The Law Of The Sabbath From The Mishnah And The Jerusalem Talmud Prawa szabatu z Miszny i Talmudu Jerozolimie

Advanced Information Informacje zaawansowane

(From Life and Times of Jesus the Messiah (Od Life and Times of Jesus the Messiah
by Alfred Edersheim, 1886, Appendix XVII) Alfreda Edersheim, 1886, w dodatku XVII)

The terribly exaggerated views of the Rabbis, and their endless, burdensome rules about the Sabbath may best be learned from a brief analysis of the Mishnah, as further explained and enlarged in the Jerusalem Talmud. W strasznie przesadzone opinie rabinów, a ich niekończących się, uciążliwe przepisy dotyczące szabatu mogą być wyciągnięte z krótką analizą z Miszny, jak wyjaśniono w rozszerzonej i Jerozolima Talmud. [The Jerusalem Talmud is not only the older and the shorter of the two Gemaras, but would represent most fully the Palestinian ideas.] For this purpose a brief analysis of what is, confessedly, one of the most difficult tractates may here be given. [W Jerozolimie Talmud jest nie tylko starszych i krótszy z dwóch Gemaras, ale stanowią większość palestyńskich pełni pomysłów.] W tym celu krótką analizę tego, co jest, confessedly, jeden z najtrudniejszych tractates maja tu być.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
The Mishnic tractate Sabbath stands at the head of 12 tractates which together form the second of the 6 sections into which the Mishnah is divided, and which treats of Festive Seasons (Seder Moed). W Mishnic traktat Sabbath stoi na czele z dnia 12 tractates które razem tworzą drugi z 6 części, do którego Miszny jest podzielona, i który traktuje o Festiwalu Seasons (Seder Moed). Properly to understand the Sabbath regulations, it is, however, necessary also to take into account the second tractate in that section, which treats of what are called 'commixtures' or 'connections' (Erubin). Właściwie zrozumieć Sabbath rozporządzeń, jest jednak konieczne, aby również wziąć pod uwagę drugi traktat w tej sekcji, która traktuje o tym, co nazywane są "commixtures" lub "połączenie" (Erubin). Its object is to make the Sabbath Laws more bearable. Jej celem jest, aby Sabbath U. bardziej znośny. For this purpose, it is explained how places, beyond which it would otherwise have been unlawful to carry things, may be connected together, so as, by a legal fiction, to convert them into a sort of private dwelling. W tym celu, jak to wyjaśniono miejscach, po których byłoby inaczej, zostały bezprawna do przewozu rzeczy, mogą być połączone razem, tak, by fikcji prawnej, w celu przekształcenia ich w rodzaju prywatnego mieszkania.

Thus, supposing a number of small private houses to open into a common court, it would have been unlawful on the Sabbath to carry anthing from one of these houses into the other. Tak więc, zakładając szereg małych prywatnych domów, aby otworzyć do wspólnego sądu, byłoby to niezgodne z prawem w dniu szabatu, aby przeprowadzić anthing jednego z tych domów do innych. This difficulty is removed if all the families deposit before the Sabbath sone food in the common court, when 'a connection' is established between the various houses, which makes them one dwelling. Trudność ta jest usuwana, jeśli wszystkie rodziny depozytu przed Sabbath Sone żywności we wspólnym sąd, gdy "połączenie" ma swoją siedzibę między poszczególnymi domami, co sprawia im jedno mieszkanie. This was called the 'Erubh of Courts.' To był nazywany "Erubh sądów." Similarly, an extension of what was allowed as a 'Sabbath journey' might be secured by another 'commixture,' the 'Erubh' or 'connection of boundaries.' Podobnie, przedłużenie tego, co zostało dopuszczone jako "Sabat podróży" może być zabezpieczone przez innego "commixture," w "Erubh" lub "połączenie granic". An ordinary Sabbath day's journey extended 2,000 cubits beyond one's dwelling. Zwykłe dzień szabatu podróż rozszerzone 2000 łokci poza swoje mieszkanie. [On the Sabbath journey, and the reason for fixing it at a distance of 2,000 cubits, see Kitto's Cyclop. [W szabat podróż, a powodem, dla ustalenia go w odległości 2000 łokci, patrz Kitto's Cyclop. (last ed.) 'Sabbath way,' and 'The Temple and its Services,' p. (ostatnie wyd.) "Sabat sposób" i "Świątynia i jej usługach, str. 148.]

But if at the boundary of that 'journey' a man deposited on the Friday food for two meals, he thereby constituted it his dwelling, and hence might go on for another 2,000 cubits. Ale jeżeli na granicy, że "podróż" człowiek złożone w piątek żywności dla dwóch posiłków, co on stanowił on swego mieszkania, a tym samym mogą przejść na kolejny 2000 łokci. Lastly, there was another 'Erubh,' when narrow streets or blind alleys were connected into 'a private dwelling' by laying a beam over the entrance, or extending a wire or rope along such streets and allwys. Wreszcie, nie było innego "Erubh, kiedy wąskie uliczki lub niewidomych alejek zostały podłączone do" prywatnego mieszkania 'przez wiązki r. nad wejściem, lub rozszerzenie drutu lub lin wzdłuż takich ulic i allwys. This, by a legal fiction, made them 'a private dwelling,' so that everything was lawful there which a man might do on the Sabbath in his own house. Ten, przez fikcji prawnej, były one "prywatne mieszkania," aby wszystko było zgodne z prawem, człowiek, który nie może czynić w szabat we własnym domu.

Without discussing the possible and impossible questions about these Erubin raised by the most ingenious casuistry, let us see how Rabbinism taught Israel to observe its Sabbath. Bez dyskusji możliwe i niemożliwe pytania dotyczące tych Erubin podniesione przez najbardziej pomysłowy kazuistyka, pozwól nam zobaczyć, jak nauczał Rabbinism Izrael obserwować swoje Sabat. In not less than 24 chapters, [In the Jerusalem Talmud a Gemara is attached only to the first 20 chapters of the Mishnic tractate Shabbath; in the Babylon Talmud to all the 24 chapters.] matters are seriously discussed as of vital religious importance, which one would scarcely imagine a sane intellect would seriously entertain. W nie mniej niż 24 rozdziałów, [W Jerozolimie Talmud jeden Gemara załączony jest tylko do pierwszych 20 rozdziałów z Mishnic traktat Shabbath; w Talmud babiloński do wszystkich 24 rozdziałów.] Poważnie dyskutowane są kwestie, jak zasadnicze znaczenie religijne, które z nich słabo sobie wyobrazić rozsądnego intelekt poważnie rozrywkowych. Through 64.5 folio columns in the Jerusalem, and 156 double pages of folio in the Babylon Talmud does the enumeration and discussion of possible cases, drag on, almost unrelieved even by Haggadah. Poprzez 64,5 Folio kolumn w Jerozolimie, i 156 podwójnych stron Folio w Talmud babiloński, czy wyliczenie i omówienie możliwych przypadków, przeciągnij na prawie unrelieved nawet przez Haggadah. [I have counted about 33 Haggadic pieces in the tractate.] [Muszę liczyć około 33 sztuk w Haggadic traktat.]

The Talmud itself bears witness to this, when it speaks (no doubt exaggeratedly) of a certain Rabbi who had spent no less than two and a half years in the study of only one of those 24 chapters! Talmud w sobie świadczy o tym, kiedy mówi (bez wątpienia przesadnie) z pewnego rabina, który spędził nie mniej niż dwa i pół roku w badaniu tylko jedna z tych 24 rozdziałów! And it further bears testimony to the unprofitableness of these endless discussions and determinations. I dalej nosi zeznania na jałowość tych niekończących się dyskusji i ustaleń. The occasion of this is so curious and characteristic, that it might here find mention. W związku z tym jest tak ciekawy i charakterystyczny, że nie może znaleźć tutaj wspomnieć. The discussion was concerning a beast of burden. Dyskusję dotycząca Bestii obciążeń. An ass might not be led out on the road with its covering on, unless such had been put on the animal previous to the Sabbath, but it was lawful to lead the animal about in this fashion in one's courtyard. Osioł nie mogą być wyprowadzane na drodze z jego pokrycia w sprawie, o ile takie zostały wprowadzone na zwierzętach do poprzedniego szabatu, ale to było zgodne z prawem prowadzić do zwierząt, w tym na temat mody w jednym z dziedzińcem. [In the former case it might be a burden or be lead to work, while in the latter case the covering was presumably for warmth.] The same rule applied to a packsaddle, provided it were not fastened on by girth and backstrap. [W pierwszym przypadku może to być obciążenia lub prowadzić do pracy, podczas gdy w drugim przypadku obejmujące był przypuszczalnie na ciepło.] Ta sama zasada stosowana do packsaddle, pod warunkiem, że nie były zamocowane przez obwód i backstrap.

Upon this one of the Rabbis is reported as bursting into the declaration that this formed part of those Sabbath Laws (comp. Chag. i. 8) which were like mountains suspended by a hair' (Jer. Shabb. 7b). Po tym jeden z rabinów jest zgłoszony jako pęknięcie w deklaracji, że ten stanowił część z tych ustaw Sabbath (Comp. Chag. I. 8), które zostały zawieszone górach jak przez włosy "(Jer. Shabb. 7b). And yet in all these wearisome details there is not a single trace of anything spiritual, not a word even to suggest higher thoughts of God's holy day and its observance, I jeszcze we wszystkich tych szczegółów nie jest nudny ani jednego śladu niczego duchowego, a nie słowo nawet sugerować wyższą myśli Bożej święty dzień i jego przestrzeganie,

The tractate on the Sabbath begins with regulations extending its provisions to the close of the Friday afternoon, so as to prevent the possiblity of infringing on the Sabbath itself, which commenced on the Friday evening. W traktat w szabat zaczyna się rozszerzenia jej przepisów wykonawczych do zamknięcia w piątek po południu, tak aby zapobiec możliwości naruszenia w szabat sam, który rozpoczął się w piątek wieczorem. As the most common kind of labour would be that of carrying, this is the first point discussed. Ponieważ najczęstszym rodzajem pracy, które byłyby prowadzenia, jest to pierwszy punkt dyskusji. The Biblical Law forbade such labour in simple terms (Ex. 36:6; comp. Jer. 17:22). Biblijnej ustawy zakazała pracy w takich warunkach prostych (np. 36:6; komp. Jr. 17:22). But Rabbinism developed the prohibition into 8 special ordinances, by first dividing 'the bearing of a burden' into two separate acts, lifting it up and putting it down, and then arguing that it might be lifted up or put down from two different places, from a public into a private, or from a private into a public place. Ale Rabbinism rozwiniętych zakazu w 8 specjalnych nakazów, przez pierwsze podzielenie "namiaru obciążeń" na dwa odrębne akty, podnoszenia go i oddanie go w dół, a następnie twierdząc, że mogą być zniesione lub wysadzenia z dwóch różnych miejscach, z publicznych do prywatnych, albo z prywatnego w miejscu publicznym.

Here, of course, there are discussions as to what constituted a 'private place' and 'a public place'; 'a wide space,' which belongs neither to a special individual or to a community, such as the sea, a deep wide valley, or else the corner of a property leading out on the road or fields, and, lastly, a 'legally free place.' Tutaj, oczywiście, nie ma dyskusji co do tego, co stanowiło "prywatne miejsce" i "miejsce publiczne"; "szerokiej przestrzeni kosmicznej", której nie należy do specjalnego indywidualnego lub do wspólnoty, takich jak morze, głębokie szerokie doliny, albo rogu nieruchomości prowadzących na drogach lub obszarach, a także, jako "prawnie wolne miejsce." [Such a free place must cover less than four square cubits, for ex., a pillar would be such. [Takie wolne miejsce muszą obejmować mniej niż cztery łokcie kwadratowe, ex., Filaru byłoby takie. To this no legal determination would apply. The 'wide space' is called Karmelith. W tym nie byłoby zastosowanie prawnej określenia. W "szerokiej przestrzeni kosmicznej" nazywa Karmelith. The Mishnah, however, expressly mentions only the 'private' and the 'public' place (or 'enclosed' and 'open'), although the Karmeilth was in certain circumstances treated as 'public,' in others as 'private' property. The explanation of the terms and legal definitions is in Jer. Do Miszny, jednak wyraźnie odwołuje się tylko do "prywatnego" i "publiczne" miejsca (lub "zamkniętych" i "otwarte"), chociaż Karmeilth był w pewnych okolicznościach traktowane jako "publiczne", w innych jako "prywatną" własność. Wyjaśnienia terminów i definicji prawnej jest w Jer. Shabb. 12d; 13a; Shabb. Shabb. 12d, 13a; Shabb. 6a, b; Toseft. 6a, b; Toseft. Shabb. 1.] Again, a 'burden' meant, as the lowest standard of it, the weight of 'a dried fig.' . 1.] Again, a "ciężar" oznaczało, jak najniższy standard to, wagi "a suszonych fig".

But if 'half a fig' were carried at two different times, lifted or deposited from a private into a public place, or vice versa, were these two actions to be combined into one so as to constitute the sin of Sabbath desecration? Ale jeśli "pół figowym" zostały przeprowadzone w dwóch różnych momentach, zniesione lub złożone z prywatnej w miejscu publicznym, albo na odwrót, były te dwa działania, które mają być połączone w jedno, tak aby stanowiły grzech profanacja szabatu? And if so, under what conditions as to state of mind, locality, etc.? A jeśli tak, to na jakich warunkach, co do stanu umysłu, lokalizację, itp.? And, lastly, how many different sins might one such act involve? I wreszcie, jak wiele grzechów może obejmować jeden taki akt?

To give an instance of the kind of questions that were generally discussed: the standard measure for forbidden food was the size of an olive, just as that for carrying burdens was the weight of a fig. Aby podać przykład tego rodzaju pytania, które zostały omówione ogólnie: standardowy środek do żywności było zabronione rozmiar oliwne, tak, że za przeprowadzenie obciążeń była waga z figowym. If a man swallowed forbidden food of the size of half an olive, rejected it, and again eaten of the size of half an olive, he would be guilty, because the palate had altogether tasted food to the size of a whole olive; but if one had deposited in another locality a burden of the weight of a half a fig, and removed it again, it involved no guilt, becuause the burden was altogether only of half a fig, nor even if the first half fig's burden had been burnt and then a second half fig introduced. Similarly, if an object that was intended to be worn or carried in front had slipped behind it involved no guilt, but if it had been intended to be worn or carried behind, and it slipped forward, this involved guilt, as involving labor. Jeśli ktoś połknięciu zabronione żywności o wielkości pół oliwek, odrzucił go i ponownie zjadłeś z wielkości pół oliwek, chciał być winnym, gdyż był zupełnie podniebienia skosztował żywności do wielkości całego oliwek, ale jeśli Jeden z nich miał złożony w innej miejscowości ciężarem o wadze do pół figowym, a usunięto go ponownie, to nie zaangażowanych winy, becuause ciężar został całkowicie tylko pół figowe, ani nawet jeśli w pierwszej połowie rys. ciężar został spalony i potem drugiej połowie wprowadził figowe. Podobnie, jeśli obiekt, który był przewidziany do noszenia lub przeprowadzone przed angobowana miał za nim udział nie winy, ale gdyby była ona przeznaczona do zużyta lub za przeprowadzone, i to obniżyło się do przodu, tym udział winy, jako obejmujące pracy.

Similar difficulties were discussed as to the reverse. Podobne problemy były omawiane na odwrocie. Whether, if an object were thrown from a private into a public place, or the reverse. Czy, jeżeli obiekt był wyrzucany z prywatnej w miejscu publicznym, lub odwrotnie. Whether, if an object was thrown into the air with the left, and caught again in the right hand, this involved sin, was a nice question, though there could be no doubt a man incurred guilt if he caught it with the same hand which it had been thrown, but he was not guilty if he caught it in his mouth, since, after being eaten, the object no longer existed, and hence catching with the mouth was as if it had been done by a second person. Czy, jeśli obiekt został rzucony w powietrze z lewej, i chwycił znowu w prawą rękę, grzechu tym udział, był miły pytanie, choć nie może być żadnych wątpliwości, kto poniesie winę, jeżeli złowione go z tej samej strony, które to było wyrzucane, ale nie był za winnego łowionych, jeżeli w jego usta, ponieważ po jadłem, obiekt już nie istnieje, a więc łapie w ustach był tak jak gdyby była ona wykonywana przez drugą osobę.

Again, if it rained, and the water which fell from the sky were carried, there was no sin in it; but if the rain had run down from a wall it would involve sin. Również, gdy padał deszcz, a woda, która spadła z nieba zostały przeprowadzone, nie było w nim grzech, ale jeśli miała spływać deszcz ze ściennego wiązałoby grzechu. If a person were in one place, and his hand filled with fruit, he would have to drop the fruit, since if he withdrew his full hand from one locality into another, he would be carrying a burden on the Sabbath. It is needless to continue the analysis of this casuistry. Jeśli dana osoba była w jednym miejscu, a jego ręce wypełnione owoców, on będzie musiał rezygnować z owoców, ponieważ jeżeli wycofał on z jednej strony pełną lokalizację na inny, chciał być ciężarem dla przeprowadzenia szabatu. To do nieproduktywny kontynuować analizę tego kazuistyka. All discussions to which we have referred turn only on the first of the legal canons in the tractate 'Sabbath.' Wszystkie dyskusje, do których mamy określone kolei tylko na pierwszej z kanonów prawnych w traktat "Sabat".

They will show what a complicated machinery of merely external ordinances traditionalism set in motion; how utterly unspritual the whole system was, and how it required no small amount of learning and ingenuity to avoid commiting grevious sin. Będą one pokazać to, co skomplikowane maszyny jedynie zewnętrznych nakazów tradycjonalizmu wprawiać w ruch, jak na zagładę unspritual cały system był, i jak to wymagane żadne małe kwoty uczenia się i pomysłowość, aby uniknąć grevious popełnia grzech. In what follows we shall only attmept to indicate the leading points in the Sabbath legislation of the Rabbis. Wynika z tego, co w nas się jedynie do wskazania attmept prowadzące punkty w Sabat ustawodawstwa rabinów. Shortly before the commencement of the Sabbath (late on Friday afternoon) nothing new was to begun; [Here such questions are raised as what constitutes the beginning, for ex., of shaving or a bath] the tailor might no longer go out with his needle, nor the scribe with his pen; nor were clothes to be examined by lamp light. Tuż przed rozpoczęciem szabatu (w piątek późnym popołudniem) nic nowego było rozpoczęte; [Tutaj są poruszone takie kwestie jak to, co stanowi początek, ex. Z kąpieli lub golenia] dopasowanych może już wychodzić z jego igły, ani z jego pióra pisarza, ani też nie były ubrania, które mają być zbadane przez lampę światła. A teacher might not allow his pupils to read, if he himself looked on the book. A nauczyciel nie może pozwolić, by przeczytać jego uczniów, jeśli on sam patrzył na książkę. All these are pracautionary measures. Wszystkie te środki są pracautionary.

The tailor or scribe carrying his ordinary means of employment, might forget the advent of the holy day; the person examining a dress might kill insects, [To kill such vermin is, of course, strictly forbidden (to kill a flea is like a camel). Dostosowane do pisarza lub prowadzenia jego pomocą zwykłego zatrudnienia, może zapomnieć o nawiązanie święty dzień; osoby rozpatrywania sukienka może zabijać owady, [Do takich gadzina się zabić, oczywiście surowo zabronione (aby zabić pcheł jest jak wielbłąd ). Rules are given how to dispose of such insects. Zasady podane są co zrobić z takich owadów. On the same occasion some curious ideas are broached as to the transformation of animals, one into another.] which is strictly forbidden on the Sabbath, and the teacher might move the lamp to see better, while the pupils were supposed to be so zealous as to also do this. Przy tej okazji niektóre pomysły są ciekawi, jak na otwarciu transformacji zwierząt, jeden na drugiego.], Który jest surowo zabronione w szabat, a nauczyciel może przenieść światło, aby zobaczyć lepiej, a uczniowie mieli być tak gorliwy jak również to zrobić.

These latter rules, we are reminded, were passed at a certain celebrated discussion between the schools of Hillel and Shammai, when the latter were in the majority. Te ostatnie przepisy, przypominamy sobie, były przekazywane na niektórych obchodzi dyskusji między szkołami Hillela i Szammaja, gdy te ostatnie są w większości. On that occasion also opposition to the Gentiles was carried to its farthest length, and their food, their language, their testimony, their presence, their intercourse, in short, all connection with them denounced. Przy tej okazji również do pogan sprzeciwu została przeprowadzona najdalej do jego długości, a ich pożywienia, ich język, ich świadectwo, ich obecność, ich stosunek płciowy, w skrócie, wszystkie związane z nimi wypowiedzenia. The school of Shammai also forbade to make any mixture, the ingredients of which would not be wholly dissolved and assimilated before the Sabbath. Szkole także zakazała Szammaj do dowolnej mieszanki, których składniki nie byłyby całkowicie rozpuszczony i przysposobione przed szabatu. Nay, the Sabbath law was declared to apply even to lifeless objects. Tak, Sabat został uznany za prawo do zastosowania nawet do obiektów zamarły. Thus, wool might not be dyed if the process was not completed before the Sabbath. Tak więc, wełna nie może być barwione, jeżeli ten proces nie został ukończony przed szabatu. Nor was it even lawful to sell anything to a heathen unless the object would reach its destination before the Sabbath, nor to give to a heathen workman anything to do which might involve him in Sabbath work. Nie było nawet wolno sprzedawać coś do pogan, chyba że obiekt osiągnie swoje miejsca przed szabatu, ani podać do pogan robotnik coś do zrobienia, które mogą obejmować go w szabat pracy.

Thus, Rabbi Gamialiel was careful to send his linen to be washed three days before Sabbath. Tak więc, rabin Gamialiel było uważać, aby wysłać swoje lniane, które mają być myte trzy dni przed szabatu. But it was lawful to leave olives or grapes in the olive or wine press. Ale to było zgodne z prawem do urlopu oliwek lub winogron lub oliwek w tłoczni. Both schools were agreed that, in roasting or baking, a crust must have been formed before the Sabbath, except in case of the Passover lamb. Obie szkoły były uzgodnione, że w prażenia lub pieczenia, A skorupy musi być utworzona przed szabatu, z wyjątkiem przypadku Paschę. The Jerusalem Talmud, however, modifies certain of these rules. W Jerozolimie Talmud jednak, modyfikuje niektóre z tych zasad. Thus the prohibition of work by a heathen only applies if they work in the house of the Jew, or at least in the same town with him. Tak więc zakaz pracy przez pogan ma zastosowanie tylko wtedy, gdy praca w domu Żyda, lub co najmniej w tym samym mieście z nim. The school of Shammai, however, went so far as to forbid sending a letter by a heathen, not only on a Friday or on a Thursday, but even sending it on a Wednesday, or to embark on the sea on these days. Szkoły Szammaja jednak, poszedł tak daleko, aby zakazać wysyłania listu przez pogan, nie tylko w piątek lub w czwartek, ale nawet jej wysłaniem w środę, lub przejście na morzu w tych dniach.

It being assumed that the lighting of the Sabbath lamp was a law given to Moses on Mount Sinai, the Mishnah proceeds, in the second chapter of the tractate on the Sabbath, to discuss the substances of which respectively the wick and the oil may be composed, provided always that oil which feeds the wick is not put in a seperate vessel, since the removal of that vessel would cause the extinction of tha lamp, which would involve a breach of the Sabbath law. Przy czym należy założyć, że oświetlenia światła szabatu był podany prawa do Mojżesza na górze Synaj, wpływy z Miszny, w drugim rozdziale o traktat na temat szabatu, w celu omówienia substancji, które odpowiednio knota i oleju może być w składzie: , Pod warunkiem, że olej, który odżywia knota nie jest umieścić w osobnym statku, ponieważ usunięcie spowodowałoby, że statek wyginięcia, ale światło, które wiązałoby się z naruszeniem prawa szabatu. But if the light were extinguished from fear of the Gentiles, of robbers, or of an evil spirit, or in order that one dangerously ill might go to sleep, it involved no guilt. Ale jeśli światła były wygasają z obawy przed poganami, zbójców, lub złego ducha, czy w porządku, że jeden niebezpiecznie chory może iść spać, to winy nie zaangażowanych. Here, many points in casuistry are discussed, such as whether twofold guilt is incurred if in blowing out a candle its flame lights another. Tutaj, w wielu punktach kazuistyka zostały omówione, jak np. czy jest dwojaki winy, jeżeli poniesione w dmuchanie się świeca jej płomień światła innego.

The Mishnah here diverges to discuss the other commandments, which, like that of lighting the Sabbath lamp, specially devolve on women, on which occasion the Talmud broaches some curious statements about the heavenly Sanhedrin and Satan, such as that it is in moments of danger that the Great Enemy brings accusations against us, in order to ensure our ruin; or this, that on three occasions he specially lies in ambush: when one travel after the fast (Day of Atonement), that the Jewish proverb had it: 'When you bind your Lulabh [The Lulabh consisted of a palm with myrtle and willow branch tied on either side of it, which every worshipper carried on the Feast of Tabernacles ('Temple and its Services,' p. 238).] (at the Feast of Tabernacles) bind also your feet', as regards a sea voyage (Jer. Shabb. 5b, Ber.R 6). Do Miszny odbiega tutaj w celu omówienia innych przykazań, które, podobnie, jak oświetlenie szabatu światła, specjalnie przeznaczyła na kobiety, na które okazji Talmud translation niektórych ciekawi oświadczenia o niebieskich Sanhedryn i szatan, jak np., że w chwilach niebezpieczeństwa że Wielka Enemy przynosi oskarżeń przeciwko nam, w celu zapewnienia naszym ruiny, lub tym, że trzy razy, on specjalnie leży w zasadzkę: gdy jeden z podróży po okresie niejedzenia (Dzień pokuty), że miał on żydowskie przysłowie: "Gdy Ci Twój Lulabh bind [W Lulabh składała się z dłoni z mirtu i wierzby oddział wiązanej po obu stronach, co każdy wielbiciel przeprowadzone na Święto Namiotów ( "Świątynia i jej usługach, str. 238).] (na Święto Namiotów) wiążą również nogami ", w odniesieniu do podróży morskiej (Jer. Shabb. 5b, Ber.R 6).

The next two chapters in the tractate on the Sabbath discuss the manner in which food may be kept warm for the Sabbath, since no fire might be lighted. W następnych dwóch rozdziałach, w dniu szabatu traktat omawia, w jaki sposób żywność może być przechowywana na ciepłe szabatu, ponieważ nie może być zapaliła ogień. If the food had been partially cooked, or was such as would improve by increased heat, there would be temptation to attend to the fire, and this must be avoided. Jeśli żywność została częściowo ugotowane, czy też jak to poprawić poprzez zwiększenie ciepła, nie będzie pokusa do udziału w ogień, i tego należy unikać. Hence the oven immediately before the Sabbath only to be heated with straw or chaff; if otherwise, the coals were to be removed or covered with ashes. Stąd pieca bezpośrednio przed Sabbath tylko być podgrzewana lub ze słomy sieczka, jeśli inaczej, węgle były zostać usunięte lub pokryta popiołem. Clothes ought not to be dried by the hot air of a stove. Ubrania nie powinny być suszone przez gorące powietrze na piec. At any rate, care must be taken that neighbours do not see it. W każdym razie, należy uważać, że sąsiedzi nie widzą go. An egg may not be boiled by putting it near a hot kettle, nor in a cloth, nor sand heated by the sun. Jajka nie mogą być gotowane przez umieszczenie go w pobliżu gorącej czajnik, ani w ściereczkę, ani piasek ogrzewany przez słońce. Cold water might be poured on warm, but not the reverse (at least such was the opinion of the school of Shammai), nor was it lawful to prepare either cold or warm compresses. Zimnej wody może być wylany na ciepło, ale nie na odwrót (przynajmniej takie było opinią szkoły Szammaja), ani nie była zgodna z prawem przygotować albo na zimno lub ciepło kompresuje.

'Nay, a Rabbi went so far as to forbid throwing hot water over one's self, for fear of spreading the vapour, or of cleaning the floor thereby! "Tak, rabina posunął się nawet do rzucania zakazują ciepłej wody ponad jedna z siebie, ze strachu rozprzestrzeniania się oparów lub czyszczenia podłogi w ten sposób! A vessel might be put under a lamp to catch the falling sparks, but no water might be put into it, because it was not lawful to extinguish a light. Statek może być poddane pod światło, aby złapać iskier wchodzących, ale woda nie może być wprowadzone do niego, ponieważ nie było wolno gasić światło. Nor would it have been allowed on the Sabbath to put a vessel to receive the drops of oil that might fall from the lamp. Nie byłaby ona zostały dopuszczone na szabat, aby umieścić statek otrzymywać krople oleju, które mogą wchodzić ze światłem. Amomg many other questions raised was this: whether a parent might take his child in his arms. Amomg wiele innych kwestii poruszonych zostało w ten sposób: czy rodzic może zabrać swoje dziecko w ramionach. Happily, Rabbinic literally went so far as not only to allow this, but even, in the supposed case that the child might happen to have a stone in its hands, although this would involve the labour of carrying that stone! Szczęśliwie, rabiniczny dosłownie poszło nie tak daleko jak tylko pozwalają na to, ale nawet w przypadku niby, że dziecko może się zdarzyć, że kamień w jego ręce, chociaż wymagałoby to przeprowadzenia pracy, że kamień! Similarly, it was declared lawful to lift seats, provided they had not, as it were, four steps, when they must be considered as ladders. Podobnie, nie został uznany za zgodny z prawem do zniesienia siedzeń, pod warunkiem, że nie, jak to było, cztery kroki, gdy muszą one być traktowane jako drabiny.

But it was not allowed to draw along chairs, as this might produce a rut of cavity, although a little carriage might be moved, since the wheels would only compress the soil but not produce a cavity (comp. on the Bab. Talmud, Shabb. 22a;46; and Bets. 23b). Ale nie było wolno ciągnąć za sobą krzesła, gdyż mogłoby to stworzyć rykowisko z jamy ustnej, chociaż trochę przewóz może być przeniesiona, ponieważ koła to tylko kompresować gleby, ale nie produkują wnęki (Comp. na Bab. Talmud, Shabb . 22a; 46; i zakłady. 23b). Again, the question is discussed, whether it is lawful to keep the food warm by wrapping around a vessel certain substances. Ponownie, kwestia jest przedmiotem dyskusji, czy jest to zgodne z prawem, aby żywność przez zawijanie ciepłe wokół statku niektórych substancji. here the general canon is, that all must be avoided which would increase the heat: since this would be to produce some outward effect, which would be equivalent to work. tu ogólnego kanonu jest, że wszystkich należy unikać, które zwiększyłoby ciepła: ponieważ byłoby to do niektórych zewnętrznych skutkiem, co byłoby równoważne z pracy.

In the fifth chapter of the tractate we are supposed to begin the Sabbath morning. W piątym rozdziale o traktat my mają rozpocząć Sabbath rano. Ordinarily, the first business of the morning would, of course, have been to take out the cattle. Normalnie, pierwszy działalność rano będzie, oczywiście, zostały wykupienia bydła. Accordingly, the laws are now laid down for ensuring Sabbath rest to the animals. W związku z tym przepisy ustawowe są obecnie ustanowione dla zapewnienia odpoczynku szabatu dla zwierząt. The principle underlying these is, that only what serves as ornament, or is absolutely necessary for leading out or bringing back animals, or for safety, may be worn by them; all else is regarded as a burden. Even such things as might be put on to prevent the rubbing of a wound, on other possible harm, or to distinguish an animal, must be left aside on the day of rest. Zasady leżące u podstaw tych jest, że tylko to, co służy jako ozdoba, czy jest absolutnie niezbędne dla prowadzących lub przywożąc zwierząt, lub dla bezpieczeństwa, może być noszone przez nich, wszystko inne jest traktowane jako obciążenie. Nawet takie rzeczy, jak może być ukarany na celu zapobiec tarcie o rany, o innych możliwych szkód, lub do odróżniania zwierzęcia, należy pozostawić na bok na dzień odpoczynku.

Next, certain regulations are laid down to guide the Jew when dressing on the Sabbath morning, so as to prevent his breaking its rest. Dalej, niektóre regulacje są ustanowione jako wytyczne dla Żyda, gdy sos w szabat rano, tak aby uniemożliwić jego złamanie jej odpocząć. Hence he must be careful not to put on any dress which might become burdensome, nor to wear any ornament which be might put off and carry in his hand, for this would be a 'burden.' Dlatego musi on być ostrożnym, aby nie umieszczać na każdej sukni, które mogą stać się uciążliwe, ani nosić jakichkolwiek ozdoba, które mogą być wprowadzone oraz off przeprowadzać w ręku, za to byłoby to "obciążenie". A woman must not wear such headgear as would require unloosing before taking a bath, nor go out with such ornaments as could be taken off in the street, such as a frontlet, unless it is attached to the cap, nor with a gold crown, nor with a necklace or nose ring, nor with rings, nor have a pin [Literally, a needle which has not an eylet. Kobieta nie powinna nosić nakrycia głowy, takie jak wymagałoby unloosing przed podjęciem kąpieli, ani wychodzić z takich ozdób, jak mogłyby być usunięte na ulicy, takich jak łeb, jeżeli nie jest przymocowana do kapelusza, ani ze złotą koroną, ani naszyjnik lub pierścień z nosa, ani z pierścieniami, ani nie mają pin [dosłownie, igły, które nie eylet. Of course, it would not be lawful for a modern Jew, if he observe the Rabbinic Law, to carry a stick or a pencil on the Sabbath, to drive, or even to smoke.] in her dress. Oczywiście, nie byłoby zgodne z prawem dla nowoczesnej Żyda, jeżeli przestrzega rabiniczny ustawy, do przeprowadzenia kij lub ołówkiem na szabat, aby dysk, a nawet palić.] W jej sukni. The reason for this prohibition of ornaments was, that in their vanity women might take them off to show them to their companions, and then, forgetful to the day, carry them, which would be a 'burden.' Powodem tego był zakaz ozdoby, że w ich marność kobiety mogą brać je, aby pokazać im ich towarzyszami, a następnie, niepomny na dzień ich przeprowadzenia, który byłby "obciążenie".

Women are also forbidden to look in the glass on the Sabbath, because they might discover a white hair and attempt to pull it out, which would be a grievous sin; but men ought not to use lookingglasses even on weekdays, because it was undignified. Kobiety są również zabronione patrzeć w szklaną w szabat, bo może odkryć siwe włosy i próbował odciągnąć go, który będzie ciężki grzech, ale ludzie nie powinni używać lookingglasses nawet w dni, ponieważ był on niegodny. A woman may walk about her own court, but not in the streets, with false hair. A kobieta może chodzić o własnej sądu, ale nie na ulicach, fałszywe włosy. Similarly, a man was forbidden to wear on the Sabbath wooden shoes studded with nails, or only one shoe, as this would involve labour; nor was he to wear phylacteries nor amulets, unless, indeed, they had been made by competent persons (since they might lift them off in order to show the novelty). Podobnie, człowiek był zabroniony nosić w szabat drewniane buty studded z gwoździ, czy tylko jednego buta, gdyż wymagałoby to pracy, ani też nie został on nosić filakterie ani amulety, chyba, rzeczywiście, były dokonywane przez kompetentne osoby (od Wyciąg mogłyby je, aby pokazać nowość). Similarly, it was forbidden to wear any part of a suit of armour. Podobnie było wolno nosić żadnej części garnitur zbroi. it was not lawful to scrape shoes, escept perhaps with the back of a knife, but they might be touched with oil or water. nie było wolno szuranie butów, escept może z tyłu nożem, ale mogą one być dotknął z oleju lub wody.

Nor should sandals be softened with oil, because that would improve them. Nie powinna być zmiękczona sandały z ropy naftowej, ponieważ ich poprawę. It was a very serious question, which led to much discussion, what should be done if the tie of a sandal had broken on the Sabbath. To było bardzo poważne pytanie, które doprowadziły do wielu dyskusji, co należy zrobić, jeśli krawat w sandał miał złamane w szabat. A plaster might be worn, provided its object was to prevent the wound from getting worse, not to heal it, for that would have been a work. A gipsu mogą być noszone pod warunkiem, celem było, aby zapobiec coraz gorzej z rana, nie uzdrowi go, za który byłby pracy. Ornaments which could not easily be taken off might be worn in one's courtyard. Ozdoby, które nie mogły być łatwo usunięte mogą być noszone w jednej z dziedzińcem. Similarly, a person might go about with wadding in his ear, but not with false teeth nor with a gold plug in the tooth. Podobnie, osoba może chodzić z waty w jego uszy, ale nie z zębami, ani fałszywe złoto z korkiem w ząb. If the wadding fell out of the ear, it could not be replaced. Jeśli waty wypadł w ucho, nie może być zastąpiony. Some indeed, thought that its healing virtues lay in the oil in which it had been soaked, and which had dried up, but others ascribed them to the wrath of the wadding itself. Niektóre rzeczywiście, myśli, że jej uzdrowienie cnót świeckich w oleju, w którym był moczony, a które wyschły, ale inne przypisane do nich gniew z waty sama. In either case there was danger of healing, of doing anything for the purpose of a cure, and hence wadding might not be put into the ear on the Sabbath, although if worn before it might be continued. W obu przypadkach nie było niebezpieczeństwa uzdrawiania, robienia czegoś dla celów lekarstwo, a co za tym idzie waty nie może być wprowadzony do ucha w dniu szabatu, chociaż jeżeli zużyty przed nim może być kontynuowane.

Again, as regarded false teeth: they might fall out, and the wearee might then lift and carry them, which would be sinful on the Sabbath. Ponownie, jako traktować fałszywe zębów: mogą one wypaść, a następnie może wearee dźwigu i wykonuje je, co byłoby grzesznym w szabat. But anything which formed part of the ordinary dress of a person might be worn also on the Sabbath, and children whose ears were being bored might have a plug put into the hole. Ale cokolwiek wchodzących w skład zwykłych strój danej osoby mogą być noszone także w szabat, którego uszu, a dzieci były znudzony może mieć wtyczkę umieścić w otworze. It was also allowed to go about on crutches, or with a wooden leg and children might have bells on their dresses; but it was prohibited to walk on stilts, or to carry any heathen amulet. Był on również możliwość chodzić o kulach, lub z drewnianą nogą i dzieci mogą mieć dzwony na ich sukienki, ale to było zakazane chodzić na stilts, lub do przeprowadzania wszelkich pogańskie amulety. The seventh chapter of the tractate contains the most important part of the whole. Siódmy rozdział o traktat zawiera najbardziej istotny element całości. It opens by laying down the principle that, if a person has either not known, or forgotten, the whole Sabbath law, all the breaches of it which he has committed during ever so many weeks are to be considered as only one error or one sin. Otwiera go poprzez ustanowienie zasady, że jeżeli dana osoba albo nie wiadomo, czy zapomniane, w całości prawa szabatu, wszystkich naruszeń, których dopuścił się on w ciągu wieków tak wiele tygodni mają być traktowane jako jeden błąd lub jeden grzech .

If he has broken the Sabbath law by mistaking the day, every Sabbath thus profaned must be atoned for; but he has broken the law because he thought that what he did was permissible, then every separate infringement constitutes a separate sin, although labors which stand related as species to the genus are regarded as only one work. Jeśli ma on złamane prawo szabatu przez iluzja dzień, więc każdy szabat zbezczeszczone muszą być na atoned, ale on ma złamane prawo, ponieważ myślał, że to, co uczynił było dopuszczalne, a następnie co odrębne naruszenia stanowi oddzielny grzechu, chociaż trud, który stanąć odniesiona do gatunków rodzaju są traktowane jako jeden pracy.

It follows, that guilt attaches to the state of mind rather than to the outward deed. Next, 39 chief or 'fathers' of work (Aboth) are enumerated, all of which are supposed to be forbidden in the Bible. Z powyższego wynika, że winę przypisuje się stan umysłu, a nie na zewnątrz czynem. Dalej, 39 lub naczelnym "ojców" pracy (Aboth) są wymienione wszystkie, które mają być zakazane w Biblii. They are: sowing, ploughing, reaping, binding sheaves, threshing, winnowing, sifting (selecting), grinding, sifting in a seive, kneading, baking; shearing the wool, washing it, beating it, dyeing it, spinning, putting it on the weaver's beam, making a knot, undoing a knot, sewing two stitches, tearing in order to sew two stitches; catching deer, killing, skinning, salting it preparing its skin, scraping off its hair, cutting it up, writing two letters, scraping in order to write two letters; building, pulling down, extinguishing fire, lighting fire, beating with the hammer, and carrying from one possession into the other. Są to: siewu, zaoraniu, czerpaniu, wiązaliśmy snopy, młocka, winnowing, odsiewania (wybierając), szlifowanie, przesiew w seive, ugniatania, pieczenia, strzyżenie wełny, mycie go, bijąc ją, barwienie go, spinning, umieszczając ją na w Tkacza belki, dzięki czemu supeł, ruina jeden supeł, szycie dwa oczka, łzawienie, aby przyszyć dwa oczka; łowienie jeleni, zabijanie, skóry, solenie go jego przygotowanie skóry, drapanie się jej włosy, cięcie it up, pisanie dwóch liter, zgarniania, aby napisać dwóch liter; budynku, ciągnąc w dół, gaszenie pożaru, oświetlenia pożaru, pobicie z młotem i przeprowadzaniu z jednego do posiadania innych.

The number 39 is said to represent the number of times that the word 'labour' occurs in the Bibical text, and all these Aboth or 'fathers of work are supposed to be connected with some work that had been done about the Tabernacle, or to be kindred to such work. Again, each of these principal works involved the prohibition of a number of others which were derived from them, and hence called their 'descendants' (toledoth). Numer 39, rzekł do reprezentowania liczbę razy, że słowo "pracy" występuje w Bibical tekstu, a wszystkie te Aboth lub "ojcowie pracy mają być połączone z niektórych prac, które zostały zrobione o tabernakulum, lub być krewnych do takiej pracy. Again, każdy z tych głównych prac związanych zakaz szereg innych, które zostały uzyskane z nich, a co za tym idzie ich o nazwie "potomstwo" (toledoth). The 39 principal works have been arranged in four groups: the first (1 - 11) referring to the preparation of bread; the second (12 - 24) all connected with dress; the third (25 - 33) all connected with writing; and the last (34 - 39) to all the work necessary for a private house. 39 główne dzieła zostały zestawione w cztery grupy: pierwsza (1 - 11), odnosząc się do przygotowania chleba, a druga (12 - 24) wszystkie związane z sukienkę; trzeci (25 - 33) wszystkie związane z pisania, i ostatni (34 - 39) do wszystkich prac niezbędnych do prywatnego domu.

Another Rabbi derives the number 39 (of these Aboth) from the numerical value of the initial word in Exod. Rabin innego wynika z liczby 39 (tych Aboth) od wartości początkowej w słowo w Exod. 35:1, although in so doing he has to change the last letter 'the' into 'a' to make 39). 35:1, chociaż w ten sposób musi zmienić ostatnie litery "w" na "a" do 39). [The Rabbis contend for the lawfulness of changing 'the' into 'a' for the sake of an interpretation. [Rabinów spór do legalności zmiany "na" do "a" dla dobra interpretacja. Sop expressly here (Jer. Shabb. 9b) and in Jer. SPO wyraźnie tutaj (Jer. Shabb. 9b) oraz w Jr. Peah 20b into Lev. Peah 20b w Lev. 19:24).] Further explanations must here be added. 19:24).] Dalsze wyjaśnienia muszą tu zostać dodany. If you scatter two seeds, you have been sowing. Jeśli rozproszę dwa nasiona, masz siewu. In general, the priciple is laid down, that anything by which the ground may be benefited is to be considered a 'work' or 'labour,' even if it were to sweep away or to break up a clod of earth. Ogólnie rzecz biorąc, zasady ustanowione jest, że nic o których podłożem mogą być skorzystały uważana jest za "pracę" lub "pracy", nawet jeśli nie były do zniesienia lub złamać się gruda ziemi. Nay, to pluck a blade of grass was a sin. Tak, aby oskubać blade trawy był grzech. Similarly, it was sinful labour to do anything that would promote the ripening of fruits, such as to water, or even to remove a withered leaf. Podobnie było grzeszne pracy robić niczego, co mogłoby promować dojrzewania owoców, takich jak woda, lub nawet usunąć zwiędły liść.

To pick fruit, or even to lift it from the ground, would be like reaping. Aby wybrać owoców, a nawet do zniesienia go z ziemi, byłoby jak czerpaniu. If for example, a mushroom were cut, there would be twofold sin, since by the act of cutting, a new one would spring in its place. Jeśli na przykład, grzyb, zostały odcięte, nie byłyby dwojakie grzechu, ponieważ przez akt rozbioru, nową wiosnę będzie na swoim miejscu. According to the Rabbis of Caesarea, fishing, and all that put an end to life, must be ranked with harvesting. Według rabinów z Cezarei, wędkowanie, a wszystko to w celu położenia kresu życia, muszą być klasyfikowane w zbiorze. In connection with the conduct of the disciples in rubbing the ears of corn on the Sabbath, it is interesting to know that all work connected with food would be classed as one of the toledoth, of binding into sheaves. W związku z prowadzeniem uczniów tarcie w uszach kukurydzy w szabat, nie jest interesujące wiedzieć, że wszystkie prace związane z jedzeniem byłoby sklasyfikować jako jeden z toledoth, wiążących na krążku. If a woman were to roll wheat to take away these husks, she would be guilty of sifting with a sieve. Jeśli kobieta miała rolki do pszenicy zabrać te plewy, że byłby winny odsiewania z sita. If she were rubbing the ends of the stalks, she would be guilty of threshing. Jeżeli urodzi tarcie końce łodyg, że byłby winny młocka. Is she were cleaning what adheres to the side of a stalk, she would be guilty of sifting. Ona jest, co było czyszczenie przestrzega boczne z łodygi, że byłby winny odsiewania. If she were brushing the stalk, she would be guilty fo grinding. Jeżeli urodzi szczotkowanie łodygi, że winni zostaną do rozdrabniania. If she were throwing it up in her hands, seh would be guilty of winnowing. Jeżeli urodzi rzuca go w ręce, SEH byłby winny winnowing. Distinctions like the following are made: A radish may be dipped into salt, but not left in it too long, since this would be to make pickle. Wyróżnienia jak są następujące: A rzodkiewki może być skąpaną w soli, ale nie pozostawił w nim zbyt długo, gdyż byłoby to, aby opały.

A new dress might be put on, irrespective of the danger that in so doing it might be torn. Nowy strój może być położony na, bez względu na niebezpieczeństwo, że w ten sposób może zostać rozerwana. Mud on the dress might be crushed in the hand and shaken off, but the dress must not be rubbed (for fear of affecting the material). Błoto na strój może być kruszone w ręku i wstrząsnąć off, ale sukienka nie może być wcierać (z obawy o wpływ na materiał). If a person took a bath, opinions are divided, whether the whole body should be dried at once, or limb after limb. Jeżeli osoba, wziął kąpiel, opinie są podzielone, czy całe ciało powinno być suszone na raz, lub po kończyn kończyn. If water had fallen on the dress, some allowed the dress to be shaken but not wrung; other, to be wrung but not shaken. Jeśli woda spadła na sukienkę, niektóre pozwoliły strój należy wstrząsnąć, ale nie wyżęty; innych, które mają być wyżęty ale nie wstrząśnięte. One Rabbi allowed to spit into the handkerchief, and that although it may necessitate the compressing of what had been wetted; but there is a grave discussion whether it was lawful to spit on the ground, and then to rub it with the foot, because thereby the earth may be scratched. Jeden rabin możliwość mierzei do ręcznikiem, i że chociaż może ona wymagać kompresji, co zostało zwilżone, ale istnieje poważne dyskusje, czy to było zgodne z prawem do mierzei na ziemi, a następnie pocierać go stopy, ponieważ w ten sposób ziemi może być porysowany. It may, however, be done on stones. Może ona jednak być sporządzona na kamienie. In the labour of grinding would be included such an act as crushing salt. W pracy z rozdrabniania zostałyby włączone taki akt jako kruszenia soli.

To sweep, or to water the ground, would involve the same sin as beating out the corn. Aby sweep, wody lub gruntu, wiązałoby ten sam grzech, jak bicie się zboże. to lay on a plaster would be a grievous sin; to scratch out a big letter, leaving room for two small ones, would be a sin, but to write one big letter occupying the room of two small letters was no sin. kłaść na tynku byłby ciężki grzech; do zera obecnie duża literą, pozostawiając pokój dla dwóch małych, byłoby grzechem, ale jeden wielki napisać pismo zajmujące pokój z dwóch małych liter nie jest grzechem. To change one letter into another might imply a double sin. Aby zmienić jedną literę w innym może oznaczać podwójnego grzechu. And so on through endless details! I tak dalej poprzez niekończące szczegóły!

The Mishnah continues to explain that, in order to involve guilt, the thing carried from one locality to another must be sufficient to be entrusted for safekeeping. Do Miszny nadal wyjaśniają, że w celu zaangażowania winy, rzeczy przewożone z jednego miejsca do drugiego musi być wystarczająca, aby być powierzone do zabezpieczania. The quantity is regulated: as regards the food of animals, to the capacity of their mouth; as regards man, a dried fig is the standard. Ilość jest regulowana: w odniesieniu do żywności zwierząt, do ich zdolności w jamie ustnej, w odniesieniu do mężczyzny, A suszonych fig jest norma. As regards fluids, the measure is as much wine as is used for one cup, that is, the measure of the cup being a quarter of a log, and wine being mixed with water in the proportion of three parts water to one of wine, 1 / 16 of a log. Jeśli chodzi o płyny, środek jest tak dużo wina, jak jest używany w odniesieniu do jednego kielicha, czyli środek o puchar jest czwartą dziennika, a wino jest mieszany z wodą w proporcji trzy części wody na jedną wina, 1 / 16 dziennika. [It has been calculated by Herzfeld that a log = 0.36 of a litre; '6 hen's eggs'.] As regards milk, a mouthful; of honey, sufficient to lay on a wound; of oil, sufficient to anoint the smallest member; of water, sufficient to wet eye salve; and of all other fluids, a quarter of a log. [Została ona obliczona przez Herzfelda że log = 0,36 na litr;'6 jaj kurzych ".] Jeśli chodzi o mleko, a mouthful; miodu, wystarczające, aby określić na rany, ropy naftowej, wystarczające, aby namaścić najmniejszego członka; wody, z mokrego wystarczający maść do oczu, i wszystkie inne płyny, jedna czwarta dziennika.

As regarded other substances, the standard as to what constituted a burden was whether the thing could be turned to any practical use, however trifling. Jako traktować inne substancje, co do standardu, co stanowiło obciążenie było, czy coś może być włączony do praktycznego wykorzystania, jednak błahostki. Thus, two horse's hairs might be made into a birdtrap; a scrap of clean paper into a custom house notice; a small piece of paper written upon might be converted into a wrapper for a small flagon. Tak więc, dwa konia włosy mogą być dokonywane w birdtrap; notkę czystego papieru w Custom House wypowiedzenia; niewielki kawałek papieru, na pisemne mogą być zamienione na zawinięcie do małej flacha. In all these cases, therefore, transport would involve sin. We wszystkich tych przypadkach, w związku z tym, transportu wiązałoby grzechu. Similarly, ink sufficient to write two letters, wax enough to fill up a small hole, even a pebble with which you might aim at a little bird, or a small piece of broken earthenware with which you might stir the coals, would be 'burdens!' Podobnie, atrament wystarczające do napisania dwie litery, wosk wystarczy wypełnić mały otwór, nawet z żwirową, które może mieć na celu mały ptak, albo mały kawałek łamane gliniane, z którymi można mieszać węgle, byłoby "obciążeń !

Passing to another aspect of the subject, the Mishnah lays it down that, in order to constitute sin, a thing must have been carried from one locality into another entirely and immediately, and that it must have been done in the way in which things are ordinarily carried. Przekazywanie do innego aspektu przedmiotu, z Miszny określa ona, że w celu grzechu, coś musi być przeprowadzone z jednego miejsca do innego w całości i natychmiast, i że musi zostać sporządzona w sposób, w jaki rzeczy są zwykle przeprowadzane. If an object which one person could carry is caried by two, they are not guilty. Jeśli obiekt, który może przeprowadzić jedna osoba jest caried przez dwa, że nie są winni. Finally, like all labour on the Sabbath, that of cutting one's nails or hair involves moral sin, but only if it is done in the ordinary way, otherwise only the lesser sin of the breach of the Sabbath rest. Wreszcie, podobnie jak wszystkie pracy w szabat, że rozbiór sobie paznokcie lub włosy wiąże moralnego grzechu, ale tylko wówczas, gdy jest dokonywane w zwykłym sposobem, w przeciwnym razie tylko mniejszym grzech naruszenie szabatu odpoczynku. A very interesting notice in connection with St. John 5, is that in which it is explained how it would not involve sin to carry a living person on a pallet, the pallet being regarded only as an accessory to the man; while to carry a dead body in such manner, or even the smallest part of a dead body, would involve guilt. Bardzo interesujące zawiadomienia w związku z St John 5, jest to, w którym wyjaśnione jest, jak nie będzie angażować grzechu do przewozu żywych osoby na paletach, palety są traktowane wyłącznie jako akcesorium do mężczyzny, natomiast do przenoszenia martwe ciało w taki sposób, nawet najmniejszej części zmarłego, wiązałoby winy.

From this the Mishnah proceeds to discuss what is analogous to carrying, such as drawing or throwing. Od tego Miszny wpływy do omówienia tego, co jest analogiczne do przeprowadzenia, takich jak rysunek lub wyrzuceniem. Other 'labours' are similarly made the subject of inquiry, and it is shown how any approach to them involves guilt. Inne "pracy" są również przedmiotem śledztwa, i to jest pokazane w jaki sposób podejścia do nich wiąże się winy. The rule here is, that anything that might prove of lasting character must not be done on the Sabbath. Reguła jest tutaj, że cokolwiek może się okazać, że trwały charakter nie mogą być wykonane w szabat. The same rule applies to what might prove the beginning of work, such as letting the hammer fall on the anvil; or to anything that might contribute to improve a place, to gathering as much wood as would boil an egg, to uprooting weeds, to writing two letters of a word, in short, to anything that might be helpful in, or contribute towards, some future work. Ta sama zasada odnosi się do tego, co może okazać się początkiem prac, takich jak wynajem młot spadek o kowadło, albo do niczego, co mogłoby przyczynić się do poprawy w miejscu, do zbierania co byłoby dużo drewna, jak gotować jajka, do wyrywania chwastów, do pisanie dwóch liter w słowie, w skrócie, do wszystkiego, co może być pomocne w, lub przyczynić się do niektórych przyszłych prac.

The Mishnah next passes to such work in which not quantity, but quality, is in question, such as catching deer. W następnej Miszny przechodzi do pracy w takim wymiarze, w którym nie ilość, lecz jakość, jest pytanie, takie jak łowienie jeleni. Here it is explained that anything by which an animal might be caught is included in the prohibition. Poniżej jest wyjaśnione, że nic przez zwierzę, które mogą być łowione są uwzględnione w zakazu. So far is this carried that, if a deer had run into a house, and the door were shut upon it, it would involve guilt, and this, even if, without closing the door, persons seated themselves at the entry to prevent the exit of the animal. Jak dotąd jest to, że przeprowadzone, jeżeli jelenia miał popaść w domu i zamknął drzwi były na nim, to wiązałoby winy, i to nawet wtedy, gdy, bez zamykania drzwi, same osoby siedzącej przy wejściu do wyprowadzenia zapobiec na zwierzętach.

Passing over the other chapters, which similarly illustrate what are supposed to be Biblical prohibitions of labour as defined in the 39 Aboth and their toledoth, we come, in the 16th chapter of the tractate, to one of the most intersting parts, containing such Sabbath laws as, by their own admission, were imposed only by the Rabbis. Przechodzącej przez inne działy, które w podobny sposób zilustrować to, co mają być biblijny zakaz pracy zgodnie z definicją zawartą w 39 Aboth i ich toledoth, dojdziemy, w 16. rozdziale o traktat, do jednego z najbardziej intersting części, zawierających takie Sabbath prawa, poprzez dopuszczenie ich własnych, zostały nałożone tylko przez rabinów. These embrace: 1. Te obejmą: 1. Things forbidden, because they might lead to a transgression of the Biblical commune; 2. Rzeczy zabronione, ponieważ może prowadzić do przekroczenia biblijnej gminy 2. Such as are like the kind of labour supposed to be forbidden in the Bible; 3. Takie jak są takie jak rodzaj pracy powinien być zakazane w Biblii 3. Such as are regarded as incompatible with the honour due to the Sabbath. Takie jak są traktowane jako niezgodne z zaszczyt z powodu szabatu. In the first class are included a number of regulations in case of a fire: All portions of Holy Scripture, whether in the original or translated, and the case in which they are laid; the phylacteries and their case, might be rescued from the flames. W pierwszej klasie są włączone szereg rozporządzeń w przypadku pożaru: Wszystkie części Pisma Świętego, czy w oryginale lub przetłumaczone, a przypadek, w którym są one określone, a filakterie i ich sprawy, może być uratowany z płomieni .

Of food or drink only what was needful for the Sabbath might be rescued; but if the food were in a cupbord or basket the whole might be carried out. Z jedzeniem i piciem tylko to, co było niezbędne dla szabatu może być uratowany, ale jeśli żywności były w koszu cupbord lub całości może zostać przeprowadzona. Similarly, all utensils needed for the Sabbath meal, but of dress only what was absolutely necessary, might be saved, it being, however, provided, that a person might put on a dress, save it, to go back and put on another, and so on. Podobnie, wszystkie sprzęty potrzebne do posiłku szabatu, ale sukienka tylko to, co było absolutnie niezbędne, mogą być zapisane, nie jest jednak, pod warunkiem, że dana osoba może umieścić na sukienkę, zapisz go, aby wrócić i umieścić w innym, i tak dalej. Again, anything in the house might be covered with skin so as to save it from the flames, or the spread of the flames might be areested by piling up vessels. It was not lawful to ask a Gentile to extinguish the flame, but not duty to hinder him, if he did so. Znowu nic w domu mogą być pokryte skórą, tak aby zapisać go z płomieni, albo rozprzestrzeniania się płomieni może być areested palowania maksymalnie przez statki. To nie było zgodne z prawem zadawania poganina zgaszenia płomienia, ale nie obowiązek utrudniać mu, gdy on tak zrobił. It was lawful to put a vessel over a lamp, to prevent the ceiling from catching fire; similarly, to throw a vessel over a scorpion, although on that point there is doubt. To było zgodne z prawem wprowadzenie statku na światło, aby zapobiec strop z wyłapywaniem ognia; podobnie, rzucał statku przez scorpion, chociaż w tej kwestii nie ma wątpliwości. On the other hand, it is allowed, if a Gentile has lighted a lamp on the Sabbath, to make use of it, the fiction being, however, kept up that he did it for himself, and not for the Jew. Z drugiej strony, jest dozwolone, jeśli ma Gentile zapaliła światło w dniu szabatu, aby wykorzystać go, jest fikcją, jednak utrzymuje, że zrobił to dla siebie, a nie za Żyda. By the same fiction the cattle may be watered, or, in fact, any other use made of his services. W tym samym fiction bydło może zostać złagodzony, albo w rzeczywistości, wszelkie inne wykorzystanie jego usług.

Before passing from this, we should point out that it was directed that the Hagiographa should not be read except in the evening, since the daytime was to be devoted to more doctrinal studies. Przed przejściem z tym, należy podkreślić, że został skierowany Hagiographa, że nie powinno być odczytywane z wyjątkiem wieczorem, ponieważ dzień miał być poświęcony bardziej doktrynalne badań. In the same connection it is added, that the study of the Mishnah is more important than that of the Bible, that of the Talmud being considered the most meritorious of all, as enabling one to understand all questions of right and wrong. W związku z tym jest taki sam dodaje, że badania z Miszny jest bardziej istotne niż to z Biblii, że z Talmud uznaje się za najbardziej zasłużony wszystkich, jako jeden umożliwiające zrozumieć wszystkie zagadnienia dobra i zła. Liturgical pieces, though containing the Name of God, might not be rescued from the flames. Sztuk liturgicznego, choć zawierający imię Boga, nie może być uratowany od płomieni.

The Gospels, and the writings of Christians, or of heretics, might not be rescued. Ewangelie i pisma chrześcijan, lub heretyków, nie może być uratowany. If it be asked what should be done with them on weekdays, the answer is, that the Names of God which they contain ought to be cut out, and then the books themselves burned. Jeśli go zapytał, co należy zrobić z nimi w dni, odpowiedź jest, że imiona Boga, które zawierają one powinny być wyciąć, a następnie same książki spalono. One of the Rabbis, however, would have had them burnt at once, indeed, he would rather have fled into an idolatrous temple than into a Christian church: 'for the idolators deny God because they have not known Him, but the apostates are worse.' Jeden z rabinów, jednak musiałoby je spalił na raz, rzeczywiście, to on raczej uciekł do świątyni bałwochwalczy niż do kościoła: "dla Boga nie zezwalaj na bałwochwalców, ponieważ nie znane Niego, ale są gorsze apostates ". To them applied Ps. Aby je zastosować Ps. 139:21, and, if it was lawful to wash out in the waters of jealousy the Divine Name in order to restore peace, much more would it be lawful to burn such books, even though they contained the Divine Name, because they led to enmity between Israel and their Heavenly Father. 139:21, a jeśli było wolno myć w wodach zazdrości Bożego Nazwa w celu przywrócenia pokoju, o wiele bardziej by to było zgodne z prawem nagrywać takie książki, chociaż zawierała Divine Name, ponieważ doprowadziła do nieprzyjaźń między Izraelem i ich Ojca Niebieskiego.

Another chapter of the tractate deals with the question of the various pieces of furniture, how far they may be moved and used. Thus, curtains, or a lid, may be regarded as furniture, and hence used. Kolejny rozdział o traktat zajmuje się kwestią różnych kawałków mebli, w jakim stopniu mogą one być przenoszone i używane. Zatem, zasłony, lub pokrywę, może być traktowane jako meble, a co za tym idzie wykorzystane. More intersting is the next chapter (18), which deals with things forbidden by the Rabbis because they resemble those kinds of labour supposed to be interdicted in the Bible. Więcej intersting jest następnym rozdziale (18), która zajmuje się rzeczy zabronione przez rabinów, ponieważ są one podobne do tych rodzajów pracy powinien być interdicted w Biblii. Here it is declared lawful, for example, to remove quantities of straw or corn in order to make room for guests, or for an assembly of students, but the whole barn must not be emptied, because in so doing the floor might be injured. Tutaj jest deklarowana zgodne z prawem, na przykład, aby usunąć ilości słomy lub kukurydza, aby zrobić miejsce dla gości, lub zespół uczniów, ale cała stodoła nie muszą być opróżniane, ponieważ w ten sposób podłoga może być pokrzywdzony. Again, as regards animals, some assistance might be given if an animal was about to have its young, though not to the same amount as to a woman in childbrith, for whose sake the Ssabbath might be desecrated. Ponownie, w odniesieniu do zwierząt, pomoc może być podana, jeżeli zwierzę zostało około mieć młode, choć nie w takiej samej wysokości, jak na kobietę childbrith, dla których ze względu na Ssabbath może być Desecrated.

Lastly, all might be done on the holy day needful for circumcision. At the same time, every preparation possible for the service should be made the day before. Wreszcie, wszystkie mogą być wykonane na dzień święty potrzebne do obrzezania. W tym samym czasie, co możliwe dla preparatu doręczenie powinno być dokonane na dzień przed. The Mishnah proceeds to enter here on details not necessarily connected with the Sabbath law. Wpływy z Miszny, aby wprowadzić tu na szczegóły niekoniecznie związanych z prawa szabatu.

In the following chapter (20) the tractate goes on to indicate such things as are only allowed on the Sabbath on condition that they are done differently from ordinary days. W poniższym rozdziale (20) traktat idzie na celu wskazania takich rzeczy, które są dozwolone tylko w szabat, pod warunkiem że są one zrobione w różny od zwykłych dni. Thus, for example, certain solutions ordinarily made in water should be made in vinegar. Tak więc, na przykład, niektóre rozwiązania zwykle w wodzie powinno być dokonane w occie. The food for horses or cattle must not be taken out of the manger, unless it is immediately given to some other animal. Żywność dla koni lub bydła nie powinny być podejmowane obecnie w żłobie, chyba że jest niezwłocznie podana do innej zwierzęciem. The bedding straw must not be turned with hand, but with other part of the body. Na pościel słoma nie musi być włączony w rękę, ale z innych części ciała. A press in which linen is smoothed may be opened to take out napkins, but must not be screwed down again, etc. A prasy, w którym jest bielizna wygładza może być otwarty do wykupienia pieluszek, ale nie wolno wkręca znowu w dół, itp.

The next chapter proceeds upon the principle that, although everything is to be avoided which resembles the labours referred to in the Bible, the same prohibition does not apply to such labours as resemble those interdicted by the Rabbis. W następnym rozdziale wpływy na zasadzie, że mimo wszystko należy unikać, który jest podobny do pracy, o których mowa w Biblii, tym samym zakaz nie stosuje się do pracy, takie jak te przypominają interdicted przez rabinów. The application of this principle is not, however, of interest to general readers. Stosowanie tej zasady nie jest jednak w interesie ogólnym czytelników.

In the 22nd chapter the Mishnah proceeds to show that all the precautions of the Rabbis had only this object: to prevent an ultimate breach of a Biblical prohibition. W 22 rozdziale wpływy z Miszny, aby pokazać, że wszystkie środki ostrożności w Rabinów miał tylko tego obiektu: ostatecznego celu zapobieżenia naruszenia zakazu, o biblijnej. Hence, where such was not to be feared, an act might be done. Stąd, jeżeli taka była nie należy obawiać, akt może być zrobione. For example, a person might bathe in mineral waters, but not carry home the linen with which he had dried himself. Na przykład, osoba może brać kąpieli w wodach mineralnych, ale w domu nie nosić bielizny, z którymi miał suszone siebie. He might anoint and rub the body, but not to the degree of making himself tired; but he might not use any artifical remedial measures, such as taking a shower bath. On może namaścić ciało i wcierać, ale nie do stopnia czyniąc się zmęczony, ale nie mogą używać żadnych sztucznych środków zaradczych, takich jak kąpiel, biorąc prysznic. Bones might not be set, nor emetics given, nor any medical or surgical operation performed. Kości nie może być ustawiony, ani podana emetics, ani żadnych medycznych lub chirurgicznych przeprowadzanych operacji.

In the last two chapter the Mishnah points out those things which are unlawful as derogatory to the dignity of the Sabbath. W ostatnich dwóch rozdział Miszny zwraca uwagę na te rzeczy, które są niezgodne z prawem jako uwłaczający godności do szabatu. Certain things are here of interest as bearing on the question of purchasing things for the feast day. Niektóre rzeczy są tutaj interesów wpływ na kwestię zakupu rzeczy święto. Thus, it is expressly allowed to borrow wine, or oil, or bread on the Sabbath, and to ieave one's upper garment in pledge, though one should not express it in such manner as to imply it was a loan. Tak więc, jest to wyraźnie dopuszczone do pożyczania wina czy oliwy, albo chleb w szabat, a do ieave się górny płaszcz w zastaw, choć nikt nie powinien wyrażać je w taki sposób, aby była to oznaczać pożyczki.

Moreover, it is expressly added that if the day before the Passover falls on a Sabbath, one may in this manner purchase a Paschal lamb, and, presumably, all else that is needful for the feast. Ponadto, jest to wyraźnie dodaje, że jeśli dzień przed Paschą wypada w szabat, można w ten sposób zakup paschalnej baranka, i, przypuszczalnie, że wszystko jest potrzebne na święta. This shows how Judas might have been sent on the eve of the Passover to purchase what was needful, for the law applying to a feast day was much less strict than that of the Sabbath. To pokazuje, jak Judasz mógł być wysłany na wigilię Paschy do zakupu, co jest niezbędne do stosowania prawa do święto było znacznie mniej restrykcyjne niż w Sabat. Again, to avoid the possibility of affecting anything written, it was forbidden to read from a tablet the names of one's guests, or the menu. Ponownie, aby uniknąć możliwości wpływające na nic napisane, że zabronione było odczytać z tabletka nazwiska jednego z gości, lub menu. It was lawful for children to cast lots for their portions at table, but not with strangers, for this might lead to a breach of the Sabbath, and to games of chance. To było zgodne z prawem dla dzieci do oddania ich na porcjach partii w tabeli, ale nie z obcymi, bo to może prowadzić do naruszenia szabatu, a także do gier losowych. Similarly, it was improper on the Sabbath to engage workmen for the following week, nor should one be on the watch for the close of that day to begin one's ordinary work. Podobnie było niewłaściwe w szabat do zaangażowania pracowników na następny tydzień, ani być może jeden na zegarek na zamknięciu w tym dniu rozpocząć się prace zwyczajne. It was otherwise if religious obligations awaited one at the close of the Sabbath such as attending to a bride, or making preparation for a funeral. To było inaczej, jeśli religijnych zobowiązań oczekiwany jeden na zakończenie szabatu, takich jak oblubienica do uczestniczenia lub do przygotowań do pogrzebu.

[It is curious as bearing upon a recent controversy, to note that on this occasion it is said that an Israelite may be buried in the coffin and grave originally destined for a Gentile, but not vice versi.] On the Sabbath itself it was lawful to do all that was absolutely necessary connected with the dead, such as to anoint or wash the body, although without moving the limbs, nor might the eyes of the dying be closed, a practice which, indeed, was generally denounced. [Jest ciekawa, jak mając na niedawne kontrowersje, aby pamiętać, że przy tej okazji powiedział, że jest to prawdziwy Izraelita może być pochowany w trumnie i grobu pierwotnie przeznaczony dla poganina, ale nie odwrotnie wersje.] W szabat samo było zgodne z prawem zrobić wszystko, co było absolutnie niezbędne związane z martwych, w taki sposób, aby namaścić lub umyć ciało, choć bez ruchu kończyn, nie może oczy konającego być zamknięte, praktyki, które, rzeczywiście, był ogólnie wypowiedzieć.

In the last chapter of the tractate the Mishnah returns to the discussion of punctilious details. W ostatnim rozdziale o traktat Miszny na powrót do dyskusji nad szczegółami skrupulatny. Supposing a traveller to arrive in a place just as the Sabbath commenced, he must only take from his beast of burden such objects are are allowed to be handled on the Sabbath. Sądząc podróżny dotrzeć w miejsce, podobnie jak Sabat rozpoczęte, musi on podjąć jedynie Bestia z jego ciężaru takich obiektów są dopuszcza się być obsługiwane w szabat. As for the rest, he may loosen the ropes and let them fall down of themselves. Jeśli chodzi o resztę, może on rozluźnić lin i niech padaja z siebie. Further, it is declared lawful to unloose bundles of straw, or to rub up what can only be eaten in that condition; but care must be taken that nothing is done which is not absolutely necessary. Co więcej, jest to zgodne z prawem zgłoszone do unloose zestawów słomą lub wcierać aż do tego, co może być spożywana w tym stanie, ale należy uważać, że nic nie jest zrobione, która nie jest absolutnie konieczne. On the other hand, cooking would not be allowed, in short, nothing must be done but what was absolutely necessary to satisfy the cravings of hunger or thirst. Z drugiej strony, gotowania nie będzie dozwolona, w krótkim, nic nie muszą być zrobione, ale to, co było absolutnie niezbędne do zaspokojenia cravings głodu lub pragnienia. Finally, it was declared lawful on the Sabbath to absolve from vows, and to attend to similiar religious calls. Wreszcie, został uznany za wolno w szabat zwalnia od ślubów, a do udziału w podobnych religijnych połączeń.

Detailed as this analysis of the Sabbath law is, we have not by any means exhausted the subject. Szczegółowa analiza tego, jak Sabat jest prawem, nie mamy w dowolny sposób wyczerpania tematu. Thus, one of the most curious provisions of the Sabbath law was, that on the Sabbath only such things to be touched or eaten as had been expressly prepared on a weekday with a view to the Sabbath (Bez. 2b). Zatem, jednym z najbardziej kuriozalnych przepisów prawa szabatu było, że w szabat tylko takie rzeczy, które mają być jedzone jak dotknął lub zostało wyraźnie przygotowane w dzień powszedni ze względu na szabat (Bez. 2b). [This destination or preparation is called Hachanah.] Anything not so destined was forbidden, as the expression is 'on account of Muqtsah' ie as not having been the 'intention.' [Ten przeznaczenia lub preparat nazywa Hachanah.] Coś nie tak było przeznaczone są zakazane, ponieważ jest wyrazem "ze względu na Muqtsah" czyli jak nie był "zamiar". Jewish dogmatists enumerate nearly 50 cases in which that theological term finds its application. Żydowski dogmatists wyliczyć prawie 50 przypadków, w których stwierdza, że teologiczny termin jej stosowania.

Thus, if a hen had laid on the Sabbath, the egg was forbidden, because, evidently, it could not have been destined on a weekday for eating, since it was not yet laid, and did not exist; while if the hen had been kept, not for laying but for fattening, the egg might be eaten as forming a part of the hen that had fallen off! Tak więc, jeśli miał kurę w dniu szabatu, jajko zostało zabronione, ponieważ, oczywiście, nie może zostać przeznaczone na jedzenie dla tygodnia, ponieważ nie była jeszcze mowa, i nie istnieją; podczas gdy kura była przechowywane, ale nie dla r. do tuczu, to jajko może być spożywana jako stanowiące część z kury, który spadł off! But when the principle of Muqtsah is applied to the touching of things which are not used because they have become ugly (and hence are not in one's mind). Ale kiedy zasada jest stosowana Muqtsah do dotykania rzeczy, które nie są używane, bo stały się brzydka (i tym samym nie są w jednym umysłu). so that, for example, an old lamp may not be touched, or raisins during the process of drying them (because they are not eatable then), it will be seen how complicated such a law must have been. tak, że na przykład starego światła nie może być dotknął, rodzynki lub w trakcie procesu suszenia nich (ponieważ nie są one następnie jadalny), nie będzie postrzegany jak skomplikowane takiej ustawy musi być.

Chiefly from other tractates of the Talmud the following may here be added. Głównie z innych tractates z Talmudu następujące osoby mogą tu być dodane. It would break the Sabbath rest to climb a tree, to ride, to swim, to clap one's hands, to strike one's side, or to dance. It would break odpoczynku szabatu do wznoszenia drzewa, jeździć, pływać, klaskać do rąk własnych, w celu znalezienia się po stronie, lub do tańca. All judicial acts, vows, and tilling were also prohibited on that day (Bez. 5:2). Wszystkie akty sądowe, śluby, a także tilling zostały zakazane w tym dniu (Bez. 5:2). It has already been noted that aid might be given or promised for a woman in her bed. Ma już zauważyć, że pomoc może mieć podany lub obiecane dla kobiety w jej łóżku. But the Law went further. Ustawy, ale poszedł dalej. While it prohibited the application or use on the Sabbath of any remedies that would bring improvement or cure to the sick, 'all actual danger to life,' (Yoma 7:6) superseded the Sabbath law, but nothing short of that. Choć zakazało stosowania lub wykorzystania w szabat wszelkich środków prawnych, które wprowadzają do poprawy lub leczyć chorych, wszystkie rzeczywiste zagrożenie dla życia "(Yoma 7:6) zastąpił prawa szabatu, ale nic nie odbiega od tego.

Thus, to state an extreme case, if on the Sabbath a wall had fallen on a person, and it were doubtful whether he was under the ruins or not, whether he was alive or dead, a Jew or Gentile, it would be duty to clear away the rubbish sufficiently to find the body. Tak więc, aby państwa skrajnym przypadku, jeśli w dniu szabatu ściany spadł na osobę, i to było wątpliwe, czy był pod ruinami czy nie, czy był żywy albo martwy, Żyd lub poganina, nie byłoby obowiązku jasne na śmieci wystarczająco daleko, aby znaleźć ciało. If life were not extinct the labour would have to be continued; but if the person were dead nothing further should be done to extricate the body. Jeśli życie nie wymarły pracy miałoby być kontynuowane, ale jeżeli osoba umarli nic dalej należy zrobić, aby wydobyć ciała. Similarly, a Rabbi allowed the use of remedies on the Sabbath in throat diseases, on the express ground that he regarded them as endangering life. Podobnie, rabina dozwolone stosowanie środków zaradczych w szabat w chorobach gardła, na wyraźne, że on je traktować jako zagrażające życiu. On a similar principle a woman with child or a sick person was allowed to break even the fast of the Day of Atonement, while one who had a maniacal attack of morbid craving for food might on that sacred day have even unlawful food (Yoma 8:5, 6). Na podobnej zasadzie kobieta z dzieckiem lub osoba chora była możliwość złamać nawet w szybko Dzień pokuty, a kto był wariacki atak morbid pożądanie do żywności może być święty, że na dobę nawet bezprawne żywności (Yoma 8: 5, 6).

Such are the leading provisions by which Rabbinism enlarged the simple Sabbath law as expressed in the Bible, [Ex. Takie są przepisy, w którym wiodącą Rabbinism rozszerzonej prostej Sabbath prawa wyrażone w Biblii, [Ex. 20: 8 - 11; 23:12 - 17; 34:1 - 3; Deut. 20: 8 - 11; 23:12 - 17; 34:1 - 3; Deut. 12 - 15.] and, in its anxiety to ensure its most exact observance, changed the spiritual import of its rest into a complicated code of external and burdensome ordinances. 12 - 15.], Aw jego niepokój, aby zapewnić jej najbardziej dokładne przestrzeganie, zmienił swoje duchowe przywozu do reszty kodu skomplikowane i uciążliwe zewnętrznych nakazów. Shall we then wonder at Christ's opposition to the Sabbath ordinances of the Synagogue, or, on the other hand, at the teaching of Christ on this subject, and that of his most learned and most advanced contemporaries? Zastanawiam się więc w opozycji do Chrystusa szabatu Synagoga w obrzędach, lub, z drugiej strony, w nauczaniu Chrystusa na ten temat, i że jego najbardziej nauczyłem i najbardziej zaawansowanych współczesnych? And whence this difference unless Christ was the 'Teacher come from God,' Who spake as never before man had spoken. I skąd ta różnica, chyba że Chrystus był "Nauczyciel pochodzą od Boga," Kto nigdy nie mówił, jak mówił przed człowiekiem.


Author Edersheim refers to MANY reference sources in his works. Autor Edersheim odnosi się do wielu źródeł odniesienia w jego dzieł. As a Bibliography resource, we have created a separate Edersheim References list. All of his bracketed references indicate the page numbers in the works referenced. Bibliografia jako źródło, stworzyliśmy oddzielne Edersheim Referencje listy. Wszystko wskazuje odniesienia jego nawiasach numery stron w pracach odwołuje.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest