Zoroastrianism, Zoroaster, Zarathusthra, Zarathustra Zoroastrianizm, Zaratusztra, Zarathusthra, Zarathustra

General Information Informacje ogólne

During the 7th and 6th centuries BC the ancient polytheistic religion of the Iranians was reformed and given new dimensions by the prophet Zoroaster (or Zarathusthra). Podczas 7. i 6. wieku pne starożytny polytheistic z religii Irańczyków został zreformowany i nowej wymiarów podanych przez prorok Zaratusztra (lub Zarathusthra). Zoroaster's life dates have been traditionally given as (c. 628 - 551 BC), but many scholars argue for earlier dates. Zaratusztra życia terminy zostały podane jako tradycyjnie (ok. 628 - 551 pne), ale naukowcy twierdzą, dla wielu wcześniejszych terminach. Linguistic evidence suggests that he was born in northeastern Iran, but the prophet's message was to spread throughout the Persian Empire. Językowej sugerują, że on urodził się w północno-wschodnim Iranie, ale proroka's wiadomość do rozpowszechniania w całym imperium perskiego. Adopted as the faith of the Persian kings, Zoroastrianism became the official religion of the Achaemenid empire and flourished under its successors, the Parthian and Sassanian empires. Its theology and cosmology may have influenced the development of Greek, later Jewish, Christian, and Muslim thought. The Muslim conquest of the 7th century AD marked the beginning of a steady decline of Zoroastrianism. Przyjęto jako wiary z królów perskich, Zoroastrianizm stał się religią urzędową z Achemenidzi i rozkwitała pod jego następców, w Parthian i Sassanian imperia. Jej teologii i kosmologii mogą mieć wpływ na rozwój greckiej, później żydowskiego, chrześcijańskiego i muzułmańskiego myśli . Podboju muzułmańskiego 7. wne oznaczone na początku stały spadek Zoroastrianizm. Persecution resulted in the migration (about the 10th century) of the majority of Zoroastrians to India, where the Parsis of Bombay are their modern descendants. Prześladowanie w wyniku migracji (ok. 10 wiek) z większością Zoroastrians do Indii, gdzie Parsis Bombay są ich potomkowie nowoczesne.

The religion of ancient Iran was derived from that of the ancient Indo Europeans, or Aryans. Religii starożytnego Iranu pochodzi od tej starożytnej indo Europejczyków, lub Aryans. The language of the earliest Zoroastrian writings is close to that of the Indian Vedas, and much of the mythology is recognizably the same. Język najwcześniej Zoroastrianin pism jest zbliżony do tego z indyjskich Vedas, a wiele z mitologii rozpoznawalny jest ten sam. Two groups of gods were worshiped, the ahuras and the daevas. Dwie grupy były oddawali cześć bogom, w ahuras i daevas. The worship of the ahuras (lords) may have reflected the practice of the pastoral upper classes, and tradition holds that Zoroaster was born into a family that worshiped only the ahuras. The message of the prophet, however, was that Ahura Mazda, the Wise Lord, was the sole creator and lord of the world and that the worship of the daevas was the worship of evil. In Zoroaster's theology the Amesha Spentas, or Bountiful Immortals, were divine beings who acted essentially as agents of the power of Ahura Mazda; they were traditionally seven in number: Bounteous Spirit, Good Mind, Truth, Rightmindedness, Dominion, Health, and Life. Kultu w ahuras (panów) może mieć odzwierciedlenie w praktyce duszpasterskiej górnej klasy, tradycji i stwierdził, że Zaratusztra urodził się w rodzinie, że oddał pokłon tylko ahuras. Orędzie proroka, jednak było to, że Ormuzd, madrego Panie, był jedynym twórcą i panem świata i że w kulcie daevas było kultu zła. Zaratusztra W teologii jest na Amesha Spentas lub laski iMMORTALs, były boskie istoty, która działała głównie jako przedstawiciele władzy Ormuzd; były tradycyjnie łącznie siedem numer: hojny Ducha Mind Dobra, Prawdy, Rightmindedness, Dominium, Zdrowie i Życie. The first of these, Spenta Mainyu, is of special importance in that he is paired with a "twin," Angra Mainyu, or Hostile Spirit. Pierwszy z nich, Spenta Mainyu, ma szczególne znaczenie, że jest powi ± zany z "twin" Angra Mainyu, wrogiej lub Ducha.

When given a choice between good and evil, or truth and the lie, Bounteous Spirit chose truth and Hostile Spirit the lie. Creation becomes a battleground, with the demoted ahuras invoked for the doing of good and the daevas enlisted by Angra Mainyu in the doing of evil. Gdy dany wybór między dobrem i złem, prawdy i czy kłamstwie, szczodry wybrał Ducha prawdy i wrogie Ducha kłamstwie. Opublikowane staje się bitwy, z obniżonego ahuras powoływać się na ten dobrych i daevas zachęconym przez Angra Mainyu w sposób zła. Nevertheless, Ahura Mazda has decreed that truth will triumph, and the old world will be destroyed by fire and a new creation instituted. Niemniej jednak, Ormuzd ma dekret, że będzie tryumf prawdy, a stary świat będzie zniszczony przez pożar, a wszczęte nowe stworzenie.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
In the period following Zoroaster, for which little evidence remains, Zoroastrianism consolidated its position and spread throughout Iran. W okresie po Zaratusztra, dla których pozostanie niewiele dowodów, Zoroastrianizm umocnił swoją pozycję i całym Iranie. The rise of the southern Persians and Medes seems to have been accompanied by the reinstatement of many of the ahuras, although Ahura Mazda is still recognized as supreme god. Among the most important figures to revive at this time were Mithra (Mithraism), usually associated with the sun, and Anahita, associated with the waters and fertility. Awans południowej Persów i Medów Wydaje się, że zostały dołączone do powrotu wielu z ahuras, chociaż Ormuzd jest jeszcze rozpoznawana jako najwyższego boga. Wśród najważniejszych danych liczbowych, aby ożywić w tym czasie były mithra (Mithraism), zazwyczaj związane ze słońcem, a Anahita, związane z wody i płodności. Ahura Mazda (who becomes Ormazd) becomes identified with Spenta Mainyu, and Angra Mainyu (Ahriman) remains his antagonist. Ormuzd (który staje się Ormazd) staje się zidentyfikować z Spenta Mainyu i Angra Mainyu (Ahriman) pozostaje jego antagonistą. Ahura Mazda has relinquished some of his absolute supremacy and appears to need the assistance of the lesser ahuras, particularly Mithra, who appears as mediator and protector of the created world. Ormuzd ma zrezygnowała z niektórych jego absolutnej supremacji i wydaje się konieczność pomocy w mniejszym ahuras, szczególnie mithra, który pojawia się jako mediatora i opiekuna z stworzył świat.

This dualist view eventually became the orthodox position. Ten widok dualist ostatecznie stało się ortodoksyjnej pozycji. Its development may have owed much to the Magi, a hereditary priestly caste, although their role is unclear. Jej rozwój może mieć wiele do należnych Króli, A dziedzicznej kasty kapłańskiej, choć ich rola jest niejasna. From them, however, the Greco Roman world learned much of what it knew of the religion. Z nich, jednak Greco Roman świat nauczył się wiele z tego, co on wiedział o religii. An important reform movement, however, arose within Zoroastrianism - the movement around Zurvan. Ważną ruchu reform, jednak powstały w ciągu Zoroastrianizm - ruch wokół Zurvan. The Zurvanites posited a supreme god, Zurvan (Infinite Time), who had sacrificed for 1,000 years in order to gain offspring. W Zurvanites posited izbą boga, Zurvan (Infinite Time), który poświęca na 1000 lat w celu uzyskania potomstwa. At the end of that time he experienced momentary doubt, and from that doubt arose Ahriman; at the same time, Ormazd came into being because of the efficacy of the sacrifices. Pod koniec tego czasu on doświadczonych chwilowe wątpliwości, i od tego wątpliwości wynikły Ahriman, w tym samym czasie, Ormazd wszedł w życie ze względu na skuteczność ofiar. At the end of 3,000 years Ahriman crossed the void that separated them and attacked Ormazd. Pod koniec 3000 roku przekroczyły Ahriman nieważne, że oddzielić je i zaatakowali Ormazd. The two made a pact to limit the struggle, and Ahriman fell back into the abyss, where he lay for 3,000 years. Dwóch Umówmy się, aby ograniczyć walki i Ahriman spadła z powrotem w otchłań, gdy spał na 3000 lat.

During that period Ormazd created the material and spiritual world; in retaliation, Ahriman called into being six demons and an opposing material world. W tym okresie Ormazd stworzył świat materialnych i duchowych, w odwecie, Ahriman do życia sześć demonów oraz materiał sprzeciwiającej świata. In the next 3,000 year period Ahriman attempted to corrupt the creation of Ormazd; he was successful but was trapped in the world of light. The final period of 3,000 years was ushered in by the birth of Zoroaster, who revealed this struggle to man; the prophet is to be followed by three saviors, appearing at intervals of 1,000 years. At the appearance of the last, a day of judgment will occur, the drink of immortality will be offered to those who have fought against Ahriman, and a new creation will be established. W następnym okresie 3000 roku Ahriman próbował uszkodzony tworzenia Ormazd; był udany, ale było uwięzione w świecie światła. Końcowy okres 3000 lat ushered przez narodzin Zaratusztra, który ujawnił tę walkę dla człowieka, a Prorok ma być stosowana przez trzy saviors, pojawiające się w odstępach 1000 lat. Na wygląd ostatni, dzień sądu nastąpi, napój nieśmiertelności będzie oferowana dla tych, którzy walczyli z Ahriman, a także tworzenie nowych będzie zostać ustanowione.

The sacred literature of Zoroastrianism is found in the Avesta, which was compiled sometime during the Sassanian period (224 - 640 AD) from much earlier materials. Sacrum w literaturze Zoroastrianizm znajduje się w Avesta, który został skompilowany kiedyś podczas Sassanian okres (224 - 640 AD) z dużo wcześniej materiałów. Only a portion of the Avesta remains, but the language of its earliest sections is extremely ancient, closely related to that of the Indian Vedas. Tylko część z Avesta pozostaje, ale język jego najbliższej sekcji jest bardzo stare, ściśle z nim powiązane, że z indyjskich Vedas. These sections, the Gathas, are thought to be by Zoroaster himself. Te sekcje, Gathas, są uznawane za Zaratusztra przez siebie. They are hymns and form the primary part of the Yasna, the central liturgy of the religion. Są to hymny i formę podstawową część z Yasna, centralnej liturgii religii. Also contained in the Avesta are the Yashts, hymns to a number of the ahuras, and later in date than the Gathas. Również zawarte w Avesta są Yashts, hymny do wielu z ahuras, a później niż w dacie Gathas. Finally comes the Videvdat, which is concerned with purity and ritual. Wreszcie przychodzi Videvdat, która związana jest z czystości i rytuał. A large body of commentary exists in Pahlavi, dating from the 9th century AD, which contains quotations from earlier material no longer extant. Znaczna część komentarza istnieje w Pahlawi, poczynając od 9. wne, który zawiera cytaty z wcześniejszych materiałów już nie obowiązują.

The rituals of Zoroastrianism revolve around devotion to the good and the battle against the forces of evil. Fire plays a major role, being seen as the manifestation of the truth of Ahura Mazda, as preached by Zoroaster. Rytuały z Zoroastrianizm koncentrują się wokół nabożeństwo do dobra i walki z siłami zła. Pożar odgrywa ważną rolę, jest postrzegane jako przejaw prawdy Ormuzd, jak głosił przez Zaratusztra. Also important is the ritual drink, haoma, which is related to the Vedic soma. Również ważne jest rytuał picia, haoma, co jest związane z Vedic Soma.

Tamara M Green Tamara M zielony

Bibliography: Bibliografia:
MA Boyce, Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices (1979); M Dhalla, History of Zoroastrianism (1938) and Zoroastrian Theology from the Earliest Times to the Present Day (1914); J Duchesne - Guillemin, Symbols and Values in Zoroastrianism (1966) and The Western Response to Zoroaster (1958); JH Moulton, Early Zoroastrianism (1913); RC Zaehner, The Dawn and Twilight of Zoroastrianism (1961) and The Teachings of the Magi: A Compendium of Zoroastrian Beliefs (1956). MA Boyce, Zoroastrians: Ich religijnych i praktyk (1979); M Dhalla, Historia Zoroastrianizm (1938) i teologii Zoroastrianin od początku Times po dzień dzisiejszy (1914); J Duchesne - Guillemin, symboli i wartości w Zoroastrianizm (1966 ) I Zachodnie Odpowiedź na Zaratusztra (1958); JH Moulton, Wczesne Zoroastrianizm (1913); RC Zaehner, Zmierzch i świt z Zoroastrianizm (1961) i Nauki Trzech Króli: kompendium Zoroastrianin wierzenia (1956).


Zoroastrianism Zoroastrianizm

Spitama Zarathustra (c. 660 - 583 BC). Spitama Zarathustra (ok. 660 - 583 pne).

Advanced Information Informacje zaawansowane

The fundamental idea of Zoroastrianism is that since the beginning, there has existed a spirit of good (Ahura Mazda or Ormazd) and a spirit of evil (Ahriman) who are in perpetual conflict, with the soul of man as the great object of the war. Podstawowych idei Zoroastrianizm jest, że od początku, nie istnieje duchu dobrej (Ormuzd lub Ormazd) i ducha zła (Ahriman), którzy są w konflikcie wieczyste, w duszy człowieka jako wielki obiekt wojny . Ormazd created men free, so that if they allow themselves to fall under the sway of Ahriman they are held to be justly punishable. When a person dies, his good and evil deeds will be weighed against each other, and accordingly as the balance is struck he will be sent to heaven or to hell. If they are exactly equal, the soul passes into an intermediate state and remains there until the day of judgment. Ormazd is to triumph ultimately, and then there will be one undivided kingdom of God in heaven and on earth. Ormazd stworzył mężczyzn wolne, tak, że jeśli pozwalają się do objęte kołysać się z Ahriman są przechowywane być słusznie karana. Kiedy osoba umiera, jego dobre i złe uczynki będą ważone przed sobą, a zatem jako saldo jest uderzył On zostanie wysłana do nieba lub do piekła. Jeśli są one dokładnie równy, dusza przechodzi w stan pośredni i pozostaje tam aż do dnia wydania wyroku. Ormazd jest ostatecznie triumfem, a następnie nie będzie jedną niepodzielną królestwa Boga w niebie i na ziemi.

The 'bible' of Zoroastrians is the Zend - Avesta. W "Biblii" z Zoroastrians jest Zend - Avesta.

It is divided into 5 parts: Jest on podzielony na 5 części:

Zoroaster taught a higher moral plane, where men attained virtue by good thoughts and conduct rather than by sacrifice. Zaratusztra nauczał wyższe płaszczyzny moralnej, gdzie mężczyźni racji zajmowanej przez dobre myśli i zachowań, a nie przez ofiarę. All of a man's good works are actually entered into the book of life as credits, and bad works as debits. Wszystkie człowiek dobrze pracuje jest faktycznie weszła w księdze życia, jak kredyty, zły i pracuje jako rozchody. If the total score is positive, the soul goes to heaven; if negative, hell. Jeżeli całkowita gości jest pozytywny, dusza trafia do nieba, jeśli negatywne, piekło. If the balance is close, the soul stays in an intermediate state until the final judgment. Jeśli bilansie jest bliski, dusza pozostaje w stanie pośrednim, aż do ostatecznego wyroku. Sins could never be washed away, but just balanced out. Grzechów nie może być umyte, ale obecnie tylko wyważone.

Zoroastrianism is a religion that developed in Iran from about the sixth century BC, generally ascribed to Zoroaster (Zarathustra), who was born in Iran '258 years before Alexander.' The date of Zoroaster's birth has been given variously as 6000 BC, 1400 BC, and 1000 BC, but Herzfeld accepts the traditional date, approximately, as now confirmed (Herzfeld, (570 - 500 BC); Jackson, 660 - 583 BC). Zoroastrianizm jest wyznania, które powstały w Iranie od około szóstego wieku pne, na ogół przypisane do Zaratusztra (Zarathustra), który urodził się w Iranie'258 lat przed Alexander ". Zaratusztra Data urodzenia została podana jako różnorodnie 6000 pne, 1400 pne , A 1000 pne, ale akceptuje Herzfelda tradycyjne daty, w przybliżeniu, jak już potwierdzone (Herzfelda, (570 - 500 pne); Jackson, 660 - 583 pne). Accordingly, Zoroaster was contemporary with other great religious personages, including Buddha, Confucius, Lao Tze, and several Hebrew prophets. W związku z Zaratusztra był współczesny z innymi wielkie osobistości religijnych, w tym Buddy, Konfucjusza, Lao Tze, hebrajski i kilku proroków. That Zoroaster used Vedic materials found in early Hinduism can hardly be denied; that he was a polytheist like Darius, Xerxes, and others who were probably Zoroastrians (at least, their inscriptions pay homage to Ahura Mazda) seems most likely. Zaratusztra, że użyte materiały Vedic znalezionych we wczesnym Hinduizm może być trudno zaprzeczyć, że był jak polytheist Dariusza, Kserkses, a inni, którzy byli prawdopodobnie Zoroastrians (co najmniej, ich napisy do oddają hołd Ormuzd) wydaje się najbardziej prawdopodobne.

But Zoroaster was protesting against the false and cruel in religion, and followed the principle, "If the gods do aught shameful, they are not gods." Ale Zaratusztra był protest przeciwko fałszywe i okrutne w religii, a następnie na zasadzie "Jeśli bogowie zrobić niczego karygodne, nie są bogami". Accordingly, he exalted Ahura Mazda ("wise Lord," often improperly translated "Lord of light") as supreme among the gods or spirits, and viewed the world as an agelong struggle between Ahura Mazda and Angra Mainy (or Ahramanyus, Ahriman, "Spirit of evil"), both of whom came into existence independently in the distant past. W związku z tym on wywyższony Ormuzd ( "mądrego Pana", często niewłaściwie przetłumaczone "Pana światła"), jak najwyższe wśród bogowie lub duchy, i oglądany na świecie jako agelong walka między Ormuzd i Angra Mainy (lub Ahramanyus, Ahriman " Duch zła "), którzy przybyli do samodzielnego istnienia w odległej przeszłości. Zoroastrianism is therefore called a dualism, but it is a limited dualism. Zoroastrianizm dlatego nazywany jest dualizm, ale jest to ograniczone dualizm.

Zoroaster calls upon human beings to join in this conflict on the side of Ahura Mazda, the key words of such religion being "good thoughts, good works, good deeds." Zaratusztra wzywa ludzi do udziału w tym konflikcie po stronie Ormuzd, słów kluczowych takich religii jest "dobre myśli, dobre uczynki, dobre uczynki." The ultimate victory of Ahura Mazda, however, was not to be accomplished by human assistance but by the advent of a messiahlike figure, the Saoshyant. Ostatecznego zwycięstwa Ormuzd, natomiast nie może być dokonany przez ludzi pomocy, ale przez nawiązanie do messiahlike liczby, Saoshyant. The duration of the struggle was to be six thousand years (three thousand had already passed when Zoroaster was born), following which was to be the resurrection and judgment. Czas trwania walki został do sześciu tysięcy lat (trzy tysiące już minęła, kiedy urodził się Zaratusztra), po którym miało być zmartwychwstanie i sąd. Many of the details of Zoroastrianism are later developments, some post Christian and even post Mohammedan, and scholars are divided on what elements are to be traced to Zoroaster's own teaching. Wiele szczegółów Zoroastrianizm później są zmiany, niektóre chrześcijańskiej, a nawet po mahometański post, badaczy i są podzielone na jakie elementy mają być śledzone do Zaratusztra własnego nauczania.

Because of the fact that the revelation of the doctrines of resurrection, angels, Satan, and the Messiah comes late in the OT or even in the intertestamental period in early Judaism, scholars have frequently traced these ideas to Zoroastrian influence exerted upon the Jewish people after the Babylonian exile. Ze względu na fakt, że objawienie nauki zmartwychwstanie, aniołów, Szatan, Mesjasz i przychodzi późno w OT lub nawet w intertestamental w okresie wczesnego judaizmu, uczonych często śledzenie tych pomysłów do Zoroastrianin wpływ wywierany na Żydów po na wygnaniu babilońskiej. Moulton examined these points in detail and concluded that they were "not proven." Moulton zbadaniu tych punktach szczegółowo i stwierdził, że były one "nie udowodnione". The discovery of the Dead Sea Scrolls has reopened the discussion, due to the presence of marked "Zoroastrian" influences in the Qumran literature. Odkrycie Morza Martwego Przewija się ponownie otwartych dyskusji, ze względu na obecność oznaczone "Zoroastrianin" wpływy w Qumran literaturze. Some of the most striking parallels to Jewish Christian eschatology can be shown to be very late developments in Zoroastrianism. Niektóre z najbardziej uderzających równoległymi do żydowskich Christian eschatologia można wykazać się bardzo późno, zmiany w Zoroastrianizm. On the other hand, it would not do violence to a high view of inspiration to admit that God could have used Zoroastrianism as a means of stimulating the Jewish mind to think on these subjects even as he used hellenism to prepare the Jewish mind for the Christian revelation (witness Saul of Tarsus). Z drugiej strony, to nie wobec wysokiego widok inspiracji przyznać, że Bóg może mieć Zoroastrianizm używane jako środek stymulujący żydowskiego umysłu do myślenia w tych dziedzinach, nawet jak on używany do przygotowania hellenizm żydowskiej myśli chrześcijańskiej Objawienie (świadek Saula z Tarsu). The magi ("wise men") of the birth narrative may have been Zoroastrian priests. Króli ( "mędrców"), z urodzenia narracji mogło Zoroastrianin kapłanów.

A branch of Zoroastrians is the Parsees, who are fire worshipers. Zoroastrians generally worship natural objects, such as the sun and fire, and of great heroes. Pewien oddział Zoroastrians jest Parsees, którzy są czcicieli ognia. Zoroastrians ogólnie kultu obiektów naturalnych, takich jak słońce i ogień, i wielkich bohaterów.

WS Lasor WS Lasor

Bibliography: Bibliografia:
JH Moulton, HDB; AVW Jackson, Jewish Encyclopedia; E Herzfeld, Zoroaster and His World; RP Masani, The Religion of the Good Life, Zoroastrianism; JJ Modi, The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees; M Boyce, "Zoroastrianism," in Historia Religionum. JH Moulton, HDB; AVW Jackson, Encyklopedii Żydowskiej; E Herzfelda, Zaratusztra i Jego Świat; RP Masani, religia Dobrego Życia, Zoroastrianizm; JJ Modi, The wyznań uroczystości i Celnej w Parsees; Boyce M, "Zoroastrianizm" Historia w Religionum.


Zoroastrianism Zoroastrianizm

Advanced Information Informacje zaawansowane

Zoroastrianism is a religion that developed in Iran from about the sixth century BC, generally ascribed to Zoroaster (Zarathustra), who was born in Iran "258 years before Alexander." Zoroastrianizm jest wyznania, które powstały w Iranie od około szóstego wieku pne, na ogół przypisane do Zaratusztra (Zarathustra), który urodził się w Iranie "258 lat przed Alexander". The date of Zoroaster's birth has been given variously as 6000 BC, 1400 BC, and 1000 BC, but Herzfeld accepts the traditional date, approximately, as now confirmed (Herzfeld, 570-500 BC; Jackson, 660-583 BC). Data urodzenia Zaratusztra był podawany jako różnorodnie 6000 pne, 1400 pne, 1000 pne, ale akceptuje Herzfelda tradycyjne daty, w przybliżeniu, jak już potwierdzone (Herzfelda, 570-500 pne; Jackson, 660-583 pne). Accordingly, Zoroaster was contemporary with other great religious personages, including Buddha, Confucius, Lao Tze, and several Hebrew prophets. W związku z Zaratusztra był współczesny z innymi wielkie osobistości religijnych, w tym Buddy, Konfucjusza, Lao Tze, hebrajski i kilku proroków. That Zoroaster used Vedic materials found in early Hinduism can hardly be denied; that he was a polytheist like Darius, Xerxes, and others who were probably Zoroastrians (at least, their inscriptions pay homage to Ahura Mazda) seems most likely. Zaratusztra, że użyte materiały Vedic znalezionych we wczesnym Hinduizm może być trudno zaprzeczyć, że był jak polytheist Dariusza, Kserkses, a inni, którzy byli prawdopodobnie Zoroastrians (co najmniej, ich napisy do oddają hołd Ormuzd) wydaje się najbardziej prawdopodobne. But Zoroaster was protesting against the false and cruel in religion, and followed the principle, "If the gods do aught shameful, they are not gods." Ale Zaratusztra był protest przeciwko fałszywe i okrutne w religii, a następnie na zasadzie "Jeśli bogowie zrobić niczego karygodne, nie są bogami". Accordingly, he exalted Ahura Mazda ("wise Lord," often improperly translated "Lord of light") as supreme among the gods or spirits, and viewed the world as an agelong struggle between Ahura Mazda and Angra Mainy (or Ahramanyus, Ahriman, "Spirit of evil"), both of whom came into existence independently in the distant past. W związku z tym on wywyższony Ormuzd ( "mądrego Pana", często niewłaściwie przetłumaczone "Pana światła"), jak najwyższe wśród bogowie lub duchy, i oglądany na świecie jako agelong walka między Ormuzd i Angra Mainy (lub Ahramanyus, Ahriman " Duch zła "), którzy przybyli do samodzielnego istnienia w odległej przeszłości. Zoroastrianism is therefore called a dualism, but it is a limited dualism. Zoroastrianizm dlatego nazywany jest dualizm, ale jest to ograniczone dualizm.

Zoroaster calls upon human beings to join in this conflict on the side of Ahura Mazda, the key words of such religion being "good thoughts, good works, good deeds." Zaratusztra wzywa ludzi do udziału w tym konflikcie po stronie Ormuzd, słów kluczowych takich religii jest "dobre myśli, dobre uczynki, dobre uczynki." The ultimate victory of Ahura Mazda, however, was not to be accomplished by human assistance but by the advent of a messiahlike figure, the Saoshyant. Ostatecznego zwycięstwa Ormuzd, natomiast nie może być dokonany przez ludzi pomocy, ale przez nawiązanie do messiahlike liczby, Saoshyant. The duration of the struggle was to be six thousand years (three thousand had already passed when Zoroaster was born), following which was to be the resurrection and judgment. Czas trwania walki został do sześciu tysięcy lat (trzy tysiące już minęła, kiedy urodził się Zaratusztra), po którym miało być zmartwychwstanie i sąd. Many of the details of Zoroastrianism are later developments, some post-Christian and even post-Mohammedan, and scholars are divided on what elements are to be traced to Zoroaster's own teaching. Wiele szczegółów Zoroastrianizm są później rozwój, niektóre post-chrześcijańskim, a nawet po mahometański, i uczonych są podzielone na jakie elementy mają być śledzone do Zaratusztra własnego nauczania.

Because of the fact that the revelation of the doctrines of resurrection, angels, Satan, and the Messiah comes late in the OT or even in the intertestamental period in early Judaism, scholars have frequently traced these ideas to Zoroastrian influence exerted upon the Jewish people after the Babylonian exile. Ze względu na fakt, że objawienie nauki zmartwychwstanie, aniołów, Szatan, Mesjasz i przychodzi późno w OT lub nawet w intertestamental w okresie wczesnego judaizmu, uczonych często śledzenie tych pomysłów do Zoroastrianin wpływ wywierany na Żydów po na wygnaniu babilońskiej. Moulton examined these points in detail and concluded that they were "not proven." Moulton zbadaniu tych punktach szczegółowo i stwierdził, że były one "nie udowodnione". The discovery of the Dead Sea Scrolls has reopened the discussion, due to the presence of marked "Zoroastrian" influences in the Qumran literature. Odkrycie Morza Martwego Przewija się ponownie otwartych dyskusji, ze względu na obecność oznaczone "Zoroastrianin" wpływy w Qumran literaturze. Some of the most striking parallels to Jewish-Christian eschatology can be shown to be very late developments in Zoroastrianism. Niektóre z najbardziej uderzających równoległymi do żydowsko-chrześcijańska eschatologia można wykazać się bardzo późno, zmiany w Zoroastrianizm. On the other hand, it would not do violence to a high view of inspiration to admit that God could have used Zoroastrianism as a means of stimulating the Jewish mind to think on these subjects even as he used hellenism to prepare the Jewish mind for the Christian revelation (witness Saul of Tarsus). Z drugiej strony, to nie wobec wysokiego widok inspiracji przyznać, że Bóg może mieć Zoroastrianizm używane jako środek stymulujący żydowskiego umysłu do myślenia w tych dziedzinach, nawet jak on używany do przygotowania hellenizm żydowskiej myśli chrześcijańskiej Objawienie (świadek Saula z Tarsu). The magi ("wise men") of the birth narrative may have been Zoroastrian priests. Króli ( "mędrców"), z urodzenia narracji mogło Zoroastrianin kapłanów.

WS Lasor WS Lasor
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
JH Moulton, HDB; AVW Jackson, Jewish Encyclopedia; E. Herzfeld, Zoroaster and His World, 2 vols.; RP Masani, The Religion of the Good Life, Zoroastrianism; JJ Modi, The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees; M. Boyce, "Zoroastrianism," in Historia Religionum, ed. JH Moulton, HDB; AVW Jackson, Encyklopedii Żydowskiej; E. Herzfelda, Zaratusztra i Jego Świat, 2 vols.; RP Masani, religia Dobrego Życia, Zoroastrianizm; JJ Modi, The wyznań uroczystości i Celnej w Parsees; M. Boyce, "Zoroastrianizm", w Religionum Historia, wyd. CJ Bleeker and G. Widengren. CJ Bleeker i G. Widengren.


The Avesta W Avesta

Catholic Information Informacje Katolicki

The sacred books of Parsees, or Zoroastrians, and the main source of our knowledge concerning the religious and spiritual life the ancient Persians. Świętych księgach Parsees lub Zoroastrians, a głównym źródłem naszej wiedzy religijnej oraz dotyczących życia duchowego starożytnych Persów. This collection of writings occupies the same place in the literature of Iran (ancient Persia) that the Vedas do in India. Ten zbiór pism zajmuje tym samym miejscu w literaturze Iranu (starożytnej Persji), że Vedas zrobić w Indiach. The designation Zend-Avesta, which is often employed to denote the sacred code, is not strictly correct. Wyznaczenie Zend-Avesta, zatrudniona, która jest często oznaczający świętą kodu, nie jest absolutnie poprawne. It owes its origin to a mistaken inversion of the Pahlavi designation Avistak u Zand, a term which probably means "Text and Commentary"; for the word Zand (in the Avesta itself, Zainti) signifies "explanation" and even in the Avesta is applied to the exegetical matter in the text. Swoją obecną pochodzenia do błędnych inwersji z Pahlawi wyznaczenia Avistak u Zand, pojęcie, które prawdopodobnie oznacza "Tekst i Commentary", bo słowo Zand (Avesta w sobie, Zainti) oznacza "wyjaśnienie", a nawet w Avesta jest stosowana do egzegetycznych kwestii w tekście. It is similarly used by the Parsee priests to denote the Pahlavi version and commentary, but not the original scriptures. Whether the term Avistak, which is the Pahlavi form of the word Avesta, has the meaning of "text", "law", is not absolutely certain. Podobnie jest używane przez kapłanów Parsee do oznaczenia wersji Pahlawi i komentarz, ale nie oryginał pisma. Avistak, czy termin, który jest Pahlawi formę wyrazu Avesta, ma sens "tekst", "prawa", jest nie absolutnie pewne. Some scholars interpret it as "wisdom", "knowledge". Niektórzy badacze interpretują to jako "Mądrość", "wiedzy".

Little was known concerning the religion and customs of ancient Persia before the Avesta was brought to Europe in the eighteenth century. Little był znany dotyczące religii i obyczaje starożytnej Persji przed Avesta został przywieziony do Europy w XVIII wieku. From the allusions in Greek and Roman writers, like Herodotus, Plutarch, Pliny, and others, it had long been surmised that such a body of scriptures existed. Od aluzje w greckich i rzymskich pisarzy, jak Herodot, Plutarch, Pliniusz i inni, to już od dawna surmised, że takie ciało Pisma istniały. Scattered allusions in Arabic and Syriac writers strengthened this conviction. Aluzje rozproszone w języku arabskim i Syryjski pisarzy wzmocnić to przekonanie. But the information to be extracted from these references was vague and meagre. Ale informacje, które mają być wyodrębnione z tych odniesień było niejasne i chudy. The first scholar to make the language and the contents of the sacred books of the Parsees known to Europe was a young Frenchman, Anquetil du Perron, who in 1754 went to India for this very purpose. Pierwszy uczony do języka i treści świętych ksiąg z Parsees znane w Europie był młody Francuz, Anquetil du Perron, który w 1754 pojechał do Indii na ten sam cel. His enthusiasm and perseverance overcame the many obstacles he encountered on his journey to Hindustan and the difficuities he met during his stay in Surat. Jego entuzjazm i wytrwałość przezwycięża on wiele przeszkód napotykanych na swojej drodze do Hindustan i difficuities poznał podczas pobytu w Surat. Success at last crowned his efforts, and on his return in 1771 he was able to give to the world the first translation of the Avesta. W końcu zwieńczone sukcesem jego wysiłki, a na jego powrót w 1771 r. był w stanie dać światu pierwsze tłumaczenie z Avesta. From the moment of its publication a bitter controversy arose concerning the authenticity of the work. Od momentu jego publikacji gorzkie wstała kontrowersji dotyczących autentyczności pracy. Some scholars, like Sir William Jones, declared that it was a clumsy forgery of modern Parsee priests, and the question was disputed for half a century until the advance made in the study of Sanskrit and comparative philology decided the matter and vindicated the genuineness of the scriptures and the value of Anquetil's work, although his translation, as a first attempt, was necessarily, imperfect in many respects. Niektórzy badacze, jak Sir William Jones, oświadczył, że to był niezdarny nowoczesne fałszowaniu Parsee kapłanów, a pytanie zostało zakwestionowane przez pół wieku, aż do góry w badania porównawcze Sanskryt i filologia postanowiła sprawę i uświadomiły prawdziwość tego Pisma i wartość Anquetil pracy, choć jego tłumaczenie, jako pierwsza próba była zawsze, niedoskonała pod wieloma względami.

CONTENT AND DIVISIONS Treści i podziałów

Originally, the sacred scriptures of the Parsees were of far greater extent than would appear from the Avesta in the form in which we now possess it. Początkowo Pisma Świętego z Parsees były znacznie większym stopniu niż wynikałoby to z Avesta w formie, w jakiej teraz ją posiąść. Only a relatively small portion of the original has in fact been preserved, and that is collected from several manuscripts, since no single codex contains all the texts now known. Tylko stosunkowo niewielka część oryginalnego ma w rzeczywistości zostały zachowane, a które są zbierane z różnych rękopisów, ponieważ nie ma jednego kodeksu zawiera wszystkie teksty już znane. In its present form, therefore, the Avesta is a compilation from various sources, and its different parts date from different periods and vary widely in character. W swojej obecnej formie, w związku z tym, Avesta jest kompilacja z różnych źródeł i różnych jego częściach od daty różnych okresów i mają bardzo zróżnicowany charakter. Tradition tells us that the Zoroastrian scriptures consisted originally of twenty-one nasks (books), but only one of these, the Vendidad, had been completely preserved. Tradycja mówi nam, że Zoroastrianin Pisma pierwotnie składała się z dwudziestu jeden nasks (książki), ale tylko jeden z nich, Vendidad, został całkowicie zachowany. The loss of the sacred books is attributed by the followers of Zoroaster to the invasion of Alexander "the accursed Iskandar", as they call him, who burned the palace library at Persepolis, thus destroying one archetype copy of the text, and threw the other into the river near Samarkand, according to the statement of the Pahlavi records (Dinkard, bk. III, West, "Sacred Books of the East", XXXVII, pp. xxx, xxxi, and Shatroiha-i Airan, 2-5). Utraty świętych ksiąg jest nadany przez naśladowców Zaratusztra do inwazji Aleksandra "z Iskandar przeklęty", jak one go, którzy spalili pałac biblioteki w Persepolis, niszcząc tym samym jeden egzemplarz pierwowzór tekstu, a wystąpili w innych do rzeki w pobliżu Samarkanda, zgodnie z oświadczeniem o Pahlawi rekordy (Dinkard, bk. III, Zachód, "Sacred Books of the East", XXXVII, pp. XXX, XXXI, a Shatroiha-i Airan, 2-5). For wellnigh five hundred years after the Macedonian invasion the Parsee scriptures remained in a scattered condition, much being preserved only by memory, until the great Zoroastrian under the Sassanian dynasty (AD 226-651), when the texts were again collected, codified, translated into Pahlavi, and interpreted. Dla wellnigh pięćset lat po inwazji na macedoński Parsee Pisma pozostawały rozproszone w stanie, wiele jest zachowały się jedynie w pamięci, aż do wielkiego Zoroastrianin pod Sassanian dynastii (AD 226-651), kiedy teksty zostały ponownie pobrane, ujednolicona, przetłumaczone do Pahlawi, i interpretowane. A beginning in this direction had already been made under the last of the Parthian kings, but the great final redaction took place in Sassanian times, under Shahpuhar II (309-379). A zaczynający się w tym kierunku zostały już wykonane w ramach ostatniego z królów Parthian, ale wielki końcowy przeróbka miała miejsce w Sassanian razy, pod Shahpuhar II (309-379). Our present Avesta is essentially the work of this redaction, although important sections of the text have been lost since then, especially after the Arabs conquered Persia. Nasze obecne Avesta jest zasadniczo prace tej przeróbka, chociaż ważne części tekstu zostały utracone od tamtego czasu, zwłaszcza po Arabowie podbili Persji. This conquest (637-651) was fatal to the Iranian religion, and caused Zoroastrianism to be supplanted by Mohammedanism and the Avesta by the Koran. Tego podboju (637-651) było śmiertelne dla irańskiej religii, a być spowodowane Zoroastrianizm supplanted przez Mohammedanism i Avesta przez Koran. As already mentioned, great portions of the scriptures have since disappeared entirely; out of the original twenty-one nasks, the nineteenth alone (the Verdidad) has survived. Jak już wspomniano, wielkie porcje Pisma od zniknął całkowicie, poza oryginalnym dwadzieścia jeden nasks, XIX w monoterapii (w Verdidad) przetrwała. Portions of other nasks are preserved, interspersed here and there among the Yasna and Vispered, or have come down to us as flattered fragments in Pahlavi works, or have been rendered into Pahlavi, like the Bundahishn (Book of Creation) and the Shayast-la-Shayast (Treatise on the Lawful and Unlawful). Fragmenty innych nasks są zachowane, interspersed tu i tam wśród Yasna i Vispered, lub mają przyjść do nas jako flattered fragmenty utworów w Pahlawi, czy zostały wydane w Pahlawi, podobnie jak Bundahishn (Księga Tworzenia) i Shayast-la -Shayast (Traktat o legalnymi a nielegalnymi). In this way we are able to make good some of our losses of the old scriptures enough has been said, however, to explain the lack of coherence noticeable in certain parts of the Avestan code. The Avesta, as we now have it, is usually divided into five sections, relating to the ritual, hymns of praise, the liturgy, and the law. W ten sposób jesteśmy w stanie dokonać dobrego niektórych naszych strat starych Pisma wystarczająco zostało powiedziane jednak, aby wyjaśnić brak spójności zauważalne w niektórych częściach Stanów Awestyjski kod. W Avesta, jak mamy teraz, jest zazwyczaj podzielony na pięć sekcji, odnoszących się do rytuału, hymnów uwielbienia, liturgii i prawa. These sections: Te działy:

the Yasna, including the Gathas, or hymns; w Yasna, w tym Gathas lub hymnów;

Vispered;

Yashts;

minor texts, such as the Nyaishes (favourite prayers in daily use among the Parsees), and drobnych tekstów, takich jak Nyaishes (ulubiony modlitwy w codziennym użytku wśród Parsees), oraz

Vendidad.

Besides this there are some independent fragments preserved in Pahlavi books (Hadhokt Nask, etc). Poza tym istnieją pewne niezależne fragmenty zachowane w Pahlawi książki (Hadhokt NASK, itp.). The main divisions, when taken together, again fall into two groups, the one liturgical comprising Vendidad, Vispered and Yasna, or the Avesta proper, the other general, called Khorda Avesta (Abridged Avesta) and comprising the minor texts and the Yashts. Główne działy, kiedy razem wziętych, ponownie dzielą się na dwie grupy, jednej liturgicznego składający Vendidad, Vispered i Yasna lub Avesta prawidłowe, inne ogólne, zwane Khorda Avesta (Abridged Avesta) i składającego się z drobnych tekstów i Yashts. A brief characterization of the five divisions will now be given. Krótka charakterystyka z pięciu okręgów będą teraz mieć.

(1) The Yasna (Skt. yajna), "sacrifice", "worship", the chief liturgical portions of the sacred canon. (1) Yasna (Skt. yajna), "ofiara", "kultu", główny liturgicznej części kanonu świętych. It consists principally of prayers and hymns used in the ritual, and is divided into seventy-two ha or haiti (chapters), symbolized by the seventy-two strands of the kushti, or sacred girdle with which the young Zoroastrian is invested on his being received into the Church. Składa się głównie z modlitw i hymnów używanych w rytuał, i jest podzielony na siedemdziesiąt dwa ha lub Haiti (rozdziały), symbolizowane przez siedemdziesiąt dwoma częściami kushti, lub święty pas, z którymi młodzi Zoroastrianin jest inwestowany jest w jego wpłynęło do Kościoła. The middle third of the Yasna (Ys., 28-53), however, is not directly connected with the ritual, but contains the Gathas, the holy psalms, songs which preserved the metrical sayings of Zoroaster himself as used in his sermons. W środkowym odcinku z Yasna (Ys., 28-53), jednak nie jest bezpośrednio związane z rytuału, ale zawiera Gathas, święte psalmy, pieśni, które zachowały miarowy słowa Zaratusztra sam jak używany w jego kazaniach. This is the oldest portion of the Avesta and descends directly from the prophet and his disciples. These canticles are metrical in their structure and are composed in the so-called Gatha-dialect, a more archaic form of language than is used in the rest of the Avesta. Jest to najstarsza część z Avesta i opada bezpośrednio od proroka i Jego uczniami. Canticles te są metryczny w ich strukturę i składają się na tzw Gatha-dialekt, bardziej archaiczną formę, niż jest to język używany w pozostałej części w Avesta. There are seventeen of the hymns, grouped in five divisions, each group taking its name from the opening words; thus Ahunavaiti, Ushtavaiti, etc. Istnieje siedemnaście z hymnów, zgrupowane w pięciu podziałów, każda grupa, biorąc swoją nazwę od slowami; więc Ahunavaiti, Ushtavaiti, itp. Inserted in the midst of the Gathas is the Yasna Haptanghaiti (the Seven-chapter Yasna) consisting of prayers and hymns in honour of the Supreme Deity, Ahura Mazda, the Angels, Fire, Water, and Earth. Wprowadzona w środku z Gathas jest Yasna Haptanghaiti (siedmiu rozdział Yasna) składający się z modlitwy i hymny na cześć Najwyższego Diety, Ormuzd, Anielskiej, ognia, wody i ziemi. This selection also shows a more archaic type of language, and stands next to the Gathas in point of antiquity. Ten wybór pokazuje również, bardziej archaiczny typ języka, a obok stoi do Gathas punkt w starożytności. Its structure though handed down in prose, may once have been metrical. Jej struktura choć wydany w prozie, może były raz metryczny.

(2) The Vispered (vispe ratavo, "all the lords") is really a short liturgy, very similar in style and form to the Yasna, which it supplements in a briefer form. It owes its name to the fact that it contains invocations to "all the lords". (2) Vispered (vispe ratavo, "wszyscy władcy") jest bardzo krótki liturgii, bardzo podobne w stylu i formie do Yasna, które to dodatki w postaci briefer. Zawdzięcza ona swoją nazwę na fakt, że zawiera on modły do "wszystkich panów".

(3) The Yashts (yeshti, "worship by praise"), of which there are twenty-one, are hymns in honour of various divinities. (3) Yashts (yeshti, "kultu w chwale"), do których istnieje dwadzieścia jeden, są hymny na cześć różnych divinities. These hymns are for the most part metrical in structure, and they show considerable poetic merit in certain instances, which is not common in Avesta. Te hymny są w przeważającej części metryczny w struktury, które wykazują znaczne poetyckich zasług w niektórych przypadkach, które nie są powszechne w Avesta. They are of especial interest historically on account of the glimpses they afford us of the great mythological and legendary material in the folklore of ancient Iran used so effectively by Firdausi in his great epic of the Persian kings, the "Shah Namah". Są to szczególne znaczenie w historii ze względu na glimpses one stać nas na wielkie mitologicznych i legendarnych materiału w folkloru starożytnego Iranu tak skutecznie wykorzystywane przez Firdausi w swoim wielkim epickim z królów perskich, w "Szach Namah". Among the divinities to whom special yashts are devoted we find Ardvi Sura the goddess of waters; Tishtrya, the star Sirius; Mithra, the divinity of light and truth; the Fravashis, or departed souls of the righteous, Verethragna, the genius of Victory and the Kavaya Hvarenah, "kingly glory", the divine light illuminating the ancient kings of Iran. Wśród divinities komu są poświęcone specjalne yashts znajdujemy Ardvi Sura bogini wody; Tishtrya, gwiazdy Sirius; mithra, boskość światła i prawdy, a Fravashis lub odstąpił dusze sprawiedliwych, Verethragna, geniusz i Victory w Kavaya Hvarenah "królewskiej chwały", Bożego światła oświetlające starożytnych królów Iranu.

(4) The fourth division (minor texts) comprises brief prayers, like the five Nyaishes (to the Sun, Moon, Mithra, Water, and Fire), the Gahs, Siruzas and Afringans (blessings). (4) czwarty rejon (drobne teksty) zawiera krótkie modlitwy, podobnie jak pięciu Nyaishes (do Słońca, Księżyca, mithra, wody i ognia), w Gahs, Siruzas i Afringans (błogosławieństwa). These selections form a manual of daily devotion. Te wybory formie podręcznika codziennego nabożeństwa.

(5) The fifth division, Vendidad (from vi daeva data, "law against the demons"), is the religious law code of Zoroastrianism and comprises twenty-two fargards (chapters). (5) Piąty rejon, Vendidad (od VI daeva danych, "prawa przeciwko demony"), jest prawo religijne kod Zoroastrianizm i obejmuje dwadzieścia dwa fargards (rozdziały). It begins with an account of Creation in which Ormuzd, the god, is thwarted by Ahriman, the devil; then it describes the occurrence of a destructive winter, a sort of Iranian deluge. Rozpoczyna się ona od rachunek Opublikowane w którym Ormuzd, boga, jest udaremniona przez Ahriman, diabeł, a następnie go opisuje wystąpienie pewnej zimy destrukcyjnych, coś w rodzaju Iranu potopu. The remainder of the book is largely devoted to elaborate prescriptions with regard to ceremonial purification, especially the cleansing from defilement incurred by contact with the dead, and to a list of special penances imposed as a means of atoning for impurity. Pozostałą część książki poświęcona jest w dużej mierze do opracowania wymagań w zakresie oczyszczania ceremonialne, zwłaszcza oczyszczająca z pohańbienie poniesionych przez kontakt z martwych, oraz wykaz specjalnych penances nałożone jako środek atoning na zanieczyszczenie. The Vendidad is an ecclesiastical code, not a liturgical manual. W Vendidad jest kod kościelnych, a nie liturgiczne podręcznika. Its different parts vary widely in character and in age. Jego poszczególne części różnią się bardzo pod względem charakteru i wieku. Some parts may be comparatively recent in origins although the greater part is very old. Niektóre części mogą być stosunkowo niedawne pochodzenie, chociaż w większej części jest bardzo stary.

The Avesta does not represent the whole of the sacred scriptures of the Parsees. It is supplemented by an extensive Pahlavi literature, consisting in part of translations from the sacred canon and in part of original matter. Z Avesta nie reprezentują całego Pisma Świętego z Parsees. Jest uzupełnione obszerną Pahlawi literatury, w składający się z części tłumaczenia świętych i kanonu części oryginalnych sprawy. The most notable Pahlavi works belonging here are the Dinkard (Acts of Religion), dating from the ninth century of the Christian Era; Bundahishn, "Original Creation", finished in the eleventh or twelfth century of the Christian Era, but containing material as old as the Avesta itself, being in part a version of one of the original nasks; the Mainog-i-Khirad (Spirit of Wisdom), a religious conference on questions of faith, and the Arda Viraf Namak, a sort of Zoroastrian "Divina Commedia", which is especially important because of its account of the Persian ideas concerning the future life. Najbardziej zauważalną Pahlawi utworów należących tutaj są Dinkard (Akty Religia), pochodzący z IX wieku ery chrześcijańskiej; Bundahishn, "Original Creation", gotowych w jedenastym lub dwunastym wieku ery chrześcijańskiej, ale zawierające materiał jak stary Avesta jak sam, będąc w części jednej z wersji oryginalnej nasks; w Mainog-i-Khirad (ducha mądrości), religijnej konferencji w kwestiach wiary i Arda Viraf Namak, jakby Zoroastrianin "Divina Commedia ", Co jest szczególnie ważne ze względu na swoje konto w Perski pomysły dotyczące przyszłego życia. There is also some later Zoroastrian literature in modern Persian, comprising works like the Zartushtnamah (Book of Zoroaster), the Sad-dar (Hundred Doors, or Chapters), the Rivayats (traditional treatises). Istnieje również kilka później Zoroastrianin literatury nowoczesnej Perski, obejmująca roboty jak Zartushtnamah (Księga Zaratusztra), w Dar-Sad (Stu Drzwi, lub rozdziały), w Rivayats (tradycyjny traktaty).

LANGUAGE JĘZYK

The language of the Avesta is best designated simply as Avestan, not as Zend, for the reasons given in the beginning of this article. Język z Avesta najlepiej po prostu wyznaczone jako Awestyjski, a nie jak Zend, z powodów podanych na początku tego artykułu. Nor is Old Bactrian a desirable term, since it is by no means proved that the language of the Avesta was spoken in ancient Bactria. Nie jest Stare Bactrian pożądanym terminie, ponieważ jest ona w żaden sposób udowodnione, że język Avesta z było mówione w starożytnym Bactria. The Avestan language is an Indo-Germanic tongue and belongs more specifically to the Iranian group, the other members being the Old Persian of the cuneiform inscriptions, the Pahlavi, and Pazend (or Middle Iranian), and the later dialects, New Persian, Kurdish, Afghan, etc. The Avestan speech is very closely related to Sanskrit; in fact, we are able to transpose any word from one language into the other by the application of special phonetic laws. W języku to Awestyjski indo-germańskim języku, a dokładniej należy do grupy irańskiej, inni członkowie są Starego Perski klinowy z napisami, w Pahlawi, Pazend i (lub Bliskiego Iranu), a później dialektów, Nowa perski, kurdyjski Afgańska, itp. Awestyjski mowy jest bardzo ściśle związane z Sanskrit; w rzeczywistości, jesteśmy w stanie transpozycji dowolne słowo z jednego języka na innych poprzez stosowanie specjalnych fonetycznego prawa. The script employed in the Avestan texts, as five have them, is not so old as the language itself, but dates from the Sassanian period. Skrypt zatrudnionych w Awestyjski tekstów, ich pięć, nie jest tak stare jak sam język, ale pochodzi z okresu Sassanian. It is read from right to left and can be traced ultimately to a Semitic sources. Jest to czyta się od prawej do lewej strony i może być ostatecznie do źródeł antysemityzmu. It is not known in what script the original Avesta was recorded. Nie wiadomo, w jaki skrypt oryginalnego Avesta została nagrana.

ZOROASTER Zaratusztra

It can no longer be doubted that Zoroaster was a real historical personage. Nie może już być wątpliwości, że Zaratusztra był prawdziwy historycznych postaci. The attempts of some scholars to represent him as a mythical being have failed, even though much that is related about his life is legendary, as in the case of Buddha. Próby niektórych badaczy do reprezentowania go jako mityczny się nie udało, mimo że jest dużo o jego życie związane jest legendarna, podobnie jak w przypadku Buddy. The man Zoroaster in the original texts appears as Zarathushtra, from which Zoroaster, our present form of the prophet's name, is derived through the Greek and Latin. Mężczyzna Zaratusztra w oryginalnych tekstów pojawia się jako Zarathushtra, z których Zaratusztra, nasza obecna postać proroka nazwa wywodzi się za pośrednictwem greki i łaciny. The Avesta always writes Zarathushtra; the Pahlavi has Zartusht; the modern Persian, Zardusht. W Avesta zawsze pisze Zarathushtra; w Pahlawi ma Zartusht; nowoczesnej Perski, Zardusht. What the meaning of the name is, cannot be stated positively. Jaki sens ma nazwę, nie można stwierdzić pozytywnie. All that we know is that the name is a compound, and that the second element, ushtra, means "camel", the first part has been variously rendered as "old", "lively", "golden", "ploughing", etc. There has been much discussion as to the date when the prophet lived. Wszyscy wiemy, że to, że nazwa jest związek, a drugi element, ushtra, oznacza "wielbłąda", pierwsza część była różnie wydane jako "stary", "żywy", "złoty", "zaoraniu", itp. . Zaobserwowano wiele dyskusji co do daty, kiedy prorok mieszkał. The traditional date in the Pahlavi books places his era between the earlier half of the seventh and the sixth century BC, or, more specially, 660-583 BC; but many scholars assign him to a century, or even several centuries, earlier. Tradycyjne daty Pahlawi książek w miejscach jego epoki pomiędzy wcześniej połowie siódmego i szóstego wieku pne, lub więcej specjalnie, 660-583 pne, ale wielu uczonych przypisać go do wieku, lub nawet kilka wieków wcześniej. There is much uncertainty regarding his birthplace and the details of his life. Istnieje wiele wątpliwości dotyczących jego urodzenia oraz szczegóły dotyczące jego życia. He was undoubtly born in Western Iran. Był undoubtly urodzony w Iranie Zachodniej. From Western Iran, more specifically Azerbaijan (the ancient Atropatene) he seems to have gone Ragha (Rai) in Media, and even his mission did not meet with success in that region he turned to the East, to Bactria. Od Western Iran, dokładniej Azerbejdżan (starożytna Atropatene) wydaje się on już Ragha (Rai) w mediach, a nawet jego misji nie spotka się z sukcesu w tym regionie on odwrócił się na wschód, do Bactria. There a certain king named named Vishtaspa became converted to his creed, the generous patronage of this powerful defender of the faith the new religion soon gained a firm footing. Istnieje pewien król imieniem nazwany został przekonwertowany Vishtaspa do swego wyznania, na hojne patronatem tego potężnego obrońcy wiary nowej religii szybko zyskał pozycję firmy. Presumably the faith was carried from Bactria to Media, whence it spread into Persia and was accepted in all probability by the great Achaemenian kings. Przypuszczalnie wiary została przeprowadzona z Bactria do mediów, skąd ono rozłożone w Persji i została przyjęta według wszelkiego prawdopodobieństwa przez wielkie Achaemenian królów. In the case of Cyrus there is some doubt whether he was adherent of Zoroastrian law, but Darius was a pronounced Mazda-worshipper and presumably, therefore, a true Zoroastrian, as we know that the last kings of the Achaemenian dynasty were genuine followers of the religion. W przypadku Cyrus istnieją pewne wątpliwości, czy był przylegających Zoroastrianin z prawem, ale Darek był wyraźniejszy Mazda-czcicielem i przypuszczalnie dlatego, prawdziwy Zoroastrianin, jak wiemy, że ostatni królowie z dynastii Achaemenian były z prawdziwego naśladowcy religii. If tradition can be believed, Zoroaster began his ministry at the age of thirty, made a convert, when he was forty-two, of King Vishtaspa, and was slain at the age of seventy-seven, when the Turanians stormed Balkh. Jeśli można, że tradycja, Zaratusztra rozpoczął swoją posługę w wieku lat trzydziestu, dokonał przeliczenia, gdy miał czterdzieści dwa, króla Vishtaspa, i został zabity w wieku siedemdziesięciu siedmiu, kiedy Turanians szturm Brzeszcze. This account of the prophet's death is given, at least, by Firdausi. Ten rachunek proroka śmierci podaje się co najmniej przez Firdausi.

Under the kings of the Achaemenian line the religion founded by Zoroaster became one of the great religions of the ancient East. Zgodnie z królów z linii Achaemenian religia założona przez Zaratusztra stał się jednym z wielkich religii starożytnego Wschodu. But it shared the fate of the Persian monarchy, it was shattered, though not overthrown, by the conquest of Alexander and fell consequently into neglect under the Seleucid and Parthian dynasties. Ale podzielił losy perskiego monarchii było zrujnowanych, choć nie obalony przez podboju Aleksandra i spadł w konsekwencji do zaniedbania w ramach Seleucid i Parthian dynastii. With the accession of the Sassanian dynasty it met with a great revival. Wraz z przystąpieniem do Sassanian dynastii go spotkała się z wielkim ożywienie. The kings ot the house of Sassan were zealous believers and did everything in their power to spread the faith as a national creed, so that its prosperity rose again to the zenith. Królowie ot domu zapalony Sassan byli wierni i uczynił wszystko, co w ich mocy, aby rozprzestrzeniać wiarę jako credo krajowych, tak, że jej dobrobyt wzrósł ponownie do apogeum. Sectarian movements, to be sure, were not lacking. Sekciarskich ruchów, aby się upewnić, nie brakuje. The heresy of Mazdak for a moment imperilled the union of the Zoroastrian Church and State, and Manichaeism, that menace of early Christian orthodoxy, also threatened the ascendancy of the Iranian national faith, which was really its parent. W herezji z Mazdak na chwilę imperilled Unii z Zoroastrianin Kościoła i państwa, i Manicheizm, że zagrożenia wczesnego chrześcijaństwa ortodoksja, również zagrożona z przewaga z Iranu krajowych wiary, która była naprawdę jego rodzica. These dangers, however, were only temporary and of minor importance as compared with the Arab conquest, which followed in the seventh century (651) and dealt the fatal blow from which Zoroastrianism never recovered. Te niebezpieczeństwa, były jednak tylko tymczasowe i drugorzędne znaczenie w porównaniu ze światem arabskim podboju, który w siódmym wieku (651) i zajmuje w śmiertelny cios, z którego Zoroastrianizm nigdy odzyskane. The victorious followers of Mohammed carried on their proselytizing campaign with relentless vigour. Zwycięskiej naśladowcy Mahometa przeprowadzone na ich proselytizing kampanii z nieustępliwym wigor. The few Zoroastrians who stood firmly by their faith were oppressed and persecuted. Zoroastrians nielicznych, którzy stanęli mocno ich wiary było represjonowanych i prześladowanych. Some remained, and were scattered throughout their native land; but the majority took refuge in India, where their descendants, the Parsees, are found even at the present day. Niektóre pozostały, i były rozproszone w całym ich kraju, ale większość miała schronienia w Indiach, gdzie ich potomkowie, w Parsees, znajdują się nawet na dzień dzisiejszy. About 10,000 are here and there throughout Persia, chiefly at Yazd and Kirman, but the bulk of the Zoroastrians, upwards of 90,000 souls, constitute a prosperous community in India, chiefly at Bombay. Około 10.000 są tu i tam w całej Persji, głównie w Yazd i Kirman, ale większość z Zoroastrians, góry rzędu 90000 dusz, stanowią prosperujących społeczności w Indiach, głównie w Bombaju.

Publication information Written by Arthur FJ Remy. Publikacja informacji napisanej przez Arthura FJ Remy. Transcribed by Joseph P. Thomas. The Catholic Encyclopedia, Volume II. Przepisywane przez Joseph P. Thomas. Encyklopedia Katolicka, tom II. Published 1907. Opublikowany 1907. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, 1907. Nihil obstat, 1907. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, Archbishop of New York


The Theological Aspects of the Avesta Teologicznych aspektów związanych z Avesta

Catholic Information Informacje Katolicki

I. GOD I. Bóg

The name of the Supreme God of the Avestic system is Ahura Mazda (in the Achaemenid royal inscriptions, Auramazda), which probably signifies the All-Wise Lord. Imię Najwyższego Boga z Avestic system jest Ormuzd (w Achaemenid królewskiej napisy, Auramazda), co prawdopodobnie oznacza All-Wise Pana. This divine name was later modified into the Pahlavi form Auharmazd, the modern Persian Ormuzd (Greek Oromazes). Ta nazwa została później boskie zmodyfikowano Pahlawi w formie Auharmazd, nowoczesnej Ormuzd Perski (Grecja Oromazes). Hence the name of Mazdeism commonly applied to Avestic religion. Stąd nazwa Mazdeism powszechnie stosowane do Avestic religii.

Ahura Mazda is a pure spirit; His chief attributes are eternity, wisdom, truth, goodness, majesty, power. Ormuzd jest czystym duchem; Jego główny atrybuty wieczności, mądrości, prawdy, dobroci, majestat, moc. He is the Creator (datar) of the all good creatures - not, however, of Evil, or evil beings. On jest Stworzycielem (DATAR) na wszystkich dobrych stworzeń - nie, jednak zła, zła lub istot. He is the supreme Lawgiver, the Rewarder of moral good, and the Punisher of moral evil. On jest Najwyższy Prawodawca, w Rewarder moralnego dobra, i zła moralnego Punisher. He dwells in Eternal Light; in the later literature light is spoken of as the clothing of Ahura Mazda or even His "body", ie a kind of manifestation of His presence, like the Old Testament Shekinah. On mieszka w Eternal Light; później w świetle literatury mówi się jako o odzieży Ormuzd lub nawet jego "ciało", czyli pewnego rodzaju objawieniem Jego obecności, podobnie jak Stary Testament Shekinah. In this same patristic (Pahlavi) literature we find frequent enumerations of the attributes of Ahura Mazda; thus these are said to be "omniscience, omnipotence, all-sovereignty, all-goodness". W tym samym patrystycznych (Pahlawi) literaturze znajdujemy częste wyliczenia z atrybutów Ormuzd; w ten sposób są one uważane za "wszechwiedzy, wszechmoc, wszystkie suwerenności, wszystkie dobra". Again He is styled "Supreme Sovereign, Wise Creator, Supporter, Protector, Giver of good things, Virtuous in act, Merciful, Pure Lawgiver, Lord of the good Creations". On znowu jest stylizowany "Najwyższy Sovereign, madry Twórca, Supporter, Protector, daje dobre rzeczy, cnotliwe w akcie, Miłosiernego, Pure Prawodawca, Pana dobre Creations".

II. DUALISM Dualizm

It has been remarked above that Ahura Mazda is the Creator of all good creatures. Został on zauważył, że powyższe Ormuzd jest Stwórca wszystkich dobrych stworzeń. This at once indicates the specific and characteristic feature of the Avestic theology generally known as "dualism". Ten od razu wskazuje na szczególny i charakterystyczny element tego Avestic teologii powszechnie znane jako "dualizm". The great problem of the origin of evil which has ever been the main stumbling-block of religious systems, was solved in the Zoroastrian Reform by the trenchant, if illogical, device of two separate creators and creations: one good, the other evil. Wielki problem pochodzenie zła, które kiedyś były Główną bloku systemów religijnych, został rozwiązany w Zoroastrianin reform przez stanowczy, jeśli nielogiczne, urządzenia dwóch oddzielnych twórców i twórczości: jedna dobra, inne złe. Opposed to Ahura Mazda, or Ormuzd, is His rival, Anro Mainyus (later, Aharman, Ahriman), the Evil Spirit. Przeciwieństwie do Ormuzd lub Ormuzd, jest Jego rywalem Anro Mainyus (później, Aharman, Ahriman), zły duch. He is conceived as existing quite independently of Ahura Mazda, apparently from eternity, but destined to destruction at the end of time. Jest on pomyślany jako istniejący zupełnie niezależnie od Ormuzd, najwyraźniej od wieczności, lecz przeznaczonych do zniszczenia na koniec czasu. Evil by nature and in every detail the exact opposite of Ahura Mazda, he is the creator of all evil, both moral and physical. Zła ze swej natury w każdym szczególe i dokładnie naprzeciwko Ormuzd, on jest twórcą wszelkiego zła, zarówno moralnej i fizycznej. Zoroaster in the Gathas says (Ys., xlv, 2, Jackon's translation): Zaratusztra w Gathas mówi (Ys., XLV, 2, Jackon w tłumaczeniu):

Now shall I preach of the World's two primal Spirits, Teraz mam głosić of the World dwóch Primal Wódki,

The Holier one of which did thus address the Evil: W Holier z których jedno było więc zająć się Evil:

Neither do our minds, our teachings, nor our concepts, Nie nasze umysły, nasze nauki, ani naszej koncepcji,

Nor our beliefs, nor words, nor do our deeds in sooth, Ani naszych przekonań, ani słów, ani nie nasze uczynki w pewnik,

Nor yet our consciences, nor souls agree in aught. Ani naszych sumień, ani nie zgadzają się w dusze niczego.

It is here to be remarked that the specific name of Ahura Mazda in opposition to the Evil Spirit is Spento Mainyus, the Holy Spirit, and Ahura Mazda and Spento Mainyus are used as synonyms throughout the Avesta. To tutaj należy zauważyć, że specyficzna nazwa Ormuzd w opozycji do zła Ducha jest Spento Mainyus, Ducha Świętego, i Ormuzd i Spento Mainyus są używane jako synonimy całej Avesta. The obviously illogical doctrine of two separate and supreme creators eventually led to certain philosophical attempts to reduce the double system to uniformity. W oczywisty sposób nielogiczne doktryny dwóch odrębnych i najwyższym twórców ostatecznie doprowadziło do pewnych filozoficznych prób zmniejszenia podwójnego systemu do jednolitości. One of these consisted in throwing back the Divine unity to an anterior stage in which Zrvana Akarana, "illimitable time", becomes the single, indifferent, primordial source from which both spirits proceed. Jeden z nich polegał na rzucanie powrotem do jedności Boskiej wcześniejszej fazie, w której Zrvana Akarana, "czas absolutny", staje się jednym, obojętni, pierwotne źródło, z którego, jak postępować wódki. Another solution was sought in attributing two spirits (faculties or functions) to Ahura Mazda himself, his Spento Mainyus and his Anro Mainyus, or his creative and destructive spirit -- an idea probably borrowed from lndian philosophy. Innym rozwiązaniem było szukać w przydzielając dwa duchy (wydziały lub funkcji) do Ormuzd sam, jego Spento Mainyus i jego Anro Mainyus lub jego twórcze i destrukcyjne ducha - pomysł lndian prawdopodobnie zapożyczone z filozofii. This seems the favourite doctrine of the modern Parsees of Bombay, as may be seen in Mr. Navroji Maneckji Kanga's article in the "Babylonian and Oriental Record" for May, 1900 (VIII, 224-28), and it is claimed to be strictly founded on teaching of the Gathas; but although such a development of thought a real monotheism with the Zoroastrian dualism, these theories cannot really be called Avestic at all, except in so far as Zrvana Akarana is an Avestic term. Wydaje ulubionych doktryny współczesnej Parsees z Bombaju, co może być postrzegane w Mr Navroji Maneckji Kanga artykułu w "babilońskiej i Wschodnią Zapis" na maj, 1900 (VIII, 224-28), i jest uważana za absolutnie opierać się na nauczaniu z Gathas, ale mimo że taki rozwój myśli prawdziwy monoteizm z Zoroastrianin dualizm, te teorie nie mogą być nazywane Avestic naprawdę na wszystkich, z wyjątkiem ile Zrvana Akarana jest Avestic kadencji. They are "patristic" or "scholastic". The result of the dualistic conception of the universe is that of a continuous warfare that has been going on even from the beginning between two hostile worlds or camps. Są to "ojców kościoła" lub "Scholastic". W związku z dualistycznej koncepcji wszechświata to ciągły działań wojennych, który został nawet trwa od początku między dwoma światami lub wrogie obozy. All creatures belong to one or another of the camps, not only sentient and intelligent beings, like the spirit and man, but also the animal and the vegetable worlds. Wszystkie istoty należą do jednej lub innej z obozów, nie tylko czującą i inteligentnych istot, jak i ducha człowieka, ale także zwierząt i warzyw światy. All dangerous, noxious, poisonous animals and plants are evil by their very creation and nature. Wszystkie niebezpieczne, trujące, trujące rośliny i zwierzęta są złe ze względu na swój charakter i tworzenia. [We see here the primal germ of Manichæism. [Widzimy tu Primal zarodki Manicheizm. Mani was a heretic of the Mazdean faith (AD 258). Mani był heretyk z Mazdean wiary (AD 258). This "heresy" is often reprobated in the Pahlavi religious books, together with Judaism and Christianity.] Hence - in sharp contrast to the Hindi ahimsa, a characteristic tenet of Buddhism, which prohibits the killing of any creature, even the smallest and the most noxious insect - to kill as many as possible of the Khrafstras, or noxious creatures of the Evil Spirit (such as wolves, serpents, snakes, locusts, intestinal worms, ants), is one of the most meritorious of religious actions. Ten "herezji" jest często reprobated w Pahlawi książek religijne, wraz z judaizmu i chrześcijaństwa.] Stąd - w jaskrawym kontraście do ahimsa hindi, charakterystycznym elementem Buddyzm, który zabrania zabijania wszelkich stworzeń, nawet najmniejszych i najbardziej szkodliwych owadów - zabić jak najwięcej z Khrafstras lub szkodliwych Creatures of the Evil Spirit (takich jak wilki, węże, węże, szarańczę, jelita robaki, mrówki), jest jednym z najbardziej zasłużony religijnych działań. This great warfare, both spiritual and material, will go on to the end of time. Ta wielka działań wojennych, zarówno duchowej i materialnej, pójdę na koniec czasu. It is to end in a final triumph of the Good and the annihilation (apparently) of Evil, including Anro Mainyus himself. Jest to w końcu do ostatecznego triumfu Dobra i zagłada (pozornie) zła, w tym Anro Mainyus siebie. Such at least is the teaching in the later "patristic" literature. Takie przynajmniej jest nauczanie na później "patrystycznych" literatury.

III. ANGELOLOGY

Dualism in its widest sense seems to be an inherent and ineradicable tendency of the Iranian mind. Dualizm w jej najszerszym znaczeniu wydaje się być nieodłączną i skłonnością do wykorzenienia z Iranu umysłu. Almost everything is conceived in pairs or doubles. Prawie wszystko jest pomyślane w parach lub dwuosobowe. Hence the constant reference to the "Two Worlds", the spiritual and the material. Stąd stałe odniesienie do "Two Worlds", duchowe i materialne. The doctrine of the Spirit World, whether belonging to the good or the evil creation, is highly developed in the Avesta and subsequent literature. Doktryna Ducha Świata, czy należące do dobrego lub złego stworzenia, jest wysoce rozwinięty w późniejszych Avesta i literatury. Around Ahura Mazda is a whole hierarchy of spirits, corresponding very closely with our "angels". Około Ormuzd jest cały hierarchii wódki, odpowiadający ściśle z naszych "aniołów". There is, however, this to be noted, that in the Zoroastrian system many of these creature-spirits are demonstrably old Aryan nature deities who have been skilfully transformed into angels, and so fitted into a monotheistic framework, frequently enough, in hymns and other passages, by the simple interpolation of the epithet Mazdadata (created by Mazda), before their names. Of the good spirits who surround Ahura, the most important are the Amesha Spentas ("Holy Immortals" or "Immortal Saints") generally reckoned as six (though Ahura Mazda himself is frequently included among them, and they are then called seven). Nie jest to jednak należy zauważyć, że w systemie Zoroastrianin wiele z tych stworzeń-duchy są wyraźnie starych Arian charakter bóstw, które zostały umiejętnie przekształcone w aniołów, a więc wyposażony w ramach monoteistycznych, często wystarcza, w hymnów i drugiej fragmenty, przez prostą interpolację na epitet Mazdadata (tworzone przez Mazda), przed ich nazwy. na dobre duchy, którzy otaczają Ahura, najważniejsze są Amesha Spentas ( "Święty iMMORTALs" lub "Immortal Świętych") ogólnie licząc sześć (Ormuzd choć sam często jest wśród nich, a następnie są one nazywane siedem). These are the characteristic genii of the Gathas and their very names show that they are merely personified attributes of the Creator Himself. They are: Vohu Manah (Good Mind), Asha Vahishta (Best Holiness), Khshathra Vairya (Desirable Sovereignty), Spenta Armaiti (Holy Piety, a female spirit), Haurvatat (Health), and Ameretat (Immortality). Są to charakterystyczne genii z Gathas i bardzo ich nazwy wskazują, że są one jedynie uosobieniem atrybuty samego Stwórcy. Są to: Vohu Manah (Good Mind), Asha Vahishta (Best Świątobliwości), Khshathra Vairya (Suwerenność pożądane), Spenta Armaiti (Święty pobożności, ducha żeńskiej), Haurvatat (Zdrowia), a Ameretat (Nieśmiertelność). In the Younger Avesta and later traditional literature these evident personifications, whose very names are but abstract nouns, become more and more concrete personages or genii, with varying functions, most of all Vohu Manah (Vohuman) rises to a position of unique importance. Młodszy w Avesta, a później tradycyjnej literatury oczywiste personifikacjami tych, których nazwiska są bardzo abstrakcyjne, ale rzeczowniki, stają się coraz bardziej konkretnych osobistości lub genii, z różnym funkcji, przede wszystkim Vohu Manah (Vohuman) wzrośnie do stanowiska unikalne znaczenie. Dr. LH Gray, however, argues, in a very striking article, that even these are evolutions of original naturalistic deities [Archiv für religions wissenschaft (Leipzig, 1904), VII, 345-372]. Dr LH Gray, jednak twierdzi, w bardzo intrygujący artykuł, że nawet te wydarzenia są oryginalne naturalistyczny bóstw [Archiv für Wissenschaft religii (Lipsk, 1904), VII, 345-372]. In later patristic literature Vohu Manah is conceived as the "Son of the Creator" and identified with the Alexandrine Logos. Patrystyczny później w literaturze Vohu Manah jest pomyślany jako "Syn Stwórcy" i identyfikowane z Alexandrine Logos. (See Casartelli, Philosophy of the Mazdayasnian Religion, 42-90.) Asha, also (the equivalent of the Sanskrit Rta=Dharma), is the Divine Law, Right, Sanctity (cf. Ps. cxviii), and occupies a most conspicuous position throughout the Avesta. (Patrz Casartelli, Filozofia w Mazdayasnian Religia, 42-90). Asha, również (odpowiednik na RTA sanskryt = Dharma), jest prawo Boże, Prawo, świętość (por. Ps. CXVI) i zajmuje najbardziej wyrazistym miejsce w całej Avesta.

But besides the Amesha Spentas, there are a few other archangels whose rank is scarcely less, if it does not sometimes exceed theirs. Ale oprócz Amesha Spentas, istnieje kilka innych, których archangels rankingu jest dopiero mniej, jeśli nie przekracza niekiedy nich. Such is Sraosha ("Obedience" - ie to the divine Law). Takie jest Sraosha ( "posłuszeństwo" - czyli do Bożego ustawy). With him are associated, in a trio, Rashnu (Right, Justice) and Mithra. Są z nim związane, w trio, Rashnu (Prawo, Sprawiedliwość) i mithra. This last is perhaps the most characteristic, as he is the most enigmatical, figure of the Iranian angelology. Undoubtedly in origin (like the Vedic Mitra) a Sun-deity of the primitive Aryan nature-worship, he has been taken over into the Avesta system as the Spirit of Light and Truth - the favourite and typical virtue of the Iranian race, as testified even by the Greek historians. Ten ostatni jest chyba najbardziej charakterystyczną, jak jest on najbardziej enigmatical, postać irańskiej angelology. Niewątpliwie pochodzenia (podobnie jak Vedic Mitra) Sun-bóstwo o prymitywnej natury-Arian kultu, został on przekazany do Avesta systemu, jak i światła Ducha Prawdy - ulubionych i typowe względu na rasę Iranu, jak również przez greckich historyków. So important is his position that he is constantly linked with Ahura Mazda himself, apparently almost as an equal, in a manner recalling some of the divine couples of the Vedas. Tak ważne jest jego stanowisko, że jest on stale związany z Ormuzd siebie, pozornie niemal w równych, w sposób przypominając niektóre z boskiej pary z Vedas. It is well known how in later times the Mithra cult became a regular religion and spread from Persia all over the Roman Empire, even into Britain. Jest dobrze znane, jak w czasach późniejszych w mithra kult stał się regularnym religii i rozprzestrzeniać się z Persji całego Imperium Rzymskiego, nawet w Wielkiej Brytanii. [See, especially, Cumont's great work, Monuments relatifs au culte de Mithra" (Paris, 1893).] Nor must mention be omitted of Atars, the Genius of Fire, on account of the particular importance and sanctity attached to fire as a symbol of the divinity and its conspicuous use in the cult (which has given rise to the entirely erroneous conception of Zoroastrianism as "Fire-worship", and of the Parsees as "Fire-worshippers"). Water, Sun, Moon, Stars, the sacred Haoma plant (Skt. Soma), and other natural elements all have their special spirits. But particular mention must be made of the enigmatical Farvashis, the origin and nature of whom is still uncertain. Some writers [especially Soderblom, "Les Fravashis" (Paris, 1899); "La vie future" (Paris, 1901)] have seen in them the spirits of the departed, like the dii manes, or the Hindu pitris. But, as a matter of fact, their primal conception seems to approach nearest to the pre-existent Ideai of Plato. Every living creature has its own Fravashi, existing before its creation; nay in some places inanimate beings, and, stranger still, Ahura Mazda Himself, have their Fravashis. They play an important role in both the psychology and the ritual cult of Mazdeism. [Zobacz, zwłaszcza, Cumont na wielkie dzieło, Zabytki relatifs au culte de mithra "(Paryż, 1893).] Nie trzeba wspominać zostać pominięte w Atars, Genius of Fire, ze względu na szczególne znaczenie i świętość dołączony do ognia jako symbolu w boskość i jej wykorzystanie w eksponowanym kultu (który dał podstawę do całkowicie błędnych koncepcji Zoroastrianizm jako "Fire-kultu", a także Parsees jako "Fire-wyznawców"). Woda, Słońce, Księżyc, gwiazdy, Haoma świętych roślin (Skt. Soma), oraz inne naturalne elementy, wszystkie mają swoje specjalne wódki. Ale szczególnie wspomnieć należy składać w enigmatical Farvashis, pochodzenia i charakteru, których wciąż jest niepewna. Niektórzy pisarze [szczególnie Soderblom, "Les Fravashis" (Paryż, 1899), "La vie przyszłości" (Paryż, 1901)] widzieli w nich duchy z odeszła, jak dii Manes, czy hinduskie pitris. Ale, jako rzeczywistości, ich pierwotny koncepcja wydaje się podejścia do najbliższego sprzed istnieje Ideai Platona. wszelką istotą żyjącą posiada własne Fravashi, istniejące przed jego utworzenia; owszem, w niektórych miejscach istot nieożywionych, a wciąż obcy, Ormuzd Siebie, mają swoje Fravashis. Odgrywają ważną rolę w zarówno psychologii i rytuał kultu Mazdeism.

Face to face with the hierarchy of celestial spirits is a diabolical one, that of the daevas (demons, Pahlavi and Mod. Persian div or dev) and druj's of the Evil Spirit. Twarzą w twarz z hierarchii niebieskich wódki jest szatański jedno, że z daevas (demonów, Pahlavi i Mod. Perski div lub dev) oraz w druj w złego ducha. They fill exactly the places of the devils in Christian and Jewish theology. One wypełnić dokładnie miejsca szatanów w teologii chrześcijańskiej i żydowskiej. Chief of them is Aka Manah (Pahlavi Akoman, "Evil Mind"), the direct opponent of Vohu Manah. Główny z nich jest Pseudonim Manah (Pahlawi Akoman, "Evil Mind"), z bezpośrednim przeciwnikiem Vohu Manah. Perhaps the most frequently mentioned of all is Aeshma, the Demon of Wrath or Violence, whose name has come down to us in the Asmodeus (Aeshmo daeva) of the Book of Tobias (iii, 8). Być może najczęściej wymienianym wszystkich jest Aeshma, w Demon of Wrath lub przemocy, którego nazwa ma przyjść do nas w Asmodeus (Aeshmo daeva) z Księgi Tobiasza (III, 8). The Pairikas are female spirits of seductive but malignant nature, who are familiar to us finder the form of the Peris of later Persian poetry and Iegend. W Pairikas żeńskie duchy są kuszące, ale charakter nowotworowy, którzy są zaznajomieni z nami znalazcy postaci Peris późniejszego perska poezja i Iegend.

IV. MAN

In the midst of the secular warfare that has gone on from the beginning between the two hosts of Good and Evil stands Man. W środku świeckich działań wojennych, który odszedł od początku między dwoma komputerami dobra i zła stoi człowiek. Man is the creature of the Good Spirit, but endowed with a free will and power of choice, able to place himself on the side of Ahura Mazda or on that of Anro Mainyus. Człowiek jest stworzeniem z Dobrego Ducha, ale posiada wolną wolę i potęgę wyboru, w stanie umieścić na siebie z boku lub na Ormuzd że Anro Mainyus. The former has given him, through His prophet Zarathushtra (Zoroaster) His Divine revelation and law is (daena). Byłego dał mu za pośrednictwem Zarathushtra Jego prorokiem (Zaratusztra) Jego Boskiego objawienia i prawa (daena). According as man obeys or disobeys this Divine law his future lot will be decided; by it he will be judged at his death. Według jako człowiek zachowuje lub slucha tego Bożego prawa jego przyszłych partii zostanie podjęta; przez to on będzie oceniana na jego śmierci. The whole ethical system is built upon this great principle, as in the Christian theology. Całego systemu etycznego jest zbudowany na tej wielkiej zasady, jak w chrześcijańskiej teologii. Moral good, righteousness, sanctity (asha) is according to the Divine will and decrees; Man by his free will conforms to, or transgresses, these. Dobra moralnego, sprawiedliwości, świętości (Asha) jest w zależności od Opatrzności Bożej woli i dekrety; Man jego wolna wola spełnia lub przestepstwo, te. The Evil Spirit and his innumerable hosts tempt Man to deny or transgress the Divine law, as he tempted Zoroaster himself, promising him as reward the sovereignty of the whole world. Zły duch i jego niezliczone wojska kusić człowieka do odmowy lub naruszałaby prawa Bożego, jak On sam kuszony Zaratusztra, obiecując mu jako nagrode suwerenności całego świata. - "No!" - "Nie!" replied the Prophet, "I will not renounce it, even if body and soul and life should be severed!" Prorok odpowiedział: "Nie będę go zrzec, nawet jeśli ciała i duszy i życia powinny być oddzielone!" (Vendidad, xix, 25, 26). (Vendidad, XIX, 25, 26). It is well to emphasize this basis of Avestic moral theology, because it at once marks off the Avesta system from the fatalistic systems of India with their karma and innate pessimism. Jest również podkreślić tej podstawie Avestic teologii moralnej, ponieważ jednocześnie znaki poza Avesta systemu z fatalistyczną systemów Indii z ich popularnością i wrodzony pesymizm. [See Casartelli, "Idée du péché chez les Indo-Eraniens" (Fribourg, 1898.)]. [Zobacz Casartelli, "Idée du pêché chez les Indo-Eraniens" (Fryburg, 1898.)]. A characteristic note of Iranian religious philosophy is its essential optimism; if there is human sin, there is also repentance and expiation. Charakterystyczną cechą wiadomości Iranu religijnej filozofii jest jej niezbędna do optymizmu, jeśli nie ma grzechu człowieka, istnieje również skrucha i pokuta. In the later Pahlavi religious literature there is a proper confession of sin (patet) and a developed casuistry. W późniejszym Pahlawi literatury religijnej istnieje właściwe wyznanie grzechu (patet) i rozwiniętej kazuistyka. Asceticism, however, finds no place therein. Asceza, jednak nie znajdzie w niej miejsce.

Divine worship, with elaborate ritual, is an essential duty of man towards his Creator. Kultu Bożego, z opracowania rytuału, jest podstawowym obowiązkiem człowieka wobec jego Stwórcy. There is indeed no animal sacrifice; the leading rites are the offering of the quasi-divine haoma (the fermented juice of the a sacred plant, a species of Asclepias), the exact counterpart of the Vedic soma-sacrifice; the care of the Sacred Fire, the chanting of the ritual hymns and prayers, and passages of the Sacred Books (Avesta). Rzeczywiście istnieje żadne zwierzę nie ofiary; wiodących obrzędy są oferty z quasi-boska haoma (sfermentowanych sok z świętej roślin, gatunek Asclepias), dokładnego odpowiednika w Vedic Soma-ofiary; opieką Najświętszej Pożaru, w chanting z rytuału hymnów i modlitw, a także fragmenty Najświętszego Książki (Avesta).

The moral teaching is closely akin to our own. Moralnego nauczania jest ściśle zbliżona do naszej własnej. Stress is constantly laid on the necessity of goodness in thought, word, and deed (humata, hakhta, hvarshta) as opposed to evil thought, word, and deed (dushmata, duzhukhta, duzhvarshta). Stres jest stale mowa o potrzebie dobroci w myśli, słowie i czynie (humata, hakhta, hvarshta) w przeciwieństwie do zła myśl, słowo i czyn (dushmata, duzhukhta, duzhvarshta). Note the emphatic recognition of sin in thought. Zwróć uwagę na wymowny uznania grzechu w myśli. Virtues and vices are enumerated and estimated much as in Christian ethics. Cnót i usług są wymienione i szacuje się, jak wiele w chrześcijańskiej etyki. Special value is attributed to the virtues of religion, truthfulness, purity and generosity to the poor. Specjalne wartość jest przypisana do cnoty religii, prawdomówność, czystość i hojności dla ubogich. Heresy, untruthfulness, perjury, sexual sins, violence, tyranny are specially reprobated. Herezja, untruthfulness, krzywoprzysięstwo, grzechów seksualnych, przemocy, tyranii są specjalnie reprobated. Zoroaster's reform being social as well as religious agriculture and farming are raised to the rank of religious duties and regarded as spiritually meritorious. Zaratusztra reform społecznych jest, jak również religijny rolnictwa i hodowli są podniesione do rangi religijnych obowiązków i traktować jako zasłużony duchowo. The same will account for the exaggerated importance, almost sanctity, attached to the dog. To samo konto do przesadnej wagi, niemal świętości, dołączony do psa. On the other hand, the one repulsive feature of Avestic morality is the glorification, as a religious meritorious act, of the Khvaetva-datha, which is nothing else than intermarriage between the nearest of kin, even brothers and sisters. Z drugiej strony, z jednej odpychający Avestic cechą moralności jest gloryfikacja, jako akt religijny zasłużony, z Khvaetva-datha, który ma nic innego niż małżeństwo pomiędzy między najbliższą rodzinę, nawet bracia i siostry. In later times this practice was entirely repudiated by the modern Parsees. W późniejszym czasie tej praktyki było całkowicie repudiated przez nowoczesne Parsees.

V. ESCHATOLOGY V. Eschatologia

After death the disembodied soul hovers around the corpse for three days. Po śmierci w duszy bezcielesny hovers wokół zwłoki przez trzy dni. Then it sets off across the Cinvat bridge to meet its judgment and final doom in the world beyond the grave. Następnie ustawia się w całej Cinvat mostu, aby sprostać swoim wyroku ostatecznej i kara w świecie poza grób. The three judges of souls are Mithra, Sraosha, and Rashnu. Trzech sędziów dusze są mithra, Sraosha i Rashnu. The soul of the just passes safely over the bridge into a happy eternity, into heaven (Auhu vahishta, Garo nmana), the abode of Ahura and His blessed angels. Dusza właśnie mija spokojnie przez most do szczęśliwego wieczności, w niebie (Auhu vahishta, Garo nmana), w miejsce Ahura i błogosławione Jego aniołami. The wicked soul falls from the fatal bridge and is precipitated into hell (Duzh auhu). Grzesznika dusza spada z mostu i jest śmiertelne wytrącona do piekła (Duzh auhu). Of this abode of misery a lively description occurs in the later Pahlavi "Vision of Arda Viraf", whose visit to the Inferno, with the realistic description of its torments, vividly recalls that of Dante. Z tej nędzy pozostał żywy opis pojawia się w późniejszym Pahlawi "Wizja Arda Viraf", którego wizyta w Inferno, z realistyczny opis jej tortury, żywo przypomina, że z Dante. The state called Hamestakan, or Middle State, does not appear in Avesta itself, but is a development of the later patristic theology. Stan zwany Hamestakan lub Bliskiego państwa, nie pojawia się w Avesta, ale jest rozwój w późniejszym patrystycznych teologii. It is not, however, conceived, exactly as our Purgatory, but rather as an indifferent state for those whose good and evil deeds are found at death to be in perfect equilibrium. Nie jest jednak stworzone, dokładnie tak, jak nasze czyśćcu, ale raczej jako stan obojętny dla tych, których dobre i złe uczynki znajdują się na śmierć, aby być w doskonałej równowagi. They are therfore neither in suffering nor in happiness. Są to zatem ani w cierpieniu, ani w szczęściu. At the end of time, the approach of which is described in the Pahlavi literature in terms strikingly like those of our Apocalypse, will come to the last Prophet, Saosyant (Saviour) under whom all occur the Ressurection of the Dead (Frashokereti), the General Judgment the apokatastasis or renewal of the whole world by the great conflagration of the earth and consequent flood of burning matter. Pod koniec czasu, podejścia, które jest opisane w literaturze Pahlawi w uderzająco podobne do naszych Apocalypse, wejdzie do ostatniego Proroka, Saosyant (Zbawiciela) na mocy których wszystkie wystąpić o zmartwychwstaniu (Frashokereti), w Ogólne wyroku apokatastasis lub odnowienia całego świata przez wielki pożar na ziemi i powodzi wskutek spalania materii. According to the Pahlavi sources, this terrible flood will purify all creatures; even the wicked will be cleansed and added to the "new heavens and the new earth". Zgodnie z Pahlawi źródeł, w tym przerażającym oczyscic powodziowego będą wszystkie stworzenia, nawet bezbożnego zostaną oczyszczone i dodaje się do "nowego nieba i nowej ziemi". Meanwhile a mighty combat takes place between Saoshyant and his followers and the demon hosts of the Evil Spirit, who are utterly routed and destroyed forever. Tymczasem potężne walki odbywają się między Saoshyant i jego naśladowców i demon gospodarza zły duch, który kierowane są doszczętnie zniszczone i na zawsze. (See Yasht, xix and xiii) (Patrz Yasht, XIX i XIII)

VI. MAZDEISM AND THE PERSIAN KINGS MAZDEISM i królów perskich

It is frequently asserted or assumed that the Avesta religion as above sketched was the religion of Darius and the other Achaemenid Kings of Persia (549-336 BC) From the cuneiform inscriptions of these sovereigns (in the Old Persian language, a sister dialect of the Avestic Zend) we know pretty well what their religion was. Twierdzi się często, albo założyć, że religia Avesta jak wyżej zarys był wyznania Dariusza i innych Achaemenid królów perskich (549-336 pne) Od klinowy napisy tych władców (w Starym perski język, dialekt z siostrą Avestic Zend) wiemy również, co pretty ich religia była. They proclaim themselves Mazdeans (Auramazdiya, Darius, Behistun Column, IV, 56); their Supreme God is Auramazda, greatest of gods (Mathishta baganam). Oni sobie obwieszczać Mazdeans (Auramazdiya, Dariusza, Behistun Kolumna, IV, 56); Najwyższy Bóg jest ich Auramazda, największy z bogów (Mathishta baganam). He is Creator of all things - heaven, earth, and man - all things happen by His will (vashna); He sees and knows all things, man must obey His precepts (framana), and follow the "good way" (pathim rastam); man must invoke and praise Him; He hates sin, especially falsehood which is denounced as the chief ot sins, also insubordination and despotism. On jest Stwórca wszystkich rzeczy - niebo, ziemię, a człowiek - wszystko dzieje się Jego woli (vashna); On widzi i wie wszystko, człowiek musi posłuszni Jego nakazów (framana), a następnie na "dobrą drogę" (pathim rastam ), Człowiek musi powoływać i uwielbienia Go, On nienawidzi grzechu, zwłaszcza kłamstwo, które jest wypowiedziana jako główny ot grzechy, także niesubordynacja i despotyzm. Inferior spirits are associated with Him, "clan gods" and particularly Mithra and Anahita. Gorszy duchy są z nim, "klanu bogów", a szczególnie mithra i Anahita. Yet, with all these close similarities, we must hesitate to consider the two religious systems are identical. Jednak wszystkie te bliskie podobieństwa, musimy rozważyć zawaha się dwa systemy religijne są identyczne. For in this Achaemenid inscriptions there is absolutely no trace of the dualism which is the characteristic and all-prevailing feature of the Avesta, and no allusion whatever to the great prophet Zoroaster, or the revelation of which he was the mouthpiece. W tym Achaemenid napisów nie ma absolutnie żadnego śladu w dualizm, który jest charakterystyczny i dominujący wszystkich funkcji w Avesta, a nie niezależnie aluzja do wielkiego prorok Zaratusztra, ani objawienia, który był ustnik. The exact relation between the two systems remains enigmatical. Dokładną relację między dwoma systemami pozostaje enigmatical.

SUMMARY Streszczenie

"The highest religious result to which human reason unaided by revelation, can attain" is the deliberate verdict of a learned Jesuit theologian (Father Ernest Hull, SJ, in "Bombay Examiner" 28 March, 1903). "Najwyższy wynik do religijnych ludzki rozum, który samodzielnie przez objawienie, może osiągnąć" jest celowe werdykt uczonym teolog jezuita (Ojciec Ernest Hull, SJ, w "Bombay Examiner" 28 marca 1903). This estimate does not appear exaggerated. Szacunek ten nie wydaje się przesadzone. The Avesta system may be best defined as monotheism modified by a physical and moral dualism, with an ethical system based on a Divinely revealed moral code and human free will. Avesta w systemie może być najlepiej zdefiniować jako monoteizm zmodyfikowane przez fizyczny i moralny dualizm, z etycznego systemu opartego na bosko ujawniły moralnym code i wolną wolę człowieka. As it is now followed by the living descendents of its first votaries, the Parsees of India, it is virtually the same as it appears in the Avesta itself, except that its monotheism is more rigid and determined, and that it has shed such objectionable practices as Khvetuk-das (Khvaetva-datha) and seeks to explain them away. Jak to jest obecnie stosowane przez żywych potomkowie jego pierwszy votaries, Parsees z Indii, jest praktycznie taki sam, jak wydaje się w Avesta sam, chyba że monoteizm jest bardziej sztywne i ustalone, i że tracę budzącą takich praktyk jak Khvetuk-DAS (Khvaetva-datha) i stara się je wyjaśnić. A great revival in the knowledge of the old sacred languages (Zend and Pahlavi) which had become almost forgotten, has taken place during the past half-century under the stimulus of European scholarship, whose results have been widely adopted and assimilated. The religious cult is scrupulously maintained as of old. A wielkie ożywienie w starej znajomości języków sacrum (Zend i Pahlavi), który stał się niemal zapomniane, miały miejsce podczas minionego półwiecza historii pod bodźca europejskich stypendium, którego wyniki zostały powszechnie przyjęte i przysposobione. The kultu religijnego jest skrupulatnie utrzymywane jako starego. The ancient traditional and characteristically national virtues of truth and open-handed generosity flourish exceedingly in the small, but highly intelligent, community. Starożytnych i tradycyjnych cnót narodowych charakterystycznie prawdy i szczodry hojność nader rozkwit w małych, ale bardzo inteligentny, wspólnoty.

Publication information Written by LC Casartelli. Publikacja informacji napisanej przez LC Casartelli. Transcribed by Joseph P. Thomas. The Catholic Encyclopedia, Volume II. Przepisywane przez Joseph P. Thomas. Encyklopedia Katolicka, tom II. Published 1907. Opublikowany 1907. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, 1907. Nihil obstat, 1907. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, Archbishop of New York


Zoroastrianism Zoroastrianizm

Jewish Viewpoint Information Żydowskiego punktu widzenia informacji

The religion of ancient Persia as founded by Zoroaster; one of the world's great faiths that bears the closest resemblance to Judaism and Christianity. W religii starożytnej Persji, jak założona przez Zaratusztra; jeden z wielkiego świata wyznań, że nosi najbliższego podobieństwa do judaizmu i chrześcijaństwa. According to the tradition in the Parsee books, Zoroaster was born in 660 BC and died in 583; but many scholars claim that he must have flourished at a much earlier time. Zgodnie z tradycją w Parsee książki, był Zaratusztra urodził się w 660 pne i zmarł w 583; ale wielu uczonych twierdzi, że musi on mieć rozkwitły w czasie znacznie wcześniej. All investigators, however, are agreed that his teachings were generally in force throughout Iran before the time of the Jewish Captivity. His name in its ancient form in the Avesta is "Zarathustra," and in later Persian, "Zardusht"; the form "Zoroaster," which is now common, has been adopted from the Greek and Latin "Zoroastres." Wszystkich badaczy, jednak są zgodni, że jego nauki były na ogół w życie w całej Iranu przed czasem żydowskiej niewoli. Jego imię w jego starożytnej formie w Avesta jest "Zarathustra", a później w Perski, "Zardusht"; formie " Zaratusztra ", która jest obecnie wspólne, zostało przyjęte z greki i łaciny" Zoroastres ". The native country of the prophet is now believed to have been Media, in western Iran, and there are reasons for claiming that his birthplace was in the province of Atropatene, the modern Azerbaijan; but much of his ministry, or rather most of his prophetic career, was passed in eastern Iran, especially in the region of Bactria, where he won a powerful patron for his religion. Na kraj prorokiem z wierzył już zostały Media, w zachodniej części Iranu, i istnieją powody, twierdząc, że jego narodzin był w prowincji Atropatene, nowoczesnej Azerbejdżanu, ale wiele z jego posługi, a większość jego prorocze kariery, został przeniesiony na wschodzie Iranu, zwłaszcza w regionie Bactria, gdzie zdobył wszechstronne patrona dla swojego wyznania. This defender of the faith was a king named Vishtaspa, or Gushtasp, a name identical with that of Hystaspes, the father of Darius, although the two personages are not to be confounded, as has sometimes been done. Ten obrońca wiary został królem nazwie Vishtaspa lub Gushtasp, nazwę identyczną z tą, która Hystaspes, ojca Dariusza, choć obie postacie nie są zdezawuowane, jak czasem zrobić.

Tenets of the Faith. Założeń Wiary.

Zoroaster was originally a Magian priest, but he appears to have reformed or purified the creed of the Magi. Zaratusztra był pierwotnie Magian kapłan, ale okazuje się, że zreformowana lub oczyszczone w creed Trzech Króli. His religious teachings are preserved in the Avesta. Jego nauki religijne są zachowane w Avesta. The character of the Persian religion before Zoroaster's time is not known, but a comparison with that of India shows that it must have had much in common with the early religion of the Hindus. Postać perskiego religii, zanim Zaratusztra czas nie jest znany, ale porównanie z Indii wynika, że musi on miał wiele wspólnego z religią na początku Hindusi. It may be presumed that it was a modified nature-worship, with polytheistic features and some traces of demonistic beliefs. Można domniemywać, że został zmodyfikowany przyrodniczo-kultu, z pewnych i polytheistic funkcje ślady demonistic przekonań. Herodotus ("Hist." i. 131 et seq.) states that the Persians from the earliest times worshiped the sun, moon, stars, and earth, and the waters and wind, and he intimates in precise words that they had borrowed certain religious elements from the Assyrians. Herodot ( "Hist." I. 131 i nast.) Stwierdza, że Persowie od najmłodszych razy oddał pokłon słońce, księżyc, gwiazdy i ziemię, i wody i wiatru, a on bliscy w dokładne słowa, które mieli pożyczone niektórych religijnych elementy z Asyryjczyków. One or two superstitious practises which he describes, such as the propitiation of the powers of evil (ib. iii. 35, vii. 114), show survivals of demoniacal rites, against which Zoroaster so strongly inveighed; and the account which he gives of the Magian ceremonies is quite in accordance with Zoroastrianism. Jednego lub dwóch przesądny praktyki, które opisuje, jak zjednywanie z uprawnień zła (ib. iii. 35, vii. 114), pokazują, obrzędy przetrwały w demoniczny, wobec których Zaratusztra inveighed tak mocno, a konto które pozwala z Magian na uroczystości jest całkiem zgodne z Zoroastrianizm.

The Kingdoms of Good and Evil. Królestwa dobra i zła.

One of the characteristic features of Zoroastrianism is the doctrine of dualism, recognizing the powers of good and evil as two personified principles at war with each other. Jedną z charakterystycznych cech Zoroastrianizm jest doktryna dualizm, uznając kompetencje dobra i zła w dwóch uosobieniem zasady toczyły ze sobą wojnę. Ahuramazda, or Ormuzd ("the Wise Lord"), leads the forces of good; Angra-Mainyu, or Ahriman ("the Spiritual Enemy"), heads the hosts of evil. Ahuramazda lub Ormuzd ( "Mądrego Pana"), prowadzi siłami dobra; Angra-Mainyu lub Ahriman ( "duchowym Enemy"), głowice gospodarze zła. Bands of angels and archangels follow the divine leader, while troops of demons and archfiends hasten after the evil lord. Przedziały aniolowie i archangels następujące Bożego liderem, podczas gdy wojska demonów i archfiends przyśpieszyć po zło panie. The archangels are six in number and are called by the general name Amesha Spentas ("Immortal Holy Ones"); they are personifications of virtues and abstract ideas, and are named Vohu Manah ("Good Mind"), Asha Vahishta ("Perfect Righteousness"), Khshathra Vairya ("Wished-for Kingdom"), Spenta Armaiti (a feminine personification of harmony and the earth), Haurvatat ("Health," "Salvation"), and Ameretat ("Immortality"). W archangels sześć liczby i są powołani przez walne nazwa Amesha Spentas ( "Holy Immortal Ones"); są one personifikacjami cnót i abstrakcyjne idee, i są nazywane Vohu Manah ( "Good Mind"), Asha Vahishta ( "Perfect Sprawiedliwość "), Khshathra Vairya (" chciała za Brytania "), Spenta Armaiti (a kobiece uosobienie harmonii i ziemi), Haurvatat (" Zdrowie "," Salvation "), a Ameretat (" Nieśmiertelność "). The angels and lesser divine beings are termed Yazatas ("Worshipful Ones") and are very numerous, although twenty-one of them are more prominent than the rest; these include divine embodiments of the sun, moon, stars, fire, earth, water and air, the spirits of the righteous (called "fravashis"), and also several abstract concepts, like victory, religion, kingly glory, and the divinity known as Mithra, an incarnation of light and truth. Aniołowie i mniejszym boskie istoty określane są jako Yazatas ( "czcigodny Ones") i są bardzo liczne, chociaż dwadzieścia jeden z nich są bardziej widoczne niż reszta, takie jak boskie embodiments na słońce, księżyc, gwiazdy, ognia, ziemi, wody i powietrza, duchy sprawiedliwych (zwane "fravashis"), a także kilka abstrakcyjnych pojęć, takich jak zwycięstwo, religii, królewskiej chwały, a bóstwo znane jako mithra, AN wcielenie światła i prawdy. The rabble of hell, led by Ahriman, is ill organized, and the chief archfiend, after Ahriman himself, is the demon Aeshma (Dæva), a name which is thought to be found in the Book of Tobit as Asmodeus, although this view is not accepted by some (see Asmodeus). Chamstwo do piekła, kierowany przez Ahriman, jest źle zorganizowane, a szef szatan, po Ahriman siebie, jest demon Aeshma (Dæva), nazwę, która jest uważana za znaleźć w Book of Tobit jak Asmodeus, chociaż ten pogląd jest nie zostały zaakceptowane przez niektóre (patrz Asmodeus). In addition to the six archfiends there is a legion of minor fiends and demons ("dæva," "druj"). Oprócz sześciu archfiends istnieje legion demonów i drobne fiends ( "dæva", "druj").

Millennial Doctrines. Tysiącletniego Doktryn.

The conflict between the opposing kingdoms of light and darkness forms the history of the world, which lasts for 12,000 years and is divided into four great eons. Konflikt między sprzeciwiającego królestwa światła i ciemności tworzy historię świata, który trwa 12000 lat i jest podzielony na cztery wielkie eons. The first 3,000 years is the period of spiritual existence. W 3000 roku jest pierwszym okresie istnienia duchowego. Ormuzd knows of Ahriman's coexistence, and creates the world first in a spiritual state before giving it a material form, the "fravashis" being the models of the future types of things. Ormuzd wie Ahriman's współistnienia i tworzy pierwszy w świecie duchowym stanie przed udzieleniem jej formie materialnej, w "fravashis" są modele przyszłości rodzaju rzeczy. Ahriman is ignorant of his great rival's existence, but on discovering this he counter-creates the hosts of demons and fiends. Ahriman jest swiadoma jego wielkim rywalem istnienia, lecz na odkrywanie tego tworzy on counter-gospodarze demonów i fiends. In the second 3,000 years, while Ahriman and his host have been confounded by Ormuzd, the latter creates the world in its material form, and the world is then invaded by Ahriman. W drugim 3000 roku, a jego gospodarzem i Ahriman zostały zdezawuowane przez Ormuzd, ta ostatnia tworzy świat w jego formie materialnej, a świat jest następnie napadły przez Ahriman. The third 3,000 years is the period of conflict between the rival powers and the struggle for the soul of man, until Zoroaster comes into the world. Trzeci 3000 roku to okres konfliktu między rywalizującymi uprawnień i walki o duszy człowieka, zanim Zaratusztra przychodzi na świat. His birth inaugurates a new era, and the fourth and last 3,000 years begins. Jego narodziny inauguruje nową erę, a czwarty i ostatni 3000 roku rozpoczyna. These final millennial eras are presided over by Zoroaster himself and his three posthumous sons, who are to be born in future ages in an ideal manner, the last being the Messiah called Saoshyant ("Savior," "Benefactor"; lit. "he who will benefit and save the world"). Tych ostatnich są tysiącletniego epok przewodniczy Zaratusztra siebie i trzech jego synów pośmiertnego, którzy mają być urodzone w przyszłości wieku w sposób idealny, ostatni jest nazywany Saoshyant Mesjasza ( "Zbawiciela", "Dobroczyńca"; świeci. "Kto przyniesie korzyści i uratować świat "). In its general bearings this dualistic scheme of the universe is theologically monotheistic in so far as it postulates the final predominance ofOrmuzd; and it is optimistic in its philosophy, inasmuch as it looks for a complete regeneration of the world. W swoim ogólnym łożysk tej dualistycznej systemu wszechświata jest theologically monoteistycznych w zakresie, w jakim postulaty ostateczna przewaga ofOrmuzd; i to jest optymistyczny w swojej filozofii, gdyż wygląda na pełną regenerację świata.

In all this struggle man is the important figure; for the ultimate triumph of right depends upon him. W całej tej walce człowiek jest ważna figura; do ostatecznego triumfu prawa zależy od niego. He is a free agent according to Zoroaster ("Yasna," xxx. 20, xxxi. 11), but he must ever be on his guard against the misguidance of evil. On jest wolnym agentem, zgodnie z Zaratusztra ( "Yasna," xxx. 20, XXXI. 11), ale musi on być na wieki jego ochrony przed misguidance zła. The purpose of Zoroaster's coming into the world and the aim of his teaching are to guide man to choose aright, to lead him in the path of righteousness, in order that the world may attain to ultimate perfection. Celem Zaratusztra z wejściem w świat, a jego celem nauczania jest przewodnikiem człowiek słusznie wybrać, aby doprowadzić go do ścieżki prawości, aby świat do ostatecznego osiągnięcia doskonałości. This perfection will come with the establishment of the Good Kingdom (Avesta, "Vohu Khshathra"), the Wished-for Kingdom (Avesta, "Khshathra Vairya"), or the Kingdom of Desire (Avesta, "Khshathra Ishtōish"). Tej doskonałości będą pochodzić z ustanowieniem Dobrego Brytania (Avesta, "Vohu Khshathra"), na pożądane dla Królestwa (Avesta, "Khshathra Vairya"), lub Królestwa Desire (Avesta, "Khshathra Ishtōish"). When this shall come to pass the world will become regenerate (Avesta, "Ahūm Frashem Kar"; or "Frashōkereti"); a final battle between the powers of good and evil will take place; Ahriman and his hosts will be routed; and good shall reign supreme ("Yasht," xix. 89-93; Bundahis, xxx. 1-33). Kiedy spełni się to świat stanie się zregenerować (Avesta, "Ahūm Frashem Kar", lub "Frashōkereti"); ostatecznej bitwy między uprawnień dobra i zła odbędzie; Ahriman i jego wojska będą kierowane; i dobrych będzie królował Najwyższego ( "Yasht," xix. 89-93; Bundahis, xxx. 1-33). The advent of the Messiah (Saoshyant) will be accompanied by the resurrection of the dead and the general judgment of the world, which thenceforth will be free from evil and free from harm. Przyjście Mesjasza (Saoshyant) będzie towarzyszyć przez zmartwychwstanie umarłych i ogólnego wyroku na świecie, który odtąd będzie wolne od zła i wolny od uszkodzeń.

Ethical Teachings and Religious Practises. Nauki etyczne i religijne Praktyków.

The motto of the Zoroastrian religion is "Good thoughts, good words, good deeds" (Avesta, "Humata, hūkhta, hvarshta"). Motto z Zoroastrianin religia jest "Dobre myśli, dobre słowa, dobre uczynki" (Avesta, "Humata, hūkhta, hvarshta"). Man in his daily life is enjoined to preserve purity of body and soul alike. Człowiek w swoim życiu codziennym jest zabronione zachowania czystości ciała i duszy podobne. He is to exercise scrupulous care in keeping the elements earth, fire, and water free from defilement of any kind. On jest do sprawowania opieki skrupulatnie zgodne elementy ziemi, ognia, wody i wolne od wszelkiego rodzaju plama. Truth-speaking and honest dealing are made the basis of every action; kindliness and generosity are virtues to be cultivated; and agriculture and cattle-raising are prescribed as religious duties. -Mówienia prawdy i uczciwego postępowania są podstawą każdego działania; łaskawość i hojność są cnoty, które mają być uprawiana, a rolnictwo i bydło-podnoszenie są jako religijnych obowiązków. Marriage within the community of the faithful, even to wedlock with blood relatives, is lauded; and according to the Avesta ("Vendidād," iv. 47), "he who has a wife is to be accounted far above him who has none; and he who has children is far above the childless man." Małżeństwo w ramach wspólnoty wiernych, nawet małżeństwo z krewnych, jest lauded; i zgodnie z Avesta ( "Vendidād", iv. 47), "ten, kto ma żonę, ma zostać rozliczone znacznie powyżej tego, kto ma none; a kto ma dzieci jest znacznie powyżej bezdzietny człowiek ".

In disposing of the dead, it is unlawful to burn or bury the body or to throw it into water, as any of these modes of disposal would defile one of the sacred elements; the dead must therefore be exposed in high places to be devoured by birds and dogs, a custom which is still observed by the Parsees and Gabars in their "Towers of Silence." W usuwania martwych, jest niezgodne z prawem lub do wypalenia pogrzebania ciała lub wrzuć to do wody, gdyż każdy z tych sposobów usuwania zbezcześcić to jeden z elementów sacrum; umarłych musi więc być narażone na wyżyny, aby być pochłonął przez ptaki i psy, niestandardowy, który jest nadal obserwowane przez Parsees i Gabars w ich "Towers of Silence".

Priesthood and Ritual. Rytuał i kapłaństwa.

In religious matters the priesthood was supreme in authority, and the sacerdotal order was hereditary. W sprawach religijnych kapłaństwa był w najwyższym władzom, a porządek kapłański był dziedziczny. The Mobeds and Herbeds were the Levites and Kohanim of Zoroastrianism. W Mobeds i Herbeds byli lewici i Kohanim z Zoroastrianizm. The name for priest, "athaurvan," in the Avesta corresponds to "atharvan" in India; the Magi were a sacerdotal tribe of Median origin. Nazwa dla kapłana, "athaurvan", w Avesta odpowiada "atharvan" w Indiach; Króli były kapłański pokolenia Mediana pochodzenia. In acts of worship (Avesta, "Yasna") animal sacrifices were sometimes offered, especially in more ancient times, but these immolations were subordinate and gave place more and more to offerings of praise and thanks-giving accompanied by oblations of consecrated milk, bread, and water. W aktach kultu (Avesta, "Yasna") zwierząt ofiary były oferowane czasami, szczególnie w czasach starożytnych więcej, ale te były immolations podwładnego i dał miejsce coraz bardziej do ofiary uwielbienia i podziękowania-dając towarzyszyć oblations konsekrowane mleka, chleba I wody. The performance of these rites was attended by the recitation of long litanies, especially in connection with the preparation of the sacred drink "haoma," made from a plant resembling the Indian "sōma," from which an exhilarating juice was extracted. Wykonywania tych obrzędów wzięło udział w odmawianiu długo, litania, zwłaszcza w związku z przygotowaniami do świętej pić "haoma", złożony z roślin podobnych do indyjskich "Soma," z którego został wyodrębniony ciekawych soku. It has been thought that the twigs (Avesta, "baresman"; modern Persian, "barsom") employed by the Zoroastrian priests in their ritual are alluded to as the "branch" held to the nose by the sun-worshipers in the vision of Ezekiel (viii. 16-17); and the consecrated cake (Avesta, "draonah"; modern Persian, "darūn") has been compared with the Hebrew showbread. Została ona myśli, że gałązek (Avesta, "baresman"; nowoczesnych Perski, "barsom"), zatrudniony przez Zoroastrianin kapłanów w ich rytuał alluded są jako "oddział", która odbyła się w nosie przez słońce-slug w wizji Ezechiela (VIII. 16-17), a konsekrowany placek (Avesta, "draonah"; nowoczesnych Perski, "darūn") została porównana ze Hebrajski showbread.

Resemblances Between Zoroastrianism and Judaism. Pomiędzy Resemblances Zoroastrianizm i judaizmu.

The points of resemblance between Zoroastrianism and Judaism, and hence also between the former and Christianity, are many and striking. Punkty podobieństwa między Zoroastrianizm i judaizmu, a więc również między byłym i chrześcijaństwa, są liczne i uderzające. Ahuramazda, the supreme lord of Iran, omniscient, omnipresent, and eternal, endowed with creative power, which he exercises especially through the medium of his Spenta Mainyu ("Holy Spirit"), and governing the universe through the instrumentality of angels and archangels, presents the nearest parallel to Yhwh that is found in antiquity. Ahuramazda, najwyższego pana Iranu, wszechwiedzący, wszechobecny i wieczny, wyposażony w twórczej mocy, którą wykonuje w szczególności za pośrednictwem jego Spenta Mainyu ( "Ducha Świętego"), a rządzące wszechświatem poprzez środek aniołów i archangels, przedstawia równolegle do najbliższego Yhwh, że znajduje się w starożytności. But Ormuzd's power is hampered by his adversary, Ahriman, whose dominion, however, like Satan's, shall be destroyed at the end of the world. Ormuzd moc, ale jest utrudnione przez jego przeciwnik, Ahriman, którego panowanie, jednak, tak jak Szatana, są niszczone na koniec świata. Zoroastrianism and Judaism present a number of resemblances to each other in their general systems of angelology and demonology, points of similarity which have been especially emphasized by the Jewish rabbinical scholars Schorr and Kohut and the Christian theologian Stave. Zoroastrianizm judaizmu i przedstawić liczbę resemblances do siebie nawzajem w swoich ogólnych systemów angelology i demonologii, punkty podobieństwa, które zostały szczególnie podkreślana przez żydowskich uczonych rabinicznych Schorr i Kohut i teologa chrześcijańskiego klepka. There are striking parallels between the two faiths and Christianity in their eschatological teachings-the doctrines of a regenerate world, a perfect kingdom, the coming of a Messiah, the resurrection of the dead, and the life everlasting. Istnieją uderzające paralele pomiędzy obydwoma wyznaniami i chrześcijaństwa w eschatologicznej nauki na doktrynie o odbudowanie świata, doskonałe królestwo, w najbliższych Mesjasza, zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne. Both Zoroastrianism and Judaism are revealed religions: in the one Ahuramazda imparts his revelation and pronounces his commandments to Zarathustra on "the Mountain of the Two Holy Communing Ones"; in the other Yhwh holds a similar communion with Moses on Sinai. Obie Zoroastrianizm i judaizm są objawione religie: w jednej Ahuramazda upośledza jego objawienie i orzeka Jego przykazania do Zarathustra sprawie "Mountain z dwóch Świętego Communing Ones" w innych Yhwh posiada podobne komunii z Mojżeszem na Synaju. The Magian laws of purification, moreover, more particularly those practised to remove pollution incurred through contact with dead or unclean matter, are given in the Avestan Vendïdād quite as elaborately as in the Levitical code, with which the Zoroastrian book has been compared (see Avesta). Magian prawa do oczyszczania ponadto, szczególnie tych stosowanych do usuwania zanieczyszczeń powstaje w wyniku kontaktu z martwymi lub nieczyste sprawy, są podane w Awestyjski Vendïdād tak jak wyszukanie w lewici kod, w którym książka została Zoroastrianin porównaniu (patrz Avesta ). The two religions agree in certain respects with regard to their cosmological ideas. Dwie religie zgadzają się, pod pewnymi względami, w odniesieniu do ich kosmologiczne idee. The six days of Creation in Genesis find a parallel in the six periods of Creation described in the Zoroastrian scriptures. Sześć dni Opublikowane w Genesis znaleźć równolegle w sześciu okresów Opublikowane opisane w Zoroastrianin Pisma. Mankind, according to each religion, is descended from a single couple, and Mashya (man) and Mashyana are the Iranian Adam (man) and Eve. Ludzkości, w zależności od danej religii, jest jednym z zstąpił para, a Mashya (mężczyzna) i Mashyana są Iranu Adam (człowiek) i Eve. In the Bible a deluge destroys all people except a single righteous individual and his family; in the Avesta a winter depopulates the earth except in the Vara ("enclosure") of the blessed Yima. W Biblii jeden potop niszczy wszystkich ludzi prawych jednym wyjątkiem indywidualnych i jego rodziny, w Avesta zimowy depopulates wyjątkiem ziemi w Vara ( "Komora") z błogosławiony Yima. In each case the earth is peopled anew with the best two of every kind, and is afterward divided into three realms. W każdym przypadku, gdy ziemia jest peopled nowo Dwie najlepsze z każdego rodzaju, a potem jest podzielony na trzy sfery. The three sons of Yima's successor Thraetaona, named Erij (Avesta, "Airya"), Selm (Avesta, "Sairima"), and Tur (Avesta, "Tura"), are the inheritors in the Persian account; Shem, Ham, and Japheth, in the Semiticstory. Trzech synów Yima następca Thraetaona, o nazwie Erij (Avesta, "Airya"), Selm (Avesta, "Sairima"), a Tur (Avesta, "Tura"), są dziedzicami w Perski rachunek; Sema, Chama i Jafeta, w Semiticstory. Likenesses in minor matters, in certain details of ceremony and ritual, ideas of uncleanness, and the like, are to be noted, as well as parallels between Zoroaster and Moses as sacred lawgivers; and many of these resemblances are treated in the works referred to at the end of this article. Likenesses w drobnych sprawach, w niektórych szczegółów ceremonii i rytuału, idee nieczystości, i tym podobne, należy zauważyć, jak również paralele między Zaratusztra, jak i Mojżesz lawgivers święte, a wiele z tych resemblances są traktowane w zakładzie, o którym mowa na końcu tego artykułu.

Causes of Analogies Uncertain. Przyczyny analogie niepewne.

It is difficult to account for these analogies. Jest trudna do uwagę na te analogie. It is known, of course, as a historic fact that the Jews and the Persians came in contact with each other at an early period in antiquity and remained in more or less close relation throughout their history (see Avesta; Media; Persia). Wiadomym jest, oczywiście, jako historycznego faktu, że Żydów i Persów wszedł w kontakt ze sobą na początku okresu starożytności i pozostał w mniej lub bardziej bliskiego krewnego w całej ich historii (patrz Avesta; Media; Persji). Most scholars, Jewish as well as non-Jewish, are of the opinion that Judaism was strongly influenced by Zoroastrianism in views relating to angelology and demonology, and probably also in the doctrine of the resurrection, as well as in eschatological ideas in general, and also that the monotheistic conception of Yhwh may have been quickened and strengthened by being opposed to the dualism or quasi-monotheism of the Persians. Większość badaczy żydowskich, jak również nie-Żydów, są zdania, że judaizm był pod silnym wpływem poglądów Zoroastrianizm w odniesieniu do angelology i demonologii, a prawdopodobnie także w nauce o zmartwychwstaniu, jak również w eschatologicznym idei w ogóle, a również, że monoteistycznych koncepcji Yhwh mogło quickened i wzmocnione poprzez przeciwieństwie do dualizm czy quasi-Persowie w monoteizm. But, on the other hand, the late James Darmesteter advocated exactly the opposite view, maintaining that early Persian thought was strongly influenced by Jewish ideas. Ale z drugiej strony, pod koniec James Darmesteter zalecał dokładnie odwrotny pogląd, twierdząc, że na początku Perski myśli był pod silnym wpływem myśli żydowskiej. He insisted that the Avesta, as we have it, is of late origin and is much tinctured by foreign elements, especially those derived from Judaism, and also those taken from Neoplatonism through the writings of Philo Judæus. On nalegał, że Avesta, jak mamy go, jest późno i pochodzenia jest wiele elementów tinctured zagranicznych, szczególnie tych pochodzących z judaizmu, a także te, które brane są z Neoplatonizm za pośrednictwem pism Philo Judæus. These views, put forward shortly before the French scholar's death in 1894, have been violently combated by specialists since that time, and can not be said to have met with decided favor on any side. Poglądy te, przedstawione na krótko przed francuski uczony śmierci w 1894 roku, zostały brutalnie zwalczane przez specjalistów od tego czasu, i nie można powiedzieć, że spotkał się z zdecydował przysługę na każdą stronę. At the present time it is impossible to settle the question; the truth lies probably somewhere between the radical extremes, and it is possible that when knowledge of the Assyrian and Babylonian religion is more precise in certain details, additional light may be thrown on the problem of the source of these analogies, and may show the likelihood of a common influence at work upon both the Persian and Jewish cults. W chwili obecnej niemożliwe jest rozstrzygnięcie kwestii; prawda leży prawdopodobnie gdzieś między radykalnych skrajności, a jest to możliwe, że kiedy wiedza na temat religii babilońskiej i asyryjskiej jest bardziej precyzyjna w pewne szczegóły, dodatkowe światło może być rzucony na problemie o źródle tych analogii, a może wykazać prawdopodobieństwo, że wpływ na wspólną pracę nad zarówno Perski kulty i żydowskiej.

Kaufmann Kohler, AVW Jackson Kaufmann Kohler, AVW Jackson
Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:
For general works on the subject consult bibliographies under articles Avesta, Media, and Persia. Special works on Zoroaster and the religion: Jackson, Zoroaster the Prophet of Ancient Iran, New York, 1899; idem, Die Iranische Religion, in Geiger and Kuhn, Grundriss der Iranischen Philologie, Leipsic, 1904; Justi, Die Aelteste Iranische Religion und Ihr Stifter Zarathustra, in Preussische Jahrbücher, lxxxviii. Do dzieła ogólne na ten temat zasięgnąć pod bibliografie artykułów Avesta, Media i Persji. Utworów na specjalne Zaratusztra i religii: Jackson, Zaratusztra Proroka of Ancient Iran, New York, 1899; idem, Die Iranische Religia, w Geiger i Kuhn, Grundriss der Iranischen Philologie, Leipsic, 1904; justi, Die Aelteste Iranische Religion und Ihr Stifter Zarathustra, w Preussische Jahrbücher, LXXXVI. 55-86, 231-262, Berlin, 1897; Lehmann, Die Parsen, in Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, 3d ed., Tübingen, 1905; idem, Zarathustra, en Bog om Persernes Gamle Tro, pp. 55-86, 231-262, Berlin, 1897; Lehmann, Die Parsen, w Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, 3d ed., Tübingen, 1905; idem, Zarathustra, en om Bog Persernes Gamle Tro, pp. 1-2, Copenhagen, 1899, 1902; Tiele, Geschichte der Religion: Die Religion bei den Iranischen Völkern, vol. 1-2, Kopenhaga, 1899, 1902; Tiele, Geschichte der Religion: Die Religion bei den Iranischen Völkern, obj. ii., section 1, translated by Gehrich, Gotha, 1898 (English transl. by Nariman in Indian Antiquary, vols. xxxii. et seq., Bombay, 1903). Particular treatises on the analogies between Zoroastrianism and Judaism: Schorr, in He-Ḥaluẓ, ii.-v.; Kohut, Ueber die Jüdische Angelologie und Dämonologie in Ihrer Abhängigkeit vom Parsismus, Leipsic, 1866; idem, Was Hat die Talmudische Eschatologie aus dem Parsismus Aufgenommen? ii. punkt 1, przekład Gehrich, Gotha, 1898 (w języku angielskim tłum. Nariman przez indyjskich Antiquary, vols. XXXII. i nast., Bombaju, 1903). szczegółowe traktaty o analogie między Zoroastrianizm i judaizm: Schorr, w On -Ḥaluẓ, ii.-v.; Kohut, ueber die Jüdische Angelologie und Dämonologie w Ihrer Abhängigkeit vom Parsismus, Leipsic, 1866; idem, został Talmudische Eschatologie Hat die aus dem Parsismus Aufgenommen? in ZDMG xxi. ZDMG w XXI. 552-591; De Harlez, Avesta, Introduction, pp. 552-591; De Harlez, Avesta, Wstęp, pp. ccv.-ccvi., ccix., Paris, 1881; Spiegel, Eranische Alterthumskunde, ii. ccv.-ccvi., ccix., Paryż, 1881; Spiegel, Eranische Alterthumskunde, ii. 17, 19, 26, 34, 40, 50 et seq., 63-65, 75, 117, 166 et seq., 169-171, Leipsic, 1878; Darmesteter, La Zend-Avesta, iii., Introduction, pp. 17, 19, 26, 34, 40, 50 i nast., 63-65, 75, 117, 166 i nast., 169-171, Leipsic, 1878; Darmesteter, La Zend-Avesta, iii. Wprowadzenie, pp. lvi.-lxii., Paris, 1893; SBE 2d ed., iv., Introduction, pp. lvi.-LX., Paryż, 1893; SBE 2d ed. iv. Wprowadzenie, pp. lvii.-lix.; Cheyne, Origin and Religious Concepts of the Psalter, London, 1891; Aiken, The Avesta and the Bible, in Catholic University Bulletin, iii. lvii.-lix.; Cheyne, pochodzenia i wyznań Pojęcia z psałterz, London 1891; Aiken, The Avesta i Biblii, w Katolickim Uniwersytecie Biuletyn, iii. 243-291, Washington, 1897; Stave, Einfluss des Parsismus auf das Judenthum, Haarlem, 1898; Söderblom, La Vie Future d'Après le Mazdeisme, Paris, 1901; Böklen, Verwandschaft der Jüdisch-Christlichen mit der Parsischen Eschatologie, Göttingen, 1902; Moulton, in Expository Times, ix. 243-291, Waszyngton, 1897; klepka, Parsismus des Einfluss auf das Judenthum, Haarlem, 1898; Söderblom, La Vie Przyszłość D'après le Mazdeisme, Paryż, 1901; Böklen, Verwandschaft der Jüdisch-Christlichen mit der Parsischen Eschatologie, Getyndze, 1902; Moulton, w wyjaśniający Times, IX. 351-359, xi. 351-359, XI. 257-260, and in Journal of Theological Studies, July, 1902, pp. 257-260, oraz w Dzienniku Urzędowym studiów teologicznych, lipiec, 1902, pp. 514-527; Mills, The Avesta, Neoplatonism and Philo Judœus, i., Leipsic, 1904; Moffat, Zoroastrianism and Primitive Christianity, in Hibbert Journal, 1903, i. 514-527; Mills, w Avesta, Neoplatonizm i Philo Judœus, i., Leipsic, 1904; Moffat, Zoroastrianizm i Primitive chrześcijaństwa, w Hibbert Journal, 1903, i. 763-780.KAVWJ


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest