captive in matter, and is gradually being saved, now that the knowledge of its existence has been brought to the first Archon and then to the Second Archon, to each by his respective Son; and the news has been spread through the Hebdomad by Jesus the son of Mary, who died to redeem the Third Filiation. W Basilidianism to trzecia ojcostwa, że sprawa jest w niewoli, i jest stopniowo zapisane, że teraz wiedzą o jej istnieniu zostało wniesione do pierwszego archonta, a następnie do drugiej Archon, dla każdego przez poszczególnych jego syn; i aktualności zostały rozłożone przez Hebdomad przez Jezusa, syna Marii, którzy zginęli, aby wykorzystać Trzeciego ojcostwa.

In Valentinianism the process is extraordinarily elaborate. W Valentinianism proces jest niezwykle opracowania. When this world has been born from Sophia in consequence of her sin, Nous and Aletheia, two Æons, by command of the Father, produce two new Æons, Christ and the Holy Ghost; these restore order in the Pleroma, and in consequence all Æons together produce a new Æon, Jesus Logos, Soter, or Christ, whom they offer to the Father. Gdy ten świat został urodzony z Sophia w związku z jej grzech, i Nous Aletheia, dwa Æons, z polecenia Ojca, produkcję dwóch nowych Æons, Chrystusa i Ducha Świętego; tych przywrócić porządek w Pleroma, aw konsekwencji wszystkich Æons razem produkować nowe Æon, Jezus Loga, Soter, lub Chrystusa, którego ofertę do Ojca. Christ, the Son of Nous and Aletheia, has pity on the abortive substance born of Sophia and gives it essence and form. Chrystus, Syn i Nous Aletheia, ma litość w sprawie substancji, narodził się z połogiem Sophia i daje jej istotę i formy. Whereupon Sophia tries to rise again to the Father, but in vain. Sophia czym próbuje ponownie wzrośnie do Ojca, ale na próżno. Now the Æon Jesus-Soter is sent as second Saviour, he unites himself to the man Jesus, the son of Mary, at his baptism, and becomes the Saviour of men. Teraz Æon Soter-Jezus jest wysyłana jako drugi Zbawiciela, jednoczy się z człowiekiem Jezusa, syna Marii, na jego chrzest, i staje się Zbawiciel mężczyzn. Man is a creature of the Demiurge, a compound of soul, body, and spirit. Człowiek jest stworzeniem z demiurg, złożonego z duszy, ciała i ducha. His salvation consists in the return of his pneuma or spirit to the Pleroma; or if he be only a Psychicist, not a full Gnostic, his soul (psyche) shall return to Achamoth. Jego zbawienie polega na powrót swego ducha lub pneuma do Pleroma, lub jeśli jest on tylko Psychicist nie w pełni gnostic, jego duszy (psychiki) jest powrót do Achamoth. There is no resurrection of the body. Nie ma zmartwychwstania ciała. (For further details and differences see VALENTINUS.) (W celu uzyskania dalszych szczegółów i różnic patrz Valentinus.)

In Marcionism, the most dualistic phase of Gnosticism, salvation consisted in the possession of the knowledge of the Good God and the rejection of the Demiurge. W Marcjonizm, najbardziej dualistycznej fazy Gnostycyzm, zbawienie polega na posiadaniu wiedzy na temat dobra i odrzucenia Boga w demiurg. The Good God revealed himself in Jesus and appeared as man in Judea; to know him, and to become entirely free from the yoke of the World-Creator or God of the Old Testament, is the end of all salvation. Dobry Boże ujawniło się w Jezusa i jak się człowiek w Judei, aby go znać, i stać się całkowicie wolne od jarzmo na Świat i Boga-Stwórcy w Starym Testamencie, jest koniec wszystkich zbawienie.

The Gnostic Saviour, therefore, is entirely different from the Christian one. W gnostic Zbawiciela, jest więc całkowicie różni się od chrześcijańskiej. For the Gnostic Saviour does not save. Do gnostic Zbawiciela nie zapisać. Gnosticism lacks the idea of atonement. Gnostycyzm brakuje pomysł obrzędu. There is no sin to be atoned for, except ignorance be that sin. Nie ma grzechu, aby być atoned, z wyjątkiem grzechu, że jest ignorancja. Nor does the Saviour in any sense benefit the human race by vicarious sufferings. Nie Zbawiciela w jakimkolwiek sensie korzyści przez nefertari ludzkiego cierpienia. Nor, finally, does he immediately and actively affect any individual human soul by the power of grace or draw it to God. Nie, ostatecznie, nie on bezpośrednio i aktywnie wpływać na jakiekolwiek indywidualne ludzkiej duszy przez łaskę i moc czerpie z niej do Boga. He was a teacher, he once brought into the world the truth, which alone can save. Był nauczycielem, raz wprowadzone na świat prawdy, które jako jedyne może zapisać. As a flame sets naphtha on fire, so the Saviour's light ignites predisposed souls moving down the stream of time. Jak płomień ognia ustawia na benzyny, więc Zbawiciela w świetle zapali predisposed dusze się w dół strumienia czasu. Of a real Saviour who with love human and Divine seeks out sinners to save them, Gnosticism knows nothing. Z prawdziwą Zbawiciela którzy z miłości ludzkiej i Boskiej stara się grzesznikami, aby zapisać je, Gnostycyzm nic nie wie.

The Gnostic Saviour has no human nature, he is an æon, not a man; he only seemed a man, as the three Angels who visited Abraham seemed to be men. W gnostic Zbawiciela nie ma ludzką naturę, jest æon, a nie człowiek, tylko on wydawał się człowiekiem, jak trzech aniołów którzy odwiedzili Abrahama wydawało się mężczyzn. (For a detailed exposition see DOCETAE.) The Æon Soter is brought into the strangest relation to Sophia: in some systems he is her brother, in others her son, in other again her spouse. (Aby uzyskać szczegółowe wystawa patrz DOCETAE.) Æon Soter jest doprowadzone do strangest stosunku do Sophia: w niektórych systemach jest on jej brata, inni jej syna, w innych znów jej małżonka. He is sometimes identified with Christ, sometimes with Jesus; sometimes Christ and Jesus are the same æon, sometimes they are different; sometimes Christ and the Holy Ghost are identified. On jest czasami utożsamiany z Chrystusem, czasami z Jezusem, a Jezus Chrystus czasami są takie same æon, czasami są one różne, czasami Chrystusa i Ducha Świętego są identyfikowane. Gnosticism did its best to utilize the Christian concept of the Holy Ghost, but never quite succeeded. Gnostycyzm nie najlepiej wykorzystać chrześcijańskiej koncepcji Ducha Świętego, ale nie całkiem udało. She made him the Horos, or Methorion Pneuma (Horos, Metherion Pneuma), the Boundary-Spirit, the Sweet Odour of the Second Filiation, a companion æon with Christos, etc., etc. In some systems he is entirely left out. Ona się mu Horos lub Methorion pneuma (Horos, Metherion pneuma), granica-Duch, Słodki zapach drugiej ojcostwa, towarzysz z æon Christos, itd., itp. W niektórych systemach jest on całkowicie opuszczony.

(d) Eschatology (d) eschatologia

It is the merit of recent scholarship to have proved that Gnostic eschatology, consisting in the soul's struggle with hostile archons in its attempt to reach the Pleroma, is simply the soul's ascent, in Babylonian astrology, through the realms of the seven planets to Anu. To ostatnie zasługują na stypendium, które okazały się gnostic eschatologia, składający się w duszy walce z wrogim archons w jego próba dotarcia do Pleroma, jest po prostu duszy wspinaczce, w astrologii babilońskiej, poprzez sfery siedmiu planet do Anu.

Origen (Contra Celsum, VI, xxxi), referring to the Ophitic system, gives us the names of the seven archons as Jaldabaoth, Jao, Sabaoth, Adonaios, Astaphaios, Ailoaios, and Oraios, and tells us that Jaldabaoth is the planet Saturn. Orygenesa (Contra Celsum, VI, xxxi), odnosząc się do ophitic systemu, daje nam nazwiska siedmiu archons jak Jaldabaoth, Jao, Sabaoth, Adonaios, Astaphaios, Ailoaios i Oraios, i mówi nam, że jest Jaldabaoth planety Saturn. Astraphaios is beyond doubt the planet Venus, as there are gnostic gems with a female figure and the legend ASTAPHE, which name is also used in magic spells as the name of a goddess. Astraphaios Nie ulega wątpliwości, że planeta Wenus, ponieważ tam są perełki gnostic z liczbą kobiet i legendy ASTAPHE, których nazwa jest również stosowana w zaklęć jak na imię bogini. In the Mandaean system Adonaios represents the Sun. W Mandaean systemu Adonaios reprezentuje Nie. Moreover, St. Irenæus tells us: "Sanctam Hebdomadem VII stellas, quas dictunt planetas, esse volunt." Ponadto, St Irenæus mówi nam: "Sanctam Hebdomadem VII stellas, quas dictunt planetas, esse volunt." It is safe, therefore, to take the above seven Gnostic names as designating the seven stars, then considered planets, Jest bezpieczny, zatem, podjąć powyżej siedmiu gnostic nazw jako wyznaczająca siedem gwiazd, a następnie uznane za planety,

Jaldabaoth (Child of Chaos? -- Saturn, called "the Lion-faced", leontoeides) is the outermost, and therefore the chief ruler, and later on the Demiurge par excellence. Jaldabaoth (Child of Chaos? - Saturn, nazywany "Lew-stawić czoło", leontoeides) jest najbardziej oddalonych, a więc głównego władcy, a później na demiurg par excellence.

Jao (Iao, perhaps from Jahu, Jahveh, but possibly also from the magic cry iao in the mysteries) is Jupiter. Jao (iAO, może z Jahu, Jahveh, ale prawdopodobnie także z magii krzyk iAO w tajemnice) jest Jowisz.

Sabaoth (the Old-Testament title -- God of Hosts) was misunderstood; "of hosts" was thought a proper name, hence Jupiter Sabbas (Jahve Sabaoth) was Mars. Sabaoth (Starego Testamentu-tytuł - Bóg Zastępów) został niezrozumiany; "hosts" myśli właściwej nazwy, więc Jupiter Sabbas (Jahve Sabaoth) był Mars.

Astaphaios (taken from magic tablets) was Venus. Astaphaios (zaczerpniętych z magii tabletek) Wenus.

Adonaios (from the Hebrew term for "the Lord", used of God; Adonis of the Syrians representing the Winter sun in the cosmic tragedy of Tammuz) was the Sun; Adonaios (od Hebrajski termin "Pan", używane do Boga; Adonis z Aramejczycy reprezentujących Zimowe słońce w kosmiczne tragedii Tammuz) Sun;

Ailoaios, or sometimes Ailoein (Elohim, God), Mercury; Ailoaios, lub czasami Ailoein (Elohim, Bóg), rtęci;

Oraios (Jaroah? or light?), the Moon. Oraios (Jaroach? Lub światła?), Księżyc.

In the hellenized form of Gnosticism either all or some of these names are replaced by personified vices. W hellenized formie Gnostycyzm albo wszystkie lub niektóre z tych nazw otrzymują uosobieniem wad. Authadia (Authades), or Audacity, is the obvious description of Jaldabaoth, the presumptuous Demiurge, who is lion-faced as the Archon Authadia. Authadia (Authades), lub Audacity, jest oczywiste, opis Jaldabaoth, presumptuous demiurg, którzy stoją-lew jest jak Archon Authadia. Of the Archons Kakia, Zelos, Phthonos, Errinnys, Epithymia, the last obviously represents Venus. Spośród Archons kakia, Zelos, Phthonos, Errinnys, Epithymia, ostatnio oczywiście stanowi Wenus. The number seven is obtained by placing a proarchon or chief archon at the head. Liczba siedem jest uzyskiwany poprzez umieszczenie proarchon lub naczelnika archonta na czele. That these names are only a disguise for the Sancta Hebdomas is clear, for Sophia, the mother of them, retains the name of Ogdoas, Octonatio. Że te nazwy są tylko dla ukrycia Sancta Hebdomas jest jasne, Sophia, matka z nich, zachowuje nazwę Ogdoas, Octonatio. Occasionally one meets with the Archon Esaldaios, which is evidently the El Shaddai of the Bible, and he is described as the Archon "number four" (harithmo tetartos) and must represent the Sun. Czasami spotyka się jeden z Archon Esaldaios, który jest ewidentnie El Shaddai z Biblii, a on jest opisany jako Archon "numer cztery" (harithmo tetartos) i musi stanowić Sun.

In the system of the Gnostics mentioned by Epiphanius we find, as the Seven Archons, Iao, Saklas, Seth, David, Eloiein, Elilaios, and Jaldabaoth (or no. 6 Jaldaboath, no. 7 Sabaoth). W systemie z Gnostics Epifaniusz wymienione przez nas znaleźć, jak Siedem Archons, iAO, Saklas, Seth, Dawida, Eloiein, Elilaios, Jaldabaoth (lub nie. 6 Jaldaboath, nie. 7 Sabaoth). Of these, Saklas is the chief demon of Manichaeism; Elilaios is probably connected with En-lil, the Bel of Nippur, the ancient god of Babylonia. Spośród tych, Saklas jest główny demon z Manicheizm; Elilaios jest prawdopodobnie związane z EN-lil, Bel z Nippur, boga starożytnej Babilonii. In this, as in several other systems, the traces of the planetary seven have been obscured, but hardly in any have they become totally effaced. W związku z tym, jak w wielu innych systemach, ślady na siedem planet zostały zakryta, ale trudno w jakikolwiek mają one stać się całkowicie zamazane. What tended most to obliterate the sevenfold distinction was the identification of the God of the Jews, the Lawgiver, with Jaldabaoth and his designation as World-creator, whereas formerly the seven planets together ruled the world. Co najbardziej tendencję do obliterate na rozróżnienie siedmiokrotnie była identyfikacja z Bogiem Żydów, Lawgiver, Jaldabaoth i jego wyznaczenie jako twórca-Świat, podczas gdy poprzednio siedmiu planet wraz orzekł w świat. This confusion, however, was suggested by the very fact that at least five of the seven archons bore Old-Testament names for God -- El Shaddai, Adonai, Elohim, Jehovah, Sabaoth. Ten błąd, jednak zostało zasugerowane przez sam fakt, że co najmniej pięć z siedmiu archons urodziła Starego Testamentu-nazwy dla Boga - El Shaddai, Adonai, Elohim, Jehovah, Sabaoth.

(e) Doctrine of the Primeval Man (e) Nauki o Primeval Mężczyzna

The speculations on Primeval Man (Protanthropos, Adam) occupy a prominent place in several Gnostic systems. Do spekulacji na Primeval Man (Protanthropos, Adam) zajmują czołowe miejsce w gnostic kilka systemów.

According to Irenaeus (I, xxix, 3) the Æon Autogenes emits the true and perfect Anthrôpos, also called Adamas; he has a helpmate, "Perfect Knowledge", and receives an irresistible force, so that all things rest in him. Według Ireneusza (I xxix, 3) Æon Autogenes emituje prawdziwe i doskonałe Anthrôpos, zwany też Adamas; ma helpmate, "Perfect wiedzy", i otrzymuje nieodpartej siły, tak że wszystko w nim odpoczynku. Others say (Irenaeus, I, xxx) there is a blessed and incorruptible and endless light in the power of Bythos; this is the Father of all things who is invoked as the First Man, who, with his Ennœa, emits "the Son of Man", or Euteranthrôpos. Inni mówią (Ireneusz z Lyonu, I, XXX) jest błogosławiona i niezłomnymi i niekończących się światła w mocy Bythos, to ojciec wszystkich rzeczy, którzy się powoływać jako pierwszy człowiek, którzy z jego Ennœa, emituje "Syn Man ", lub Euteranthrôpos. According to Valentinus, Adam was created in the name of Anthrôpos and overawes the demons by the fear of the pre-existent man (tou proontos anthropou). Według Valentinus, Adam został stworzony w imię Anthrôpos i overawes z demonów przez strach przed-istnieje człowiek (tou proontos anthropou). In the Valentinian syzygies and in the Marcosian system we meet in the fourth (originally the third) place Anthrôpos and Ecclesia. W Walentynian syzygies oraz w Marcosian systemu spotykamy w czwartym (pierwotnie trzecie) miejsce i Anthrôpos Ecclesia. In the Pistis Sophia the Æon Jeu is called the First Man, he is the overseer of the Light, messenger of the First Precept, and constitutes the forces of the Heimarmene. W Pistis Sophia w Æon Jeu nazywa się pierwszy człowiek, on jest Nadzorca światło, posłaniec z pierwszej przykazanie, i stanowi sił w Heimarmene. In the Books of the Jeu this "great Man" is the King of the Light-treasure, he is enthroned above all things and is the goal of all souls. W Książki z tej Jeu "wielki człowiek" jest King of the Light-skarb, jest on przede wszystkim enthroned rzeczy i jest celem wszystkich dusz. According to the Naassenes, the Protanthropos is the first element; the fundamental being before its differentiation into individuals. Zgodnie z Naassenes, Protanthropos jest pierwszym elementem; podstawowych, przed jego zróżnicowanie w poszczególnych osób. "The Son of Man" is the same being after it has been individualized into existing things and thus sunk into matter. "Syn Człowieczy" jest taki sam, po czym został on indywidualne do istniejących rzeczy, a tym samym utopione w sprawy. The Gnostic Anthrôpos, therefore, or Adamas, as it is sometimes called, is a cosmogonic element, pure mind as distinct from matter, mind conceived hypostatically as emanating from God and not yet darkened by contact with matter. Gnostic Anthrôpos W związku z tym, lub Adamas, jak to jest czasami nazywany jest elementem cosmogonic, czystego umysłu, w odróżnieniu od sprawy, umysł hypostatically pomyślany jako pochodzące od Boga i nie zaciemnione przez kontakt z materią. This mind is considered as the reason of humanity, or humanity itself, as a personified idea, a category without corporeality, the human reason conceived as the World-Soul. Ta myśl jest uważane za powód ludzkości, ludzkości lub samodzielnie, jako uosobieniem idei, bez kategorii cielesność, rozum ludzki pomyślany jako Świat-Soul.

This speculation about the Anthrôpos is completely developed in Manichaeism, where, in fact, it is the basis of the whole system. Tę spekulacji na temat Anthrôpos jest całkowicie rozwinięte w Manicheizm, gdzie w rzeczywistości, jest podstawą całego systemu. God, in danger of the power of darkness, creates with the help of the Spirit, the five worlds, the twelve elements, and the Eternal Man, and makes him combat the darkness. Bóg, w niebezpieczeństwie na mocy ciemności, tworzy z pomocą Ducha Świętego, pięć światów, dwanaście elementów, a Wieczny człowiek, i czyni go zwalczać ciemności. But this Man is somehow overcome by evil and swallowed up by darkness. Ale ten człowiek jest jakiś sposób by pokonać zło i pochłonięty przez ciemność. The present universe is in throes to deliver the captive Man from the powers of darkness. Obecny wszechświat jest w stanie dostarczyć throes do niewoli Mężczyzna od władzy ciemności. In the Clementine Homilies the cosmogonic Anthrôpos is strangely mixed up with the historical figure of the first man, Adam. W Clementine Homilie na cosmogonic Anthrôpos jest dziwnie mieszać się z historyczną postacią pierwszy człowiek, Adam. Adam "was the true prophet, running through all ages, and hastening to rest"; "the Christ, who was from the beginning and is always, who was ever present to every generation in a hidden manner indeed, yet ever present". Adam "był prawdziwym prorokiem, uruchomiony przez wszystkie wieki, i hastening do odpoczynku"; "Chrystusa, którzy od samego początku była i jest zawsze, którzy kiedykolwiek był obecny na każdym pokoleniu w sposób ukryty w rzeczywistości, ale zawsze obecny". In fact Adam was, to use Modernist language, the Godhead immanent in the world and ever manifesting itself to the inner consciousness of the elect. W rzeczywistości był Adam, do używania języka modernizmu, Godhead immanentne w świat historii i objawia się do wewnętrznej świadomości wybiera.

The same idea, somewhat modified, occurs in Hermetic literature, especially the "Poimandres". Ten sam pomysł, nieco zmodyfikowany, hermetic występuje w literaturze, zwłaszcza "Poimandres". It is elaborated by Philo, makes an ingenious distinction between the human being created first "after God's image and likeness" and the historic figures of Adam and Eve created afterwards. Jest to opracowany przez Philo, czyni rozróżnienie między genialnego człowieka stworzył pierwszego "po Bożego obrazu i podobieństwa" i historyczne postacie Adam i Ewa utworzone później. Adam kat eikona is: "Idea, Genus, Character, belonging to the world, of Understanding, without body, neither male nor female; he is the Beginning, the Name of God, the Logos, immortal, incorruptible" (De opif. mund., 134-148; De conf. ling.,146). Adam eikona kat: "Idea, rodzaju, charakteru, należących do świat, Zrozumieć, bez ciała, już mężczyzny ani kobiety; On jest początkiem, w imię Boga, Logos, nieśmiertelna, niezłomnymi" (De opif. Mund ., 134-148; De conf. Ling., 146). These ideas in Talmudism, Philonism, Gnosticism, and Trismegistic literature, all come from once source, the late Mazdea development of the Gayomarthians, or worshipper of the Super-Man. Te pomysły w Talmudism, Philonism, Gnostycyzm, Trismegistic i literatury, wszystkie pochodzą od źródła raz, pod koniec Mazdea rozwoju w Gayomarthians lub czcicielem Super-Man.

(f) The Barbelo (f) Barbelo

This Gnostic figure, appearing in a number of systems, the Nicolaites, the "Gnostics" of Epiphanius, the Sethians, the system of the "Evangelium Mariae" and that in Irenaeus, I, xxix, 2 sq., remains to a certain extent an enigma. Gnostic to postać, pojawia się w wielu systemach, Nicolaites, "Gnostics" Epifaniusz, Sethians, system "Evangelium Mariae" i że w IRENEUSZ, I xxix, 2 sq, pozostaje do pewnego stopnia enigma jeden. The name barbelo, barbeloth, barthenos has not been explained with certainty. Nazwa barbelo, barbeloth, barthenos nie zostało wyjaśnione z całą pewnością. In any case she represents the supreme female principle, is in fact the highest Godhead in its female aspect. W każdym razie ona reprezentuje najwyższy żeńskiej zasady, jest w rzeczywistości najwyższym Godhead w aspekcie płci żeńskiej. Barbelo has most of the functions of the ano Sophia as described above. Barbelo posiada większość funkcji na rok Sophia, jak opisano powyżej. So prominent was her place amongst some Gnostics that some schools were designated as Barbeliotae, Barbelo worshippers of Barbelognostics. Tak było jej widocznym miejscu wśród niektórych Gnostics, że niektóre szkoły zostały oznaczone jako Barbeliotae, Barbelo czcicieli Barbelognostics. She is probably none other than the Light-Maiden of the Pistis Sophia, the thygater tou photos or simply the Maiden, parthenos. Ona jest prawdopodobnie żaden inny niż Light-Maiden na Pistis Sophia, thygater tou zdjęcia lub po prostu Maiden, parthenos. In Epiphanius (Haer., xxvi, 1) and Philastrius (Haer., xxxiii) Parthenos (Barbelos) seems identical with Noria, whoplays a great role as wife either of Noah or of Seth. W Epifaniusz (Haer., xxvi, 1) i Philastrius (Haer., xxxiii) Parthenos (Barbelos) wydaje się identyczne z Noria, whoplays wielką rolę zarówno jako żona Noego i Seta. The suggestion, that Noria is "Maiden", parthenos, Istar, Athena, Wisdom, Sophia, or Archamoth, seems worthy of consideration. Sugestia, że jest Noria "Maiden", parthenos, Istar, Athena, Mądrości, Sophia, lub Archamoth, wydaje się warta rozważenia.

RITES Rites

We are not so well informed about the practical and ritual side of Gnosticism as we are about its doctrinal and theoretical side. Nie jesteśmy tak dobrze poinformowani na temat praktycznych i rytuał stronie Gnostycyzm jak jesteśmy na temat jego doktrynalnych i teoretycznej strony. However, St. Irenæus's account of the Marcosians, Hippolytus's account of the Elcesaites, the liturgical portions of the "Acta Thomae", some passages in the Pseudo-Clementines, and above all Coptic Gnostic and Mandaean literature gives us at least some insight into their liturgical practices. Jednakże, St Irenæus konta w Marcosians, Hipolit konta w Elcesaites, liturgicznej części "Acta Thomae", niektóre fragmenty w pseudo-Klementynki, a przede wszystkim Koptyjski gnostic Mandaean literatury i daje nam co najmniej kilka wgląd w ich praktyk liturgicznych.

(a) Baptism (a) Chrzest

All Gnostic sects possessed this rite in some way; in Mandaeism daily baptism is one of the great practices of the system. Wszystkie gnostic sekty posiadał ten obrzęd w jakiś sposób; w Mandaizm codziennie chrzest jest jedną z największych praktyk systemu. The formulae used by Christian Gnostics seem to have varied widely from that enjoyed by Christ. Formuł wykorzystywanych przez Christiana Gnostics wydają się mieć bardzo zróżnicowane, że korzystają z Chrystusem. The Marcosians said: "In [eis] the name of the unknown Father of all, in [eis] the Truth, the Mother of all, in him, who came down on Jesus [eis ton katelthonta eis Iesoun]". W Marcosians powiedział: "W [eis] imię nieznane Ojciec wszystkich, w [eis] prawda, Matką wszystkich, w Nim, którzy zstąpili na Jezusa [eis ton katelthonta eis Iesoun]". The Elcesaites said: "In [en] the name of the great and highest God and in the name of his Son, the great King". W Elcesaites powiedział: "W [pl] nazwa wielki i najwyższy Boże i w imię Jego Syna, wielki król". In Irenaeus (I, xxi, 3) we find the formula: "In the name that was hidden from every divinity and lordship and truth, which [name] Jesus the Nazarene has put on in the regions of light" and several other formulae, which were sometimes pronounced in Hebrew or Aramaic. W Ireneusz z Lyonu (I, XXI, 3) znajdujemy formułę: "W imię tego co było ukryte z Bóstwem i ziemskiego i prawdy, które [nazwa] Jezus położył Nazarejczykiem w regionach światła" i kilka innych wzorów, które były niekiedy widoczne w Hebrajski lub Aramejski. The Mandaeans said: "The name of the Life and the name of the Manda d'Haye is named over thee". The Mandaeans powiedział: "W imię życia i nazwisko na Manda d'Haye jest nazwane przez Ciebie". In connection with Baptism the Sphragis was of great importance; in what the seal or sign consisted wherewith they were marked is not easy to say. W związku z chrztu w Sphragis było wielkie znaczenie, w jakim pieczęć lub znak składał którymi zostały one oznaczone nie jest łatwo powiedzieć. There was also the tradition of a name either by utterance or by handing a tablet with some mystic word on it. Wystąpił również w tradycji nazwy albo przez wypowiedzi lub przez wręczenie tabletka z mystic słowo na jej temat.

(b) Confirmation (b) Potwierdzenie

The anointing of the candidate with chrism, or odoriferous ointment, is a Gnostic rite which overshadows the importance of baptism. Namaszczenia kandydata z olej chorych, zapachowych lub maść, jest gnostic obrzęd, który nakłada na znaczenie chrztu. In the "Acta Thomae", so some scholars maintain, it had completely replaced baptism, and was the sole sacrament of initiation. W "Acta Thomae", więc niektórzy badacze utrzymują, musiał całkowicie zastępuje chrzest, i było jedynym sakramentem o wszczęciu postępowania. This however is not yet proven. To jednak nie jest jeszcze udowodniona. The Marcosians went so far as to reject Christian baptism and to substitute a mixture of oil and water which they poured over the head of the candidate. W Marcosians posunął się nawet do odrzucenia chrześcijańskiego chrztu i zastąpić mieszaniną oleju i wody, które wylał na głowę kandydata. By confirmation the Gnostics intended not so much to give the Holy Ghost as to seal the candidates against the attacks of the archons, or to drive them away by the sweet odour which is above all things (tes uter ta hola euodias). Na potwierdzenie tego Gnostics przeznaczony nie tyle do Ducha Świętego jako pieczęć do kandydatów przed atakami z archons, lub do napędu je przez słodki zapach, który jest przede wszystkim rzeczy (tes uter w hola euodias). The balsam was somehow supposed to have flowed from the Tree of Life, and this tree was again mystically connected with the Cross; for the chrism is in the "Acta Thomae" called "the hidden mystery in which the Cross is shown to us". W Balsam było jakoś zapełnić mają popłynęło z drzewa życia, i tego drzewa został ponownie mistyczny związek z krzyża, na olej chorych jest w "Acta Thomae" o nazwie "ukryte w tajemnicy krzyża, która jest podana do nas".

(c) The Eucharist (c) Eucharystia

It is remarkable that so little is known of the Gnostic substitute for the Eucharist. Zadziwiające jest, że tak mało znany jest z gnostic substytutem dla Eucharystii. In a number of passages we read of the breaking of the bread, but in what this consisted is not easy to determine. W wielu fragmentach czytamy w łamaniu chleba, ale co w tym polegał nie jest łatwe do ustalenia. The use of salt in this rite seems to have been important (Clem., Hom. xiv), for we read distinctly how St. Peter broke the bread of the Eucharist and "putting salt thereon, he gave first to the mother and then to us". Zastosowanie soli w taki obrzęd wydaje się być ważne (Clem., Hom. Xiv), czytamy wyraźnie, jak Peter połamał chleb Eucharystii i "wprowadzanie do nich sól, dał pierwszy do matki, a następnie nami ". There is furthermore a great likelihood, though no certainty, that the Eucharist referred to in the "Acta Thomae" was merely a breaking of bread without the use of the cup. Istnieje ponadto wielkie prawdopodobieństwo, chociaż nie ma pewności, że Eucharystia, o których mowa w "Acta Thomae" był jedynie łamaniu chleba bez korzystania z tego kielicha. This point is strongly controverted, but the contrary can hardly be proven. Ten punkt jest zdecydowanie controverted, ale sprzeczne z trudem może być udowodnione. It is beyond doubt that the Gnostics often substituted water for the wine (Acta Thomae, Baptism of Mygdonia, ch. cxxi). Jest to ponad wszelką wątpliwość, że Gnostics często zastępować wody do wina (Acta Thomae, Chrztu Mygdonia, rozdz. Cxxi). What formula of consecration was used we do not know, but the bread was certainly signed with the Cross. Co formuła konsekracji była używana nie wiemy, ale z pewnością chleb był podpisany z Krzyża. It is to be noted that the Gnostics called the Eucharist by Christian sacrificial terms -- prosphora, "oblation", Thysia (II bk. of Jeû, 45). Należy zauważyć, że Gnostics nazywany przez Christiana ofiarny Eucharystii warunkach - Prosfora, "ofiary", Thysia (II bk. Z Jeû, 45). In the Coptic Books (Pistis Sophia, 142; II Jeû, 45-47) we find a long description of some apparently Eucharistic ceremonies carried out by Jesus Himself. W Koptyjski Książki (Pistis Sophia, 142; Jeû II, 45-47) znajdujemy długi opis niektórych pozornie eucharystyczna uroczystości przeprowadzone przez samego Jezusa. In these fire and incense, two flasks, and also two cups, one with water, the other with wine, and branches of the vine are used. W tych ogień i kadzidło, dwóch kolb, a także dwa puchary, jeden z wodą, z drugiej wina, oraz oddziały z winogron są używane. Christ crowns the Apostles with olive wreaths, begs Melchisedech to come and change wine into water for baptism, puts herbs in the Apostles' mouths and hands. Korony Chrystusa Apostołom z oliwek Wieńce, begs Melchisedech do zmian i wina w wodę do chrztu, stawia ziół w Apostołów "ustami i rękami. Whether these actions in some sense reflect the ritual of Gnosticism, or are only imaginations of the author, cannot be decided. Niezależnie od tego, czy te działania w pewnym sensie odzwierciedla rytuał z Gnostycyzm, lub są tylko w wyobraźni autora, nie może zostać podjęta decyzja. The Gnostics seem also to have used oil sacramentally for the healing of the sick, and even the dead were anointed by them to be rendered safe and invisible in their transit through the realms of the archons. The Gnostics wydaje się również mieć sakramentalnie używany olej na uzdrowienie chorych, a nawet były martwe namaszczony przez nich, które mają być uznane za bezpieczne i niewidoczne w ich tranzytu przez archons z rzędu.

(d) The Nymphôn (d) Nymphôn

They possessed a special Gnostic sacrament of the bridechamber (nymphon) in which, through some symbolical actions, their souls were wedded to their angels in the Pleroma. Oni posiadał specjalny sakrament gnostic z bridechamber (nymphon), w których, za pośrednictwem niektórych symbolical działań, ich dusze były wedded do swoich aniołów w Pleroma. Details of its rites are not as yet known. Szczegóły jego obrzędy nie są jeszcze znane. Tertullian no doubt alluded to them in the words "Eleusinia fecerunt lenocinia". Tertulian alluded bez wątpienia do nich w słowach "Eleusinia fecerunt lenocinia".

(e) The Magic Vowels (e) Magic Samogłoski

An extraordinary prominence is given to the utterance of the vowels: alpha, epsilon, eta, iota, omicron, upsilon, omega. W niezwykłej wagi jest do wypowiedzi na samogłoski: alfa, epsilon, ETA, Iota, Omicron, Ypsilon, omega. The Saviour and His disciples are supposed in the midst of their sentences to have broken out in an interminable gibberish of only vowels; magic spells have come down to us consisting of vowels by the fourscore; on amulets the seven vowels, repeated according to all sorts of artifices, form a very common inscription. Zbawiciela i Jego uczniowie są rzekome w pośrodku ich zdania, że łamane są w interminable bełkotem tylko samogłoski; zaklęć mają zejść do nas, składające się z samogłosek przez osiemdziesiąt; na amulety siedmiu samogłosek, powtarzające się stosownie do wszelkiego rodzaju z artifices, bardzo często tworzą napis. Within the last few years these Gnostic vowels, so long a mystery, have been the object of careful study by Ruelle, Poirée, and Leclercq, and it may be considered proven that each vowel represents one of the seven planets, or archons; that the seven together represent the Universe, but without consonants they represent the Ideal and Infinite not yet imprisoned and limited by matter; that they represent a musical scale, probably like the Gregorian 1 tone re-re, or d, e, f, g, a, b, c, and many a Gnostic sheet of vowels is in fact a sheet of music. W ciągu ostatnich kilku lat gnostic tych samogłosek, tak długo tajemnicą, były również przedmiotem wnikliwej analizy przez ruelle, Poirée, Leclercq, i może być uznane za udowodnione, że każda samogłoska stanowi jeden z siedmiu planet, lub archons, że siedem łącznie stanowią Wszechświata, ale bez spółgłosek, które reprezentują idealne i wladca nie uwięziony i ograniczony przez sprawy; że stanowią muzyczne skalę, prawdopodobnie jak Gregorian 1 tonu ponownie ponownie, lub d, e, f, g, , B, c, i wiele gnostic arkusza samogłosek jest w rzeczywistości arkusz muzyki. But research on this subject has only just begun. Jednak badania nad tym tematem dopiero się rozpoczęły. Among the Gnostics the Ophites were particularly fond of representing their cosmogonic speculations by diagrams, circles within circles, squares, and parallel lines, and other mathematical figures combined, with names written within them. Wśród Gnostics w Ophites były szczególnie lubiący reprezentujących ich cosmogonic spekulacji przez schematy, kręgi w kręgach, placów i równoległe linie, matematycznych i inne dane w połączeniu z nazwami napisane w ich obrębie. How far these sacred diagrams were used as symbols in their liturgy, we do not know. Jak daleko tych świętych schematy zostały wykorzystane jako symbole w liturgii, nie wiemy.

SCHOOLS OF GNOSTICISM Szkoły Gnostycyzm

Gnosticism possessed no central authority for either doctrine or discipline; considered as a whole it had no organization similar to the vast organization of the Catholic Church. Gnostycyzm nie posiadał centralny organ albo doktryny lub dyscypliny; traktowane jako całość nie miała żadnej organizacji podobnych do ogromnej organizacji Kościoła katolickiego. It was but a large conglomeration of sects, of which Marcionism alone attempted in some way to rival the constitution of the Church, and even Marcionism had no unity. To było jednak w dużej conglomeration z sekt, których Marcjonizm sama próbowała w jakiś sposób do rywalizujących ze sobą konstytucję Kościoła, a nawet nie miał Marcjonizm jedności. No other classification of these sects is possible than that according to their main trend of thought. Żadne inne klasyfikacji tych sekt, niż jest to możliwe, że w zależności od ich głównego nurtu myśli. We can therefore distinguish: (a) Syrian or Semitic; (b) Hellenistic or Alexandrian; (c) dualistic; (d) antinomian Gnostics. Możemy zatem rozróżnić: (a) syryjskie lub semickich, (b) lub helleńskiego Alexandrian; (c) dualistycznej (d) antinomian Gnostics.

(a) The Syrian School (a) syryjskie szkoły

This school represents the oldest phase of Gnosticism, as Western Asia was the birthplace of the movement. Ta szkoła stanowi najstarszy etap Gnostycyzm, jak Azja Zachodnia była narodzin ruchu. Dositheus, Simon Magus, Menander, Cerinthus, Cerdo, Saturninus Justin, the Bardesanites, Sevrians, Ebionites, Encratites, Ophites, Naassenes, the Gnostics of the "Acts of Thomas", the Sethians, the Peratae, the Cainites may be said to belong to this school. Dositheus, Simon Magus, Menander, Cerinthus, cerdo, Saturninus Justin, Bardesanites, Sevrians, Ebionici, Encratites, Ophites, Naassenes, Gnostics z "Dzieje Tomasza", Sethians, Peratae, Kainici mogą być powiedział należą do tej szkoły.

The more fantastic elements and elaborate genealogies and syzygies of æons of the later Gnosis are still absent in these systems. Im więcej elementów fantastycznych i opracowania rodowodów i syzygies z æons w późniejszym Gnoza nadal są nieobecne w tych systemach. The terminology is some barbarous form of Semitic; Egypt is the symbolic name for the soul's land of bondage. Terminologia nie jest pewne formy barbarzyństwa semickich; Egipt jest symboliczną nazwę dla duszy ziemi niewoli.

The opposition between the good God and the World-Creator is not eternal or cosmogonic, though there is strong ethical opposition to Jehovah the God of the Jews. Opozycja między dobrym i Świat Boga-Stwórcy nie jest wieczne lub cosmogonic, choć istnieje silny sprzeciw wobec etycznych Jehovah Boga Żydów. He is the last of the seven angels who fashioned this world out of eternally pre-existent matter. On jest ostatnim z siedmiu aniołów, którzy fashioned ten świat z odwiecznie istnieje wstępnie sprawę. The demiurgic angels, attempting to create man, created but a miserable worm, to which the Good God, however, gave the spark of divine life. W demiurgic aniołów, próby utworzenia człowiek, stworzony ale nieszczęśliwy robaka, do którego Dobry Bóg jednak dał iskra Bożego życia. The rule of the god of the Jews must pass away, for the good God calls us to his own immediate service through Christ his Son. Zasada boga Żydzi muszą przejść dalej, dla dobra Bóg wzywa nas do swego natychmiastowego świadczenia usług za pośrednictwem Chrystusa, Jego Syna. We obey the Supreme Deity by abstaining from flesh meat and marriage, and by leading an ascetic life. Jesteśmy posłuszni Najwyższego Diety przez powstrzymywania się od mięsa i ciała małżeństwa i przez prowadzącego jeden ascetyczne życie.

Such was the system of Saturninus of Antioch, who taught during the reign of Hadrian (c. AD 120). Taki system był Saturninus Antiochii, którzy nauczał podczas panowania Hadriana (ok. 120 AD). The Naassenes (from Nahas, the Hebrew for serpent) were worshippers of the serpent as a symbol of wisdom, which the God of the Jews tried to hide from men. W Naassenes (z Nahas, Hebrajski dla węża) czcicieli węża jako symbol mądrości, którym Bóg Żydów starał się ukryć od mężczyzn. The Ophites (ophianoi, from ophis, serpent), who, when transplanted on Alexandrian soil, supplied the main ideas of Valentinianism, become one of the most widely spread sects of Gnosticism. W Ophites (ophianoi, z ophis, węża), którzy, kiedy przeniósł na Alexandrian gleby, dostarczanych przez głównych idei Valentinianism, stał się jednym z najbardziej rozpowszechniony sekty z Gnostycyzm. Though not strictly serpent-worshippers, they recognized the serpent as symbol of the supreme emanation, Achamoth or Divine Wisdom. Chociaż absolutnie nie węża-wyznawców, uznanej przez węża jako symbol najwyższego emanacji, Achamoth lub Boskiej Mądrości. They were styled Gnostics par excellence. Byli stylizowany Gnostics par excellence. The Sethians saw in Seth the father of all spiritual (pneumatikoi) men; in Cain and Abel the father of the psychic (psychikoi) and hylic (hylikoi) men. W Sethians widząc w Seth ojcem duchowym wszystkich (pneumatikoi) mężczyzn; Kain i Abel ojca z psychiczny (psychikoi) i hylic (hylikoi) mężczyzn. According to the Peratae there exists a trinity of Father, Son, and Hyle (Matter). Zgodnie z Peratae istnieje trinity Ojca, Syna i Hyle (materii). The Son is the Cosmic Serpent, who freed Eve from the power of the rule of Hyle. Syn jest Cosmic Serpent, którzy Eve uwolnione z mocy rządów Hyle.

The universe they symbolized by a triangle enclosed in a circle. Wszechświata, które symbolizuje w trójkącie zamkniętym w kręgu. The number three is the key to all mysteries. Numer trzy jest kluczem do wszystkich tajemnic. There are three supreme principles: the not-generated, the self-generated, the generated. Istnieją trzy najwyższe zasady: nie generowane, self-generated, generowane. There are three logoi, of gods; the Saviour has a threefold nature, threefold body, threefold power, etc. They are called Peretae (peran) because they have "crossed over" out of Egypt, through the Red Sea of generation. Istnieją trzy logoi, bogów; Zbawiciela ma trojaki charakter, potrójne ciało, trojaki moc, itd. Są one nazywane Peretae (peran), ponieważ mają one "przeszli" na Egipt, Morze Czerwone poprzez wytwarzania. They are the true Hebrews, in fact (the word comes from the Hebrew meaning "to cross over"). Są to prawdziwe Hebrajczyków, w rzeczywistości (słowo pochodzi od Hebrajski rozumieniu "cross over"). The Peratae were founded by Euphrates and Celbes (Acembes?) and Ademes. W Peratae zostały założone przez Eufrat i Celbes (Acembes?) I Ademes. This Euphrates, whose name is perhaps connected with the name Peratae itself, is said to be the founder of the Ophites mentioned by Celsus about AD 175. Tę Eufrat, którego nazwa jest być może związany z Peratae sama nazwa, jest uważane za założyciela z wymienionych przez Ophites Celsus o AD 175. The Cainites were so called because they venerated Cain, and Esau, and the Sodomites, and Core, and Judas, because they had all resisted the god of the Jews. W Kainici były tzw ponieważ cześć Kain, Ezaw, i Sodomites, Core, i Judasza, gdyż wszystkie opór boga Żydów.

(b) The Hellenistic or Alexandrian School (b) helleńskiego lub Alexandrian szkoły

These systems were more abstract, and philosophical, and self-consistent than the Syrian. Systemy te były bardziej abstrakcyjne i filozoficzne, a self-spójne niż syryjskiego. The Semitic nomenclature was almost entirely replaced by Greek names. Semickie nomenklatura została niemal całkowicie zastąpiona przez Grecki nazwy. The cosmogonic problem had outgrown all proportions, the ethical side was less prominent, asceticism less strictly enforced. W cosmogonic problem miał outgrown wszystkie proporcje, etyczne strony była mniej widoczna, asceza mniej ściśle egzekwowane.

The two great thinkers of this school were Basilides and Valentinus. W dwóch wielkich myślicieli tej szkoły były Basilides i Valentinus.

Though born at Antioch, in Syria, Basilides founded his school in Alexandria (c. AD 130), and was followed by his son Isidorus. Chociaż urodzony w Antiochii, Syria, Basilides założył w swojej szkole Aleksandria (ok. AD 130), a następnie przez jego syna isidorus. His system was the most consistent and sober emanationism that Gnosticism ever produced. Jego system był najbardziej spójne i trzeźwi emanationism Gnostycyzm, że kiedykolwiek wyprodukowanych. His school never spread so widely as the next to be mentioned, but in Spain it survived for several centuries. Jego szkoła nigdy się tak szeroko, jak obok być wymienione, ale w jej Hiszpania przetrwał kilka stuleci.

Valentinus, who taught first at Alexandria and then at Rome (c. AD 160), elaborated a system of sexual duality in the process of emanation; a long series of male and female pairs of personified ideas is employed to bridge over the distance from the unknown God to this present world. Valentinus, którzy po raz pierwszy nauczał na Aleksandria, a następnie na Rzym (ok. AD 160), opracowany system seksualne dualizm w procesie emanacji; długą serię męskich i żeńskich par uosobieniem idei jest zatrudniony do mostu na odległość od nieznanego Boga w tym obecny świat. His system is more confused than Basilidianism, especially as it is disturbed by the intrusion of the figure or figures of Sophia in the cosmogonic process. Jego system jest więcej niż Basilidianism mylić, szczególnie jak jest zakłócany przez intruzów w postać lub postacie Sophia w cosmogonic procesu. Being Syrian Ophitism in Egyptian guise, it can claim to be the true representative of the Gnostic spirit. Będąc syryjskiego Ophitism w egipskich Guise, roszczenie może być prawdziwy przedstawiciel gnostic ducha.

The reductio ad absurdum of these unbridled speculations can be seen in the Pitis Sophia, which is light-maidens, paralemptores, spheres, Heimarmene, thirteen æons, light-treasures, realms of the midst, realms of the right and of the left, Jaldabaoth, Adamas, Michael, Gabriel, Christ, the Saviour, and mysteries without number whirl past and return like witches in a dance. W Dowód nie wprost unbridled tych spekulacji może być postrzegane w Pitis Sophia, która jest lekko panien, paralemptores, kulki, Heimarmene, trzynaście æons, światło-skarby, pośród sfery, sfery prawo i lewo, Jaldabaoth , Adamas, Michael, Gabriel, Chrystusa, Zbawiciela, i liczba hydromasażu bez tajemnic przeszłości i powrotu czarownic jak w tańcu. The impression created on the same reader can only be fitly described in the words of "Jabberwocky": "gyre and gimble on the wabe". W wrażeniu na tym samym czytelnik może być tylko fitly opisane w słowa "Jabberwocky": "gyre i gimble na wabe".

We learn from Hippolytus (Adv. Haer., IV, xxxv), Tertullian (Adv. Valent., iv) and Clemens Alex. Mamy uczyć się od Hipolit (Adv. Haer., IV, xxxv), Tertulian (Adv. Valent., Iv) oraz Klemens Alex. (Exc. ex Theod., title) that there were two main schools of Valentinianism, the Italian and the Anatolian or Asiatic. (Exc. ex Theod. Tytuł), że istnieją dwie główne szkoły Valentinianism, Włoski i Anatolii lub azjatyckiej. In the Italian school were teachers of note: Secundus, who divided the Ogdoad within the Pleroma into two tetrads, Right and Left; Epiphanes, who described this Tetras as Monotes, Henotes, Monas, and To Hen; and possibly Colorbasus, unless his name be a misreading of Kol Arba "All Four". W szkole były Włoski nauczycieli uwaga: Sekundy, którzy podzielili Ogdoad w Pleroma na dwie tetrads, z prawej i lewej strony; Epifanesa, którzy opisanych w niniejszym tetras Monotes, Henotes, Monas i kurze i ewentualnie Colorbasus, chyba że jego nazwisko być błędnego zrozumienia Kol. Arba "Wszystkie cztery". But the most important were Ptolemy and Heracleon. Ale najważniejsze były Ptolemeusza i Heracleon.

Ptolemy is especially known to fame by his letter to Flora, a noble lady who had written to him as Prom Presbyter (Texte u. Unters., NS, XIII, Anal. z. alt. Gesch. d. Chr.) to explain the meaning of the Old Testament. Ptolemeusz jest szczególnie znany sława jego listu do Flora, szlachetny lady którzy mieli do niego pisemną Prom jako kapłana (Texte u. Unters., NS, XIII, Anal. Z. alt. Gesch. Zm. Chr.) Wyjaśniać rozumieniu Starego Testamentu. This Ptolemy split up the names and numbers of the æons into personified substances outside the deity, as Tertullian relates. Tę Ptolemeusz rozchodzą się nazwiska i numery z æons do uosobieniem substancji poza bóstwa, jak Tertulian odnosi. He was given to Biblical studies, and was a man of unbridled imagination. Był uwagę na studia biblijne, był człowiekiem unbridled wyobraźni.

Clemens Alex. Klemens Alex. (Strom., IV, ix, 73) calls Heracleon the most eminent teacher of the Valentinian school. (Strom., IV, IX, 73) zwraca Heracleon najwybitniejszych nauczyciel w szkole Walentynian. Origen devotes a large part of his commentary on St. John to combating Heracleon's commentary on the same Evangelist. Orygenes poświęca znaczną część swojego komentarza na temat walki z St John's Heracleon komentarz na tej samej Ewangelisty. Heracleon called the source of all being Anthropos, instead of Bythos, and rejected the immortality of the soul -- meaning, probably, the merely psychic element. Heracleon nazywany jest źródłem wszystkich Anthropos, zamiast Bythos, i odrzucił w nieśmiertelność duszy - sens, prawdopodobnie, jedynie element psychiczny. He apparently stood nearer to the Catholic Church than Ptolemy and was a man of better judgment. On najwyraźniej stał blizej do Kościoła katolickiego, niż Ptolemeusza i był człowiekiem lepiej wyroku.

Tertullian mentions two other names (Valent., iv), Theotimus and (De Carne Christ, xvii) Alexander. Tertulian wspomina o dwóch innych nazw (Valent., iv) oraz Theotimus (De Carne Chrystusa, XVII) Alexander.

The Anatolian school had as a prominent teacher Axionicus (Tertullian, Adv. Valent., iv; Hipp., Adv. Haer., VI, 30) who had his collegium at Antioch about AD 220, "the master's most faithful disciple". W Anatolii miał szkole jako nauczyciel czołowych Axionicus (Tertulian, Adv. Valent., IV; Hipp., Adv. Haer., VI, 30) którzy mieli swoje collegium w Antiochii około AD 220, "kapitan najbardziej wiernym uczniem". Theodotus is only known to us from the fragment of his writings preserved by Clement of Alexandria. Theodotus jest jedynym znanym nam z fragmentem jego pism zakonserwowane przez Klemens Aleksandria. Marcus the Conjuror's system, an elaborate speculation with ciphers and numbers, is given by Irenaeus (I, 11-12) and also by Hippolytus (VI, 42). Marcus Conjuror do systemu, opracowanie spekulacji z ciphers i numery, jest udzielane przez Ireneusza (I, 11-12), a także przez Hipolit (VI, 42). Irenaeus's account of Marcus was repudiated by the Marcosians, but Hippolytus asserts that they did so without reason. Ireneusz z Lyonu, rachunek został Marcus repudiated przez Marcosians, Hipolit, ale twierdzi, że tak nie bez powodu. Marcus was probably an Egyptian and a contemporary of Irenaeus. Marcus był prawdopodobnie egipskie, a na współczesnych Ireneusz z Lyonu. A system not unlike that of the Marcosians was worked out by Monoimus the Arabian, to whom Hippolytus devotes chapters 5 to 8 of Book VIII, and who is mentioned only by Theodoret besides him. System nie, że w odróżnieniu od Marcosians został opracowany przez Monoimus arabskich, Hipolit, któremu poświęca rozdziały od 5 do 8 księgi VIII, i którzy są wymienione jedynie przez Teodoret z Cyru, poza Nim. Hippolytus is right in calling these two Gnostics imitations of Pythagoras rather than Christians. Hipolit ma rację w tych dwóch rozmów Gnostics imitacje Pitagoras niż chrześcijan. According to the Epistles of Julian the Apostate, Valentinian collegia existed in Asia Minor up to his own times (d. 363). Według listy z Julian Apostata, Walentynian collegia istniały w Azja Drobne do własnej razy (zm. 363).

(c) The Dualistic School (c) dualistycznej szkoły

Some dualism was indeed congenital with Gnosticism, yet but rarely did it overcome the main tendency of Gnosticism, ie Pantheism. Niektóre dualizm był rzeczywiście z wrodzonym Gnostycyzm, ale rzadko, ale nie pokonać głównych tendencji Gnostycyzm, tj. Panteizm. This, however, was certainly the case in the system of Marcion, who distinguished between the God of the New Testament and the God of the Old Testament, as between two eternal principles, the first being Good, agathos; the second merely dikaios, or just; yet even Marcion did not carry this system to its ultimate consequences. Ten jednak, był z pewnością w przypadku systemu Marcion, którzy wyróżniają między Bóg Nowego Testamentu i Bóg Starego Testamentu, jak między dwoma wieczne zasady, pierwsza jest dobra, agathos, drugi jedynie dikaios, lub tylko; Marcion jeszcze nawet nie przeprowadzać tego systemu do jego ostatecznego konsekwencje. He may be considered rather as a forerunner of Mani than a pure Gnostic. Może on być uważany raczej jako prekursora Mani niż czysta gnostic. Three of his disciples, Potitus, Basilicus, and Lucanus, are mentioned by Eusebius as being true to their master's dualism (HE, V, xiii), but Apelles, his chief disciple, though he went farther than his master in rejecting the Old-Testament Scriptures, returned to monotheism by considering the Inspirer of Old-Testament prophecies to be not a god, but an evil angel. Trzy z jego uczniów, Potitus, Basilicus, Lucanus, są wymienione przez Euzebiusza jako prawdziwy ich kapitana dualizm (HE, V, XIII), ale Apelles, jego starszy uczeń, choć on poszedł dalej niż jego mistrz w odrzuceniu Old - Testament Pisma, powrócił do monoteizm, biorąc pod uwagę Inspirer Starego Testamentu, proroctwa się nie boga, ale Evil Angel. On the other hand, Syneros and Prepon, also his disciples, postulated three different principles. Z drugiej strony, Syneros i Prepon, także Jego uczniów, postulowanej trzech różnych zasad. A somewhat different dualism was taught by Hermogenes in the beginning of the second century at Carthage. A nieco inny dualizm był nauczany przez Hermogenes na początku drugiego wieku w Kartaginie. The opponent of the good God was not the God of the Jews, but Eternal Matter, the source of all evil. Wnoszący sprzeciw do dobrego Boga nie był Bogiem Żydów, ale Wiecznego sprawę, źródła wszelkiego zła. This Gnostic was combatted by Theophilus of Antioch and Tertullian. To był gnostic zwalczona przez Teofil z Antiochii i Tertulian.

(d) The Antinomian School (d) Antinomian szkoły

As a moral law was given by the God of the Jews, and opposition to the God of the Jews was a duty, the breaking of the moral law to spite its give was considered a solemn obligation. Jako moralne Prawo zostało nadane przez Boga Żydów, a także sprzeciwu wobec Boga Żydów był obowiązek, w łamaniu prawa moralnego, aby pomimo jego nadania został uznany za uroczyste zobowiązanie. Such a sect, called the Nicolaites, existed in Apostolic times, their principle, according to Origen, was parachresthai te sarki. Taka sekta, zwana Nicolaites, istniały w apostolskim razy, ich zasady, według Orygenesa, był parachresthai te sarki. Carpocrates, whom Tertullian (De animâ, xxxv) calls a magician and a fornicator, was a contemporary of Basilides. Carpocrates, której Tertulian (De animâ, xxxv) zwołuje magika i fornicator, był współczesny z Basilides. One could only escape the cosmic powers through discharging one's obligations to them by infamous conduct. Można tylko uniknąć rozładowania kosmiczne uprawnień poprzez swoje obowiązki do nich przez niesławnym postępowania. To disregard all law and sink oneself into the Monad by remembering one's pre-existence in the Cosmic Unit -- such was the Gnosis of Carpocrates. Aby pominąć wszystkie prawa i umywalka do siebie poprzez Monada pamiętając swoje wstępne istnienia w kosmosie Brytania - takie było Gnoza z Carpocrates. His son Epiphanes followed his father's doctrine so closely that he died in consequence of his sins at the age of seventeen. Jego syn Epifanesa po jego ojca doktryny tak ściśle, że zmarł w wyniku jego grzechów w wieku siedemnastu. Antinomian views were further maintained by the Prodicians and Antitactae. Antinomian opinie były utrzymane przez kolejne Prodicians i Antitactae. No more ghastly instance of insane immorality can be found than the one mentioned in Pistis Sophia itself as practised by some Gnostics. Nie więcej Dziękujemy! Instancji insane rozpusty można znaleźć niż wymienione w Pistis Sophia samo jak praktykowana przez niektórych Gnostics. St. Justin (Apol., I, xxvi), Irenaeus (I, xxv, 3) and Eusebius (HE, IV, vii) make it clear that "the reputation of these men brought infamy upon the whole race of Christians". Święty Justyn (Apol., I xxvi), Ireneusz (I, XXV, 3) i Euzebiusz (HE, IV, VII) jasno wynika, że "reputacja tych mężczyzn przyniósł infamy na cały wyścig chrześcijan".

LITERATURE LITERATURA

The Gnostics developed an astounding literary activity, which produced a quantity of writings far surpassing contemporary output of Catholic literature. The Gnostics zdumiewających rozwinął działalność literacką, która sporządziła ilość pism znacznie wyższe niż produkcja współczesnej literatury katolickiej. They were most prolific in the sphere of fiction, as it is safe to say that three-fourths of the early Christians romances about Christ and His disciples emanated from Gnostic circles. Zostały one najbardziej płodnym w sferze fikcji, jak to jest na pewno powiedzieć, że trzy czwarte z wczesnych chrześcijan romanse o Chrystusie i Jego uczniów pochodziły z kręgów gnostic. Besides these -- often crude and clumsy -- romances they possessed what may be called "theosophic" treatises and revelations of a highly mystical character. Poza tym - często ropy i niejasnych - romanse, które posiadał, co może być nazywane "theosophic" traktaty i znaki bardzo mistyczny charakter. These are best described as a stupefying roar of bombast occasionally interrupted by a few words of real sublimity. Są to najlepiej można opisać jako ogłuszających Ryknijcie bombast sporadycznie przerywane przez kilka słów realnych sublimity. Traine remarks with justice: "Anyone who reads the teachings of the Gnostics breathes in an atmosphere of fever and fancies himself in a hospital, amongst delirious patients, who are lost in gazing at their own teeming thought and who fix their lustrous eyes on empty space" (Essais de crit. et d'histoire, Paris, 1904). Traine z uwagi sprawiedliwości: "Każdy, kto czyta którzy naukę w Gnostics oddycha w atmosferze gorączki i zyczen się w szpitalu, delirious wśród pacjentów, którzy zostaną utracone w gazing na własnych myśli i teeming którzy ustalają swoje lustrous oczy na puste miejsce "(Essais de crit. Et d'histoire, Paryż, 1904). Gnostic literature, therefore, possesses little or no intrinsic value, however great its value for history and psychology. Gnostic literatury, w związku z tym, posiada niewielkie lub żadne wartości, jednak jego wielką wartość dla historii i psychologii. It is of unparalleled importance in the study of the surroundings in which Christianity first arose. Jest niezrównanym znaczenie w badaniu otoczenia, w którym powstały pierwsze chrześcijaństwa. The bulk of it is unfortunately no longer extant. Większość to niestety już nie obowiązują. With the exception of some Coptic translations and some expurgated or Catholicized Syriac versions, we possess only a number of fragments of what once must have formed a large library. Z wyjątkiem niektórych Koptyjski tłumaczeń oraz niektórych expurgated lub Catholicized Syryjski wersji, posiadamy tylko kilka fragmentów, co raz musi mieć utworzone dużą bibliotekę. Most of this literature will be found catalogued under the names of Gnostic authors in the articles BASILIDES; BARDESANES; CERINTHUS; MARCION; SIMON MAGUS; PTOLEMY; VALENTINUS. Większość tej literatury można znaleźć pod skatalogowany gnostic nazwiska autorów artykułów w BASILIDES; BARDESANES; CERINTHUS; MARCION; Simon Magus; Ptolemeusza; Valentinus. We shall enumerate in the following paragraphs only anonymous Gnostic works and such writings as are not attributed to any of the above authors. Będziemy wyliczyć w następujący ust tylko anonimowe gnostic takich dzieł i pism, które nie są przyporządkowane do żadnej z wyżej wymienionych autorów.

The Nicolaites possessed "some books under the name of Jaldabaoth", a book called "Nôria" (the mythical wife of Noah), prophecy of Barcabbas, who was a soothsayer among the Basilidians, a "Gospel of the Consummation", and a kind of apocalypse called "the Gospel of Eva" (Epiph., Adv. Haer., xxv, xxvi; Philastr., 33). W Nicolaites Biesy "kilka książek pod nazwą Jaldabaoth", książki o nazwie "Nôria" (mityczny żona Noego), proroctwa Barcabbas, którzy była soothsayer wśród Basilidians, "Ewangelia z konsumpcja", oraz rodzaju z apocalypse zwanej "Ewangelii Eva" (Epiph., Adv. Haer., XXV, xxvi; Philastr., 33). The Ophites possessed "thousands" of apocrypha, as Epiphanius tells us; among these he specially mentions: "Questions of Mary, great and small" (some of these questions are perhaps extant in the Pistis Sophia); also many books under the name of "Seth", "Revelations of Adam", Apocryphal Gospels attributed to Apostles; an Apocalypse of Elias, and a book called "Genna Marias". W Ophites Biesy "tysiące" Apocrypha, jak Epifaniusz mówi nam, szczególnie wśród tych, wspomina: "Pytania Maryi, wielkie i małe" (niektóre z tych pytań może są istniejące w Pistis Sophia), a także wielu książek pod nazwą "Set", "Revelations Adama", Dziękujemy! Ewangelie przypisane do Apostołów; jeden z Apokalipsy Eliasza, a także książki o nazwie "Genna Marias". Of these writings some revelations of Adam and Seth, eight in number, are probably extant in an Armenian translation, published in the Mechitarist collection of the Old-Testament apocrypha (Venice, 1896). Spośród tych pism niektóre znaki Adama i Seta osiem liczby są prawdopodobnie w Ormiański istniejące tłumaczenie, opublikowane w Mechitarist zbiór Starego Testamentu-Apocrypha (Wenecja, 1896). See Preuschen "Die apocryph. Gnost. Adamschr." Zobacz Preuschen "Die apocryph. Gnost. Adamschr". (Giessen, 1900). (Giessen, 1900). The Cainites possessed a "Gospel of Judas", an "Ascension of Paul" (anabatikon Paulou) and some other book, of which we do not know the title, but which, according to Epiphanius, was full of wickedness. W Kainici posiadał "Ewangelia Judasza", "Wniebowstąpienie Paula" (anabatikon Paulou) i kilka innych książek, z których nie wiemy, tytuł, ale które, zgodnie z Epifaniusz, pełna była zła. The Prodicians, according to Clem. W Prodicians, zgodnie z Clem. Alex., possessed apocrypha under the name of Zoroaster (Strom., I, xv, 69). Alex. Z posiadanych Apocrypha pod nazwą Zaratusztra (Strom., I, XV, 69). The Antinomians had an apocryphon "full of audacity and wickedness" (Strom., III, iv, 29; Origen, "In Matth,", xxviii). W Antinomians miał apocryphon "pełne Audacity i nieprawości" (Strom., III, IV, 29; Orygenes, "In Matth", XXVIII). The Naassenes had a book out of which Hippolytus largely quotes, but of which we do not know the title. W Naassenes miał książki, z których w dużej mierze cytuje Hipolit, ale których nie wiemy, tytuł. It contained a commentary on Bible texts, hymns, and psalms. To komentarz zawartych w Biblii tekstów, hymnów i psalmów. The Peratae possessed a similar book. W Peratae posiadał podobną książkę. The Sethians possessed a "Paraphrasis Seth", consisting of seven books, explanatory of their system, a book called Allogeneis, or "Foreigners", an "Apocalypse of Adam", a book attributed to Moses, and others. W Sethians posiadał "Paraphrasis Seth", składający się z siedmiu książek, wyjaśniające ich systemu, książkę Allogeneis, lub "Cudzoziemcy", "Apokalipsa Adama", książki przypisane do Mojżesza, i inni. The Archontians possessed a large and small book entitled "Symphonia"; this possibly extant in Pitra's "Analecta Sacra" (Paris, 1888). W Archontians posiadał dużą i małą książkę zatytułowaną "symphonia"; ewentualnie istniejące w Pitra "Analecta Sacra" (Paryż, 1888). The Gnostics attacked by Plotinus possessed apocrypha attributed to Zoroaster, Zostrian, Nichotheus, Allogenes (the Sethian Book "Allogeneis"?), and others. The Gnostics zaatakowane przez Plotinus posiadanych Apocrypha nadana Zaratusztra, Zostrian, Nichotheus, Allogenes (Sethian Książka "Allogeneis"?), I inni.

In addition to these writings the following apocrypha are evidently of Gnostic authorship: Oprócz tych pism następujących Apocrypha są ewidentnie z gnostic autorstwa:

"The Gospel of the Twelve" -- This is first referred to by Origen (Hom. I, in Luc.), is identical with the Gospel of the Ebionites, and is also called the "Gospel according to Matthew", because in it Christ refers to St. Matthew in the second person, and the author speaks of the other Apostles and himself as "we". "Ewangelia z Dwunastu" - to pierwsze, o których mowa w Orygenes (Hom. I, Luc.), Jest identyczna z Ewangelii z Ebionici, a także jest nazywany "Ewangelia według Mateusza", ponieważ w nim Chrystus odnosi się do świętego Mateusza w drugiej osobie, a autor mówi o sobie i innych Apostołów, jak "my". This Gospel was written before AD 200, and has no connection with the so-called Hebrew St. Matthew or the Gospel according to the Hebrews. Ewangelia ta została napisana przed 200 AD, i nie ma związku z tzw Hebrajski St Mateusza lub Ewangelii według Hebrajczyków.

"The Gospel according to the Egyptians", ie Christian countryfolk of Egypt, not Alexandrians. "W Ewangelii według Egipcjan", czyli Christian countryfolk na Egipt, nie Aleksandryjczyków. It was written about AD 150 and referred to by Clem. To było napisane na temat AD i 150, o których mowa w Clem. Alex. (Strom., III, ix, 63; xiii, 93) and Origen (Hom. I, in Luc), and was largely used in non-Catholic circles. (Strom., III, IX, 63; XIII, 93) i Orygenes (Hom. I, Luc), i był w dużej mierze wykorzystywane w celach niekomercyjnych-katolickie kręgi. Only small fragments are extant in Clem. Tylko niewielkie fragmenty są istniejące w Clem. Alex. (Strom. and Excerp. ex Theod.). (Strom. i Excerp. Ex Theod.). Some people have referred the Oxyrhynchus "Logia" and the Strasburg Coptic papyri to this Gospel, but this is a mere guess. Niektórzy ludzie mają określone w oxyrhynchus "Logia" i Strasburgu Koptyjski papirusy do tej Ewangelii, ale jest to jedynie zgadywać.

"The Gospel of Peter", written about AD 140 in Antioch (see DOCETAE). "Ewangelia Piotra", napisany około AD 140 w Antiochii (patrz DOCETAE). Another Petrine Gospel, see description of the Ahmin Codex. Innym Piotrowej Ewangelii, patrz opis w Ahmin Kodeksu.

A "Gospel of Matthias" written about AD 125, used in Basilidian circles (see BASILIDES). "Ewangelia Matthias" pisemne o AD 125, używane w kręgach Basilidian (patrz BASILIDES).

A "Gospel of Philip" and a "Gospel of Thomas". "Ewangelia Filipa" i "Ewangelia Tomasza". According to the Pistis Sophia, the three Apostles Matthew [read Matthias], Thomas, and Philip received a Divine commission to report all Christ's revelations after His Resurrection. Zgodnie z Pistis Sophia, trzech Apostołów Matthew [więcej Matthias], Thomas, Philip otrzymała Bożego Komisję do przedstawienia sprawozdania wszystkie znaki Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu.

The Gospel of Thomas must have been of considerable length (1300 lines); part of it, in an expurgated recension, is possibly extant in the once popular, but vulgar and foolish, "Stories of the Infancy of Our Lord by Thomas, an Israelite philosopher", of which two Greek, as Latin, a Syriac, and a Slavonic version exist. Ewangelia Tomasza musi być znacznej długości (1300 linii); jej części, w expurgated recension, ewentualnie istniejące w popularnych raz, ale wulgarny i głupi, "Opowiadania z niepełnoletnich przez naszego Pana Tomasza, to prawdziwy Izraelita filozof ", z których dwa Grecki, jak łacina, Syryjski, a także słowiańskich wersji istnieją.

"Acts of Peter" (Praxis Petrou), written about AD 165. "Akty Piotra" (Praxis Petrou), napisany około 165 AD. Large fragments of this Gnostic production have been preserved to us in the original Greek and also in a Latin translation under the title of "Martyrdom of the Holy Apostle Peter", to which the Latin adds, "a Lino episcopo conscriptum". Duże fragmenty tej gnostic produkcji zostały zachowane do nas w oryginalnym Grecki, a także w łacina tłumaczenia pod tytułem "Martyrologia Świętego Piotra Apostoła", do którego dodaje łacina ", Lino episcopo conscriptum". Greater portions of this apocryphon are translated in the so-called "Actus Petri cum Simone", and likewise in Sahidic and Slavonic, Arabic, and Ethiopic versions. Większa części tego apocryphon tłumaczone są w tak zwanych "actus Petri cum Simone", i podobnie w Sahidic i słowiańskich, Arabski, etiopski i wersji.

These fragments have been gathered by Lipsius and Bonnet in "Acta apostolorum apocr." Te fragmenty zostały zebrane przez Lipsius i maski w "Acta Apostolorum apocr". (Leipzig, 1891), I. Though these recensions of the "Acts of Peter" have been somewhat Catholicized, their Gnostic character is unmistakable, and they are of value for Gnostic symbolism. (Lipsk, 1891), I. Pomimo tych recensions z "Akty Piotra" zostały nieco Catholicized, ich charakter jest gnostic niewątpliwymi, a one mają wartość dla gnostic symbolikę.

Closely connected with the "Acts of Peter" are the "Acts of Andrew" and the "Acts of John", which three have perhaps one and the same author, a certain Leucius Charinus, and were written before AD 200. Ściśle związane z "Akty Piotra" są "Akty Andrew" oraz "Akty Jana", które trzy z nich może jednego i tego samego autora, pewnego Leucius Charinus, a zostały napisane przed AD 200. They have come down to us in a number of Catholic recensions and in different versions. Mają przyjść do nas w szeregu katolickich recensions oraz w różnych wersjach. For the Acts of Andrew see Bonnet, "Acta", as above (1898), II, 1, pp. Za czyny Andrew zobaczyć maski, "Acta", jak wyżej (1898), II, 1, pp. 1-127; for "Acts of John", ibid., pp. 1-127; "Akty Jana", jw., Pp. 151-216. To find the primitive Gnostic form in the bewildering variety and multiplicity of fragments and modifications is still a task for scholars. Aby znaleźć prymitywne w formie gnostic bewildering wielość i różnorodność fragmenty i modyfikacje nadal jest zadanie dla uczonych.

Of paramount importance for the understanding of Gnosticism are the "Acts of Thomas", as they have been preserved in their entirety and contain the earliest Gnostic ritual, poetry, and speculation. Pierwszorzędne znaczenie dla zrozumienia Gnostycyzm są "Dzieje Tomasza", tak jak zostały one zachowane w całości i zawierają najwcześniej gnostic rytuał, poezja i spekulacji. They exist in two recensions, the Greek and the Syriac. Występują one w dwóch recensions, Grecki i Syryjski. It seems most likely, though not certain, that the original was Syriac; it is suggested that they were written about AD 232, when the relics of St. Thomas were translated to Edessa. Wydaje się najbardziej prawdopodobne, choć nie pewne, że oryginał został Syryjski; sugeruje się, że zostały one napisane około 232 AD, kiedy relikwie św Thomas zostały przetłumaczone do Edessy. Of the greatest value are the two prayers of Consecration, the "Ode to Wisdom" and the "Hymn of the Soul", which are inserted in the Syriac narrative, and which are wanting in the Greek Acts, though independent Greek texts of these passages are extant (Syriac with English translation by W. Wright, "Apocr. Acts of the Apost.", London, 1871). Z największych wartości są dwie modlitwy konsekracji, "Oda do Mądrości" i "Hymn o duszy", które są zamieszczone w Syryjski narracji, które chcąc w Grecki Akty, choć niezależne Grecki Teksty te fragmenty są istniejące (English Syryjski z tłumaczeniem przez W. Wright, "Apocr. aktów prawnych Apost.", Londyn, 1871). The "Hymn to the Soul" has been translated many times into English, especially, by A. Bevan, "Texts and Studies", Cambridge 1897; cf. "Hymn do duszy" został przetłumaczony na wiele razy English, zwłaszcza przez A. Bevan, "Teksty i studia", Cambridge 1897; cf. F. Burkitt in "Journal of Theological Studies" (Oxford, 1900). F. Burkitt w "Journal of Theological Studies" (Oksford, 1900). The most complete edition of the Greek Acts is by M. Bonnet in "Acta", as above, II, 2 (Leipzig, 1903; see BARDESANES). Najbardziej kompletne wydanie z aktów jest Grecki M. maski w "Acta", jak wyżej, II, 2 (Lipsk, 1903; patrz BARDESANES). The Acts, though written in the service of Gnosticism, and full of the weirdest adventures, are not entirely without an historical background. Aktami prawnymi, choć napisana w służbie Gnostycyzm i pełne z weirdest przygody, nie są całkowicie bez tła historycznego.

There are a number of other apocrypha in which scholars have claimed to find traces of Gnostic authorship, but these traces are mostly vague and unsatisfactory. Istnieje szereg innych uczonych Apocrypha, w którym twierdził, mają się znaleźć ślady gnostic autorstwa, ale te ilości śladowe są przede wszystkim niejasne i niewystarczające. In connection with these undoubtedly Gnostic apocrypha mention must be made of the Pseudo-Clementine Homilies. W związku z tym bez wątpienia gnostic Apocrypha wspomnieć należy składać w pseudo-Clementine Homilie. It is true that these are more often classed under Judaistic than under strictly Gnostic literature, but their affinity to Gnostic speculations is at least a first sight so close and their connection with the Book of Elxai (cf. ELCESAITES) so generally recognized that they cannot be omitted in a list of Gnostic writings. Jest prawdą, że są one często bardziej sklasyfikowanych pod Judaistic niż w ściśle gnostic literatury, ale ich powinowactwo do gnostic spekulacji jest przynajmniej pierwszy rzut oka tak blisko i ich związku z Księgi Elxai (por. ELCESAITES) tak ogólnie uznane, że nie mogą one zostać pominięte w wykazie gnostic pism. If the theory maintained by Dom Chapman in "The Date of the Clementines" (Zeitschrift f. N. Test. Wiss., 1908) and in the article CLEMENTINES in the Catholic Encyclopedia be correct, and consequently Pseudo-Clemens be a crypto-Arian who wrote AD 330, the "Homilies" might still have at least some value in the study of Gnosticism. Jeśli teoria utrzymywane przez Dom Chapman w "dnia Klementynki" (Zeitschrift f. N. Test. Wiss., 1908) oraz w artykule klementynek w Encyklopedii Katolickiej jest prawidłowe, a co za tym idzie Pseudo-Klemens być crypto-Arian którzy napisali AD 330, "Homilie" może jeszcze co najmniej kilka wartości w badaniu Gnostycyzm. But Dom Chapman's theory, though ingenious, is too daring and as yet too unsupported, to justify the omission of the "Homilies" in this place. Ale Dom Chapman teoria, choć genialny, jest zbyt śmiałe i jak dotąd zbyt nieobsługiwany, aby uzasadnić pominięcie "Homilie" w tym miejscu.

A great, if not the greatest, part of Gnostic literature, which has been saved from the general wreck of Gnostic writings, is preserved to us in three Coptic codices, commonly called the Askew, the Bruce, and the Akhmim Codex. A great, jeśli nie największy, część gnostic literatury, która została zapisana od ogólnej dniową wizytą gnostic pism, jest zachowane dla nas w trzech Koptyjski codices, powszechnie zwany Askew, Bruce, i Achmim Kodeksu. The Askew Codex, of the fifth of sixth century, contains the lengthy treatise "Pistis Sophia", ie Faith-Wisdom. W Kodeksie Askew, piąty z szóstym wieku, zawiera długi traktat "Pistis Sophia", czyli wiary Mądrości. This is a work in four books, written between AD 250 and 300; the fourth book, however, is an adaptation of an earlier work. Jest to praca w czterech książek, napisane między AD 250 i 300; czwartej książce, jednak jest dostosowanie wcześniejszej pracy. The first two books describe the fall of the Æon Sophia and her salvation by the Æon Soter; the last two books describe the origin of sin and evil and the need of Gnostic repentance. W pierwszych dwóch książek opisujących spadek o Æon Sophia i jej zbawienia przez Æon Soter; ostatnich dwóch książek opisujących pochodzenia grzechu i zła i potrzebę nawrócenia gnostic. In fact the whole is a treatise on repentance, as the last two books only apply in practice the example of penance set by Sophia. W rzeczywistości cały jest traktatem o nawrócenie, jak dwie ostatnie książki tylko stosuje w praktyce np. pokuty wyznaczone przez Sophię. The work consists of a number of questions and answers between Christ and His male and female disciples in which five "Odes of Solomon", followed by mystical adaptations of the same, are inserted. Praca składa się z szeregu pytań i odpowiedzi pomiędzy Chrystusem i Jego uczniów płci męskiej i żeńskiej, w którym pięć "Odes Salomona", a następnie przez mistyczne dostosowania tego samego, dodaje. As the questioning is mostly done by Mary, the Pistis Sophia is probably identical with the "Questions of Mary" mentioned above. Jak przesłuchania jest w większości wykonane przez Maryję, Pistis Sophia jest prawdopodobnie identyczny z "Pytania Maryi" wspomniano powyżej. The codex also contains extracts from the "Book of the Saviour". Kodeks zawiera także cytaty z "Księgi Zbawiciela". The dreary monotony of these writings can only be realized by those who have read them. W dreary monotonią tych pism mogą być realizowane tylko przez tych, którzy mają je czytać. An English translation of the Latin translation of the Coptic, which itself is a translation of the Greek, was made by GRS Mead (London, 1896). An English translation łacina z tłumaczeniem na Koptyjski, która sama jest tłumaczeniem z Grecki, zostało dokonane przez GRS Mead (Londyn, 1896). The Bruce papyrus is of about the same date as the Askew vellum codex and contains two treatises: The Bruce papirus jest o tej samej daty, co Askew vellum kodeksu i zawiera dwa traktaty:

the two books of Jeû, the first speculative and cosmogonic, the second practical, viz., the overcoming of the hostile world powers and the securing of salvation by the practice of certain rites: this latter book is styled "Of the Great Logos according to the mystery". dwie książki Jeû, spekulacyjnych i cosmogonic pierwszy, drugi praktyczne, a mianowicie., przezwyciężenie wrogości w świat uprawnień i zapewnienie zbawienia przez praktykę niektórych obrzędów: ta ostatnia książka jest stylizowany "tego wielkiego Logos, zgodnie z tajemnicy ".

A treatise with unknown title, as the first and last pages are lost. A traktat z nieznanych tytuł, jak na pierwszej i ostatniej strony zostały utracone. This work is of a purely speculative character and of great antiquity, written between AD 150 and 200 in Sethian or Archontian circles, and containing a reference to the prophets Marsanes, Nikotheus, and Phosilampes. Praca ta ma charakter czysto spekulacyjnych i wielkich starożytnych, napisane między AD 150 i 200 lub w Sethian Archontian kręgów, i zawierający odniesienie do proroków Marsanes, Nikotheus i Phosilampes.

No complete English translations of these treatises exist; some passages, however, are translated in the aforesaid GRS Mead's "Fragments of a Faith Forgotten". Nr English kompletne tłumaczenie tych traktatów istnieją pewne fragmenty, jednak są tłumaczone w wyżej GRS Mead "Fragmenty wiary Zapomniane". Both the Bruce and Askew Codices have been translated into German by C. Schmidt (1892) in "Texte u. Unters" and (1901) in the Berlin "Greek Fathers". Zarówno Bruce Askew Codices i zostały przetłumaczone na język Niemiecki przez C. Schmidt (1892) w "Texte u. Unters" (1901) w Berlinie "Grecki Fathers". A Latin translation exists of the "Pistis Sophia" by Schwartze and Petermann (Berlin, 1851) and a French one of the Bruce Codex by Amélineau (Paris, 1890). A łacina tłumaczenie istnieje w "Pistis Sophii" Schwartze i Petermann (Berlin, 1851) oraz Francuski jeden z Bruce Codex przez Amélineau (Paryż, 1890). The Akhmim Codex of the fifth century, found in 1896, and now in the Egyptian Museum at Berlin, contains W Achmim Kodeksu z piątego wieku, w 1896 roku, a obecnie w Muzeum Egipskim w Berlinie, zawiera

a "Gospel of Mary", called in the subscriptions "An Apocryphon of John": this Gospel must be of the highest antiquity, as St. Irenæus, about AD 170, made use of it in his description of the Barbelo-Gnostics; "Ewangelia Marii Magdaleny", zwany w subskrypcji "Apocryphon Jana": Ewangelia musi być najwyższej starożytności, jak św Irenæus, około AD 170, wykorzystały go w jego opis w Barbelo-Gnostics;

a "Sophia Jesu Christi", containing revelations of Christ after His Resurrection; "Sophia Jesu Christi", zawierające znaki Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu;

a "Praxis Petri", containing a fantastic relation of the miracle worked on Peter's daughter. "Praxis Petri", zawierające fantastyczne związku z cudem Peter pracował nad córką.

The study of Gnosticism is seriously retarded by the entirely unaccountable delay in the publication of these treatises; for these thirteen years past we possess only the brief account of this codex published in the "Sitzungsber. dk preus. Acad." W badaniu z Gnostycyzm jest poważnie opóźnione przez całkowicie unaccountable opóźnienia w publikacji tych traktatów; dla tych ostatnich trzynaście lat dysponujemy jedynie krótką uwagę tego kodeksu opublikowane w "Sitzungsber. Dk szczegóły dotyczące ceny. Acad." (Berlin, 1896), pp. (Berlin, 1896), pp. 839-847.

This account of Gnostic literature would be incomplete without reference to a treatise commonly published amongst the works of Clement of Alexandria and called "Excerpta ex Theodoto". To konto w literaturze gnostic byłoby niepełne bez odniesienia do opublikowanych traktat powszechnie wśród dzieł Klemens Aleksandria i nazwał "Excerpta ex Theodoto". It consists of a number of Gnostic extracts made by Clement for his own use with the idea of future refutation; and, with Clement's notes and remarks on the same, form a very confusing anthology. Składa się z szeregu wyciągów gnostic dokonane przez Klemensa na swój własny użytek z ideą przyszłości refutation, oraz z Clement's notatki i uwagi dotyczące tego samego, tworzą bardzo mylące antologii. See O. Bibelius, "Studien zur Gesch. der Valent." Zobacz O. Bibelius, "Studien zur Gesch. Valent der". in "Zeitschr. f. N. Nest. Wiss." "Zeitschr. f. N. Nest. Wiss." (Giessen, 1908). (Giessen, 1908).

Oriental non-Christian Gnosticism has left us the sacred books of the Mandaeans, viz., Orientalne non-Christian Gnostycyzm opuścił nas świętych ksiąg z Mandaeans, mianowicie.,

the "Genzâ rabâ" or "Great Treasure", a large collection of miscellaneous treatises of different date, some as late, probably, as the ninth, some as early, perhaps, as the third century. "Genzâ rabâ" lub "Wielkiej Treasure", duży zbiór różnych traktaty z innej daty, jak niektóre z opóźnieniem, prawdopodobnie, jako dziewiąte, pewne już, być może, jako trzeciego wieku. The Genzâ was translated into Latin, by Norberg (Copenhagen, 1817), and the most important treatises into German, by W. Brandt (Leipzig, 1892). W Genzâ została przetłumaczona na łacina, Norberg (Kopenhaga, 1817) i, co najważniejsze traktaty na Niemiecki, W. Brandt (Lipsk, 1892).

Kolasta, hymns and instructions on baptism and the journey of the soul, published in Mandaean by J. Euting (Stuttgart, 1867). Kolasta, hymnów i instrukcje dotyczące chrztu i podróż duszy, opublikowane w Mandaean przez J. Euting (Stuttgart, 1867).

Drâshê d'Jahya, a biography of John the Baptist "ab utero useque ad tumulum" -- as Abraham Echellensis puts it -- not published. Drâshê d'Jahya, biografia John the Baptist "ab utero useque ad tumulum" - jak to ujął Abrahama Echellensis - nie publikowane.

Alexandrian non-Christian Gnosticism is perceptible in Trismegistic literature, published in English translation by GRS Mead (London and Benares, 1902, three volumes). Alexandrian non-Christian Gnostycyzm jest wyczuwalny w Trismegistic literatury, opublikowana w przekładzie English GRS Mead (Londyn i Benares, 1902, trzy tomy). Specifically Jewish Gnosticism left no literature, but Gnostic speculations have an echo in several Jewish works, such as the Book of Enoch, the Zohar, the Talmudic treatise Chagiga XV. Konkretnie żydowskiej Gnostycyzm w lewo nie literatury, lecz gnostic spekulacji mieć odbicie w wielu żydowskich utworów, takich jak Księga Henocha, Zohar, talmudyczne traktat Chagiga XV. See Gförer, "Philo", Vol. Zobacz Gförer, "Filon", t.. I, and Karppe, "Etudes sur. ore. nat. d. Zohar" (Paris, 1901). I i Karppe, "Etudes sur. Rudy. Nar. Zm. Zohar" (Paryż, 1901).

REFUTATION OF GNOSTICISM Odrzucenia Gnostycyzm

From the first Gnosticism met with the most determined opposition from the Catholic Church. Od pierwszego Gnostycyzm spotkała się z najbardziej zdeterminowane sprzeciwu ze strony Kościoła katolickiego.

The last words of the aged St. Paul in his First Epistle to Timothy are usually taken as referring to Gnosticism, which is described as "Profane novelties of words and oppositions of knowledge falsely so called [antitheseis tes pseudonomou gnoseos -- the antitheses of so-called Gnosis] which some professing have erred concerning the faith". Ostatnie słowa w wieku Pawła w jego pierwszej List do Tymoteusza są zwykle jako odnoszące się do Gnostycyzm, który jest opisany jako "świeckie nowości słów i sprzeciwów wiedzy fałszywie tzw [antitheseis tes pseudonomou gnoseos - antitheses tak zwane Gnoza], które mają pewne professing naruszył dotyczące wiary ". Most probably St. Paul's use of the terms pleroma, the æon of this world, the archon of the power of the air, in Ephesians and Colossians, was suggested by the abuse of these terms by the Gnostics. Najprawdopodobniej St Paul's korzystania z warunkami pleroma, æon tego świat, Archon na mocy powietrza, Efezjan i Kolosan, zostało zasugerowane przez nadużycie tych warunków przez Gnostics. Other allusions to Gnosticism in the New Testament are possible, but cannot be proven, such as Titus 3:9; 1 Timothy 4:3; 1 John 4:1-3. Inne aluzje do Gnostycyzm w Nowym Testamencie jest to możliwe, ale nie może być udowodnione, takich jak Tytus 3:9; 1 Tymoteusza 4:3; 1 John 4:1-3.

The first anti-Gnostic writer was St. Justin Martyr (dc 165). Pierwszym anty-gnostic pisarz był św Justyn Męczennik (dc 165). His "Syntagma" (Syntagma kata pason ton gegenemenon aireseon), long thought lost, is substantially contained in the "Libellus adv. omn. haeres.", usually attached to Tertullian's "De Praescriptione"; such at least is the thesis of J. Kunze (1894) which is largely accepted. Jego "Syntagma" (Syntagma Kata pason ton gegenemenon aireseon), długo myśli stracone, jest znacznie zawartych w "liber adv. Omn. Haeres.", Zazwyczaj dołączone do Tertulian, "De Praescriptione", takie przynajmniej są tezy J. Kunze (1894), która jest w dużej mierze przyjęta. Of St. Justin's anti-Gnostic treatise on the Resurrection (Peri anastaseos) considerable fragments are extant in Methodius' "Dialogue on the Resurrection" and in St. John Damascene's "Sacra Parellela". Św Justin's anti-gnostic traktat w sprawie zmartwychwstania (Peri anastaseos) znaczne fragmenty są istniejące w Metodego "Dialog na Zmartwychwstanie" w Święty Jan Damasceński "Parellela Sacra". St. Justin's "Comendium against Marcion", quoted by St. Irenæus (IV, vi, 2; V, xxvi, 2), is possibly identical with his Syntagma". Immediately after St. Justin, Miltiades, a Christian philosopher of Asia Minor, is mentioned by Tertullian and Hippolytus (Adv. Valent., v, and Eusebius, HE, V., xxviii, 4) as having combated the Gnostics and especially the Valentinians. His writings are lost. Theophilus of Antioch (dc 185) wrote against the heresy of Hermogenes, and also an excellent treatise against Marcion (kata Markionos Logos). The book against Marcion is probably extant in the "Dialogus de rectâ in Deum fide" of Pseudo-Origen. For Agrippa Castor see BASILIDES. St Justin's "Comendium przed Marcion", cytowany przez św Irenæus (IV, VI, 2; V xxvi, 2), ewentualnie jest identyczne z jego Syntagma ". Natychmiast po Święty Justyn, Miltiades, filozofa chrześcijańskiego Azja-moll , Podaje się Tertulian i Hipolit (Adv. Valent., V, Euzebiusz, HE, V., XXVIII, 4) jako mające zwalczać w Gnostics, a zwłaszcza Valentinians. Jego pisma zostały utracone. Teofil z Antiochii (dc 185) pisał przeciwko herezji z Hermogenes, a także doskonały traktat przeciwko Marcion (kata Markionos Logos). książki przed Marcion jest prawdopodobnie istniejące w "Dialogus de rectâ Deum w wierze" Pseudo-Orygenes. Agrippa Castor patrz BASILIDES.

Hegesippus, a Palestinian, traveled by way of Corinth to Rome, where he arrived under Anicetus (155-166), to ascertain the sound and orthodox faith from Apostolic tradition. Hegesippus, palestyńskiego, podróżował w drodze do Koryntu Rzym, gdzie przybył pod Anicetus (155-166), aby ustalić, dźwięk i ortodoksyjnej wiary: apostolskim tradycji. He met many bishops on his way, who all taught the same faith and in Rome he made a list of the popes from Peter to Anicetus. On spotkał wielu biskupów na jego drodze, którzy wszystko nauczanym tej samej wiary i Rzym uczynił z listy papieży od Piotra do Anicetus. In consequence he wrote five books of Memoirs (Upomnemata) "in a most simple style, giving the true tradition of Apostolic doctrine", becoming "a champion of the truth against the godless heresies" (Eusebius, HE, IV, vii sqq., xxi sqq.). W konsekwencji napisał pięć książek wspomnień (Upomnemata) "w bardzo prosty styl, podając prawdziwe Tradycja apostolska doktryny", staje się "mistrzem prawdy przed godless herezje" (Euzebiusz, HE, IV, VII sqq., xxi sqq.). Of this work only a few fragments remain, and these are historical rather than theological. Tej pracy tylko kilka fragmentów pozostać, a te są raczej historyczne, niż teologicznych.

Rhodon, a disciple of Tatian, Philip, Bishop of Gortyna in Crete, and a certain Modestus wrote against Marcion, but their writings are lost. Rhodon, uczniem Tacjan Syryjczyk, Filip, biskup Gortyna na Krecie, a niektóre Modestus pisał przed Marcion, ale ich pisma są tracone. Irenaeus (Adv. Haer., I, xv, 6) and Epiphanius (xxxiv, 11) quote a short poem against the Oriental Valentinians and the conjuror Marcus by "an aged" but unknown author; and Zachaeus, Bishop of Caesarea, is said to have written against the Valentinians and especially Ptolemy. Ireneusz (Adv. Haer., I, XV, 6) i Epifaniusz (xxxiv, 11) krótki cytat z poematu Wschodnią Valentinians i conjuror przez Marcusa "wieku", ale nieznany autor; i Zachaeus, biskup Cezarei, powiedział do pisemnej przed Valentinians, a zwłaszcza Ptolemeusz.

Beyond all comparison most important is the great anti-Gnostic work of St. Irenæus, Elegchos kai anatrope tes psudonymou gnoseos, usually called "Adversus Haereses". Po porównaniu wszystkich najważniejszych jest wielki anty-gnostic pracy St Irenæus, Elegchos kai anatrope tes psudonymou gnoseos, zwykle nazywane "Adversus Haereses". It consists of five books, evidently not written at one time; the first three books about AD 180; the last two about a dozen years later. Składa się z pięciu książek, ewidentnie nie napisane w jednym czasie; trzech pierwszych książek o AD 180; ostatnich dwóch o kilkanaście lat później. The greater part of the first book has come down to us in the original Greek, the rest in a very ancient and anxiously close Latin translation, and some fragments in Syriac. Większa część pierwsza książka ma przyjść do nas w oryginalnym Grecki, reszta w bardzo bliskiej starożytnych i obawą łacina tłumaczenia, a niektóre fragmenty w Syryjski.

St. Irenæus knew the Gnostics from personal intercourse and from their own writings and gives minute descriptions of their systems, especially of the Valentinians and Barbelo-Gnostics. St Irenæus znał Gnostics z osobistego stosunku i od ich własnych pism i daje minut opisy ich systemów, zwłaszcza w Valentinians i Barbelo-Gnostics. A good test of how St. Irenæus employed his Gnostic sources can be made by comparing the newly found "Evangelium Mariae" with Adv. Dobry test, jak św Irenæus zatrudnionych gnostic jego źródła mogą być składane przez porównanie nowo znalezione "Evangelium Mariae" z Adv. Haer., I, xxiv. Haer. Ja, XXIV. Numerous attempts to discredit Irenaeus as a witness have proved failures (see SAINT IRENAEUS). Liczne próby Ireneusz dyskredytuje jako świadek okazały awarii (patrz: Święty Ireneusz z Lyonu). Besides his great work, Irenaeus wrote an open letter to the Roman priest Florinus, who thought of joining the Valentinians; and when the unfortunate priest had apostatized, and had become a Gnostic, Irenaeus wrote on his account a treatise "On the Ogdoad", and also a letter to Pope Victor, begging him to use his authority against him. Poza tym jego wielkiego dzieła, Ireneusz napisał list otwarty do księdza Romana Florinus, którzy myślą o przyłączenie się do Valentinians; i kiedy ksiądz miał niefortunne apostatized, i stał się gnostic, Ireneusz pisał o jego uwagę traktat "Na Ogdoad", a także list do papieża Wiktora, prosi go użyć swojej władzy przeciw niemu. Only a few passages of these writings are extant. Tylko nieliczne fragmenty tych pism są istniejące.

Eusebius (HE, IV, xxiii, 4) mentions a letter of Dionysius of Corinth (c. 170) to the Nicomedians, in which he attacks the heresy of Marcion. Euzebiusz (HE, IV, XXIII, 4) pisma wspomina Dionizy z Koryntu (ok. 170) do Nicomedians, w którym atakuje herezja z Marcion. The letter is not extant. Pismo to nie obowiązują. Clement of Alexandria (dc 215) only indirectly combated Gnosticism by defending the true Christian Gnosis, especially in "Paedagogos", Bk. Klemens Aleksandria (dc 215) zwalczać jedynie pośrednio poprzez Gnostycyzm w obronie prawdziwej chrześcijańskiej Gnoza, zwłaszcza w "Paedagogos", BK. I, "Stromateis", Bk. I "Stromateis", BK. II, III, V, and in the so-called eighth book or "Excerpta ex Theodoto". II, III, V, w tzw ósmej książki lub "Excerpta ex Theodoto". Origen devoted no work exclusively to the refutation of Gnosticism but his four books "On First Principles" (Peri archon), written about the year 230, and preserved to us only in some Greek fragments and a free Latin translation by Rufinus, is practically a refutation of Gnostic dualism, Docetism, and Emanationism. Orygenes nie prac poświęconych wyłącznie do odrzucenia Gnostycyzm, ale jego cztery książki "w pierwszym Zasady" (Peri Archon), napisany około roku 230, i zachowane dla nas tylko niektóre fragmenty Grecki i łacina wolnym przekładzie rufinus, jest praktycznie odrzucenia gnostic dualizm, Doketyzm, Emanationism.

About the year 300 an unknown Syrian author, sometimes erroneously identified with Origen, and often called by the literary pseudonym Adamantius, or "The Man of Steel", wrote a long dialogue of which the title is lost, but which is usually designated by the words, "De rectâ in Deum fide". Około roku 300 nieznanego autora syryjskiego, czasami błędnie utożsamiane z Orygenes, i często nazywany przez Adamantius pseudonimem literackim, czy "The Man of Steel", napisał długi dialog, którego tytuł jest stracone, ale które jest zwykle wyznaczony przez słowy, "De rectâ Deum w wierze". This dialogue, usually divided into five books, contains discussions with representatives of two sects of Marcionism, of Valentinianism, and of Bardesanism. Ten dialog, zwykle podzielony na pięć książek, zawiera rozmowy z przedstawicielami dwóch sekt z Marcjonizm, Valentinianism i Bardesanism. The writer plagiarizes extensively from Theophilus of Antioch and Methodius of Olympus, especially the latter's anti-Gnostic dialogue "On Free Will" (Peri tou autexousiou). Pisarz plagiat szeroko Teofil z Antiochii, Metody z Olimpu, w szczególności jej anty-gnostic dialogu "O wolnej woli" (Peri tou autexousiou). The greatest anti-Gnostic controversialist of the early Christian Church is Tertullian (b. 169), who practically devoted his life to combating this dreadful sum of all heresies. Największy anty-gnostic controversialist z wczesnego chrześcijaństwa jest Tertulian (ur. 169), którzy praktycznie poświęcił życie walce z tym straszne sumy wszystkich herezje. We need but mention the titles of his anti-Gnostic works: "De Praescriptione haereticorum"; "Adversus Marcionem"; a book "Adversus Valentinianos"; "Scorpiace"; "De Carne Christi"; "De Resurrectione Carnis"; and finally "Adversus Praxeam". Musimy jednak wspomnieć o tytuły jego anty-gnostic dzieł: "De Praescriptione haereticorum"; "Adversus Marcionem", książkę "Adversus Valentinianos"; "Scorpiace", "De Carne Christi", "De Resurrectione Carnis" i wreszcie " Adversus Praxeam ".

A storehouse of information rather than a refutation is the great work of Hippolytus, written some time after AD 234, once called "Philosophoumena" and ascribed to Origen, but since the discovery of Books IV-X, in 1842, known by the name if its true author and its true title, "Refutation of All Heresies" (katapason aireseon elegchos). Magazyn informacji niż refutation jest wielkim dziełem Hipolit, napisane po pewnym czasie AD 234, raz pod nazwą "Philosophoumena" i przypisane do Orygenes, ale od czasu odkrycia Książki IV-X, w 1842 r., znaną pod nazwą, jeżeli swojego prawdziwego autora i jego prawdziwy tytuł, "odrzucenia Wszystkie herezje" (katapason aireseon elegchos).

The publication of the Athos Codex by E. Miller (Oxford, 1851) revolutionized the study of Gnosticism and rendered works published previous to that date antiquated and almost worthless. Publikacja z Athos Kodeksu przez E. Miller (Oksford, 1851) zrewolucjonizował badania Gnostycyzm i świadczonych poprzednich utworów opublikowanych do tej daty przedpotopowy i niemal bezwartościowe. To students of Gnosticism this work is as indispensable as that of St. Irenæus. Dla studentów Gnostycyzm tej pracy jest niezbędna, aby Irenæus św. There is an English translation by J. MacMahon in "The Ante-Nicene Library" (Edinburgh, 1868). Istnieje English przekładzie J. MacMahon w "Ante Nicejsko-Biblioteka" (Edinburgh, 1868). Hippolytus tried to prove that all Gnosticism was derived from heathen philosophy; his speculations may be disregarded, but, as he was in possession of a great number of Gnostic writings from which he quotes, his information is priceless. Hipolit chciał udowodnić, że wszystkie Gnostycyzm został wyprowadzony z filozofii pogańskich; jego spekulacje mogą być brane pod uwagę, ale jak był w posiadaniu ogromnej liczby gnostic pism, z których cytuje, jego informacje są bezcenne. As he wrote nearly fifty years after St. Irenæus, whose disciple he had been, he describes a later development of Gnosis than the Bishop of Lyons. Jak pisał prawie pięćdziesiąt lat po św Irenæus, którego uczniem był on opisuje rozwój Gnoza później niż Biskup w Lyonie. Besides his greater work, Hippolytus wrote, many years previously (before 217), a small compendium against all heresies, giving a list of the same, thirty-two in number, from Dositheus to Noetus; also a treatise against Marcion. Poza tym większa jego pracy, Hipolit napisał, wiele lat wcześniej (przed 217), małe kompendium przeciw wszystkim herezje, podając wykaz ten sam, trzydzieści dwie liczby, z Dositheus do Noetus; także traktat przeciwko Marcion.

As, from the beginning of the fourth century, Gnosticism was in rapid decline, there was less need of champions of orthodoxy, hence there is a long interval between Adamantius's dialogue and St. Epiphanius's "Panarion", begun in the year 374. Ponieważ od początku czwartego wieku, Gnostycyzm był w szybkim spadku, było mniej potrzebują mistrzów prawowierność, tym samym nie jest długi odstęp między Adamantius dialogu i św Epifaniusz "Panarion", który rozpoczął się w 374 roku. St. Epiphanius, who is his youth was brought into closest contact with Gnostic sects in Egypt, and especially the Phibionists, and perhaps even, as some hold, belonged to this sect himself, is still a first-class authority. Święty Epifaniusz, którzy są jego młodości było doprowadzone do kontaktu z najbliższymi gnostic sekty w Egipt, a zwłaszcza Phibionists, a nawet, jak niektórzy posiadają, należał do tej sekty siebie, nadal jest organ pierwszej klasy. With marvelous industry he gathered information on all sides, but his injudicious and too credulous acceptance of many details can hardly be excused. Z cudownego przemysł gromadził informacje o wszystkich stronach, ale jego injudicious credulous akceptacji i zbyt wielu szczegółów nie da się zwolnił.

Philastrius of Brescia, a few years later (383), gave to the Latin Church what St. Epiphanius had given to the Greek. Philastrius Brescia, kilka lat później (383), dał się do tego, co łacina Kościół św Epifaniusz miał zwrócić uwagę na Grecki. He counted and described no fewer than one hundred and twenty-eight heresies, but took the word in a somewhat wide and vague sense. On policzone i opisane nie mniej niż sto dwadzieścia osiem herezje, ale miało wyraz w dość szerokim znaczeniu i niejasne. Though dependent on the "Syntagma" of Hippolytus, his account is entirely independent of that of Epiphanius. Choć zależy od "Syntagma" Hipolit, jego konto jest całkowicie niezależna od tego z Epifaniusz.

Another Latin writer, who probably lived in the middle of the fifth century in Southern Gaul, and who is probably identical with Arnobius the Younger, left a work, commonly called "Praedestinatus", consisting of three books, in the first of which he describes ninety heresies from Simon Magus to the Praedestinationists. Inny pisarz łacina, którzy mieszkali prawdopodobnie w połowie piątego wieku w południowej Galia, którzy prawdopodobnie jest identyczny z Młodszy Arnobius, w lewo na pracę, powszechnie zwany "Praedestinatus", składający się z trzech książek, z których pierwsza opisuje on dziewięćdziesiąt herezje z Simon Magus do Praedestinationists. This work unfortunately contains many doubtful and fabulous statements. Praca ta zawiera niestety wiele wątpliwych i legendarny oświadczenia. Some time after the Council of Chalcedon (451) Theodoret wrote a "Compendium of Heretical Fables" which is of considerable value for the history of Gnosticism, because it gives in a very concise and objective way the history of the heresies since the time of Simon Magus. Jakiś czas po Sobór Chalcedoński (451) Teodoret z Cyru napisał "Kompendium heretical Bajki", który ma dużą wartość dla historii Gnostycyzm, ponieważ daje ono w bardzo obiektywny sposób zwięzły i historii z herezje od czasu Simon Mag. St. Augustine's book "De Haeresibus" (written about 428) is too dependent on Philastrius and Epiphanius to be of much value. Święty Augustyn w książce "Od Haeresibus" (około 428 pisemnych) jest zbyt zależna od Philastrius i Epifaniusz się wiele wartości. Amongst anti-Gnostic writers we must finally mention the neo-Platonist Plotinus (d. AD 270), who wrote a treatise "Against the Gnostics". Wśród anty-gnostic pisarzy musimy wreszcie wspomnieć neo-Platonist Plotinus (AD zm. 270), którzy napisał traktat "Against the Gnostics". These were evidently scholars who frequented his collegia, but whose Oriental and fantastic pessimism was irreconcilable with Plotinus's views. Były oczywiście uczonych którzy uczęszczanych jego collegia, ale i Wschodnią, którego był fantastyczny pesymizm pogodzić z Plotinus poglądów.

CONCLUSION WNIOSKI

The attempt to picture Gnosticism as a mighty movement of the human mind towards the noblest and highest truth, a movement in some way parallel to that of Christianity, has completely failed. Próba hotelu Gnostycyzm jako potężny ruch w kierunku ludzkiego umysłu najszlachetniejszych i najwyższą prawdę, ruch w jakiś sposób, że równolegle do chrześcijaństwa, zupełnie nie. It has been abandoned by recent unprejudiced scholars such as W. Bousset and O. Gruppe, and it is to be regretted that it should have been renewed by an English writer, GRS Mead, in "Fragments of a Faith Forgotten", an unscholarly and misleading work, which in English-speaking countries may retard the sober and true appreciation of Gnosticism as it was in historical fact. Został on opuszczony przez ostatnie tolerancyjnych uczonych, takich jak W. Bousset i O. Gruppe, należy żałować, że powinny zostać odnowione przez English pisarz, GRS Mead, "Fragmenty z Faith Forgotten", i unscholarly wprowadzającej w błąd, który w English-speaking kraje mogą opóźniać się trzeźwy i prawdziwe uznanie Gnostycyzm jak to było w rzeczywistości historycznej.

Gnosticism was not an advance, it was a retrogression. Gnostycyzm nie był zaliczkę, to był retrogression. It was born amidst the last throes of expiring cults and civilizations in Western Asia and Egypt. To urodził się wśród ostatnich throes z upływającym kulty i cywilizacji zachodniej Azja i Egipt. Though hellenized, these countries remained Oriental and Semitic to the core. Choć hellenized, kraje te pozostawały Wschodnią i semickie do rdzenia. This Oriental spirit -- Attis of Asia Minor, Istar of Babylonia, Isis of Egypt, with the astrological and cosmogonic lore of the Asiatic world -- first sore beset by Ahuramazda in the East, and then overwhelmed by the Divine greatness of Jesus Christ in the West, called a truce by the fusion of both Parseeism and Christianity with itself. Ten duch Wschodu - Attis z Azja-moll, Istar z Babilonia, Egipt z Isis, z astrologiczna i cosmogonic lore z azjatyckimi świat - pierwszy ból nękana przez Ahuramazda na Wschodzie, a następnie skalą wielkości Bożego przez Jezusa Chrystusa w Zachód, zwany rozejmu przez fuzję obu Parseeism i chrześcijaństwa z siebie. It tried to do for the East what Neo-Platonism tried to do for the West. On chciał zrobić na Wschód, co Neo-Platonism chciał zrobić dla Zachodu. During at least two centuries it was a real danger to Christianity, though not so great as some modern writers would make us believe, as if the merest breath might have changed the fortunes of Gnostic, as against orthodox, Christianity. W co najmniej dwóch stuleci była to prawdziwe zagrożenie dla chrześcijaństwa, choć nie tak wielkim jak kilka nowoczesnych pisarzy uniemożliwiłoby nam wierzyć, jak gdyby w merest oddech może ulec zmianie los gnostic, wobec ortodoksyjnej, chrześcijaństwa.

Similar things are said of Mithraism and neo-Platonism as against the religion of Jesus Christ. Podobne rzeczy powiedzieć o Mitraizm i neo-Platonism w stosunku do religii Jezusa Chrystusa. But these sayings have more piquancy than objective truth. Ale te słowa mają więcej niż piquancy obiektywne prawdy. Christianity survived, and not Gnosticism, because the former was the fittest -- immeasurably, nay infinitely, so. Chrześcijaństwo przetrwało, a nie Gnostycyzm, ponieważ była niższa the fittest - niezmiernie Nie! Nieskończoność, tak. Gnosticism died not by chance, but because it lacked vital power within itself; and no amount of theosophistic literature, flooding English and German markets, can give life to that which perished from intrinsic and essential defects. Gnostycyzm zmarł nie przez przypadek, ale ponieważ brakowało istotną siłę w sobie, a nie kwota theosophistic literatury, powodzi i English Niemiecki rynek, może dać życie, która zginęła z nieodłącznych i istotne wady.

It is striking that the two earliest champions of Christianity against Gnosticism -- Hegesippus and Irenaeus -- brought out so clearly the method of warfare which alone was possible, but which also alone sufficed to secure the victory in the conflict, a method which Tertullian some years later scientifically explained in his "De Praescriptione". Uderzające jest to, że dwóch mistrzów najwcześniej chrześcijaństwa przed Gnostycyzm - Hegesippus i Ireneusza - wyprowadzono tak wyraźnie metody prowadzenia działań wojennych, które były możliwe, ale również samodzielnie, wystarczyło do zapewnienia zwycięstwa w konflikcie, niektóre metody, które Tertulian rok później naukowo wyjaśnił w swoim "De Praescriptione". Both Hegesippus and Irenaeus proved that Gnostic doctrines did not belong to that deposit of faith which was taught by the true succession of bishops in the primary sees of Christendom; both in triumphant conclusion drew up a list of the Bishops of Rome, from Peter to the Roman bishop of their day; as Gnosticism was not taught by that Church with which the Christians everywhere must agree, it stood self-condemned. Obie Hegesippus i Ireneusza gnostic doktryn udowodnił, że nie należą do depozytu wiary, które było prowadzone przez prawdziwe kolejnych biskupów w podstawowej widzi w Christendom, zarówno w triumfie zawarcia sporządziła wykaz Biskupów Rzym, od Piotra do Biskup Roman ich dzień, jak Gnostycyzm nie był nauczany przez Kościół, z którym chrześcijanie wszędzie muszą uzgodnić, stanął self-skazany.

A just verdict on the Gnostics is that of O. Gruppe (Ausführungen, p. 162); the circumstances of the period gave them a certain importance. A właśnie werdykt w sprawie Gnostics jest, że O. Gruppe (Ausführungen, str. 162); okoliczności tego okresu dał im pewne znaczenie. But a living force they never were, either in general history or in the history of Christendom. Ale żywe życie nigdy nie było, albo w ogóle w historii lub historii Christendom. Gnosticism deserves attention as showing what mention dispositions Christianity found in existence, what obstacles it had to overcome to maintain its own life; but "means of mental progress it never was". Gnostycyzm zasługuje na uwagę, jak pokazano to, co wspomina dyspozycje chrześcijaństwa w istnieniu, jakie przeszkody, jakie musieli pokonać, aby utrzymać swoje własne życie, ale "oznacza psychicznego postępu go nigdy nie było".

Publication information Written by JP Arendzen. Publikacja informacji w formie pisemnej przez JP Arendzen. Transcribed by Christine J. Murray. Przepisywane przez Christine J. Murray. The Catholic Encyclopedia, Volume VI. W Encyklopedii Katolickiej, Tom VI. Published 1909. Opublikowany 1909. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, September 1, 1909. NIHIL OBSTAT, 1 września 1909. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, Archbishop of New York


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest