Monotheism Monoteizm

General Information Informacje ogólne

Monotheism is the religious conception of a single and transcendent God. It contrasts particularly with Polytheism, belief in many gods, and Pantheism, belief in God as synonymous with the universe. Monoteizm religii jest koncepcja jednolitego i transcendencję Boga. Kontrastów, szczególnie w puste pola i usuń, wiarę w wielu bogów, Panteizm, wiary w Boga jako synonim wszechświata. Judaism, Christianity, and Islam are the principal monotheistic religions. Judaizm, chrześcijaństwo i islam są głównym religii monoteistycznych.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Bibliography Bibliografia
Albright, William F., From the Stone Age to Christianity: Monotheism and the Historical Process, 2d ed. Albright, William F., od epoki kamienia do chrześcijaństwa: Monoteizm i procesu historycznego, 2d ed. (1957); Niebuhr, H. Richard, Radical Monotheism and Western Culture (1960). (1957); Niebuhr H. Richard, Radical Monoteizm i Zachodniej Kultury (1960).


Monotheism Monoteizm

Advanced Information Zaawansowane Informacje

[[6]] Topics: Monotheism Monotheism is the belief that there is only one God. [[6]] Tematy: Monoteizm Monoteizm jest, że istnieje tylko jeden Bóg. Related terms are polytheism (the belief that there are many gods), henotheism (belief in one supreme god, though not necessarily to the exclusion of belief in other lesser gods), monolatry (worship of only one god, though not necessarily denying that other gods exist), and atheism (denying or disbelieving in the existence of any gods at all). Podobne warunki są puste pola i usuń (przekonania, że istnieje wielu bogów), henotheism (wiara w jednym bogiem najwyższym, choć nie koniecznie z wyłączeniem wiary w innych bogów mniejszym), monolatry (czcili tylko jednego boga, choć nie koniecznie zaprzeczając, że inne bogowie istnieją), a ateizm (lub odmawiać niewiernych w istnienie jakichkolwiek bogów na wszystkich).

Atheism was not particularly attractive to the Israelite people in ancient times. Ateizm nie była szczególnie atrakcyjna dla osób Izraelita, w czasach starożytnych. They were convinced that only fools would be so spiritually ignorant as to deny the existence of a supreme being (Pss. 14:1; 53:1). Oni byli przekonani, że tylko głupcy byłoby tak duchowo w niewiedzy co do zaprzeczają istnieniu najwyższego organu jest (Pss. 14:1, 53:1). For the people of God, the fear of the Lord was the beginning of wisdom and knowledge (Ps. 111:10; Prov. 1:7; 9:10). Dla ludu Bożego, bojaźń Pańska była początkiem mądrości i wiedzy (Ps. 111:10; Prov. 1:7, 9:10). But if the Israelites did not doubt that there was at least one God, the nations on their borders faced them with the tantalizing possibility that there might be more than one. Ale gdy Izraelici nie było wątpliwości, że co najmniej jeden Bóg, narodów, w ich granicach, jakie napotykają ich z tantalizing możliwość, że nie może być więcej niż jeden. Egypt, Phoenicia, Aram, Ammon, Moab, Edom, these and other nations were polytheistic, henotheistic, or monolatrous throughout their history in ancient times. Egipt, Fenicja, Aram, Ammona, Moabu, Edomu, i inne narody zostały polytheistic, henotheistic, monolatrous lub całej ich historii w czasach starożytnych. One of the questions raised by the OT is whether Israel would remain monotheistic or be attracted by the religious options preferred by its pagan neighbors. Jednym z zagadnień poruszonych przez OT, czy jest to Izrael pozostaje monoteistycznych lub być przyciągani przez religijnych opcji preferowanej przez jego sąsiadów pogańskich.

Students of comparative religion have suggested that the religions of mankind evolved from lower stages to ever higher stages, the highest of all being monotheism. Uczniowie porównawczej religii sugerują, że religii ludzkości ewoluowały od niższych do coraz wyższych etapach etapach, najwyższa wszystkich jest monoteizm. They have proposed that Israelite religion began as animism, the belief that every natural object is inhabited by a supernatural spirit. Mają zaproponował, aby Izraelita religii rozpoczął jako animizm, co naturalne, że obiekt jest zamieszkane przez ducha nadprzyrodzonego. After animism, we are told, the idea developed in Israel that some spirits were more powerful than others and deserved to be called "gods." Po animizm, jesteśmy powiedział, pomysł opracowane w Izrael, że niektóre duchy były bardziej skuteczne niż inni i zasłużył się pod nazwą "bogów". Eventually the most powerful of all became preeminent above the others, and the people believed in his supreme authority and worshipped him alone. Ostatecznie najbardziej potężnych wszystkich zyskała popularność i renomę stał nad innymi, a ludzie wierzyli w jego władzą i oddali Mu pokłon samodzielnie. Finally, Israel became willing to admit that the lesser gods had no existence whatever. Wreszcie, Izrael stał się skłonny przyznać, że w mniejszym bogom nie miał niezależnie od istnienia. Comparative religion, then, often teaches that Israel's religion underwent a process of evolution from animism to polytheism to henotheism to monotheism. Porównawcza religii, a następnie, często uczy, że Izrael jest religią przeszli proces ewolucji od animizm do puste pola i usuń do henotheism do monoteizm.

But it cannot be shown that polytheistic religions always gradually reduce the number of their gods, finally arriving at only one. Ale nie można wykazać, że polytheistic religii zawsze stopniowo redukować liczbę swoich bogów, przybywających na końcu tylko jeden. For example, there are innumerable Hindu deities (estimates range from several hundred thousand to 800 million, depending on how deity is defined), and the number seems actually to be increasing. Na przykład, istnieją niezliczone hinduskie bóstwa (szacunki wahają się od kilku sto tysięcy do 800 milionów, w zależności od diety, jak to określono), a liczba wydaje się być rzeczywiście wzrasta. Since a religion may add more and more deities as it followers become aware of more and more natural phenomena to deify, it is just as plausible to assume that polytheism is the end product of evolution from an original monotheism as it is to assume the reverse. Ponieważ religii mogą dodawać coraz więcej zwolenników bóstw jak stać się bardziej świadomi i bardziej deify do naturalnych zjawisk, jak tylko jest to wiarygodne, aby zakładać, że jest puste pola i usuń koniec ewolucji od produktu oryginalnego monoteizm jak to zakładać odwrotnie.

(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)


Monotheism Monoteizm

Catholic Information Informacje Katolicki

Monotheism (from the Greek monos "only", and theos "god") is a word coined in comparatively modern times to designate belief in the one supreme God, the Creator and Lord of the world, the eternal Spirit, All-powerful, All-wise, and All-good, the Rewarder of good and the Punisher of evil, the Source of our happiness and perfection. Monoteizm (z Grecki monos "tylko", a theos "boga") to wyraz ukuty w stosunkowo nowoczesny razy do wyznaczenia wierze w jednego najwyższego Boga, Stwórcy i Pana na świat, wieczny Duch, wszechmocna, Wszystkie - mądry, i wszystko dobre, Rewarder dobra i zła The Punisher, źródło naszego szczęścia i doskonałości. It is opposed to Polytheism, which is belief in more gods than one, and to Atheism, which is disbelief in any deity whatsoever. Jest przeciwieństwie do puste pola i usuń, który jest wiara w więcej niż jednym bogów i ateizmu, niewiary, która jest w każdym jakiejkolwiek diety. In contrast with Deism, it is the recognition of God's presence and activity in every part of creation. W przeciwieństwie do deizm, jest uznanie Bożej obecności i aktywności w każdej części stworzenia. In contrast with Pantheism, it is belief in a God of conscious freedom, distinct from the physical world. W przeciwieństwie do Panteizm, jest wiara w Boga świadomy wolności, w odróżnieniu od fizycznych świat. Both Deism and Pantheism are religious philosophies rather than religions. Obie deizm i Panteizm są religijne filozofie zamiast religii.

On the other hand, Monotheism, like Polytheism, is a term applying primarily to a concrete system of religion. Z drugiej strony, Monoteizm, jak puste pola i usuń, jest terminem stosowania przede wszystkim do konkretnego systemu z religią. The grounds of reason underlying monotheism have already been set forth in the article GOD. Podstawy powodów leżących monoteizm zostały już określone w artykule Boga. These grounds enable the inquiring mind to recognize the existence of God as a morally certain truth. Te powody umożliwić pytanie umysł do uznania istnienia Boga jako moralnie pewne prawdy. Its reasonableness acquires still greater force from the positive data associated with the revelation of Christianity. Jej zasadność nabywa jeszcze większej siły od pozytywnych danych związanych z objawieniem chrześcijaństwa. (See REVELATION.) (Patrz: Objawienie.)

PRIMITIVE MONOTHEISM Primitive monoteizm

Was monotheism the religion of our first parents? Czy monoteizm religii naszych pierwszych rodziców? Many Evolutionists and Rationalist Protestants answer No. Rejecting the very notion of positive, Divine revelation, they hold that the mind of man was in the beginning but little above that of his ape-like ancestors, and hence incapable of grasping so intellectual a conception as that of Monotheism. Wiele Evolutionists Racjonalista protestanci i odpowiedzi Liczba Odrzucenie pojęcie bardzo pozytywne, Boskie Objawienie, które posiadają że umysł człowieka była na początku, ale nieco wyżej, że jego ape-jak przodkowie, a więc niezdolny do grasping tak intelektualnej, jak koncepcja z Monoteizm.

They assert that the first religious notions entertained by man in his upward course towards civilization were superstitions of the grossest kind. Oni twierdzą, że pierwszy religijnych pojęć przewlekaniu przez człowieka w jego trakcie w górę w kierunku cywilizacji były superstitions z grossest rodzaju. In a word, primitive man was, in their opinion, a savage, differing but little from existing savages in his intellectual, moral, and religious life. Jednym słowem, człowiek prymitywny był, ich zdaniem, Savage, ale niewiele różniące się od obowiązujących w jego dzikimi intelektualnej, moralnej, i życia zakonnego. Catholic doctrine teaches that the religion of our first parents was monotheistic and supernatural, being the result of Divine revelation. Doktryny katolickiej naucza, że religia naszych pierwszych rodziców był monoteistycznych i nadprzyrodzonego, które wynikają z Bożego Objawienia. Not that primitive man without Divine help could not possibly have come to know and worship God. Nie prymitywne, że człowiek bez pomocy Opatrzności Bożej nie może ewentualnie dojść do poznania i kultu Boga. The first man, like his descendants today, had by nature the capacity and the aptitude for religion. Pierwszy człowiek, podobnie jak jego potomkowie dziś, by miała charakter zdolności i umiejętności dla religii. Being a man in the true sense, with the use of reason, he had the tendency then, as men have now, to recognize in the phenomena of nature the workings of a mind and a will vastly superior to his own. Bycie człowiekiem w prawdziwym tego słowa znaczeniu, z powodu użycia, miał tendencję następnie, jak mężczyźni mają teraz, aby rozpoznać w zjawisk natury działania na umysł i będzie znacznie lepsze niż jego własne. But, as he lacked experience and scientific knowledge, it was not easy for him to unify the diverse phenomena of the visible world. Ale, jak brakowało mu doświadczenia i wiedzy naukowej, nie było łatwe dla niego jest ujednolicenie różnorodnych zjawisk widocznych na świat. Hence he was not without danger of going astray in his religious interpretation of nature. Dlatego też nie był bez niebezpieczeństwa błąkającego w jego interpretacji natury religijnej. He was liable to miss the important truth that, as nature is a unity, so the God of nature is one. Był zobowiązany do pominięcia istotnych prawda, że natura jest jednością, a więc Bóg jest jednym z natury. Revelation was morally necessary for our first parents, as it is for men today, to secure the possession of true monotheistic belief and worship. Objawienie było moralnie konieczne dla naszych pierwszych rodziców, jak to jest dzisiaj dla mężczyzn, aby zapewnić posiadanie prawdziwej wiary i kultu monoteistycznych. The conception that Almighty God vouchsafed such a revelation is eminently reasonable to everyone who recognizes that the end of man is to know, love, and serve God. Koncepcji, że Bóg Wszechmogący vouchsafed takie objawienie jest wybitnie rozsądne dla wszystkich którzy uznają, że do końca człowiek ma wiedzieć, miłości i służyć Bogu. It is repugnant to think that the first generations of men were left to grope in the dark, ignorant alike of the true God and of their religious duties, while at the same time it was God's will that they should know and love Him. Jest repugnant myśleć, że pierwsze pokolenia mężczyzn zostały pozostawione do macają w ciemności, ignorant podobne do prawdziwego Boga i swoich obowiązków religijnych, a jednocześnie było woli Bożej, które powinny znać i Go miłują. The instruction in religion which children receive from their parents and superiors, anticipating their powers of independent reasoning, and guiding them to a right knowledge of God, being impossible for our first parents, was not without a fitting substitute. Instrukcja w religii, które dzieci otrzymują od swoich rodziców i przełożonych, przewidywanie ich kompetencji niezależnego rozumowania, i kierowanie ich prawo do wiedzy o Bogu, jest niemożliwe dla naszych pierwszych rodziców, nie był bez wyposażenia zastępczego. They were set right from the first in the knowledge of their religious duties by a Divine revelation. Zostały one ustalone prawo od pierwszego w wiedzę swoich obowiązków religijnych przez Boskiego objawienia. It is a Catholic dogma, intimately connected with the dogma of original sin and with that of the Atonement, that our first parents were raised to the state of sanctifying grace and were destined to a supernatural end, namely, the beatific vision of God in heaven. Jest to katolicki dogmat, ściśle związane z dogmatem grzechu pierworodnego i że z tego Atonement, że nasi rodzice po raz pierwszy zostały podniesione do stanu łaski uświęcającej i były przeznaczone do nadprzyrodzonego celu, a mianowicie, beatific wizję Boga w niebie . This necessarily implies supernatural faith, which could come only by revelation. To niekoniecznie oznacza, nadprzyrodzonej wiary, które mogą pochodzić wyłącznie przez objawienie.

Nor is there anything in sound science or philosophy to invalidate this teaching that Monotheistic belief was imparted by God to primitive man. Nie ma nic w nauce i filozofii, aby unieważnić ten monotheistic przekonania, że nauczanie było imparted przez Boga do człowieka prymitywnego. While it may be true that human life in the beginning was on a comparatively low plane of material culture, it is also true that the first men were endowed with reason, ie, with the ability to conceive with sufficient distinctness of a being who was the cause of the manifold phenomena presented in nature. Chociaż może to być prawdą, że życie ludzkie na początku był na stosunkowo niskim poziomie płaszczyzny kultury materialnej, prawdą jest również, że pierwsze mężczyźni byli obdarzeni rozumem, czyli ze zdolnością do tworzenia wystarczające do odrębności, którzy była przyczyną wielorakich zjawisk przedstawionych w przyrodzie. On the other hand, a humble degree of culture along the lines of art and industry is quite compatible with right religion and morality, as is evident in the case of tribes converted to Catholicism in recent times; while retaining much of their rude and primitive mode of living, they have reached very clear notions concerning God and shown remarkable fidelity in the observance of His law. Z drugiej strony, pokorni stopień kultury wzdłuż linii sztuki i przemysłu jest całkiem zgodne z prawem religii i moralności, jak jest to widoczne w przypadku plemion zamieniane na katolicyzm w ostatnim czasie, zachowując wiele z ich rude i prymitywne w trybie życia, które osiągnęły bardzo jasnych pojęć dotyczących Boga i wykazały niezwykły wierność w przestrzeganiu Jego prawo. As to the bearing of the Evolutionistic hypothesis on this question, see FETISHISM. Jeśli chodzi o wpływ na Evolutionistic hipoteza w tej kwestii, zobacz Fetyszyzm. It is thus quite in accordance with the accredited results of physical science to maintain that the first man, created by God, was keen of mind as well as sound of body, and that, through Divine instruction, he began life with right notions of God and of his moral and religious duties. Jest zatem całkiem zgodnie z akredytowanych wyniki nauki fizyczne twierdzą, że pierwszy człowiek, stworzony przez Boga, chętnie na uwadze, jak również dźwięku w organizmie, i że dzięki Opatrzności Bożej instrukcji, zaczął życie z prawa pojęcia Boga i jego moralnych i religijnych obowiązków. This does not necessarily mean that his conception of God was scientifically and philosophically profound. To nie musi oznaczać, że jego koncepcja Boga została naukowo i filozoficznie głębokie. Here it is that scholars are wide of the mark when they argue that Monotheism is a conception that implies a philosophic grasp and training of mind absolutely impossible to primitive man. Tutaj jest to, że naukowcy są szerokie na znak, gdy twierdzą, że Monoteizm jest koncepcja, że wiąże się uchwycić i kształcenia filozoficznego umysłu absolutnie niemożliwe do prymitywnego człowieka.

The notion of the supreme God needed for religion is not the highly metaphysical conception demanded by right philosophy. Pojęcie Boga Najwyższego potrzebne do religii nie jest wysoce metafizycznej koncepcji filozofii wymaganych przez prawo. If it were, but few could hope for salvation. Jeśli były, ale niewiele może w nadziei zbawienia. The God of religion is the unspeakably great Lord on whom man depends, in whom he recognizes the source of his happiness and perfection; He is the righteous Judge, rewarding good and punishing evil; the loving and merciful Father, whose ear is ever open to the prayers of His needy and penitent children. Bóg religii jest wielkim unspeakably Pana w których człowiek zależy, w którym uznaje on źródłem jego szczęścia i doskonałości; On jest sprawiedliwy sędzia, nagradzanie dobrych i ukarania zła, i miłosiernej miłości Ojca, którego ucho jest zawsze otwarty na Jego modlitwy potrzebujących dzieci i penitenta. Such a conception of God can be readily grasped by simple, unphilosophic minds -- by children, by the unlettered peasant, by the converted savage. Taka koncepcja Boga można łatwo skorzystać zwykłą, unphilosophic umysły - przez dzieci, przez unlettered chłopskiej, przeliczone przez serenense.

Nor are these notions of a supreme being utterly lacking even where barbarism still reigns. Nie są te pojęcia o najwyższym jest zupełnie brakuje nawet jeżeli nadal panuje barbarzyństwa. Bishop Le Roy, in his interesting work, "Religion des primitifs" (Paris, 1909), and Mr. A. Lang, in his "Making of Religion" (New York, 1898), have emphasized a point too often overlooked by students of religion, namely, that with all their religious crudities and superstitions, such low-grade savages as the Pygmies of the Northern Congo, the Australians, and the natives of the Andaman Islands entertain very noble conceptions of the Supreme Deity. Biskup Le Roy, w jego interesującą pracę, "Religia des primitifs" (Paryż, 1909), i pan A. Lang, w jego "Making of Religion" (Nowy Jork, 1898), podkreślił punkt zbyt często pomijane przez studentów religii, a mianowicie, że ze wszystkich swoich religijnych crudities i superstitions, niskiej jakości, takich jak dzikimi Pygmies z Północnej Kongo, Australijczycy, a tubylcy z Andamany rozrywki bardzo szlachetny koncepcje Najwyższego Diety. To say, then, that primitive man, fresh from the hand of God, was incapable of monotheistic belief, even with the aid of Divine revelation, is contrary to well-ascertained fact. To znaczy, wówczas, że prymitywny człowiek, świeże od Boga, była niezdolna do monoteistycznych przekonań, nawet z pomocą Boskiego objawienia, jest sprzeczne z dobrze ustalić fakt. From the opening chapters of Genesis we gather that our first parents recognized God to be the author of all things, their Lord and Master, the source of their happiness, rewarding good and punishing evil. Od otwarcia rozdziały Księgi Rodzaju, że nasze pierwsze zebranie rodziców uznane Bóg jest autorem wszystkich rzeczy, ich Pana i Mistrza, źródłem ich szczęścia, nagradzanie dobrych i karanie zła. The simplicity of their life made the range of their moral obligation easy of recognition. Prostota ich życia w zakresie ich moralnym obowiązkiem łatwe uznania. Worship was of the simplest kind. Czcijcie był najprostszy rodzaju.

MOSAIC MONOTHEISM MOSAIC monoteizm

The ancient Hebrew religion, promulgated by Moses in the name of Jehovah (Jahweh), was an impressive form of Monotheism. Starożytny Hebrajski religia, ogłoszonym przez Mojżesza w imię Jehovah (Jahweh), był imponujący formie Monoteizm. That it was Divinely revealed is the unmistakable teaching of Holy Scripture, particularly of Exodus and the following books which treat explicitly of Mosaic legislation. Że Divinely ujawniły się niewątpliwymi nauczanie Pisma Świętego, zwłaszcza Exodus i następujących książek, które traktują o wyraźnie Mozaika prawodawstwa. Even non-Catholic Scriptural scholars, who no longer accept the Pentateuch, as it stands, as the literary production of Moses, recognize, in great part, that, in the older sources which, according to them, go to make up the Pentateuch, there are portions that reach back to the time of Moses, showing the existence of Hebrew monotheistic worship in his day. Nawet nie-katolickiego scriptural uczonych, którzy nie akceptują Pentateuch, w zaproponowanym brzmieniu, jak Mojżesz produkcji literackich, rozpoznaje, w dużej części, że w starszych źródeł, które, według nich, przejdź do sporządzenia Pentateuch, istnieją porcje, że sięgają do czasów Mojżesza, wskazujące na istnienie kultu Hebrajski monoteistycznych w jego dzień. Now, the transcendent superiority of this Monotheism taught by Moses offers a strong proof of its Divine origin. Teraz, transcendentnej wyższości tego Monoteizm nauczanych przez Mojżesza daje silny dowód jego Boskiego pochodzenia. At a time when the neighbouring nations representing the highest civilization of that time -- Egypt, Babylonia, Greece -- were giving an impure and idolatrous worship to many deities, we find the insignificant Hebrew people professing a religion in which idolatry, impure rites, and a degrading mythology had no legitimate place, but where, instead, belief in the one true God was associated with a dignified worship and a lofty moral code. W czasie, gdy sąsiednie narody, reprezentujące najwyższy czas, że cywilizacja - Egipt, Babilonia, Grecja - były nieczyste i dającą wiele idolatrous kultu bóstw, znajduje się nieznaczne Hebrajski ludzi professing religią, w której bałwochwalstwo, nieczyste obrzędy, i poniżającego mitologii nie miał uzasadnione, ale gdy zamiast, wiary w jedynego prawdziwego Boga było związane z godnego kultu i wzniosłe kodeksu moralnego. Those who reject the claim of Mosaic Monotheism to have been revealed have never yet succeeded in giving a satisfactory explanation of this extraordinary phenomenon. Ci, którzy odrzucają roszczenia Monoteizm Mozaika zostały objawione nigdy nie udało się nadać jeszcze zadowalającego wyjaśnienia tego nadzwyczajnego fenomenu. It was, however, pre-eminently the religion of the Hebrew people, destined in the fullness of time to give place to the higher monotheistic religion revealed by Christ, in which all the nations of the earth should find peace and salvation. To był jednak nade religii w Hebrajski osób, w pełni przeznaczony czas aby dać miejsce na wyższy monoteistycznych religii objawione przez Chrystusa, w którym wszystkie narody ziemi powinny znaleźć pokoju i zbawienia. The Jewish people was thus God's chosen people, not so much by reason of their own merit, as because they were destined to prepare the way for the absolute and universal religion, Christianity. Żydowska osób zostało w ten sposób Boga wybranych osób, nie tyle ze względu na ich własnych zasług, bo jako były przeznaczone do przygotowania w sposób absolutny i uniwersalny religia, chrześcijaństwo. The God of Moses is no mere tribal deity. Bóg Mojżeszowi ma zaledwie plemienne bóstwa. He is the Creator and Lord of the world. On jest Stwórca i Pan na świat. He gives over to His chosen people the land of the Chanaanites. On daje ponad Jego lud wybrany z ziemi Chanaanites. He is a jealous God, forbidding not only worship of strange gods, but the use of images, which might lead to abuses in that age of almost universal idolatry. On jest Bogiem zazdrosnym, zakaz nie tylko czci bogów dziwne, ale korzystanie z obrazów, które mogłyby prowadzić do nadużyć w tym wieku prawie powszechnego bałwochwalstwa. Love of God is made a duty, but reverential fear is the predominant emotion. Miłość Boga jest obowiązkiem, ale jest w reverential strach dominujący emocji. The religious sanction of the law is centred chiefly in temporal rewards and punishments. W religijnych sankcji z prawem koncentrują się głównie w czasowym nagród i kar. Laws of conduct, though determined by justice rather than by charity and mercy, are still eminently humane. Ustaw postępowania, choć określane przez wymiar sprawiedliwości, a nie przez miłość i miłosierdzie, są nadal wybitnie humanitarnego.

CHRISTIAN MONOTHEISM CHRISTIAN monoteizm

The sublime Monotheism taught by Jesus Christ has no parallel in the history of religions. Wyniosly Monoteizm nauczanych przez Jezusa Chrystusa nie ma równolegle w historii religii. God is presented to us as the loving, merciful Father, not of one privileged people, but of all mankind. Bóg jest przedstawiony jako nas miłości, Ojciec miłosierny, a nie jednej osoby uprzywilejowane, lecz całej ludzkości. In this filial relation with God -- a relation of confidence, gratitude, love -- Christ centres our obligations both to God and to our fellow-men. W tym synowskiego stosunku z Bogiem - relacja zaufania, wdzięczności, miłości - Chrystusa centrów naszych zobowiązań zarówno do Boga i do naszych kolegów-mężczyzn. He lays hold of the individual soul and reveals to it its high destiny of Divine sonship. On ustanawia w poszczególnych posiadania duszy i objawia się jej losem wysokiej Bożego synostwa. At the same time, He impresses on us the corresponding duty of treating others as God's children, and hence as our brethren, entitled not simply to justice, but to mercy and charity. W tym samym czasie, on wrażenie na nas obowiązek odpowiedniego leczenia, jak inne dzieci Bożych, a więc w naszych braci, zatytułowany po prostu nie do wymiaru sprawiedliwości, ale miłości i miłosierdzia. To complete this idea of Christian fellowship, Jesus shows Himself to be the eternal Son of God, sent by His heavenly Father to save us from sin, to raise us to the life of grace and to the dignity of children of God through the atoning merits of His life and death. Aby wykonać tę ideę wspólnoty chrześcijańskiej, Jezus pokazuje się być wieczne, Syn Boży, posłany przez Ojca do Jego niebieskiego wybaw nas od grzechu, aby podnieść nas do życia łaski i do godności dzieci Bożych poprzez atoning zalety Jego życiu i śmierci. The love of God the Father thus includes the love of His incarnate Son. Miłość Boga Ojca, co zawiera Jego miłości wcielony Syn. Personal devotion to Jesus is the motive of right conduct in Christian Monotheism. Osobiste nabożeństwo do Jezusa jest motywem prawa chrześcijańskiego postępowania w Monoteizm. Co-operating in the sanctification of mankind is the Holy Ghost, the Spirit of truth and life, sent to confirm the faithful in faith, hope, and charity. Współpraca w uświęcenia ludzi jest Duch Święty, Duch prawdy i życia, wysłana w celu potwierdzenia wiernych w wierze, nadziei i miłości. These three Divine Persons, distinct from one another, equal in all things, Father, Son, and Holy Ghost, are one in essence, a trinity of persons in the one, undivided Godhead (see TRINITY). Te trzy Osoby Boskie, różnią się od siebie nawzajem, równe we wszystkich rzeczy, Ojca, Syna i Ducha Świętego, w istocie są jednym, Trójcy osób w jednej, niepodzielnej Godhead (patrz TRINITY). Such is the Monotheism taught by Jesus. Takie jest Monoteizm nauczanych przez Jezusa. The guaranty of the truth of His teaching is to be found in His supreme moral excellence, in the perfection of His ethical teaching, in His miracles, especially His bodily resurrection, and in His wonderful influence on mankind for all time. W gwarancją na prawdę Jego nauczania znajduje się w Jego najwyższym moralnej doskonałości, perfekcji w Jego nauczanie etyczne, w Jego cuda, zwłaszcza Jego ciała zmartwychwstanie, w Jego wspaniały wpływ na ludzi, dla wszystkich czas. (Cf. John 17:3; 1 Corinthians 8:4) As Christianity in its beginnings was surrounded by the polytheistic beliefs and practices of the pagan world, a clear and authoritative expression of Monotheism was necessary. (Por. Jan 17:3; 1 Koryntian 8:4) Ponieważ w jej początków chrześcijaństwa był otoczony przez polytheistic wierzeń i praktyk pogańskich świat, jasnych i autorytatywnych sformułowaniach Monoteizm było konieczne. Hence the symbols of faith, or creeds, open with the words: "I [we] believe in God [theon, deum]" or, more explicitly, "I [we] believe in one God [hena theon, unum deum]". Stąd symbole wiary, lub wyznanie, otworzyć się słowami: "Ja [nam] uwierzyli w Boga [Teon, Deum]", lub bardziej wyraźnie, "[my] wierzymy w jednego Boga [hena Teon, unum Deum]" . (See Denzinger-Bannwart, "Enchiridion", 1-40; cf. APOSTLES' CREED; ATHANASIAN CREED; NICENE CREED.) Among the early heresies, some of the most important and most directly opposed to Monotheism arose out of the attempt to account for the origin of evil. (Patrz Denzinger-Bannwart, "Enchiridion", 1-40; cf. Apostolski symbol wiary; ATHANASIAN CREED; Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary.) Wśród wczesnych herezje, niektóre z najważniejszych i najbardziej bezpośrednio przeciwieństwie do Monoteizm powstał z próby do konta na pochodzenie zła. Good they ascribed to one divine principle, evil to another. Good one przypisane do jednej zasady boskie, zła do drugiego. (See GNOSTICISM; MANICHÆISM; MARCIONITES.) These dualistic errors gave occasion for a vigorous defence of Monotheism by such writers as St. Irenæus, Tertullian, St. Augustine, etc. (see Bardenhewer-Shahan, "Patrology", St. Louis, 1908). (Patrz Gnostycyzm; MANICHÆISM; MARCIONITES.) Te błędy dualistycznej dał okazję do energicznej obrony Monoteizm przez takich pisarzy jak św Irenæus, Tertulian, St Augustine, itd. (patrz Bardenhewer-Shahan "Patrology", St Louis, 1908).

The same doctrine naturally held the foremost place in the teaching of the missionaries who converted the races of Northern Europe; in fact, it may be said that the diffusion of Monotheism is one of the great achievements of the Catholic Church. To samo naturalnie doktryny, która odbyła się w miejsce przede wszystkim w nauczaniu misjonarzy którzy zamienili ras północnych Europa; w rzeczywistości, można stwierdzić, że rozpowszechnianie Monoteizm jest jednym z największych osiągnięć Kościoła Katolickiego. In the various conciliar definitions regarding the Trinity of Persons in God, emphasis is laid on the unity of the Divine nature; see, eg, Fourth Council of Lateran (1215), in Denzinger-Bannwart, "Enchiridion", 428. W różnych conciliar definicje dotyczące Trójcy Osób w Bogu, nacisk jest położony na jedności Boskiej natury, patrz, np. Sobór Laterański (1215), w Denzinger-Bannwart, "Enchiridion" 428. The medieval Scholastics, taking up the traditional belief, brought to its support a long array of arguments based on reason; see, for instance, St. Thomas, "Contra Gentes", I, xlii; and St. Anselm, "Monol.", iv. W średniowiecznej Szkolnictwa, podejmowania tradycyjnych wierzeń, doprowadzoną do wsparcia długi szereg argumentów opartych na powód, patrz, na przykład, Thomas, "Contra Gentes", I, xlii; i św Anzelm, "Monol." , IV. During the last three centuries the most conspicuous tendency outside the Catholic Church has been towards such extreme positions as those of Monism and Pantheism in which it is asserted that all things are really one in substance, and that God is identical with the world. W ciągu ostatnich trzech wieków najbardziej wyrazistym tendencja na zewnątrz Kościoła katolickiego została do ekstremalnych takich miejsc jak i Monism Panteizm, w którym jest potwierdzenie, że wszystkie rzeczy są naprawdę jeden w substancji, i że Bóg jest identyczny z świat. The Church, however, has steadfastly maintained, not only that God is essentially distinct from all things else, but also that there is only one God. Kościół jednak, iż utrzymane, nie tylko, że Bóg jest zasadniczo odmienny od wszystkich innych rzeczy, ale również, że istnieje tylko jeden Bóg. "If any one deny the one true God, Creator and Lord of all things visible and invisible, let him be anathema" (Conc. Vatican., Sess. III, "De fide", can. i). "Jeżeli ktoś zaprzecza jedynego prawdziwego Boga, Stwórcy i Pana wszystkich rzeczy widzialne i niewidzialne, niech będzie anatema" (koncentrat Watykanu., Sess. III "De wierze", może. I).

MOHAMMEDAN MONOTHEISM Mohammedan monoteizm

Of Mohammedan Monotheism little need be said. The Allah of the Koran is practically one with the Jehovah of the Old Testament. Its keynote is islam, submissive resignation to the will of God, which is expressed in everything that happens. Spośród Mohammedan Monoteizm niewiele trzeba powiedzieć. Bóg w Koranie jest praktycznie jeden z Jehovah w Starym Testamencie. Jej keynote jest islam, do rezygnacji poddani woli Bożej, która jest wyrażona w to wszystko, co się dzieje. Allah is, to use the words of the Koran, "The Almighty, the All-knowing, the All-just, the Lord of the worlds, the Author of the heavens and the earth, the Creator of life and death, in whose hand is dominion and irresistible power, the great all-powerful Lord of the glorious throne. God is the mighty . . . the Swift in reckoning, who knoweth every ant's weight of good and of ill that each man hath done, and who suffereth not the reward of the faithful to perish. He is the King, the Holy, . . . the Guardian over His servants, the Shelterer of the orphan, the Guide of the erring, the Deliverer from every affliction, the Friend of the bereaved, the Consoler of the afflicted, . . . the generous Lord, the gracious Hearer, the Near-at-hand, the Compassionate, the Merciful, the Forgiving" (cited from "Islam", by Ameer Ali Syed). Bóg jest, aby używać słowa Koranu, "Wszechmogący, All-wiedząc, po prostu wszystko, Panu swiatów, Autor niebios i ziemi, Stwórca życia i śmierci, w których strony jest nieuniknione panowanie i moc, wielkie wszechmocna Lord of the tronie chwały. Bóg jest potężny... szybki w rachunku, którzy wie co Ant's waga dobra i złego, że każdy człowiek ma zrobić, i którzy nie suffereth nagroda wiernych do psucia się. On jest król, Święty,... Guardian nad Jego sługami, Shelterer o sieroty, Przewodnik erring, Deliverer z każdym ucisku, przyjaciela z bereaved, Pocieszyciela z poszkodowanych,... wspaniałe Panie, łaskawy Slyszacy, Blisko na strony, przed, Litosciwy, Przebaczajacy! "(cytat z" Islam ", Ameer Ali Syed). The influence of the Bible, particularly the Old Testament, on Mohammedan Monotheism is well known and need not be dwelt on here. Wpływ Biblii, zwłaszcza Starego Testamentu, na Mohammedan Monoteizm jest dobrze znana i nie muszą być mieszkali na tutaj.

MONOTHEISM AND POLYTHEISTIC RELIGIONS Monoteizm I POLYTHEISTIC Religie

What has thus far been said leads to the conclusion that Christian Monotheism and its antecedent forms, Mosaic and primitive Monotheism, are independent in their origin of the Polytheistic religions of the world. Jak dotąd zostało powiedziane prowadzi do wniosku, że Christian Monoteizm antecedent i jej form, mozaiki i prymitywne Monoteizm, są niezależne w ich pochodzenia z Polytheistic religii w świat. The various forms of polytheism that now flourish, or that have existed in the past, are the result of man's faulty attempts to interpret nature by the light of unaided reason. Różne formy puste pola i usuń że teraz rozwijać, lub, które istniały w przeszłości, są wynikiem wadliwego mężczyzna próbuje interpretować charakter przez świetle bez powodu. Wherever the scientific view of nature has not obtained, the mechanical, secondary causes that account for such striking phenomena as sun, moon, lightning, tempest, have invariably been viewed either as living beings, or as inert bodies kept in movement by invisible, intelligent agents. Gdziekolwiek naukowych widok natury nie uzyskano, mechaniczne, wtórne powoduje, że rachunek za takie zjawiska, jak uderzające Słońce, Księżyc, błyskawica, burza, zawsze było postrzegane jako istot żywych, lub jako obojętne organów przechowywane w ruch przez niewidzialny, inteligentny agentów. This personalizing of the striking phenomena of nature was common among the highest pagan nations of antiquity. Tę personalizowania z uderzającą zjawisk natury był najwyższy wśród narodów pogańskich starożytności. It is the common view among peoples of inferior culture today. Jest to wspólne stanowisko wśród narodów niższej kultury dziś. It is only since modern science has brought all these phenomena within the range of physical law that the tendency to view them as manifestations of distinct personalities has been thoroughly dispelled. To jest tylko od nowoczesnej nauki przyniósł wszystkich tych zjawisk w zakresie prawa fizyki, że tendencja, aby wyświetlić je jako przejawy odrębną osobowość została gruntownie rozwiane. Now such a personalizing of nature's forces is compatible with Monotheism so long as these different intelligences fancied to produce the phenomena are viewed as God's creatures, and hence not worthy of Divine worship. Teraz takie personalizowania sił natury, jest zgodny z Monoteizm tak długo, jak te różne intelligences fancied do wyprodukowania zjawiska są postrzegane jako stworzeń Boga, a co za tym idzie nie warta Kultu Bożego. But where the light of revelation has been obscured in whole or in part, the tendency to deify these personalities associated with natural phenomena has asserted itself. Ale gdy światło objawienia została zakryta w całości lub w części, z tendencją do deify tych osobistości związane ze zjawiskami naturalnymi, potwierdziła się.

In this way polytheistic nature-worship seems to have arisen. W ten sposób polytheistic charakter kultu-wydaje się pojawiły. It arose from the mistaken application of a sound principle, which man everywhere seems naturally to possess, namely, that the great operations of nature are due to the agency of mind and will. To wynikły z błędnych stosowanie zdrowej zasady, których człowiek wydaje się naturalnie na całym świecie posiadają, a mianowicie, że charakter operacji wielkie są ze względu na agencję umysłu i woli. Professor George Fisher observes: "The polytheistic religions did not err in identifying the manifold activities of nature with voluntary agency. The spontaneous feelings of mankind in this particular are not belied by the principles of philosophy. The error of polytheism lies in the splintering of that will which is immanent in all the operations of nature into a plurality of personal agents, a throng of divinities, each active and dominant within a province of its own" ("Grounds of Christian and Theistic Belief", 1903, p. 29). Profesor George Fisher zauważa: "polytheistic religii nie popełniła błędu w identyfikacji wielorakich działań agencji charakter dobrowolny. Spontanicznych uczuć ludzi w tym nie podważana przez zasadami filozofii. Błąd puste pola i usuń leży w tej splintering immanentne, które będą się we wszystkich operacjach przyrody w mnogość czynników osobowych, throng z divinities każde aktywne i dominujące w prowincji własną "(" Podstawy i przykłady chrześcijańskiego wyznania ", 1903, str. 29). Polytheistic nature-worship is to be found among practically all peoples who have lacked the guiding star of Divine revelation. Polytheistic przyrodniczo-kultu znajduje się praktycznie wśród wszystkich narodów, którzy mają brakowało naczelną gwiazdą Boskim objawieniu. Such history of these individual religions as we possess offers little evidence of an upward development towards Monotheism: on the contrary, in almost every instance of known historic development, the tendency has been to degenerate further and further from the monotheistic idea. Takie historii poszczególnych religii, ponieważ posiadają oferuje niewiele dowodów na górę w kierunku rozwoju Monoteizm: wręcz przeciwnie, niemal w każdym przypadku znanego historycznego rozwoju, tendencja została do degenerate dalej i dalej od monoteistycznych pomysł. There is, indeed, scarcely a Polytheistic religion in which one of the many deities recognized is not held in honour as the father and lord of the rest. Jest, rzeczywiście, jeden słabo Polytheistic religii, w których jedno z wielu bóstw uznanych nie jest w posiadaniu zaszczyt jako ojciec i pan się resztą. That this is the result of an upward development, as non-Catholic scholars very generally assert, is speculatively possible. Że jest to wynikiem wzrostu rozwoju, jako nie-katolickich uczonych bardzo ogólnie twierdzić, speculatively jest to możliwe. But that it may as well be the outcome of a downward development from a primitive monotheistic belief cannot be denied. Ale, że może on również być wynikiem rozwoju w dół od prymitywnych wierzeń monoteistycznych nie można zaprzeczyć. The latter view seems to have the weight of positive evidence in its favour. Ten ostatni pogląd wydaje się mieć masę pozytywnych dowodów na swoją korzyść. The ancient Chinese religion, as depicted in the oldest records, was remarkably close to pure Monotheism. Antyczny Chiński religii, jak przedstawiono w najstarszych zapisów, była zadziwiająco zbliżone do czystego Monoteizm. The gross Polytheistic nature-worship of the Egyptians of later times was decidedly a degeneration from the earlier quasi-Monotheistic belief. Brutto Polytheistic przyrodniczo-kultu Egipcjan w czasach późniejszych była zdecydowanie jeden z wcześniejszych zwyrodnienie quasi-monotheistic przekonania. In the Vedic religion a strong Monotheistic tendency asserted itself, only to weaken later on and change into Pantheism. W Vedic religii monotheistic silną tendencję potwierdziła sama, tylko do osłabienia, a później zmienić w Panteizm. The one happy exception is the upward development which the ancient Aryan Polytheism took in the land of the Iranians. Jedynym wyjątkiem jest szczęśliwy w górę rozwoju starożytnych, które miały puste pola i usuń Arian w ziemi na Irańczyków. Through the wise reform of Zoroaster, the various gods of nature were subordinated to the supreme, omniscient spirit, Ormuzd, and were accorded an inferior worship as his creatures. Poprzez mądre reformy Zaratusztra, różnych bogów natury podporządkowane były najwyższe, omniscient ducha, Ormuzd, i zostały przyznane gorszej kultu jako Jego stworzeń. Ormuzd was honoured as the creator of all that is good, the revealer and guardian of the laws of religious and moral conduct, and the sanctifier of the faithful. Ormuzd został uhonorowany jako twórca wszystkich, że jest dobry, revealer i strażnika prawa religijnego i moralnego postępowania, a sanctifier z wiernych. The sense of sin was strongly developed, and a standard of morality was set forth that justly excites admiration. Poczucia grzechu była mocno rozwinięte, a także normy moralności zostało ustalone, że słusznie excites podziw. Heaven and hell, the final renovation of the world, including the bodily resurrection, were elements in Zoroastrian eschatology. Heaven And Hell, końcowy renowacji na świat, w tym ciała zmartwychwstanie, były elementy Zoroastrianin eschatologia. A nobler religion outside the sphere of revealed religion is not to be found. A nobler religii poza sferę religii ujawniły, nie można znaleźć. Yet even this religion is rarely classed by scholars among monotheistic religions, owing to the polytheistic colouring of its worship of the subordinate nature-spirits, and also to its retention of the ancient Aryan rite of fire-worship, justified by Zoroastrians of modern times as a form of symbolic worship of Ormuzd. Jednak nawet w tej religii jest rzadko sklasyfikowanych przez uczonych wśród religii monoteistycznych, ze względu na polytheistic barwienia jego kultu podrzędnego-duchy przyrody, a także do jego zatrzymania Arian starożytnego obrzędu ognia-kultu, uzasadnione Zoroastrians nowoczesnych razy formie symbolicznej kultu Ormuzd.

The so-called survivals in higher religions, such as belief in food-eating ghosts, pain-causing spirits, witchcraft, the use of amulets and fetishes, are often cited as evidence that even such forms of Monotheism as Judaism and Christianity are but outgrowths of lower religions. W tzw survivals w wyższej religii, takich jak wiara w duchy jedzenie żywności, powodując ból-duchy, witchcraft, stosowanie amuletów i Fetishes, są często cytowane jako dowód, że nawet takie formy jak Monoteizm judaizmu i chrześcijaństwa, ale są outgrowths niższych religii. The presence of the greater part of these superstitious beliefs and customs in the more ignorant sections of Christian peoples is easily explained as the survival of tenacious customs that flourished among the ancestors of European peoples long before their conversion to Christianity. Obecność większa część tych superstitious wierzeń i obyczajów w niewiedzy więcej sekcji narodów chrześcijańskich jest łatwo wytłumaczyć jak przetrwania tenacious celne, które rozkwitły wśród narodów europejskich przodków na długo przed ich konwersji na chrześcijaństwo. Again, many of these beliefs and customs are such as might easily arise from faulty interpretations of nature, unavoidable in unscientific grades of culture, even where the monotheistic idea prevailed. Również wiele z tych przekonań i celne są takie jak w prosty sposób może wynikać z wadliwego interpretacji natury, nieuniknione w unscientific klas kultury, nawet gdy panowały monoteistycznych pomysł. Superstitions like these are but the rank weeds and vines growing around the tree of religion. Superstitions jak są one jednak rangi chwastów i uprawy winorośli wokół drzewa religii.

Publication information Written by Charles F. Aiken. Publikacja informacji w formie pisemnej przez Charlesa F. Aiken. Transcribed by Gerald Rossi. Przepisywane przez Gerald Rossi. The Catholic Encyclopedia, Volume X. Published 1911. W Encyklopedii Katolickiej, Tom X. wydania 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1911. NIHIL OBSTAT, 1 października 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Murphy Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

KRIEG, Der Monotheismus d. Krieg, Der Monotheismus d. Offenbarung u. Offenbarung u. das Heidentum (Mainz, 1880); BOEDDER, Natural Theology (New York, 1891); DRISCOLL, Christian Philosophy. das Heidentum (Mainz, 1880); BOEDDER, Natural Theology (Nowy Jork, 1891); Driscoll, filozofii chrześcijańskiej. God (New York, 1900); HONTHEIM, Institutiones Theodicæ (Freiburg, 1893); LILLY,The Great Enigma (2nd ed., London, 1893); RICKABY, Of God and His Creatures (St. Louis, 1898); MICHELET, Dieu et l'agnosticisme contemporain (Paris, 1909); DE LA PAQUERIE, Eléments d'apologétique (Paris, 1898); GARRIGOU-LAGRANGE, in Dictionnaire apologétique de la foi catholique (Paris, 1910), sv Dieu; FISHER, The Grounds of Theistic and Christian Belief (New York, 1897); CAIRD, The Evolution of Religion (2 vols., Glasgow, 1899); GWATKIN, The Knowledge of God and its Historic Development (Edinburgh, 1906); FLINT, Theism (New York, 1896); IDEM, Anti-Theistic Theories (New York, 1894); IVERACH, Theism in the Light of Present Science and Philosophy (New York, 1899); ORR, The Christian View of God and the World (New York, 1907); RASHDALL, Philosophy and Religion (New York, 1910); SCHURMANN, Belief in God, its Origin, Nature, and Basis (New York, 1890). Bóg (Nowy Jork, 1900); HONTHEIM, Instytucje Theodicæ (Freiburg, 1893); Lilly, Wielka Enigma (2nd ed., Londyn, 1893); RICKABY, Boga i Jego stworzeń (St Louis, 1898); Michelet, Dieu et l'agnosticisme contemporain (Paryż, 1909); DE LA PAQUERIE, Eléments d'apologétique (Paryż, 1898); GARRIGOU-LaGrange, w apologétique Dictionnaire de la foi catholique (Paryż, 1910), sv Dieu; Fisher, podstawy z theistic i wyznania chrześcijańskie (Nowy Jork, 1897); CAIRD, The Evolution of Religion (2 vols. Glasgow, 1899); GWATKIN, wiedzy o Bogu i jego historycznym rozwoju (Edinburgh, 1906); Flint, Theism (Nowy Jork , 1896); Tamże, Anti-theistic Theories (Nowy Jork, 1894); IVERACH, Theism w świetle obecnej i Filozofii Nauki (Nowy Jork, 1899); ORR, The Christian View Boga i Świat (Nowy Jork, 1907 ); RASHDALL, Filozofia i religia (Nowy Jork, 1910); SCHURMANN, wiary w Boga, jego pochodzenia, charakteru, i podstawa (Nowy Jork, 1890).


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest