Hinduism - Brahmanism Hinduizm - braminizm

General Information Informacje ogólne

Developed in northern India about 950 BC Opracowane w północnych Indiach około 950 pne

The Four Vedas are the sacred books of the Hindi Cztery Vedas są święte księgi Hindi

Hinduism emphasizes the necessity of escaping from material life and of extinguishing desire. Hinduizm podkreśla konieczność ucieczki od życia materiałów i gaszenie pragnienia. Hinduism is very ritualistic and includes extreme self denial and self punishment. Hinduizm jest bardzo ritualistic i obejmuje ekstremalnych samooceny i wiary we własne zaprzeczenia kara. Cows are considered sacred as are rivers. Uważane są za święte krowy, które są rzeki. Most Hindus believe in the transmigration of souls (reincarnation), where when a person dies, his soul enters the body of a newborn child or even the body of an animal. Większość Hindusi wierzą w wędrówka dusz (reinkarnacja), gdzie, kiedy osoba umiera, jego dusza wchodzi w ciało noworodka lub nawet ciało zwierzęcia. Over and over. Ponad i powyżej. Therefore, devout Hindus will not kill even a fly. W związku z tym nie będzie pobożny Hindusi zabić nawet latać. They are vegetarians, lest by eating meat they become cannibals. Są wegetarianami, bo przez jedzenie mięsa stają się one Cannibals.

The caste system in India is directly related to their religious beliefs. Systemie kastowym w Indiach jest bezpośrednio związane z ich przekonań religijnych. About 2500 years before Christ, a white people called the Aryans came to India (probably from Persia.) Około 2500 lat przed Chrystusem, na białym zwanej Aryans ludzie przybyli do Indii (prawdopodobnie z Persji.)

The Aryans formed a caste system in order to maintain the purity of their blood and to maintain white supremacy. W Aryans utworzyło system kastowy w celu utrzymania ich w czystości krwi i utrzymanie supremacji białych. Originally, they recognized only four castes: Początkowo one rozpoznane jedynie cztery kasty:

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Later, these four castes multiplied until today where there are thousands of castes in India. Później te cztery kasty, pomnożonej do dziś, gdy istnieją tysiące kasty w Indiach. Only Hindus practice the caste system; it is abandoned if a Hindu becomes a Mohammedan or a Christian. Tylko Hindusi praktyce systemie kastowym, jest opuszczony, jeżeli hinduskie mahometański lub staje się chrześcijaninem.

The castes became hereditary which meant that all sons are necessarily members of the same caste as their fathers and that he has to follow his father's occupation. Do kasty stał się dziedziczna, co oznaczało, że wszyscy synowie niekoniecznie są członkami tej samej kasty, jak ich przodkowie, i że ma się do zawodu ojca. The 7000 modern castes even include a caste of thieves! 7.000 nowoczesnych kasty nawet zawierać kasty zbójców!

If someone is expelled from his caste or has no caste by birth, he is known as an Untouchable, a pariah, and such a person is in a hopeless and pitiable condition. There are currently more than 60,000,000 untouchables in India. Jeśli ktoś jest wydalony z jego kasty lub nie ma kasty przez urodzenie, jest on znany jako Untouchable, A parias, a taka osoba jest w beznadziejnej i smutny stan. Obecnie ponad 60000000 pariasi w Indiach.

Hinduism teaches that anyone born into a lower caste or an Untouchable is being punished for the sins committed in his past life. Hinduizm naucza, że ktoś urodzony w niższej kasty lub Untouchable jest karane za grzechy popełnione w przeszłości jego życia. If such a person is calmly resigned to his fate and lives rightly, he will be elevated in caste in his next life. This premise tends to make the members of the lower castes and the untouchables submissive to the terrible economic and social conditions under which they live. Jeżeli osoba taka jest spokojnie zrezygnował z jego losem i życiem słusznie, że zostaną podwyższone w kastowym w swoim następnym życiu. Przesłanka ta skłania do dokonania członków niższej kasty i Nietykalni strasznym posłuszny do warunków gospodarczych i społecznych w ramach którego żyć.

Brahma is the chief god, the omnipresent one who is father of the Brahman Trinity. Brahma jest bóg naczelnicy, wszechobecny, kto jest ojcem z Brahman Trójcy. He has four heads, three of which (representing their Trinity) can be seen from any point of view. Posiada cztery głowy, trzy z nich (reprezentujących ich Trójcy), mogą być postrzegane z każdego punktu widzenia.


Hinduism Hinduizm

Advanced Information Informacje zaawansowane

Hinduism, one of the great religions of the world, is the major religion of India, where nearly 85 percent of the population is classified as Hindu. Hinduizm, jedna z wielkich religii świata, jest główną religią Indii, gdzie prawie 85 procent ludności jest sklasyfikowana jako hinduskie. Hinduism has developed over about 4,000 years and has no single founder or creed; rather, it consists of a vast variety of beliefs and practices. Organization is minimal and hierarchy nonexistent. Hinduizm opracowała w ciągu około 4000 lat i nie ma jednego założyciela lub wyznania, lecz składa się ona z różnorodnych wierzeń i praktyk. Organizacji jest minimalny i nieistniejący hierarchii. In its diversity, Hinduism hardly fits most Western definitions of religion; rather, it suggests commitment to or respect for an ideal way of life, known as Dharma. W swojej różnorodności, hinduizmu z trudem mieści się większość zachodnich definicji religii, raczej sugeruje on, lub zobowiązanie do poszanowania idealny sposób życia, znany jako Dharma.

Beliefs and Practices Wierzeń i praktyk

Caste System System kastowy

The ideal way of life is sometimes referred to in classical sources and by Hindus as the "duties of one's class and station" (varnasramadharma). Idealnym sposobem życia jest czasem, o którym mowa w klasycznych źródeł i Hindusi jako "należności jednej klasie i stacji" (varnasramadharma). The term "class" (varna) is one of the words connoting the Caste system peculiar to India. The ancient texts suggest four great classes, or castes: the Brahmins, or priests; the Ksatriyas, or warriors and rulers; the Vaisyas, or merchants and farmers; and the Sudras, or peasants and laborers. Pojęcie "klasy" (Warna) jest jednym ze słów connoting systemie kastowym swoiste dla Indii. Starożytne teksty wskazują Cztery ogromne klas, lub kasty: z braminów, lub kapłanów, a Ksatriyas, lub wojowników i władców, a Vaisyas, lub kupców i rolników, a Sudras lub chłopów i robotników. A fifth class, Panchamas, or Untouchables, includes those whose occupations require them to handle unclean objects. A piąte klasy, Panchamas lub Nietykalni, także tych, których zawody wymagają ich do obsługi obiektów nieczyste. It is speculated that the Untouchables were originally assigned such lowly tasks because of their non Aryan origins. Jest spekulowali, że Nietykalni były pierwotnie przypisany taki pokorny zadania ze względu na ich pochodzenie nie Arian. This classification system hardly does justice to the modern complexity of the caste system, however. Ten system klasyfikacji wcale nie sprawiedliwości do nowoczesnych złożoność systemie kastowym, jednak. The classical works on dharma specify distinct duties for different classes, in keeping with the distinct roles each is expected to play in the ideal society. Klasyczne prace nad Dharmy określają odrębne obowiązki dla różnych klas, zgodnie z odrębną rolę każdego ma do odegrania w idealnym społeczeństwie.

Stages of Life Etapy życia

The classical works also outline four ideal stages (asrama), or stations of life, each with its own duties. Klasycznych dzieł również idealny zarys czterech etapach (asrama), lub stacje życia, każda z własnymi obowiązkami. The first of these is studentship (brahmacarya), from initiation at 5 to 8 years of age until marriage; the second, householdership (grihasthya), when one marries, raises a family, and takes part in society; the third, forest dwelling (vanaprasthya), after one's children have grown; and the fourth, renunciation (samnyasa), when one gives up attachment to all worldly things and seeks spiritual liberation. Pierwszy z nich jest studentship (brahmacarya), od rozpoczęcia na 5 do 8 lat aż do małżeństwa, drugi, householdership (grihasthya), gdy jeden marries, podnosi rodziny, a także bierze udział w życiu społecznym; trzeci, lasów mieszkania ( vanaprasthya), po jednym z dziećmi wzrastał, a czwarty, zrzeczenie (samnyasa), gdy jeden daje aż przywiązanie do wszystkich ziemskich rzeczy i stara duchowego wyzwolenia. Besides the duties that are derived from an individual's class and station, general duties (sanatanadharma) are also incumbent on all moral beings. These include honesty, courage, service, faith, self control, purity, and nonviolence. Oprócz obowiązków, które wynikają z klasy i poszczególnych stacji, ogólne obowiązki (sanatanadharma) są również spoczywa na wszystkich istot moralnych. Należą do nich szczerość, odwaga, usługi, wiary, samooceny kontroli czystości i nonviolence.

These ideal classes and stations encompass males only. Te idealne zajęć i stacje obejmować wyłącznie mężczyźni. The position of women in Hinduism has always been ambiguous; they are, on the one hand, venerated as a symbol of the divine, on the other, treated as inferior beings. Pozycji kobiet w Hinduizm zawsze był niejednoznaczny; są one z jednej strony, czczona jako symbol Bożego, z drugiej strony, traktowana jako istoty niższej. Women were traditionally expected to serve their husbands and to have no independent interests. Kobiety były tradycyjnie oczekuje się obsługiwać swoich mężów i nie mają niezależnego interesów. Recent movements within Hinduism, however, such as the Brahmo Samaj, have succeeded in altering this situation. Ostatnie ruchy w obrębie hinduizmu, jednak, jak Brahmo Samaj, udało się zmiany tej sytuacji.

Aims of Life Celem życia

Dharma is only one of the four aims of life (purusartha) distinguished within Hinduism. Dharma jest tylko jednym z czterech celów życia (purusartha) wyróżnić w obrębie hinduizmu. It is thought of as superior to two others - kama, or enjoyment of desires, and artha, or material prosperity. Jest uważany za standard do dwóch innych - KAMA, lub korzystanie z pragnienia, a artha lub materiału dobrobytu. These three constitute the aims of those in the world (pravritti). Te trzy elementy stanowią cele te w świecie (pravritti). The fourth aim is liberation (moksa), the aim of those who renounce the world (nivritti), and this is classically viewed as the supreme end of man. Czwartym celem jest wyzwolenie (moksa), celem tych, którzy wyrzekają się świata (nivritti), i jest to klasycznie postrzegany jako najwyższy człowiek końca.

Karma and Rebirth Karma i Rebirth

A widespread feature of classical Hinduism is the belief in Transmigration of Souls, or samsara, the passage of a soul from body to body as determined by the force of one's actions, or Karma. Powszechna cecha klasycznego hinduizmu jest wiara w wędrówka dusz, czy Samsara, przejście duszy z ciała do ciała jak określono w życie jednego działania lub Karma. The strict karma theory specifies that one's type of birth, length of life, and kinds of experiences are determined by one's previous acts. Ścisłe popularność teoria określa, że jeden typ urodzenia, długość życia i rodzaju doświadczeń są określane przez jeden z poprzednich aktów. This is modified in popular understanding, but it probably has remained a strong influence on most Hindus throughout history. To jest zmodyfikowany w popularnych zrozumienia, ale prawdopodobnie pozostał silny wpływ na większość Hindusi całej historii. Liberation is release from this cycle of rebirth. Wyzwolenia jest zwolnienie z tego cyklu odrodzenie. It is typically to be achieved by working out those karmic residues which have already begun to mature, as well as by following certain practices to ensure that no further residues are produced to cause future rebirths. Jest to zazwyczaj mają być osiągnięte przez pracujących obecnie karmic tych pozostałości, które już dojrzałych, jak również przez następujące niektórych praktyk w celu zapewnienia, że żadne inne pozostałości są produkowane w przyszłości powodować rebirths. The practices by which one can achieve this are frequently termed Yoga, and the theory of liberation is the core of Indian philosophy. Praktyk, za pomocą których można osiągnąć ten jest często określany jako Jogi i teorii wyzwolenia jest rdzeniem filozofii indyjskiej.

Philosophy Filozofia

Hinduism is usually said to include six philosophical systems. The systems called Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, and Yoga emphasize yogic practices coupled with an understanding of basic principles of metaphysics and epistemology. Hinduizm jest zazwyczaj obejmują sześć rzekł do systemów filozoficznych. Układy o nazwie Nyaya, Vaisheshika, Samkhya i praktyki Jogi Joga podkreślić, w połączeniu ze zrozumieniem podstawowych zasad metafizyki i epistemologii. Nyaya, in addition, includes an analysis of logic. Nyaya Ponadto, zawiera analizę logiki. The systems called Mimamsa identify the performance of ritual - the Vedic sacrifice, or actions performed in that spirit - as the means to liberation. The many Vedanta systems, taking their inspiration from the Upanishads, tend to emphasize understanding of the relationship between the self (Atman) and ultimate reality (Brahman) as the critical aspect of any path to liberation. Philosophies associated with sectarian movements, such as the Bhakti cults, frequently localized in a linguistic or cultural area within the subcontinent, emphasize the path of theistic devotion. Systemów zwanych Mimamsa określenia skuteczności rytuał - w Vedic ofiary, lub działań podjętych w tym duchu - jako środek do wyzwolenia. Vedanta W wielu systemach, z uwzględnieniem ich inspiracji z Upanishads, mają tendencję do podkreślania zrozumienia związku między siebie ( ATMAN) i ostateczną rzeczywistość (Brahman), jak ważnym aspektem jakiejkolwiek ścieżki do wyzwolenia. Philosophies związane z sekciarskich ruchów, takich jak Bhakti kulty, często zlokalizowane w przestrzeni kulturowej lub językowej w subkontynentu, akcentują ścieżki theistic nabożeństwo.

Hindu Deities Hinduskie bóstwa

The two great theistic movements within Hinduism are Vaishnavism, the cult of Vishnu, and Shaivism, the cult of Shiva. Theistic dwa wielkie ruchy w obrębie hinduizmu są Vaishnavism, kult Vishnu, a Shaivism, kult Shiva. Hindu belief, however, usually holds that the universe is populated by a multitude of gods. Hinduskie przekonania, jednak zazwyczaj posiada, że wszechświat jest wypełniany przez wielu bogów. These gods share to some extent the features of the Godhead but are seen as behaving much as humans do and as being related to each other as humans are. Tych bogów udział w pewnym stopniu cechy Pan Bóg, ale są postrzegane jako zachowujących się jak dużo ludzi i nie za powiązane ze sobą jak ludzie są.

This view is similar to that of the ancient Greeks. Ten widok jest podobny do tego w starożytnych Greków. For example, the supreme gods Brahma, Vishnu, and Shiva and some of the other gods are often viewed as activated through their relationships with female deities. Na przykład, najwyższe bogowie Brahma, Vishnu i Shiva i niektórych innych bogów są często postrzegane jako aktywowany poprzez swoje relacje z żeńskich bóstw. These female consorts to the deities are called Shakti. Te żeńskie consorts do bóstwa nazywane są Shakti. Other well known gods are said to be relatives of a supreme god, such as Ganesha, the elephant - headed god, a son of Shiva and Parvati. Inne znane bogów Mówi się, że krewni z najwyższym bogiem, takich jak Ganeśa, słonia - na czele boga, syna Shiva i Parwati. Kali, or Durga, the consort of Shiva, is worshiped widely throughout India in the autumn. Kali, Durga lub, w przestawać z Shiva, oddał pokłon jest powszechnie w całej Indii na jesieni. Hanuman, the monkey - faced god, is depicted in many shrines, and along with Lakshmi, Vishnu's wife, is among the most important deities associated with Vaishnavism. The sets of gods recognized by different sects are by no means mutually exclusive, however. Hanuman, The Monkey - w obliczu Boga, jest przedstawiona w wielu świątyniach, a wraz z Lakshmi, Vishnu żony, jest jednym z najważniejszych bóstw związanych z Vaishnavism. Zestawów bogów uznanych przez różne sekty są w żaden sposób nie wykluczają się wzajemnie, jednak.

Forms of Worship Form kultu religijnego

Hindu worship takes many forms. Hinduskie kultu przybiera różne formy. One of the least frequent is the congregational form so familiar in the West. Jednym z częstych przynajmniej jest congregational formie tak znane na Zachodzie. Vedic sacrifices were conducted in any open place properly consecrated. Typical Hindu daily worship (puja) includes a stop at several shrines, a visit to a temple, and home worship. A Hindu may be devoted to several gods: the image of one god, frequently a family deity, is commonly installed in a small shrine in the home; a second god, worshiped at a nearby temple, may be the divinity to which the person's caste is committed; and still another may be the god to whom the individual makes obeisance as his Guru (teacher) or his guru's tutor. Vedic ofiary były prowadzone w dowolnym miejscu prawidłowo otworzyć konsekrowanego. Typowe hinduskie codziennie kultu (pudża) zawiera zatrzymują się na kilka sanktuariów, wizytę w świątyni i domu kultu. Hinduskie A mogą być przeznaczone na kilku bogów: obraz jednego boga, często rodziny bóstwo, jest powszechnie instalowane w małym sanktuarium w domu; drugiego boga, upadli na pobliskiej świątyni, może być bóstwo, do którego osoba jest zobowiązana do kasty, a jeszcze innym może być komu Bóg sprawia, że poszczególne jako hołd jego Guru (nauczyciel) lub jego opiekun jest guru. Because everything is sacred in a Hindu's eyes, almost anything may be considered worthy of devotion; rivers, cowpens, and the retreats of holy men are among the holy places frequented by the devout. Ponieważ wszystko, co jest święte w hinduskie oczy, prawie wszystko może być uznane za godne kultu; rzek, cowpens, rekolekcje i świętych mężczyzn wśród świętych miejscach uczęszczanych przez pobożny.

Home Worship Strona główna Worship

Home worship typically involves purification of the area through fire, water, and the drawing of symbolic diagrams. Depending on one's class and station, the frequency with which a Hindu is expected to perform the rites, and the role performed in them, will differ. Strona główna kultu zazwyczaj wiąże się oczyszczanie powierzchni za pomocą ognia, wody, a rysunek symboliczne schematy. Zależności od klasy i stacji, częstotliwości, z których oczekuje się, że hinduskie wykonywania obrzędów, a także rolę w ich wykonaniu, będą się różnić. The rites involve offering food, flowers, or incense to the deity, together with appropriate recitations of sacred words or texts. Obrzędów obejmować oferowanie żywności, kwiatów, lub kadzidło do bóstwa, wraz z odpowiednią recitations świętych słów i tekstów. An especially important ritual is known as sraddha, in which Hindu males symbolically support their father, grandfathers, and great - grandfathers in other worlds by offering water and balls of rice; this ritual dates from Vedic times. Szczególnie ważne jest znany jako rytuał sraddha, hinduskie, w których mężczyźni symbolicznie wsparcia ich ojciec, grandfather, a wielkie - grandfather w innych światów poprzez oferowanie wody i kulki ryżu; tego rytuału pochodzi z Vedic razy. The worshiper requires the services of a priest on this occasion, as for other life cycle ceremonies such as birth, initiation, marriage, and death. W sluga wymaga usług kapłana przy tej okazji, podobnie jak w przypadku innych cykl uroczystości, takich jak narodziny, inicjację, małżeństwa i zgonu.

Temple Worship Świątyni kultu religijnego

The priests also carry out temple worship, although the devotee may participate in the reading of certain hymns or prayers and may give flowers or money to the god directly. Kapłani również przeprowadzać świątyni kultu, chociaż ucznia mogą uczestniczyć w czytaniu niektórych modlitw i hymnów lub mogą stanowić kwiaty pieniądze lub bezpośrednio do Boga. The image of a god is believed to be the god, and the cycle of worship in a temple centers on the daily life of the god, involving preparation of the god for worship - waking him up with bells, purifying him with incense, bathing him, dressing him, and feeding him. Wizerunek boga, to uważa się za boga, a cykl kultu w świątyni centra na codzienne życie boga, obejmujące przygotowanie do kultu boga - budzenie go z dzwony, oczyszczenia go z kadzidła, w kąpielisku go , Sos niego i karmienia go. The worshiper comes to the temple to view (darshana) the god and to receive the food (prasada) that the god has touched. W sluga przychodzi do świątyni, aby wyświetlić (darshana) boga i do otrzymywania żywności (prasada), że Bóg dotknął. As in the cycle of an ordinary person, special days occur in the cycle of the god of the temple, and on these days special ceremonies are held. Podobnie jak w cyklu zwykłym człowiekiem, Dni specjalne miejsce w cyklu boga ze świątyni, a w tych dniach odbywają się specjalne uroczystości. These are frequently the times of festivals and may involve elaborate ceremonies: pilgrimages of vast numbers of devotees, processions bearing the god's image throughout the city or countryside, and special music, plays, and dances for the occasion. Są to często czas festiwali i może obejmować opracowanie uroczystości: pielgrzymki z ogromnej liczby uczniów, opatrzonych procesje Bożego obrazu całego miasta lub wsi, oraz specjalne muzyki, sztuki teatralne, tańce i do okazji.

Sacred Cities and Festivals Święte miasta i festiwale

The seven sacred cities of Hinduism are the following: Varanasi (Benares), Hardwar, Ayodhya, Dwarka, Mathura, Kanchipuram (Conjeeveram), and Ujjain. Siedmiu świętych miast hinduizmu są następujące: Waranasi (Benares), Hardwar, Ayodhya, Dwarka, Olkusz, Kracow (Conjeeveram), a Ujjain. Other important pilgrimage spots include Madurai, Gaya, Prayaga (Allahabad), Tirupati, and Puri. Inne ważne pielgrzymki obejmuje spoty Nowy Targ, Gaja, Prayaga (Brodnica), Tirupati i Puri.

Each of these places has one or more temples where annual festivals are celebrated that attract large numbers of pilgrims. Każde z tych miejsc posiada jeden lub więcej świątyń, gdzie roczne święta są obchodzone, które przyciągają dużą liczbę pielgrzymów.

Certain festival days are celebrated throughout India on a day fixed according to the Hindu lunisolar calendar. Festiwal niektóre dni są obchodzone w całej Indii na dzień ustalony zgodnie z hinduskie lunisolar kalendarzowego. Prominent among these is Dipavali, the "Festival of Lights," occurring in October and November, at which lamps are placed around the house to welcome Lakshmi, the goddess of prosperity. Wśród nich jest Dipavali, na "Święto Świateł" występującej w październiku i listopadzie, na którym umieszczone są światła wokół domu powitać Lakszmi, bogini dobrobytu. Holi, a spring festival in February or March, is a day of riotous funmaking; this frequently involves temporary suspension of caste and social distinctions, and practical jokes are the order of the day. Holi, sprężyny festiwalu w lutym lub marcu, jest dzień rozbrykany funmaking to często wiąże się czasowym zawieszeniem kasty społecznej i wyróżnień, a żarty są praktyczne porządku dnia. In the fall (September and October) a ten day period is set aside to honor the Mother Goddess, culminating in Dashara, the tenth day, a day of processions and celebrations. W spadek (we wrześniu i październiku) dziesięciu dni odłożono na cześć bogini Matki, zakończone Dashara, dziesiątego dnia, dzień procesje i uroczystości. This festival is extremely important in Bengal, where it is known as Durga Puja. Ten festiwal jest niezwykle ważne w Bengalu, gdzie znany jest jako Durga pudża.

History and Literature Historia i Literatura

Scholars sometimes distinguish Vedism, the religion of ancient India based on the Vedas, from Hinduism, although it is difficult to pinpoint a time that demarcates them. Uczonych czasem odróżnić Wedyzm, religia starożytnych Indii opiera się na Vedas, z hinduizmu, chociaż trudno jest zidentyfikować czas, że rozgranicza im. The Vedas were hymns of the Aryans, who invaded in the 2d millennium BC. W Vedas zostały hymny z Aryans, którzy inwazja w 2d tysiącleciu pne.

Vedism stressed hope for a future existence in heaven and lacked the concepts of karma and rebirth; Hinduism characteristically includes karma and rebirth, and the greatest hope is for eventual release from their sway. Wedyzm podkreślił, nadziei na przyszłość w istnienie nieba i brakowało koncepcji popularność i odrodzenie; Hinduizm charakterystycznie obejmuje popularność i odrodzenie, a największą nadzieję na ostateczne uwolnienie się od ich kołysać.

The Vedic deities were somewhat different from those which dominate in Hinduism, although scholars have traced the origins of Vishnu and Shiva back to Vedic counterparts. The Vedic bóstwa były nieco odmienne od tych, które dominują w hinduizmu, mimo że naukowcy mają śledzenie pochodzenia Vishnu i Shiva powrót do Vedic odpowiednikami. Later Vedism is sometimes called Brahmanism because of the authority accorded the Brahmins, or priests, who performed the ritual Vedic sacrifice. Później Wedyzm jest czasami nazywany braminizm ze względu na organ odpowiednią braminów, lub kapłanów, który przeprowadził rytuał ofiary Vedic. However, the challenge of non - Vedic religions, notably Buddhism and Jainism, led to the replacement of the rigid Brahmanical rules by more relaxed and varied forms of worship. Jednak wyzwanie nie - Vedic religii, zwłaszcza buddyzmu i Jainizm, doprowadził do zastąpienia Brahmanical sztywne reguły bardziej zrelaksowany i zróżnicowane formy kultu.

Although the Vedas continue to be spoken of as the final authority in Hinduism, other texts of equal importance exist. Thus, a literature was developed for each of the four aims of life: various Dharmasastras, such as the Code of Manu, which detail the duties of class and station; Kamasastras, such as the Kamasutras of Vatsyayana, handbooks of pleasure, erotic and otherwise; the Arthasastra, attributed to Kautilya (fl. 300 BC), which, like Machiavelli's The Prince, offers advice to a ruler as to how to keep the throne; and the philosophical literature of the various systems, which deals with liberation and how to achieve it. Chociaż Vedas nadal być wypowiedziane jako ostateczny organ w hinduizm, inne teksty równe znaczenie istnieją. Związku z tym literatura została opracowana dla każdego z czterech celów życia: różne Dharmasastras, takich jak Kodeks Manu, który szczegółowo Obowiązki klasy i stacji; Kamasastras, takich jak Kamasutras z Vatsyayana, podręczniki przyjemności, erotycznych lub w inny sposób; w Arthasastra, nadana Kautilya (fl. 300 pne), który, podobnie jak Machiavelli The Prince's, oferuje porady na władcę, aby jak zachować tron, a filozoficzne literatury z różnych systemów, które zajmuje się wyzwolenia i jak go osiągnąć.

In addition, certain collections of tales came to be widely known in popular life, especially the two great epics, the Mahabarata and the Ramayana. Ponadto, niektóre zbiory opowieści stały się powszechnie znane w popularnych życia, a zwłaszcza dwóch wielkich Epics, w Mahabarata i Ramayana. The Mahabharata tells of five princes who were cheated out of their kingdom and who, after a period of banishment in the forest, returned to fight a victorious and righteous war to regain it. Mahabharata mówi do pięciu książąt, którzy zostali oszukani obecnie swoje królestwo i którzy, po okresie wygnanie w lesie, powrócił do zwalczania zwycięskiej wojnie prawych i odzyskać go. An especially beloved portion of this epic is the section called the Bhagavad Gita, in which Arjuna, one of the brothers, is counseled by his charioteer Krishna, an incarnation of Lord Vishnu. Szczególnie umiłowany część tej sekcji jest epicki zwany Bhagavad Gita, w którym Arjuna, jeden z braci, jest counseled jego charioteer Krishna, AN wcielenia Pana Vishnu. The Ramayana tells the story of the ideal Hindu man, Rama, whose wife Sita is abducted by a demon, and of Rama's journey to Sri Lanka to recapture her. W Ramayana opowiada historię mężczyzny idealnego hinduskie, Rama, Sita, którego żona jest w uprowadzonemu demon, i Rama podróż do Sri Lanki do jej odzyskanie. Both epics are filled with didactic tales, edifying poems, and fables. It is probably through their constant retelling in the village that Hinduism is most efficiently disseminated from generation to generation. Another source of Hindu lore is the Puranas, collections of legends and myths. Obie są wypełnione Epics dydaktycznej opowieści, budująca wiersze i bajki. To jest prawdopodobnie za pośrednictwem swoich stałą retelling w które Hinduizm miejscowości jest najbardziej efektywny rozpowszechniane z pokolenia na pokolenie. Hinduskie Innym źródłem wiedzy jest Puranas, zbiory legend i mitów.

The period from roughly 500 BC to 1000 AD is sometimes spoken of as that of classical Hinduism. Okres od 500 pne do ok. 1000 używanym jest niekiedy jako że klasycznego hinduizmu. It was during this period that the major literature was composed, the great philosophical systems developed, and the basic Vaishnava and Shaiva sects organized. Było w tym okresie, że głównym literatury został złożony, wielkie systemy filozoficzne rozwiniętych, a podstawowe Vaishnava i Shaiva sekt zorganizowane. After 1000, beginning in south India somewhat earlier, a spirit of devotional fervor coupled with social reform swept through India, and the period from that time until near the present is known as the bhakti period. During this time the forms of religious worship changed and diversified further. Po 1000, rozpoczynającej się w południe Indie nieco wcześniej, w duchu oddania żarliwość w połączeniu z reform społecznych zmieciony przez Indie, oraz w okresie od czasu do czasu w pobliżu obecnej jest znany jako Bhakti okresie. W tym czasie form kultu religijnego i zmiana zróżnicowanej dalej. Singing of devotional songs and poems in the vernacular rather than in Sanskrit, the language in which practically all classical Hindu literature was written, is one example. Śpiewaniem piosenek i wierszy oddania w język, niż w sanskryt, język, w którym praktycznie wszystkie klasycznego hinduskiego literatury został napisany, jest jednym z przykładów. Direct approach to the god was emphasized, and the mediating role of the priest somewhat curtailed. Bezpośrednie podejście do Boga był podkreślił, oraz roli mediatora w kapłan nieco skrócone. Love, a sentiment common to all but particularly to the most ordinary villager, is now celebrated as the way to the highest end; some bhakti philosophies hold that liberation is not the supreme goal and that loving service to God is a higher one. Love, A sentyment wspólne dla wszystkich, ale szczególnie dla większości zwykłych mieszkaniec wioski, jest obchodzony jako drogę do najwyższego celu; Bhakti pewne filozofie, które posiadają wyzwolenia nie jest najwyższym celem i że miłując usługowej do Boga jest wyższy.

Recent developments in Hinduism are indicative of a movement away from certain aspects of classical practice, such as Suttee, a widow's suicide at her husband's funeral; caste distinctions; and even karma and rebirth. Ostatnie wydarzenia w Hinduizm są orientacyjne na odejście od pewnych aspektów klasycznemu praktyk, takich jak Suttee, wdowa jest samobójstwo na pogrzebie męża; kasty wyróżnień, a nawet popularność i odrodzenie.

Karl H Potter Karl H Potter

Bibliography: Bibliografia:
AL Basham, The Origins and Development of Classical Hinduism (1989); S Chennakesavan, A Critical Study of Hinduism (1980); TJ Hopkins, The Hindu Religion Tradition (1971); D Kinsley, Hinduism (1982); KK Klostermaier, A Survey of Hinduism (1988); R Lannoy, The Speaking Tree (1974); WD O'Flaherty, Dreams, Illusions and Other Realities (1984); LSS O'Malley, Popular Hinduism (1935); KM Sen, Hinduism (1961); P Thomas, Hindu Religion, Customs and Manners (1981); RC Zaehner, Hinduism (1962). AL Basham, pochodzenie i Rozwoju klasyczna Hinduizm (1989); Chennakesavan S, A Study of hinduizmu krytyczne (1980); TJ Hopkins, The Hindu Tradition Religia (1971); D Kinsley, Hinduizm (1982); KK Klostermaier, A Survey z Hinduizm (1988); R Lannoy, w Mówienie Tree (1974); WD O'Flaherty, Dreams, Illusions and Other Realities (1984); LSS O'Malley, Popularne Hinduizm (1935); KM Sen, Hinduizm (1961); P Thomas, hinduskie Religia, obyczaje i Celnego (1981); RC Zaehner, Hinduizm (1962).


Shiva

General Information Informacje ogólne

Shiva (Sanskrit for "auspicious one"), also called Siva, is the Hindu god who personifies both the destructive and the procreative forces of the universe. Shiva (sanskryt do "pomyślny jeden"), zwany także Siva, jest hinduskiego boga, który uosabia, jak i prokreacyjnej destrukcyjnej siły wszechświata. As the destroyer, he is represented wearing a necklace of skulls and surrounded by demons. Jako niszczyciel, jest on reprezentowany na sobie naszyjnik z czaszki i otoczony przez demony. His reproductive aspect is symbolized by the lingam, a phallic emblem. Jego reprodukcyjnego aspektem jest symbolizowane przez lingam, A falliczny godło. Shiva is also the god of asceticism and of art, especially dancing. Shiva jest również boga ascezy i sztuki, zwłaszcza taniec. He rides on the bull Nandi, and his consort is the mother goddess Uma, or Kali. Some Hindus worship Shiva as the supreme deity and consider him a benevolent god of salvation as well as a god of destruction. On męski na byka Nandi, a jego okręt jest bogini matka Uma lub Kali. Shiva Niektórzy Hindusi czcili jako najwyższe bóstwo i uważają go dobroczynny bóg zbawienia, a także boga zniszczenia.


Some Important Hindu Religious Documents Follow: Niektóre ważne hinduskie religijnych następujące dokumenty:


The Laws of Manu Ustawodawstw Manu

1500 BC 1500 pne

translated by G Buhler przekład G Buhler

Chapter I Rozdział I

1. . 1. The great sages approached Manu, who was seated with a collected mind, and, having duly worshipped him, spoke as follows: Wielkich mędrców zbliżył Manu, który był siedzibą w zebranych umysłu, a biorąc należycie czczony go, mówił w sposób następujący:
2. . 2. 'Deign, divine one, to declare to us precisely and in due order the sacred laws of each of the (four chief) castes (varna) and of the intermediate ones. "Raczyć, boski jeden, do ogłoszenia do nas właśnie w należytym porządku i święte prawo każdego z (cztery naczelny) kasty (Warna) i te pośrednie.
3. . 3. 'For thou, O Lord, alone knowest the purport, (ie) the rites, and the knowledge of the soul, (taught) in this whole ordinance of the Self existent (Svayambhu), which is unknowable and unfathomable.' "Dla Ty, Panie, sam wiesz, o sens, (czyli) obrzędy, a także wiedzę o duszy, (nauczył), w tym całości artyleria istniał na własny rachunek (Svayambhu), który jest niepoznawalny i niewyobrażalne".
4. . 4. He, whose power is measureless, being thus asked by the high minded great sages, duly honoured them, and answered, 'Listen!' On, którego moc jest measureless, będąc w ten sposób wyznaczona przez wysokie poglądach wielkie mędrcy, należycie uhonorowany nich, i odpowiedział: "Słuchaj!"
5. . 5. This (universe) existed in the shape of Darkness, unperceived, destitute of distinctive marks, unattainable by reasoning, unknowable, wholly immersed, as it were, in deep sleep. Ten (wszechświata) istniały w kształcie Darkness, unperceived, pozbawiony odróżniającego znaków, nieosiągalny przez rozumowanie, niepoznawalny, całkowicie zanurzona, jak to było w głębokim śnie.

6. . 6. Then the divine Self existent (Svayambhu, himself) indiscernible, (but) making (all) this, the great elements and the rest, discernible, appeared with irresistible (creative) power, dispelling the darkness. Następnie Bożego Self istnieje (Svayambhu, sam) znikomy, (ale) podejmowania (wszystkie) to wielkie elementy, a reszta, dostrzegalne, pojawiły się z nieodpartym (kreatywnych) moc, rozwiewanie ciemności.
7. He who can be perceived by the internal organ (alone), who is subtile, indiscernible, and eternal, who contains all created beings and is inconceivable, shone forth of his own (will). Kto może być postrzegana przez organów wewnętrznych (samodzielnie), który jest dowcipny, niedostrzegalny, i wiecznego, który zawiera wszystkich istot stworzonych, jest niepojęte, połyskiwały o własnej (będzie).
8. He, desiring to produce beings of many kinds from his own body, first with a thought created the waters, and placed his seed in them. On, pragnąc do produkcji wielu rodzajów istot z własnym ciałem, pierwszy utworzony z myślą wody, a umieszczone w nich jego potomstwo.
9. That (seed) became a golden egg, in brilliancy equal to the sun; in that (egg) he himself was born as Brahman, the progenitor of the whole world. Że (nasion) stał się złote jajo, w celu efektowność równe słońce, w tym (jajko) sam urodził się jako bramin, w przodek z całego świata.
10. The waters are called narah, (for) the waters are, indeed, the offspring of Nara; as they were his first residence (ayana), he thence is named Narayana. Wody są nazywane narah (na) do wody, rzeczywiście, Nara potomstwa, tak jak zostały one swój pierwszy pobyt (ayana), stąd jest on nazwany Narayana.

11. From that (first) cause, which is indiscernible, eternal, and both real and unreal, was produced that male (Purusha), who is famed in this world (under the appellation of) Brahman. Od tego (pierwszego) powodują, który jest niedostrzegalny, wieczne, a zarazem realne, jak i nierealny, została wyprodukowana, że mężczyźni (Purusha), który jest głośny w tym świecie (pod nazwą) Brahman.
12. The divine one resided in that egg during a whole year, then he himself by his thought (alone) divided it into two halves; Boski jeden mieszkał w tym jaj w ciągu całego roku, a następnie sam jego myśli (samodzielnie) dzieli go na dwie połówki;
13. And out of those two halves he formed heaven and earth, between them the middle sphere, the eight points of the horizon, and the eternal abode of the waters. I obecnie te dwie połówki on utworzony nieba i ziemi, pomiędzy nimi na środku kuli, osiem punktów na horyzoncie, i wieczne mieszkanie z wody.
14. From himself (atmanah) he also drew forth the mind, which is both real and unreal, likewise from the mind egoism, which possesses the function of self consciousness (and is) lordly; Od siebie (atmanah) zwrócił on także o umysł, który jest realny i nierealny, jak również z umysłu egoizm, który posiada funkcję własnej świadomości (i jest) władczy;
15. Moreover, the great one, the soul, and all (products) affected by the three qualities, and, in their order, the five organs which perceive the objects of sensation. Ponadto, wielkie jedno, dusza, i wszystkie (produktów) dotyczy trzech klas, a ich kolejność, pięć organów, które postrzegają obiekty uczucie.

16. But, joining minute particles even of those six, which possess measureless power, with particles of himself, he created all beings. Ale, łączącą minut nawet cząstki tych sześciu, które posiadają moc measureless, z cząstki siebie, stworzył wszystkie istoty.
17. Because those six (kinds of) minute particles, which form the (creator's) frame, enter (a - sri) these (creatures), therefore the wise call his frame sarira, (the body.) Ponieważ tych sześciu (rodzaje) minut cząstki, które stanowią (twórcy) ramki, należy wprowadzić (a - Sri) tych (stworzeń), zatem jego mędrców połączyć klatkę sarira (ciała).
18. That the great elements enter, together with their functions and the mind, through its minute parts the framer of all beings, the imperishable one. Że wielkie wprowadzić elementy, łącznie z ich funkcjami i umysł, poprzez swoje minuty w części framer wszystkich istot, niezniszczalne jeden.
19. . 19. But from minute body ( - framing) particles of these seven very powerful Purushas springs this (world), the perishable from the imperishable. Ale z minuty ciała (- kształtowanie) cząstki te siedem potężne Purushas sprężyn tym (świat), łatwo psujących się z niezniszczalne.
20. Among them each succeeding (element) acquires the quality of the preceding one, and whatever place (in the sequence) each of them occupies, even so many qualities it is declared to possess. Wśród nich każdy kolejny (element) przejmuje jakość poprzedniego, a niezależnie od miejsca (w kolejności), każdy z nich zajmuje, nawet tak wiele cech jest deklarowana posiąść.

21. But in the beginning he assigned their several names, actions, and conditions to all (created beings), even according to the words of the Veda. Ale na początku on przypisany ich kilka nazwisk, działań i warunki dla wszystkich (utworzony ludźmi), nawet według słów na Veda.
22. He, the Lord, also created the class of the gods, who are endowed with life, and whose nature is action; and the subtile class of the Sadhyas, and the eternal sacrifice. On, Pan, także utworzone klasy bogów, którzy są wyposażone w życiu, i którego charakter jest działanie, a misterny klasy z Sadhyas, i wieczne ofiary.
23. But from fire, wind, and the sun he drew forth the threefold eternal Veda, called Rik, Yagus, and Saman, for the due performance of the sacrifice. Ale z ognia, wiatru i słońca Zwrócił o potrójnym wiecznego Veda, zwany Rik, Yagus i Saman, za należyte wykonanie ofiary.
24. Time and the divisions of time, the lunar mansions and the planets, the rivers, the oceans, the mountains, plains, and uneven ground. Godzina i podziałów czasu księżycowego dworów i planet, rzek, oceanów, gór, nizin, a nierówna ziemi.
25. Austerity, speech, pleasure, desire, and anger, this whole creation he likewise produced, as he desired to call these beings into existence. Skrupulatne, słowa, radość, pragnienie, i gniew, to cały on również tworzenie produkowane, jak sam chciał, aby połączyć te istoty do istnienia.

26. . 26. Moreover, in order to distinguish actions, he separated merit from demerit, and he caused the creatures to be affected by the pairs (of opposites), such as pain and pleasure. Ponadto, w celu odróżnienia działań, on oddzielony od zasług przewinienie, a on spowodował stworzeń, które mają być dotknięte parach (przeciwieństw), takie jak ból i przyjemność.
27. But with the minute perishable particles of the five (elements) which have been mentioned, this whole (world) is framed in due order Ale z minuty łatwo psujących się z pięciu cząstek (elementów), które zostały wymienione, to całość (świat) jest tworzona w należytym porządku
28. . 28. But to whatever course of action the Lord at first appointed each (kind of beings), that alone it has spontaneously adopted in each succeeding creation. Jednak, aby niezależnie od sposobu działania Pana na pierwsze powołania każdego (rodzaj istot), że ona sama spontanicznie przyjęte w każdym kolejnym stworzenia.
29. . 29. Whatever he assigned to each at the (first) creation, noxiousness or harmlessness, gentleness or ferocity, virtue or sin, truth or falsehood, that clung (afterwards) spontaneously to it. Cokolwiek on przypisany do każdego na (pierwszy) tworzenie, szkodliwości lub nieszkodliwości, łagodność lub okrucieństwo, cnoty lub grzechu, prawda lub falsz, że clung (potem) spontanicznie do niego.
30. As at the change of the seasons each season of its own accord assumes its distinctive marks, even so corporeal beings (resume in new births) their (appointed) course of action. Na zmiany pór roku każdego sezonu z własnej inicjatywy założono jej znaków, tak materialne ludźmi (wznowiona w nowych urodzeń) ich (mianowany) sposobu działania.

31. But for the sake of the prosperity of the worlds he caused the Brahmana, the Kshatriya, the Vaisya, and the Sudra to proceed from his mouth, his arms, his thighs, and his feet. Jednak ze względu na dobrobyt na świecie spowodował on Brahmana, w Kshatriya, w Vaisya i Sudra postępować z jego ustach, ramionach, jego ud, a jego nogi.
32. Dividing his own body, the Lord became half male and half female; with that (female) he produced Virag. Dzieląc własnym ciałem, Bóg stał pół męskiej i pół kobiety, w tym (samica) on produkowany VIRÁG.
33. . 33. But know me, O most holy among the twice born, to be the creator of this whole (world), whom that male, Virag, himself produced, having performed austerities. Ale wiesz mnie, O najświętsza wśród urodzonych dwa razy, aby być twórcą tej całości (świat), której samiec, VIRÁG, produkowanych sam, po wykonaniu austerities.
34. Then I, desiring to produce created beings, performed very difficult austerities, and (thereby) called into existence ten great sages, lords of created beings, Wtedy, chcąc produkować istot stworzonych, w wykonaniu bardzo trudne austerities, i (tym samym) wezwał do istnienia dziesięć wielkie mędrcy, władcy istot stworzonych,
35. Mariki, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu, Praketas, Vasishtha, Bhrigu, and Narada. Mariki, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu, Praketas, Vasishtha, Bhrigu i Narada.

36. . 36. They created seven other Manus possessing great brilliancy, gods and classes of gods and great sages of measureless power, One utworzone siedmiu innych Manus posiadających wielkie błyskotliwość, bogów i klas bogów i mędrcy z measureless wielką moc,
37. . 37. Yakshas (the servants of Kubera, the demons called) Rakshasas and Pisakas, Gandharvas (or musicians of the gods), Apsarases (the dancers of the gods), Asuras, (the snake deities called) Nagas and Sarpas, (the bird deities called) Suparnas and the several classes of the manes, Yakshas (sług KUBERA, demony zwane) Rakshasas i Pisakas, Gandharvas (lub muzyków bogów), Apsarases (tancerze z bogów), Asuras, (zwane wężowego bóstw) Nagas i Sarpas (ptaków bóstwa o nazwie ) Suparnas i kilka klas z Manes,
38. . 38. Lightnings, thunderbolts and clouds, imperfect (rohita) and perfect rainbows, falling meteors, supernatural noises, comets, and heavenly lights of many kinds, Błyskawice, thunderbolts i chmury, niedoskonałe (rohita) i doskonałe Rainbows, objętych Meteors, nadprzyrodzonego hałas, komet i niebieskiego światła w wielu rodzajach,
39. . 39. (Horse faced) Kinnaras, monkeys, fishes, birds of many kinds, cattle, deer, men, and carnivorous beasts with two rows of teeth, (Jazda stojących) Kinnaras, małpy, ryby, ptaki wielu gatunków, bydło, jelenie, ludzi, zwierzęta mięsożerne i dwa rzędy zębów,
40. Small and large worms and beetles, moths, lice, flies, bugs, all stinging and biting insects and the several kinds of immovable things. Małe i duże robaki i chrząszczy, motyli, wszy, muchy, błędy, wszystkie pokrzywa i gryzący owady i kilka rodzajów nieruchomości rzeczy.

41. Thus was this whole (creation), both the immovable and the movable, produced by those high minded ones by means of austerities and at my command, (each being) according to (the results of) its actions. Tak więc ten cały (tworzenia), zarówno nieruchome i ruchome, produkowane przez te wysokie myślącymi się za pomocą austerities i na moje polecenie, (każda), zgodnie z (wyniki) jej działania.
42. . 42. But whatever act is stated (to belong) to (each of) those creatures here below, that I will truly declare to you, as well as their order in respect to birth. Ale niezależnie działać deklarowanym (należeć) do (każdej) tych stworzeń tutaj poniżej, że będę naprawdę oświadczam wam, jak również ich kolejność, w odniesieniu do urodzenia.
43. . 43. Cattle, deer, carnivorous beasts with two rows of teeth, Rakshasas, Pisakas, and men are born from the womb. Bydło, jelenie, mięsożerne zwierzęta z dwoma rzędami zębów, Rakshasas, Pisakas i mężczyzn rodzi się z łona.
44. . 44. From eggs are born birds, snakes, crocodiles, fishes, tortoises, as well as similar terrestrial and aquatic (animals). Rodzą się z jaja ptaków, węży, krokodyli, ryb, żółwie lądowe, jak również podobne lądowych i wodnych (zwierzęta).
45. From hot moisture spring stinging and biting insects, lice, flies, bugs, and all other (creatures) of that kind which are produced by heat. Od wiosny gorącej wilgoci pokrzywa i gryzący owady, wszy, muchy, błędów, a wszystkie inne (stworzeń) tego rodzaju, które są produkowane przez ciepło.

46. . 46. All plants, propagated by seed or by slips, grow from shoots; annual plants (are those) which, bearing many flowers and fruits, perish after the ripening of their fruit; Wszystkie rośliny, propagowane przez nasiona lub zrazy, rosną z pędów; roślin (są), która, mając wiele kwiatów i owoców, zginął po ich dojrzewanie owoców;
47. . 47. (Those trees) which bear fruit without flowers are called vanaspati (lords of the forest); but those which bear both flowers and fruit are called vriksha. (Te drzewa), które owoce bez kwiatów nazywane są vanaspati (panów w lesie), ale te, które ponoszą zarówno kwiaty i owoce są nazywane vriksha.
48. . 48. But the various plants with many stalks, growing from one or several roots, the different kinds of grasses, the climbing plants and the creepers spring all from seed or from slips. Ale z wielu różnych łodygi rośliny, rosnące z jednego lub kilku korzeni, różnego rodzaju trawy, rośliny do wspinaczki i foki wiosną wszystkie z nasion lub zrazy.
49. . 49. These (plants) which are surrounded by multiform Darkness, the result of their acts (in former existences), possess internal consciousness and experience pleasure and pain. Tych (rośliny), które otoczone są wielopostaciowe ciemności, w wyniku ich czynów (w byłym existences), posiadają wewnętrzną świadomość i doświadczenie przyjemności i bólu.
50. The (various) conditions in this always terrible and constantly changing circle of births and deaths to which created beings are subject, are stated to begin with (that of) Brahman, and to end with (that of) these (just mentioned immovable creatures). Do (różnych) warunki, w tym zawsze straszne i stale zmieniających się koło narodzin i zgonów, do których tworzone są ludźmi, są, aby rozpocząć z (z) Brahman, a do końca z (z) tych (tylko wymienione nieruchomości stworzeń) .

51. . 51. When he whose power is incomprehensible, had thus produced the universe and men, he disappeared in himself, repeatedly suppressing one period by means of the other. Kiedy których moc jest niezrozumiałe, produkowane w ten sposób wszechświat i mężczyzn, on zniknął w sobie, wielokrotnie tłumienia jednego okresu za pomocą innych.
52. . 52. When that divine one wakes, then this world stirs; when he slumbers tranquilly, then the universe sinks to sleep. Kiedy boski, że jeden budzi, a następnie pobudza ten świat, kiedy slumbers tranquilly, a następnie wszechświata pochłaniacze do snu.
53. But when he reposes in calm sleep, the corporeal beings whose nature is action, desist from their actions and mind becomes inert. Ale kiedy w reposes spokojny sen, w cielesnym ludźmi, których charakter jest działań, powstrzymania się od ich działań i umysłu staje się obojętne.
54. . 54. When they are absorbed all at once in that great soul, then he who is the soul of all beings sweetly slumbers, free from all care and occupation. Gdy są one pochłaniane wszystkie naraz w tej wielkiej duszy, a następnie kto jest dusza wszystkich istot słodko slumbers, wolne od wszelkich opieki i pracy.
55. When this (soul) has entered darkness, it remains for a long time united with the organs (of sensation), but performs not its functions; it then leaves the corporeal frame. Gdy ta (duszy) weszła w ciemności, pozostaje przez długi czas zjednoczona z narządów (w uczucie), ale nie wykonuje swoich funkcji, a następnie pozostawia cielesnym ramki.

56. . 56. When, being clothed with minute particles (only), it enters into vegetable or animal seed, it then assumes, united (with the fine body), a (new) corporeal frame. Kiedy, będąc odziany w cząstki minut (tylko), nie wchodzi w roślinnego lub zwierzęcego materiału siewnego, następnie zakłada, Wielka (z grzywny ciała), a (nowy) cielesnym ramki.
57. . 57. Thus he, the imperishable one, by (alternately) waking and slumbering, incessantly revivifies and destroys this whole movable and immovable (creation). Tak więc, niezniszczalne jeden, przez (naprzemiennie) i budzenie slumbering, nieustannie revivifies i niszczy cały majątek ruchomy i nieruchomy (tworzenia).
58. But he having composed these Institutes (of the sacred law), himself taught them, according to the rule, to me alone in the beginning; next I (taught them) to Mariki and the other sages. Ale mając w składzie tych Instytutów (w święte prawo), sam nauczył ich, zgodnie z regułą, do mnie na początku, obok I (nauczał ich) do Mariki i innych mędrców.
59. . 59. Bhrigu, here, will fully recite to you these Institutes; for that sage learned the whole in its entirety from me. Bhrigu, tutaj, w pełni recytować będzie ci tych instytutów, że dla całego szałwia nauczyłem się w całości ode mnie.
60. Then that great sage Bhrigu, being thus addressed by Manu, spoke, pleased in his heart, to all the sages, 'Listen!' Następnie, że wielki mędrzec Bhrigu, jest zatem skierowana przez Manu, mówił, zadowolenie w sercu, aby wszyscy mędrcy, "Słuchaj!"

61. . 61. Six other high minded, very powerful Manus, who belong to the race of this Manu, the descendant of the Self existent (Svayambhu), and who have severally produced created beings, Sześć innych poglądach wysokie, potężne Manus, którzy należą do tego wyścigu Manu, potomkiem Self istnieje (Svayambhu), i którzy solidarnie produkowane istot stworzonych,
62. (Are) Svarokisha, Auttami, Tamasa, Raivata, Kakshusha, possessing great lustre, and the son of Vivasvat. (Czy) Svarokisha, Auttami, Tamasa, Raivata, Kakshusha, posiadająca wielki żyrandol, a syn Vivasvat.
63. . 63. These seven very glorious Manus, the first among whom is Svayambhuva, produced and protected this whole movable and immovable (creation), each during the period (allotted to him). Tych siedmiu Manus bardzo chwalebnym, pierwszym wśród których jest Svayambhuva, chroniony produkowanym i cały majątek ruchomy i nieruchomy (tworzenia), w trakcie każdego okresu (przydzielone do niego).
64. Eighteen nimeshas (twinklings of the eye, are one kashtha), thirty kashthas one kala, thirty kalas one muhurta, and as many (muhurtas) one day and night. Osiemnaście nimeshas (twinklings z oczu, są jednym kashtha) trzydzieści jeden Kala kashthas trzydzieści kalas jeden muhurta, jak i wielu (muhurtas) jeden dzień i noc.
65. The sun divides days and nights, both human and divine, the night (being intended) for the repose of created beings and the day for exertion. Słońce dzieli dni i nocy, zarówno ludzkie jak i boskie, w nocy (w zamierzeniu) dla wypoczynku i istot stworzonych na dzień wysiłku.

66. A month is a day and a night of the manes, but the division is according to fortnights. A miesiąc to dzień i noc z Manes, ale podział jest według fortnights. The dark (fortnight) is their day for active exertion, the bright (fortnight) their night for sleep. Ciemności (dwa tygodnie) jest ich dzień dla aktywnych wysiłku, jasne (dwa tygodnie) na noc sen ich.
67. A year is a day and a night of the gods; their division is (as follows): the half year during which the sun progresses to the north will be the day, that during which it goes southwards night. Rok jest dzień i noc z bogami, ich podział jest (jak poniżej): pół roku, w którym rozwija się słońce na północ będzie dzień, w którym on jedzie na południe noc.
68. . 68. But hear now the brief (description of) the duration of a night and a day of Brahman and of the several ages (of the world, yuga) according to their order. Ale teraz usłyszeć krótki (opis) czas trwania noc i dzień Brahman, a także kilka grup wiekowych (ze świata, Yuga) w zależności od ich kolejności.
69. They declare that the Krita age (consists of) four thousand years (of the gods); the twilight preceding it consists of as many hundreds, and the twilight following it of the same number. Oświadczam, że oni Krita wiek (składa się) czterech tysięcy lat (od bogów), w półmroku poprzedzającym składa się z wielu setek, a po jego zmierzch tego samego numeru.
70. In the other three ages with their twilights preceding and following, the thousands and hundreds are diminished by one. W pozostałych trzech grupach wiekowych z ich twilights poprzedzających i następujących, a setki tysięcy zostały zmniejszone o jeden.

71. . 71. These twelve thousand (years) which thus have been just mentioned as the total of four (human) ages, are called one age of the gods. Tych to Dwunastu tysięcy (lata), które w ten sposób zostały wymienione tylko jako suma czterech (człowieka) wieku, są wieku wezwał jednego z bogów.
72. But know that the sum of one thousand ages of the gods (makes) one day of Brahman, and that his night has the same length. Ale wiesz, że suma tysiąca wieku bogów (czyni) jeden dzień Brahman, i że jego noc ma tę samą długość.
73. Those (only, who) know that the holy day of Brahman, indeed, ends after (the completion of) one thousand ages (of the gods) and that his night lasts as long, (are really) men acquainted with (the length of) days and nights. Tych (tylko kto) wiedzą, że dzień święty Brahman, rzeczywiście, po końce (zakończenia) jeden tysięcy wieku (od bogów) i że jego noc trwa tak długo, (naprawdę) zapoznania się z mężczyznami (długość ) Dni i noce.
74. At the end of that day and night he who was asleep, awakes and, after awaking, creates mind, which is both real and unreal. Na koniec, że w dzień iw nocy, kto był we śnie, budzi się i, po awaking, tworzy umysł, który jest zarazem realne, jak i nierealny.
75. Mind, impelled by (Brahman's) desire to create, performs the work of creation by modifying itself, thence ether is produced; they declare that sound is the quality of the latter. Umysłu, przez impelled (Brahman's) dążenie do stworzenia, wykonuje pracę przez modyfikację samego tworzenia, stąd eter jest produkowany; oni deklarują, że dźwięk jest jakość tej ostatniej.

76. But from ether, modifying itself, springs the pure, powerful wind, the vehicle of all perfumes; that is held to possess the quality of touch. Ale z eteru, modyfikowania sobie, sprężyny czysty, potężny wiatr, pojazd wszystkich perfumy, które są w posiadaniu posiadania jakości dotyku.
77. . 77. Next from wind modifying itself, proceeds the brilliant light, which illuminates and dispels darkness; that is declared to possess the quality of colour; Dalej od wiatru modyfikowania sam, wpływy brillant światło, które świeci i ciemność dispels, że zgłaszana jest do posiadania jakości koloru;
78. And from light, modifying itself, (is produced) water, possessing the quality of taste, from water earth which has the quality of smell; such is the creation in the beginning. I od światła, modyfikowania sama, (jest produkowany) wody, posiadających jakość smaku, z wody, ziemi, która jakości zapachu; takie jest utworzenie na początku.
79. The before mentioned age of the gods, (or) twelve thousand (of their years), being multiplied by seventy one, (constitutes what) is here named the period of a Manu (Manvantara). Wyżej wymienione wieku bogów (lub) dwanaście tysięcy (ich lat), pomnożoną przez siedemdziesiąt jeden, (co stanowi) jest tutaj nazwany okresie o Manu (Manvantara).
80. The Manvantaras, the creations and destructions (of the world, are) numberless; sporting, as it were, Brahman repeats this again and again. W Manvantaras, twórczości i zniszczenia (na świecie, są) niezliczony; sportowych, jak to było, Brahman powtarza ponownie i ponownie.

81. In the Krita age Dharma is four footed and entire, and (so is) Truth; nor does any gain accrue to men by unrighteousness. W Krita wiek Dharma cztery stąpający i cały, i (tak jest) prawda, ani ewentualnych zysków spływa na ludzi przez nieprawości.
82. In the other (three ages), by reason of (unjust) gains (agama), Dharma is deprived successively of one foot, and through (the prevalence of) theft, falsehood, and fraud the merit (gained by men) is diminished by one fourth (in each). W innych (trzy wieki), ze względu na (niesprawiedliwie) zyski (Agamy), Dharma jest pozbawiony kolejno jednej nodze, a także poprzez (występowania) kradzież, kłamstwo, oszustwa i zalety (zdobyte przez mężczyzn) jest zmniejszona przez jedna czwarta (w każdym).
83. (Men are) free from disease, accomplish all their aims, and live four hundred years in the Krita age, but in the Treta and (in each of) the succeeding (ages) their life is lessened by one quarter (Mężczyźni są) wolne od choroby, zrealizować wszystkie swoje cele, i żyć czterysta lat w Krita wiek, ale w Treta i (w każdym) kolejnym (wieku) ich życia ulega zmniejszeniu o jedną czwartą
84. The life of mortals, mentioned in the Veda, the desired results of sacrificial rites and the (supernatural) power of embodied (spirits) are fruits proportioned among men according to (the character of) the age. Życie śmiertelne, o których mowa w Veda, pożądanych wyników ofiarny i obrzędów (nadprzyrodzonej) moc zawarta (spirytusu) owoce są proporcjonalnie wśród mężczyzn w zależności (charakter) wiek.
85. One set of duties (is prescribed) for men in the Krita age, different ones in the Treta and in the Dvapara, and (again) another (set) in the Kali, in a proportion as those ages decrease in length. Jeden zestaw zadań (jest przepisywany) dla mężczyzn w wieku Krita, różne z nich w Treta iw Dvapara, oraz (ponownie) inny (ustaw) w Kali, w proporcji w tych grupach wiekowych zmniejszenie długości.

86. . 86. In the Krita age the chief (virtue) is declared to be (the performance of) austerities, in the Treta (divine) knowledge, in the Dvapara (performance of) sacrifices, in the Kali liberality alone. W Krita wiek głównego (mocy) jest uznane za (wydajność) austerities, w Treta (Boski) wiedzy, w Dvapara (wydajność) poświęceń, w Kali szczodrość samodzielnie.
87. But in order to protect this universe He, the most resplendent one, assigned separate (duties and) occupations to those who sprang from his mouth, arms, thighs, and feet. Jednak w celu ochrony tego wszechświata On, najbardziej błyskotliwy jeden, przypisany oddzielny (obowiązków) i zawodów dla tych, którzy zerwał z jego ust, rąk, ud i stóp.
88. To Brahmanas he assigned teaching and studying (the Veda), sacrificing for their own benefit and for others, giving and accepting (of alms). Brahmanas on przypisany do nauczania i studiowania (w Veda), poświęcając dla ich własnego dobra i dla innych, dając i przyjmując (o jałmużnę).
89. The Kshatriya he commanded to protect the people, to bestow gifts, to offer sacrifices, to study (the Veda), and to abstain from attaching himself to sensual pleasures; W Kshatriya rozkazał, aby chronić ludzi, aby obdarzyć dary, aby zapewnić poświęceń, do badania (w Veda), a także do powstrzymania się od podłączanie się zmysłową rozkosz;
90. The Vaisya to tend cattle, to bestow gifts, to offer sacrifices, to study (the Veda), to trade, to lend money, and to cultivate land. W Vaisya tendencję do bydła, aby obdarzyć dary, aby zapewnić poświęceń, do badania (w Veda), w handlu, aby pożyczyć pieniądze, i do kultywowania ziemi.

91. One occupation only the lord prescribed to the Sudra, to serve meekly even these (other) three castes. Tylko jeden zawód Pana wyznaczonym do Sudra, aby służyć meekly nawet te (inne) trzy kasty.
92. . 92. Man is stated to be purer above the navel (than below); hence the Self existent (Svayambhu) has declared the purest (part) of him (to be) his mouth. Człowiek jest stwierdzić, które mają być czyste powyżej pępka (niżej niż), stąd istnieje Self (Svayambhu) zadeklarował najczystszą (część) o nim (być) jego usta.
93. . 93. As the Brahmana sprang from (Brahman's) mouth, as he was the first born, and as he possesses the Veda, he is by right the lord of this whole creation. Ponieważ zerwał z Brahmana (Brahman's) w jamie ustnej, jak był pierwszy rocznik, a gdy posiada Veda, jest on przez prawo panem całego stworzenia.
94. For the Self existent (Svayambhu), having performed austerities, produced him first from his own mouth, in order that the offerings might be conveyed to the gods and manes and that this universe might be preserved. Do Self istnieje (Svayambhu), po wykonaniu austerities, produkowane z niego pierwsze własne usta, aby ofiary mogą być przekazane do bogów i Manes i tym, że wszechświat może być zachowany.
95. What created being can surpass him, through whose mouth the Jakie mogą być tworzone go przerastać, dzięki której na ustach

(contimues . . . ) (contimues...)The Song Celestial Pieśni Celestial

400 BC 400 pne

or lub

Bhagavad - Gita Bhagavad - Gita

translated by Sir Edwin Arnold przetłumaczone przez Sir Edwin Arnold

Chapter I Rozdział I

Dhritirashtra. Ranged thus for battle on the sacred plain - Wahał się tym samym do walki o świętą równina --
On Kurukshetra - say, Sanjaya! Na Kurukshetra - powiedzieć, Sanjaya! say powiedzieć
What wrought my people, and the Pandavas? Co uczynił lud mój, i Pandavas?
Sanjaya. When he beheld the host of Pandavas, Kiedy oglądaliśmy wojsku Pandavas,
Raja Duryodhana to Drona drew, Raja Duryodhana do Drona zwrócił,
And spake these words: "Ah, Guru! see this line, A mówił te słowa: "Ach, Guru! Zobaczyć tę linię,
How vast it is of Pandu fighting men, Jak ogromna jest to Pandu walki z mężczyznami,
Embattled by the son of Drupada, Szyku przez syna Drupada,
Thy scholar in the war! Twój uczony w wojnę! Therein stand ranked Tam stanąć w rankingu
Chiefs like Arjuna, like to Bhima chiefs, Szefów jak Arjuna, jak Bhima naczelnicy,
Benders of bows; Virata, Yuyudhan, Benders w łuki; Virata, Yuyudhan,
Drupada, eminent upon his car, Drupada, wybitnych na jego samochód,
Dhrishtaket, Chekitan, Kasi's stout lord, Dhrishtaket, Chekitan, Kasi's tęgi pan,
Purujit, Kuntibhoj, and Saivya, Purujit, Kuntibhoj i Saivya,
With Yudhamanyu, and Uttamauj Z Yudhamanyu i Uttamauj
Subhadra's child; and Drupadi's; - all famed! Subhadra dziecka; i Drupadi's; - wszystkie głośny!

All mounted on their shining chariots! Wszystkich zamontowanych na ich świetlany rydwany!
On our side, too, - thou best of Brahmans! Na naszej stronie również - Ty najlepszych Brahmans! see widzieć
Excellent chiefs, commanders of my line, Excellent naczelników, komendantów mój wiersz,
Whose names I joy to count: thyself the first, Których nazwiska liczą się do Ja radość: pierwsze siebie,
Then Bhishma, Karna, Kripa fierce in fight, Następnie Bhishma, Karna, Kripa w zaciętej walce,
Vikarna, Aswatthaman; next to these Vikarna, Aswatthaman; obok tych
Strong Saumadatti, with full many more Silne Saumadatti, z pełnym wiele więcej
Valiant and tried, ready this day to die Valiant i osądzeni dziś gotowy na śmierć
For me their king, each with his weapon grasped, Dla mnie ich króla, każdy z jego broni skorzystać,
Each skilful in the field. Zręczny w każdej dziedzinie. Weakest - meseems - Najsłabsze - meseems --
Our battle shows where Bhishma holds command, Nasza walka pokazuje gdzie Bhishma posiada polecenia,
And Bhima, fronting him, something too strong! I Bhima, fronting niego coś zbyt silna!
Have care our captains nigh to Bhishma's ranks Mieć opiekę naszych dowódców blisko Bhishma w szeregach
Prepare what help they may! Przygotować co mogą one pomóc! Now, blow my shell!" Teraz, mój cios shell! "

Then, at the signal of the aged king, Następnie, na sygnał od wieku król,
With blare to wake the blood, rolling around Wydzierać się budzić z krwi, walcówka okolice
Like to a lion's roar, the trumpeter Jak lew na szumi, w trębacz
Blew the great Conch; and, at the noise of it, Blew wielka muszla, a na jej hałasu,
Trumpets and drums, cymbals and gongs and horns Trąbki i perkusji, cymbałach i gongów i rogi
Burst into sudden clamour; as the blasts Burst do nagłego larum, jak blastów
Of loosened tempest, such the tumult seemed! Zwalniane z burzą, takich jak gwałt wydawało!
Then might be seen, upon their car of gold Potem może być postrzegane, na ich samochód złota
Yoked with white steeds, blowing their battle shells, Ujarzmiony z białego steeds, dmuchanie w bitwie ich skorupy,
Krishna the God, Arjuna at his side: Krishna Boga, Arjuna u boku:
Krishna, with knotted locks, blew his great conch Krishna, wiązane z zamkami, Blew jego wielka muszla
Carved of the "Giant's bone;" Arjuna blew Rzeźbione w "Giant's kości;" Arjuna Blew
Indra's loud gift; Bhima the terrible - Na prezent Indra głośno; Bhima tragicznych --
Wolf - bellied Bhima - blew a long reed - conch; Wolf - wybrzuszony Bhima - Blew długą trzcinę - muszla;
And Yudhisthira, Kunti's blameless son, I Yudhisthira, Kunti z winy syna,
Winded a mighty shell, "Victory's Voice;" Zdyszany mocną powłokę, "Victory's Voice";
And Nakula blew shrill upon his conch Nakula Blew i przeszywający na jego muszla

Named the "Sweet sounding," Sahadev on his O nazwie "Sweet emitować" Sahadev na jego
Called "Gem bedecked," and Kasi's Prince on his. O nazwie "Gem bedecked," Kasi i na jego Prince's.
Sikhandi on his car, Dhrishtadyumn, Sikhandi na swój samochód, Dhrishtadyumn,
Virata, Satyaki the Unsubdued, Virata, Satyaki na niezdobyty,
Drupada, with his sons, (O Lord of Earth!) Drupada, z jego synów, (Panie Ziemi!)
Long armed Subhadra's children, all blew loud, Długo zbrojnych Subhadra dzieci, wszystkie Blew głośno,
So that the clangour shook their foemen's hearts, Tak, że łomot wstrząsnął foemen ich sercach,
With quaking earth and thundering heav'n. Z tj. "Trzęsienie ziemi i grzmiący heav'n.
Then 'twas - Następnie "twas --
Beholding Dhritirashtra's battle set, Patrzenie w bitwie Dhritirashtra zestaw,
Weapons unsheathing, bows drawn forth, the war Unsheathing broń, łuki wyciągnąć dalej, wojna
Instant to break - Arjun, whose ensign badge Instant złamać - Arjun, którego chorągiew znaczek
Was Hanuman the monkey, spake this thing Hanuman był na małpy, mówił to
To Krishna the Divine, his charioteer: Aby Krishna Bożego, jego charioteer:
"Drive, Dauntless One! to yonder open ground "Drive, nieustraszony Jeden! Tam otworzyć do ziemi
Betwixt the armies; I would see more nigh Między armie; Chciałbym zobaczyć więcej noc

These who will fight with us, those we must slay Tych, którzy będą z nami walczyć, musimy zabić tych
Today, in war's arbitrament; for, sure, Dziś, w wojnie na sąd rozjemczy, na, na pewno,
On bloodshed all are bent who throng this plain, Rozlew krwi na wszystkich, którzy są zgięte tłoczyć się tego zwykłego,
Obeying Dhritirashtra's sinful son." Posłuszeństwa Dhritirashtra's grzesznego syna. "

Thus, by Arjuna prayed, (O Bharata!) Tak więc, przez Arjuna modlił, (O Bharata!)
Between the hosts that heavenly Charioteer Między komputerami, że niebiański Charioteer
Drove the bright car, reining its milk white steeds Pojechaliśmy jasnego samochodu, Reining jej białego mleka steeds
Where Bhishma led, and Drona, and their Lords. Gdzie Bhishma doprowadziły, a Drona, a ich Lordów.
"See!" "Patrz!" spake he to Arjuna, "where they stand, On mówił do Arjuna ", gdzie stoję,
Thy kindred of the Kurus:" and the Prince Twoich krewnych z Kurus: "a Prince
Marked on each hand the kinsmen of his house, Oznaczone na każdej strony krewnych z jego domu,
Grandsires and sires, uncles and brothers and sons, Grandsires i Sires, wujkowie i bracia i synowie,
Cousins and sons - in - law and nephews, mixed Kuzyni i synów - w - prawa i bratanków, mieszane
With friends and honoured elders; some this side, Z przyjaciółmi i zaszczycony starsi; niektóre tej strony,
Some that side ranged: and, seeing those opposed, Niektóre boczne wahał się, że: i, widząc te sprzeciwiają,
Such kith grown enemies - Arjuna's heart Takie kith uprawianych wrogów - Arjuna serce
Melted with pity, while he uttered this: Stopiony z litości, a on wypowiedział to:
Arjuna. Krishna! as I behold, come here to shed Oto jak ja, chodź tu do kurnika
Their common blood, yon concourse of our kin, Ich wspólnej krwi, tam zbiegowisko naszych krewnych,
My members fail, my tongue dries in my mouth, Moje użytkowników nie mój język schnie w moje usta,
A shudder thrills my body, and my hair A zadrżeć dreszczyk Ciało moje, a moje włosy

Bristles with horror; from my weak hand slips Szczeciny z horroru, z mojej strony słabe wsuwa
Gandiv, the goodly bow; a fever burns Gandiv, w pięknych łuk; gorączka oparzenia
My skin to parching; hardly may I stand; Moje skórki do prażący; stand ledwo mogę;
The life within me seems to swim and faint; Życia we mnie zdaje się pływać i słaby;
Nothing do I foresee save woe and wail! Nic nie mogę przewidzieć i zapisać biada lament!
It is not good, O Keshav! Nie jest dobrze, Keshav O! nought of good nic dobrego
Can spring from mutual slaughter! Czy wiosną od wzajemnego uboju! Lo, I hate Lo, I hate
Triumph and domination, wealth and ease, Triumf i dominacji, bogactwo i łatwość,
Thus sadly won! Tak więc niestety wygrał! Aho! what victory co zwycięstwo
Can bring delight, Govinda! Może przynieść rozkosz, Govinda! what rich spoils co bogaty psują
Could profit; what rule recompense; what span Mógłby zysku, jakie reguły zaplata, co span
Of life itself seem sweet, bought with such blood? Życia zdają sobie słodkie, krew z takimi kupił?
Seeing that these stand here, ready to die, Widząc, że te stoiska tutaj, gotowy na śmierć,
For whose sake life was fair, and pleasure pleased, Dla zachowania życia, którego był sprawiedliwy, przyjemność i zadowolenie,
And power grew precious: - grandsires, sires, and sons, I moc wzrosła szlachetnych: - grandsires, Sires, i synów,
Brothers, and fathers - in - law, and sons - in - law, Bracia i ojcowie - w - prawo, a synowie - w - prawa,
Elders and friends! Starsi i przyjaciół! Shall I deal death on these Mam zajęcia na śmierć tych

Even though they seek to slay us? Nawet jeśli starają się nas zabić? Not one blow, Nie jeden cios,
O Madhusudan! O Madhusudan! will I strike to gain I będzie strajk w celu uzyskania
The rule of all Three Worlds; then, how much less Rządów wszystkich trzech światów, a następnie, w jaki sposób dużo mniej
To seize an earthly kingdom! Aby korzystać z ziemskiego królestwa! Killing these Zabijania tych
Must breed but anguish, Krishna! Rasy, ale musi udręki, Krishna! If they be Jeśli są one
Guilty, we shall grow guilty by their deaths; Guilty, będziemy rozwijać winni ich śmierci;
Their sins will light on us, if we shall slay Ich grzechy będą światła na nas, jeśli zabije
Those sons of Dhritirashtra, and our kin; Dhritirashtra tych synów, a nasi krewni;
What peace could come of that, O Madhava? Jaki pokój może przyjść tego, Madhava O?
For if indeed, blinded by lust and wrath, Bo gdyby rzeczywiście, zaślepieni pożądania i gniewu,
These cannot see, or will not see, the sin Tych nie można zobaczyć, czy nie będą widzieć, grzech
Of kingly lines o'erthrown and kinsmen slain, Z królewskiej linii o'erthrown i krewni zabitego,
How should not we, who see, shun such a crime - Jak nie my, którzy widzą, omijać takie przestępstwo --
We who perceive the guilt and feel the shame - My, którzy postrzegają poczuć winy i wstydu --
O thou Delight of Men, Janardana? O ty Delight of Men, Janardana?
By overthrow of houses perisheth Obalenie przez domy perisheth

Their sweet continuous household piety, Ich ciągłe słodkie domowego pobożności,
And - rites neglected, piety extinct - I - obrzędy zaniedbane, pobożność wymarły --
Enters impiety upon that home; Bezbożność, że po wejściu do domu;
Its women grow unwomaned, whence there spring Jej unwomaned kobiet rosną, przybywa tam wiosną
Mad passions, and the mingling up of castes, Mad namiętności, a mingling się z kasty,
Sending a Hellward road that family, Wysyłanie Hellward drogowego, że rodziny,
And whoso wrought its doom by wicked wrath. A kto uczynił jej kara gniewu przez bezbożnych.
Nay, and the souls of honoured ancestors Tak, i dusze przodków zaszczycony
Fall from their place of peace, being bereft Spadek z miejsca pokoju, będąc pozbawionymi
Of funeral cakes and the wan death water. Z pogrzebu ciast i WAN śmierci wody.
So teach our holy hymns. Tak więc uczyć nasze święte hymny. Thus, if we slay Tak więc, jeśli zabije
Kinsfolk and friends for love of earthly power, Krewni i znajomi do miłości ziemskiej władzy,
Ahovat! what an evil fault it were! co złego to było winy!
Better I deem it, if my kinsmen strike, I uznają to za lepsze, moje krewni, jeżeli strajk,
To face them weaponless, and bare my breast Do twarzy im bezbronny, nagi i moje piersi
To shaft and spear, than answer blow with blow. Do szyb i włóczni, niż odpowiedzieć na cios z cios.

So speaking, in the face of those two hosts, Więc mówiąc, w obliczu tych dwóch hostów,
Arjuna sank upon his chariot seat, Arjuna zatonął na swoim rydwanie siedzenia,
And let fall bow and arrows, sick at heart. I niech spadnie łuk i strzały, chorych na serce.

Here Endeth Chapter I of the Tutaj Endeth rozdziale I w

Bhagavad-Gita,

Entitled "Arjun - Vishad," Zatytułowany "Arjun - Vishad"

Or "The Book of the Distress of Arjuna." Lub "The Book of the alarmowej z Arjuna".

Chapter II Rozdział II

Sanjaya. Him, filled with such compassion and such grief, Go, napełniony takie współczucie i takie smutek,
With eyes tear dimmed, despondent, in stern words Z oczu wygaszone łzawiącego, przygnębiony, w rufowej słowa
The Driver, Madhusudan, thus addressed: Driver, Madhusudan, zatem adresowane:
Krishna. How hath this weakness taken thee? Jak bowiem podjąć tę słabość ciebie?
Whence springs Skądże sprężyn
The inglorious trouble, shameful to the brave, W niechlubny problemy, karygodne do odważnych,
Barring the path of virtue? Zakaz ścieżkę cnoty? Nay, Arjun! Tak, Arjun!
Forbid thyself to feebleness! Niedorozwój umysłowy, aby zabronić siebie! it mars on Mars
Thy warrior name! Twoje imię wojownika! cast off the coward - fit! odtrącić na tchórz - pasuje!
Wake! Budzenie! Be thyself! Być siebie samego! Arise, Scourge of thy Foes! Wstań, plagi twoje Foes!
Arjuna. How can I, in the battle, shoot with shafts Jak mogę, w walce, strzelać z szybów
On Bhishma, or on Drona - O thou Chief! Na Bhishma, lub na Drona - O ty szef! - --
Both worshipful, both honourable men? Obie czcigodny, szanowne obu mężczyzn?

Better to live on beggar's bread Lepiej mieszkać na żebraka chleb
With those we love alive, Z tych miłujemy żyje,
Than taste their blood in rich feasts spread, Niż ich smak krwi w bogatych świąt rozprzestrzeniania,
And guiltily survive! Karygodnie i przeżyć!
Ah! Ach! were it worse - who knows? była ona gorsza - kto wie? - to be - Do
Victor or vanquished here, Victor lub vanquished tutaj,
When those confront us angrily Przy tych konfrontacji z nami gniewnie
Whose death leaves living drear? Którego śmierć pozostawia życia ponury?
In pity lost, by doubtings tossed, W Szkoda straconych, przez doubtings tossed,
My thoughts - distracted - turn Moje myśli - rozproszony - skręć
To Thee, the Guide I reverence most, Tobie, Przewodnika I cześć najbardziej,
That I may counsel learn: Abym rady nauczyć:
I know not what would heal the grief Nie wiem co na uzdrawiać będzie żal
Burned into soul and sense, Spalony w duszy i ducha,
If I were earth's unchallenged chief - Gdybym ziemi Niekwestionowana naczelnego --
A god - and these gone thence! A Bóg - i tych odszedł stamtąd!

Sanjaya. So spake Arjuna to the Lord of Hearts, Arjuna tak mówił Pan do serc,
And sighing, "I will not fight!" I sighing, "Nie będę walczyć!" held silence then. która odbyła się potem cisza.
To whom, with tender smile, (O Bharata!) Do kogo, z uśmiechem składania ofert, (O Bharata!)
While the Prince wept despairing 'twixt those hosts, Chociaż książę zapłakał zdesperowany "TWIXT tych hostów,
Krishna made answer in divinest verse: Krishna dokonane w odpowiedzi divinest werset:
Krishna. Thou grievest where no grief should be! Ty grievest gdzie smutek nie powinno być! thou speak'st Ty speak'st
Words lacking wisdom! Słów brakuje mądrości! for the wise in heart za mądry
Mourn not for those that live, nor those that die. Lamentować nie dla tych, którzy na żywo, ani tych, którzy umierają.
Nor I, nor thou, nor any one of these, Ani ja, ani ty, ani jeden z tych,
Ever was not, nor ever will not be, Nigdy nie było, ani nigdy nie będzie,
For ever and for ever afterwards. Na wieki i na wieki później.
All, that doth live, lives always! Wszyscy, że Czyż żyć, żyje zawsze! To man's frame Do człowieka ramkę
As there come infancy and youth and age, Jak tam się niemowlęctwa i młodzieży wieku,
So come there raisings - up and layings - down Tak się nie raisings - i layings - w dół
Of other and of other life - abodes, Innych i innych życia - abodes,
Which the wise know, and fear not. Mędrców, które wiedzą, a nie strachu. This that irks - Tego, że irks --

Thy sense - life, thrilling to the elements - Twoje poczucie - życia, porywający do elementów --
Bringing thee heat and cold, sorrows and joys, Wyprowadzić ciebie ciepło i zimno, smutki i radości,
'Tis brief and mutable! "Tis krótkie i zmienny! Bear with it, Prince! Zjedź z nim, Książę!
As the wise bear. Jak mędrców opatrzone. The soul which is not moved, Duszy, które nie są przemieszczane,
The soul that with a strong and constant calm Duszy, że z silną i trwałą spokój
Takes sorrow and takes joy indifferently, Staje się smutku i radości trwa obojętnie,
Lives in the life undying! Mieszka w życiu wieczny! That which is To, co jest
Can never cease to be; that which is not Czy nigdy nie przestaje być, że co nie jest
Will not exist. Nie istnieje. To see this truth of both Aby zobaczyć tę prawdę, jak
Is theirs who part essence from accident, Ich część, która jest istotą z wypadkiem,
Substance from shadow. Substancji z cienia. Indestructible, Niezniszczalne,
Learn thou! Dowiedz się, ty! the Life is, spreading life through all; Life jest rozprzestrzeniania przez życiu wszystkich;
It cannot anywhere, by any means, Może nie wszędzie, za pomocą dowolnych środków,
Be anywise diminished, stayed, or changed. Być jakoś zmniejszył, pozostali, lub zmienić.
But for these fleeting frames which it informs Ulotne, ale dla tych klatek, które informuje
With spirit deathless, endless, infinite, Z nieśmiertelny duch, niekończących się, nieskończony,

They perish. Oni psucia się. Let them perish, Prince! Niech zginie, Książę! and fight! i walczyć!
He who shall say, "Lo! I have slain a man!" Kto powie: "Oto zabity człowiek!"
He who shall think, "Lo! I am slain!" Kto powinien myśleć, "Oto Ja jestem zabity!" those both zarówno tych
Know naught! Wiesz nic! Life cannot slay. Życie nie może zabić. Life is not slain! Życie nie jest zabity!
Never the spirit was born; the spirit shall cease to be never; Nigdy nie urodził się w duchu, duchu przestaje być nigdy;
Never was time it was not; End and Beginning are dreams! Nigdy nie było czasu go nie było; koniec i początek są marzenia!
Birthless and deathless and changeless remaineth the spirit for ever; Birthless i pozostaje niezmienne i nieśmiertelny duch na wieki;
Death hath not touched it at all, dead though the house of it seems! Śmierć bowiem nie dotknął go wcale, choć martwego domu wydaje się!
Who knoweth it exhaustless, self sustained, Kto zna go exhaustless, self trwałe,
Immortal, indestructible, - shall such Nieśmiertelna, niezniszczalna, - takie
Say, "I have killed a man, or caused to kill?" Powiedz: "Mam zabił człowieka, lub spowodowanych zabić?"

Nay, but as when one layeth Tak, ale jak wówczas, gdy layeth
His worn out robes away, Robes jego zużyte dala,
And, taking new ones, sayeth, I, biorąc nowe, sayeth,
"These will I wear today!" "I te noszą dziś!"
So putteth by the spirit Więc stawia się do ducha
Lightly its garb of flesh, Lekko ubierać się w jego ciele,
And passeth to inherit I przechodzi w posiadanie
A residence afresh. A pobyt na nowo.

I say to thee weapons reach not the Life; Mówię do ciebie dotrzeć nie broni życia;
Flame burns it not, waters cannot o'erwhelm, Płomień to nie oparzenia, wody nie może o'erwhelm,
Nor dry winds wither it. Ani suche wiatry uschnąć go. Impenetrable, Nie do przebicia,
Unentered, unassailed, unharmed, untouched, Unentered, unassailed, nienaruszone, nietknięte,
Immortal, all - arriving, stable, sure, Immortal, wszystkie - przyloty, stabilny, pewny,
Invisible, ineffable, by word Niewidzialny, niepojęty, przez słowo
And thought uncompassed, ever all itself, Uncompassed i myśli, sam wszystkie wieki,
Thus is the Soul declared! Dusza więc jest zadeklarowanej! How wilt thou, then, - Jak ty więdnąć, a następnie --
Knowing it so, - grieve when thou shouldst not grieve? Wiedząc, że tak, - smucić kiedy powiedzial nie smucić?
How, if thou hearest that the man new - dead Jak, jeśli tylko wysłuchaj, że nowy człowiek - martwy
Is, like the man new - born, still living man - Jest, jak nowy człowiek - urodzony, wciąż żywy człowiek --
One same, existent Spirit - wilt thou weep? Jeden samo, existant Ducha - więdnąć ty płakać?
The end of birth is death; the end of death Do końca urodzenia jest śmierć, do końca śmierci
Is birth: this is ordained! Czy urodzenia: to jest duchowny! and mournest thou, mournest i ty,
Chief of the stalwart arm! Szef rosły w ramię! for what befalls za to, co befalls
Which could not otherwise befall? Które inaczej mogłyby nie spotka? The birth Narodziny

Of living things comes unperceived; the death Życia rzeczy pochodzi unperceived; śmierci
Comes unperceived; between them, beings perceive: Pochodzi unperceived; między nimi, ludźmi postrzegają:
What is there sorrowful herein, dear Prince? Co tu jest nie smucić, drodzy Prince?

Wonderful, wistful, to contemplate! Wonderful, zadumany, aby kontemplować!
Difficult, doubtful, to speak upon! Trudne, wątpliwe, do wypowiadania się na!
Strange and great for tongue to relate, Dziwne i wielki dla odnoszą się do języka,
Mystical hearing for every one! Mistyczne słuchu dla każdego!
Nor wotteth man this, what a marvel it is, Wotteth człowiek, ani tym, czym jest dziwisz się,
When seeing, and saying, and hearing are done! Kiedy zobaczył, i powiedzenie, słuchu i jest gotowe!

This Life within all living things, my Prince! Ta życia we wszystkich żyjących stworzeń, mój Książę!
Hides beyond harm; scorn thou to suffer, then, Ukrywa poza zaszkodzić; pogarda ty cierpieć, a następnie,
For that which cannot suffer. Dla tych, które nie mogą cierpieć. Do thy part! Czy twój udział!
Be mindful of thy name, and tremble not! Bądź świadomy Twego imienia, i nie drżeć!
Nought better can betide a martial soul Nic lepszego może betide wojennej duszy
Than lawful war; happy the warrior Niż legalne wojny; zadowolony z wojownika
To whom comes joy of battle - comes, as now, Do kogo przychodzi radość walki - pochodzi, jak obecnie,
Glorious and fair, unsought; opening for him Chwalebne i sprawiedliwe, unsought; otwarcia dla niego
A gateway unto Heav'n. A Heav'n aż do bramy. But, if thou shunn'st Ale, jeśli ty shunn'st
This honourable field - a Kshattriya - Ten honorowy dziedzinie - a Kshattriya --
If, knowing thy duty and thy task, thou bidd'st Jeśli, znając twój obowiązek i twoje zadanie, ty bidd'st
Duty and task go by - that shall be sin! Cła i przejdź przez zadanie - to jest grzech!
And those to come shall speak thee infamy I tych, które pochodzą wypowiadają się ciebie niesława

From age to age; but infamy is worse Od wieku do wieku, ale infamia jest gorzej
For men of noble blood to bear than death! Dla ludzi z krwi szlachetną niż ponieść śmierć!
The chiefs upon their battle chariots Naczelnicy ich batalii rydwany na
Will deem 'twas fear that drove thee from the fray. Czy uznają za "twas obawiają się, że doprowadził cię z The Fray.
Of those who held thee mighty souled the scorn Tych, którzy posiadali na ciebie potężny souled pogarda
Thou must abide, while all thine enemies Ty musi trwać, a wszystkich wrogów

(continues . . . ) (w dalszym ciągu...)


Hinduism Hinduizm

Catholic Information Informacje Katolicki

Hinduism in its narrower sense, is the conglomeration of religious beliefs and practices existing in India that have grown out of ancient Brahminism, and which stand in sharp contrast to orthodox, traditional Brahminism today. Hinduizm w jego węższym sensie jest konglomerat wierzeń religijnych i praktyk istniejących w Indiach, które uprawiane obecnie braminizm starożytnych, i które stoją w jaskrawym kontraście do ortodoksyjnych, tradycyjnych braminizm dzisiaj. Hinduism is the popular, distorted, corrupted side of Brahminism. Hinduizm jest popularna, zniekształcone, uszkodzone strony braminizm. In its broad sense, it comprises those phases of religous, social, and intellectual life that are generally recognized in India today as the legitimate outgrowth of ancient Brahmin institutions, and hence are tolerated by the Brahmin priests as compatible with Brahmin traditions. W jej szerokim znaczeniu, nie obejmuje tych faz religijnych, społecznych i życia intelektualnego, które są powszechnie uznane w Indiach dziś jako legalny starożytnej wyrostek bramin instytucji, a co za tym idzie są tolerowane przez kapłanów jako bramin bramin zgodne z tradycją. Far from being a uniform system of worship, Hinduism, in this large sense, comprises, besides orthodox Brahminism, the numerous sectarian developments of cult in honour of Vishnu, Siva, and their associates, in which for centuries the great mass of the people have found satisfaction for their religious cravings. Dalekie od jednolitego systemu kultu, hinduizmu, w tym duży sens, obejmuje, oprócz ortodoksyjnych braminizm, licznych działań na rozwój kultu ku czci Vishnu, Siva, i ich współpracownicy, w którym przez wieki wielkie masy ludzi mają Znaleziono zadowolenie z powodu przekonań religijnych cravings. In Hinduism, as distinguished from the heretical sects of India, it is of minor importance what sort of worship is adopted, provided one recognizes the supremacy of the Brahmins and the sacredness of Brahmin customs and traditions. W hinduizmu, w odróżnieniu od sekt heretycki Indii, to ma niewielkie znaczenie, jakiego rodzaju kultu jest przyjęta, o ile jedno uznaje wyższość tego oraz Braminowie świętości bramin zwyczajów i tradycji. In the pantheistic all-god Brahma, the whole world of deities, spirits, and other objects of worship is contained, so that Hinduism adapts itself to every form of religion, from the lofty monotheism of the cultivated Brahmin to the degraded nature-worship of the ignorant, half savage peasant. W panteistyczny wszystkie boga Brahmy, cały świat bóstwa, duchy i inne przedmioty kultu jest umieszczony tak, aby Hinduizm przystosowuje się do wszelkich form religii, od wzniosłych monoteizm z uprawianych bramin do zdegradowanych przyrodniczo-kultu z niewiedzy, z czego połowa Savage chłopskiej. Hinduism, to quote Monier Williams, "has something to offer which is suited to all minds. Its very strength lies in its infinite adaptability to the infinite diversity of human characters and human tendencies. It has its highly spiritual and abstract side suited to the metaphysical philosopher151its practical and concrete side suited to the man of affairs and the man of the world-its esthetic and ceremonial side suited to the man of poetic feeling and imagination-its quiescent and contemplative side suited to the man of peace and lover of seclusion. Nay, it holds out the right hand of brotherhood to nature-worshippers, demon-worshippers, Hinduizm, do cytatem Monier Williams, "ma coś do zaoferowania, która jest dostosowana do wszystkich umysłów. Jej siła polega na bardzo jej nieskończonej zdolności adaptacyjnych do nieskończoną różnorodność ludzkich charakterów i ludzkich tendencji. Posiada bardzo jej duchowych i abstrakcyjnych boczne dostosowane do metafizycznych philosopher151its praktyczne i dostosowane do konkretnych boku męża spraw i człowiek w świecie i jej estetyczny Ceremonialna strona nadaje się do męża i wyobraźni poetyckiej uczucie-jego spokojny i kontemplacyjny boku nadaje się do człowieka, pokoju i miłośnikiem osamotnienie. Nay , Posiada obecnie prawa ręka braterstwa natury-wyznawców, demon-wyznawców,

animal-worshippers, tree-worshippers, fetish-worshippers. zwierząt wyznawców, drzewo-wyznawców, fetysz-wyznawców. It does not scruple to permit the most grotesque forms of idolatry, and the most degrading varieties of superstition. Nie ma skrupuły, aby umożliwić najbardziej groteskowe formy bałwochwalstwa, a najbardziej poniżające odmian przesąd. And it is to this latter fact that yet another remarkable peculiarity of Hinduism is mainly due-namely, that in no other system in the world is the chasm more vast which separates the religion of the higher, cultured, and thoughtful classes from that of the lower, uncultured, and unthinking masses" (Brahmanism and Hinduism, 1891, p. 11). Hinduism is thus a national, not a world religion, it has never made any serious effort to proselytize in countries outside of India. The occasional visits of Brahmins to countries of Europe and America, and their lectures on religious metaphysics are not to be mistaken for genuine missionary enterprises. Not to speak of its grosser phases, Hinduism, even in its highest form known as Brahminism, could not take root and flourish in countries where the caste system and the intricate network of social and domestic customs it implies do not prevail. Nor has Hinduism exercised any notable influence on European thought and culture. The pessimism of Schopenhauer and his school is indeed very like the pessimism of Buddhism and of the Vedanta system of philosophy, and seems to have been derived from one of these sources. But apart from this unimportant line of modern speculation, and from the abortive theosophic movement of more recent times, one finds no trace of Hindu influence on Western civilization. We have nothing to learn from India that makes for higher culture. On the other hand, India has much of value to learn from Christian civilization. I to jest ten ostatni fakt, że kolejny niezwykły Ciekawostką jest spowodowany głównie hinduizm-mianowicie, że w żaden inny system na świecie jest ogromna przepaść, która oddziela więcej religii wyższe, kulturalny, i zamyślony, że z zajęć z niższe, uncultured i bezmyślny mas "(braminizm i hinduizmu, 1891, str. 11). Hinduizm jest więc krajowych, a nie religii świata, to nigdy nie przedstawiła żadnych poważnych starań, aby nawracać w krajach spoza Indii. W sporadycznych wizyt Braminów do krajów Europy i Ameryki, a ich wykłady na temat metafizyki religijne nie mogą być pomylone prawdziwego misjonarza przedsiębiorstw. Nie mówiąc o jego Großer faz, hinduizmu, nawet w swojej najwyższej formie znanej jako braminizm, nie mogły zaszczepić się i odnosić sukcesy w krajach, gdzie system kastowy i skomplikowanych sieci społecznych i krajowej oznacza celnym go nie przeważają. Hinduizm wykonywane Nie ma istotnego wpływu na myśli i kultury europejskiej. Na pesymizm Schopenhauera w jego szkole jest rzeczywiście bardzo podobny do pesymizmu buddyzmu i Vedanta z systemu filozofii, i wydaje się, że zostały uzyskane z jednego z tych źródeł. Ale poza tym nieważne linię nowoczesnych spekulacji, oraz z połogiem theosophic przepływu nowszych czasów, jeden nie stwierdza śladów hinduistyczne wpływ na cywilizację Zachodu. Mamy nic do nauki z Indii, który prowadzi do wyższej kultury. Z drugiej strony, Polska ma wiele wartości, aby dowiedzieć się od cywilizacji chrześcijańskiej.

According to the census of 1901, the total population of India is a little more than 294,000,000 souls, of which 207,000,000 are adherents of Hinduism. Według spisu z 1901 roku, całkowita liczba mieszkańców Indii jest niewiele więcej niż dusze 294000000, 207000000, z których są Zwolennicy Hinduizm. The provinces in which they are most numerous are Assam, Bengal, Bombay, Berrar, Madras, Agra, and Oudh, and the Central Provinces. Prowincji, w których są one najbardziej liczne są Assam, Bengal, Bombay, Berrar, Madras, Agra, a Oudh i prowincji Centralnej. Of foreign religions, Mohammedanism has, by dint of long domination, made the deepest impression on the natives, numbering in India today nearly 62,500,000 adherents. Obcych religii, Mohammedanism ma, dzięki dominacji długo, zrobiły na mnie największe wrażenie na tubylcy, numeracja w Indiach dziś niemal 62500000 Zwolennicy. Christianity, considering the length of time it has been operative in India, has converted but an insignificant fraction of the people from Hinduism. Chrześcijaństwo, biorąc pod uwagę długość czasu, jaki został operacyjny w Indiach, jest przeliczane nieznaczących, ale część osób z hinduizmu. The Christians of all sects, foreign officials included, number but 2,664,000, nearly one-half being Catholics. Chrześcijanie wszystkich sekt, zagranicznych urzędników włączone, ale numer 2664000, prawie jedna połowa jest katolikami.

It was not till towards the end of the eighteenth century that Europeans-excepting Father de Nobili and a few other early missionaries-acquired any knowledge of Sanskrit and allied tongues in which the sacred literature of India was preserved. Nie było aż do końca XVIII wieku, że Europejczycy-de Nobili wyjątkiem Ojca i kilka innych wczesnych misjonarzy-nabyte jakiekolwiek znajomości sanskryt i sprzymierzonych jezyki, w których święty literaturze Indii został zachowany. The extensive commerce which the English developed in Bombay and other parts of India gave occasion to English scholars to make extensive studies in this new field of Oriental research. Rozległe handlowe, które w języku angielskim rozwinięty w Bombaju i innych części Indii dał okazję do nauki języka angielskiego, aby rozległe badania w tej nowej dziedzinie badań Wschodnią. Sir William Jones was one of the first European scholars to master Sanskrit and to give translations of Sanskrit texts. Sir William Jones był jedną z pierwszych europejskich badaczy w celu opanowania sanskryt i sanskryt dać tłumaczenia tekstów. He translated in 1789 one of Kalidasa's classic dramas, the "Sakuntalã", and in 1794 published a translation of the "Ordinances of Manu". On przetłumaczony w 1789 jeden z Kalidasa klasycznych dramatów, w "Sakuntalã", a w 1794 roku opublikował tłumaczenie z "rozporządzeń z Manu". He founded, in 1784, the Royal Asiatic Society, destined to prove a powerful means of diffusing the knowledge of Indian literature and institutions. Założył, w 1784 roku, Royal Society azjatyckiej, przeznaczonych do udowodnienia potężne środki szerzyć wiedzę o literaturze i instytucji indyjskich. An able, but less famous, contemporary was the Portuguese missionary, Father Paulinus a Sancto Bartholomeo, to whom belongs the honour of composing the first European grammar of the Sanskrit tongue, published at Rome in 1790. Się stanie, ale mniej znanych współczesnych był portugalski misjonarz, jeden Ojciec Paulin Bartłomiej Sancto, do których należy zaszczyt komponowania pierwszym europejskim z gramatyki języka sanskryt, opublikowana w Rzymie w 1790. The first important study of Indian literature and rites was made by Henry T. Colebrooke. Pierwszym ważnym badaniu literatury indyjskiej i obrzędów zostało dokonane przez T. Henry Colebrooke. His "Miscellaneous Essays on the Sacred Writings and Religion of the Hindus", first published in 1805, became a classic in this new field of research. Jego "Eseje na różne Pisma Świętego i religia w Hindusi", opublikowanych po raz pierwszy w 1805 roku, stała się klasycznym w tej nowej dziedzinie badań naukowych. The collection was reedited in 1873 by Professor EB Cowell, and is still a work of great value to the student of Hinduism. Zbierania reedited został w roku 1873 przez prof EB Cowell, i nadal jest bardzo wartościowa praca dla studenta z hinduizmu. Other distinguished scholars of England who contributed to the knowledge of Brahminism and Hinduism were Horace H. Innych wybitnych uczonych, którzy przyczynili się do Anglii wiedzy braminizm i hinduizmu były Horace H. Wilson, author of a Sanskrit dictionary and of a translation of the Vishnu Purana (1840) and other Hindu texts; John Muir, author of the great work "Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the People of India, their Religions and Institutions" (5 vols., London, 1858-70), and Sir Monier Williams, whose work "Brahmanism and Hinduism, Religious Thought and Life in India" (4th ed., London, 1891), is a masterly exposition of Hinduism. Wilson, autor słownika o sanskryt i tłumaczenia z Vishnu Purana (1840) i inne hinduskie teksty; John Muir, autor wielkiego dzieła "Original Sanskryt Teksty dotyczące pochodzenia i historii Ludu Indii, ich religii i instytucji "(5 vols. London, 1858-70) oraz Sir Monier Williams, którego praca" braminizm i hinduizmu, myśli religijnej w Indiach i Życie "(4th ed. London, 1891), jest mistrzostwem Hinduizm ekspozycja. With these may be associated Professor Max Müller, though whose exertions the most important sacred texts of India as well as of other Oriental lands have been made accessible to English readers in the well-known collection, "The Sacred Books of the East". Z nich może być związana profesor Max Müller, choć zabieg których najważniejsze święte teksty Indii, jak również innych Oriental ziemie zostały udostępnione w języku angielskim w Czytelnicy znanej kolekcji, "The Sacred Books of the East". In America Professor William D. Whitney made valuable contributions to the understanding of the Atharva Veda and other Brahmin texts. W Ameryce Profesor William D. Whitney dokonane cenny wkład w zrozumienie tego Atharwaweda Bramin i innych tekstów. His labours have been ably supplemented by the studies of Professors CR Lanman, M. Bloomfield, and EW Hopkins. Jego prace zostały uzupełnione ably badań profesorów CR Lanman, M. Bloomfield, a EW Hopkins. The contributions of Continental scholars to the knowledge of the literature and religions of India are of the very greatest importance. Składki kontynentalne uczonych do wiedzy o literaturze i religii Indii są bardzo wielkie znaczenie. The distinguished Orientalist Eugène Burnouf, in the midst of his studies on Buddhism and Zoroastrianism, found time to translate in part the "Bhagavata Purana" (Paris, 1840). Wybitny orientalista Eugène Burnouf, w środku studia na Buddyzm i Zoroastrianizm, znaleźć czas na tłumaczenie w części "Bhagawatapurana" (Paryż, 1840). R. Roth and F. Kuhn made valuable studies on the early Vedic texts, while Chr. R. Roth i F. Kuhn dokonane cennych badań nad wczesnym Vedic tekstów, a Chr. Lassen produced his "Indische Alterthumskunde" in four volumes (Bonn, 1844-61), a monument of erudition. Lassen produkowanych jego "Indische Alterthumskunde" w czterech tomach (Bonn, 1844-61), pomnik z erudycja. A. Weber, among other works in this field, published a "History of Indian Literature" (English translation, London, 1892). A. Weber, między innymi prace w tej dziedzinie, opublikowała "Historia Literatury indyjskie" (tłumaczenie z angielskiego, Londyn, 1892). Eminent modern Indianists are A. Barth, author of the excellent "Religions of India" (London, 1882), H. Oldenberg, and G. Bühler, whose valuable translations of sacred texts may be found in the "Sacred Books of the East". Indianists są wybitni nowoczesnej A. Barth, autor doskonałej "Religie Indii" (Londyn, 1882), H. Oldenberg, i G. Bühler, którego cenne tłumaczenia świętych tekstów można znaleźć w "Sacred Books of the East" . Among those who have made valuable contributions to the study of Hinduism are a number of Catholic priests. Wśród tych, którzy dokonali cenny wkład w badania Hinduizm jest liczba księży katolickich. Besides Father Paulinus, already mentioned, are the Abbé Roussel, who was chosen to assist in completing the translation of the voluminous "Bhagavata Purana", begun by Burnouf, and who has besides published interesting studies on Hinduism; the Abbé Dubois, who published a masterly exposition of Modern Hinduism under the title "Hindu Manners, Customs and Ceremonies" (Oxford, 1897); and Father J. Dahlmann, SJ Finally, it is but fair to note that considerable excellent work is being done by native Hindu scholars in translating and interpreting sacred Hindu texts. Oprócz Ojciec Paulin, już wspomniano, są Abbé Roussel, który został wybrany, aby pomóc w tworzeniu tłumaczenia obszernych "Bhagawatapurana", rozpoczętego przez Burnouf, a który oprócz interesujących badań opublikowanych na hinduizm, a Abbé Dubois, który opublikował mistrzowska ekspozycja Modern Hinduizm pod tytułem "hinduskie obyczaje, Celnej i obrzędów" (Oxford, 1897); i Ojciec J. Dahlmann SJ Wreszcie, jest to sprawiedliwe, ale zauważa, że znaczny doskonała praca jest wykonywana przez native hinduskie uczonych w tłumaczeniu hinduskie i interpretacji świętych tekstów. One of the most diligent is Nath Dutt, author of the following works: "The Mahabharata, Translated Literally from the Sanskrit Text", Parts I-XI (Calcutta, 1895-99); "The Bhagavadgita" (Calcutta, 1893); "The Vishnu Purana Translated into English Prose" (Calcutta, 1896). Jednym z najbardziej sumienny jest Nath Dutt, autorem następujących utworów: "The Mahabharata, Translated Dosłownie od Sanskryt Tekst", części I-XI (Kalkuta, 1895-99), "The Bhagavadgita" (Kalkuta, 1893); " W Vishnu Purana przetłumaczone na język angielski Proza "(Kalkuta, 1896). FB Pargiter has translated into English the "Markandeya Purana", Fasc. FB Pargiter ma przetłumaczone na angielski "Markandeya Purana", fasc. i-vi (Calcutta, 1888-99), and EPC Roy, besides giving an English translation of the Mahabharata (Calcutta. 1883-96), has published the "Sree Krishna" (Calcutta, 1901). I-VI (Kalkuta, 1888-99), a Komisja Roy, oprócz angielskiego tłumaczenia z Mahabharata (Calcutta. 1883-96), opublikowała "Sree Krishna" (Kalkuta, 1901). M. Battacharya has published an interesting work entitled "Hindu Castes and Sects" (Calcutta, 1896). M. Battacharya opublikował ciekawą pracę zatytułowaną "hinduskie Kast i Samoobrona" (Kalkuta, 1896).

Publication information Written by Charles F. Aiken. Publikacja informacji napisanej przez Charlesa F. Aiken. Transcribed by Douglas J. Potter. Przepisywane przez Douglas J. Potter. Dedicated to the Sacred Heart of Jesus Christ The Catholic Encyclopedia, Volume VII. Dedykowane do Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa Encyklopedia Katolicka, tom VII. Published 1910. Opublikowany 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1910. Nihil obstat, 1 czerwca 1910. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + Kardynał John Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

Ann. du Musée Guimet (Paris, 1885); HOPKINS, The Grand Epic of India, its Character and Origin (New York, 1901); India Old and New (New York, 1901); Religions of India (Boston, 1895); MITCHELL, The Great Religions of india (New York, 1906); WILLIAMS, Hinduism (New York, 1897); DAHLMANN, Das Mahabharata als Epos und Rechtsbuch (Berlin, 1895); IDEM, Genesis des Mahabharata (Berlin, 1899); ROUSSEL, Légendes morales de l'Inde empruntées au Bhagavata Purana et au Mahabharata (2 vols., Paris, 1900-01); IDEM, Cosmologie hindoue d'après le Bhagavata Purana (Paris, 1898); DE TASSY, Histoire de la littérature hindoue et hindoustanie (3 vols., Paris, 1870-71); WILKINS, Modern Hinduism (2nd ed., London, 1887); COLINET, Les Doctrines philosophiques et religieuses de La Bhagavadgita (Paris, 1884). du Musée Guimet (Paryż, 1885); Hopkins, The Grand Epic Indii, jego charakter i pochodzenie (Nowy Jork, 1901); Indie Starego i Nowego (Nowy Jork, 1901); Religie Indii (Boston, 1895); MITCHELL, Wielki Religie w Indiach (New York, 1906); WILLIAMS, Hinduizm (Nowy Jork, 1897); DAHLMANN, Das Mahabharata Epos und als Rechtsbuch (Berlin, 1895); Tamże, Genesis des Mahabharata (Berlin, 1899); Roussel, Légendes Morales de l'Inde empruntées au Bhagawatapurana et au Mahabharata (2 vols. Paris, 1900-01); Tamże, Cosmologie hindoue d'après le Bhagawatapurana (Paryż, 1898); DE TASSY, Histoire de la Littérature hindoue et hindoustanie (3 vols. Paris, 1870-71); Wilkins nowoczesne Hinduizm (2nd ed. London, 1887); COLINET, Les Doktryn philosophiques et religieuses de La Bhagavadgita (Paryż, 1884).


Brahminism Braminizm

Catholic Information Informacje Katolicki

By Brahminism is meant the complex religion and social system which grew out of the polytheistic nature-worship of the ancient Aryan conquerors of northern India, and came, with the spread of their dominion, to be extended over the whole country, maintaining itself, not without profound modifications, down to the present day. Braminizm rozumie się przez skomplikowane religię i system społeczny, który wyrasta z polytheistic charakter kultu-aryjski antycznej zdobywców północnej Indii, a przyszli z rozprzestrzeniania się ich królestwo, które mają być rozszerzone na cały kraj, utrzymanie siebie, nie bez głębokich zmian, aż do dnia dzisiejszego. In its intricate modern phases it is generally known as Hinduism. W jej skomplikowanych nowoczesnych faz jest powszechnie znany jako hinduizm.

I. BRAHMIN TEXTS I. inteligent tekstów

Our knowledge of Brahminism in its earlier stages is derived from its primitive sacred books, originally oral compositions, belonging to the period between 1500-400 BC Nasza wiedza o braminizm w swoich wcześniejszych etapach pochodzi od jego prymitywnej świętych ksiąg, początkowo ustne kompozycje, należące do okresu między 1500-400 pne

First of all, there are four Vedas (veda means wisdom) dating from 1500 to 800 BC, and consisting Przede wszystkim, istnieją cztery Vedas (Veda oznacza mądrość) randki od 1500 do 800 pne, a składający

of a collection of ancient hymns (riks),the so-called Rig-Veda, in praise of the many gods; z kolekcją starożytnych hymnów (Riks), tzw-Rig Veda, w chwale wielu bogów;

of the Sama-veda, compiled from parts of the Rig-Veda as a song-service for the soma-sacrifice; z Sama-Veda, zestawiane z części z Rig Veda-jako pieśń-usługi dla Soma-ofiary;

of the Yajur-Veda, a liturgy composed partly of ancient hymns and partly of other prayers and benedictions to be used in the various forms of sacrifice; z Yajur-Veda, A liturgii składa się częściowo z hymnów antycznych, a częściowo z innych modlitw i benedictions być wykorzystywane w różnych formach ofiary;

and of the Atharva-Veda, a collection of popular exorcisms and magical incantations largely inherited from primitive Aryan days. oraz o Atharva-Veda, zbiór popularnych exorcisms i magicznych zaklęć w dużej mierze odziedziczony od prymitywnych Arian dni.

Next in order are the Brahmanas (about 1000-600 BC). Dalej w kolejności są Brahmanas (ok. 1000-600 pne). They are a series of verbose and miscellaneous explanations of the texts, rites, and customs found in each of the four Vedas, composed expressly for the use of the Brahmins, or priests. Są one szereg różnych pełnego i objaśnienia tekstów, obrzędów i celne znaleźć w każdej z czterech Vedas, składający się wyraźnie za korzystanie z braminów, lub kapłanów. They are followed (800-500 BC) by the so-called Upanishads, concerned chiefly with pantheistic speculations on the nature of deity and the end of man; and lastly, by the Sutras (600-400 BC), which are compendious guides to the proper observance of the rites and customs. Są one następnie (800-500 pne) przez tzw Upanishads, zainteresowane głównie z panteistyczny spekulacji na temat charakteru bóstwa i koniec człowieka, i wreszcie, przez Sutras (600-400 pne), które są zwięzły przewodniki prawidłowego przestrzegania obrzędy i zwyczaje. The most important are the Grhya-Sutras, or house-guides, treating of domestic rites, and the Dharma-sutras, or law-guides, which were manuals of religious and social customs. Najważniejsze są Grhya-Sutras, dom lub przewodnicy, traktując domowych obrzędów, a Dharma-sutras lub prawa przewodniki, które zostały podręczniki religijnych i społecznych celnych. Being meant for layman as well as priest, they reflect the popular, practical side of Brahminism, whereas the Brahmanas and Upanishads show us the religion on its priestly, speculative side. Są przeznaczone dla laików, jak również kapłan, odzwierciedlają one popularne, praktyczną stronę braminizm, mając na uwadze, że Brahmanas Upanishads i pokaż nam na swoją religię kapłańskie, spekulacyjnych stronie. Closely related to the law-guides is the justly famed metrical treatise, Manava-Dharma-Sastra, known in English as the Laws of Manu. Ściśle związane z prawem-przewodników jest sprawiedliwie słynny traktat metryczny, Manava-Dharma-Sastra, znane w języku angielskim jako Praw Manu. It belongs probably to the fifth century BC These, together with the two sacred epics of a later age, the "Ramayana," and the "Mahabharata," embrace what is most important in sacred Brahmin literature. Należy prawdopodobnie do V wpne te, wraz z dwóch świętych Epics w późniejszym wieku, "Ramayana" i "Mahabharata", ogarnąć to, co jest najważniejsze w świętej bramin literaturze.

II. EARLY BRAHMINISM OR VEDISM Braminizm początku lub Wedyzm

The religion of the Vedic period proper was comparatively simple. Religia w Vedic okres prawidłowego była stosunkowo prosta. It consisted in the worship of many deities, great and small, the personified forces of nature. Składała się ona w wielu kultu bóstw, wielkie i małe, uosobieniem sił natury. Prominent among these were Wśród nich były

Varuna, the all-embracing heaven, maker and lord of all things and upholder of the moral law; Waruna, ogólny nieba, animator i Pana wszystkich rzeczy i upholder prawa moralnego;

the sun-god, variously known as słońca-boga, w zależności od znanego jako

Surya, the enemy of darkness and bringer of blessings; as Surya, wroga ciemności i bringer z błogosławieństwem, jak

Pushan the nourisher; Pushan w nourisher;

Mitra, the omniscient friends of the good, and the avenger of deceit; as Mitra, w wszechwiedzący przyjaciółmi na dobre i mściciel oszustwa, jak

Savitar the enlightener, arousing men to daily activity, and as Vishnu, said to have measured the earth in three great strides and Savitar w Pobudziciel, budził mężczyzn do aktywności dziennej, jak i Vishnu, powiedział do ziemi, mierzony w trzy wielkie kroki i

to have given the rich pastures to mortals; się biorąc pod uwagę bogate pastwiska do ludzmi;

the god of the air, Indra, like Mars, also, the mighty god of war, who set free from the cloud-serpent Ahi (or Vritra), the quickening rain; Rudra, later known as Siva, the blessed one, the god of the destructive thunderstorm, an object of dread to evil-doers, but a friend to the good; Agni, the fire-god, the friend and benefactor of man, dwelling on their hearths, and bearing to the gods their prayers and sacrificial offerings; Soma, the god of that mysterious plant whose inebriating juice was so dear to the gods and to man, warding off disease, imparting strength and securing immortality. Bóg powietrza, Indra, jak Mars, również bohaterowie boga wojny, który zestaw wolne od Chmura-węża Achi (lub Vritra), w szybsza deszczu; Rudra, później znany jako Siva, błogosławionych jeden, boga z destrukcyjnych burza, bać obiekt do niesprawiedliwych, ale przyjaciela na dobre; Agni, ogień-Bóg, przyjaciel i dobroczyńca człowieka, mieszkania na ich paleniska, a także mając na swoim bogom ofiary modlitwy i ofiarnej ; Soma, boga, że tajemnicza roślina, której sok inebriating było tak bliskie bogów i ludzi, odpierania choroby, przekazujące siłę i zapewnienie nieśmiertelności.

There were no temples in this early period. Nie było żadnych świątyń w tym wczesnym okresie. On a small mound of earth or of stones the offering was made to the gods, often by the head of the family, but in the more important and complicated sacrifices by the priest, or Brahmin, in union with the householder. Na małych kopczyk z ziemi lub kamieni oferty w odniesieniu do bogów, często przez głowę rodziny, ale w bardziej ważne i skomplikowane ofiary przez kapłana, lub bramin, w jedności z gospodarz. The object of every sacrifice was to supply strengthening food to the gods and to secure blessings in return. Celem było ofiarę co do dostaw żywności do wzmocnienia bogów i zapewnić błogosławieństwa w zamian. Human victims, though rare, were not wholly unknown, but animal victims were at this period in daily use. Ofiary wśród ludzi, choć rzadko, nie były całkowicie nieznane, ale zwierzę było ofiar w tym okresie w codziennego użytku. First in importance was the horse, then the ox or cow, the sheep, and the goat. W pierwszym znaczenie konia, a następnie wołu lub krowę, owce i kozy. Offerings of clarified butter, rice, wheat, and other kinds of grain were also very common. Ofiar wyjaśnić, masło, ryż, pszenica i inne rodzaje ziarna były również bardzo często. But dearer to the gods than any of these gifts, and rivaling the horse-sacrifice in solemnity, was the offering of the inebriating juice of the Soma-plant, the so-called Soma-sacrifice. Ale dearer do bogów niż którykolwiek z tych darów, a rivaling koń-ofiara w uroczystości, był dar ofiarny na inebriating sok z Soma-roślin, tzw Soma-ofiara. Hymns of praise and petitions, chiefly for the good things of life, children, health, wealth, and success in undertakings, accompanied these sacrificial offerings. Hymnów pochwalnych i petycje, głównie dla dobra życia, dzieci, zdrowie, bogactwo i powodzenie w przedsiębiorstwach, wraz z tymi ofiarny oferty. But the higher needs of the soul were not forgotten. Ale wyższe potrzeby duszy nie zostały zapomniane. In hymns of Varuna, Mitra, and the other gods there are striking texts expressing a sense of guilt and asking for forgiveness. W hymnów z Waruna, Mitra, i innych bogów istnieją wyraźne teksty wyrażające poczucie winy i prosząc o przebaczenie. At a time when the earlier Hebrew scriptures were silent as to the rewards and punishments awaiting man in the future life, we find the ancient rik-bards giving repeated expression to their belief in a heaven of endless bliss for the just, and in an abyss of darkness for the wicked. W czasach, gdy wcześniejsze Hebrajski Pisma były ciche co do nagród i kar w oczekiwaniu człowiek w przyszłości życia, znajdujemy w starożytnej Rik-bards podając powtarzane wyrażenie przekonania ich w niebie z nieskończoną rozkosz dla sprawiedliwych, a w otchłań ciemności dla grzesznika.

Devotion to the Pitris (Fathers), or dead relatives, was also a prominent element in their religion. Nabożeństwo do Pitris (Ojców), lub zmarłych krewnych, był również widocznym elementem w ich religii. Although the Pitris mounted to the heavenly abode of bliss, their happiness was not altogether independent of the acts of devotion shown them by the living. Chociaż Pitris zamontowane na miejsce niebiańskiej błogości, ich szczęście nie było całkowicie niezależne od aktów pobożności pokazane przez nich życia. It could be greatly increased by offerings of Soma, rice, and water; for like the gods they were thought to have bodies of air-like texture, and to enjoy the subtile essence of food. To może być znacznie zwiększona przez ofiar Soma, ryżu i wody, bo jak bogowie byli myśli, że organy powietrza jak tekstury, a także korzystają z istocie wyrafinowany żywności. Hence, the surviving children felt it a sacred duty to make feast-offerings, called Sraddhas, at stated times to their departed Pitris. Dlatego też przy życiu dzieci odczuwane to święty obowiązek, aby święto-ofiary, nazywane Sraddhas, stwierdził w czasie ich Pitris odszedł. In return for these acts of filial piety, the grateful Pitris protected them from harm and promoted their welfare. W zamian za te akty synowskiej pobożności, o wdzięcznym Pitris chronione je przed uszkodzeniem i promować ich dobrostanu. Lower forms of nature-worship also obtained. Niższe formy kultu natury również uzyskane. The cow was held in reverence. Krowa odbyło się w bojaźni. Worship was given to trees and serpents. Kultu została podana do drzew i węże. Formulae abounded for healing the diseased, driving off demons, and averting evil omens. Preparaty abounded do uzdrawiania chorych, jazdy off demonów, Wróżby i przed złem. Witchcraft was dreaded, and recourse to ordeals was common for the detection of guilt. Czarownica była dreaded, i odwoływanie się do próby było wspólne dla wykrywania winy.

III. POPULAR BRAHMINISM Popularne braminizm

In the period that saw the production of the Brahmanas and the Upanishads, the Vedic religion underwent a twofold change. W okresie widząc, że produkcja w Brahmanas i Upanishads, w Vedic religii przeszło dwóch zmian. On the practical side there was an exuberant growth of religious rites and of social restrictions and duties, while on the theoretical side, Vedic belief in the efficacy of personal deities was subordinated to a pantheistic scheme of salvation. Od strony praktycznej nie był wylewny wzrostu obrzędów religijnych i społecznych ograniczeń i obowiązków, a na boku teoretyczne, Vedic wiary w skuteczność osobistych bóstw była podporządkowana do panteistyczny plan zbawienia. Thus the earlier religion developed on the one hand into popular, exoteric Brahminism, and on the other hand into priestly, esoteric Brahminism. Tak więc wcześniejsze religii rozwiniętych z jednej strony do popularnych, popularny braminizm, az drugiej strony do kapłańskiego, ezoteryczne braminizm. The former is reflected in the Brahmanas and the Sutras; the latter in the Upanishads. Pierwsza z nich ma swoje odzwierciedlenie w Brahmanas i Sutras; ten ostatni w Upanishads.

The transformation to popular Brahminism was largely due to the influence of the Brahmins, or priests. Transformacji do popularnych braminizm był w dużej mierze ze względu na wpływ na braminów, lub kapłanów. Owing to their excessive fondness for symbolic words and forms, the details of ritual became more and more intricate, some assuming so elaborate a character as to require the services of sixteen priests. Ze względu na ich nadmierne zamiłowanie do słowa i symboliczne formy, szczegóły rytuału stawał się coraz bardziej skomplikowany, przy założeniu, więc niektóre opracowania charakter wymagają usług szesnastu kapłanów. The sacrifice partook of the nature of a sacramental rite, the due performance of which was sure to produce the desired end, and thus became an all-important center around which the visible and invisible world revolved. Ofiara uczestnikiem na charakter sakramentalny obrzęd, z powodu których wykonanie było na pewno do pożądanego celu, a tym samym stał się ważnym ośrodkiem wszystkich wokół której widzialne i niewidzialne revolved świata. Hence it merited liberal fees to the officiating priests. W związku z tym wymaga liberalne opłat do kapłanów pełniących obowiązki. Still it was not a mere perfunctory rite, for if performed by an unworthy priest it was accounted as both useless and sacrilegious. Wciąż nie było jedynie powierzchowny obrzęd, jeżeli wykonywane przez niegodne księdza było traktować jako bezużyteczne, jak i świętokradczy. In keeping with this complicated liturgy was the multitude of prayers and rites which entered into the daily life of both priest and layman. The daily recitation of parts of the Vedas, now venerated as divine revelation, was of first importance, especially for the Brahmins. Zgodnie z tym została Liturgii skomplikowane wiele modlitw i obrzędów, które weszły w życiu codziennym, jak kapłan i laika. Dzienna recytacja części z Vedas, obecnie czczona jako Boskiego objawienia, był pierwszym znaczenie, zwłaszcza dla braminów. It was a sacred duty for every individual to recite, morning and evening, the Savitri, a short prayer in honor of the vivifying sun. Był to święty obowiązek każdego człowieka recytować, rano i wieczorem, w Savitri, krótką modlitwę na cześć vivifying na słońcu. A scrupulous regard for ceremonial purity, surpassing even that of the Jewish Pharisee, gave rise to an endless succession of purifactory rites, such as baths, sprinkling with water, smearing with ashes or cow-dung, sippings of water, suppressions of breath--all sacramental in character and efficacious for the remission of sin. A skrupulatnie odniesieniu do czystości uroczysty, że nawet wyższe niż w żydowskiej faryzeusz, budziło do niekończących się kolejnymi purifactory obrzędów, takich jak łaźnie, zraszanie wodą, smarowanie z popiołem lub krowę-obornik, sippings wody, suppressions oddechu -- wszystkie sakramentalnego charakteru i skuteczności na umorzenie grzechu. There is reason to believe that the consciousness of guilt for sin committed was keen and vivid, and that in the performance of these rites, so liable to abuse, a penitential disposition of soul was largely cultivated. Nie ma powodów, aby sądzić, że świadomość winy za grzechy popełnione chętnie i żywe, i że w trakcie wykonywania tych obrzędów, więc zobowiązana do nadużyć, do pokuty usposobienie duszy był w dużej mierze uprawiane.

In popular Brahminism of this period the idea of retribution for sin was made to embrace the most rigorous and far-reaching consequences, from which, save by timely penance, there was no escape. W popularnych braminizm tego okresu pomysł zapłata za grzech został złożony do radzenia sobie z najbardziej rygorystycznych i daleko idące konsekwencje, z których, z wyjątkiem terminowych pokuty, nie było ucieczki. As every good action was certain of future recompense, so every evil one was destined to bear its fruit of misery in time to come. Jak co było dobre działanie niektórych przyszłych nagroda, więc każdy Złego został przeznaczony ponosi swoje owoce nędza kiedyś. This was the doctrine of karma (action) with which the new idea of rebirth was closely connected. To był doktryną karma (działanie), w którym nowy pomysł odrodzenia był ściśle związany. While the lasting bliss of heaven was still held out to the just, different fates after death were reserved for the wicked, varying, according to the nature and amount of guilt, from long periods of torture in a graded series of hells, to a more or less extensive series of rebirths in the forms of plants, animals, and men. Podczas gdy trwały błogości niebie jeszcze posiadanych obecnie do zaledwie różne losy po śmierci były zarezerwowane dla grzesznika, różny, w zależności do rodzaju i kwoty winie, z długimi okresami tortur w serii hells stopniem, do bardziej lub mniej obszernych serii rebirths w postaci roślin, zwierząt i ludzi. From the grade to which the culprit was condemned, he had to pass by slow transition through the rest of the ascending scale till his rebirth as a man of honorable estate was attained. This doctrine gave rise to restrictive rules of conduct that bordered on the absurd. Od stopnia, do którego sprawca został potępiony, musiał przejść przez powolne przejście przez resztę wstępni skali az jego odrodzenia jako człowiek honorowy Kombi został osiągnięty. Doktryna ta doprowadziła do restrykcyjnych reguł postępowania, które graniczy na absurd . Insects, however repulsive and noxious, might not be killed; water might not be drunk till it was first strained, lest minute forms of life be destroyed; carpentry, basket-making, working in leather, and other similar occupations were held in disrepute, because they could not be carried on without a certain loss of animal and plant life. Owady, jednak odpychający i szkodliwe, nie może być zabity; wody może nie być aż pijany był pierwszym napięte, bo minut form życia zostać zniszczone; ciesielskie, kosz-making, pracujących w skóry, i inne podobne zawody odbyły się w zła reputacja, ponieważ nie może być prowadzona bez pewnej utraty życia zwierząt i roślin. Some zealots went so far as to question the blamelessness of tilling the ground on account of the unavoidable injury done to worms and insects. Niektóre zealots posunął się nawet do kwestionowania blamelessness z tilling ziemi ze względu na nieuniknione szkody zrobić, aby robaki i owady. But on the other hand, the Brahmin ethical teaching in the legitimate sphere of right conduct is remarkably high. Ale z drugiej strony, bramin etycznych nauczania w uzasadnionym zakresie prawa postępowania jest zadziwiająco wysoka. Truthfulness, obedience to parents and superiors, temperance, chastity, and almsgiving were strongly inculcated. Prawdomówność, posłuszeństwo dla rodziców i przełożonych, umiarkowania, czystości i jalmuzne były zdecydowanie inculcated. Though allowing, like other religions of antiquity, polygamy and divorce, it strongly forbade adultery and all forms of unchastity. Chociaż pozwalając, podobnie jak inne religie starożytności, poligamia, rozwód, nie cudzołóż i stanowczo zakazała wszelkich form nieskromność. It also reprobated suicide, abortion, perjury, slander, drunkenness, gambling, oppressive usury, and wanton cruelty to animals. On również reprobated samobójstwa, aborcję, krzywoprzysięstwo, oszczerstwo, pijaństwo, hazard, przygniatający lichwy, rozwiązła i okrucieństwo wobec zwierząt. Its Christianlike aim to soften the hard side of human nature is seen in its many lessons of mildness, charity towards the sick, feeble, and aged, and in its insistence on the duty of forgiving injuries and returning good for evil. Christianlike jego celem jest złagodzenie twardego stronie ludzkiej natury jest postrzegane w wielu jej lekcje łagodność, miłość wobec chorych, słaba, i wieku, w jej nalegań w sprawie obowiązku niepamiętliwy urazów i powrót dobrych i złych. Nor did this high standard of right conduct apply simply to external acts. Nie uczynił tego wysoki standard stosuje się prawo prowadzić jedynie do aktów zewnętrznych. The threefold division of good and bad acts into thought, words, and deeds finds frequent expression in Brahmánic teaching. Potrójnym podziale dobrych i złych czynów na myśli, słowa, czyny i stwierdzi, częste słowa w Brahmánic nauczania.

Intimately bound up in the religious teaching of Brahminism was the division of society into rigidly defined castes. Ściśle związana z nauczaniem religii braminizm był podział społeczeństwa na kasty sztywno zdefiniowane. In the earlier, Vedic period there had been class distinctions according to which the warrior class (Kshatriyas, or Rajanas) stood first in dignity and importance, next the priestly class (Brahmins), then the farmer class (Vaisyas), and last of all, the servile class of conquered natives (Sudras). W starszej, Vedic okresie doszło klasy wyróżnień, zgodnie z którym klasy wojownika (Kshatriyas lub Rajanas) stanął pierwszy w godność i znaczenie, w następnej klasy kapłańskiej (braminów), a następnie rolnik klasy (Vaisyas), a ostatnio wszystkich , W pokonały płaszczący się klasy tubylcy (Sudras). With the development of Brahminism, these four divisions of society became stereotyped into exclusive castes, the highest place of dignity being usurped by the Brahmins. Wraz z rozwojem braminizm, tych czterech wydziałów stał się społeczeństwa stereotypowo do wyłącznej kasty, najwyższe miejsce godności uprawnienia są przez braminów. As teachers of the sacred Vedas, and as priests of the all-important sacrifices, they professed to be the very representatives of the gods and the peerage of the human race. Nauczycieli jako sacrum Vedas, a jako kapłani z wszystkich ważne ofiary, oni twierdzili, że jest bardzo przedstawicieli bogów i godność rodzaju ludzkiego. No honor was too great for them, and to lay hands on them was a sacrilege. Nie był zbyt wielki zaszczyt dla nich, i aby podnieść rękę na nich było świętokradztwo. One of their chief sources of power and influence lay in their exclusive privilege to teach the youth of the three upper castes, for education then consisted largely in the acquisition of Vedic lore, which only priests could teach. Jednym z ich źródeł szef władzy i wpływów świeckich w ich wyłączne uprawnienie do nauczania młodzieży z trzech górnych kast, a następnie dla edukacji w dużej mierze polegała na nabyciu Vedic wiedza, która może uczyć tylko kapłani. Thus the three upper castes alone had the right to know the Vedas and to take part in the sacrifices, and Brahminism, far from being a religion open to all, was exclusively a privilege of birth, from which the despised caste of Sudras was excluded. Tak więc trzech górnych kast sam miał prawo znać Vedas i do wzięcia udziału w ofiarach, a braminizm, będąc daleko od religii otwarte dla wszystkich, było wyłącznie przywilejem urodzenia, z którym kastowy w pogardzie Sudras został wyłączony.

The rite of initiation into Brahminism was conferred on male children only, when they began their studies under a Brahmin teacher, which took place generally in the eighth year of the Brahmin, and in the eleventh and twelfth years for the Kshatriya and the Vaisya respectively. Obrzęd inicjacji w braminizm zostało przyznane tylko dzieci płci męskiej, gdy rozpoczął studia na podstawie ich bramin nauczycieli, które odbyły się zazwyczaj w ósmym roku od Bramin, w jedenastego i dwunastego lat dla Kshatriya i Vaisya odpowiednio. It consisted in the investiture of the sacred cord, a string of white cotton yarn tired together at the ends, and worn like a deacon's stole, suspended on the left shoulder. Składał się w inwestytury sacrum sznurek, ciąg białych przędzy bawełnianej zmęczeni razem na końcach, jak i noszone na diakona ukradł, zawieszone na lewym ramieniu. The investiture was a sort of sacrament in virtue of which the youth was freed from guilt contracted from his parents and became Dvi-ja, twice-born, with the right to learn the sacred Vedic texts and to take part in the sacrifices. W inwestytury był rodzaj sakramentu na mocy którego młodzież była zwolniona z winy umową z rodzicami i stał DVI-ja, urodzony dwa razy, z prawem do nauki świętych tekstów i Vedic do wzięcia udziału w wyrzeczeń. The period of studentship was not long for members of the warrior and farmer castes, but for the young Brahmin, who had to learn all the Vedas by heart, it consumed nine years or more. Okres studentship nie był długi dla użytkowników z wojownika i rolnika kasty, ale dla młodych bramin, który musiał nauczyć się wszystkich Vedas przez serce, że spożywane dziewięć lat lub więcej. During this period, the student was subjected to severe moral discipline. He had to rise before the sun, and was not allow to recline until after sunset. He was denied rich and dainty foods, and what he ate at his two daily meals he had to beg. W tym okresie uczeń został poddany ciężkiej moralnej dyscypliny. Miał wzrośnie przed słońcem, a nie pozwalają układać dopiero po zachodzie słońca. Był zaprzeczył bogatych i przysmak żywności, a tym, co jedli na jego dwie codzienne posiłki miał aby prosić. He was expected to observe the strictest chastity. Był oczekiwać przestrzegania jak najostrzejszych czystości. He was bound to avoid music, dancing, gambling, falsehood, disrespect to superiors and to the aged, covetousness, anger, and injury to animals. Był zobowiązany do uniknięcia muzyki, tańca, gry hazardowe, kłamstwo, brak szacunku do przełożonych i do wieku, chciwości, gniewu, a szkody dla zwierząt.

Marriage was held to be a religious duty for every twice-born. Małżeństwo odbyło się religijny obowiązek na każde urodzone dwa razy. It was generally entered upon early in life, not long after the completion of the time of studentship. Został on wpisany na ogół we wczesnym okresie życia, a nie długo po zakończeniu czasu studentship. Like the initiation rite, it was a solemn sacramental ceremony. Podobnie jak obrzęd inicjacji, było uroczyste uroczystości sakramentalnych. It was an imperative law that the bride and groom should be of the same caste in the principal marriage; for, as polygamy was tolerated, a man might take one or more secondary wives from the lower castes. To był imperatyw prawa, że oblubienica oraz oczyszczenie powinno być tej samej kasty, w głównym małżeństwa, bo, jak poligamia była tolerowana, człowiek może przyjmować jedną lub kilka żon drugorzędnych z niższych kast. For certain grave reasons, the household might repudiate his wife and marry another, but a wife on her part had no corresponding right of divorce. Dla niektórych poważne powody, gospodarstwo domowe może rozwodzić się żoną i poślubić innego, ale żona na jej części nie odpowiadających prawa rozwodowego. If her husband died, she was expected to remain for the rest of her life in chaste widowhood, if she would be honored on earth, and happy with him in heaven. Jeśli jej mąż zmarł, była nadal oczekuje się na resztę swojego życia w dziewiczy wdowieństwa, jeśli byłaby ona honorowana na ziemi, i zadowolony z Nim w niebie. The later Hindu practice known as the Suttee, in which the bereaved wife threw herself on the funeral pyre of her husband, seems at this period to have been unknown. W praktyce hinduskie później znany jako Suttee, w którym wystąpili już żona sama na stos pogrzebie męża, wydaje się w tym okresie zostały nieznane. All knowledge of the Vedic texts was withheld from woman, but she had the right to participate with her husband in the sacrifices performed for him by some officiating priest. Wszyscy wiedzą o Vedic tekstów została wstrzymana z kobietą, ale miała prawo do uczestniczenia z mężem do poświęceń dla niego wykonywane przez niektóre pełniących obowiązki kapłana. One important sacrifice remained in his own hands--the morning and evening offering of hot milk, butter, and grain to the fire on the hearth, which was sacred to Agni, and was kept always burning. Jednym z ważniejszych ofiary pozostawały w jego rękach - rano i wieczorem oferując gorącego mleka, masła, zboża i do ognia na ognisko, które było święte do Agni, i był zawsze spalania.

A strong tendency to asceticism asserted itself in the Brahminism of this period. Silna tendencja do ascezy zapewnił sobie w braminizm tego okresu. It found expression in the fasts preceding the great sacrifices, in the severe penances prescribed for various kinds of sin, in the austere life exacted of the student, in the conjugal abstinence to be observed for the first three days following marriage and on certain specified days of the month, but, above all, in the rigorous life of retirement and privation to which not a few devoted their declining years. Uznano wypowiedzi w poprzednich postów wielkich wyrzeczeń, w ciężkim penances dla różnych rodzajów grzechu, w surowego życia wymaganych od ucznia, w małżeńskiej wstrzemięźliwości, które mają być przestrzegane przez pierwsze trzy dni po małżeństwa i na określonych dni w miesiącu, ale przede wszystkim w rygorystycznego życia emeryturę i niedostatek, do których nie kilka poświęcone ich upadających lat. An ever increasing number of householders, chiefly Brahmins, when their sons had grown to man's estate, abandoned their homes and spent the rest of their lives as ascetics, living apart from the villages in rude huts, or under the shelter of trees, eating only the simplest kinds of food, which they obtained by begging, and subjecting themselves to extraordinary fasts and mortifications. Coraz większa liczba gospodarstw domowych, głównie braminów, kiedy ich synowie wzrosła do człowieka Kombi, porzucili swoje domy i spędził resztę swojego życia jako ascetics, żyjących z dala od wsi w rude schronisk, lub pod schronisko drzew, tylko jedzenie najprostszych rodzajów żywności, które zostały uzyskane przez żebractwa, oraz poddanie się nadzwyczajne postów i mortifications. They were known as Sannyasis, or Yogis, and their severity of life was not so much a penitential life for past offenses as a means of acquiring abundant religious merits and superhuman powers. Były one znane jako Sannyasis lub Yogis i ich dotkliwość życia nie było tak dużo pokutną życia obrazami przeszłości jako sposób zdobywania obfite zasługi religijne i nadludzkie uprawnień. Coupled with these mortifications was the practice of Yogi (union). W połączeniu z tych mortifications była praktyka Yogi (zawodowych). They would sit motionless with legs crossed, and, fixing their gaze intently on an object before them, would concentrate their thought on some abstract subject until they lapsed into a trance. Będą siedzieć bez ruchu z skrzyżowanymi nogami, a ustalenie ich spojrzenia intently na obiekcie przed nimi, będzie koncentrować swoje myśli na pewne abstrakcyjne zastrzeżeniem, dopóki nie upadły na trance. In this state they fancied they were united with the deity, and the fruit of these contemplations was the pantheistic view of religion which found expression in the Upanishads, and left a permanent impress on the Brahmin mind. W tym stanie fancied oni byli zjednoczeni z bóstwem, a owocem tych contemplations był panteistyczny widzenia religii, która znalazła wyraz w Upanishads i pozostawiły po sobie trwałe zaimponować na bramin umysłu.

IV. PANTHEISTIC BRAHMINISM Panteistyczny braminizm

The marked monotheistic tendency in the later Vedic hymns had made itself more and more keenly felt in the higher Brahmin circles till it gave rise to a new deity, a creation of Brahmin priests. Zaznaczone monoteistycznych tendencja w późniejszym Vedic hymnów uczynił sobie coraz bardziej odczuwa w wyższych kręgach bramin aż budziło nowe bóstwo, utworzenia bramin kapłanów. This was Prabjapati, lord of creatures, omnipotent and supreme, later known as Brahmá, the personal creator of all things. To był Prabjapati, Panu stworami, wszechmocny i najwyższe, później znany jako Brahma, osobistego twórcą wszystkich rzeczy. But in thus looking up to a supreme lord and creator, they were far removed from Christian monotheism. Ale patrząc w ten sposób do najwyższego Pana i Stwórcy, byli daleki od chrześcijańskiej monoteizm. The gods of the ancient pantheon were not repudiated, but were worshipped still as the various manifestations of Brahmá. It was an axiom then, as it has been ever since with the Hindu mind, that creation out of nothing is impossible. Bogowie starożytnego Panteonu repudiated nie były, ale były wciąż czczony jako różne przejawy Brahma. Aksjomat Było to wtedy, jak została ona do tej pory z hinduskie uwadze, że utworzenie obecnie nie ma nic niemożliwego. Another Brahmin principle is that every form of conscious individuality, whether human or Divine, implies a union of spirit and matter. Innym bramin zasadą jest, że każda forma świadomej indywidualności, czy ludzi lub Bożego, oznacza związek ducha i materii. And so, outside the small school of thinkers who held matter to be eternal, those who stood for the supreme personal god explained the world of visible things and invisible gods as the emanations of Brahmá. I tak, poza małe szkoły myślicieli, którzy posiadali sprawy, które mają być wieczne, tych, którzy stanęli na najwyższym osobistego boga wyjaśnił świecie rzeczy widzialne i niewidzialne bogów jako emanations Brahmy. They arrived at a personal pantheism. Przylecieli na osobiste panteizm. But speculation did not end here. Spekulacji, ale nie koniec tutaj. To the prevailing school of dreamy Brahmin ascetics, whose teachings are found in the Upanishads, the ultimate source of all things was not the personal Brahmá, but the formless, characterless, unconscious spirit known at Atman (self), or, more commonly Brahmâ. Do panujących w szkole marzycielski bramin ascetics, którego nauki znajdują się w Upanishads, ostatecznym źródłem wszystkiego, co nie było osobowych Brahmy, ale bezkształtny, characterless, nieprzytomny na duchu znane ATMAN (samo), lub, bardziej ogólnie Brahma. (Brahmâ is neuter, whereas Brahmá, personal god, is masculine.) The heavens and the earth, men and gods, even the personal deity, Brahmá, were but transitory emanations of Brahmâ, destined in time to lose their individuality and be absorbed into the great, all-pervading, impersonal spirit. (Brahma jest nijaki, mając na uwadze, że Brahma, bóg osobowych, jest męski). Niebiosa i ziemia, ludzie i bogowie, nawet osobowe bóstwo, Brahma, ale były przemijające emanations Brahmy, przeznaczone w czasie tracą swoją indywidualność i zostać wchłonięte do wielki, wszystko przenikający, bezosobowego ducha. The manifold external world thus had no real existence. Różnorodnym świecie zewnętrznym w ten sposób miała żadnej realnej formy. It was Maya, illusion. Było Maya, iluzją. Brahmâ alone existed. Brahma istnieć samodzielnie. It alone was eternal, imperishable. Ona sama była wieczny, nieśmiertelny.

This impersonal pantheism of the Brahmin ascetics led to a new conception of the end of man and of the way of salvation. Ten bezosobowy panteizm z bramin ascetics doprowadziło do nowej koncepcji koniec człowieka i drogę zbawienia. The old way was to escape rebirths and their attendant misery by storing up merits of good deeds so as to obtain an eternal life of conscious bliss in heaven. Stary sposób było uciec rebirths attendant nędzy i ich przechowywania aż przez zasługi dobrych uczynków, aby otrzymać życie wieczne świadomego rozkoszy w niebie. This was a mistake. To był błąd. For so long as man was ignorant of his identity with Brahmá and did not see that his true end consisted in being absorbed into the impersonal all-god from which he sprang; so long as he set his heart on a merely personal existence, no amount of good works would secure his freedom from rebirth. Tak długo, jak człowiek został zna jego tożsamości z Brahma i nie widzi, że jego prawdziwy koniec polegał na absorpcję do wszystkich bezosobowego boga, z którego on zerwał, tak długo jak on ustawić jego serce na istnienie jedynie osobowych, nie Kwota dobrej roboty mogłyby zabezpieczyć swą wolność z odrodzeniem. By virtue of his good deeds he would, indeed, mount to heaven, perhaps win a place among the gods. Ze względu na jego dobre czyny chciał, rzeczywiście, nieba, aby zamontować, może wygrać miejsce wśród bogów. but after a while his store of merits would give out like oil in a lamp, and he would have to return once more to life to taste in a new birth the bitterness of earthly existence. ale po pewnym czasie jego przechowywania istoty dałoby się jak olej w światło, a on będzie musiał wrócić jeszcze raz do życia w nowym smaku urodzenia w goryczy ziemskiego bytowania. The only way to escape this misery was through the saving recognition of one's identity with Brahmâ. Jedynym sposobem na ucieczkę tej nędzy był poprzez oszczędności uznania jednego z Brahma tożsamości. As so as one could say from conviction, "I am Brahmâ," the bonds were broken that held him fast to the illusion of personal immortality and consequently to rebirth. Jak tak można powiedzieć z przekonaniem: "Jestem Brahma", obligacji, które zostały uszkodzone w posiadaniu go szybko do złudzenie nieśmiertelności osobowych, aw konsekwencji do odrodzenia. Thus, cultivating, by a mortified life, freedom form all desires, man spent his years in peaceful contemplation till death put an end to the seeming duality and he was absorbed in Brahmâ like a raindrop in the ocean. Tak więc, uprawy, przez mortified życia, wolności postaci wszystkich pragnień, człowiek spędził lata w contemplation aż do śmierci pokojowego położyć kres pozorną dwoistość i był wchłaniany w Brahma jak kropla deszczu w oceanie.

V. EARLY HINDUISM V. wczesnego hinduizmu

The pantheistic scheme of salvation just described, generally known as the Vedanta teaching, found great favor with the Brahmins and has been maintained as orthodox Brahmin doctrine down to the present day. W panteistyczny plan zbawienia tylko opisane, ogólnie znane jako Vedanta nauczania, znaleźć wielką przysługę z braminów i została utrzymana jako bramin ortodoksyjnej doktryny aż do dnia dzisiejszego. But it made little progress outside the Brahmin caste. Ale mało postępów dokonanych poza kasty bramin. The mass of the people had little interest in an impersonal Brahmâ who was incapable of hearing their prayers, nor had they any relish for a final end which meant the loss forever of conscious existence. Masa ludzi miały niewielki interes w bezosobowego Brahma, który był niezdolny do ich wysłuchanie modlitw, ani nie miały one jakiekolwiek smaczek do ostatecznego celu, co oznaczało utratę zawsze świadomego istnienia. And so, while the priestly ascetic was chiefly concerned with meditation on his identity with Brahmâ, and with the practice of mortification to secure freedom from all desires, the popular mind was still bent on prayer, sacrifices, and other good works in honor of the Vedic deities. I tak, podczas gdy kapłańskiej ascetyczny był głównie związanych z medytacją na temat jego tożsamości z Brahmy, z praktyką i umartwienia, aby zapewnić wolność od wszystkich pragnień, popularny umysł był jeszcze zdecydowanych modlitwy, ofiary i inne dobre uczynki na cześć tego Vedic bóstw. But at the same time, their faith in the efficacy of these traditional gods could not be but weakened by the Brahmin teaching that freedom from rebirth was not to be obtained by acts of worship to personal deities who were powerless to secure even for themselves eternal conscious bliss. Ale w tym samym czasie, ich wiara w skuteczność tych tradycyjnych bogów, ale nie może być osłabiony przez bramin nauczania, że wolność od odrodzenia był nie uzyskuje się poprzez akty kultu bóstw osobowych, którzy byli bezsilni, aby bezpieczne nawet dla siebie wieczne świadome rozkosz. The result was popular development of special cults of two of the old gods, now raised to the position of supreme deity, and credited with the power to secure a lasting life of happiness in heaven. Wynik był popularny rozwijanie specjalnych kulty dwóch starych bogów, teraz podniesiona do stanowiska najwyższego bóstwa, a wpłacone z uprawnienia do zapewnienia trwałego życia szczęściu w niebie.

It was in the priestly conception of the supreme personal Brahmá that the popular mind found its model for its new deities. To było w kapłańskiej koncepcji najwyższym osobowych Brahmy, że znaleziono jego umysł popularny model swojego nowego bóstwa. Brahmá was not a traditional god, and seems never to have been a favorite object of cult with the people. Even today, there are but two temples to Brahmá in all India. Brahma nie było tradycyjnego boga, a nie wydaje się być ulubiony obiekt kultu z ludźmi. Nawet dziś istnieją tylko te dwie świątynie do Brahmy w Indiach. His subordination to the great impersonal all-god did not help to recommend him to the popular mind. Jego podporządkowania wszystkich wielkich bezosobowy bóg nie pomoże polecam go do popularnych umysłu. Instead we find two of the traditional gods honored with special cults, which seem to have taken rise independently in two different parts of the country and, after acquiring a local celebrity, to have spread in rivalry over the whole land. Zamiast tego możemy znaleźć dwóch tradycyjnych bogów zaszczyceni, ze szczególnym kulty, które wydają się miały wzrosnąć niezależnie w dwóch różnych częściach kraju, a po nabyciu lokalnego celebrity, rozprzestrzenianie się w rywalizacji na całej ziemi. One of these gods was the ancient storm-god Rudra, destructive in tempest and lightning, renewing life in the showers of rain, sweeping in lonely solitude over mountain and barren waste. Jednym z tych starożytnych bogów było bogiem Rudra-burza, niszczących w burzy i piorun, odnawiania życia w prysznice deszczu, szybujący w ponad górskie samotność samotny i nieużytki odpadów. As the destroyer, the reproducer, and the type of the lonely ascetic, this deity rapidly rose in popular esteem under the name of Siva, the blessed. Jako niszczyciel, w odtwórca i rodzaj samotnych ascetyczne, to bóstwo gwałtownie wzrosła w popularnych szacunek pod nazwą Siva, błogosławionych. The other was Vishnu, originally one of the forms of the son-god, a mild beneficent deity, whose genial rays brought gladness and growth to living creatures. Inne Vishnu była pierwotnie jedną z form syna-boga, łagodne charytatywny bóstwo, którego promienie genial przyniósł radość i wzrostu do istot żyjących. His solar origin was lost sight of as he was raised to the position of supreme deity, but one of his symbols, the discus, points to his earlier character. Jego pochodzenia słonecznego zapominać, jak został on podniesiony do stanowiska najwyższego bóstwa, lecz jeden z jego symboli, w dyskusji, wskazuje na jego wcześniejszy znak.

These two rival cults seem to have arisen in the fourth or fifth century BC As in the case of the personal god Brahmá, neither the worship of Siva nor of Vishnu did away with the honoring of the traditional gods and goddesses, spirits, heroes, sacred rivers and mountains and trees, serpents, earth, heaven, sun, moon, and stars. Tych dwóch rywalizujących ze sobą kulty Wydaje się, że pojawiły się w czwartym lub piątym wieku pne Podobnie jak w przypadku osobowych Brahmy boga, ani kultu Siva ani nie Vishnu uhonorowanie z dala od tradycyjnych bogów i boginie, wódki, herosów, świętych rzeki i góry, i drzewa, węże, ziemi, nieba, słońca, księżyca i gwiazd. The pantheism in which the Hindu mind is inevitably cast saw in all these things emanations of the supreme deity, Siva or Vishnu. W panteizm, w którym umysł jest nieuchronnie hinduskie oddanych widział we wszystkich tych rzeczy przejawem najwyższego bóstwa, lub Siva Vishnu. In worshiping any or all, he was but honoring his supreme god. W adorowania lub wszystkich, ale był jego cześć Boga Najwyższego. Each deity was credited with a special heaven, where his devotees would find after death an unending life of conscious happiness. Każde bóstwo zostało hipotetycznych ze szczególnym nieba, gdzie mogłyby znaleźć jego uczniów po śmierci jeden wieczny życia świadomego szczęścia. The rapid rise in popular esteem of these cults, tending more and more to thrust Brahminism proper in to the background, was viewed by the priestly caste with no little concern. Szybkiego wzrostu w tych popularnych szacunek kulty, z tendencją do coraz bardziej sens braminizm właściwego w tle, był oglądany przez kasty kapłańskiej bez obaw niewiele. To quench these cults was out of the question; and so, in order to hold them iN at least nominal allegiance to Brahminism, the supreme god Brahmá was associated with Vishnu and Siva as a triad of equal and more or less interchangeable deities in which Brahmá held the office of creator, or rather evolver, Vishnu of preserver, and Siva of dissolver. Aby ugasić te kulty został obecnie pytanie, a tak, aby trzymać je w co najmniej nominalnej lojalny do braminizm, najwyższego boga Brahmy była związana z Vishnu i Siva jako triada równego i mniej lub bardziej wymienne bóstwami, w którym Brahma w posiadaniu urzędu twórca, czy raczej evolver, Vishnu z preserver i Siva z dissolver. This is the so-called Tri-murti (tri-form), or trinity, altogether different from the Christian concept of three eternally distinct persons in one Godhead, and hence offering no legitimate ground for suggesting a Hindu origin for the Christian doctrine. Jest to tzw Tri-murti (tri-forma), lub Trójcy, zupełnie różni się od chrześcijańskiej koncepcji trzech odrębnych wiecznie osób w jednym bóstwo, a co za tym idzie oferowanie nie uzasadnione podstawy do sugerując hinduskiego pochodzenia dla chrześcijańskiej doktryny.

More remarkable was the intimate association of other new deities--the creations of the religious fancies of the common people--with the gods Siva and Vishnu. With Siva two popular gods came to be associated as sons. Bardziej godne uwagi było intymne stowarzyszenie innych nowych bóstw - twórczości religijnej miłośnicy tego ludu - z bogami Siva i Vishnu. Siva Z dwóch popularnych bogowie przybyli być związany jako synów. One was Ganesha, lord of troops and mischievous imps, who has remained ever since a favorite object of worship and is invoked at the beginning of every undertaking to ensure success. The other was Scanda, who seems in great measure to have replaced Indra as the god of battle. Jednym z nich był Ganeśa, panie żołnierzy i złośliwy IMPS, który pozostał do tej pory ulubiony obiekt kultu i powoływać się na początku każdego przedsiębiorstwa, w celu zapewnienia sukcesu. Drugi był Scanda, który wydaje się w wielką środka została zastąpiona jako Indra boga wojny. Beyond the doubtful derivation of the name Scanda from Alexander, there is nothing to indicate that either of these reputed sons of Siva had ever lived the lives of men. Poza wątpliwej pozyskiwania nazwę Scanda z Alexander, nic nie wskazuje, że jeden z tych synów cieszących Siva kiedykolwiek żył życia mężczyzn. NoT so the gods that enlarged the sphere of Vishnu's influence. Nie dlatego, że bogowie rozszerzonej sferze Vishnu wpływu. In keeping with Vishnu's position as god of the people, two of the legendary heroes of the remote past, Rama and Krishna, whom popular enthusiasm had raised to the rank of gods, came to be associated with him not as sons, but as his very incarnations. Zgodnie z Vishnu pozycję jako boga ludzi, dwóch legendarnych bohaterów zdalnego przeszłości, Rama i Krishny, popularnych entuzjazmu, którego miał podniesione do rangi bogów, przyszedł się z nim nie tak synów, ale jako jego bardzo wcieleniach. The incarnation of a god descending from heaven to assume a human of animal form as a sort of savior, and to achieve some signal benefit for mankind, is known as an avatar. Wcielenia boga zstępującego z nieba, aby przyjąć ludzi zwierząt formie jako rodzaj Zbawiciela, i dla osiągnięcia pewnych korzyści sygnał dla ludzi, jest znany jako avatar. The idea antedates Buddhism and, while applied to Siva and other gods, became above all a characteristic of Vishnu. Pomysł antedates buddyzm, a jednocześnie stosowane do Siva i innych bogów, stał się przede wszystkim charakterystyczne Vishnu. Popular fancy loved to dwell on his avatar as a fish to save Manu from the devastating flood, as a tortoise to recover from the depths of the sea precious possessions for gods and men, as a boar to raise the submerged earth above the surface of the waters, but most of all as the god-men Rama and Krishna, each of whom delivered the people from the yoke of a tyrant. Popularne fantazyjnych umiłował mieszkać na jego avatar jak ryba, aby zapisać Manu ze zniszczeń powodziowych, jak żółw do odzyskania z głębi morza cenny dobytek dla bogów i ludzi, jak dzika do podniesienia zanurzony nad powierzchnią ziemi w wody, ale przede wszystkim jako boga-mężczyźni Rama i Krishny, z których każdy wydał ludzi z jarzma na tyrana. So popular became the cults of Rama and Krishna that Vishnu himself was largely lost sight of. Tak popularne stały się kulty z Rama i Krishny Vishnu, że sam był w dużej mierze zapominać. In time the Vishnuites became divided into two rival schisms:the Ramaites, who worshipped Rama as supreme deity, and the Krishnaites, who gave this honor rather to Krishna, a division that has persisted down to the present day. The evidence of the early existence of these innovations on Brahmin belief is to be found in the two great epics known as the "Ramayana" and the "Mahabharata." Both are revered by Brahmins, Sivaites and Vishnuites alike, particularly the latter poem, which is held to be directly revealed. W czasie Vishnuites został podzielony na dwie rywalem schisms: w Ramaites, Rama, którzy czcili jako najwyższe bóstwo, a Krishnaites, który oddał cześć tym raczej Krishna, podział, który utrzymuje się do dzisiaj. Dowody na początku istnienia tych innowacji na bramin wiara znajduje się w dwóch wielkich Epics znany jako "Ramayana" i "Mahabharata". Oba są ujawnienia przez braminów, Sivaites i Vishnuites podobne, szczególnie ten ostatni wiersz, który uważa się za bezpośrednio objawione . In the "Ramayana," which belongs to the period 400-300 BC, the legendary tales of the trials and the triumphs of the hero Rama and his faithful wife Sita were worked into a highly artificial romanbtic poem, largely in the interests of Vishnu worship. W "Ramayana", która należy do rozpatrywanym okresie 400-300 pne, legendarnej opowieści o próbach i tryumfy na bohatera Rama i jego żona Sita wiernych były pracował w bardzo sztuczny romanbtic poematu, w dużej mierze w interesie Vishnu kultu . The "Mahabharata," the work of many hands, was begun about the fifth century BC under Brahmin influence, and in the folowing centuries received additions and modifications, in the interests now of Vishnuism now of Sivaism, till it assumed its final shape in the sixth century of the Christian Era. W "Mahabharata", pracy wielu rąk, została zapoczątkowana około piątego wieku pne pod wpływem bramin, a w wieku Następujące otrzymanych uzupełnień i zmian, w interesie obecnie Vishnuism obecnie Sivaism, aż go założyć jej ostateczny kształt w szóstego wieku ery chrześcijańskiej. It is a huge conglomeration of stirring adventure, popular legend, myth, and religious speculation. Jest to ogromny konglomerat przygodę z mieszając, popularna legenda, mit, religijnych i spekulacji. The myth centers chiefly around the many-sided struggle for supremacy between the evil tyrants of the land and the hero Arjuna, aided by his four brothers. Mit centra głównie wokół wszechstronny walka o supremację między złem tyranów z ziemi i bohater Arjuna, wspomaganych przez jego Four Brothers. The role that Krishna plays is not an integral part of the story and seems to have been interpolated after the substance of the epic had been written. Rolę, jaką odgrywa Krishna nie jest integralną częścią fabuły i wydaje się, że po interpolowana substancji, takich jak epos zostały napisane. He is the charioteer of Arjuna and at the same time acts as his religious advisor. On jest charioteer z Arjuna, a jednocześnie działa jako jego doradca religijnych. Of his numerous religious instructions, the most important is his metrical treatise known as the "Bhagavad-gita," the Song of the Blessed One, a writing that has exercised a profound influence on religious thought in India. It dates from the second or third century of the Christian era, being a poetic version of a late Upanishad, with its pantheistic doctrine so modified as to pass for a personal revelation of Krishna. Jego liczne religijne instrukcje, najważniejsze jest jego miarowy traktat znany jako "Bhagavad-Gita," Pieśni o Najświętszej Jeden, pismo, że wywiera głęboki wpływ na myśli religijnej w Indiach. Ona pochodzi z drugiego lub trzeciego wieku ery chrześcijańskiej, będący poetycką wersję późnym Upanishad z jego doktryny panteistyczny tak zmodyfikowane, aby przejść do osobistego objawienia Krishna. While embodying the noblest features of Brahmin ethics, and insisting on the faithful performance of caste-duties, it proclaims Krishna to be the superior personal all-god who, by the bestowal of special grace helps on his votaries to the attainment of eternal bliss. Chociaż urzeczywistniającym najszlachetniejszych cech bramin etyki, i kładąc nacisk na wiernym wykonywaniu obowiązków kasty, to głosi Krishna być najwyższej boga-osobowych wszystkich, którzy przez nadanie specjalnej łaski pomaga w jego votaries do osiągnięcia wiecznego rozkosz. As an important means to this end, it inculcates the virtue of Bhakti, that is a loving devotion to the deity, analogous to the Christian virtue of charity. Unhappily for the later development of Vishnuism, the Krishna of the "Bhagavad-gita" was not the popular conception. Jako ważny środek do tego celu, inculcates cnoty Bhakti, że jest kochający nabożeństwo do diety, analogiczny do chrześcijańskiej cnoty miłości. Niestety później na rozwój Vishnuism, do Kriszny z "Bhagavad-Gita" został nie popularnych koncepcji. Like most legendary heroes of folk-lore, his character was in keeping with the crude morals of the primitive age that first sounded his praises. Podobnie jak większość bohaterów legendarnego folk-lore, jego postać była w zgodzie z surowej moralności w wieku prymitywne, że pierwszy brzmiały jego chwale. The narrative portions of the epic show him to have been sly and unscrupulous, guilty in word and deed of acts which the higher Brahmin conscience would reprove. Narracji części z epickim pokazać mu i chyłkiem zostały pozbawione skrupułów, winni w słowie i czynie aktów, które byłyby wyższe bramin sumienia ganić. But it is in the fuller legendary story of his life as given in the so-called "Hari-vansa," a later supplement to the epic, and also in some of the Puranas of the ninth and tenth centuries of our era, that the character of the popular Krishna appears in its true light. Ale jest w pełniejszym legendarna historia jego życia, jak podano w tzw Hari-vansa, "a później dodatek do epicki, a także w niektórych z Puranas z dziewiątego i dziesiątego wieku naszej ery, że charakter popularny Krishna pojawia się w jej prawdziwym świetle. Here we learn that Krishna was one of eight sons of noble birth, whom a Herod-like tyrant was bent on destroying. Tutaj dowiemy się, że Kriszna był jednym z ośmiu synów szlachetnego urodzenia, których Heroda-tyrana jak była pochylona na zniszczenie. The infant god was saved from the wicked designs of the king by being secretly substituted for a herdsman's babe. Niemowląt boga został zapisany z grzesznika wzory króla poprzez potajemnie zastąpiony przez pastuch's babe. Krishna grew up among the simple country-people, performing prodigies of valor, and engaging in many amorous adventures with the Gopis, the wives and daughters of the herdsmen. Eight of these were his favorites, but one he loved best of all, Radha. Krishna dorastał wśród prostego ludu kraju, wykonujących prodigies Walecznych, a także uczestniczenie w wielu miłosne przygody z Gopis, do żony i córki w Pasterze. Ośmiu z nich były jego ulubionymi, ale jednym z najlepszych miłował wszystkich, Radha. Krishna finally succeeded in killing the king, and brought peace to the kingdom. Krishna wreszcie udało się zabicia króla i zaprowadzili do pokoju królestwa.

Between this deified Hindu Hercules and Our Divine Lord, there is no ground for comparison, one only for contrast. Między tym deified hinduskie Hercules i Boskiego Pana, nie ma podstaw dla porównania, jeden tylko dla kontrastu. That the idea of incarnate deity should be found in pre-Christian Hindu thought is not so remarkable when we consider that it answers to the yearning of the human heart for union with God. Że pomysł wcielony diety powinno się znaleźć w pre-hinduskie myśli chrześcijańskiej nie jest tak niezwykły, kiedy uznają, że odpowiedzi na tęsknota w serce człowieka do zjednoczenia z Bogiem. But what is at first sight astonishing is to find in the religious writings subsequent to the "Mahabharata" legendary tales of Krishna that are almost identical with the stories of Christ in the canonical and apocryphal Gospels. Ale to, co jest na pierwszy rzut oka zaskakujący jest do znalezienia w religijne pisma z późniejsze "Mahabharata" Legendary Tales Krishny, które są niemal identyczne z opowiadań Chrystusa w Ewangelii kanonicznych i apokryficzny. From the birth of Krishna in a stable, and his adoration by shepherds and magi, the leader is led on through a series of events the exact counterparts of those related of Our Divine Lord. Od narodzin Kriszny w stabilny, a jego adoracji przez pasterzy i magi, liderem jest prowadzony za pośrednictwem szeregu wydarzeń dokładny odpowiednikami tych związanych z Naszego Pana Boskiego. Writers hostile to Christianity seized on this chain or resemblances, too close to be mere coincidence, in order to convict the Gospel writers of plagiarism from Hindu originals. Pisarzy wrogo nastawieni do chrześcijaństwa tym zajętych na łańcuchu lub resemblances, zbyt blisko, aby być zwykły zbieg okoliczności, w celu skazaniec Ewangelii pisarzy plagiat hinduskie z oryginałem. But the very opposite resulted. Ale bardzo naprzeciwko następująco. All Indianists of authority are agreed that these Krishna legends are not earlier than the seventh century of the Christian Era, and must have been borrowed from Christian sources. Wszystkie Indianists władzy są zgodni, że te legendy są Krishna nie wcześniej niż siódmego wieku ery chrześcijańskiej, i musi zostać wypożyczony z chrześcijańskich źródeł.

VI. LATER, OR SECTARIAN HINDUISM Później, lub sekciarskich Hinduizm

The steady weakening of Brahmin influence, in consequence of the successive waves of foreign conquest, made it possible for the religious preferences of the huge, heterogeneous population of India to assert themselves more strongly. Stały bramin osłabienia wpływów, w wyniku kolejnych fal zagranicznych podboju, umożliwiły religijnych preferencji ogromne, heterogeniczne ludności Indii dochodzić do siebie bardziej zdecydowanie. Both Sivaism and Vishnuism departed more and more strongly from traditional Brahminism, and assumed a decidedly sectarian character towards the older religion and also towards each other. Obie Sivaism i odszedł Vishnuism coraz bardziej zdecydowanie od tradycyjnych braminizm, i zdecydowanie nabrała charakteru działań w kierunku starszych religii, a także wobec siebie nawzajem. With this weakening of Brahmin influence they absorbed the grosser elements of low-grade popular worship, and became abused by the accretion of immoral rites and groveling superstitions. Z tego osłabienia bramin one wpływ absorpcji Großer elementów o niskim stopniu popularnym kultu, i stał nadużywane przez akrecji z niemoralne i obrzędów groveling superstitions. While, on the one hand, the practice of asceticism was pushed to its utmost extremes of fanaticism, on the other the doctrine of bhakti was perverted into a system of gross sexual indulgence, for which the amours of Krishna and the Gopis served as the model and sanction. Podczas gdy z jednej strony, praktykę ascezy został zepchnięty do podjęcia wszelkich starań w skrajnych fanatyzm, az drugiej strony doktryna Bhakti był zdemoralizowany do systemu brutto seksualne pobłażliwości, dla których amours Krishny i Gopis służył jako model i sankcji. The Brahmin-caste distinctions were broken down, and an equality of all men and women was asserted, at least during the ceremonies of public worship. Do kasty bramin-wyróżnienia były podzielone, i równość wszystkich mężczyzn i kobiet była twierdzili, przynajmniej podczas ceremonii publicznego kultu. The Brahmin rites were in great measure replaced by others particular to each cult and held to be all-sufficient for salvation. Bramin z obrzędów były w wielkim środka zastąpione przez inne dla każdej z kultem i uznane za wystarczające dla wszystkich zbawienie. Everywhere splendid temples arose to Siva, Vishnu, and his two human avatars; idols and phallic symbols innumerable filled the land; and each rival cult lauded its own special deity as supreme, subordinating all others to it, and looking down with more or less contempt on forms of worship other than its own. Wszędzie wspaniałe świątynie powstały do Siva, Vishnu, a jego dwaj ludzi awatarów; bożków i niezliczone Symbole prącia wypełnione ziemi, a każdy rywal lauded kult własnej specjalnych jako najwyższego bóstwa, podporządkowanie wszystkich innych do niego, i patrzy w dół z mniej lub bardziej pogardy w sprawie form kultu innych niż jego własny. One factor which contributed strongly to the degradation of these sectarian forms of religion was the veneration of the Sakti, or female side, of these deities. Jednym z czynników, które przyczyniły się w znacznym stopniu do degradacji tych sekciarskich form religii był czcią ze strony Sakti lub żeńskiej strony tych bóstw. Popular theology would not rest until each deity was supplemented with a wife, in whom the active nature of the god was personified. Popularne teologii nie spoczniemy, dopóki każde bóstwo został uzupełniony o żonę, w których aktywny charakter był uosobieniem boga. With Brahmá was associated an ancient river-goddess, Sarasvati, honored as the patroness of letters. Brahma było związane ze starożytną rzeką-bogini, Saraswati, uczczony jako opiekunka listów. Vishnu's Sakti was Sri, or Lakshmi, patroness of good fortune. Vishnu's Sakti był Sri lub Lakshmi, patronka dobrej fortuny. With Siva the destroyer there was associated the terrible, blood-thirsty, magical goddess Durga, or Kali, formerly delighting in human victims, now appeased with sacrifices of goats and buffaloes. Z Siva niszczyciel nie było związane z straszne, krew spragniony, magiczne bogini Durga, Kali lub, w delighting dawniej ofiary wśród ludzi, teraz uspokojony ofiary z kóz i bawołów. Rama had his consort, Sita, and Krishna his favorite Gopi, Radha. Rama miał przestawać, Sita, a jego ulubionym Gopi Krishna, Radha. The worship of these Saktis, particularly Siva's consort Durga-Kali, degenerated into shocking orgies of drunkenness and sexual immorality, which even today are the crying scandal of Hinduism. Kultu tych Saktis, szczególnie Siva's przestawać Durga-Kali, degenerated do szokujące orgies z pijaństwa i rozpusty seksualnej, które dziś są płacz skandal z hinduizmu.

Such were the sectarian developments of post-epic times. Takie były sekciarskich rozwoju post-epic razy. They found expression in the inferior, quasi-historic Puranas, of the seventh and following centuries, and in the Tantras, which are more modern still, and teach the symbolic magic of Sakti-worship. Oni znaleźć wyraz w gorszej, quasi-historycznym Puranas, w siódmym i następnych stuleci, aw Tantras, które są jeszcze bardziej nowoczesne, i nauczać w symboliczny czar-Sakti kultu. Neither of these classes of writings is regarded by orthodox Brahmin as canonical. Żadna z tych klas pisma jest uważane przez ortodoksyjnych bramin jako kanoniczne.

Of the two hundred million adherents of Hinduism today, only a few hundred thousand can be called orthodox Brahmin worshipers. Z dwieście milionów Zwolennicy Hinduizm dzisiaj, tylko kilkaset tysięcy można nazwać prawosławny bramin slug. Sivaism and Vishnuism have overshadowed the older religion like a rank growth of poisonous weeds. Sivaism i Vishnuism mają cieniu starszych religii jak ranking wzrostu trujące chwasty. In their main outlines, these two great sects have retained the characteristics of the Purana period, but differences of view on minor points have lead to a multiplication of schismatic divisions, especially among Vishnu-worshipers. W swoim głównym zarysie, te dwie wielkie sekty dziś zachował w sobie cechy z Purana okresu, ale różnice z widokiem na drobne punkty mają prowadzić do namnażania się schizmatycki podziałów, zwłaszcza wśród Vishnu-slug. Both sects, which today are fairly tolerant of each other, have a number of devotional and liturgical practices that are alike in kind, though marked by differences in sectarian belief. Obie sekty, które dzisiaj są dość tolerancyjna wobec siebie nawzajem, mają szereg i pobożnego liturgiczne praktyk, które są podobne w naturze, choć oznaczone przez przekonania różnic w sekciarskich. Both Sivaite and Vishnuite lay great stress on the frequent recital of the numerous names of their respective supreme gods, and to facilitate this piety, each carries with him, often about his neck, a rosary, varying in material and the number of beads according as it is dedicated to Siva or Vishnu. Obie Sivaite i świeckich Vishnuite wielki nacisk na częsty motyw z licznych opisów swoich bogów Najwyższego, a także do ułatwienia tej pobożności, każdy z nich przewozi ze sobą, często o jego szyi, A różaniec, różnokolorowych materiałów, a liczba perełki jak jest poświęcony Siva lub Vishnu. Each sect has an initiation rites, which is conferred upon the young at the age of reason and in which the officiating guru puts a rosary around the neck of the applicant and whispers into his ear the mantra, or sacred motto, the recital of which serves as a profession of faith and is of daily obligation. Another rite common to both is that in which the presiding officer brands on the body of the worshiper with hot metal stamps the sacred symbols of his sect, the trident and the linga of Siva, or the discus and conch-shell (or lotus) of Vishnu. Każda sekta ma wszczęciu obrzędów, które są przyznane w młodym wieku i rozumu, w którym pełniących guru kładzie różaniec wokół szyjki wnioskodawcy i szepcze do ucha swojej mantry, ani święte hasłem, w motywie, który służy jako wyznanie wiary i codziennego obowiązku. Innym obyczajem jest wspólna dla obu, w którym przewodniczący oficer marek na ciele w sluga metalowych znaczków z ciepłą świętych symboli jego sekty, w trójząb i Linga z Siva, lub do dyskusji i muszla-shell (lub Lotos) z Vishnu.

But in their highest act of ceremonial worship the two sects differ radically. The Sivaite takes his white stone pebble, the conventional phallic emblem which he always carries with him, and while muttering his mantra, sprinkles it with water and applies to it cooling Bilva leaves. Ale w ich najwyższym aktem kultu uroczysty dwóch sekt różnią się radykalnie. W Sivaite trwa jego białego kamienia żwirowa, konwencjonalne falliczny godło, które zawsze niesie ze sobą, a jednocześnie mamroczący swojej mantry, sprinkles go z wody i ma zastosowanie do chłodzenia Bilva liści . Owing to its simplicity and cheapness, this rite is much in vogue with the ignorant lower classes. Ze względu na swoją prostotę i taniość ten obrzęd jest bardzo en vogue z niewiedzy niższych klas. The Vishnu rite is less degrading but more childish. W Vishnu obrzęd jest mniej poniżające, ale bardziej dziecinne. It consists of an elaborate and costly worship of the temple image of Vishnu, or more often of Rama, or Krishna. The image is daily awakened, undressed, bathed, decked with rich robes and adorned with necklaces, bracelets, crowns of gold and precious stones, fed with choice kinds of food, honored with flowers, lights, an incense, and then entertained with vocal and instrumental music, and with dancing by the temple girls of doubtful virtue, consecrated to this service. Składa się na opracowanie i kosztowne świątyni kultu obrazu Vishnu, lub częściej z Rama, lub Kriszny. Zdjęcie awakened jest codziennie, rozebrany, kąpać, ozdobiona bogatą szatę i zdobione naszyjniki, bransolety, korony ze złota i szlachetnych kamienie, karmione wybór rodzajów żywności, uczczony z kwiatów, świateł, AN kadzidło, a następnie rozpatrywany z wokalno-instrumentalne muzyki i tańca w świątyni dziewcząt wątpliwych racji, osoby konsekrowane do tej usługi. As Krishna is generally worshipped in the form of a child-image, his diversion consists largely in the swinging of his image, the spinning of tops, and other games dear to the heart of the child. Jako Krishna jest czczony na ogół w formie obrazu dziecka, jego kierowania składa się w dużej mierze wahadłowego jego obrazu, blaty do przędzenia, gry i inne bliskie sercu dziecka.

Siva, too, has his temples, vying in magnificence with those of Vishnu, but in all these, the holy place is the linga-shrine, and the temple worship consists in the application of water and Bilva leaves to the stone symbol. Siva też ma swoje świątynie, w vying świetności z tych Vishnu, ale we wszystkich tych, święte miejsce jest Linga-sanktuarium, a świątyni kultu polega na zastosowaniu wody i pozostawia do Bilva kamień symbolem. The interior walls of these, and of Vishnu temples as well, are covered with shocking representations of sexual passion. Wnętrze ściany tych, Vishnu i świątyń, jak również, pokryte są szokujące oświadczenia seksualnej namiętności. and yet, strange to say, these forms of religion, while giving a sanction to the indulgence of the lowest passions, at the same time inspire other devotees to the practice of the severest asceticism. They wander about in lonely silence, naked and filthy, their hair matted from long neglect, their bodies reduced to mere skin and bones by dint of incredible fasts. i jeszcze dziwne znaczy tych form religii, dając jednocześnie sankcji na odpust z najniższych namiętności, jednocześnie inspirować innych uczniów na praktyki najostrzejsze ascezy. oni błąkać się w ciszy samotny, nagi i brudny, ich długie włosy kołtunowaty z zaniedbania ich organów ograniczone do skóry i kości dzięki niesamowitej postów. They will stand motionless for hours under the blazing son, with their emaciated arms uplifted toward heaven. Będą stoiska nieruchomy godzinami pod płonącego syna, z ich bronią wychudzony przeniesione do nieba. Some go about with face ever turned upwards. Niektórzy chodzą z coraz odwrócił twarz do góry. Some are known to have kept their fists tightly clenched until their growing nails protruded through the backs of their hands. Niektóre znane są przechowywane do ich garście szczelnie clenched aż do ich uprawy paznokcie protruded poprzez grzbiety ich ręce.

VII. REFORM MOVEMENTS Ruchów reformatorskich

Enlightened Hindus of modern times have made attempts to institute a reform in Hinduism by rejecting all idolatrous and immoral rites, and by setting up a purely monotheistic form of worship. Oświecony Hindusi we współczesnych czasach dokonały próby instytut reformy w Hinduizm przez odrzucanie wszystkich bałwochwalczy niemoralne i obrzędów, a także poprzez stworzenie czysto monoteistycznych formy kultu. Of these, the earliest and most noted was the so-called Brahmá Samaj (Congregation of Brahmá), founded in Calcutta in 1828, by the learned Rammohun Roy. Tych, najwcześniej i najbardziej było zauważyć tzw Brahma Samaj (Kongregacja Brahmy), założona w 1828 w Kalkucie, nauczyłem się przez Rammohun Roy. He tried to combine a Unitarian form of Christianity with the Brahmin conception of the supreme personal God. Chciał połączyć forma Unitarian chrześcijaństwa z bramin koncepcja Boga Najwyższego osobowych. After his death in 1833, differences of view as to the nature of God, the authority of the Vedas, and the obligation of caste-customs caused the society to split up into a number of small congregations. Po jego śmierci w 1833, widzenia różnic co do charakteru Boga, autorytetu w Vedas i obowiązek kasty celnych spowodował społeczeństwo podzielone na szereg małych kongregacji. At present there are more than a hundred independent theistic congregations in India. Obecnie istnieje ponad sto niezależnych theistic zgromadzenia w Indiach. Some, like the Arya Samaj, rest on the sole authority of the Vedas. Niektóre, jak arya Samaj, reszta na wyłączną władzę w Vedas. Others are eclectic, even to the extent of choosing for devotional reading in their public services passages from the Avesta, Koran, and Bible. Inni są eklektyczne, nawet w zakresie wyboru dla pobożnego czytania w ich usług publicznych fragmenty z Avesta, Koranu i Biblii. Few of them are altogether free from the taint of pantheism, and, being more like clubs for intellectual and moral improvement than for ritualistic forms of worship, they make but little progress in the way of conversion. Niewielu z nich są całkowicie wolne od barwy w panteizm, a kluby są bardziej intelektualnej i moralnej poprawy niż ritualistic form kultu, ale one niewielki postęp na drodze konwersji.

In short, Brahminism cannot succeed in reforming itself. W skrócie, braminizm nie może odnieść sukces w reformowaniu sama. Its earlier sacred books are steeped in the polytheism out of which it grew, and the pantheistic view of the world, to which it was afterwards committed, has been like a dead weight dragging it hopelessly into the stagnant pool of superstition, pessimism, and immorality. Jej wcześniejsze książki są święte Steeped w politeizm z których dorastał, a panteistyczny widzenia świata, do którego została zaangażowana potem został jak ciężar beznadziejnie przeciągnięcie go do puli stagnacja przesąd, pesymizm, a niemoralność . In virtue of its pantheistic attitude, there is no form of religion, high or low, that cannot be tolerated and incorporated into its capacious system. Na mocy jego panteistyczny postawę, nie ma formę religii, wysokie lub niskie, że nie może być tolerowane i włączył do swojego systemu pojemny. The indifference of Brahminism to the gross buses of Hinduism is, after all, but a reflex of the indifference of its supreme god. W obojętności braminizm do autobusów brutto z hinduizmu jest po wszystkim, ale refleksyjny z obojętnością jej najwyższego boga. Sin loses most of its hideousness when it can be traced ultimately to the great impersonal Brahmâ. Grzech traci większość jego brzydota, kiedy można ostatecznie do wielkiego bezosobowe Brahma. There is but one form of religion that has any prospect of reforming the religious life of India, and that is the Roman Catholic. Istnieje jednak jedna forma religii, że ma jakiekolwiek szanse na reformę życia zakonnego w Indiach, i że jest katolicka. For the shadow, pantheistic deity it can set form the One, Eternal, Personal Spirit and creator; for the crude Tri-murti, the sublime Trinity; and for the coarse and degrading avatars of Vishnu, the incarnation of the Son of God. Dla cienia, panteistyczny zestawu Bóstwo może stanowić Jeden, Eternal, osobiste i Ducha Stwórcy; dla ropy Tri-murti, w wysublimowanych Trójcy, a za gruba i poniżającego awatarów z Vishnu, Wcielenia Syna Bożego. It can replace the idolatrous and immoral Hindu rites with its own imposing liturgy, and substitute the Cross for the abominable linga. Może on zastąpić bałwochwalczy i niemoralne hinduskie obrzędy z jego nakładających własnej liturgii i zastąpić Krzyża za wstrętny Linga.

Brahminism, being a natural religion and a privilege of Hindu birth, has never made any concerted attempt at proselytizing in foreign lands. Braminizm, będąc naturalnym religii i przywilej hinduskie urodzenia, nigdy nie przedstawiła żadnych wspólnych próbą proselytizing w obcych ziemiach. But some years ago steps were taken by a few individuals of England to foist upon English-speaking people a new religious system embodying the pantheistic belief and magical superstition of the Vedanta school of Brahminism. Ale kilka lat temu kroki zostały podjęte przez kilka osób z Anglii, aby narzucać na anglojęzycznych ludzi nowego systemu religijnego urzeczywistniającym panteistyczny przekonania i magiczne przesąd z Vedanta szkoły braminizm. This new system, known as Theosophy, was to embrace within its fold members of every form of religion, reconciling all differences of creed in the pantheistic view that all deities, high and low, are but transitory emanations of the supreme, incomprehensible Reality, devotion to which was the highest religion. Ten nowy system, znany jako teozofii, miał objąć w ramach swoich członków krotnie wszelkich form religii, godząc wszystkie różnice wyznania w panteistyczny pogląd, że wszystkie bóstwa, wysokie i niskie, ale są przemijające przejawem najwyższego, niezrozumiałą rzeczywistość, nabożeństwo do której był najwyższy religii. This quasi-cult, which also made pretensions to the exercise of magical powers, soon met the ridicule and obloquy it deserved. Ten quasi-kultu, które również pretensions do wykonywania uprawnień magiczne, szybko spotkał się kpiny i hańba go zasłużony. It is practically obsolete at the present day. Jest praktycznie nieaktualne na dzień dzisiejszy.

Publication information Written by Charles F. Aiken. Publikacja informacji napisanej przez Charlesa F. Aiken. Transcribed by M. Donahue. The Catholic Encyclopedia, Volume II. Przepisywane przez M. Donahue. Encyklopedia Katolicka, tom II. Published 1907. Opublikowany 1907. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, 1907. Nihil obstat, 1907. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

Texts.-- Muir, Original Sanskrit Texts, 5 vols. Teksty .-- Muir, oryginalny Sanskryt Teksty, 5 vols. (London, 1868-70); Mueller, Vedic Hymns in Sacred Books of the East, XXXII; Oldenberg, Vedic Hymns, op. (Londyn, 1868-70); Mueller, w Vedic Hymns Święte Księgi Wschodu, XXXII; Oldenberg, Vedic Hymns, op. cit. XLVI; Bloomfield, The Atharva Veda, op. cit.. XLVI; Bloomfield, w Atharwaweda, op. cit., XLII; Eggeling, The Satapatha Brahmana. . cit., XLII; Eggeling, The Satapatha Brahmana. op. cit., XII, XXVI, XLI; Mueller, The Upanishads, op. . cit., XII, XXVI, XLI, Mueller, The Upanishads, op. cit., XV; Oldenberg and Mueller, The Grihya-Sutras, op. . cit., XV; Oldenberg i Mueller, The Grihya-Sutras, op. cit., XXIX, XXX; Buehler, The Sacred Laws of the Aryas, op. . cit., XXIX, XXX; Buehlera, święta U. z Aryas, op. cit., II, XIV; idem, The Laws of Manu, op. . cit., II, XIV; idem, prawo Manu, op. cit., XXV; Thibaut, The Vedanta-Sutra, op. . cit., XXV; Thibaut, The Vedanta-Sutra, op. cit. cit.. XXXIV, XXXVIII; Telang, The Bhagavad-Gita, op. XXXIV, XXXVIII; Telang, The Bhagavad-Gita, op. cit VIII; Bournouf-Roussel, Le Bhagavata Purana, 5 vols. (Paris, 1898). cit. VIII; Bournouf-Roussel, Le Bhagawatapurana, 5 vols. (Paryż, 1898).

General Treatises.--Barth, The religions of India (London, 1882); Monier-Williams, Brahminism and Hinduism, or Religious Thought and Life in India (London, 1891); Idem, Hinduism (London, 1897); Idem, Indian Wisdom (London, 1876); Hopkins, The Religions of India (Boston, 1895); Dubois, Hindu Manners, Customs, and Ceremonies (Oxford, 1897); Gough, The Philosophy of the Upanishads and Ancient Indian Metaphysics (London, 1882); Deussen, Das System des Vedanta (Leipzig, 1883); Idem, Der Philosophie der Upanishads (Leipzig, 1899); Kaegi, The Rig-Veda (Boston, 1886); Oldenberg, Die religion des Veda (Berlin, 1894); Colebrooke, Miscellaneous Essays, 2 vols. Ogólne traktaty .-- Barth, The wyznań Indii (Londyn, 1882); Monier-Williams, braminizm i hinduizmu, czy myśli religijnej i życia w Indiach (Londyn, 1891); Tamże, Hinduizm (Londyn, 1897); Tamże, indyjskie Mądrości (Londyn, 1876); Hopkins, The Religie Indii (Boston, 1895); Dubois, hinduskie obyczaje, celna, i innych uroczystości (Oxford, 1897); Gough, Filozofia w starożytnym Upanishads i indyjskich Metafizyka (Londyn, 1882) ; Deussen, Das System des Vedanta (Lipsk, 1883); Idem, Der Philosophie der Upanishads (Lipsk, 1899); Kaegi, W-Rig Veda (Boston, 1886); Oldenberg, Die religii des Veda (Berlin, 1894); Colebrooke , Różne Eseje, 2 vols. (London, 1873); Weber, The History of Indian Literature (London, 1892); Dahlman, das Mahabharata (Berlin, 1895); Shoebel, Las Ramayana in Annales du musee Guimet (Paris, 1888), XIII; de la Saussaye, Lehb. (Londyn, 1873); Weber, Historia literatury indyjskiej (Londyn, 1892); Dahlman, das Mahabharata (Berlin, 1895); Shoebel, Las Ramayana w Annales du Musée Guimet (Paryż, 1888), XIII; de la Saussaye, Lehb. der Religionsgesch. der Religionsgesch. (Freiburg, 1905), II. (Freiburg, 1905), II.


The Laws of Manu Ustawodawstw Manu

Catholic Information Informacje Katolicki

"The Laws of Manu" is the English designation commonly applied to the "Manava Dharma-sastra", a metrical Sanskrit compendium of ancient sacred laws and customs held in the highest reverence by the orthodox adherents of Brahminism. The Brahmins themselves credit the work with a divine origin and a remote antiquity. "The Laws of Manu" jest angielskim oznaczeniem powszechnie stosowana do "Manava Dharma-sastra", a miarowy Sanskryt kompendium starożytnych świętych i prawa celnego, która odbyła się w najwyższym szacunkiem przez ortodoksyjnych Zwolennicy braminizm. Braminów w sobie kredytowej pracy z Boski pochodzenia i zdalnego starożytności. Its reputed author is Manu, the mythical survivor of the Flood and father of the human race, the primitive teacher of sacred rites and laws now enjoying in heaven the dignity of an omniscient deity. Jej autor cieszących się Manu, mityczny Ocalały z potopu i ojca rodzaju ludzkiego, prymitywne nauczyciel święte obrzędy i obecnie korzystających z prawa do godności w niebie z wszechwiedzący bóstwo. The opening verses of the work tell how Manu was reverently approached in ancient times by the ten great sages and asked to declare to them the sacred laws of the castes and how he graciously acceded to their request by having the learned sage Bhrigu, whom he had carefully taught the metrical institutes of the sacred law, deliver to them this precious instruction. Otwarcie znaki prac powiedzieć jak Manu był reverently podchodzić w czasach starożytnych przez dziesięć wielkie mędrcy i poprosił, aby zadeklarować się do nich świętym prawem do kasty i jak on łaskawie przystąpiły do ich wniosek mający nauczyć Bhrigu szałwia, których miał dokładnie nauczał miarowy instytuty święte prawo, aby dostarczyć im tej instrukcji cennego. The work thus pretends to be the dictation of Manu through the agency of Bhrigu; and as Manu learned it himself from the self-existent Brahma, its authorship purport to be divine. Prace w ten sposób udaje się dyktando Manu za pośrednictwem Bhrigu, a jak Manu on sam nauczył się od siebie istnieje Brahma, jego autorstwo znaczyć być boska. This pious Brahmin belief regarding the divine origin of the "Laws of Manu" is naturally not shared by the Oriental scholars of the western world. Ten pobożny bramin przekonania dotyczące boskie pochodzenie z "U. z Manu" naturalnie nie jest podzielany przez Wschodnią uczonych zachodniego świata. Even the rather remote date assigned to the work by Sir William Jones, 1200-500 BC, has been very generally abandoned. , A nawet zdalne daty przypisane do pracy przez Sir William Jones, 1200-500 pne, był zrezygnowały bardzo ogólnie. The weight of authority today is in favour of the view that the work in its present metrical form dates probably from the first or second century of the Christian era, though it may possibly be a century or two older. Most of its contents, however, may be safely given a much greater antiquity. Scholars are now pretty well agreed that the work is an amplified recast in verse of a "Dharma-sutra", no longer extant, that may have been in existence as early as 500 BC Wagi organ dziś opowiada się pogląd, że praca w jego obecnej formie miarowy prawdopodobnie od daty pierwszego lub drugiego wieku ery chrześcijańskiej, choć może to być ewentualnie wieku lub dwóch starszych. Większość jego treści, jednak może być bezpiecznie podana znacznie większe starożytności. Scholars są obecnie dość dobrze uzgodniono, że praca jest wzmocnieniem przekształcenie w werset o "Dharma-Sutra", już istniejące, które mogły w istnienie już 500 pne

The sutras were manuals composed by the teachers of the Vedic schools for the guidance of their pupils. W sutras były podręczniki skomponowane przez nauczycieli w szkołach dla Vedic kierunkiem swoich uczniów. They summed up in aphorisms, more or less methodically arranged, the enormously complicated mass of rules, laws customs, rites, that the Brahmin student had to know by heart. Oni streszczają się w aphorisms, mniej lub bardziej metodycznie, rozmieszczone w masie ogromnie skomplikowane zasady, prawa celnego, obrzędów, że bramin uczeń musiał znać na pamięć. Every Vedic school of importance had its appropriate sutras, among which were the "Grihya-sutras", dealing with domestic ceremonies, and the "Dharma-sutras", treating of the sacred customs and laws. Każdy Vedic szkole miał swoje właściwe znaczenie sutras, wśród których były "Grihya-sutras", zajmujących się uroczystości domowych, oraz "Dharma-sutras", w leczeniu zwyczaje i święte prawa. A fair number of these have been preserved, and form part of the sacred Brahmin literature. Sprawiedliwa liczby te zostały zachowane, a które stanowią część świętych bramin literaturze. In course of time, some of the more ancient and popular "Dharma-sutras" were enlarged in their scope and thrown into metrical form constituting the so-called "Dharma-sastras". W czasie, niektóre z bardziej popularnych i starożytnych "Dharma-sutras" zostały rozszerzone w ich zakres i wrzuconym do miarowy postaci tworzących tzw "Dharma-sastras". Of these the most ancient and most famous is the "Laws of Manu", the "Manava Dharma-sastra", so called as scholars think, because based on a "Dharma-sutra" of the ancient Manava school. Tych najstarszych i najbardziej znanych jest "U. z Manu", w "Manava Dharma-sastra", jako tzw uczonych myśleć, ponieważ opiera się na "Dharma-Sutra" w starożytnej Manava szkoły. The association of the original sutra with the name Manava seems to have suggested the myth that Manu was its author, and this myth, incorporated in the metrical "Dharma-sastra", probably availed to secure the new work universal acceptance as a divinely revealed book. Włączenia oryginalnego Sutra z nazwą Manava Wydaje się, że mit zasugerowali, że Manu był jego autorem, a tym mitem, przyjęta w miarowy "Dharma-sastra", prawdopodobnie bezpieczny dostęp do nowej pracy powszechnej akceptacji jako bosko ujawniły książki .

The "Laws of Manu" consists of 2684 verses, divided into twelve chapters. W "U. z Manu" składa się z 2684 wersetów, podzielony na dwanaście rozdziałów. In the first chapter is related the creation of the world by a series of emanations from the self-existent deity, the mythical origin of the book itself, and the great spiritual advantage to be gained by the devout study of its contents. Chapters two to six inclusive set forth the manner of life and regulation of conduct proper to the members of the three upper castes, who have been initiated into the Brahmin religion by the sin-removing ceremony known as the investiture with the sacred cord. W pierwszym rozdziale związane jest stworzenie świata przez szereg emanations od siebie istnieje bóstwo, mityczny pochodzenia książka sama, a wielkie korzyści duchowe, które mają być zdobyte przez pobożny badania jego zawartości. Rozdziałów dwóch do sześć włącznie określonych sposób życia i regulacji postępowania właściwego dla członków trzech górnych kast, które były zainicjowane bramińskiej do religii przez grzech usuwania ceremonii znanej jako inwestytury z sacrum przewód. First is described the period of studentship, a time of ascetic discipline devoted to the study of the Vedas under a Brahmin teacher. Then the chief duties of the householder are rehearsed, his choice of a wife, marriage, maintenance of the sacred hearth-fire, sacrifices to the gods, feasts to his departed relatives exercise of hospitality. Pierwszy z nich to okres opisanym studentship, czas ascetyczny dyscypliny przeznaczone na badania w ramach Vedas bramin nauczyciel. Następnie szef obowiązki gospodarza są recytowane, wybór jego żonę, małżeństwo, utrzymanie sacrum-ognisko pożaru , Do ofiary bogom, święta odszedł do jego krewnych korzystania z gościnności. The numerous restrictions also, regulating his daily conduct, are discussed in detail especially in regard to his dress, food, conjugal relations, and ceremonial cleanness. Także liczne ograniczenia, regulujących jego zachowanie na dobę, zostały omówione szczegółowo w szczególności w odniesieniu do jego strój, jedzenie, stosunków małżeńskich, a także uroczysty czystości. After this comes the description of the kind of life exacted of those who choose to spend their declining years as hermits and ascetics. Po tym przychodzi opis rodzaju wymaganych życia tych, którzy zdecydują się spędzić upadających lat jako pustelnicy i ascetics. The seventh chapter sets forth the divine dignity and the manifold duties and responsibilities of kings, offering on the whole a high ideal of the kingly office. Siódmy rozdział zawiera Boskiej godności i wielorakie zadania i obowiązki królów, oferując na całym wysoki idealne do biura królewskiej. The eighth chapter treats of procedure in civil and criminal lawsuits and of the proper punishments to be meted out to different classes of criminals. Ósmy rozdział traktuje postępowania w sprawach cywilnych i karnych postępowań sądowych i właściwe sankcje, które mają być meted do różnych klas przestępców. The next two chapters make known the customs and laws governing divorce, inheritance, the rights of property, the occupations lawful for each caste. W kolejnych dwóch rozdziałach zgłoszenie celne i ustaw regulujących rozwodu, dziedziczenia, prawa własności, w zawodach zgodnych z prawem dla każdego z kasty. Chapter eleven is chiefly occupied with the various kinds of penance to be undergone by those who would rid themselves of the evil consequences of their misdeeds. Rozdział jedenaście jest zajmowane głównie z różnego rodzaju pokuty, które mają być poddane przez tych, którzy mogliby pozbyć się od złych skutków ich misdeeds. The last chapter expounds the doctrine of karma, involving rebirths in the ascending or descending scale, according to the merits or demerits of the present life. W ostatnim rozdziale expounds doktryna popularność, z udziałem rebirths w kolejności rosnącej lub malejącej skali, w zależności lub z wadami obecnego życia. The closing verses are devoted to the pantheistic scheme of salvation leading to absorption into the all-embracing, impersonal deity. Zamknięcia znaki są przeznaczone na panteistyczny plan zbawienia, prowadzące do absorpcji do wszechstronnej, bezosobowe bóstwo.

The "Laws of Manu" thus offers an interesting ideal picture of dornestic, social, and religious life in India under ancient Brahmin influence. W "U. z Manu", co daje ciekawy obraz idealny dornestic, społecznego i religijnego życia w starożytnych Indiach pod wpływem Bramin. The picture has its shadows. Obraz ma swoje cienie. The dignity of the Brahmin caste was greatly exaggerated, while the Sudra caste was so far despised as to be excluded under pain of death from participation in the Brahmin religion. Godności na kasty bramin był znacznie przesadzone, a Sudra kasty była tak daleko jak w pogardzie, które mają być wyłączone pod groźbą śmierci z udziału w bramin religii. Punishments for crimes and misdemeanours were lightest when applied to offenders of the Brahmin caste, and increased in severity for the guilty members of the warrior, farmer, and serf caste respectively. Kary za przestępstwa i wykroczenia były najlżejsze w odniesieniu do przestępców bramin kasty, i wzrósł w dotkliwości dla grzeszników użytkowników w wojownika, rolnik, a sługa kasty odpowiednio. Most forms of industry and practice of medicine were held in contempt, and were forbidden to both Brahmins and warriors. Większość form przemysłu i praktyki medycyny odbyły się w pogardzie, a były do zabroniona zarówno braminów i wojowników. The mind of woman was held to br fickle, sensual, and incapable of proper self-direction. Umysł kobiety do br odbyło się niestały, zmysłowym i zdolne do prawidłowego samodzielnie kierunek. Hence it was laid down that women were to be held in strict subjection to the end of their lives. Dlatego też został ustanowiony, aby kobiety miały się odbyć w ścisłym poddanie do końca ich życia. They were not allowed to learn any of the Vedic texts, and their participation in religious rites was limited to a few insignificant acts. Nie zostały one dopuszczone do nauki żadnej z Vedic teksty, a ich udział w religijnych obrzędów był ograniczony do kilku nieznaczących aktów. Guilt involving penances was attributed to unintentional transgressions of law, and there was a hopeless confusion of duties of conscience with traditional customs and restrictions in large part superstitious and absurd. Winy z udziałem penances został przypisany do niezamierzonego przekroczenia prawa, a tam był beznadziejny zamieszanie obowiązków sumienia z tradycyjnych celnych i ograniczeń w dużej części przesądny i absurdalne. Yet, with all this, the ethical teachings of the "Laws of Manu" is very high, embracing almost every form of moral obligation recognized in the Christian religion. Jednak z tym wszystkim, etyczne w nauce "U. z Manu" jest bardzo wysoki, obejmującego prawie każda forma moralnego obowiązku uznanych w religii chrześcijańskiej.

The "Laws of Manu" is accessible to modern readers in a number of good translations. W "U. z Manu" jest dostępna dla czytelników w nowoczesnych wiele dobrych tłumaczeń. It was published in English dress finder the title, "The Institutes of Manu", by Sir William Jones in 1794, being the first Sanskrit work to be translated into a European tongue. Został on opublikowany w języku angielskim znalazca sukienka tytuł "Instytuty Manu", Sir William Jones w 1794 roku, będąc pierwszym Sanskryt pracy, które mają być przetłumaczone na język europejski. This version is still recognized as a work of great merit. Ta wersja jest nadal uznawany za pracę wybitną zasługą. In 1884 a very excellent translation, begun by AC Burnell and completed by Professor EW Hopkins, was published in London with the title, "The Ordinances of Manu". W 1884 bardzo doskonałe tłumaczenie, rozpoczęte przez AC Burnell i wypełniane przez prof EW Hopkins, została opublikowana w Londynie pod tytułem "The rozporządzeń z Manu". Two years later appeared Professor George Buhler's able version with a lengthy introduction, constituting volume xxv of the "Sacred Books of the East". Dwa lata później ukazał się profesor George's w stanie Buhler wersji z długiego wprowadzenia, stanowiące wielkość XXV z "Sacred Books of the East". In 1893 Professor G. Strehly published in Paris a very elegant French translation, "Les Lois de Manou" forming one of the volumes of the "Annales du Musée Guimet". W roku 1893 profesor G. Strehly opublikowany w Paryżu bardzo eleganckie francuskie tłumaczenie, "Les Lois de libsonwilliams" tworzące jeden z tomów w "Annales du Musée Guimet".

Publication information Written by Charles F. Aiken. Publikacja informacji napisanej przez Charlesa F. Aiken. Transcribed by Joseph P. Thomas. Przepisywane przez Joseph P. Thomas. Dedicated to the memory of Mr. PR Kutty The Catholic Encyclopedia, Volume IX. Poświęcony pamięci Pana PR Kutty Encyklopedia Katolicka, Tom IX. Published 1910. Opublikowany 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1910. Nihil obstat, 1 października 1910. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. +John M. + John M. Farley, Archbishop of New York Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

MACDONELL, Sanskrit Literature (New York, 1900); FRAZER, A Literary History of India (New York, (1898); MONIER WILLIAMS, Indian Wisdom (4th ed. London, 1803); JOHANTGEN, Ueber das Gesetzbuch des Manu (Leipzig, 1863). MACDONELL, Sanskrit Literature (New York, 1900); Frazer, A Literary History of Poland (Nowy Jork, (1898); MONIER WILLIAMS, indyjski Mądrości (4th ed. London, 1803); JOHANTGEN, ueber das Gesetzbuch des Manu (Lipsk, 1863).


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest