Mishnah Miszny

General Information Informacje ogólne

Mishnah, a Hebrew term meaning "repetition" or "study," is the name given to the oldest postbiblical codification of Jewish Oral Law. Miszny, a Hebrew rozumieniu termin "powtórzenia" lub "badania", to nazwa nadana najstarszych postbiblical kodyfikacji żydowskiej ustne ustawy. Together with the Gemara (later commentaries on the Mishnah itself), it forms the Talmud. Wraz z Gemara (później komentarzy na temat Miszny sam), nie tworzy Talmud.

Between 400 BC and the beginning of the Christian Era, the biblical laws (see Torah) were intensively studied, applied to new situations, and supplemented by traditions of popular observance and by precedents established by prominent leaders. This material, long transmitted by word of mouth and known as the Oral Torah, defined the meaning of biblical laws. Między 400 pne a początkiem ery chrześcijańskiej, biblijnej ustawowe (patrz Tory) były intensywnie badane, stosowane do nowych sytuacji i uzupełnione tradycji popularnych i przestrzeganie przez precedensy ustanowione przez wybitnych liderów. Materiał ten, nadawany przez długie słowo jamy ustnej i znany jako Tory ustnej, zdefiniowane w rozumieniu ustawy biblijnych. After the fall of Jerusalem and the destruction of the Temple in 70 AD, the Jewish scholars and teachers called tannaim continued to elaborate and systematize the Oral Torah. Po upadku Jerozolimy i zniszczenie świątyni w 70 AD, nauczycieli i naukowców żydowskich nazywany tannaim nadal opracowywać i systematyzować do Tory ustnej. About 200 AD, Rabbi Judah Ha - Nasi promulgated a collection of the most reliable traditions. Około 200 AD, rabin Juda Ha - Nasi ogłoszone zbiór najbardziej wiarygodnych tradycji. This work, the Mishnah, became the official text out of which further Jewish legal development occurred. Niniejszej pracy, Miszny, stał się oficjalnym tekstem, z których dalszy rozwój nastąpił żydowskiej prawnych.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
The Mishnah consists of 6 orders (sedarim): Składa się z Miszny 6 zlecenia (sedarim):

These sections are divided into 63 treatises. Sekcje te są podzielone na 63 traktaty. The Mishnah includes some nonlegal material, notably the Pirke Avot ("Chapters of the Fathers"), a collection of wise sayings that forms the final treatise of the Neziqin. Do Miszny zawiera kilka nonlegal materiałów, w szczególności Pirke Avot ( "rozdziałów Ojców"), zbiór mądrych mów, że traktat stanowi końcowy z Neziqin.

The rabbis cited in the Mishnah were regarded as more authoritative than those of succeeding generations, and they produced several other compilations of law and lore. Rabinów cytowane w Miszny były traktowane jako autorytatywne więcej niż przyszlych pokolen, a one produkowane kilku innych kompilacjach prawa i wiedzy.

Bernard J Bamberger Bernard J Bamberger

Bibliography: Bibliografia:
TR Herford, The Ethics of the Talmud: Sayings of the Fathers (1962); The Mishnah (1931); HL Strack, Introduction to the Talmud and Midrash (1931); J Weingreen, From Bible to Mishna: The Continuity of Tradition (1976). TR Herford, etyki z Talmudu: słowa Ojców (1962); W Miszny (1931); HL Strack, Wprowadzenie do Talmudu i Midrasz (1931); J Weingreen, Od Biblii do Mishna: Ciągłość Tradycji (1976 ).


Mishnah Miszny

General Information Informacje ogólne

The Mishnah, the first part of the Talmud, is a codification of the oral law of the Old Testament and of the political and civil laws of the Jews. Do Miszny, pierwsza część z Talmudu, jest kodyfikacja prawa ustnego Starego Testamentu i polityczne i prawa obywatelskie Żydów. It was compiled and edited (orally) in the last quarter of the 2nd century AD or the first quarter of the 3rd century by Rabbi Judah (circa 135-c. 220), known as ha-Kadosh (Hebrew, "the Saint") or ha-Nasi (Hebrew, "the Prince" or "the Patriarch"), but generally known to devout Jews simply as "Rabbi." To był skompilowany i redagował (ustnie) w ostatnim kwartale 2. wne lub pierwszym kwartale 3rd w. przez rabina Judy (ok. 135-c. 220), znany jako ha-Kadosh (hebr., "Saint") lub ha-Nasi (hebr., "Książę" lub "Patriarchy"), ale ogólnie znane pobożnych Żydów po prostu jako "Rabin". He was the patriarch of Palestinian Jewry and grandson of Gamaliel of Jabneh. Był patriarcha palestyńskich Żydów i wnuk Gamaliel z Jabneh. In this final redaction, the Mishnah represents several centuries of evolution. W tym ostatnim przeróbka, w Miszny reprezentuje kilka wieków ewolucji. Among the various earlier collections, the earliest was that of the pupils of Shammai and of Hillel, an ancestor of Rabbi Judah. Wśród różnych wcześniejszych zbiorów, najwcześniej była uczniów Szammaja i Hillela, AN przodek Rabin Juda. The Mishnah is written in Hebrew, but it contains a great number of Aramaic and Greek words. Do Miszny jest napisane w języku hebrajskim, ale zawiera ogromną liczbę słów aramejski i grecki. It is divided into six orders, each subdivided into treatises and chapters. Jest on podzielony na sześć zleceń, każda podzielona na rozdziały i traktaty.

The Mishnah presents only a codification of laws; it is followed by the Gemara, or second part of the Talmud, consisting of an elaborate commentary on the Mishnah. Do Miszny prezentuje tylko kodyfikacji prawa, jest następnie przez Gemara, czy druga część z Talmudu, składający się z komentarzem na temat opracowania Miszny.

Saul Lieberman Saul Lieberman


Mishnah Miszny

Jewish Viewpoint Information Żydowskiego punktu widzenia informacji

A noun formed from the verb "shanah," which has the same meaning as the Aramaic "matnita," derived from "teni" or "tena." A rzeczownik utworzony od czasownika "shanah", która ma takie samo znaczenie jak aramejski "matnita", pochodzące od "teni" lub "Tena". The verb "shanah," which originally meant "to repeat," acquired in post-Biblical Hebrew the special force of "to teach" and "to learn" that which was not transmitted in writing but only orally; the development of connotation being due to the fact that the retention of teachings handed down by word of mouth was possible only by frequent recitation. Czasownika "shanah", które pierwotnie oznaczało "powtórzyć", nabytych w post-biblijny hebrajski specjalnych życie "nauczyć" i "nauczyć się" ten, który nie został przekazany w formie pisemnej, ale tylko ustnie; rozwoju konotacji jest spowodowane na fakt, że zatrzymywanie nauki wydanych przez usta słowo było możliwe tylko przez częste odmawianie.

"Mishnah," the derivative of the verb "shanah," means therefore: (1) "instruction," the teaching and learning of the tradition, the word being used in this sense in Ab. "Miszny", pochodnej od czasownika "shanah" oznacza więc: (1) "instrukcji", nauczania i uczenia się tradycji, słowo używane w tym sensie, w Ab. iii. 7, 8; and (2) in a concrete sense, the content of that instruction, the traditional doctrine as it was developed down to the beginning of the third century of the common era. 7, 8, oraz (2) w konkretnym sensie, że treść instrukcji, tradycyjnej doktryny, ponieważ został stworzony do początku trzeciego wieku ery wspólnej. "Mishnah" is frequently used, therefore, to designate the law which was transmitted orally, in contrast to "Miḳra," the law which is written and read (eg, BM 33a; Ber. 5a; Ḥag. 14a; 'Er. 54b; Ḳid. 30a; Yer. Hor. iii. 48c; Pes. iv. 130d; Num. R. xiii.; and many other passages); and the term includes also the halakic midrashim, as well as the Tosefta or explanatory additions to the Mishnah (Ḳid. 49b; see Baraita). "Miszny" jest często używane w związku z tym, co do wyznaczenia prawa, które zostały przekazane ustnie, w przeciwieństwie do "Mikra" prawa, które jest napisane i odczytu (np. BM 33a; Ber. 5a; Hag. 14a; "Er. 54b ; Kid. 30a; yer. Hor. III. 48c; Pes. Iv. 130d; Num. R. XIII.; I wiele innych fragmentów), a pojęcie to obejmuje również halakic midrashim, jak również Tosefta wyjaśniające lub uzupełnień do do Miszny (Ḳid. 49b; patrz Baraita). In this wider sense the word was known to the Church Fathers, who, however, regarded it asthe feminine form of "mishneh," analogous to "miḳneh" and "miḳnah," and supposed that it signified "second teaching" (comp. "'Aruk," sv ), translating it by δευτέρωσις (see the passages in Schürer, "Gesch." 3d ed., i. 113). W szerszym znaczeniu tego słowa był znany do Ojców Kościoła, którzy jednak uznać ją asthe kobiece postaci "Miszne", analogiczne do "miḳneh" i "miḳnah", a oznaczał, że niby "drugi nauczania" (Comp. " "Áruk," sv), tłumacząc ją δευτέρωσις (patrz fragmentów Schürer, "Gesch." 3d ed., I. 113).

The Name. Nazwa.

The term "mishnah" connotes also (3) the sum and substance of the teachings of a single tanna (eg, Giṭ. 67a; Yeb. 49b, 50a: "mishnat R. Eliezer b. Ya'aḳob" = "the teachings of R. Eliezer b. Jacob"; comp. Rashi ad loc.); or it may mean (4) the view of a tanna in regard to some one matter (eg, Men. 18a: "mishnat R. Eliezer" = "the view of R. Eliezer," and the expressions "mishnah rishonah" = "the earlier view," and "mishnah aḥaronah" = "the later view," Ḥag. 2a; Ket. v. 29d; M. Ḳ. iii. 83b). Określenie "Miszny" connotes także (3) sumy i treści nauki jednym Tanna (np. Git. 67a; Yeb. 49b, 50a: "mishnat R. Eliezer b. Ya'aḳob" = "nauki R. Eliezer b. Jakuba "; komp. Rasziego ad loc.) Lub może to oznaczać, (4) w związku z Tanna w odniesieniu do niektórych jednej sprawie (np. mężczyzn. 18a:" mishnat R. Eliezer "=" na widok R. Eliezer, "i wyrażenia" Miszny rishonah "=" wcześniejszy pogląd, "i" Miszny aḥaronah "=" na później widzenia "Hag. 2a; Ket. v. 29d; M. K. III. 83b ). It may furthermore denote (5) a single tenet (eg, BM 33b; Hor. 13b; B. Ḳ. 94b; Shab. 123b), being in this sense parallel to the expression Halakah (on the difference between the two see Frankel, "Hodegetica in Mischnam," p. 8). Może on ponadto oznaczenia (5) jednolity dogmat (np. BM 33b; Hor. 13b; B. K. 94b; Shab. 123b), będąc w tym sensie równolegle do wypowiedzi Halakah (na różnicę między dwoma patrz Frankel, "Hodegetica w Mischnam", str. 8). It is used also for (6) any collection of such tenets, being thus applied to the great Mishnaic collections ("Mishnayot Gedolot") of R. Akiba, R. Ḥiyya, R. Hoshaiah, and Bar Ḳappara, in Lam. Jest on używany również do (6) gromadzenie wszelkich takich założeń, są więc stosowane do wielkich zbiorów Mishnaic ( "Misznajot Gedolot"), R. Akiba, R. Ḥiyya, R. Hoszajasza, i Bar Kappara, w Lam. R., Introduction, and in Cant. R., Wstęp, w Cant. R. viii. R. VIII. 2 (comp. Yer. Hor. iii. 48c; Eccl. R. ii.). 2 (Comp. yer. Hor. III. 48c; Eccl. R. ii.).

Finally the name "Mishnah" is applied particularly to (7) the collection of halakot made by R. Judah ha-Nasi I. (generally called "Rabbi"), which constitutes the basis of the Talmud, and which, with many additions and changes, has been transmitted to the present time. W końcu nazwa "Miszny" stosowana jest w szczególności do (7) gromadzenie halakot dokonane przez R. Juda ha-Nasi I. (zwanych ogólnie "Rabbi"), który stanowi podstawę do Talmudu, który z wielu uzupełnień i zmian, zostało przekazane do chwili obecnej. In Palestine this collection was called also "Halakot," as in Yer. W Palestynie tej kolekcji był nazywany także "Halakot", jak w yer. Hor. iii. 48c; Ber. 48c; Ber. i. 53c; Lev. 53c; Lev. R. iii. R. III. (comp. Frankel, lcp 8). (Comp. Frankel, LCP 8). The designation "Talmud" is likewise applied to R. Judah ha-Nasi's Mishnah (Yer. Shab. v. 1, 7b; Beẓah ii. 1, 61b; Yeb. viii. 9a; comp. also Frankel, lcp 285; OH Schorr in "He-Ḥaluẓ," 1866, p. 42; A. Krochmal in the introduction to "Yerushalayim ha-Benuyah," p. 6; Oppenheim, "Zur Gesch. der Mischna," p. 244). The "Mishnah of R. Judah," however, is not to be regarded as a literary product of the third century, nor R. Judah as its author. It is, on the contrary, a collection which includes almost the entire material of the oral doctrine as developed from the period of the earliest halakic exegesis down to that of the fixed and crystallized halakot of the early third century. Nazwa "Talmud" jest również stosowany do R. Juda ha-Nasi's Miszny (Yer. Shab. V. 1, 7b; Beẓah II. 1, 61b; Yeb. Viii. 9a; komp. Frankel również, LCP 285; OH Schorr w "On-Ḥaluẓ", 1866, str. 42; A. Krochmal we wstępie do "Yerushalayim ha-Benuyah", str. 6; Oppenheim, "Zur Gesch. der Mischna", str. 244). W "Miszny z R. Juda ", jednak nie należy traktować jako dzieło literackie produkt trzeciego wieku, ani R. Judy, jak jego autor. Jest wręcz przeciwnie, zbiór, który obejmuje niemal cały materiał do doustnym doktryny opracowanej z okresu najwcześniejszego halakic do egzegezy, że na stałe i skrystalizowane halakot na początku trzeciego wieku. Judah ha-Nasi, who was the redactor of this work, included in his compilation the largest and most important portion of the earlier collections that he had at hand, and fortunately preserved, for the most part without change, the traditional teachings which he took from older sources and collections; so that it is still possible to distinguish the earlier from the later portions by their form and mode of expression. Juda ha-Nasi, który był redaktor niniejszej pracy, zawarte w jego kompilacji największych i najważniejszych części wcześniejszych zbiorów, że miał pod ręką, i na szczęście zakonserwowane, w większości bez zmian, tradycyjne nauczanie, które wziął ze starszych źródeł i zbiorów; tak, że jest jeszcze możliwe do odróżnienia od wcześniejszych części, później przez ich formę i sposób wyrażania.

Development of the Mishnah. Rozwoju z Miszny.

In order to obtain a correct conception of the Mishnah, as well as of its value and importance, it is necessary to consider its relation to preceding collections of similar content as well as the general development of the oral doctrine from the earliest midrash of the Soferim down to the time when the Halakah received its final form. W celu uzyskania prawidłowego poczęcia do Miszny, jak również jego wartość i znaczenie, konieczne jest rozważenie jego stosunku do poprzednich zbiorów podobnej treści, jak również ogólnego rozwoju doktryny ustnej od najmłodszych midrasz z Soferim aż do chwili, kiedy Halakah otrzymała swoją ostateczną formę.

According to a reliable tradition, contained in the Letter of Sherira Gaon (Neubauer, "MJC" p. 15) and confirmed by other sources (Hoffmann, "Die Erste Mischna," pp. 6-12), the earliest form of discussion of halakic regulations was the Midrash (see Midrash Halakah); and vestiges of such halakot may still be found in the Mishnah. Według wiarygodnej tradycji, zawarte w Liście Sherira Gaon (Neubauer, "MJC", str. 15) i potwierdzona przez inne źródła (Hoffmann, "Die Erste Mischna", pp. 6-12), najwcześniej w omówienie postaci halakic regulacji był Midrasz (patrz Halakah Midrasz), a ślady takich halakot nadal może być znaleziona w Miszny.

In addition to this form of the Midrash, which connects the halakic interpretation with the Scriptural passage on which it is based, the independent, definitive Halakah, apart from Scripture, was used in very early times in certain cases, and collections of such halakot were compiled (comp. Hoffmann, lcp 11, note 2). Oprócz tego w formie Midrasz, który łączy halakic interpretacji z biblijny przejście na których jest oparta, niezależny, ostateczne Halakah, oprócz Pisma Świętego, był używany w bardzo wczesnym razy w niektórych przypadkach, a zbiory były takie halakot zestawiane (Comp. Hoffmann, WKT 11, przypis 2). As early as the time of the Second Temple the definitive Halakah was used more frequently than the midrashic form, the change having begun, according to geonic accounts, as early as the time of Hillel and Shammai (comp. Hoffmann, lc pp. 12-14). Już w czasie Drugiej Świątyni ostateczne Halakah był używany częściej niż midrashic formie, zmiany mające rozpoczęły, zdaniem geonic rachunków, już w czasie Hillela i Szammaja (Comp. Hoffmann, lc pp. 12 -- 14). Although it can not be assumed that a collection of halakot, arranged in six orders, was undertaken when this change was made, or that Hillel himself edited a Mishnah, as Lerner has attempted to show (Berliner's "Magazin," 1886, pp. 1-20), it is probable that the material of the Mishnah first began to be collected at the time of the "Ziḳne Bet Shammai" and "Ziḳne Bet Hillel," the elder pupils of Shammai and Hillel. Chociaż nie można zakładać, że zbiór halakot, rozmieszczonych w sześciu zleceń, kiedy została podjęta ta zmiana została dokonana, lub że sam Hillela edycji Miszny, jak Lerner starała się pokazać (Berliner's "Magazin", 1886, pp. 1 -20), Jest prawdopodobne, że materiał z Miszny pierwszy zaczął być zbierane w czasie z "Ziḳne Zakład Szammaja" i "Zakład Ziḳne Hillela," starszy uczniów Szammaja i Hillela. The beginnings of the present Mishnah may be found in this first mishnah collection, which in the completed text is termed "Mishnah Rishonah" (Sanh. iii. 4; 'Eduy. vii. 2; Giṭ. v. 6; Nazir vi. 1). Początki obecnego Miszny można znaleźć w tej pierwszej zbiórki Miszny, w którym zakończone jest określany jako tekst "Miszny Rishonah" (Sanh. III. 4; "Eduy. VII. 2; Git. V. 6; Nazisci VI. 1 ). A large portion of this first Mishnah is still preserved in its original form, notwithstanding the many changes to which it was subjected by the Tannaim; for many portions can be proved to have been redacted, in the form which they now bear, at the time of the schools of Shammai and Hillel, while the Temple was still standing (comp. Hoffmann, lc pp. 15-20; idem, "Bemerkungen zur Kritik der Mischna," in Berliner's "Magazin," 1881, pp. 170 et seq.). Znaczna część tej pierwszej Miszny jest nadal zachowane w swojej pierwotnej formie, pomimo wielu zmian, do których zostało ono poddane przez Tannaim; dla wielu części mogą być udowodnione zostały redacted, w postaci, które noszą teraz, w czasie w szkołach Szammaja i Hillela, a świątynia została jeszcze stałego (Comp. Hoffmann, lc pp. 15-20; idem, "Bemerkungen zur Kritik der Mischna," w "Berliner's" Magazin ", 1881, pp. 170 i nast. ).

This first collection of the Mishnah and its separation from the Midrash were intended, on the one hand, to reduce the traditional Halakah to a shorter form, and, on the other, to fix the disputed halakot as such; of these disputed halakot there were then but few. The isolation of the Halakah from the Midrash not only resulted in a shorter and more definite form, but also removed many differences then existing. Ten pierwszy zbiór z Miszny i jej oddzielenie od Midrasz zostały przeznaczone, z jednej strony, w celu ograniczenia tradycyjnych Halakah na krótsze formy, az drugiej strony, ustalenie spornych halakot jako takich; te nie zostały zakwestionowane halakot następnie, ale niewiele. izolacji społeczności Halakah z Midrasz nie tylko doprowadziła w krótszy i bardziej określony kształt, ale również wiele różnic następnie usunąć istniejące. Indeed in many cases the divergency had been merely one of form, the proof and the derivation from Scripture being differently stated for the same halakah by different teachers. Faktycznie w wielu przypadkach odejście było tylko jedną z postaci, dowód i pozyskiwania z Pisma Świętego jest różnie na ten sam stwierdził halakah przez różnych nauczycieli. This earliest Mishnah was intended to afford the teachers both a norm for their decisions and a text-book for their classes and discourses, and thus to preserve the uniformity of teaching. Ten najwcześniejszy Miszny miała zapewnić nauczycielom zarówno normę na ich decyzje oraz tekst książki dla swoich klas i dyskursy, a tym samym do zachowania jednolitości nauczania. It did not accomplish this purpose entirely, however; for when the political disorders and the fall of the Jewish state diverted attention from careful doctrinal studies, many halakot of the Mishnah were forgotten, and their wording became a subject of controversy. Nie w pełni zrealizować ten cel, jednak, gdy do zaburzeń politycznych i upadku państwa żydowskiego wymontowanych z uwagi starannej analizy doktrynalnej, wiele halakot z Miszny zostały zapomniane, a ich brzmienie stało się przedmiotem kontrowersji. Since, moreover, in addition to these differences each tanna taught the first Mishnah according to his own conception of it, the one Mishnah and the one doctrine developed into many mishnayot and many doctrines (Sanh. 88b; Soṭah 47b). Ponieważ ponadto, w uzupełnieniu do tych różnic każdy Tanna nauczał pierwszych Miszny według własnej koncepcji to, z jednej Miszny i jednej doktryny rozwinięte w wielu Misznajot i wiele doktryn (Sanh. 88b; Soṭah 47b). This multiplication occurred during the period of the later "Bet Hillel" and "Bet Shammai" (comp. Letterof Sherira Gaon, lc pp. 4, 9; Hoffmann, lcp 49). Ten mnożenie wystąpiły w okresie późniejszym "Zakład Hillela" i "Zakład Szammaja" (Comp. Letterof Sherira Gaon, lc pp. 4, 9; Hoffmann, WKT 49).

The Synod of Jabneh. Synodu Jabneh.

To avert the danger which threatened the uniformity of doctrine, the synod of Jabneh was convened (Tosef., 'Eduy. i. 1; comp. Letter of Sherira Gaon, lcp 5; Dünner, "Einiges über Ursprung und Bedeutung des Traktates Eduyot," in "Monatsschrift," 1871, pp. 37 et seq.), and under the presidency of Gamaliel II. Aby oddalić niebezpieczeństwo, które zagroziło jednolitości doktryny, Synod został zwołany Jabneh (Tosef. "Eduy. I. 1; komp. Sherira List Gaon, LCP 5; Dünner," Einiges über Ursprung und Bedeutung des Traktates Eduyot, "W" Monatsschrift ", 1871, pp. 37 i nast.), Oraz w ramach prezydencji Gamaliel II. and Eleazar b. Azariah it undertook to collect the ancient halakot, to examine and determine their wording, and to discuss and decide their differences; thus there arose the collection 'Eduyot (Ber. 28a). This compilation, that in its original form was much larger than the treatise that now bears its name, included all the halakot which were then known, whether controverted or not, and was in a certain sense a revision of the first Mishnah. Eleazar b. Azariasz ona zobowiązała się do zebrania starożytnych halakot, aby zbadać i określić ich brzmienia, a także do dyskusji i decydowania o różnice, dlatego powstała kolekcja "Eduyot (Ber. 28a). Ta kompilacja, która w swojej pierwotnej formie był znacznie większy niż traktat, że obecnie nosi jego imię, włączone wszystkie halakot, które następnie były znane, controverted czy też nie, i był w pewnym sensie zmiany pierwszym Miszny. Even in the present form of the treatise there are many "'eduyot" which are expressly said to have modified the earlier Mishnah; and there are many others, not so characterized, which must likewise be regarded as modifications of the Mishnah as redacted for the first time. Nawet w obecnej formie z traktatem istnieje wiele "eduyot", które są wyraźnie powiedział, że zmodyfikowała wcześniej Miszny, a istnieje wiele innych, tak nie charakteryzuje, które muszą być traktowane podobnie jak zmiany w Miszny jako redacted dla po raz pierwszy. But neither the first Mishnah nor its revision, the 'Eduyot collection, was arranged topically or systematically. Lecz ani pierwszy ani Miszny jego rewizji w "Eduyot zbierania, był systematycznie ułożone lub miejscowo. It is true, a geonic responsum, which was printed in "Sha'are Teshubah," No. 187 (Leipsic, 1858) and erroneously ascribed to Sherira (comp. Harkavy, "Einleitung zu den Teschubot Hageonim," pp. x. et seq.), refers to six orders of the Mishnah said to date from the time of Hillel and Shammai, as does also the "Seder Tanna'im we-Amora'im" (ed. Luzzatto, p. 7), but this statement, which is probably based on Ḥag. Prawdą jest, A geonic responsum, który został wydrukowany w "Sha'are Teshubah," Nr 187 (Leipsic, 1858) i błędnie przypisywane Sherira (Comp. Harkavy, "Einleitung zu den Teschubot Hageonim", pp. X. et nast.) odnosi się do sześciu rzędów z Miszny powiedział do tej pory od czasu Hillela i Szammaja, jak również "Seder Tanna'im my-Amora'im" (red. Luzzatto, str. 7), ale to stwierdzenie , Która jest prawdopodobnie oparty na Hag. 14a, is untrustworthy. 14a, jest nierzetelne.

Divisions of Earliest Mishnah. Działów początku Miszny.

The earliest Mishnah, however, must have been divided in some way, possibly into treatises, although such a division, if it existed, was certainly arranged formally and not topically like the present tractates and orders. Najwcześniejsze Miszny, jednak muszą zostać podzielone w jakiś sposób, ewentualnie na traktaty, choć taki podział, gdyby istniał, był z pewnością zorganizowane formalnie, a nie miejscowo, jak i obecny tractates zamówienia. The several halakot were grouped together by a common introductory phrase, which served as the connecting-link, as may be inferred from various traces of this old method of grouping still to be seen in the Mishnah, especially in the last treatises of the order Mo'ed. Kilka halakot zostały zgrupowane przez wspólne zdanie wstępne, które służyły jako łącznika-link, jak można wywnioskować z różnych śladów tej starej metody grupowania nadal należy rozpatrywać w Miszny, zwłaszcza w ostatnich traktaty z rzędu pn "wyd. These phrases (comp. Oppenheim, lcp 270) referred for the most part to the similarity or the contrast between two or more halakot. Te zwroty (Comp. Oppenheim, LCP 270), określonych w przeważającej części na podobieństwa lub kontrastu między dwoma lub więcej halakot. Moreover, the name of the author or of the transmitter was often used as the connecting-link for the various halakot, as is evident from the treatise 'Eduyot in its present form (Dünner, lc pp. 62-63; A. Krochmal, in "He-Ḥaluẓ," ii. 81-82). The 'Eduyot collection, which now became the basis for the discourses delivered in the schools, was the means of preserving the uniformity of teaching; but, as the mass incorporated in it was difficult to handle, there was a growing need for a methodical arrangement. Ponadto, nazwisko autora lub nadajnik był często wykorzystywany jako łącznika-link różnych halakot, jak wynika z traktatem "Eduyot w swojej obecnej formie (Dünner, lc pp. 62-63; A. Krochmal, w "On-Ḥaluẓ," ii. 81-82). W "Eduyot zbiórki, które teraz stały się podstawą dla dyskursy wydana w szkołach, to oznacza zachowania jednolitości nauczania, ale, jak włączyć w nim masa było trudne do obsługi, nie było rosnące zapotrzebowanie na metodycznego rozwiązania. R. Akiba, therefore, undertook a sifting of this traditional material, and made a mishnaic collection which he edited systematically by arranging the different subjects in different treatises, and perhaps also by combining the various treatises into orders. R. Akiba, w związku z tym podjęła odsiewania tego tradycyjnego materiału, a dokonał mishnaic kolekcji, które redagował systematycznie przez organizowanie różnych przedmiotów w różnych traktaty, a być może również poprzez łączenie różnych traktaty do zamówienia. In the present Mishnah this collection is often mentioned in contradistinction to the first Mishnah (Sanh. iii. 4, and elsewhere; comp. Frankel, lcp 210; Hoffmann, lcp 38). W obecnym Miszny tej kolekcji jest często wymienione w pierwszym kontrast do Miszny (iii Sanh.. 4, i poza nią; komp. Frankel, LCP 210; Hoffmann, WKT 38).

The passage Ab. Przejazd Ab. RN xviii. RN XVIII. 1 indicates that Akiba arranged his Mishnah according to topics (comp. Oppenheim, lc pp. 237 et seq.); and a like inference is to be drawn from the expression "tiḳḳen" (Yer. Sheḳ. v. 1), which does not mean "to correct," as A. Krochmal supposed ("Yerushalayim ha-Benuyah," pp. 34b-35a), but "to arrange," "to redact," the same word being applied to the work of Judah ha-Nasi in the redaction of his Mishnah (Yeb. 64b). 1 wskazuje, że jego Miszny Akiba ułożone według tematów (Comp. Oppenheim, lc pp. 237 i nast.); I jak wnioskowanie ma być pobierana z wyrazem "tiḳḳen" (Yer. Shek. V. 1), które nie nie oznacza "do naprawienia", jak niby A. Krochmal ( "Yerushalayim ha-Benuyah", pp. 34b-35a), ale "do zarządzenia," ", aby wydać", te same słowa, która jest stosowana do pracy Juda ha - Nasi w jego redagowanie Miszny (Yeb. 64b). Similarly the term "sidder," meaning "to arrange," is applied both to Akiba's work (Tosef., Zab. i. 5) and to that of R. Judah ha-Nasi (Yer. Pes. iv. 30d), thus justifying the conclusion that Akiba's method of division and arrangement of the Mishnah was the same as that followed by Judah ha-Nasi. Podobnie termin "sidder," sens "zorganizować", stosuje się zarówno do prac Akiba (Tosef., Ząb. I. 5) oraz, że R. Juda ha-Nasi (Yer. Pes. IV. 30d), a tym samym uzasadniające zawarcie Akiba, że metoda podziału i układ z Miszny był taki sam jak po Juda ha-Nasi. Two treatises are definitely known to have been included in their present form in Akiba's Mishnah, in which they even bore their present names. Dwa traktaty są powszechnie znane, zostały ujęte w ich obecnej formie w Akiba's Miszny, w którym urodziła nawet ich obecne nazwy. R. Meïr mentions the treatise 'Uḳẓin by name in Hor. R. Meir wspomina o traktat "Uḳẓin przez nazwę w Hor. 13b; and R. Jose in like manner names the treatise Kelim (Kelim, end): both of these tannaim, who antedated Judah ha-Nasi, undoubtedly designated by these names the treatises Kelim and 'Uḳẓin as included in the Mishnah of their teacher Akiba. 13b; i R. Jose w podobny sposób do nazwy traktat Kelim (Kelim, koniec): tannaim zarówno tych, którzy antedated Juda ha-Nasi, niewątpliwie oznaczonych przez te nazwy na traktaty i Kelim "Uḳẓin, ujęte w Miszny ich nauczycieli Akiba.

Mishnah of R. Akiba. Miszny R. Akiba.

R. Akiba's treatment of the old Mishnah in editing his own Mishnah collection was entirely arbitrary. R. Akiba jest traktowanie starych Miszny w redakcji Miszny własnej kolekcji została całkowicie arbitralne. He excluded many of the halakot contained in the original text; and those which he accepted he endeavored to found upon some text, explaining their phraseology, and tracing their origin, but striving most of all to present the Halakah in short, clear, and explicit form (comp. Tosef., Zab. i. 5). On wyłączone halakot wiele z zawartych w tekście oryginalnym, a tych, który przyjął on do Staralismy znaleźć na jakiś tekst, wyjaśniając ich frazeologii i śledzenia ich pochodzenia, ale przede wszystkim dążenie do przedstawienia Halakah w krótkich, jasnych i wyraźnych formularz (Comp. Tosef., Ząb. i. 5). Many halakic sentences which he included called for more detailed explanation. Halakic wiele zdań, które włączone wezwał do bardziej szczegółowych wyjaśnień. For the sake of brevity, however, and to aid his pupils in memorizing the Mishnah, he omitted the required explanations and made an additional collection containing the comments to the Mishnah, thus laying the foundation for the Tosefta (comp. Letter of Sherira Gaon, lcp 16; Frankel, lcp 306; Oppenheim, lcp 270). W trosce o zwięzłość, jednak i jego uczniów do pomocy w zapamiętywanie do Miszny, że pominięto wymaganych wyjaśnień i dodatkowych kolekcja zawierająca komentarze do Miszny, a tym samym kładąc podwaliny dla Tosefta (Comp. Liście Sherira z Gaon, WKT 16; Frankel, LCP 306; Oppenheim, LCP 270).

Akiba's method, which reduced the halakic collections to an orderly system, soon found imitators; and nearly every tannaitic head of a school, who, in virtue of his position, had a mishnaic collection, sooner or later adopted Akiba's method of dividing and arranging the material. Akiba metoda, która zmniejszyła zbiory halakic do uporządkowanego systemu, szybko znaleźć naśladowców, a prawie każdy tannaitic kierownik szkoły, który w mocy swego stanowiska, miał mishnaic zbierania, prędzej czy później przyjął Akiba metoda podziału i przygotowywaniem materiału. R. Meïr especially followed this system, availing himself of it when the increasing number of new halakot, discovered and established by Akiba's pupils, rendered a new mishnaic collection necessary. R. Meir zwłaszcza po ten system, sam go, gdy coraz większa liczba nowych halakot, odkrył i ustanowiona przez Akiba's uczniów, za nową kolekcję mishnaic konieczne. In this compilation he included the larger portion of Akiba's Mishnah, but also drew upon other existing collections, such as that of Abba Saul (comp. Lewy, "Ueber Einige Fragmente aus der Mischna des Abba Saul," Berlin, 1876). W tej kompilacji on obejmował większą część Akiba's Miszny, ale również zwrócił na inne istniejące zbiory, takie jak Abba, że z Saulem (Comp. Lewy ", ueber Einige Fragmente aus der Mischna des Saula Abba", Berlin, 1876). He likewise incorporated many old halakot known in the schools but excluded by Akiba. On również włączyć wiele starych halakot znane w szkołach, ale wyłączone przez Akiba. He frequently cited the opinions of Akiba, without naming him, as "setam" and therefore authoritative for halakic decisions; but sometimes, when the opinion of the majority was opposed to Akiba's view, he designated the former as "setam" and binding for the Halakah (comp. Oppenheim, lcp 315).R. On często cytowane opinie Akiba, bez nazywania go, jako "setam" i dlatego autorytatywny dla halakic decyzje, ale czasami, kiedy większość opinii była przeciwieństwie do Akiba jest zdania, że wyznaczony jako byłego "setam" i wiążące dla Halakah (Comp. Oppenheim, LCP 315). R. Meïr's collection had a wide circulation, although it was not able to displace the other compilations. Meir kolekcji miał szeroki obrotu, chociaż nie było w stanie wypierać inne kompilacje. As every tanna at the head of a school, however, had, as stated above, his own mishnaic collection in which the halakot of preceding teachers as well as their controversies were differently expounded, the uniformity in teaching which the redactors of the Mishnah had desired and which had almost been attained was again lost; for there were as many different teachings as there were Mishnah collections. Jak co Tanna na czele szkoły, jednak musiał, jak stwierdzono powyżej, mishnaic własną kolekcję, w którym halakot z poprzednich nauczycieli, jak również ich kontrowersji było inaczej wyjasnione, jednolitość w nauczaniu, które redactors z Miszny miał pożądany i który prawie został osiągnięty został ponownie stracił, bo nie było tak wielu różnych nauk, jak było Miszny zbiorów. There was good ground, therefore, for the complaint that the religious world was thrown into disorder by the teachers who gave halakic decisions according to their own mishnaic collections (Soṭah 22a), since a clear and reliable Halakah could not be found in any individual compilation (Shab. 138b, 139a). Nie był dobrym podłożem, dlatego na skargę, że świat religijnych było wrzuconym do zaburzeń przez nauczycieli, którzy halakic wydał decyzje zgodnie z ich własnymi mishnaic kolekcje (Soṭah 22a), od jasnych i wiarygodnych Halakah nie można znaleźć w każdym indywidualnym kompilacji (Shab. 138b, 139a).

R. Judah ha-Nasi. R. Juda ha-Nasi.

To remedy this evil and to restore uniformity of teaching, Judah ha-Nasi undertook his collection, arrangement, and redaction of the Mishnah, which work has survived to the present time. Aby zaradzić tej zła i przywrócić jednolitości nauczania, Juda ha-Nasi zobowiązała jego gromadzenia, porządkowania i przeróbka z Miszny, których prace przetrwały do chwili obecnej. He followed his own method so far as the selection and presentation of the material were concerned, but adopted the systems of Akiba and Meïr in regard to the division and arrangement. On po własnym zakresie, w jakim metoda doboru i prezentacji materiału były zainteresowane, ale przyjęte systemy i Akiba Meir w odniesieniu do podziału i rozwiązania. This Mishnah was intended to serve practical purposes and to be an authority in deciding religious and legal questions. Ten był Miszny, które mają służyć do celów praktycznych i być organ orzekający w kwestiach religijnych i prawnych. Judah often gives, therefore, the opinion of a single teacher, where he regards it as the correct one, in the name of "the sages" ("ḥakamim") (Ḥul. 85a); and in order that the opinion of a single scholar may prevail as final, he ignores the fact that this view was controverted by many others. Judy często daje zatem, opinia z jednego nauczyciela, gdzie uznaje ją za prawidłową, w imię "do wiadomości" ( "ḥakamim") (Ḥul. 85a) oraz w kolejności, że opinia jednym uczony mogących występować jako wersja ostateczna, on ignoruje fakt, że ten pogląd był controverted przez wiele innych. At times he, without mentioning his name, quotes his own opinion as "setam," to record it as authoritative (comp. Oppenheim, lcp 347, No. 16). Frequently, too, he explains or limits the earlier Halakah (see Yer. Hor. i. 46a), and endeavors to find a compromise in the case of disputed halakot, or he himself decides the cases in which the halakah is to follow one opinion and in which the other (comp. Frankel, lc pp. 195 et seq.). Razy w roku, bez wymieniania jego imienia, podaje własną opinię jako "setam", aby nagrać go jako autorytatywne (Comp. Oppenheim, LCP 347, nr 16). Często też, wyjaśnia lub ogranicza Halakah wcześniej (patrz yer . Hor. I. 46a), a usiłują znaleźć kompromis w spornych halakot, lub on sam decyduje o przypadkach, w których halakah jest jedną opinię, w której inne (Comp. Frankel, lc pp. 195 i nast.).

In addition to the practical purpose of restoring and preserving uniformity of halakic doctrine and of providing for teachers an authority for their decisions, Judah ha-Nasi had another purely theoretical object in view; namely, the preservation of the teachings of the ancients, except those which he regarded as relatively unimportant or which he considered to have been preserved in some other place in his collection. Oprócz praktycznych celu przywrócenia i zachowania jednolitości halakic doktryny i świadczenia dla nauczycieli organ swoje decyzje, Juda ha-Nasi miał inny charakter czysto teoretyczny obiektu w widoku, a mianowicie zachowanie nauki dawnych przodków, z wyjątkiem które uznać za stosunkowo mało ważny lub które uznane zostały zachowane w innym miejscu w swojej kolekcji. This fact explains many peculiarities of the Mishnah, which were regarded as shortcomings by those who considered it a legal code. Fakt ten wyjaśnia wiele osobliwości z Miszny, które zostały uznane za braki przez tych, którzy uważali go prawnej kodu. The following are some of these peculiarities: Judah ha-Nasi quotes the opinion of a single authority even when invalidated, and he quotes the original view of a scholar even after such scholar had himself retracted it (Ḥul. 32b; comp. Oppenheim, lcp 344). Oto niektóre z tych osobliwości: Juda ha-Nasi cytuje opinię jeden organ, nawet jeśli unieważnione, a cytuje oryginalne względu na uczonego, nawet po takich uczony miał schowane on sam (Ḥul. 32b; komp. Oppenheim, WKT 344). He quotes also a given halakah in one passage as being controverted ("maḥloket") and in another passage as authoritative ("setam"), or vice versa; and he cites contradictory teachings in different places. Cytuje również danym halakah w jednym fragmencie jako controverted ( "maḥloket") oraz w innym fragmencie jako autorytatywne ( "setam"), lub odwrotnie, a on przytacza sprzeczne nauki w różnych miejscach. All these peculiarities are due to the fact that Judah wished to preserve the ancient teachings; and to attain this object more completely he included in his Mishnah, in addition to the collections of Akiba and Meïr, which formed his chief sources, the major portion of all the other mishnayot (Yer. Shab. xvi. 15c); according to a later account, he used in all thirteen collections (Ned. 41a). Wszystkie te specyfiki są ze względu na fakt, że Juda chciał zachować starożytne nauki, a do osiągnięcia tego obiektu więcej on całkowicie włączone w jego Miszny, w uzupełnieniu zbiorów Akiba i Meir, które stanowiły główny jego źródeł, w większej części wszystkich innych Misznajot (Yer. Shab. XVI. 15c), zgodnie z późniejszym uwagę, że stosowane we wszystkich trzynaście zbiorów (Ned. 41a). He dealt independently with his material; for while he frequently made no changes in the wording or form of the old Mishnah, and even included old halakot which had long since been refuted, he altered various others (comp. Hoffmann, "Bemerkungen zur Kritik der Mischna," in Berliner's "Magazin," 1881, pp. 127 et seq.). Zajmował niezależnie z jego materiału, bo gdy on często wprowadzono żadnych zmian w treści lub formy starego Miszny, a nawet stary halakot, które od dłuższego czasu została potwierdzona, zmienia on różne inne (Comp. Hoffmann, "Bemerkungen zur Kritik der Mischna, "w" Berliner's "Magazin", 1881, pp. 127 i nast.). He expounded many of the old halakot ('Ar. iv. 2; Sanh. ix. 3; Yer. Sanh. 27a; comp. Oppenheim, lcp 347), following certain rules (Yer. Ter. i. 2, 40c), and endeavoring to determine the text of the old Mishnah (Yer. Ma'as. Sh. v. 1, 55d; comp. Letter of Sherira Gaon, lc pp. 9-10; Frankel, lcp 214). On wyjasnione wiele starych halakot ( "Ar. Iv. 2; Sanh. IX. 3; yer. Sanh. 27a; komp. Oppenheim, LCP 347), po pewnych zasad (Yer. Ter. I. 2, 40c), i endeavoring do ustalenia tekstu starego Miszny (Yer. Ma'as. Sh. v. 1, 55d, komp. Sherira List Gaon, lc pp. 9-10; Frankel, LCP 214). The lessknown halakot, as well as those which the pupils of Akiba had propounded, were interpreted by Judah ha-Nasi according to his conception of them. W lessknown halakot, jak również te, które uczniowie mieli propounded Akiba, były interpretowane przez Juda ha-Nasi według jego koncepcji z nich. In this way he impressed upon his Mishnah the stamp of uniformity, and gave it the appearance of a work thoroughly revised, if not new; and his compilation displaced its predecessors by its inclusion of the major portion of their contents with the exception of those halakot which appeared to him untenable, or to which he had alluded in some other passage of his Mishnah. W ten sposób on na jego wrażeniem Miszny pieczęcią jednolitości, i oddał go do wyglądu pracy gruntownie poprawione, jeśli nie jest nowy, a jego kompilacji wyparta przez jego poprzedników jego włączenie głównych części ich zawartości, z wyjątkiem halakot które pojawiły się do utrzymania go, lub do których miał alluded w jakiś inny fragment jego Miszny.

The Authoritative Mishnah. Autorytatywnego Miszny.

Because of his personal prominence and his dignity as patriarch (comp. JS Bloch, "Einblicke," etc., pp. 59 et seq.), his Mishnah soon became the only one used in the schools, and was known to teachers and students alike, Judah thereby attaining his object of restoring uniform teachings. Ze względu na jego osobiste wyeksponowany i jego godności jako patriarcha (Comp. JS Bloch, "Einblicke", itp., pp. 59 i nast.), Jego Miszny szybko stał się tylko jeden używany w szkołach, i był znany uczniom i nauczycielom podobne, judzkiego, a tym samym osiągnięcia jego celem przywrócenia jednolitej nauki. Whereas the exposition of the various halakot given by the Tannaim and called "[Tannaitic] Talmud," had been used hitherto in preference to the dry mishnaic collections (comp. Letter of Sherira Gaon, lc pp. 18-19), most of the teachers now resorted to R. Judah's Mishnah, which included both the halakot themselves and the expository tannaitic Talmud (this fact explains the application of the name "Talmud" to his Mishnah; BM 33a; Yer. Shab. xvi. 15c). Mając na uwadze, że ekspozycja różnych halakot podanych przez Tannaim i nazwał "[Tannaitic] Talmud," zostały wykorzystane dotychczas w preferowane do suchej mishnaic kolekcje (Comp. Liście Sherira z Gaon, lc pp. 18-19), większość z nauczycieli obecnie realizowana R. Judy 's Miszny, która obejmowała zarówno halakot siebie i wyjaśniający tannaitic Talmud (fakt ten wyjaśnia stosowanie nazwy "Talmud" do jego Miszny; BM 33a; yer. Shab. XVI. 15c). Interest in this work was so highly esteemed that a haggadist said: "The study of the Mishnah is equal to sacrifice" (Lev. R. vii.). Zainteresowania w tej pracy była tak wysoko ceniona, że haggadist powiedział: "W badaniu z Miszny jest równa ofiarę" (Lev. R. VII.). Every pupil was supposed, as a matter of course, to be familiar with the Mishnah of R. Judah ha-Nasi; and when any one propounded a sentence which was to be found in it, his hearers exclaimed, "What! do we not learn that ourselves from the Mishnah?" According to R. Joshua b. Każdy uczeń miał, jak oczywistością, zapoznawanie się z Miszny R. Juda ha-Nasi, a gdy ktoś propounded zdanie, które miały zostać znalezione w nim, jego słuchaczy exclaimed, "Co! My nie dowiedzieć się, że sobie z Miszny? "Zdaniem R. Jozue b. Levi, "The Mishnah is a firm iron pillar"; and none may stray from it (ib. xxi.). Levi, "The Miszny jest firma żelaza filaru", a żaden z nich maj błąkający (ib. XXI.). "The passage, Num. xv. 31, 'He hath despised the word of the Lord,' denotes him who does not consider the Mishnah" (baraita quoted by Isaac Alfasi in his compendium to Sanh. x.). "Fragment, Num. XV. 31," On gardzą słowem Pana "oznacza tego, kto nie uznaje Miszny" (baraita cytowany przez Izaaka Alfasi w swoim kompendium do Sanh. X.). It was considered the only authority for legal decisions. Uznano tylko dla prawników władzę decyzje. R. Johanan said, "The correct halakic decision is always the one which is declared in the Mishnah to be incontrovertible" ("Halakah ki-setam Mishna"; Yeb. 42b, and parallel passages); and the most conclusive refutation of a sentence was to prove that it was contradicted by the Mishnah. R. Jochanana powiedział: "Prawidłowa halakic decyzji jest zawsze ten, który jest zadeklarowany w Miszny być bezsporny" ( "Halakah Ki-setam Mishna"; Yeb. 42b, a równolegle fragmenty); i najbardziej przekonywujących odparcie o zdanie było udowodnić, że to było sprzeczne z Miszny. If a decision was accidentally made contrary to theMishnah, the decision at once became invalid (Sanh. 6a, 33a; Ket. 84a, 100a). Jeżeli decyzja została przypadkowo dokonane wbrew theMishnah, decyzja naraz stała się niepełnosprawna (Sanh. 6a, 33a; Ket. 84a, 100a). The Amoraim regarded the Mishnah as the Tannaim did the Scripture; and many of them interpreted and expounded it (comp. Bacher "Ag. Bab. Amor." p. 33, note 207 on Rab). W Amoraim uznawane w Miszny jako Tannaim nie Ksiegi, a wiele z nich interpretuje ją i wyjasnione (Comp. Bacher "Ag. Bab. Amora." Str. 33, 207 notatkę na Rab). Even subsequently, when the collections which were made by the pupils of Judah ha-Nasi were widely used, his Mishnah remained the sole authority. Nawet później, kiedy to kolekcje, które zostały wykonane przez uczniów z Juda ha-Nasi były szeroko stosowane, jego Miszny pozostał jedyny organ. In cases where the Mishnah conflicted with the Baraita, the former was considered decisive (Suk. 19b; B. Ḳ. 96b), while there is but a single example to show that the Gemara preferred the Baraita in such a disputed case (see Jew. Encyc. ii. 516a, sv Baraita). W przypadkach, gdy kolidowały z Miszny Baraita, byłego uznano za decydujące (Suk. 19b; B. K. 96b), podczas gdy istnieje tylko jeden przykład, aby pokazać, że Gemara preferowała Baraita w takim przypadku spornych (patrz Żyda . Encyc. Ii. 516a, sv Baraita). Some amoraim, such as Ilfa and Simeon b. Laḳish, even regarded the later collections as unnecessary and useless, since their entire contents were included by implication in the Mishnah, and all questions could be explained from it without the aid of the subsequent compilations (Yer. Kil. i. 6, 27a; Yer. B. Ḳ. v. 5a; Yer. Ḳid. iii. 64b; Ta'an. 22a; comp. Oppenheim, lc pp. 344-345). Niektóre amoraim, takich jak Ilfa i Symeon b. Laḳish, nawet uznane późniejszym zbiorów jako niepotrzebne i bezużyteczne, ponieważ ich całą zawartość zostały włączone domyślnie w Miszny, a na wszystkie pytania można wytłumaczyć z niej bez pomocy kolejnych kompilacjach ( Yer. Kil. I. 6, 27a; yer. B. K. V. 5a; yer. Kid. III. 64b; Ta'an. 22a; komp. Oppenheim, lc pp. 344-345). Another sentence, likewise derogatory to these later collections, says: "If Rabbi has not taught it, how does R. Ḥiyya [the collector of the baraitot] know it?" Innego zdania, podobnie poniżający później do tych zbiorów, mówi: "Jeśli Rabin nie nauczył jej, w jaki sposób R. Ḥiyya [kolektora z baraitot] know it?"

Modifications of the Text. Zmiany tekstu.

This Mishnah, however, has not been preserved in the form in which Rabbi redacted it; for, as stated above, it was subjected to many changes, and received numerous additions before it reached its definitive form. Ten Miszny, jednak nie zostało zachowane w formie, w jakiej Rabin redacted go, bo, jak stwierdzono powyżej, zostało ono poddane wielu zmian i uzupełnień otrzymała liczne zanim osiągnął ostateczną formę. Notwithstanding the superiority of Rabbi's Mishnah to its predecessors, it had many defects, some of which may still be seen in the present Mishnah. Niezależnie od wyższości Rabbi's Miszny do swoich poprzedników, miał wiele wad, z których niektóre mogą być postrzegane w obecnym Miszny. Though Rabbi himself subsequently renounced many of his Mishnaic opinions, as his views changed in the course of time, he retained such discarded opinions in his Mishnah as he had held them in his younger days (BM 44a; 'Ab. Zarah 52b; Yer. 'Ab. Zarah iv. 44a). Choć sam rabin następnie zrzekli się wielu jego Mishnaic opinie, jak zmienił swoich poglądów w czasie, zatrzymana on wyrzucić takie opinie w jego Miszny, jak miał je w posiadaniu jego młodszy dni (BM 44a; "Ab. Zarah 52b; yer. "Ab. Zarah IV. 44a). Occasionally he recorded one decision as authoritative in one passage of his Mishnah, considering it the correct view, and, deciding later in favor of an opposite opinion, he in another place gave this also as authoritative without retracting or suppressing his former view (Sheb. 4a). Wyjątkowo nagrał jednej decyzji jako autorytatywny w jednym fragmencie jego Miszny, uznając je prawidłowego widzenia, a później w podejmowaniu decyzji o przysługę naprzeciwko opinię, że w innym miejscu dał tym również jako autorytatywne bez wciągania lub ukrywanie swojego byłego widok (Sheb. 4a). These shortcomings would not have been serious, since Rabbi did not intend to furnish a mere halakic code, if he had not failed to include in his collection many halakot which were taught in his school and which were, therefore, highly important, not only for halakic decision, but also for a knowledge of tradition in general. Te niedociągnięcia nie były poważne, że rabin nie zamierza przedstawić jedynie halakic kod, gdyby nie nie zawiera w swojej kolekcji wiele halakot, które były nauczane w swojej szkole i które w związku z tym bardzo ważne nie tylko dla halakic decyzji, ale także na wiedzy o tradycji w ogóle. He furthermore excluded his own halakot and the points of divergence between him and his contemporaries. On ponadto wyłączone z własnej halakot i punktów rozbieżności pomiędzy niego i jego współczesnych. These omissions were the most serious defects in his Mishnah for his pupils, since, being a compendium of the entire traditional instruction, it must have seemed incomplete inasmuch as it did not include the teachings of the last tannaim, whose legal decisions should certainly have been incorporated in it if it was to serve as an authoritative code. Rabbi's pupils R. Ḥiyya, R. Hoshaiah, Levi, and Bar Ḳappara began, therefore, even during Rabbi's lifetime and with his knowledge, to make additions and emendations to his Mishnah. Te zaniechania były najbardziej poważnych wad w jego Miszny dla uczniów, ponieważ jest kompendium całego tradycyjnych instrukcji, musi się wydawać niepełne, gdyż nie obejmuje naukę ostatniego tannaim, prawne, których decyzje powinny z pewnością zostały włączone do niego, jeżeli została ona służyć jako autorytatywne kod. Rabbi's uczniów R. Ḥiyya, R. Hoszajasza, Lewi, i Bar Kappara zaczął, więc nawet w trakcie jego trwania i rabin z jego wiedzy, aby dokonać uzupełnień i jego emendations do Miszny. Rabbi, who was aware of the deficiencies of his work, probably approved many of these corrections (comp. Oppenheim, lc pp. 344 et seq.), and added some himself (Yer. Ket. iv. 29a, b). Rabin, który zdaje sobie sprawę z braków w swojej pracy, prawdopodobnie wiele z tych zatwierdzonych korekt (Comp. Oppenheim, lc pp. 344 i nast.), Oraz dodaje pewne siebie (Yer. Ket. IV. 29a, b). Most of the changes, however, were such as were contrary to his views, and were consequently concealed from him by his pupils (see Megillat Setarim; comp. Weiss, "Dor," ii. 191). Większość zmian, jednak były takie, jak były sprzeczne z jego poglądów, a co za tym idzie zostały ukryte z Nim Jego uczniowie (patrz Megillat Setarim; komp. Weiss, "Dor", II. 191).

Thus arose new collections by R. Ḥiyya, R. Hoshaiah, and Bar Ḳappara, which were called "Mishnayot Gedolot," since they were more voluminous than Rabbi's collection. W ten sposób powstały nowe kolekcje R. Ḥiyya, R. Hoszajasza, i Bar Kappara, które były nazywane "Misznajot Gedolot", ponieważ były one bardziej obszerne niż Rabin kolekcji. As these new compilations imperiled the uniformity of teaching, which was possible only through the existence of a Mishnah familiar to all teachers, the "Debe Rabbi" (the scholars of Rabbi's school) undertook a revision of his Mishnah, probably long after his death. Ponieważ te nowe kompilacje imperiled jednolitość nauczania, które było możliwe tylko dzięki istnieniu z Miszny znać wszystkich nauczycieli, "Debe Rabin" (z uczonych Rabin szkoły) podjęła rewizję jego Miszny, prawdopodobnie długo po jego śmierci. They made various changes and a large number of additions in agreement with current demands; and in this form the Mishnah has been transmitted to the present time. Zrobili różne zmiany i duża liczba dodatków w porozumieniu z obecnego zapotrzebowania, a w tej formie do Miszny zostało przekazane do chwili obecnej. The majority of the additions made by the Debe Rabbi betray their later origin, although some of them are known to be supplementary only by statements in the Gemara. Większość z uzupełnień dokonanych przez Debe Rabin zdradzi ich pochodzenia nowszej, choć niektóre z nich są znane jako dodatkowego oświadczenia jedynie w Gemara. For instance, the discussion between R. Hezekiah and R. Johanan, in Men. Na przykład, w dyskusji między R. Ezechiasza i R. Jochanana, u mężczyzn. 104b, indicates that the passage in the present Mishnah (Men. xiii. 2), beginning "Rabbi omer," is a later addition of which Hezekiah and Johanan did not know. 104B, wskazuje, że przejście w obecnym Miszny (Men. XIII. 2), początek "Rabin Omer," jest późniejszym dodatkiem, który Ezechiasza i Jochanan nie wiem. The same is true of Mishnah Sanh. To samo z Miszny Sanh. ix. IX. 2, since the R. Simeon there mentioned is Rabbi's son, as is shown by Yerushalmi (ad loc. 27a, b). 2, ponieważ R. Symeon nie wymienione jest syn rabina, jak jest to pokazane przez Yerushalmi (ad loc. 27a, b). Mishnah 'Ab. Miszny "Ab. Zarah ii. Zarah II. 6, where a decision of Judah ha-Nasi is quoted, also comes in this category, since it refers to Judah II., grandson of Judah ha-Nasi I., the original redactor of the Mishnah (comp. Tos. 'Ab. Zarah 36a, sv "Asher"). 6, jeżeli decyzja Juda ha-Nasi jest cytowany, również pochodzi z tej kategorii, gdyż odwołuje się do Judy II., Wnuk Juda ha-Nasi I., oryginalne redaktor z Miszny (Comp. Tos. "Ab. Zarah 36a, sv "Aser"). In general, all the passages in which something concerning Rabbi is related, or something which he did either alone (Sheb. vi. 4) or together with his colleague (Oh. xviii. 19), must be regarded as later accretions (comp. Frankel, lc pp. 215 et seq.); and the same statement holds good of all the passages in which Rabbi's opinion is quoted after that of other tannaim. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie fragmenty, w których coś dotyczące Rabin jest związany, lub czegoś, co uczynił albo samodzielnie (Sheb. VI. 4) lub wraz ze swoim kolegą (Oh. XVIII. 19), należy uznać za później accretions (Comp. Frankel, lc pp. 215 i nast.), A samo oświadczenie posiada dobra wszystkich fragmentów, w którym rabin opinii, że jest ogłoszony po innych tannaim. On the other hand, there are passages concluding with "dibre Rabbi" (the words of Rabbi), which are not necessarily additions; for Rabbi may in such instances have quoted his own opinion anonymously as setam, as he frequently did, and the words "dibre Rabbi" may have been added by later editors. Z drugiej strony, istnieją fragmenty zawarcia z "DIBRE Rabin" (słowa Rabina), które nie są koniecznie uzupełnień; dla Rabina mogą w takich przypadkach mieć własną opinię cytowany anonimowo jako setam, jak często czyny i słowa "Rabin DIBRE" może zostały dodane później przez redaktorów. Various sentences of the Tosefta also found their way into the Mishnah (comp. Hoffmann, lc pp. 156 et seq.). Różnych zdań na Tosefta również znaleźć drogę do Miszny (Comp. Hoffmann, lc pp. 156 i nast.). Many of these are haggadic in nature, such as those at the end of the treatises Makkot, 'Uḳẓin, Ḳinnim, Ḳiddushin, and Soṭah, as well as many sentences in the treatise Abot, which must be regarded as accretions. Wiele z nich to haggadic w przyrodzie, takich jak na koniec okresu traktaty Makkot "Uḳẓin, Ḳinnim, Ḳiddushin i Soṭah, jak również wiele wyroków w Abot traktat, który musi być traktowany jako accretions. The later origin of many of these sentences is at once indicated by the name of the author, as in the cases of R. Joshua b. Levi, who belonged to the first generation of Amoraim ('Uḳẓin, end); Simon, son of Judah ha-Nasi (Ab. ii. 2); and Hillel, grandson of Judah ha-Nasi (ib. ii. 4 et seq.; comp. Lipmann Heller in Tos. Yom-Ṭob, ad loc.). Późniejszego pochodzenia wielu z tych zdań jest raz na wskazany przez nazwisko autora, tak jak w przypadku R. Jozue b. Levi, który należał do pierwszego pokolenia Amoraim ( "Uḳẓin, end); Szymonie, synu Juda ha-Nasi (ok. II. 2); i Hillela, wnuk Juda ha-Nasi (ib. II. 4 i nast. Comp. Lipmann Heller w Tos. Jom-Tob, ad loc.). Aside from these additions, the Debe Rabbi emended the phraseology and single words of the Mishnah (comp. Yer. Ḳid. iii. 64c), even as Rabbi himself had done (comp. BM iv. 1; 'Ab. Zarah iv. 4, and the Babylonian and Palestinian Gemaras, ad loc.). Oprócz tych dodatków, Debe Rabina w emended do frazeologii i pojedynczych wyrazów z Miszny (Comp. yer. Kid. III. 64c), nawet jako rabin sam uczynił (Comp. BM IV. 1; "Ab. Zarah IV 4. I babilońskiej i palestyńskiego Gemaras, ad loc.).

Babylonian and Palestinian Mishnah. Babilońskiej i palestyńskiego Miszny.

Many of Rabbi's own emendations have been preserved in the different readings of Yerushalmi and Babli, although the differences between these two versions are not all due to his changes, as Rapoport assumes ("Kerem Ḥemed," vii. 157-167); for most of the differences not due to philological causes must be ascribed to the different mishnaic schools. Wiele Rabin własnych emendations zostały zachowane w różnych odczytań Yerushalmi i Babli, choć różnice między tymi dwoma wersjami to nie wszystkie z powodu jego zmiany, ponieważ zakłada, Rapoport ( "Kerem Hemed," VII. 157-167); dla większości z powodu różnic nie do filologiczny przyczyn należy upatrywać w różnych szkołach mishnaic. In addition to the Debe Rabbi, later amoraim also emended the Mishnah if the received reading seemed untenable. W uzupełnieniu do Debe Rabin, później amoraim również emended do Miszny, jeżeli otrzymane czytania wydawało utrzymania. These emendations were then incorporated into the Mishnah; those made by the Babylonian amoraim into the Mishnah which was taught in the Babylonian schools; and those made by the Palestinian amoraim into the Mishnah as taught in the Palestinian schools. Emendations te zostały następnie włączone do Miszny; te dokonane przez babiloński amoraim do Miszny, która była nauczana w szkołach babiloński, i tych, które zostały wytworzone przez palestyńskich amoraim do Miszny, jak nauczał w palestyńskich szkołach. Thus, in 'Ab. Zarah i., the Mishnah in the Palestinian Talmud was corrected according to the Gemara (Yer. 'Ab. Zarah i. 39d), while the Mishnah in the Babylonian Talmud retained its original reading. Tak więc, w "Ab. Zarah I., Miszny w Talmud palestyński został skorygowany zgodnie z Gemara (Yer." Ab. Zarah i. 39d), natomiast w Miszny Talmud babiloński zachowana pierwotna czytania.

Sometimes-curiously enough-the Mishnah of the Palestinian Talmud was corrected to harmonize with the results of the discussion in the Babylonian Talmud, and vice versa (comp. OH Schorr in "HeḤaluẓ," vi. 32-47; Frankel, "Mebo," pp. 19a-22a), although only a few of these emendations, of which there are many in the Talmud-introduced by the phrases "sami mi-kan" = "omit from here," or "ḥasuri miḥasra" = "something missing," or "teni kak" = "teach thus"-found their way into the Mishnah itself. Czasami wystarczy-ciekawie-z Miszny na Talmud palestyński został poprawiony w celu zharmonizowania z wynikami dyskusji w Talmud babiloński, i vice versa (Comp. OH Schorr w "HeḤaluẓ," vi. 32-47; Frankel, "Mebo, "Pp. 19a-22a), choć tylko kilka z tych emendations, których jest wiele w Talmud-wprowadzone przez frazy" Sami mi-Kan "=" pomijamy tutaj "lub" ḥasuri miḥasra "=" coś brakuje "lub" Kak teni "=" nauczać w ten sposób "znaleźć drogę do Miszny sama. Many of the amoraim objected to corrections in the Mishnah, holding that the phraseology chosen by the ancients in their mishnaic collections should be retained unchanged (Yer. Nazir i. 51a). Wiele z amoraim sprzeciwił się korekt w Miszny, że gospodarstwa frazeologii wybranej przez ich przodków w mishnaic zbiory powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie (Yer. Nazisci i. 51a).

The Mishnah is written in a peculiar kind of Hebrew, which is far more different from the Hebrew of the earlier books of the Old Testament than from that of some of the later ones and which is, therefore, correctly designated as "Neo-Hebraic." Do Miszny jest napisane w swoistego rodzaju hebrajskiego, który jest znacznie bardziej różnią się od hebrajskiego z wcześniejszych ksiąg Starego Testamentu niż od niektórych z nich i później, które jest w związku z tym, prawidłowo oznaczone jako "Neo-hebrajski. " This language was spoken by the people of Palestine as late as the second century of the common era, but was cultivated especially by the scholars; so that it was called "leshon ḥakamim" = "the speech of the wise." Ten język został wypowiedziane przez ludzi Palestyny dopiero w drugim wieku wspólnego epoki, ale przede wszystkim była uprawiana przez uczonych, tak że został nazwany "leshon ḥakamim" = "mowy mędrców". It contains many old Hebraic terms which were preserved in popular speech, although they are not found in the Bible, as well as numerous foreign elements, especially from Aramaic, Greek, and Latin; the scholars being forced to adopt these loanwords as terms for objects and concepts which were formerly unknown and for which there were no designations in the Hebrew vocabulary. Zawiera wiele starych hebrajski warunkach, które zostały zachowane w popularnych mowy, chociaż nie zostały one odnalezione w Biblii, jak również liczne elementy zagranicznych, zwłaszcza z aramejski, grecki i łaciński, a naukowcy są zmuszeni do przyjęcia tych warunków zapożyczenia jako obiekty i koncepcji, które były wcześniej nieznane i dla których nie ma żadnych oznaczeń w języku hebrajskim słownictwa. Foreign words were especially used to designate implements borrowed from foreign peoples (comp. Weiss, "Mishpaṭ Leshon ha-Mishnah," pp. 1-7; A. Geiger, "Lehrbuch zur Sprache der Mischna," pp. 1-3); and these borrowed terms were so Hebraized as to be taken by many for native words. Wyrazów obcych były wykorzystywane przede wszystkim do wyznaczenia wypożyczony z zagranicznych realizuje ludom (Comp. Weiss, "Mishpaṭ Leshon ha-Miszny", pp. 1-7; A. Geiger, "Lehrbuch zur Sprache der Mischna", pp. 1-3); i te warunki zostały pożyczone Hebraized tak, aby były podejmowane przez wiele dla rodzimych słów.

The Written Text. Pisemnego tekstu.

From the first there were various opposing opinions regarding the problems when and by whom the Mishnah was reduced to writing. According to the Letter of Sherira Gaon (lc pp. 2, 9, 12), Judah ha-Nasi himself performed this task; and this view is supported by Rabbenu Nissim b. Od pierwszego roku różnych przeciwstawnych opinii dotyczących problemów, kiedy i przez kogo został zmniejszony do Miszny piśmie. Zgodnie z literą Sherira Gaon (LC pp. 2, 9, 12), Juda ha-Nasi sam w wykonaniu tego zadania, a Pogląd ten jest obsługiwany przez Rabbenu Nissim b. Jacob (in the preface to his "Sefer ha-Mafteaḥ," ed. J. Goldenthal, p. 3a, Vienna, 1847), Samuel Nagid (in his "Mebo ha-Talmud"), Maimonides (in the introduction to his commentary on the Mishnah and in the preface to the Yad ha-Ḥazaḳah), Meïri (in his "Bet ha-Beḥirah"), and a commentary on Pirḳe Abot (pp. 6a, 8b, 9a, Vienna, 1854); and many other medieval authors, as well as some modern scholars (comp. Strack, "Einleitung in den Talmud," p. 54), hold the same opinion. Jakuba (w przedmowie do jego "Sefer ha-Mafteaḥ", ed. J. Goldenthal, str. 3a, Wiedeń, 1847), Samuel Nagid (w jego "Mebo ha-Talmud"), Majmonides (we wstępie do swego komentarz na Miszny, w przedmowie do Yad ha-Ḥazaḳah), Meïri (w jego "Bet ha-Beḥirah"), a także komentarz na temat Pirḳe Abot (str. 6a, 8b, 9a, Wiedeń, 1854) i wiele innych średniowiecznych autorów, jak również niektóre nowoczesne uczonych (Comp. Strack, "Einleitung in den Talmud", str. 54), posiadać tego samego zdania. Rashi, on the other hand (see his commentary on Shab. 13b; 'Er. 62b; BM 33a; Suk. 28b; Ket. 19b), with some tosafists and other medieval and modern authors (comp. Strack, lcp 55), held not only that the Mishnah was not reduced to writing by Rabbi himself, but that even the later amoraim did not have it in written form. Rasziego, az drugiej strony (patrz komentarz na temat jego Shab. 13b; "Er. 62b; BM 33a; Suk. 28b; Ket. 19b), z pewnymi tosafists i innych średniowiecznych autorów i nowoczesnych (Comp. Strack, WKT 55), która odbyła się nie tylko Miszny, że nie był zredukowany do pisania Rabina sam, ale nawet później amoraim nie mają go w formie pisemnej. He maintained that it, together with the Gemara, was written by the Saboraim. On utrzymywał, że on, wraz z Gemara, został napisany przez Saboraim. This view is based principally on the passage Giṭ. Pogląd ten opiera się głównie na przejście Git. 60b, which declares that it was forbidden to record halakot, as well as on certain other statements of the Amoraim (comp. eg, Tan., Ki Tissa, ed. Buber, pp. 59b et seq.), which draw a distinction between the Bible as being a written doctrine and the Mishnah as a system of teaching which is not and may not be reduced to writing. 60b, który deklaruje, że zakaz rekord halakot, jak również na niektórych innych oświadczeń o Amoraim (Comp. np. Tan., Ki Tissa, ed. Buber, pp. 59b i nast.), Który rozróżnia się Biblia jako pisemny doktryny i Miszny jako system nauczania, który nie jest i nie może być zmniejszona do pisania. It is, however, extremely unlikely that such a systematized collection, dealing with problems so numerous and so diverse, could have been transmitted orally from generation to generation; and this improbability is increased by the fact that in the Talmud remarks concerning "resha" and "sefa" (the "first" and the "last" cases provided for in a single paragraph) are frequently added to Mishnah quotations, a fact explicable only on the assumption that the text of the Mishnah was definitely fixed in writing. Jest to jednak niezwykle mało prawdopodobne, że taki usystematyzowany zbiórki, w związku z problemami tak wiele i tak różnorodnych, mogły być przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, a tym nieprawdopodobieństwo jest zwiększona poprzez fakt, że w Talmud uwagi dotyczące "resha" i "SEFA" ( "pierwszego" i "ostatnio" przypadkach przewidzianych w ust pojedynczy) są często dodawane do Miszny notowań, co wyjaśnić tylko przy założeniu, że tekst z Miszny został definitywnie ustalone w formie pisemnej.

It must be assumed, therefore, that Rabbi himself reduced the Mishnah to writing in his old age, transgressing in a way the interdiction against recording halakot, since he deemed this prohibition liable to endanger the preservation of the doctrine. Należy przypuszczać zatem, że rabin sam zmniejszał Miszny do pisania w jego starości, przestępując w taki sposób, służącego do zapisu halakot przeciw, gdyż uważa on tego zakazu mogą stanowić zagrożenie dla zachowania tej doktryny. He did not abrogate this interdiction entirely, however; for the oral method of instruction continued, the teacher using the written Mishnah merely as a guide, while the pupils repeated the lesson orally. On nie uchyla w całości tym zakazem, jednak, na ustne instrukcje metody ciągłej, nauczyciel za pomocą pisemnych Miszny jedynie jako wskazówka, a uczniów powtarzających się ustnie do lekcji. Thus the distinction between "miḳra" (the law to be read) and "mishnah" (the oral teaching) was retained (comp. "Paḥad Yiẓḥaḳ," sv "Mishnah," pp. 219 et seq.; Frankel, "Hodegetica in Mischnam," pp. 217-218; Brüll, "Einleitung," ii. 10-13; Weiss, "Dor," p. 216). Zatem rozróżnienie między "Mikra" (prawa, które należy czytać) i "Miszny" (ustnego nauczania) został zatrzymany (Comp. "Paḥad Yiẓḥaḳ," sv "Miszny", pp. 219 i nast. Frankel, "Hodegetica w Mischnam ", pp. 217-218; Brüll," Einleitung "II. 10-13; Weiss," Dor ", str. 216).

The Mishnah has been transmitted in four recensions: (1) the manuscripts and editions of the mishnayot; (2) the Babylonian Talmud, in which the several mishnayot are separated by the Gemara in those treatises which have it, while in the treatises which have no Gemara they follow in sequence; (3) the Palestinian Talmud, in which the Gemara follows each entire chapter of the Mishnah, the initial words of the mishnaic sentences to be expounded being repeated (of this version only the first four orders and chapters i.-iv. of the treatise Niddah of the sixth order are extant); (4) "the Mishnah on which the Palestinian Talmud rests," published by WH Lowe in 1883 after the Mishnah manuscript (Add. 470, 1) in the library of the Universityof Cambridge. Do Miszny zostało przekazane w czterech recensions: (1) rękopisów i wydań z Misznajot; (2) Talmud babiloński, w którym kilka Misznajot są oddzielone przez Gemara w te traktaty, które je, podczas gdy w traktaty, które Gemara nie będą one w kolejności; (3) Talmud palestyński, w którym następuje Gemara każdego cały rozdział z Miszny, początkowe słowa z mishnaic zdań, które mają być wyjasnione jest powtarzany (w tej wersji tylko w pierwszych czterech rozdziałach I i zleceń .- IV. Niddah z traktatem z szóstego porządku są istniejące); (4) "do Miszny, na którym spoczywa Talmud palestyński", opublikowane przez WH Lowe w 1883 po Miszny rękopisu (add. 470, 1) w bibliotece z Universityof Cambridge. On the relation of the first three editions to one another see above (comp. A. Krochmal, "Yerushalayim ha-Benuyah," Introduction, pp. 10-14; Frankel, lc pp. 219-223; Weiss, lc ii. 313). W stosunku do pierwszych trzech edycjach jeden do drugiego: patrz wyżej (Comp. A. Krochmal, "Yerushalayim-Benuyah ha," Prezentacja, pp. 10-14; Frankel, lc pp. 219-223; Weiss, dz. cyt. II. 313 ). The relation of the fourth version to the preceding three has not yet been thoroughly investigated. W odniesieniu do czwartej wersji do trzech poprzedzających nie zostały jeszcze dokładnie zbadane.

Division into Orders. Podział na rozkazy.

The Mishnah is divided into six main parts, called orders (Aramaic, "sedarim," plural of "seder"; Hebr. "'arakin," plural of "'erek"), the (as in BM 85b) or the (Pesiḳ., ed. Buber, 7a; Cant. R. vi. 4) being therefore frequently mentioned. Do Miszny jest podzielony na sześć głównych części, zwanych zamówień (aramejski, "sedarim," liczba mnoga od "Seder"; Hebr. "Arakin," liczba mnoga od "erek"), z (jak w BM 85b) lub (Pešík ., Opr. Buber, 7a; Cant. R. VI. 4) w związku z tym często są wymienione. The abbreviated name ("shas") was formed from the initial letters of (Ḥag. 3a, 10a; M. Ḳ. 10b). Skróconą nazwę ( "Szas") został utworzony z początkowych liter (Ḥag. 3a, 10a; M. K. 10b). Each order contains a number of treatises, "massektot" (Mishnah, ed. Lowe, fol. 32a; Midr. Teh. to Ps. civ.) or "massekot" (Mishnah, ed. Lowe, fol. 69a), plural of "masseket," or "massektiyyot" (Cant. R. vi. 9), the singular of which is "massekta." Każde zamówienie zawiera liczne traktaty, "massektot" (Miszny, ed. Lowe, fol. 32a; Midr. W. Celu Ps. Civ.) Lub "massekot" (Miszny, ed. Lowe, fol. 69a), liczba mnoga od "masseket" lub "massektiyyot" (Cant. R. VI. 9), w liczbie pojedynczej, która jest "massekta". Each treatise is divided into chapters, "peraḳim" (singular, "pereḳ") (Ned. 8a; Ḥag. 9a; Men. 99b), and each chapter into paragraphs or sentences, "mishnayot," or "halakot" in the Palestinian Talmud (see above). Każdy traktat podzielony jest na rozdziały, "peraḳim" (pojedynczej, "PEREK") (Ned. 8a; Hag. 9a; mężczyzn. 99b), a każdego rozdziału do ust lub zdań, "Misznajot" lub "halakot" w palestyńskich Talmud (patrz wyżej).

The six orders are first mentioned by R. Ḥiyya (BM 85b), and represent the original division. Sześciu zamówienia są pierwsze wymienione przez R. Ḥiyya (BM 85b), i stanowią oryginalny podział. A division into five orders is nowhere mentioned, although Geiger ("Einiges über Plan," etc., p. 487), misinterpreting the Midrash passage Num. Podział na pięć zleceń jest nigdzie nie wspomniano, choć Geiger ( "Einiges über planie" itd., str. 487), Błędne interpretacje w pasażu Midrasz Num. R. xiii., considers only five orders to be enumerated there. R. XIII. Uważa, zaledwie pięć zleceń, które mają być wyliczone tam. Ulla (Meg. 28b), when he alludes to those who teach and learn only four orders, does not imply that the Mishnah was divided into four orders, but refers merely to those who study only four. Ulla (Meg. 28b), kiedy nawiązuje do tych, którzy nauczać i uczyć się tylko cztery zamówienia, nie oznacza, że Miszny został podzielony na cztery zlecenia, ale odnosi się jedynie do tych, którzy tylko cztery badania. This conclusion is confirmed by a conversation in which Simeon b. Powyższy wniosek został potwierdzony przez rozmowę, w której Symeon b. Laḳish communicates to a man who has studied only the first four orders a sentence belonging to the sixth order (Meg.28b). Laḳish komunikuje się z człowiekiem, który studiował tylko pierwszych czterech zleceń zdanie należące do szóstego porządku (Meg.28b). The geonic tradition ("Sha'are Teshubah," No. 143) which refers to seven orders of the Mishnah seems to include the "Small Treatises" ("Massektot Ḳeṭannot"; Hoffmann, lc pp.98-99). Geonic do tradycji ( "Sha'are Teshubah", nr 143), który odnosi się do siedmiu zleceń z Miszny zdaje się zawierać "Małe traktaty" ( "Massektot Ḳeṭannot"; Hoffmann, dz. cyt. pp.98-99). The names of the orders are old, and are mentioned by Simeon b. Nazwy zamówienia są stare, i są wymienione przez Symeon b. Laḳish (Shab. 31a), who enumerates them, according to his interpretation of Isa. Laḳish (Shab. 31a), który wykrywa je, zgodnie z jego interpretacją Isa. xxxiii. XXXIII. 6, in the following sequence: Zera'im, Mo'ed, Nashim, Neziḳin, Ḳodashim, Ṭohorot. 6, w następującej kolejności: Zera'im, Mo'ed, Nashim, Neziḳin, Ḳodashim, Ṭohorot. This is the original order, which is found also in Num. To jest oryginalnej kolejności, którą można znaleźć również w Num. R. xiii. R. XIII. There are other enumerations with different sequences. Istnieją inne wyliczenia z różnych sekwencji. R. Tanḥuma has the following in Yalḳ., Ps. R. Tanḥuma posiada następujące Yalḳ., Ps. xix.: Nashim, Zera'im, Ṭohorot, Mo'ed, Ḳodashim, Neziḳin. XIX.: Nashim, Zera'im, Ṭohorot, Mo'ed, Ḳodashim, Neziḳin. He gives another series in Num. On daje kolejną serię w Num. R. xiii.: Nashim, Zera'im, Mo'ed, Ḳodashim, Ṭohorot, Neziḳin. R. XIII.: Nashim, Zera'im, Mo'ed, Ḳodashim, Ṭohorot, Neziḳin. As R. Tanḥuma evidently does not intend to give the actual sequence but only to explain the verses as referring to the orders of the Mishnah, he adapts his enumeration of the orders to the sequence of the verses. Jak R. Tanḥuma ewidentnie nie zamierza podać rzeczywistą kolejność, ale tylko do wyjaśnienia znaki jako odnoszące się do zamówień z Miszny, że dostosowuje swoje wyliczenie zamówień na sekwencję znaków. That Simeon b. Symeona, że b. Laḳish's sequence is the correct one may be proved also from other sources. For example, Ta'an. Laḳish w kolejności jest prawidłowe mogą być udowodnione również z innych źródeł. Dla przykładu, Ta'an. 24b has: "In the days of Rab Judas they went in their studies only as far as the order Neziḳin; but we study all six orders." 24b ma: "W dni Rab Judasz oni poszli w swoich badań tylko, jeśli chodzi o kolejność Neziḳin, ale badania wszystkich sześciu zamówienia". The parallel passage reads: "We have proceeded in our studies as far as 'Uḳẓin" (the end of the sixth order Ṭohorot). Równoległym fragmencie czytamy: "Mamy w naszych badań przebiegała w miarę" Uḳẓin "(koniec szóstego porządku Ṭohorot). It is clear from Meg. Jest oczywiste, z Meg. 28b that formerly only four orders were studied, of which Neziḳin formed the conclusion (according to Ta'an. 24a, where the shorter course of study in former times is mentioned in another form of expression). 28b, które dawniej były tylko cztery zamówienia badano, z których powstały Neziḳin zawarcia (zgodnie z Ta'an. 24a, gdzie krótszy studiów w byłym razy wymieniony jest w innej formie wypowiedzi). That the treatise 'Uḳẓin of the order Ṭohorot was the end of the sixth order is shown by Ber. Że traktat "Uḳẓin z rzędu Ṭohorot był koniec szóstego porządku jest pokazany przez Ber. 20a. It is seen, therefore, that the order Neziḳin is always mentioned as the fourth, and the order Ṭohorot as the sixth and last, thus conforming to the sequence of Simeon b. Jest postrzegany zatem, że kolejność jest zawsze Neziḳin wymienionych jako czwarty, a kolejność Ṭohorot jako szósty i ostatni, więc zgodne z sekwencji Symeonowi b. Laḳish (comp. Brüll, lc ii. 15; Weiss, lc iii. 186). Laḳish (Comp. Brüll, lc ii. 15; Weiss, lc iii. 186). Isaac ibn Gabbai, author of the mishnaic commentary "Kaf Naḥat," has, consequently, no grounds for his reversal of the arrangement of the orders (comp. Lipmann Heller, lc Preface); nor is there any foundation for the attempt of Tobias Cohn to reverse the sequence ("Aufeinanderfolge der Mischna Ordnungen," in Geiger's "Jüd. Zeit." iv. 126 et seq.). Izaakowi Ibn Gabbai, autor komentarza do mishnaic "Kaf Naḥat," ma, co za tym idzie, nie ma podstaw do jego odwrócenia układ zleceń (Comp. Lipmann Heller, dz. cyt. Wstępu "), ani też jakiejkolwiek podstawy dla próby Tobiasa Cohn do odwrotnej kolejności ( "Aufeinanderfolge der Mischna Ordnungen", w Geiger's "Jud. Zeit". IV. 126 i nast.). For a justification of the accepted sequence see the introduction of Maimonides to his commentary on the Mishnah; Frankel, lcp 254; Brüll, lc ii. Dla uzasadnienia przyjętej sekwencji patrz wprowadzenie Majmonides do jego komentarz do Miszny; Frankel, LCP 254; Brüll, dz. cyt. II. 15-16. It can not be ascertained whether Rabbi himself originated this sequence, or whether the orders were thus discussed in the academies. Nie można ustalić, czy rabin sam pochodzi tej sekwencji, czy też zamówienia zostały omówione w ten sposób w akademii. Isaac Alfasi and Asher b. Izaak Alfasi i Aser b. Jehiel apply the Talmudic passage "En seder le-Mishnah" (= "Rabbi observed no definite sequence in the Mishnah") to the orders as well, and infer that this arrangement did not originate with Rabbi himself. Jechiel stosować przejście talmudyczne "En Seder le-Miszny" (= "Rabin nie obserwowano żadnych precyzyjnych sekwencji w Miszny") do zamówienia, jak również, i wywnioskować, że ten układ nie pochodzą z Rabinem siebie. Other authorities, however, assert that the passage "En seder le-Mishnah" refers only to the treatises, and not to the orders; for here Rabbi himself observed a definite series (comp. Lipmann Heller, lc; idem, commentary on Soṭah ix. 1). Inne organy, jednak twierdzą, że przejazd "En Seder le-Miszny" odnosi się tylko do traktaty, a nie na zamówienie, bo tu rabin sam zaobserwować pewnego serii (Comp. Lipmann Heller, dz. cyt.; idem, komentarz na temat Soṭah IX . 1). This view seems to be the correct one, since Simeon b. Ten pogląd wydaje się być poprawne, ponieważ Symeon b. Laḳish, who was in his youth a pupil of Rabbi (Yer. Beẓah v. 2, 63a), refers to this sequence of the orders as being well known. Laḳish, którzy w swojej młodości był uczniem rabina (Yer. Beẓah v. 2, 63a), odnosi się do tej sekwencji zleceń jako dobrze znane. The names of the several orders, which are frequently mentioned in the Talmud (Suk. 4b; Shab. 54b; Meg. 7a; Nid. 8a; Bek. 30b), were selected according to the subject of most of the treatises belonging to them. Nazwy wielu zleceń, które często są wymienione w Talmud (Suk. 4b; Shab. 54b; Meg. 7a; Nid. 8a; bek. 30b), zostały wybrane zgodnie z przedmiotem najbardziej traktaty z należących do nich .

Earlier Divisions. Wcześniejszych działów.

The division of the Mishnah into treatises is a very old device, the collections upon which Rabbi drew being also arranged in this same way. Podział na Miszny do traktaty jest bardzo stare urządzenie, które po kolekcjach rabin zwrócił się także ułożone w ten sam sposób. II Esd. II ESD. xiv. XIV. 44-46 mentions, in addition to the twenty-four written books of the Old Testament, seventy other books which may not be written down, having been given by God to Moses for oral communication to the elders of the people. 44-46 wspomina, oprócz dwudziestu czterech pisemnych ksiąg Starego Testamentu, siedemdziesięciu innych książek, które nie mogą być zapisane, które zostały podane przez Boga do Mojżesza do doustna komunikacji do starszych ludzi. According to an assumption of Ginsberg's, which is supported by a comparison of the passage in Esdras with its parallel in the Tan., Ki Tissa (ed. Buber, pp. 58b-59a), these seventy books are the seventy treatises of the oral teachings, and hence of the Mishnah. Zgodnie z założeniem Ginsberg's, który jest obsługiwany przez porównanie przejazd w Księgi Ezdrasza z równolegle w Tan., Ki Tissa (red. Buber, pp. 58b-59a), te książki są siedemdziesiąt siedemdziesięciu traktaty z jamy ustnej nauki, a co za tym idzie z Miszny. The number seventy may be obtained by counting either the seven small treatises (comp. R. Kirchheim, Preface to his edition of them, Frankfort-on-the-Main, 1851), or, as Ginsberg obtains it, the halakic midrashim Sifra and Sifre, the first of which was divided into nine parts. Liczba siedemdziesiąt można uzyskać poprzez liczenie albo siedem małych traktaty (Comp. R. Kirchheim, Wstępu do jego wydanie z nich, Frankfort-on-the-Main, 1851) lub, jak Ginsberg otrzyma go, halakic midrashim kod i Sifre, z których pierwsza została podzielona na dziewięć części. In any case, it is evident that the division into treatises is a very old one, and that Rabbi arranged his Mishnah in conformity with it, although, as has been said, the present division is not the original one which he adopted, but has been subjected to many changes. W każdym razie oczywiste jest, że podział na traktaty jest bardzo stary, i że jego Miszny Rabin ułożone zgodnie z nim, chociaż, jak już wspomniano, obecny podział nie jest oryginalne, które przyjął, ale zostały poddane wielu zmian.

Sixty-three treatises are now extant, although the traditional number is only sixty, as Cant. Sześćdziesiąt trzy traktaty są już istniejące, choć liczba tradycyjnych jest tylko sześćdziesięciokrotny, jak Cant. R. vi. R. VI. 9says, "Sixty queens, these are the sixty treatises of the halakot." 9says, "Sześćdziesiąt królowych, są one sześćdziesięciu traktaty z halakot". The three "babot," or gates, at the beginning of the order Neziḳin formed originally only a single treatise, which also was called "Neziḳin" (B. Ḳ. 102a; BM 10a, b; Lev. R. xix.), and which was divided into three treatises on account of its size. Trzech "babot" lub bramy, na początku porządku utworzone Neziḳin pierwotnie tylko jeden traktat, który również został nazwany "Neziḳin" (B. K. 102a; BM 10a, b; Lew. R. xix.) i który został podzielony na trzy traktaty ze względu na jej rozmiar. Makkot was originally a dependent treatise combined with Sanhedrin, of which it formed the end (comp. Maimonides' introduction to his commentary on the Mishnah). Makkot był pierwotnie na utrzymaniu traktat w połączeniu z Sanhedrynu, którego uformowane do końca (Comp. Majmonides "wprowadzenie do jego komentarz na temat Miszny). The names of the treatises, which were derived mostly from the contents, but occasionally from the initial letter, are old, being known to the Amoraim, and in part even to the Tannaim. Nazwiska na traktaty, które pochodzą głównie od zawartości, ale z czasem wstępnego listu, są stare, znane są na Amoraim, a częściowo nawet do Tannaim.

The following treatises are mentioned by name in the Talmud: Baba Ḳamma and Baba Meẓi'a (B. Ḳ. 102a); Bekorot (Beẓah 20a); Berakot (B. Ḳ. 30a); 'Eduyot under the name "Beḥirta" (Ber. 27a) as well as under its own name (Ber. 28a); Kelim (Mishnah Kelim, end); Keritot (Sanh. 65a); Ketubot (Soṭah 2a); Ḳiddushin (Ḳid. 76b); Ḳodashim (BM 109b); Makkot (Sheb. 2b); Menaḥot (Men. 7a); Middot (Yoma 16a); Nazir and Nedarim (Soṭah 2a); Oholot under the name "Ahilot" ('Er. 79a); Rosh ha-Shanah (Ta'an. 2a); Shebu'ot (Sheb. 2b); Tamid (Yoma 14b); Terumot (Pes. 34a); 'Uḳẓin (Hor. 13b); Yoma (Yoma 14b); and Zebaḥim under the name "Sheḥitat Ḳodashim" (BM 109b). Następujące traktaty są wymienione z nazwy w Talmud: Baba Ḳamma i Baba Meẓi'a (B. K. 102a); Bekorot (Beẓah 20a); Berakot (B. K. 30a); "Eduyot pod nazwą" Beḥirta "( Ber. 27a), jak również pod własną nazwą (Ber. 28a); Kelim (Kelim Miszny, end); Keritot (Sanh. 65a); Ketubot (Soṭah 2a); Ḳiddushin (Ḳid. 76b); Ḳodashim (BM 109b) ; Makkot (Sheb. 2b); Menaḥot (Men. 7a); Middot (Yoma 16a); Nazisci i Nedarim (Soṭah 2a); Oholot pod nazwą "Ahilot" ( "Er. 79a); Rosz ha-Shanah (Ta ' an. 2a); Shebu'ot (Sheb. 2b); Tamid (Yoma 14b); Terumot (Pes. 34a); "Uḳẓin (Hor. 13b); Yoma (Yoma 14b); i Zebaḥim pod nazwą" Sheḥitat Ḳodashim " (BM 109b). The names of the treatises have, however, been subjected to various changes, and have, in some cases, been replaced by later terms. Nazwiska na traktaty mają jednak zostały poddane wielu zmian, a w niektórych przypadkach zostały zastąpione przez nowsze terminy. Thus the earlier name "Mashḳin" gave way to the later "Mo'ed Ḳaṭan"; "Zebaḥim" was substituted for "Sheḥiṭat Ḳodashim"; and "Sheḥiṭat Ḥullin" was abbreviated to "Ḥullin" (on the names comp. A. Berliner in "Ha-Misderonah," i. 20 et seq., 40 et seq.; see also Frankel, lcp 255; Brüll, lc ii. 18-20). Tak więc wcześniejsze nazwy "Mashḳin" ustąpiła na później "Mo'ed Katan"; "Zebaḥim" został zastąpiony przez "Sheḥiṭat Ḳodashim" i "Sheḥiṭat Ḥullin" została skrócona do "Ḥullin" (w sprawie nazwy komp. A. Berliner w "Ha-Misderonah," I. 20 i nast., 40 i nast.; patrz również Frankel, LCP 255; Brüll, dz. cyt. II. 18-20). The treatises belonging to each order deal with similar subjects, or have some other bond of relationship which causes them to be placed in a given order. Although there are some tractates, such as Nazir (comp. Naz. 2a) and Berakot, which apparently do not belong to the order in which they are included, a closer examination reveals the reason for their inclusion (comp. Maimonides' introduction to his commentary on the Mishnah; Brüll, lc ii. 17-18; Weiss, lc ii. 207; Geiger, lcp 486). W traktaty należących do każdego zamówienia dotyczą podobnych tematów, lub masz inne więź pokrewieństwa, co powoduje ich być umieszczone w danej kolejności. Chociaż istnieją pewne tractates, takich jak Nazisci (Comp. naz. 2a) i Berakot, który najwyraźniej nie należą do porządku, w jakim są one włączone, bliższe badanie ujawnia przyczyny ich włączenia (Comp. Majmonides "wprowadzenie do jego komentarz na temat Miszny; Brüll, dz. cyt. II. 17-18; Weiss, dz. cyt. II. 207; Geiger, LCP 486).

The Treatises. W traktaty.

It is a harder task to define the principle on which the treatises are arranged within the various orders; and this difficulty is increased by the existence of many different sequences, especially since it is uncertain which of these is the oldest. Jest to trudniejsze zadanie określić zasady, na których traktaty są rozmieszczone w różnych zleceń, a tym trudności zwiększa się o istnieniu wielu różnych sekwencji, zwłaszcza że nie ma pewności, który z nich jest najstarsza. According to the Letter of Sherira Gaon (lc pp. 12-13), Rabbi observed no definite sequence, but discoursed on each massekta singly without reference to the other treatises, changing their arrangement at will. Zgodnie z literą Sherira Gaon (LC pp. 12-13), rabin nie obserwowano żadnych precyzyjnych sekwencji, ale discoursed na każdym massekta pojedynczo bez powoływania się na inne traktaty, zmieniając ich układ w razie potrzeby. This statement is supported by 'Ab. Niniejsze oświadczenie jest obsługiwany przez "Ab. Zarah 7a, which states that for two treatises there was no definite order in the Mishnah-an assertion which is all the more trust, worthy since it is recognized as a principle in maing halakic decisions as well. Zarah 7a, który stanowi, że przez dwa traktaty nie było ostateczną kolejność w Miszny-stwierdzenie, które jest tym większe zaufanie, gdyż warta jest rozpoznawana jako zasadę w maing halakic jak również decyzje. It appears, on the other hand, from various passages in the Talmud (eg, Sheb. 2b; Soṭah 2a; Ta'an. 2a), that even at an early period a certain arrangement of the several treatises within their respective orders was followed, and it is necessary, therefore, to adopt Hoffmann's view (in Berliner's "Magazin," 1890, pp. 322-323) that a definite sequence was gradually developed and observed in the course of instruction in the Palestinian and Babylonian academies. Wydaje się, az drugiej strony, z różnych fragmentów w Talmud (np. Sheb. 2b; Soṭah 2a; Ta'an. 2a), że nawet na wczesnym okresie pewnego porozumienia w ciągu kilku traktaty ich zamówienia nastąpiła I konieczne jest zatem, aby przyjąć Hoffmann widzenia (w Berliner's "Magazin", 1890, pp. 322-323), który ostatecznie został sekwencji stopniowo rozwijane i obserwowane w trakcie instruktażu w palestyńskiej i babilońskiej akademii. The teachers of these schools arranged their material on pedagogic lines, and in interpreting an order of the Mishnah they selected the longest treatise for the beginning of the lesson, when the minds of their pupils were still fresh, and then passed on to the smaller tractates. Nauczycieli tych szkół rozmieszczone na ich materiał pedagogiczny linii, w interpretacji nakazu z Miszny one wybrane najdłużej traktat na początku lekcji, gdy ich umysły uczniów były wciąż świeże, a następnie przeniesiony na mniejszych tractates . Likewise in Maimonides' sequence, which was the one generally adopted, the treatises from the second to the sixth order are arranged according to length, as Geiger has remarked ("Einiges über Plan," etc., in Geiger's "Wiss. Zeit. Jüd. Theol." ii. 480 et seq.); and this principle is evident in the first order likewise (Hoffmann, lcp 323; Geiger, lcp 402). Podobnie w Majmonides "sekwencji, który był jeden powszechnie przyjęty, traktaty od drugiego do szóstego kolejności są ułożone według długości, jak Geiger ma zauważył (" Einiges über planie "itd., w Geiger's" Wiss. Zeit. Jud . Theol. "II. 480 i nast.), A zasada ta jest oczywista, w pierwszej kolejności również (Hoffmann, LCP 323; Geiger, LCP 402). Maimonides' sequence seems, therefore, to have been the same as that adopted in the Palestinian and Babylonian academies, and hence was the original one (for other reasons for this sequence see Maimonides' introduction to his commentary on the Mishnah; Frankel, lc pp. 255-264; Brüll, lc ii. 20-27). Majmonides "sekwencja wydaje się zatem, aby były takie same, jak przyjęte w palestyńskiej i babilońskiej akademiach, a więc był pierwotnie (z innych powodów do tej sekwencji patrz Majmonides" wprowadzenie do jego komentarz na temat Miszny; Frankel, dz. cyt. s. . 255-264; Brüll, dz. cyt. II. 20-27).

The Chapters. Rozdziałach.

The division of the several treatises into chapters as well as the sequence of these chapters was the work of Rabbi himself (Letter of Sherira Gaon, lcp 13). Podział na kilka traktaty na rozdziały, jak również sekwencji tych rozdziałów był dziełem samego Rabin (Liście Sherira z Gaon, WKT 13). The portion discussed each day constituted an independent pereḳ; and this term was, therefore, applied elsewhere to a single discourse also (Ber. 11b; 'Er. 36b; on a statement in the "Seder Tanna'im we-Amora'im," to the effect that the Saboraim divided the treatises into chapters, see M. Lerner, "Die Aeltesten Mischna-Compositionen," in Berliner's "Magazin," 1886, p. 3, note 1). Części omówione każdy dzień stanowiły niezależne PEREK, a termin ten został w związku z tym, stosowane gdzie indziej do jednego dyskursu również (Ber. 11b; "Er. 36b; na oświadczenie w" Seder Tanna'im my-Amora'im, "Polegającą na tym, że Saboraim podzielona na rozdziały, w traktaty, patrz: M. Lerner," Die Aeltesten Mischna-Compositionen, "w" Berliner's "Magazin", 1886, str. 3, przypis 1). Generally speaking, the original division and sequence of the chapters have been preserved, as appears from various passages of the Talmud (RH 31b; Suk. 22b; Yeb. 9a; Ket. 15a; Niddah 68b; Zeb. 15a). Ogólnie rzecz biorąc, oryginalny podział i kolejność rozdziałów zostały zachowane, jak wynika z różnych fragmentów z Talmudu (RH 31b; Suk. 22b; Yeb. 9a; Ket. 15a; Niddah 68b; zeb. 15a). The names of the chapters taken from the initial letters are likewise old, and some of them are mentioned even in the Talmud (BM 35b; Niddah 48a). Nazwy rozdziałów zaczerpnięte z początkowej litery są również stare, a niektóre z nich są wymienione nawet w Talmud (BM 35b; Niddah 48a). In the course of time, however, various changes were made in the division, sequence, and names of the chapters; thus, for example, the division of Tamid into seven chapters is not the original one. W tym czasie jednak, różnych zmian w podziale, kolejność i nazwy rozdziałów, w ten sposób, na przykład podział na siedem rozdziałów Tamid nie jest oryginalne. On other variations in sequence see Frankel, lc pp. Na inne różnice w sekwencji patrz Frankel, lc pp. 264-265, and on the changes in the names see Berliner in "Ha-Misderonah," i. 264-265, oraz w sprawie zmiany nazwy "Berliner zobaczyć w" Ha-Misderonah "i. 40b.

There are altogether 523 chapters in the Mishnah, divided as follows: Zera'im 74 (Bikkurim 3), Mo'ed Ḳaṭan 88, Nashim 71, Neziḳin 73 (Abot 5), Ḳodashim 91, Ṭohorot 126. Istnieją razem 523 rozdziałów w Miszny, podzielone następująco: Zera'im 74 (Bikkurim 3), Mo'ed Katan 88, Nashim 71, Neziḳin 73 (Abot 5), Ḳodashim 91, Ṭohorot 126. Some authorities reckon 524 chapters by adding a sixth chapter to Abot, while others count 525 by adding a sixth chapter to Abot and a fourth chapter to Bikkurim. The division of the chapters into paragraphs, which is likewise very old, has not been preserved in its original form, the different recensions of the present Mishnah having a different division (comp. Frankel, lcp 265). Niektóre organy liczyć 524 rozdziałów poprzez dodanie do szóstego rozdziału Abot, podczas gdy inni liczą 525 poprzez dodanie do Abot rozdział szósty, a czwarty rozdział do Bikkurim. Podział rozdziałów do ust, który jest również bardzo stare, nie zostało zachowane w swojej pierwotnej formie, w różnych recensions z obecnych Miszny o różnych podziału (Comp. Frankel, LCP 265). The several paragraphs are mostly cast in the form of the fixed Halakah without a Scripture passage (see Midrash Halakah), although Weiss (lc ii. 211, notes 1-6) has enumerated 217 passages in which the Halakah is given togetherwith the Scriptural text on which it is based, hence assuming the form of the Midrash. W kilku ustępach zostały głównie odlany w formie stacjonarnej Halakah bez Pisma przejście (patrz Halakah Midrasz), chociaż Weiss (LC II. 211, zauważa, 1-6) wymienił 217 fragmentów, w których Halakah podana jest w togetherwith tekst biblijny na których jest oparta, więc zakładając postaci Midrasz. Some of these midrashic sentences in the Mishnah have the form of the earliest exegesis of the Soferim (comp. Frankel, lcp 5), and there are also many passages modeled on the tannaitic Talmud (comp. Weiss, lc ii. 209-210). Niektóre z tych zdań midrashic w Miszny mają formę najwcześniej egzegezy z Soferim (Comp. Frankel, LCP 5), i istnieje również wiele fragmentów wzorowany na tannaitic Talmud (Comp. Weiss, dz. cyt. II. 209-210) .

The following is the list of the mishnaic orders with their treatises, according to Maimonides, the deviations in both Talmudim being given at the end of each order (for details see separate articles under the names of the respective orders and treatises; and on variations in certain editions of the Mishnah comp. Strack, lc pp. 9-12): Poniżej znajduje się lista zamówień na mishnaic z ich traktaty, zgodnie z Majmonides, odchylenia w obu Talmudim są podane na końcu każdego zamówienia (szczegóły patrz odrębne artykuły pod nazwami poszczególnych nakazów i traktaty, a na wahania niektórych wydań z Miszny komp. Strack, lc pp. 9-12):

Orders and Treatises. Ordery i traktaty.

I. The order Zera'im ("Seeds") contains the following eleven treatises: I. Kolejność Zera'im ( "Nasiona") zawiera następujące jedenaście traktaty:

(1) Berakot ("Blessings"), divided into nine chapters; deals with the rules for the daily prayer, and other prayers and blessings. (1) Berakot ( "błogosławieństwa"), podzielona na dziewięć rozdziałów, zajmuje z reguły na codzienną modlitwę, a także inne modlitwy i błogosławieństwa.

(2) Pe'ah ("Corner"); eight chapters; deals with the regulations concerning the corners of the field (Lev. xix. 9, 10; xxiii. 22; Deut. xxiv. 19-22), and with the rights of the poor in general. (2) Pe'ah ( "Corner"); ośmiu rozdziałów, zajmuje się regulacje dotyczące rogach dziedzinie (Lev. XIX. 9, 10; XXIII. 22; Deut. XXIV. 19-22), oraz z prawa ubogich w ogóle.

(3) Demai ("Doubtful"); seven chapters; deals chiefly with various cases in which it is not certain whether the offering of the fruit has been given to the priests. (3) Demai ( "wątpliwe"); siedem rozdziałów, zajmuje się głównie z różnych przypadków, w których nie jest pewne, czy ofiary z owoców został podany do kapłanów.

(4) Kilayim ("Of Two Sorts"; "Heterogeneous"); nine chapters; deals chiefly with rules regarding forbidden mixtures (Lev. xix. 19; Deut. xxii. 9-11). (4) Kilayim ( "W dwa rodzaje"; "Heterogeniczny") dziewięć rozdziałów, zajmuje się głównie z mieszaniny zasad dotyczących zabronione (Lev. XIX. 19; Deut. Xxii. 9-11).

(5) Shebi'it ("Sabbatical Year"); ten chapters; deals with the regulations concerning the seventh year (Ex. xxiii. 11; Lev. xxv. 1-8; Deut. xv. 1 et seq.). (5) Shebi'it ( "szabasowy Roku"); dziesięciu rozdziałów, zajmuje się regulacje dotyczące siódmego roku (np. XXIII. 11; Lew. XXV. 1-8; Deut. XV. 1 i nast.).

(6) Terumot ("Offerings"); eleven chapters; deals with the laws regarding the offering to be given to the priest (Num. xviii. 8 et seq.; Deut. xviii. 4). (6) Terumot ( "Oferta"); jedenaście rozdziałów, zajmuje się prawem w odniesieniu do oferty należy zwrócić uwagę na kapłana (Num. XVIII. 8 i nast. Deut. Xviii. 4).

(7) Ma'aserot or Ma'aser Rishon ("Tithes" or "First Tithes"); five chapters; deals with the prescription regarding the tithe to be given to the Levites (Num. xviii. 21-24). (7) Ma'aserot lub Ma'aser Rishon ( "dziesięciny" lub "Pierwszy dziesięciny"); pięciu rozdziałów, zajmuje się recepty dotyczące dziesięcina należy do lewitów (Num. XVIII. 21-24).

(8) Ma'aser Sheni ("Second Tithe"); five chapters; deals with the rules concerning the tithe or its equivalent which was to be eaten at Jerusalem (Deut. xiv. 22-26). (8) Ma'aser Sheni ( "Drugi Dziesięcina"); pięciu rozdziałów, zajmuje się przepisy dotyczące dziesięcina lub jego odpowiednik, który miał być jedzone w Jerozolimie (Deut. XIV. 22-26).

(9) Ḥallah ("Cake"); four chapters; deals with the laws regarding the heave-offering of dough to be given to the priests (Num. xv. 18-21). (9) Ḥallah ( "Ciasto"); czterech rozdziałów, zajmuje się prawem w zakresie oferowania dźwignąć-ciasta, które mają być podane do kapłanów (Num. xv. 18-21).

(10) 'Orlah ("Foreskin of the Trees"); three chapters; deals chiefly with the regulations of Lev. (10) "Orlah (" napletka z drzew "); trzy rozdziały; dotyczy głównie z regulaminem Lev. xix. XIX. 23-25.

(11) Bikkurim ("First-Fruits"); three chapters; deals with the laws in Ex. (11) Bikkurim ( "First-Owoce"); trzy rozdziały; ofert z prawem Ex. xxiii. XXIII. 19; Deut. 19; Deut. xxvi. XXVI. 1 et seq. In many editions of the Mishnah, even early ones like those of Naples 1492, and of Riva 1559, as well as in most of the editions of the Babylonian Talmud, a fourth chapter to the eleventh treatise, which does not belong to the Mishnah, has been added (comp. the gloss in the Wilna edition of the Talmud, p. 87b). 1 i nast. W wielu wydaniach z Miszny, nawet te wczesne, jak na przykład Neapol 1492 roku, Riva i 1559, jak również w większości wydań na Talmud babiloński, A czwarty rozdział do jedenastego traktat, które nie należą do Miszny, został dodany (Comp. połysku w Wilna wydanie z Talmudu, str. 87b). The sequence of the treatises of this first order in both the Talmudim corresponds with that of Maimonides. Kolejność traktaty z tej pierwszej kolejności zarówno w Talmudim odpowiada, że z Majmonides.

II. Mo'ed ("Festivals") includes the following twelve treatises: II. Mo'ed ( "Festiwale") zawiera następujące dwanaście traktaty:

(1) Shabbat ("Sabbath"); twenty-four chapters; deals with the laws regarding the seventh day as a day of rest (Ex. xvi. 23 et seq., xx. 8-11, xxiii. 12, xxxiv. 21, xxxv. 2-3; Deut. v. 12-15). (1) Szabat ( "Sabat"); dwadzieścia cztery rozdziały; zajmuje się przepisów dotyczących siódmego dnia jako dnia odpoczynku (np. XVI. 23 i nast., Xx. 8-11, XXIII. 12, XXXIV. 21, XXXV. 2-3; Deut. V. 12-15).

(2) 'Erubin ("Mingling"); ten chapters; deals with the means by which inconvenient regulations regarding the Sabbath may be legally obviated. (2) "Erubin (" Mingling "); dziesięciu rozdziałów, zajmuje się, z pomocą których niewygodnych przepisów dotyczących szabatu może być prawnie znika.

(3) Pesaḥim ("Passover Festivals"); ten chapters; deals with the prescriptions regarding the Passover and the paschal sacrifice (Ex. xii., xiii. 6-8, xxiii. 15, xxxiv. 15 et seq.; Lev. xxiii. 5 et seq.; Num. ix. 2-14, xxviii. 16 et seq.). (3) Pesaḥim ( "Festiwale Pascha"); dziesięciu rozdziałów, zajmuje się wymagań w odniesieniu do Paschy i paschalnej ofiary (np. XII., XIII. 6-8, XXIII. 15, XXXIV. 15 i nast. Lev. XXIII. 5 i nast. Num. IX. 2-14, XXVIII. 16 i nast.).

(4) Sheḳalim ("Shekels"); eight chapters; treats chiefly of the poll-tax of a half-shekel for each male, prescribed in Ex. (4) Szekalim ( "pieniądze"); ośmiu rozdziałów; traktuje głównie z sonda-podatek w wysokości pół-szekel dla każdej płci męskiej, w wyznaczonym wcześniej. xxx. 12-16, and which was devoted to defraying the expenses of the services of the Temple. 12-16, które poświęcone było pokrywania kosztów wydatków na usługi świątyni.

(5) Yoma ("Day"), called also "Kippurim" or "Yom ha-Kippurim" (= "Day of Atonement"); eight chapters; deals with the prescriptions regarding worship and fasting on the Day of Atonement (Lev. xvi., xxiii. 26-32). (5) Yoma ( "Dzień"), zwany również "Kippurim" lub "Jom ha-Kippurim" (= "Dzień pokuty"); ośmiu rozdziałów, zajmuje się wymagań w zakresie kultu i na czczo Dzień pokuty (Lev. XVI., XXIII. 26-32).

(6) Sukkah or Sukkot ("Booth"); five chapters; deals with the regulations concerning the Feast of Tabernacles, the Tabernacle, and the garland on it (Lev. xxiii. 34-36; Num. xxix. 12 et seq.; Deut. xvi. 13-16). (6) Sukkah lub Sukkot ( "Stoisko"); pięciu rozdziałów, zajmuje się regulacje dotyczące Święto Namiotów, tabernakulum, i wianek na nim (Lev. XXIII. 34-36; Num. XXIX. 12 i nast. ; Deut. XVI. 13-16).

(7) Beẓah ("Egg"; so called from the first word, but originally termed, according to its subject, "Yom-Ṭob" = "Feast-Day"); five chapters; deals chiefly with the rules to be observed on the feast-days. (7) Beẓah ( "Egg"; tzw od pierwszego słowa, ale początkowo określany zgodnie z jej temat, "Jom-TOB" = "Feast-Day"); pięciu rozdziałów, dotyczy przede wszystkim z zasady, których należy przestrzegać w sprawie Święto dni.

(8) Rosh ha-Shanah ("New-Year Feast"); four chapters; deals chiefly with the regulation of the calendar by the new moon, and with the services on the New-Year. (8) Rosz ha-Shanah ( "Nowy Rok Święto"); cztery rozdziały, dotyczy przede wszystkim z rozporządzenia kalendarzowym przez nowiu, oraz z usług na Nowy Rok.

(9) Ta'anit ("Fasting"); four chapters; deals chiefly with the special fast-days in times of drought or other untoward occurrences. (9) Taanit ( "Post"); czterech rozdziałów, zajmuje się głównie ze specjalnym szybko dni w okresach suszy lub inny niepomyślny zdarzeń.

(10) Megillah ("Esther Scroll"); four chapters; contains chiefly regulations and prescriptions regarding the reading of the scroll of Esther at Purim, and the reading of other passages in the synagogue. (10) Megillah ( "Esther Scroll"); czterech rozdziałów, zawiera przede wszystkim regulacje dotyczące wymagań i czytanie zwoju Estery na Purim, a czytanie innych fragmentów w synagodze.

(11) Mo'ed Ḳaṭan ("Half-Feasts"; originally called "Mashḳin," after its initial word); three chapters; deals with the regulations concerning the intermediate feast-days, or the days between the first two and the last two days of Pesaḥ and Sukkah. (11) Mo'ed Katan ( "Half-świąteczne", początkowo pod nazwą "Mashḳin", po jej pierwszym wyraz); trzy rozdziały; zajmuje się regulacje dotyczące pośrednich dni święta, dni lub między dwie pierwsze i ostatnie dwa dni Pesaḥ i Sukkah.

(12) Ḥagigah ("Feasting"); three chapters; deals among other things with the manner of observance of the three principal feasts. In the Babylonian Talmud the treatises of the order Mo'ed are arranged as follows: Shabbat, 'Erubin, Pesaḥim, Beẓah, Ḥagigah, Mo'ed Ḳaṭan, Rosh ha-Shanah, Ta'anit, Yoma, Sukkah, Sheḳalim, and Megillah; while the sequence in the Palestinian Talmud is Shabbat, 'Erubin, Pesaḥim, Yoma, Sheḳalim, Sukkah, Rosh ha-Shanah, Beẓah, Ta'anit, Megillah, Ḥagigah, and Mo'ed Ḳaṭan. (12) Ḥagigah ( "Feasting"); trzy rozdziały; dotyczy między innymi ze sposobu przestrzegania trzech głównych świąt. W Talmud babiloński w traktaty z rzędu Mo'ed są rozmieszczone w następujący sposób: Szabat, "Erubin, Pesaḥim, Beẓah, Ḥagigah, Mo'ed Katan, Rosz ha-Shanah, Taanit, Yoma, Sukkah, Szekalim i Megillah; natomiast kolejność w palestyńskich jest Talmud Szabat, "Erubin, Pesaḥim, Yoma, Szekalim, Sukkah, Rosz ha-Shanah, Beẓah, Taanit, Megillah, Ḥagigah i Mo'ed Katan.

III. Nashim ("Women") contains the following seven treatises: III. Nashim ( "Kobiety") zawiera siedem następujących traktaty:

(1) Yebamot ("Widows Obliged to Contract a Levirate Marriage"); sixteen chapters; deals chiefly with the rules for the levirate marriage and of the Ḥaliẓah, whereby the widow is enabled to contract another marriage (Deut. xxv. 5-10). (1) Yebamot ( "Wdowy zobowiązany do kontrakcie Lewirat"); szesnaście rozdziałów, zajmuje się głównie do zasad i lewirat z Ḥaliẓah, w którym wdowa jest możliwość zamówienia innego małżeństwa (Deut. XXV. 5-10 ).

(2) Ketubot ("Marriage Contracts); thirteen chapters; deals chiefly with the mutual duties and rights of husband and wife. (2) Ketubot ( "Małżeństwo Umowy); trzynaście rozdziałów, dotyczy przede wszystkim z wzajemnego prawa i obowiązki męża i żony.

(3) Nedarim ("Vows"); eleven chapters; deals with the regulations concerning vows (Num. xxx. 2-17). (3) Nedarim ( "Vows"); jedenaście rozdziałów, zajmuje się regulacje dotyczące ślubów (Num. xxx. 2-17).

(4) Nazir ("Nazarite"; called also "Nezirut" = "Nazariteship"); nine chapters; deals chiefly with the prescriptions regarding the Nazarite vows (Num. vi. 1-21). (4) Nazisci ( "nazirejczykiem", zwany również "Nezirut" = "Nazariteship") dziewięć rozdziałów, zajmuje się głównie z wymagań dotyczących nazirejczykiem śluby (Num. VI. 1-21).

(5) Giṭṭin ("Documents"; "Bills of Divorce"); nine chapters; deals chiefly with the laws for the dissolution of marriage (Deut. xxiv. 1-4). (5) Giṭṭin ( "Dokumenty", "Bills rozwodu") dziewięć rozdziałów, dotyczy przede wszystkim z prawem do rozpadu małżeństwa (Deut. XXIV. 1-4).

(6) Soṭah ("Woman Suspected of Adultery"); nine chapters; deals chiefly with rules concerning a woman suspected of infidelity (Num. v. 11-31). (6) Soṭah ( "Kobieta podejrzewa Cudzołóstwo") dziewięć rozdziałów, dotyczy przede wszystkim z zasady dotyczące kobiety podejrzane o niewierność (Num. v. 11-31).

(7) Ḳiddushin ("Betrothal"); four chapters; discusses the question how, by what means, and under what conditions a legal marriage may be contracted. In the Babylonian Talmud the sequence of the treatises in this order is as follows: Yebamot, Ketubot, Ḳiddushin, Giṭṭin, Nedarim, Nazir, and Soṭah. (7) Ḳiddushin ( "narzeczeństwo"); czterech rozdziałów, omawia, w jaki sposób, w jaki sposób i na jakich warunkach prawnych małżeństwo może być zawarte. Talmud babiloński W kolejnym z traktaty w tej kolejności przedstawia się następująco: Yebamot , Ketubot, Ḳiddushin, Giṭṭin, Nedarim, Nazisci i Soṭah. In the Palestinian Talmud the sequence is: Yebamot, Soṭah, Ketubot, Nedarim, Giṭṭin, Nazir, and Ḳiddushin. Talmud palestyński w kolejności jest: Yebamot, Soṭah, Ketubot, Nedarim, Giṭṭin, Nazisci i Ḳiddushin.

IV. Neziḳin ("Injuries"; called also "Yeshu'ot"="Deeds of Help," as in Num. R. xiii.) contains the following ten treatises: IV. Neziḳin ( "Nowotwory", zwany również "Yeshu'ot" = "Deeds Pomocy", jak w Num. R. XIII.) Zawiera następujące dziesięć traktaty:

(1) Baba Ḳamma ("First Gate"); ten chapters; deals chiefly with injuries and compensation for damages. (1) Baba Ḳamma ( "Pierwszy Gate"); dziesięciu rozdziałów, zajmuje się głównie z uszkodzeniami ciała i rekompensaty za szkody.

(2) Baba Meẓi'a ("Middle Gate"); ten chapters; deals chiefly with the laws relating to sales, leases, objects found, and usury. (2) Baba Meẓi'a ( "Bliski Gate"); dziesięciu rozdziałów, zajmuje się głównie z przepisów ustawowych odnoszących się do sprzedaży, dzierżawy, przedmioty znalezione, i lichwy.

(3) Baba Batra ("Last Gate"); ten chapters; deals chiefly with the rights of sale, the ownership of real estate, and the rights of succession. (3) Baba Batra ( "Last Gate"); dziesięciu rozdziałów, zajmuje się głównie ze sprzedaży praw, własności nieruchomości oraz prawa spadkowego.

(4) Sanhedrin ("Court of Law"); eleven chapters; deals chiefly with judicial procedure and criminal law. (4) Sanhedryn ( "sąd"); jedenaście rozdziałów, zajmuje się głównie z sądowej procedury i prawa karnego.

(5) Makkot ("Blows," "Punishments"); three chapters; deals chiefly with the regulations concerning the number of stripes imposed as punishment by law (Deut. xxv. 1-3). (5) Makkot ( "Blows", "kary"); trzy rozdziały, dotyczy przede wszystkim z rozporządzeń dotyczących liczby paskami nałożone jako kara na mocy ustawy (Deut. XXV. 1-3).

(6) Shebu'ot ("Oaths"); eight chapters; deals chiefly with the rules regarding different oaths (Lev. v. 4 et seq.). (6) Shebu'ot ( "przysiegi"); ośmiu rozdziałów, dotyczy przede wszystkim z zasady dotyczące różnych przysiegi (Lev. v. 4 i nast.).

(7) 'Eduyot, or 'Ediyyot ("Evidences"); eight chapters; contains the testimony of later teachers regarding statements of earlier authorities, a large part of this material being contained in other portions of the Mishnah as well. (7) "Eduyot, lub" Ediyyot ( "dowodów"); osiem rozdziałów, zawiera zeznania później nauczycieli dotyczące wcześniejszych deklaracji władz, duża część tego materiału jest zawarta w drugiej części, jak również do Miszny.

(8) 'Abodah Zarah ("Idolatrous Worship"); five chapters; deals chiefly with the regulations concerning the attitude of the Jews toward idolatry and idolaters. (8) "Abodah Zarah (" bałwochwalczy kult "); pięciu rozdziałów, dotyczy przede wszystkim z rozporządzeń dotyczących postawa Żydów wobec bałwochwalstwa i balwochwalców.

(9) Abot, or Pirḳe Abot ("Sayings of the Fathers"); five chapters; contains maxims and aphorisms. (9) Abot lub Pirḳe Abot ( "słowa Ojców"); pięciu rozdziałów, zawiera Maxims i aphorisms. A sixth chapter called "Pereḳ Ḳinyan ha-Torah" (="Acquisition of the Law") was subsequently added to this treatise, but it does not belong to the Mishnah. W szóstym rozdziale o nazwie "PEREK Ḳinyan ha-Tora" (= "Zakup ustawą") został następnie dodaje do tego traktat, ale nie należą do Miszny.

(10) Horayot, or Hora'ot ("Decisions"); three chapters; deals chiefly with such religious and legal decisions as had been made through error. The sequence of these treatises is as follows in the Babylonian Talmud: Baba Ḳamma, Baba Meẓi'a, Baba Batra, 'Abodah Zarah, Sanhedrin, Makkot, Shebu'ot, Horayot, 'Eduyot, and Abot. (10) Horayot lub Hora'ot ( "Decyzje"); trzy rozdziały; dotyczy głównie z powodów religijnych i prawnych, takich jak decyzje zostały dokonane poprzez błąd. Kolejność tych traktatów jest następująca w Talmud babiloński: Ḳamma Baba, Baba Meẓi'a, Baba Batra "Abodah Zarah, Sanhedryn, Makkot, Shebu'ot, Horayot" Eduyot i Abot. The usual sequence is observed in the Mishnah of the Palestinian Talmud. Zazwyczaj sekwencja jest obserwowane w Miszny w Palestynie Talmud.

V. Ḳodashim ("Holy Things") contains the following eleven treatises: V. Ḳodashim ( "Święty Things") zawiera następujące jedenaście traktaty:

(1) Zebaḥim ("Sacrifice"; originally called "Sheḥiṭat Ḳodashim" = "Slaughtering of the Holy Animals"; BM 109b); fourteen chapters; deals chiefly with the laws regarding sacrifices (Lev. i. et seq.). (1) Zebaḥim ( "Sacrifice", początkowo pod nazwą "Sheḥiṭat Ḳodashim" = "ubój zwierząt Świętego"; BM 109b); czternaście rozdziałów, zajmuje się głównie z przepisów dotyczących ofiar (Lev. i. i nast.).

(2) Menaḥot ("Meat-Offering"); thirteen chapters; deals chiefly with the rules concerning meat-offerings (Lev. ii.; v. 11-13; vi. 7-16; vii. 9-10; xiv. 10-20; xxiii. 13, 16; Num. v. 11 et seq., vi. 13-20, xv. 24, xxviii., xxix.). (2) Menaḥot ( "Mięso-Ofercie"), trzynaście rozdziałów, zajmuje się głównie z zasadami dotyczącymi mięsa ofiary (Lev. II. V. 11-13; vi. 7-16; VII. 9-10; XIV. 10-20; XXIII. 13, 16, Num. V. 11 et seq. Vi. 13-20, xv. 24, XXVIII., XXIX.).

(3) Ḥullin ("Profane"; called also "Sheḥiṭat Ḥullin" = "Slaughtering of Non-Consecrated Animals"); twelve chapters; deals chiefly with the laws for slaughtering and withother rules relating to the eating of meat. (3) Ḥullin ( "bluźnierczy", zwany również "Sheḥiṭat Ḥullin" = "ubój zwierząt Non-konsekrowanego"); dwanaście rozdziałów, dotyczy przede wszystkim z prawem do uboju i withother zasady odnoszące się do jedzenia mięsa.

(4) Bekorot ("First-Born"); nine chapters; deals chiefly with the regulations concerning the various firstlings (Ex. xiii. 2, 12 et seq.; Lev. xxvii. 26 et seq.; Num. viii. 16-18, xviii. 15-17; Deut. xv. 19 et seq.). (4) Bekorot ( "pierworodny") dziewięć rozdziałów, dotyczy przede wszystkim z rozporządzeń dotyczących różnych pierwociny (np. XIII. 2, 12 i nast. Lev. XXVII. 26 i nast. Num. Viii. 16 -18, Xviii. 15-17; Deut. XV. 19 i nast.).

(5) 'Arakin ("Estimations"); nine chapters; deals chiefly with the prescriptions regarding the ransom of those who have been dedicated to God (Lev. xxvii. 2 et seq.). (5) "Arakin (" Kalkulacje ") dziewięć rozdziałów, zajmuje się głównie z wymagań dotyczących okup tych, które zostały poświęcone Bogu (Lev. XXVII. 2 i nast.).

(6) Temurah ("Exchange"); seven chapters; deals chiefly with the laws regarding the exchange of a dedicated animal (Lev. xxvii. 10, 33). (6) Temurah ( "Wymiana"); siedem rozdziałów, zajmuje się głównie z przepisów dotyczących wymiany dedykowanego dla zwierząt (Lev. XXVII. 10, 33).

(7) Keritot ("Extirpations"); six chapters; deals among other subjects with the punishment by excommunication ("karet"), which is frequently mentioned in the Old Testament. (7) Keritot ( "Extirpations"), sześć rozdziałów, dotyczy między innymi osób z kary przez ekskomunika ( "karet"), który jest często o których mowa w Starym Testamencie.

(8) Me'ilah ("Trespass"); six chapters; deals with the rules concerning trespass in the case of a dedicated object (Num. v. 6-8). (8) Me'ilah ( "Trespass"), sześć rozdziałów, zajmuje się zasady dotyczące winę w przypadku dedykowanego obiektu (Num. v. 6-8).

(9) Tamid ("The Daily Morning and Evening Burnt Offering"); deals among other subjects with the regulations for the daily sacrifice (Ex. xxix. 38-42; Num. xxviii. 2-8). (9) Tamid ( "The Daily rano i wieczorem całopalenie"); zajmuje wśród innych przedmiotów z przepisami dotyczącymi codziennie ofiary (np. XXIX. 38-42; Num. XXVIII. 2-8). In the editions of the Mishnah, Tamid is divided into seven chapters, excepting in Lọwe's edition, where it has but six; while Levi b. W wydaniach z Miszny, Tamid jest podzielony na siedem rozdziałów, z wyjątkiem w Lowe's Edition, jeśli ma, ale sześć; natomiast Levi b. Gershon (RaLBaG) enumerates only five chapters for Tamid in the introduction to his commentary on the Pentateuch. Gerszon (RaLBaG) wymienia jedynie pięć rozdziałów Tamid we wstępie do swojego komentarza na Pięcioksiąg.

(10) Middot ("Measures"); five chapters; describes the apartments and furniture of the Temple. (10) Middot ( "środki wstępne"); pięciu rozdziałów; opisuje mieszkania i meble do świątyni.

(11) Ḳinnim ("Birds' Nests"); three chapters; deals with the prescriptions regarding the offering of doves (Lev. i. 14-17, v. 1 et seq., xii. 8). In the Babylonian Talmud the sequence of the treatises of this order is as follows: Zebaḥim, Menaḥot, Bekorot, Ḥullin, 'Arakin, Temurah, Keritot, Me'ilah, Ḳinnim, Tamid, and Middot. (11) Ḳinnim ( "Ptaki" Gniazd "); trzy rozdziały; zajmuje się wymagań w zakresie oferowania gołębie (Lev. i. 14-17, v. 1 i nast. XII. 8). W Talmud babiloński w z ciąg traktaty tej kolejności przedstawia się następująco: Zebaḥim, Menaḥot, Bekorot, Ḥullin "Arakin, Temurah, Keritot, Me'ilah, Ḳinnim, Tamid i Middot.

VI. Ṭohorot ("Purifications") contains the following twelve treatises: VI. Ṭohorot ( "Purifications") zawiera następujące dwanaście traktaty:

(1) Kelim ("Utensils"); thirty chapters; deals chiefly with the regulations concerning the different kinds of uncleanness of vessels (Lev. xi. 32 et seq.; Num. xix. 14 et seq., xxxi. 20 et seq.). (1) Kelim ( "Naczynia"); trzydziestu rozdziałów, dotyczy przede wszystkim z rozporządzeń dotyczących różnego rodzaju nieczystości statków (Lev. XI. 32 i nast. Num. Xix. 14 i nast., XXXI. 20 i nast .).

(2) Oholot, or Ahilot ("Tents"); eighteen chapters; deals chiefly with the laws regarding the defilement occasioned by a corpse (Num. xix. 14-20). (2) Oholot lub Ahilot ( "Namioty"); osiemnaście rozdziałów, zajmuje się głównie z przepisów dotyczących plama spowodowanych przez trup (Num. XIX. 14-20).

(3) Nega'im ("Leprosy"); fourteen chapters; deals with the rules concerning the various kinds of leprosy (Lev. xiii., xiv.). (3) Nega'im ( "Trąd"); czternaście rozdziałów, zajmuje się przepisy dotyczące różnego rodzaju trądu (Lev. XIII., XIV.).

(4) Parah ("Red Heifer"); twelve chapters; deals with the regulations concerning the red heifer and the purificative ashes obtained from it (Num. xix.). (4) Para ( "Czerwona krowa"); dwanaście rozdziałów, zajmuje się regulacje dotyczące czerwona jałówka i purificative popiół otrzymany z niego (Num. XIX.).

(5) Ṭohorot ("Purities"; euphemistic for "Impurities"); ten chapters; deals with minor defilements. (5) Ṭohorot ( "Purities"; eufemistyczny dla "Zanieczyszczenia"); dziesięciu rozdziałów, zajmuje się drobne defilements.

(6) Miḳwa'ot, or Miḳwot ("Ritual Baths"); ten chapters; deals with the regulations concerning the bathing of the defiled (Lev. xiv. 8, xv. 5 et seq.). (6) Miḳwa'ot lub Miḳwot ( "Ritual Wanny"); dziesięciu rozdziałów, zajmuje się regulacje dotyczące kąpielowy z zhańbiony (Lev. XIV. 8, xv. 5 i nast.).

(7) Niddah ("Menstruous Woman"); ten chapters; deals with the laws concerning the defilement caused by menstruation (Lev. xii., xv. 19 et seq.). (7) Niddah ( "Menstruous Kobieta"); dziesięciu rozdziałów, zajmuje się prawem dotyczącym plama spowodowane przez miesiączki (Lev. XII., Xv. 19 i nast.).

(8) Makshirin ("Predisposings"; called also "Mashḳin" = "Liquids"); six chapters; deals with the rule which declares that an object is defiled by contact with anything unclean only in case it was wet beforehand (Lev. xi. 34, 37, 38). (8) Makshirin ( "Predisposings", zwany również "Mashḳin" = "Płyny"), sześć rozdziałów, zajmuje się regułą, która deklaruje, że obiekt jest zhańbiony przez kontakt z czegoś nieczystego tylko w przypadku było mokro wcześniej (Lev. XI . 34, 37, 38).

(9) Zabim ("Sufferers from Discharges"); five chapters; deals with the rules in Lev. (9) Zabim ( "cierpiących z Zrzuty"); pięciu rozdziałów; ofert z zasadami Lev. xv.

(10) Ṭebul Yom ("He Who Has Taken a Ritual Bath on That Same Day"); four chapters; deals chiefly with the effect produced upon an entire object which has come in contact with a "ṭebul yom," who, according to Lev. (10) Ṭebul Jom ( "Kto podjęła Ritual Bath, tego samego dnia"); czterech rozdziałów, zajmuje się głównie ze skutkiem produkowanych na cały obiekt, który ma przyjść w kontakcie z "ṭebul Jom", którzy, zgodnie z Lev. xv. 5, is unclean until sundown, even though this contact has been only partial. 5, jest nieczysty aż do słońca, choć ten kontakt był tylko częściowy.

(11) Yadayim ("Hands"); four chapters; deals chiefly with the defilement and cleansing of the hands. (11) Yadayim ( "Hands"); czterech rozdziałów, zajmuje się głównie z pohańbienie i oczyszczająca z rąk.

(12) 'Uḳẓin ("Stems"); three chapters; deals chiefly with the relation of the fruit to the stems, skins, and seeds, with reference to defilement, uncleanness of the fruit affecting the stems, skins, and seeds, and vice versa. (12) "Uḳẓin (" Zapalniczki "); trzy rozdziały; zajmuje się głównie z owoców w stosunku do łodygi, skórki i nasion, z odniesieniem do pohańbienie, nieczystości wpływających z owoców łodygi, skórki i nasion, oraz odwrotnie.

In the Babylonian Talmud the sequence of the treatises in Ṭohorot is as follows: Niddah, Kelim, Oholot, Nega'im, Parah, Ṭohorot, Miḳwa'ot, Makshirin, Zabim, Ṭebul Yom, Yadayim, and 'Uḳẓin. Talmud babiloński w kolejności od traktaty w Ṭohorot jest następująca: Niddah, Kelim, Oholot, Nega'im, Para, Ṭohorot, Miḳwa'ot, Makshirin, Zabim, Ṭebul Jom, Yadayim i "Uḳẓin.

Editions and Commentaries. Edycje i komentarze.

The Mishnah is extant in many editions, although only the earlier ones can be mentioned here: first edition, Naples, 1492, fol., with the Hebrew commentary of Maimonides; Venice, Justiniani, 1546-50, fol.; Venice, 1549, 4to, with the commentary of Obadiah Bertinoro; Riva di Trento, 1559, fol., with the commentaries of Maimonides and Obadiah; Sabbionetta and Mantua, 1559-63, 4to; Venice, 1606, fol., with the same two commentaries. Do Miszny jest obowiązywały w wielu wydaniach, choć tylko te mogą być wcześniej wymienione tutaj: pierwsze wydanie, Neapol 1492, fol., Z komentarzem w języku hebrajskim Majmonides, Wenecja, Justiniani, 1546-50, fol.; Wenecja, 1549, 4to, z komentarzem Abdiasza Bertinoro; Riva di Trento, 1559, fol., Z komentarzy w Majmonides i Obadiasz; Sabbionetta i Mantui, 1559-63, 4to; Wenecja, 1606, fol. Z dwoma komentarzami.

Many commentaries on the Mishnah have been written. Wiele komentarzy na temat Miszny zostały napisane. Maimonides wrote one in Arabic with a general introduction on the history, origin, and arrangement of the Mishnah. Majmonides napisał jeden w języku arabskim z ogólnym wprowadzeniem na temat historii, pochodzenia, a układ z Miszny. This commentary, which was translated into Hebrew several times, is printed in many editions of the text. Ten komentarz, który został przetłumaczony na język hebrajski kilka razy, jest drukowana w wielu wydaniach tekstu. The Arabic original of several treatises has recently been published, in addition to that of the entire sixth order, edited by Derenbourg (comp. the enumeration in Strack, lcp 113 and Appendix); the Hebrew translation, which is faulty in many passages, being corrected to agree with it. Arabskim oryginał kilka traktaty został niedawno opublikowany, w uzupełnieniu do tego z całego szóstego porządku, redagowanym przez Derenbourg (Comp. wyliczenia w Strack, 113 i dodatku LCP); hebrajskiego tłumaczenia, co jest wadliwe w wielu fragmentach, jest sprostowanie do uzgodnienia z nim.

Asher b. Aser b. Jehiel of Germany (d. Toledo 1327) wrote a commentary on the first and sixth orders, which was first printed in the Amsterdam edition of the Talmud, 1714-16, and in the Frankfort-on-the-Main edition, 1720-21. Jechiel Niemiec (zm. Toledo 1327) napisał komentarz na pierwszej i szóstej zamówienia, która została po raz pierwszy drukowany w Amsterdamie o wydanie Talmudu, 1714-16, oraz w Frankfort-on-the-Główne wydanie, 1720-21 . R. Samson of Sens also wrote a commentary on the same orders, which is printed in most of the editions of the Talmud. R. R. Samson z Sens również napisał komentarz na temat tego samego zlecenia, które jest drukowane w większości wydań z Talmudu. R. Obadiah Bertinoro (end of 15th cent.) wrote a commentary on the entire Mishnah, which is printed in most editions. Obadiasz Bertinoro (koniec z 15 centów.) Napisał komentarz na temat całego Miszny, które jest drukowane w większości wydań. The commentaries "Tosefot YomṬob" by Yom-Ṭob Lipmann Heller (1579-1654) and "Tif'eret Yisrael" by Israel Lipschütz are likewise printed in many editions of the Mishnah. W komentarzach "Tosefot YomṬob" przez Jom Lipmann TOB-Heller (1579-1654) i "Tif'eret Israel" przez Izrael Lipschütz są drukowane również w wielu wydaniach z Miszny. The following commentaries may also be mentioned: "Kaf Naḥat," by Isaac ibn Gabbai, printed in the Venice edition of the Mishnah, 1609, and in some other editions; "'Eẓ ha-Ḥayyim" (Leghorn, 1653 et seq.), by Jacob Ḥagiz; "Ḳab we-Naḳi," by Elisha b. Abraham, in ed. Poniższych komentarzach mogą być również wymienione: "Kaf Naḥat," przez Izaaka ibn Gabbai, drukowane w Wenecji wydanie z Miszny, 1609, a także w kilku innych wydaniach; "EZ-ha Ḥayyim" (Livorno, 1653 i nast.) , Przez Jakuba Ḥagiz; "my-Kab Naḳi," Elizeusz przez b. Abrahama, w wyd. Amsterdam, 1697, 1698, etc.; "Zera' Yiẓḥaḳ," by Isaac b. Amsterdam 1697, 1698, itd.; "Zera" Yiẓḥaḳ, "przez Izaaka B. Jacob Ḥayyut, Frankfort-on-the-Oder, 1739; "Sefer Bet Dawid," Amsterdam, 1739; "Melo Kaf Naḥat," by Senior Phoebus b. Jacob, in ed. Jakuba Ḥayyut, Frankfort-on-the-Odra, 1739; "Sefer Zakład Dawid", Amsterdam, 1739; "Melo Kaf Naḥat," Senior Phoebus przez b. Jakuba, w wyd. Offenbach, 1737; Berlin, 1832-34; "Sefer Mishnat Rabbi Natan," on Zera'im (Frankfort-on-the-Main, 1862), by Nathan Adler; and "Liḳḳuṭe ha-Mishnah" (Breslau, 1873), by Shraga Phoebus Frenkel. Offenbach, 1737, Berlin, 1832-34; "Sefer Mishnat rabin Natan," na Zera'im (Frankfort-on-the-Main, 1862), przez Nathan Adler; i "Liḳḳuṭe ha-Miszny" (Wrocław, 1873), przez Shraga Phoebus Frenkel.

Translations. Tłumaczenia.

Of the translations of the Mishnah the following may be mentioned: (1) "Mischna sive Totius Hebræorum Juris, Rituum, Antiquitatum ac Legum Oralium Systema cum Clarissimorum Rabbinorum Maimonidis et Bartenoræ Commentariis Integris; Quibus Accedunt Variorum Auctorum Notæ ac Versiones in Eos Quos Ediderunt Codices; Latinitate Donavit ac Notis Illustravit Guilielmus Surenhusius," Amsterdam, 1698-1703, 6 vols., fol.; the text in Hebrew and Latin, with the commentaries of Maimonides and Obadiah Bertinoro in a Latin translation. Z tłumaczenia z Miszny następujących można wymienić: (1) "Mischna najdroższą totius Hebræorum Juris, Rituum, Antiquitatum AC legum Oralium system cum Clarissimorum Rabbinorum Maimonidis et Bartenoræ Commentariis Integris; Quibus Accedunt Variorum Auctorum Notæ AC Versiones w Eos Quos Ediderunt Codices ; Latinitate Donavit AC NOTIS Illustravit Guilielmus Surenhusius ", Amsterdam, 1698-1703, 6 vols., Fol.; Tekst w języku hebrajskim i łaciny, z komentarzy w Majmonides i Obadiasz Bertinoro w tłumaczeniu Łacińskiej. (2) "Mishnayot," Berlin, 1832-34, 6 parts, 4to. (2) "Misznajot", Berlin, 1832-34, 6 części, 4to. (3) Vocalized Hebrew text of the Mishnah, with German translation in Hebrew letters. (3) Vocalized hebrajski tekst z Miszny, tłumaczenie z niemieckiego pisma w języku hebrajskim. (4) The commentary "Melo Kaf Naḥat," and (5) a brief German introduction with notes, published by the Gesellschaft von Freunden des Gesetzes und der Erkenntniss, generally known as "Jost's translation." (4) W komentarzu "Melo Kaf Naḥat", oraz (5) krótki wstęp niemieckiej z notatek opublikowanych przez Gesellschaft von Freunden des Gesetzes und der Erkenntniss, znanego powszechnie jako "Jost przekładu". (6) Johann Jacob Rabe, "Mischnah, oder der Text des Talmuds Uebersetzt und Erläutert," 6 parts, 4to, Onolzbach, 1760-1763. (6) Rabe Johann Jacob, "Mischnah, oder der Text des Talmuds Uebersetzt und Erläutert," 6 części, 4to, Onolzbach, 1760-1763. A new edition of the vocalized Hebrew text with a German translation has been undertaken by D. Hoffmann and E. Baneth, of which several parts have appeared. Nowe wydanie z vocalized hebrajski tekst z niemieckiego tłumaczenia została przez Hoffman D. i E. Baneth z kilku części, które pojawiły się. An Italian translation by Vittorio Castiglione is likewise in course of publication (1904). Włoski tłumaczenia przez Vittorio Castiglione jest również w trakcie publikacji (1904).

Executive Committee of the Editorial Board, Jacob Zallel Lauterbach Komitet Wykonawczy Komitetu Redakcyjnego, Jakuba Zallel Lauterbach
Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:
Letter of Sherira Gaon, ed. Listem Sherira z Gaon, wyd. Neubauer, in MJC pp. 3-41, Oxford, 1887; Maimonides, introduction to his commentary on the Mishnah, printed in many editions of the Talmud after the treatise Berakot; Z. Neubauer, w MJC pp. 3-41, Oxford, 1887; Majmonides, wprowadzenie do jego komentarz na temat Miszny, drukowane w wielu wydaniach tej Talmud po traktat Berakot; Z. Frankel, Hodegetica in Mischnam, Leipsic, 1859; J. Frankel, Hodegetica w Mischnam, Leipsic, 1859; J. Brüll, Mebo ha-Mishnah, part i., Frankfort-on-the-Main, 1876; part ii., ib. Brüll, Mebo ha-Miszny, część I., Frankfort-on-the-Main 1876, część II. IB. 1885; SJ Rapoport, in Kerem Ḥemed, vii. 1885; SJ Rapoport, w Kerem Hemed, vii. 157-167; A. Krochmal,Toledot R. Yehudah ha-Nasi, in He-Ḥaluẓ, ii. Krochmal, Toledot R. Yehudah ha-Nasi, w On-Ḥaluẓ, ii. 75-83; idem, ib. 75-83; idem, IB. iii. 118-124; idem, preface to his Yerushalayim ha-Benuyah, Lemberg, 1867; OH Schorr, in HeḤaluẓ, 1866, pp. 118-124; idem, przedmowę do jego Yerushalayim ha-Benuyah, Paris, 1867; OH Schorr, w HeḤaluẓ, 1866, pp. 41-44; vi. 41-44; vi. 32-47; Z. Frankel, Introductio in Talmud Hierosolymitanum, pp. Frankel, Introductio w Talmud Hierosolymitanum, pp. 19a-22a, Breslau, 1870; Joachim Oppenheim, Zur Gesch. 19a-22a, Wrocław, 1870; Joachim Oppenheim, Zur Gesch. der Mischna, in Bet Talmud, ii. 143-151, 172-179, 237-245, 269-273, 304-315, 343-355 (also reprinted separately, Presburg, 1882); A. der Mischna, w Bet Talmud, ii. 143-151, 172-179, 237-245, 269-273, 304-315, 343-355 (przedrukowany również oddzielnie, Presburg, 1882); A. Geiger, Einiges über Plan und Anordnung der Mischna, in Geiger's Wiss. Geiger, Einiges über planu Anordung und der Mischna, w Geiger's Wiss. Zeit. Jüd. Jud. Theol. 1836, ii. 1836, II. 474-492; idem, Lehrbuch zur Sprache der Mischna, Breslau, 1845; Isaac Lampronti, Paḥad Yiẓḥaḳ, sv Mishnah; W. 474-492; idem, Lehrbuch zur Sprache der Mischna, Breslau, 1845; Izaaka Lampronti, Paḥad Yiẓḥaḳ, sv Miszny; W. Landsberg, Plan und System in der Aufeinanderfolge der Einzelnen Mischnas, in Monatsschrift, 1873, pp. Landsberg, plan und in der Aufeinanderfolge System der Einzelnen Mischnas, w Monatsschrift, 1873, pp. 208-215; Tobias Cohn, Aufeinanderfolge der Mischnaordnungen, in Geiger's Jüd. Zeit. 208-215; Tobias Cohn, Aufeinanderfolge der Mischnaordnungen, w Geiger's Jud. Zeit. 1866, iv. 1866, IV. 126-140; Dünner, Veranlassung, Zweck und Entwickelung der Halakischen und Halakischexegetischen Sammlungen Während der Tannaimperiode im Umriss Dargestellt, in Monatsschrift, 1871, pp. 126-140; Dünner, Veranlassung, Entwickelung und Zweck der Halakischen und Halakischexegetischen Sammlungen während der Tannaimperiode im Umriss Dargestellt, w Monatsschrift, 1871, pp. 137 et seq., 158 et seq., 313 et seq., 363 et seq., 416 et seq., 449 et seq.; idem, R. Jehuda Hanasi's Anteil an Unserer Mischna, ib. 137 i nast., 158 i nast., 313 i nast., 363 i nast., 416 i nast., 449 i nast. Idem, R. Jehuda Hanasi's Anteil jeden unserer Mischna, IB. 1872, pp. 161 et seq., 218 et seq.; idem, Einiges über Ursprung und Bedeutung des Traktates Edoyot, ib. 1871, pp. 1872, pp. 161 i nast., 218 i nast. Idem, Einiges über Ursprung und Bedeutung des Traktates Edoyot, ib. 1871, pp. 33-42, 59-77; D. 33-42, 59-77; D. Hoffmann, Die Erste Mischna und die Controversen der Tannaim, Berlin, 1882; idem, Bemerkungen zur Kritik der Mischna, in Berliner's Magazin, 1881, pp. Hoffmann, Die Erste Mischna und die Controversen der Tannaim, Berlin, 1882; idem, Bemerkungen zur Kritik der Mischna, w Berliner's Magazin, 1881, pp. 121-130, 169-177; 1882, pp. 121-130, 169-177, 1882, pp. 96-105, 152-163; 1884, pp. 17-30, 88-92, 126-127; M. 96-105, 152-163, 1884, pp. 17-30, 88-92, 126-127; M. Lerner, Die Aeltesten Mischna-Compositionen, ib. Lerner, Die Aeltesten Mischna-Compositionen, IB. 1886, pp. 1886, pp. 1-20; J. Derenbourg, Les Sections et les Traités de la Mischna, in REJ 1881, iii. Derenbourg, Les Sekcje et les Traités de la Mischna, w REJ 1881, iii. 205-210; A. Berliner, in Ha-Misderonah, i. Berliner, w Ha-Misderonah, i. 20 et seq., 40 et seq.; JS Bloch, Einblicke in die Gesch. 20 i nast., 40 i nast. JS Bloch, Einblicke w umrzeć Gesch. der Entstehung der Talmudischen Literatur, Vienna, 1884; IH Weiss, Dor, ii. Talmudischen der Entstehung der Literatur, Wiedeń, 1884; IH Weiss, Dor, ii. 182-184, 207-217; idem, Mishpaṭ Leshon ha-Mishnah, ib. 182-184, 207-217, idem, Mishpaṭ Leshon ha-Miszny, IB. 1867; LA Rosenthal, Ueber den Zusammenhang der Mischna; Ein Beitrag zu Ihrer Entstehungsgesch. 1867; LA Rosenthal, ueber den Zusammenhang der Mischna; Ein Beitrag zu Ihrer Entstehungsgesch. Strasburg, 1891-92; idem, Die Mischna, Aufbau und Quellenscheidung, ib. Strasburgu, 1891-92; idem, Die Mischna, Aufbau und Quellenscheidung, IB. 1903.ECJZL


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest