Proportion of Faith Część Wiary

Advanced Information Informacje zaawansowane

(Rom. 12:6). (Rom. 12:6). Paul says here that each one was to exercise his gift of prophecy, ie, of teaching, "according to the proportion of faith." The meaning is, that the utterances of the "prophet" were not to fluctuate according to his own impulses or independent thoughts, but were to be adjusted to the truth revealed to him as a believer, ie, were to be accordance with it. Paweł mówi, że każdy z nich był do wykonywania jego dar proroctwa, tj. nauczania ", proporcjonalnie do wiary." Sens jest, że wypowiedzi o "proroka" nie były do wahać w zależności od jego własnych impulsów lub niezależnej myśli, ale miały być dostosowane do prawdy objawione go jako wierzący, tzn. miały być zgodnie z nim. In post-Reformation times this phrase was used as meaning that all Scripture was to be interpreted with reference to all other Scripture, ie, that no words or expressions were to be isolated or interpreted in a way contrary to its general teaching. Po Reformacji razy to zdanie zostało użyte w taki sposób, że wszystkie Pisma miał być interpretowane w odniesieniu do wszystkich innych Pisma, tzn., że nie słowa lub wyrażenia miały być izolowane lub interpretowane w sposób sprzeczny z jego ogólnego nauczania. This was also called the "analogy of faith." To był również nazywany "analogię wiary".

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest