Shiites, Shia, Shi'a Shiites, Shia, Shi'a

General Information Informacje ogólne

The Shiites ( a name derived from the Arabic shiat Ali, "the party of Ali" ) constitute one of the two major branches of Islam, the other, larger branch being the Sunnites. W Shiites (nazwa pochodzi od arabski Shiat Ali, "partii Alego") stanowi jedną z dwóch głównych gałęzi islamu, z drugiej strony, większy oddział jest Sunnites. Following the death of Muhammad, disagreement arose as to the necessary qualifications and exact function of his successors as leaders (Imams) of the Muslim community. Po śmierci Mahometa, sporu co do niezbędnych kwalifikacji i dokładną funkcję jego następców jako liderów (imamów) do społeczności muzułmańskiej. The Shiites are those who insisted that only members of the Prophet's clan, specifically, the descendants of Muhammad's daughter Fatima and her husband Ali, could qualify. W Shiites są ci, którzy utrzymywali, że jedynie członkowie Proroka z klanu, w szczególności, potomkowie Mahometa Fatimy, córki i jej męża Ali, mogłyby kwalifikować. Although Ali became (655) the fourth caliph, he was murdered in 661, and the majority recognized the Umayyad Muawiya I as caliph. Chociaż Ali stała (655) czwarty kalif, zginął w 661, a większość uznała Umayyad Muawiya I jako kalif. The Shiites, however, supported the claims of Ali's sons: Hasan, who died mysteriously c. W Shiites, jednak poparł roszczenia Alego synowie: Hasan, który zmarł tajemniczo c. 669, and Husayn, who was killed by Umayyad troops at Kerbala in 680 (Kerbala, in Iraq, became the major pilgrimage center for the Shiites). 669, a Husajn, który został zabity przez żołnierzy Umayyad na Kerbala w 680 (Kerbala, w Iraku, stał się głównym centrum pielgrzymek do Shiites).

Shiism has three major subdivisions as well as numerous offshoots. The majority are called Twelvers (Ithna Ashariyya), because they recognize 12 imams, beginning with Ali; the 12th disappeared in 873 but will return as the Mahdi (messiah). Shiism ma trzy główne poddziały jak również liczne offshoots. Większość nazywane są Imamici (Ithna Ashariyya), ponieważ uznają 12 imamów, z początku Ali; 12. zniknął w 873 ale zwróci jako Mahdi (mesjasza). Twelver Shiism became the state religion of Persia (Iran) under the Safavid dynasty in the 16th century; it retains that position in the present - day Islamic republic of Iran. Twelver Shiism stał stanu religia Persji (Iranu) w ramach Safavid dynastii w 16 wieku, ale zachowuje stanowisko, że w obecnym - dzień Islamskiej Republiki Iranu. The other two major subdivisions are the Seveners (Ismailis) and the Fivers (Zaydites). W dwóch pozostałych podobszarach są głównymi Seveners (Ismailis) i Fivers (Zaydites).

Shiism emphasizes the spiritual function of the Prophet's successor, the imam, in whom the Prophetic Light is ever present in this world. Shiism podkreśla duchowe funkcji następcą Proroka, w imam, w której jest coraz prorocze Światło w tym świecie. He is believed to be divinely protected against sin and error and to have an infallible understanding of the Koran, a supernatural knowledge of future events, and intercessory powers. On jest uważana za bosko chronione przed grzechem i błędem i mieć nieomylnym zrozumienia Koranu, A nadprzyrodzonej wiedzy przyszłych zdarzeń, a intercessory uprawnień.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Willem A Bijlefeld Willem A Bijlefeld

Bibliography: Bibliografia:
JR Cole and NR Keddie, eds., Shi'ism and Social Protest (1986); M Momen, An Introduction to Shi'i Islam (1985); A Tabatabai, Shi'ite Islam (1975). JR Cole i Keddie NR, eds., Shi'ism-Społecznego Protestu (1986); M uczeniem się, Wprowadzenie do Shi'i islamu (1985); A Tabatabai, Shi'ite islamu (1975).


Shia Islam Shia Islam

General Information Informacje ogólne

The followers of Ali were known as the Shia (partisans) of Ali. Although they began as a political group, the Shia, or Shia Muslims, became a sect with specific theological and doctrinal positions. Z naśladowcami Ali znani byli jako Shia (partyzanci) z Ali. Choć zaczęli jako grupa polityczna, w Shia lub Shia muzułmanów, stała się sekty z konkretnych miejsc teologicznych i doktrynalnych. A key event in the history of the Shia and for all Muslims was the tragic death at Karbala of Husayn, the son of Ali, and Muhammad's daughter Fatima. Kluczowym wydarzeniem w historii tego Shia i dla wszystkich muzułmanów była tragiczna śmierć na Karbala z Husajn, syn Ali, Muhammad i córki Fatimy. Husayn had refused to recognize the legitimacy of the rule of the Umayyad Yazid, the son of Mu'awiyah, and was on his way to rally support for his cause in Kûfah. Husajn odmówił uznania prawomocności rządów w Umayyad Jazid, syna Mu'awiyah, i był w drodze do poparcia dla jego przyczyną w Kûfah. His plans were exposed before he arrived at Kûfah, however, and a large Umayyad army met him and 70 members of his family at the outskirts of the city. Jego plany były narażone zanim on przyjechał na Kûfah jednak, a duży Umayyad armii spotkała go i 70 członków jego rodziny na obrzeżach miasta. The Umayyads offered Husayn the choice between a humiliating submission to their rule or a battle and definite death. W Umayyads oferowane Husajn wybór między upokarzającej przedłożenia ich rządów lub definitywnej bitwy i śmierci. Husayn chose to fight, and he and all the members of his family with him were massacred. Husajn zdecydował się walczyć, a on i wszyscy członkowie jego rodziny z nim były massacrés. The incident was of little significance from a military point of view, but it was a defining moment in the history of Shia Islam. Zdarzenie było mało znaczenia z wojskowego punktu widzenia, ale to był określające moment w historii Shia Islam. Although not all Muslims are Shia Muslims, all Muslims view Husayn as a martyr for living up to his principles even to death. Chociaż nie wszyscy muzułmanie są Shia muzułmanów, wszystkich muzułmanów widok Husajn jako męczennika za życia aż do jego zasad, nawet do śmierci.

The Twelver Shia, or Ithna-'Ashariyya, is the largest of the Shia Muslim sects. W Twelver Shia lub Ithna-'Ashariyya, jest największym z Shia muzułmańskich sekt. They believe that legitimate Islamic leadership is vested in a line of descent starting with Muhammad's cousin and son-in-law, Ali, through Ali's two sons, Hasan and Husayn, and then through Husayn's descendants. These were the first 12 imams, or leaders of the Shia Muslim community. Uważają one, Islamskiej przywództwo, że uzasadnione jest w rękach linii opadania poczynając od Muhammad's kuzyn i zięć, Ali, Ali za pośrednictwem dwóch synów, Hasan i Husajn, Husajn, a następnie poprzez jego potomstwo. Były pierwszych 12 imamów, przywódców lub z Shia społeczności muzułmańskiej. The Shia Muslims believe that Muhammad designated all 12 successors by name and that they inherited a special knowledge of the true meaning of the scripture that was passed from father to son, beginning with the Prophet himself. This family, along with its loyal followers and representatives, has political authority over the Shia Muslims. W Shia Muzułmanie wierzą, że Muhammad wyznaczone przez wszystkie 12 Nazwa i następcy, że odziedziczył specjalistyczną wiedzę o prawdziwym znaczeniu, że Pismo zostało przekazane z ojca na syna, z początku sam Prorok. Ta rodzina, wraz z jej lojalnych zwolenników i przedstawicieli , Ma władzę polityczną nad Shia muzułmanów.

Ahmad S. Dallal Ahmed S. Dallal


Shiites

General Information Informacje ogólne

Introduction Wprowadzenie

Shiites (Arabic, "partisans") are the only surviving major sectarian movement in Islam. Shiites (arabski, "partyzanci") są tylko żyjący głównych sekciarski ruch w islamie.

Origins

The Shiites emerged out of a dispute over the succession to Muhammad. W Shiites pojawiły się obecnie sporu spadkowego do Mahometa. After the assassination of the fourth caliph, Ali, in 661, the Shiites (partisans of Ali) were those Muslims claiming that it had been Ali's right to succeed Muhammad directly and that the previous caliphs had therefore been usurpers. Po zabójstwie czwarty kalif, Ali, w 661, w Shiites (partyzantów z Ali) były muzułmanów twierdząc, że jego prawa zostały Ali Muhammad bezpośrednio do sukcesu i że poprzednia namiestnikami zatem usurpers. They maintained that only the descendants of Ali and his wife, Fatima, Muhammad's daughter, were entitled to rule the Muslim community. Utrzymywali oni, że tylko potomkowie Alego i jego żony, Fatimy, córki Mahometa, był uprawniony do orzekania w społeczności muzułmańskiej. This doctrine, known as legitimism, was rejected by the majority of the Muslim community, who came to be known as Sunnites. Doktryna ta, znana jako legitimism, został odrzucony przez większość społeczności muzułmańskiej, którzy przybyli pod nazwą Sunnites.

Distinctive Beliefs and Practices Charakterystycznego wierzeń i praktyk

The Shiites developed a doctrine of the infallibility, sinlessness, and divine right to authority of the descendants of Ali, whom they called Imams. W Shiites rozwinął doktrynę o nieomylność, sinlessness i boskie prawo do władzy potomków Alego, których wezwał imamów. The main body of Shiites recognize 12 imams and are called the "Twelvers"; the Ismailis recognize 7 and are called the "Seveners." Głównym organem Shiites uznają 12 imamów i nazywane są "Imamici"; w Ismailis rozpoznać 7 i nazywane są "Seveners". The last imam disappeared in 880, and Shiites to this day await his return, when they believe that justice will be established on earth. Ostatni imam zniknął w 880, i Shiites do dziś czekają na jego powrót, kiedy uważamy, że wymiar sprawiedliwości będzie ustalana na ziemi.

The Imam, as the Shiites conceive him, is a repository of wisdom, absolute in his political and religious authority. Under the theoretical aegis of the 12th imam, Shiite religious leaders exercise immense influence. They are more likely to take an innovative approach to religious issues and to defy political authority than Sunnites. The Imam, jak Shiites wyobrazić go, jest repozytorium mądrości, w swej absolutnej politycznej i religijnej władzy. Pod egidą teoretyczne 12. imam, Shiite religijnych wykonywania ogromny wpływ. Oni są bardziej skłonne do podjęcia innowacyjne podejście do religijnych problemów i prowokować do organu politycznego niż Sunnites.

During the early centuries of Islam, the Shiites, politically defeated and persecuted, became an underground movement and adopted the principles of taqwa (which in this case means "dissimulation of faith") and of an esoteric interpretation of the Qur'an (Koran). Podczas pierwszych wieków islamu, w Shiites, pokonany i prześladowanych politycznie, stał się podziemny ruch i przyjętych zasad taqwa (w tym przypadku oznacza "udawanie wiary") oraz o ezoterycznej interpretacji Koranu (Koranu) . Thus, Shiites believe that beneath the explicit and literal meaning of the Qur'an are other levels of meaning, which are known only to the imam, who can reveal them to chosen followers. Tak więc, Shiites wierzę, że pod wyraźne i dosłowne znaczenie Koranu są inne poziomy znaczeniowe, które są znane jedynie do imam, który może ujawnić je do wybranego naśladowców. These principles, useful to the movement when it was politically powerless, are still accepted by Shiites. They also affirm the validity of a form of temporary marriage called muta. Shiites pay the tax called zakat (originally levied by Muhammad to help the poor and later levied by Muslim states) to their religious leaders rather than to state authorities, as they did before achieving political power (for instance, in Iran in the 15th century). Zasady te, przydatne, gdy ruch był politycznie bezsilne, są nadal akceptowane przez Shiites. Oni również potwierdzają słuszność postaci tymczasowego małżeństwa nazywany Muta. Shiites płacić podatek zwany Zakat (pierwotnie nałożone przez Mahometa, aby pomagać ubogim i później pobierane przez muzułmańskich państw) w celu ich przywódców religijnych, a nie do władz państwowych, jak to miało miejsce przed osiągnięciem władzy politycznej (na przykład w Iranie w 15 wieku). As a result, many Shiite leaders in Iran and Iraq have immense wealth and property. W rezultacie, wielu liderów Shiite w Iranie i Iraku mają ogromne bogactwa i własności.

Development and Extent Rozwoju i stopnia

During the 10th and 11th centuries, Shia Islam had a large following throughout the Middle East, but the spread of the popular mystical movement known as Sufism seems to have greatly diminished its strength. Podczas 10. i 11. wieku, Shia Islam miał duże następujące całym Bliskim Wschodzie, ale rozprzestrzenianie się popularne mistyczny ruch znany jako Sufizm Wydaje się, że znacznie zmniejszył swoją siłę. Today Shiites are in the majority in Iran, and large numbers are found in Iraq, Syria, Lebanon, India, Pakistan, and parts of Central Asia. Dzisiaj Shiites są w większości w Iranie, oraz dużej liczby znajdują się w Iraku, Syrii, Libanu, Indii, Pakistanu oraz części Azji Środkowej. Their total number exceeds 165 million. Ich łączna liczba przekracza 165 mln euro.

In recent years several Shiite leaders, including the Iranian political leader the Ayatollah Khomeini, advocated rapprochement and solidarity with Sunni Islam. W ostatnich latach kilka Shiite przywódców, w tym politycznego Iranu ajatollaha Chomeiniego do lidera, zalecał zbliżenie i solidarność z sunnickiej islamu.

Fazlur Rahman Fazlur Rahman


Imams Imamów

General Information Informacje ogólne

Imam (Arabic, "leader" or "exemplar"), in general usage in Islam, is the political head of the Muslim community or the person who leads prayer services. Imam (arabski, "lider" lub "model"), w ogóle użycie w islamie, jest politycznym szefa wspólnoty muzułmańskiej lub osobę, która prowadzi modlitwy usług. The Prophet Muhammad and his early successors-including those of the Umayyad caliphate-performed both functions; the head of state himself led Friday prayers in the central capital mosque, and his governors did the same in provincial capitals. Prorok Mahomet i jego następcy na początku-w tym z Umayyad kalifatu-wykonaniu obu funkcji, głowa państwa sam doprowadził piątek modlitwy w meczecie centralnego kapitału, a jego prezesów uczynili to samo w prowincjonalnych stolic. Later, however, administrative and political functions were separated from religious ones. Później jednak, administracyjne i polityczne zostały oddzielone od funkcji religijne.

In Shia Islam, the term imam is applied to the person who is both the political and religious leader. He must be descended from Ali and Fatima (the son-in-law and daughter of the Prophet Muhammad). No imam, however, except Ali, ever ruled, and beginning with the sixth imam, Jafar al-Sadiq, all eschewed political power. The imam is regarded by the main body of Shiites as immune from error and sin and by the Ismailis as a veritable incarnation of God. Both sects believe the last imam to be in concealment and await his return. W Shia Islam, imam jest określenie stosowane w odniesieniu do osoby, która jest zarówno liderem politycznym i religijnym. On musi pochodzić od Alego i Fatimy (z zięciem i córką Proroka Mahometa). Nr imam, jednak, z wyjątkiem Ali, kiedyś rządził, a począwszy od szóstego imam, Jafar al-Sadiq wszystkie eschewed władzę polityczną. W imam jest uważany przez główny korpus Shiites jako zwolnione z błędu i grzechu i przez Ismailis jako prawdziwą wcielenie Boga. Obie sekty wierzą ostatni imam do ukrywania się w jego powrocie i poczekać.

Fazlur Rahman Fazlur Rahman


Shi'a

Advanced Information Informacje zaawansowane

Doctrines Doktryn

The term Shi'a is Arabic for 'group' or 'faction'. Termin Shi'a jest arabski dla "grupy" lub "frakcji". It is applied to those who believe that, after the death of the Prophet, the Imamate (the political and religious leadership of the Muslim community) should have gone to 'Ali - the cousin and son-in-law of the prophet - and his descendants as a divine right. The three caliphs who preceded 'Ali - Abu Bakr, 'Umar, and 'Uthman - were not intended by Muhammad to be his immediate successors. Jest stosowana do tych, którzy uwierzyli, że po śmierci Proroka, w Imamate (polityczne i religijne przywództwo w społeczności muzułmańskiej) powinny mieć poszedł do "Ali - z kuzynem i zięciem do proroka - i jego potomstwo jako boskie prawo. Trzy namiestnikami który poprzedza "Ali - Abu Bakr, Omar i" Usman ibn Affan - nie były zamierzone przez Mahometa, które mają być jego bezpośrednim następcy.

The Imam is regarded by Shi'ites not merely as a political leader but as a metaphysical being, one who is without sin, whose doctrinal pronouncements are infallible and who bestows true knowledge on humanity. The Imams are referred to within the Shi'ite tradition as masum - free from error or sin - and are regarded by the majority of Shi'as as twelve in number. The Imam jest uważany przez Shi'ites nie tylko jako lidera politycznego, ale jako metafizyczny jest, kto jest bez grzechu, którego doktrynalnych wypowiedzi są nieomylne i który daje wiedzę na temat prawdziwego człowieczeństwa. The są imamów, o których mowa w Shi'ite tradycji jak masum - wolna od błędu lub grzechu - i jest uważany przez większość godzina dwunasta w jak Shi'as numer. The last Imam, the Mahdi, is believed not to have died but to be in hiding and will appear at the end of time in order to bring about the victory of the Shi'a faith. Imam ostatnie, w Mahdi, że to nie padło, ale na ukrywaniem się i pojawi się na końcu czasów, w celu doprowadzenia do zwycięstwa w Shi'a wiary.

Unlike the Sunnis, who perform prayers five times a day, the Shi'ites pray three times a day: in the morning, in the afternoon, and at night. Like other Muslims, they perform ritual ablutions before prayer. W odróżnieniu od Sunnis, którzy wykonują modlitwy pięć razy dziennie, w Shi'ites modlić trzy razy dziennie: rano, w godzinach popołudniowych oraz w nocy. Podobnie jak inni muzułmanie, którą wykonują rytuał ablutions przed modlitwą. However, they customarily place a tiny tablet of clay brought from a holy place on the spot where their forehead will touch the ground. Jednak oni zwyczajowo miejsce niewielka tabliczka z gliny przyniósł ze świętego miejsca w miejscu, gdzie ich czoło będzie dotykać ziemi. They also build very sumptuous monuments to their saints, organize pilgrimages to the tombs of the Imams and their descendants, and turn death and martyrdom into the focal point of their devotion. Oni również bardzo soczystych budować pomniki ich świętych, organizować pielgrzymki do grobów z imamów i ich potomków, kolei i śmierci i męczeństwa w centralnym punktem ich pobożności.

In the sphere of law the principal difference between Shi'a and Sunni is that Shi'a allows for temporary marriage, called mu'tah, which can legally be contracted for a fixed period of time on the provision of a fixed dower. W sferze prawa Zasadnicza różnica między Shi'a i sunnickiej jest, że Shi'a pozwala na tymczasowe małżeństwo, zwane mu'tah, które mogą być legalnie zawarte na czas określony na świadczenie stałej wiano. With regard to theology, the Shi'a, particularly the Zaydis and Imamis, differ from the Sunnis in adopting the principles of the Mu'tazilite school of theology. W odniesieniu do teologii, w Shi'a, szczególnie Zaydis i Imamis, różnią się od Sunnis w sprawie przyjęcia zasad Mu'tazilite w szkole teologii. A controversial aspect of Shi'a theology is called taqiya, which means dissimulation of one's real beliefs. A kontrowersyjny aspekt Shi'a teologii nazywa taqiya, co oznacza udawanie jednego z rzeczywistych przekonań. This doctrine allows believers to hide their true beliefs for the sake of their own self-protection in the face of persecution. Doktryna ta pozwala wiernych, aby ukryć ich prawdziwe przekonania dla dobra swoich własnych ochrony w obliczu prześladowań.

History Historia

The movement that came to be known as Shi'a first appeared as a political tendency resulting from the conflict between the supporters of the Prophet's son in law, 'Ali, and the Umayyad dynasty over who should have authority over the Muslim community. Przemieszczania się, że przyszedł znany jako Shi'a pierwszy pojawił się jako polityczna skłonność wynikającą z konfliktu między zwolenników Proroka syna w prawo, "Ali i Umayyad dynastii, kto powinien mieć władzę nad społeczności muzułmańskiej. Following the assassination of 'Ali, his supporters claimed that leadership should go to 'Ali's descendants. Po zabójstwie "Ali, jego zwolennicy twierdzili, że kierownictwo powinno iść do" Ali's potomkowie. The conflict was exacerbated by the assassination in 671 of Ali's son, Husain, at the hands of government troops, an event which gave the movement a distinctively religious, as well as political, impulse. Konflikt został zaostrzony przez zabójstwie w 671 z Ali syna, Husain, w ręce wojska rządowe, wydarzenie, które przepływu dał swoiście religijnych, jak również polityczne, Impuls.

According to mainstream Shi'a (The Twelver Shi'is) there have been twelve Imams who have succeeded the Prophet Muhammad. Według głównego nurtu Shi'a (The Twelver Shi'is) nie było dwanaście imamów, którzy pomyślnie Prorok Mahomet. These are: 1) Ali, the cousin and son-in-law of Muhammad (d.661); 2) al-Hasan (d.670); 3) al-Husayn (d.680); 4) Ali Zayn al-'Abidin (d.713); 5) Muhammad al-Baqir (d.733); 6) Ja'far al-Sadiq (d.765); 7) Musa al-Kazim (d.799); 8) 'Ali al-Rida (d.818); 9) Muhammad al-Jawad (d.835); 10) 'ali al-Hadi (d.868); 11) al-Hasan al-'Askari (d.874); 12) Muhammad al-Mahdi. Są to: 1) Ali, z kuzynem i zięciem Mahometa (d.661); 2) al-Hasan (d.670); 3) al-Husajn (d.680); 4) Ali al Zayn - "Abidin (d.713); 5) Muhammad al-Baqir (d.733); 6) Ja'far al-Sadiq (d.765); 7) Musa al-Kazim (d.799), 8)" Ali al-Rida (d.818); 9) Muhammad al-Jawad (d.835); 10) 'Ali al-Hadi (d.868); 11) al-Hasan al-'Askari (d.874); 12) Muhammad al-Mahdi.

The early history of the Shi'ite branch of Islam is characterised by a series of unsuccessful insurrections against the dominant Sunnis and the subsequent persecution of the Shi'is by the Sunnis. Wczesnej historii tego oddziału Shi'ite islamu charakteryzuje się seria nieudanych powstań przeciwko dominującej Sunnis i późniejsze prześladowania Shi'is przez Sunnis. However, in the 10th century the Shi'is acquired a substantial measure of self-determination as a result of the establishment of various independent Shi'i dynasties which came to control much of the Muslim world. Jednak w 10. wieku Shi'is uzyskała znaczne środki z własnej determinacji w wyniku ustanowienia niezależnego Shi'i różnych dynastii, które skierował do kontroli znaczna część muzułmańskiego świata. In Iraq and Iran a dynasty called the Buyids held sway. W Iraku i Iranie dynastii zwanej Buyids która odbyła się kołysać. Syria was controlled by the Shi'i Hamdanid dynasty. Syria była kontrolowana przez Shi'i Hamdanid dynastii. Egypt and much of North Africa was under the control or influence of the Isma'ili Fatimid dynasty. Egipt i znaczną część Afryki Północnej została w ramach kontroli lub wpływu na Isma'ili Fatymidzi dynastii.

In the 11th century, however, these dynasties were swept away by Turkish tribes who were invading the region from Central Asia and who came to adopt Sunni, rather than, Shi'i Islam. W 11 wieku, jednak te były dynastie Rejs przez tureckie plemiona, które były od inwazji w regionie Azji Środkowej, którzy przybyli do przyjęcia sunnickiej, a nie, Shi'i islamu. These were followed by invasions by the Mongols in the 13th and 14th centuries, the first of which was particularly devastating for both Sunni and Shi'i Muslims. Zostały one następnie przez najazdów Mongołów w 13. i 14. wieku, przy czym pierwszy z nich był szczególnie katastrofalne dla obu sunnickiej i Shi'i muzułmanów.

Shi'i independence was once again reestablished with the emergence of the Safavid dynasty in Iran at the beginning of the 16th century. Shi'i niezależność została po raz kolejny reestablished wraz z pojawieniem się na Safavid dynastii w Iranie na początku 16. wieku. The establishment of the Safavids exacerbated tensions between the Sunni and Shi'i areas of the Islamic world. Ustanowienia na Safavids nasilił napięć między sunnickiej i Shi'i obszarach świata islamskiego. The rise of the Ottoman empire to the west led to a long series of struggles between the two empires for control of Iraq. The Rise of the Ottoman Empire na zachód doprowadziła do długiej serii walk między dwoma imperia do kontroli Iraku. It was, however, internal weaknesses followed by the invasion of Iran by the Safavids' Afghani subjects that led to the fall of the Safavid dynasty in 1722. To było jednak, wewnętrznej słabości po inwazji Iranu przez Safavids "Royal tematy, które doprowadziły do upadku dynastii w Safavid w 1722.

After a brief attempt to reimpose Sunni Islam on Iran by its new Shah, Nadir Khan (r.1736-47), and a period of anarchy and factional fighting following Nadir Khan's assassination in 1747, the country came under the authority of Karim Khan (r.1750-79) whose wise rule brought temporary stability and prosperity to the region. Po krótkiej próbie ponownie sunnickiej islamu w sprawie Iranu przez nowy Szach, Nadir Chan (r.1736-47), a okres anarchii i walki pomiędzy frakcjami następujące Nadir Khana zabójstwie w 1747, kraj wszedł pod zwierzchnictwem Karim Khan ( r.1750-79) których mądry zasady wprowadzone tymczasowe stabilności i dobrobytu w regionie. Following the death of Karim Khan in 1779 the country was led by a series of weak leaders until a new dynasty, the Qajars, established themselves and ruled Iran until 1909. The reign of the Qajars coincided with the beginnings of the attempt to modernise Iran in the context of the growing impact of the European presence in Iran. Po śmierci w 1779 Karim Khan kraju był prowadzony przez szereg słabych liderów, aż nowy dynastii, w Qajars, z siedzibą siebie i orzekł, Iran, aż 1909 roku. W panowania w Qajars zbiegł z początków próby modernizacji w Iranie kontekście rosnącego wpływu obecności europejskiej w Iranie.

The attempt to modernise and westernise Iran was taken further by the final ruling dynasty the Pahlavis (1925-1979). Próba modernizacji westernise Iranu i została podjęta przez kolejne ostatecznego orzeczenia w Pahlavis dynastii (1925-1979). Following the ascendancy of the Pahlavis a series of laws were passed which were designed to erode the power of Islamic law in favour of a form of secularised civil law. Po przewaga w Pahlavis szereg ustaw, które zostały przekazane zostały zaprojektowane w celu osłabienie mocy prawa islamskiego na rzecz formy secularised prawa cywilnego. In 1928 a law was passed making it illegal to wear traditional dress. W 1928 r. ustawy został przekazany do podejmowania nielegalnych go nosić tradycyjny strój. In the 1931 the power of the religious courts was reduced. Z 1931 na mocy sądów religijnych została zmniejszona. In 1936 the use of the veil was forbidden. W 1936 korzystanie z zasłoną był zabroniony. Between 1941 and 1953 the Shah was forced to abdicate because of his support for the National Socialists during the second world war. W latach 1941 i 1953 w Szach został zmuszony do rezygnacji z powodu swego poparcia dla narodowych socjalistów w czasie drugiej wojny światowej. On his return he continued the process of secularisation and westernisation. Po powrocie on kontynuowany proces secularisation i westernisation.

Growing opposition to the Shah's westernising policies on the part of the clergy and their supporters, accompanied by increased political corruption and oppression within Iran, led to the downfall of the Shah in 1979 and its replacement with an Islamic republic under the rule of Ayatullah Khomeini. Rosnący sprzeciw wobec Shah's westernising polityki ze strony duchowieństwa i ich zwolenników, towarzyszyć wzmocnienie politycznej korupcji i ucisku z Iranu, doprowadziły do upadku w 1979 roku z Shah i jej zastąpienia z Islamskiej Republiki pod rządami Ayatullah Chomeini. The regime immediately introduced the Shi'i version of the shari'ah, thereby undoing the modernising reforms that had been introduced by the Pahlavis and their predecessors. System natychmiast wprowadzone w wersji Shi'i z shari'ah, a tym samym cofnąć modernizację reform, które zostały wprowadzone przez Pahlavis i ich poprzedników. Although Ayatullah Khomeini died in 1989, the Islamic revolution which he founded continues to dominate the political and religious life of Iran. Chociaż Ayatullah Chomeini zmarł w 1989 roku, rewolucji islamskiej, który założył w dalszym ciągu dominują w życiu politycznym i religijnym Iranu.

Symbols Symbole

See Islam. Zobacz islamu.

Adherents Zwolennicy

The Twelver Shi'i population in 1980 was estimated to be 72,750,000. W Twelver Shi'i ludności w 1980 r. oszacowano na 72.750.000. There are important Shi'i communities in the following countries: Iran (34,000,000); Pakistan (12,000,000); India (10,000,000); Iraq 7,500,000; the former Soviet Union (4,000,000); Turkey (1,500,000); Afghanistan (1,300,000); Lebanon (1,000,000); Kuwait (270,000); Saudi Arabia (250,000); Bahrain (160,000); Syria (50,000). Istnieją ważne Shi'i społeczności w następujących krajach: Iranie (34000000), Pakistan (12000000), Indie (10000000); Iraku 7500000; byłego Związku Radzieckiego (4000000), Turcja (1500000), Afganistanu (1300000), Liban ( 1000000), Kuwejt (270000), Arabia Saudyjska (250000), Bahrajn (160000), Syrii (50000). There are also small Shi'i communities in Europe, Africa, North and South America, and Australia and New Zealand (Momen 1985, 282). Istnieją również Shi'i małych wspólnot w Europie, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii i Nowej Zelandii (uczeniem się 1985, 282).

Headquarters / Main Centre Siedziba główna / main Centrum

The tradition has no headquarters. Tradycja nie ma centrali. It is above all dominant in Iran. Jest to przede wszystkim dominującej w Iranie.

Bülent Þenay Bülent Þenay
Overview of World Religions Project Religie świata Przegląd projektu


General Essay on Shi'a Islam Ogólne esej na temat islamu Shi'a

Advanced Information Informacje zaawansowane

The branch of Islam that is called Shi'a has its origins in a series of disputes within the early Muslim community over who has the right to rule the community. Oddziału islamu, który jest nazywany Shi'a ma swoje początki w szereg sporów we wczesnej wspólnoty muzułmańskiej, kto ma prawa do wspólnoty. Shi'ites believe that shortly before his death the Prophet Muhammad publicly nominated his cousin and son-in-law, 'Ali, to be his successor. Shi'ites wierzę, że na krótko przed swą śmiercią Prorok Mahomet publicznie nominowany jego kuzyn i zięć, "Ali, który ma zostać jego następcą. However, according to Shi'ites, contrary to the expressed wishes of the Prophet, the community came under the leadership of three of his companions: Abu Bakr, 'Umar, and 'Uthman ibn 'Affan. Jednakże, zgodnie z Shi'ites, w przeciwieństwie do życzenia wyrażonego Proroka, wspólnota wszedł pod kierunkiem trzech jego towarzysze: Abu Bakr, Omar i "Usman ibn Affan ibn 'Affan. It was only as a consequence of the assassination of 'Uthaman in 656 that 'Ali himself was chosen as caliph. Dopiero w konsekwencji zabójstwie "Uthaman w 656, że" Ali sam został wybrany jako kalif.

Not everyone accepted 'Ali's authority. Nie wszyscy zaakceptowane "Ali's organ. A rebellion led by 'A'isha, the daughter of Abu Bakr and wife of the Prophet, was defeated by 'Ali's supporters at the Battle of the Camel, which took place near Basra in 656. (The battle is so-called because 'Ali observed the battle while seated on a camel.) A second rebellion, led by Mu'awiyya of the Ummayad clan, culminated in the inconclusive battle of Sefin in Iraq. A bunt kierowany przez "A'isha, córka Abu Bakr i żona Proroka, został pobity przez" Ali's kibiców w bitwie z Camel, które odbyło się blisko 656 w Basrze. (Walka jest tzw ponieważ " Ali obserwowane podczas bitwy siedzącej na wielbłąda.) Drugi bunt, kierowany przez Mu'awiyya z Ummayad klanu, zakończył w bitwie pod niejednoznaczny Sefin w Iraku. The conflict between 'Ali and Mu'awiyya was brought to an end in 661 when 'Ali was stabbed to death by a Kharijite in front of a mosque in his capital city Kufa. Konflikt między "Ali i Mu'awiyya został doprowadzony do końca w 661, gdy" Ali stabbed został na karę śmierci przez Kharijite naprzeciwko meczetu w jego stolicy Kufa. 'Ali's death enabled Mu'awiyya to establish himself as the next caliph. "Ali śmierci włączone Mu'awiyya osiedlić się jako kolejny kalif.

The response of 'Ali's sons, al-Hasan and al-Husayn, to the ascendancy of the Umayyads was to remain silent in the hope that, on the death of Mu'awiyya, the caliphate would be transferred back to the Prophet's family. Odpowiedź "Ali synowie, i al-Hasan al-Husajn, do przewaga z Umayyads było milczeć w nadziei, że po śmierci Mu'awiyya, w kalifatu zostałaby przeniesiona z powrotem do rodziny Proroka. When, however, the caliphate was passed on to Mu'awiyya's son, Yazid, Husayn was persuaded to rebel against the Ummayads. Gdy jednak, że kalifat został przeniesiony na Mu'awiyya syna, Jazid, Husajn był przekonany do rebeliantów przeciwko Ummayads. The rebellion proved to be futile. Do buntu okazał się daremny. In 680 Husayn, his family and seventy of his followers were intercepted and massacred at a site called Karbala', near Kufa. W 680 Husajn, jego rodziny i jego naśladowców siedemdziesięciu zostały przechwycone i massacrés w miejscu o nazwie Karbala, Kufa w pobliżu. This event, which is commemorated annually by Shi'ites, is generally regarded as the point at which Shi'ism emerged as a religious movement in its own right. To wydarzenie, które jest upamiętnione przez Shi'ites rocznie, jest powszechnie uznawane za punkt, w którym Shi'ism pojawiły się jako ruch religijny we własnym imieniu.

Central to Shi'i belief is the doctrine of the Imam. The status of the Imam within Shi'i Islam is different from that of the Sunni caliph. The Sunni caliph is the spiritual and political head of the community. Centralnego do Shi'i wiara jest doktryna o Imam. Status Imam w ciągu Shi'i islam jest inny od tego z sunnickiej kalif. Sunnickiej kalif jest duchowy i polityczny szef wspólnoty. The Shi'i Imam, however, is not only the political and religious leader of the Shi'i community; he is also considered to be infallible and free of sin and, therefore, one whose unique spiritual status enables him to mediate between the human world and the invisible world. W Shi'i Imam, jednak nie jest tylko politycznym i religijnym przywódcą Shi'i społeczności, jest również uważane za nieomylne i wolny od grzechu, a zatem jeden niepowtarzalny duchowych, których stan pozwala mu pośredniczyć między ludzi świat i niewidzialnego świata.

The various schisms that have taken place within the tradition are largely to do with disputes over who has the right to inherit the Imamate. The solid lines in the chart depict groups which have separated themselves from the dominant tradition as a result of disagreements over who is the rightful heir to the Imam. Różnych schisms, które miały miejsce w tradycji są w dużej mierze do sporów, kto ma prawo do dziedziczą Imamate. Solidne linii na wykresie przedstawiać grup, które trzymali się z dala od tradycji dominującej w wyniku nieporozumienia, kto jest prawowitego spadkobiercę do Imam. The broken lines reveal groups who have adopted doctrines and practices that are so different from those of the mainstream Islam that they are considered by mainstream Shi'a to have placed themselves outside of the Islamic tradition. Złamane linie ujawnią grup, którzy przyjęła doktryn i praktyk, które są tak różne od tych z głównego nurtu islamu, że są one uznane przez głównego nurtu Shi'a się same poza islamskiej tradycji.

The main branch of Shi'ite Islam is called Imamiyyah or Twelver Shi'ism. Głównego oddziału Shi'ite islamu nazywa Imamiyyah lub Twelver Shi'ism. This branch claims that there have been twelve Imams who have descended from the Prophet Muhammad. Ten oddział twierdzi, że nie było dwanaście imamów, którzy pochodzą od Proroka Mahometa. With the exception of the third Imam, Husayn, who became Imam after his brother abdicated his claim to the caliphate, the Imamate has been passed down from father to son. Z wyjątkiem trzeciego Imama, Husajn, który stał po jego brata Imama abdicated jego roszczenia do kalifatu, w Imamate został przekazywaną z ojca na syna. The twelfth Imam, however, did not have any sons and did not designate a successor. Dwunastego Imama, jednak nie miał synów i nie wyznaczenia następcy. According to Shi'i tradition, this Imam did not die but is concealed and will return one day to establish a reign of peace on earth. The twelfth Imam is known as the Mahdi. Według tradycji Shi'i ten Imam nie umiera, ale jest ukryta i zwróci jeden dzień, aby ustanowić panowania pokoju na ziemi. Dwunasty Imam znany jest jako Mahdi.

The first major schisms took place in the 8th century. Najważniejszym schisms miała miejsce w 8. wieku. The first of these was led by Zayd b.'Ali, the son of the fourth Imam and half-brother of the fifth Imam. Pierwszy z nich był prowadzony przez Zayd b. 'Ali, syn czwartego Imama i brat piąty Imam. He challenged the principle that the Imamate should automatically go to the eldest son of the previous Imam; the Imamate should instead be available to any descendant of 'Ali who was worthy of the position. On zakwestionował zasadę, że Imamate powinien automatycznie przejść do najstarszy syn poprzedniego Imam; w Imamate powinny być dostępne dla każdego potomka "Ali, który był godny tego stanowiska. Zayd's followers came to be known as Zaydis. Zayd jego naśladowców stały się znane jako Zaydis. Zaydi communities continue to the present day in the Yemen region. Zaydi społeczności nadal po dzień dzisiejszy w Jemenie regionu.

In the same century a second dispute arose over who should succeed the sixth Imam, Jaf'ar al-Sadiq (d.765). W tym samym wieku, drugi powstał spór, kto powinien następcą szóstego Imam, Jaf'ar al-Sadiq (d.765). The Imamate was originally intended to go to al-Sadiq's eldest son, Isma'il. W Imamate było pierwotnie przeznaczone, aby przejść do al-Sadiq's najstarszy syn, Isma `. However, because Isma'il predeceased his father by five years, al-Sadiq nominated his younger son, al-Must'alis, to be the next Imam. Jednakże, ponieważ Isma `predeceased ojca przez pięć lat, al-Sadiq nominowany jego młodszy syn, al-Must'alis, aby być następnym Imam. This decision was not accepted by certain groups. Niniejsza decyzja nie została przyjęta przez pewne grupy. Some claimed that Isma'il did not in fact die but was in hiding, and would return as the Mahdi. Niektórzy twierdzili, że Isma `nie umiera, ale w rzeczywistości był w ukryciu, i powrócić jako Mahdi. Others recognised that Isma'il had died but argued that the Imamate should go to Isma'il's son Muhammad. Inni uznali, że Isma `umarł, ale twierdził, że należy przejść do Imamate Isma` syn Muhammad.

Both groups were overshadowed by another faction: the Fatimids. The Fatimids rose to power in Egypt at the beginning of the 10th century and established a dynasty which they claimed to be directly descended from 'Ali through Isma'il to themselves. Obie grupy były przysłonięte przez inny odłam: w Fatimids. Fatimids W wzrosła do władzy w Egipcie na początku 10. wieku i siedzibę dynastii, które twierdziły, które mają być bezpośrednio zstąpił z "Ali poprzez Isma` do siebie. As professed descendants of 'Ali, the Fatimids claimed the title of Imam for themselves. Jak wyznawali potomkowie "Ali, w Fatimids twierdził tytuł Imam dla siebie. The Fatimid dynasty lasted from 909 to 1171, during which period they set themselves up as rivals to the Ummayad caliphs who were based in Baghdad. W Fatymidzi dynastii trwała od 909 do 1171, podczas których okres ich osiedlić się jako rywale do Ummayad namiestnikami, którzy byli z siedzibą w Bagdadzie.

The Isma'ilis who lived in Iraq and the Persian Gulf were divided in their attitude towards the Fatimids. W Isma'ilis, którzy mieszkali w Iraku i Zatoce Perskiej zostały podzielone na ich postawy wobec Fatimids. Some accepted Fatimid authority; others rejected it. Niektóre przyjęte Fatymidzi organ, inne odrzucił. This latter group, which came to be known as Qarmartis, continued to regard Muhammad ibn. Ta ostatnia grupa, które stały się znane jako Qarmartis, nadal odniesieniu Muhammad ibn. Isma'il as the Mahdi. Isma `jako Mahdi. This group survived until the 14th century. Ta grupa przetrwał aż do 14 wieku.

The next schism to take place within Isma'iliyyah happened in the early decades of the 11th century. Następnej schizmy odbywają się Isma'iliyyah zdarzyło się na początku dekady z 11 wieku. An Isma'ili missionary called al-Darazi proclaimed the sixth Fatimid caliph, Abu 'Ali al-Mansur al-Hakim (985-1021), to be God, and denounced both Islam and Isma'iliyyah to be mere superstitions. Isma'ili o nazwie Al-misjonarz Darazi ogłoszona szóstego Fatymidzi kalif, Abu 'Ali al-Mansur al-Hakim (985-1021), które mają być Bogiem, a wypowiedziana zarówno islamu i Isma'iliyyah się zaledwie superstitions. It is not exactly certain when this event occurred; the earliest evidence of it is a letter of November 1017 written to al-Darazi rebuking him for his unorthodox teachings. Nie jest dokładnie określone, kiedy to zdarzenie nastąpiło; najwcześniejszych dowodów na to pismo z listopada 1017 napisany do al-Darazi rebuking mu za ortodoksyjny nauki. Following the death of al-Hakim the sect was driven out of Egypt into Syria where it flourished and continues to the present day and is known as the Druzes. The Druzes are also important minority groups within Israel and the Lebanon. Po śmierci al-Hakim sekty został wypchnięty z Egiptu do Syrii, gdzie rozkwitała i kontynuuje do dziś i jest znany jako Druzes. W Druzes są również ważne w obrębie grup mniejszościowych, Izraela i Libanu.

In the final decade of the 11th century Isma'iliyyah itself split into two groups: Nizariyyah and Musta'liyyah. W ostatniej dekady 11. wieku Isma'iliyyah sobie podzielić na dwie grupy: Nizariyyah i Musta'liyyah. Following the death of the Fatimid Imam, al-Mustansir, in 1094, his two sons, Nizar and al-Must'ali, fought with each other over who had the right to inherit the Imamate. Al-Must'ali prevailed and imprisoned and executed his brother. Po śmierci w Fatymidzi Imam, al-Mustansir, w 1094, jego dwóch synów, Nizar i al-Must'ali, walczyli ze sobą, kto miał prawo do dziedziczą Imamate. Al-Must'ali panowały i więzionych i wykonane swego brata. Nizar's followers fled Egypt and established themselves in Iran, from where they spread to India. Nizar zwolenników uciekli z Egiptu i prowadzą działalność w Iranie, skąd rozprzestrzenił się na Indie. Indian Nizaris are today known as Khojas. Indyjski Nizaris są dziś znane jako Khojas. Al-Must'ali's descendants continued in Egypt until the fall of the Fatimid dynasty. Today Must'alis are to be found in India, China, Russia and South-East Asia. Al-Must'ali's potomkowie nadal w Egipcie, aż do upadku dynastii Fatymidzi. Must'alis Obecnie znajdują się w Indiach, Chinach, Rosji i Azji Południowo-Wschodniej.

In addition to groups that seceded from Isma'iliyyah, a number of groups have emerged from within the Imamiyyah branch of Shi'a. Oprócz grup seceded z Isma'iliyyah szereg grup pojawiły się od wewnątrz Imamiyyah oddział Shi'a. The first of these are the Nusayris. Pierwszy z nich to Nusayris. the Nusayris trace their origins to the eleventh Shi'i Imam, al-Hasan al-'Askari (d.873), and his pupil Ibn Nusayr (d.868). Nusayris do śledzenia ich pochodzenia do jedenastego Shi'i Imam, al-Hasan al-'Askari (d.873), a jego uczeń Ibn Nusayr (d.868). the sect, however, seems to have been organised by a certain al-Khasibi who died in Aleppo in about 969. sekty, jednak wydaje się, że zostały zorganizowane przez niektórych al-Khasibi, który zmarł w Aleppo w około 969. His grandson, al-Tabarani, moved to al-Ladhiqiyya on the Syrian coast, where he refined the Nusayri religion and, with his pupils, converted much of the local population. Today Nusayriyyah exists as a minority, but politically powerful, religion in Syria. Jego wnuk, al-Tabarani, przeniósł się do al-Ladhiqiyya na syryjskiego wybrzeża, gdzie uściślili Nusayri i religii, z jego uczniów, przeliczona znaczna część miejscowej ludności. Nusayriyyah Dzisiaj istnieje mniejszość, ale politycznie potężny, religii w Syrii .

Following the Nusayri schism the Imami tradition remained relatively stable until the 19th century when a number of millenarian sects emerged anticipating the return of the hidden Imam. Po Nusayri schizmy w Imami tradycji pozostał względnie stabilny aż do 19 wieku, kiedy liczba sekt millenarian pojawiły się przewidywania powrotu ukryty Imam. One such sect, the Babis, was founded by Ali Muhammad Shirazi, who claimed initially to be the Bab (gate) of the hidden Imam and then the hidden Imam himself. Jednym z takich sekty, w Babis, została założona przez Shirazi Muhammad Ali, który twierdził początkowo się Bab (brama) z ukrytego Imama, a następnie ukryty Imam siebie. These claims led to his arrest in 1845 and execution in 1850. Twierdzenia te doprowadziły do jego aresztowania w 1845 i wykonanie w 1850 roku. In 1863 one of the Shirazi's followers, Mirza Husayn Ali Nuri, proclaimed himself to be the prophetic figure foretold by the Bab. W 1863 jeden z jego naśladowców Shirazi, Mirza Husajn Ali Nuri, ogłoszonej się być prorocze rysunek przepowiedziane przez Bab. Shirazi taught that God had been manifest in many different forms, and that he was the most recent (but not final) manifestation. Shirazi nauczał, że Bóg był z manifestem w wielu różnych formach, i że był ostatnim (lecz nie ostatecznego) manifestacją. Since its inception the Baha'i faith has developed into a world wide religion completely independent of its Shi'ite roots. Baha'is do not consider themselves to be Muslims and are not regarded as Muslims by any Islamic tradition. Od momentu swojego powstania w Bahaizm stał się religią na świecie całkowicie niezależne od jego korzeni Shi'ite. Bahaitów nie uważają się za muzułmanów i nie są traktowane jako muzułmanie przez każdą islamskich tradycji.

Bülent Þenay Bülent Þenay
Overview of World Religions Project Religie świata Przegląd projektu

Bibliography : Bibliografia:

Betts, Robert Brenton. The Druze. New Haven: Yale University Press, 1988. Betts, Robert Brenton. W Druze. New Haven: Yale University Press, 1988.

Brockelmann, Carl. History of the Islamic Peoples. Trans. Brockelmann, Carl. Historia Islamskiej Ludów. Trans. Joel Carmichael and Moshe Perlmann. Joel Carmichael i Mosze Perlmann. London: Routledge and Kegan Paul, 1948. Londyn: Routledge i Kegan Paul, 1948.

Cole RI, Juan and Nicki R. Keddie. Shi'ism and Social Protest. New Haven: Yale University Press, 1986. RI Cole, Juan i Nicki R. Keddie. Shi'ism Społecznego i Protest. New Haven: Yale University Press, 1986.

Daftary, Farhad. The Isma'ilis: Their History and Doctrines. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. Daftary, Farhad. W Isma'ilis: ich historii i doktryny. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Esslemon, JE Baha'u'llah and the New Era. London: the Baha'i Publishing Trust, 1974. Esslemon, JE Bahá'u'lláh i Nowa Era. London: w Baha'i Publishing Trust, 1974.

Gross, Jo-Ann. Muslims in Central Asia. Durham: Duke University Press, 1990. Brutto, Jo-Ann. Muzułmanów w Azji Środkowej. Durham: Duke University Press, 1990.

Halm, Heinz. Shi'ism. Trans. Halm, Heinz. Shi'ism. Trans. Janet Watson. Janet Watson. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991.

Harris, Ian et al. Longman Guide to Living Religions. Harlow, Essex: Longman, 1994. Harris, Ian et al. Longman Przewodnik Życia Religie. Harlow, Essex: Longman, 1994.

Lewis, Bernard. The Assassins: a Radical Sect in Islam. Al-Saqi Books, 1985. Lewis, Bernard. The Assassins: radykalnego islamu w Sect. Saqi Al-Books, 1985.

Makarem, Sami Nasib. The Druze Faith. Delmar, New York: Caravan Books, 1974. Makarem, Sami Nasib. Druze The Faith. Delmar, Nowy Jork: Caravan Books, 1974.

Momen, Moojan. An Introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism. New haven: Yale University Press, 1985. Uczeniem się, Moojan. Wprowadzenie do Shi'i Islam: Historia i nauki Twelver Shi'ism. New Haven: Yale University Press, 1985.

Nasr, Seyyed Hosein, Hamid Dabashi and Seyyed Vali Reza Nasr (eds.) Shi'ism: Doctrines, Thought, and Spirituality. Albany: State University of New York Press, 1988. Nasr, Seyyed Husajn, Dabashi i Hamid Reza Seyyed Vali Nasr (red.) Shi'ism: doktryny, myśli i duchowości. Albany: State University of New York Press, 1988.

Pinault, David. The Shiites: Ritual and Popular Piety in a Muslim. London: IB Taurus and Co. Ltd., 1992. Pinault, David. Shiites W: Rytuał i pobożności ludowej w muzułmańskim. London: IB Taurus i Co Ltd., 1992.

Richard, Yann. Shi'ite Islam. Trans. Richard, Yann. Shi'ite islamu. Trans. Antonia Nevill. Antonia Nevill. Oxford, Blackwell, 1995. Oxford, Blackwell, 1995.

Smith, Peter. The Babi and Baha'i Religion: From Messianic Shi'ism to a World Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. Smith, Peter. W Babi i Religia Baha'i: Od mesjanistyczny Shi'ism do Światowej Religii. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.


Sunni-Shi'i Relationships Sunnickiej-Shi'i relacje

Shi'a Viewpoint Opinia Shi'a

One of the most important socio-political issues in life is that of leadership, its quality, authority and method of appointment. Jednym z najważniejszych problemów społeczno-politycznych w życiu jest, że przywództwa, jego jakości, władze i sposób powoływania. The Qur`an and the prophetic teachings emphasize obedience to Allah, His Prophet and the upright 'people of authority'. W Qur "AN i prorockiej nauki podkreślić, posłuszeństwo Bogu, Jego Proroka i uczciwych" ludzi władzy ". No Muslim disagrees with this. Muzułmanin nie zgadza się z tym. It is only with the method of legitimizing a 'person of authority' that differences occur and around which the Sunni and Shi'i theologies diverge. To jest jedynie z metodą uprawomocnienia a "osoba władzy", aby wystąpić różnice i wokół których sunnickiej i Shi'i theologies różnią się między sobą.

During the early centuries of Islam the terms Sunni and Shi'i meant different things at different times, as did many other names designating various schools of thought. Podczas pierwszych wieków islamu warunki sunnickiej i Shi'i oznacza różne rzeczy w różnym czasie, podobnie jak wiele innych nazw wyznaczenie różnych szkół myślenia. It was not until the eleventh and twelfth centuries that the current pattern of usage stabilized. Nie było aż do jedenastego i dwunastego stulecia, że obecny model wykorzystania ustabilizowanych.

Sunni essentially means one who follows the Sunnah, which is the desired aim of every sincere Muslim. Sunnickiej oznacza w istocie, kto nawiązuje do Sunna, który jest pożądany cel każdego szczerego muzułmańskich. It has come to mean, however, those Muslims who follow the Sunnah and Jama'ah, that is, the way of Muhammad and the consensual majority of Muslims. Ma się rozumieć, jednak tych muzułmanów, którzy się do Jama'ah i Sunna, czyli sposób Muhammad i za zgodą większości muzułmanów. The term was first adopted by a faction of Muslims who had accepted Abbasid rule, stressing the importance of its continuity with the Marwani past. Termin został po raz pierwszy przyjęty przez odłam muzułmanów, którzy Abbasid przyjęta zasada, podkreślając jej znaczenie ciągłości Marwani przeszłości. It was well over a century after Muhammad that the term Sunni began to be widely used to distinguish between the largest common group (which is the literal meaning of Jama'ah) and the Shi'i, that is, those who were loyal to `Ali's party. Było dobrze po ponad wieku Muhammad, że termin sunnickiej zaczął być powszechnie stosowane w celu rozróżnienia pomiędzy największym wspólnej grupy (co jest dosłowne znaczenie Jama'ah) i Shi'i, czyli tych, którzy byli lojalni wobec " Ali's party. It also implied those who strictly and exclusively referred to the Hadith as opposed to engaging in theological and philosophical discourse as a means of gaining guidance. Ale również tych, którzy domyślnych ściśle i wyłącznie do określonego Hadis w przeciwieństwie do angażowania się w teologicznej i filozoficznej dyskursu jako sposób uzyskania wskazówek. In latter-day usage Sunni has become synonymous with 'orthodox', though it would be more accurate to employ the term Jama'ah to signify the popular mainstream. W ostatni dzień użytkowania sunnickiej stało się synonimem "ortodoksyjną", choć byłoby bardziej trafne określenie zatrudniają oznaczać Jama'ah do głównego nurtu popularnego.

In the early years after the Prophet's death the term Shi`i meant 'follower' or 'partisan', with particular reference to `Ali. W pierwszych latach po śmierci Proroka termin Shi "i oznaczało" wyznawca "lub" partyzanckich ", ze szczególnym odniesieniem do" Ali. The Shi'as believe that the Prophet had categorically appointed `Ali Ibn Abi Talib as his successor at the gathering of Ghadir Khum. W Shi'as Uważam, że Prorok miał kategorycznie powołania "Ali Ibn Abi Talib jako jego następca na gromadzenie Ghadir Khum. `Ali in turn nominated as his successor his eldest son Hasan, who then nominated his brother Husayn and so on through another ten generations of the Prophet's descendants. "Ali z kolei nominację jego następcy jego najstarszy syn Hasan, który następnie nominację swego brata Husajn i tak dalej przez kolejne dziesięć pokoleń jego potomków Proroka. Although the Sunnis all acknowledge the event at Ghadir Khum, they take the Prophet's message as merely an acknowledgement of `Ali's merit rather than a definite political appointment. Chociaż Sunnis potwierdzić wszystkie zdarzenia w Ghadir Khum podejmują one Proroka wiadomości jedynie jako potwierdzenie "Ali's zasługują raczej niż określony politycznych nominacji.

In the end, however, the successor to the Prophet was elected by a group of Medinan elders (while the Prophet was being buried). W końcu jednak, że następca Proroka został wybrany przez grupę Medyny starsi (chociaż Prorok był pochowany). The first Muslim ruler (later to be called Caliph) was Abu Bakr, the Prophet's father-in-law and a close and loyal Companion. Pierwszy muzułmański władca (później pod nazwą Kalifat) został Abu Bakr, Proroka na teścia i bliskich i wierny towarzysz. Though `Ali and his followers made occasional protests, they did not contest or revolt against the early Caliphs. Choć "Ali i jego naśladowców w sporadycznych protestów, nie konkursu lub buntu przeciwko początku namiestnikami. `Ali himself remained loyal to the cause of Islam and served wherever and whenever he could alongside his predecessors. "Ali sam pozostał wierny do przyczyną islam i służyli gdziekolwiek i kiedykolwiek mógł obok jego poprzedników. Upon the demise of the third Caliph, however, `Ali was elected the fourth. Po upadku z trzeciego Kalifat, jednak Ali "został wybrany na czwartego.

...

The general Sunni stance on leadership was that peace under an unjust ruler was better than anarchy under a just one. Ogólnego sunnickiej stanowisko na temat przywództwa, że na mocy pokoju niesprawiedliwego władcy była lepsza niż anarchii w ramach tylko jednego. For the Shi`i, justice in the government of human affairs could not grow if the ruler did not reflect the Prophet. Dla Shi "I sprawiedliwości w rządzie ludzkich spraw nie może rosnąć, jeśli władca nie odzwierciedlają Proroka. The ruler had the status of a prophetic figure who, in the Prophet's absence, should be the ultimate spiritual and temporal authority. Władca miał status prorockim rysunek, który w Proroka jego nieobecności, powinien być ostateczny i duchowej władzy doczesnej. The prophetic mantle was taken up by the Sufis in the person of their Shaykhs or teachers. This fact is significant because while most Sufis were Sunni, the necessity for enlightened leadership reflects the essential nature of transmission of knowledge and guidance. Z płaszczem prorockie została podjęta przez Sufis w osobie ich Shaykhs lub nauczycieli. Fakt ten jest znaczący, ponieważ były jednocześnie najbardziej Sufis sunnickiej, konieczność oświecony przywództwa odzwierciedla zasadnicze charakter przekazywania wiedzy i wskazówek. Hence the Shi`is turned to their Imams. Stąd Shi "jest włączona do swoich imamów.

Shaykh Fadhlalla Haeri Shaykh Fadhlalla Haeri
THE ELEMENTS OF ISLAM Elementy islamu


Also, see: Również zobaczyć:
Islam, Muhammad Islam, Muhammad
Koran, Qur'an Koran, Koran
Pillars of Faith Filary Wiary
Abraham Abrahama
Testament of Abraham Testament Abrahama
Allah Bóg
Hadiths Hadiths
Revelation - Hadiths from Book 1 of al-Bukhari Apokalipsa - Książka Hadiths od 1 al-Bukhari
Belief - Hadiths from Book 2 of al-Bukhari Wiara - Hadiths z Book 2 al-Bukhari
Knowledge - Hadiths from Book 3 of al-Bukhari Wiedza - Hadiths od Book 3 al-Bukhari
Times of the Prayers - Hadiths from Book 10 of al-Bukhari Czasie modlitwy - Hadiths Książka z 10-al Bukhari
Shortening the Prayers (At-Taqseer) - Hadiths from Book 20 of al-Bukhari Skrócenie Modlitwy (Na-Taqseer) - Hadiths Książka z 20-al Bukhari
Pilgrimmage (Hajj) - Hadiths from Book 26 of al-Bukhari Pielgrzymka (Hajj) - Hadiths Książka z 26-al Bukhari
Fighting for the Cause of Allah (Jihad) - Hadiths of Book 52 of al-Bukhari Walka powodować dla Boga (Dżihad) - Hadiths książki 52-al Bukhari
ONENESS, UNIQUENESS OF ALLAH (TAWHEED) - Hadiths of Book 93 of al-Bukhari Jednosc, wyjątkowości Boga (TAWHEED) - Hadiths książki 93-al Bukhari
Hanafiyyah School Theology (Sunni) Hanafiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Malikiyyah School Theology (Sunni) Malikiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Shafi'iyyah School Theology (Sunni) Shafi'iyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Hanbaliyyah School Theology (Sunni) Hanbaliyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Maturidiyyah Theology (Sunni) Maturidiyyah Teologia (sunnickiej)
Ash'ariyyah Theology (Sunni) Ash'ariyyah Teologia (sunnickiej)
Mutazilah Theology Mutazilah Teologiczny
Ja'fari Theology (Shia) Ja'fari Teologia (Shia)
Nusayriyyah Theology (Shia) Nusayriyyah Teologia (Shia)
Zaydiyyah Theology (Shia) Zaydiyyah Teologia (Shia)
Kharijiyyah Kharijiyyah
Imams (Shia) Imamów (Shia)
Druze Druze
Qarmatiyyah (Shia) Qarmatiyyah (Shia)
Ahmadiyyah Ahmadiyyah
Ishmael, Ismail Izmael, Ismail
Early Islamic History Outline Zarys historii wczesnego islamskich
Hegira Hegira
Averroes Averroes
Avicenna Avicenna
Machpela Machpela
Kaaba, Black Stone Kaaba, Black Stone
Ramadan Ramadan
Sunnites, Sunni Sunnites, sunnickiej
Shiites, Shia Shiites, Shia
Mecca Mekka
Medina Medyna
Sahih, al-Bukhari Sahih, al-Bukhari
Sufism Sufizm
Wahhabism Wahhabism
Abu Bakr Abu Bakr
Abbasids Abbasids
Ayyubids Ayyubids
Umayyads Umayyads
Fatima Fatima
Fatimids (Shia) Fatimids (Shia)
Ismailis (Shia) Ismailis (Shia)
Mamelukes Mamelukes
Saladin Saladin
Seljuks Seldżukowie
Aisha Aisha
Ali Ali
Lilith Lilith
Islamic Calendar Kalendarz islamski
Interactive Muslim Calendar Interaktywny Kalendarz muzułmański


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest