Apostolic Fathers Ojcowie Apostolscy

General Information Informacje ogólne

The Apostolic Fathers were authors of nonbiblical church writings of the 1st and early 2nd centuries. Apostolska Ojcowie Kościoła nonbiblical autorów pism 1 i 2-ta wczesnym wieku. These works are important because their authors presumably knew the Apostles or their associates. Prace te są ważne, ponieważ ich autorów przypuszczalnie znał Apostołów lub ich współpracowników. The first list of the Apostolic Fathers was made by 17th-century scholars; it comprised Clement I, Hermas, Ignatius of Antioch, Polycarp, and the author of the Epistle of Barnabas. W pierwszym liście apostolskim Ojcowie został złożony do 17-wiecznych uczonych, ale składa Klemensa I, Hermasa, Ignacy Antiocheński, Polikarpa, a autor z List Barnaby. Later, other writers such as Papias of Hierapolis and the authors of the Epistle to Diognetus and of the Didache were also considered Apostolic Fathers. Później, innych pisarzy, takich jak Papiasz z Hierapolis i autorów z Do Diogneta, a także Didache zostały również uznane za Apostolska przodków. Expressing pastoral concern, their writings are similar in style to the New Testament. Some of their writings, in fact, were venerated as Scripture before the official canon was decided. Wyrazy troski duszpasterskiej, ich pisma są podobne w stylu do Nowego Testamentu. Niektóre z ich pism, w rzeczywistości zostały czczona jako Pisma przed oficjalnym kanonu zdecydowano.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Bibliography Bibliografia
Staniforth, Maxwell, trans., Early Christian Writings: The Apostolic Fathers (1975); Willis, John R., A History of Christian Thought: From Apostolic Times to Saint Augustine (1976). Staniforth, Maxwell, trans., Early Christian Pisma: Ojcowie Apostolscy (1975); Willis, John R., Historia myśli chrześcijańskiej: Od Apostolska Times Augustyn (1976).


. .

The Patristic Era W Patrologia Era

General Information Informacje ogólne

This interval extended from about 100 to 170 AD, when the Apostolic Fathers had replaced the apostles. Taki odstęp przedłużony z około 100 do 170 AD, kiedy Ojcowie Apostolscy miał zastąpić apostołów. This group of individuals included a number of teachers and bishops: eg Clement of Alexandria, Irenaeus, Origen, Polycarp, Tertullian. Ta grupa osób obejmował szereg nauczycieli oraz biskupów: np. Klemens Aleksandria, Ireneusz, Orygenes, Polikarpa, Tertulian.

Early in this era, the church evolved into a more formal organization, the monarchial episcopate, in which bishops were recognized as having authority over the leaders of the individual congregations. Na początku tej epoki, kościół się w bardziej formalnych organizacji, monarchial biskupstwie, biskupów, w którym zostały uznane za mające władzę nad liderów poszczególnych zgromadzenia. The bishops decided matters of belief and practice within their jurisdiction. Biskupi postanowiła sprawach wiary i praktyki w ramach ich jurysdykcji.


Fathers of the Church Ojcowie Kościoła

General Information Informacje ogólne

During the first three centuries of Christian history, only bishops were called Fathers of the Church. W pierwszych trzech wiekach historii chrześcijańskiej, tylko biskupów były nazywane Ojców Kościoła. The title was later extended to all learned church writers of antiquity recognized for their orthodoxy of doctrine and holiness of life. Tytuł został rozszerzony na wszystkie doświadczenia Kościoła pisarzy starożytności uznane za ich prawowierność doktryny i świętości życia. The last of the fathers are generally considered to be Saint Isidore of Seville (d. 636) in the West and Saint John Damascene (dc750) in the East. Ostatni z ojców są powszechnie uważane za Saint Isidore z Sewilla (zm. 636) na Zachodzie i Saint Jan Damasceński (dc750) na Wschodzie. Some of the preeminent fathers have also been designated as Doctors of the Church, a title of later origin. Niektórzy ojcowie zyskała popularność i renomę również zostały wyznaczone jako Doktorzy Kościoła, tytuł później pochodzenia.


Fathers of the Church Ojcowie Kościoła

General Information Informacje ogólne

Fathers of the Church, name given by the Christian church to the writers who established Christian doctrine before the 8th century. Ojcowie Kościoła, nazwa nadana przez kościoła do pisarzy którzy siedzibę doktryny chrześcijańskiej przed 8. wieku. The writings of the Fathers, or patristic literature, synthesized Christian doctrine as found in the Bible, especially the Gospels, the writings of the Apostolic Fathers, ecclesiastical dictums, and decisions of church councils (see Council). They provided a standardized body of Christian teaching for transmission to the peoples of the Roman Empire. W pismach Ojców, patrystycznych i literaturze, syntezy chrześcijańskiej doktryny, jak znaleźć w Biblii, zwłaszcza Ewangelii, w pismach Ojców Apostolskiej, dictums kościelnych, a decyzje rady kościoła (patrz Rady). Przewidziane znormalizowanej treści chrześcijańskiej nauczania w celu przekazania do narodów Cesarstwa Rzymskiego. The so-called Doctors of the Church consist of four Western Fathers, including Saints Ambrose, Augustine, Pope Gregory I, and Jerome, and four Eastern Fathers, including Saints Athanasius, Basil, John Chrysostom, and Gregory of Nazianzus. The earlier Eastern Fathers, including Clement of Alexandria, St. Justin Martyr, and Origen, were strongly influenced by Greek philosophy. W tzw Doktorzy Kościoła składa się z czterech zachodnich Ojców, w tym Święci Ambroży, Augustyn, Papież Grzegorz I, Jerome, i czterech Ojców Wschodniej, w tym Świętych Atanazy, Bazyli, Jan Chryzostom, Grzegorz z Nazjanzu. Wcześniejszych Ojców Wschodnich , W tym Klemens Aleksandria, Święty Justyn Męczennik, Orygenes, były silnie uzależnione od Grecki filozofia. The Western Fathers, however, including Tertullian and Saints Gregory I and Jerome, generally avoided the synthesis of pagan and Christian thought. Zachodnie Ojcowie, jednak w tym Tertulian i świętych Grzegorza I i Jerome, generalnie unikać syntezę myśli chrześcijańskiej i pogańskiej.

The church established four qualifications for bestowing the honorary title of church father on an early writer. Kościół ustanowiony na cztery kwalifikacji im honorowy tytuł kościoła na początku ojca pisarza. In addition to belonging to the early period of the church, a Father of the Church must have led a holy life. W uzupełnieniu do należącego do okresu wczesnego Kościoła, Ojca Kościoła musi doprowadziły świętym życiu. His writings must be generally free from doctrinal error and must contain an outstanding defense or explanation of Christian doctrine. Jego pisma muszą być generalnie wolne od błędów doktrynalnych i musi zawierać wybitne obrony lub wyjaśnienie doktryny chrześcijańskiej. Finally, his writings must have received the approval of the church. Wreszcie, jego pisma muszą być otrzymane zatwierdzenia przez Kościół.


Fathers of the Church Ojcowie Kościoła

Advanced Information Zaawansowane Informacje

Ecclesiastically, the fathers are those who have preceded us in the faith, and are thus able to instruct us in it. Ecclesiastically, ojcowie są tymi którzy mają poprzedza nas w wierze, a tym samym są zdolne do nas. In this sense, ministers and particularly bishops are often referred to as fathers. W tym sensie, ministrów, a zwłaszcza biskupi są często określane jako ojców. More particularly, however, the term has come to be applied to the first Christian writers of acknowledged eminence. Przede wszystkim jednak, określenie zaczęło być stosowane w odniesieniu do pierwszego z pisarzy chrześcijańskich uznała eminence. Already in the fourth century it was used in this way of the teachers of the preceding epoch, and later all the outstanding theologians of at least the first six centuries have come to be regarded as fathers. Już w IV wieku był używany w ten sposób do nauczycieli z epoki poprzedzającej, a później wszystkich wybitnych teologów z co najmniej sześciu pierwszych wieków mają pochodzić należy uznać za ojców. This is the normal usage of the term today, although sometimes the patristic era is extended and Protestants may also speak of the Reformation fathers (eg, Luther, Zwingli, and Calvin). To jest normalne korzystanie z terminem dziś, choć czasami czasach patrystycznych jest rozszerzone i protestanci mogą również mówić o reformacji przodków (np. Luter, Zwingli, Kalwin).

The question arises how a given author may be classified as a father. The mere survival of his work is not enough, for many heretical writings have come down to us, together with others of doubtful value. Four main characteristics have been suggested as necessary qualifications: first, substantial orthodoxy; second, holiness of life; third, widespread approval; and fourth, antiquity. Powstaje pytanie, jak dany autor mogą być sklasyfikowane jako ojciec. Sam przetrwanie swojej pracy nie wystarczy, dla wielu pism heretical mają zejść do nas, wraz z innymi osobami o wątpliwej wartości. Cztery główne cechy zostały zasugerowane jako niezbędne kwalifikacje : Po pierwsze, znaczące prawowierność, po drugie, świętości życia, po trzecie, powszechne zatwierdzenia; i czwarty, starożytności. It is allowed that fathers may be in error on individual points, as neccessitated by the many disagreements, but they can still be counted and read as fathers so long as they satisfy these general requirements (cf. esp. the cases of Origen and Tertullian). Jest to dozwolone, że ojcowie mogą być w błąd w sprawie poszczególnych punktów, jak neccessitated przez wiele nieporozumień, ale nadal można liczyć i czytać jak przodkowie tak długo, jak nie spełniają tych wymogów ogólnych (por. esp. Przypadkach Orygenes, Tertulian) .

Various answers may be given to the question of patristic authority. From the Roman Catholic standpoint, the fathers are infallible where they display unanimous consent, although even in this regard Aquinas clearly ranks them below Scripture. Różne odpowiedzi może być podana do kwestii władzy patrystycznych. Z punktu widzenia Rzymsko-Katolickiego, ojcowie są nieomylne, gdzie wyświetlane jednomyślnej zgody, choć nawet w tym względzie z Akwinu wyraźnie poniżej ich szeregach Pisma. Otherwise they may err, but are always to be read with respect. Inaczej mogą one zaważyć, ale zawsze należy czytać z szacunkiem. Protestants naturally insist that the fathers too are subject to the supreme norm of Scripture, so that their statements or interpretations may call for rejection, correction, or amplification. Protestanci naturalnie podkreśla, że ojcowie zbyt podlegają najwyższe normy Pisma Świętego, aby ich oświadczenia lub interpretacji może wezwać do odrzucenia, korekta lub amplifikacji. On the other hand, they deserve serious consideration as those who have preceded us in faith and made a serious attempt to express biblical and apostolic truth. Z drugiej strony, które zasługują na poważne rozważenie, jak te poprzedzone którzy mają nas w wierze i poważną próbę, aby wyrazić apostolską i biblijnej prawdy. Their support is thus valuable, their opinions demand careful study, they are to be set aside only for good reason, and their work constitutes no less a challenge to us than ours to them. Ich wsparcie jest tak cenny, ich opinie popytu wnikliwej analizy, które mają być odłożone tylko dla dobrych powodów, a ich praca stanowi nie mniej dla nas wyzwaniem niż nasze do nich.

To list the fathers is hardly possible in so brief a compass, nor is it easy to classify them except perhaps in terms of the broad distinction between Greek and Latin. W liście do ojców nie jest możliwe w tak krótkim kompasu, ani nie jest łatwe do sklasyfikowania ich z wyjątkiem być może ze względu na szeroki rozróżnienie między Grecki i łacina. Mention may be made of the immediate postapostolic fathers who have given us our earliest Christian literature outside the NT (eg, Clement of Rome, Ignatius of Antioch, and Polycarp). Wzmianka może być wykonana z bezpośrednim postapostolic ojców którzy wystawili nam najbliższej chrześcijańskiej literatury poza NT (np. Klemens Rzym, Ignacy Antiocheński, Polikarpa). The Alexandrian school (Clement and Origen) at the end of the second and early in the third century deserves notice, as do such writers as Irenaeus, Tertullian, Hippolytus, and Cyprian. The fourth century, which was already referring to the fathers, provides us with some of the greatest of all in men like Athanasius, Hilary, Basil, Gregory of Nyssa, Gregory of Nazianzus, Ambrose, Augustine, Chrysostom, and Jerome. W szkole Alexandrian (Klemens i Orygenes) na koniec drugiego i początku trzeciego wieku zasługuje na ogłoszenie, takich jak pisarze, jak Ireneusz, Tertulian, Hipolit, i Cypriana. Czwartego wieku, który został już odnoszący się do ojców, przewiduje nam niektóre z największych wszystkich mężczyzn jak Atanazy, Hilary, Bazyli, Grzegorz z Nyssy, Grzegorz z Nazjanzu, Ambroży, Augustyn, Chryzostom, Jerome. Among others who may be mentioned are the Cyrils, Theodoret, the two popes Leo I and Gregory I, and at the very end of the patristic period John of Damascus and Isidore of Seville. Wśród innych którzy mogą być wymienione są Cyrils, Teodoret z Cyru, dwóch papieży Leona I i Grzegorz I, a na samym końcu tego okresu patrystycznych Jana Damaszek i Izydor z Sewilla. But these are only a selection from the great company of writers who over a wide and complex front gave to the church its earliest magnificent attempt in theology. Ale to tylko wybrane z wielkich pisarzy, którzy z firmy ponad szerokiej i skomplikowanej przodu dał do kościoła jego najbliższej wspaniałe próby w teologii.

GW Bromiley GW Bromiley
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
LCCI-VIII; ANF and NPNF; GW Bromiley, Historical Theology, Pt. LCCI-VIII; ANF i NPNF; GW Bromiley, Historyczny Teologia, Pt. I; GWH Lampe in A History of Christian Doctrine, ed. H. I; GWH Lampe w A History of Christian Doctrine, wyd. H. Cunliffe-Jones; JND Kelley, Early Christian Doctrines; B. Altaner, Patrology. Cunliffe-Jones; JND Kelley, Early Christian Doktryn; B. Altaner, Patrology.


The Apostolic Fathers W Ojcowie Apostolscy

Catholic Information Informacje Katolicki

Christian writers of the first and second centuries who are known, or are considered, to have had personal relations with some of the Apostles, or to have been so influenced by them that their writings may be held as echoes of genuine Apostolic teaching. Chrześcijańskich pisarzy z pierwszego i drugiego wieku którzy są znane, lub są uznawane, miał osobiste stosunki z niektórymi spośród Apostołów, lub zostały przez nich wpływ, że ich pisma mogą być przechowywane jako echa prawdziwie apostolskim nauczaniu. Though restricted by some to those who were actually disciples of the Apostles, the term applies by extension to certain writers who were previously believed to have been such, and virtually embraces all the remains of primitive Christian literature antedating the great apologies of the second century, and forming the link of tradition that binds these latter writings to those of the New Testament. Choć blokowane przez niektóre z tych, którzy rzeczywiście byli uczniowie z Apostołów, by przedłużenie terminu stosuje się do niektórych pisarzy którzy byli wcześniej uznawane były takie, i obejmuje praktycznie wszystkie resztki prymitywnych chrześcijańskiej literatury antedating wielkie góry z drugiego wieku, i tworzących związek z tradycją, że wiąże się tych pism do tych z Nowego Testamentu.

The name was apparently unknown in Christian literature before the end of the seventeenth century. Nazwa została najwyraźniej nieznane w literaturze chrześcijańskiej do końca XVII wieku. The term Apostolic, however, was commonly used to qualify Churches, persons, writings, etc. from the early second century, when St. Ignatius, in the exordium of his Epistle to the Trallians, saluted their Church "after the Apostolic manner." Termin Apostolskiego, jednak powszechnie stosowane do kwalifikowania Kościołów, osób, pism, itp. sekund od początku wieku, kiedy święty Ignacy, w Exordium jego List do Trallians, wyraziła swoje Kościoła "po Apostolskiej sposób." In 1672 Jean Baptiste Cotelier (Cotelerius) published his "SS. Patrum qui temporibus apostolicis floruerunt opera", which title was abbreviated to "Bibliotheca Patrum Apostolicorum" by LJ Ittig in his edition (Leipzig, 1699) of the same writings. W 1672 Jean Baptiste Cotelier (Cotelerius) opublikowała swój "SS. Patrum qui temporibus apostolicis floruerunt opery", której tytuł był skrótem "Bibliotheca Patrum Apostolicorum" LJ Ittig w jego wydanie (Lipsk, 1699) tego samego pisma. Since then the term has been universally used. Od tamtej pory termin został powszechnie używane.

The list of Fathers included under this title has varied, literary criticism having removed some who were formerly considered as second-century writers, while the publication (Constantinople, 1883) of the Didache has added one to the list. Lista Ojców ujęte w niniejszym tytule jest zróżnicowana, krytyka literacka mające usunąć niektóre którzy byli poprzednio traktowane jako drugiego wieku pisarzy, natomiast publikacji (Konstantynopola, 1883) z Didache dodał jeden na liście. Chief in importance are the three first-century Bishops: St. Clement of Rome, St. Ignatius of Antioch, and St. Polycarp of Smyrna, of whose intimate personal relations with the Apostles there is no doubt. Główny znaczenie mają trzy pierwsze wieku biskupów: Święty Klemens Rzym, Święty Ignacy Antiocheński, św Polikarpa z Smyrna, których intymne osobistych relacji z Apostołów nie ma wątpliwości. Clement, Bishop of Rome and third successor of St. Peter in the Papacy, "had seen the blessed Apostles [Peter and Paul] and had been conversant with them" (Irenaeus, Adv. Haer., III, iii, 3). Klemens, biskup Rzym i trzecim następcą św Piotra w pontyfikatu, "jeszcze nie widział błogosławionych Apostołów [Piotra i Pawła] i została konwersacyjna z nimi" (Ireneusz, Adv. Haer., III, III, 3). Ignatius was the second successor of St. Peter in the See of Antioch (Eusebius, Hist. Eccl., III, 36) and during his life in that centre of Christian activity may have met with others of the Apostolic band. Ignacy był drugim następcą Świętego Piotra w Antiochii Zobacz (Euzebiusz, Hist.. Eccl., III, 36) oraz w trakcie jego życia, że w centrum chrześcijańskiej działalności mogą być spełnione z innymi z zespołu Apostolskiej. An accepted tradition, substantiated by the similarity of Ignatius's thought with the ideas of the Johannine writings, declares him a disciple of St. John. Przyjętą tradycją, poparte podobieństwa Ignacy myśli z pomysłów na Johannine pism, oświadcza mu uczeń świętego Jana. Polycarp was "instructed by Apostles" (Irenaeus, op. cit., III, iii, 4) and had been a disciple of St. John (Eusebius, op. cit., III, 36; V, 20) whose contemporary he was for nearly twenty years. Polikarpa: "pouczeni przez Apostołów" (Ireneusz z Lyonu, op.. Cit., III, III, 4) i był uczniem świętego Jana (Euzebiusz, op.. Cit., III, 36, V 20), którego był współczesnym prawie dwadzieścia lat.

Besides these, whose rank as Apostolic Fathers in the strictest sense is undisputed, there are two first-century writers whose place with them is generally conceded: the author of the Didache and the author of the "Epistle of Barnabas". Oprócz tych, których zalicza się jako Ojcowie Apostolscy w ścisłej sensie jest bezsporne, istnieją dwa pierwsze-wiecznych pisarzy, których miejsce jest na ogół z nich przyznał: autor w Didache i autorem "List Barnaby". The former affirms that his teaching is that of the Apostles, and his work, perhaps the earliest extant piece of uninspired Christian literature, gives colour to his claim; the latter, even if he be not the Apostle and companion of St. Paul, is held by many to have written during the last decade of the first century, and may have come under direct Apostolic influence, though his Epistle does not clearly suggest it. Były potwierdza, że jego nauczanie jest, że z Apostołów, i jego pracy, może najwcześniej istniejące kawałek uninspired chrześcijańskiej literatury, daje kolor jego roszczenia; te ostatnie, nawet jeżeli on nie może być Apostoł i towarzysz Pawła, jest posiadanych przez wiele mają napisane w ciągu ostatniego dziesięciolecia w pierwszym wieku, i mogą mieć wpływ na bezpośrednie apostolska, chociaż jego List nie wskazują wyraźnie.

By extension of the term to comprise the extant extra-canonical literature of the sub-Apostolic age, it is made to include the "Shepherd" of Hermas, the New Testament prophet, who was believed to be the one referred to by St. Paul (Rom. xvi, 14), but whom a safer tradition makes a brother of Pope Pius I (c. 140-150); the meagre fragments of the "Expositions of the Discourses of the Lord", by Papias, who may have been a disciple of St. John (Irenaeus, Adv. Haer., V, 331-334), though more probably he received his teaching at second hand from a "presbyter" of that name (Eusebius, Hist. Eccl., III, 39); the "Letter to Diognetus", the unknown author of which affirms his discipleship with the Apostles, but his claim must be taken in the broad sense of conformity in spirit and teaching. Na przedłużenie terminu do obejmują istniejące ekstra-kanonicznej literatury z sub-apostolski wieku, jest dokonywane w celu włączenia "Pasterza" Hermasa, Nowy Testament prorokiem, którzy była uważana za jednego, o których mowa w St Paul (Rom. XVI, 14), ale których bezpieczniejsze tradycji dokonuje brat Pius I (ok. 140-150); skromnych fragmenty "Expositions w Dyskursy od Pana", Papiasz, którzy mogą być uczniem świętego Jana (Ireneusz, Adv. Haer., V, 331-334), choć bardziej prawdopodobnie otrzymał jego nauczania w drugiej strony z "kapłana", że nazwa (Euzebiusz, Hist.. Eccl., III, 39 ); "List do Diognetus", nieznanego autora, który potwierdza jego discipleship z Apostołów, ale jego roszczenia muszą być podejmowane w szerokim tego słowa znaczeniu zgodności z duchem i nauczaniem. In addition to these there were formerly included apocryphal writings of some of the above Fathers, the "Constitutions" and "Canons of the Apostles" and the works accredited to Dionysius the Areopagite, who, though himself a disciple of the Apostles, was not the author of the works bearing his name. Oprócz tych nie zostały wcześniej uwzględnione Dziękujemy! Pism niektórych z wyżej wymienionych Ojców, "Konstytucje" i "Kanonów Apostołów" i działa akredytowane do Dionizy Areopagita, którzy, choć sam uczniem Apostołów, nie był autor prac noszących jego imię. Though generally rejected, the homily of Pseudo-Clement (Epistola secunda Clementis) is by some considered as being as worthy of a place among the Apostolic Fathers, as is its contemporary, the "Shepherd" of Hermas. Choć generalnie odrzucone, homilii pseudo-Clement (Epistola Secunda Clementis) jest przez niektórych uważane za co godne miejsce wśród Ojcowie Apostolscy, jak jego współczesnych, "Pasterza" Hermasa.

The period of time covered by these writings extends from the last two decades of the first century for the Didache (80-100), Clement (c. 97), and probably Pseudo-Barnabas (96-98), through the first half of the second century, the approximate chronology being Ignatius, 110-117; Polycarp, 110-120; Hermas, in its present form, c.150; Papias, c.150. W okresie objętym tych pism rozciąga się od ostatnich dwóch dziesięcioleci w pierwszym wieku na Didache (80-100), Clement (ok. 97) i prawdopodobnie Pseudo-Barnaba (96-98), za pośrednictwem pierwszej połowie drugiego wieku, przybliżonej chronologii, Ignacy, 110-117; Polikarpa, 110-120; Hermasa, w jego obecnej formie, c.150, Papiasz, c.150. Geographically, Rome is represented by Clement and Hermas; Polycarp wrote from Smyrna, whence also Ignatius sent four of the seven epistles which he wrote on his way from Antioch through Asia Minor; Papias was Bishop of Hierapolis in Phrygia; the Didache was written in Egypt or Syria; the letter of Barnabas in Alexandria. Geograficznie, Rzym jest reprezentowana przez Klemensa i Hermasa; napisał Polikarpa ze Smyrny, przybywa również Ignacy wysłał cztery z siedmiu listy, które pisał w swojej drogi z Antiochii, poprzez Azja-moll; Papiasz był biskupa Hierapolis we Frygii, Didache został napisany w Egipt lub Syria; pismo z Barnabą w Aleksandria.

The writings of the Apostolic Fathers are generally epistolary in form, after the fashion of the canonical Epistles, and were written, for the greater part, not for the purpose of instructing Christians at large, but for the guidance of individuals or local churches in some passing need. W pismach Ojców Apostolskiej epistolary są zazwyczaj w formie, po modzie na kanonicznych Epistles, zostały napisane dla większej części, nie w celu instruowania chrześcijan w dużych, ale za wskazówki osób lub w niektórych Kościołach lokalnych uchwalanie potrzeba. Happily, the writers so amplified their theme that they combine to give a precious picture of the Christian community in the age which follows the death of St. John. Na szczęście, pisarzy tak wzmocnieniem ich temat, które łączą się, aby dać cenny obraz chrześcijańskiej wspólnoty w wieku, który następuje po śmierci świętego Jana. Thus Clement, in paternal solicitude for the Churches committed to his care, endeavours to heal a dissension at Corinth and insists on the principles of unity and submission to authority, as best conducive to peace; Ignatius, fervent in his gratitude to the Churches which solaced him on his way to martyrdom, sends back letters of recognition, filled with admonitions against the prevailing heresy and highly spiritual exhortations to keep unity of faith in submission to the bishops; Polycarp, in forwarding Ignatian letters to Philippi, sends, as requested, a simple letter of advice and encouragement. Tak Clement, rodzicielskiej troski dla Kościołów, aby jego opieką, stara się uzdrowić jeden niezgody w Koryncie i nalega na zasadach jedności i złożenia do organu, jak najlepiej sprzyja pokoju; Ignacy, w gorącą wdzięczność dla Kościołów, które solaced mu na jego drodze do męczeństwa, odsyła listów uznania, napełniony admonitions przeciwko panującej herezja i wysoko duchowe nawoływań do utrzymania jedności w wierze złożenia do biskupów; Polikarpa, w spedycji Ignacy listów do Filippi, wysyła, zgodnie z wnioskiem, zwykłego listu z poradami i zachętą. The letter of Pseudo-Barnabas and that to Diognetus, the one polemical, the other apologetic in tone, while retaining the same form, seem to have in view a wider circle of readers. List Pseudo-Barnaba i że do Diognetus, jednej polemical, apologetic w innym tonem, przy zachowaniu tej samej formie, wydaje się w celu szerszego kręgu czytelników. The other three are in the form of treatises: the Didache, a manual of moral and liturgical instruction; the "Shepherd", a book of edification, apocalyptic in form, is an allegorical representation of the Church, the faults of her children and their need of penance; the "Expositions" of Papias, an exegetical commentary on the Gospels. Pozostałe trzy są w formie traktaty: Didache, podręcznik moralne i liturgiczne instrukcji, "Pasterz", książka edification, apocalyptic w formie, jest dwuznaczne reprezentacji Kościoła, grzechy swoich dzieci i ich konieczność pokuty; "Expositions" Papiasz, exegetical komentarz do Ewangelii.

Written under such circumstances, the works of the Apostolic Fathers are not characterized by systematic expositions of doctrine or brilliancy of style. "Diognetus" alone evidences literary skill and refinement. Napisał w takich okolicznościach, dzieł Ojców Apostolskiej nie są charakteryzuje się systematycznym wystaw doktryny lub brilliancy stylu ". Diognetus" samodzielnie dowodów i doskonalenie umiejętności literackich. Ignatius stands out in relief by his striking personality and depth of view. Ignacego stoi obecnie ulgi w jego uderzające osobowość i głębokości. Each writes for his present purpose, with a view primarily to the actual needs of his auditors, but, in the exuberance of primitive charity and enthusiasm, his heart pours out its message of fidelity to the glorious Apostolic heritage, of encouragement in present difficulties, of solicitude for the future with its threatening dangers. The dominant tone is that of fervent devotion to the brethren in the Faith, revealing the depth and breadth of the zeal which was imparted to the writers by the Apostles. Każdy pisze w swoim obecnym celu, mając na względzie przede wszystkim do rzeczywistych potrzeb jego audytorów, ale w exuberance o prymitywnej miłości i entuzjazmu, jego serce rozlewa się wiadomość o jego wierności do chwalebnego dziedzictwa Apostolskiego, zachęty w obecnych trudności, z troski o przyszłość swoich zagraża niebezpieczeństwo. dominującej tonacji to gorącą pobożność braci w wierze, ujawniające głębię i z zapałem, który został imparted do pisarzy przez Apostołów. The letters of the three bishops, together with the Didache, voice sincerest praise of the Apostles, whose memory the writers hold in deep filial devotion; but their recognition of the unapproachable superiority of their masters is equally well borne out by the absence in their letters of that distinctly inspired tone that marks the Apostles' writings. Litery z trzech biskupów, wraz z Didache, śpiew sincerest chwale Apostołów, których pamięć pisarzy posiadają głęboko w synowskiej pobożności, ale swoje uznanie dla unapproachable wyższości ich mistrzów jest równie dobrze ponoszone przez ich brak w pismach Inspiracją dla tego tonu wyraźnie, że znaki Apostołów "pism. More abrupt, however, is the transition between the unpretentious style of the Apostolic Fathers and the scientific form of the treatises of the Fathers of the subsequent periods. Więcej nagłym, jest jednak przejście między unpretentious stylu Apostolskiej Ojcowie i naukowej w formie traktaty z ojców na kolejne okresy. The fervent piety, the afterglow of the day of Apostolic spirituality, was not to be found again in such fullness and simplicity. Gorącą pobożność, Afterglow dnia Apostolska duchowości, nie można znaleźć również w takich pełnię i prostota. Letters breathing such sympathy and solicitude were held in high esteem by the early Christians and by some were given an authority little inferior to that of the Scriptures. Listów z oddychaniem, takich sympatii i troski odbyły się w wysokiej wartości przez pierwszych chrześcijan, a niektóre zostały podane przez organ nieco gorszy od tego z Pisma. The Epistle of Clement was read in the Sunday assemblies at Corinth during the second century and later (Eusebius, Hist. Eccl., III, xvi; IV, xxiii); the letter of Barnabas was similarly honoured at Alexandria; Hermas was popular throughout Christendom, but particularly in the West. W List Klemensa było odczytać w niedzielę zespołów w Koryncie w trakcie drugiego wieku i później (Euzebiusz, Hist.. Eccl., III, XVI; IV xxiii); literą Barnaba został uhonorowany w podobny Aleksandria; Hermasa było popularne w całej Christendom , Ale szczególnie na Zachodzie. Clement of Alexandria quoted the Didache as "Scripture". Klemens Aleksandria cytowany w Didache "Pisma". Some of the Apostolic Fathers are found in the oldest manuscripts of the New Testament at the end of the canonical writings: Clement was first made known through the "Codex Alexandrinus"; similarly, Hermas and Pseudo-Barnabas are appended to the canonical books in the "Codex Sinaiticus". Niektóre z apostolskim Ojcowie znajdują się w najstarszych rękopisów Nowego Testamentu na koniec okresu pism kanonicznych: Klemens został po raz pierwszy dowiedziało się poprzez "Kodeks Aleksandryjski", podobnie, Hermasa i Pseudo-Barnaba są dołączane do kanonu książek na "Kodeks Synajski". Standing between the New Testament era and the literary efflorescence of the late second century, these writers represent the original elements of Christian tradition. Stały pomiędzy Nowym Testamencie i epoki literackie efflorescence z końca II wieku, tych pisarzy stanowią oryginalne elementy tradycji chrześcijańskiej. They make no pretension to treat of Christian doctrine and practice in a complete and scholarly manner and cannot, therefore, be expected to answer all the problems concerning Christian origins. Oni się nie pretension w leczeniu chrześcijańskiej doktryny i praktyki w sposób kompletny i naukowych i nie mogą być zatem oczekiwać odpowiedzi na wszystkie problemy dotyczące chrześcijańskie pochodzenie. Their silence on any point does not imply their ignorance of it, much less its denial; nor do their assertions tell all that might be known. Ich milczenie w dowolnym miejscu, nie oznacza ich niewiedzę, znacznie mniej jego odmowę, podobnie jak ich poinformować wszystkich twierdzeń, które mogą być znane. The dogmatic value of their teaching is, however, of the highest order, considering the high antiquity of the documents and the competence of the authors to transmit the purest Apostolic doctrine. W dogmatycznej wartość ich nauczania jest jednak, najwyższy porządek, biorąc pod uwagę wysoki starożytności do dokumentów i kompetencji autorów do przesyłania najczystsza Apostolskiego doktryny. This fact did not receive its due appreciation even during the period of medieval theological activity. Fakt ten nie otrzymała należnych jej uznanie nawet w okresie średniowiecza teologicznych. The increased enthusiasm for positive theology which marked the seventeenth century centred attention on the Apostolic Fathers; since then they have been the eagerly-questioned witnesses to the beliefs and practice of the Church during the first half of the second century. Zwiększone entuzjazm dla pozytywnej teologii, które zaznaczyły się w XVII wieku, koncentrujące uwagę na apostolski przodkami, od tamtej pory były one chętnie-zakwestionował świadków do wierzenia i praktyki Kościoła w pierwszej połowie II wieku. Their teaching is based on the Scriptures, ie the Old Testament, and on the words of Jesus Christ and His Apostles. Ich nauczanie jest oparte na Piśmie Świętym, czyli Stary Testament, i na słowa Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów. The authority of the latter was decisive. Organ ten ostatni był decydujący. Though the New Testament canon was not yet, to judge from these writings, definitively fixed, it is significant that with the exception of the Third Epistle of St. John and possibly that of St. Paul to Philemon, every book of the New Testament is quoted or alluded to more or less clearly by one or another of the Apostolic Fathers, while the citations from the "apocrypha." Choć Nowy Testament nie został jeszcze kanon, sędzia z tych pism, ostatecznie ustalone, że jest to znaczące, z wyjątkiem Trzeci List św Jana i ewentualnie, że św Pawła do Filemona, co księgi Nowego Testamentu jest notowane lub alluded do mniej lub bardziej wyraźnie przez jednego lub drugiego z Ojcowie Apostolscy, natomiast cytatów z "Apocrypha". are extremely rare. są niezwykle rzadkie. Of equal authority with the written word is that of oral tradition (Eusebius, Hist. Eccl., III, xxxix; I Clem., vii), to which must be traced certain citations of the "Sayings" of Our Lord and the Apostles not found in the Scriptures. Równego organowi pisemne słowo jest, że z tradycji ustnej (Euzebiusz, Hist.. Eccl., III, xxxix; Ja Clem., Vii), które muszą zostać odszukane niektórych cytatów z "Sayings" naszego Pana i Apostołów nie Znaleziono w Piśmie Świętym.

Meagre as they necessarily are in their testimony, the Apostolic Fathers bear witness to the faith of Christians in the chief mysteries of the Divine Unity and Trinity. Meagre jak oni niekoniecznie znajdują się w ich zeznania, Ojcowie Apostolscy świadczą o wierze chrześcijan w głównym tajemnice Bożego i Jedności Trójcy. The Trinitarian formula occurs frequently. W trynitarnej formuły występuje często. If the Divinity of the Holy Ghost is but once obscurely alluded to in Hermas, it must be remembered that the Church was as yet undisturbed by anti-Trinitarian heresies. Jeśli Divinity z Ducha Świętego jest tylko raz w obscurely alluded Hermasa, należy pamiętać, że Kościół był jeszcze w nienaruszonym stanie przez anty-trynitarnej herezje. The dominant error of the period was Docetism, and its refutation furnishes these writers with an occasion to deal at greater length with the Person of Jesus Christ. W dominującej błędu w tym okresie wyniósł Doketyzm, i dostarcza jej odrzucenia tych pisarzy z okazji, aby zajmować na większą długość z osobą Jezusa Chrystusa. He is the Redeemer of whom men stood in need. On jest Odkupicielem, których mężowie w potrzebie. Ignatius unhesitatingly calls Him God (Trall., vii; Eph., i, and passim). Ignacy unhesitatingly nazywa Go Bogiem (Trall., VII; Ef., I, passim). The soteriology of the Epistles to the Hebrews forms the basis of their teaching. W Soteriologia z listy do Hebrajczyków stanowi podstawę ich nauczania. Jesus Christ is our high-priest (I Clem., xxxvi-lxiv) in whose suffering and death is our redemption (Ignat., Eph., i, Magnes., ix; Barnab., v). Jezus Chrystus jest naszym wysokim kapłanem (I Clem., XXXVI-LXII), w której cierpienie i śmierć naszego odkupienia (Ignat., Ef., I, Magnes., IX; Barnab., V). Diog., ix); whose blood is our ransom (I Clem., xii-xxi). Diog., IX), których krew jest naszym okup (I Clem., XII-xxi). The fruits of Redemption, while not scientifically treated, are in a general way the destruction of death or of sin, the gift to man of immortal life, and the knowledge of God (Barnab., iv-v, vii, xiv; Did., xvl; I Clem., xxiv-xxv; Hermas, Simil., v, 6). Owoce Odkupienia, a nie naukowo traktowane są w sposób ogólny zniszczenie grzechu i śmierci, człowiek z darem do nieśmiertelnego życia i poznania Boga (Barnab., IV-V, VII, XIV; znaczenia. , Xvl; Ja Clem., Xxiv-xxv; Hermasa, Simil., V, 6). Justification is received by faith and by works as well; and so clearly is the efficacy of good works insisted upon that it is futile to represent the Apostolic Fathers as failing to comprehend the pertinent teaching of St. Paul. Uzasadnienie jest odbierany przez wiarę i jak działa dobrze, a więc wyraźnie jest skuteczność dobrej roboty, że nalegał na to daremny do reprezentowania Ojcowie Apostolscy jak nie zrozumieć stosowne nauczanie św. The points of view of both St. Paul and St. James are cited and considered complementary (I Clem., xxxi, xxxiii, xxxv; Ignat. to Polyc., vi). Punkty widzenia zarówno Pawła i Świętego Jakuba i cytowane są uważane za uzupełniające (I Clem., XXXI, xxxiii, xxxv; Ignat. Na Polyc., VI). Good works are insisted on by Hermas (Vis., iii, 1 Simil., v, 3), and Barnabas proclaims (c. xix) their necessity for salvation. Dobre uczynki są nalegał przez Hermasa (Vis., III, 1 Simil., V, 3), Barnaba i głosi (xix w.) konieczność ich zbawienia. The Church, the "Catholic" Church, as Ignatius for the first time calls it (Smyrn., viii), takes the place of the chosen people; is the mystical body of Christ, the faithful being the members thereof, united by oneness of faith and hope, and by a charity which prompts to mutual assistance. Kościół, "katolicki" Kościół, jak Ignacy po raz pierwszy zwraca (Smyrn., VIII), zajmuje miejsce w wybranych osób; mistycznego Ciała Chrystusa, wierni są członkowie, zjednoczeni przez oneness z wiary i nadziei, i przez miłość, która monituje do wzajemnej pomocy. This unity is secured by the hierarchical organization of the ministry and the due submission of inferiors to authority. Ta jedność jest zabezpieczone przez hierarchicznej organizacji w Ministerstwie oraz z powodu złożenia inferiors do władzy. On this point the teaching of the Apostolic Fathers seems to stand for a marked development in advance of the practice of the Apostolic period. W tej kwestii nauczania Ojców Apostolskiej wydaje się stanąć na rozwój oznaczone odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do praktyki apostolskiej. But it is to be noted that the familiar tone in which episcopal authority is treated precludes the possibility of its being a novelty. Jednak należy zauważyć, że znane tonem, w którym władza jest traktowana episkopatów wyklucza możliwość jej nowością. The Didache may yet deal with "prophets", "Apostles", and itinerant missionaries (x-xi, xiii-xiv), but this is not a stage in development. W Didache może jeszcze czynienia z "proroków", "Apostołów", a wędrowni misjonarze (x-XI, XIII-XIV), ale nie jest to etap w rozwoju. It is anomalous, outside the current of development. Jest to nietypowe, poza obecnym rozwoju. Clement and Ignatius present the hierarchy, organized and complete, with its orders of bishops, priests, and deacons, ministers of the Eucharistic liturgy and administrators of temporalities. Klemens i Ignacy obecnej hierarchii, zorganizowany i kompletne, z jego zlecenia biskupów, kapłanów, diakonów, Ministrów z liturgii eucharystycznej i administratorów temporalities. Clement's Epistle is the philosophy of "Apostolicity," and its corollary, episcopal succession. Clement's List jest filozofią "Apostolskość", a jego konsekwencją, sukcesji biskupiej. Ignatius gives in abundance practical illustrations of what Clement sets forth in principle. Ignacy daje mnóstwo praktycznych ilustracji tego, co Klemens określa zasady. For Ignatius the bishop is the centre of unity (Ephesians 4), the authority whom all must obey as they would God, in whose place the bishop rules (Ignat. to Polyc., vi; Magnes., vi, xiii; Smyrn., viii, xi; Trail., xii); for unity with and submission to the bishop is the only security of faith. Dla biskup Ignacy jest centrum jedności (Efezjan 4), organ, któremu wszyscy muszą być zgodne, gdyż Bóg, w którego miejsce biskupa zasady (Ignat. do Polyc., VI; magnes., VI, XIII; Smyrn., VIII, XI; Trail., XII); jedności i przedkładanie do biskupa jest tylko bezpieczeństwa wiary. Supreme in the Church is he who holds the seat of St. Peter at Rome. Najwyższy w Kościele jest on którzy posiada siedzibę w St Peter Rzym. The intervention of Clement in the affairs of Corinth and the language of Ignatius in speaking of the Church of Rome in the exordium of his Epistle to the Romans must be understood in the light of Christ's charge to St. Peter. Interwencja Klemensa w sprawy Koryntu i językiem w mowie Ignacy z Kościołem Rzym w Exordium jego List do Rzymian musi być rozumiane w świetle Chrystusa opłat Świętego Piotra. One rounds out the other. Jeden rund, z drugiej strony. The deepest reverence for the memory of St. W najgłębszym szacunkiem dla pamięci św Peter is visible in the writings of Clement and Ignatius. Peter jest widoczny w pismach Klemensa i Ignacy. They couple his name with that of St. Paul, and this effectually disproves the antagonism between these two Apostles which the Tübingen theory postulated in tracing the pretended development of a united church from the discordant Petrine and Pauline factions. Oni para jego nazwisko z tym św Pawła, i to skutecznie disproves do antagonizmu między tymi dwoma Apostołów, który w Tybindze postulowanej teorii pretended śledzenia rozwoju zjednoczonej kościół z discordant Piotrowej i Pauline frakcji. Among the sacraments alluded to is Baptism, to which Ignatius refers (Polyc., ii; Smyrn., viii), and of which Hermas speaks as the necessary way of entrance to the Church and to salvation (Vis., iii, 3, 5; Simil., ix, 16), the way from death to life (Simil., viii, 6), while the Didache deals with it liturgically (vii). Wśród sakramentów alluded się do chrztu, do których odnosi się Ignacy (Polyc., II; Smyrn., VIII), i która, jak mówi Hermasa niezbędne sposób wejście do Kościoła i do zbawienia (Vis., III, 3, 5 ; Simil., IX, 16), w sposób ze śmierci do życia (Simil., VIII, 6), podczas gdy zajmuje się on Didache liturgically (vii). The Eucharist is mentioned in the Didache (xiv) and by Ignatius, who uses the term to signify the "flesh of Our Saviour Jesus Christ" (Smyrn., vii; Eph., xx; Philad., iv). Eucharystia jest wymienione w Didache (xiv) oraz Ignacy, którzy używa pojęcia co oznacza "Nasze ciało Zbawiciela, Jezusa Chrystusa" (Smyrn., VII; Ef., Xx; Philad. Iv). Penance is the theme of Hermas, and is urged as a necessary and a possible recourse for him who sins once after baptism (Vis., iii, 7; Simil., viii, 6, 8, 9, I1). Pokuty jest tematem Hermasa, i wezwał jako konieczne i możliwe odwołanie się do niego grzechów którzy raz po chrzcie (Vis., III, 7; Simil., VIII, 6, 8, 9, I1). The Didache refers to a confession of sins (iv, xiv) as does Barnabas (xix). W Didache odnosi się do spowiedzi grzechów (IV xiv) podobnie jak Barnaba (xix). An exposition of the dogmatic teaching of individual Fathers will be found under their respective names. Ekspozycja na dogmatyczne nauczania poszczególnych Ojców można znaleźć pod ich nazwami.

The Apostolic Fathers, as a group, are found in no one manuscript. Ojcowie Apostolska, jako grupa, są w żaden rękopis. The literary history of each will be found in connection with the individual studies. W literackiej historii każdego będzie można znaleźć w związku z poszczególnych badań. The first edition was that of Cotelerius, above referred to (Paris, 1672). Pierwsza edycja była Cotelerius, o których mowa powyżej (Paryż, 1672). It contained Barnabas, Clement, Hermas, Ignatius, and Polycarp. Zawierało Barnaby, Klemensa, Hermasa, Ignacy i Polikarpa. A reprint (Antwerp, 1698-1700; Amsterdam, 1724), by Jean Leclerc (Clericus), contained much additional matter. A wydrukować (Antwerpia, 1698-1700; Amsterdam, 1724), Jean LeClerc (Clericus), zawartych wiele dodatkowych kwestii. The latest editions are those of the Anglican Bishop, JB Lightfoot, "The Apostolic Fathers" (5 vols., London, 1889-1890); abbreviated edition, Lightfoot-Harmer, London, I vol., 1893; Gebhardt, Harnack, and Zahn, "Patrum Apostolicorum Opera" (Leipzig, 1901); and FX von Funk, "Patres Apostolici" (2d ed., Tübingen, 1901), in all of which abundant reference will be found to the literature of the two preceding centuries. W najnowszej edycji są z Anglikański biskup, JB Lightfoot, "Ojcowie Apostolscy" (5 vols., Londyn, 1889-1890); skrócone wydanie, Lightfoot-Harmer, Londyn, obj., 1893; Gebhardt, Harnack, Zahn, "Patrum Apostolicorum Opera" (Lipsk, 1901); von FX Funk, Patres Apostolici "(2d ed., Tybinga, 1901), z których wszystkie będą obfite znaleźć odniesienia do literatury z dwóch poprzednich wieków. The last named work first appeared (Tübingen, vol. I, 1878, 1887; vol. II,,1881) as a fifth edition of Hefele's "Opera Patr. Apostolicorum" (Tübingen, 1839; 4th ed., 1855) enriched with notes (critical, exegetical, historical), prolegomena, indexes, and a Latin version. Ostatnie prace po raz pierwszy pojawiły się nazwy (Tübingen, obj. I, 1878, 1887, obj. II, 1881) jako jedna piąta edycja Hefele "Opera patr. Apostolicorum" (Tübingen, 1839; 4th Ed., 1855) wzbogacony o notatki (krytyczne, exegetical, historyczne), prolegomena, indeksy, a łacina wersji. The second edition meets all just demands of a critical presentation of these ancient and important writings, and in its introduction and notes offers the best Catholic treatise on the subject. Druga edycja spełnia wszystkie wymagania tak krytycznej prezentacji tych starożytnych pism i ważne, i na jego wprowadzenie i zauważa, oferuje najlepsze Katolickiego traktat w tej sprawie.

Publication information Written by John B. Peterson. Publikacja informacji w formie pisemnej przez Johna B. Peterson. Transcribed by Nicolette Ormsbee. The Catholic Encyclopedia, Volume I. Published 1907. Przepisywane przez Nicolette Ormsbee. Encyklopedii Katolickiej, Tom I. wydania 1907. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, March 1, 1907. NIHIL OBSTAT, 1 marca 1907. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + John Murphy Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

PG (Paris, 1857), I, II, V; Eng. PG (Paryż, 1857), I, II, V; inż. tr. in Ante-Nicene Library (Edinburgh, 1866), I, and American ed. Ante w Nicejsko-Biblioteka (Edinburgh, 1866), oraz American ed. (New York, 1903), I, 1-158; Freppel, Les Peres Apostoliques et leur époque (Paris, 1885); Batiffol, La litt. (Nowy Jork, 1903), I, 1-158; Freppel, Les Peres Apostoliques et leur époque (Paryż, 1885); Batiffol, La Litt. eccl. grecque (Paris, 1901); Holland, The Apostolic Fathers (London, 1897); Wake, The Genuine Epistles of the Apostolic Fathers (London, 1893); Fleming, Early Christian Witnesses (London, 1878); Crutwell, A Literary History of Early Christianity (London, 1893), I, 21-127; Oxford Society of Historical Theology, The New Testament in the Apostolic Fathers (Oxford, 1905); Lightfoot in Dict. grecque (Paryż, 1901); Holland, Ojcowie Apostolscy (Londyn, 1897); Wake, rzeczywiste Epistles w Ojcowie Apostolscy (Londyn, 1893); Fleming, Early Christian Świadkowie (Londyn, 1878); Crutwell, A History of Literary Wczesne chrześcijaństwo (Londyn, 1893), I, 21-127; Oksford Towarzystwo Historyczne Teologia, Nowy Testament w Ojcowie Apostolscy (Oksford, 1905); Lightfoot w słowniku. of Chr. z Chr. Biog., sv; for the doctrine, see Tixeront, Histoire des dogmes (Paris, 1905), I, 115-163; Bareille in Dict. Biog., Sv; do doktryny, patrz Tixeront, Histoire des Dogmes (Paryż, 1905), I, 115-163; Bareille w słowniku. de theol. de Theol. cath. kot. (Paris, 1903), I, 1634-46; Bardenhewer, Geschichte d. (Paryż, 1903), I, 1634-46; Bardenhewer, Geschichte d. altkirchl. Litt., I. Litt. I.


Fathers of the Church Ojcowie Kościoła

Catholic Information Informacje Katolicki

The Appeal to the Fathers Odwołanie się do Ojców

Classification of Patristic Writings Klasyfikacja Patrologia Pisma

Apostolic Fathers and the Second Century Ojcowie Apostolscy i II wieku

Third Century Trzeci wiek

Fourth Century IV wieku

Fifth Century Piąty wieku

Sixth Century Szósty wieku

Characteristics of Patristic Writings Charakterystyka Patrologia Pisma

Commentaries Komentarze

Preachers

Writers

East and West Wschód i Zachód

theology">Theology teologii "> Teologia

Discipline, Liturgy, Ascetics Dyscypliny, Liturgia, Ascetics

Historical Materials Materiały historyczne

Patristic Study Badanie Patrologia

The word Father is used in the New Testament to mean a teacher of spiritual things, by whose means the soul of man is born again into the likeness of Christ: "For if you have ten thousand instructors in Christ, yet not many fathers. For in Christ Jesus, by the gospel, I have begotten you. Wherefore I beseech you, be ye followers of me, as I also am of Christ" (1 Corinthians 4:15, 16; cf. Galatians 4:19). Słowo Ojca jest używany w Nowym Testamencie oznacza nauczyciela duchowego rzeczy, o których oznacza dusza człowiek rodzi się ponownie na podobieństwo Chrystusa: "Jeśli masz dziesięć tysięcy instruktorów w Chrystusie, ale nie wielu ojców. w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, mam zrodził. Dlatego Błagam was, bądźcie naśladowcami moimi, tak jak Ja również jestem w Chrystusie "(1 Koryntian 4:15, 16; cf. Galatów 4:19). The first teachers of Christianity seem to be collectively spoken of as "the Fathers" (2 Peter 3:4). Pierwszy nauczyciele chrześcijaństwa wydaje się być wspólnie zna jako "Ojcowie" (2 Piotra 3:4).

Thus St. Irenæus defines that a teacher is a father, and a disciple is a son (iv, 41,2), and so says Clement of Alexandria (Strom., I, i, 1). Dlatego św Irenæus określa, że nauczyciel jest ojcem, a syn jest uczniem (IV, 41,2), i tak mówi Klemens Aleksandria (Strom., I, I, 1). A bishop is emphatically a "father in Christ", both because it was he, in early times, who baptized all his flock, and because he is the chief teacher of his church. A biskup jest zdecydowanie "ojcem w Chrystusie", ponieważ był on, na początku czasów, którzy chrzest wszystkie swoje owce, i ponieważ jest on głównym nauczycielem Jego Kościoła. But he is also regarded by the early Fathers, such as Hegesippus, Irenaeus, and Tertullian as the recipient of the tradition of his predecessors in the see, and consequently as the witness and representative of the faith of his Church before Catholicity and the world. Ale on jest również uznawane przez wczesnych Ojców, takich jak Hegesippus, Ireneusz, Tertulian, jak i odbiorcy tradycji jego poprzedników w patrz, a co za tym idzie jako świadek i przedstawiciel wiary Kościoła przed jego Katolickość i świat. Hence the expression "the Fathers" comes naturally to be applied to the holy bishops of a preceding age, whether of the last generation or further back, since they are the parents at whose knee the Church of today was taught her belief. Stąd wyrażenie "Ojcowie" występuje naturalnie, które mają być stosowane do świętych biskupów z poprzedniego wieku, czy z ostatniego pokolenia wstecz lub dalej, ponieważ są rodzice, których na kolana Kościół został dziś nauczył jej wiarę. It is also applicable in an eminent way to bishops sitting in council, "the Fathers of Nicaea", "the Fathers of Trent". Thus Fathers have learnt from Fathers, and in the last resort from the Apostles, who are sometimes called Fathers in this sense: "They are your Fathers", says St. Jest to również zastosowanie w wybitny sposób do biskupów posiedzenia Rady, "Ojcowie Nicejski", "Ojcowie Trent". Tak przodkowie nauczyli od Ojców, aw ostateczności od Apostołów, którzy są czasami nazywane w Ojcowie w tym sensie: "oni są wasi przodkowie", mówi św Leo, of the Princes of the Apostles, speaking to the Romans; St. Hilary of Arles calls them sancti patres; Clement of Alexandria says that his teachers, from Greece, Ionia, Coele-Syria, Egypt, the Orient, Assyria, Palestine, respectively, had handed on to him the tradition of blessed teaching from Peter, and James, and John, and Paul, receiving it "as son from father". Leo, książąt Apostołów, mówiąc do Rzymian, św Hilary z Arles zwraca je sancti patres; Klemens Aleksandria mówi, że jego nauczyciele, Grecja, Ionia, Celesyria, Egipt, orient, Asyria, Palestyna, odpowiednio, na ręce miał do niego tradycję błogosławionej nauki od Piotra, Jakuba i Jana i Pawła, otrzymujących "jak syn z ojcem".

It follows that, as our own Fathers are the predecessors who have taught us, so the Fathers of the whole Church are especially the earlier teachers, who instructed her in the teaching of the Apostles, during her infancy and first growth. Wynika z tego, jak nasze własne Ojcowie są poprzedników którzy nauczyły nas, tak Ojców całego Kościoła są zwłaszcza wcześniejsze nauczycieli, którzy zleciła jej w nauce Apostołów, podczas swojej pierwszej fazie rozwoju i wzrostu. It is difficult to define the first age of the Church, or the age of the Fathers. Jest to trudne do zdefiniowania pierwszego roku życia Kościoła, lub w wieku Ojcowie. It is a common habit to stop the study of the early Church at the Council of Chalcedon in 451. Jest to wspólne nawyku, aby zatrzymać badanie wczesnego Kościoła na Sobór Chalcedoński w 451. "The Fathers" must undoubtedly include, in the West, St. Gregory the Great (d. 604), and in the East, St. John Damascene (d. about 754). "Ojcowie" niewątpliwie musi zawierać, na Zachodzie, Święty Grzegorz Wielki (zm. 604), i na Wschodzie, święty Jan Damasceński (zm. ok. 754). It is frequently said that St. Bernard (d. 1153) was the last of the Fathers, and Migne's "Patrologia Latina" extends to Innocent III, halting only on the verge of the thirteenth century, while his "Patrologia Graeca" goes as far as the Council of Florence (1438-9). Jest to często powiedział, że Święty Bernard (zm. 1153) był ostatnim z Ojców, Migne "Patrologia Latina" rozciąga się Innocentego III, tylko zatrzymanie na granicy z trzynastego wieku, natomiast jego "Patrologia Graeca" idzie za daleko jak Rada Florencja (1438-9). These limits are evidently too wide, It will be best to consider that the great merit of St. Bernard as a writer lies in his resemblance in style and matter to the greatest among the Fathers, in spite of the difference of period. Limity te są ewidentnie zbyt szeroki, to będzie najlepiej uważają, że wielkie zasługi św Bernard jako pisarza polega na jego podobieństwo w stylu i sprawę do największych wśród Ojców, pomimo różnicy okresu. St. Isidore of Seville (d. 636) and the Venerable Bede (d. 735) are to be classed among the Fathers, but they may be said to have been born out of due time, as St. Theodore the Studite was in the East. Święty Izydor z Sewilla (zm. 636) i Czcigodni BEDA CZCIGODNY (zm. 735) mają być zaklasyfikowane wśród Ojców, ale mogą one być uznane zostały urodzone z odpowiednim czasie, jak w St Theodore Studite był w Wschód.

I. THE APPEAL TO THE FATHERS I. Apel do ojców

Thus the use of the term Fathers has been continuous, yet it could not at first he employed in precisely the modern sense of Fathers of the Church. Tak więc użycie terminu Ojcowie został ciągły, jednak nie może w pierwszym roku zatrudniony w nowoczesnych właśnie sensie Ojcowie Kościoła. In early days the expression referred to writers who were then quite recent. Na początku dni, o których mowa wypowiedzi pisarzy którzy zostali następnie całkiem niedawno. It is still applied to those writers who are to us the ancients, but no longer in the same way to writers who are now recent. Jest to nadal stosowane w odniesieniu do tych pisarzy, którzy są dla nas dawnych przodków, ale nie w ten sam sposób do pisarzy którzy są już ostatnie. Appeals to the Fathers are a subdivision of appeals to tradition. Odwołania do Ojców jest podział odwołań do tradycji. In the first half of the second century begin the appeals to the sub-Apostolic age: Papias appeals to the presbyters, and through them to the Apostles. W pierwszej połowie II wieku rozpocząć odwołań do sub-apostolski wiek: Papiasz apeluje do kapłanów, a za ich pośrednictwem do Apostołów. Half a century later St. Irenæus supplements this method by an appeal to the tradition handed down in every Church by the succession of its bishops (Adv. Haer., III, i-iii), and Tertullian clinches this argument by the observation that as all the Churches agree, their tradition is secure, for they could not all have strayed by chance into the same error (Praescr., xxviii). Pół wieku później św Irenæus uzupełnia tę metodę przez odwołanie się do tradycji wydane w każdym Kościele dziedziczenia przez jego biskupów (Adv. Haer., III, I-III), a Tertulian clinches ten argument przez obserwację, że jako wszystkie Kościoły zgadzają się, ich tradycja jest bezpieczna, bo nie wszyscy mają szansę na strayed przez ten sam błąd (Praescr., xxviii). The appeal is thus to Churches and their bishops, none but bishops being the authoritative exponents of the doctrine of their Churches. Odwołanie się więc do Kościołów i ich biskupów, biskupów, ale nie jest autorytatywny wykładniki doktryna ich Kościołów. As late as 341 the bishops of the Dedication Council at Antioch declared: "We are not followers of Arius; for how could we, who are bishops, be disciples of a priest?" Dopiero w 341 biskupów z Dedykacja Rady w Antiochii, oświadczył: "Nie jesteśmy naśladowcami Arius, bo jak mógłby nas, którzy są biskupami, są uczniami z księdzem?"

Yet slowly, as the appeals to the presbyters died out, there was arising by the side of appeals to the Churches a third method: the custom of appealing to Christian teachers who were not necessarily bishops. Jednak powoli, jak apeluje do kapłanów zmarł, nie został przez strony wynikające z odwołań do Kościołów trzecią metodę: niestandardowego odwołania do chrześcijańskich nauczycieli, którzy nie koniecznie biskupów. While, without the Church, Gnostic schools were substituted for churches, within the Church, Catholic schools were growing up. Mimo, bez Kościoła, gnostic szkoły zostały zastąpione kościoły, w Kościele, katolickiej szkoły były dorastanie. Philosophers like Justin and most of the numerous second-century apologists were reasoning about religion, and the great catechetical school of Alexandria was gathering renown. Justin filozofowie jak i większość z licznych drugiego wieku były apologists rozumowanie na temat religii, i wielkie katechetyczne szkole Aleksandria została gromadzenia rozgłos. Great bishops and saints like Dionysius of Alexandria, Gregory Thaumaturgus of Pontus, Firmilian of Cappadocia, and Alexander of Jerusalem were proud to be disciples of the priest Origen. Wielka biskupów i świętych, jak Dionizy z Aleksandria, Grzegorz Cudotwórca z Pontu, Firmilian z Kapadocji, i Alexander byli dumni z Jerozolima, które mają być uczniowie kapłana Orygenes. The bishop Cyprian called daily for the works of the priest Tertullian with the words "Give me the master". Biskup Cyprian nazwie codziennie do dzieła kapłana Tertulian ze słowami "Daj mi pana". The Patriarch Athanasius refers for the ancient use of the word homoousios, not merely to the two Dionysii, but to the priest Theognostus. Patriarchy Atanazy odnosi się do starożytnego użycia słowa homoousios, nie tylko do dwóch Dionysii, ale na kapłana Teognost. Yet these priest-teachers are not yet called Fathers, and the greatest among them, Tertullian, Clement, Origen, Hippolytus, Novatian, Lucian, happen to be tinged with heresy; two became antipopes; one is the father of Arianism; another was condemned by a general council. Jednak te kapłan-nauczyciele nie są jeszcze wezwał Ojcowie, a największe z nich, Tertulian, Klemens, Orygenes, Hipolit, Nowacjan, Lucian, stało się z odcieniem herezja, dwie stał antipopes jeden jest ojcem Arianism; inny był skazany przez Radę Ogólną. In each case we might apply the words used by St. Hilary of Tertullian: "Sequenti errore detraxit scriptis probabilibus auctoritatem" (Comm. in Matt., v, 1, cited by Vincent of Lérins, 2.4). W każdym przypadku możemy zastosować słowa użyte przez św Hilary z Tertulian: "Sequenti Errore detraxit scriptis probabilibus auctoritatem" (Comm. w Matt., V, 1, cytowane przez Wincentego z Lérins, 2,4).

A fourth form of appeal was better founded and of enduring value. Czwarta forma odwołania było założone i trwałej wartości. Eventually it appeared that bishops as well as priests were fallible. Ostatecznie okazało się, że biskupi, jak również kapłanów były fallible. In the second century the bishops were orthodox. W drugim wieku biskupów były ortodoksyjne. In the third they were often found wanting. W trzecim były one często chcąc znaleźć. In the fourth they were the leaders of schisms, and heresies, in the Meletian and Donatist troubles and in the long Arian struggle, in which few were found to stand firm against the insidious persecution of Constantius. W czwartym byli przywódcy schisms, herezje, w Meletian i Donatist kłopotów i na dłuższą Arian walka, w której stwierdzono kilka stoisko firmy wobec podstępnej osoby Konstancjusz. It came to be seen that the true Fathers of the Church are those Catholic teachers who have persevered in her communion, and whose teaching has been recognized as orthodox. So it came to pass that out of the four "Latin Doctors" one is not a bishop. Powstał należy postrzegać, że prawdziwe Ojców Kościoła katolickiego są persevered nauczycieli, którzy mają w swojej komunii, a którego nauczanie zostało uznane za ortodoksyjnych. Tak się spełniło, że spośród czterech "Lekarze łacina" jeden nie jest biskup. Two other Fathers who were not bishops have been declared to be Doctors of the Church, Bede and John Damascene, while among the Doctors outside the patristic period we find two more priests, the incomparable St. Bernard and the greatest of all theologians, St. Thomas Aquinas. Dwa inne Ojcowie którzy nie byli biskupami zostały uznane za Doktorzy Kościoła, BEDA CZCIGODNY i Jan Damasceński, podczas gdy wśród lekarzy poza patrystycznych okresie dwóch więcej kapłanów, niezrównaną Bernardyn i największe wszystkich teologów, St Thomas Aquinas. Nay, few writers had such great authority in the Schools of the Middle Ages as the layman Boethius, many of whose definitions are still commonplaces of theology. Tak, kilka takich pisarzy miała wielką władzę w Szkołach w średniowieczu jako laika Boecjusz, wiele z których definicje są nadal commonplaces teologii.

Similarly (we may notice in passing) the name "Father", which originally belonged to bishops, has been as it were delegated to priests, especially as ministers of the Sacrament of Penance. Podobnie (co można zauważyć w mijając) nazwę "Ojciec", który pierwotnie należał do biskupów, został jakby delegowanych do kapłanów, zwłaszcza jak ministrowie w sakramencie pokuty. it is now a form of address to all priests in Spain, in Ireland, and, of recent years, in England and the United States. Obecnie jest formie adresu do wszystkich kapłanów w Hiszpania, Irlandia, aw ostatnich latach w Anglii i Stanach Zjednoczonych.

Papas or Pappas, Pope, was a term of respect for eminent bishops (eg in letters to St. Cyprian and to St. Augustine -- neither of these writers seems to use it in addressing other bishops, except when St. Augustine writes to Rome). Eventually the term was reserved to the bishops of Rome and Alexandria; yet in the East today every priest is a "pope". Papas lub Pappas, Papież, było pojęcie szacunku dla wybitnych biskupów (np. w pismach św Cypriana i św Augustyna - żadna z tych pisarzy wydaje się go używać w rozwiązywaniu innych biskupów, z wyjątkiem sytuacji, gdy Święty Augustyn pisze na Rzym ). Ostatecznie termin został zarezerwowany dla biskupów Rzym i Aleksandria; jeszcze na Wschodzie dziś każdy kapłan jest "papież". The Aramaic abbe was used from early times for the superiors of religious houses. W Aramejski Abbe był używany od początku razy do przełożonych religijnych domów. But through the abuse of granting abbeys in commendam to seculars, it has become a polite title for all secular clerics, even seminarists in Italy, and especially in France, whereas all religious who are priests are addressed as "Father". Ale poprzez nadużycie przyznawania Abbeys w commendam do seculars, stał się tytuł uprzejmy dla wszystkich świeckich duchownych, nawet w seminarists Włochy, a zwłaszcza Francja, mając na uwadze, że wszystkie religijne księży którzy są adresowane są jako "Ojca".

We receive only, says St. Basil, what we have been taught by the holy Fathers; and he adds that in his Church of Caesarea the faith of the holy Fathers of Nicaea has long been implanted (Ep. cxl, 2). Otrzymujemy jedynie, mówi Święty Bazyli, czego nauczał zostały przez świętych Ojców i dodaje, że w jego kościele Cezarei wiary świętych Ojców Nicejski od dawna wszczepiony (Ep. CXL, 2). St. Gregory Nazianzen declares that he holds fast the teaching which he heard from the holy Oracles, and was taught by the holy Fathers. St Gregory Nazianzen oświadcza, że posiada on szybko nauczania, które usłyszał od świętej Oracles, i było prowadzone przez świętych Ojców. These Cappadocian saints seem to be the first to appeal to a real catena of Fathers. Te Cappadocian świętych wydają się być w pierwszej kolejności odwołać się do realnego catena w Ojcowie. The appeal to one or two was already common enough; but not even the learned Eusebius had thought of a long string of authorities. St. Odwołanie się do jednego lub dwóch było już wystarczająco dużo wspólnego, ale nie dowiedziałem się nawet Euzebiusz miał na myśli długi ciąg. St Basil, for example (De Spir. S., ii, 29), cites for the formula "with the Holy Ghost" in the doxology, the example of Irenaeus, Clement and Dionysius of Alexandria, Dionysius of Rome, Eusebius of Caesarea, Origen, Africanus, the preces lucerariae said at the lighting of lamps, Athenagoras, Gregory Thaumaturgus, Firmilian, Meletius. Bazyli, na przykład (De Spir. S., ii, 29), cytuje za formułą "z Ducha Świętego" w Doksologia, na przykład Ireneusz z Lyonu, Klemens i Dionizy z Aleksandria, Dionizy w Rzym, Euzebiusz z Cezarei, Orygenes , Afrykański, preces lucerariae powiedział na oświetlenie z lamp, Atenagorasa, Grzegorz Cudotwórca, Firmilian, Meletius.

In the fifth century this method became a stereotyped custom. W piątym wieku metoda ta stała się stereotypowo niestandardowych. St. Jerome is perhaps the first writer to try to establish his interpretation of a text by a string of exegetes (Ep. cxii, ad Aug.). St Jerome jest chyba pierwszym pisarzem, aby spróbować ustalić jego interpretacji tekstu przez ciąg exegetes (Ep. CXII, reklamy sierpnia). Paulinus, the deacon and biographer of St. Paulin, diakona i biograf św Ambrose, in the libellus he presented against the Pelagians to Pope Zosimus in 417, quotes Cyprian, Ambrose, Gregory Nazianzen, and the decrees of the late Pope Innocent. Ambrose, w liber on przedstawiony przed Pelagians do Papież Zozym w 417, cytuje Cyprian, Ambroży, Grzegorz Nazianzen i dekrety z końca Innocenty. In 420 St. Augustine quotes Cyprian and Ambrose against the same heretics (C. duas Epp. Pel., iv). W 420 Święty Augustyn cytuje Cyprian i Ambroży przeciwko tym samym heretyków (C. Duas PPE. Pel. Iv). Julian of Eclanum quoted Chrysostom and Basil; St. Julian z Eclanum cytowany Chryzostom i Bazyli; St Augustine replies to him in 421 (Contra Julianum, i) with Irenaeus, Cyprian, Reticius, Olympius, Hilary, Ambrose, the decrees of African councils, and above all Popes Innocent and Zosimus. Augustyn odpowiada mu w 421 (Contra Julianum, i) z IRENEUSZ, Cyprian, Reticius, Olympius, Hilary, Ambroży, dekrety afrykańskiego rady, a przede wszystkim papieży Innocentego i Zosimus. In a celebrated passage he argues that these Western writers are more than sufficient, but as Julian had appealed to the East, to the East, he shall go, and the saint adds Gregory Nazianzen, Basil, Synod of Diospolis, Chrysostom. W obchodzi Twierdzi, że przejście tych zachodnich pisarzy są więcej niż wystarczające, ale jak Julian musiał odwołać się do Wschodu, na Wschód, on odejdzie, i dodaje, świętego Grzegorza Nazianzen, Bazyli, Synodu Diospolis, Chryzostom. To these he adds Jerome (c. xxxiv): "Nor should you think Jerome, because he was a priest, is to be despised", and adds a eulogy. W tych dodaje Jerome (ok. xxxiv): "Nie powinno sądzisz Jerome, ponieważ był on kapłanem, jest w pogardzie", i dodaje eulogy. This is amusing, when we remember that Jerome in a fit of irritation, fifteen before, had written to Augustine (Ep. cxlii) "Do not excite against me the silly crowd of the ignorant, who venerate you as a bishop, and receive you with the honour due to a prelate when you declaim in the Church, whereas they think little of me, an old man, nearly decrepit, in my monastery in the solitude of the country." To jest zabawne, kiedy Jerome pamiętać, że w dopasowanie podrażnienie, piętnaście przed, zwrócił się do Augustyna (Ep. cxlii) "Nie Excite mi głupio przed tłumem z niewiedzy, którzy wysławiamy Ciebie jako biskup, i otrzymują ci z zaszczyt ze względu na prałat podczas deklamują w Kościele, podczas gdy oni pomyśleć trochę o mnie, starego człowieka, prawie decrepit, w moim klasztorze w samotności w kraju ".

In the second book "Contra Julianum", St. Augustine again cites Ambrose frequently, and Cyprian, Gregory Nazianzen, Hilary, Chrysostom; in ii, 37, he recapitulates the nine names (omitting councils and popes), adding (iii, 32) Innocent and Jerome. W drugiej książce "Contra Julianum", St Augustine ponownie Ambrose przytacza często, i Cypriana, Gregory Nazianzen, Hilary, Chryzostom, w II, 37, przedstawia dziewięć nazw (bez rady i papieży), dodając (III, 32) Niewinne i Jerome. A few years later the Semipelagians of Southern Gaul, who were led by St. Hilary of Arles, St. Vincent of Lérins, and Bl. Kilka lat później Semipelagians Południowa Galia, którzy byli prowadzony przez św Hilary z Arles, Saint Vincent z Lérins, i bł. Cassian, refuse to accept St. Augustine's severe view of predestination because "contrarium putant patrum opinioni et ecclesiastico sensui". Kasjana, odmówić przyjęcia St Augustine's ciężką widzenia predestination, ponieważ "contrarium putant patrum opinioni et ecclesiastico sensui". Their opponent St. Prosper, who was trying to convert them to Augustinianism, complains: "Obstinationem suam vetustate defendunt" (Ep. inter Atig. ccxxv, 2), and they said that no ecclesiastical writer had ever before interpreted Romans quite as St. Augustine did -- which was probably true enough. Ich przeciwnikiem St Prosper, którzy próbując konwertować je do Augustinianism, skarży się: "Obstinationem suam vetustate defendunt" (Ep. między Atig. Ccxxv, 2), i powiedzieli, że nie kościelny pisarz miał kiedykolwiek interpretować jako całkiem Rzymian św Augustyn zrobił - który został prawdopodobnie wystarczająco prawdziwe. The interest of this attitude lies in the fact that it was, if not new at least more definite than any earlier appeal to antiquity. W interesie tej postawy polega na tym, że był on, jeśli nie jest nowy przynajmniej bardziej precyzyjnych niż jakiekolwiek wcześniejsze odwołania do starożytności. Through most of the fourth century, the controversy with the Arians had turned upon Scripture, and appeals to past authority were few. Przez większość z czwartego wieku, kontrowersje z Arians miał się na Piśmie, i odwołań do przeszłości władze były nieliczne. But the appeal to the Fathers was never the most imposing locus theologicus, for they could not easily be assembled so as to form an absolutely conclusive test. Lecz odwołanie się do Ojców nigdy nie był najbardziej nakładające locus theologicus, bo nie może być łatwo montowane w taki sposób, aby stanowić absolutnie przekonywujących badań. On the other hand up to the end of the fourth century, there were practically no infallible definitions available, except condemnations of heresies, chiefly by popes. Z drugiej strony aż do końca czwartego wieku, nie były praktycznie nie nieomylnym definicje są dostępne, z wyjątkiem condemnations herezje, głównie przez papieży. By the time that the Arian reaction under Valens caused the Eastern conservatives to draw towards the orthodox, and prepared the restoration of orthodoxy to power by Theodosius, the Nicene decisions were beginning to be looked upon as sacrosanct, and that council to be preferred to a unique position above all others. W momencie, że reakcja na podstawie Arian Valens spowodował Wschodniej konserwatystów do wyciągnięcia wobec ortodoksyjnej, przygotowane i przywrócenie do władzy przez prawowierność Teodozjusz, Nicejsko decyzje zostały początku należy postrzegać go jako nienaruszalnych, że Rada i być preferowane do wyjątkową pozycję przede wszystkim innym. By 430, the date we have reached, the Creed we now say at Mass was revered in the East, whether rightly or wrongly, as the work of the 150 Fathers of Constantinople in 381, and there were also new papal decisions, especially the tractoria of Pope Zosimus, which in 418 had been sent to all the bishops of the world to be signed. Na 430, data doszliśmy, Creed teraz powiedzieć, na Mszy był czcigodny na Wschodzie, czy słusznie lub niesłusznie, jak pracować z 150 Ojców z Konstantynopola w 381, i tam zostały również nowe papieskiej decyzji, zwłaszcza tractoria z Papież Zozym, w których 418 zostało wysłane do wszystkich biskupów na świat, aby zostać podpisana.

It is to living authority, the idea of which had thus come to the fore, that St. Prosper was appealing in his controversy with the Lerinese school. Jest to organ do życia, idei, które tak się na pierwszy plan, że św Prosper był apelu w jego kontrowersji z Lerinese szkoły. When he went to Gaul, in 431, as papal envoy, just after St. Augustine's death, he replied to their difficulties, not by reiterating that saint's hardest arguments, but by taking with him a letter from Pope St. Celestine, in which St. Augustine is extolled as having been held by the pope's predecessors to be "inter magistros optimos". Kiedy wyjechał do Galia, w 431, jako wysłannik papieski, po śmierci św Augustyna, on odpowiedział na ich trudności, nie powtarzając, że saint's hardest argumenty, ale biorąc z niego pismo z St Papież Celestyn, które w St . Augustyn jest extolled za posiadane przez papieża poprzedników się "między magistros optimos". No one is to be allowed to depreciate him, but it is not said that every word of his is to be followed. Nikt nie mógł go amortyzacji, ale nie jest to, że każde słowo jego ma być stosowana. The disturbers had appealed to the Holy See, and the reply is "Desinat incessere novitas vetustatem" (Let novelty cease to attack antiquity!). W disturbers musiał odwołać się do Stolicy Apostolskiej, a odpowiedź brzmi "Desinat incessere novitas vetustatem" (zaprzestania Niechaj nowości starożytności do ataku!). An appendix is added, not of the opinions of ancient Fathers, but of recent popes, since the very same monks who thought St. Augustine went too far, professed (says the appendix) "that they followed and approved only what the most holy See of the Blessed Apostle Peter sanctioned and taught by the ministry of its prelates". W dodatku dodaje się, nie opinie starożytnych Ojców, ale w ostatnich papieży, od samego mnisi którzy myślą St Augustine poszedł za daleko, profesów (mówi dodatek) ", które następnie zatwierdza i tylko to, co najbardziej Stolicy Apostolskiej z Błogosławiony Piotr Apostoł nauczał i usankcjonowane przez ministerstwo jego prelates ". A list therefore follows of "the judgments of the rulers of the Roman Church", to which are added some sentences of African councils, "which indeed the Apostolic bishops made their own when they approved them". Lista zatem następująco "wyroki władców Rzymskiego Kościoła", do której dodaje się kilka zdań rady Afryki ", która rzeczywiście apostolskiej biskupów w ich własnych kiedy je". To these inviolabiles sanctiones (we might roughly render "infallible utterances") prayers used in the sacraments are appended "ut legem credendi lex statuat supplicandi" -- a frequently misquoted phrase -- and in conclusion, it is declared that these testimonies of the Apostolic See are sufficient, "so that we consider not to be Catholic at all whatever shall appear to be contrary to the decisions we have cited". Aby te inviolabiles sanctiones (w przybliżeniu możemy uczynić "nieomylne wypowiedzi") modlitw używanych w sakramentach są dołączane "wobec lex credendi legem statuat supplicandi" - często misquoted zdanie - w Podsumowując, jest to oświadczył, że tych zeznań Apostolskiej Patrz są wystarczające, aby uznać, że nie będzie katolickiego na wszystkich niezależnie wydają się być sprzeczne z decyzjami musimy przywołane w treści dokumentu ". Thus the decisions of the Apostolic See are put on a very different level from the views of St. Augustine, just as that saint always drew a sharp distinction between the resolutions of African councils or the extracts from the Fathers, on the one hand, and the decrees of Popes Innocent and Zosimus on the other. Dlatego decyzje Stolicy Apostolskiej są wprowadzane na bardzo różnym poziomie od poglądów św Augustyn, tak jak zawsze, że święty zwrócił ostry rozróżnienie między uchwały rady Afryki lub wyciągi z Ojców, z jednej strony, oraz do dekretów z papieży Innocentego Zosimus i na innych.

Three years later a famous document on tradition and its use emanated from the Lerinese school, the "Commonitorium" of St. Vincent. Trzy lata później słynny dokument o tradycji i jej wykorzystanie pochodziły z Lerinese szkole, "Commonitorium" St Vincent. He whole-heartedly accepted the letter of Pope Celestine, and he quoted it as an authoritative and irresistible witness to his own doctrine that where quod ubique, or universitas, is uncertain, we must turn to quod semper, or antiquitas. On z całego serca przyjęła pismo z Celestyn, a on cytowany jako autorytatywny i nieodpartej świadectwo własnej doktryny, że tam, gdzie i ubique, czy świat, jest niepewna, musimy włączyć się i Semper, lub antiquitas. Nothing could be more to his purpose than the pope's: "Desinat incessere novitas vetustatem." Nic nie mogło być bardziej do swego celu niż Papieża: "Desinat incessere novitas vetustatem". The Œcumenical Council of Ephesus had been held in the same year that Celestine wrote. W Efezie Œcumenical Rady odbyła się w tym samym roku napisał, że Celestyn. Its Acts were before St. Vincent, and it is clear that he looked upon both pope and council as decisive authorities. Swoich czynów byli przed St Vincent, i to jest oczywiste, że zarówno on spojrzał na papieża i Rady w decydujący. It was necessary to establish this, before turning to his famous canon, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus otherwise universitas, antiquitas, consensio. To było niezbędne do ustalenia tego, zanim zwrócił się do swojego słynnego kanonu, i ubique, quod semper, quod ab omnibus inny świat, antiquitas, zgoda. It was not a new criterion, else it would have committed suicide by its very expression. To nie jest nowym kryterium, że mają inny popełnił samobójstwo w swej wypowiedzi. But never had the doctrine been so admirably phrased, so limpidly explained, so adequately exemplified. Ale nigdy nie było tak admirably doktryny zostały sformułowane, tak limpidly wyjaśnił, więc właściwie przykładem. Even the law of the evolution of dogma is defined by Vincent in language which can hardly be surpassed for exactness and vigour. Nawet prawa ewolucji jest dogmat zdefiniowany przez Vincenta w języku, który może wcale nie być do dyspozycji dokładnością i żywotność. St. Vincent's triple test is wholly misunderstood if it is taken to be the ordinary rule of faith. St Vincent's potrójnego testu jest całkowicie niezrozumiany, jeśli jest się zwykłe zasady wiary. Like all Catholics he took the ordinary rule to be the living magisterium of the Church, and he assumes that the formal decision in cases of doubt lies with the Apostolic See, or with a general council. Podobnie jak wszyscy katolicy wziął zwykłe reguły, które mają być żywym Magisterium Kościoła, a on zakłada, że formalnej decyzji w przypadku wątpliwości spoczywa na Stolicy Apostolskiej, lub ze strony Rady Ogólnej. But cases of doubt arise when no such decision is forthcoming. Jednak wątpliwości pojawiają się, gdy taka decyzja nie jest w przygotowaniu. Then it is that the three tests are to be applied, not simultaneously, but, if necessary, in succession. Wtedy to, że trzy testy mają być stosowane, nie jednocześnie, lecz w razie potrzeby, w spadkowego.

When an error is found in one corner of the Church, then the first test, universitas, quod ubique, is an unanswerable refutation, nor is there any need to examine further (iii, 7, 8). Jeśli błąd znajduje się w jednym rogu Kościoła, a następnie pierwszy test, świat, i ubique, jest unanswerable refutation, nie ma potrzeby dalszego zbadania (III, 7, 8). But if an error attacks the whole Church, then antiquitas, quod semper is to be appealed to, that is, a consensus existing before the novelty arose. Ale jeśli błąd ataki całego Kościoła, a następnie antiquitas, Semper i jest odwołanie się, że jest konsensus istniejący przed nowości wstała. Still, in the previous period one or two teachers, even men of great fame, may have erred. Jeszcze w poprzednim okresie jednego lub dwóch nauczycieli, nawet ludzie z wielką sławę, mogą być błędnie. Then we betake ourselves to quod ab omnibus, consensio, to the many against the few (if possible to a general council; if not, to an examination of writings). Potem betake do siebie i ab omnibus, zgoda, wielu z nielicznych (jeśli to możliwe do Rady Ogólnej, jeżeli nie, badanie pisma). Those few are a trial of faith "ut tentet vos Dominus Deus vester" (Deuteronomy 13:1 sqq.). Te kilka to proces wiary "wobec tentet ty Dominus Deus Vester" (Powtórzonego 13:1 sqq.). So Tertullian was a magna tentatio; so was Origen -- indeed the greatest temptation of all. Więc Tertulian był magna trwanie, tak był Orygenes - rzeczywiście największe pokusie. We must know that whenever what is new or unheard before is introduced by one man beyond or against all the saints, it pertains not to religion but to temptation (xx, 49). Musimy wiedzieć, że za każdym razem, gdy to, co jest nowe lub mało znanemu, zanim został wprowadzony przez jednego człowieka poza lub przeciwko wszystkich świętych, nie odnosi się do religii, ale pokusa (xx, 49).

Who are the "Saints" to whom we appeal? Kim są "święci", do którego mamy odwołania? The reply is a definition of "Fathers of the Church" given with all St. Vincent's inimitable accuracy: "Inter se majorem consulat interrogetque sententias, eorum dumtaxat qui, diversis licet temporibus et locis, in unius tamen ecclesiae Catholicae communione et fide permanentes, magistri probabiles exstiterunt; et quicquid non unus aut duo tantum, sed omnes pariter uno eodemque consensu aperte, frequenter, perseveranter tenuisse, scripsisse, docuisse cognoverit, id sibi quoque intelligat absque ulla dubitatione credendum" (iii, 8). Odpowiedź jest definicja "Ojcowie Kościoła" biorąc pod uwagę wszystkie St Vincent's inimitable dokładność: "Inter se majorem następna interrogetque sententias, eorum qui najliczniejszy, diversis licet temporibus et locis, w unius oprócz ecclesiae communione et Catholicae wierze permanentes, magistri probabiles exstiterunt; et quicquid jeden obaj nie tylko duetu, sed omnes uno zarówno eodemque consensu aperte, frequenter, perseveranter Dziękujemy, scripsisse, docuisse cognoverit, id Syców także intelligat absque ulla dubitatione credendum "(III, 8). This unambiguous sentence defines for us what is the right way of appealing to the Fathers, and the italicized words perfectly explain what is a "Father": "Those alone who, though in diverse times and places, yet persevering in time, communion and faith of the one Catholic Church, have been approved teachers." To jednoznaczne zdanie określa, co jest dla nas sposób prawo odwołania się do Ojców i doskonale napisane słowa wyjaśnienia, co to jest "Ojcem": "Ci, którzy samodzielnie, choć w różnych terminach i miejscach, ale wytrwała w czasie komunii i wiara z jednej Kościoła katolickiego, zostały zatwierdzone nauczycieli ".

The same result is obtained by modern theologians, in their definitions; eg Fessler thus defines what constitutes a "Father": Ten sam wynik uzyskuje się poprzez nowoczesne teologów, ich definicje, np. Fessler ten sposób określa, co stanowi "Ojciec":

orthodox doctrine and learning; ortodoksyjnej doktryny i nauki;

holiness of life; świętości życia;

(at the present day) a certain antiquity. (na dzień dzisiejszy) niektórych starożytności.

The criteria by which we judge whether a writer is a "Father" or not are: Kryteria, według których będziemy oceniać, czy dany pisarz jest "Ojcem", czy też nie są:

citation by a general council, or cytowania przez Rady Generalnej, lub

in public Acts of popes addressed to the Church or concerning Faith; w publicznych Akty papieży skierowane do Kościoła lub dotyczące wiary;

encomium in the Roman Martyrology as "sanctitate et doctrina insignis"; Encomium w Martyrologium Romanum "doctrina et sanctitate insignis";

public reading in Churches in early centuries; publiczne czytanie w kościołach we wczesnym wieku;

citations, with praise, as an authority as to the Faith by some of the more celebrated Fathers. cytatów, chwałę, jako organ, do wiary przez niektórych bardziej obchodzi przodków.

Early authors, though belonging to the Church, who fail to reach this standard are simply ecclesiastical writers ("Patrologia", ed. Jungmann, ch. i, #11). Wczesne autorów, choć należących do Kościoła, którzy nie dojdą do tego standardu, są po prostu kościelnych pisarzy ( "Patrologia", wyd. Jungmann, rozdz. Ja, # 11). On the other hand, where the appeal is not to the authority of the writer, but his testimony is merely required to the belief of his time, one writer is as good as another, and if a Father is cited for this purpose, it is not as a Father that he is cited, but merely as a witness to facts well known to him. Z drugiej strony, gdy nie ma odwołania do organu pisarza, ale jego świadectwo jest wymagane tylko na czas jego wiara, jeden pisarz jest tak dobry jak inny, a jeśli Ojciec jest powołano do tego celu, jest nie jako Ojciec, że jest cytowane, ale jedynie w charakterze świadka w oparciu o fakty znane mu. For the history of dogma, therefore, the works of ecclesiastical writers who are not only not approved, but even heretical, are often just as valuable as those of the Fathers. Do historii dogmatów, w związku z tym, dzieł pisarzy kościelnych, którzy nie tylko nie są zatwierdzone, ale nawet heretical, są często tak cenne, jak te z ojców. On the other hand, the witness of one Father is occasionally of great weight for doctrine when taken singly, if he is teaching a subject on which he is recognized by the Church as an especial authority, eg, St. Athanasius on the Divinity of the Son, St. Augustine on the Holy Trinity, etc. Z drugiej strony, świadka jednego Ojca jest czasami bardzo wagi do doktryny, gdy podejmowane pojedynczo, jeżeli jest on przedmiotem nauczania, w którym jest on uznawany przez Kościół jako szczególnego organu, np. św Atanazy na Divinity z Syn, Święty Augustyn w Trójcy Świętej, itp.

There are a few cases in which a general council has given approbation to the work of a Father, the most important being the two letters of St. Cyril of Alexandria which were read at the Council of Ephesus. Istnieje kilka przypadków, w których Rada Generalna dała approbation do pracy z Ojcem, z których najważniejszym jest z dwóch liter Święty Cyryl Aleksandria, które były odczytywane w Radzie Efez. But the authority of single Fathers considered in itself, says Franzelin (De traditione, thesis xv), "is not infallible or peremptory; though piety and sound reason agree that the theological opinions of such individuals should not be treated lightly, and should not without great caution be interpreted in a sense which clashes with the common doctrine of other Fathers." Jednak władze jednym Ojcowie uważane same w sobie, mówi Franzelin (De traditione, tezy xv), "nie jest nieomylne lub imperatywna; chociaż pobożność i dźwięku powodu postanawiają, że teologiczne opinie takich osób nie powinno być traktowane lekko, a nie powinien bez wielką ostrożnością należy interpretować w sensie które starć z nauką innych wspólnych przodków. " The reason is plain enough; they were holy men, who are not to be presumed to have intended to stray from the doctrine of the Church, and their doubtful utterances are therefore to be taken in the best sense of which they are capable. Powodem jest wystarczająco gładkie; byli święci ludzie, którzy nie są przeznaczone domniemywa się, aby bladzi z doktryną Kościoła, a ich wypowiedzi są wątpliwe zatem, jakie mają być podjęte w najlepszym znaczeniu, które są zdolne. If they cannot be explained in an orthodox sense, we have to admit that not the greatest is immune from ignorance or accidental error or obscurity. Jeżeli nie mogą one zostać wyjaśnione w ortodoksyjnej sensie, musimy przyznać, że nie jest zwolnione z największych niewiedzy lub przypadkowego błędu lub nieprzejrzystych. But on the use of the Fathers in theological questions, the article TRADITION and the ordinary dogmatic treatises on that subject must be consulted, as it is proper here only to deal with the historical development of their use. Ale na korzystanie z Ojców w kwestii teologicznych, w artykule tradycji i zwykłych dogmatycznej traktaty na ten temat muszą być konsultowane, co jest właściwe tutaj do czynienia tylko z historycznego rozwoju ich wykorzystania.

The subject was never treated as a part of dogmatic theology until the rise of what is now commonly called "Theologia fundamentalis", in the sixteenth century, the founders of which are Melchior Canus and Bellarmine. Przedmiotem nigdy nie był traktowany jako część teologii dogmatycznej do powstania tego, co jest już powszechnie nazywane "theologia fundamentalis", w XVI wieku, założycieli, które są Melchior canus i Bellarmin. The former has a discussion of the use of the Fathers in deciding questions of faith (De locis theologicis, vii). Były ma dyskusji na temat korzystania z przodkami w podejmowaniu decyzji w kwestiach wiary (De locis theologicis, vii). The Protestant Reformers attacked the authority of the Fathers. W protestanckich reformatorów zaatakowane przez organ Ojców. The most famous of these opponents is Dalbeus (Jean Daillé, 1594-1670, "Traité de l'emploi des saints Pères", 1632; in Latin "De usu Patrum", 1656). Najbardziej znanym z tych przeciwników jest Dalbeus (Jean Daillé, 1594-1670, "Traité de l'emploi des Saints Pères", 1632; łacina "De zwykle Patrum", 1656).

But their objections are long since forgotten. Ale ich zarzuty są od dłuższego czasu w zapomnienie.

Having traced the development of the use of the Fathers up to the period of its frequent employment, and of its formal statement by St. Vincent of Lérins, it will be well to give a glance at the continuation of the practice. Po drogi rozwoju wykorzystania Ojców do okresu jego zatrudnienia częste, a jego formalne oświadczenie St Vincent z Lérins, będzie ona również, aby dać rzut oka na kontynuowanie tej praktyki. We saw that, in 431, it was possible for St. Vincent (in a book which has been most unreasonably taken to be a mere polemic against St. Augustine -- a notion which is amply refuted by the use made in it of St. Celestine's letter) to define the meaning and method of patristic appeals. Widzieliśmy, że w 431 było możliwe St Vincent (w książce, która została najbardziej bezzasadnie być podejmowane jedynie polemiką z St Augustine - pojęcie, które jest absolutnie potwierdzona przez wykorzystanie go w św Celestyn piśmie) do zdefiniowania pojęcia i metody patrystycznych odwołań. From that time onward they are very common. Od tego czasu dalsza są bardzo częste. In the Council of Ephesus, 431, as St. Vincent points out, St. Cyril presented a series of quotations from the Fathers, tôn hagiôtatôn kai hosiôtatôn paterôn kai episkopôn diaphorôn marturôn, which were read on the motion of Flavian, Bishop of Philippi. W Radzie Efez, 431, co wskazuje, St Vincent, St Cyril przedstawiła szereg cytatów z Ojców, tôn hagiôtatôn kai hosiôtatôn paterôn kai episkopôn diaphorôn marturôn, które były odczytywane na wniosek FLAVIAN, biskupa Filippi. They were from Peter I of Alexandria, Martyr, Athanasius, Popes Julius and Felix (forgeries), Theophilus, Cyprian, Ambrose, Gregory Nazianzen, Basil, Gregory of Nyssa, Atticus, Amphilochius. On the other hand Eutyches, when tried at Constantinople by St. Flavian, in 449, refused to accept either Fathers or councils as authorities, confining himself to Holy Scripture, a position which horrified his judges (see EUTYCHES). Byli z Peter I of Aleksandria, męczennika, Atanazy, papieży Juliusza i Felixa (fałszerstwa), Teofil, Cyprian, Ambroży, Grzegorz Nazianzen, Bazyli, Grzegorz z Nyssy, Atticus, Amphilochius. Z drugiej strony Eutyches, gdy próbował w Konstantynopolu przez St FLAVIAN, 449, odmówił przyjęcia albo Ojcowie lub rady jako organy, ograniczenie się do Pisma Świętego, który horrified jego stanowiska sędziów (patrz Eutyches). In the following year St. Leo sent his legates, Abundius and Asterius, to Constantinople with a list of testimonies from Hilary, Athanasius, Ambrose, Augustine, Chrysostom, Theophilus, Gregory Nazianzen, Basil, Cyril of Alexandria. W następnym roku św Leo wysłał jego legates, Abundius i Asterius, do Konstantynopola z listą zeznaniach z Hilary, Atanazy, Ambroży, Augustyn, Chryzostom, Teofil, Gregory Nazianzen, Bazyli, Cyryl Aleksandria. They were signed in that city, but were not produced at the Council of Chalcedon in the following year. Zostały one podpisane w tym mieście, ale nie zostały wyprodukowane na Sobór Chalcedoński w roku następnym. Thenceforward the custom is fixed, and it is unnecessary to give examples. Thenceforward niestandardowego jest ustalone, i nie ma potrzeby podać przykłady. However, that of the sixth council in 680 is important: Pope St. Agatho sent a long series of extracts from Rome, and the leader of the Monothelites, Macarius of Antioch, presented another. Niemniej jednak, że w szóstej dyrektywy Rady w 680 jest ważne: Papież Agaton St wysłał długi szereg wyciągów z Rzym, a przywódcą Monothelites, Makary z Antiochii, przedstawiła innego. Both sets were carefully verified from the library of the Patriarchate of Constantinople, and sealed. Obie zostały dokładnie sprawdzone z biblioteki Patriarchatowi Konstantynopola, i zaplombowane.

It should be noted that it was never in such cases thought necessary to trace a doctrine back to the earliest times; St. Vincent demanded the proof of the Church's belief before a doubt arose -- this is his notion of antiquitas; and in conformity with this view, the Fathers quoted by councils and popes and Fathers are for the most part recent (Petavius, De Incarn., XIV, 15, 2-5). Należy zauważyć, że nigdy nie był w takich przypadkach myśli niezbędne do odszukania jeden doktryny powrót do najbliższej razy; St Vincent zażądał dowodu wiary Kościoła przed powstały wątpliwości - to jest pojęcie jego antiquitas; i zgodnie z ten pogląd, cytowany przez Ojców rady i papieży i ojcowie są w większości ostatnich (Petavius, De Incarn., XIV, 15, 2-5).

In the last years of the fifth century a famous document, attributed to Popes Gelasius and Hormisdas, adds to decrees of St. Damasus of 382 a list of books which are approved, and another of those disapproved. W ostatnich latach w piątym wieku słynny dokument, nadana Papieży Gelasius i Hormisdas, dodaje się do dekretów św Damazego 382 z listą książek, które zostały zatwierdzone, a innym z tych odrzuconych. In its present form the list of approved Fathers comprises Cyprian, Gregory Nazianzen, Basil, Athanasius, Chrysostom, Theophilus, Hilary, Cyril of Alexandria (wanting in one manuscript), Ambrose, Augustine, Jerome, Prosper, Leo ("every iota" of the tome to Flavian is to be accepted under anathema), and "also the treatises of all orthodox Fathers, who deviated in nothing from the fellowship of the holy Roman Church, and were not separated from her faith and preaching, but were participators through the grace of God until the end of their life in her communion; also the decretal letters, which most blessed popes have given at various times when consulted by various Fathers, are to be received with veneration". W swojej obecnej formie wykazu zatwierdzonych Ojcowie obejmuje Cypriana, Gregory Nazianzen, Bazyli, Atanazy, Chryzostom, Teofil, Hilary, Cyryl Aleksandria (chcących w jednym rękopis), Ambroży, Augustyn, Hieronim, Prosper, Leo ( "co Iota" na ser "tome do FLAVIAN ma zostać przyjęta w ramach anatema), a" także traktaty wszystkich ortodoksyjnych Ojców, którzy w nic nie odstąpiło od stypendium do świętego Kościoła rzymskiego, i nie były oddzielone od wiary i jej głoszenie, ale Uczestnicy poprzez łaski Bożej, aż do końca ich życia w jej komunii; również decretal listów, które Najświętszego papieży dały w różnych czasach, gdy konsultowany przez różne Ojcowie, mają być otrzymane z czcią ". Orosius, Sedulius, and Juvencus are praised. Orosius, Sedulius, Juvencus są pochwalił.

Rufinus and Origen are rejected. Rufinus Orygenes i zostały odrzucone. Eusebius's "History" and "Chronicle" are not to be condemned altogether, though in another part of the list they appear as "apocrypha" with Tertullian, Lactantius, Africanus, Commodian, Clement of Alexandria, Arnobius, Cassian, Victorinus of Pettau, Faustus, and the works of heretics, and forged Scriptural documents. Euzebiusz "Historia" i "Kronika" nie są całkowicie potępiony, choć w innej części listy są wyświetlane jako "Apocrypha" Tertulian, Lactantius, Afrykański, Commodian, Klemens Aleksandria, Arnobius, Kasjana, Wiktoryn z Petawium, Faustus , A prace heretyków, biblijne i sfałszowanych dokumentów.

The later Fathers constantly used the writings of the earlier. W późniejszym Ojcowie stale wykorzystywane w pismach wcześniejszych. For instance, St. Caesarius of Arles drew freely on St. Augustine's sermons, and embodied them in collections of his own; St. Gregory the Great has largely founded himself on St. Augustine; St. Isidore rests upon all his predecessors; St. John Damascene's great work is a synthesis of patristic theology. Na przykład, St Caesarius z Arles zwrócił swobodnie w St Augustine's kazaniach i wcielać je w zbiorach własnych; św Grzegorza Wielkiego w znacznej mierze opiera się na St Augustine, St Isidore spoczywa na wszystkich jego poprzedników; St Jan Damasceński, wielki praca jest syntezą teologii patrystycznych. St. Bede's sermons are a cento from the greater Fathers. St BEDA CZCIGODNY w kazaniach są cento z większych przodków. Eugippius made a selection from St. Augustine's writings, which had an immense vogue. Eugippius dokonaliśmy selekcji z St Augustine's pism, które miały ogromne vogue. Cassiodorus made a collection of select commentaries by various writers on all the books of Holy Scripture. Cassiodorus złożony zbiór wybranych przez różnych autorów komentarzy na wszystkich ksiąg Pisma Świętego. St. Benedict especially recommended patristic study, and his sons have observed his advice: "Ad perfectionem conversationis qui festinat, sunt doctrinae sanctorum Patrum, quarum observatio perducat hominem ad celsitudinem perfectionis . . . quis liber sanctorum catholicorum Patrum hoc non resonat, ut recto cursu perveniamus ad creatorem nostrum?" Święty Benedykt szczególnie zalecane studiów patrystycznych, i jego synowie mają przestrzegać jego porad: "Ad perfectionem conversationis qui festinat, sunt doctrinae sanctorum Patrum, quarum observatio perducat ad hominem celsitudinem perfectionis... Co niezawisły catholicorum sanctorum Patrum hoc nie resonat, wobec recto cursu perveniamus reklamy creatorem nasz? " (Sanet Regula, lxxiii). (Sanet Regula, LXXI). Florilegia and catenae became common from the fifth century onwards. Florilegia catenae i stał się wspólnym piątym wieku od roku. They are mostly anonymous, but those in the East which go under the name Œcumenius are well known. Są to w większości anonimowe, ale tych na Wschodzie, która go pod nazwą Œcumenius są dobrze znane. Most famous of all throughout the Middle Ages was the "Glossa ordinaria" attributed to Walafrid Strabo. Większość wszystkich słynnych na całym średniowieczu był "glossa ordinaria" nadana Walafrid Strabon. The "Catena aurea" of St. Thomas Aquinas is still in use. "Catena aurea" St Thomas Aquinas jest nadal w użyciu. (See CATENAE, and the valuable matter collected by Turner in Hastings, Dict. of the Bible, V, 521.) St. (Patrz CATENAE i cenne sprawy zebranych przez Turnera w Hastings, Dict. Z Biblii, V, 521). St Augustine was early recognized as the first of the Western Fathers, with St. Ambrose and St. Jerome by his side. Augustyn był wcześnie rozpoznany jako pierwszy z zachodnich Ojców, święty Ambroży i św Jerome jego boku. St. Gregory the Great was added, and these four became "the Latin Doctors". Św Grzegorza Wielkiego został dodany, i tych czterech stał "Lekarze łacina". St. Leo, in some ways the greatest of theologians, was excluded, both on account of the paucity of his writings, and by the fact that his letters had a far higher authority as papal utterances. In the East St. John Chrysostom has always been the most popular, as he is the most voluminous, of the Fathers. St Leo, w pewnym sensie z największych teologów, został wyłączony, zarówno ze względu na niedostatek jego pism, oraz przez fakt, że jego pisma miały znacznie wyższy organ jako papieskiej wypowiedzi. Wschodu Święty Jan Chryzostom zawsze zostały najbardziej popularne, ponieważ jest on najbardziej obszerne, Ojców. With the great St. Basil, the father of monachism, and St. Gregory Nazianzen, famous for the purity of his faith, he made up the triumvirate called "the three hierarchs", familiar up to the present day in Eastern art. Z wielką Święty Bazyli, ojciec monachism, St Gregory Nazianzen, słynne na jego czystości wiary, składa się z triumwirat zwanych "trzech hierarchs", znanym do dnia dzisiejszego we wschodniej sztuki. St. Athanasius was added to these by the Westerns, so that four might answer to four. Święty Atanazy został dodany do tych przez Western, więc może odpowiedź, że cztery do czterech. (See DOCTORS OF THE CHURCH.) (Patrz Doktorzy Kościoła.)

It will be observed that many of the writers rejected in the Gelasian list lived and died in Catholic communion, but incorrectness in some part of their writings, eg the Semipelagian error attributed to Cassian and Faustus, the chiliasm of the conclusion of Victorinus's commentary on the Apocalypse (St. Jerome issued an expurgated edition, the only one in print as yet), the unsoundness of the lost "Hypotyposes" of Clement, and so forth, prevented such writers from being spoken of, as Hilary was by Jerome, "inoffenso pede percurritur". Będzie on zauważył, że wielu pisarzy odrzucone w Gelasian listy mieszkał i zmarł w komunii katolickiej, ale nieścisłość w części swoich pismach, np. Semipelagian błąd przypisane do Kasjana i Faustus, chiliasm do zawarcia Victorinus komentarze na temat Apocalypse (St. Jerome wydał expurgated wydanie, tylko w wersji drukowanej jak dotychczas), unsoundness z utraconych "Hypotyposes" Klemens, i tak dalej, uniemożliwił z takich pisarzy jest mówione, jak Hilary został przez Jerome, "inoffenso pede percurritur ". As all the more important doctrines of the Church (except that of the Canon and the inspiration of Scripture) may be proved, or at least illustrated, from Scripture, the widest office of tradition is the interpretation of Scripture, and the authority of the Fathers is here of very great importance. Ponieważ wszystkie ważniejsze doktryny Kościoła (z wyjątkiem tego, że Canon i inspiracji Pisma Świętego), może zostać udowodnione, lub przynajmniej ilustrowane, z Pisma Świętego, w najszerszym urząd jest tradycja interpretacji Pisma Świętego, a organ Ojców jest tutaj bardzo duże znaczenie. Nevertheless it is only then necessarily to be followed when all are of one mind: "Nemo . . . contra unanimum consensum Patrum ipsam Scripturam sacram interpretari audeat", says the Council of Trent; and the Creed of Pius IV has similarly: ". . . nec eam unquam nisi juxta unanimum consensum Patrum accipiam et interpretabor". Niemniej jednak jest to tylko wtedy koniecznie należy stosować, gdy wszyscy są jednej myśli: "Nemo... Contra unanimum consensum Patrum ipsam Scripturam sacram interpretari audeat", mówi Sobór Trydencki, a Credo Piusa IV, podobnie jak: ".. . Unquam nisi eam, gdzie indziej niesklasyfikowana juxta unanimum consensum Patrum accipiam et interpretabor ". The Vatican Council echoes Trent: "nemini licere . . . contra unanimum sensum Patrum ipsam Scripturam sacram interpretari." W Sobór Watykański echa Trent: "nemini licere... Contra unanimum sensum Patrum ipsam Scripturam sacram interpretari".

A consensus of the Fathers is not, of course, to be expected in very small matters: "Quae tamen antiqua sanctorum patrum consensio non in omnibus divinae legis quaestiunculis, sed solum certe praecipue in fidei regula magno nobis studio et investiganda est et sequenda" (Vincent, xxviii, 72). A konsensusu Ojcowie nie jest, oczywiście, należy się spodziewać w bardzo małych sprawach: "Quae oprócz Antiqua sanctorum patrum zgoda nie w quaestiunculis omnibus divinae legis, sed solum certe praecipue w regula fidei primodllas nobis et studio jest investiganda et sequenda" ( Vincent, XXVIII, 72). This is not the method, adds St. Vincent, against widespread and inveterate heresies, but rather against novelties, to be applied directly they appear. To nie jest metoda, dodaje St Vincent, wbrew powszechnym i inveterate herezje, ale raczej przeciw nowości, które mają być stosowane bezpośrednio one wyświetlane. A better instance could hardly be given than the way in which Adoptionism was met by the Council of Frankfort in 794, nor could the principle be better expressed than by the Fathers of the Council: A może lepiej przykład trudno się od sposobu, w jaki Adopcjanizm został spełniony przez Radę Frankfort w 794, ani zasady może być lepiej niż wyrażone przez Ojców Rady:

"Tenete vos intra terminos Patrum, et nolite novas versare quaestiunculas; ad nihilum enim valent nisi ad subversionem audientium. Sufficit enim vobis sanctorum Patrum vestigia sequi, et illorum dicta firma tenere fide. Illi enim in Domino nostri exstiterunt doctores in fide et ductores ad vitam; quorum et sapientia Spiritu Dei plena libris legitur inscripta, et vita meritorum miraculis clara et sanctissima; quorum animae apud Deum Dei Filium, DNJC pro magno pietatis labore regnant in caelis. Hos ergo tota animi virtute, toto caritatis affectu sequimini, beatissimi fratres, ut horum inconcussa firmitate doctrinis adhaerentes, consortium aeternae beatitudinis . . . cum illis habere mereamini in caelis" ("Synodica ad Episc." in Mansi, XIII, 897-8). "Tenete ty wewnątrz terminos Patrum, et nolite novas versare quaestiunculas; ad nihilum walencyjnych enim nisi ad subversionem audientium. Sufficit enim ty sanctorum Patrum vestigia sequi, i tych dicta firma tenere wierze. Illi enim w Domino nasz exstiterunt doctores w wierze i ductores ad vitam ; Kworum i mądrość Spiritu Dei Plena libris legitur inscripta, meritorum vita et miraculis et clara sanctissima; kworum animae apud Deum Filium Dei, DNJC pro primodllas pietatis labore regnant w caelis. Hos ergo tota Animi virtute, toto caritatis affectu sequimini, beatissimi fratres, ut horum inconcussa firmitate doctrinis adhaerentes, konsorcjum aeternae beatitudinis... cum illis habere mereamini w caelis "(" Synodica ad Episc. "Mansi, XIII, 897-8).

And an excellent act of faith in the tradition of the Church is that of Charlemagne (ibid., 902) made on the same occasion: I doskonałą akt wiary w tradycji Kościoła jest to, że w Charlemagne (tamże, 902) dokonane w tych samych okolicznościach:

"Apostolicae sedi et antiquis ab initio nascentis ecclesiae et catholicis traditionibus tota mentis intentione, tota cordis alacritate, me conjungo. Quicquid in illorum legitur libris, qui divino Spiritu afflati, toti orbi a Deo Christo dati sunt doctores, indubitanter teneo; hoc ad salutem animae meae sufficere credens, quod sacratissimae evangelicae veritatis pandit historia, quod apostolica in suis epistolis confirmat auctoritas, quod eximii Sacrae Scripturae tractatores et praecipui Christianae fidei doctores ad perpetuam posteris scriptum reliquerunt memoriam." "Apostolicae sedi et antiquis ab initio nascentis ecclesiae et catholicis traditionibus tota mentis intentione, tota cordis Alacritate, mnie conjungo. Quicquid w tych legitur libris, qui divino Spiritu afflati, toti orbi jeden Christo Deo sunt dawniej doctores, indubitanter znać; salutem animae ad hoc mojego sufficere credens, i sacratissimae evangelicae veritatis pandit historia, i Apostolica w suis epistolis Wszelkie confirmat, i eximii Sacrae Scripturae tractatores et praecipui christianae fidei doctores ad perpetuam posteris scriptum reliquerunt memoriam ".

II. CLASSIFICATION OF PATRISTIC WRITINGS KLASYFIKACJA patristic DO PISANIA

In order to get a good view of the patristic period, the Fathers may be divided in various ways. W celu uzyskania dobrych względu na okres patrystycznych, Ojców może być podzielona na różne sposoby. One favourite method is by periods; the Ante-Nicene Fathers till 325; the Great Fathers of the fourth century and half the fifth (325-451); and the later Fathers. Jednym z ulubionych metod jest przez okresy, Ante Nicejsko-Ojców do 325; Wielkiej Ojców czwartego wieku i pół piąty (325-451), a później ojców. A more obvious division is into Easterns and Westerns, and the Easterns will comprise writers in Greek, Syriac, Armenian, and Coptic. Bardziej oczywisty jest podział na Easterns i Westerns, a Easterns obejmuje pisarzy w Grecki, Syryjski, Ormiański, Koptyjski. A convenient division into smaller groups will be by periods, nationalities and character of writings; for in the East and West there were many races, and some of the ecclesiastical writers are apologists, some preachers, some historians, some commentators, and so forth. Wygodny podział na mniejsze grupy będą przez okresy, narodowości i charakteru pisma, bo na Wschodzie i Zachodzie istnieje wiele ras, a niektóre z pisarzy kościelnych są apologists, niektóre preachers, niektórzy historycy, niektórzy komentatorzy, i tak dalej.

A. After (1) the Apostolic Fathers come in the second century (2) the Greek apologists, followed by (3) the Western apologists somewhat later, (4) the Gnostic and Marcionite heretics with their apocryphal Scriptures, and (5) the Catholic replies to them. A. Po (1) Apostolskiej Ojcowie się w drugim wieku (2) w Grecki apologists, a następnie (3) zachodnich apologists nieco później, (4) w gnostic Marcionite heretyków i ich Dziękujemy! Pisma, i (5) do Katolicki odpowiedzi do nich.

B. The third century gives us (1) the Alexandrian writers of the catechetical school, (2) the writers of Asia Minor and (3) Palestine, and the first Western writers, (4) at Rome, Hippolytus (in Greek), and Novatian, (5) the great African writers, and a few others. B. Trzeci wiek daje nam: (1) Alexandrian pisarzy w szkole katechetycznej, (2) pisarzy i Azja-moll (3) Palestynie, a pierwszy zachodnich pisarzy, (4) w Rzym, Hipolit (Grecki), i Nowacjan, (5) wielkich pisarzy afrykańskich, a także kilka innych.

C. The fourth century opens with (1) the apologetic and the historical works of Eusebius of Caesarea, with whom we may class St. Cyril of Jerusalem and St. Epiphanius, (2) the Alexandrian writers Athanasius, Didymus, and others, (3) the Cappadocians, (4) the Antiochenes, (5) the Syriac writers. C. W czwartym wieku otwarty (1) apologetic i historycznych dzieł Euzebiusz z Cezarei, z którymi możemy klasy Święty Cyryl i św Jerozolima Epifaniusz, (2) Alexandrian pisarzy Atanazy, Didymos, i inni, ( 3) Cappadocians, (4) w Antiochenes, (5) w Syryjski pisarzy. In the West we have (6) the opponents of Arianism, (7) the Italians, including Jerome, (8) the Africans, and (9) the Spanish and Gallic writers. Na Zachodzie mamy (6) z przeciwnikami Arianism, (7) Włochów, w tym Jerome, (8) w Afrykanie, i (9) Hiszpański w galusowy i pisarzy.

D. The fifth century gives us (1) the Nestorian controversy, (2) the Eutychian controversy, including the Western St. Leo; (3) the historians. D. W piątym wieku daje nam: (1) Nestorian kontrowersji, (2) Eutychian kontrowersji, w tym zachodnich St Leo; (3) historyków. In the West (4) the school of Lérins, (5) the letters of the popes. Na Zachodzie (4) szkole Lérins, (5) litery z papieży.

E. The sixth century and the seventh give us less important names and they must be grouped in a more mechanical way. E. szóstego i siódmego wieku da nam mniej ważne nazwiska i muszą one być pogrupowane w bardziej mechaniczny sposób.

A

(1) If we now take these groups in detail we find the letters of the chief Apostolic Fathers, St. Clement, St. Ignatius, and St. Polycarp, venerable not merely for their antiquity, but for a certain simplicity and nobility of thought and style which is very moving to the reader. (1) Jeżeli my teraz tych grup szczegółowo znajdujemy w pismach z głównych Ojcowie Apostolscy, St Clement, święty Ignacy, św Polikarpa, czcigodny nie tylko dla ich starożytności, ale dla niektórych prostoty i szlachta myśli i stylu, który bardzo się do czytelnika. Their quotations from the New Testament are quite free. Ich cytaty z Nowego Testamentu są zupełnie bezpłatne. They offer most important information to the historian, though in somewhat homoeopathic quantities. Oferują one najważniejsze informacje na historyk, choć w nieco homoeopathic ilości. To these we add the Didache, probably the earliest of all; the curious allegorizing anti-Jewish epistle which goes under the name of Barnabas; the Shepherd of Hermas, a rather dull series of visions chiefly connected with penance and pardon, composed by the brother of Pope Pius I, and long appended to the New Testament as of almost canonical importance. Aby dodać tych, Didache, prawdopodobnie najwcześniej wszystkich; ciekawskich allegorizing antyżydowskich list, który idzie w imię Barnaby, Pasterz Hermasa, raczej nudna serii wizji głównie związane z pokutą i ułaskawienie, złożony przez brata Papież Pius I, długi i dołączone do Nowego Testamentu, jak w prawie kanonicznym znaczenie. The works of Papias, the disciple of St. John and Aristion, are lost, all but a few precious fragments. Prace Papiasz, uczeń świętego Jana i Aristion, zostaną utracone, wszystkie cenne, ale kilka fragmentów.

(2) The apologists are most of them philosophic in their treatment of Christianity. (2) W apologists to większość z nich filozoficznego w ich traktowanie chrześcijaństwa. Some of their works were presented to emperors in order to disarm persecutions. Niektóre z jego dzieł zostały przedstawione cesarzy w celu rozbrojenia prześladowaniach. We must not always accept the view given to outsiders by the apologists, as representing the whole of the Christianity they knew and practised. My nie zawsze musi przyjąć pogląd, zważywszy na zewnątrz przez apologists, jako reprezentujący cały obszar chrześcijaństwa oni wiedzieli i praktykowana. The apologies of Quadratus to Hadrian, of Aristo of Pella to the Jews, of Miltiades, of Apollinaris of Hierapolis, and of Melito of Sardis are lost to us. W góry z quadratus do Hadrian, Aristo z Pella do Żydów, Miltiades, Apolinary z Hierapolis, i Melito z Sardes są tracone do nas. But we still possess several of greater importance. Ale wciąż posiadają wiele większe znaczenie. That of Aristides of Athens was presented to Antoninus Pius, and deals principally with the knowledge of the true God. Z Aristides z Ateny został przedstawiony Antoninus Pius, i zajmuje się głównie z wiedzy o prawdziwym Bogu. The fine apology of St. Justin with its appendix is above all interesting for its description of the liturgy at Rome c. Grzywna przeprosin św Justin z dodatku jest przede wszystkim interesujące dla jej opis liturgii w Rzym c. 150. His arguments against the Jews are found in the well-composed "Dialogue with Trypho", where he speaks of the Apostolic authorship of the Apocalypse in a manner which is of first-rate importance in the mouth of a man who was converted at Ephesus some time before the year 132. Jego argumenty przeciwko Żydom znajdują się w składzie dobrze "Dialogus cum Tryphone Iudaeo", gdzie mówi Apostolskiej autorstwa Apokalipsy w sposób, który jest pierwszym stawki znaczenie w usta mężczyzny którzy została przekształcona w Efezie niektórych czas przed 132 latami. The "Apology" of Justin's Syrian disciple Tatian is a less conciliatory work, and its author fell into heresy. Athenagoras, an Athenian (c. 177), addressed to Marcus Aurelius and Commodus an eloquent refutation of the absurd calumnies against Christians. "Apologia" Justin's syryjskiego ucznia Tacjan Syryjczyk jest mniej ugodowe pracy, a jego autor spadła do herezji. Atenagorasa, ateńska (ok. 177), skierowane do Marek Aureliusz Kommodus i jeden wymowny odrzucenia absurdu calumnies przeciwko chrześcijanom. Theophilus, Bishop of Antioch, about the same date, wrote three books of apology addressed to a certain Autolycus. Teofil, biskup Antiochii, o tej samej daty, napisał trzy książki przeprosin skierowane do niektórych Autolykos.

(3) All these works are of considerable literary ability. (3) Wszystkie te prace są znaczne zdolności literackie. This is not the case with the great Latin apology which closely follows them in date, the "Apologeticus" of Tertullian, which is in the uncouth and untranslatable language affected by its author. Nie jest to w przypadku wielkich przeprosin łacina, która jest ściśle skorelowane z ich daty, "Apologeticus" Tertulian, który jest w uncouth i nieprzetłumaczalne język dotkniętych przez jej autora. Nevertheless it is a work of extraordinary genius, in interest and value far above all the rest, and for energy and boldness it is incomparable. Niemniej jednak jest to dzieło niezwykłe geniusz, w interesie i wartość dotychczas przede wszystkim odpoczynek, a na energię i odwagę jest nieporównywalny. His fierce "Ad Scapulam" is a warning addressed to a persecuting proconsul. Jego ostra "Ad Scapulam" jest ostrzeżenie skierowane do persecuting prokonsul. "Adversus Judaeos" is a title which explains itself. The other Latin apologists are later. "Adversus Judaeos" to tytuł, który wyjaśnia sam. Łacina apologists są inne później. The "Octavios" of Minucius Felix is as polished and gentle as Tertullian is rough. "Octavios" Minucius Felix jest polerowany i delikatne jak Tertulian jest szorstka. Its date is uncertain. Jego data jest niepewna. If the "Apologeticus "was well calculated to infuse courage into the persecuted Christian, the "Octavius" was more likely to impress the inquiring pagan, if so be that more flies are caught with honey than with vinegar. Jeśli "Apologeticus" został obliczony również dla tchnie odwagi do prześladowanych chrześcijańskiej, "Octavius" był bardziej prawdopodobne, aby zrobić wrażenie na pytanie pogańskich, jeśli tak jest, że pływa zostały złowione z miodem niż octem. With these works we may mention the much later Lactantius, the most perfect of all in literary form ("Divinae Institutiones", c. 305-10, and "De Mortibus persecutorum", c. 314). Greek apologies probably later than the second century are the "Irrisiones" of Hermias, and the very beautiful "Epistle" to Diognetus. Z tych utworów możemy wspomnieć o wiele później Lactantius, najbardziej doskonałe przede wszystkim w formie literackiej ( "Divinae Instytucje", ok. 305-10, a "De Mortibus persecutorum", ok. 314). Grecki góry prawdopodobnie później niż drugiego wieku "Irrisiones" Hermias, i bardzo piękna "List" Diognetus.

(4) The heretical writings of the second century are mostly lost. (4) W heretical pism drugiego wieku są głównie utracone. The Gnostics had schools and philosophized; their writers were numerous. The Gnostics miał szkół i philosophized; ich autorów były liczne. Some curious works have come down to us in Coptic. Niektóre prace są ciekawi zstąpił do nas w Koptyjski. The letter of Ptolemeus to Flora in Epiphanius is almost the only Greek fragment of real importance. Pismo do Ptolemeus Flora w Epifaniusz jest niemal wyłącznie Grecki fragment prawdziwe znaczenie. Marcion founded not a school but a Church, and his New Testament, consisting of St. Luke and St. Paul, is preserved to some extent in the works written against him by Tertullian and Epiphanius. Marcion nie założył szkoły, ale Kościół i jego Nowy Testament, składający się z St Luke i Pawła, jest zachowany w pewnym stopniu w prace pisemne przeciwko niemu przez Tertuliana i Epifaniusz. Of the writings of Greek Montanists and of other early heretics, almost nothing remains. Z pism Grecki Montanists i innych wczesnych heretyków, pozostaje prawie nic. The Gnostics composed a quantity of apocryphal Gospels amid Acts of individual Apostles, large portions of which are preserved, mostly in fragments, in Latin revisions, or in Syriac, Coptic, Arabic, or Slavonic versions. W składzie Gnostics ilości Dziękujemy! Ewangelii wśród Akty poszczególnych Apostołów, w dużych porcjach, które są zachowane, głównie w kawałki, w łacina zmian, lub w Syryjski, Koptyjski, Arabski, lub wersje słowiańskich. To these are to be added such well-known forgeries as the letters of Paul to Seneca, and the Apocalypse of Peter, of which a fragment was recently found in the Fayûm. Aby te mają zostać dodane takie znane jako fałszerstwa listów Pawła z Seneka, i Apokalipsa Piotra, którego fragment został niedawno znalezionych w Fayûm.

(5) Replies to the attacks of heretics form, next to the apologetic against heathen persecutors on the one hand and Jews on the other, the characteristic Catholic literature of the second century. (5) Odpowiedzi na ataki heretyków w formie, do następnego apologetic wobec pogan persecutors z jednej strony i Żydów na inne, charakterystyczne literatury katolickiej w drugim wieku. The "Syntagma" of St. Justin against all heresies is lost. "Syntagma" św Justin przeciw wszystkim herezje jest stracone. Earlier yet, St. Papias (already mentioned) had directed his efforts to the refutation of the rising errors, and the same preoccupation is seen in St. Ignatius and St. Polycarp. Wcześniej jeszcze, St Papiasz (już wspomniano) miał swoje wysiłki skierowane do odrzucenia rosnąca błędów, a tym samym sens jest postrzegana w St Ignatius Polikarpa i św. Hegesippus, a converted Jew of Palestine, journeyed to Corinth and Rome, where he stayed from the episcopate of Anicetus till that of Eleutherius (c. 160-180), with the intention of refuting the novelties of the Gnostics and Marcionites by an appeal to tradition. Hegesippus, przeliczone Żyda z Palestyny, wyruszył do Koryntu i Rzym, gdzie przebywał od biskupiej z Anicetus, że aż do Eleutherius (ok. 160-180), z zamiarem obala z nowości w Gnostics i Marcionites przez odwołanie do tradycji. His work is lost. Jego praca jest stracone. But the great work of St. Irenæus (c. 180) against heresies is founded on Papias, Hegesippus, and Justin, and gives from careful investigation an account of many Gnostic systems, together with their refutation. Ale wielkim dziełem św Irenæus (ok. 180) przed herezje opiera się na Papiasz, Hegesippus, a Justin, i daje z dokładnym badaniu konto gnostic wielu systemów, wraz z ich odrzucenia. His appeal is less to Scripture than to the tradition which the whole Catholic Church has received and handed down from the Apostles, through the ministry of successive bishops, and particularly to the tradition of the Roman Church founded by Peter and Paul. Jego odwołanie do Pisma jest mniej niż do tradycji, która cały Kościół otrzymał i wydany z Apostołów, poprzez posługę kolejnych biskupów, a szczególnie do tradycji rzymskiego Kościoła założonego przez Piotra i Pawła.

By the side of Irenaeus must be put the Latin Tertullian, whose book "Of the Prescriptions Against Heretics" is not only a masterpiece of argument, but is almost as effective against modern heresies as against those of the early Church. Na stronie IRENEUSZ należy umieścić łacina Tertulian, którego książka "z Prescriptions Przeciw heretyków" jest nie tylko arcydzieło argument, ale jest niemal równie skuteczny przeciwko nowoczesnej herezje wobec tych z wczesnego Kościoła. It is a witness of extraordinary importance to the principles of unvarying tradition which the Catholic Church has always professed, and to the primitive belief that Holy Scripture must be interpreted by the Church and not by private industry. Jest to świadectwo niezwykłej wagi do zasad unvarying tradycji Kościoła katolickiego, który zawsze profesów i prymitywne, że Pismo Święte należy interpretować przez Kościół, a nie przez prywatnego przemysłu. He uses Irenaeus in this work, and his polemical books against the Valentinians and the Marcionites borrow freely from that saint. On używa IRENEUSZ w tej pracy, a jego książki polemical przeciwko Valentinians i swobodnie Marcionites pożyczyć od tego świętego. He is the less persuasive of the two, because he is too abrupt, too clever, too anxious for the slightest controversial advantage, without thought of the easy replies that might be made. On jest mniej przekonujące z dwóch, bo jest zbyt nagłe, zbyt mądry, zbyt troszczy się o najmniejsze kontrowersje korzyści, bez myślenia o proste odpowiedzi, które mogą być dokonane. He sometimes prefers wit or hard hitting to solid argument. On woli dowcip lub czasami ciężko uderzając na solidnych argumentów. At this period controversies were beginning within the Church, the most important being the question whether Easter could be celebrated on a weekday. W tym okresie początku były kontrowersje wewnątrz Kościoła, z których najważniejszym jest pytanie, czy Wielkanoc może być obchodzone w dzień powszedni. Another burning question at Rome, at the turn of the century, was the doubt whether the prophesying of the Montanists could be approved, and yet another, in the first years of the third century, was the controversy with a group of opponents of Montanism (so it seems), who denied the authenticity of the writings of St. John, an error then quite new. Kolejna kwestia spalania w Rzym, na przełomie wieku, było wątpliwości, czy prorokując z Montanists może zostać zatwierdzony, a jeszcze inna, w pierwszych latach trzeciego wieku, był kontrowersje z grupą przeciwników Montaniści ( dlatego wydaje się), którzy zaprzeczył autentyczności pisma świętego Jana, następnie błąd całkiem nowy.

B

(1) The Church of Alexandria already in the second century showed the note of learning, together with a habit borrowed from the Alexandrian Jews, especially Philo, of an allegorizing interpretation of Scripture. (1) Kościół Aleksandria już w drugim wieku wykazało pamiętać, nauki, wraz z nawyku wypożyczony z Alexandrian Żydów, zwłaszcza Philo, o allegorizing interpretacji Pisma Świętego. The latter characteristic is already found in the "Epistle of Barnabas", which may be of Alexandrian origin. Te ostatnie cechy są już znaleźć w "List Barnaby", które mogą być Alexandrian pochodzenia. Pantamus was the first to make the Catechetical school of the city famous. Pantamus był pierwszym, aby katechetyczne szkole słynnego miasta. No writings of his are extant, but his pupil Clement, who taught in the school with Pantamus, c. Nr pisma jego są istniejące, ale jego uczeń Klemens, którzy nauczanych w szkole z Pantamus, c. 180, and as its head, c. 180, jak i jego głowę, c. 180-202 (died c. 214), has left a considerable amount of rather lengthy disquisitions dealing with mythology, mystical theology, education, social observances, and all other things in heaven and on earth. 180-202 (zmarł ok. 214), opuścił znaczną kwotę disquisitions raczej do czynienia z mitologii, teologii mistycznej, edukacji, spraw społecznych observances, i wszystkie inne rzeczy w niebie i na ziemi. He was followed by the great Origen, whose fame spread far and wide even among the heathen. Był za wielki Orygenes, którego sława daleko i szeroko rozłożone nawet wśród pogan. The remains of his works, though they fill several volumes, are to a great extent only in free Latin translations, and bear but a small ratio to the vast amount that has perished. The Alexandrians held as firmly as any Catholics to tradition as the rule of faith, at least in theory, but beyond tradition they allowed themselves to speculate, so that the "Hypotyposes" of Clement have been almost entirely lost on account of the errors which found a place in them, and Origen's works fell under the ban of the Church, though their author lived the life of a saint, and died, shortly after the Decian persecution, of the sufferings he had undergone in it. Pozostałości z jego dzieł, choć wypełnić kilka tomów, są w dużej mierze tylko w wolnym tłumaczeniu łacina, ale i ponosić mała w stosunku do ogromnej kwoty, która zginęła. Aleksandryjczyków, która odbyła się w mocno jak każdy katolików do tradycji jako zasada wiary, przynajmniej w teorii, ale poza ich tradycja dopuszcza się spekulować, dlatego że "Hypotyposes" Klemens zostały niemal całkowicie stracił ze względu na błędy, które znalazły się w nich, i Orygenes prac spadł na zakaz Kościół, choć ich autor mieszkał w życiu świętego, i zmarł wkrótce po Decian prześladowań, cierpień był poddany w niej.

The disciples of Origen were many and eminent. Uczniowie byli Orygenes i wielu wybitnych. The library founded by one of them, St. Alexander of Jerusalem, was precious later on to Eusebius. Biblioteka założona przez jednego z nich, św Alexander z Jerozolima, był cennym później na Euzebiusz. The most celebrated of the school were St. Dionysius "the Great" of Alexandria and St. Gregory of Neocaesarea in Pontus, known as the Wonder-Worker, who, like St. Nonnosus in the West, was said to have moved a mountain for short distance by his prayers. Najbardziej obchodzone były w szkole St Dionizy "Wielkiego" Aleksandria i Święty Grzegorz z Neocaesarea w Pontu, znany jako Wonder-pracownik, którzy, podobnie jak św Nonnosus na Zachodzie, powiedział, że został przeniesiony do góry krótkie odległości poprzez swoje modlitwy. Of the writings of these two saints not very much is extant. Z pism tych dwóch świętych nie bardzo jest istniejące.

(2) Montanism and the paschal question brought Asia Minor down from the leading position it held in the second century into a very inferior rank in the third. Besides St. Gregory, St. Methodius at the end of that century was a polished writer and an opponent of Origenism -- his name is consequently passed over without mention by the Origenist historian Eusebius. (2) Montaniści i paschalnej pytanie przyniósł Azja-moll w dół od jej wiodącą pozycję, która odbyła się w drugim wieku w bardzo niższej rangi w trzecim. Poza Święty Grzegorz, Święty Metodego na koniec tego wieku był pisarzem i polerowane oponenta z Origenism - jego nazwisko w związku z przeprawili bez wzmianki przez Origenist historyka Euzebiusza. We have his "Banquet" in Greek, and some smaller works in Old Slavonic. Mamy swoje "Bankiet" w Grecki, oraz kilka mniejszych utworów w Starym słowiańskich.

(3) Antioch was the head see over the "Orient" including Syria and Mesopotamia as well as Palestine and Phoenicia, but at no time did this form a compact patriarchate like that of Alexandria. (3) Antiochii było zobaczyć nad głową "Orient" w tym Syria i Mezopotamii, jak również Palestyny i Fenicji, ale w żadnym momencie nie zrobił tego formularza kompaktowe, takie jak patriarchat, że od Aleksandria. We must group here writers who have no connection with one another in matter or style. Musimy tutaj grupa pisarzy, którzy nie mają żadnego związku z jedną sprawę lub w innym stylu. Julius Africanus lived at Emmaus and composed a chronography, out of which the episcopal lists of Rome, Alexandria, and Antioch, and a great deal of other matter, have been preserved for us in St. Jerome's version of the Chronicle of Eusebius, and in Byzantine chronographers. Juliusza Africanusa mieszkał w Emaus i składa jeden chronography, z których episkopatów listy Rzym, Aleksandria i Antiochii, a także wiele innych kwestii, zostały zachowane dla nas w St Jerome's version of Kronika Euzebiusza, w Chronographers bizantyjskiej. Two letters of his are of interest, but the fragments of his "Kestoi" or "Girdles" are of no ecclesiastical value; they contain much curious matter and much that is objectionable. Dwie litery są jego zainteresowania, ale jego fragmenty "Kestoi" lub "NASZYJNIKI" nie mają wartości kościelnych, które zawierają dużo bardzo ciekawa sprawa i że jest sprzeciw. In the second half of the third century, perhaps towards the end of it, a great school was established at Antioch by Lucian, who was martyred at Nicomedia in 312. W drugiej połowie trzeciego wieku, być może pod koniec, wielki szkoła powstała w Antiochii przez Lucian, którzy was męczeńską w Nikomedia w 312. He is said to have been excommunicated under three bishops, but if this is true he had been long restored at the time of his martyrdom. On to rzekł do excommunicated zostały w trzech biskupów, ale jeżeli jest to prawda był długi przywrócony w czasie jego męczeństwa. It is quite uncertain whether he shared the errors of Paul of Samosata (Bishop of Antioch, deposed for heresy in 268-9). At all events he was -- however unintentionally -- the father of Arianism, and his pupils were the leaders of that heresy: Eusebius of Nicomedia, Arius himself, with Menophantus of Ephesus, Athanasius of Anazarbus, and the only two bishops who refused to sign the new creed at the Council of Nicaea, Theognis of Nicaea and Maris of Chalcedon, besides the scandalous bishop Leontius of Antioch and the Sophist Asterius. To jest dość niepewne, czy on udostępniony błędy Pawła z Samosata (biskupa Antiochii, złożono do herezji w 268-9). Na wszystkie imprezy był - jednak nieumyślnie - Arianism ojca, a jego uczniowie byli przywódcy herezja, że: Euzebiusz z Nikomedii, Arius się z Menophantus w Efezie, Atanazy z Anazarbus, a tylko dwóch biskupów którzy odmówili podpisania nowego wyznania na Sobór Nicejski, Teognis z Nicejski i Maris Chalcedoński, oprócz skandal biskup Leoncjusz II Antiochii i Sophist Asterius. At Caesarea, an Origenist centre, flourished under another martyr, St. Pamphilus, who with his friend Eusebius, a certain Ammonius, and others, collected the works of Origen in a long-famous library, corrected Origen's "Hexapla", and did much editing of the text both of the Old and the New Testaments. W Cezarei, Origenist centrum, rozkwitły w ramach innego męczennika, św Pamphilus, którzy ze swoim przyjacielem Euzebiusz, niektóre Ammonius, i inni, zebrane dzieła Orygenesa w dłuższej słynnej biblioteki, poprawione Orygenes "Hexapla", i zrobił wiele edycji tekstu zarówno Starego i Nowego Testamentu.

(4) We hear of no writings at Rome except in Greek, until the mention of some small works in Latin, by Pope St. Victor, which still existed in Jerome's day. Hippolytus, a Roman priest, wrote from c. (4) Podobno nie pism w Rzym wyjątkiem Grecki, aż do wzmianki o niektórych małych pracuje w łacina, przez papieża św Victor, które nadal istniały w Jerome's day. Hipolit, ksiądz Roman, napisał: c. 200 to 235, and always in Greek, though at Carthage Tertullian had been writing before this in Latin. 200 do 235, i zawsze w Grecki, choć w Kartaginie Tertulian był w tym piśmie przed łacina. If Hippolytus is the author of the "Philosophumena" he was an antipope, and full of unreasoning enmity to his rival St. Callistus; his theology makes the Word proceed from God by His Will, distinct from Him in substance, and becoming Son by becoming man. Jeśli Hipolit jest autorem "Philosophumena" był antipope, wypełnij puste i pełne wrogami jego rywalem St Callistus; Jego teologia pozwala przejść od Słowa Bożego przez Jego woli, w odróżnieniu od Niego istoty, a przez Syna staje się coraz człowiek. There is nothing Roman in the theology of this work; it rather connects itself with the Greek apologists. Nie ma nic Roman teologii w tej pracy, ale raczej łączy się z Grecki apologists. A great part of a large commentary on Daniel and a work against Noetus are the only other important remains of this writer, who was soon forgotten in the West, though fragments of his works turn up in all the Eastern languages. A great dużą część komentarza na temat Daniela, a praca przed Noetus są inne ważne pozostaje tylko tego pisarza, którzy wkrótce został zapomniany na Zachodzie, choć fragmenty jego dzieł kolei we wszystkich językach Wschodniej. Parts of his chronography, perhaps his last work, have survived. Fragmenty jego chronography, być może jego ostatnie prace, które przetrwały. Another Roman antipope, Novatian, wrote in ponderous and studied prose with metrical endings. Innym Roman antipope, Nowacjan, napisał w ponderous i studia z prozy metrical końcówki. Some of his works have come down to us under the name of St. Cyprian. Niektóre z jego dzieł mają zejść do nas pod nazwą św Cypriana. Like Hippolytus, he made his rigorist views the pretext for his schism. Podobnie jak Hipolit, zrobił swoje poglądy rigorist pretekstem do jego schizmy. Unlike Hippolytus, he is quite orthodox in his principal work, "De Trinitate". W odróżnieniu od Hipolit, jest on dość ortodoksyjną w jego dzieło "De Trinitate".

(5) The apologetic works of Tertullian have been mentioned. (5) W apologetic dzieł Tertuliana zostały wymienione. The earlier were written by him when a priest of the Church of Carthage, but about the year 200 he was led to believe in the Montanist prophets of Phrygia, and he headed a Montanist schism at Carthage. Im wcześniej były napisane przez niego, gdy kapłan Kościoła w Kartaginie, ale około roku 200 był doprowadziły do wierzę w Montanist proroków Frygii, a on kieruje jeden Montanist schizmy w Kartaginie. Many of his treatises are written to defend his position and his rigorist doctrines, and he does so with considerable violence and with the clever and hasty argumentation which is natural to him. Wiele z jego traktaty zostały napisane w celu obrony swojego stanowiska i jego rigorist doktryny, a on nie tak znaczne i przemocy z mądrą i pośpiechu argumentacji, która jest dla niego naturalne. The placid flow of St. Cyprian's eloquence (Bishop of Carthage, 249-58) is a great contrast to that of his "master". W placid przepływu St Cyprian's wymowy (Biskup Kartaginy, 249-58) jest wielkim, że w przeciwieństwie do swojego "pana". The short treatises and large correspondence of this saint are all concerned with local questions and needs, and he eschews all speculative theology. W krótkim traktaty i dużą korespondencję tego świętego są wszystkie pytania związane z lokalnych i potrzeb, a on eschews wszystkich spekulacyjnych teologii. From this we gain the more light on the state of the Church, on its government, and on a number of interesting ecclesiastical and social matters. Od tego mamy uzyskać więcej światła na temat stanu Kościoła, w jego rząd, i na wiele ciekawych spraw kościelnych i społecznych. In all the patristic period there is nothing, with the exception of Eusebius's history, which tells us so much about the early Church as the small volume which contains St. Cyprian's works. We wszystkich patrystycznych okres nie ma nic, z wyjątkiem Euzebiusz historii, która mówi nam o tyle na początku Kościół jako mała objętość, która zawiera twórczości Cypriana św. At the end of the century Arnobius, like Cyprian a convert in middle age, and like other Africans, Tertullian, Cyprian, Lactantius, and Augustine, a former rhetorician, composed a dull apology. Pod koniec wieku Arnobius, jak Cyprian jeden konwersji w średnim wieku, jak i innych Afrykanów, Tertulian, Cyprian, Lactantius, Augustyna, byłego rhetorician, w składzie: usuń przeprosin. Lactantius carries us into the fourth century. Lactantius prowadzi nas do czwartego wieku. He was an elegant and eloquent writer, but like Arnobius was not a well-instructed Christian. Był elegancki i wymowny pisarzem, ale jak Arnobius nie był dobrze pouczeni chrześcijańskiej.

C

(1) The fourth century is the great age of the Fathers. (1) W czwartym wieku jest wielki wieku w Ojcowie. It was twelve years old when Constantine published his edict of toleration, and a new era for the Christian religion began. To było dwanaście lat, gdy stare Konstantyn opublikowane jego Edykt tolerowały, a nowa era dla religii chrześcijańskiej zaczęło. It is ushered in by Eusebius of Caesarea, with his great apologetic works "Praeparatio Evangelica" and "Demonstratio Evangelica", which show the transcendent merit of Christianity, and his still greater historical works, the "Chronicle" (the Greek original is lost) and the "History", which has gathered up the fragments of the age of persecutions, and has preserved to us more than half of all we know about the heroic ages of the Faith. Jest ushered przez Euzebiusz z Cezarei, z jego wielkiego dzieła apologetic "Praeparatio Evangelica" i "Demonstratio Evangelica", które wskazują na transcendencję zasługą chrześcijaństwa, a jego jeszcze większe dzieła historyczne, "Kronika" (Grecki zagubienia oryginału) i "Historia", który zebrał się na fragmenty z życia prześladowaniach, i zachowane dla nas więcej niż połowa wszystkich wiemy o heroicznej wieku Wiary. In theology Eusebius was a follower of Origen, but he rejected the eternity of Creation and of the Logos, so that he was able to regard the Arians with considerable cordiality. W teologii Euzebiusza był follower z Orygenes, ale on odrzucił wieczność Stworzenia i logo, tak aby był w stanie Arians związku ze znaczną cordiality. The original form of the pseudo-Clementine romance, with its long and tiresome dialogues, seems to be a work of the very beginning of the century against the new developments of heathenism, and it was written either on the Phoenician coast or not far inland in the Syrian neighbourhood. W pierwotnej formie z pseudo-Clementine romansu, z jego długie i męczące dialogi, wydaje się być dziełem samego początku stulecia nowych przeciwko rozwoju heathenism, a było napisane albo na Fenicki niedaleko wybrzeża lub śródlądowych w Syryjską sąsiedztwa. Replies to the greatest of the pagan attacks, that of Porphyry, become more frequent after the pagan revival under Julian (361-3), and they occupied the labours of many celebrated writers. Odpowiedzi do największych na ataki pogańskich, że z porfiru, stają się coraz częstsze, po pogańskich ożywienie w ramach Julian (361-3), a one zajmowane przez trudy wielu pisarzy obchodzi. St. Cyril of Jerusalem has left us a complete series of instructions to catechumens and the baptized, thus supplying us with an exact knowledge of the religious teaching imparted to the people in an important Church of the East in the middle of the fourth century. Święty Cyryl Jerozolima opuścił nas pełną serię instrukcji do katechumenów i ochrzczonych, a tym samym dostarczanie nam dokładną wiedzę na temat religii imparted do ludzi w ważnym Kościół na Wschodzie w połowie IV wieku. A Palestinian of the second half of the century, St. Epiphanius, became Bishop of Salamis in Cyprus, and wrote a learned history of all the heresies. Palestyńskiego w drugiej połowie tego wieku, Święty Epifaniusz z Salaminy stał biskup w Cypr, napisał i nauczyłem się historii wszystkie herezje. He is unfortunately inaccurate, and has further made great difficulties for us by not naming his authorities. On jest niestety niedokładne, a jeszcze bardziej się wielkie trudności dla nas nie nazywając jego władz. He was a friend of St. Jerome, and an uncompromising opponent of Origenism. Był przyjacielem św Jerome, i bezkompromisowy przeciwnik z Origenism.

(2) The Alexandrian priest Arius was not a product of the catechetical school of that city, but of the Lucianic school of Antioch. (2) The Alexandrian Arius kapłan nie był produktem w szkole katechetycznej tego miasta, ale z Lucianic szkoły z Antiochii. The Alexandrian tendency was quite opposite to the Antiochene, and the Alexandrian bishop, Alexander, condemned Arius in letters still extant, in which we gather the tradition of the Alexandrian Church. The Alexandrian tendencja była całkiem odwrotne do Antiochene, a Alexandrian biskupa, Aleksandra, potępiony Arius w pismach nadal obowiązują, w którym będziemy gromadzić tradycji z Alexandrian Kościoła. There is no trace in them of Origenism, the head-quarters of which had long been at Caesarea in Palestine, in the succession Theoctistus, Pamphilus, Eusebius. Nie ma w nich śladu Origenism, szef czwarte, które już od dawna w Cezarei w Palestynie, w spadku Theoctistus, Pamphilus, Euzebiusz. The tradition of Alexandria was rather that which Dionysius the Great had received from Pope Dionysius. Tradycja Aleksandria było raczej to, co Dionizy Wielki otrzymał od papieża Dionizy. Three years after the Nicene Council (325), St. Athanasius began his long episcopate of forty-five years. Trzy lata po Nicejsko Rady (325), Święty Atanazy rozpoczął swoją długą biskupiej w czterdzieści pięć lat. His writings are not very voluminous, being either controversial theology or apologetic memoirs of his own troubles, but their theological and historical value is enormous, on account of the leading part taken by this truly great man in the fifty years of fight with Arianism. Jego pisma nie są bardzo obszerne, albo są kontrowersyjne teologii lub apologetic wspomnień z własnego problemy, ale ich teologicznych i historycznych wartości jest ogromny, ze względu na wiodącą częścią podejmowanych przez ten naprawdę wielki człowiek w pięćdziesiąt lat od walki z Arianism. The head of the catechetical school during this half-century was Didymus the Blind, an Athanasian in his doctrine of the Son, and rather clearer even than his patriarch in his doctrine of the Trinity, but in many other points carrying on the Origenistic tradition. Kierownikiem szkoły katechetycznej w czasie tego pół wieku był Didymos Niewidomych, Athanasian w jego doktryny Syna, i raczej jeszcze jaśniejszy niż jego patriarchatu w jego doktryny o Trójcy, ale w wielu innych punktach na przeprowadzenie Origenistic tradycji. Here may be also mentioned by the way a rather later writer, Synesius of Cyrene, a man of philosophical and literary habits, who showed energy and sincere piety as a bishop, in spite of the rather pagan character of his culture. Tutaj może być także wymienione swoją drogą raczej później pisarz, Synezjusz z Cyreny, człowiek filozoficznych i literackich zwyczajów, którzy wykazało, energii i szczerą pobożność, jako biskupa, pomimo dość pogański charakter jego kultury. His letters are of great interest. Jego pisma są z wielkim zainteresowaniem.

(3) The second half of the century is illustrated by an illustrious triad in Cappadocia, St. Basil, his friend St. Gregory Nazianzen, and his brother St. Gregory of Nyssa. (3) W drugiej połowie tego wieku jest zilustrowany przez prestiżowe triada w Kapadocji, Święty Bazyli, jego przyjaciel St Gregory Nazianzen, i jego brat Grzegorz z Nyssy św. They were the main workers in the return of the East to orthodoxy. Zostały one głównym pracowników w powrocie na Wschód do prawowierność. Their doctrine of the Trinity is an advance even upon that of Didymus, and is very near indeed to the Roman doctrine which was later embodied in the Athanasian creed. Ich doktryna Trójcy jest z góry, nawet, że z chwilą Didymos, i rzeczywiście jest bardzo blisko do Roman doktryny, która została później zawartych w Athanasian credo. But it had taken a long while for the East to assimilate the entire meaning of the orthodox view. Ale miał długą, podczas gdy na Wschodzie, aby zasymilować całą rozumieniu ortodoksyjnej. St. Basil showed great patience with those who had advanced less far on the right road than himself, and he even tempered his language so as to conciliate them. Święty Bazyli pokazał wielką cierpliwość tych, którzy mieli znacznie mniej zaawansowanych w zakresie prawa drogowego, niż sam, a on nawet łagodniejszą jego język, tak aby conciliate im. For fame of sanctity scarcely any of the Fathers, save St. Gregory the Wonder-Worker, or St. Augustine, has ever equalled him. Dla sławy świętości praktycznie żadnej z Ojców, św zapisać Grzegorz Wonder-pracownika, lub St Augustine, nigdy mu równa. He practised extraordinary asceticism, and his family were all saints. On praktykowana nadzwyczajne asceza, i jego rodzinie wszyscy byli święci. He composed a rule for monks which has remained practically the only one in the East. On składa się z reguły dla mnichów, która pozostała praktycznie tylko jeden na Wschodzie. St. Gregory had far less character, but equal abilities and learning, with greater eloquence. St Gregory miał charakter znacznie mniej, ale równe i umiejętności uczenia się, z większą wymowę. The love of Origen which persuaded the friends in their youth to publish a book of extracts from his writings had little influence on their later theology; that of St. Gregory in particular is renowned for its accuracy or even inerrancy. Miłość Orygenes, który przekonał znajomych w ich młodzieży opublikować książkę wyciągów z jego pisma miały niewielki wpływ na ich późniejszym teologii; św Gregory znany jest w szczególności do jego dokładności lub nawet inerrancy. St. Gregory of Nyssa is, on the other hand, full of Origenism. Święty Grzegorz z Nyssy, az drugiej strony, pełne Origenism. The classical culture and literary form of the Cappadocians, united to sanctity and orthodoxy, makes them a unique group in the history of the Church. W klasycznej kultury i literackich postaci z Cappadocians, zjednoczona do świętości i prawowierność, czyni ich wyjątkową grupę w historii Kościoła.

(4) The Antiochene school of the fourth century seemed given over to Arianism, until the time when the great Alexandrians, Athanasius and Didymus, were dying, when it was just reviving not merely into orthodoxy, but into an efflorescence by which the recent glory of Alexandria and even of Cappadocia was to be surpassed. (4) The Antiochene szkoły czwartego wieku wydawało się, przeznaczonych na Arianism, aż do czasu, gdy wielkie Aleksandryjczyków, i Atanazy Didymos, były umierających, gdy był on po prostu nie ogranicza się do ożywienia prawowierność, ale w efflorescence, które przez ostatnie chwały Aleksandria w Kapadocji, a nawet miał być przewyższał. Diodorus, a monk at Antioch and then Bishop of Tarsus, was a noble supporter of Nicene doctrine and a great writer, though the larger part of his works has perished. Diodora, mnich w Antiochii, a następnie biskupa Tarsu, był szlachetny zwolennikiem Nicejsko doktryny i wielkim pisarzem, mimo że większa część jego dzieła zaginął. His friend Theodore of Mopsuestia was a learned and judicious commentator in the literal Antiochene style, but unfortunately his opposition to the heresy of Apollinarius of Laodicea carried him into the opposite extreme of Nestorianism -- indeed the pupil Nestorius scarcely went so far as the master Theodore. Jego przyjaciel z Theodore Mopsuestia było legalne i dowiedziałem się komentator w dosłowny Antiochene stylu, ale niestety jego sprzeciw wobec herezji z Apollinarius z Laodicea przewieźli go do skrajnych naprzeciwko z Nestorianizm - rzeczywiście uczeń Nestoriusz słabo poszło tak daleko, jak kapitan Theodore . But then Nestorius resisted the judgment of the Church, whereas Theodore died in Catholic communion, and was the friend of saints, including that crowning glory of the Antiochene school, St. John Chrysostom, whose greatest sermons were preached at Antioch, before he became Bishop of Constantinople. Ale potem Nestoriusz opór orzeczenie Kościoła, mając na uwadze, Teodor zmarł w komunii katolickiej, i był przyjacielem świętych, w tym zwieńczeniem chwały Antiochene w szkole, Święty Jan Chryzostom, których największe były głosił kazania w Antiochii, zanim objął Biskup Konstantynopola. Chrysostom is of course the chief of the Greek Fathers, the first of all commentators, and the first of all orators whether in East or West. Chryzostom jest oczywiście głównym z Grecki Ojców, przede wszystkim komentatorzy, a przede wszystkim czy w orators na wschodzie lub na zachodzie. He was for a time a hermit, and remained ascetic in his life; he was also a fervent social reformer. Był w czasie pustelnik, ascetycznymi i pozostała w jego życiu, był także gorącą reformator społeczny. His grandeur of character makes him worthy of a place beside St. Basil and St. Athanasius. Jego wielkość charakter sprawia mu godne miejsce obok św Bazyli Atanazy i św.

As Basil and Gregory were formed to oratory by the Christian Prohaeresius, so was Chrysostom by the heathen orator Libanius. Jak Bazyli i Grzegorz z oratorium zostały utworzone przez Prohaeresius chrześcijańskiej, tak Chryzostom został przez pogan orator Libanius. In the classical Gregory we may sometimes find the rhetorician; in Chrysostom never; his amazing natural talent prevents his needing the assistance of art, and though training had preceded, it has been lost in the flow of energetic thought and the torrent of words. W klasycznej Gregory czasami możemy znaleźć rhetorician; Chryzostom nigdy; jego naturalny talent niesamowity zapobiega jego potrzeby pomocy sztuki, i choć było poprzedzone szkolenia, została ona utracona w energiczny przepływ myśli i słów torrent. He is not afraid of repeating himself and of neglecting the rules, for he never wishes to be admired, but only to instruct or to persuade. On nie boi się powtarzania i zaniedbując zasady, bo nigdy nie chce być podziwiana, ale tylko na zleceniu lub przekonać. But even so great a man has his limitations. Ale nawet tak wielki człowiek ma swoje ograniczenia. He has no speculative interest in philosophy or theology, though he is learned enough to be absolutely orthodox. On nie ma żadnego interesu w spekulacyjnej filozofii i teologii, choć jest on wystarczający, aby nauczyć się absolutnie ortodoksyjnej. He is a holy man and a practical man, so that his thoughts are full of piety and beauty and wisdom; but he is not a thinker. On jest święty człowiek i praktycznego człowieka, tak że jego myśli są pełne pobożności i piękno i mądrość, ale nie jest myślicielem. None of the Fathers has been more imitated or more read; but there is little in his writings which can be said to have moulded his own or future times, and he cannot come for an instant into competition with Origen or Augustine for the first place among ecclesiastical writers. Żaden z Ojców był bardziej naśladować lub więcej czytać, ale tam jest niewiele w jego pismach, które mogą być formowane powiedział, że jego własne lub przyszłych razy, a on nie może przyjść do błyskawicznych w konkurencji z Orygenes lub Augustyna na pierwszym miejscu wśród pisarzy kościelnych.

(5) Syria in the fourth century produced one great writer, St. Ephraem, deacon of Edessa (306-73). (5) Syria w czwartym wieku jeden wielki pisarz, St Ephraem, diakon Edessy (306-73). Most of his writings are poetry; his commentaries are in prose, but the remains of these are scantier. Większość jego pism jest poezja; jego komentarze są w prozie, ale pozostaje te są scantier. His homilies and hymns are all in metre, and are of very great beauty. Jego homilii i hymny są na metr, a są bardzo piękna. Such tender and loving piety is hardly found elsewhere in the Fathers. Takie oferty pobożności i miłości jest trudno znaleźć gdzie indziej w Ojcowie. The twenty-three homilies of Aphraates (326-7), a Mesopotamian bishop, are of great interest. W dwadzieścia trzy homilii z Aphraates (326-7), mesopotamian biskupa, z wielkim zainteresowaniem.

(6) St. Hilary of Poitiers is the most famous of the earlier opponents of Arianism in the West. (6) Święty Hilary z Poitiers jest najbardziej znany z wcześniejszych przeciwnikami Arianism na Zachodzie. He wrote commentaries and polemical works, including the great treatise "De Trinitate" and a lost historical work. Pisał komentarze i polemical utworów, w tym wielki traktat "De Trinitate" i stracił pracę historyczną. His style is affectedly involved and obscure, but he is nevertheless a theologian of considerable merit. Jego styl jest affectedly oraz ukrywać, ale jest on jednak teolog znaczących zasług. The very name of his treatise on the Trinity shows that he approached the dogma from the Western point of view of a Trinity in Unity, but he has largely employed the works of Origen, Athanasius, and other Easterns. Sama nazwa jego traktat o Trójcy wynika, że zbliżył się do dogmatu z punktu widzenia zachodnich o Trójcy w Jedności, ale w znacznej mierze zatrudnieni prace Orygenes, Atanazy, i inne Easterns. His exegesis is of the allegorical type. Jego egzegeza jest alegorycznego typu. Until his day, the only great Latin Father was St. Cyprian, and Hilary had no rival in his own generation. Do jego dni, tylko wielkie łacina Ojciec Święty był Cyprian, Hilary i nie miał rywalem w swojej generacji. Lucifer, Bishop of Calaris in Sardinia, was a very rude controversialist, who wrote in a popular and almost uneducated manner. Lucyfer, biskupa Calaris na Sardynii, została bardzo rude controversialist, którzy napisali w popularnych i prawie uneducated sposób. The Spaniards Gregory of Illiberis, in Southern Spain, is only now beginning to receive his due, since Dom A. Wilmart restored to him in 1908 the important so-called "Tractatus Origenis de libris SS. Scripturae", which he and Batiffol had published in 1900, as genuine works of Origen translated by Victorinus of Pettau. W Hiszpanów Grzegorz z Illiberis, w południowej Hiszpania, to dopiero teraz zaczynają się pojawić z powodu jego, ponieważ Dom A. Wilmart przywrócony do niego w 1908 ważną tzw "Tractatus de libris Origenis SS. Scripturae", który miał opublikowany i Batiffol w 1900 roku, jako prawdziwego dzieła Orygenesa przetłumaczone przez Wiktoryn z Petawium. The commentaries and anti-Arian works of the converted rhetorician, Marius Victorinus, were not successful. W komentarzach i anty-Arian prace przeliczonej rhetorician, Marius Victorinus, nie były udane. St. Eusebius of Vercellae has left us only a few letters. Święty Euzebiusz z Vercellae opuścił nas tylko kilka liter. The date of the short discourses of Zeno of Verona is uncertain. Data krótkim dyskursy z Zeno w Weronie jest niepewna. The fine letter of Pope Julius I to the Arians and a few letters of Liberius and Damasus are of great interest. Grzywna listu papieża Juliusza I do Arians i kilka listów Liberiusza i Damazego są z wielkim zainteresowaniem.

The greatest of the opponents of Arianism in the West is St. Ambrose (d. 397). His sanctity and his great actions make him one of the most imposing figures in the patristic period. Największy z przeciwnikami Arianism na Zachodzie jest święty Ambroży (zm. 397). Jego świętości i jego wielkie działania go jednym z najbardziej nakładające dane w okresie patrystycznych. Unfortunately the style of his writings is often unpleasant, being affected and intricate, without being correct or artistic. Niestety styl jego pism jest często nieprzyjemne, jest narażony i skomplikowane, bez korekty lub artystycznej. His exegesis is not merely of the most extreme allegorical kind, but so fanciful as to be sometimes positively absurd. Jego egzegeza nie jest jedynie w najbardziej skrajnych alegorycznego rodzaju, ale tak dziwaczny, jak się czasem pozytywnie absurdu. And yet, when off his guard, he speaks with genuine and touching eloquence; he produces apophthegms of admirable brevity, and without being a deep theologian, he shows a wonderful profundity of thought on ascetical, moral, and devotional matters. A jednak, gdy poza jego straży, on mówi o prawdziwej i dotykania wymowy; on produkuje apophthegms z podziwu zwięzłości i bez głębokiej teolog, pokazuje wspaniałe profundity myśli na ascetical, moralne, a sandy sprawach. Just as his character demands our enthusiastic admiration, so his writings gain our affectionate respect, in spite of their very irritating defects. Podobnie jak jego charakter zapotrzebowania naszych entuzjastyczny podziw, więc jego zdobycie naszych pism affectionate zakresie, pomimo ich bardzo irytujące wady. It is easy to see that he is very well read in the classics and in Christian writers of East and West, but his best thoughts are all his own. Łatwo zobaczyć, że jest on bardzo dobrze w klasykę i pisarzy chrześcijańskich Wschodu i Zachodu, ale jego myśli są wszystkie najlepsze własnej.

(7) At Rome an original, odd, and learned writer composed a commentary on St. Paul's Epistles and a series of questions on the Old and New Testaments. (7) Na Rzym oryginalne, dziwne, i dowiedziałem się pisarz w składzie: komentarz w sprawie St Paul's Epistles i szereg pytań dotyczących Starego i Nowego Testamentu. He is usually spoken of as Ambrosiaster, and may perhaps be a converted Jew named Isaac, who later apostatized. On jest zazwyczaj zna jako Ambrosiaster, może być przeliczone Żyd, imieniem Izaak, którzy później apostatized. St. Damasus wrote verses which are poor poetry but interesting where they give us information about the martyrs and the catacombs. His secretary for a time was St. Jerome, a Pannonian by birth, a Roman by baptism. Święty Damazy napisał znaki, które są słabe poezji, ale ciekawe, gdy daje nam informacje na temat męczenników i katakumb. Jego sekretarzem był przez pewien czas St Jerome, Panonii przez urodzenie, Roman przez chrzest. This learned Father, "Doctor maximus in Sacris Scripturis", is very well known to us, for almost all that he wrote is a revelation of himself. Ten dowiedział się Ojciec, "Doktor największy w Sacris Scripturis", jest bardzo dobrze znany nam, że dla niemal wszystkich pisał jest objawienie siebie. He tells the reader of his inclinations and his antipathies, his enthusiasms and his irritations, his friendships and his enmities. On mówi czytelnik z jego upodobaniami i jego antipathies, jego enthusiasms i jego podrażnienia, jego przyjaciół i jego enmities. If he is often out of temper, he is most human, most affectionate, most ascetic, most devoted to orthodoxy, and in many ways a very lovable character; for if he is quick to take offence, he is easily appeased, he is laborious beyond ordinary endurance, and it is against heresy that his anger is usually kindled. Jeśli jest on często z temperamentem, jest on najbardziej ludzkie, najbardziej affectionate, najbardziej ascetyczne, w większości poświęcone prawowierność, i pod wieloma względami bardzo lovable charakter, bo jeśli on jest szybkie podjęcie przestępstwo, jest on łatwo appeased, On jest pracowity poza zwykłe wytrwałość, i to jest przeciwko herezji, że jego gniew jest zwykle zapłonął. He lived all the latter part of his life in a retreat at Bethlehem, surrounded by loving disciples, whose untiring devotion shows that the saint was by no means such a rough diamond, one might say such an ogre, as he is often represented. Mieszkał wszystkie części swojego życia na rekolekcje w Betlejem, otoczony przez uczniów miłości, której untiring nabożeństwo świętego pokazuje, że został przez nie oznacza takiego surowca diamentowego, można powiedzieć takie Ogre, jak jest on często reprezentowane. He had no taste for philosophy, and seldom gave himself time to think, but he read and wrote ceaselessly. On nie miał żadnego smaku dla filozofii, i rzadko wydał samego siebie czas, aby myśleć, ale czytać i pisał nieustannie. His many commentaries are brief and to the point, full of information, and the product of wide reading. Jego liczne komentarze są krótkie i do punktu, pełne informacje oraz szerokie czytanie wyrobu. His greatest work was the translation of the Old Testament from the Hebrew into Latin. Jego największą pracy było tłumaczenie Starego Testamentu z Hebrajski w łacina. He carried on the textual labours of Origen, Pamphilus, and Eusebius, and his revision of the Latin Gospels shows the use of admirably pure Greek manuscripts, though he seems to have expended less pains on the rest of the New Testament. On przeprowadzone na tekstową prac Orygenes, Pamphilus, Euzebiusz, a jego przeglądu łacina Ewangelii pokazuje wykorzystanie admirably czystej Grecki rękopisy, choć wydaje się mieć mniejsze bóle wydatkowane na pozostałej części Nowego Testamentu. He attacked heretics with much of the cleverness, all the vivacity, and much more than the eloquence and effectiveness of Tertullian. On atakował z heretyków wiele z cleverness, wszystkie vivacity, i znacznie więcej niż wymowę i skuteczność Tertulian. He used the like weapons against any who attacked him, and especially against his friend Rufinus during their passing period of hostility. On używa jak broni przed wszelkimi którzy zaatakowali go, a zwłaszcza przeciw swojemu przyjacielowi rufinus podczas ich minięciu okresu wrogości.

If he is only "perhaps" the most learned of the Fathers, he is beyond doubt the greatest of prose writers among them all. Jeśli on jest tylko "może" najbardziej dowiedziałem się z ojców, jest on bez wątpienia największą prozy pisarzy z nich wszystkich. We cannot compare his energy and wit with the originality and polish of Cicero, or with the delicate perfection of Plato, but neither can they or any other writer be compared with Jerome in his own sphere. Nie możemy porównać jego energii i dowcip z oryginalności i polski z Cicero, lub z delikatną doskonałości Platon, ale nie mogą lub jakiegokolwiek innego pisarza być porównywane z Jerome we własnym zakresie. He does not attempt flights of imagination, musical intonation, word-painting; he has no flow of honeyed language like Cyprian, no torrent of phrases like Chrysostom; he is a writer, not an orator, and a learned and classical writer. On nie próbuje loty wyobraźni, muzyczne intonacja, słowo-obraz, bo nie ma przepływu honeyed język jak Cyprian, nie torrent wyrażeń jak Chryzostom, on jest pisarzem, nie orator, a nauczyłem się klasycznym i pisarz. But such letters as his, for astonishing force and liveliness, for point, and wit, and terse expression, were never written before or since. There is no sense of effort, and though we feel that the language must have been studied, we are rarely tempted to call it studied language, for Jerome knows the strange secret of polishing his steel weapons while they are still at a white heat, and of hurling them before they cool. Ale takich pism jak jego, na życie i zadziwiającą żywotność, do punktu, i dowcip, a terse wypowiedzi, nigdy nie zostały napisane przed lub od. Nie ma sensu wysiłku, i choć czujemy, że język muszą zostać zbadane, jesteśmy rzadko pokusę, aby połączyć go studiował język, Jerome zna dziwny sekret jego polerowanie stali broni, podczas gdy są one jeszcze na białym ciepła i hurling je przed cool. He was a dangerous adversary, and had few scruples in taking every possible advantage. Był niebezpiecznym przeciwnikiem, i miał kilka tienen escrúpulos w podejmowaniu wszelkich możliwych korzyści. He has the unfortunate defect of his extraordinary swiftness, that he is extremely inaccurate, and his historical statements need careful control. On ma wadę niefortunne jego niezwykłej szybkości, że jest on bardzo niedokładne, a jego historycznego oświadczenia potrzeba starannej kontroli. His biographies of the hermits, his words about monastic life, virginity, Roman faith, our Blessed Lady, relics of saints, have exercised great influence. Jego biografie pustelników z jego słów na temat życia zakonnego, dziewictwo, Roman wierze, Matka Boska, relikwie świętych, mają wielki wpływ na wykonywane. It has only been known of late years that Jerome was a preacher; the little extempore discourses published by Dom Mona are full of his irrepressible personality and his careless learning. Ma tylko znane z późnych lat Jerome był kaznodzieją; mały extempore dyskursy opublikowany przez Dom Mona pełne są niezniszczalne jego osobowości i jego niedbałego nauki.

(8) Africa was a stranger to the Arian struggle, being occupied with a battle of its own. (8) Afryka był obcy dla Arian walki, jest walka z zajmowanych własnych. Donatism (311-411) was for a long time paramount in Numidia, and sometimes in other parts. Donatism (311-411) był przez długi czas w Numidia nadrzędną, a czasami w innych częściach. The writings of the Donatists have mostly perished. About 370 St. Optatus published an effective controversial work against them. The attack was carried on by a yet greater controversialist, St. Augustine, with a marvellous success, so that the inveterate schism was practically at an end twenty years before that saint's death. W pismach z Donatists w większości zginęli. Ok. 370 St Optatus opublikował kontrowersyjną pracę skutecznej walki z nimi. Ataku była prowadzona przez jeszcze większą controversialist, St Augustine, wspaniały sukces, tak aby inveterate schizmy była praktycznie na koniec, że dwadzieścia lat przed śmiercią świętego. So happy an event turned the eyes of all Christendom to the brilliant protagonist of the African Catholics, who had already dealt crushing blows at the Latin Manichaean writers. So happy wydarzenie się na oczach wszystkich Christendom na genialny bohater afrykańskich katolików, którzy już rozpatrywane na zgniatanie ciosy łacina Manichaean pisarzy. From 417 till his death in 431, he was engaged in an even greater conflict with the philosophical and naturalistic heresy of Pelagius and Caelestius. Od 417 do swojej śmierci w 431 r. był zatrudniony w jeszcze większej sprzeczności z filozoficznych i naturalistycznej herezja z Pelagiusz i Caelestius. In this he was at first assisted by the aged Jerome; the popes condemned the innovators and the emperor legislated against them. W tym roku po raz pierwszy w wieku wspierana przez Jerome; papieży potępił innowatorów i cesarza aktów prawnych przeciwko nim. If St. Augustine has the unique fame of having prostrated three heresies, it is because he was as anxious to persuade as to refute. Jeśli Święty Augustyn ma niepowtarzalny sławy o poklonili trzy herezje, to dlatego, że był jak troszczy się przekonać co do odparcia. He was perhaps the greatest controversialist the world has ever seen. Besides this he was not merely the greatest philosopher among the Fathers, but he was the only great philosopher. Był chyba największym controversialist na świat nigdy nie widział. Oprócz tego był nie tylko największym filozofem wśród Ojców, lecz był tylko wielki filozof. His purely theological works, especially his "De Trinitate", are unsurpassed for depth, grasp, and clearness, among early ecclesiastical writers, whether Eastern or Western. Jego prace czysto teologicznych, zwłaszcza jego "De Trinitate", niezrównany do głębi, pojąć, clearness, wśród wczesnych pisarzy kościelnych, czy wschodniej lub zachodniej. As a philosophical theologian he has no superior, except his own son and disciple, St. Thomas Aquinas. W filozoficznych teolog nie ma przełożonego, z wyjątkiem własnego syna i ucznia, St Thomas Aquinas. It is probably correct to say that no one, except Aristotle, has exercised so vast, so profound, and so beneficial an influence on European thought. Jest to prawdopodobnie słusznie twierdzą, że nikt, z wyjątkiem Arystotelesa, wykonywane tak rozległe, tak głęboki, i tak korzystny wpływ na myśli europejskiej.

Augustine was himself a Platonist through and through. Augustyn był sobie poprzez Platonist i przemyślane. As a commentator he cared little for the letter, and everything for the spirit, but his harmony of the Gospels shows that he could attend to history and detail. Jako komentator jego opieką niewiele na piśmie, i wszystko, co dla ducha, ale jego harmonii z Ewangelii wskazuje, że mógł uczestniczyć do historii i szczegółowości. The allegorizing tendencies he inherited from his spiritual father, Ambrose, carry him now and then into extravagances, but more often he rather soars than commentates, and his "In Genesim ad litteram", and his treatises on the Psalms and on St. John, are works of extraordinary power and interest, and quite worthy, in a totally different style, to rank with Chrysostom on Matthew. W allegorizing tendencje on odziedziczył po swoim ojcu duchowym, Ambroży, przeprowadzić go teraz, a następnie do extravagances, ale częściej niż on raczej żagluje commentates, i jego "W Genesim ad litteram", a jego traktaty o Psalmy i St John, są prace nadzwyczajne uprawnienia i zainteresowania, i dość godny, w zupełnie innym stylu, do rangi z Chryzostom na Mateusza. St. Augustine was a professor of rhetoric before his wonderful conversion; but like St. Cyprian, and even more than St. Cyprian, he put aside, as a Christian, all the artifices of oratory which he knew so well. Święty Augustyn był profesorem retoryki przed jego wspaniałym konwersji, ale podobnie jak św Cypriana, a nawet bardziej niż św Cypriana, odłożenie, jako chrześcijanin, wszystkie artifices z oratorium, które znał tak dobrze. He retained correctness of grammar and perfect good taste, together with the power of speaking and writing with ease in a style of masterly simplicity and of dignified though almost colloquial plainness. Nothing could be more individual than this style of St. Augustine's, in which he talks to the reader or to God with perfect openness and with an astonishing, often almost exasperating, subtlety of thought. On zatrzymanych poprawności gramatycznej i doskonały smak dobry, wraz z mocy mówienia i pisania z łatwym w mistrzowskim stylu prostoty i godnego choć niemal potocznej plainness. Nic nie może być więcej niż w tym indywidualny styl St Augustine's, w którym Rozmowy z czytnika lub z doskonałym Bogiem i otwartości z zadziwiającą, często niemal exasperating, subtelność myśli. He had the power of seeing all round a subject and through and through it, and he was too conscientious not to use this gift to the uttermost. Miał moc skoro wszyscy wokół tematu i dzięki i poprzez niego, a on był zbyt sumienia, aby nie korzystać z tego daru do najdalszej. Large-minded and far-seeing, he was also very learned. Duża myślącymi i Dalekowzroczne, był także bardzo nauczyć. He mastered Greek only in later life, in order to make himself familiar with the works of the Eastern Fathers. On opanował Grecki tylko w późniejszym życiu, w celu zapewnienia sobie znać z dzieł Ojców Wschodnich. His "De Civitate Dei" shows vast stores of reading; still more, it puts him in the first place among apologists. Jego "De civitate Dei" pokazuje ogromnej sklepach czytania; jeszcze więcej, stawia go na pierwszym miejscu wśród apologists. Before his death (431) he was the object of extraordinary veneration. Przed jego śmierci (431) był przedmiotem nadzwyczajnej czci. He had founded a monastery at Tagaste, which supplied Africa with bishops, and he lived at Hippo with his clergy in a common life, to which the Regular Canons of later days have always looked as their model. Miał założył klasztor w Tagaste, który dostarczył Afryka z biskupów, a mieszkał w Hippony z jego duchownych we wspólnym życiu, do którego regularne Kanonów dni później zawsze wyglądała jak ich modelu. The great Dominican Order, the Augustinians, and numberless congregations of nuns still look to him as their father and legislator. Wielki Orderu Dominikany, sie Augustynianie, numberless zgromadzenia mniszek nadal patrzeć na niego jako do swego ojca i ustawodawcy. His devotional works have had a vogue second only to that of another of his spiritual sons, Thomas à Kempis. Jego prace sandy miał vogue sekund tylko do innego z jego duchowych synów, Thomas à Kempis. He had in his lifetime a reputation for miracles, and his sanctity is felt in all his writings, and breathes in the story of his life. Miał w jego istnienia renomy na cuda, a jego świętości jest odczuwane we wszystkich swoich pismach, i oddycha w historii jego życia. It has been remarked that there is about this many-sided bishop a certain symmetry which makes him an almost faultless model of a holy, wise, and active man. Został on zauważył, że nie ma o tym wiele dwustronnych biskup pewnej symetrii, która czyni go niemal bezbłędnie model świętym, mądrym i aktywnego człowieka. It is well to remember that he was essentially a penitent. Jest również pamiętać, że był w istocie penitenta.

(9) In Spain, the great poet Prudentius surpassed all his predecessors, of whom the best had been Juvencus and the almost pagan rhetorician Ausonius. (9) W Hiszpania, wielki poeta Prudentius przewyższał wszystkich swoich poprzedników, z których najlepszą był Juvencus i prawie pogańskim rhetorician Ausonius. The curious treatises of the Spanish heretic Priscillian were discovered only in 1889. Ciekawska traktaty z Hiszpański heretic Pryscylian zostały odkryte dopiero w 1889. In Gaul Rufinus of Aquileia must be mentioned as the very free translator of Origen, etc., and of Eusebius's "History", which he continued up to his own date. W Galia rufinus z Akwileja muszą być wymienione jako bardzo wolne tłumacz Orygenes, itp., i Euzebiusz "Historia", którą kontynuował aż do własnej daty. In South Italy his friend Paulinus of Nola has left us pious poems and elaborate letters. W południe Włochy jego przyjaciel Paulin z Noli opuścił nas pobożnych wiersze i opracowania listy.

D

(1) The fragments of Nestorius's writings have been collected by Loofs. (1) W fragmenty pism Nestoriusz, zostały zebrane przez Loofs. Some of them were preserved by a disciple of St. Augustine, Marius Mercator, who made two collections of documents, concerning Nestorianism and Pelagianism respectively. Niektóre z nich zostały zachowane przez ucznia św Augustyna, Marius Mercator, którzy sporządził dwa zbiory dokumentów, dotyczących Nestorianizm i Pelagianizm. The great adversary of Nestorius, St. Cyril of Alexandria, was opposed by a yet greater writer, Theodoret, Bishop of Cyrus. W wielkim wrogiem z Nestoriusz, Święty Cyryl Aleksandria, została przeciwieństwie przez jeszcze większą pisarz, Teodoret z Cyru, biskupa Cyrus. Cyril is a very voluminous writer, and his long commentaries in the mystical Alexandrian vein do not much interest modern readers. Cyryl jest bardzo obszerny pisarz, a jego długie komentarze w mistyczne Alexandrian żyły nie wiele nowoczesnych zainteresowania czytelników. But his principal letters and treatises on the Nestorian question show him as a theologian who has a deep spiritual insight into the meaning of the Incarnation and its effect upon the human race -- the lifting up of man to union with God. Ale jego głównym listów i traktaty na Nestorian pytanie pokazują go jako teolog którzy mają głęboko duchowy wgląd w rozumieniu Wcielenia i jej wpływ na ludzi - podniesiesz człowieka do zjednoczenia z Bogiem. We see here the influence of Egyptian asceticism, from Anthony the Great (whose life St. Athanasius wrote), and the Macarii (one of whom left some valuable works in Greek), and Pachomius, to his own time. Widzimy tutaj wpływy egipskie asceza, Antoni Wielki (którego życiu św Atanazy napisał), oraz Macarii (z których jeden w lewo kilka cennych dzieł w Grecki), Pachomius, do własnego czasu. In their ascetical systems, the union with God by contemplation was naturally the end in view, but one is surprised how little is made by them of meditation on the life and Passion of Christ. W ich ascetical systemów, zjednoczenia z Bogiem przez kontemplację był do końca w sposób naturalny, lecz jedno jest zaskoczony, jak niewiele się przez nich z medytacją na temat życia i męki Chrystusa. It is not omitted, but the tendency as with St. Cyril and with the Monophysites who believed they followed him, is to think rather of the Godhead than of the Manhood. To nie jest pominięte, ale jako ze skłonnością Święty Cyryl i z Monophysites którzy uwierzyli oni szli za Nim, jest raczej pomyśleć o Godhead niż w Manhood. The Antiochene school had exaggerated the contrary tendency, out of opposition to Apollinarianism, which made Christ's Manhood incomplete, and they thought more of man united to God than of God made man. W szkole miał Antiochene zawyżona wbrew tendencji, w opozycji do Apollinarianism, który wydał Chrystusa Manhood niekompletne, a ich myśli bardziej zjednoczona człowieka do Boga niż Bóg, który stał się człowiekiem.

Theodoret undoubtedly avoided the excesses of Theodore and Nestorius, and his doctrine was accepted at last by St. Leo as orthodox, in spite of his earlier persistent defence of Nestorius. Teodoret z Cyru niewątpliwie uniknąć nadmiernych z Theodore i Nestoriusz i jego doktryny w końcu została przyjęta przez św Leo jako ortodoksyjne, pomimo jego wcześniejszych trwałych obrony Nestoriusz. His history of the monks is less valuable than the earlier writings of eyewitnesses -- Palladius in the East, and Rufinus and afterwards Cassian in the West. Jego historia mnichów jest mniej cenne niż wcześniejsze pisma eyewitnesses - Palladius na Wschodzie, a potem rufinus i Kasjana na Zachodzie. But Theodoret's "History" in continuation of Eusebius contains valuable information. Ale Teodoret z Cyru "Historia" w kontynuacji Euzebiusz zawiera cenne informacje. His apologetic and controversial writings are the works of a good theologian. Jego apologetic pism i kontrowersyjne są dzieła dobry teolog. His masterpieces are his exegetical works, which are neither oratory like those of Chrysostom, nor exaggeratedly literal like those of Theodore. Jego dzieła są exegetical jego dzieł, które nie są ani oratorium podobnie jak Chryzostom, ani exaggeratedly dosłowne podobnie jak Theodore. With him the great Antiochene school worthily closes, as the Alexandrian does with St. Cyril. Z niego wielką Antiochene szkole godnie zamyka, jak nie z Alexandrian Święty Cyryl. Together with these great men may be mentioned St. Cyril's spiritual adviser, St. Isidore of Pelusium, whose 2000 letters deal chiefly with allegorical exegesis, the commentary on St. Mark by Victor of Antioch, and the introduction to the interpretation of Scripture by the monk Hadrian, a manual of the Antiochene method. Wraz z tych wielkich ludzi mogą być wymienione Święty Cyryl duchowej doradcy, Święty Izydor z Pelusium, 2000 listów, których dotyczą głównie z alegorycznego egzegezy, komentarze na St Mark Victor przez Antiochii, oraz wprowadzenie do interpretacji Pisma przez mnich Hadrian, podręcznik z Antiochene metody.

(2) The Eutychian controversy produced no great works in the East. (2) W Eutychian wielkie kontrowersje produkowane nie działa na Wschodzie. Such works of the Monophysites as have survived are in Syriac or Coptic versions. Takie prace z Monophysites jak zachowały się w Syryjski lub Koptyjski wersji.

(3) The two Constantinopolitan historians, Socrates and Sozomen, in spite of errors, contain some data which are precious, since many of the sources which they used are lost to us. (3) Obie constantinopolitan historyków, Sokrates i Sozomen, pomimo błędów, zawierają pewne dane, które są cenne, ponieważ wiele źródeł, które są dla nas stracone. With Theodoret, their contemporary, they form a triad just in the middle of the century. Z Teodoret z Cyru, ich współczesna, stanowią one tylko Triada w połowie stulecia. St. Nilus of Sinai is the chief among many ascetical writers. St Nilus Synaj jest najważniejszym ascetical wielu pisarzy.

(4) St. Sulpicius Severus, a Gallic noble, disciple and biographer of the great St. (4) St Sulpicjusz Sewer, galusowy szlachetnych, uczeń i biograf z wielkich St Martin of Tours, was a classical scholar, and showed himself an elegant writer in his "Ecclesiastical History". Marcin z Tours, był klasycznym uczony, i pokazał się elegancką pisarza w jego "Ecclesiastical History". The school of Lérins produced many writers besides St. Vincent. W szkole Lérins produkowane wielu pisarzy oprócz St Vincent. We may mention Eucherius, Faustus, and the great St. Możemy wspomnieć Eucherius, Faustus, i wielkie St Caesarius of Arles (543). Caesarius w Arles (543). Other Gallic writers are Salvian, St. Sidonius Apollinaris, Gennadius, St. Avitus of Vienne, and Julianus Pomerius. Inne galusowy pisarzy są Salvian, St Sydoniusz Apolinary, Gennadius, St Awitus Vienne, Julianus Pomerius.

(5) In the West, the series of papal decretals begins with Pope Siricius (384-98). (5) Na Zachodzie, cykl zaczyna się od papieskiego decretals Papież Syrycjusz (384-98). Of the more important popes large numbers of letters have been preserved. Z ważniejszych papieży dużej liczby listów zostały zachowane. Those of the wise St. Innocent I (401-17), the hot-headed St. Zosimus (417-8), and the severe St. Celestine are perhaps the most important in the first half of the century; in the second half those of Hilarus, Simplicius, and above all the learned St. Gelasius (492-6). Ci z mędrców Święty Innocenty I (401-17), hot-headed St Zosimus (417-8) i ciężką St Celestyn są być może najważniejszym w pierwszej połowie stulecia, w drugiej połowie tych Hilarus, Simplicius, a przede wszystkim nauczyć St Gelasius (492-6). Midway in the century stands St. Leo, the greatest of the early popes, whose steadfastness and sanctity saved Rome from Attila, and the Romans from Genseric. Midway w wieku drzewostanów St Leon, największe z wczesnych papieży, których cierpliwości i świętości zapisane z Attila Rzym, a Rzymianie z Genseric. He could be unbending in the enunciation of principle; he was condescending in the condoning of breaches of discipline for the sake of peace, and he was a skilful diplomatist. On może być unbending w enunciation z zasadą; był przymusem w akceptowanie naruszeń dyscypliny dla zachowania pokoju i był zręcznym diplomatist. His sermons and the dogmatic letters in his large correspondence show him to us as the most lucid of all theologians. Jego kazania i dogmatycznej dużych liter w jego korespondencję pokaż go do nas jak najbardziej Lucid wszystkich teologów. He is clear in his expression, not because he is superficial, but because he has thought clearly and deeply. On jest jasne w swojej wypowiedzi, ponieważ nie jest on powierzchowny, ale ponieważ on myśli jasno i głęboko. He steers between Nestorianism and Eutychianism, not by using subtle distinctions or elaborate arguments, but by stating plain definitions in accurate words. On wołów między Nestorianizm i Eutychianism, a nie za pomocą subtelnych rozróżnień lub opracowuje argumenty, stwierdzając, ale zwykły dokładne definicje słów. He condemned Monothelitism by anticipation. Monoteletyzm on skazany przez góry. His style is careful, with metrical cadences. Jego styl jest ostrożność, z metrical cadences. Its majestic rhythms and its sonorous closes have invested the Latin language with a new splendour and dignity. Jej majestatyczną rytmy i sonorous zamyka zainwestowały w łacina język z nowym blasku i godności.

E

(1) In the sixth century the large correspondence of Pope Hormisdas is of the highest interest. (1) W szóstym wieku dużą korespondencję z Hormizdas jest najwyższy odsetek. That century closes with St. Gregory the Great, whose celebrated "Registrum" exceeds in volume many times over the collections of the letters of other early popes. To zamyka w wieku św Grzegorza Wielkiego, którego obchodzi "Registrum" przekracza wielkość wiele razy w ciągu zbiorów pism innych wczesnych papieży. The Epistles are of great variety and throw light on the varied interests of the great pope's life and the varied events in the East and West of his time. Listy są bardzo różnorodne i rzucają światło na zróżnicowane interesy wielkiego papieża życia i różnorodnych wydarzeń na Wschodzie i Zachodzie jego czas. His "Morals on the Book of Job" is not a literal commentary, but pretends only to illustrate the moral sense underlying the text. With all the strangeness it presents to modern notions, it is a work full of wisdom and instruction. Jego "Moralności w sprawie Księga Hioba" nie jest dosłowne komentarza, lecz udaje się tylko do zilustrowania podstaw poczucia moralnego tekstu. Ze wszystkimi dziwność przedstawia go do nowoczesnych pojęć, jest to dzieło pełne mądrości i instrukcji. The remarks of St. Gregory on the spiritual life and on contemplation are of special interest. Uwagi św Gregory w życiu duchowym i kontemplacji są przedmiotem specjalnego zainteresowania. As a theologian he is original only in that he combines all the traditional theology of the West without adding to it. He commonly follows Augustine as a theologian, a commentator and a preacher. Jako teolog jest on tylko w oryginalnych, że łączy w sobie wszystkie tradycyjne teologii na Zachodzie bez dodawania do niej. Powszechnie on następująco Augustyn jako teolog, komentator i kaznodziei. His sermons are admirably practical; they are models of what a good sermon should be. Jego kazania są admirably praktycznych, są modele, co powinno być dobrą Sermon. After St. Gregory there are some great popes whose letters are worthy of study, such as Nicholas I and John VIII; but these and the many other late writers of the West belong properly to the medieval period. Po St Gregory istnieje kilka wielkich papieży, których litery są godne badania, takich jak Nicholas I i Jan VIII, ale te i wiele innych pisarzy późno na Zachodnim należą odpowiednio do okresu średniowiecza. St. Gregory of Tours is certainly medieval, but the learned Bede is quite patristic. Święty Grzegorz z Tours jest z pewnością średniowieczne, ale nauczyłem się dość BEDA CZCIGODNY patristic. His great history is the most faithful and perfect history to be found in the early centuries. Jego wielką historię jest najbardziej wierne i doskonałe historii można znaleźć we wczesnych wiekach.

(2) In the East, the latter half of the fifth century is very barren. (2) W Wschodzie, w drugiej połowie piątego wieku jest bardzo jałowe. The sixth century is not much better. W szóstym wieku nie jest dużo lepiej. The importance of Leontius of Byzantium (died c. 543) for the history of dogma has only lately been realized. Znaczenie Leoncjusz II z Bizancjum (zm. ok. 543) dla historii dogmatów jedynie w ostatnim czasie zostały zrealizowane. Poets and hagiographers, chroniclers, canonists, and ascetical writers succeed each other. Catenas by way of commentaries are the order of the day. Poetów i hagiographers, chroniclers, canonists, pisarzy i ascetical powodzenia nawzajem. Catenas w drodze komentarze są porządku dnia. St. Maximus Confessor, Anastasius of Mount Sinai, and Andrew of Caesarea must be named. Święty Maksym Wyznawca, Anastazjusz na Synaj, i Andrzeja z Cezarei musi mieć nazwę. The first of these commented on the works of the pseudo-Dionysius the Areopagite, which had probably first seen the light towards the end of the fifth century. Pierwszy z tych komentarzy na temat tego dzieła Pseudo-Dionizy Areopagita, który prawdopodobnie po raz pierwszy widział światło pod koniec piątego wieku. St. John of Damascus (c. 750) closes the patristic period with his polemics against heresies, his exegetical and ascetical writings, his beautiful hymns, and above all his "Fountain of Wisdom", which is a compendium of patristic theology and a kind of anticipation of scholasticism. Święty Jan Damaszek (ok. 750) zamyka patrystycznych z okresu przed jego polemiki herezje, jego exegetical i ascetical pisma, jego piękne hymny, a przede wszystkim jego "Fontanna Mądrości", która stanowi kompendium patrystycznych i teologii rodzaju w oczekiwaniu na scholasticism. Indeed, the "Summae Theologicae" of the Middle Ages were founded on the "Sentences" of Peter Lombard, who had taken the skeleton of his work from this last of the Greek Fathers. Rzeczywiście, "Summae Theologicae" średniowieczu były oparte na "Zdania" Peter Lombard, którzy miał szkielet swojej pracy z tego ostatniego z Ojców Grecki.

III. CHARACTERISTICS OF PATRISTIC WRITINGS WŁAŚCIWOŚCI patristic DO PISANIA

A. Commentaries A. komentarze

It has been seen that the literal school of exegesis had its home at Antioch, while the allegorical school was Alexandrian, and the entire West, on the whole, followed the allegorical method, mingling literalism with it in various degrees. The suspicion of Arianism has lost to us the fourth-century writers of the Antiochene school, such as Theodore of Heraclea and Eusebius of Emesa, and the charge of Nestorianism has caused the commentaries of Diodorus and Theodore of Mopsuestia (for the most part) to disappear. Zostało ono postrzegane, że dosłowne szkoły egzegezy miał w swoim domu Antiochii, podczas gdy alegorycznego szkoły był Alexandrian, i całego Zachodu, w całości, a następnie metodę alegorycznego, mingling literalism z nim w różnych stopniach. Podejrzenia ma Arianism stracił do nas czwartego wieku pisarzy z Antiochene szkoły, takie jak Teodor w Heraclea i Euzebiusz z Emesa, a za Nestorianizm spowodował w komentarzach do Diodora z Mopsuestia i Theodore (w większości) znikają. The Alexandrian school has lost yet more heavily, for little of the great Origen remains except in fragments and in unreliable versions. W szkole Alexandrian straciła jeszcze bardziej ciężko, niewiele z wielkich Orygenes pozostaje wyjątkiem fragmentów w wersji niewiarygodne. The great Antiochenes, Chrysostom and Theodoret, have a real grasp of the sense of the sacred text. Wielki Antiochenes, Chryzostom i Teodoret z Cyru, oswoić z prawdziwego poczucia sacrum tekstu. They treat it with reverence and love, and their explanations are of deep value, because the language of the New Testament was their own tongue, so that we moderns cannot afford to neglect their comments. Oni traktują je z czcią i miłością, a ich wyjaśnienia są głębokie wartości, ponieważ w języku Nowego Testamentu był ich własny język, tak że mamy nowoczesne nie mogą pozwolić sobie na zaniedbania swoich uwag. On the contrary, Origen, the moulder of the allegorizing type of commentary, who had inherited the Philonic tradition of the Alexandrian Jews, was essentially irreverent to the inspired authors. Wręcz przeciwnie, Orygenes, do formowania z allegorizing rodzaju komentarzem, którzy mieli odziedziczył Philonic tradycji z Alexandrian Żydów, był zasadniczo irreverent do inspirowane autorów. The Old Testament was to him full of errors, lies, and blasphemies, so far as the letter was concerned, and his defence of it against the pagans, the Gnostics, and especially the Marcionites, was to point only to the spiritual meaning. W Starym Testamencie było do niego pełne błędów, kłamstwa i bluźnierstwa, jakim był list, a jego obrona go przed pogan, Gnostics, a zwłaszcza Marcionites, było tylko punkt na duchowe znaczenie. Theoretically he distinguished a triple sense, the somatic, the psychic, and the pneumatic, following St. Paul's trichotomy; but in practice he mainly gives the spiritual, as opposed to the corporal or literal. Teoretycznie on odróżnić potrójna poczucie, somatyczne, psychiczne i pneumatycznych, po St Paul's trichotomy, ale w praktyce daje on przede wszystkim duchowe, w przeciwieństwie do ciała lub dosłowny.

St. Augustine sometimes defends the Old Testament against the Manichæans in the same style, and occasionally in a most unconvincing manner, but with great moderation and restraint. Święty Augustyn czasami broni Starego Testamentu przeciwko Manichæans w tym samym stylu, a czasami w sposób najbardziej nieprzekonywująco, ale z wielkim umiarem i powściągliwości. In his "De Genesi ad litteram" he has evolved a far more effective method, with his usual brilliant originality, and he shows that the objections brought against the truth of the first chapters of the book invariably rest upon the baseless assumption that the objector has found the true meaning of the text. W jego "De Genesi ad litteram" On ewoluowały znacznie bardziej skuteczna metoda, z jego zwykle genialny oryginalność, a on pokazuje, że zastrzeżenia wniesione przeciwko prawda z pierwszych rozdziałów książki niezmiennie odpoczynku na baseless założeniu, że sprzeciw jest Znaleziono prawdziwy sens tekstu. But Origen applied his method, though partially, even to the New Testament, and regarded the Evangelists as sometimes false in the letter, but as saving the truth in the hidden spiritual meaning. Ale jego metody stosowane Orygenes, choć częściowo, nawet do Nowego Testamentu, i traktować jako Ewangeliści czasem nieprawdziwe w piśmie, lecz jako oszczędności prawdy ukryte w znaczeniu duchowym. In this point the good feeling of Christians prevented his being followed. W tym momencie dobre poczucie chrześcijan uniemożliwiły jego weryfikacji. But the brilliant example he gave, of running riot in the fantastic exegesis which his method encouraged, had an unfortunate influence. Ale świetny przykład dał, uruchomionych zamieszki w fantastycznym egzegezy jego metoda, która zachęca, miał wpływ niefortunne. He is fond of giving a variety of applications to a single text, and his promise to hold nothing but what can be proved from Scripture becomes illusory when he shows by example that any part of Scripture may mean anything he pleases. On jest lubiący podając szereg wniosków do jednego tekstu, a jego obietnica posiadania, ale nic, co można z Pisma Świętego okazała się złudne, kiedy pokazuje przykład, że każda część Pisma może oznaczać coś mu miłe. The reverent temper of later writers, and especially of the Westerns, preferred to represent as the true meaning of the sacred writer the allegory which appeared to them to be the most obvious. St. W reverent z temperamentem później pisarzy, a zwłaszcza z Westerns, preferowane do reprezentowania jak prawdziwy sens sacrum pisarz w alegoria, która objawiła się im się najbardziej oczywiste. Św Ambrose and St. Augustine in their beautiful works on the Psalms rather spiritualize, or moralize, than allegorize, and their imaginative interpretations are chiefly of events, actions, numbers, etc. But almost all allegorical interpretation is so arbitrary and depends so much on the caprice of the exegete that it is difficult to conciliate it with reverence, however one may he dazzled by the beauty of much of it. Ambroży i św Augustyn w swoich pięknych utworów na Psalmy raczej spiritualize lub moralize, niż allegorize, wyobraźni i ich interpretacje są głównie wydarzeń, działań, cyfry, itp. Jednak niemal wszystkie interpretację alegorycznego jest tak dowolne i zależy tak bardzo na caprice z exegete, że trudno jest conciliate go z szacunkiem, jednak można mu dazzled przez wiele piękna. An alternative way of defending the Old Testament was excogitated by the ingenious author of the pseudo-Clementines; he asserts that it has been depraved and interpolated. Alternatywnym sposobem obrony Starego Testamentu została excogitated przez genialnego autora z pseudo-Klementynki, bo twierdzi, że została ona depraved i interpolowana. St. Jerome's learning has made his exegesis unique; he frequently gives alternative explanations and refers to the authors who have adopted them. St Jerome's nauki dokonał egzegezy jego unikalny; on często daje alternatywnych wyjaśnień i odnosi się do autorów, którzy je przyjęli. From the middle of the fifth century onwards, second-hand commentaries are universal in East and West, and originality almost entirely disappears. Od połowy wieku piątego roku, drugiej strony komentarze są powszechne w Wschodem i Zachodem, oryginalność i niemal całkowicie znika. Andrew of Caesarea is perhaps an exception, for he commented on a book which was scarcely at all read in the East, the Apocalypse. Andrzeja z Cezarei być może jest wyjątkiem, bo komentarzy na książkę, która była praktycznie na wszystkich przeczytać na Wschodzie, Apocalypse.

Discussions of method are not wanting. Debata metody są nie do życzenia. Clement of Alexandria gives "traditional methods", the literal, typical, moral, and prophetical. Klemens Aleksandria daje "tradycyjnych metod", dosłowne, typowy, moralnych, i prophetical. The tradition is obviously from Rabbinism. Tradycja jest oczywiście z Rabbinism. We must admit that it has in its favour the practice of St. Matthew and St. Paul. Musimy przyznać, że w jego rzecz w praktyce św Mateusza i św. Even more than Origen, St. Augustine theorized on this subject. Nawet więcej niż Orygenes, Święty Augustyn theorized w tej sprawie. In his "De Doctrina Christiana" he gives elaborate rules of exegesis. W jego "De Doctrina Christiana" daje on opracować zasady egzegezy. Elsewhere he distinguishes four senses of Scripture: historical, aetiological (economic), analogical (where NT explains OT), and allegorical ("De Util. Cred.", 3; cf. "De Vera Rel.", 50). Elsewhere on wyróżnia cztery zmysły Pisma Świętego: historycznym, Analiza (gospodarczej), analogiczne (gdzie NT wyjaśnia OT), i alegorycznego ( "De Util. Wierzycieli.", 3; cf. "De Vera Rel.", 50). The book of rules composed by the Donatist Tichonius has an analogy in the smaller "canons" of St. Paul's Epistles by Priscillian. Książka składa się z zasady przez Donatist Tichonius ma analogii w mniejszych "kanonów" z St Paul's Epistles przez Pryscylian. Hadrian of Antioch was mentioned above. Hadrian Antiochii była mowa powyżej. St. Gregory the Great compares Scripture to a river so shallow that a lamb can walk in it, so deep that an elephant can float. Św Grzegorza Wielkiego porównuje Pismo do rzeki tak płytkie, że może chodzić w baranka, tak głęboko, że Słoń może pływak. (Pref. to "Morals on Job"). (Pref. do "Moralności na oferty"). He distinguishes the historical or literal sense, the moral, and the allegorical or typical. On rozróżnia historycznych lub dosłowny sens, moralnych, i alegorycznego lub typowe. If the Western Fathers are fanciful, yet this is better than the extreme literalism of Theodore of Mopsuestia, who refused to allegorize even the Canticle of Canticles. Jeśli Western Ojcowie są dziwaczny, ale jest to lepsze niż w ekstremalnych literalism Theodore of Mopsuestia, którzy odmówili allegorize nawet Kantyk Canticles.

B. Preachers B. Preachers

We have sermons from the Greek Church much earlier than from the Latin. Mamy kazania z Grecki Kościół znacznie wcześniej niż od łacina. Indeed, Sozomen tells us that, up to his time (c. 450), there were no public sermons in the churches at Rome. Rzeczywiście, Sozomen mówi nam, że do jego czasu (ok. 450), nie ma żadnych publicznych kazań w kościołach na Rzym. This seems almost incredible. To wydaje się prawie niewiarygodny. St. Leo's sermons are, however, the first sermons certainly preached at Rome which have reached us, for those of Hippolytus were all in Greek; unless the homily "Adversus Alcatores" be a sermon by a Novatian antipope. Leo's St kazania są jednak pierwszy z pewnością głosił kazania w Rzym, które dotarły do nas, dla tych Hipolit wszyscy byli w Grecki, chyba że w homilii "Adversus Alcatores" jest Sermon przez Nowacjan antipope. The series of Latin preachers begins in the middle of the fourth century. W serii łacina preachers rozpoczyna się w połowie IV wieku. The so-called "Second Epistle of St. Clement" is a homily belonging possibly to the second century. W tak zwanej "drugiej List św Klemensa" to homilii należący prawdopodobnie do drugiego wieku. Many of the commentaries of Origen are a series of sermons, as is the case later with all Chrysostom's commentaries and most of Augustine's. Wiele z tych komentarzy z Orygenes jest szereg kazań, jak ma to miejsce później ze wszystkimi Chryzostom komentarze i większość Augustyn.

In many cases treatises are composed of a course of sermons, as, for instance, is the case for some of those of Ambrose, who seems to have rewritten his sermons after delivery. W wielu przypadkach traktaty składają się oczywiście z kazań, jak, na przykład, w przypadku niektórych z tych Ambrose, którzy wydają się mieć przepisany jego kazania po dostawie. The "De Sacramentis" may possibly be the version by a shorthand-writer of the course which the saint himself edited under the title "De Mysteriis". "De Sacramentis" może być ewentualnie wersję skróconą-pisarz trakcie którego świętego się redakcją pod tytułem "De Mysteriis". In any case the "De Sacramentis" (whether by Ambrose or not) has a freshness and naiveté which is wanting in the certainly authentic "De Mysteriis". W każdym przypadku "De Sacramentis" (czy przez Ambrose lub nie) ma świeżość i naiwność, która jest z pewnością chcąc w autentyczne "De Mysteriis". Similarly the great courses of sermons preached by St. Chrysostom at Antioch were evidently written or corrected by his own hand, but those he delivered at Constantinople were either hurriedly corrected, or not at all. Podobnie wielkie kursów kazania głoszonego przez św Chryzostom w Antiochii zostały wyraźnie napisane lub poprawione przez własną rękę, ale on te zostały dostarczone w Konstantynopolu albo hurriedly poprawione, lub wcale. His sermons on Acts, which have come down to us in two quite distinct texts in the manuscripts, are probably known to us only in the forms in which they were taken down by two different tachygraphers. Jego kazania na temat aktów prawnych, które sprowadzają się do nas w dwóch odmiennych tekstów w rękopisy, są prawdopodobnie znane nam tylko w formach, w których zostały one podjęte przez dwóch różnych tachygraphers. St. Gregory Nazianzen complains of the importunity of these shorthand-writers (Orat. xxxii), as St. Jerome does of their incapacity (Ep. lxxi, 5). St Gregory Nazianzen skarży się na importunity tych pisarzy-skrót (Orat. xxxii), St Jerome nie ich niezdolności do pracy (Ep. LXIX, 5). Their art was evidently highly perfected, and specimens of it have come down to us. Ich sztuka była oczywiście bardzo doskonała, a jej okazy mają zejść do nas. They were officially employed at councils (eg at the great conference with the Donatists at Carthage, in 411, we hear of them). Zostały one oficjalnie zatrudniony w radach (np. na wielką konferencję z Donatists w Kartaginie, 411, słyszymy z nich). It appears that many or most of the bishops at the Council of Ephesus, in 449, had their own shorthand-writers with them. Wydaje się, że wielu lub większość biskupów w Radzie Efez, 449, miał własne skróconą-pisarzy z nich. The method of taking notes and of amplifying receives illustration from the Acts of the Council of Constantinople of 27 April, 449, at which the minutes were examined which had been taken down by tachygraphers at the council held a few weeks earlier. Sposób podejmowania notatki i uzupełnić otrzyma ilustrację z ustawy z dnia 27 kwietnia w Konstantynopolu, 449, w którym zostały zbadane minut, które zostały podjęte przez tachygraphers w Radzie, która odbyła się kilka tygodni wcześniej.

Many of St. Augustine's sermons are certainly from shorthand notes. Wiele z St Augustine's kazania są z pewnością skrót notatki. As to others we are uncertain, for the style of the written ones is often so colloquial that it is difficult to get a criterion. Jak do nas inni są niepewne, do stylu z nich napisana jest często tak potocznej, że trudno jest uzyskać kryterium. The sermons of St. Jerome at Bethlehem, published by Dom Morin, are from shorthand reports, and the discourses themselves were unprepared conferences on those portions of the Psalms or of the Gospels which had been sung in the liturgy. W kazaniach św Jerome w Betlejem, opublikowane przez Dom Morin, to skrót od raportów, dyskursy i same były nieprzygotowane konferencje na temat tych fragmentów z Psalmów lub z Ewangelii, które były śpiewane w liturgii. The speaker has clearly often been preceded by another priest, and on the Western Christmas Day, which his community alone is keeping, the bishop is present and will speak last. Mówca wyraźnie często poprzedzony innego kapłana, i na Zachodnim Boże Narodzenie, jego społeczność, która sama jest utrzymanie, biskup jest obecny i będzie mówić ostatni. In fact the pilgrim Ætheria tells us that at Jerusalem, in the fourth century, all the priests present spoke in turn, if they chose, and the bishop last of all. W rzeczywistości pielgrzym Ætheria mówi nam, że w Jerozolima, w czwartym wieku, wszyscy obecni kapłani mówił z kolei, gdyby wybrał, i biskup ostatnio wszystkich. Such improvised comments are far indeed from the oratorical discourses of St. Gregory Nazianzen, from the lofty flights of Chrysostom, from the torrent of iteration that characterizes the short sermons of Peter Chrysologus, from the neat phrases of Maximus of Turin, and the ponderous rhythms of Leo the Great. Takie improwizowane komentarze są dalekie od rzeczywistości oratoryjne dyskursy św Gregory Nazianzen, od wzniosłych loty z Chryzostom, z torrent of iteration cechującą krótkie kazania Piotra Chrysologus, z czystej zwroty z Maximus w Turyn, a ponderous rytmy Leona Wielkiego. The eloquence of these Fathers need not be here described. W wymowę tych Ojcowie nie muszą być tutaj opisane. In the West we may add in the fourth century Gaudentius of Brescia; several small collections of interesting sermons appear in the fifth century; the sixth opens with the numerous collections made by St. Caesarius for the use of preachers. Na Zachodzie możemy dodać w czwartym wieku Gaudencjusz z Brescii, kilka małych interesujące zbiory kazań pojawiają się w piątym wieku, otwiera szósty z licznych kolekcjach dokonanych przez św Caesarius za korzystanie z preachers. There is practically no edition of the works of this eminent and practical bishop. Nie ma praktycznie żadnych wydanie dzieł tego wybitnego biskupa i praktyczne. St. Gregory (apart from some fanciful exegesis) is the most practical preacher of the West. St Gregory (z wyjątkiem niektórych fanciful egzegeza) jest najbardziej praktycznym kaznodziei z Zachodem. Nothing could be more admirable for imitation than St. Chrysostom. Nic nie mogło być więcej niż podziwu dla imitacja Chryzostom św. The more ornate writers are less safe to copy. Im bardziej ozdobną pisarzy są mniej bezpieczne kopię. St. Augustine's style is too personal to be an example, and few are so learned, so great, and so ready, that they can venture to speak as simply as he often does. St Augustine's styl jest zbyt osobiste, aby być przykładem, a tak niewiele się nauczyć, tak wielkie, a więc gotowy, że przedsięwzięcie może mówić jak on po prostu często nie.

C. Writers C. Writers

The Fathers do not belong to the strictly classical period of either the Greek or the Latin language; but this does not imply that they wrote bad Latin or Greek. Ojcowie nie należą do absolutnie klasyczny okres albo Grecki łacina lub język, ale nie oznacza to, że napisał źle lub łacina Grecki. The conversational form of the Koiné or common dialect of Greek, which is found in the New Testament and in many papyri, is not the language of the Fathers, except of the very earliest. W formie konwersacji w Koiné lub wspólnych z dialektem Grecki, który znajduje się w Nowym Testamencie w wielu papirusy, nie jest językiem Ojców, z wyjątkiem bardzo najwcześniej. For the Greek Fathers write in a more classicizing style than most of the New Testament writers; none of them uses quite a vulgar or ungrammatical Greek, while some Atticize, eg the Cappadocians and Synesius. Do Grecki Ojcowie pisać w stylu classicizing więcej niż większość pisarzy Nowego Testamentu, żaden z nich nie korzysta dość wulgarne lub ungrammatical Grecki, a niektóre Atticize, np. Cappadocians i Synezjusz. The Latin Fathers are often less classical. W łacina Ojcowie są często mniej klasycznego.

Tertullian is a Latin Carlyle; he knew Greek, and wrote books in that language, and tried to introduce ecclesiastical terms into Latin. Tertulian jest łacina Carlyle; znał Grecki, a także pisał książki w tym języku, i starał się wprowadzić w warunkach kościelnych łacina. St. Cyprian's "Ad Donatum", probably his first Christian writing, shows an Apuleian preciosity which he eschewed in all his other works, but which his biographer Pontius has imitated and exaggerated. St Cypriana "Ad Donatum", prawdopodobnie jego pierwsza chrześcijańska piśmie, wykazuje Apuleian preciosity które eschewed we wszystkich innych jego dzieł, ale jego biograf Poncjusz ma naśladować i przesadzone. Men like Jerome and Augustine, who had a thorough knowledge of classical literature, would not employ tricks of style, and cultivated a manner which should be correct, but simple and straightforward; yet their style could not have been what it was but for their previous study. Mężczyźni jak i Jerome Augustyna, którzy mieli szczegółowej wiedzy na temat literatury klasycznej, nie zatrudniają sztuczki stylu, a uprawiane sposób, który powinien być poprawne, ale proste i jednoznaczne, ale ich styl nie mogło być to, co było, ale dla ich poprzednich studiów. For the spoken Latin of all the patristic centuries was very different from the written. Do łacina zna wszystkich patrystycznych stuleci była bardzo różni się od pisemnej. We get examples of the vulgar tongue here and there in the letters of Pope Cornelius as edited by Mercati, for the third century, or in the Rule of St. Otrzymujemy przykładów z wulgarny język tu i tam w pismach papieża Korneliusza w redagowanym przez Mercati, do trzeciego wieku, lub w art św Benedict in Wölfflin's or Dom Mona's editions, for the sixth. Benedykta w Wölfflin lub Dom Mona's edycjach, na szóstym. In the latter we get such modernisms as cor murmurantem, post quibus, cum responsoria sua, which show how the confusing genders and cases of the classics were disappearing into the more reasonable simplicity of Italian. W ostatnim otrzymujemy takie jak modernisms cor murmurantem, postprodukcji quibus, cum sua responsoria, które pokazują, jak mylące płci i spraw z klasyków znikają były w bardziej rozsądny prostota Włoski. Some of the Fathers use the rhythmical endings of the "cursus" in their prose; some have the later accented endings which were corruptions of the correct prosodical ones. Niektórzy Ojcowie użyć rytmiczne końcówek "Kurs" w swojej prozie, niektóre mają później akcentowane końcówek, które zostały corruptions do prawidłowego prosodical. Familiar examples of the former are in the older Collects of the Mass; of the latter the Te Deum is an obvious instance. Familiar przykładów dawnego są w starszych Gromadzi z masy; tej ostatniej, Te Deum jest oczywisty przykład.

D. East and West D. Wschodu i Zachodu

Before speaking of the theological characteristics of the Fathers, we have to take into account the great division of the Roman Empire into two languages. Language is the great separator. Przed mówił o teologicznych cechy Ojcowie, musimy wziąć pod uwagę wielki podział Cesarstwa Rzymskiego na dwa języki. Język jest wielką separatora. When two emperors divided the Empire, it was not quite according to language; nor were the ecclesiastical divisions more exact, since the great province of Illyricum, including Macedonia and all Greece, was attached to the West through at least a large part of the patristic period, and was governed by the archbishop of Thessalonica, not as its exarch or patriarch, but as papal legate. Po dwóch cesarzy dzieli Imperium, nie było całkiem zgodnie z językiem, ani też nie były kościelnych podziałów bardziej dokładne, ponieważ wielkie prowincji Illyricum, w tym wszystkie Macedonii i Grecja, został dołączony do Zachodu za pośrednictwem co najmniej znaczną część z patristic okres, i była zarządzana przez arcybiskupa Tesaloniki, a nie jako jego exarch lub patriarcha, ale jako legata papieskiego. But in considering the literary productions of the age, we must class them as Latin or Greek, and this is what will be meant here by Western and Eastern. Jednak biorąc pod uwagę literackie produkcje wieku, musimy je jako klasy lub łacina Grecki, i to, co będzie oznaczało tu Zachodniej i Wschodniej.

The understanding of the relations between Greeks and Latins is often obscured by certain prepossessions. Zrozumienia stosunków między Greków i Latins jest często zasłaniany przez niektóre prepossessions. We talk of the "unchanging East", of the philosophical Greeks as opposed to the practical Romans, of the reposeful thought of the Oriental mind over against the rapidity and orderly classification which characterizes Western intelligence. My mówimy o "niezmienny Wschód", z filozoficznym Greków w przeciwieństwie do praktycznych Rzymian z reposeful myśli Wschodnią umysłu przed szybkim i uporządkowanego do klasyfikacji, która charakteryzuje Zachodniej wywiadu. All this is very misleading, and it is important to go back to the facts. Wszystko to jest bardzo mylące, i ważne jest, aby powrócić do faktów. In the first place, the East was converted far more rapidly than the West. W pierwszej kolejności, na Wschodzie została przekształcona znacznie szybciej niż na Zachodzie. When Constantine made Christianity the established religion of both empires from 323 onwards, there was a striking contrast between the two. Gdy Konstantyn dokonane chrześcijaństwa ustalone religii, jak imperium z 323 roku, był uderzający kontrast między tymi dwoma. In the West paganism had everywhere a very large majority, except possibly in Africa. Na Zachodzie wszędzie pogaństwo miał bardzo dużą większością głosów, z wyjątkiem ewentualnie w Afryka. But in the Greek world Christianity was quite the equal of the old religions in influence and numbers; in the great cities it might even be predominant, and some towns were practically Christian. Ale w świat Chrystianizm Grecki był dość równy z dawnych religii w wpływu i numery; w wielkich miastach może być nawet dominujący, a niektóre miasta były praktycznie chrześcijańskiej. The story told of St. Gregory the Wonder-Worker, that he found but seventeen Christians in Neocæsarea when he became bishop, and that he left but seventeen pagans in the same city when he died (c. 270-5), must be substantially true. W historii opowiadanej św Grzegorza Wonder-pracownik, ale stwierdzono, że siedemnaście chrześcijan w Neocæsarea kiedy był biskupem, i że wyjechał, ale siedemnaście pogan w tym samym mieście, kiedy umarł (ok. 270-5), musi być znacznie prawdziwy. Such a story in the West would be absurd. Taka historia na Zachodzie byłoby absurdalne. The villages of the Latin countries held out for long, and the pagani retained the worship of the old gods even after they were all nominally Christianized. Wsi w krajach łacina, która odbyła się obecnie na długo, i Pagani zatrzymanych kultu starych bogów, nawet po ich były nominalnie Christianized. In Phrygia, on the contrary, entire villages were Christian long before Constantine, though it is true that elsewhere some towns were still heathen in Julian's day -- Gaza in Palestine is an example; but then Maiouma, the port of Gaza, was Christian. W Frygii, wręcz przeciwnie, całe wsie były chrześcijańskiej na długo przed Konstantyn, choć prawdą jest, że kilka innych miast były jeszcze w pogańskich Julian's Day - Gazy w Palestynie jest przykładem, ale potem Maiouma, port Strefie Gazy, został chrześcijańskiej.

Two consequences, amongst others, of this swift evangelization of the East must be noticed. Dwie konsekwencje, między innymi, w tym szybkie ewangelizacji Wschodu musi być zauważony. In the first place, while the slow progress of the West was favourable to the preservation of the unchanged tradition, the quick conversion of the East was accompanied by a rapid development which, in the sphere of dogma, was hasty, unequal, and fruitful of error. W pierwszej kolejności, gdy z powodu powolnego postępu na Zachodzie był korzystny dla zachowania w niezmienionym tradycji, szybkie przekształcenie Wschodu towarzyszy szybki rozwój, które w dziedzinie dogmatów, było pośpiechu, nierówne, i owocne z błąd. Secondly, the Eastern religion partook, even during the heroic age of persecution, of the evil which the West felt so deeply after Constantine, that is to say, of the crowding into the Church of multitudes who were only half Christianized, because it was the fashionable thing to do, or because a part of the beauties of the new religion and of the absurdities of the old were seen. Po drugie, wschodniej religii uczestnikiem, nawet w trakcie heroicznych wieku prześladowania, zła, które na Zachodzie czułeś się tak głęboko po Konstantyna, to znaczy z wyparcia w kościele tłumy którzy byli tylko pół Christianized, gdyż był modne rzeczy do zrobienia, ponieważ część piękno nowej religii i do absurdów w starych były postrzegane. We have actually Christian writers, in East and West, such as Arnobius, and to some extent Lactantius and Julius Africanus, who show that they are only half instructed in the Faith. Mamy faktycznie chrześcijańskich pisarzy, Wschodu i Zachodu, takich jak Arnobius, i do pewnego stopnia Lactantius i Juliusza Africanusa, którzy pokazują, że są one jedynie połowę z instrukcjami w wierze. This must have been largely the case among the people in the East. To musi być w dużej mierze przypadku wśród ludzi Wschodu. Tradition in the East was less regarded, and faith was less deep than in the smaller Western communities. Tradycja na Wschodzie została uznana mniej, a wiara była mniej głębokie niż w mniejszych społecznościach zachodnich. Again, the Latin writers begin in Africa with Tertullian, just before the third century, at Rome with Novatian, just in the middle of the third century, and in Spain and Gaul not till the fourth. Znowu, łacina pisarzy rozpocznie się w Afryka z Tertulian, tuż przed trzecim wieku, na Rzym z Nowacjan, tylko w połowie trzeciego wieku, w Galia i Hiszpania nie do czwartej. But the East had writers in the first century, and numbers in the second; there were Gnostic and Christian schools in the second and third. Ale Wschód miał pisarzy w pierwszym wieku, a numery w drugim; było gnostic i chrześcijańskiej szkoły w drugim i trzecim. There had been, indeed, Greek writers at Rome in the first and second centuries and part of the third. Nie było, rzeczywiście, Grecki pisarzy na Rzym w pierwszym i drugim wieku i część trzecia. But when the Roman Church became Latin they were forgotten; the Latin writers did not cite Clement and Hermas; they totally forgot Hippolytus, except his chronicle, and his name became merely a theme for legend. Ale kiedy Kościół stał się Roman łacina zostały one zapomniane, łacina pisarzy nie cytować Clement i Hermasa; one całkowicie zapomniane Hipolit, z wyjątkiem jego kronikę, a jego nazwisko stało się jedynie na temat legendy.

Though Rome was powerful and venerated in the second century, and though her tradition remained unbroken, the break in her literature is complete. Choć Rzym był potężny i czczona w drugim wieku, choć jej tradycja pozostała nieprzerwanego, przerwa w jej literatura jest kompletny. Latin literature is thus a century and a half younger than the Greek; indeed it is practically two centuries and a half younger. Łacina literatury jest więc pół wieku i młodszych niż Grecki; rzeczywiście jest to praktycznie dwa i pół wieku młodszy. Tertullian stands alone, and he became a heretic. Tertulian stoi samodzielnie, a on stał się heretic. Until the middle of the fourth century there had appeared but one Latin Father for the spiritual reading of the educated Latin Christian, and it is natural that the stichometry, edited (perhaps semi-officially) under Pope Liberius for the control of booksellers' prices, gives the works of St. Cyprian as well as the books of the Latin Bible. Do połowy czwartego wieku miał się tam tylko jeden łacina Ojcem duchowym dla czytania z wykształconych łacina chrześcijańskiej, i to jest naturalne, że stichometry, pod redakcją (może pół-oficjalnie) w ramach papieża Liberiusza do księgarń kontroli cen, daje dzieł św Cypriana, jak również książki o łacina Biblii. This unique position of St. Cyprian was still recognized at the beginning of the fifth century. Tę wyjątkową pozycję św Cyprian został rozpoznany jeszcze na początku piątego wieku. From Cyprian (d. 258) to Hilary there was scarcely a Latin book that could be recommended for popular reading except Lactantius's "De mortibus persecutorum", and there was no theology at all. Od Cyprian (zm. 258) Hilary nie było mało jeden łacina książki, które mogłyby być zalecane dla popularnych czytania wyjątkiem Lactantius "De mortibus persecutorum", a nie na teologii. Even a little later, the commentaries of Victorinus the Rhetorician were valueless, and those of Isaac the Jew (?) were odd. Nawet trochę później, komentarze Victorinus w Rhetorician były wartości, i tych, Izaaka Żyda (?) Były dziwne. The one vigorous period of Latin literature is the bare century which ends with Leo (d. 461). Jedynym energicznych okres łacina literatury jest urodziła wieku, który kończy się z Leo (zm. 461). During that century Rome had been repeatedly captured or threatened by barbarians; Arian Vandals, besides devastating Italy and Gaul, had almost destroyed the Catholicism of Spain and Africa; the Christian British had been murdered in the English invasion. W tym wieku Rzym był wielokrotnie złapany lub zagrożone przez barbarzyńców; Arian Vandals, oprócz katastrofalne Włochy i Galia, miał prawie zniszczył katolicyzm z Hiszpania i Afryka; chrześcijańskiej brytyjskich zostało zamordowanych w inwazji English. Yet the West had been able to rival the East in output and in eloquence and even to surpass it in learning, depth, and variety. Jednak na Zachodzie był w stanie rywalizować z Wschodu produkcji i wymowy, a nawet do surpass go w nauce, głębokość i odmiany. The elder sister knew little of these productions, but the West was supplied with a considerable body of translations from the Greek, even in the fourth century. W starszą siostrą niewiele wiedzieli o tych produkcjach, ale na Zachodzie był dostarczany ze znacznym ciało przekłady z Grecki, nawet w czwartym wieku. In the sixth, Cassiodorus took care that the amount should be increased. W szóstym, Cassiodorus zadbał, że kwota powinna zostać zwiększona. This gave the Latins a larger outlook, and even the decay of learning which Cassiodorus and Agapetus could not remedy, and which Pope Agatho deplored so humbly in his letter to the Greek council of 680, was resisted with a certain persistent vigour. Ten oddał Latins większej perspektywy, a nawet zaniku nauki, które Cassiodorus i Agapetus nie może zaradzić, a które Papież Agaton wyraziła ubolewanie, więc pokornie w piśmie do rady Grecki 680, był opór w niektórych trwałych żywotność.

At Constantinople the means of learning were abundant, and there were many authors; yet there is a gradual decline till the fifteenth century. Na Konstantynopola środki nauczania były obfite, a było wielu autorów, ale nie ma stopniowego spadku aż do XV wieku. The more notable writers are like flickers amid dying embers. Im bardziej godne uwagi są pisarzy jak migocze wśród umierających embers. There were chroniclers and chronographers, but with little originality. Było chroniclers i chronographers, ale niewiele z oryginalnością. Even the monastery of Studium is hardly a literary revival. Nawet klasztor Studium jest trudno literackiego odrodzenia. There is in the East no enthusiasm like that of Cassiodorus, of Isidore, of Alcuin, amid a barbarian world. Nie ma na Wschodzie nie entuzjazm, że podobnie jak w Cassiodorus, Isidore, Alkuin, wśród barbarzyńców jeden świat. Photius had wonderful libraries at his disposal, yet Bede had wider learning, and probably knew more of the East than Photius did of the West. Photius miał wspaniałe biblioteki do swojej dyspozycji, jeszcze BEDA CZCIGODNY miał szersze nauki, i prawdopodobnie wiedzieli więcej niż Wschodu Photius zrobił na Zachodzie. The industrious Irish schools which propagated learning in every part of Europe had no parallel in the Oriental world. W pracowitymi Irlandzki szkół, które rozmnażane uczenia się w każdej części Europa nie miał równolegle w świat Wschodu. It was after the fifth century that the East began to be "unchanging". To było po piątym wieku, że na Wschodzie rozpoczął się "niezmienny". And as the bond with the West grew less and less continuous, her theology and literature became more and more mummified; whereas the Latin world blossomed anew with an Anselm, subtle as Augustine, a Bernard, rival to Chrysostom, an Aquinas, prince of theologians. A jak więź z Zachodem rósł coraz mniej ciągłej, jej teologii i literatury stawał się coraz bardziej mummified; mając na uwadze, że łacina blossomed świat na nowo z Anzelm, subtelny, jak Augustyn, Bernard, rywalizujących ze sobą do Chryzostom, jeden z Akwinu, książę teologów .

Hence we observe in the early centuries a twofold movement, which must be spoken of separately: an Eastward movement of theology, by which the West imposed her dogmas on the reluctant East, and a Westward movement in most practical things -- organization, liturgy, ascetics, devotion -- by which the West assimilated the swifter evolution of the Greeks. Dlatego będziemy obserwować we wczesnych wiekach podwójny ruch, który musi być czytany z osobna: wschód ruch teologii, które na Zachodzie nałożonych na nią dogmaty niechętnie Wschodzie, a Westward ruch w najbardziej praktycznych rzeczy - organizacja, liturgii, ascetics, nabożeństwo - które na Zachodzie przysposobione do szybszej ewolucji Greków. We take first the theological movement. Bierzemy najpierw teologiczne ruchu.

E. Theology E. Teologia

Throughout the second century the Greek portion of Christendom bred heresies. The multitude of Gnostic schools tried to introduce all kinds of foreign elements into Christianity. Przez drugi wieku Grecki część Christendom hodowane herezje. Gnostic wielu szkołach próbowano wprowadzić wszystkie rodzaje obcych elementów do chrześcijaństwa. Those who taught and believed them did not start from a belief in the Trinity and the Incarnation such as we are accustomed to. Marcion formed not a school, but a Church; his Christology was very far removed from tradition. Ci, którzy uwierzyli i nauczał ich nie zacząć od wiary w Trójcy i Wcielenia, takich jak jesteśmy przyzwyczajeni. Marcion nie stanowiły szkoły, ale Kościół, jego Christology był bardzo daleki od tradycji. The Montanists made a schism which retained the traditional beliefs and practices, but asserted a new revelation. W Montanists dokonał schizmy, które zachowały tradycyjne wierzenia i praktyki, ale zapewnił nowe objawienie. The leaders of all the new views came to Rome, and tried to gain a footing there; all were condemned and excommunicated. Przywódcy wszystkich nowych poglądów skierował do Rzym, i chciał uzyskać stopniu nie wszystkie zostały potępione i excommunicated. At the end of the century, Rome got all the East to agree with her traditional rule that Easter should be kept on Sunday. Pod koniec wieku, Rzym dostał wszystkie Wschód zgodzić się z jej tradycyjną zasadę, że Wielkanoc powinna być przechowywana w niedzielę. The Churches of Asia Minor had a different custom. Kościoły Azja-moll miał różne niestandardowe. One of their bishops protested. Jednym z ich biskupami protestowali. But they seem to have submitted almost at once. Ale wydaje się, aby przedstawiły niemal jednocześnie. In the first decades of the third century, Rome impartially repelled opposing heresies, those which identified the three Persons of the Holy Trinity with only a modal distinction (Monarchians, Sabellians, "Patripassians"), and those who, on the contrary, made Christ a mere man, or seemed to ascribe to the Word of God a distinct being from that of the Father. This last conception, to our amazement, is assumed, it would appear, by the early Greek apologists, though in varying language; Athenagoras (who as an Athenian may have been in relation with the West) is the only one who asserts the Unity of the Trinity. W pierwszych dziesięcioleciach trzeciego wieku, Rzym bezstronny repelled sprzeciwiający się herezje, które określone trzech osób Trójcy Świętej z modalne tylko rozróżnienie (Monarchians, Sabellians, "Patripassians"), i tych, którzy, wręcz przeciwnie, w Chrystusa zwykłego człowieka, lub zdawały się ascribe do Słowa Bożego jest odrębny od tego z Ojcem. Ta ostatnia koncepcja, aby nasze zdziwienie, zakłada się, okaże się, by na początku Grecki apologists, choć w różnym języku; Atenagorasa ( którzy jako ateńskiej może być w związku z Zachodu) jest tylko jeden twierdzi, którzy jedności Trójcy. Hippolytus (somewhat diversely in the "Contra Noetum" and in the "Philosophumena," if they are both his) taught the same division of the Son from the Father as traditional, and he records that Pope Callistus condemned him as a Ditheist. Hipolit (nieco diversely w "Contra Noetum" oraz w "Philosophumena", jeżeli są one zarówno jego) nauczał tego samego podziału Syna z Ojcem, jak tradycyjne, a rekordy Callistus, że Papież potępił go jako Ditheist.

Origen, like many of the others, makes the procession of the Word depend upon His office of Creator; and if he is orthodox enough to make the procession an eternal and necessary one, this is only because he regards Creation itself as necessary and eternal. Orygenes, podobnie jak wielu innych, sprawia, że procesja Word zależy od jego urzędu Twórca, a jeśli jest on wystarczająco ortodoksyjną, aby procesja wieczne i konieczne, to tylko dlatego, że on sam zakresie tworzenia w razie konieczności i wieczne. His pupil, Dionysius of Alexandria, in combating the Sabellians, who admitted no real distinctions in the Godhead, manifested the characteristic weakness of the Greek theology, but some of his own Egyptians were more correct than their patriarch, and appealed to Rome. Jego uczeń, Dionizy z Aleksandria, w zwalczaniu Sabellians, którzy nie przyznał wyróżnienia w rzeczywistym Godhead, objawia się charakterystyczny słabość do Grecki teologii, ale niektóre z jego własnej Egipcjanie byli bardziej poprawne niż ich patriarcha, i zaapelował do Rzym. The Alexandrian listened to the Roman Dionysius, for all respected the unchanging tradition and unblemished orthodoxy of the See of Peter; his apology accepts the word "consubstantial", and he explains, no doubt sincerely, that he had never meant anything else; but he had learnt to see more clearly, without recognizing how unfortunately worded were his earlier arguments. The Alexandrian słuchałem rzymskiego Dionizy, dla wszystkich respektowane przez tradycję i niezmienny unblemished prawowierność na Stolicę Piotrową, jego przeprosin akceptuje słowo "consubstantial", i wyjaśnia, bez wątpienia szczerze, że nigdy nie oznaczało niczego innego, ale miał dowiedziała się, aby zobaczyć więcej wyraźnie, uznając, jak niestety sformułowane zostały wcześniej jego argumenty. He was not present when a council, mainly of Origenists, justly condemned Paul of Samosata (268); and these bishops, holding the traditional Eastern view, refused to use the word "consubstantial" as being too like Sabellianism. On nie był obecny, gdy rady, głównie z Origenists, słusznie potępił Pawła z Samosata (268); i tych biskupów, posiadających tradycyjne Wschodniej, odmówił użycia słowa "consubstantial" jako zbyt podobny Sabellianism. The Arians, disciples of Lucian, rejected (as did the more moderate Eusebius of Caesarea) the eternity of Creation, and they were logical enough to argue that consequently "there was (before time was) when the Word was not", and that He was a creature. The Arians, uczniowie Lucian, odrzucić (podobnie jak w bardziej umiarkowanym Euzebiusz z Cezarei) wieczność Stworzenia, i były one wystarczające do logicznej konsekwencji twierdzą, że "nie było (przed czasu), gdy Word nie było", i że On było stworzenie. All Christendom was horrified; but the East was soon appeased by vague explanations, and after Nicaea, real, undisguised Arianism hardly showed its head for nearly forty years. Wszystkie Christendom horrified był, ale został szybko Wschodu appeased by niejasne wyjaśnienia, a po Nicejski, Real undisguised Arianism trudno wykazało jego głowę na prawie czterdzieści lat. The highest point of orthodoxy that the East could reach is shown in the admirable lectures of St. Cyril of Jerusalem. Najwyższym punktem na prawowierność, które mogłyby wpłynąć na Wschodzie jest podana w podziwu wykłady Święty Cyryl Jerozolima. There is one God, he teaches, that is the Father, and His Son is equal to Him in all things, and the Holy Ghost is adored with Them; we cannot separate Them in our worship. Istnieje jeden Bóg, naucza, że jest Ojciec, Syn i Jego jest równa do Niego we wszystkich rzeczy, i Ducha Świętego jest adorowany z nich, nie możemy rozdzielić je w naszej kultu. But he does not ask himself how there are not three Gods; he will not use the Nicene word "consubstantial", and he never suggests that there is one Godhead common to the three Persons. On jednak nie zapytać, jak się nie ma trzech Bogów, bo nie będzie korzystać z Nicejsko słowo "consubstantial", i nigdy nie sugeruje, że jest jednym Godhead wspólne dla trzech osób.

If we turn to the Latins all is different. Jeśli zwracamy się do wszystkich Latins jest inny. The essential Monotheism of Christianity is not saved in the West by saying there is "one God the Father", as in all the Eastern creeds, but the theologians teach the unity of the Divine essence, in which subsist three Persons. Zasadnicze Monoteizm chrześcijaństwa nie jest zapisany na Zachodzie mówiąc nie jest "jeden Bóg Ojciec", jak we wszystkich wschodnich wyznanie, ale teologów uczyć jedności Boskiej istoty, w których istniał trzy osoby. If Tertullian and Novatian use subordinationist language of the Son (perhaps borrowed from the East), it is of little consequence in comparison with their main doctrine, that there is one substance of the Father and of the Son. Jeśli Tertulian i Nowacjan subordinationist używać języka Syna (może zapożyczone ze Wschodu), jest mało konsekwencji w porównaniu z ich główne doktryny, że nie jest jedną substancję z Ojcem i Synem. Callistus excommunicates equally those who deny the distinction of Persons, and those who refuse to assert the unity of substance. Callistus excommunicates równie tych którzy zaprzeczają rozróżnienie osób, i tych, którzy odmawiają dochodzić do jedności substancji. Pope Dionysius is shocked that his namesake did not use the word "consubstantial" -- this is more than sixty years before Nicaea. Papież Dionizy jest wstrząśnięty, że jego imiennika nie używać słowa "consubstantial" - to więcej niż sześćdziesiąt lat przed Nicejski. At that great council a Western bishop has the first place, with two Roman priests, and the result of the discussion is that the Roman word "consubstantial" is imposed up on all. W tym wielkim Rady Western biskup ma pierwsze miejsce, z dwoma Roman kapłanów, a wynik dyskusji jest to, że Roman słowo "consubstantial" nakłada się na wszystkich. In the East the council is succeeded by a conspiracy of silence; the Orientals will not use the word. W Wschód Rady jest następcą przez przysięgę milczenia, rasy orientalnej nie będą używać tego słowa. Even Alexandria, which had kept to the doctrine of Dionysius of Rome, is not convinced that the policy was good and Athanasius spends his life in fighting for Nicaea, yet rarely uses the crucial word. Nawet Aleksandria, które przechowywane na doktrynie Dionizy w Rzym, nie jest przekonany, że polityka była dobra i Atanazy spędza swoje życie w walce o Nicejski, ale rzadko używa się słowa kluczowe. It takes half a century for the Easterns to digest it; and when they do so, they do not make the most of its meaning. To trwa pół wieku na Easterns do podsumowań, i kiedy to zrobić, nie jak większość jego sens. It is curious how little interest even Athanasius shows in the Unity of the Trinity, which he scarcely mentions except when quoting the Dionysii; it is Didymus and the Cappadocians who word Trinitarian doctrine in the manner since consecrated by the centuries -- three hypostases, one usia; but this is merely the conventional translation of the ancient Latin formula, though it was new to the East. Jest to ciekawy sposób nawet niewielkie zainteresowanie Atanazy pokazuje, w jedności Trójcy, które rzadko kiedy wspomina wyjątkiem zacytowania Dionysii; to Didymos i Cappadocians którzy słowo trynitarnej doktryny w sposób konsekrowanego, ponieważ przez wieki - trzy hypostases, jeden usia, ale jest to tylko konwencjonalne tłumaczenie starożytnych łacina formułę, chociaż był on do nowych Wschodu.

If we look back at the three centuries, second, third, and fourth of which we have been speaking, we shall see that the Greek-speaking Church taught the Divinity of the Son, and Three inseparable Persons, and one God the Father, without being able philosophically to harmonize these conceptions. Jeśli spojrzeć wstecz na trzech stuleci, drugie, trzecie i czwarte, które zostały mówiąc, że jest językiem urzędowym jest język Grecki Kościół nauczał w boskość Syna, i Trzy nierozłączne Osoby, i jeden Bóg Ojciec, bez jest w stanie filozoficznie do zharmonizowania tych koncepcji. The attempts which were made were sometimes condemned as heresy in the one direction or the other, or at best arrived at unsatisfactory and erroneous explanations, such as the distinction of the logos endiathetos and the logos prophorikos or the assertion of the eternity of Creation. Próby, które zostały dokonane zostały potępione jako herezja czasami w jednym kierunku lub inne, lub w najlepszym razie przybył na niezadowalające i błędne wyjaśnienia, takie jak rozróżnienie w endiathetos logo i loga prophorikos lub twierdzenia o wieczności stworzenia. The Latin Church preserved always the simple tradition of three distinct Persons and one divine Essence. Łacina w Kościele zachowany zawsze proste tradycji trzy odrębne osoby i jedną boską istotę. We must judge the Easterns to have started from a less perfect tradition, for it would be too harsh to accuse them of wilfully perverting it. Musimy oceniać Easterns rozpoczął się od mniej doskonałej tradycji, byłoby zbyt trudnych do oskarżania ich o wypaczając go umyślnie. But they show their love of subtle distinctions at the same time that they lay bare their want of philosophical grasp. Lecz oni wykazać ich miłość subtelne rozróżnienia w tym samym czasie, że oni chcą ustanowić urodziła ich filozoficznej pojąć. The common people talked theology in the streets; but the professional theologians did not see that the root of religion is the unity of God, and that, so far, it is better to be a Sabellian than a Semi-Arian. Wspólne mówił teologii ludzi na ulicach, lecz zawodowych teologów nie zauważyć, że główny religii jest jedność z Bogiem, i że, jak dotąd, lepiej jest się Sabellian niż pół-Arian. There is something mythological about their conceptions, even in the case of Origen, however important a thinker he may be in comparison with other ancients. Jest coś o swoich koncepcjach mitologicznych, nawet w przypadku Orygenes, jednak ważnym punktem myśliciel może on być w porównaniu z innymi dawnych przodków. His conceptions of Christianity dominated the East for some time, but an Origenist Christianity would never have influenced the modern world. Jego koncepcje chrześcijaństwa Wschodu zdominowany przez jakiś czas, ale Origenist chrześcijaństwo nigdy nie wpłynęły na nowoczesny świat.

The Latin conception of theological doctrine, on the other hand, was by no means a mere adherence to an uncomprehended tradition. W łacina koncepcji teologicznej doktryny, az drugiej strony, został przez nie oznacza jedynie przystępowania do uncomprehended tradycji. The Latins in each controversy of these early centuries seized the main point, and preserved it at all hazards. Never for an instant did they allow the unity of God to be obscured. W Latins kontrowersje w każdym z tych wczesnych wiekach zajętych główny punkt, i konserwowane go na wszelkie niebezpieczeństwa. Nigdy o natychmiastowy nie pozwalają one na jedności z Bogiem, aby być zakryta. The equality of the Son and his consubstantiality were seen to be necessary to that unity. W równości Syna i jego consubstantiality były postrzegane są niezbędne do jedności. The Platonist idea of the need of a mediator between the transcendent God and Creation does not entangle them, for they were too clear-headed to suppose that there could be anything half-way between the finite and the infinite. W Platonist pomysł na potrzebę mediatora między transcendentnego Boga i tworzenia entangle nie je, bo były zbyt jasne-headed, aby podejrzewać, że nie może być w połowie drogi między skończone i nieskończone. In a word, the Latins are philosophers, and the Easterns are not. Jednym słowem, Latins są filozofowie, i nie są Easterns. The East can speculate and wrangle about theology, but it cannot grasp a large view. Wschodu i wrangle można spekulować na temat teologii, ale nie mogą pojąć duża. It is in accordance with this that it was in the West, after all the struggle was over, that the Trinitarian doctrine was completely systematized by Augustine; in the West, that the Athanasian creed was formulated. Jest to zgodne z tym, że na Zachodzie, po wszystkie walka była skończona, że doktryna Trójcy była całkowicie usystematyzowany przez Augustyna; na Zachodzie, że Athanasian credo było sformułowane. The same story repeats itself in the fifth century. Ta sama historia powtarza się w piątym wieku. The philosophical heresy of Pelagius arose in the West, and in the West only could it have been exorcized. Filozoficznych herezja z Pelagiusz powstały na Zachodzie, i na Zachodzie tylko mogą być exorcized. The schools of Antioch and Alexandria each insisted on one side of the question as to the union of the two Natures in the Incarnation; the one School fell into Nestorianism, the other into Eutychianism, though the leaders were orthodox. W szkołach z Antiochii i Aleksandria każdego nalegał na jednej stronie na pytanie jak i dla Unii Europejskiej w dwóch naturach w Wcielenia; jednej szkoły spadł do Nestorianizm, w innych Eutychianism, choć liderzy byli ortodoksyjnej. But neither Cyril nor the great Theodoret was able to rise above the controversy, and express the two complementary truths in one consistent doctrine. Ale ani wielka ani Cyryl Teodoret z Cyru mógł wzrosnąć powyżej kontrowersji, i wyrażają dwa uzupełniające się prawdy w jednym zgodne doktryny. They held what St. Leo held; but, omitting their interminable arguments and proofs, the Latin writer words the true doctrine once for all, because he sees it philosophically. One w posiadaniu co św Leo posiadaniu, ale, pomijając ich interminable argumentów i dowodów, łacina pisarz słowa prawdziwe doktryny raz na zawsze, bo widzi go filozoficznie. No wonder that the most popular of the Eastern Fathers has always been untheological Chrysostom, whereas the most popular of the Western Fathers is the philosopher Augustine. Nic dziwnego, że najbardziej popularne w Ojcowie Wschodniej zawsze untheological Chryzostom, mając na uwadze, że najbardziej popularne w zachodnich Ojców jest filozof Augustyn. Whenever the East was severed from the West, it contributed nothing to the elucidation and development of dogma, and when united, its contribution was mostly to make difficulties for the West to unravel. W każdym przypadku, gdy zostało oddzielone od Wschodu na Zachód, to się nic do elucidation i rozwoju dogmatu, i gdy zjednoczona, jej wkład był głównie do trudności na Zachodzie do zniweczenia.

But the West has continued without ceasing its work of exposition and evolution. After the fifth century there is not much development or definition in the patristic period; the dogmas defined needed only a reference to antiquity. Ale na Zachodzie nadal bez zaprzestania jej wystawa prac i rozwoju. Po piątym wieku nie ma wiele definicji rozwoju lub w okresie patrystycznych; dogmaty zdefiniowane potrzebne tylko odniesienie do starożytności. But again and again Rome had to impose her dogmas on Byzantium -- 519, 680, and 786 are famous dates, when the whole Eastern Church had to accept a papal document for the sake of reunion, and the intervals between these dates supply lesser instances. Ale ponownie Rzym musiał nałożyć na jej dogmaty Bizancjum - 519, 680, 786 i znane są daty, kiedy cały Kościół wschodni musiał przyjąć papieskiego dokumentu ze względu na reunion, a między tymi datami dostaw mniejszym przypadkach . The Eastern Church had always possessed a traditional belief in Roman tradition and in the duty of recourse to the See of Peter; the Arians expressed it when they wrote to Pope Julius to deprecate interference -- Rome, they said, was "the metropolis of the faith from the beginning". Wschodnie Kościół zawsze posiadał tradycyjnej wiary w rzymskich tradycji i obowiązek odwoływać się do Stolicę Piotrową; Arians ona wyrażona, gdy pisał do papieża Juliusza deprecate do ingerencji - Rzym, ich zdaniem, "metropolią z wiary od początku ". In the sixth, seventh, and eighth centuries the lesson had been learnt thoroughly, and the East proclaimed the papal prerogatives, and appealed to them with a fervour which experience had taught to be in place. W szóstym, siódmym i ósmym wieku lekcji zostały dokładnie nauczony, i na Wschodzie ogłoszona papieski prerogatyw, i odwołała się do nich z entuzjazmu, który miał doświadczenia nauczył się w miejscu. In such a sketch as this, all elements cannot be taken into consideration. W takich jak ten szkic, wszystkie elementy nie mogą być brane pod uwagę. It is obvious that Eastern theology had a great and varied influence on Latin Christendom. Jest oczywiste, że wschodniej teologii miał wielki i zróżnicowany wpływ na łacina Christendom. But the essential truth remains that the West thought more clearly than the East, while preserving with greater faithfulness a more explicit tradition as to cardinal dogmas, and that the West imposed her doctrines and her definitions on the East, and repeatedly, if necessary, reasserted and reimposed them. Ale prawda jest istotne, że na Zachodzie myśli wyraźnie więcej niż na Wschodzie, z jednoczesnym zachowaniu większej wierności tradycji bardziej wyraźne, aby kardynał dogmaty, i że Zachód nałożyła jej doktryny i jej definicji na Wschodzie, oraz wielokrotnie, jeśli to konieczne, ponownie i ponownie je.

F. Discipline, Liturgy, Ascetics F. dyscypliny, Liturgia, Ascetics

According to tradition, the multiplication of bishoprics, so that each city had its own bishop, began in the province of Asia, under the direction of St. John. The development was uneven. Zgodnie z tradycją, rozmnażanie bishoprics, tak że każde miasto miało swojego własnego biskupa, rozpoczęła się w prowincji Azja, pod kierownictwem świętego Jana. Rozwój był nierównomierny. There may have been but one see in Egypt at the end of the second century, though there were large numbers in all the provinces of Asia Minor, and a great many in Phoenicia and Palestine. Nie może być tylko jeden: w Egipt pod koniec drugiego wieku, choć nie było dużej liczby we wszystkich prowincjach Azja-moll, a wiele w Fenicji i Palestynie. Groupings under metropolitan sees began in that century in the East, and in the third century this organization was recognized as a matter of course. Metropolitalnych w ramach Grupy widzi, że rozpoczął w wieku na Wschodzie, a w trzecim wieku tej organizacji był uznawany za sprawą oczywiście. Over metropolitans are the patriarchs. Ponad metropolitów są Patriarchowie. This method of grouping spread to the West. Ta metoda grupowania się na Zachodzie. At first Africa had the most numerous sees; in the middle of the third century there were about a hundred, and they quickly increased to more than four times that number. Na pierwszy Afryka miała najbardziej liczne widzi, w środku trzeciego wieku było około stu, a oni szybko wzrosła do ponad cztery razy więcej. But each province of Africa had not a metropolitan see; only a presidency was accorded to the senior bishop, except in Proconsularis, where Carthage was the metropolis of the province and her bishop was the first of all Africa. Jednak każda prowincja Afryka nie stołecznego zobaczyć; tylko prezydencji została przyznana na wyższych biskupa, z wyjątkiem Proconsularis, gdzie Kartagina była metropolią prowincji i jej biskupem był przede wszystkim Afryka. His rights are undefined, though his influence was great. Jego prawa są niezdefiniowane, choć jego wpływ był wielki. But Rome was near, and the pope had certainly far more actual power, as well as more recognized right, than the primate; we see this in Tertullian's time, and it remains true in spite of the resistance of Cyprian. Ale Rzym był blisko, a papież miał na pewno dużo bardziej rzeczywiste, jak również bardziej uznanych praw, niż Prymas; widzimy w tym Tertulian czas, i pozostaje prawdą pomimo odporności Cyprian. The other countries, Italy, Spain, Gaul, were gradually organized according to the Greek model, and the Greek metropolis, patriarch, were adapted. W innych krajach, Włochy, Hiszpania, Galia, były stopniowo organizowane w zależności od modelu Grecki, Grecki i metropolii, patriarcha, zostały dostosowane. Councils were held early in the West. Rady odbywały się na początku na Zachodzie. But disciplinary canons were first enacted in the East. Ale kanonów dyscyplinarnych zostały po raz pierwszy wprowadzone na Wschodzie. St. Cyprian's large councils passed no canons, and that saint considered that each bishop is answerable to God alone for the government of his diocese; in other words, he knows no canon law. Święty Cyprian w dużych rady nie przeszedł kanonów, i że święty uznał, że każdy biskup jest odpowiedzialny przed Bogiem sam dla rządu jego diecezji, innymi słowy, on nie zna prawo kanoniczne. The foundation of Latin canon law is in the canons of Eastern councils, which open the Western collections. Podstawą łacina prawo kanoniczne jest w kanonach Wschodniej rad, które otwarte zachodnich kolekcji. in spite of this, we need not suppose the East was more regular, or better governed, than the West, where the popes guarded order and justice. Pomimo tego, nie musimy zakładać Wschodu był bardziej regularny, lub lepiej uregulowane, niż na Zachodzie, gdzie papieży strzeżony porządku i sprawiedliwości. But the East had larger communities, and they had developed more fully, and therefore the need arose earlier there to commit definite rules to writing. The florid taste of the East soon decorated the liturgy with beautiful excrescences. Ale Wschód miał większych wspólnot, a oni w pełni rozwinięte, a zatem trzeba wcześniej nie powstał w celu popełnienia precyzyjnych zasad pisania. Florid smak Wschodu szybko zdobione liturgii z pięknym excrescences. Many such excellent practices moved Westward; the Latin rites borrowed prayers and songs, antiphons, antiphonal singing, the use of the alleluia, of the doxology, etc. If the East adopted the Latin Christmas Day, the West imported not merely the Greek Epiphany, but feast after feast, in the fourth, fifth, sixth, and seventh centuries. Wiele takich doskonałych praktyk przeniesiony Westward; łacina obrzędy wypożyczony modlitw i pieśni, antiphons, antiphonal śpiew, korzystanie z Alleluja z Doksologia, itp. Jeśli Wschodzie przyjął łacina Boże Narodzenie, przywożonych na Zachodzie nie tylko Grecki Epiphany, ale po święto święto, w czwartym, piątym, szóstym i siódmym wieku. The West joined in devotion to Eastern martyrs. Zachód przystąpiły w nabożeństwo do Wschodniej męczenników. The special honour and love of Our Lady is at first characteristic of the East (except Antioch), and then conquers the West. Specjalne czci i miłości Matki Bożej jest w pierwszym charakterystyczne dla Wschodu (z wyjątkiem Antiochii), a następnie zdobywa na Zachodzie. The parcelling of the bodies of the saints as relics for devotional purposes, spread all over the West from the East; only Rome held out, until the time of St. Gregory the Great, against what might be thought an irreverence rather than an honour to the saints. W parcelling z organami jako relikwie świętych dla celów sandy, rozprzestrzenił się po całym Zachodzie ze Wschodu, tylko Rzym, która odbyła się obecnie, aż do czasu św Grzegorza Wielkiego, wobec tego, co może być jeden irreverence raczej niż zaszczyt świętych.

If the first three centuries are full of pilgrimages to Rome from the East, yet from the fourth century onward West joins with East in making Jerusalem the principal goal of such pious journeys; and these voyagers brought back much knowledge of the East to the most distant parts of the West. Jeśli w pierwszych trzech wieków są pełne pielgrzymki do Rzym ze Wschodu, ale od czwartego wieku dalszego Wschodu z Zachodem łączy w podejmowaniu Jerozolima głównym celem takich podróży pobożnych i tych voyagers sprowadzeni wiele wiedzy na wschodzie do najbardziej odległych części Zachodniego. Monasticism began in Egypt with Paul and Anthony, and spread from Egypt to Syria; St. Athanasius brought the knowledge of it to the West, and the Western monachism of Jerome and Augustine, of Honoratus and Martin, of Benedict and Columba, always looked to the East, to Anthony and Pachomius and Hilarion, and above all to Basil, for its most perfect models. Zakonny rozpoczął w Egipt z Paulem i Anthony oraz z rozprzestrzenianiem się Egipt Syria; św Atanazy przyniósł jej znajomości na Zachodzie, i na Zachodnim monachism Jerome i Augustyn, Honoratus i Martin, Benedykta i gołąb, spojrzał na zawsze Wschód, Anthony i Pachomius i Hilarion, a przede wszystkim do Bazyli, do najbardziej doskonałe modele. Edifying literature in the form of the lives of the saints began with Athanasius, and was imitated by Jerome. Synonimy: antonimy literatury w postaci z życia świętych rozpoczął Atanazy, i był naśladowany przez Jerome. But the Latin writers, Rufinus and Cassian, gave accounts of Eastern monachism, and Palladius and the later Greek writers were early translated into Latin. Ale łacina pisarzy, rufinus i Kasjana, dał rachunków monachism Wschodniej, a później Palladius Grecki pisarzy zostały przetłumaczone na początku łacina. Soon indeed there were lives of Latin saints, of which that of St. Martin was the most famous, but the year 600 had almost come when St. Gregory the Great felt it still necessary to protest that as good might be found in Italy as in Egypt and Syria, and published his dialogues to prove his point, by supplying edifying stories of his own country to put beside the older histories of the monks. Wkrótce rzeczywiście było łacina życia świętych, które z St Martin był najbardziej znany, ale miał prawie 600 lat, kiedy św Grzegorza Wielkiego odczuwalne nadal niezbędne do protestu, że tak dobre, mogłyby się znaleźć w Włochy w Egipt i Syria, opublikowany i jego dialogów do udowodnienia swojego punktu, poprzez dostarczanie synonimy: antonimy historie z własnego kraju, by obok starszych historie z mnichów. It would be out of place here to go more into detail in these subjects. Byłoby obecnie miejsce tutaj, aby przejść do bardziej szczegółowo na te tematy. Enough has been said to show that the West borrowed, with open-minded simplicity and humility, from the elder East all kinds of practical and useful ways in ecclesiastical affairs and in the Christian life. Enough zostało powiedziane, aby pokazać, że Zachód wypożyczony z otwartych prostoty i pokory, z East starszy wszelkiego rodzaju praktyczne i użyteczne sposoby, w sprawach kościelnych i życia chrześcijańskiego. The converse influence in practical matters of West on East was naturally very small. W rozmawiać wpływ na kwestie praktyczne Zachodniej na Wschód był oczywiście bardzo małe.

G. Historical Materials G. Materiały historyczne

The principal ancient historians of the patristic period were mentioned above. They cannot always be completely trusted. Głównym starożytnych historyków z patrystycznych okresie zostały wymienione powyżej. Oni nie zawsze można całkowicie zaufać. The continuators of Eusebius, that is, Rufinus, Socrates, Sozomen, Theodoret, are not to be compared to Eusebius himself, for that industrious prelate has fortunately bequeathed to us rather a collection of invaluable materials than a history. W continuators z Euzebiusz, to rufinus, Sokrates, Sozomen, Teodoret z Cyru, nie są w porównaniu do Euzebiusz się, że prałat ma szczęście pracowitymi spadku do nas raczej zbiór materiałów bezcenne niż historii. His "Life" or rather "Panegyric of Constantine" is less remarkable for its contents than for its politic omissions. Jego "Życie" lub raczej "panegyric Konstantyna" jest mniej godne uwagi do jego treści, niż do jej zaniechania polityczne. Eusebius found his materials in the library of Pamphilus at Caesarea, and still more in that left by Bishop Alexander at Jerusalem. Euzebiusz znaleźć swoje materiały w bibliotece w Cezarei Pamphilus, a jeszcze bardziej w lewo, że przez biskupa Alexandra w Jerozolima. He cites earlier collections of documents, the letters of Dionysius of Corinth, Dionysius of Alexandria, Serapion of Antioch, some of the epistles sent to Pope Victor by councils throughout the Church, besides employing earlier writers of history or memoirs such as Papias, Hegesippus, Apollonius, an anonymous opponent of the Montanists, the "Little Labyrinth" of Hippolytus (?), etc. Przytacza on wcześniejsze zbiory dokumentów, listów Dionizy z Koryntu, Dionizy z Aleksandria, Serapion z Antiochii, niektóre z listy wysyłane do rad Wiktor przez cały Kościół, oprócz zatrudnia wcześniejszych pisarzy historii i wspomnień, takich jak Papiasz, Hegesippus, Apoloniusz, anonimowy przeciwnik z Montanists, "Little Labirynt" Hipolit (?), Itp.

The principal additions we can still make to these precious remnants are, first, St. Głównym dodane możemy jeszcze wprowadzić do tych szlachetnych są pozostałościami po pierwsze, St Irenæus on the heresies; then the works of Tertullian, full of valuable information about the controversies of his own time and place and the customs of the Western Church, and containing also some less valuable information about earlier matters -- less valuable, because Tertullian is singularly careless and deficient in historical sense. Irenæus na herezje; następnie prace Tertulian, pełne cennych informacji na temat kontrowersji własnego czasu i miejsca i zwyczaje zachodnie Kościoła, a także zawierające mniej cennych informacji na temat wcześniejszych sprawach - mniej cenne, ponieważ jest Tertulian zbadane pojedynczo i niedociągnięcia w sensie historycznym. Next, we possess the correspondence of St. Cyprian, comprising letters of African councils, of St. Cornelius and others, besides those of the saint himself. Dalej, posiadamy korespondencji św Cypriana, obejmujący litery Afrykańskiej rady, św Cornelius i inni, oprócz tych z siebie świętego. To all this fragmentary information we can add much from St. Epiphanius, something from St. Jerome and also from Photius and Byzantine chronographers. Aby to wszystko fragmentaryczne informacje, możemy dodać wiele z St Epifaniusz, coś z St Jerome, a także z Photius i bizantyjskiej chronographers. The whole Ante-Nicene evidence has been catalogued with wonderful industry by Harnack, with the help of Preuschen and others, in a book of 1021 pages, the first volume of his invaluable "History of Early Christian Literature". Cały Ante-Nicejsko dowodów został skatalogowany w cudowny Harnack przez przemysł, z pomocą Preuschen i inni, w książce z 1021 stron pierwszego tomu jego bezcenne "History of Early Christian Literature". In the middle of the fourth century, St. Epiphanius's book on heresies is learned but confused; it is most annoying to think how useful it would have been had its pious author quoted his authorities by name, as Eusebius did. W połowie czwartego wieku, Święty Epifaniusz książka jest o herezje, ale nauczyłem się mylić, jest najbardziej irytujące myśleć jak przydatne byłoby, gdyby jego pobożnych autor cytowany przez władze jego nazwy, jak Euzebiusz zrobił. As it is, we can with difficulty, if at all, discover whether his sources are to be depended on or not. Jak jest, możemy z trudnej sytuacji, jeśli w ogóle, odkryć jego źródła, czy mają być używane w lub nie. St. Jerome's lives of illustrious men are carelessly put together, mainly from Eusebius, but with additional information of great value, where we can trust its accuracy. St Jerome życia świetnych ludzi beztrosko ułożyła, głównie z Euzebiusz, ale z dodatkowymi informacjami z wielką wartość, gdzie możemy zaufać jej dokładność. Gennadius of Marseilles continued this work with great profit to us. Gennadius Marsylia nadal z tej pracy z wielkim zyskiem do nas. The Western cataloguers of heresies, such as Philastrius, Praedestinatus, and St. Augustine, are less useful. Zachodnie cataloguers o herezje, takie jak Philastrius, Praedestinatus, St Augustine, są mniej przydatne.

Collections of documents are the most important matter of all. Zbiory dokumentów są najważniejszą sprawą. In the Arian controversy the collections published by St. Athanasius in his apologetic works are first-rate authorities. W Arian kontrowersje zbiorów opublikowanych przez św Atanazy w swoim apologetic prace są po raz pierwszy stawki. Of those put together by St. Hilary only fragments survive. Spośród tych założonych przez św Hilary jedynie fragmenty przetrwać. Another dossier by the Homoiousian Sabinus, Bishop of Heraclea, was known to Socrates, and we can trace its use by him. Innym dokumentacji przez Homoiousian Sabinus, biskupa Heraclea, było wiadomo, Sokrates, i możemy jej użyć śledzenia przez niego. A collection of documents connected with the origins of Donatism was made towards the beginning of the fourth century, and was appended by St. Optatus to his great work. Zbiór dokumentów związanych z pochodzeniem Donatism zostało dokonane w kierunku początku czwartego wieku, i został dołączony przez św Optatus do jego wielkiego dzieła. Unfortunately only a part is preserved; but much of the lost matter is quoted by Optatus and Augustine. Niestety tylko część zostaje zachowana, ale wiele z utraconych sprawa jest cytowany przez Optatus i Augustyn. A pupil of St. Augustine, Marius Mercator, happened to be at Constantinople during the Nestorian controversy, and he formed an interesting collection of pièces justificatives. A uczeń św Augustyna, Marius Mercator, stało się w Konstantynopolu w Nestorian kontrowersji, a on tworzy interesujący zbiór pièces justificatives. He put together a corresponding set of papers bearing on the Pelagian controversy. On ułożyła odpowiedni zestaw kart wpływ na Pelagian kontrowersji. Irenaeus, Bishop of Tyre, amassed documents bearing on Nestorianism, as a brief in his own defence. Ireneusza, biskupa Tyru, zgromadziła dokumenty, mając na Nestorianizm, jak w krótkim własnej obrony. These have been preserved to us in the reply of an opponent, who has added a great number. Another kind of collection is that of letters. Te zostały zachowane dla nas w odpowiedzi na sprzeciw, którzy dodał wiele. Inny rodzaj to zbiór listów. St. Isidore's and St. Augustine's are immensely numerous, but bear little upon history. St Isidore i St Augustine's są niezmiernie liczne, ale niewiele nosić na historię. There is far more historical matter in those (for instance) of Ambrose and Jerome, Basil and Chrysostom. Istnieje znacznie więcej w tych historycznych sprawy (na przykład) i Jerome Ambroży, Bazyli i Chryzostom. Those of the popes are numerous, and of first-rate value; and the large collections of them also contain letters addressed to the popes. Te z papieży są liczne, i po raz pierwszy stawki wartości oraz duże zbiory z nich zawierają również pisma kierowane do papieży. The correspondence of Leo and of Hormisdas is very complete. W korespondencji z Leo i Hormisdas jest bardzo kompletny. Besides these collections of papal letters and the decretals, we have separate collections, of which two are important, the Collectio Avellana, and that of Stephen of Larissa. Oprócz tych zbiorów papieskich listów i decretals, mamy odrębne kolekcje, z których dwa są ważne, Collectio Avellana, że Stephena z Larisa.

Councils supply another great historical source. Rad dostaw innego wielkiego historycznego źródła. Those of Nicaea, Sardica, Constantinople, have left us no Acts, only some letters and canons. Ci z Nicejski, Sardica, Konstantynopolu, które pozostawił nam żadnych aktów prawnych, tylko kilka liter i kanonów. Of the later œcumenical councils we have not only the detailed Acts, but also numbers of letters connected with them. Spośród później œcumenical rad mamy nie tylko szczegółowych aktów prawnych, ale również numery listów z nimi związanych. Many smaller councils have also been preserved in the later collections; those made by Ferrandus of Carthage and Dionysius the Little deserve special mention. Wiele mniejszych rady zostały również zachowane w zbiorach później; te dokonane przez Ferrandus w Kartaginie i Dionizy Mały zasługują na wyróżnienie. In many cases the Acts of one council are preserved by another at which they were read. W wielu przypadkach Akty jednej rady są konserwowane przez inne, w których były one odczytywane. For example, in 418, a Council of Carthage recited all the canons of former African plenary council in the presence of a papal legate; the Council of Chalcedon embodies all the Acts of the first session of the Robber Council of Ephesus, and the Acts of that session contained the Acts of two synods of Constantinople. Na przykład, 418, Radę Kartagina recytowane wszystkie kanony byłych afrykańskich posiedzeniu Rady w obecności na legata papieskiego, Sobór Chalcedoński ucieleśnieniem wszystkich aktów prawnych na pierwszej sesji Rady Robber Efez, oraz akty zawartych na tej sesji Akty dwóch synody Konstantynopola. The later sessions of the Robber Council (preserved only in Syriac) contain a number of documents concerning inquiries and trials of prelates. W późniejszych sesjach Rady The Robber (zachowały się jedynie w Syryjski) zawierają szereg dokumentów dotyczących śledztwa i procesy prelates. Much information of various kinds has been derived of late years from Syriac and Coptic sources, and even from the Arabic, Armenian, Persian, Ethiopia and Slavonic. Dużo informacji o różnego rodzaju zostały uzyskane w późnych latach od Syryjski i Koptyjski źródeł, a nawet z Arabski, Ormiański, Perski, Etiopia i słowiańskich. It is not necessary to speak here of the patristic writings as sources for our knowledge of Church organization, ecclesiastical geography, liturgies. Nie jest konieczne, aby mówić tu o pismach patrystycznych jako źródła naszej wiedzy o Kościele organizacji kościelnej geografii, liturgii. canon law and procedure, archaeology, etc. The sources are, however, much the same for all these branches as for history proper. prawo kanoniczne i procedury, archeologia, itd. źródła są jednak znacznie takie same dla wszystkich tych oddziałów do historii jako prawidłowe.

IV. PATRISTIC STUDY Patristic STUDY

A. Editors of the Fathers A. Redakcja Ojców

The earliest histories of patristic literature are those contained in Eusebius and in Jerome's "De viris illustribus". W najbliższej historii literatury patrystycznych są zawarte w Euzebiusz i Jerome "De viris illustribus". They were followed by Gennadius, who continued Eusebius, by St. Isidore of Seville, and by St. Ildephonsus of Toledo. In the Middle Ages the best known are Sigebert of the monastery of Gembloux (d. 1112), and Trithemius, Abbot of Sponheim and of Würzburg (d. 1516). Oni byli obserwowani przez Gennadius, którzy nadal Euzebiusz, św Izydor z Sewilla, a przez św Ildefons z Toledo. W średniowieczu najbardziej znanych są Sigebert z klasztoru w Gembloux (zm. 1112), a Trithemius, opat Sponheim i Würzburg (zm. 1516). Between these come an anonymous monk of Melk (Mellicensis, c. 1135) and Honorius of Autun (1122-5). Pomiędzy te pochodzą anonimowego mnicha z Melk (Mellicensis, ok. 1135) i Honoriusz z Autun (1122-5). Ancient editors are not wanting; for instance, many anonymous works, like the Pseudo-Clementines and Apostolic Constitutions, have been remodelled more than once; the translators of Origen (Jerome, Rufinus, and unknown persons) cut out, altered, added; St. Jerome published an expurgated edition of Victorinus "On the Apocalypse". Ancient redaktorzy nie chcąc, na przykład, wielu dzieł anonimowych, jak Pseudo-klementynek i Konstytucje Apostolskie, został przebudowany więcej niż jeden raz; tłumaczy Orygenes (Jerome, rufinus i nieznanych osób) wyciąć, zmieniane, dodawane; St . Jerome opublikował expurgated Victorinus edycja "Dnia Apokalipsy". Pamphilus made a list of Origen's writings, and Possidius did the same for those of Augustine. The great editions of the Fathers began when printing had become common. Pamphilus się lista Orygenes, pism i Possidius zrobił to samo dla tych Augustyna. Wielkim edycjach Ojcowie rozpoczęła się podczas drukowania miał wspólnego. One of the earliest editors was Faber Stapulensis (Lefèvre d'Estaples), whose edition of Dionysius the Areopagite was published in 1498. Jeden z pierwszych wydawców było Faber Stapulensis (Lefèvre d'Estaples), którego wydanie Dionizy Areopagita została opublikowana w 1498. The Belgian Pamèle (1536-87) published much. Belgijska Pamèle (1536-87) opublikowane dużo. The controversialist Feuardent, a Franciscan (1539-1610) did some good editing. W controversialist Feuardent, franciszkanin (1539-1610) zrobił kilka dobrych edycji. The sixteenth century produced gigantic works of history. W XVI wieku produkowane gigantyczne roboty historii. The Protestant "Centuriators" of Magdeburg described thirteen centuries in as many volumes (1559-74). Protestanckiej "Centuriators" Magdeburg opisane trzynaście stuleci w wielu tomów (1559-74). Cardinal Baronius (1538-1607) replied with his famous "Annales Ecclesiastici", reaching to the year 1198 (12 vols., 1588-1607). Marguerin de la Bigne, a doctor of the Sorbonne (1546-89), published his "Bibliotheca veterum Patrum" (9 vols., 1577-9) to assist in refuting the Centuriators. Kardynał Baronius (1538-1607) odpowiedział z jego słynnym "Annales Ecclesiastici", osiągając w roku 1198 (12 vols., 1588-1607). Marguerin de La Bigne, lekarz na Sorbonie (1546-89), opublikował " Bibliotheca veterum Patrum "(9 vols., 1577-9), aby pomóc w obala w Centuriators.

The great Jesuit editors were almost in the seventeenth century; Gretserus (1562-1625), Fronto Ducaeus (Fronton du Duc, 1558-1624), Andreas Schott (1552-1629), were diligent editors of the Greek Fathers. Wielki jezuitów redaktorów zostały prawie w XVII w.; Gretserus (1562-1625), Fronto Ducaeus (Frontone du Duc, 1558-1624), Andreas Schott (1552-1629), były sumienny redaktorów z Grecki przodków. The celebrated Sirmond (1559-1651) continued to publish Greek Fathers and councils and much else, from the age of 51 to 92. W obchodzi Sirmond (1559-1651) nadal publikuje Grecki Ojcowie i rady i wiele innych, w wieku od 51 do 92. Denis Pétau (Petavius, 1583-1652) edited Greek Fathers, wrote on chronology, and produced an incomparable book of historical theology, "De theologicis dogmatibus" (1044). Denis Pétau (Petavius, 1583-1652) pod redakcją Grecki Ojców, pisał na temat chronologii, i produkował niezrównaną książki historyczne teologii, "De theologicis dogmatibus" (1044). To these may be added the ascetic Halloix (1572-1656), the uncritical Chifflet (1592-1682), and Jean Garnier, the historian of the Pelagians (d. 1681). Aby te mogą być dodawane do ascetycznych Halloix (1572-1656), bezkrytyczną Chifflet (1592-1682) i Jean Garnier, historyk z Pelagians (zm. 1681). The greatest work of the Society of Jesus is the publication of the "Acta Sanctorum", which has now reached the beginning of November, in 64 volumes. Najwięcej prac Towarzystwa Jezusowego jest publikacja "Acta sanctorum", który osiągnął już na początku listopada, w 64 woluminach. It was planned by Rosweyde (1570-1629) as a large collection of lives of saints; but the founder of the work as we have it is the famous John van Bolland (1596-1665). To było planowane przez Rosweyde (1570-1629) jako duży zbiór życia świętych, ale założyciel pracy, jak mamy to słynny John van Bolland (1596-1665). He was joined in 1643 by Henschenius and Papebrochius (1628-1714), and thus the Society of Bollandists began, and continued, in spite of the suppression of the Jesuits, until the French Revolution, 1794. Był przystąpiły w 1643 przez Henschenius i Papebrochius (1628-1714), a tym samym Towarzystwa Bollandists zaczął, i nadal, mimo zniesienia jezuitów, aż do rewolucji Francuski, 1794. It was happily revived in 1836 (see BOLLANDISTS). To był szczęśliwy reaktywowana w 1836 r. (patrz BOLLANDISTS). Other Catholic editors were Gerhard Voss (d. 1609), Albaspinaeus (De l'Aubespine, Bishop of Orléans, 1579-1630), Rigault (1577-1654), and the Sorbonne doctor Cotelier (1629-86). Inne katolickich redaktorów zostały Gerhard Voss (zm. 1609), Albaspinaeus (De l'Aubespine, biskupa Orleanu, 1579-1630), Rigault (1577-1654), lekarz Cotelier Sorbonie (1629-86). The Dominican Combéfis (1605-79) edited Greek Fathers, added two volumes to de la Bigne's collection, and made collections of patristic sermons. W Combéfis Dominikanów (1605-79) pod redakcją Grecki Ojcowie, dodano dwa tomy de La Bigne kolekcji i zbiorów patrystycznych w kazaniach. The layman Valesius (de Valois, 1603-70) was of great eminence. Laika Valesius (de Valois, 1603-70) był wielkim eminence.

Among Protestants may be mentioned the controversialist Clericus (Le Clerc, 1657-1736); Bishop Fell of Oxford (1625-86), the editor of Cyprian, with whom must be classed Bishop Pearson and Dodwell; Grabe (1666-1711), a Prussian who settled in England; the Calvinist Basnage (1653-1723). Wśród protestantów mogą być wymienione na controversialist Clericus (Le Clerc, 1657-1736), biskupa zabito Oksford (1625-86), redaktor Cyprian, z którymi muszą być zaklasyfikowane Biskup Pearson i Dodwell; Grabe (1666-1711), Pruskich którzy osiedlili się w Anglii, kalwiniści Basnage (1653-1723). The famous Gallican Etienne Baluze (1630-1718), was an editor of great industry. Słynny Gallican Etienne Baluze (1630-1718), był redaktorem wielki przemysł. The Provençal Franciscan, Pagi, published an invaluable commentary on Baronius in 1689-1705. But the greatest historical achievement was that of a secular priest, Louis Le Nain de Tillemont, whose "Histoire des Empereurs" (6 vols., 1690) and "Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles" (16 vols., 1693) have never been superseded or equalled. W prowansalski Franciszkanów, Pagi, opublikował komentarz na Baronius nieocenione w 1689-1705. Jednak największe historyczne osiągnięcie, że w świeckim księdzem, Louis Le Nain de Tillemont, którego "Histoire des Empereurs" (6 vols., 1690) i " Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des siècles premiery sześć "(16 vols., 1693) nigdy nie zostały zastąpione lub równa. Other historians are Cardinal H. Noris (1631-1704); Natalis Alexander (1639-1725), a Dominican; Fleury (in French, 1690-1719). Inne historyków są Kardynał H. Noris (1631-1704); natalis Aleksander (1639-1725), Dominican; Fleury (Francuski, 1690-1719). To these must be added the Protestant Archbishop Ussher of Dublin (1580-1656), and many canonists, such as Van Espen, Du Pin, La Marca, and Christianus Lupus. Do tych należy dodać protestanckich Arcybiskup Ussher z Dublin (1580-1656) i wielu canonists, takich jak Van Espen, Du Pin, La Marca, Christianus Lupus. The Oratorian Thomassin wrote on Christian antiquities (1619-95); the English Bingham composed a great work on the same subject (1708-22). The Oratorian Thomassin pisał o chrześcijańskiej antyków (1619-95); English Bingham składzie wielką pracę w tej samej sprawie (1708-22). Holstein (1596-1661), a convert from Protestantism, was librarian at the Vatican, and published collections of documents. Holstein (1596-1661), konwersja z protestantyzm, bibliotekarz był w Watykanie, opublikowany i zbiorów dokumentów. The Oratorian J. Morin (1597-1659) published a famous work on the history of Holy orders, and a confused one on that of penance. The Oratorian J. Morin (1597-1659) opublikował słynną pracę na temat historii święcenia kapłańskie, a mylić, że jednym z pokuty. The chief patristic theologian among English Protestants is Bishop Bull, who wrote a reply to Petavius's views on the development of dogma, entitled "Defensio fidei Nicaenae" (1685). Główny patrystycznych English teolog wśród protestantów jest Biskup Bull, którzy napisali odpowiedź na Petavius poglądów na temat rozwoju dogmatu, zatytułowany "Defensio fidei Nicaenae" (1685). The Greek Leo Allatius (1586-1669), custos of the Vatican Library, was almost a second Bessarion. W Grecki Leo Allatius (1586-1669), Custos z Watykanu Biblioteka, była prawie druga Bessarion. He wrote on dogma and on the ecclesiastical books of the Greeks. Pisał w dogmat i na kościelnych księgach Greków. A century later the Maronite JS Assemani (1687-1768) published amongst other works a "Bibliotheca Orientalis" and an edition of Ephrem Syrus. W wieku później maronickiej JS Assemani (1687-1768) opublikowana między innymi dzieła "Bibliotheca Orientalis" oraz wydanie Efrem Syrus. His nephew edited an immense collection of liturgies. Jego siostrzeniec redakcją ogromny zbiór liturgii. The chief liturgiologist of the seventeenth century is the Blessed Cardinal Tommasi, a Theatine (1649-1713, beatified 1803), the type of a saintly savant. Główny liturgiologist z XVII wieku jest Matka kard Tommasi, Theatine (1649-1713, beatyfikowany 1803), wpisz w świętym Savant.

The great Benedictines form a group by themselves, for (apart from Dom Calmet, a Biblical scholar, and Dom Ceillier, who belonged to the Congregation of St-Vannes) all were of the Congregation of St-Maur, the learned men of which were drafted into the Abbey of St-Germain-des-Prés at Paris. Wielki Benedyktyni tworzą grupy przez siebie, (z wyjątkiem Dom Calmet, biblijny uczony, Dom i Ceillier, którzy należeli do Kongregacji St-Vannes) wszystkie były Zgromadzenia St-Maur, dowiedziałem się z mężczyznami, które zostały sporządzone w Abbey St-Germain-des-Prés w Paryżu. Dom Luc d'Achéry (1605-85) is the founder ("Spicilegium", 13 vols.); Dom Mabillon (1632-1707) is the greatest name, but he was mainly occupied with the early Middle Ages. Bernard de Montfaucon (1655-1741) has almost equal fame (Athanasius, Hexapla of Origen, Chrysostom, Antiquities, Palaeography). Dom Luc d'Achéry (1605-85) jest założycielem ( "Spicilegium", 13 vols.); Dom Mabillon (1632-1707) jest największym nazwy, ale był głównie z zajmowanych wczesnym średniowieczu. Bernard de MONTFAUCON ( 1655-1741) jest prawie równa sławy (Atanazy, Orygenes z Hexapla, Chryzostom, Antiquities, Palaeography). Dom Coustant (1654-1721) was the principal collaborator, it seems, in the great edition of St. Augustine (1679-1700; also letters of the Popes, Hilary). Dom Coustant (1654-1721) był głównym współpracownikiem, wydaje się, w wielkim wydanie Święty Augustyn (1679-1700; litery Papieży, Hilary). Dom Garet (Cassiodorus, 1679), Du Friche (St. Ambrose, 1686-90), Martianay (St. Jerome, 1693-1706, less successful), Delarue (Origen, 1733-59), Maran (with Toutée, Cyril of Jerusalem, 1720; alone, the Apologists, 1742; Gregory Nazianzen, unfinished), Massuet (Irenaeus, 1710), Ste-Marthe (Gregory the Great, 1705), Julien Garnier (St. Basil, 1721-2), Ruinart (Acta Martyrum sincera, 1689, Victor Vitensis, 1694, and Gregory of Tours and Fredegar, 1699), are all well-known names. Dom Garet (Cassiodorus, 1679), La Friche (święty Ambroży, 1686-90), Martianay (St. Jerome, 1693-1706, mniej udanych), Delarue (Orygenes, 1733-59), Maran (z Toutée, Cyryl Jerozolima, 1720; samodzielnie, Apologists, 1742; Gregory Nazianzen, niedokończone), Massuet (Ireneusz z Lyonu, 1710), Ste-Marthe (Grzegorza Wielkiego, 1705), Julien Garnier (św. Bazyli, 1721-2), Ruinart (Acta Martyrum danae, 1689, Victor Vitensis, 1694, a Grzegorz z Tours i Fredegar, 1699), są dobrze znane nazwiska. The works of Martène (1654-1739) on ecclesiastical and monastic rites (1690 and 1700-2) and his collections of anecdota (1700, 1717, and 1724-33) are most voluminous; he was assisted by Durand. Prace Martène (1654-1739) w obrzędy kościelne i zakonne (1690 i 1700-2) i jego zbiory anecdota (1700, 1717, 1724-33) są najbardziej obszerne, był wspomagany przez Durand. The great historical works of the Benedictines of St-Maur need not be mentioned here, but Dom Sabatier's edition of the Old Latin Bible, and the new editions of Du Cange's glossaries must be noted. W wielkim historycznym dzieła Benedyktynów w St-Maur, nie muszą być wymienione tutaj, ale Dom Sabatier, wydanie Starego łacina Biblii, a nowe edycje Du Cange's glosariusze należy zauważyć. For the great editors of collections of councils see under the names mentioned in the bibliography of the article on COUNCILS. Do wielkich redaktorów zbiory rady patrz pod nazw wymienionych w bibliografii w artykule na temat rad zakładowych.

In the eighteenth century may be noted Archbishop Potter (1674-1747, Clement of Alexandria). W XVIII wieku można zauważyć, arcybiskup Potter (1674-1747, Klemens Aleksandria). At Rome Arévalo (Isidore of Seville, 1797-1803); Gallandi, a Venetian Oratorian (Bibliotheca veterum Patrum, 1765-81). Na Rzym Arévalo (Izydor z Sewilla, 1797-1803); Gallandi, weneckiego Oratorian (Bibliotheca veterum Patrum, 1765-81). The Veronese scholars form a remarkable group. W Veronese naukowcy tworzą niezwykłe grupy. The historian Maffei (for our purpose his "anecdota of Cassiodorus" are to be noted, 1702), Vallarsi (St. Jerome, 1734-42, a great work, and Rufinus, 1745), the brothers Ballerini (St. Zeno, 1739; St. Leo, 1753-7, a most remarkable production), not to speak of Bianchini, who published codices of the Old Latin Gospels, and the Dominican Mansi, Archbishop of Lucca, who re-edited Baronius, Fabricius, Thomassinus, Baluze, etc., as well as the "Collectio Amplissima" of councils. W historyk Maffei (dla naszych celów jego "anecdota z Cassiodorus" należy zauważyć, 1702), Vallarsi (St. Jerome, 1734-42, wielkie dzieło, a rufinus, 1745), bracia Ballerini (St. Zeno, 1739 ; St Leon, 1753-7, najbardziej zadziwiające produkcji), nie mówiąc o Bianchiniego, którzy codices opublikowane na Stare łacina Ewangelie, i Dominikany Mansi, arcybiskup Lucca, którzy ponownie edytowane Baronius, Fabricius, Thomassinus, Baluze Itp., jak również "Amplissima Collectio" rady. A general conspectus shows us the Jesuits taking the lead c. Ogólny konspekty pokazuje nam jezuitów na czele c. 1590-1650, and the Benedictines working about 1680-1750. 1590-1650 i 1680-1750 na temat pracy Benedyktyni. The French are always in the first place. W Francuski są zawsze na pierwszym miejscu. There are some sparse names of eminence in Protestant England; a few in Germany; Italy takes the lead in the second half of the eighteenth century. Istnieją pewne rzadkie imiona eminence w protestanckiej Anglii, w kilka Niemcy, Włochy ma prowadzić w drugiej połowie XVIII wieku. The great literary histories of Bellarmine, Fabricius, Du Pin, Cave, Oudin, Schram, Lumper, Ziegelbauer, and Schoenemann will be found below in the bibliography. W historii wielkich dzieł literackich Bellarmin, Fabricius, Du Pin, Jaskinia, Oudin, Schram, Lumper, Ziegelbauer i Schoenemann będzie można znaleźć poniżej w bibliografii. The first half of the nineteenth century was singularly barren of patristic study; nevertheless there were marks of the commencement of the new era in which Germany takes the head. W pierwszej połowie XIX wieku była niepłodna pojedynczo z patrystycznych studiów, jednak nie były znaki rozpoczęcia nowej epoki, w której Niemcy stoi na głowie. The second half of the nineteenth was exceptionally and increasingly prolific. W drugiej połowie XIX i w coraz większym stopniu był wyjątkowo płodnym. It is impossible to enumerate the chief editors and critics. Jest to niemożliwe do wyliczenia głównego redaktorów i krytyków. New matter was poured forth by Cardinal Mai (1782-1854) and Cardinal Pitra (1812-89), both prefects of the Vatican Library. Nowa sprawa została rozlana ogłoszonymi przez kardynała Maj (1782-1854) i kard Pitra (1812-89), zarówno prefektów w Bibliotece Watykańskiej. Inedita in such quantities seem to be found no more, but isolated discoveries have come frequently and still come; Eastern libraries, such as those of Mount Athos and Patmos, Constantinople, and Jerusalem, and Mount Sinai, have yielded unknown treasures, while the Syriac, Coptic, Armenian, etc., have supplied many losses supposed to be irrecoverable. Inedita w takich ilościach wydaje się być nie więcej, ale odkrycia zostały odizolowane i często nadal pochodzić; Wschodniej bibliotek, takich jak Athos i Patmos, Konstantynopol, Jerozolima, Synaj, które przyniosły nieznanych skarbów, natomiast Syryjski , Koptyjski, Ormiański, itp., są dostarczane wiele strat powinny być odzyskane. The sands of Egypt have given something, but not much, to patrology. W piaskach Egipt dały coś, ale nie dużo, patrology.

The greatest boon in the way of editing has been the two great patrologies of the Abbé Migne (1800-75). Największy boon w sposób edycji została dwóch wielkich patrologies na rzecz Migne (1800-75). This energetic man put the works of all the Greek and Latin Fathers within easy reach by the "Patrologia Latina" (222 vols., including 4 vols. of indexes) and the "Patrologia Graeca" (161 vols). Ten energiczny człowiek poddał dzieł wszystkich Grecki w Ojcowie i łacina łatwo dotrzeć przez "Patrologia Latina" (222 vols., W tym 4 vols. Indeksów) i "Patrologia Graeca" (161 vols). The Ateliers Catholiques which he founded produced wood-carving, pictures, organs, etc., but printing was the special work. W Ateliers Catholiques który założył produkowane szlifowania drewna, obrazy, organy itp., ale został specjalny druk pracy. The workshops were destroyed by a disastrous fire in 1868, and the recommencement of the work was made impossible by the Franco-German war. Warsztaty zostały zniszczone przez katastrofalny pożar w 1868, i recommencement z pracy było niemożliwe przez Francusko-Niemiecki wojny. The "Monumenta Germaniae", begun by the Berlin librarian Pertz, was continued with vigour under the most celebrated scholar of the century, Theodor Mommsen. "Monumenta Germaniae", który rozpoczął się w Berlinie bibliotekarz Pertz, była kontynuowana z najbardziej dynamicznie w ramach obchodzonego w wieku uczony, Theodor Mommsen. Small collections of patristic works are catalogued below. Małe zbiory dzieł patrystycznych katalogowane są poniżej. A new edition of the Latin Fathers was undertaken in the sixties by the Academy of Vienna. Nowe wydanie z Ojców łacina była podjęta w latach sześćdziesiątych przez Akademię Wiedeń. The volumes published up till now have been uniformly creditable works which call up no particular enthusiasm. Wielkość Do tej pory opublikowane zostały jednolicie creditable utworów, które na wezwanie nie szczególności entuzjazm. At the present rate of progress some centuries will be needed for the great work. Przy obecnym tempie postępu kilka wieków będzie potrzebne do wielkiego dzieła. The Berlin Academy has commenced a more modest task, the re-editing of the Greek Ante-Nicene writers, and the energy of Adolf Harnack is ensuring rapid publication and real success. W Berlinie rozpoczął się Akademia ma bardziej skromne zadania, re-edycji na Grecki Ante Nicejsko-pisarzy i energii Adolf Harnack jest zapewnienie szybkiej publikacji i prawdziwy sukces. The same indefatigable student, with von Gebhardt, edits a series of "Texte und Untersuchungen", which have for a part of their object to be the organ of the Berlin editors of the Fathers. To samo indefatigable studentów, z von Gebhardt, edycji serii "Texte und Untersuchungen", które dla części ich obiekt jest organem Berlin redaktorów z ojców. The series contains many valuable studies, with much that would hardly have been published in other countries. The Cambridge series of "Texts and Studies" is younger and proceeds more slowly, but keeps at a rather higher level. Seria zawiera wiele cennych badań, wiele z tego raczej zostały opublikowane w innych krajach. Cambridge serii "Teksty i studia" jest młodszy i bardziej postępuje powoli, ale trzyma raczej na wyższym poziomie. There should be mentioned also the Italian "Studii e Testi", in which Mercati and Pio Franchi de' Cavalieri collaborate. Nie należy wymienić również Włoski "Studii e Teksty", w którym Mercati i Pio Franchi de 'Cavalieri współpracować. In England, in spite of the slight revival of interest in patristic studies caused by the Oxford Movement, the amount of work has not been great. W Anglii, pomimo lekkiego ożywienia zainteresowania studiów patrystycznych spowodowanych przez Ruch Oksford, ilość pracy nie była wielka. For learning perhaps Newman is really first in the theological questions. Do nauki może Newman jest naprawdę po raz pierwszy w kwestiach teologicznych. As critics the Cambridge School, Westcott, Hort, and above all Lightfoot, are second to none. But the amount edited has been very small, and the excellent "Dictionary of Christian Biography" is the only great work published. Jak krytycy Cambridge School, westcott, Hort, a przede wszystkim Lightfoot, drugie nie. Ale redakcją kwota została bardzo niewielka, i doskonałe "Dictionary of Christian Biography" jest opublikowanych tylko wielkie dzieło. Until 1898 there was absolutely no organ for patristic studies, and the "Journal of Theological Studies" founded in that year would have found it difficult to survive financially without the help of the Oxford University Press. Do 1898 nie było żadnego organu do studiów patrystycznych, a "Dziennik studiów teologicznych" założona w tym roku będą musiały znaleźć trudno przetrwać bez pomocy finansowej z Oksford University Press. But there has been an increase of interest in these subjects of late years, both among Protestants and Catholics, in England and in the United States. Ale nastąpił wzrost zainteresowania w tych dziedzinach późnego lata, zarówno wśród protestantów i katolików, w Anglii oraz w Stanach Zjednoczonych. Catholic France has lately been coming once more to the fore, and is very nearly level with Germany even in output. Francja katolicki ma w ostatnim czasie nadchodzących jeszcze raz na pierwszy plan, i jest bardzo blisko poziomu z Niemcy nawet w produkcji. In the last fifty years, archaeology has added much to patristic studies; in this sphere the greatest name is that of De Rossi. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, Archeologia dodał wiele do studiów patrystycznych; w tej dziedzinie największe nazwa jest, że De Rossi.

B. The Study of the Fathers B. Badanie Ojców

The helps to study, such as Patrologies, lexical information, literary histories, are mentioned below. W pomaga badania, takie jak Patrologies, leksykalnych informacji, literackie historie, są wymienione poniżej.

Publication information Publikacja informacji

Written by John Chapman. Napisane przez John Chapman. Transcribed by Kevin Cawley. The Catholic Encyclopedia, Volume VI. Przepisywane przez Kevina Cawley. Encyklopedii Katolickiej, Tom VI. Published 1909. Opublikowany 1909. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, September 1, 1909. NIHIL OBSTAT, 1 września 1909. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. +John M. + John M. Farley, Archbishop of New York Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia
COLLECTIONS:-- The chief collections of the Fathers are the following: DE LA BIGNE, Bibliotheca SS. ZBIORY: - Główny zbiory Ojcowie są następujące: DE La Bigne, bibliotheca SS. PP. (5 vols. fol., Paris, 1575, and App., 1579; 4th ed., 10 vols., 1624, with Auctarium, 2 vols., 1624, and Suppl., 1639, 5th and 6th edd., 17 vols. fol., 1644 and 1654); this great work is a supplement of over 200 writings to the editions till then published of the Fathers; enlarged ed. (5 vols. Fol. Paris, 1575, App., 1579; 4th Ed., 10 vols., 1624, Auctarium, 2 vols., 1624, Suppl., 1639, 5. i 6. EDD., 17 vols . Fol., 1644 i 1654); tej wielkiej pracy jest uzupełnienie ponad 200 pism do wydania aż następnie opublikowany w Ojcowie; rozszerzonej ed. hy UNIV. OF COLOGNE (Cologne, 1618, 14 vols., and App., 1622); the Cologne ed. enlarged by 100 writings, in 27 folio vols. Z KOLONIA (Kolonia, 1618, 14 vols., App., 1622); Kolonia ed. Powiększonej o 100 pism, w Folio 27 vols. (Lyons, 1677). (Lyon, 1677). COMBEFIS, Graeco-Latinae Patrum Bibliothecae novum Auctarium (2 vols., Paris, 1648), and Auctarium novissimum (2 vols., Paris, 1672); D'Achéry, Veterum aliquot scriptorum Spicilegium (13 vols. 4to, Paris, 1655-77, and 3 vols. fol., 1723), mostly of writings later than patristic period, as is also the case with BALUZE, Miscellanea (7 vols. 8vo, Paris, 1678-1715); re-ed. COMBEFIS, Graeco-Latinae Patrum Bibliothecae Novum Auctarium (2 vols., Paryż, 1648) i Auctarium novissimum (2 vols., Paryż, 1672); D'Achéry, Veterum podwielokrotną scriptorum Spicilegium (13 vols. 4to, Paryż, 1655 -- 77, 3 vols. Fol., 1723), głównie w pismach patrystycznych później niż w okresie, jak również w przypadku BALUZE, Różności (7 vols. 8vo, Paryż, 1678-1715); re-ed. by MANSI (4 vols. fol., Lucca, 1761-4); SIRMOND, Opera varia nunc primum collecta (5 vols. fol., Paris, 1696, and Venice, 1728); MURATORI, Anecdota from the Ambrosian Libr. przez Mansi (4 vols. fol. Lucca, 1761-4); SIRMOND, Opera varia nunc primum collecta (5 vols. fol. Paris, 1696, Wenecja, 1728); Muratori, anecdota z ambrozjański Libr. at Milan (4 vols. 4to, Milan, 1697-8; Padua, 1713); IDEM, Anecdota graeca (Padua, 1709); GRABE, Spicilegium of Fathers of the first and second centuries (Oxford, 1698-9, 1700, and enlarged, 1714); GALLANDI, Bibl. w Mediolan (4 vols. 4to, Mediolan, 1697-8, Padwa, 1713); Tamże, anecdota graeca (Padwa, 1709); Grabe, Spicilegium z Ojców pierwszego i drugiego wieku (Oksford, 1698-9, 1700, rozszerzonej, 1714); GALLANDI, Bibl. vet. weterynarza. PP., an enlarged edition of the Lyons ed. PP., Rozszerzonej edycji w Lyonie ed. of de la Bigne (14 vols. fol., Venice, 1765-88, and index puhl. at Bologna, 1863) -- nearly all the contents are reprinted in MIGNE; OBERTHÜR, SS. Patrum opera polemica de veriate religionis christ. de La Bigne (14 vols. fol., Wenecja, 1765-88, a wskaźnik puhl. w Bolonii, 1863) - prawie wszystkie treści są przedrukowany w Migne; OBERTHÜR, SS. Patrum opery polemica de veriate religionis Chrystusa. c. Gent. et Jud. et Jud. (21 vols. 8vo, Würzburg, 1777-94); IDEM, Opera omnia SS. (21 vols. 8vo, Würzburg, 1777-94); Tamże, Opera omnia SS. Patrum Latinorum (13 vols., Würzburg, 1789-91); ROUTH, Reliquiae sacrae, second and third centuries (4 vols., Oxford, 1814-18; in 5 vols., 1846-8); IDEM, Scriptorum eccl. Patrum Latinorum (13 vols., Würzburg, 1789-91); Routh, relikwie sacrae, drugiego i trzeciego wieku (4 vols., Oksford, 1814-18; w 5 vols., 1846-8); Tamże, scriptorum eccl. opuscula praeipua (2 vols., Oxford, 1832, 3rd vol., 1858); MAT, Scriptorum veterum nova collectio (unpubl. matter from Vatican MSS., 10 vols. 4to, 1825-38); IDEM, Spicileqium Romanum (10 vols. Svo, Rome, 1839-44); IDEM, Nova Patrum Bibtiotheca (7 vols. 4to, Rome, 1844-54; vol. 8 completed by COZZA-LUZI, 1871, vol. 9 by COZZA-LUZI, 1888, App. ad opera ed. ab A. Maio, Rome, 1871, App. altera, 1871). A few eccl. opuscula praeipua (2 vols., Oksford, 1832, 3rd obj., 1858); MAT, scriptorum veterum nova Collectio (unpubl. sprawę z Watykanu MSS., 10 vols. 4to, 1825-38); Tamże, Spicileqium Romanum (10 vols . Tak, Rzym, 1839-44); Tamże, Nova Patrum Bibtiotheca (7 vols. 4to, Rzym, 1844-54; obj. 8 wypełnione przez COZZA-LUZI, 1871, obj. COZZA przez 9-LUZI, 1888, App. ad opera ed. ab A. Maio, Rzym, 1871, App. altera, 1871). Kilka eccl. writings in MAI's Classici auctores (10 vols., Rome, 1828-38); CAILLAU, Collectio selecta SS. pism w MAI, Classici auctores (10 vols., Rzym, 1828-38); Caillau, Collectio Selecta SS. Ecclesia Patrum (133 vols. em. 8vo, Paris, 1829-42); GERSDORF, Bibl. Ecclesia Patrum (133 vols. Em. 8vo, Paryż, 1829-42); GERSDORF, Bibl. Patrum eccl. Patrum eccl. lat. selecta (13 vols., Leipzig, 1838-47); the Oxford Bibliotheca Patrum reached 10 vols. Selecta (13 vols., Lipsk, 1838-47); Oksford Bibliotheca Patrum osiągnął 10 vols. (Oxford, 1838-55); PITRA, Spicilegium Solesmense (4 vols. 4to, Paris, 1852-8). (Oksford, 1838-55); PITRA, Spicilegium Solesmense (4 vols. 4to, Paris, 1852-8). The number of these various collections, in addition to the works of the great Fathers, made it difficult to obtain a complete set of patristic writings. Liczbę tych różnych zbiorów, w uzupełnieniu do dzieła wielkich Ojców, trudno było uzyskać kompletny zbiór pism patrystycznych. MIGNE supplied the want by collecting almost all the foregoing (except the end of the last mentioned work, and Mais later volumes) into his complete editions: Patrologiae cursus completus, Series latine (to Innocent III, AD 1300, 221 vols. 4to, including four vols. of indexes, 1844-55), Series graeco-latine (to the Council of Florence, AD 1438-9, 161 vols. 4to, 1857-66, and another rare vol. of additions, 1866); the Series graece was also published, in Latin only, in 81 vols.; there is no index in the Series grace; an alphabetical list of contents by SCHOLAREOS (Athens, 1879, useful); other publications, not included in Migne, by PITRA, are Juris ecclesiastici Graecarum hist. Migne dostarczyła chcą poprzez gromadzenie prawie wszystkie powyższe (z wyjątkiem zakończenia ostatniego wymienionych prac, a później Najczęściej wielkości) do pełnego wydania: Patrologiae cursus completus, Seria latine (Innocenty III, AD 1300, 221 vols. 4to, w tym cztery vols. indeksów, 1844-55), Seria graeco-latine (do Rady Florencja, AD 1438-9, 161 vols. 4to, 1857-66, a inne rzadkie obj. uzupełnień, 1866); serii graece został również opublikowany w łacina tylko w 81 vols.; nie ma indeksu w serii łaski; alfabetyczna lista treści przez SCHOLAREOS (Ateny, 1879, użyteczne); innych publikacji, nie ujęte w Migne, PITRA, Juris ecclesiastici Graecarum hist. et monum. et monum. (2 vols., Rome, 1864-8); Analecta sacra (6 vols., numbered I, II, III, IV, VI, VIII, Paris, 1876-84); Analecta sacra et classica (Paris, 1888); Analecta novissima, medieval (2 vols., 1885-8); the new edition of Latin Fathers is called Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, editum consilio et impensis Academiae litterarum Caesarea Vindobonensis (Vienna, 1866, 8vo, in progress); and of the Greek Fathers: Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderten, herausgegeben von der Kirchenvätter-Kommission den Königl. preussiechen Akad. (2 vols., Rzym, 1864-8); Analecta sacra (6 vols., Numerowane I, II, III, IV, VI, VIII, Paryż, 1876-84); Analecta sacra et classica (Paryż, 1888); Analecta Narzędzia, średniowieczne (2 vols., 1885-8); nowe wydanie łacina Ojcowie nazywa Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, editum consilio et impensis Academiae litterarum Cezarei Vindobonensis (Wiedeń, 1866, 8vo, w toku) oraz w Ojcowie Grecki : Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderten, Herausgegeben von der Kommission Kirchenvätter-den Königl. Preussiechen Akad. den Wise. den Wise. (Berlin, 1897, large 8vo, in progress). (Berlin, 1897, dużych 8vo, w toku). Of the Monumenta Germaniae historica, one portion, the Auctores antiquissimi (Berlin, 1877-98), contains works of the sixth century which connect themselves with patrology. Spośród Monumenta Germaniae Historica, jednej porcji, Auctores antiquissimi (Berlin, 1877-98), zawiera utwory szóstego wieku, które łączyć się z patrology. Small modern collections are HURTER, SS. Małe zbiory są nowoczesne HURTER, SS. Patrum opuscula selecta, with a few good notes (Innebruck, 1st series, 48 vols., 1868-85, 2nd series, 6 vols.. 1884-92) -- these little books have been deservedly popular; KRÜGER, Semmlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenechriften (Freiburg, 1891-); RAUSCHEN, Florilegium patristicum, of first and second centuries (3 fasc., Bonn, 1904-5); Cambridge patristic texts (I, The Five Theol. Orat. of Greg. Naz., ed. MASON, 1899; II, The Catech. Or. of Greg. Nyssen., ed. SRAWLEY, 1903; Dionysius Alex., ed. FELTRE, 1904, in progress); VIZZINI, Bibl. SS. Patrum opuscula Selecta, kilka dobrych notatek (Innebruck, 1 seria, 48 vols., 1868-85, 2. seria, 6 t. .. 1884-92) - te małe książki zostały zasłużenie popularne; KRÜGER, Semmlung ausgewählter Kirchen - und dogmengeschichtlicher Quellenechriften (Freiburg, 1891 -); Rauschen, Florilegium patristicum, pierwszego i drugiego wieku (3 fasc., Bonn, 1904-5); Cambridge patrystycznych tekstów (I, pięć Theol. Orat. Grega. Naz., ed. Mason, 1899; II, Catech. Lub. Grega. Nyssen., ed. SRAWLEY, 1903; Dionizy Alex. ", opr. Feltre, 1904, w toku); Vizzini, Bibl. SS. PP. Theologiae tironibus et universo clero accomodata (Rome, 1901- in progress); LIETZMANN, Kleine Texte, für theol. Tironibus Theologiae et universo clero accomodata (Rzym, 1901 - w toku); LIETZMANN, Kleine Texte, für Theol. Vorlesungen und Uebungen (twenty-five numbers have appeared of about 16 pp. each, Bonn, 1902- in progress); an English ed. Vorlesungen und Uebungen (dwadzieścia pięć numerów pojawiły się około 16 pp. Każdej, Bonn, 1902 - w toku); jeden English ed. of the same (Cambridge, 1903-); Textes et documents pour l'étude historique du chrietienisme, ed. tego samego (Cambridge, 1903 -); Textes et Documents pour l'étude historique du chrietienisme, ed. HEMMER AND LEJAY (texts, French tr., and notes, Paris, in progress -- an admirable series). HEMMER I LEJAY (teksty, Francuski tr., I zauważa, Paryżu, w toku - podziwu serii).

INITIA:-- For Greek and Latin writers up to Eusebius, the index to HARNACK, Gesch. Inicjatyw: - Dla Grecki i łacina pisarzy do Euzebiusza, wskaźnik do HARNACK, Gesch. der altchr. der altchr. Litt., I; for the Latin writers of first six centuries, AUMERS, Initia libronum PP. Litt. Ja; łacina dla pisarzy pierwszych sześciu wieków, AUMERS, Initia libronum PP. lat. (Vienna, 1865); and up to 1200, VATASSO, Initia PP. (Wiedeń, 1865), a do 1200, VATASSO, Initia PP. aliorumque scriptorum sect, lat. aliorumque scriptorum sekty, lat. (2 vols., Vatican press, 1906-8). (2 vols., Watykan prasy, 1906-8).

LITERARY HISTORIES:-- The first is BELLARMINE, De Scriptoribus ecclesiasticis (Rome, 1613, often reprinted; with additions by LABBE, Paris, 1660, and by OUDEN, Paris, 1686); DE PIN, Bibliothèque universelle des auteurs eccles. LITERACKA HISTORIES: - pierwszy jest Bellarmin, De ecclesiasticis Scriptoribus (Rzym, 1613, często przedrukować; z dodane przez LABBE, Paryż, 1660, a przez OUDEN, Paryż, 1686); DE PIN, Bibliothèque universelle des auteurs Eccles. (61 vols. 8vo, or 19 vols. 4to, Paris, 1686, etc.); this was severely criticized by the Benedictine PETITDIDIER and by the Oratorian SIMON (Critique de la Bibl. des auteurs eccl. publ. pen ill. E. Dupin, Paris, 1730), and Du Pin's work was put on the Index in 1757; FABACCEUS, Bibliotheca Graece, sive edititia Scriptorum veterum Graecorum (Hamburg, 1705-28, 14 vols.; new ed. by HARLES, Hamburg, 1790-1809, 12 vols., embraces not quite 11 vole, of the original ed.; index to this ed., Leipzig, 1838) -- this great work is really a vast collection of materials; Fabricius was a Protestant (d. 1736); he made a smaller collection of the Latin lit. (61 vols. 8vo, lub 19 vols. 4to, Paryż, 1686, itd.); ten został poważnie krytykowany przez benedyktynów i PETITDIDIER przez Oratorian Simon (Critique de la Bibl. Eccl des auteurs. Publ.. Pióra źle. E. Dupin, Paryż, 1730) i Du Pin pracy został położony na Index w 1757; FABACCEUS, bibliotheca Graece, veterum najdroższą edititia scriptorum Graecorum (Hamburg, 1705-28, 14 vols.; Nowe wyd. Przez HARLES, Hamburg, 1790 -- 1809, 12 vols., Obejmuje 11 vole nie dość, oryginalne opr.; Indeksu do tej ed., Lipsk, 1838) - to wielkie dzieło jest naprawdę szeroki zbiór materiałów; Fabricius był protestanckich (zm. 1736) ; Uczynił mniejszy zbiór łacina w lit. hist., Bibl. hist., Bibl. Latina, sive non. Latina, nie w ratach. scr. vett, latt. vett, latt. (1697, 1708, 1712, etc., ed. by ERNESTI, 3 vols., Leipzig, 1773-4), and a continuation for the Middle Ages (1734-6, 5 vols.); the whole was re-edited by MANSI (6 vols., Padua, 1754, and Florence, 1858-9); LE NOURRY, Apparatus ad Biblioth. (1697, 1708, 1712, itd., wyd. Przez ERNESTI, 3 vols., Lipsk, 1773-4), a na kontynuację średniowiecza (1734-6, 5 vols.); Cały był edytowany przez re - Mansi (6 vols., Padwa, 1754, Florencja, 1858-9); LE Nourry, aparatura reklama Biblioth. Max. vett. Patr. vett. patr. (2 vols. fol., Paris, 1703-15), deals with Greek Fathers of the second century and with Latin apologists; CEILLIER, Hist. (2 vols. Fol. Paris, 1703-15), zajmuje się Grecki Ojców drugiego wieku i łacina apologists; CEILLIER, Hist. générale des auteurs sacrés et ecclés. générale des auteurs sacrés et ecclés. (from Moses to 1248, 23 vols., Paris, 1729-63; Table gén. des Met., by RONDET, Paris, 1782; new ed. 16 vols., Paris, 1858-69); SCHRAM, Analysis Operum SS. (od 1248 do Mojżesza, 23 vols., Paryż, 1729-63; Tabela gén. Spełnione des. przez RONDET, Paryż, 1782; nowe wyd. 16 vols. Paris, 1858-69); SCHRAM, Analiza Operum SS. PP. et Scriptorum eccles. et scriptorum Eccles. (Vienna, 1780-96, 18 vols., a valuable work); LUMPER, Hist. (Wiedeń, 1780-96, 18 vols., Cennych prac); LUMPER, Hist. Theologico-critica de vitâ scriptis atque doctrina SS. Theologico-critica de vitâ scriptis atque Nauki SS. PP. at scr. PP. Na scr. eccl. trium primorum saec. Trium primorum saec. (Vienna, 1783-99, 13 vols.; a compilation, but good); the Anglican CAVE published a fine work, Scriptorum eccl. (Wiedeń, 1783-99, 13 vols.; Kompilacja, ale dobrze); Anglican JASKINI opublikowane grzywny, scriptorum eccl. historia literaria (London, 1688; best ed., Oxford, 1740-3); OUDIN, a Premonstratensian, who became a Protestant, Commentarius de Scriptoribus eccl. historia Literaria (Londyn, 1688; najlepszych ed., Oksford, 1740-3); OUDIN, Premonstratensian, którzy stała się protestancka, Commentarius de Scriptoribus eccl. (founded on Bellarmine, 3 vols. fol., Leipzig, 1722). (założona w Bellarmin, 3 vols. fol., Lipsk, 1722). On the editions of the Latin Fathers, SCHOENEMANN, Bibliotheca historico-litteraria Patrum Latinorum a Tert, ad Greg. M. W edycji z Ojców łacina, SCHOENEMANN, bibliotheca Historico-litteraria Patrum Latinorum jeden tert, Greg reklamy. M. at Isid. w Isid. Hisp. (2 vols., Leipzig, 1792-4). (2 vols., Lipsk, 1792-4).

PATROLOGIES (smaller works):-- GERHARD, Patrologia (Jena, 1653); HÜLSEMANN, Patrologia (Leipzig, 1670); OLEARIUS, Abacus Patrologicus (Jena, 1673); these are old-fashioned Protestant books. PATROLOGIES (mniejsze działa): - Gerhard, Patrologia (Jena, 1653); HÜLSEMANN, Patrologia (Lipsk, 1670); OLEARIUS, Abacus Patrologicus (Jena, 1673); te są nieco staroświecko protestanckich książek. German Catholic works are: GOLDWITZER, Bibliographie der Kirchenväter und Kirchenlehrer (Landshut, 1828); IDEM, Patrologie verbunden mi Patristik (Nuremberg, 1833-4); the older distinction in Germany between patrology, the knowledge of the Fathers and their use, and patristic, the science of the theology of the Fathers, is now somewhat antiquated; BUSSE, Grundriss der chr. Niemiecki Katolickiego prace są: GOLDWITZER, Bibliographie der Kirchenväter und Kirchenlehrer (Landshut, 1828); Tamże, Patrologie verbunden mi Patristik (Norymberga, 1833-4); starszych w rozróżnienie między patrology Niemcy, wiedzy o Ojcowie i ich wykorzystania, a także patrystycznych, nauki z teologii Ojców, jest teraz trochę przedpotopowy Busse, Grundriss der chr. Lit. (Münster, 1828-9); MÖHLER, Patrologie, an important posthumous work of this great man, giving the first three centuries (Ratisbon, 1840); PERMANEDER, Bibliotheca patristica (2 vols., Landshut, 1841-4); FESSLER, Institutiones Patrologiae (Innsbruck, 1851), a new ed. (Münster, 1828-9); MÖHLER, Patrologie, ważnym pośmiertnie dzieło tego wielkiego człowieka, dając w pierwszych trzech wiekach (Ratisbon, 1840); PERMANEDER, bibliotheca Patristica (2 vols., Landshut, 1841-4); FESSLER, Instytucje Patrologiae (Innsbruck, 1851), nowe wyd. by JUNGMANN is most valuable (Innsbruck, 1890-6); ALZOG, Grundriss der Patrologie (Freiburg im Br., 1866 and 1888); same in French by BELET (Paris, 1867); NIRSCHL, Handbuch der Patrologie und Patristik (Mainz, 1881-5); RESBÁNYAY, Compendium Patrologiae et Patristicae (Funfkirchen in Hungary, 1894); CARVAJAL, Institutiones Patrologiae (Oviedo, 1906); BARDENHEWER, Patrologie (Freiburg im Br., 1894; new ed. 1901) -- this is at present by far the best handbook; the author is a professor in the Cath. Jungmann przez to najcenniejszych (Innsbruck, 1890-6); ALZOG, Grundriss der Patrologie (Freiburg im Br., 1866 i 1888); w tej samej Francuski przez Belet (Paryż, 1867); NIRSCHL, Handbuch der Patrologie und Patristik (Mainz, 1881-5); RESBÁNYAY, Patrologiae Compendium et Patristicae (Funfkirchen na Węgry, 1894); Carvajal, Instytucje Patrologiae (Oviedo, 1906); BARDENHEWER, Patrologie (Freiburg im Br., 1894; nowe wyd. 1901) - jest to w obecnej zdecydowanie najlepszy podręcznik, autor jest profesorem w Cath. theo. faculty of the Univ. wydzial z Univ. of Munich; a French tr. w Monachium; Francuski tr. by GODET AND VERSCHAFFEL, Les Pères de l'Église (3 vols., Paris, 1899); an Italian tr. I przez GODET VERSCHAFFEL, Les Pères de l'Église (3 vols., Paryż, 1899); jeden Włoski tr. by A. MERCATI (Rome, 1903); and an English tr. A. Mercati (Rzym, 1903); i English tr. with the bibliography brought up to date, by SHAHAN (Freiburg im Br. and St. Louis, 1908); smaller works, insufficient for advanced students, but excellent for ordinary purposes, are: SCHMID, Grundlinien der Patrologie (1879; 4th ed., Freiburg im Br., 1895); an Engl. z bibliografią uaktualniany przez SHAHAN (Freiburg im Br. i St Louis, 1908); mniejszych utworów, niewystarczające dla zaawansowanych studentów, ale doskonałe dla zwykłych celów, są: Schmid, Grundlinien der Patrologie (1879; 4th Ed. , Freiburg im Br., 1895); jeden Engl. tr. revised by SCHOBEL (Freiburg, 1900); SWETE of Cambridge, Patristic Study (London, 1902). poprawione przez SCHOBEL (Freiburg, 1900); SWETE Cambridge, Patrologia Study (Londyn, 1902).

HISTORIES OF THE FATHERS:-- It is unnecessary to catalogue here all the general histories of the Church, large and small, from Baronius onwards; it will be sufficient to give some of those which deal specially with the Fathers and with ecclesiastical literature. Historii rodów: - To jest niepotrzebne do katalogu tutaj wszystkie ogólnej historii Kościoła, dużych i małych, z Baronius r., będzie on wystarczający do niektórych z tych, które zajmują specjalnie z Ojców i kościelnych z literatury. The first and chief is the incomparable work of TILLEMONT, Mémoires pour servir à l'histoire eccl. Pierwszym i naczelnym jest nieporównywalny pracy TILLEMONT, Mémoires pour servir à l'histoire eccl. des six premiers siècles (Paris, 1693-1712, 16 vols., and other editions); MARÉCHAL, Concordance des SS. Pères de l'Eglise, Grecs at Latins, a harmony of their theology (2 vols., Paris, 1739); BÄHR, Die christlich-römische Litteratur (4th vol. of Gesch. der römischen Litt., Karlsruhe, 1837; a new ed. of the first portion, 1872); SCHANZ, Gesch. des siècles sześć premiery (Paryż, 1693-1712, 16 vols., i inne wydania); MARÉCHAL, Concordance des SS. Pères de l'Eglise, Grecs na Latins, harmonii z ich teologii (2 vols., Paryż, 1739) ; BÄHR, Die römische Christlich-Literatura (4 tomy. Z Gesch. Der römischen Litt., Karlsruhe, 1837; nowe wyd. Z pierwszej części, 1872); SCHANZ, Gesch. der röm. der röm. Litt., Part III (Munich, 1896), 117-324; EBERT, Gech. Litt., Część III (Monachium, 1896), 117-324; EBERT, Gech. der christlich-lateinischen Litt. der Christlich-lateinischen Litt. (Leipzig, 1874; 2nd ed., 1889); Anciennes littératunes chrétiennes (in Bibliothèque de l'enseignement de l'hist. eccl., Paris): I; BATIFFOL, La littérature grecque, a useful sketch (4th ed., 1908), II; DUVAL, La littérature syriaque (3rd ed., 1908); LECLERCQ, L'Afrique chrétienne (in same Bibl. de l'ens. da l'h. eccl., 2nd ed., Paris, 1904); IDEM, L'Espagne chrétienne (2nd ed., 1906); BATIFFOL, L'église naissante et le Catholicisme, a fine apologetic account of the development of the Church, from the witness of the Fathers of the first three centuries (Paris, 1909); of general histories the best is Ducesesrese, Hist. (Lipsk, 1874; 2nd ed., 1889); Anciennes littératunes chrétiennes (w Bibliothèque de l'enseignement de l'hist. Eccl., Paryż): I; BATIFFOL, La littérature grecque, przydatne szkic (4th Ed., 1908 ), II; Duval, La littérature syriaque (3rd ed., 1908); Leclercq, L'Afrique chrétienne (w tej samej Bibl. De l'nas. Da l'godz. Eccl. 2nd ed., Paryż, 1904); Idem, L'Espagne chrétienne (2nd ed., 1906); BATIFFOL, naissante L'Église et le Catholicisme, grzywny apologetic konto rozwoju Kościoła, od świadka w Ojcowie pierwszych trzech wiekach (Paryż, 1909 ); Ogólnej historii najlepsze jest Ducesesrese, Hist. ancienne eta tEglisa (2 vols. have appeared, Paris, 1906-7); finally, the first place is being taken among histories of the Fathers by a work to be completed in six volumes, BARDENHEWER, Geschichte der altkirchlichen Litteratur (I, to AD 200, Freiburg im Br., 1902; II, to AD 300, 1903). ancienne eta tEglisa (2 vols. pojawiły się, Paris, 1906-7); wreszcie, na pierwszym miejscu jest wśród historie wzięte z ojców przez prace, które mają być zakończone w sześciu tomów, BARDENHEWER, Geschichte der altkirchlichen Literatura (I, AD 200, Freiburg im Br., 1902; II, AD 300, 1903). The following are Protestant: NEWMAN, The Church of the Fathers (London, 1840, etc.); DONALDSON, A critical history of Christian lit. Poniżej znajdują protestanckich: Newman, Kościół Ojców (Londyn, 1840, itd.); Donaldson, krytycznej historii chrześcijańskiej oświetlone. . . .. . to the Nicene Council: I; The Apostolic Fathers, II and III; The Apologists (London, 1864-6 -- unsympathetic); BRICHY, The Age of the Fathers (2 vols., London, 1903); ZÖCKLER, Gesch. Nicejsko do Rady: I; Apostolska Ojcowie, II i III; W Apologists (Londyn, 1864-6 - unsympathetic); BRICHY, wieku Ojcowie (2 vols., Londyn, 1903); ZÖCKLER, Gesch. der theologischen Litt. der theologischen Litt. (Patristik) (Nördlingen, 1889); CRUTTWELL, A Literary History of Early Christianity . (Patristik) (Nördlingen, 1889); CRUTTWELL, literackiego historia wczesnego chrześcijaństwa. . . Nicene Period (2 vols., London, 1893); KRÜGER, Gesch. Nicejsko Okres (2 vols., Londyn, 1893); KRÜGER, Gesch. der altchristlichen Litt, in den ersten 3 Jahrh. der altchristlichen Litt, in den ersten 3 Jahrh. (Freiburg im Br. and Leipzig, 1895-7); tr. (Freiburg im Br. Lipsk, 1895-7); tr. GILLET (New York, 1897) -- this is the beet modern German Prot. GILLET (Nowy Jork, 1897) - jest to nowoczesny buraków Niemiecki Prot. history. historii. The following consists of materials: A. HARNACK, Gechichte der altchr. W składa się z następujących materiałów: HARNACK A., Gechichte der altchr. Litt, bis Eusebius, I, Die Ueberlieferung (Leipzig, 1893; this vol. enumerates all the known works of each writer, and all ancient references to them, and notices the MSS.); II, 1 (1897), and II, 2 (1904), Die Chronologie, discussing the date of each writing; the latter Greek period is dealt with by KRUMBACHER, Geschichte der byzantinischen Litt. Litt, Euzebiusz bis, I Die Ueberlieferung (Lipsk, 1893; obj. Wymienia wszystkich znanych dzieł pisarza każdego i wszystkich starożytnych odniesień do nich, i ogłoszeń na MSS.); II, 1 (1897) i II 2 (1904), Die Chronologie, dyskutują nad datą każdej formie pisemnej; Grecki ostatnim okresie jest traktowane przez KRUMBACHER, Geschichte der byzantinischen Litt. 527-1453 (2nd ed. with assistance from EHRHARD, Munich, 1897). 527-1453 (2nd ed. Z pomocą EHRHARD, Monachium, 1897). The following collected series of studies must be added: Textd und Untersuschungen zur Geschichte der altchristlichen Litt., ed. Następujące zebrane serii badań muszą być dodany: Textd und Untersuschungen zur Geschichte der altchristlichen Litt., Ed. VON GEBHARDT AND A. HARNAcK (1st series, 15 vols., Leipzig, 1883-97, 2nd series, Neue Folge, 14 vols., 1897-1907, in progress) -- the editors are now HARNACK AND SCHMIDT; ROBINSON, Texts and Studies (Cambridge, 1891 -- in progress); EHRHARD AND MÜLLER, Strassburger theologische Studien (12 vols., Freiburg im Br., 1894 -- in progress); EHRHARD AND KIRSCH, Forschungen zur christl. VON GEBHARDT i A. HARNAcK (1 seria, 15 vols., Lipsk, 1883-97, 2. seria, Neue Folge, 14 vols., 1897-1907, w toku) - redaktorów są obecnie HARNACK I SCHMIDT; ROBINSON, Teksty i Studiów (Cambridge, 1891 - w toku); EHRHARD i Müller, Strassburger Theologische Studien (12 vols., Freiburg im Br., 1894 - w toku); EHRHARD I Kirsch, Forschungen zur Christl. Litt. und Dogmengeschichte (7 vols., Paderborn, in progress); La Pensée chrétienne (Paris, in progress); Studii e Testi (Vatican press, in progress). und Dogmengeschichte (7 vols., Paderborn, w toku); La Pensée chrétienne (Paryż, w toku); Studii e Teksty (Watykan prasy, w toku). Of histories of development of dogma, HARNACK, Dogmengeschichte (3 vols., 3rd ed., 1894-7, a new ed. is in the press; French tr., Paris, 1898; Engl. tr., 7 vols., Edinburgh, 1894-9), a very clever and rather "viewy" work; LOOFS, Leitfaden zum Studium der DG (Halle, 1889; 3rd ed., 1893); SEEBERG, Lehrb. Z historii rozwoju dogmatu, HARNACK, Dogmengeschichte (3 vols., 3rd Ed., 1894-7, nowe wyd. Jest w prasie; Francuski tr. Paris, 1898; Engl. Tr., 7 vols., Edynburg , 1894-9), bardzo mądry i dość "viewy"; LOOFS, Leitfaden zum Studium der DG (Halle, 1889; 3rd Ed., 1893); SEEBERG, Lehrb. der DG (2 vols., Erlangen, 1895), conservative Protestant; IDEM, Grundriss der DG (1900; 2nd ed., 1905), a smaller work: SCHWANE, Dogmengeschichte, Catholic (2nd ed., 1892, etc.; French tr., Paris, 1903-4); BETHUNE-BAKER, Introduction to early History of Doctrine (London, 1903); TIXERONT, Histoire des Dogmas: I, La théologie anti-nicéenne (Paris, 1905 -- excellent); and others. der DG (2 vols., Erlangen, 1895), konserwatywne protestanckie; Tamże, Grundriss der DG (1900, 2nd ed., 1905), mniejszych prac: SCHWANE, Dogmengeschichte, katolicki (2nd ed., 1892, itd.; Francuski tr. Paris, 1903-4); BETHUNE-BAKER, Wprowadzenie do wczesnego Historii Nauki (Londyn, 1903); TIXERONT, Histoire des dogmaty: "Ja, La théologie anty-nicéenne (Paryż, 1905 - doskonałe) i inni .

PHILOLOGICAL:-- On the common Greek of the early period see MOULTON, Grammar of NT Greek: I, Prolegomena (3rd ed., Edinburgh, 1909), and references; on the literary Greek, AD 1-250, SCHMIDT, Den Atticismus von Dion. PHILOLOGICAL: - w sprawie wspólnej Grecki z wczesnego okresu patrz Moulton, Gramatyka NT Grecki: I prolegomena (3rd ed. Edinburgh, 1909), oraz odniesienia; na literackiego Grecki, AD 1-250, Schmidt, Den Atticismus von Dion. Hal. bis auf den zweiten Philostratus (4 vols., Stuttgart, 1887-9); THUMB, Die griechieche Sprache im Zeitalter des Hellenismus (Strasburg, 1901). bis auf den zweiten Philostratus (4 vols., Stuttgart, 1887-9); kciuk, griechieche Die Sprache im Zeitalter des Hellenismus (Strasburg, 1901). Besides the Thesaurus of STEPHANUS (latest ed., 8 vols., fol., Paris, 1831-65) and lexicons of classical and Biblical Greek, special dictionaries of later Greek are DU CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis (2 vols., Lyons, 1688, and new ed., Breslan, 1890-1); SOPHOCLES, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods, 146-1100 (3rd ed., New York, 1888); words wanting in Stephanus and in Sophocles are collected by KUMANUDES (SA Koumanoudes), Sunagôgê lexeôn athêsauristôn en tois heggênikois lexikois (Athens, 1883); general remarks on Byzantine Greek in KNUMBACHER, op. Oprócz Thesaurus of Stephanus (najnowsze wyd., 8 vols., Fol. Paris, 1831-65) i leksykony klasycznej i biblijnej Grecki specjalne słowniki z późniejszym Grecki są DU CANGE, Glossarium ad Scriptores mediae et infimae graecitatis (2 vols ., Lyon, 1688, a nowe wyd., Breslan, 1890-1); Sofoklesa, Grecki Słownik z rzymskiego i bizantyjskiego okresów, 146-1100 (3rd ed., Nowy Jork, 1888); słowa, które chcą w Stephanus i Sofoklesa są gromadzone przez KUMANUDES (Koumanoudes SA), Sunagôgê lexeôn athêsauristôn en tois heggênikois lexikois (Ateny, 1883); ogólnych uwag na bizantyjskiej Grecki w KNUMBACHER, op. cit. cit.. On patristic Latin, KOFFMANE, Gesch. W patrystycznych łacina, KOFFMANE, Gesch. des Kinchenlateins: I, Entstehung . des Kinchenlateins: I Entstehung. . . bis auf Augustinus-Hieronymus (Breslau, 1879-81); NORDEN, Die antika Kunstprosa (Leipzig, 1898), II; there is an immense number of studies of the language of particular Fathers [eg HOPPE on Tertullian (1897); WATSON (1896) and BAYARD (1902) on Cyprian; GOELTZER on Jerome (1884); REGNER on Augustine (1886), etc.], and indices latinitatis to the volumes of the Vienna Corpus PP. Augustinus-bis auf Hieronima (Breslau, 1879-81); Norden, Die antika Kunstprosa (Lipsk, 1898), II, istnieje ogromna liczba badań w języku szczególności Ojcowie [np. na HOPPE Tertulian (1897); WATSON ( 1896) i Bayard (1902) na Cyprian; GOELTZER na Jerome (1884); REGNER na Augustine (1886), itd.], a wskaźniki latinitatis do wielkości w Wiedeń Corpus PP. latt.; TRAUBE, Quellen and Untensuchungen zur lat. latt.; Traube, Quellen zur i Untensuchungen lat. Phil. des Mittelalters, I (Munich, 1906); much will be found in Archiv für lat. Lexicographie, ed. des Mittelalters, I (Monachium, 1906); wiele można znaleźć w Archiv für lat. Lexicographie, ed. WÖLFFLIN (Munich, began 1884). WÖLFFLIN (Monachium, rozpoczął 1884).

TRANSLATIONS:-- Library of the Fathers of the Holy Catholic Church, translated by members of the English Ch. TŁUMACZENIA: - Biblioteka Ojców Świętego Kościoła Katolickiego, przetłumaczone przez użytkowników z English Ch. (by PUSEY, NEWMAN, etc.), (45 vols., Oxford, 1832-). (przez PUSEY, Newman, itp.), (45 vols., Oksford, 1832 -). ROBERTS AND DONALDSON, The Ante-Nicene Christian Library (24 vols., Edinburgh, 1866-72; new ed. by COXE, Buffalo, 1884-6, with RICHARDSON's excellent Bibliographical Synopsis as a Suppl., 1887); SCHAFF AND WAGE, A Select Library of Nicene and post-Nicene Fathers of the Chr. ROBERTS I Donaldson, Ante Nicejsko-Christian Biblioteka (24 vols. Edinburgh, 1866-72; nowe wyd. Przez COXE, Buffalo, 1884-6, z RICHARDSON doskonale Bibliograficzna Synopsis jako Suppl., 1887); SCHAFF i płacową, A Wybierz Biblioteka Nicejsko-i post-Nicejsko Ojcowie z Chr. Ch., with good notes (14 vols., Buffalo and New York, 1886-90, and 2nd series, 1900, in progress). ENCYCLOPEDIAS AND DICTIONARIES:-- SUICER, Thesaurus ecclesiasticus, a patribus graecis ordine alphabetico exhibens quaecumqua phrases, ritus, dogmata, haereses et hujusmodi alia spectant (2 vols., Amsterdam, 1682; again 1728; and Utrecht, 1746); HOFFMANNS, Bibliographisches Lexicon der gesammten Litt. Ch. Z dobrych notatek (14 vols. Z Buffalo i Nowym Jorku, 1886-90, i 2 serii 1900, w toku). Encyklopedie i słowniki: - SUICER, Thesaurus Ecclesiasticus, patribus graecis ordine alphabetico exhibens quaecumqua zwrotów, zwyczaj, dogmata, haereses et hujusmodi innymi spectant (2 vols., Amsterdam, 1682; ponownie 1728; i Utrecht, 1746); Hoffmanns, Bibliographisches Słownik der gesammten Litt. der Griechen (3 vols., 2nd ed., Leipzig, 1838-45); the articles on early Fathers and heresies in the Encyclopadia Britannica (8th ed.) are, many of them, by Harnack and still worth reading; WETZER AND WELTE, Kirchenlex., ed. der Griechen (3 vols. 2nd ed., Lipsk, 1838-45); artykułów na początku Ojcowie i herezje w Encyclopadia Britannica (8 ed.) są, wielu z nich, przez Harnack i nadal warto przeczytać; WETZER I WELTE , Kirchenlex., Ed. HERGENRÖTHER, and then by KAULEN and others, 12 vols., one vol. HERGENRÖTHER, a następnie przez KAULEN i inni, 12 vols. Jeden tom. of index (Freiburg im Br., 1882-1903); HERZOG, Realencylopädie für prot. z indeksu (Freiburg im Br., 1882-1903); Herzog, Realencylopädie für prot. Theol. und Kirche, 3rd ed. und Kirche, 3rd Ed. by HAUCK (21 vols., 1896-1908); VACANT AND MANGENOT, Dict. przez HAUCK (21 vols., 1896-1908); zwolniło I MANGENOT, Dict. de Théol. de Théol. cath. kot. (Paris, in progress); CABROL, Dict. (Paryż, w toku); CABROL, Dict. d'archéologie chr. d'archéologie chr. et de liturgie (Paris, in progress); BAUDRILLART, Dict. et de liturgie (Paryż, w toku); BAUDRILLART, Dict. d'hist. at de géogr. na de géogr. ecclésiastiques (Paris, in progress); SMITH AND WACE, A Dictionary of Christian Biography, is very full and valuable (4 vols., London, 1877-87). ecclésiastiques (Paryż, w toku); Smith i Wace z Jersey, A Dictionary of Christian Biography, jest bardzo cenne i pełne (4 vols., Londyn, 1877-87).

GENERAL BOOKS OF REFERENCE:-- ITTIG, De Bibliothecis et Catenis Patrum, gives the contents of the older collections of Fathers which were enumerated above (Leipzig, 1707); IDEM, Schediasma de auctoribus qui de scriptoribus ecclesiasticis egerunt (Leipzig, 1711); DOWLING, Notitia scriptorum SS. OGÓLNE KSIĄŻKI odniesienia: - ITTIG De Bibliothecis et Catenis Patrum, daje zawartość starszych zbiorów Ojców, które zostały wyszczególnione powyżej (Lipsk, 1707); Tamże, Schediasma de auctoribus qui de scriptoribus ecclesiasticis egerunt (Lipsk, 1711); Dowling, Informacja scriptorum SS. PP. . . . .. quae in collectionibus Anecdotorum post annum MDCC in lucem editis continentur (a continuation of ITTIG's De Bibl. et Cat., Oxford, 1839); an admirable modern work is EHRHARD, Die alt christliche Litt, und ihre Erforschung seit 1880: I, Allgemeine Uebersicht, 1880-4 (Freiburg im Br., 1894); II, Ante-Nicene lit., 1884-1900 (1900); the bibliographies in the works of HARNACK and of BARDENHEWER (see above) are excellent; for Ante-Nicene period, RICHARDSON, Bibliographical Synopsis (in extra vol. of Ante-Nicene. Fathers, Buffalo, 1887); for the whole period. quae w collectionibus Anecdotorum po rocznie MDCC w lucem editis continentur (kontynuacja ITTIG's De Bibl. et Kat., Oksford, 1839); godnego podziwu jest nowoczesnym pracy EHRHARD, alt Die christliche Litt, chyba Ŝe Erforschung und seit 1880: I, Allgemeine Uebersicht , 1880-4 (Freiburg im Br., 1894); II, Ante-Nicejsko lit., 1884-1900 (1900); bibliografie w pracach HARNACK i BARDENHEWER (patrz powyżej) są doskonałe, bo Ante-Nicejsko okres , Richardson, Bibliograficzna Synopsis (w dodatkowych obj. Przedśmiertnych Nicejsko. Ojców, Buffalo, 1887); za cały okres. CHEVALIER, Répertoire des sources historiques du moyen-âge: Bio-bibliographie, gives names of persons (2nd ed., Paris, 1905-07); Topo-bibliographie gives names of places and subjects (2nd ed., Paris, 1894-1903); progress each year is recorded in HOLTZMANN AND KRÜGER's Theologischer Jahresbericht from 1881; KROLL AND GURLITT, Jahresbericht für kleseische Alterthumewissenschaft (both Protestant); BIHLMEYER, Hagiagraphischer Jahresbericht for 1904-6 (Kempten and Munich, 1908). Chevalier, Répertoire des sources historiques du Moyen-âge: Bio-Bibliographie, podaje nazwiska osób (2nd ed. Paris, 1905-07); Topo-Bibliographie podaje nazwy miejsc i przedmiotów (2nd ed., Paryż, 1894-1903 ); Postępu każdego roku jest zarejestrowana w HOLTZMANN I KRÜGER, Theologischer Jahresbericht od 1881; KROLL I GURLITT, Jahresbericht für kleseische Alterthumewissenschaft (zarówno protestanckich); BIHLMEYER, Hagiagraphischer Jahresbericht dla 1904-6 (Kempten i Monachium, 1908). A very complete bibliography appears quarterly in the Revue d'hist. Bardzo pełną bibliografię wydaje kwartalnych w Revue d'hist. eccl. (Louvain, since 1900), with index at end of year; in this publ. (Louvain, od 1900), z indeksu na koniec roku, w tym publ.. the names of all Reviews dealing with patristic matters will be found. nazwy Opinie wszystkich sprawach związanych z patrystycznych będzie znaleźć.


Church Fathers Ojcowie Kościoła

Jewish Perspective Perspektywy żydowskiej

Their Importance to Judaism. Ich znaczenie dla judaizmu.

The early teachers and defenders of Christianity. Na początku nauczycieli i obrońców chrześcijaństwa. The most important of the fathers lived and worked in a period when Christianity still had many points of contact with Judaism, and they found that the latter was a splendid support in the contest against paganism, although it had to be combated in the development of Christian doctrine. Do najważniejszych ojców mieszkał i pracował w okresie, kiedy chrześcijaństwo wciąż miał wiele punktów kontaktowych z judaizmem, a oni stwierdzili, że ten ostatni był wspaniały wsparcie w konkursie na pogaństwo, choć miał być zwalczane w rozwoju chrześcijańskiej doktryny. So the Fathers of the Church are seen at one time holding to a Jewish conception of the universe and making use of Jewish arguments, at another rejecting a part of such teaching and formulating a new one. Dlatego Ojcowie Kościoła są postrzegane w tym samym czasie gospodarstwo do żydowskiej koncepcji wszechświata i wykorzystanie żydowskiej argumenty, w innej części oddalającej takiego nauczania i formułowaniu nowego. In the contest of Christianity against paganism the Church Fathers employ the language of the Hellenistic literature as found in Philo, Josephus, the Apocrypha, and the Sibylline Books, all of which draw upon the Prophets of the Old Testament. W konkursie chrześcijaństwa wobec pogaństwa Kościół Ojców zatrudniają języka helleńskiego znaleźć w literaturze, jak Filon, Józef Flawiusz, Apocrypha, i Księgi sybillińskie, które opierały się na proroków Starego Testamentu. Thus, practically, only the polemic features in the activity of the Church Fathers directed against Judaism can be considered as new and original. Tak więc, praktycznie, tylko polemika funkcje w działalności Ojców Kościoła skierowane przeciwko judaizmu mogą być uznane za nowe i oryginalne. But in order to wage successful war against paganism, they, as well as Christians in general, had to acquaint themselves with the religious documents of Judaism; and this was possible only if they entered into personal relations with the Jews: through these personal relations the Church Fathers become of signal importance to Judaism. Jednak w celu wynagrodzenia udane wojny z pogaństwa, które, jak chrześcijanie w ogóle, było zapoznanie się z dokumentami religijne judaizmu, a było to możliwe tylko wtedy, gdy weszła w osobistej relacji z Żydami: za pośrednictwem tych osobistych relacji z Ojcowie Kościoła się sygnału znaczenie dla judaizmu. The contemporaries and, in part, the coworkers of those men who are known from the Talmud and the Midrash as the depositaries of the Jewish doctrine, were the instructors who transmitted this doctrine to the Church Fathers also. W współczesnych, w części, coworkers tych ludzi którzy są znani z Talmudu i Midrasz jako depozytariuszy do żydowskiej doktryny, były przekazywane instruktorów którzy do tej doktryny Ojców Kościoła również. Hence such a mass of haggadic material is found in the work of the fathers as to constitute an important part of Jewish theological lore. Stąd taka masa haggadic materiał znajduje się w pracy z ojcami, aby stanowić ważną część żydowskich lore teologicznych. This article is primarily concerned with their interpreration of the texts of the Bible and of the Apocrypha, which differs in essential points from those of the Jews. Ten artykuł jest przede wszystkim związane z ich interpreration o teksty biblijne i na Apocrypha, który różni się w zasadniczych punktach od tych Żydów.

Personal Relations with Jews: Osobistych relacji z Żydami:

Justin Martyr. Justyn Męczennik.

After the Bar Kokba war against the Romans, Ariston of Pella, a converted Jew, wrote, as is generally accepted, a dialogue in which the Christian Jason and the Jew Papiscus are made the speakers, and in which the nature of Jesus is discussed (Ιάσουος ιαμ Παπίσκου ἀυτιλογία Χριστοῦ). Po Bar Kokba wojnę Rzymian, Ariston z Pella, przeliczone Żyda, napisał, jak jest to powszechnie akceptowane, dialog, w którym chrześcijanin Jason i Żyda Papiscus są głośniki, w których charakter Jezusa jest przedmiotem dyskusji ( Ιάσουος ιαμ Παπίσκου ἀυτιλογία Χριστοῦ). This dialogue, already mentioned by Celsus, may be wholly imaginary and without historical basis. Ten dialog, przez Celsus już wspomniano, może być całkowicie i bez wyobraźni historycznej. But the famous dialogue of Justin Martyr with the Jew Tryphon, which took place at Ephesus (Eusebius, "Historia Ecclesiastica," iv. 18) at the time of the Bar Kokba war, is strictly historical, as certain details show; for instance, the statement that on the first day no strangers were present, while on the second day some Jews of Ephesus accompanied Tryphon and took part in the discussion (Justin, "Dialogus cum Tryphone," cxviii.), a certain Mnaseas being expressly mentioned (ib. lxxxv.). Ale słynny dialog Justyn Męczennik z Żydem Tryphon, które odbyły się w Efezie (Euzebiusz, "Historia Ecclesiastica", iv. 18) w czasie wojny Kokba Bar, jest ściśle historyczne, jak wykazują pewne szczegóły, na przykład, oświadczenie, że w pierwszym dniu obcy nie byli obecni, a na drugi dzień niektórzy Żydzi w Efezie wraz Tryphon i wziął udział w dyskusji (Justin, "Dialogus cum Tryphone," CXVI.), niektóre są wyraźnie wymienione Mnaseas (ib . LXXXV.). The Jewish auditors are not only able to follow the intricate discussion intelligently, but their demeanor also is seemly; Tryphon especially proves himself a true disciple of Greek philosophy, and his scholarship is freely acknowledged by Justin (ib. lxxx.). Żydowska audytorów są nie tylko w stanie wykonać skomplikowane dyskusji inteligentnie, ale również ich demeanor jest seemly; Tryphon zwłaszcza okazuje się prawdziwym uczniem Grecki filozofia, a jego stypendium jest swobodnie potwierdzone przez Justin (ib. LXXX.). At the close of, the debate, Jew and Christian confess that they have learned much from each other, and part with expressions of mutual good-will (ib. at the end). Na zakończenie, debata, Żyda i Christian wyznać, że nauczyłem się wiele od siebie nawzajem, a część z przejawów wzajemnej dobrej woli (ib. na końcu). Justin was born and reared in proximity to Jews; for he calls himself a Samaritan (ib. cxx.), meaning thereby probably not that he professed the religion of the Samaritans, but that he came from Samaria. Of the relations of Clement of Alexandria to Judaism nothing positive is known. Justin urodził się i został wyhodowany w sąsiedztwie Żydów, bo zwraca sobie Samarytanin (ib. CXVIII.), Co oznacza, że prawdopodobnie nie profesów religia samarytańskiego, ale że On sam przyszedł z Samarii. Spośród stosunków Klemens Aleksandria Judaizm do niczego pozytywnego jest znana. During the persecutions of the Christians of Alexandria, in 202 or 203, Clement sought refuge for a short time in Syria (Eusebius, lc vi. 11). Podczas o prześladowaniach chrześcijan Aleksandria, w 202 lub 203, Clement szukać schronienia na krótki czas w Syria (Euzebiusz, dz. cyt. vi. 11). Here he may have learned much at first hand from the Jews. Tutaj może on mieć wiele nauczyłem się w pierwszym rzędzie od Żydów. He knew a little Hebrew, also some Jewish traditions; both of 'which facts point to personal relations with Jews. Znał trochę Hebrajski, także tradycji żydowskiej, jak "fakty, które wskazują na osobiste stosunki z Żydami.

Clement's contemporary, Origen, probably also born in Alexandria about 185, may possibly have been on his mother's side of Jewish descent, if one may judge from the fact that while his father is mentioned as Leonides, the name of his mother is passed over in silence. Clement's contemporary, Orygenes, prawdopodobnie urodził się w około 185 Aleksandria, może ewentualnie zostały na jego stronie matki żydowskie pochodzenie, o ile można sądzić z faktu, że podczas gdy jego ojciec jest wymieniony jako Leonides, nazwisko jego matki jest przekazywana w ciągu cisza. A Jewish mother could readily have taught her son the Hebrew language, so that they might sing the Psalms together (Jerome, "Epistola xxxix. ad Paulam"). Żydowski matka może łatwo mieć nauczył jej syna Hebrajski język, tak że mogą oni śpiewają Psalmy razem (Jerome, "List XXXIX. Reklamy nena"). [Both his father and his motherwere, however, Christian in faith.T. [Zarówno jego ojciec i jego motherwere, jednak w faith.T chrześcijańskiej.

Clement and Origen. Klemensa i Orygenesa.

In his capacity of presbyter at Cæsarea in Palestine, Origen must have come into frequent contact with learned Jews, as indeed appears from his writings. W jego zdolności kapłana w Cæsarea w Palestynie, Orygenes musi mieć częsty kontakt z Żydów dowiedział się, co rzeczywiście wynika z jego pism. He mentions again and again his "magister Hebræus" (ὁ Εβραῖος in the Greek fragment), on whose authority he gives several haggadot ("De Principiis," i. 3, 4; iv. 26). On wspomina po raz kolejny jego "magister Hebræus" (ὁ Εβραῖος w Grecki fragment), w których organ On daje kilka haggadot ( "De Principiis," I. 3, 4, iv. 26). His dependence on the Jews is sufficiently emphasized by Jerome ("Adversus Rufinum," I. xiii.) in the passage wherein Clement and Eusebius are named among those who did not disdain to learn from Jews. Jego uzależnienie od Żydów jest wystarczająco podkreślana przez Jerome ( "Adversus Rufinum," I. xiii). Przejazd w którym Klemens i Euzebiusz nazywane są wśród tych którzy nie disdain, aby uczyć się od Żydów. Origen often mentions the views of Jews, meaning thereby not the teaching of certain individuals, but the method of exegesis prevalent among the Jews of his time. Orygenes często wymienia poglądy Żydów, co nie oznacza, nauczanie niektórych osób, ale metody egzegezy dominują wśród Żydów w swoim czasie. The Jews with whom he maintained personal intercourse were men of distinguished scientific attainments. Żydzi z którego zostały utrzymane osobowych współżycia ludzi wybitnych osiągnięć naukowych. The one Jew whom he mentions by name was no less a personage than Hillel, the patriarch's son, or "Jullos," as Origen calls him (Grätz,"Monatsschrift," 1881, xxx. 433 et seq.). Jeden Żyd, którego nazwisko wymienia przez nie mniej niż personage Hillela, patriarcha syna, lub "Jullos", jak nazywa go Orygenes (Grätz, "Monatsschrift", 1881, XXX. 433 i nast.). His other Jewish acquaintances either were closely related to the patriarch's family, or occupied high positions on account of their erudition. Grätz ("Gesch. der Juden," 3d ed., iv. 231) thinks indeed that some passages in Origen's writings are directed against the contemporary amora of Palestine, Simlaï. Jego innych żydowskich znajomych albo były ściśle związane z patriarcha rodziny, lub zajmowanych wysokich stanowisk ze względu na ich erudycja. Grätz ( "Gesch. Der Juden," 3d ed., IV. 231) uważa wręcz, że niektóre fragmenty jego pism w Orygenes są kierowane w stosunku do współczesnej amora Palestyny, Simlaï. Origen seems, moreover, to have had intercourse with Hoshaya of Cæsarea (Bacher, "Agada der Palästinensischen. Amoräer," i. 92). Orygenes Wydaje się ponadto, aby miał stosunek z Hoshaya z Cæsarea (Bacher, "estafanya der Palästinensischen. Amoräer," I. 92).

Eusebius, Ephraem Syrus, Epiphanius. Euzebiusz, Ephraem Syrus, Epifaniusz.

Eusebius, the celebrated Church historian, also learned from the Jews, as has already been mentioned, and was under the influence of Jewish tradition. Euzebiusz, historyk Kościoła obchodzi, dowiedziałem się również z Żydów, jak już wspomniano, był pod wpływem tradycji żydowskiej. In Cæsarea, where he lived, he met many Jews, with whom he had discussions. W Cæsarea, gdzie mieszkał, poznał wielu Żydów, z którymi miał dyskusji. Nevertheless he uses the word "Jew" as a term of reproach, calling his opponent, Marcellus, "a Jew" ("De Ecclesiastica Theologia," ii. 2, 3). Mimo że używa słowa "Żyd" jako okres hańby, nazywając jego przeciwnik, Marcellus, "Żydem" ( "De theologia Ecclesiastica", ii. 2, 3). He likewise thinks it a disgrace to be one of the "circumcised" (τις τῶυ ἐκ περιτομῆς, "Demonstratio Evangelica," i. 6). On również uważa go hańbą jest jedną z "obrzezani" (τις τῶυ ἐκ περιτομῆς, "Demonstratio Evangelica," I. 6). This last expression is also used regularly by Ephraem Syrus to designate Jews (, "Opera Syriaca," ii. 469). Ten ostatni jest również wyrażenie regularne używane przez Ephraem Syrus do wyznaczenia Żydów ( "Opera syriaca," II. 469). Ephraem distances all his ecclesiasticalpredecessors in his hatred of the Jews, displaying a bitterness that is explicable only on the ground that he at one time had personal relations with them, and had formed an adverse opinion of them. Ephraem odległości wszystkich jego ecclesiasticalpredecessors w jego nienawiść do Żydów, wyświetlający goryczy wyjaśnić, że jest tylko na ziemi, że w tym samym czasie miał osobiste stosunki z nimi, i nie tworzy niekorzystny opinię. Epiphanius, too, shows his dependence on the Jews, especially in the book, perhaps wrongly ascribed to him, "De Prophetarum Vitis"; which contains, besides many extraneous inventions, numerous Jewish traditions of the lives of the Prophets. Epifaniusz, zbyt, pokazuje jego zależność od Żydów, zwłaszcza w książce, może niesłusznie przypisane do niego, "De Prophetarum Vitis", który zawiera, oprócz wielu obcych wynalazków, wielu żydowskich tradycji życia proroków. In this it was followed by a Syrian work ("The Book of the Bee," published in "Auecdota Oxoniensia," Semitic series, i., part 2). W związku z tym została ona następnie przez syryjskie pracy ( "The Book of the Bee", opublikowany w "Auecdota Oxoniensia," semickich serii, i., część 2).

Jerome.

Jerome surpasses all other Church Fathers in his erudition as well as in his importance for Judaism. Jerome przewyższa wszystkie inne Ojcowie Kościoła w jego erudycja, jak również w jego znaczenie dla judaizmu. It must be emphasized, in spite of Christian assertions to the contrary (eg, B. Baue, "Vorlesungen," ii. 36), that he learned much not only from baptized but also from loyal Jews. Należy podkreślić, pomimo twierdzeń chrześcijańskich do sprzeczne (np. B. Baue, "Vorlesungen," II. 36), który uczył się znacznie nie tylko od chrzest, ale również wiernym z Żydów. He sought his information in many quarters, especially among the educated Jews (Preface to Hosea; compare "Epistola lxxiii. ad Evangelum"). On szukał swojej informacji w wielu kwartałach, szczególnie wśród wykształconych Żydów (Przedmowa do Ozeasz; porównać "Epistola LXXI. Reklamy Evangelum"). Hence he always cites the opinions of several Jews ("quidam Hebræorum"), not that of one Jew; and these Jewish friends of his accompany him on his journeys (Preface to I Chronicles), though he has one particular guide ("circumducens," Preface to Nahum). Stąd on zawsze przytacza opinie wielu Żydów ( "quidam Hebræorum"), że nie jednego Żyda, i tych żydowskich przyjaciół swoich towarzyszy mu w czasie podróży (Przedmowa do I Kroniki), choć ma jednego przewodnika ( "circumducens, "Przedmowa do Nahum). Of only three of his Jewish teachers is anything known. Tylko trzy z jego żydowskich nauczycieli jest coś wiadomo. A Jew from Lydda, whom Jerome calls "Lyddæus," explained to him the Book of Job, translating it into Greek, and expounding it in Latin. Although he has much to say in praise of this man, Jerome will not admit that he learned much from him (Preface to Job), designating him often as one who merely read the Scriptures to him ("Onomastica Sacra," xc. 12; commentary on Eccles. iv. 14, v. 3). A Żyd z Lydda, w których wzywa Jerome "Lyddæus," wyjaśnił mu Księga Hioba, tłumacząc ją w Grecki i expounding w łacina. Mimo że ma on wiele do powiedzenia w chwale ten człowiek, Jerome Przyznam, że nie będzie uczył się wiele od niego (Wstęp do oferty), wyznaczenie go często jako jeden którzy po prostu czytać Pismo do niego ( "Onomastica Sacra", xc. 12; komentarz Eccles. iv. 14, V. 3). But from this Lyddan Jerome acquired not only the material for his philological notes, but also the Hebrew pronunciation that gives him a unique importance for Old Testament criticism (Siegfried, in Stade's "Zeitschrift," 1884, p. 34; Krauss, in "Magyár Zsidó Szémle," 1900, vii. 513). Ale z tego Lyddan Jerome nabytych nie tylko materiał na jego philological zauważa, ale także Hebrajski wymowy, który daje mu niepowtarzalny znaczenie dla Starego Testamentu krytyki (Siegfried, w Stade "Zeitschrift", 1884, str. 34; Krauss, "Magyár Zsidó Szémle ", 1900, VII. 513).

Jerome was more attached to his second teacher, Bar Ḥanina, who, however, can not be identical with R. Ḥama b. Jerome został dołączony do kilku sekund jego nauczyciel, Bar Ḥanina, którzy jednak nie mogą być identyczne z R. Ḥama b. Ḥanina, as Rahmer insists (compare Weiss, in "Bet-Talmud," i. 131, note 3); nor can he possibly be identified until his Midrashim, quoted by Jerome, have been compared with the known sayings of the authors of the Talmud and the Midrash. Ḥanina, jak podkreśla Rahmer (porównaj Weiss, "Bet-Talmud," I. 131, przypis 3), ani też nie może on zostać zidentyfikowany ewentualnie do jego Midrashim, cytowany przez Jerome, zostały porównane ze znanych mów z autorów tego Talmud i Midrasz. This Bar Ḥanina must have been an eminent teacher of the Law, for Jerome spent much time and money before he could secure him as teacher. Tę Bar Ḥanina muszą być wybitnego nauczyciela ustawy, Jerome spędził wiele czasu i pieniędzy, zanim będzie można zabezpieczyć go jako nauczyciel. Since Jerome would not visit his teacher by day, for fear of the Jews, he went to Bar Ḥanina, by night ("Epistola lxxxiv. ad Pammachium et Occanum"). Jerome Ponieważ nie można znaleźć jego nauczyciel na dzień, z obawy przed Żydami, udał się do Ḥanina Bar, przez noc ( "Epistola LXXXII. Reklamy Pammachium et Occanum"). Bar Ḥanina came from Tiberias, as is shown by the Hebrew traditions communicated by him to Jerome; for one particular prophecy was held to apply to Tiberias (Jerome, "Quæstiones Hebraicæ in Genesin," xlix. 21). Jerome's third teacher, whom he required especially for the Aramaic portions of the Bible, knew both Hebrew and Aramaic, and was considered by the Jewish scribes as a "Chaldæus" (Preface to Tobit; compare "Epistola xviii. ad Damasum"). Bar Ḥanina pochodziła z Tyberiady, jak zostanie wykazane przez Hebrajski tradycje przekazywane przez niego do Jerome; dla jednego konkretnego proroctwa odbyło się w odniesieniu do Tyberiady (Jerome, "Quæstiones Hebraicæ w Genesin," XLIX. 21). Jerome trzeci nauczyciel, którego wymagane zwłaszcza dla Aramejski fragmentów Biblii, wiedział, jak Hebrajski i Aramejski i został uznany przez żydowskich pisarzy jako "Chaldæus" (Wstęp do Tobit; porównać "Epistola XVIII. reklamy Damasum").

Jerome lived about forty years in Palestine, apparently studying all the time under Jews (commentary on Nahum ii. 1: "a quibus non modico tempore eruditus"). Jerome około czterdziestu lat mieszkał w Palestynie, studia najwyraźniej cały czas pod Żydów (komentarz na Nahum ii. 1: "quibus non modico tempore eruditus"). His enemies severely censured him for his intercourse with the Jews, but he was proud of it. Jego wrogowie poważnie censured go współżycia z Żydami, ale był z niego dumny. He asks how it could be held to impugn his faith in the Church, that he informs his readers in how many ways the Jews construe a single error. ("Adversus Rufinum," book i.). On pyta, jak może być pociągnięty do impugn jego wiary w Kościele, informuje, że w swoim czytelnikom, jak wiele sposobów Żydów construe pojedynczego błędu. ( "Adversus Rufinum", książki i.). "Why should I not be permitted to inform the Latins of what I have learned from the Hebrews. . . . It is most useful to cross the threshold of the masters, and to learn the art directly from the artists" (ib.). "Dlaczego nie wolno informować Latins co mam doświadczenia z Hebrajczyków.... Jest to najbardziej użyteczna do przekraczania progu mistrzów, a także uczą się sztuki bezpośrednio od artystów" (ib.).

Augustine. Augustyna.

Jerome's contemporary, the great teacher Augustine, did not fare so well in Africa. Jerome's współczesny, wielki nauczyciel Augustyn, taryfy nie tak dobrze w Afryka. When he questioned the Jews on Biblical matters, they often either did not answer at all, or, at least from the standpoint of the Church Fathers, "lied" (Jerome, "Epistola cxii. ad Augustinum"), meaning probably that they gave an answer different from what the Christians desired ("Epistola civ. Augustini ad Hieronymum"). Gdy zakwestionował Żydów w sprawach biblijnych, często albo nie odpowiedź na wszystkie, lub przynajmniej z punktu widzenia Ojców Kościoła, "lied" (Jerome, "List CXII. Reklamy Augustinum"), co oznacza, że prawdopodobnie dali odpowiedź różni się od tego, co chrześcijanie pożądanego ( "Epistola CIV. Augustini ad Hieronymum"). An alleged letter from Jerome, probably forged by Rufinus, was sent to the Christian communities in Africa, in which Jerome professed to admit that, misled by the Jews, he had translated erroneously ("Adversus Rufinum," book iii., ii. 554, ed. Vallarsi). Rzekomego listu od Jerome, prawdopodobnie sfałszowanych przez rufinus, został wysłany do wspólnot chrześcijańskich w Afryka, w którym Jerome profesów przyznać, że byli wprowadzani w błąd przez Żydów, miał błędnie tłumaczone ( "Adversus Rufinum," księgi III. II. 554 , Ed. Vallarsi). It mortified Jerome that his translation of the Bible, the Vulgate, so famous later on, should be passed over in silence by all the Jews, and that there was no one who knew enough Hebrew to appreciate the merits of the new translation ("Epistola cxii. ad Augustinum"). To mortified Jerome, że jego tłumaczenie Biblii, Wulgaty, tak słynne później, powinny być przekazywane w ciągu milczenie przez wszystkich Żydów, i że nie było nikogo którzy wiedzieli Hebrajski wystarczy, aby docenić zalety nowego tłumaczenia ( "Epistola CXII. reklamy Augustinum "). He even believed that all the Jews of Africa had conspired to oppose him, as actually happened in one place. On nawet uwierzyła, że wszyscy Żydzi mieli Afryka conspired sprzeciw wobec niego, jak faktycznie miało to miejsce w jednym miejscu. In a certain African town-so Augustine wrote to Jerome (Jerome's works, "Epistola civ. Augustini ad Hieronymum")-the new translation was read in the church, by order of the bishop. W niektórych afrykańskich miast Augustyn tak pisał do Jerome (Jerome prace "List CIV. Augustini ad Hieronymum") na nowe tłumaczenie było przeczytać w kościele, na zlecenie biskupa. When they came to the passage in Jonah containing the word "ḳiḳayon" (iv. 6), which differed from the interpretation hitherto accepted, such a tumult arose that the bishop had to ask the Jews for a verification, and they declared, to the great annoyance of both Jerome and Augustine, that Jerome's rendering did not agree with the He brew, or Greek, or (old) Latin codices. Gdy przyszli do przejścia w Jonasz zawierające słowo "ḳiḳayon" (IV. 6), który różnił się od interpretacji dotychczas przyjęte, powstał taki tumult, że biskup musiał zwrócić się do Żydów do weryfikacji, i one zadeklarowane do wielka uciążliwość, jak i Hieronim Augustyn, że Jerome's renderowania nie zgadza się on z brew, Grecki, lub (stary) łacina codices. The bishop had to strike it out as "a lie," being in danger of losing his congregation. Biskup miał do strajku go jako "kłamstwo", są w niebezpieczeństwie utraty jego zgromadzenie. Before this, Tertullian of Carthage (165-245) had spoken of the impertinence and derision shown by a Jew ("Apologia," xvi.; "Ad Nationes," i. 11; compare Assworship). Przed tym, Tertulian z Kartaginy (165-245) miał zna z impertinence i wyśmianie podana przez Żyda ( "Apologia" XVI. "Ad Nationes," I. 11; porównać Assworship).

Chrysostom, Cyril, and Ambrose. Chryzostom, Cyryl, i Ambrose.

Among the Greek Church Fathers, Basil the Great hardly knew Hebrew (H. Weiss, "Die Grossen Kappadocier Exegeten," p. 32, Braunsberg, 1872); yet his ability to distinguish between Amos, the prophet, and Amoz, the father of Isaiah (whose names are written alike in the Septuagint), as well as other similar facts, points to his having received oral instruction from Jews [or from some one who knew Hebrew.-T.]. Wśród Grecki Ojcowie Kościoła, Bazylego Wielkiego trudno wiedział Hebrajski (H. Weiss, "Die Grossen Kappadocier Exegeten", str. 32, Braunsberg, 1872), ale jego zdolność do rozróżnienia między Amos, proroka, i Amosa, ojciec Izajasz (których imiona zapisane są zarówno w Septuaginta), jak również inne podobne fakty, wskazuje na jego ustną po otrzymaniu instrukcji od Żydów [lub jeden z kilku którzy wiedzieli Hebrew.-T.]. Gregory of Nyssa (c. 331-396), who did not recognize the rending of the garments on the occasion of a death as being a Jewish custom (περὶ τοῦ βίου τῆς Μακαρίας Μακαρίνης, in Oehler, "Bibliothek der Kirchenväter," i. 188), does not seem to have known much about Judaism. Grzegorz z Nyssy (ok. 331-396), którzy nie uznają rending w szaty z okazji śmierci jako żydowskiego niestandardowe (περὶ τοῦ βίου τῆς Μακαρίας Μακαρίνης, w Oehler, "Bibliothek der Kirchenväter", i. 188), nie wydają się mieć wiele wiadomo na temat judaizmu. The same maybe said of the other Church Fathers who lived in Europe; that is, in sections sparsely settled by Jews. Irenæus, for instance, who suffered as a martyr in 202 in Lyons, knew nothing of Judaism outside of the Scriptures, although he was reared in Asia Minor. To samo może powiedzieć o innych Ojców Kościoła którzy mieszkali w Europa, która jest w sekcji słabo rozstrzygane przez Żydów. Irenæus, na przykład, którzy ponieśli męczeńską jak w 202 w Lyonie, nic nie wiedział o judaizm poza Pisma, choć były hodowane w Azja-moll. In the paschal controversy he advocated separation from Judaism. W paschalnym kontrowersje zalecał on separacji z judaizmu. But the Greek fathers John Chrysostom and Cyril of Alexandria (see Byzantine Empire) potently affected the fate of the Jewish people, as did Bishop Ambrose of Milan (c. 340-397). Ale ojcowie Grecki Jan Chryzostom i Cyryl Aleksandria (patrz Cesarstwa Bizantyjskiego) potently wpływ na losy narodu żydowskiego, podobnie jak biskup Ambroży z Mediolan (ok. 340-397).

The Syrian Church, on the whole, was even in the fourth century dependent upon Jewish traditions (Wellhausen, in Bleek's "Einleitung in das Alte Testament," 4th ed., p. 601). Syryjskiego Kościoła, na cały, był nawet w czwartym wieku zależy od tradycji żydowskiej (Wellhausen, na bleek "Einleitung w das Alte Testament," 4th Ed., Str. 601). This appears especially in the "Homilies" of Aphraates (c. 337-345). To wydaje się szczególnie w "Homilie" Aphraates (ok. 337-345). He complains (Hom. xix.) that the monks are led astray and ensnared by the Jewish arguments; he himself had a disputation with one "who is called a wise man among the Jews." Skarży (Hom. XIX.) Mnisi, że są prowadzone w blad i ensnared przez żydowskich argumenty, on sam miał disputation z jednym "którzy nazywa się człowiekiem roztropnym wśród Żydów". Aphraates, who, under the name "Mar-Jacob," was abbot of the monastery of Mar Mattai, and a bishop, gives such a number of Jewish traditions as to place him, in this regard, beside Ephraem Syrus (see Aphraates). Aphraates, którzy, pod nazwą "Mar-Jakuba," opat klasztoru w marcu Mattai, a biskup, daje takiej liczby żydowskiej tradycji jako miejsce do niego w tym względzie, obok Ephraem Syrus (patrz Aphraates).

The Haggadah: The Haggadah:

The Church Fathers adopted from the Jews a mass of interpolations, interpretations, and illustrative anecdotes, which may best be designated by the well-known term, "Haggadah," but which they themselves called variously. Kościół Ojców przyjął od Żydów masę interpolations, interpretacje, ilustracyjny i anegdoty, które mogą być najlepiej wyznaczony przez znanego terminu "Haggadah, ale które się różnie nazywane. Goldfahn has counted in Justin Martyr ("Dialogus cum Tryphone") twenty-six Hebrew traditions and six polemico-apologetic Haggadot. Goldfahn jest liczony w Justyn Męczennik ( "Dialogus cum Tryphone") dwadzieścia sześć Hebrajski tradycji i sześć polemico-apologetic Haggadot. Among these may be mentioned: the eating by the three angels who appeared to Abraham; the Messiah's concealment and anointment by Elijah; the violent death of Isaiah (a Haggadah found already in the oldest apocrypha, and in nearly all the earlier fathers); Melchizedek's identity with Shem (compare especially Epiphanius, "Adversus Hæreses," xxxv., and the Syriac "Cave of Treasures," translated by Bezold, p. 36). Wśród nich można wymienić: na jedzenie przez trzech aniołów, którzy się do Abrahama, Mesjasz i anointment na zatajeniu przez Eliasza; gwałtownej śmierci Izajasza (a Haggadah znaleźć już w najstarszych Apocrypha, oraz w prawie wszystkich wcześniejszych przodków); Melchizedek's tożsamości z Sema (porównaj zwłaszcza Epifaniusz, Adversus Hæreses, "XXXV., a Syryjski" Jaskinia skarbów ", przetłumaczona przez Bezold, str. 36).

Clement and Origen. Klemensa i Orygenesa.

Clement calls the Jewish haggadists "mystæ" (μύσται "persons initiated"), a term that was probably current in Alexandria; for the writings of all the Church Fathers agree in regarding Jewish tradition as a kind of esoteric doctrine understood only by the initiated. Klemens wzywa żydowskiej haggadists "mystæ" (μύσται "osób inicjowanych"), termin, który został prawdopodobnie w bieżącym Aleksandria; dla wszystkich pism Ojców Kościoła w odniesieniu zgadzają tradycji żydowskiej jako rodzaj ezoterycznej doktryny rozumiane tylko przez wszczęte. Clement is acquainted with the old Haggadah to Ex. Klemens zapoznać się ze starym Haggadah ex. ii. 14, according to which Moses killed the Egyptian by merely pronouncing the name of God. ii. 14, zgodnie z którą Mojżesz zabił Egipcjanina przez wypowiedzenie jedynie w imię Boga. Moses is called also "Joiakim" and "Melch" by the mystæ ("Stromata," ed. Migne, viii. 897), and "Melchiel" in Pseudo-Philo, "Antiq. Bibl." Mojżesz jest nazywana również "Jojakima" i "Melch" przez mystæ ( "Stromata", wyd. Migne, VIII. 897), oraz "Melchiel" Pseudo-Philo, "Antiq. Bibl." ("Jewish Quarterly Review," x. 228; compare x. 726). ( "Jewish Quarterly Review", "X. 228; porównać x 726). A relation between Clement and the Seder 'Olam Rabba is shown by the fact that both give the same figure, sixty years, as the period of the prophet Elisha's activity (ib. v. 138). A związek między Clement i Seder "Olam Rabba pokazany jest przez fakt, że oba dają taki sam rysunek, sześćdziesiąt lat, w okresie proroka Elizeusza działalności (ib. v. 138).

Origen's Debt to the Haggadah. Orygenes zadłużenia do Haggadah.

Origen derives still more from the Haggadot. Orygenes wywodzi się jeszcze z Haggadot. For instance: the Garden of Eden is the center of the world ("Selecta in Genesin," ii. 8; compare 'Erub. 19a; Zion is so called in Enoch, xxvi. 1, 2; and Jubilees, viii.); division of the Red Sea into twelve parts (homily to Ex. v. 5; see also Eusebius, commentary on Ps. lxxvii. 13, and Epiphanius, in the notes to "Adversus Hæreses," pp. 262 et seq.; compare Mekilta on Ex. xiv. 16, and other Jewish sources ["Jewish Quarterly Review," v. 151], and Ḳimḥi on Ps. cxxxvi.); repentance of the sons of Korah (commentary on the Epistle to the Romans x. 7; compare Midrash on Ps. xlv. 4); Israel's strength lies in prayer (homily on Num. xiii. 5; compare Sifre, Num. 157); Phineas and Elijah are identical (com. on John vi. 7; Jerome adopts the same opinion from the Apocrypha [v. 813, ed. Vallarsi; compare Yalḳ., Num. 772, but the earliest sources are lacking]); Daniel, Hananiah, Michael, and Azariah are eunuchs (commentary on Matt. xv. 5; compare homily on Ezek. iv. 8; catena on Ezek. xiv. 5; Jerome, "Adversus Jovin," book i., xxv.; com. on Dan. i. 3; Epiphanius, "De Vitis Prophetarum," ed. Migne, xliv. 424; further Sanh. 93b; Gen. R. xcix.); Moses is the author of eleven Psalms ("Selecta" to Ps. xii., ed. Migne, p. 1055; so also Jerome ["Adversus Rufinum," xiii.; compare Pesiḳ., ed. Buber, p. 198a]); wild beasts are the instruments of divine punishment, as in II Kings xvii. Na przykład: Garden of Eden jest centrum w świat ( "Selecta w Genesin," II. 8; porównać "Erub. 19a; Syjon jest w tzw Enoch, XXVI. 1, 2, Jubileusze, VIII.); rejon Morza Czerwonego na dwanaście części (ex homilii. Łk 5; patrz również Euzebiusz z komentarzem na temat Ps. LXXV. 13, Epifaniusz, w informacji dodatkowej do "Adversus Hæreses", pp. 262 i nast. porównać Mekilta EX. XIV. 16, żydowskich i innych źródeł [ "Jewish Quarterly Review", "V. 151], i na Ḳimḥi Ps. CXXXIV.); skruchę z synów Koracha (komentarz na List do Rzymian x. 7; porównaj Midrasz w Ps. XLV. 4); Izrael siła tkwi w modlitwie (Homilia na Num. xiii. 5; porównać Sifre, Num. 157); Phineas i Eliasz są identyczne (com. na Jan VI. 7; Jerome przyjmuje te same Opinia z Apocrypha [v. 813, opr. Vallarsi; porównać Yalḳ., Num. 772, ale najwcześniej źródeł brakuje]); Daniel, Chananiasz, Michael, i Azariasz są dworzan (komentarz Matt. xv. 5; porównaj Ezek w homilii. iv. 8; catena na Ezek. XIV. 5; Jerome, "Adversus Jovin," książki i., XXV.; pl. na to. i. 3; Epifaniusz, "De Vitis Prophetarum", wyd. Migne , XLIV. 424; dalszych Sanh. 93B; Gen. R. xcix.); Mojżesz jest autorem jedenastu Psalmów ( "Selecta" Ps. Xii., Ed. Migne, str. 1055; tak również Jerome [ "Adversus Rufinum "Xiii.; Porównać Pesiḳ., Ed. Buber, str. 198a]); dzikie zwierzęta są instrumenty kara boska, tak jak w II Kings XVII. 2 (homily on Ezek. iv. 7, xiv. 4; compare Mishnah Ta'anit iii. 6; Shab. 33a). 2 (Homilia na Ezek. Iv. 7, XIV. 4; porównać Miszny Taanit iii. 6; Shab. 33a).

Eusebius. Euzebiusz.

Eusebius recognizes Jewish tradition as an authority almost equal to the Scriptures, and calls it ἅγρσΦος παράδοσις; ie, "unwritten tradition" ("Historia Ecclesiastica," iv. 22). Euzebiusz rozpoznaje żydowskiej tradycji jako organ niemal równa Pisma, i wzywa je ἅγρσΦος παράδοσις; tj. "niepisanych tradycji" ( "Historia Ecclesiastica", iv. 22). Its depositaries he terms "deuterotæ" (δευτερωταί, "Præparatio Evangelica," xi. 5), and he characterizes them aptly as men of an uncommon strength of intellect, whose faculties have been trained to penetrate to the very heart of Scripture. Jego depozytariuszy on pojęcia "deuterotæ" (δευτερωταί, "Præparatio Evangelica," xi. 5), i on je trafnie charakteryzuje się mężczyzn o niezbyt często siła intelektu, którego wydziały zostały wyszkolonych do wniknięcia do samego serca Pisma Świętego. The Hebrews, he says, call them δευτερωταί (ie, "tannaim"), because they expound Holy Writ (ib. xii. 1). "Deuterosis" (δευτύρωσις, "mishnah") is commonly used by the ecclesiastical writers for the Jewish tradition, and is also found in Justinian's novellæ. Hebrajczyków mówi, połączyć je δευτερωταί (tj. "tannaim"), ponieważ przedstawienie Świętego Writ (ib. xii. 1). "Deuterosis" (δευτύρωσις, "Miszny") jest powszechnie stosowana przez pisarzy kościelnych dla żydowskich tradycji, a także znaleźć w Justyniana w novellæ.

Eusebius makes a distinction between esoteric and exoteric exegesis; the Haggadot he often classes with the exoteric interpretation, contrary to Clement and others, who see therein a secret doctrine. Among his Haggadot may be mentioned the following: Abraham observed the precepts of the Torah before it had been revealed ("Demonstratio Evangelica," i. 6; compare Yoma 28b); King Hezekiah's sin in omitting a hymn of praise to God after Sennacherib's defeat (commentary on Isa. xxxix. 1; Jerome, ad loc., quotes the same tradition; compare Sanh. 94a; Cant. R. iv. 8; Lam. R. iv. 15); Merodach-baladan's relations to Hezekiah (com. on Isa. xxxix. 1; the same Haggadah is given in Ephraem Syrus' commentary on II Kings xx. 10 ["Opera Syriaca," i. 562], as in one of Jacob of Edessa's scholia; compare Sanh. 96a). Euzebiusz czyni rozróżnienie między ezoterycznych i exoteric egzegeza; Haggadot on często z klas exoteric interpretacji, co jest sprzeczne z Klemens i inni, którzy patrz tam tajne doktryny. Wśród jego Haggadot mogą być wymienione następujące: Abrahama obserwuje się do nakazów Tory przed było ono objawione ( "Demonstratio Evangelica," I. 6; porównać Yoma 28b); król Ezechiasz, grzech w pomijając hymnu uwielbienia Boga Sennacheryba, po klęsce (komentarz na ISA. XXXIX. 1; Jerome, ad loc., cytuje tej samej tradycji; porównać Sanh. 94a; Cant. R. iv. 8; Lam. R. iv. 15); Merodak-Baladan stosunków do Ezechiasza (com. na ISA. XXXIX. 1; tym samym Haggadah podana jest w Ephraem Syrus " komentarz na II Kings xx. 10 [ "Opera syriaca," I. 562], jak w jednym z Edessy Jacob's scholia; porównać Sanh. 96a). The traitor Shebna was a high priest (compare Lev. R. v.), treacherous (compare Sanh. 26a) and sensual (ib.), as Eusebius asserts in the name of δ Εβραῖος (com. on Isa. xii. 10, 11; Jerome makes the same statement ad loc.). The traitor Shebna było arcykapłana (porównaj Lev. R. v.), zdrajców (porównaj Sanh. 26a) i zmysłową (ib.), Euzebiusz twierdzi, w imię δ Εβραῖος (com. na ISA. Xii. 10, 11; Jerome sprawia, że oświadczenia te same reklamy loc.). The passage Zech. W pasażu EPUBLIKA. xi. 8 received very early the following Christological interpretation: After the advent of Jesus, the three powerful estates, kings, priests, and prophets, disappeared from Israel ("Demonstratio Evangelica," x. 1). 8 otrzymał bardzo wczesnym następujące chrystologiczna interpretacja: Po nadejście Jezusa, trzy potężne AGD, królowie, kapłani i prorocy, zniknął z Izrael ( "Demonstratio Evangelica," X. 1). Jerome, on Zech. Jerome, na EPUBLIKA. xi. 8, quotes it only to reject it, preferring the Jewishexegesis, which applies the text to Moses, Aaron, and Miriam; but he does not credit it to the Jews; compare also Pseudo-Philo ("Jewish Quarterly Review," x. 321), and Mekilta xvi. 8, cytuje go tylko odrzucić je, preferując w Jewishexegesis, które stosuje się w tekście do Mojżesza, Aarona i Miriam, ale nie kredytowe go do Żydów; porównaj także Pseudo-Filon ( "Jewish Quarterly Review", "X. 321 ), I Mekilta XVI. 35; Seder 'Olam Rabba x.; Ta'anit 9a. 35; Seder "Olam Rabba x.; Taanit 9a. Something similar is found in Aphraates on Num. Coś podobnego znajduje się w Aphraates na Num. xx. 1.

Acceptance by Church Fathers of Haggadot. Przyjęcie przez Ojców Kościoła Haggadot.

Aphraates gives the above as a self-evident exegesis without mentioning its Jewish origin. Aphraates daje powyżej jako oczywiste egzegeza bez wymieniania jego żydowskiego pochodzenia. He does the same with his numerous other Haggadot, which were doubtless derived from the Jews. On robi to samo z jego wielu innych Haggadot, które były niewątpliwie pochodzi od Żydów. Ephraem Syrus likewise gives his Haggadot in the name of scholars (, expounders , etc., but never in the name of Jews. The Haggadot, however, were so generally accepted, that their Jewish origin gradually came to be forgotten. Ephraem Syrus, for instance, says, on Gen. xi. 29, that Sarah was called "Iscah" on account of her beauty; but this Haggadah is already found in Seder 'Olam R. ii. His explanation of Gen. xxxvi. 24 is similar to that found in Onkelos and the Samaritan Version. On II Kings iv. he has the same Haggadah about Obadiah's wife that is found in the Targum Yerushalmi and in part in Ex. R. xxxi. These and similar passages prove Ephraem's knowledge of Hebrew-a knowledge which many investigators have unjustly disputed. Ephraem Syrus również daje jego Haggadot w imię uczonych (z expounders itp., ale nie w imieniu Żydów. Haggadot, jednak były tak powszechnie akceptowane, że ich pochodzenia żydowskiego stopniowo przyszli zostać zapomniane. Ephraem Syrus, przykład, mówi, Gen. xi. 29, Sarah, że był nazywany "Iscah" ze względu na jej piękno, ale to już jest Haggadah znaleźć w Seder "Olam R. ii. Jego wyjaśnienie Gen. XXXVI. 24 jest podobny do tego Znaleziono w Onkelos i Samarytanin wersji. dniu II Kings iv. On ma ten sam temat Haggadah Obadiasz żony, że znajduje się w Targum Yerushalmi oraz w części Ex. R. XXXI. Te i podobne fragmenty udowodnić Ephraem wiedzy Hebrajski-wiedzy śledczych, które mają wiele spornych niesprawiedliwie.

Jerome's Wide Knowledge of Hebrew Tradition. Jerome's Wide Znajomość Hebrajski tradycja.

But the one most conversant with Jewish traditions, and their greatest admirer, is Jerome. Ale jednej z najbardziej konwersacyjna żydowskiej tradycji, a ich największe admirer, Jerome. His "Quæstiones Hebraicæ in Genesin" form an almost uninterrupted series of such traditions; and he quotes them frequently in his other writings also. Jego "Quæstiones Hebraicæ w Genesin" stanowią niemal nieprzerwanej tradycji takich serii, i cytuje je często w swoich pismach także inne. They are mostly historical episodes as additions to Bible history, which he calls either "traditiones" or frequently "fabulæ." Są to głównie historyczne epizody jako dodatki do Biblii historii, który wymaga albo "traditiones" lub częściej "fabulæ". These Haggadot were not only imparted to him orally by his Jewish teachers, but, remarkably enough, he also read Midrashic works himself. Haggadot te były nie tylko imparted mu ustnie przez jego żydowskich nauczycieli, ale zadziwiająco mało, on również przeczytać Midrashic działa sam. He says, for example, on Jer. Twierdzi on, na przykład, Jr. xxix. XXIX. 21: "Nec legitur in synagogis corum"; on Zech. 21: "Nec legitur w synagogis Corum"; na EPUBLIKA. iv. 2: "Hæc ab Hebrís dicta reperimus." 2: "Hæc ab Hebrís dicta reperimus". Yet he speaks of these traditions as if they were a secret doctrine, "arcanæ eruditionis Hebraicæ et magistrorum synagogæ recondita disciplina" (Zech. vi. 9). Ale on mówi do tych tradycji, jak gdyby były one tajne doktryny, "arcanæ eruditionis Hebraicæ et magistrorum synagogæ recondita disciplina" (Zech. vi. 9). He is also the only Church Father who is acquainted with the technical terms of the Hebrew tradition; for instance: "hoc Scriptura nunc dicit" ; "hoc est quod dicitur" ; "non debemus legere," or "non legi potest" . Jest on również jedynym Kościele Ojciec którzy zapoznają się z technicznego punktu widzenia w Hebrajski tradycja, na przykład: "hoc scriptura niebawem dicit"; "hoc est i dicitur", "non debemus legere" lub "nie mógł legi". He knows and applies the method of "notarikon" or "gemaṭria" (on Nahum iii. 8, on Haggai i. 1). On zna i stosuje metodę "Notarikon" lub "gemaṭria" (Nahum iii. 8, Aggeusza i. 1). This technical knowledge has so far been noted only in Barnabas' writings. Tę wiedzę techniczną do tej pory odnotowano jedynie w Barnaba "pism.

The haggadic elements in Jerome are so numerous that they would fill volumes; some of the more noteworthy ones may be mentioned here. W haggadic elementy Jerome są tak liczne, że wypełnienie wielkości, niektóre z nich bardziej godnym uwagi może być tutaj wymienione. On Eccles. Na Eccles. iv. 13 he quotes a lost Midrash of R. Akiba, which has come down only anonymously (compare Eccl. R. iv. 13; Abot de-R. Nathan, version ii., ch. 4; Midr. Ps. ix. 5) and in secondary sources. 13 cytuje zaginione Midrasz R. Akiba, które sprowadzają się tylko anonimowo (porównaj Eccl. R. iv. 13; Abot-R. Natan, wersja II., Rozdz. 4; Midr. Ps. Ix. 5) i wtórne źródła. He is entirely unsupported, however, in his view that Elihu (in Job) and Balaam are identical ("Quæst. Hebr. in Gen." xxii. 21). On Ezek. On jest całkowicie nieobsługiwane jednak, jego zdaniem, że Elihu (Job) i Balaama są identyczne ( "Quæst. Hebr. Gen. w" XXII. 21). Ezek. xlv. XLV. 13, 14 Jerome quotes a halakic Midrash which treats of the heave-offering (compare Yer. Terumot vi. 1, 42d). 13, 14 Jerome cytuje jeden halakic Midrasz, które traktuje w niebie, oferując (porównaj Yer. Terumot vi. 1, 42d). Epiphanius also knew this; the Pharisees are said to have offered τριακοντάδες τε καὶ πεντηκοντάδες (Hilgenfeld, "Judenthum und Juden-Christenthum," p. 73, Leipsic, 1886). Epifaniusz również tym wiedział; faryzeusze powiedzieli, że są oferowane τριακοντάδες τε καὶ πεντηκοντάδες (Hilgenfeld ", Judenthum Juden und-Christenthum", str. 73, Leipsic, 1886). On Zech. Na EPUBLIKA. xi. 13 he has a curious Haggadah on the number of the affirmative and negative precepts; a closer investigation shows that he has preserved this Haggadah more correctly than it is found in Jewish sources ("Jewish Quarterly Review," vi. 258; Jacob Bernays, "Abhandlungen," i. 252). The Church Fathers who lived after Jerome knew less and less about Judaism, so that, the history of the later periods is no longer of any interest in this connection. 13 ma ciekawy Haggadah na liczbę pozytywnej i negatywnej nakazów; bliższe dochodzenie wykaże, że zachowane Haggadah tym bardziej poprawnie niż znajduje się w źródłach żydowskich ( "Jewish Quarterly Review", vi. 258; Jakuba Bernays " Abhandlungen, "I. 252). Ojców którzy mieszkali po Jerome wiedzieli coraz mniej na temat judaizmu, tak, że historia późniejszych okresach nie jest już jakiegokolwiek interesu w tym kontekście.

Polemics: Polemiki:

The dialogue between Justin and the Jew Tryphon is remarkable for the politeness with which Jews and Christians speak of one another; later on, however, examples are not wanting of passionate and bitter language used by Christians and Jews in their disputations. Dialog między Justin i Żyda Tryphon jest godny do uprzejmości, z którym Żydzi i chrześcijanie mówią o sobie nawzajem, później jednak, nie chcąc przykładami są z pasją i gorzkie język używany przez Żydów i chrześcijan w ich sporów. Origen complains of the stubbornness of the Jews (Homily x., on Jer. viii.), and accuses them of no longer possessing sound knowledge (lc iii.). Orygenes z stubbornness skarży się na Żydów (Homilia x., Jr. Viii)., I oskarża ich już nie posiadających gruntowną wiedzę (LC iii.). Ephraem Syrus assumes a very insulting tone toward the Jews; he calls them by opprobrious names, and sees in them the worthless vineyard that bears no good fruit. Ephraem Syrus zakłada bardzo obraźliwego tonu wobec Żydów, bo dzwoni do nich przez opprobrious nazwy, i widzi w nich bezwartościowe winnic, że nie ponosi dobrych owoców. Like Eusebius, who used the misfortunes of the Jews for polemic purposes (com. on Ps. lviii. 7-12), Ephraem sees in their wretched condition the visitation of God (on Gen. xlix. 8); because the Jews "betrayed Christ," they were driven from their country and condemned to perpetual wandering (on II Kings ii., toward the end). Podobnie jak Euzebiusz, którzy korzystał z nieszczęść na Żydów do celów polemika (com. w Ps. LVIII. 7-12), Ephraem widzi w ich wretched stanie nawiedzenia Boga (Gen. XLIX. 8), gdyż Żydzi "zdradzony Chrystus, "były one napędzane z ich kraju i skazany na wieczną wędrowny (ii II Królów., Pod koniec). After Jerome has enumerated all the countries whither the Jews had been dispersed, he exclaims: "Hæe est, Judæe, tuarum longitudo et latitudo terrarum" ("Epistola cxxix. ad Dardanum"). Po Jerome wymienił wszystkich krajach, dokąd Żydów została rozproszona, woła: "Hæe jest, Judæe, tuarum longitudo latitudo et terrarum" ( "List CXXVII. Reklamy Dardanum").

What especially angered the Christians was the fact that the Jews persisted in their Messianic hopes. Co szczególnie rozgniewali chrześcijan był fakt, że Żydzi trwali w ich Messianic nadzieje. In his sermon against the Jews Ephraem says: "Behold! this people fancies that it will return; after having provoked God by all its ways, it awaits and expects a time when it shall be comforted." W jego sermon przeciwko Żydom Ephraem mówi: "Oto lud ten namietnosciami, że zwróci; po wywołało Bóg przez wszystkie jego drogi, czeka i spodziewa się w czasie, kiedy będą pocieszeni". Ephraem, as well as Justin and Origen, mentions that at this period Judaism was receiving numerous accessions from the ranks of paganism, a phenomenon ascribed by the Church Fathers to the machinations of Satan. Ephraem, jak również Justyn i Orygenes, wspomina, że w tym okresie judaizmu był otrzymaniu licznych przystąpienia z szeregach pogaństwo, zjawiska przypisywane przez Ojców do machinations szatana.

Jerome, on the other hand, speaks with great eloquence of the Messianic hopes of the Jews. Jerome, z drugiej strony, mówi z wielką wymowę w mesjańskim nadzieje Żydów. Many Messianic passages of the Bible were applied by the latter to the emperor Julian, others to the distant future, differences which resulted in interminable polemics. The Church Fathers looked upon the Jews as demons, upon their synagogues as houses of Satan; Rufinus mockingly styles Bar Ḥanina, Jerome's Jewish teacher, "Barabbas," and Jerome himself a rabbi. Wiele Messianic fragmenty Biblii zostały zastosowane przez nią do cesarza Juliana, inni do odległej przyszłości, co spowodowało różnice w interminable polemiki. Ojcowie Kościoła spojrzał na Żydów jako demony, ich synagogach, jak domy szatana; rufinus mockingly style Bar Ḥanina, Jerome's żydowskiego nauczyciela, "Barabasza", a Jerome sobie rabin. The one word "circumcisio" was used to condemn the whole of Judaism; the Jews, they said, took everything carnally (σωματικῶς), the Christians took all things spiritually (πνευματικῶς). Jedno słowo "circumcisio" został użyty do potępienia całego judaizmu, Żydzi, oni powiedzieli, wziął wszystko carnally (σωματικῶς), chrześcijanie wzięli wszystko duchowo (πνευματικῶς).

Disputations Between Jews and Christians. Sporów między Żydami i chrześcijanami.

The writings of Jerome vividly portray the character of the polemics of that period. W pismach z dnia Jerome obrazowo przedstawiają charakter polemiki z tego okresu. The Christian who should undertake to dispute with the Jews hadto be learned in doctrine (Preface to Psalms). Chrześcijanin powinien którzy zobowiązują się do sporu z Żydami hadto się nauczyć w doktrynie (Przedmowa do Psalmów). But these disputations must be held lest the Jews should consider the Christians ignorant (on Isa. vii. 14). Ale tych sporów musi się odbyć, bo Żydzi powinni rozważyć chrześcijan ignorant (ISA. Vii. 14). The proceedings were very lively. Obrady były bardzo dynamiczne. Reference is made, even if only figuratively, to the planting of the feet against each other, to the pulling of the rope, etc. Niniejszym pragnę odnieść się, nawet jeśli tylko przenośnym, do sadzenia na nogi przed siebie, na pociągnięcie do lin, itp. (lc). (LC). It is incredible that the Jews were so frantic as to "scream with unbridled tongues, foaming at the mouth, and hoarse of voice" (on the Epistle to Titus, iii. 9). To jest niesamowite, że Żydzi byli tak frenética jako "krzyk z unbridled językami, piany na ustach, a etymologia głosu" (na List do Tytusa, III. 9). Nor is it probable that the Jews "regretted when they had no opportunity to slander and vilify the Christians" (Preface to Joshua), although the Jews of that age show no diffidence in sustaining their part in these discussions. Nie jest prawdopodobne, że Żydzi "żałować, kiedy nie miał możliwości Dziękujemy oszczerstwo i chrześcijan" (Wstęp do Jozuego), chociaż Żydzi pokazują, że wiek nie diffidence w podtrzymywaniu ich udział w tych dyskusjach. They were accused of avoiding questions that arose on the more difficult passages of the Bible (on Isa. xliv. 6), which proved simply that they wanted to avoid disputations altogether. Byli oskarżeni o uniknięcie pytania, które powstały na trudniejsze fragmenty Biblii (na ISA. XLIV. 6), który udowodnił, że po prostu chcieli, aby uniknąć sporów w całości. But the Jews had allies in their opinions; for pagans and Christian sectaries agreed with them on many points, drawing upon themselves the polemics of the Church Fathers. Ale Żydzi mieli sojuszników w swych opiniach; dla pogan i Christian sectaries uzgodnione z nimi w wielu punktach, w oparciu się na polemikę z Ojców Kościoła.

Avowed Attacks on Jews. Avowed Ataki na Żydów.

Of the numerous polemical works directed against the Jews, only a few can be mentioned here. Spośród licznych dzieł polemical skierowane przeciwko Żydom, tylko kilka może być tutaj wymienione. Of Clement's work, "Canon of the Church, or Against the Judaizers" (Κανὼν 'Εκκλησιαστικὸς ἢ Πρὸς τονς 'Ιουδαιζοντας; Eusebius, "Historia Ecclesiastica," vi. 13), only a few fragments have been preserved. Klemensa pracy, "kanon Kościoła, lub przeciwko Judaizers" (Κανὼν "Εκκλησιαστικὸς ἢ Πρὸς τονς" Ιουδαιζοντας; Euzebiusz, "Historia Ecclesiastica", vi. 13), tylko nieliczne fragmenty zostały zachowane. Origen's famous work, "Contra Celsum," is directed no less against the Jews than against the pagans, since Celsus had brought forward many Jewish doctrines. Eusebius' "Demonstratio Evangelica" was avowedly a direct attack on the Jews (see i. 1, 11). Orygenes w słynnej pracy "Contra Celsum", nie jest skierowane przeciwko Żydom mniej niż przed pogan, ponieważ Celsus miał wielu żydowskich z lat ubiegłych doktryny. Euzebiusz "Demonstratio Evangelica" avowedly bezpośredni atak na Żydów (patrz I. pkt 1, 11). Aphraates' Homily xix. Aphraates "Homilia XIX. is largely directed against the Jews, and Homilies xi., xiii., xv. jest w dużej mierze skierowane przeciwko Żydom, i Homilie xi., XIII., xv. denounce circumcision, the Sabbath, and the discrimination between clean and unclean food, "of which they are proud." wypowiedzieć obrzezanie, szabat i dyskryminacji między czystych i nieczystych żywności ", z którego są dumni."

A little work of Novatian, formerly ascribed to Tertullian ("Epistola de Cibis Judaicis," Leipsie, 1898, ed. G. Landgraf and C. Weyman, reprinted from "Archiv für Lateinische Lexicographie und Grammatik," xi.), is also directed against the Jewish dietary laws. Isidore of Seville has copied this work almost verbatim in his "Quæstiones in Leviticum," ix. A little pracy Nowacjan, wcześniej przypisane do Tertulian ( "Epistola de Cibis Judaicis," Leipsie, 1898, wyd. Landgraf G. i C. Weyman, przedrukowany z "Archiv für Lateinische Lexicographie und Grammatik," xi.), Jest również wobec prawa żydowskiego dietetycznych. Izydor z Sewilla ma skopiowane tej pracy prawie dosłownie w jego "Quæstiones w Leviticum," ix. Presumably also by Novatian, and thus of the fourth century, is the treatise "Adversus Judæos," often ascribed to Cyprian; this is, however, somewhat conciliatory in tone (Landgraf, in "Archiv," xi. 1897). Przypuszczalnie także Nowacjan, a tym samym z IV wieku, jest traktat "Adversus Judæos," często przypisane do Cypriana, jest to jednak nieco pojednawcze w tonie (Landgraf, w "Archiwum" xi. 1897). In Tertullian's works there is also found a treatise, "Adversus Judæos," similar in many ways to Cyprian's "Testimonia," both having drawn upon the older work, "Altercatio Simonis Judæi et Theophili Christiani" (P. Corssen, Berlin, 1890); in the "Altercatio" the Jew is converted. W Tertulian prac znajduje się także znaleźć przekonujące, "Adversus Judæos," pod wieloma względami podobny do Cypriana "Testimonia," jak wyciągnąć mając na starsze, "Altercatio Simonis Judæi et Theophili Christiani" (P. Corssen, Berlin, 1890) ; W "Altercatio" Żyd jest konwertowany.

After Julian's death Ephraem composed four hymns: against Emperor Julian the Apostate, against heresies, and against the Jews (in "S. Ephraemi Syri Carmina Nisibena," ed. Bickell, Latin transl., Leipsic, 1866; and Overbeck, "S. Ephraemi Syri Aliorumque Opera Selecta," Syriac text, Oxford, 1865). Po śmierci Juliana Ephraem składzie cztery hymny: przed cesarz Julian Apostata, przed herezje, a przeciw Żydom ( "S. Ephraemi Syri Carmina Nisibena", wyd. Bickell, łacina tłum., Leipsic, 1866; i Overbeck, "S. Ephraemi Syri Aliorumque Opera Selecta, "Syryjski tekst, Oksford, 1865). Connected with these in time as well as in subject are the six sermons of John Chrysostom against the Jews ("Homilies," i.). Związane z tymi w czasie, jak również przedmiotem są w sześciu kazań Jana Chryzostoma przeciwko Żydom ( "Homilie," I.). In these he bitterly complains of the Christians for still clinging to Jewish customs, a circumstance mentioned by other Church Fathers as well. W tym roku gorzko skarży się na chrześcijan w dalszym ciągu adhesiveness związki frazeologiczne do żydowskich celne, inne okoliczności wymienione przez Ojców Kościoła, jak również. Jerome gives striking examples in his commentaries on Matt. Jerome daje uderzające przykłady w jego komentarzach na temat Matt. xxiii. XXIII. 5 and on Ezek. 5 i Ezek. xxxiii., and more characteristic still are the following words of his: "The Jewish laws appear to the ignorant and the common people as the very ideals of wisdom and human reason" ("Epistola cxxi. ad Algasiam"). This attitude of the multitude was of course earnestly combated by the Church Fathers; thus an anonymous work mentioned by Photius ("Myriobiblion," ed. Migne, p. 390) is directed against the Jews and against those who, like the Jews, celebrated Easter on the 14th of Nisan. XXXIII., a jeszcze bardziej charakterystyczne są następujące jego słowa: "żydowskiego prawa pojawić się na niewiedzy i wspólnej ludzi, jak bardzo ideały mądrość i rozum ludzki" ( "List cxxi. reklamy Algasiam"). Ta postawa w tłum był oczywiście usilnie zwalczane przez Ojców Kościoła; w ten sposób anonimowy prac wymienionych przez Photius ( "Myriobiblion", wyd. Migne, str. 390) jest skierowane przeciwko Żydom i wobec tych, którzy, podobnie jak Żydzi, obchodzi Wielkanoc na 14. z Nisan. Epiphanius' celebrated work "Adversus Hæreses," as also his "Ancoratus," treats of the Jewish faith; regarding it only as a third religious system, to be reckoned alongside of Scythism and Hellenisin, while the only divine revelation is Christianity. Epifaniusz "obchodzi pracy" Adversus Hæreses ", jak również jego" Ancoratus, "traktuje o żydowskiej wierze; dotyczących go tylko jako trzeci system religijnych, które mają być liczone wraz z Scythism i Hellenisin, podczas gdy tylko chrześcijaństwo jest Boskim objawieniu. The founder of Christian dogmatics, Augustine, in defiance of all dogmatic principles of classification, groups Jews, heathens, and Arians in one class ("Concio ad Catechumenos"). Założycielem chrześcijańskiej dogmatics, Augustyn, pomimo wszystkich dogmatyczne zasady klasyfikacji grup Żydów, heathens, Arians w jednej klasy ( "Concio reklamy Catechumenos").

The points animadverted upon by the Church Fathers are manifold; they include such fundamental laws as those of the Sabbath, concerning the transfer of which to Sunday Justin already treats ("Dialogue," ch. 24)-a change which was opposed by Origen (compare Diestel, "Geschichte des Alten Testaments," p. 37), and which Origen (commentary on Rom. vi. 2) and Jerome ("Epistola cxxi. ad Algasiam") seek to prove to be impossible of observance ("Grätz Jubelschrift," p. 191). Punkty na animadverted przez Ojców Kościoła są wielorakie; zawierają one podstawowe prawa, takie jak te w szabat, dotyczących przeniesienia do niedzieli, która już Justin traktuje ( "Dialog", rozdz. 24)-zmiana, która została przeciwieństwie przez Orygenesa ( porównaj Diestel, "Geschichte des Alten Testament", str. 37), i które Orygenes (komentarz Rz. vi. 2) i Jerome ( "Epistola cxxi. reklamy Algasiam") starała się okazać się niemożliwe do przestrzegania ( "Grätz Jubelschrift ", Str. 191). Circumcision, which is also violently assailed by Origen (see Diestel, "Gesch. des Alten Testaments," p. 37), the dietary laws, and many minor matters, such, for instance, as the washing of the hands, are made in turn to serve as subjects of polemical writing (Origen, commentary on Matt. xi. 8). Obrzezanie, który jest również gwałtownie assailed przez Orygenesa (patrz Diestel, "Gesch. Des Alten Testament", str. 37), dietetycznych ustawowych, i wiele drobnych spraw, takich na przykład, jak mycie rąk, są dokonywane w z kolei służą jako tematy polemical piśmie (Orygenes, Komentarz na temat Matt. xi. 8). Indeed, the Church Fathers even in the fourth century afford more information concerning the observance of the Levitical laws of purity than the rabbinical sources, Neubürger (in "Monatsschrift," 1873, p. 433) to the contrary notwithstanding. W rzeczywistości, Ojcowie Kościoła, nawet w czwartym wieku dają więcej informacji dotyczących przestrzegania prawa lewici czystości od źródeł rabinicznych, Neubürger ( "Monatsschrift", 1873, str. 433) bez względu na sprzeczne.

Baseless Charges Against the Jews. Baseless zarzutów wobec Żydów.

Jerome says ("Epistola cix. ad Riparium") that the Samaritans and the Jews considered not only the bodies of the dead as unclean, but also the utensils in the house containing a corpse. Jerome mówi ( "List CIX. Reklamy riparium"), że Samarytanie i Żydzi uznać nie tylko ciał martwych jako nieczyste, ale także w domu naczynia zawierające zwłoki. Probably in consequence of the Levitical laws of purification the Jews, as well as the Samaritans and heretics, avoided contact with the Christians, a fact of which Jerome bitterly but most unjustly complains (on Isa. lxv. 4). Prawdopodobnie w wyniku oczyszczania lewici prawa Żydów, jak i Samarytanie i heretyków, unikać kontaktu z chrześcijanami, co do których Jerome gorzko, ale najbardziej niesprawiedliwie skarży (na ISA. LXIII. 4). Equally preposterous is it when Justin accuses the Jews, even their rabbis and sages, of immorality ("Dialogus cum Tryphone," cxxxiv., cxli.). Preposterous Podobnie jest w przypadku, gdy Justin oskarża Żydów, nawet ich rabini i mędrcy, rozpusty ( "Dialogus cum Tryphone," CXXXII., CXLI.). A characteristic polemical sentence of Tertullian may well be added in this connection: "We have everything in common, except our women; you have community only in that respect" (see Hefele, "Beiträge zur Kirchengesch." i. 16, Tübingen, 1864). Perhaps more plausible, though often discussed and denied in more recent times, is the charge of the Church Fathers Justin, Origen, Epiphanius, andJerome that the Jews revile and curse Jesus-that is, Christianity-three times a day in their prayers ("Jewish Quarterly Review," v. 130, ix. 515; compare Wulfer, "Adnot. Theriaca Judaica," p. 305; Krauss, "Das Leben Jesu," p. 254, Berlin, 1902). Dogmatic questions, of course, were the subject of controversy-never-ending questions on the abrogation of the Mosaic law, the person of the Messiah, etc. Yet there was some agreement between Christians and Jews in such matters as Antichrist (see Irenæus, passim; Hippolytus, "De Antichristo"; compare "Revue Etudes Juives," xxxviii. 28, and Bousset, "Der Antichrist," Göttingen, 1895), chiliasm (Ephraem Syrus on II Kings iv. 35; compare Sanh. 97a; 'Ab. Zarah 9a; and other Church Fathers), angelology, the Resurrection, etc. Charakterystyczną cechą polemical zdanie Tertulian może być dodana w związku z tym: "wszystko, co mamy wspólnego, z wyjątkiem naszych kobiet; masz Wspólnoty jedynie w tym zakresie" (patrz Hefele, "Beiträge zur Kirchengesch." I. 16, Tübingen, 1864 ). Może bardziej wiarygodne, choć często przedmiotem dyskusji i zaprzeczył w nowszych czasach, jest za Justin Ojców Kościoła, Orygenes, Epifaniusz, andJerome że Żydzi revile i przekleństwem, że Jezus jest chrześcijaństwo-trzy razy dziennie w swoich modlitwach ( "Jewish Quarterly Review", "V. 130, IX. 515; porównać Wulfer," Adnot. Theriaca Judaica ", str. 305; Krauss," Das Leben Jesu ", str. 254, Berlin, 1902). Dogmatyczna pytania, Oczywiście, były przedmiotem kontrowersji-nie-kończący się pytania w sprawie uchylenia mozaiki prawa, osoba Mesjasza, itp. Jednak nie było pewne porozumienie między chrześcijanami i Żydami w takich sprawach jak Antichrist (patrz Irenæus, passim; Hipolit, "De Antichristo"; porównać "Revue Etudes Juives" xxxviii. 28, Bousset, "Der Antichrist", Göttingen, 1895), chiliasm (Ephraem Syrus na II Kings iv. 35; porównać Sanh. 97a; "Ab. Zarah 9a ; I innych Ojców Kościoła), angelology, zmartwychwstanie, itp.

Skill of Jews in Controversy. Skill Żydów w kontrowersji.

The ability of the Jews to cope successfully with the Christians in these controversies is due to the fact that they were well versed in all the questions under discussion. Zdolność Żydów z powodzeniem radzić sobie z chrześcijan w tych kontrowersji jest ze względu na fakt, że zostały one dobrze zaznajomionych na wszystkie pytania pod dyskusję. Jerome assumes that in Scriptural questions every Jew is able to give satisfactory replies (Preface to Samuel). Jerome zakłada, że w scriptural pytania co Żyd jest w stanie udzielić satysfakcjonujących odpowiedzi (Przedmowa do Samuela). The Jews, moreover, were acquainted not only with the original text, but also with the Septuagint, the Apocrypha, Aquila's version, and in general with all works relating to Holy Writ. Żydzi, ponadto były nie tylko zapoznać się z oryginalnym tekstem, ale także z Septuaginta, Apocrypha, orzeł wersji, i w ogóle ze wszystkich dzieł odnoszących się do Świętego Writ. No sooner had Apollinaris Laodicinus' writings appeared than the Jews read and discussed them (Jerome on Eccl. v. 17). Especially noteworthy is the fact that the Jews were as well versed in the New Testament as in the Old, being able to explain difficulties therein that puzzled even the officially appointed Christian teachers (idem on Isa. xi. 1). Nie miał wcześniej Apolinary Laodicinus "pisma ukazał się od Żydów i omówił je czytać (Jerome na Eccl. V. 17). Szczególnie warte odnotowania jest fakt, że Żydzi byli jak dobrze zaznajomionych w Nowym Testamencie, jak w Starym, będąc w stanie wyjaśnić trudności w nim zdziwienie, że nawet oficjalnie mianowany chrześcijańskich nauczycieli (idem na ISA. xi. 1). Ephraem Syrus asserts, curiously enough (Sermon xxv., in Zingerle, "Bibliothek der Kirchenväter," ii. 271), that the Jews admitted that John the Baptist really had appeared. Ephraem Syrus twierdzi, ciekawe wystarczy (Kazanie XXV., W Zingerle, "Bibliothek der Kirchenväter," II. 271), że Żydzi przyznał, że John the Baptist naprawdę miał się. Origen relates a Jewish tradition concerning Judas Iscariot (on Matt., Com. ser., § 78). Orygenes odnosi żydowskiego tradycji dotyczących Judas Iscariot (Matt., Pl. Ser., § 78). Jerome is therefore to be believed when he says that the Jews were often in a position to applaud their own champions (on Ezek. xxxiii. 33), which they did in a sensational way (ib. xxxiv. 3). Jerome jest zatem, aby uwierzyli, kiedy się mówi, że Żydzi byli często w stanie applaud własnych mistrzów (Ezek. XXXIII. 33), które nie w sposób sensacyjny (ib. xxxiv. 3). Chrysostom also taxes the Jews with their theatrical manner ("Opera," ed. Montfaucon, i. 656), and before him the just and cautious Justin says the same thing ("Dialogus cum Tryphone," cxxii.). Chryzostom również podatki Żydów z ich sposób teatralne ( "Opera", wyd. MONTFAUCON, i. 656), a przed nim i po prostu ostrożne Justin mówi to samo ( "Dialogus cum Tryphone," CXX.).

The Old Testament and the Apocrypha: W Starym Testamencie i Apocrypha:

Christians and the Jewish Hellenists. Chrześcijan i żydowskiej Hellenists.

The main object of the Christian endeavor was to wrest the Old Testament from the Jews and to make of it a Christian weapon. Therefore, as Jerome says (on Micah vii. 9), the Jews were hoping that in the Messianic times the Law and the Prophets would be taken away from the Christians and given to the Jews exclusively (compare the polemic passage in Ex. R. xlvii.). Głównym celem chrześcijańskiej wysiłku było wrest Starego Testamentu od Żydów i uczynić z niego broń chrześcijańskiej. Dlatego, jak mówi Jerome (vii Miki. 9), Żydzi nadzieję, że w mesjańskim razy Prawa i proroków zostanie podjęta od chrześcijan i Żydów do danego wyłącznie (porównaj polemika w dawnym pasażu. R. xlvii.). To accomplish their purpose the Christians made use of the allegorical exegesis as developed by Philo and other Jewish Hellenists. Aby osiągnąć cel ich chrześcijan wykorzystały alegorycznego egzegeza opracowanej przez Philo i inne żydowskie Hellenists. The literal meaning, says Origen, is good enough only for the Jews, in order that nothing may be applied to Jesus. W dosłownym znaczeniu, mówi Orygenes, jest wystarczająco dobre tylko dla Żydów, aby nic nie mogą być stosowane w odniesieniu do Jezusa. Only Isidor of Pelusium had sense enough to warn against applying the whole of the Old Testament to Jesus, lest the Jews and pagans find cause for ridicule (Epistles, i., ep. cvi.; ii., ep. cxcv.). Tylko Isidor z Pelusium miał poczucie wystarcza, aby ostrzec przed stosowania całego Starego Testamentu do Jezusa, bo Żydów i pogan znaleźć powód do śmieszności (Epistles, i., Ep. Cvi.; Ii., Ep. Cxcv.). Nevertheless the whole Christian Church fell into this exaggeration; and into what absurdities they were led is shown by the following examples: Sarah and Hagar, already explained allegorically by Paul (Gal. iv. 24), are, according to Clement ("Stromata," i. 5), wisdom and the world. Mimo całego chrześcijaństwa spadła w tym przesady, oraz w jakim zostały one doprowadziły absurdów jest podana przez następujących przykładów: Sara i Hagar, już wyjaśniono allegorically Paula (Gal. iv. 24), są, zgodnie z Clement ( "Stromati, "I. 5), mądrości i świat. The two women who appeared before Solomon symbolize the Synagogue and the Church; to the former belongs the dead child; to the latter, the living one, that is, the Jewish faith is dead; the Christian faith is living (Ephraem Syrus on I Kings iii. 6). Dwie kobiety którzy się przed Salomon symbolizują Synagoga i Kościół, należy do dawnego martwych dzieci; do ostatniego żywego, który jest, żydowskiej wiary jest martwe; chrześcijańskiej wiary żyje (Ephraem Syrus na I Królów iii. 6). These might pass; but it becomes mere childishness when David is made to signify old and worn-out Israel, but Abishag Jesus (on I Kings i. 1). Te mogą przejść, lecz staje się jedynie, gdy David childishness się potwierdzą starych i zużytych, Izrael, ale Abiszag Jezusa (na I Kings i. 1). Equally unnatural is the assertion of Fulgentius in his "Epistola Synodica" (in Hefele, "Conciliengesch," 2d ed., ii. 699), that Esau represents the "figura populi Judæorum," and Jacob the people destined to be saved. Równie nienaturalnych jest stwierdzenie Fulgentius w jego "List Synodica" (w Hefele, "Conciliengesch", 2d ed. II. 699), Ezaw, że reprezentuje "figura Judæorum populi", i Jakuba ludzi przeznaczonych do zostaną zapisane. The Jews made things much more easy by looking upon themselves as Jacob, and upon the Christians as Esau or Edom. Żydzi w rzeczy bardziej łatwe patrząc na siebie, Jakuba, i na chrześcijan, jak Ezaw lub Edomu. At disputations the Christians knew in advance how the Jews would interpret certain passages. Na sporów chrześcijan z góry wiedział, jak to Żydzi interpretują niektóre fragmenty. "If we ask the Jews who that daughter is [Ps. xlv.], I do not doubt that they will answer: the synagogue" (Jerome, "Epistola xlii. ad Principiam"). "Jeśli chcemy zwrócić się do Żydów, którzy, że córka jest [PS. XLV.], Nie ulega wątpliwości, że będą one odpowiedź: synagogi" (Jerome, "List XLII. Reklamy Principiam"). The Jews therefore not only opposed the Christian exegesis with the literal sense, but also had ready allegorical interpretations of their own. Żydzi nie tylko przeciwieństwie do egzegezy chrześcijańskiej z dosłowny sens, ale miał również gotowe alegorycznego własne interpretacje.

Only Tertullian and Irenæus were rational enough to follow the simple literal meaning. Tylko Tertulian i racjonalnego Irenæus były wystarczające, aby wykonać prostą dosłowny sens. The so-called school of Antioch, whose most eminent representatives were Theodore of Mopsuestia and Theodoret, also taught a wholly rational exegesis; although the disciples of this school, such as Cosmas Indicopleustes, used the allegorical and typical methods extensively (Barjean, "L'Ecole Exégétique d'Antioche," Paris, 1898). Tzw szkoły z Antiochii, którego najwybitniejszych przedstawicieli zostały Theodore z Mopsuestia i Teodoret z Cyru, nauczał również całkowicie racjonalne egzegezy, mimo że uczniowie tej szkoły, takie jak Kosmy Indicopleustes, używane alegorycznego i typowych metod szeroko (Barjean, "L "Exégétique Ecole d'Antioche," Paryż, 1898). Still, it can not be denied that other Church Fathers, and above all Jerome, did excellent work in simple exegesis. Mimo to, nie można zaprzeczyć, że inni Ojcowie Kościoła, a przede wszystkim Jerome, nie doskonałą pracę w prosty egzegezy.

Corrupted Texts of the Bible. Uszkodzony Teksty Biblii.

Good exegesis depends upon a good text, and this the Christians did not possess; for the copies of the Bible circulating among them were corrupt in a number of passages. Dobra egzegeza zależy od dobrego tekstu, to chrześcijanie nie posiadają; kopie Biblii krążące wśród nich zostały uszkodzone w wielu fragmentach. At a certain disputation between Jews and Christians, the former, naturally enough, referred to these mistakes, and mocked their opponents for allowing such obvious blunders. Na niektórych disputation między Żydów i chrześcijan, były naturalne, o której mowa te błędy, i szydził z ich przeciwnikami umożliwiające takie oczywiste blunders. Jewish arguments of that kind are often quoted by Justin, Origen, Jerome, and other fathers. Żydowski argumentów tego rodzaju są często cytowane przez Justyn, Orygenes, Jerome i innych przodków. In order to free the Church from the just reproaches of the Jews on this score, Origen undertook his gigantic work, the Hexapla (Epiphanius, "De Ponderibus et Mensuris," ii.), in which he frequently restores the Jewish reading (eg, homily on Num. xvi. 4; Com. on Rom., books ii., xiii.; compare Rufinus, "Apologia s. Invectiv. in Hieronymum," book v., chap. iv.). Justin is honest enough to reject a manifest Christological gloss, the notorious ἀπῗ8 τοῦξύλου, which was said to be the reading in Ps. xcvi. W celu swobodnego Kościoła z reproaches tylko na Żydów w tym gości, Orygenes zobowiązała jego gigantyczna praca, Hexapla (Epifaniusz, "De Ponderibus et Mensuris," II.), W którym często przywraca żydowskiej czytania (np. Homilię na Num. XVI. 4; Com. sprawie Rz., książki ii., XIII.; porównać rufinus, "Apologia s. Invectiv. Hieronymum w" książce V., chap. iv.). Justin jest wystarczająco uczciwi, aby odrzucić oczywistego chrystologiczna połysku, notoryczny ἀπῗ8 τοῦξύλου, co zostało powiedziane jest czytanie w Ps. XCVI. (xcv. 10), interpolated in the Greek version ("the Lord reigned from the wood"). (xcv. 10), interpolowana w wersji Grecki ( "Pan królował z drewna"). Aside from Justin ("Dial. cum Tryphone," lxxiii.), this interpolation is found only in the Latin fathers-Tertullian, Ambrose, Augustine, Leo, and Gregory the Great-who indulge in much nonsense concerningthe words "a ligno." Augustine ("De Civitate Dei," xvi. 3) had a text in Gen. x. Oprócz Justin ( "Dial. Cum Tryphone," LXXI.), Interpolacja znajduje się tylko w łacina ojców-Tertulian, Ambroży, Augustyn, Leon, Grzegorza Wielkiego, którzy w znacznie indulge nonsense concerningthe słowa "ligno." Augustyna (De civitate Dei ", XVI. 3) miał tekst w Gen. x. 2 in which not seven but eight sons of Japheth were mentioned, a reading that is found in none of the known texts. 2, w którym nie siedem, lecz osiem Synowie Jafeta zostały wymienione, czytania, że znajduje się w żaden ze znanych tekstów. Hence the Jews rejected all translations, recognizing at most Aquila's "secunda editio," because this was correct (κατὰ U7+1F00κρίβειαν; Jerome on Ezek. iv. 15). Stąd Żydów odrzuciła wszystkie tłumaczenia, uznając w większości orzeł "Secunda zestawienie," ponieważ jest to poprawne (κατὰ U7 +1 F00 κρίβειαν; Jerome na Ezek. Iv. 15). Jerome is the only Church Father who, as against the Septuagint, constantly refers to the "Hebraica veritas." Jerome jest tylko Kościoła Ojciec którzy, jak przed Septuaginta, stale odwołuje się do "Hebraica veritas". At great cost he had a Bible copied for himself by his Jewish friend ("Adversus Rufinum," book ii.), who borrowed for him, although with "pia fraus," the copies belonging to the synagogue ("Epistola xxxvi. ad Damasum"). Na wielki koszt miał skopiowane Biblia dla siebie przez jego przyjaciela żydowskiej ( "Adversus Rufinum," książki ii.), Którzy wypożyczony do niego, chociaż z "pia oszustwo" kopie należących do synagogi ( "Epistola XXXVI. Reklamy Damasum "). Nevertheless, even Jerome accuses the Jews of tampering with the text of the Bible (Mal. ii. 2); and thereafter the accusation constantly recurs. Niemniej jednak, nawet Jerome oskarża Żydów ingerowania w tekst Biblii (Mal. ii. 2), a potem nieustannie powtarza oskarżenia.

The Christians fared no better with the Apocrypha, which they rated altogether too high, although these at times offended good taste. Origen fared badly at the hands of the Jews with his apocryphon Susanna ("Epistola ad Africanum de Historia Susannæ," v.) nor was Jerome's obscene legend to Jer. Chrześcijanie fared nie lepiej z Apocrypha, które oceniane łącznie zbyt wysoki, chociaż czasami obrażony dobrego smaku. Orygenes fared źle w rękach Żydów z jego apocryphon Susanna ( "Epistola ad Africanum de Historia Susannæ," V.) nie był Jerome's obscenicznych do legendy Jer. xxix. XXIX. 21-a legend which is evidently connected with this apocryphon (see N. Brüll's "Jahrbücher," iii. 2), favorably received by the Jews. 21-legenda, która jest ewidentnie związane z tym apocryphon (patrz N. Brüll "s" Jahrbücher, "III. 2), korzystnie wpłynęło przez Żydów. Jerome (on Matt. xxvii. 9) claims to have received an apocryphon on Jeremiah from a Jewish Nazarite, and to have found in a Hebrew book ("Epistola xxxvi. ad Damasum," "in quodam Hebræo volumine") a history of Lamech; but his Jewish teacher speaks contemptuously of the additions to Daniel, as having been written by some Greek (Preface to Daniel). Jerome (Matt. XXVII. 9) twierdzi, że otrzymał apocryphon na Jeremiasza z nazirejczykiem żydowskich, a także do Hebrajski znaleźć w książce ( "Epistola XXXVI. Damasum reklamy", "w quodam Hebræo volumine") historię Lamek , Ale jego żydowski nauczyciel mówi contemptuously z dodane do Daniela, tak jak zostały napisane przez niektórych Grecki (Przedmowa do Daniela). See Bible Canons. Zobacz Biblii kanoników.

The importance of the Church Fathers for Jewish learning, already recognized by David Ḳimḥi and Azariah dei Rossi, becomes evident, if one considers that many sentences of Talmud and Midrash can be brought into the right perspective only by the light of the exegesis and the polemics of these Christian writers. Znaczenie Ojców Żydowskiej nauki, już uznanych przez Davida Ḳimḥi i Azariasz dei Rossi, staje się oczywiste, jeśli uważa, że wiele zdań Talmud i Midrasz może być doprowadzone do prawa perspektywy tylko przez światło w egzegezie i polemiki tych pisarzy chrześcijańskich. Therefore modern Jewish learning turns, although not yet with sufficient eagerness, to the investigation of the works of the Church Fathers. Dlatego nowoczesne żydowskie uczenia się okazuje, choć jeszcze nie wystarczające appetites, aby dochodzenie w sprawie dzieł Ojców Kościoła.

Crawford Howell Toy, Samuel Krauss Crawford Howell zabawki, Samuel Krauss
Jewish Encyclopedia Jewish Encyclopedia

Bibliography: M. Rahmer, Die Hebräischen Traditionen in den Werken des Hieronymos, i.: Quœstiones in Genesin, Breslau, 1861; idem, Die Hebräischen Traditionen in dem Bibelcommentar des Hieronymos, in Ben Chananja, 1864, vii.; idem, Die Hebräischen Traditionen des Hieronymos, in Frankel's Monatsschrift, 1865, 1866, 1867, 1868; in the Grätz Jubelschrift, 1887; in Monatsschrift, 1897, pp. Bibliografia: M. Rahmer, Hebräischen Die Traditionen in den Werken des Hieronymos, I.: Quœstiones w Genesin, Breslau, 1861; idem, Die Traditionen w Hebräischen dem Bibelcommentar des Hieronymos, Ben Chananja, 1864, VII.; Idem, Die Hebräischen Traditionen des Hieronymos, w Frankel's Monatsschrift, 1865, 1866, 1867, 1868; w Grätz Jubelschrift, 1887; Monatsschrift, 1897, pp. 625-639, 691-692; 1898, pp. 625-639, 691-692, 1898, pp. 1-16; S. Krauss, Die Juden in den Werken des Heiligen Hieronymos, in Magyár Zsidó Szémle, vii., 1890; Grätz, Haggadische Elemente bei den Kirchenvätern, in Monatsschrift, 1854, iii.; Goldfahn, Justin Martyr und die Agada, ib. Krauss, Die Juden in den Werken des Heiligen Hieronymos, w Magyár Zsidó Szémle, VII., 1890; Grätz, Haggadische elementów bei den Kirchenvätern, w Monatsschrift, 1854, III.; Goldfahn, Justyn Męczennik und die estafanya, Ib. 1873, xxvii., and reprinted; Gerson, Die Commentarien des Ephraem Syrus im Ihrem Verhältniss zur Jüdischen Exegese, Breslau, 1868; Grünwald, Das Verhältniss der Kirchenväter zur Talmudischen und Midraschischen Literatur, in Königsberger's Monatsblätter, and reprinted, Jung-Bunzlau, 1891; S. 1873, XXVII., A przedrukowany; Gersona, Die Commentarien des Ephraem Syrus im Ihrem Verhältniss zur Jüdischen Exegese, Breslau, 1868; Grünwald, Das Verhältniss der Kirchenväter zur Talmudischen und Literatur Midraschischen, w Königsberger, Monatsblätter, przedrukować, Jung-Bunzlau, 1891 ; S. Funk, Die Haggadischen Elemente in den Homilien des Aphraates, des Persischen Weisen, Vienna, 1891; S. Funk, die in den Haggadischen elementów Homilien des Aphraates, des Persischen weisen, Wiedeń, 1891; S. Krauss, The Jews in the Works of the Church Fathers, in Jewish Quarterly Review, 1892, v. 122-157; 1893, vi. Krauss, Żydzi w dziełach Ojców Kościoła, żydowskie Quarterly Review, 1892, v. 122-157, 1893, VI. 82-99, 225-261. 82-99, 225-261. A very thorough investigation is the treatise of L. Ginzberg, Die Haggada bei den Kirchenvätern und in der Apokryphischen Litteratur, in Monatsschrift, 1898, xlii. Bardzo dokładne badanie jest traktat L. Ginzberg, Die Haggada bei den Kirchenvätern und in der Apokryphischen Literatura, Monatsschrift, 1898, XLII. et seq., and reprinted, Berlin, 1900; idem, Die Haggada bei den Kirchenvätern, vol. i nast. oraz przedrukować, Berlin, 1900; idem, Die Haggada bei den Kirchenvätern, obj. i., Amsterdam, 1809.TS Kr. i., Amsterdam, 1809.TS Kr.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest