Protestant Ethicetyka protestancka

General Information Informacje ogólne

The Protestant ethic, also called the work ethic, is a code of morals based on the principles of thrift, discipline, hard work, and individualism. Etyki protestanckiej, zwanej również etyką pracy, jest kodeks moralności opartej na zasadach oszczędnością, dyscypliny, ciężkiej pracy, i indywidualizm. The adjective Protestant is explained by the fact that these qualities were seen to have been especially encouraged by the Protestant religion, especially those denominations based on the tenets of Calvinism. Przymiotnika protestanckich jest wytłumaczyć fakt, że te cechy były postrzegane były szczególnie wspierana przez wyznania protestanckie, zwłaszcza tych nazw w oparciu o założenia Kalwinizm. The major formulators of the concept of the Protestant ethic were the German political philosopher and sociologist Max Weber and the English historian Richard H. Tawney. Głównym formulatorzy z pojęciem etyki protestanckiej były polityczne Niemiecki filozof i socjolog Max Weber i English historyk Richard H. Tawney. Both men saw a close relationship between the Protestant ethic and the rise of capitalism. Obaj mężczyźni widząc bliski związek między protestancką etyką i powstanie kapitalizmu.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Weber was impressed by the seeming fact that modern capitalism had developed mainly in those areas of Europe where Calvinistic Protestantism had taken root early in the Protestant Reformation. Weber był pod wrażeniem pozornego fakt, że nowoczesny kapitalizm miał opracowane głównie w tych dziedzinach, gdzie Europa Calvinistic protestantyzm miał główny na początku reformacji protestanckiej. In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1905; rev. 1920; Eng. trans., 1930), Weber argued that a causal connection existed between the two; his concern was with the effect of religion on economic life, but he claimed that the reverse influences were equally important. W protestanckiej Etyczne i Ducha Kapitalizm (1905, rev. 1920; inż. Transeuropejskich., 1930), Weber twierdził, że istniał związek przyczynowy między tymi dwoma; jego obawy były z mocą religii w życiu gospodarczym, ale twierdził, , że wpływa na odwrocie były jednakowo ważne. Weber held that the doctrine of predestination, central to Calvinism, and the remote and unknowable Protestant God created intense anxieties in the individual regarding that person's state of grace. Weber uznał, że w doktrynie predestination, centralny do Kalwinizm, i odległych i protestanckich unknowable Bóg stworzył intensywne niepokoje w poszczególnych dotyczące tej osoby stanu łaski. Practical means of reducing those anxieties took the form of a systematic commitment to a calling, that is, to hard work, thrift, and self-discipline, the material rewards of which were not consumed personally but saved and reinvested. Praktyczne sposoby ograniczenia te niepokoje miały formę systematycznego zobowiązanie do rozmów, to do ciężkiej pracy, oszczędnością, dyscypliny i samokontroli, tworzywo nagród, które nie były konsumowane, ale osobiście zapisane i reinwestowane. Because these qualities were also those required for success in the newly emerging capitalist economy, it followed that these practicing Calvinists should also form the nucleus of the new capitalist class. Ponieważ te cechy były również te, które są wymagane do osiągnięcia sukcesu w nowo powstających kapitalistycznej gospodarki, że po tych praktyków Calvinists powinna również stanowić rdzeń nowej klasy kapitalistycznej. Furthermore, success in the commercial world tended to assure the individual that he or she was in fact in a state of grace because God had smiled on his or her endeavors. Co więcej, powodzenie w handlowych świat dąży do zapewnienia, że indywidualne lub była w rzeczywistości w stanie łaski, ponieważ Bóg uśmiechnęła się na jego przedsięwzięciach. Weber theorized that with the waning of a religious world view, the Protestant ethic remained as "the spirit of capitalism." Weber theorized, że z coraz mniejszym w świat religijnej, protestanckiej etyki pozostał jako "duch kapitalizmu".

Weber's theories, first put forth in 1905, were widely circulated, defended, and criticized. Webera teorii, po raz pierwszy wprowadzony w 1905, były szeroko udostępniane, bronił i krytykował. Tawney's major work on the subject, Religion and the Rise of Capitalism, was published in 1926. Tawney głównych prac na ten temat, Religia i Rise of Capitalism, została opublikowana w 1926 roku. Tawney basically agreed with Weber, although he put less emphasis on the causal relationship between Protestantism and capitalism and less emphasis on the Calvinism. Tawney zasadniczo zgodził się z Weber, chociaż włożył mniejszy nacisk na związek przyczynowy między protestantyzm i kapitalizmu i mniejszy nacisk na Kalwinizm. He pointed out that modern capitalism had begun to emerge long before the Protestant Reformation; he cited such 15th-century commercial centers as Venice, Florence, and Flanders as examples of this emerging capitalism. Zaznaczył, że nowoczesny kapitalizm miał zaczęła się pojawiać na długo przed reformacji protestanckiej, bo powołano takie 15-cie wieku centrów handlowych, jak Wenecja, Florencja, Flandrii i jako przykłady tego wschodzącego kapitalizmu. According to Tawney, the fact that the established churches--the Roman Catholic church on the Continent and the Anglican church in England--were so closely allied with the old landholding aristocracy caused the newly emerging middle class to gravitate toward the new Protestant sects. Według Tawney fakt, że ustanowione kościoły - kościół rzymskokatolicki na kontynencie oraz Anglikański Kościół w Anglii - były więc ściśle połączona z landholding starej arystokracji spowodował nowo pojawiających się klasa średnia do gravitate ku nowej sekty protestanckie. In sum, the two institutions developed side by side, without one "causing" the other. W sumie, te dwie instytucje rozwiniętych obok siebie, bez jednego "powoduje".

The idea of the Protestant ethic has had substantial influence in 20th-century history, sociology, and political science. Pomysł protestanckiej etyki miał znaczny wpływ u 20th-century historia, socjologia i politologia. Nationalism and socialism, for example, are seen by some as being secular ethics affecting types of economic development. Nacjonalizm i socjalizm, na przykład, są postrzegane przez niektórych jako świeckiej etyki wpływających na typy rozwoju gospodarczego. Other theorists focus on the relative decline of capitalist economic influence in the United States and Great Britain, a result, they claim, of a deterioration in the Protestant ethic among the peoples of those countries. Inne teoretycy skoncentrować się na względny spadek wpływów kapitalistycznych gospodarczej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w wyniku, roszczenia, pogorszenie w protestanckiej etyki wśród ludności tych krajów.

David Westby David Westby

Bibliography Bibliografia
Eisenberger, Robert, Blue Monday: The Loss of the Work Ethic in America (1989); Eisenstadt, Schmuel N., ed., The Protestant Ethic and Modernization; A Comparative View (1968); Green, Rupert W., ed., Protestantism and Capitalism: The Weber Thesis and Its Critics (1959); Jacobs, Norman, The Origin of Modern Capitalism and Eastern Asia (1958; repr. 1980); Samuelsson, Kurt, Religion and Economic Action: A Critique of Max Weber, trans. Eisenberger, Robert, Blue Monday: utraty pracy Etyczne w Ameryce (1989); Eisenstadt, Schmuel N., ed., Protestanckiej Etyczne i modernizacji; porównawcze Zobacz (1968); Green, Rupert W., ed., Protestantyzm i Kapitalizm: Teza Webera i jego krytykami (1959); Jacobs, Norman, The Origin of Modern Capitalism and Eastern Azja (1958; repr. 1980); Samuelsson, Kurt, Religia i działania gospodarcze: A Critique of Max Weber, trans . by EG French (1961). np. Francuski (1961).


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest