The Koran, Qur'an or Qora’an Koran, ani Koran Qora'an

General Information Informacje ogólne

The Koran, or Qur'an (Arabic for "recital"), is the Sacred Scripture of Islam. Koran, ani Koran (arabski dla "motyw"), jest Pismo Święte islamu. Muslims acknowledge it as the actual words of God revealed to the Prophet Muhammad between c.610 and his death (632). Muzułmanie uznają go jako rzeczywiste słowa Boże objawione Prorok Mahomet między c.610 i jego śmierci (632). The text contains 114 chapters (suras), arranged--except for the opening sura--approximately according to length, beginning with the longer chapters. Tekst zawiera 114 rozdziałów (suras), ułożone - z wyjątkiem otwarcia Sura - około według długości, poczynając od dłuższego rozdziałów.

The Koran, termed glorious and wonderful (50:1; 72:1), describes itself as a healing and mercy, as light and guidance from God (17:82; 27:77; 41:44; 42:52), as the absolute Truth (69:51), and as a perspicuous Book sent down from heaven in Arabic (12:1-2), part by part (17:106; 25:32), upon Muhammad. Presented as a blessed reminder and an admonition to people everywhere (21:50; 38:87; 80:11-15), it calls for grateful recognition of the many signs, around us and in us (51:20-21), of the goodness of him from whom all good comes (4:79) and urges a total commitment to him who alone is God (112:1-4). Announcing Judgment Day as the final fulfillment of God's threat and his promise (21:97-104), it warns evildoers and those who are ungrateful (17:89; 25:50) but brings good tidings to those who accept the guidance to the straightest path (17:9) and who live in accord with its message and its commandments (regarding marriage and divorce, children and inheritance, lawful foods, spoils of war, and so on). Koran, określany jako chwalebne i wspaniałe (50:1, 72:1), opisuje się jako uzdrowienia i miłosierdzia, jako światło i wskazówek od Boga (17:82, 27:77, 41:44, 42:52), jak Prawda absolutna (69:51), a także jako wyraźny Książka zeslal z nieba w języku arabskim (12:1-2), część przez część (17:106, 25:32), po Mahometa. zaprezentowany jako przypomnienie i pobłogosławił napomnienie, aby ludzie na całym świecie (21:50, 38:87, 80:11-15), która wzywa do uznania wdzięczny z wielu znaków, w nas i wokół nas (51:20-21), w dobroć z niego których pochodzą wszystkie dobre (4:79) i wzywa do całkowitego zaangażowania w Tego, który sam jest Bogiem (112:1-4). Zapowiedź Judgment Day jako ostateczny wypełnieniem Bożej obietnicy i jego zagrożenie (21:97-104), to złoczyńców i ostrzega tych, którzy są niewdzięczny (17:89, 25:50), ale przynosi dobrą nowiną dla tych, którzy akceptują wytyczne do straightest ścieżka (17:9) i którzy żyją w zgodzie z jej przesłania i jego przykazań (w odniesieniu do małżeństwa i rozwód, dzieci i dziedziczenia, zgodne z prawem żywności, psują wojny, i tak dalej). The text asserts that its message is neither a human invention (as its inimitability proves, 17:88) nor an innovation, since it confirms and clarifies the Scripture that Jews and Christians had received earlier (3:3; 5:15, 48; 35:31). Tekst twierdzi, że jej przesłanie nie jest wynalazkiem człowieka (jak jej inimitability udowodni, 17:88) ani innowacyjna, gdyż potwierdza i wyjaśnia Pisma, że Żydzi i chrześcijanie nie otrzymała wcześniej (3:3, 5:15, 48; 35:31).

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
It is generally believed that the standard text of the Koran, adopted during the reign (644-56) of the caliph Uthman, is based on the compilation of one of Muhammad's secretaries, Zayd Ibn Thalbit. By calligraphic copying of its verses, and in many other ways as well, Muslims express their devotion to this Scripture over which, they trust, God himself watches (15:9). Jest to powszechnie sądzi, że standardowy tekst Koranu, przyjmowane w czasie panowania (644-56) z kalif Usman ibn Affan, opiera się na kompilacji jednego z sekretarzy Muhammad's, Zayd Ibn Thalbit. Calligraphic Przez kopiowaniu jej znaki, w wiele innych sposobów, jak również muzułmanie wyrażają swoją Ksiege nabożeństwo do tego, nad którymi, ich zaufanie, sam Bóg zegarki (15:9).

Willem A. Bijlefeld Willem A. Bijlefeld

Bibliography: Bibliografia:
Ali, Abdullah Yusuf, The Holy Qur'an, 2 vols. (1937-38; repr. 1973); Arberry, AJ, The Koran Interpreted, 2 vols. Ali Abdullah Yusuf, Święty Koran, 2 vols. (1937-38; repr. 1973); Arberry, AJ, Koran Zinterpretowany, 2 vols. (1955; repr. 1969); Bell, Richard, Introduction to the Qur'an, ed. (1955, repr. 1969); Bell, Richard, Wprowadzenie do Koranu, wyd. by W. Montgomery Watt, 2d ed. W. Montgomery Watt, 2d ed. (1970); Jeffery, Arthur, The Qur'an as Scripture (1952); Pickthall, Marmaduke, trans., The Meaning of the Glorious Koran (1930; repr. 1970). (1970); Jeffery, Arthur, The Koran jako Pisma (1952); Pickthall, Marmaduke, tł., W rozumieniu niniejszej Glorious Koranu (1930; repr. 1970).


The Koran or Qur'an Koran lub Koran

Editor's Notes Uwagi Redaktora

The Prophet Muhammad was certainly important, and Muslims should definitely respect him. Prorok Mahomet był z pewnością ważne, a muzułmanie powinni zdecydowanie poszanowania go. The following notes/comments are all carefully based on reliable Islamic scholars' works, particularly the early scholars who personally knew the facts and the people. None of these comments are meant to damage Islam and all are intended to assist Muslims and others to more fully know the history and background of the Holy Qu'ran. Poniższe uwagi / komentarze są dokładnie wszystkie oparte na wiarygodnych uczonych islamskich "prace, szczególnie na początku uczonych, którzy osobiście poznali fakty i ludzi. Żadna z tych uwag są przeznaczone do islamu i wszelkie uszkodzenia są przeznaczone do wspomagania muzułmanów i innych, aby w pełni znać historię i tło Świętego Qu'ran. It appears that the majority of Muslims are never taught about many of these issues, and they are presented here in the quest for honesty and knowledge. Wydaje się, że większość muzułmanów to nigdy nie nauczał o wielu z tych zagadnień, które zostały przedstawione tutaj w dążeniu do uczciwości i wiedzy.

As mentioned in the above article, the Koran is believed by Muslims to ACTUALLY be the words of God (Allah) as given to their Prophet Muhammad. Jak wspomniano w powyższym artykule, że Koran jest przez muzułmanów, aby być rzeczywiście słowa Bożego (Boga), jak podano ich Proroka Mahometa. It was originally written down (in Arabic) around 645 AD, around 10-15 years after Muhammad's death. Pierwotnie został napisany w dół (w języku arabskim) około 645 AD, około 10-15 lat po śmierci Mahometa.

By the year 325 AD, three hundred years before the Koran, Christians had established the concept of the Trinity, as being ONE God, Who seemed to exist as Three different Persons, the Father (YHWH or Jehovah), the Son (Jesus) and the Holy Ghost, and never varied from that. Do roku 325 AD, trzysta lat przed Koranu, chrześcijanie mieli siedzibę koncepcji Trójcy Świętej, jako jedynego Boga, który zdawał się istnieć jako trzy różne osoby, Ojca (YHWH lub Jehowa), Syn (Jezus) i Ducha Świętego, i nigdy nie wahała się od tego. If the Koran is actually the words of God (Allah), and not altered in any way since they were given to Muhammad, it seems odd that the Koran presents the Christian Trinity as being God, Jesus, and Mary ! Jeżeli Koran jest rzeczywiście słowa Boga (Bóg), i nie zostały w żaden sposób, ponieważ zostały one podane do Mahometa, to wydaje się dziwne, że Koran przedstawia chrześcijańskiej Trójcy jako Boga, Jezusa i Maryi! (Sura 5:116) This seems to imply that God (Allah) made a mistake, or Muhammad made a mistake, or later copyists/commentators made a mistake (several times, as at Sura 5.77 and Sura 4.169). (Sura 5:116) To zdaje się sugerować, że Bóg (Bóg) popełniliśmy błąd, lub Muhammad popełniliśmy błąd, lub później copyists / komentatorów popełnisz błąd (kilka razy, jak na 5,77 i Sura Sura 4,169). Scholars see such things as obvious problems, but virtually all Muslims overlook them, and consider anyone bringing up such things as blasphemous. Uczonych zobaczyć takie rzeczy jak oczywiste problemy, ale praktycznie wszystkich muzułmanów ich przeoczyć, a także rozważyć każdy wychowywanie takich rzeczy jak bluźnierczy.

Over the past two hundred years, scholars have found hundreds of such apparent errors. W ciągu dwóch ostatnich stu lat naukowcy stwierdzili, setki takie oczywiste błędy. Many are in sentences that have incorrect Arabic grammar. Wielu jest zdania, które w nieprawidłowy Arabski gramatyki. There have been listed either 107 (al-Suyuti) or 275 (Jeffery) words in the Koran which are not even Arabic. Several dozen problems are stories that had long been proven untrue, but which had been published in previous centuries by aberrant Christians and Jews who had written books that resembled Biblical Books, and which are now called "apocryphal". Such stories which were already known wrong also appear in the Koran. If God said such things, or Muhammed announced them, it would seem that something is wrong somewhere. Nie zostały wymienione albo 107 (al-Suyuti) lub 275 (Jeffery) słów Koranu, które nie są nawet arabski. Kilkadziesiąt opowiadań, że problemy są już od dawna udowodnione nieprawda, ale które zostały opublikowane w poprzednich wieków przez chrześcijan i aberrant Żydzi, którzy książki napisane, że wygląd biblijne Książki, które nazywane są teraz "apokryficzny". Takie historie, które były już znane złego pojawiają się również w Koranie. Jeżeli Bóg powiedział takie rzeczy, lub Muhammed ogłoszenia nich wydaje się, że coś jest źle gdzieś.

There are many scholarly books which are in print that discuss those very many obvious errors. Istnieje wiele książek naukowych, które są w druku, które mówią o tym bardzo wielu oczywistych błędów. Islam seems very intent on ignoring and suppressing such analytical scholasticism of their Koran and their Faith. Islam wydaje się bardzo intencyjny w sprawie tłumienia i ignorowanie takich analitycznych scholastyka ich Koranu, a ich wiara. They regularly go so far as to issue Fatwas (death sentences) on authors like Salman Rushdie (by the Ayatollah Khomeini, in 1989) for publishing works that question anything in Islam. One regularnie posunąć się do tego, aby wydać Fatwas (śmierci) na autorów takich jak Salman Rushdie (przez ajatollaha Chomeiniego w 1989 r.) do publikowania dzieł niczego w tej kwestii islamu. Actually, soon after that, hundreds of authors and journalists were executed and buried in mass graves because they had written books or articles critical of Islam. Faktycznie, wkrótce po tym, setki dziennikarzy i autorów zostały zrealizowane i pochowano w masowych grobów, gdyż napisane książek i artykułów krytycznych islamu.

We do not want to get into all those criticisms, many of which seem extremely persuasive, as the Trinity/Mary one seems to be. Nie chcemy, aby dostać się do wszystkich tych, krytykę, z których wiele wydaje się niezwykle przekonujący, jak Trinity / Maryja wydaje się być jeden. Rather, our intent here is to present aspects of the Koran (and therefore, of Islam) which are parallel to, and possibly taken directly from Christian and Jewish sources. Raczej naszych intencji tutaj jest przedstawienie aspektów Koran (iw związku z tym, islamu), które są równoległe, a ewentualnie podjętych bezpośrednio z żydowskich i chrześcijańskich źródeł. For example, 502 verses in 36 Suras of the Koran are about Moses, directly from the Jewish Pentateuch. Two hundred forty-five verses in 25 Suras are about Abraham, from the same source, and 131 more verses in 28 Suras are about Noah, also from the Pentateuch. Na przykład, 502 znaków w 36 Suras z Koranu są o Mojżesza, bezpośrednio z żydowskich Pięcioksiąg. Dwieście czterdzieści pięć znaki w 25 Suras są o Abrahama, z tego samego źródła, i 131 więcej znaków w 28 Suras są o Noe, również z Pięcioksiąg.

There is actually a secondary complication that arises in this area. Modern scholarly research has discovered a number of flaws in the (modern) wording of the Jewish Pentateuch Books, which is generally believed to have occurred due to imprecise copying by Jewish Scribes over the many early centuries. Istnieje wtórnych komplikacji wynika, że w tej dziedzinie. Modern naukowych badań odkryto szereg wad w (nowoczesnym) sformułowanie Pięcioksiąg Książki Żydowskiej, które jest powszechnie uznawane doszło ze względu na nieprecyzyjne kopiowanie przez żydowskich pisarzy w wielu pierwszych wieków. But, as the Koran presents those (now know to be incorrect) stories, that seems to imply that God (Allah) either deceived Muhammad as to the Truth or He really didn't directly provide it, except through the earlier sources. Ale, jak Koran przedstawia te (obecnie znanych jest nieprawidłowy) opowiadań, który zdaje się sugerować, że Bóg (Bóg) albo Muhammad oszukani co do prawdy czy on naprawdę nie dostarcza je bezpośrednio, z wyjątkiem poprzez wcześniejsze źródła.

Extending that thought, Muhammad's claim that the Koran was "God's Word" would still be indirectly true, as the majority of the Koran's 80,000 words, actually came from much older Manuscripts from God, primarily the Pentateuch (Torah, or Taurat). Rozszerzające, że myśli, Muhammad's twierdzą, że Koran został "Słowo Boże" będzie nadal pośrednio prawdą, ponieważ większość z Koranu 80000 słowy, w rzeczywistości pochodziła z dużo starszymi Rękopisy od Boga, przede wszystkim Pięcioksiąg (Tora, lub Taurat). It's just that the accumulated errors of those earlier documents had become absorbed into the Koran as a result. It's just, że nagromadzone błędy tych wcześniejszych dokumentów stał się wchłania do Koranu jako wynik. Whether or not Muhammad actually conversed with God (Allah) in those caves, at least some of the Koran is certainly directly based on (flawed) earlier Manuscripts attributed to God / Allah. Czy Muhammad rzeczywiście conversed z Bogiem (Bóg) w tych jaskiniach, przynajmniej niektóre z Koranu jest bezpośrednio oparta na pewno (uchybienia) Rękopisy wcześniej przypisane do Boga / Bóg.

Muslim Tradition asserts that one of Uthman's generals had asked the Caliph to make a collection of the contents of the Koran, because serious disputes had broken out among his troops from different provinces in regard to the correct readings of the Koran. Uthman chose Zayd ibn Thabit to prepare the official text. That Tradition indicates that he carefully revised the Koran, by comparing portions held by Umar's daughter with his own, with careful analysis regarding dialect. Tradycja muzułmańska stwierdza, że jednym z jego generałów Usman ibn Affan zwróciła się do Kalifat, aby zbiór treści Koranu, ponieważ miał poważne spory łamane wśród jego żołnierzy z różnych prowincjach, w odniesieniu do prawidłowego czytania Koranu. Usman ibn Affan wybrał Zayd ibn Thabit przygotowania do oficjalnego tekstu. Tradycja ta wskazuje, że dokładnie zrewidowane Koranu, porównując części posiadanych przez Umar córki z własnej, z wnikliwej analizy dotyczące dialekt.

A different Tradition still credits Zayd, but much earlier, during Abu Bakr's very brief period as Caliph. A jeszcze innej tradycja Zayd punktów, ale dużo wcześniej, podczas Abu Bakr bardzo krótki okres jak Kalifat. In this case, the motivation was allegedly that so many people who had known the Koran by heart had died in battles, and the concern was to write it down before it might be irretrievably lost, and this was the version that was later held by Umar's daughter, Hafsa. W tym przypadku, motywacja był rzekomo, że tak wielu ludzi, którzy znają na pamięć Koranu zginęli w walkach, a dotyczą było napisać ją przed nim może zostać nieodwracalnie utracone, a była to wersja, która została później posiadanych przez Omar's córka, Hafsa.

Other Traditions indicate that it was collected during the Caliphates of Umar or Ali. Inne tradycje wskazują, że zebrane podczas Caliphates z Umar lub Ali. So there is no actual agreement in Tradition as to exactly when it was collected. Więc nie ma rzeczywistego porozumienia w Tradycji, aby dokładnie, kiedy zostały zgromadzone. The Uthman Tradition is generally considered the most likely. W Usman ibn Affan Tradycja jest ogólnie uważane za najbardziej prawdopodobne.

Muslims today generally insist that their Koran is precisely the wording of the original, and they therefore criticize the many "Versions" of the Christian Bible (even though all those Versions are actually translations of the exact same original Greek and Aramaic source Manuscripts). But such a claim is incorrect. Muzułmanów dziś powszechnie nalegać, że Koran jest właśnie ich brzmienia oryginału, a zatem krytykować wielu "Versions" z Biblii chrześcijańskiej (chociaż wszystkie te wersje są rzeczywiście tłumaczenia taką oryginalny grecki i aramejski Rękopisy źródła). Ale takiego twierdzenia są nieprawdziwe. There were at least 14 variant Arabic versions of the Koran in common use around 900 AD, and possibly several more. Było co najmniej 14 wariancie Arabski wersji Koranu w powszechnym użyciu około 900 AD i ewentualnie kilku więcej. These arose due to the method of writing and copying that existed at that time. Te powstały ze względu na metodę zapisu i kopiowania, które istniały w tamtym czasie. (Short) Vowels were not recorded, only the consonants. (Krótki) Samogłoski nie były zapisywane, tylko spółgłoski. The short vowels could sometimes be represented by a comma-like or slanting-dash mark either above or below a letter. Krótkiej samogłoski może czasami być reprezentowany przez przecinek lub podobny znak ukośny-kreska powyżej lub poniżej litery. Also, differences between 'b' and 't' and 'th', which are identical except for dots (points) that distinguish them, were unclear because the dots were not recorded in the consonantal text of the time. Również różnice między "b" i "t" i "th", które są identyczne z wyjątkiem kropek (punktów), które wyróżniają je, były niejasne, ponieważ nie zostały zarejestrowane punkty w spółgłoskowy tekst czasu. Other letter/sound pairs also have exactly identical symbols. Inne pisma / sound parach również dokładnie identyczne symbole. Therefore, a reader or a copyist could sometimes read different actual words from the same set of symbols. No question regarding the ORIGINAL wording was involved, but rather the many variations arose due to writing and copying the texts. W związku z tym, czytnika lub kopista może czasem przeczytać różne rzeczywiste słowa z tego samego zestawu symboli. Nr pytanie dotyczące pierwotnym brzmieniem był zaangażowany, ale wiele odmian powstałych ze względu na piśmie i kopiowania tekstów.

As a result, a number of codices developed: W rezultacie, wiele codices rozwiniętych:
Very Early: Bardzo wczesne:

Later, the Koranic scholar Abu Bakr Ibn Mujahid (early 900s AD) fixed on one system of consonants and some control on application of vowels, which resulted in the general acceptance of seven basic systems. Później, w koranowy uczony Abu Bakr Ibn Mujahid (wczesne 900s AD) ustalony na jednym systemie spółgłosek i kontroli stosowania niektórych samogłosek, które doprowadziły do ogólnej akceptacji siedmiu podstawowych systemów.

The Seven Qiraa'aat (ie, Readings): Siedmiu Qiraa'aat (np. materiały):
The 'seven readings' were standardized in the second/eighth century. Abu Bakr Ibn Mujahid (d. 936 AD), a ninth-century Muslim scholar from Iraq, wrote a book entitled The Seven Readings, in which he selected seven of the prevailing modes of recitation as the best transmitted and most reliable. W "siedem czytań" zostały znormalizowane w drugim / ósmym wieku. Abu Bakr Ibn Mujahid (zm. 936 AD), dziewiątego wieku muzułmański uczony z Iraku, napisał książkę pt Siedem materiały, w którym wybrano siedem dominującej tryby jak najlepiej recytowanie przekazywane i najbardziej wiarygodne. Others were subsequently disfavoured and even opposed, among them the readings of Ibn Mas'ud and Ubay ibn Ka'b. However, this is not to say that one must restrict oneself to one of these seven readings, or to all of them. Inni zostali następnie disfavoured a nawet sprzeciw, wśród nich odczyty Ibn Mas'ud i Ubay ibn Ka'b. Jednak to nie znaczy, że jeden musi ograniczać się do jednego z tych siedmiu czytań, lub do wszystkich z nich. Below are listed the local origin of the seven readings and the names of readers and some later transmitters (in arabic 'raawis') connected with them: Poniżej wymienione są lokalne pochodzenie siedem czytań i nazwiska czytelników, a niektóre później nadajników (w języku arabskim "raawis") połączone z nich:
Readers Czytelnicy

Each of these seven actually had two variants, due to different pathways (Transmitters): Każda z tych siedmiu faktycznie miała dwa warianty, ze względu na różne ścieżki (EN):

Fourteen accepted readings in all. Czternaście akceptowane we wszystkich odczytów. Some scholars recognize even more, such as: Niektórzy badacze uznają nawet więcej, takie jak:
Place / Reader Miejsce / Reader
Madinah / Abu Ja'far (130/747) Medyna / Abu Ja'far (130/747)
Basra / Ya'qub (205/820) Al-Basra / Ya'qub (205/820)
Kufa / Khalaf (229/843) Kufa / Khalaf (229/843)
Basra / Hassan al Basri (110/728) Al-Basra / Hassan al Basri (110/728)
Makkah / Ibn Muhaisin (123/740) Mekka / Ibn Muhaisin (123/740)
Basra / Yahya al-Yazidi (202/817) Al-Basra / Yahya al-Jazydyzm (202/817)
Kufa / al-A'mash (148/765) Kufa / al-A'mash (148/765)

The selected 'Seven Readings' of Mujahid were: Wybranych "Siedem Odczyty" z Mujahid były:
Place / Reader / Transmitter : Miejsce / Reader / Nadajnik:

1. . 1. Madinah / Naafi' (d. 169H/785AD) / Qaaluun or Warsh (d. 197H/812AD) Medyna / Naafi '(zm. 169H/785AD) / Qaaluun lub Warsh (zm. 197H/812AD)
2. . 2. Makkah / Ibn Kathir (d. 119H/737AD) Mekka / Ibn Kathir (zm. 119H/737AD)
3. . 3. Damascus / Ibn 'Amir (d. 118H/736AD) Damaszek / Ibn 'Amir (zm. 118H/736AD)
4. . 4. Basra / Abu 'Amr (d. 154H/771AD) / Suusi or Duuri (d. 246H/860AD) Al-Basra / Abu 'Amr (zm. 154H/771AD) / Suusi lub Duuri (zm. 246H/860AD)
5. . 5. Kufa / 'Aasim (d. 128H/746AD) / Hafs (d. 180H/796AD) Kufa / 'Aasim (zm. 128H/746AD) / Hafs (zm. 180H/796AD)
6. . 6. Kufa / Hamza (d. 156H/773AD) Kufa / Hamza (zm. 156H/773AD)
7. Kufa / Al-Kisaa'i (d. 189H/805AD) / Duuri (d. 246H/860AD) Kufa / Al-Kisaa'i (zm. 189H/805AD) / Duuri (zm. 246H/860AD)

Readings No. 1 and 5 are of particular importance: the reading transmitted by Warsh is now widespread in Africa, except Egypt, where, as now in almost all other parts of the Muslim world, the reading transmitted by Hafs is observed. Odczyty nr 1 i 5 mają szczególne znaczenie: odczyt nadawany przez Warsh jest już szeroko rozpowszechniona w Afryce, z wyjątkiem Egiptu, gdzie, jak teraz w prawie wszystkich innych częściach świata muzułmańskiego, do czytania przenoszona przez Hafs jest przestrzegany.

Three of these prevailed, for uncertain reasons: Warsh (around 800 AD), Hafs (around 800 AD) and al-Duri Abu Amr (around 850 AD), with two others used in small regions. Trzy z tych panowały na niepewne powodów: Warsh (około 800 AD), Hafs (około 800 AD) i al-Duri Abu Amr (około 850 AD), z dwoma innymi stosowane w małych regionach. This represents five distinctly different versions of the Koran currently in use by Muslims in different parts of the world. Stanowi to wyraźnie pięć różnych wersji Koranu aktualnie używany przez muzułmanów w różnych częściach świata. Their separate justification for using their version is closely associated with their 'chain' or path of information from the Prophet Muhammad. Ich osobne uzasadnienie ich za pomocą wersji jest ściśle związane z "łańcucha" lub ścieżkę informacji od Proroka Mahometa.

The five current versions of the Koran are: Pięciu obecnych wersji Koranu są:

 1. The Transmitter Hafs , who is Hafs ibn Suleyman ibn Al-Mugheerah Al-Asadi Al-Kuufi (d. 180H): Nadajnik Hafs, który jest Hafs ibn Suleyman Ibn Al-Mugheerah Al-Asadi Al-Kuufi (zm. 180H):

  His Qiraa'ah named Hafs from 'Aasim is the most popular reading of the Quran in the world today , except for some parts of Africa. Jego Qiraa'ah nazwie Hafs z "Aasim jest najpopularniejszym czytanie Koranu w dzisiejszym świecie, z wyjątkiem niektórych częściach Afryki. Hafs was officially adopted by Egypt in 1924. Hafs został oficjalnie przyjęty przez Egipt w 1924. His chain from 'Aasim: Jego łańcuch z "Aasim:

  He heard from 'Aasim ibn Abu Najud Al-Kuufi (d. 128H) who was Taabi'i, ie, among the generation following the Sahaabah, who heard from Abu Abdur-Rahman Abdullah ibn Habib As-Sulami, who heard from Uthman ibn Affan and Ali ibn Abi Talib and Zayd ibn Thaabit and Ubayy ibn Ka'b, who heard from the Prophet (PBUH). Usłyszał od "Aasim ibn Abu Najud Al-Kuufi (zm. 128H), który był Taabi'i, czyli wśród generacji po Sahaabah, którzy usłyszeli z Abu Abdur-Rahman ibn Abdullah As-Habib Sulami, którzy usłyszeli od Usman ibn Affan ibn Affan i Ali ibn Abi Talib i Zayd ibn Thaabit i Ubayy ibn Ka'b, którzy usłyszeli od Proroka (PBUH).

 2. The Transmitter Duuri , is Abu 'Amr Hafs ibn Umar ibn Abdul-Aziz ibn Subhan Ad-Duuri Al-Baghdaadi (d. 246H): Nadajnik Duuri, jest Abu 'Amr Ibn Hafs Umar ibn Abdul-Aziz ibn Subhan Ad-Duuri Al-Baghdaadi (zm. 246H):

  His Qiraa'ah named Duuri from Abu 'Amr is popular in parts of Africa like Somalia, Sudan as well as in other parts. His chain of from Abu 'Amr: Jego Qiraa'ah nazwie Duuri z Abu 'Amr jest popularne w niektórych częściach Afryki, takich jak Somalia, Sudan, a także w innych częściach. Jego łańcuch z Abu' Amr:

  He heard from Abu Muhammad Yahya ibn Mubarak ibn Mugheerah Yazidiyy (d. 202H), who heard from Abu 'Amr Zuban ibn 'Ala Maziniyy Al-Busriyy (d. 154H), who heard from the Qiraa'aat from Sahaabis Ali and Uthman and Abu Musa and Umar and Ubayy ibn Ka'b and Zayd ibn Thaabit, who heard from the Prophet (PBUH). Usłyszał z Abu Yahya ibn Muhammad ibn Mubarak Mugheerah Yazidiyy (zm. 202H), którzy usłyszeli z Abu 'Amr Ibn Zuban "Ala Maziniyy Al-Busriyy (zm. 154H), którzy usłyszeli od Qiraa'aat z Sahaabis Ali i Usman ibn Affan i Abu Musa i Umar ibn Ka'b i Ubayy i Zayd ibn Thaabit, którzy usłyszeli od Proroka (PBUH).

 3. The Transmitter Warsh , who is Abu Saeed Uthman ibn Saeed Al-Misri, nicknamed Warsh, (d. 197H): Nadajnik Warsh, który jest Saeed Usman ibn Affan ibn Abu Saeed Al-Misri, nazywany Warsh, (zm. 197H):

  HIs Qiraa'ah named Warsh from Naafi' is popular in North Africa . Jego Qiraa'ah nazwie Warsh z Naafi "jest popularny w Afryce Północnej. His chain from Naafi': Jego łańcuch z Naafi ":

  He heard from Naafi' ibn Abdur-Rahman ibn Abu Nu'aim Al-Madani (d. 169H), who heard from Abu Ja'far Yazid ibn Al-Qa'qaa' and Abu Dawud Abdur-Rahman ibn Hurmuz Al-A'raj and Shaybah ibn Nisah Al-Qaadhi and Abu Abdullah Muslim ibn Jundub Al-Hudhali and Abu Rawh Yazid ibn Ruman, who heard from Abu Hurairah and Ibn Abbaas and Abdullah ibn 'Ayyaash ibn Abi Rabii'ah, who heard from Ubayy ibn Ka'b, who heard from the Prophet (PBUH). Usłyszał od Naafi "ibn Abdur-Rahman ibn Abu Al-Madani Nu'aim (zm. 169H), którzy usłyszeli z Abu Ja'far Jazid Ibn Al-Qa'qaa" i Dawud Abu Abdur-Rahman Ibn Al-Hurmuz A " raj Nisah i Shaybah Ibn Al-Qaadhi i Abu Abdullah ibn Jundub muzułmańskiego Al-Hudhali i Abu Rawh Jazid ibn Ruman, którzy usłyszeli z Abu Hurairah i Abbaas i Ibn Abdullah ibn 'Ayyaash ibn Abi Rabii'ah, którzy usłyszeli od Ubayy ibn Ka " b, który usłyszał od Proroka (PBUH).

 4. The Transmitter Suusi : Nadajnik Suusi:

  His Qiraa'ah named Suusi from Abu 'Amr is also found around the world in small parts . Jego Qiraa'ah nazwie Suusi z Abu 'Amr znalazła się również na całym świecie w małej części.

 5. The Transmitter Qaaluun , who is Imaam Qaaluun: Nadajnik Qaaluun, który jest Imaam Qaaluun:

  His Qiraa'ah named Qaaluun from Naafi' is popular in places like Libya in Africa. Jego Qiraa'ah nazwie Qaaluun z Naafi "jest popularny w takich miejscach, jak Libii w Afryce. His chain from Naafi': Jego łańcuch z Naafi ":

  He heard from Naafi' ibn Abdur-Rahman ibn Abu Nu'aim Al-Madani (d. 169H), who heard from Abu Ja'far Yazid ibn Al-Qa'qaa', who heard from Abdullah ibn Abbaas and Abu Hurairah, who heard from Ubayy ibn Ka'b and Zayd ibn Thaabit, who heard from the Prophet (PBUH). Usłyszał od Naafi "ibn Abdur-Rahman ibn Abu Al-Madani Nu'aim (zm. 169H), którzy usłyszeli z Abu Ja'far Jazid Ibn Al-Qa'qaa", który usłyszał od Abdullah ibn Abu Abbaas i Hurairah, którzy usłyszał od Ubayy ibn Ka'b i Zayd ibn Thaabit, którzy usłyszeli od Proroka (PBUH).

In case Muslim readers should be greatly concerned: The variances between these different versions of the Koran are generally quite small and minor, although there are a substantial number of them. Muhammad Fahd Khaaruun has published a version of the (Hafs) Koran which contains the variant readings from the 10 Accepted Readers in its margins. W przypadku muzułmańskich czytelników powinna być znacznie gospodarki: rozbieżności między tymi różnymi wersjami Koranu są na ogół dość małe i drobne, mimo że istnieje znaczna liczba z nich. Fahd Muhammad Khaaruun opublikowała wersję programu (Hafs) Koranu, który zawiera wariant odczyty z 10 Akceptowane Czytelnicy na marginesie. About 2/3 of the ayat (verses) have some sort of variant reading. The great majority are differences in the vowels inserted in certain words (remembering that the early written kufic texts of the Koran did not include vowels or diacritical marks). Około 2 / 3 z Ayat (znaki) są pewnego rodzaju wariant czytaniu. Większości są różnice w brzmieniu samogłosek w pewnych słów (pamiętając, że wczesne teksty napisane kufic Koran nie zawiera samogłosek lub diakrytyczny znaków). There appears to be only one difference that might represent a significant effect on belief, that in surah 2:184. Nie wydaje się być tylko jedna różnica, że może stanowić istotny wpływ na przekonania, że w sure 2:184. There are many Islamic scholars' discussions about these many differences. Istnieje wiele islamskich uczonych "wiele dyskusji na temat tych różnic. As an example of one, in Hafs, surah 2:140 reads taquluna, while in Warsh, that text is in surah 2:139 and reads yaquluna. Jako przykład jednego, w Hafs, sure 2:140 czyta taquluna, podczas gdy w Warsh, że tekst jest w sure 2:139 i czyta yaquluna. Another example: Hafs surah 2:214 reads yaquula while Warsh surah 2;212 reads yaquulu. Inny przykład: Hafs sure 2:214 czyta yaquula natomiast Warsh sure 2; 212 odsłon yaquulu. Muslim scholars agree that such variations do not seriously alter the meaning of statements made in the Koran. Muzułmańskich uczonych zgadza się, że takie zmiany nie są poważne zmiany w rozumieniu oświadczenia w Koran.

The main point being made here is that the ORIGINAL texts associated with the Prophet Muhammad are not questioned, but that the absolute and precise accuracy claimed by Muslims regarding their modern Koran is not quite correct. Głównym punktem odniesienia jest to, że teksty oryginalne związane z Proroka Mahometa nie są kwestionowane, ale że absolutną dokładność i precyzyjne twierdził przez muzułmanów odniesieniu do ich nowoczesnych Koranu nie jest całkiem poprawne. The reality of the situation is very much like the Christian Bible, which had one Original source text but now exists in a multitude of language translations of that one Original text. W rzeczywistości sytuacja jest bardzo podobny do Biblii chrześcijańskiej, która miała jedną Oryginalny tekst źródłowy, ale obecnie istnieje w wielu język tłumaczenia, że jeden oryginalny tekst.


A brief mention should be made regarding the "Satanic Verses" that inspired author Rushdie to write the book that caused his death sentence. A powinna być krótka wzmianka na temat "Szatańskie wersety", który zainspirował autora Rushdie napisać książkę, która spowodowała śmierć jego zdanie. Unimpeachable Muslim sources (Waqidi and al-Tabari) indicate that, prior to the flight to Medina, Muhammad was sitting with some important Meccan leaders, next to the Kaaba, and he began to recite Sura 53, which describes the Angel Gabriel's first and second visits to Muhammad. Bez zarzutu źródłami muzułmańskich (Waqidi i al-Tabari) wskazują, że przed lotem do Medyny, Muhammad siedział z pewnym ważnym Meccan liderów, obok do Kaaba, i zaczął recytować Sura 53, który opisuje anioła Gabriela pierwszy i drugi wizyt Muhammad.

The wording was: "What do you think of Lat and Uzza And Manat the third beside? These are exalted Females, Whose intercession verily is to be sought after." Sformułowanie było: "Co sądzisz o Uzzy I Lat i Manat trzeci obok? Są wywyższony Kobiety, których wstawiennictwo zaprawdę jest poszukiwane."

These references were to some of the many Gods the Meccans then worshipped, so the words seem to acknowledge the existence and even the importance of them, TOTALLY opposite of what Islam claims (of the One God, Allah). Te odniesienia były jednymi z wielu Bogów w Meccans następnie oddał pokłon, więc słowa wydają się potwierdzić istnienie, a nawet ich znaczenie, całkowicie odwrotny od tego, co twierdzi islamu (w jedynego Boga, Boga). Islam says that Muhammad was later visited by Gabriel again, who reprimanded him and gave him the "true" ending for that verse, which eliminated the praise for the gods and turned it into denigration. Islam mówi, że Muhammad został później ponownie odwiedza Gabriel, kto wydał reprimanded go i mu "prawdziwej" kończący się w tym wersetów, które wyeliminowany na chwałę bogów i włączeniu go do oczerniania. They consider those initial verses as being put into his mouth by Satan, ie Satanic Verses. Oni uważają te jako początkowe znaki wprowadzane do jego ustach przez Szatana, czyli Szatańskie wersety.

These verses represent a serious problem for Muslims. Did that event actually happen? Te znaki stanowią poważny problem dla muzułmanów. Czy zdarzenie, które faktycznie stało? Did Muhammad actually praise those multiple gods only to be later corrected by Gabriel? That would explain why the text of the Koran might have been revised, but it still seems to leave the reality of the original event. Those (original) words seem to imply that Muhammad was carefully cultivating the Meccan leaders by saying things they "politically" wanted to hear. Czy rzeczywiście Muhammad uwielbienia wielu bogów tylko te, które mają być później skorygowane przez Gabriel? To byłoby wyjaśnić, dlaczego tekst Koranu może zostały poprawione, ale wciąż wydaje się opuścić rzeczywistość oryginalnym wydarzeniem. Osoby (oryginalne) słowa wydają się sugerować że Muhammad został starannie uprawiającego Meccan liderów mówiąc im rzeczy "politycznie" chciał usłyszeć. That idea would greatly damage his credibility as a Prophet. Pomysł, że w znacznym stopniu uszkodzenia jego wiarygodność jako proroka. His sincerity would seem to be in question. Jego szczerość wydaje się być pytanie. On the other hand, if Satan was so easily able to put words in the mouth of the Prophet, how much Faith could anyone put in him? Z drugiej strony, jeśli tak łatwo Szatan był w stanie wprowadzić słowa w usta Proroka, ile wiara może ktoś umieścić w nim? Might there be (many?) other passages where Satan affected the wording of the Koran, which never got corrected? Może nie być (wiele?) Inne fragmenty, gdzie szatan wpływ na brzmienie Koranu, które nigdy nie dostałem poprawione?

There is one other major matter that should be mentioned. Istnieje jeden innych poważnych kwestii, które powinny być wymienione. After Muhammad had become well established as leader in Medina, he considered returning to Mecca to conquer it and to convert the population there to Islam. Po Muhammad stał się również ustanowiona jako lidera w Medina, jego zdaniem, powrót do Mekki w celu zdobycia i do konwertowania ludności tam do islamu. Very late, he realized that his people were not yet ready for a battle, and so he entered into negotiations with the Meccans regarding permission to make a Pilgrimage to Mecca the following year, in return for Muhammad's promises of a few simple things (the Peace of Hudaibiya). Bardzo późno, uświadomił sobie, że jego ludzie nie byli jeszcze gotowi na bitwę, a więc weszła w negocjacjach z Meccans dotyczące zgody na dokonanie Pielgrzymka do Mekki w następnym roku, w zamian za obietnice Muhammad jest kilka prostych rzeczy (Pokoju z Hudaibiya). Muhammad broke those promises, according to accepted Muslim sources (such as Ibn Ishaq). Muhammad złamał tych obietnic, zgodnie z przyjętymi muzułmańskich źródeł (takich jak Ibn Ishaq). Since he had made those promises, as Prophet, and for a religious purpose, the fact that he soon broke them, is sometimes seen as behavior not appropriate to any ethical leader, and certainly not to a Prophet. Ponieważ uczynił tych obietnic, jako proroka, i dla celów religijnych, fakt, że wkrótce je złamał, jest czasami postrzegane jako zachowanie nie jest właściwe, aby wszelkie etyczne lidera, a na pewno nie do Proroka.

Finally, we list the most revered early Muslim commentators on the Koran: Wreszcie, mamy listę najbardziej czcigodny wczesnych muzułmańskich komentatorów Koranu na:

(The earliest accurate English translation of the Koran was by George Sale in 1734. (Pierwsze dokładne tłumaczenie z języka angielskiego Koran został przez Jerzego Sprzedaż w 1734.


Old Testament (Bible) Characters also in the Koran Stary Testament (Biblia) Postacie również w Koranie

Old Testament Stary Testament Koran Koran
Aaron Harun
Abel Habil
Abraham Abrahama Ibrahim
Adam Adam
Cain Kain Qabil
David Daud
Elias Ilyas Alezia
Elijah Eliasz Alyasa
Enoch Idris
Ezra Ezdrasz Uzair
Gabriel Jibril
Gog (Gen 10:2; Ezek 38) Goga (Rdz 10:2; Ez 38) Yajuj
Goliath Jalut
Isaac Izaak Ishaq
Ishmael Izmael Ismail
Jacob Jakuba Yacub
Job Praca Aiyub
Jonah Jonasz Yunus
Joshua Yusha' Yusha "
Joseph Józefa Yusuf
Korah Korach Qarun
Lot Lut PPT
Magog (Gen 10:2; Ezek 38) Magog (Rdz 10:2; Ez 38) Majuj
Michael Mikail
Moses Mojżesz Musa
Noah Noe Nuh
Pharaoh Faraon Firaun
Saul Talut
Solomon Salomon Sulaiman
Terah Terach Azar


The Koran or Qur'an Koran lub Koran

Beginning Excerpt Fragment Początek

650 AD AD 650

Translated by EH Palmer Przetłumaczone przez EH Palmer

(Editor's Note: This translation, apparently acceptable by most Muslims, refers to Allah as God, Jibril as Gabriel, and other names that are familiar from the Christian Bible. We include this excerpt in BELIEVE not as a religious guide, but to assist Western people in better understanding Muslim beliefs. We have also highlighted certain text for the same reason. (Editor's Uwaga: To tłumaczenie, najwyraźniej do zaakceptowania przez większość muzułmanów, odnosi się do Boga, jak Bogu, Jibril jako Gabriel, i inne nazwy, które są znane z Biblii chrześcijańskiej. Niniejszą My obejmuje fragment w nie wierza jako przewodnika religijnego, ale do pomocy Zachodu ludziom w lepszym zrozumieniu wierzeń muzułmańskich. Mamy również uwagę na pewne tekstu z tego samego powodu.

Muslims fully believe that the Koran is actually Allah's (God's) words. Muzułmanów w pełni wierzą, że Koran jest rzeczywiście Bóg's (Bożą) słowa. Because they are concerned that poor translations could corrupt the true meaning of those words, they ONLY consider as a valid Koran, one which has translated text on one page and the original Arabic on the opposite. Ponieważ obawiają się, że biedne tłumaczenie może uszkodzony prawdziwe znaczenie tych słów, tylko oni uważają za ważne Koranu, który jest przetłumaczony tekst na jednej stronie i oryginalnym arabskim na przeciwny. They feel that in that way, corruption cannot occur. Uważają, że w ten sposób, korupcja nie może wystąpić. This excerpt obviously does not include the Arabic original, so strict Muslims would not approve of it.) Ten fragment oczywiście nie zawiera oryginalny arabski, tak ścisłe muzułmanie nie zatwierdzi go.)


. .

The Opening Chapter Otwarcie rozdziału

I. Mecca I. Mekka

In the name of the merciful and compassionate God. Praise belongs to God, the Lord of the worlds, the merciful, the compassionate, the ruler of the day of judgment! W imię miłosierni i współczujący Bóg. Chwala Bogu, Panu świata, miłosierni, w współczujący, przełożonego dzień sądu! Thee we serve and Thee we ask for aid. Tobie służymy i Ciebie prosimy o pomoc. Guide us in the right path, the path of those Thou art gracious to; not of those Thou art wroth with; nor of those who err. Przewodnik nas w prawo ścieżka, ścieżka tych upodobanie do Ty, a nie tych, Ty z gniewem, ani tych, którzy błądzić.

(Editor's Note: This opening Chapter (or Sura), called Fatiha or Fatihah, is included as part of all religious Prayers by Muslims.) (Editor's Uwaga: Ten rozdział otwarciu (albo Sura), zwany Fatiha lub Fatihah, jest uwzględniona jako część wszystkich religijnych Modlitwy przez muzułmanów.)

The Chapter of the Heifer Rozdziale krowa

II. II. Medina Medyna

IN the name of the merciful and compassionate God. Alif Lam Mim. W imię miłosierni i współczujący Bóg. Alif Lam Mim. That is the book! To jest książka! there is no doubt therein; a guide to the pious, who believe in the unseen, and are steadfast in prayer, and of what we have given them expend in alms; who believe in what is revealed to thee, and what was revealed before thee, and of the hereafter they are sure. nie ma żadnych wątpliwości, tam, przewodnik dla pobożnych, którzy uwierzyli w to, co skryte, i są cierpliwi, w modlitwie, i to, co je wydadzą dały w jałmużnę, którzy wierzą w to, co objawia się do ciebie, i to, co zostało objawione przed tobą , A na pewno są dalej. These are in guidance from their Lord, and these are the prosperous. Te wytyczne są od ich Pana, i te są zamożnych. Verily, those who misbelieve, it is the same to them if ye warn them or if ye warn them not, they will not believe. Zaprawdę, ci, którzy nie wierzyć, to tym samym do ich ostrzegał, jesli im lub ich ostrzegał, jesli nie, oni nie wierzą. God has set a seal upon their hearts and on their hearing; and on their eyes is dimness, and for them is grievous woe. And there are those among men who say, 'We believe in God and in the last day;' but they do not believe. Bóg ustanowił pieczęć na ich serca i na ich przesłuchanie, a na ich oczach jest mroczność, i dla nich jest bolesna niedola. I nie są wśród ludzi, którzy powiedzieli: "Wierzymy w Boga iw ostatni dzień, ale oni Nie wierzę. They would deceive God and those who do believe; but they deceive only themselves and they do not perceive. Oni oszukać Boga i tych, którzy nie wierzą, ale tylko siebie oszukujemy i nie postrzegają. In their hearts is a sickness, and God has made them still more sick, and for them is grievous woe because they lied. W ich sercach jest choroba, a Bóg uczynił je jeszcze bardziej chory, i dla nich jest bolesna niedola, bo kłamał. And when it is said to them, 'Do not evil in the earth,' they say, 'We do but what is right.' I kiedy to rzekł do nich: "Nie zła na ziemi", mówią, "Nie, ale to, co jest słuszne".

Are not they the evildoers? Nie są one niesprawiedliwych? and yet they do not perceive. And when it is said to them, 'Believe as other men believe,' they say, 'Shall we believe as fools believe?' i jeszcze nie widzimy. A gdy to rzekł do nich: "Uwierzcie, jak inni ludzie wierzą," mówią, "Czy mamy wierzyć, jak głupcy wierzą?" Are not they themselves the fools? Nie są oni sami głupcy? and yet they do not know. i jeszcze nie wiem. And when they meet those who believe, they say, 'We do believe;' but when they go aside with their devils, they say, 'We are with you; we were but mocking!' I po spełnieniu tych, którzy wierzą, mówią, "My wierzymy!", Ale kiedy idą na bok z diabłów, mówią, "Jesteśmy z tobą, ale byliśmy drwili!" God shall mock at them and let them go on in their rebellion, blindly wandering on. Bóg się na nich kpić i pozwól im przejść na ich bunt, wędrujący na ślepo. Those who buy error for guidance, their traffic profits not, and they are not guided. Ci, którzy kupują błąd w zakresie poradnictwa, ich ruch nie zyski, a nie są one kierować. Their likeness is as the likeness of one who kindles a fire; and when it lights up all around, God goes off with their light, and leaves them in darkness that they cannot see. Ich jest podobny do jednego, którzy kindles ogień, a kiedy świeci się wokół wszystkich, Bóg wychodzi poza ich świetle, a zostawia je w ciemności, że nie widać.

Deafness, dumbness, blindness, and they shall not return! Głuchota, niemota, ślepota, a oni nie powracają! Or like a storm - cloud from the sky, wherein is darkness and thunder and lightning; they put their fingers in their ears at the thunder - clap, for fear of death, for God encompasses the misbelievers. Albo jak burza - chmura z nieba, gdzie jest ciemność i grzmot i błyskawica; one poddane palce w swoje uszy na gromy - clap, ze strachu przed śmiercią, dla Boga obejmuje misbelievers. The lightning well - nigh snatches off their sight, whenever it shines for them they walk therein; but when it is dark for them they halt; and if God willed He would go off with their hearing and their sight; verily, God is mighty over all. Błyskawica dobrze - noc off porywa ich oczach, gdy świeci ono dla nich oni tam chodzić, ale gdy jest to dla nich ciemne one zatrzymać, a jeśli Bóg zechce On mógłby wyłączyć z przesłuchanie ich i ich oczach, zaprawdę, Bóg jest potężny ponad wszyscy.

O ye folk! O wy, folk! serve your Lord who created you and those before you; haply ye may fear! służyć twego Pana, który stworzył was i tych, którzy byli przed wami haply wy maja strachu! who made the earth for you a bed and the heaven a dome; and sent down from heaven water, and brought forth therewith fruits as a sustenance for you; so make no peers for God, the while ye know! który uczynił ziemię dla Ciebie łóżko i kopuły nieba; i zeslal z nieba wody i wyprowadzeni z nimi owoce jako zaopatrzenie dla was, tak się nie rówieśników dla Boga, podczas gdy wy wiecie!

And if ye are in doubt of what we have revealed unto our servant, then bring a chapter like it, and call your witnesses other than God if ye tell truth. I jesli jestescie w wątpliwość tego, co mamy zeslane naszego pracownika, a następnie wprowadzają rozdział podoba, a poł ± świadków innych niż Boga, jesli powiedzieć prawdę. But if ye do it not, and ye shall surely do it not, then fear the fire whose fuel is men and stones, prepared for misbelievers. Ale jesli tego nie czynił, i będziecie na pewno nie zrobić, obawa następnie pożaru, którego paliwo jest ludzie i kamienie, przygotowane dla misbelievers. But bear the glad tidings to those who believe and work righteousness, that for them are gardens beneath which rivers flow; whenever they are provided with fruit therefrom they say, 'This is what we were provided with before,' and they shall be provided with the like; and there are pure wives for them therein, and they shall dwell therein for aye. Ale ponosi radosna nowina dla tych, którzy uwierzyli i czynili dobro, które dla nich są ogrody gdzie w dole plyna strumyki; zawsze wtedy, gdy są one świadczone z owoców nich mówią, "to, co mieliśmy pod warunkiem, ze przed" i powinny one zostać dostarczone z podobnego, a tam są żony czystego dla nich tam, a oni mieszkali w nim na zawsze.

Why, God is not ashamed to set forth a parable of a gnat, or anything beyond; and as for those who believe, they know that it is truth from the Lord; but as for those who disbelieve, they say, 'What is it that God means by this as a parable? Dlaczego Bóg nie wstydzi się do określonych przypowieść o komara, ani niczego poza, jak i dla tych, którzy wierzą, oni wiedzą, że jest to prawda od Pana, lecz dla tych, którzy nie uwierzyli, mówią, "Co to jest oznacza, że Bóg przez to jako przypowieść? He leads astray many and He guides many;' - but He leads astray only the evildoers; who break God's covenant after the fixing thereof, and cut asunder what God has ordered to be joined, and do evil in the earth; - these it is who lose. On sprowadzi z drogi, wielu wielu przewodników i On; "- ale On sprowadzi z drogi tylko złoczyńców, którzy naruszaja Bożego przymierza po ustaleniu, oraz cięcie sie to, co Bóg nakazał, aby być łączony, a nie zła na ziemi; - tych jest którzy stracili.

How can ye disbelieve in God, when ye were dead and He made you alive, and then He will kill you and then make you alive again, and then to Him will ye return? Jak można wy wierzycie w Boga, kiedy umarli, a On cię żywcem, a następnie On kill you make you a następnie ponownie żyje, a potem sie do Niego wrócić? It is He who created for you all that is in the earth, then he made for the heavens and fashioned them seven heavens; and He knows all things. On jest Tym, który stworzyl dla was wszystko, co jest na ziemi, a następnie uczynił dla niebios i dal im siedem niebios, i On wie wszystko.

And when thy Lord said unto the angels, 'I am about to place a vicegerent in the earth,' they said, 'Wilt Thou place therein one who will do evil therein and shed blood? A kiedy twój Pan rzekł do aniołów, "Ja vicegerent umieścić w ziemi," Oni powiedzieli: "Ty Wilt miejsce tam, kto uczyni zło tam i krew? we celebrate Thy praise and hallow Thee.' Cieszymy się Twoja chwale i poświęci Tobie ". Said (the Lord), 'I know what ye know not.' And He taught Adam the names, all of them; then He propounded them to the angels and said, 'Declare to me the names of these, if ye are truthful.' Powiedział (Pana), "Wiem, co wy nie wiecie." On nauczył Adama o imiona, wszystkie z nich; Potem propounded je aniołowie i powiedział: "Głoście do mnie nazwy tych, jesli są zgodne z prawdą. " They said, 'Glory be to Thee! Oni powiedzieli: "Chwała Tobie! no knowledge is ours but what Thou thyself hast taught us, verily, Thou art the knowing, the wise.' nie wiedzą, co jest nasze, ale Ty masz sam nas nauczył, zaprawdę, Ty, wiedząc, że mądry. " Said the Lord, 'O Adam declare to them their names;' and when he had declared to them their names He said, 'Did I not say to you, I know the secrets of the heavens and of the earth, and I know what ye show and what ye were hiding?' Pan powiedział, "O Adamie deklarują im nazw; i kiedy zadeklarowanych do nich ich nazwiska On powiedział:" Czyż nie powie ci, wiem, co skryte w niebiosach i na ziemi, i wiem, co i pokazać to, co wy byliscie hiding? " And when we said to the angels, 'Adore Adam,' they adored him save only Iblis, who refused and was too proud and became one of the misbelievers. And we said, 'O Adam dwell, thou and thy wife, in Paradise, and eat therefrom amply as you wish; but do not draw near this tree or ye will be of the transgressors. I kiedy powiedział do aniołów, "Adore Adam," oni adorowany go zapisać tylko On, który odmówił i był zbyt dumny i stał się jednym z misbelievers. A my powiedział: "O Adamie mieszkać, ty i twoja żona, w Raju, i jeść z niej obficie, jak chcesz, ale nie zbliżać się do tego drzewa lub bedziecie z przestepcami.

And Satan made them backslide therefrom and drove them out from what they were in, and we said, 'Go down, one of you the enemy of the other, and in the earth there is an abode and a provision for a time.' Szatan i wykonane im zejść na złą drogę i pojechaliśmy z nich ich od tego, co było, i rzekł: "Idź w dół, jeden z was wroga z drugiej strony, a na ziemi znajduje się mieszkanie i przepis na pewien czas." And Adam caught certain words from 'his Lord, and He turned towards him, for He is the compassionate one easily turned. Adam złowionych i niektóre słowa z "swego Pana, a On odwrócił ku nim, On jest litościwy jeden łatwo włączony. We said, 'Go down therefrom altogether and haply there may come from me a guidance, and whoso follows my guidance, no fear is theirs, nor shall they grieve. Powiedzieliśmy, "Zejdź z nich całkowicie haply i nie mogą pochodzić ode mnie droga prosta, i kto następująco moje wskazówki, nie obawiają się ich, ani nie beda sie smucic. But those who misbelieve, and call our signs lies, they are the fellows of the Fire, they shall dwell therein for aye.' Ale ci, którzy nie wierzyć, i zadzwonić do naszego oznak kłamstwa, to są naukowcy z ognia, oni mieszkali w nim na zawsze. "

O ye children of Israel! O wy, synowie Izraela! remember my favours which I have favoured you with; fulfil my covenant and I will fulfil your covenant; me therefore dread. Zapamiętaj moje która Mam sprzyja Ci uprzywilejowanych; spełnia moje przymierze i będzie spełniać swoje przymierze; mnie zatem bać. Believe in what I have revealed, verifying what ye have got, and be not the first to disbelieve in it, and do not barter my signs for a little price, and me do ye fear. Wierzę w to, co wykazały, weryfikowania, co posiadamy, a nie pierwszy nie uwierzyli w to, i nie barterowej moje znaki dla nieco ceny, a wy mnie strach. Clothe not truth with vanity, nor hide the truth the while ye know. Ubierać prawda nie z próżności, ani ukryć prawdę, podczas gdy w wiecie. Be steadfast in prayer, give the alms, and bow down with those who bow. Will ye order men to do piety and forget yourselves? ye read the Book, do ye not then understand? Być wytrwali w modlitwie, dają jałmużnę, i pochylać się z tymi, którzy łuk. Czyz zamów mężczyzn do pobożności i zapomnieć siebie? Wam przeczytać książkę, potem wy nie rozumiecie? Seek aid with patience and prayer, though it is a hard thing save for the humble, who think that they will meet their Lord, and that to Him will they return. Szukać pomocy w cierpliwości i modlitwie, choć jest to twarde thing zapisać za pokorną, którzy sądzą, że będą one spełniać ich Pana, i że będą oni do Niego powrócić.

O ye children of Israel! O wy, synowie Izraela! remember my favours which I have favoured you with, and that I have preferred you above the worlds. Fear the day wherein no soul shall pay any recompense for another soul, nor shall intercession be accepted for it, nor shall compensation be taken from it, nor shall they be helped. Zapamiętaj moje która Mam sprzyja uprzywilejowanych Ci, że mam ciebie preferowane powyżej światy. Fear dzień w którym dusza nie wypłaca wszelkie nagroda dla innej duszy, ani wstawiennictwa zostać przyjęta dla niego, ani rekompensaty należy wziąć od niego, ani nie są pomogło.

When we saved you from Pharaoh's people who sought to wreak you evil and woe, slaughtering your sons and letting your women live; in that was a great trial for you from your Lord. Kiedy was od faraona ludzi, którzy starali się siejąc zło i biada ci, uboju wasi synowie i wasze kobiety najmu na żywo, w które był dla was wielkie doswiadczenie od waszego Pana. When we divided for you the sea and saved you and drowned Pharaoh's people while ye looked on. Kiedy dzieli się dla was morze i was i utonęła faraona, podczas gdy wy ludzie patrzyli.

When we treated with Moses forty nights, then ye took the calf after he had gone and ye did wrong. Yet then we forgave you after that; perhaps ye may be grateful. And when we gave Moses the Scriptures and the Discrimination; perhaps ye will be guided. When Moses said to his people, 'O my people! Kiedy leczonych Mojżesz czterdzieści nocy, wtedy podjął cielęcia od niego odeszli i wy byli niesprawiedliwi. Ale wtedy darował ci po tym, być może macie może być wdzięczny. A gdy Mojżesz dał nam Pisma i dyskryminacji; być może będziecie być przewodnikiem. Gdy Mojżesz rzekł do swego ludu: "O ludu mój! Ye have wronged yourselves in taking this calf; repent unto your Creator and kill each other; that will be better for you in your Creator's eyes; and He turned unto you, for He is the compassionate one easily turned.' Macie pokrzywdzone siebie w podejmowaniu tego cielca; nawrócili waszym Twórca i zabijać się nawzajem, że będzie lepiej dla Ciebie w oczach Stwórcy, a On się wam, On jest litościwy jeden łatwo się ". And when ye said to Moses, 'O Moses! A kiedy powiedział do Mojżesza: "O Mojzeszu! we will not believe in thee until we see God manifestly,' and the thunderbolt caught you while ye yet looked on. Then we raised you up after your death; perhaps ye may be grateful. And we overshadowed you with the cloud, and sent down the manna and the quails; 'Eat of the good things we have given you.' my nie wierzymy w ciebie, dopóki nie zobaczymy Boga w sposób oczywisty "i piorun złowione podczas wy jeszcze spojrzał na. Następnie poruszone was po śmierci, być może macie może być wdzięczny. przysłonięte A my Ci z obłoku, i zeslal Manna i przepiórki; "Jedzcie dobre rzeczy mamy wam dane". They not wrong us, but it was themselves they were wronging. Oni nam nie źle, ale to oni sami byli wronging. And when we said, 'Enter this city and eat therefrom as plentifully as ye wish; and enter the gate worshipping and say 'hittatun. I kiedy powiedział, "Enter tego miasta i jedzcie z tego, jak chcą plentifully jak wy; bramę i wprowadzić religię i powiedzieć" hittatun. So will we pardon you your sins and give increase unto those who do well.' Więc będziemy ułaskawienie wam wasze grzechy i dać wzrost aż do tych, którzy dobrze zrobić. "

But those who did wrong changed it for another word than that which was said to them: and we sent down upon those who did wrong, wrath from heaven for that they had so sinned. Ale ci, którzy byli niesprawiedliwi zmienił go na inne słowo niż to, które zostało rzekł do nich: i zeslal na tych, którzy byli niesprawiedliwi, gniew z nieba za to mieli tak zgrzeszyli.

When Moses, too, asked drink for his people and we said, 'Strike with thy staff the rock,' and from it burst forth twelve springs; each man among them knew his drinking place. Gdy Mojżesz, zbyt, poprosił napój dla swego ludu i rzekł: "Uderz z twoich pracowników rock", a od niego wybuchać dwanaście źródeł, każdy człowiek wiedział, wśród nich jego miejsce do picia. 'Eat and drink of what God has provided, and transgress not on the earth as evildoers.' "Jedzcie i pijcie z tego, co Bóg, pod warunkiem, a nie przestepstwa na ziemi jako złoczyńców".

And when they said, Moses, we cannot always bear one kind of food; pray then thy Lord to bring forth for us of what the earth grows, its green herbs, its cucumbers, its garlic, its lentils, and its onions.' A kiedy oni powiedzieli, Mojżesza, ale nie zawsze może nosić jeden rodzaj żywności; modlić się następnie do twego Pana przyniesie nam to, co rośnie na ziemi, jej zielone zioła, jej ogórki, czosnek jego, jego soczewicy, cebuli i jej ". Said he, 'Do ye ask what is meaner instead of what is best? Go down to Egypt, - there is what ye ask.' On powiedział, "Czy wy zapytać, co jest meaner zamiast tego, co jest najlepsze? Przejdź w dół do Egiptu, - nie ma co prosić będziecie." Then were they smitten with abasement and poverty, and met with wrath from God. Następnie zostały one obniżenie i uderzył z ubóstwem, i spotkała się z gniewem Boga. That was because they had misbelieved in God's signs and killed the prophets undeservedly; that was for that they were rebellious and had transgressed. Że był gdyż misbelieved w Boże znaki i zabił proroków niezasłużenie, że został do tego były i nie przekroczyli opornie.

Verily, whether it be of those who believe, or those who are Jews or Christians or Sabaeans, whosoever believe in God and the last day and act aright, they have their reward at their Lord's hand, and there is no fear for them, nor shall they grieve. Zaprawdę, czy to tych, którzy uwierzyli, lub tych, którzy są Żydami lub Sabaeans lub chrześcijan, którzy wierzą w Boga i ostatni dzień i działa poprawnie, mają one swoją nagrodę na ich Panskiej strony, i nie ma dla nich strachu, ani beda sie smucic.

And when we took a covenant with you and held the mountain over you; 'Accept what we have brought you with strong will, and bear in mind what is therein, haply ye yet may fear.' A kiedy zrobiliśmy z wami i posiadanych góry nad wami; "Zaakceptuj to, co mamy cię z silnej woli, i pamiętać to, co jest tam, macie jeszcze haply maja strachu".

Then did ye turn aside after this, and were it not for God's grace towards you and His mercy, ye would have been of those who lose. Wtedy nie wy odstępujcie po tym, i gdyby nie łaska Boża wobec ciebie, a Jego miłosierdzie, wy byłby tych, którzy stracili. Ye know too of those among you who transgressed upon the Sabbath, and we said, 'I Become ye apes, despised and spurned.' Wiecie również tych spośród was, którzy po szabacie, i rzekł: "Ja zostanę wy małpy, gardzili i spurned".

Thus we made them an example unto those who stood before them, and those who should come after them, and a warning unto those who fear. Tak więc zrobiliśmy im przykład aż do tych, którzy stanęli przed nimi, i tych, którzy powinni przyjść po nich i ostrzeżenia aż do tych, którzy obawiają.

And when Moses said to his people, 'God bids you slaughter a cow,' they said, 'Art thou making a jest of us?' A gdy Mojżesz powiedział do swego ludu: "Bóg ceny ofertowe ubój krowy," Oni powiedzieli: "Ty dokonywania kpina z nas?" Said he, 'I seek refuge with God from being one of the unwise.' Powiedział on, "" Szukam schronienia u Boga jest z jednej z nierozsądne ". They said, 'Then pray thy Lord for us to show us what she is to be.' Oni powiedzieli: "A módlcie się za nami twego Pana, aby pokazać nam, czym jest." He answered, 'He saith it is a cow, nor old, nor young, of middle age between the two; so do as ye are bid.' On odpowiedział: "On mówi to jest krowa, ani starych, ani młodych, w średnim wieku między dwoma, tak jak wy to są oferty." They said, 'Pray now thy Lord to show us what her colour is to be.' Oni powiedzieli: "Módlcie się teraz twego Pana, aby pokazać nam, co jej kolor jest". He answered, 'He saith it is a dun cow, intensely dun, her colour delighting those who look upon her.' On odpowiedział: "On mówi ciemnobrązowy jest krowa, intensywnie Dun, jej kolor delighting tych, którzy spoglądają na nią."

Again they said, 'Pray thy Lord to show us what she is to be; for cows appear the same to us; then we, if God will, shall be guided.' He answered, He saith, it is a cow, not broken in to plough the earth or irrigate the tilth, a sound one with no blemish on her.' They said, 'Now hast thou brought the truth.' Znowu oni powiedzieli: "Módlcie się twego Pana, aby pokazać nam, czym jest, dla krów wyglądają tak samo dla nas, potem my, jeśli Bóg będzie się kierować." On odpowiedział, On mówi, że jest to krowa, nie złamana do pługa, w ziemi lub na zaopatrzenie niwa, sprawdzała się bez skazy na niej. "Oni powiedzieli:" Teraz Ty przyniósł prawdę ". And they slaughtered her, though they came near leaving it undone. I ubitych ją, choć wszedł w pobliżu pozostawiając cofnąć.

When too ye slew a soul and disputed thereupon, and God brought forth that which ye had hidden, then we said, 'Strike him with part of her.' Przy zbyt wy zabił duszę, a następnie zakwestionowane, a Bóg wyprowadzeni, co wam było ukryte, a następnie powiedział: "Uderz go z jej strony." Thus God brings the dead to life and shows you His signs, that haply ye may understand. W ten sposób Bóg sprowadza umarłych do życia i pokazuje Ci Swoje znaki, że haply wy poznali.

Yet were your hearts hardened even after that, till they were as stones or harder still, for verily of stones are some from which streams burst forth, and of them there are some that burst asunder and the water issues out, and of them there are some that fall down for fear of God; but God is never careless of what ye do. Jeszcze wasze serca były utwardzone, nawet po tym, jak były one aż kamienie lub jeszcze trudniejsze, dla zaprawdę kamieni, z których niektóre są strumienie wybuchać, a z nich istnieją pewne, że rozerwać się i kwestie związane z wodą, a z nich są które zlatywać niektórzy ze strachu przed Bogiem, ale Bóg nigdy nie jest nieostrożny, co wy czynicie.

Do ye crave that they should believe you when already a sect of them have heard the word of God and then perverted it after they had understood it, though they knew? Czy wy pożądać, że powinni oni uwierzyć, że kiedy już ich sekty słyszałeś słowo Boże on zdemoralizowany, a następnie po ich rozumieć ją, choć wiedział?

And when they meet those who believe they say, 'We believe,' but when one goes aside with another they say, 'Will ye talk to them of what God has opened up to you, that they may argue with you upon it before your Lord? I po spełnieniu tych, którzy uwierzyli oni mówia, "My wierzymy", ale gdy jeden idzie na bok u innego mówią, "Czy macie mówić do nich to, co Bóg otworzył ci, twierdzą, że mogą one ze sobą na nim przed Pana? Do ye not therefore understand?' Czy wy zatem nie rozumiecie? " Do they not then know that God knoweth what they keep secret and what they make known abroad? Czy oni nie wiedzą, że Bóg wie, co oni zachować tajemnicę i to, co one znane za granicą?

And some of them there are, illiterate folk, that know not the Book, but only idle tales; for they do but fancy. I niektóre z nich istnieją analfabeci ludowej, że nie zna książkę, ale tylko bezczynne opowieści, bo to jednak polubić. But woe to those who write out the Book with their hands and say 'this is from' God; to buy therewith a little price! Lecz biada tym, którzy się napisać książkę w ręce i powiedzieć "to jest z" Boga, aby kupić trochę z nimi ceny! and woe to them for what their hands have written, and woe to them for what they gain! i biada im za to, co napisali ich rękach, i biada im za to, co oni zyskać!

And then they say, 'Hell fire shall not touch us save for a number of days.' A potem mówią, "Piekło ogień nie dotknie nas zapisać do kilku dni." Say, 'Have ye taken a covenant with God?' Powiedz: "Czy wy brane przymierze z Bogiem?" but God breaks not His covenant. ale Bóg nie łamie Jego przymierza. Or do ye say of God that which ye do not know? Czy mówicie: Boże, co wy nie wiecie?

Yea! Tak! whoso gains an evil gain, and is encompassed by his sins, those are the fellows of the Fire, and they shall dwell therein for aye! But such as act aright, those are the fellows of Paradise, and they shall dwell therein for aye! kto uzyskuje zysk zła, i jest objęte jego grzechy te są naukowcy z ognia, i będą mieszkać w nim na zawsze! Ale jak działają poprawnie, te są naukowcy z Raju, a oni się tam zamieszkam na zawsze!

And when we took from the children of Israel a covenant, saying, 'Serve ye none but God, and to your two parents show kindness, and to your kindred and the orphans and the poor, and speak to men kindly, and be steadfast in prayer, and give alms;' and then ye turned back, save a few of you, and swerved aside. I kiedy miało z Izraelitów przymierze, mówiąc: "Służcie Bogu, ale nikt nie macie, a do obu rodziców wykazują życzliwość, a do swojego rodzinnego i sierot i ubogich, i mówić do ludzi uprzejmie, i być cierpliwi w modlitwy, i dajesz jałmużnę, a następnie wy odwrócił się, z wyjątkiem kilku z was, i swerved bok.

And when we took covenant from you, 'shed ye not your kinsman's blood, nor turn your kinsmen out of their homes:' then did ye confirm it and were witnesses thereto. Yet ye were those who slay your kinsmen and turn a party out of their homes, and back each other up against them with sin and enmity. I kiedy miało przymierze z tobą, "wy nie tracę swoje krewny krwi, ani zwrócić Państwa krewnych obecnie ich domach:" Czy wy, a następnie potwierdzić go i byli świadkami niej. Jednak byli tymi, którzy zabili swoje krewnych i kolei stroną obecnie swoich domostw, i z powrotem przed siebie aż je z grzechu i wrogość. But if they come to you as captives ye ransom them! Ale jeśli przyjdzie do was jako jeńców wy im okup! - and yet it is as unlawful for you to turn them out. - I jeszcze jest za niezgodną z prawem, aby włączyć je. Do ye then believe in part of the Book and disbelieve in part? Czy wy wierzycie w ramach Książka i nie uwierzyli w części? But the reward of such among you as do that shall be nought else but disgrace in this worldly life, and on the day of the resurrection shall they be driven to the most grievous torment, for God is not unmindful of what ye do. Ale takie nagrody, jak wśród was, że nie będzie nic innego, ale zakała tego swiata w życiu, i na dzień zmartwychwstania oni być prowadzone do znękanie najbardziej bolesna, bo Bóg nie lekcewazy, co wy czynicie.

Those who have bought this worldly life with the Future, the torment shall not be lightened from them nor shall they be helped. Ci, którzy kupili ten doczesny życia w przyszłości, kara nie może być oświetlone od nich, ani nie są pomogło.

We gave Moses the Book and we followed him up with other apostles, and we gave Jesus the son of Mary manifest signs and aided him with the Holy Spirit. Do ye then, every time an apostle comes to you with what your souls love not, proudly scorn him, and charge a part with lying and slay a part? Dalismy Księgi Mojżesza, a następnie go z innymi apostołami, a nam dał Jezus syn Marii manifestu znaków i wspomaganiem go z Duchem Świętym. Czy wy, za każdym razem, apostoł przychodzi do was z waszych dusz, co nie miłość, dumnie gardzić nim, a część z opłat leżącego i zabije część?

They say, 'Our hearts are uncircumcised;' nay, God has cursed them in their unbelief, and few it is who do believe. Oni powiedzieli, "Nasze serca są nieobrzezane;" owszem, Bóg przeklął ich w niewierze, a kilka jest, którzy nie wierzą. And when a book came down from God confirming what they had with them, though they had before prayed for victory over those who misbelieve, yet when that came to them which they knew, then they disbelieved it, - God's curse be on the misbelievers. A kiedy książka zszedłem z Bogiem, potwierdzające to, co oni z nimi, choć miał przed modlił się o zwycięstwo nad tymi, którzy nie wierzyć, że jeszcze kiedy przyszedł do tych, którzy wiedzieli, to oni go nie uwierzyli, - Boże klątwa się na misbelievers.

For a bad bargain have they sold their souls, not to believe in what God has revealed, grudging because God sends down of His grace on whomsoever of His servants He will; and they have brought on themselves wrath after wrath and for the misbelievers is there shameful woe. Przez złe bargain oni sprzedali swoje dusze, nie wierzę w to, co Bóg wykazała, skapy, ponieważ Bóg zeslal Jego łaska na czyim Jego sługami On, a które one przyniosły na siebie gniew po gniew i dla misbelievers istnieje biada karygodne.

And when they are told to believe in what God has revealed, they say, 'We believe in what has been revealed to us;' but they disbelieve in all beside, although it is the truth confirming what they have. I kiedy są one powiedział uwierzyć w to, co Bóg objawił, oni mówia: "Wierzymy w to, co zostało nam objawione, ale oni nie uwierzyli we wszystkich obok, chociaż jest to prawda, potwierdzające to, co oni mają. Say, 'Wherefore did ye kill God's prophets of yore if ye were true believers? Powiedz: "Przeto nie macie zabić Bożego proroków zamierzchła jesli były prawdziwe wierzących?

Moses came to you with manifest signs, then ye took up with the calf when he had gone and did so wrong. And when we took a covenant with you and raised the mountain over you, 'Take what we have given you with resolution and hear;' they said, 'We hear but disobey;' and they were made to drink the calf down into their hearts for their unbelief. Mojżesz przyszedł do ciebie z manifestem znaków, wtedy podjął cielęcia, gdy z niego odeszli i nie tak źle. A kiedy zrobiliśmy z wami i podniósł górskich nad wami, "Robienie tego, co mamy wam z rezolucji i usłyszeć , "Oni powiedzieli:" Słyszeliśmy, ale nieposłusznym, i zostały one wprowadzone do picia cielę przewidzianą w ich sercach ich niedowiarstwa. Say, 'An evil thing is it which your belief bids you do, if ye be true believers.' Powiedz, "zło jest rzeczą, która swoje przekonania ofert zrobisz, jesli jest prawdziwa wiernych". Say, 'If the abode of the future with God is yours alone and not mankind's: long for death then if ye speak the truth.' Powiedz: "Jeśli mieszkać w przyszłości z Bogiem jest wasze, a nie sam ludzkości: długo potem do śmierci, jeśli macie mówić prawdę". But they will never long for it because of what their hands have sent on before; but God is knowing as to the wrong doers. Lecz oni nigdy nie za długo, ponieważ to, co ich rece wysłane przed, ale Bóg jest znając jak beda na złe.

Why, thou wilt find them the greediest of men for life; and of those who associate others with God one would fain live for a thousand years, - but he will not be reprieved from punishment by being let live, for God seeth what they do. Dlaczego, Ty im znaleźć greediest mężczyzn na całe życie; i tych, którzy włączają innymi z Bogiem Fain z nich żyje na tysiąc lat, - ale on nie będzie dano od karania jest niech by żyć, bo Bóg widzi, co robią .

Say, 'Who is an enemy to Gabriel? Powiedz: "Kto jest wrogiem Gabriela? for he hath revealed to thy heart, with God's permission, confirmation of what had been before, and a guidance and glad tidings to believers. On zeslal do twego serca, z Bożą zgody, potwierdzenie tego, co było przedtem, i droga prosta i radosna wiesc dla wierzących. Who is an enemy to God and His angels and His apostles and Gabriel and Michael? Kto jest wrogiem Boga i Jego aniołów i Jego apostołów, a Gabriel i Michael? - Verily, God is an enemy to the unbelievers. We have sent down to thee conspicuous signs, and none will disbelieve therein except the evildoers. - Zaprawdę, Bóg jest wrogiem dla niewiernych. Wysłaliśmy do Ciebie eksponowanym znaki, nie uwierzyli i nikt nie będzie tam tylko złoczyńców. Or every time they make a covenant, will a part of them repudiate it? Lub za każdym razem one przymierze, będzie część z nich rozwodzić się go? Nay, most of them do not believe. Tak, większość z nich nie wierzy.

And when there comes to them an apostle confirming what they have, a part of those who have received the Book repudiate God's book, casting it behind their backs as though they did not know. And they follow that which the devils recited against Solomon's kingdom; - it was not Solomon who misbelieved, but the devils who misbelieved, teaching men sorcery, - and what has been revealed to the two angels at Babylon, Harut and Marut; yet these taught no one until they said, 'We are but a temptation, so do not misbelieve.' A kiedy przychodzi do nich apostoł potwierdzając to, co oni, część z tych, którzy otrzymali Ksiege Boga rozwodzić się książka, rzucając je za ich plecami, jak gdyby nie wiedział. Oni się tym, co szatanów przeciw recytowane Salomona królestwo; - Nie było Salomona, którzy misbelieved, ale szatani misbelieved którzy, nauczanie mężczyzn czary, - i to, co zostało objawione dwóch aniołów w Babilonie, Harut i Marut, jeszcze nikt nie nauczył tych, dopóki oni powiedzieli: "Jesteśmy jednak pokusie , Więc nie wierzyć. " Men learn from them only that by which they may part man and wife; but they can harm no one therewith, unless with the permission of God, and they learn what hurts them and profits them not. Mężczyźni uczą się od nich tylko, że za pomocą których mogą one część mężem i żoną, ale mogą zaszkodzić nikt z nimi, chyba że za zgodą Bogiem, a oni uczą się, co ich boli, a nie ich zysków. And yet they knew that he who purchased it would have no portion in the future; but sad is the price I jeszcze oni wiedzieli, że ten, kto go nabyć nie miałoby część w przyszłości, ale smutne jest cena

(continues . . . ) (w dalszym ciągu...)


The Koran or Qur'an Koran lub Koran

Excerpt: Sura 19.16-21; 3.45-48 Fragment: Sura 19.16-21; 3.45-48

Regarding Jesus and Mary Jeśli chodzi o Jezusa i Maryi

Behold! Oto! the angels said: "O Mary! God gives you glad tidings of a Word from Him; his name will be Jesus Christ, the son of Mary, held in honor in this world and the hereafter and of those nearest to God; he shall speak to the people in childhood and in maturity. And he shall be of the righteous." aniołowie powiedzieli: "O Mario! Bóg daje radość z wiesc Słowo od Niego, Jego imię będzie Jezus Chrystus, syn Marii, która odbyła się w cześć w tym świecie, a dalej i tych najbliżej Boga, bo wypowiadają się do osób w wieku dziecięcym i dojrzałości. On jest sprawiedliwych ". "How, O my Lord, shall I have a son, when no man has touched me?" "Jak, Panie mój, mam mieć syna, kiedy nikt nie poruszył mnie?" asked Mary. Maryja poprosiła. He said, "Thus: God creates whatever He wants, when He decrees a thing He has only to say, 'Be' and it is. And God will teach him the Book and Wisdom, the Torah and the Gospel." On powiedział: "Tak więc Bóg stwarza to, co on chce, kiedy coś dekrety On jedynie do powiedzenia" być "i ona jest. Bóg nauczy go Księgi i mądrości, Tory i Ewangelii".


Koran

Catholic Information Informacje Katolicki

The sacred book of the Muslims, by whom it is regarded as the revelation of God. Supplemented by the so-called Hadith, or traditions, it is the foundation of Islam and the final authority in dogma and belief, in jurisprudence, worship, ethics, and in social, family, and individual conduct. Świętej księdze muzułmanów, przez kogo jest on traktowany jako objawienie Boże. Uzupełniona tzw Hadis lub tradycji, jest podstawą i islamie w ostatecznej władzy i wiary w dogmat, w orzecznictwie, kultu, etyki , W wymiarze społecznym, rodzinnym i indywidualnego zachowania.

The name Koran, or better Qur'an, from the Arabic stem Qara'a, "to read", "to recite", means the "Reading", the "Recitation", ie the "Book", par excellence. It is also called -- to select a few of many titles -- "Alkitab" (The Book), "Furquan" ("liberation", "deliverance", of the revelation), "Kitab-ul-lah" (Book of God), "Al-tanzil" (The Revelation). Imię Koranu, lub lepiej Koran, z arabskim macierzystych Qara'a, "do czytania", "recytować", oznacza "Czytanie", w "Recytacja", czyli "Książki", par excellence. Jest zwany także - aby wybrać kilka z wielu tytułów - "Alkitab" (książka), "Furquan" ( "Wyzwolenie", "wybawienie" z Objawienia), "Kitab-ul-lah" (Księga Boga) "Al-tanzil" (Objawienie). It consists of one hundred and fourteen suras or chapters, some being almost as long as the Book of Genesis, others consisting of but two or three sentences. Składa się stu i czternaście suras lub rozdziałów, niektóre są prawie tak długo, jak Księga Rodzaju, składający się z innymi, lecz dwóch lub trzech zdaniach. It is smaller than the New Testament, and in its present form has no chronological order or logical sequence. Jest mniejsze niż Nowy Testament, w swojej obecnej formie nie ma żadnego porządku chronologicznym lub logicznej kolejności.

CONTENTS AND ANALYSIS Treści i analizy

The Koran contains dogma, legends, history, fiction, religion and superstition, social and family laws prayers, threats, liturgy, fanciful descriptions of heaven, hell, the judgment day, resurrection, etc. -- a combination of fact and fancy often devoid of force and originality. Koran zawiera dogmat, legendy, historia, literatura, religia i przesąd, społeczne i rodzinne prawa modlitwy, zagrożeń, liturgii, dziwaczny opisy nieba, piekła, w wyroku dzień, zmartwychwstanie, itp. - połączenie rzeczywistości i polubić często pozbawione siły i oryginalności. The most creditable portions are those in which Jewish and Christian influences are clearly discernible. Najbardziej wiarygodnych porcje są te, w których chrześcijańskie i żydowskie wpływy są wyraźnie dostrzegalne. The following analysis is based on Sir William Muir's chronological arrangement (op. cit. infra). Poniższa analiza jest oparta na Sir William Muir's chronologiczny układ (op. cit.. Podczerwień).

First Period Pierwszy okres

Suras 103, 91, 106, 101, 95, 102,104, 82, 92, 105 - rhapsodies, which may have been composed before Mohammed conceived the idea of a Divine mission, or of a revelation direct from Heaven. Suras 103, 91, 106, 101, 95, 102104, 82, 92, 105 - Rhapsodies, które mogły zostać złożony przed Mohammed poczęła idea stworzenia Bożego misji, lub bezpośrednie objawienie z nieba.

Second Period (the opening of Mohammed's ministry) Okres drugi (otwarcie Mohammeda ministerstwo)

Sura 96, the command to "recite in the name of the Lord"; sura 113, on the unity and eternity of the Deity; sura 74, the command to preach, the denunciation of one of the chiefs of Mecca who scoffed at the resurrection, unbelievers threatened with hell; sura 111, Abu Lahab (the Prophet's uncle) and his wife are cursed. Sura 96, do komendy "recytować w imię Pana"; Sura 113, w jedności i wieczności w Diety, sura 74, polecenia, aby głosić, wypowiedzenie jednego z szefów, którzy Mekka scoffed na zmartwychwstanie , Niewiernych zagrożone z piekła; Sura 111, Abu Lahab (Proroka Stryj), a jego żona jest przeklęty.

Third Period (from the beginning of Mohammed's public ministry to the Abyssinian emigration) Okres trzeci (od początku Mohammeda publicznych resortu do Abyssinian emigracji)

Suras 87, 97, 88, 80, 81, 84, 86, 90, 85, 83, 78, 77, 76, 75, 70, 109, 107, 55, 56, descriptions of the resurrection, paradise, and hell, with references to the growing opposition of the Koreish tribe. Suras 87, 97, 88, 80, 81, 84, 86, 90, 85, 83, 78, 77, 76, 75, 70, 109, 107, 55, 56, opisy zmartwychwstania, raj i piekło, z odniesienia do rosnącego sprzeciwu w Koreish pokolenia.

Fourth Period (from the sixth to the tenth year of Mohammed's ministry) Czwarty okres (od szóstego do dziesiątego roku Mohammeda ministerstwo)

Suras 67, 53, 32, 39, 73, 79, 54, 34, 31, 69, 68, 41, 71, 52, 50, 45, 44, 37, 30, 26, 15, 51, narratives from the Jewish Scriptures and from rabbinical and Arab legends; the temporary compromise with idolatry is connected with sura 53. Suras 67, 53, 32, 39, 73, 79, 54, 34, 31, 69, 68, 41, 71, 52, 50, 45, 44, 37, 30, 26, 15, 51, opowieści z żydowskiego Pisma i od rabinicznych i arabskich legend; tymczasowego kompromisu z bałwochwalstwo jest połączony z Sura 53.

Fifth Period (from the tenth year of Mohammed's ministry to the Flight from Mecca) Okres piąty (od dziesiątego roku Mohammeda ministerstwo do lotu z Mekki)

Suras 46, 72, 35, 36, 19, 18, 27, 42, 40, 38, 25, 20, 43, 12, 11, 10, 14, 6, 64, 28, 22, 21, 17, 16, 13, 29, 7, 113, 114. Suras 46, 72, 35, 36, 19, 18, 27, 42, 40, 38, 25, 20, 43, 12, 11, 10, 14, 6, 64, 28, 22, 21, 17, 16, 13 , 29, 7, 113, 114. The suras of this period contain some narratives from the Gospel, enjoin the rites of pilgrimage, refute the cavillings of the Koreish, and contain vivid descriptions of the resurrection, judgment, heaven, and hell, with proofs of God's unity, power, and providence. Gradually the suras become longer, some of them filling many pages. Suras z tego okresu zawierają pewne opowieści z Ewangelii, nakazują obrzędów pielgrzymki, odrzucić cavillings z Koreish, i zawierają opisy vivid zmartwychwstania, wyrok, nieba i piekła, z dowodów Bożego jedność, siłę i opatrzność . Suras Stopniowo stają się dłuższe, niektóre z nich wypełniania wielu stron. In the later suras of the fifth period Medina passages are often interpolated. W późniejszym suras z piątego okresu Medina fragmenty są często interpolowana.

Last Period (suras revealed at Medina) Ostatniego okresu (suras ujawniła w Medina)

This period includes the following suras: Okres ten obejmuje następujące suras:

Sura 98: on good and bad Jews and Christians. Sura 98: na dobrych i złych Żydów i chrześcijan.

Sura 2, the longest in the Koran, is called the "Sura of the Cow" from the red heifer described in verse 67 as having been sacrificed by the Israelites at the direction of Moses. Sura 2, najdłuższego w Koranie, jest nazywany "Sury z Cow" z czerwona jałówka opisane w werset 67 za ofiarowana przez Izraelitów pod kierownictwem Mojżesza. It is a collection of passages on various subjects, delivered during the first two or three years after the Flight. Jest to zbiór fragmentów na różne tematy, wydana w ciągu pierwszych dwóch lub trzech lat od daty lotu. The greater portion relates to the Jews, who are sometimes exhorted and sometimes reprobated. Większa część odnosi się do Żydów, którzy są niekiedy zachęcał, a czasami reprobated. Biblical and rabbinical stories abound. Biblijnych i rabinicznych opowieści obfitują. This sura contains the order to change the Qibla (or direction at prayer) a denunciation of the disaffected citizens of Medina, injunctions to fight, permission to bear arms in the sacred months and much matter of a legislative character promulgated on first reaching Medina, with passages of a later date interpolated. Ta sura zawiera Aby zmienić Qibla (lub kierunku na modlitwę) wypowiedzenie z zniechęcony obywateli Medina, nakazów do walki, pozwolenia na broń nosić w świętych miesięcy, a wiele spraw o charakterze legislacyjnym ogłoszone w pierwszym osiągnięciem Medina, z fragmenty późniejszym terminie interpolowana.

Sura 3 belongs partly to the time immediately after the Battle of Bedr. Sura 3 należy częściowo do czasu bezpośrednio po bitwie Bedr. The Jews are referred to in terms of hostility. Żydzi są określone w warunkach wrogości. The interview with Christian deputation from Najran (verses 57-63) is of a later date. Wywiad z chrześcijańskiej delegacja z Najran (wersety 57-63) jest w późniejszym terminie. Passages pertaining to the farewell pilgrimage are introduced with other (probably) earlier texts on the rites of pilgrimage. Fragmenty odnoszące się do pożegnalnej pielgrzymki zostały wprowadzone z innych (prawdopodobnie) wcześniejszych tekstów na temat obrzędów pielgrzymki.

Sura 8 contains instructions on the division of spoil at Bedr. Sura 8 zawiera instrukcje w sprawie podziału na łup Bedr. Some parts are in the old Meccan style and the Koreish are frequently referred to. Niektóre części są w starym stylu Meccan i Koreish są często o których mowa. In sura 47 war and slaughter are enjoined, and idolaters of Mecca threatened. Sura 47 w wojnie i uboju są zabronione, i balwochwalców z Mekki zagrożone. In sura 62 the Jews are denounced for their ignorance; the Friday service is to take precedence of secular engagements. W sura 62 Żydów wypowiedzieć na ich niewiedzy; piątek usługa ma pierwszeństwo świeckość podjęcia zobowiązania. In sura 5 the Jews are reviled; the doctrines of the Christians are controverted; it contains also civil ordinances and miscellaneous instructions. W sura 5 Żydów reviled; nauki chrześcijan są controverted, ale zawiera także nakazy obywatelskie i różne instrukcje.

Sura 59, on the siege and expulsion of the Banu Nadhir. Sura 59, w oblężenia i wydalenia z Banu Nadhir.

Sura 4 entitled "women", from the large portion devoted to the treatment of wives and relation of sexes. Sura 4, zatytułowany "kobiety", z dużą część poświęconą leczeniu żony i relacji płci. There are also ordinances on the law of inheritance and general precepts, social and political. Istnieją również rozporządzeń w sprawie prawa spadkowego i przepisy ogólne, społeczne i polityczne. Idolatrous Meccans are to be shunned, and there are animadversions against the Jews. Bałwochwalczy Meccans się unikało, a istnieją animadversions przeciwko Żydom. The "disaffected" are blamed for taking the part of the Jews. W "nielojalny" są obwiniane za poświęcenie części Żydów.

Sura 65: on divorce and kindred subjects, with some religious observations. Sura 65: w sprawie rozwodu i krewnych pacjentów, z kilkoma uwagami religijnych.

Sura 63: menances against 'Abdallah ibn Obey for his treasonable language on the expedition against the Banu Mustaliq. Sura 63: menances przeciw "Abdallah ibn Stosuj się do jego wywrotowy język na wyprawę przeciw Banu Mustaliq.

Sura 24: vindication of 'Ayisha, with the law of evidence for conjugal unfaithfulness, and miscellaneous precepts. Sura 24: windykacji "Ayisha, z prawem dowody na unfaithfulness małżeńskiej, a różne nakazy.

Sura 33, composed of portions covering the year AH 5. Sura 33, składający się z części obejmujących rok AH. 5. The marriage of the Prophet with Zeinab, wife of his adopted son, is sanctioned. Małżeństwo Proroka z Zeinab, żona przyjęła jego syna, jest usankcjonowana. There are various passages on the conjugal relations of Mohammed, the siege of Medina, and the fall of the Banu Qoreitza. Istnieją różne fragmenty dotyczące stosunków małżeńskich Mahometa, oblężenia Medina, a spadek z Banu Qoreitza.

Sura 57: injunctions to fight and contribute towards the expenses of war. Sura 57: nakazów i przyczynić się do walki na rzecz wydatków wojennych. The disaffected are warned. Christians are mentioned in kindly terms. W zniechęcony są ostrzegani. Chrześcijanie są wymienione w warunkach uprzejmie.

Sura 61: on war; speedy victory is promised. Sura 61: na wojnie; szybkie zwycięstwo to obiecał. -- The remaining suras belong exclusively to the last five years of the Prophet's life. - Pozostałe suras należą wyłącznie do ostatnich pięciu lat z życia Proroka.

Sura 48 refers to the truce of Hodeibia, and the prospect of victory and spoil to be obtained elsewhere. Sura 48 odnosi się do rozejmu z Hodeibia, a perspektywa zwycięstwa i łup, które mają być uzyskane w innym miejscu.

Sura 60: on the treatment of the women who, after the truce, came over from Mecca; idolaters of Mecca to be shunned. Sura 60: w sprawie traktowania kobiet, którzy po rozejmie, przybyli z ponad Mekka; balwochwalców z Mekka się unikało.

Sura 66: on the affair of Mohammed and the Coptic maid. Sura 66: w romans z Mohammeda i koptyjski pokojówka.

Sura 49: blaming the profession of the Bedouin Arabs as insincere, chiding the deputation which called out rudely at Mohammed's door, and exhorting believers against distrust and uncharitableness among themselves. Sura 49: obwinianiu zawodu w beduin Arabów jako nieszczery, chiding z delegacja, która została wywołana poza niegrzecznie na Mohammeda drzwi i zachęcając wierzących i nieufność wobec uncharitableness między sobą.

Sura 9 treats of the campaign to Tebuk (AH 9). Sura 9 traktuje o kampanii do Tebuk (AH 9). It opens with the "release" promulgated at the pilgrimage of the same year and declares the antagonism of Islam to all other religions. Otwiera go z "uwolnienia" ogłoszonym w pielgrzymce tego samego roku i deklaruje antagonizm islamu do innych religii. All but Muslims are excluded from Mecca and the rites of pilgrimage. Wszystkich muzułmanów, ale są wyłączone z Mekki i obrzędów pielgrzymki. Idolaters are threatened with slaughter and slavery. Balwochwalców są zagrożone z uboju i niewolnictwa. War is declared against Jews and Christians until they are humbled and pay tribute. Wojna jest zgłaszana i chrześcijan wobec Żydów, dopóki nie zostaną upokorzeni i hołd. This sura is called "the crusade chapter", and in the early campaigns was often read on the field before battle. Ta sura jest nazywany "krucjatę rozdział", a na początku kampanii było często przeczytać na polu bitwy przed.

DOCTRINE NAUKA

The doctrine of the Koran will be fully discussed in the article on the religion of Islam. Doktryny Koranu będzie w pełni omówione w artykule na temat religii islamu. It is sufficient to note here that the doctrine may be classified under four categories: Wystarczające jest tutaj pamiętać, że doktryny mogą być sklasyfikowane w czterech kategoriach:

faith, or what to believe; wierze, lub w co wierzyć;

practice or worship; praktyki lub kultu;

ethics, or what to do and what to avoid; etyki, lub co zrobić iw jakim celu uniknięcia;

moral, historical, and legendary lessons taken from the canonical, but mostly apocryphal, Christian and Jewish Scriptures, and from contemporary and ancient Arabian heathenism. moralnej, historycznej i podejmowane legendarnej lekcje od kanonicznych, ale głównie apokryficzny, chrześcijańskiej i żydowskiej Pisma, a od współczesnej i starożytnej Arabii pogaństwo.

CHRONOLOGICAL ORDER AND DISTINCTIVE FEATURES OF THE SURAS Porządku chronologicznym i cechy z SURAS

Various efforts have been made by Muslim writers and European scholars to arrange the suras chronologically, but Noldeke's arrangement is generally considered the most plausible. Różne wysiłki zostały dokonane przez muzułmańskich pisarzy i uczonych Europejskiej do zorganizowania suras chronologicznie, ale Noldeke's układ jest ogólnie uważane za najbardziej wiarygodne. He divides the suras into Meccan and Medinian, namely those delivered at Mecca before the Flight or Hegira, and those delivered at Medina after the Flight. On dzieli suras do Meccan i Medinian, a mianowicie tych, wydana w Mekka przed lotu lub Hegira, i tych, dostarczonych w Medina po locie. The Meccan suras are divided into three periods. W Meccan suras są podzielone na trzy okresy. To the first (from the first to the fifth year of Mohammed's mission) belong the following suras - 96, 74, 111,106, 108, 104, 107, 102, 105, 92, 90, 94, 93, 97, 86, 91, 80, 68, 87, 95, 103, 85, '73, 101, 99, 82, 81, 53, 84,100, 79, 77, 78, 88, 89, 75, 83, 69, 5l, 52, 56, 55, 112, 109, ll3, 114, and 1. Do pierwszego (od pierwszego do piątego roku Mohammed misji) należą następujące suras - 96, 74, 111106, 108, 104, 107, 102, 105, 92, 90, 94, 93, 97, 86, 91, 80, 68, 87, 95, 103, 85, 73, 101, 99, 82, 81, 53, 84100, 79, 77, 78, 88, 89, 75, 83, 69, 5l, 52, 56, 55 , 112, 109, ll3, 114, a 1. To the second period (the fifth and sixth year of his mission) are assigned suras 54, 37, 7l, 76, 44, 50, 20, 26, 15, 19, 38, 36, 43, 72, 67, 23, 21, 25, 17, 27, and 18. Do drugiego okresu (piątym i szóstym roku jego misji) są przypisane suras 54, 37, 7L, 76, 44, 50, 20, 26, 15, 19, 38, 36, 43, 72, 67, 23, 21 , 25, 17, 27 i 18. To the third period (from the seventh year to the Flight) belong the following suras: 32, 41 45, 16, 30, 11, 14,12, 40, 28, 39, 29, 31, 42, 10, 34, 35, 7, 46, 6, and 13. W trzecim okresie (od siódmego roku do lotu) należą następujące suras: 32, 41 45, 16, 30, 11, 14,12, 40, 28, 39, 29, 31, 42, 10, 34, 35 , 7, 46, 6, i 13. The Medina suras are those which remain, in the following order: 2, 98, 64, 62, 8, 47, 3, 61, 57, 4, 65, 59, 33, 63, 24, 58, 22, 48, 66, 60, 110, 9, and 5. W Medina suras są te, które pozostają w następującej kolejności: 2, 98, 64, 62, 8, 47, 3, 61, 57, 4, 65, 59, 33, 63, 24, 58, 22, 48, 66 , 60, 110, 9 i 5.

The characteristic features of the various suras and of the periods in which they were delivered is described by Mr. Palmer as follows: Charakterystycznych cech różnych suras i okresy, w których zostały one dostarczone jest opisana przez pana Palmer następująco:

In the Meccan Suras Mohammed's one and steady purpose is to bring his hearers to a belief in the one only God; this he does by powerful rhetorical displays rather than logical arguments, by appealing to their feelings rather than their reason; by setting forth the manifestation of God in His works; by calling nature to witness to His presence; and by proclaiming His vengeance against those who associate other gods with Him, or attribute offsprings to Him. W Meccan Suras Mohammeda jednym i stałym celem jest dostosowanie swoich słuchaczy do wiary w jednego tylko Boga, to On nie przez potężne retoryczne wyświetla zamiast logicznych argumentów, by atrakcyjne dla ich uczuć, a nie ich przyczyny, poprzez ustawienie dalej manifestacją Boga w Jego prace; przez naturę do rozmów świadkiem Jego obecności i Jego głoszeniu przez pomsty wobec tych, którzy włączają innych bogów z Nim, czy atrybut offsprings do Niego. The appeal was strengthened by glowing pictures of the happiness in store for those who should believe, and by frightful descriptions of the everlasting torments prepared for the unbelievers. Odwołanie zostało wzmocnione przez pomyślna zdjęcia w magazynie na szczęście dla tych, którzy uwierzą, a przez straszną opisy na wieczne tortury przygotowany dla niewiernych. In the earlier chapters, too, the prophetic inspiration, the earnest conviction of the truth of his mission, and the violent emotion which his sense of responsibility caused him are plainly shown. W poprzednich rozdziałach, zbyt, prorockiej inspiracji, na serio przekonanie o prawdzie Jego misji, a także gwałtowne emocje, które jego poczucie odpowiedzialności spowodowane są wyraźnie go pokazano. The style is curt, grand, and often almost sublime; the expressions are full of poetical feeling, and the thoughts are earnest and passionate, though sometimes dim and confused, indicating the mental excitement and doubt through which they struggled to light. Styl jest lakoniczny, grand, a często niemal sublime; wyrażenia są pełne poetyckiego uczucie, a myśli są serio i pasji, choć czasem słabe i zdezorientowane, wskazując podniecenie psychiczne i za pośrednictwem wątpliwości, które walczyły na światło.

In the second period of the Meccan Suras, Mohammed appears to have conceived the idea of still further severing himself from the idolatry of his compatriots, and of giving to the supreme deity Allah another title, Ar-Rahman, "the merciful one". W drugim okresie od Meccan Suras, Mohammed Wydaje się, że poczęła pomysł jeszcze bardziej Severing sam od bałwochwalstwa z jego rodaków, i podając do najwyższego bóstwa Boga inny tytuł, Ar-Rahman, "miłosierni jeden". The Meccans, however, seem to have taken these for the names of separate deities, and the name is abandoned in the later chapters. W Meccans, jednak wydaje się, aby miały dla tych nazw oddzielnych bóstw, a nazwa jest opuszczony w kolejnych rozdziałach.

In the Suras of the second Meccan period we first find the long stories of the prophets of olden times, especial stress being laid upon the punishment which fell upon their contemporaries for disbelief, the moral is always the same, namely, that Mohammed came under precisely similar circumstances, and that a denial of the truth of his mission would bring on his fellow-citizens the self-same retribution. W Suras w drugim okresie Meccan musimy najpierw znaleźć długie opowieści o dawnych czasach proroków, szczególnie podkreślić, jest położony na kary, które spadły na ich niewiary dla współczesnych, moralne jest zawsze taki sam, a mianowicie, że Mohammed wszedł właśnie w ramach podobnych okolicznościach, i że zaprzeczanie prawdzie o swojej misji przyniosłoby jego współobywateli obywateli tym samym zapłata. They also show the transition stage between the intense and poetical enthusiasm of the early Meccan chapters and the calm teaching of the later Medinah ones. Są one również wyświetlane na etapie przejściowym pomiędzy intensywnym i poetycki entuzjazm wczesnych Meccan rozdziałów i spokój nauczania z nich później Medinah. This change is gradual, and even in the later and most prosaic we find occasionally passages in which the old prophetic fire flashes out once more. Ta zmiana jest stopniowe, a nawet i później w najbardziej prozaiczny pasażach znajdujemy czasem, w którym stara się prorocze ognia miga jeszcze raz. The three periods are again marked by the oaths which occur throughout the Koran. Trzy okresy są ponownie oznaczone przez przysiegi, które występują w całej Koranu. In the first period they are all frequent and often long, the whole powers of nature being invoked to bear witness to the unity of God and the mission of His Apostle; in the second period they are shorter and of rarer occurrence; in the last period they are absent altogether. W pierwszym okresie wszystkie są częste i często długie, całość uprawnień przyrody są powoływane w celu dawania świadectwa jedności z Bogiem i Jego misji Apostoła, w drugim okresie są one krótsze i rzadsze występowanie, w ostatnim okresie są one całkowicie nieobecny.

To understand the Medinah Suras we must bear in mind Mohammed's position with respect to the various parties in that city. Aby zrozumieć Medinah Suras musimy pamiętać, Mohammed stanowisko w odniesieniu do różnych stron w tym mieście. In Mecca he had been a prophet with little honour in his own country, looked on by some as a madman, and by others as an impostor, both equally grievous to him, while his following consisted of the poorest and meanest of his fellow townsmen. W Mekka był prorokiem z trochę honoru we własnym kraju, spojrzał przez niektórych jako szaleniec, a przez innych jako szarlatan, jak równie bolesna dla niego, a jego składała się z następujących najbiedniejszych i meanest jego kolegów mieszczańskie. His own clansmen, for the reason that they were his clansmen and for no other, resented the affronts against him. Własnej clansmen, z powodu, że byli jego clansmen i na żadne inne, resented w affronts przeciwko niemu. In Medinah he appears as a military leader and a prince, though as yet possessing far from absolute authority. W roku pojawia się Medinah jako lidera wojskowego, a książę, choć jak dotąd nie posiadających daleko od władzy absolutnej. Around in the city were, first, the true believers who had fled with him El Muhagerin; next, the inhabitants of Yathrib, who had joined him and who were called El Ansar, "the helpers"; and lastly, a large class who are spoken of by the uncomplimentary name of Munafiqun or "hypocrites", consisting of those who went over to his side from fear or compulsion, and lastly those "in whose heart is sickness", who, though believing in him, were prevented by tribal or family ties from going over to him openly. W okolice miasta były po pierwsze, prawdziwe wiernych, którzy uciekli z niego El Muhagerin; obok, mieszkańcy Yathrib, który dołączył do niego i którzy nazywali El Ansar, "pomocnikami", a wreszcie, w dużej klasy, którzy są wypowiedziane przez uncomplimentary z nazwą Munafiqun lub "obłudnicy", składający się z ponad tych, którzy poszli do boku od strachu czy przymusu, i wreszcie tych, w których choroby serca ", który, choć wierząc w Niego, nie pozwolono przez plemiennych lub więzy rodzinne z ponad mu się jawnie. Abdallah ibn Ubai was a chief whose influence operated strongly against Mohammed, and the latter was obliged to treat him for a long time almost as an equal, even after he had lost his political power. Abdallah ibn Ubai był naczelnym których wpływ silnie eksploatowane przed Mohammeda, a ten ostatni został zobowiązany do traktowania go przez długi czas niemal jak równy, nawet po jego straciła siłę polityczną.

The other party at Medinah was composed of the Jewish tribes settled in and around the city of Yathrib. Drugiej strony na Medinah został złożony z żydowskich plemion i osiedlił się w okolice miasta Yathrib. The Jews were at first looked to as the most natural and likely supporters of the new religion, which was to confirm their own. Żydzi byli w pierwszym patrzył jako najbardziej naturalnego i prawdopodobnie zwolennicy nowej religii, która miała potwierdzić swoje własne. These various parties together with the pagan Arabs of Mecca and the Christians are the persons with whom the Medinah Suras chiefly deal. Te różne strony, wraz z pogańskich Arabów z Mekki i chrześcijanie są osoby, z którymi w głównej mierze Medinah Suras czynienia. The style of the Medinah Suras resembles that of the third period of the Meccan revelations, the more matter-of-fact nature of the incidents related or the precepts given amounting in a great measure for the more prosaic language in which they are expressed. Styl z Medinah Suras przypomina, że w trzecim okresie od Meccan znaki, tym bardziej sprawy-w-rzeczywistości charakter incydentów związanych lub nakazów podane w wysokości wielki środka dla bardziej prozaiczny język, w którym są wyrażone.

The other party at Ivledinah was composed of the Jewish tribes settled in and around the city of Tathrib. Drugiej strony na Ivledinah został złożony z żydowskich plemion i osiedlił się w okolice miasta Tathrib. The Jews were at first looked to as the most natural and likely supporters of the new religion, which was to confirm their own. Żydzi byli w pierwszym patrzył jako najbardziej naturalnego i prawdopodobnie zwolennicy nowej religii, która miała potwierdzić swoje własne. These various parties together with the pagan Arabs of Mecca and the Christians are the persons with whom the Medinah Suras chiefly deal. Te różne strony, wraz z pogańskich Arabów z Mekki i chrześcijanie są osoby, z którymi w głównej mierze Medinah Suras czynienia. The style of the Medinah Suras resembles that of the third period of the Meccan revelations, the more matter-of-fact nature of the incidents related or the precepts given accounting in a great measure for the more prosaic language in which they are expressed. Styl z Medinah Suras przypomina, że w trzecim okresie od Meccan znaki, tym bardziej sprawy-w-rzeczywistości charakter incydentów związanych lub nakazów rachunkowości podane w wielkim środka dla bardziej prozaiczny język, w którym są wyrażone. In the Medinah Suras the prophet is no longer trying to convert his hearers by examples, promises, and warnings; he addresses them as their prince in general, praising them or blaming them for their conduct, and giving them laws and precepts as occasion required. W Medinah Suras prorok nie jest już próbujesz konwertować swoich słuchaczy z przykładami, obietnice i ostrzeżenia, bo ich adresy, jak w ogóle ich księcia, chwaląc je lub obwinianiu za ich przeprowadzenia, dając im prawa i nakazy, jak i okazji wymagane. (The Qur'an in "Sacred Books of the East", I, Oxford, 1880, pp. LXI, LXII, and LXIII). (Koran w "Sacred Books of the East", I, Oxford, 1880, pp. LXi, LXII, a LXIII).

SOURCES ŹRÓDŁA

The sources of the Koran be reduced to six: Źródeł Koranu być zredukowana do sześciu:

The Old Testament (canonical and apocryphal) and the hybrid Judaism of the late rabbinical schools. Starego Testamentu (kanonicznej i apokryficzny) i hybrydowe judaizmu w późnych szkół rabinicznych. During Mohammed's time the Jews were numerous in many parts of Arabia, especially around Medina. Podczas Mohammeda czasie wielu Żydów w wielu częściach Arabii, zwłaszcza wokół Medina. Familiarity with them is undoubtly responsible for many Old Testament stories alluded to in Koran. Znajomość z nimi undoubtly jest odpowiedzialny za wiele opowieści Starego Testamentu alluded w Koran. Later Judaism and Rabbinism are equally well represented (Geiger, "Was hat Mohammed aus dem Judenthum aufgenommen?", Wiesbaden, 1833; tr. "Judaism and Islam", Madras, 1898). Później judaizmu i Rabbinism są równie dobrze reprezentowane (Geiger, "Czy kapelusz Mohammed aus dem Judenthum aufgenommen?", Wiesbaden, 1833; tr. "Judaizmu i islamu", Madras, 1898).

The New Testament (canonical and apocryphal) and various heretical doctrines. On his journeys between Syria, Hijaz, and Yemen, Mohammed had every opportunity to come in close touch with Yemenite, Abyssinian, Ghassanite, and Syrian Christians, especially heretic. Nowy Testament (kanonicznej i apokryficzny) i różnych doktryn heretycki. Dniu jego podróży między Syrią, Hijaz i Jemen, Mohammed miał wszelkie możliwości, aby w ścisłym kontakcie z Yemenite, Abyssinian, Ghassanite i syryjskich chrześcijan, zwłaszcza heretycki. Hence, while the influence of orthodox Christianity upon the Koran has been slight, apocryphal and heretical Christian legends, on the other hand, are one of the original sources of Koranic faith. Stąd, podczas gdy wpływ na chrześcijaństwo ortodoksyjne Koran był nieznaczny, apokryficzny heretycki i legendy chrześcijańskie, z drugiej strony, jest jednym z oryginalnych źródeł koranowy wiary. (See Muir, op. cit. infra, 66-239; Tisdall, "The Original Sources of the Qur'an", London, 1905, 55-211.) (Patrz Muir, op. Cit.. Podczerwień, 66-239; Tisdall, "The Original Źródła Koranu", Londyn, 1905, 55-211.)

Sabaism, a combination of Judaism, Manicheism, and old disfigured Babylonian heathenism. Sabaism, połączenie judaizmu, Manicheism, stare i okaleczony babilońskiej pogaństwo.

Zoroastrianism. Zoroastrianizm. On account of Persia's political influence in the north-eastern part of Arabia, it is natural to find Zoroastrian elements in the Koran. W związku z Persji na wpływy polityczne w północno-wschodniej części Arabii, naturalne jest, aby znaleźć Zoroastrianin elementów w Koran.

Hanifism, the adherents of which, called Hanifs, must have been considerable in number and influence, as it is known from contemporary Arabian sources that twelve of Mohammed's followers were members of this sect. Hanifism, w Zwolennicy, które nazywane Hanifs, musi być znaczna liczba i wpływ, gdyż jest ona znana od współczesnych źródeł arabskich, że dwanaście Mohammeda naśladowcy byli członkami tej sekty.

Native ancient and contemporary Arabian heathen beliefs and practices. Native starożytnych i współczesnych arabskich pogańskich wierzeń i praktyk.

Wellhausen has collected in his "Reste des arabischen Heidentums" (Berlin, 1897) all that is known of pre-Islamic Arabian heathen belief, traditions, customs, and superstitions, many of which are either alluded to or accepted and incorporated in the Koran. Wellhausen zebrane w jego "Reste des Arabischen Heidentums" (Berlin, 1897) wszystko, co jest znane z góry islamskich Arabii pogańskie wierzenia, tradycje, obyczaje i superstitions, z których wiele jest albo alluded lub zaakceptowane i włączone do Koranu. From the various sects and creeds, and Abul-Fida, the well-known historian and geographer of the twelfth century, it is clear that religious beliefs and practices of the Arabs of Mohammed's day form one of the many sources of Islam. Od różnych sekt i wyznanie, a Abul-Fida, znanego historyka i geografa z XII wieku, jest oczywiste, że religijnych i praktyk Mahometa Arabowie dzień stanowią jeden z wielu źródeł islamu. From this heathen source Islam derived the practices of polygamy and slavery, which Mohammed sanctioned by adopting them. Z tego źródła islamu pogańskich praktyk pochodzących z poligamii i niewolnictwa, które Mohammed usankcjonowane przez ich przyjęcia.

AUTHORSHIP, COMPILATION Autorstwo, OPRACOWANIA

It is generally admitted that the Koran is substantially the work of Mohammed. According to the traditionalists, it contains the pure revelation he could neither read nor write, but that immediately afterwards he could do both; others believe that even before the revelation he could read and write; while others, again, deny that he could ever do so. Jest to generalnie przyznał, że Koran jest znacznie pracę Mohammeda. Zgodnie z tradycjonalistów, że zawiera czystego objawienia mógł ani czytać ani pisać, ale zaraz potem, że on może zrobić zarówno, inni wierzą, że nawet przed objawieniem mógł czytać i napisać, podczas gdy inne, ponownie zaprzecza, że kiedykolwiek mógł to zrobić. Thus it is uncertain whether any of the suras were written down by the Prophet himself or all delivered by him orally and afterwards writen down by others from memory. Zatem nie ma pewności, czy którykolwiek z suras zostały napisane przez Proroka siebie lub wszystkich dostarczonych przez niego w formie ustnej i pisemnej potem przez innych z pamięci.

The Koran is written in Arabic, in rhymed prose, the style differing considerably in the various suras, according to the various periods of the Prophet's life. Koran jest napisany w języku arabskim, w wierszowy proza, styl różniących się znacznie w różnych suras, w zależności od różnych okresów życia Proroka. The language is universally acknowledged to be the most perfect form of Arab speech, and soon became the standard by which other Arabic literary compositions had to be judged - grammarians, lexirographers, and rhetoricians presuming that the Koran, being the word of God, could not be wrong or imperfect. Język jest powszechnie uznana za najbardziej doskonały Arabskie formy wypowiedzi, a wkrótce stał się standardowym, w którym inne Arabski literackie kompozycje musiały być oceniane - grammarians, lexirographers i rhetoricians przypuszczenia, że Koran, jest słowo Boże, nie może być złe lub niedoskonałe.

Mohammed's hearers began by trusting their memories to retain the words of the revelation they had received from him. Mohammeda przez słuchaczy zaczął ufając ich wspomnienia zachować słowa objawienia, które otrzymała od niego. Later, those who could write traced them in ancient characters on palm leaves, tanned hides, or dry bones. Później, tych, którzy mogliby ich pisać odszukane w starożytnych znaków na liściach palmowych, garbowanych skór lub suche kości. After the Prophet's death all these fragments were collected. Po śmierci Proroka wszystkie te fragmenty zostały zebrane. Zaid ibn Thabit, Mohammed's disciple, was charged by Abu Bekr, the caliph, to collect all that could be discovered of the sacred text in one volume. Zaid ibn Thabit, Mohammeda uczniem, został obciążony przez Abu Bekr, w kalif, aby zebrać wszystkie, które mogłyby zostać wykryte z sacrum tekst w jednym woluminie. The chapters were then arranged according to their length and without regard to historical sequence. Rozdziałów zostały ułożone według ich długości oraz bez względu na kolejność historycznych. The revision made twenty years later affected details of language of the text. The best and most accessible edition of the Koran is that of Flugel, "Al-Qoran: Corani textus Arabicus" (Leipzig, 1834 and since). Nowelizacja dokonane Dwadzieścia lat później wpływ szczegóły język tekstu. Najlepszym i najbardziej dostępne wydanie Koranu to Flügel, "Al-Qoran: Corani Textus Arabicus" (Lipsk, a od roku 1834). Maracci's famous Latin translation of the Koran, with a refutation and commentary, is still unique and useful: "Alcorani textus universus" (Padua, 1698). Maracci Słynna Łacińskiej tłumaczenie Koranu, z komentarzem i odparcie, nadal jest niepowtarzalny i przydatne: "Alcorani Textus universus" (Padwa, 1698). The standard English versions are those of Sale (London, 1734) with a still useful introductory essay; Rodwel (London, 1861), arranged in chronological order; and Palmer in "Sacred Books of the East" (Oxford, l880). W angielskiej wersji standardowej są te sprzedaży (Londyn, 1734) w dalszym ciągu przydatne wprowadzająca esej; Rodwel (Londyn, 1861), ułożone w porządku chronologicznym, a Palmer w "Sacred Books of the East" (Oxford, l880).

Publication information Written by Gabriel Oussani. Publikacja informacji napisanej przez Gabriel Oussani. Transcribed by Joseph P. Thomas. The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. Przepisywane przez Joseph P. Thomas. Encyklopedia Katolicka, tom VIII. Published 1910. Opublikowany 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1910. Nihil obstat, 1 października 1910. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Farley kardynał, arcybiskup Nowego Jorku


The Koran or Qur'an Koran lub Koran

Jewish Viewpoint Information Żydowskiego punktu widzenia informacji

The sacred scriptures of Islam. Świętych pism islamu. According to Mohammedan belief, based upon the testimony of the book itself, the Koran consists of separate revelations vouchsafed by God to Mohammed through the angel Gabriel (sura ii. 91, xxv. 34). Według mahometański przekonania, na podstawie zeznań samej książki, Koran składa się z odrębnych znaki vouchsafed przez Boga do Mohammeda przez anioła Gabriela (sura II. 91, xxv. 34). These were delivered in Arabic (xxvi. 195) and were thus first of all for the Arabs, who had previously received no manifestation of the will of God (xxxiv. 43). They were designed, also, to confirm the older books of the Torah and the Gospels, and to lead mankind in the right way (iii. 2, et al.). Zostały one dostarczone w języku arabskim (xxvi. 195), a więc przede wszystkim dla Arabów, którzy wcześniej nie otrzymała wyrazem woli Bożej (xxxiv. 43). Zostały one zaprojektowane, również, aby potwierdzić starszych książek z Tory i Ewangelii, i prowadzić ludzi we właściwy sposób (III. 2, et al.). Mohammed is, therefore, the messenger of God (xcviii. 2, etc.) and the seal of the Prophets (xxxiii. 40). Mohammed jest zatem, posłaniec Boga (xcviii. 2, itd.) i pieczęć proroków (xxxiii. 40). In the prime of life this remarkable man, whose developmentis traced in no authentic records, voluntarily retired to solitude. W życiu prime z tym niezwykłym człowiekiem, którego nie developmentis śledzenie autentyczne zapisy, dobrowolnie, emerytów do samotności. There, through vigils and fasting, he fell into religious trances, in which he felt himself inspired to warn his fellows of an impending judgment. Nie, dzięki vigils i na czczo, upadł na trances religijnego, w którym Czuł się Inspiracją do jego naukowcy ostrzegają o zbliżającym się wyroku.

Form of Revelation. Forma Objawienia.

The oldest portions of the Koran represent the material result of this inspiration. Najstarsze fragmenty Koranu stanowią materiał wyniku tej inspiracji. They reflect an extraordinary degree of excitement in their language-in their short, abrupt sentences and in their sudden transitions, but none the less they carefully maintain the rimed form, like the oracles and magic formulas of the pagan Arab priests (Al-A'sha, in Ibn Hisham). Odzwierciedlają one niezwykły poziom ekscytacji w ich języka w krótkim, nagłym zdań i ich nagłe przejścia, ale nikt nie mniej one starannie zachować rimed formie, jak oracles i magiczne formuły z kapłanów pogańskich Arabskie (Al-A " SHA, w Ibn Hisham). This form is preserved in the later sections also, in some of which the movement is calm and the style expository. Ta forma jest zachowany w późniejszej części również, w których ruch jest spokój i styl wyjaśniający. The book, which is about equal to the New Testament in size, was put together long after the prophet's death; and its 114 sections were arranged without any regard for chronological sequence. Książka, która jest równa około Nowego Testamentu w wielkości, został wprowadzony wraz długo po śmierci proroka, a jej 114 punkty zostały ułożone bez względu na chronologicznej kolejności.

Quotations from the Koran are found as early as the period of Mohammed's activity in Mecca (Ibn Hisham, ib. p. 226). Cytaty z Koranu znajdują się już w okresie działalności w Mohammeda Mekka (Ibn Hisham, ib. Str. 226). The oldest fragments may have been recited by the prophet himself before a band of followers, though probably a small one, who could more easily preserve them, either orally or in writing. Najstarsze fragmenty mogły być recytowane przez samego proroka przed grupka naśladowców, choć prawdopodobnie mały jeden, który mógł łatwiej utrzymać je, albo ustnie lub na piśmie. The following extracts, referring to the most important articles of faith taught in the Koran, will give an approximate idea of its language and mode of thought: Następujące wyciągi, odnosząc się do najważniejszych artykułów wiary w nauczał Koranu, poda przybliżone pomysł jego język i sposób myślenia:

Allah and Creation. Bóg i tworzenia.

"Allah is the Creator of the heavens and the earth; when He says 'Be,' it is" (ii. 111; iii. 42, 52). "Bóg jest Stwórca niebios i ziemi, kiedy mówi" być "jest" (II. 111; iii. 42, 52). "With Him are the keys of the unseen. None knows it save Him; His is the understanding of all that is in the land and in the sea; and no leaf falls without His knowledge" (vi. 59). "On posiada klucze do tego, co skryte. Nie wie, że tylko On, Jego jest zrozumienie tego, co jest w ziemi i na morzu, a nie liści spada bez Jego wiedzy" (VI. 59). "Should God touch thee with harm, there is none to remove it save Him; and if He wish thee well, there is none to restrain His bounty" (x. 107). "Jeżeli Bóg z tobą dotknąć zaszkodzić, nie ma go usunąć oprócz Niego, a On, jeśli chcą cię dobrze, nie ma ograniczenia Jego laski" (x. 107). "Do not the unbelieving see that the heavens and the earth were one until We clove them asunder and made every living thing from water" (xxi. 31). "Nie patrz na niewierzący, że niebiosa i ziemia były jednymi aż goździk My je rozdziela i co istota żyjąca z wody" (xxi. 31). "He it is who appointed the sun for brightness; He established the moon for light and ordained her stations, that ye may know the number of the years and the reckoning of them" (x. 5). "On jest Tym, który wyznaczył słońce dla jasności; On ustanowił dla świetle księżyca i święcenia jej stacje, abyście poznali liczbę lat i liczenie z nich" (x. 5). "The cattle, likewise, have We created for you; in them are warmth and much profit, and of them ye eat. In them is there beauty for you when ye fetch them from their pastures, and when ye drive them forth to graze. They bear your heavy burdens to towns which ye could not otherwise reach, save with great wretchedness of soul: verily, your Lord is gracious and merciful!" "Bydło, podobnie, mają Stworzyliśmy dla Ciebie; w nich dużo ciepła i zysków, i wy im jeść. W ich piękno nie jest dla ciebie kiedy je sprowadzić z pastwiska, a kiedy je dalej do napędu otarcie. Ponoszą one swoje ciężkich obciążeń do miast, co nie może osiągnąć w inny sposób, z dużym zapisz nikczemność duszy: zaprawdę, twój Pan jest łaskawy i miłosierny! " "Horses, too, has He created, and mules, and asses, for you to ride upon and for an ornament" (xvi. 5-8). "Konie, zbyt, ma on utworzony, a muły i osły, aby jazda po oraz ozdoba" (XVI. 5-8). "He it is that sends rain from heaven, whereof ye drink; from which grow the trees whereby ye feed your flocks." "On jest Tym, że zsyła deszcz z nieba, z czego pijecie, z którym rosną drzewa którego wy karmienia stad". "He makes the corn to grow, and the olives, and the palms, and the grapes, and all manner of fruit: verily, herein is a sign unto them that reflect" (xvi. 10, 11). "On sprawia, że zboże rośnie, a oliwki i palmy, i winogrona, oraz wszelkiego rodzaju owoce: zaprawdę, w tym jest znak, że im odzwierciedlać" (XVI. 10, 11). "He it is that subjected the sea unto you, that ye may eat fresh meat therefrom and bring forth from it the ornaments which ye wear; and thou mayest see the ships that sail upon it" (xvi. 14). "On jest Tym, że poddane morze wam, abyście jedli z nich świeże mięso i przyniesie z niego ozdoby, które będziecie nosić, a byś zobaczyć statków, które pływają po nim" (XVI. 14). "He it is that created you of dust, then of a drop, then of clotted blood, and then brought you forth as children; then ye attain your full strength; then ye become old men-though some of you are taken sooner-and then ye reach the time appointed for you" (xl. 69). "On jest Tym, że stworzyl was z prochu, potem z kropli, a następnie z zapiekły krwi, a następnie wyprowadzil was jako dzieci, potem wy swoje osiągnięcia pełnej wytrzymałości; wtedy stają się starych ludzi-choć niektórzy z was są podejmowane szybciej i wtedy dotrzeć do czasu powołania dla Ciebie "(xl. 69).

Last Judgment; Resurrection. Ostatnia Wyrok; Zmartwychwstania.

"O ye men! fear your Lord! Verily the earthquake of the Hour is a mighty thing!" "O ludzie! Obawiają się waszego Pana! Zaprawdę trzęsienie ziemi o Godzinie jest mocną rzeczą!" "On the day ye shall see it, every suckling woman shall forget her sucking babe; and every woman with child shall cast forth her burden; and thou shalt see men drunken, though they have drunk naught" (xxii. 1, 2). "W dniu będziecie go zobaczyć, co kobieta powinna zapomnieć ssania jej piersi niemowlę, a każda kobieta z dzieckiem będzie wyrzucony jej ciężaru i będziesz zobaczyć mężczyzn pijani, choć mają pijany nic" (xxii. 1, 2). "And the day when We shall move the mountains, and thou shalt see the earth a level plain; and We shall gather all men together, and leave no one of them behind: then shall they be brought before thy Lord in ranks. Now are ye come to Us as we created you at first! Nay, but ye thought that we would never make Our promise good! And each shall receive his book, and thou shalt see the sinners in alarm at that which is therein; and they shall say, 'Alas for us! what a book is this, leaving neither small nor great unnumbered!' "A dzień, kiedy porusza się po górach, i będziesz zobaczyć ziemi poziomie plain; i My zbierzemy wszystkich ludzi razem, i nie pozostawiają żadnych jeden z nich za: a następnie są one zostać wniesione twego Pana w szeregach. Teraz są wy przyjść do nas, jak mamy was stworzyl w pierwszym! Tak, ale wy myślicie, że my nigdy nie uczynić Nasza obietnica dobre! I każdy otrzyma swoją książkę, i będziesz zobaczyć grzeszników w alarm na to, co jest w nich, a oni powiedzą: "Biada nam! Jakie książki jest to, pozostawiając ani małym, ani z wielkim nieprzebrany!" And they shall find therein what they have done; and thy Lord shall deal unjustly with none" (xviii. 45-47). "We shall set just balances for the Day of Resurrection, and no soul shall be wrong; even though it be the weight of a grain of mustard-seed, We shall bring it" (xxi.48). I powinny one znaleźć w nim to, co oni czynili, i twój Pan postępuje niesprawiedliwie ze nikt "(xviii. 45-47)." Będziemy ustawić tylko dla równowagi w Dniu Zmartwychwstania, a dusza nie jest źle, chociaż być waga do ziarnka gorczycy, My przywracamy go "(xxi.48). "Verily, those that believe, and those that are Jews, and the Sabeans, and the Christians, and the Magians, and those that join other gods with God-verily, God will decide between them on the Day of Resurrection" (xxii. 17). "Zaprawdę, tych, którzy wierzą, i tych, którzy są Żydami, a Sabeans, i chrześcijanie, i Magians, i tych, którzy przystąpią innych bogów z Bogiem-Zaprawdę, Bóg decyduje między nimi w Dniu Zmartwychwstania" (xxii. 17).

Hell and Paradise. Piekło i Raj.

"Verily, We have prepared for the evil-doers a fire, the smoke whereof shall encompass them; and if they cry for help they shall be helped with water like molten brass, which shall scald their faces" (xviii. 28). "Zaprawdę, My przygotowaliśmy dla niesprawiedliwych ogień, dym którego obejmuje je, a jeżeli wołanie o pomoc są one pomogły wodą jak stopiony dętych, które oparzyć ich twarze" (xviii. 28). "But for those that misbelieve, for them are cut out garments of fire; there shall be poured over their heads boiling water; what is in their bellies, and their skins, shall be dissolved; and for them are maces of iron. Whenever in their pain they shall come forth, they shall be thrust back into it" (xxii. 20-22). "Ale dla tych, którzy nie wierzyć, dla nich wyciąć szaty ognia; tam rozlewa się nad ich głowami wrzącej wody, co jest w ich brzuchach, a ich skóry, są rozpuszczone, a dla nich są maces żelaza. Ilekroć w ich ból oni wyjda, to jest sens go z powrotem do "(xxii. 20-22). "Nay, when the earth shall be crushed with crushing on crushing, and thy Lord shall come, and the angels, rank on rank, and hell on that day shall be brought nigh-on that day man shall be reminded! But how shall he have a reminder? He will say, 'Would that I had prepared in my life for this!' "Tak, kiedy ziemia jest zgnieciony z kruszenia na zgniatanie, a twój Pan przyjdzie, i aniołowie, rankingu na ranking i piekła, że na dzień-noc zostać wniesione na ten dzień człowiek się przypomniała! Ale jak się on mają przypomnienie? On powie, "Czy ja miałem przygotowane, że w moim życiu do tego!" But on that day none shall be punished with a punishment like his, and none shall be bound with chains like his!" Ale w tym dniu nikt nie powinien być karany ze kara jak jego, i nikt nie jest związana z łańcuchami jak jego! " (lxxxix. 22-27). (lxxxix. 22-27).

"On that day shall there be joyous faces, well pleased with their past deeds, in a lofty garden where they shall hear no vain discourse; wherein is a flowing fountain; wherein are high couches and goblets set, and cushions laid in order, and carpets spread!" (lxxxviii. 8-16). "W tym dniu będzie tam być radosny twarze, również zadowoleni z ich przeszłości czyny, wzniosłe w ogrodzie, gdzie się nie słyszeć próżno dyskurs, w którym jest fontanna napływające, w którym są wysokie kanapy i puchary, a poduszki zawartych w porządku, i dywany rozprzestrzeniania! "(lxxxviii. 8-16). "Verily, the righteous shall dwell among delights; seated on couches they shall gaze about them; thou mayest recognize in their faces the brightness of delight; they shall be given to drink wine that is sealed, whose seal is musk; for that let the aspirants aspire! And it shall be tempered with Tasnim, a spring from which thosethat draw nigh to God shall drink" (lxxxiii. 22-28). "O thou soul that art at rest! return unto thy Lord, well pleased and pleasing him! And enter among my servants, and enter my paradise" (lxxxix. 27-30). "Zaprawdę, sprawiedliwi będą mieszkać wśród zachwyca; siedzącej na kanapy będą spojrzenie na ich temat; byś rozpoznać ich twarze w jasność admiracja; są one podane do picia wina, że jest szczelnie zamknięty, którego pieczęć jest piżmo; do tego niech aspirujące aspirują! A jest ono łagodny z Tasnim, sprężyny, z których czerpać thosethat blisko Boga się pić "(lxxxiii. 22-28)." Ty duszę, że sztuka na odpoczynek! powrotu swego Pana, upodobanie i pięknie go ! I wprowadzić wśród moich sług, i wprowadź mój raj "(lxxxix. 27-30).

Old and New Testament Stories. Stary i Nowy Testament Opowiadania.

Although the passages here quoted contain many original phrases and figures, they are frequently reminiscent of similar passages in the Old and New Testaments. Chociaż tutaj cytowane fragmenty zawierają wiele oryginalnych wyrażeń i liczb, są one często przypomina podobnych fragmentów Starego i Nowego Testamentu. These points of contact are the more numerous because Mohammed repeats many Biblical narratives. Te punkty kontaktowe są bardziej liczne, ponieważ Mohammed powtarza wiele opowieści biblijnych. These are found especially in the later suras, which have all the characteristics of sermons. Te znajdują się zwłaszcza w późniejszych suras, które posiadają wszystkie cechy kazania. The chief subjects taken from the Old Testament are: the Creation; Cain and Abel; Noah; Abraham and his sons; Jacob and his sons; Moses and Aaron; Saul; David and Solomon; Job and Jonah; but from the New Testament, besides Jesus and Mary, only John is mentioned. Szef tematy wzięte ze Starego Testamentu są: tworzenie; Kain i Abel, Noe, Abraham i jego synów Jakuba i jego synów; Mojżesza i Aarona, Saula, Dawida, Salomona, Hioba i Jonasza, ale z Nowego Testamentu, oprócz Jezusa i Maryi, jest tylko John wymienione. In the Old Testament narratives the Koran frequently follows the legends of the Jewish Haggadah rather than the Biblical accounts, as Geiger pointed out in his "Was Hat Muhammad aus dem Judenthume Aufgenommen?" W Starym Testamencie narracji Koran często nawiązuje do legendy o żydowskim Haggadah zamiast biblijnych rachunków, jak Geiger wskazał w swoim "Czy Hat Muhammad aus dem Judenthume Aufgenommen?" (Bonn, 1834; 2d. ed. Berlin, 1902). (Bonn, 1834; 2d. Ed. Berlin, 1902). Thus, the story of Abraham's destruction of the idols in his father's house, and his answer to those that asked who had done it (xxi. 58-64), agree with Gen. R. xvii.; the sign that restrained Joseph from sin (xii. 24) corresponds to Soṭah 36b; the refusal of Moses to accept food from the Egyptian women (xxviii. 11) parallels Soṭah 12b; and the account of Solomon and the Queen of Sheba (xxvii.) harmonizes with the commentary of Targum Sheni to Esther i. Tak więc, historia Abrahama niszczenia bożków w domu swego ojca, a jego odpowiedź, że zwróciła się do tych, którzy uczynili go (xxi. 58-64), zgadzają się z gen. R. XVII.; Znak, że unieruchomienie Józefa od grzechu (XII. 24) odpowiada Soṭah 36b; odmowy Mojżesza, aby zaakceptować żywności z egipskich kobiet (xxviii. 11) paralele Soṭah 12b, a konto Salomona i królowej Saby (xxvii.) harmonizuje z komentarzem z Targum Sheni do Esther i. 13.

For many of these borrowed narratives the sources are unknown. Dla wielu z tych pożyczonych narracji źródła są nieznane. Thus, for instance, the story in the "Sefer ha-Yashar" of the Egyptian women that cut their fingers in bewilderment at Joseph's beauty (xii. 31) is based on the Mohammedan narrative, and no older Jewish source thereof is known. Tak więc, na przykład, historia w "Sefer ha-Yashar" egipskich kobiet z cięte, że ich palce w zakłopotanie na Józefa piękna (XII. 31) opiera się na mahometański narracji, a nie starszych żydowskich jest znane jego źródło. For the legend of Samiri, comp. Do legendy Samiri, komp. "ZDMG" lvi. "ZDMG" LVI. 73.

In its version of the story of Jesus the Koran shows more dependence on the apocryphal than on the canonical Gospels. W swojej wersji tej historii Jezusa Koran pokazuje zależności od apokryficzny niż na kanoniczne Ewangelie. Thus the story of the giving of life to the bird of clay (iii. 43, v. 110) is found in the Gospel of Thomas (ed. Tischendorf, ii. 2). Tak więc opowieść o dawaniu życia ptaków z gliny (III. 43, w. 110) znajduje się w Ewangelii Thomas (red. Tischendorf, ii. 2). The account of Mary's marvelous food (iii. 32) is given in the Protevangelium Jacob, viii., as well as the casting of lots for the care of her (ch. ix.), found in iii. Rachunek Mary's marvelous żywności (III. 32) podana jest w Protevangelium Jakuba VIII., A także odlewnictwa partii do opieki nad nią (rozdział IX.), W III. 39. . 39.

Furthermore, there are many variations, especially in the case of proper names, which are due to confusion on the part of Mohammed himself. Ponadto, istnieje wiele odmian, szczególnie w przypadku nazw własnych, które wynikają z pomyłek ze strony Mohammeda siebie. Thus, Pharaoh desires to build a tower (xxviii. 38), the story being based on the account of Nimrod (Josephus, "Ant." i. 4, §§ 2-3); by a confusion with Miriam, Mary is called the sister of Aaron (xix. 29); Haman is the servant of Pharaoh (xxviii. 38); and Azar becomes the father of Abraham (vi. 74)-a reminiscence in Mohammed's mind of the name of Eliezer (comp. also, for the account of Idris [xix. 57], Nöldeke in "Zeit. für Assyr." xvii. 83). Tak więc, Faraon pragnie zbudować wieżę (xxviii. 38), fabuła oparta jest na rachunku Nimrod (Józef Flawiusz, "Ant." I. 4, § § 2-3); przez zamieszanie z Miriam, Maryja nazywa siostra Aarona (XIX. 29); Hamana jest sługą faraona (xxviii. 38); Azar i staje się ojciec Abrahama (VI. 74)-a w ślad Mohammeda umysłu imię Eliezer (Comp. również, na rachunek Idris [xix. 57], w Nöldeke "Zeit". für Assyr. "XVII. 83).

Application of Quotations and References. Zastosowanie cytaty i odniesienia.

There are frequent anachronisms in the teachings of Mohammed. Istnieją częste anachronisms w nauce Mahometa. Thus, the regulation concerning prayer and almsgiving is mentioned in connection with God's compact with Israel (v. 15); God commanded Moses and Aaron to provide places of prayer in Egypt (x. 87); and the destruction of Lot's wife was foreordained by God (xv. 60). Other additions were made to suit Arabic conditions, such as the description of Moses' staff (xx. 19); the reason assigned for his approach to the burning bush ("I will bring you a blazing brand from it"; xxvii. 7); crucifixion on palm-trees as a punishment (xx. 74); and Joseph as guardian of his brothers' baggage (xii. 17; comp. Wellhausen, "Skizzen," iv. 157; for the description of Solomon's glory, "dishes as large as cisterns"; comp. Al-A'sha, in Al-Mubarrad, 4, 14). Tak więc, rozporządzenie dotyczące modlitwy i jalmuzne jest wymieniony w związku z Bożym kompaktowe z Izraela (Łk 15); Bóg przykazał Mojżesz i Aaron do zapewnienia miejsc modlitwy w Egipcie (X 87); i zniszczenie żonę Lota była przez foreordained Bóg (XV. 60). Inne dodatki były dostosowane do warunków, arabski, takie jak opis Mojżesz "pracowników (XX 19); powód przypisane do jego podejścia do spalania Bush (" I będzie dostarczyć Ci z płonącego marki go "; XXVII. 7); ukrzyżowania na palm jako kara (XX 74), a jak Josepha strażnika jego bracia" bagaż (XII. 17; komp. Wellhausen, "Skizzen", iv. 157; dla opis Salomona chwały ", jak duże naczynia jako cysterny"; komp. Al-A'sha, w Al-Mubarrad, 4, 14).

A fundamental alteration, which has a direct bearing on the Arabs and on Mecca, is found in the story of Abraham and his sons, the Koran representing the Biblical patriarch as the founder of the sanctuary at Mecca. A podstawowych zmian, które ma bezpośredni wpływ na Arabów i Mekka, znajduje się w historię Abrahama i jego synów, reprezentujących Koran biblijny patriarcha jako założyciela sanktuarium w Mekka. Ishmael is not mentioned with him until the later suras, whereas, according to the earlier ones, Isaac and Jacob are the sons of Abraham: probably a confusion in Mohammed's own mind (comp. Snouck Hurgronje, "Het Mekkaansche Feest," p. 32). In all the Biblical narratives which are found in the Koran the words placed in the mouths of the speakers are intended to convey Mohammed's opinions and beliefs. Izmael nie jest wymieniona z nim aż do suras później, mając na uwadze, że zgodnie z wcześniejszymi te, Izaaka i Jakuba są synami Abrahama: prawdopodobnie zamieszanie w Mohammeda własnego umysłu (Comp. Snouck Hurgronje, "Het Mekkaansche Feest", str. 32 ). We wszystkich biblijnych opowieści, które znajdują się w Koranie słowa umieszczone w usta głośniki są przeznaczone do przekazania Mohammeda opinie i przekonania. The relation of Mohammed to the Meccans is but thinly disguised under the warnings of individual prophets to a sinful people, and in the answers of the latter. Noteworthy in this connection are the words of Adam and Eve (vii. 22); of Abel (v. 32); of Noah (vii. 57, 59; xi. 27); of the unbelievers in Noah's time (vii. 58; xi. 34, 45, 48); of Jacob (xii. 99); of Joseph (xii. 33, 37); of Moses (vii. 103, xxviii. 15); of the Egyptian magicians (xx. 75); and of Jesus (xix. 31). W stosunku do Mohammeda Meccans jest, ale słabo ukrytych pod ostrzeżenia poszczególnych proroków do ludu grzeszników, w odpowiedzi na ostatnie. Warte wzmianki w tym względzie są słowa Adama i Ewy (VII. 22); Abla ( v. 32); Noego (VII. 57, 59; XI. 27); z niewiernymi w czasie Noego (VII. 58. XI. 34 45, 48); Jakuba (XII. 99), Józefa ( XII. 33, 37); Mojżesza (VII. 103, XXVIII. 15); z egipskiego czarownicy (XX 75) i Jezusa (XIX. 31).

A few legends, in addition to the Biblical narratives, have been taken into the Koran, such as the legend of Alexander the Great, with "the two horns" (xviii. 82 et seq.), which is derived from a Syriac source (Nöldeke, "Beiträge zur Gesch. des Alexanderromans," p. 32); the legend of the Seven Sleepers (xviii. 8 et seq.; comp. Koch, "Die Siebenschläfer Legende," Leipsic, 1883; Guidi, "Testi Orientali Inediti Sopra i Sette Dormienti di Efeso," Rome, 1885); the legend of Moses and the servant of God (xviii. 64 et seq.); and the story of the one hundred years' sleep (ii. 261; comp. the story of Ḥoni ha-Me'aggel, Yer. Ta'an. iii. 66d; Guidi, "Sette Dormienti," p. 103). Kilka legend, w uzupełnieniu do biblijnej opowieści, zostały wzięte pod Koran, takich jak legenda Aleksandra Wielkiego, ze "dwa rogi" (xviii. 82 i nast.), Który wywodzi się z Syryjski źródło ( Nöldeke, "Beiträge zur Gesch. Des Alexanderromans", str. 32); legendy z siedmiu Sleepers (xviii. 8 i nast. Comp. Koch, "Die Legende Siebenschläfer," Leipsic, 1883; Guidi, "Testi Orientali inediti Sopra i Sette di Dormienti Efeso ", Rzym, 1885); legendy i Mojżesza, sługi Bożego (xviii. 64 i nast.) Oraz opowieść o sto lat snu (II. 261, komp. Opowieść z Ḥoni ha-Me'aggel, yer. Ta'an. III. 66d; Guidi, "Sette Dormienti", str. 103).

The Koran contains also native Arabic legends, apparently somewhat altered in form, which are included for the moral they convey. Koran zawiera również rodzimych legend arabski, pozornie nieco zmieniony w formie, które są włączone do moralne są nośnikami. To this class belong the stories of the destruction of the Thamud (the Θαμουδῆνοι of Diodorus Siculus, iii. 44; Ptolemy, vi. 7, 21; "Notitia Dignitatum," ed. Seeck, pp. 58, 59, 73), on account of their disobedience to their prophet (vii. 71, et al.); of the Madyan (vii. 83, et al.; the of the Bible and the Mαδιάμα of Ptolemy, vi. 7, 27); and of the 'Ad (xi. 62, et al.), a general term for a mythological, prehistoric people (comp. Nöldeke, "Fünf Mu'allakat," iii. 31, in "Sitzungsberichte der Wiener Akademie," 1903). Do tej klasy należą historie zniszczenia w Samud (w Θαμουδῆνοι Diodor z Siculus, iii. 44; Ptolemeusza, vi. 7, 21; "Notitia Dignitatum", wyd. Seeck, pp. 58, 59, 73), na ze względu na ich nieposłuszeństwo wobec ich prorok (VII. 71, et al.); z Madyan (VII. 83, et al., a do Biblii i Mαδιάμα Ptolemeusza, vi. 7, 27); i " Ad (XI. 62, et al.) Ogólne pojęcie o mitologicznych, prehistorycznych ludzi (Comp. Nöldeke, "Fünf Mu'allakat," iii. 31, w "Sitzungsberichte der Wiener Akademie", 1903). Here, also, belong the story of the breaking of the dam in Yemen (xxxiii. 14) and the speeches placed in the mouth of Luḳman (xxxi. 12 et seq.), who is mentionedlikewise in old Arabic poems. Tutaj również, należą opowieść o złamaniu zapory w Jemenie (xxxiii. 14) i wypowiedzi zamieszczone w usta Luḳman (xxxi. 12 nn.), Który jest mentionedlikewise w starym arabskim wiersze. The Koran, in addition, includes many passages of a legislative character and of later date. Koran, a ponadto zawiera wiele fragmentów o charakterze legislacyjnym i późniejszym terminie. These contain regulations concerning the pilgrimage (ii. 185); fasting (ii. 181); almsgiving (ii. 273 et seq., lxiv. 17 et seq.); the spoils of war (viii.); marriage (iv. 23, et al.); inheritance (iv. 2, et al.); and the like. Zawierają one regulacje dotyczące pielgrzymki (II. 185); czczo (II. 181); jalmuzne (II. 273 i nast., LXII. 17 i nast.); W psują wojny (VIII.); małżeństwa (IV. 23 , Et al.); Dziedziczenia (IV. 2, et al.); I tym podobne. In these portions, also, the typical expressions of the earlier passages relating to articles of faith recur as interpolations in the text itself. The language of the Koran is held by the Mohammedans to be a peerless model of perfection. W tych częściach, również typowym przejawem wcześniej fragmenty artykułów odnoszących się do wiary, jak interpolations powtarzać w tekście samego. Język Koranu jest prowadzony przez Mohammedans za niedościgły wzór doskonałości. An impartial observer, however, finds many peculiarities in it. Bezstronnego obserwatora, jednak stwierdza w nim wiele osobliwości. Especially noteworthy is the fact that a sentence in which something is said concerning Allah is sometimes followed immediately by another in which Allah is the speaker; examples of this are suras xvi. Szczególnie warte odnotowania jest fakt, że zdanie, w którym jest coś powiedział o Bogu jest czasem następuje natychmiast przez inną, w którym Bóg jest głośnik, przykładem są suras XVI. 81, xxvii. 81, XXVII. 61, xxxi. 61, XXXI. 9, and xliii. 10 (comp. also xvi. 70). 9, i xliii. 10 (Comp. również XVI. 70). Many peculiarities in the positions of words are due to the necessities of rime (lxix. 31, lxxiv. 3), while the use of many rare words and new forms may be traced to the same cause (comp. especially xix. 8, 9, 11, 16). Wiele osobliwości w pozycji słowa są ze względu na potrzeby Rym (lxix. 31, LXXII. 3), natomiast wykorzystanie wielu rzadkich słów i nowych form mogą być śledzone z tej samej przyczyny (Comp. zwłaszcza XIX. 8, 9 , 11, 16). See also Islam; Mohammed. Zobacz także islamu; Mohammeda.

Bibliography: Bibliografia:
Flügel, Corani Textus Arabicus, Leipsic, 1869; Concordantiœ Corani Arabicœ, ib. Flügel, Corani Textus Arabicus, Leipsic, 1869; Concordantiœ Corani Arabicœ, IB. 1842; HO Fleischer, Beidhawii Commentarius in Coranum, i., ii., ib. 1846-48; Wherry, A Comprehensive Commentary on the Quran, with additional notes and emendations, 4 vols., London, 1883-86; Ullmann, Der Koran aus dem Arabischen Uebersetzt, 6th ed., Bielefeld, 1862; Kasimirski, Le Koran, Traduction Nouvelle, Paris, 1864; EH Palmer, Translation of the Quran, in SBE vols. 1842; HO Fleischer, Beidhawii Commentarius w Coranum, i., ii. IB. 1846-48; łódź, A Comprehensive Commentary na Koranu, z dodatkową emendations, 4 vols. London, 1883-86; Ullmann, Der Koran aus dem Arabischen Uebersetzt, 6th ed., Bielefeld, 1862; Kasimirski, Le Koranu, Traduction Nouvelle, Paris, 1864; EH Palmer, Tłumaczenie Koranu, w SBE vols. vi. VI. and ix., Oxford, 1880; Th. i IX., Oxford, 1880; Cz. Nöldeke, Geschichte des Qorans, Göttingen, 1860.GS Fr. Nöldeke, Geschichte des Qorans, Getyndze, 1860.GS ks.

The dependence of Mohammed upon his Jewish teachers or upon what he heard of the Jewish Haggadah and Jewish practises is now generally conceded. Mohammed zależności od jego żydowskich nauczycieli i na co usłyszał od żydowskich Haggadah i żydowskich praktyk jest teraz ogólnie przyznał. The subject was first treated from a general point of view by David Mill, in his "Oratio Inauguralis de Mohammedanismo e Veterum Hebræorum Scriptis Magna ex Parte Composita" (Utrecht, 1718); and by H. Lyth in his "Quo Successu Davidicos Hymnos Imitatus Sit Muhammed" (Upsala, 1806-1807). Przedmiot został po raz pierwszy leczonych z ogólnego punktu widzenia przez Davida Mill, w jego "Oratio Inauguralis de Mohammedanismo e Veterum Hebræorum Scriptis Magna ex parte Composita" (Utrecht, 1718) oraz przez H. Lyth w jego "Quo Successu Davidicos Hymnos Imitatus Muhammed siedzieć "(Upsala, 1806-1807). Geiger's epoch-making work laid the foundation for the study of the Koran in its relation to Jewish writings. Geiger's epokowy pracy założyła dla studiów Koran w swoim stosunku do żydowskich pism. J. Gastfreund, in his "Mohamed nach Talmud und Midrasch" (i., Berlin, 1875; ii., Vienna, 1877; iii., Leipsic, 1880), has attempted to show the parallels, also, in later Mohammedan literature; though not always with success, as Sprenger has pointed out ("ZDMG" xxix. 654). J. Gastfreund, w jego "Mohamed Talmud und nach Midrasch" (I. Berlin, 1875; II., Wiedeń, 1877; iii., Leipsic, 1880), starała się pokazać paralele, również w późniejszym mahometański literaturze; choć nie zawsze z powodzeniem, jak wskazał Sprenger ( "ZDMG" XXIX. 654). Further parallels are given by Grünbaum (ib. xliii. 4 et seq.). Dalsze paralele są podane przez Grünbaum (ib. xliii. 4 i nast.). The subject has received an exhaustive treatment at the hands of Hartwig Hirschfeld, in his "Jüdische Elemente im Ḳoran" (1878), in his "Beiträge zur Erklärung des Ḳoran" (Leipsic, 1886), and more especially in his "New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran" (London, 1902; comp. the remarks of August Müller in "Theologische Literaturzeitung," 1887, No. 12, cols. 278 et seq.). Przedmiotem otrzymała wyczerpujące leczenie w rękach Hartwig Hirschfeld, w jego "Jüdische elementów im Koran" (1878), w jego "Beiträge zur ERKLÄRUNG des Koran" (Leipsic, 1886), a zwłaszcza w jego "Badania w Nowej Skład i egzegeza z Qoran "(Londyn, 1902; komp. uwag sierpnia Müller w" Theologische Literaturzeitung, "1887, nr 12, cols. 278 i nast.).

Hebrew Translations. Tłumaczenia hebrajski.

Hebrew translations of the Koran were not unknown, and fragments of these may lie buried in Oriental genizahs. Hebrajski tłumaczenia Koranu nie były nieznane, a fragmenty te mogą kłamać pochowany w genizahs Wschodnią. Before such translations were made a simple transliteration into Hebrew characters sufficed. Portions of such a transliteration are to be found in Bodleian Manuscript No. 1221 (= Hunt No. 529), the first parts of which are even punctuated; on the margin are Hebrew translations of some passages and references to the Bible and the haggadic literature; the manuscript is in a modern Spanish rabbinical script. Zanim takie tłumaczenia były proste transliteracji na język hebrajski znaków wystarczyło. Fragmenty takie transliteracja znajdują się w Bodleian Rękopis nr 1221 (L. Hunt = 529), pierwsze części, które są nawet zdominowały; na marginesie są Hebrajski Tłumaczenia niektórych fragmentów i odniesień do Biblii i literatury haggadic; rękopis jest w nowoczesny hiszpański rabinicznych skryptu. Additional fragments of such manuscripts are in the libraries of the Deutsche Morgenländische Gesellschaft (from the Crimea; see Rödiger in "ZDMG" xiv. 485), the Vatican (Cod. 357, 2), and the Vienna bet ha-midrash (Pinsker, No. 17). Dodatkowe fragmenty tych rękopisów są w bibliotekach Morgenländische Deutsche Gesellschaft (z Krymu; Rödiger zobaczyć w "ZDMG" xiv. 485), Watykan (Cod. 357, 2), a zakład w Wiedniu ha-midrasz (Pinsker, Nr 17). In a bookseller's list cited in "JQR" xv. W księgarni listę cytowane w "JQR" xv. 77 is mentioned a volume containing the Torah, the Targum, and the Koran bound together (). 77 wymienione woluminu zawierającego Tory, w Targum, i Koran związani razem (). A translation into Hebrew from the Latin was made in the seventeenth century by Jacob b. Tłumaczenie na język hebrajski łaciny od został w XVII w. przez Jakuba B. Israel ha-Levi, rabbi of Zante (d. 1634; see Neubauer, "Cat. Bodl. Hebr. MSS." No. 2207); and, in modern times, by Herrman Reckendorf (, Leipsic, 1857). Izrael ha-Levi, rabin Zante (zm. 1634; por. Neubauer, "Kat. Bodl. Hebr. MSS." L. 2207), a we współczesnych czasach, przez Herrman Reckendorf (, Leipsic, 1857). A translation into Spanish of sura 70 ("Al-Mi'raj") was made in the thirteenth century, at the behest of Alfonso X., by the physician of Toledo, Don Abraham; a French rendering of this was afterward made by Bonaventura de Seve. Tłumaczenie na język hiszpański z sura 70 ( "Al-Mi'raj") został złożony w XIII w., na rozkaz Alfonsa X, przez lekarza Toledo, Don Abrahama; francuski utylizacji tego potem został złożony przez Bonaventura de Sève. Koran citations, either for polemical purposes or in translations from the Arabic, are occasionally found in Hebrew writings (eg, in those of Saadia and Hai Gaon). Koran cytatów, zarówno dla celów polemical lub w tłumaczeniach z arabskim, są sporadycznie writings Znaleziono w języku hebrajskim (np. w tych Saadia i Gaon Hai). Simon Duran (1423), in his critique of the Koran (see "Ḳeshet u-Magen," ed. Steinschneider, in "Oẓar Ṭob," 1881), quotes the Koran; but he mixes such quotations with others from the Sunnah, and probably takes them from translations of Averroes' works. Duran Simon (1423), w jego krytyce Koranu (zob. "Ḳeshet U-Magen", wyd. Steinschneider, w "Oẓar Tob", 1881), cytuje Koran, ale miesza się z innymi takimi notowaniami z Sunna, i Prawdopodobnie bierze je od tłumaczenia Averroes "roboty. In some translations from the Arabic, the citations from the Koran were occasionally replaced by quotations from the Bible (eg, in Al-Bataljusi, and in Judah Nathan's translations of Ghazali's "Maḳaṣid al-Falasifah"). W niektórych tłumaczeń z arabskim, cytatów z Koranu były sporadycznie otrzymuje cytatów z Biblii (np. w Al-Bataljusi i Judy Nathan's tłumaczenia Ghazali's "Maḳaṣid al-Falasifah").

Richard Gottheil, Siegmund Fränkel Richard Gottheil, Siegmund Fränkel
Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:
Steinschneider, Hebr. Steinschneider, Hebr. Bibl. pp. 309, 339, 591, 854; ZDMG xv. 309, 339, 591, 854; ZDMG xv. 381, xlviii. 381, XLVIII. 354; JQR xii. 354; JQR XII. 499; Polemische Literatur, pp. 499; Polemische Literatur, pp. 313-316.G.


Also, see: Również zobaczyć:
Islam, Muhammad Islam, Muhammad
Koran, Qur'an Koran, Koran
Pillars of Faith Filary Wiary
Abraham Abrahama
Testament of Abraham Testament Abrahama
Allah Bóg
Hadiths Hadiths
Revelation - Hadiths from Book 1 of al-Bukhari Apokalipsa - Książka Hadiths od 1 al-Bukhari
Belief - Hadiths from Book 2 of al-Bukhari Wiara - Hadiths z Book 2 al-Bukhari
Knowledge - Hadiths from Book 3 of al-Bukhari Wiedza - Hadiths od Book 3 al-Bukhari
Times of the Prayers - Hadiths from Book 10 of al-Bukhari Czasie modlitwy - Hadiths Książka z 10-al Bukhari
Shortening the Prayers (At-Taqseer) - Hadiths from Book 20 of al-Bukhari Skrócenie Modlitwy (Na-Taqseer) - Hadiths Książka z 20-al Bukhari
Pilgrimmage (Hajj) - Hadiths from Book 26 of al-Bukhari Pielgrzymka (Hajj) - Hadiths Książka z 26-al Bukhari
Fighting for the Cause of Allah (Jihad) - Hadiths of Book 52 of al-Bukhari Walka powodować dla Boga (Dżihad) - Hadiths książki 52-al Bukhari
ONENESS, UNIQUENESS OF ALLAH (TAWHEED) - Hadiths of Book 93 of al-Bukhari Jednosc, wyjątkowości Boga (TAWHEED) - Hadiths książki 93-al Bukhari
Hanafiyyah School Theology (Sunni) Hanafiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Malikiyyah School Theology (Sunni) Malikiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Shafi'iyyah School Theology (Sunni) Shafi'iyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Hanbaliyyah School Theology (Sunni) Hanbaliyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Maturidiyyah Theology (Sunni) Maturidiyyah Teologia (sunnickiej)
Ash'ariyyah Theology (Sunni) Ash'ariyyah Teologia (sunnickiej)
Mutazilah Theology Mutazilah Teologiczny
Ja'fari Theology (Shia) Ja'fari Teologia (Shia)
Nusayriyyah Theology (Shia) Nusayriyyah Teologia (Shia)
Zaydiyyah Theology (Shia) Zaydiyyah Teologia (Shia)
Kharijiyyah Kharijiyyah
Imams (Shia) Imamów (Shia)
Druze Druze
Qarmatiyyah (Shia) Qarmatiyyah (Shia)
Ahmadiyyah Ahmadiyyah
Ishmael, Ismail Izmael, Ismail
Early Islamic History Outline Zarys historii wczesnego islamskich
Hegira Hegira
Averroes Averroes
Avicenna Avicenna
Machpela Machpela
Kaaba, Black Stone Kaaba, Black Stone
Ramadan Ramadan
Sunnites, Sunni Sunnites, sunnickiej
Shiites, Shia Shiites, Shia
Mecca Mekka
Medina Medyna
Sahih, al-Bukhari Sahih, al-Bukhari
Sufism Sufizm
Wahhabism Wahhabism
Abu Bakr Abu Bakr
Abbasids Abbasids
Ayyubids Ayyubids
Umayyads Umayyads
Fatima Fatima
Fatimids (Shia) Fatimids (Shia)
Ismailis (Shia) Ismailis (Shia)
Mamelukes Mamelukes
Saladin Saladin
Seljuks Seldżukowie
Aisha Aisha
Ali Ali
Lilith Lilith
Islamic Calendar Kalendarz islamski
Interactive Muslim Calendar Interaktywny Kalendarz muzułmański


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest