Buddhism Buddyzm

Gautama Buddha (563 - 483 BC) (Siddhartha) Budda (563 - 483 pne) (Siddhartha)

General Information Informacje ogólne

Buddha was a Hindu born in northern India. Budda był urodzony w północnej hinduskie Indie. He formed a school of religious thought that was primarily designed to reform Brahmanism (Hinduism) and especially to overthrow the caste system. On tworzy szkoły religijnej myśli, że został zaprojektowany przede wszystkim do reformy braminizm (Hinduizm), a zwłaszcza do obalenia systemu kastowego.

Siddhartha Gautama was born the son of a prince. Siddhartha Gautama urodził się syn księcia. He grew up in wealth and luxury and married happily. On dorastał w bogactwa i luksusu i szczęśliwie żonaty. Meditating about the evils of the world led him to abandon his wife, his children, and his wealth and to wander about India as a beggar in search of truth. After many years of wandering and meditation, he found what he thought was truth. Medytacji na temat zła na świat doprowadziło go do porzucenia jego żona, jego dzieci i jego bogactwo i wander o Indie jako żebrak w poszukiwaniu prawdy. Po wielu latach wędrówki i medytacji, znalazł to, co on myśli była prawda. The people who followed him called him Buddha, which means the Enlightened One. Ludzie którzy szli za Nim nazwał go Buddy, które oznacza oświecony One. They later wrote down his sayings and established a canon. Oni później pisał swoje słowa i ustanowił kanon.

Buddhism appealed especially to the poor and unlettered who could not comprehend the scholarly teachings of Confucius. It taught that life was suffering, that suffering was caused by desire, and that one must overcome desire to gain peace and happiness. Buddyzm zaapelował szczególnie do ubogich i unlettered którzy nie mogą zrozumieć naukowych w nauce Konfucjusza. Nauczał, że życie było cierpienie, cierpienie, które zostały spowodowane przez pragnienie, i że trzeba pokonać dążenie do uzyskania pokoju i szczęścia. It taught mercy and patience and kindness to all. The extreme importance of close ties to family caused nearly all Buddhists to remain in their birth town all their lives. To nauczył miłosierdzia i cierpliwości i życzliwości dla wszystkich. Niezwykłą wagę do ścisłej więzi rodzinnych spowodowanych niemal wszystkich buddystów na pozostanie w ich mieście urodzenia całe swoje życie.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Importance is placed on escaping from the material life and of extinguishing desire. Znaczenie jest umieszczony na ucieczki od życia materiałów i gaszenia pragnienia. Buddhism is based upon the equality of all in the religious life, women as well as men. Buddyzm jest w oparciu o równość wszystkich religii w życiu kobiet, jak również mężczyzn. The aim of the Buddhist, to obtain eternal life (Nirvana) by extinguishing all desire for material existence, is attained by following the Celem tego buddyjskiego, aby otrzymać życie wieczne (Nirvana) gaszenia pragnienia wszystkich materiałów istnienia, jest osiągnięty przez po

'Eightfold Path': 'Ośmiokrotnie Path ":

The northern school (Great Wheel) regarded Buddha as a god; The southern school (Little Wheel) regarded him as a teacher. W północnej szkoły (Great Wheel) traktowane jako Budda boga; Południowa szkoły (Little Wheel) uznać go jako nauczyciel.

The northern school (of India) was the source of the Buddhism which became China's greatest religion (where he was considered a god.) The other (text) entries which follow are from the northern school. W północnej szkoły (Indie) był źródłem tego Buddyzm, który stał się największą religią, Chiny (gdzie został uznany za boga.) Inne (tekst) następujące wpisy, które są z północnej szkoły. Their texts include 'Lotus of True Laws', 'Book of Exploits', 'Lives of Buddha.' Ich teksty to "Lotus True Ustaw ',' Książka exploitów", "Życie Buddy".

The southern school used different texts in their 'Tripitaka.' It included the 'History of Buddhism', 'Questions of King Milinda', 'Commentaries of Buddhaghosa.' W południowej szkoły wykorzystywane w różnych tekstach "Tipitaka." Należał "History of Buddyzm", "Pytania króla Milinda ',' komentarze Buddhaghosa".

Buddhism does not believe in an immortal self. Karma tells that the acts of a previous existence determines the value of the present existence (the value of reincarnation). Buddyzm nie wierzy w siebie nieśmiertelna. Karmy mówi, że działa na wcześniejsze istnienie określa wartość obecnego istnienia (wartość reincarnation).


Buddhism Buddyzm

Advanced Information Zaawansowane Informacje

Buddhism, one of the major religions of the world, was founded by Siddhartha Gautama, the Buddha, who lived in northern India from c. Buddyzm, jedna z głównych religii na świat, został założony przez Siddhartha Gautama, Budda, którzy mieszkali w północnej Indie od c. 560 to c. 560 C. 480 BC. 480 BC. The time of the Buddha was one of social and religious change, marked by the further advance of Aryan civilization into the Ganges Plain, the development of trade and cities, the breakdown of old tribal structures, and the rise of a whole spectrum of new religious movements that responded to the demands of the times. W czasie gdy Budda był jednym z religijnych i społecznych zmian, oznaczone przez kolejne wyprzedzeniem aryjskiej cywilizacji do Ganges Zwykły, rozwój handlu i miast, podział starych struktur plemiennych, a wzrost całego spektrum nowych religijnych ruchy, które odpowiedziały na potrzeby czasów. These movements were derived from the Brahmanic tradition of Hinduism but were also reactions against it. Te ruchy zostały uzyskane z Brahmanic tradycji Hinduizm, ale także reakcje przeciwko niemu. Of the new sects, Buddhism was the most successful and eventually spread throughout India and most of Asia. Spośród nowych sekt, Buddyzm był najbardziej udanym i ostatecznie całym Indie i większość Azja.

Today it is common to divide Buddhism into two main branches. The Theravada, or "Way of the Elders," is the more conservative of the two; it is dominant in Sri Lanka, Burma, and Thailand. The Mahayana, or "Great Vehicle," is more diverse and liberal; it is found mainly in Taiwan, Korea, and Japan, and among Tibetan peoples, where it is distinguished by its emphasis on the Buddhist Tantras. Dzisiaj jest wspólne dla Buddyzm podzielić na dwie główne gałęzie. Theravada, lub "Drogi starsi," jest bardziej konserwatywną z dwóch, jest dominujący w Sri Lanka, Birma, Tajlandia. Mahayana, lub "Wielkiej pojazdu , "Jest bardziej zróżnicowana i liberalne; okaże się głównie w Tajwan, Korea i Japonia, i wśród narodów Tybetański, gdzie jest odróżnić przez jego nacisk na Buddyjski Tantras. In recent times both branches, as well as Tibetan Buddhism, have gained followers in the West. W ostatnim czasie zarówno oddziałów, jak również Tybetański Buddyzm, zyskał zwolenników na Zachodzie.

It is virtually impossible to tell what the Buddhist population of the world is today; statistics are difficult to obtain because persons might have Buddhist beliefs and engage in Buddhist rites while maintaining folk or other (Shinto, Confucian, Taoist, Hindu) religions. Jest to praktycznie niemożliwe, aby powiedzieć, co Buddyjski ludności na świat jest dzisiaj, statystyki są trudne do uzyskania, ponieważ osoby mogą mieć Buddyjski przekonań i zaangażowania w buddyjskie obrzędy ludowe przy jednoczesnym utrzymaniu lub inne (Sinto, Confucian, Taoista, hinduskie) religii. Such persons might or might not call themselves or be counted as Buddhists. Takie osoby mogą lub nie może połączyć się lub zostać policzone jako buddystów. Nevertheless, the number of Buddhists worldwide is frequently estimated at more than 300 million. Niemniej jednak, liczba buddystów na całym świecie jest często szacuje się na ponad 300 milionów.

The Teachings of the Buddha Nauki o Buddy

Just what the original teaching of the Buddha was is a matter of some debate. Po prostu to, co oryginalne w nauczaniu Buddy była to kwestia kilku debaty. Nonetheless, it may be said to have centered on certain basic doctrines. The first of the Four Noble Truths, the Buddha held, is suffering (duhkha). By this, he meant not only that human existence is occasionally painful but that all beings - humans, animals, ghosts, hell - beings, even the gods in the heavens - are caught up in samsara, a cycle of rebirth, a maze of suffering in which their actions (Karma) keep them wandering. Niemniej jednak, można stwierdzić, że wokół pewnych podstawowych doktryn. Pierwszym z czterech Noble Truths, która odbyła się Budda, jest cierpienie (duhkha). Do tego, on nie rozumie, że tylko ludzkie istnienie jest czasami bolesne, ale wszystkich istot -- ludzi, zwierząt, duchów, piekło - ludźmi, nawet bogów na niebie - zostały złowione w Samsara, cykl odrodzenia, labirynt cierpienia, w którym ich działania (Karma) zachować ich wędrówki.

Samsara and karma are not doctrines specific to Buddhism. Samsara i popularność nie są specyficzne dla doktryny buddyzmu. The Buddha, however, specified that samsara is characterized by three marks: suffering, impermanence, and no - self (anatman). Buddy jednak, że określone Samsara charakteryzują trzy znaki: cierpienie, impermanence, a nie - własny rachunek (anatman). Individuals not only suffer in a constantly changing world, but what appears to be the "self," the "soul," has no independent reality apart from its many separable elements. Osoby cierpią nie tylko w stale zmieniających świat, ale to, co wydaje się być "self", "duszy", nie ma rzeczywistości niezależne od siebie oddzielone od wielu elementów.

The second Noble Truth is that suffering itself has a cause. At the simplest level, this may be said to be desire; but the theory was fully worked out in the complex doctrine of "dependent origination" (pratityasamutpada), which explains the interrelationship of all reality in terms of an unbroken chain of causation. Druga Szlachetna Prawda jest, że cierpienie samo jest przyczyną. Najprostszy poziom, może to być uznane za pragnienie, ale teoria była w pełni współpracował w złożonych doktryny "jego utrzymaniu" (pratityasamutpada), który opisuje wzajemne powiązania z wszystkie rzeczywistość w postaci nieprzerwanego łańcucha przyczynowego.

The third Noble Truth, however, is that this chain can be broken - that suffering can cease. The Buddhists called this end of suffering Nirvana and conceived of it as a cessation of rebirth, an escape from samsara. Trzecia Szlachetna Prawda jest jednak to, że ten łańcuch może zostać złamana - że cierpienie może zaprzestać. Buddystów nazwie końca tego cierpienia i Nirvana on pomyślany jako zaprzestanie odrodzenie, ucieczkę od Samsara.

Finally, the fourth Noble Truth is that a way exists through which this cessation can be brought about: the practice of the noble Eightfold Path. This combines ethical and disciplinary practices, training in concentration and meditation, and the development of enlightened wisdom, all thought to be necessary. Wreszcie, czwarty Noble prawdą jest to, że istnieje sposób, za pomocą których zaprzestanie może być wniesiona na temat: praktyki w Ośmioraka ścieżka. Łączy etyczne i dyscyplinarne praktyki, szkolenia w koncentracji i medytacji, rozwoju i oświeconej mądrości, wszystkie myśli jest to konieczne.

For the monks, the notion of offering extends also to the giving of the Dharma in the form of sermons, to the chanting of scriptures in rituals (which may also be thought of as magically protective and salutary), and to the recitation of sutras for the dead. Dla mnichów, oferując pojęcie obejmuje również do udzielania Dharmy w formie kazań, do chanting z Pisma w rytuałów (które może być również uważany za magiczny ochronne i zbawienną), a na odmawianiu sutras dla martwych.

All of these acts of offering are intimately involved in the concept of merit making. Wszystkie te czynności są ściśle związane oferując w koncepcji podejmowania zasługują. By performing them, individuals, through the working of karma, can seek to assure themselves rebirth in one of the heavens or a better station in life, from which they may be able to attain the goal of enlightenment. Do ich wykonywania, osób, poprzez działania karmy, może dążyć do zapewnienia sobie odrodzenie w jednym z niebios lub lepszej stacji w życiu, z którego mogą one być w stanie osiągnąć cel oświecenia.

The Development of Buddhism Rozwój Buddyzm

With the death of the Buddha, the community of his followers (the sangha) immediately faced a crisis: what were they to do in the absence of the master? Z dnia śmierci Buddy, jego zwolenników wspólnoty (Sangha) natychmiast w obliczu kryzysu: co zrobić, aby były one w przypadku braku kapitan? The lay followers who had remained householders undertook to honor his bodily relics, which were enshrined in monuments called Stupas. Świeckich naśladowców którzy mieli zobowiązała się do gospodarstw domowych pozostała cześć jego ciała relikwie, które zostały zapisane w nazwie pomniki Stupy. This was the beginning of a cult of devotion (Bhakti) to the person of the Buddha that was to focus not only on stupas but on many holy sites (such as the bodhi tree), which became centers of pilgrimage, and eventually on Buddha images as well. To był początek z kultu nabożeństwo (Bhakti) osoby z Buddy, które powinny koncentrować się nie tylko na stupy, ale w wielu świętych miejscach (np. Bodhi Tree), który stał się centrum pielgrzymek, a ostatecznie na obrazy Buddy jak dobrze.

On the other hand, those Buddhists who had become monks and nuns undertook the gathering and preservation of their departed master's teachings (the dharma). Z drugiej strony, buddystów tych, którzy mieli stać się mnichów i mniszek zobowiązała się gromadzenie i przechowywanie ich odszedł magistra nauk (Dharmy). According to tradition (the historicity of which many scholars have contested), a great council of 500 enlightened monks was held at Rajagrha, immediately after the Buddha's death, and all the Buddha's sermons (the sutras) and the rules of the discipline (vinaya) were remembered and recited. Zgodnie z tradycją (historicity z których wielu uczonych ma zaskarżonej), wielki rady oświeconego 500 mnichów odbyły się w Rajagrha, natychmiast po śmierci Buddy, a wszystkie kazania Buddy (sutras) oraz zasady dyscypliny (vinaya) zostały zapamiętane i recytowane.

In the years that followed, the monks gradually consolidated their communal life. W ciągu następnych lat, mnisi stopniowo skonsolidowanych ich wspólne pożycie. Originally, like many other wandering mendicants of their time, they had tended to be constantly on the move, congregating only once a year for the three months of the monsoon. Gradually, these rain - retreats grew into more structured year round monastic settlements. Początkowo, podobnie jak wielu innych wędrujących mendicants ich czas, mieli tendencję, aby być stale w ruchu, congregating tylko raz w roku na okres trzech miesięcy z Monsoon. Stopniowo, deszcz - rekolekcje wzrosła do bardziej zorganizowanego przez cały rok zakonne osiedli. As new monastic communities developed, it was inevitable that some differences in their understanding of both the Buddha's teaching (dharma) and of the rules of the order (vinaya) should arise. W nowej wspólnoty zakonnej rozwiniętych, było nieuniknione, że pewne różnice w ich zrozumienia zarówno nauczanie Buddy (Dharmy) oraz zasady porządku (vinaya) powinien powstać. Within 100 years of the Buddha's death, a second council took place at Vaisali, during which the advocates of certain relaxations in the vinaya rules were condemned. W ciągu 100 lat od śmierci Buddy, Sobór miał miejsce w Vaisali, w którym opowiada o pewne złagodzenie w vinaya zasady zostały potępione. Then, c. Następnie, c. 250 BC, the great Buddhist emperor Asoka is said to have held a third council at Pataliputra to settle certain doctrinal controversies. 250 pne, wielkiego buddyjskiego cesarza Asoka Wielki powiedział, że odbyło się Sobór w Pataliputra do rozstrzygania pewnych kontrowersji doktrynalnych.

It is clear from the accounts of these and other Buddhist councils that whatever the unity of early Buddhism may have been, it was rapidly split into various sectarian divisions. Oczywiste jest, z tych kont i innych Buddyjski rady, że niezależnie od początku jedności Buddyzm może być on szybko został podzielony na różnych sekciarskich podziałów. One of the earliest and most important of these divisions was that between the Sthavira (Elder) and the Mahasamghika (Great Council) schools. Within the former developed such important sects as the Sarvastivada (whose canon was in Sanskrit) and the Theravadins, whose canon is in Pali and who today are the only surviving representatives of the whole of the Hinayana, or "Lesser Vehicle," of Buddhism. Jeden z pierwszych i najważniejszych z nich było to, że podziały między Sthavira (starszy) i Mahasamghika (Wielka Rada) szkoły. Obrębie dawnej rozwiniętych, takich jak ważne sekty Sarvastivada (którego kanon został w Sanskryt) i Theravadins, których kanon jest w Palijski i którzy dziś są jedynymi świadkami przedstawicieli z całej Hinayana, lub "Lesser pojazdu," Buddyzm.

The Mahasamghika, also a Hinayanist sect, died out completely, but it is important because it represents one of the forerunners of the Mahayana doctrines. W Mahasamghika, również Hinayanist sekty, zmarł obecnie całkowicie, ale ważne jest, ponieważ stanowi on jeden z prekursorów tej Mahayana doktryny. These doctrines were to include a different understanding of the nature of the Buddha, an emphasis on the figure of the Bodhisattva, and on the practice of the perfections (paramitas). Te doktryny miały obejmować różne rozumienie natury Buddhy, nacisk na rysunku z Bodhisattva, i na praktyki do doskonałości (paramitas).

In addition, within the Mahayana, a number of great thinkers were to add some new doctrinal dimensions to Buddhism. Ponadto, w ramach Mahayana szereg wielkich myślicieli było dodać kilka nowych doktrynalnych wymiary Buddyzm. One of these was Nagarjuna, the 2d century AD founder of the Madhyamika school. Using subtle and thoroughgoing analyses, Nagarjuna took the theory of dependent origination (pratityasamutpada) to its logical limits, showing that the absolute relativity of everything means finally the emptiness (sunyata) of all things. Jednym z nich był Nagardżuna, 2d wne założyciel Madhyamika w szkole. Używanie subtelnych i szczegółowej analizy, AZ miało teorii jego utrzymaniu (pratityasamutpada) w celu ograniczenia jego logiczne, wykazujące, że bezwzględna względności wszystkiego, co oznacza wreszcie pustka (sunyata ) Wszystkich rzeczy.

Another important Mahayana school arose in the 4th century AD when the brothers Asanga and Vasubandhu sought to establish the doctrine of Vijnanavada - that the mind alone exists and that objects have no reality external to it. Innym ważnym Mahayana szkoła powstała w 4 wne, kiedy bracia Asanga i Vasubandhu zmierzała do ustanowienia doktryny Vijnanavada - że sama myśl, że istnieje i obiekty nie mają do rzeczywistości zewnętrznej. This idealist doctrine and Nagarjuna's emptiness were to play important roles in the further developments of Buddhist thought outside of India. Ta doktryna idealistą i Nagardżuna, pustka były do odegrania ważną rolę w dalszym rozwoju myśli Buddyjski poza Indie. Within India itself, they paved the way for yet another stage in the elaboration of the religion: the development of Buddhist tantra. W Indie samo, co utorowało drogę do jeszcze innym etapie opracowania religii: rozwój Buddyjski tantra.

Tantric Buddhism, which is sometimes separated from the Mahayana as a distinct "Thunderbolt - Vehicle" (Vajrayana), became especially important in Tibet, where it was introduced starting in the 7th century. Tantric Buddyzm, który jest czasami oddzielić od Mahayana jako odrębne "Thunderbolt - pojazdu" (Vajrayana), stała się szczególnie istotna w Tybecie, gdzie została wprowadzona począwszy od 7. wieku. It was, however, the last phase of Buddhism in India, where the religion - partly by reabsorption into the Hindu tradition, partly by persecution by the Muslim invaders - ceased to exist by the 13th century. To był jednak ostatni etap Buddyzm w Indie, gdzie religia - częściowo przez reabsorption do hinduskie tradycje, częściowo przez prześladowania przez muzułmańskiego najeźdźcy - przestała istnieć w 13 wieku.

The Expansion of Buddhism Rozbudowa Buddyzm

Before its demise in India, Buddhism had already spread throughout Asia. Przed jego upadku w Indie, Buddyzm już całym Azja. This expansion started at least as early as the time of the emperor Asoka in the 3d century BC. Ta ekspansja rozpoczęła się co najmniej tak wcześnie, jak w czasie cesarz Asoka Wielki w 3d wieku przed naszą erą. According to tradition, this great monarch, who was himself a convert to Buddhism, actively supported the religion and sought to spread the dharma. Zgodnie z tradycją, tego wielkiego monarchy, którzy was sobie przeliczyć na Buddyzm, aktywnie wspierała religii i dążyć do rozprzestrzeniania Dharmy. He is said to have sent his own son, Mahinda, as a missionary to Sri Lanka (Ceylon). On powiedział, że wysłał swego syna, Mahinda, jako misjonarza do Sri Lanki (Cejlon). There Buddhism quickly took root and prospered, and the island was to become a stronghold of the Theravada sect. The Pali Canon was first written there in the 1st century BC ; later the island was to be host to the great Theravadin systematizer and commentator Buddhaghosa (5th century AD). Asoka is also said to have sent missionaries to the East to what is now Burma and Thailand. Nie Buddyzm szybko wziął root i powodziło, a wyspa była stać się twierdzy z Theravada sekty. Palijski Canon napisany został po raz pierwszy nie w 1 wieku pne, później wyspa miała być gospodarzem wielkiej Theravadin systematizer i komentator Buddhaghosa ( 5-szy wne). Asoka Wielki jest również powiedział, że wysłał misjonarzy na Wschodzie, w jakim jest teraz Birma i Tajlandia. Whatever the truth of this claim, it is clear that by the first several centuries AD, Buddhism, accompanying the spread of Indian culture, had established itself in large areas of Southeast Asia, even as far as Indonesia. Niezależnie od tego roszczenia prawda, jasne jest, że przez pierwsze kilka wieków AD, Buddyzm, towarzyszące rozprzestrzenianiu indyjskiej kultury, miał w sobie duże obszary Azja Południowo-Wschodniej, nawet tak dalece, jak Indonezja.

Also, tradition has it that another son of Asoka established a Buddhist kingdom in central Asia. Ponadto, tradycja, że ma innego syna Asoka Wielki ustanowił buddyjskiego królestwa w centralnej Azja. Whether or not this is true, it is clear that in subsequent centuries more missionaries (especially Mahayanists) followed the established trade routes west and north to this region, preaching the dharma as they went. Czy nie jest to prawdą, jasne jest, że w późniejszych wiekach więcej misjonarzy (zwłaszcza Mahayanists) po ustalonej szlaków handlowych na zachód i na północ do tego regionu, głoszenie Dharmy, gdyż poszedł.

China Porcelana

Central Asia was at that time a crossroads of creeds from all parts of Asia and the Near East, and by the 1st century AD Central Asian Buddhist monks were penetrating in turn into China. It is a matter of some debate what was transformed more in this process - China by Buddhism or Buddhism by China. Centralna Azja była w tym czasie skrzyżowaniem wyznanie ze wszystkich części Azja i Bliski Wschód, a przez 1 wne w Azji Środkowej Buddyjski mnichów były penetrującymi z kolei na Chiny. Jest to kwestia tego, co niektórzy debata została przekształcona w tej Proces - Chiny lub przez Buddyzm Buddyzm przez Chiny. On the one hand, at an early stage, Buddhists became very influential at the Chinese court, and soon their views penetrated the philosophical and literary circles of the gentry. Z jednej strony, na wczesnym etapie, buddystów stał się bardzo wpływową na Chiński sąd, a wkrótce wejść do swoich poglądów filozoficznych i literackich kręgach w szlacheckiej. On the other hand, early translators of Buddhist texts often adopted Taoist terminology in an attempt to make the Indian Buddhist concepts more understandable, and Buddhism adapted itself to Chinese world views, in particular to their stress on the importance of the family. Z drugiej strony, na początku tłumaczy buddyjskie teksty często Taoista terminologią przyjętą w celu dokonania indyjskiego buddyjskiego pojęć bardziej zrozumiałe, Buddyzm i dostosować się do Chiński świat poglądów, w szczególności w celu ich nacisk na znaczenie rodziny.

Buddhism in China also saw the rise of new sects, many of which were later transmitted to Japan. Buddyzm w Chiny zobaczył także powstanie nowych sekt, z których wiele zostało później przekazane Japonia. In the 6th century, the monk Chih - i consolidated the T'ien - t'ai school, which sought to order all Buddhist teachings into a set hierarchy culminating in the text known as the Lotus Sutra. 6. W wieku mnich Chih - i skonsolidowane w T'ien - T'ai szkoły, która zgromadziła na zamówienie wszystkie buddyjskie nauki w hierarchii zestaw kulminacją w tekście znany jako Lotus Sutra. During the T'ang dynasty (618 - 907), the so called golden age of Chinese Buddhism, the Hua - yen school (based on the teachings of the Avatamsaka sutra), the Fa - hsiang school (which taught Vijnanavada doctrines and was promoted by the great pilgrim and scholar Hsuan - Tsang), and the Ch'an school (better known in Japan as Zen Buddhism) all prospered. Podczas T'ang dynastii (618 - 907), tak zwany złoty wiek Chiński Buddyzm, Hua - Jen szkoły (w oparciu o naukę z Avatamsaka Sutra), Fa - hsiang szkoły (która uczyła Vijnanavada doktryny i była promowana przez wielkiego uczonego i pielgrzym Hsuan - Tsang), oraz szkoły Ch'an (lepiej znane w Buddyzm Zen, Japonia) wszystkie powodziło. At the same time, Pure Land Buddhism became increasingly popular. Jednocześnie, Czysta kraina stała się coraz bardziej popularne.

By 845, however, the sangha had grown so large and rich that its tax exempt status now made it a severe drain on the empire's economy. Na 845, jednak Sangha wzrosła tak duże i bogate, że jego stan podatku zwolnione teraz zamienili ją na ciężką drenażu na gospodarkę imperium. For this and other reasons it became the object of a brief but effective imperial persecution. Z tego i innych powodów stał się obiektem krótki, ale skuteczny imperialnej prześladowań. Many temples were destroyed, thousands of monks and nuns were laicized, and the vast landholdings of monasteries were confiscated. Wiele świątynie zostały zniszczone, tysiące mnichów i mniszek byli laicized, a znaczna landholdings klasztorów zostały skonfiskowane. Buddhism, especially the Ch'an school, did recover, but it never regained its former prestige in Chinese life. Buddyzm, zwłaszcza szkoły Ch'an, nie odzyskać, ale nigdy nie odzyskała swój dawny prestiż Chiński w życiu.

Japan Japonia

Before 845, a number of Chinese schools had been transmitted to Japan. Przed 845, liczba Chiński szkoły zostały przekazane Japonia. Buddhism was introduced to Japan from Korea about the 6th century and initially established itself as a superior means of magical power, especially for preserving and protecting the nation. Buddyzm został wprowadzony do Korei Japonia od około 6 wieku i początkowo ustalono jako znakomitą pomocą magicznych mocy, zwłaszcza dla zachowania i ochrony narodu. Early in its history, it received the patronage of Prince Shotoku (7th century) and during the Nara period (710 - 84) became the state religion. Na początku swojej historii, otrzymała patronatem księcia Shōtoku (7 w.) oraz w okresie Nara (710 - 84) stał się religią państwa.

During the Heian period, in the early 9th century, two monks, Saicho and Kukai, traveled to China and on their return introduced to Japan the Tendai (or Chinese, T'ien - t'ai) sect and the Shingon sect, which was a form of Chinese Tantric Buddhism. Both of these esoteric sects were to take part in the mixing of Buddhism with various Japanese Shinto folk, ascetic, and magical practices. Podczas okresu Heian, w 9-gie wczesnego wieku dwóch mnichów, Saicho i Kukai, Chiny i udał się do ich powrotu do Japonia wprowadziła na Tendai (lub Chiński, T'ien - T'ai) sekty Shingon i sekty, która została forma Chiński Tantric Buddyzm. Obie te ezoteryczne sekty były do wzięcia udziału w mieszanie Buddyzm z różnych Japoński Sinto folk, ascetyczne i magicznych praktyk.

The Tendai sect, moreover, became a fountainhead of several later popular Japanese Buddhist movements. W sekty Tendai, zresztą stało się później fountainhead kilku popularnych Japoński Buddyjski ruchów. One of the Tendai's traits was the worship of the Buddha Amida and the belief in his Pure Land. Jedną z cech, Tendaia było kultu Buddy na Amida i wiary w jego Czysta kraina. With Honen (1133 - 1212) and Shinran (1173 - 1262), these Pure Land beliefs were systematized and made the exclusive focus of two new, popular sects, the Jodo and the Jodo Shin. Z Honen (1133 - 1212) i Shinran (1173 - 1262), Czysta kraina usystematyzowany i przekonania zostały dokonane wyłącznie skupiać się dwa nowe, popularne sekty, Jodo i Jodo Shin. Another Tendai trait was emphasis on the teachings of the Lotus Sutra. In the 13th century, the monk Nichiren founded a dynamic and nationalistic sect that made the Lotus its sole basis of worship. Finally, it was also in this same period that two schools of Zen Buddhism were introduced from China. Inną cechą Tendai został nacisk na naukę Lotus Sutra. W 13 wieku mnich Nichiren Daishonin założył dynamiczny i nacjonalistycznej sekty, które złożyły Lotus podstawie własnego kultu. Wreszcie, było również w tym samym okresie, że dwie szkoły Buddyzm Zen zostały wprowadzone z Chiny.

Under the feudal Tokugawa regime (1603 - 1867), all these sects became tools of the government; temples and priests were means of registering, educating, and controlling the populace. W ramach systemu feudalne Tokugawa (1603 - 1867), wszystkie te sekty stał narzędzi rządu, świątyń i kapłanów były środki rejestracji, edukowanie i kontrolowania populacji. In the Meiji era (1868 - 1912), this Buddhist structure was disestablished in favor of Shinto. W epoce meiji (1868 - 1912), w tym Buddyjski struktura została disestablished na rzecz Sinto. Finally, during the 20th century, new religious movements within Buddhism, such as the Soka - Gakkai and the Risshokosei - kai, have arisen in response to the problems of the modern age. Wreszcie, w 20. wieku, nowych ruchów religijnych w Buddyzm, takich jak Soka - Gakkai i Risshokosei - Kai, które powstały w odpowiedzi na problemy współczesnego życia.

Institutions and Practices Instytucje i praktyki

Throughout Asia, wherever Buddhism was introduced, its leaders tended to seek the support of kings and other rulers of the state. The pattern of this relationship between a Buddhist king and the monastic community was given its definitive formulation by Emperor Asoka in the 3d century BC. Przez Azja, gdzie buddyzm został wprowadzony, jego przywódców raczej do ubiegania się o wsparcie królów i innych władców państwa. Strukturze tej relacji między buddyjskiego króla i wspólnoty zakonnej otrzymał ostateczne sformułowanie przez cesarza Asoka Wielki w 3d wieku pne . This was a symbiotic relationship in which, in exchange for the allegiance and religious support of the sangha, the emperor became the patron and backer of the Buddhist dharma. Był to symbiotyczne relacje, w których, w zamian za lojalność i wsparcie religijne z Sangha, cesarz stał się patronem i backer z Buddyjski Dharmy.

To some extent this pattern was extended to the laity as well. Everywhere, Buddhist monastic communities tended to depend on the laity for food and material support. W pewnym stopniu ten wzór został przedłużony do świeckich, jak dobrze. Wszędzie, Buddyjski tendencję do zakonnej wspólnoty zależy od świeckich w odniesieniu do żywności i materiałów. Although in some places the sangha as a whole became well - to - do and the controller of vast monastic estates, traditionally monks were beggars and, in Southeast Asian countries, they still go on daily alms rounds. Chociaż w niektórych miejscach na Sangha jako całość stał się dobrze - do - i to kontroler z ogromnej posiadłości zakonne, tradycyjnie były beggars i mnichów, w krajach Azji Południowo-Wschodniej, które nadal są przekazywane na codzienne jałmużny rund.

Traditionally also, Buddhist monks have been celibate. Tradycyjnie również, Buddyjski mnichów zostały odmiana. Thus they depend on the faithful not only for food and financial support but for new recruits. W ten sposób zależą one od wiernych nie tylko w odniesieniu do żywności oraz wsparcia finansowego, ale dla nowych rekrutów. Often children will enter a monastery and spend a number of years as novices, studying, learning, and doing chores. Then, following ordination, they become full members of the community, vowing to uphold its discipline. Często dzieci, wejdą do klasztoru i spędzić kilka lat jako nowicjuszy, studia, nauki, czyniąc chores. Następnie, po święceniach, gdy tylko staną się pełnoprawnymi członkami społeczności, vowing do utrzymania swojej dyscypliny. Henceforth their days will be taken up in ritual, devotions, meditation, study, teaching, and preaching. Stąd ich dni zostaną podjęte w rytuał, nabożeństwa, medytacji, badania, nauczanie oraz głoszenie. Twice a month, all the monks in a given monastery will gather for the recitation of the rules of the order (the pratimoksha) and the confession of any violation of those rules. Dwa razy w miesiącu, wszyscy mnisi w danym klasztorze zgromadzi na odmawianiu z zasadami porządku (pratimoksha) i spowiedzi jakiegokolwiek naruszenia tych zasad.

One of the pivotal concepts behind the rites and festivals of Buddhist laity and monks is that of offering (dana). Jedną z koncepcji kluczową za obrzędy i uroczystości buddyjskie świeckich i mnichów to oferowanie (Dana). This includes, for the laity, not just the giving of food and (in special ceremonies at the end of the rainy seasons) of new robes to the monks, but also the offering of flowers, incense, and praise to the image of the Buddha, stupas, bodhi trees, or, especially in Mahayanist countries, to other members of the Buddhist pantheon such as bodhisattvas. Obejmuje to, na świeckich, nie tylko dając żywności i (w specjalnej ceremonii na koniec okresu deszczowych sezonów) do nowej szaty mnichów, ale także ofiary z kwiatów, kadzidła, i chwałę, aby obraz z Buddy , Stupy, drzewa Bodhi, lub, szczególnie w krajach Mahayanist, inni członkowie tego buddyjskiego, takich jak Panteon bodhisattvas.

For the monks, the notion of offering extends also to the giving of the dharma in the form of sermons, to the chanting of scriptures in rituals (which may also be thought of as magically protective and salutary), and to the recitation of sutras for the dead. Dla mnichów, oferując pojęcie obejmuje również do udzielania Dharmy w formie kazań, do chanting z Pisma w rytuałów (które może być również uważany za magiczny ochronne i zbawienną), a na odmawianiu sutras dla martwych.

All of these acts of offering are intimately involved in the concept of merit making. Wszystkie te czynności są ściśle związane oferując w koncepcji podejmowania zasługują. By performing them, individuals, through the working of karma, can seek to assure themselves rebirth in one of the heavens or a better station in life, from which they may be able to attain the goal of enlightenment. Do ich wykonywania, osób, poprzez działania karmy, może dążyć do zapewnienia sobie odrodzenie w jednym z niebios lub lepszej stacji w życiu, z którego mogą one być w stanie osiągnąć cel oświecenia.

Buddhism Today Buddyzm Dzisiaj

During this century, traditional Buddhist practices have been increasingly challenged by the advances of secularization and Westernization in Asia. W tym wieku, tradycyjnych praktyk Buddyjski zostały zakwestionowane przez coraz zaliczek sekularyzacji i Okcydentalizacja w Azja. In view of this, various modern Buddhist leaders have tended to deemphasize the popular Buddhist practices and expressions of faith and to stress the more rational and empirical aspects of Buddhist thought as well as the practice of meditation. W związku z tym różne nowoczesne Buddyjski liderzy mają tendencję do deemphasize popularnych buddyjskie praktyki i przejawów wiary i stres bardziej racjonalnego i empiryczne aspekty buddyjskiego myślenia, jak również praktyki medytacji. At the same time, they have given to Buddhism a considerable role in the nationalist movements in their own countries and promoted contacts with other Buddhist nations through such ecumenical organizations as the World Fellowship of Buddhists, which now has chapters throughout the world. Jednocześnie mają one podane do Buddyzm znaczną rolę w ruchów nacjonalistycznych w ich własnych krajach i wspierać kontakty z innymi narodami poprzez buddyjskie ekumenicznej organizacji takich jak Świat Fellowship of buddystów, która przez cały świat rozdziałów.

In more recent years, however, some of the Buddhist leaders have lost their influence, and some of their nations have lost their Buddhism. W kilku ostatnich latach, jednak niektóre z buddyjskiego przywódcy stracili swoje wpływy, a niektóre z ich narodów, które utraciły swoje Buddyzm. Vietnam, Laos, and Kampuchea (Cambodia) have joined China, Mongolia, Tibet, and North Korea as once Buddhistic but now Communist nations. Wietnam, Laos, i Kampuczy (Kambodża) dołączyły Chiny, Mongolia, Tybetu, Korei Północnej i jak raz, ale teraz Buddhistic Komunistyczna narodów. Even as Western ideology (whether in the form of communism or secular capitalism) has advanced into Asia, however, Buddhism has begun to spread in the West. Tibetan, Theravada, and Japanese sects especially have firm toeholds in America and Western Europe, and, in the face of further uncertainties in Asia, a few Buddhist leaders have even come to think that the future of their religion lies there. Nawet w zachodnich ideologii (czy to w postaci komunizmu lub kapitalizmu świeckie) do zaawansowanych Azja jednak, Buddyzm rozpoczęła się na Zachodzie. Tybetański, Theravada, a zwłaszcza Japoński sekty mają toeholds firmy w Ameryce i Europa Zachodnia, a w obliczu dalszych niejasności w Azja, kilka buddyjskiego przywódcy mają pochodzić nawet myśleć, że przyszłość leży w ich religii.

Joseph M Kitagawa and John S Strong Joseph M Kitagawa i John S Strong

Bibliography: Bibliografia:
H Bechert and R Gombrich, eds., The World of Buddhism (1984); KKKS Ch'en, Buddhism in China (1964); E Conze, Buddhism: Its Essence and Development (1959); P Denwood and A Piatiagrosky, eds., Buddhist Studies (1982); H Dumoulin, ed., Buddhism in the Modern World (1976); C Eliot, Hinduism and Buddhism (1921) and Japanese Buddhism (1935); AL Herman, An Introduction to Buddhist Thought (1984); C Humphreys, Buddhism (1962); D Ikeda, The Flower of Japanese Buddhism (1986); T Ling, A Dictionary of Buddhism (1981); R Robinson and W Johnson, The Buddhist Religion (1982); N Ross, Buddhism (1980); D Snellgrove, Indo Tibetan Buddhism (1986); E Zurcher, Buddhism: Its Origin and Spread in Words, Maps, and Pictures (1962). O Bechert i R Gombrich, Eds., Świat z Buddyzm (1984); KKKS Ch'en, Buddyzm w Chiny (1964); E Conze, Buddyzm: podstawową i Rozwoju (1959); Denwood P i A Piatiagrosky, Eds. , Buddyjski Studies (1982); O Dumoulin, ed., Buddyzm w nowoczesne Świat (1976); C Eliot, Buddyzm i Hinduizm (1921) oraz Japoński Buddyzm (1935); AL Herman, An Introduction to Buddhist Thought (1984); C Humphreys, Buddyzm (1962); D Ikeda, kwiat Japoński Buddyzm (1986); T Ling, A Dictionary of Buddhism (1981); Robinson R i W Johnson, Buddyjski Religia (1982); N Ross, Buddyzm (1980 ); D Snellgrove, Indo Tybetański Buddyzm (1986); E Zurcher, Buddyzm: jego pochodzenie i rozproszeniem w słowach, mapy i zdjęcia (1962).


Pure Land Buddhism Czysta kraina

Advanced Information Zaawansowane Informacje

Pure Land Buddhism is one of the most influential forms of Mahayana Buddhism. Czysta kraina jest jednym z najbardziej wpływowych form Buddyzm Mahayana. According to some Mahayana schools, the cosmos contains many Pure Lands in each of which dwells one Buddha. Według niektórych szkół Mahayana, kosmos zawiera wiele Pure Ziemie w każdym z których jeden mieszka Buddy. The most popular of these is Sukhavati, the Land of Bliss of Amitabha, located in the West; it is on Sukhavati that Pure Land Buddhism focuses. Najpopularniejsze z nich to Sukhavati, Land of Bliss Amitabha, położona na Zachodzie, jest na Sukhavati, że Czysta kraina się. Through devotion to Amitabha, it is claimed, Buddhists can be reborn and saved in his paradise. Poprzez nabożeństwo do Amitabha, to twierdził, buddystów można odrodzonej i zapisane w jego raju.

Although the cult of Amitabha had its roots in India, it was developed and flourished in China and Japan. Chociaż kult Amitabha miał swoje korzenie w Indie, została opracowana i rozkwitała w Chiny i Japonia. Hui Yuan founded the cult in 402 AD, calling it the White Lotus sect. Hui Yuan założył Kult w 402 AD, wzywając go do białej Lotus sekty. From the 5th century on, a succession of Chinese Pure Land masters, Shan - tao (613 - 81) foremost among them, attracted followers from all social strata. Od 5 wieku, kolejnych Chiński Czysta kraina mistrzów, Shan - ludzie (613 - 81) wśród nich przede wszystkim, przyciąga zwolenników ze wszystkich warstw społecznych. Gradually their emphasis shifted from devout contemplation or visualization of Amitabha and his Pure Land to a doctrine of salvation through faith and the devout recitation of Amitabha's name (Amit'o fo in Chinese; Amida in Japanese). Stopniowo ich naciskiem przesunięte z pobożnej kontemplacji lub wizualizacji Amitabha i jego Czysta kraina do doktryny zbawienia przez wiarę i pobożny odmawianiu Amitabha imię (Amit'o w Chiński, Japoński, w Amida). This recitation is called the nembutsu in Japanese (nien - fo in Chinese) and consists of repeating the formula "Namo Amida Batsu" (in Japanese; "Nanmo Amit'o fo" in Chinese), meaning "Salutation to the Buddha Amida." Ta recytacja jest nazywany w nembutsu Japoński (nien - w Chiński) i składa się z powtarzających się formuła "Namo Amida Batsu" (Japoński "; Nanmo Amit'o dla" Chiński), co oznacza "Tytuł do Budda Amida".

These Pure Land doctrines were first introduced to Japan within the Tendai sect. Czysta kraina doktryny te zostały po raz pierwszy wprowadzonych do Japonia w sekty Tendai. Honen (1133 - 1212), emphasizing them exclusively, broke with Tendai and founded the independent Jodo (Pure Land) sect. Honen (1133 - 1212), podkreślając ich wyłącznie, połamał z Tendai i założył niezależną Jodo (Czysta kraina) sekty. His disciple Shinran (1173 - 1262) founded the more popularly oriented Jodo Shin (True Pure Land) sect. Jego uczniem Shinran (1173 - 1262) założył bardziej popularnie zorientowanych Jodo Shin (prawda Czysta kraina) sekty. Both emphasized the practice of the nembutsu and the primacy of faith in Amida, but whereas Honen saw faith as the means of achieving rebirth in the Pure Land of the West (called Gokuraku in Japanese), Shinran viewed it as an expression of gratitude for Amida's saving grace. Obaj podkreślili, praktyka w nembutsu i prymat wiary w Amida, ale widząc, że Honen wiary jako środka do osiągnięcia odrodzenie w Czystej Land of the West (zwany w Gokuraku Japoński), Shinran postrzegane jako wyraz wdzięczności dla Amida's oszczędności łaski.

Joseph M Kitagawa And John S Strong Joseph M A Kitagawa John S Strong

Bibliography: Bibliografia:
RH Robinson and WA Johnson, The Buddhist Religion (1982); E Steinilber - Oberlin, The Buddhist Sects of Japan (1938); DT Suzuki, Japanese Spirituality (1972); LG Thompson, Chinese Religion: An Introduction (1969); P Williams, Mahayana Buddhism (1989). RH Robinson i WA Johnson, Buddyjski Religia (1982); E Steinilber - Oberlin, Buddyjski Samoobrona z Japonia (1938); DT Suzuki, Japoński Duchowości (1972); LG Thompson, Chiński Religia: An Introduction (1969); P Williams , Mahayana Buddhism (1989).


Parts Of Some Buddhist Documents Follow. Niektóre części Buddyjski Dokumenty Postępuj. . .


Buddha, The Word Budda, słowo

500 BC 500 pne

(The Eightfold Path) (Ośmiokrotnie Ścieżka)

The Four Noble Truths The Four Noble Truths

Thus has it been said by the Buddha, the Enlightened One: It is through not understanding, not realizing four things, that I, Disciples, as well as you, had to wander so long through this round of rebirths. Tak ma to zostało powiedziane przez Budda, oświecony One: To nie jest zrozumienie, nie zdając sobie cztery rzeczy, że ja, uczniowie, jak również ci, musiał wander tak długo, dzięki tej rundzie rebirths. And what are these four things? A jakie są te cztery rzeczy? They are the Noble Truth of Suffering, the Noble Truth of the Origin of Suffering, the Noble Truth of the Extinction of Suffering, the Noble Truth of the Path that leads to the Extinction of Suffering. Są to prawda cierpienia Noble, Noble prawda o pochodzeniu cierpienia, Noble prawdę o Wyginięcie cierpienia, Noble prawda z drogi, która prowadzi do wyginięcia cierpienia.

As long as the absolutely true knowledge and insight as regards these Four Noble Truths was not quite clear in me, so long was I not sure, whether I had won that supreme Enlightenment which is unsurpassed in all the world with its heavenly beings, evil spirits and gods, amongst all the hosts of ascetics and priests, heavenly beings and men. Dopóki absolutnie prawdziwe poznanie i zrozumienie w odniesieniu do tych czterech Noble Truths nie było całkiem jasne we mnie, tak długo nie byłem pewny, czy miałem, że zdobył najwyższe oświecenie, które nie mają sobie równych we wszystkich świat z jego istot niebieskich, złe duchy i bogów, wśród wszystkich hostów z ascetics i kapłanów, istot niebieskich i mężczyzn. But as soon as the absolutely true knowledge and insight as regards these Four Noble Truths had become perfectly clear in me, there arose in me the assurance that I had won that supreme Enlightenment unsurpassed. Ale jak tylko absolutnie prawdziwe poznanie i zrozumienie w odniesieniu do tych czterech Noble Truths stał się doskonale jasne we mnie, nie powstał we mnie pewność, że miałem, że zdobył najwyższe oświecenie niezrównany.

And I discovered that profound truth, so difficult to perceive, difficult to understand, tranquilizing and sublime, which is not to be gained by mere reasoning, and is visible only to the wise. I odkryła, że głęboka prawda, tak trudne do postrzegania, trudne do zrozumienia, tranquilizing i wzniosłe, które nie może być uzyskane jedynie poprzez rozumowanie, i jest widoczny tylko dla mądrych.

The world, however, is given to pleasure, delighted with pleasure, enchanted with pleasure. W świat, jest jednak uwagę na przyjemność, zadowolona z przyjemnością, z przyjemnością zachwycił. Verily, such beings will hardly understand the law of conditionality, the Dependent Origination of every thing; incomprehensible to them will also be the end of all formations, the forsaking of every substratum of rebirth, the fading away of craving; detachment, extinction, Nirvana. Zaprawdę, takich istot będzie trudno zrozumieć prawem warunki, zależne od jego rzeczy z każdym; niezrozumiałe dla nich będzie również koniec wszystkich formacji, forsaking każdego podłoże odrodzenie, gaśnie z dala craving; odłączenia, wyginięcia, Nirvana .

Yet there are beings whose eyes are only a little covered with dust: they will understand the truth. Jednak nie są ludźmi, których oczy są tylko trochę pokryte kurzem: oni zrozumieć prawdę.

First Truth Po pierwsze prawda

The Noble Truth of Suffering W Noble prawda cierpienia

What, now, is the Noble Truth of Suffering? Birth is suffering; Decay is suffering; Death is suffering; Sorrow, Lamentation, Pain, Grief, and Despair, are suffering; not to get what one desires, is suffering; in short: the Five Groups of Existence are suffering. Co teraz, to prawda Noble cierpienia? Urodzenia jest cierpienie; Decay jest cierpienie, śmierć jest cierpieniem; Sorrow lament, ból, Smutek, i rozpacz, cierpienie, aby nie dostać tego, co jeden pragnienia, cierpienia, w skrócie: do pięciu grup Istnienie jest cierpienie.

What, now, is Birth? Co teraz jest urodzenia? The birth of beings belonging to this or that order of beings, their being born, their conception and springing into existence, the manifestation of the groups of existence, the arising of sense activity - this is called Birth. Narodziny istoty należące do tego celu lub że z ludźmi, ich urodzonych, ich pomysłowości i elastycznych do istnienia, wyrazem istnienia grupy, wynikające z poczucia działalności - jest to nazywane urodzenia.

And what is Decay? A to, co jest Decay? The decay of beings belonging to this or that order of beings; their getting aged, frail, grey, and wrinkled; the failing of their vital force, the wearing out of the senses - this is called Decay. W zaniku z ludźmi należącymi do tego celu lub że z ludźmi; się ich wieku, słabych, szare i pomarszczone, nie ich żywotnych sił, noszenie na zmysły - jest to nazywane Decay.

And what is Death? A co jest śmierć? The parting and vanishing of beings out of this or that order of beings, their destruction, disappearance, death, the completion of their life period, dissolution of the groups of existence, the discarding of the body - this is called Death. Do przecinania i vanishing z ludźmi z tego, że kolejność lub ludźmi, ich zniszczeniem, zaginięciem, śmierć, zakończenia ich okresu życia, rozpadu grupy istnienia, usunięcie ciała - to nazywa się śmierci.

And what is Sorrow? A to, co jest smutek? The sorrow arising through this or that loss or misfortune which one encounters, the worrying oneself, the state of being alarmed, inward sorrow, inward woe - this is called Sorrow. W wyniku tego bólu lub utraty lub nieszczęścia, które z nich napotyka na siebie niepokojące, stan jest zaniepokojony, wewnętrznego smutku, biada wewnętrznych - jest to nazywane Sorrow.

And what is Lamentation? A to, co jest Lamentation? Whatsoever, through this or that loss or misfortune which befalls one, is wail and lament, wailing and lamenting, the state of woe and lamentation this is called Lamentation. , Z lub za pośrednictwem tego, że utrata lub nieszczęścia, które befalls, jest lamentują i lament, płacz i lamenting, stan ten lament i biada nazywa lamentacja.

And what is Pain? A to, co jest Pain? The bodily pain and unpleasantness, the painful and unpleasant feeling produced by bodily contact - this is called Pain. Do ciała i ból unpleasantness, bolesne i nieprzyjemne uczucie produkowane przez kontakt ciała - to nazywa się Pain.

And what is Grief? A co to Smutek? The mental pain and unpleasantness, the painful and unpleasant feeling produced by mental contact - this is called Grief. W unpleasantness i psychicznego bólu, bolesne i nieprzyjemne uczucie produkowane przez psychicznego kontaktu - jest to nazywane Smutek.

And what is Despair? A to, co jest Despair? Distress and despair arising through this or that loss or misfortune which one encounters, distressfulness, and desperation - this is called Despair. Alarmowej i rozpacz w wyniku tego, że albo utraty lub nieszczęścia, które z nich napotyka distressfulness i desperacji - to jest nazywane Despair.

And what is the "suffering of not getting what one desires?" A to, co jest "cierpienie nie dostaję tego, co jeden pragnienia?" To beings subject to birth there comes the desire: "O that we were not subject to birth! O that no new birth was before us!" Aby ludźmi z zastrzeżeniem urodzenia nie jest pragnienie: "O, które nie były przedmiotem urodzenia! O tym nie było nowych urodzenia przed nami!" Subject to decay, disease, death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair, the desire comes to them: "O that we were not subject to these things! O that these things were not before us!" Temat do zaniku, choroby, śmierć, smutek, lament, ból, smutek i rozpacz, pragnienie przychodzi do nich: "O, które nie były przedmiotem tych rzeczy! O, że te rzeczy nie były przed nami!" But this cannot be got by mere desiring; and not to get what one desires, is suffering. Jednak nie może to być jedynie przez dostał pragnąc, aby nie dostać tego, co jeden pragnień, jest cierpienie.

The Five Groups of Existence W pięciu grup Istnienie

And what, in brief, are the Five Groups of Existence? A co, w skrócie, są Istnienie pięciu grup? They are Corporeality, Feeling, Perception, (mental) Formations, and Consciousness. Są to cielesność, Feeling, Percepcja, (psychicznego) formacji i świadomości.

Any corporeal phenomenon, whether one's own or external, gross or subtle, lofty or low, far or near, belongs to the Group of Corporeality; any feeling belongs to the Group of Feeling; any perception belongs to the Group of Perception; any mental formation belongs to the Group of Formations; all consciousness belongs to the Group of Consciousness. Wszelkie materialne zjawisko, czy własnych lub zewnętrznych, brutto lub subtelny, lofty lub niski, daleko lub blisko, należy do grupy Cielesność; wszelkie uczucie należy do grupy Feeling; jakiekolwiek postrzeganie należy do grupy Perception; wszelkich formacji psychiczne należy do grupy Ugrupowania; wszystkie świadomości należy do grupy świadomości.

(Our so called individual existence is in reality nothing but a mere process of these "bodily and mental" phenomena, which since immemorial times was going on before one's apparent birth, and which also after death will continue for immemorial periods of time. In the following, we shall see that these five Groups, or Khandhas - either taken separately, or combined - in no way constitute any real "Ego - entity," and that no Ego - entity exists apart from them, and hence that the belief in an Ego - entity is merely an illusion. Just as that which we designate by the name of "chariot," has no existence apart from axle, wheels, shaft, and so forth: or as the word "house" is merely a convenient designation for various materials put together after a certain fashion so as to enclose a portion of space, and there is no separate house - entity in existence: - in exactly the same way, that which we call a "being," or an "individual," or a "person," or by the name is nothing but a changing combination of physical and psychical phenomena, and has no real existence in itself.) (Nasze tak zwane indywidualne istnienie jest w rzeczywistości nic, ale sam proces tych "cielesnych i umysłowych" zjawisk, które od najstarszych razy było słychać przed jednym z pozorną urodzenia, i który również po śmierci będzie nadal dla najstarszych okresów czasu. W następujące, czuwa tych pięciu grup, lub Khandhas - albo oddzielnie, lub łącznie - w żaden sposób nie stanowią żadnego rzeczywistego "ja - podmiot," i że nie Ego - podmiot istnieje niezależnie od nich, i dlatego, że wiara w Ego - podmiot jest jedynie złudzeniem. Podobnie jak to, co my wyznaczenia przez nazwę "rydwan" nie ma żadnego istnienia poza osi, kół, szyb, i tak dalej: czy jako słowo "dom" jest jedynie wygodnym dla wyznaczania różnych materiałów ułożyła po pewnej mody, aby dołączyć część przestrzeni, i nie ma oddzielnego domu - podmiot w istnieniu: - dokładnie w taki sam sposób, co nazywamy "jest" lub "indywidualnych" lub "osoba" lub nazwisko jest tylko zmieniają połączenie fizycznego i psychicznego zjawisk, i nie ma realnego istnienia w sobie.)

The "Corporeality Group" of Four Elements "Cielesność Grupa" cztery elementy

What, now, is the Group of Corporeality? Co teraz jest Grupa Cielesność? It is the four primary elements, and Corporeality derived from them. Jest czterech elementów, Cielesność i pochodne od nich.

And what are the four primary elements? A jakie są cztery pierwotne elementy? They are the Solid Element, the Fluid Element, the Heating Element, the Vibrating Element. Są to stałe element płynu Element, Ogrzewanie Element, wibrującego elementu.

(The four elements, or - to speak more correctly - the four elementary qualities of matter, may be rendered in English as: Inertia, Cohesion, Radiation, and Vibration. (Cztery elementy, lub - bardziej prawidłowo - czterech podstawowych cech materii, mogą być świadczone w English: Inertia, spójność promieniowania, i wibracji.

The twenty four corporeal phenomena which depend upon them are, according to the Abhidharma: eye, ear, nose, tongue, body, visible form, sound, odor, taste, masculinity, femininity, vitality, organ of thinking, gesture, speech, space (cavities of ear, nose, etc.), agility, elasticity, adaptability, growth, duration, decay, variability, change of substance.) W dwadzieścia cztery zjawisk fizycznych, które zależą od nich, zgodnie z Abhidharma: oka, ucha, nosa, języka, ciała, widoczne formy, dźwięku, odor, smak, męskości, kobiecości, witalności, narząd myślenia, gestu, słowa, przestrzeń (jam z ucha, nosa, itp.), sprawność, elastyczność, zdolność adaptacji, wzrostu, czas trwania, zaniku, zmienność, zmiana treści).

1. What, now, is the Solid Element? Co teraz jest stałe Element? The solid element may be one's own, or it may be external. Do stałych elementów może być jednym z własnej, lub może to być zewnętrznych. And what is one's own solid element? A to, co jest jednym własnych stałych elementów? The dependent properties, which on one's own person and body are hard and solid, as the hairs of head and body, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, marrow, kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, stomach, bowels, mesentery, excrement, or whatever other dependent properties which on one's own person and body are hard and solid - this is called one's own solid element. W utrzymaniu nieruchomości, które na jednym z własnej osoby i ciała są twarde i solidne, jak włosy z głowy i ciała, paznokcie, zęby, skóra, ciało, sinews, kości, szpiku, nerki, serce, wątroba, przepona, śledziona, płuca, żołądka, jelit, krezki, odchodów, lub niezależnie od innych zależnych od nieruchomości, które na jednym z własnej osoby i ciała są twarde i stałe - jest to wezwał jednego własnych stałych elementów. Now, whether it be one's own solid element, or whether it be the external solid element, they are both only the solid element. Teraz, czy się z własnymi stałych elementów, czy też być zewnętrznych stałych elementów, które są tylko elementem stałej. And one should understand, according to reality, and true wisdom: "This does not belong to me; this am I not; this is not my Ego." A należy rozumieć, zgodnie z rzeczywistością i prawdą mądrości: "To nie należą do mnie, to ja nie jestem, nie jest to moje Ego".

2. What, now, is the Fluid Element? Co teraz jest Element płynu? The fluid element may be one's own, or it may be external. Płynu może być jednym z elementów własnych, lub może to być zewnętrznych. And what is one own fluid element? The dependent properties, which on one's own person and body are watery or cohesive, as bile, phlegm, pus, blood, sweat, lymph, tears, semen, spit, nasal mucus, oil of the joints, urine or whatever other dependent properties which on one own person and body are watery or cohesive - this is called one's own fluid element. A to, co jest jednym z elementów własnych płyn? Utrzymaniu nieruchomości, które na jednym z własnej osoby i ciała są wodniste lub solidarnego, jak żółci, phlegm, ropy, krwi, potu, limfatyczny, łzy, nasienia, cypel, śluzu nosa, olej stawów , Moczu lub niezależnie od innych zależnych od nieruchomości, które na jednym z własnej osoby i ciała są wodniste lub spójny - to nazywa się własnym elementem płynu. Now, whether it be one's own fluid element, or whether it be the external fluid element, they are both only the fluid element. And one should understand, according to reality, and true wisdom: "This does not belong to me; this am I not; this is not my Ego." Teraz, czy się z własnymi elementu płynu, czy płyn jest elementem zewnętrznym są płynu, jak tylko elementem. A należy rozumieć, zgodnie z rzeczywistością i prawdą mądrości: "To nie należą do mnie, to jestem I nie, nie jest to moje Ego ".

3. What, now, is the Heating Element? Co, teraz jest elementem grzewczym? The heating element may be one own, or it may be external. Ciepło może być jednym z elementów własnych, lub może to być zewnętrznych. And what is one's own heating element? The dependent properties, which on one's own person and body are heating and radiating, as that whereby one is heated, consumed, scorched, whereby that which has been eaten, drunk, chewed, or tasted, is fully digested; or whatever other dependent properties, which on one's own person and body are heating and radiating this is called one's own heating element. A to, co jest jednym z elementów własne ogrzewanie? Utrzymaniu nieruchomości, które na jednym z własnej osoby i ciała są ogrzewania i promieniujących, jako że z których jedną jest ogrzewany, zużyte, scorched, w którym ta, która została spożyta, pijani, gryzione lub skosztował, pełni wytrawić, lub niezależnie od innych właściwości zależnych, które z jednej własnej osoby i ciała są promieniście w tym ogrzewanie i nazywa się własnym elementem grzewczym. Now, whether it be one's own heating element, or whether it be the external heating element, they are both only the heating element. Teraz, czy się z własnymi elementem grzewczym, czy jest zewnętrznym elementem grzewczym, jak są one tylko elementem grzewczym. And one should understand, according to reality, and true wisdom: "This does not belong to me; this am I not; this is not my Ego." A należy rozumieć, zgodnie z rzeczywistością i prawdą mądrości: "To nie należą do mnie, to ja nie jestem, nie jest to moje Ego".

4. What, now, is the Vibrating Element? Co teraz jest Vibrating Element? The vibrating element may be one's own, or it may be external. Wibrującego elementu może być jednym z własnej, lub może to być zewnętrznych. And what is one's own vibrating element? A to, co jest jednym z elementów własnych wibracji? The dependent properties, which on one's own person and body are mobile and gaseous, as the upward - going and downward - going winds; the winds of stomach and intestines; in - breathing and out - breathing; or whatever other dependent properties, which on one's own person and body are mobile and gaseous - this is called one's own vibrating element. W utrzymaniu nieruchomości, które na jednym z własnej osoby i ciała są komórkowych i gazowych, jak w górę - w dół i będzie - będzie wiatry, wiatry z żołądka i jelit; - oddychanie i obecnie - w oddychaniu, albo cokolwiek innego zależne nieruchomości, na których swoją własną osobą i ciała są komórkowych i gazowych - jest to wezwał jednego elementu własnej wibracji. Now, whether it be one's own vibrating element, or whether it be the external vibrating element, they are both only the vibrating element. Teraz, czy być jednym z elementów własnych wibracji, czy jest zewnętrznym elementem wibracji, które są tylko elementem wibracji.

And one should understand, according to reality, and true wisdom: "This does not belong to me; this am I not; this is not my Ego." Just as one calls "hut" the circumscribed space which comes to be by means of wood and rushes, reeds, and clay, even so we call "body" the circumscribed space that comes to be by means of bones and sinews, flesh and skin. A należy rozumieć, zgodnie z rzeczywistością i prawdą mądrości: "To nie należą do mnie, to ja nie jestem, nie jest to moje Ego." Po prostu jako jeden nazywa "chata" ograniczonych przestrzeni kosmicznej, która przychodzi się za pomocą drewno i sitowie, trzcina, glina, tak nazywamy "ciało" ograniczonych przestrzeni kosmicznej, że przychodzi się za pomocą kości i sinews, ciało i skórę.

Dependent Origination of Consciousness Zależne od jego świadomości

Now, though one's eye be intact, yet if the external forms do not fall within the field of vision, and no corresponding conjunction takes place, in that case there occurs no formation of the corresponding aspect of consciousness. Teraz, choć jej oczy są nienaruszone, ale jeśli zewnętrzne formy nie wchodzą w pole widzenia, i nie odpowiadające połączeniu odbywa się w tym przypadku nie występuje żadne tworzenie odpowiednich aspektów świadomości. Or, though one eye be intact, and the external forms fall within the field of vision, yet if no corresponding conjunction takes place, in that case also there occurs no formation of the corresponding aspect of consciousness. If, however, one's eye is intact, and the external forms fall within the field of vision, and the corresponding conjunction takes place, in that case there arises the corresponding aspect of consciousness. Albo, chociaż jednego oka być nienaruszone, a zewnętrzne formy wchodzą w pole widzenia, jeśli jeszcze nie odpowiadające połączeniu odbywa się, również w tym przypadku nie występuje żadne tworzenie odpowiednich aspektów świadomości. Jeśli jednak oko jest nienaruszona I zewnętrznej formy wchodzą w pole widzenia, oraz odpowiadające połączeniu odbywa się w tym przypadku nie powstaje odpowiedni aspekt świadomości.

Hence, I say: the arising of consciousness is dependent upon conditions; and without these conditions, no consciousness arises. And upon whatsoever conditions the arising of consciousness is dependent, after these it is called. Stąd mówię: wynikające przytomności jest uzależniony od warunków i bez tych warunków, nie pojawia się świadomość. A co na warunkach wynikających świadomości zależy, po tych go nazywa.

Consciousness whose arising depends on the eye and forms, is called "eye - consciousness." Świadomość, których wynikających zależy od oka i form, nazywa się "oko - świadomość".

Consciousness whose arising depends on the ear and sound, is called "ear - consciousness." Świadomość, których wynikających zależy na ucho i dźwięk, nazywany jest "ucho - świadomość".

Consciousness whose arising depends on the olfactory organ and odors, is called "nose - consciousness." Świadomość, których wynikających zależy od olfactory organowej i odors, nazywa się "nosa - świadomość".

Consciousness whose arising depends on the tongue and taste, is called "tongue - consciousness." Świadomość, których wynikających zależy od języka i smak, nazywany jest "językiem - świadomość".

Consciousness whose arising depends on the body and bodily contacts, is called "body - consciousness." Świadomość, których wynikających zależy od ciała i ciała kontakty, nazywa się "ciało - świadomość".

Consciousness whose arising depends on the mind and ideas, is called "mind - consciousness." Świadomość, których wynikających zależy od umysłu i pomysłów, nazywa się "umysł - świadomość."

Whatsoever there is of "corporeality" in the consciousness thus arisen, that belongs to the Group of Corporeality. Whatsoever jest "cielesność" w ten sposób powstały świadomość, że należy do grupy Cielesność. there is of "feeling" - bodily ease, pain, joy, sadness, or indifferent feeling - belongs to the Group of Feeling. nie ma "uczucie" - łatwość ciała, ból, radość, smutek lub poczucie obojętni - należy do grupy Feeling. Whatsoever there is of "perception" - visual objects, sounds, odors, tastes, bodily impressions, or mind objects - belongs to the Group of Perception. Whatsoever there are of mental "formations" impression, volition, etc. Whatsoever jest "postrzeganie" - obiekty wizualne, dźwięk, odors, smaków, wrażeń ciała, umysłu lub przedmioty - należy do grupy percepcji. Whatsoever istnieją psychicznego "formacje" wrażenie, woli, itp. - belong to the Group of mental Formations. -- Należą do grupy psychicznego Ugrupowania. Whatsoever there is of "consciousness" therein, belongs to the Group of Consciousness. Whatsoever jest "świadomość" w nim, należy do grupy świadomości.

And it is impossible that any one can explain the passing out of one existence, and the entering into a new existence, or the growth, increase, and development of consciousness, independent of corporeality, feeling, perception, and mental formations. A to jest niemożliwe, że ktoś może wyjaśnić przechodząc z jednego istnienia, i wejście w nowe istnienie, ani wzrost gospodarczy, wzrost i rozwój świadomości, niezależnie od tego, cielesność, uczucie, postrzeganie, formacje i psychicznego.

The Three Characteristics of Existence Trzy Charakterystyka Istnienie

All formations are "transient"; all formations are "subject to suffering"; all things are "without an Ego - entity." Wszystkie formacje są "przejściowa"; wszystkie formacje są "przedmiotem cierpienia"; wszystkie rzeczy są "bez Ego - podmiot". Corporeality is transient, feeling is transient, perception is transient, mental formations are transient, consciousness is transient. Cielesność jest przemijające, jest przemijające uczucie, postrzeganie jest przemijające, psychicznego formacji są przemijające, świadomość jest przemijające.

And that which is transient, is subject to suffering; and of that which is transient, and subject to suffering and change, one cannot rightly say: "This belongs to me; this am I; this is my Ego." A to, co przemijające, jest uzależnione od cierpienia, i to, co przemijające, z zastrzeżeniem zmian i cierpienie, nie można słusznie powiedzieć: "To należy do mnie, to ja jestem, to moje Ego".

Therefore, whatever there be of corporeality, of feeling, perception, mental formations, or consciousness, whether one's own or external, whether gross or subtle, lofty or low, far or near, one should understand, according to reality, and true wisdom: "This does not belong to me; this am I not; this is not my Ego." Dlatego, niezależnie tam być cielesność, uczucie, postrzeganie, formacje psychicznego lub świadomości, czy z własnymi lub zewnętrznymi, czy brutto czy subtelne, wzniosłe i niskie, daleko lub blisko, należy rozumieć, zgodnie z rzeczywistością i prawdą mądrości: "To nie należą do mnie, to ja nie jestem, nie jest to moje Ego".

Suppose, a man who is not blind, were to behold the many bubbles on the Ganges as they are driving along; and he should watch them, and carefully examine them. Załóżmy, którzy człowiek nie jest niewidomy, oto były liczne pęcherzyki na Ganges są one wzdłuż jazdy, a kto powinien je obejrzeć i dokładnie je zbadać. After carefully examining them, they will appear to him empty, unreal, and unsubstantial. Po zbadaniu ich uważnie, będą pojawiać się do niego pusty, odrealnione, a unsubstantial. In exactly the same way, does the monk behold all the corporeal phenomena, feelings, perceptions, mental formations, and states of consciousness - whether they be of the past, or the present, or the future, far, or near. Dokładnie w taki sam sposób, nie mnich oto wszystkich zjawisk fizycznych, uczuć, percepcji, formacji psychiczne i stany świadomości - czy są one w przeszłości lub obecnych lub przyszłych, daleko lub blisko. And he watches them, and examines them carefully; and, after carefully examining them, they appear to him empty, void, and without an Ego A on im zegarki, analizuje je i starannie, a po nich dokładnie bada, pojawią się one do niego puste, nieważne, i bez Ego

Whoso delights in corporeality, or feeling, or perception, or mental formations, or consciousness, he delights in suffering; and whoso delights in suffering, will not be freed from suffering. Kto pyszności w cielesność, lub uczucie, postrzeganie, formacje lub psychicznego lub świadomości, pyszności w cierpieniu, a kto pyszności w cierpieniu, nie zostanie uwolniony od cierpień. Thus I say Dlatego mówię

How can you find delight and mirth, Jak można znaleźć radością i wesela,
Where there is burning without end? Gdzie jest spalanie bez końca?
In deepest darkness you are wrapped! W najgłębszej ciemności jesteś zawinięty!
Why do you not seek for the light? Czemu nie dążyć do światła?

Look at this puppet here, well rigged, Spójrz na ten lalek tutaj, dobrze osadzone,
A heap of many sores, piled up, A sterty wielu wrzody, wyczynia nakładziony,
Diseased, and full of greediness, Chore i pełne greed,
Unstable, and impermanent! Niestabilne, a impermanent!

Devoured by old age is this frame, Pożarł przez starość jest to ramka,
A prey of sickness, weak and frail; A drapieżnych choroby, słaby i słabych;
To pieces breaks this putrid body, Do przerwy sztuk tego putrid ciała,
All life must truly end in death. Wszystkie życiu naprawdę musi w końcu śmierci.

The Three Warnings Trzy ostrzeżenia

Did you never see in the world a man, or a woman, eighty, ninety, or a hundred years old, frail, crooked as a gable roof, bent down, resting on crutches, with tottering steps, infirm, youth long since fled, with broken teeth, grey and scanty hair, or bald - headed, wrinkled, with blotched limbs? Czy nigdy nie patrz na świat człowiek, kobieta, osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt lub sto lat życia, słabych, krzywe jako Dach dwuspadowy, nachyliwszy, spoczywającej na kule, tottering kroki, infirm, młodzieży od dłuższego czasu uciekło, z zepsute zęby, szary i scanty włosy lub suche - na czele, pomarszczone, z blotched kończyn? And did the thought never come to you that also you are subject to decay, that also you cannot escape it? I nie myśl nigdy nie przyjdzie do was, że również jest przedmiotem zaniku, że również nie można uciec?

Did you never see in the world a man, or a woman, who being sick, afflicted, and grievously ill, and wallowing in his own filth, was lifted up by some people, and put to bed by others? Czy nigdy nie patrz na świat człowiek, lub kobieta, którzy są chorzy, ubogich, chorych i ciężko, i wallowing we własnym brud, został zniesiony przez kilka osób, i wprowadzane do łóżka przez innych? And did the thought never come to you that also you are subject to disease, that also you cannot escape it? I nie myśl nigdy nie przyjdzie do was, że można również podlegają choroby, że również nie można uciec?

Did you never see in the world the corpse of a man, or a woman, one, or two, or three days after death, swollen up, blue - black in color, and full of corruption? Czy nigdy nie patrz na świat na zwłoki mężczyzny, ani kobiety, jeden, albo dwa, albo trzy dni po śmierci, obrzęk, niebieski - w kolorze czarnym, pełna korupcji? And did the thought never come to you that also you are subject to death, that also you cannot escape it? I nie myśl nigdy nie przyjdzie do was także, że podlega śmierci, że również nie można uciec?

Samsara, The Wheel of Existence Samsara, The Wheel of Existence

Inconceivable is the beginning of this Samsara; not to be discovered Niedopuszczalne jest początku tego Samsara, nie może być wykryte

(continues . . . ) (w dalszym ciągu...)


Another Important Buddhist Document (Portion) Follows Innym ważnym dokumentem Buddyjski (Fragment) Follows


Buddha, The Gospel Budda, Ewangelia

500 BC 500 pne

The Disciple Speaks Mówi ucznia

Rejoice Cieszcie się

Rejoice at the glad tidings! Cieszcie się na radosna wiesc! The Buddha our Lord has found the root of all evil; he has shown us the way of salvation. Buddy naszego Pana znalazł korzeniem wszelkiego zła; on wykazało nam drogę zbawienia. The Buddha dispels the illusions of our mind and redeems us from the terror of death. Buddy dispels się złudzeń naszego umysłu i umarza nas od strachu przed śmiercią.

The Buddha, our Lord, brings comfort to the weary and sorrow - laden; he restores peace to those who are broken down under the burden of life. Buddy, Pana naszego, przynosi komfort na zmęczonego i smutek - z ładunkiem; on przywraca pokój dla tych którzy są w podziale na podstawie ciężaru życia. He gives courage to the weak when they would fain give up self reliance and hope. On daje odwagę do słabych, kiedy to Fain zrezygnować z siebie oparcia i nadziei. You who suffer from the tribulations of life, you who have to struggle and endure, you who yearn for a life of truth, rejoice at the glad tidings! Poszukać którzy cierpią z ucisków życia, którzy mają do walki i trwa, którzy yearn w życiu prawdy, radujcie się w radosna wiesc! There is balm for the wounded, and there is bread for the hungry. Istnieje balsam dla rannych, a tam jest chleb dla głodnych. There is water for the thirsty, and there is hope for the despairing. Nie ma wody na pragnienie i nadzieję, że nie ma dla despairing. There is light for those in darkness, and there is inexhaustible blessing for the upright. Istnieje światło dla tych, w ciemności, i nie jest niewyczerpalne błogosławieństwo dla pozycji pionowej.

Heal your wounds, you wounded, and eat your fill, you hungry. Rest, you weary, and you who are thirsty quench your thirst. Uzdrów swoje rany, ranni, i jeść swoje wypełnienie, jest głodny. Reszta jest zmęczony, i którzy są pragnienie quench swoje pragnienie. Look up to the light, you who sit in darkness; be full of good cheer, you who are forlorn. Spójrz do światła, którzy siedzą w ciemności; być pełne dobrej cheer, którzy są forlorn.

Trust in truth, You who love the truth, for the kingdom of righteousness is founded upon earth. Zaufanie w prawdzie, miłości, którzy Poszukać prawda, królestwo sprawiedliwości opiera się na ziemi. The darkness of error is dispelled by the light of truth. W ciemności błędu jest rozwiane w świetle prawdy. We can see our way and take firm and certain steps. Możemy zobaczyć nasze drogi i podjęcia zdecydowanych i pewnych kroków. The Buddha, our Lord, has revealed the truth. Buddy, Pana naszego, wykazała, prawda. The truth cures our diseases and redeems us from perdition; the truth strengthens us in life and in death; the truth alone can conquer the evils of error. Prawda leczy nasze choroby i umarza nas od wiecznego potępienia; prawda umacnia nas w życiu iw śmierci; sama prawda może zwyciężyć zło błędu. Rejoice at the glad tidings! Cieszcie się na radosna wiesc!

Samsara and Nirvana Samsara i Nirvana

Look about and contemplate life! Spójrz na temat życia i kontemplacji! Everything is transient and nothing endures. Wszystko jest przemijające i nie wytrwa. There is birth and death, growth and decay; there is combination and separation. Nie ma narodzin i śmierci, wzrostu i zaniku, nie ma kombinacji i separacji. The glory of the world is like a flower: it stands in full bloom in the morning and fades in the heat of the day. Chwała na świat jest jak kwiat: stoi w pełni rozkwitnie w godzinach porannych i zanika w ciepło dnia.

Wherever you look, there is a rushing and a struggling, and an eager pursuit of pleasure. Wherever you look, znajduje się śpieszył i walczących, i pragnie z przyjemnością prowadzenia. There is a panic flight from pain and death, and hot are the flames of burning desires. Istnieje paniki lot z bólu i śmierci, i to gorąco płomieniami spalania pragnień. The world is Vanity Fair, full of changes and transformations. W świat jest Vanity Fair, pełne zmian i przemian. All is Samsara, the turning Wheel of Existence. Wszystko jest Samsara, toczenia kół Istnienia.

Is there nothing permanent in the world? Czy istnieje nic stałego w świat? Is there in the universal turmoil no resting place where our troubled heart can find peace? Czy w powszechnej zamęcie nie miejsce odpoczynku, gdzie nasze niespokojne serca można znaleźć pokój? Is there nothing everlasting? Czy nic wieczne? Oh, that we could have cessation of anxiety, that our burning desires would be extinguished! Oh, że możemy mieć zaprzestania lęk, że nasze pragnienia spalanie byłoby wygasło! When shall the mind become tranquil and composed? Kiedy umysł jest w spokojnej i stać się w składzie?

The Buddha, our Lord, was grieved at the ills of life. Buddy, Pana naszego, było martwią na ills życia. He saw the vanity of worldly happiness and sought salvation in the one thing that will not fade or perish, but will abide for ever and ever. On widząc marność świata w szczęściu i szukał zbawienia w jedną rzeczą, że nie zginą lub znikną, ale będzie trwać na wieki wieków.

You who long for life, learn that immortality is hidden in transiency. Poszukać którzy długo za życia, dowiedzieć się, że nieśmiertelność jest ukryty w transiency. You who wish for happiness without the sting of regret, lead a life of righteousness. Poszukać którzy chcą na szczęście bez sting z ubolewaniem, żyć w sprawiedliwości. You who yearn for riches, receive treasures that are eternal. Poszukać którzy yearn do bogactwa, skarby, które otrzymują wieczne. Truth is wealth, and a life of truth is happiness. Prawda jest bogactwo, a prawda o życiu jest szczęście.

All compounds will be dissolved again, but the verities which determine all combinations and separations as laws of nature endure for ever and aye. Wszystkie składniki zostaną rozwiązane ponownie, ale verities, który określa wszystkie kombinacje i separacji jako prawa natury trwa na wieki i aye. Bodies fall to dust, but the truths of the mind will not be destroyed. Organy spadek do kurzu, ale prawd umysł nie zostanie zniszczone.

Truth knows neither birth nor death; it has no beginning and no end. Welcome the truth. Prawda zna ani narodzin ani śmierci, nie ma początku i końca. Witamy prawda. The truth is the immortal part of mind. Prawda jest nieśmiertelna część umysłu. Establish the truth in your mind, for the truth is the image of the eternal; it portrays the immutable; it reveals the everlasting; the truth gives unto mortals the boon of immortality. Ustalenia prawdy w Twoich myślach, prawda jest obraz na wieczne; Portal stała się ona objawia wieczne; prawda daje sie ludzmi w boon nieśmiertelności.

The Buddha has proclaimed the truth; let the truth of the Buddha dwell in your hearts. Buddy ogłosiła prawda, niech prawda o Buddy mieszkać w waszych sercach. Extinguish in yourselves every desire that antagonizes the Buddha, and in the perfection of your spiritual growth you will become like unto him. Extinguish w sobie pragnienie, aby każdy z antagonizes Buddy, w swojej duchowej doskonałości wzrost będzie jak się do niego. That of your heart which cannot or will not develop into Buddha must perish, for it is mere illusion and unreal; it is the source of your error; it is the cause of your misery. To z Twojego serca, które nie mogą lub nie będzie rozwijać musi zginął, do Buddy, jest jedynie iluzją i nierzeczywistym, jest źródłem Twojego błędu, jest przyczyną swojego cierpienia.

You attain to immortality by filling your minds with truth. Therefore, become like unto vessels fit to receive the Master's words. You do osiągnięcia nieśmiertelności, wypełniając swoje umysły z prawdą. Dlatego też, aż staną się jak statki nadające się do otrzymywania magistra słowa. Cleanse yourselves of evil and sanctify your lives. Cleanse się zła i uświęcić swoje życie. There is no other way of reaching truth. Nie ma innego sposobu dotarcia do prawdy.

Learn to distinguish between Self and Truth. Naucz się rozróżniać Samorządu i prawdy. Self is the cause of selfishness and the source of evil; truth cleaves to no self; it is universal and leads to justice and righteousness. Self jest przyczyną egoizmu i źródłem zła, prawdy cleaves nie do siebie, jest powszechne i prowadzi do prawa i sprawiedliwości. Self, that which seems to those who love their self as their being, is not the eternal, the everlasting, the imperishable. Self, który wydaje się, że tych którzy kochają siebie, jak ich, nie jest wieczne, wieczne, niezniszczalne. Seek not self, but seek the truth. Staraj się o nie samodzielnie, lecz poszukiwanie prawdy.

If we liberate our souls from our petty selves, wish no ill to others, and become clear as a crystal diamond reflecting the light of truth, what a radiant picture will appear in us mirroring things as they are, without the admixture of burning desires, without the distortion of erroneous illusion, without the agitation of clinging and unrest. Jeśli nasze dusze wyzwolić od naszych drobnych samych, nie chcą, aby inni chorzy, a staje się jasne jak kryształ diament odzwierciedla świetle prawdy, co promienniki obraz pojawi się w nas dublowanie rzeczy jak są, bez domieszki spalania pragnienia, bez zakłóceń błędne złudzenie, bez pobudzenie z adhesiveness związki frazeologiczne i niepokojów.

Yet you love self and will not abandon self love. Ale miłość siebie i nie będzie rezygnacji z własnej miłości. So be it, but then, verily, you should learn to distinguish between the false self and the true self. Tak jest, ale potem, zaprawdę, należy dowiedzieć się, aby odróżnić fałszywe własny rachunek i prawdziwego siebie. The ego with all its egotism is the false self. It is an unreal illusion and a perishable combination. Ego ze wszystkimi jego egotism jest fałszywe własny rachunek. To jest nierealny iluzji i łatwo psujących się połączenie. He only who identifies his self with the truth will attain Nirvana; and he who has entered Nirvana has attained Buddhahood; he has acquired the highest good; he has become eternal and immortal. On tylko wskazuje którzy z jego własnej prawdy będzie osiągnąć Nirvana, a on wszedł którzy Nirvana osiągnęła Buddhahood; roku zdobyła najwyższe dobro, bo stał się nieśmiertelny i wieczny.

All compound things shall be dissolved again, worlds will break to pieces and our individualities will be scattered; but the words of Buddha will remain for ever. Wszystkie złożone rzeczy są rozpuszczone ponownie, światy będzie przerwa na kawałki i nasze indywidualności będą rozproszone, ale słowa Buddy pozostanie na wieki.

The extinction of self is salvation; the annihilation of self is the condition of enlightenment; the blotting out of self is Nirvana. W wyginięciem na własny rachunek jest zbawienie; zagłada na własny rachunek jest warunkiem oświecenia; blotting na własny rachunek jest Nirvana.

Happy is he who has ceased to live for pleasure and rests in the truth. Szczęśliwy jest ten, którzy nie przestał żyć dla przyjemności i spoczywa w prawdzie. Verily his composure and tranquility of mind are the highest bliss. Zaprawdę jego composure i spokój ducha są najwyższej rozkoszy.

Let us take our refuge in the Buddha, for he has found the everlasting in the transient. Weźmy naszego schronienia w Buddy, bo znalazł się w wieczne przemijające. Let us take our refuge in that which is the immutable in the changes of existence. Weźmy naszego schronienia w tym, co jest stała na zmiany istnienia. Let us take our refuge in the truth that is established through the enlightenment of the Buddha. Weźmy naszego schronienia w prawdzie, która jest ustanowiona przez oświecenia do Buddy. Let us take our refuge in the community of those who seek the truth and endeavor to live in the truth. Weźmy naszego schronienia we wspólnocie tych, którzy poszukują prawdy i dążenia do życia w prawdzie.

Truth, The Savior Prawda, Zbawiciela

The things of the world and its inhabitants are subject to change. They are combinations of elements that existed before, and all living creatures are what their past actions made them; for the law of cause and effect is uniform and without exception. W rzeczy na świat i jego mieszkańcy mogą ulec zmianie. Są to kombinacje elementów, które istniały przed, i wszystkich żywych stworzeń, jakie są ich działań w przeszłości; na prawo przyczyny i skutku jest jednolity i bez wyjątku.

But in the changing things there is a constancy of law, and when the law is seen there is truth. Ale w zmieniających się co tam jest nieugiętości prawa, i gdy prawo jest postrzegane nie jest prawdą. The truth lies hidden in Samsara as the permanent in its changes. Prawda jak zwykle leży ukryty w Samsara jako stałe w jego zmiany.

Truth desires to appear; truth longs to become conscious; truth strives to know itself. Prawda wydaje się pragnie, prawda długie, aby stać się świadomy, stara się dowiedzieć prawdy.

There is truth in the stone, for the stone is here; and no power in the world, no god, no man, no demon, can destroy its existence. But the stone has no consciousness. Nie jest prawdą w kamień, kamień jest tutaj, a nie moc w świat, nie ma boga, nie człowiek, nie demon, może zniszczyć jego istnienia. Kamień Ale nie ma świadomości. There is truth in the plant and its life can expand; the plant grows and blossoms and bears fruit. Its beauty is marvelous, but it has no consciousness. Nie jest prawdą w jego życiu roślin i może rozwinąć; roślin rośnie i kwiaty i owoce. Jej piękno jest wspaniały, ale nie ma świadomości. There is truth in the animal; it moves about and perceives its surroundings; it distinguishes and learns to choose. Nie jest prawdą w zwierząt; porusza temat i postrzega swoje otoczenie, odróżnia go i uczy się wybrać. There is consciousness, but it is not yet the consciousness of Truth. Nie ma świadomości, ale nie jest jeszcze świadomość prawdy. It is a consciousness of self only. To jest świadomość siebie.

The consciousness of self dims the eyes of the mind and hides the truth. Świadomość własnej dims oczy umysł i ukrywa prawdę. It is the origin of error, it is the source of illusion, it is the germ of evil. Jest pochodzenia błąd, to źródło iluzji, jest to zarodek zła. Self begets selfishness. Self begets egoizmu. There is no evil but what flows from self. Nie ma zła, ale to, co płynie z siebie. There is no wrong but what is done by the assertion of self. Nie jest źle, ale to, co jest zrobione przez siebie dochodzenia. Self is the beginning of all hatred, of iniquity and slander, of impudence and indecency, of theft and robbery, of oppression and bloodshed. Self jest początkiem wszystkich nienawiści, nieprawości i oszczerstwa, impudence i szpetny, kradzież i rozbój, ucisku i rozlewu krwi. Self is Mara, the tempter, the evil doer, the creator of mischief. Self jest Mara, kusiciel, zła doer, twórca zepsucie. Self entices with pleasures. Self entices z rozkoszy. Self promises a fairy's paradise. Self obiecuje bajki's Paradise. Self is the veil of Maya, the enchanter. Self jest zasłona przybytku Maya, enchanter. But the pleasures of self are unreal, its paradisian labyrinth is the road to misery, and its fading beauty kindles the flames of desires that never can be satisfied. Ale przyjemności własny rachunek są odrealnione, paradisian labirynt jest droga do nędzy, a jego piękno kindles zanikł w płomieniach z pragnienia, że nigdy nie mogą być spełnione.

Who shall deliver us from the power of self? Kto wydaje nam siłę na własny rachunek? Who shall save us from misery? Kto jest wybaw nas od cierpienia? Who shall restore us to a life of blessedness? Kto nam przywrócić do życia blessedness?

There is misery in the world of Samsara; there is much misery and pain. Nie ma biedy w świat z Samsara; tam jest dużo cierpienia i bólu. But greater than all the misery is the bliss of truth. Jednak większa niż wszystkie nieszczęścia jest błogości prawdy. Truth gives peace to the yearning mind; it conquers error; it quenches the flames of desires; it leads to Nirvana. Prawda daje pokój tęsknota umysłu, ale zwycięża błąd; quenches z płomieniami pragnień, ale prowadzi do Nirvana. Blessed is he who has found the peace of Nirvana. Błogosławiony, którzy znalazł pokoju Nirvana. He is at rest in the struggles and tribulations of life; he is above all changes; he is above birth and death; he remains unaffected by the evils of life. On jest w stanie spoczynku w zmaganiu się z życiem i dolegliwości, jest on przede wszystkim zmiany, jest on przede urodzenia i śmierci, pozostaje nienaruszone przez zło życia.

Blessed is he who has found enlightenment. Błogosławiony, którzy znalazł oświecenia. He conquers, although he may be wounded; he is glorious and happy, although he may suffer; he is strong, although he may break down under the burden of his work; he is immortal, although he will die. On zwycięża, choć może on być ranny, bo jest chwalebne i szczęśliwy, choć może on cierpi, bo jest silny, choć może on się załamać pod ciężarem jego pracy, bo jest nieśmiertelna, chociaż on umrze. The essence of his being is purity and goodness. W istocie jest to jego czystości i dobroci.

Blessed is he who has attained the sacred state of Buddhahood, for he is fit to work out the salvation of his fellow beings. Błogosławiony, którzy nie osiągnęły stan Buddhahood święty, bo jest zdolne do pracy na zbawienie jego kolegów ludźmi. The truth has taken its abode in him. Prawda wzięła jego pobytu w nim. Perfect wisdom illumines his understanding, and righteousness ensouls the purpose of all his actions. Perfect oświeca mądrością jego zrozumienia i sprawiedliwości ensouls cel wszystkich swoich działań. The truth is a living power for good, indestructible and invincible! Prawda jest moc do życia dobrego, niezniszczalne i Invincible! Work the truth out in your mind, and spread it among mankind, for truth alone is the savior from evil and misery. Prace prawda w Twoich myślach i rozwinął go wśród ludzi, dla samej prawdy jest zbawiciela od zła i nędzy. The Buddha has found the truth and the truth has been proclaimed by the Buddha! Buddy znalazł prawdę, a prawda została ogłoszona przez Buddy! Blessed be the Buddha! Niech będzie błogosławiony Buddy!

The Enlightenment W Oświeceniu

There was in Kapilavatthu a Sakya king, strong of purpose and reverenced by all men, a descendant of the Okkakas, who call themselves Gotama, and his name was Suddhodana or Pure - Rice. Nie było w Kapilavatthu jeden Sakya króla, silne celów i reverenced przez wszystkich ludzi, potomka z Okkakas, którzy połączyć się Gotama, a jego nazwisko lub Pure Suddhodana - Ryż. His wife Mayadevi was beautiful as the water lily and pure in mind as the lotus. Mayadevi Jego żoną była piękna jak lilia i czystej wody pod uwagę jako lotosu. As the Queen of Heaven, she lived on earth, untainted by desire, and immaculate. W królowej nieba, Ona mieszka na ziemi, untainted przez pragnienie, i nieskazitelny.

The king, her husband, honored her in her holiness, and the spirit of truth, glorious and strong in his wisdom like unto a white elephant, descended upon her. Król, jej mąż, jej honorowane w jej świętość, i Ducha Prawdy, chwalebne i silną pozycję w swojej mądrości jak aż do białego słonia, zstąpił na nią. When she knew that the hour of motherhood was near, she asked the king to send her home to her parents; and Suddhodana, anxious about his wife and the child she would bear him, willingly granted her request. Gdy dowiedział się, że godziny macierzyństwa był blisko, ona zwróciła się do króla, aby wysłać ją do domu jej rodziców i Suddhodana, zabiegających o jego żonę i dziecko będzie ona nosić go, chętnie przyznano jej wniosek.

At Lumbini there is a beautiful grove, and when Mayadevi passed through it the trees were one mass of fragrant flowers and many birds were warbling in their branches. Na Lumbini jest piękny gaj, a kiedy Mayadevi przez niego drzewa były jednymi masa pachnących kwiatów i wielu ptaków były warbling w swoich oddziałach. The Queen, wishing to stroll through the shady walks, left her golden palanquin, and, when she reached the giant sala tree in the midst of the grove, felt that her hour had come. The Queen, które chcą poprzez spacery zacienionym spacery, jej złote palanquin lewo, a kiedy dotarły do giganta sala drzewo w środku na Gaj, poczułem, że jej godziny miał przyjść. She took hold of a branch. Ona schwycił oddziału. Her attendants hung a curtain about her and retired. Jej uczestnicy zawiesił jeden kurtyna o niej i emerytów. When the pain of travail came upon her, four pure minded angels of the great Brahma held out a golden net to receive the babe, who came forth from her right side like the rising sun bright and perfect. Gdy ból travail skierował ją na cztery czystej myślącymi aniołów z wielką Brahmy, która odbyła się obecnie złoty netto do otrzymania babe, którzy przybyli z niej jej prawej stronie, jak wschodzącego słońca jasne i doskonałe.

The Brahma - angels took the child and placing him before the mother said: "Rejoice, O queen, a mighty son has been born unto thee." The Brahma - aniołów wziął dziecko i wprowadzania go do matki, powiedział: "Ciesz się, Królowo, potężny syn został urodzony tobie".

At her couch stood an aged woman imploring the heavens to bless the child. Na kanapie jej wieku kobiety stanął jeden imploring niebios do Bless The Child. All the worlds were flooded with light. Wszystkie światy zostały zalane światłem. The blind received their sight by longing to see the coming glory of the Lord; the deaf and dumb spoke with one another of the good omens indicating the birth of the Buddha to be. W ciemno otrzymane przez ich oczach tęsknotę, aby zobaczyć najbliższych chwałę Pana, głuchych i niemych Głos zabrał ze sobą na dobre Wróżby wskazując narodzin Buddhy by być. The crooked became straight; the lame walked. W krzywe stały się prostymi, chromy chodził. All prisoners were freed from their chains and the fires of all the hells were extinguished. Wszystkie więźniów uwolnionych z ich łańcuchami i pożary wszystkich hells zostały wyłączone.

No clouds gathered in the skies and the polluted streams became clear, whilst celestial music rang through the air and the angels rejoiced with gladness. Nr chmury zebrane w niebie i zanieczyszczonych strumieni stało się jasne, zaś niebieskich w zakresie muzyki poprzez powietrze i aniołowie cieszyli się z radości. With no selfish or partial joy but for the sake of the law they rejoiced, for creation engulfed in the ocean of pain was now to obtain release. Z nie samolubna lub częściowego radości, ale ze względu na prawo cieszyli się oni, tworzenie engulfed w oceanie ból był teraz w celu uzyskania zwolnienia. The cries of beasts were hushed; all malevolent beings received a loving heart, and peace reigned on earth. W okrzykami zwierzęta były hushed; wszystkie wrogimi ludźmi otrzymała miłości serca, i pokoju królował na ziemi. Mara, the evil one, alone was grieved and rejoiced not. Mara, zło, sam był i cieszyli się nie martwią.

The Naga kings, earnestly desiring to show their reverence for most excellent law, as they had paid honor to former Buddhas, now went to greet the Bodhisattva. W Naga królów, usilnie chcąc pokazać ich szacunkiem dla najbardziej doskonałe prawo, ponieważ miał zaszczyt wypłacone byłym Buddowie, teraz wyszedł pozdrowić Bodhisattva. They scattered before him mandara flowers, rejoicing with heartfelt joy to pay their religious homage. One rozproszone przed nim mandara kwiaty, z radością serca radością płacić ich hołd religijny.

The royal father, pondering the meaning of these signs, was now full of joy and now sore distressed. Królewski ojciec, pondering w rozumieniu tych objawów, była już pełna radość i ból teraz distressed. The queen mother, beholding her child and the commotion which his birth created, felt in her timorous heart the pangs of doubt. Królowa matka, jej dziecko i spojrzał na commotion, które stworzył jego urodzenia, poczułem w swoim sercu timorous w pangs wątpliwości.

Now there was at that time in a grove near Lumbini Asita, a rishi, leading the life of a hermit. Teraz nie było w tym czasie w pobliżu gaju Lumbini Asita, rishi, prowadząc życie pustelnika. He was a Brahman of dignified mien, famed not only for wisdom and scholarship, but also for his skill in the interpretation of signs. Był Brahman godnego mien, sławny nie tylko na mądrość i stypendium, ale także dla jego umiejętności w zakresie interpretacji znaków. And the king invited him to see the royal babe. A król zaprosił go, aby zobaczyć królewskie babe.

The seer, beholding the prince, wept and sighed deeply. Widzący, spojrzał na księcia, płakał i westchnął głęboko. And when the king saw the tears of Asita he became alarmed and asked: "Why has the sight of my son caused thee grief and pain?" A gdy król zobaczył łzy Asita był zaniepokojony i zapytał: "Dlaczego w oczach mojego syna spowodował ciebie smutek i ból?"

But Asita's heart rejoiced, and, knowing the king's mind to be perplexed, he addressed him, saying: "The king, like the moon when full, should feel great joy, for he has begotten a wondrously noble son. I do not worship Brahma, but I worship this child; and the gods in the temples will descend from their places of honor to adore him. Banish all anxiety and doubt. The spiritual omens manifested indicate that the child now born will bring deliverance to the whole world. Ale Asita serce radował się, a znając króla uwagę należy perplexed, zwrócił mu, mówiąc: "Król, tak jak podczas pełni księżyca, powinien czuć wielką radość, bo ma jeden wondrously szlachetnych zrodził syna. Ja nie czcze Brahma , Ale ja czcze tego dziecka, a bogowie w świątyniach będzie pochodzą od ich miejsca zaszczyt poklonem. Banish wszystkie wątpliwości i niepokoju. Duchowej Wróżby objawia się wskazywać, że dziecko urodzone teraz przyniesie wybawienie na cały świat.

"Recollecting that I myself am old, on that account I could not hold my tears; for now my end is coming on and I shall not see the glory of this babe. For this son of thine will rule the world. The wheel of empire will come to him. He will either be a king of kings to govern all the lands of the earth, or verily will become a Buddha. He is born for the sake of everything that lives. His pure teaching will be like the shore that receives the shipwrecked. His power of meditation will be like a cool lake; and all creatures parched with the drought of lust may freely drink thereof. On the fire of covetousness he will cause the cloud of his mercy to rise, so that the rain of the law may extinguish it. The heavy gates of despondency will he open, and give deliverance to all creatures ensnared in the self entwined meshes of folly and ignorance. The king of the law has come forth to rescue from bondage all the poor, the miserable, the helpless." "Recollecting, że Ja jestem stary, że na konto nie może posiadać moje łzy, bo teraz mój koniec nadchodzi i nie patrz I chwała tym babe. W tym syna twego będzie rządzić świat. Koła imperium wejdzie do niego. On jeden jest król królów, w celu uregulowania wszystkich lands na ziemi, ani zaprawdę stanie się Budda. On jest urodzony w trosce o wszystko, co żyje. czystej Jego nauczanie będzie jak Brzeg, że otrzyma na uszkodzeniu. medytacji Jego moc będzie jak fajne jezioro i wszystkich stworzeń prażonych z suszą w pożądliwość może swobodnie pić. dniu ogień covetousness on spowoduje Chmura jego wzrost do miłosierdzia, aby w deszczu prawa może go gaszenia. ciężkich bram despondency będzie on otwarty, i dać wybawienie dla wszystkich stworzeń ensnared na własny rachunek entwined oczek bezeceństwa i niewiedzy. król ma prawo do ratowania wyjdzie z niewoli wszystkich ubogich, nieszczęśliwy, się bezradni. "

When the royal parents heard Asita's words they rejoiced in their hearts and named their newborn infant Siddhattha, that is he who has accomplished his purpose." Gdy rodzice usłyszeli królewskiego Asita słowa oni cieszyli się w ich sercach ich noworodków i niemowląt nazwie Siddhattha, że jest on którzy wykonaną jego celów. "

And the queen said to her sister, Pajapati: "A mother who has borne a future Buddha will never give birth to another child. I shall soon leave this world, my husband, the king, and Siddhattha, my child. When I am gone, be thou a mother to him." A królowa powiedziała jej siostra, Pajapati: "A którzy nie ponosi matka przyszłego Buddy nigdy nie rodzi się do innego dziecka. Ja szybko opuścić ten świat, mój mąż, król, i Siddhattha, moje dziecko. Kiedy jestem gone , Ty matka do niego ". And Pajapati wept and promised. A Pajapati płakał i obiecał.

When the queen had departed from the living, Pajapati took the boy Siddhattha and reared him. Gdy królowa miała odszedł z życia, Pajapati wziął chłopca Siddhattha i hodowane go. And as the light of the moon increases little by little, so the royal child grew from day to day in mind and in body; and truthfulness and love resided in his heart. A jak świetle księżyca wzrasta stopniowo, tak królewskie dziecko wzrosła z dnia na dzień w umysłu i ciała, miłości i prawdziwość i mieszkał w swoim sercu. When a year had passed Suddhodana the king made Pajapati his queen and there was never a better stepmother than she. Gdy miał lat przeszedł król Suddhodana dokonane Pajapati jego królowej i tam nigdy nie było lepiej niż jej macochy.

The Ties of Life Więzi życia

When Siddhattha had grown to youth, his father desired to see him married, and he sent to all his kinsfolk, commanding them to bring their princesses that the prince might select one of them as his wife. Gdy Siddhattha wzrosła do młodzieży, jego ojciec pożądane, aby zobaczyć go w związku małżeńskim, i posłał do wszystkich jego krewni, komendanta je do swoich księżniczek, że książę może wybrać jeden z nich, jak jego żona.

But the kinsfolk replied and said: "The prince is young and delicate; nor has he learned any of the sciences. He would not be able to maintain our daughter, and should there be war he would be unable to cope with the enemy." Ale krewni odpowiedział i rzekł: "Książę, jest młody i delikatny, nie ma on żadnych doświadczeń w zakresie nauk. On nie byłby w stanie utrzymać naszą córkę, i powinny być tam wojny byłyby w stanie poradzić sobie z wrogiem".

The prince was not boisterous, but pensive in his nature. Książę nie był Szumna, pensive, ale w jego naturę. He loved to stay under the great jambu tree in the garden of his father, and, observing the ways of the world, gave himself up to meditation. Kochał na pobyt w ramach jambu wielkie drzewo w ogrodzie swego ojca, a obserwując sposoby na świat, oddał się do medytacji. And the prince said to his father: "Invite our kinsfolk that they may see me and put my strength to the test." A książę rzekł do ojca: "Zaproś naszego krewni, że mogą zobaczyć mnie i moją siłę wprowadzane do testu". And his father did as his son bade him. Jego ojciec, jak syn jego bade go.

When the kinsfolk came, and the people of the city Kapilavatthu had assembled to test the prowess and scholarship of the prince, he proved himself manly in all the exercises both of the body and of the mind, and there was no rival among the youths and men of India who could surpass him in any test, bodily or mental. Gdy przyszli krewni, a ludzie z miasta Kapilavatthu miał montowane do testowania prowess i stypendium na księcia, on okazał się męski we wszystkich ćwiczeń zarówno na ciało i umysł, i nie było rywalem wśród młodzieży i mężczyzn z Indie surpass którzy mogą mu w każdym teście, fizyczną lub psychiczną. He replied to all the On odpowiedział na wszystkie

(continues . . . ) (w dalszym ciągu...)


Buddhism Buddyzm

Catholic Information Informacje Katolicki

The religious, monastic system, founded c. W religijnego, klasztornego systemu, założył c. 500 BC on the basis of pantheistic Brahminism. 500 pne na podstawie pantheistic Brahminism. The speculations of the Vedanta school of religious thought, in the eighth and following centuries, BC, gave rise to several rival schemes of salvation. Do spekulacji na Vedanta szkoły religijnej myśli, w ósmym i następnych wiekach, BC, wzbudziła wiele konkurencyjnych systemów zbawienia. These movements started with the same morbid view that conscious life is a burden and not worth the living, and that true happiness is to be had only in a state like dreamless sleep free from all desires, free from conscious action. Te ruchy rozpoczął z chorobliwą samego zdania, że świadome życie jest obciążeniem i nie warte życia, i że prawdziwe szczęście jest dopiero w stanie jak dreamless sleep wolne od wszystkich pragnień, wolne od świadomego działania. They took for granted the Upanishad doctrine of the endless chain of births, but they differed from pantheistic Brahminism both in their attitude towards the Vedas and in their plan for securing freedom from rebirth and from conscious existence. Zabrali do przyznano upaniszady doktryny niekończącą się łańcuch narodzin, ale różnił się od pantheistic Brahminism zarówno w ich postawa wobec Vedas i ich plan ochrony wolności od odrodzenia i świadome istnienia. In their absolute rejection of Vedic rites, they stamped themselves as heresies. W ich bezwzględnej odrzucenia Vedic obrzędy, opieczętowane się jako herezje. Of these the one destined to win greatest renown was Buddhism. Spośród tych przeznaczonych do jednej wygranej największy rozgłos był buddyzm.

I. THE FOUNDER I. założyciela

Of Buddha, the founder of this great movement, legendary tradition has much to say, but very little of historical worth is known. Buddy, założyciela tego wielkiego ruchu, legendarnego tradycja ma wiele do powiedzenia, ale bardzo niewiele historycznych warto jest znana. His father seems to have been a petty raja, ruling over a small community on the southern border of the district now known as Nepal. Jego ojciec wydaje się mieć drobną raja, orzeczenia w małej społeczności na południowej granicy dzielnicy obecnie znany jako Nepal. Buddha's family name was Gotama (Sanskrit Gautama), and it was probably by this name that he was known in life. Buddy nazwisko było Gotama (Sanskryt Gautama), a był on prawdopodobnie o tej nazwie, że był znany w życiu. In all likelihood it was after his death that his disciples bestowed on him a number of laudatory names, the most common being Buddha, ie "the enlightened". Wszelkiego prawdopodobieństwa było po jego śmierci jego uczniowie przyznany mu szereg laudatory nazw, najczęściej jest Budda, czyli "oświeceni". Like the newborn youths of his day, he must have spent some time in the study of the sacred Vedas. Podobnie jak w przypadku noworodków młodzieży jego dni, musi mieć trochę czasu na badanie sacrum Vedas. After the immemorial custom of the East, he married at an early age, and, if tradition may be trusted, exercised a prince's privilege of maintaining a harem. Po najstarszych zwyczaju na Wschodzie, ożenił się w młodym wieku i, jeśli to tradycja może być zaufane, wykonywane jest przywilej księcia utrzymania haremu. His principal wife bore him a son. Jego głównym żona urodziła mu syna. His heart was not at rest. Jego serce nie było w stanie spoczynku. The pleasures of the world soon palled upon him, and abandoning his home he retired to the forest, where as a hermit he spent several years in austere self-discipline, studying doubtless, the way of salvaion as taught in the Upanishads. Do odwiedzenia w świat szybko palled na niego, rezygnując z jego domu i wycofał się do lasu, gdzie jako pustelnik spędził kilka lat w surowych własnej dyscypliny, studia wątpienia, w sposób salvaion jak nauczał w Upanishads. Even this did not bring peace to his mind. Nawet tego nie wprowadzają pokój do jego umysłu. He gave up the rigorous fasts and mortifications, which nearly cost him his life, and devoted himself in his own way to long and earnest meditation, the fruit of which was his firm belief that he had discovered the only true method of escaping from the misery of rebirth and of attaining to Nirvana. Dał się rygorystyczny i mortifications postów, które mu prawie kosztów życia, i poświęcił się we własnym sposobem na długie i earnest medytacji, której owocem był jego głębokiego przekonania, że odkryli jedyną prawdziwą metodę ucieczki od nędzy odrodzenie i osiągnięcia do Nirvana. He then set out to preach his gospel of deliverance, beginning at Benares. Następnie ustawić, aby głosili Ewangelię jego wydania, na początku Benares. His magnetic personality and his earnest, impressive eloquence soon won over to his cause a number of the warrior caste. Brahmins, too, felt the persuasiveness of his words, and it was not long before he was surrounded by a band of enthusiastic disciples, in whose company he went from place to place, by making converts by his preaching. Jego i jego magnetyczna osobowość earnest, imponujący wymowy szybko zdobyła nad jego przyczyną szeregu z wojownika kasty. Braminów, również odczuwane w persuasiveness jego słów, i nie było długo, zanim został on otoczony przez zespół z entuzjastyczną uczniów, w których spółka udał się z miejsca na miejsce, przez co przekształca jego głoszenie. These soon became very numerous and were formed into a great brotherhood of monks. Te szybko stał się bardzo wiele i były uformowane w wielkim braterstwa mnichów. Such was the work to which Buddha gave himself with unsparing zeal for over forty years. Taka była praca, do którego Budda oddał się z zapałem unsparing od ponad czterdziestu lat. At length, worn out by his long life of activity, he fell sick after a meal of dried boar's flesh, and died in the eightieth year of his age. Na długości, noszone przez jego długiego życia, działalności, upadł chorych po posiłku suszonych dzika, ciało, i zmarł w eightieth lat jego życia. The approximate date of his death is 480 BC It is noteworthy that Buddha was a contemporary of two other famous religious philosophers, Pythagoras and Confucius. Przybliżona data śmierci jest 480 pne Warto zauważyć, że Budda był współczesnym dwóch innych słynnych filozofów religijnych, Pitagoras i Konfucjusza.

In the sacred books of later times Buddha is depicted as a character without flaw, adorned with every grace of mind and heart. W świętych księgach później razy Buddy jest przedstawiani jako znak bez usterkę, co zdobi łaska umysłu i serca. There may be some hesitation in taking the highly coloured portrait of Buddhist tradition as the exact representation of the original, but Buddha may be credited with the qualities of a great and good man. Nie mogą być pewne wahania w podejmowaniu bardzo kolorowe portret buddyjskiego tradycji jako dokładne przedstawienie oryginału, ale Buddy mogą być zapisywane z cech wielki i dobry człowiek. The records depict him moving about from place to place, regardless of personal comfort, calm and fearless, mild and compassionate, considerate towards poor and rich alike, absorbed with the one idea of freeing all men from the bonds of misery, and irresistible in his manner of setting forth the way of deliverance. Rejestry ukazują się o nim z miejsca na miejsce, bez względu na osobiste wygody, spokoju i fearless, łagodny i indywidualne, considerate wobec biednych i bogatych podobne, wchłaniany z jednej idei uwolnienia wszystkich ludzi od obligacji w nędzy, i nieodpartej w jego sposób przedstawiający drogę wybawienie. In his mildness, his readiness to overlook insults, his zeal, chastity, and simplicity of life, he reminds one not a little of St. Francis of Assisi. W jego mildness, jego gotowość do przeoczyć zniewagi, jego zapał, czystości i prostoty życia, nie przypominający trochę Świętego Franciszka z Asyżu. In all pagan antiquity no character has been depicted as so noble and attractive. We wszystkich pogańskich starożytności charakter nie został więc przedstawiani jako szlachetny i atrakcyjny.

II. BUDDHIST TEXTS Buddyjski TEKSTY

The chief sources for early Buddhism are the sacred books comprised in the first two divisions of the Ti-pitaka (triple-basket), the threefold Bible of the Southern School of Buddhists. Główny źródeł na początku Buddyzm jest święty książki składa się w pierwszych dwóch oddziałów TI-pitaka (triple-kosz), potrójnym Biblii na południowym Szkole buddystów. In India, today, the Buddhists are found only in the North, in Nepal, and in the extreme South, in the island of Ceylon. W Indie, dziś, buddystów znajdują się tylko na północy, Nepal, aw skrajnych Południowej, na wyspie Cejlon. They represent two different schools of thought, the Northern worshipping Buddha as supreme personal deity though at the same time adopting most of the degrading superstitions of Hinduism, the Southern adhering in great measure to the original teachings of Buddha. Stanowią one dwie różne szkoły myślenia, Północnej religię Buddy jako najwyższego bóstwa osobowych choć jednocześnie przyjmując większość z poniżającego superstitions z Hinduizm, przylegającą do południowej w wielkim środek do pierwotnej nauki Buddy. Each school has a canon of sacred books. Każda szkoła ma kanon świętych ksiąg. The Northern canon is in Sanskrit, the Southern in Pali, a softer tongue, into which Sanskrit was transformed by the people of the South. Północny kanon jest Sanskryt, w południowej Palijski, ostry język, w którym Sanskryt została przekształcona przez ludzi z Południa. The Southern canon, Ti-pitaka, which reflects more faithfully the teachings of Buddha and his early disciples, embraces Southern Canon, Ti-pitaka, który odzwierciedla bardziej wiernie nauki Buddy i jego uczniów wcześnie, obejmuje

the Vinaya-pitaka, a collection of books on the disciplinary rules of the order, w Vinaya-pitaka, zbiór książek na temat zasad dyscyplinarnych w porządku,

the Sutta-pitaka, didactic tracts consisting in part of alleged discourses of Buddha; and w Sutta-pitaka, opracowań dydaktycznych, polegających na część domniemanych dyskursy Buddy;

the Abhidhamma-pitaka, comprising more detailed treatises on doctrinal subjects. Abhidharma pitaka-w, obejmujący bardziej szczegółowe traktaty na tematy doktrynalne.

Most of the Vinavas and some of the Suttas have been made accessible to English readers in the "Sacred Books of the East". Większość z Vinavas i niektóre z Suttas zostały udostępnione English czytelników w "Sacred Books of the East". The Ti-pitaka seems to date back to the second and third centuries BC, but a few additions were made even after it was committed to writing in the early part of the first century of the Christian Era. TI-pitaka Wydaje się, że sięgają do drugiego i trzeciego wieku pne, ale kilka dodane zostały dokonane nawet po jego popełnienia na piśmie na początku część pierwszego wieku ery chrześcijańskiej. While there may be doctrinal and disciplinary parts from the time of Buddha none of the twenty-nine books comprised in the Ti-pitaka can be proved to be older than 300 BC These books stripped of their tiresome repetitions, would be about equal in size to the Bible, though on the whole they are vastly inferior to the Sacred Scripture in spirituality, depth of thought, variety of subject, and richness of expression. Chociaż nie może być doktrynalnych i dyscyplinarnych części z czasów Buddy żaden z dwudziestu dziewięciu książek składa się w Ti-pitaka można okazały się starsze niż 300 pne Te książki pozbawić ich powtórzeń męczące, byłoby o równy co do wielkości Biblia, choć w całości są one znacznie niższe w stosunku do Pisma Świętego w duchowości, głębi myśli, różnych kwestii, i bogactwo wyrazu.

There are also a few extra-canonical books, likewise in Pali on which the Southern Buddhists set great value, the Dipavansa and Mahavansa, which give an uncritical history of Buddhism down to about AD 300, the "Commentaries of Buddhagosa", and the Milinda Panha, ably translated by Rhys Davids under the title "The Questions of King Milinda". Istnieje również kilka dodatkowych książek-kanoniczne, podobnie jak w Palijski w którym Południowa buddystów ustawić wielką wartość, Dipavansa i Mahavansa, które dają bezkrytyczną historii Buddyzm w dół do około 300 AD, "komentarze Buddhagosa", a Milinda Panha, ably przetłumaczone przez Rhys Davids pod tytułem "Pytania króla Milinda". These works belong to the fourth and following centuries of our era. Prace te należą do czwartej i następnych wiekach naszej ery. In the Tri-pitaka of the Northern School are included the well-known Saddharma-pundarika (Lotus of the True Law), and the legendary biographies of Buddha, the Buddha Charita, and the Lalita Vistara (Book of Exploits), which are generally assigned to the last quarter of the first century AD Besides the Tri-pitaka, the Northern Buddhists reckon as canonical several writings of more recent times adapted from the abominable Hindu Tantras. W Tri-pitaka z Północnej Szkoły są włączone do znanego Saddharma-pundarika (Lotus ustawy z prawda), oraz legendarna biografie Buddy, Budda Charita, a Lalita Vistara (Książka exploitów), które są ogólnie przypisany ostatnim kwartale pierwszego wieku AD Oprócz Tri-pitaka, buddystów Północnej liczyć się kilka pism kanonicznych bardziej dostosowany ostatnim czasie z abominable hinduskie Tantras.

III. PRIMITIVE BUDDHISM Primitive Buddyzm

Buddhism was by no means entirely original. Buddyzm został w żaden sposób całkowicie oryginalny. It had much in common with the pantheistic Vedanta teaching, from which it sprang belief in karma, whereby the character of the present life is the net product of the good and evil acts of a previous existence; belief in a constant series of rebirths for all who set their heart on preserving their individual existence; the pessimistic view that life at its best is misery and not worth living. To miał wiele wspólnego z pantheistic Vedanta nauczania, z których sprang wiarę w popularność, której charakter obecnego życia netto produktu na dobre i złe czyny poprzedniej egzystencji, wiarę w stałym cyklu rebirths dla wszystkich którzy ustalają swoje serce na zachowanie ich indywidualnego istnienia; pesymistyczny pogląd, że życie w jego nędzy i najlepiej jest nie warte życia. And so the great end for which Buddha toiled was the very one which gave colour to the pantheistic scheme of salvation propounded by the Brahmin ascetics, namely, the liberation of men from misery by setting them free from attachment to conscious existence. I tak na koniec, dla których wielkie Buddy zrosił był bardzo jeden kolor, który dał do pantheistic plan zbawienia propounded przez bramińskiej ascetics, a mianowicie wyzwolenia ludzi z nędzy poprzez ich wolną od przywiązania do świadomego istnienia. It was in their conception of the final state of the saved, and of the method by which it was to be attained that they differed. To było w ich koncepcji ostatecznego stanu zapisany, i metody, za pomocą którego miał być osiągnięty, które różniły. The pantheistic Brahmin said: W pantheistic bramińskiej powiedział:

Recognize your identity with the great impersonal god, Brahma, you thereby cease to be a creature of desires; you are no longer held fast in the chain of rebirths; at death you lose your individuality, your conscious existence, to become absorbed in the all-god Brahma. Rozpoznaje swoją tożsamość z wielkim bezosobowe boga, Brahma, a tym samym przestają być stworzenie pragnienia, nie jesteś już w posiadaniu szybko w łańcuchu rebirths; na śmierć można stracić swojej indywidualności, to świadome istnienia, staje się pochłonięta w wszystkich - boga Brahmy.

In Buddha's system, the all-god Brahma was entirely ignored. W Buddy systemu, wszystkie boga Brahmy został całkowicie zignorowany. Buddha put abstruse speculation in the background, and, while not ignoring the value of right knowledge, insisted on the saving part of the will as the one thing needful. Buddy abstruse spekulacji umieścić w tle, a jednocześnie nie pomijając wartość prawa wiedzy, nalegał na oszczędności w ramach jednej, jak będzie to potrzebne. To obtain deliverance from birth, all forms of desire must be absolutely quenched, not only very wicked craving, but also the desire of such pleasures and comforts as are deemed innocent and lawful, the desire even to preserve one's conscious existence. Aby uzyskać wybawienie od urodzenia, wszystkie formy muszą być absolutnie pragnienie gaśnie, nie tylko bardzo craving grzesznika, ale także pragnienie takich przyjemności i udogodnień, jakie zostaną uznane za legalne i niewinnych, nawet chęć zachowania jej świadomego istnienia. It was through this extinction of every desire that cessation of misery was to be obtained. To było w tym wyginięcia, że każde pragnienie zaprzestania nędzy miało być uzyskane. This state of absence of desire and pain was known as Nirvana (Nibbana). Ten stan braku chęci i ból był znany jako Nirvana (Nibbana). This word was not coined by Buddha, but in his teaching, it assumed a new shade of meaning. To nie był wyraz ukuty przez Buddy, ale w jego nauczanie, założyć nową cienia sensu. Nirvana means primarily a "blowing out", and hence the extinction of the fire of desire, ill-will, delusion, of all, in short, that binds the individual to rebirth and misery. Nirvana oznacza przede wszystkim "dmuchanie obecnie", a co za tym idzie wyginięcia ogień pragnienie, źle będzie, oszustwa, przede wszystkim w krótkim, że wiąże się odrodzenie indywidualnych i nędzy. It was in the living Buddhist saint a state of calm repose, of indifference to life and death, to pleasure and pain, a state of imperturbable tranquility, where the sense of freedom from the bonds of rebirth caused the discomforts as well as the joys of life to sink into insignance. Była w buddyjskim życia świętego stanu spokoju repose, obojętności wobec życia i śmierci, radość i ból, stan imperturbable spokój, gdy poczucie wolności od obligacji spowodowały odrodzenie dyskomfortu, a także radości z życia w insignance do zlewu. But it was not till after death that Nirvana was realized in its completeness. Ale nie było aż po śmierć, że Nirvana była realizowana w jego kompletności. Some scholars have so thought. Niektórzy badacze mają tak myśli. And, indeed, if the psychological speculations found in the sacred books are part of Buddha's personal teaching, it is hard to see how he could have held anything else as the final end of man. I rzeczywiście, jeśli psychologicznych spekulacji znaleźć w świętych księgach są częścią Buddy osobowych nauczania, trudno jest sprawdzić, jak mógł posiadać nic innego jak ostateczny koniec człowieka. But logical consistency is not to be looked for in an Indian mystic. Jednak spójność logiczną nie jest poszukiwana w indyjskich mistyk. If we may trust the sacred books, he expressly refused on several occasions to pronounce either on the existence or the non-existence of those who had entered into Nirvana, on the ground that it was irrelevant, not conducive to peace and enlightenment. Jeśli możemy ufać świętych ksiąg, wyraźnie odmówił on kilkakrotnie do wymówienia albo na istnienie lub nieistnienia tych, którzy mieli weszła w Nirvana, na ziemi, że było nieistotne, nie prowadzi do pokoju i oświecenia. His intimate disciples held the same view. Jego intymne uczniów znajdujących się w posiadaniu ten sam widok. A monk who interpreted Nirvana to mean annihilation was taken to task by an older monk, and convinced that he had no right to hold such an opinion, since the subject was wrapped in impenetrable mystery. A mnich którzy interpretować Nirvana oznacza zagłady został wzięty do zadań przez starszych mnich, i przekonanie, że on nie miał prawa do posiadania takiej opinii, ponieważ temat był zawinięty w nieprzeniknioną tajemnicą. The learned nun Khema gave a similar answer to the King of Kosala, who asked if the deceased Buddha was still in existence. Whether the Perfect One exists after death, whether he does not exist after death, whether he exists and at the same time does not exist after death, whether he neither exists nor does not exist after death, has not been revealed by Buddha. W nauczyć mniszka Khema dał podobną odpowiedź do króla Kosala, którzy pytany, czy zmarłego Buddy był jeszcze w istnienie. Perfect, czy istnieje po śmierci, czy nie istnieją po śmierci, czy on istnieje, a jednocześnie nie nie istnieją po śmierci, czy nie istnieje ani nie istnieje po śmierci, nie zostały objawione przez Buddy. Since, then, the nature of Nirvana was too mysterious to be grasped by the Hindu mind, too subtle to be expressed in terms either of existence or of non-existence, it would be idle to attempt a positive solution of the question. It suffices to know that it meant a state of unconscious repose, an eternal sleep which knew no awakening. Ponieważ, a następnie, charakter Nirvana była zbyt tajemnicze, aby być chwycone przez hinduskiego uwadze, zbyt subtelne, które mają być wyrażone w jednej z istnienia lub nieistnienia, byłoby bezczynne próby pozytywnego rozwiązania tej kwestii. Wystarcza wiedzieć, że oznacza stan nieświadomych repose, wieczny sen, który nie wiedział, budzenie. In this respect it was practically one with the ideal of the pantheistic Brahmin. W tym względzie była praktycznie jedna z idealnym z pantheistic bramińskiej.

In the Buddhist conception of Nirvana no account was taken of the all-god Brahma. W buddyjskim koncepcja Nirvana nie wzięto pod uwagę wszystkie boga Brahmy. And as prayers and offerings to the traditional gods were held to be of no avail for the attainment of this negative state of bliss, Buddha, with greater consistency than was shown in pantheistic Brahminism, rejected both the Vedas and the Vedic rites. A jak do modlitwy i ofiary tradycyjnych bogów odbyły się nie przyda do osiągnięcia tego niekorzystnego stanu błogości, Budda, z większą spójność niż podana w pantheistic Brahminism, odrzucił zarówno Vedas Vedic i obrzędy. It was this attitude which stamped Buddhism as a heresy. To właśnie postawa, która stemplowane Buddyzm jako herezja. For this reason, too, Buddha has been set down by some as an atheist. Buddha, however, was not an atheist in the sense that he denied the existence of the gods. Z tego powodu, zbyt, Budda zostało ustanowione przez niektórych jako ateistyczną. Budda, jednakże, nie było ateistyczną w tym sensie, że on zaprzeczył istnieniu bogów. To him the gods were living realities. Aby go bogowie byli realiów życia. In his alleged sayings, as in the Buddhist scriptures generally, the gods are often mentioned, and always with respect. W jego rzekome słowa, jak w buddyjskim Pisma ogólnie, bogowie często są wymienione, i zawsze z szacunkiem. But like the pantheistic Brahmin, Buddha did not acknowledge his dependence on them. Ale jak pantheistic bramińskiej, Budda nie potwierdza jego zależność od nich. They were like men, subject to decay and rebirth. Oni byli jak ludzie, z zastrzeżeniem zaniku i odrodzenie. The god of today might be reborn in the future in some inferior condition, while a man of great virtue might succeed in raising himself in his next birth to the rank of a god in heaven. Bóg może być dziś odradza się w przyszłości w gorszej kondycji, a człowiek wielkiej mocy może osiągnąć sukces w pozyskiwaniu sam w następnym jego urodzenia do rangi boga w niebie. The very gods, then, no less than men, had need of that perfect wisdom that leads to Nirvana, and hence it was idle to pray or sacrifice to them in the hope of obtaining the boon which they themselves did not possess. Bardzo bogów, a następnie nie mniej niż mężczyźni, trzeba było tego doskonałą mądrość, która prowadzi do Nirvana, a więc był bezczynny lub ofiary, aby modlić się do nich w nadziei uzyskania boon których sami nie posiadają. They were inferior to Buddha, since he had already attained to Nirvana. Były one niższe Buddy, ponieważ miał już osiągnięte do Nirvana. In like manner, they who followed Buddha's footsteps had no need of worshipping the gods by prayers and offerings. W podobny sposób, którzy po śladami Buddy nie miał potrzeby czcili bogów przez modlitwy i ofiary. Worship of the gods was tolerated, however, in the Buddhist layman who still clung to the delusion of individual existence, and preferred the household to the homeless state. Czci bogom było tolerowane, jednak w buddyjskim laika którzy nadal clung na oszukiwaniu istnienie indywidualnych, gospodarstw domowych i preferowanych do bezdomnych. Moreover, Buddha's system conveniently provided for those who accepted in theory the teaching that Nirvana alone was the true end of man but who still lacked the courage to quench all desires. Ponadto, Buddy wygodny system przewidziany dla tych którzy przyjęta w teorii nauczania Nirvana, że sam był prawdziwy koniec człowieka, ale którzy nadal brakuje odwagi do quench wszystkich pragnień. The various heavens of Brahminic theology, with their positive, even sensual, delights were retained as the reward of virtuous souls not yet ripe for Nirvana. Różne niebiosa Brahminic z teologii, z ich pozytywne, nawet zmysłowym, pyszności były zatrzymywane jako nagrody w postaci pozytywnego dusz jeszcze nie dojrzały do Nirvana. To aspire after such rewards was permitted to the lukewarm monk; it was commended to the layman. Aby aspirują po takich nagród było dozwolone na letni mnich, który był przeznaczeni dla laika. Hence the frequent reference, even in the earliest Buddhist writings to heaven and its positive delights as an encouragement to right conduct. Stąd częste odniesienia, nawet w najbliższej Buddyjski pism do nieba i jego pozytywny pyszności jako zachęta do zachowania prawa. Sufficient prominence is not generally given to this more popular side of Buddha's teaching, without which his followers would have been limited to an insignificant and short-lived band of heroic souls. Wystarczające jest widoczne, nie biorąc pod uwagę ogół do tego bardziej popularne strony nauczanie Buddy, bez którego jego zwolenników byłaby ograniczona do nieznaczne i krótkotrwałe zespół z heroiczną dusz. It was this element, so prominent in the inscriptions of Asoka, that tempered the severity of Buddha's doctrine of Nirvana and made his system acceptable to the masses. In order to secure that extinction of desire which alone could lead to Nirvana, Buddha prescribed for his followers a life of detachment from the comforts, pleasures, and occupations of the common run of men. To był ten element, tak widocznym w napisy z Asoka Wielki, że łagodniejszą surowość doktryny Buddy Nirvana i jego systemu do zaakceptowania dla mas. W celu zapewnienia, że wyginięcia pragnienie, które mogłyby prowadzić wyłącznie do Nirvana, Budda przewidzianym dla jego zwolenników życia odłączenia od wygody, przyjemności, a zawody o wspólne uruchomić mężczyzn. To secure this end, he adopted for himself and his disciples the quiet, secluded, contemplative life of the Brahmin ascetics. W celu zapewnienia tym celu przyjął on dla siebie i swoich uczniów w spokojnej, zacisznej, życia kontemplacyjnego z bramińskiej ascetics. It was foreign to his plan that his followers should engage in any form of industrial pursuits, lest they might thereby be entangled in worldly cares and desires. Było zagranicznych do jego planu, że jego naśladowców powinna angażować się w żadną formę przemysłowych działaniami, bo mogą być zaplątany w światowych trosk i pragnień. Their means of subsistence was alms; hence the name commonly applied to Buddhist monks was bhikkus, beggars. Ich środków utrzymania była jałmużna; stąd nazwa powszechnie stosowana do Buddyjski mnichów był bhikkus, beggars. Detachment from family life was absolutely necessary. Oddelegowywanie z życia rodzinnego było absolutnie konieczne. Married life was to be avoided as a pit of hot coals, for it was incompatible with the quenching of desire and the extinction of individual existence. Żonaty życiu było jak należy unikać dołem węglach ognistych, gdyż była niezgodna z gaszenie pragnienia i do wyginięcia indywidualne istnienie. In like manner, worldly possessions and worldly power had to be renounced-everything that might minister to pride, greed, or self-indulgence. W podobny sposób, posiadłości i swiata swiata moc musiał się zrzec, że wszystko może się do ministra pycha, chciwość, lub self-odpust. Yet in exacting of his followers a life of severe simplicity, Buddha did not go to the extremes of fanaticism that characterized so many of the Brahmin ascetics. Jednak w wymagających jego zwolenników życia z ciężką prostoty, Budda nie przejść do skrajności w fanatyzm, że cechuje tak wielu z bramińskiej ascetics. He chose the middle path of moderate asceticism which he compared to a lute, which gives forth the proper tones only when the strings are neither too tight nor too slack. On wybrał na środku drogi z umiarkowanym ascezy, który w porównaniu do lutnia, która daje o właściwe dźwięki tylko wtedy, gdy ciągi nie są zbyt napięty, ani zbyt bezkarnie. Each member was allowed but one set of garments, of yellowish colour and of cheap quality. Każdy członek był dozwolony tylko jeden zestaw odzieży, żółtawy kolor i tanie jakości. These, together with his sleeping mat, razor, needle, water-strainer, and alms bowl, constituted the sum of his earthly possessions. Te, wraz z jego sleeping mat, maszynki do golenia, igły, woda-strainer, jałmużnę i misy, stanowi suma jego posiadłości ziemskiej. His single meal, which had to be taken before noon, consisted chiefly of bread, rice, and curry, which he gathered daily in his alms-bowl by begging. Jego jednym posiłku, które musiały zostać podjęte przed południem, składała się głównie z chleba, ryżu, curry, który zebrał się codziennie w jego jałmużnę-misy przez żebractwa. Water or rice-milk was his customary drink, wine and other intoxicants being rigorously forbidden, even as medicine. Wody lub ryżu mleko było jego zwyczajem napój, wino i inne zabronione intoxicants jest rygorystycznie, nawet w medycynie. Meat, fish, and delicacies were rarely eaten except in sickness or when the monk dined by invitation with some patron. Mięso, ryby, przysmaków i rzadko były jedzone z wyjątkiem choroby lub gdy mnich jadał z zaproszenia przez niektóre patrona. The use of perfumes, flowers, ointments, and participation in worldly amusements fell also into the class of things prohibited. Korzystanie z perfum, kwiatów, maści, oraz udział w światowych zabawy spadła również do klasy rzeczy zakazane. In theory, the moral code of Buddhism was little more than a copy of that of Brahminism. W teorii, moralnego kodeksu buddyzmu była niewiele więcej niż odpis z Brahminism. Like the latter, it extended to thoughts and desires, no less than to words and deeds. Podobnie jak te ostatnie, przedłużony do myśli i pragnień, nie mniej niż słowa i czyny. Unchastity in all its forms, drunkenness, lying, stealing, envy, pride, harshness are fittingly condemned. Unchastity we wszystkich jej formach, pijaństwo, kłamią, kradną, zazdrość, pycha, harshness są fittingly potępiony. But what, perhaps, brings Buddhism most strikingly in contact with Christianity is its spirit of gentleness and forgiveness of injuries. Ale co, być może, przynosi Buddyzm najbardziej uderzającą w kontakcie z chrześcijaństwem jest jego duch łagodność i przebaczenie urazów. To cultivate benevolence towards men of all classes, to avoid anger and physical violence, to be patient under insult, to return good for evil &151; all this was inculated in Buddhism and helped to make it one of the gentlest of religions. Aby pielęgnować benevolence wobec ludzi z wszystkich klas, aby uniknąć gniewu i przemocy fizycznej, bądź cierpliwy w ramach zniewagę, aby powrócić do dobrej zła &151; to wszystko było w inculated Buddyzm i pomogło uczynić go jednym z gentlest religii. To such an extent was this carried that the Buddhist monk, like the Brahmin ascetic, had to avoid with the greatest care the destruction of any form of animal life. Do tego stopnia był taki, że przeprowadzone Buddyjski mnich, jak bramińskiej ascetyczny, miał do uniknięcia ze zdwojoną uwagą zniszczenia wszelkich form życia zwierzęcego.

In course of time, Buddha extended his monastic system to include women. Communities of nuns while living near the monks, were entirely secluded from them. W czasie, Budda przedłużył swoją klasztornego systemu w celu włączenia kobiet. Wspólnot mniszek życia, podczas gdy w pobliżu mnichów, były całkowicie od nich na odludziu. They had to conform to the same rule of life, to subsist on alms, and spend their days in retirement and contemplation. Mieli do zgodna z samą zasadę życia, aby istniał na jałmużnę, i spędzają dzień na emeryturę i kontemplacji. They were never as numerous as the monks, and later became a very insignificant factor in Buddhism. Oni nigdy nie były liczne jak mnisi, a później stał się bardzo nieznaczne czynnikiem w Buddyzm. In thus opening up to his fellow men and women what he felt to be the true path of salvation, Buddha made no discrimination in social condition. W ten sposób otwarcie do jego kolegów mężczyzn i kobiet, co uważał za prawdziwe drogi zbawienia, Budda się nie stanie dyskryminacji w życiu społecznym. Herein lay one of the most striking contrasts between the old religion and the new. W tym leżał jeden z najbardziej uderzający kontrast pomiędzy starą i nową religią. Brahminism was inextricably intertwined with caste-distinctions. Brahminism było nierozerwalnie związane z kasty wyróżnienia. It was a privilege of birth, from which the Sudras and members of still lower classes were absolutely excluded. To był przywilej urodzenia, z których Sudras i członków klas niższych nadal były absolutnie wykluczone. Buddha, on the contrary, welcomed men of low as well as high birth and station. Budda, wręcz przeciwnie, z zadowoleniem mężczyzn z niskim jak i wysokim urodzenia. Virtue, not blood, was declared to be the test of superiority. Cnota, nie krwi, uznano za test wyższości. In the brotherhood which he built around him, all caste-distinctions were put aside. The despised Sudra stood on a footing of equality with the high-born Brahmin. W braterstwa, które zbudował wokół niego, wszystkie kasty wyróżnienia zostały odłożenie. Pogardzie Sudra stanął na stopie równości z wysokiej ur bramińskiej. In this religious democracy of Buddhism lay, doubtless, one of its strongest influences for conversion among the masses. W tym religijnym demokracja Buddyzm świeckich, niewątpliwie jeden z najsilniej wpływa na jego konwersji wśród mas. But in thus putting his followers on a plane of equal consideration, Buddha had no intention of acting the part of a social reformer. Ale w tym samym stawiając swoich uczniów na płaszczyźnie równości uwagę, Budda nie miał zamiaru działając w ramach społecznego reformatora. Not a few scholars have attributed to him the purpose of breaking down caste-distinctions in society and of introducing more democratic conditions. Nie kilku uczonych mieć nadany mu w celu rozbicie kasty wyróżnienia w społeczeństwie i wprowadzenie większej demokracji. Buddha had no more intention of abolishing caste than he had of abolishing marriage. Budda nie miał zamiaru więcej niż zniesienie kasty miał zniesienia małżeństwa. It was only within the limits of his own order that he insisted on social equality just as he did on celibacy. Dopiero w granicach własnej kolejności, że nalegał na równości społecznej, podobnie jak uczynił w sprawie celibatu. Wherever Buddhism has prevailed, the caste-system has remained untouched. Gdziekolwiek Buddyzm ma panowały, kasty system pozostał nietknięty.

Strictly speaking, Buddha's order was composed only of those who renounced the world to live a life of contemplation as monks and nuns. Ściśle mówiąc, Buddy celu został złożony tylko z tymi którzy zrzekli się na świat, aby żyć w kontemplacji życia mnichów i mniszek. The very character of their life, however, made them dependent on the charity of men and women who preferred to live in the world and to enjoy the comforts of the household state. Those who thus sympathized with the order and contributed to its support, formed the lay element in Buddhism. Sam charakter ich życia, jednak w nich zależy od miłości do mężczyzn i kobiet, którzy woleli żyć w świat i korzystać z udogodnień w gospodarstwie domowym. Ci, którzy w ten sposób sympathized z rzędu i przyczynił się do wsparcia, utworzone świeckich element buddyzmu. Through this friendly association with the order, they could look to a happy reward after death, not Nirvana but the temporary de!ights of heaven, with the additional prospect of being able at some future birth to attain to Nirvana, if they so desired. Dzięki tej przyjazne skojarzenia z nakazu, mogą wyglądać na szczęśliwego nagrody po śmierci, ale nie Nirvana tymczasowego! Ights nieba, z dodatkową perspektywa jest w stanie w przyszłości urodzenia do osiągnięcia celu Nirvana, jeżeli tak pożądany. The majority, however, did not share the enthusiasm of the Buddhist Arhat or saint for Nirvana, being quite content to hope for a life of positive, though impermanent, bliss in heaven. Większość jednak nie podzielają entuzjazmu do Buddyjski Arhat lub dla świętego Nirvana, jest całkiem zadowolony z nadziei na życie pozytywne, choć impermanent, rozkoszy w niebie.

IV. LATER DEVELOPMENTS AND SPREAD OF BUDDHISM Późniejszym rozwinięciem i rozpowszechniania Buddyzm

The lack of all religious rites in Buddhism was not keenly felt during the lifetime of its founder. Brak wszystkie obrzędy religijne w Buddyzm nie był w pełni odczuwalne w trakcie trwania jej założyciela. Personal devotion to him took the place of religious fervour. Osobiste nabożeństwo do niego miały miejsce religijnego entuzjazmu. But he was not long dead when this very devotion to him began to assume the form of religious worship. Jednak długo nie był martwy, kiedy to bardzo nabożeństwo do niego zaczęli zakładać w formie kultu religijnego. His reputed relics, consisting of his bones, teeth, alms-bowl, cremation-vessel, and ashes from his funeral pyre, were enclosed in dome-shaped mounds called Dagobas, or Topes, or Stupas, and were honoured with offerings of lights, flowers, and incense. Jego relikwie renomowanych, składający się z jego kości, zębów, jałmużnę, misy, kremacji-statek, a popiół z jego pogrzebu pyre, zostały zamknięte w kształcie kopuły o nazwie Dagobas kopcach, lub Topes, lub Stupy, i zostali odznaczeni z oferty świateł, kwiaty i kadzidło. Pictures and statues of Buddha were multiplied on every side, and similarly honoured, being carried about on festal days in solemn procession. Obrazy i posągi Buddy były mnożone na każdym boku, podobnie jak i zaszczycony, przewożonych na temat festal dni w uroczystej procesji. The places, too, associated with his birth, enlightenment, first preaching, and death were accounted especially sacred, and became the objects of pilgrimage and the occasion of recurring festivals. W miejscach, także związane z jego narodzin, oświecenia, pierwsze głoszenie, śmierci i były rozliczane przede wszystkim święty, i stał się obiektów i pielgrzymki z okazji cyklicznych festiwali. But as Buddha had entered into Nirvana and could not be sensible of these religious honours, the need was felt of a living personality to whom the people could pray. Ale jak Budda miał weszła w Nirvana i nie może być sensowne z tych religijnych wyróżnieniem, trzeba było odczuwalne w żywe osobowości, do których ludzie mogą się modlić. The later speculations of Buddhist monks brought such a personality to light in Metteyya (Maitreya), the loving one, now happily reigning in heaven as a bodhisattva, a divine being destined in the remote future to become a Buddha, again to set in motion the wheel of the law. W późniejszym spekulacjom Buddyjskiego mnichów przyniosła takie osobowości, aby w świetle Metteyya (Maitreya), miłości, szczęśliwie panującego obecnie w niebie jako Bodhisattva, boskie są przeznaczone do zdalnego przyszłości stać się Budda, ponownie ustawić w ruchu na koła z prawem. To this Metteyya the Buddhists turned as the living object of worship of which they had so long felt the need, and they paid him religious homage as the future saviour of the world. W tym Metteyya do buddystów się jak życia obiekt kultu, który oni tak długo, poczułem potrzebę, a one wypłacane mu hołd religijny jako przyszłego Zbawiciela na świat.

The emergence of the Northern School Pojawienie się w Szkole Północnej

Such was the character of the religious worship observed by those who departed the least from Buddha's teachings. Taki był charakter kultu religijnego przestrzegane przez tych którzy odchodzili najmniej od nauki Buddy. It is what is found today in the so-called Southern Buddhism, held by the inhabitants of Ceylon, Burma, and Siam. To, co znajduje się dzisiaj w tzw Południowa Buddyzm, znajdujących się w posiadaniu mieszkańców Cejlon, Birma, Siam. Towards the end of first century AD, however, a far more radical change took place in the religious views of the great mass of Buddhists in Northern India. Pod koniec pierwszego wieku AD, jednak znacznie bardziej radykalne zmiany miały miejsce w religijnych poglądów z wielką masę buddystów w Północnej Indie. Owing, doubtless, to the ever growing popularity of the cults of Vishnu and Siva, Buddhism was so modified as to allow the worship of an eternal, supreme deity, Adi-Buddha, of whom the historic Buddha was declared to have been an incarnation, an avatar. Dzięki, niewątpliwie, do stale rosnącej popularności tego kulty z Vishnu i weryfikacji, Buddyzm został tak zmodyfikowany, aby umożliwić kultu wiecznego, najwyższego bóstwa, Adi-budda, z którego został uznany za historyczny Budda, aby były wcielenie, jeden avatar. Around this supreme Buddha dwelling in highest heaven, were grouped a countless number of bodhisattvas, destined in future ages to become human Buddhas for the sake of erring man. Wokół tego najwyższego Buddy mieszkania w najwyższym niebie, zostały pogrupowane jeden liczne liczba bodhisattvas, przeznaczonych w przyszłości do wieku Buddowie się ludzi ze względu na erring człowieka. To raise oneself to the rank of bodhisattva by meritorious works was the ideal now held out to pious souls. Aby podnieść siebie do rangi dzieła Bodhisattva przez zasługi był idealnym obecnie w posiadaniu do pobożnych dusz. In place of Nirvana, Sukhavati became the object of pious longing, the heaven of sensuous pleasures, where Amitabha, an emanation of the eternal Buddha, reigned. For the attainment of Sukhavati, the necessity of virtuous conduct was not altogether forgotten, but an extravagant importance was attached to the worship of relics and statues, pilgrimages, and, above all, to the reciting of sacred names and magic formulas. W miejsce Nirvana, Sukhavati stał się celem pobożnych tęsknoty, z nieba zmysłowym rozkoszom, gdzie Amitabha, emanację odwiecznego Buddy, panował. Osiągnięcia Sukhavati, konieczność pozytywnego postępowania nie został całkowicie zapomniany, ale ekstrawaganckie znaczenie zostało dołączone do kultu relikwii i statuetki, pielgrzymki, a przede wszystkim, do recytujący sakralnej nazwy i formuły magiczne. Many other gross forms of Hindu superstition were also adopted. Wiele innych form brutto hinduskie przesąd zostały również przyjęte. This innovation, completely subversive of the teaching of Buddha, supplanted the older system in the North. To innowacyjne rozwiązanie, całkowicie wywrotowych w nauczaniu Buddy, supplanted starszego systemu w Północnej. It was known as the Mahayana, or Great Vehicle, in distinction to the other and earlier form of Buddhism contemptuously styled the Hinayana or Little Vehicle, which held its own in the South. Był znany jako Mahayana, lub Wielkiej pojazdu, w przeciwieństwie do innych, wcześniejszych formie Buddyzm contemptuously stylizowany na Hinayana Little lub pojazdu, która odbyła swoje własne w południe. It is only by the few millions of Southern Buddhists that the teachings of Buddha have been substantially preserved. To jest tylko przez kilka milionów buddystów południowej, że nauki Buddy zostały w znacznym stopniu zachowane.

Buddha's order seems to have grown rapidly, and through the good will of rulers, whose inferior origin debarred them from Brahmin privileges, to have become in the next two centuries a formidable rival of the older religion. Buddy celu wydaje się gwałtownie wzrosła, a dzięki dobrej woli władców, których niższej od ich pochodzenia debarred bramińskiej przywileje, które stały się w ciągu następnych dwóch stuleci doskonałym rywalem starszych religii. The interesting rock-edicts of Asoka-a royal convert to Buddhism who in the second quarter of the third century BC held dominion over the greater part of India &151; give evidence that Buddhism was in a most flourishing condition, while a tolerant and kindly spirit was displayed towards other forms of religion. W interesujący rock-edicts z Asoka Wielki-królewskim konwersji na Buddyzm którzy w drugim kwartale trzecim wieku przed naszą erą, która odbyła się panowanie nad większą częścią Indie &151; dać dowód, że buddyzm był w większości rozwijających się stanie, a tolerancyjny i uprzejmy ducha był wyświetlany w kierunku innych religii. Under his auspices missionaries were sent to evangelize Ceylon in the South, and in the North, Kashmer, Kandahar, and the so-called Yavana country, identified by most scholars with the Greek settlements in the Kabul valley and vicinity, and later known as Bactria. Pod jego auspicjami misjonarzy zostały wysłane do ewangelizowania Cejlon w południe, i na północ, Kashmer, Kandahar, i tzw Yavana kraju, zidentyfikowanych przez większość badaczy z Grecki osiedli w dolinie Kabul i okolicy, a później znany jako Bactria . In all these places Buddhism quickly took root and flourished, though in the Northern countries the religion became later on corrupted and transformed into the Mahayana form of worship. We wszystkich tych miejscach Buddyzm szybko wziął roota i rozkwitała, choć w krajach północnych religia stała się później uszkodzony i przekształcony w Mahayana formy kultu.

Buddhism in China Buddyzm w Chiny

In the first century of the Christian Era, the knowledge of Buddha made its way to China. W pierwszym wieku ery chrześcijańskiej, opartej na wiedzy Buddy w jego drodze do Chiny. At the invitation of the Emperor Ming-ti, Buddhist monks came in AD 67 with sacred books, pictures, and relics. Na zaproszenie cesarza Ming-ti, Buddyjski Zakonnicy przybyli w AD 67 z świętych ksiąg, obrazów i relikwii. Conversions multiplied, and during the next few centuries the religious communications between the two countries were very close. Konwersje pomnożone, a w ciągu następnych kilku wieków religijnej komunikacji między dwoma krajami były bardzo bliskie. Not only did Buddhist missionaries from India labour in China, but many Chinese monks showed their zeal for the newly adopted religion by making pilgrimages to the holy places in India. Nie tylko Buddyjski misjonarzy z pracy w Indie Chiny, ale wielu mnichów Chiński wykazały ich gorliwość dla nowo przyjętych religii poprzez pielgrzymki do miejsc świętych w Indie. A few of them wrote interesting accounts, still extant, of what they saw and heard in their travels. Kilka z nich napisał interesujący kont, nadal obowiązują, co widział i słyszał w ich podróży. Of these pilgrims the most noted are Fahien, who travelled in India and Ceylon in the years AD 399-414, and Hiouen-Tsang who made extensive travels in India two centuries later (AD 629-645). Spośród tych najbardziej zauważyć pielgrzymów są Fahien, którzy podróżowali w Indie i Cejlon w latach 399-414 AD, a Hiouen-Tsang którzy podróżuje się rozległe Indie w dwa wieki później (AD 629-645). The supplanting of the earlier form of Buddhism in the northern countries of India in the second century led to a corresponding change in the Buddhism of China. W supplanting z wcześniejszej formie Buddyzm w północnych krajów Indie w drugim wieku doprowadziła do odpowiedniej zmiany w Buddyzm na Chiny. The later missionaries, being mostly from the North of India, brought with them the new doctrine, and in a short time the Mahayana or Northern Buddhism prevailed. W późniejszym misjonarzy, jest głównie z północy Indie, przyniósł ze sobą nowe doktryny, w krótkim czasie Buddyzm Mahayana lub Północnej panowały. Two of the bodhisattvas of Mahayana theology became the favourite objects of worship with the Chinese &151; Amitabha, lord of the Sukhavati paradise, and Avalokitesvara, extravagantly praised in the "Lotus of the True Law" as ready to extricate from every sort of danger those who think of him or cherish his name. Dwa z bodhisattvas z Mahayana teologii stał się ulubionym przedmiotów kultu z Chiński &151; Amitabha, panie z Sukhavati raj, a Avalokitesvara, extravagantly pochwalił w "Lotus z prawda ustawa" jako gotowe do wydobyć z każdego rodzaju niebezpieczeństwa tych Uważam, którzy z nim lub pielęgnować swoją nazwę. The latter, known as Fousa Kwanyin, is worshipped, now as a male deity, again as the goddess of mercy, who comes to the relief of the faithful. Ten ostatni, znany jako Fousa Kwanyin, jest czczony, teraz jako męskiego bóstwa, ponownie jako bogini miłosierdzia, którzy się do zwolnienia z wiernych. Amitabha goes by the Chinese name Amita, or Mito. Amitabha idzie przez Chiński nazwa Amita, lub Mito. Offerings of flowers and incense made before his statues and the frequent repetition, of his name are believed to ensure a future life of bliss in his distant Western paradise. Oferta kwiatów i kadzideł pamiątkowe statuetki wykonane przed jego i częste powtórzenia, jego nazwisko uwierzyli w celu zapewnienia przyszłości błogości życia w jego odległych zachodnich raj. An excessive devotion to statues and relics, the employment of magic arts to keep off evil spirits, and the observance of many of the gross superstitions of Taoism, complete the picture of Buddhism in China, a sorry representation of what Buddha made known to men. Nadmierna nabożeństwo do statuetki i zabytków, zatrudnienia magii sztuki, aby utrzymać się złego ducha i przestrzeganie wielu brutto superstitions z Taoizm, kompletny obraz Buddyzm w Chiny, sorry reprezentacji, co Budda do wiadomości mężczyzn. Chinese Buddhism was introduced into Korea in the fourth century, and from there taken to Japan two centuries later. Chiński Buddyzm został wprowadzony do Korei w czwartym wieku, a stamtąd do podjęte Japonia dwa wieki później. The Buddhism of these countries is in the main like that of China, with the addition of a number of local superstitions. Buddyzm w tych krajach jest w głównej podobnie, jak Chiny, z dodatkiem kilku lokalnych superstitions. Annam was also evangelized by Chinese Buddhists at an early period. Annam także ewangelizacji przez Chiński buddystów na początku okresu.

Tibetan Buddhiism (Lamaism) Tybetański Buddhiism (Lamaism)

Buddhism was first introduced into Tibet in the latter part of the seventh century, but it did not begin to thrive till the ninth century. Buddyzm został po raz pierwszy wprowadzone do Tybetu w drugiej części siódmego wieku, ale nie zaczną dobrze prosperować aż do IX wieku. In 1260, the Buddhist conqueror of Tibet, Kublai Khan, raised the head lama, a monk of the great Sakja monastery, to the position of spiritual and temporal ruler. W 1260, zdobywca buddyjskiego Tybetu, Kublai Khan, podniósł głowę lama, mnich z klasztoru Sakja wielkie, duchowe stanowiska i czasowego władcy. His modern successors have the title of Dalai Lama. Jego następcy mają nowoczesne tytuł Dalaj Lamy. Lamaism is based on the Northern Buddhism of India, after it had become saturated with the disgusting elements of Siva worship. Lamaism oparta jest na Północnej Buddyzm w Indie, po tym, który stał się nasycony obrzydliwe z elementów weryfikacji kultu. Its deities are innumerable, its idolatry unlimited. Jego bóstwa są niezliczone, bałwochwalstwo nieograniczony. It is also much given to the use of magic formulas and to the endless repetition of sacred names. Jest także wiele uwagę na wykorzystanie magii formuł i niekończącą się powtórzenia nazwy świętych. Its favourite formula is, Om mani padme hum (O jewel in the lotus, Amen), which, written on streamers exposed to the wind, and multiplied on paper slips turned by hand or wind or water, in the so-called prayer-wheels, is thought to secure for the agent unspeakable merit. Jego ulubionym jest formuła, Om mani padme hum (O perła w Lotos, Amen), co jest napisane na streamerów narażone na wiatr, i pomnożona na papierze wsuwa się przez strony lub wiatru lub wody, w tak zwanej modlitwy-koła , Jest uważany za bezpieczny agent niewymowna zasługują. The Dalai Lama, residing in the great monastery at Lhasa, passes for the incarnation of Amitabha, the Buddha of the Sukhavati paradise. Dalaj Lamy, zamieszkały w wielkim klasztorze w Lhasa, przechodzi do wcielenia Amitabha, Budda z Sukhavati raj. Nine months after his death, a newly born babe is selected by divination as the reincarnate Buddha. Dziewięć miesięcy po jego śmierci, nowo urodzonych babe jest wybrany przez wróżbiarstwa jako reincarnate Buddy.

Catholic missionaries to Tibet in the early part of the last century were struck by the outward resemblances to Catholic liturgy and discipline that were presented by Lamaism-its infallible head, grades of clergy corresponding to bishop and priest, the cross, mitre, dalmatic, cope, censer, holy water, etc. At once voices were raised proclaiming the Lamaistic origin of Catholic rites and practices. Katolickich misjonarzy do Tybetu w pierwszej połowie ubiegłego wieku były dotknięte na zewnątrz resemblances do katolickiej liturgii i dyscypliny, które zostały przedstawione przez jego nieomylne Lamaism-głową, klas odpowiadających duchownych biskupa i kapłana, krzyż, mitre, Dalmatyka, radzenia sobie , Żar, święte wody, itp. naraz zostały podniesione głosy przepowiadania Lamaistic pochodzenia katolickich obrzędów i praktyk. Unfortunately for this shallow theory, the Catholic Church was shown to have possessed these features in common with the Christian Oriental churches long before Lamaism was in existence. Niestety do tej teorii płytkie, Kościół katolicki okazał się posiadał tych cech wspólnych z chrześcijańskich Kościołów Wschodnich długo przed Lamaism był w istnienie. The wide propagation of Nestorianism over Central and Eastern Asia as early as AD 635 offers a natural explanation for such resemblances as are accretions on Indian Buddhism. Szeroki rozmnażanie Nestorianizm ponad Środkowej i Wschodniej, Azja, tak szybko jak AD 635 oferuje naturalne wyjaśnienie takich jak resemblances są accretions na indyjskim buddyzm. The missionary zeal of Tibetan lamas led to the extension of their religion to Tatary in the twelfth and following centuries. W misyjnego zapału Tybetański lamy doprowadziło do rozszerzenia ich religii Tatary w dwunastej i po wieki. While Northern Buddhism was thus exerting a widespread influence over Central and Eastern Asia, the earlier form of Buddhism was making peaceful conquests of the countries and islands in the South. Podczas Północnej Buddyzm był wywierając w ten sposób wpływ na powszechne Środkowej i Wschodniej, Azja, wcześniejszych formie Buddyzm było pokojowych podbojów tych krajów i wysp w południe. In the fifth century missionaries from Ceylon evangelized Burma. W piątym wieku misjonarzy z Cejlonem ewangelizacji Birmy. Within the next two centuries, it spread to Siam, Cambodia, Java, and adjacent islands. W ciągu następnych dwóch stuleci, rozprzestrzenił się na Siam, Kambodża, Jawa, i przyległych wysp.

Statistics Statystyki

The number of Buddhists throughout the world is commonly estimated at about four hundred and fifty millions, that is, about one-third of the human race. Liczba buddystów na całym świat jest powszechnie szacuje się na około czterysta pięćdziesiąt milionów, czyli około jednej trzeciej ludzkości. But on this estimate the error is made of classing an the Chinese and Japanese as Buddhists. Ale na tym oszacowanie błędu jest wykonana z classing u Chiński Japoński jak i buddystów. Professor Legge, whose years of experience in China give special weight to his judgment, declares that the Buddhists in the whole world are not more than, one hundred millions, being far outnumbered not only by Christians, but also by the adherents of Confucianism and Hinduism. Profesor Legge, których doświadczenie w Chiny zwrócenia szczególnej wagi do jego wyroku, oświadcza, że buddystów na całym świat nie więcej niż sto milionów, będąc daleko outnumbered nie tylko przez chrześcijan, ale także przez wyrażających of Confucianism i Hinduizm . Professor Monier Williams holds the same views. Profesor Monier Williams posiada te same poglądy. Even if Buddhism, however, outranked Christianity in the number of adherents, it would be a mistake to attribute to the religion of Buddha, as some do, a more successful propagandism than to the religion of Christ. Nawet jeśli Buddyzm, jednak outranked chrześcijaństwa w wielu wyrażających, byłoby błędem, aby atrybut do religii Buddy, jak zrobić niektóre, bardziej udane niż propagandism do religii Chrystusa. The latter has made its immense conquests, not by compromising with error and superstition, but by winning souls to the exclusive acceptance of its saving truths. Ta ostatnia dokonała jej ogromne podbojów, nie narażania się z powodu błędu i przesąd, ale o wygranej dusze do wyłącznej akceptacji jej oszczędzania prawdy. Wherever it has spread, it has maintained its individuality. Tam, gdzie ma się on utrzymać swoją odrębność. On the other hand, the vast majority of the adherents of Buddhism cling to forms of creed and worship that Buddha, if alive, would reprobate. Z drugiej strony, znaczna większość wyrażających się z Buddyzm trzymać się formy kultu i wyznania, że Budda, jeśli żyje, to reprobate. Northern Buddhism became the very opposite of what Buddha taught to men, and in spreading to foreign lands accommodated itself to the degrading superstitions of the peoples it sought to win. Północnej Buddyzm stał się bardzo przeciwieństwem tego, co nauczał Budda do mężczyzn, w celu rozprzestrzeniania się obcych ziemiach zakwaterowani się do poniżającego superstitions z narodami, starano się wygrać. It is only the Southern Buddhists of Ceylon, Burma, and Siam who deserve to be identified with the order founded by Buddha. Jest tylko na południowym buddystów z Cejlon, Birma, Siam którzy zasługują na celu identyfikację z założonym przez Buddy. They number at most but thirty millions of souls. Ich liczba, ale co najwyżej trzydziestu milionów dusz.

V. BUDDHISM AND CHRISTIANITY V. buddyzmu i chrześcijaństwa

Between Buddhism and Christianity there are a number of resemblances, at first sight striking. Między Buddyzm i Chrześcijaństwo istnieje szereg resemblances, na pierwszy rzut oka uderzające.

The Buddhist order of monks and nuns offers points of similarity with Christian monastic systems, particularly the mendicant orders. There are moral aphorisms ascribed to Buddha that are not unlike some of the sayings of Christ. W celu Buddyjski mnichów i mniszek oferuje punkty podobieństwa z chrześcijańskiej zakonne systemów, w szczególności mendicant zamówienia. Aphorisms moralne są przypisane do Buddy, które nie są w odróżnieniu od niektórych słowach Chrystusa.

Most of all, in the legendary life of Buddha, which in its complete form is the outcome of many centuries of accretion, there are many parallelisms, some more, some less striking, to the Gospel stories of Christ. Większość wszystkich, w legendarnym życia Buddy, który w swojej formie jest pełny wynik wielu wieków akrecji, istnieje wiele parallelisms, niektóre bardziej, niektóre mniej uderzające, do opowiadania Ewangelii Chrystusa.

A few third-rate scholars taking for granted that all these resemblances are pre-Christian, and led by the fallacious principle that resemblance always implies dependence, have vainly tried to show that Christian monasticism is of Buddhist origin, and that Buddhist thought and legend have been freely incorporated into the Gospels. Kilka trzeciej stawki uczonych, biorąc za pewnik, że wszystkie te resemblances to pre-chrześcijańskiej, a kierowany przez fallacious zasadę, że zawsze oznacza zależność postaci, które dotąd nadaremnie starali się pokazać, że Monastycyzm chrześcijański jest Buddyjski pochodzenia, i myśli, że buddyjskie i legendy mają zostały włączone do swobodnego Ewangelii. To give greater speciousness to their theory, they have not scrupled to press into service, besides the few bona fide resemblances many others that were either grossly exaggerated, or fictitious, or drawn from Buddhist sources less ancient than the Gospels. Aby nadać większy speciousness do ich teorii, nie scrupled do prasy do użytku, oprócz nielicznych dobrej wierze resemblances wiele innych, które zostały albo rażąco przesadzone, lub fikcyjne, albo wyciągnąć z Buddyjski źródeł starożytnych mniej niż Ewangelie. If, from this vast array of alleged Buddhist infiltrations, all these exaggerations, fictions, and anachronisms are eliminated, the points of resemblance that remain are, with perhaps one exception, such as may be explained on the ground of independent origin. Jeżeli z tego szerokiego wachlarza domniemanych Buddyjski infiltracji, wszystkie te exaggerations, Literaturę piękną, i anachronisms są eliminowane, punkty, które nadal są podobne, może z jednym wyjątkiem, jak można wyjaśnić na podstawie niezależnych pochodzenia.

The exception is the story of Buddha's conversion from the worldly life of a prince to the life of an ascetic, which was transformed by some Oriental Christian of the seventh century into the popular medieval tale of "Barlaam and Josaphat". Wyjątkiem jest historia Buddy konwersji z tego swiata życia księcia do życia w ascetycznych, która została przekształcona przez niektóre chrześcijańskiego Wschodu z siódmego wieku do popularnych średniowiecznych opowieść "Jozafat". Here is historic evidence of the turning of a Buddhist into a Christian legend just as, on the other hand, the fifth-century sculptures of Gospel scenes on the ruined Buddhist monasteries of Jamalgiri, in Northern Panjab, described in the scholarly work of Fergusson and Burgess, "The Cave Temples of India", offer reliable evidence that the Buddhists of that time did not scruple to embellish the Buddha legend with adaptations from Christian sources. Oto historyczne dowody na zwrotny z Buddyjskiego w chrześcijańskiej legendy, podobnie jak z drugiej strony, piątego wieku rzeźby sceny z Ewangelii na zrujnowany buddyjskie klasztory z Jamalgiri, w Północnej Panjab, opisanych w pracy naukowej i Fergusson Burgess, "The Cave Świątynie Indie", oferta wiarygodne dowody na to, że buddystów tego czasu nie scruple do upiększają Buddy legendy z dostosowań z chrześcijańskich źródeł.

But is there any historical basis for the assertion that Buddhist influence was a factor in the formation of Christianity and of the Christian Gospels? Ale czy istnieją jakieś historyczne podstawy do twierdzenia, że buddyjski wpływ był czynnikiem w kształtowaniu chrześcijaństwa i chrześcijańskiej Ewangelii? The advocates of this theory pretend that the rock-inscriptions of Asoka bear witness to the spread of Buddhism over the Greek-speaking world as early as the third century BC, since they mention the flourishing existence of Buddhism among the Yavanas, ie Greeks within the dominion of Antiochus. Rzeczników tej teorii udawać, że rock-napisy z Asoka Wielki świadczą o rozprzestrzenianiu Buddyzm w ciągu Grecki-speaking świat już w trzecim wieku przed naszą erą, gdyż wspomina o istnieniu Buddyzm kwitnący wśród Yavanas, tj. Greków w Antioch królestwo. But in the unanimous judgment of first-rate scholars, the Yavanas here mentioned mean simply and solely the Greek-speaking peoples on the extreme frontier next to India, namely, Bactria and the Kabul valley. Ale w pierwszym jednogłośnym wyroku stawki uczonych, Yavanas wymienionych tutaj oznacza po prostu i wyłącznie Grecki-speaking narodów na granicy skrajnego obok Indie, a mianowicie, Bactria i Kabul doliny. Again the statement in the late Buddhist chronicle, Mahavansa, that among the Buddhists who came to the dedication of a great Stupa in Ceylon in the second century BC, "were over thirty thousand monks from the vicinity of Alassada, the capital of the Yona country" is taken to prove that long before the time of Christ, Alexandria in Egypt was the centre of flourishing Buddhist communities. Również oświadczenie w późnych Buddyjski kronikę, Mahavansa, że wśród buddystów którzy przybyli do poświęcenia wielkim Stupa w Cejlon w drugim wieku przed naszą erą ", były ponad trzydzieści tysięcy mnichów z okolicy Alassada, stolicy kraju, w Yona "Podjęte w celu udowodnienia, że przed długi czas Chrystusa, Aleksandria Egipt był w centrum kwitnącego Buddyjski społeczności. It is true that Alassada is the Pali for Alexandria; but the best scholars are agreed that the city here meant is not the ancient capital of Egypt, but as the text indicates, the chief city of the Yona country, the Yavana country of the rock-inscriptions, namely, Bactria and vicinity. Prawdą jest, że Alassada jest Palijski dla Aleksandria, ale najlepszych uczonych są zgodni, że miasto nie jest tutaj oznaczało starożytnej stolicy Egipt, lecz jako tekst wskazuje, głównego miasta w kraju Yona, Yavana kraju skale - napisy, a mianowicie, Bactria i okolicach. And so, the city referred to is most likely Alexandria ad Caucasum. I tak, to miasto, o którym mowa jest najbardziej prawdopodobne, Aleksandria ad Caucasum.

In short, there is nothing in Buddhist records that may be taken as reliable evidence for the spread of Buddhism westward to the Greek world as early as the foundation of the Christian religion. W skrócie, nie ma nic w buddyjskim zapisy, które mogą być traktowane jako wiarygodne dowody na rozprzestrzenianie się Buddyzm na zachód do Grecki świat tak wcześnie, jak podstawą religii chrześcijańskiej. That Buddhist institutions were at that time unknown in the West may be safely inferred from the fact that Buddhism is absolutely ignored in the literary and archaeological remains of Palestine, Egypt, and Greece. To Buddyjski instytucje były w tym czasie nieznane na Zachodzie może być bezpiecznie wywnioskować z faktu, że Buddyzm jest całkowicie ignorowany w literackich i archeologicznych pozostaje Palestyny, Egipt i Grecja. There is not a single remains of Buddhist monastery or stupa in any of these countries; not a single Greek translation of a Buddhist book; not a single reference in all Greek literature to the existence of a Buddhist community in the Greek world. Nie pozostaje jednym z buddyjskiego klasztoru lub stupy w każdym z tych krajów, a nie pojedyncze Grecki tłumaczenie Buddyjski książki, a nie pojedynczego odniesienia we wszystkich Grecki literatury na istnienie Buddyjski społeczności w Grecki świat. The very name of Buddha is mentioned for the first time only in the writings of Clement of Alexandria (second century). Sama nazwa Buddy jest wymieniony po raz pierwszy dopiero w pismach Klemensa z Aleksandria (drugi w.). To explain the resemblances in Christianity to a number of pre-Christian features of Buddhism, there is no need of resorting to the hypothesis that they were borrowed. Aby wyjaśnić resemblances do chrześcijaństwa w wielu pre-Christian cechy Buddyzm, nie ma potrzeby uciekania się do hipotezy, że były one zapożyczone. Nothing is more common in the study of comparative ethnology and religion than to find similar social and religious customs practised by peoples too remote to have had any communication with one another. Nic nie jest bardziej powszechne w badaniach porównawczych i etnologii religii, niż znaleźć podobne społecznych i religijnych celnych stosowanych przez zbyt odległych narodów mieć żadnego komunikatu ze sobą. How easily the principle of ascetic detachment from the world may lead to a community life in which celibacy as observed, may be seen in the monastic systems that have prevailed not only among Buddhists, Essenes, and Christians, but also among the early Aztecs and Incas in the New World. Jak łatwo zasady ascetyczne oderwaniem od świat może prowadzić do wspólnoty życia, w którym celibat jako przestrzegane, mogą być postrzegane w zakonnej systemów, które panowały nie tylko wśród buddystów, Esseńczycy, i chrześcijanie, ale także wśród wczesnych Azteków i Incas w Nowy Świat. Nor is this so strange when it is recalled that men everywhere have, to a large extent, the same daily experiences, the same feelings, the desires. Nie jest to dziwne, gdy przypomina się, że ludzie są wszędzie, w dużym stopniu te same codzienne doświadczenia, te same uczucia, pragnienia. As the laws of human thought are every here the same, it lies in the very nature of things that men, in so far as they have the same experiences, or face the same religious needs, will think the same thoughts, and give expression to them in sayings and customs that strike the unreflecting old server by their similarity. Ponieważ prawa człowieka są co myśli tutaj takie same, to leży w samej naturze rzeczy, że mężczyźni, o ile mają te same doświadczenia, lub w obliczu tych samych potrzeb religijnych, uważam te same myśli, i dać wyraz ich w słowach i celnych, że strajk w unreflecting starego serwera przez ich podobieństwo. It is only by losing sight of this fundamental truth that one can unwittingly fall into the error of assuming that resemblance always implies dependence. To jest tylko przez nie zapominając o tej podstawowej prawdy, które można nieświadomie wpadają w błąd zakładając, że podobne zawsze oznacza zależność.

It is chiefly the legendary features of Buddha's life, many of which are found for the first time only in works of later date than the Gospels, that furnish the most striking resemblances to certain incidents related of Christ in the Gospels, resemblances which might with greater show of reason be traced to a common historic origin. Jest to głównie legendarnego cechy życia Buddy, z których wiele można znaleźć po raz pierwszy dopiero w późniejszym terminie dzieł niż Ewangelie, które dostarczają najbardziej uderzające resemblances do pewnych incydentów związanych Chrystusa w Ewangeliach, resemblances, które mogłyby z większą pokaż z powodu być do wspólnego pochodzenia historycznego. If there has been any borrowing here, it is plainly on the side of Buddhism. Jeśli nie został tutaj żadnych pożyczek, to jest po prostu na stronie Buddyzm. That Christianity made its way to Northern India in the first two centuries is not only a matter of respectable tradition, but is supported by weighty archaeological evidence. To chrześcijaństwo w jego drodze do Północnej Indie w dwóch pierwszych wieków nie jest tylko kwestią pełna tradycji, ale jest obsługiwany przez groźne archeologicznych dowodów. Scholars of recognized ability beyond the suspicion of undue bias in favour of Christianity - Weber, Goblet d'Alviella, and others-think it very likely that the Gospel stories of Christ circulated by these early Christian communities in India were used by the Buddhists to enrich the Buddha legend, just as the Vishnuites built up the legend of Krishna on many striking incidents in the life of Christ. The fundamental tenets of Buddhism are marked by grave defects that not only betray its inadequacy to become a religion of enlightened humanity, but also bring into bold relief its inferiority to the religion of Jesus Christ. Uczonych uznane zdolność poza podejrzenie o stronniczość na rzecz zbędnej chrześcijaństwa - Weber, Czara d'Alviella, i inni-Uważam, że bardzo prawdopodobne, że Ewangelia Chrystusa krążyły opowieści o tych wczesnych chrześcijańskich wspólnot w Indie były wykorzystywane przez buddystów do wzbogacania Budda z legendą, podobnie jak Vishnuites zbudowany legendy Krishna uderzające w wielu zdarzeń w życiu Chrystusa. Podstawowe założenia buddyzmu są oznaczone przez poważne wady, które nie tylko zdradzi jej nieadekwatność stać się religia oświeconego człowieczeństwa, ale także wprowadzą do jego zwolnienia pogrubienie niższości do religii Jezusa Chrystusa. In the first place, the very foundation on which Buddhism rests-the doctrine of karma with its implied transmigrations-is gratuitous and false. W pierwszej kolejności, bardzo fundament, na którym spoczywa Buddyzm-doktryna karmy z jego domniemaną transmigrations-jest nieodpłatne i fałszywe. This pretended law of nature, by which the myriads of gods, demons, men, and animals are but the transient forms of rational beings essentially the same, but forced to this diversity in consequence of varying degrees of merit and demerit in former lives, is a huge superstition in flat contradiction to the recognized laws of nature, and hence ignored by men of science. Pretended to prawo natury, przez które myriads bogów, demonów, ludzi i zwierząt są jednak przemijające formy racjonalnego ludźmi zasadniczo takie same, ale zmuszeni do tej różnorodności w związku z różnym stopniem i zasług byłego Smiths w życiu, jest ogromny przesąd w sprzeczności z płaskim uznane prawa natury, a co za tym idzie ignorowane przez ludzi nauki. Another basic defect in primitive Buddhism is its failure to recognize man's dependence on a supreme God. Kolejną podstawową wadę w prymitywnych Buddyzm jest jej braku rozpoznać człowieka uzależnienie od najwyższego Boga. By ignoring God and by making salvation rest solely on personal effort, Buddha substituted for the Brahmin religion a cold and colourless system of philosophy. It is entirely lacking in those powerful motives to right conduct, particularly the motive of love, that spring from the consecration of religious men and women to the dependence on a personal all-loving God. Poprzez ignorowanie Boga i zbawienia poprzez resztę wyłącznie na osobistych starań, Budda podstawione do religii bramińskiej chłodni i bezbarwny system filozofii. Jest to całkowicie brakuje w tych potężnych prawo do motywów postępowania, w szczególności z motywem miłości, które zrodziły się z konsekracji religijnych mężczyzn i kobiet w zależności od osobistych wszystkich miłości Boga. Hence it is that Buddhist morality is in the last analysis a selfish utilitarianism. Stąd to, że moralność jest Buddyjski w ciągu ostatnich analiz jest bardzo samolubna utilitarianism. There is no sense of duty, as in the religion of Christ, prompted by reverence for a supreme Lawgiver, by love for a merciful Father, by personal allegiance to a Redeemer. Karma, the basis of Buddhist morality, is like any other law of nature, the observance of which is prompted by prudential considerations. Nie ma poczucia obowiązku, jak w religii Chrystusa, monit o najwyższym szacunkiem dla Lawgiver, dla miłosiernej miłości Ojca, lojalny osobowych do Odkupiciela. Karmy, Buddyjski podstawie moralności, jak wszelkie inne prawa charakteru, których przestrzeganie jest monit o względy ostrożności. Not infrequently one meets the assertion that Buddha surpassed Jesus in holding out to struggling humanity an end utterly unselfish. Nie rzadko spotyka się jedno twierdzenie, że Budda dyspozycji Jezusa w gospodarstwie, do walczących ludzkości końca zupełnie unselfish. This is a mistake. To jest błąd. Not to speak of the popular Swarga, or heaven, with its positive, even sensual delights the fact that Nirvana is a negative ideal of bliss does not make it the less an object of interested desire. Nie mówiąc o popularnych Swarga, ani nieba, z jego pozytywne, nawet zmysłowym pyszności fakt, że Nirvana jest negatywny ideału rozkoszy nie czyni ją mniej obiektu zainteresowanych pragnienie. Far from being an unselfish end, Nirvana is based wholly on the motive of self-love. Daleki od bycia unselfish końca, Nirvana opiera się całkowicie na własny rachunek z motywem miłości. It thus stands on a much lower level than the Christian ideal, which, being primarily and essentially a union of friendship with God in heaven, appeals to motives of disinterested as well as interested love. Another fatal defect of Buddhism is its false pessimism. Tak więc stoi na dużo niższym poziomie niż w idealnym chrześcijańskiej, która jest przede wszystkim i głównie związek przyjaźni z Bogiem w niebie, odwołań do motywów z bezinteresownej, jak również zainteresowane miłości. Kolejny śmiertelny wada Buddyzm jest fałszywe pesymizm. A strong and healthy mind revolts against the morbid view that life is not worth living, that every form of conscious existence is an evil. Silny i zdrowy duch rewolty przeciwko morbid pogląd, że życie nie jest warte życia, że każda forma jest świadomy istnienia zła. Buddhism stands condemned by the voice of nature the dominant tone of which is hope and joy. Buddyzm stoi skazany przez głosu charakter dominujący ton, która jest nadzieją i radością. It is a protest against nature for possessing the perfection of rational life. Jest to protest przeciwko charakter dla posiadających doskonałą racjonalnego życia. The highest ambition of Buddhism is to destroy that perfection by bringing all living beings to the unconscious repose of Nirvana. Największe ambicje Buddyzm jest zniszczenie doskonałości, że poprzez połączenie wszystkich istot żywych do nieświadomych wypoczynku Nirvana. Buddhism is thus guilty of a capital crime against nature, and in consequence does injustice to the individual. Buddyzm jest więc winni kapitału przestępstwa przeciwko przyrodzie, aw konsekwencji nie do niesprawiedliwości indywidualne. All legitimate desires must be repressed. Wszystkie uzasadnione pragnienia muszą być stłumione. Innocent recreations are condemned. Niewinne rekonstrukcje są potępione. The cultivation of music is forbidden. Uprawa muzycznych jest zabronione. Researches in natural science are discountenanced. Badania w naturalnych nauki są discountenanced. The development of the mind is limited to the memorizing of Buddhist texts and the study of Buddhist metaphysics, only a minimum of which is of any value. Rozwój umysłu jest ograniczona do memorizing Buddyjskiego teksty i badania Buddyjski metafizyka, tylko minimum, które ma żadnych wartości. The Buddhist ideal on earth is a state of passive indifference to everything. Buddysty idealne na ziemi jest stan pasywny obojętność na wszystko. How different is the teaching of Him who came that men might have life and have it more abundantly. Jak różne jest nauczanie Niego którzy przyszli, że mężczyźni mogą mieć życie i mieć go bardziej obficie. Again Buddhist pessimism is unjust to the family. Również Buddyjski pesymizm jest niesprawiedliwy dla rodziny. Marriage is held in contempt and even abhorrence as leading to the procreation of life. Wesele odbywa się w pogardę i nawet abhorrence jako prowadzące do prokreacji życia. In thus branding marriage as a state unworthy of man, Buddhism betrays its inferiority to Christianity, which recommends virginity but at the same time teaches that marriage is a sacred union and a source of sanctification. W ten sposób marką małżeństwo jako stan niegodne człowieka, Buddyzm zdradzają jego niższości do chrześcijaństwa, które zaleca dziewictwo, ale w tym samym czasie naucza, że małżeństwo jest świętą Unii i źródłem uświęcenia. Buddhist pessimism likewise does injustice to society. Buddyjski pesymizm również nie chce niesprawiedliwosci dla społeczeństwa. It has set the seal of approval on the Brahmin prejudice against manual labor. Ma ustawić Pieczęć zatwierdzenia na bramińskiej uszczerbku na pracy ręcznej. Since life is not worth living, to labour for the comforts and refinements of civilized life is a delusion. Ponieważ życie nie jest warte życia, do pracy dla wygody i uściślenia z cywilizowanego życia jest oszustwa. The perfect man is to subsist not by the labour of his hands but on the alms of inferior men. The perfect man jest nie istniał w pracy jego rąk, lecz na jałmużnę niższej mężczyzn. In the religion of Christ, "the carpenter's son", a healthier view prevails. W religii Chrystusa, "syna cieśli", zdrowszego przeważa pogląd. The dignity of labour is upheld, and every form of industry is encouraged that tends to promote man's welfare. Buddhism has accomplished but little for the uplifting of humanity in comparison with Christianity. Godność pracy nie jest przestrzegana, oraz wszelkie formy przemysłu jest zachęcana, że człowiek ma tendencję do promowania dobra. Buddyzm ma osiągnąć, ale niewiele do uplifting ludzkości w porównaniu z chrześcijaństwem. One of its most attractive features, which, unfortunately, has become wellnigh obsolete, was its practice of benevolence towards the sick and needy. Jednym z najbardziej atrakcyjnych cech, które, niestety, stało się przestarzałe wellnigh, był jego praktyki benevolence wobec chorych i potrzebujących. Between Buddhists and Brahmins there was a commendable rivalry in maintaining dispensaries of food and medicine. Między buddystów i braminów nie było polecenia rywalizacji w utrzymaniu dispensaries żywności i medycynie. But this charity did not, like the Christian form, extend to the prolonged nursing of unfortunates stricken with contagious and incurable diseases, to the protection of foundlings, to the bringing up of orphans, to the rescue of fallen women, to the care of the aged and insane. Ale to nie miłości, podobnie jak formy chrześcijańskiej, rozszerzenie do długotrwałego pielęgniarstwa z unfortunates dotkniętych klęską żywiołową z zaraźliwa i nieuleczalnych chorób, do ochrony foundlings, na wychowywanie sierot, do ratowania kobiet spadł do opieki nad wieku i insane. Asylums and hospitals in this sense are unknown to Buddhism. Asylums i szpitali w tym sensie nie są znane do Buddyzm. The consecration of religious men and women to the lifelong service of afflicted humanity is foreign to dreamy Buddhist monasticism. Konsekracji religijnych kobiet i mężczyzn na całe życie służbie ludzkości cierpi na dreamy zagranicznych jest Buddyjski zakonny. Again, the wonderful efficacy displayed by the religion of Christ in purifying the morals of pagan Europe has no parallel in Buddhist annals. Znowu, wspaniały skuteczności wyświetlane przez religię Chrystusa w oczyszczenia dusze pogańskie Europa nie ma równolegle w buddyjskim annały. Wherever the religion of Buddha has prevailed, it has proved singularly inefficient to lift society to a high standard of morality. Gdziekolwiek religii Buddy ma panowały okazało się nieskuteczne, pojedynczo dźwigu społeczeństwa do wysokiego standardu moralności. It has not weaned the people of Tibet and Mongolia from the custom of abandoning the aged, nor the Chinese from the practice of infanticide. Nie karmić ludzi Tybetu i Mongolia od zwyczaj opuszczania wieku, ani od Chiński praktyka dzieciobójstwa. Outside the establishment of the order of nuns, it has done next to nothing to raise woman from her state of degradation in Oriental lands. Poza ustanowienia porządku mniszek, robiła to obok nic do podniesienia kobieta z jej stan degradacji Wschodnią w ziemie. It has shown itself utterly helpless to cope with the moral plagues of humanity. Wykazał się zupełnie bezradni, aby poradzić sobie z moralnego plag ludzkości. The consentient testimony of witnesses above the suspicion of prejudice establishes the fact that at the present day Buddhist monks are everywhere strikingly deficient in that moral earnestness and exemplary conduct which distinguished the early followers of Buddha. W consentient zeznania świadków powyżej podejrzenie naruszenia stanowi fakt, że na dzień dzisiejszy Buddyjski mnisi są wszędzie rażąco niewystarczające w tym moralnych gorliwość i wzorowe zachowanie, które wyróżniają wczesnych naśladowców Buddy. In short, Buddhism is all but dead. W skrócie, jest buddyzm, ale wszystkie martwe. In its huge organism the faint pulsations of life are still discernible, but its power of activity is gone. W jego organizmu na ogromny rozmiar pulsacje życia są wciąż dostrzegalne, ale jego siła działania jest niewysoka. The spread of European civilization over the East will inevitably bring about its extinction. Do rozprzestrzeniania się cywilizacji europejskiej na Wschód będzie nieuchronnie doprowadzić do jego wyginięcia.

Publication information Written by Charles F. Aiken. Publikacja informacji w formie pisemnej przez Charlesa F. Aiken. Transcribed by Joseph P. Thomas. The Catholic Encyclopedia, Volume III. Przepisywane przez Józefa P. Thomas. Encyklopedii Katolickiej, Tom III. Published 1908. Opublikowany 1908. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, November 1, 1908. NIHIL OBSTAT, 1 listopada 1908. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Murphy Farley, Archbishop of New York


Also, see: Także, zobaczyć:
Mahayana Buddhism Buddyzm Mahayana

Theravada Buddhism Theravada Buddyzm

Lamaism Lamaism

Zen Buddhism Buddyzm Zen

Tantra Tantra


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest