Apocrypha, Deuterocanonical Books Apokryfy, Deuterocanonical Książki

General Information Informacje ogólne

The Apocrypha are books of the Old Testament included in Roman Catholic and Orthodox Bibles as deuterocanonical (added to the earlier canon), but excluded from the Hebrew Bible and from most Protestant Bibles. It is not certain why the term apocrypha (hidden things) was originally applied to them, but they were considered less authoritative than the other biblical books because of their relatively late origin (c. 300 BC - AD 100). Apocrypha są do ksiąg Starego Testamentu jest wliczone w rzymsko-katolickiego i prawosławnego Biblji jak deuterocanonical (dodane do kanonu wcześniej), ale wyłączone z Biblii hebrajskiej i od protestanckich Biblji. Nie ma pojęcia, dlaczego niektóre apokryfy (ukryte rzeczy) został pierwotnie stosowane do nich, ale zostały one uznane za mniej niż w innych autorytatywnych ksiąg biblijnych ze względu na ich pochodzenie stosunkowo późno (ok. 300 BC - AD 100). Except for 2 Esdras, which was in Latin, they were part of the Septuagint. Z wyjątkiem 2 Księgi Ezdrasza, który był w Ameryce, byli ramach Septuaginta. The other books placed after the Old Testament in the Revised Standard Version are the following: 1 and 2 Esdras, Tobit, Judith, Additions to the Book of Esther, Wisdom, Sirach (Ecclesiasticus), Baruch and the Letter (Epistle) of Jeremiah, Additions to Daniel (Prayer of Azariah, Song of the Three Hebrew Children, History of Susanna, Bel and the Dragon), the Prayer of Manasseh, and 1 and 2 Maccabees. Pozostałe książki umieszczone po Starym Testamencie, w znowelizowanej wersji Standard są następujące: 1 i 2 Księgi Ezdrasza, Tobit, Judith, Dodatki do Księgi Estery, Mądrości, Sirach (Ecclesiasticus), Barucha i List (List) Jeremiasza, Dodatki do Daniela (Modlitwa Azariasz, Pieśń Trzech Hebrajski Dzieci, Historia Susanna, Bel i smok), Modlitwa Manassesa, a 1 i 2 Księga Machabejska.

Roman Catholic Bibles also list 1 and 2 Esdras and the Prayer of Manasseh as apocryphal. Rzymskokatolicki Biblji również z listy nr 1 i 2 Księgi Ezdrasza i Modlitwa Manassesa jako apokryficzny. The Greek Orthodox Bible omits 2 Esdras but adds 3 Maccabees and Psalm 151, with 4 Maccabees as an appendix. Prawosławnego greckiego Biblii pomija, ale dodaje, 2 Księgi Ezdrasza 3 Księga Machabejska i Psalm 151, 4 Księga Machabejska jako dodatek. The Apocrypha are important sources for Jewish history and religious developments in the 1st and 2d centuries BC. W Apocrypha są ważnym źródłem dla żydowskiej historii i wydarzeń religijnych w 1 wieku pne i 2d.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Sherman E Johnson Sherman E Johnson

Bibliography Bibliografia
BM Metzger, An Introduction to the Apocrypha (1957); BL Mack. BM Metzger, Wprowadzenie do Apocrypha (1957); BL Mack. Wisdom and the Hebrew Epic: Ben Sira's Hymn in Praise of the Fathers (1986); RH Pfeiffer, History of New Testament Times, with an Introduction to the Apocrypha (1949). Mądrość i hebrajskim Epic: Ben Sira's Hymn na cześć Ojcowie (1986); RH Pfeiffer, Historia Nowego Testamentu Times, z Wprowadzenie do Apocrypha (1949).


Apocrypha Apokryfy

General Information Informacje ogólne

Apocrypha (Greek apokryphos,"hidden") is a word coined by the 5th-century biblical scholar Saint Jerome for the biblical books received by the church of his time as part of the Greek version of the Old Testament (see Septuagint), but that were not included in the Hebrew Bible. In the Authorized, or King James, Version, the books are either printed as an appendix or are omitted altogether; they are not considered canonical by Protestants. Apokryfy (Grecja apokryphos, "ukryty") to wyraz ukuty przez 5 wieku uczony biblijny Saint Jerome dla biblijnego książki otrzymane przez Kościół jako część swego czasu w greckiej wersji Starego Testamentu (patrz Septuaginta), ale nie zostały uwzględnione w hebrajskiej Biblii. W autoryzowanych lub Króla Jakuba, w wersji, książki drukowane są albo jako dodatek lub są zupełnie pominięte, nie są one uznane za kanoniczne przez protestantów.

The Septuagint was received by the Christian church from Hellenistic Judaism. The books included in the Septuagint that were excluded by the non-Hellenistic Jews from their canon were Judith, the Wisdom of Solomon, Tobit, Sirach (Ecclesiasticus), Baruch, and the two books of Maccabees. W Septuaginta otrzymała chrześcijańskiego kościoła z helleńskiego judaizmu. Książki w Septuaginta, które zostały wyłączone przez nie-Żydów z ich helleńskiego kanonu były Judith, mądrości Salomona, Tobit, Sirach (Ecclesiasticus), Barucha, a dwóch książki Księga Machabejska. Of these, Judith and Tobit are best described as edifying historical fiction, and Baruch, as an appendage to the Book of Jeremiah, written in the person of Jeremiah's secretary. Wisdom and Sirach are testimonies to the wisdom tradition of Israel otherwise represented in the books of Proverbs, Job, and Ecclesiastes. The books of Maccabees are historical works in the tradition of the books of Samuel, Kings, and Chronicles. Tych, Judith i Tobit są najlepiej opisać jako budująca historycznej fikcji, a Baruch, jako dodatek do Księgi Jeremiasza, napisana w osobie Sekretarza Jeremiasza. Mądrości i Sirach są zeznania do mądrości tradycji Izraela inaczej reprezentowane w księgach Przysłów, Hioba, i Ecclesiastes. Książki Księga Machabejska to działa w historyczne tradycje książki Samuela, Królów i Kronik. Also generally included with the Apocrypha are the two books of Esdras, additions to the Book of Esther (Esther 10:4-10), the Song of the Three Young Men (Daniel 3:24-90), Susanna (Daniel 13), Bel and the Dragon (Daniel 14), and the Prayer of Manasseh. Również ogólnie wraz z Apocrypha są dwie książki z Księgi Ezdrasza, dodatki do Księgi Estery (Esther 10:4-10), pieśń Trzech młodych mężczyzn (Daniela 3:24-90), Susanna (Daniel 13), Bel i Dragon (Daniel 14), oraz Modlitwa Manassesa.

Roman Catholic and Orthodox Christians still follow the Septuagint and include in the canon of the Bible all the Apocrypha, except the two books of Esdras and the Prayer of Manasseh. They generally refer to the Protestant Apocrypha as deuterocanonical books, however, and reserve the term Apocrypha for those books entirely outside the biblical canon, which Protestants call the pseudepigrapha. Rzymsko-katolickiego i prawosławnego chrześcijanie nadal śledzić Septuaginta i obejmować w kanon Biblii wszystkie Apocrypha, z wyjątkiem dwóch książek z Księgi Ezdrasza i Modlitwa Manassesa. Ogół odnoszą się one do protestanckich Apocrypha jak deuterocanonical książek, jednak zastrzegamy sobie termin Apokryfy dla tych książek w całości poza kanon biblijny, który na wezwanie protestanci pseudepigrapha.

With the growth of a historical perspective in biblical studies during the 19th century, the value of the Apocrypha as historical sources came to be generally recognized. Wraz z rozwojem perspektywy historycznej w badaniach biblijnych w 19 wieku, wartość z Apocrypha jako źródła historyczne stały się powszechnie rozpoznawana. Derived from the period 300BC to New Testament times, the Apocrypha shed valuable light on the period between the end of the Old Testament narrative and the opening of the New Testament. Pochodzące z okresu 300BC do Nowego Testamentu razy, w Apocrypha rzucić światło na cenne w okresie między końcem Starego Testamentu narracji i otwarcia Nowego Testamentu. They are also important sources of information on the development of belief in immortality, the resurrection, and other questions of eschatology, as well as the increasing impact of Hellenistic ideas on Judaism. Są również ważnym źródłem informacji na temat rozwoju wiary w nieśmiertelność, zmartwychwstanie, a także inne kwestie eschatologia, jak również zwiększenie wpływu helleńskiego pomysłów na judaizm.

Rev. Bruce Vawter Rev Bruce Vawter


Apoc'rypha

Advanced Information Informacje zaawansowane

Apocrypha; hidden, spurious, the name given to certain ancient books which found a place in the LXX. Apokryfy; ukryte, fałszywych, nazwa podana do niektórych starożytnych książek, które znalazły miejsce w LXX. and Latin Vulgate versions of the Old Testament, and were appended to all the great translations made from them in the sixteenth century, but which have no claim to be regarded as in any sense parts of the inspired Word. i Łacińskiej Wulgaty wersji Starego Testamentu, i były dołączane do wszystkich wielkich tłumaczeń wykonanych z nich w XVI wieku, ale które nie mają roszczenia należy uznać za w jakimkolwiek sensie części Słowo natchnione.

The Old Testament Apocrypha consists of fourteen books, the chief of which are the Books of the Maccabees (qv), the Books of Esdras, the Book of Wisdom, the Book of Baruch, the Book of Esther, Ecclesiasticus (Sirach), Tobit, Judith, etc. Apocrypha Starym Testamencie składa się z czternastu książek, naczelników, które są z książki Księga Machabejska (QV), Księgi Księgi Ezdrasza, Księgi Mądrości, Księga Barucha, Księga Estery, Ecclesiasticus (Sirach), Tobit, Judith, itp.

The New Testament Apocrypha consists of a very extensive literature, which bears distinct evidences of its non-apostolic origin, and is unworthy of regard as being comparable in importance to the Bible. Nowy Testament Apocrypha składa się z bardzo rozległą literaturę, która posiada odrębne dowody jego braku apostolskiego pochodzenia, a to niegodne odniesieniu jako porównywalne znaczenie do Biblii.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Old Testament Apocrypha Apokryf Starego Testamentu

Advanced Information Informacje zaawansowane

The word "apocrypha" is from the Greek ta apokrypha, "the hidden things," although there is no strict sense in which these books are hidden. Słowo "apokryf" pochodzi od greckiego ta apokrypha, "ukryte rzeczy", choć nie ma w ścisłym znaczeniu tych książek, które są ukryte. Some thirteen books comprise the Apocrypha: I and II Esdras, Tobit, Judith, the Rest of Esther, the Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus (which is also entitled the Wisdom of Jesus the Son of Sirach), Baruch, the Letter of Jeremiah, the Additions to Daniel, the Prayer of Manasses, and I and II Maccabees. Niektóre książki obejmuje trzynaście Apocrypha: I i II Księgi Ezdrasza, Tobit, Judith, reszta Estera, mądrości Salomona, Ecclesiasticus (który jest również uprawniony do Mądrości Jezusa, Syna Sirach), Barucha, List Jeremiasza, Dodatki do Daniela, w Modlitwa Manassesa, a także I i II Księga Machabejska. Both the status of these books and the use of the term "apocrypha" have been in confusion since the early days of the church. Zarówno stan tych książek i stosowania terminu "apokryf" zostały w błąd, gdyż początków Kościoła. In the restricted sense the word denotes the above-named books in contradistinction to the Pseudepigrapha, or false writings; but in the broader sense the word refers to any extracanonical scripture. W ograniczonym znaczeniu tego słowa oznacza wyżej wymienionych książek w kontrast do Pseudepigrapha lub fałszywych pism, ale w szerszym znaczeniu tego słowa odnosi się do wszelkich extracanonical Pismo. Sometimes the term takes on a disparaging meaning, especially when used of the "apocryphal" gospels; this is to say they are spurious or heterodoxical. Czasami termin ma na dyskredytujący znaczenie, szczególnie gdy są wykorzystywane do "apokryficzny" Ewangelie, to znaczy są one fałszywych lub heterodoxical. A further difficulty attending the restricted use of the term is that some of the Apocrypha are pseudonymous, whereas some of the Pseudepigrapha are not pseudonymous. RH Charles broke the accepted order by including III Maccabees in the Apocrypha and transferring II Esdras to the Pseudepigrapha. Kolejna trudność obecności na ograniczone stosowanie tego pojęcia jest to, że niektóre z Apocrypha jest napisany pod pseudonimem, mając na uwadze, że niektóre z Pseudepigrapha nie jest napisany pod pseudonimem. RH Charles złamał kolejności przyjętej w tym przez III Księga Machabejska w Apocrypha II Księgi Ezdrasza i przekazywanie do Pseudepigrapha. The acient rabbinic practice was to regard all such writings as "outside books," and his designation was continued by Cyril of Jerusalem, who used Apocrypha in the same sense, ie, scriptures outside the canon. In modern times CC Torrey has revived this signification so that all such books, including the Pseudepigrapha, are called Apocrypha. Therefore to use the term Pseudepigrapha is a concession to an unhappy usage. W praktyce było acient rabiniczny odniesieniu do wszystkich takich pism jak "poza książek", a jego oznaczenie było kontynuowane przez Cyryla z Jerozolimy, którzy wykorzystali Apocrypha w tym samym sensie, tzn. poza kanon Pisma. W dzisiejszych czasach CC Torrey ma do tego znaczne tak, że wszystkie te książki, w tym Pseudepigrapha, nazywane są Apocrypha. Dlatego też, aby korzystać z perspektywie Pseudepigrapha jest koncesja na nieszczęśliwy użycia.

How did the Apocrypha secure a place in some of our English Bibles? The Jews uniformly denied canonical status to these books, and so they were not found in the Hebrew Bible; but the manuscripts of the LXX include them as an addendum to the canonical OT. Jak Apocrypha bezpieczne miejsce w niektórych naszych angielski Biblji? Żydzi jednolicie odmówiono statusu kanonicznego do tych książek, i tak nie były one znaleźć w hebrajskiej Biblii, ale z rękopisów LXX włączyć je jako dodatek do kanonicznej OT . In the second century AD the first Latin Bibles were translated from the Greek Bible, and so included the Apocrypha. W drugim wieku AD pierwszy łaciński Biblji zostały przetłumaczone z greckiego Biblii, a więc m.in. Apocrypha. Jerome's Vulgate distinguished between the libri ecclesiastici and the libri canonici with the result that the Apocrypha were accorded a secondary status. Jerome's Wulgaty rozróżnienia między libri ecclesiastici i libri Canonici w związku z czym Apocrypha zostały przyznane drugorzędny status. However, at the Council of Carthage (397), which Augustine attended, it was decided to accept the Apocrypha as suitable for reading despite Jerome's resistance to their inclusion in the Vulgate. Jednakże na posiedzeniu Rady w Kartaginie (397), który uczestniczył Augustyn, zdecydowano się przyjąć Apocrypha jako nadające się do czytania pomimo Jerome's odporność na włączenie ich do Wulgaty. In 1548 the Council of Trent recognized the Apocrypha, excepting I and II Esdras and the Prayer of Manasses, as having unqualified canonical status. W 1548 o Sobór Trydencki rozpoznać Apocrypha, z wyjątkiem I i II Księgi Ezdrasza i Modlitwa Manassesa, jako niewykwalifikowany kanoniczny status. Moreover, anyone who disputed this ecclesiastical decision was anathematized. Ponadto, każdy, kto tego spornej decyzji anathematized kościelnych. The Reformers repudiated the Apocrypha as unworthly and contradictory to the doctrines of the uncontroverted canon; however, Luther did admit that they were "profitable and good to read." W reformatorów repudiated w Apocrypha unworthly jak i do doktryn sprzecznych z uncontroverted kanon, ale Luter nie przyznać, że były one "rentowne i dobrze czytać." The Coverdale and Geneva Bibles included the Apocrypha but set them apart from the canonical books of the OT. After much debate the British and Foreign Bible Society decided in 1827 to exclude the Apocrypha from its Bibles; soon afterward the American branch concurred, and this action generally set the pattern for English Bibles thereafter. W Genewie Biblji Coverdale i obejmowały Apocrypha ale je z dala od kanonicznej książki z OT. Po wielu dyskusji i British Foreign Bible Society postanowiła w 1827 roku, aby wykluczyć z jej Apocrypha Biblji; wkrótce potem amerykańskiego oddziału zgodzili się, i to działanie ogólnie ustawić na wzór angielski Biblji później. Among Protestant communions only the Anglican Church makes much use of the Apocrypha today. Wśród protestanckich komunie tylko Anglikański Kościół czyni wiele korzystania z Apocrypha dzisiaj.

Many literary genres appear in the Apocrypha: popular narrative, religious history and philosophy, morality stories, poetic and didactic lyrics, wisdom literature, and apocalyptic. Wiele gatunków literackich pojawiają się w Apocrypha: popularne narracji, religijnych i historii filozofii, moralności historie, poetyckie i dydaktyczne lyrics, mądrości literatury i apokaliptyczny. Most of these books were written in Palestine between 300 BC and AD 100, and the language of composition was either Hebrew or Aramaic, and occasionally Greek. Większość z tych książek zostały napisane w Palestynie od 300 pne i AD 100, i język kompozycji był albo aramejski czy hebrajski, grecki i sporadycznie. They generally reflect the Jewish religious viewpoint of late OT times with certain additions which were emphasized. Oni zazwyczaj odzwierciedlają żydowskiego religijnego punktu widzenia późnego OT razy z pewnych uzupełnień, które zostały podkreślił. Almsgiving became an expression of good works meritorious to salvation (see Tob. 12:9). Jalmuzne stał się wyrazem dobrej roboty zasłużeni do zbawienia (por. Tob. 12:9). The Apocrypha, and to a greater extent the Pseudepigrapha, evince an amplified doctrine of the Messiah beyond what the OT reveals. W Apocrypha, iw większym stopniu Pseudepigrapha, demonstrować jeden amplifikowane nauki Mesjasza poza tym, co objawia OT. Two types of messianic expectation predominate: the heavenly Son of man, taken from Daniel and embellished by Enoch, and the earthly Davidic king described in the Psalms of Solomon. Dwa rodzaje mesjańskiego oczekiwania dominują: niebiański Syn Człowieczy, zaczerpnięte z Daniela i ozdobione przez Henoch, i ziemskiej Davidic króla opisane w Psalmy Salomona. The doctrine of resurrection of the body, so seldom mentioned in the OT, is ubiquitous in the Apocrypha and shows an advance over the OT idea of Sheol. Doktryna zmartwychwstania ciała, tak rzadko, o których mowa w OT, jest wszechobecny w Apocrypha i pokazuje zaliczki w ciągu OT pomysł Szeol. The hope for immortality was greatly influenced by Greek thought. Nadzieja na nieśmiertelność była silnym wpływem myśli greckiej. Throughout the Aprocrypha is a highly developed angelology which is a natural consequence of the impact of dualism upon Jewish religious thought after the Exile. Całej Aprocrypha jest wysoko rozwiniętych angelology co jest naturalną konsekwencją oddziaływania na dualizm żydowskiej myśli religijnej po obczyźnie. The NT cites none of the books of the Apocrypha, although there are frequent parallels of thought and language, as in the case of Eph. NT przytacza żaden z książek z Apocrypha, chociaż istnieją paralele częste myśli i języka, jak w przypadku Ef. 6:13-17 and Wisd. 6:13-17 i Wisd. Sol. 5:17-20, and Heb. 5:17-20, a Hbr. 11 and Ecclus. 11 i Ecclus. 44. . 44. But to admit these parallels is not necessarily to admit dependence by NT authors upon the Apocrypha, and even if a clear case of dependence can be made, it does not follow that the NT author regarded these books as authoritative. Ale przyznam te paralele nie jest koniecznie dopuścić do uzależnienia przez autorów NT na Apocrypha, a nawet jasne przypadku uzależnienia mogą być dokonywane, nie wynika, że autor NT uznać te książki jako autorytatywne.

DH Wallace DH Wallace

(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
RH Charles, Apocrypha and Pseudepigrapha of the OT, I; BM Metzger, An Introduction of the Apocrypha; WOE Oesterley, The Books of the Apocrypha; RH Pfeiffer, A History of NT Times with an Introduction of the Apocrypha; EJ Goodspeed, The Story of the Apocrypha; CC Torrey, The Apocryphal Literature; HM Hughes, The Ethics of Jewish Apocryphal Literature; H. Wace, ed., Apocrypha, 2 vols; JH Charlesworth, ed., The OT Pseudepigrapha, Apocalyptic Literature and Testaments. RH Charlesa, Apocrypha i Pseudepigrapha z OT, I; BM Metzger, Wprowadzenie do Apocrypha; Biada Oesterley, The Books z Apocrypha; RH Pfeiffer, A History of NT Times z Wprowadzenie do Apocrypha; EJ Goodspeed, The Story z Apocrypha; CC Torrey, The apokryficzny Literatura; HM Hughes, etyki żydowskiej apokryficzny Literatura; Wace H., ed., Apocrypha, 2 vols; Charlesworth JH, ed. The OT Pseudepigrapha, Apocalyptic Literatura i Testament.


Introduction to the Apocrypha Wprowadzenie do Apocrypha

General Information Informacje ogólne

(From the New English Bible) (Od Nowa Biblia angielski)

The term 'Apocrypha', a Greek word meaning 'hidden (things)', was early used in different senses. Termin "Apocrypha", greckie słowo oznaczające "ukryty (rzeczy), na początku był używany w różnych znaczeniach. It was applied to writings which were regarded as so important and precious that they must be hidden from the general public and reserved for the initiates, the inner circle of believers. To było stosowane w odniesieniu do pism, które zostały uznane za tak ważne i cenne, że muszą one być ukryte od ogółu społeczeństwa i zarezerwowane dla inicjuje, wewnętrznym kręgu wiernych. It came to be applied to writings which were hidden not because they were too good but because they were not good enough, because, that is, they were secondary or questionable or heretical. Powstał, które mają być stosowane do pism, które zostały ukryte, ponieważ nie były one zbyt dobre, ale ponieważ nie były one wystarczająco dobre, ponieważ, to były one wtórne lub wątpliwych lub heretycki. A third usage may be traced to Jerome. Trzeci wykorzystanie może być śledzone do Jerome. He was familiar with the Scriptures in their Hebrew as well as their Greek form, and for him apocryphal books were those outside the Hebrew canon, hence the alternative term deutero-canonical. Był znanym z Pisma w języku hebrajskim, jak również ich grecką formą, a dla niego apokryficzny książki były poza kanon hebrajski, więc alternatywny termin deutero-kanonicznej.

The usage here adopted is based on that of Jerome. Użycie tutaj jest w oparciu o przyjęte, że z Jerome. The Apocrypha in this translation consists of fifteen books or parts of books. W Apocrypha w tym tłumaczeniu składa się piętnaście książek lub ich części książki. They are: Są to:

These works are outside the Palestinian canon; that is, they form no part of the Hebrew Scriptures, although the original language of some of them was Hebrew. Utwory te są palestyński poza kanon, że jest, nie stanowią one część hebrajskiego Pisma, chociaż języku oryginalnym niektóre z nich był hebrajski. With the exception, however, of the Second Book of Esdras, they are all in the Greek version of the Old Testament made for the Greek-speaking Jews in Egypt. Z wyjątkiem, jednak z drugiej Księgi Księgi Ezdrasza, wszystkie są w greckiej wersji Starego Testamentu dla greko-speaking Żydów w Egipcie. As such they were accepted as biblical by the early Church and were quoted as Scripture by many early Christian writers, for their Bible was the Greek Bible. Jako takie zostały one zaakceptowane jako biblijny przez wczesnego Kościoła i były jako Pisma przytoczona przez wiele wczesnych pisarzy chrześcijańskich, za ich Biblii był greckim Biblii.

In Greek and Latin manuscripts of the Old Testament these books are dispersed throughout the Old Testament, generally in the places most in accord with their contents. W greckiej i łacińskiej rękopisy Starego Testamentu te książki są rozproszone w całym Starym Testamencie, na ogół w miejscach najbardziej w zgodzie z ich treść. The practice of collecting them into a separate unit, a practice which dates back no farther than AD 1520, explains why certain of the items are but fragments; they are passages not found in the Hebrew Bible, and so have been removed from the books in which they occur in the Greek version. To help the reader over this disunity and lack of context the present translators have resorted to various devices. W praktyce gromadzenia ich w odrębną jednostką, praktyki, która nie sięga dalej niż AD 1520, wyjaśnia, dlaczego niektóre z przedmiotów, ale są fragmenty, które nie są fragmenty znalezione w hebrajskiej Biblii, a więc zostały usunięte z książek w które występują w wersji greckiej. Aby ułatwić czytelnikowi nad tym rozbicie i brak kontekście obecnej tłumaczy uciekamy się do różnych urządzeń. We have added the name Daniel to the titles of the stories of Susanna and of Bel and the Snake as a reminder that these tales are to be read with the Book of Daniel. Musimy dodać do nazwy Daniel tytuły historie i Biał Susanna i Snake jako przypomnienie, że te opowieści są odczytywane z Księgi Daniela. A note we have inserted after the title, The Song of the Three, indicates that this item is to be found in the third chapter of the Greek form of Daniel. A pamiętać musimy po tytule dodaje, Pieśń o trzy, oznacza, że pozycja ta znajduje się w trzecim rozdziale greckiej postaci Daniela. And the six additions to the Book of Esther are so disjointed and unintelligible as they stand in most editions of the Apocrypha that we have provided them with a context by rendering the whole of the Greek version of Esther. I sześciu dodatki do Księgi Estery jest tak chaotyczny i niezrozumiały, ponieważ stoją w większości wydań z Apocrypha pod warunkiem, że mamy ich w kontekst rendering całej greckiej wersji Estera.

The text used in this translation of the Apocrypha is that edited by HB Swete in The Old Testament in Greek according to the Septuagint . In places Swete includes two texts, and we have chosen to translate the Codex Sinaiticus text of Tobit and Theodotion's version of the additions to the Book of Daniel, namely, The Song of the Three, Daniel and Susanna, and Daniel, Bel, and the Snake. Tekst używany w tym tłumaczenia na Apocrypha jest edytowany przez HB Swete w Starym Testamencie w języku greckim, zgodnie z Septuaginta. W miejscach Swete zawiera dwa teksty, i mamy do przetłumaczenia wybranej Codex Sinaiticus tekst Tobit i Theodotion wersji z dodatki do Księgi Daniela, a mianowicie, Pieśń o trzy, Daniel Zuzanna i Daniel, Bela, a Snake. For Ecclesiasticus we have used, in addition to Codex Vaticanus as printed in Swete's edition, the text edited by JHA Hart in Ecclesiasticus: the Greek Text of Codex 248, and constant reference has been made to the various forms of the Hebrew text. Dla Ecclesiasticus mamy używany, oprócz Kodeksu drukowanych w Vaticanus jak Swete jego wydanie, tekst edytowany przez WSiSW Hart w Ecclesiasticus: grecki Tekst Kodeksu 248, oraz stałe odniesienia został złożony do różnych form hebrajskiego tekstu. For the Second Book of Esdras, which apart from a few verses is not extant in a Greek form, we have based our translation on the Latin text of RL Bensly's The Fourth Book of Ezra. Throughout we have consulted the variant readings given in critical editions of the Greek, the texts of the versions, and the suggestions of editors and commentators. Do Księgi Drugiej Księgi Ezdrasza, który oprócz kilku znaki nie obowiązują w greckiej formie, musimy opierać się na nasze tłumaczenia tekstu łacińskiego UR Bensly's Czwarta Księga Ezdrasza. Cały czas mamy wariant konsultacji z odczytami wydań krytycznych podanych w z greckiego, teksty wersje i sugestie redaktorów i komentatorów.

Alternative readings cited from Greek manuscripts (referred to as witnesses ) and the evidence of early translations (Vss., that is Versions) are given, as footnotes, only when they are significant either for text or for meaning. Alternatywne odczyty cytowane z greckich manuskryptów (o których mowa w charakterze świadków) oraz dowody wczesnego tłumaczeń (Vss., że jest Wersje) podano, jak przypisy, tylko wtedy, gdy są one istotne zarówno dla tekstu albo dla sens. In a few places where the text seems to have suffered in the course of transmission and in its present form is obscure or unintelligible we have made a slight change in the text and marked our rendering of it probable reading, and we have indicated any evidence other than the evidence afforded by the context. W kilku miejscach, gdzie tekst wydaje się ponieśliby w trakcie transmisji, a w jego obecnej formie jest niejasnych lub niezrozumiały mamy dokonała niewielkich zmian w tekście i oznaczone naszym świadczenia za prawdopodobne, czytania, i mamy żadnych dowodów wskazanych inne niż dowody oferowanych przez kontekście. Where an alternative interpretation seemed to deserve serious consideration it has been recorded as a footnote with Or as indicator. W przypadku, gdy wydawało się alternatywnych interpretacji zasługują na poważne rozważenie zostało zarejestrowane jako przypis lub jako wskaźnika.

In order to preserve the verse numbering of the Authorized (King James) Version of 1611 we have, when necessary, added at the foot of the page those passages which are found in the manuscripts on which the Authorized Version ultimately rests but which are absent from the earlier manuscripts now available. W celu zachowania numeracji wersetów z autoryzowanych (Króla Jakuba), wersja z 1611 mamy, gdy jest to konieczne, dodać na dole strony tych fragmentów, które znajdują się w rękopisach, w którym Autoryzowany wersji, ale w ostatecznym rozrachunku, które są poza wcześniejsze rękopisy już dostępna. We have not sought to achieve consistency in the treatment of proper names any more than did our predecessors. My nie dążył do osiągnięcia spójności w traktowaniu nazw własnych nie więcej niż naszych przodków. We have continued to use familiar English forms, especially when the reference is to well-known Old Testament characters or places. Musimy nadal korzystać z formularzy znać angielski, zwłaszcza gdy odnosi się do znanych postaci Starego Testamentu lub miejscach. Sometimes as an aid to the correct pronunciation we have had recourse to such expedients as the affixing of an acute accent to the word Sidè or the introduction of a diphthong, as in our Soud for Sud. Czasami jako pomoc dla prawidłowej wymowy będziemy musieli odwoływać się do takich expedients jak umieszczenie ostrym akcentem na słowo Side lub wprowadzenia do dyftong, jak w naszym soud dla Sud. In general it may be said that Greek spellings have been Latinized, but the Greek forms of place-names have not been brought into line with the Hebrew. Na ogół można stwierdzić, że greckie zostały Latinized pisowni, ale greckie formy miejsce-nazwiska nie zostały doprowadzone do stanu zgodności z języku hebrajskim.

We have not aimed at consistency in our treatment of weights and measures. We have rendered terms into the nearest English equivalents only when these seemed suitable and natural in the context. Nie mamy na celu spójności w traktowaniu naszych miar i wag. Mamy w warunkach świadczone najbliższego angielski odpowiedników tylko wtedy, gdy te wydawały odpowiednie i naturalne w kontekście.

In the text of the First and Second Books of the Maccabees the dates given it reckoned according to the Greek or Seleucid era. As a help to the reader we added at the foot of the page the nearest dates according to the Christian era. W tekście Pierwszej i Drugiej Księgi Księga Machabejska do terminów podanych on liczony zgodnie z greckim lub Seleucid epoki. Jako pomoc dla czytelnika dodaliśmy na dole strony najbliższej daty według ery chrześcijańskiej.

This translation of the Apocrypha shares with other parts of The New English Bible the aim of providing a rendering which will be both faithful to the text translated and genuinely English in idiom. To tłumaczenie z Apocrypha akcji z innych części nowych angielski Biblii na celu zapewnienie świadczenia, które będą zarówno wierni tekst przetłumaczony i rzeczywiście idiomu w języku angielskim. The translators have endeavoured to convey the meaning of the original in language which will be the closest natural equivalent. Tłumacze mają dążył do przekazania w rozumieniu oryginału w języku, który będzie najbliższy naturalny odpowiednik. They have tried to avoid free paraphrase on the one hand and, on the other, formal fidelity resulting in a translation which would read like a translation. Mają próbował uniknąć wolne parafraza z jednej strony, az drugiej strony, formalne wynikające wierności w tłumaczeniu, które odczytuje się jak tłumaczenie. It is their hope that by their labours these documents, valuable in themselves and indispensable for the study of the background of the New Testament, have been made more intelligible and more readily accessible. Jest ich nadzieję, że ich trudy tych dokumentów, same w sobie cenne i niezbędne do badań na tle Nowego Testamentu, zostały dokonane bardziej zrozumiały i łatwiej dostępne.

The Place of the Apocrypha Miejsce na Apocrypha

The place of the Apocrypha in the biblical canon has long been the center of controversy. Miejsce w Apocrypha w kanon biblijny od dawna centrum kontrowersji.

Written between 200 (or somewhat earlier)-50 BC, certain of the books contain doctrines not uniformly accepted at that time by Jews, namely a clear teaching on the resurrection of the body (2 Macc.7.9-12) and angelology (Tob. 12.15), both of which were opposed by the powerful party, the Sadducees (Acts 23.6-8). Questions concerning the Apocrypha raised among Jews were also raised in the same or divergent form in Christian circles, especially by those church writers who were in contact with the Hebrew tradition. Napisany między 200 (lub nieco wcześniej) -50 pne, niektóre z książek zawiera doktryny nie jednolicie przyjęte w tym czasie przez Żydów, a mianowicie jasne nauczanie na zmartwychwstanie ciała (2 Macc.7.9-12) i angelology (Tob. 12,15), które sprzeciwiały się potężnym strony, saduceuszów (Akty 23.6-8). Apocrypha Pytania dotyczące poruszonych wśród Żydów były również poruszone w tej samej lub odmiennej formie, w kręgach chrześcijańskich, zwłaszcza przez tych pisarzy, którzy byli kościoła w kontakt z tradycji hebrajskiej. Some Christian writers, Augustine among them, put these books on a par with the rest of the Old Testament and quoted them equally. Niektóre pisarzy chrześcijańskich, wśród nich Augustyn, wstawiać te książki na równi z resztą Starego Testamentu i przytoczona ich na równi. Jerome, who in 390 AD was commissioned to make a new translation of the whole Bible into Latin, studied Hebrew with a rabbi. Jerome, który w 390 AD został zlecony do nowego tłumaczenia całej Biblii na łacinę, hebrajski studiował z rabinem. His avowed purpose was to translate the Old Testament according to the "Hebrew original" ( secundum Hebraicam veritatem ), with the result that he was opposed to translating the Apocrypha because they were not in the Hebrew. In the end, he yielded to the pressure of the bishops and included these writings in the translation which came to be known as the Vulgate and which remained the official translation of the Latin church for many centuries. Jego celem było jawnym tłumaczeniu Starego Testamentu, zgodnie z "Hebrajski oryginał" (secundum Hebraicam veritatem), w wyniku czego był przeciwieństwie do tłumaczenia Apocrypha, ponieważ nie były one w języku hebrajskim. W końcu, przyniósł on na ciśnienie z biskupami i zawarte w tych pismach tłumaczenia, które stały się znane, jak i Wulgaty, które pozostały urzędowego tłumaczenia z łaciny kościół przez wiele wieków. Paradoxically, Jerome himself often quoted the Apocrypha without distinguishing them from the books of the Hebrew canon. Paradoksalnie, Jerome sam często cytowany w Apocrypha bez rozróżnienia ich od książek z kanonu hebrajskiego.

Following the decrees by the synods of Hippo (393 AD) and Carthage (397 AD), the Apocrypha were uniformly included in the canon of the Latin church. Po dekrety przez synody z Hippony (393 AD) i Kartaginie (397 AD), w Apocrypha zostały włączone w jednolity kanon Kościele łacińskim. Nevertheless, questions concerning them continued to be raised right up to the Council of Trent in the sixteenth century. Niemniej jednak pytania dotyczące ich nadal być podniesiony aż do Soboru Trydenckiego w XVI wieku.

It had been natural for the leaders of the Reformation in the sixteenth century, with their emphasis on the supremacy and the purity of the Bible, to reject the Apocrypha, especially because an appeal was made for these books by Catholics against some of the basic positions of the Reformation. Było ono naturalne dla przywódców Reformacji w XVI wieku, z naciskiem na ich wyższość i czystości Biblii, aby odrzucić Apocrypha, zwłaszcza z powodu odwołania został złożony do tych książek przez katolików przeciwko kilku podstawowych pozycji z Reformacji. In 1546 AD the Council of Trent published a list of books to be received "with equal devotion and reverence," which included the Apocrypha, with the exception of 1 and 2 Esdras and the Prayer of Manasseh. W 1546 AD Soboru Trydenckiego opublikowała listę książek, które mają być otrzymane "z równym szacunkiem i pobożności", które obejmowały Apocrypha, z wyjątkiem 1 i 2 Księgi Ezdrasza i Modlitwa Manassesa. In time, the Apocrypha came to be designated by Roman Catholics as "deuterocanonical," in distinction to the "protocanonical" books of the Hebrew canon. W czasie, doszedł do Apocrypha zostać wyznaczony przez rzymskokatolickiego jako "deuterocanonical", w rozróżnienie na "protocanonical" książek z kanonu hebrajskiego. This special designation is not intended to suggest an inferior status, but simply a reception into the canon later than the protocanonical books. To specjalne oznaczenie nie jest przeznaczony do zaproponowania gorszy stan, ale po prostu przyjęcie do kanonu później niż protocanonical książek. For the Eastern Orthodox Church, the Synod of Jerusalem (1672 AD) affirmed the validity of the longer canon; however, a universally binding conciliar decision has not been made, and hence a diversity of opinion still exists. Do Cerkiew prawosławna, Synod Jerozolimski (1672 AD) potwierdziły zasadność już kanon, jednak powszechnie wiążących decyzji conciliar nie zostało wykonane, a tym samym różnorodność opinii w dalszym ciągu istnieje.

Today, the question of the canonical status of the Apocrypha is no longer so vehemently argued either in Protestant or Catholic circles. Dziś na pytanie o status kanoniczny z Apocrypha nie jest już tak gwałtownie twierdził, zarówno w kręgach katolickich czy protestanckich. Scholarly biblical criticism has shown the presence of the same literary forms in both proto- and deuterocanonical writings. One of the results of biblical scholarship in the second half of the twentieth century has been to reduce the controversy, while not completely eliminating it, as witnessed by the inclusion of these books in the present Bible, though in a location and sequence different from those in Bibles published exclusively under Catholic auspices. Biblijne krytyki naukowe wykazały obecności tych samych form literackich zarówno w proto-i deuterocanonical pism. Jednym z wyników biblijne stypendium w drugiej połowie XX wieku było zmniejszenie kontrowersji, a nie całkowitego wyeliminowania go, jako świadkiem przez włączenie tych książek w Biblii obecne, chociaż w miejscu i sekwencji różnią się od tych w Biblji publikowane wyłącznie pod patronatem Katolickiego. Theologians now find themselves comfortable with a much more flexible concept of scriptural inerrancy, and consequently of inspiration, than was possible after the great religious controversies of the sixteenth century and before the era of modern biblical scholarship in the nineteenth and twentieth centuries. Teologów obecnie znajdują się wygodne w znacznie bardziej elastyczne pojęcie biblijne inerrancy, a co za tym idzie inspiracji, niż było to możliwe po wielkich kontrowersji religijnych z XVI wieku i przed ery nowoczesnej biblijnymi stypendium w XIX i XX wieku. The usefulness of a book is less likely to be judged on the basis of its inclusion in, or exclusion from, the canon, but rather by the light it sheds for understanding the rest of the Bible. Przydatności książki jest mniej prawdopodobne, należy oceniać na podstawie jej włączenia lub wyłączenia z kanonu, ale raczej przez światło rzuca go dla zrozumienia reszty Biblii. The Apocrypha have something in common with what came before them and with what followed them; they therefore act as a link between the Old and the New Testaments and so help us to understand both. W Apocrypha mają coś wspólnego z tym, co przyszedł przed nimi i po nich to, co oni zatem działać jako związek między Starego i Nowego Testamentu, a więc pomagają nam zrozumieć, jak.


Susanna

General Information Informacje ogólne

The story of Susanna is told in the Book of Susanna in the Apocrypha. Susanna historia jest opowiedziana w Księdze Susanna w Apocrypha. Falsely accused of adultery by elders who had failed in their attempt to seduce her, and condemned to death, Susanna is rescued by the divinely inspired Daniel, whose clever cross-examination exposes her accusers. Fałszywie oskarżonych o cudzołóstwo przez starszych, którzy nie powiodło się w ich próbie jej uwodzić, i skazany na śmierć, Susanna jest uratowany przez bosko inspirowane Daniel, którego sprytny przekrojowe badanie naraża jej oskarżyciele.


The Apocrypha, Aristeas, Aristobulus, and the Pseud-epigraphic Writings W Apocrypha, Aristeas, Arystobul i Pseud-Epigrafika Pisma

Advanced Information Informacje zaawansowane

From Book 1, Chapter 3, Life and Times of Jesus the Messiah, by Alfred Edersheim Od Book 1, Rozdział 3, Life and Times of Jesus the Messiah, Alfreda Edersheim

The translation of the Old Testament into Greek may be regarded as the starting-point of Hellenism. Tłumaczenia Starego Testamentu na język grecki mogą być traktowane jako punktem wyjścia hellenizm. It rendered possible the hope that what in its original form had been confined to the few, might become accessible to the world at large. Umożliwia ona nadzieję, że to, co w jego pierwotnej formie została ograniczona do kilku, może stać się dostępne na całym świecie. [a Philo, de Vita Mos. [a Filon z Aleksandrii, Vita de Mos. ed. Mangey, ii. Mangey, ii. p. str. 140.] But much yet remained to be done. 140.] Jednak wiele jeszcze pozostało do zrobienia. If the religion of the Old Testament had been brought near to the Grecian world of thought, the latter had still to be brought near to Judaism. Some intermediate stage must be found; some common ground on which the two might meet; some original kindredness of spirit to which their later divergences might be carried back, and where they might finally be reconciled. Jeśli religia Starego Testamentu zostały doprowadzone do blisko Grecian świat myśli, ten ostatni miał jeszcze zostać wniesione w pobliżu judaizmu. Niektóre pośrednim etapie należy znaleźć pewne wspólne podstawy, na których dwa mogą spotkać; niektóre z oryginalnych kindredness Ducha, który ich później przeprowadzonych Rozbieżności mogą być z powrotem, i gdzie ostatecznie może się pogodzić.

As the first attempt in this direction, first in order, if not always in time, we mark the so-called Apocryphal literature, most of which was either written in Greek, or is the product of Hellenising Jews. Jako pierwsze próby w tym kierunku, w pierwszej kolejności, jeśli nie zawsze w chwili znaku tzw apokryficzny literatury, z których większość była albo napisane w języku greckim, czy jest produktem Hellenising Żydów. [1 All the Apocrypha were originally written in Greek, except 1 Macc., Judith, part of Baruch, probably Tobit, and, of course, the 'Wisdom of Jesus the Son of Sirach.'] [1 Wszystkie Apocrypha były pierwotnie napisany w języku greckim, z wyjątkiem 1 Macc., Judith, część Baruch, prawdopodobnie Tobit, i, oczywiście, "Mądrości Jezusa, Syna Sirach."]

Its general object was twofold. Jej ogólne obiektu był dwojaki. First, of course, it was apologetic, intended to fill gaps in Jewish history or thought, but especially to strengthen the Jewish mind against attacks from without, and generally to extol the dignity of Israel. Po pierwsze, oczywiście, był skruszony, przeznaczone do wypełnienia luk w historii żydowskiej lub myśli, ale przede wszystkim do wzmocnienia żydowskiego umysłu przed atakami z zewnątrz, i ogólnie chwalić godności Izraela. Thus, more withering sarcasm could scarcely be poured on heathenism than in the apocryphal story of 'Bel and the Dragon,' or in the so-called 'Epistle of Jeremy,' with which the Book of 'Baruch' closes. Tak więc, bardziej miażdżący sarkazm może być mało wylał na pogaństwo niż w apokryficzny historia "Bel i smok" lub w tzw List Jeremy, z których Księgi "Baruch" zamyka. The same strain, only in more lofty tones, resounds through the Book of the 'Wisdom of Solomon,' [b Comp. Tego samego szczepu, tylko w bardziej wzniosłe tony, rozbrzmiewa poprzez książkę o "mądrości Salomona, '[b Comp. x. xx.] along with the constantly implied contrast between the righteous, or Israel, and sinners, or the heathen. XX.] wraz ze stale domyślnych kontrast między sprawiedliwymi, lub Izraela, i grzeszników, lub pogańskie.

But the next object was to show that the deeper and purer thinking of heathenism in its highest philosophy supported, nay, in some respects, was identical with, the fundamental teaching of the Old Testament. Ale obok obiektu było wykazać, że głębszych myśli i czyste pogaństwo w jego filozofii najwyższy obsługiwany, owszem, w niektórych aspektach, był identyczny z podstawowych nauczanie Starego Testamentu. This, of course, was apologetic of the Old Testament, but it also prepared the way for a reconciliation with Greek philosophy. To, oczywiście, był skruszony w Starym Testamencie, ale również przygotował drogę do pojednania z filozofii greckiej. We notice this especially in the so-called Fourth Book of Maccabees, so long erroneously attributed to Josephus, [1 It is printed in Havercamp's edition of Josephus, vol. Widzimy w tym zwłaszcza tzw Księga czwarta Księga Machabejska, tak długo błędnie przypisywane do Józefa Flawiusza, [1 jest drukowany w Havercamp wydanie Józefa Flawiusza, obj. ii. pp. 497-520. The best edition is in Fritzsche, Libri Apocryphi Vet. Najlepsze wydanie jest w Fritzsche, Libri Apocryphi wet. Test. (Lips. 1871).] and in the 'Wisdom of Solomon.' Badania. (Lips. 1871).] Oraz w "Mądrość Salomona".

The first postulate here would be the acknowledgment of truth among the Gentiles, which was the outcome of Wisdom, and Wisdom was the revelation of God. Pierwszy postulat tutaj byłoby uznanie prawdy wśród pogan, co było wynikiem Mądrości, Mądrości i był objawieniem Boga. This seems already implied in so thoroughly Jewish a book as that of Jesus the Son of Sirach. [a Comp. Ten wydaje się już tak dokładnie w domyślnych żydowskie książki, jak Jezusa Syna Sirach. [A Comp. for ex. ex. Ecclus. xxiv. XXIV. 6.] Of course there could be no alliance with Epicureanism, which was at the opposite pole of the Old Testament. . 6.] Oczywiście nie może istnieć sojusz z epikureizm, który był na biegun naprzeciwko Starego Testamentu. But the brilliancy of Plato's speculations would charm, while the stern self-abnegation of Stoicism would prove almost equally attractive. Ale błyskotliwość Plato's spekulacji byłoby uroku, natomiast rufowe samozaparcie z stoicyzm może okazać się niemal równie atrakcyjne. The one would show why they believed, the other why they lived, as they did. Jednej byłoby pokazać, dlaczego oni uwierzyli, inni, dlaczego oni żyli, jak oni. Thus the theology of the Old Testament would find a rational basis in the ontology of Plato, and its ethics in the moral philosophy of the Stoics. Tak więc teologii Starego Testamentu byłoby znaleźć racjonalne podstawy w ontologia Platona i jego etyki w filozofii moralnej na Stoics.

Indeed, this is the very line of argument which Josephus follows in the conclusion of his treatise against Apion. Rzeczywiście jest to bardzo argumentacji Józefa Flawiusza, który w następujący sposób zawarcia jego traktat przeciwko Apion. [b ii. [b ii. 39, 40.] This, then, was an unassailable position to take: contempt poured on heathenism as such, [c Comp. 39, 40.] Ta, a następnie był nienaganny stanie podjąć: pogarda wylał na pogaństwo jako takich, [c Comp. also Jos. Ag. Jos również Ag. Ap. ii. 34.] and a rational philosophical basis for Judaism. 34.] Filozoficzne i racjonalną podstawę do judaizmu.

They were not deep, only acute thinkers, these Alexandrians, and the result of their speculations was a curious Eclecticism, in which Platonism and Stoicism are found, often heterogeneously, side by side. Thus, without further details, it may be said that the Fourth Book of Maccabees is a Jewish Stoical treatise on the Stoical theme of 'the supremacy of reason', the proposition, stated at the outset, that 'pious reason bears absolute sway over the passions,' being illustrated by the story of the martyrdom of Eleazar, and of the mother and her seven sons. [d Comp. Nie były one głębokie, ostre tylko myślicieli, takich aleksandryjski, a wynik ich spekulacji była ciekawa Eklektyzm, w którym Platonism i stoicyzm znajdują się, często niejednorodne, obok siebie. Tak więc, bez dalszych szczegółów, można stwierdzić, że Księga czwarta Księga Machabejska jest żydowskie stoicki traktat na temat stoicki "panowanie rozumu", z propozycją, stwierdził na wstępie, że "pobożny powód ponosi absolutne kołysać się ponad namiętności", są zilustrowane przez historię martyrologii Eleazara, i matka i jej siedmiu synów. [D Comp. 2 Macc. 2 Macc. vi. VI. 18-vii. 18-VII. 41.]

On the other hand, that sublime work, the 'Wisdom of Solomon,' contains Platonic and Stoic elements [2 Ewald (Gesch. d. Volkes Isr., vol. iv. pp. 626-632) has given a glowing sketch of it. Z drugiej strony, że wzniosłe pracy, "Mądrość Salomona", zawiera elementy platońskiej i stoickich [2 Ewald (Gesch. d. Volkes ISR. Tom. IV. Pp. 626-632) dał jej promienny szkic . Ewald rightly says that its Grecian elements have been exaggerated; but Bucher (Lehre vom Logos, pp. 59-62) utterly fails in denying their presence altogether.], chiefly perhaps the latter, the two occurring side by side. Ewald mówi, że słusznie hellenista jego elementy zostały wyolbrzymione, ale Bucher (Lehre vom Logos, pp. 59-62) na zagładę, nie odmawiając w ich obecności w całości.], Głównie chyba ostatnie, dwa występujące obok siebie. Thus [e Ch. Tak więc [e Ch. vii. VII. 22-27.] 'Wisdom,' which is so concretely presented as to be almost hypostatised, [3 Compare especially ix. 22-27.] "Mądrość", który jest tak konkretnie, które mają być przedstawione jako niemal hypostatised, [3 Porównaj szczególnie IX. 1; xviii. 1; XVIII. 14-16, where the idea of passes into that of the. 14-16, jeżeli pomysł przejdzie do tego systemu.

Of course the above remarks are not intended to depreciate the great value of this book, alike in itself, and in its practical teaching, in its clear enunciation of a retribution as awaiting man, and in its important bearing on the New Testament revelation of the.] is first described in the language of Stoicism, [f Vv. Oczywiście powyższe uwagi nie są przeznaczone do amortyzacji wielką wartość tej książki, zarówno w sobie, aw jego praktycznego nauczania, w jego jasnych wypowiedź o nagrodzenie jako oczekujące na człowieka i jego wpływ na ważne Objawienie Nowego Testamentu z .] To pierwszy opisana w języku stoicyzm, [f Vv. 22-24.] and afterwards set forth, in that of Platonism, [g Vv. 22-24.], A potem określono, że w Platonism, [g Vv. 25-29.] as 'the breath of the power of God;' as 'a pure influence flowing from the glory of the Almighty;' 'the brightness of the everlasting light, the unspotted mirror of the power of God, and the image of His goodness.' 25-29.] Jako "tchnienie mocy Bożej, jako" czystą wpływy wynikające z chwały Wszechmocnego, "jasność na wieczne światło, w unspotted lustro w moc Boga, a obraz Jego dobroci ". Similarly, we have [a In ch. Podobnie, mamy [a W rozdz. viii. VIII. 7.] a Stoical enumeration of the four cardinal virtues, temperance, prudence, justice, and fortitude, and close by it the Platonic idea of the soul's pre-existence, [b In vv. 7.] A stoicki wyliczenie czterech cnót kardynalnych, umiarkowania, roztropności, sprawiedliwości i męstwa, oraz w pobliżu jej platońska idea duszy z góry istnienie, [b W vv. 19, 20.] and of earth and matter pressing it down. 19, 20.] I ziemi i materii, naciskając go w dół. [c ix. [c ix. 15.] How such views would point in the direction of the need of a perfect revelation from on high, as in the Bible, and of its rational possibility, need scarcely be shown. 15.] Jak takie poglądy to punkt w kierunku potrzeby doskonałe objawienie z wysoka, jak w Biblii, a jej racjonalne możliwości, trzeba być mało widoczne.

But how did Eastern Judaism bear itself towards this Apocryphal literature? Ale jak to Wschodniej judaizmu ponosi sam w tym kierunku apokryficzny literatury? We find it described by a term which seems to correspond to our 'Apocrypha,' as Sepharim Genuzim,' 'hidden books,' ie, either such whose origin was hidden, or, more likely, books withdrawn from common or congregational use. Although they were, of course, carefully distinguished from the canonical Scriptures, as not being sacred, their use was not only allowed, but many of them are quoted in Talmudical writings. Znajdujemy go opisane przez okres co wydaje się odpowiadać na nasze "Apocrypha," jak Sepharim Genuzim "," ukrytego książek ", tzn., albo takich, których pochodzenie zostało ukryte, lub, bardziej prawdopodobne, książki wycofane z congregational lub wspólnego użytkowania. Chociaż były, oczywiście, starannie odróżnić od kanonicznym Pisma, ponieważ nie są święte, ich użycie było nie tylko dozwolone, ale wiele z nich nie jest kwotowane w Talmudical pism. [1 Some Apocryphal books which have not been preserved to us are mentioned in Talmudical writings, among them one, 'The roll of the building of the Temple,' alas, lost to us! [1 apokryficzny Niektóre książki, które nie zostały zachowane dla nas są wymienione w Talmudical pisma, wśród nich jeden, "imienne na budowę świątyni," niestety, stracił do nas! Comp. Hamburger, vol. Hamburger, obj. ii. pp. 66-70.]

In this respect they are placed on a very different footing from the so-called Sepharim Chitsonim, or 'outside books,' which probably included both the products of a certain class of Jewish Hellenistic literature, and the Siphrey Minim, or writings of the heretics. Against these Rabbinism can scarcely find terms of sufficient violence, even debarring from share in the world to come those who read them. W związku z tym są one umieszczane na bardzo różnych zasadach z tzw Sepharim Chitsonim, lub "na zewnątrz książek, które prawdopodobnie obejmował zarówno produkty o pewnej klasie literatury żydowskiej helleńskiego, a Siphrey maleństwo, lub w pismach heretyków . Rabbinism Przeciw te można znaleźć praktycznie warunki wystarczające przemocy, nawet debarring z udziału w świat, aby ci, którzy je czytać. [d Sanh 100.] This, not only because they were used in controversy, but because their secret influence on orthodox Judaism was dreaded. [d Sanh 100.] Ta, nie tylko dlatego, że były one używane w kontrowersje, ale ponieważ ich tajnych wpływ na judaizm był prawosławny dreaded.

For similar reasons, later Judaism forbade the use of the Apocrypha in the same manner as that of the Sepharim Chitsonim. Z podobnych powodów, później judaizmu zakazała korzystania z Apocrypha w ten sam sposób, jak w przypadku Sepharim Chitsonim. But their influence had already made itself felt. Ale ich wpływ już poczułem się sam. The Apocrypha, the more greedily perused, not only for their glorification of Judaism, but that they were, so to speak, doubtful reading, which yet afforded a glimpse into that forbidden Greek world, opened the way for other Hellenistic literature, of which unacknowledged but frequent traces occur in Talmudical writings. W Apocrypha, tym bardziej zachłannie perused, nie tylko dla judaizmu swoim uwielbieniu, ale że były one, że tak powiem, czytaniu wątpliwy, które dawałyby jeszcze spojrzenie na świat, że zabronione greckie, otworzył drogę dla innych helleńskiego literatury, której nieuznane , ale częste ślady występują w Talmudical pism. [2 Comp. Siegfried, Philo von Alex. [2 Comp. Siegfried, Philo von Alex. pp. 275-299, who, however, perhaps overstates the matter.] 275-299, który jednak może nadmiernie sprawy.]

To those who thus sought to weld Grecian thought with Hebrew revelation, two objects would naturally present themselves. They must try to connect their Greek philosophers with the Bible, and they must find beneath the letter of Scripture a deeper meaning, which would accord with philosophic truth. Dla tych, którzy w ten sposób dążyć do Grecian spoiny z hebrajskiego objawieniem myśli, dwa obiekty byłyby naturalnie występujące samodzielnie. Muszą spróbować połączyć ich greckich filozofów z Biblii, i muszą znaleźć pod literą Pisma głębszy sens, co zgodne z filozoficznego prawdy. So far as the text of Scripture was concerned, they had a method ready to hand. Ile tekst Pisma Świętego był zaniepokojony, bowiem metoda gotowy do strony. The Stoic philosophers had busied themselves in finding a deeper allegorical meaning, especially in the writings of Homer. Stoickich z filozofów miał busied siebie w poszukiwaniu głębszych alegoryczny sens, zwłaszcza w pismach Homera.

By applying it to mythical stories, or to the popular beliefs, and by tracing the supposed symbolical meaning of names, numbers, &c., it became easy to prove almost anything, or to extract from these philosophical truths ethical principles, and even the later results of natural science. Poprzez zastosowanie go do mitycznych opowieści, lub do popularnych przekonań, a także poprzez śledzenie domniemany symboliczny sens nazwy, numery, & c., stało się łatwe do udowodnienia, prawie nic, lub wyciąg z tych prawd filozoficznych zasad etycznych, a nawet później wyniki nauki. [1 Comp. [1 pk. Siegfried, pp. Siegfried, pp. 9-16; Hartmann, Enge Verb. 9-16; Hartmann, Enge czasowników. d. A. Test. A. Test. mit d. mit d. N., pp. N., pp. 568-572.] Such a process was peculiarly pleasing to the imagination, and the results alike astounding and satisfactory, since as they could not be proved, so neither could they be disproved. 568-572.] Taki proces został specjalnie miła dla wyobraźni, a wyniki podobne zdumiewający i zadowalające, ponieważ, jak oni nie może być udowodnione, więc nie mogą one być odparli. This allegorical method [2 This is to be carefully distinguished from the typical interpretation and from the mystical, the type being prophetic, the mystery spiritually understood.] was the welcome key by which the Hellenists might unlock the hidden treasury of Scripture. Ten alegoryczny metoda [2 to należy starannie odróżniać od typowych interpretacji i od mistycznego, typu są prorocze, tajemnicy duchowo rozumieć.] Było mile widziane przez klucz, który mógłby odblokować Hellenists ukrytego skarbu Pisma Świętego.

In point of fact, we find it applied so early as in the 'Wisdom of Solomon.' W rzeczywistości, znajdziemy ją zastosować tak wcześnie jak w "Mądrość Salomona". [3 Not to speak of such sounder interpretations as that of the brazen serpent (Wisd. xvi. 6, 7), and of the Fall (ii. 24), or of the view presented of the early history of the chosen race in ch. [3 nie mówiąc o takich jak sonda interpretacje, że w cyniczny węża (Wisd. XVI. 6, 7), a także miejsce (II. 24), lub pogląd przedstawiony na początku historii wybranego wyścigu w ch . x., we may mention as instances of allegorical interpretation that of the manna (xvi. 26-28), and of the high-priestly dress (xviii. 24), to which, no doubt, others might be added. x., możemy wspomnieć jako przypadki alegorycznego interpretację, że z manny (XVI. 26-28), a także wysokiej strój kapłański (xviii. 24), do których, bez wątpienia, inne mogą być dodawane.

But I cannot find sufficient evidence of this allegorical method in the Wisdom of Jesus the Son of Sirach. Ale nie mogę znaleźć wystarczające dowody tego w sposób alegoryczny Mądrości Jezusa, Syna Sirach. The reasoning of Hartmann (us, pp. 542-547) seems to me greatly strained. Rozumowanie Hartmann (nas, pp. 542-547) wydaje mi się znacznie napięte. Of the existence of allegorical interpretations in the Synoptic Gospels, or of any connection with Hellenism, such as Hartmann, Siegfried, and Loesner (Obs. ad. NT e Phil. Alex) put into them, I cannot, on examination, discover any evidence. O istnieniu dwuznaczne interpretacje w Ewangelie synoptyczne, lub jakiegokolwiek związku z hellenizm, jak np. Hartmann, Siegfrieda i Loesner (Obs. reklamy. NT e Phil. Alexa) wprowadzane do nich, nie mogę na badania, odkrycia żadnych dowodów . Similarity of expressions, or even of thought, afford no evidence of inward connection. Podobieństwo określeń, a nawet myśli, nie dają dowodów wewnętrznych połączeń. Of the Gospel by St. John we shall speak in the sequel. Z Ewangelii według świętego Jana będziemy mówić w sequel. In the Pauline Epistles we find, as might be expected, some allegorical interpretations, chiefly in those to the Corinthians, perhaps owing to the connection of that church with Apollos. W listów Pawła znajdujemy, jak można się spodziewać, interpretacji niektórych alegoryczny, w tym głównie do Koryntian, być może ze względu na połączenie tego kościoła z Apollos. Comp here 1 Cor. Comp tutaj 1 Kor. ix. IX. 9; x. 9; x. 4 (Philo, Quod deter. potiori insid. 31); 2 Cor. 4 (Philo, Quod powstrzymać. Potiori insid. 31); 2 Kor. iii. 16; Gal. 16; Ga. iv. 21. Of the Epistle to the Hebrews and the Apocalypse we cannot here speak.] 21. Spośród List do Hebrajczyków i Apokalipsy nie możemy tu mówić.]

But as yet Hellenism had scarcely left the domain of sober interpretation. Ale jak dotąd hellenizm miał mało lewej domenę trzeźwy interpretacji. it is otherwise in the letter of the Pseudo-Aristeas, to which reference has already been made. jest inaczej w piśmie z pseudo-Aristeas, do której odniesienia zostały już wykonane. [4 See p. [4 Patrz 25.] Here the wildest symbolism is put into the mouth of the High-Priest Eleazar, to convince Aristeas and his fellow-ambassador that the Mosaic ordinances concerning food had not only a political reason, to keep Israel separate from impious nations, and a sanitary one, but chiefly a mystical meaning. 25.] Tutaj dzikie symbolika jest wkładane do ust z High Priest-Eleazara, aby przekonać Aristeas i jego współobywateli, że ambasador Mozaika nakazy dotyczące żywności nie tylko polityczny powód, aby zachować Izrael oddzielone od bezbożny narodów, a także sanitarne, ale przede wszystkim mistyczne znaczenie. The birds allowed for food were all tame and pure, and they fed on corn or vegetable products, the opposite being the case with those forbidden. Ptaki dopuszczone do żywności były wszystkie okiełznać i czysty, i ich żywienie kukurydza lub warzywnych, w odwrotnym przypadku jest z tymi zabronione.

The first lesson which this was intended to teach was, that Israel must be just, and not seek to obtain aught from others by violence; but, so to speak, imitate the habits of those birds which were allowed them. Pierwsza lekcja tego, który był przeznaczony do nauczania było, że Izrael musi po prostu być, a nie starać się uzyskać coś od siebie, przez przemoc, ale, że tak powiem, naśladowania zwyczajów tych ptaków, które pozwoliły im. The next lesson would be, that each must learn to govern his passions and inclinations. Następnej lekcji będzie, że każdy musi uczyć się w celu uregulowania jego passions i skłonności. Similarly, the direction about cloven hoofs pointed to the need of making separation, that is, between good and evil; and that about chewing the cud to the need of remembering, viz. Podobnie, o kierunku zwierz kopyta wskazał na potrzebę dokonywania separacji, czyli między dobrem a złem, i że o pokarm do żucia na potrzeby pamiętając, mianowicie. God and His will. Boga i Jego woli. [1 A similar principle applied to the prohibition of such species as the mouse or the weasel, not only because they destroyed everything, but because they latter, from its mode of conceiving and bearing, symbolized listening to evil tales, and exaggerated, lying, or malicious speech.] [1 Podobną zasadę stosuje się do zakazu takich gatunków jak myszy lub łasica, nie tylko dlatego, że wszystko zniszczone, ale ponieważ te ostatnie, z jej sposobem poczęciu i łożysko, symbolem zła, słuchając opowieści, i przesadnych, leżącego, lub złośliwych wypowiedzi.]

In such manner, according to Aristeas, did the High Priest go through the catalogue of things forbidden, and of animals to be sacrificed, showing from their 'hidden meaning' the majesty and sanctity of the Law. W taki sposób, zgodnie z Aristeas, czy High Priest przejść do katalogu rzeczy zabronione, a do uśmiercenia zwierząt, pokazując ich z "ukrytych znaczeń" majestat i świętość tej ustawy. [2 Of course this method is constantly adopted by Josephus. [2 Oczywiście metoda ta jest stale przyjmowane przez Józefa Flawiusza. Comp. for example, Ant. na przykład, Ant. iii. 1. 6; 7. 6, 7. 7.]

This was an important line to take, and it differed in principle from the allegorical method adopted by the Eastern Jews. To było ważne linii do podjęcia, a różniły się zasadniczo od alegorycznego metoda przyjęta przez Żydów Wschodniej. Not only the Dorshey Reshumoth, [3 Or Dorshey Chamuroth, searchers of difficult passages. Nie tylko Dorshey Reshumoth, [3 Albo Dorshey Chamuroth, wyszukiwarki trudnych fragmentów. Zunz. Zund. Gottesd. Vortr. p. str. 323. note b.] or searches out of the subtleties of Scripture, of their indications, but even the ordinry Haggadist employed, indeed, allegoric interpretations. Thereby Akiba vindicated for the 'Song of Songs' its place in the Canon. b. notatkę] lub wyszukiwań z subtelności Pisma Świętego, ich wskazań, ale nawet ordinry Haggadist zatrudnionych, w istocie, alegoryczne interpretacje. Akiba tego zrehabilitowany za "Song of Songs" swoje miejsce w Canon. Did not Scripture say: 'One thing spake God, twofold is what I heard,' [a Ps. Czyż nie Piśmie mówili: "Jedną z rzeczy mówił Bóg, jest dwojaki co usłyszałem, '[PS. lxii. LXII. 11; Sanh. 11; Sanh. 34 a.] and did not this imply a twofold meaning; nay, could not the Torah be explained by many different methods? A. 34] i nie pociąga za sobą dwojakie tym rozumieniu, owszem, nie mógł Tory być wyjaśnione przez wiele różnych metod? [4 The seventy languages in which the Law was supposed to have been written below Mount Ebal (Sotah vii. 5). [4 siedemdziesięciu językach, w których miał do ustawy zostały napisane pod Mount Ebal (Sotah VII. 5).

I cannot help feeling this may in part also refer to the various modes of interpreting Holy Scripture, and that there is an allusion to this Shabb. 88 b, where Ps. Nie mogę pomóc uczucie może to w części również odnosić się do różnych sposobów interpretacji Pisma Świętego, i że nie jest aluzja do tego Shabb. 88 b, gdzie Ps. lxviii. 12. and Jer. i Jr. xxiii. XXIII. 29, are quoted, the latter to show that the word of God is like a hammer that breaks the rock in a thousand pieces. 29, są notowane, ten ostatni, aby pokazać, że Słowo Boże jest jak młot, że przerwy w skale w tysiącach sztuk. Comp. Rashi on Gen. xxxiii. Rasziego na Gen. XXXIII. 20.] What, for example, was the water which Israel sought in the wilderness, or the bread and raiment which Jacob asked in Bethel, but the Torah and the dignity which it conferred? 20.] Co, na przykład, była woda, która starała Izraela na pustyni, lub chleb i odzienie, który poprosił Jakuba w Betel, ale Tory i godności, które nadane? But in all these, and innumerable similar instances, the allegorical interpretation was only an application of Scripture for homiletical purposes, not a searching into a rationale beneath, such as that of the Hellenists. Ale w tych wszystkich, a niezliczona ilość podobnych przypadkach, alegorycznego interpretacja była tylko aplikacja do Pisma Świętego homiletical celów, a nie do poszukiwania pod uzasadnieniem, takich jak na Hellenists.

The latter the Rabbis would have utterly repudiated, on their express principle that 'Scripture goes not beyond its plain meaning.' Te ostatnie miałyby rabinów repudiated na zagładę, na ich wyraźne zasady, że "Pismo nie wykracza poza zwykły jej sens." [5 Perhaps we ought here to point out one of the most important principles of Rabbinism, which has been almost entirely overlooked in modern criticism of the Talmud. [5 Być może powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na jedną z najważniejszych zasad Rabbinism, które zostało niemal całkowicie pomijane we współczesnej krytyki z Talmudu. It is this: that any ordinance, not only of the Divine law, but of the Rabbis, even though only given for a particular time or occasion, or for a special reason, remains in full force for all time unless it be expressly recalled (Betsah 5 b). To jest: że wszelkie zarządzenia, nie tylko z prawa Bożego, lecz rabinów, nawet jeśli tylko podana dla określonego czasu lub okazji, lub do specjalnych powodów, pozostaje w pełnej mocy przez cały czas, chyba że zostanie wyraźnie przypomnieć ( Betsah 5 b). Thus Maimonides (Sepher ha Mitsv.) declares the law to extirpate the Canaanites as continuing in its obligations. Tak więc Majmonides (Sefer ha Mitsv.) Deklaruje prawo do likwidować Kananejczyków, jak w dalszym ciągu swoje obowiązki. The inferences as to the perpetual obligation, not only of the ceremonial law, but of sacrifices, will be obvious, and their bearing on the Jewish controversy need not be explained. Wniosków co do wieczystego obowiązek, a nie tylko z prawem uroczysty, ale ofiary, będzie oczywiste, a ich wpływ na żydowskie kontrowersji nie muszą być wyjaśnione. Comp. Chief Rabbi Holdheim. Naczelnego Rabina Holdheim. d. Ceremonial Gesetz in Messasreich, 1845.] Ceremoniał Gesetz w Messasreich, 1845.]

They sternly insisted, that we ought not to search into the ulterior object and rationale of a law, but simply obey it. But it was this very rationale of the Law which the Alexandrians sought to find under its letter. One surowo nalegał, że nie powinniśmy wyszukiwania do późniejszego obiektu i uzasadnienie ustawy, ale po prostu ją stosuj. Ale to było bardzo uzasadnienie tej ustawy, które Aleksandryjczyków starała się znaleźć pod jego listu. It was in this sense that Aristobulus, a Hellenist Jew of Alexandria, [b About 160 BC] sought to explain Scripture. Było w tym sensie, że Arystobul, A hellenista Żydem z Aleksandrii, [b około 160 pne] starał się wyjaśniać Pisma Świętego. Only a fragment of his work, which seems to have been a Commentary on the Pentateuch, dedicated to King Ptolemy (Philometor), has been preserved to us (by Clement of Alexandria, and by Eusebius [a Praepar. Evang. vii. 14. 1 ; vii. 10. 1-17; xiii. 12.]). According to Clement of Alexandria, his aim was, 'to bring the Peripatetic philosophy out of the law of Moses, and out of the other prophets.' Tylko fragment jego twórczości, która wydaje się być komentarzem na Pięcioksiąg, dedykowany do króla Ptolemeusza (Filometor), została zachowana do nas (przez Klemensa z Aleksandrii, i przez Euzebiusza [a Praepar. Ewang. VII. 14. 1; VII 10.. 1-17; XIII. 12.]). Według Klemensa z Aleksandrii, jego celem było, "aby wnieść objazdowy filozofii z prawem Mojżesza, a obecnie w innych proroków".

Thus, when we read that God stood, it meant the stable order of the world; that He created the world in six days, the orderly succession of time; the rest of the Sabbath, the preservation of what was created. Tak więc, gdy czytamy, że Bóg stał, to oznaczało, stabilnego porządku świata, który On stworzył świat w sześciu dni, od czasu uporządkowanej dziedziczenia; reszty szabatu, zachowanie tego, co zostało stworzone. And in such manner could the whole system of Aristotle be found in the Bible. Oraz w taki sposób można cały system Arystotelesa można znaleźć w Biblii. But how was this to be accounted for? Ale jak było tym, które mają być uwzględnione? Of course, the Bible had not learned from Aristotle, but he and all the other philosphers had learned from the Bible. Oczywiście Biblia nie nauczyłem się od Arystotelesa, ale i wszystkie inne philosphers miał wyciągnięte z Biblii. Thus, according to Aristobulus, Pythagoras, Plato, and all the other sages had really learned from Moses, and the broken rays found in their writings were united in all their glory in the Torah. Tak więc, zgodnie z Arystobul, Pitagoras, Platon, i wszystkich innych mędrców miał naprawdę nauczyłem się od Mojżesza, i zepsute promienie znaleźć w ich pismach byli zjednoczeni we wszystkich ich chwały w Torze.

It was a tempting path on which to enter, and one on which there was no standing still. To była kusząca, w którym ścieżka do wejścia, i na którym nie było jeszcze stały. It only remained to give fixedness to the allegorical method by reducing it to certain principles, or canons of criticism, and to form the heterogeneous mass of Grecian philosophemes and Jewish theologumena into a compact, if not homogeneous system. Pozostała ona jedynie do nadania stałość do alegorycznego metody poprzez ograniczenie go do pewnych zasad, kanonów lub krytyki, a także w postaci masy niejednorodny Grecian philosophemes i żydowskiej theologumena do kompaktowych, jeśli nie jest jednorodny system. This was the work of Philo of Alexandria, born about 20 BC It concerns us not here to inquire what were the intermediate links between Aristobulus and Philo. Było to dzieło Filon z Aleksandrii, ur. ok. 20 pne To nas nie dotyczy tutaj, aby dowiedzieć się jakie były pośrednie powiązania pomiędzy Arystobul i Filon. Another and more important point claims our attention. Innym ważnym punktem i więcej podnosi naszą uwagę.

If ancient Greek philosophy knew the teaching of Moses, where was the historic evidence for it? Jeśli starożytnej filozofii greckiej wiedział nauczania Mojżesza, gdzie był historycznych dowodów na to? If such did not exist, it must somehow be invented. Jeżeli takie nie istnieje, to musi być jakiś sposób wynaleziono. Orpheus was a name which had always lent itself to literary fraud, [b As Val. Orpheus była nazwa, która zawsze pożyczył się do literackiego oszustwa, [B Val. Kenaer puts it, Daitr. Kenaer to ujął, Daitr. de Aristob. Jud. de Aristob. Jud. p. str. 73.] and so Aristobulus boldly produces (whether of his own or of others' making) a number of spurious citations from Hesiod, Homer, Linus, but especially from Orpheus, all Biblical and Jewish in their cast. 73.] Arystobul i tak odważnie produkuje (czy własnego lub innych osób "czyniąc) szereg fałszywych cytatów z Hesiod, Homer, Linus, ale przede wszystkim z Orpheus, wszystkie biblijnej i żydowskiej w ich oddać. Aristobulus was neither the first nor the last to commit such fraud. Arystobul nie było ani pierwsze, ani ostatnie zobowiązują się do takich oszustw. The Jewish Sibyl boldly, and, as we shall see, successfully personated the heathen oracles. Sibyl żydowskiej odważnie i, jak zobaczymy, pomyślnie personated pogan oracles. And this opens, generally, quite a vista of Jewish-Grecia literature. A to otwiera, ogólnie dość Vista żydowskiej-Grecia literaturze. In the second, and even in the third century before Christ, there were Hellenist historians, such as Eupolemus, Artapanus, Demetrius, and Aristeas; tragic and epic poets, such as Ezekiel, Pseudo-Philo, and Theodotus, who, after the manner of the ancient classical writers, but for their own purposes, described certain periods of Jewish history, or sang of such themes as the Exodus, Jerusalem, or the rape of Dinah. W drugim, a nawet w trzecim wieku przed Chrystusem, były hellenista historyków, takich jak Eupolemus, Artapanus, Demetriusz, a Aristeas; tragiczne i epickich poetów, takich jak Ezechiel, Pseudo-Filon, a Theodotus, którzy po sposób w starożytnych pisarzy klasycznych, ale także dla ich własnych celów, opisanych pewnych okresach historii żydowskiej, śpiewali lub takich tematów jak Exodus, Jerozolima, lub rzepaku z Dinah.

The mention of these spurious quotations naturally leads us to another class of spurious literature, which, although not Hellenistic, has many elements in common with it, and, even when originating with Palestinian Jews is not Palestinian, nor yet has been preserved in its language. We allude to what are known as the Pseudepigraphic, or Pseudonymic Writings, so called because, with one exception, they bear false names of authorship. Wzmianki o tych fałszywych notowań naturalnie prowadzi nas do innej klasie literaturą ubocznych, które, chociaż nie helleńskiego, ma wiele elementów wspólnych z nim, a nawet wtedy, gdy pochodzących z palestyńskich Żydów jest nie palestyńskim, jeszcze nie została zachowana w swoim języku . Allude Mamy do tego, co jest znane jako Pseudepigraphic lub Pseudonymic Pisma, tak zwane, ponieważ z jednym wyjątkiem, ponoszą one fałszywe nazwiska autora. It is difficult to arrange them otherwise than chronological, and even here the greatest difference of opinions prevails. Trudno jest zorganizować je w inny sposób niż chronologicznym, a nawet tutaj największą różnicę opinie przeważają.

Their general character (with one exception) may be described as anti-heathen, perhaps missionary, but chiefly as Apocalyptic. Ich ogólnego charakteru (z jednym wyjątkiem) może być określony jako anty-pogańskich, może misyjną, ale przede wszystkim jako Apocalyptic. They are attempts at taking up the key-note struck in the prophecies of Daniel; rather, we should say, to lift the veil only partially raised by him, and to point, alike as concerned Israel, and the kingdoms of the world, to the past, the present, and the future, in the light of the Kingship of the Messiah. Są to próby podejmowania kluczowych-note uderzył w proroctwa Daniela; raczej, powinniśmy powiedzieć, do zniesienia welon tylko częściowo podniesione przez niego, a do punktu, podobnie jak Izrael zaniepokojony, a królestwa tego świata, do przeszłości, obecne i przyszłe, w świetle panowanie na Mesjasza. Here, if anywhere, we might expect to find traces of New Testament teaching; and yet, side by side with frequent similarity of form, the greatest difference, we had almost said contrast, in spirit, prevails. Tutaj, jeśli gdziekolwiek, możemy oczekiwać, aby znaleźć ślady Nowego Testamentu nauczania, a jeszcze, ramię w ramię z częstego podobieństwa formy, największa różnica, musieliśmy niemal powiedział kontrastu, w duchu panuje.

Many of these works must have perished. Wiele z tych utworów musi zginęła. In one of the latest of them [a 4 Esdras xiv. W jednym z najnowszych z nich [4 Księgi Ezdrasza XIV. 44, 46.] they are put down at seventy, probably a round number, having reference to the supposed number of the nations of the earth, or to every possible mode of interpreting Scripture. 44, 46.] Są one wprowadzane w dół na siedemdziesiąt, prawdopodobnie numer rundy, po odniesienia do rzekomej liczby narodów ziemi, lub do każdego możliwego sposobu interpretowania Pisma Świętego. They are described as intended for 'the wise among the people,' probably those whom St. Paul, in the Christian sense, designates as 'knowing the time' [b Rom. Są one opisane jako przeznaczone do "mędrców wśród ludu", prawdopodobnie tych, których Apostoł, w sensie chrześcijańskim, wyznacza jako "znając czas" [b Rz. xiii. XIII. 11.] [1 The of St. Paul seems here used in exactly the same sense as in later Hebrew. 11.] [1 Apostoła wydaje się tutaj użyte w dokładnie taki sam sposób jak w późniejszym języku hebrajskim. The LXX. render it so in five passages (Ezr. v. 3; Dan. iv. 33; vi. 10; vii. 22, 25).] of the Advent of the Messiah. W LXX. Czynią ją tak w pięciu fragmentów (Ezr. v. 3; Dan. IV. 33 VI. 10; VII. 22, 25).] Z nadejściem Mesjasza. Viewed in this light, they embody the ardent aspirations and the inmost hopes [2 Of course, it suits Jewish writers, like Dr. Jost, to deprecate the value of the Pseudepigrapha. Oglądane w tym świetle, które uosabiająca żarliwy aspiracje i nadzieje głębi [2 Of course, it apartament żydowskich pisarzy, takich jak Dr Jost, aby potępiać wartość w Pseudepigrapha.

Their ardour of expectancy ill agrees with the modern theories, which would eliminate, if possible, the Messianic hope from ancient Judaism.] of those who longed for the 'consolation of Israel,' as they understood it. Ich zapał oczekiwanych chory zgadza się z nowoczesnymi teoriami, które mogłyby wyeliminować, jeśli to możliwe, mesjanistyczny nadzieję, że od starożytnego judaizmu.] Tych, którzy pragnęli dla "pociechy Izraela", jak je zrozumieli. Nor should we judge their personations of authorship according to our Western ideas. Nie powinniśmy sądzić ich personations autorstwa według naszych zachodnich pomysłów. [3 Comp. Dillmann in Herzog's Real-Encykl. Dillmann w Herzog's Real-Encykl. vol. obj. xii. XII. p. str. 301.] Pseudonymic writings were common in that age, and a Jew might perhaps plead that, even in the Old Testament, books had been headed by names which confessedly were not those of their authors (such as Samuel, Ruth, Esther). 301.] Pseudonymic pism były częste w tym wieku, a może Żyd może tłumaczyć się, że nawet w Starym Testamencie, książki była kierowana przez confessedly nazw, które nie były te ich autorów (takich jak Samuel, Rut, Estera). If those inspired poets who sang in the spirit, and echoed the strains, of Asaph, adopted that designation, and the sons of Korah preferred to be known by that title, might not they, who could no longer claim the authority of inspiration seek attention for their utterances by adopting the names of those in whose spirit they professed to write? Jeżeli inspirowane tych poetów, którzy śpiewali w duchu, i podkreślany szczepów, Asafa, że przyjęte oznaczenie, a synowie Korach wolała być znany, że tytuł, może nie oni, którzy mogą już ubiegać się o władzę inspiracji szukać uwagi ich wypowiedzi poprzez przyjęcie nazwiska tych, w których oni twierdzili, że duch napisać?

The most interesting as well as the oldest of these books are those known as the Book of Enoch, the Sibylline Oracles, the Paler of Solomon, and the Book of Jubilees, or Little Genesis. Only the briefest notice of them can here find a place. Najbardziej interesujące, jak również najstarsze z tych książek są znane jako Book of Enoch, w Sibylline Oracles, w Paler Salomona i Księgi Jubileusze, lub Little Genesis. Jedynie w skrócie o nich można znaleźć tutaj miejsce . [1 For a brief review of the 'Pseudepigraphic Writings,' see Appendix I.] [1 Na krótki przegląd "Pseudepigraphic Pisma", patrz dodatek I.]

The Book of Enoch, the oldest parts of which date a century and a half before Christ, comes to us from Palestine. The Book of Enoch, najstarszej części, z których daty i pół wieku przed Chrystusem, przychodzi do nas z Palestyny. It professes to be a vision vouchsafed to that Patriarch, and tells of the fall of the Angels and its consequences, and of what he saw and heard in his rapt journeys through heaven and earth. Go wyznaje się wizja vouchsafed do Patriarchy, i mówi o upadku aniołów i jej konsekwencje, i to, co widział i słyszał w jego podróży porwany przez niebo i ziemię. Of deepest, though often sad, interest, is what it says of the Kingdom of Heaven, of the advent of Messiah and His Kingdom, and of the last things. Najgłębszej, choć często smutne, odsetki, jest to, co mówi ona o Kingdom of Heaven z nadejściem Mesjasza i Jego Królestwa, a ostatnie rzeczy.

On the other hand, the Sibylline Oracles, of which the oldest portions date from about 160 BC, come to us from Egypt. Z drugiej strony, Sibylline Oracles, z których najstarsze fragmenty datę, od około 160 pne, przyjdź do nas z Egiptu. It is to the latter only that we here refer. Jest na drugim tylko, że my tutaj odwołać. Their most interesting parts are also the most characteristics. Najbardziej interesujące ich części są również najbardziej cech. In them the ancient heathen myths of the first ages of man are welded together with Old Testament notices, while the heathen Theogony is recast in a Jewish mould. Thus Noah becomes Uranos, Shem Saturn, Ham Titan, and Japheth Japetus. W nich pogańskich starożytnych mitów z pierwszych wieków człowieka są spojone ze Starego Testamentu ogłoszeń, podczas gdy poganie Theogony jest przekształcenie w żydowskiej pleśń. W ten sposób staje się Uranos Noego, Saturn Sema, Chama Titan, i Jafeta Japetus.

Similarly, we have fragments of ancient heathen oracles, so to speak, recast in a Jewish edition. Podobnie, mamy fragmenty dawnych pogańskich oracles, że tak powiem, przekształcenie w żydowskiej wydanie. The strangest circumstance is, that the utterances of this Judaising and Jewish Sibyl seem to have passed as the oracles of the ancient Erythraean, which had predicted the fall of Troy, and as those of the Sibyl of Cumae, which, in the infancy of Rome, Tarquinius Superbus had deposited in the Capitol. W strangest jest okoliczność, że wypowiedzi tego Judaising i żydowskiej Sibyl wydają się zdały jak oracles z Erythraean starożytnych, które miały przewidywanego upadku Troi, jak i tych z Sibyl z Cumae, która w fazie początkowej, w Rzymie , Tarquinius superbus miał złożony w Capitol.

The collection of eighteen hymns known as the Psalter of Solomon dates from more than half a century before our era. No doubt the original was Hebrew, though they breathe a somewhat Hellenistic spirit. Zbierania osiemnastu hymnów znany jako Psalter Salomona dat od ponad pół wieku przed naszą era. Bez wątpienia oryginał był hebrajski, choć nieco tchnąć ducha helleńskiego. They express ardent Messianic aspirations, and a firm faith in the Resurrection, and in eternal rewards and punishments. Wyrażają one żarliwy mesjanistyczny aspiracji, a firma wiary w zmartwychwstanie, w odwiecznym nagród i kar.

Different in character from the preceding works is The Book of Jubilees, so called from its chronological arrangement into 'Jubilee-periods', or 'Little Genesis.' Inny charakter od poprzednich utworów jest Księga Jubileusze, tak zwane od jego układ chronologiczny w "Jubileuszu-okresy", czy "Little Genesis". It is chiefly a kind of legendary supplement to the Book of Genesis, intended to explain some of its historic difficulties, and to fill up its historic lacunae. Jest to przede wszystkim pewnego rodzaju legendarny dodatek do Księgi Rodzaju, które mają wyjaśnić pewne trudności z jego historycznym, i aby wypełnić swoją historyczną luk. It was probably written about the time of Christ, and this gives it a special interest, by a Palestinian, and in Hebrew, or rather Aramaean. To był prawdopodobnie napisany na temat czasu Chrystusa, a to daje mu specjalnego zainteresowania, przez palestyńskiego, a także w języku hebrajskim, czy raczej Aramaean. But, like the rest of the Apocryphal and Pseudepigraphic literature which comes from Palestine, or was originally written in Hebrew, we possess it no longer in that language, but only in translation. Jednak, podobnie jak w pozostałej części apokryficzny Pseudepigraphic i literatury, które pochodzi z Palestyny, lub został pierwotnie napisany w języku hebrajskim, ale posiada on już w tym języku, ale tylko w tłumaczeniu.

If from this brief review of Hellenist and Pseudepigraphic literature we turn to take a retrospect, we can scarcely fail to perceive, on the one hand, the development of the old, and on the other the preparation for the new, in other words, the grand expectancy awakened, and the grand preparation made. One step only remained to complete what Hellenism had already begun. Jeżeli z tego krótkiego przeglądu literatury Pseudepigraphic hellenista i zwracamy się do podjęcia wstecz, możemy praktycznie nie widzimy, z jednej strony, rozwój starego, az drugiej przygotowania do nowego, w Innymi słowy, Grand awakened oczekiwana, a grand przygotowanie się. Jeden krok tylko pozostał do zakończenia tego, co hellenizm już się rozpoczęły. That completion came through one who, although himself untouched by the Gospel, perhaps more than any other prepared alike his co-religionists the Jews, and his countrymen the Greeks, for the new teaching, which, indeed, was presented by many of its early advocates in the forms which they had learned from him. Zakończenie, że przyszedł za pośrednictwem jednego, który chociaż sam nie poddaje się Ewangelii, nawet więcej niż jakiekolwiek inne przygotowane zarówno jego współpracowników religionists Żydów, jego rodaków i Greków, dla nowych metod nauczania, które, rzeczywiście, został zaprezentowany przez wiele jego wczesnych opowiada w formach, które miał od niego nauczyłem. That man was Philo the Jew, of Alexandria. Że człowiek został Philo Żyda z Aleksandrii.


Author Edersheim refers to MANY reference sources in his works. Autor Edersheim odnosi się do wielu źródeł odniesienia w jego dzieł. As a Bibliography resource, we have created a separate Edersheim References list. All of his bracketed references indicate the page numbers in the works referenced. Bibliografia jako źródło, stworzyliśmy oddzielne Edersheim Referencje listy. Wszystko wskazuje odniesienia jego nawiasach numery stron w pracach odwołuje.


Apocrypha Apokryfy

Advanced Catholic Information Zaawansowane Katolickiego informacji

(Both Old and New Testaments) (Zarówno Stary i Nowy Testament)

The scope of this article takes in those compositions which profess to have been written either by Biblical personages or men in intimate relations with them. Zakres niniejszego artykułu ma w tych kompozycjach, które wyznają, że zostały napisane przez jedną lub biblijne postacie mężczyzn w intymne relacje z nimi. Such known works as the Shepherd of Hermas, the Epistle of Barnabas, the Didache (Teaching) of the Twelve Apostles, and the Apostolic Canons and Constitutions, though formerly apocryphal, really belong to patristic literature, and are considered independently. Znanych utworów, takich jak Pasterz Hermasa z, w List Barnaby, Didache o (dydaktyczna) z Dwunastu Apostołów, i Kanonów i Konstytucje Apostolskie, choć wcześniej apokryficzny, rzeczywiście należą do literatury patrystycznych, i są rozpatrywane niezależnie. It has been deemed better to classify the Biblical apocrypha according to their origin, instead of following the misleading division of the apocrypha of the Old and New Testaments. Broadly speaking, the apocrypha of Jewish origin are coextensive with what are styled of the Old Testament, and those of Christian origin with the apocrypha of the New Testament. Zostało ono uznane za lepsze do sklasyfikowania apokryfy biblijne w zależności od ich pochodzenia, zamiast po mylące z podziałem na apokryfy Starego i Nowego Testamentu. Ogólnie rzecz ujmując, apokryfy żydowskiego pochodzenia coextensive z tym, co jest stylizowany na Starym Testamencie, i tych chrześcijańskiej pochodzenia z apokryf z Nowego Testamentu. The subject will be treated as follows: Przedmiotem będą traktowane w sposób następujący:

Name and Notion Pojęcie i nazwisko

Etymologically, the derivation of Apocrypha is very simple, being from the Greek apokryphos , hidden, and corresponding to the neuter plural of the adjective. Etymologicznie, pozyskiwania Apocrypha jest bardzo prosty, będąc od greckiego apokryphos, ukryte, i odpowiednio do liczby mnogiej w nijakiego przymiotnik. The use of the singular, "Apocryphon", is both legitimate and convenient, when referring to a single work. When we would attempt to seize the literary sense attaching to the word, the task is not so easy. Stosowanie liczby pojedynczej, "Apocryphon", jest uzasadnione i wygodny, w odniesieniu do jednej pracy. Kiedy będzie próbował wykorzystać literackiego sensie związane ze słowem, zadanie nie jest takie proste. It has been employed in various ways by early patristic writers, who have sometimes entirely lost sight of the etymology. Został on zatrudniony na różne sposoby przez pisarzy patrystycznych wcześnie, którzy czasami całkowicie stracił wzrok w etymologia. Thus it has the connotation "uncanonical" with some of them. Zatem ma konotacji "uncanonical" niektóre z nich. St. Jerome evidently applied the term to all quasi-scriptural books which in his estimation lay outside the canon of the Bible, and the Protestant Reformers, following Jerome's catalogue of Old Testament Scriptures -- one which was at once erroneous and singular among the Fathers of the Church -- applied the title Apocrypha to the excess of the Catholic canon of the Old Testament over that of the Jews. St Jerome oczywiście zastosować termin dla wszystkich quasi-biblijny książek, które w jego szacowaniu świeckich poza kanon Biblii, i protestanckich reformatorów, po Jerome's katalogu Pismo Święte Starego Testamentu - jeden, który był jednocześnie błędne i pojedynczej wśród Ojców z Kościoła - tytuł Apocrypha stosowane do przekraczające katolickiego kanonu Starego Testamentu w tym z Żydami. Naturally, Catholics refuse to admit such a denomination, and we employ "deuterocanonical" to designate this literature, which non-Catholics conventionally and improperly know as the "Apocrypha". Oczywiście, katolicy odmawiają przyznania się do takiej nazwy, a my zatrudniamy "deuterocanonical" do wyznaczenia tej literatury, która nie-katolików w niewłaściwy sposób konwencjonalny i wiedzieć jak "Apocrypha". (See CANON OF THE OLD TESTAMENT.) (Patrz kanonu Starego Testamentu.)

The original and proper sense of the term apocryphal as applied to the pretended sacred books was early obscured. Pierwotnego i właściwego słowa znaczeniu apokryficzny jako fałszywy stosowane do świętych ksiąg początku była zakryta. But a clue to it may be recognized in the so-called Fourth Book of Esdras, which relates that Estrus (Era) by divine inspiration composed ninety-four books. Ale clue do niej może być uznane w tak zwanej Czwarta Księga Księgi Ezdrasza, który odnosi się, że ruja (Era) przez boskiej inspiracji w składzie: dziewięćdziesiąt cztery książki. Of these, twenty-four were restorations of the sacred literature of the Israelites which had perished in the Captivity; they were to be published openly, but the remaining were to be guarded in secret for the exclusive use of the wise (cf. Dan., ix, 4, 9, where the prophet is bidden to shut up and seal an inspired book until an appointed time). Tych, dwadzieścia cztery zostały odtworzonych z sacrum literaturze Izraelici, którzy zginęli w niewoli; zostały one zostać opublikowane otwarcie, ale pozostałe miały być strzeżony w ukryciu do wyłącznego użytku mędrców (por. Dan. , IX, 4, 9, gdy prorok jest zaproszony do shut up i pieczęć jeden inspirowany książki aż do czasu powołania). Accordingly it may be accepted as highly probable that in its original meaning an apocryphal writing had no unfavorable import, but simply denoted a composition which claimed a sacred origin, and was supposed to have been hidden for generations, either absolutely, awaiting the due time of its revelation, or relatively, inasmuch as knowledge of it was confined to a limited esoteric circle. Zatem może to być przyjęte jako wysoce prawdopodobne, że w jego pierwotnej formie pisemnej oznaczające apokryficzny nie miała niekorzystnego importu, ale po prostu oznaczone kompozycji, która twierdziła, świętej pochodzenia, i miała zostały ukryte przez pokolenia, albo absolutnie, w oczekiwaniu na czasie jego objawienie, lub względnie, ponieważ znajomość była ograniczona do ograniczony krąg ezoterycznej. However, the name Apocrypha soon came to have an unfavourable signification which it still retains, comporting both want of genuineness and canonicity. These are the negative aspects of the modern application of the name; on its positive side it is properly employed only of a well defined class of literature, putting forth scriptural or quasi-scriptural pretensions, and which originated in part among the Hebrews during the two centuries preceding Christ and for a space after, and in part among Christians, both orthodox and heterodox, in the early centuries of our era. Jednakże, nazwa Apocrypha szybko wszedł mieć niekorzystne znaczenie, które nadal zachowuje, comporting zarówno niedożywienie prawdziwość i canonicity. Te są negatywne aspekty współczesnego stosowania nazwy; na jej Pozytywne jest to właściwie tylko w dobrze definicją klasy literatury, o wprowadzenie biblijne lub quasi-pretensions biblijny, a które pochodzą w części wśród Hebrajczyków w ciągu dwóch poprzednich wieków Chrystusa i dla spację po, a częściowo wśród chrześcijan, jak i prawosławny heterodox, we wczesnych wiekach naszej ery.

I. APOCRYPHA OF JEWISH ORIGIN I. apokryfy żydowskiego pochodzenia

Ancient literature, especially in the Orient, used methods much more free and elastic than those permitted by our modern and Occidental culture. Literatury starożytnej, w szczególności w Orient, wykorzystywanych metod bardziej wolne i elastyczne niż dopuszczone przez naszych nowoczesnych i Occidental kultury. Pseudographic composition was in vogue among the Jews in the two centuries before Christ and for some time later. The attribution of a great name of the distant past to a book by its real author, who thus effaced his own personality, was, in some cases at least, a mere literary fiction which deceived no one except the ignorant. Pseudographic skład był modny wśród Żydów w dwa wieki przed Chrystusem i przez jakiś czas później. Czynienia z wielką nazwę odległej przeszłości do książki jej autor realne, zamazane, którzy w ten sposób własną osobowość, był, w niektórych przypadkach co najmniej, zaledwie fikcji literackiej, które oszukano nikt oprócz niewiedzy. This holds good for the so-called "Wisdom of Solomon", written in Greek and belonging to the Church's sacred canon. Jest to dobre dla tzw "Mądrość Salomona", napisane w języku greckim i należących do kanonu świętych Kościoła. In other cases, where the assumed name did not stand as a symbol of a type of a certain kind of literature, the intention was not without a degree of at least objective literary dishonesty. W innych przypadkach, w których nazwisko nie stanąć jako symbol typu pewien rodzaj literatury, intencją było nie bez pewnego stopnia przynajmniej cel literackie nieuczciwość.

(1) Jewish Apocalypses (1) Żydowskie Apocalypses

The most important and valuable of the extant Jewish apocrypha are those which have a large apocalyptic element; that is, which profess to contain visions and revelations of the unseen world and the Messianic future. Najważniejszych i najbardziej wartościowy na istniejące żydowskie apokryfy są te, które mają duże apokaliptyczny element, że to, co wyznają, aby zawierały wizje i objawienia od niewyświetlanymi świata i mesjanistyczny przyszłości. Jewish apocalyptic literature is a theme which deserves and has increasingly received the attention of all interested in the development of the religious thought of Israel, that body of concepts and tendencies in which are fixed the roots of the great doctrinal principles of Christianity itself, just as its Divine Founder took His temporal generation from the stock of orthodox Judaism. Apokaliptyczny żydowskiej literatury to temat, który zasługuje i ma coraz otrzymała uwagi wszystkich zainteresowanych w rozwoju myśli religijnej Izraela, że ciało koncepcje i tendencje w którym są ustalone korzeni wielkiego doktrynalnych zasad chrześcijaństwa sama, podobnie jak jego Boskiego Założyciela wzięli Jego doczesnych generacji z zasobów prawosławny judaizmu. The Jewish apocalypses furnish the completing links in the progress of Jewish theology and fill what would otherwise be a gap, though a small one, between the advanced stage marked by the deuterocanonical books and its full maturity in the time of Our Lord; a maturity so relatively perfect that Jesus could suppose as existing in the popular consciousness, without teaching de novo , the doctrines of future retribution, the resurrection of the body, and the existence, nature, and office of angels. Żydowskiego apocalypses dostarczają wypełniając linki postępów w żydowskiej teologii i wypełnić to, co w innym przypadku byłyby luki, choć niewielką jeden, między zaawansowanym stadium oznaczone przez deuterocanonical książki i jej pełnej dojrzałości w czasie "Panie nasz, więc termin zapadalności stosunkowo doskonały, że Jezus może załóżmy jak w popularnych istniejącym świadomości, bez nauczania de novo, nauki przyszłości zemsta, zmartwychwstanie ciała i istnienie, charakter i biura aniołów. Jewish apocalyptic writing is an attempt to supply the place of prophecy, which had been dead for centuries, and it has its roots in the sacred oracles of Israel. Żydowski apokaliptyczny pisanie jest próbą dostarczenia do miejsca proroctwa, które były martwe na wieki, i to ma swoje korzenie w świętych oracles Izraela. Hebrew prophecy on its human side had its springs, its occasions, and immediate objects in the present; the prophets were inspired men who found matter for comfort as well as rebuke and warning in the actual conditions of Israel's theocratic life. Hebrajski proroctwo na jego ludzi po stronie jej źródeł, jej okazjach, a obiekty w bezpośrednim obecnej; proroków były inspirowane znaleźć ludzi, którzy dla sprawy komfortu, jak również ostrzeżenie, nagana oraz w rzeczywistych warunkach Izraela teokratyczny życia. But when ages had elapsed, and the glowing Messianic promises of the prophets had not been realized; when the Jewish people had chafed, not through two or three, but many generations, under the bitter yoke of foreign masters or the constantly repeated pressure of heathen states, reflecting and fervent spirits, finding no hope in the actual order of things, looked away from earth and fixed their vision on another and ideal world where God's justice would reign unthwarted, to the everlasting glory of Israel both as a nation and in its faithful individuals, and unto the utter destruction and endless torment of the Gentile oppressors and the unrighteous. Ale miała wieków, kiedy upłynął, i promienny mesjanistyczny obietnice proroków nie zostały zrealizowane, kiedy ludzie mieli chafed żydowskich, a nie za pomocą dwóch lub trzech, lecz wielu pokoleń, w ramach gorzkie jarzmo zagranicznych mistrzów lub stale powtarzającego się ciśnienie pogan stwierdza, odzwierciedlając i gorącą wódki, nie ma nadziei na znalezienie rzeczywistego porządku rzeczy, spojrzał z dala od ziemi i stałe ich na innej wizją i idealnym świecie, gdzie Bożej sprawiedliwości, królować będą unthwarted, na wieczną chwałę Izraela zarówno jako naród i jego wiernych osób, i aż do całkowitej zagłady i niekończących się do znękanie Gentile niesprawiedliwi i niesprawiedliwy. Apocalyptic literature was both a message of comfort and an effort to solve the problems of the sufferings of the just and the apparent hopelessness of a fulfilment of the prophecies of Israel's sovereignty on earth. Apokaliptyczny literatura była wiadomość komfortu i wysiłki, aby rozwiązać problemy z cierpień sprawiedliwego i pozornej beznadziejności o wypełnienie proroctwa Izraela suwerenności na ziemi. But the inevitable consequence of the apocalyptic distrust of everything present was its assumption of the guise of the remote and classic past; in other words, its pseudonymous character. Ale nieunikniona konsekwencja apokaliptyczny nieufność do wszystkiego, co było obecne w jego założeniu w formie zdalnej oraz klasyczne przeszlosci; innymi słowy, napisany pod pseudonimem jego charakter. Naturally basing itself upon the Pentateuch and the Prophets, it clothed itself fictitiously with the authority of a patriarch or prophet who was made to reveal the transcendent future. Oczywiście opierając się na Pięcioksiąg i Proroków, że sam ubierał się fikcyjnie w organie o patriarcha lub proroka, który został złożony do ujawnienia transcendentnej przyszłości. But in their effort to adjust this future to the history that lay within their ken the apocalyptic writers unfolded also a philosophy of the origin and progress of mundane things. Ale w ich wysiłkach zmierzających do dostosowania się do przyszłości tej historii, które określają w ich ken w apokaliptyczny pisarzy niezrolowanym również filozofii pochodzenia i postępu prozaicznych rzeczy. A wider view of world-politics and a comprehensive cosmological speculation are among the distinctive traits of Jewish apocalyptic. Szerszej perspektywy światowej polityce i kompleksowej spekulacji kosmologicznych są jednymi z cech wyróżniających żydowskiej apokaliptyczny. The Book of Daniel is the one book of the Old Testament to which the non-inspired apocalypses bear the closest affinity, and it evidently furnished ideas to several of the latter. Księga Daniela jest jedną książkę w Starym Testamencie, do których nie inspirowane apocalypses ponosi najbliższego powinowactwa, a on umeblowany oczywiście kilka pomysłów do tego ostatniego. An apocalyptic element existing in the prophets, in Zacharias (i-vi), in Tobias (Tobias, xiii), can be traced back to the visions of Ezechiel which form the prototype of apocalyptic; all this had its influence upon the new literature. O apokaliptyczny element istniejących w proroków, w Zachariasz (I-VI), w Tobias (Tobias, xiii), można wstecz do wizji Ezechiel, które stanowią prototyp apokaliptyczny, to wszystko miało wpływ na jego nowej literatury. Messianism of course plays an important part in apocalyptic eschatology and the idea of the Messias in certain books received a very high development. Mesjanizmu oczywiście odgrywa ważną rolę w apokaliptyczny eschatologia i pomysł na messias w niektórych książek otrzymała bardzo wysokim potencjale rozwojowym. But even when it is transcendent and mystic it is intensely, almost fanatically, national, and surrounded by fanciful and often extravagant accessories. Ale nawet wtedy, gdy jest on transcendentnych i mistyk jest intensywnie, niemal fanatically, krajowym i otoczony przez dziwaczny, często ekstrawaganckie i akcesoria. It lacks the universal outlook of some of the prophets, especially the Deutero-Isaias, and is far from having a uniform and consistent physiognomy. Brakuje mu do uniwersalnego perspektywy niektórych proroków, zwłaszcza Deutero-Isaias, i jest daleki od jednolitego i spójnego fizjonomia. Sometimes the Messianic realm is placed upon the transfigured earth, centering in a new Jerusalem; in other works it is lifted into the Heavens; in some books the Messias is wanting or is apparently merely human, while the Parables of Henoch with their pre-existent Messias mark the highest point of development of the Messianic concept to be found in the whole range of Hebrew literature. Czasami mesjanistyczny sferę umieszczony jest na ziemi przemienił, koncentrujących się w nowym Jeruzalem; w innych utworów jest podnoszone do Nieba, w niektórych książek z messias jest najwyraźniej chcąc czy jest czysto ludzkiej, podczas gdy w przypowieściach Henoch z ich wstępnej existent Messias znak najwyższego punktu rozwoju mesjańska koncepcji można znaleźć w całej gamy Hebrajski literaturze.

(a) The Book of Henoch (Ethiopic) (a) Do Book of Henoch (etiopski)

See the separate Catholic Encyclopedia article under this title. Patrz oddzielny artykuł Encyklopedii Katolickiej pod tym tytułem.

(b) Assumption of Moses (b) Wniebowzięcie Mojżesza

Origen, "De Principiis", III, ii, 1, names the Assumption of Moses -- Analepsis Mouseos -- as the book cited by the Epistle of Jude, 9, where there is an allusion to a dispute between Michael and Satan over the body of Moses. Orygenes, "De Principiis", III, II, 1, nazwiska na wniebowzięcie Mojżesza - Analepsis Mouseos - jako książka cytowane przez List Judy, 9, gdzie znajduje się aluzja do sporu między Michael i Szatana nad ciało Mojżesza. Aside from a few other brief references in patristic literature, nothing more was known of this apocryphon until the Latin manuscript containing a long portion of it was discovered by Ceriani in the Ambrosian Library, at Milan, and published by him in 1861. Oprócz kilku innych patrystycznych krótkie wzmianki w literaturze, nic bardziej był znany z tego apocryphon do łaciński manuskrypt zawierający długi jego część została odkryta przez CERIANI w ambrozjański Biblioteka, w Mediolanie, a opublikowane przez niego w 1861. Its identity with the ancient work is established by a quotation from the latter in the Acts of the Nicene Council. Jego tożsamości ze starożytnej pracy jest ustanowiona przez cytat z ostatnim w aktów prawnych Nicejsko Rady. The book purports to be a series of predictions delivered in written form to the safe-keeping of Josue (Joshua) by Moses when the latter, in view of his approaching death, appointed Josue as his successor. The ostensible purpose of these deliverances is to confirm the Mosaic laws and the admonitions in Deuteronomy. Książka może służyć za szereg prognoz wydana w formie pisemnej do bezpiecznego prowadzenia Josué (Jozue) przez Mojżesza, gdy ten ostatni, w związku z jego śmiercią zbliża, jak Josué powołania jego następcy. Rzekomy W tych celów jest deliverances potwierdzenie prawa mojżeszowego i admonitions w Powtórzonego. The entire history of Israel is outlined. Cała historia Izraela jest opisane. In a vehement and glowing style the book delineates under its prophetic guise the impiety of Israel's Hasmonean rulers and Sadducean priests. W namiętny i promienny stylu książki delineates pod jego prorocze przebranie na bezbożność Izrael Hasmonean władców i kapłanów Sadducean. The historical allusions come down to the reign of an insolent monarch who is plainly Herod the Great, and a powerful ruler who shall come from the West and subjugate the people -- a reference to the punitive expedition of Quintilius Varus, 4 BC But the Messias will intervene and execute Divine wrath upon the enemies of the nation, and a cataclysm of nature, which is depicted with truly apocalyptic sublimity, will forerun the beginning of the new era. Historyczne aluzje zejść do panowania z buntownikami monarcha, który jest po prostu Herod the Great, i potężny władca, którzy przychodzą z Zachodu i zniewalać ludzi - odniesienie do represyjne wyprawy Quintilius Varus, 4 pne Ale messias będzie interweniować i wykonanie Bożego gniewu na wrogów narodu, a kataklizm przyrody, która jest przedstawiona z prawdziwie apokaliptyczny majestat, będzie zwiastować początek nowej ery. Strangely there is no mention of a resurrection or a judgment of individuals. Dziwnie nie ma wzmianki o zmartwychwstaniu lub orzeczenie osób. The book then returns to the doings of Moses and Josue. Książka następnie zwraca się do Mojżesza i czyny Josué. The manuscript breaks off abruptly at chapter xii, and the portion cited by Jude must have belonged to the lost conclusion. Rękopis zrywa nagle w rozdziale XII, a część cytowanych przez Jude musi należeć do zawarcia utracone. This apocalypse has with solid reasons been assigned to the early years after Herod's death, between 4 BC and AD 10. Ta apokalipsa ma stałe z powodów został przypisany do początku lat po śmierci Heroda, między 4 i AD 10 BC. It is evident that neither of Herod's sons, Philip and Antipas, had yet reigned thirty-four years, since the writer, hazarding a prediction that proved false, says that the sons should enjoy shorter reigns than their father. Jest oczywiste, że żaden z synów Heroda, Filip i Antipas, jeszcze panował trzydzieści cztery lata, od pisarza, hazarding rzeczy przepowiadanie, które okazały się fałszywe, mówi, że synowie powinni się cieszyć króluje krótszy niż ich ojciec. Thus the latest possible date of composition is fixed at AD 30. Tak więc najnowsze możliwe daty skład ustala się na AD 30. The author was a Jew, and in all likelihood a Palestinian one. Autor był Żydem, i według wszelkiego prawdopodobieństwa palestyńskiego jeden. He belonged neither to the Pharisees of the type of Christ's epoch, nor to the Sadducees, since he excoriates both alike. On nie należał do faryzeuszów tego typu Chrystusa epoki, ani do saduceuszów, bo zarówno excoriates podobne. He must have been either a Zealot, that is an ultra-Nationalist and Messianist, or a fervid Essene. On musi być albo żarliwiec, że jest ultra-nacjonalistycznych i Messianist lub fervid Essene. He wrote in Hebrew or Aramaic. Pisał w języku hebrajskim lub aramejski. The Latin text is translated from a Greek version. Łacińskiego tekstu jest przetłumaczona z wersji greckiej.

(c) Book of the Secrets of Henoch (Slavonic Henoch) (c) Book of the Secrets of Henoch (Henoch słowiańskich)

In 1892 attention was called to Slavonic manuscripts which on examination proved to contain another Henoch book differing entirely from the Ethiopic compilation. W 1892 został powołany do uwagi słowiańskich rękopisów na badania, które okazały się zawierać innego Henoch książka całkowicie odmienne od etiopski kompilacji. "The Book of the Secrets of Henoch" contains passages which satisfy allusions of Origen to which there is nothing corresponding in the Ethiopic Henoch. "The Book of the Secrets of Henoch" zawiera fragmenty, które spełniają aluzje z Orygenesa, do którego nic nie odpowiadających w etiopski Henoch. The same may be said about citations in the "Testament of the Twelve Patriarchs". Internal evidence shows that the new Henoch was composed by an Alexandrian Jew about the beginning of our Era, and in Greek. To samo może powiedzieć o cytowania w "Testament Dwunastu Patriarchów". Wewnętrznego dowody wskazują, że nowe Henoch został złożony przez aleksandryjski Żyd o początku naszej ery, oraz w języku greckim. The work is sharply marked off from the older book by the absence of a Messias and the want of reference to a resurrection of the dead. Praca jest oznaczony gwałtownie się od starszych książki o braku messias i ma odniesienia do zmartwychwstania. It mingles many bizarre details concerning the celestial realm, the angels, and stars, with advanced ideas on man's destiny, moral excellence, and the punishment of sin. MINGLES go wiele dziwacznych Szczegóły dotyczące niebieskich sferę, aniołowie, i gwiazdy, z zaawansowaną pomysły dotyczące losu człowieka, moralnej doskonałości, a kara za grzech. The patriarch is taken up through the seven heavens to the very throne of the Eternal. Patriarcha jest uwzględniona przez siedem niebios do bardzo tron Wiecznego. Some of the details throw interesting light on various obscure allusions in the Bible, such as the superimposed heavens, the presence of evil powers "in heavenly places", Ezechiel's strange creatures full of eyes. Niektóre z interesujących szczegółów rzucać światło na różnych niejasnych aluzje w Biblii, takich jak na nią niebiosa, obecności zła uprawnień "w wyżynach niebieskich", Ezechiel jest pełen dziwnych stworzeń oczy.

(d) Fourth Book of Esdras (d) Czwarta Księga Księgi Ezdrasza

The personage serving as the screen of the real author of this book is Esdras (Ezra), the priest-scribe and leader among the Israelites who returned from Babylonia, to Jerusalem. W postaci służą jako ekranie prawdziwym autorem tej książki jest Księgi Ezdrasza (Ezra), kapłana-pisarza i liderem wśród Izraelitów, którzy wrócili z Babilonii do Jerozolimy. The fact that two canonical books are associated with his name, together with a genuine literary power, a profoundly religious spirit pervading Fourth Esdras, and some Messianic points of contact with the Gospels combined to win for it an acceptance among Christians unequalled by any other apocryphon. Fakt, że dwie kanoniczne książki są związane z jego nazwą, wraz z prawdziwą moc literackich, głęboko religijny duch przenikający Czwartej Księgi Ezdrasza, a niektóre mesjanistyczny punktów kontaktowych w połączeniu z Ewangelii, aby wygrać dla niej akceptacji wśród chrześcijan niedościgły przez inne apocryphon . Both Greek and Latin Fathers cite it as prophetical, while some, as Ambrose, were ardent admirers of it. Jerome alone is positively unfavourable. Obie greki i łaciny Ojcowie cytują ją jako prophetical, a niektóre, jak Ambroży, były żarliwy jego wielbicieli. Jerome sam jest pozytywnie niekorzystne. Notwithstanding this widespread reverence for it in early times, it is a remarkable fact that the book never got a foothold in the canon or liturgy of the Church. Niezależnie od tego powszechnym szacunkiem dla niego na początku razy, że jest to niezwykły fakt, że książka nigdy nie dostałem przyczółkiem w kanon lub liturgii Kościoła. Nevertheless, all through the Middle Ages it maintained an intermediate position between canonical and merely human compositions, and even after the Council of Trent, together with Third Esdras, was placed in the appendix to the official edition of the Vulgate. Niemniej jednak, wszystkie dzięki średniowieczu utrzymywała pośredniego stanowiska między kanonicznej i kompozycje czysto ludzkiej, a nawet po zakończeniu Soboru Trydenckiego, wraz z Trzeciej Księgi Ezdrasza, został umieszczony w dodatku do oficjalnego wydania z Wulgaty. Besides the original Greek text, which has not survived, the book has appeared in Latin, Syriac, Armenian, Ethiopic, and Arabic versions. Oprócz oryginalnego tekstu greckiego, które nie przetrwały, książki, pojawiła się łaciński, syryjski, ormiański, etiopski i arabski wersji. The first and last two chapters of the Latin translation do not exist in the Oriental ones and have been added by a Christian hand. Pierwsze i ostatnie dwa rozdziały Łacińskiej tłumaczenie nie istnieje w Wschodnią, a te zostały dodane przez strony chrześcijańskiej. And yet there need be no hesitation in relegating the Fourth Book of Esdras to the ranks of the apocrypha. I jeszcze nie ma potrzeby wprowadzania wahania w relegating Czwartej Księdze aby Księgi Ezdrasza szeregach z apokryfy. Not to insist on the allusion to the Book of Daniel in xii, 11, the date given in the first version (iii, 1) is erroneous, and the whole tenor and character of the work places it in the age of apocalyptic literature. By nie nalegała na aluzja do Księgi Daniela w XII, 11, w dniu wskazanym w pierwszej wersji (III, 1) jest błędne, a cały tenor i charakter miejsc pracy w wieku apokaliptyczny literatura. The dominant critical dating assigns it to a Jew writing in the reign of Domitian, AD 81-96. Dominującej krytycznych randki przypisuje ją Żyd na piśmie w panowania Domicjana, AD 81-96. Certainly it was composed some time before AD 218, since it is expressly quoted by Clement of Alexandria. Z pewnością było w składzie trochę czasu zanim AD 218, ponieważ jest ona wyraźnie cytowany przez Klemensa z Aleksandrii. The original text, iii-xiv, is of one piece and the work of a single author. Oryginalny tekst, III-XIV, jest jednym kawałku i prac jednego autora. The motive of the book is the problem lying heavily upon Jewish patriots after the destruction of Jerusalem by Titus. Z motywem książki jest problem leżący w dużym stopniu od żydowskich patriotów po zniszczeniu Jerozolimy przez Tytusa. The outlook was most dark and the national life seemed utterly extinguished. Perspektyw był najbardziej dark krajowego życia i wydawało się doszczętnie ugaszony. In consequence, a sad and anxious spirit pervades the work, and the writer, using the guise of Esdras lamenting over the ruin of the first city and temple, insistently seeks to penetrate the reasons of God's apparent abandonment of His people and the non-fulfilment of His promises. The author would learn the future of his nation. W konsekwencji, smutnym i zatroskani duch przenika do pracy, oraz pisarz, posługując się pseudonimem z Księgi Ezdrasza lamenting ciągu pierwszych ruiny miasta i świątyni, usilnie stara się wnikać w powody Bożego widoczne zaniechania Jego ludzie i niespełnienie Jego obietnice. Autor byłoby dowiedzieć się o przyszłość swojego narodu. His interest is centered in the latter; the universalism of the book is attenuated. The apocalypse is composed of seven visions. Jego interes jest w tym ostatnim; do uniwersalizmu w tej książce jest osłabione. Apokalipsy składa się z siedmiu wizji. The Messianism of Fourth Esdras suffers from the discouragement of the era and is influenced by the changed conditions produced by the advent of Christianity. Do mesjanizmu czwartej Księgi Ezdrasza cierpi z powodu zniechęcenia do ery i ma wpływ zmiana warunków produkowane przez nadejściem chrześcijaństwa. Its Messias is mortal, and his reign merely one of happiness upon earth. Jej messias jest śmiertelny, a jego panowania tylko jedna z szczęścia na ziemi. Likewise the eschatology labours with two conflicting elements: the redemption of all Israel and the small number of the elect. Podobnie eschatologia trudy dwóch sprzecznych elementów: odkupienia całego Izraela i niewielką liczbę wybranych. All mankind sinned with Adam. Wszyscy ludzie zgrzeszyli z Adamem. The Fourth Book of Esdras is sometimes called by non-Catholics Second Esdras, as they apply the Hebrew form, Ezra, to the canonical books. Czwartej Księdze Księgi Ezdrasza jest czasami nazywany przez nie-katolików drugiej Księgi Ezdrasza, w jakim stosują się do formularza hebrajsku, Ezdrasz, do kanonu książek.

(e) Apocalypse of Baruch (e) Apokalipsa Barucha

For a long time a Latin fragment, chapters lxxviii-lxxxvii, of this pseudograph had been known. Przez długi czas łacińskiego fragmentu, rozdziały LXXVI-LXXXV, tego pseudograph były znane. In 1866 a complete Syriac text was discovered by Monsignor Ceriani, whose researches in the Ambrosian Library of Milan have so enriched the field of ancient literature. The Syriac is a translation from the Greek; the original was written in Hebrew. W 1866 roku pełny tekst syryjski został odkryty przez prałat CERIANI, których badania w ambrozjański Biblioteka Mediolan tak wzbogacony dziedzinie literatury starożytnej. W Syryjski jest tłumaczeniem z greckiego; oryginał został napisany w języku hebrajskim. There is a close relation between this apocalypse and that of Fourth Esdras, but critics are divided over the question, which has influenced the other. Istnieje ścisły związek pomiędzy tym, że apokalipsa i czwartej Księgi Ezdrasza, ale krytycy są podzielone w kwestii, która ma wpływ na innych. The probabilities favour the hypothesis that the Baruch apocryphon is an imitation of that of Esdras and therefore later. Prawdopodobieństwa za hipotezę, że Baruch apocryphon to imitacja tego z Księgi Ezdrasza, a więc później. The approximate dates assigned to it range between AD 50 and 117. Przybliżonej daty przypisane do niego wahają się między 50 i AD 117. The "Apocalypse of Baruch" is a somewhat artificial production, without the originality and force of Fourth Esdras. W "Apokalipsa Barucha" jest nieco sztuczny produkcji, bez oryginalności i życie Czwartej Księgi Ezdrasza. It deals in part with the same problems, viz., the sufferings of the theocratic people, and their ultimate triumph over their oppressors. Dotyczy ona w części z tymi samymi problemami, a mianowicie., Cierpienia ludzi w teokratyczny, a ich ostateczny triumf nad ich niesprawiedliwi. When certain passages are freed from evident Christian interpolations, its Messianism in general is earthly, but in the latter part of the book the Messias's realm tends unmistakably towards a more spiritual conception. Gdy niektóre fragmenty są uwolnione od oczywiste interpolations chrześcijańskiej, w jej mesjanizmu ogólny jest ziemskie, ale w drugiej części książka sferę z messias's zazwyczaj bezbłędnie w kierunku bardziej duchowym poczęcia. As in Fourth Esdras, sin is traced to the disobedience of Adam. Podobnie jak w Czwartej Księgi Ezdrasza, grzech jest śledzenie na nieposłuszeństwo Adama. Greater importance is attached to the law than in the related composition, and the points of contact with the New Testament are more striking. The author was a Pharisee, but one who, while adopting a distinctly Jewish view, was probably acquainted with the Christian Scriptures and freely laid them under contribution. Większą wagę przywiązuje się do prawa do related niż w składzie, a punkty kontaktowe z Nowego Testamentu są bardziej uderzające. Autor był faryzeusz, ale taki, który, jednocześnie przyjmując wyraźnie widok żydowskiej, był prawdopodobnie zapoznać z chrześcijańskie Pismo Święte i swobodnie określić na podstawie ich wkładu. Some recent students of the "Apocalypse of Baruch" have seen in it a composite work, but the majority of critics hold with better reason to its unity. Niektórych niedawnych studentów z "Apokalipsa Barucha" widzieli w nim złożonej pracy, ale większość krytyków lepiej trzymać z powodu jego jedności. The book is lengthy. Książka jest długa. It speaks in the person of Baruch, the secretary of Jeremias. Mówi w osobie Barucha, sekretarza Jeremias. It opens with a palpable error of chronology. Otwiera go w oczywisty błąd w chronologii. Baruch announces the doom of the city and temple of Jerusalem of the Babylonian epoch. Baruch zapowiada kary miasta i świątyni w Jerozolimie z epoki babilońskiej. However, not the Chaldeans, but angels, will bring about the destruction. Jednakże, nie Chaldejczyków, ale aniołowie, spowoduje zniszczenie. Another and pre-existent Holy City is reserved by God, since the world cannot exist without a Jerusalem. The artificiality and tediousness of the apocalypse are redeemed by a singular breadth of view and elevation of doctrine, with the limitation noted. Kolejnym i wcześniej istniały Świętego miasta jest zarezerwowane przez Boga, gdyż świat nie może istnieć bez Jerozolimy. W sztuczność i tediousness z Apokalipsy są umarzane przez pojedynczej szerokości widok elewacji i doktryny z ograniczenie zauważyć.

(f) The Apocalypse of Abraham (f) Apokalipsa Abrahama

The Apocalypse of Abraham has recently been translated from Slavonic into German. Apokalipsie Abrahama została ostatnio przetłumaczona na język niemiecki od słowiańskich. It relates the circumstances of Abraham's conversions and the visions thereupon accorded him. Ona dotyczy okoliczności Abrahama konwersji i następnie przyznano mu wizje. His guide in the a celestial realms is Jael, an angel distinct from God, but possessing divine powers in certain regards. Jego przewodnikiem w A niebieskich światów jest Jaeli, anioł odróżnieniu od Boga, ale posiadających uprawnienia boskie w odniesieniu do niektórych. The work has affinities with Fourth Esdras and the "Apocalypse of Baruch". Prace powiązane z Czwartej Księgi Ezdrasza i "Apokalipsa Barucha". The origin of evil is explained by man's free will. Pochodzenie zła jest wyjaśnione przez człowieka wolnej woli. The Elect, or Messias, will gather the dispersed tribes, but God alone will punish the enemies of Israel. Nominata, lub messias, będzie reprezentować rozproszone plemiona, ale sam Bóg ukarze wrogami Izraela. Particularism and the transcendence of the last cosmic stage are the notes of this apocalypse. Partykularyzmu i transcendencji ostatnim etapie kosmiczne są zauważa tego apokalipsa. Its data, however, are so vague that it is impossible to fix the time of its composition. Jego danych, jednak są na tyle niejasne, że niemożliwe jest ustalenie czasu jej skład.

(g) The Apocalypse of Daniel (g) Apokalipsa Daniela

The Apocalypse of Daniel is the work of a Persian Jew of the twelfth century, and is unique in foretelling two Messiases: one, the son of Joseph (Christ), whose career ends in his failure and death; the other the son of David, who will liberate Israel and reign on earth gloriously. The Apocalypse Daniela jest utwór Perski Żyd z XII wieku i jest unikalny w foretelling dwa Messiases: jeden, syn Józefa (Chrystusa), którego kariera kończy się w jego uszkodzenia i śmierci; inne syna Dawida, którzy wyzwolić Izraela i będą królować na ziemi świetnie.

(2) Legendary Apocrypha of Jewish Origin (2) Bajeczna Apocrypha żydowskiego pochodzenia

(a) Book of Jubilees or Little Genesis (a) Księga Rodzaju Jubileusze lub Little

Epiphanius, Jerome, and others quote a work under the title "The Jubilees" or "The Little Genesis". Epifaniusz, Jerome, a inni podają pracy pod tytułem "Jubileusze" lub "The Little Genesis". St. Jerome testifies that the original was in Hebrew. St Jerome świadczy, że oryginał został w języku hebrajskim. It is cited by Byzantine authors down to the twelfth century. To jest bizantyjski cytowane przez autorów do dwunastego wieku. After that we hear no more of it until it was found in an Ethiopic manuscript in the last century. Po tym bardziej nie słyszymy go, dopóki nie został znaleziony w etiopski rękopis w ubiegłym stuleciu. A considerable Latin fragment has also been recovered. Znaczna łaciński fragment również został odzyskany. The Book of the Jubilees is the narrative of Genesis amplified and embellished by a Jew of the Pharisee period. Książka o apopleksji narracyjnych jest Rodzaju amplifikowany i ozdobione przez Żyda z faryzeusz okresie. It professes to be a revelation given to Moses by the "Angel of the Face". Go wyznaje się objawieniu danym Mojżeszowi przez "Anioł na twarzy". There is a very systematic chronology according to the years, weeks of years, and jubilees. Istnieje bardzo systematyczny chronologii, zgodnie z lat tygodni lat, i jubileusze. A patriarchal origin is ascribed to the great Jewish feasts. A patriarchalnej pochodzenia jest przypisane do wielkich świąt żydowskich. The angelology is highly developed, but the writer disbelieved in the resurrection of the body. W angelology jest wysoko rozwinięte, ale pisarz nie wierzyli w zmartwychwstanie ciała. The observance of the Law is insisted on. Przestrzeganie ustawy nalegała na to. It is hard to fix either the date or the religious circle in which the work arose. Jerusalem and the Temple still stood, and the Book of Henoch is quoted. Trudno jest ustalić datę albo religijnych lub okręgu, w którym praca powstała. Jerozolimy i świątyni wciąż obowiązywały, a Book of Henoch został podany. As for the lowest date, the book is employed by the Jewish portion of the "Testament of the Twelve Patriarchs". Jeśli chodzi o najniższych daty, książka jest zatrudniony przez żydowskiej części "Testament Dwunastu Patriarchów". Estimates vary between 135 BC and AD 60. Szacunki wahają się od 135 pne i AD 60. Among the lost Jewish apocrypha, the one worthy of special notice here is; Wśród utracone żydowskie apokryfy, jednej warta jest tutaj specjalnego zawiadomienia;

(b) The Book of Jannes and Mambres (b) Księga Jannes i Mambres

II Timothy, iii, 8, applies these names to the Egyptian magicians who reproduced some of the wonders wrought by Moses. Tymoteusz II, III, 8, stosuje się do tych nazw egipskich czarownicy, którzy zamieszczonym niektóre kutymi cudów przez Mojżesza. The names are not found in the Old Testament. Nazwy nie są w Starym Testamencie. Origen remarks that St. Paul does not quote "from public writings but from a sacred book which is called Jannes and Mambres". Orygenes zauważa, że Paweł nie jest cytatem "ze środków publicznych, ale z pism świętych książka, która nazywa się Jannes i Mambres". The names were known to Pliny, and figure in the Talmudic traditions. Nazwiska były znane Pliniusz, a rysunek w tradycje talmudyczne. Recently R. James in the "Journal of Theological Studies", 1901, II, 572-577, claims to have found a fragment of this lost apocryphon in Latin and Old English versions. Ostatnio R. James w "Journal of Theological Studies", 1901, II 572-577, twierdzi, że znalazł fragment tej utracone apocryphon Łacińskiej i Stare angielskiej wersji.

(c) Third Book of Esdras (c) Trzecia Księga Księgi Ezdrasza

This is also styled by non-Catholics the First Book of Esdras, since they give to the first canonical Esdrine writing the Hebrew form Ezra. Jest to również stylizowany przez nie-katolików Pierwszej Księgi Księgi Ezdrasza, ponieważ są one do pierwszej kanonicznej Esdrine formie pisemnej w języku hebrajskim Ezra. Third Esdras is one of the three uncanonical books appended to the official edition of the Vulgate. Trzeci Księgi Ezdrasza jest jednym z trzech uncanonical książki dołączona do urzędowej wydanie z Wulgaty. It exists in two of the oldest codices of the Septuagint, viz., Vaticanus and Alexandrinus, where it precedes the canonical Esdras. Istnieje w dwóch najstarszych codices z Septuaginta, czyli., Vaticanus i alexandrinus, jeżeli poprzedza ono kanonicznej Księgi Ezdrasza. The same is true of manuscripts of the Old Latin and other versions. To samo dotyczy rękopisy Starego Łacińskiej i innych wersji. Third Esdras enjoyed exceptional favour in the early ages of the Church, being quoted as Scripture with implicit faith by the leading Greek and Latin Fathers (See Cornely, Introductio Generalis, I, 201). Trzecia rzecz wyjątkowe Księgi Ezdrasza korzystają we wczesnym wieku Kościół, jako Pisma przytoczona jest ukryte z wiary przez prowadzącego greki i łaciny Ojcowie (Patrz Cornely, Introductio Generalis, I, 201). St. Jerome, however, the great minimizer of sacred literature, rejected it as apocryphal, and thenceforward its standing was impaired. St Jerome, jednak wielkie Minimizer sakralnej literatury, oddalił go jako apokryficzny, i odtąd jego pozycji była osłabiona. The book in fact is made up for the most part of materials taken from the inspired books of Paralipomenon, Esdras, and Nehemias, put together, however, in great chronological confusion. Książka w rzeczywistości składa się w przeważającej części z materiałów pobranych z inspirowane książki Paralipomenon, Księgi Ezdrasza i Nehemias, zebrała jednak, w chronologicznym wielkie zamieszanie. We must suppose that it was subsequent to the above Scriptures, since it was evidently composed in Greek and by an Alexandrian Jew. Musimy załóżmy, że w następstwie powyższego Pisma, ponieważ był oczywiście w języku greckim i złożony przez aleksandryjski Żyd. The only original part of the work is chapters iii-v, 6. Jedynym oryginalnym część prac jest rozdziałów III-V, 6. This recounts a contest between three young Hebrews of the bodyguard of King Darius, each striving to formulate the wisest saying. Recounts Ten konkurs od trzech młodych Hebrajczyków z ochroniarzem króla Dariusza, każdy stara się formułować najlepszy do powiedzenia. The victory is awarded to Zorobabel (Zerubbabel), who defends Truth as the strongest force, and the audience shouts: "Great is Truth and powerful above all things!" Zwycięstwo jest przyznawane Zorobabela (Zorobabel), która broni prawdy jako najsilniejszy życie, a publiczność Shouts: "Wielka jest prawda i przede wszystkim potężne rzeczy!" ( Magna est veritas et proevalebit. ) The date of composition is not ascertainable except within very wide limits. (Magna est veritas et proevalebit.) Data możliwą do ustalenia składu nie jest wyjątkiem w ramach limitów bardzo szeroki. These are on one side c. Są to z jednej strony w. 300 BC, the latest time assigned to Paralipomenon-Esdras-Nehemias, and on the other, c. 300 pne, ostatni czas przypisany do Paralipomenon-Księgi Ezdrasza-Nehemias, az drugiej, c. AD 100, the era of Josephus, who employed Third Esdras. AD 100 z epoki Józefa Flawiusza, którzy zatrudnieni Trzecie Księgi Ezdrasza. There is greater likelihood that the composition took place before our Era. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że skład miały miejsce przed naszą era.

(d) Third Book of Machabees (d) Trzecia Księga Machabees

Third Book of Machabees is the title given to a short narrative which is found in the Alexandrine codex of the Septuagint version and various private manuscripts. Księga trzecia Machabees to tytuł nadany krótkiej narracji, która znajduje się w kodeksie Alexandrine Septuaginta z różnych wersji i prywatnych rękopisy. It gives an account of an attempted desecration of the Temple at Jerusalem by the Egyptian king, Ptolemy IV (Philopator) after his victory over Antiochus the Great at Raphia, 217 BC, and the miraculous frustration of his endeavour to wreak vengeance upon the Egyptian Jews through a massacre with elephants. Daje konta o usiłowanie profanacja świątyni w Jerozolimie przez egipskiego króla Ptolemeusza IV (Filopator) po jego zwycięstwie nad Antioch Wielki w Raphia, 217 pne, a jego frustracja cudowny starania, aby zemścić się na kimś na egipskich Żydów poprzez masakrę z słonie. This apocryphon abounds in absurdities and psychological impossibilities, and is a very weak piece of fiction written in Greek by an Alexandrian Jew, and probably designed to encourage its countrymen in the midst of persecutions. Ten apocryphon obfituje w absurdalnych i psychologiczne impossibilities, i jest bardzo słaby kawałek fikcji napisane w języku greckim przez aleksandryjski Żyd, i prawdopodobnie zaprojektowane, aby zachęcić swoich rodaków w środku prześladowaniach. It rests on no ascertainable historical fact, but apparently is an extravagant and varying version of the occurrence related by Josephus, "Against Apion", 1I, 5. Go opiera się na nie dającą się faktem historycznym, ale najwyraźniej jest ekstrawagancki i różnym wersji występowania związanych przez Józefa Flawiusza, "Przeciw Apion", 1i, 5. The date cannot be determined. Data nie może być ustalona. Since the book shows acquaintance with the Greek additions to Daniel, it cannot be earlier than the first century BC, and could scarcely have found such favour among Christians if composed later than the first century after Christ. Ponieważ książki znajomy pokazuje, z greckiego dodane do Daniela, nie może być wcześniejsza niż pierwszego wieku przed naszą erą, a może dopiero za takie mają znaleźć wśród chrześcijan, jeśli w składzie później niż pierwszego wieku po Chrystusie. The Syrian Church was the first to give it a friendly reception, presumably on the strength of its mention in the Apostolic Constitutions. Syryjskiego Kościoła był pierwszym, aby nadać jej przyjazny odbiór, przypuszczalnie na siłę wspomina w swojej Konstytucji Apostolskiej. Later, Third Machabees was admitted into the canon of the Greek Church, but seems never to have been known to the Latins. Później, trzecia Machabees została przyjęta do kanonu greckiego Kościoła, ale wydaje się, aby nigdy nie były znane na Latins.

(3) Apocryphal Psalms and Prayers (3) apokryficzny Psalmy i Modlitwy

(a) Psalms of Solomon (a) Psalmy Salomona

This is a collection of eighteen psalms composed in Hebrew, and, as is commonly agreed, by a Pharisee of Palestine, about the time of Pompey's capture of Jerusalem, 63 BC The collection makes no pretensions to authorship by Solomon, and therefore is not, strictly speaking, apocryphal. Jest to zbiór osiemnastu składzie psalmy w języku hebrajskim, a jak jest wspólnie uzgodnionych przez faryzeusz Palestyny, o czasie Pompey's chwytania Jerozolimie, 63 Gromadzenie BC nie pretensions do autora przez Salomona, a zatem nie jest, ściśle mówiąc, apokryficzny. The name of the wise king became associated with it later and doubtless was the means of preserving it. Nazwa mądrego króla stało się z nim później i była niewątpliwie oznacza zachowania go. The spirit of these psalms is one of great moral earnestness and righteousness, but it is the righteousness of the Pharisees, consisting in the observance of the legal traditions and ceremonial law. W duchu tych psalmów jest jednym z wielką gorliwość i prawość moralną, ale to sprawiedliwość faryzeusze, polegających na przestrzeganiu tradycji prawnych i ceremonialne prawa. The Hasmonean dynasty and the Sadducees are denounced. W Hasmonean dynastii i saduceuszów są ujawniane. A Messianic deliverer is looked for, but he is to be merely human. A patrzyłem mesjanistyczny doręczyciel jest, ale on jest tylko człowiekiem. He will reign by holiness and justice, and not by the sword. On będzie panował przez świętości i sprawiedliwości, a nie mieczem. Free will and the resurrection are taught. Wolną wolę i zmartwychwstanie są nauczane. The Psalms of Solomon are of value in illustrating the religious views and attitudes of the Pharisees in the age of Our Lord. Psalmy Salomona są wartości ilustrujące religijnych poglądów i postaw faryzeusze w wieku Pana Naszego. The manuscripts of the Septuagint contain at the end of the canonical Psalter a short psalm (cli), which, however, is "outside the number", ie of the Psalms. Rękopisów z Septuaginta zawiera na końcu kanonu Psalter krótkim psalm (CLI), który jednak jest "poza liczba", tj. z Psalmów. Its title reads: "This psalm was written by David himself in addition to the number, when he had fought with Goliath." Jej tytuł brzmi: "Ten psalm został napisany przez Davida sam oprócz liczby, kiedy walczył z Goliath". It is based on various passages in the Old Testament, and there is no evidence that it was ever written in Hebrew. Opiera się ona na różnych fragmentów Starego Testamentu, i nie ma dowodów, że kiedykolwiek napisane w języku hebrajskim.

(b) Prayer of Manasses (Manasseh) (b) Modlitwa Manassesa (Manassesa)

A beautiful Penitential prayer put in the mouth of Manasses, King of Juda, who carried idolatrous abominations so far. Piękny modlitwę pokutną umieścić w ustach, z Manassesa, króla Judy, który przeprowadził bałwochwalczy obrzydliwości do tej pory. The composition is based on II Paralipomenon, xxxiii, 11-13, which states that Manasses was carried captive to Babylon and there repented; while the same source (18) refers to his prayer as recorded in certain chronicles which are lost. Skład oparty jest na II Paralipomenon, XXXIII, 11-13, Manassesa, który stanowi, że została przeprowadzona niewoli do Babilonu i nie nawrócili, podczas tego samego źródła (18) odnosi się do jego modlitwy zarejestrowana w niektórych kronikach, które są tracone. Learned opinion differs as to whether the prayer which has come down to us was written in Hebrew or Greek. Opinia różni się nauczyli, czy modlitwy, które sprowadzają się do nas zostało napisane w języku hebrajskim lub greckim. Several ancient manuscripts of the Septuagint contain it as an appendix to the Psalter. Kilka antycznych rękopisów z Septuaginta zawiera ona jako dodatek do psałterz. It is also incorporated in the ancient so-called Apostolic Constitutions. Jest to również włączyć w starożytnej tzw Konstytucje Apostolskie. In editions of the Vulgate antedating the Council of Trent it was placed after the books of Paralipomenon. W wydaniach z Wulgaty antedating Soboru Trydenckiego została wprowadzona po książki z Paralipomenon. The Clementine Vulgate relegated it to the appendix, where it is still to be found in reprints of the standard text. Z Clementine Wulgaty degradowała go do dodatku, o ile istnieje jeszcze można znaleźć w przedruki z standardowego tekstu. The prayer breathes a Christian spirit, and it is not entirely certain that it is really of Jewish origin. Modlitwa chrześcijańska tchnie ducha, a nie jest całkowicie pewne, że jest naprawdę żydowskiego pochodzenia.

(4) Jewish Philosophy (4) Żydowskie Filozofia

(a) Fourth Book of Machabees (a) Czwarta Księga Machabees

This is a short philosophical treatise on the supremacy of pious reason, that is reason regulated by divine law, which for the author is the Mosaic Law. Jest to krótki traktat filozoficzny o wyższość z powodu pobożny, że powodem jest regulowane przez prawo Boże, dla których autorem jest Prawo Mojżeszowe. In setting up reason as the master of human passion, the author was distinctly influenced by Stoic philosophy. >From it also he derived his four cardinal virtues: prudence, righteousness (or justice), fortitude, temperance; phronesis, dikaiosyne, andreia, sophrosyne , and it was through Fourth Machabees that this category was appropriated by early Christian ascetical writers. W tworzeniu powodu jako kapitan ludzkich namiętności, autor był wyraźnie pod wpływem filozofii stoickich.> Od niego pochodzi ona również jego czterech cnót kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości (lub wymiaru sprawiedliwości), męstwa, umiarkowania; phronesis, dikaiosyne, luisa, sophrosyne , A poprzez to czwarta Machabees, że ta kategoria została przeznaczona na początku ascetical pisarzy chrześcijańskich. The second part of the book exhibits the sufferings of Eleazar and the seven Machabean brothers as examples of the dominion of pious reason. Druga część książki eksponatów cierpienia Eleazara i siedmiu braci Machabean jako przykłady królestwo pobożny powód. The aim of the Hellenistic Jewish author was to inculcate devotion to the Law. Celem helleńskiego żydowskiego autora było zaszczepić nabożeństwo do ustawy. He is unknown. On nie jest znane. The work was erroneously ascribed to Josephus by Eusebius and others. Prace zostały błędnie przypisane do Józefa Flawiusza przez Euzebiusza i innych. It appears to have been produced before the fall of Jerusalem, but its date is a matter of conjecture. Wydaje się, że zostały wyprodukowane przed upadku Jerozolimy, ale jej data jest kwestią przypuszczeń.

II. APOCRYPHA OF JEWISH ORIGIN WITH CHRISTIAN ACCRETIONS Apokryfy żydowskiego pochodzenia z Christian ACCRETIONS

(a) Sibylline Oracles (a) Sibylline Oracles

See the separate Catholic Encyclopedia article under this title. Patrz oddzielny artykuł Encyklopedii Katolickiej pod tym tytułem.

(b) Testaments of the Twelve Patriarchs. (b) Testament z Dwunastu Patriarchów.

This is an extensive pseudograph, consisting of; Jest to obszerne pseudograph, składające się z;
  1. narrations in which each of the twelve sons of Jacob relates his life, embellished by Midrashic expansions of the Biblical data narracji, w którym każdy z dwunastu synów Jakuba dotyczy jego życia, ozdobione przez Midrashic rozbudowa biblijnej danych
  2. exhortations by each patriarch to the practice of virtues, or the shunning of vices illustrated in his life nawoływań przez każdego patriarcha do praktyki cnót, lub shunning z usług zilustrowane w jego życiu
  3. apocalyptic portions concerning the future of the twelve tribes, and the Messianic times apokaliptyczny części dotyczącej przyszłości dwanaście pokoleń, a mesjanistyczny razy

The body of the work is undoubtedly Judaic, but there are many interpolations of an unmistakably Christian origin, presenting in their ensemble a fairly full Christology, but one suspected of Docetism. Ciało pracy jest niewątpliwie judaistycznej, ale istnieje wiele interpolations o bezbłędnie chrześcijańska pochodzenia, przedstawiając w ich zespół dość pełne chrystologiczny, ale jednym z podejrzanych Docetism. Recent students of the Testaments assign with much probability the Jewish groundwork to the Hasmonean period, within the limits 135-63 BC Portions which extol the tribes of Levi and Juda are interpreted as an apology for the Hasmonean pontiff-kings. Ostatnie studentów z Testamentu z dużo prawdopodobieństwo przypisać żydowskiego podstawy do Hasmonean okres, w granicach 135-63 pne Fragmenty, które rozsławić pokolenia Lewiego i Judy są interpretowane jako przeprosiny za Hasmonean biskup-królów. The remaining ten tribes are supposed to be yet in existence, and are urged to be faithful to the representatives of the priestly and royal power. Pozostałe dziesięć pokoleń mają być jeszcze istnieją, są i wezwał wiernych, aby być przedstawiciele kapłańskiej i królewskiej władzy. In this defence of the Machabean dynasty, and by a writer with Pharisaic tendencies, probably a priest, the Testaments are unique in Jewish literature. W związku z tym skorzystanie z Machabean dynastii, a przez pisarza z Pharisaic tendencje, prawdopodobnie kapłan, Testamentu są unikatowe w literaturze żydowskiej. True, there are passages in which the sacerdotal caste and the ruling tribes are unsparingly denounced, but these are evidently later insertions. The eschatology is rather advanced. Prawda, istnieją fragmenty, w których kapłański rządzącej kasty i plemiona są unsparingly wypowiedzieć, ale są one ewidentnie później Wkładki. W eschatologia jest dość zaawansowany. The Messias is to spring from the tribe of Levi (elsewhere, however, from Juda); he is to be the eternal High-Priest -- a unique feature of the book -- as well as the civil ruler of the nation. Messias jest na wiosnę z pokolenia Lewiego (innych, jednak z Judy); ma być High-wiecznego Kapłana - unikalną cechą książki - jak również cywilnych władcy narodu. During his reign sin will gradually cease. Podczas jego panowania grzechu będzie stopniowo przestają. The gates of paradise are to be opened and the Israelites and converted Gentiles will dwell there and eat of the tree of life. The Messianic kingdom is therefore to be an eternal one on earth, therein agreeing with the Ethiopic Henoch. Bramy raju są otwarte i Izraelitów i pogan przeliczane będą tam mieszkać i jeść z drzewa życia. Mesjanistyczny królestwo ma być wieczne jednym z ziemi, zgadzając się z nim etiopski Henoch. The Testaments exist complete in Greek, Armenian, Latin, and Slavonic versions. W Testamentu w języku greckim istnieją kompletne, ormiański, łacina, słowiański i wersjach. Aramaic and Syriac fragments are preserved. Aramejski i Syryjski fragmenty są zachowane.

(c) The Ascension of Isaias (c) Wniebowstąpienia Isaias

The Ascension of Isaias consists of two parts: Wniebowstąpienia Isaias składa się z dwóch części:
  1. The Martyrdom of Isaias, in which it is told that the prophet was sawn in two by the order of the wicked King Manasses. Męczeństwo Isaias, w którym jest on powiedział, że prorok był w dwóch pociętego przez kolejności bezbożnego króla Manassesa.
  2. The Ascension proper. Wniebowstąpienia prawidłowe.

This purports to be the description by Isaias of a vision in which he was rapt up through the seven heavens to the presence of the Trinity, and beheld the descent of the Son, "the Beloved", on His mission of redemption. Ten próbuje się opis przez Isaias z wizji, w której został porwany aż przez siedem niebios na obecność Trójcy Świętej, i spojrzał na zejście do Syna, "Umiłowanym", w Jego misji Odkupienia. He changes his form in passing through the inferior celestial circles. On zmian w jego formie przechodzącej przez gorszy niebieskich kręgach. The prophet then sees the glorified Beloved reascending. Prorok następnie widzi reascending Ukochany uwielbiony. The Martyrdom is a Jewish work, saving some rather large interpolations. Martyrologii żydowskiej jest praca, oszczędność, a niektóre duże interpolations. The rest is by Christian hands or perhaps a single writer, who united his apocalypse with the Martyrdom. Reszta jest w rękach chrześcijańskich czy pojedynczego pisarza, który zjednoczył z Jego apokalipsa Męczeństwa. There are tokens that the Christian element is a product of Gnosticism, and that our work is the same with that much in favour among several heretical sects under the name of the "Anabaticon", or "Ascension of Isaias". Istnieją znaki, że chrześcijańska elementem jest produktem Gnostycyzm, i że nasza praca jest taka sama z tym wiele za heretycki wśród kilku sekt pod nazwą z "Anabaticon", lub "Wniebowstąpienia Isaias". The Jewish portion is thought to have appeared in the first century of our era; the remainder, in the middle of the second. Żydowskiej części jest do myślenia pojawiły się w pierwszym wieku naszej ery, a reszta, w środku drugiego. Justin, Tertullian, and Origen seem to have been acquainted with the Martyrdom; Sts. Justyn, Tertulian, Orygenes i wydają się być zaznajomieni z Męczeństwa; św. Jerome and Epiphanius are the earliest witnesses for the Ascension proper. The apocryphon exists in Greek, Ethiopic, and Slavonic manuscripts. Jerome i Epifaniusz są najwcześniej świadków dla prawidłowego Wniebowstąpienia. W apocryphon istnieje w języku greckim, etiopski i słowiańskich rękopisów.

(d) Minor Jewish-Christian Apocrypha (d) Drobne żydowsko-chrześcijańskie Apocrypha

Space will permit only an enumeration of unimportant specimens of apocryphal literature, extant in whole or part, and consisting of Space pozwolą jedynie wyliczenie nieważne okazów apokryficzny literatury, obowiązują w całości lub w części, a składający się z

Probably with this second class are to be included the "Testaments of Job" and "Zacharias", the "Adam Books", the "Book of Creation", the "Story of Aphikia" (the wife of Jesus Sirach). These works as a rule appeared in the East, and in many cases show Gnostic tendencies. Prawdopodobnie z tej drugiej kategorii są m.in. "Testament Hioba" i "Zachariasz", w "Adam Books", w "Book of Creation", w "Story of Aphikia" (żony Jezusa Sirach). Prace te, jak z reguły się na Wschodzie, w wielu przypadkach skłonności pokaż gnostyk. Further information about some of them will be found at the end of articles on the above personages. Więcej informacji na temat niektórych z nich znajdą się na końcu artykułów dotyczących powyższych osobistości.

III. APOCRYPHA OF CHRISTIAN ORIGIN Apokryfy chrześcijańskiej pochodzenia

The term Christian here is used in a comprehensive sense and embraces works produced both by Catholics and heretics; the latter are chiefly members of the various branches or schools of Gnosticism, which flourished in the second and third centuries. Christian tutaj termin jest używany w znaczeniu i obejmuje kompleksowe roboty produkowane zarówno przez katolików i heretyków; są one głównie członków różnych oddziałach lub szkołach Gnostycyzm, które rozkwitły w drugim i trzecim wieku. The Christian apocryphal writings in general imitate the books of the New Testament and therefore, with a few exceptions, fall under the description of Gospels, Acts, Epistles, and Apocalypses. Chrześcijańskiej apokryficzny pism w ogóle naśladować księgach Nowego Testamentu, a zatem, z kilkoma wyjątkami, wchodzą w Ewangelii opis, Akty, Epistles, oraz Apocalypses.

(1) APOCRYPHAL GOSPELS (1) apokryficzny Ewangelie

The term apocryphal in connection with special Gospels must be understood as bearing no more unfavourable an import than "uncanonical". Termin apokryficzny w związku ze specjalnymi Ewangelii musi być rozumiane jako posiadający nie więcej niż niekorzystne przywóz "uncanonical". This applies to the Gospel of the Hebrews and in a less degree to that of the Egyptians, which in the main seem to have been either embodiments of primitive tradition, or a mere recasting of canonical Gospels with a few variations and amplifications. Dotyczy to Ewangelia Hebrajczyków, a w mniejszym stopniu do tego, że Egipcjanie, w których głównym wydaje się być albo embodiments o prymitywnej tradycji, czyli jedynie przekształcenie kanoniczne Ewangelie z kilku odmian i amplifications. It is true, all the extant specimens of the apocryphal Gospels take the inspired evangelical documents as their starting-point. Prawdą jest, wszystkie istniejące wzory z apokryficzny Ewangelie podejmują inspirowane ewangelicznymi dokumentów jak ich punktem wyjścia. But the genuine Gospels are silent about long stretches of the life of Our Lord, the Blessed Virgin, and St. Joseph. Ale prawdziwej Ewangelii są ciche o długich odcinkach życia Naszego Pana, Matka Boska i św. Frequently they give but a tantalizing glimpse of some episode on which we would fain be more fully informed. Często dają, ale tantalizing prezentujemy niektóre epizod, w którym chcielibyśmy Fain być w pełni informowany. This reserve of the Evangelists did not satisfy the pardonable curiosity of many Christians eager for details, and the severe and dignified simplicity of their narrative left unappeased imaginations seeking the sensational and the marvellous. Rezerwa ta z Ewangelistów nie spełniają wybaczalny ciekawość wielu chrześcijan chętny do szczegółów, a ciężka i godnego ich prostotę narracji lewej unappeased wyobraźni poszukiwania sensacyjnych i wspaniałe. When, therefore, enterprising spirits responded to this natural craving by pretended Gospels full of romantic fables and fantastic and striking details, their fabrications were eagerly read and largely accepted as true by common folk who were devoid of any critical faculty and who were predisposed to believe what so luxuriously fed their pious curiosity. Kiedy zatem przedsiębiorczy wódki odpowiedział na ten naturalny pożądanie przez udawał Ewangelie pełne romantycznych bajek i fantastycznych szczegółów i uderzające, ich nierdzewnej były chętnie czytać i ogólnie przyjęte za prawdziwe przez wspólne ludzi, którzy byli pozbawione wszelkich krytycznych wydziałów i którzy byli predysponowani wierzą do co tak luksusowo karmione pobożny ich ciekawość. Both Catholics and Gnostics were concerned in writing these fictions. Zarówno katolików i Gnostics zostały w piśmie tych Literaturę piękną. The former had no other motive than that of a pious fraud, being sometimes moved by a real though misguided zeal, as witness the author of the Pseudo-Matthew: Amor Christi est cui satisfecimus. But the heretical apocryphists, while gratifying curiosity, composed spurious Gospels in order to trace backward their beliefs and peculiarities to Christ Himself. Byłego miał żaden inny motyw niż w pobożnych oszustw, które czasami przez prawdziwą przeniesiony choć błędne gorliwość, jak świadczą o tym autor z Pseudo-Mateusza: Amor Christi est Cui satisfecimus. Ale apocryphists heretycki, a satysfakcjonujące ciekawości, w składzie ubocznych Ewangelie, w celu śledzenia wstecz ich wierzeń i specyfiki do samego Chrystusa. The Church and the Fathers were hostile even towards the narratives of orthodox authorship. Kościół Ojców i nawet byli wrogo nastawieni wobec narracji Cerkiewnej autorstwa. It was not until the Middle Ages, when their true origin was forgotten even by most of the learned, that these apocryphal stories began to enter largely into sacred legends, such as the "Aurea Sacra", into miracle plays, Christian art, and poetry. Dopiero w średniowieczu, kiedy ich prawdziwe pochodzenie zostało zapomniane, nawet przez większość tego nauczyć, że te historie apokryficzny zaczął wprowadzać w dużej mierze na sacrum legend, takich jak "Aurea Sacra", na cud sztuki, sztuki chrześcijańskiej, a poezja . A comparison of the least extravagant of these productions with the real Gospels reveals the chasm separating them. Porównanie najmniej ekstrawaganckie tych przedstawień z rzeczywistym Ewangelii ukazuje przepaść pomiędzy nimi. Though worthless historically, the apocryphal Gospels help us to better understand the religious conditions of the second and third centuries, and they are also of no little value as early witnesses of the canonicity of the writings of the four Evangelists. The quasi-evangelistic compositions concerning Christ which make no pretensions to be Gospels will be treated elsewhere. Choć bezwartościowe, Historycznie, apokryficzny Ewangelii pomoże nam lepiej zrozumieć religijnych warunkach drugiego i trzeciego wieku, i są one również nie mało wartość już świadków z canonicity w pismach z czterech Ewangelistów. The quasi-dotyczącym evangelistic kompozycje Chrystusa, który nie należy do pretensions Ewangelie będą traktowane odrębnie. They are all of orthodox origin. Są one wszystkich pochodzenia ortodoksyjną. (See AGRAPHA.) (Patrz AGRAPHA.)

. .

(a) Apocryphal Gospels of Catholic Origin (a) apokryficzny Ewangelie katolicki pochodzenia

The Protoevangelium Jacobi, or Infancy Gospel of James W Protoevangelium Jacobi, lub niemowlęctwa Ewangelia Jakuba
or Protoevangelium of James lub Protoevangelium Jamesa

It purports to have been written by "James the brother of the Lord", ie the Apostle James the Less. Ma ona została napisana przez "Jakuba, brata Pana", czyli mniej Jakuba Apostoła. It is based on the canonical Gospels which it expands with legendary and imaginative elements, which are sometimes puerile or fantastic. Jest on oparty na kanoniczne Ewangelie, które rozwija się z legendarnym i pomysłowych elementów, które są czasem głupiutki lub fantastyczne. The birth, education, and marriage of the Blessed Virgin are described in the first eleven chapters and these are the source of various traditions current among the faithful. Porodzie, edukację, małżeństwo i Matka Boska są opisane w pierwszych jedenaście rozdziałów, a te są źródłem różnych tradycji obecnych wśród wiernych. They are of value in indicating the veneration paid to Mary at a very early age. Są to wartości, wskazujące na cześć Marii wypłacane na bardzo wczesnym wieku. For instance it is the "Protoevangelium" which first tells that Mary was the miraculous offspring of Joachim and Anna, previously childless; that when three years old the child was taken to the Temple and dedicated to its service, in fulfilment of her parents' vow. Na przykład jest to "Protoevangelium", który po raz pierwszy mówi, że Maryja była cudowna potomstwa Joachim i Anna, bezdzietny wcześniej, że podczas trzech lat dziecko został wzięty do świątyni i poświęcone jego usług, w ramach realizacji jej parents ślub . When Mary was twelve Joseph is chosen by the high-priest as her spouse in obedience to a miraculous sign -- a dove coming out of his rod and resting on his head. Gdy miał dwanaście Józefa Maryja jest wybierany przez wysokiego kapłana jako jej małżonek w posłuszeństwie do cudownym podpisuje - gołębica pochodzących z jego laskę i odpoczynku na głowie. The nativity is embellished in an unrestrained manner. Critics find that the "Protoevangelium" is a composite into which two or three documents enter. Narodzenia jest ozdobione w sposób pogański. Krytycy stwierdzą, że "Protoevangelium" jest złożony w dwóch lub trzech, które wprowadź dokumentów. It was known to Origen under the name of the "Book of James". To było znane pod nazwą Orygenes z "Book of James". There are signs in St. Justin's works that he was acquainted with it, or at least with a parallel tradition. The work, therefore, has been ascribed to the second century. Portions of it show a familiarity with Jewish customs, and critics have surmised that the groundwork was composed by a Jewish-Christian. Istnieją znaki w St Justin's works, że był z nim zapoznać, lub co najmniej równolegle z tradycją. Pracy, w związku z tym, zostało przypisane do drugiego wieku. Fragmenty ona wykazywać znajomość z żydowskich obyczajów, a krytycy surmised że podkład został złożony przez żydowsko-chrześcijańskie. The "Protoevangelium" exists in ancient Greek and Syriac recensions. W "Protoevangelium" istnieje w antycznej Grecji i Syryjski recensions. There are also Armenian and Latin translations. Istnieją także ormiański i łaciński tłumaczeń.

Gospel of St. Matthew Ewangelia świętego Mateusza

This is a Latin composition of the fourth or fifth century. Jest to łaciński skład czwartego lub piątego wieku. It pretends to have been written by St. Matthew and translated by St. Jerome. Ona udaje zostały napisane przez Mateusza i św przekład St Jerome. Pseudo-Matthew is in large part parallel to the "Protoevangelium Jacobi", being based on the latter or its sources. It differs in some particulars always in the direction of the more marvellous. Pseudo-Mateusza jest w dużej mierze równolegle do "Protoevangelium Jacobi", oparty jest na drugim lub jego źródeł. Różni się ono zawsze w pewne szczegóły w kierunku bardziej wspaniałe. Some of its data have replaced in popular belief parallel ones of the older pseudograph. Niektóre z jego dane mają zastąpić popularne w wiarę równolegle z tymi starszymi pseudograph. Such is the age of fourteen in which Mary was betrothed to Joseph. Taka jest w wieku czternastu, w którym Maryja została poślubionej Józefowi. A narrative of the flight into Egypt is adorned with poetic wonders. A narracji z lotu do Egiptu zdobi poetycki zastanawia. The dragons, lions, and other wild beasts of the desert adore the infant Jesus. W smoki, lwy i inne dzikie zwierzęta z pustyni na adoracji Dzieciątka Jezus. At His word the palm-trees bow their heads that the Holy Family may pluck their fruit. Na Jego słowo z palm łuk ich głowami, że Święty ich rodziny mogą zrywać owoców. The idols of Egypt are shattered when the Divine Child enters the land. Bożków Egiptu są zburzyły Boże Dziecię, gdy wchodzi do ziemi. The "Gospel of the Nativity of Mary" is a recast of the Pseudo-Matthew, but reaches only to the birth of Jesus. W "Ewangelia Narodzenia Maryi" jest przekształcenie z Pseudo-Mateusza, ale sięga tylko do narodzin Jezusa. It is extant in a Latin manuscript of the tenth century. Jest to istniejące w łaciński manuskrypt z X wieku.

Arabic Gospel of the Infancy Arabski Ewangelii w fazie początkowej,

The Arabic is a translation of a lost Syriac original. Arabskim jest tłumaczeniem z stracił Syryjski oryginał. The work is a compilation and refers expressly to the "Book of Joseph Caiphas, the High-Priest", the "Gospel of the Infancy", and the "Perfect Gospel". Praca jest kompilacją i wyraźnie odnosi się do "Księgi Józefa Caiphas, High Priest", w "Ewangelii z niemowlęctwa" i "Perfect Ewangelii". Some of its stories are derived from the Thomas Gospel, and others from a recension of the apocryphal Matthew. However there are miracles, said to have occurred in Egypt, not found related in any other Gospel, spurious or genuine, among them the healings of leprosy through the water in which Jesus had been washed, and the cures effected through the garments He had worn. These have become familiar in pious legend. Niektóre z jego opowiadań pochodzą z Ewangelii Tomasza, a inni z zrewidowanie w apokryficzny Mateusza. Jednakże istnieją cuda, powiedział miały miejsce w Egipcie, nie znaleziono w żadnym innych Ewangelii, fałszywych lub rzeczywistej, m.in. uzdrowienia z trąd poprzez wodę, w której Jezus myte, a leczy się za pośrednictwem Miał noszenia odzieży. te stały się znane w pobożnych legend. So also has the episode of the robbers Titus and Dumachus, into whose hands the Holy Family fell. Tak ma także epizod z Tytusa i Dumachus zbójców, w których rękach Świętej Rodziny stał się bezprzedmiotowy. Titus bribes Dumachus not to molest them; the Infant foretells that thirty years thence the thieves will be crucified with Him, Titus on His right and Dumachus on His left and that the former will accompany Him into paradise. Tytus łapówki Dumachus nie czepiać się do nich; Dzieciątka zapowiada, że trzydzieści lat stąd złodzieje będą ukrzyżowano z Nim, na Jego Tytus Dumachus na prawo i lewo i że Jego byłej będzie towarzyszyć Mu w raju. The apocryphon abounds in allusions to characters in the real Gospels. W apocryphon obfituje w aluzje do prawdziwych znaków w Ewangelii. Lipsius opines that the work as we have it is a Catholic retouching of a Gnostic compilation. Lipsius wyraża opinię, że praca, jak mamy to katolicki retusz o gnostyk kompilacji. It is impossible to ascertain its date, but it was probably composed before the Mohammedan era. To jest niemożliwe do ustalenia daty, ale to było prawdopodobnie w składzie przed mahometański epoki. It is very popular with the Syrian Nestorians. Jest bardzo popularny wśród syryjskich Nestorians. An originally Arabic "History of Joseph the Carpenter" is published in Tischendorf's collection of apocrypha. Oryginalnym arabskim "Historia cieśli Józefa" jest wydawany w Tischendorf na gromadzenie apokryfy. It describes St. Joseph's death, related by Our Lord to His disciples. Opisuje on St Joseph's śmierci, związane przez Pana naszego, aby Jego uczniowie. It is a tasteless and bombastic effort, and seems to date from about the fourth century. To jest niesmaczny i patetyczny wysiłek, i wydaje się datę, od około czwartego wieku.

Gospel of Gamaliel Ewangelia Gamaliel

Dr. A. Baumstark in the Revue Biblique (April, 1906, 253 sqq.), has given this name to a collection of Coptic fragments of a homogeneous character, which were supposed by another Coptic scholar, Reveillout, to form a portion of the "Gospel of the Twelve Apostles" (qv inf. ). Dr A. Baumstark w Revue Biblique (kwiecień, 1906, 253 sqq.) Dał tę nazwę do zbioru Koptyjski fragmenty jednorodnym charakterze, które miały przez inny Koptyjski uczony, Reveillout, które stanowią część tego "Ewangelii Dwunastu Apostołów" (QV inf.). These fragments have been referred to a single Gospel also by Lacau, in "Fragments d'apocryphes coptes de la bibliothèque nationale" (Cairo, 1904). Te fragmenty zostały określone jednym Ewangelii również przez Lacau, w "Fragments d'apocryphes coptes de la Bibliothèque Nationale" (Kair, 1904). The narrative is in close dependence on St. John's Gospel. Narracji jest w ścisłej zależności od St John's Ewangelii. The author did not pose seriously as an evangelist, since he explicitly quotes from the fourth canonical Gospel. Autora nie stanowią poważny jak ewangelisty, bo wyraźnie cytatów z czwartej Ewangelii kanonicznej. He places the relation in the mouth of Gamaliel of Acts, v, 34. On wprowadza w stosunku do ujścia Gamaliel w Dz, V, 34. Baumstark assigns it to the fifth century. The writer was evidently influenced by the "Acta Pilati". Baumstark przypisuje go do piątego wieku. Pisarz był oczywisty wpływ na "Acta Pilati".

The Transitus Mariæ or Evangelium Joannis W Transitus Mariae lub Joannis Evangelium

The Transitus Mariæ or Evangelium Joannis, which is written in the name of St. John the Apostle, and describes the death of Mary, enjoyed a wide popularity, as is attested by the various recensions in different languages which exist. W Transitus Mariae lub Joannis Evangelium, co jest napisane w nazwie St John the Apostle, i opisuje śmierć Maryi, cieszył się szeroką popularność, jak to zostało potwierdzone przez różne recensions w różnych językach, które istnieją. The Greek has the superscription: "The Account of St. John the Theologian of the Falling Asleep of the Holy Mother of God". Grecki ma napis: "rachunek świętego Jana teologa z Zaśnięcia Najświętszej Matki Bożej". One of the Latin versions is prefaced by a spurious letter of Melito, Bishop of Sardis, explaining that the object of the work was to counteract a heretical composition of the same title and subject. Jedna z wersji łacińskiej jest poprzedzony przesłaniem sformułowanym fałszywych listu Melito, biskup Sardes, wyjaśniając, że celem pracy było przeciwdziałania A heretical skład tego samego tytułu i tematu. There is a basis of truth in this statement as our apocryphon betrays tokens of being a Gnostic writing worked over in an orthodox interest. Istnieje podstawie prawdy w niniejszym oświadczeniu, jak zdradza nasz apocryphon żetonów bycia gnostyk piśmie pracował nad prawosławny w interesie. A "Transitus Mariæ" is numbered among the apocrypha by the official list of the "Decretum of Gelasius" of the fifth or sixth century. A "Transitus Mariae" jest zaliczana do apokryfy przez urzędowego wykazu w "Decretum z Gelasius" w piątym lub szóstym wieku. It is problematic, however, whether this is to be identified with our recast Transitus or not. To jest problematyczne, jednak czy to ma być zidentyfikowane znowelizować z naszymi Transitus, czy nie. Critics assign the latter to the end of the fourth or the beginning of the fifth century. Krytycy przypisać te ostatnie do końca czwartego lub na początku piątego wieku. The relation of the Transitus to the tradition of Mary's Assumption has not yet been adequately examined. W związku z Transitus do tradycji Wniebowzięcie Maryi nie została jeszcze dostatecznie zbadane. However, there is warrant for saying that while the tradition existed substantially in portions of the Church at an early period, and thus prepared the way for the acceptance of mythical amplifications, still its later form and details were considerably influenced by the Transitus and kindred writings. Jednakże, istnieje nakaz, że podczas gdy w tradycji istniały zasadniczo części Kościoła na początku okresu, a tym samym przygotował drogę do przyjęcia mityczny amplifications, później jeszcze jej formy i szczegóły były znacznie wpływa na Transitus krewnych i pism . Certainly the homilies of St. John Damascene, "In Dormitionem Mariæ", reveal evidence of this influence, eg the second homily, xii, xiii, xiv. Z pewnością w homilii świętego Jana Damascene, "W Dormitionem Mariae", ujawniają dowody tego wpływu, np. w drugim Homilia, XII, XIII, XIV. Going further back, the "Encomium" of Modestus, Bishop of Jerusalem, in the seventh century (PG, LXXXVI, 3311), and the Pseudo-Dionysius of the fifth (De divinis nominibus, iii), probably suppose an acquaintance with apocryphal narratives of the Death and Assumption of the Blessed Virgin. Idąc dalej wstecz, do "Encomium" z Modestus, biskup Jerozolimy, w siódmym wieku (PG, LXXXIV, 3311), a Pseudo-Dionizy w piątym (De divinis nominibus, iii), prawdopodobnie przypuszczenia znajomego z apokryficzny narracji o śmierci i Wniebowzięcia Najświętszej Panny. These narratives have a common groundwork, though varying considerably in minor circumstances. Te opowieści mają wspólne podstawy, choć w znacznie drobnych różnym okoliczności. The Apostles are preternaturally transported from different quarters of the globe to the Virgin's deathbed, those who had died being resuscitated for the purpose. Apostołów preternaturally transportowane są z różnych kwartałach świata do Virgin's łożu śmierci, tych którzy są resuscitated zmarł na ten cel. The "Departure" takes place at Jerusalem, though the Greek version places Mary first at Bethlehem. W "Odjazd" odbywa się w Jerozolimie, choć w wersji greckiej Maryi pierwszego miejsca w Betlejem. A Jew who ventures to touch the sacred body instantly loses both hands, which are restored through the mediation of the Apostles. A Żyd, który przedsięwzięć dotknąć sacrum ciała natychmiast traci obie dłonie, które są przywracane za pośrednictwem Apostołów. Christ accompanied by a train of angels comes down to receive His mother's soul. Chrystus towarzyszy orszak aniołów sprowadza się do otrzymywania Jego matki duszy. The Apostles bear the body to Gethsemani and deposit it in a tomb, whence it is taken up alive to Heaven. Apostołów ponoszą ciała Gethsemani i depozytu w grobie, skąd jest ona uwzględniona żywcem do nieba. (See ASSUMPTION; MARY.) (Patrz PRZYJMOWANIE; Maryi.)

(b) Judaistic and Heretical Gospels (b) Judaistic heretycki i Ewangelie

Gospel according to the Hebrews Ewangelia według Hebrajczyków

Clement of Alexandria, Origen, Eusebius, and St. Epiphanius speak of a "Gospel according to the Hebrews" which was the sole one in use among the Palestinian Judeo-Christians, otherwise known as the Nazarenes. Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Euzebiusz, i św Epifaniusz mówić o "Ewangelii według Hebrajczyków", który był jedynym jeden na wykorzystanie wśród palestyńskich Język judeo-chrześcijan, inaczej znane jako chrzescijanami. Jerome translated it from the Aramaic into Greek. Jerome przetłumaczone go z aramejski na język grecki. It was evidently very ancient, and several of the above mentioned writers associate it with St. Matthew's Gospel, which it seems to have replaced in the Jewish-Christian community at an early date. The relation between the Gospel according to the Hebrews and our canonical Matthew Gospel is a matter of controversy. To było oczywiście bardzo starożytnych, a kilku z wyżej wymienionych pisarzy, powiązać je z Ewangelii św Mateusza, który wydaje się mieć zastępuje w żydowsko-chrześcijańskiej wspólnoty w jak najszybszym terminie. Zależności pomiędzy Ewangelii według Hebrajczyków, a nasz kanonicznym Ewangelia Mateusza jest sprawą kontrowersji. The surviving fragments prove that there were close literal resemblances. Ocalałych fragmentów udowodnić, że nie były bliskie dosłowne resemblances. Harnack asserts that the Hebrew Gospel was entirely independent, the tradition it contained being parallel to that of Matthew. Harnack stwierdza, że hebrajski był całkowicie niezależny Ewangelii, tradycji zawierało ono jest, że równolegle do Mateusza. Zahn, while excluding any dependence on our Greek canonical Matthew, maintains one on the primitive Matthew, according to which its general contents were derived from the latter. Zahn, jednocześnie wyłączając wszelkie nasze uzależnienie od greckiego kanonicznej Mateusza, twierdzi jeden na prymitywne Mateusza, zgodnie z którym jej zawartość zostały ogólne pochodzące z tego ostatniego. This Gospel seems to have been read as canonical in some non-Palestinian churches; the Fathers who are acquainted with it refer to it with a certain amount of respect. Tej Ewangelii wydaje się być odczytywane jako kanoniczna w niektórych kościołach non-palestyńskiego; Ojcowie, którzy są zaznajomieni z nim odnoszą się do niego z pewną kwotę zakresie. Twenty-four fragments have been preserved by ecclesiastical writers. Dwadzieścia cztery fragmenty zostały zachowane przez pisarzy kościelnych. These indicate that it had a number of sections in common with the Synoptics, but also various narratives and sayings of Jesus, not found in the canonical Gospels. Te wskazują, że szereg odcinków wspólnego z Synoptyków, ale także różne opowiadania i słowa Jezusa, nie znaleziono w kanoniczne Ewangelie. The surviving specimens lack the simplicity and dignity of the inspired writings; some even savour of the grotesque. Ocalałych okazów brak prostoty i godności istoty inspirowane pism, niektóre nawet delektować z groteską. We are warranted in saying that while this extra-canonical material probably has as its starting-point primitive tradition, it has been disfigured in the interests of a Judaizing Church. Jesteśmy w uzasadnionych wątpliwości, że podczas gdy ten dodatkowy materiał-kanonicznej prawdopodobnie ma za punkt wyjścia prymitywnej tradycji, został okaleczony w trosce o Kościół Judaizing. (See AGRAPHA.) (Patrz AGRAPHA.)

Gospel According to the Egyptians Według Ewangelii do Egipcjan

It is by this title that Clement of Alexandria, Origen, Hippolytus, and Epiphanius describe an uncanonical work, which evidently was circulated in Egypt. Jest to o tym tytule, że Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Hipolit, Epifaniusz i opisać uncanonical pracy, które ewidentnie krążyła w Egipcie. All agree that it was employed by heretical sects -- for the most part Gnostics. Wszyscy zgadzają się, że był zatrudniony przez heretycki sekt - w przeważającej części Gnostics. The scanty citations which have been preserved in the Fathers indicate a tendency towards the Encratite condemnation of marriage, and a pantheistic Gnosticism. W chudych cytatów, które zostały zachowane w Ojcowie wskazują na tendencję w kierunku Encratite potępienie małżeństwa, a panteistyczny Gnostycyzm. The Gospel according to the Egyptians did not replace the canonical records in the Alexandrian Church, as Harnack would have us believe, but it seems to have enjoyed a certain popularity in the country districts among the Coptic natives. Ewangelia według Egipcjan nie zastąpi kanonicznej rekordy aleksandryjski w Kościele, jak Harnack musiałby nam wierzyć, ale wydaje się, że cieszył się popularnością w niektórych dzielnicach kraju wśród Koptyjski tubylcy. It could scarcely have been composed later than the middle of the second century and it is not at all impossible that it retouched some primitive material not represented in the canonical Gospels. Może ono zostać złożony dopiero później niż do połowy II wieku i nie jest w ogóle możliwe, że niektóre prymitywne retuszować materiał nie reprezentowane w kanoniczne Ewangelie.

Gospel of St. Peter Ewangelia św Piotra

The existence of an apocryphal composition bearing this name in Christian antiquity had long been known by references to it in certain early patristic writers who intimate that it originated or was current among Christians of Docetic views. Istnienia apokryficzny skład noszące tę nazwę w starożytności chrześcijańskiej już od dawna znane przez odniesienia do niej w niektórych wczesnych pisarzy patrystycznych, którzy intymny, że pochodzi lub obecnych było wśród chrześcijan Docetic poglądów. Much additional light has been thrown on this document by the discovery of a long fragment of it at Akhmîn in Upper Egypt, in the winter of 1886-87, by the French Archæological Mission. Wiele dodatkowych świetle został rzucony na tym dokumencie przez odkrycie długi fragment go na Akhmîn w Górnym Egipcie, w zimie 1886-87, przez francuski Archaeological Mission. It is in Greek and written on a parchment codex at a date somewhere between the sixth and ninth century. Jest on napisany w języku greckim i na pergaminie kodeksu w terminie gdzieś między szóstym i dziewiątym wieku. The fragment narrates part of the Passion, the Burial, and Resurrection. Fragment czytelników część męki, do pochówku, i zmartwychwstania. It betrays a dependence, in some instances literal, on the four inspired Gospels, and is therefore a valuable additional testimony to their early acceptance. Zależą od zdradza go, w niektórych przypadkach dosłowny, w czterech inspirowane Ewangelie, i dlatego jest cennym świadectwem ich dodatkowe początku przyjęcia. While the apocryphon has many points of contact with the genuine Gospels, it diverges curiously from them in details, and bears evidence of having treated them with much freedom. Chociaż apocryphon ma wiele punktów styczności z prawdziwej Ewangelii, nie odbiega od nich ciekawe informacje i dowody o ponosi traktować je z dużo swobody. No marked heretical notes are found in the recovered fragment, but there are passages which are easily susceptible of a heterodox meaning. Nr oznaczone heretycki notatki znajdują się w windykacji fragment, ale tam są fragmenty, które są łatwo podatne na heterodox sens. One of the few extra-canonical passages which may contain an authentic tradition is that which describes Christ as placed in mockery upon a throne by His tormentors. Jeden z niewielu ekstra-kanonicznych fragmenty, które mogą zawierać autentycznej tradycji, którą opisuje Chrystusa jako umieszczone w kpina na tron Jego tormentors. Pseudo-Peter is intermediate in character between the genuine Evangels and the purely legendary apocrypha. Pseudo-Peter ma charakter pośredni między prawdziwej ewangelii i czysto legendarnego apokryfy. Its composition must be assigned to the first quarter or the middle of the second century of the Christian era. Jego składu musi być przypisany do pierwszym kwartale lub połowy drugiego wieku ery chrześcijańskiej. C. Schmidt thinks he has found traces of what is perhaps a second Gospel of Peter in some ancient papyri (Schmidt, Sitzungsberichte der königlichen preuss. Akademie zu Berlin, 1895; cf. Bardenhewer, Geschichte, I, 397, 399). C. Schmidt uważa, że znalezione śladowe ilości tego, co być może jest druga Ewangelia Piotra w niektórych starożytnych papirusy (Schmidt, Sitzungsberichte der königlichen Preuss. Akademie zu Berlin, 1895; por.. Bardenhewer, Geschichte, I, 397, 399).

Gospel of St. Philip Ewangelia św Filipa

Only one or two quotations remain of the Gospel of St. Philip mentioned by Epiphanius and Leontius of Byzantium; but these are enough to prove its Gnostic colouring. Tylko jeden lub dwa notowań pozostają w Ewangelii św Philip wymienione przez Epifaniusz i Leoncjusz z Bizancjum, ale są one wystarczające, aby dowieść swojej gnostyk zabarwienia.

Gospel of St. Thomas Ewangelia św Thomas

There are two Greek and two Latin redactions of it, differing much from one another. Istnieją dwa greckie i dwóch Łacińskiej redactions go, znacznie różniące się od siebie. A Syriac translation is also found. Syryjski A tłumaczenie jest również znaleźć. A Gospel of Thomas was known to many Fathers. A Ewangelia Tomasza był znany wielu ojców. The earliest to mention it is St. Hippolytus (155-235), who informs us that it was in use among the Naasenes, a sect of Syrian Gnostics, and cites a sentence which does not appear in our extant text. Najwcześniejsze wspominając o tym, że jest św Hipolit (155-235), który informuje nas, że w użyciu wśród Naasenes, A sekty syryjskich Gnostics i przytacza zdanie, które nie obowiązywały w naszym tekście. Origen relegates it to the heretical writings. Orygenes odsyła go do pism heretycki. St. Cyril of Jerusalem says it was employed by the Manichæans; Eusebius rejects it as heretical and spurious. Święty Cyryl Jerozolimski mówi, że był zatrudniony przez Manichæans; Euzebiusz odrzuca go jako heretycki i fałszywych. It is clear that the original Pseudo-Thomas was of heterodox origin, and that it dates from the second century; the citations of Hippolytus establish that it was palpably Gnostic in tenor. Jest oczywiste, że pierwotne Pseudo-Thomas był heterodox pochodzenia, i że pochodzi z drugiego wieku; cytatów z Hipolit ustalić, że palpably gnostyk w tenor. But in the extant Thomas Gospel there is no formal or manifest Gnosticism. Ale w istniejące Thomas Ewangelii nie ma formalnych lub oczywistego Gnostycyzm. The prototype was evidently expurgated by a Catholic hand, who, however, did not succeed in eradicating all traces of its original taint. Prototyp został ewidentnie expurgated przez strony katolickiej, który jednak nie udało się zwalczaniem wszelkich śladów jego pierwotnej barwy. The apocryphon in all its present forms extravagantly magnifies the Divine aspect of the boy Jesus. In bold contrast to the Infancy narrative of St. Luke, where the Divinity is almost effaced, the author makes the Child a miracle-worker and intellectual prodigy, and in harmony with Docetism, leaves scarcely more than the appearance of humanity in Him. W apocryphon we wszystkich jego obecnej formy fantastycznie wielbi Boskiego aspektu chłopiec Jezusa. Pogrubienie W przeciwieństwie do niemowlęctwa narracji św Łukasza, gdzie jest prawie Divinity zamazane, autora sprawia, że dziecku cudotwórca i intelektualnej Prodigy, a w harmonii z Docetism, pozostawia mało więcej niż wygląd ludzkości w Nim. This pseudo-Gospel is unique among the apocrypha, inasmuch as it describes a part of the hidden life of Our Lord between the ages of five and twelve. Ten pseudo-Ewangelia jest unikatowy wśród apokryfy, gdyż opisuje część życia ukrytego Pana Naszego w wieku od pięciu do dwunastu. But there is much that is fantastic and offensive in the pictures of the exploits of the boy Jesus. Ale to nie jest dużo, że jest fantastyczny i obraźliwe w zdjęcia wyczyny z chłopcem Jezusa. His youthful miracles are worked at times out of mere childish fancy, as when He formed clay pigeons, and at a clap of His hands they flew away as living birds; sometimes, from beneficence; but again from a kind of harsh retribution. Jego młodzieńcze cuda są pracował w godzinach obecnie zaledwie dziecinna fantazyjny, jak kiedy powstały rzutków i klaskać w Jego ręce są poleciał dalej jako żywych ptaków; czasami, z dobroczynności, ale znowu z rodzaju trudnych zemsta.

Gospel of St. Bartholomew Ewangelia św Bartłomieja

The so-called Decretum of Gelasius classes the Gospel of St. Bartholomew among the apocrypha. Tzw Decr z klas Gelasius Ewangelii św Bartłomieja wśród apokryfy. The earliest allusion to it is in St. Najwcześniejsze aluzja do niej jest w St Jerome's works. Jerome's works. Recently scholars have brought to light fragments of it in old Coptic manuscripts. Ostatnio naukowcy mają ujawniło fragmenty w starych Koptyjski rękopisy. One of these Orientalists, Baumstark, would place its composition in the first part of the fourth century. Jednym z tych Orientalists, Baumstark, będzie miejsce jego składu w pierwszej części czwartego wieku. A Gospel of Matthias is mentioned by Origen and Eusebius among the heretical literature along with the Peter and Thomas Gospels. A Ewangelia jest Matthias wymienione przez Orygenesa i Euzebiusza wśród heretycki literatury wraz z Piotrem i Thomas Ewangelie. Hippolytus states that the Basilidean Gnostics appealed to a "secret discourse" communicated to them by the Apostle Matthias who had received instruction privately from the Lord. Clement of Alexandria, who was credulous concerning apocryphal literature, quotes with respect several times the "Tradition of Matthias". Hipolit stwierdza, że Basilidean Gnostics odwołanie do "tajnych dyskursu" przekazane im przez Macieja Apostoła, którzy otrzymali instrukcje od Pana prywatnie. Klemensa z Aleksandrii, który był łatwowierny apokryficzny dotyczące literatury, cytuje kilka razy w odniesieniu do "Tradycja Matthias ".

Gospel of the Twelve Apostles Ewangelia Dwunastu Apostołów

A Gospel of the Twelve Apostles was known to Origen (third century). A Ewangelii Dwunastu Apostołów był znany Orygenes (trzeciego wieku). Other patristic notices give rise to some uncertainty whether the Gospel of the Twelve Apostles of antiquity was really distinct from that of the Hebrews. Inne patrystycznych ogłoszeń powodować pewne wątpliwości, czy Ewangelia Dwunastu Apostołów w starożytności była bardzo różna od tej do Hebrajczyków. The greater probabilities oppose their identity. Prawdopodobieństwa większa sprzeciwić ich tożsamości. Recently the claim has been made by M. Reveillout, a Coptic scholar, that the lost Gospel has been in a considerable measure recovered in several Coptic fragments, all of which, he asserts, belong to the same document. Ostatnio wniosek został złożony przez M. Reveillout, A Koptyjski uczony, że Ewangelia została utracona w znaczący środek odzyskane w Koptyjski kilka fragmentów, z których wszystkie, on twierdzi, należą do tego samego dokumentu. But this position has been successfully combated by Dr. Baumstark in the in the "Revue Biblique" (April, 1906, 245 sqq.), who will allow at most a probability that certain brief sections appertain to a Gospel of the Twelve Apostles, written originally in Greek and current among Gnostic Ebionites as early as the second century. Ale to stanowisko zostało skutecznie zwalczane przez dr Baumstark w w "Revue Biblique" (kwiecień, 1906, 245 sqq.), Który pozwoli co najwyżej, że niektóre prawdopodobieństwu krótkie sekcje kogoś lub czegoś do Ewangelii Dwunastu Apostołów, pisemne pierwotnie w języku greckim i obecnego wśród gnostyk Ebionites już w drugim wieku. There exists a late and entirely orthodox Syriac "Gospel of the Twelve Apostles", published by J. Rendel Harris (Cambridge, 1900). Istnieje późno i całkowicie prawosławny Syryjski "Ewangelii Dwunastu Apostołów", opublikowane przez J. Rendel Harris (Cambridge, 1900).

Other Gospels Inne Ewangelie

It is enough to note the existence of other pseudo-Gospels, of which very little is known beside the names. Jest wystarczająco dużo, aby zwrócić uwagę na istnienie innych pseudo-Ewangelie, z których bardzo niewiele wiadomo oprócz nazwy. There was a Gospel of St. Andrew, probably identical with the Gnostic "Acts of Andrew" (qv, inf.); a Gospel of Barnabas, a Gospel of Thaddeus, a Gospel of Eve, and even one of Judas Iscariot, the last in use among the Gnostic sect of Cainites, and which glorified the traitor. Wystąpił Ewangelii świętego Andrzeja, prawdopodobnie identyczne z gnostyk "Akty Andrew" (QV, inf.); Ewangelię Barnaby, Ewangelię o Tadeusza, Ewy Ewangelię, a nawet jeden z Judas Iscariot, ostatni w użyciu wśród gnostyk sekty Cainites, i który wsławił w zdrajcą.

(2) PILATE LITERATURE AND OTHER APOCRYPHA CONCERNING CHRIST (2) Piłat literatury i innych apokryfy dotyczące CHRYSTUSA

While Christianity was struggling against the forces of Roman paganism, there was a natural tendency to dwell upon the part which a representative of the Roman Empire played in the supreme events of Our Lord's life, and to shape the testimony of Pontius Pilate, the procurator of Judea, even at the cost of exaggeration and amplification, into a weapon of apologetic defence, making that official bear witness to the miracles, Crucifixion, and Resurrection of Christ. Chociaż chrześcijaństwo zmagające był przeciwko siłom Roman pogaństwa, nie była naturalna tendencja, aby mieszkać na tej części, która przedstawiciela Cesarstwa Rzymskiego zagrał w najwyższym wydarzeń Nasz Pan życia i kształt świadectwo Poncjusz Piłat, z prokuratorem Judei, nawet kosztem przesady i amplifikacji, w broń przepraszać obrony, Oficjalny uczynienia tego, aby dawać świadectwo o cudach, Ukrzyżowania i Zmartwychwstania Chrystusa. Hence arose a considerable apocryphal Pilate literature, of which the Gospel of Gamaliel really forms a part, and like this latter apocryphon, it is characterized by exaggerating Pilate's weak defence of Jesus into strong sympathy and practical belief in His divinity. Stąd powstała znaczna apokryficzny Piłat literatury, którego Ewangelia Gamaliel naprawdę jest częścią, i jak ten ostatni apocryphon, to charakteryzują się wyolbrzymiania Piłata słaba obrona Jezusa pod silną sympatię i praktyczne wiarę w Jego bóstwo.

Report of Pilate to the Emperor. Sprawozdanie Piłata do cesarza.

In the apocryphal Acts of Peter and Paul there is embodied a letter purporting to have been sent by Pontius Pilate to the Emperor Claudius. W apokryficzny Akty Piotra i Pawła jest zawarta celem jest pismo zostało wysłane przez Poncjusza Piłata do cesarza Klaudiusza. This briefly relates the fatuous crime of the Jews in persecuting the Holy One promised to them by their God; enumerates His miracles and states that the Jews accused Jesus of being a magician. Ten krótko odnosi się do zbrodni głupi Żydów w prześladujesz Święty obiecał im przez Boga ich; wymienia Jego cudów i stwierdza, że oskarżony Żydów Jezusa jako magik. Pilate at the time believing this, delivered Him to them. After the Resurrection the soldiers whom the governor had placed at the tomb were bribed by the leaders to be silent, but nevertheless divulged the fact. Piłat w momencie sądzić tego, wydał Go im. Po zmartwychwstaniu żołnierzy których wojewoda miał umieszczone w grobowcu przekupiony przez liderów być wyciszony, ale jednak fakt ujawnione. The missive concludes with a warning against the mendacity of the Jews. Na pismo z ostrzeżeniem stwierdza przeciwko zakłamanie przed Żydami. This composition is clearly apocryphal though unexpectedly brief and restrained. Skład ten jest wyraźnie apokryficzny choć nieoczekiwanie krótkie i powściągliwy. It is natural, to attempt to trace a resemblance between this pseudograph and certain references of ecclesiastical writers to Acta or Gesta of Pilate. Tertullian (Apologia, xxi) after giving a sketch of the miracles and Passion of Christ, subjoins: "All these things Pilate . . . announced to Tiberius Cæsar." Jest rzeczą naturalną, próby w celu odnalezienia jeden podobieństwo między tym pseudograph i odniesień do niektórych pisarzy kościelnych do Acta lub Gesta Piłata. Tertulian (Apologia, xxi) po udzieleniu szkic cudów i męki Chrystusa, subjoins: "Wszystkie te rzeczy Piłat... Poinformował Tiberius Caesar ". A comparison between this pericope and the Pseudo-Pilate report reveals a literary dependence between them, though the critics differ as to the priority of these documents. Porównanie tej pericope i pseudo-Piłat sprawozdania wynika literackich zależności między nimi, choć krytycy różnią się co do ważności tych dokumentów. In chapters 35, 38, and 48 of Justin's Apologia , that Father appeals confidently as a proof of the miracles and Passion of Jesus to "Acts" or records of Pontius Pilate existing in the imperial archives. W rozdziałach 35, 38, 48 i Justin's Apologia, że Ojciec odwołań pewnie jako dowód, że cuda i męki Jezusa, aby "Dz" lub ewidencji Poncjusz Piłat istniejących w imperialnych archiwach. While it is possible that St. Justin may have heard of such a report, and even probable that the procurator transmitted some account of the events at Jerusalem to Rome, it is on the other hand admissible that Justin's assertion was based on nothing more than hypothesis. Choć możliwe jest, że St Justin może słyszeliście o takim raportem, a nawet prawdopodobne, że niektóre prokuratora przekazane pod uwagę wydarzenia na Jerozolimy do Rzymu, to z drugiej strony, dopuszczalne jest twierdzenie, że Justin został oparty na nic więcej niż hipotezą . This is the opinion of the majority of the experts. To jest opinia większości ekspertów. During the persecutions under Maximin in the fourth century spurious anti-Christian Acts of Pilate were composed in Syria, as we learn from Eusebius. Podczas prześladowań w ramach Maximin w czwartym wieku fałszywych anty-chrześcijańskie Akty Piłat był złożony w Syrii, jak uczymy się od Euzebiusza. It is probable that the pseudographic letter was forged as an offset to these. Jest prawdopodobne, że list został sfałszowany pseudographic w celu skompensowania tych.

Acta Pilati (Gospel of Nicodemus) Acta Pilati (Ewangelia Nikodema)

See the separate Catholic Encyclopedia article under this title. Patrz oddzielny artykuł Encyklopedii Katolickiej pod tym tytułem.

The Minor Pilate Apocrypha Małoletniego Piłat apokryfy

The minor Pilate apocrypha, the Anaphora Pilati , or "Relation of Pilate", is frequently found appended to the texts of the Acta. Małoletniego Piłat apokryfy, anafory Pilati, lub "Relacja Piłata", jest często dołączane do znalezione teksty Acta. It presupposes the latter work, and could not have been composed before the middle of the fifth century. Zakłada ono ostatnie prace, i nie mogło być złożony przed połowie piątego wieku. It is found in manuscripts combined with the Paradoseis or "Giving up of Pilate", which represents the oldest form of the legend dealing with Pilate's subsequent life. Jest rękopisy znalezione w połączeniu z Paradoseis lub "Giving up Piłata", które stanowi najstarszą formę legendy Piłat do czynienia z późniejszą życia. A still later fabrication is found in the Latin Epistola Pilati ad Tiberium. There exists a puerile correspondence consisting of a pretended Letter of Herod to Pilate and Letter of Pilate to Herod. They are found in Greek and Syriac in a manuscript of the sixth or seventh century. A jeszcze później wytwarzania znajduje się w łacińskich List Pilati ad Tiberium. Istnieje korespondencja chłopięcy składający się z udawał List do Piłata i Heroda List Piłata do Heroda. Są one znaleźć w języku greckim i Syryjski w rękopis szóstego lub siódmego wieku. These pseudographs may be as old as the fifth century. Pseudographs te mogą być tak stare jak piątego wieku.

The Narrative of Joseph of Arimathea Opowiadanie Józefa z Arymatei

The Narrative of Joseph of Arimathea -- furnishing imaginary details of the two thieves crucified with Christ, and the begging of the body from Pilate -- seems to have enjoyed popularity in the Middle Ages in the Byzantine East, judging from the number of Greek manuscripts which remain. Opowiadanie Józefa z Arymatei - wyposażenie wymyślonej szczegóły dwóch złodziei z Chrystusem ukrzyżowanym i żebranie o ciało od Piłata - wydaje się cieszył popularnością w średniowieczu w bizantyjskiego Wschodu, sądząc z liczby greckie rękopisy które pozostają. The oldest of those published belongs to the twelfth century. Najstarsza z tych opublikowanych należy do dwunastego wieku. The relation is appended to some Latin texts of the Acta Pilati, under the title "Historia Josephi". W odniesieniu do niektórych dołączona jest Łacińskiej teksty Acta Pilati, pod tytułem "Historia Josephi". It may be read in English in Walker's and the Ante-Nicene Fathers' collection of the apocrypha. Może ona być odczytana w języku angielskim w Walkera i Ante-Nicejsko Ojcowie kolekcji z apokryfy.

The Legend of Abgar The Legend of Abgar

The oldest form of the Pseudo-Correspondence of Jesus and Abgar, King of Edessa, is found in Eusebius (Historia Ecclesiastica, I, xiii), who vouches that he himself translated it from the Syriac documents in the archives of Edessa, the metropolis of Eastern Syria. Najstarsza forma pseudo-Korespondencja Jezusa i Abgar, króla Edessy, znajduje się w Euzebiusza (Historia Ecclesiastica, I, XIII), który poświadczenia, że on sam go przetłumaczone z Syryjski dokumentów w archiwach Edessy, z metropolią Wschodniej Syrii. The two letters are accompanied by an introduction which probably is an excerpt from the same source. According to this, Abgar V, Toparch or King of Edessa, suffering from an incurable disease, and having heard the fame of Christ's miracles sends a courier to Jerusalem, bearing a letter to Jesus, in which he declared Him to be a god, or the son of a god, and invites Him to Edessa, justifying the request partly by his desire to be cured, partly by his wish to offer to Jesus an asylum against the malignant Jews. Dwóch listów towarzyszy wstęp, który prawdopodobnie jest fragment z tego samego źródła. Zgodnie z tym, Abgar V, Toparch lub króla Edessy, cierpi na nieuleczalną chorobę, a po wysłuchaniu sława cudów Chrystusa wysyła kurierem do Jerozolimy , Biorąc list do Jezusa, w którym oświadczył mu być bogiem lub synem boga, i zachęca go do Edessy, uzasadniające wniosek częściowo przez jego pragnienie zostanie wyleczona, częściowo przez jego chęci oferowania do Jezusa jeden azyl przed złośliwymi Żydów. Our Lord replied as follows: Nasz Pan odpowiedział następująco:

Blessed are you because you have believed in Me without seeing Me. Błogosławiona jesteś, ponieważ masz we mnie wierzyli bez widząc mnie. For it is written that those who have seen Me, will not believe Me; and that those who have not seen Me will believe and love Me. Przecież napisane jest, że ci, którzy widzieli mnie, nie wierzcie mi, że i tych, którzy nie widzieli mnie będą wierzyć i kochać mnie. But as to your prayer that I come to you, it is necessary that I fulfil here all that for which I have been sent, and that after I have fulfilled it, that I be taken up to Him who has sent Me. Ale jak na swoje modlitwy, że wrócę do ciebie, konieczne jest, że spełniają tutaj wszystko, co do której zostały wysłane, oraz że mam wypełnione po to, że mogę być przyjęta do Tego, który Mnie posłał. But after my taking up I shall send you one of My disciples, who will heal your pains, and keep life for you and yours. Ale po mojej podejmowania Ja was posyłam jeden z moich uczniów, którzy będą uzdrowić swoje bóle i zachować życie dla Ciebie i twoje.

Accordingly, after the Ascension, "Judas Thomas" an Apostle, despatches to Edessa Thaddeus, one of the seventy Disciples, who cures the King of his disease, and preaches Christ to the assembled people. W związku z tym po Wniebowstąpienie, "Judasz Tomasz" apostoł, despatches do Edessy Tadeusz, jeden z siedemdziesięciu uczniów, którzy kuracjach Króla jego choroby, i głosi Chrystusa do zmontowania ludzi. This, adds Eusebius, happened in the year 340, ie of the Seleucid era; corresponding to AD 28-29. Ten, Euzebiusz dodaje, stało się w roku 340, czyli z epoki Seleucid; 28-29 odpowiadających AD. The pleasing story is repeated with variations in later sources. W miła historia powtarza się z różnicami w późniejszym źródeł. The "Teaching of Addai", a Syrian apocryphon (qv infra ), reproduces the correspondence with additions. W "Addai nauczania", a syryjski apocryphon (QV poniżej), odtwarza korespondencji z uzupełnień.

The authenticity of the alleged letter of Christ has always been strongly suspected when not absolutely denied. Autentyczności rzekomego listu Chrystusa była zawsze mocno podejrzane, gdy absolutnie nie zaprzeczył. As early as the sixth century the Gelasian Decretum brands this correspondence as spurious. Już w szóstym wieku Gelasian Decr marek tej korespondencji jako nieprawdziwy. Its legendary environment and the fact that the Church at large did not hand down the pretended epistle from Our Lord as a sacred document is conclusive against it. Jej legendarny środowiska oraz fakt, że Kościół w ogóle nie dół strony udawał List od naszego Pana jako święty dokument rozstrzygający jest przeciwko niemu. As for the letter of Abgar, its genuineness was formerly favoured by many skilled in this literature, but since the discovery of the "Teaching of Addai", published in 1876, the presumption against the authentic character of Abgar's epistle, owing to the close resemblance of a portion to passages in the Gospels, has become an established certainty. Lipsius, a high authority, is of the opinion that the Abgar correspondence goes back to the reign of the first Christian ruler of Edessa, Abgar IX (179-216), and that it was elicited by a desire to force a link uniting that epoch with the time of Christ. Jeśli chodzi o pismo z Abgar, jego prawdziwość została wcześniej przez wiele wykwalifikowanych w tym literatury, ale od czasu odkrycia tego "nauczania Addai", opublikowana w 1876, domniemania przeciwko autentyczny charakter Abgar's List, ze względu na bliskie podobieństwo w części do fragmentów Ewangelii, stało się ustaloną pewności. Lipsius, wysoki organ, jest zdania, że Abgar korespondencji sięga czasów panowania pierwszego chrześcijańskiego władcy Edessy, Abgar IX (179-216), i że indukowanych przez pragnienie siły jednoczącej się, że związek epoki z czasów Chrystusa.

Letter of Lentulus List Lentulus

A brief letter professing to be from Lentulus, or Publius Lentulus, as in some manuscripts, "President of the People of Jerusalem", addressed to "the Roman Senate and People", describes Our Lord's personal appearance. A krótkie pismo professing się z Lentulus lub Publiusz Lentulus, jak w niektórych rękopisów, "Przewodniczący Ludzie Jerozolimy", skierowana do "rzymskiego Senatu i Ludzie", opisuje "Nasz Pan osobistego stawiennictwa. It is evidently spurious, both the office and name of the president of Jerusalem being grossly unhistorical. To jest oczywiście nieprawdziwy, jak i nazwę urzędu prezydenta w Jerozolimie jest rażąco unhistorical. No ancient writer alludes to this production, which is found only in Latin manuscripts. Nr starożytny pisarz nawiązuje do tej produkcji, którą można znaleźć tylko w rękopisach Łacińskiej. It has been conjectured that it may have been composed in order to authenticate a pretended portrait of Jesus, during the Middle Ages. Został on conjectured, że może on zostać złożony w celu uwierzytelnienia jeden fałszywy portret Jezusa, w średniowieczu. An English version is given in Cowper's Apocryphal Gospels and Other Doeuments Relating to Christ (New York, 6th ed., 1897). Angielska wersja podana jest w Cowper's apokryficzny Ewangelie i inne Doeuments odnoszące się do Chrystusa (Nowy Jork, 6th ed., 1897).

(3) APOCRYPHAL ACTS OF THE APOSTLES (3) apokryficzny Apostolskie

The motive which first prompted the fabrication of spurious Acts of the Apostles was, in general, to give Apostolic support to heretical systems, especially those of the many sects which are comprised under the term Gnosticism. Z motywem, który po raz pierwszy monit wytworzenia fałszywych Apostolskie było, w ogóle, aby dać Apostolska heretycki systemów wsparcia, szczególnie tych z wielu sekt, które składają się na pojęcie Gnostycyzm. The darkness in which the New Testament leaves the missionary careers, and the ends of the greater number of the Apostles, and the meagre details handed down by ecclesiastical tradition, left an inviting field for the exercise of inventive imaginations, and offered an apt means for the insidious propagation of heresy. Ciemność, w którym Nowy Testament pozostawia misyjnej kariery, a kończy się na większą liczbę Apostołów, i skromnych szczegóły wydanych przez kościelnej tradycji, pozostawił dziedzinie zapraszając do wykonywania wynalazczego wyobraźni, a oferowane APT oznacza dla na podstępne propagowanie herezji. The Jewish-Christian Church, which early developed un-Catholic tendencies in the form of Ebionitism, seems first to have produced apocryphal histories of the Apostles, though of these we have very few remains outside the material in the voluminous Pseudo-Clement. Żydowsko-chrześcijańskiego w Kościele, które wcześnie rozwiniętych ONZ-katolickiej tendencje w formie Ebionitism, wydaje pierwsze dały apokryficzny historii apostołów, chociaż tych mamy bardzo niewiele pozostaje poza obszerny materiał w Pseudo-Klemensa. The Gnostic Acts of Peter, Andrew, John, Thomas, and perhaps Matthew, date from the early portion of the third century or perhaps a little earlier. W gnostyk Akty Piotra, Andrzeja, Jana, Tomasza, a może Mateusza, pochodzą z początku część trzeciego wieku lub nawet nieco wcześniej. They abound in extravagant and highly coloured marvels, and were interspersed by long pretended discourses of the Apostles which served as vehicles for the Gnostic predications. Oni obfitują w bardzo ekstrawaganckie i kolorowe cuda, i były długo udawany interspersed przez dyskursy od Apostołów, które służyły jako pojazdy do gnostyk predications. Though the pastors of the Church and the learned repudiated these as patently heretical writings, they appealed to the fancy and satisfied the curiosity of the common people. Chociaż Pasterzy Kościoła i nauczyli repudiated tych pism jako ewidentnie heretycki, to odwołanie do fantazyjnych i zaspokoiła ciekawość wspólnego ludzi. Not only were they utilized by Manichæans in the East and Priscillianists in the West, but they found favour with many unenlightened Catholics. Nie tylko były one wykorzystywane przez Manichæans w Priscillianists Wschodzie i na Zachodzie, ale nie znaleźli za ciemny z wielu katolików. Since it was impossible to suppress their circulation entirely, they were rendered comparatively harmless by orthodox editing which expunged the palpable errors, especially in the discourses, leaving the miracle element to stand in its riotous exuberance. Ponieważ było niemożliwe pomijanie ich obiegu w całości, były one stosunkowo nieszkodliwe świadczonych przez ortodoksyjnych edycji, które w namacalny usunięte błędy, szczególnie w dyskursy, pozostawiając cud elementem stanąć w jej buntowniczy wylewność. Hence most of the Gnostic Acts have come down to us with more or less of a Catholic purification, which, however, was in many cases so superficial as to leave unmistakable traces of their heterodox origin. Dlatego większość z gnostyk czynności sprowadzają się do nas z bardziej lub mniej katolickiego oczyszczania, które jednak w wielu przypadkach było tak powierzchowne, aby pozostawić ślady ich niewątpliwym heterodox pochodzenia. The originally Gnostic apocryphal Acts were gathered into collections which bore the name of the periodoi (Circuits) or praxeis (Acts) of the Apostles, and to which was attached the name of a Leucius Charinus, who may have formed the compilation. Pierwotnie gnostyk apokryficzny Akty były gromadzone w kolekcje, które nosiło nazwę na periodoi (Circuits) lub praxeis (Dz) z Apostołów, i do którego został dołączony nazwę na Leucius Charinus, którzy mogą mieć utworzone kompilacji. The Gnostic Acts were of various authorship. Gnostyk Akty były w różnych autorstwa. Another collection was formed in the Frankish Church in the sixth century, probably by a monk. Innej kolekcji powstał w Frankish Kościoła w szóstym wieku, prawdopodobnie przez mnicha. In this the Catholic Acts have been preserved; it is by no means uniform in its various manuscript representatives. By a misunderstanding, the authorship of the whole, under the title "Historia Certaminis Apostolorum", was ascribed to an Abdias, said to have been the first Bishop of Babylon and a disciple of the Apostles. W tym Katolickiego Akty zostały zachowane, jest w żaden sposób jednolity w różnych jej przedstawicieli rękopisu. Przez nieporozumienie, w autorstwa całości, pod tytułem "Historia Certaminis Apostolorum", zostało przypisane do Abdias, powiedział, że zostały pierwszy biskup Babilonu i uczniem Apostołów. The nucleus of this collection was formed by the Latin Passiones, or Martyrdoms, of those Apostles who had been neglected by the Gnostic Acts, viz., the two Jameses, Philip (Matthew?), Bartholomew, Simon, and Jude. Rdzeń tej kolekcji została utworzona przez Passiones Łacińskiej, lub Martyrdoms, tych Apostołów, którzy byli zaniedbywane przez gnostyk ustawy, a mianowicie., Dwóch Jameses, Philip (Mateusza?), Bartłomieja, Szymona i Judy. The literature grew by accretions from heretical sources and eventually took in all the Apostles, including St. Paul. Na wzrosło o literaturze accretions z heretycki źródeł i ostatecznie podjął we wszystkich Apostołów, w tym św. The motive of these non-heretical apocrypha was primarily to gratify the pious curiosity of the faithful regarding the Apostolic founders of the Church; sometimes local interests instigated their composition. Z motywem tych spoza apokryf heretycki przede wszystkim do spełnicie pobożnych ciekawość wiernych w odniesieniu do założycieli apostolski Kościół, czasami lokalne interesy wszczęta ich skład. After the model of the Gnostic Acts, which were of Oriental derivation, they abound in prodigies, and like those again, they take as their starting-point the traditional dispersion of the Twelve from Jerusalem. Po modelu z gnostyk Akty, których etymologia Oriental, które obfitują w prodigies, jak i tych, ponownie podejmują one ich jako punkt wyjścia do tradycyjnego rozproszenia Dwunastu z Jerozolimy. Regarding the historical value of these apocryphal narratives, it requires the most careful criticism to extricate from the mass of fable and legend any grains of historical truth. Jeśli chodzi o wartości historycznej tych apokryficzny narracji, wymaga najdelikatniejszy krytyki się wydobyć z masy bajka i legenda wszelkie ziarno prawdy historycznej. Even respecting the fields of the Apostolic missions, they are self-contradictory or confused. In general their details are scientifically worthless, unless confirmed by independent authorities, which rarely happens. Nawet przy poszanowaniu dziedzinie apostolskiej misji, są one sprzeczne własny rachunek lub pomylić. Zasadniczo szczegóły naukowo bezwartościowe, chyba że potwierdzone przez niezależne organy, które rzadko się dzieje. Much of their apocryphal matter was taken up by the offices of the Apostles in the Latin breviaries and lectionaries, composed in the seventh and eighth centuries at an extremely uncritical period. Wiele z ich apokryficzny sprawa została podjęta przez urzędy Apostołom Łacińska w breviaries i lectionaries, składający się w siódmym i ósmym wieku w bardzo bezkrytyczny okresie.

(a) Gnostic Acts of the Apostles (a) gnostyk Apostolskie

Acts of St. Peter Akty Świętego Piotra

There exist a Greek and a Latin Martyrdom of Peter, the latter attributed to Pope Linus, which from patristic citations are recognized as the conclusion of an ancient Greek narrative entitled "Acts, or Circuits of St. Peter". Istnieją greckiego i łacińskiego Męczeństwo Piotra, ten ostatni nadana Papież Linus, od patrystycznych cytatów, które są rozpoznawane jako zawarcia starożytny grecki narracji zatytułowanym "Akty, lub układów scalonych Świętego Piotra". Another manuscript, bearing the name "Actus Petri cum Simone", contains a superior translation with several passages from the original narrative preceding the Martyrdom. Inny rękopis, noszących nazwę "Actus cum Petri Simone", zawiera najwyższej tłumaczenia z kilku fragmentów z oryginalnej narracji poprzedzających Męczeństwa. The work betrays certain tokens of Gnosticism, although it has been purged of its grossest features by a Catholic reviser. It describes the triumph of St. Peter over Simon Magus at Rome, and the Apostle's subsequent crucifixion. Prace zdradza niektóre znaki Gnostycyzm, chociaż zostało ono usunięte grossest swoje funkcje przez katolickich reviser. Opisuje on triumf nad Peter Simon Magus w Rzymie, a kolejne ukrzyżowania Apostoła. These Acts as we have them are of high antiquity, though it is impossible to always discern whether patristic writers are quoting from them or an earlier tradition. Akty te, jakie są ich wysokiej starożytności, chociaż niemożliwe jest zawsze rozeznać czy są zacytowania pisarzy patrystycznych z nich lub starszej tradycji. Undoubtedly Commodian (c. 250) employed our extant Acts of Peter. Niewątpliwie Commodian (ok. 250) pracowników naszej istniejące Akty Piotra.

Acts of St. John Akty świętego Jana

The heretical character imputed to these by certain Fathers is fully confirmed by extant fragments, which show a gross Docetism, and an unbridled phantasy. W heretycki charakter tych kalkulacyjnych przez niektórych Ojców jest w pełni potwierdzone przez istniejące fragmenty, które pokazują brutto Docetism, nieokiełznany i wizjonerstwo. Doubtless the author intermingled valuable Ephesian traditions with his fables. Niewątpliwie autor intermingled cenne Ephesian tradycji z jego bajki. There are reasons of weight to regard the work as having been composed, together with the Acts of St. Peter, and probably those of St. Andrew, by a single person, in the latter half of the second century, under the name of a disciple of St. John, called Leucius. Istnieją powody do uznania wagi pracy za złożony wraz z aktami Świętego Piotra, i prawdopodobnie te Andrzejki, przez jedną osobę, w drugiej połowie drugiego wieku, pod nazw ± uczeń świętego Jana, zwanego Leucius. Clement of Alexandria was acquainted with the pseudograph. Klemens Aleksandryjski był zapoznać z pseudograph. The Johannine Acts of the Pseudo-Prochorus (compare the canonical Acts, vi, 5) are a Catholic working-over of Gnostic material. W Johannine aktów prawnych Pseudo-Prochora (porównaj Dz kanonicznej, VI, 5) są Katolickiego pracy nad materiałem gnostyk.

Acts of St. Andrew Akty Andrzejki

Pseudographic Acts of St. Andrew are noted by several early ecclesiastical writers, as in circulation among Gnostic and Manichæan sects. Pseudographic Akty Andrzejki są zauważyć, przez kilka wczesnych pisarzy kościelnych, jak w obiegu wśród gnostyk i Manichæan sekt. The original form has perished except in a few patristic quotations. W pierwotnej formie nie zginął z wyjątkiem kilku patrystycznych cytatów. But we possess three individual Acts under different names, which prove to be orthodox recensions of an original comprehensive Gnostic whole. Ale posiadają trzy indywidualne Akty pod różnymi nazwami, które okażą się ortodoksyjnej recensions z oryginalnym gnostyk kompleksową całość. These are: Są to:
  1. "The Acts of Andrew and Matthias" (or Matthew as given by some authorities) "Akty Andrzeja i Macieja" (lub jak Matthew podane przez niektóre organy)
  2. "Acts of Peter and Andrew" (the original language of the above is Greek) "Akty Piotra i Andrzeja" (w oryginalnej wersji językowej z powyższym jest grecki)
  3. "The Martyrdom of the Apostle Andrew" has come down in both Greek and Latin recensions. "Męczeńskiej śmierci Apostoła Andrzeja" ma pochodzić zarówno z greki i łaciny recensions. The Latin text is the original one, and cannot be earlier than the fifth century. Łacińskiego tekstu oryginalnego, i nie może być wcześniejsza niż piątego wieku. It purports to be a relation of the heroic death of St. Andrew by eyewitnesses who are "presbyters and deacons of the Church of Achaia". Ma ona mieć związek z heroicznej śmierci Andrzejki przez naoczni świadkowie, którzy są "z kapłanów i diakonów Kościół Achai". It has enjoyed credit among historians in the past, but no reliance can be placed on its data. Jest wśród historyków kredytowych korzystała w przeszłości, ale nie związany może być umieszczony na nim danych.

(See APOSTOLIC CHURCHES; ANDREW, ST., APOSTLE.) (Patrz APOSTOLSKIEJ KOŚCIOŁY; ANDREW, ST., Apostoł.)

The Acts and Martyrdom of St. Matthew Akty i męczeństwa św Mateusza

The Acts and Martyrdom of St. Matthew are in literary dependence on the Acts of St. Andrew (qv, supra ), and hence the reading "Matthew" may be an error for "Matthias", since evidently the companion of Peter and Andrew is intended. Akty i Męczeństwa św Mateusza są w zależności od literackich Akty Andrzejki (QV, supra), a zatem i literatura "Mateusza" może być błąd za "Matthias", gdyż ewidentnie towarzysz Piotra i Andrzeja jest przeznaczone. The work exists in Greek and a later Latin. Pracy istnieje w języku greckim, a później Łacińskiej. There is also a Coptic-Ethiopic martyrdom legend of St. Matthew. Istnieje również Koptyjski-etiopski legendy męczeństwa św Mateusza. (See MATTHEW, ST., APOSTLE; APOSTOLIC CHURCHES). (Patrz: Matthew, ST., Apostoła; APOSTOLSKIEJ KOŚCIOŁY).

Acts of St. Thomas St Thomas aktami

No Apostolic apocryphon has reached us in a completeness equal to that of the Thomas Acts. Nr Apostolska apocryphon osiągnął nam w zupełności, że równy z Tomasza Dz. They are found in Greek, Syriac, and Ethiopic recensions. Są one znaleźć w języku greckim, syryjski, etiopski i recensions. Their Gnostic traits pierce through the Catholic re-touching; in fact, the contents show a conscious purpose to exalt the dualistic doctrine of abstention from conjugal intercourse. Gnostyk ich cech wybić się Katolickiego ponownie dotyka; w rzeczywistości, pokazać zawartość świadome celu wywyższenia w dualistycznej doktryny wstrzymali się od współżycia małżeńskiego. Scholars are much inclined to attribute the original to a Syrian origin and an author who was an adherent of Bardesanes. The signs point strongly to the third century as the era. Naukowcy są skłonni wiele atrybutów oryginalnej Syryjskiej do pochodzenia i autora, który był z przylegających Bardesanes. Znaki zdecydowanie do punktu trzeciego wieku jako epoki. The translation of the remains of St. Thomas to Edessa in 232 may have furnished the inspiration for the composition. Tłumaczenia pozostaje w St Thomas do Edessy w 232 może być dostarczony inspiracją dla kompozycji. The Acts relate the prodigies performed by the Apostle in India, and end with his martyrdom there. Akty prodigies odnoszą się do wykonywanych przez Apostoła w Indiach, a kończy się jego męczeństwo tam. They are interspersed with some remarkable hymns; some of real literary beauty but with strong Gnostic colouring. Recent researches have revealed elements of truth in the historical setting of the narrative. Są to niektóre z niezwykłych interspersed hymnów; niektóre z rzeczywistym literackie piękno, ale z silną gnostyk zabarwienia. Niedawne badania wykazały, elementy prawdy historycznej z ustawienie narracji. The Acts of St. Thomas are mentioned by Epiphanius and Augustine as in use in different heretical circles. St. Akty Thomas są wymienione przez Epifaniusz Augustyn, jak i stosowane w różnych kręgach heretycki. St Ephrem of Syria refers to apocryphal Thomas Acts as in circulation among the Bardesanites (see THOMAS, ST., APOSTLE). Efrem Syrii odnosi się do apokryficzny Thomas Akty jak w obiegu wśród Bardesanites (patrz Thomas, ST., Apostoła).

Acts of St. Bartholomew Akty St Bartholomew

We possess a Greek Martrydom, dating in its present form from the fifth or sixth century; also a Latin "Passio Bartholomæi". Both are tainted with Nestorianism, and seem to have come from a single Bartholomew legend. Posiadamy greckiego Martrydom, randki w swojej obecnej formie od piątego lub szóstego wieku; także Łacińskiej "Passio Bartholomæi". Oba są tainted z Nestorianism, i wydaje się pochodzić z jednego Bartłomieja legendy. The Greek text recounts the marvels by which the Apostle overthrew idolatry and converted a king and his subjects in "India". Tekst w języku greckim recounts przez cuda, które obaliły bałwochwalstwo i apostoł nawrócił króla i jego podmiotów w "Indiach". The whole is a legendary tissue. Całe to legendarny tkanek. (See BARTHOLOMEW, ST., APOSTLE). (Patrz Bartłomieja, ST., Apostoła).

(b) Catholic Apocryphal Acts of the Apostles (b) Katolickiego apokryficzny Apostolskie

Acts of Sts. Akty św. Peter and Paul Piotra i Pawła

These are to be distinguished from the Gnostic Acts of Peter and the orthodox Acts of Paul. Są to należy odróżnić od gnostyk Akty Piotra i Pawła prawosławny Dz. The manuscripts which represent the legend fall into two groups: Rękopisów, które stanowią legendy należą do dwóch grup:

Lipsius regards the journey section as a ninth-century addition; Bardenhewer will have it to belong to the original document. Lipsius odniesieniu do odcinka w dziewiątym wieku Dodatkowo; Bardenhewer będzie miał on należeć do oryginalnego dokumentu. This section begins with Paul's departure from the island of Mileto, and is evidently based on the canonical narrative in Acts. Ten rozdział zaczyna się od Pawła wyjazdu z wyspy Mileto, i jest oczywiście oparta na kanonicznych narracji w Dz. The Jews have been aroused by the news of Paul's intended visit, and induce Nero to forbid it. Żydów zostały rozbudzone przez news Paul's przeznaczone wizyta, i Nero, aby skłonić zabraniają go. Nevertheless the Apostle secretly enters Italy; his companion is mistaken for himself at Puteoli and beheaded. Niemniej Apostoła potajemnie wchodzi Włochy; jego towarzyszem jest błędne dla siebie i na Puteoli ściąć kazałem. In retribution that city is swallowed up by the sea. Zemsta, że w mieście jest pochłonięty przez morze. Peter receives Paul at Rome with Joy. Peter Paul otrzyma w Rzymie z radością. The preaching of the Apostles converts multitudes and even the Empress. Głoszenie Apostołów konwertuje tłumy, a nawet Cesarzowa. Simon Magus traduces the Christian teachers, and there is a test of strength in miracles between that magician and the Apostles, which takes place in the presence of Nero, Simon essays a flight to heaven but falls in the Via Sacra and is dashed to pieces. Simon Magus traduces chrześcijańskich nauczycieli, i tam jest test wytrzymałości w cuda, że między maga i Apostołów, która odbywa się w obecności Nero, Simon eseje lot do nieba, ale spada w Via Sacra i dashed na kawałki. Nevertheless, Nero is bent on the destruction of Peter and Paul. Niemniej jednak, Nero jest zakrzywiona na zniszczenie Piotra i Pawła. The latter is beheaded on the Ostian Way, and Peter is crucified at his request head downward. Ta ostatnia jest ściąć kazałem na Ostian Way, i Peter został ukrzyżowany na jego wniosek głową w dół. Before his death he relates to the people the "Quo Vadis?" Przed śmiercią odnosi się do ludzi "Quo Vadis?" story. historia. Three men from the East carry off the Apostles' bodies but are overtaken. Trzech mężczyzn ze Wschodu porwać Apostołów "organów, ale są nieprzydatne. St. Peter is buried at "The place called the Vatican", and Paul on the Ostian Way. Peter jest pochowany na "Miejsce zwane Watykanu", a Paul na Ostian Way. These Acts are the chief source for details of the martyrdom of the two great Apostles. Akty te są naczelnym źródłowego szczegóły męczeństwo dwóch Apostołów wielkie. They are also noteworthy as emphasizing the close concord between the Apostolic founders of the Roman Church. Są one również zauważyć, jak podkreślając bliskie współbrzmienie między Apostolskiej założycieli Kościoła rzymskiego. The date (AD 55) of composition is involved in obscurity. Daty (AD 55) w składzie jest zaangażowany w mrok zapomnienia. Lipsius finds traces of our Acts as early as Hippolytus (c. 235), but it is not clear that the Fathers adduced employed any written source for their references to the victory over Simon Magus and the work of the Apostles at Rome. Lipsius odnajduje ślady naszych Akty tak wcześnie, jak Hipolit (ok. 235), ale nie jest jasne, że Ojcowie przytoczone zatrudnionych pisemne źródła ich odniesienia do zwycięstwa nad Simon Magus i pracy Apostołów w Rzymie. Lipsius assigns the kernel of the Martyrdom to the second century; Bardenhewer refers the whole to the first half of the third. Lipsius przypisuje jądra z Męczeństwa do drugiego wieku; Bardenhewer odnosi się do całej pierwszej połowie trzeciego. The Acts of Peter and Paul undoubtedly embody some genuine traditions. Akty Piotra i Pawła z pewnością niektórych ucieleśnieniem prawdziwej tradycji. (See PETER, ST., APOSTLE; PAUL, ST., APOSTLE; SIMON MAGUS). (Patrz: Peter, ST., Apostoła; PAWŁA, ŚW., Apostoła; Simon Magus).

Acts of St. Paul Akty St Paul

Origen and Eusebius expressly name the praxeis Paulou ; Tertullian speaks of writings falsely attributed to Paul: " Quod si Pauli perperam inscripta legunt. " Orygenes i Euzebiusz wyraźnie nazwę praxeis Paulou; Tertulian mówi fałszywie przypisywana pismach do Pawła: "Quod si Pauli perperam inscripta legunt". He is cautioning his readers against the tale of Thecla preaching and baptizing herself. On jest cautioning swoich czytelników przed opowieść o Thecla głosił i chrztu siebie. Hitherto it was supposed that he referred to the "Acts of Paul and Thecla". Do tej pory miała ona, że o których mowa w "Dz Pawła i Thecla". The "Acta Pauli", presumed to be a distinct composition, were deemed to have perished; but recently (1899) a Coptic papyrus manuscript, torn to shreds, was found in Egypt, and proves to contain approximately complete the identical Acts of Paul alluded to by a few ecclesiastical writers. W "Acta Pauli", domniemywa się odrębne składu, zostały uznane za zginął, ale niedawno (1899) a koptyjski rękopis papirusu, rozdarty do shreds, znaleziono w Egipcie, i okazuje się zakończyć około identyczne Akty Pawła alluded przez kilku pisarzy kościelnych. This find has established the fact that the long-known Acts of Paul and Thecla and the apocryphal correspondence of St. Paul with the Corinthian Church, as well as the Martyrdom of St. Ten ma znaleźć siedzibę na fakt, że długo-znany Akty Pawła i Thecla i apokryficzny korespondencji Apostoła z koryncki Kościoła, jak i Męczeństwa św Paul, are really only excerpts from the original Pauline Acts. The newly-discovered document contains material hitherto unknown as well as the above-noted sections, long extant. Paul, naprawdę są tylko fragmenty z oryginalnego Pauline Dz. Nowo odkryty dokument zawiera materiały dotąd nieznane, jak również sekcje wyżej zauważyć, długo istniejące. It begins with a pretended flight of St. Paul from Antioch of Pisidia, and ends with his martyrdom at Rome. Rozpoczyna się ona od udawał lotu Apostoła z Antiochii Pisidia, a kończy się jego męczeństwo w Rzymie. The narrative rests on data in the canonical books of the New Testament, but it abounds in marvels and personages unhinted at there, and it disfigures traits of some of those actually mentioned in the Sacred Writings. Narracji opiera się na danych zawartych w kanonicznych księgach Nowego Testamentu, ale obfituje w cuda i osobistości unhinted co tam, i to zniekształca cech faktycznie niektóre z tych, o których mowa w Pisma Świętego. The Acts of Paul, therefore, adds nothing trustworthy to our knowledge of the Apostle of the Gentiles. Akty Paul, więc nic nie dodaje, godną zaufania do naszej wiedzy o Apostoł Narodów. Fortunately the above-cited passage of Tertullian (De Baptismo, xvii) informs us of its authorship and aim. Na szczęście wyżej cytowany fragment Tertuliana (De Baptismo, xvii) informuje nas o jego autorstwa i celem. The African writer observes that the pseudo-history was the work of a priest of Asia Minor, who on the discovery of the fraud, was deposed from an ecclesiastical charge, and confessed that he forged the book out of love for St. Paul. Afrykański pisarz zauważa, że pseudo-historii była praca księdza w Azji Mniejszej, którzy na odkrycie tego oszustwa, było złożone z opłat kościelnych, i wyznał, że on sfałszowany książki z miłości do Pawła. Experts ascribe its composition to the second century. Eksperci przypisać jej składu do drugiego wieku. It was already known when Tertullian wrote, and during the first centuries enjoyed a considerable popularity, both East and West. To był już znany, gdy pisał Tertulian, a podczas pierwszych wieków cieszył się znaczną popularnością, zarówno Wschodu i Zachodu. In fact Eusebius classes it among the antilegomena, or works having locally quasi-canonical authority. W rzeczywistości Euzebiusz klas ją wśród antilegomena, mając na miejscu robót lub quasi-kanonicznej władzy.

Acts of Paul and Thecla Akty Pawła i Thecla

The early detachment of these as well as the Martyrdom from the Acts of St. Paul may be accounted for by ecclesiastical use as festal lections. Wczesne odłączenie tych, jak i Męczeństwa z Aktów Apostoła mogą być rozliczane przez kościelnych wykorzystania jako świąteczny mnienia. Despite Tertullian's remark regarding this pseudograph, it enjoyed an immense and persistent popularity through the patristic period and the Middle Ages. Pomimo Tertulian's pseudograph uwagi dotyczące tego, że cieszył ogromną popularnością i trwałych przez okres patrystycznych i średniowiecza. This favour is to be explained mainly by the romantic and spirited flavour of the narrative. Ta rzecz ma być wyjaśnione głównie przez romantyczną i porywisty smak narracji. Exceptional among the apocryphists, the author kept a curb upon his fertile imagination, and his production is distinguished by its simplicity, clearness, and vigour. Wyjątkowe wśród apocryphists, autor prowadził krawężnika na jego płodnej wyobraźni, a jego produkcja jest odróżnić od jego prostoty, czystości i wigoru. It deals with the adventures of Thecla, a young woman of Iconium, who upon being converted by St. Paul's preaching, left her bridegroom and lived a life of virginity and missionary activity, becoming a companion of St. Paul, and preaching the Gospel. Zajmuje się o przygodach Thecla, młoda kobieta z Ikonium, którzy po ich przeliczeniu St Paul's głosił, lewy jej oblubieńca i żyli życiem dziewictwa i działalności misyjnej, który staje się towarzyszem świętego Pawła, i głosząc Ewangelię. She is persecuted, but miraculously escapes from the fire and the savage beasts of the arena. Ona jest prześladowany, ale cudem ucieka od ognia i barbarzyńca zwierzęta arena. The relief into which abstention from the marriage-bed is brought in these Acts makes it difficult to escape from the conclusion that they have been coloured by Encratite ideas. Nevertheless the thesis of Lipsius, supported by Corssen, that a Gnostic Grundschrift underlies our present document, is not accepted by Harnack, Zahn, Bardenhewer, and others. Relief, w których powstrzymanie się od małżeństwa-osobowy zostało wniesione w tych aktów sprawia, że trudno uciec od stwierdzenia, że zostały one barwione przez Encratite pomysłów. Niemniej jednak tezy Lipsius, wspierane przez Corssen, że gnostyk Grundschrift podstawą naszego obecnego dokumentu , Nie jest akceptowane przez Harnack, Zahn, Bardenhewer, i inne. The apocryphon follows the New Testament data of St. Paul's missions very loosely and is full of unhistorical characters and events. W następujący sposób apocryphon Nowego Testamentu dane St Paul's misji bardzo luźno i jest pełen unhistorical znaków i wydarzeń. For instance, the writer introduces a journey of the Apostles, to which there is nothing analogous in the Sacred Books. Na przykład, pisarz wprowadza podróży Apostołów, do którego nic nie jest w analogicznej Najświętszego Książki. However, there are grains of historical material in the Thecla story. Istnieją jednak materiał historyczny ziarno w Thecla historia. A Christian virgin of that name may well have been converted by St. Paul at Iconium, and suffered persecution. Chrześcijańska virgin o tej nazwie może zostały przeliczone przez świętego Pawła w Ikonium, a doznał prześladowań. Gutschmid has discovered that a certain Queen Tryphena was an historical personage (Rheinisches Museum für Philologie, X, 1864). Gutschmid nie odkrył, że niektóre Queen Tryphena była postać historyczna (Rheinisches Museum für Philologie, X, 1864). (See THECLA.) (Patrz THECLA.)

Acts of St. Philip Akty St Philip

The extant Greek fragments supply us with all but five (10-14) of the fifteen Acts composing the work. Obecnie istniejące fragmenty greckiej dostawy nas wszystkich, ale z pięciu (10-14) z piętnastu Akty komponowania prac. Of these 1-7 are a farrago of various legends, each, it would seem, with an independent history; 8-14 is a unit, which forms a parasitic growth on the ancient but somewhat confused traditions of the missionary activity of an Apostle Philip in Hierapolis of Phrygia. Tych 1-7 są farrago różnych legend, z których każdy wydaje się, z niezależnym historii; 8-14 jest jednostką, która tworzy pasożytnicze wzrostu na starożytnej tradycji, ale nieco mylić z działalności misyjnej na apostoła Filipa w Hierapolis z Frygii. Zahn's view, that this document is the work of an ill-informed Catholic monk of the fourth century, is a satisfactory hypothesis. Zahn pogląd, że dokument ten jest dziełem źle poinformowany katolicki mnich z czwartego wieku, jest zadowalająca hipotezy. The largest fragment was first published by Batiffol in "Analecta Bollandiana", IX (Paris, 1890). Największy fragment został opublikowany po raz pierwszy przez Batiffol w "Analecta Bollandiana", IX (Paryż, 1890). A Coptic "Acts of Philip" is also to be noted. A Koptyjski "Akty Filip" jest również zwrócić uwagę. (See PHILIP, ST., APOSTLE.) (Patrz PHILIP, ST., Apostoł.)

There are Latin, Coptic, Ethiopic, and Armenian histories of the missions and death of St. James the Greater, the son of Zebedee. Lipsius assigns the Latin to about the third century. Istnieją łaciński, koptyjski, etiopski, ormiański i historii misji i śmierci Świętego Jakuba Większego, syna Zebedeusza. Lipsius przypisuje Łacińskiej około trzeciego wieku. Coptic and Armenian Acts and Martyrdom of St. James the Less depend mostly on the Hegesippus tradition, preserved by Eusebius (Hist. Eccl., IV, xxii). Koptyjski i ormiański Akty i Męczeństwa św Jakuba Mniej zależało głównie na Hegesippus tradycji, zakonserwowane przez Euzebiusza (Hist. Eccl., IV, XXII).

Acts of St. Matthew Akty św Mateusza

The Apostolic Acts of the Pseudo-Abdias contain a Latin "Passio Sancti Matthæi", which preserves an Abyssinian legend of St. Matthew, later than the Coptic Martyrdom noticed in connection with the Gnostic Acts of that saint. Akty Apostolskiej z pseudo-Abdias Łacińskiej zawierają "Passio Sancti Matthæi", który zachowuje jeden Abyssinian legendy św Mateusza, później niż Koptyjski Męczeństwa zauważyliśmy, w związku z gnostyk Akty tego świętego. The correct historical setting indicates that the recension was the work of an Abyssinian of the sixth century, who wished to date the establishment of the Abyssinian Church (fourth century) back to the Apostolic times. However, the kernel of the narrative is drawn from older sources. The Abdias Passio places St. Matthew's martyrdom in Abyssinia. Prawidłowe ustawienie historyczne wskazują, że rewizja była praca z Abyssinian z szóstego wieku, którzy chcieli do daty ustanowienia tego Abyssinian Kościoła (IV wieku) z powrotem do Apostolska razy. Jednakże, jądra narracji jest ciągnącą się od starszych źródeł. Abdias W Passio miejsc męczeństwa św Mateusza w Abyssinia. (See MATTHEW, ST., APOSTLE.) (Patrz: Matthew, ST., Apostoł.)

Teaching of Addai (Thaddeus) Nauczanie Addai (Tadeusz)

In 1876 an ancient Syriac document, entitled "The Teaching of Addai, the Apostle", was published for the first time. W 1876 starożytny Syryjski dokument, zatytułowany "Wychowanie Addai, Apostoł", został opublikowany po raz pierwszy. It proved to closely parallel the Abgar material derived by Eusebius from the Edessa archives, and indeed purports to have been entrusted to those archives by its author, who gives his name as Labubna, the son of Senaak. Okazało się to ściśle równolegle Abgar materiał uzyskany przez Euzebiusza z Edessy archiwów, a nawet może służyć zostały powierzone do tych archiwów przez jej autora, który daje swoje nazwisko jako Labubna, syna Senaak. It is full of legendary but interesting material describing the relations between Jesus and King Abgar of Edessa. Jest pełna legendarny, ale interesujące materiały na temat stosunków między Jezusem i król Abgar Mandylion. Thaddeus,or Addai, one of the seventy disciples, is sent, after the Resurrection, in compliance with Christ's promise, to Abgar, heals the ruler and Christianizes Edessa with the most prompt and brilliant success. Tadeusza lub Addai, jednego z siedemdziesięciu uczniów, jest wysyłane, po zmartwychwstaniu, zgodnie z obietnicą Chrystusa, do Abgar, uzdrawia i Christianizes władcy Edessy z najbardziej szybkiego i błyskotliwego sukcesu. Notable is the story of the painting of Jesus made at the instance of Abgar's envoy to the former. Znaczącym jest historia obrazu Jezusa wykonane na przykład z Abgar's wysłannika do byłego. Since the narrative of a Gaulish pilgrim who visited Edessa about 390 contains no allusion to such a picture, we may reasonably conclude that the Teaching of Addai is of later origin. Ponieważ narracji o Gaulish pielgrzym, który odwiedził Edessy około 390 zawiera nie aluzja do takiego hotelu, możemy zasadnie stwierdzić, że nauczania Addai jest pochodzenia nowszej. Critics accept the period between 399-430. Krytycy przyjąć okres między 399-430. The Thaddeus legend has many ramifications and has undergone a number of variations. Do Tadeusza legenda ma wiele rozgałęzień i przeszła szereg zmian. There is a Greek "Acts of Thaddeus", which identifies Addai with Thaddeus or Lebbæus, one of the Twelve. Istnieje greckich "Akty Tadeusza", który określa Addai z Tadeusza lub Lebbæus, jeden z Dwunastu. (See ABGAR; EDESSA). (Patrz Abgar; Edessy).

Acts of Simon and Jude Akty Szymona i Judy

A Latin Passio, which Lipsius attributes to the fourth or fifth century, narrates the miracles, conversions, and martyrdoms of these Apostles. A Passio Łacińskiej, które Lipsius atrybuty do czwartego lub piątego wieku, czytelników cudów, konwersji i martyrdoms tych Apostołów. It is found in the Abdias collection. Okaże się w Abdias kolekcji. The scene is Persia and Babylonia. Scena jest Persji i Babilonii. It has been recognized that the historical setting of these Acts agrees remarkably with what is known of the conditions in the Parthian empire in the first century after Christ. Uznano, że historyczne ustawienie tych aktów zadziwiająco zgadza się z tym, co znane jest z warunkami w Parthian imperium w pierwszym stuleciu po Chrystusie.

The Acts of St. Barnabas Akty Święty Barnaba

The Acts of St. Barnabas appear to have been composed toward the end of the fifth century by a Cypriot. Aktów Barnaba św wydają się być złożony do końca piątego wieku przez cypryjskich. They are ascribed to St. Mark the Evangelist, and are historically worthless. Są one przypisane do świętego Marka Ewangelisty, i historycznie są bezwartościowe. They are extant in the original Greek and in a Latin version. Są one obowiązywały w oryginalnym greckiego i łacińskiego w wersji. The narrative is based upon the mutual relations and activities of Barnabas, Mark, and Paul, as recorded in the Acts of the Apostles. Opowiadanie oparte na wzajemnych stosunków i działań Barnaba, Marka i Pawła, jak zapisane w Dziejach Apostolskich.

Gesta Matthiæ Gesta Matthiæ

This is the latest of the pseudo-Acts, having been composed by a monk of Trèves, in the twelfth century, as a prelude to an account of the translation of the sacred relic, and the body of St. Matthias to that city, and their subsequent rediscoveries. Jest to najnowsze z pseudo-ustaw, został złożony przez mnicha z Trèves, w XII wieku, jako preludium do konta z tłumaczeniem świętych reliktem, a ciało św Matthias do tego miasta, i ich późniejsze rediscoveries. It pretends to have derived the history of the Apostle's career from a Hebrew manuscript. Ona udaje, że pochodzą historii Apostoła kariery od rękopis hebrajski. (See MATTHIAS, ST., APOSTLE.) (Patrz MATTHIAS, ST., Apostoł.)

(c) Quasi-Apostolic Acts (c) quasi-apostolski Akty

It must suffice to mention "Acts of St. Mark", of Alexandrian origin, and written in the fourth or fifth century; "Acts of St. Luke", Coptic, not earlier than end of fourth; "Acts of St. Timothy", composed by an Ephesian after 425; "Acts of St. Titus", of Cretan origin, between 400-700; "Acts of Xanthippe and Polyxena", connected with the legends about St. Paul and St. Andrew. Musi wystarczy wspomnieć "Acts of St Mark", z pochodzenia aleksandryjski, a napisany w czwartym lub piątym wieku; "Acts of St Luke", koptyjski, nie wcześniej niż na koniec czwartego; "Akty św Timothy" , W składzie przez Ephesian po 425; "Akty św Tytusa", z Cretan pochodzenia, między 400-700; "Akty i polyxena złośnica", związane z legendami o św i Andrzejki.

(4) APOCRYPHAL DOCTRINAL WORKS (4) apokryficzny doktrynalne ROBOTY

Testamentum Domini Nostri Jesu Testamentum Domini nostri Jesu

It was known that a Syriac work of this name existed, and an extract was published in 1856. Było wiadomo, że syryjski pracę o tej nazwie istniał, a wyciąg został opublikowany w 1856 roku. In 1899 Monsignor Rahmani, Patriarch of the United Syrians, published from a late manuscript the Syriac text, a Latin introduction and translation. W 1899 roku prałat Rahmani, patriarcha Zjednoczonego Aramejczycy, opublikowanych późnym z rękopisu na syryjski tekst, tłumaczenie i wprowadzenie łaciny. The work is in two books. Praca jest w dwóch książek. It begins with an apocalypse of the approaching day of Antichrist alleged to have been uttered by Our Lord after His Resurrection. Between this and the body of the work there is a very loose connection, as the main portion represents Christ as enacting, even to small details, laws for the governance and ritual of the Church. The writer places on Our Lord's lips descriptions of liturgical observances prevalent in his own and earlier periods. Zaczyna z apokalipsa na dzień zbliża się do zarzucanego Antychryst zostały wypowiedziane przez Pana Naszego po Jego zmartwychwstaniu. Pomiędzy tym i ciało pracy jest bardzo luźne połączenia, jako główny reprezentuje Chrystusa jako część normatywną, nawet dla małych informacji, prawa do zarządzania i rytuał w Kościele. Pisarz miejscami na naszych warg Pana opisy liturgiczne observances rozpowszechnione we własnym i wcześniejszych okresach. There are evident points of contact between the Testament and the ancient ecclesiastico-liturgical Canones Hippolyti, Apostolic Constitutions, and Apostolic Canons. Istnieją oczywiste punktów kontaktowych między Testamentu i starożytnych ecclesiastico-liturgiczne Canones Hippolyti, Konstytucje Apostolskie, i apostolski Kanonów. Monsignor Rahmani assigns the Testament to the second century, and places the above works in the relation of dependence on it. Prałat Rahmani Testament przypisuje do drugiego wieku, i stawia wyżej utworów w stosunku zależności od niego. But critics unanimously refuse to accord a high antiquity to the Testament, dating it in the fourth or fifth century, and inverting the dependence mentioned. Ale krytycy jednogłośnie odmówić przyznania wysokiego starożytności do Testamentu, randki w czwartym lub piątym wieku, a odwrócenie zależności wymienione. On the ground that there is no indication of an acquaintance with the book outside the Orient, and that Arabic and Coptic recensions of it are known, Dr. A. Na tej podstawie, że nic nie wskazuje na znajomość z książki poza Orientu, a arabski i koptyjski recensions są znane z tego, dr A. Baumstark regards the work as a compilation originating in Monophysite circles, and current in the national Churches of that sect in Syria and Egypt. Baumstark odniesieniu do pracy jako kompilacja pochodzących z Monophysite środowisk, a obecne w krajowych Kościołów, że sekty w Syrii i Egipcie. The apocalyptic opening has been found in a Latin manuscript of the eighth century, and published by MR James, "Apocrypha Anecdota" (Cambridge, 1893). W apokaliptyczny otwarcia został znaleziony w łacińskiego rękopisu ósmym wieku, a opublikowane przez MR James, "Apocrypha Anecdota" (Cambridge, 1893).

The Preaching of Peter or Kerygma Petri. Głoszenie lub Kerygma Piotra Petriego.

Clement of Alexandria repeatedly quotes from a kerygma Petrou , concerning whose credibility he obviously has no doubt. Klemens Aleksandryjski wielokrotnie cytuje z kerygma Petrou, dotyczące wiarygodności których on oczywiście nie ma wątpliwości. On the other hand, Eusebius classes it as apocryphal. Z drugiej strony, jako klasy Eusebius apokryficzny. A certain "Doctrine of Peter", mentioned by a later writer, was probably identical with the "Preaching". Pewien "Doktryna Piotra", wymienione w późniejszym pisarzem, był prawdopodobnie identyczne z "Zwiastowanie". From the scanty remains of this work we can form but a very imperfect idea of it. Od pozostaje ubogi tej pracy możemy formie, ale bardzo niedoskonały pomysł go. It spoke in St. Głos zabrał go w St Peter's name and represented him above all as a teacher of the Gentiles. Piotra i nazwy reprezentowanych go przede wszystkim jako nauczyciel pogan. The doctrinal parts occur in a framework of an account of the missionary journeys. Doktrynalnej części wystąpić w ramach konta z podróży misyjnych. The pseudograph was probably suggested by the text, II Peter, i, 5. Prawdopodobnie na pseudograph zostało zasugerowane przez tekst, Piotra II, I, 5. A work which was so well accredited in the days of Clement of Alexandria (c. 140-215), and which was known to the "Gnostic Heracleon" (c. 160-170), must have come from almost Apostolic antiquity. Utwór, który został tak dobrze akredytowanych w czasach Klemensa z Aleksandrii (ok. 140-215), i który był znany z "gnostyk Heracleon" (ok. 160-170), muszą pochodzić z niemal apostolska starożytności. Scholars favour the first quarter of the second century. Uczonych za pierwszy kwartał drugiego wieku. The fragments which remain betray no signs of heterodox origin. Te fragmenty, które pozostają nie zdradzać oznaki heterodox pochodzenia. There is a Syriac "Preaching of Simon Peter in the City of Rome." Istnieje Syryjski "Zwiastowanie Szymona Piotra w Rzymie Miasta".

Two Ways or Judicium Petri Dwa sposoby lub Judicium Petri

This is a moralizing treatise ascribed to St. Peter, and prefixed to the Didache. Jest to traktat moralizatorstwo przypisane do świętego Piotra, a ustaloną do Didache. It is of Jewish-Christian origin, and probably was based on the so-called "Epistle of Barnabas". Jest pochodzenia żydowsko-chrześcijańskie, i prawdopodobnie był oparty na tzw "List Barnaby".

Preaching of Paul Głoszenie Paul

The only witness to this work is the treatise "De Rebaptismo" in the pseudo-Cyprian writings. Jedynym świadkiem tej pracy jest traktat "De Rebaptismo" w pseudo-Cyprian pism. According to this it represented Christ as confessing personal sins, and forced by His mother to receive baptism. Zgodnie z tym stanowił Chrystusa jako osobistego wyznając grzechy, a przez Jego matka zmuszona do otrzymania chrztu.

(5) APOCRYPHAL EPISTLES (5) apokryficzny listy

Pseudo-Epistles of the Blessed Virgin Pseudo-Epistles z Matka Boska

These are all composed in Latin and at late dates. Są to wszystko składa się w Ameryce i na późne terminy.

Pseudo-Epistle of St. Peter to St. James the Less Pseudo-List Świętego Piotra do St James mniej

The Pseudo-Clementine homilies contain as a preface two letters, the first of which purports to be from Peter to James the Less, beseeching him to keep his (Peter's) preaching secret. Pseudo-Clementine w homilii zawierają jako wstęp dwóch liter, z których pierwsza może służyć za do Petera z James mniej, modlitewny mu zachować jego (Piotra) głosił tajemnicę. (See CLEMENTINE PSEUDO-WRITINGS.) (Patrz Clementine pseudo-DO PISANIA.)

Pseudo-Epistles of St. Paul; Correspondence with the Corinthians Pseudo-Epistles Apostoła; Korespondencja z Koryntian

The ancient Syrian (Edessene) Church revered as canonical a Third Epistle of St. Paul to the Corinthians, which is accompanied by a letter from the pastors of that Church, to which it is an answer. But about the beginning of the fifth century the Syrian Church fell under the influence of the Greek, and in consequence the spurious letter gradually lost its canonical status. Starożytnych syryjskiego (Edessene) Kościół jako czcigodny kanonicznej Trzeciego List świętego Pawła do Koryntian, który dołączony jest list od pasterzy tego Kościoła, którym jest odpowiedź. Ale o początku piątego wieku Syryjskiego Kościoła spadł pod wpływem greckim, aw konsekwencji pismo ubocznych stopniowo straciła status kanoniczny. It was taken up by the neighbouring Armenians and for centuries has formed a part of the Armenian New Testament. To była podjęta przez Ormian i sąsiednich wieków utworzyła część Armenii Nowego Testamentu. Latin and Greek writers are completely silent about this pseudograph, although Greek and Latin copies have been found. Łacińskim i greckim pisarzy są całkowicie nieme pseudograph o tym, chociaż greki i łaciny kopie zostały znalezione. It was obviously suggested by the lost genuine Pauline letter referred to in I Cor. To był oczywiście sugerowane przez straciła prawdziwego Pauline listu, o którym mowa w I Kor. v, 9; vii, 1. V, 9, VII, 1. It was composed by a Catholic presbyter about l60-170, and is a disguised attack on some of the leading errors of Gnosticism. Został on złożony przez katolickiego kapłana o Ł60-170 i ukrytego ataku na niektóre z głównych błędów Gnostycyzm. This correspondence long had an independent circulation, but recently it has been proved that the document was incorporated into the Acts of St. Paul (qv). Ta korespondencja długo niezależnego obrotu, ale niedawno Udowodniono, że dokument został włączony do ustawy z St Paul (QV).

Pseudo-epistle to the Laodiceans Pseudo-List do Laodiceans

In the genuine Epistle to the Colossians, Paul, after instructing them to send their Epistle to Laodicea, adds: "read that which is from the Laodiceans". W prawdziwej List do Kolosan, Paul, po polecająca wysłać je do swoich List do Laodicea, dodaje: "przeczytać to, co jest z Laodiceans". This most probably regards a circular letter, the canonical "Ephesians"; but it has been held to be a lost letter to the Laodicean Christians. Ten najprawdopodobniej odniesieniu do pisma okólne, kanoniczna "Efezjan", ale została ona uznana za utracone pismo do Laodicean chrześcijan. The apocryphal epistle is a transparent attempt to supply this supposed lost sacred document. It consists of twenty short lines and is mainly made of matter taken from Philippians and other Epistles, and pieced together without sequence or logical aim. W apokryficzny list jest przejrzysty próba dostarczenia tego dokumentu niby utracone sacrum. Składa się z dwudziestu krótkich wierszy i jest głównie materii zaczerpnięte z Filipian i innych Epistles i pieced wraz z sekwencją lub logiczny cel. Our apocryphon exists only in Latin and translations from the Latin, though it gives signs of a Greek original. Nasze apocryphon istnieje tylko w językach łacińskim i tłumaczenia z łaciny, choć daje oznak greckiego oryginału. It can hardly be the pseudo-Laodicean letter said by the Muratorian Fragment to have been invented by the heresiarch Marcion. Despite its insipid and suspicious character, this compilation was frequently copied in the Middle Ages, and enjoyed a certain degree of respect, although St. Jerome had written of it: ab omnibus exploditur. (See LAODICEA.) The Muratorian Fragmentist mentions together with a spurious epistle of Paul to the Laodiceans, one to the Alexandrians, which was forged under the auspices of Marcion. We have no other certain knowledge of this apocryphon. Trudno jest pseudo-Laodicean pismo powiedział przez Muratorian Fragment zostały wynalezione przez heresiarch Marcion. Pomimo jego głupawy i podejrzanych charakter tej kompilacji był często kopiowany w średniowieczu, i cieszył się pewien stopień szacunku, chociaż St . Hieronim napisał ją: ab omnibus exploditur. (Patrz LAODICEA.) The Muratorian Fragmentist wspomina wraz z fałszywych List Pawła do Laodiceans, jeden z aleksandryjski, który został sfałszowany pod auspicjami Marcion. Nie mamy innego niektórych wiedzy o tym apocryphon.

Pseudo-Correspondence of St. Paul and Seneca Pseudo-Korespondencja z St Paul i Seneca

This consists of eight pretended letters from the Stoic philosopher Seneca, and six replies from St. Paul. Ta składa się z ośmiu udawał listów od stoickich filozof Seneka, a sześć odpowiedzi od św. They are identical with a correspondence alluded to by Jerome (de Viris Illustr., xii), who without passing judgment on their value, notes that they are read by many. Są one identyczne z korespondencją alluded przez Jerome (de Viris Illustr., Xii), którzy bez przejazdu wyroku w sprawie ich wartości, stwierdza, że są one odczytywane przez wielu. These letters, therefore, could not have been composed after the second half of the fourth century. They are based on the early traditions of Seneca's leanings towards Christianity and the contemporary residence at Rome of Paul and the philosopher. Te litery, zatem nie mógł być złożony po drugiej połowy IV wieku. Opierają się one na początku tradycji Seneca's orientacji w kierunku chrześcijaństwa i współczesnej pobytu w Rzymie Pawła i filozof. We will merely note the existence of a spurious Letter of St. John, the Apostle, to a dropsical man, healing his disease, in the Acts of St. John by the pseudo-Prochorus; one of St. James, the Bishop of Jerusalem, to Quadratus, in Armenian (Vetter, Litterarische Rundschau, 1896). Będziemy jedynie zwrócić uwagę na istnienie fałszywych z Listu świętego Jana, Apostoła, do puchlinowy człowieka, uzdrowienie jego choroby, w aktach St John By pseudo-Prochora; jeden z St James, biskup Jerozolimy , Do Quadratus, w ormiański (Vetter, Litterarische Rundschau, 1896).

(6) CHRISTIAN APOCRYPHAL APOCALYPSES (6) CHRISTIAN apokryficzny APOCALYPSES

Apocalypse of the Testamentum DN Jesu Christi. Apocalypse z Testamentum DN Jesu Christi.

(See the section on the Testamentum above.) (Patrz punkt na Testamentum powyżej).

The Apocalypse of Mary The Apocalypse Maryi

The Apocalypse of Mary is of medieval origin, and is probably merely the outcome of an extravagant devotion. The Apocalypse Maryi jest średniowieczne pochodzenie, i to prawdopodobnie jedynie wynik z ekstrawaganckich nabożeństwo. It describes the Blessed Mother's descent to Limbo, and exists in Greek manuscripts. Opisuje on Najświętszej Matki zejście do Limbo, i istnieje w języku greckim rękopisy. It has been printed in the Tischendorf collection (Codex Apocryphus Novi Testamenti). Został on wydrukowany w Tischendorf zbierania (Codex Apocryphus testamenti Novi).

Apocalypses of St. Peter Apocalypses Świętego Piotra

The Muratorian Fragment, written at Rome in the latter part of the second century, names the apocalypses of John and Peter side by side as the only ones received in the Church, remarking that some do not acknowledge the latter. Fragment z Muratorian, napisane w Rzymie w drugiej części drugiego wieku, w nazwach apocalypses Jana i Piotra obok siebie, jak tylko otrzymał w Kościele, remarking, że niektórzy nie uznają tego ostatniego. There is abundant evidence that the Petrine apocalypse was believed authentic in many quarters of the early Church, and enjoyed in a certain measure canonical authority. Clement of Alexandria always credulous with regard to apocrypha even honoured it with a commentary; Eusebius (Hist. Eccl., VI, xiv, 1), places it almost on an equality with the antilegomena or better class of disputed writings; Jerome rejects it flatly. Notwithstanding this, as late as the middle of the fifth century it was publicly read in some churches of Palestine. Istnieją dowody na to, że bogate apokalipsa Piotrowej był autentyczny, że w wielu kwartałach wczesnego Kościoła, i korzystają w pewnym środkiem kanonicznej władzy. Klemens Aleksandryjski łatwowierny zawsze w odniesieniu do apokryfy nawet uhonorowany go z komentarzem; Euzebiusza (Hist. Eccl. , VI, XIV, 1), stawia ją niemal na równości z antilegomena lub lepszej klasy spornego pisma; Jerome je płytko. Niezależnie od tego, jak najpóźniej w połowie piątego wieku była publicznie czytać w niektórych kościołach Palestyny . The few citations of patristic writers were unable to convey an idea of its contents, but fortunately a considerable fragment of this ancient document was discovered at Akhmîn, Egypt, together with the pseudo-Petrine Gospel in the language of the original, viz., Greek. W kilka cytatów z pisarzy patrystycznych nie byli w stanie przekazać ideę jego zawartość, ale na szczęście znaczny fragment tej starożytnej dokument został odkryty w Akhmîn, Egipt, wraz z pseudo-Piotrowej Ewangelii w języku oryginału, a mianowicie., Grecki . A quotation of Clement of Alexandria from the recovered parts enables us to identify the manuscript with certainty as a portion of the apocalypse of antiquity. A cytat z Klemensa z Aleksandrii z odzyskanych części pozwala nam określić z całą pewnością rękopis jako część Apokalipsy starożytności. The passage relates to a vision granted by Christ to the Twelve on a mountain, exhibiting the glory of two departing brethren, the splendour of heaven, and a gruesome picture of hell. The language has a Jewish-Christian savour. Przejście odnosi się do wizji udzielone przez Chrystusa Dwunastu na górze, wykazujące chwały odlatujących z dwóch braci, blask nieba, a makabryczny obraz piekła. Językiem ma żydowsko-chrześcijańskie delektować. The apocryphon is attributed by critics to the first quarter of the second century and is therefore one of the earliest specimens of non-canonical literature. W apocryphon jest nadany sprawie przez krytyków do pierwszego kwartału drugiego wieku i jest jednym z najstarszych okazów spoza literatury kanonicznej. There exist under the names Apocalypse of St. Peter, Apocalypse of St. Peter through Clement, Liber Clementis, various Arabic and Ethiopic recensions of an apocalypse which has nothing in common with the ancient Greek one. Istnieją pod nazwą Apokalipsa Świętego Piotra, Apokalipsa św Piotra poprzez Clement, Liber Clementis, arabski i etiopski różnych recensions z Apokalipsy, która nie ma nic wspólnego z antycznej Grecji jeden.

The Apocalypse of St. Paul Apokalipsy świętego Pawła

A prefatory notice pretends that this work was found in a marble case under the house of Paul at Tarsus, in the reign of King Theodosius (AD 379-395), and upon intelligence conveyed by an angel. A inauguracyjny, że udaje ogłoszenia niniejszej pracy stwierdzono w przypadku marmuru pod domem Pawła w Tarsu, w panowania króla Teodozjusz (AD 379-395), a po wywiadowczych przekazywanych przez anioła. This indicates the date of the apocalypse's fabrication. Oznacza to, dnia Apocalypse's wytwarzania. It purports to reveal the secrets seen by the Apostle in his transport to the third heaven, alluded to in II Cor., xii, 2, and was composed in Greek. Ona służyć do ujawnienia tajemnic postrzegane przez Apostoła w jego transportu do trzeciego nieba, alluded w II Kor., XII, 2, i został złożony w języku greckim. From this Pauline apocalypse must be distinguished a Gnostic work entitled the "Ascension of Paul", referred to by St. Epiphanius, but of which no remains have survived. Od tego Pauline apokalipsa należy odróżnić jeden gnostyk pracy zatytułowanej "Wniebowstąpienia Pawła", o których mowa w St Epifaniusz, ale których nie zachowały się nadal. There is a spurious "Apocalypse of John", of comparatively late origin. Nie jest nieprawdziwy "Apokalipsa Jana", o stosunkowo późno pochodzenia.

Regarding the so-called Apocalypse of St. Bartholomew see Gospel of St. Bartholomew. Jeśli chodzi o tzw Apokalipsy św Bartłomieja patrz Ewangelia św Bartłomieja.

IV. THE APOCRYPHA AND THE CHURCH W kościele i apokryfy

At a very early period orthodox writers and, presumably, ecclesiastical authorities found it necessary to distinguish between the genuine inspired books and a multitude of spurious rivals -- a fact which is a very important element in the formation of the Christian canon. Na bardzo wczesnym okresie ortodoksyjnych pisarzy i, przypuszczalnie, władz kościelnych uznał za konieczne dokonanie rozróżnienia między rzeczywiste inspirowane książek i wielu fałszywych rywale - fakt, który jest bardzo ważnym elementem w formacji chrześcijańskiej kanon. Thus as early as about AD 170, the author of the descriptive Latin catalogue known as the "Muratorian Fragment" mentioned certain works as fictitious or contested. Tak więc już w około AD 170, autor opisowym Łacińskiej katalogu znany jako "Muratorian Fragment" wskazał pewne pracuje jako fikcyjne lub zażalenie. At the same time St. Irenæus called attention to the great mass of heretical pseudographic writings ( inenarrabilis multitudo apocryphorum et perperam scripturarum, Adv., Hær., I, xx). Undoubtedly it was the large use in heretical circles, especially the Gnostic sects, made of this insinuating literature which first called forth the animadversions of the official guardians of doctrinal purity. Jednocześnie wezwał św IRENEUSZ uwagę na wielkie masy heretycki pseudographic pism (inenarrabilis multitudo apocryphorum et perperam scripturarum, Adv., Hær. Ja, xx). Niewątpliwie był to duży stosowania w kręgom heretycki, zwłaszcza gnostyk sekt , Wykonane z tego ujmujący literatury, który po raz pierwszy zwany dalej animadversions z oficjalnych strażników doktrynalnej czystości. Even in the East, already the home of pseudographic literature, Origen (d. 254) exhibits caution regarding the books outside the canon (Comment. in Matth., serm. 28). Nawet na Wschodzie, już w domu pseudographic literatury, Orygenes (zm. 254) wykazuje ostrożność w odniesieniu do książek spoza kanonu (Comment. w Matth., SERM. 28). St. Athanasius in 387 found it necessary to warn his flock by a pastoral epistle against Jewish and heretical apocrypha (PG, XXVI, 1438). Another Greek Father, Epiphanius (312-403) in "Hæreses", 26, could complain that copies of Gnostic apocrypha were current in thousands. Święty Atanazy w 387 uznała za konieczne, aby ostrzec swojej owczarni przez duszpasterskiej list przeciwko żydowskim i heretycki apokryfy (PG, XXVI, 1438). Inny grecki Ojca, Epifaniusz (312-403) w "haereses" 26, mogą skarżyć się, że kopie z gnostyk apokryfy były bieżące w tys. Yet it must be confessed that the early Fathers, and the Church, during the first three centuries, were more indulgent towards Jewish pseudographs circulating under venerable Old Testament names. Jeszcze musi być wyznał, że wczesne Ojcowie i Kościoła, w ciągu trzech pierwszych wieków, były bardziej pobłażliwy wobec żydowskich pseudographs krążących pod czcigodny Starego Testamentu nazwy. The Book of Henoch and the Assumption of Moses had been cited by the canonical Epistle of Jude. Księgi Henoch i Wniebowzięcie Mojżesza były cytowane przez kanoniczny List Judy. Many Fathers admitted the inspiration of Fourth Esdras. Wielu Ojców dopuszczone inspiracji czwartej Księgi Ezdrasza. Not to mention the Shepherd of Hermas, the Acts of St. Paul (at least in the Thecla portion) and the Apocalypse of St. Peter were highly revered at this and later periods. Nie wspominając o Pasterza Hermasa, Akty St Paul (przynajmniej w części Thecla) i Apokalipsa Świętego Piotra byli bardzo czcigodny na tym i późniejszych okresach. Yet, withal, no apocryphal work found official recognition in the Western Church. Jednak withal, nie apokryficzny pracę znaleźć oficjalnego uznania w zachodnim Kościele. In 447 Pope Leo the Great wrote pointedly against the pseudo-apostolic writings, "which contained the germ of so many errors . . . they should not only be forbidden but completely suppressed and burned" (Epist. xv, 15). W 447 papież Leon Wielki pisał dosadnie przeciwko pseudo-apostolskim pism ", która zawierała kiełków tak wielu błędów... Nie powinny one być zabronione, ale całkowicie zniesione i spalone" (Epist. XV, 15). The so-called Decretum de recipiendis et non recipiendis libris" is attributed to Pope Gelasius (495), but in reality is a compilation dating from the beginning of the sixth century, and containing collections made earlier than Gelasius. It is an official document, the first of the kind we possess, and contained a list of 39 works besides those ascribed to Leucius, "disciple of the devil", all of which it condemns as apocryphal. From this catalogue it is evident that in the Latin Church by this time, apocrypha in general, including those of Catholic origin, had fallen under the ecclesiastical ban, always, however, with a preoccupation against the danger of heterodoxy. The Synod of Braga, in Spain, held in the year 563, anathematizes any one "who reads, approves, or defends the injurious fictions set in circulation by heretics". Although in the Middle Ages these condemnations were forgotten and many of the pseudographic writings enjoyed a high degree of favour among both clerics and the laity, still we find superior minds, such as Alcuin, St. Bernard, St. Thomas Aquinas, pointing out their want of authority. An echo of the ancient condemnations occurs in the work De Festis BMV of Benedict XIV, declaring certain popular apocrypha to be impure sources of tradition. (See CANON OF SACRED SCRIPTURE.) Tzw Decretum de recipiendis et non recipiendis libris "jest przypisana do Gelazjusz (495), ale w rzeczywistości jest kompilacja pochodząca z początku szóstego wieku, a zawierające zbiory wcześniej niż Gelasius. Jest to dokument urzędowy, pierwszy tego rodzaju dysponujemy, i zawiera listę 39 utworów, oprócz tych przypisane Leucius, "Uczeń diabła", które go potępia jako apokryficzny. Od tego katalogu jest oczywiste, że w Kościele łacińskim przez ten czas , Apokryfy w ogóle, w tym katolickich pochodzeniu, spadł w ramach kościelnego zakazu, zawsze jednak w sens przed niebezpieczeństwem innowierstwo. Synod Braga, w Hiszpanii, która odbyła się w roku 563, anathematizes jednym ", który czyta, zatwierdza, broni lub szkodliwych Literaturę piękną ustawić w obiegu przez heretyków ". Chociaż w średniowieczu condemnations te zostały zapomniane, a wiele z pism pseudographic cieszył się wysokim stopniem korzyść zarówno wśród duchownych i świeckich, ciągle znajdujemy najwyższej umysły, takich jak Alcuin, Święty Bernard, St Thomas Aquinas, wskazując ich pragną władzy. echo starożytnej condemnations występuje w dziele De BMV Festis Benedykta XIV, uznająca niektóre apokryfy, które mają być popularne zanieczyszczonych źródeł tradycji. (Patrz Kanon Pisma Świętego).

BIBLIOGRAPHICAL NOTES are extensive, and are in a separate listing in the Catholic Encyclopedia. UWAGI BIBLIOGRAFICZNE są rozległe i znajdują się w oddzielnych aukcji w Encyklopedii Katolickiej.

George J. Reid George J. Reid

The Catholic Encyclopedia, Volume I Encyklopedia Katolickiego, tom I

NOTE: This extensive article from the Catholic Encyclopedia contains numerous external references to other articles. UWAGA: Ten obszerny artykuł z Katolickiego Encyklopedia zawiera liczne odniesienia do zewnętrznych innych artykułach. Those references all are directed toward other articles in the Catholic Encyclopedia. Nevertheless, the BELIEVE web-site contains separate presentations on the majority of those subjects. Odniesienia te są skierowane do wszystkich pozostałych artykułów w Encyklopedii Katolickiej. Niemniej jednak, WIERZĘ stronie internetowej zawiera osobne prezentacje na większość tych tematów.


Apocrypha Apokryfy

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

§ I. § I.

§ II. § II. Apocryphal Books among the Jews. Apokryficzny Książki wśród Żydów.

§ III. § III. Lists of Apocrypha; Classification. Listy Apocrypha; Klasyfikacja.

§ IV. § IV. Historical Apocrypha. Apocrypha historycznych.

§ V. Historical Pseudepigrapha. § V. historyczne Pseudepigrapha.

§ VI. § VI. Books of the Antediluvians. Książki z Antediluvians.

§ VII. § VII. Testaments. Testamentu.

§ VIII. § VIII. Relating to Joseph, Isaiah, and Baruch. Odnoszących się do Józefa, Izajasza, a Baruch.

§ IX. § IX. Lost Books. Lost Books.

§ X. Prophetical Apocrypha. § X. Prophetical Apocrypha.

§ XI. § XI. Apocalypses.

§ XII. § XII. Lyrical Apocrypha. Liryczny Apocrypha.

§ XIII. § XIII. Didactic Apocrypha. Dydaktyka Apocrypha.

§ XIV. § XIV. Apocrypha in the Talmud. Apokryfy w Talmud.

§ I. § I.

The most general definition of Apocrypha is, Writings having some pretension to the character of sacred scripture, or received as such by certain sects, but excluded from the canon (see Canon). The history of the earlier usage of the word is obscure. Najbardziej ogólnej definicji jest Apocrypha, Pisma posiadające pewne pretensja do charakteru Pisma Świętego, lub otrzymane za takie przez niektórych sekt, ale wyłączone z kanonu (patrz: Canon). Historia wcześniejsze użycie tego słowa jest niejasnych. It is probable that the adjective ἀπόκρυφος "hidden away, kept secret," as applied to books, was first used of writings which were kept from the public by their possessors because they contained a mysterious or esoteric wisdom too profound or too sacred to be communicated to any but the initiated. Jest prawdopodobne, że przymiotnik ἀπόκρυφος "ukryte daleko, utrzymywane w tajemnicy," w stosunku do książki, po raz pierwszy zastosowano w pismach, które były utrzymywane ze środków publicznych przez ich possessors ponieważ zawierał tajemniczy lub ezoterycznej mądrości zbyt głębokie lub zbyt święte, które mają być przekazywane do każdego, ale rozpoczęte. Thus a Leyden magical papyrus bears the title, Μωϋσήως ἱερἁ βίβλος ἀπόκρυφος ἐπικαλουμήν ὀγδόη ἢ ἁγία, "The Secret Sacred Book of Moses, Entitled the Eighth or the Holy Book" (Dietrich, "Abraxas," 169). Więc Lejda magiczne papirus nosi tytuł, Μωϋσήως ἱερἁ βίβλος ἀπόκρυφος ἐπικαλουμήν ὀγδόη ἢ ἁγία, "The Secret Święte Księgi Mojżesza, zatytułowany ósmej lub Świętej Księgi" (Dietrich, "Abraxas", 169). Pherecydes of Syros is said to have learned his wisdom from τἁ φοινίκων ἀπόκρυφα βιβλία, "The Secret Books of the Phenicians" (Suidas, sv φερκύδης). Pherecydes z Syros to powiedział, że dowiedział się od jego mądrości τἁ φοινίκων ἀπόκρυφα βιβλία, "The Secret Books z Phenicians" (Suidas, sv φερκύδης). In the early centuries of our era many religious and philosophical sects had such scriptures; thus the followers of the Gnostic Prodicus boasted the possession of secret books (ἀποκρύφους) of Zoroaster (Clemens Alexandrinus, "Stromata," i. 15 [357 Potter]). We wczesnych wiekach naszej ery wielu sekt religijnych i filozoficznych takich pism, więc naśladowcami z gnostyk Prodicus blagowałem posiadanie tajnych książki (ἀποκρύφους) z Zaratusztra (Clemens alexandrinus, "Stromata," I. 15 [357 Potter]) . IV Esdras is avowedly such a work: Ezra is bidden to write all the things which he has seen in a book and lay it up in a hidden place, and to teach the contents to the wise among his people, whose intelligence he knows to be sufficient to receive and preserve these secrets (xii. 36 et seq.). IV Księgi Ezdrasza jest takich głośno pracy: Ezra jest zaproszony do napisania wszystkich rzeczy, które widział w książce i połóż ją w ukrytym miejscu, do nauczania i treści do mądrych pośród swego ludu, którego inteligencja wie się wystarczające do przyjmowania i zachowania tych tajemnic (XII. 36 i nast.). (see Dan. xii. 4, 9; Enoch, i. 2, cviii. 1; Assumptio Mosis, x. 1 et seq.) In another passage such writings are expressly distinguished from the twenty-four canonical books; the latter are to be published that they may be read by the worthy and unworthy alike; the former (seventy in number) are to be preserved and transmitted to the wise, because they contain a profounder teaching (xiv. 44-47). (patrz: Dan. XII. 4, 9; Henoch, i. 2, CVI. 1; Assumptio Mosis, x. 1 i nast.) W innym fragmencie takich pism są wyraźnie odróżnić od dwudziestu czterech kanonicznych książek; te ostatnie mają zostaną opublikowane, że mogą one być odczytywane przez godne i niegodne podobne; byłego (w liczbie siedemdziesięciu) mają zostać zachowane i przekazane do mędrców, ponieważ zawierają profounder nauczania (XIV. 44-47). In this sense Gregory of Nyssa quotes words of John in the Apocalypse as ἐν ἀποκρύφοις ("Oratio in Suam Ordinationem," iii. 549, ed. Migne; compare Epiphanius, "Adversus Hæreses," li. 3). W tym sensie Grzegorz z Nyssy cytuje słowa Jana w Apokalipsie jako ἐν ἀποκρύφοις ( "Modlitwa w Ordinationem suam, III. 549, wyd. Migne; porównać Epifaniusz, Adversus haereses," li. 3). The book contains revelations not to be comprehended by the masses, nor rashly published among them. Książka zawiera znaki nie mogą być przez comprehended mas, ani lekkomyślnie opublikowane między nimi.

Inasmuch, however, as this kind of literature flourished most among heretical sects, and as many of the writings themselves were falsely attributed to the famous men of ancient times, the word "Apocrypha" acquired in ecclesiastical use an unfavorable connotation; the private scriptures treasured by the sects were repudiated by the Church as heretical and often spurious. W zakresie, jednak, jak tego rodzaju literatury rozkwitły najbardziej wśród heretycki sekt, i jak wiele z siebie pisma zostały fałszywie przypisane do słynnych ludzi z dawnych czasów, słowo "Apocrypha" nabyte w kościelnych korzystania z niesprzyjającymi konotacji; prywatnego Pisma leczenie przez sekty były repudiated przez Kościół jako heretycki i często fałszywych. Lists were made of the books which the Church received as sacred scripture and of those which it rejected; the former were "canonical" (see Canon); to the latter the name "Apocrypha" was given. Listy zostały wykonane z książek, które Kościół otrzymał Pismo Święte, jak i tych, które odrzucił; byłego były "kanonicznej" (por. kan), na drugim nazwę "Apocrypha" zostało wydane. The canon of the Church included the books which are contained in the Greek Bible but not in the Hebrew (see the list below, § III.); hence the term "Apocrypha" was not applied to these books, but to such writings as Enoch, the Testaments of the Twelve Patriarchs, etc. (see below, § III.). Jerome alone applies the word to all books which are not found in the Jewish canon (see "Prologus Galeatus"). Kanon Kościoła m.in. książki, które są zawarte w greckiej Biblii, ale nie w języku hebrajskim (patrz lista poniżej, § III.); Stąd termin "Apocrypha" nie było stosowane w odniesieniu do tych książek, ale do takich pism jak Enoch , W Testamentu z Dwunastu Patriarchów, itp. (patrz poniżej, pkt III).. Jerome sam stosuje słowo do wszystkich książek, które nie występują w żydowskim kanon (patrz "Prologus Galeatus"). At the Reformation, Protestants adopted the Jewish canon, and designated by the name "Apocrypha" the books of the Latin and Greek Bibles which they thus rejected; while the Catholic Church in the Council of Trent formally declared these books canonical, and continued to use the word "Apocrypha" for the class of writings to which it had generally been appropriated in the ancient Church; for the latter, Protestants introduced the name "Pseudepigrapha." Na Reformacja, protestanci przyjęli żydowskiego kanonu, i oznaczone nazwą "Apocrypha" książek z łaciny i greki Biblji, które w ten sposób odrzucone, a Kościół katolicki w Soboru Trydenckiego formalnie zgłoszone tych książek kanoniczny, a dalsze wykorzystanie słowo "Apocrypha" dla klasy pism, do których na ogół musiał zostały przydzielone w starożytnego Kościoła, dla tego ostatniego, protestanci wprowadziła nazwę "Pseudepigrapha".

§ II. § II. Apocryphal Books among the Jews. Apokryficzny Książki wśród Żydów.

Judaism also had sects which possessed esoteric or recondite scriptures, such as the Essenes (Josephus, "BJ" ii. 8, § 7), and the Therapeutæ (Philo, "De Vita Contemplativa," ed. Mangey, ii. 475). Judaizm, który również był w posiadaniu ezoterycznych sekt lub zawiły Pisma, takie jak Essenes (Józef Flawiusz, "BJ" ii. 8, § 7), a Therapeutæ (Philo, "De Vita Contemplativa", wyd. Mangey, ii. 475). Their occurrence among these particular sects is explicitly attested, but doubtless there were others. Ich występowania szczególnie wśród tych sekt jest wyraźnie potwierdzone, ale niewątpliwie były inne. Indeed, many of the books which the Church branded as apocryphal were of Jewish (sometimes heretical Jewish) origin. Rzeczywiście, wiele książek, które Kościół jako markowe apokryficzny były żydowskiej (czasami heretycki żydowskiego) pochodzenia. The Jewish authorities, therefore, were constrained to form a canon, that is, a list of sacred scriptures; and in some cases to specify particular writings claiming this character which were rejected and forbidden. Żydowskich władz w związku z tym, zostały ograniczone do tworzą kanon, czyli listę Pisma święte, a w niektórych przypadkach, aby określić szczególności charakter tego pisma, twierdząc, które zostały odrzucone i zakazane. The former-so the distinction is expressed in a ceremonial rule (Yad. iii. 5; Tosef., Yad. ii. 13)-make the hands which touch them unclean-; the latter do not (see Canon). Byłego-tak rozróżnienie jest wyrażona w uroczystym reguła (iii Yad.. 5; Tosef., Yad. II. 13)-że dotykać ich rękami, które nieczystego-; ta ostatnia nie (por. kan). Another term used in the discussion of certain books is , properly "to lay up, store away for safe-keeping," also "withdraw from use." Innym terminem używanym w dyskusji na temat niektórych książek jest właściwie "kłaść się do bezpiecznego przechowywania od utrzymywania", również "wycofanie z użycia." Thus, Shab. Tak więc, Shab. 30b, "The sages intended to withdraw Ecclesiastes"; "they also intended to withdraw Proverbs"; ib. 30b, "Do wiadomości przeznaczonych do wycofania Ecclesiastes"; "one również przeznaczone do wycofania Przysłowia"; IB. 13b, "Hananiah b. Hezekiah prevented Ezekiel from being withdrawn"; Sanh. 13b, "Chananiasz b. Ezechiasz zapobiegać Ezechiela od wycofane"; Sanh. 100b (Codex Carlsruhe), "although our masters withdrewthis book" (Sirach), etc. It has frequently been asserted that the idea and the name of the Greek "Apocrypha" were derived from this Hebrew terminology. 100b (Codex Carlsruhe) ", chociaż książki withdrewthis naszych mistrzów" (Sirach), itp. Ma często twierdzili, że pomysł i nazwisko greckiego "Apocrypha" zostały uzyskane z tej terminologii hebrajski. (See Zahn, "Gesch. des Neutestamentlichen Kanons," i. 1, 123 et seq.; Schürer, in "Protestantische Realencyclopädie," 3d ed., i. 623, and many others; compare Hamburger,"Realencyklopädie," ii. 68, n. 4.) "Apocrypha" (ἀπόκρυφα βιβλία) is, it is said, a literal translation of , "concealed, hidden books." (Patrz Zahn, "Gesch. Des Neutestamentlichen Kanons," I. pkt 1, 123 i nast. Schürer, w "Protestantische Realencyclopädie," 3d ed., I. 623, i wiele innych; porównać Hamburger ", Realencyklopädie," II. 68, n. 4). "Apocrypha" (ἀπόκρυφα βιβλία) jest to powiedziałem, w sposób dosłowny tłumaczenie, "ukryte, ukryte książki". Closer examination shows, however, that the alleged identity of phraseology is a mistake. Bliższym przyjrzeniu pokazuje jednak, że domniemane tożsamości frazeologii jest błędem. Talmudic literature knows nothing of a class of -neither this phrase nor an equivalent occurs -not even in "Ab. RN" i. Talmudyczne literaturze wie nic o klasie-nie tego zwrotu ani równoważny-nie występuje nawet w "Ab. RN" i. 1, though the error appears to have originated in the words used there. 1, choć wydaje się błąd powstały w słowa nie używane. Nor is the usage identical: does not mean "conceal" (ἀποκρύπτειν translates not , but and its synonyms), but "store away"; it is used only of things intrinsically precious or sacred. Nie jest użycie identyczne: nie oznacza "ukryć" (ἀποκρύπτειν nie przekłada się, ale i jego synonimy), ale "od magazynu"; jest ona wykorzystywana tylko natury rzeczy szlachetne lub świętych. As applied to books, it is used only of books which are, after all, included in the Jewish canon, never of the kind of literature to which the Church Fathers give the name "Apocrypha"; these are rather (Yer. Sanh. x. 1, 28a), or . Jak stosować do książki, jest ona wykorzystywana tylko książek, które są po wszystkich, zawartych w kanon żydowski, nigdy tego rodzaju literatury, do którego Ojcowie Kościoła nadania nazwy "Apocrypha"; są to raczej (Yer. Sanh. X . 1, 28a), lub. The only exception is a reference to Sirach. Jedynym wyjątkiem jest odniesienie do Sirach. The Book of (magical) Cures which Hezekiah put away (Pes. iv. 9) was doubtless attributed to Solomon. Księgi (magiczne) leki, które Ezechiasz oddala (Pes. IV. 9) był niewątpliwie przypisać do Salomona. This being the state of the facts, it is doubtful whether there is any connection between the use of and that of ἀπόκρυφος. Jest to stan faktyczny, jest wątpliwe, czy istnieje jakikolwiek związek pomiędzy zażywaniem oraz z ἀπόκρυφος że.

§ III. § III. Lists of Apocrypha; Classification. Listy Apocrypha; Klasyfikacja.

The following is a brief descriptive catalogue of writings which have been at some time or in some quarters regarded as sacred scripture, but are not included in the Jewish (and Protestant) canon. Poniżej znajduje się krótki opisowy katalog pism, które zostały na pewien czas lub w pewnych kręgach uważany za Pismo Święte, ale nie są ujęte w żydowskim (i protestanckich) kanon. For more particular information about these works, and for the literature, the reader is referred to the special articles on the books severally. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat tych utworów, i dla literatury, zwraca się uwagę czytelnika, o których mowa specjalne artykuły na temat książek solidarnie.

First, then, there are the books which are commonly found in the Greek and Latin Bibles, but are not included in the Hebrew canon, and are hence rejected by Protestants; to these, as has already been said, Protestants give the name "Apocrypha" specifically. Po pierwsze, a następnie, istnieją książki, które są powszechnie spotykane w Biblji greki i łaciny, ale nie są ujęte w kanon hebrajski, a co za tym idzie są odrzucane przez protestantów, do tych, jak już powiedziano, protestanci nadania nazwy "Apocrypha "Konkretnie. These are (following the order and with the titles of the English translation): I Esdras; II Esdras; Tobit; Judith; The Rest of the Chapters of the Book of Esther; Wisdom of Solomon; Wisdom of Jesus, the Son of Sirach, or Ecclesiasticus; Baruch, with the Epistle of Jeremiah; Song of the Three Holy Children; History of Susanna; Destruction of Bel and the Dragon; Prayer of Manasses; I Maccabees; II Maccabees. Są to (zgodnie z kolejnością oraz tytuły tłumaczenie na język angielski): I Księgi Ezdrasza; II Księgi Ezdrasza; Tobit; Judith; pozostałej części rozdziałów Księgi Estery; mądrości Salomona, Mądrości Jezusa, Syna Sirach, lub Ecclesiasticus; Baruch, z List Jeremiasza, Pieśń Trzech Świętego dzieci; Historia Susanna; Zniszczenie Bel i smok; Modlitwa Manassesa; I Księga Machabejska; II Księga Machabejska. These, with the exception of I, II (III, IV) Esdras and the Prayer of Manasses, are canonical in the Roman Church. Secondly, books which were pronounced apocryphal by the ancient Church. Te, z wyjątkiem I i II (III, IV) i Księgi Ezdrasza Modlitwa Manassesa, są w kanonicznych Kościoła rzymskiego. Po drugie, książek, które były wymawiane przez apokryficzny starożytnego Kościoła. Of these we possess several catalogues, the most important of which are the Stichometry of Nicephorus; the Athanasian Synopsis; and an anonymous list extant in several manuscripts, first edited by Montfaucon (see Schürer, "Gesch." 3d ed., iii. 262 et seq.); further a passage in the "Apostolical Constitutions" (vi. 16), and the socalled Decree of Pope Gelasius ("Corpus Juris Canonici," iii. Distinctio 15). Tych posiadamy kilka katalogów, z czego najważniejsze są Stichometry z Nicephorus; w Athanasian Synopsis; i anonimowe listy obowiązywały w wielu rękopisów, najpierw pod redakcją Montfaucon (patrz Schürer, "Gesch." 3d ed. III. 262 i nast.); kolejne przejście w "apostolski Konstytucje" (VI. 16), a SoCalled'a dekretu Gelazjusz ( "Corpus Juris Canonici," iii. Distinctio 15). References in the Fathers add some titles, and various Oriental versions give us a knowledge of other writings of the same kind. Zawarte w Ojcowie dodać kilka tytułów, a różne wersje Oriental dać nam wiedzy o innych pism tego samego rodzaju. A considerable part of this literature has been preserved, and fresh discoveries almost every year prove how extensive and how popular it once was. Znaczna część tej literatury została zachowana, a świeże odkrycia niemal co roku udowodnić, w jaki sposób obszerny i popularny, jak w przeszłości.

A satisfactory classification of these writings is hardly possible; probably the most convenient scheme is to group them under the chief types of Biblical literature to which they are severally related-viz.: A zadowalające klasyfikacji tych pism nie jest możliwe, prawdopodobnie najbardziej wygodny system jest do grupy na podstawie ich głównego rodzajów literatury biblijnej, do których są one związane z osobna-Viz.:

1. Historical, including history proper, story books, and haggadic narrative. . 1. historyczne, w tym właściwej historii, historia książki, a haggadic narracji.

2. Prophetic, including apocalypses. . 2. prorockiej, w tym apocalypses.

3. Lyric; psalms. . 3. Liryczne; psalmy.

4. Didactic; proverbs and other forms of "wisdom." The assignment of a book to one or another of these divisions must often be understood as only a potiori; a writing which is chiefly narrative may contain prophecy or apocalypse; one which is primarily prophetic may exhibit in parts affinity to the didactic literature. . 4. dydaktyczna; przysłów i inne formy "mądrości". Przyporządkowanie książki do jednej lub innej z tych działów często muszą być rozumiany jako jedynie potiori; pismo, które jest przede wszystkim narracji może zawierać lub proroctwa Apokalipsy, która jest przede wszystkim prorocze mogą wykazywać w części powinowactwo do literatury dydaktycznej.

§ IV. § IV. Historical Apocrypha. Apocrypha historycznych.

1. First Maccabees. . 1. Pierwsza Księga Machabejska. A history of the rising of the Jews under the leadership of Mattathias and his sons against Antiochus Epiphanes, and of the progress of the struggle down to the death of Simon, covering thus the period from 175-135 BC The book was written in Hebrew, but is extant only in Greek and in translations made from the Greek. Historia wschodu Żydów pod przywództwem Matatiasza i jego synów przed Antioch Epifanes, oraz o postępach w walce aż do śmierci Szymona, obejmując tym samym okresie 175-135 pne Książka została napisana w języku hebrajskim, ale obowiązują tylko w języku greckim i tłumaczenia wykonane z greckiego.

2. Second Maccabees. . 2. Druga Księga Machabejska. Professedly an abridgment of a larger work in five books by Jason of Cyrene. Okrojenie rzekomo jeden z większych prac w pięciu książek przez Jason z Cyreny. It begins with the antecedents of the conflict with Syria, and closes with the recovery of Jerusalem by Judas after his victory over Nicanor. Zaczyna z poprzednicy w konflikt z Syrią, i zamyka z odzysku Jerozolimy przez Judasza, po jego zwycięstwie nad Nicanor. The work was written in Greek, and is much inferior in historical value to I Macc. Pracy został napisany w języku greckim, i to w znacznie niższej wartości historycznej I Macc. Prefixed to the book are two letters addressed to the Jews in Egypt on the observance of the Feast of Dedication (). Prefiksem w książce są dwa pisma skierowane do Żydów w Egipcie w sprawie przestrzegania Święto Dedykacja ().

3. First Esdras. . 3. Pierwsza Księgi Ezdrasza. In the Latin Bible, Third Esdras. W łacińskiej Biblii, Księgi Ezdrasza trzecie. A fragment of the oldest Greek version (used by Josephus) of Chronicles (including Ezra and Nehemiah), containing I Chron. Fragment z najstarszych wersji greckiej (używane przez Józefa Flawiusza) Kroniki (w tym Ezdrasz i Nehemiasz), zawierające chro-I. xxxv.-Neh. viii. VIII. 13, in a different, and in part more original, order than the Hebrew text and with one considerable addition, the story of the pages of King Darius (iii. 1-v. 6). 13, w różnych, w części oryginalne, zamów niż hebrajski tekst i jednym znaczne Ponadto, historia strony króla Dariusza (III. 1-v. 6). The book is printed in an appendix to the official editions of the Vulgate (after the New Testament), but is not recognized by the Roman Church as canonical. Książka jest drukowana w dodatku do oficjalnych wydań z Wulgaty (po Nowy Testament), ale nie jest uznawany przez Kościół rzymsko kanoniczna.

4. Additions to Daniel. . 4. Dodatki do Daniela.

a. The story of Susanna and the elders, prefixed to the book, illustrating Daniel's discernment in judgment. a. Historia Susanna i starsi, z prefiksem do książki, ilustrujących Daniel's rozeznania w wyroku.

b. The destruction of Bel and the Dragon, appended after ch. b. niszczenie Bel i smok, dołączane po ch. xii., showing how Daniel proved to Cyrus that the Babylonian gods were no gods. XII., pokazując w jaki sposób Daniel okazały Cyrus babiloński, że bogowie nie byli bogami.

c. The Song of the three Jewish Youths in the fiery furnace, inserted in Dan. c. Pieśń trzech żydowskiej młodzieży w piec płomienny, zamieszczone w Dan. iii. between verses 23 and 24. These additions are found in both Greek translations of Daniel (Septuagint and Theodotion); for the original language and for the Hebrew and Aramaic versions of the stories, see Daniel. pomiędzy 23 i 24 znaki. Uzupełnienia te znajdują się w obu greckie tłumaczenie Daniel (Septuaginta i Theodotion); dla oryginalnej wersji językowej oraz w języku hebrajskim i aramejski wersji opowieści, zobaczyć Daniela.

5. Additions to Esther. . 5. Dodatki do Estery. In the Greek Bible, enlargement on motives suggested by the original story: W greckiej Biblii, w sprawie rozszerzenia motywy zaproponowane przez oryginalną historię:

a. The dream of Mordecai and his discovery of the conspiracy, prefixed to the book; the interpretation follows x. a. sen Mardocheusza i jego odkrycia w konspiracji, ustaloną na książki; interpretacji wynika, x. 3;

b. Edict for the destruction of the Jews, after iii. b. Edykt do niszczenia Żydów, po III. 13;

c., d. Prayers of Mordecai and Esther,after iv. c., d. modlitwy Mardocheusza i Esther, po iv. 17;

e. Esther's reception by the king, taking the place of v. 1 in the Hebrew; e. Esther's odbioru przez króla, z uwzględnieniem miejsca v. 1 w języku hebrajskim;

f. Edict permitting the Jews to defend themselves, after viii. f. edykt pozwalający na Żydów, aby bronić się, po VIII. 12. In the Vulgate these additions are detached from their connection and brought together in an appendix to the book, with a note remarking that they are not found in the Hebrew. W Wulgaty tych uzupełnień są oderwane od ich połączenia i zebrane w dodatku do książki, z remarking pamiętać, że nie zostały one odnalezione w języku hebrajskim.

6. Prayer of Manasses. . 6. Modlitwa Manassesa. Purports to be the words of the prayer spoken of in II Chron. Może służyć za słowa modlitwy wypowiedziane w chro II. xxxiii. XXXIII. 18 et seq.; probably designed to stand in that place. 18 i nast.; Stand prawdopodobnie przeznaczone do tego miejsce. In many manuscripts of the Greek Bible it is found among the pieces appended to the Psalms; in the Vulgate it is printed after the New Testament with III and IV Esd., and like them is not canonical. W wielu rękopisów greckiego Biblii jest znaleźć wśród sztuk dołączona do Psalmów; w Wulgata jest drukowany po Nowego Testamentu z III i IV ESD., A jak ich nie jest kanoniczny.

7. Judith. Story of the deliverance of the city of Bethulia by a beautiful widow, who by a ruse deceives and kills Holophernes, the commander of the besieging army. Opowieść o wyzwolenie miasta Bethulia przez piękną wdową, którzy przez podstęp i oszustwo zabija Holophernes, dowódca armii w oblegające. The book was written in Hebrew, but is preserved only in Greek or translations from the Greek; an Aramaic Targum was known to Jerome. Książka została napisana w języku hebrajskim, ale zachowały się jedynie w języku greckim lub tłumaczenie z greckiego, przed aramejski Targum był znany Jerome.

8. Tobit. The scene of this tale, with its attractive pictures of Jewish piety and its interesting glimpses of popular superstitions, is laid in the East (Nineveh, Ecbatana); the hero is an Israelite of the tribe of Naphtali, who was carried away in the deportation by Shalmaneser ("Enemessar"). Scena niniejszego opowieść, atrakcyjne zdjęcia z jego pobożności żydowskiej i jej ciekawe glimpses popularnych superstitions, jest ustanowione na Wschodzie (Niniwa, Ecbatana); bohater jest to prawdziwy Izraelita z pokolenia Neftalego, który został zabrany na deportację przez Salmanasar ( "Enemessar"). The story is related in some way to that of AḦiḳar. Fabuła jest związane w jakiś sposób do tego, jaki AḦiḳar.

9. Third Maccabees. 9. Trzecia Księga Machabejska. (See Maccabees, Books of.) A story of the persecution of the Egyptian Jews by Ptolemy Philopator after the defeat of Antiochus at Raphia in 217 BC; their steadfastness in their religion, and the miraculous deliverance God wrought for them. The book, which may be regarded as an Alexandrian counterpart of Esther, is found in manuscripts of the Septuagint, but is not canonical in any branch of the Christian Church. (Patrz: Księga Machabejska, Księga.) Opowieść o prześladowania Żydów przez egipskiego Ptolemeusza Filopator po klęsce Antioch w Raphia w 217 pne, ich cierpliwość w ich religii, i cudowne ocalenie Bóg uczynił dla nich. W książce, która mogą być traktowane jako odpowiednika aleksandryjski Esther, znajduje się w rękopisach z Septuaginta, ale nie jest kanoniczna w każdym oddziale chrześcijańskiego Kościoła.

§ V. Historical Pseudepigrapha. § V. historyczne Pseudepigrapha.

The books named above are all found in the Greek and Latin Bibles and in the Apocrypha of the Protestant versions. Książek z wyżej wymienionych są wszystkie znalezione w greckiej i łacińskiej i Biblji w Apocrypha w wersji protestanckiej. We proceed now to other writings of the same general class, commonly called "Pseudepigrapha." Mamy teraz przejść do innych pism tej samej klasy, powszechnie zwane "Pseudepigrapha".

10. The Book of Jubilees, called also Leptogenesis ("The Little Genesis"), probably , in distinction, not from the canonical Genesis, but from a larger Midrash, a . 10. Książka Jubileusze, zwany również Leptogenesis ( "The Little Genesis"), prawdopodobnie w rozróżnienia, a nie od kanonicznych Genesis, ale z większą Midrasz, a. It contains a haggadic treatment of the history of the Patriarchs as well as of the history of Israel in Egypt, ending with the institution of the Passover, based on Gen. and Ex. Zawiera haggadic traktowania historii Patriarchów, jak również z historii Izraela z Egiptu, kończący się w instytucji Paschy, w oparciu o Gen. i Ex. i.-xii. I.-XII. It is a free reproduction of the Biblical narrative, with extensive additions of an edifying character, exhortations, predictions, and the like. To jest wolne reprodukcji biblijnej narracji, z rozległymi uzupełnień o charakterze budująca, nawoływań, prognoz i tym podobne. It gets the name "Book of Jubilees" from the elaborate chronology, in which every event is minutely reckoned out in months, days, and years of the Jubilee period. Pobiera ona nazwę "Księga Jubileusze" od opracowania chronologii, w którym każde zdarzenie jest drobiazgowo liczony w miesiącach, dni i lat Jubileusz okresie. The whole is in the form of a revelation made through an angel to Moses on Mt. Cały jest w formie dokonywana poprzez objawienie anioła do Mojżesza na Mt. Sinai, from which some writers were led to call the book the "Apocalypse of Moses." Synaj, z których niektóre zostały pisarzy doprowadziły do poł ± czyć się z książki "Apokalipsa Mojżesza." (See Apocalypse, § V. 10.) It was written in Hebrew, probably in the first century BC, but is now extant only in Ethiopic and in fragments of an old Latin translation, both made from an intermediate Greek version. Brief mention may be made here of several similar works containing Haggadah of early Hebrew history. (Patrz: Apocalypse, V. § 10.) Było napisane w języku hebrajskim, prawdopodobnie w pierwszym wieku przed naszą erą, ale obecnie istniejące tylko w etiopski i fragmenty starego łacina tłumaczenia, zarówno wykonane z pośrednim wersji greckiej. IPN oznaczenie może się tutaj z kilku podobnych utworów zawierających Haggadah wczesnego Hebrajski historii.

a. "Liber Antiquitatum Biblicarum," attributed to Philo. a. "Liber Antiquitatum Biblicarum," nadana Philo. This was first published, with some other works of Philo, at Basel in 1527 (see Cohn, in "Jew. Quart. Rev." 1898, x. 277 et seq.; Schürer, "Gesch." 3d ed., iii. 541 et seq., additional literature). Ten został opublikowany po raz pierwszy, niektóre z innych dzieł Philo, w Bazylei w 1527 (patrz Cohn, w "Żyd. Quart. Rev" 1898, X. 277 i nast. Schürer, "Gesch." 3d ed. III. 541 i nast. Dodatkowa literatura). Extends from Adam to the death of Saul, with omissions and additions-genealogical, legendary, and rhetorical-speeches, prophecies, prayers, etc. The patriarchal age is despatched very briefly; the Exodus, on the contrary, and the stories of the Judges, are much expanded. Rozciąga się od Adama do śmierci Saula, z zaniedbań i uzupełnień-genealogicznych, legendarny, i retoryczne-wypowiedzi, proroctwa, modlitwy, itd. patriarchalnego wieku jest wysyłane bardzo krótko; z Exodus, wręcz przeciwnie, i historie z sędziów , Są znacznie rozszerzone. The author deals more freely with the Biblical narrative than Jubilees, and departs from it much more widely. Autor ofert z bardziej swobodnie niż narratorski biblijne Jubileusze i odchodzi od niego znacznie lepiej. The work is preserved in a Latin translation made from Greek; but it is highly probable that the original language was Hebrew, and that it was written at a time not very remote from the common era. Prac jest zachowany w łacińskiego tłumaczenia wykonane z greckiej, ale jest wysoce prawdopodobne, że w oryginalnym języku hebrajskim był, i że został napisany w czasie, nie bardzo oddalonych od wspólnej ery. Considerable portions of it are incorporated-under the name of Philo-in the Hebrew book, of which Gaster has published a translation under the title "Chronicles of Jerahmeel" (see Gaster, lc, Introduction, pp. xxx. et seq., and below, d). Znaczne fragmenty są włączone-pod nazwą Philo-książki w języku hebrajskim, z których Gaster opublikował tłumaczenie pod tytułem "Kroniki Jerachmeel" (patrz Gaster, dz. cyt., Wstęp, pp. Xxx. I nast., A poniżej, d).

b. Later works which may be compared with this of Philo are the , and the , on which see the respective articles. b. Później utworów, które można porównać z tym z Philo są, i na które można znaleźć w odpowiednich artykułów.

c. To a different type of legendary history belongs the Hebrew Yosippon (qv). c. Do innego typu należą legendarna historia hebrajskiego Yosippon (QV).

d. The "Chronicles of Jerahmeel," translated by Gaster from a unique manuscript in the Bodleian (1899), are professedly compiled from various sources; they contain large portions excerpted from the Greek Bible, Philo (see above), and "Yosippon," as well as writings like the Pirḳe de R. Eliezer, etc. d. "Kronik Jerachmeel", przekład z Gaster unikalny manuskrypt w Bodleian (1899), rzekomo są zestawiane z różnych źródeł, które zawierają duże porcje excerpted od greckiego Biblii, Philo (patrz wyżej), i "Yosippon, ", Jak również pisma, jak Pirḳe de R. Eliezer, itp.

e. Any complete study of this material must include also the cognate Hellenistic writings, such as the fragments of Eupolemus and Artapanus (see Freudenthal, "Hellenistische Studien") and the legends of the same kind in Josephus. e. Wszelkie kompletne studium Materiał ten musi obejmować także pokrewny helleńskiego pism, takich jak fragmenty Eupolemus i Artapanus (patrz Freudenthal, "Hellenistische Studien") i legendy tego samego rodzaju w Józefa Flawiusza.

§ VI. § VI. Books of the Antediluvians. Książki z Antediluvians.

The Book of Jubilees makes repeated mention of books containing the wisdom of the antediluvians (eg, Enoch, iv. 17 et seq.; Noah, x. 12 et seq.) which were in the possession of Abraham and his descendants; also of books in which was preserved the family law of the Patriarchs (compare xli. 28) or their prophecies (xxxii. 24 et seq., xlv. 16). Księgi Jubileusze sprawia, że powtarzające się wzmianki o książkach zawierających mądrość z antediluvians (np. Henoch, iv. 17 i nast. Noego, x. 12 nn.) Które były w posiadaniu Abrahama i jego potomków, a także książek , w którym został zachowany w prawie rodzinnym z Patriarchów (porównaj xli. 28) lub ich proroctwa (xxxii. 24 i nast., XLV. 16). These are all in the literal sense "apocryphal," that is, esoteric, scriptures. Są to w dosłowny sens "apokryficzny", czyli ezoteryczny, Pisma. A considerable number of writings of this sort have been preserved or are known to us from ancient lists and references; others contain entertaining or edifying embellishments of the Biblical narratives about these heroes. Znaczna liczba pism tego rodzaju zostały zachowane lub znane są od starożytności do nas list i odniesienia, inne zawierają zabawny lub budująca upiększeń z biblijnej opowieści o tych bohaterów. Those which are primarily prophetic or apocalyptic are enumerated elsewhere (x., xi.); the following are chiefly haggadic: Tych, które są przede wszystkim prorocze lub apokaliptyczny są wyszczególnione gdzie indziej (X., XI.); Następujące haggadic są przede wszystkim:

11. Life of Adam and Eve. 11. Życie Adama i Ewy. This is essentially a Jewish work, preserved-in varying recensions-in Greek, Latin, Slavonic, and Armenian. Chodzi przede wszystkim o żydowskich pracy, zachowane w różnym recensions się greki, łaciny, słowiańskich i armeński. It resembles the Testament literature (see below) in being chiefly occupied with the end of Adam's life and the burial of Adam and Eve. Ona jest podobna do literatury Testamentu (patrz poniżej) jest w głównej mierze z zajmowanych do końca życia Adama i pochówku Adama i Ewy. According to an introductory note in the manuscripts, the story was revealed to Moses, whence the inappropriate title "Apocalypse of Moses." Zgodnie z uwaga wprowadzająca w rękopisy, historia była objawił Mojżeszowi, przystępujemy niewłaściwy tytuł "Apokalipsa Mojżesza." On the apocryphal Adam books see Adam, Book of. Na apokryficzny Adam książek patrz Adam, Księgi.

Other apocryphal books bearing the name of Adam are: The Book of Adam and Eve, or the Conflict of Adam and Eve with Satan, extant in Arabic and Ethiopic; and The Testament of Adam, in Syriac and Arabic. Inne książki apokryficzny noszących imię Adama są: Książka Adama i Ewy, albo Konflikt Adama i Ewy z Szatanem, istniejące w języku arabskim i etiopski; oraz Testament Adama, w Syryjski i Arabski. Both these are Christian offshoots of the Adam romance. Apocalypses of Adam are mentioned by Epiphanius; the Gelasian Decree names a book on the Daughters of Adam, and one called the Penitence of Adam. Oba te są chrześcijańskie offshoots z Adam romans. Apocalypses Adama są wymienione przez Epifaniusz; z nazwami dekrecie Gelasian książki na Córki Adama, a jeden zwany skrucha Adama.

Seven Books of Seth are said by Epiphanius ("Adversus Hæreses," xxxix. 5; compare xxvi. 8; also Hippolytus, "Refutatio," v. 22; see also Josephus, "Ant." i. 2, § 3) to have been among the scriptures of the Gnostic sect of Sethians.On the apocryphal books of Enoch see Apocalypse, § V., and Enoch, Books of. Siedem książek Setha są przez powiedział Epifaniusz ( "Adversus haereses," XXXIX. 5; porównać XXVI. 8; również Hipolit, "Refutatio", v. 22; patrz również Józef, "Ant." I. 2, § 3) zostały wśród pism z gnostyk sekty Sethians.On apokryficzny w księgach Enoch patrz: Apocalypse, § V., i Henoch, Księgi.

The Samaritan author, a fragment of whose writing has been preserved by Eusebius ("Præp. Ev." ix. 17) under the name of Eupolemus, speaks of revelations by angels to Methuselah, which had been preserved to his time. W Samarytanina autora, którego fragment piśmie została zachowana przez Euzebiusza ( "praep. Ev." IX. 17) pod nazwą Eupolemus, mówi znaki przez aniołów do Methuselah, które zostały zachowane do jego czasu. A Book of Lamech is named in one of our lists of Apocrypha. A Księga Lamek nazwie w jednym z naszych list Apocrypha.

Books of Noah are mentioned in Jubilees (x. 12, xxi. 10). Książki Noego są wymienione w Jubileusze (x. 12, xxi. 10). Fragments of an Apocalypse of Noah are incorporated in different places in Enoch (which see). Fragmenty z Apokalipsy Noego są włączone w różnych miejscach w Enoch (które widzą). A book bearing the name of Noria, the wife of Noah, was current among certain Gnostics (Epiphanius, "Adv. Hæreses," xxvi. 1). Książka nosząca nazwę Noria, żona Noego, było obecnych wśród niektórych Gnostics (Epifaniusz, "Adv. Haereses," XXVI. 1). Shem transmits the books of his father, Noah (Jubilees, x. 14); other writings are ascribed to him by late authors. Sem przekazuje książek jego ojca, Noah (Jubileusze, x. 14); inne pisma są przypisane mu przez autorów późno. Ham was the author of a prophecy cited by Isidore, the son of Basilides (Clemens Alexandrinus, "Stromata," vi. 6); according to others he was the inventor of magic (identified with Zoroaster; Clementine, "Recognitiones," iv. 27). Ham był autorem proroctwo cytowane przez Izydor, syn Basilides (Clemens alexandrinus, "Stromata," vi. 6), według innych był wynalazcą magii (utożsamiane z Zaratusztra; Clementine "Recognitiones," IV. 27).

§ VII. § VII. Testaments. Testamentu.

A special class of apocryphal literature is made up of the so-called "Testaments" of prominent figures in Bible history. Specjalne klasy apokryficzny literaturze składa się z tzw "Testament" prominentnych liczb w historii Biblii. Suggested, doubtless, by such passages as the Blessing of Jacob (Gen. xlix.), the Blessing of Moses (Deut. xxxiii.), the parting speeches of Moses (Deut. iv., xxix. et seq.) and Joshua (Josh. xxiii., xxiv.), etc., the Testaments narrate the close of the hero's life, sometimes with a retrospect of his history, last counsels and admonitions to his children, and disclosures of the future. Zasugerował, niewątpliwie, takie jak fragmenty Błogosławieństwo Jakuba (Gen. XLIX.) Błogosławieństwo Mojżesza (Deut. XXXIII.), Do przecinania wypowiedzi Mojżesza (Deut. iv., XXIX. Nn.) I Joshua ( Josh. XXIII., XXIV.) Itp., w ścisłej Testamentu opowiadać o życiu bohatera, czasami z perspektywy jego historii, ostatnio rad i admonitions do jego dzieci, i informacje z przyszłości. These elements are present in varying proportions, but the general type is well marked. Te elementy są obecne w różnych proporcjach, ale ogólnie jest dobrze oznakowane typu.

12. Testament of Abraham. 12. Testamencie Abrahama. Edited in Greek (two recensions) by MR James, "Texts and Studies," ii. Edytowane w języku greckim (dwa recensions) przez MR James, "Teksty i studia," II. 2; in Rumanian by Gaster, in "Proc. of Society of Biblical Archeology," 1887, ix. 2; w Rumuński przez Gaster, w "Mat. Towarzystwa Biblijnego Archeologia", 1887, IX. 195 et seq.; see also Kohler, in "Jew. Quart. Rev." 195 i nast.; Patrz również Kohler, w "Żyd. Quart. Rev" 1895, vii. 1895, VII. 581 et seq. 581 i nast. (See Abraham, Testament of, called also Apocalypse of Abraham). (Patrz: Abrahama, Testament, zwany również Apokalipsa Abrahama). Narrative of the end of Abraham's life; his refusal to follow Michael, who is sent to him; his long negotiations with the Angel of Death. Narracja od końca życia Abrahama, jego odmowa śledzić Michaela, który jest wysyłany do niego; jego długich negocjacjach z Angel of Death. At his request, Michael shows him, while still in the body, this world and all its doings, and conducts him to the gate of heaven. Na jego wniosek, Michael pokazuje mu, a jednocześnie w organizmie, ten świat i wszystkie jego czyny, i do Niego prowadzi bramy nieba. The book is thus mainly Haggadah, with a little apocalypse in the middle. The Slavonic Apocalypse of Abraham (ed. by Bonwetsch, "Studien zur Geschichte der Theologie und Kirche," 1897), translated from the Greek, gives the story of Abraham's conversion; the second part enlarges on the vision of Abraham in Gen. xv. Książka jest więc głównie Haggadah, z nieco apokalipsa w środku. Słowiańskich Apokalipsy Abrahama (przez Bonwetsch red., "Studien zur Geschichte der Theologie und Kirche", 1897), przekład z greckiego, historia daje Abrahama konwersji ; Drugiej części poszerza o Abrahamie w wizji Gen. xv.

13. Testaments of Isaac and Jacob. 13. Testamentu Izaaka i Jakuba. Preserved in Arabic and Ethiopic. They are upon the same pattern as the Testament of Abraham; each includes an apocalypse in which the punishment of the wicked and the abode of the blessed are exhibited. Zachowanych w arabskim i etiopski. Oni są na tych samych zasadach jak Testament Abrahama; każda zawiera Apocalypse, w którym kara bezbożnych i błogosławione miejsce zamieszkania są eksponowane. The moral exhortation which properly belongs to the type is lacking in the Testament of Abraham, but is found in the other two. Moralne wezwanie, które należy odpowiednio do rodzaju brakuje w Testamencie Abrahama, ale znajduje się w dwóch pozostałych.

14. Testaments of the Twelve Patriarchs. 14. Testamentu z Dwunastu Patriarchów. The parting admonitions of the twelve sons of Jacob to their children. Do przecinania admonitions z dwunastu synów Jakuba, aby ich dzieci. Each warns against certain particular sins and commends the contrary virtues, illustrating and enforcing the moral by the example or experience of the speaker. Thus, Gad warns against hatred, Issachar shows the beauty of simple-mindedness, Joseph teaches the lesson of chastity. Każdy ostrzega przed szczególności niektóre grzechy i chwali się cnotami, ilustrujące i egzekwowania moralnego na przykładzie doświadczeń lub z głośnika. Zatem, Gad ostrzega przed nienawiści, Issachara pokazuje piękno prostego umysłu, Joseph uczy lekcja czystości. In some (eg, in the Testament of Joseph) the legendary narrative of the patriarch's life fills a larger space, in others (eg, Benjamin) direct ethical teaching predominates. W niektórych (np. w Testamentu Józefa) legendarny patriarcha narracji w życiu wypełnia większa przestrzeń, w innych (np. Beniamin) bezpośrednie nauczanie etyczne dominuje.

The eschatological element is also present in varying proportions-predictions of the falling away in the last days and the evils that will prevail; the judgment of God on the speaker's posterity for their sins (eg, Levi, xiv. et seq.; Judah, xviii. 22 et seq.; Zebulun, ix.); and the succeeding Messianic age (Levi, xviii.; Judah, xxiv. et seq.; Simeon, vi.; Zebulun, ix. et seq.). Eschatologicznym elementem jest również obecne w różnych proporcjach-prognozy dotyczące Falling Away w ostatnich dniach i zła, że zwycięży; wyrok Boga na mówiącego potomstwa za ich grzechy (np. Levi, XIV. I nast. Judy, XVIII. 22 i nast. Zabulona, ix.), a kolejnych mesjanistyczny wiek (Levi, xviii.; Judy, XXIV. i nast. Symeona, vi.; Zabulona, IX. nn.). A true apocalypse is found in the Test. Prawdziwa apokalipsa znajduje się w teście. of Levi, ii. Lewiego, ii. et seq. i nast. (see Apocalypse). (patrz: Apocalypse). This eschatological element is professedly derived from a book written by Enoch (eg, Levi, x., xiv., xvi.; Judah, viii.; Simeon, v., etc.). Ten element jest eschatologicznym rzekomo pochodzi z książki napisane przez Enoch (np. Levi, X., XIV., XVI.; Judy, VIII.; Symeona, V., itp.). The work is substantially Jewish; the Christian interpolations, though numerous, are not very extensive, and in general are easily recognizable. Pracy jest znacznie żydowskiej, chrześcijańskiej interpolations, chociaż liczne, nie są bardzo obszerne i na ogół są łatwo rozpoznawalne.

A Hebrew Testament of Naphtali has been published by Gaster ("Proceedings of Society of Biblical Archeology," December, 1893; February, 1894; see also "Chron. of Jerahmeel," pp. 87 et seq.), and is regarded by the editor and by Resch ("Studien und Kritiken," 1899, pp. 206 et seq.) as the original of which the Greek Testament is a Christian recension. A Hebrajski Testamencie Neftalego został opublikowany przez Gaster ( "Proceedings of Society of Biblical Archeology," Grudzień, 1893; lutego, 1894; por. także "Chrońmy. Jerachmeela," pp. 87 i nast.), I jest traktowane przez redaktor i Resch ( "Studien und Kritiken", 1899, pp. 206 i nast.) jak oryginał, który greckiego Testamentu jest rewizja chrześcijańskiego.

15. Testament of Job. 15. Testament Hioba. When the end of his life is at hand, Job narrates to his children the history of his trials, beginning with the cause of Satan's animosity toward him. Gdy do końca swego życia jest pod ręką, oferty czytelników do swoich dzieci historii jego prób, poczynając od przyczyny Szatana animosity ku niemu. After parting admonitions (45), he divides his possessions among his sons, and gives to his three daughters girdles of wonderful properties(46 et seq.). Po rozstanie admonitions (45), dzieli on jego posiadłości między jego synów, i daje do jego trzy córki NASZYJNIKI wspaniałych właściwości (46 i nast.). The book is a Haggadah of the story of Job, exaggerating his wealth and power, his good works, and his calamities, through all of which he maintains unshaken his confidence in God. Książka jest Haggadah w historii Hioba, wyolbrzymiania jego bogactwa i władzy, jego dobre uczynki, a jego nieszczęść, poprzez wszystkie, które twierdzi, niezłomny jego zaufanie do Boga. There are no long arguments, as in the poem; the friends do not appear as defenders of God's justice-the problem of theodicy is not mooted-they try Job with questions (see 36 et seq.). Nie ma żadnych argumentów długo, jak w poemacie; znajomych nie występują jako obrońcy Bożej sprawiedliwości-problem theodicy nie jest mooted-próby pracy z pytaniami (patrz 36 i nast.). Elihu is inspired by Satan, and is not forgiven with the others. Elihu jest inspirowane przez Szatana, a nie odpuszcza z innymi. See Kohler, in "Semitic Studies in Memory of Alexander Kohut," pp. Zobacz Kohler, w "Studium semickich w pamięci Aleksandra Kohut," pp. 264-338 and 611, 612, and James, in "Apocrypha Anecdota," ii. 264-338 oraz 611, 612, a James w "Apocrypha Anecdota," II. 104 et seq.). 104 i nast.).

16. Testament of Moses. 16. Testament Mojżesza. The patristic lists of Apocrypha contain, in close proximity, the Testament of Moses and the Assumption of Moses. It is probable that the two were internally connected, and that the former has been preserved in our Assumption of Moses, the extant part of which is really a Testament-a prophetic-apocalyptic discourse of Moses to Joshua. W patrystycznych list Apocrypha zawierać, w bliskiej odległości, z Testament Mojżesza i Wniebowzięcie Mojżesza. Jest prawdopodobne, że oba były wewnętrznie połączone, i że były została zachowana w naszym Wniebowzięcie Mojżesza, istniejące w części, która jest tak naprawdę proroczych Testamentu-a-apokaliptyczny dyskursu Mojżesza do Jozuego. See below, § x. Patrz poniżej, § X. 2. . 2.

17. Testament of Solomon. 17. Testamencie Salomona. Last words of Solomon, closing with a confession of the sins of his old age under the influence of the Jebusite, Shulamite. Ostatnie słowa Salomona, zamykając w spowiedzi z grzechów jego starości pod wpływem Jebusyty, Shulamite. It is in the main a magical book in narrative form, telling how Solomon got the magic seal; by it learned the names and powers of the demons and the names of the angels by whom they are constrained, and put them to his service in building the Temple; besides other wonderful things which he accomplished through his power over the demons. Jest to w głównej magiczną książkę w formie narracji, opowiadając, jak Salomon mam magicznej pieczęci; przez nią dowiedziałem się nazwy i kompetencje demony i imiona aniołów przez kogo są one ograniczane, i włożył je do swojej usługi w budynku świątyni, oprócz innych cudowne rzeczy, które osiągnąć poprzez jego władzy nad demonów. (See Fleck, "Wissenschaftliche Reise," ii. 3, 111 et seq.) A translation into English by Conybeare was given in "Jewish Quart. Rev." (Patrz Fleck, "Wissenschaftliche Reise," ii. 3, 111 i nast.) Tłumaczenie na język angielski przez Conybeare zostało wydane w "żydowskim Quart. Rev" 1899, xi. 1899, XI. 1-45.

The Gelasian Decree names also a "ContradictioSalomonis," which may have described his contest in wisdom with Hiram, a frequent theme of later writers. Z nazwami dekrecie Gelasian również "ContradictioSalomonis", które mogą być opisane w konkursie jego mądrość z Hiram, częstym tematem później pisarzy.

A Testament of Hezekiah is cited by Cedrenus; but the passage quoted is found in the Ascension of Isaiah. A Ezechiasz Testament jest cytowany przez Cedrenus, ale przejście jest przytoczona znaleźć w Wniebowstąpienie Izajasza.

§ VIII. § VIII. Relating to Joseph, Isaiah, and Baruch. Odnoszących się do Józefa, Izajasza, a Baruch.

Other Apocrypha are the following: Inne Apocrypha są następujące:

18. Story of Aseneth. 18. Story of Aseneth. A romantic tale, narrating how Aseneth, the beautiful daughter of Potiphar, priest of On, became the wife of Joseph; how the king's son, who had desired her for himself, tried to destroy Joseph, and how he was foiled. Romantyczna opowieść, jak narrando Aseneth, piękna córka Potiphar, kapłana z On, jako żona Józefa; jak syn królewski, który miał jej pożądaną dla siebie, próbował zniszczyć Józefa, i jak był foliowany. The romance exists in various languages and recensions. Do romansu istnieje w różnych językach i recensions. The Greek text was published by Batiffol, Paris, 1889. Tekst w języku greckim została opublikowana przez Batiffol, Paryż, 1889.

A Prayer of Joseph is named in the anonymous list of Apocrypha, and is quoted by Origen and Procopius. A Prayer Józefa nazwie w anonimowe listy Apocrypha, i jest przytoczona przez Orygenesa i Prokopa. In these fragments Jacob is the speaker. Jakuba w tych fragmentów jest głośnik.

19. Ascension of Isaiah, or Vision of Isaiah. . 19. Wniebowstąpienie Izajasza, lub Wizja Izajasza. Origen speaks of a Jewish apocryphal work describing the death of Isaiah. Orygenes mówi o żydowskich apokryficzny prace opisujące śmierci Izajasza. Such a martyrium is preserved in the Ethiopic Ascension of Isaiah, the first part of which tells how Manasseh, at the instigation of a Samaritan, had Isaiah sawn asunder. Martyrium taki jest przechowywany w etiopski Wniebowstąpienie Izajasza, w pierwszej części, która mówi, jak Manassesa, za namową o Samarytaninie, gdyby Izajasza pociętego rozdziela. The second part, the Ascension of Isaiah to heaven in the 20th year of Hezekiah, and what he saw and heard there, is Christian, though perhaps based on a Jewish vision. Extensive Christian interpolations occur in the first part also. Druga część, Wniebowstąpienia Izajasza do nieba w 20 roku Ezechiasza, a to, co widział i słyszał tam, jest chrześcijańska, choć być może w oparciu o wizję żydowskiego. Rozległe Christian interpolations wystąpić w pierwszej części także. A fragment of the Greek text is reproduced in Grenfell and Hunt, "The Amherst Papyri," London, 1900. Fragment greckiego tekstu zamieszczonego w Grenfell i Hunt, "The Amherst Papyri", Londyn, 1900.

20. The Rest of the Words of Baruch, or Paralipomena of Jeremiah. (Ceriani, "Monumenta," v. 1, 9 et seq.; J. Rendel Harris, "Rest of the Words of Baruch," 1889; Dillmann, "Chrestomathia Æthiopica," pp. 1 et seq.; Greek and Ethiopic.) Narrates what befell Baruch and Abimelech (Ebed-melech) at the fall of Jerusalem. 20. The Rest of the Words Barucha, lub Paralipomena Jeremiasza. (CERIANI, "Monumenta", v. 1, 9 i nast. Rendel J. Harris, "Rest of the Words Barucha", 1889; Dillmann " Chrestomathia Aethiopica ", pp. 1 i nast. Greckie i etiopski). Czytelników, co befell Barucha i Abimelek (Ebed-MELECH) po upadku Jerozolimy. Sixty-six years after, they sent a letter by an eagle to Jeremiah in Babylon. Sześćdziesiąt sześć lat po ich wysłał pismo do Jeremiasza orła w Babilonie. He leads a company of Jews back from Babylonia; only those who are willing to put away their Babylonian wives are allowed to cross the Jordan; the others eventually become the founders of Samaria. Jeremiah is spirited away. On prowadzi spółka z powrotem Żydów z Babilonii; tylko tych, którzy są chętni do ich babilońskiej oddala żony są dopuszczone do krzyża Jordanu; inni w końcu stać założycieli Samarii. Jeremiasz jest teraz szukać. After three days, returning to the body, he prophesies the coming of Christ and is stoned to death by his countrymen. Po trzech dniach, powrót do ciała, on prorokuje przyjście Chrystusa i ukamienowany na śmierć przez swoich rodaków.

§ IX. § IX. Lost Books. Lost Books.

Other haggadic works named in the Gelasian Decree are: the Book of Og, the Giant, "whom the heretics pretend to have fought with a dragon after the flood"; perhaps the same as the Manichean Γιγάτειος βίβλος. Inne haggadic robót wymienionych w dekrecie Gelasian są: Księgi Oga, Karkonoszach ", której heretyków udawać, że walczyli ze smokiem po powodzi", być może takie same jak Manichean Γιγάτειος βίβλος. (Photius, "Cod." 85), or τῶν Γιγάντων; The Penitence of Jannes and Jambres. (Photius, "Dorsz." 85), lub τῶν Γιγάντων; W skruchy z Jannes i Jambres. (See Iselin, in "Zeitschrift für Wissensch. Theologie," 1894, pp. 321 et seq.) Both of these may well have been ultimately of Jewish origin. (Patrz: Iselin, w "Zeitschrift für Wissensch. Theologie", 1894, pp. 321 i nast.) Obie te mogą również zostały ostatecznie żydowskiego pochodzenia.

§ X. Prophetical Apocrypha. § X. Prophetical Apocrypha.

1. Baruch. . 1. Barucha. Purporting to be written by Baruch, son of Neriah, the disciple of Jeremiah, after the deportation to Babylon. Którego celem jest napisany przez Barucha, syna Neriasza, uczeń Jeremiasza, po deportacji do Babilonu. The book is not original, drawing its motives chiefly from Jeremiah and Isaiah xl. Książka nie jest oryginalny, czerpiąc głównie z jego motywów Jeremiasza i Izajasza XL. et seq.; affinity to the Wisdom literature is also marked in some passages, especially in ch. i nast. powinowactwo do Mądrości literatury jest również oznaczony w niektórych fragmentach, zwłaszcza w rozdz. iii. The Epistle of Jeremiah to the captives in Babylon, which is appended to Baruch, and counts as the sixth chapter of that book, is a keen satire on idolatry. III. List Jeremiasza do wygnańców w Babilonie, która jest dołączona do Barucha, a liczy się jako szósty rozdział tej książki, to chętnie satyra na bałwochwalstwo.

2. Assumption of Moses. . 2. Wniebowzięcie Mojżesza. See above, Testament of Moses (§ VII. 16). Patrz wyżej, Testament Mojżesza (§ VII. 16). What now remains of this work, in an old Latin version, is prophetic in character, consisting of predictions delivered by Moses to Joshua when he had installed him as his successor. Co teraz pozostaje niniejszej pracy, w starej wersji Łacińskiej, ma charakter prorocki, składający się z prognoz dostarczanych przez Mojżesza do Jozuego, gdy był zainstalowany go jako swego następcę. Moses foretells in brief outline the history of the people to the end of the kingdom of Judah; then, more fully, the succeeding times down to the successors of Herod the Great, and the Messianic age which ensues. Mojżesz zapowiada w krótki zarys historii narodu do końca królestwa Judy, a następnie w pełni, w kolejnych razy w dół do następcy Herod the Great, a który wynika mesjanistyczny wiek. It is probable that the lost sequel contained the Assumption of Moses, in which occurred the conflict-referred to in Jude 9-between Michael and Satan for the possession of Moses' body. Jest prawdopodobne, że stracił sequel zawartych Wniebowzięcia Mojżesza, w którym wystąpił konflikt-Jude, o których mowa w 9-między Michael i Szatan za posiadanie Mojżesz "ciała.

3. Eldad and Medad. . 3. Eldad i Medad. Under this name an apocryphal book is mentioned in our lists, and quoted twice in the "Shepherd of Hermas" (ii. 34). Zgodnie z tym nazwisko apokryficzny książka jest wymieniony w naszej listy, a dwa razy cytowany w "Pasterz Hermasa z" (II. 34). It contained the prophecy of the two elders named in Num. Go zawartych proroctwa dwóch starszych w nazwie Num. xi. XI. 26. § XI. . 26. § XI. Apocalypses.

Most of the prophetical Apocrypha are apocalyptic in form. Większość z prophetical Apocrypha apokaliptyczny są w formie. To this class belong: Enoch, The Secrets of Enoch, IV Esd., the Apocalypses of Baruch (Greek and Syriac), Apocalypse of Zephaniah, Apocalypse of Elijah, and others (see Apocalypse, and the special articles). Apocalyptic elements have been noted above in the Assumption of Moses, the Ascension of Isaiah, the Testaments of the Twelve Patriarchs, and others. Do tej klasy należą: Henoch, The Secrets of Enoch, IV ESD., W Apocalypses Barucha (grecki i syryjski), Apokalipsie Sefaniasza, Apokalipsa Eliasza, a inni (patrz: Apocalypse, oraz specjalne artykułów). Apocalyptic elementy zostały wspomniano powyżej w Wniebowzięcie Mojżesza, Wniebowstąpienia Izajasza, w Testamentu z Dwunastu Patriarchów, i inne.

§ XII. § XII. Lyrical Apocrypha. Liryczny Apocrypha.

1. Psalm cli., in the Greek Bible; attributed to David, "when he had fought in single combat with Goliath." . 1. Psalm cli., W greckiej Biblii; przypisane do Dawida ", kiedy walczył w walki z jednym z Goliath".

2. Psalms of Solomon. . 2. Psalmy Salomona. Eighteen in number; included in some manuscripts of the Greek Bible, but noted in the catalogues as disputed or apocryphal. W liczbie osiemnastu; zawarte w niektórych rękopisów greckiego Biblii, ale zauważyć w katalogach jako sporna lub apokryficzny. Though ascribed to Solomon in the titles, there is no internal evidence that the author, or authors, designed them to be so attributed. Chociaż przypisane do Salomona w tytułach, nie ma dowodów na to, że wewnętrzne autora lub autorów, zaprojektowane tak, aby je przypisać. They were written in Hebrew-though preserved only in Greek-in Palestine about the middle of the first century BC, and give most important testimony to the inner character of the religious belief of the time and to the vitality of the Messianic hope, as well as to the strength of party or sectarian animosity. The five Odes of Solomon in "Pistis Sophia" are of Christian (Gnostic) origin. Zostały one napisane w języku hebrajskim-choć zachowały się jedynie w języku greckim w Palestynie około połowy pierwszego wieku przed naszą erą, i podaje najważniejsze świadectwo wewnętrznej charakteru religijnego przekonania o czasie i do ożywienia nadziei na mesjanistyczny, jak również co do wytrzymałości stronę lub sekciarskich animosity. pięć Odes Salomona w "Pistis Sophia" są chrześcijańskiej (gnostyk) pochodzenia.

3. Five apocryphal psalms in Syriac, edited by Wright ("Proceedings of Society of Biblical Archeology," 1887, ix. 257-266). . 3. Pięć apokryficzny psalmy w Syryjski, redagowanym przez Wright ( "Proceedings of Society of Biblical Archeology", 1887, IX. 257-266). The first is Ps. Pierwszym z nich jest Ps. cli. (supra, § 1); it is followed by (2) a prayer of Hezekiah; (3) a prayer when the people obtain leave from Cyrus to return; and (4, 5) a prayer of David during his conflict with the lion and the wolf, and thanksgiving after his victory. § XIII. (ponadregionalnym, § 1); jest następnie (2) modlitwa Ezechiasza; (3) modlitwa, kiedy ludzie uzyskania urlopu od Cyrusa do powrotu, oraz (4, 5) modlitwa Dawida w czasie jego konfliktu z lew i wilk, i dziękczynienie po jego zwycięstwo. § XIII. Didactic Apocrypha. Dydaktyka Apocrypha.

1. The Wisdom of Jesus, the Son of Sirach (in the Latin Bible entitled Ecclesiasticus). . 1. Mądrość Jezusa, Syna Sirach (w prawo Ecclesiasticus Biblia Łacińska). Proverbs and aphorisms for men's guidance in various stations and circumstances; a counterpart to the Proverbs of Solomon. Prześlij aphorisms i wskazówki dla mężczyzn w różnych stacjach i okoliczności; kontrahentem do Przysłowia Salomona. The author was a native of Jerusalem, and wrote in Hebrew; his work was translated into Greek by his grandson soon after 132 BC The Syriac translation was also made from the Hebrew, and recently considerable parts of the Hebrew text itself have been recovered. Autorem był pochodzący z Jerozolimy, i pisał w języku hebrajskim; jego prace zostały przetłumaczone na język grecki przez jego wnuka wkrótce po 132 pne W syryjski był również tłumaczenia z hebrajskiego, a ostatnio znaczne części tego samego tekstu hebrajskiego, zostały odzyskane. The book is included in the Christian Bible-Greek, Latin, Syriac, etc.-but was excluded from the Jewish Canon (Tosef., Yad. ii. 13 et seq.). W książce jest zawarta w Biblii chrześcijańskiej-grecki, łaciński, syryjski, itd., ale został wykluczony z żydowskim Canon (Tosef., Yad. Ii. 13 i nast.). Many quotations in Jewish literature prove, however, its continued popularity. Wiele cytatów z literatury żydowskiej udowodnić, jednak nadal jego popularności.

2. Wisdom of Solomon, Σοφία Σολομῶνος. . 2. mądrości Salomona, Σοφία Σολομῶνος. Written in Greek, probably in Alexandria; a representative ofHellenistic "Wisdom." Napisane w języku greckim, prawdopodobnie w Aleksandrii; przedstawiciela ofHellenistic "Mądrości". Solomon, addressing the rulers of the earth, exhorts them to seek wisdom, and warns them of the wickedness and folly of idolatry. Salomon, adresowanie władców ziemi, zachęca ich do poszukiwania mądrości, i ostrzega ich z nieprawości i szaleństwo bałwochwalstwa. Noteworthy is the warm defense of the immortality of the soul, in which the influence of Greek philosophical ideas is manifest, as, indeed, it is throughout the book. Odnotowania jest ciepły w obronie nieśmiertelności duszy, w której wpływy greckie idee filozoficzne jest oczywiste, jak w rzeczywistości, jest w całej książce.

3. Fourth Maccabees. . 3. Czwarta Księga Machabejska. The title is a misnomer; and the attribution of the work to Flavius Josephus is equally erroneous. Tytuł jest błędna nazwa i przypisanie prac do Józefa Flawiusza jest równie błędne. The true title is Περὶ αὐτοκράτορος λογισμοῦ, "On the Autonomy of Reason." Prawdziwy tytuł jest Περὶ αὐτοκράτορος λογισμοῦ, "Na autonomii rozumu". It is an anonymous discourse on the supremacy of religious intelligence over the feelings. Jest to dyskurs na anonimowe w supremacja religijnych wywiadowczych nad uczucia. This supremacy is proved, among other things, by examples of constancy in persecution, especially by the fortitude of Eleazar and the seven brothers (II Macc. vi. 18, vii. 41). Ta supremacja zostanie udowodnione, między innymi, przez przykłady w stałość prześladowaniem, w szczególności przez męstwa Eleazara i siedmiu braci (II Macc. VI. 18, vii. 41). The work was written in Greek; it is found in some manuscripts of the Septuagint, but is not canonical. Pracy został napisany w języku greckim, okaże się, w niektórych rękopisów z Septuaginta, ale nie jest kanoniczny.

§ XIV. § XIV. Apocrypha in the Talmud. Apokryfy w Talmud.

There are no Jewish catalogues of Apocrypha corresponding to the Christian lists cited above; but we know that the canonicity of certain writings was disputed in the first and second centuries, and that others were expressly and authoritatively declared not to be sacred scripture, while some are more vehemently interdicted-to read them is to incur perdition. Nie ma żydowskich katalogów Apocrypha odpowiadających chrześcijańskiej list cytowane powyżej, ale wiemy, że canonicity niektórych pism zostało zakwestionowane w pierwszym i drugim wieku, a inne zostały jednoznacznie zadeklarowana i autorytatywnie nie będzie Pismo Święte, a niektóre są bardziej gwałtownie interdicted do odczytu nich jest do ponoszenia zatracenia. The controversies about Ecclesiastes and the Song of Solomon will be discussed in the article Canon, where also the proposed "withdrawal" of Proverbs, Ezekiel, and some other books will be considered. Kontrowersji na temat Ecclesiastes i Pieśni Salomona zostaną omówione w artykule Canon, gdzie również proponowany "wycofanie" Przysłów, Ezechiela, a niektóre inne książki będą rozpatrywane. Here it is sufficient to say that the school of Shammai favored excluding Ecclesiastes and the Song of Solomon from the list of inspired scriptures, but the final decision included them in the canon. Tutaj jest wystarczające, aby powiedzieć, że szkoła cieszy Szammaja wyłączeniem Ecclesiastes i Pieśni Salomona z listy inspirowane Pisma, ale ostateczna decyzja nie ujęte w kanon.

Sirach, on the other hand, was excluded, apparently as a recent work by a known author; and a general rule was added that no books more modern than Sirach were sacred scripture. Sirach, az drugiej strony, został wyłączony, najwyraźniej w ostatnich prac przez znanego autora, a także ogólną zasadę, że nie został dodany książki bardziej nowoczesnym niż byli Sirach Pismo Święte.

The same decision excluded the Gospels and other heretical (Christian) scriptures (Tosef., Yad. ii. 13). Tej samej decyzji wyłączone Ewangelii i innych heretycki (chrześcijańskiej) Pisma (Tosef., Yad. II. 13). These books, therefore, stand in the relation of Apocrypha to the Jewish canon. In Mishnah Sanh. Te książki, więc stanąć w związku z Apocrypha do kanonu żydowskiego. Sanh W Miszny. x. 1, R. Akiba adds to the catalogue of those Israelites who have no part in the world to come, "the man who reads in the extraneous books" (), that is, books outside the canon of holy scripture, just as ἔξω, extra, are used by Christian writers (Zahn, "Gesch. des Neutestamentlichen Kanons," i. 1, 126 et seq.). Among these are included the "books of the heretics" (), ie, as in Tosef., Yad. 1, R. Akiba dodaje do katalogu tych Izraelitów, którzy nie mają udziału w świat, "człowiek, który czyta w obcych książki" (), czyli książki spoza kanonu Pisma świętego, podobnie jak ἔξω, ekstra, są używane przez pisarzy chrześcijańskich (Zahn, "Gesch. des Neutestamentlichen Kanons," I. pkt 1, 126 i nast.). Wśród nich są m.in. "książek z heretyków" (), czyli tak jak w Tosef., Yad . quoted above, the Christians (Bab. Sanh. 100b). cytowane powyżej, chrześcijanie (Bab. Sanh. 100b). Sirach is also named in both Talmuds, but the text in the Jerusalem Talmud (Sanh. 28a) is obviously corrupt. Sirach jest również wymienionych w obu Talmuds, ale tekst w Jerozolimie Talmud (Sanh. 28a) jest w oczywisty sposób uszkodzony.

Further, the writings of Ben La'anah () fall under the same condemnation (Yer. Sanh. lc); the Midrash on Ecclesiastes xii. Ponadto, pism Ben La'anah () podlegają tym samym potępienie (Yer. Sanh. LC), a na Midrasz Ecclesiastes XII. 12 (Eccl. R.) couples the writings of Ben Tigla () with those of Sirach, as bringing mischief into the house of him who owns them. What these books were is much disputed (see the respective articles). 12 (Eccl. R.) pary pism Ben Tigla () z tych Sirach, jak zgorszenie dostosowanie do domu, kto je posiada. Jakie były te książki jest wiele spornych (patrz odpowiednie artykuły). Another title which has given rise to much discussion is or (sifre ha-meram or ha-merom), early and often emended by conjecture to (Homeros; so Hai Gaon, and others). Inny tytuł, który dał podstawę do dyskusji jest wiele lub (sifre ha-ha-meram lub merom), wcześnie i często przez emended do przypuszczeń (Homeros; tak Hai Gaon, i inne). See Homer in Talmud. Zobacz Homer w Talmud. The books of "Be Abidan," about which there is a question in Shab. Książki "Bądź Abidan", o którym mowa, znajduje się w Shab. 116a, are also obscure. 116a, są również ukrywać.

Crawford Howell Toy George F. Moore Crawford Howell zabawka George F. Moore

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:

Texts: The Apocrypha (in the Protestant sense) are found in editions of the Greek Bible; see especially Swete, The Old Testament in Greek, 2d ed.; separately, Fritzsche, Libri Apocryphi Veteris Testamenti Grœci, 1871. Teksty: The Apocrypha (w sensie protestanckich) znajdują się w wydaniach Biblii greckiej; patrz zwłaszcza Swete, W Starym Testamencie w języku greckim, 2d ed.; Oddzielnie, Fritzsche, Libri Apocryphi Veteris testamenti Grœci, 1871. Of the Pseudepigrapha no comprehensive corpus exists; some of the books are included in the editions of Swete and Fritzsche, above; Z Pseudepigrapha kompleksowej korpusu nie istnieje, niektóre książki są ujęte w wydaniach Swete i Fritzsche, powyżej;

and in Hilgenfeld, Messias Judœorum, 1869. w Hilgenfeld, messias Judœorum, 1869. See also Fabricius, Codex Pseudepigraphus Veteris Testamenti, 2 vols., 2d ed., Hamburg, 1722, 1723, which is not replaced by any more recent work. Zobacz również Fabricius, Kodeksu Pseudepigraphus Veteris testamenti, 2 vols., 2d ed. Hamburg, 1722, 1723, który nie jest zastępowana przez żadną nowszą pracy. For editions (and translations) of most of these writings the literature of the respective articles must be consulted. Do wydania (i tłumaczenie) większości z tych pism o literaturze odpowiednich artykułów muszą być konsultowane. Translations: The Authorized Version may best be used in the edition of CJ Ball, Variorum Apocrypha, which contains a useful apparatus of various readings and renderings; Tłumaczenia: Upoważniony Wersja mogą być wykorzystane w wydaniu CJ Ball, Variorum Apocrypha, która zawiera przydatne aparaty różnych odczytów i renderingów;

the Revised Version, Apocrypha, 1895; Churton, Uncanonical and Apocryphal Scriptures, 1884; a revised translation is given also in Bissell's Commentary (see below). zmienionej wersji, Apocrypha, 1895; Churton, Uncanonical i apokryficzny Pisma, 1884; poprawione tłumaczenia znajduje się również w Bissell's Commentary (patrz poniżej). Of the highest value is the German translation, with introductions and notes, in Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, 2 vols., 1899. O najwyższej wartości jest niemieckie tłumaczenie, z wprowadzaniem i notatek, w Kautzsch, Pseudepigraphen Die Apokryphen und des Alten Testament, 2 vols., 1899. Commentaries: Fritzsche and Grimm, Kurzgefasstes Exegetisches Handbuch zu den Apokryphen des Alten Bundes, 6 vols., 1851-60; Wace (and others), Apocrypha, 2 vols., 1888 (Speaker's Bible); Bissell, The Apocrypha of the Old Testament, 1890 (Lange series). The most important recent work on this whole literature is Schürer's Geschichte des Jüdischen Volkes, 3d ed., vol. Komentarze: Fritzsche i Grimm, Kurzgefasstes Exegetisches Handbuch zu den Alten Apokryphen des Bundes, 6 vols., 1851-60; Wace (i inne), Apocrypha, 2 vols., 1888 (Speaker's Bible); Bissell, The Apocrypha w Starym Testamencie , 1890 (seria Lange). Najważniejszymi ostatnich prac nad tym cały literaturze jest Schürer's Jüdischen Geschichte des Volkes, 3d ed. Tom. iii. (Eng. tr. of 2d ed.: Jew. People in the Time of Jesus Christ), where also very full references to the literature will be found.TGFM (Tr inż. Z 2d ed.: Żyd. Ludzie w czasach Jezusa Chrystusa), gdzie również bardzo dużo odniesień do literatury będzie found.TGFM


Also, see: Również zobaczyć:
Pseudepigrapha Pseudepigrapha
New Testament Apocrypha Nowego Testamentu, apokryfy

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest