Relativism Relatywizm

Advanced Information Zaawansowane Informacje

Totalistic relativism is (1) an epistemological theory denying any objective, universally valid human knowledge and affirming that meaning and truth vary from person to person, culture to culture, and time to time; (2) a metaphysical theory denying any changeless realities such as energy, space, time, natural laws, persons, or God and affirming that all conceivable meaning rests on activities, happenings, events, processes, or relationships, in which observers are changing participants; and (3) an ethical theory denying any changeless moral principles normative for all people in every situation and so of limited validity. Totalistic relatywizm jest: (1) epistemologiczne teorii zaprzeczając jakiejkolwiek obiektywnej, powszechnie ważne ludzkiej wiedzy i potwierdzając, że sens i prawdę różnią się w zależności od osoby, kultury, kultury, czasu do czasu; (2) metafizyczny zaprzeczając jakiejkolwiek teorii changeless zjawiskami, takimi jak energii, przestrzeni, czasu, naturalne prawa, osoby, lub Boga i potwierdzając, że wszystkie wyobrazić sens opiera się na działaniach, happeningów, wydarzeń, procesów lub związków, w których obserwatorzy są zmieniających się uczestników oraz (3) etycznej teorii zaprzeczając jakiejkolwiek moralnej changeless zasad normatywnych dla wszystkich ludzi w każdej sytuacji i tak ograniczony okres ważności. From these three fields relativism pervades every field of meaningful human experience and knowledge. Od tych trzech dziedzinach relatywizmu pervades każdym polu znaczące doświadczenie i wiedzę człowieka.

Limited relativism considers totalistic relativism self-contradictory and wrong in its absolute denials of any absolute truth, and yet accurate in its assertion that much human knowledge is conditioned and slanted by innumerable variables. Limited relatywizmu uważa totalistic relatywizmu samorządu sprzeczne i błędne jej absolutną wszelkich odmów absolutnej prawdy, a jeszcze w jego dokładne twierdzenie, że wiele ludzi wiedzy jest warunkowana przez niezliczone slanted i zmienne. However, general divine revelation makes clearly known to all people the changeless truths about God's nature and particularly God's changeless plans for changing people in changing cultures in history. Jednakże, ogólny Bożego Objawienia wyraźnie, że znany wszystkim ludziom changeless prawdy o Bożej natury, a zwłaszcza Bożego changeless plany zmieniają ludzi w zmieniających się kultur w historii. Although finite, fallen people may not be able to invent changeless truths, they can discover and receive them through divine revelation and enablement. Mimo skończonych, spadł ludzie mogą nie być w stanie wymyślać changeless prawdy, mogą odkrywać i otrzymywać je przez Boskiego objawienia i Enablement. In this way they can know not only changeless principles, plans, and purposes but also the meaning of unique, once-for-all events with objective validity. W ten sposób mogą oni wiedzieć nie tylko changeless zasad, planów i celów, ale również w znaczeniu wyjątkowy, raz dla wszystkich wydarzeniach z celem ważności.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Human cognition does take place in the midst of countless cultural variables: subjectively (Kierkegaard), economically (Marx), politically (Reinhold Niebuhr), historically (H. Richard Niebuhr, W. Dilthey), educationally (Dewey), religiously (Cobb, Starcke, Watts), anthropologically (Kraft), and stylistically (Ricoeur). Ludzkie poznanie ma miejsce w sercu kulturalnej wiele zmiennych: subiektywnie (Kierkegaard), ekonomicznym (Marx), politycznie (Reinhold Niebuhr), historycznej (H. Richard Niebuhr, W. Dilthey), nauce (Dewey), religijnie (Cobb, Starcke, Watts), anthropologically (Kraft), i stylistycznie (Ricoeur). As a result of the kaleidoscopic impact of these and other influential variables, totalistic relativists have denied any invariable, absolute truth about things in themselves. W związku z kaleidoscopic wpływu tych i innych wpływowych zmiennych, które totalistic relativists zaprzeczył jakimkolwiek niezmiennym, absolutną prawdę o rzeczy same w sobie.

Increased consciousness of these cultural variables has generally been of significant value to the fields of interpretation and communication. Zwiększenie świadomości kulturowej tych zmiennych została generalnie znaczącej wartości do pól interpretacji i komunikacji. To grasp the meaning of people from other cultures interpreters now realize how crucial it is to seek sympathetic identification with them in terms of their own presuppositions and historical roots. Aby zrozumieć sens ludzi z innych kultur tłumaczy teraz sobie jak ważne jest poszukiwanie sympatyczny identyfikacja z nimi w ich własnych korzeni historycznych i przykłady:. Such cross-cultural understanding is equally indispensable if one seeks to communicate to those of other cultures in terms of their own categories of thought and verbal expressions. Takie zrozumienia międzykulturowego, jaki jest równie niezbędna, jeżeli jeden ma prawo do komunikowania się z innymi kulturami, z punktu widzenia ich własnych kategoriach myślenia i ekspresji słownej. Improved ways of grasping and communicating meaning, however, do not settles issues of objective validity. Ulepszone sposoby komunikowania się i grasping znaczenie, jednak nie reguluje kwestii obiektywnej ważności.

Agreement has not been reached in regard to the degree of influence the cultural variables bring to bear upon human knowers. Porozumienie nie zostało osiągnięte w odniesieniu do stopnia wpływów kulturowych zmiennych wprowadzą ponosi knowers na człowieka. According to determinists, given a specific set of conditions present to a person's brain, nothing else could happen. Według determinists, biorąc pod uwagę szczególne warunki zestaw przedstawia osoby mózgu, nic innego nie może się zdarzyć. All knowledge is relative to and determined by these situations (Skinner). Wszyscy wiedza jest względna i ustalane przez tych sytuacjach (Skinner). For others, although all of human knowledge and behavior is predisposed to habitual responses by given sets of stimuli, this conditioning "falls somewhat short of total determination." Dla innych, choć wszystkie ludzkie poznanie i zachowanie jest predisposed do stałego odpowiedzi podane przez zestawy bodźców, w tym klimatyzacji "spadnie nieco krótki całkowitego określenia". All propositional assertions are nevertheless held to be time- and culture-bound (Kraft). Wszystkie propositional twierdzeń są jednak uznać za czas i kultura związana (Kraft).

Others view persons not only as physical organisms but also as minds, souls, or spirits, with the powers of self-determination and self-transcendence. Inni myślą nie tylko osoby fizyczne, jak organizmy, ale także jako umysły, dusze, lub spirytusu, z uprawnień samorządu i określenia własnej transcendencji. Hence their knowledge is not all time-bound and they are agents responsible for their own actions (Thomas Reid, J. Oliver Buswell, Jr.). Stąd ich wiedza nie jest zawsze związana i są czynniki odpowiedzialne za swoje działania (Thomas Reid, J. Oliver Buswell, Jr). Existentialists affirm that mankind is free from both external determination and internal self-determination by a self with a given, unchangeable nature. Existentialists potwierdzają, że ludzie są wolne od zewnętrznych jak i wewnętrznych określenia własnej determinacji przez siebie w danym, niezmiennych charakter. To be authentically free a person must, in fact, exercise an arbitrary freedom independent of cultural predispositions and past habitual choices. Aby być autentycznie wolną osoba musi w rzeczywistości wykonuje arbitralny wolności niezależne od kultury i predyspozycjami ostatnich wyborów stałego. It seems more likely that some knowledge is predisposed by one's cultural influences and creative knowledge simply occasioned by one's situation. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że niektórzy wiedzą jest predisposed przez jednego wpływy kulturalne i twórcze wiedzy po prostu spowodowanych przez jedną sytuację.

Totalistic Relativism Totalistic Relatywizm

Wheter the cultural and psychological variables determine, predispose, or occasion certain metaphysical beliefs, totalistic relativists know little about the nature of persons or things as terms or entities in themselves, and much about relationships, functions, and processes. Wheter kulturowe i psychologiczne określić zmienne, predispose, lub okazji niektóre przekonania metafizyczne, totalistic relativists wie niewiele na temat charakteru osób lub rzeczy w kategoriach lub podmiotów w sobie, i wiele na temat relacji, funkcje i procesy. Things and persons are what they do. Rzeczy i osób są tym, co robią. Distinct, unique persons are reduced to influences, relations, events, or happenings (Arthur F. Bentley). Odrębne, unikalne osoby są zredukowane do wpływów, relacje, wydarzenia, happeningi lub (Arthur F. Bentley). Relational theology also intends to free people from the tyranny of absolutes, but may diminish the value of a person as such. Relacyjny teologii zamierza również wolne od tyranii ludzi z bezwodnikami, ale może zmniejszyć wartość osoby jako takiej.

In Eastern monistic relativism persons are not real, but mere maya insofar as they are distingishable from the One. W Wschodniej monistyczny relatywizmu osoby nie są prawdziwe, lecz jedynie maya, o ile są one distingishable z jednego. Differentiations of distinct persons with whom to have relationships are said to be made, not by nature, but by human conceptual assertions distinguishing subjects from predicates. Różnice odrębnych osób, z którymi mają powiązania są uważane za dokonane, nie ze względu na swój charakter, ale przez ludzi twierdzi koncepcyjne wyróżniający tematy z predicates. Hence all propositions are illusory and relative to the viewpoints of those who assert them. Dlatego też wszystkie propozycje są złudne i punktów widzenia w stosunku do tych, którzy ich dochodzić. In "reality" persons, like dew drops, slip into the shining sea, the part never again to be differentiated from the whole. W "rzeczywistości" osoby, jak krople rosy, slip do shining morza, część nigdy nie mają być zróżnicowane w całości. Since all that can be conceived is relative, no permanent objective remains for which to strive and nihilism results. Ponieważ wszystko, co może być postrzegane jest względne, nie stałe pozostaje cel, dla którego dążą do wyników i nihilizm. No self-nature can stand by itself, and no lasting distinction can be made between right and wrong. Nr self-przyroda mogą stanąć samodzielnie, a nie trwały można dokonać rozróżnienia między dobre i złe. Moral conflicts are a sickness of the mind which should have cultivated a bland indifference. Konflikty moralne są choroby na uwadze, co powinno mieć jeden uprawiany mypleaseyou obojętności. Decisions are to be made without having the faintest understanding of how one decides (Alan Watts). Decyzje mają być dokonane bez faintest zrozumienia co decyduje (Alan Watts).

Totalistic relativism, relationalism, or contextualization ends in amorality, "Asiatic fatalism," meaninglessness, and nihilism. Totalistic relatywizmu, relationalism lub contextualization kończy się w amorality, "azjatyckiej fatalizm," meaninglessness i nihilizm. Furthermore radical relativism is self-contradictory. Ponadto radykalnego relatywizmu jest sprzeczne własny rachunek. Every human assertion is said to be time-bound and culture-bound, but the assertion that "all is relative" is taken to be universal and necessary. Każdego człowieka twierdzenie, może to być określone w czasie i kultura związana, ale twierdzenie, że "wszystko jest względne" jest być podjęte w celu powszechnego i konieczne. Total relativism absolutely denies any absolutes, and it absolutizes relativity. Razem relatywizmu absolutnie zaprzecza jakimkolwiek bezwodnikami i absolutizes względności.

Limited Relativism Relatywizm Limited

Less reductive and more open approaches to meaningful human existence acknowledge not only differences among cultures but also similarities. Mniej redukcyjne i bardziej otwartego podejścia do sensu ludzkiej egzystencji potwierdzić nie tylko różnice między kulturami, ale także podobieństwa. Kraft alludes to over seventy-three constants in human societies in a chapter on human commonality, but concludes the chapter with only one criterion for evaluating cultural systems: their efficiency or adequacy in meeting people's personal, social, and spiritual needs. Kraft nawiązuje do ponad siedemdziesiąt trzy stałe w ludzkich społeczeństw w rozdziale o wspólności ludzi, ale doszła do wniosku, rozdział z tylko jednego kryterium oceny systemów kulturowych: ich adekwatności i skuteczności w spotkaniu ludzi osobistych, społecznych i duchowych potrzeb. The forms of a culture, including the Christian missionary's culture, are judged solely in terms of their pragmatic usefulness. Formy kultury, w tym chrześcijańskim misjonarzem kultury, są oceniane wyłącznie pod względem ich przydatności pragmatyczne. Usefulness for what? Przydatności dla co? It sounds good to say, "for properly relating human beings to God." Brzmi dobrze jest powiedzieć, "dla ludzi odnoszących się właściwie do Boga." But having held that a hundred percent of human conceptual thought is time-bound, Kraft has no changeless criteria by which to distinguish counterfeit religious experience from authentic conversion to Christ. Ale stwierdził, że sto procent ludzi myśli koncepcyjnej jest określone w czasie, Kraft nie ma changeless kryteria, według których do odróżnienia fałszywych religijnych doświadczeń z autentyczne nawrócenia się do Chrystusa. Apparently dynamically equivalent experiences may be of Satan, who changes himself into an angel of light. Najwyraźniej dynamicznie równoważne doświadczenia mogą być szatana, którzy zmienia się w anioła światłości.

The tests of authentic Christian experience, according to Scripture, include conceptually equivalent assertions about the nature of Christ, the eternal Word who became flesh (John 1:1-18; 20:31; I John 4:1-3; II John 9). Testy autentycznego chrześcijańskiego doświadczenia, zgodnie z Pisma Świętego, to koncepcyjnie równoważny twierdzeń na temat natury Chrystusa, którzy wieczne Słowo stało się ciałem (Jana 1:1-18; 20:31; ja John 4:1-3; II Jan 9 ). Relational and functional theologians, succumbing to relativism, undermine the changeless conceptual validity of God's universal revelation in nature and special revelation in the teaching of the incarnate Christ and inspired prophetic and apostolic spokesmen. Funkcjonalny relacyjny i teologów, succumbing do relatywizmu, podważają changeless koncepcyjne ważności powszechnych objawienie Boga w przyrodzie oraz specjalne objawienie w nauczaniu Chrystusa i wcielony inspirowane prorockie i apostolskie rzeczników.

What transcultural truths, then, are known through general revelation? Co Transcultural prawdy, a następnie, są ogólnie znane dzięki objawieniu? (1) People are human. (1) Ludzie są ludźmi. Persons everywhere in all cultures have been, are, and will be human. Osoby wszędzie we wszystkich kulturach były, są i będą ludzi. Dehumanizing and depersonalizing tendencies to the contrary, persons are subjects, not mere objects, and as agents responsibly participate in communities to achieve common, objective goals. Dehumanizing i depersonalizing tendencje do Wręcz przeciwnie, osoby są tematy, a nie zwykłe przedmioty, jak i agentów odpowiedzialnie uczestniczyć w społeczności w celu osiągnięcia wspólnych, obiektywnych celów. (2) People have inalienable human rights and responsibilities. (2) Ludzie mają niezbywalne prawa człowieka i obowiązki. However different physically, economically, educationally, politically, socially, or religiously, people have a right to equal concern and respect. Jednak różne fizycznie, ekonomicznie, nauce, politycznie, społecznie, religijnie, ludzie mają prawo do równej troski i szacunku. (3) People deserve justice. (3) Ludzie zasługują na sprawiedliwość. Whatever the situation, and whenever people are treated unjustly, they cry out against injustice. Niezależnie od sytuacji, gdy ludzie są traktowani niesprawiedliwie, oni wołać przeciwko niesprawiedliwości. (4) Unjust people need a just amnesty and forgiving, holy love. (4) Unjust ludzie potrzebują tylko amnestii i wytrzymałym, świętej miłości. (5) People ought to be intellectually honest and faithful to the given data of reality. (5) Ludzie powinni być uczciwi intelektualnie i wiernych do określonych danych z rzeczywistością. They ought not bear false witness against others. Oni powinni nie zeznawaj fałszywie przeciw innym. (6) If human society, mutual trust, and communication is to be meaningful, people ought to be logically noncontradictory in their thought, speech, and writing. (6) Jeśli ludzkiego społeczeństwa, wzajemne zaufanie i komunikacja jest sensowne, ludzie powinni być logicznie noncontradictory w ich myśli, mowie i piśmie. Human knowledge and experience are related not only to cultural variables but also to these invariables of mortality, fact, and logic. Ludzi wiedzę i doświadczenie związane są nie tylko do kultury, ale także zmienne do tych invariables śmiertelności, fakt, i logiki.

To argue for but one absolute, love, as did Joseph Fletcher, is to ignore the breadth of the Creator's intelligence and wisdom. Aby opowiada się za absolutną, lecz jedno, miłość, podobnie jak Joseph Fletcher, to zignorować szerokość Stwórcy, inteligencji i mądrości. To argue for the absoluteness of factual data alone, as with scientism and positivism in their varied forms, overlooks the faithful words of the Logos regarding morality, sin, and salvation, and his own integrity as one who cannot deny himself or contradict himself. Aby twierdzą dla absoluteness faktycznych danych samodzielnie, jak i scjentyzm pozytywizmu w ich różnorodnych form, wychodzi do wiernych słowami logo dotyczących moralności, grzechu i zbawienia, i własnej integralności jako jeden którzy nie mogą się zaprze samego siebie lub sprzeczne z siebie. But to argue for logical absolutes alone, as rationalists may, blinds one to the given data of experience, the danger of autism, injustice, and irresponsibility in a day of nuclear proliferation. Ale opowiada się za logiczne bezwodnikami sama, jak rationalists może, w ciemno jeden z podanych danych doświadczenia, niebezpieczeństwo autyzmem, niesprawiedliwości i nieodpowiedzialności w dzień rozprzestrzeniania broni jądrowej.

The Need for Absolutes Potrzeba bezwodnikami

Claims to truth, as distinct from mere uninformed opinion, must be justified on the basis of something more than subjective or community feelings of certitude. Roszczenia do prawdy, w odróżnieniu od zwykłego ślepo opinię, musi być uzasadnione w oparciu o coś więcej niż subiektywne poczucie wspólnoty lub certitude. As Gordon Kaufman has argued, any claim to truth involves the claim to objective validity. Jak twierdzi Gordon Kaufman, wszelkie roszczenia do prawdy obejmuje roszczenia do ważności celem. Although hesitating to affirm belief in absolutes, Kaufman admits the objectively valid knowledge transcends actual thinking and feeling in three directions, givenness, universality, and logical interconnectedness. Chociaż wahają się potwierdzają wiarę w bezwodnikami, Kaufman przyznaje się obiektywnie ważnej wiedzy przekracza rzeczywistych myśli i uczuć w trzech kierunkach, givenness, uniwersalności, logiczne i wzajemne. These he calls "functioning absolutes." On wzywa te "funkcjonowania bezwodnikami." Since they function as absolutes along with justice and love, intellectual honesty, and human worth to make life possible and meaningful, why not call them absolutes? Ponieważ działają one jako bezwodnikami wraz z wymiarem sprawiedliwości i miłości, uczciwości intelektualnej, człowieka i wartości życia, aby możliwe i sensowne, to dlaczego nie połączyć ich bezwodnikami?

To acknowledge changeless truths in the midst of changing human experiences, as Augustine realized, is to acknowledge their changeless source and referent, ontologically. Aby potwierdzić changeless prawdy w sercu człowieka zmieniających się doświadczeniami, jak Augustyn realizowany jest potwierdzić ich źródło i changeless referent, ontologically. Paul Tillich also saw that all such absolutes point beyond themselves to an all-inclusive Absolute. Paul Tillich także widząc, że wszystkie takie same poza bezwodnikami pkt do all-inclusive Absolutu. Unfortunately, Tillich's concept of Being itself depersonalized the living and dynamic Logos of Scripture. Niestety, Tillich koncepcję bycia sam depersonalizowane żywych i dynamicznych Loga Pisma Świętego.

The most coherent account of both the variables and the invariables in meaningful human experience, Christians may argue, is the personal, living, moral, just, loving, faithful, and true God revealed not only in the world, history, and human nature, but even more significantly in the Jesus of history and the teachings of Scripture. Najbardziej spójny pod uwagę zarówno zmienne i invariables w sens ludzkiego doświadczenia, chrzescijanie maja twierdzą, osobistych, życia, moralnej, tylko, kochający, wierny, i prawdziwego Boga ujawniła nie tylko w świat, historii i natury ludzkiej, ale nawet znacznie więcej w Jezusa historii i nauki Pisma. Although finite, fallen people may not discover objectively valid, normative truths for themselves, as divine image bearers they may be enabled by common or special grace to receive them. Mimo skończonych, spadł ludzie nie mogą odkrywać obiektywnie ważne, normatywnych prawdy o sobie, jako boskiego obrazu nosicielami mogą być włączone przez wspólne lub specjalnej łaski do ich otrzymania. Through general revelation from the absolute God, people find out about God's moral principles for justice in society and, through special revelation, about God's loving plans and purposes for unjust people. Przez objawienie od ogólnego bezwzględna Boga, ludzie dowiedzieć się o Bożej sprawiedliwości dla zasad moralnych w społeczeństwie, a za pomocą specjalnego objawienia, o Bożej miłości planów i celów, dla ludzi niesprawiedliwych. The living God is not determined by the relative processes of time, space, energy, and humanity. Boga żywego nie jest ustalana przez względny procesów czasu, przestrzeni kosmicznej, energii i ludzkości. People and nature are relative to, dependent upon, and conditioned by God. Ludzie i natura są względne, zależne od tego, warunkowane przez Boga.

It is commonplace for radical religious relativists to affirm that people can experience God even though no conceptual or propositional truth about God is possible. To jest powszechne dla radykalnych religijnych relativists do potwierdzają, że ludzie mogą doświadczyć Boga, nawet jeśli nie koncepcyjny lub propositional prawda o Bogu jest możliwe. Even the words of Jesus and the Bible, they hold, are time-bound and culture-bound. Nawet słowa Jezusa i Biblii, które posiadają, są określone w czasie i kultura związana. They can be taken only noncognitively, as pointers. Mogą być podejmowane jedynie noncognitively, jako wskazówki. Such religious relativism, however pious, misses the mark because it fails to take adequate account of mankind's creation in the image of God and renewal in the divine image to know God conceptually (Col. 3:10). Taki relatywizm religijny, jednak pobożni, misses znaku, ponieważ nie bierze pod uwagę odpowiednich ludzi na stworzenie na obraz Boży i odnowy w Boskiej obraz do poznania Boga koncepcyjnie (kol. 3:10). Because they are created to know and commune with the Creator and Redeemer who is changeless in essence, attributes, and plans for space and time, humans in a sea of relativism can receive some effable absolutes by divine revelation and illumination. Ponieważ są one tworzone w celu poznania i gmina z Stwórcy i Odkupiciela, którzy changeless jest w istocie, atrybutów, oraz plany na przestrzeń i czas, ludzi w morzu relatywizmu może pojawić pewne effable bezwodnikami przez Boskiego objawienia i oświetlenia.

Denials of propositional revelation may also result from a failure to grasp the relatedness of everything in changing and changeless experience to the Logos of God (John 1:1-3). Odmów propositional objawienie może także wynikać z braku uchwycić spokrewnienia wszystko w zmienianiu i doświadczenie do changeless Logos Boga (Jana 1:1-3). The divine Logos is eternal and distinct from the universe but not limited to an intellectually other eternity as in Eastern mysticism. Boski Logos jest wieczny i różnią się od wszechświata, ale nie ogranicza się do wieczności intelektualnie jak w innych wschodnich mistycyzm. The divine Logos is immanent, governing nature and people, but not limited to natural processes as in liberalism. Boski Logos jest immanentne, dotyczące natury i ludzi, ale nie ogranicza się do procesów naturalnych, jak w liberalizm. The divine Logos became incarnate as a truly human person but is not limited to noncognitive personal encounters as in neo-orthodoxy. Boski Logos stał się prawdziwie wcielony jako osoby ludzkiej, ale nie jest ograniczony do osobistego spotkania noncognitive jak w neo-prawowierność. The divine Logos was inscripturated, but is not limited to a mere biblicism as in some extreme fundamentalism. Boski Logos był inscripturated, ale nie jest ograniczony do zaledwie biblicism jak w niektórych skrajnych fundamentalizm. In sum, the Logos of God is transcendent and immanent, incarnate, and inscripturated as in classical orthodox theology. W sumie, Logos Boga jest transcendentne i immanentne, wcielony, i inscripturated jak w klasycznej ortodoksyjnej teologii.

A verificational apologetic for the absolutes of the divine Logos, general revelation, incarnate revelation, and inscripturated revelation is not itself another absolute. A verificational apologetic dla bezwodnikami z Boskiego Logos, ogólne objawienie, objawienie wcielony, i inscripturated objawienie nie jest absolutną innego. It is not necessary to be divine or an inerrant spokesman for God to verify God's wisdom, power, and morality in the world, divine sinlessness in Christ, or divine revelation in Scripture. Nie jest konieczne, aby być boskie lub inerrant rzecznik Boga, aby sprawdzić Bożej mądrości, mocy i moralności w świat, Boski sinlessness w Chrystusa, ani Bożego Objawienia w Piśmie. The Israelites did not make themselves autonomous by distinguishing between true and false prophets. Izraelici nie dokonało się przez autonomiczne rozróżnienia między prawdziwym i fałszywym prorokom. To check the credentials of one's surgeon is not to presume oneself more wise and capable in practicing surgery than the specialist. Aby sprawdzić, czy poświadczenia jednego chirurga, nie zakładają siebie więcej mądrych i zdolnych w praktykowania Chirurgia niż specjalista. Acquainted with the countless variables every human knower faces, we are not surprised that Christian apologists frankly claim no more than an overwhelming probability beyond reasonable doubt. Zapoznanie z licznymi zmiennymi knower twarzy każdego człowieka, nie jesteśmy zaskoczeni, że Christian apologists francamente roszczenia nie więcej niż przeważająca prawdopodobieństwo poza wszelką wątpliwość.

Similarly, Christians claim only degrees of probability for their interpretations and applications of divinely revealed propositional truths. Podobnie, tylko chrześcijanie twierdzą, stopni prawdopodobieństwa ich interpretacji i zastosowania divinely prawdy objawione propositional. To affirm the absoluteness of God's understanding in eternity is not to affirm the absoluteness of any believer's understanding of revelation at any given time in his growth in knowledge and grace. Aby wyrażają absoluteness Bożego zrozumienia w wieczności nie wyrażają absoluteness wszelkich wierzącego zrozumienia objawienia w dowolnym momencie w jego wzrostu w łasce i wiedzy. Precisely the opposite result follows. Dokładnie odwrotny skutek następuje. To assert the absoluteness of divine revelation in terms of its intended purpose and the standards of accuracy when written for that end is to deny absoluteness to the pronouncements of governments, public schools, the United Nations, and religious institutions. Aby dochodzić absoluteness Bożego Objawienia w zakresie jego przeznaczeniem i standardów dokładności przy napisane, że do końca jest zaprzeczyć absoluteness do wypowiedzi rządów, szkół publicznych, ONZ i instytucji religijnych. Divine illumination does not result in inerrancy. Bożego oświetlenia nie powoduje inerrancy.

Although no interpretation of the Scriptures as given can be regarded as absolute, some interpretations are better informed than others by relevant data, valid hermeneutical principles, and sound criteria of truth. Chociaż nie interpretacji Pisma, jak podano można traktować jako absolutne, niektóre interpretacje są lepiej poinformowani niż inni przez odpowiednie dane, hermeneutical ważnych zasad, kryteriów i dźwięku prawdy. The most reliable checks and balances upon varied interpretive hypotheses are criteria drawn from the invariables found in general revelation: its grammar, literary context, author's purpose, historical and cultural setting, and broader theological context. Najbardziej wiarygodne i kontr na różnorodnych interpretacji hipotezy są kryteria, opracowane z invariables Znaleziono w ogóle objawienie: jego gramatyka, kontekst literacki, autor cel, historycznych i kulturowych, oraz szerszym kontekście teologicznym. Furthermore, one must be able to live by that interpretation with integrity while treating people as persons, not things, respecting their rights, treating them justly, and forgiving their injustices. Ponadto, jeden musi być w stanie żyć w tym interpretacji z integralność podczas leczenia ludzi, jak osoby, a nie rzeczy, z poszanowaniem ich praw, traktując je słusznie, wytrzymałym i ich niesprawiedliwości.

Untold harm has been done in the name of Christianity by people who have absolutized their relative interpretations of life or of Scripture. Untold szkody zostały wykonane w imię chrześcijaństwa przez ludzi, którzy mają absolutized ich względnej życia lub interpretacji Pisma Świętego. Presumptuous prophets who claimed to speak God's word to people, without divine authorization, in the OT administration were subject to the most severe penalities. Presumptuous proroków którzy twierdzili, mówić słowa Bożego do ludzi, bez boskiego upoważnienia, w OT administracji były przedmiotem najostrzejszych kar. May God deliver evangelicals today from prophetic ministries not validly drawn from divine revelation. Niech Bóg wydaje evangelicals dziś prorocze z ministerstwa nie ważnie wyciągnąć z Bożego Objawienia. This case for revealed absolutes must not be taken to justify absolutizing merely human ideas, however good. Ten przypadek ujawnił bezwodnikami nie mogą być podjęte w celu uzasadnienia absolutizing jedynie ludzkich pomysłów, jednak dobre.

Similarly, inestimable damage has been done the cause of Christ and Scripture by those who relativize divinely revealed absolutes, which have objective validity for all people of all cultures. Podobnie, nieocenione szkody zostały wykonane przyczyną Chrystusa i przez tych, którzy Pismo relativize divinely ujawniła bezwodnikami, których celem ważności dla wszystkich ludzi wszystkich kultur. Either Christianity is true for all people, or it is true for no one. Albo chrześcijaństwo jest prawdziwe dla wszystkich ludzi, czy prawdą jest dla nikogo. We can be assured of our view of the major doctrines of Christianity and the realities to which they refer when our interpretations are based on numerous relevant and extensive passages of Scripture, supported by interpreters throughout the history of the church, and attested to us personally by the internal witness of the Holy Spirit to the teaching of the Word. Możemy mieć pewność naszych widok z głównych doktryn chrześcijaństwa i realia, do których się odnoszą, kiedy nasze interpretacje są oparte na liczne istotne i obszerne fragmenty z Pisma Świętego, wspierany przez tłumaczy w całej historii Kościoła, i dla nas osobiście potwierdzone przez wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego, do nauczania Słowa. Then we can confidently relate to the realities designated and preach the great doctrines of the faith with joy. Wtedy będziemy mogli z ufnością odnoszą się do realiów wyznaczonych i głosić wielkie doktryny wiary z radością.

In a day when radical relativism reigns, disciples of the Lord, who is the same yesterday, today, and forever, stand guard against attacks upon the cognitive faith once for all entrusted to the saints (Jude 3) with gentleness, respect, and a clear conscience (I Pet. 3:15-16). W dni, kiedy panuje radykalnego relatywizmu, uczniów Pana, którzy się tym samym wczoraj, dziś i zawsze, stoisko ochrony przed atakami na wiarę raz poznawcze dla wszystkich powierzonych świętych (Jude 3) łagodność, szacunek, a czyste sumienie (I Pet. 3:15-16).

GR Lewis GR Lewis

Bibliography Bibliografia
AF Bentley, Relativity in Man and Society; GW Bromiley, "The Limits of Theological Relativism," CT, May 24, 1968, 6-7; JB Cobb, Jr., Christ in a Pluralistic Age; RJ Coleman, Issues in Theological Conflict; BA Demarest, General Revelation; JW Dixon, Jr., The Physiology of Faith: A Theory of Theological Relativity; CFH Henry, Christian Personal Ethics; G. Kaufman, Relativism, Knowledge and Faith; CH Kraft, Christianity in Culture; M. Kransz and JW Meiland, eds., Relativism Cognitive and Moral; GR Lewis, "Categories in Collision?" AF Bentley, Relativity w człowieku i społeczeństwie; GW Bromiley, "granice Teologicznej Relatywizm", CT, 24 maja 1968, 6-7; JB Cobb, Jr, Chrystus w pluralistycznej wiek; RJ Coleman, Zagadnienia Teologicznej Conflict ; BA Demarest, ogólne Objawienia; JW Dixon, Jr, Physiology of Faith: A Theory of Relativity Teologicznego; CFH Henry, Christian etyki osobistej; G. Kaufman, Relatywizm, wiedzy i wiary; CH Kraft, Chrześcijaństwo w kulturze; M. Kransz i JW Meiland, Eds., Poznawcze i Relatywizm moralny; GR Lewisa, "w kategoriach Collision?" in Perspectives on Evangelical Theology, and Testing Christianity's Truth-Claims; F. Schaeffer, How Should We Then Live? w sprawie perspektywy teologii ewangelickiej, testowanie i chrześcijaństwa, prawda wierzytelności; F. Schaeffer, w jaki sposób powinniśmy Następnie Live? BF Skinner, Back to Freedom and Dignity; JS Spong, "Evangelism When Certainty Is an Illusion," CCen, Jan. 6-13, 1982, 11-16; W. Starcke, The Gospel of Relativity; P. Tillich, My Search for Absolutes; D. Turner, The Autonomous Man. BF Skinner Powrót do wolności i godności; JS spong, "Ewangelizacja Gdy pewności złudzeniem," CCen, 6-13 stycznia, 1982, 11-16; W. Starcke, Ewangelia względności; P. Tillich, wyszukiwania dla bezwodnikami; D. Turner, The Man Autonomicznego.


Relativism Relatywizm

Catholic Information Informacje Katolicki

Any doctrine which denies, universally or in regard to some restricted sphere of being, the existence of absolute values, may be termed Relativism. Każda doktryna, która zaprzecza, powszechnie lub w odniesieniu do niektórych ogranicza sferę bycia, istnienia wartościach bezwzględnych, może być określany relatywizmu.

Thus one form of Relativism asserts that we are conscious only of difference or change (Hobbes, Bain, Höffding, Wundt. Cf. Maher, "Psychology", 6th ed., p. 91). Tak jedna forma relatywizmu twierdzi, że są świadome tylko różnica lub zmienić (Hobbes, Bain, Höffding, Wundt. Por.. Maher, "Psychologia", 6th ed., Str. 91).

Another asserts that truth is relative, either (a) because judgments are held (i) to have no meaning in isolation and (ii) to be subject to indefinite modification before they can become embodied in the one coherent system of ideal truth (Joachim and Hegelians generally), or else (b) because truth is conceived as a peculiar property of ideas whereby they enable us to deal with our environment more or less successfully (Pragmatists). Inny stwierdza, że prawda jest względna, albo (a) orzeczeń, ponieważ są w posiadaniu (i) nie mają znaczenia w izolacji oraz (ii) podlegają nieokreślony przed modyfikacją mogą wcielać się w jeden spójny system idealny prawdy (Joachim i Hegelians ogólnie), albo (b) bo prawda jest pomyślany jako swoiste właściwości idei którą oni pozwalają nam radzić sobie z naszego środowiska, mniej lub bardziej skutecznie (Pragmatists).

A third affirms moral worth to be essentially relative and to emerge only when motives are in conflict (Martineau). Trzecia potwierdza moralnego warto się zasadniczo w stosunku do instalacji i tylko wtedy, gdy motywy są w konflikcie (Martineau). (See ETHICS, PRAGMATISM, TRUTH.) The term Relativism, however, is more commonly applied to theories which treat of the nature of knowledge and reality, and it is in this sense that we shall discuss it here. (Patrz: etyka, pragmatyzm, prawda.) Termin Relatywizm, jest jednak powszechnie stosowane w odniesieniu do teorii, które traktują o charakterze wiedzy i rzeczywistości, i to jest w tym sensie, że będziemy omawiać go tutaj.

The Relativity of Knowledge W Relativity wiedzy

Whatever may be the real and primary significance of Protagoras's famous dictum, "Man is the measure of all things" (anthropos metron panton kai ton syton kai ton me onton, Plato, "Theæt.", 152 A; in "Mind", XIX, 473, Mr. Gillespie maintains that the dictum has an ethical significance), it has ordinarily been understood in an epistemological sense, and a statement of the relativity of all human knowledge, of the impossibility of penetrating beyond the appearances of things. Niezależnie mogą być prawdziwe i pierwotne znaczenie Protagoras słynnym dictum, "Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy" (Anthropos METRON wszystko kai ton syton kai ton mnie onton, Platona, "Theæt.", 152 A; w "Mind", XIX , 473, Mr Gillespie twierdzi, że dictum ma znaczenie etyczne), to zwykle były rozumiane w sensie epistemologiczne, a także oświadczenie o względności wszystkich ludzi wiedzy, niemożność penetrującymi poza występami rzeczy. And this interpretation is in conformity with the general tendency of the age in which Protagoras lived. I taka interpretacja jest zgodna z ogólną tendencją na wiek, w którym mieszkał Protagoras. Heraclitus's doctrine of a perpetual and universal flux, Parmedides's view that plurality and change are but the semblance of reality, futile attempts to explain the nature of sense-perception and to account for illusion and false judgment, together with a dawning consciousness (evident in Democritus) of a subjective factor in the perceptual process - all this tended to make philosophers distrust the deliverances of their senses and rely solely upon reason or intelligence. HERAKLIT z doktryną o wieczyste i powszechne strumień, Parmedides, że pluralizm i zmiany są jednak semblance rzeczywistości, daremny próbuje wyjaśnić charakter sensie-postrzeganie i na rachunek iluzji i fałszywych wyroku wraz z Świt świadomości (widoczne w Democritus ) Z subiektywnym czynnikiem w procesie postrzegawczych - wszystko to raczej do filozofów deliverances nieufność do ich zmysły i polegać wyłącznie na przyczyny lub wywiadu. Reflection, however, soon made it clear that rational theories were no more consistent than the data of perceptional experience, and the inevitable result of this was that the Relativism of Protagoras and his followers eventually passed into the Scepticism of the Middle Academy (see Scepticism). Refleksji, jednak szybko wyjaśnił, że racjonalne teorie nie były bardziej spójne niż dane perceptional doświadczenie, a nieuniknionym wynikiem było to, że Protagoras z Relatywizm i jego zwolenników ostatecznie przeszedł do sceptycyzm na Bliskim Akademii (patrz sceptycyzm) .

Modern Relativism, on the other hand, though it too tends to pass into Scepticism, was in its origin a reaction against Scepticism. Nowoczesne Relatywizm, z drugiej strony, choć zazwyczaj zbyt przechodzi w sceptycyzm, został w jego pochodzenia reakcji przed sceptycyzmem. To dispel the doubt which Hume had cast on the validity of universal judgments of a synthetic character, Kant proposed that we should regard them as arising not from any apprehension of the nature of real things, but from the constitution of our won minds. W celu rozwiania wątpliwości w których Hume rzucił w sprawie powszechnej ważności wyroków o charakterze syntetycznych, Kanta, że proponowane przez nas traktują je jako nie wynikające z jakiegokolwiek zatrzymania z natury rzeczy realne, ale od konstytucji naszych umysłach wygrał. He maintained that the mental factor in experience, hitherto neglected, is really of paramount importance: to it are due space, time, the categories, and every form of synthesis. On utrzymywał, że czynnikiem psychicznego doświadczenia, dotąd zaniedbane, jest naprawdę sprawą najwyższej wagi: do niego wynikają przestrzeń, czas, kategorie i każdej postaci syntezy. It is the formal element arising from the structure of the mind itself that constitutes knowledge and makes it what it is. Jest to element formalnych wynikających ze struktury umysłu się, że stanowi wiedzy i czyni to, co jest. Hume erred in supposing that knowledge is an attempt to copy reality. Hume błędnie, że wiedza jest próba kopiowania rzeczywistości. It is nothing of the kind. To jest nic w naturze. The world as we know it, the world of experience, is essentially relative to the human mind, whence it derives all that it has of unity, order and form. W świat, jak wiemy, świat doświadczeń, jest zasadniczo w stosunku do ludzkiego umysłu, skąd ono pochodzi, że wszystkie jedności, celu i formy. The obvious objection to a Relativism of this kind is the outstanding thing-in-itself, which is not, and can never become, and object of knowledge. W oczywisty sprzeciw do Relatywizm tego rodzaju jest wybitnym rzeczą w sobie, która nie jest i nigdy nie może stać, a obiekt wiedzy. We are thus shut up with a world of appearances, the nature of which is constituted by our minds. Jesteśmy w ten sposób zamknął się w świat z pozorów, charakteru, które zostało założone przez naszych umysłach. What reality is in itself we can never know. Czym jest rzeczywistość sama w sobie nigdy nie możemy wiedzieć. Yet this is, as Kant admitted, precisely what we wish to know. Jednak to, co Kant przyznał, dokładnie to, co chcemy wiedzieć. The fascination of Kant's philosophy lay in the fact that it gave full value to the activity, as opposed to the passivity or receptivity of mind; but the unknowable Ding-an-sich was an abomination, fatal alike to its consistency and to its power to solve the problem of human cognition. Fascynacja w filozofii Kanta świeckich w fakt, że dał pełnej wartości do aktywności, w przeciwieństwie do pasywność lub receptivity umysłu, lecz unknowable Ding-an-sich was obrzydliwością, śmiertelne podobne do jego spójność i jego mocy, aby rozwiązać problem ludzkiego poznania. It must be got rid of at all costs; and the simplest plan was to abolish it altogether, thus leaving us with a reality knowable because knowledge and reality are one, and in the making of it mind, human or absolute, plays an overwhelmingly important part. Należy się pozbyć za wszelką cenę; i najprostszy plan był do zniesienia go w całości, co pozwoli nam w rzeczywistości, ponieważ wiedza i knowable rzeczywistości są jednym, i dokonywania w niej uwagę, ludzi lub bezwzględnych, odgrywa ważną przeważającej .

The Relativity of Reality W rzeczywistości Relativity

The relativity of reality, which thus took the place of the relativity of knowledge, has been variously conceived. W rzeczywistości względności, co miało miejsce w względności wiedzy, został pomyślany różnorodnie. Sometimes, as with Fichte and Hegel, Nature is opposed to Mind or Spirit as a twofold aspect of one and the same ground - of Intelligence, of Will, or even of unconscious Mind. Czasami, jak Fichte, Hegel, natura jest przeciwna Mind Ducha lub jako podwójny aspekt jednej i tej samej ziemi - inteligencji, woli, lub nawet nieświadomych Mind. Sometimes, as with Green and Bradley, Reality is conceived as one organic whole that somehow manifests itself in finite centers of experience, which strive to reproduce in themselves Reality as it is, but fail so utterly that what they assert, even when contradictory, must be held somehow to be true - true like other truths in that they attempt to express Reality, but are subject to indefinite reinterpretation before they can become identical with the real to which they refer. Czasami, jak w zielonej i Bradley, rzeczywistość jest postrzegana jako jeden organiczny, że całość jakoś przejawia się w skończonych ośrodkach doświadczenia, które staramy się odtworzyć w sobie rzeczywistość jak jest, ale nie tak zupełnie, że to, co oni dochodzić nawet wtedy, gdy sprzeczne, musi odbędzie się w jakiś sposób, aby być prawdziwe - prawdziwe jak w innych prawd, które próbuje wyrazić rzeczywistość, ale podlegają nieokreślony przed reinterpretacja mogą stać się identyczne z rzeczywistym, do których się odnoszą. Still more modern Absolutists (eg, Mackenzie and Taylor), appreciating to some extent the inadequacy of this view, have restored some sort of independence to the physical order, which, says Taylor (Elem. of Metaph., 198), "does not depend for its existence upon the fact of my actually perceiving it," but "does depend upon my perception for all the qualities and relations which I find in it". Jeszcze bardziej nowoczesne Absolutists (np., Mackenzie i Taylor), ocenia się w pewnym stopniu na niestosowność tego widoku, pewnego rodzaju przywrócenie niepodległości do porządku fizycznego, co mówi Taylor (Elem. w Metaph., 198), "nie zależy na jego istnienie na fakt mojego postrzegania rzeczywistości, "ale" nie zależy od mojej percepcji w odniesieniu do wszystkich cech i stosunków, jakie znaleźć w nim ". In other words, the "what" of the real world is relative to our perceiving organs (ibid.); or, as a recent writer (Murray in "Mind", new series, XIX, 232) puts it, Reality, anterior to being known, is mere hyle (raw material), while what we call the "thing" or the object of knowledge is this hyle as transformed by an appropriate mental process, and thus endowed with the attributes of spatiality and the like. Innymi słowy, "co" świat jest prawdziwe w stosunku do naszego postrzegania organów (tamże), albo, jak niedawno pisarz (Murray w "Mind", nowa seria, XIX, 232) to ujął, Reality, do wcześniejszej jest znane, jest zaledwie hyle (surowców), natomiast to, co nazywamy "rzeczą" lub obiekt wiedzy to hyle jako przekształcone przez odpowiedni proces psychicznego, a tym samym wyposażony w atrybuty spatiality i tym podobne. Knowing is, therefore, "superinducing form upon the matter of knowledge" (J. Grote, "Explor. Phil.", I, 13). Wiedza jest, zatem, "superinducing formie sprawy na wiedzy" (J. Grote, "Explorer. Phil.", I, 13). Riehl, though usually classed as a Realist, holds a similar view. Riehl, choć zazwyczaj klasyfikowane jako realistą, posiada podobne. He distinguishes the being of an object (das Sein der Objekte) from its being as an object (Objektsein). On odróżnia się od obiektu (das Sein der Objekte) z jej jako obiekt (Objektsein). The former is the real being of the object and is independent of consciousness; the latter is its being or nature as conceived by us, and is something wholly relative to our faculties (cf. Rickert, "Der Gegenstand der Erkenntnis", 2nd ed., pp. 17 sq., where the inconsistency of this view is clearly indicated). Były to prawdziwe jest w obiekcie i jest niezależny od świadomości, która jest jej charakter lub jako wysunięty przez nas, jest czymś całkowicie w stosunku do naszych wydziałów (por. Rickert, "Der Gegenstand der Erkenntnis", 2nd ed. , Pp. Sq 17, w przypadku gdy niezgodność z tego punktu widzenia jest wyraźnie zaznaczone).

The relativity of Reality as thus conceived really involves a return to the position of Kant, except that for the thing-in-itself with its unknowable character and properties is substituted a kind of materia prima, without qualities, attributes, or determinations, and therefore as unknowable as the thing-in-itself, but unknowable now because there is nothing to be known. W względności rzeczywistości tak naprawdę polega pomysł powrotu do stanowiska Kanta, chyba że na rzeczy-w-sobie z jego unknowable charakter i właściwości jest podstawione rodzaju materia prima, bez cech, atrybutów, lub oznaczeń, a więc jak unknowable jako coś w sobie, lecz unknowable teraz, ponieważ nic nie jest znana. On this point modern Idealism is at one with Pragmatism or Humanism, which also insist that reality must be regarded epistemologically as raw material, wholly propertyless and wholly indeterminate. W tym momencie nowoczesne Idealizm jest w jednym z praktycznością lub Humanizm, który również podkreśla, że rzeczywistość musi być traktowane jako surowiec epistemologically, całkowicie propertyless i całkowicie nieokreślony. The difference between the two views lies in this, that for the Idealist, form is imposed upon matter by the very act by which we know it, while for the Pragmatist, it is imposed only after a long process of postulation and experiment. Różnica pomiędzy tymi dwoma poglądów polega na tym, że w idealist, forma nie jest nałożony na sprawy przez sam akt, za pomocą których wiemy, natomiast dla pragmatykiem, to nakłada się tylko po długim procesie Postulacja i eksperymentu.

Criticism Krytyka

M. Fonsegrive in his "Essais sur la connaissance" has discussed the question of Relativism at considerable length, and is opinion that we must in some sense grant that knowledge is relative to our faculties. M. Fonsegrive w jego "essais sur la connaissance" omówił kwestię relatywizmu w znacznej długości, i jest zdania, że musimy w pewnym sensie przyznać, że wiedza jest w stosunku do naszych wydziałów. But, while in principle he grants this universally, as a matter of fact in his own theory it is only our knowledge of corporeal objects that is regarded as strictly relative. Jednak, choć w zasadzie przyznaje on powszechnie tym, jak sprawa fakt w swoim teoria jest tylko naszą wiedzę o materialne obiekty, które są traktowane jako ściśle względne. We can know other minds as they really are, because we ourselves are thinking beings, and the external manifestation of our mentality and theirs is similar in character. Możemy dowiedzieć umysły innych takimi, jakimi naprawdę są, ponieważ sami są ludźmi myślenia i zewnętrznych manifestacją naszej mentalności, a ich charakter jest podobny. But "we do not know the essence of things, but the essence of our relations with things; of the laws of nature in themselves we know much less than we do of our dealings with nature" (pp. 85, 86). Ale "nie wiemy, w istocie rzeczy, ale istota naszych stosunków z rzeczy, z prawa natury same w sobie wiemy znacznie mniej niż robimy naszych kontaktach z przyrodą" (str. 85, 86). "Whatever we know, is known in terms of the self" (p. 125; cf. pp. 184 sq.). "Cokolwiek wiemy, znany jest w odniesieniu do siebie" (str. 125; cf. Pp. 184 sq). The principal argument upon which this Relativism rests, is fundamentally the same as that used by Berkeley in his famous "Dialogue between Hylas and Philonus". Głównym argumentem, na których spoczywa taki Relatywizm, jest zasadniczo taki sam, jak stosowany przez Berkeley w jego słynnej "Dialog między Hylas i Philonus". As stated by Fonsegrive, it si as follows: "the concept of an object which should be at the same time in-itself and an object of knowledge is clearly contradictory. . . For 'object of knowledge' means 'known', . . . but it is quite evident that the known, qua known, is not in-itself, since it is qua known" (p. 186). Jak stwierdzono w Fonsegrive, jeśli go w następujący sposób: "Pojęcie obiektu, który powinien być w tym samym czasie w sam obiekt i wiedzy jest wyraźnie sprzeczne..." Obiekt wiedzy "oznacza" znana ".. . Ale to całkiem oczywiste, że wiadomo, gdzie wiadomo, nie ma w sobie, ponieważ wiadomo, gdzie jest "(str. 186). Hence what we know is never the object as it is in itself, but only as it is in our knowledge of it. Stąd to, co wiemy, nigdy nie jest celem, gdyż jest sam w sobie, ale tylko jak jest w naszej wiedzy. Of course, if the notions "being in itself" and "being as known" are mutually exclusive, the above argument is valid; but as conceived by the Realist or the anti-Relativist, this is not so. Oczywiście, jeśli pojęcia "jest samo w sobie" i "znana jest jako" wzajemnie się wykluczają, powyższy argument jest ważny, ale jako pomyślany przez realizmu lub anty-Relativist, to nie tak. Being in-itself merely means being as it exists, whether it be known or not. Będąc w sobie tylko oznacza, jak istnieje, czy jest znany lub nie. It implies therefore that the nature and existence of being is prior to our knowledge of it (a fact which, by the way, Fonsegrive stoutly maintains); but it does not imply that being as it exists cannot be known. Oznacza to zatem, że charakter i czym jest istnienie przed naszą wiedzę o tym (co, swoją drogą, Fonsegrive stoutly utrzymuje), ale to nie oznacza, że jest ono istnieje, nie może być znane. Forsegrive's argument proves nothing against the view that the real nature of objects is knowable; for, though in the abstract the thing qua existent is not the thing qua known, in the concrete there is no reason why its really existing nature cannot become known, or, in other words, why it cannot be known as it is. Forsegrive argument okazuje się niczym wobec zdania, że rzeczywisty charakter obiektów jest knowable;, choć w sposób abstrakcyjny rzecz gdzie istnieje, nie jest rzeczą, gdzie wiadomo, w konkretnych nie ma żadnego powodu, dlaczego jego charakteru istniejących naprawdę nie może stać się znany, lub Innymi słowy, dlaczego nie może być nazywany jest.

The argument by which absolutists seek to prove the relativity of Reality is precisely similar to the above. Argument przez absolutists, które starają się udowodnić względności rzeczywistości jest dokładnie podobna do powyższej. We cannot thing of real things, says Taylor ("elem. of Metaph.", 23, 69, 70; cf. Bradley, "Appearance and Reality", 144-45), except as objects of experience; hence it is in connection with mind that their reality lies. Nie możemy rzecz rzeczywistego stanu rzeczy, mówi Taylor ( "elem. Z Metaph.", 23, 69, 70; cf. Bradley, "Wygląd i rzeczywistość", 144-45), z wyjątkiem obiektów doświadczenia, więc jest w związku z myślą, że ich rzeczywistość jest. Surely this argument is fallacious. Na pewno ten argument jest fallacious. All that it proves is that things must either be or else become objects of experience in order to be thought of by mind, not that they must be of their very essence objects of experience. Wszystkie udowodni, że jest, że rzeczy muszą być albo stają się obiektami doświadczeń w celu ich myśli przez myśl, że nie należy ich istotę obiektów. Unless reality is intelligible and can enter into experience, it cannot become the object of thought; but in no other sense does the possibility of knowing it suppose its "connection with mind". O ile zrozumiałym jest rzeczywistość i może wejść w doświadczenie, nie może stać się przedmiotem refleksji, ale w innym sensie, nie ma możliwości poznania go załóżmy jego "połączenie z umysłem". True, to conceive anything is "eo ipso to bring it into consciousness", but from this it follows merely that to be conceivable things must be capable of becoming objects of consciousness. Prawda, aby wyobrazić coś jest "eo ipso w celu dostosowania go do świadomości", ale z tego wynika jedynie, że jest to sobie wyobrazić, co musi być w stanie stać się obiekty przytomności. Psychological considerations force us to admit that Reality, when it enters experience, becomes, or better is reproduced as psychical fact; but we cannot conclude from this that Reality itself, the reality which is the object of experience and to which our experience refers as to something other than itself, is of necessity psychical fact. Psychologiczne rozważania życie nas do przyjęcia tej rzeczywistości, kiedy wejdzie ona doświadczenie, staje się, czy lepiej jest przedstawiony jako psychicznego fakt, ale nie może zawrzeć z tym, że sama rzeczywistość, rzeczywistość, która jest przedmiotem doświadczenia i nasze doświadczenie, do którego odnosi się do coś innego niż sam, jest fakt konieczności psychicznego. Experience or perception is doubtless a condition without which we could not think of things at all, still less think of them as existing, but it is not a condition without which things could not exist. Doświadczenie lub postrzeganie jest niewątpliwie warunkiem, bez którego nie moglibyśmy myśleć o rzeczy, na wszystkich, jeszcze mniej z nich myśleć jako istniejące, ale nie jest to stan rzeczy, bez których nie może istnieć. Nor again, when we think, do we ordinarily think of things as objects of experience; we think of them simply as "things", real or imaginary, and the properties which we predicate of them we think of as belonging to them, not as "superinduced by our minds". Nie ponownie, gdy naszym zdaniem, nie mamy zwykle myśli o rzeczy jako przedmiotów doświadczenia, naszym zdaniem z nich po prostu jako "rzeczy", prawdziwej lub wymyślonej i właściwości, które leżącego z nich myślimy jako należące do nich, a nie jako "superinduced przez naszych umysłów".

Our natural way of thinking may, however, conceivably be wrong. Nasz naturalny sposób myślenia, mogą mieścić się w niepowołane. Granted that what "appears" is reality, appearances may none the less be fallacious. Przyznaję, że to, co "wydaje się" jest rzeczywistością, występy maja jednak być fallacious. It is possible that they are due wholly or in part to our minds, and so do not reveal to us the nature of reality, but rather its relation to our perceiving selves, our faculties and our organs. Jest możliwe, że są one należne w całości lub w części do naszych umysłów, i tak nie ujawniają nam charakter rzeczywistości, ale raczej jego stosunku do naszego postrzegania samych, naszych wydziałów i naszych organów. Most of the arguments advanced in support of this view are based on psychology, and though the psychology is good enough, the arguments are hardly conclusive. Większość z argumentów na poparcie tego punktu widzenia są oparte na psychologii, i choć w psychologii jest wystarczająco dobre, argumenty nie są rozstrzygające. It is urged, for instance, that abstraction and generalization are subjective processes which enter into every act of knowledge, and essentially modify its content. Jest wezwał, na przykład, że abstrakcji i uogólnienie są subiektywne procesy, które wchodzą w każdy akt wiedzy, a przede wszystkim zmodyfikować jego treść. Yet abstraction is not falsification, unless we assume that what we are considering in the abstract exists as such in the concrete - that is, exists not in connection with and in mutual dependence upon other things, but in isolation and independence just as we conceive it. Jednak nie jest fałszerstwo poboru, o ile zakładamy, że to, co mamy rozważa w sposób abstrakcyjny jako takie istnieje w konkretnych - to nie istnieje w związku z wzajemną zależność i na inne rzeczy, ale w oderwaniu i niezależności, tak jak my je wyobrazić . Nor is generalization fallacious, unless we assume, without proof, that the particulars to which our concept potentially applies actually exist. Nie jest uogólnienie fallacious, chyba że zakładamy, bez dowodu, że dane, do których potencjalnie dotyczy naszej koncepcji rzeczywiście istnieją. In a word, neither these nor any other of the subjective processes and forms of thought destroy the validity of knowledge, provided what is purely formal and subjective be distinguished, as it should be, from what pertains to objective content and refers to the real order of causes and purposes. Jednym słowem, ani tych, ani żadnych innych z subiektywnych procesów i form myśli zniszczyć ważności wiedzy, o ile to, co jest czysto formalne i subiektywne należy odróżnić, jak należy, z tym, co odnosi się do celu i treści odnoszą się do rzeczywistego celu przyczyn i celów.

A further argument is derived from the alleged relativity of sensation, whence in the Scholastic theory all knowledge is derived. Kolejnym argumentem jest to, pochodzące z domniemanych względności z sensacją, przybywa w Scholastic wszystkich teorii wiedzy pochodzi. The quality of sensation, it is said, is determined largely by the character of our nervous system, and in particular by the end-organs of the different senses. Jakość uczucie, to powiedział, jest w znacznym stopniu określane przez charakter naszego układu nerwowego, w szczególności w końcowych organów różnych znaczeniach. It is at least equally probable, however, that the quality of sensation is determined by the stimulus; and in any case the objection is beside the point, for we do not in judgment refer our sensation as such to the object, but rather as qualities, the nature of which we do not know, though we do know that they differ from one another in varying degrees. To jest co najmniej równie prawdopodobne jednak, że jakość uczucie jest określana przez bodziec, a w każdym przypadku, gdy sprzeciw jest obok punktu, ale nie w wyroku odwołać nasze uczucie jak na obiekt, ale raczej jako cechy , Charakteru, które nie wiemy, chociaż nie wiedzą, że różnią się one od siebie w różnym stopniu. Even granted then that sensation is relative to our specialized organs of sense, it by no means follows that the knowledge which comes through sensation in any way involves subjective determination. Nawet wtedy, że uczucie przyznawana jest w stosunku do naszych wyspecjalizowanych organów znaczeniu, by nie oznacza wynika, że wiedza przychodzi poprzez uczucie, które w jakikolwiek sposób wiąże się określenie subiektywne. Secondly, sense-data do not give us merely qualitative differences, but also spatial forms and magnitudes, distance, motion, velocity, direction; and upon these data are based not only mathematics but also physical science, in so far as the latter is concerned with quantitative, in distinction from qualitative, variations. Po drugie, poczucie dane nie dają nam jedynie różnice jakościowe, ale także formy przestrzenne i wielkości, odległości, ruch, prędkość, kierunek, a na te dane oparte są nie tylko matematyki, ale również nauki fizyczne, o ile ten ostatni jest zaniepokojony z ilościowych, w rozróżnieniu od jakościowe, odmiany.

Thirdly, sense-data, even if they be in part subjective, suppose as their condition an objective cause. Po trzecie, poczucie danych, nawet jeśli są one w części subiektywne, załóżmy jako warunek ich obiektywne przyczyny. Hence, a theory which explains sense-data satisfactorily assigns to them conditions which are no less real than the effects to which in part at least they give rise. Stąd, teorii, która wyjaśnia sens danych w sposób zadowalający, przypisuje się im warunki, które są nie mniejsze niż rzeczywiste skutki, do których w części przynajmniej one powodują. Lastly, if knowledge really is relative in the sense above explained, though it may satisfy our practical, it can never satisfy our speculative strivings. Wreszcie, jeśli rzeczywiście wiedza jest względna w rozumieniu wyżej wyjaśniono, choć może spełniać nasze, nigdy nie może ona spełnić nasze wysiłki o charakterze spekulacyjnym. The aim of speculative research is to know Reality as it is. Celem badań jest spekulacyjnych Reality wiedzieć jak jest. But knowledge, if it be of appearances only, is without real meaning and significance, and as conceived in an Idealism of the a priori type, also it would seem without purpose. Ale wiedza, jeśli się tylko występami, jest bez znaczenia i realnego znaczenia, jak i opracowane w idealizm a priori typu, także wydaje się bez celu.

Experience as a System of Relations Doświadczenie jako system stosunków

It is commonly taught by neo-Kantians that relation is the Category of categories (cf. Renouvier, "Le perdisguise (Caird, "The Phil. of Kant", 329; Green, "Prolegom.", 20). Matter and motion "consist of" relations (Prolegom., 9). In fact Reality, as we know it, is nothing but a system of relations, for "the nature of mind is such that no knowledge can be acquired or expressed, and consequently no real existence conceived, except by means of relation and as a system of relations" (Renouvier, "Les dilemmes de la metaph.", 11). This form of Relativism may be called objective to distinguish it from the Relativism which we have been discussing above, and with which, as a matter of fact, it is generally combined. Primarily it is a theory of the nature of knowledge, but with Green and others (eg, Abel Rey, "La théorie de la physique", VI, 2), who identify knowledge and reality, it is also a metaphysic. Such a view supposes a theory of the nature of relation very different from that of the Scholastics. For the latter relation is essentially a pros ti schesis, an ordo ad, which implies (1) a subject to which it belongs, (23) a special something in that subject on account of which it is predicated, and (3) a term, other than itself, to which it refers. A relation, in other words, as the moderns would put it, presupposes its "terms". It is not a mysterious and invisible link which somehow joins up two aspects of a thing and makes them one. A relation may be mutual; but if so, there are really two relations (eg, paternity and sonship) belonging to different subjects, or, if to the same subject, arising from different fundamentals. True, in science as in other matters, we may know a relation without being able to discover the nature of the entities it relates. We may know, for instance, that pressure and temperature vary proportionately in a given mass of gas and which the volume is kept constant, without knowing precisely and for certain the ultimate nature of either pressure or temperature. Nevertheless we do know something about them. We know that they exist, that they each have a certain nature, and that it is on account of this nature that the relation between them arises. We cannot know a relation, therefore, without knowing something of the things which it relates, for a relation presupposes its "terms". Hence the universe cannot consist of relations only, but must be composed of things in relation. Jest powszechnie nauczane przez neo-Kantians tego związku jest Kategoria kategorii (por. Renouvier, "Le perdisguise (Caird," Phil. Z Kanta ", 329; Green," Prolegom. ", 20). Materia i ruch" składają się z "stosunki (Prolegom., 9). W rzeczywistości Reality, jak wiemy, jest tylko system stosunków, do" natury umysłu jest taka, że nie wiedzą mogą być nabywane lub wyrażone, a co za tym idzie nie ma realnego istnienia pomyślany, z wyjątkiem za pomocą stosunku i jako system stosunków "(Renouvier," Les dilemmes de la metaph. ", 11). Ta forma relatywizmu może być zwołane celu odróżnienia go od Relatywizm, które zostały dyskusji powyżej, i które, jako sprawę fakt, jest powszechnie łączone. Odbiorca jest teoria charakter wiedzy, ale z zielonej i inni (np. Abel Rey, "La Dziękujemy de la physique", VI, 2), którzy identyfikują wiedzy i rzeczywistości, jest to również metaphysic. Taki pogląd zakłada teoretyczny charakter w odniesieniu do bardzo różnych od tego z Szkolnictwa. W tym ostatnim zakresie jest w istocie wady ti schesis, klasa reklamy, co oznacza, (1 ) Pod warunkiem, do której należy, (23) specjalny coś w tej kwestii ze względu na których jest oparty, i (3) termin, innych niż sama, do której się odnosi. Związek, innymi słowy, jak nowoczesne stawiałaby go, zakłada swoje "warunki". Nie jest to tajemniczy i niewidzialny związek, który w jakiś sposób łączy się dwa aspekty rzeczy i czyni z nich jeden. związek może być wzajemne, ale jeśli tak, istnieją dwa stosunki (np. , Ojcostwa i synostwa), należące do różnych przedmiotów, lub, jeśli do tego samego przedmiotu, wynikających z różnych podstaw. Prawda, w nauce, jak w innych sprawach, możemy dowiedzieć się stosunku bez stanie odkryć natury podmiotów dotyczy. Możemy dowiedzieć, na przykład, że ciśnienia i temperatury różnią się proporcjonalnie w danej masy gazu, której wielkość jest utrzymywana na stałym poziomie, nie wiedząc dokładnie, a dla niektórych ostatecznego charakteru bądź ciśnieniu i temperaturze. Niemniej jednak zrobić coś wiedzieć o nich. Wiemy, że one istnieją, że każdy z nich ma charakter niektórych, i że w związku z tym, że charakter relacji między nimi powstaje. Możemy nie wiedzieć, związek, więc nie znając coś na rzeczy, których się odnosi, na odniesieniu zakłada swoje "warunki". Stąd wszechświat nie może składać się tylko z relacji, ale musi być złożony w stosunku do rzeczy.

Publication information Written by Leslie J. Walker. Publikacja informacji w formie pisemnej przez Leslie J. Walker. Transcribed by Jim McCann. Przepisywane przez Jim McCann. The Catholic Encyclopedia, Volume XII. W Encyklopedii Katolickiej, Tom XII. Published 1911. Opublikowany 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1911. NIHIL OBSTAT, 1 czerwca 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Murphy Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

Epistemological and Metaphysical - Caird, The Critical Philosophy of Kant (Glasgow, 1889); Fonsegrive, Essais sur la connaissance (Paris, 1909); Green, Prolegomena to Ethics (3rd ed., Oxford, 1890); Grote, Exploratio philosophica (Cambridge, 1900); Hamilton, Discussions (London, 1854); Idem, Metaphysics (London, 1871); Herbart, Metaphysics (Leipzig, 1850); Hobhouse, The Theory of Knowledge (London, 1896); Mill, Examination of Hamilton (4th ed., London, 1872); Prichard, Kant's Theory of Knowledge (Oxford, 1910); Renouvier, Les dilemmes de la metaph. Epistemologiczne i metafizyczne - Caird, krytycznej filozofii Kanta (Glasgow, 1889); Fonsegrive, essais sur la connaissance (Paryż, 1909); Green, prolegomena do etyki (3rd ed., Oksford, 1890); Grote, Exploratio Philosophica (Cambridge , 1900); Hamilton, dyskusje (Londyn, 1854); Tamże, Metafizyka (Londyn, 1871); Herbart, Metafizyka (Lipsk, 1850); Hobhouse, Teoria wiedzy (Londyn, 1896); Mill, Badanie Hamilton (4th ed., Londyn, 1872); Prichard, Kant's Theory of Knowledge (Oksford, 1910); Renouvier, Les dilemmes de la metaph. pure (Paris, 1891); Idem, Le personnalisme (1903); Ray, La Théorie de la physique (Paris, 1907); Rickert Der Gegenstand der Erkenntnis (2nd ed., Tübingen, and Leipzig 1904); Riehl, Der philosoph. czystego (Paryż, 1891); Tamże, Le personnalisme (1903); Ray, La Dziękujemy de la physique (Paryż, 1907); Rickert Der Gegenstand der Erkenntnis (2nd ed., Tybinga i Lipsk 1904); Riehl, Der philosoph. Kriticismus (Leipzig, 1887); Schiller, Humanism (London, 1903); Idem, Studies in Humanism (1907); Seth, Scottish Philosophy (London, 1885); Simmel, Philosophie des Geldes (Leipzig, 1890); Spencer, First Principles (6th ed., London, 1900); Veitch, Knowing and Being (Edinburgh, 1889); Walker, Theories of Knowledge (London, 1910). Kriticismus (Lipsk, 1887); Schillera, Humanizm (Londyn, 1903); Idem, Studia w Humanizm (1907); Seth, szkocki Filozofia (Londyn, 1885); Simmel, Philosophie des Geldes (Lipsk, 1890); Spencer, zasad (6 ed., Londyn, 1900); Veitch, znając i Będąc (Edinburgh, 1889); Walker Theories of Knowledge (Londyn, 1910). Psychological - Bain, Mental and Moral Science (3rd ed., London, 1884); Höffding, Outlines of Psychology (London, 1891); Maher, Psychology (6th ed., London, 1905); Wundt, Human and Animal Psychology, tr. Pomoc psychologiczna - Bain, umysłowego i moralnego Nauka (3rd ed., Londyn, 1884); Höffding, zarysy Psychologia (Londyn, 1891); Maher, Psychologia (6 ed., Londyn, 1905); Wundt, Ludzi i Zwierząt Psychologia, tr . (London, 1894); Idem, Grundzüge d. (Londyn, 1894); Tamże, Grundzüge d. physiologischen Psychologie (5th ed., Leipzig, 1903). physiologischen Psychologie (5 ed., Lipsk, 1903).


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest