Jesus as a Child Jezus jako dziecko

Advanced Information Zaawansowane Informacje

(Several Chapters From Book II of Life and Times of Jesus the (Kilka rozdziałów książki II Życie i czasy Jezusa
Messiah by Alfred Edersheim, 1886) Mesjasz Alfred Edersheim, 1886)

. . . beginning in Chapter 4 początku w rozdziale 4

The Annunciation of Jesus the Messiah Zwiastowania Jezusa Mesjasza

The assurance, which Joseph could scarcely dare to hope for, was miraculously conveyed to him in a dream-vision. Zapewnienie, które mogłyby Joseph słabo odważą się spodziewać, było cudownie przewiezione do niego we śnie-wizji. All would now be clear; even the terms in which he was addressed ('thou son of David'), so utterly unusual in ordinary circumstances, would prepare him for the Angel's message. Wszystko to jest teraz jasne, nawet w warunkach, w których był skierowany ( "Synu Dawida"), zupełnie tak niezwykłego w zwykłych okolicznościach, by przygotować go do Angel's wiadomość. The naming of the unborn Messiah would accord with popular notions; [3 See a former note.] the symbolism of such a name was deeply rooted in Jewish belief; [1 Thus we read in (Shocher Tobh) the Midrash on Prov. W nazwach nienarodzonego Mesjasz będzie zgodne z popularnych pojęć; [3 Patrz były notatki.] Symbolikę takiej nazwy było głęboko zakorzenione w żydowskiej wiary; [1 czytamy w ten sposób (Shocher Tobh) Midrasz na Prov. xix. XIX. 21 (closing part; ed. Lemberg. p. 16 b) of eight names given to the Messiah, viz. Yinnon (Ps. xxii. 17, 'His name shall sprout [bear sprouts] before the Sun;' comp. also Pirqe de R. El. c. 2); Jehovah ; Our Righteousness ; Tsemach (the Branch, Zech. iii. 8); Menachem (the Comforter, Is. li. 3); David (Ps. xviii. 50); Shiloh (Gen. xlix. 10); Elijah (Mal. iv. 5). 21 (zamknięcie części; ed. Lemberg. Str. 16 b) ośmiu nazw podanych na Mesjasza, a mianowicie. Yinnon (Ps. XXII. 17, "Jego imię jest kiełkowania [ponosi kiełków] przed zachodem słońca"; comp. Pirqe również R. de El. c. 2); Jehovah; naszą sprawiedliwością; Tsemach (oddziału, EPUBLIKA. iii. 8); Menachem (Pocieszyciel, jest. li. 3), David (Ps. XVIII. 50); Szilo ( Gen. XLIX. 10); Eliasza (Mal. iv. 5). The Messiah is also called Anani (He that cometh in the clouds, Dan. vii. 13; see Tanch. Par. Toledoth 14); Chaninah, with reference to Jer. Mesjasz jest nazywany również Anani (On, który przychodzi w chmury, Dan. Vii. 13; patrz Tanch. Par. Toledoth 14); Chaninah, z odniesieniem do Jer. xvi. XVI. 13; the Leprous, with reference to Is. 13; Leprous, z odniesieniem do Is. liii. LIII. 4 (Sanh. 96 b). 4 (Sanh. 96 b). It is a curious instance of the Jewish mode of explaining a meaning by gimatreya, or numerical calculation, that they prove Tsemach (Branch) and Menachem (Comforter) to be the same, because the numerical equivalents of the one word are equal to those of the other:] while the explanation of Jehoshua or Jeshua (Jesus), as He who would save His people (primarily, as he would understand it, Israel) from their sins, described at least one generally expected aspect of His Mission, [2 Professor Wunsche (Erlauter. d. Evang. p. 10) proposes to strike out the words 'from their sins' as an un-Jewish interpolation. Jest to ciekawy przykład z żydowskim sposobem wyjaśniając sens przez gimatreya lub obliczeń numerycznych, które udowodnią Tsemach (oddziału) i Menachem (Pocieszyciel), które mają być takie same, ponieważ odpowiedniki numeryczne do jednego słowa są takie same inne:], natomiast wyjaśnienie Jehoshua lub Jozuego (Jezusa), którzy będą tak jak On zbawi swój lud (przede wszystkim, jak chciał zrozumieć, Izrael) z ich grzechów, opisany co najmniej jeden aspekt na ogół oczekiwać Jego misji, [2 Profesor Wunsche (zm. Erlauter. Evang. Str. 10) proponuje się wykreślić wyrazy "od jego grzechów" jako un-żydowskich interpolacji. In answer, it would suffice to point him to the passages on this very subject which he has collated in a previous work: Die Leiden des Messias, pp. W odpowiedzi, to wystarczy, aby punkt go do przejścia na ten temat, który bardzo mu zebranych w poprzedniej pracy: Die Leiden des messias, pp. 63-108. To these I will only add a comment in the Midrash on Cant. Aby te będę jedynie dodać komentarz w sprawie Midrasz Cant. i. 14 (ed. Warshau, p. 11 a and b), where the reference is undoubtedly to the Messiah (in the words of R. Berakhyah, line 8 from bottom; and again in the words of R. Levi, 11 b, line 5 from top, &c.). 14 (red. Warshau, str. 11 a oraz b), gdzie jest niewątpliwie odniesienia do Mesjasza (na słowa R. Berakhyah, wiersz 8 od dołu i ponownie w słowa R. Levi, 11 b, wiersz 5 od góry, & c.). The expression is there explained as meaning 'He Who makes expiation for the sins of Israel,' and it is distinctly added that this expiation bears reference to the transgressions and evil deeds of the children of Abraham, for which God provides this Man as the Atonement.] although Joseph may not have known that it was the basis of all the rest. Wyrażenie nie jest wyjaśnione w ten sposób "Kto czyni expiation za grzechy Izrael, i to wyraźnie, że tego expiation ponosi odniesienie do przestępstwa i złe uczynki z dziećmi Abrahama, Bóg, dla których przewiduje tego człowieka jako Atonement .] Joseph chociaż może nie wiedzieć, że podstawą wszystkich pozostałych. And perhaps it was not without deeper meaning and insight into His character, that the Angel laid stress on this very element in His communication to Joseph, and not to Mary. A może nie było bez znaczenia i głębszy wgląd w Jego charakter, że Angel zawarte w tym bardzo stres w Jego elementem komunikacji z Józefem, a nie do Maryi.

The fact that such an announcement came to Him in a dream, would dispose Joseph all the more readily to receive it. Fakt, że takie ogłoszenie przyszli do Niego we śnie, będzie dysponować Joseph wszystkie łatwiej je otrzymywać. 'A good dream' was one of the three things [3 'A good king, a fruitful year, and a good dream.'] popularly regarded as marks of God's favour; and so general was the belief in their significance, as to have passed into this popular saying: 'If any one sleeps seven days without dreaming (or rather, remembering his dream for interpretation), call him wicked' (as being unremembered of God [a Ber. 55 b] [4 Rabbi Zera proves this by a reference to Prov. xix. 23, the reading Sabhea (satisfied) being altered into Shebha, both written, while is understood as of spending the night. Ber. 55 a to 57 b contains a long, and sometimes very coarse, discussion of dreams, giving their various interpretations, rules for avoiding the consequences of evil dreams, &c. The fundamental principle is, that 'a dream is according to its interpretation' (Ber. 55 b). Such views about dreams would, no doubt, have long been matter of popular belief, before being formally expressed in the Talmud.]). "Dobry sen" był jednym z trzech rzeczy [3 'Dobry król, owocnego roku, a dobry sen. "] Popularnie uważane za znaki Boga za, a tak ogólnie była wiara w ich znaczenie, jak mają przekazane do tej popularne powiedzenie: "Jeśli ktoś śpi siedem dni bez marzyć (lub raczej, pamiętając, jego marzenie o interpretację), połączyć go grzesznika" (jako unremembered Boga [a Ber. 55 b] [4 Rabbi Zera okaże się to odniesienie do Prov. XIX. 23, czytania Sabhea (spełnione) są zmieniane w Shebha, zarówno pisemne, natomiast jest rozumiane jako wydatki na noc. Bera. 55 a do 57 B zawiera długi, a czasami bardzo gruba, omówienie marzenia, podając różne interpretacje, zasady unikania konsekwencji zła marzenia, & c. podstawową zasadą jest, że sen jest według jej interpretacji "(Ber. 55 b). Takie poglądy na temat marzeń byłoby żadnych wątpliwości, dawna sprawą popularnego przekonania, zanim zostaną formalnie wyrażone w Talmud.]). Thus Divinely set at rest, Joseph could no longer hesitate. Tak Divinely ustala się na odpoczynek, Józef nie mógł dłużej wahać. The highest duty towards the Virgin-Mother and the unborn Jesus demanded an immediate marriage, which would afford not only outward, but moral protection to both. Najwyższe cła na Dziewicy-Matki i nienarodzonego Jezusa zażądali natychmiastowego małżeństwa, które zapewniają nie tylko zewnętrznych, lecz w celu ochrony zarówno moralne. [5 The objection, that the account of Joseph and Mary's immediate marriage is inconsistent with the designation of Mary in St. Luke ii. [5 sprzeciwu, że konto Józefa i Maryi natychmiastowego małżeństwo jest sprzeczne z oznaczeniem Maryi w St Luke ii. 5, is sufficiently refuted by the consideration that, in any other case, Jewish custom would not have allowed Mary to travel to Bethlehem in company with Joseph. 5, jest dostatecznie potwierdzona przez uwagę, że w każdym innym przypadku, żydowskiej niestandardowe nie pozwoliły Maryi podróż do Betlejem w spółkę z Józefem. The expression used in St. Luke ii. Wyrażenie używane w St Luke ii. 5, must be read in connection with St. Matt. 5, musi być odczytywane w związku z St Matt. i. 25.]

Viewing events, not as isolated, but as links welded in the golden chain of the history of the Kingdom of God, 'all this', not only the birth of Jesus from a Virgin, nor even His symbolic Name with its import, but also the unrestful questioning of Joseph, 'happened' [1 Haupt (Alttestam. Citate in d. vier Evang. pp. 207-215) rightly lays stress on the words, 'all this was done.' Podgląd zdarzeń, a nie jako odizolowane, ale jako linki spawane w złotym łańcuchu historii Królestwa Bożego, "to wszystko", nie tylko o narodzinach Jezusa z Dziewicy, ani nawet jego symboliczną nazwę z importu, ale także w unrestful przesłuchania Józefa, "stało się" [1 Haupt (w Citate d. Alttestam. vier Evang. pp. 207-215) słusznie kładzie nacisk na słowa ", to wszystko zostało zrobione. He even extends its reference to the threefold arrangement of the genealogy by St. Matthew, as implying the ascending splendour of the line of David, its midday glory, and its decline.] in fulfilment [2 The correct Hebrew equivalent of the expression 'that it might be fulfilled' is not, as Surenhusius (Biblos Katallages, p. 151) and other writers have it, still loss (Wunsche) but, as Professor Delitzsch renders it, in his new translation of St. Matthew, The difference is important, and Delitzsch's translation completely established by the similar rendering of the LXX. On nawet rozszerza swoje odniesienie do potrójny układ z genealogią przez św Mateusza, jak sugeruje wstępni świetności linii Dawida, chwała jej południe, a jej spadek.] Spełnienia [2 Prawidłowa Hebrajski odpowiednik wyrażenia ", że może być spełnione "nie jest, jak Surenhusius (Biblos Katallages, str. 151) i innych pisarzy mieć, nadal straty (Wunsche), ale jako profesor Delitzsch okaże się, w jego nowe św Mateusza, różnica jest ważna I Delitzsch Tłumaczenie całkowicie ustalone przez podobne świadczenia w LXX. of 1 Kings ii. z dnia 1 Kings ii. 27 and 2 Chron. 27 i 2 Chron. xxxvi. XXXVI. 22.] of what had been prefigured. 22.], Co było prefigured. [a Is. [a jest. vii. 14.] The promise of a Virgin-born son as a sign of the firmness of God's covenant of old with David and his house; the now unfolded meaning of the former symbolic name Immanuel; even the unbelief of Ahaz, with its counterpart in the questioning of Joseph, 'all this' could now be clearly read in the light of the breaking day. 14.] Obietnicy o Virgin-ur syna jako znak stałości Boga przymierze z Dawidem stare i jego dom, teraz unfolded znaczenie symboliczne nazwy byłego Immanuel; nawet niewiary Achaza, z jego odpowiednik w przesłuchania Józefa, "to wszystko" może teraz być wyraźnie odczytywane w świetle łamania dni. Never had the house of David sunk morally lower than when, in the words of Ahaz, it seemed to renounce the very foundation of its claim to continuance; never had the fortunes of the house of David fallen lower, than when a Herod sat on its throne, and its lineal representative was a humble village carpenter, from whose heart doubts of the Virgin-Mother had to be Divinely chased. Nigdy nie miał domu Dawida utopione moralnie niższy niż wtedy, gdy w słowach Achaza, wydawało się, do zrzeczenia się bardzo podstawę roszczenia do jego kontynuacji; nigdy nie miał losu z rodu Dawida spadł niższe, niż gdy Herod siedział na swoim tron, a jego przedstawiciel liniowy był pokorny cieśla miejscowości, z których serca wątpliwości Dziewicy-Matki musiały być Divinely gonił. And never, not even when God gave to the doubts of Moses this as the sign of Israel's future deliverance, that in that mountain they should worship [b Ex. I nigdy, nawet gdy Bóg dał wątpliwości Mojżesza jako znak Izrael przyszłości wybawienie, że w górskich powinny kultu [b Ex. iii. 12.] had unbelief been answered by more strange evidence. 12.] Miał niewiary zostały udzielone przez bardziej dziwne dowodów. But as, nevertheless, the stability of the Davidic house was ensured by the future advent of Immanuel, and with such certainty, that before even such a child could discern between choice of good and evil, the land would be freed of its dangers; so now all that was then prefigured was to become literally true, and Israel to be saved from its real danger by the Advent of Jesus, Immanuel. Jednak jako, jednak, stabilności w Davidic dom został zapewniony przez przyszłych nadejściem Immanuel, oraz z takich pewność, że zanim nawet takie dziecko może rozpoznawać wybór między dobrem i złem, na ziemi będzie zwolniona z jego zagrożeniami; tak Teraz wszystko, co było potem prefigured było stać się dosłownie prawdziwym, a Izrael nie może zostać zapisany z jego realne niebezpieczeństwo przez Adwent Jezusa, Immanuel. [3 A critical discussion of Is. [3 A krytycznej dyskusji to. vii. 14 would here be out of place; though I have attempted to express my views in the text. 14 będzie tu być na miejscu, choć próbowano wyrazić moje poglądy w tekście. (The nearest approach to them is that by Engelhardt in the Zeitschr. fur Luth. Theol. fur 1872, Heft iv.). (Najbliższe podejście do nich jest to, że przez Engelhardt w Zeitschr. Futra Luth. Theol. Futro 1872, Heft iv.). The quotation of St. Matthew follows, with scarcely any variation, the rendering of the LXX. Fragment św Mateusza wynika, ze praktycznie wszelkie odmiany, renderowania z LXX. That they should have translated the Hebrew by, 'a Virgin,' is surely sufficient evidence of the admissibility of such a rendering. Że powinny one mieć przetłumaczone na Hebrajski przez "Virgin", to na pewno wystarczające dowody do dopuszczalności takiej utylizacji. The idea that the promised Son was to be either that of Ahaz, or else of the prophet, cannot stand the test of critical investigation (see Haupt, us, and Bohl, Alttest. Citate im NT pp. 3-6). Pomysł, że obiecał się syn Achaza, że albo, albo z prorokiem, nie może stanąć na badania krytycznej dochodzenia (patrz Haupt, nas, Bohl, Alttest. Citate im NT pp. 3-6). Our difficulties of interpretation are, in great part, due to the abruptness of Isaiah's prophetic language, and to our ignorance of surrounding circumstances. Nasze trudności w interpretacji są, w dużej części ze względu na nagły Izajasza prorockiej język, a do naszej niewiedzy o otaczających okolicznościach. Steinmeyer ingeniously argues against the mythical theory that, since Is. Steinmeyer ingeniously argumentuje przeciwko osławionej teorii, że ponieważ jest. vii. 14 was not interpreted by the ancient Synagogue in a Messianic sense, that passage could not have led to the origination of 'the legend' about the 'Virgin's Son' (Gesch. d. Geb. d. Herrn, p. 95). 14 nie był interpretowany przez starożytnych Synagoga w Messianic poczucie, że przejście nie doprowadziły do inicjowania "legendy" na temat "Virgin's Son" (d. Gesch. Geb. D. Herrn, str. 95). We add this further question, Whence did it originate?] And so it had all been intended. Mamy dodać kolejne pytanie, jeśli nie pochodzą?] A więc posiada wszystkie zostały przeznaczone. The golden cup of prophecy which Isaiah had placed empty on the Holy Table, waiting for the time of the end, was now full filled, up to its brim, with the new wine of the Kingdom. W złoty puchar z proroctwa Izajasza, który był wprowadzony na pusty Świętego tabeli, czekając na czas do końca, była już wypełniona pełne, aż do jej brzeg, z nowego wina w Królestwie.

Meanwhile the long-looked-for event had taken place in the home of Zacharias. Tymczasem długo patrzył na wydarzenia miały miejsce w domu Zachariasza. No domestic solemnity so important or so joyous as that in which, by circumcision, the child had, as it were, laid upon it the yoke of the Law, with all of duty and privilege which this implied. Nie tak ważne uroczystości krajowych lub tak radosny, w którym, przez obrzezanie, mieli dziecko, jak to było, nałożył na niego jarzmo ustawy, wszystkie cła i przywilej, który tym dorozumiany. Even the circumstance, that it took place at early morning [a Pes. Nawet na okoliczność, iż miała miejsce na początku rano [a Pes. 4 a.] might indicate this. A. 4] mogą wskazywać na to. It was, so tradition has it, as if the father had acted sacrificially as High-Priest, [b Yalkut Sh. To była tradycja jest tak, jak gdyby ojciec działał jako sacrificially High-Priest, [b Yalkut Sh. i. par. 81.] offering his child to God in gratitude and love; [c Tanch. 81.] Oferujących swoje dziecko do Boga w miłości i wdzięczności; [c Tanch. P Tetsavveh, at the beginning, ed. P Tetsavveh, na początku, ed. Warshau, p. Warshau, str. 111 a.] and it symbolised this deeper moral truth, that man must by his own act complete what God had first instituted. A. 111] i symbolem tej głębszej prawdy moralnej, że człowiek musi przez swoje własne działania, jakie Bóg miał zakończyć na pierwszym. [d Tanch. [d Tanch. us] To Zacharias and Elisabeth the rite would have even more than this significance, as administered to the child of their old age, so miraculously given, and who was connected with such a future. nami] Do Zachariasza i Elżbiety w obrządku miałby nawet więcej niż w tym znaczeniu, jak podawać dziecku ich starość, biorąc pod uwagę tak cudownie, którzy była związana z takiej przyszłości. Besides, the legend which associates circumcision with Elijah, as the restorer of this rite in the apostate period of the Kings of Israel, [e Pirq de R. Elies. Poza tym, legendy, które zrzesza obrzezanie z Eliasz, jako pomocnica tego obrzędu w apostate okres Królów Izrael, [e Pirq de R. Elies. c. 29.] was probably in circulation at the time. 29.] Był prawdopodobnie w obiegu w czasie. [1 Probably the designation of 'chair' or 'throne of Elijah,' for the chair on which the godparent holding the child sits, and certainly the invocation of Elijah, are of later date. [1 Prawdopodobnie nazwa "krzesło" lub "tron Eliasza, na krzesło, na którym godparent gospodarstwa dziecko siedzi, a na pewno powołania Eliasza, z późniejszym terminie. Indeed, the institution of godparents is itself of later origin. Rzeczywiście, instytucja godparents jest sama późniejszego pochodzenia. Curiously enough, the Council of Terracina, in 1330 had to interdict Christians acting as godparents at circumcision! Curiously enough, Rada Terracina, w 1330 miał do interdict chrześcijanie, działając jako godparents na obrzezanie! Even the great Buxtorf acted as godparent in 1619 to a Jewish child, and was condemned to a fine of 100 florins for his offence. Nawet wielkie Buxtorf działał jako godparent w 1619 do żydowskich dzieci, i został skazany na grzywnę w wysokości 100 florins do jego popełnienia. See Low, Lebensalter, p. Zobacz Niski, Lebensalter, str. 86.] We can scarcely be mistaken in supposing, that then, as now, a benediction was spoken before circumcision, and that the ceremony closed with the usual grace over the cup of wine, [2 According to Josephus (Ag. Ap. ii. 26) circumcision was not followed by a feast. 86.] Możemy być praktycznie w błędnym założeniu, że wtedy, jak teraz, benediction zostało wypowiedziane przed obrzezanie, że ceremonia zamknięte ze zwykłymi łaski nad kielich wina, [2 Według Józefa Flawiusza (Ag. Ap. Ii . 26) obrzezanie nie było za święto. But, if this be true, the practice was soon altered, and the feast took place on the eve of circumcision (Jer. Keth. i. 5; B. Kama 80 a; B. Bath. 60 b, &c.). Ale, jeśli jest to prawdą, w praktyce został szybko zmieniony, a uroczystość odbyła się w wigilię obrzezanie (Jer. Keth. I. 5; B. Kama 80 a; B. Łaźnia. 60 b & c). Later Midrashim traced it up to the history of Abraham and the feast at the weaning of Isaac, which they represented as one at circumcision (Pirqe d. R. Eliez. 29).] when the child received his name in a prayer that probably did not much differ from this at present in use: 'Our God, and the God of our fathers, raise up this child to his father and mother, and let his name be called in Israel Zacharias, the son of Zacharias. Później Midrashim śledzić ją do historii Abrahama i święto na odsadzenie Izaaka, które reprezentowane jako jeden na obrzezanie (zm. Pirqe R. Eliez. 29).] Kiedy dziecko otrzymało jego imię w modlitwie, że prawdopodobnie nie nie różnią się znacznie od tego w chwili obecnej w użyciu: "Nasz Bóg, a Bóg naszych ojców, wzbudzi w tym dzieci do swego ojca i matki, i niech się jego nazwisko w nazwie Izrael Zachariasza, syna Zachariasza. [3 Wunsche reiterates the groundless objection of Rabbi Low (usp96), that a family-name was only given in remembrance of the grandfather, deceased father, or other member of the family! [3 Wunsche ponownie bezpodstawnymi sprzeciwu Rabina Niski (usp96), że rodzina była tylko nazwy podane w pamięci o dziadka, zmarłego ojca, albo innego członka rodziny! Strange, that such a statement should ever have been hazarded; stranger still, that it should be repeated after having been fully refuted by Delitzsch. Dziwne, że takie oświadczenia powinny kiedykolwiek zostały hazarded; obcy jeszcze, że należy powtórzyć po w pełni potwierdzona przez Delitzsch. It certainly is contrary to Josephus (War iv. 3, 9), and to the circumstance that both the father and brother of Josephus bore the name of Mattias. To z pewnością jest sprzeczne z Josephus (iv wojny. 3, 9), a na okoliczność, że zarówno ojciec jak i brat Józef Flawiusz urodziła nazwę Mattias. See also Zunz (Z. Gesch. u. Liter. p. 318).] Let his father rejoice in the issue of his loins, and his mother in the fruit of her womb, as it is written in Prov. Zobacz też: Zunz (Z. Gesch. U. litrów. Str. 318).] Niech jego ojciec radujcie się w kwestii jego bioder, a jego matka w owoc jej łona, jak jest napisane w Prov. xxiii. XXIII. 25, and as it is said in Ezek. 25, i jak to powiedział w Ezek. xvi. XVI. 6, and again in Ps. 6, i ponownie w Ps. cv. 8, and Gen. xxi. 8, oraz Gen. XXI. 4;' the passages being, of course, quoted in full. 4; "fragmenty są, oczywiście, cytowany w całości. The prayer closed with the hope that the child might grow up, and successfully, 'attain to the Torah, the marriagebaldachino, and good works.' Modlitwa zamknięte z nadzieją, że dziecko może rozwijać się pomyślnie i "osiągnięcia do Tory, marriagebaldachino, a dobre uczynki". [1 The reader will find BH Auerbach's Berith Abraham (with a Hebrew introduction) an interesting tractate on the subject. [1 czytelnik znajdzie BH Auerbach's berith Abraham (z wprowadzenia Hebrajski) interesujący tractate na ten temat. For another and younger version of these prayers, see Low, usp 102.] W innym i młodszych wersji tych modlitw, patrz Niski, USP 102.]

Of all this Zacharias was, though a deeply interested, yet a deaf and dumb [2 From St. Luke i. Z tego wszystkiego był Zachariasz, chociaż głęboko zainteresowany, jeszcze osób niesłyszących i niemych [2 Od St Luke i. 62 we gather, that Zacharias was what the Rabbis understood by, one deaf as well as dumb. 62, zebrania, że Zachariasz był rabinów, co zrozumiałe, jednym głuchych jak niemy. Accordingly they communicated with him by 'signs', as Delitzsch correctly renders it:] witness. Odpowiednio one przekazane mu przez "znaki", jak czyni to prawidłowo Delitzsch:] świadka. This only had he noticed, that, in the benediction in which the child's name was inserted, the mother had interrupted the prayer. To on miał tylko zauważyliśmy, że w benediction, w których dziecko było na imię dodaje, matka miała przerwana modlitwa. Without explaining her reason, she insisted that his name should not be that of his aged father, as in the peculiar circumstances might have been expected, but John (Jochanan). Nie wyjaśniając jej przyczyny, że podkreślił, że jego nazwisko nie powinno być, że jego ojciec w wieku, jak w specyficznych okolicznościach mogą się tego spodziewać, ale John (Jochanan). A reference to the father only deepened the general astonishment, when he also gave the same name. Odniesienie do ojca tylko pogłębił ogólne zdziwienie, kiedy dała o tej samej nazwie. But this was not the sole cause for marvel. Ale nie był to jedyny powód, dla którego się dziwili. For, forthwith the tongue of the dumb was loosed, and he, who could not utter the name of the child, now burst into praise of the name of the Lord. W przypadku, niezwłocznie język niemy został uwolniony, a on, którzy nie mogli wypowiedzieć imię i nazwisko dziecka, teraz wybuchła w chwale imienia Pana. His last words had been those of unbelief, his first were those of praise; his last words had been a question of doubt, his first were a hymn of assurance. Jego ostatnie słowa były te niewiary, jego pierwsze były uwielbienia; Jego ostatnie słowa były pytania wątpliwości, jego pierwsze były hymnu pewności. Strictly Hebrew in its cast, and closely following Old Testament prophecy, it is remarkable and yet almost natural, that this hymn of the Priest closely follows, and, if the expression be allowable, spiritualises a great part of the most ancient Jewish prayer: the so-called Eighteen Benedictions; rather perhaps, that it transforms the expectancy of that prayer into praise of its realisation. Ściśle Hebrajski w jej oddać, i uważnie śledzi proroctwa Starego Testamentu, jest zadziwiające i jeszcze prawie naturalnym, że ten hymn na Priest ściśle skorelowane i, jeśli to wyrażenie jest dopuszczalne, spiritualises wielką część z najstarszych żydowskie modlitwy: tzw Osiemnaście Benedictions; może raczej, że przekształca oczekiwana tej modlitwy uwielbienia do jego realizacji. And if we bear in mind, that a great portion of these prayers was said by the Priests before the lot was cast for incensing, or by the people in the time of incensing, it almost seems as if, during the long period of his enforced solitude, the aged Priest had meditated on, and learned to understand, what so often he had repeated. A jeśli będziemy pamiętać, że ogromna część tych modlitw zostało powiedziane przez kapłanów przed partii został strącony na incensing, lub przez osoby w czasie incensing, to wydaje się prawie tak, jak gdyby, w trakcie długiego okresu jego egzekwowanie samotności, w wieku Ksiądz miał medytował, i dowiedział się, aby zrozumieć, co tak często był powtarzany. Opening with the common form of benediction, his hymn struck, one by one, the deepest chords of that prayer, specially this the most significant of all (the fifteenth Eulogy), 'Speedily make to shoot forth the Branch [3 Although almost all modern authorities are against me, I cannot persuade myself that the expression (St. Luke i. 78) rendered 'dayspring' in our AV is here not the equivalent of the Hebrew 'Branch.' Otwarcie z rozpowszechnioną formą benediction, jego hymn uderzył, jeden po drugim, najgłębsze akordy tej modlitwy, specjalnie w tym najbardziej znaczące wszystkich (XV Eulogy), "szybko się do niej strzelać Oddziału [3 Chociaż prawie wszystkie nowoczesne organy są przeciwko mnie, nie mogę siebie przekonać, że wyrażenie (St Luke i. 78) świadczone "dayspring" w naszym AV tutaj nie jest równoważne z Hebrajski "oddział". The LXX at any rate rendered in Jer. W LXX w każdym razie świadczonych w Jer. xxiii. XXIII. 5; Ezek. 5; Ezek. xvi. XVI. 7; xvii. 7; XVII. 10; Zech. 10; EPUBLIKA. iii. 8; vi. 8; vi. 12, by.] of David, Thy servant, and exalt Thou his horn by Thy salvation, for in Thy salvation we trust all the day long. 12,.] Dawida, twego sługi, i jego glos Ty róg przez Twoje zbawienie, w Twe zbawienie mamy zaufanie cały dzień. Blessed art Thou, Jehovah! Błogosławiony Ty, Jehovah! Who causeth to spring forth the Horn of Salvation' (literally, to branch forth). Kto powoduje do skoku o Rogu zbawienia "(dosłownie, oddział dalej). This analogy between the hymn of Zacharias and the prayers of Israel will best appear from the benedictions with which these eulogies closed. Tę analogię między hymn Zachariasza i modlitwy Izrael będzie pojawiać się od najlepszych benedictions z których te eulogies zamknięte. For, when thus examined, their leading thoughts will be found to be as follows: God as the Shield of Abraham; He that raises the dead, and causes salvation to shoot forth; the Holy One; Who graciously giveth knowledge; Who taketh pleasure in repentance; Who multiplieth forgiveness; Who redeemeth Israel; Who healeth their (spiritual) diseases; Who blesseth the years; Who gathereth the outcasts of His people; Who loveth righteousness and judgment; Who is the abode and stay of the righteous; Who buildeth Jerusalem; Who causeth the Horn of Salvation to shoot forth; Who heareth prayer; Who bringeth back His Shekhinah to Zion; God the Gracious One, to Whom praise is due; Who blesseth His people Israel with peace. W przypadku, gdy badane w ten sposób, prowadząc ich myśli będą uznane są następujące: Bóg jako Tarcza Abrahama, że On wskrzesza umarłych, i przyczyn zbawienia strzelać dalej; Święty, który daje graciously wiedzy; Kto bierze przyjemność w nawrócenia; Kto mnoży przebaczenie; Kto redeemeth Izrael; Kto ich healeth (duchowego) choroby; Kto blesseth lat; Kto zbiera wygnańców Jego ludu, który kocha sprawiedliwość i sąd; Kto jest miejsce pobytu i sprawiedliwych; Kto buduje Jerozolima ; Kto powoduje Rogu zbawienia strzelać dalej; Kto słucha modlitwy; Kto przynosi Jego Szechina powrót do Syjonu, Bóg Jeden Gracious, do kogo ma chwałę; Kto blesseth Jego ludzie Izrael z pokoju.

It was all most fitting. It was wszystkich najbardziej montażu. The question of unbelief had struck the Priest dumb, for most truly unbelief cannot speak; and the answer of faith restored to him speech, for most truly does faith loosen the tongue. Kwestia nieposłuszeństwa miał uderzył Priest niemych, dla większości naprawdę niewiary nie może mówić, a odpowiedź wiary przywrócił mu mowę, w większości naprawdę nie wierze poluzowaniu języka. The first evidence of his dumbness had been, that his tongue refused to speak the benediction to the people; and the first evidence of his restored power was, that he spoke the benediction of God in a rapturous burst of praise and thanksgiving. Pierwsze dowody na jego dumbness było, że odmówił jego języka, aby mówić o benediction do ludzi, a pierwszy dowód jego moc została przywrócona, że mówił o benediction Boga w rapturous burst uwielbienia i dziękczynienia. The sign of the unbelieving Priest standing before the awe-struck people, vainly essaying to make himself understood by signs, was most fitting; most fitting also that, when 'they made signs' to him, the believing father should burst in their hearing into a prophetic hymn. Znak z unbelieving Kapłan stojący przed awe-uderzył ludzi, dotąd nadaremnie essaying, aby się rozumieć przez znaki, był najbardziej montażu, większość wyposażenia również, że gdy "oni znakami" do niego, należy sądzić, ojca wybuchła w ich przesłuchanie do prorockim hymn.

But far and wide, as these marvellous tidings spread throughout the hill-country of Judaea, fear fell on all, the fear also of a nameless hope. Ale daleko i szeroko, jak te wspaniałe wiesci całym kraju w górach Judei, strach padł na wszystkich, również obawa o nameless nadziei. The silence of a long-clouded day had been broken, and the light which had suddenly riven its gloom, laid itself on their hearts in expectancy: 'What then shall this Child be? Milczenie długą clouded-dni zostało złamane, i nagle światło, które swego czasu jego gloom, ustanowione na siebie w ich sercach oczekiwana: "Co następnie się to dziecko? For the Hand of the Lord also was with Him!' Do rąk Pana również był z nim! " [2 The insertion of seems critically established, and gives the fuller meaning.] [2 Wprowadzenie wydaje się krytycznie siedzibę, i daje pełniejszy sens.]

FROM THE MANGER IN BETHLEHEM TO THE BAPTISM IN JORDAN Z żłobie w Betlejem DO chrztu w JORDANIA

Chapter 5 Rozdział 5

What Messiah Did the Jews Expect? Co Mesjasz Czy Żydzi spodziewać?

It were an extremely narrow, and, indeed, false view, to regard the difference between Judaism and Christianity as confined to the question of the fulfillment of certain prophecies in Jesus of Nazareth. To były bardzo wąskie, a nawet fałszywe, w odniesieniu do różnicy między chrześcijaństwem a judaizmem, ogranicza się do kwestii spełnienia niektórych proroctwa w Jezusie z Nazaretu. These predictions could only outline individual features in the Person and history of the Messiah. Te przewidywania mogą jedynie zarys poszczególnych funkcji w osobie i historii Mesjasza. It is not thus that a likeness is recognised, but rather by the combination of the various features into a unity, and by the expression which gives it meaning. To nie jest tak, że podobieństwo jest uznane, lecz przez połączenie różnych funkcji w jedności, i przez wypowiedzi, co daje mu sens. So far as we can gather from the Gospel narratives, no objection was ever taken to the fulfillment of individual prophecies in Jesus. Tak dalece, jak możemy zbierać od Ewangelii, narracji, nie było sprzeciwu kiedykolwiek podjęte w celu spełnienia indywidualnych proroctwa w Jezusa. But the general conception which the Rabbis had formed of the Messiah, differed totally from what was presented by the Prophet of Nazareth. Ale ogólnie koncepcji rabinów, które miały utworzone na Mesjasza, różnił się zupełnie od tego, co zostało przedstawione przez proroka z Nazaretu. Thus, what is the fundamental divergence between the two may be said to have existed long before the events which finally divided them. W związku z tym, co jest podstawowe różnice między tymi dwoma może być powiedział, że istniały na długo przed wydarzeniami, które ostatecznie je podzielić. It is the combination of letters which constitute words, and the same letters may be combined into different words. Jest to kombinacja liter, które stanowią słowa, i te same litery mogą być łączone na różne słowa. Similarly, both Rabbinism and, what, by anticipation, we designate, Christianity might regard the same predictions as Messianic, and look for their fulfillment; while at the same time the Messianic ideal of the Synagogue might be quite other than that, to which the faith and hope of the Church have clung. Podobnie, jak i Rabbinism, co, poprzez przewidywanie, wyznacza, chrześcijaństwo może odniesieniu do tych samych prognoz, jak Messianic, i szukać ich spełnienia, podczas gdy w tym samym czasie mesjańskim idealne na Synagoga może być całkiem inny niż ten, do którego wiary i nadziei Kościoła mają clung.

1. The most important point here is to keep in mind the organic unity of the Old Testament. Najważniejszym punktem jest tutaj pamiętać organicznej jedności Starego Testamentu. Its predictions are not isolated, but features of one grand prophetic picture; its ritual and institutions parts of one great system; its history, not loosely connected events, but an organic development tending towards a definite end. Jego prognozy nie są odizolowane, ale cechy jednego grand hotelu prorocze; jej rytuał i instytucje jednej wielkiej części systemu, jego historii, nie luźno połączonych wydarzeń, ale organiczny rozwój zmierzającym w kierunku określonego celu. Viewed in its innermost substance, the history of the Old Testament is not different from its typical institutions, nor yet these two from its predictions. Oglądane w jej najgłębsze substancji, historia Starego Testamentu jest nie różni się od typowych instytucji, ani tych dwóch z jego przewidywaniami. The idea, underlying all, is God's gracious manifestation in the world, the Kingdom of God; the meaning of all, the establishment of this Kingdom upon earth. Pomysł, leżących u podstaw wszystkich, jest manifestacją łaskę Boga w świat, Królestwo Boże, co oznacza przede wszystkim, utworzenie tego Królestwa na ziemi. That gracious purpose was, so to speak, individualized, and the Kingdom actually established in the Messiah. To łaskawy celem było, aby mówić, indywidualne, i rzeczywiście z siedzibą w Królestwie Mesjasza. Both the fundamental and the final relationship in view was that of God towards man, and of man towards God: the former as expressed by the word Father; the latter by that of Servant, or rather the combination of the two ideas: 'Son-Servant.' Zarówno podstawowe i końcowego w stosunku pogląd, że Boga do człowieka i człowieka wobec Boga: były wyrażone przez Słowo Ojca, przez które w ostatnim Sługa, czy raczej połączenie tych dwóch idei: "syn - Sługa ". This was already implied in the so-called Protevangel; [a Gen. iii. To była już mowa w art tzw Protevangel; [a Gen. iii. 13 ] and in this sense also the words of Jesus hold true: 'Before Abraham came into being, I am.' 13] i również w tym sensie słowa Jezusa posiadają prawdziwe: "Zanim Abraham powstał, jestem."

But, narrowing our survey to where the history of the Kingdom of God begins with that of Abraham, it was indeed as Jesus said: 'Your father Abraham rejoiced that he should see My day, and he saw it, and was glad.' Jednak zmniejszenie naszego sondażu, gdzie do historii Królestwa Bożego, które rozpoczyna się od Abrahama, to rzeczywiście, jak Jezus rzekł: "Twój ojciec Abraham radował się, że należy zobaczyć mój dzień, ujrzał go i ucieszył się." [b St. John viii. [b Święty Jan VIII. 56] For, all that followed from Abraham to the Messiah was one, and bore this twofold impress: heavenwards, that of Son; earthwards, that of Servant. 56], że wszystkie stosowane od Abrahama do Mesjasza był jeden, i urodziła tego dwojakie wrażenie: heavenwards, że z Synem; earthwards, że z Sługi. Israel was God's Son, His 'first-born'; their history that of the children of God; their institutions those of the family of God; their predictions those of the household of God. Izrael był Synem Boga, Jego "pierworodny", ich historii, które z dzieci Bożych, ich instytucje te z rodziny Bożej; ich przewidywań z domownikami Boga. And Israel was also the Servant of God, 'Jacob My Servant'; and its history, institutions, and predictions those of the Servant of the Lord. A Izrael był również Sługa Boży ", Jakuba mój sługa" i jego historii, instytucji, oraz prognozy tych, sługa Pana. Yet not merely Servant, but Son-Servant, 'anointed' to such service. Jednak nie tylko Sługi, ale Syna-Sługi, "namaszczony" na takie usługi. This idea was, so to speak, crystallised in the three great representative institutions of Israel. Ten pomysł był tak mówić, kryształków w trzech wielkich przedstawiciel instytucji Izrael. The 'Servant of the Lord' in relation to Israel's history was Kingship in Israel; the 'Servant of the Lord' in relation to Israel's ritual ordinances was the Priesthood in Israel; the 'Servant of the Lord' in relation to prediction was the Prophetic order. "Sługa Pana" w odniesieniu do historii Izrael był w królestwo Izrael; "sługa Pana" w odniesieniu do rytualnych obrzędach, Izrael był w kapłańskiej Izrael; "sługa Pana" w odniesieniu do prognozy były prorocze porządek. But all sprang from the same fundamental idea: that of the 'Servant of Jehovah.' Ale wszystkie sprang z tej samej idei podstawowych: z "Sługa Jehovah".

One step still remains. Jeden krok nadal. The Messiah and His history are not presented in the Old Testament as something separate from, or superadded to, Israel. W Mesjasza i Jego historia nie są prezentowane w Starym Testamencie jako coś odrębnego od, lub superadded, Izrael. The history, the institutions, and the predictions of Israel run up into Him. Historia, instytucje, oraz prognoz Izrael uruchomić się do Niego. [1 In this respect there is deep significance in the Jewish legend (frequently introduced; see, for example, Tanch. ii. 99 a; Deb. R. 1), that all the miracles which God had shown to Israel in the wilderness would be done again to redeemed Zion in the 'latter days.'] He is the typical Israelite, nay, typical Israel itself, alike the crown, the completion, and the representative of Israel. [1 W związku z tym nie ma głębokie znaczenie w żydowskiej legendy (często wprowadzony; patrz, na przykład, Tanch. Ii. 99 A; Deb. R. 1), że wszystkie cuda, które Bóg wykazał się na pustyni Izrael będzie być powtórzona ponownie do Syjonu umarzane w "ostatnie dni".] On jest typowym Izraelita, nie typowe sam Izrael, podobnie jak korona, na zakończenie, a przedstawiciel Izrael. He is the Son of God and the Servant of the Lord; but in that highest and only true sense, which had given its meaning to all the preparatory development. On jest Synem Bożym i sługa Pana, ale w tym jedynym prawdziwym i najwyższym znaczeniu, które biorąc pod uwagę jego znaczenie dla rozwoju wszystkich przygotowawczych. As He was 'anointed' to be the 'Servant of the Lord,' not with the typical oil, but by 'the Spirit of Jehovah' 'upon' Him, so was He also the 'Son' in a unique sense. Ponieważ był "namaszczony" za "sługa Pana, nie z typowym ropy naftowej, lecz" Duch Jehovah 'na' Go, aby był on również "Syn" w sensie unikalny. His organic connection with Israel is marked by the designations 'Seed of Abraham' and 'Son of David,' while at the same time He was essentially, what Israel was subordinately and typically: 'Thou art My Son, this day have I begotten Thee.' Jego organicznego związku ze Izrael jest oznaczone przez nazw "potomstwem Abrahama" i "Synu Dawida, podczas gdy w tym samym czasie był w istocie, co Izrael był subordinately i zazwyczaj:" Tyś jest mój syn, dziś zrodził mi Ciebie ". Hence also, in strictest truthfulness, the Evangelist could apply to the Messiah what referred to Israel, and see it fulfilled in His history: 'Out of Egypt have I called my Son.' Stąd też, w ścisłej prawdziwości, Ewangelista może zwrócić się do Mesjasza, co Izrael, o którym mowa, i widzą w niej spełnione w Jego historii: "Out of Egipt wezwałem Syna mego". [a St. Matt. [a Matt St. ii. 15] And this other correlate idea, of Israel as 'the Servant of the Lord,' is also fully concentrated in the Messiah as the Representative Israelite, so that the Book of Isaiah, as the series of predictions in which His picture is most fully outlined, might be summarised as that concerning 'the Servant of Jehovah.' 15] i inne tego koreluje pomysł, Izrael jako "sługa Pana, jest również w pełni skoncentrowany w Mesjasza jako przedstawiciel Izraelita, w taki sposób, aby Księga Izajasza, jak seria z przewidywaniami, w którym Jego obraz jest najczęściej w pełni wskazano, można streścić w tym dotyczące "Sługa Jehovah". Moreover, the Messiah, as Representative Israelite, combined in Himself as 'the Servant of the Lord' the threefold office of Prophet, Priest, and King, and joined together the two ideas of 'Son' and 'Servant'. Ponadto, Mesjasz, jako przedstawiciel Izraelita, w połączeniu się jako "sługa Pana" potrójnym urzędzie Proroka, Kapłana i Króla, i połączyły się dwie koncepcje "syn" i "Sługa". [b Phil. [b Phil. ii. 6-11] And the final combination and full exhibition of these two ideas was the fulfillment of the typical mission of Israel, and the establishment of the Kingdom of God among men. 6-11] oraz ostateczne i pełne wystawy połączenie tych dwóch pomysłów było spełnienie typowej misji Izrael i ustanowienia Królestwa Bożego wśród ludzi.

(Chapter 9, 10, 11 continues ... This text in English is around 20 times as long.) (Rozdział 9, 10, 11 nadal ... Ten tekst English jest około 20 razy, jak długo).


Author Edersheim refers to MANY reference sources in his works. Autor Edersheim odnosi się do wielu źródeł odniesienia w jego prace. As a Bibliography resource, we have created a separate Edersheim References list. W Bibliografia zasobów, mamy stworzonej oddzielnej Edersheim Referencje listy. All of his bracketed references indicate the page numbers in the works referenced. Wszystkie jego odwołania nawiasach wskazują numery stron w pracach odwołuje.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest