Positive Thinking Pozytywne myślenie

Advanced Information Zaawansowane Informacje

Over the last decade or so a host of best-selling books have urged people to take a "positive" attitude to life. W ciągu ostatniej dekady i tak dalej najlepiej sprzedających się książek wezwał ludzi do podjęcia "pozytywny" stosunek do życia. Some of these have been written from an explicitly Christian perspective, but the majority have been clearly secular. Niektóre z nich zostały napisane z perspektywy chrześcijańskiej wyraźnie, ale w większości zostały wyraźnie świeckich. Titles such as Robert Ringer's Looking Out for No. 1 (1978), David Schwartz's The Magic of Self-Direction (1975), and Wayne Dyer's Pulling Your Own Strings (1978) are typical of this genre of literature in its secular guise. Tytułów, takich jak Robert Ringer's Looking Out for nr 1 (1978), David Schwartz's The Magic of Self-Direction (1975) oraz Wayne Dyer's Pulling Your Own Strings (1978) są typowe dla tego gatunku literatury w formie świeckiej. The most popular religious writer in the new wave of positive thinkers is Robert Schuller with books such as Move Ahead with Possibility Thinking (1967) and his numerous seminars for church leaders and members. Najbardziej popularny pisarz religijnych w nowej fali pozytywnego myślenia jest Robert Schuller z książek, takich jak wyprzedzenie z możliwością Thinking (1967) i jego liczne seminaria dla liderów i członków Kościoła.

Still popular today and a classic of its type is Dale Carnegie's How to Win Friends and Influence People (1936). Nadal popularne dziś i klasycznym tego typu jest Dale Carnegie, Jak wygrać przyjaciół i wpływy Ludzie (1936). Here the secular brand of positive thinking is seen at its best. Tutaj świeckich marki pozytywne myślenie jest postrzegany w swoim najlepszym wydaniu. Norman Vincent Peale represents the best of the older tradition of religiously motivated positive thinkers. Norman Vincent Peale reprezentuje najlepszych tradycji starszych motywowany religijnie pozytywnego myślenia. Although he published several books in the 1930s, his first success was A Guide to Confident Living (1948), which was followed by his even more successful the Power of Positive Thinking (1952). Choć kilka książek opublikowanych w 1930, jego pierwszym sukcesem było Przewodnik dla Życia Confidence (1948), która została po jego jeszcze bardziej udane The Power of Positive Thinking (1952). In the writing of these works Peale's mentor was the liberal theologian Harry Emerson Fosdick, whose On Being a Real Person (1943) expresses his mature thought on the subject. W piśmie z tych utworów Peale mentora był liberalny teolog Harry Emerson Fosdick, których w chwili rzeczywistej osoby (1943) wyraża jego dojrzałej myśli na ten temat.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
The religious roots of positive thinking can be traced back to the revivalism of Charles G. Finney, whose emphasis on the human element in conversion and the ability of men to create revivals broke with the Calvinist heritage of New England. W religijnych korzeni pozytywnego myślenia można śledzić wstecz na revivalism z Charles G. Finney, którego uwzględnieniem czynnika ludzkiego w konwersji i zdolności ludzi do tworzenia revivals połamał z kalwiniści dziedzictwo Nowej Anglii. As the inventor of "high pressure revivalism" Finney psychologized conversion and in his Lectures on Revivals of Religion (1854) gave his readers techniques for success. Jako wynalazca "wysokiego ciśnienia revivalism" Finney psychologized konwersji oraz w jego wykładów na Revivals of Religion (1854) dał jego czytelników technik sukcesu.

The secular roots of positive thinking are found in New England transcendentalism, especially the works of Henry David Thoreau. Świecki pozytywnego myślenia korzenie znajdują się w Nowej Anglii transcendentalism, zwłaszcza dzieł Henry David Thoreau. His now classic Walden or Life in the Woods (1854) develops a vision of faith as a psychological faculty which expresses a profound self-confidence in the ability of men and women to triumph in the ability of men and women to triumph against all odds. Jego klasyczna już Walden lub życia w lesie (1854) rozwija wizję wiary jako psychologiczne wydziału, który wyraża głęboki pewność siebie w zdolność mężczyzn i kobiet do triumfu w zdolność mężczyzn i kobiet do triumfu wobec wszystkich kursów.

This faith in the will found expression in New Thought and Frank Haddock's best seller, Power of will, published in 1906. Tę wiarę w będzie znaleźć nowe słowa w myśli i Frank Plamiak najlepiej sprzedającym, siły woli, opublikowany w 1906 roku. Traces of it are also to be found in Christian Science and a host of other nineteenth century new religious movements. Ślady są również można znaleźć w Christian Science i wielu innych XIX w. nowe ruchy religijne.

Today the popularity of books like Napoleon Hill's Think and Grow Rich, first published in 1937, shows the continuity of this tradition. Dziś popularność książek, takich jak Napoleon Hill, Myśl i Grow Rich, opublikowanych po raz pierwszy w 1937, wskazuje na kontynuację tej tradycji. At the same time a host of television evangelists and other preachers offer the public encouragement through books and cassette tapes that assure them of their self-worth and need to believe in themselves. Jednocześnie przyjmującym telewizyjnych ewangelistów i innych preachers oferty publicznej poprzez zachęcanie książki i kasety, które zapewniają im ich własną wartość i potrzebę wierzyć w siebie.

Several systems of counseling have developed along these lines, such as the Psycho-Cybernetics (1960) of Maxwell Maltz and various techniques of inner healing associated with the charismatic movement. Niektóre systemy mają rozwinięte doradztwo w tym kierunku, takie jak Psycho-Cybernetics (1960) z dnia Maxwell Maltz i różnych technik uzdrawiania wewnętrzne związane z charyzmatycznym ruchu.

Psychologically, the need to think in positive ways has been severely criticized by Richard Lazarus in his book Psychological Stress and the Coping Process (1966). Psychologicznie, trzeba myśleć w pozytywny sposób został poważnie krytykowany przez Richarda Łazarza na jego książki psychologiczne Radzenie sobie ze stresem i procesowa (1966). Sociologically, a telling critique of the trends found in positive thinking is presented in Christopher Lasch's The Culture of Narcissism (1979). SOCIOLOGICALLY, informując krytyki tendencji w pozytywne myślenie jest przedstawiona w Christopher Lasch, The Culture of narcyzm (1979).

Theologically, positive thinking encourages a form of humanism that has often led to the development of heretical movements along the lines of New Though, Christian Science, and a variety of semi-Christian groups today. Theologically, zachęca do pozytywnego myślenia formą humanizmu, która często prowadzi do rozwoju heretical ruchy wzdłuż linii Nowa Mimo, Christian Science, a także różnych grup chrześcijańskich pół dziś. It overlooks biblical teachings about sin and the sovereignty of God to emphasize the essential goodness of humanity and the ability of people to solve their own problems through faith in their own abilities. To wychodzi biblijnej nauki o grzechu i suwerenności Boga, aby podkreślić podstawowe dobra ludzkości i zdolności ludzi do rozwiązywania własnych problemów poprzez wiarę we własne możliwości. In its Christianized form this self-faith is mediated through reference to Christian symbols, which upon closer examination are devoid of their original meaning. W tej formie Christianized własnej wiary jest mediacji poprzez odniesienie do chrześcijańskich symboli, które po bliższym przyjrzeniu się pozbawione ich pierwotnego znaczenia.

I Hexham I Hexham
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
D. Meyer, The Positive Thinkers; PC Vitz, Psychology as Religion. D. Meyer, pozytywne Thinkers; PC Vitz, Psychologia, Religia.


Positivism Pozytywizm

Catholic Information Informacje Katolicki

Positivism is a system of philosophical and religious doctrines elaborated by Auguste Comte. Pozytywizm jest system doktryn filozoficznych i religijnych opracowanych przez Auguste Comte. As a philosophical system or method, Positivism denies the validity of metaphysical speculations, and maintains that the data of sense experience are the only object and the supreme criterion of human knowledge; as a religious system, it denies the existence of a personal God and takes humanity, "the great being", as the object of its veneration and cult. Jako system filozoficzny lub metody, pozytywizm zaprzecza ważności metafizycznej spekulacji, i utrzymuje, że dane o znaczeniu doświadczenia są jedynym celem i najwyższym kryterium ludzkiej wiedzy, jako systemu religijnego, zaprzecza istnieniu Boga i osobistego trwa ludzkości ", jest wielki", jako obiekt jej czci i kultu. We shall give a brief historical sketch of Positivism, an exposition of its fundamental principles, and a criticism of them. Będziemy podać krótki szkic historyczny pozytywizm, wystawa jego podstawowych zasad, a ich krytykę.

HISTORY OF POSITIVISM HISTORIA pozytywizmu

The founder of Positivism was Auguste Comte (born at Montpellier, 19 Jan., 1798; died at Paris, 5 Sept., 1857). Założycielem był pozytywizm Auguste Comte (ur. w Montpellier, 19 stycznia 1798, zmarł w Paryżu, 5 września 1857). He entered the Ecole polytechnique at Paris in 1814, was a disciple of Saint-Simon until 1824, and began to publish his course of philosophy in 1826. Wstąpił do Ecole polytechnique w Paryżu w 1814, był uczniem Saint-Simon do 1824, i zaczął publikować jego kurs filozofii w 1826. About this period he became temporarily deranged (1826-27). O tym okresie był czasowo deranged (1826-27). After recovering, he was appointed instructor (1832-52) and examiner in mathematics (1837-44) at the Ecole polytechnique, giving meanwhile a course of public lectures on astronomy. Po odzyskaniu roku został mianowany instruktorem (1832-52) i eksperta w dziedzinie matematyki (1837-44) w Ecole polytechnique, dając w międzyczasie kurs publicznych wykładów na temat astronomii. The unhappiness of his married life and his strange infatuation for Mme Clotilde de Vaux (1845-46) greatly influenced his naturally sentimental character. W unhappiness jego życie rodzinne i jego dziwnych infatuation dla Mme Clotilde de Vaux (1845-46) w znacznym stopniu pod wpływem jego naturalny charakter sentymentalny. He realized that mere intellectual development is insufficient for life, and, having presented Positivism as the scientific doctrine and method, he aimed at making it a religion, the religion of humanity. On sobie sprawę, że sam rozwój intelektualny jest niewystarczające do życia, a mając przedstawione pozytywizm jako doktryna i metody naukowe, których celem jest uczynienie z niej religii, religii ludzkości. Comte's chief works are his "Cours de philosophie positive" [6 vols.: Phiosophie mathématique (1830), astronomique et physique (1835), chimique et biologique (1838), partie dogmatique de la philosophie sociale (1839), partie historique (1840), complément de la philosophie sociale et conclusions (1842); translated by Harriet Martineau (London, 1853)] and his "Cours de politique positive" (3 vols., Paris 1815-54). Comte, szef jego prace są "Cours de philosophie pozytywne" [6 vols.: Phiosophie mathématique (1830), astronomique et physique (1835), biologique et Chimique (1838), partie dogmatique de la philosophie sociale (1839), partie historique (1840 ), Complément de la philosophie sociale et wniosków (1842); przetłumaczone przez Harriet Martineau (Londyn, 1853)] i jego "Cours de politique pozytywne" (3 vols., Paryż 1815-54). Various influences concurred to form Comte's system of thought: the Empiricism of Locke and the Scepticism of Hume, the Sensism of the eighteenth century and the Criticism of Kant, the Mysticism of the Middle Ages, the Traditionalism of De Maistre and de Bonald, and the Philanthropy of Saint-Simon. Różne wpływy zgodzili się na formularzu Comte systemu myślenia: Empiricism z Locke i sceptycyzm w Hume, Sensism z XVIII w. i Krytyka Kanta, Mistycyzm w średniowieczu, tradycjonalizmu De Maistre, de Bonald, oraz Dobroczynność Saint-Simon. He maintains as a law manifested by history that every science passes through three successive stages, the theological, the metaphysical, and the positive; that the positive stage, which rejects the validity of metaphysical speculation, the existence of final causes, and the knowableness of the absolute, and confines itself to the study of experimental facts and their relations, represents the perfection of human knowledge. Twierdzi on, jako prawo objawia się przez historię nauki, że każdy przechodzi przez trzy kolejne etapy, teologiczne, metafizyczne, pozytywne, że pozytywny etap, który odrzuca ważności metafizycznej spekulacji, istnienie ostatecznej przyczyny, a także z knowableness bezwzględna, a ogranicza się jedynie do analizy faktów doświadczalnych i ich relacji, stanowi doskonałą ludzkiej wiedzy. Classifying the sciences according to their degree of increasing complexity, he reduces them to six in the following order: mathematics, astronomy, physics, chemistry, biology, and sociology. Klasyfikacji nauk według stopnia ich rosnąca złożoność, redukuje je do sześciu w następującej kolejności: matematyka, astronomia, fizyka, chemia, biologia i socjologia. Religion has for its object the "great being" (humanity), the "great medium" (world-space), and the "great fetich" (the earth), which form the positivist trinity. Religia ma na swoim obiekcie "jest wielki" (ludzkości), "wielkie media" (świat-space), oraz "wielkiego fetich" (ziemia), które stanowią pozytywizmu Trójcy. This religion has its hierarchical priesthood, its positive dogmas, its organized cult, and even its calendar on the model of Catholicism (cf. Comte, "Catéchisme positiviste"). Ta religia ma swoją hierarchicznego kapłaństwa, jego pozytywne dogmaty, zorganizowany kult, a nawet jego kalendarz na modelu katolicyzmu (por. Comte, "Catéchisme positiviste").

At the death of Comte, a division arose among the Positivists, the dissident group being formed with Littré as its leader, and the orthodox group under the direction of Pierre Laffitte. Po śmierci Comte, podział powstał wśród Positivists, dysydent grupa utworzona z Littré jako jej lider, i ortodoksyjne grupy pod kierunkiem Pierre'a Laffitte. Emile Littré (qv) accepted Positivism in its scientific aspect: for him Positivism was essentially a method, viz, that method which limits human knowledge to the study of experimental facts and neither affirms nor denies anything concerning what may exist outside of experience. Littré Emile (zob.) przyjęta w jego pozytywizm naukowych aspektów: pozytywizm był dla niego przede wszystkim metodę, mianowicie, że metoda, która ogranicza ludzkiej wiedzy do badań eksperymentalnych faktów i nie potwierdza ani nie zaprzecza coś dotyczące tego, co może istnieć poza doświadczenie. He rejected as unreal the religious organization and cult of Positivism. On odrzucił jako nierealny do organizacji religijnych i kultu pozytywizm. He considered all religions from the philosophical point of view, to be equally vain, while he confessed that, from the historical point of view, Catholicism was superior to all other religions. Uważał wszystkich religii z punktu widzenia filozoficznych, które mają być równie daremne, a on wyznał, że z historycznego punktu widzenia, katolicyzm był wyższy od wszystkich innych religii. The true end of man, he maintained, was to work for the progress of humanity by studying it (science and education), loving it (religion), beautifying it (fine arts), and enriching it (industry). W końcu prawdziwy człowiek, on utrzymany został do pracy dla postępu ludzkości przez niego studiów (nauki i edukacji), miłości (religii), beautifying (sztuki plastyczne) i wzbogacenia go (przemysł). The official successor of Comte and leader of the orthodox group of Postivists was Pierre Laffitte, who became professor of the general history of sciences in the Collège de France in 1892. Oficjalny następca Comte i lider ortodoksyjnej grupy Postivists był Pierre Laffitte, którzy stał profesor ogólnej historii nauki w Collège de Francja w 1892 roku. He maintained both the scientific and the religious teaching of Positivism with its cult, sacraments, and ceremonies. On utrzymane zarówno naukowych i nauczania religijnego pozytywizm z jego kultu, sakramentów, i ceremonie. Other orthodox groups were formed in England with Harrison as its leader and Congreve, Elliot, Hutton, Morrison etc. as its chief adherents; in Sweden with A. Nystrom. Inne grupy ortodoksyjnych zostały utworzone w Anglii z Harrison jako lider i Congreve, Elliot, Hutton, Morrison itd. jako jej główny wyrażających; Szwecja z A. Nystrom. An active and influential group was also founded in Brazil and Chile with Benjamin Constant and Miguel Lemos as leaders and a temple of humanity was built at Rio Janeiro in 1891. Aktywnego i wpływowego grupa została założona również w Brazylia i Chile z Benjamin Constant i Miguel Lemos jako liderzy i ludzkości świątynia została zbudowana w Rio Janeiro w 1891 roku. The principles of Positivism as a philosophical system were accepted and applied in England by J. Stuart Mill, who had been in correspondence with Comte (cf. "Lettres d'Aug. Comte à John Stuart Mill, 1841-1844", Paris, 1877), Spencer, Bain, Lewes, Maudsley, Sully, Romanes, Huxley, Tyndall etc.; in France by Taine, Ribot, de Roberty etc.; in Germany by Dühring, Avenarius etc. Thus, the principles and spirit of Positivism pervaded the scientific and philosophical thought of the nineteenth century and exercised a pernicious influence in every sphere. Zasady pozytywizm jako system filozoficzny zostały przyjęte i stosowane w Anglii przez J. Stuart Mill, którzy zostały w korespondencji z Comte (por. "Lettres d'sierpnia. Comte à John Stuart Mill, 1841-1844", Paryż, 1877 ), Spencer, Bain, Lewes, Maudsley, Sully, Romanes, Huxley, Tyndall itp.; Francja przez Taine, Ribot, de Roberty itp.; Dühring przez Niemcy, Avenarius itp. Tak, zasad i ducha pozytywizm w pervaded naukowych i myśli filozoficznej z XIX wieku i wywarł wpływ na szkodliwe w każdym zakresie. They had their practical consequences in the systems of positive or so-called scientific morality and utilitarianism in ethics, of neutrality and naturalism in religion. Mieli ich praktyczne konsekwencje w systemach pozytywnych lub tzw naukowej moralności i etyki w utilitarianism, neutralności i naturalizm w religii.

PRINCIPLES OF POSITIVISM ZASADY pozytywizmu

The fundamental principle of Positivism is, as already said, that sense experience is the only object of human knowledge as well as its sole and supreme criterion. Podstawową zasadą jest pozytywizm, jak już powiedział, że poczucie doświadczenie jest jedynym obiektem ludzkiej wiedzy, jak również jej jedynym i najwyższym kryterium. Hence abstract notions or general ideas are nothing more than collective notions; judgments are mere empirical colligations of facts. Stąd abstrakcyjnych pojęć ogólnych lub pomysły nie są niczym więcej, niż pojęcia zbiorowego; wyroki są jedynie colligations empirycznych faktów. Reasoning includes induction and the syllogism: induction has for its conclusion a proposition which contains nothing more than the collection of a certain number of sense experiences, and the syllogism, taking this conclusion as its major proposition is necessarily sterile or even results in a vicious circle. Powody obejmuje indukcji i syllogism: indukcyjne, do jej zawarcia propozycję, która zawiera nie więcej niż zbiór pewnej liczby sensie doświadczenia, a syllogism, biorąc tego wniosku, ponieważ jej głównym propozycja jest niekoniecznie sterylnych lub nawet wyniki w błędne koło . Thus, according to Positivism, science cannot be, as Aristotle conceived it, the knowledge of things through their ultimate causes, since material and formal causes are unknowable, final causes illusions, and efficient causes simply invariable antecedents, while metaphysics, under any form, is illegitimate. Tak więc, zgodnie z pozytywizm, nauka nie może być postrzegana jako Arystoteles, znajomości rzeczy poprzez ich ostatecznym powoduje, że materiał i przyczyn formalnych są unknowable, ostatecznej przyczyny złudzeń, wydajne i po prostu powoduje stały poprzednicy, a metafizyka, pod każdą postacią, jest nielegalne. Positivism is thus a continuation of crude Empiricism, Associationism, and Nominalism. Pozytywizm jest więc kontynuacja ropy Empiricism, Associationism, Nominalism. The arguments advanced by Positivism, besides the assertion that sense experiences are the only object of human knowledge, are chiefly two: the first is that psychological analysis shows that all human knowledge can be ultimately reduced to sense experiences and empirical associations; the second, insisted upon by Comte, is historical, and is based on his famous "law of the three stages", according to which the human mind in its progress is supposed to have been successively influenced by theological preoccupations and metaphysical speculation, and to have finally reached at the present time the positive stage, which marks, according to Comte, its full and perfect development (cf. "Cours de philosophie positive", II, 15 sqq.). Argumenty przytoczone przez pozytywizm, poza stwierdzeniem, że poczucie doświadczenia są jedynym celem ludzkiej wiedzy, są przede wszystkim dwie części: pierwsza polega na tym, że psychologiczne analizy wynika, że wszystkie ludzkie wiedzy może być ostatecznie zredukowane do poczucia doświadczeń empirycznych i stowarzyszenia, po drugie, nalegała po przez Comte, historyczne, i opiera się na jego słynne "prawa z trzech etapów", zgodnie z którym umysł człowieka w jego postęp ma zostały kolejno wpływem teologicznych i metafizycznych dążeń spekulacji, i ostatecznie osiągnął na w chwili obecnej pozytywny etap, znaków towarowych, zgodnie z Comte, jego pełny i doskonały rozwój (por. "Cours de philosophie pozytywne", II, 15 sqq.).

CRITICISM Krytyka

Positivism asserts that sense experiences are the only object of human knowledge, but does not prove its assertion. Pozytywizm twierdzi, że poczucie doświadczenia są jedynym celem ludzkiej wiedzy, lecz nie okazać jej twierdzenia. It is true that all our knowledge has its starting point in sense experience, but it is not proved that knowledge stops there. Prawdą jest, że wszystkie nasze wiedzy ma punkt wyjścia w sensie doświadczenia, ale nie jest to udowodnione, że wiedza nie zatrzymuje. Positivism fails to demonstrate that, above particular facts and contingent relations, there are not abstract notions, general laws universal and necessary principles, or that we cannot know them. Pozytywizm nie zdoła wykazać, że powyższe fakty, a zwłaszcza stosunków kontyngentu, nie są abstrakcyjne pojęcia, prawa powszechnego i ogólne zasady niezbędne, albo że nie możemy wiedzieć. Nor does it prove that material and corporeal things constitute the whole order of existing beings, and that our knowledge is limited to them. Nie ma ona udowodnić, że materiały i materialne rzeczy stanowią całości istniejących istot, i że nasza wiedza ogranicza się do nich. Concrete beings and individual relations are not only perceptible by our senses, but they have also their causes and laws of existence and constitution; they are intelligible. Beton ludźmi i indywidualnych stosunków są odczuwalne nie tylko przez nasze zmysły, ale także ich przyczyny i prawa istnienia i konstytucji, są zrozumiałe. These causes and laws pass beyond the particularness and contingency of individual facts, and are elements as fundamentally real as the individual facts which they produce and control. Te przyczyny i prawa przenieść poza particularness i nieprzewidziane poszczególnych faktów, jak i elementy są zasadniczo prawdziwe, jak poszczególne fakty, które produkują i kontroli. They cannot be perceived by our senses, but why can they not be explained by our intelligence? Nie mogą one być postrzegana przez nasze zmysły, ale dlaczego oni nie mogą być wyjaśnione przez nasz wywiad? Again, immaterial beings cannot be perceived by sense experience, it is true, but their existence is not contradictory to our intelligence, and, if their existence is required as a cause and a condition of the actual existence of material things, they certainly exist. Również nieistotne nie może być postrzegana przez sensie doświadczenia, jest prawdziwe, ale ich istnienie nie jest sprzeczne z naszego wywiadu, a jeśli ich istnienie jest wymagane jako przyczynę jak i stanu faktycznego istnienia istotnej rzeczy, które z pewnością istnieją. We can infer their existence and know something of their nature. Możemy wyprowadzić ich istnienia i wiedzieć coś na ich charakter. They cannot indeed be known in the same way as material things, but this is no reason for declaring them unknowable to our intelligence (see AGNOSTICISM; ANALOGY). Mogą one być rzeczywiście nie wiadomo, w taki sam sposób, jak rzeczy materialne, ale to nie powód do deklarowania ich unknowable do naszego wywiadu (patrz Agnostycyzm; analogię). According to Positivism, our abstract concepts or general ideas are mere collective representations of the experimental order - for example, the idea of "man" is a kind of blended image of all the men observed in our experience. Według pozytywizm, naszych pojęć abstrakcyjnych lub ogólne pomysły są jedynie zbiorowych reprezentacji eksperymentalnego kolejności - na przykład idea "człowiek" jest pewnego rodzaju mieszany obraz wszystkich mężczyzn obserwowano w naszym doświadczeniem. This is a fundamental error. To jest podstawowy błąd. Every image bears individual characters; an image of man is always an image of a particular man and can represent only that one man. Każdy obraz opatrzony poszczególnych znaków; obraz człowieka jest zawsze obraz danego człowieka i może reprezentować tylko, że jeden człowiek. What is called a collective image is nothing more than a collection of divers images succeeding one another, each representing an individual and concrete object, as may be seen by attentive observation. Co to jest nazywane zbiorowy obraz jest niczym więcej niż zbiorem nurków kolejnych obrazów jeden na drugi, z których każda reprezentuje indywidualnych i konkretnych obiektów, które mogą być postrzegane przez uważną obserwację. An idea, on the contrary, abstracts from any concrete determination, and may be applied identically to an indefinite number of objects of the same class. Pomysł, wręcz przeciwnie, streszczenia z żadnych konkretnych ustaleń, i mogą być zastosowane identycznie do nieograniczonej liczby obiektów tej samej klasy. Collective images are more or less confused, and are the more so as the collection represented is larger; an idea remains always clear. Zbiorowe obrazy są mniej lub bardziej mylić, i są bardziej tak kolekcji reprezentowani są większe; idea pozostaje zawsze jasne. There are objects which we cannot imagine (eg a myriagon, a substance, a principle), and which we can nevertheless distinctly conceive. Istnieją obiekty, które nie możemy sobie wyobrazić (np. myriagon, substancja, zasada), które możemy jednak wyraźnie wyobrazić. Nor is the general idea a name substituted as a sign for all the individual objects of the same class, as stated by Taine (De l'Intelligence, I, 26). Nie ma ogólnego pomysłu zastąpić nazwę jako znak dla wszystkich poszczególnych obiektów tej samej klasy, jak to zostało stwierdzone przez Taine (De l'Intelligence, I, 26). If a certain perception, says Taine, always coincides with or follows another perception (eg the perception of smoke and that of fire, the smell of a sweet odour and the sight of a rose), then the one becomes the sign of the other in such a way that, when we perceive one, we instinctively anticipate the presence of the other. W przypadku niektórych postrzeganie, mówi Taine, zawsze zbiega się z innym lub następujące zmiany postrzegania (np. postrzeganie dymu i ognia, zapach słodki zapach i oczach podniósł), a następnie jednej staje się znakiem innym w taki sposób, że kiedy postrzegają, my instynktownie przewidywaniu obecności innych. So it is, Taine adds, with our general ideas. Tak jest, Taine dodaje, ze nasze pomysły ogólne. When we have perceived a number of different trees, there remains in our memory a certain image made up of the characters common to all trees, namely the image of a trunk with branches. Gdy mamy postrzegane szereg różnych drzew, nie pozostaje w naszej pamięci pewien obraz składa się z liter, wspólne dla wszystkich drzew, a mianowicie obraz z tułowia z oddziałów. We call it "tree", and this word becomes the exclusive sign of the class "tree"; it evokes the image of the individual objects of that class as the perception of every one of these evokes the image of the sign substituted for the whole class. Nazywamy to "drzewo", a to słowo staje się wyłącznym znakiem klasy "drzewo"; wywołuje obraz poszczególnych obiektów tej klasy jako postrzeganie każdy z nich wywołuje obraz znak zastępować w całości klasy.

Cardinal Mercier rightly remarks that this theory rests upon a confusion between experimental analogy and abstraction (Critériologie générale l, III c. iii, 2, pp. 237 sqq.). Kardynał Mercier słusznie zauważa, że teoria opiera się na pomyłki i analogii między eksperymentalnym abstrakcję (Critériologie générale l, III, c. III, 2, pp. 237 sqq.). Experimental analogy plays indeed a large part in our practical life, and is an important factor in the education of our senses (cf. St. Thomas, "Anal. post.", II, xv). Eksperymentalne analogicznie rzeczywiście odgrywa dużą część naszego życia praktycznego, i jest ważnym czynnikiem w edukacji naszych zmysłów (por. Thomas ", Anal. Post.", II, XV). But it should be remarked that experimental analogy is limited to the individual objects observed, to particular and similar objects; its generality is essentially relative. Jednak należy zauważyć, że analogicznie doświadczalnych jest ograniczona do poszczególnych przedmiotów obserwowanych, a zwłaszcza do podobnych obiektów, jest w istocie swojej ogólnej względnej. Again, the words which designate the objects correspond to the characters of these objects, and we cannot speak of "abstract names" when only individual objects are given, Such is not the case with our general ideas. Również słowa, które wyznaczają odpowiadać obiekty do znaków tych obiektów, i nie możemy mówić o "abstrakcyjnych nazw", gdy tylko poszczególnych przedmiotów znajdują się takie nie jest w przypadku naszych ogólnych idei. They are the result of an abstraction, not of a mere perception of individual objects, however numerous; they are the conception of a type applicable in its unity and identity to an indefinite number of the objects of which it is the type. Są one wynikiem abstrakcyjnej, a nie jedynie postrzeganie poszczególnych obiektów, jednak liczne są one koncepcji typu stosowanego w jego jedności i tożsamości do nieograniczonej liczby obiektów, dla których jest ono typu. They thus have a generality without limit and independent of any concrete determination. Wywierają zatem ogółu bez ograniczeń i niezależne od jakichkolwiek konkretne ustalenia. If the words which signify them can be the sign of all the individual objects of the same class, it is because that same class has first been conceived in its type; these names are abstract because they signify an abstract concept. Jeżeli słowa, które potwierdzą ich może być oznaką wszystkich poszczególnych obiektów tej samej klasy, ponieważ jest on tej samej klasy, po raz pierwszy zostały opracowane w swoim rodzaju, nazwy te są abstrakcyjne, ponieważ oznacza pojęcie abstrakcyjne. Hence mere experience is insufficient to account for our general ideas. Dlatego też samo doświadczenie jest niewystarczające do uwzględnienia naszych ogólnych idei. A careful study of Taine's theory and the illustrations given shows that the apparent plausibility of this theory comes precisely from the fact that Taine unconsciously introduces and employs abstraction. A wnikliwej analizy Taine w teorii i ilustracje pokazują, że biorąc pod uwagę oczywiste wiarygodności tej teorii pochodzi właśnie z faktu, że nieświadomie wprowadza Taine i zatrudnia abstrakcji. Again, Positivism, and this is the point especially developed by John Stuart Mill (following Hume), maintains that what we call "necessary truths" (even mathematical truths, axioms, principles) are merely the result of experience, a generalization of our experiences. Znowu, pozytywizm, i to jest punkt, zwłaszcza opracowane przez John Stuart Mill (po Hume), twierdzi, że to, co nazywamy "niezbędne prawdy" (nawet prawd matematycznych, axioms, zasady) są jedynie wynikiem doświadczeń, uogólnienie naszych doświadczeń . We are conscious, eg that we cannot at the same time affirm and deny a certain proposition, that one state of mind excludes the other; then we generalize our observation and express as a general principle that a proposition cannot be true and false at the same time. Jesteśmy świadome, że np. nie możemy jednocześnie potwierdza i zaprzecza w pewnym propozycją, że jeden stan umysłu wyklucza drugiej, a następnie uogólnić naszych obserwacji i wyrazić jako ogólną zasadę, że propozycja nie może być prawdziwe i fałszywe na tym samym czas. Such a principle is simply the result of a subjective necessity based on experience. Taka zasada jest po prostu wynika z konieczności subiektywne oparte na doświadczeniu. Now, it is true that experience furnishes us with the matter out of which our judgments are formed, and with the occasion to formulate them. Teraz, prawdą jest, że doświadczenie dostarcza nam sprawę z naszych orzeczeń, które są utworzone, a także z okazji, aby je sformułować. But mere experience does not afford either the proof or the confirmation of our certitude concerning their truth. Jednak samo doświadczenie nie pozwala ani dowodu lub potwierdzenie naszego certitude dotyczące ich prawdy. If it were so, our certitude should increase with every new experience, and such is not the case, and we could not account for the absolute character of this certitude in all men, nor for the identical application of this certitude to the same propositions by all men. Jeśli tak było, nasz certitude powinna wzrosnąć z każdym nowym doświadczeniem, a tak nie jest, i nie mogliśmy uwagę na absolutny charakter tego certitude we wszystkich ludzi, ani dla identycznych stosowania niniejszego certitude do tej samej propozycji przez wszystkich mężczyzn. In reality we affirm the truth and necessity of a proposition, not because we cannot subjectively deny it or conceive its contradictory, but because of its objective evidence, which is the manifestation of the absolute, universal, and objective truth of the proposition, the source of our certitude, and the reason of the subjective necessity in us. W rzeczywistości, potwierdzają prawdę i konieczność propozycję, ponieważ nie możemy zaprzeczyć, nie subiektywnie lub wyobrazić jego sprzeczne, ale ze względu na swoje obiektywne dowody, które jest wyrazem absolutnej, powszechnej i obiektywnej prawdy z propozycją, źródła naszych certitude, oraz z powodu konieczności subiektywne w nas.

As to the so-called "law of the three stages", it is not borne out by a careful study of history. Jeśli chodzi o tak zwane "prawo trzech etapach", nie jest ponoszone przez wnikliwej analizy historii. It is true that we meet with certain epochs more particularly characterized by the influence of faith, or metaphysical tendencies, or enthusiasm for natural science. Prawdą jest, że spotka się z niektórych epok szczególnie charakteryzują się wpływem wiary, lub tendencje metafizyczne, lub entuzjazmu do nauki. But even then we do not see that these characteristics realize the order expressed in Comte's law. Ale nawet wtedy nie widać, że te cechy realizacji celu wyrażonego w Comte prawa. Aristotle was a close student of natural science, while after him the neo-Platonic School was almost exclusively given to metaphysical speculation. Arystoteles był bliski uczeń nauki, a po nim neo-platońskiej szkoły był niemal wyłącznie uwagę na metafizycznej spekulacji. In the sixteenth century there was a great revival of experimental sciences; yet it was followed by the metaphysical speculation of the German idealistic school. W XVI wieku doszło do wielkiego ożywienia nauk doświadczalnych, lecz została ona następnie przez metafizycznej spekulacji o Niemiecki szkole idealistyczne. The nineteenth century beheld a wonderful development of the natural sciences, but we are now witnessing a revival of the study of metaphysics. W XIX wieku oglądaliśmy wspaniały rozwój z naukami przyrodniczymi, ale jesteśmy teraz świadkami ożywienia badań metafizyki. Nor is it true that these divers tendencies cannot exist during the same epoch. Nie jest to prawda, że te tendencje nurków nie może istnieć w tej samej epoki. Aristotle was a metaphysician as well as a scientist. Arystoteles był metaphysician, jak również naukowiec. Even in the Middle Ages, which are so generally considered as exclusively given to a priori metaphysics, observation and experiment had a large place, as is shown by the works of Roger Bacon and Albertus Magnus. Nawet w średniowieczu, które są tak powszechnie uważane za wyłącznie do danej a priori, metafizyka, obserwacji i eksperymentu miał miejsce duży, jak to wynika z dzieł Roger Bacon i Albertus Magnus. St. Thomas himself manifests a remarkably keen spirit of psychological observation in his "Commentaries" and in his "Summa theologica", especially in his admirable treatise on the passions. Thomas przejawia się zadziwiająco chętnie duchu psychologicznej obserwacji w jego "komentarze" i jego "Summa Theologica", zwłaszcza w jego podziwu traktat o namiętności. Finally, we see a harmonious combination of faith, metaphysical reasoning, and experimental observation in such men as Kepler, Descartes, Leibniz, Paschal etc. The so-called "law of the three stages" is a gratuitous assumption, not a law of history. Wreszcie widzimy harmonijnego połączenia wiary, metafizycznego rozumowania, i obserwacji eksperymentalnych w takich ludzi jak Kepler, Kartezjusza, Leibniza, paschalnej itp. W tzw "prawo trzech etapach" jest nieodpłatne założenie, a nie prawem historii .

The positivist religion is a logical consequence of the principles of Positivism. W pozytywistycznej religii jest logiczną konsekwencją zasad pozytywizm. In reality human reason can prove the existence of a personal God and of His providence, and the moral necessity of revelation, while history proves the existence of such a revelation. W rzeczywistości rozum ludzki może udowodnić istnienie Boga osobistego i Jego opatrzności, a także konieczność moralnego objawienia, historii, podczas gdy udowodni istnienie takiego objawienia. The establishment of a religion by Positivism simply shows that for man religion is a necessity. Konieczne jest stworzenie religii przez pozytywizm po prostu pokazuje, że religia jest dla człowieka koniecznością.

Publication information Written by George M. Sauvage. Publikacja informacji w formie pisemnej przez Jerzego M. sauvage. Transcribed by Douglas J. Potter. Przepisywane przez Douglas J. Potter. Dedicated to the Sacred Heart of Jesus Christ The Catholic Encyclopedia, Volume XII. Dedykowane do Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa w Encyklopedii Katolickiej, Tom XII. Published 1911. Opublikowany 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1911. NIHIL OBSTAT, 1 czerwca 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Murphy Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

ROBINET, Notice sur l'œuvre et la vie d' A. Comte (Paris, 1860); Testament d' A. Comte (Paris, 1884); MILL, A. Comte and Positivism (London. 1867, 1882); CARE, Littré et le positivisme (Paris, 1883); CAIRD, The Social Philosophy and Religion of Comte (Glasgow, 1885); LAURENT, La philos. ROBINET, Notice sur l'œuvre et la vie d 'A. Comte (Paryż, 1860); Testamentu d' A. Comte (Paryż, 1884); Mill, A. Comte i pozytywizm (London. 1867, 1882); opieki, Littré et le positivisme (Paryż, 1883); CAIRD społecznego, Filozofia i religia Comte (Glasgow, 1885); Laurent, La philos. de Stuart Mill (Paris. 1886); GRUBER, A Comte, der Begrunder d. de Stuart Mill (Paris. 1886); GRUBER, Comte, der Begrunder d. Positivismus (Freiburg, 1889); IDEM, Der Positivismus vom Tode A. Comte's bis auf unsere Tage (Freiburg, 1891); Stimmen aus Maria-Laach, supplements xiv and lii; RAVAISSON, La philos. Positivismus (Freiburg, 1889); Idem, Der Positivismus vom Tode A. Comte 's bis auf unsere Tage (Freiburg, 1891); Stimmen aus Maria-Laach, suplementy XIV i LII; RAVAISSON, La philos. en France, au XIXe Siécle (Paris, 1894); MERCIER, Psychologie (6th ed., Louvain, 1894); IDEM, Critériologie générale (4th ed., Louvain, 1900); PEILLLAUBE, La théorie des concepts (Paris, 1895); PIAT, L'idée (Paris, 1901); MAHER, Psychology (5th ed., London, 1903); BALFOUR, Defense of Philosophic Doubt (London, 1895); TURNER, Hist. pl Francja, au XIXe Siécle (Paryż, 1894); Mercier, Psychologie (6 ed., Louvain, 1894); Tamże, Critériologie générale (4th Ed., Louvain, 1900); PEILLLAUBE, La Dziękujemy des pojęć (Paryż, 1895) ; Piat, l'idée (Paryż, 1901); MAHER, Psychologia (5 ed., Londyn, 1903); Balfour, Obrona filozoficznego Doubt (Londyn, 1895); Turner, Hist. of Philos. z Philos. (Boston, 1903); DEHERME, A. Comte et son œuvre (Paris, 1909). (Boston, 1903); DEHERME, A. Comte et son œuvre (Paryż, 1909).


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest