Calvary Kalwaria

General Information Informacje ogólne

A place not far from the walls of Jerusalem where Christ was crucified and near which He was buried (Luke 23:33). A miejsce nie daleko od murów Jerozolimy, gdzie Chrystus został ukrzyżowany i koło, które On został pochowany (Łukasza 23:33). The exact location is a matter of dispute. Dokładna lokalizacja jest kwestią sporu.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Cal'vary

Advanced Information Informacje zaawansowane

Calvary is a word found only in Luke 23:33, the Latin name Calvaria, which was used as a translation of the Greek word Kranion, by which the Hebrew word Gulgoleth was interpreted, "the place of a skull." Kalwaria to znaleźć wyraz tylko w Łukasza 23:33, łacińskiej nazwy Calvaria, który został wykorzystany jako tłumaczenie greckiego słowa Kranion, przez które w języku hebrajskim słowo Gulgoleth był interpretowany, "miejscem Czaszki". It probably took this name from its shape, being a hillock or low, rounded, bare elevation somewhat in the form of a human skull. Prawdopodobnie wziął tę nazwę od jej kształtu, jest górka lub niski, zaokrąglony, nieco urodziła elewacji w postaci ludzkiej czaszki. It is nowhere in Scripture called a "hill." To jest nigdzie w Piśmie nazywa się "górka". The crucifixion of our Lord took place outside the city walls (Heb. 13:11-13) and near the public thoroughfare. Ukrzyżowanie naszego Pana miało miejsce poza murami miasta (Heb. 13:11-13) oraz w pobliżu publiczną. "This thing was not done in a corner." (Also called Golgotha in Aramaic.) "Ta rzecz nie została sporządzona w rogu." (Zwane także Golgocie w aramejski).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Calvary Kalwaria

Advanced Information Informacje zaawansowane

Calvary, kara, "a head" (Eng., "cranium"), a diminutive of kranon, denotes "a skull" (Latin calvaria), Matt. Kalwarii, Kara, "głowa" (inż., "czaszka"), z zdrobnienie od kranon, oznacza "Czaszki" (łaciński calvaria), Matt. 27:33; Mark 15:22; Luke 23:33; John 19:17. 27:33; Mark 15:22; Łukasza 23:33; John 19:17. The corresponding Aramaic word is Golgotha (Heb. gulgoleth; see Judg. 9:53; 2 Kings 9:35). Odpowiednie słowo aramejski jest Golgota (Heb. gulgoleth; patrz orzeczeniu. 9:53 2 Królów 9:35).


Mount Calvary Mount Kalwarii

Catholic Information Informacje Katolicki

The place of the Crucifixion of Jesus Christ. Miejsce w Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa.

NAME NAZWA

Etymology and Use Etymologia i używanie

The word Calvary (Latin Calvaria) means "a skull". Słowo Kalwarii (łaciński Calvaria) oznacza "Czaszki". Calvaria and the Gr. Calvaria i gr. Kranion are equivalents for the original Golgotha. Kranion są odpowiedników dla oryginalnych Golgocie. The ingenious conjecture that Golgotha may be a contraction for Gol Goatha and may accordingly have signified "mount of execution", and been related to Goatha in Jer., xxxi, 39, has found scarcely any supporters. Genialnego Golgocie przypuszczeń, że może być dla skurczu i Goatha Gol mogą mieć wyraziły "mount egzekucji" i powiązanego z Goatha w Jr., XXXI, 39, znalazła dopiero jakichkolwiek kibiców. The diminutive monticulus (little mount) was coupled with the name AD 333 by the "Pilgrim of Bordeaux". W zdrobnienie monticulus (niewiele zamontować) został połączony z nazwą AD 333 przez "Pielgrzym z Bordeaux".

Towards the beginning of the fifth century Rufinus spoke of "the rock of Golgotha". Na początku piątego wieku rufinus mówił o "skale Golgoty". Since the sixth century the usage has been to designate Calvary as a mountain. Ponieważ korzystanie z szóstego wieku została do wyznaczenia Kalwarii jako górskich. The Gospel styles it merely a "place", (Matthew 27:33; Mark 15:22; Luke 23:33; John 19:17). Ewangelia style on jedynie "miejscem" (Mateusza 27:33; Mark 15:22; Łukasza 23:33; Jana 19:17).

Origin of the Name Pochodzenie nazwy

The following theories have been advanced: Następujące teorie zostały zaawansowane:

Calvary may have been a place of public execution, and so named from the skulls strewn over it. Kalwaria mogły być miejscem publicznych egzekucji, a nazwany tak od czaszki strewn nad nim. The victims were perhaps abandoned to become a prey to birds and beasts, as Jezabel and Pharao's baker had been (2 Kings 9:35; Genesis 40:19, 22). Ofiar zostały porzucone może stać się łupem dla ptaków i dzikich zwierząt, jak i JEZABEL Pharao's piekarz został (2 Królów 9:35; Genesis 40:19, 22).

Its name may have been derived from a cemetery that may have stood near. Jej nazwa może zostały uzyskane z cmentarza, które mogą mieć stanął w pobliżu. There is no reason for believing that Joseph's tomb, in which the body of Christ was laid, was an isolated one, especially since it was located in the district later on described by Josephus as containing the monument of the high-priest John. Nie ma powodu, by sądzić, że Józefa grób, w którym ciało Chrystusa było określić, był odosobnionym jeden, zwłaszcza, że był położony w dzielnicy później opisany przez Józefa Flawiusza za pomnikiem zawierające wysokiej księdza Jana. This hypothesis has the further advantage of explaining the thinness of the population in this quarter at so late a period as that of the siege of Jerusalem (Jos., Bell. jud., V, vi, 2). Ta hipoteza ma dalszego korzystania z wyjaśniające szczupłość się ludności w tym kwartale na okres tak późno, jak w przypadku oblężenia Jerozolimy (Jos, Bell. Jud., V, VI, 2). Moreover, each of the rival Calvaries of today is near a group of ancient Jewish tombs. Ponadto, każdy z rywalem kalwarii dzisiaj jest blisko grupy dawnych żydowskich grobach.

The name may have been occasioned by the physical contour of the place. Nazwisko mogło być spowodowane fizycznego konturu miejscu. St. Luke (loc. cit.) seems to this by saying it was the place called "a skull" (kranion). St Luke (loc. cit.). Wydaje się, że to powiedzenie było to miejsce o nazwie "Czaszki" (kranion). Moreover, Golgotha (from a Hebrew root meaning "to roll"), which borrows its signification from the rounded or rolling form of the skull, might also have been applied to a skull-shaped hillock. Ponadto, Golgocie (z hebrajskiego korzenia rozumieniu "odnowić"), który pożycza jej znaczenie z zaokrąglonymi lub kroczących postaci czaszki, może też być stosowana do kopczyk w kształcie czaszki.

There was a tradition current among the Jews that the skull of Adam, after having been confided by Noah to his son Shem, and by the latter to Melchisedech, was finally deposited at the place called, for that reason, Golgotha. Nie było tradycji obecnych wśród Żydów, że czaszka Adama, po tajemnicy przez Noego do jego syna Sema, a przez nią do Melchisedech, ostatecznie złożone w miejscu o nazwie, z tego powodu, Golgocie. The Talmudists and the Fathers of the Church were aware of this tradition, and it survives in the skulls and bones placed at the foot of the crucifix. W Talmudists i Ojcowie Kościoła byli świadomi tej tradycji, i to przetrwa w kości czaszki i umieszczone w dolnej części krucyfiks. The Evangelists are not opposed to it, inasmuch as they speak of one and not of many skulls. Ewangeliści nie są przeciwieństwie do niej, ponieważ mówią, a nie jednej z wielu czaszki. (Luke, Mark, John, loc. cit.) (Luke, Mark, John, lok. Cit.).

The curious origins of many Biblical names, the twofold and sometimes disagreeing explanations offered for them by the Sacred Writers (Genesis passim) should make us pause before accepting any of the above theories as correct. Ciekawska pochodzenie biblijnej wielu nazwisk, a czasami w dwojaki Negatywna wyjaśnień oferowanych im przez Święte Writers (Genesis passim), powinny wstrzymać się z nami przed zaakceptowaniem któregokolwiek z powyższych teorii jako poprawne. Each of them has its weak points: The first seems to be opposed to the Jewish law, which prescribed that the crucified should be buried before sundown (Deuteronomy 21:23). Każdy z nich ma swoje słabe punkty: pierwszy wydaje się być przeciwieństwie do prawa żydowskiego, które przewidziane, że ukrzyżowany powinny być pochowany przed słońca (Powtórzonego 21:23). Josephus intimates that this enactment was scrupulously observed (Bell. jud., IV, v, 2). Josephus bliscy tego, że konstytucja została skrupulatnie przestrzegane (Bell. Jud., IV, V, 2). The executions cited in support of the opinion are too few, too remote, and too isolated to have the force of proof. Egzekucje powołano w celu wspierania zdania są zbyt mało, zbyt odległe, zbyt wyizolowany i mieć życie dowodu. Moreover, in this supposition Calvary wold have been called more correctly a place "of skulls" but the Evangelists nowhere use the plural. Ponadto, w tym przypuszczenie Kalwarii Wold zostały prawidłowo nazywany więcej miejsca "z czaszki" Ewangeliści, ale nigdzie nie używać liczby mnogiej. In the first tow theories no sufficient reason is assigned for selecting the skull in reference to any other member of the body, or the corpse itself, as a name-giver. W pierwszym holowania teorie nie wystarczający powód jest przypisany do wyboru czaszki w odniesieniu do jakiegokolwiek innego członka organu lub zwłoki sama, jak nazwa-dawcę. The third theory is plausible and more popular. Trzecia teoria jest wiarygodna i bardziej popularne. Yet it may not be urged a priori, as indicating a requisite for a Calvary otherwise unauthenticated. Jeszcze go nie mogą zostać wezwane a priori, jako wskazujące na wymaganą na Kalwarii nieuwierzytelniony inaczej. The Evangelists seem to have been more intent upon giving an intelligible equivalent for the obscure name, Golgotha, than upon vouching for its origin. Ewangeliści wydają się być bardziej intencyjny na dającą równoważne zrozumiałym dla niejasnych nazwisko, Golgocie, niż na vouching na jego pochodzenie. The fourth theory has been characterized as too absurd, though it has many serious adherents. Czwarty teoria została opisana jako zbyt absurdalne, choć ma wiele poważnych Zwolennicy. It was not absurd to the uncritical Jew. To było nie do absurdu bezkrytyczny Żyda. It would not seem absurd to untaught Christians. To nie wydaje się absurdalne, aby niewykształcony chrześcijan. Yet it is among the untaught that names arise spontaneously. Mimo to wśród niewykształcony, że nazwy powstają spontanicznie. Indeed Christians embellished the legend, as we shall see. W rzeczywistości chrześcijanie ozdobione legendy, jak to zobaczy.

DESCRIPTIVE DATA Dane opisowe

The New Testament Nowy Testament

The only explicit notices are that the Crucifixion took place outside the city (Hebrews 13:12), but close to it; a newly-hewn tomb stood in a garden not far away (John 19:20, 41); the spot was probably near a frequented road, thus permitting the passers-by to revile the supposed criminal. Jedynym wyraźnym ogłoszeń, że Ukrzyżowanie miało miejsce poza miastem (Hebrajczyków 13:12), ale blisko niego; nowo-wykuty grób stał w ogrodzie nie daleko (Jan 19:20, 41); miejscu był prawdopodobnie w pobliżu uczęszczanych drogach, co pozwoli na przechodniów do pomstować na rzekome karnego. That the Cyrenian was coming from the country when he was forced into service seems to exclude only two of the roads entering Jerusalem, the one leading from Bethlehem and the one from Siloe (Matthew 27:30; Mark 15:24, 29; Luke 23:26). Cyrenian było, że pochodzi z kraju, gdy był zmuszony do użytku wydaje się wykluczać tylko dwie drogi wprowadzania Jerozolimy, jednej z wiodących Betlejem i jednej z Siloe (Mateusza 27:30; Mark 15:24, 29; Łk 23 : 26). Any other road entering Jerusalem might fulfil the condition. Wszelkie inne drogowego wprowadzanych Jerozolimie może spełniać warunek. The incidents recorded along the sorrowful journey are so few that the distance from the praetorium is left a matter of conjecture. Wypadki zarejestrowane smucić wzdłuż trasy są tak nieliczne, że odległość od lewej pretorium jest kwestią przypuszczeń.

Early Medieval Narratives Wczesnego średniowiecza narracji

After the Apostolic Age no more is heard of Calvary until the fourth century. Under pagan rule an idol had been place there, and had been later embraced within the same enclosure as the crypt of the Resurrection (Sozomen, Hist. Eccl., II, 1, 2). Po apostolski wiek nie więcej słychać Kalwarii do czwartego wieku. Zgodnie z reguły jeden pogański idol był tam, i został później obejmował w ramach tej samej obudowie jako krypta Zmartwychwstania (Sozomen, Hist. Eccl. II, 1, 2). Eustachius, Constantine's architect, separated it from the latter by hewing away a great mass of stone. Eustachius, Konstantyn architekt, rozdzielając ją z dala hewing przez ostatnie wielkie masy kamienia. It was St. Melania the Younger who first adorned Mount Calvary with a chapel (436). To był św Melania Młodsza, którzy po raz pierwszy zdobi Górze Kalwarii z kaplicą (436).

The place is described as a "knoll of scanty size" (deficiens loci tumor -- Eucherius, 427-440), apparently natural, and in the sixth century approached by steps. Miejsce opisane jest jako "kopiec o rozmiarze ubogi" (deficiens loci Guz - Eucherius, 427-440), pozornie naturalnych, a w szóstym wieku podeszła do kroków. It was fifteen paces from the Holy Sepulchre. To było piętnaście kroków od Świętego Grobu. It was encircled with silver railings and contained a cell in which the Cross was kept, and a great altar (Theodosius, 530). To był otoczony ze srebra i barierki zawartych komórki, w których trzymane były krzyżowa, a wielki ołtarz (Teodozjusz, 530). Two years after the ravages of the Persians (614), a large church replaced the ruined chapel (Arculfus, 680). Dwa lata po od niszczycielskim Persowie (614), duży kościół zastępuje zburzone kaplicy (Arculfus, 680). From its roof a brazen wheel adorned with lamps was suspended over a silver cross that stood in the socket of Our Saviour's gibbet. Jeden z jego dachu nachalny koła zdobione lampy zawieszone nad srebrny krzyż, że stanął w gniazdo z Naszego Zbawiciela szubienica. This Church was destroyed in 1010, but was restored in 1048. Ten Kościół został zniszczony w 1010, ale został przywrócony w 1048. The rock beneath is spoken of by Soewulf (1102) as being "much cracked near the fosse of the Cross". Skale pod jest mówione przez Soewulf (1102) jako "bardzo blisko krakingu Fosse od Krzyża". In the traditions, Adam's burial and Abraham's sacrifice are repeatedly located there. W tradycji, Adama i pochówku Abrahama ofiary są tam wielokrotnie.

By 1149 the Calvary chapel had been united by the crusaders with the surrounding oratories into a vast basilica. Przez 1149 Kalwarii kaplica była zjednoczona przez krzyżacy z otaczającymi je oratories do ogromnej bazyliki. The part of the rock believed to have held the Cross is said to have been removed and lost in a shipwreck on the coast of Syria while being transported to Constantinople (1809). Część skale Uważa się, że posiadane jest krzyżu powiedział zostały usunięte, a utracone w rozbicie na wybrzeżu Syrii podczas przewozu do Konstantynopola (1809). Another fragment is shown in the chapel of Longinus, one of many in the basilica. Inny fragment pokazany jest w kaplicy Longinus, jeden z wielu w Bazylice.

Contemporary Sources Źródła współczesnej

Wilson, Warren, Fraas, and other eminent topographers engaged in the interests of the English Ordinance Survey (1864-5), declare that the lower part of this traditional Calvary is natural, and that the upper part "may very likely be so". The knoll is of soft white limestone (nummulitic) containing nodules, and occupies a position normally required for such a bed in Palestine, viz. Wilson, Warren, Fraas, i innych wybitnych topographers zaangażowanych w interesie angielskim Ordinance Survey (1864-5), oświadczam, że w dolnej części tej tradycyjnej Kalwarii jest naturalne, i że górna część "może być więc bardzo prawdopodobne". Na kopiec jest z miękkiego białego wapienia (nummulitic) zawierające guzków, i zajmuje miejsce zwykle wymaganych dla takiej łóżko w Palestynie, a mianowicie. above the Missae and Malaki strata respectively. powyżej Missae i Malaki warstw odpowiednio. These last beds are seen on lower levels in the basilica. Te ostatnie łóżka są widoczne na niższych poziomach w Bazylice. The direction taken by the rent in the rock, 96 degrees east of north, is practically the same as that of the veining of the rocks roundabout. Kierunek obrany przez czynsz w skale, na wschód od 96 stopni na północ, jest praktycznie taki sam jak w skałach veining z ronda. Other points of similarity have been observed. Inne punkty podobieństwa zaobserwowano. The fissure broadens eastwards. Bruzda rozszerza na wschód. The rock has been cut away on the side of the Holy Sepulchre, thus bearing out the architectural datum afforded by the period of Constantine. Calvary is 140 feet south- east of the Holy Sepulchre and 13 feet above it. The Rock został odciąć na stronie Świętego Grobu, ponosząc w ten sposób obecnie architektonicznego datum oferowanych przez okres Konstantyna. Kalwarii wynosi 140 stóp na południowy wschód od Świętego Grobu i 13 stóp nad nim. The early traditions mentioned at the beginning of this article still cling to it. The chapel of Adam beneath that of Calvary stands for the first. Wczesnych tradycji wymienionych na początku tego artykułu nadal przylgnąć do niej. Adama kaplicy pod stoiska z Kalwarii do pierwszego. A picture in it represents the raising of Adam to life by the Precious Blood trickling down upon his skull. A w nim obraz z reprezentuje podnoszenie Adama do życia przez Precious Blood Złoża w dół po jego czaszki. An altar is there dedicated to Melchisedech. Jest tam ołtarz poświęcony Melchisedech. A vestige of the second tradition subsists in a scraggy olive tree a few yards away, religiously guarded, which the Abyssinians still claim to have been the bush in which the ram's horns were caught when the angel stayed the hand of Abraham. A drugie znamię tradycja trwa w jeden chudy drzewa oliwnego kilka jardów dalej, religijnie strzeżony, które Abyssinians nadal twierdzić, że zostały Busha, w którym na barana rogi zostały złowione, gdy anioł pozostał rękę Abrahama.

Calvary Chapel Kaplica Kalwarii

The small, low, poorly lighted oratory, built upon the traditional Calvary, is divided into two sections by a pair of massive pillars. Mały, niski, słabo zapaliła oratorium, powstałej na bazie tradycyjnych Kalwarii, jest podzielony na dwie części przez parę masywnych filarów. The chapel of the Exaltation of the Cross comprises the section on the north and belongs to the Orthodox Greeks. Kaplicy Podwyższenia Krzyża składa się z sekcji na północy i należy do prawosławnych Greków. That of the Crucifixion on the south is in possession of the Latins. Że z Ukrzyżowania na południe jest w posiadaniu tego Latins. At the eastern end, behind a thickly-set row of sanctuary lamps kept constantly burning, there are three altars of the eleventh, twelfth, and thirteenth stations of the Way of the Cross. Na wschodnim krańcu, za mętnie ustawione rzędem lamp sanktuarium stale spalania, znajdują się trzy ołtarze z jedenasty, dwunasty, trzynasty i stacje Drogi Krzyżowej. That of the twelfth station is in the Greek chapel, and marks the position of Our Saviour's Cross. Że do dwunastej stacji znajduje się w kaplicy grecki, znaki i stanowiska Nasz Zbawiciel's Cross. It is near the rent made in the rock by the earthquake. Jest w pobliżu czynsz w skale przez trzęsienie ziemi. Two black marble discs at its sides indicate the presumed positions of the malefactors' crosses. Dwa dyski czarnego marmuru na jej stronach domniemanego miejsca wskazują na złoczyńców "krzyże. Behind it, among numerous icons, stands a large painted image of the Crucified Saviour. The altars of the Crucifixion and Mater Dolorosa (eleventh and thirteenth stations) belong to the Latins. Za nim, wśród wielu ikon, stoi duży obraz namalowany na ukrzyżowanego Zbawiciela. Ołtarze z Ukrzyżowania i Mater Dolorosa (jedenastym i trzynastym stacji) należą do Latins. The image on the latter, or middle, altar is screened, and incased with a profusion of votive offerings. Obraz na drugim, lub pośrodku, ołtarz jest pokazywany, a incased z wotywny liczby ofiar. The floor of the chapel, which is on a level with the top of the rock, is covered with coarse mosaics. Podłogi kaplicy, która znajduje się na poziomie z góry na skale, jest pokryte gruba mozaiki. A round stone in the pavement on the Latin side, near the eleventh station, marks the place of the tenth. A runda kamienia w bruk na boku Łacińskiej, w pobliżu stacji jedenastej, znaki miejsca dziesiątego. In the roof, there is a mosaic representation of Christ. W dachu znajduje się mozaika reprezentacji Chrystusa. Entrance to the chapel is obtained by the stairways. The two most frequently used are at the west end. Wejście do kaplicy jest uzyskiwany przez schody. Dwie najczęściej wykorzystywane są na West End. The eighteen steps in each stairway, which are narrow, steep and much worn, are mostly of pink Santa Croce marble commonly quarried in Palestine. Osiemnaście kroków w każdym schodów, które są wąskie, strome i wiele noszenia, są w większości Santa Croce z różowego marmuru wydobywanego powszechnie w Palestynie.

AUTHENTICITY Autentyczności

It is beyond doubt that the Calvary we have been considering is the same as that of the Middle Ages, but is it correct to identify it with that of the Gospels? It has long been far within the city walls. Jest to ponad wszelką wątpliwość, że mamy Kalwarii rozważa jest taki sam jak w średniowieczu, ale jest ono poprawne, aby zidentyfikować go, że z Ewangelii? Od dawna daleko w mury miejskie. But did the city wall which has enclosed it for so many centuries enclose it when Christ was crucified? Ale czy miasto mur, który go zamkniętego dla tak wielu stuleci umieszczenie go kiedy Chrystus został ukrzyżowany? That is, did the present city wall exist when the Saviour was put to death? Oznacza to, że nie obecnego miasta mur istnieje wtedy, gdy Zbawiciel został ukarany śmiercią? If so, this could not have been the place of the crucifixion; for Christ was crucified outside the walls (Hebrews 13:12), St. Willibald (eighth century), Soewulf (twelfth century), and many others asked themselves this question. Jeśli tak, to nie mogło mieć miejsca na ukrzyżowanie, Chrystus został ukrzyżowany na zewnątrz ściany (Hebrajczyków 13:12), St Willibalda (ósmego wieku), Soewulf (XII wieku), i wiele innych zadawane sobie to pytanie. But it was not until two centuries ago that an affirmative answer was ventured by Korte, a German bookseller (see below). Ale nie było aż dwa wieki temu, że odpowiedź była twierdząca ventured przez Korte, niemiecki księgarni (patrz poniżej). Not, however, until the last century did the new opinion obtain supporters. Nie, jednak aż do ubiegłego wieku nie uzyskania nowej opinii kibiców. Then a school sprang up which first rejected the old side and eventually set about seeking new ones. Potem zerwał się szkoły, który po raz pierwszy odrzucił stary stronie i ewentualnie ustawić na temat poszukiwania nowych. Catholics, as a class, with many leading Anglicans support the traditional claims. Katolicy, jako klasy, z wieloma wiodącymi Anglicans wsparcie tradycyjnych roszczeń.

The authenticity of Calvary is intimately bound up with that of the Holy Sepulchre. Autentyczności Kalwarii jest ściśle związana z tym do Świętego Grobu. Relative to the authenticity of the sites of both, the ecclesiastical writers who are the first to break silence after the Evangelists seem to leave no room for doubt. W stosunku do autentyczności z obu stron, do pisarzy kościelnych, którzy są pierwszymi po przerwie milczenie Ewangelistów wydają się nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Now it is not easy to see how these, the chief representatives of an apologetical age, could have overlooked the above difficulty advanced by modern writers, especially since simple pilgrims are known to have advanced it. Teraz nie jest to łatwe, aby zobaczyć, jak te, szef przedstawicieli apologetical na wiek, mogą mieć trudności przegapiłem wyżej przytoczone przez nowoczesne pisarzy, zwłaszcza od prostych pielgrzymów są znane do zaawansowanych go. The spirit of investigation had awakened in the Church long years previous to them; and the accredited custodians of the tradition, the Jerusalem community, had been ruled by a continuous succession of bishops since Apostolic times. Ducha dochodzeniu awakened w Kościele długich lat poprzednich do nich; i akredytowani opiekunowie z tradycją, w Jerozolimie społeczności, zostały ustalone przez ciągły sukcesja apostolska biskupów, ponieważ razy. Under these circumstances, our first available witnesses tell us that a remembrance of the site had actually been transmitted. As a telling testimony to the confidence they merit herein, it need only be remarked that of sixteen modern charts of the Holy City collated by Zimmermann (Basle, 1876) only four place Golgotha within the second or outermost wall in the time of Christ Moreover, Dr. Schick, the author of one of these, accepted the traditional view before his death. W tych okolicznościach, nasz pierwszy dostępny świadków powiedz nam, że pamięć o miejscu rzeczywiście był nadawany. Informacją Jako dowód zaufania one zasługują tu, to trzeba zauważyć, że tylko szesnastu nowoczesnych wykresy z zebranych przez Święte Miasto Zimmermann ( Bazylea, 1876) tylko cztery miejsca Golgocie w ramach drugiego lub peryferyjnych ścianie w czasie Chrystusa Ponadto, dr Schick, autor jednego z tych, zaakceptował tradycyjny pogląd przed śmiercią. Dr. Reiss, in his "Bibel-Atlas" (Freiburg im Breisgau, 1895), also agrees with the majority. Dr Reiss, w jego "Bibel-Atlas" (Fryburg Bryzgowijski, 1895), również zgadza się z większością. (See JERUSALEM; HOLY SEPULCHRE.) (Patrz JEROZOLIMA; HOLY grobu.)

MODERN CALVARIES MODERN kalwarii

The most popular of several sites proposed is that of Otto Thenius (1849), better known as Gordon's Calvary, and styled by the latter, "Skull Hill", because of its shape. Do najbardziej popularnych miejsc proponowanej kilku to Thenius Otto (1849), znany lepiej jako Gordon's Kalwarii, a stylizowany przez nią, "Skull Hill", ze względu na jego kształt. Conder is the chief supporter of this view. Conder naczelnym jest zwolennikiem tego poglądu. This site is the elevation over Jeremiah's Grotto, not far from the Damascus Gate. Ta witryna jest podniesienie przez Jeremiasza's Gate, niedaleko od Bramy Damaszku. In default of an historic basis, and owing to the insufficiency of the Gospel data -- which may be verified equally well on any side of the city -- the upholders of the new theories usually take for granted one or other of the following statements, viz: that Christ should have been immolated north of the altar, like the typical victims (Leviticus 1:10, 11); that Calvary was a place of public execution; that the place reserved for crucifixion, if there was one, was identical with a presumed stoning-place; that a modern Jewish tradition as to a fixed stoning-place could be substantiated in the time of Christ; and that the violent mob to which Christ was delivered would have conformed to whatever custom prescribed for the occasion. W domyślnej na podstawie historycznych, a także ze względu na niewystarczające Ewangelii danych - które mogą być sprawdzone równie dobrze na każdej stronie miasta - upholders z nowych teorii zazwyczaj przyznawane na jeden lub więcej następujących oświadczeń, a mianowicie: że Chrystus powinien zostać immolated na północ od ołtarza, jak typowe ofiary (Kapłańska 1:10, 11); że Kalwarii był miejscem publicznych egzekucji, że miejsce zarezerwowane dla ukrzyżowania, jeśli to było jedno, był identyczny z domniemaną ukamienowanie miejscu, że nowoczesna żydowskiej tradycji co do stałej ukamienowanie miejscu mogłyby być uzasadnione w czasach Chrystusa, i że gwałtowne mob do Chrystusa, który został dostarczony miałoby spełniał niezależnie niestandardowych dla tej okazji. These affirmations all bear the mark of fitness; but until documents are produced to confirm them, they must inevitably fall short as proof of facts. Te wszystkie deklaracje opatrzone znakiem kondycji, ale dopóki dokumenty są produkowane w celu potwierdzenia ich, muszą one nieuchronnie spadek krótkich jako dowód faktów.

Publication information Written by Thomas À K. Reilly. Publikacja informacji napisanej przez Tomasza À K. Reilly. Transcribed by Michael T. Barrett. Przepisywane przez Michael T. Barrett. Dedicated in memory of the Passion of Our Lord The Catholic Encyclopedia, Volume III. Dedykowane pamięci męki Pana Naszego Encyklopedia Katolicka, tom III. Published 1908. Opublikowany 1908. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, November 1, 1908. Nihil obstat, 1 listopada 1908 roku. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Farley kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

For Fathers, see article, HOLY SEPULCHRE. Pilgrims.-GLYER, Itinera Hierosolymilana; TOBLER, Descriptions Terrae Sanctae (1874). Dla Ojców, patrz artykuł, świętego grobu. Pilgrims.-GLYER, Itinera Hierosolymilana; Tobler, Opisy ziemi Sancte (1874).

General Treatment.-Dictionaries of the Bible; Quarterly statement PEF (passim, especially 1902-1903); WARREN, Ordinance Survey of Jerusalem in Notes (London, 1865); WARREN and CONDER in Jerusalem (1881). Controversial (authors marked with an asterisk * oppose the traditional view):- BREEN*, Harm. Ogólne Treatment.-Słowniki z Biblii; Kwartalne zestawienia PEF (passim, a zwłaszcza 1902-1903); Warren, Ordinance Survey of zauważa w Jerozolimie (Londyn, 1865); WARREN i CONDER w Jerozolimie (1881). Kontrowersyjna (autorzy oznaczone Gwiazdka * sprzeciwianiu się tradycyjny pogląd): - * Breen, Harm. Expos. of the Four Gospels (Rochester, New York), IV; FERGUSSON*, Essay on Ancient Topography of Jerusalem (London, 1847); FINDLAY, On the Site of the Holy Sepulchre (London, 1847); LEWIN, Siege of Jerusalem (London, 1863); REILLY, Authenticity, etc. in Ecclesiastical Review (Philadelphia), NXXVI, nn. o Cztery Ewangelie (Rochester, New York), IV; Fergusson *, Esej na Ancient Topografia Jerozolimy (Londyn, 1847); Findlay, na terenie Świętego Grobu (Londyn, 1847); Lewin, Oblężenie Jerozolimy (Londyn , 1863); Reilly, autentyczności, itp. w kościelnych weryfikacja (Philadelphia), NXXVI, nn. 6 sqq; ROBINSON*, Biblical Researches (Boston, 1840), I; SANDAY, Sacred Sites of the Gospels (Oxford, 1903); THRUPE, Ancient Jerusalem (Cambridge, 855); WILLIAMS, The Holy City (London, 1845); CHATEAUBRIAND, Itineraire de Paris a Jerusalem (Paris, 1811), II;p KORTE*, Reise nach dem gelolden Laude Aeg. 6 sqq; ROBINSON * Badania biblijne (Boston, 1840), I; Sanday, Święte Miejsca Ewangelii (Oxford, 1903); THRUPE, starożytnej Jerozolimy (Cambridge, 855); WILLIAMS, The Holy City (Londyn, 1845); Chateaubriand, Itineraire de Paris jeden Jerozolimie (Paryż, 1811), II; p * Korte, Reise nach dem gelolden Laude Aeg. Syr. tr. Syr. Tr. Mea (Halle, 1751); KRAFFT, Die Topographie Jerusalems (Bonn, 1846); TOBLER*, Topographic von Jerusalem a. Mea (Halle, 1751); Krafft, Die Topographie Jerusalems (Bonn, 1846); Tobler *, Topographic von Jerozolimie a. Seinen Ungebungen (Berlin, 1853), I. Seinen Ungebungen (Berlin, 1853), I.


Also, see: Również zobaczyć:
Jesus on the Cross Jezus na krzyżu
The Arising of Jesus Wynikających z Jezusa

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest