Comparing The Bible's Old Testament With The Talmud Porównanie Biblii Starego Testamentu Z Talmudu

Advanced Information Zaawansowane Informacje

Rabbinic Theology and Literature Rabbinic Teologia i literatura

(From Appendix 5 of Life and Times of Jesus the Messiah (Od 5 do dodatku Życie i czasy Jezusa Mesjasza
by Alfred Edersheim, 1886) Alfred Edersheim, 1886)

1. The Traditional Law Tradycyjne ustawy

The brief account given in vol. W skrócie konto podane w obj. ip 100, of the character and authority claimed for the traditional law may here be supplemented by a chronological arrangement of the Halakhoth in the order of their supposed introduction or promulgation. 100 ip, charakter i władze twierdziły dla tradycyjnego prawa może tu być uzupełnione przez chronologiczny układ z Halakhoth w celu ich wprowadzenia lub rzekomej ogłoszeniem.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
In the first class, or 'Halakhoth of Moses from Sinai,' tradition enumerates 55, [The numbers given by Maimonides, in his Preface to the Mishnah, and their arrangement, are somewhat different, but I prefer the more critical (sometimes even hypercritical) enumeration of Herzfeld. W pierwszej klasy, lub "Halakhoth Mojżesza z Synaju," tradycja wymienia 55, [numery podane przez Majmonides, w jego Przedmowa do Miszny, a ich układ jest nieco inny, ale ja preferuje bardziej krytyczne (czasami nawet hypercritical ) Wyliczenie Herzfelda. They are also enumerated in Peiser's Nachlath Shimoni, Part I. pp. Są one także wymienione w Peiser's Nachlath Shimoni, część I. pp. 47 - 49 b.] which may be thus designaterd: 47 - 49 b.], które mogą być w ten sposób designaterd:
18 ordinances are ascribed to Joshua, of which only one is ritual, the other 17 being agrarian and police regulations. 18 nakazy są przypisane do Jozuego, z których tylko jedna jest rytuał, pozostałe 17 jest rolnych i policyjne. [Baba K 81a; Tos. [Baba K 81a; TOS. Baba M 11; Jer. Baba M 11; Jr. Baba K 3:2. Baba K 3:2.

Among the police regulations is this curious one, that all were allowed to fish in the Lake of Galilee, but not to lay down nets, so as not to impede the navigation.] The other traditions can only be briefly noted. Wśród policyjnych regulacji jest to ciekawa, że wszystkie zostały dopuszczone do połowów na Jezioro Galilejskie, ale nie ustanawiają sieci, tak aby nie utrudniać żeglugi.] Inne tradycje mogą być tylko krótko zauważyć. Boaz, or else 'the tribunal of Samuel,' fixed, that Deut. Boaz, albo "trybunał Samuela, ustalone, że Deut. 23:3 did not apply to alliances with Ammonite and Moabite women. 23:3 nie stosuje się do sojuszy z Ammonita i Moabita kobiet. Two ordinances are ascribed to David, two to Solomon, one to Jehoshaphat, and one to Jehoida. Dwa nakazy są przypisane do Dawida, Salomona na dwa, jeden do Jozafata, a jeden Jehoida.

The period of Isaiah and of Hezekiah is described as of immense Rabbinic activity. Okres Izajasza i Ezechiasza jest opisane jak ogromne rabbinic działalności. To the prophets at Jerusalem three ritual ordinances are ascribed. Aby proroków na Jerozolima trzy rytuał nakazy są przypisane. Daniel is represented as having prohibited the bread, wine and oil of the heathen (Dan. 1:5). Daniel jest reprezentowany jako zakazane chleba, wina i oliwy z pogańskich (Dan. 1:5). Two ritual determinations are ascribed to the prophets of the Exile. Dwa rytuał oznaczeń są przypisane do proroków na obczyźnie.

After the return from Babylon traditionalism rapidly expanded, and its peculiar character more and more clearly developed. Po powrocie z Babilonu tradycjonalizmu szybko rozszerzona, a jej charakterystyczny charakter coraz bardziej wyraźnie rozwinięte. No fewer than 12 traditions are traced back to the three prophets who flourished at that period, while four other important legal determinations are attributed to the prophet Haggai individually. Nie mniej niż 12 są tradycje wstecz do trzech proroków, którzy w tym czasie rozkwitała, a cztery inne ważne ustalenia prawne są przypisane do proroka Aggeusza indywidualnie. It will readily be understood that Ezra occupied a high place in tradition. Będzie on być łatwo zrozumiałe, że Ezdrasz zajmowane wysokie miejsce w tradycji. 15 ordinances are ascribed to him, of which some are ritual. 15 nakazy są przypisane do niego, z których niektóre są rytuał.

Three of his supposed ordinances have a general interest. They enjoin the general education of children, and the exclusion of Samaritans from admission into the Synagogue and from social intercourse. Trzy z jego rzekomym nakazy mają interes ogólny. Nakazują ogólnej edukacji dzieci oraz wyłączenia z Samarytanie dopuszczenie do synagogi i współżycia społecznego. If only one legal determination is assigned to Nehemiah, 'the men of the great Synagogue' are credited with 15, of which 6 bear on important critical and exegetical points connected with the text of the Scriptures, the others chiefly on questions connected with ritual and worship. Jeśli tylko jedno określenie prawnych jest przypisany do Nehemiaszem, "ludzie z Wielkiej Synagogi" są zapisywane z 15, z czego 6 nosić na ważne punkty krytyczne i exegetical związane z tekstem Pisma, inni głównie na pytania związane z rytuału i kultu. Among the 'pairs' (Zugoth) which succeeded the 'Great Synagogue,' three 'alleviating' ordinances (of a very punctilious character) are ascribed to Jose, the son of Joezer, [According to tradition (Sot. 47a, b) the Eshkoloth, or 'bunches of grapes,' ceased with Jose. Wśród "par" (Zugoth), która zastąpiła "Wielka Synagoga," trzy "złagodzenia" nakazy (o bardzo punctilious charakter) są przypisane do Jose, syn Joezer, [Według tradycji (Sot. 47a, b) Eshkoloth, lub "kiści winogron, zaprzestał z Jose.

The expression refers to the Rabbis, and Herzfield ingeniously suggests this explanation of the designation, that after Jose they were no longer undivided in their opinions. Wyrażenie odnosi się do rabinów, a Herzfield ingeniously proponuje wyjaśnienie tej nazwy, które po Jose byli już niepodzielny w swoich opiniach. For other explanations comp. Dla innych wyjaśnień comp. Deren'ourg, us pp. Deren'ourg z nami pp. 88, 456 - 458.] and two, intended render all contact with heathens impossible, to him and his colleague. Under the Maccabees the feast of the dedication of the Temple was introduced. 88, 456 - 458.] I dwa, przeznaczone uczynić wszystko kontakt z heathens niemożliwe, aby on i jego kolega. Pod Machabeusze uroczystość poświęcenia świątyni został wprowadzony. To Joshua the son of Perachya, one punctilious legal determination is ascribed. Do Jozuego, syna Perachya, jeden punctilious prawne określenie jest przypisane. Of the decrees of the Maccabean High - Priest Jochanan we have already spoken in another place; similarly, of those of Simon the son of Shetach and of his learned colleague. Four legal determinations of their successors Shemayah and Abhtalion are mentioned. Spośród dekrety z Maccabean Wysokie - Ksiądz Jochanan mamy już mówiłem w innym miejscu, podobnie, z tym Szymona Shetach syn i jego kolega dowiedział się. Czterech oznaczeń ich prawnych następców Shemayah i Abhtalion są wymienione. Next in order comes the prohibition of Greek during the war between the Maccabean brothers Hyrcanus and Aristobulus. This brings us to the time of Hillel and Shammai, that is, to the period of Jesus, to which further reference will have to be made in another place. Następna w kolejności jest zakaz Grecki podczas wojny między Maccabean braci Hyrcanus i Arystobula. Daje to nam czas Hillela i Szammaja, to do okresu Jezusa, do którego dalsze odniesienia będą musiały być wykonane w innym miejsce.

2. The Canon of Scripture Kanon Pisma Świętego

Reference has been made in the text (vol. ip 107) to the position taken by Traditionalism in reference to the written as compared with what was regarded as the oral Revelation. Nr referencyjny został złożony w tekście (t. ip 107) do stanowiska zajętego przez tradycjonalizmu w odniesieniu do pisemnych w porównaniu z tym, co zostało uznane za ustne Objawienia. Still, nominally, the Scriptures were appealed to by the Palestinians as of supreme authority. Still, nominalnie, odwołanie się do Pisma zostały przez Palestyńczyków z władzą. The views which Josephus expresses in this respect, although in a popular and Grecianised form, were substantially those entertained by the Rabbis and by his countrymen generally (comp. Ag. Apion, i. 7, 8). Poglądy Józefa Flawiusza, który wyraża w tym względzie, choć w popularnym i Grecianised formie, zostały w znacznym stopniu te przewlekaniu przez rabinów i przez jego rodaków w ogóle (Comp. Ag. Apion, i. 7, 8). [For a detailed account of the views of Josephus on the Canon and on Inspiration, refer to the article in 'Smith's Dictionary of Christian Biography,' vol. [Aby uzyskać szczegółowe pod uwagę opinie Josephus na Canon i inspiracji, odnoszą się do artykułu w "Smith's Dictionary of Christian Biography", tom. iii pp 453, 454.] A sharp distinction was made between canonical and non canonical books. iii s. 453, 454.] ostre rozróżnienie zostało dokonane pomiędzy kanoniczne i kanonicznych książek.

The test of the former was inspiration, which had ceased in the time of Artaxerxes, that is, with the prophet Malachi. Badanie zostało z dawnych inspiracji, które zaprzestały w tym czasie Artakserksesa, że jest z proroka Malachiasza. Accordingly, the work of the elder Jesus the son of Sirach (Jeshua ben Sira, ben Eliezer) was excluded from the Canon, although it is not unfrequently referred to by Rabbinic authorities in terms with which ordinarily only Biblical quotations are introduced. W związku z tym prace starszego syna Jezusa Sirach (Jozuego Mądrość Syracha, ben Eliezer) został wyłączony z Canona, choć nie jest unfrequently określonych przez władze rabbinic w warunkach, które zwykle tylko biblijne cytaty zostały wprowadzone. [Comp. Zunz, Gottesd Vortr. Zunz, Gottesd Vortr. pp. 101, 102, and c. 101, 102, a c. Seligmann, d Buch d Weish d. Jesus Sirach. Seligmann, d Buch d Weish d. Jezus Sirach. The Talmudic quotations from the work of the elder Jesus have been repeatedly collated. W talmudyczne cytaty z prac starszego Jezusa zostały wielokrotnie grupowane. Refer to the collection translation of them in Append. Odwołaj się do gromadzenia tłumaczeń w Dołącz do nich. II. to the 'History of the Jewish Nation.'] According to the view propounded by Josephus, not only were the very words inspired in which a prediction was uttered, but the prophets were unconscious and passive vehicles of the Divine message (Ant. iv. 6. 5, comp generally, Ant ii. 8. 1; vi. 8, 2; viii. 13, 3; ix. 3, 2, 8, 6; x. 2, 2; 4, 3). do "Historia narodu żydowskiego."] Zgodnie z myślą propounded przez Józefa Flawiusza, nie tylko były bardzo zainspirowany słowami, w których przewidywania zostały wypowiedziane, ale proroków były nieprzytomne i bierne pojazdów Bożego wiadomość (ant. iv. 6. 5, komp ogólnie, Ant ii. 8. 1; vi. 8, 2; viii. 13, 3; ix. 3, 2, 8, 6; x. 2, 2, 4, 3).

Although pre eminence in this respect was assigned to Moses (Ant. iv. 8, 49), yet Divine authority equally attached to the sayings of the prophets, and even, though perhaps in a still inferior degree, to the 'Hymns,' as the Hagiographa generally were called from the circumstance that the Psalter stood at the head of them (comp. Philo, De Vita contempl., ed. Mangey, voi. ii. p. 475; Luke 24:44). Mimo, że wstępnie eminence w tym zakresie został przydzielony do Mojżesza (ant. iv. 8, 49), ale również władze Bożego załączony do mów z proroków, a nawet, choć być może w jeszcze gorszy stopień, "Hymns", jak Hagiographa na ogół były nazywane od okoliczności, że Psalter stanął na czele z nich (Comp. Philo, De Vita contempl., ed. Mangey, voi. ii. str. 475; Łukasza 24:44). Thus the division of the Bible into three sections, the Law, the Prophets, and the other 'Writings', which already occurs in the prologue to the work of Jesus the son of Sirach, [Comp. Tak więc podział Biblii na trzy sekcje, Prawo, proroków i innych "Pisma", która już występuje w prolog do pracy Jezusa, syna Sirach, [Comp. also Macc. 2:13, 14.] seems to have been current at the time. również Macc. 2:13, 14.] Wydaje się, że były obecne w czasie. And here it is of great interest, in connection with modern controversies, that Josephus seems to attach special importance to the prophecies of Daniel as still awaiting fulfillment (Ant. x 10. 4; 11. 7). A tutaj jest z wielkim zainteresowaniem, w związku z nowoczesnych kontrowersje, wydaje się, że Józef Flawiusz szczególne znaczenie przywiązują do proroctwa Daniela, nadal oczekują na spełnienie (ant. x 10. 4; 11. 7).

That the Rabbis entertained the same views of inspiration, appears not only from the distinctive name of 'Holy Writings' given to the Scriptures, but also from the directions that their touch defiled the hands, [The general statement that this decree was intended to prevent a common or profane use of the Scripture does not explain its origin. To rabinów rozrywki takie same poglądy inspiracji, wydaje się nie tylko z nazwy wyróżniające "Pisma Świętego" podane do Pisma, ale także z kierunkach że ich dotykać splugawili rąk, [ogólne stwierdzenie, że dekret ten został przeznaczony do zapobiegania wspólnej wulgaryzmy lub korzystania z Pisma nie wyjaśnia jego pochodzenie. The latter seems to have been as follows: At first the priests in the Temple were wont to deposit the Terumah near the copy of the Law there kept (Shabb 14a). To ostatnie wydaje się być następująca: najpierw kapłanów w świątyni były wont do złożenia Terumah pobliżu kopię ustawy nie trzymane (Shabb 14a). But as mice were thereby attracted, and damage to the Sacred roll was apprehended, it was enacted that the Sacred Roll in the Temple rendered all meat that touched it unclean. Ale jak było co przyciągało myszy, a uszkodzenia Najświętszego roll został zatrzymany, że została uchwalona Najświętszego Roll w świątyni świadczone wszystkie mięsa, które dotknęła go za nieczystego. This decree gave rise to another, by way of further precaution, that even the hands which touched the Sacred Roll, or any other part of the Bible became unclean (so that, having touched the latter they could not touch the Terumah). Ten wydał rozkaz do powstania innego, w drodze dalszych środków ostrożności, że nawet na rękach, które dotknęła Najświętszego Roll, lub jakiejkolwiek innej części Biblii stał się nieczysty (tak, że po dotknięciu tego ostatniego nie mogą dotykać Terumah).

Then followed (in the course of development) a third decree, that such touch defiled also outside the Temple. Nastepnie (w trakcie rozwoju) trzeciego dekretu, że taki kontakt splugawić się również poza świątynię. Finally, the first decree was modified to the effect that the Sacred Roll in the Temple did not defile the hands., while all other Scriptures (anywhere else) defiled them (Chel 15:6) The explanation offered to the Sadducees by R Jochanan b. Wreszcie, po raz pierwszy został zmodyfikowany dekretem z mocą, że Sacred Roll w świątyni nie czyni ręce., Podczas gdy wszystkie inne Pisma (gdziekolwiek indziej) splugawili nich (Chel 15:6) Wyjaśnienie oferowane przez saduceuszów R Jochanan b . Zakkai is evidently intended to mislead (Yad iv. 6), Comp. Zakkai jest ewidentnie na celu wprowadzać w błąd (Yad iv. 6), Comp. Levy, Neuhebr Worterb. Levy, Neuhebr Worterb. vol. obj. ii. pp. 163, 164.] and that it was duty on the Sabbath to save them from conflagration, and to gather them up if accidentally scattered, and that it was not lawful for heirs to make division of a sacred roll (Comp. Shabb. 16:1; Erub. 10:3; Kel. 15:6; Yad. 3:2 - 5; 4:5 [where special reference is made to Daniel] 6). 163, 164.] Oraz że służbę w szabat, aby zapisać je z conflagration, i zebrać je, jeśli przypadkowo rozproszone, i że nie wolno spadkobierców, aby podział na sacrum roll (Comp. Shabb. 16: 1; Erub. 10:3; Kel. 15:6; Yad. 3:2 - 5; 4:5 [specjalnych, gdzie dokonywane jest odniesienie do Daniel] 6).

From what we know of the state of feeling, we might have inferred, even if direct evidence had not existed that a distinctive and superior place would be ascribed to the Books of Moses. Od tego, co wiemy o stanie uczucie, które może wywnioskować, nawet gdyby miały bezpośredni dowód, że nie istniał odrębny i najwyższej miejsce będzie przypisane do Księgi Mojżesza. In point of fact, no amount of ingenuity can conciliate the Maccabean application of Da. W istocie, nie może kwota pomysłowość pogodzenia Maccabean stosowania Da. 9:24 - 27 with the chronology of that period, [This is admitted even by Mr. Drummond ('Jewish Messiah,' pp. 246, 245 - 257, 260). 9:24 - 27 z chronologii tego okresu, [to nawet dopuszczone przez pana Drummond ( "żydowski Mesjasz", pp. 246, 245 - 257 z 260). Mr. Drummond's book is quoted as representing the advocacy by a distinguished English scholar of Maccabean theory of the authorship of Daniel.] while the messianic interpretation fits in with it, [Drummond, usp 261.] other, and seemingly insuperable difficulties are in the way of the theory impugned. Pan Drummond książka jest cytowany jako reprezentujący popieranie przez wybitny uczony English Maccabean z teorii autorstwa Daniela.] Podczas mesjańskim interpretacji wpisuje się w niej [Drummond, USP 261.] Innych, pozornie insuperable trudności w sposób teorii spornych.

It implies, that the Book of Daniel was not an Apocryphal, but a Pseudepigraphic work; that of all such works it alone has come down to us in its Hebrews or Chaldee original; that a Pseudepigraphic work, nearly contemporary with the oldest portion of the Book of Enoch, should not only be so different from it, but that it should find admission into the Canon, while Enoch was excluded; that a Pseudepigraphon younger that Jesus the Son of Sirach should have been on the Khethubhim; and, finally, that it should have passed the repeated revision of different Rabbinic 'Colleges', and that at times of considerable theological activity, without the suspicion being even raised that its authorship dated from so late a periods as a century an a half before Christ. To oznacza, że Księga Daniela Dziękujemy! Nie było, ale Pseudepigraphic pracy; że wszystkich takich dzieł ona sama doszła do Hebrajczyków nam w jej pierwotnym lub Chaldee; że Pseudepigraphic pracy, prawie współczesne z najstarszych części Księga Henocha, nie powinny być tylko tak różni się od niego, lecz że należy znaleźć dopuszczenie do Canon, gdy Henoch został wyłączony, że młodsze Pseudepigraphon, że Jezus, Syn powinien Sirach zostały na Khethubhim; i wreszcie, że należy zdały powtarzające się zmiany różnych rabbinic "wyższe", oraz że w czasach znaczną aktywność teologiczna, bez podejrzenia, że nawet podnieść jego autorstwa dnia tak późno jeden z okresów jako jeden pół wieku przed Chrystusem. And we have evidence that since the Babylonish exile, at least four revisions of the Canon took place within periods sufficiently distant from each other. I mamy dowody na to, że od Babylonish wygnaniu, co najmniej cztery wersje tego programu Canon miało miejsce w okresach wystarczająco odległe od siebie nawzajem.

The question hitherto treated has been exclusively of the date of the composition of the Book of Daniel, without reference to who may have been its author, whether its present it exactly the same as its original form, and finally, whether it ever belonged to those books whose right to canonicity, though not their age, was in controversy; that is, whether it belonged, so to speak, to the Old Testament. Pytanie dotychczas traktowane było wyłącznie od daty skład Księgi Daniela, bez odniesienia do którzy mogą być jej autora, czy jego obecna go dokładnie tak samo jak jego pierwotnej formie, i wreszcie, czy kiedykolwiek należał do tych książek, których prawo do canonicity, choć nie ich wieku, był w kontrowersji, że to, czy należy, więc mówić, do Starego Testamentu. As this is not the place for a detailed discussion of the canonicity of the Book of Daniel, or, indeed, of any other in the Old Testament canon, we shall only add, to prevent misunderstanding, that no opinion is here expressed as to possible, greater or less, interpolations on the Book of Daniel, or in any other part of the Old Testament. Ponieważ nie jest to miejsce na szczegółową dyskusję na temat canonicity z Księgi Daniela, lub, rzeczywiście, wszelkie inne w Starym Testamencie Canon, będziemy tylko dodać, aby zapobiec nieporozumień, że opinia nie jest tutaj wyrażona jako możliwe do , Większe lub mniejsze, interpolations w Księdze Daniela, lub w jakiejkolwiek innej części Starego Testamentu.

We must here bear in mind that the moral view taken of such interpolations, as we would call them, was entirely different in those times from ours; and it may perhaps be an historically and critically unwarranted proposition, that such interpolations were, to speak moderately, not all unusual in ancient documents. Musimy tu pamiętać, że moralny pogląd interpolations takich, jak będziemy je połączyć, był zupełnie inny w tamtych czasach z naszych, i może być nieuzasadnione historycznie i krytycznie propozycję, że takie były interpolations, aby mówić umiarkowanie , Nie wszystkie niezwykłe w starożytnych dokumentach. In each case the question must be separately critically examined in the light of internal and (if possible) external evidence. W każdym przypadku musi być oddzielnie krytycznie zbadane w świetle wewnętrznych i (jeśli to możliwe) zewnętrznych dowodów. But it would be a very different thing to suggest that there may be an interpolation, or, it may be, a rearrangement in a document (althoug at present we make no assertions on the subject, one way or the other), and to pronounce a whole document a fabrication dating from a much later period. Ale byłoby bardzo różnych rzeczy, które sugerują, że nie może być interpolacji, lub może być, modyfikacji w dokumencie (althoug w chwili obecnej nie mamy się co twierdzi w tej sprawie, w jedną stronę lub innych), i do wymówienia całości jeden dokument pochodzący z produkcji znacznie późniejszym okresie. The one would, at any rate, be quite in the spirit of those times; the other implies, beside insuperable critical difficulties, a deliberate religious fraud, to which no unprejudiced student could seriously regard the so called Pseudepigrapha as forming any real analog on. W nich, w każdym razie, bardzo w duchu tych razy; drugiej sugeruje, obok insuperable krytycznych problemów, celowego oszustwa religijne, do których nie tolerancyjnych student może poważnie zakresie tzw Pseudepigrapha za wszelkie prawdziwe analogowe.

But as regards the Book of Daniel, it is an important fact that the right of the Book of Daniel to canonicity was never called in question in the ancient Synagogue. Jednak w odniesieniu do Księgi Daniela, jest to ważny fakt, że prawo do Księgi Daniela do canonicity nigdy nie był nazywany o których mowa w starożytnej Synagoga. The fact that it was distinguished as 'versions' (Chezyonoth) from the other 'prophecies' has, of course, no bearing on the question, any more than the circumstance that later Rabbinism, which, naturally enough, could not find its way through the Messianic prophecies of the book, declare that even Daniel was mistaken in, and could not make anything of the predictions concerning the 'latter days' (Ber. R 98). Fakt, że było odróżnić jako "wersji" (Chezyonoth) od innych "proroctwa" ma, oczywiście, nie mając na pytanie, bardziej niż jakiekolwiek okoliczności, które później Rabbinism, co naturalne, nie mógł znaleźć swoją drogę poprzez mesjańskie proroctwa tej książki, oświadczam, że Daniel był nawet błędne, i nie może uczynić nic z prognoz dotyczących "ostatnie dni" (Ber. R 98). [And yet there are frequent indications that Rabbinism sought guidance on these very subjects in the prophecies of Daniel. [I jeszcze istnieją wskazania, że częste Rabbinism zgromadziła wskazówki dotyczące tych tematów w bardzo proroctwa Daniela.

Thus, in the Pirqe de R Eliezer there are repeated references to the four monarchies, the Persian, Median, Macedonian, and Roman, when, in the time of the fifth monarchy, that of the children of Ishmael, after a terrible war against Rome, the Messiah would come (comp. Pirqe de R El. 19, and especially 28, 30, and 48).] On the other hand, Daniel was elevated to almost the same pinnacle as Moses, while it was said that, as compared with heathen sages, if they were all placed in one scale, and Daniel in the other, he would outweigh them all. Tak, w Pirqe de R Eliezer nie są powtarzające się odniesienia do czterech monarchii, Perski, mediana, Macedoński, i Roman, gdy, w czasie piątego monarchia, że z dziećmi Izmaela, po strasznej wojnie przeciwko Rzym , Mesjasz będzie pochodził (Comp. Pirqe de R el. 19, a zwłaszcza 28, 30, 48).] Z drugiej strony, Daniel został podniesiony do rangi niemal takie same jak pinnacle Mojżesz, gdy był on powiedział, że w porównaniu mędrcy z pogan, gdyby były one wszystkie umieszczone w jednej skali, a Daniel w innych, to on nad nimi wszystkimi. We can readily understand that, in times of national sorrow or excitement, these prophecies would be eagerly resorted to, as pointing to a glorious future. Możemy łatwo zrozumieć, że w czasach narodowego smutku lub emocje, te proroctwa byłaby chętnie uciekamy się, jak wskazuje na wspaniałą przyszłość.

But although the Book of Daniel was not among the Antilegomena, doubts were raised, not indeed about the age, but about the right to canonicity of certain other portions of the Bible. Ale mimo że Księga Daniela nie było wśród Antilegomena, wątpliwości zostały podniesione, w istocie nie o wiek, ale o prawo do canonicity niektórych innych fragmentów Biblii.

Thus, certain expressions in the prophecies of Ezekiel were questioned as apparently incompatible with statements in the Pentateuch [Among them the following may be mentioned (Chull. 37b): Ezek. Tak, niektórych wyrażeń w proroctwa Ezechiela były kwestionowane jako niezgodne z pozoru oświadczenia w Pentateuch [wśród nich następujące mogą być wymienione (Chull. 37b): Ezek. 4:14 etc., and (Mop 45a), Ezek. 4:14 itp., oraz (MOP 45a), Ezek. 14:31 were regarded as suggesting that these prohibitions applied only to priests; (Moed. K 5a) Ezek. 44:19, seemed to imply that an ordinary Israelite might perform sacrifical service, while Ezek. 14:31 były traktowane jako sugerujące, że te zakazy stosowane tylko do kapłanów; (Moed. K 5a) Ezek. 44:19, wydawała się sugerować, że zwykłe Izraelita może wykonać sacrifical usług, przy jednoczesnym Ezek. 14:18 appeared to enjoin a sacrifice nowhere mentioned in the Pentateuch.] (Men. 45a), and although a celebrated Rabbi, Chananyah, the son of Chizkuyah, the son of Garon (about the time of Christ), with immense labour, sought to conciliate them, and thus preserved the Book of Ezekiel (or, at least, part of it) from being relegated among the Apocrypha, it was deemed safest to leave the final exposition of the meaning of Ezekiel, 'till Elijah come,' as the restorer of all things. 14:18 ukazał się nigdzie nakazują ofiarę, o których mowa w Pentateuch.] (Men. 45a), i chociaż obchodzi Rabin, Chananyah, syn Chizkuyah, syn Garon (o czasie Chrystusa), z ogromną pracy, conciliate starała się je, a tym samym zachował Księga Ezechiela (lub, co najmniej, jego części) od degradowała wśród Apocrypha, został uznany za bezpieczny do opuszczenia końcowy ekspozycja w rozumieniu Ezechiel, az przyjść Eliasz, " jako pomocnica wszystkich rzeczy.

The other objections to canonicity apply exculsively to the third division of the Old Testament, the Kethubhim of Hagiorgrapha. W innych zastrzeżeń do canonicity stosuje exculsively do trzeciego podziału Starego Testamentu, Kethubhim z Hagiorgrapha. Here even the Book of Proverbs seems at one time to have been called in question (Ab. R Nathan 1), partly on the ground of its secular contents, and partly as containing 'supposed contradictory statements' [For ex. Prov. Tutaj nawet Księga Przysłów wydaje się w tym samym czasie została zakwestionowana (ok. 1 Nathan R), częściowo ze względu na jego świeckiej treści, a częściowo jako zawierające "rzekome sprzecznych oświadczeń" [ex. Prov. 26:4, 5] (Shabb. 30b). 26:4, 5] (Shabb. 30b). Very strong doubts were raised on the Book of Ecclesiates (Yad. 3:5; Eduy. 5:3), first, on that ground ot its contradiction of some of the Psalms [As for ex. Bardzo poważne wątpliwości zostały podniesione w Księdze Ecclesiates (Yad. 3:5; Eduy. 5:3), po pierwsze, na tej ziemi ot jego sprzeczność niektórych Psalmy [W ex. Ps. 115:17 compared with Eccl. 115:17 porównaniu z Eccl. 4:2 and 9:4.] (Sabb. 30a); secondly, on that of its inconsistencies [For Eccl. 4:2 i 9:4.] (Sabb. 30a), po drugie, że jego niespójności [Dla Eccl. 2:2 comp. 2:2 comp. with 7:3; and again, 7:15, or 4:2 comp. z 7:3 i ponownie, 7:15, 4:2 comp. with 9:4] (Shabb. 30b); and thirdly, because it seemed to countenance the denial of another life, and, as in Eccl. z 9:4] (Shabb. 30b); i po trzecie, ponieważ wydawało się rozwesela odmowę innego życia, a także, jak w Eccl. 11:1, 3, 9, other heretical views (Vayyikra R 28, at the beginning). 11:1, 3, 9, inne heretical odsłon (Vayyikra R 28, na początku). [The school of Shammai was against, that of Hillel in favour of the Canonicity of Ecclesiastes (Eduy. 5:3). [Szkoły Szammaja był przeciw, że za Hillela z Canonicity z Ecclesiastes (Eduy. 5:3).

In Tos. W TOS. Yad. ii. Ecclesiates is said to be uninspirited, and to contain only the wisdon of Solomon.] But these objections were finally answered by great ingenuity, while an appeal to Eccl. ii. Ecclesiates może to być uninspirited, i zawierają tylko wisdon Salomona.] Jednak te zastrzeżenia zostały ostatecznie udzielił odpowiedzi przez wielką pomysłowość, natomiast odwołanie do Eccl. 12: 12, 13, was regarded as removing the difficulty about another life and future rewards and punishments. 12: 12, 13, została uznana za usunięcie trudności o innym życiu i przyszłych nagród i kar. And as the contradictions in Ecclesiastes had been conciliated, it hopefully argued deeper study would equally remove those in the Book of Proverbs (Shabb. 30b). A jak w sprzeczności ecclesiastes zostały conciliated, miejmy nadzieję, twierdził, głębszych studiów będzie równie usunąć te w Księga Przysłów (Shabb. 30b). [But it must be admitted that some of these conciliations are sufficiently curious.] Still, the controversy about the canonicity of Ecclesiastes continued so late as the second century of our era (comp. Yad. 3:5). [Należy jednak przyznać, że niektóre z tych przykłady są wystarczająco ciekawa.] Still, kontrowersji na temat canonicity z ecclesiastes nadal tak późno, jak w II wieku naszej ery (Comp. Yad. 3:5). That grave doubts also existed about the Song of Solomon, appears even from the terms in which its canonicity is insisted upon (Yad. us), not to speak of express statements in opposition to it (Ab. de. R Nathan 1). To również istnieją poważne wątpliwości dotyczące Song of Salomon, pojawia się nawet od warunków, w których jego canonicity jest nalegała na (Yad. nas), aby nie mówić o wyraźnej oświadczenia w opozycji do niego (ok. de. R Nathan 1).

Even when by an allegorical interpretation, it was shown to be the 'wisdom of all wisdom, the most precious gem, the holy of holies, tradition still ascribed its composition to the early years of Solomon (Shir haSh. R 1). Nawet gdy przez interpretację alegorycznego, okazał się "mądrość wszystkich mądrości, najcenniejszy klejnot, święty z holies, tradycja nadal przypisane jej składzie do początku lat Salomona (Shir Hash. R 1). It had been his first work, and was followed by Proverbs, and finally by Ecclesiastes. To były jego pierwsze prace, a następnie przez społeczności, a wreszcie przez ecclesiastes. [But on this subject opinion differs very widely (see Shir haSh. R 1, ed Warshan 3b, 4a) the only point on which all are agreed being that he wrote Ecclesiastes last, Rabbi Jonathan irreverently remarking that when a man is old he utters dibhre hadhalim, vain words!] [Ale w tej sprawie opinii różni się bardzo szeroko (patrz Shir Hash. R 1, red. Warshan 3b, 4a) tylko punkt, w którym wszyscy są uzgodnione, że pisał ostatnio Ecclesiastes, rabin Jonathan irreverently remarking, że kiedy człowiek jest stary, utters dibhre hadhalim, próżno słowa!]

But perhaps the greatest objections were those taken to the Book of Esther (Meg. 7a). Jednak być może największe zastrzeżenia te zostały podjęte w celu Księgi Estery (Meg. 7a). It excited the enmity of other nations against Israel, and it was outside the canon. Jest podekscytowany z wrogami wobec innych narodów, Izrael, i to było poza kanon. Grave doubts prevailed whether it was canonical or inspired by the Holy Spirit (Meg. us; Yoma 29a). Grave panowały wątpliwości, czy była kanoniczna lub inspirowane przez Ducha Świętego (Meg. nas; Yoma 29a). The books of Ezra and Nehemiah were anciently regarded as one, the name of the latter author being kept back on account of his tendency to self exaltation (Shanh. 93b). W księgach Ezdrasza i Nehemiasza anciently były traktowane jako jedna z nazwą tego autora jest na bieżąco z powrotem na konto jego skłonność do samoregulacji exaltation (Shanh. 93B). Lastly, the genealogical parts of the Book of Chronicles were made the subject of very elaborate secret commentation (Pes. 62b). Wreszcie, genealogicznych części Księgi Kronik odbywał się przedmiotem bardzo rozbudowanych tajnych commentation (Pes. 62b).

Two points still require brief mention. Dwa punkty wymagają jeszcze krótkie wzmianki. Even from a comparison of the LXX Version with our Hebrew text, it is evident that there were not only many variations, but that spurious additions (as Daniel) were eliminated. Nawet w porównaniu z LXX Wersja z naszymi Hebrajski tekst, jest oczywiste, że istnieją nie tylko wiele odmian, ale Dziękujemy! Dodane (jako Daniel) zostały wyeliminowane. This critical activity, which commenced with Ezra, whose copy of the Pentateuch was, according to tradition, placed in the Temple, that the people might correct their copies by it, must have continued for many centuries. Tę krytyczną działalności, który rozpoczął się z Ezdrasz, którego kopię w Pentateuch był, zgodnie z tradycją, umieszczony w świątyni, że ludzie mogą ich prawidłowe kopie przez niego, musi w dalszym ciągu wielu stuleci. [In Jer. [W Jer. Tann. 68a we read three codices of the Pentateuch, respectively named after one word in each codex, the reading of which was either rejected or adopted on comparison with the others.] There is abundant evidence of frequent divergences, though perhaps minute, and although later Rabbinism laid down the most painfully minute directions about the mode of writing and copying the rolls of the Law, there is such discrepancy, even where least it might be expected. 68a czytamy trzy codices na Pentateuch, nazwane odpowiednio po jednym w każdym słowie kodeksu, czytania, która została odrzucone lub przyjęte w porównaniu z innymi.] Nie ma dowodów na częste obfite rozbieżności, choć może minuta, i choć później Rabbinism ustanowione najbardziej boleśnie minut dojazdu na temat sposobu pisania i kopiowanie na rolkach z ustawy, nie ma takich rozbieżności, nawet wówczas, gdy przynajmniej może się spodziewać.

[ Thus, we have different notices about the number of verses in the Bible, the arrangement of the psalter, the medial letter and medial word in the Pentateuch, and the number of its sections and chapters (Kidd. 30a; Yalkut i 855). [Tak, mamy różne ogłoszenia na temat liczby wierszy w Biblii, w porozumieniu z psalter, medial piśmie i medialnego słowo w Pentateuch, a liczba jej działy i rozdziały (Kidd. 30a; Yalkut i 855). But the sum total of verses in the Bible (23,199) differs by 99 from that in our present text. Similarity, one of the most learned Rabbinic critics of the third century declares himself at a loss about the exact medial letter, word, and verse of the Pentateuch, while in Palestine that Pentateuch seems to have been arranged into 1,085, in Babylonia into 378 chapters (comp. Furst, Kultur - u. Liter. Gesch. p. 62)] as to show that the purification of the text was by no means settled. Ale w sumie jestem wersety w Biblii (23199) różni się o 99 od naszego obecnego tekstu. Podobieństwa jednego z najbardziej dowiedziałem się rabbinic krytyków trzeciego wieku deklaruje się na straty o dokładne medial list, słowo, i werset z Pentateuch, podczas gdy w Palestynie wydaje się, że Pentateuch zostały rozmieszczone w 1085, w Babilonii w 378 rozdziałów (Comp. Furst, Kultur - u. litrów. Gesch. str. 62)], aby pokazać, że oczyszczanie tekst został w żaden sposób rozliczane. Considering the want of exegetical knowledge and historical conscientiousness, and keeping in view how often the Rabbis, for Haggadic purposes, alter letters, and thus change the meaning of words, we may well doubt the satisfactory character of their critical labours. Biorąc pod uwagę chcą z exegetical wiedzy historycznej i sumienność, i mając na uwadze, jak często rabinów, dla celów Haggadic, zmianę listów, a tym samym zmienić sens słów, możemy również wątpliwości co do charakteru ich zadowalające krytycznej pracy.

Lastly, as certain omissions were made, and as the Canon underwent (as will be shown) repeated revision, it may have been certain portions were added as well as left out, and words changed as well as restored. Wreszcie, jak pewne braki zostały dokonane, i jak Canon przeszedł (jak to zostanie wykazane) powtarzające się korekty, może zostały niektóre fragmenty zostały dodane, jak również w lewo, i słowa zmieniły, jak również przywrócone.

For, ancient tradition ascribes a peculiar activity to certain 'College', as they are termed, in regard to the Canon. W dawnych tradycji przypisuje szczególną aktywność w odniesieniu do niektórych "College", ponieważ są one określane w odniesieniu do Canon. In general, the well known Baraita (Baba B 14b, 15a) bears, that: Ogólnie rzecz biorąc, dobrze znane Baraita (Baba B 14b, 15a) niedźwiedzie, że:

['History of the Jewish Nation,' p. [ "Historia narodu żydowskiego, str. 418.]

Loose and uncritical as these statements may appear, they so far help our investigations as to show that, according to tradition, certain portions of Scripture were compiled or edited by one or another Rabbinic 'College,' and that there were several 'College' which successively busied themselves with the codification and revision of the Canon. Loose i bezkrytyczną, jak te deklaracje mogą pojawiać się one tak daleko, jak pomóc naszym dochodzeń, aby pokazać, że zgodnie z tradycją, niektóre fragmenty Pisma zostały skompilowane lub edytowane przez jednego lub innym rabbinic "College", i że było kilka "College", które kolejno zajęci się z kodyfikacją i przeglądu Canon. By these 'College,' we are not to understand gatherings of certain members, who discussed and decided a question at one or more of their meetings. Do tych "College", nie jesteśmy do zrozumienia spotkań niektórych użytkowników, którzy omówili i postanowił pytanie na jeden lub więcej swoich posiedzeń. They rather indicate the learned activity of the authorities during a certain period, which are respectively designated by the generic names of 'the Sanhedrin of Hezekiah,' 'The men of the Synagogue,' the 'Legal Court of the Maccabees,' and finally, 'Chananayah and his College.' Są to raczej wskazują doświadczenia z działalności władz w określonym czasie, które są wyznaczone przez odpowiednio nazwy "Sanhedryn Ezechiasza", "Ludzie z synagogi, zwanej dalej" prawnych Trybunału z Machabeusze ", a wreszcie "Chananayah i jego Kolegium.

We have thus somewhat firmer historical ground. Mamy więc nieco jędrne historycznego podłoża. If in Prov. Jeśli w Prov. 25: 1, we read of the activity about the Canon of 'the Men of Hezekiah,' and bear in mind the Scriptural account of the religious revival of that reign (for ex. 2 Chron. 29: 25 - 30; 2 Chron. 30:1), we scarely required the frequent and elaborate glorification of tradition to lead us to infer that, if the collection of the Book of Proverbs was due to their activity, they must have equally collated the other protions of Scripture then existing, and fixed the Canon at their time. 25: 1, czytamy w działalności o kanon "Mężczyźni Ezechiasza, i pamiętać o scriptural uwagę na religijne odrodzenie tego panowania (ex. 2 Chron. 29: 25 - 30; 2 Chron. 30:1), scarely wymagane częste i opracowania sławienia tradycji prowadzić nas do wywnioskować, że jeśli z kolekcji Księga Przysłów została ze względu na ich działalność, muszą mieć na równi z innymi zebranych protions Pisma następnie istniejących i Canon ustala ich na czas. Again, if we are to credit the statement that they equally collected and edited the Prophecies of Isaiah, we are obliged to infer that the contiuance of that College was not limited to the life of Hezekiah, since the latter died before Isaiah (Tos. Baba Bathra; Yeb. 49b). Również, jeśli mamy do kredytów na oświadczenie, że oni również zbierane i redagował Proroctwa Izajasza, jesteśmy zobowiązani do wywnioskować, że contiuance tego Kolegium nie ogranicza się do życia Ezechiasza, ponieważ ten ostatni zmarł przed Izajasz (Tos. Baba Bathra; Yeb. 49b).

What has just been indicated is fully confirmated by what we know of the activity of Ezra (Ezra 7:6, 10), and of his successors in the great Synagogue. Co zostało właśnie wskazane jest w pełni confirmated przez to, co wiemy o działalności Ezdrasz (Ezdrasz 7:6, 10) i jego następcy w Wielkiej Synagogi. If we are to attach credit to the notice in 2 Macc. Jeśli mamy kredyt dołączyć do zawiadomienia w 2 Macc. 2:13, [The expression 'the epistles of the kings concerning the holy gifts' must refer ot the official Persian documents concerning gifts to the Temple, etc.] it points to such literary activity as tradition indicates. 2:13 [Wyrażenie "z listy królów dotyczące święte dary" musi odnosić się ot Perski urzędowe dokumenty dotyczące darowizn na rzecz świątyni, itd.], wskazuje na takie działania, jak tradycja literacka wskazuje. That the revision and determination of the Canon must have been among the main occupations of Ezra and his successors of 'the Great Synagogue', whatever precise meaning may be attached to that institution, seems scarcely to require proof. To rewizji i ustalenia Canona musi być jednym z głównych zawodów z Ezra i jego następcy "Wielka Synagoga", niezależnie dokładne znaczenie może zostać dołączony do tej instytucji, wydaje się mało wymagają dowodu.

The same remark applies to another period of religious reformation, that of the so called Asmonaean College. Ta sama uwaga odnosi się do innego okresu reformacji religijnej, że w tzw Asmonaean Kolegium. Even if we had not the evidence of their exclusion of such works as those of Ben Sirach and others, there could be no rational doubt that in their time the Canon, as presently existing, was firmly fixed, and that no work of comparatively late date could have found admission into it. Nawet jeśli nie mamy dowodów na ich wykluczenia z takich utworów jak Ben Sirach i inni, nie może być żadnych wątpliwości, że racjonalne ich w czasie Canon, jak obecnie istniejących, został mocno ustalone, a nie praca stosunkowo późno Data mogła znaleźć wstęp do niego. The period of their activity is sufficiently known, and too near what may be called the historical times of Rabbinism, for any attempt in that direction, without leaving traces of it. Okres ich działalności jest dostatecznie znane, a zbyt blisko, co może być zwołane w czasach historycznych Rabbinism, wszelkie próby w tym kierunku, bez pozostawienia śladów. Lastly, we come to the indications of a critical revision of the text by 'Chananyah and his College,' [Shabb. Wreszcie, dojdziemy do wskazania krytycznej rewizji tekstu "Chananyah i jego kolegium, '[Shabb. 13b; Chag. 13b; Chag. 13a; Men. 45a.] shortly before the time of our Lord. 13a; Men. 45a.] Krótko przed czasem, Pana naszego. Thus we have, in all, a record of four critical revisions of the Canon up to time of Christ. Tak więc mamy, we wszystkich, zapis czterech kluczowych zmian w Canon do czasu Chrystusa.

3. Any attempt to set forth in this place a detailed exposition of the Exegetical Canon of the Rabbis, or of their application, would manifestly be impossible. It would require almost a treatise of its own; and a cursory survey would neither be satisfactory nor instructive. 3. Wszelkie próby określone w tym miejscu szczegółowego ekspozycja na Exegetical Canon z rabinów, lub na ich wniosek, to oczywiście jest niemożliwe. Wymagałoby prawie traktat z własnej inicjatywy; i pobieżne badanie to nie jest zadowalająca, ani pouczające. Besides, on all subjects connected with Rabbinic exegesis, a sufficient number of learned treatises exists, which are easily accessible to students, while the general reader can only be interested in such general results as have been frequently indicated throughtout these volumes. Poza tym, na wszystkie tematy związane z egzegezy rabbinic, dowiedziałem się wystarczająca liczba istnieje traktaty, które są łatwo dostępne dla studentów, natomiast ogólne czytelnik może być zainteresowany takim jak ogólne wyniki były często wskazane throughtout tych wielkości.

Lastly, the treatment of certain branches of the subject, such as a criticism of the Targumim, really belongs to what is known as the science of 'Introduction,' either to the Old Testament, in manuals of which, as well as in special treatises, all such subjects are fully discussed. Wreszcie, w leczeniu niektórych oddziałach z zastrzeżeniem, takie jak krytyka z Targumim, rzeczywiście należy do tego, co jest znane jako nauki "Wprowadzenie", albo do Starego Testamentu, w których podręczniki, jak również w specjalnych traktaty , Wszystkie takie tematy są w pełni omówione. Besides these the student may be referred, for a general summary, to the labours of Dr. Hamburger (Real - Encycl.). Poza tym uczeń może być określony, na ogólne podsumowanie, do prac dr Hamburger (Real - Encycl.). Special works on various branches of the subject cannot here be named, since this would involve an analysis and critical disquisition. Specjalny działa na różnych oddziałach tego tematu nie może tu być nazwane, ponieważ wymagałoby to analizy i krytycznej disquisition. But for a knowledge of the Rabbinic statements in regard to the Codices and the text of the Old Testement, reference may here be made to the short but masterly analysis of Professor Strack (Prolegomena Critica), in which, first, the various codices of the Old Testament, and then the text and existing in Talmudical times, are discussed, and the literature of the subject fully and critically given. Ale na wiedzy o rabbinic oświadczenia w odniesieniu do Codices i tekst Stary Testement, odniesienia może tu być dokonane w krótkim, ale mistrzowska analiza prof Strack (prolegomena Critica), w którym, po pierwsze, z różnych codices Stary Testament, a następnie tekst i istniejących w Talmudical razy, są omawiane i literaturze przedmiotu i krytycznie w pełni uzasadniona.

The various passages are also mentioned in which the Biblical quotations in the Mishnah and Gemara differ from our present text. Poszczególne fragmenty są również wymienione w którym biblijnych cytatów w Miszny i Gemara różnią się od naszego obecnego tekstu.

[there are in the Mishnah 16 variations: Lev. [istnieją w Miszny 16 odmian: Lew. 11:33; 25:36; Numb. 11:33, 25:36; Numb. 28:5; 32:22; Deut. 28:5, 32:22, Deut. 24:19; Josh. 24:19; Josh. 8:33; 2 Sam. 8:33; 2 Sam. 15:6; Isa. 15:6; ISA. 10:13; Ezek. 10:13; Ezek. 46:21; Amos 9:14: Mal. 46:21; Amos 9:14: Mal. 3:16, 23; Ps. 3:16, 23; Ps. 68:27; Job 1:1; Prov. 68:27; Praca 1:1; Prov. 22:28; 2 Chron. 22:28; 2 Chron. 28:15.

In the Talmud 105 such variations occur, viz., W Talmud 105 wystąpić takie zmiany, a mianowicie.,

Gen. 7:8, 23; 15:2; 25:6, 35:18; Gen. 7:8, 23; 15:2, 25:6, 35:18;

Ex. 12:3, 6; 13:16; 24:5; 25:13; 31:1; 12:3, 6; 13:16, 24:5, 25:13, 31:1;

Lev. 4:25, 30, 34; 10:12; 15:10; 18:18; 4:25, 30, 34, 10:12, 15:10, 18:18;

Numb. 5:19; 18:16; 5:19, 18:16;

Deut. 6:7, 9, 20; 23:1; 25:7; 33:27; 34:6; 6:7, 9, 20, 23:1, 25:7, 33:27, 34:6;

Josh. 3:17; 10:11; 14:7, 10; 16:6; 23:15; 3:17, 10:11, 14:7, 10; 16:6; 23:15;

Judg. Wyroku. 15:20; 16:31; 1Sam. 15:20, 16:31; 1Sam. 2:24; 2 Sam. 2:24; 2 Sam. 3:25; 24:15; 3:25, 24:15;

2 Kings 17:31; 23:17; Is 2:3; 38:16; 42:5; 68:7; 2 Kings 17:31, 23:17; 2:3, 38:16, 42:5, 68:7;

Jer. 3:22; 29:11; Ezek. 3:22, 29:11; Ezek. 11:48; 44:9; 47:1; Hos. 11:48, 44:9, 47:1; Hos. 4:11;

Amos. 4:6; 8:11; 9:14; Hag. 4:6, 8:11, 9:14; Hag. 2:8; Mich. 4:2; Zech. 2:8; Mich. 4:2; EPUBLIKA. 12:10;

Mal. 2:12; Ps. 2:12; Ps. 5:5; 16:10 (where the difference is important); 5:5; 16:10 (gdy różnica jest istotna);

26:5, 6; 37:32; 56:11; 62:12; 68:21; 95:5; 97:7; 127:5; 139:5; 26:5, 6; 37:32, 56:11, 62:12, 68:21, 95:5, 97:7, 127:5; 139:5;

6; 8; 13:4; 14:16; 36:5, 11; Ruth, 3:15; 4:11; 6, 8, 13:4, 14:16, 36:5, 11; Ruth, 3:15, 4:11;

Eccl. 9:14, 15; 10:5; Dan. 9:14, 15; 10:5; Dan. 2:29; 4:14; 6:18; 10:13; 2:29, 4:14, 6:18, 10:13;

Ezr. 4:3; Neh. 4:3; Neh. 4:16; 8:8 (bis), 15, 17; 4:16; 8:8 (bis), 15, 17;

1 Chron. 1 Chron. 3:17; 4:10; 5:24; 16:5; 17:9; 26:8, 23; 27:34; 3:17, 4:10, 5:24, 16:5, 17:9, 26:8, 23; 27:34;

2 Chron. 2 Chron. 26:2; 31:5, 13] 26:2, 31:5, 13]

Most of them are, however, of no exegetical importance. Większość z nich jednak, nie exegetical znaczenie. On the exegesis of the Rabbis generally, refer to the sketch of it given in the 'History of the Jewish Nation,' ch. Na egzegezy rabinów ogólnie odnoszą się do niej szkic podane w "Historia narodu żydowskiego, twój. xi., and especially in App. xi., a zwłaszcza w aplikacji. V, on 'Rabbinical Exegesis,' where all its canons are enumerated. V na "Rabinackiej Egzegeza", gdzie wszystkie jego kanony są wyliczone. Some brief notices connected with Rabbinic Commentaries quoted in this work will be found at the beginning of vol. Niektóre krótkie ogłoszeń związanych z rabbinic komentarze cytowany w tej pracy będzie można znaleźć na początku obj. i.

4. Somewhat similar observations must be made in regard to the mystical Theology of the Synagogue, or the so called Kabbalah. Its commencement must certainly be traced to, and before, the times described in these volumes. 4. Raczej podobne obserwacje muszą być wykonane w odniesieniu do teologii mistycznej z synagogi, lub tzw Kabbalah. Rozpoczęcia Jej z pewnością musi być drogi, a przed, czasy opisane w tych wielkości. For a discussion of its origin and doctrines, refer to the account given in the 'History of the Jewish Nation' (pp. 435, etc.). Do dyskusji na jego pochodzenie i doktryn, odnoszą się do konta podane w "Historia narodu żydowskiego" (str. 435, itd.). The whole modern literature of the subject, besides much illustrative matter, is given in the Italian text annexed to David Castelli's edition of Sabbatai Donnolo's Hebrew Commentary on the Book Yetsirah, or the Book of Creation. Cały nowoczesnej literaturze przedmiotu, oprócz znacznie ilustracyjny sprawy, znajduje się w załączonym do tekstu Włoski David's Castelli wydanie Sabbatai Donnolo Hebrajski's Commentary na książkę Yetsirah lub Księgi Stworzenia. For, the Kabbalah busies itself with these two subjects: the History of the Creation (Yetsirah, perhaps rather 'formation' than Creation), and the 'Merkabhah,' or the Divine apparition as described by Ezekiel. W przypadku, Kabbalah busies sobie te dwa tematy: historia o utworzeniu (Yetsirah, może raczej "formacji" niż Stworzenie), oraz "Merkabhah" lub objawienia Bożego w sposób opisany przez Ezechiela.

Both refer to the great question, underlying all theosophic speculation: that of God's connection with His creatures. Oba odnoszą się do wielkiego, leżących u podstaw wszystkich spekulacji Kliknij, aby Bożego związku z Jego stworzeń. They treat of the mystery of Nature and of Providence, with especial bearing on Revelation; and the question, how the Infinite God can have any connection or intercourse with finite creatures, is attempted to be answered. Oni traktują o tajemnicy Natura i Opatrzności, z especial wpływ na Objawienie, a pytanie, w jaki sposób Bóg Nieskończony może mieć jakiegokolwiek związku ze skończonych lub stosunku stworzeń, próbowała odpowiedzieć. Of the two points raised, that of Creation is of course the first in the order of thinking as well as of time, and the book Yetsirah is the oldest Kabbalistic document. Spośród dwóch kwestii poruszonych, że w trakcie tworzenia jest pierwszy w kolejności myślenia, jak również czas, a książkę Yetsirah jest najstarszym Kabbalistic dokumentu.

The Sepher Yetsirah is properly a monologue on the part of Abraham, in which, by the contemplation of all that is around him, he ultimately arrives at the conviction of the Unity of God. W Sefer Yetsirah jest właściwie jeden monolog ze strony Abrahama, w którym, przez kontemplację tego, co jest wokół niego, on ostatecznie dotrze na przekonaniu o jedności z Bogiem.

We distinguish the substance and the form of creation; that which is, and the mode in which it is. Wyróżnia substancji i postaci tworzenia; tego, co jest, i tryb, w którym jest. We have already indicated that the original of all that exists is Divine. 1st, We have God; 2nd, God manifest, or the Divine entering into form; 3rd, That Divine in its form, from which in turn all original realities are afterwards derived. Mamy już wskazano, że oryginał jest wszystko, co istnieje Bożego. 1st, mamy Boga; 2nd, Bóg manifestem, czy Bożego wejściem w formie; 3rd, That Bożego w jego formie, która z kolei wszystkie oryginalne realia są następnie uzyskane . In the Sepher Yetsirah, these Divine realities (the substance) are represented by the 10 numerals, and their form by the 22 letters which constitute the Hebrew alphabet, language being viewed as the medium of connection between the spiritual and the material; as the form in which the spiritual appears. W Sefer Yetsirah tych realiów Bożego (substancji) są reprezentowane przez 10 cyfr, a także ich formy przez 22 listów, które stanowią Hebrajski alfabet, język jest postrzegana jako medium związku między duchowe i materialne, jak w formie , w którym pojawia się duchowe.

At the same time, number and language indicate also the arrangement and the mode of creation, and, in general, its boundaries. Jednocześnie, liczba i język wskazują również umowy oraz tryb tworzenia oraz, w ogólności, jej granice. "By 32 wonderful paths," so begins the Sepher Yetsirah, "the Eternal, the Lord of Hosts, the God of Israel, the Living God, the King of the World, the merciful and gracious God, the glorious One, He that inhabiteth eternity, Whose Name is high and holy, has created the world." "Przez 32 wspaniałe ścieżki", tak rozpoczyna się Sefer Yetsirah, "Wiecznego, Pan Zastępów, Bóg Izrael, Boga żywego, King of the Świat, Bóg miłosierny i łaskawy, chwalebne Jeden, że On inhabiteth wieczności, którego nazwa jest wysoki i święty, stworzył świat. " But these 10 numerals are in reality the 10 Sephiroth, or Divine emanations, arranged in triads, each triad consisting of two opposites (flowing or emanating from a superior triad until the Divine Unity is reached), and being reconciled in a middle point of connection. Ale te 10 cyfr są w rzeczywistości 10 Sephiroth, lub Bożego emanations, ułożone w trójdźwięków, każdy triada składająca się z dwóch przeciwieństw (flowing lub pochodzące z najwyższej triady do jedności Boskiej został osiągnięty), i pogodzić się w środku punktu połączenia . These ten Sephiroth, in the above arrangement, recur everywhere, and the sacred number 10 is that of perfection. Te dziesięć Sephiroth, w powyższych ustaleń, powtarza się wszędzie, a liczba 10 jest święty, że doskonałości. Each of these Sephiroth flows from its predecessor, and in this manner the Divine gradually evolves. Każdy z tych strumieni Sephiroth od swojego poprzednika, i w ten sposób Bożego stopniowo ewoluuje.

This emanation of the 10 Sephiroth then constitutes the substance of word; we may add, it constitutes everything else. Tę emanację 10 Sephiroth następnie stanowi istoty słowa, możemy dodać, to wszystko stanowi inaczej. In God, in the world, in man, everywhere we meet these 10 Sephiroth, at the head of which is God manifest, or the Memra (Logos, the Word). W Boga, w świat, w człowieku, wszędzie spotykamy tych 10 Sephiroth, na czele którego Bóg jest oczywiste, lub Memra (Logos, Słowo). If the ten Sephiroth give the Substance, the 22 letters are the form of creation and of revelation. Jeśli dziesięciu Sephiroth dać substancji, 22 listów są w formie tworzenia i objawienia. "By giving them form and shape,. and by interchanging them, God has made the soul of everything that has been made, or shall be made." ", Nadając im kształt i formę. Zamiany i przez nich, Bóg uczynił wszystko, co w duszy zostało dokonane, lub dokonuje się". "Upon those letters, also, has the Holy One, Whose Name be praised, founded His holy and glorious Name." "Po tych listów, również, Święty, którego imię chwały, założona i Jego święte imię." These letters are next subdivided, and their application in all the departments of nature is shown. Pisma te są podzielone obok, a ich stosowanie we wszystkich departamentach charakteru jest wyświetlana. In the unit creation, the triad; world, time and man are found. W utworzenia jednostki, Triada, świat, czas i człowiek się znalazł. Above all these is the Lord. Przede wszystkim tych jest Pan. Such is a very brief outline of the rational exposition of the Creation, attempted by the Sepher Yetsirah.' Takie jest bardzo krótki zarys racjonalnego ekspozycja tworzenia, próbował przez Sefer Yetsirah ". ['History of the Jewish Nation,' pp. [ "Historia narodu żydowskiego", pp. 435, 436.] 435, 436.]


Author Edersheim refers to MANY reference sources in his works. Autor Edersheim odnosi się do wielu źródeł odniesienia w jego prace. As a Bibliography resource, we have created a separate Edersheim References list. All of his bracketed references indicate the page numbers in the works referenced. W Bibliografia zasobów, mamy stworzonej oddzielnej Edersheim Referencje listy. Wszystkie jego odwołania nawiasach wskazują numery stron w pracach odwołuje.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest