Origen Orygenes

General Information Informacje ogólne

Origen, c.185-c.254, is generally considered the greatest theologian and biblical scholar of the early Eastern church. Orygenes, c.185-c.254, jest powszechnie uważany za największego teologa i uczonego biblijne z początku Wschodniej kościoła. He was probably born in Egypt, perhaps in Alexandria, to a Christian family. Był prawdopodobnie urodził się w Egipcie, prawdopodobnie w Aleksandrii, w rodzinie chrześcijańskiej. His father died in the persecution of 202, and he himself narrowly escaped the same fate. Jego ojciec zmarł w prześladowania 202, a on sam uciekł wąsko tego samego losu. At the age of 18, Origen was appointed to succeed Clement of Alexandria as head of the catechetical school of Alexandria, where he had been a student. W wieku 18, Orygenes został powołany, aby odnieść sukces Klemensa z Aleksandrii jako kierownik szkoły katechetycznej w Aleksandrii, gdzie był uczniem.

Between 203 and 231, Origen attracted large numbers of students through his manner of life as much as through his teaching. Pomiędzy 203 i 231, Orygenes przyciągnął dużej liczby studentów poprzez jego sposób życia, jak dzięki jego nauczaniu. According to Eusebius, he took the command in Matt. Według Euzebiusza, wziął w poleceniu Matt. 19:12 to mean that he should castrate himself. During this period Origen traveled widely and while in Palestine (c.215) was invited to preach by local bishops even though he was not ordained. 19:12 oznacza, że on sam powinien kastrować. W tym czasie podróżował Orygenes, a jednocześnie powszechnie w Palestynie (c.215) został zaproszony na głoszenie nauki przez lokalnych biskupów, nawet jeśli nie był ordynowany. Demetrius, bishop of Alexandria, regarded this activity as a breach of custom and discipline and ordered him to return to Alexandria. Demetriusz, biskup Aleksandrii, uznać tę działalność za naruszenie dyscypliny i niestandardowe i nakazał mu powrócić do Aleksandrii. The period following, from 218 to 230, was one of Origen's most productive as a writer. Okres po, od 218 do 230, był jednym z najbardziej produktywnych Orygenesa jako pisarz.

In 230 he returned to Palestine, where he was ordained priest by the bishops of Jerusalem and Caesarea. Na 230 wrócił do Palestyny, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie przez biskupów w Jerozolimie i Cezarei. Demetrius then excommunicated Origen, deprived him of his priesthood, and sent him into exile. Demetriusz następnie excommunicated Orygenes, pozbawiony mu jego kapłaństwo, i wysłał go na wygnanie. Origen returned to the security of Caesarea (231), and there established a school of theology, over which he presided for 20 years. Orygenes zwróciło się do bezpieczeństwa Cezarei (231), a tam siedzibę szkoły teologii, w której przewodniczył przez 20 lat. Among his students was Saint Gregory Thaumaturgus, whose Panegyric to Origen is an important source for the period. Wśród jego uczniów był Grzegorz Cudotwórca, których panegiryk do Orygenesa jest ważnym źródłem dla tego okresu. Persecution was renewed in 250, and Origen was severely tortured. Prześladowanie zostało odnowione w 250, Orygenes został poważnie i torturowany. He died of the effects a few years later. Zmarł na efekty kilka lat później.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Although most of his writings have disappeared, Origen's literary productivity was enormous. Chociaż większość jego pism zniknęły, Orygenes literaturę wydajności był ogromny. The Hexapla was the first attempt to establish a critical text of the Old Testament; the commentaries on Matthew and John establish him as the first major biblical scholar of the Christian church; the De Principiis (or Peri Archon) is a dogmatic treatise on God and the world; and the Contra Celsum is a refutation of paganism. W Hexapla była pierwszą próbą ustanowienia krytyczne teksty Starego Testamentu, w komentarzach na temat Mateusza i Jana ustanowić go jako pierwszy biblijny uczony z kościoła; De Principiis (lub Peri Archon) jest dogmatyczne traktat o Bogu i świata; i Contra Celsum jest odparcie pogaństwa.

Origen attempted to synthesize Christian scriptural interpretation and belief with Greek philosophy, especially Neoplatonism and Stoicism. Orygenes próbował synteza chrześcijańskiej interpretacji oraz biblijny wiara w filozofii greckiej, zwłaszcza Neoplatonizm i stoicyzm. His theology was an expression of Alexandrian reflection on the Trinity, and, prior to Saint Augustine, he was the most influential theologian of the church. Jego teologia była wyrazem aleksandryjski refleksji na temat Trójcy, a przed Augustyn, był najbardziej wpływowym teologa w Kościele. Some of Origen's ideas remained a source of controversy long after his death, and "Origenism" was condemned at the fifth ecumenical council in 553 (Council of Constantinople). Niektóre z pomysłów Orygenes pozostaje źródłem kontrowersji na długo po jego śmierci, i "Origenism" został potępiony w piątym Sobór w 553 (Rada Konstantynopola). Origen is one of the best examples of early Christian mysticism: the highest good is to become as like God as possible through progressive illumination. Orygenes jest jednym z najlepszych przykładów wczesnego chrześcijaństwa mistyka: najwyższym dobrem jest stać się jak Bóg, jak to możliwe poprzez stopniowe oświetlenia. Despite their sometimes controversial character, his writings helped to create a Christian theology that blended biblical and philosophical categories. Mimo ich niekiedy kontrowersyjny charakter, jego pisma pomogły stworzyć chrześcijańskiej teologii biblijnej, że mieszane i filozoficznych kategorii.

Ross Mackenzie Ross Mackenzie

Bibliography Bibliografia
Bigg, Charles, The Christian Platonists of Alexandria (1886; repr. 1970); Burghardt, WJ, et al., eds., Origen, Prayer, Exhortation to Martyrdom (1954); Caspary, GE, Politics and Exegesis: Origen and the Two Swords (1979); Chadwick, Henry, Early Christian Thought and the Classical Tradition: Studies in Justin, Clement and Origen (1966); Danielou, Jean, Origen, trans. Bigg, Charles, The Christian Platonists z Aleksandrii (1886; repr. 1970); Burghardt, WJ, et al., Eds., Orygenes, Modlitwa, wezwanie do Męczeństwa (1954); Caspary, GE, Media i egzegeza: Orygenes i Dwa Miecze (1979); Chadwick, Henry, Wczesna myśl chrześcijańska i klasyczna tradycja: Studia w Justyn, Klemens i Orygenes (1966); Danielou Jean, Orygenes, trans. by Walter Mitchell (1955); Drewery, B., Origen and the Doctrine of Grace (1960); Hanson, RPC, Origen's Doctrine of Tradition (1954); Kannengiesser, C., ed., Origen of Alexandria (1988). przez Waltera Mitchell (1955); Drewery, B., Orygenes i Nauki Grace (1960); Hanson, RPC, Orygenes's Nauki Tradycji (1954); Kannengiesser, C., ed., Orygenes z Aleksandrii (1988).


Origen and Origenism Orygenes i Origenism

Catholic Information Informacje Katolicki

I. LIFE AND WORK OF ORIGEN I. życia i pracy źródłowej

A. BIOGRAPHY A. BIOGRAFIA

Origen, most modest of writers, hardly ever alludes to himself in his own works; but Eusebius has devoted to him almost the entire sixth book of "Ecclesiastical History". Orygenes, najbardziej skromnych pisarzy, nigdy nie nawiązuje do samego siebie, w swoje własne dzieła, ale Euzebiusz poświęca mu prawie cały szósty książki "Historia kościelna". Eusebius was thoroughly acquainted with the life of his hero; he had collected a hundred of his letters; in collaboration with the martyr Pamphilus he had composed the "Apology for Origen"; he dwelt at Caesarea where Origen's library was preserved, and where his memory still lingered; if at times he may be thought somewhat partial, he is undoubtedly well informed. Euzebiusz został gruntownie zapoznać z życia swego bohatera, miał zgromadzić sto jego listów, we współpracy z męczennika Pamphilus miał skomponował "Apologia do Orygenesa"; zamieszkał on w Cezarei, gdzie Orygenes biblioteka została zachowana, i gdzie jego pamięci nadal zwlekał, jeśli czasami może on być nieco częściowe myśli, że jest bez wątpienia dobrze poinformowany. We find some details also in the "Farewell Address" of St. Gregory Thaumaturgus to his master, in the controversies of St. Jerome and Rufinus, in St. Epiphanius (Haeres., LXIV), and in Photius (Biblioth. Cod. 118). Znaleźliśmy również kilka szczegółów w "Pożegnanie Adres" Święty Grzegorz Cudotwórca do swego pana, w kontrowersji z St Jerome i rufinus, w St Epifaniusz (Haeres., LXII), w Photius (Biblioth. Dorsz. 118 ).

(1) Origen at Alexandria (185-232) (1) Orygenes w Aleksandrii (185-232)

Born in 185, Origen was barely seventeen when a bloody persecution of the Church of Alexandrian broke out. Urodził się w 185, Orygenes był zaledwie siedemnaście jeżeli krwawe prześladowania Kościoła aleksandryjski złamała się. His father Leonides, who admired his precocious genius was charmed with his virtuous life, had given him an excellent literary education. Jego ojciec Leonides, którzy podziwiali jego geniusz wcześnie został urzeczony jego cnotliwe życie, dał mu doskonałą edukacji literackiej. When Leonides was cast into prison, Origen would fain have shared his lot, but being unable to carry out his resolution, as his mother had hidden his clothes, he wrote an ardent, enthusiastic letter to his father exhorting him to persevere courageously. Gdy Leonides został wrzucony do więzienia, Orygenes został udostępniony będzie Fain jego partii, ale nie jest w stanie wykonywać swojej rezolucji, jak jego matka miała ukryte ubranie, pisał gorący, entuzjastyczny list do ojca zachęcając go do wytrwania odważnie. When Leonides had won the martyr's crown and his fortune had been confiscated by the imperial authorities, the heroic child laboured to support himself, his mother, and his six younger brothers. Gdy miał Leonides zdobyła koronę męczennika, a jego majątek został skonfiskowany przez władze cesarskiej, w heroicznej dziecko pracował na wsparcie samego siebie, swojej matki, i jego sześciu młodszych braci. This he successfully accomplished by becoming a teacher, selling his manuscripts, and by the generous aid of a certain rich lady, who admired his talents. To staje się pomyślnie zrealizowane przez nauczyciela, jego sprzedaży rękopisów, oraz przez hojnych pomocy pewnej bogatej pani, którzy podziwiali jego talenty. He assumed, of his own accord, the direction of the catechetical school, on the withdrawal of Clement, and in the following year was confirmed in his office by the patriarch Demetrius (Eusebius, "Hist. eccl.", VI, ii; St. Jerome, "De viris illust.", liv). Zakłada on, z własnej woli, w kierunku wskazywanym przez katechetyczną szkoły, w sprawie wycofania Clement, a w następnym roku został potwierdzony w jego biurze przez patriarcha Demetriusz (Euzebiusz, "Hist. Eccl.", VI, II; St . Jerome, "De viris illust." Liv). Origen's school, which was frequented by pagans, soon became a nursery of neophytes, confessors, and martyrs. Orygenes szkoły, który był odwiedzany przez pogan, a wkrótce stał się żłobek z neophytes, spowiedników i męczenników. Among the latter were Plutarch, Serenus, Heraclides, Heron, another Serenus, and a female catechumen, Herais (Eusebius, "Hist. eccl.", VI, iv). Wśród tych ostatnich byli Plutarch, Serenus, Heraclides, Heron, Serenus innego, a samica katechumen, Herais (Euzebiusz, "Hist. Eccl.", VI i IV). He accompanied them to the scene of their victories encouraging them by his exhortations. On towarzyszy im na scenie ich zwycięstwa zachęcając je przez jego nawoływań. There is nothing more touching than this picture Eusebius has drawn of Origen's youth, so studious, disinterested, austere and pure, ardent and zealous even to indiscretion (VI, iii and vi). Nie ma nic bardziej dotknięcie niż ten obraz został Euzebiusz z Orygenes młodzież, tak pilny, bezinteresownej, ascetyczny i czysty, gorliwy i żarliwy nawet nietakt (VI, III i VI). Thrust thus at so early an age into the teacher's chair, he recognized the necessity of completing his education. Ciąg dlatego w tak wczesnym wieku do nauczyciela krzesło, on rozpoznany konieczność ukończeniu edukacji. Frequenting the philosophic schools, especially that of Ammonius Saccas, he devoted himself to a study of the philosophers, particularly Plato and the Stoics. Frequenting filozoficznego w szkołach, zwłaszcza, że z Ammonius Saccas, on poświęcił się badaniu filozofów, szczególnie Platona i Stoics. In this he was but following the example of his predecessors Pantenus and Clement, and of Heracles, who was to succeed him. Afterwards, when the latter shared his labours in the catechetical school, he learned Hebrew, and communicated frequently with certain Jews who helped him to solve his difficulties. W związku z tym był, ale idąc za przykładem swoich poprzedników Pantenus i Klemens, i Heracles, który był mu powodzenia. Następnie, kiedy ta ostatnia wspólna jego pracy katechetycznej w szkole, uczył się hebrajskiego, a często przekazywane z niektórymi Żydami, którzy pomogli mu rozwiązać jego problemy.

The course of his work at Alexandria was interrupted by five journeys. W trakcie jego pracy w Aleksandrii został przerwany przez pięć przejazdów. About 213, under Pope Zephyrinus and the emperor Caracalla, he desired "to see the very ancient Church of Rome", but he did not remain there long (Eusebius, "Hist. eccl.", VI xiv). Około 213, pod Zephyrinus papieża i cesarza Karakalli, sam chciał ", aby zobaczyć bardzo starożytnego Kościoła w Rzymie", ale nie pozostają tam długo (Euzebiusz, "Hist. Eccl." VI xiv). Shortly afterwards he was invited to Arabia by the governor who was desirous of meeting him (VI, xix). Wkrótce potem został zaproszony do Arabii przez regulator, który pragnąc go spotkania (VI, XIX). It was probably in 215 or 216 when the persecution of Caracalla was raging in Egypt that he visited Palestine, where Theoctistus of Caesarea and Alexander of Jerusalem, invited him to preach though he was still a layman. To było prawdopodobnie w 215 lub 216, gdy prześladowania Karakalli w Egipcie był wściekły, że odwiedził Palestyny, gdzie Theoctistus z Cezarei i Alexander Jerozolimy, zaprosił Go głosić choć był jeszcze laika. Towards 218, it would appear, the empress Mammaea, mother of Alexander Severus, brought him to Antioch (VI, xxi). Ku 218, okaże się, w Mammaea cesarzowa, matka Aleksander Sewer, przyprowadził go do Antiochii (VI XXI). Finally, at a much later period, under Pontian of Rome and Zebinus of Antioch (Eusebius, VI, xxiii), he journeyed into Greece, passing through Caesarea where Theoctistus, Bishop of that city, assisted by Alexander, Bishop of Jerusalem, raised him to the priesthood. Wreszcie, w znacznie późniejszym okresie, w ramach Pontian Rzymu i Zebinus z Antiochii (Euzebiusz, VI, XXIII), gdy podróżował do Grecji, przejeżdżających Theoctistus Cezarei, gdzie, bp tego miasta, wspierana przez Aleksandra, biskupa Jerozolimy, wskrzesił Go do kapłaństwa. Demetrius, although he had given letters of recommendation to Origen, was very much offended by this ordination, which had taken place without his knowledge and, as he thought, in derogation of his rights. Demetriusz, choć dał litery zalecenia Orygenes, był bardzo obrażony przez tego kapłańskie, które odbyło się bez jego wiedzy i, jak myślał, w drodze odstępstwa od swoich praw. If Eusebius (VI, viii) is to be believed, he was envious of the increasing influence of his catechist. Jeśli Euzebiusza (VI, VIII) jest przekonanie, że był zazdrosny o wzrastającym wpływem jego katecheta. So, on his return to Alexandria, Origen soon perceived that his bishop was rather unfriendly towards him. Tak, na jego powrót do Aleksandrii, Orygenes szybko zauważył, że jego biskupem był raczej niechętny wobec niego. He yielded to the storm and quitted Egypt (231). On przyniósł do burzy i quitted Egipt (231). The details of this affair were recorded by Eusebius in the lost second book of the "Apology for Origen"; according to Photius, who had read the work, two councils were held at Alexandria, one of which pronounced a decree of banishment against Origen while the other deposed him from the priesthood (Biblioth. cod. 118). Szczegóły tej sprawy zostały zarejestrowane przez Euzebiusza w straconych sekund książki z "Apologia do Orygenesa"; zgodnie z Photius, którzy mieli zapoznać się z pracy, dwie rady odbywały się w Aleksandrii, z których jeden wyraźny dekret przeciwko wygnanie, podczas gdy Orygenes inne złożono go z kapłaństwa (Biblioth. dorsza. 118). St. Jerome declares expressly that he was not condemned on a point of doctrine. St Jerome wyraźnie oświadcza, że nie był potępiony w kwestii doktryny.

(2) Origen at Caesarea (232) (2) Orygenes w Cezarei (232)

Expelled from Alexandria, Origen fixed his abode at Caesarea in Palestine (232), with his protector and friend Theoctistus, founded a new school there, and resumed his "Commentary on St. John" at the point where it had been interrupted. He was soon surrounded by pupils. Wydaleni z Aleksandrii, Orygenes ustalona jego pobytu w Cezarei w Palestynie (232), z jego opiekuna i przyjaciela Theoctistus, założył nowe szkoły tam, a wznowiono jego "Komentarz do świętego Jana" w miejscu, gdzie został przerwany. Był szybko otoczony przez uczniów. The most distinguished of these, without doubt, was St. Gregory Thaumaturgus who, with his brother Apollodorus, attended Origen's lectures for five years and delivered on leaving him a celebrated "Farewell Address". Najbardziej odróżnić od tych, bez wątpienia, był Święty Grzegorz Cudotwórca, który z bratem Apollodoros, Orygenes uczestniczyli w wykładach na pięć lat i wydał na pozostawienie go obchodzi "Pożegnanie Adres". During the persecution of Maximinus (235-37) Origen visited his friend, St. Firmilian, Bishop of Caesarea in Cappadocia, who made him remain for a long period. Podczas prześladowania Maximinus (235-37) Orygenes odwiedził swojego przyjaciela, St Firmilian, biskupa Cezarei w Kapadocji, który przyniósł mu pozostać przez długi czas. On this occasion he was hospitably entertained by a Christian lady of Caesarea, named Juliana, who had inherited the writing of Symmachus, the translator of the Old Testament (Palladius, "Hist. Laus.", 147). Z tej okazji gościnnie był rozpatrywany przez Christiana dama z Cezarei, imieniem Juliana, który odziedziczył piśmie Symmachus, tłumacz w Starym Testamencie (Palladius, "Hist. Laus.", 147). The years following were devoted almost uninterruptedly to the composition of the "Commentaries". Lata były poświęcone następującym niemal nieprzerwanie do składu na "komentarze". Mention is made only of a few excursions to Holy Places, a journey to Athens (Eusebius, VI, xxxii), and two voyages to Arabia, one of which was undertaken for the conversion of Beryllus, a Patripassian (Eusebius, VI, xxxiii; St. Jerome, "De viris ill.", lx), the other to refute certain heretics who denied the Resurrection (Eusebius, "Hist. eccl.", VI, xxxvii). Wzmianka jest tylko kilka wycieczek do Miejsca Świętego, podróż do Aten (Euzebiusz, VI, XXXII), a dwa rejsy do Arabii, z których jedna została przeprowadzona do konwersji Beryllus, A Patripassian (Euzebiusz, VI, XXXIII; St Jerome, "De viris złego." Lx), inne odrzucić niektórych heretyków, którzy zaprzeczyć zmartwychwstaniu (Euzebiusz, "Hist. Eccl." VI xxxvii). Age did not diminish his activities. Wiek nie umniejsza jego działalności. He was over sixty when he wrote his "Contra Celsum" and his "Commentary on St. Matthew". Był powyżej sześćdziesiątego gdy pisał swoje "Contra Celsum" i jego "Commentary on St Matthew". The persecution of Decius (250) prevented him from continuing these works. Prześladowania Decius (250) uniemożliwił mu kontynuowanie tych prac. Origen was imprisoned and barbarously tortured, but his courage was unshaken and from his prison he wrote letters breathing the spirit of the martyrs (Eusebius, "Hist. eccl.", VI, xxxix). Orygenes barbarously został uwięziony i torturowany, ale jego odwaga i był niezłomny z jego więzienia pisał listy w oddychaniu duchu męczenników (Euzebiusz, "Hist. Eccl.", VI, XXXIX). He was still alive on the death of Decius (251), but only lingering on, and he died, probably, from the results of the sufferings endured during the persecution (253 or 254), at the age of sixty-nine (Eusebius, "Hist. eccl.", VII, i). On jeszcze żyje w sprawie śmierci Decius (251), ale tylko na przewlekły, a zmarł, prawdopodobnie z wyników cierpienia znosił prześladowania w okresie (253 lub 254), w wieku lat sześćdziesięciu dziewięciu (Euzebiusz, "Hist. Eccl.", VII, I). His last days were spent at Tyr, though his reason for retiring thither is unknown. Jego ostatnie dni były wydane na Tyr, choć jego przyczyna jest nieznana tam na emeryturę. He was buried with honour as a confessor of the Faith. Pochowany został z zaszczyt jako spowiednik w wierze. For a long time his sepulchre, behind the high-altar of the cathedral of Tyr, was visited by pilgrims. Przez długi czas jego grobu, za wysokim ołtarzu katedry Tyr, było odwiedzane przez pielgrzymów. Today, as nothing remains of this cathedral except a mass of ruins, the exact location of his tomb is unknown. Dzisiaj, ponieważ nic nie pozostaje w tej katedrze wyjątkiem masę ruiny, dokładną lokalizację jego grobu jest nieznane.

B. WORKS B. ROBOTY

Very few authors were as fertile as Origen. Bardzo niewielu autorów jak Orygenes, jak żyzne. St. Epiphanius estimates at six thousand the number of his writings, counting separately, without doubt, the different books of a single work, his homilies, letters, and his smallest treatises (Haeres., LXIV, lxiii). Święty Epifaniusz szacunki na sześć tysięcy numer swojego pisma, licząc oddzielnie, bez wątpienia, różnych książek z jednym pracy, jego homilii, listów, a najmniejszą traktaty jego (Haeres., LXII, LXIII). This figure, repeated by many ecclesiastical writers, seems greatly exaggerated. Ta liczba, powtarzane przez wielu pisarzy kościelnych, wydaje się znacznie przesadzone. St. Jerome assures us that the list of Origen's writings drawn up by St. Pamphilus did not contain even two thousand titles (Contra Rufin., II, xxii; III, xxiii); but this list was evidently incomplete. St Jerome zapewnia nas, że lista Orygenes w pismach sporządzonych przez św Pamphilus nie zawierają nawet dwa tysiące tytułów (Contra Rufin., II, XXII, III, XXIII), ale tej liście było ewidentnie niekompletny. Eusebius ("Hist. eccl.", VI, xxxii) had inserted it in his biography of St. Pamphilus and St. Jerome inserted it in a letter to Paula. Euzebiusz ( "Hist. Eccl.", VI, XXXII) dodaje on miał w swoim życiorysie św Pamphilus St Jerome i dodaje ją w liście do Paula.

(1) Exegetical Writings (1) egzegetycznych Pisma

Origen had devoted three kinds of works to the explanation of the Holy Scripture: commentaries, homilies, and scholia (St. Jerome, "Prologus interpret. homiliar. Orig. in Ezechiel"). Orygenes był poświęcony trzy rodzaje prac do wyjaśnienia Pisma Świętego: komentarze, homilii, a scholia (Święty Hieronim ", zinterpretować Prologus. Homiliar. Oryg. Ezechiel w"). The commentaries (tomoi libri, volumina) were a continuous and well-developed interpretation of the inspired text. W komentarzach (tomoi libri, volumina) były ciągłe i dobrze rozwinięty Inspiracją do interpretacji tekstu. An idea of their magnitude may be formed from the fact that the words of St. John: "In the beginning was the Word", furnished material for a whole roll. Pomysł ich wielkość może być utworzona z faktu, że słowa świętego Jana: "Na początku było Słowo", materiału do umeblowany całości roll. There remain in Greek only eight books of the "Commentary on St. Matthew", and nine books of the "Commentary on St. John"; in Latin an anonymous translation of the "Commentary on St. Matthew" beginning with chapter xvi, three books and a half of the "Commentary on the Canticle of Canticles" translated by Rufinus, and an abridgment of the "Commentary on the Epistles to the Romans" by the same translator. Istnieją w języku greckim tylko osiem książek z "Commentary on St Matthew", a dziewięć książek z "Komentarz do świętego Jana"; Łacińskiej anonimowego tłumaczenia z "Commentary on St Matthew" z początku XVI rozdziału, trzy książki i pół w "Commentary na Kantyk Canticles" przekład rufinus oraz okrojenie z "Komentarza w sprawie listy do Rzymian" przez tego samego tłumacza. The homilies (homiliai, homiliae, tractatus) were familiar discourses on texts of Scripture, often extemporary and recorded as well as possible by stenographers. W homilii (homiliai, homiliae, Tractatus) były znane dyskursy na temat tekstów Pisma Świętego, często doraźny i rejestrowane, jak również możliwe dzięki stenographers. The list is long and undoubtedly must have been longer if it be true that Origen, as St. Pamphilus declares in his "Apology" preached almost every day. Lista jest długa i bez wątpienia musi zostać dłużej, jeśli to prawda, że Orygenes, jak św Pamphilus deklaruje w swoim "Apologia" głosił niemal codziennie. There remain in Greek twenty-one (twenty on Jeremias and the celebrated homily on the witch of Endor); in Latin, one hundred and eighteen translated by Rufinus, seventy-eight translated by St. Jerome and some others of more of less doubtful authenticity, preserved in a collection of homilies. Grecki Nadal istnieją w dwudziestu jeden (dwadzieścia na Jeremias i obchodzony homilii na czarownica z Endor); Łacińskiej, stu osiemnastu rufinus przekład, siedemdziesiąt osiem przekład St Jerome i kilka innych mniej więcej wątpliwej autentyczności , Zachowane w zbiór homilii. The twenty "Tractatus Origenis" recently discovered are not the work of Origen, though use has been made of his writings. Dwudziestu "Tractatus Origenis" nie są odkryte niedawno pracę Orygenes, choć korzystając z jego pism. Origen has been called the father of the homily; it was he who contributed most to popularize this species of literature in which are to be found so many instructive details on the customs of the primitive Church, its institutions, discipline, liturgy, and sacraments. Orygenes był nazywany ojcem homilii, to kto się najbardziej do tego gatunku popularyzacja literatury, w której znajdują się tak wiele pouczający szczegóły dotyczące zwyczajów pierwotnego Kościoła, jego instytucji, dyscypliny, liturgii i sakramentów. The scholia (scholia, excerpta, commaticum interpretandi genus) were exegetical, philological, or historical notes, on words or passages of the Bible, like the annotations of the Alexandria grammarians on the profane writers. W scholia (scholia, excerpta, commaticum interpretandi rodzaju) były egzegetycznych, filologiczny, historycznych lub notatek na słowa lub fragmenty Biblii, jak i adnotacje w dniu grammarians Aleksandrii w bezcześcić pisarzy. Except some few short fragments all of these have perished. Z wyjątkiem niektórych kilka krótkich fragmentów wszystkich z nich zginęła.

Other Writings Inne Pisma

We now possess only two of Origen's letters: one addressed to St. Gregory Thaumaturgus on the reading of Holy Scripture, the other to Julius Africanus on the Greek additions to the Book of Daniel. Obecnie posiada tylko dwa pisma Orygenesa: jeden skierowany do St Grzegorz Cudotwórca na czytanie Pisma Świętego, z drugiej Juliusz Afrykański na greckie dodatki do Księgi Daniela. Two opuscula have been preserved entire in the original form; an excellent treatise "On Prayer" and an "Exhortation to Martyrdom", sent by Origen to his friend Ambrose, then a prisoner for the Faith. Dwa Opuscula zostały zachowane w całej pierwotnej formie; doskonały traktat "Dnia Modlitwy" oraz "wezwanie do męczeństwa", wysłane przez Orygenesa do swego przyjaciela Ambrose, następnie więzień za wiarę. Finally two large works have escaped the ravages of time: the "Contra Celsum" in the original text, and the "De principiis" in a Latin translation by Rufinus and in the citations of the "Philocalia" which might equal in contents one-sixth of the whole work. Wreszcie dwie duże prace uciekł przed niszczycielskim działaniem czasu: w "Contra Celsum" w tekście oryginalnym, a "De principiis" w przekładzie rufinus Łacińskiej i cytatów z "Philocalia", które mogą w równej zawartości jednej szóstej nad całością prac. In the eight books of the "Contra Celsum" Origen follows his adversary point by point, refuting in detail each of his false imputations. W ośmiu książek z "Contra Celsum" Orygenes Wynika przeciwnikiem jego punkt punkt, w obala każdy szczegół jego fałszywe kalkulacyjnych. It is a model of reasoning, erudition, and honest polemic. Jest to model rozumowania, erudycja, rzetelny i polemikę. The "De principiis", composed at Alexandria, and which, it seems, got into the hands of the public before its completion, treated successively in its four books, allowing for numerous digressions, of: (a) God and the Trinity, (b) the world and its relation to God, (c) man and his free will, (d) Scripture, its inspiration and interpretation. W "De principiis", składający się w Aleksandrii, i które, wydaje się, dostałem w ręce opinii publicznej przed jej zakończeniem, leczonych kolejno w jego czterech książek, pozwalających na liczne Dygresje z: (a) Boga i Trójcy Świętej, ( b) na świecie i jego stosunku do Boga, (c) człowieka i jego wolna wola, (d) Pisma Świętego, jego inspiracji i interpretacji. Many other works of Origen have been entirely lost: for instance, the treatise in two books "On the Resurrection", a treatise "On Free Will", and ten books of "Miscellaneous Writings" (Stromateis). Wiele innych dzieł Orygenesa zostały całkowicie utracone: na przykład, traktat w dwóch książek "Dnia Zmartwychwstania", a traktat "O wolnej woli", i dziesięć książek z "Różne Pisma" (Stromateis). For Origen's critical work see HEXAPLA. Odniesieniu do Orygenes krytycznych prac patrz HEXAPLA.

C. POSTHUMOUS INFLUENCE OF ORIGEN C. pośmiertny wpływ origen

During his lifetime Origen by his writings, teaching, and intercourse exercised very great influence. Podczas swojego życia Orygenesa jego pism, nauczanie, a obcowanie wykonywane bardzo duży wpływ. St. Firmilian of Caesarea in Cappadocia, who regarded himself as his disciple, made him remain with him for a long period to profit by his learning (Eusebius, "Hist. eccl.", VI, xxvi; Palladius, "Hist. Laus.", 147). St. St Firmilian z Cezarei w Kapadocji, którzy uważać się za jego ucznia, uczynił go pozostać z nim przez długi okres w celu osiągnięcia zysku przez jego nauki (Euzebiusz, "Hist. Eccl.", VI, XXVI; Palladius, "Hist. Laus. ", 147). St Alexander of Jerusalem his fellow pupil at the catechetical school was his intimate faithful friend (Eusebius, VI, xiv), as was Theoctistus of Caesarea in Palestine, who ordained him (Photius, cod. 118). Alexander Jerozolimy jego kolegów ucznia w szkole katechetyczną było jego wierny przyjaciel intymnej (Euzebiusz, VI, XIV), jak to było Theoctistus z Cezarei w Palestynie, którzy mu święceń (Photius, dorsza. 118). Beryllus of Bostra, whom he had won back from heresy, was deeply attached to him (Eusebius, VI, xxxiii; St. Jerome, "De viris ill.", lx). Beryllus z Bostra, których miał z powrotem wygrała z herezji, był głęboko przywiązany do niego (Euzebiusz, VI, XXXIII, St Jerome, "De viris złego." Lx). St. Anatolus of Laodicea sang his praises in his "Carmen Paschale" (PG, X, 210). St Anatolus z Laodicea śpiewali w jego chwale jego "Carmen paschale" (PG, X, 210). The learned Julius Africanus consulted him, Origen's reply being extant (PG, XI, 41-85). Uczeni Juliusz Afrykański skonsultowała się go, Orygenes Odpowiedź jest istniejące (PG, XI, 41-85). St. Hippolytus highly appreciated his talents (St. Jerome, "De viris ill.", lxi). Święty Hipolit cenione jego talentów (St Jerome, "De viris złego." LXi). St. Dionysius, his pupil and successor in the catechetical school, when Patriarch of Alexandria, dedicated to him his treatise "On the Persecution" (Eusebius, VI, xlvi), and on learning of his death wrote a letter filled with his praises (Photius, cod. 232). Święty Dionizy, jego uczeń i następca katechetyczną w szkole, kiedy Patriarcha Aleksandrii, poświęcony mu traktat "Na Prześladowanie" (Euzebiusz, VI, XLVI), a na uczenie się śmierci napisał list napełnieni Jego chwale ( Photius, dorsza. 232). St. Gregory Thaumaturgus, who had been his pupil for five years at Caesarea, before leaving addressed to him his celebrated "Farewell Address" (PG, X, 1049-1104), an enthusiastic panegyric. Święty Grzegorz Cudotwórca, który był jego uczniem przez pięć lat w Cezarei, przed opuszczeniem adresowane do niego jego obchodzi "Pożegnanie Adres" (PG, X, 1049-1104), entuzjastycznym panegiryk. There is no proof that Heracles, his disciple, colleague, and successor in the catechetical school, before being raised to the Patriarchate of Alexandria, wavered in his sworn friendship. Origen's name was so highly esteemed that when there was a question of putting an end to a schism or rooting out a heresy, appeal was made to it. Nie ma dowodu na to, że Heracles, jego uczniem, kolegą, a następcy w szkole katechetycznej, zanim zostaną podniesione do Patriarchat Aleksandryjski, wahali w jego zaprzysiężeniu przyjaźni. Orygenes nazwa była tak wysoko ceniona, że kiedy tam było pytanie, kładąc kres do schizmy lub kibicowania przedstawia herezji, odwołanie zostało skierowane do niego.

After his death his reputation continued to spread. Po jego śmierci jego reputacja nadal rozprzestrzeniania. St. Pamphilus, martyred in 307, composes with Eusebius an "Apology for Origen" in six books the first alone of which has been preserved in a Latin translation by Rufinus (PG, XVII, 541-616). St Pamphilus, męczeńską w 307, komponuje z Euzebiusza za "Apologia do Orygenesa" w sześciu pierwszych książek samo, które zostało zachowane w przekładzie rufinus Łacińskiej (PG, XVII, 541-616). Origen had at that time many other apologists whose names are unknown to us (Photius, cod. 117 and 118). Orygenes miał w tym czasie wiele innych apologists, których nazwiska są znane nam (Photius, dorsza. 117 i 118). The directors of the catechetical school continued to walk in his footsteps. Dyrektorów w szkole w dalszym ciągu katechetyczno chodzić w jego ślady. Theognostus, in his "Hypotyposes", followed him even too closely, according to Photius (cod. 106), though his action was approved by St. Athanasius. Theognostus, w jego "Hypotyposes", a następnie go nawet zbyt ściśle, zgodnie z Photius (cod. 106), choć jego działania były zatwierdzone przez Atanazy św. Pierius was called by St. Jerome "Origenes junior" (De viris ill., lxxvi). Pierius został nazwany przez św Hieronima "Origenes junior" (De viris złego., LXXIV). Didymus the Blind composed a work to explain and justify the teaching of the "De principiis" (St. Jerome, "Adv. Rufin.", I, vi). Didymos Niewidomych w składzie pracy wyjaśnić i uzasadnić nauczania w "De principiis" (Święty Hieronim ", Adv. Rufin." Ja, vi). St. Athanasius does not hesitate to cite him with praise (Epist. IV ad Serapion., 9 and 10) and points out that he must be interpreted generously (De decretis Nic., 27). Atanazy Święty nie waha się cytować mu chwałę (Epist. IV reklamy Serapion., 9 i 10) i zaznacza, że musi on być interpretowany hojnie (De decretis Nic., 27).

Nor was the admiration for the great Alexandrian less outside of Egypt. Nie było podziw dla wielkich aleksandryjski mniej poza Egiptem. St. Gregory of Nazianzus gave significant expression to his opinion (Suidas, "Lexicon", ed. Bernhardy, II, 1274: Origenes he panton hemon achone). Święty Grzegorz z Nazjanzu dał znaczący wyraz swojej opinii (Suidas, "Słownik", wyd. Bernhardy, II, 1274: Origenes on Panton Hemona achone). In collaboration with St. Basil, he had published, under the title "Philocalia", a volume of selections from the master. We współpracy z Bazyli, był opublikowany pod tytułem "Philocalia", tom wybory od kapitana. In his "Panegyric on St. Gregory Thaumaturgus", St. Gregory of Nyssa called Origen the prince of Christian learning in the third century (PG, XLVI, 905). W jego "panegiryk na Święty Grzegorz Cudotwórca", Święty Grzegorz z Nyssy nazywany Orygenes książę chrześcijańskiej nauki w trzecim wieku (PG, XLVI, 905). At Caesarea in Palestine the admiration of the learned for Origen became a passion. W Cezarei w Palestynie z podziwem w odniesieniu do Orygenes nauczyłem stała się pasją. St. Pamphilus wrote his "Apology", Euzoius had his writings transcribed on parchment (St. Jerome, "De viris ill.", xciii). St Pamphilus napisał swoją "Apologia", Euzoius miał jego pism przepisywane na pergaminie (St Jerome, "De viris złego." XCI). Eusebius catalogued them carefully and drew upon them largely. Euzebiusz skatalogowany je uważnie i zwrócił na nich w dużej mierze. Nor were the Latins less enthusiastic than the Greeks. Nie były Latins mniej entuzjastycznie niż Grecy. According to St. Jerome, the principal Latin imitators of Origen are St. Eusebius of Verceil, St. Hilary of Poitiers, and St. Ambrose of Milan; St. Victorinus of Pettau had set them the example (St. Jerome, "Adv. Rufin.", I, ii; "Ad Augustin. Epist.", cxii, 20). Według St Jerome, główny Łacińskiej Orygenes są naśladowcami św Euzebiusz z Verceil, Święty Hilary z Poitiers, a święty Ambroży z Mediolanu, św Victorinus z Pettau Postawili ich przykładzie (St Jerome, "Adv. Rufin. ", I, II;" Ad Augustin. Epist. "CXII, 20). Origen's writings were so much drawn upon that the solitary of Bethlehem called it plagiarism, furta Latinarum. Orygenes w pismach zostały wystawione na tyle, że samotnik z Betlejem nazwał to plagiat, furta Latinarum. However, excepting Rufinus, who is practically only a translator, St. Jerome is perhaps the Latin writer who is most indebted to Origen. Jednakże, z wyjątkiem rufinus, który jest praktycznie tylko tłumaczem, St Jerome jest być może pisarz łaciński, który jest najbardziej zadłużonych do Orygenesa. Before the Origenist controversies he willingly admitted this, and even afterwards, he did not entirely repudiate it; cf. Przed Origenist kontrowersji on chętnie przyjęci tego, a nawet później, nie rozwodzić się go w całości; cf. the prologues to his translations of Origen (Homilies on St. Luke, Jeremias, and Ezechiel, the Canticle of Canticles), and also the prefaces to his own "Commentaries" (on Micheas, the Epistles to the Galatians, and to the Ephesians etc.). w prologues do jego tłumaczenia Orygenes (Homilie na St Luke, Jeremias, i Ezechiel, w Kantyk Canticles), a także prefaces do własnej "komentarze" (na Micheas, listy do Galatów i do Efezjan itp .).

Amidst these expressions of admiration and praise, a few discordant voices were heard. Wśród tych wyrażenia podziwu i uwielbienia, kilka rozbieżny głosy zostały wysłuchane. St. Methodius, bishop and martyr (311), had written several works against Origen, amongst others a treatise "On the Resurrection", of which St. Epiphanius cites a long extract (Haeres., LXVI, xii-lxii). Św Metodego, biskupa i męczennika (311), napisał kilka utworów przed Orygenes, między innymi traktat "W dniu Zmartwychwstania Pańskiego", którego św Epifaniusz wymienia długą ekstraktu (Haeres., LXIV, XII-LXII). St. Eustathius of Antioch, who died in exile about 337, criticized his allegorism (PG, XVIII, 613-673). St Eustathius z Antiochii, który zmarł na wygnaniu około 337, krytykował jego allegorism (PG, XVIII, 613-673). St. Alexander of Alexandria, martyred in 311, also attacked him, if we are to credit Leontius of Byzantium and the emperor Justinian. St Aleksander z Aleksandrii, męczeńską w 311, zaatakowali go również, jeśli mamy do kredytów Leoncjusz z Bizancjum i cesarza Justyniana. But his chief adversaries were the heretics, Sabellians, Arians, Pelagians, Nestorians, Apollinarists. Ale jego główny przeciwników były heretyków, Sabellians, Arians, Pelagians, Nestorians, Apollinarists.

II. ORIGENISM

By this term is understood not so much Origen's theology and the body of his teachings, as a certain number of doctrines, rightly or wrongly attributed to him, and which by their novelty or their danger called forth at an early period a refutation from orthodox writers. Przez termin ten jest rozumiany nie tyle Orygenes w teologii ciała i jego nauki, jako pewna liczba doktryn, słusznie lub niesłusznie przypisane do niego, a które ze względu na ich nowość lub ich zagrożenie zwane dalej na wczesnym okresie odparcie od ortodoksyjnych pisarzy . They are chiefly: Są to głównie:

Allegorism in the interpretation of Scripture Allegorism w interpretacji Pisma Świętego

Subordination of the Divine Persons Podporządkowania Osób Boskich

The theory of successive trials and a final restoration. Teoria kolejnych prób i końcowej rekultywacji.

Before examining how far Origen is responsible for these theories, a word must be said of the directive principle of his theology. Przed bada, jak daleko Orygenes jest odpowiedzialny za te teorie, słowo należy powiedzieć o dyrektywie zasady jego teologii.

The Church and the Rule of Faith Kościoła i zasady wiary

In the preface to the "De principiis" Origen laid down a rule thus formulated in the translation of Rufinus: "Illa sola credenda est veritas quae in nullo ab ecclesiastica et apostolica discordat traditione". W przedmowie do "De principiis" Orygenes ustanowione reguły sformułowane w ten sposób tłumaczenie rufinus: "Illa sola credenda veritas est quae ab Nullo w ecclesiastica et Apostolica discordat traditione". The same norm is expressed almost in equivalent terms n many other passages, eg, "non debemus credere nisi quemadmodum per successionem Ecclesiae Dei tradiderunt nobis (In Matt., ser. 46, Migne, XIII, 1667). In accordance with those principles Origen constantly appeals to ecclesiastical preaching, ecclesiastical teaching, and the ecclesiastical rule of faith (kanon). He accepts only four Canonical Gospels because tradition does not receive more; he admits the necessity of baptism of infants because it is in accordance with the practice of the Church founded on Apostolic tradition; he warns the interpreter of the Holy Scripture, not to rely on his own judgment, but "on the rule of the Church instituted by Christ". For, he adds, we have only two lights to guide us here below, Christ and the Church; the Church reflects faithfully the light received from Christ, as the moon reflects the rays of the sun. The distinctive mark of the Catholic is to belong to the Church, to depend on the Church outside of which there is no salvation; on the contrary, he who leaves the Church walks in darkness, he is a heretic. It is through the principle of authority that Origen is wont to unmask and combat doctrinal errors. It is the principle of authority, too, that he invokes when he enumerates the dogmas of faith. A man animated with such sentiments may have made mistakes, because he is human, but his disposition of mind is essentially Catholic and he does not deserve to be ranked among the promoters of heresy. Te same normy jest wyrażona w prawie równoważne określenia n wiele innych fragmentów, np. "nie musimy uwierzyć nisi Quemadmodum na successionem Ecclesiae Dei tradiderunt Nobis (W Matt., Ser. 46, Migne, XIII, 1667). Zgodnie z tymi zasadami Orygenes apeluje do władz kościelnych stale głosił, kościelnego nauczania, a także kościelnych zasad wiary (Kanon). On akceptuje tylko cztery Ewangelie, ponieważ Canonical tradycji nie otrzyma więcej, bo przyznaje konieczność chrztu niemowląt, gdyż jest to zgodne z praktyką w Kościół założony na Tradycji apostolskiej; ostrzega, że tłumacz z Pisma Świętego, a nie polegać na własnej wyroku, ale "na zasadzie Kościół powołany przez Chrystusa". Albowiem On dodaje, mamy tylko dwa światła przewodnik do nas poniżej, Chrystusa i Kościoła, Kościół wiernie odzwierciedla świetle otrzymanej od Chrystusa, jak księżyc odzwierciedla promieniami słońca. Wyraźna znak Katolickiego jest należą do Kościoła, do Kościoła zależy od zewnątrz, które istnieje nie ma zbawienia, a wręcz przeciwnie, kto opuszcza Kościół żyje w ciemności, On jest heretycki. To jest zasada, że organ Orygenes jest przyzwyczajony do demaskować i zwalczać błędy doktrynalne. Jest to zasada władzy, za to, że powołuje kiedy wymienia dogmaty wiary. Człowiek animowany z takimi uczuciami mogą być dokonywane błędy, bo jest człowiekiem, lecz jego usposobienie umysłu jest katolicki i nie zasługują na zaliczana jest do inicjatorów herezji.

A. Scriptural Allegorism A. biblijny Allegorism

The principal passages on the inspiration, meaning, and interpretation of the Scriptures are preserved in Greek in the first fifteen chapters of the "Philocalia". Główne źródło inspiracji na fragmenty, co oznacza, i interpretacji Pisma są zachowane w języku greckim w pierwszych piętnaście w rozdziałach "Philocalia". According to Origen, Scripture is inspired because it is the word and work of God. Według Orygenesa, Pisma, ponieważ jest inspirowany jest słowo Boże i pracy. But, far from being an inert instrument, the inspired author has full possession of his faculties, he is conscious of what he is writing; he is physically free to deliver his message or not; he is not seized by a passing delirium like the pagan oracles, for bodily disorder, disturbance of the senses, momentary loss of reason are but so many proofs of the action of the evil spirit. , Ale daleki od bycia obojętnym instrumentu, inspirowane autor ma pełne posiadanie jego wydziały, jest on świadomy tego, co on pisze, bo jest fizycznie dostarczyć do jego wiadomości, czy też nie, bo nie jest zajęte przez przechodzących delirium jak poganin oracles, dla ciała, zaburzenia pamięci, trudności z zmysłów, chwilowe utraty rozumu, ale jest tak wiele dowodów na działanie złego ducha. Since Scripture is from God, it ought to have the distinctive characteristics of the Divine works: truth, unity, and fullness. Ponieważ Pismo jest od Boga, to powinien mieć charakterystyczne dla Bożego dzieła: prawdy, jedności i pełni. The word of God cannot possibly be untrue; hence no errors or contradictions can be admitted in Scripture (In Joan., X, iii). Słowo Boże nie może być nieprawdziwe, dlatego nie pojawiły się błędy lub sprzeczności mogą być dopuszczone w Piśmie (W Joan., X, III). The author of the Scriptures being one, the Bible is less a collection of books than one and the same book (Philoc., V, iv-vii), a perfect harmonious instrument (Philoc., VI, i-ii). Autorem Pisma Świętego jest jednym, Biblia jest zbiorem mniej książek niż jednej i tej samej książki (Philoc., V, IV-VII), doskonałym instrumentem harmonijnego (Philoc., VI, I-II). But the most Divine note of Scripture is its fullness: "There is not in the Holy Books the smallest passage (cheraia) but reflects the wisdom of God" (Philoc., I, xxviii, cf. X, i). Jednak najbardziej Opatrzności Bożej pamiętać Pisma Świętego jest jego pełnię: "Nie ma w Świętego Książki najmniejszych przejście (cheraia), ale odzwierciedla mądrością Bożą" (Philoc., I, XXVIII, cf. X, I). True there are imperfections in the Bible: antilogies, repetitions, want of continuity; but these imperfections become perfections by leading us to the allegory and the spiritual meaning (Philoc., X, i-ii). Prawda istnieją niedoskonałości w Biblii: antilogies, powtórzeń, ma ciągłości, ale te niedoskonałości stają się doskonałości wiodącą przez nas do alegoria i duchowego znaczenia (Philoc., X, I-II).

At one time Origen, starting from the Platonic trichotomy, distinguishes the body, the soul, and the spirit of Holy Scripture; at another, following a more rational terminology, he distinguishes only between the letter and the spirit. In reality, the soul, or the psychic signification, or moral meaning (that is the moral parts of Scripture, and the moral applications of the other parts) plays only a very secondary rôle, and we can confine ourselves to the antithesis: letter (or body) and spirit. Orygenes w jednym czasie, począwszy od platońskiej trychotomia, rozróżnia ciała, duszy i ducha Pisma Świętego, co innego, po bardziej racjonalne terminologii, rozróżnia on jedynie między literą i duchem. W rzeczywistości, w duszy, lub znaczne psychiczne lub moralne znaczenie (to jest moralne części Pisma Świętego, moralnego i wniosków w innych częściach) odgrywa bardzo wtórne rolę, a my możemy ograniczać się do antyteza: pismo (lub organu) i ducha. Unfortunately this antithesis is not free from equivocation. Niestety ta antyteza nie jest wolne od dwuznaczność. Origen does not understand by letter (or body) what we mean today by the literal sense, but the grammatical sense, the proper as opposed to the figurative meaning. Orygenes nie rozumie pismem (lub organu), co oznacza, że w dniu dzisiejszym przez dosłowny sens, ale w sensie gramatycznych, właściwego w przeciwieństwie do graficznego sens. Just so he does not attach to the words spiritual meaning the same signification as we do: for him they mean the spiritual sense properly so called (the meaning added to the literal sense by the express wish of God attaching a special signification to the fact related or the manner of relating them), or the figurative as contrasted with the proper sense, or the accommodative sense, often an arbitrary invention of the interpreter, or even the literal sense when it is treating of things spiritual. If this terminology is kept in mind there is nothing absurd in the principle he repeats so often: "Such a passage of the Scripture as no corporal meaning." Tak nie przywiązują do słowa znaczeniu duchowym tym samym znaczne jak robimy: one oznaczają dla niego duchowym sensie właściwie tzw (w rozumieniu dodany do dosłowny sens przez wyrazić wolę Boga, dołączając specjalne znaczenie do faktu, związanych lub sposób ich dotyczące), lub jako graficzne zestawione z właściwym sensie, lub łagodne poczucie, często arbitralne wynalazek tłumacza, a nawet dosłowny sens, kiedy jest traktowanie rzeczy duchowe. Jeśli ta terminologia jest przechowywana w umysł nie ma nic absurdalnego w zasadzie on tak często powtarza: "Takie przejście z Pisma nie jako kapral znaczenia." As examples Origen cites the anthropomorphisms, metaphors, and symbols which ought indeed to be understood figuratively. Jako przykłady wymienia Orygenes w anthropomorphisms, metafor i symboli, które powinniśmy istotnie należy rozumieć przenośnie.

Though he warns us that these passages are the exceptions, it must be confessed that he allows too many cases in which the Scripture is not to be understood according to the letter; but, remembering his terminology, his principle is unimpeachable. Choć ostrzega nas, że te fragmenty są wyjątki, to musi być on wyznał, że pozwala na zbyt wiele przypadków, w których Pismo nie może być rozumiane zgodnie z literą, ale, pamiętając jego terminologii, jego zasadą jest bez zarzutu. The two great rules of interpretation laid sown by the Alexandria catechist, taken by themselves and independently of erroneous applications, are proof against criticism. Dwie wielkie zasady interpretacji zawartych zasiane przez Aleksandrii katecheta, podjętych przez siebie i niezależnie od błędnych wniosków, są dowodem na krytykę. They may be formulated thus: Mogą one być sformułowane w ten sposób:

Scripture must be interpreted in a manner worthy of God, the author of Scripture. Pisma muszą być interpretowane w sposób godny Boga, autor Pisma Świętego.

The corporal sense or the letter of Scripture must not be adopted, when it would entail anything impossible, absurd, or unworthy of God. W sensie cielesnych lub literą Pisma nie może być przyjęte, gdy pociągałoby za sobą coś jest niemożliwe, absurdalne, lub niegodne Boga.

The abuse arises from the application of these rules. Nadużywania wynika ze stosowania tych zasad. Origen has recourse too easily to allegorism to explain purely apparent antilogies or antinomies. Orygenes odwołuje się do allegorism zbyt łatwo wyjaśnić charakter pozorny antilogies lub antinomies. He considers that certain narratives or ordinances of the Bible would be unworthy of God if they had to be taken according to the letter, or if they were to be taken solely according to the letter. Uważa on, że niektóre opowiadania lub nakazy z Biblii byłoby niegodne Boga, gdyby miały one być podjęte zgodnie z literą lub, jeśli miałyby one być podejmowane wyłącznie zgodnie z literą. He justifies the allegorism by the fact that otherwise certain accounts or certain precepts now abrogated would be useless and profitless for the reader: a fact which appears to him contrary to the providence of the Divine inspirer and the dignity of Holy Writ. On uzasadnia allegorism przez fakt, że w przeciwnym wypadku niektórych kont lub uchylone niektóre przepisy obecnie byłoby bezużyteczne i bezkorzystny dla czytelnika: a co wydaje się sprzeczne z Nim w Boskiej opatrzności inspirer i godności Pismo Święte. It will thus be seen that though the criticisms directed against his allegorical method by St. Będzie więc być postrzegane, że mimo krytyki skierowane przeciwko jego dwuznaczne metody św Epiphanius and St. Methodius were not groundless, yet many of the complaints arise from a misunderstanding. Epifaniusz i św Metodego nie były bezzasadne, jeszcze wiele skarg wynika z nieporozumienia.

B. Subordination of the Divine Persons B. podporządkowanie Boskiej Osoby

The three Persons of the Trinity are distinguished from all creatures by the three following characteristics: absolute immateriality, omniscience, and substantial sanctity. Trzy osoby Trójcy są odróżniane od wszystkich stworzeń przez trzy następujące cechy: absolutny nieistotność, wszechwiedzy, a znaczne świętości. As is well known many ancient ecclesiastical writers attributed to created spirits an aerial or ethereal envelope without which they could not act. Jak jest dobrze znana wielu starożytnych pisarzy kościelnych nadana utworzone wódki anteny naziemnej lub ethereal kopercie bez której nie mogłaby działać. Though he does not venture to decide categorically, Origen inclines to this view, but, as soon as there is a question of the Divine Persons, he is perfectly sure that they have no body and are not in a body; and this characteristic belongs to the Trinity alone (De princip., IV, 27; I, vi, II, ii, 2; II, iv, 3 etc.). Choć nie ma on odwagę podjąć decyzję kategorycznie, pochyłości terenu Orygenesa z tym poglądem, ale tak szybko, jak to jest pytanie Osób Boskich, jest on całkowicie pewni, że nie ma ciała i nie są w ciało, i ten aspekt należy do Trójcy w monoterapii (De princip., IV, 27; I, VI, II, II, 2, II, IV, 3 itd.). Again the knowledge of every creature, being essentially limited, is always imperfect and capable of being increased. Ponownie wiedzy wszelkiemu stworzeniu, jest zasadniczo ograniczony, jest zawsze niedoskonałe i mogą być zwiększone. But it would be repugnant for the Divine Persons to pass from the state of ignorance to knowledge. Jednak byłoby Divine wstrętny dla osób, aby przejść od stanu niewiedzy do wiedzy. How could the Son, who is the Wisdom of the Father, be ignorant of anything ("In Joan.", 1,27; "Contra Cels.", VI, xvii). Jak można Syna, który jest Mądrości Ojca, być w niewiedzy o niczym ( "W Joan." 1,27 "Contra cels.", VI, XVII). Nor can we admit ignorance in the Spirit who "searcheth the deep things of God" (De princip., I, v, 4; I, vi, 2; I, vii, 3; "In Num. him.", XI, 8 etc.). Nie możemy dopuścić niewiedzy w Duchu Świętym, który "przenika głębokie rzeczy Boże" (De princip., I, V, 4, I, VI, 2 I VII, 3; "W Num. Niego.", XI, 8 itp.). As substantial holiness is the exclusive privilege of the Trinity so also is it the only source of all created holiness. Jako istotnej świętości jest wyłącznym uprawnieniem o Trójcy Świętej, tak też jest to jedyne źródło świętości wszystkich stworzonych. Sin is forgiven only by the simultaneous concurrence of the Father, the Son, and the Holy Ghost; no one is sanctified at baptism save through their common action; the soul in which the Holy Ghost indwells possesses likewise the Son and the Father. Jest grzech odpuszczony tylko przez jednoczesne współdziałanie z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, nikt nie jest uświęcony na chrzest zapisać poprzez ich wspólnych działań; duszy, w której Duch Święty indwells posiada również Syna i Ojca. In a word the three Persons of the Trinity are indivisible in their being, their presence, and their operation. Jednym słowem trzy osoby Trójcy są niepodzielne w ich, ich obecność i ich działanie.

Along with these perfectly orthodox texts there are some which must be interpreted with diligence, remembering as we ought that the language of theology was not yet fixed and that Origen was often the first to face these difficult problems. Wraz z tych doskonale prawosławny istnieją pewne teksty, które muszą być interpretowane z staranności, jak powinniśmy pamiętać, że język teologii nie została jeszcze ustalona, a często, że Orygenes był pierwszym w twarz tych trudnych problemów. It will then appear that the subordination of the Divine Persons, so much urged against Origen, generally consists in differences of appropriation (the Father creator, the Son redeemer, the Spirit sanctifier) which seem to attribute to the Persons an unequal sphere of action, or in the liturgical practice of praying the Father through the Son in the Holy Ghost, or in the theory so widespread in the Greek Church of the first five centuries, that the Father has a pre-eminence of rank (taxis) over the two other Persons, inasmuch as in mentioning them He ordinarily has the first place, and of dignity (axioma) because He represents the whole Divinity, of which He is the principle (arche), the origin (aitios), and the source (pege). Będzie wtedy wrażenie, że hierarchia Boskiej Osoby, tak bardzo nalegał na Orygenes, na ogół polega na różnice Środki (twórca Ojciec, Syn Odkupiciel, Duch sanctifier), które wydają się atrybut do nierównej Osoby sfery działania, lub w praktyce liturgicznej, modląc się do Ojca przez Syna w Duchu Świętym, ani w teorii, tak rozpowszechnionej w Grecki Kościół pierwszych pięciu wiekach, że Ojciec ma ogromne znaczenie pre-rank (taksówki) w ciągu dwóch innych Osób, ponieważ w nich wspomnieć, zazwyczaj ma on pierwsze miejsce i godności (Axioma), ponieważ reprezentuje on cały Divinity, którego On jest zasadą (Arche), pochodzenia (aitios), oraz źródła (pege). That is why St. Athanasius defends Origen's orthodoxy concerning the Trinity and why St. Basil and St. Gregory of Nazianzus replied to the heretics who claimed the support of his authority that they misunderstood him. Dlatego Święty Atanazy broni Orygenes's prawowierność dotyczących Trójcy i dlaczego Bazyli i Grzegorz z Nazjanzu św odpowiedziały na heretyków, którzy twierdzili, poparcie swojej władzy, że go niezrozumiany.

C. The Origin and Destiny of Rational Beings C. pochodzenie i przeznaczenie racjonalnej istoty

Here we encounter an unfortunate amalgam of philosophy and theology. Tutaj mamy do czynienia niefortunną amalgamatu filozofii i teologii. The system that results is not coherent, for Origen, frankly recognizing the contradiction of the incompatible elements that he is trying to unify, recoils from the consequences, protests against the logical conclusions, and oftentimes corrects by orthodox professions of faith the heterodoxy of his speculations. Wyniki, że system nie jest spójny, dla Orygenes, mówiąc sprzeczność uznając za niezgodną z elementów, że stara się ujednolica, recoils z konsekwencjami, protestuje przeciwko logicznych wniosków, a często koryguje przez ortodoksyjnych zawodów wierze innowierstwo jego spekulacje . It must be said that almost all the texts about to be treated of, are contained in the "De principiis", where the author treads on most dangerous ground. Trzeba powiedzieć, że niemal wszystkie teksty na temat, które mają być traktowane z, zawarte są w "De principiis", gdzie autor bieżniki na najbardziej niebezpiecznych zdarzeń. They system may be reduced to a few hypotheses, the error and danger of which were not recognized by Origen. Oni systemu może zostać skrócony do kilku hipotez, błąd i niebezpieczeństwo, które nie zostały uznane przez Orygenesa.

(1) Eternity of Creation (1) Eternity of Creation

Whatever exists outside of God was created by Him: the Alexandrian catechist always defended this thesis most energetically against the pagan philosophers who admitted an uncreated matter ("De princip.", II, i, 5; "In Genes.", I, 12, in Migne, XII, 48-9). Niezależnie istnieje poza Bogiem został stworzony przez Niego: w aleksandryjski katecheta zawsze bronił tej tezy, najbardziej energicznej wobec pogańskich filozofów, którzy przyznał jeden uncreated sprawy ( "De princip.", II, I, 5; "W Genes"., I, 12 , W Migne, XII, 48-9). But he believes that God created from eternity, for "it is absurd", he says, "to imagine the nature of God inactive, or His goodness inefficacious, or His dominion without subjects" (De princip., III, v, 3). Consequently he is forced to admit a double infinite series of worlds before and after the present world. Ale on wierzy, że Bóg stworzył od wieczności, za "jest absurdalne", mówi, "aby wyobrazić sobie charakter nieaktywne Boga, Jego dobroci lub nieskuteczny, lub jego bez tematy panowanie" (De princip., III, V, 3) . Konsekwencji jest on zmuszony przyznać podwójną nieskończony szereg światów przed i po obecnym świecie.

(2) Original Equality of the Created Spirits. (2) Oryginał Równość Utworzony spirytusowym.

"In the beginning all intellectual natures were created equal and alike, as God had no motive for creating them otherwise" (De princip., II, ix, 6). "Na początku wszystkich natury intelektualnej zostały stworzone równe i podobne, jak Bóg nie ma motywacji do tworzenia je inaczej" (De princip., II, IX, 6). Their present differences arise solely from their different use of the gift of free will. Ich obecne różnice wynikać wyłącznie z ich różnych korzystania z daru wolnej woli. The spirits created good and happy grew tired of their happiness (op. cit., I, iii, 8), and, though carelessness, fell, some more some less (I, vi, 2). Duchy dobre i stworzył szczęśliwy wzrosła zmęczeni ich szczęścia (op. cit.., I, III, 8), a mimo niedbalstwa, upadł, niektóre bardziej niektóre mniej (I, VI, 2). Hence the hierarchy of the angels; hence also the four categories of created intellects: angels, stars (supposing, as is probable, that they are animated, "De princip., I, vii, 3), men, and demons. But their rôles may be one day changed; for what free will has done, free will can undo, and the Trinity alone is essentially immutable in good. Stąd hierarchii aniołów, a więc również w czterech kategoriach stworzonych intelekt: anioły, gwiazdy (zakładając, ponieważ jest prawdopodobne, że są one animowane, "De princip., I, VII, 3), mężczyzn, i demonów. Ale ich role mogą być o jeden dzień zmienił, za to, co uczynił wolną wolę, wolny będzie można cofnąć, a sam Trójcy jest w dobrej istocie niezmienne.

(3) Essence and Raison d'Être of Matter (3) istota i raison d'être Materii

Matter exists only for the spiritual; if the spiritual did not need it, matter would not exist, for its finality is not in itself. Istnieje tylko na sprawy duchowe, czy duchowa nie potrzebujesz, to sprawa nie istnieje, na jego ostateczności nie jest sama w sobie. But it seems to Origen - though he does not venture to declare so expressly - that created spirits even the most perfect cannot do without an extremely diluted and subtle matter which serves them as a vehicle and means of action (De princip., II, ii, 1; I, vi, 4 etc.). Ale to zdaje się Orygenes - choć nie ma on odwagę oświadczyć, tak wyraźnie - że stworzył duchy nawet najbardziej doskonałe nie może obyć się bez bardzo rozcieńczone i subtelne sprawy, które służy im jako narzędzia i środki działania (De princip., II, II , 1, I, VI, 4 itd.). Matter was, therefore, created simultaneously with the spiritual, although the spiritual is logically prior; and matter will never cease to be because the spiritual, however perfect, will always need it. Sprawa została w związku z tym, tworzone równocześnie z duchowym, chociaż jest logicznie przed duchowe; sprawa i nigdy nie przestaje być, ponieważ duchowe, jednak doskonałe, zawsze będą potrzebne. But matter which is susceptible of indefinite transformations is adapted to the varying condition of the spirits. Ale sprawę który jest podatny na wszelkiego rodzaju transformacje nieokreślony jest dostosowany do zmieniających się stanu wódki. "When intended for the more imperfect spirits, it becomes solidified, thickens, and forms the bodies of this visible world. If it is serving higher intelligences, it shines with the brightness of the celestial bodies and serves as a garb for the angels of God, and the children of the Resurrection" (op. cit., II, ii, 2). "Kiedy przeznaczone dla bardziej niedoskonały wódki, staje się zestalone, thickens, formy i organów tej świecie widzialnym. Jeśli jest ona wyższa intelligences służbę, to świeci z jasnością w ciałach i służy jako strój dla aniołów Bożych , A dzieci zmartwychwstania "(op. cit.., II, II, 2).

(4) Universality of the Redemption and the Final Restoration (4) powszechność Odkupienia i końcowe Restoration

Certain Scriptural texts, eg, I Cor. Niektóre teksty biblijne, np. I Kor. xv, 25-28, seem to extend to all rational beings the benefit of the Redemption, and Origen allows himself to be led also by the philosophical principle which he enunciates several times, without ever proving it, that the end is always like the beginning: "We think that the goodness of God, through the mediation of Christ, will bring all creatures to one and the same end" (De princip., I, vi, 1-3). XV, 25-28, zdają się rozciągać na wszystkie racjonalne istoty dobra Odkupienia, Orygenes i pozwala się być doprowadziły również przez filozoficzną zasadą, którą enunciates kilka razy, bez go wieki potwierdzające, że koniec jest zawsze jak na początku : "Uważamy, że dobroć Boga, za pośrednictwem Chrystusa, przyniesie wszystkich stworzeń do jednego i tego samego końca" (De princip., I, VI, 1-3). The universal restoration (apokatastasis) follows necessarily from these principles. Przywrócenie powszechnej (apokatastasis) wynika, niekoniecznie z tymi zasadami.

On the least reflection, it will be seen that these hypotheses, starting from contrary points of view, are irreconcilable: for the theory of a final restoration is diametrically opposed to the theory of successive indefinite trials. Na przynajmniej refleksji, to będzie postrzegane, że te hipotezy, począwszy od sprzeczne punkty widzenia, są do pogodzenia: dla teorii ostatecznej rekultywacji jest diametralnie teorii nieokreślony kolejnych prób. It would be easy to find in the writings of Origen a mass of texts contradicting these principles and destroying the resulting conclusions. Łatwo byłoby znaleźć w pismach Orygenesa masę tekstów sprzecznych z tymi zasadami i zniszczenia wynikające z tego wnioski. He affirms, for instance, that the charity of the elect in heaven does not fail; in their case "the freedom of the will will be bound so that sin will be impossible" (In Roman., V, 10). On potwierdza, na przykład, że miłość wybranych w niebie, nie nie, w ich przypadku "wolności woli będzie związana tak, że grzech będzie niemożliwe" (W rzymskich., V, 10). So, too, the reprobate will always be fixed in evil, less from the inability to free themselves from it, than because they wish to be evil (De princip., I, viii, 4), for malice has become natural to them, it is as a second nature in them (In Joann., xx, 19). Tak też będzie potępiony na zawsze zostanie ustalony w zło, mniejsze od niezdolności do uwolnienia się od niego, ponieważ nie chcą być zła (De princip., I, VIII, 4), na złość stał się dla nich naturalne, jest jako "drugą naturą w nich (W Joann., XX, 19). Origen grew angry when accused of teaching the eternal salvation of the devil. Orygenes wzrosła wściekły, gdy oskarżony nauczania wieczne zbawienie diabła. But the hypotheses which he lays down here and there are none the less worthy of censure. Ale hipotez, które ustanawia i tutaj istnieją żadne mniej warta naganę. What can be said in his defence, if it be not with St. Athanasius (De decretis Nic., 27), that we must not seek to find his real opinion in the works in which he discusses the arguments for and against doctrine as an intellectual exercise or amusement; or, with St. Jerome (Ad Pammach. Epist., XLVIII, 12), that it is one thing to dogmatize and another to enunciate hypothetical opinions which will be cleared up by discussion? Co można powiedzieć na swoją obronę, jeśli nie z St Atanazy (De decretis Nic., 27), że nie musimy starać się znaleźć swoje prawdziwe opinię w zakładzie, w którym omówiono argumenty za i przeciw doktrynie jako wykonywania lub intelektualnej rozrywki, lub z St Jerome (Pammach reklam. Epist., XLVIII, 12), że jest jedna rzecz do zdogmatyzować i innym, aby ogłosić hipotetyczny opinie, które zostaną rozliczone przez dyskusji?

III. ORIGENIST CONTROVERSIES ORIGENIST kontrowersje

The discussions concerning Origen and his teaching are of a very singular and very complex character. Dyskusje dotyczące Orygenesa i jego nauczania są bardzo pojedynczej i bardzo złożonym charakterze. They break out unexpectedly, at long intervals, and assume an immense importance quite unforeseen in their humble beginnings. Oni wyrwania się nieoczekiwanie, w długich odstępach czasu, i że jest to ogromne znaczenie zupełnie nieprzewidziane w ich pokorne początki. They are complicated by so many personal disputes and so many questions foreign to the fundamental subject in controversy that a brief and rapid exposé of the polemics is difficult and well-nigh impossible. Są one skomplikowane, przez tak wielu osobistych sporów i tak wiele pytań zagranicznych do podstawowych przedmiotem kontrowersji, że w krótkim i szybkim expose na polemikę jest trudne i prawie niemożliwe. Finally they abate so suddenly that one is forced to conclude that the controversy was superficial and that Origen's orthodoxy was not the sole point in dispute. Wreszcie ich zmniejszania tak nagle, że jeden jest zmuszony stwierdzić, że spór był powierzchowny i że Orygenes jest ortodoksja nie był jedynym punktem sporu.

A. FIRST ORIGENIST CRISIS A. pierwszego kryzysu ORIGENIST

It broke out in the deserts of Egypt, raged in Palestine, and ended at Constantinople with the condemnation of St. Chrysostom (392-404). Połamał go w pustyniach Egiptu, raged w Palestynie, a kończący się w Konstantynopolu z potępienie św Chryzostom (392-404). During the second half of the fourth century the monks of Nitria professed an exaggerated enthusiasm for Origen, whilst the neighbouring brethren of Sceta, as a result of an unwarranted reaction and an excessive fear of allegorism, fell into Anthropomorphism. W drugiej połowie czwartego wieku mnichów z wyznawanymi Nitria nadmiernego entuzjazmu dla Orygenes, natomiast sąsiednich braci Sceta, jako skutek reakcji nieuzasadnione i nadmierne obawy przed allegorism, spadła do Anthropomorphism. These doctrinal discussions gradually invaded the monasteries of Palestine, which were under the care of St. Epiphanius, Bishop of Salamis, who, convinced of the dangers of Origenism, had combatted it in his works and was determined to prevent its spread and to extirpate it completely. Te dyskusje doktrynalne stopniowo inwazja w klasztorach w Palestynie, które były pod opieką św Epifaniusz, biskup Salaminy, który przekonany o niebezpieczeństwach związanych z Origenism, miał zwalczona w jego dzieł i były zdeterminowane, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się i wytępić go całkowicie. Having gone to Jerusalem in 394, he preached vehemently against Origen's errors, in presence of the bishop of that city, John, who was deemed an Origenist. Do Jerozolimy, gdzie w 394, głosił on zdecydowanie przeciwko Orygenes's błędów, w obecności biskupa tego miasta, Jana, który był uważany za Origenist. John in turn spoke against Anthropomorphism, directing his discourse so clearly against Epiphanius that no on could be mistaken. Jana z kolei mówił przed Anthropomorphism skierowanie jego dyskursu tak wyraźnie przeciwko Epifaniusz, że w sprawie nie może być błędne. Another incident soon helped to embitter the dispute. Inny incydent szybko pomógł szczuć sporu. Epiphanius had raised Paulinian, brother of St. Jerome, to the priesthood in a place subject to the See of Jerusalem. Epifaniusz miał Paulinian podniesione, bratem św Jerome, do kapłaństwa w miejscu przedmiotem Zobacz Jerozolimy. John complained bitterly of this violation of his rights, and the reply of Epiphanius was not of a nature to appease him. John skarżył się gorzko tego naruszenia jego praw, a odpowiedź Epifaniusz nie był tego rodzaju, aby go udobruchać.

Two new combatants were now ready to enter the lists. Dwóch nowych kombatantów były już gotowe, aby wejść do listy. From the time when Jerome and Rufinus settled, one at Bethlehem and the other at Mt. Od czasu, kiedy i Hieronima utrwalonym rufinus, jeden w Betlejem i innych na Mt. Olivet, they had lived in brotherly friendship. Oliwną, oni żyli w braterskiej przyjaźni. Both admired, imitated, and translated Origen, and were on most amicable terms with their bishop, when in 392 Aterbius, a monk of Sceta, came to Jerusalem and accused them of both of Origenism. Zarówno podziw, naśladować, przetłumaczone i Orygenes, i byli w większości polubownego z punktu widzenia ich biskup, gdy w 392 Aterbius, mnich z Sceta, przybyli do Jerozolimy i oskarżył ich obu Origenism. St. Jerome, very sensitive to the question of orthodoxy, was much hurt by the insinuation of Aterbius and two years later sided with St. Epiphanius, whose reply to John of Jerusalem he translated into Latin. St Jerome, bardzo wrażliwy na kwestię ortodoksja, było bardzo boli przez niedomówienie z Aterbius a dwa lata później płyta z St Epifaniusz, których odpowiedź na Jana z Jerozolimy on przetłumaczony na łacinę. Rufinus learnt, it is not known how, of this translation, which was not intended for the public, and Jerome suspected him of having obtained it by fraud. Rufinus dowiedziała się, nie wiadomo w jaki sposób, tego tłumaczenia, który nie był przeznaczony dla ogółu społeczeństwa, i Jerome podejrzewa go o nadużycia finansowe uzyskane go. A reconciliation was effected sometime later, but it was not lasting. A kiedyś pojednania została dokonana później, ale nie był trwały. In 397 Rufinus, then at Rome, had translated Origen's "De principiis" into Latin, and in his preface followed the example of St. Jerome, whose dithyrambic eulogy addressed to the Alexandrian catechist he remembered. The solitary of Bethlehem, grievously hurt at this action, wrote to his friends to refute the perfidious implication of Rufinus, denounced Origen's errors to Pope Anastasius, tried to win the Patriarch of Alexandria over to the anti-Origenist cause, and began a discussion with Rufinus, marked with great bitterness on both sides. W 397 rufinus, a następnie w Rzymie, miał przetłumaczone Orygenes's "De principiis" na łacinę, aw jego przedmowę za przykładem św Jerome, którego dytyrambiczny pochwała skierowana do aleksandryjski katecheta on zapamiętany. W izolatce z Betlejem, ciężko zranił się w tym działania, napisał do swoich przyjaciół, aby odeprzeć perfidny wpływu rufinus, wypowiedziana Orygenes's błędów Anastazy, starałem się wygrać Patriarcha Aleksandrii do ponad anty-Origenist przyczyna, i rozpoczął dyskusję z rufinus, oznaczone wielką gorycz po obu stronach .

Until 400 Theophilus of Alexandria was an acknowledged Origenist. Aż 400 Teofil z Aleksandrii był przyznał Origenist. His confident was Isidore, a former monk of Nitria, and his friends, "the Tall Brothers", the accredited leaders of the Origenist party. Jego była przekonana, Izydor, byłego mnicha z Nitria i jego przyjaciół, "z Tall Brothers", akredytowanych Origenist przywódców partii. He had supported John of Jerusalem against St. Epiphanius, whose Anthropomorphism he denounced to Pope Siricius. Suddenly he changed his views, exactly why was never known. Miał wspierane Jana z Jerozolimy przeciw St Epifaniusz, których Anthropomorphism on wypowiedzieć do papieża Siricius. Nagle zmienił swoje poglądy, dlaczego nigdy nie był dokładnie znany. It is said that the monks of Sceta, displeased with his paschal letter of 399, forcibly invaded his episcopal residence and threatened him with death if he did not chant the palinody. Mówi się, że mnisi z Sceta, wywołały paschalnej z jego literą 399, wymuszenie napadły jego rezydencji biskupiej i zagroził mu śmiercią, jeżeli nie śpiewać w palinody. What is certain is that he had quarreled with St. Isidore over money matters and with "the Tall Brothers", who blamed his avarice and his worldliness. Co to jest pewne, że z quarreled św nad sprawami i pieniądze z "Tall Brothers", który oskarżył jego skąpstwo i jego światowość. As Isidore and "the Tall Brothers" had retired to Constantinople, where Chrysostom extended his hospitality to them and interceded for them, without, however, admitting them to communion till the censures pronounced against them had been raised, the irascible Patriarch of Alexandria determined on this plan: to suppress Origenism everywhere, and under this pretext ruin Chrysostom, whom he hated and envied. Isidore jak i "Tall Brothers" miał na emeryturze do Konstantynopola, gdy jego gościnności Chryzostom przedłużony do nich i dla nich interceded, jednak bez dopuszczenia ich do komunii do piętnuje wyraźny przeciwko nim zostały podniesione, w krewki Patriarcha Aleksandrii ustalona na tego planu: w celu powstrzymania Origenism wszędzie, i pod tym pretekstem ruiny Chryzostom, którego nienawidził i envied. For four years he was mercilessly active: he condemned Origen's books at the Council of Alexandria (400), with an armed band he expelled the monks from Nitria, he wrote to the bishops of Cyprus and Palestine to win them over to his anti-Origenist crusade, issued paschal letters in 401, 402, and 404 against Origen's doctrine, and sent a missive to Pope Anastasius asking for the condemnation of Origenism. Przez cztery lata był niemiłosiernie aktywnych: On potępił Orygenesa książek w Radzie z Aleksandrii (400), ze zbrojnych band on wydalony z mnichów Nitria, pisał do biskupów Cypru i Palestyny, aby wygrać je do swego anty-Origenist krucjata, wydane paschalnego liter w 401, 402 i 404 przeciw Orygenes w doktrynie, i wysłał pismo do Anastazy z prośbą o potępienie Origenism. He was successful beyond his hopes; the bishops of Cyprus accepted his invitation. Był udany poza jego nadzieje; biskupów Cypr przyjęła jego zaproszenie. Those of Palestine, assembled at Jerusalem, condemned the errors pointed out to them, adding that they were not taught amongst them. Tych Palestyny, zgromadził w Jerozolimie, potępił błędy wskazał im, dodając, że byli wśród nich nie nauczył. Anastasius, while declaring that Origen was entirely unknown to him, condemned the propositions extracted from his books. St. Anastazy, jednocześnie deklarując, że Orygenes był zupełnie nieznany mu, potępił propozycje wydobyte z jego książek. St Jerome undertook to translate into Latin the various elucubrations of the patriarch, even his virulent diatribe against Chrysostom. Jerome zobowiązała się tłumaczyć na łacinę różnych elucubrations z patriarcha, nawet przed jego złośliwy diatryba Chryzostom. St. Epiphanius, preceding Theophilus to Constantinople, treated St. Chrysostom as temerarious, and almost heretical, until the day the truth began to dawn on him, and suspecting that he might have been deceived, he suddenly left Constantinople and died at sea before arriving at Salamis. Święty Epifaniusz, poprzedzających Teofil do Konstantynopola, św Chryzostom traktowane jako temerarious, a prawie heretycki, aż do dnia prawdy świt zaczął na niego, i podejrzewać, że mógł być oszukiwany, nagle w lewo i Konstantynopolu zmarł przed przybyciem na morzu pod Salaminą.

It is well known how Theophilus, having been called by the emperor to explain his conduct towards Isidore and "the Tall Brothers", cleverly succeeded by his machinations in changing the rôles. Jest dobrze znane, jak Teofil, został nazwany przez cesarza, aby wyjaśnić jego zachowanie wobec Isidore i "Tall Brothers", zręcznie udało machinations w jego zmianę ról. Instead of being the accused, he became the accuser, and summoned Chrysostom to appear before the conciliabule of the Oak (ad Quercum), at which Chrysostom was condemned. Zamiast tego, że jest oskarżony, on stał się oskarżyciela, i wezwani do stawienia się przed Chryzostom conciliabule do tego Oak (Quercum reklamy), w którym Chryzostom został potępiony. As soon as the vengeance of Theophilus was satiated nothing more was heard of Origenism. Tak szybko, jak to zemsta Teofil był satiated nic więcej was słyszało o Origenism. The Patriarch of Alexandria began to read Origen, pretending that he could cull the roses from among the thorns. Patriarchy Aleksandrii zaczął czytać Orygenes, udając, że może zerwać z róż spośród cierni. He became reconciled with "the Tall Brothers" without asking them to retract. Stał się pogodzić z "Tall Brothers" bez pytania je wycofać. Hardly had the personal quarrels abated when the spectre of Origenism vanished. Trudno było osobistych kłótni zmniejszyło się, gdy widmo Origenism zniknęło.

B. SECOND ORIGENISTIC CRISIS B. drugiego kryzysu ORIGENISTIC

In 514 certain heterodox doctrines of a very singular character had already spread among the monks of Jerusalem and its environs. 514 W niektórych heterodox doktryny o charakterze bardzo pojedynczej już rozpowszechniania wśród mnichów z Jerozolimy i okolic. Possibly the seeds of the dispute may have been sown by Stephen Bar-Sudaili, a troublesome monk expelled from Edessa, who joined to an Origenism of his own brand certain clearly pantheistic views. Ewentualnie nasion sporu może zostało już zasiane przez Stephena Bar-Sudaili, A dokuczliwe mnich wydalony z Edessy, którzy przystąpili do Origenism własnej marki panteistyczny jasno określonych poglądów. Plotting and intriguing continued for about thirty years, the monks suspected of Origenism being in turn expelled from their monasteries, then readmitted, only to be driven out anew. Wykreślanie i intrygujące kontynuowane przez około trzydziestu lat, podejrzanych o mnisi Origenism jest z kolei wydalona ze swoich klasztorów, a następnie readmisji, tylko zostać wypchnięty na nowo. Their leaders and protectors were Nonnus, who till his death in 547 kept the party together, Theodore Askidas and Domitian who had won the favour of the emperor and were named bishops, one to the See of Ancyra in Galatia, the other to that of Caesarea in Cappadocia, though they continued to reside at court (537). Liderzy i ich opiekunów zostały Nonnus, którzy aż do jego śmierci w 547 partii wraz trzymany, Theodore Askidas i Domicjan, który wygrał na rzecz cesarza i zostali wymienieni biskupi, jeden do Patrz w Ancyra w Galacji, inne do tego z Cezarei w Kapadocji, choć nadal mieszkają w sądzie (537). In these circumstances a report against Origenism was addressed to Justinian, by whom and on what occasion it is not known, for the two accounts that have come down to us are at variance (Cyrillus of Scythopolis, "Vita Sabae"; and Liberatus, "Breviarium", xxiii). W tych okolicznościach sprawozdanie przed Origenism została skierowana do Justyniana, przez kogo i na jakiej okazji nie jest znany, dla dwóch kont, które sprowadzają się do nas są sprzeczne (Cyrillus z Scythopolis, "Vita Sabae"; i Liberatus " Breviarium ", XXIII). At all events, the emperor then wrote his "Liber adversus Origenem", containing in addition to an exposé of the reasons for condemning it twenty-four censurable texts taken from the "De principiis", and lastly ten propositions to be anathematized. Na wszystkich imprezach, a następnie w cesarz napisał jego "Liber adversus Origenem", zawierający oprócz wystąpieniem z przyczyn potępiając go dwadzieścia cztery naganny teksty zaczerpnięte z "De principiis", i wreszcie dziesięć propozycji, które mają być anathematized. Justinian ordered the patriarch Mennas to call together all the bishops present in Constantinople and make them subscribe to these anathemas. This was the local synod (synodos endemousa) of 543. Justynian nakazał Mennas zadzwonić Patriarchy wraz wszystkich biskupów w Konstantynopolu i uczynić je zapisać się do tych anathemas. Był to lokalny Synod (synodos endemousa) z 543. A copy of the imperial edict had been addressed to the other patriarchs, including Pope Vigilius, and all gave their adhesion to it. Kopia cesarskiej dekret został skierowany do innych patriarchów, w tym papieża Vigilius, i wszystkich wydał ich przyczepności do niego. In the case of Vigilius especially we have the testimony of Liberatus (Breviar., xxiii) and Cassiodorus (Institutiones, 1). It had been expected that Domitian and Theodore Askidas, by their refusal to condemn Origenism, would fall into disfavour at Court; but they signed whatever they were asked to sign and remained more powerful than ever. W przypadku szczególnie Vigilius mamy zeznania Liberatus (Breviar., XXIII) i Cassiodorus (Institutiones, 1). To było spodziewać, że Domicjan i Theodore Askidas, przez odmowę potępienia Origenism, będzie należeć do Trybunału w dezaprobata; ale zostały one podpisane niezależnie poproszony o zalogowanie się i pozostał bardziej zaawansowane niż kiedykolwiek. Askidas even took revenge by persuading the emperor to have Theodore of Mopsuestia, who was deemed the sworn enemy of Origen, condemned (Liberatus, "Breviar.", xxiv; Facundas of Hermianus, "Defensio trium capitul.", I, ii; Evagrius, "Hist.", IV, xxxviii). Justinian's new edict, which is not extant, resulted in the assembling of the fifth ecumenical council, in which Theodore of Mopsuestia, Ibas, and Theodoretus were condemned (553). Askidas nawet wziął zemsty przez cesarza do nakłonienia posiadać Theodore z Mopsuestia, który został uznany za wroga w zaprzysiężonym Orygenes, potępiony (Liberatus, "Breviar." XXIV; Facundas z Hermianus, "Defensio Trium capitul.", I, II; Evagrius , "Hist." IV XXXVIII). Justyniana nowy dekret, który nie obowiązują, w wyniku montażu piąty Sobór, w którym Theodore z Mopsuestia, Ibas i Theodoretus zostały potępione (553).

Were Origen and Origenism anathematized? Orygenes i były Origenism anathematized? Many learned writers believe so; an equal number deny that they were condemned; most modern authorities are either undecided or reply with reservations. Wiele nauczyłem się wierzyć tak pisarzy; równej liczby zaprzeczyć, że byli potępieni; najnowocześniejszych władze są niezdecydowani lub odpowiedzi albo z zastrzeżeniami. Relying on the most recent studies on the question it may be held that: Opierając się na najnowszych badaniach w tej kwestii można stwierdzić, że:

It is certain that the fifth general council was convoked exclusively to deal with the affair of the Three Chapters, and that neither Origen nor Origenism were the cause of it. Jest pewne, że był piąty Rady Ogólnej zwołuje się wyłącznie do czynienia z aferą z trzech rozdziałów, a Orygenes, że ani nie Origenism były przyczyną go.

It is certain that the council opened on 5 May, 553, in spite of the protestations of Pope Vigilius, who though at Constantinople refused to attend it, and that in the eight conciliary sessions (from 5 May to 2 June), the Acts of which we possess, only the question of the Three Chapters is treated. Finally it is certain that only the Acts concerning the affair of the Three Chapters were submitted to the pope for his approval, which was given on 8 December, 553, and 23 February, 554. Jest pewne, że Rada otworzyła w dniu 5 maja, 553, pomimo tego protesty Papieża Vigilius, choć w Konstantynopolu, którzy odmówili uczestnictwa w niej i że w ośmiu sesjach conciliary (od 5 maja do 2 czerwca), akty które posiadamy, tylko pytanie z trzech rozdziałów jest traktowany. Wreszcie to, że tylko niektórych aktów dotyczących romans z trzech rozdziałów zostały przedłożone do zatwierdzenia na papieża, które zostało wydane w dniu 8 grudnia, 553, i 23 lutego , 554.

It is a fact that Popes Vigilius, Pelagius I (556-61), Pelagius II (579-90), Gregory the Great (590-604), in treating of the fifth council deal only with the Three Chapters, make no mention of Origenism, and speak as if they did not know of its condemnation. Faktem jest, że Papieże Vigilius, Pelagiusz I (556-61), Pelagiusz II (579-90), Grzegorza Wielkiego (590-604), w leczeniu z piątego Rada zajmuje się tylko z trzech rozdziałów, nie wspominając o Origenism, i mówić tak, jakby nie wiedział o potępienie.

It must be admitted that before the opening of the council, which had been delayed by the resistance of the pope, the bishops already assembled at Constantinople had to consider, by order of the emperor, a form of Origenism that had practically nothing in common with Origen, but which was held, we know, by one of the Origenist parties in Palestine. Należy przyznać, że przed otwarciem Rady, które zostało opóźnione przez opór papieża, biskupów już montowane w Konstantynopolu musiał rozważyć, na mocy zarządzenia cesarza, forma Origenism, że miał praktycznie nic wspólnego z Orygenes, ale które odbyło się znamy, przez jedną ze stron Origenist w Palestynie. The arguments in corroboration of this hypothesis may be found in Dickamp (op. cit., 66-141). The bishops certainly subscribed to the fifteen anathemas proposed by the emperor (ibid., 90-96); and admitted Origenist, Theodore of Scythopolis, was forced to retract (ibid., 125-129); but there is no proof that the approbation of the pope, who was at that time protesting against the convocation of the council, was asked. Argumenty na potwierdzenie tej hipotezy można znaleźć w Dickamp (op. cit.., 66-141). Biskupi z pewnością zapisany do piętnastu anathemas proponowanych przez cesarza (tamże, 90-96); i dopuszczone Origenist, Theodore z Scythopolis, była zmuszona wycofać (tamże, 125-129), ale nie ma dowodu, że z aprobatą papieża, który był w tym czasie protestujący przeciwko zwołanie posiedzenia Rady, został poproszony.

It is easy to understand how this extra-conciliary sentence was mistaken at a later period for a decree of the actual ecumenical council. Łatwo zrozumieć, jak to ekstra-conciliary zdanie zostało pomylone w późniejszym okresie do dekretu Rady ekumenicznych rzeczywistych.

Publication information Written by F. Prat. Publikacja informacji napisanej przez F. Prat. Transcribed by Anthony A. Killeen. Przepisywane przez Anthony A. Killeen. Aeterna non caduca The Catholic Encyclopedia, Volume XI. AETERNA nie caduca Encyklopedia Katolicka, Tom XI. Published 1911. Opublikowany 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1911. Nihil obstat, 1 lutego 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Farley kardynał, arcybiskup Nowego Jorku


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest