Quietism Kwietyzm

General Information Informacje ogólne

The term has several connotations and is often used in a broad sense to refer to the emphasis on human inactivity and passivity that has accompanied the mystic experience. Termin ma wiele konotacji i jest często używany w szerokim sensie nawiązać do nacisk na bierność i brak aktywności człowieka, który wraz z mistycznych doświadczeń. In a more specific way it refers to a manifestation of Roman Catholic mysticism in the seventeenth and eighteenth centuries. W bardziej szczegółowy sposób odnosi się do objawienia Rzymsko-Katolickiego mistycyzm w XVII i XVIII wieku. This movement was inspired by the teachings of Miguel de Molinos, a Spanish priest who lived in Italy and published his views in a book entitled Spiritual Guide. Ruch ten był inspirowany przez naukę Miguel de Molinos, Hiszpański ksiądz Włochy którzy mieszkali w swoich poglądów i opublikowane w książce prawo Spiritual Guide. According to Molinos the goal of Christian experience is the perfect rest of the soul in God. Według Molinos cel chrześcijańskiego doświadczenia jest doskonały odpoczynek w duszy w Bogu. Such a condition is possible when a person abandons himself completely to God and the will is totally passive. Taki warunek jest możliwe, gdy osoba rezygnuje się całkowicie do Boga i będzie to całkowicie pasywne. Mental prayer rather than any external activity is the means to the state of absolute rest with God. Mental modlitwy niż jakiekolwiek zewnętrzne działania jest środkiem do stanu absolutnej odpoczynku z Bogiem. Molinos was accused of despising Christian virtue and of moral aberration because he believed that in a state of contemplation the soul is unaffected by either good works or sin. Molinos został oskarżony o mocy faktów chrześcijańskich i moralnych aberracji, ponieważ on wierzył, że w stan kontemplacji duszy pozostaje bez zmian albo przez dobre uczynki lub grzechy. The Jesuits led the attack on his doctrine, claiming that it was an exaggerated and unhealthy form of mysticism. Jezuitów doprowadziła do ataku na jego naukę, twierdząc, iż jest to przesadzone i niezdrowej postaci mistycyzm. Through their efforts he was arrested and imprisoned. Poprzez swoje wysiłki został aresztowany i więziony.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Despite the opposition quietism spread to France, where it found an outstanding proponent in Madame Guyon, a woman from an influential family. Pomimo sprzeciwu Kwietyzm rozprzestrzeniania się Francja, gdzie jej zaległe Znaleziono wnioskodawcą w Madame GUYON, kobieta z wpływowych rodzin. Forced to abandon her desire to follow a religious vocation and instead to marry, she was constantly seeking a deeper spiritual life. Zmuszeni do porzucenia jej pragnienie się powołania zakonnego i zamiast do zawarcia małżeństwa, była stale poszukują głębszego życia duchowego. Following the death of her husband she came under the influence of Molinos's thought and by 1680 felt herself so close to God that she received visions and revelations. Po śmierci męża ona przyszła pod wpływem myśli i Molinos 1680 odczuwane przez siebie tak blisko Boga, że otrzymała wizje i objawienia. Traveling widely through France she won many converts, calling them "spiritual children." Traveling poprzez szeroko Francja ona zdobyła wiele konwertuje, nazywając je "duchowych dzieci". Her teaching, elaborated in A Short and Easy Method of Prayer, emphasized passive prayer as the major Christian activity. Jej nauczania, opracowany w krótkim i łatwej metody modlitwy, modlitwy podkreślali pasywne jako głównego chrześcijańskiego. Eventually, she felt, the soul will lose all interest in its own fate, and even the truth of the gospel would be insignificant before "the torrent of the forces of God." W końcu, że poczułem, dusza straci wszystkie interes we własnym losem, a nawet prawdę Ewangelii byłby nieznaczny przed "torrent z siłami Boga".

On a popular level her teaching led to a disregard for the spiritual activities and the sacraments of the church. Na poziom jej nauczania wybieranych doprowadziły do dezintegracji duchowej działalności i sakramentów Kościoła. The result was a belief in a vague pantheism which is closer to the South Asian religions than to Christianity. Wynikiem była wiara w niejasne Panteizm, który jest bliżej do Azji Południowej religie niż chrześcijaństwo. Bossuet, bishop of Meaux, warned her to stop propagating these ideas, and others considered her mentally unbalanced, but she continued to win followers. Bossuet, biskup Meaux, ostrzegł ją, aby zatrzymać tych pomysłów materiału, a inne uznać za jej niezrównoważonym psychicznie, ale nadal wygrywa naśladowców. She exchanged a series of letters with Fenelon, who admired and defended her ideas. Ona wymieniane szereg listów z Fenelon, którzy podziwiali i bronił jej pomysłów. In 1687 Pope Innocent XI condemned quietism, and Guyon along with many of her followers suffered imprisonment and persecution. W 1687 papież Innocenty XI potępił Kwietyzm, a wraz z GUYON wielu jej zwolenników poniósł więzienia i prześladowań.

RG Clouse RG Clouse
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
P. Hazard, The European Mind; RA Knox, Enthusiasm. P. Hazard, The European Mind; RA Knox, entuzjazm.


Quietism Kwietyzm

Catholic Information Informacje Katolicki

Quietism (Latin quies, quietus, passivity) in the broadest sense is the doctrine which declares that man's highest perfection consists in a sort of psychical self-annihilation and a consequent absorption of the soul into the Divine Essence even during the present life. Kwietyzm (łacina quies, Quietus, pasywność) w najszerszym znaczeniu jest nauką, która deklaruje, że człowiek składa się z najwyższej perfekcji w rodzaju psychicznego własnej zagłady iw związku z tym absorpcja duszy do Boskiego Essence nawet podczas obecnego życia. In the state of "quietude" the mind is wholly inactive; it no longer thinks or wills on its own account, but remains passive while God acts within it. W stanie "quietude" umysł jest całkowicie nieaktywne, ale nie uważa, testamentów lub na własny rachunek, ale jednocześnie pozostaje bierne Bóg działa w niej. Quietism is thus generally speaking a sort of false or exaggerated mysticism, which under the guise of the loftiest spirituality contains erroneous notions which, if consistently followed, would prove fatal to morality. Kwietyzm jest ogólnie rzecz biorąc w ten sposób swego rodzaju fałszywe lub wyolbrzymione mistycyzm, który pod pseudonimem z loftiest duchowości, która zawiera błędne pojęcia, jeżeli konsekwentnie przestrzegane, może okazać się śmiertelne dla moralności. It is fostered by Pantheism and similar theories, and it involves peculiar notions concerning the Divine cooperation in human acts. Jest wspierany przez Panteizm i podobne teorie, i obejmuje specyficznych pojęć dotyczących współpracy Bożego w ludzkich czynów. In a narrower sense Quietism designates the mystical element in the teaching of various sects which have sprung up within the Church, only to be cast out as heretical. W węższym znaczeniu oznacza Kwietyzm mistyczny element w nauczaniu różnych sekt, które tłumionej w obrębie Kościoła, tylko należy wyrzucać jak heretical. In some of these the Quietistic teaching has been the conspicuous error, in others it has been a mere corollary of more fundamental erroneous doctrine. W niektórych z tych Quietistic nauczania został wyrazista błąd, w innych nie było jedynie konsekwencją kilku podstawowych błędne doktryny. Quietism finally, in the strictest acceptation of the term, is the doctrine put forth and defended in the seventeenth century by Molinos and Petrucci. Kwietyzm wreszcie, w ścisłej akceptacji tego terminu, jest doktryna i umieścić dalej bronił w XVII wieku przez Molinos i Petrucci. Out of their teaching developed the less radical form known as Semiquietism, whose principle advocates were Fénelon and Madame Guyon. Z ich nauczania opracowane mniej radykalnej formie znanej jako Semiquietism, którego zasady zostały opowiada Fénelon i Madame GUYON. All these varieties of Quietism insist with more or less emphasis on interior passivity as the essential condition of perfection; and all have been proscribed in very explicit terms by the Church. Wszystkie te odmiany Kwietyzm nalegać z mniej lub bardziej nacisk na wnętrze bierność jako podstawowy warunek doskonałości, a wszystkie zostały zakazanych w bardzo wyraźnych warunków przez Kościół.

In its essential features Quietism is a characteristic of the religions of India. W swoich zasadniczych funkcji Kwietyzm jest charakterystyczne dla religii Indie. Both Pantheistic Brahmanism and Buddhism aim at a sort of self-annihilation, a state of indifference in which the soul enjoys an imperturbable tranquillity. Obie Pantheistic Buddyzm i braminizm celem w rodzaju własnej zagłady, stan obojętności, w którym dusza cieszy się jeden imperturbable spokój. And the means of bringing this about is the recognition of one's identity with Brahma, the all-god, or, for the Buddhist, the quenching of desire and the consequent attainment of Nirvana, incompletely in the present life, but completely after death. Oraz środków o wszczęcie tego jest uznanie jednej tożsamości z Brahmy, wszystkie boga, lub do buddyjskiego, na gaszenie pragnienia i konsekwentnej realizacji Nirvana, niepełny w obecnym życiu, ale zupełnie po śmierci. Among the Greeks the Quietistic tendency is represented by the Stoics. Wśród Greków w Quietistic tendencji jest reprezentowana przez Stoics. Along with Pantheism, which characterizes their theory of the world, they present in their apatheia an ideal which recalls the indifference aimed at by the Oriental mystics. Wraz z Panteizm, która charakteryzuje ich teorii na świat, one obecne w ich idealnym apatheia, która przypomina obojętności na celu przez mistyków Wschodu. The wise man is he who has become independent and free from all desire. Mędrzec jest on którzy stała się niezależna i wolna od wszelkich pragnienie. According to some of the Stoics, the sage may indulge in the lowest kind of sensuality, so far as the body is concerned, without incurring the least defilement of his soul. Według niektórych z Stoics, szałwia maja indulge w najniższej rodzaju zmysłowości, jakim jest ciało, bez ponoszenia najmniej defilement jego duszy. The Neoplatonists (qv) held that the One gives rise to the Nous or Intellect, this to the world-soul, and this again to individual souls. W Neoplatonists (zob.) orzekł, że Jeden daje podstawę do Nous lub intelektu, w tym na świat-duszy, a to znowu do poszczególnych dusz. These, in consequence of their union with matter, have forgotten their Divine origin. Te, w związku z ich związków z materią, nie pamiętasz ich Boskiego pochodzenia. Hence the fundamental principle of morality is the return of the soul to its source. Stąd podstawową zasadą moralności jest powrót duszy do jej źródła. The supreme destiny of man and his highest happiness consists in rising to the contemplation of the One, not by thought but by ecstasy (ekstasis). The Supreme Destiny człowieka i jego najwyższe szczęście polega na rosnące do kontemplacji Jeden, ale nie myśli o ekstazy (ekstasis).

The origin of these Quietistic tendencies is not hard to discover. Pochodzenie tych Quietistic tendencje nie jest trudne do odkrycia. However strongly the Pantheistic conception of the world may appeal to the philosophic minded, it cannot do away with the obvious data of experience. Jednak zdecydowanie w Pantheistic koncepcji na świat, może wnieść odwołanie do filozoficznego poglądach, nie mogą z oczywistych danych doświadczenia. To say that the soul is part of the Divine being or an emanation from God enhances, apparently, the dignity of man; but there still remains the fact that passion, desire, and moral evil make human life anything but Divine. To znaczy, że dusza jest częścią Bożego, czy emanacji od Boga wzmacnia, najwyraźniej, godności człowieka, lecz nadal pozostaje fakt, że pasja, pragnienie, i zło moralne ludzkiego życia uczynić niczego, ale Bożego. Hence the craving for deliverance and peace which can be obtained only by some sort of withdrawal from action and from dependence on external things and by a consequent immersion, more or less complete, in the Divine being. Stąd Żšdza dla pokoju i wybawienie, które można uzyskać tylko przez pewnego rodzaju wycofania się z działań i uzależnienia od zewnętrznych rzeczy i stąd przez zanurzenie, mniej lub bardziej kompletne, w czym Bożego. These aberrations of Mysticism continued even after the preaching of Christianity had revealed to mankind the truth concerning God, the moral order, and human destiny. Te aberracji z Mistycyzm kontynuowane nawet po głoszenie chrześcijaństwa miał objawił ludziom prawdy dotyczące Boga, porządku moralnego i ludzkiego losu. Gnosticism, especially the Antinomian School, looked for salvation in a sort of intuitive knowledge of the Divine which emancipated the "spiritual" from the obligation of the moral law. Gnostycyzm, zwłaszcza Antinomian szkoły, spojrzał na zbawienie w rodzaju intuicyjne znajomość Bożego, które wyzwolonego "duchowego" z obowiązku moralnego prawa. The same Quietistic tendency appears in the teaching of the Euchites or Messalians, who maintained that prayer frees the body from passion and the soul from evil inclination, so that sacraments and penitential works are useless. To samo Quietistic tendencja pojawia się w nauczaniu o Euchites lub Messalians, którzy utrzymują, że modlitwa uwalnia ciało z pasją i duszy od zła pochylenia, tak aby sakramentów pokuty i dzieła są bezużyteczne. They were condemned at the Synod of Side in Pamphilia (383) and at Ephesus (431). Byli skazany na Synod Side w Pamphilia (383) oraz w Efezie (431). The Bogomili (qv) of the later Middle Ages were probably their lineal descendants. Do Bogomili (zob.) z późniejszym średniowieczu były prawdopodobnie lineal ich potomków.

Medieval Quietism is further represented in the vagaries of Hesychasm, according to which the supreme aim of life on earth is the contemplation of the uncreated light whereby man is intimately united with God. Medieval Kwietyzm jest reprezentowana w dalszej napotkane w Hesychasm, zgodnie z którą najwyższym celem życia na ziemi jest kontemplacja uncreated w świetle którego człowiek jest wewnętrznie zjednoczony z Bogiem. The means for attaining to such contemplation are prayer, complete repose of body and will, and a process of auto-suggestion. Środki dla osiągnięcia takiego celu jest modlitwa kontemplacji, pełnych wypoczynku ciała i będzie, a proces auto-sugestii. Among the errors of the Beguines and Beghards condemned by the Council of Vienne (1311-12) are the propositions: that man in the present life can attain such a degree of perfection as to become utterly impeccable; that the "perfect" have no need to fast or pray, but may freely grant the body whatsoever it craves; that they are not subject to any human authority or bound by the precepts of the Church (see Denzinger-Bannwart, 471 sqq.). Wśród błędów w Beginki i begardzi potępiony przez Sobór w Vienne (1311-12) są propozycje: że człowiek w obecnym życiu może osiągnąć taki stopień doskonałości, aby stać się zupełnie nieskazitelny, że "doskonały" nie ma potrzeby do szybkiego i modlić się, ale może swobodnie dotacji ciała, co go craves, że nie podlegają one jakiejkolwiek ludzkiej władzy lub przez myśl związana z Kościołem (por. Denzinger-Bannwart, 471 sqq.). Similar exaggerations on the part of the Fraticelli led to their condemnation by John XXII in 1317 (Denzinger-Bannwart, 484 sqq.). Podobne exaggerations w ramach Fraticelli doprowadziły do ich potępienia przez Jana XXII w 1317 (Denzinger-Bannwart, 484 sqq.). The same pope in 1329 proscribed among the errors of Meister Eckhart the assertions that (prop. 10) we are totally transformed into God just as in the sacrament the bread is changed into the Body of Christ; that (14) since God wills that I should have sinned I do not wish that I had not sinned; that (18) we should bring forth the fruit, not of external actions, which do not make us good, but of internal actions which are wrought by the Father abiding within us (Denzinger-Bannwart, 501, sqq). Ten sam papież w 1329 zakazanych wśród błędów Johannes Eckhart do twierdzeń, że (WNIOSEK 10) jesteśmy całkowicie przekształcone w Boga, tak jak w sakramencie chleba zmieniła się w Ciało Chrystusa; (14), ponieważ Bóg zechce, że powinny zgrzeszyłem Nie chcę, że nie zgrzeszył, że (18) należy wyprowadź owoców, a nie działań zewnętrznych, które nie czynią z nas dobrze, ale wewnętrznych działań, które są kute przez Ojca łamanie w nas ( Denzinger-Bannwart, 501, sqq). Quite in accord with their Pantheistic principles, the Brethren and Sisters of the Free Spirit (thirteenth to fifteenth century) held that they who have reached perfection, ie complete absorption in God, have no need of external worship, of sacraments, or of prayer; they owe no obedience to any law, since their will is identical with God's will; and they may indulge their carnal desires to any extent without staining the soul. Dość zgodnie z ich zasadami Pantheistic, Bracia i Siostry Wolnego Ducha (trzynastego do piętnastego wieku), która odbyła się, że którzy osiągnęli doskonałość, tj. pełną absorpcję w Boga, nie potrzebuje zewnętrznego kultu, sakramentów, modlitwy; oni nie płaciłem wszelkie prawa do posłuszeństwa, od ich woli jest identyczna z wolą Bożą, a mogą one indulge cielesny ich pragnienia, aby wszelkie zakresie barwienia bez duszy. This is also substantially the teaching of the Illuminati (Alumbrados), a sect that disturbed Spain during the sixteenth and seventeenth centuries. Jest to również znacznie nauczania z Illuminati (Alumbrados), Hiszpania sekty, że zakłócenia w XVI i XVII wieku.

It was the Spaniards Michael de Molinos who developed Quietism in the strictest sense of the term. To był Michael de Molinos Hiszpanów, którzy Kwietyzm opracowane w ścisłej znaczeniu tego słowa. From his writings, especially from his "Dux spiritualis" (Rome, 1675), sixty-eight propositions were extracted and condemned by Innocent XI in 1687 (Denzinger-Bannwart, 1221 sqq.). Z jego pism, a zwłaszcza z jego "Dux spiritualis" (Rzym, 1675), sześćdziesiąt osiem propozycje zostały wyodrębnione i potępiony przez Innocentego XI w r. 1687 (Denzinger-Bannwart, 1221 sqq.). The key-note of the system is contained in the first proposition: man must annihilate his powers and this is the inward way (via interna); in fact, the desire to do anything actively is offensive to God and hence one must abandon oneself entirely to God and thereafter remain as a lifeless body (prop. 2). Klucz-pamiętać o systemie znajduje się w pierwszej propozycji: człowiek musi annihilate swoje uprawnienia i jest to sposób uszlachetniania czynnego (za pośrednictwem wewnętrznej); w rzeczywistości, pragnienie, aby zrobić coś aktywnego jest obraźliwe dla Boga i co za tym idzie jeden musi porzucić siebie w całości do Boga, a potem pozostanie jako martwe ciało (WNIOSEK 2). By doing nothing the soul annihilates itself and returns to its source, the essence of God, in which it is transformed and divinized, and then God abides in it (5). Dzięki temu nic duszy annihilates się i wraca do swojego źródła, istotę Boga, w którym jest on przetworzony i divinized, a następnie Bóg trwa w nim (5). In this inward way, the soul has not to think either of reward or of punishment, of heaven or hell, of death or eternity. W ten sposób wnętrza, duszy nie myśleć albo z nagrody lub kary, nieba lub piekła, śmierci i wieczności. It must not concern itself about its own state, its defects, or its progress in virtue; having once resigned its will to God it must let Him work out His will without any action of the soul itself (7-13). To nie musi zajmować się o własne państwo, jego wady, lub jego postęp w cnocie, mając po dymisji jego woli Boga, musi ona pracować, niech będzie bez Jego działanie w sobie duszę (7-13). He who has thus committed himself entirely to God must not ask anything of God, or render thanks to Him; must take no account of temptations nor offer any active resistance; "and if nature be stirred one must permit its stirring because it is nature" (14-17). On którzy w ten sposób zobowiązały się całkowicie Bogu nic nie prosić Boga, lub powodują, dzięki Nim, musi wziąć pod uwagę nie pokusy, ani oferować żadnych aktywnych oporu; "i jeżeli charakter miesza się jeden musi umożliwiać jego mieszając, ponieważ jest ona charakter" (14-17). In prayer one must not use images or discursive thought, but must remain in "obscure faith" and in quiet, forgetting every distinct thought of the Divine attributes, abiding in God's presence to adore, love and serve Him, but without producing any acts because with these God is not pleased. W modlitwie nie należy używać obrazów lub dyskursywnego myślenia, ale musi pozostać w "niejasnych wiary" i jest w cichej, zapominając, co myśli o odrębne Bożego atrybuty, trwającego w obecności Boga, aby adorować, kochać i służyć Mu, ale bez wytwarzania jakichkolwiek aktów prawnych, ponieważ z tych Bóg nie jest zadowolony. Whatever thoughts arise during prayer, even though they be impure or against faith, if they are not voluntarily encouraged nor voluntarily expelled but are suffered with indifference and resignation, do not hinder the prayer of faith but rather enhance its perfection. Cokolwiek myśli pojawiają się podczas modlitwy, nawet jeśli są one nieczyste lub przeciw wierze, jeżeli nie są one dobrowolnie, ani zachęcać do dobrowolnego wydaleni, ale poniósł z obojętności i rezygnacji, nie utrudniają modlitwę wiary, lecz raczej wzmocnić swoją doskonałość. He who desires sensible devotion is seeking not God but himself; indeed every sensible effect experienced in the spiritual life is abominable, filthy, unclean (18-20). On pragnie którzy nabożeństwo rozsądne jest poszukiwanie Boga, ale nie sam, co rzeczywiście rozsądne efekt doświadczenie w życiu duchowym jest abominable, filthy, nieczyste (18-20).

No preparation is required before Communion nor thanksgiving after other than that the soul remain in its usual state of passive resignation; and the soul must not endeavour to arouse in itself feelings of devotion. Nie jest wymagane przygotowanie przed dziękczynienia po Komunii, ani inne niż duszy pozostają zwykle w stanie biernego rezygnacji, a dusza nie starają się wzbudzić w sobie uczucia pobożności. Interior souls resign themselves, in silence, to God; and the more thorough their resignation the more do they realize that they are unable to recite even the "Pater Noster". Wnętrze dusze rezygnację siebie, w milczeniu, do Boga, a tym bardziej szczegółowej ich rezygnacji na więcej oni sobie sprawę, że nie są w stanie recytować nawet "Pater Noster". They should elicit no acts of love for the Blessed Virgin or the saints or the Humanity of Christ, because, as these are all sensible objects, love for them is also sensible. Powinny one wywołują nie działa z miłości do Matki Boskiej lub świętych lub człowieczeństwo Chrystusa, ponieważ są one rozsądne wszystkich obiektów, miłość dla nich jest również sensowne. External works are not necessary to sanctification, and penitential works, ie voluntary mortification should be cast off as a grievous and useless burden (32-40). Zewnętrzne prace nie są konieczne do uświęcenia i pokuty działa, tzn. dobrowolnego umartwienia należy odtrącić jako bezużyteczny ciężar i ciężkie (32-40). God permits the demon to use "violence" with certain perfect souls even to the point of making them perform carnal actions either alone or with other persons. Bóg pozwala na wykorzystanie demon "przemoc" z niektórych doskonałe dusze nawet do punktu czyniąc je wykonać cielesny działań samodzielnie lub z innymi osobami. When these onsets occur, one must make no effort but let the demon have his way. Po tych onsets wystąpić, trzeba dokonać wysiłku, ale nie pozwól demon ma swoją drogę. Scruples and doubts must be set aside. Tienen escrúpulos i wątpliwości muszą być odłożone. In particular, these things are not to be mentioned in confession, because by not confessing them the soul overcomes the demon, acquires a "treasure of peace", and attains to closer union with God (41-52). W szczególności, te rzeczy nie są wymienione w spowiedzi, bo nie wyznając im duszy pokonuje demon, nabywa "skarb pokoju", i osiąga do ściślejszego zjednoczenia z Bogiem (41-52). The "inward way" has nothing to do with confession, confessors, cases of conscience, theology, or philosophy. "Uszlachetniania czynnego sposób" nie ma nic wspólnego z spowiedzi, spowiedników, spraw sumienia, teologii lub filozofii. Indeed, God sometimes makes it impossible for souls who are advanced in perfection to go to confession, and supplies them with as much grace as they would receive in the Sacrament of Penance. Istotnie, Bóg sprawia, że czasami niemożliwe do dusz którzy są zaawansowane w doskonałości, aby przejść do spowiedzi i dostaw, jak wiele z nich łaski, jakie otrzymują w sakramencie pokuty. The inward way leads on to a state in which passion is extinguished, sin is no more, sense is deadened, and the soul, willing only what God wills, enjoys an imperturbable peace: this is the mystic death. W uszlachetniania czynnego w sposób prowadzi do stanu, w których pasją jest wygaszone, grzechem jest nie więcej, jest poczucie deadened, i dusza, skłonny tylko to, co Bóg zechce, korzystającym z imperturbable pokoju: jest to mistyk śmierci. They who pursue this path must obey their superiors outwardly; even the vow of obedience taken by religious extends only to outward actions, only God and the director enter into the soul's interior. Oni którzy realizują tą drogą muszą być zgodne swoich przełożonych zewnątrz, nawet ślub posłuszeństwa podjęte przez religijnych rozciąga się tylko do działań zewnętrznych, tylko Bóg i dyrektor wejść do wnętrza duszy. To say that the soul in its interior life should be governed by the bishop is a new and very ridiculous doctrine; for on the hidden things the Church passes no judgment (55-68). Aby powiedzieć, że w jego wnętrze duszy życia powinny być regulowane przez biskupa jest nowym i bardzo śmieszne doktryny; na ukryte rzeczy Kościół nie przechodzi wyroku (55-68). From this summary it is readily seen why the Church condemned Quietism. Od tego streszczenia jest łatwo postrzegane, dlaczego Kościół potępił Kwietyzm. Nevertheless, these doctrines had found adherents even in the higher ranks of the clergy, such as the Oratorian, Pietro Matteo Petrucci (1636-1701), who was made Bishop of Jesi (1681), and raised to the cardinalate (1686). Niemniej jednak, te doktryny stwierdziła wyrażających nawet w wyższych szeregach duchowieństwa, takich jak Oratorian, Pietro Petrucci Matteo (1636-1701), którzy został biskup Jesi (1681), oraz podniesiony do cardinalate (1686). His works on Mysticism and the spiritual life were criticized by the Jesuit Paolo Segneri, and a controversy ensued which resulted in an examination of the whole question by the Inquisition, and the proscription of fifty-four propositions taken from eight of Petrucci's writings (1688). Jego prace na Mistycyzm i życia duchowego były krytykowane przez jezuitów Paolo Segneri, a były kontrowersje, które w wyniku badania całego pytanie przez Inkwizycja, i zakazania z pięćdziesiąt cztery propozycje zaczerpnięte z ośmiu Petrucci's pism (1688) . He submitted at once, resigned his bishopric in 1696, and was appointed by Innocent XII Apostolic visitor. On złożone na raz, zrezygnował z jego biskupstwa w 1696, został mianowany przez Innocentego XII Apostolska odwiedzającym. Other leaders of the Quietist movement were: Joseph Beccarelli of Milan, who retracted before the Inquisition at Venice in 1710; François Malaval, a blind layman of Marseilles (1627-1719); and especially the Barnabite François Lacombe, the director of Mme. Inne przywódców Quietist ruch były: Józefa Beccarelli w Mediolan, którzy wycofać przed Inkwizycja w Wenecja w 1710; François Malaval, laika w ciemno Marsylia (1627-1719), a zwłaszcza Barnabite François Lacombe, z panią dyrektor. Guyon, whose views were embraced by Fénelon. GUYON, których poglądy były przez nich Fénelon.

The doctrine contained in Fénelon's "Explication de Maximes des Saints" was suggested by the teachings of Molinos, but was less extreme in its principles and less dangerous in its application; it is usually designated as Semiquietism. Nauki zawarte w Fénelon "explication de Maximes des Saints", został zaproponowany przez naukę Molinos, ale mniej skrajny w swoich zasad i mniej niebezpiecznych w jej stosowania, jest zazwyczaj oznaczone jako Semiquietism. The controversy between Bossuet and Fénelon has already been noticed. Ze względu na kontrowersje pomiędzy Bossuet i Fénelon został już zauważony. The latter submitted his book to the Holy See for examination, with the result that twenty-three propositions extracted from it were condemned by Innocent XII in 1699 (Denzinger-Bannwart, 1327 sqq.). Ten ostatni przedstawił swe książki do Stolicy Apostolskiej na badania, w wyniku czego dwadzieścia trzy propozycje wyodrębnione z niej zostały potępione przez Innocentego XII w 1699 (Denzinger-Bannwart, 1327 sqq.). According to Fénelon, there is an habitual state of the love of God which is wholly pure and disinterested, without fear of punishment or desire of reward. Według Fénelon, znajduje się miejsce stałego stanu miłości Boga, która jest czysta i całkowicie bezinteresownej, bez strachu przed karą lub pragnienie nagrody. In this state the soul loves God for His own sake -- not to gain merit, perfection, or happiness by loving Him; this is the contemplative or unitive life (props. 1, 2). W tym stanie duszy kocha Boga do własnego dobra - nie do zdobycia zasług, perfekcja, lub szczęścia w miłości Tego, co jest w życiu kontemplacyjnym lub unitive (props. 1, 2). In the state of holy indifference, the soul has no longer any voluntary deliberate desire in its own behalf except on those occasions in which it does not faithfully cooperate with all the grace vouchsafed to it. W stan święte obojętności, dusza nie ma już żadnych dobrowolnych celowe pragnienie w swoim imieniu, z wyjątkiem tych sytuacjach, w których nie wiernie współpracować ze wszystkimi łaski vouchsafed do niego. In that state we seek nothing for ourselves, all for God; we desire salvation, not as our deliverance or reward or supreme interest, but simply as something that God is pleased to will and that He would have us desire for His sake (4-6). W tym stanie nic nam szukać dla siebie, wszystko dla Boga, pragniemy zbawienia, a nie jak nasze wybawienie lub pracujących na najwyższym interesie, ale po prostu jako coś, że Bóg jest zadowolony i że będzie się on miałby nas pragnienie Jego imię (4 -- 6). The self-abandonment which Christ in the Gospel requires of us is simply the renunciation of our own interest, and the extreme trials that demand the exercise of this renunciation are temptations whereby God would purify our love, without holding out to us any hope even in regard to our eternal welfare. The self-zaniechanie, które w Ewangelii Chrystusa wymaga od nas jest po prostu rezygnację z naszych własnych interesów, oraz że popyt ekstremalnych prób korzystania z tego zrzeczenie się pokusy którym Bóg będzie oczyścić naszą miłość, bez posiadania do nas żadnych nadziei, nawet w odniesieniu do naszego wiecznego dobrobytu. In such trials the soul, by a reflex conviction that does not reach its innermost depths, may have the invincible persuasion that it is justly reprobated by God. W takich prób duszy, przez refleksyjny przekonanie, że nie dochodzi do jego najgłębsze głębi, może mieć Niezwyciężony perswazji, że jest sprawiedliwie reprobated przez Boga. In this involuntary despair it accomplishes the absolute sacrifice of its own interest in regard to eternity and loses all interested hope; but in its higher and most inward acts it never loses perfect hope which is the disinterested desire of obtaining the Divine promises (7-12). W tym przymusowe rozpaczy czyni go bezwzględna ofiarą własnego interesu w odniesieniu do wieczności i wszystkich zainteresowanych traci nadziei, ale w większych i najbardziej wewnętrznych aktów ona nigdy nie traci nadziei, która jest idealny do bezinteresownej chęci uzyskania Bożego obietnic (7-12 ). While meditation consists in discursive acts, there is a state of contemplation so sublime and perfect that it becomes habitual, ie whenever the soul prays, its prayer is contemplative, not discursive, and it needs not to return to methodical meditation (15-16). Podczas medytacji składa się w aktach dyskursywnego, istnieje stan kontemplacji, tak wzniosłe i doskonałe, że staje się stałego, tzn. za każdym razem, gdy dusza modli, jego modlitwa jest kontemplacyjne, nie dyskursywnego, i nie musi powrócić do medytacji metodyczne (15-16) . In the passive state the soul exercises all the virtues without adverting to the fact that they are virtues; its only thought is to do what God wills; it desires even love, not as its own perfection and happiness, but simply in so far as love is what God asks of us (18-19). W stan duszy pasywne ćwiczenia, bez cnoty wszystkie reklamy na fakt, że są one cnoty, jego myśli się tylko do tego, co Bóg zechce, ale nawet pragnienia miłości, nie jako własną doskonałość i szczęście, ale tylko w takim stopniu jak miłość jest to, co Bóg zwraca się do nas (18-19). In confession the transformed soul should detest its sins and seek forgiveness not as its own purification and deliverance but as something that God wills and that He would have us will for His glory (20). W spowiedzi przekształcona detest jego dusza powinna dążyć przebaczenie grzechów i nie za własne ocalenie i oczyszczanie ale jako coś, co Bóg zechce i że ma z nami będzie dla Jego chwały (20). Though this doctrine of pure love is the evangelical perfection recognized in the whole course of tradition, the earlier directors of souls exhorted the multitude of the just only to practices of interested love proportioned to the graces bestowed on them. Pomimo tej doktryny czystej miłości ewangelicznej doskonałości jest rozpoznawana w trakcie całej tradycji, wcześniejszych dyrektorów dusze napomnieni mnóstwa właśnie tylko do praktyk zainteresowanych miłości proporcjonalnie do łask przyznany im. Pure love alone constitutes the whole interior life and is the one principle and motive of all actions that are deliberate and meritorious (22-23). Czysta miłość sama stanowi całość życia i wnętrze jednej zasady i motywem wszystkich działań, które są celowe i zasłużeni (22-23).

While these condemnations showed the determined attitude of the Church against Quietism both in its extreme and in its moderate form, Protestantism contained certain elements which the Quietist might have consistently adopted. Mimo tych condemnations wykazało określona postawa Kościoła wobec Kwietyzm zarówno w skrajnych i umiarkowanych w swojej formie, protestantyzm zawarte pewne elementy, które mogą mieć Quietist konsekwentnie przyjęty. The doctrine of justification by faith alone, ie without good works, accorded very well with Quietistic passivity. W doktrynie usprawiedliwienia przez wiarę samodzielnie, tzn. bez dobrej roboty, przyznanych bardzo dobrze z Quietistic pasywność. In the "visible Church" as proposed by the Reformers, the Quietist would have found a congenial refuge from the control of ecclesiastical authority. W "widoczne Kościoła" w formie proponowanej przez reformatorów, Quietist musiałby znaleźć congenial ucieczki spod kontroli władzy kościelnej. And the attempt to make the religous life an affair of the individual soul in its direct dealings with God was no less Protestant than it was Quietistic. Oraz usiłowanie dokonania życia zakonnego jeden z aferą indywidualnych w jego duszy bezpośrednich kontaktach z Bogiem nie mniej niż protestanckich było Quietistic. In particular, the rejection, in part or in whole, of the sacramental system, would lead the devout Protestant to a Quietist attitude. W szczególności, odrzucenia, w części lub w całości, z sakramentalnej systemu doprowadziłoby pobożne protestanckich do Quietist postawy. As a matter of fact, traces of Quietism are found in early Methodism and Quakerism (the "inward light"). W rzeczywistości, ślady Kwietyzm znajdują się we wczesnym Metodyzm i Quakerism ( "wewnętrzne światło"). But in its later developments Protestantism has come to lay emphasis on the active, rather than the inert, contemplative life. Jednak w jego późniejszym rozwoju protestantyzm doszła do świeckich nacisk na aktywną, a nie obojętne, życia kontemplacyjnego. Whereas Luther maintained that faith without work suffices for salvation, his successors at the present day attach little importance to dogmatic belief, but insist much on "religion as a life", ie as action. Mając na uwadze, że Luter utrzymywał, że wiara bez pracy wystarczy dla zbawienia, jego następcy na dzień dzisiejszy mało przywiązują wagę do dogmatycznej wiary, ale nalegać na wiele "religii w życiu", tj. działania. The Catholic teaching avoids such extremes. W katolickiej nauki unika takich skrajności. The soul indeed, assisted by Divine grace can reach a high degree of contemplation, of detachment from created things and of spiritual union with God. W istocie duszy, wspomagana przez Łaska może osiągnąć wysoki stopień kontemplacji, z oderwaniem od stworzył rzeczy i duchowego zjednoczenia z Bogiem. But such perfection, far from leading to Quietistic passivity and Subjectivism, implies rather a more earnest endeavour to labour for God's glory, a more thorough obedience to lawful authority and above all a more complete subjugation of sensuous impulse and tendency. Ale takie doskonałości, daleko od prowadzącej do Quietistic bierność i Subjectivism, sugeruje raczej bardziej earnest dąży do pracy na chwałę Bożą, bardziej szczegółowej posłuszeństwa na legalne władze i przede wszystkim bardziej kompletne podporządkowanie się zmysłowymi impuls i skłonności.

Publication information Written by EA Pace. Publikacja informacji w formie pisemnej przez EA Pace. Transcribed by Paul T. Crowley. Przepisywane przez Pawła T. Crowley. Dedicated to Our Lady of Fatima and Fr. Dedykowane do Matki Boskiej Fatimskiej i ks. Clarence F. Galli The Catholic Encyclopedia, Volume XII. Clarence F. Galli W Encyklopedii Katolickiej, Tom XII. Published 1911. Opublikowany 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1911. NIHIL OBSTAT, 1 czerwca 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Murphy Farley, Archbishop of New York


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest