Talmud

General Information Informacje ogólne

The Talmud (Hebrew for "teaching" or "study"), a vast compendium of Jewish law and lore, is a unique literary document - a sequel to the Hebrew Bible - and the basis of Jewish religious life. The Talmud (hebr. za "naukę" lub "studium"), rozległym kompendium wiedzy i prawa żydowskiego, jest unikalnym dokumentem literackim - a sequel do hebrajskiej Biblii - oraz podstawy żydowskiego życia zakonnego. It consists of the Mishnah and lengthy, rambling commentary called Gemara (Aramaic for "learning" or "tradition"). Składa się z Miszny i długi, kręty komentarz zwane Gemara (aramejski za "naukę" lub "tradycja"). There are two Gemaras - the Palestinian Gemara, a product of the 3d and 4th centuries AD, and the Babylonian Gemara, completed about 499, with some later additions. Istnieją dwa Gemaras - palestyńskiego Gemara, produkt z 3d i 4 wieku AD, oraz babiloński Gemara, ukończony około 499, niektóre późniejsze uzupełnienia. Hence, there are two Talmuds: the Talmud Yerushalmi and the Talmud Babli. Dlatego istnieją dwa Talmuds: Talmud w Yerushalmi i Talmud Babli. The latter, the Babylonian Talmud, remains for traditional Jews the final authority on the law. Tego ostatniego, Talmud babiloński, pozostaje dla tradycyjnych Żydów ostatecznej władzy na prawo. The Mishnah is predominantly in Hebrew, the Gemaras largely in Aramaic. Do Miszny jest głównie w języku hebrajskim, w dużej mierze w Gemaras aramejski. In addition to exhaustive and subtle discussions of civil, criminal, domestic, and ritual law, the Talmuds contain materials called haggadah ("narration") - statements on faith and morals, explanations of Bible verses, parables, and historical and legendary narratives. Oprócz wyczerpujących i subtelne dyskusje cywilnego, karnego, krajowym, a rytuał prawa, Talmuds zawierają materiały o nazwie haggadah ( "narracji") - oświadczenia na temat wiary i moralności, objaśnienia Biblii wersety, przypowieściach, a historyczne i legendarne opowieści.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Despite difficulties of language and content, the Talmud was for centuries the principal subject of Jewish study. Pomimo trudności językowych i treści, Talmud był przez wieki głównym przedmiotem studiów żydowskich. It was provided with innumerable commentaries and annotations, the most important of which was by the 11th century scholar Rashi. Została dostarczona z niezliczonych komentarzy i adnotacji, z czego najważniejsze było przez 11 wieku uczony Rasziego. It was also the object of violent attacks by persons who had no knowledge of its contents, from medieval fanatics - 24 cartloads of Talmud manuscripts were burned in Paris in 1242 - to Nazi propagandists in the 1930s. Był on również przedmiotem gwałtownych ataków przez osoby, które nie wiedzą o jego zawartości, od średniowiecznych fanatyków - 24 cartloads z rękopisy Talmudu zostały spalone w Paryżu w 1242 - do nazistowskich propagandists w 1930s. Modern scholars have come increasingly to recognize its importance as a cultural monument. Nowoczesnych uczonych już coraz rozpoznać jego znaczenie jako zabytek kultury. New Testament scholars in particular have used material from the Talmud and the related literature of Midrash for an understanding of Christian origins. Badaczy Nowego Testamentu, w szczególności użyty materiał z Talmudu i literatury związanej z Midrasz do zrozumienia chrześcijańskich początków.

Bernard J Bamberger Bernard J Bamberger

Bibliography: Bibliografia:
I Epstein, ed., The Babylonian Talmud (1961); A Feinnsilver, ed., The Talmud Today (1980); M Mielziner, Introduction to the Talmud (1969); CG Montefiore and H Loeww, A Rabbinic Anthology (1938); J Neusner, The Talmud of the Land of Israel: An Introduction (1990); A Steinsaltz, The Essential Talmud (1977) and The Talmud: A Reference Guide (1989); HL Strack, Introduction to the Talmud and Midrash (1969); I Unterman, The Talmud: An Analytical Guide (1985). I Epstein, ed. The Talmud babiloński (1961); A Feinnsilver, ed. The Talmud Dziś (1980); Mielziner M, Wprowadzenie do Talmudu (1969); CG Montefiore i Loeww H, A rabiniczny Anthology (1938); J Neusner, The Talmud z ziemi Izraela: An Introduction (1990); A Steinsaltz, The Essential Talmud (1977) oraz Talmud: A Reference Guide (1989); HL Strack, Wprowadzenie do Talmudu i Midrasz "(1969); I Unterman, The Talmud: An Analytical Guide (1985).


Talmud

General Information Informacje ogólne

The Talmud is the body of Jewish civil and religious law, including commentaries on the Torah, or Pentateuch. Talmud jest z ciała żydowskiego prawa religijnego i obywatelskiego, w tym komentarzy na temat Tora, Pięcioksiąg lub. The Talmud consists of a codification of laws, called the Mishnah, and a commentary on the Mishnah, called the Gemara. The Talmud składa się z kodyfikacji prawa, zwana Miszny i komentarz do Miszny, zwany Gemara. The material in the Talmud that concerns decisions by scholars on disputed legal questions is known as the Halakah; the legends, anecdotes, and sayings in the Talmud that are used to illustrate the traditional law are known as Haggada. Materiału w Talmud, że dotyczy decyzji podejmowanych przez uczonych na temat spornych kwestii prawnych jest znany jako Halakah; do legendy, anegdoty i mów w Talmud, które są wykorzystywane do zilustrowania tradycyjnego prawa są znane jako Haggada.

Two compilations of the Talmud exist: the Palestinian Talmud, sometimes called the Jerusalem Talmud, and the Babylonian Talmud. Both compilations contain the same Mishnah, but each has its own Gemara. Dwie kompilacje z Talmudu istnieją: palestyńskiego Talmud, czasami nazywany Jerozolima Talmud, oraz Talmud babiloński. Obie kompilacje zawierają te same Miszny, ale każda z nich ma swój własny Gemara. The contents of the Palestinian Talmud were written by Palestinian scholars between the 3rd century AD and the beginning of the 5th century; those of the Babylonian Talmud, by scholars who wrote between the 3rd century and the beginning of the 6th century. Zawartość palestyńskich Talmud palestyński zostały napisane przez uczonych między 3. AD wieku i początku wieku 5; tych z Talmud babiloński, przez uczonych, którzy napisali między 3rd wieku i na początku 6 wieku. The Babylonian Talmud became authoritative because the rabbinic academies of Babylonia survived those in Palestine by many centuries. The Talmud babiloński, ponieważ stało się autorytatywne rabiniczny Akademie Babilonia te przetrwały w Palestynie przez wiele stuleci.

The Talmud itself, the works of talmudic scholarship, and the commentaries concerning it constitute the greatest contributions to rabbinical literature in the history of Judaism. Talmud w sobie, dzieł talmudyczne stypendium, oraz komentarzy dotyczących go stanowią największy wkład do literatury rabinicznych w dziejach judaizmu. One of the most important of the works of scholarship is the Mishneh Torah (Repetition of the Torah, c. 1180) by the Spanish rabbi, philosopher, and physician Maimonides; it is an abstract of all the rabbinical legal literature in existence at his time. Jednym z najważniejszych dzieł tego stypendium jest Miszne Tora "(Powtórzenie Tory, ok. 1180) przez hiszpańskiego rabina, filozof i lekarz Majmonides, jest abstrakcyjną wszystkich rabinicznych literaturze prawniczej na jego istnienie w czasie . The most widely known commentaries are those on the Babylonian Talmud by the French rabbi Rashi and by certain scholars known as tosaphists, who lived in France and Germany between the 12th and 14th centuries and included some of Rashi's grandsons. Najszerzej znane są te komentarze na Talmud babiloński przez rabina Rasziego francuskim i przez niektórych badaczy nazywany tosaphists, który mieszkał we Francji i Niemczech między 12 i 14 wieku i włączyć niektóre Rasziego wnuków.

The Babylonian Talmud and the Palestinian Talmud were first printed in 1520-22 and in 1523 in Venice by the printer Daniel Bomberg. The entire Babylonian Talmud is available in an English translation (1935-52) edited by the British rabbi and scholar Isidore Epstein. Most of the Palestinian Talmud is available in a 19th-century French translation, but the rendering is defective and inaccurate. Twenty tractates of the Palestinian Talmud are found in a Latin translation, in the Thesaurus Antiquitatum Sacrarum (1744-69) of Blasio Ugolino, an 18th-century Italian historian and antiquarian. The Talmud babiloński Talmud palestyński i były drukowane w pierwszej 1520-22 oraz w 1523 w Wenecji przez drukarkę Daniel Bomberg. Talmud babiloński Całość jest dostępna w języku angielskim tłumaczeniem (1935-52) pod redakcją British rabina i uczonego Izydora Epstein. Większość palestyńskich Talmud jest dostępny w 19-ci wieku francuski tłumaczenia, ale utylizacji jest wadliwy i niedokładne. Dwadzieścia tractates w Palestynie Talmud znajdują się w tłumaczeniu Łacińskiej, w Thesaurus Antiquitatum Sacrarum (1744-69) z Blasio Ugolino, jeden 18th-Century włoski historyk i antykwariat.

Saul Lieberman Saul Lieberman


Talmud

Jewish Viewpoint Information Żydowskiego punktu widzenia informacji

Name of two works which have been preserved to posterity as the product of the Palestinian and Babylonian schools during the amoraic period, which extended from the third to the fifth century CE One of these compilations is entitled "Talmud Yerushalmi" (Jerusalem Talmud) and the other "Talmud Babli" (Babylonian Talmud). Nazwisko dwóch utworów, które zostały zachowane do potomnych jako iloczyn palestyńskiej i babilońskiej amoraic szkół w terminie, który rozciąga się od trzeciego do piątego wieku CE Jednym z tych kompilacji jest zatytułowany "Talmud Yerushalmi" (Jerozolima Talmud) i innych "Talmud Babli" (Talmud babiloński). Used alone, the word "Talmud" generally denotes "Talmud Babli," but it frequently serves as a generic designation for an entire body of literature, since the Talmud marks the culmination of the writings of Jewish tradition, of which it is, from a historical point of view, the most important production. Stosowany samodzielnie, słowo "Talmud" zazwyczaj oznacza "Talmud Babli", ale często służy jako nazwę dla całego ciała w literaturze, ponieważ Talmud oznacza zwieńczenie pism tradycji żydowskiej, z czego to jest, z historycznego punktu widzenia, najważniejszym produkcji.

The Name. Nazwa.

"Talmud" is an old scholastic term of the Tannaim, and is a noun formed from the verb "limmed" = "to teach." "Talmud" jest stary termin Scholastic z Tannaim, i to rzeczownik utworzony od czasownika "limmed" = "nauczyć". It therefore means primarily "teaching," although it denotes also "learning"; it is employed in this latter sense with special reference to the Torah, the terms "talmud" and "Torah" being usually combined to indicate the study of the Law both in its wider and in its more restricted sense, as in Pe'ah i. Dlatego przede wszystkim oznacza "nauczanie", choć oznacza także "uczenie się", jest zatrudniony w tym drugim sensie, ze szczególnym odniesieniem do Tory, wyrazy "Talmud" i "Tora" są zazwyczaj łączone w celu wskazania analizy tej ustawy, jak w szerszym i bardziej ograniczony w swoim znaczeniu, tak jak w Pe'ah i. 1, where the term "talmud Torah" is applied to study as a religious duty. 1, jeżeli termin "Talmud Tora" jest stosowana do badania jako obowiązek religijny. On the other hand, the learning acquired by study is also called "talmud," so that Akiba's pupil Judah ben Ilai could say: "He from whom one derives the greater part of his knowledge ["talmudo"] must be regarded as the teacher" (Tosef., BM ii., end; Yer. BM 8d; BM 33a has "ḥokmah" instead of "talmud"). Z drugiej strony, w badaniu uczenia się przez nabytych jest również pod nazwą "Talmud", tak aby jego uczeń Akiba ben Juda Ilaj mógł powiedzieć: "On z czym jeden z nich wywodzi się większa część jego wiedzy [" talmudo "] należy traktować jako nauczyciel "(Tosef., BM II., Koniec; yer. 8d BM; BM 33a ma" ḥokmah "zamiast" Talmud "). To designate the study of religion, the word "talmud" is used in contrast with "ma'aseh," which connotes the practise of religion. Do wyznaczenia studium religii Słowo "Talmud" jest używane w przeciwieństwie do "ma'aseh", które connotes do praktykowania religii. Akiba's view that on this account the "talmud" ranked above the "ma'aseh" was adopted as a resolution by a famous conference at Lydda during the Hadrianic persecution (see Sifre, Deut. 41; Ḳid. 40b; Yer. Pes. 30b; Cant. R. ii. 14). Akiba jest zdania, że na to konto do "Talmud" rankingu powyżej "ma'aseh" został przyjęty w formie uchwały przez słynnych konferencji w Lydda podczas prześladowań Hadrianic (patrz Sifre, Deut. 41; Kid. 40b; yer. Pes. 30b ; Cant. R. II. 14). The two terms are contrasted differently, however, in the tannaitic saying (BB 130b), "The Halakah [the principles guiding decisions in religious law] may not be drawn from a teaching of the master ["talmud"] nor be based upon an act of his ["ma'aseh"], unless the master expressly declare that the teaching or act under consideration is the one which is applicable to the practise." Te dwa warunki są zestawione w różny sposób, jednak w tannaitic mówiąc (BB 130b), "The Halakah [do zasady decyzje w prawie religijnym] nie może zostać wyciągnięte z nauczaniem przez kapitana [" Talmud "], ani być oparte na akt jego [ "ma'aseh"], chyba że kapitan wyraźnie oświadczyć, że nauczanie lub działają pod uwagę jest to, które jest stosowane w praktyce. "

In the second place, the word "talmud"-generally in the phrase "talmud lomar"-is frequently used in tannaitic terminology in order to denote instruction by means of the text of the Bible and of the exegetic deductions therefrom. Po drugie, słowo "Talmud" ogólnie w wyrażenie "Talmud lomar" jest często używane w tannaitic terminologii w celu oznaczenia instrukcji za pomocą tekstu Biblii i exegetic potrąceń z nich. In the third place, the noun "talmud" has the meaning which alone can be genetically connected with the name "Talmud"; in tannaitic phraseology the verb "limmed" denotes the exegetic deduction of a halakic principle from the Biblical text (for examples see RH ii. 9; Sifre, Num. 118); and in harmony with this meaning of the word "talmud" denotes that exposition of a halakic saying which receives an exegetic confirmation from the Biblical text. Na trzecim miejscu, rzeczownik "Talmud" ma znaczenie, które jako jedyne mogą być genetycznie związane z nazwą "Talmud"; w tannaitic frazeologii czasownika "limmed" oznacza exegetic potrącenia z halakic z zasadą tekst biblijny (patrz przykłady na RH ii. 9; Sifre, Num. 118) oraz w harmonii z tym znaczeniu tego słowa "Talmud" oznacza, że ekspozycja z mówiąc halakic który otrzymuje potwierdzenie od exegetic tekst biblijny. Of the terms, therefore, denoting the three branches into which the study of the traditional exegesis of the Bible was from earliest times divided by the Tannaim (see Jew. Encyc. iii. 163, sv Bible Exegesis), "midrash" was the one identical in content with "talmud" in its original sense, except that the Midrash, which includes any kind of Biblical hermeneutics, but more especially the halakic, deals with the Bible text itself, while the Talmud is based on the Halakah. O warunkach, w związku z tym, oznaczający trzech oddziałów, w których badanie tradycyjnej egzegezy Biblii od najwcześniejszych czasów podzielona przez Tannaim (patrz Żyda. Encyc. III. 163, sv egzegeza Biblii), "Midrasz" był jednym identyczne w treści z "Talmud" w jej pierwotnym znaczeniu, chyba że Midrasz, który obejmuje wszelkiego rodzaju Hermeneutyka biblijna, ale szczególnie halakic, zajmuje się sam tekst Biblii, Talmud, gdy jest oparta na Halakah. The Midrash is devoted to Biblical exposition, the result being the Halakah (comp. the phrase "mi-kan ameru" [= "beginning here the sages have said"], which occurs frequently in the tannaitic Midrash and which serves to introduce halakic deductions from the exegesis). W Midrasz jest wystawa poświęcona biblijne, wynik jest Halakah (Comp. wyrażenie "MI-kan ameru" [= "tutaj na początku powiedziałem mędrcy"], która występuje częściej w tannaitic Midrasz, który służy do wprowadzenia odliczeń halakic z egzegezy). In the Talmud, on the other hand, the halakic passage is the subject of an exegesis based on the Biblical text. W Talmud, z drugiej strony, halakic przejście jest przedmiotem egzegezy w oparciu o tekst biblijny.

Relation to Midrash. Odniesieniu do Midrasz.

In consequence of the original identity of "Talmud" and "Midrash," noted above, the former term is sometimes used instead of the latter in tannaitic sentences which enumerate the three branches of traditional science, Midrash, Halakah, and Haggadah (see Ber. 22a [comp. M. Ḳ. 15a and Yer. Ber. 6c, 39]; Ḳid. 30a; Suk. 28a; BB 134a; Ab. RN xiv. [comp. Masseket Soferim, xvi. 8]; Yer. B. Ḳ. 4b, 31 [comp. Sifre, Deut. 33]; Tosef., Soṭah, vii. 20 [comp. Yer. Soṭah 44a]), while sometimes both "Talmud" and "Midrash" are used (M. Ḳ. 21a; Ta'an. 30a); it must be noted, however, that in the editions of the Babli, "Gemara" is usually substituted for "Talmud," even in the passages here cited. W związku z oryginalnej tożsamości "Talmud" i "Midrasz", zaznaczono powyżej, termin jest czasami stosowany zamiast tego ostatniego zdania, które w tannaitic wymienienie trzech tradycyjnych gałęzi nauki, Midrasz, Halakah i Haggadah (patrz Ber. 22a [comp. M. K. 15a i yer. Ber. 6c, 39]; Kid. 30a; Suk. 28a; BB 134a; Ab. RN XIV. [Comp. Masseket Soferim, XVI. 8]; yer. B. K. 4b, 31 [comp. Sifre, Deut. 33]; Tosef., Soṭah, vii. 20 [comp. Yer. Soṭah 44a]), natomiast obie czasem "Talmud" i "Midrasz" są używane (M. K. 21a; Ta'an. 30a), należy jednak zauważyć, że w następnych wydaniach tego Babli ", Gemara" jest zastąpiony przez "Talmud", nawet w cytowanych fragmentów tutaj. The word "Talmud" in all these places did not denote the study subsequently pursued by the Amoraim, but was used instead of the word "Midrash," although this did not preclude the later introduction of the term "Talmud" into tannaitic sayings, where it either entirely displaced "Midrash" or was used side by side with it. Słowo "Talmud" we wszystkich tych miejscach nie oznaczają badania następnie realizowane przez Amoraim, ale był używany zamiast słowa "Midrasz", choć nie wyklucza późniejszego wprowadzenia pojęcia "Talmud" w tannaitic mów, gdzie go albo całkowicie wyparta "Midrasz" został wykorzystany lub obok niego.

After the term "Talmud" had come to denote the exegetic confirmation of the Halakah, it was applied also to the explanation and exposition of halakic passages in general. Po termin "Talmud" mieli przyjść do oznaczenia exegetic potwierdzenie w Halakah, to stosuje się również do wyjaśnienia i ekspozycja halakic fragmenty w ogóle. As early as the end of the tannaitic period, when the halakot were finally redactedby the patriarch Judah I. and were designated as "Mishnah," a term originally applied to the entire system of traditional learning, the Talmud was developed as a new division of this same science; and it was destined to absorb all others. Już w końcu tego okresu tannaitic, gdy halakot były ostatecznie judzkich redactedby patriarcha I. i były oznaczone jako "Miszny", termin początkowo w stosunku do całego systemu tradycyjnego nauczania, w Talmud został opracowany jako nowy podział tej samej nauki, a był przeznaczony do wchłonięcia wszystkich innych. In a baraita dating, according to the amora Johanan, from the days of Judah I. (BM 33a; comp. Yer. Shab. 15c, 22 et seq.), the Mishnah and the Talmud are defined as subjects of study side by side with the "Miḳra" (Bible), the study of the Talmud being mentioned first. W baraita randki, zgodnie z Amora Jochanana, od dni Juda I. (BM 33a; komp. Yer. Shab. 15c, 22 i nast.), Z Miszny i Talmudu są zdefiniowane jako przedmiotów studiów obok siebie z "Mikra" (Biblia), badania nad Talmud jest wymieniony jako pierwszy. To this baraita there is an addition, however, to the effect that more attention should be given to the Mishnah than to the Talmud. W tym baraita istnieje Ponadto, jednak do skutku, że większą uwagę należy zwrócić się do Miszny, niż do Talmudu. Johanan explains this passage by the fact that the members of Judah's academy, in their eagerness to investigate the Talmud, neglected the Mishnah; hence the patriarch laid stress upon the duty of studying the Mishnah primarily. Jochanana wyjaśnia ten fragment ze względu na fakt, że członkowie Akademii Judy, ich zapał do zbadania Talmud, zaniedbane do Miszny; stąd patriarcha ustanowione na stres obowiązku badania Miszny wszystkim. In these passages the word "Talmud" is used not in its more restricted sense of the establishment of halakot by Biblical exegesis, but in its wider signification, in which it designates study for the purpose of elucidating the Mishnah in general, as pursued after Judah's death in the academies of Palestine and Babylon. W tych fragmentów słowo "Talmud" nie jest używany w bardziej ograniczonym znaczeniu ustanowienia przez halakot egzegezy biblijnej, ale w jej szersze znaczenie, w którym wyznacza badania w celu elucidating do Miszny w ogóle, jak realizowane po Judy śmierci w akademiach w Palestynie i Babilonii. This baraita is, furthermore, an authentic document on the origin of the Talmud. Ten baraita jest ponadto, autentyczny dokument w sprawie pochodzi z Talmudu.

Three classes of members of the academy are mentioned in an anecdote referring to Judah I. (BB 8a): (1) those who devoted themselves chiefly to the Bible ("ba'ale Miḳra"); (2) those whose principal study was the Mishnah ("ba'ale Mishnah"); and (3) those whose main interest lay in the Talmud ("ba'ale Talmud"). Trzech klas członków Akademii są wymienione w anegdoty odnosząc się do Judy I. (BB 8a): (1) tych, którzy sami poświęcone głównie do Biblii ( "ba'ale Mikra"); (2), których głównym przedmiotem tych badań było do Miszny ( "ba'ale Miszny"), oraz (3) tych, których głównym interesie świeckich w Talmud ( "ba'ale Talmud"). This is the original reading of the passage, although the editions mention also the "ba'ale Halakah" and the "ba'ale Haggadah" (see below). Jest to oryginalny czytania przejazd, chociaż wspomnieć także o wydaniach "ba'ale Halakah" i "ba'ale Haggadah" (patrz poniżej). These three branches of knowledge are, therefore, the same as those enumerated in BM 33a. Te trzy gałęzie wiedzy są zatem takie same, jak te wymienione w BM 33a. Tanḥum b. Tanḥum b. Ḥanilai, a Palestinian amora of the third century, declared, with reference to this threefold investigation ('Ab. Zarah 19b): "Let the time given to study be divided into three parts: one-third for the Bible, one-third for the Mishnah, and one-third for the Talmud." Ḥanilai, palestyńskiego Amora z trzeciego wieku, oświadczyła, odnosząc się do tego potrójne dochodzenia ( "Ab. Zarah 19b):" Niech czas przeznaczony na badania należy podzielić na trzy części: jedną trzecią do Biblii, jedna trzecia dla do Miszny, a jedną trzecią na Talmud. " In Ḳid. W dzieciaka. 33a this saying is quoted in the name of the tanna Joshua b. 33a to powiedzenie jest cytowany w imię Pańskie Tanna Joshua B. Hananiah, although this is probably a corruption of the name of Jose b. Chananiasz, chociaż jest to prawdopodobnie z korupcją w imię Jose b. Ḥanina (amora). Ḥanina (Amora). Yudan, a Palestinian amora of the fourth century, found in Eccl. Yudan, palestyńskiego Amora z czwartego wieku, w Eccl. xi. XI. 9 an allusion to the pleasure taken in the three branches of study, Miḳra, Mishnah, and Talmud. 9 jeden aluzja do przyjemności w trzech oddziałach studiów, Mikra, Miszny i Talmudu.

The Three Subjects of Study. Trzech Przedmioty studiów.

The old trichotomy of traditional literature was changed, however, by the acceptance of the Mishnah of Judah I., and by the new study of the Talmud designed to interpret it. Stare trychotomia tradycyjnej literatury został zmieniony, jednakże, przez przyjęcie do Miszny Judy I., i przez nowe studium z Talmudu zaprojektowane je interpretować. The division termed "Halakot" (singular, "Halakah") in the old classification was then called "Mishnah," although in Palestine the Mishnah continued to be designated as "Halakot." Podział określany jako "Halakot" (pojedynczej, "Halakah") w starej klasyfikacji ówczesną nazwą "Miszny", choć w Palestynie z Miszny nadal być oznaczone jako "Halakot". The Midrash became a component part of the Talmud; and a considerable portion of the halakic Bible hermeneuties of the Tannaim, which had been preserved in various special works, was incorporated in the Babylonian Talmud. W Midrasz stał się część z Talmudu, a znaczna część z halakic Biblii hermeneuties z Tannaim, które zostały zachowane w różnych utworów, została przyjęta w Talmud babiloński. The Haggadah (plural, "Haggadot") lost its importance as an individual branch of study in the academies, although it naturally continued to be a subject of investigation, and a portion of it also was included in the Talmud. Occasionally the Haggadah is even designated as a special branch, being added as a fourth division to the three already mentioned. Ḥanina ben Pappa, an amora of the early part of the fourth century, in characterizing these four branches says: "The countenance should be serious and earnest in teaching the Scriptures, mild and calm for the Mishnah, bright and lively for the Talmud, and merry and smiling for the Haggadah" (Pesiḳ. 110a; Pes. R. 101b; Tan., Yitro, ed. Buber, p. 17; Massek. Soferim, xvi. 2). W Haggadah (liczba mnoga, "Haggadot") straciła swoje znaczenie jako indywidualne oddziału studiów w uczelniach, choć oczywiście nadal jest przedmiotem dochodzenia, a jej część została uwzględniona także w Talmud. Czasami jest nawet w Haggadah wyznaczony jako specjalny oddział, jest dodawana jako czwarty rejon do trzech już wymienionych. Ḥanina ben Pappa, AN Amora z początku część czwartego wieku, charakteryzujące w tych czterech oddziałów mówi: "oblicze powinny być poważne i starający się w nauczaniu Pisma, łagodne i spokojne do Miszny, jasny i żywy do Talmudu, a Merry i uśmiecha się do Haggadah "(Pesiḳ. 110a; Pes. 101B R., Tan., Yitro, ed. Buber, str. 17; Massek . Soferim, XVI. 2). As early as the third century Joshua ben Levi interpreted Deut. Już w trzecim wieku Joshua Ben Levi interpretować Deut. ix. IX. 10 to mean that the entire Law, including Miḳra, Mishnah, Talmud, and Haggadah, had been revealed to Moses on Sinai (Yer. Pes. 17a, line 59; Meg. 74d, 25), while in Gen. R. lxvi. 10 oznacza, że całość ustawy, łącznie z Mikra, Miszny, Talmud, a Haggadah, zostały objawione Mojżeszowi na Synaju (Yer. Pes. 17a, linia 59; Meg. 74d, 25), natomiast w Gen. R. LXIV. 3 the blessings invoked in Gen. xxvii. 3 błogosławieństwa powołać w xxvii Gen.. 28 are explained as "Miḳra, Mishnah, Talmud, and Haggadah." 28 wyjaśniono, jak "Mikra, Miszny, Talmud, a Haggadah". The Palestinian haggadist Isaac divided these four branches into two groups: (1) the Miḳra and the Haggadah, dealing with subjects of general interest; and (2) the Mishnah and the Talmud, "which can not hold the attention of those who hear them" (Pesiḳ. 101b; see Bacher, "Ag. Pal. Amor." ii. 211). Palestyńskich haggadist Izaaka tych czterech oddziałów podzielone na dwie grupy: (1) Mikra i Haggadah, radzenia sobie z przedmiotów użyteczności publicznej oraz (2) Miszny i Talmudu, "które nie mogą posiadać uwagę tych, którzy słuchają ich "(Pesiḳ. 101B; patrz Bacher," Ag. Pal. Amorek ". II. 211).

According to a note of Tanḥuma ben Abba (of the latter part of the 4th cent.) on Cant. Według notatki z Tanḥuma Ben Abba (w drugiej części 4 centów). Na Cant. v. 14 (Cant. R. ad loc.), a student must be familiar with all four branches of knowledge, Miḳra, Mishnah, Halakah (the last-named term used here instead of "Tatmud"), and Haggadah; while Samuel b. v. 14 (Cant. R. ad loc.), student musi być obeznany z wszystkich czterech gałęzi wiedzy, Mikra, Miszny, Halakah (ostatni termin używany w nazwie tutaj zamiast "Tatmud"), a Haggadah; natomiast Samuel b. Judah b. Judy B. Abun, a Palestinian amora of the same century, interpreted Prov. Abun, palestyńskiego Amora tego samego wieku, interpretować Prov. xxviii. XXVIII. 11 as an allusion to the halakist ("man of the Talmud") and to the haggadist ("man of the Haggadah"; Yer. Hor. 48c; see also Pesiḳ. 176a; Lev. R. xxi., Talmud and Haggadah). 11 jako aluzja do halakist ( "Man of the Talmud") i do haggadist ( "Man of the Haggadah"; yer. Hor. 48c; patrz również Pešík. 176a; Lew. R. xxi., Talmud i Haggadah) . Here may be mentioned also the concluding passage of the mishnaic treatise Abot (v., end): "At the age of five to the Bible; at the age of ten to the Mishnah; at the age of fifteen to the Talmud." Tutaj może być wymieniony również zawarcie przejście mishnaic traktat Abot (v., koniec): "W wieku lat pięciu do Biblii, w wieku dziesięciu do Miszny, w wieku piętnastu do Talmudu". This is ascribed by many to the ancient tanna Samuel ha-Ḳaṭon (see Bacher, "Ag. Tan." i. 378), although the sequence of study which it mentions is evidently that which was customary during the amoraic period (comp. also the saying of Abaye in Ket. 50a). The following passages from the Babylonian Talmud may likewise serve to illustrate the special usage which finally made the word "Talmud" current as the name of the work. To jest przypisane do wielu starożytnych Tanna Samuel ha-Katon (patrz Bacher, "Ag. Tan." I. 378), mimo że badania sekwencją których wspomina się oczywiście tym, co było zwyczajem w okresie amoraic (Comp. również slowa Abaye w Ket. 50a). Poniższe fragmenty z Talmud babiloński może również służyć do zilustrowania użycia specjalnych, które ostatecznie złożyły słowo "Talmud" obecnych jak nazwa pracy. Samuel, one of the earliest Babylonian amoraim, interpreted the words of Zech. Samuela, jednego z pierwszych babilońskiej amoraim, interpretować słowa EPUBLIKA. viii. VIII. 10, "neither was there any peace to him that went out or came in," as applying to the restlessness of one who turns from the Talmud and confines himself to the study of the Mishnah (Ḥag. 10a). 10, "nie było tam jakichkolwiek pokoju mu, że wyszedł lub wszedł w" jako mające zastosowanie do jednej niepokój, który okazuje z Talmudu i ogranicza się do badania z Miszny (Ḥag. 10a). Johanan, the younger Palestinian contemporary of Samuel, extends the allusion to "him also who turns from one Talmud to study another," referring here to Babli and to Yerushalmi. Jochanana, młodszego palestyńskich współczesnej Samuela, rozszerza aluzja do ", który zamienia go także Talmud z jednego do innego badania," odnoszący się do Babli oraz Yerushalmi. It is very possible that he had noticed that in the case of his numerous Babylonian pupils the transition from the mishnaic exegesis which they had acquired at home to that of the Palestinian schools was not made without disturbing their peace of mind. Jest bardzo możliwe, że zauważyliśmy, że w przypadku wielu jego uczniów babilońskiej przejścia od mishnaic egzegezy, które mieli nabyte w domu do szkoły w Palestynie nie było dokonywane bez naruszania ich spokój. Allusions to the "Talmud of Babylon" by two prominent Babylonians who settled in Palestine (Ze'era and Jeremiah) have likewise been pre-served (BM 85c; Sanh. 24a); and they confirm Johanan's conception of the meaning of the term. Aluzje do "Talmud babiloński" przez dwóch prominentnych Babilończyków, którzy osiedlili się w Palestynie (Ze'era i Jeremiasza) mają również wcześniej doręczony (BM 85c; Sanh. 24a), a oni potwierdzić Jochanana koncepcją w rozumieniu tego pojęcia.

The Gemara. W Gemara.

In Babylonia the Aramaic noun "gemar" (emphatic state, "gemara") was formed from the verb (which does not occur in Palestinian texts), having the meaning of "learn." W Babilonii na aramejski rzeczownik "gemar" (stan wymowny, "Gemara") został utworzony od czasownika (który nie występuje w palestyńskich tekstów), o znaczeniu "nauczyć". This substantive accordingly designates that which has been learned, and the learning transmitted to scholars by tradition, although it is used also in a more restricted sense to connote the traditional exposition of the Mishnah; and it therefore gained currency as a designation of the Talmud. Ten merytorycznych, które odpowiednio oznacza, że został dowiedział się, nauki i uczonych przekazane przez tradycję, choć jest ona wykorzystywana także w bardziej ograniczonym sensie znaczyć tradycyjnych wystawa z Miszny i dlatego zdobyte waluty jako określenie Talmud. In the modern editions of the Babylonian Talmud the term "Gemara" occurs very frequently in this sense; but in nearly every case it was substituted at a later time for the objectionable word "Talmud," which was interdicted by the censor. W nowoczesnych wydaniach tej Talmud babiloński termin "Gemara" występuje bardzo często w tym sensie, ale prawie w każdym przypadku było zastępować w późniejszym czasie na budzącą słowo "Talmud", który został przez interdicted cenzor. The only passage in which "Gemara" occurs with the meaning of "Talmud" in the strict sense of that term and from which it was not removed by the censor is 'Er. Jedyne przejście, w którym "Gemara" występuje w znaczeniu "Talmud" w ścisłym znaczeniu tego terminu i od którego nie zostało ono usunięte przez cenzor jest "Er. 32b, where it is used by Naḥman bar Jacob, a Babylonian amora of the second half of the third century. 32b, jeżeli jest ono wykorzystywane przez Naḥman bar Jakuba, A babilońskiej Amora w drugiej połowie trzeciego wieku. For further details see Bacher, "Gemara," in "Hebrew Union College Annual," pp. W celu uzyskania dalszych informacji patrz Bacher, "Gemara," w "Hebrew Union College Annual", pp. 26-36, Cincinnati, 1904, where the word is shown to have been used for "Talmud" from the geonic period (see also idem, "Die Terminologie der Amoräer," pp. 31 et seq., Leipsic, 1905). 26-36, Cincinnati, 1904, w którym słowo jest pokazywane były wykorzystywane do "Talmud" z geonic okresie (patrz również: idem, "Die Terminologie der Amoräer", pp. 31 i nast., Leipsic, 1905). The later editions of the Talmud frequently substitute for the word "Gemara" the abbreviation (Aramaic, = "the six orders of the Mishnah"), which has come to be, with the pronunciation "Shas," a popular designation for the Babylonian Talmud. W kolejnych edycjach tego często Talmud zastępczych dla słowa "Gemara" skrót (aramejski, = "sześciu zamówień z Miszny"), która doszła do tego, ze wymowa "Szas," popularne oznaczenie dla Talmud babiloński .

Here may be mentioned the term "Shem'ata" (), which was used in Babylonia to designate the halakic portion of the Talmud, and which was thus contrasted with "Haggadah" (see Ḥag. 26a; Soṭah 20a; Sanh. 38b; comp. also M. Ḳ. 23a, where "Shemu'ah," the Hebrew form, occurs in a baraita). Tutaj może być wymieniony termin "Shem'ata" (), który był używany w Babilonii do wyznaczenia halakic części Talmudu, a który został w ten sposób skontrastowane z "Haggadah" (patrz Hag. 26a; Soṭah 20a; Sanh. 38b; komp. również M. K. 23a, gdzie "Shemu'ah," w języku hebrajskim postaci, występuje w baraita). In the tenth century this word was used in Mohammedan circles to designate Jewish tradition as well as its chief source, the Talmud; so that Mas'udi refers to Saadia Gaon as an "ashma'ti" (ie, a believer in the tradition), using this term in contrast to "Karaite" (see Pinsker, "Liḳḳuṭe Ḳadmoniyyot," i. 5). W dziesiątym wieku było to słowo używane w kręgach mahometański do wyznaczenia żydowskiej tradycji, jak również jego główny źródła, Talmud, tak że odnosi się do Mas'udi Saadia Gaon w "ashma'ti" (tzn., wierzacy w tradycji) , Posługując się tym terminem, w przeciwieństwie do "Karaita" (patrz Pinsker, "Liḳḳuṭe Ḳadmoniyyot" i. 5). A "Kitab al-Ashma'ah" (ie, "Talmud") is also mentioned ("ZDMG" lviii. 659). A "Kitab al-Ashma'ah" (tj. "Talmud") jest również wymieniona ( "ZDMG" LVII. 659).

The theorem that the Talmud was the latest development of traditional science has been demonstrated by this discussion of the meaning and the use of the word itself. W Twierdzenie, że Talmud był najnowszy rozwój tradycyjnej nauki zostało wykazane przez tę dyskusję na temat znaczenia i użycia tego słowa. The Talmud accordingly dates from the time following the final redaction of the Mishnah; and it was taught in the academy of Judah I. as the commentary on the tannaitic Halakah. Talmud odpowiednio do daty, od chwili po ostatecznym przeróbka z Miszny i był wykładowcą na Akademii Judy I. jako komentarz na tannaitic Halakah. The editorial activity which, from the mass of halakic material that had accumulated since Akiba's Mishnah, crystallized the Talmud in accordance with the systematic order introduced by that teacher, implied the interpretation and critical examination of the Halakah, and was, therefore, analogous to Talmudic methodology. Redakcyjnej działalności, które z halakic masa materiałów, które narosły od Akiba's Miszny, skrystalizowane w Talmud zgodnie z systematycznym porządku, że wprowadzone przez nauczyciela, domniemanych i interpretacja krytycznego sprawdzenia Halakah, i był w związku z tym, analogiczne do talmudyczne metodologii.

There were, likewise, many elements of tannaitic tradition, especially the midrashic exegesis of the Bible, as well as numerous halakic interpretations, lexicographical and material, which were ready for incorporation into the Talmud in its more restricted meaning of the interpretation of the Mishnah of Judah I. When this Mishnah became the standard halakic work, both as a source for decisions of questions of religious law, and, even more especially, as a subject of study in the academies, the Talmud interpretation of the mishnaic text, both in theory and in practise, naturally became the most important branch of study, and included the other branches of traditional science, being derived from the Halakah and the Midrash (halakic exegesis), and also including haggadic material, though to a minor degree. Było również wiele elementów tannaitic tradycji, zwłaszcza midrashic egzegezy Biblii, jak również liczne halakic interpretacje, lexicographical i materiałów, które były gotowe do włączenia do jej Talmud w bardziej ograniczonym znaczeniu interpretacji danych z Miszny Juda I. Gdy ten stał się standardowym Miszny halakic pracy, zarówno jako źródło decyzji kwestii prawa religijnego, a nawet większej szczególnie, jako przedmiot studiów w uczelniach, w Talmud mishnaic w interpretacji tekstu, zarówno w teorii i w praktyce, naturalnie stał się najważniejszą gałąź nauki, i innych tradycyjnych gałęzi nauki, jest pochodną Halakah i Midrasz (halakic egzegezy), a także tym haggadic materiał, choć w niewielkim stopniu. The Talmud, however, was not an independent work; and it was this characteristic which constituted the chief difference between it and the earlier subjects of study of the tannaitic period. Z Talmudu, jednak nie był niezależny pracy, a to było takie właściwości, które stanowiły główny różnica między nim a wcześniej przedmiotów studiów na tannaitic okresie. It had no form of its own, since it served as a running commentary on the mishnaic text; and this fact determined the character which the work ultimately assumed. Nie miało postaci własnej, ponieważ służył jako komentować na bieżąco wyświetlane na mishnaic tekst, a fakt ten ustalony charakter prac, które ostatecznie przyjąć.

Relation to Mishnah. Odniesieniu do Miszny.

The Talmud is practically a mere amplification of the Mishnah by manifold comments and additions; so that even those portions of the Mishnah which have no Talmud are regarded as component parts of it and are accordingly included in the editions of Babli. The Talmud jest praktycznie jedynie amplifikacji z Miszny przez wielorakie uwag i uzupełnień, tak że nawet tych fragmentów z Miszny Talmudu, które nie są uważane za części składowe i są odpowiednio uwzględnione w następnych wydaniach Babli. The history of the origin of the Talmud is the same as that of the Mishnah-a tradition, transmitted orally for centuries, was finally cast into definite literary form, although from the moment in which the Talmud became the chief subject of study in the academies it had a double existence, and was accordingly, in its final stage, redacted in two different forms. Historii pochodzenia z Talmudu jest taki sam jak ten z Miszny-tradycja, przekazywane ustnie przez wieki, ostatecznie wrzucony do definitywnej formy literackie, chociaż od momentu, w którym Talmud stał się naczelnym tematem studiów w uczelniach było podwójne istnienie, a został odpowiednio, w jego końcowej fazie, redacted w dwóch różnych formach. The Mishnah of Judah I. was adopted simultaneously in Babylon and Palestine as the halakic collection par excellence; and at the same time the development of the Talmud was begun both at Sepphoris, where the Mishnah was redacted, and at Nehardea and Sura, where Judah's pupils Samuel and Rab engaged in their epoch-making work. Do Miszny Judy I. został przyjęty równocześnie w Babilonie i Palestyny jako halakic gromadzenia par excellence, a jednocześnie rozwój przemysłu Talmud została zapoczątkowana w obu Sepphoris, gdzie był redacted Miszny, a na Nehardea i Sury, gdy Judy Samuel Rab i uczniów zaangażowanych w ich epokowy pracy. The academies of Babylon and of Palestine alike regarded the study of the Mishnah and its interpretation as their chief task. W akademiach Babilonu i Palestyny zarówno uznane studium z Miszny i jego interpretacji jako ich główne zadanie. The Amoraim, as the directors and members of these academies were called ( see Amora), became the originators of the Talmud; and its final redaction marked the end of the amoraic times in the same way that the period of the Tannaim was concluded by the compilation of the Mishnah of Judah I. Like the Mishnah, the Talmud was not the work of one author or of several authors, but was the result of the collective labors of many successive generations, whose toil finally resulted in a book unique in its mode of development. W Amoraim, jak dyrektorzy i członkowie tych uczelniach były nazywane (patrz Amora), stał się twórców z Talmudu; i oznaczony przeróbka jej ostateczny koniec tego amoraic razy w ten sam sposób, że w okresie od Tannaim została zawarta przez kompilacja z Miszny Judy I. Podobnie jak Miszny, Talmud nie był w pracy jednego autora lub kilku autorów, ale była wynikiem wspólnego trudu wielu kolejnych pokoleń, których trud w końcu doprowadziło do jego książki unikatowe w trybie rozwoju.

The Palestinian Talmud. Palestyńskich Talmud.

Before entering into any discussion of the origin and peculiar form of the Talmud, the two recensions of the work itself may be briefly described. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek dyskusji na temat pochodzenia i osobliwa forma z Talmudu, dwóch recensions z samej pracy może być krótko opisane. The general designation of the Palestinian Talmud as "Talmud Yerushalmi," or simply as "Yerushalmi," is precisely analogous to that of the Palestinian Targum. Ogólne określenie palestyńskich Talmud jako "Talmud Yerushalmi", lub po prostu jako "Yerushalmi," jest dokładnie analogiczna do tej w Palestynie Targum. The term originated in the geonic period, when, however, the work received also the more precise designations of "Talmud of Palestine," "Talmud of the Land of Israel," "Talmud of the West," and "Talmud of the Western Lands." Yerushalmi has not been preserved in its entirety; large portions of it were entirely lost at an early date,while other parts exist only in fragments. Termin pochodzi geonic w okresie, kiedy jednak prace otrzymała również bardziej precyzyjnych nazw "Talmud Palestyny", "Talmud w ziemi Izraela", "Talmud of the West" i "Talmud na Ziemie Zachodnie ". Yerushalmi nie został zachowany w całości; dużej części było to całkowicie stracił na wczesnym terminie, podczas gdy inne istnieją tylko w części fragmenty. The editio princeps (ed. Bomberg, Venice, 1523 et seq.), on which all later editions are based, terminates with the following remark: "Thus far we have found what is contained in this Talmud; and we have endeavored in vain to obtain the missing portions." W editio princeps (red. Bomberg, Wenecja, 1523 i nast.), Na wszystkich kolejnych edycjach, które są oparte, kończy się z następujących uwaga: "Dotąd znaleźliśmy to, co jest zawarte w tym Talmud, a mamy do Staralismy na próżno uzyskania brakujących fragmentów ". Of the four manuscripts used for this first edition (comp. the note at the conclusion of Shab. xx. 17d and the passage just cited), only one is now in existence; it is preserved in the library of the University of Leyden (see below). Rękopisy z czterech wykorzystywanych do tej pierwszej edycji (Comp. notatki na zakończenie Shab. Xx. 17d i przejazd tylko cytowane), tylko jest teraz w istnieniu, jest przechowywany w bibliotece Uniwersytetu Lejda (patrz poniżej). Of the six orders of the Mishnah, the fifth, Ḳodashim, is missing entirely from the Palestinian Talmud, while of the sixth, Ṭohorot, it contains only the first three chapters of the treatise Niddah (iv. 48d-51b). Z sześciu zamówień z Miszny, piąty, Ḳodashim, brak jest w całości z palestyńskich Talmud, natomiast szósty, Ṭohorot, zawiera on tylko trzy pierwsze rozdziały z traktatem Niddah (IV. 48d-51b). The treatises of the orders of the Mishnah are arranged in the following sequence in this Talmud; the pagination also is given here, in parentheses, to indicate the length of the several treatises: W traktaty o zamówienia z Miszny są ułożone w następującej kolejności, w tym Talmud, a paginacja również podana jest tu w nawiasie, aby wskazać długość kilku traktaty:

I. Zera'im: I. Zera "im:

Berakot (2a-14d); Pe'ah (15a-21b); Demai (21c-26c); Ki'layim (26d-32d); Shebi'it (33a-39d); Terumot (40a-48b); Ma'aserot (48c-52a); Ma'aser Sheni (52b-58d); Ḥallah (57a-60b); 'Orlah (60c-63b); Bikkurim (63c-65d). Berakot (2a-14d); Pe'ah (15a-21b); Demai (21c-26c); Ki'layim (26d-32d); Shebi'it (33a-39d); Terumot (40a-48b); Ma " aserot (48c-52a); Ma'aser Sheni (52b-58d); Ḥallah (57a-60b); "Orlah (60c-63b); Bikkurim (63c-65d).

II. Mo'ed:

Shabbat (2a-18a); 'Erubin (18a-26d); Pesaḥim (27a-37d); Yoma (38a-45c); Sheḳalim (45c-51b); Sukkah (51c-55d); Rosh ha-Shanah (56a-59d); Beẓah (59d-63b), Ta'anit (63c-69c); Megillah (69d-75d); Ḥagigah (75d-79d); Mo'ed Ḳaṭan (80a-83d). Szabat (2a-18a); "Erubin (18a-26d); Pesaḥim (27a-37d); Yoma (38a-45c); Szekalim (45c-51b); Sukkah (51c-55d); Rosz ha-Shanah (56a - 59d); Beẓah (59d-63b), Taanit (63c-69c); Megillah (69d-75d); Ḥagigah (75d-79d); Mo'ed Katan (80a-83D).

III. Nashim:

Yebamot (2a-15a); Soṭah (15a-24c); Ketubot (24c-36b); Nedarim (36c-42d); Giṭṭin (43a-50d); Nazir (51a-58a); Ḳiddushin (58a-66d). Yebamot (2a-15a); Soṭah (15a-24c); Ketubot (24c-36b); Nedarim (36c-42d); Giṭṭin (43a-50d); Nazisci (51a-58a); Ḳiddushin (58a-66d).

IV. Neziḳin:

Baba Ḳamma (2a-7c); Baba Meẓi'a (7c-12c); Baba Batra (12d-17d); Sanhedrin (17d-30c); Makkot (30d-32b); Shebu'ot (32c-38d); 'Abodah Zarah (39a-45b); Horayot (45c-48c). Baba Ḳamma (2a-7c); Baba Meẓi'a (7c-12c); Baba Batra (12d-17d); Sanhedryn (17d-30c); Makkot (30d-32b); Shebu'ot (32c-38d); " Abodah Zarah (39a-45b); Horayot (45c-48c).

VI. Ṭohorot:

Niddah (48d-51b). Niddah (48d-51b).

In order ii. W celu ii. the last four chapters of Shabbat are missing from the Palestinian Talmud, while the treatise Sheḳalim has been incorporated into the editions of the Babylonian Talmud from Yerushalmi, and is found also in a Munich manuscript of Babli. ostatnich czterech rozdziałów Szabat brakuje od Talmud palestyński, a traktat Szekalim został włączony do edycji w Yerushalmi z Talmud babiloński, a także znajduje się w Monachium rękopisu Babli. In order iv. W celu IV. the treatises Abot and 'Eduyot are missing in both Talmudim, and the concluding chapter of Makkot is wanting in Yerushalmi. o traktaty i Abot "Eduyot brakuje w obu Talmudim i zawarcia rozdział Makkot jest pragnących w Yerushalmi. In order vi. W celu VI. the treatise Niddah ends abruptly after the first lines of ch. z traktatem Niddah kończy się nagle po pierwszej linii Ch. iv.

Maimonides expressly states in the introduction to his commentary on the Mishnah that in his time Yerushalmi was extant for the entire first five orders (comp. Abraham ibn Daud, ed. Neubauer, "MJC" i. 57); therefore he must have seen the Yerushalmi of the order Ḳodashim, although he himself does not quote it in his commentary on this order (see Frankel, "Mebo," p. 45b). Majmonides wyraźnie stwierdza we wstępie do swojego komentarza na temat Miszny, że w swoim czasie była Yerushalmi obowiązują dla całego pierwszych pięciu zleceń (Comp. Abrahama ibn Daud, ed. Neubauer, "MJC" i. 57), dlatego musi on mieć widział Yerushalmi Ḳodashim w porządku, chociaż on sam nie podają w swoich komentarzy w tej kolejności (patrz Frankel, "Mebo", str. 45b). Except for the treatise Niddah, on the other hand, there was, according to Maimonides (lc), no Yerushalmi for the sixth order. Za wyjątkiem traktat Niddah, az drugiej strony, tam był, zgodnie z Majmonides (LC), nie Yerushalmi do szóstego porządku. A South-Arabian work of the fifteenth century, however, quotes the Gemara "on 'Uḳẓin in the Gemara of the people of Jerusalem," which is said to contain a passage on the zodiac (see Steinschneider, "Catalog der Hebräischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin," p. 65, Berlin, 1878). A Południowo-arabskich pracy z XV w., jednak cytuje Gemara "na" Uḳẓin w Gemara z ludu Jerozolimy ", które jest uważane zawierają przejście na zodiaku (patrz Steinschneider," Katalog der Hebräischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin ", s. 65, Berlin, 1878). The author of this quotation, therefore, knew Yerushalmi for the last treatise of the sixth order, although it is possible that the passage quoted may have been in the lost portion of the treatise Niddah, and that the name "'Uḳẓin" may have been used instead of "Ṭohorot." Autorem tego cytatu, więc wiedziałem, Yerushalmi za ostatni traktat z szóstego porządku, chociaż możliwe jest, że przejście cytowany mogły zostać utracone w części traktat Niddah, i że nazwa "Uḳẓin" może zostać użyte zamiast "Ṭohorot". For further details on the missing sections of Yerushalmi see Frankel, lc pp. W celu uzyskania dalszych informacji na temat brakujących odcinków Yerushalmi patrz Frankel, lc pp. 45a et seq.; Weiss, "Dor," iii. 45a i nast. Weiss, "Dor", iii. 232; Buber, in Berliner's "Magazin," v. 100-105; and Strack, "Einleitung in den Talmud," pp. 232; Bubera, w Berliner's "Magazin", v. 100-105; i Strack, "Einleitung in den Talmud," pp. 63-65. The mishnaic text on which the Palestinian Talmud is based has been preserved in its entirety in a manuscript belonging to the library of the University of Cambridge, and has been edited by WH Lowe ("The Mishnah on Which the Palestinian Talmud Rests," Cambridge, 1883). W mishnaic tekst, w którym Talmud palestyński jest oparta została zachowana w całości w rękopisu należącego do biblioteki Uniwersytetu w Cambridge i był edytowany przez WH Lowe ( "The Miszny, na którym spoczywa Talmud palestyński," Cambridge, 1883).

The Palestinian Talmud is so arranged in the editions that each chapter is preceded by its entire mishnaic text with the paragraphs numbered, this being followed by the Talmud on the several paragraphs. Palestyńskich Talmud jest tak ułożone w edycjach, że każdy rozdział jest poprzedzony mishnaic cały tekst z ust ponumerowane, co jest stosowane przez Talmud w kilku punktach. In the first seven chapters of Berakot the paragraphs are designated as "First Mishnah" (), "Second Mishnah," etc.; while in the remainingchapters and all the other treatises the paragraphs are termed "halakot" (). W pierwszych siedmiu rozdziałów Berakot paragrafy są oznaczone jako "pierwsza Miszny" (), "Druga Miszny", itp., podczas gdy w remainingchapters i wszystkie inne traktaty w ust określane są jako "halakot" (). In the early chapters the mishnaic text of each paragraph is repeated entire in the Talmud at the beginning of the paragraph; but later only the first words are prefaced to the Talmudic text. We wczesnych rozdziałach mishnaic tekst każdy akapit powtarza się w całej Talmud na początku akapitu, ale później tylko pierwsze słowa są prefaced do tekstu talmudyczne. Even in cases where there is no Talmud the designation of the paragraph and the beginning of the mishnaic text are given. Nawet w przypadkach, gdy nie ma Talmud oznaczenie ust i na początku tego tekstu mishnaic podano. The editio princeps seems to have borrowed this arrangement from the manuscripts, although the system is much more simple in the fragment of Yerushalmi edited by Paul von Kokowzoff in the "Mémoires de la Société Archéologique de St. Petersbourg" (xi. 195-205), which contains some paragraphs of the sixth and eighth chapters of Baba Ḳamma. W editio princeps Wydaje się, że to rozwiązanie jest wypożyczony z rękopisów, mimo że system jest znacznie bardziej prosty w fragment Yerushalmi edytowany przez Paula von Kokowzoff w "Mémoires de la Société de St Archéologique Empire" (XI. 195-205) , Który zawiera niektóre akapity szósty i ósmy rozdziałów Baba Ḳamma. This fragment begins with the concluding lines of the Talmudic text of ch. Ten fragment rozpoczyna się z zawarciem linie z talmudyczne tekst Ch. v.; but between them and the beginning of ch. V., ale między nimi i na początku rozdz. vi. VI. the Mishnah is lacking, so that the superscription, "Chapter vi.," is followed immediately by the Talmudic text. do Miszny brakuje, aby napis "Rozdział VI." następuje natychmiast przez talmudyczne tekstu. There is no reference to the beginning of the paragraph, either in the first or in the succeeding paragraphs; nor is there any explanation of the fact that paragraphs 4 and 7 of ch. viii. Nie ma żadnego odniesienia do początku akapitu, albo w pierwszym lub w kolejnych ustępach, ani też nie jest jakieś wyjaśnienie faktu, że pkt 4 i 7 rozdz. VIII. have no Talmud. nie Talmud. It is clear, therefore, that the manuscript to which this fragment belonged contained only the Talmudic text, thus presupposing the use of a special copy of the Mishnah. Oczywiste jest zatem, że rękopis tego fragmentu, do którego należał zawarte tylko tekst talmudyczne, co zakłada stosowanie specjalnych skopiować z Miszny. It is likewise noteworthy that in the first two chapters of Berakot the sections of the Talmudic text on some of the paragraphs are designated in the editions by the word "pisḳa" (section), a term found occasionally also in other portions of the text of Yerushalmi. Jest również zauważyć, że w pierwszych dwóch rozdziałach Berakot sekcje z talmudyczne tekst na niektóre paragrafy są wyznaczone w następnych wydaniach przez słowo "Piska" (fragment), termin Znaleziono sporadycznie także w innych fragmentów tekstu Yerushalmi.

The Style of the Yerushalmi. Styl z Yerushalmi.

The style of Yerushalmi may be indicated by a brief analysis of a few sections, such as Ber. Styl Yerushalmi mogą zostać wskazane przez krótką analizę kilku sekcjach, takich jak Ber. i. 1; RH i. 1; RH i. 1, 2; Giṭ. 1, 2; Git. ii. 1; and BB i. 1; i BB i. 6. Ber. . 6. Ber. i. 1: The text of this paragraph, which begins the Mishnah, is as follows: "During what time in the evening is the reading of the 'Shema'' begun? From the time when the priests go in to eat their leaven [see Lev. xxii. 7] until the end of the first watch of the night, such being the words of R. Eliezer. The sages, however, say until midnight, though R. Gamaliel says until the coming of the dawn." 1: Tekst niniejszego ustępu, który rozpoczyna się Miszny, brzmi następująco: "W jakim czasie w godzinach wieczornych jest odczyt z" Szema''rozpoczęte? Od czasu, kiedy kapłani iść w ich jeść zaczynem [patrz: Lew . Xxii. 7], aż do końca pierwszej straży nocnej, są takie słowa: R. Eliezer. W mędrcy, jednak powiedzieć, aż do północy, choć mówi R. Gamaliel, aż do przyjścia świcie ".

Examples. Przykłady.

The Talmud on this paragraph (2a, line 34-3a, line 3) contains three sections, which correspond to the three opinions and the contents of which are as follows: (1) Talmud w sprawie niniejszego ustępu (2a, wiersz 34-3a, wiersz 3) zawiera trzy działy, które odpowiadają trzy opinie i treści, które są następujące: (1)

A citation, from a baraita, of another tannaitic regulation defining the Mishnah that governs the reading of the "Shema'" in the evening; two sayings of Jose (a Palestinian amora of the 4th cent.), serving to elucidate the baraita (2a, 34-45). A cytat, z baraita, innego tannaitic regulacji określających Miszny, że reguluje czytania z "Szema" w wieczór dwa słowa Jose (palestyńskiego Amora o 4 centy.), Służące do wyjaśnienie baraita (2a , 34-45). Remarks on the position of one who is in doubt whether he has read the "Shema'," with analogous cases, according to Jeremiah, whose views were transmitted by Ze'era II. Uwagi w sprawie stanowiska, kto jest w wątpliwość, czy ma czytać "Szema", "z analogicznych przypadkach, w zależności od Jeremiasza, których opinie zostały przekazane przez Ze'era II. (4th cent.), the first case being decided according to the baraita already mentioned (2a, 45-2b, 4). (4 centów.), W pierwszym przypadku podejmowanie decyzji zgodnie z baraita już wspomniano (2a, 45-2b, 4). Another passage from the baraita, designating the appearance of the stars as an indication of the time in question; explanation of this baraita by Abba bar Pappai (transmitter, Phinehas; both of the 4th cent.); other passages on the appearance of the stars as bearing on the ritual, together with a dialectic explanation by Jose b. Innym przejście od baraita, wyznaczająca wygląd gwiazd jako określenie terminu, o którym mowa; wyjaśnienie tej baraita przez bar Abba Pappai (nadajnik, Pinchas, oba 4 centy.); Inne fragmenty na pojawienie się gwiazd jak wpływ na rytuał, wraz z wyjaśnieniem dialektyki przez Jose b. Abin (second half of the 4th cent.) and a saying by Judah b. Abin (druga połowa 4 centy.) Oraz wypowiedź Juda b. Pazzi (2b, 5-31). Pazzi (2b, 5-31). A baraita on the division between day and night, and other passages bearing on the same subject (ib. lines 31-41). A baraita w sprawie podziału między dniem i nocą, a także inne fragmenty wpływ na ten sam temat (ib. linie 31-41). The meaning of "ben ha-shemashot" (twilight), and an answer by Tanḥuma b. W rozumieniu "ben ha-shemashot" (Zmierzch), a odpowiedź Tanḥuma b. Abba (latter part of the 4th cent.), together with another solution given by a baraita (ib. lines 41-46). Abba (ostatnie część 4 centy.) Wraz z innym rozwiązaniem podane przez baraita (ib. linie 41-46). Discussion of this baraita by Aḥa and Jose (4th cent.); reference by Mani to a question dealing with this subject which he addressed to Hezekiah of Cæsarea (4th cent.) from Mishnah Zab. Dyskusja tego baraita przez Aha i Jose (4 centów.); Mani przez odniesienie do kwestii związanych z tym tematem, który zwrócił się do Ezechiasza z Cezarei (4 centów). Ząb z Miszny. i. 6, and the answer of the latter (2b, 46-2c, 9). 6, i odpowiedź tego ostatniego (2b, 46-2c, 9). Amoraic sayings and a baraita on the beginning of the day (ib. lines 9-20). Amoraic słowa i baraita na początku dnia (ib. linie 9-20). A sentence of tannaitic origin in no way related to the preceding matters: "One who prays standing must hold his feet straight," and the controversy on this subject between Levi and Simon (3d cent.), the one adding, "like the angels," and the other, "like the priests"; comments on these two comparisons (2c, 20-31). A zdanie tannaitic pochodzenia w żaden sposób związane z poprzednich sprawach: "Jeden, który modli się stały, muszą posiadać nogi prosto" i kontrowersji w tej sprawie między Levi i Simon (3d centów.), Jednej dodając, "jak aniołowie "I innych", podobnie jak kapłani "; uwag na temat tych dwóch porównań (2c, 20-31). Further discussion regarding the beginning of the day, introduced by a saying of Ḥanina's (3d cent.); haggadic statements concerning the dawn; a conversation between Ḥiyya the Elder and Simeon b. Dalszych dyskusji dotyczących początku dnia, wprowadzona przez powiedzenie Ḥanina's (3d centów.); Haggadic oświadczenia dotyczące świt; rozmowy między Ḥiyya Starszy Symeon i b. Ḥalafta (latter part of the tannaitic period); cosmological comments: dimensions of the firmament, and the cosmic distances expressed in units of 50 and 500 years, together with similar haggadic material, chiefly tannaitic in origin; Haggadic sayings on Gen. i. Ḥalafta (druga część tego okresu tannaitic); kosmologicznych komentarze: wymiary sklepieniem, a kosmiczne odległości wyrażone w jednostkach 50 i 500 lat, wraz z haggadic podobnych materiałów, głównie w tannaitic pochodzenia; Haggadic słowa na Gen. i. 6, introduced by a saying of Abin's (4th cent.), and including sayings by Rab, Judah b. 6, wprowadzone przez powiedzenie Abin's (4 centów.), I mów o tym Rab, Judy B. Pazzi, and Ḥanina; Haggadic material on Isa. Pazzi i Ḥanina; Haggadic materiał na ISA. xl. XL. 22, introduced by a controversy between Johanan and Simeon b. 22, wprowadzone przez kontrowersji między Jochanana i Symeon b. Laḳish (3d cent.), and on Gen. ii. Laḳish (3d centów.), A na Gen. II. 4 (2c, 31-2d, 11). 4 (2c, 31-2d, 11). On the second part of the first mishnaic sentence; the views of Judah I. and Nathan on the number of the night-watches, and an exegetic discussion of them, with an allusion to Ps. Na drugą część pierwszego zdania mishnaic; opinie i Judy I. Natan na liczbę nocy-zegarki oraz exegetic dyskusji z nich, z aluzja do Ps. cxix. CXVII. 62 ("at midnight"), as well as haggadic material concerning David and his harp, with especial reference to Ps. 62 ( "o północy"), jak również materiałów dotyczących haggadic Dawida i jego harfę, szczególnie w odniesieniu do Ps. lvii. LVI. 9 (2d, 11-44). 9 (2d, 11-44).

(2)

Assi in the name of Johanan: "The ruling of the sages ["until midnight"] is the valid one, and forms the basis for the counsel given by Jose [4th cent.] to the members of the academy" (ib. lines 45-48). Assi w imię Jochanana: "Orzeczenie z mędrcy [" aż do północy "] jest ważne, i stanowi podstawę do rady udzielone przez Jose [4-gi centów.] Do członków Akademii" (ib. linie 45-48). Baraita on the reading of the "Shema'" in the synagogue; a question bearing on this matter, and Huna's answer in the name of the Babylonian amora Joseph (ib. lines 48-52), an illustration being given in an anecdote regarding Samuel b. Baraita na czytanie z "Szema" w synagodze; pytanie wpływ na tę sprawę, i Huna odpowiedź w imię babilońskiej z Amora Joseph (ib. linie 48-52), ilustracją są podane w anegdoty dotyczące Samuela b. Naḥman, together with a haggadic saying by him (ib. lines 52-58). Naḥman, wraz z haggadic mówiąc przez niego (ib. linie 52-58). A contradictory view by Joshua b. A sprzeczne widok przez Joshua B. Levi, together with pertinent haggadic sayings to the effect that the "Shemoneh 'Esreh" must follow immediately the after-benediction of the "Shema'" (ib. lines 59-73). Levi, wraz ze stosownymi haggadic mów do skutku, że "Shemoneh" Esreh "musi się natychmiast po błogosławieństwo do" Szema "(ib. linie 59-73).

(3)

R. Gamaliel's view compared with an analogous opinion of Simeon b. Yoḥai, together with a question which remains unanswered (2d, 74-3a, 3). RH i. R. Gamaliel jest pogląd w porównaniu z analogicznym opinię Symeon b. Yoḥai, wraz z pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi (2d, 74-3a, 3). RH i. 1, 2: These two paragraphs, which are combined into one in Babli, deal with the commencement of the four seasons (new years): Nisan 1, Elul 1, Tishri 1, and Shebaṭ 1 (or 15). 1, 2: Te dwa akapity, które są połączone w jeden w Babli, uporać się z rozpoczęciem czterech pór roku (nowy lat): Nisan 1, Elul 1 Tishri 1 i Shebaṭ 1 (lub 15). The Talmud on par. 1 is found in 56a, 44-56d, 52, and that on par. Talmud w sprawie par. 1 znajduje się w 56a, 44-56d, 52, i że w par. 2 in 56d, 52-57a, 30. Talmud on par. 2, 56d, 52-57a, 30. Talmud na par. 1:

(a)

The "new year of the kings." "Nowego roku królów". Exegetic deductions and elucidations, beginningwith the interpretation of Ex. Exegetic odliczeń i elucidations, beginningwith interpretacji Ex. xii. XII. 1; Johanan's explanation of II Chron. 1; Jochanana wyjaśnia Chrońmy II. iii. 2; a controversy between Hananiah and Mani regarding the same verse; an explanation by Aḥa of Ex. 2; spór między Chananiasz i Mani dotyczące tego samego wersetu, wyjaśnienie przez byłych Aha. xii. XII. 1; a baraita by Samuel on the same verse; and similar material (56a, 44-56b, 10). 1; jeden baraita przez Samuela na tych samych wersetów i podobne materiały (56a, 44-56b, 10). Ḥanina's saying that even the years of Gentile kings were dated from Nisan, and the confirmation thereof by Biblical passages from Haggai and Zechariah, together with the contradictory view of the Babylonian amora 'Efa or Ḥefa; remarks and objections by Jonah and Isaac (56b, 10-29). Ḥanina mówiąc, że nawet w latach Gentile królów zostały z dnia Nisan, a jego potwierdzenie przez biblijny przejściami z Aggeusz i Zachariasz, wraz z uwagi na sprzeczne babilońskiej Amora "Efa lub Hefa; uwag i zastrzeżeń przez Jonasza i Izaaka (56b, 10-29). Jonah on the practical importance of the new year for dating business documents (ib. lines 29-33). Jonasz na praktyczne znaczenie w nowym roku dla datowania dokumentów handlowych (ib. linie 29-33). On the new year in the chronology of the kings of Israel and Judah, together with an interpretation of I Kings ii. Na nowy rok w chronologii królów Izraela i Judy, wraz z interpretacją I Kings II. 11, and several haggadic passages referring to David (ib. lines 33-52). 11, oraz kilka haggadic fragmenty odnoszące się do Dawida (ib. linie 33-52).

(b)

The "new year of the feasts." "Nowego roku od święta". Statement that according to Simeon b. Yoḥai Nisan 1 marks the beginning of the year for the sequence of the feasts; a tannaitic midrash of considerable length on Lev. xxiii. Oświadczenie, że zgodnie z Symeon b. Yoḥai Nisan 1 towarowe początku roku do sekwencji w święta, natomiast tannaitic midrasz na znacznej długości Lew. XXIII. 38, and a reply by Ela (4th cent.) to a question bearing on this matter; additional, remarks and objections by amoraim of the fourth century, together with the citation of a saying by the scholars "of that place" (ie, Babylonia; 56b, 52-56c, 15); various discussions on kindred subjects, especially those whose content involved halakic exegesis (56c, 15-56d, 14). 38, a odpowiedź Ela (4 centów). Namiaru na pytanie w tej sprawie; dodatkowe uwagi i zastrzeżenia przez amoraim z czwartego wieku, wraz z cytowania na powiedzenie przez uczonych "tego miejsca" (tj. Babilonia, 56b, 52-56c, 15); dyskusje na różne tematy krewnych, zwłaszcza tych, których zawartości halakic egzegezy (56c, 15-56d, 14).

(c)

The "new year for tithes of cattle," declared by Meïr to be Elul 1. Proof by the Babylonian amora Huna, who deduced an opposing view from Ps. W nowym roku dziesięciny dla bydła ", zgłoszone przez Meir być Elul. 1. Dowód przez Amora Huna babiloński, który wyprowadzona jedna z przeciwstawnych widok Ps. lxv. LXIII. 14; the relation between Ben 'Azzai, who is mentioned in a baraita belonging to this passage, and Akiba (ib. lines 14-33); interpretation of Mishnah Bek. 14; związek między Ben "Azzai, który jest wymieniony w baraita należących do tego pasażu i Akiba (ib. linie 14-33); interpretacji Miszny bek. vii. VII. 7 as being analogous in content; a citation by Mani of a halakic exegesis by his father, Jonah (ib. lines 33-52). 7, jak jest w analogicznej treści, natomiast cytowania przez Mani z halakic egzegezy przez jego ojca, Jonasz (ib. linie 33-52).

Talmud on par. Talmud na par. 2: (a) Tishri 1, the "new year for the counting of the years." 2: (a) Tishri 1, "nowy rok dla liczenia lat." Deductions from Biblical passages; discussion on the subject between Jonah and the members of the college; Jonah's quotation of Ḥanina's saying on the names of the months, and a saying of Simeon b. Potrącenia z fragmentów biblijnych; dyskusji na ten temat między Jonasza i członków kolegium; Jonasz jest cytat z Ḥanina's mówiąc o nazwy miesięcy, a mówiąc Symeona b. Laḳish on the names of the angels (56d, 52-77). (b) The "new year for the Sabbatical years and the years of jubilee." Laḳish w sprawie nazwy aniołów (56d, 52-77). (B) "Nowy rok dla szabasowy lat i lata jubileuszowe". Biblical inference (56d, 77-57a, 2). Biblijnych wnioskowania (56d, 77-57a, 2). (c) The "new year for the planting of trees." (c) "Nowy rok dla sadzenia drzew". Explanation and exegetical deduction (ib. lines 3-14). Wyjaśnienie egzegetycznych i odliczenia (ib. linie 3-14). (d) The "new year for vegetables." (d) "nowego rocznie dla warzyw." Elucidation and discussion (ib. lines 14-23). Naświetlenie i dyskusji (ib. linie 14-23). (e) The "new year for trees," this section being supplemented by an example from a tannaitic account of Akiba's practise, with explanations (ib. lines 23-30). (e) "nowy rok dla drzewa", ten rozdział jest uzupełniony przez przykład z tannaitic uwagę Akiba w praktyce, z objaśnieniami (ib. linie 23-30).

Further Examples. Kolejnymi przykładami.

Giṭ. Git. ii. 1: Inadequate attestation of the preparation of a bill of divorce. 1: Nieodpowiednie zaświadczenie o przygotowanie list rozwodowy. The Talmud on the passage (44a, 34-71); a special case in the Mishnah shown to contain the opinion of Judah b. Z Talmudu na przejazd (44a, 34-71); przypadek szczególny w Miszny wykazano zawierać opinię Judy B. Ilai (ib. lines 34-40); two casuistic questions by Jose and the Babylonian amora Ḥisda, and the answers furnished by the Mishnah (ib. lines 40-50); a more detailed discussion of another question of similar content, with reference to a controversy between Johanan and Simeon b. Laḳish, together with notes thereon by Ammi and Ze'era, and a discussion concluding with a comment by Mani (ib. lines 50-71). BB i. Ilaj (ib. linie 34-40) dwa pytania kazuistyczny przez Jose i babilońskiej Amora Ḥisda i odpowiedzi dostarczony przez Miszny (ib. linie 40-50); bardziej szczegółowe omówienie kwestii innej podobnej treści, z odniesieniem do kontrowersji między Jochanana i Symeon b. Laḳish, wraz z notatek na ten Ammi i Ze'era, a dyskusja o komentarz w sprawie zawarcia przez Mani (ib. linie 50-71). BB i. 6: (a) A short exegetic proof by Ela, based on Prov. 6: (a) przez krótki exegetic dowód Ela, oparte na Prov. xviii. 11 (12d, 71 et seq.). XVIII. 11 (12d, 71 i nast.). (b) A baraita dealing with analogous matter, together with a remark by Jose b. (b) do czynienia z analogicznej baraita sprawy, wraz z uwagą przez Jose b. Abin (ib. lines 72-75). Although this analysis of the contents of four parts of Yerushalmi gives no adequate idea of the structure of the entire work, it will serve to show the difference between its several parts in regard both to their length and to their amplifications of the simple explanations of the Mishnah. Abin (ib. linie 72-75). Mimo tego analiza zawartości czterech częściach Yerushalmi nie daje odpowiedni pomysł na strukturę całego pracy, będzie służyć, aby pokazać różnicę między jej kilka części w odniesieniu zarówno do ich długości oraz ich amplifications z prostych wyjaśnień z Miszny. A comparison of the portions of the Palestinian Talmud here summarized with the corresponding sections of Babli, as given below, is especially instructive. Porównanie części palestyńskich Talmud tutaj podsumować w odpowiednich sekcjach Babli, jak podano poniżej, jest szczególnie pouczający.

Passages Repeated. Powtarzające się fragmenty.

Yerushalmi, when regarded as a work of literature, is noteworthy for a textual peculiarity which is characteristic of it, though found also in Babli, namely, the large number of literal repetitions. Entire passages, sometimes whole columns, of the Talmud are found in two, occasionally in three, separate treatises, in which they differ from each other by mere variants, most of them due to corruptions of the text. Yerushalmi, gdy uważany za dzieło literatury, jest godny uwagi na tekst, który Ciekawostką jest charakterystyczne dla niego, choć stwierdzono również w Babli, to duża liczba powtórzeń dosłowne. Ty fragmenty, czasami całych kolumn, z Talmudu znajdują się w dwa, czasami trzy, odrębne traktaty, w których różnią się od siebie jedynie warianty, większość z nich ze względu na corruptions tego tekstu. These repetitions throw some light on the redaction of the Talmudic text, since they prove that before the editing of the treatises was undertaken a uniform mass of material was already at hand in a definitely revised form; they likewise show that in the compilation of the Talmud one portion was explained by another, as was natural in view of the character of the contents. Tych powtórzeń rzucać światło na niektóre z talmudyczne redagowanie tekstu, gdyż udowodnić, że przed edycją tego traktaty zostały podjęte jednolitą masę materiału była już w zasięgu ręki na pewno w zmienionej formie, ale również wskazują, że w kompilacji z Talmudu jednej porcji zostało wyjaśnione przez inny, jak to było naturalne, biorąc pod uwagę charakter zawartości. The opportunity was gladly seized, moreover, to repeat didactic material in passages where it did not strictly belong. Możliwość radością było zajęte, zresztą powtarzać materiał dydaktyczny we fragmentach, gdzie absolutnie nie należą. These repetitions are obviously of great value in the textual criticism of the Talmud. Since sufficient attention has never yet been paid to this phenomenon of Yerushalmi, a list is here given of those passages of the first order, Zera'im, which are repeated in other orders. Tych powtórzeń jest oczywiście wielką wartość w postaci tekstowej krytyki z Talmudu. Wystarczającej uwagi Ponieważ nigdy nie zostały jeszcze wypłacone do tego zjawiska Yerushalmi, lista jest tutaj podana tych fragmentów pierwszej kolejności, Zera'im, które są powtarzane w inne zlecenia. It must be noted, however, that this list includes neither citations based on passages of another treatise nor parallel passages consisting of a single sentence. Należy jednak zauważyć, że wykaz ten nie obejmuje cytowania opierają się na fragmenty innego traktat ani równolegle fragmenty składające się z jednego zdania.

(a)

Passages from the order i. Fragmenty z rzędu i. repeated in the order ii.: Ber. powtórzone w kolejności II.: Ber. 3b, lines 10-55 = Shab. 3b, linie 10-55 = Shab. 3a, 69-3b, 20. Ber. 3a, 69-3b, 20. Ber. 4a, 30-56 = Sheḳ. 4a, 30-56 = szek. 47a, 13-59 = M. Ḳ. 47a, 13-59 = M. K. 83c, 40-83d, 8. Ber. 83c, 40-83D, 8. Ber. 5a, 33-62 = M. Ḳ. 5a, M. k = 33-62. 82b, 14-47. Ber. 82b, 14-47. Ber. 5d, 14-20 = Shab. 5d, 14-20 = Shab. 3a, 55-61. Ber. 3a, 55-61. Ber. 5d, 65-6a, 9 = M. Ḳ. 5d, 65-6a, 9 = M. K. 83a, 5-27. Ber. 83a, 5-27. Ber. 6c, 4-17 = Yoma 44d, 58-68. Ber. 6c, 4-17 = Yoma 44d, 58-68. Ber. 6d, 60-67 = Meg. 6d, 60-67 = Meg. 73d, 15-22. Ber. 73d, 15-22. Ber. 7b, 70-7d, 25 = Ta'an. 7b, 70-7d, 25 = Ta'an. 67c, 12-67d, 47. Ber. 67c, 12-67d, 47. Ber. 7d, 75-8a, 59 = Ta'an. 7d, 75-8a, 59 = Ta'an. 65c, 2-69. Ber. 65c, 2-69. Ber. 8c, 60-69 = RH 59d, 16-25. Ber. 8c, 59d RH = 60-69, 16-25. Ber. 9a, 70-9b, 47 = Ta'an. 9a, 70-9b, 47 = Ta'an. 63c, 66-63d, 44. Ber. 63c, 66-63d, 44. Ber. 9c, 20-31 = Meg. 9c, 20-31 = Meg. 75c, 8-19. Ber. 75c, 8-19. Ber. 9c, 49-54 = Meg. 9c, 49-54 = Meg. 75b, 31-36. Ber. 75b, 31-36. Ber. 10a, 32-43 = Pes. 10a, 32-43 = Pes. 29c, 16-27. Ber. 29c, 16-27. Ber. 11c, 14-21 = Pes. 11c, 14-21 = Pes. 37c, 54-71. Ber. 37c, 54-71. Ber. 12c, 16-25 = 'Er. 12c, 16-25 = 'Er. 22b, 29-37. Ber. 22b, 29-37. Ber. 12c, 44-62 = Suk. 12c, 44-62 = Suk. 24a, 6-21 = Meg. 24a, 6-21 = Meg. 72a, 15-31. Ber. 72a, 15-31. Ber. 13d, 72-14a, 30 = Ta'an. 13d, 72-14a, 30 = Ta'an. 64a, 75-64b, 35. Pe'ah 15a, 67-15b, 21 = Ḥag. 64a, 75-64b, 35. Pe'ah 15a, 67-15b, 21 = Hag. 76b, 24-53. Pe'ah 17a, 39-72 = Ḥag. 76b, 24-53. Pe'ah 17a, 39-72 = Hag. 76b, 13-47. Pe'ah 18d, 16-33 = Sheḳ. 76b, 13-47. Pe'ah 18d, 16-33 = szek. 46a, 48-67. Pe'ah 18d, 66-19a, 5 = Sheḳ. 46a, 48-67. Pe'ah 18d, 66-19a, 5 = szek. 48c, 75-48d, 13. Pe'ah 21a, 25-29 = Sheḳ. 48c, 75-48d, 13. Pe'ah 21a, 25-29 = szek. 48d, 55-58. Dem. 48d, 55-58. Dem. 22a, 31-40 = Sheḳ. 22a, 31-40 = szek. 48d, 40-49. Kil. 48d, 40-49. Kil. 29b, 27-61 = 'Er. 29b, 27-61 = 'Er. 19c, 15-49 = Suk. 19c, 15-49 = Suk. 52a, 40-73. Kil. 52a, 40-73. Kil. 29b, 62-76 = Suk. 29b, 62-76 = Suk. 52a, 73-52b, 11. Sheb. 52a, 73-52b, 11. Sheb. 34c, 27-49 = M. Ḳ. 34c, 27-49 = M. K. 80b, 26-52. Sheb. 80b, 26-52. Sheb. 38a, 50-60 = Shab. 38a, 50-60 = Shab. 3c, 55-65. Ter. 3c, 55-65. Ter. 44a, 32-38 = Shab. 44a, 32-38 = Shab. 44d, 4-10. Ter. 44d, 4-10. Ter. 45d, 42-51 = Shab. 45d, 42-51 = Shab. 3d, 2-15 (comp. 'Ab. Zarah 41d, 13-28). Ter. 3d, 2-15 (Comp. "Ab. Zarah 41d, 13-28). Ter. 46a, 41-46b, 35 = Pes. 46a, 41-46b, 35 = Pes. 28a, 34-28b, 37. Ma'as. 28a, 34-28b, 37. Ma'as. 49a, 22-28 = Suk. 49a, 22-28 = Suk. 53d, 43-53. Ma'as. 53d, 43-53. Ma'as. 49b, 14-32 = Shab. 49b, 14-32 = Shab. 6b, 17-36. Ma'as. 6b, 17-36. Ma'as. 49b, 39-48 = Beẓah 62b, 72-62c, 6. Ma'as. 49b, 39-48 = Beẓah 62b, 72-62c, 6. Ma'as. Sh. 53b, 6-44 = Yoma 45c, 2-36 (comp. Shebu. 32b. 56-34c, 3). Ma'as. 53b, 6-44 = Yoma 45c, 2-36 (Comp. Shebu. 32b. 56-34c, 3). Ma'as. Sh. 54b, 48-58 = Sheḳ. 54b, 48-58 = szek. 51b, 15-25. Ma'as. 51b, 15-25. Ma'as. Sh. 55a, 23-55 = 'Er. 55a, 23-55 = 'Er. 24c, 33-66. Ma'as. 24c, 33-66. Ma'as. Sh. 55d, 62-67 = M. Ḳ. 55d, 62-67 = M. K. 80b, 72-80c, 10. Ḥal. 80b, 72-80c, 10. Hal. 57c, 16-20 = RH 57b, 60-63. 57c, 57b RH = 16-20, 60-63.

(b)

Passages from the order i. Fragmenty z rzędu i. repeated in the order iii.: Ber. powtórzone w kolejności III.: Ber. 6a, 35-6b, 17 = Naz. 6a, 35-6b, 17 = naz. 56a, 12-68. Ber. 56a, 12-68. Ber. 6b, 51-56 = Ḳid. 6b, 51-56 = Kid. 61c, 11-17. Ber. 61c, 11-17. Ber. 9d, 3-19 = Giṭ. 9d, 3-19 = Git. 47b, 49-63. Ber. 47b, 49-63. Ber. 11b, 42-68 = Naz. 11b, 42-68 = naz. 54b, 2-27. Ber. 54b, 2-27. Ber. 14b, 45-70 = Soṭah 20c, 40-64. Pe'ah 15b, 41-47 = Ket. 14b, 45-70 = Soṭah 20c, 40-64. Pe'ah 15b, 41-47 = Ket. 32c, 10-16. Pe'ah 15c, 7-16 = Ḳid. 32c, 10-16. Pe'ah 15c, 7-16 = Kid. 61a, 75-61c, 10. Dem. 61a, 75-61c, 10. Dem. 25b, 60-45c, 7 = Ḳid. 25b, 60-45c, 7 = Kid. 63a, 75-63b, 21. Kil. 63a, 75-63b, 21. Kil. 32a, 64-32d, 7 = Ket. 32a, 64-32d, 7 = Ket. 34d, 74-35b, 56. Sheb. 34d, 74-35b, 56. Sheb. 36b, 25-68 = Ḳid. 36b, 25-68 = Kid. 61c, 56-61d, 17. Ter. 61c, 56-61d, 17. Ter. 40c, 42-40d, 6 = Yeb. 40c, 42-40D, 6 = Yeb. 13c, 70-13d, 32. Ter. 13c, 70-13d, 32. Ter. 42b, 44-53 = Naz. 42b, 44-53 = naz. 53d, 16-27. Ter. 53d, 16-27. Ter. 44c, 9-44d, 44 = Ket. 44c, 9-44d, 44 = Ket. 27b, 5-27c, 39. Ma'as. 27b, 5-27c, 39. Ma'as. Sh. 55a, 69-55b, 13 = Giṭ. 55a, 69-55b, 13 = Git. 47d, 55-70. 'Orlah 61b, 8-33 = Naz. 47d, 55-70. Orlah 61b, 8-33 = naz. 55c, 32-63. Bik. 55c, 32-63. Bik. 64a. 32-44 = Yeb. 32-44 = Yeb. 9b, 71-9c, 8. 9b, 71-9c, 8.

(c)

Passages from the order i. Fragmenty z rzędu i. repeated in the order iv.: Ber. powtórzone w kolejności iv.: Ber. 3a, 52-69 = Sanh. 3a, 52-69 = Sanh. 30a, 65-30b, 8 = 'Ab. 30a, 65-30b, 8 = "Ab. Zarah 41c, 46-63. Ber. Zarah 41c, 46-63. Ber. 6b, 20-41 = Sanh. 6b, 20-41 = Sanh. 20a, 43-60. Pe'ah 16b, 22-25, 43-60 = Sanh. 20a, 43-60. Pe'ah 16b, 22-25, 43-60 = Sanh. 27c, 38-60. Sheb. 27c, 38-60. Sheb. 35b, 26-40 = 'Ab. 35b, 26-40 = 'Ab. Zarah 44b, 27-41. Sheb. Zarah 44b, 27-41. Sheb. 39b, 14-38 = Mak. 39b, 14-38 = Mak. 31a, 33-50. Ter. 31a, 33-50. Ter. 45c, 24-45d, 11 = 'Ab. 45c, 24-45d, 11 = "Ab. Zarah 41a, 18-41b, 3. Ter. Zarah 41a, 18-41b, 3. Ter. 47c, 66-47d, 4 = 'Ab. 47c, 66-47d, 4 = "Ab. Zarah 41c, 13-23. Ma'as. Zarah 41c, 13-23. Ma'as. Sh. 54d, 71-55a, 8 = Sanh. 54d, 71-55a, 8 = Sanh. 19a, 63-76. Ma'as. 19a, 63-76. Ma'as. Sh. 56c, 9-18 = Sanh. 56c, 9-18 = Sanh. 18d, 13-22. 'Orlah 62b, 49-62c, 10 = 'Ab. 18d, 13-22. Orlah 62b, 49-62c, 10 = "Ab. Zarah 45a, 32-45b, 10. The following parallel passages from the second and fourth orders may also be mentioned on account of their length: Shab. Zarah 45a, 32-45b, 10. Poniższe fragmenty równolegle z drugim i czwartym zamówienia może także zostać wskazana ze względu na ich długość: Shab. 9c, 62-9d, 59 = Sanh. 9c, 62-9d, 59 = Sanh. 24c, 19-24d, 14; Shab. 24c, 19-24d, 14; Shab. 14d, 10-15a, 1 = 'Ab. 14d, 10-15a, 1 = 'Ab. Zarah 40d, 12-41a, 4. Zarah 40d, 12-41a, 4.

Despite these parallel passages in the four orders of Yerushalmi, which might be regarded as a proof of the uniform redaction of the entire work, there is proof to the contrary, which shows that the first two orders differ in origin from the third and fourth. Pomimo tych fragmentów równolegle w czterech rzędów Yerushalmi, które mogą być traktowane jako dowód na to, że przeróbka jednolite dla całej pracy, nie ma dowodu przeciwnego, z którego wynika, że pierwsze dwa rzędy od pochodzenia różnią się w trzecim i czwartym. While the first and second contain a large number of baraitot with the introductory formula "Samuel transmits []," there is not a single baraita by Samuel in the third and fourth orders. Podczas gdy pierwsze i drugie zawierają dużą liczbę baraitot z wprowadzająca formuły "Samuel transmituje []", nie ma jednolitego baraita przez Samuela w trzecim i czwartym zamówienia. These latter two include, on the other hand, many controversies between Mani and Abin, two amoraim of the second half of the fourth century, while Zera'im and Mo'ed contain very few (see Bacher, "Ag. Pal. Amor." iii. 398). Te dwie ostatnie obejmują, z drugiej strony, wiele kontrowersji między Mani i Abin dwa amoraim w drugiej połowie IV wieku, natomiast Zera'im i Mo'ed zawierają bardzo mało (patrz Bacher, "Ag. Pal. Amora. "III. 398). The redaction of Yerushalmi is discussed in further detail below. W przeróbka z Yerushalmi jest szczegółowo omówione w dalszej poniżej.

The Haggadot of the Yerushalmi. W Haggadot z Yerushalmi.

The haggadic portions of Yerushalmi are also characteristic of its style. W haggadic części Yerushalmi są również charakterystyczne dla jego stylu. As in Babli, they frequently have only a slight bearing, sometimes none at all, on the subject of the mishnaic section and its Talmudic interpretation, being added to the passages in which they are found either because they were mentioned in the academy on account of some subject under discussion, or because, in the process of the redaction of the treatise, this haggadic material, which was valued for some special reason, seemed to fit into the Talmudic text at the passage in question. Podobnie jak w Babli, które często mają tylko niewielki biorąc, czasem nic, na ten temat w sekcji mishnaic talmudyczne i jej interpretacji, które dodaje się do fragmentów, w których znajdują się zarówno ponieważ zostały one wymienione w akademii ze względu na niektóre przedmiotu dyskusji, lub dlatego, że w procesie o przeróbka z traktatem, to haggadic materiałów, które zostały wycenione jakiegoś szczególnego powodu, wydawało się, aby pasował do talmudyczne tekst na dany fragment. Many haggadic portions of Yerushalmi are likewise found almost word for word in the earlier works of Palestinian midrashic literature, especially in Genesis Rabbah, Leviticus Rabbah, Pesiḳta di-Rab Kahana, Ekah (Lamentations) Rabbati, and Midrash Shemuel. Wiele haggadic części Yerushalmi są również znaleźć niemal dosłownie we wcześniejszych dzieł literatury midrashic palestyńskiego, Rodzaju, zwłaszcza w Rabba Rabba Kapłańska, Pesiḳta di-Rab Kahana, Ekah (Lamentations) Rabbati i Midrasz Shemuel. These parallel passages do not always prove actual borrowing; for the same earlier source may have been used in the redaction both of Yerushalmi and of the midrashic works. The haggadot of the Palestinian Talmud were collected and annotated by Samuel ben Isaac Jaffe Ashkenazi in his "Yefeh Mar'eh" (Venice, 1589), and they were translated into German by Wünsche ("Der Jerusalemische Talmud in Seinen Haggadischen Bestandtheilen," Zurich, 1880). Te równoległe fragmenty nie zawsze udowodnić rzeczywiste kredytu; dla tego samego źródła wcześniej mogły być użyte w obu Yerushalmi redagowanie i midrashic do roboty. W haggadot w Palestynie Talmud zostały zebrane i opisane przez Samuela ben Izaaka Jaffe Ashkenazi w jego " Yefeh Mar'eh "(Wenecja, 1589), i zostały one przetłumaczone na język niemiecki przez Wünsche (" Der Jerusalemische Talmud w Seinen Haggadischen Bestandtheilen ", Zurych, 1880).

Linguistically, the Palestinian Talmud is Aramaic, in so far as its framework (like the elucidations of the mishnaic text by the members of the academies and the amoraic discussions connected with them) is redacted in that language; the greater portion of the terminology is in like manner Aramaic. Językowej, w Palestynie Talmud jest aramejski, w jakim jego ramach (jak elucidations z mishnaic tekstu przez użytkowników na akademiach i amoraic dyskusje związane z nimi) jest redacted w tym języku; większa część jest w terminologii podobny sposób aramejski. The same dialect is employed in general for the narrative sections, including both the haggadot and the accounts of the lives of the sages and their pupils. Ten sam dialekt jest zatrudniony w ogóle do narracji działy, w tym zarówno haggadot i rachunków życie z mędrcy i ich uczniów. The Aramaic portion consequently comprises all that is popular in origin or content. W konsekwencji część aramejski obejmuje wszystko, co jest popularne w pochodzenia lub treści. The Hebrew sections, on the other hand, include the halakic sayings of the Tannaim, the citations from the collections of baraitot, and many of the amoraic discussions based on the tannaitic tradition, together with other sayings of the Amoraim. Hebrajski sekcje, z drugiej strony, zawierają słowa halakic z Tannaim, cytatów ze zbiorów baraitot, a wiele z amoraic dyskusje oparte na tradycji tannaitic, wraz z innymi słowa z Amoraim. This linguistic usage is due to the fact that both in Palestine and in Babylon the Halakah was for the most part elucidated and expanded by the Amoraim themselves in the language in which it had been transmitted by the Tannaim. Ten językowej jest korzystanie ze względu na fakt, że zarówno w Palestynie oraz w Halakah Babilon był w przeważającej części wyjaśnione i rozwijany przez Amoraim się w język, w jakim zostały przekazane przez Tannaim. In the academy the Hebrew of the Mishnah held its place side by side with the Aramaic, thus giving to the latter a certain coloring, especially from a lexicographic point of view. W akademii w języku hebrajskim z Miszny w posiadaniu jej miejsce obok siebie z aramejski, dając tym samym do ostatniego pewien koloryt, szczególnie z punktu widzenia leksykografii. Hebrew was retained in great measure also in the amoraic Haggadah. Hebrajski został zatrzymany w wielkim środek również w amoraic Haggadah. The Aramaic, which assumed a fixed literary form in Yerushalmi, is almost the same as that of the earlier Palestinian midrashic works, differing from them only in a few peculiarities, mostly orthographic. Na aramejski, który zakłada stałe w formie literackiej Yerushalmi, jest prawie taka sama jak w przypadku wcześniejszych palestyńskich midrashic utworów, różniące się od nich tylko kilka osobliwości, głównie ortograficznych. This idiom, together with that of the Palestinian Targum on the Pentateuch, has been analyzed in G. Dalman's "Grammatik des Jüdisch-Palästinischen Aramäisch" (Leipsic, 1894; 2 ed. 1905). Ten idiom, wraz z tym w Palestynie Targum na Pięcioksiąg, została przeanalizowana w G. Dalman "s" Grammatik des Jüdisch-Palästinischen Aramäisch "(Leipsic, 1894 2 ed. 1905).

Editions of the Babli. Wydaniach tej Babli.

The first complete edition of the Babylonian Talmud () was printed at Venice, 1520-23, by Daniel Bomberg, and has become the basis, down to the present day, of a very large number of editions, including that of Basel, 1578-81, which, with the changes and omissions made by the censor, exerted a powerful influence on later texts until the edition of Frankfort-on-the-Main, 1720-22, with its additions, became the model of all subsequent editions of the Talmud (see below). Pierwsze pełne wydanie z Talmud babiloński () został wydrukowany w Wenecji, 1520-23, Daniel Bomberg, i stał się podstawą, aż do dnia dzisiejszego, o bardzo dużej liczby wydań, w tym w Bazylei, 1578 -- 81, które, ze zmianami i zaniechań dokonanych przez cenzor, wywarł potężny wpływ na późniejszych tekstów do edycji Frankfort-on-the-Main, 1720-22, z jego uzupełnienia, stał się wzorem wszystkich późniejszych wydaniach tej Talmud (patrz poniżej). The external form of Babli was determined by the editio princeps. Zewnętrznej formy Babli została ustalona przez editio princeps. While the first edition of Yerushalmi, in its two columns on each folio page, contains only the text, the editio princeps of Babli adds the commentary of Rashi on one margin and the tosafot on the other, together with kindred matter. Podczas gdy pierwsza edycja Yerushalmi, w swoich dwóch kolumnach na każdej stronie Folio, zawiera tylko tekstu, editio princeps z Babli dodaje komentarz Rasziego na jednym z marginesu i tosafot z drugiej strony, wraz z rodzinnej sprawy. Especially noteworthy is the fact that the first edition of Babli has a pagination which has been retained in all subsequent editions, thus rendering it possible to quote passages with exactness, and to find citations readily. Szczególnie warte odnotowania jest fakt, że pierwsza edycja Babli ma foliowanie, który został zatrzymany we wszystkich późniejszych wydaniach, co uczyniłoby to możliwe zacytować fragmenty z dokładnością, a do cytowania łatwo znaleźć. The mishnaic treatises which have no Babylonian Talmud are included in the editions of the Talmud, together with commentaries, and these same tractates are likewise found in the only complete manuscript of Babli (that at Munich), where they form an appendix, although they precede the post-Talmudic treatises, which are likewise contained in the editions. W mishnaic traktaty, które nie mają Talmud babiloński znajdują się w wydaniach z Talmudu, wraz z komentarzami, i tych samych tractates są również znaleźć tylko w pełnych rękopisu Babli (że w Monachium), gdzie stanowią one dodatek, choć poprzedzać po traktaty talmudyczne, które są również zawarte w następnych wydaniach. It has been noted above that the editions of Babli contain the Yerushalmi for the treatiseSheḳalim; and this is also the case in the Munich manuscript. Stwierdzono, że powyżej edycjach Babli zawierać Yerushalmi dla treatiseSheḳalim; i jest to również miejsce w Monachium rękopisu.

The following list gives the names of the treatises of Babli which have been preserved, together with the sequence generally followed in the editions, and the number of folios in each tractate, the pagination always beginning with fol. Poniższa lista zawiera imiona i nazwiska z Babli traktaty, które zostały zakonserwowane, wraz z kolejnym powszechnie stosowane w edycjach, a liczba folio w każdy traktat, na początku zawsze foliowanie z fol. 2. . 2. Of the 570 leaves of the Munich codex, containing about eighty lines to a page, 490 belong to Babli; this gives an approximate idea of the size of this Talmud. The amount of text on each page of the editions, however, varies greatly on account of the varying length of the commentary of Rashi and the tosafot which accompany it; but the number of leaves shows the comparative lengths of the several treatises. 570 z liści w Monachium kodeksu, zawierającego około osiemdziesięciu wierszy na stronę, 490 należą do Babli, to daje przybliżone pojęcie o wielkości tej Talmud. Kwota tekst na każdej stronie wydania, jednak różni się znacznie na ze względu na różną długość komentarza z Rasziego i tosafot które towarzyszą go, lecz pozostawia wiele wskazuje porównawcze długości kilku traktatów.

I. Zera'im: Berakot (64). II. I. Zera "im: Berakot (64). II. Mo'ed: Shabbat (157); 'Erubin (105); Pesaḥim (121); Beẓah (40); Ḥagigah (27); Mo'ed Ḳaṭan (29); Rosh ha-Shanah (35); Yoma (88); Sukkah (56); Ta'anit (31); Megillah (32). III. Mo'ed: Szabat (157); "Erubin (105); Pesaḥim (121); Beẓah (40); Ḥagigah (27); Mo'ed Katan (29); Rosz ha-Shanah (35); Yoma (88) ; Sukkah (56); Taanit (31); Megillah (32). III. Nashim: Yebamot (122); Ketubot (112); Ḳiddushin (82); Giṭṭin (90); Nedarim (91); Nazir (66); Soṭah (49). IV. Nashim: Yebamot (122); Ketubot (112); Ḳiddushin (82); Giṭṭin (90); Nedarim (91); Nazisci (66); Soṭah (49). IV. Neziḳin: Baba Ḳamma (119); Baba Meẓi'a (119); Baba Batra (176); 'Abodah Zarah (76); Sanhedrin (113); Shebu'ot (49); Makkot (24); Horayot (14). V. Neziḳin: Baba Ḳamma (119); Baba Meẓi'a (119); Baba Batra (176); "Abodah Zarah (76); Sanhedryn (113); Shebu'ot (49); Makkot (24); Horayot (14) . V. Ḳodashim: Zebaḥim (120); Menaḥot (110); Bekorot (161); Ḥullin (142); 'Arakin (34); Temurah (34); Keritot (28); Me'ilah (22); Tamid (9). VI. Ḳodashim: Zebaḥim (120); Menaḥot (110); Bekorot (161); Ḥullin (142); "Arakin (34); Temurah (34); Keritot (28); Me'ilah (22); Tamid (9). VI. Ṭohorot: Niddah (73). Ṭohorot: Niddah (73).

Missing Gemaras. Brakujące Gemaras.

Babli thus contains but one treatise each of the first and sixth orders; of the second, Sheḳalim (see above) is lacking; and there is no Talmud on 'Eduyot or Abot either in Babli or Yerushalmi. Babli co zawiera tylko jeden traktat każdego z pierwszego i szóstego pobranych kwot; z drugiej, Szekalim (patrz wyżej) nie jest i nie ma na Talmud "Eduyot lub Abot w Babli lub Yerushalmi. The fifth order of Babli contains neither Middot nor Ḳinnim, nor the third, fifth, sixth, and seventh chapters of Tamid. Piątej kolejności Babli zawiera ani Middot ani Ḳinnim, ani trzeciego, piątego, szóstego i siódmego rozdziałów Tamid. It is incorrect, however, to speak of missing portions of the Babylonian Talmud, since in all probability the sections which it omits were entirely disregarded in the final redaction of the work, and were consequently never committed to writing (for a divergent opinion see Weiss, "Dor," iii. 271). To jest błędne, jednak, aby mówić o brakujących fragmentów z Talmud babiloński, ponieważ według wszelkiego prawdopodobieństwa sekcje, które zostały całkowicie pomija brane pod uwagę w końcowej przeróbka z pracy, a w konsekwencji nigdy nie była zobowiązana do pisania (dla rozbieżnych opinii zobaczyć Weiss "Dor", iii. 271). It will be shown further on that the mishnaic treatises lacking in Babli were subjects of study in the Babylonian academies. Zostanie on pokazany na kolejne traktaty mishnaic, że brakuje w Babli były tematy studiów w uczelniach babilońskiej.

Earliest Manuscript of the Babli. Rękopis najwcześniej w Babli.

In the editions the Babylonian Talmud is so arranged that each paragraph of the Mishnah is followed by the portion of the Talmud which forms the commentary on it; the portions are frequently divided into sections, rubricked by the successive sentences of the mishnaic paragraph on which they are based, although an entire paragraph occasionally serves as a single text. W następnych wydaniach jest Talmud babiloński w taki sposób, aby każdy akapit z Miszny jest po części z Talmudu, który stanowi komentarz na ten temat, a porcje są często podzielone na działy, rubricked przez kolejne zdanie z ust mishnaic, na którym są oparte, chociaż cały ustęp czasami służy jako jeden tekst. Thus Babli on Ket. ii. Tak więc na Babli Ket. Ii. 1 (16a-18b) is divided into six sections; but there is no division into sections for ii. 1 (16a-18b) jest podzielony na sześć części, ale nie ma podziału na sekcje dla II. 2 (18b-20b), ii. 2 (18b-20b), ii. 3 (20b-22a), ii. 3 (20b-22a), ii. 5 (23b), and ii. 5 (23b), oraz ii. 9 (27b-28a). 9 (27b-28a). There are three sections for ii. Istnieją trzy sekcje dla II. 4 (23a); two for ii. 4 (23a); dwie II. 6 (23b-26a), ii. 6 (23b-26a), ii. 7 (26b-27a), and ii. 7 (26b-27a), oraz ii. 8 (27a, b); and eight for ii. 8 (27a, b); i osiem dla II. 10 (28a, b). 10 (28a, b). In the Munich codex, which is based on a manuscript of the middle of the ninth century (see Lewy in "Breslauer Jahresbericht," 1905, p. 28), the text of the entire chapter of the Mishnah is written in large characters on the inner portion of the page, separated from the Talmudic text, which is in a different script. W Monachium kodeksu, który jest oparty na rękopis z połowy XIX wieku (patrz Lewy w "Breslauer Jahresbericht, 1905, str. 28), tekst całego rozdziału z Miszny jest napisane w dużych znaków na Wewnętrzna część strony, oddzielone od talmudyczne tekst, który jest w różnych skryptów. In the fragments in the Bodleian Library, Oxford, written in 1123 and containing a portion of the treatise Keritot (see "JQR" ix. 145), each chapter is headed by the entire mishnaic text on which it is based. W fragmenty w Bodleian Library, Oxford, napisane w 1123 i zawierające część z traktatem Keritot (patrz "JQR" IX. 145), każdy rozdział jest kierowany przez mishnaic całego tekstu, na których jest oparta. Then follow the sections of the Talmud, each beginning with the word and the first part of the mishnaic paragraph in question, although some sections are marked by the superscription (= ). Następnie w sekcji z Talmudu, z początkiem każdego słowa i pierwsza część tego ustępu w mishnaic pytanie, chociaż niektóre działy są oznaczone przez napis (=). The superscription , which in the editions marks the beginning of the Talmud on each paragraph of the Mishnah, is found neither in the Munich codex nor in the Bodleian fragments. Most of the manuscripts containing one or more treatises of Babli, and described by RN Rabbinovicz in the introductions to vols. Na napis, który w wydaniach znaków na początku każdego akapitu na Talmud z Miszny, nie znajduje się w Monachium, ani w kodeksie Bodleian fragmenty. Większość rękopisów zawierających jedną lub więcej z Babli traktaty, i opisany przez RN Rabbinovicz w celu wprowadzenia vols. i., iv., viii., ix., and xi. i., iv., VIII., IX. i XI. of his "Diḳduḳe Soferim," are so arranged that the entire mishnaic text is placed at the beginning of the chapter; and this is also occasionally the case in the editions, as in the first chapter of the treatise Sanhedrin. Jego "Diḳduḳe Soferim", są ułożone w taki sposób, że cały mishnaic tekst jest umieszczony na początku tego rozdziału, a czasami jest to również w przypadku wydania, jak w pierwszym rozdziale o traktat Sanhedryn. In a St. Petersburg manuscript said to date from 1112 the paragraphs are repeated in their proper places (ib. viii. 3). W Sankt Petersburgu rękopis powiedział do tej pory z 1112 paragrafy są powtarzane w ich właściwe miejsca (ib. viii. 3). A number of codices in the Vatican Library are arranged partly in the one way and partly in the other (xi. 13, 15, 17, 18), while the system adopted in the printed texts occurs in manuscripts also (see ib. iv. 6, 8; xi. 20). Szereg codices w Watykanie Biblioteki są organizowane częściowo w jedną stronę, a częściowo w innych (XI. 13, 15, 17, 18), natomiast system przyjęty w drukowanych tekstów występuje również w rękopisach (patrz IB. IV. 6, 8; XI. 20). It may be mentioned as a curious circumstance that in one manuscript of the Vatican (ib. xi. 19), containing the treatise Pesaḥim, many passages are vocalized and accented, as is also the case in a Bodleian fragment of Yerushalmi on Berakot ("JQR" ix. 150). Może on być wymieniony jako okoliczność Ciekawska, że w jednym rękopis Watykan (ib. XI. 19) zawierającego traktat Pesaḥim, wiele fragmentów vocalized i są akcentowane, jak również w przypadku Bodleian fragment Yerushalmi na Berakot ( " JQR "IX. 150). A fragment of considerable length in the Cambridge Library, and possibly the earliest extant manuscript of Babli, also contains the treatise Pesaḥim; it has been edited by Lowe ("The Fragment of Talmud Babli of the Ninth or Tenth Century," Cambridge, 1879); and in its four folios it includes the text of fols. Fragment znaczną długość w Cambridge Library, a ewentualnie najwcześniej istniejące rękopisu Babli, zawiera również Pesaḥim traktat, ale był edytowany przez Lowe ( "The Talmud Babli Fragment z dziewiątego lub X wieku," Cambridge, 1879) Oraz w czterech folio zawiera on tekst fols. 7a, below -9a, middle, and 13a, below -16a, above, of the editions. 7a, poniżej-9a, środkowego i 13a, 16a poniżej, powyżej, w następnych wydaniach. The pages are divided into two columns; and the entire mishnaic text precedes the chapter; the several sections, even those beginning with a new paragraph of the Mishnah, have an introduction only in the case of the first word of the mishnaic passage in question, with the word as superscription. The character of Babli and its divergencies from Yerushalmi may best be illustrated by a citation of its commentary on the same passages of the Mishnah as those contained in the sections of the Palestinian Talmud already analyzed. Stron są podzielone na dwie kolumny, a cały tekst mishnaic poprzedza rozdział, w kilku sekcjach, nawet tych z początku nowego ustępu do Miszny, mają wstęp tylko w przypadku pierwszego słowa z mishnaic fragment, ze słowem jako napis. Charakter i Babli jego rozbieżności z Yerushalmi mogą być zilustrowane przez cytowania jego komentarz na tym samym fragmenty z Miszny, jak te zawarte w części palestyńskich Talmud już analizowane.

(a)

The initial question of the Mishnah and its basis; two divergent answers, together with an objection and its refutation (2a; all anonymous). Początkowego pytania z Miszny i jej podstawę, dwie rozbieżne odpowiedzi, wraz z sprzeciw i jego odparcie (2a, wszystkie anonimowe). The initial statement of the Mishnah, and an interpretation of Lev. Początkowej oświadczenie o Miszny, a interpretacja Lew. xxii. XXII. 7 based on a baraita on this verse and concluding with a note of Rabbah b. 7 oparciu o baraita na ten werset i zawarcia z notatki Rabba b. Shela (2b), and the method of teaching this interpretation in Palestine. Shela (2b), a metoda nauczania interpretacja tego w Palestynie. The contradictions between the statement of the Mishnah and three baraitot which are successively stated and dialectically refuted (all anonymous). Sprzeczności między oświadczeniem z Miszny i trzy baraitot, które są kolejno i stwierdził dialectically potwierdzona (wszystkie anonimowe). A discussion of the third baraita (3a). A dyskusja na temat trzeciego baraita (3a). The opinion of R. Eliezer ("until the end of the first watch of the night"), and the problem whether three or four night-watches were implied; a haggadic baraita with a saying of R. Eliezer on the three watches of the night, together with a discussion of it. W opinii R. Eliezer ( "aż do końca pierwszej straży nocnej"), oraz problem, czy trzy lub cztery nocne zegarki były dorozumiany, natomiast haggadic baraita z tymi słowami: R. Eliezer na trzy zegarki z noc, wraz z nim dyskusji. A haggadic excursus of some length, beginning with Rab's saying regarding the three watches of the night, and containing a baraita (a poem by Jose b. Ḥalafta) and a disquisition on it (3b). A haggadic Dygresja niektórych długości, poczynając od Rab mówiąc w odniesieniu do trzech zegarków na noc, i zawierający baraita (a w poematu Jose b. Ḥalafta), a rozprawa na ten temat (3b). Further details of the night-watches, beginning with a controversy between Judah I. and Nathan (in a baraita); a haggadic saying of Joshua b. Więcej szczegółów na noc-zegarki, które zaczynają się kontrowersje między Judy I. i Nathan (w baraita), w haggadic powiedzenie Joshua B. Levi transmitted by Zeriḳa and Ammi, this section concluding with a saying of Ashi. Levi nadawany przez Zeriḳa i Ammi, w tej sekcji zawarcia z powiedzenie ASHI. Another saying of Joshua b. Innym powiedzenie Joshua B. Levi, transmitted in like manner, together with two versions of a comment by Abba b. Levi, nadawany w podobny sposób, wraz z dwoma wersjami komentarz Abba przez b. Kahana. Discussion of the first saying of Joshua b. Dyskusja z pierwszych B. Jozuego tymi słowami: Levi, beginning with the rising of David "at midnight" (Ps. cxix. 62), and devoted in the main to the connotation of the word "neshef" (ib. cxix. 147), together with sayings of Babylonian amoraim. Levi, poczynając od wschodu David "o północy" (Ps. CXVII. 62), i poświęcona w głównej do konotacja tego słowa "neshef" (ib. CXVII. 147), wraz ze słowa amoraim babilońskiej. The way in which David knew when midnight had arrived, and concerning his harp, (4a). Sposób, w jaki David wiedział, kiedy miał północy przybył, a dotyczące jego harfę, (4a). Further details regarding David, Ps. Dalsze szczegóły dotyczące Dawida, Ps. lvii. LVI. 9, and Ex. 9, i wcześniej. xi. XI. 4, with an exegesis by Ashi, which concludes the entire discussion. 4, z egzegezy przez ASHI, który kończy całą dyskusję. Additional haggadic material concerning David, and a controversy between the Palestinian haggadists Levi and Isaac on Ps. Dodatkowe haggadic materiałów dotyczących Dawida, a kontrowersje pomiędzy przywódcami palestyńskimi i haggadists Lewi Izaak na Ps. lxxxvi. LXXXIV. 2 with reference to Ps. cxix. 2 z odniesieniem do Ps. CXVII. 62, together with comments and citations of a kindred nature. 62, wraz z uwagami i cytatów z rodzinnego charakteru.

Examples from the Babli. Przykłady z Babli.

(b)

Dialectic exposition of the relation of the view of the scholars to the opinions of R. Eliezer and R. Gamaliel, together with the citation of a baraita (4b). Wystawa w dialektyka związku z widokiem na uczonych do opinii R. Eliezer i R. Gamaliel, wraz z cytowania z baraita (4b). A controversy between Johanan and Joshua b. A kontrowersji między Jochanana i Jozue b. Levi on the sequence of the "Shema'" and prayer, based on a sentence in this baraita ("the 'Shema'' is read: prayer is offered"), together with a discussion devoted chiefly to exegetic inferences. Levi w sekwencji z "Szema" i modlitwę, w oparciu o zdanie w tej baraita ( "w" Szema''jest następujący: modlitwa jest oferowana "), wraz z dyskusji poświęcona głównie do exegetic wnioskowań. An objection alleged by Mar b. Sprzeciwu podnoszonych przez marcu b. Rabina and based on a passage in the Mishnah, and a haggadic saying of Eleazar b. Rabina i opiera się na przejście do Miszny, a haggadic mówiąc: Eleazara b. Abina to the effect that he who recites Ps. Abina do skutku, że ten, kto deklamuje Ps. cxlv. CXLV. thrice daily is assuredly a son of the world to come, the citation being made in this place on account of an aphorism of similar content given by Johanan in the course of the same debate. trzy razy na dobę jest zapewne syna na świat przychodzi, cytowania ich w tym miejscu uwagę na aforyzm o podobnej treści podanych przez Jochanana w trakcie tej samej debaty. A discussion of these matters, and a saying of Johanan on Ps. W dyskusji nad tymi sprawami, a mówiąc Jochanana na Ps. cxlv., together with another haggadic aphorism by Eleazar b. CXLV. wraz z innym haggadic aforyzm przez Eleazar b. Abina on the angels Michael and Raphael, and its elucidation. Abina na aniołów i Michael Raphael, oraz jej wyjaśnienie. The view of Joshua b. Zdaniem Joshua B. Levi on the evening "Shema'," which should be recited in bed (5a), and amoraic sayings on the same subject, together with a confirmation, by a citation of Ps. Levi na wieczór "Szema", "które powinny być recytowane w łóżku (5a), a amoraic słowa na ten sam temat, wraz z potwierdzeniem, przez cytat z Ps. iv. 6, of the ruling of Joshua b. 6, z orzeczenia Joshua B. Levi; a haggadic saying of Simeon b. Laḳish transmitted by Levi b. Levi, natomiast haggadic mówiąc Symeona b. Laḳish przekazywane przez b. Levi Laḥma, as well as another aphorism of this scholar transmitted by the same authority. Laḥma, jak również innym aforyzm tego uczony przekazywane przez tę samą władzę. A haggadic saying by Isaac on reading the "Shema'" in bed, and a comment by Ashi, followed by another haggadic aphorism by Isaac based on Job v. 7; interpretation of this verse as denoting afflictions sent by God ("yissurim"), against which the study of the Torah gives protection; haggadic sentences on the Law. A mówiąc haggadic przez Izaaka na czytanie "Szema" w łóżku, a przez ASHI komentarz, a następnie przez innego haggadic aforyzm przez Izaaka w oparciu o oferty v. 7; interpretacji tego wersetu jako oznaczający udręk wysłany przez Boga ( "yissurim") , W stosunku do których badania Tory daje ochronę; haggadic zdań w sprawie ustawy. A long series of haggadic sayings by Palestinian and Babylonian amoraim, and especially by Johanan, regarding affliction (5b), with anecdotes from Palestine and Babylon. Długa seria haggadic mów przez palestyńskich i amoraim babiloński, a zwłaszcza przez Jochanana, dotyczące ucisku (5b), z anegdoty z Palestyny i Babilonu. A baraita with a saying of Abba Benjamin regarding prayer before retiring, and its elucidation, together with three other baraitot and haggadic sayings of Abba Benjamin regarding prayer (6a), regarding demons (with various sayings of Babylonian authors), and praying in the synagogue. A baraita w słowo Abba Benjamin dotyczące modlitwy przed emeryturę, a jego wyjaśnienie, wraz z trzema innymi baraitot i haggadic słowa Abba Benjamin dotyczące modlitwy (6a), dotyczące demonów (z różnych słowa babilońskiej autorów), i modląc się w synagodze . A haggadic saying by Isaac on the last subject transmitted by Rabin b. A mówiąc haggadic przez Izaaka w ostatnim zastrzeżeniem przekazywane przez b. Rabin Adda, together with a saying of Ashi and additional elucidations, followed by another aphoriam transmitted by Rabin in the name of Isaac regarding the "phylacteries of God," and by a discussion of the subject by Babylonian amoraim, the view of Ashi standing last. Adda, wraz ze slowa ASHI i dodatkowe elucidations, a następnie przekazywane innym aphoriam przez Rabin w imię Izaak dotyczące "filakterie Boga", oraz omówienie tematu przez amoraim babiloński, w świetle ostatnich ASHI stałego. A third haggadic saying of Isaac, of similar transmission, concerning prayer in the synagogue (6b), and a series of aphorisms of a like nature, the first being by Johanan, and the second by Huna transmitted by Ḥelbo. These, interspersed with other sayings, are followed by five more aphorisms transmitted by Ḥelbo in the name of Huna and regarding departure from the synagogue, the Minḥah prayer, participation in marriage festivities, the fear of God, and the refusal to return a salutation. Trzeci haggadic powiedzenie Izaaka, podobnych transmisji, dotyczące modlitwy w synagodze (6b), a także szeregiem aphorisms o podobnym charakterze, pierwsza jest przez Jochanan, a drugi przez Huna nadawany przez Ḥelbo. Te, interspersed z innymi mów, są następnie przez pięć aphorisms nadawany przez Ḥelbo w nazwę i Huna dotyczące wyjścia z synagogi, w Minḥah modlitwę, uczestnictwo w uroczystości zawarcia małżeństwa, w bojaźni Bożej, oraz odmowy zwrotu pozdrowienie. A series (7a) of five haggadic sayings transmitted by Johanan in the name of Jose ben Ḥalafta: the prayer offered by God, pacification of an angry neighbor, discipline of one's own conscience, three requests of Moses, and the teaching that a threat or promise by God is not recalled, even though given only conditionally, and that neither, therefore, is ever unfulfilled. Szereg (7a) pięciu haggadic słowa przekazane przez Jochanana w imię Jose ben Ḥalafta: modlitwa oferowanych przez Boga, o pacyfikacji wściekły sąsiad, dyscypliny jednego własnego sumienia, trzy wnioski Mojżesza, i nauczanie, że zagrożenie lub przez obietnicę Bóg nie jest przypomnieć, nawet jeśli dany tylko warunkowo, i że nie jest więc nigdy niezrealizowany.

After a number of sayings, partly tannaitic and partly amoraic in origin, come six haggadic aphorisms (7b) transmitted by Johanan in the name of the tanna Simeon ben Yoḥai, the second treating of the same subject as the corrresponding one in the previous series. Po kilku słowach, tannaitic częściowo, a częściowo w amoraic pochodzenia, chodź sześć haggadic aphorisms (7b) nadawany przez Jochanana w imię Pańskie Tanna Symeon ben Yoḥai, drugie leczenia tego samego przedmiotu jako corrresponding jeden w poprzedniej serii. To these sayings are appended various aphorisms and elucidations, followed by a conversation between Naḥman b. Aby te słowa są dołączane różne aphorisms i elucidations, a następnie rozmowy pomiędzy Naḥman b. Jacob and Isaac, in which the latter cites a sixth saying, concerning prayer in the synagogue, transmitted by Johanan in the name of Simeon ben Yoḥai. Additional haggadic aphorisms (8a) on this subject as well as on the importance of the synagogue, followed by three sayings of 'Ulla transmitted by Ḥiyya b. Izaaka i Jakuba, w którym ten przytacza szósty mówiąc, dotyczące modlitwy w synagodze, nadawany przez Jochanana w imię Symeon ben Yoḥai. Dodatkowe haggadic aphorisms (8a) na ten temat, jak również na znaczenie synagogi, a następnie przez trzy słowa "Ulla przekazywane przez b. Ḥiyya Ammi, and by various aphorisms on the reading of the Torah in the synagogue (8b) and other kindred matters. Ammi, i przez różnych aphorisms na czytanie Tory w synagodze (8b) i rodzie innych sprawach. This portion is concluded by the instructions which Joshua b. Ta część jest zawarta w instrukcji, które Jozue b. Levi gave to his sons, and by the analogous instructions which Raba gave to his children, as well as by elucidations of details of these teachings and by sayings of a similar import. Levi dał swoim synom, a przez analogiczne instrukcje Raba, które dał swoim dzieciom, jak również przez elucidations szczegóły te nauki i słowa o podobnym importu.

(c)

In the name of Samuel, Judah declares that the opinion of R. Gamaliel is authoritative. W imię Samuela, Judy oświadcza, że opinia R. Gamaliel jest autorytatywny. A baraita giving a similar view by Simeon ben Yoḥai, followed by an interpretation of it with a final decision by Joshua ben Levi, and by another version of the relation to it of the ruling of Joshua ben Levi. A co baraita podobnego zdania przez Symeona ben Yoḥai, a następnie interpretacji jej ostatecznej decyzji przez Jozuego ben Lewiego, i przez inną wersję w stosunku do niego w wyroku z dnia Jozue ben Lewiego. The section (9a) terminates with an opinion on this baraita by a scholar who had come from Palestine to Babylon. Sekcji (9a) kończy się z wydaniem opinii na ten baraita przez uczonego, którzy przybyli z Palestyny do Babilonu.

Further Examples. Kolejnymi przykładami.

RH i. RH i. 1 (§§ 1-2 in Yerushalmi; the Talmud on these sections is contained in 2a-15b): 1 (§ § 1-2 w Yerushalmi, a Talmud w tych sekcjach znajduje się w 2-15b):

(a)

Ḥisda's answer to the question as to the practical importance of the "new year of the kings," with a citation of the mishnaic passage (Sheb. x. 5) regarding antedated and postdated promissory notes. Ḥisda jest odpowiedź na pytanie co do praktycznego znaczenia "nowego roku królów", w cytacie z mishnaic przejście (Sheb. X. 5) dotyczące antedated i postdated weksli. A baraita on the reckoning of regnal years, and its elucidation (2b), together with hermeneutic deductions from the Bible regarding Nisan as the beginningof the regnal year, introduced by an inference of Johanan based on I Kings vi. A baraita na zaliczanie panowania lat, a jego wyjaśnienie (2b), wraz z hermeneutyki potrąceń z Biblii dotyczące Nisan jako beginningof panowania w roku, wprowadzone przez Jochanana wnioskowania oparte na I Królowie VI. 1 as compared with Num. 1 w porównaniu z Num. xxxiii. XXXIII. 38, Deut. 38 Deut. i. 3, 4, Num. 3, 4, Num. xxi. XXI. 1 (3a), and similar passages, preference being finally given to Eleazar's deduction founded on II Chron. 1 (3a), i podobnych fragmentów, preferowane są wreszcie uwagę na Eleazar na odliczenie oparte na Chrońmy II. iii. 2. A baraita giving the deduction of Johanan. A baraita podając odliczeniu Jochanana. The assertion of Ḥisda that the regnal years of non-Israelitish kings were reckoned from Tishri, together with Biblical passages in confirmation of this view, beginning with Neh. Twierdzenie, że z Ḥisda lat panowania nie Israelitish królów były liczone od Tishri, wraz z fragmentów biblijnych potwierdzenie tego poglądu, z początku Neh. i. 1 and its hermeneutic exposition (3b), the conclusion being formed by a variety of haggadic material on the Persian kings mentioned in the Bible (4a). 1 i wystawa jego hermeneutyki (3b), będąc zawarcia utworzone przez różne haggadic materiał na królów perskich, o których mowa w Biblii (4a).

(b)

Ḥisda's answer to the query why Nisan 15, the first day of the Feast of Passover, was not made the "new year of the feasts," while a baraita shows that this view was promulgated by Simeon ben Yoḥai himself. Ḥisda w odpowiedzi na zapytanie dlaczego Nisan 15, pierwszy dzień święta Paschy, nie była "nowego roku od święta", a baraita pokazuje, że ten pogląd została ogłoszona przez Symeona ben Yoḥai siebie. Another baraita (4b) on the ritual order of the festivals, together with exegetic deductions from the views contained therein and additional discussions, concluding with an elucidation (5a) of other halakic and exegetic sayings on festivals and sacrifices. Baraita (5b) on Deut. Innym baraita (4b) na rytuał postanowieniem festiwale, wraz z exegetic odliczeń od poglądów w nim zawartych oraz dodatkowych dyskusji, zawierając z naświetlenie (5a) w innych halakic i exegetic słowa na festiwalach i wyrzeczeń. Baraita (5b) na Deut . xxiii. XXIII. 22 et seq., and a detailed discussion, followed by a similar section (6a, b) on Deut. 22 i nast. Oraz szczegółowej dyskusji, a następnie podobny punkt (6a, b) na Deut. xxiii. XXIII. 24. Baraita (7a) on Nisan 1 and its four meanings, the first being deduced from Ex. Baraita (7a) na Nisan 1 i jego czterech znaczeń, jest pierwszym wynikają z Ex. xii. XII. 2 and Deut. 2 i Deut. xvi. XVI. 1, although an objection caused Lev. xxiii. 1, mimo że sprzeciw spowodował Lew. XXIII. 39 to be regarded by Ḥisda as the basic passage, while Zech. i. 39 przez Ḥisda być traktowane jako podstawowego pasażu, a EPUBLIKA. I. 7 was cited to refute an allegation made by Rabina, additional Biblical passages being quoted by the Babylonian amoraim 'Ulla, Kahana, and Ashi; the section is concluded by a deduction of the three other meanings of Nisan 1 (7b) mentioned in the baraita. 7 została powołano do odeprzeć zarzut złożony przez Rabina, dodatkowe biblijny fragmenty są cytowane przez babiloński amoraim "Ulla, Kahana i ASHI; sekcji zostaje zawarta poprzez potrącenie z trzech innych znaczeń Nisan 1 (7b), o których mowa w baraita .

(c)

The signification of Elul 1 as the "new year for tithes of cattle," as taught by R. Meïr. W signification z Elul 1, w "nowym roku dziesięciny dla bydła", jak nauczał przez R. Meir. The various origins of the sentences collected in RH i. Różne pochodzenie zdania zebrane w RH i. 1, together with a saying by Joseph, followed by a series of aphorisms of later Babylonian amoraim, and one by Ashi (8a). 1, wraz z wypowiedź Józefa, a następnie przez szereg aphorisms późniejszego amoraim babiloński, i jeden przez ASHI (8a). Johanan's deduction, from Ps. Jochanana na odliczenie od Ps. lxv. LXIII. 14, of the double view concerning the new year for tithes of cattle, and its dialectic elucidation. Second half of the mishnaic paragraph: 14, z podwójnego widzenia dotyczący nowego roku dziesięciny dla bydła, dialektyki i jej wyjaśnienie. Drugiej połowie okresu mishnaic akapit:

(a)

The question regarding the practical utility of the new year for the counting of the years, answered by Pappa in exactly the same way as Ḥisda had solved the question concerning the new year of the kings; solution of the discrepancy and further elucidations of the principle that Tishri 1 was the new year for the counting of the years. Pytanie dotyczące praktycznej użyteczności w nowym roku dla liczenia lat, odpowiedział przez Pappa dokładnie w taki sam sposób jak Ḥisda miał rozwiązać kwestię dotyczącą nowego roku królów; rozwiązania rozbieżności i dalsze elucidations z zasadą, że Tishri 1 został nowym roku dla liczenia lat. Two baraitot on Ps. Dwa baraitot na Ps. lxxxi. LXXXI. 4 et seq. 4 i nast. (8b).

(b)

An inference regarding the year of jubilee, based on Lev. O wnioskowanie dotyczące roku jubileuszowym, w oparciu o Lev. xxv. XXV. 4; and the obviation of the difficulty presented by Lev. 4; i obviation w trudnej sytuacji przedstawionej przez Lev. xxv. XXV. 9 (with reference to the Sabbatical year) by means of a baraita on the following verse, together with two other baraitot on the same subject (9a) and an elucidation of Tishri 10, concluded by a baraita on Lev. 9 (w odniesieniu do rocznego urlopu) w formie baraita na następujących wersetów, wraz z dwoma innymi baraitot na ten sam temat (9a) oraz o wyjaśnienie Tishri 10, zawartej przez baraita na Lev. xxv. XXV. 11 and its interpretation (9b). 11 i jego wykładni (9b).

(c)

Biblical deduction regarding the planting of trees and a baraita thereon, with an inference drawn from the Bible by Johanan (10a), and an elucidation of another baraita cited in explanation of the first, Johanan's deduction from Gen. viii. Biblijnych odliczenia dotyczące sadzenia drzew i baraita nich, wnioskowanie o ciągnącą się od Biblii przez Jochanan (10a), oraz wyjaśnienie innego baraita powołano się w wyjaśnienie pierwsze, Jochanana na odliczenie od Gen. VIII. 13 regarding the opposing views of R. Meïr and R. Eleazar (10b) as to whether a day may be reckoned like a year, thus introducing a baraita containing the controversy between R. Eliezer and R. Joshua on the month of Creation, the former arguing for Tishri and the latter for Nisan; exegetic haggadot of considerable length (11a-12a) on this section. 13 w odniesieniu do przeciwstawnych poglądów R. Meir i R. Eleazar (10b), czy dzień może być liczony jak w roku, a więc wprowadzenie baraita zawierające kontrowersji między R. Eliezer i R. Jozue na miesiąc utworzeniu, argumentując dla byłych Tishri i ostatniego Nisan; exegetic haggadot znacznej długości (11a-12a) w tej sekcji.

(d)

A baraita stating that "tithes" and "vows" as well as "vegetables" belong to Tishri 1, together with interpretations by hermeneutics and other methods (12b), and with discussions of the subject by the Palestinian and Babylonian schools, and halakic exegeses (13a-14a). A baraita stwierdzając, że "dziesięciny" i "śluby" jak i "warzywa" należą do Tishri 1, wraz z interpretacji przez hermeneutyka i inne metody (12b), a także z rozmów z zastrzeżeniem przez palestyński i babiloński szkół, a halakic exegeses (13a-14a).

(e)

An argument by Hoshaiah transmitted by Eleazar (14a), and a baraita recording the practise of R. Akiba (14b-15b), as well as elucidations of it. Argument przez Hoszajasza nadawany przez Eleazara (14a), a baraita rejestrowania ćwiczyć R. Akiba (14b-15b), jak również elucidations go. Another baraita on Shebaṭ 15, with a controversy between Johanan and Simeon ben Laḳish, and a discussion of it. Giṭ. Innym baraita na Shebaṭ 15, z kontrowersji między Jochanana i Symeon ben Laḳish i omówienie go. Git. ii. 1 (the Talmud on this section is contained in 15a-17a): 1 (Talmud na ten punkt jest zawarty w 15a-17a):

(a)

The purpose of the entire paragraph, although its content is immediately apparent from the opening sentence of the mishnaic treatise. Celem całego ustępu, choć jego zawartość jest od razu widoczne zdanie z mishnaic traktat.

(b)

The problem of the connotation of "the half of the bill of divorce, and Ashi's answer. Problem z konotacji z "połowa z list rozwodowy, a ASHI odpowiedź.

(c)

The law regarding a case in which only "the half" of a bill of divorce is signed by witness in the presence of the bearer; the more rigorous interpretation of it by Ḥisda and subsequent modifications by Raba and (15b) Ashi, as well as a dialectic discussion of these three sayings. Przepisów prawa dotyczących sprawy, w których tylko "połowa" z list rozwodowy jest podpisany przez świadka w obecności okaziciela; bardziej rygorystycznej interpretacji jej przez Ḥisda i późniejsze modyfikacje przez Raba i (15b) ASHI, jak również dialektyka dyskusji jeden z tych trzech słowach. Analogous cases from other branches of the Halakah and casuistic questions bearing on them (16a), concluding with one by Pappa which remains unanswered. Analogicznych przypadków z innych działów i Halakah kazuistyczny wpływ na ich pytania (16a), z jednym zawarcia przez Pappa, które pozostaje bez odpowiedzi.

(d)

Case in which one of the bearers of a bill of divorce witnesses the engrossing of the document and the other the signature; exact definition given by Johanan and transmitted by Samuel b. Sprawa, w której jeden z posiadaczy list rozwodowy świadków, absorbujący tego dokumentu i innych podpis; dokładnej definicji podanej przez Jochanana i nadawany przez Samuela B. Judah (16b); the answer of the latter to the objection of Abaye, although another version of the entire affair makes Ashi the author of the objection; controversy on the subject between Hoshaiah and 'Ulla. Anecdote of a visit made by Judah b. Judy (16b); odpowiedź tego ostatniego na zarzut Abaye, chociaż innej wersji całego romans sprawia, że ASHI autor sprzeciwu; kontrowersji w tej sprawie między Hoszajasza i "Ulla. Anegdoty z wizyty dokonane przez Judy B. Ezekiel to Rabbah bar bar Ḥana during an illness of the latter, and their conversation on a problem connected with Giṭ. Ezechiela do Rabba Bar Hana podczas choroby tego ostatniego, a ich rozmowy na temat problemów związanych z Git. i. 1. . 1.

(e)

The case in which the engrossing of a bill of divorce is witnessed by one and the signature by two persons (17a), and the exact definition of such an event, given by Johanan and transmitted by Ammi, the section being concluded by a discussion between Ammi and Assi. W przypadku, w którym absorbujący z list rozwodowy jest obserwowany przez jedną i podpisania przez dwie osoby (17a), oraz dokładną definicję takim przypadku, biorąc pod uwagę przez Jochanana i nadawany przez Ammi, sekcji są zawierane przez dyskusji między Ammi i Assi.

Legal Example. Przykład prawnych.

BB i. BB i. 6 (the Talmud on this section is contained in 7b-11a): 6 (Talmud na ten punkt jest zawarty w 7b-11a):

(a) "One who is part owner of a courtyard is obliged to contribute to the cost of the gateway as well as of the door itself"; -the citation of a legend concerning Elijah to prove that a gateway is not necessarily a subject for praise, concluded by a casuistic definition of the case presupposed by the Mishnah. (a) ", który jest właścicielem części na dziedziniec jest zobowiązany do wniesienia wkładu do kosztu bramy, jak również sama drzwi";-do cytowania legendy dotyczące Eliasza, aby udowodnić, że brama nie jest koniecznie temat chwalić, zawierane przez kazuistyczny definicji przypadku bieżącym przez Miszny.

(b) According to R. Simeon b. (b) Według R. Symeon b. Gamaliel, "Every courtyard is not adapted to a gateway"; a baraita containing the complete version of this saying. Gamaliel, "Co dziedziniec ten nie jest dostosowany do bramy", natomiast baraita zawierający pełną wersją tego powiedzenia.

(c) According to R. Simeon b. (c) Według R. Symeon b. Gamaliel, "One who dwells in a city is obliged to contribute toward the building of the walls and the doors," etc.; a baraita containing the complete version ofthis saying. Gamaliel, "Jeden, który mieszka w mieście jest zobowiązany do wniesienia wkładu do budowy ścian i drzwi", itp., natomiast baraita zawierający pełną wersją ofthis powiedzenia. Johanan's answer to the query advanced by Eleazar concerning the method of levying contributions, followed by a second version of the same account. Jochanana w odpowiedzi na zapytanie dotyczące Eleazar przez zaawansowane metody pobierania składek, a następnie przez drugą wersję tego samego konta. The patriarch Judah II. Patriarcha Juda II. and the scholars contributed toward building the wall, although the legality of this action was questioned by Simeon b. i uczonych przyczyniły się do budowania muru, chociaż legalności tego działania był przesłuchiwany przez Symeon b. Laḳish on the basis of a haggadic deduction from Ps. Laḳish w oparciu o haggadic odliczenie od Ps. cxxxix. CXXXVII. 18, while Johanan proposed another verse, Cant. 18, podczas gdy inny werset proponowanych Jochanana, Cant. viii, 10, to aid in the solution of the problem (8a); Rabbah's interpretation of this passage of Canticles. VIII, 10, w celu pomocy w rozwiązaniu problemu (8a); Rabba interpretacji tego przepływu Canticles. An instance of contributions on the part of the scholars of Babylonia, and the proof of their illegality furnished by the exegesis of three Biblical passages, taken respectively from the Pentateuch, the Prophets, and the Hagiographa. Instancji składki na część uczonych z Babilonii i dowód ich bezprawności dostarczony przez egzegezy trzech fragmentów biblijnych, podjęte odpowiednio od Pięcioksiąg, proroków, i Hagiographa. Pappa's proof that a certain tax was imposed on orphans, and a discussion of it, followed by a tannaitic account (half Aramaic) by Judah I. of the support of scholars during a time of famine. Pappa's dowód, że niektóre podatku nałożonego na sieroty i omówienie go, a następnie tannaitic konto (połowa aramejski) przez Juda I. na poparcie uczonych w danym przedziale czasu z głodu.

(d) "How long must one dwell in a city to have equal rights with its citizens? Twelve months"; a conflicting baraita which speaks of thirty days; Rabbah's solution of this contradiction, while Johanan reconciles the discrepancy between the period of twelve months and that given in another baraita. (d) "Jak długo jeden musi mieszkać w mieście, aby mieć równe prawa z jej obywatelom?" Dwanaście miesięcy ", która przyniosła sprzeczne baraita mówi trzydziestu dni; Rabba na rozwiązanie tej sprzeczności, a Jochanana godzi rozbieżność między okresie dwunastu miesięcy i zważywszy, że w innym baraita. The saying of Johanan as to the liability of scholars to taxation, and various statements regarding the practise of the Babylonian sages. Slowa Jochanana co do odpowiedzialności uczonych do opodatkowania i różnych oświadczeń dotyczących wykonywania zawodu w babilońskiej mędrcy. The way in which Joseph (4th cent.) expended a sum of money sent him by the mother of King Sapor, together (8b) with an interpretation of Jer. Sposób, w jaki Joseph (4 centów). Wydatkowane sumy pieniędzy wysłał mu przez matkę króla Sapor, razem (8b) w interpretacji Jr. xv. 2. . 2. Baraita on the mode of levying taxes for the poor, and the right of assessment of municipal taxes. Baraita w sprawie trybu nakładania podatków na rzecz ubogich, a także prawo oceny podatki miejskie. The rule of the Mishnah (Sheḳ. v. 2) that the smallest number of persons who may be entrusted with raising taxes is two, and its Biblical basis according to Naḥman b. Reguła z Miszny (Sheḳ. v. 2), że najmniejsza liczba osób, które mogą być powierzone podnoszenie podatków jest dwa, a jego podstawie biblijnej według Naḥman b. Jacob, together with sayings and examples bearing on this matter. Jakuba i mów wraz z przykładami wpływ na tę sprawę. An interpretation of Dan. Interpretacji Dan. xii. XII. 3 as referring to the collectors and trustees of the tax for the poor, followed by two baraitot on these collectors and Abaye's statements regarding the practise of Rabbah b. 3, odnoszący się do kolekcjonerów i kuratorów z podatku na rzecz ubogich, a następnie przez dwa baraitot na te przedmioty kolekcjonerskie i Abaye oświadczenia dotyczące zawodu Rabba b. Naḥmani, as well as (9a) by a note of Ashi and an opinion of Rabbah. Naḥmani, jak również (9a) w wiadomości ASHI i opinii Rabba. Baraita on the auditing of the accounts of the trustees of the tax for the poor, and elucidations of it. Baraita w sprawie rewizji rachunków z powierników podatku na rzecz ubogich i elucidations go. Notes and anecdotes illustrating Mishnah Pe'ah viii. Notatki i anegdoty ilustrujące Miszny Pe'ah VIII. 7 (on the amount to be given to the poor), followed by haggadic passages on the importance of almsgiving, among these aphorisms being one cited by Rabbah as transmitted to Eleazar by a certain 'Ulla with a curious surname, which forms the basis of an anecdote. 7 (na kwotę, która zostanie podana do biednych), a następnie haggadic fragmenty na temat wagi jalmuzne, wśród tych aphorisms jest jednym cytowane przez Rabba jak Eleazar przekazywane przez niektórych "Ulla z ciekawi nazwisko, które stanowi podstawę jeden anegdoty. Further haggadic passages on the charity of Eleazar, Isaac, and others. Dalsze fragmenty haggadic na miłość Eleazara, Izaaka i inne. A baraita giving R. Meïr's answer (10a) to the question why God Himself does not nurture the poor, followed by an account of the conversation on this subject between R. Akiba and Tineius Rufus. A co baraita R. Meir 's answer (10a) na pytanie dlaczego Bóg sam nie pielęgnowanie biednych, a następnie z konta rozmowę na ten temat między R. Akiba i Tineius Rufus. Sermon by Judah b. Kazania przez Judy B. Shalom (Palestinian amora of the 4th cent.) on Jer. Shalom (palestyńskiego Amora z 4 centów). Sprawie Jr. lvii. LVI. 17, and anecdotes from the lives of Johanan b. 17, oraz anegdoty z życia Jochanana b. Zakkai and Pappa. Zakkai i Pappa. Haggadic sayings by tannaim and amoraim on alms. Haggadic mów przez tannaim i amoraim na jałmużnę. The vision of Joseph b. Wizji Józefa B. Joshua b. Joshua B. Levi (10b) of the future life, together with baraitot on the interpretation of Prov. Levi (10b) na przyszłe życie, wraz z baraitot w sprawie interpretacji Prov. xiv. XIV. 34 by Johanan b. 34 von Jochanana b. Zakkai and his scholars as well as by Gamaliel II. Zakkai i jego uczonych, jak również przez Gamaliel II. and the other sages of Jabneh. The charity of the mother of Sapor, and two baraitot: one (11a) the story of the beneficence of Benjamin ha-Ẓaddiḳ; the other an account of the generosity of King Monobaz. i inne wiadomości z Jabneh. miłość matki Sapor, baraitot i dwa: jeden (11a) opowieść o dobroczynności Beniamina ha-Ẓaddiḳ; inne konto z hojności króla Monobaz.

(e) "If one obtains a dwelling-place in the city, he immediately receives equal rights with the citizens"; an opposing view by Simeon b. (e) "Jeżeli jedna uzyskuje miejsce zamieszkania w mieście, on natychmiast otrzymuje równych prawach z obywatelami", przed myślą o przeciwstawnych Symeon b. Gamaliel transmitted in two versions. Framework of Commentary. This analysis of four different passages of the Babylonian Talmud shows, in the first place, that the framework, as in the Palestinian Talmud, is formed by a running interpretation of the Mishnah, despite the heterogeneity of the material which is interwoven with it. Gamaliel nadawany w dwóch wersjach. Ramowej z komentarzem. Ta analiza cztery różne fragmenty z Talmud babiloński pokazuje, w pierwszej kolejności, że ramy, tak jak w Talmud palestyński, jest utworzony przez uruchomienie interpretacji z Miszny, pomimo zróżnicowanej z materiału, który jest z nim powiązanych. The Talmud, however, is not a mere commentary on the Mishnah, since, in addition to its haggadic portions, it contains a varied mass of halakic material, connected only loosely, if at all, with the contents of the mishnaic paragraphs in question; and while the Talmud sometimes adheres closely to the text of such a paragraph, its commentary on a single section of the Mishnah is often expanded into the compass of a small book. Z Talmudu, jednak nie jest jedynie komentarzem do Miszny, ponieważ oprócz haggadic jego części, zawiera zróżnicowane masy halakic tworzywo, tylko luźno związane, jeżeli w ogóle, z treścią w mishnaic w pkt pytanie; i Talmud a czasami przestrzega ściśle do tekstu taki ustęp, jego komentarz na jednej z sekcji Miszny jest często rozszerzone na kompas z małą książkę. In this respect Babli is much more free than Yerushalmi, which is more concise in other regards as well; the wider interests of the former and its greater variety and length are due at least in large part to the fact that the Babylonian academies enjoyed a longer existence and hence its redaction extended over a more protracted period. W tym względzie Babli jest znacznie więcej wolnego niż Yerushalmi, który jest bardziej zwięzłe, w odniesieniu do innych, jak również, szersze interesy byłych i jej większą różnorodność i długość spowodowane są przynajmniej w dużej części z faktu, że babiloński akademii cieszył się już istnienia, a tym samym jego przeróbka bardziej rozszerzone ponad okresu.

Haggadah of the Babli. Haggadah z Babli.

The fact that the Haggadah is much more prominent in Babli, of which it forms, according to Weiss ("Dor," iii. 19), more than one-third, while it constitutes only one-sixth of Yerushalmi, was due, in a sense, to the course of the development of Hebrew literature. Fakt, że Haggadah jest o wiele bardziej widoczne w Babli, których formy, w zależności od Weiss ( "Dor", iii. 19), więcej niż jedną trzecią, podczas gdy stanowi ona tylko jedna szósta Yerushalmi, była spowodowana, w pewnym sensie do trakcie rozwoju języka hebrajskiego literaturze. No independent mass of haggadot developed in Babylon, as was the case in Palestine; and the haggadic writings were accordingly collected in the Talmud. Nr niezależnych masa haggadot opracowane w Babilonie, tak jak to miało miejsce w Palestynie, a haggadic pisma zostały odpowiednio zebrane w Talmud. The most curious example of this is a midrash on the Book of Esther, found at the end of the first chapter of the treatise Megillah (pp. 10b-17a). Najbardziej ciekawi tego przykładem jest midrasz z Księgi Estery, na końcu pierwszego rozdziału z traktatem Megillah (str. 10b-17a). Except for the fact that the text of this section naturally alludes to the Book of Esther, the midrash has no connecting-link with the preceding portion of the Talmud. Wyjątkiem faktu, że treść tej sekcji naturalnie nawiązuje do Księgi Estery, w midrasz nie ma łączące-link z poprzednich części Talmudu. It is a true midrashic compilation in the style of the Palestinian midrashim, introduced by sixteen proems (mostly by Palestinian authors), and followed by exegeses and comments on individual verses of Esther in the order of the text, each preceded by a catch word (for further details on this midrash see Bacher, "Ag. Bab. Amor." p. 119). To jest prawdziwe midrashic kompilacji w stylu palestyńskich midrashim, wprowadzone przez szesnaście proems (głównie przez autorów palestyńskich), a następnie exegeses i komentarze na temat poszczególnych znaków Esther w kolejności tekstu, każde poprzedzone słowem połowowe ( W celu uzyskania dalszych informacji na ten midrasz patrz Bacher, "Ag. Bab. Amorek". str. 119). A fragment of a similar compilation on Lamentations, treating of a few verses of the first two chapters, is found in the last chapter of Sanhedrin (104, 4 et seq.), this fragment being inserted there on account of the preceding casual allusion to the Babylonian exile (ib. p. 120). Fragment podobnej kompilacji na Lamentations, leczącej się z kilku wierszy z dwóch pierwszych rozdziałów, można znaleźć w ostatnim rozdziale Sanhedryn (104, 4 i nast.) Ten fragment dodaje się tam ze względu na poprzednim aluzja do dorywczej na wygnaniu babilońskiej (ib. s. 120). The treatise Giṭṭin (55a-58a) contains a haggadic compilation on the destruction of Jerusalem, its elements being found partly in the Palestinian literature, partly in Ekah Rabbati, and partly in the treatise Ta'anit of the Jerusalem Talmud. W traktat Giṭṭin (55a-58a) zawiera haggadic kompilacji na zniszczenie Jerozolimy, jej elementy są częściowo znaleźć w literaturze palestyńskich, w Ekah Rabbati częściowo, a częściowo w Taanit traktat z Jerozolimy Talmud. This haggadah, which begins with a saying by Johanan, is appended to the brief halakic elucidation of the first sentence of the mishnaic paragraph on the law of the Sicarii (Giṭ. v. 6), mentioning those who fell in the war against the Romans. Ten haggadah, który zaczyna z Jochanana wypowiedź, jest dołączona do halakic krótkie wyjaśnienie w pierwszym zdaniu tego ustępu mishnaic w sprawie prawa do Sicarii (Giṭ. v. 6), z podaniem tych którzy wpadli w wojnie przeciwko Rzymian . In Babli such haggadic interpolations, often of considerable length, are extremely frequent, while the very content of the mishnaic paragraphs often affords a basis for lengthy haggadic excursuses. W Babli takich haggadic interpolations, często znaczne długości, są bardzo częste, natomiast bardzo zawartość w ust mishnaic często daje podstawę do długich haggadic excursuses. Thus the last (in Yerushalmi, next to the last) chapter of Sanhedrin is made the foundation for a mass of haggadic comments, most of them only loosely connected by an association of ideas with the text of the passages of the Mishnah to which they are assigned. Tak więc ostatnio (w Yerushalmi, obok ostatniego) rozdziału Sanhedryn jest fundamentem dla masy haggadic komentarze, większość z nich tylko luźno połączone przez stowarzyszenie idee z tekstu fragmenty z Miszny, do których są one przypisany. In this exceptionally long chapter of Babli (pp. 90a-113b) only that portion (111b-112b) which refers to the Law in Deut. W tym wyjątkowo długi rozdział Babli (str. 90a-113b), że tylko część (111B-112b), który odnosi się do ustawy w Deut. xiii. 12 et seq. XIII. 12 i nast. is halakic in nature. halakic jest w przyrodzie. The haggadic conclusion of the first chapter of Soṭah furnishes the basis for further Talmudic comments in the style of the Haggadah (8b, 14a); so that, for example, the interpretation of Ex. Haggadic w zakończeniu pierwszego rozdziału Soṭah dostarcza podstawy dla dalszego talmudyczne komentarze w stylu z Haggadah (8b, 14a), tak że, na przykład, interpretacji Ex. ii. 4, cited in the Mishnah (11a), is followed (11a-13b) by an independent section which forms a running midrash on Ex. 4, cytowane w Miszny (11a), następuje (11a-13b) przez niezależnych sekcji, która stanowi uruchomiony midrasz na Ex. i. 8-ii. 8-II. 4. . 4. Additional examples may be found in nearly every treatise of the Babylonian Talmud. Dodatkowe przykłady można znaleźć w prawie każdym traktat o Talmud babiloński. The haggadic sections of this Talmud, which form an important part of the entire work, have been collected in the very popular "'En Ya'aḳob" of Jacob ibn Ḥabib (1st ed. 1516), as well as in the rarer "Haggadot ha-Talmud" (Constantinople, 1511; comp. Rabbinovicz, "Diḳduḳe Soferim," viii. 131); and they have been translated into German by A. W tej sekcji haggadic Talmudu, które stanowią ważną część całego pracy, zostały zebrane w bardzo popularnym "En Ya'aḳob" Habib ibn Jakuba (1. wyd. 1516), jak również w rzadsze "Haggadot Talmud-ha "(Konstantynopola, 1511; komp. Rabbinovicz," Diḳduḳe Soferim, "VIII. 131), a zostały one przetłumaczone na język niemiecki przez A. Wünsche ("Der Babylonische Talmud in Seinen Haggadischen Bestandtheilen," 3 vols., Leipsic, 1886-89). Wünsche ( "Der Babylonische Talmud w Seinen Haggadischen Bestandtheilen", 3 vols., Leipsic, 1886-89).

An important factor in the composition of the Talmud, and consequently one it is necessary to consider in a discussion of its literary form, is the frequent juxtaposition of several sayings ascribed to one and the same author. Ważnym czynnikiem w składzie z Talmudu, a co za tym idzie jednym, jest niezbędne w celu rozpatrzenia w dyskusji nad jego literacką formę, jest częste zestawienie kilku słowach przypisane do jednego i tego samego autora. These sayings, which are frequently linked together by the name of their common transmitter as well as by that of their author, were evidently taught in this connected form in the academies, thus finding their way into the appropriate passages of the Talmudic text. Te słowa, które często są ze sobą związane przez nazwę ich wspólnego nadajnik, jak również, że ich autor, były ewidentnie nauczanych w tej formie połączonych w akademiach, a tym samym mieliźnie w drodze do znalezienia odpowiednich fragmentów z tekstu talmudyczne. Such groups of aphorisms are extremely frequent in Babli; and several of them are found in the passage from Ber. Takich grup aphorisms są bardzo częste w Babli, a kilka z nich znajdują się w przejściu z Bera. 2a-9a which has been analyzed above (regarding Yerushalmi see Frankel, "Mebo," p. 39a). 2a-9a, który został analizowane powyżej (patrz dotyczące Yerushalmi Frankel, "Mebo", str. 39a). Other circumstances which must be considered in discussing the composition of the text of the Talmud are set forth in the account of its origin and redaction given below. Inne okoliczności, które muszą być brane pod uwagę w dyskusji składu tekstu z Talmudu są określone w związku z jego pochodzenia i redagowanie podanych poniżej.

Style and Language. Styl i język.

The remarks already made concerning the relation of the Hebrew and the Aramaic elements in the vocabulary of Yerushalmi apply with little modification to Babli, although the Aramaic of the latter is more nearly akin to the Syriac (the eastern Aramaic dialect then current in Babylonia) and is even more closely related to Mandæan (see Nöldeke, "Mandäische Grammatik," p. xxvi., Halle, 1875; on the Persian elements in the vocabulary of Babli see Jew. Encyc. vii. 313b, sv Judæo-Persian). Już w uwagach dotyczących stosunku do hebrajski i aramejski elementów w słownik Yerushalmi stosuje się z mało modyfikacji Babli, choć aramejski tej ostatniej jest bardziej zbliżona do prawie Syryjski (wschodniej aramejski dialekt następnie obecnych w Babilonii) i jest jeszcze bardziej związana ze Mandæan (patrz Nöldeke, "Mandäische Grammatik", s. xxvi. Halle, 1875; na perski elementów w słownik Babli zobaczyć Żyd. Encyc. VII. 313b, sv judeo-perskie). In regard to Greek and Latin terms Levy makes the incomprehensible statement ("Neuhebr. Wörterb." iv. 274a) that "no Greek or Latin words are found in the Babylonian Talmud." This is, however, incorrect; for a large number of words from the Latin and Greek (see Krauss, "Lehnwörter," ip xxiii.) are employed in the Talmud, both in the tannaitic passages found in Babli, and in the sayings of Palestinian as well as of Babylonian amoraim, such as Rab (see Bacher, lcp 32). W odniesieniu do greki i łaciny warunkach Levy sprawia, że niezrozumiałe stwierdzenie ( "Neuhebr. Wörterb." Iv. 274a), że "nie grecki lub łaciński słowa znajdują się w Talmud babiloński." To jest jednak nieprawidłowe, gdyż duża liczba od słowa łacińskiego i greckiego (patrz Krauss, "Lehnwörter," IP XXIII.) są zatrudnieni w Talmud, zarówno w tannaitic fragmentów znalezionych w Babli, w słowach i palestyńskich, jak również babilońskiej amoraim, takich jak Rab ( zobacz Bacher, WKT 32). On the exegetic terminology as applied in Biblical and traditional hermeneutics, see Bacher, "Terminologie der Amoräer," Leipsic, 1905. Na exegetic jak stosowane w terminologii biblijnej i tradycyjnej hermeneutyka, patrz Bacher, "Terminologie der Amoräer," Leipsic, 1905. An interesting linguistic peculiarity of Babli is the fact that tannaitic traditions, especially stories, are occasionally given entirely in Aramaic, or an anecdote, begun in Hebrew, is continued in Aramaic (such as the story, designated by as a baraita, concerning Joshua b. Peraḥyah and his pupil Jesus [Sanh. 107b]). Interesujący językowej Babli Ciekawostką jest fakt, że tannaitic tradycji, szczególnie historie, czasami są podane wyłącznie w aramejski, czy anegdoty, rozpoczęte w języku hebrajskim, jest kontynuowane w aramejski (takich jak historia, jako wyznaczony przez baraita, dotyczące Joshua b . Peraḥyah i jego uczeń Jezusa [Sanh. 107b]).

The Halakah in Babli. W Halakah w Babli.

The contents of the Talmud-this term being restricted to Babli, although much which applies to it holds true of Yerushalmi as well-fall into the two main divisions of Halakah and Haggadah. Although, as stated above, the Mishnah itself frequently furnishes the ground for the inclusion of haggadic elements in the Talmud, and although the subjects discussed in the Halakah frequently lead of themselves to haggadic treatment, the Haggadah occupies only a secondary position in the Talmud, since this is, both in origin and in purpose, a halakic work, and was intended to serve as a commentary on the chief authoritative work of the tannaitic Halakah, the Mishnah of Judah I. Those portions, therefore, which treat of the interpretation of the Mishnah are the substance of the Talmud. This interpretation, however, was not merely theoretical, but was primarily devoted to a determination of the rules applying to the practise of the ceremonial law; on the other hand, the development of the Halakah had not ceased in the academies of the Amoraim, despite the acceptance of the Mishnah, so that the opinions and the decisions of the Amoraim themselves, even when they were not based merely on an interpretation of the Mishnah and other tannaitic halakot, became the subject of tradition and comment. Zawartość tego Talmud-termin ten jest ograniczony do Babli, choć znacznie które stosuje się do niego odnosi się z Yerushalmi jak dobrze się na dwóch głównych działów Halakah i Haggadah. Chociaż, jak wspomniano wyżej, do Miszny samo często dostarcza ziemi do włączenia elementów haggadic w Talmud, i chociaż tematy omawiane w Halakah często same w sobie prowadzić do haggadic leczenia, Haggadah zajmuje jedynie drugorzędne stanowiska w Talmud, ponieważ jest to zarówno pod względem pochodzenia i celu, halakic pracy, i miała na celu służyć jako komentarz na temat głównego autorytatywny pracy z tannaitic Halakah, z Miszny Judy I. Te fragmenty, w związku z tym, które traktują o interpretację do Miszny jest substancja o Talmud. Niniejsza interpretacja, jednak , Był nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim przeznaczone na określenie zasad mających zastosowanie do wykonywania zawodu na uroczysty prawa; z drugiej strony, rozwój przemysłu Halakah nie ustała w akademiach z Amoraim, mimo przyjęcia w Miszny, tak, że opinie i decyzje w Amoraim siebie, nawet jeśli nie były one oparte wyłącznie na wykładni z Miszny i innych tannaitic halakot, stał się przedmiotem tradycji i komentarz. In addition to the Mishnah, furthermore, the Midrash (the halakic exegesis of the Bible) and the Halakah in the more restricted sense became the subject of tradition and of study, and were preserved in different collections as being the other results of the tannaitic period. W uzupełnieniu do Miszny, ponadto, Midrasz (w halakic egzegezy Biblii) i Halakah w bardziej ograniczonym sensie stała się przedmiotem studiów i tradycji, i zostały zachowane w różnych zbiorów jako inne wyniki z okresu tannaitic . In this way the Talmud, in its strict connotation of the interpretation of the Mishnah, was increased by an inexhaustible mass of material, which afforded the amoraic academies a basis both for the interpretation and for the criticism of the Mishnah; for since the Talmud deals with the criticism of the Mishnah, not only in text and meaning, but also in its relation to the baraitot, these baraitot themselves were frequently interpreted in the same way as were mishnaic passages (eg, RH 10a, 12b, 29a), and were supplied with their Talmud. W ten sposób Talmud, w ścisłym jego konotacji z interpretacji z Miszny, została zwiększona o niewyczerpanym masa materiałów, które zapewniły amoraic akademii podstawy zarówno do interpretacji i do krytyki z Miszny, bo od Talmud ofert z krytyką z Miszny, nie tylko w tekst i znaczenie, ale również w stosunku do baraitot, baraitot te same często były interpretowane w taki sam sposób jak zostały mishnaic fragmenty (np. RH 10a, 12b, 29a), oraz były dostarczany z ich Talmud. Moreover, the Talmud was further augmented by the inclusion within it of the views which the scholars expressed in the course of their public, judicial, and other activities, as well as by the data regarding their private lives and their religious practises which were discussed and memorized in the academies. Ponadto, Talmud został dodatkowo zwiększona poprzez włączenie w jego obrębie z widoków na uczonych, które wyrażone w trakcie swoich publicznych, sądowe i inne działania, jak również dane dotyczące ich życia prywatnego i ich praktyk religijnych, które zostały omówione i zapamiętanych w akademii. If this brief sketch of the Talmud as regards its halakic contentsbe supplemented by the statement that the sayings of the several amoraim as well as the opposing views of their contemporaries and the members of the academies, whether teachers or pupils, are frequently recorded in connection with the report of the discussions of the academies, a more complete view of the nature of the Talmud and a better conception of its form may be gained. Jeśli ten krótki szkic o Talmud w odniesieniu do jego halakic contentsbe uzupełnione o stwierdzenie, że w kilku słowach amoraim jak również przeciwstawnych poglądów współczesnych i ich członków w akademiach, czy nauczycieli i uczniów, są często rejestrowane w związku z sprawozdanie z dyskusji w akademiach, bardziej kompletne względu na charakter tego Talmud i lepszego pomysłu jego forma może być zdobyte.

The Framework Anonymous. Anonimowy ramowej.

The real framework of the Talmud, however, on which the entire structure was built, was, as noted above, provided by the questions, comments, and discussions which are based on individual paragraphs of the Mishnah, and which are anonymous, or not ascribed to any author. Rzeczywiste ramy z Talmudu, jednak, na którym zbudowano całą strukturę, był, jak wspomniano powyżej, dostarczone przez pytania, komentarze i dyskusje, które są oparte na poszczególnych akapitach w Miszny, a które są anonimowe, lub nie przypisane do dowolnego autora. Appended to these passages and interspersed among them are sayings whose authors are named; and this class frequently preponderates greatly. Załączonym do tych fragmentów i interspersed wśród nich są słowa, których autorami są nazwie i tej klasy preponderates znacznie częściej. The anonymous framework of the Talmud may be regarded as the warp resulting from the united activity of the members of the academy, and upon which the woof of the Talmud was interwoven and developed during three centuries, until its final redaction gave it definitive form. Anonimowego zakresie Talmud mogą być traktowane jako osnowa wynikające z Wielkiej działalności członków Akademii, na którym wątek z Talmudu było powiązanych i opracowane w ciągu trzech stuleci, aż do jego ostatecznego przeróbka dała ona ostateczne formie. The Talmud is really the work of the body of scholars in the academies, who devoted themselves to it generation after generation, and kept its traditions alive. Talmud jest naprawdę w pracach organu uczonych w akademiach, którzy sami poświęcony mu pokolenie po pokoleniu, jego tradycji i utrzymywane przy życiu. Although many members of the academie-sthe great as well as the small, teachers as well as pupils-are mentioned as the authors of various sayings and decisions, and as taking part in the discussions and controversies, some of them being deemed scholars worthy of record on account of a single remark, the background of the Talmud, or rather the background for those elements regarding whose authorship statements are made, was formed by the united efforts of those who labored to produce that work. Mimo że wielu członków Académie-sthe wielkie, jak również małych, jak i nauczyciele-uczniowie są wymienione jako autorzy różne słowa i decyzje, jak i biorących udział w dyskusji i kontrowersji, niektóre z nich są uznane za godne uczonych zapis na rachunku jednym uwaga, w tle z Talmudu, lub raczej tłem dla tych elementów w odniesieniu do którego autorstwa są wykonane, została utworzona przez zjednoczone wysiłki tych, którzy pracowali do tej pracy. The manifold objections and refutations introduced by the word "metibi" (= "they object"), and the questions (generally casuistic in nature) preceded by the formula "ibba'ya lehu" (= "they have asked") refer to this body of scholars, regardless of the date at which they lived. Wielości zarzutów i refutations wprowadzone przez słowo "metibi" (= "one obiektu"), a na pytania (na ogół charakter kazuistyczny) poprzedzony formułą "ibba'ya lehu" (= "mają zapytał") odnoszą się do tego ciało uczonych, niezależnie od terminu, w którym mieszkał.

Redaction. Redakcja.

This allusion to the anonymous framework of the Talmud suggests the problem of its redaction, which is partially answered by the allusion itself; for the work began with the inception of the collection, and the first amoraim laid the foundation for the task, which was carried on by succeeding generations, the final result being the Talmud in its present form. Ta aluzja do anonimowych zakresie Talmud sugeruje problem z jego przeróbka, która jest częściowo odpowiedział przez aluzja sam, bo zaczął pracować z początku zbierania, a pierwszy amoraim założyła za zadanie, które zostało przeprowadzone przez kolejnych pokoleń, końcowy wynik jest Talmud w jego obecnej formie. The system of mishnaic hermeneutics, which was in a sense official, and was at all events sanctioned by the lectures delivered in the academy, was determined as early as the first generation, and remained valid thenceforth. System mishnaic hermeneutyka, która była w pewnym sensie urzędowym, a w każdym razie była usankcjonowana przez serię wykładów w Akademii, został określony już w pierwszym pokoleniu, i odtąd pozostała ważna. It is interesting to notice that the only certain occurrence of the word "Gemara" in the sense of "Talmud" ('Er. 32b) is found in connection with an account which throws a flood of light upon the first stages of the redaction of the Talmud. Interesujące jest zauważyć, że tylko niektóre wystąpienia wyrazu "Gemara" w sensie "Talmud" ( "Er. 32b) znajduje się w związku z konta, które wyrzuca powodzi światła na pierwszym etapie z przeróbka z z Talmudu. This account begins with the interpretation of 'Er. To konto rozpoczyna się z interpretacją "Er. iii. 4, and is as follows: "R. Ḥiyya b. Abba, R. Assi [Palestinian amoraim in Babylon], and Rabba b. Nathan sat; and beside them sat also Rab Naḥman. They sat and said [here follows a dialectic discussion on the nature of the place of the tree mentioned in the paragraph of the Mishnah]. Then R. Naḥman said: 'It is correct; and Samuel also has approved of this explanation.' 4, i brzmi następująco: "R. Ḥiyya b. Abba, R. Assi [palestyńskiego amoraim w Babilonie], i Rabba b. Nathan sobota, a obok nich także sobota Rab Naḥman. Oni siedzieli i powiedział: [tu następuje dialektyki dyskusja na charakter miejsca, z drzewa, o których mowa w ust z Miszny]. Naḥman R. Następnie powiedział: "To jest poprawna, a także Samuel zatwierdził tego wyjaśnienia". Then the first three asked: 'Hast thou established this explanation in the Gemara?' Potem trzy pierwsze pytanie: "Czy ty siedzibę w tym wyjaśnienie Gemara?" [ie, "Hast thou included it as a fixed element in the Talmud? [np. "Czy ty włączyła ją jako stały element w Talmud? Naḥman answers in the affirmative, whereupon a confirmatory amoraic tradition is added; and, in the name of Samuel, Rab Naḥman interprets the mishnaic passage under consideration in the light of that exegesis]." The term "ḳaba'" ("establish") was used in a later age by Sherira Gaon to designate the incorporation of portions that were used to make up the Talmud into its text (see Lewy, "Interpretation des Ersten Abschnitts des Palästinischen Talmud-Traktates Nesikin," p. 4; Bacher, in "Hebrew Union College Annual," 1904, p. 34), while in the Talmud itself the word was applied to the redaction of tannaitic traditions (see RH 32a, above; Ḳid. 25a; Sanh. 21b; Zeb. 114b). This account, which dates from the beginning of the amoraic period in the Academy of Nehardea, is, curiously enough, an isolated instance; for among the many dates and accounts which the Talmud contains in reference to the academy and its members, there is no direct statement concerning the redaction of the text, either in its earlier stages or at its conclusion, although certain statements on divergent traditions of amoraic sayings and discussions afford an idea of the way in which the Talmudic text emerged from the various versions given by the scholars and schools that transmitted it. These statements, which have been collected by Lewy (lc pp. 4-14), use the verb "tanni" ("pa'el" from ) in referring to lectures on the Talmudic text as well as amoraic sayings or discussions on them (Bacher, "Terminologie der Amoräer," p. 239). Thus it is stated (Shab. 48b; BB 86a) that at Sura a certain interpretation was given in the name of Ḥisda and at Pumbedita in that of Kahana. There are a number of other similar statements concerning traditions, in regard to differences, as between Sura and Pumbedita, and between Sura and Nehardea, in the wording of the amoraic sayings and in their ascribed authorship (Giṭ. 35a). Especially frequent is the mention of amoraim of the fourth and fifth centuries as transmitters of these divergent statements, either two amoraim being named as authorities for two different versions, or an amora being cited as opposing another version to an anonymous tradition. As examples of the former may be mentioned Rabba and Joseph (Zeb. 25b), Pappa and Zebid (Shab. 66b), Kahana and Tabyomi (Ned. 16b), Ashi and Mar Zuṭra (Shab. 119a), and Rabina and Aḥa (Ket. 31b); while many other instances are cited by Lewy (lc). Naḥman w odpowiedzi twierdzącej, czym powtórny amoraic dodaje się tradycji, oraz w imię Samuel, Rab Naḥman interpretuje mishnaic przejście pod uwagę w świetle tego egzegezy]. "Określenie" Kaba "(" stworzenie ") został wykorzystany w późniejszym wieku przez Sherira Gaon do wyznaczenia włączenie części, które były wykorzystywane w celu uzupełnienia Talmud w swoim tekście (patrz Lewy "Interpretacja des ersten Abschnitts des Palästinischen Talmud-Traktates Nesikin", str. 4; Bacher, w "Hebrew Union College Annual", 1904, str. 34), podczas gdy w samo słowo Talmud był stosowany do tannaitic przeróbka z tradycji (por. RH 32a, powyżej; Kid. 25a; Sanh. 21b; zeb. 114B). Ta rachunku, który pochodzi z początku badanego okresu amoraic w Akademii Nehardea, jest wystarczająco ciekawe, odosobnionym przykład, na jednym z wielu kont i dat, które Talmud zawiera w odniesieniu do akademii i jej członków, nie ma bezpośredniego Redakcja oświadczenie dotyczące tego tekstu, albo w swoich wcześniejszych etapach lub w jej zawarcia, chociaż niektóre oświadczenia w sprawie rozbieżne tradycji amoraic słowa i dyskusji stanowi pomysł, w jaki sposób talmudyczne tekst powstały w wyniku różnych wersji podanych przez uczonych i szkoły, który przekazał go. Zestawienia te, które zostały zebrane przez Lewy (LC pp. 4-14), należy użyć czasownika "tanni" ( "pa'el" z) w odniesieniu do wykładów na talmudyczne tekstu, jak również słowa amoraic lub dyskusji na ich temat (Bacher, "Terminologie der Amoräer", str. 239). Zatem stwierdza się (Shab. 48b; BB 86a) Sura, że w pewnej interpretacji zostało wydane w imieniu i na Ḥisda Pumbedita w tym z Kahana . Istnieje wiele innych podobnych stwierdzeń dotyczących tradycji, w odniesieniu do różnic, jak i między Sura Pumbedita, a między Sura i Nehardea, w brzmieniu z amoraic słowa i ich autorstwo przypisywane (Giṭ. 35a). Szczególnie częste jest wzmianki o amoraim w czwartym i piątym wieku jako nadajniki tych rozbieżnych oświadczeń, albo dwa amoraim jest nazwany jako organy dla dwóch różnych wersjach, lub Amora jest wymieniana jako sprzeciwiający się do innej wersji anonimowej tradycji. Jako przykłady dawnej może być wymienione Rabba i Józefa (Zeb. 25b), Pappa i Zebid (Shab. 66b), Kahana i Tabyomi (Ned. 16b), ASHI i Mar Zuṭra (Shab. 119a), i Rabina i Aha (Ket. 31b), podczas gdy wielu innych przypadkach są cytowane przez Lewy (LC).

Technical Terms for Tradition. Warunki techniczne dla Tradycji.

Particularly interesting are the cases in which a divergent account is presented before Ashi, and thus before the one who projected the definitive redaction of the Talmud, Ashi appearing in all these cases as representing the version first given. Szczególnie interesujące są przypadki, w których przedstawiany jest odmiennej konto przed ASHI, a więc zanim kto prognozowanych ostateczne redagowanie z Talmudu, ASHI znajdujących się w tych wszystkich przypadkach jako reprezentujący wersję pierwszego. Thus the amora Mordecai said to Ashi: "Thou teachest thus; but we teach differently" (Men. 42b; Ber. 5a). Tak więc Amora Mardocheusza ASHI powiedział: "Ty nauczasz w ten sposób, ale uczyć inaczej" (Men. 42b; Ber. 5a). In addition to such statements, which are ascribed to members of the Babylonian academies, and which indicate divergencies in amoraic tradition, the extant text of the Talmud contains also a number of othervariants, which are included without such statements. Oprócz takich oświadczeń, które są przypisane do użytkowników o babiloński akademiach, a które wskazują rozbieżności w amoraic tradycji, na pozostały tekst z Talmudu zawiera również szereg othervariants, które są włączone bez takich oświadczeń. These are introduced by such formulas as "And if you will say (), referring to other authorities, or "There are those who say," or "There are those who teach," and similar phrases. The expression "another version" () frequently appears in the text as a superscription to a divergent account (Naz. 9b; B. Ḳ. 59a; Ḥul. 119b; Tem. 5a, 6a, 9b; 11b, 30b [comp. Frankel in "Monatsschrift," 1861, x. 262]; Niddah 29a, 38a). All these instances afford an idea, even though but an imperfect one, of the gradual development of the Talmudic text. To comprehend why only practically a single Talmud was produced, despite the various academies, the great number of authoritative transmitters of the mass of material, and the number of generations that collaborated on the work, it must be borne in mind that there was a continual interchange of ideas between the academies, and that the numerous pupils of the successive generations who memorized the Talmud, and perhaps committed at least a part of it to writing, drew from a single source, namely, the lectures of their masters and the discussions in the academies; further, that, since the work on the Talmud was continued without interruption along the lines laid down by the first generation of amoraim, all succeeding generations may be regarded as one body of scholars who produced a work which was, to all intents and purposes, uniform. This unity finds its expression in the phraseology adopted in the anonymous framework of the Talmud, which terms the authors "we," exactly as a writer speaks of himself as "I" in an individual work. Examples of this phraseology occur in the following formulas: ("We then raised the question"; see Shab. 6b, 71a, 99b; Yoma 74a, 79b; Suk. 33a; Meg. 22a; Yeb. 29b; Ḳid. 49a; Giṭ. 60b; Shebu. 22b; 'Ab. Zarah 35a, 52b; Niddah 6b); ("We have opposed [another teaching to the one which has been quoted]"); ("We have learned," or, in other words, "have received by tradition"), the conventional formula which introduces mishnaic passages; and, finally, ("Whence have we it?"), the regular preface to an inquiry regarding the Biblical basis of a saying. In all these formulas the "we" denotes the authors of the Talmud regarded as a collective unity, and as the totality of the members of the academies whose labors, covering three centuries of collaboration, resulted in the Talmud. It was in the Babylonian Academy of Sura, moreover, that the final redaction of the Talmud took place, the very academy that took the lead in the first century of the amoraic period; and the uniformity of the Talmud was thus assured, even to the place of its origin. Są one wprowadzone przez takie formuły jak "A jeśli powie (), powołując się na inne organy, lub" Nie, to ci, którzy mówią, "lub" Nie, to ci, którzy uczą "i podobnych zwrotów. Wyrażenie" innej wersji "( ) Często pojawia się w tekście jako napis na odrębne konto (Naz. 9b; B. K. 59a; Ḥul. 119b; Tem. 5a, 6a, 9b, 11b, 30b [comp. Frankel w "Monatsschrift", 1861, x. 262]; Niddah 29a, 38a). Wszystkie te przypadki dają pomysł, choć niedoskonała, ale jeden, do stopniowego rozwoju w talmudyczne tekstu. Aby zrozumieć, dlaczego praktycznie tylko jednym Talmud został wyprodukowany, pomimo różnych akademiach, wielka liczba autorytatywny nadajników masy z materiału, a liczba pokoleń, które współpracowały w sprawie pracy, należy pamiętać, że istnieje ciągła wymiana pomysłów między akademii, i że wielu uczniów z kolejnych pokoleń którzy zapamiętanych z Talmudu, a być może popełnione przynajmniej jej część do pisania, zwrócił z jednego źródła, a mianowicie, wykładów ich kapitanów i dyskusji w akademii; ponadto, że, ponieważ prace nad Talmud był kontynuowany bez przerwy wzdłuż linii ustanowione przez pierwsze pokolenie amoraim, wszystkich kolejnych pokoleń może być traktowany jako jedno ciało z uczonych, którzy produkowali na pracę, która była pod każdym względem, jednolite. Ta jedność znajduje swój wyraz w przyjętej w frazeologia anonimowy ramy z Talmudu, które z punktu widzenia autorów "my", dokładnie tak, jak pisarz mówi o sobie jako "ja" w poszczególnych prac. Przykładami tej frazeologii wystąpić w następujących formuł: ( "My następnie poruszyła kwestię"; patrz Shab. 6b, 71a, 99b; Yoma 74a, 79B; Suk. 33a; Meg. 22a; Yeb. 29b; Kid. 49a; Git. 60b; Shebu. 22b; "Ab. Zarah 35a, 52b; Niddah 6b); ( "Mamy przeciwieństwie [innego nauczania do jednej, która została przytoczona]"); ( "Musimy nauczyć", lub, innymi słowy, "które otrzymały przez tradycję"), konwencjonalnej formuły, która wprowadza mishnaic fragmenty, a wreszcie ( "Skądże mamy go?"), Regularnej Preface na zapytanie dotyczące biblijnej oparciu o do powiedzenia. We wszystkich tych formuł na "my" oznacza autorów z Talmud traktowany jako zbiorowe jedności, a jako całość członków w akademiach, których trud, obejmujący trzy stulecia współpracy, w wyniku Talmud. To było w babilońskiej Akademii Sura ponadto, że ostateczne redagowanie z Talmudu miała miejsce, bardzo akademia że objęli prowadzenie w pierwszej wieku w okresie amoraic; i jednolitości w Talmud był więc zapewniony, nawet do miejsca jego pochodzenia.

Date of Redaction. Data Redakcja.

The statements already made concerning the continuous redaction of the Babylonian Talmud apply with equal force to the Yerushalmi, this fact being expressed by Lewy (lc pp. 14-15) in the following words: "In Palestine, as in Babylon, there may have been different Talmudim in the various schools at different periods. . . . Similarly in the Palestinian Talmud different versions of amoraic sayings are quoted in the names of different authors, from which it may be inferred that these authors learned and taught different Talmudim." Już oświadczeń dotyczących ciągłego przeróbka z Talmud babiloński stosuje się z równej siły do Yerushalmi, fakt ten jest wyrażony przez Lewy (LC pp. 14-15) w następujących słowach: "w Palestynie, jak w Babilonie, nie może mieć Talmudim były różne w różnych szkołach w różnych okresach.... Podobnie w Talmud palestyński różne wersje amoraic słowa są podane w nazwach różnych autorów, z których można wywnioskować, że autorzy tych nauczyłem się różnych Talmudim i nauczał ". Lewy speaks also (lcp 20) of several redactions which preceded the final casting of the Palestinian Talmud into its present form. Lewy mówi również (LCP 20) z kilku redactions które poprzedzały końcowy odlewania w Palestynie Talmud w jego obecnej formie. The actual condition of affairs can scarcely be formulated in these terms, however, since the divergencies consist, for the most part, of mere variants in certain sentences, or in the fact that there were different authors and transmitters of them; and although many of these deviations are cited by R. Jonah and R. Jose, who lived and taught contemporaneously at Tiberias, this fact scarcely justifies the assumption that there were two different Talmudim, one taught by Jonah and the other by Jose; it will nevertheless be evident, from the statements cited above, that the Talmud existed in some definite form throughout the amoraic period, and that, furthermore, its final redaction was preceded by other revisions. Rzeczywistego stanu rzeczy może być sformułowana dopiero w tych warunkach jednak, że rozbieżności polegają w przeważającej części, jedynie w niektórych wariantów zdania, lub fakt, że istnieją różne autorów i nadajniki z nich; i choć wielu z te odchylenia są cytowane przez R. Jonasz i R. Jose, który żył i nauczał równocześnie w Tiberias, uzasadnia ten fakt dopiero przy założeniu, że istnieją dwa różne Talmudim, jeden nauczana przez Jonasza i innych przez Jose; to być jednak oczywiste, z wyżej wymienionymi oświadczeniami, że Talmud istniały w niektórych ostateczną formę przez cały okres amoraic, a ponadto jego przeróbka końcowy był poprzedzony innych korekt. It may likewise be assumed that the contemporaneous schools of Tiberias, Sepphoris, and Cæsarea in Palestine taught the Talmud in different redactions in the fourth century. Może on być również założyć, że współczesny szkół Tiberias, Sepphoris, Cezarei w Palestynie i nauczał Talmud w różnych redactions w czwartym wieku. Lewy assumes, probably with correctness, that in the case of Yerushalmi the treatise Neziḳin (the three treatises Baba Ḳamma, Baba Meẓi'a, and Baba Batra) was taken from a redaction differing from that of the other treatises. Lewy zakłada, prawdopodobnie z prawidłowości, że w przypadku Yerushalmi z traktatem Neziḳin (trzy traktaty Ḳamma Baba, Baba Meẓi'a i Baba Batra) została podjęta z przeróbka różniącą się od innych tego traktaty. (Allusion has already been made to a difference of content between the first two and the last two orders of the Yerushalmi.) With regard to Babli. (Aluzja został już złożony do różnicy pomiędzy treścią dwóch pierwszych i dwóch ostatnich zamówień na Yerushalmi.) W odniesieniu do Babli. Frankel has shown ("Monatsschrift," x. 194) that the treatise Tamid, in which only three chapters out of seven are accompanied by a Talmud, belongs to a different redaction from that of the other treatises; and he endeavors to show, in like manner (ib. p. 259), both "that the redactor of the treatise Ḳiddushin is not identical with that of Baba Batra and Nedarim," and "that the redactor of the treatise Giṭṭin is not the same as that of Keritot and Baba Batra." Frankel wykazało ( "Monatsschrift," X. 194), że traktat Tamid, w których tylko trzy z siedmiu rozdziałów są wraz z Talmudu, należy do przeróbka różne od tego w innych traktatów, a kto usiłują wykazać, w podobny sposób (ib. str. 259), zarówno ", że redaktor z traktatem Ḳiddushin nie jest identyczna z tą, która Baba Batra i Nedarim" i ", że redaktor z Giṭṭin traktat nie jest taki sam jak w Keritot i Baba Batra ". However, as these remarks refer to the final redaction of the Talmud, they do not touch upon the abstract unity of the work as emphasized above. It is sufficient to assume, therefore, that the final redaction of the several treatises was based on the versions used in the different academies. Jednak, jako że te uwagi odnoszą się do ostatecznego przeróbka z Talmudu, nie dotykaj na jedności abstrakcyjne prace, jak podkreślił powyżej. Jest to wystarczające do przyjęcia, w związku z tym, że końcowy przeróbka z kilku traktatów została oparta na wersji wykorzystywane w różnych uczelniach. It may be postulated, on the whole, that the Palestinian Talmud received its present form at Tiberias, and the Babylonian Talmud at Sura (comp. the passages in Yerushalmi in which [= "here"] refers to Tiberias, and those in Babli in which the same word denotes Sura [Lewy, lcp 4]). Może być ona postulowanej, w całości, że Talmud palestyński otrzymała swojej obecnej formie w Tiberias, oraz Talmud babiloński na Sury (Comp. fragmenty, w których w Yerushalmi [= "tutaj"] odnosi się do Tyberiady, a tych w Babli w których to samo słowo oznacza Sury [Lewy, LCP 4]).

The chief data regarding the academies of Palestine and Babylon, whose activity resulted in the Talmud, have been set forth elsewhere (see Jew. Encyc. i. 145-148, sv Academies), so that here stress need be laid only on those events in the history of the two schools and of their teachers which are especially noteworthy in connection with the origin and the final redaction of the two Talmudim. Szef dane dotyczące Palestyny i akademiach Babilonu, którego działalność doprowadziła w Talmud, zostały określone w innym miejscu (zob. Żyda. Encyc. I. 145-148, sv Akademie), więc tutaj podkreślić, że należy ustanowić tylko na tych wydarzeń w historii obu szkół i ich nauczycieli, które są szczególnie warte odnotowania w związku z pochodzenia i ostatecznego przeróbka z dwóch Talmudim. It may be said, by way of preface, that the academies of Palestine and Babylon were in constant intercommunication, notwithstanding their geographical position. Można stwierdzić, w drodze przedmowę, że akademie Palestyny i Babilonu byli w stałym komunikacja, bez względu na ich położenie geograficzne. Many prominent Babylonian scholars settled permanently in Palestine, and many eminent Palestinians sojourned in Babylon for some time, or even for a considerable portion of their lives. Wielu wybitnych uczonych babilońskiej na stałe w Palestynie, oraz wielu wybitnych Palestyńczyków żyła na obczyźnie w Babilonie przez pewien czas, nawet na znaczną część swojego życia. In the second half of the third century Babylonian students sought the Palestinian schools with especial frequency, while many pupils of Johanan went during the same period to Babylon; and in the troublous days of the fourth century many Palestinian scholars sought refuge in the more quiet regions along the Euphrates. W drugiej połowie trzeciego wieku babilońskiej studentów o palestyńskich szkół z especial częstotliwości, podczas gdy wielu uczniów Jochanana poszedł w tym samym okresie do Babilonu, oraz w niespokojny dni od czwartego wieku wielu uczonych palestyńskich szukać schronienia w bardziej cichy regionów wzdłuż Eufratu. This uninterrupted association of scholars resulted in an active interchange of ideas between the schools, especially as the activity of both was devoted in the main to the study of the Mishnah. Ten nieprzerwany stowarzyszenie uczonych doprowadziła do aktywnej wymiany poglądów między szkołami, zwłaszcza w działalność oba został poświęcony w głównej do badania z Miszny. The Jerusalem Talmud accordingly contains a large number of sayings by Babylonian authorities, and Babli quotes a still larger number of sayings by Palestinian scholars in addition to the proceedings of the Palestinian academies, while it likewise devotes a very considerable space to the halakic and haggadic teachings of such Palestinian masters as Johanan, Simeon b. W Jerozolimie Talmud zawiera dużą liczbę słowa przez władze babiloński, i Babli cytuje jeszcze większą liczbę mów przez palestyńskich uczonych w uzupełnieniu do postępowania w Palestynie akademie, podczas gdy poświęca również bardzo znaczące miejsce w halakic i haggadic nauki takich mistrzów, jak palestyńskich Jochanana, Symeon b. Laḳish, and Abbahu. Laḳish i Abbahu. Anonymous Palestinian sentences are quoted in Babli with the statement, "They say in the West"; and similar maxims of Babylonian origin are quoted in Yerushalmi in the name of "the scholars there." Anonimowy palestyńskich zdania są notowane w Babli ze stwierdzeniem, "Mówią na Zachodzie" oraz podobne Maxims babilońskiej z pochodzenia są notowane w Yerushalmi w imię "z uczonych nie". Both the Talmudim thus acquired more traits in common than they had formerly possessed despite their common foundation, while owing to the mass of material which Babli received from the schools of the Holy Land it was destined in a measure to supplant the Palestinian Talmud even in Palestine. Zarówno Talmudim nabyte w ten sposób więcej cech wspólnych niż mieli wcześniej posiadanych pomimo ich wspólnego fundamentu, a ze względu na masę materiału, który Babli otrzymanych od szkół Ziemi Świętej był w środek przeznaczony do wypierać palestyńskich Talmud nawet w Palestynie .

Activity of Jonah and Jose. Działalności Jonasza i Jose.

The history of the origin of Yerushalmi covers a period of two centuries. Historii pochodzenia Yerushalmi obejmuje okres dwóch stuleci. Its projector was Johanan, the great teacher of Tiberias, who, together with his pupils and contemporaries, some of them of considerable prominence, laid the foundations for the work which was continued by succeeding generations. Projektor został jego Jochanan, wielkim nauczycielem z Tyberiady, który wraz ze swoimi uczniami i współczesnych, niektóre z nich znaczne wyeksponowany, położył podwaliny dla pracy, która była kontynuowana przez kolejnych pokoleń. The extreme importance of Johanan in the genesis of the Palestinian Talmud seems to have been the basis of the belief, which first found expression in the twelfth century, although it is certainly older in origin, that he was the author of Yerushalmi (see Frankel, "Mebo," p. 47b). Przyznaje niezwykłą wagę Jochanana w geneza palestyńskich Talmud wydaje się w oparciu o wiarę, która jako pierwsza znaleźć wyraz w XII wieku, choć z pewnością jest w starszych pochodzenia, który był autorem Yerushalmi (patrz Frankel, "Mebo", str. 47b). As a matter of fact, however, almost a century and a half elapsed after the death of Johanan (279) before this Talmud received its present form, but it was approximated to this form, toward the end of the fourth century, by Jonah and Jose, the two directors of the Academy of Tiberias. W rzeczywistości jednak niemal pół wieku, jaki upłynął i po śmierci Jochanan (279) przed tym Talmud otrzymała jego obecnej formie, ale to było zbliżone do tego formularza, do końca czwartego wieku, przez Jonasza i Jose, dwóch dyrektorów Akademii Tiberias. Their joint halakic sentences, controversies, and divergent opinions on the utterances of their predecessors are scattered throughout Yerushalmi; but the conclusion that Jose redacted it twice, which has been drawn from certain statements in this Talmud, is incorrect (Frankel, lcp 101a; Weiss, "Dor," iii. 113 et seq., 211; see Lewy, lc pp. 10, 17; Halevy, "Dorot ha-Rishonim," ii. 322). Ich wspólne halakic zdania, kontrowersje i rozbieżne opinie na temat wypowiedzi swoich poprzedników są rozproszone w całej Yerushalmi, ale stwierdził, że Jose redacted go dwa razy, które zostały wystawione od pewnych stwierdzeń w tym Talmud, jest niepoprawna (Frankel, LCP 101a; Weiss "Dor", iii. 113 i nast., 211; patrz Lewy, lc pp. 10, 17; Halevy, "Dorot ha-Rishonim," II. 322). Jonah's son Mani, one of the scholars most frequently named in Yerushalmi, seems, after studying at Cæsarea, where noteworthy scholars were living in the fourth century, to have raised the school of Sepphoris to its highest plane; and a large number of the sayings of the "scholars of Cæsarea" was included in Yerushalmi (see "Monatsschrift," 1901, pp. 298-3l0). Jonasz syn Mani, jeden z uczonych w nazwie najczęściej Yerushalmi, wydaje, po studiach w Cezarei, gdzie odnotowania uczonych żyło w czwartym wieku, aby zgłosiły szkole Sepphoris swoją najwyższą płaszczyznę, a wielu z mów z "uczonych z Cezarei" został uwzględniony w Yerushalmi (patrz "Monatsschrift", 1901, pp. 298-3l0). The only other halakist of importance among the Palestinian amoraim is Jose b. Jedynym innym halakist znaczenie wśród palestyńskich amoraim jest Jose b. Abin (or Abun). Abin (lub Abun). According to Frankel (lcp 102a), he occupied about the same position in regard to the redaction of Yerushalmi as was held by Ashi in regard to that of Babli (see also Weiss, lc iii. 117). Według Frankel (LCP 102a), zajmował o tej samej pozycji w odniesieniu do przeróbka z Yerushalmi jak odbyło się przez ASHI w odniesieniu do tego z Babli (patrz również Weiss, lc iii. 117). The final redaction of the Talmud was reserved for the succeeding generation, probably because the activity of the Academy of Tiberias ceased with the discontinuance of the patriarchate (c. 425). Redakcja ostateczna z Talmudu było zarezerwowane dla kolejnych generacji, prawdopodobnie dlatego, że działalność Akademii Tiberias zaprzestał z zaprzestania stosowania patriarchat (ok. 425). This was the time during which Tanḥuma b. To był czas, w którym Tanḥuma b. Abba (see Bacher, "Ag. Pal. Amor." iii. 502) made his collection and definite literary arrangement of the haggadic exegesis of the amoraic period. The beginnings of the Babylonian Talmud are associated both with Nehardea, where the study of the tradition had flourished even before the close of the tannaitic period, and with Sura, where Rab founded a new academy which soon surpassed Nehardea in importance. Rab and Samuel, who respectively presided with equal distinction over the two schools, laid the foundation of the Babylonian Talmud through their comments on the Mishnah and their other teachings. Their views are frequently contrasted in the form of controversies; but on the other hand they are often mentioned as the common authors of sentences which were probably transmitted by certain pupils who had heard them from both masters. Abba (patrz Bacher, "Ag. Pal. Amorek". III. 502) w swojej kolekcji i ostateczne rozwiązanie literackie z haggadic egzegezy w okresie amoraic. Początki na Talmud babiloński są związane zarówno z Nehardea, gdzie badania nad tradycji miał rozkwitała jeszcze przed tannaitic koniec okresu, z Sury, Rab, gdzie założył nową akademię, która szybko przekroczyła Nehardea znaczenia. Rab i Samuela, który przewodniczy odpowiednio z równą różnicy ponad dwóch szkół, założyła w babilońskiej Talmud poprzez swoje uwagi na temat Miszny i innych nauk. Ich opinie są często zestawione w postaci kontrowersji, ale z drugiej strony, często są one wymienione jako wspólne autorów zdań, które zostały prawdopodobnie przekazane przez niektórych uczniów, którzy słyszeli od nich obu panom. One of these pupils, Judah b. Ezekiel, when asked to explain some of the more obscure portions of the Mishnah, subsequently alluded plaintively to the "hawayyot" of Rab and Samuel, meaning thereby the questions and comments of the two masters on the entire Mishnah (Ber. 20a and parallels). Jednym z tych uczniów, Juda b. Ezechiela, kiedy poprosiła o wyjaśnienie niektórych bardziej niejasnych fragmentów z Miszny, następnie alluded plaintively do "hawayyot" Rab i Samuela, a tym samym rozumieniu pytań i uwag z dwóch kapitanów na całego Miszny (Ber. 20a i równoleżników). In like manner, scholars of the fourth century spoke of the hawayot of Abaye and Raba, which formed, as it were, the quintessence of the Talmud, and which, according to an anachronistic addition to an old baraita, were even said to have been included in the branches of knowledge familiar to Johanan b. W podobny sposób, naukowcy z czwartego wieku, mówił o hawayot z Abaye i Raba, które tworzą jakby kwintesencję z Talmudu, i która, zgodnie z anachronicznych oprócz starego baraita, były nawet powiedział, że zostały zawarte w gałęzi wiedzy znane Jochanana b. Zakkai (Suk. 28a; BB 134a). Zakkai (Suk. 28a; BB 134a).

Activity of Raba. Działalności Raba.

The pupils of Rab and Samuel, the leading amoraim of the second half of the third century-Huna, Ḥisda, Naḥman b. Uczniów Rab i Samuel, wiodący amoraim w drugiej połowie trzeciego wieku-Huna, Ḥisda, Naḥman b. Jacob, Sheshet, and the Judah mentioned above, who is especially prominent as a transmitter of the sayings of his two teachers-added a mass of material to the Talmud; and the last-named founded the Academy of Pumbedita, where, as at Sura, the development of the Talmud was continued. Jakuba, Sheshet, i Juda wspomniano powyżej, który jest szczególnie widoczne jako nadajnik na słowa jego dwóch nauczycieli dodaną masę materiału do Talmudu, a ostatnie z wymienionych założył Akademię Pumbedita, gdzie, jak w Sura , Rozwój przemysłu Talmud był kontynuowany. Pumbedita was likewise the birth-place of that casuistic and hair-splitting method of interpreting and criticizing halakic passages which forms the special characteristic of the Babylonian Talmud, although the scholars of this academy devoted themselves also to the study of the collections of tannaitic traditions; and at the beginning of the fourth century the representatives of the two movements, "Sinai" Joseph and Rabbah, the "uprooter of mountains," succeeded their master Judah and became the directors of the school. Pumbedita był również miejscem narodzin tej kazuistyczny i włosy podział metody interpretacji i krytyki halakic fragmenty, które tworzą specjalne charakterystyczne dla Talmud babiloński, chociaż badacze tej akademii poświęconej sobie również badanie zbiorów tannaitic tradycji; i na początku czwartego wieku przedstawicieli dwóch ruchów, "Synaj" Józefa i Rabba, w "uprooter gór", udało się ich kapitan Judy i stał się dyrektorzy szkół. Their sayings and controversies, together with the still more important dicta and debates of their pupils Abaye and Raba, form a considerable part of the material of the Talmud, which was greatly increased at the same time by the halakic and haggadic sentences brought from Palestine to Babylon. Ich słowa i kontrowersji, wraz z jeszcze bardziej istotne dicta debat i ich uczniów Abaye i Raba, stanowią znaczną część materiału z Talmudu, który był znacznie wzrosła w tym samym czasie przez halakic i kar przyniosła haggadic z Palestyny do Babilonu. All the six orders of the Mishnah were then studied, as is statedby Raba (not Rabba; see Rabbinovicz, "Diḳduḳe Soferim," on Ta'anit, p. 144), although in Judah's time the lectures had been confined to the fourth order, or, according to the view of Weiss ("Dor," iii. 187), which is probably correct, to the first four orders (comp. Meg. 28b; Ta'an. 24a, b; Sanh. 106b; Raba's pupil Pappa expresses a similar view in Ber. 20a). Wszystkich sześciu Miszny zamówień na zostały następnie badano, jak jest statedby Raba (nie Rabba; patrz Rabbinovicz, "Diḳduḳe Soferim," na Taanit, str. 144), chociaż w Judzie w czasie wykładów została ograniczona do czwartej kolejności Lub, w zależności od punktu widzenia Weiss ( "Dor", iii. 187), która prawdopodobnie jest poprawne, pierwsze cztery zamówień (Comp. Meg. 28b; Ta'an. 24a, b; Sanh. 106b; Raba na ucznia Pappa wyraża podobny pogląd w Ber. 20a).

Rab's activity marks the culmination of the work on the Talmud. Rab z działalności oznaczy zwieńczenie prac na Talmud. The time had now come when the preservation and arrangement of the material already collected were more important than further accretions. W czasie kiedy już zachowanie i układ materiału zostały już zebrane ważniejsze niż kolejne accretions. Naḥman b. Naḥman b. Isaac, pupil and successor of Raba (d. 352), whom he survived but four years, expressed the task of the epigoni in the following words (Pes. 105b): "I am neither a sage nor a seer, nor even a scholar as contrasted with the majority. I am a transmitter ["gamrana"] and an arranger ["sadrana"]." Izaak, uczeń i następca Raba (zm. 352), którego przetrwały, ale cztery lata, wyrażone zadanie z epigoni w następujących słowach (Pes. 105b): "Ja jestem ani mędrzec, ani jasnowidz, ani nawet uczony jak skontrastowane z większością. Jestem nadajnika [ "gamrana"] i aranżer [ "sadrana"]. " The combination of the former term with the latter, which occurs only here, very concisely summarizes the activity of the redactor. Połączenie byłej kadencji z tym, który występuje tylko tutaj, bardzo zwięźle podsumowuje działalność z redaktor. It is clear that Naḥman b. Jest oczywiste, że Naḥman b. Isaac actually engaged in this task from the fact that he is mentioned as the Babylonian amora who introduced Mnemonics ("simanim"), designed to facilitate the memorizing and grouping of Talmudic passages and the names of their authors. Izaak rzeczywiście biorących udział w tym zadaniu z faktu, że jest on wymieniony jako babilońskiej Amora, który wprowadził mnemonika ( "simanim"), mających ułatwić zapamiętywanie i grupowanie talmudyczne fragmenty i nazwiska ich autorów. The mnemonics ascribed to him in the Talmud (see J. Brüll, "Die Mnemonotechnik des Talmuds," p. 21; Bacher, "Ag. Bab. Amor." p. 134), however, constitute only a very small part of the simanim included in the text of that work. W mnemonika przypisane mu w Talmud (zob. J. Brüll, "Die Mnemonotechnik des Talmuds", str. 21; Bacher, "Ag. Bab. Amorek". Str. 134), jednak stanowią tylko niewielką część tego simanim zawarte w tekście, że prace. These again form but a remnant of the entire mass of what N. Brüll ("Jahrb." ii. 60) terms the "mnemotechnic apparatus," of which only a portion was included in the printed text of the Talmud, although many others may be traced both in the manuscripts of the Talmud and in ancient citations (see N. Brüll, lc pp. 62 et seq., 118 et seq.). Te znów formie, ale pozostałością po całej masie, co N. Brüll ( "Jahrb." II. 60) warunki "mnemotechnic aparatury," z których tylko część została ujęta w drukowany tekst z Talmudu, chociaż wiele inni mogą być śledzone zarówno w rękopisach z Talmudu i cytatów w starożytności (zob. N. Brüll, lc pp. 62 i nast., 118 i nast.). The material, to which the epigoni of the second half of the fourth century had added little, was now ready for its final redaction; and it was definitively edited by Ashi (d. 427), who during his long period of activity infused fresh life into the Academy of Sura. Materiał, z którymi epigoni z drugiej połowy IV wieku miał dodaje niewiele, był gotowy do jej ostatecznego redagowanie i ostatecznie był edytowany przez ASHI (zm. 427), który podczas swego długiego okresu działalności podawać świeże życia w Akademii Sury. In view of his recognized authority, little was left for the two succeeding generations, except to round out the work, since another redaction was no longer possible. W świetle jego uznanej władzy, niewiele pozostało dla dwóch kolejnych pokoleń, z wyjątkiem dopełniają dzieła, ponieważ inny przeróbka nie jest już możliwe. The work begun by Ashi was completed by Rabina (Abina), whose death in 499 marks, according to an ancient tradition, the end of the amoraic period and the completion of the redaction of the Talmud. Prace rozpoczęte przez ASHI została zakończona przez Rabina (Abina), w których śmierć 499 znaków, według starożytnej tradycji, do końca tego okresu amoraic i zakończenia realizacji przeróbka z Talmudu.

Committed to Writing. Zobowiązała się do pisania.

The date at which the Talmud was committed to writing is purely conjectural. Dzień, w którym zostało popełnione Talmud do pisania jest czysto hipotetyczne. The work itself contains neither statements nor allusions to show that any complete or partial copy of the work redacted and completed by Ashi and Rabina had been made in their days; and the same lack of information characterizes both Yerushalmi and the Mishnah (the basis of both the Talmudim), as well as the other works of the tannaitic period. Praca sama nie zawiera oświadczenia, ani aluzje, aby pokazać, że wszelkie pełną lub częściową kopię pracy redacted i uzupełnione ASHI i Rabina zostały dokonane w ich dni, a tym samym brak informacji charakteryzuje zarówno Yerushalmi i Miszny (na podstawie zarówno w Talmudim), jak również innych dzieł z okresu tannaitic. There are, however, allusions, although they are only sporadic, which show that the Halakah and the Haggadah were committed to writing; for copies were described as being in the possession of individual scholars, who were occasionally criticized for owning them. Istnieją jednak, aluzje, choć są one tylko sporadycznie, z których wynika, że Halakah i Haggadah przeznaczono na piśmie, za kopie zostały opisane jako będące w posiadaniu poszczególnych uczonych, którzy byli czasami krytykowany za ich posiadania. This censure was based on an interdiction issued in the third century, which forbade any one to commit the teachings of tradition to writing or to use a manuscript of such a character in lecturing (see Giṭ. 60a; Tem. 14b). Ten naganę został oparty na służącego wydane w trzecim wieku, która zakazała jednym popełnić tradycję nauczania na piśmie lub do korzystania z rękopisu o takim charakterze w wykładowcą (patrz: Git. 60a; Tem. 14b). Replying to the scholars of Kairwan, Sherira Gaon in his letter (ed. Neubauer, "MJC" i. 26) alludes to this prohibition as follows: "In answer to your question asking when the Mishnah and the Talmud were respectively committed to writing, it should be said that neither of them was thus transmitted, but both were arranged [redacted] orally; and the scholars believe it to be their duty to recite them from memory, and not from written copies." Odpowiadanie na uczonych Kairwan, Sherira Gaon w jego piśmie (red. Neubauer, "MJC" i. 26) nawiązuje do tego zakazu w następujący sposób: "W odpowiedzi na pytanie, kiedy prosi Miszny i Talmudu były odpowiednio do pisania, należy stwierdzić, że żadna z nich nie został w ten sposób przekazywane, ale oba zostały ułożone [redacted] ustnie, a naukowcy wierzą, że jest ich obowiązek recytować je z pamięci, a nie z kopii pisemnej. " From the second part of this statement it is evident that even in Sherira's time the "scholars," a term here restricted to the members of the Babylonian academies, refrained from using written copies of the Talmud in their lectures, although they were sufficiently familiar with it to be able to recite it from memory. Od drugiej części tego oświadczenia jest oczywiste, że nawet w Sherira czas na "naukowców", termin tutaj ograniczone do użytkowników o babiloński akademiach, powstrzyma się od używania kopii pisemnej z Talmudu w ich wykładach, chociaż były one wystarczająco zaznajomiona z go, aby móc go recytować z pamięci. The statement that the exilarch Naṭronai (8th cent.), who emigrated to Spain, wrote a copy of the Talmud from memory (see Brüll, "Jahrb." ii. 51), would show that the scholars of the geonic period actually knew the work by heart. Oświadczenie, że exilarch Naṭronai (8 centów.), Którzy wyemigrowali do Hiszpanii, pisał kopię z Talmudu z pamięci (patrz Brüll, "Jahrb." II. 51), by pokazać, że naukowcy z geonic okresie rzeczywiście znał pracy serca. Although this statement is not altogether free from suspicion, it at least proves that it was believed to be within the powers of this exilarch to make a copy of the Talmud without having an original at hand. Mimo że to stwierdzenie nie jest całkowicie wolne od podejrzeń, że co najmniej udowodni, że sądzi się, że w ramach tego uprawnienia exilarch kopii z Talmudu bez oryginalnego pod ręką. This passage also throws light upon the period of the development and redac tion of the Talmud, during which the ability to memorize the mass of material taught in the schools was developed to an extent which now transcends conception. Ten fragment także rzuca światło na okres rozwoju i redac wania na Talmud, w którym zdolność do zapamiętania masa materiału nauczania w szkołach została opracowana w stopniu, który obecnie przekracza poczęcia.

On the other hand, Sherira's statement shows that his denial of the existence of the Talmud and the Mishnah in written form was limited to an officially recognized redaction; for manuscripts of the kind mentioned by him were then current, as they had been in the geonic period, despite the interdiction; for they were used at least as aids to study, and without them the Talmud could not possibly have been memorized. Z drugiej strony, Sherira oświadczenie pokazuje, że jego zaprzeczanie istnienia z Miszny i Talmudu w formie pisemnej, została ograniczona do oficjalnie uznanych przeróbka; rękopisy dla tego rodzaju zostały wymienione przez niego następnie obecnych, jak byli w geonic okresie, pomimo służącego, bo były one wykorzystywane co najmniej jako pomoce do nauki, i bez nich nie mogłaby Talmud zostały zapamiętane. In like manner, this prohibition, in the light of Sherira's words, does not preclude the existence of private copies of portions of the traditional literature, even in earlier times. The concealed rolls ("megillot setarim") with halakic comments which Rab found in the house of his uncle Ḥiyya (Shab. 6b; BM 92a), as well as the note-books (πίνακες) mentioned at the beginning of the amoraic period and in which such scholars as Levi b. W podobny sposób, zakaz ten, w świetle Sherira słowa, nie wyklucza istnienia prywatnych kopii części tradycyjnej literatury, nawet we wcześniejszych czasów. Niewidoczne rolkach ( "megillot setarim"), które z uwagi halakic Rab Znaleziono w w domu swego stryja Ḥiyya (Shab. 6b; BM 92a), jak również pamiętać-książki (πίνακες) wymienionych na początku tego okresu amoraic i uczonych, w których takie jak Levi b. Sisi, Joshua b. Levi, Ze'iri, and Ḥilfai or Ilfa (Shab. 156a; Yer. Ma'as. 49d, 60b; Men. 70a), entered sentences, some of them halakic in character, indicate that such personal copies were frequently used, while the written Haggadah is repeatedly mentioned. Sisi, Jozue b. Levi, Ze'iri i Ḥilfai lub Ilfa (Shab. 156a; yer. Ma'as. 49d, 60b; mężczyzn. 70a), wpisane zdania, niektóre z nich halakic charakter, wskazują, że takie kopie osobiste były często używane, natomiast pisemne Haggadah jest wielokrotnie wymieniane. It may therefore be assumed that the Mishnah and other tannaitic traditional works were committed to writing as early as the time of the Amoraim. Można zatem założyć, że Miszny i innych tradycyjnych utworów tannaitic przeznaczono na piśmie już w czasie trwania Amoraim. In like manner, there may have been copies of the amoraic comments on the Mishnah, as aids to the memory and to private study. W podobny sposób, nie mogły być kopie amoraic z uwagi na Miszny, jako pomoce do pamięci i prywatnych studiów. In the early part of the fourth century Ze'era disputed the accuracy of the halakic tradition taught by the Babylonian amora Sheshet, and as he based his suspicions on Sheshet's blindness,he evidently believed that it was impossible for the Babylonian scholar to confirm and verify his knowledge by the use of written notes (see Bacher, "Ag. Pal. Amor." iii. 4). W pierwszej połowie IV wieku Ze'era Zakwestionowano prawidłowość danych halakic tradycji nauczał przez Amora Sheshet babiloński, i jak on opiera swoje podejrzenia na Sheshet's ślepota, on najwyraźniej wierzył, że to było niemożliwe do babilońskiej uczony, aby potwierdzić i zweryfikować Jego wiedzę przez stosowanie pisemnych notatek (patrz Bacher, "Ag. Pal. Amorek". iii. 4). When Ashi undertook the final redaction of the Talmud he evidently had at his disposal notes of this kind, although Brüll (lcp 18) is probably correct in ascribing to Rabina the first complete written copy of the Talmud; Rabina had as collaborators many of the Saboraim, to whom an ancient and incontrovertible tradition assigns numerous additions to the Talmudic text. Gdy ASHI podjęła ostateczną przeróbka z Talmudu on najwyraźniej miał do dyspozycji zauważa tego rodzaju, chociaż Brüll (LCP 18) jest prawdopodobnie poprawne w ascribing do Rabina pierwszy kompletny egzemplarz pisemnego z Talmudu; Rabina było wielu współpracowników z Saboraim , Do kogo i bezsporny starożytnej tradycji przypisuje licznych uzupełnień do tekstu talmudyczne.

No Formal Ratification. Nr oficjalną ratyfikacją.

When Rabina died a written text of the Talmud was already in existence, the material contributed by the Saboraim being merely additions; although in thus extending the text they simply continued what had been done since the first redaction of the Talmud by Ashi. The Saboraim, however, confined themselves to additions of a certain form which made no change whatsoever in the text as determined by them under the direction of Rabina (on these saboraic additions as well as on other accretions in Babli, see the statements by Brüll, lc pp. 69-86). Gdy umarł Rabina pisemnej z Talmud był już w istnieniu, materiał się przez Saboraim są tylko dodatki, choć w tym samym rozszerzenie tekst one kontynuowane po prostu to, co zostało zrobione, ponieważ pierwsza przeróbka z Talmudu przez ASHI. Saboraim W, jednak ograniczać się do uzupełnienia o pewne formy, które się nie zmienić to, co w tekście określone przez nich pod kierunkiem Rabina (na tych saboraic uzupełnień, jak również na innych accretions w Babli, należy zapoznać się z oświadczeniami Brüll, lc pp. 69-86). Yet there is no allusion whatever to a formal sanction of the written text of the Talmud; for neither did such a ratification take place nor was a formal one at all necessary. Jeszcze nie istnieje niezależnie aluzja do formalnych sankcji na tekst z Talmudu, bo nie było takiej ratyfikacji mieć miejsce nie było formalnego w ogóle konieczne. The Babylonian academies, which produced the text in the course of 300 years, remained its guardians when it was reduced to writing; and it became authoritative in virtue of its acceptance by the successors of the Amoraim, as the Mishnah had been sanctioned by the latter and was made the chief subject of study, thus becoming a basis for halakic decisions. W babilońskiej akademiach, które produkowane tekstu w trakcie 300 lat, pozostało jej opiekunów, kiedy została ona zmniejszona do pisania, a stało się autorytatywne w mocy jego akceptacji przez następców z Amoraim, jak Miszny zostały usankcjonowane przez ostatnie i stał się naczelnym tematem studiów, stając się tym samym podstawę do halakic decyzje. The traditions, however, underwent no further development; for the "horayot," or the independent exegesis of the Mishnah and the halakic decisions based on this exegesis, ceased with Ashi and Rabina, and thus with the completion of the Talmud, as is stated in the canon incorporated in the Talmud itself (BM 86a). Tradycje, jednak nie przeszło dalszego rozwoju; do "horayot" lub niezależnych egzegezy z Miszny i halakic decyzje oparte na tej egzegezy, zaprzestał z ASHI i Rabina, a tym samym z zakończeniem procesu Talmud, jak to w kanon włączone w sam Talmud (BM 86a). The Mishnah, the basal work of halakic tradition, thenceforth shared its authority with the Talmud. Do Miszny, w basal pracy halakic tradycji, od tego czasu jego władza wspólna z Talmudu.

Among the Jews who came under the influence of western Arabic culture the belief that the Talmud (and the Mishnah) had been redacted orally was superseded by the view that the initial redaction itself had been in writing. Wśród Żydów, którzy przyszli pod wpływem kultury zachodniej Arabski przekonanie, że Talmud (i Miszny) została redacted ustnie został zastąpiony przez widok, że początkowe przeróbka sama była w formie pisemnej. This theory was first expressed by R. Nissim of Kairwan ("Mafteaḥ," p. 3b), although even before his time the question addressed, as already noted, to Sherira Gaon by the Jews of Kairwan had shown that they favored this view, and the gaon's response had received an interpolation postulating the written redaction of the Talmud. Ta teoria została wyrażona przez R. z Kairwan Nissim ( "Mafteaḥ", s. 3b), choć jeszcze przed jego pytanie skierowane do czasu, jak już wspomniano, do Sherira Gaon przez Żydów Kairwan wykazał, że ten widok cieszy, i gaon's otrzymał odpowiedzi postulating interpolacji pisemnej przeróbka z Talmudu.

The definitive redaction of the Babylonian Talmud marks a new epoch in the history of the Jewish people, in which the Talmud itself becomes the most important factor, both as the pivotal point of the development and the manifestation of the spirit of Judaism, and as a work of literature deeply influenced by the fortunes of those who cherished it as their palladium. Ostateczne redagowanie z Talmud babiloński znaki nowej epoki w historii narodu żydowskiego, w którym Talmud sam staje się najważniejszym czynnikiem, zarówno w kluczowej z punktu rozwoju i wyrazem ducha judaizmu, a także praca literatury głęboko wpływa na los tych, którzy go miłowali, jak ich palladu. On the internal history of Judaism the Talmud exerted a decisive influence as the recognized source for a knowledge of tradition and as the authoritative collection of the traditional religious doctrines which supplemented the Bible; indeed, this influence and the efforts which were made to escape from it, or to restrict it within certain limits, constitute the substance of the inner history of Judaism. Na wewnętrznej historii judaizmu na Talmud wywarł decydujący wpływ rozpoznany jako źródło wiedzy i tradycji jak autorytatywnych kolekcja tradycyjnych religijnych doktryn, które uzupełnione Biblii; rzeczywiście ten wpływ i wysiłków, które zostały wprowadzone do ucieczki od niej , Lub do ograniczenia go w pewnych granicach, stanowi istotę wewnętrznej historii judaizmu. The Babylonian academies, which had gradually become the central authority for the entire Jewish Diaspora, found their chief task in teaching the Talmud, on which they based the answers to the questions addressed to them. Thus was evolved a new science, the interpretation of the Talmud, which produced a literature of wide ramifications, and whose beginnings were the work of the Geonim themselves. W babilońskiej akademiach, które stopniowo stają się organ centralny dla całej diaspory żydowskiej, znaleziono ich naczelnym zadaniem w nauczaniu o Talmud, na których opiera się odpowiedzi na pytania skierowane do nich. W ten sposób rozwinęły nowe nauki, interpretacji danych Talmud, który stworzył literaturę szerokie konsekwencje, których początki były prace w Geonim siebie.

Influence of the Talmud. Wpływ na Talmud.

The Talmud and its study spread from Babylon to Egypt, northern Africa, Italy, Spain, France, and Germany, regions destined to become the abodes of the Jewish spirit; and in all these countries intellectual interest centered in the Talmud. The Talmud i jego badania rozprzestrzeniania z Babilonu do Egiptu, północnej Afryce, Włochy, Hiszpania, Francja i Niemcy, przeznaczone dla regionów staje się abodes z duchem żydowskim, a we wszystkich tych krajach odsetek intelektualnej wyśrodkowany w Talmud. The first great reaction against its supremacy was Karaism, which arose in the very strong-hold of the Geonim within two centuries after the completion of the Talmud. Pierwszy wielki reakcja przeciw jej supremacji był Karaism, które powstały w bardzo silne-trzymaj z Geonim w ciągu dwóch stuleci po zakończeniu II Talmud. The movement thus initiated and the influence of Arabic culture were the two chief factors which aroused the dormant forces of Judaism and gave inspiration to the scientific pursuits to which the Jewish spirit owed many centuries of marvelous and fruitful activity. Przepływu wszczętych, a tym samym wpływ arabski kultury były szef dwóch czynników, które wzbudziły w nieaktywnych sił Judaizm i wydał inspiracją do naukowych działaniami, do których żydowskiego ducha winien wielu wieków cudowny i owocnej działalności. This activity, however, did not infringe in the least on the authority of the Talmud; for although it combined other ideals and intellectual aims with Talmudic study, which it enriched and perfected, the importance of that study was in no wise decried by those who devoted themselves to other fields of learning. Tej działalności, jednak nie naruszają w przynajmniej w sprawie upoważnienia do Talmudu, bo choć w połączeniu innych ideałów i intelektualnej ma talmudyczne z badań, które wzbogaciły i doskonali, znaczenie tego badania był nie mądry decried przez tych, którzy poświęcone się do innych dziedzin nauki. Nor did the speculative treatment of the fundamental teachings of Judaism lower the position of the Talmud; for Maimonides, the greatest philosopher of religion of his time, was likewise the greatest student of the Talmud, on which work he endeavored to base his philosophic views. Ani nie spekulacyjnych na leczenie z podstawowych nauk judaizmu niższe stanowisko z Talmudu; dla Majmonides, największy filozof religii swego czasu było również największą studenta z Talmudu, w którym praca Staralismy on oprzeć swoje poglądy filozoficznego. A dangerous internal enemy of the Talmud, however, arose in the Cabala during the thirteenth century; but it also had to share with the Talmud the supremacy to which it aspired. During the decline of intellectual life among the Jews which began in the sixteenth century, the Talmud was regarded almost as the supreme authority by the majority of them; and in the same century eastern Europe, especially Poland, became the seat of its study. A niebezpieczny wróg wewnętrzny z Talmudu, jednak powstały w kabała w trzynastym wieku, ale również podzielić się z Talmudu o supremacji, do których się zachować. Czasie recesji życia intelektualnego wśród Żydów, które rozpoczęło się w XVI wieku , W Talmud uznano niemal jako najwyższy organ przez większość z nich, a tym samym wieku w Europie Wschodniej, szczególnie Polski, stał się siedzibą jego studiów. Even the Bible was relegated to a secondary place, and the Jewish schools devoted themselves almost exclusively to the Talmud; so that "study" became synonymous with "study of the Talmud." Nawet w Biblii był degradowała do wtórnego miejsce, a sami szkół żydowskich poświęcone prawie wyłącznie do Talmudu, tak, że "badanie" stała się synonimem "studium z Talmudu". A reaction against the supremacy of the Talmud came with the appearance of Moses Mendelssohn and the intellectual regeneration of Judaism through its contact with the Gentile culture of the eighteenth century, the results of this struggle being a closer assimilation to European culture, the creation of a new science of Judaism, and the movements for religious reform. A reakcja przeciw supremacji z Talmudu przyszedł wraz z pojawieniem się Mojżesz Mendelssohn i intelektualnej regeneracji judaizmu poprzez kontakt z Gentile kultury XVIII w., wyniki tej walce jest bliżej do asymilacji kultury europejskiej, stworzenie nowej nauki judaizmu, a ruchy religijne reformy. Despite the Karaite inclinations which frequently appeared in these movements, the great majority of the followers of Judaism clung to the principle, authoritatively maintained by the Talmud, that tradition supplements the Bible; and the Talmud itself retained tained its authority as the work embodying the traditions of the earliest post-Biblical period, when Judaism was molded. Pomimo Karaita skłonności, które często się w tych ruchów, w większości wyznawców judaizmu clung do zasady, autorytatywnie prowadzonym przez Talmud, że tradycja uzupełnia Biblię i Talmud sam zatrzymany na dłużej jako jego organ pracy urzeczywistniającym tradycji z post-biblijne najwcześniejszy okres, kiedy judaizm był pozbawieni. Modern culture, however, has gradually alienated from the study of the Talmud a number of Jews in the countries of progressive civilization, and it is now regarded by the most of them merely as one of the branches of Jewish theology, to which only a limited amount of time can be devoted, although it occupies a prominent place in the curricula of the rabbinical seminaries. Nowoczesnej kultury, jednak stopniowo odwróciła się od badania w Talmud wielu Żydów w krajach postępowych cywilizacji, i jest obecnie uznawane przez większość z nich po prostu jako jeden z działów teologii żydowskiej, do którego tylko w ograniczonym czas może być przeznaczone, mimo że zajmuje czołowe miejsce w programach nauczania w seminariach rabinicznych. On the whole Jewish learning has done full justice to the Talmud, many scholars of the nineteenth century having made noteworthy contributions to its history and textual criticism, and having constituted it the basis of historical and archeological researches. The study of the Talmud has even attracted the attention of non-Jewish scholars; and it has been included in the curricula of universities. Na całej nauki żydowskiej dokonała pełnego wymiaru sprawiedliwości do Talmudu, wielu uczonych z XIX w., która dokonała wpłaty do odnotowania swojej historii i krytyki tekstowych, a także mając stanowiła ona podstawie badań archeologicznych i historycznych. Badanie z Talmudu nawet przyciągnął uwagę nie-Żydów, naukowców, oraz że zostały uwzględnione w programach nauczania szkół wyższych.

Edict of Justinian. Edykt Justyniana.

The external history of the Talmud reflects in part the history of Judaism persisting in a world of hostility and persecution. Zewnętrznych historii z Talmudu odzwierciedla w części historii judaizmu w świecie utrzymującej się wrogości i prześladowań. Almost at the very time that the Babylonian saboraim put the finishing touches to the redaction of the Talmud, the emperor Justinian issued his edict against the abolition of the Greek translation of the Bible in the service of the Synagogue, and also forbade the use of the δευτέρωσις, or traditional exposition of Scripture. Niemal w momencie, że babiloński saboraim umieścić najdrobniejsze do przeróbka z Talmudu, cesarza Justyniana jego dekret wydany przeciwko zniesieniu greckie tłumaczenie Biblii w służbie Synagoga, a także zakazała korzystania z δευτέρωσις, ekspozycji lub tradycyjnej Pisma Świętego. This edict, dictated by Christian zeal and anti-Jewish feeling, was the prelude to attacks on the Talmud, conceived in the same spirit, and beginning in the thirteenth century in France, where Talmudic study was then flourishing. Ten dekret, dyktowane przez chrześcijańskie gorliwości i antyżydowskich uczucie, był preludium do ataków na Talmud, poczęła w tym samym duchu, a na początku XIII wieku we Francji, gdzie badania talmudyczne został następnie kwitnący. The charge against the Talmud brought by the convert Nicholas Donin led to the first public disputation between Jews and Christians and to the first burning of copies of the work (Paris, 1244). Opłata przeciwko Talmud konwertować wniesionym przez Mikołaja Donin doprowadziły do pierwszego publicznego spór między Żydami i chrześcijanami i pierwsze wypalanie kopie prac (Paryż, 1244). The Talmud was likewise the subject of a disputation at Barcelona in 1263 between Moses ben Naḥman and Pablo Christiani. In this controversy Naḥmanides asserted that the haggadic portions of the Talmud were merely "sermones," and therefore devoid of binding force; so that proofs deduced from them in support of Christian dogmas were invalid, even in case they were correct. Talmud był podobny do przedmiotem dysputa w Barcelonie w 1263 między Mojżesz ben Naḥman i Pablo Christiani. W tym kontrowersje Naḥmanides twierdzili, że haggadic części z Talmudu były jedynie "Sermones", a zatem pozbawione mocy wiążącej, więc wywnioskować, że dowody od nich wsparcie w dogmaty chrześcijańskiej były nieprawidłowe, nawet w przypadku były one prawidłowe.

Attacks on the Talmud. Ataki na Talmud.

This same Pablo Christiani made an attack on the Talmud which resulted in a papal bull against it and in the first censorship, which was undertaken at Barcelona by a commission of Dominicans, who ordered the cancelation of passages reprehensible from a Christian point of view (1264). Ten sam Pablo Christiani dokonała zamachu na Talmud, które doprowadziły do Bulla przeciwko niemu w pierwszym cenzury, który został przeprowadzony w Barcelonie przez Komisję dominikanów, który zarządził anulowanie fragmenty naganny z chrześcijańskiego punktu widzenia (1264 ). At the disputation of Tortosa in 1413, Geronimo de Santa Fé brought forward a number of accusations, including the fateful assertion that the condemnations of pagans and apostates found in the Talmud referred in reality to Christians. W spór z Tortosa w 1413, Geronimo de Santa Fé przedstawiła szereg oskarżeń, w tym twierdzenie, że fatalny condemnations z pogan i apostates znaleźć w Talmud, o których mowa w rzeczywistości do chrześcijan. Two years later, Pope Martin V., who had convened this disputation, issued a bull (which was destined, however, to remain inoperative) forbidding the Jews to read the Talmud, and ordering the destruction of all copies of it. Dwa lata później, Papież Martin V., którzy zwoływane tym spór, wydał byka (który był przeznaczony jednak, aby pozostać niepracującym) zakazanie Żydom, aby zapoznać się z Talmudu, i nakazanie zniszczenia wszystkich kopii tego. Far more important were the charges made in the early part of the sixteenth century by the convert Johann Pfefferkorn, the agent of the Dominicans. O wiele bardziej istotne były opłaty dokonane w pierwszej połowie XVI wieku przez Johanna konwertować Pfefferkorn, agent Dominikanów. The result of these accusations was a struggle in which the emperor and the pope acted as judges, the advocate of the Jews being Johann Reuchlin, who was opposed by the obscurantists and the humanists; and this controversy, which was carried on for the most part by means of pamphlets, became the precursor of the Reformation. W rezultacie tych oskarżeń była walka, w której cesarz i papież działał jako sędziowie, rzecznik z Żydami jest Johann Reuchlin, który sprzeciwia się obscurantists i humaniści, i kontrowersji, które zostało przeprowadzone na większej części za pomocą broszur, stał się prekursorem reformacji. An unexpected result of this affair was the complete printed edition of the Babylonian Talmud issued in 1520 by Daniel Bomberg at Venice, under the protection of a papal privilege. Wystąpił nieoczekiwany wynik tej sprawie było kompletne wydanie drukowane z Talmud babiloński wydane w 1520 przez Daniela Bomberg w Wenecji, w ramach ochrony o przywilej papieski. Three years later, in 1523, Bomberg published the first edition of the Palestinian Talmud. Trzy lata później, w 1523, opublikowana Bomberg pierwszej edycji w Palestynie Talmud. After thirty years the Vatican, which had first permitted the Talmud to appear in print, undertook a campaign of destruction against it. Po trzydziestu latach Watykan, który po raz pierwszy dopuszczone do Talmud pojawiają się w prasie, rozpoczęła kampanię przeciwko zniszczeniu go. On New-Year's Day (Sept. 9), 1553, the copies of the Talmud which had been confiscated in compliance with a decree of the Inquisition were burned at Rome; and similar burnings took place in other Italian cities, as at Cremona in 1559. Na Nowy Rok (Wrzesień 9), 1553, kopie z Talmudu, które zostały skonfiskowane, zgodnie z dekretem z Inquisition zostały spalone w Rzymie; płomieni i podobnego miało miejsce w innych włoskich miastach, jak na Cremona w 1559 . The Censorship of the Talmud and other Hebrew works was introduced by a papal bull issued in 1554; five years later the Talmud was included in the first Index Expurgatorius; and Pope Pius IV. Cenzury z Talmudu i innych dzieł hebrajski został wprowadzony przez Bulla wydany w 1554, pięć lat później na Talmud został zawarty w pierwszym Indeks Expurgatorius; i Pope Pius IV. commanded, in 1565, that the Talmud be deprived of its very name. przykazał, w 1565 r., że Talmud być pozbawiony swej nazwy. The first edition of the expurgated Talmud, on which most subsequent editions were based, appeared at Basel (1578-1581) with the omission of the entire treatise of 'Abodah Zarah and of passages considered inimical to Christianity, together with modifications of certain phrases. Pierwsze wydanie z expurgated Talmud, w którym większość późniejszych wydaniach zostały oparte, pojawiły się w Bazylei (1578-1581) z zaniechania cały traktat o "Abodah Zarah i fragmenty uznane nieprzyjaznych dla chrześcijaństwa, wraz ze zmianami niektórych zwrotów. A fresh attack on the Talmud was decreed by Pope Gregory XIII. A świeże atak na Talmud został przyznany przez Pope Gregory XIII. (1575-85), and in 1593 Clement VIII. (1575-85), aw 1593 Klemens VIII. renewed the old interdiction against reading or owning it. odnowione stare służącego przed czytaniem lub posiadania go. The increasing study of the Talmud in Poland led to the issue of a complete edition (Cracow, 1602-5), with a restoration of the original text; an edition containing, so far as known, only two treatises had previously been published at Lublin (1559-76). Rosnące studiów z Talmudu w Polsce doprowadziło do wydania kompletne wydanie (Kraków, 1602-5), o przywrócenie pierwotnego tekstu; wydanie zawierające, o ile jest znany, tylko dwa traktaty były wcześniej publikowane w Lublinie (1559-76). In 1707 some copies of the Talmud were confiscated in the province of Brandenburg, but were restored to their owners by command of Frederick, the first king of Prussia. W 1707 kilka egzemplarzy z Talmudu zostały skonfiskowane w prowincji Brandenburgia, ale zostały przywrócone do ich właścicieli przez polecenie Fryderyka, pierwszego króla Prus. The last attack on the Talmud took place in Poland in 1757, when Bishop Dembowski, at the instance of the Frankists, convened a public disputation at Kamenetz-Podolsk, and ordered all copies of the work found in his bishopric to be confiscated and burned by the hangman. Ostatni atak na Talmud miał miejsce w Polsce w 1757, gdy biskup Dembowski, na przykład z Frankists, zwoływane na dysputowanie publicznej Kamenetz-Podolsk, a wszystkie zamówione egzemplarze prac znaleźć w jego biskupstwo, które mają być skonfiskowane i spalone przez w kat.

.The external history of the Talmud includes also the literary attacks made upon it by Christian theologians after the Reformation, since these onslaughts on Judaism were directed primarily against that work, even though it was made a subject of study by the Christian theologians of the seventeenth and eighteenth centuries. . Zewnętrzny historii z Talmud zawiera również literackiego ataków dokonanych na niego przez chrześcijańskich teologów po reformacji, ponieważ onslaughts na judaizm były skierowane głównie przeciwko tej pracy, mimo iż stało się przedmiotem badania przez chrześcijańskich teologów z siedemnastego i XVIII wieku. In 1830, during a debate in the French Chamber of Peers regarding state recognition of the Jewish faith, Admiral Verhuell declared himself unable to forgive the Jews whom he had met during his travels throughout the world either for their refusal to recognize Jesus as the Messiah or for their possession of the Talmud. W 1830, podczas debaty w Izbie francuskich rówieśników dotyczące uznania państwa żydowskiego wiary, admirał Verhuell zgłoszone sam nie jest w stanie wybaczyć Żydów, których miał spotkał podczas swojej podróży na całym świecie albo ich odmowa uznają Jezusa jako Mesjasza lub za ich posiadanie przez Talmud. In the same year the Abbé Chiarini published at Paris a voluminous work entitled "Théorie du Judaïsme," in which he announced a translation of the Talmud, advocating for the first time a version which should make the work generally accessible, and thus serve for attacks on Judaism. W tym samym roku Abbé Chiarini opublikowany w Paryżu jeden obszerny pracy zatytułowanej "Théorie du Judaïsme", w którym ogłosił, tłumaczenie z Talmudu, propagując po raz pierwszy w wersji, która powinna sprawić, że praca ogólnie dostępne, a tym samym służyć do ataków na judaizm. In a like spirit modern anti-Semitic agitators have urged that a translation be made; and this demand has even been brought before legislative bodies, as in Vienna. W podobnym duchu nowoczesnego antysemickie agitatorów apelowali, że tłumaczenie się, a nawet tego popytu zostaną postawieni przed organy ustawodawcze, jak w Wiedniu. The Talmud and the "Talmud Jew" thus became objects of anti-Semitic attacks, although, on the other hand, they were defended by many Christian students of the Talmud. Z Talmudu i "Talmud Żyd" stał się w ten sposób obiektów antysemickie ataki, choć z drugiej strony, były one bronione przez wiele chrześcijańskich studentów z Talmudu.

In consequence of the checkered fortunes of the Talmud, manuscripts of it are extremely rare; and the Babylonian Talmud is found entire only in a Munich codex (Hebrew MS. No. 95), completed in 1369, while a Florentine manuscript containing several treatises of the fourth and fifth orders dates from the year 1176. W związku z checkered fortuny z Talmudu, rękopisy, są niezwykle rzadkie, a Talmud babiloński znajduje się cała tylko w kodeksie Monachium (hebr. PC. Nr 95) ukończony w 1369, podczas gdy florencka manuskrypt zawierający kilka traktatów z czwartym i piątym zleceń pochodzi z roku 1176. A number of Talmudic codices containing one or more tractates are extant in Rome, Oxford, Paris, Hamburg, and New York, while the treatise Sanhedrin, from Reuchlin's library, is in the grand-ducal library at Carlsruhe. Szereg talmudyczne codices zawierające jeden lub więcej tractates są istniejące w Rzymie, Oksfordzie, Paryżu, Hamburgu i Nowym Jorku, podczas gdy traktat Sanhedryn, Reuchlin z biblioteki, jest w bibliotece Wielkiego Księcia w Carlsruhe. In the introduction to vols. We wstępie do vols. i., iv., viii., ix., and xi. i., iv., VIII., IX. i XI. of his "Diḳduḳe Soferim, Variæ Lectiones in Mischnam et in Talmud Babylonicum," which contains a mass of critical material bearing on the text of Babli, N. Rabbinovicz has described all the manuscripts of this Talmud known to him, and has collated the Munich manuscript with the printed editions, besides giving in his running notes a great number of readings collected with much skill and learning from other manuscripts and various ancient sources. Jego "Diḳduḳe Soferim, Variæ Lectiones w Mischnam et in Talmud Babylonicum", który zawiera masę krytyczną materiału wpływ na treść Babli, N. Rabbinovicz opisał wszystkie rękopisy Talmudu tej znanej mu, a zebranych w Monachium rękopis z wydań drukowanych, oprócz jego uruchomienie w notatek ogromną liczbę odczytów z zebranych wiele umiejętności i uczenia się od innych starożytnych rękopisów i różnych źródeł. Of this work, which is indispensable for the study of the Talmud, Rabbinovicz himself published fifteen volumes (Munich, 1868-86), containing the treatises of the first, second, and fourth orders, as well as two treatises (Zebaḥim and Menaḥot) of the fifth order. Tych prac, które są niezbędne do badań na Talmud, Rabbinovicz sam opublikowane piętnaście tomów (Monachium, 1868-86), zawierające traktaty w pierwszym, drugim, czwartym i zleceń, jak również dwa traktaty (Zebaḥim i Menaḥot) w piątej kolejności. The sixteenth volume (Ḥullin) was published posthumously (completed by Ehrentreu, Przemysl, 1897). XVI objętości (Ḥullin) została opublikowana pośmiertnie (wypełniony przez Ehrentreu, Przemyśl, 1897). Of the Palestinian Talmud only one codex, now at Leyden, has been preserved, this being one of the manuscripts used for the editio princeps. W Palestynie Talmud tylko jeden kodeks, obecnie w Leyden, została zachowana, co jest jednym z rękopisów wykorzystywane do editio princeps. Excepting this codex, only fragments and single treatises are extant. Z wyjątkiem tego kodeksu, a jedynie pojedyncze fragmenty są istniejące traktaty. Recently (1904) Luncz discovered a portion of Yerushalmi in the Vatican Library, and Ratner has made valuable contributions to the history of the text in his scholia on Yerushalmi ("Sefer Ahabat Ẓiyyon we-Yerushalayim"), of which three volumes have thus far appeared, comprising Berakot, Shabbat, Terumot, and Ḥallah (Wilna, 1901, 1902, 1904). Niedawno (1904) Luncz odkryte części Yerushalmi bibliotece w Watykanie, a Ratner wniósł istotny wkład do historii tego tekstu w jego scholia na Yerushalmi ( "Sefer Ahabat Ẓiyyon my-Yerushalayim"), z czego trzy tomy do tej pory pojawiły się, obejmujący Berakot, Szabat, Terumot i Ḥallah (Wilna, 1901, 1902, 1904).

Early Editions. Early Edition.

The first edition of Babli (1520) was preceded by a series of editions, some of them no longer extant, of single treatises published at Soncino and Pesaro by the Soncinos. Pierwsza edycja Babli (1520) zostało poprzedzone serii wydań, niektóre z nich już nie istniejące, pojedynczych Soncino traktaty opublikowane w Pesaro i przez Soncinos. The first to appear was Berakot (1488); this was followed by the twenty-three other tractates which, according to Gershon Soncino, were regularly studied in the yeshibot. Pierwszy był do stawienia się Berakot (1488); było to po dwudziestu trzech innych tractates, które zgodnie z Soncino Gerszon, były regularnie badane w yeshibot. The first edition by Bomberg was followed by two more (1531, 1548), while another was published at Venice by Giustiniani (1546-51), who added to Bomberg's supplements (such as Rashi and the Tosafot, which later were invariably appended to the text) other useful marginal glosses, including references to Biblical quotations and to parallel passages of the Talmud as well as to the ritual codices. Pierwsze wydanie przez Bomberg nastąpiły dwa kolejne (1531, 1548), podczas gdy inny został opublikowany w Wenecji Giustiniani (1546-51), który jest dodawany do Bomberg suplementy (takie jak Rasziego i Tosafot, które później były zawsze dołączona do tekstu) inne przydatne glosses marginalnych, w tym odniesienia do cytatów biblijnych oraz równolegle fragmenty z Talmudu, jak również do rytuału codices. At Sabbionetta in 1553, Joshua Boaz (d. 1557), the author of these marginalia, which subsequently were added to all editions of the Talmud, undertook a new and magnificent edition of the Talmud. Na Sabbionetta w 1553 roku, Joshua Boaz (zm. 1557), autor tych marginalia, które następnie zostały dodane do wszystkich wydań z Talmudu, podjęła nowe i wspaniałe wydanie z Talmudu. Only a few treatises were completed, however; for the papal bull issued against the Talmud in the same year interrupted the work. Tylko kilka traktaty zostały zakończone, jednak, dla wyemitowane Bulla przeciwko Talmud w tym samym roku przerwać pracę. As a result of the burning of thousands of copies of the Talmud in Italy, Joseph Jabez published a large number of treatises at Salonica (1563 et seq.) and Constantinople (1583 et seq.). W wyniku spalania tysięcy egzemplarzy z Talmudu we Włoszech, Joseph Jabes opublikowana duża liczba traktaty na Salonica (1563 i nast.) I Konstantynopolu (1583 i nast.). The mutilated Basel edition (1578-81) and the two editions which first appeared in Poland have been mentioned above. Zniszczonych wydanie Bazylei (1578-81) i dwóch edycjach, który po raz pierwszy pojawił się w Polsce zostały wymienione powyżej. The first Cracow edition (1602-5) was followed by a second (1616-20); while the first Lublin edition (1559 et seq.), which was incomplete, was followed by one giving the entire text (1617-39); this was adopted for the Amsterdam edition (1644-48), the partial basis of the edition of Frankfort-on-the-Oder (1697-99). Pierwsze wydanie Kraków (1602-5) był po drugiej (1616-20), podczas gdy pierwsze wydanie Lublinie (1559 i nast.), Który był niekompletny, a następnie został przez jednego z podaniem całego tekstu (1617-39); ten został przyjęty na wydanie Amsterdam (1644-48), częściowy oparciu o wydanie Frankfort-on-the-Oder (1697-99). Many useful addenda were made to the second Amsterdam edition (1714-19), which was the subject of an interesting lawsuit, and which was completed by the edition of Frankfort-on-the-Main (1720-22). Wiele przydatnych uzupełnień dokonanych na drugie wydanie Amsterdam (1714-19), która była przedmiotem interesujących sądowy, a która została zakończona przez wydanie Frankfort-on-the-Main (1720-22). This latter text has served as the basis of almost all the subsequent editions. Ten ostatni tekst posłużył za podstawę prawie wszystkich późniejszych wydań. Of these the most important are: Prague, 1728-39; Berlin and Frankfort-on-the-Oder, 1734-39 (earlier ed. 1715-22); Amsterdam, 1752-65; Sulzbach, 1755-63, 1766-70; Vienna, 1791-1797, 1806-11, 1830-33, 1840-49, 1860-73; Dyhernfurth, 1800-4, 1816-21; Slawita, Russia, 1801-6, 1808-13, 1817-22; Prague, 1830-35, 1839-46; Wilna and Grodno, 1835-54; Czernowitz, 1840-49; Jitomir, 1858-64; Warsaw, 1859-64, 1863-67 et seq.; Wilna, 1859-66; Lemberg, 1860-65 et seq.; Berlin, 1862-68; Stettin, 1862 et seq. Spośród nich najważniejsze są: Praga, 1728-39; Berlinie i Frankfort-on-the-Odra, 1734-39 (wcześniejsze wyd. 1715-22), Amsterdam, 1752-65; Sulzbach, 1755-63, 1766-70 , Wiedeń, 1791-1797, 1806-11, 1830-33, 1840-49, 1860-73; Dyhernfurth, 1800-4, 1816-21; Slawita, Rosji, 1801-6, 1808-13, 1817-22; Praga , 1830-35, 1839-46; Wilna i Grodna, 1835-54; Czernowitz, 1840-49; Jitomir, 1858-64, Warszawa, 1859-64, 1863-67 i nast. Wilna, 1859-66; Lemberg, 1860-65 i nast. Berlinie, 1862-68; Stettin, 1862 i nast. (incomplete). (niepełne). The edition of the Widow and Brothers Romm at Wilna (1886) is the largest as regards old and new commentaries, glosses, other addenda, and aids to study. Wydanie wdowy i Bracia w Romm Wilna (1886) jest największym w odniesieniu do starych i nowych komentarzy, glosses innych suplementów i pomoce do badań.

Two other editions of Yerushalmi have appeared in addition to the editio princeps (Venice, 1523 et seq.), which they closely follow in columniation-those of Cracow, 1609, and Krotoschin, 1866. Dwóch innych wydaniach Yerushalmi pojawiły się w dodatku do editio princeps (Wenecja, 1523 i nast.), Które są ściśle zgodne z columniation-tych w Krakowie, 1609, a Krotoschin, 1866. A complete edition with commentary appeared at Jitomir in 1860-67. A kompletne wydanie z komentarzem pojawiły się w Jitomir w 1860-67. The latest edition is that of Piotrkow (1898-1900). Najnowsze wydanie to Piotrkowie (1898-1900). There are also editions of single orders or treatises and their commentaries, especially noteworthy being Z. Frankel's edition of Berakot, Pe'ah, and Demai (Breslau, 1874-75). Istnieją również wydań pojedynczych zleceń lub traktaty i ich komentarze, szczególnie godny uwagi jest Z. Frankel jest wydanie Berakot, Pe'ah i Demai (Breslau, 1874-75).

"Variæ Lectiones" and Translations. "Variæ Lectiones" i Tłumaczenia.

A critical edition of Babli has been proposed repeatedly, and a number of valuable contributions have been made, especially in the huge collections of variants by Rabbinovicz; but so far this work has not even been begun, although mention should be made of the interesting attempt by M. Friedmann, "Kritische Edition des Traktates Makkoth," in the "Verhandlungen des Siebenten Internationalen Orientalisten-Congresses, Semitische Section," pp. 1-78 (Vienna, 1888). Krytyczna edycja Babli została zaproponowana wielokrotnie, i wiele cennych uwag zostały dokonane, zwłaszcza w ogromnych zbiorów przez Rabbinovicz wariantów, ale do tej pory prace nie zostały jeszcze rozpoczęte, choć należy wymienić interesujące próby M. Friedmann, "Kritische Edition des Traktates Makkoth," w "Verhandlungen des Orientalisten-Siebenten międzynarodowe kongresy, Semitische Sekcja", pp. 1-78 (Wiedeń, 1888). Here the structure of the text is indicated by such external means as different type, sections, and punctuation. The edition of Yerushalmi announced by Luncz at Jerusalem promises a text of critical purity. Tutaj struktury tekstu jest wskazany przez zewnętrznych, takich jak różnego rodzaju środki, sekcje i interpunkcji. Wydanie Yerushalmi zapowiedziane przez Luncz w Jerozolimie o obietnic tekstów krytycznych czystości.

The earliest allusion to a translation of the Talmud is made by Abraham ibn Daud in his historical "Sefer ha-Ḳabbalah" (see Neubauer, "MJC" i. 69), who, referring to Joseph ibn Abitur (second half of 10th cent.), says: "He is the one who translatedthe entire Talmud into Arabic for the calif Al-Ḥakim." Najwcześniejsze aluzja do tłumaczenia na Talmud jest dokonywane przez Abrahama ibn Daud w jego historycznym "Sefer ha-Kabbalah" (patrz Neubauer, "MJC" i. 69), który, nawiązując do Józefa ibn maturalnym (w drugiej połowie 10-sza centów. ), Mówi: "On jest ten, kto translatedthe cały Talmud w języku arabskim dla CALIF Al-Hakim." The tradition was therefore current among the Jews of Spain in the twelfth century that Ibn Abitur had translated the Talmud for this ruler of Cordova, who was especially noted for his large library, this tradition being analogous to the one current in Alexandria in antiquity with regard to the first Greek translation of the Bible. Tradycja została zatem obecnych wśród Żydów z Hiszpanii w XII wieku, że Ibn maturalnym miał przetłumaczone na Talmud dla tego władcy Cordova, który był przede wszystkim zauważyć, za jego wielką bibliotekę, ta tradycja jest analogiczne do jednej obecnych w Aleksandrii w starożytności w odniesieniu do pierwszego greckie tłumaczenie Biblii. No trace, however, remains of Joseph Abitur's translation; and in all probability he translated merely detached portions for the calif, this work giving rise to the legend of his complete version. Żadnych śladów, jednak pozostaje Józefa maturalnym z tłumaczeniem, a według wszelkiego prawdopodobieństwa on jedynie oderwane fragmenty przetłumaczone na CALIF, to prace powodujące legendy jego pełna wersja. The need of a translation to render the contents of the Talmud more generally accessible, began to be felt by Christian theologians after the sixteenth century, and by Jewish circles in the nineteenth century. This gave rise to the translations of the Mishnah which have been noted elsewhere (see Jew. Encyc. viii. 618, sv, Mishnah). Konieczność tłumaczenia do renderowania zawartości z Talmudu bardziej ogólnie dostępne, zaczął być odczuwalny przez chrześcijańskich teologów od XVI wieku, oraz środowisk żydowskich w XIX wieku. Doprowadziło to do tłumaczenia z Miszny, które zostały zauważyć, gdzie indziej (patrz Żyda. Encyc. viii. 618, sv, Miszny). In addition to the complete translations mentioned there, single treatises of the Mishnah have been rendered into Latin and into modern languages, a survey being given by Bischoff in his "Kritische Geschichte der Thalmud-Uebersetzungen," pp. W uzupełnieniu do wymienionych tam kompletny tłumaczenie, traktaty jednym z Miszny zostały wydane na łacinę i języki w nowoczesne, badania jest podany przez Bischoff w swym "Kritische Geschichte der Thalmud-Uebersetzungen", pp. 28-56

(Frankfort-on-the-Main, 1899). (Frankfort-on-the-Main, 1899). Twenty treatises of Yerushalmi were translated into Latin by Blasio Ugolino in his "Thesaurus Antiquitatum Sacrarum," xvii. Dwadzieścia z Yerushalmi traktaty zostały przetłumaczone na łacinę przez Blasio Ugolino w jego "Thesaurus Antiquitatum Sacrarum," XVII. (1755), xxx. (1755), XXX. (1765); and the entire text of this Talmud was rendered into French by Moïse Schwab ("Le Talmud de Jérusalem," 11 vols., Paris, 1871-1889). (1765); i cały tekst tej Talmud został wydany na język francuski przez Moise Schwaba ( "Le Talmud de Jerusalem," 11 vols., Paryż, 1871-1889). The translation by Wünsche of the haggadic portions of Yerushalmi has already been mentioned; and an account of the translations of single portions is given by Bischoff (lc pp. 59 et seq.). Tłumaczenia przez Wünsche z haggadic części Yerushalmi już wspomniano, a rachunek tłumaczenia pojedynczych porcjach jest podana przez Bischoff (LC pp. 59 i nast.). In 1896 L. Goldschmidt began the translation of a German version of Babli, together with the text of Bomberg's first edition; and a number of volumes have already appeared (Berlin, 1898 et seq.). W 1896 L. Goldschmidt rozpoczął tłumaczenie niemieckiej wersji Babli, wraz z tekstem Bomberg w pierwszej edycji, a także wiele tomów już pojawiły się (Berlin, 1898 i nast.). The insufficiency of this work apparently corresponds to the rapidity with which it is issued. In the same year ML Rodkinson undertook an abridged translation of the Babylonian Talmud into English, of which seven volumes appeared before the translator's death (1904); Rodkinson's point of view was quite unscholarly. W braku tej pracy najwyraźniej odnosi się do szybkości, z którą zostało wydane. W tym samym roku podjął ML Rodkinson skróconej tłumaczenia z języka angielskiego na Talmud babiloński, z czego siedem tomów ukazał się przed tłumaczem śmierci (1904); Rodkinson punktu widzenia był całkiem unscholarly. Of translations of single treatises the following may be mentioned (see Bischoff, lc pp. 68-76): Earlier Latin translations: Ugolino, Zeḅaḥim, Menaḥot (in "Thesaurus Antiquitatum Sacrarum," xix.), Sanhedrin (ib. xxv.); GE Edzard, Berakot (Hamburg, 1713); FB Dachs, Sukkah (Utrecht, 1726). Noteworthy among the Jewish translators of the Talmud are M. Rawicz (Megillah, 1863; Rosh ha-Shanah, 1886; Sanhedrin, 1892; Ketubot, 1897); EM Pinner (Berakot, 1842, designed as the first volume of a translation of the entire Talmud); DO Straschun (Ta'anit, 1883); and Sammter (Baba Meẓi'a, 1876). Tłumaczeń w jednym z następujących traktaty mogą być wymienione (patrz Bischoff, lc pp. 68-76): Wcześniej Łacińskiej tłumaczenia: Ugolino, Zeḅaḥim, Menaḥot (w "Thesaurus Antiquitatum Sacrarum," xix.) Sanhedryn (ib. XXV.) ; GE Edzard, Berakot (Hamburg, 1713); FB Dachs, Sukkah (Utrecht, 1726). Wzmianki są wśród żydowskich tłumaczy z Talmudu są M. Rawicz (Megillah, 1863; Rosz ha-Shanah, 1886; Sanhedryn, 1892; Ketubot , 1897); EM Pinner (Berakot, 1842, zaprojektowane jako pierwszy tom tłumaczenie całego Talmudu); DO Straschun (Taanit, 1883); i Sammter (Baba Meẓi'a, 1876). Their translations are entirely in German. Ich tłumaczenia są całkowicie w języku niemieckim. Translations published by Christian scholars in the nineteenth century: FC Ewald (a baptized Jew), 'Abodah Zarah (Nuremberg, 1856); in 1831 the Abbé Chiarini, mentioned above, published a French translation of Berakot; and in 1891 AW Streane prepared an English translation of Ḥagigah. Tłumaczenia opublikowane przez chrześcijańskich uczonych w XIX w.: FC Ewald (a ochrzczony Żyd), "Abodah Zarah (Norymberga, 1856); w 1831 roku w Abbé Chiarini, wymienione powyżej, opublikowała francuskie tłumaczenie Berakot; i AW w 1891 roku przygotowała Streane Angielski tłumaczenia Ḥagigah. A French version of several treatises is included in JM Rabbinovicz's works 'Législation Civile du Talmud" (5 vols., Paris, 1873-79) and "Législation Criminelle du Talmud" (ib. 1876), while Wünsche's translation of the haggadic portions of Babli (1886-89) has been mentioned above. A francuskiej wersji jest kilka traktaty zawarte w twórczości JM Rabbinovicz ustawodawstwa civile du Talmud "(5 vols. Paris, 1873-79) oraz" akty prawne Criminelle du Talmud "(ib. 1876), podczas gdy Wünsche Tłumaczenie na haggadic części Babli (1886-89) zostały wymienione powyżej.

Function in Judaism. Funkcję w judaizmie.

To gain a comprehensive view of the Talmud it must be considered as a historical factor in Judaism as well as a literary production. Aby uzyskać kompleksową względu na Talmud należy traktować jako czynnik historyczny w judaizmie, jak również produkcji literackiej. In the latter aspect it is unique among the great masterpieces of the literatures of the world. W tym drugim aspektem jest unikatowy wśród wielkich arcydzieł literatury z tego świata. In form a commentary, it became an encyclopedia of Jewish faith and scholarship, comprising whatsoever the greatest representatives of Judaism in Palestine and in Babylon had regarded as objects of study and investigation and of teaching and learning, during the three centuries which elapsed from the conclusion of the Mishnah to the completion of the Talmud itself. When the Mishnah, with the many ancient traditions to which it had given rise since the latter centuries of the Second Temple, was incorporated into the Talmud as its text-book, the Talmud became a record of the entire epoch which was represented by the Jewish schools of Palestine and Babylon, and which served as a stage of transition from the Biblical period to the later aspect of Judaism. Although the Talmud is an academic product and may be characterized in the main as a report (frequently with the accuracy of minutes) of the discussions of the schools, it also sheds a flood of light on the culture of the people outside the academies. W formie komentarzem, że stał się encyklopedii żydowskiej wiary i stypendium, obejmującego co największe przedstawicieli judaizmu w Palestynie oraz w babiloński traktowane jako obiekty badań i dochodzeń oraz nauczania i uczenia się, w ciągu trzech stuleci, które upłynęły od zawarcia z Miszny do zakończenia tego samego Talmudu. Gdy Miszny, z wielu starożytnych tradycji, do której on dał wzrost od ostatniego stulecia Drugiej Świątyni, została włączona do Talmud jako tekst książki, w Talmud stał się zapis całej epoki, która była reprezentowana przez szkoły żydowskiej Palestyny i Babilonu, i które służyły jako etap przejścia od biblijnych do okresu późniejszego aspekt judaizmu. Pomimo, że Talmud jest wykształcenie produktu i mogą być scharakteryzowane w głównym jako raport (często z dokładnością do minuty) z dyskusji na temat szkoły, ale także rzuca światło na zalewie kultury osób spoza środowiska akademickiego. The interrelation between the schools and daily life, and the fact that neither teachers nor pupils stood aloof from that life, but took part in it as judges, instructors, and expounders of the Law, caused the Talmud to represent even non-scholastic affairs with an abundance of minute details, and made it an important source for the history of civilization. Wzajemne powiązania między szkołami i codziennego życia oraz fakt, że ani nauczyciele, ani uczniowie stanęli na uboczu od tego życia, ale wzięła udział w nim jako sędziów, instruktorów, a expounders tej ustawy, spowodowały Talmud do reprezentowania nawet nie Scholastic sprawy z wiele drobnych szczegółów, i to ważne źródło do dziejów cywilizacji. Since, moreover, the religious law of the Jews dealt with all the circumstances of life, the Talmud discusses the most varied branches of human knowledge-astronomy and medicine, mathematics and law, anatomy and botany-thus furnishing valuable data for the history of science also. Ponieważ ponadto, że prawo religijne Żydów dotyczą wszystkich okolicznościach życia, Talmud omówiono najbardziej zróżnicowane gałęzie ludzkiej wiedzy, astronomii i medycyny, matematyki i prawa, anatomii i botaniki-w ten sposób cenne dostarczenia danych dla historii nauki także.

The Talmud, furthermore, is unique from the point of view of literary history as being a product of literature based on oral tradition and yet summarizing the literature of an entire epoch. Z Talmudu, ponadto, jest wyjątkowy z punktu widzenia historii literackiego jako produkt oparty na literaturze i ustnej tradycji jeszcze podsumowujące całą literaturę epoki. Aside from it, those to whose united efforts it may be ascribed have left no trace of intellectual activity. Oprócz niego, do tych, których zjednoczył wysiłki, jakie mogą być przypisane opuściły żadnych śladów aktywności intelektualnej. Though anonymous itself, the Talmud, like other products of tannaitic and amoraic literature, cites the names of many authors of sayings because it was a universal practise to memorize the name of the author together with the saying. Chociaż anonimowe samo, w Talmud, podobnie jak inne produkty tannaitic i amoraic literatury, wymienia nazwiska wielu autorów słowa, ponieważ był on uniwersalny, aby ćwiczyć zapamiętać nazwisko autora wraz z powiedzenia. Many of these scholars are credited with only a few sentences or with even but one, while to others are ascribed many hundreds of aphorisms, teachings, questions, and answers; and the representatives of Jewish tradition of those centuries, the Tannaim and the Amoraim, received an abundant compensation for their renunciation of the fame of authorship when tradition preserved their names together with their various expositions, and thus rescued even the least of them from oblivion. The peculiar form of the Talmud is due to the fact that it is composed almost entirely of individual sayings and discussions on them, this circumstance being a result of its origin: the fact that it sought especially to preserve the oral tradition and the transactions of the academies allowed the introduction only of the single sentences which represented the contributions of the teachers and scholars to the discussions. Wiele z tych uczonych są zapisane tylko kilka zdań lub nawet tylko jeden, podczas gdy inne są przypisane do wielu setek aphorisms, nauki, pytania i odpowiedzi, oraz przedstawicieli żydowskiej tradycji tych wieków, w Tannaim i Amoraim, otrzymała ich obfitego odszkodowania za zrzeczenie się wieść autorstwa kiedy tradycji zachowane ich nazwiska wraz z różnych wystaw, a tym samym uratowanych nawet najmniej z nich od zapomnienia. specyficzną formę z Talmudu wynika z faktu, że składa się prawie całości poszczególnych mów i dyskusji na ich temat, to okoliczność jest wynikiem jego pochodzenia: fakt, że o wszystkim w celu zachowania tradycji ustnej oraz transakcji z akademii dopuszcza wprowadzenie tylko jednej zdań, które stanowiły wkład nauczycieli i uczonych do dyskusji. The preservation of the names of the authors of these apothegms, and of those who took part in the discussions, transactions, and disputations renders the Talmud the most important, and in many respects the only, source for the period of which it is the product. Zachowanie nazwiska autorów tych apothegms, i tych, którzy wzięli udział w dyskusji, transakcji, sporów i sprawia, że Talmud najważniejsze, a pod wieloma względami jedynym źródłem na okres, który jest produktem . The sequence of generations which constitute the framework of the history of the Tannaim and Amoraim may be determined from the allusions contained in the Talmud, from the anecdotes and stories of the academies, and from other valuable literary material, which exhibit the historical conditions, events, and personages of the time, not excepting cases in which the facts have been clothed in the garb of legend or myth. Z ciąg pokoleń, które stanowią ramy historii z Tannaim i Amoraim może być ustalona z aluzje zawarte w Talmud, od anegdoty i historie z akademii i innych cennych literackie tworzywo, które wykazują historyczne warunki, wydarzenia I osobistości z czasem, a nie wyjątkiem przypadków, w których fakty zostały odziany w strój z mitem lub legendą. Although it was undertaken with no distinctly literary purpose, it contains, especially in its haggadic portions, many passages which are noteworthy as literature, and which for many centuries were the sole repositories of Jewish poetry. Mimo że została podjęta bez wyraźnie literackich celu zawiera, zwłaszcza w jej części haggadic, wiele fragmentów, które są warte odnotowania, jak literatura, i które przez wiele wieków były jedynym repozytoriów żydowskiej poezji.

Its Authority. Jej organu.

After the completion of the Talmud as a work of literature, it exercised a twofold influence as a historical factor in the history of Judaism and its followers, not only in regard to the guidance and formulation of religious life and thought, but also with respect to the awakening and development of intellectual activity. Po zakończeniu tego Talmud jako dzieło literatury, to wykonywane dwojaki wpływ jako czynnika historycznego w dziejach judaizmu i jego naśladowców, nie tylko w odniesieniu do wytycznych i formułowania myśli i życia zakonnego, ale także w odniesieniu do na budzenie i rozwijanie aktywności intelektualnej. As a document of religion the Talmud acquired that authority which was due to it as the written embodiment of the ancient tradition, and it fulfilled the task which the men of the Great Assembly set for the representatives of the tradition when they said, "Make a hedge for the Torah" (Ab. i. 2). Jako dokument o religii w Talmud, że organ, który nabył spowodowane było ono jak napisane uosobieniem starożytnej tradycji, i to spełnione zadanie, które mężowie Wielkiego Zgromadzenia ustalony dla przedstawicieli tradycji, kiedy oni powiedzieli: "Zrób zabezpieczenie na Tory "(ok. I. 2). Those who professed Judaism felt no doubt that the Talmud was equal to the Bible as a source of instruction and decision in problems of religion, and every effort to set forth religious teachings and duties was based on it; so that even the great systematic treatise of Maimonides, which was intended to supersede the Talmud, only led to a more thorough study of it. Tych, którzy wyznawali judaizm poczułem żadnych wątpliwości, że Talmud była równa do Biblii jako źródła instrukcji i decyzji w problemy religii, a także wszelkich starań, aby określone obowiązki religijne i nauki była oparta na niej, tak że nawet wielki traktat o systematyczne Majmonides, który był przeznaczony do zastąpi Talmud, tylko doprowadziło do bardziej dogłębnego badania go. In like manner, the Shulḥan 'Aruk of Joseph Caro, which achieved greater practical results than the Mishneh Torah, of Maimonides, owed its authority to the fact that it was recognized as the most convenient codification of the teachings of the Talmud; while the treatises on the philosophy of religion which strove as early as the time of Saadia to harmonize the truths of Judaism with the results of independent thinking referred in all possible cases to the authority of the Talmud, upon which they could easily draw for a confirmation of their theses and arguments. W podobny sposób, Shulḥan "áruk Józefa Caro, który osiągnięto większe praktyczne rezultaty niż Miszne Tory, z Majmonides, należne jej organu na fakt, że uznany został za najbardziej dogodne kodyfikacji nauki z Talmudu, a traktaty na filozofii religii, które usiłowano już w czasie Saadia ujednolicanie prawdy judaizmu z wynikami niezależnego myślenia określonych we wszystkich możliwych przypadkach, do organu z Talmudu, na których mogliby łatwo wyciągnąć na potwierdzenie ich tezy i argumenty. The wealth of moral instruction contained in the Talmud exercised a profound influence upon the ethics and ideals of Judaism. Bogactwo moralne instrukcji zawartych w Talmud wywarł głęboki wpływ na etykę ideałów i judaizmu. Despite all this, however, the authority enjoyed by it did not lessen the authority of the Bible, which continued to exercise its influence as the primal source of religious and ethical instruction and edification even while the Talmud ruled supreme over religious practise, preserving and fostering in the Diaspora, for many centuries and under most unfavorable external conditions, the spirit of deep religion and strict morality. Pomimo tego wszystkiego, jednak władze korzystają nie ogranicza władzy Biblii, które w dalszym ciągu korzystać ze swoich wpływów, jak Primal źródła religijne i etyczne instrukcji i pozytywny wpływ, nawet gdy Talmud Najwyższy orzekł ponad religijne praktyki, zachowania i promowania w diasporze, dla wielu wieków i na najbardziej niekorzystnego warunków zewnętrznych, z duchem głęboka religii i moralności ścisłych.

The history of Jewish literature since the completion of the Talmud has been a witness to its importance in awakening and stimulating intellectual activity among the Jews. Historia literatury żydowskiej od zakończenia realizacji Talmud był świadkiem jego znaczenie w rozbudzeniu i pobudzanie aktywności intelektualnej wśród Żydów. The Talmud has been made the subject or the starting-point of a large portion of this widely ramified literature, which has been the product of the intellectual activity induced by its study, and to which both scholars in the technical sense of the word and also a large number of the studious Jewish laity have contributed. The Talmud został złożony przedmiotem lub punktem wyjścia dużej części tego szeroko rozgałęziony literatury, która została produktu z indukował aktywności intelektualnej przez jego badania, w których zarówno uczonych w technicznym tego słowa znaczeniu, a także wielu z żydowskiej świeccy pragnący się. The same faculties which had been exercised in the composition of the Talmud were requisite also for the study of it; the Talmud therefore had an exceedingly stimulating influence upon the intellectual powers of the Jewish people, which were then directed toward other departments of knowledge. Te same wydziały, które były wykonywane w składzie z Talmudu były wymagane również do badań go, a więc Talmud miał niebywale stymulujący wpływ na uprawnienia intelektualnej narodu żydowskiego, które następnie zostały skierowane do innych działów wiedzy. It is a noteworthy fact that the study of the Talmud gradually became a religious duty, and thus developed into an intellectual activity having no ulterior object in view. Jest to warte odnotowania faktu, że badania nad Talmud stopniowo stała się obowiązkiem religijnym, a więc opracowane na aktywności intelektualnej, które nie mają ukryty obiekt w widoku. Consequently it formed a model of study for the sake of study. W związku z tym tworzą model studiów dla dobra nauki.

The Talmud has not yet entirely lost its twofold importance as a historical factor within Judaism, despite the changes which have taken place during the last century. The Talmud nie został jeszcze całkowicie straciła dwojakie znaczenie jako czynnik historyczny w ramach judaizmu, pomimo zmian, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego stulecia. For the majority of Jews it is still the supreme authority in religion; and, as noted above, although it is rarely an object of study on the part of those who have assimilated modern culture, it is still a subject of investigation for Jewish learning, as a product of Judaism which yet exerts an influence second in importance only to the Bible. The following works of traditional literature not belonging to the Talmud have been included in the editions of Babli: Abot de-Rabbi Natan; Derek Ereẓ Rabbah; Derek Ereẓ Zuṭa; Kallah; Semaḥot; Soferim. Dla większości Żydów jest nadal najwyższym organem w religii i, jak wspomniano powyżej, chociaż rzadko jest przedmiotem badania ze strony tych, którzy przysposobione nowoczesnej kultury, jest nadal przedmiotem dochodzenia do nauki żydowskiej, jako produkt judaizmu, które jeszcze wywiera wpływ drugi w znaczeniu wyłącznie do Biblii. Następujące tradycyjnych utworów literatury nie należących do Talmudu zostały uwzględnione w następnych wydaniach Babli: Abot de-Rabbi Natan, Derek Erez Rabba; Derek Erez Zuṭa; Kallah; Semaḥot; Soferim.

Wilhelm Bacher Wilhelm Bacher
Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:
The manuscripts, editions, and translations have been discussed in the article. Rękopisów, wydań i przekładów zostały omówione w artykule. For an introduction to the Talmud the following works may be mentioned in addition to the general ones on Jewish history: Weiss, Dor, iii.; Halevy, Dorot ha-Rishonim, ii., Frankfort-on-the-Main, 1901; HL Strack, Einleitung in den Talmud, 2d ed., Leipsic, 1894 (covers the Mishnah also and contains an extensive bibliography of the Talmud); O wprowadzenie do Talmud następujące roboty budowlane mogą być wymienione w uzupełnieniu do ogólnych na temat żydowskiej historii: Weiss, Dor, iii.; Halevy, Dorot ha-Rishonim, II., Frankfort-on-the-Main, 1901; HL Strack, Einleitung in den Talmud, 2d ed., Leipsic, 1894 (obejmuje Miszny i zawiera również obszerną bibliografię z Talmudu);

M. Mielziner, Introduction to the Talmud, Cincinnati (also gives good bibliography of the Talmud; the second part of this work contains a clear discussion of the hermeneutics and the methodology of the Talmud). Mielziner M., Wprowadzenie do Talmudu, Cincinnati (również daje dobre bibliografia z Talmudu; druga część tej pracy zawiera jasne dyskusję na temat metodologii i hermeneutyka z Talmudu). On the Palestinian Talmud: Z. Frankel, Mebo, Breslau, 1870; J. Na Talmud palestyński: Z. Frankel, Mebo, Breslau, 1870; J. Wiener, Gib'at Yerushalayim, Vienna, 1872 (reprinted from Ha-Shaḥar); A. Wiener, Gib'at Yerushalayim, Wiedeń, 1872 (dodruk z Ha-Shahar); A. Geiger, Die Jerusalemische Gemara, in his Jüd. Geiger, Die Jerusalemische Gemara, w jego Jud. Zeit. 1870, pp. 278-306 (comp. Monatsschrift, 1871, pp. 120-137); I. 1870, pp. 278-306 (Comp. Monatsschrift, 1871, pp. 120-137); I. Lewy, Interpretation des Ersten Abschnitts des Palästinischen Talmud-Traktates Nesikin, in Breslauer Jahresbericht, 1895, pp. 1-19. Lewy, Interpretation des ersten Abschnitts des Palästinischen Talmud-Traktates Nesikin, w Breslauer Jahresbericht, 1895, pp. 1-19. On the Babylonian Talmud: Z. Frankel, Beiträge zur Einleitung in den Talmud, in Monatsschrift, 1861, pp. Na Talmud babiloński: Z. Frankel, Beiträge zur Einleitung in den Talmud, w Monatsschrift, 1861, pp. 168-194, 205-212, 258-272; 168-194, 205-212, 258-272;

N. Brüll, Die Entstehungsgeschichte des Babylonischen Talmuds als Schriftwerkes, in his Jahrb. N. Brüll, Die Entstehungsgeschichte des Babylonischen Talmuds als Schriftwerkes, w jego Jahrb. 1876, ii. 1876, II. 1-123. On the earlier works introductory to the Talmud: JH Weiss, in Bet Talmud, i., ii., Vienna, 1881, 1882; Samuel b. Na wcześniejszych dzieł wprowadzająca do Talmudu: JH Weissa, w Bet Talmud, I., II., Wiedeń, 1881, 1882, Samuel B. Hophni, Madkhal ila 'al-Talmud (= "Introduction to the Talmud"; this is the earliest work bearing the title and is known only through a quotation in the lexicon of Ibn Janaḥ, sv ); Samuel ha-Nagid, Mebo ha-Talmud (forming an appendix to the first volume of modern editions of the Talmud); Joseph ibn 'Aḳnin, an introduction to the Talmud (Hebr. transl. from the Arabic), edited in the Jubelschrift des Breslauer Seminars zum Siebzigen Geburtstage Frankels, 1871. Hophni, Madkhal Ila "al-Talmud (=" Wprowadzenie do Talmudu ", jest to najwcześniejszy pracy nosząca tytuł i znany jest tylko poprzez notowanie w leksykonu z Ibn Janaḥ, SV); Samuel Nagid-ha, ha-Mebo Talmud (stanowiące załącznik do pierwszego tomu nowoczesnych wydaniach z Talmudu); Joseph ibn 'Aḳnin, wprowadzenie do Talmudu (Hebr. tłum. Od arabski), redagował w Jubelschrift des Breslauer Seminaria zum Siebzigen Geburtstage Frankels, 1871 .

For other works on the subject see Talmud Hermeneutics; Do innych dzieł na ten temat patrz: Talmud Hermeneutyka;

a list is given in Jellinek, Ḳonṭres ha-Kelalim, Vienna, 1878. General articles on the Talmud in reviews and encyclopedias: Emil Deutsch, in Quarterly Review, 1867, frequently reprinted and translated; J. lista podana jest w Jellinek, Ḳonṭres ha-Kelalim, Wiedeń, 1878. ogólne artykuły na temat Talmudu w opinii i encyklopedie: Emil Deutsch, w Quarterly Review, 1867, często powtórnie oraz przetłumaczona; J. Derenbourg, in Lichtenberg's Encyclopédie des Sciences Religieuses, 1882, xii. Derenbourg, w Lichtenberg's Encyklopedia Religieuses des Sciences, 1882, XII. 1007-1036; Arsène Darmesteter, in REJ xviii. 1007-1036; Arsène Darmesteter, w XVIII REJ. (Actes et Conferences, pp. ccclxxxi.-dcxlii.); S. (Actes et Konferencje, pp. Ccclxxxi.-dcxlii.); S. Schechter, in Hastings, Dict. Schechter, w Hastings, Dict. Bible, extra vol., 1904, pp. Biblia, dodatkowe obj., 1904, pp. 57-66;

E. Bischoff, Talmud-Katechismus, Leipsic, 1904. E. Bischoff, Talmud-Katechismus, Leipsic, 1904.

On the literature of the Talmud commentaries see Talmud Commentaries. Na literatury z komentarzami Talmud Talmud patrz komentarze. On grammatical and lexicographical aids to the study of the Talmud see Jew. Na gramatyczne i lexicographical pomocy na badania z Talmudu zobaczyć Żyd. Encyc. vi.80, sv Grammar, Hebrew, and ib. iv. vi.80, sv Gramatyka, hebrajski, a ib. IV. 580-585, sv Dictionaries, Hebrew. On the terminology of the Talmud see, in addition to the works on Talmudic methodology: A. Stein, Talmudische Terminologie, Alphabetisch Geordnet, Prague, 1869; W. 580-585, sv Słowniki, hebrajski. W terminologii z Talmudu zobaczyć, w uzupełnieniu do prac nad metodologią talmudyczne: A. Stein, Talmudische Terminologie, Alphabetisch Geordnet, Praga, 1869; W. Bacher, Die Exegetische Terminologie der Jüdischen Traditionslitteratur: part i., Die Bibelexegetische Terminologie der Tannaiten, Leipsic, 1899 (original title, Die Aelteste Terminologie der Jüdischen Schriftauslegung); part ii., Die Bibel- und Traditionsexegetische Terminologie der Amoräer, ib. Bacher, Die Exegetische Terminologie der Jüdischen Traditionslitteratur: Część I., Die Bibelexegetische Terminologie der Tannaiten, Leipsic, 1899 (oryginalny tytuł, "Die Aelteste Terminologie der Jüdischen Schriftauslegung), część II., Die Bibel-und Traditionsexegetische Terminologie der Amoräer, IB. 1905.WB


Talmud Commentaries Talmud komentarze

Jewish Viewpoint Information Żydowskiego punktu widzenia informacji

Earliest Attempts. Próby najwcześniej.

The commentaries on the Talmud constitute only a small part of halakic literature in comparison with the responsa literature and the commentaries on the codices. W komentarzach dotyczących Talmudu stanowią jedynie niewielką część halakic literatury w porównaniu z Responsy literaturze i komentarze na codices. At the time when the Talmud was concluded the traditional literature was still so fresh in the memory of scholars that there was no need of writing Talmudic commentaries, nor were such works undertaken in the first period of the gaonate. W momencie, kiedy została zawarta Talmud tradycyjnej literatury był jeszcze tak świeże w pamięci uczonych, że nie było potrzeby pisania komentarzy talmudyczne, ani takich prac podjętych w pierwszym okresie z gaonate. Palṭoi Gaon (c. 840) was the first who in his responsa offered verbal and textual comments on the Talmud. Palṭoi Gaon (ok. 840) był pierwszym, który w swoim Responsy oferowane werbalne i komentarzy tekstowych na Talmud. Ẓemaḥ b. Ẓemaḥ b. Palṭoi (c. 872) paraphrased and explained the passages which he quoted; and he composed, as an aid to the study of the Talmud, a lexicon which Abraham Zacuto consulted in the fifteenth century. Palṭoi (ok. 872) parafraz i wyjaśnił fragmenty, które notowane, a on złożony, jako pomoc na badania z Talmudu, A leksykonu, który Abraham Zacuto konsultacje w XV wieku. Saadia Gaon is said to have composed commentaries on the Talmud, aside from his Arabic commentaries on the Mishnah (Benjacob, "Oẓar ha-Sefarim," p. 181, No. 430). Saadia Gaon to powiedział, że w składzie komentarzy na temat Talmudu, oprócz jego arabski komentarzy na Miszny (Benjacob, "Oẓar ha-Sefarim", s. 181, nr 430). According to the Karaite Solomon b. Zgodnie z Karaita Salomon b. Jeroham, a commentary on Yerushalmi by Ephraim b. Jerochama, komentarz Yerushalmi przez Efraima b. Jacob existed as early as the time of Saadia, although this is highly improbable (Pinsker, "Liḳḳuṭe Ḳadmoniyyot," Supplement, p. 4; Poznanski, in "Kaufmann Gedenkbuch," p. 182). Jakuba istniały już w momencie Saadia, choć jest to wysoce nieprawdopodobne (Pinsker, "Liḳḳuṭe Ḳadmoniyyot", Suplement, str. 4; Poznańskiego, w "Kaufmann Gedenkbuch", str. 182).

Rashi. Rasziego.

The last three great geonim, Sherira, Hai, and Samuel b. Ostatnie trzy wielkie geonim, Sherira, Hai, i Samuela B. Ḥofni, did much in this field. Ḥofni, nie wiele w tej dziedzinie. Most of Sherira's comments were explanations of difficult terms. Większość Sherira komentarze były wyjaśnienia trudnych warunkach. Many of these are quoted by Abu al-Walid (Bacher, "Leben und Werke des Abulwalid Merwân ibn Gānāḥ," etc., p. 85). Wiele z nich jest cytowany przez Abu al-Walid (Bacher, "Leben und Werke des Abulwalid Merwân ibn Gānāḥ", itp., str. 85). It appears from the quotations in the "'Aruk" that Hai Gaon wrote commentaries on at least eleven treatises (Kohut, "Aruch Completum," xiii. et seq.). Wydaje się od notowań w "áruk" napisał, że Hai Gaon komentarzy na co najmniej jedenaście traktaty (Kohut, "Aruch Completum," XIII. Nn.). Abu al-Walid quotes Hai's commentary on Shabbat (Bacher, lcp 87). Abu al-Walid cytuje Hai komentarze na Szabat (Bacher, WKT 87). In the eleventh century commentaries on the Talmud were composed not only in Babylon but also in Africa, Spain, and Germany. W jedenastym wieku komentarzy na Talmud składa się nie tylko byli w Babilonie, ale także w Afryce, Hiszpanii i Niemczech. In the first half of that century Nissim b. W pierwszej połowie tego wieku Nissim b. Jacob, of Kairwan in northern Africa, composed his "Kitab Miftaḥ Maghaliḳ al-Talmud" (Hebr. title, "Sefer Mafteaḥ Man'ule ha-Talmud" = "Key to the Locks of the Talmud"), a commentary in which he explains difficult passages by references to parallel ones and occasionally to Yerushalmi also. Jakuba, z Kairwan w północnej Afryce, w składzie jego "Kitab al-nngalbaq Maghaliḳ Talmud" (Hebr. tytuł "Sefer ha-Mafteaḥ Man'ule Talmud" = "Klucz do Blokady z Talmudu"), komentarz, w którym wyjaśnia trudne fragmenty odniesieniami do nich równolegle, a czasem również do Yerushalmi. The work of Hananeel b. Prace Chananeela b. Ḥushiel corresponds more to a commentary in the exact sense of the term. Więcej Ḥushiel odpowiada na komentarz w dokładne słowa znaczeniu. He sums up the Talmudic discussions, perhaps in order to facilitate the halakic decision, devoting his attention principally to determining the correct text of the Talmud. On sum z góry talmudyczne dyskusje, być może w celu ułatwienia halakic decyzji, poświęcając swoją uwagę głównie do ustalania prawidłowego tekst z Talmudu. The first teachers in Spain, Enoch ben Moses, Joseph ibn Abitur, Isaac ibn Ghayyat, and Isaac Albargeloni, are also known to have composed commentaries on the Talmud (Weiss, "Dor," iv. 276 et seq.). Pierwszy nauczycieli w Hiszpanii, Mojżesz ben Henoch, Joseph ibn maturalnym, Izaak Ibn Ghayyat, Izaaka i Albargeloni, znane są również składa się na Talmud komentarze (Weiss, "Dor", iv. 276 i nast.). Naḥmani quotes Talmudic comments from a work by Samuel ha Nagid (Benjacob, lc No. 481). Naḥmani cytuje komentarze talmudyczne z pracy przez Samuela ha Nagid (Benjacob, L. dz. cyt. 481). According to a not entirely authenticated statement (ib. No. 247), the famous exegete Abraham ibn Ezra composed a commentary on the treatise Ḳiddushin. Zgodnie z oświadczenie nie całkowicie uwierzytelniony (ib. nr 247), słynnego exegete Abrahama ibn Ezra składzie komentarz na traktat Ḳiddushin. In Germany, Gershom b. W Niemczech, Gerszom b. Judah engaged in similar labors, though his commentaries have come to light only in the last century: they appear to have been the chief sources used by Rashi (1040-1105), the greatest commentator of the Talmud. Judy zaangażowanych w podobny trud, choć mają swoje komentarze wyszły na jaw dopiero w ubiegłym stuleciu: oni wydają się być naczelnym źródeł wykorzystywanych przez Rasziego (1040-1105), największy z komentatorów Talmudu. Although Rashi drew upon all his predecessors, yet his originality in using the material offered by them has always been admired. Chociaż Rasziego zwrócił się do wszystkich jego poprzedników, jednak jego oryginalność w używaniu materiałów oferowanych przez nich zawsze podziwiana. His commentaries, in turn, became the basis of the work of his pupils and successors, who composed a large number of supplementary works that were partly in emendation and partly in explanation of Rashi's, and are known under the title "tosafot." Jego komentarze, z kolei, stał się podstawą do prac jego uczniów i następców, który składa się duża liczba dodatkowych robót, które były częściowo potwierdzenie, a częściowo w wyjaśnienie Rasziego i znane są pod nazwą "tosafot". These works were printed together with Rashi's commentaries in the first editions of single Talmud treatises, and then in the collective editions. Prace te były drukowane wraz z Rasziego komentarzy w jednym z pierwszych wydań Talmudu traktaty, a następnie w zbiorowych wydaniach. The tosafot included in the present editions are taken from various collections. W tosafot uwzględnione w obecnej edycji są wzięte z różnych zbiorów. There are tosafot of Sens, tosafot of Evreux, tosafot of Touques, etc. (Winter and Wünsche, "Die Jüdische Litteratur," ii. 465). Istnieją tosafot z Sens, tosafot z Evreux, tosafot z Touques, itp. (zimowe i Wünsche, "Die Jüdische Litteratur," II. 465). Instead of the simple, strictly logical method of exegesis a dialectic method showing great acumen is frequently employed in the tosafot. Zamiast prostych, ściśle logiczną metodę egzegezy dialektyki metody pokazano jeden wielki umysłowej, często jest zatrudniony w tosafot. Originating in the German and French schools, and thence adopted by the Spanish and Arabic, it found in the following centuries (13th to 15th) brilliant representatives in Moses b. Pochodzących z francuskich i niemieckich szkół, a następnie przyjęte przez hiszpański i arabski, stwierdzono w następujących wiekach (15-szy do 13) genialny przedstawicieli w Mojżesz b. Naḥman, Solomon ben Adret, and others in Spain, as well as in various scholars in Turkey, although the Oriental Jews generally followed the simple method of Talmud study. The commentators are called "rishonim" (elders) down to the sixteenth century, and subsequently "aḥaronim" (juniors). Naḥman, Salomon ben Adret, a inne w Hiszpanii, jak również w różnych uczonych w Turcji, choć zazwyczaj Wschodnia Żydów po prostej metody badania Talmud. W komentatorzy są nazywane "rishonim" (starsi) aż do XVI wieku, a następnie "aḥaronim" (juniorów).

Method of Ḥilluḳim. Metoda Ḥilluḳim.

In the sixteenth century the hair-splitting dialectic study of the Talmud known as the Pilpul came to the fore. W XVI wieku włosów podział dialektyki badań z Talmudu znany jako Pilpul wszedł na pierwszy plan. The method called "ḥilluḥ," originating in Augsburg and Nuremberg, claimed chief attention, especially through the influence of Jacob Pollak of Poland, that country becoming in the course of the century the principal center of the study of the Talmud. Metoda zwana "ḥilluḥ", pochodzących w Augsburgu i Norymberdze, twierdził szef uwagę, w szczególności poprzez wpływ Jakuba Pollak Polskiej, że kraj staje się w trakcie wieku głównym centrum badań z Talmudu. Special rules were formulated for composing the ḥilluḳim (Jellinek, in Keller's "Bikkurim," i. 3). Specjalne zasady zostały sformułowane komponowanie na ḥilluḳim dla (Jellinek, w Keller's "Bikkurim," I. 3). It is frequently intimated in subsequent pilpulistic works that the author himself regards his expositions as artificial, though he believes them to contain a grain of truth. This method still dominates to some extent the study of the Talmud in the eastern countries of Europe. Jest to często intimated w kolejnych pilpulistic roboty, że sam autor odniesieniu do jego wystaw, jak sztuczne, choć uważa je zawierają ziarno prawdy. Metoda ta nadal dominuje w pewnym stopniu badania na Talmud w krajach wschodniej Europy. But Jewish science demands a scientific treatment of the Talmud-an examination of its sources and parallel passages from a historical, archeological, and philological point of view, a methodical analysis of its text, and a comparative study of it by the side of other monuments of antiquity. Nauki żydowskiej, ale domaga się naukowego traktowania w Talmud-badanie jego źródeł i równolegle fragmenty z historycznych, archeologicznych i filologiczny punktu widzenia, metodyczną analizę jej tekst, a także porównawcze badania jej przez strony inne zabytki starożytności.

Palestinian Talmud. Talmud palestyński.

The Palestinian Talmud was studied much less than the Babylonian, although occasional comments on Yerushalmi are found in Alfasi and other earlier authorities, especially in the commentary of Samson of Sens on the mishnaic order Zera'im. Palestyńskich studiował Talmud był znacznie niższy niż w babilońskiej, choć okazyjnie uwagi na Yerushalmi znajdują się w Alfasi i innych wcześniejszych władz, zwłaszcza w komentarz Samson z Sens na mishnaic zamów Zera'im. The first connected commentary on many treatises of Yerushalmi was composed in the seventeenth century by R. Joshua Benveniste, who had at hand R. Solomon Sirillo's commentary on certain treatises. Pierwszy podłączony komentarz na temat wielu traktaty z Yerushalmi został zbudowany w XVII wieku przez R. Benveniste Jozuego, który miał pod ręką R. Solomon's Sirillo komentarz na temat niektórych traktaty. ElijahFulda commentated in 1710 the order Zera'im and part of the order Neziḳin. ElijahFulda commentated w 1710 kolejności Zera'im i część zlecenia Neziḳin. The greater part of Yerushalmi was edited about the middle of the eighteenth century by Mendelssohn's teacher David Fränkel; and a complete commentary was written by Moses Margolioth. Większą część Yerushalmi był edytowany około połowy XVIII wieku przez Mendelssohna nauczyciel David Fränkel; i kompletny komentarz został napisany przez Mojżesza Margolioth. Noteworthy as commentators in the nineteenth century are Nahum Trebitsch and Zacharias Frankel. Odnotowania jako komentatorzy w XIX wieku Nahum Trebitsch Frankel i Zachariasza.

The commentaries on Babli may be divided into: (1) "perushim," running commentaries accompanying the text; (2) "tosafot" (additions), glosses on Rashi's commentary; (3) "ḥiddushim" (novellæ), explicit comments on certain passages of the Talmud text; and (4) "haggahot," or marginal glosses. W komentarzach dotyczących Babli można podzielić na: (1) "perushim", uruchomiony komentarze dołączone do tekstu (2) "tosafot" (dodatki), na glosses Rasziego komentarz (3) "ḥiddushim" (novellæ), jednoznacznych uwag na temat niektóre fragmenty tego tekstu Talmudu; i (4) "haggahot," glosses lub marginalne. As appears from the following chronological list, the treatises Seder Mo'ed, Nashim, and Ḥullin, which deal particularly with the religious life and which were therefore made special subjects of study and instruction, were most frequently commentated, while the Seder Ḳodashim is less often made the subject of comment. Jak wynika z poniższej listy chronologicznej, w traktaty Seder Mo'ed, Nashim i Ḥullin, które dotyczą w szczególności z życia zakonnego i które zostały dokonane w związku z tym specjalnych tematów studiów i instrukcji, były najczęściej commentated, natomiast Seder Ḳodashim jest mniej często przedmiotem komentarza. In the subjoined list only the edited commentaries are enumerated, no note being taken of treatises on which there are no commentaries. W liście subjoined tylko redagował komentarze są wyliczone, nie uwaga pod uwagę traktaty, na których nie ma żadnych komentarzy. The letter "W" indicates the Wilna (Widow & Brothers Romm) Talmud edition of 1886. Litera "W" oznacza Wilna (Bracia i Widow Romm) Talmud edycja 1886.

Chronological List of Commentators on Both Talmudim. Lista chronologiczna Komentatorzy w obu Talmudim.

Eleventh Century. Jedenaste wieku.

Nissim b. Nissim b. Jacob (d. 1040), Sefer Mafteaḥ (see above; Ber., Shab., 'Er.), ed. Jakuba (zm. 1040), Sefer Mafteaḥ (patrz wyżej; Ber., Shab. "Er.), Wyd. I. Goldenthal, Vienna, 1847; in W. Gershom b. I. Goldenthal, Wiedeń, 1847; w W. Gerszom b. Judah (d. 1040), perush (Ber., Ta'an., BB, entire Seder Ḳodashim excepting Zeb.); in W. Hananeel b. Judy (zm. 1040), perush (Ber., Ta'an. BB, cały Seder Ḳodashim wyjątkiem zeb.); W W. Chananeela b. Ḥushiel (d. 1050), perush (Seder Mo'ed, Seder Neziḳin excepting BB); in W. Solomon b. Ḥushiel (zm. 1050), perush (Seder Mo'ed, Seder Neziḳin wyjątkiem BB), w W. Salomona b. Isaac (Rashi), commentary on thirty treatises; in all editions. Izaaka (Rasziego), komentarz na trzydziestu traktaty; we wszystkich edycjach.

Twelfth to Fifteenth Century. XII-XV wieku.

Samuel b. Samuel B. Meïr, commentary on Baba Batra from the third section and on the last section of Pesaḥim; in all editions. Isaac b. Meir, komentarz na temat Baba Batra z sekcji trzeciej i ostatniej części Pesaḥim; we wszystkich edycjach. Isaac B. Nathan, commentary on Makkot; in all editions, beginning with 19b. Eliezer b. Nathan, komentarz na temat Makkot; we wszystkich wydaniach, z początku 19b. Eliezer b. Nathan, commentary on Nazir; in W. Jacob Tam (d. 1171), , on thirty-one treatises, Vienna, 1811. Isaac b. Nathan, komentarz na temat Nazisci; w W. Tam Jakub (zm. 1171), na trzydziestu jeden traktaty, Wiedeń, 1811. Isaac B. Samuel of Dampierre, tosafot to Ḳiddushin; in W. Joseph ibn Migash, ḥiddushim (Sheb., Salonica, 1759; BB, Amsterdam, 1702). Moses b. Samuel de Dampierre, tosafot do Ḳiddushin; w W. Joseph ibn Migash, ḥiddushim (Sheb., Salonica, 1759; BB, Amsterdam, 1702). Mojżesz b. Maimon, perush (RH), Paris, 1865. Judah Sir Leon (d. 1224), tosafot (Ber., in ), Warsaw, 1863. Samson of Sens, tosafot (Shab., 'Er., Men., in all editions; Soṭah in W.). Perez, tosafot (Beẓah, Ned., Naz., Sanh., Mek., Me'i., in all editions; B. Ḳ., Leghorn, 1819). Moses of Evreux, tosafot (Ber.); in all editions. Samuel of Evreux, tosafot to Soṭah, ib. Samuel of Falaise, tosafot to 'Abodah Zarab, ib. Baruch, tosafot to Zebaḥim, ib. Meïr Abulafia (d. 1244), (BB, Salonica, 1803; Sanh., ib. 1798). Judah b. Maimon, perush (RH), Paryż, 1865. Judy Sir Leon (zm. 1224), tosafot (Ber., w), Warszawa, 1863. Samson z Sens, tosafot (Shab., "Er., Men. We wszystkich wydaniach; Soṭah w W.). Perez, tosafot (Beẓah, Ned., naz., Sanh., Mekaniske., Me'i. we wszystkich wydaniach; B. K., Livorno, 1819). Mojżesz z Evreux, tosafot (Ber.); we wszystkich edycjach. Samuela z Evreux, tosafot do Soṭah, ib. Samuela z Falaise, tosafot do "Abodah Zarab, ib. Baruch, tosafot do Zebaḥim, ib. Meir Abulafia (zm. 1244), (BB, Salonica, 1803; Sanh. IB. 1798). Juda b. Benjamin ha-Rofe, perush (Sheḳ.); in W. Peraḥyah b. Benjamin ha-Rofe, perush (Sheḳ.); w W. Peraḥyah b. Nissim (c. 1250) ,ḥiddushim, in , Venice, 1752. Isaiah di Trani (c. 1250), tosafot (i., B. Ḳ., BM, BB, 'Ab. Zarah, Niddah, Shab., Ḥag.; ii., 'Er., RH, Yoma, Suk., Meg., M. Ḳ., Pes., Beẓah, Ned., Naz., Lemberg, 1862; Ket., Giṭ., in W.). Jonah Gerondi (d. 1263), ḥiddushim (Sanh., in ), Leghorn, 1801. Moses b. Nissim (ok. 1250), ḥiddushim, w Wenecji, 1752. Izajasza di Trani (ok. 1250), tosafot (I., B. K., BM, BB, "Ab. Zarah, Niddah, Shab., Hag. Ii. "Er., RH, Yoma, Suk. Meg. M. K., Pes., Beẓah, Ned., Naz., Paris, 1862; Ket., Git., W W.). Jonasz Gerondi (zm. 1263), ḥiddushim (Sanh., w), Livorno, 1801. Mojżesz b. Naḥman (dc 1270), ḥiddushim (Ber., 'Er., Pes., M. ḳ., Ḥag., RH, Suk., Ta'an., Meg., in , Salonica, 1791; Shab., in , Presburg, 1837; Yeb., Homburg, 1700; Ket., Metz, 1765; Giṭ., Niddah, in , Sulzbach, 1762; BB, Venice, 1723). Todros ha-Levi (d. 1283), (on the haggadot), Novidvor, 1808; hiddushim (Meg., Yoma, in ), Leghorn, 1801. Aaron ha-Levi (d. 1293), ḥiddushim (Ket., Prague, 1742; Beẓah, in , Leghorn, 1810). Meïr of Rothenburg (d. 1293), tosafot to Yoma; in all editions. Solomon b. Naḥman (DC 1270), ḥiddushim (Ber., "Er., Pes. M. K., Hag., RH, Suk., Ta'an. Meg., W Salonica, 1791; Shab., W Presburg, 1837; Yeb., Homburg, 1700; Ket., Metz, 1765; Git., Niddah, w Sulzbach, 1762; BB, Wenecja, 1723). Todros ha-Lewi (zm. 1283), (na haggadot ), Novidvor, 1808; hiddushim (Meg., Yoma, w), Livorno, 1801. Aaron ha-Lewi (zm. 1293), ḥiddushim (Ket., Praga, 1742; Beẓah, w Livorno, 1810). Meir z Rothenburg (zm. 1293), tosafot do Yoma; we wszystkich edycjach. Salomon b. Adret (d. 1310), ḥiddushim (Shab., RH, Meg., Yeb., Ned., B. Ḳ., Ḥul., Constantinople, 1720; Sheb., Salonica, 1729; Niddah, Altona, 1737; Men., Warsaw, 1861; 'Er., ib. 1895). Yom-Ṭob b. Adret (zm. 1310), ḥiddushim (Shab., RH, Meg., Yeb., Ned. B. K., Ḥul., Konstantynopola, 1720; Sheb., Salonica, 1729; Niddah, Altona, 1737; mężczyzn. , Warszawa, 1861; "Er. IB. 1895). Jom-Tob b. Abraham, ḥiddushim (Sheb., Salonica, 1805; 'Er., Ta'an., M. Ḳ., Ket., BM, Amsterdam, 1729; RH, Königsberg, 1858; Yoma, Constantinople, 1754; Meg., Warsaw, 1880; Yeb., Leghorn, 1787; Ḳid., Sabbionetta, 1553; Giṭ., Salonica, 1758; 'Ab. Zarah, in , ib. 1759; Sanh., in , Leghorn, 1781; Sheb., in , ib. 1780; Mak., Sulzbach, 1762; Ḥul., Prague, 1735; Niddah, Vienna, 1868). Menahem Me'iri (c. 1300), (Shab., Leghorn, 1794; Yoma, ib. 1760; Meg., Ḥag., Ta'an., Prague, 1810; Ned., Naz., Soṭah, Beẓah, Berlin, 1859; Yeb., Salonica, 1794). Asher b. Abrahama, ḥiddushim (Sheb., Salonica, 1805; "Er., Ta'an. M. K., Ket., BM, Amsterdam, 1729; RH, Królewcu, 1858; Yoma, Konstantynopola, 1754; Meg., Warszawa , 1880; Yeb., Livorno, 1787; Kid., Sabbionetta, 1553; Git., Salonica, 1758; "Ab. Zarah, w IB. 1759; Sanh., W Livorno, 1781; Sheb., W IB . 1780; Mak., Sulzbach, 1762; Ḥul. Prague, 1735; Niddah, Wiedeń, 1868). Menachem Me'iri (ok. 1300), (Shab., Livorno, 1794; Yoma, ib. 1760; Meg. , Hag., Ta'an. Prague, 1810; Ned., Naz., Soṭah, Beẓah, Berlin, 1859; Yeb., Salonica, 1794). Aser b. Jehiel (d. 1327), perush (Ned., Naz.), in W.; tosafot (Ber., in , Warsaw, 1862; Suk., Jerusalem, 1903; RH, ib. 1871; Meg., ib. 1884; 'Ab. Zarah, ib. 1888; Giṭ., Constantinople, 1711; BM, Dyhernfurth, 1823; Sanh., Ḥul., in , Sulzbach, 1762; Sheb., Venice, 1608; Niddah, under the title , Venice, 1741); Aaron ha-Levi, , Ḳid., Husiatyn, 1902; (Pes.), Jerusalem, 1873. Isaac Aboab (d. 1493), ḥiddushim (in the responsa of Moses Galante), Venice, 1608. Jechiel (zm. 1327), perush (Ned., naz.), W W.; tosafot (Ber., w, Warszawa, 1862; Suk. Jerozolimie, 1903; RH, ib. 1871; Meg. IB. 1884 , "Ab. Zarah, ib. 1888; Git., Konstantynopola, 1711; BM, Dyhernfurth, 1823; Sanh., Ḥul., W Sulzbach, 1762; Sheb. Venice, 1608; Niddah, pod tytułem, Wenecja, 1741); Aaron ha-Levi, dzieciaku., Husiatyn, 1902; (Pes.), Jerozolima, 1873. Aboab Izaak (zm. 1493), ḥiddushim (w Responsy Mojżesza Galante), Wenecja, 1608.

Sixteenth Century. XVI wieku.

Jacob be-Rab (d. 1546), ḥiddushim (Ket., Ḳid.), in his responsa, Venice, 1663. 1549. Joshua Boaz Baruch, the indexes , , Venice. 1552. Mattathias Delacrut, ḥiddushim ('Er.), Lublin. 1561. Joseph ibn Leb, ḥiddushim (Ket., B. Ḳ., Sheb., Constantinople, 1561; Giṭ., ib. 1573). Solomon Luria (d. 1573), (Beẓah, Lublin, 1638; Yeb., Altona, 1740; Ḳid., Berlin, 1766; Ket., Lemberg, 1862; Giṭ., Berlin, 1761; Ḥul., Cracow, 1615); on nineteen treatises, Cracow, 1581. 1573. Judah b. Jakuba być-Rab (zm. 1546), ḥiddushim (Ket., dzieciaku.), W jego Responsy, Wenecja, 1663. 1549. Joshua Boaz Baruch, indeksy, Wenecja. 1552. Matatiasza Delacrut, ḥiddushim ( "Er.) , Lublin. 1561. Joseph ibn Leb, ḥiddushim (Ket., B. K., Sheb., Konstantynopola, 1561; Git. IB. 1573). Salomon Luria (zm. 1573), (Beẓah, Lublin, 1638; Yeb ., Altona, 1740; Kid., Berlin, 1766; Ket., Paris, 1862; Git., Berlin, 1761; Ḥul., Kraków, 1615); na dziewiętnaście traktaty, Kraków, 1581. 1573. Juda b. Moses, , Constantinople. 1577. Jacob (Beẓah), Jerusalem, 1865. 1587. Samuel Jaffe Ashkenazi, on the haggadot of Yerushalmi, Venice, 1590. Abraham Burjil, (Yeb., Ket., B. Ḳ., Bik.), ib. Mojżesz, Konstantynopola. 1577. Jakuba (Beẓah), Jerozolima, 1865. 1587. Ashkenazi Samuel Jaffe, na haggadot z Yerushalmi, Wenecja, 1590. Abrahama Burjil (Yeb., Ket. B. K., Bik). , Ib. 1605. 1591. Joseph ibn Ezra, (Ḳid.), Salonica. Bezaleel Ashkenazi, (Ber., Warsaw, 1863; Beẓah, Constantinople, 1731; Ket., ib. 1738; Naz., Leghorn, 1774; Soṭah, ib. 1800; B. Ḳ., Venice, 1762; BM, Amsterdam, 1726; BB, Lemberg, 1809; Seder Ḳodashim, excepting Ḥul., in W.). 1605. 1591. Joseph ibn Ezra (Ḳid.), Salonica. Besaleela Ashkenazi (Ber., Warszawa, 1863; Beẓah, Konstantynopola, 1731; Ket. IB. 1738; naz., Livorno, 1774; Soṭah, IB. 1800; B. K. Venice, 1762; BM, Amsterdam, 1726; BB, Paris, 1809; Seder Ḳodashim, z wyjątkiem Ḥul., W W.).

Seventeenth Century. Siedemnastego wieku.

1602. Samuel b. 1602. Samuela B. Eleazer, ḥiddushim (Ket., Giṭ.), Prossnitz. 1603. Jedidiah Galante, ḥiddushim (Beẓah, Yeb., Giṭ., B. Ḳ., 'Ab. Zarah), Venice. 1608. Abraham Ḥayyim Shor, ('Er., Pes., B. Ḳ., BM, BB Sanh., Sheb., 'Ab. Zarah, Ḥul.), Lublin; (Seder Ḳodashim), Wandsbeck, 1729. Mordecai Jaffe (d. 1611), (glosses); in W. Moses b. Eleazer, ḥiddushim (Ket., Git.) Prossnitz. 1603. Jedidiasz Galante, ḥiddushim (Beẓah, Yeb., Git. B. K. "Ab. Zarah), Wenecji. 1608. Abrahama Ḥayyim Shor (" Er ., Pes. B. K., BM, BB Sanh., Sheb. "Ab. Zarah, Ḥul.), Lublinie (Seder Ḳodashim), Wandsbeck, 1729. Mardocheusza Jaffe (zm. 1611), (glosses) ; W W. Mojżesz b. Isaiah, ḥiddushim (Zeb.), Berlin, 1701. 1612. Samuel Edels, ḥiddushim ( on all treatises), Lublin. 1614. Issachar Bär, (Hor., Ker., Soṭah, Ḥul.), Venice. 1619. Meïr Lublin, (on most of the treatises), ib. Isaac ha-Levi, ḥiddushim (Sheb., Beẓab, Yeb., Ḳid., Ket., 'Ab. Zarah, Ḥul.), Neuwied, 1736. Abraham di Boton (d. 1625), ḥiddushim (B. Ḳ., in ), Venice, 1599. Joseph di Trani (d. 1639), ḥiddushim (Ḳid.), ib. Izajasz, ḥiddushim (Zeb.), Berlin, 1701. 1612. Samuela Edels, ḥiddushim (na wszystkie traktaty), Lublin. 1614. Issachara Bar, (Hor., Ker., Soṭah, Ḥul.), Wenecji. 1619. Meir Lublin , (W większości z traktaty), IB. Izaak ha-Levi, ḥiddushim (Sheb., Beẓab, Yeb. Dzieciaku., Ket. "Ab. Zarah, Ḥul.), Neuwied, 1736. Abrahama di Boton (d . 1625), ḥiddushim (B. K., W), Wenecja, 1599. Joseph di Trani (zm. 1639), ḥiddushim (Ḳid.), IB. 1645. Joel Sirkes (d. 1640), haggahot; in W. Joshua b. 1645. Joel Sirkes (zm. 1640), haggahot; w W. Joshua B. Solomon (d. 1648), (Shab., Pes., Beẓah, Yeb., Ket., Ḳid., B. Ḳ., Ḥul.), Amsterdam, 1715. Lipmann Heller (d. 1654), (notes); in W. 1652. Ḥiyya Rofe, (on nineteen treatises), Venice. 1660. Mordecai Kremsier, (on the haggadot of Ber.), Amsterdam. 1662. Joshua Benveniste, (Yer. Zera'im, Constantinople, 1662; Mo'ed, Nashim Neziḳin, ib. 1754). Meïr Schiff b. Salomon (zm. 1648), (Shab., Pes., Beẓah, Yeb., Ket. Dzieciaku. B. K., Ḥul.), Amsterdam, 1715. Lipmann Heller (zm. 1654), (notatki); w W. 1652. Ḥiyya Rofe, (na dziewiętnaście traktaty), Wenecji. 1660. Mardocheusza Kremsier, (na haggadot z Bera.), Amsterdam. 1662. Joshua Benveniste, (Yer. Zera'im, Konstantynopola, 1662; Mo ' ed, Nashim Neziḳin, ib. 1754). Meir Schiffa b. Jacob, ḥiddushe halakot (i., ii., Sheb., Beẓah, Ket., Giṭ., B. Ḳ., BM, BB, Sanh., Zeb., Ḥul.), Zolkiev, 1826, and in the editions. Joshua Höschel (d. 1663), ḥiddushim (B. Ḳ., BM, BB), Frankfort-on-the-Main, 1725. 1664. Solomon Algazi, ('Ab. Zarah, Ber., Ḥul., Venice, 1664; , Salonica, 1655; and , Constantinople, 1683; on haggadot). 1669. Aaron Samuel Kaidanover, (Zeb., Men., 'Er., Ker., Tem., Me'i.), Amsterdam, 1669; (Pes., Beẓah, Yeb., Ket., Giṭ., B. Ḳ., BM, Ḥul.), Frankfort-on-the-Main, 1696. 1670. Jonah Teomim (d. 1699), (on thirteen treatises), Amsterdam. 1671. Moses Benveniste of Segovia, (Ber., Seder Mo'ed), Smyrna. Ḥayyim ben Israel Benveniste (d. 1673), (Sanh.), Leghorn, 1802. 1682. Samuel Eliezer b. Jakuba, ḥiddushe halakot (I., II., Sheb., Beẓah, Ket., Git. B. K., BM, BB, Sanh., Zeb., Ḥul.) Zolkiev, 1826, a w następnych wydaniach. Joshua Höschel (zm. 1663), ḥiddushim (B. K., BM, BB), Frankfort-on-the-Main, 1725. 1664. Algazi Salomon ( "Ab. Zarah, Ber., Ḥul. Venice, 1664 ;, Salonica, 1655; i Konstantynopola, 1683; na haggadot). 1669. Aaron Samuel Kaidanover (Zeb., Men. "Er., Ker., Tem., Me'i.), Amsterdam, 1669; ( Pes., Beẓah, Yeb., Ket., Git. B. K., BM, Ḥul.) Frankfort-on-the-Main, 1696. 1670. Teomim Jonasz (zm. 1699), (na trzynaście traktaty) , Amsterdam. 1671. Mojżesz Benveniste z Segovia, (Ber., Seder Mo'ed), Smyrna. Ḥayyim Izrael ben Benveniste (zm. 1673), (Sanh.), Livorno, 1802. 1682. Samuel Eliezer b. Judah, ḥiddushe aggadot, Frankfort. 1686. Isaac Benjamin Wolf, ḥiddushim (BM), ib. Moses ibn Ḥabib (d. 1696), (RH, Yoma, Suk.), Constantinople, 1727. 1693. Moses b. Judy, ḥiddushe aggadot, Frankfort. 1686. Izaaka Benjamin Wolf, ḥiddushim (BM), IB. Habib Ibn Mojżesza (zm. 1696), (RH, Yoma, Suk.) Konstantynopola, 1727. 1693. Mojżesz b. Simeon, (Ber., Seder Mo'ed), Prague. 1698. Judah b. Symeon (Ber., Seder Mo'ed), Praga. 1698. Juda b. Nissan, (Yeb., Ket., Ḳid., Giṭ., B. Ḳ., BM, BB, Ḥul.), with ḥiddushim of David Oppenheim, Dessau. 1698. Naphtali Cohen, (Ber.), Frankfort. 1699. Samuel Ẓarfati, (Ber., 'Er., Beẓah, RH, B. Ḳ., Hor.), Amsterdam. Meïr Schiff b. Nissan (Yeb., Ket. Dzieciaku., Git. B. K., BM, BB, Ḥul.), Z ḥiddushim David Oppenheim, Dessau. 1698. Neftalego Cohen, (Ber.), Frankfort. 1699. Samuel Ẓarfati (Ber., "Er., Beẓah, RH, B. K., Hor.), Amsterdam. Meir Schiffa b. Soloman, (Ber., Sheb., Beẓah, Pes., Men.), Fürth, 1798. Baruch Angel, ḥiddushim (Ket., Giṭ., B. Ḳ., BM, Sheb., 'Ab. Zarah, Ḥul.), Salonica, 1717. Nehemiah b. Soloman (Ber., Sheb., Beẓah, Pes., Men.), Fürth, 1798. Baruch Angel, ḥiddushim (Ket., Git. B. K., BM, Sheb. "Ab. Zarah, Ḥul. ), Salonica, 1717. Nehemiasza b. Abraham Feiwel Duschnitz, (on twelve treatises), Amsterdam, 1694. Judah Liva b. Abrahama Feiwel Duschnitz, (na dwanaście traktaty), Amsterdam, 1694 roku. Judy Liva b. Bezaleel (Shab., 'Er., Pes.), Lemberg, 1861. Besaleel (Shab., "Er., Pes.), Paris, 1861.

Eighteenth Century. XVIII wieku.

1700. Joseph b. 1700. Joseph B. Jacob, (on the haggadah), Amsterdam. Elijah Spira (d. 1712), (Ḳid., Ket., Giṭ., B. Ḳ., BM, Ḥul.), Fürth, 1768. Abraham Broda (d. 1717), (Pes., Giṭ., BM, BB), Frankfort-on-the-Main, 1747; (Ḳid., Ket.), Fürth, 1769; ḥiddushim (B. Ḳ., BM, Sanh. in ), Offenbach, 1723. 1710. Elijah b. Jakuba (na haggadah), Amsterdam. Spira Eliasz (zm. 1712), (Ḳid., Ket., Git. B. K., BM, Ḥul.), Fürth, 1768. Abrahama Broda (zm. 1717) (Pes., Git., BM, BB), Frankfort-on-the-Main, 1747; (Ḳid., Ket.), Fürth, 1769; ḥiddushim (B. K., BM, Sanh. W), Offenbach , 1723. 1710. Eliasz b. Judah, perush on Yer. Judy, perush na yer. Zera'im and Sheḳ., Amsterdam, 1710; B. Zera'im i Shek. Amsterdam, 1710; B. Ḳ., BM, BB, Frankfort, 1742. 1710. Abraham Naphtali Spitz, (on most of the treatises), Frankfort-on-the-Main. 1711. Samuel Shotten, (Seder Neziḳin, excepting Hor.), ib. 1714. Akiba b. K., BM, BB, Frankfort, 1742 roku. 1710. Abrahama Neftalego Spitz (w większości z traktaty), Frankfort-on-the-Main. 1711. Samuela Shotten (Seder Neziḳin, z wyjątkiem Hor.) Ib. 1714 . Akiba b. Judah Löb, (Ket.), ib. 1715. Meïr Eisenstadt (d. 1744), (part i., Zeb., Shab., Ḥul., Amsterdam, 1715; part ii., Giṭ., Sulzbach, 1733; part iii., Ḳid., Beẓah, ib. 1738; also B. Ḳ., Sudilkov, 1832). Joseph ha-Kohen Tanuji (d. 1720), (B. Ḳ., BM, 'Ab. Zarah), Leghorn, 1793. 1720. Solomon Kohen, ḥiddushim (on eleven treatises), Wilmersdorf. 1725. Samuel di Avila, (Naz.), Amsterdam. Judy LOB, (Ket.), IB. 1715. Meir Eisenstadt (zm. 1744), (część I., zeb., Shab., Ḥul., Amsterdam, 1715; część II., Git., Sulzbach, 1733; część iii. dzieciaku., Beẓah, ib. 1738; również B. K., Sudilkov, 1832). Joseph Tanuji ha-Kohen (zm. 1720), (B. K., BM, "Ab. Zarah), Livorno, 1793. 1720. Salomon Kohen, ḥiddushim (na jedenaście traktaty), Wilmersdorf. 1725. Samuela di Avila, (Naz.), Amsterdam. Menahem Nahum b. Menachem b. Nahum Jacob, (on fourteen treatises), Dyhernfurth, 1726. 1728. Johanan Kremnitzer, (Naz.), Berlin. 1728. Elijah b. Jakuba (na czternaście traktaty), Dyhernfurth, 1726. 1728. Jochanana Kremnitzer (Naz.), Berlin. 1728. Eliasz b. Jacob, (Pes., Ḳid., Ket., Giṭ., B. Ḳ.), Wandsbeck. Elijah ha-Kohen (d. 1729), (Yer. Zera'im), Smyrna, 1755. 1729. Judah of Gross-Glogau, (on most of the treatises), Amsterdam. 1729. Jacob b. Jakuba (Pes., dzieciaku., Ket., Git. B. K.) Wandsbeck. Eliasz ha-Kohen (zm. 1729), (Yer. Zera'im), Smyrna, 1755. 1729. Judy Gross -Glogau, (w większości z traktaty), Amsterdam. 1729. Jakuba B. Joseph Reischer, (on haggadot), Wilmersdorf. 1730. Menahem Manuele, (on most of the treatises), Wandsbeck. 1731. Isaac b. Joseph Reischer, (na haggadot), Wilmersdorf. 1730. Menachem Manuele (w większości z traktaty), Wandsbeck. 1731. Isaac B. David, (Ber., Seder Mo'ed), Amsterdam. Jacob b. David (Ber., Seder Mo'ed), Amsterdam. Jakuba B. Joseph Kremer, (RH, Amsterdam, 1731; Meg., Altona, 1735). Aryeh Löb b. Józef Kremer (RH, Amsterdam, 1731; Meg., Altona, 1735). Arie LOB b. Asher, (Ta'an.), Wilna, 1862; (RH, Ḥag., Meg.), Metz, 1781. 1733. Selig b. Asher (Ta'an.), Wilna, 1862; (RH, Hag. Meg.), Metz, 1781. 1733. Selig b. Phoebus, (on haggadot), Offenbach. 1733. Ephraim b. Phoebus, (na haggadot), Offenbach. 1733. Efraima b. Samuel, (on most of the treatises), Altona. 1737. Ẓebi Hirsch b. Samuela (w większości z traktaty), Altona. 1737. Ẓebi Hirsch b. Joshua, (Yeb., Ket., Ḳid., B. Ḳ., BM, Ḥul.), Prague. 1739. Jacob Joshua Falk (d. 1756), (Ket., Giṭ., Ḳid., Amsterdam, 1739; Ber., Shab., Pes., RH, Suk., Frankfort-on-the-Main, 1752; B. Ḳ., BM, ib. 1756; Ḥul., Mak., Sheb., Fürth, 1780). 1740. Shabbethai b. Joshua (Yeb., Ket. Dzieciaku. B. K., BM, Ḥul.), Praga. 1739 roku. Jakuba Jozue Falk (zm. 1756), (Ket., Git. Dzieciaku. Amsterdam, 1739; Ber., Shab., Pes., RH, Suk., Frankfort-on-the-Main, 1752; B. K., BM, ib. 1756; Ḥul., Mak., Sheb., Fürth, 1780). 1740 . Szabbetaj b. Moses, (on most of the treatises), Fürth. 1741. Israel b. Mojżesz, (w większości z traktaty), Fürth. 1741. Izraela b. Moses, (on the mathematical passages), Frankfort-on-the-Oder. 1743. David Fränkel, and (Yer. Seder Mo'ed, Dessau, 1743; Seder Nashim, ib. 1757). 1750. Moses Margolioth, (Yer. Nashim, Amsterdam, 1750; Neziḳin, Leghorn, 1770). 1751. Jacob Samosc, (Ber., Suk., Beẓah, Ḳid., B. Ḳ., BM, Sheb.), Rödelheim. 1755. Aaron b. Mojżesz, (na matematycznych fragmenty), Frankfort-on-the-Oder. 1743. Fränkel Dawida, i (Yer. Seder Mo'ed, Dessau, 1743; Seder Nashim, ib. 1757). 1750. Mojżesz Margolioth (yer . Nashim, Amsterdam, 1750; Neziḳin, Livorno, 1770). 1751. Jakuba Samosc (Ber., Suk., Beẓah, dzieciaku. B. K., BM, Sheb.) Rödelheim. 1755. Aaron B. Nathan, (on most of the treatises), Zolkiev. 1756. Ḥayyim Joseph David Azulai, (Hor.), Leghorn. Akiba Eger (d. 1758), (Ber., Shab., 'Er., Pes., Beẓah, Suk., Yeb., Ket., Ḳid., Giṭ., Seder Neziḳin, Seder Ḳodashim, Niddah), Fürth, 1781. 1757. Joseph b. Nathan (w większości z traktaty), Zolkiev. 1756. Ḥayyim Joseph David Azulai (Hor.), Livorno. Akiba Eger (zm. 1758), (Ber., Shab. "Er., Pes., Beẓah, Suk., Yeb., Ket. Dzieciaku., Git., Seder Neziḳin, Seder Ḳodashim, Niddah), Fürth, 1781. 1757. Joseph B. Meïr Teomim (d. 1793), (Yeb., Ket.). Meir Teomim (zm. 1793), (Yeb., Ket.). Zolkiev, 1757; (Ḥul., Frankfort-on-the-Oder, 1794; Sheb., Meg., Lemberg, 1863). 1760. Isaiah Berlin, and (notes on all the treatises: ḥiddushim on Naz.), np; haggahot in W. 1763. Joseph Darmstadt, (Ber., Beẓah, Meg.), Carlsruhe. Jonathan Eybeschütz (d. 1764), (on most of the treatises), Piotrkow, 1897. 1766. Isaac Ashkenazi, (Giṭ., Ket., B. Ḳ.), Salonica. 1766. Isaac Nuñez-Vaez, (Yoma, Leghorn, 1766; Ḥag., ib. 1794). Jacob Emden (d. 1776), glosses; in W. 1776. Elijah Sidlov, (Zeb., Men., Tem.), Fürth, 1776. 1776. Eleazar Kallir (d. 1801), (Pes., Frankfort-on-the-Oder, 1776; Ḳid., Vienna, 1799). Judah Lissa, (Zeb.), Frankfort-on-the-Main, 1776; (Men.), Prague, 1788. 1777. Itzig b. Zolkiev, 1757; (Ḥul., Frankfort-on-the-Odra, 1794; Sheb. Meg., Paris, 1863). 1760. Isaiah Berlin, oraz (notatki na wszystkie traktaty: ḥiddushim na naz.), Np; haggahot w W. 1763. Joseph Darmstadt, (Ber., Beẓah, Meg.) Carlsruhe. Eybeschütz Jonatan (zm. 1764), (w większości z traktaty), Piotrków, 1897. 1766. Izaaka Ashkenazi (Giṭ., Ket. B. K.) Salonica. 1766. Izaaka Nuñez-Vaez (Yoma, Livorno, 1766; Hag. IB. 1794). Jacob Emden (zm. 1776), glosses; w W. 1776. Eliasz Sidlov (Zeb., Men., Tem.), Fürth, 1776. 1776. Eleazar Kallir (zm. 1801), (Pes., Frankfort-on-the-Odra, 1776; Kid., Wiedeń, 1799). Judy Lissa (Zeb.), Frankfort-on-the-Main, 1776; (Men.), Praga, 1788. 1777. Itzig b. Samson, (Yoma, Beẓah, Sheb., Ḥul., 'Ar., Tem., Me'i., Ker.), Sulzbach. 1778. Saul b. Samson (Yoma, Beẓah, Sheb., Ḥul. "Ar., Tem., Me'i., Ker.) Sulzbach. 1778. Saula b. Aryeh (d. 1790), (on fourteen treatises), Amsterdam. 1778. Raphael Peiser, (Pes., Shab., Beẓah, Ket., RH, Ḥul.), Dyhernfurth, 1778; (Ḳid., Giṭ.), ib. Arie (zm. 1790), (na czternaście traktaty), Amsterdam. 1778. Raphael Peiser (Pes., Shab., Beẓah, Ket., RH, Ḥul.) Dyhernfurth, 1778; (Ḳid., Git.) IB. 1805. 1781. Eliezer de Avila, (i., BM, Hor.; ii., Ket., Ḳid., Leghorn, 1781-85). 1784. Nathan Maas, (Sanh., Offenbach, 1784; 'Ab. Zarah, ib. 1796). 1784. Ezekiel Landau (Pes., Prague, 1784; Ber., ib. 1791; Beẓah, ib. 1799; Sheb., 'Er., Warsaw, 1879; RH, Yoma, Suk., Ta'an., Hag., Meg., ib. 1890; Ḥul., Zeb., Men., ib. 1891); glosses; in W. Elijah Wilna (d. 1797), glosses and elucidations of both Talmudim in various editions. 1785. Moses Katz, (Sheḳ.), Fürth. 1786. Phinehas Horwitz, (part i., Ket., Offenbach, 1786; part ii., Ḳid., ib. 1801; part iii., Ber., Munkacs, 1895). 1786. Meïr Barby, ḥiddushe halakot (i., Beẓah, Pes., Ḳid., Ket., Dyhernfurth, 1786; ii., Yoma, Suk., Giṭ., Ḥul., Sheb., Prague, 1793). Uziel Meisels, (Sheb.), Lemberg, 1886. 1788. Wolf Lasch, (i., ii., Ket., Ḳid., Giṭ., Brẓnn, 1788; Vienna, 1829). 1789. Joseph David Sinzheim, (Ber., entire Seder Mo'ed), Offenbach. David Schiff (d. 1792), (on most of the treatises), ib. 1805. 1781. Eliezer de Avila, (i., BM, Hor. Ii., Ket. Dzieciaku., Livorno, 1781-85). 1784. Natan Maas (Sanh., Offenbach, 1784; "Ab. Zarah , Ib. 1796). 1784. Ezechiel Landau (Pes., Praga, 1784; Ber. IB. 1791; Beẓah, ib. 1799; Sheb. "Er., Warszawa, 1879; RH, Yoma, Suk., Ta "an., Hag. Meg. IB. 1890; Ḥul., zeb., Men. IB. 1891); glosses; w W. Eliasz Wilna (zm. 1797), glosses i elucidations obu Talmudim w różnych wydaniach . 1785 roku. Katz Mojżesz (Sheḳ.), Fürth. 1786. Pinchas Horwitz, (część I., Ket., Offenbach, 1786, część II. Dzieciaku. IB. 1801, część III., Ber., Munkacs, 1895). 1786. Meir Barby, ḥiddushe halakot (I., Beẓah, Pes. Dzieciaku., Ket., Dyhernfurth, 1786; II., Yoma, Suk., Git., Ḥul., Sheb. Prague, 1793) . Uziel Meisels, (Sheb.), Paris, 1886. 1788. Wolf Lasch (I., II., Ket. Dzieciaku., Git., Brẓnn, 1788, Wiedeń, 1829). 1789. Joseph David Sinzheim ( Ber., Cały Seder Mo'ed), Offenbach. David Schiff (zm. 1792), (w większości z traktaty), IB. 1822. 1791. Levi Pollak, (B. Ḳ., BM, BB, Sheb., 'Ab. Zarah), Prague. 1792. Isaac b. 1822. 1791. Levi Pollak, (B. K., BM, BB, Sheb. "Ab. Zarah), Praga. 1792. Isaac B. Ẓebi, (Zeb.), Lemberg. 1792. Meïr Spitz, (RH, Yoma, Suk., Meg., Ta'an.), Vienna. 1794. Judah Najar, (Sheb.), Leghorn, 1794; (Ker.), Pisa, 1816. 1796. Baruch b. Ẓebi (Zeb.), Lemberg. 1792. Meir Spitz (RH, Yoma, Suk. Meg., Ta'an.), Wiedeń. 1794. Judy Najar (Sheb.), Livorno, 1794; (Ker. ), Pisa, 1816. 1796. Baruch b. Samuel Zanwil, (Ket.), Vienna, 1796. 1796. Joseph b. Samuel Zanwil (Ket.), Wiedeń, 1796. 1796. Joseph B. Moses, (B. Ḳ.), Lemberg. 1799. Elijah Ventura, (on twenty-one treatises), Salonica. Aryeh Judah Löb Teomim, (Ber., Shab., Pes., Beẓah, Ḥul., Ḳid., Sheb.), Zolkiev, 1802. Ḥayyim Shabbethai Lago, (Ber., Pes., Ḳid., Sanh., Ḥul.), Salonica, 1801. Abraham b. Mojżesz, (B. K.), Lemberg. 1799. Eliasz Ventura (na dwadzieścia jeden traktaty), Salonica. Arie Judy LOB Teomim (Ber., Shab., Pes., Beẓah, Ḥul. Dzieciaku., Sheb .) Zolkiev, 1802. Ḥayyim Szabbetaj Lago (Ber., Pes. Dzieciaku., Sanh., Ḥul.) Salonica, 1801. Abrahama b. Jacob Mutal, (Naz.), np, 1821. Ḥayyim Abraham. Jakuba przedmiot (Naz.), NP, 1821. Ḥayyim Abrahama. b. Samuel, ḥiddushim (Shab., RH, Suk., Ḥul.), Salonica, 1804. Samuel, ḥiddushim (Shab., RH, Suk., Ḥul.) Salonica, 1804.

Nineteenth and Twentieth Centuries. XIX i XX wieku.

1801. Ẓebi Hirsch Horwitz, (14 treatises), Offenbach. 1801. Eleazar Karpeles, (Hor.), Prague; (Ḥul., 'Ar.), ib. 1801. Ẓebi Hirsch Horwitz, (14 traktatów), Offenbach. 1801. Eleazar Karpeles (Hor.), Praga (Ḥul., "Ar.) Ib. 1815. 1802. Bezaleel Ronsburg, (Hor.), Prague; , notes, in W. 1802. Eleazar Löw, (Ber., Pes., Beẓah), Prague. 1804. Abraham Aryeh Kahana, (on most of the treatises), Ostrog. 1810. Meïr Schlesinger, (Shab., RH, Giṭ., BM), Prague. 1811. Jacob Simeon Shabbethai, (Meg., Ta'an.), Pisa, 1821; (Ker.), ib. 1811. 1814. Jacob Günzburg, (Ber., Shab.), Prague. 1815. Benedetto Frizzi, (on haggadot), Leghorn. 1821. Nahum Trebitsch, (Yer. Seder Mo'ed), Vienna. 1822. David Deutsch, (on most of the treatises), Vienna, 1822, 1825; Presburg, 1836; Ungvar, 1867. Moses Sofer, (Beẓah, Piotrkow, 1898; BB, ib. 1896; Shab., Vienna, 1889; Ḥul., Giṭ., ib. 1893; Pes., Jerusalem, 1894); haggahot in W. 1822. Gabriel Cohen, (BB, Sheb.), Vienna. 1823. Jacob Lissa, (Ket.), Hrubisov. 1824. Marcus Hirsch, (Seder Mo'ed excepting Shab., 'Er., Ḥag.), Prague. Shalom Ullmann (d. 1825), (on most of the treatises), Vienna, 1826. Akiba Eger (d. 1837), (Ber., Seder Mo'ed, Yeb., Ket.), Warsaw, 1892; (BM, Giṭ.), Berlin, 1858; notes in W. 1826. Ẓebi Hirsch Leipnik, (Ber., Shab., 'Er., Pes., Beẓah, Ket., Ḳid., Giṭ., BM, Ker., Zeb.), Ofen. Isaac Ardit, ('Ar.), Salonica, 1828. 1829. Jacob Weiler, ('Er.), Zolkiev. Aaron Kuttner (d. 1829), (Nid.), Paks, 1901. Cosman Wodianer (d. 1831), (2 parts, on most of the treatises), ed. Bacher, Vienna, 1890. Ẓebi Hirsch Heller, (Giṭ.), Zolkiev, 1844. 1834. Solomon Kluger, (Niddah), Zolkiev 1834; (Beẓah), Lemberg, 1891. Ezekiel Binet (d. 1836), (Shab., Pes., Beẓah, Kid., Giṭ., Mek., Ḥul.), Paks, 1899. Wolf Bär Schiff (d. 1842), ('Er.), Cracow, 1894. Koppel Reich, , Presburg, 1837. Benjamin Rapoport, (Mak.), Vienna, 1839. 1840. Hirsch Chajes, haggahot; in W. Aryeh Judah b. 1815. 1802. Besaleela Ronsburg (Hor.), Praga;, notatki, w W. 1802. Eleazar niskie, (Ber., Pes., Beẓah), Praga. 1804. Abrahama Arie Kahana, (w większości z traktaty) , Ostrog. 1810. Meir Schlesinger, (Shab., RH, Git., BM), Praga. 1811. Jakuba Symeona Szabbetaj, (Meg., Ta'an.), Pisa, 1821; (Ker.), IB. 1811 . 1814. Jakuba Günzburg (Ber., Shab.), Praga. 1815. Benedetto Frizzi, (na haggadot), Livorno. 1821. Trebitsch Nahum (Yer. Seder Mo'ed), Wiedeń. 1822. David Deutsch ( w większości z traktaty), Wiedeń, 1822, 1825; Presburg, 1836; Ungvar, 1867. Mojżesz Sofer (Beẓah, Piotrków, 1898; BB, ib. 1896; Shab., Wiedeń, 1889; Ḥul., Git., IB. 1893; Pes. Jerozolimie, 1894); haggahot w W. 1822. Gabriel Cohen, (BB, Sheb.), Wiedeń. 1823. Jakuba Lissa (Ket.), Hrubisov. 1824. Marcus Hirsch, (Seder pn "ed wyjątkiem Shab." Er., Hag.), Praga. Shalom Ullmann (zm. 1825), (w większości z traktaty), Wiedeń, 1826. Akiba Eger (zm. 1837), (Ber., Seder pn "ed, Yeb., Ket.), Warszawa, 1892; (BM, Git.), Berlin, 1858; zauważa w W. 1826. Ẓebi Hirsch Leipnik (Ber., Shab." Er., Pes., Beẓah , Ket. Dzieciaku., Git., BM, Ker., Zeb.) Ofen. Izaaka Ardit ( "Ar.) Salonica, 1828. 1829. Jakuba Weiler (" Er.) Zolkiev. Aaron Kuttner ( zm. 1829), (Nid.), Paks, 1901. Cosman Wodianer (zm. 1831), (2 części, w większości z traktaty), wyd. Bacher, Wiedeń, 1890. Ẓebi Hirsch Heller (Giṭ.), Zolkiev, 1844. 1834. Salomon Kluger (Niddah), Zolkiev 1834; (Beẓah), Paris, 1891. Ezechiela Binet (zm. 1836), (Shab., Pes., Beẓah, Kid., Git., Mekaniske., Ḥul.), Paks, 1899. Wolf Bär Schiffa (zm. 1842), ( 'Er.), Kraków, 1894. Koppel Rzeszy, Presburg, 1837. Beniamina Rapoport, (Mak.), Wiedeń, 1839. 1840. Hirsch Chajes, haggahot; w W. Juda Arie b. Akiba, (Ḥul.), Lemberg, 1861. 1850. Samuel Freund, (Seder Mo'ed), Prague. 1850. Jacob Ettlinger (d. 1869), (Ker., Altona, 1850; Yeb., ib. 1854; RH, Sanh., Warsaw, 1873); (Suk.), Altona, 1858. 1851. David b. Akiba, (Ḥul.), Paris, 1861. 1850. Samuela Freund (Seder Mo'ed), Praga. 1850. Jakuba Ettlinger (zm. 1869), (Ker., Altona, 1850; Yeb. IB. 1854; RH, Sanh., Warszawa, 1873); (Suk.), Altona, 1858. 1851. Dawida B. Samuel, (Seder Ḳodashim), Leghorn, 1851; (Naz.), Algiers, 1853. 1851. Isaac Kamarun, (Sheḳ.), Lemberg. 1854. Nathan Coronel, (Ber.), Vienna. 1857. Issachar Bär ben Sinai, (on most of the treatises), Vienna, 1857. 1859. Wiesner, scholia on Babli (part i., Ber., Prague, 1859; part ii., Shab., ib. 1862; part iii., 'Er., Pes., ib. 1867). 1860. Zeeb Ettinger and Joseph Nathansohn, , (glosses, etc., on Yer.), Jitomir. 1861. Ezekiel b. Samuela (Seder Ḳodashim), Livorno, 1851; (Naz.), Algier, 1853. 1851. Izaaka Kamarun (Sheḳ.), Lemberg. 1854. Natan Coronel (Ber.), Wiedeń. 1857. Issachara Bär ben Synaj , (W większości z traktaty), Wiedeń, 1857. 1859. Wiesner, scholia na Babli (część I., Ber. Prague, 1859; część II., Shab. IB. 1862, część III. "Er. , Pes. IB. 1867). 1860. Zeeba Ettinger i Józefa Nathansohn, (glosses itp., na yer.) Jitomir. 1861. Ezechiela b. Moses, (Ket., Ned.), Warsaw. Mordecai Müller, (Shab.), Vienna. 1862. Weissman Chajes, Solomon Brann, Judel Slabatki, notes on Yer., Krotoschin. 1864. Mordecai Herzka, (Ber.), Vienna. Mojżesz, (Ket., Ned.), Warszawa. Mardocheusza Müller, (Shab.), Wiedeń. 1862. Weissman Chajes, Salomon Brann, Judel Slabatki, notatki na yer., Krotoschin. 1864. Mardocheusza Herzka (Ber.), Wiedeń. Issachar Präger, (Giṭ.), Lemberg. 1867. A. Issachara Prager (Giṭ.), Lemberg. 1867. A. Krochmal, (notes on Yer.), Lemberg. 1867-97. Rabbinovicz, , i.-xvi. Krochmal (notatki na yer.), Lemberg. 1867-97. Rabbinovicz, I-XVI. (variant readings on the entire Talmud), Munich and Przemysl. 1869. Aryeh Löb Zunz, (Giṭ.), Warsaw. (wariant odczyty na całym Talmud), Monachium i Przemyślu. 1869. Arie LOB Zund (Giṭ.), Warszawa. Joshua Eizik, (Yer. Seder Neziḳin), Wilna. 1874. Zacharias Frankel, (i., Yer. Ber., Beẓah; ii., Dem.), Breslau, 1874-75. 1876. Asher Cohen, (Naz.), Warsaw. 1877. Raphael Schlesinger, (Sanh., Sheb.), Berlin. 1878. Naphtali Ẓebi ha-Levi, (Giṭ.), Przemysl. 1880. I. Joshua Eizik (Yer. Seder Neziḳin), Wilna. 1874. Zacharias Frankel (I., yer. Ber., Beẓah; ii., Dem.), Breslau, 1874-75. 1876. Aser Cohen, (Naz.) , Warszawa. 1877. Raphael Schlesinger, (Sanh., Sheb.), Berlin. 1878. Neftalego Ẓebi ha-Levi, (Giṭ.), Przemyśl. 1880. I. Ḥayyim Deiches, (Yer. B. Ḳ.), Wilna. 1883. Benjamin Ḥeshin, (Seder Neziḳin, Ḳodashim), Warsaw. 1888. Meïr Friedmann, notes on his edition of Mak., Vienna. 1888. A. Ḥayyim Deiches (Yer. B. K.), Wilna. 1883. Beniamina Ḥeshin (Seder Neziḳin, Ḳodashim), Warszawa. 1888. Meir Friedmann, notatki na jego wydanie Mak., Wiedeń. 1888. A. Schmidl, (Ḳid.), in "Oẓar ha-Sifrut," ii.-iii. 1888. Simon Sidon, (Beẓah), Vienna. 1895. I. Schmidl (Ḳid.), w "Oẓar ha-Sifrut", II.-III. 1888. Szymona Sydonu, (Beẓah), Wiedeń. 1895 roku. I. Lewy, interpretation of the first three sections of Yer. Lewy, interpretacji trzech pierwszych odcinków yer. Neziḳin, Breslau, 1895-1902. 1897. SL Brill, "Aus den Talmudischen Randnoten des . . . von Ludwig Blau," in "Monatsschrift," 1897. 1899. Isaac Chajes, (Mak.), Podgorze. 1897-1903. Joseph Dünner, haggahot (i., 'Er., Beẓah, Suk.; ii., Ket., Ḳid., Giṭ.; iii., Sanh., Mak., Sheb., Hor.), Frankfort. 1901. Dob Baer Ratner, (on Yer. Ber., Shab., Ter., Ḥal.), Wilna, 1901-4. 1905. Sal. Neziḳin, Breslau, 1895-1902. 1897. SL Brill, "Aus den Talmudischen Randnoten des... Ludwig von Blau," w "Monatsschrift", 1897. 1899. Izaaka, Chajes (Mak.), Podgórze. 1897-1903. Joseph Dünner, haggahot (I., "Er., Beẓah, Suk. Ii., Ket. Dzieciaku., Git. Iii., Sanh., Mak., Sheb., Hor.) Frankfort. 1901. Dob Baer Ratner, (na yer. Ber., Shab., Ter., Hal.), Wilna, 1901-4. 1905. Sal. Friedländer, and (on Yer. Yeb.), Szinervareya. Friedlander, oraz (na yer. Yeb.) Szinervareya.

Wilhelm Bacher, M. Richtmann Wilhelm Bacher, m. Richtmann
Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:
Weiss, Dor, iv., v., Vienna, 1887, 1891; Zunz, ZG pp. Weiss, Dor, iv., V, Wiedeń, 1887 1891; Zund, ZG pp. 29-59, Berlin, 1845; Jellinek, Ḳorot Seder ha-Limmud, in Keller's Bikkurim (Vienna), i. 1-26, ii. 29-59, Berlin, 1845; Jellinek, Ḳorot Seder ha-Limmud, w Bikkurim's Gate (Wiedeń), 1-26 I., II. 1-19; idem, Ḳonṭres ha-Mefaresh, Vienna, 1877; Frankel, Introductio in Talmud Hierosolymitanum, pp. 1-19; idem, Ḳonṭres ha-Mefaresh, Wiedeń, 1877; Frankel, Introductio w Talmud Hierosolymitanum, pp. 138-141, Breslau, 1870; Steinschneider, Cat. 138-141, Wrocław, 1870; Steinschneider, Kat. Bodl. passim; Zedner, Cat. passim; Zedner, Kat. Hebr. Books Brit. Książki Brit. Mus. passim; Fürst, Bibl. passim; Fürst, Bibl. Jud. passim.WBM Ri. passim.WBM Ri.


Talmud

Catholic Information Informacje Katolicki

1. . 1. DEFINITION DEFINICJA

Talmud was a post-Biblical substantive formation of Pi'el ("to teach"), and originally signified "doctrine" or "study". Talmud był po formacji biblijnej merytorycznych Pi'el ( "nauczać"), a pierwotnie oznaczał "doktryną" lub "badania". In a special sense, however, it meant the justification and explanation of religious and legal norms or Halakhoth ("conduct", signifying "the law in accordance with which the conduct of life is to be regulated"). W szczególnym sensie, ale oznaczało uzasadnienie i wyjaśnienie religijnych i norm prawnych lub Halakhoth ( "postępowania", oznaczający "prawa zgodnie z którym prowadzenie życia ma być regulowane"). When in the third century the Halakhoth collection of Jehuda I or the recorded Mishna became the chief object of study, the expression "Talmud" was applied chiefly to the discussions and explanations of the Mishna. Gdy w trzecim wieku Halakhoth zbierania Jehuda I lub zarejestrowane Mishna stał się naczelnym celem badania, wyrażenie "Talmud" był stosowany głównie do rozmów i objaśnień do Mishna. Finally, it became the general designation for the Mishna itself and the collection of discussions concerned with it. Wreszcie, stało się ogólne oznaczenie dla Mishna samo gromadzenie i dyskusji z nim zainteresowane. For the latter the designation Gemara, interpreted as "completion" from the Hebrew and Aramaic words meaning "to complete", subsequently became the accepted term. Do wyznaczenia ostatniego Gemara, interpretowane jako "zakończenia" z hebrajski i aramejski słowa znaczeniu "do pełna", następnie został zaakceptowany kadencji. The word first found entrance into the Talmud editions through Christian censorship; manuscripts and the old printed editions use the expression Talmud. Wyraz znalezione pierwsze wejście do wydań Talmudu przez Christiana cenzury; rękopisów i starych wydaniach drukowanych użyć wyrażenia Talmud. We therefore understand by Talmud a compilation consisting of the Mishna, ie the codification of Jewish religious and legal norms, and of the Gemara, or the collection of discussions and explanations concerning the Mishna. Dlatego rozumiemy przez Talmud kompilacja składająca się z Mishna, czyli kodyfikacji żydowskich religijnych i norm prawnych, a także Gemara lub zbierania dyskusji i wyjaśnień dotyczących Mishna.

II. ORIGIN OF THE TALMUD Pochodzenia z Talmud

Since Esdras the foundation of the Jewish religious community was the law. Everything was regulated in accordance with fixed norms; nothing could be added or changed in the law laid down in the Pentateuch. Księgi Ezdrasza, ponieważ podstawą żydowskiej gminy wyznaniowej była prawa. Wszystko było regulowane zgodnie z ustalonymi normami; nic nie można dodać lub zmienić w prawie w ustanowionej Pięcioksiąg. Yet the ever-varying conditions of life called for new ordinances, and these were decreed in accordance with the needs of the time and the special cases to be determined. There were thus formed a traditional law and custom orally transmitted. Jednak stale zmieniających się warunków życia, wezwał do nowych rozporządzeń, a te zostały ogłoszone zgodnie z potrzebami czasu i szczególnych przypadkach, które zostaną ustalone. Było tak utworzonego tradycyjnego prawa i niestandardowy przekazywanych ustnie. Every decree of this kind (halakha), if it had existed from time immemorial and nothing further could be said in regard to its origin, was called a law given to Moses on Mount Sinai. Każdy tego rodzaju dekret (halakha), gdyby miał istniały od niepamiętnych czasów i dalej nic nie może powiedzieć w odniesieniu do jego pochodzenia, został nazwany prawem podane do Mojżesza na górze Synaj. Even for orthodox Judaism of today it is an article of faith that Moses, at the same time that he received the written law recorded in the Pentateuch, also received detailed explanations of the different laws which were handed down by tradition as oral law. Nawet dla ortodoksyjnych judaizmu dziś jest to artykuł wiary, że Mojżesz, w tym samym czasie, że otrzymał pisemną prawa zapisane w Pięcioksiąg, otrzymała również szczegółowe wyjaśnienia dotyczące różnych ustaw, które zostały wydane przez tradycję jako doustny prawa. In addition to this the scribes at an early period attempted, by interpretation of the Torah, to make the law applicable to the changed conditions of life, to base the new precepts at least retrospectively on the Torah, and to draw out of it further religious laws. Oprócz tego w Piśmie na wczesnym okresie próby, przez interpretacji Tory, aby prawa do zmienionych warunków życia, podstawy do nowych nakazów przynajmniej z mocą wsteczną na Tory i wyciągnięcia z niego dalszych religijne ustawowych. For this kind of Scriptural learning hermeneutic rules (Middoth) were at a later period established, at first seven, which were then divided into fourteen, and finally increased to thirty-two. Dla tego rodzaju nauki biblijne zasady hermeneutyki (Middoth) zostały w późniejszym okresie ustalono, w pierwszych siedmiu, które zostały następnie podzielone na czternaście, i ostatecznie wzrósł do trzydziestu dwóch. All the older additions to the Torah as well as the constantly increasing new material were for a long time transmitted orally, and, according to the prevailing view, it was forbidden to record it in writing. But it is at all events wrong to assume that there was a formal prohibition to record Halakhoth in writing. Wszystkie starsze dodane do Tory, jak również stale rosnące nowego materiału były przez długi czas przekazywane ustnie, a także, zgodnie z przeważającą opinią, było zabronione nagrać go na piśmie. Ale to w każdym razie nie należy zakładać, że nie było formalnego zakazu rekord Halakhoth w formie pisemnej. The prohibition probably referred to written records intended for public use; for a fixed record of the traditional law would have acted as a hindrance to its further development in accordance with the existing needs of the day. Zakaz, o którym mowa prawdopodobnie pisemne zapisy przeznaczonych do użytku publicznego; na czas zapisu tradycyjnego prawa mógłby działać jako przeszkodę na drodze do jej dalszego rozwoju zgodnie z istniejącymi potrzebami dnia. It is by no means improbable that the final reduction of the Mishna was preceded by previous written records, especially after Rabbi Agiba, at the beginning of the second century, had divested the study of the law of its previous Midrash character and had undertaken to arrange the materials systematically. To jest nieprawdopodobne, nie oznacza, że ostatnia obniżka o Mishna zostało poprzedzone wcześniejszym pisemnym rekordy, zwłaszcza po Rabin Agiba, na początku drugiego wieku, miał zbywanej badanie prawa swoje poprzednie Midrasz miał charakter i zobowiązała się do zorganizowania materiałów systematycznie. Among his pupils it was probably Rabbi Me'ir who continued these systematic labours. Wśród jego uczniów był prawdopodobnie Rabin Me'ir tych, którzy nadal systematyczna pracy. But of such collections only one finally attained canonical recognition, and therefore was called Mishna par excellence, viz. Takich zbiorów, ale tylko jeden w końcu osiągnięty kanoniczne uznanie, i dlatego został nazwany Mishna par excellence, a mianowicie. the one edited about the end of the second century of our era by Rabbi Jehuda I, called Ha-nashi (the prince) or Ha-gadosh (the saint) or simply the Rabbi. jednej edytowane o koniec drugiego wieku naszej ery przez Rabbi Jehuda I, zwany Ha-Nashi (książę) lub Ha-gadosh (świętego) lub po prostu rabin. This then is our Mishna, the basis of the Talmud. Ten jest naszym Mishna następnie, w oparciu o Talmud.

Rabbi Jehuda had adopted only a part of the doctrines, which in course of time had been handed down in the different schools. Rabin Jehuda przyjęła tylko część nauki, która w czasie zostały wydane w różnych szkołach. Although he selected what was most important, he sometimes omitted much that seemed important to others; and, on the other hand, it was felt that even the unimportant should not be allowed to sink into oblivion. Mimo, że wybrał to, co było najważniejsze, że czasami wydawało się, że pominięto bardzo ważny dla innych, oraz z drugiej strony, to było poczucie, że nawet nieważne nie powinny być dopuszczone do zlewu w zapomnienie. In consequence, other collections soon originated, which, though not canonical, were nevertheless highly valued. W konsekwencji, zbiorami innych szybko pochodzi, które, choć nie kanoniczny, jednak były cenione. All the Halakhoth which were not included in the Mishna of Jehuda received the name Baraithoth (sing. Baraitha, "omitted doctrine"). Wszystkie Halakhoth, które nie zostały uwzględnione w Mishna z Jehuda otrzymała nazwę Baraithoth (sing. Baraitha, "pominięte doktryny"). The most important Baraitha collection is the Tosephta. Najważniejszym Baraitha kolekcji jest Tosephta.

The precise brevity of expression and the pregnant form in which the Mishna had codified the Halakhoth made an interpretation of them necessary, while the casuistic features of the work were a stimulus to further casuistic development. In the profound study and explanation of its contents much weight was placed upon the Haggada, ie the doctrines not included in the law (folklore, legends, historic recollections, ethics and didactics, etc.), of which Jehuda, who aimed to draw up a code of laws had taken little or no account. Dokładny zwięzłość wypowiedzi i ciąży formularz, w którym miał Mishna skodyfikowane w Halakhoth dokonał wykładni ich potrzeby, a kazuistyczny cechy prace były bodźcem do dalszego rozwoju kazuistyczny. W głębokiej analizy i wyjaśnienia jego zawartość znacznie wagi został umieszczony na Haggada, tj. nie jest wliczony w doktrynie prawa (folklor, legendy, wspomnienia historyczne, etyki i dydaktyka, itp.), z czego Jehuda, którzy zmierzające do opracowania kodeksu prawa miały niewielki lub żaden rachunek. Everything, in fact, that tradition offered was brought within the range of discussion. Wszystko, bowiem, że tradycja oferowanych została wniesiona w zakresie dyskusji. In order to give a suitable designation to the new tendency in the teaching of the law, scholars, up to the time of the final transcription of the Mishna, were known as Tanna'im (sing Tanna, "teacher"), those who came after them, Amora'im (sing. Amora, "speaker"). W celu zapewnienia odpowiedniej do wyznaczenia nowych tendencji w nauczaniu prawa, uczonych, aż do czasu ostatecznego transkrypcji z Mishna, były znane jako Tanna'im (śpiewać Tanna, "nauczyciel"), którzy przybyli po nich, Amora'im (sing. Amora, "mówca"). The collection of the Amora'im, as finally recorded, was called, as stated above, Talmud, later Gemara: that of the Palestinian schools, the Palestinian Gemara, that of the Babylonian schools, the Babylonian Gemara. The combined edition of the Mishna and Gemara, or the Talmud in our sense of the word, discriminates, therefore, between Mishna and Palestinian Gemara, or "Palestinian Talmud", and Mishna and Babylonian Gemara or "Babylonian Talmud". The latter is meant when the Talmud without further specification is referred to. Zbierania w Amora'im, ostatecznie zarejestrowana, został powołany, jak stwierdzono powyżej, Talmud, później Gemara: że w Palestynie szkół, w Palestynie Gemara, że w babilońskiej szkół, babilońskiej Gemara. Łączne wydanie z Mishna i Gemara lub Talmud w naszym tego słowa znaczeniu, jest dyskryminowany, dlatego, między Mishna i palestyńskiego Gemara, lub "Talmud palestyński", a Mishna i babilońskiej Gemara lub "Talmud babiloński". Ta ostatnia jest przeznaczona gdy Talmud bez dalszych specyfikacji jest określone.

III. THE MISHNA W MISHNA

(From the Hebrew meaning "repetition", translated by the Fathers of the Church deuterosis). (Z hebrajskiego oznacza "powtórzenia", przetłumaczona przez Ojców Kościoła deuterosis). The word is a substantive formation from the Hebrew root meaning "to repeat". Słowo jest zasadniczą formację z hebrajskiego korzenia rozumieniu "powtórzyć". From this meaning was developed, in the language of the later schools, the characteristic method of all teaching and learning, particularly of doctrines orally transmitted, which was accomplished by repeated enunciation on the part of the teacher and frequent repetition on the part of the pupil. Od tego sens został opracowany w języku późniejszej szkoły, charakterystyczny sposób wszystkich nauczania i uczenia się, zwłaszcza doktryny przekazywane ustnie, który został osiągnięty przez powtarzające się wypowiedź ze strony nauczyciela i częstego powtarzania ze strony ucznia . Both expressions thus became a term for the science of tradition, the former signifying the special study of orally transmitted law, the latter the law itself in contrast to the first one meaning the written law. Oba wyrażenia w ten sposób stał się termin do nauki tradycji, byłego sygnalizując specjalnych badań przekazywane ustnie z prawem, to prawo samo w przeciwieństwie do pierwszego pisemnego rozumieniu prawa. But the expression is also used for each of the doctrines orally transmitted, and differs from Halakha in that the latter signifies the traditional law so far as it is binding, while the former designates it as an object of study. Ale wyrażenie "używane jest również w odniesieniu do każdego z doktryn przekazywane ustnie, a różni się od Halakha w ostatnim oznacza, że tradycyjne prawo tak dalece, jak jest to wiążące, natomiast byłego wyznacza go jako obiektu studiów. Furthermore, the word Mishna is applied to the systematic collection of such doctrines, and finally to that collection which alone has attained canonical recognition, ie the collection of Jehuda I. This collection represents Jewish law codified in that development which it received in the schools of Palestine up to the end of the second century after Christ. Ponadto, słowo Mishna stosowana jest do systematycznego gromadzenia takich doktryn, i wreszcie, że kolekcja, która samodzielnie osiągnęła kanoniczne uznanie, tj. zbiór Jehuda I. Ta kolekcja stanowi żydowskiego prawa skodyfikowane w tym rozwoju, które otrzymał w szkołach Palestyny aż do końca II wieku po Chrystusie. Through it the orally transmitted law was finally established along with the written law or the Torah. Poprzez to prawo zostało ustnie przekazane ostatecznie ustalone wraz z pisemnym lub prawem Tory. The foundation of this collection is formed by the collections which already existed before Jehuda, particularly that of Rabbi Me'ir. Podstawą tej kolekcji tworzą zbiory, które już istniały przed Jehuda, zwłaszcza, że Rabina Me'ir. The Mishna does not pretend to be a collection of sources of the Halakha, but merely to teach it. W Mishna nie udawać się zbiór źródeł na Halakha, ale jedynie go nauczyć. Whether its fixation in writing was the work of Jehuda himself or took place after him is a debated point; but the former is the more probable theory. Czy jego utrwalenia w formie pisemnej była praca Jehuda siebie lub miało miejsce po nim jest omawiany punkt, ale ta pierwsza jest bardziej prawdopodobna teoria. The only question then is how much of it he wrote; in the extended form which it now presents it could not have been written by him alone. Jedyne pytanie, ile jest następnie je pisał, w rozszerzonej formie, która teraz prezentuje ona nie mogła być napisana przez niego samodzielnie. It has evidently received additions in course of time, and in other respects also the text has been altered. Ma ewidentnie otrzymanych uzupełnień w czasie, a również w innych aspektach tekstu zostało zmienione.

As regards the subject matter the Mishna is divided into six institutes or Sedarim; for this reason Jew are accustomed to call the Talmud Shas. Jeśli chodzi o przedmiot w Mishna jest podzielony na sześć instytutów lub Sedarim; z tego powodu Żyda są przyzwyczajeni do poł ± czyć się z Talmudu Szas. Each Seder has a number (7-12) of treatises; these are divided into chapters or Peraqim, and each chapter into precepts. Seder Każdy ma numer (7-12) z traktaty; te są podzielone na rozdziały lub Peraqim, do każdego rozdziału i nakazów. The six institutes and their treatises are as follows: Sześć instytutów i ich traktaty są następujące:

A. Seder Zera'im (harvest) A. Seder Zera'im (zbiorów)

Containing in eleven treatises the laws on the cultivation of the soil and its products. Zawierające w jedenastu traktaty przepisach dotyczących uprawy gleby i jej produktów.

(1) Berakhoth (benedictions) blessings and prayers, particularly those in daily use. (1) Berakhoth (benedictions) błogosławieństwa i modlitwy, zwłaszcza w tych codziennego użytku. (2) Pe'a (corner), concerning the parts of the fields and their products which are to be left to the poor (cf. Leviticus 19:9 sq.; 23:22; Deuteronomy 24:19 sq.) and in general concerning the poor laws. (2) Pe'a (róg), w części dotyczącej pola i ich produktów, które mają być pozostawione do biednych (por. Księga Kapłańska 19:9 sq; 23:22; Powtórzonego 24:19 sq) oraz w ogólne dotyczące prawa ubogich. (3) Demai, more properly Dammai (doubtful), concerning the fruits of the soil of which it is doubtful whether the tithes have been paid. (3) Demai, bardziej poprawnie Dammai (wątpliwe), w sprawie owoców w glebie, które jest wątpliwe, czy dziesięciny zostały opłacone. (4) Kil'ayim (heterogenea), concerning the unlawful combinations of plants, animals, and garments (cf. Leviticus 19:19; Deuteronomy 22:9 sq.). (4) Kil'ayim (heterogenea), dotyczące bezprawnego kombinacji roślin, zwierząt i odzieży (por. Księga Kapłańska 19:19; sq Powtórzonego Prawa 22:9). (5) Shebi'ith (seventh), ie Sabbatical year (Deuteronomy 15:1 sq.). (5) Shebi'ith (siódma), tj. rocznego urlopu (Powtórzonego Prawa 15:1 kw.). (6) Terumoth (heave offerings) for the priests (Numbers 18:8 sq.; Deuteronomy 18:4). (6) Terumoth (dźwignąć oferty) dla kapłanów (Liczb 18:8 sq; Powtórzonego Prawa 18:4). (7) Ma'asroth (tithes) for the Levites (Numbers 18:21 sq.). (7) Ma'asroth (dziesięciny) dla lewitów (Liczb 18:21 sq). (8) Ma'aser sheni (second tithe), (Deuteronomy 14:22 sq.; 26:12 sq.) which had to be spent at Jerusalem. (8) Ma'aser sheni (druga dziesięcina), (Powtórzonego 14:22 sq, sq 26:12), które miały być wydane w Jerozolimie. (9) Halla (yeast) (cf. Numbers 15:18 sq.). (10) 'Orla (foreskin) concerning uncircumcised fruits and trees (Leviticus 19:23). (9) Halla (drożdży) (por. Numbers 15:18 kw.). (10) "Orla (napletek) dotyczące nieobrzezanych i owoce drzew (Kapłańska 19:23). (11) Bikkurim (first fruits) brought to the temple (Deuteronomy 26:1 sq.; Exodus 23:19). (11) Bikkurim (pierwsze owoce) wniesione do świątyni (sq Powtórzonego Prawa 26:1; Exodus 23:19).

B. Seder Mo'ed (season of feasts) B. Seder Mo'ed (sezon świąt)

Treats in twelve treatises of the precepts governing rest on the Sabbath, the other feast and holy days, as well as fast days. Traktuje w dwunastu traktaty z nakazów regulujących odpoczynku w szabat, święta i inne dni swiateczne, jak również szybko dni. (1) Shabbath. (1) Shabbath. (2) 'Erubin (combinations), the means by which one could circumvent especially onerous provisions of the Sabbath laws. (2) "Erubin (kombinacje), za pomocą których można obejść szczególnie uciążliwych przepisów prawa szabatu. (3) Pesahim (Passover). (3) Pesahim (Paschy). (4) Sheqalim (shekels), treats of the tax of half a shekel for the maintenance of Divine service in the temple (cf. Neh. x, 33), based upon Ex., xxx, 12 sq. (5) Yoma (day), ie day of expiation. (4) Sheqalim (syklów), traktuje o podatku od pół sykla na utrzymanie Bożego służby w świątyni (por. Neh. X, 33), w oparciu o wcześniej., Xxx, 12 sq (5) Yoma ( dziennie), czyli dzień pokuta. (6) Sukka (Tabernacle), treats of the feast of Tabernacles. (6) Sukka (Mojżeszowy), traktuje na Święto Namiotów. (7) Beca (egg), taken from the first word with which the treatise begins or Yom tob (feast), is concerned with the kinds of work permitted or prohibited on festivals. (7) Beca (jaja), zaczerpnięte z pierwszego słowa, z którym rozpoczyna się lub traktat Jom Tob (święta) związana jest z rodzaju pracy dozwolone lub zabronione na festiwalach. (8) Rosh hashana (beginning of the year), treats of the civil new year on the first of Tishri (Leviticus 23:24 sq.; Numbers 29:1 sq.). (8) Rosz Haszana (z początkiem roku), traktuje o sprawach cywilnych Nowego Roku pierwszego dnia Tishri (Kapłańska 23:24 sq, sq Liczby 29:1). (9) Ta'anith (fast). (9) Ta'anith (szybko). (10) Megilla (roll) of Esther, respecting the laws to be observed on the feast of Purim. (10) Megilla (roll) Esther, z poszanowaniem prawa, których należy przestrzegać w święto Purim. (11) Mo'ed qatan (minor feast), the laws relating to the feasts intervening between the first and last days of the Passover and Sukkoth. (11) Mo'ed qatan (drobne święto), prawa odnoszące się do świąt odstępie między pierwszy i ostatni dzień Paschy i Sukkoth. (12) Hagiga (feast-offering), treats (chaps. i and iii) of the duty of pilgrimage to Jerusalem and the private offerings on such occasions (cf. Deuteronomy 16:16 sq.). (12) Hagiga (święto-ofiarę) treats (chaps. I i III) z obowiązku pielgrzymki do Jerozolimy i prywatnych ofert na taką ewentualność (por. Powtórzonego 16:16 kw.).

C. Seder Nashim (women) C. Seder Nashim (kobiety)

Elucidates in seven treatises the laws of marriage and all pertaining thereto, vows, and the marriage laws of the Nazarites. Elucidates w siedmiu traktaty praw małżeństwa i wszystkich z nią związanej, śluby, małżeństwa i prawa do Nazarites. (l) Jebamoth, levirate marriages (Deuteronomy 25:5 sq.). (l) Jebamoth, lewirat małżeństw (Powtórzonego Prawa 25:5 kw.). (2) Kethuboth ("marriage deeds" and marriage settlements). (2) Kethuboth ( "małżeństwa czyny" małżeństwa i osiedli). (3) Nedarim ("vows") and their annulment. (3) Nedarim ( "ślubów") i ich unieważnienia. (4) Nazir (Nazarite; cf. Numbers 6). (4) Nazisci (nazirejczykiem; cf. Numerach 6). (5) Sota ("suspected woman"; cf. Numbers 5:11 sq.). (5) Sota ( "podejrzane kobiety"; cf. Numbers 5:11 kw.). (6) Gittin (letters of divorce; cf. Deuteronomy 24:1 sq.). (6) Gittin (litery rozwód; cf. Sq Powtórzonego Prawa 24:1). (7 Giddushin (betrothals). (7 Giddushin (betrothals).

D. Seder Nezigin "damages") D. Seder Nezigin "odszkodowania")

Explains in eight treatises civil and criminal law. Wyjaśnia w ośmiu traktaty cywilnego i karnego. In this institute are included the Eduyyoth, a collection of traditions, and the Haggadic treatise, Aboth. W tym instytucie są wliczone Eduyyoth w, zbiór tradycji, a Haggadic traktat, Aboth.

The treatises 1-3, Baba Kamma (the first gate), Baba meci'a (the middle gate), and Baba bathra (the last gate), originally formed a single treatise, the subdivision of which was caused by its great length (30 chaps.). W traktaty 1-3, Baba Kamma (pierwsza brama), Baba meci'a (pośrodku brama), a Baba bathra (ostatnia brama), pierwotnie utworzony jednolity traktat, w części, która została spowodowana przez jego wielką długość ( 30 chaps.). They treat of the laws of property, inheritance, and obligation. Oni traktują z prawa własności, dziedziczenia oraz obowiązek. Baba Kamma treats of damages in a narrow sense (along with theft, robbery, and bodily injury) and the right to damages; Baba meci'a is concerned chiefly with legal questions in regard to capital and treats finding, deposits, interest and loans; Baba Bathra is concerned with questions of social polity (possessions, limitations, buying and selling, security, inheritance and documents). Baba Kamma traktuje odszkodowania w wąskim znaczeniu (wraz z kradzieży, rabunku, a obrażeń ciała) oraz prawo do odszkodowania; Baba meci'a jest zaniepokojony przede wszystkim z kwestii prawnych w odniesieniu do kapitału i traktuje ustalenia, depozytów, kredytów i odsetek; Baba Bathra dotyczy kwestii społecznych ustrój (posiadłości, ograniczenia, kupowania i sprzedawania, bezpieczeństwa, dziedziczenia i dokumentów). (4) Sanhedrin, treats of the law courts, legal processes, and criminal justice. (4) Sanhedryn, traktuje z prawem sądy, procesy prawne i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. (5) Makkoth (stripes), treats of punishment by stripes legally acknowledged (cf. Deuteronomy 25:1 sq.). (5) Makkoth (paski), traktuje o ukaranie przez pasy prawnie potwierdzone (por. sq Powtórzonego Prawa 25:1). (6) Shebu'oth (oaths). (6) Shebu'oth (przysiegi). (7) 'Eduyyoth (test), containing a collection of legal decisions gathered from the testimonies of distinguished authorities. (7) "Eduyyoth (test), zawierający zbiór prawnej decyzji z zeznań zebranych wybitnych władze. (8) 'Aboda Zara (idolatry). (8) "Aboda Zara (bałwochwalstwo). (9) 'Aboth (fathers) or Pirqe Aboth (sections of fathers) contains ethical maxims of the Tanna'im (200 BC - AD 200). (9) "Aboth (ojców) lub Pirqe Aboth (sekcje ojców) zawiera etycznych Maxims z Tanna'im (200 BC - AD 200). (10) Horayoth (decisions), concerning legal decisions and religious questions which were erroneously rendered. (10) Horayoth (decyzji), decyzje dotyczące prawnych i religijnych pytań, które zostały wydane błędnie.

E. Seder Qodashim (sacred things) E. Seder Qodashim (rzeczy święte)

Treats in twelve treatises of the sacrifices, temple service, and dedicated objects (1) Zebahim (animal sacrifices). Traktuje w dwunastu traktaty z ofiar, świątynia usługi i obiekty dedykowane (1) Zebahim (uśmiercanie zwierząt). (2) Menahoth (meat offerings). (2) Menahoth (mięso ofert). (3) Hullin (things profane) of the sacrifice of pure and impure animals and of laws concerning food. (3) Hullin (bezcześcić rzeczy) z ofiarą i czystych zanieczyszczony zwierząt i przepisów prawnych dotyczących żywności. (4) Bekhoroth (first born) of men and animals (cf. Exodus 13:2, 12 sq.; Leviticus 27:26 sq.; Numbers 8:16 sq.; 18:15 sq.; Deuteronomy 15:19 sq.) (5) 'Arakhin (valuations), that is equivalents to be given for the redemption of persons and things dedicated to God (Leviticus 17:2 sq., 25:15 sq.). (4) Bekhoroth (pierwszy rocznik) ludzi i zwierząt (por. Exodus 13:2, 12 sq, sq Kapłańska 27:26; Liczby 8:16 sq, sq 18:15; Powtórzonego 15:19 sq ) (5) "Arakhin (wyceny), to należy zwrócić się do ekwiwalentów dla odkupienia ludzi i rzeczy poświęconych Bogu (Kapłańska 17:2 sq, sq 25:15). (6) Temura (exchange) of a sacred object (Leviticus 27:10-33). (6) Temura (wymiany) z sacrum obiektu (Kapłańska 27:10-33). (7) Kerithoth (excisions), concerning the sins punished by this penalty, and what was to be done when anyone intentionally committed such a sin. (7) Kerithoth (excisions), dotyczące grzechy ukarani przez tę karę, i to, co było do zrobienia, kiedy ktoś umyślnie popełnione taki grzech. (8) Me'ild (violation) of a sacred object (cf. Numbers 5:6 sq.; Leviticus 5:15 sq.). (8) Me'ild (naruszenie) z sacrum obiektu (por. Numbers 5:6 sq, sq Kapłańska 5:15). (9) Tamid (continual sacrifice), concerning the daily morning and evening sacrifice and the temple in general. (9) Tamid (ciągła ofiara), dotyczące codziennie rano i wieczorem i poświęcenia świątyni w ogóle. (10) Middoth (measurements), a description of the temple and of the temple service. (10) Middoth (pomiary), opis świątyni i usługi świątyni. (11) Quinnim ("nest" of birds), of the sacrifices of doves by the poor (Leviticus 1:14 sq.; 12:8). (11) Quinnim ( "gniazdo" ptaków "), z poświęceniem przez gołębie z biednych (Kapłańska 1:14 sq; 12:8).

F. Seder Teharoth (purifications) F. Seder Teharoth (purifications)

Treats in twelve treatises of the ordinances of cleanness and of purifications. (l) Kelim (vessels), treats of the conditions under which domestic utensils, garments, etc., become unclean. Traktuje w dwunastu traktaty z nakazów czystości i purifications. (L) Kelim (statki), traktuje o warunkach, na które domowych narzędzi, odzieży itd., staje się nieczysty. (2) Ohaloth (tents) of the defilement of dwellings by a corpse (Numbers 19:14 sq.). (2) Ohaloth (namioty) z pohańbienie mieszkań przez trup (Liczb 19:14 sq). (3) Nega'im (leprosy). (3) Nega'im (trąd). (4) Para (red heifer; cf. Numbers 19). (4) Para (czerwona jałówka; cf. Numbers 19). (5) Teharoth (purifications) (euphemistically), treats of the lesser degrees of defilement lasting only till sunset. (5) Teharoth (purifications) (eufemistycznie), traktuje o mniejszym stopniu plama trwały aż do zachodu słońca tylko. (6) Miqwa'oth (wells), the condition under which wells and reservoirs are fit to be used for ritual purification. (6) Miqwa'oth (studnie), pod warunkiem, studnie i zbiorniki, które nadają się do wykorzystania w rytuał oczyszczenia. (7) Nidda (menstruation). (7) Nidda (miesiączki). (8) Makhshirin (preparers), the conditions under which certain articles, by coming in contact with liquids, become ritually unclean (Leviticus 11:34, 37, 38). (8) Makhshirin (sporządzających) warunki, w jakich niektórych artykułów, przez najbliższe kontakt z płynami, stają się rytualnie nieczyste (Kapłańska 11:34, 37, 38). (9) Zabim (persons afflicted with running issues; cf. Leviticus 15). (9) Zabim (osób poszkodowanych problemy z utrzymaniem; por.. Kapłańska 15). (10) Tebul yom (immersed at day), ie the condition of the person who had taken the ritual bath, but who has not been perfectly purified by sunset. (10) Tebul Jom (zanurzone w dzień), tj. warunek, o osobie, która zajęła rytuał kąpieli, ale który nie został całkowicie oczyszczony przez zachodem słońca. (11) Yadayim (hands), treats of the ritual uncleanness of the hands and their purification. (11) Yadayim (ręce), traktuje o rytuał nieczystości z rąk i ich oczyszczania. (12) 'Uqcin (stalks) of fruits and shells and their ritual uncleanness. (12) "Uqcin (łodygi) owoców i ich muszle i rytuał nieczystości.

In our editions the number of treatises is sixty-three; originally there were only sixty, because the four paragraphs of the treatise Baba kamma, Baba bathra, Baba meci'a, likewise Sanhedrin and Makkoth, formed only one treatise. W naszym edycjach liczba traktaty jest sześćdziesiąt trzecią; pierwotnie było tylko sześćdziesięciokrotny, ponieważ cztery ustępy z traktatem Baba kamma, bathra Baba, Baba meci'a, podobnie Sanhedryn i Makkoth, utworzony tylko jeden traktat. The Mishna exists in three recensions: in the manuscripts of editions of the separate Mishna, in the Palestinian Talmud in which the commentaries of the Amora'im follow short passages of the Mishna, and in the Babylonian Talmud, in which the Gemara is appended to an entire chapter of the Mishna. W Mishna istnieje w trzech recensions: rękopisy w wydaniach oddzielnych Mishna, w Talmud palestyński, w którym w komentarzach Amora'im następujące krótkie fragmenty z Mishna, aw Talmud babiloński, w którym jest załączony do Gemara cały rozdział o Mishna. The contents of the Mishna, aside from the treatises Aboth and Middoth, are with few exceptions Halakhic. Zawartość tego Mishna, oprócz traktaty Aboth i Middoth, z nielicznymi wyjątkami są Halakhic. The language, the so-called Mishna Hebrew or New Hebrew, is a fairly pure Hebrew, not without proof of a living development -- enriched by words borrowed from Greek and Latin and certain newly-created technical expressions, which seem partly developed as imitations of Roman legal formulas. Języka, tzw Mishna hebrajskim lub hebrajskim Nowy, jest dość czysta hebrajski, nie bez dowodu żywego rozwoju - wzbogacony o słowach zapożyczonych z greki i łaciny oraz niektórych nowo utworzone technicznych określeń, które wydają się być częściowo rozwinięte jako imitacji Romana formuły prawnej. The Mishna is cited by giving the treatise, chapter, and precept, eg 'Berakh, i, 1. Among the commentators of the whole Mishna the following deserve special mention: Maimonides, the Hebrew translation of whose Arabic original is printed in most edition of the Mishna; Obadia di Bertinoro (d. 1510), Jom Tob Lippmann Heller (d. 1654), Jisrael Lipschutz (his Mishna with Commentary in 6 vols., Königsberg, 1830-50). W Mishna jest cytowane przez podanie traktat, rozdział, i przykazanie, np. "Berakh, I, 1. Wśród komentatorów na całym Mishna następujące zasługują na szczególną uwagę: Majmonides, hebrajskiego tłumaczenia arabski, którego oryginalny jest wydrukowane w większości edycji w Mishna; Obadia di Bertinoro (zm. 1510), JOM Tob Lippmann Heller (zm. 1654), Jisrael Lipschutz (jego Mishna z komentarzami w 6 vols., Królewcu, 1830-50).

The first edition of the complete Mishna was at Naples in 1492. Pierwsza edycja była pełna Mishna w Neapolu w 1492. Texts with Hebrew commentaries exist in great numbers. Teksty w języku hebrajskim komentarzy istnieją w wielkiej liczbie. Of importance as a Conformation of the Palestinian version is the edition of WH Lowe (Cambridge, 1883), after the Cambridge manuscript. Znaczenie jako Budowa w Palestynie wersji jest wydanie WH Lowe (Cambridge, 1883), po Cambridge rękopisu. Also deserving of mention are: "Misna . . . Latinitate donavit G. Lurenhusius" (text, Latin translation, notes, Latin translation of Maimonides and Obadia, 6 vols., Amsterdam, 1698-1703); "Mishnajoth", with punctuation and German translation in Hebrew letters, begun by Sammter (Berlin, 1887 -- still incomplete); Ger. Również godne wzmianki są następujące: "Misna... Latinitate donavit G. Lurenhusius" (tekst, tłumaczenie Łacińskiej, zauważa, łacina tłumaczenie Majmonides i Obadia, 6 vols. Amsterdam, 1698-1703); "Mishnajoth", z interpunkcji i Niemiecki tłumaczenia w języku hebrajskim litery, rozpoczęte przez Sammter (Berlin, 1887 - nadal niekompletne); Ger. tr. of the Mishna by Rabe (6 parts, Onolzbach, 1760-63). z Mishna przez Rabe (6 części, Onolzbach, 1760-63).

IV. THE PALESTINIAN TALMUD Palestyńskich Talmud

On the basic of the Mishna, juridical discussions were continued, at first in the schools of Palestine, particularly at Tiberias, in the third and fourth centuries. W sprawie podstawowych z Mishna, dyskusje prawne były kontynuowane, w pierwszym w szkołach Palestynie, szczególnie w Tiberias, w trzecim i czwartym wieku. Through the final codification of the material thus collected, there arose in the second half of the fourth century the so-called Jerusalem, more properly Palestinian, Talmud. Poprzez ostatecznej kodyfikacji materiały zebrane w ten sposób, powstał w drugiej połowie czwartego wieku tzw Jerozolimy, bardziej poprawnie palestyńskich, Talmud. The usual opinion, which originated with Maimonides, that its author was Rabbi Jochanan, who lived in the third century is untenable because of the names of the later scholars which occur in it. Zazwyczaj opinii, które pochodziły z Majmonides, że jej autor był rabin Jochanan, który żył w trzecim wieku jest niemożliwy do utrzymania ze względu na nazwiska późniejszych uczonych, które występują w nim. In the Palestinian Talmud the text of the Mishna is taken sentence by sentence, and explained with increasingly casuistic acumen. Talmud palestyński w tekście z Mishna jest zdanie po zdaniu, i wyjaśnił, ze coraz kazuistyczny umysłowej. The Baraithoth, ie the maxims of the Torah not found in the Mishna, as well as the legal paragraphs are always given in Hebrew, and so are most of the appended elucidations; the remainder is written in a West Aramaic dialect (G. Dalman, "Grammatik des judisch-Palastinischen Aramaisch", Leipzig, 1905). W Baraithoth, tj. Maxims z Tory nie znaleziono w Mishna, jak również ust prawne są zawsze podane w języku hebrajskim, a więc są najbardziej z załączonym elucidations, a reszta jest napisana w West aramejski dialekt (G. Dalman, "Grammatik des judisch-Palastinischen Aramaisch", Lipsk, 1905). Along with the Halakha it contains rich Haggadic material. Wraz z Halakha zawiera bogaty materiał Haggadic. Whether the Palestinian Talmud ever included the entire Mishna is a matter of dispute. Talmud palestyński, czy kiedykolwiek włączone cały Mishna jest kwestią sporu. The only parts preserved are the commentaries on the first four Sedarim (with the exception of several chapters and the treatises Eduyyoth and Aboth) and on the three first divisions of the treatise Nidda in the sixth Seder. Jedynym części zachowane są komentarze dotyczące pierwszych czterech Sedarim (z wyjątkiem kilku rozdziałów i traktaty Eduyyoth i Aboth) i na trzech pierwszych podziałów z traktatem Nidda w szóstym Seder. The supposed discovery by S. Friedländer of treatises on the fifth Seder is based upon a forgery (cf. "Theologische Literaturzeitung", 1908, col. 513 sq., and "Zeitschr. d. Deutsch. Morgenlandisch. Gesellsch.", LXII, 184). Rzekomego odkrycia przez S. Friedlander z traktaty o piątej Seder jest w oparciu o fałszerstwo (por. "Theologische Literaturzeitung", 1908, col. 513 sq, i "Zeitschr. D. Deutsch. Morgenlandisch. Gesellsch." LXII, 184). The Palestinian Talmud is generally cited by giving the treatise, chapter, page, and column after the Venetian and Cracow editions, mostly also the line, indicated by j (=jerus.) or pal.; eg pal. Palestyńskich Talmud jest powszechnie cytowane przez podanie traktat, rozdział, strona, a kolumnie po weneckim i Kraków edycjach, także w większości linii, wskazanych przez j (= jerus.) Lub PAL.; Np. pal. Makkoth, 2 Bl. Makkoth, 2 bł. 31d 56. 31d. 56. Many scholars cite in the same manner as for the Mishna, but this is not to be recommended. Wielu uczonych cytować w taki sam sposób jak dla Mishna, ale to nie jest zalecane.

Editions: Venice (Bomberg), 1523-24; Cracow, 1609; Krotoshin, 1866; Zhitomir, 1860-67; Piotrkow, 1900-02. Edycje: Wenecja (Bomberg), 1523-24, Kraków, 1609; Krotoshin, 1866; Żytomierz, 1860-67; Piotrkowie, 1900-02. French translation by M. Schwab, 11 vols., Paris, 1879-80; I2 1890. Tłumaczenie na język francuski przez M. Schwab, 11 vols. Paris, 1879-80; I2 1890.

Several treatises are printed with Latin translations in Ugolini, "Thesaurus antiquitatum sacrarum", vols. Kilka traktaty są drukowane tłumaczenie z łaciny w Ugolini, "Thesaurus antiquitatum sacrarum", vols. XVII-XXX, Venice, 1755-65; Wunsche, "Der palastinische Talmud in seinen haggadischen Bestandteilen ins Deutsche übersetzt" (Zurich, 1880). XVII-XXX, Wenecja, 1755-65; Wünsche, "Der palastinische Talmud w Seinen haggadischen Bestandteilen ins Deutsche übersetzt" (Zurych, 1880).

V. BABYLONIAN TALMUD V. Talmud babiloński

The Mishna is said to have been brought to Babylon by Aba Areka, generally called Rab (d. 247), a pupil of Rabbi Jehuda. W Mishna jest powiedziane, że zostały wniesione przez babiloński do ABA Areka, zwanych ogólnie Rab (zm. 247), uczniem Rabin Jehuda. In the schools there it became a norm of legal religious life and a basis of juridical discussion. W szkołach nie stał się normą życia zakonnego prawnej i podstawie prawnej dyskusji. But while in Palestine there was a greater tendency to preserve and propagate what had been handed down, the Babylonian Amora'im developed their interpretation of the law in all directions, which explains why the Babylonian Talmud acquired a greater significance for Judaism than the Palestinian. Ale podczas gdy w Palestynie nie było większe skłonności do zachowania i propagowanie tego, co zostało wydane, w babilońskiej Amora'im rozwiniętych ich wykładni prawa we wszystkich kierunkach, co wyjaśnia, dlaczego Talmud babiloński nabytych większe znaczenie niż dla judaizmu w Palestynie. Thus the material grew rapidly and gradually led to a codification, which was undertaken by R. Ashi (d. 427), head of the school at Sura, and by R. Abina or Rabbina (d. 499), the last of the Amora im. Tak więc materiał stopniowo rosła szybko i doprowadził do kodyfikacji, która została przeprowadzona przez R. ASHI (zm. 427), kierownik szkoły w Sura, i przez R. Abina lub Rabbina (zm. 499), ostatniego z Amora im. The scholars who lived after him (at the end of the fifth and in the first half of the sixth centuries), called Sabora im ("those who reflect, examine", because they weighed and also completed what had been written by the Amora'im), are to be regarded as those who really completed the Babylonian Talmud. Do uczonych, którzy żyli po nim (na koniec piątego i w pierwszej połowie szóstego wieku), zwany Sabora im ( "tych, którzy odzwierciedlają zbadać", gdyż waży, a także to, co zostało zakończone napisane przez Amora " IM), są uważane za tych, którzy rzeczywiście zakończyła Talmud babiloński.

Like the Palestinian, the Babylonian Talmud does not include the entire Mishna. In the first and sixth divisions only the treatises Berakhoth and Nidda are considered; in the second division Shegalim is omitted, in the fourth Eduyyoth and Aboth, in the fifth Middoth, Ginnim, and half of Tamid. Podobnie jak w Palestynie, w Talmud babiloński nie obejmuje całego Mishna. W pierwszej i szóstej dywizji tylko traktaty Berakhoth i Nidda są uznawane, w drugim podziału Shegalim jest pominięte, w czwartym Eduyyoth i Aboth, w piątym Middoth, Ginnim , A połowa Tamid. It is indeed questionable if the greater number of these treatises were included in the Babylonian Gemara; Eduyyoth and Aboth are excluded, by reason of the subject matter, while the remainder treat for the most part ordinances which could not be applied outside of Palestine. To jest rzeczywiście wątpliwe, czy większej liczby te traktaty były zawarte w babilońskiej Gemara; Eduyyoth i Aboth są wyłączone, ze względu na przedmiot sprawy, podczas gdy pozostała na leczeniu w większości rozporządzeń, które nie mogą być stosowane na zewnątrz Palestyny. The Babylonian Talmud therefore includes only 36 1/2 treatises, but is at least four times the extent of the Palestinian, although the latter deals with 39 treatises. W związku z tym Talmud babiloński obejmuje tylko 36 1 / 2 traktaty, ale jest co najmniej cztery razy w stopniu w Palestynie, chociaż ta ostatnia zajmuje 39 traktaty. The Haggada is even more fully represented than in the Palestinian. W Haggada jest nawet bardziej niż w pełni reprezentowane w Palestynie. The language, excepting the legal paragraphs and the quotations of the older scholars and Palestinian rabbis, is that of the East Aramaic dialect of Babylonia (cf. Levias, "A Grammar of the Aramaic Idiom contained in the Babylonian Talmud", Cincinnati, 1900; ML Margolis, "Grammatik des babylonischen Talmuds", Munich, 1910). Język, z wyjątkiem ust prawnych i notowania starszych i uczonych rabinów palestyńskich, to na Wschodzie aramejski dialekt z Babilonii (por. Levias, "A Gramatyka z aramejski Idiom zawartych w Talmud babiloński", Cincinnati, 1900; ML Margolis, "Grammatik des babylonischen Talmuds", Monachium, 1910). The Babylonian Talmud is cited according to treatise, folio, and page, as the content in nearly all the editions since that of the third Bomberg one (1548) is the same, eg Berakh 22a. The Talmud babiloński jest cytowane zgodnie z traktatem, Folio, a strona, jak treść w niemal wszystkich wydaniach, że od tego trzeciego Bomberg jeden (1548) jest taki sam, np. Berakh 22a. In these editions there are usually appended at the end of the fourth Seder seven small treatises, partly from Talmudic, partly from post-Talmudic times, among which is the post-Talmudic treatise Sopherim (directions for the writer and public reader of the Torah). W tych edycjach nie są zazwyczaj dołączane na koniec czwartego Seder siedem małych traktaty, częściowo z talmudyczne, częściowo z po-talmudyczne razy, wśród których jest po talmudyczne traktat Sopherim (wskazówki dla czytelnika publicznego i pisarz z Tory) . Among the commentaries the first place belongs to that of Rashi (d. 1105), completed by his grandson Samuel ben Me'ir (d. about 1174). Wśród komentarzy na pierwszym miejscu należy, że z Rasziego (zm. 1105), zakończone jego wnuk Samuela ben Me'ir (zm. ok. 1174). Chiefly of a supplementary character are the works of the Tosaphists or authors of the Tosaphoth (additions), who lived in France and Germany during the twelfth and thirteenth centuries. Głównie charakter dodatkowy są prace z Tosaphists lub autorów z Tosaphoth (dodatki), który mieszkał we Francji i Niemczech w ciągu dwunastego i trzynastego wieku. They give amplifications and learned explanations of certain treatises. Dają amplifications i dowiedziałem się wyjaśnienia niektórych traktaty. Other commentaries are enumerated by Strack, op. Inne komentarze są wyliczone przez Strack, op. cit. cit.. infra, 149-51. The Babylonian Talmud has often been printed but until the present time a critical edition has remained a desideratum. podczerwień, 149-51. The Talmud babiloński często drukowane, ale aż do chwili obecnej krytyczne wydanie pozostaje dezyderat. Material for this purpose is furnished by Raphael Rabbinovicz, among others, in his "Variae lectiones in Mischnam et in Talm. Babyl.", etc. (15 vols., Munich, 1868-86); Vol. Materiał na ten cel jest dostarczany przez Rafała Rabbinovicz, między innymi, w jego "Variae lectiones w Mischnam et in Talm. Babyl." Itd. (15 vols. München, 1868-86); obj. XVI was edited by Ehrentreu (Przemysl, 1897). XVI był edytowany przez Ehrentreu (Przemyśl, 1897). Serious mutilations and bungling changes in the text were caused by the Christian censorship, at first in the Basle edition (1578-81). Poważnych okaleczeń i partactwo zmiany w tekście zostały spowodowane przez Christiana cenzury, w pierwszej edycji w Bazylei (1578-81). The numerous bickerings among the Jews had the further consequence that they themselves practised censorship. Liczne bickerings wśród Żydów w dalszej konsekwencji, że sami praktykowana cenzury. The excised passages were partly collected in small treatises, published for the most part anonymously. W usunięte fragmenty zostały częściowo zebrane w małe traktaty, opublikowanych w większości anonimowo.

EDITIONS EDYCJE

Raphael Rabbinovicz, (Ma'amar al hadpasath ha-talmud -- Munich, 1877), a critical review of the editions of the Babylonian Talmud, as a whole or in part since 1484. Raphael Rabbinovicz (Ma'amar al hadpasath Talmud-ha - Monachium, 1877), krytycznego przeglądu wydaniach tej Talmud babiloński, w całości lub w części od 1484. The first complete edition appeared at Venice (Bomberg), (12 vols., 1520-23). Pierwsze pełne wydanie pojawiło się w Wenecji (Bomberg), (12 vols., 1520-23). The advantage of this edition consists in its complete character; the text itself is full of errors. Zaletą tego wydania polega na jej charakter kompletny; tekst jest pełen błędów. A certain reputation is enjoyed by the Amsterdam edition (1644-48), in which the censured passages have been as far as possible restored. Pewien renomą cieszy się wydanie Amsterdam (1644-48), w którym cenzurowany fragmenty zostały w jak największym stopniu przywrócić. The edition of Frankfort (1720-22) served directly or indirectly as a basis for those which followed. Wydanie Frankfort (1720-22) serwowane bezpośrednio lub pośrednio jako podstawa do tych, które stosowane. Of the later editions may be mentioned those of Berlin (1862-68), Vienna (1864-72), and Vilna (1880-86). W kolejnych edycjach tych mogą być wymienione w Berlinie (1862-68), Wiedeń (1864-72) i Wilnie (1880-86). A quarto edition, the text after the editio princeps, with the variants of the Munich manuscripts and a German translation, was begun by Lazarus Goldschmidt in 1897. A wydanie quarto, tekst po editio princeps, z wariantów w Monachium rękopisy i tłumaczenia na język niemiecki, została zapoczątkowana przez Lazarus Goldschmidt w 1897 roku. Up to date 6 vols., containing the Institutes I, II, IV, V, and the two first treatises of III have appeared. Do daty 6 vols. Zawierające Instytuty I, II, IV, V, a dwie pierwsze traktaty III pojawiły. Unfortunately this publication is by no means faultless. Niestety tej publikacji nie jest bezbłędny. ML Rodkinson, "New Edition of the Babylonian Talmud", New York, 1896; M. Mielziner, "Introduction to the Talmud" (Cincinnati, 1894; New York, 1903); ML Rodkinson, "The History of the Talmud" (New York, 1903); HL Strack, "Einleitung in den Talmud" (Leipzig 1908), pp. ML Rodkinson, "New Edition z Talmud babiloński", New York, 1896; M. Mielziner, "Wstęp do Talmud" (Cincinnati, 1894, Nowy Jork, 1903); ML Rodkinson, "The History of the Talmud" (Nowa York, 1903); HL Strack, "Einleitung in den Talmud" (Lipsk 1908), pp. 139-175, containing an extensive bibliography of the Talmud and of the questions concerning it. 139-175, zawierający obszerną bibliografię z Talmudu i pytania dotyczące go.

Publication information Written by F. Schühlein. Publikacja informacji napisanej przez F. Schühlein. Transcribed by Scott Anthony Hibbs and Wendy Lorraine Hoffman. The Catholic Encyclopedia, Volume XIV. Przepisywane przez Scott Anthony Hibbs i Wendy Hoffman Lotaryngii. Katolickiej encyklopedii, Tom XIV. Published 1912. Opublikowany 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, July 1, 1912. Nihil obstat, 1 lipca 1912. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + Kardynał John Farley, Archbishop of New York


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest