Book of Baruch Księga Barucha

A book in the Old Testament Apocrypha Książka w Starym Testamencie Apocrypha

General Information Informacje ogólne

Baruch, considered a canonical book of the Bible by Roman Catholics, follows the Book of Lamentations. Baruch, uznane za kanoniczne księgi Biblii przez wyznanie rzymsko-katolickie, nawiązuje do Księgi Lamentations. It is not found in the Hebrew Bible and is included in the Apocrypha by Protestants. Nie jest w hebrajskiej Biblii i jest wliczone w Apocrypha przez protestantów. The book, a brief compilation of verses from the books of Job, Daniel, Isaiah, and Jeremiah, is named after Baruch (fl. 600 BC), secretary of the prophet Jeremiah. Książki, krótkie zestawienia wersety z Księgi Hioba, Daniela, Izajasza i Jeremiasza, to po Barucha (fl. 600 pne), sekretarza proroka Jeremiasza. Its dependence upon later works such as Daniel, however, suggests a composition date in the 2d century BC. Written in three sections, it contains liturgical prayers and a homily on wisdom. Uzależnienie od późniejszych dzieł, takich jak Daniel, sugeruje jednak, kompozycja daty w 2d wieku przed naszą erą. Pisemne w trzech sekcjach, zawiera modlitwy liturgiczne, a homilię na mądrość.


Book of Baruch Księga Barucha

General Information Informacje ogólne

Baruch is a book of the Old Testament in those versions of the Bible following the Septuagint (generally Roman Catholic and Orthodox). Baruch is included with the Apocrypha in the King James Version; it does not appear in the Hebrew Bible. Baruch jest księga Starego Testamentu w wersji Biblii po Septuaginta (ogólnie rzymskokatolicki i prawosławny). Baruch jest dołączony do Apocrypha w King James Version, ale nie pojawia się w Biblii hebrajskiej. The book is attributed to Baruch, trusted friend and secretary of the prophet Jeremiah. Addressed to the Jews exiled in Babylon, the work was written partly in prose and partly in poetry. Książka jest przypisana do Barucha, zaufanego przyjaciela i sekretarza proroka Jeremiasza. Skierowana do Żydów zesłany w Babilonie, praca została napisana częściowo w prozie, a częściowo w poezji. The prose section (1-3:8) comprises an admission of sin, a promise of deliverance after repentance, and a prayer asking mercy and praising God. W sekcji prozy (1-3:8) obejmuje wstęp grzechu, obietnicy dostarczenia po nawrócenia i modlitwy o miłosierdzie i wielbiąc Boga. The poetry section (3:9-5:9) consists of verses in praise of wisdom and of God's commandments and of verses urging the exiles to be courageous and comforted. Poezji sekcji (3:9-5:9) składa się z wierszy na cześć mądrości i Bożych przykazań i znaki nakłaniając zesłańców być odważny i pocieszali. Chapter 6, which claims to be a letter of Jeremiah addressed to the exiles in Babylon, is a warning against idolatry. The three parts of the book were probably written at different times. Rozdział 6, który twierdzi, że pisma skierowane do Jeremiasza wygnańców w Babilonie, to ostrzeżenie przed bałwochwalstwo. Trzy części książki zostały napisane prawdopodobnie w różnym czasie. Baruch may have been compiled as late as the 1st or 2nd century AD by an Alexandrian editor using original Hebrew manuscripts; it has been preserved in a Greek version. Baruch mogły być zestawiane tak późno, jak 1 lub 2-sze wne przez aleksandryjski użyciu edytora oryginalnym języku hebrajskim rękopisy, ale został zachowany w wersji greckiej.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Ba'ruch

Advanced Information Informacje zaawansowane

Baruch, blessed. Baruch, błogosławiony.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Baruch

Catholic Information Informacje Katolicki

(Hebrew Barûkh, blessed, Benedict; Septuagint Barouch). (Hebr. Barûkh, błogosławiony, Benedykt; Barouch Septuaginta).

The disciple of Jeremiah, and the traditional author of the deuto-canonical book, which bears his name. Ucznia Jeremiasza, a tradycyjne autora z deuto-kanonicznej książki, która nosi jego imię. He was the son of Nerias (Jeremiah 32:12, 32:16; 36:4, 8, 32; Baruch 1:1), and most probably the brother of Saraias, chief chamberlain to King Sedecias (Jeremiah 32:12; 51:59; Baruch 1:1). Był synem Nerias (Jeremiasza 32:12, 32:16, 36:4, 8, 32; Barucha 1:1), a większość z nich prawdopodobnie brat Saraias, główny szambelan króla Sedecias (Jeremiasza 32:12, 51 : 59; Barucha 1:1). After the temple of Jerusalem had been plundered by Nebuchadnezzar (599 BC), he wrote under the dictation of Jeremiah the oracle of that great prophet, foretelling the return of the Babylonians, and read them at the risk of his life in the hearing of the Jewish people. Po świątyni w Jerozolimie został zrabowany przez Nabuchodonozora (599 pne), pisał pod dyktando Jeremiasza sanktuarium tego wielkiego proroka, foretelling powrotu z Babilonu, i przeczytać je na ryzyko życia w przesłuchaniu Żydów. He wrote also the second and enlarged edition of the prophecies of Jeremiah after the first had been burned by the infuriated king, Joachim (Jer. 36). Pisał również drugi i rozszerzonej edycji proroctwa Jeremiasza po pierwsze zostały spalone przez infuriated króla, Joachim (Jer. 36). Throughout his life he remained true to the teachings and ideals of the great prophet, although he seems at times to have given way to feelings of despondence, and perhaps even of personal ambition (cf. Jer. 45). On całe swoje życie pozostał wierny nauce i ideałów wielkiego proroka, choć wydaje się czasem ustąpiły despondence uczucia, a nawet osobistych ambicji (por. Jr. 45). He was with Jeremiah during the last siege of Jerusalem and witnessed the purchase by the prophet of his ancestral estate in Anathoth (Jer. 32). Był z Jeremiasza podczas ostatniego oblężenia Jerozolimy i świadkami zakupu przez proroka jego przodków nieruchomości w Anatot (Jer. 32). After the fall of the Holy City and the ruin of the Temple (588 BC), Baruch lived probably for some time with Jeremiah at Masphath. Po upadku Świętego miasta i ruiny Świątyni (588 pne), Barucha prawdopodobnie mieszkał przez pewien czas z Jeremiasza na Masphath. His enemies accused him of having prompted the prophet to advise the Jews to remain in Juda, instead of going down into Egypt (Jer. 43), where, according to a Hebrew tradition preserved by St. Jerome (In Isaiah 30:6, 7), both died before Nebuchadnezzar invaded that country. Wrogów oskarżył go o monit proroka doradzanie Żydów do pozostania w Judy, zamiast w dół do Egiptu (Jer. 43), gdzie, stosownie do tradycji zakonserwowane przez Hebrajski St Jerome (W Izajasza 30:6, 7 ), Obie zmarły przed invaded Nabuchodonozora tego kraju. This tradition, however, conflicts with the data found in the opening chapter of the Prophecy of Baruch, wherein we are told of Baruch writing his book in Babylonia, reading it publicly in the fifth year after the burning of the Holy City, and apparently being sent to Jerusalem by the Jewish captives with sacred vessels and gifts destined to the sacrificial service in Yahweh's Temple. Ta tradycja, jednak w sprzeczności z danych znalezionych w otwierające rozdział proroctwa Barucha, w którym jesteśmy powiedział Barucha pisania swojej książki w Babilonii, czytania go publicznie w piątym roku po spalaniu Świętego miasta, i najwyraźniej wysłał do Jerozolimy przez żydowskich jeńców z darów świętych i statków przeznaczonych do ofiarnej służby w Świątynia Jahwe. It conflicts likewise with various traditions, both Jewish and Christian, which perhaps contains some particles of truth, but which do not allow us to determine the date, pace, or manner of Baruch's death, with anything like probability. Podobnie jest w konflikcie z różnych tradycji, zarówno żydowskich i chrześcijańskich, które być może zawiera cząstki prawdy, ale które nie pozwalają nam określić datę, tempo lub sposób Baruch śmierci, w prawdopodobie czegoś podobnego.

In the Catholic Bible "the Prophecy of Baruch" is made up of six chapters, the last of which bears the special title of an "epistle of Jeremiah", and does not belong to the book proper. W katolickiej Biblii "na Proroctwo Barucha" składa się z sześciu rozdziałów, z których ostatnia nosi tytuł specjalnych na "List Jeremiasza", a nie należą do właściwego książkę. The Prophecy opens with an historical introduction (1:1-14), stating first (1-2) that the book was written by Baruch at Babylon in the fifth year after Jerusalem had been burned by the Chaldeans, and next (verses 3-14) that it was read in an assembly of King Jechonias and other Babylonian exiles upon whom it produced the most beneficial effects. Otwiera się na Proroctwo o wprowadzenie historyczne (1:1-14), podając na pierwszym miejscu (1-2), że książka została napisana przez Barucha w Babilonie w piątym roku po Jerozolima została spalona przez Chaldejczyków, a następne (wersety 3 -- 14), że w zespole Jechonias król babiloński i innych zesłańców, na które wyprodukowało ono najbardziej korzystne skutki. The first section in the body of the book (1:15; 3:8) contains a twofold confession of the sins which led to the exile (1:15-2:5; 2:6-13), together with a prayer that God may at length forgive His people (2:14; 3:8). Pierwszy punkt w treści książki (1:15, 3:8) zawiera dwojakiego rodzaju spowiedzi z grzechów, które doprowadziły do wygnania (1:15-2:5; 2:6-13), wraz z modlitwą że Bóg może w Jego długość wybacz ludzi (2:14; 3,8). While the foregoing section has much in common with the Book of Daniel (Dan. 9:4-19), Baruch's second section (3:9; 4:4) closely resembles passages in Job 28, 38. Choć powyższe sekcja ma wiele wspólnego z Księgi Daniela (Dan. 9:4-19), Barucha drugi punkt (3:9, 4:4) ściśle nawiązuje fragmentów pracy 28. 38. It is a beautiful panegyric of that Divine Wisdom which is nowhere found except in the Law given to Israel; only in the guise of the Law has Wisdom appeared on the earth and become accessible to man; let, therefore, Israel prove faithful again to the Law. Jest to piękny panegiryk, że z Bożą mądrością, która jest chyba nigdzie znaleźć w ustawie podane do Izraela, tylko w formie aktu prawnego ma Mądrości pojawiły się na ziemi i stają się dostępne dla człowieka, niech zatem okazać się wierni Izrael ponownie do Prawa. The last section of the Book of Baruch extends from 4:5 to 5:9. Ostatniej części Księgi Barucha rozciąga się od 4:5 do 5:9. It is made of up four odes, each beginning with the expression, "Take courage" (4:5, 21, 27, 30), and of a psalm closely connected with the eleventh of the apocryphal Psalms of Solomon (4:36; 5:9). Jest on wykonany z Odes cztery, z początku każdego słowa, "Take odwagi" (4:5, 21, 27, 30), a psalm ściśle związany z jedenastego na apokryficzny Psalmy Salomona (4:36; 5:9). Chapter 6 contains as an appendix to the whole book "The Epistle of Jeremiah", sent by that prophet "to them that were to be led away captive into Babylon" by Nebuchadnezzar. Rozdział 6 zawiera jako dodatek do całej książce "The List Jeremiasza", wysłane przez proroka, że "do nich, które miały być doprowadziły dala niewoli do Babilonu" przez Nabuchodonozora. Because of their sins they were to be removed to Babylon and to remain there "for a long time, even to seven generations". Z powodu ich grzechów zostały one zostać usunięte do Babilonu i tam pozostać "przez długi czas, nawet do siedmiu pokoleń". In that heathen city they would witness the gorgeous worship paid to "gods of gold, and of silver, and of stone, and of wood", but should not conform to it. W tym miasto pogańskie, które świadczą o tym wspaniałą kultu wypłacane "boga ze złota i srebra, i kamienia i drewna", ale nie powinien z nim zgodne. All such gods, it is argued in various ways, are powerless and perishable works of man's hands; they can do neither harm nor good; so that they are not gods at all. Wszystkich takich bogów, twierdził, jest to na różne sposoby, są bezsilni i łatwo psujących dziełach rąk człowieka, ani nie mogą zaszkodzić ani dobre, tak że nie są one na wszystkich bogów.

It is certain that this sixth chapter of Baruch is truly distinct from the rest of the work. Jest pewne, że ten rozdział szósty Barucha jest rzeczywiście różnią się od reszty prac. Not only its special title, "The Epistle of Jeremiah", but also its style and contents clearly prove that it is a writing wholly independent of the Prophecy of Baruch. Nie tylko jego specjalny tytuł, "The List Jeremiasza", ale także jego styl i treść wyraźnie udowodnić, że jest on całkowicie niezależny od pisania na Proroctwo Barucha. Again, while some Greek manuscripts that have Baruch have not the "Epistle", others, among the best, have it separate from the Book of Baruch and immediately before the Lamentations of Jeremiah. Ponownie, podczas gdy niektóre greckie rękopisy, które nie mają Baruch "List", inni, wśród najlepszych, mieć oddzielny z Księgi Barucha i bezpośrednio przed Lamentations Jeremiasza. The fact that the sixth chapter of Baruch bears the title, "The Epistle of Jeremiah", has been, and is still in the eyes of many, a decisive reason for holding the time-honoured view that the great prophet is its author. Fakt, że w szóstym rozdziale Baruch nosi tytuł "The List Jeremiasza", był i jest nadal w oczach wielu, decydującym powodem, dla gospodarstwa czas zaszczycony, że wielki prorok jest jego autorem. It is also urged that the vivid and accurate description of the splendid, but infamous, worship of the Babylonian gods in Baruch, vi, makes for the traditional authorship, since Jer. 13:5, 6, probably speaks of the twofold journey of Jeremiah to the Euphrates. Finally it is affirmed that a certain number of Hebraisms can be traced back to a Hebrew original point in the same direction. Jest również nalegał, że żywe i dokładny opis wspaniałe, ale niesławny, kultu bogów w babilońskiej w Baruch, VI, sprawia, że dla tradycyjnych autorstwa, ponieważ Jr. 13:5, 6, prawdopodobnie mówi o podwójną podróż Jeremiasza na Eufrat. końcu potwierdziła, że jest pewna liczba Hebraisms można wstecz do oryginalnego Hebrajski w tym samym kierunku. Over against this traditional view, most contemporary critics argue that the Greek style of Baruch, vi, proves that it was originally written not in Hebrew, but in Greek, and that consequently Jeremiah is not the author of the Epistle ascribed to him. Przed tym tradycyjny pogląd, że większość współczesnych krytycy twierdzą, że greckim stylu Baruch, VI, okazuje się, że nie został pierwotnie napisany w języku hebrajskim, ale w języku greckim, i że w związku z Jeremiasza nie jest autorem tego List przypisane do niego. For this and for other reasons suggested by the study of the contents of Baruch, vi, they think that St. Jerome was decidedly correct when he called this writing pseudepigraphos, that is, inscribed with a false name. Z tego i innych powodów sugerowanych przez badanie zawartości Baruch, vi, to uważam, że Święty Hieronim był zdecydowanie poprawna, kiedy nazwał pseudepigraphos piśmie, że jest wpisane w fałszywe nazwisko. However this may be, an important study of the Canon of Holy Writ proves that, despite the assertions of Protestants to the contrary, Baruch 6 has always been recognized by the Church as an inspired work. Jednak może to być ważne badanie kanon Pismo Święte dowodzi, że pomimo twierdzeń o protestantów, że jest inaczej, Barucha 6, zawsze były uznawane przez Kościół jako inspirowane pracy.

With regard to the original language of the Book of Baruch proper (chaps. 1-5), a variety of opinions prevail among contemporary scholars. W stosunku do oryginalnej wersji językowej z Księgi Barucha właściwego (chaps. 1-5), różne opinie przeważają wśród współczesnych uczonych. Naturally enough, those who simply abide by the title which ascribes the Book to Baruch, admit that the whole work was originally written in Hebrew. Oczywiście, tych, którzy po prostu trwać przez tytuły, które przypisuje się do Księgi Barucha, przyznać, że całość prac został pierwotnie napisany w języku hebrajskim. On the contrary, most of those who question or reject the correctness of that title think that this writing was totally, or at least partially, composed in Greek. Wręcz przeciwnie, większość z tych, którzy odrzucają pytanie lub prawidłowości, że uważam, że tytuł tego tekstu zostało całkowicie lub przynajmniej częściowo, w składzie w języku greckim. It is indeed true that the Greek literary features of the various sections do not point back with equal force to a Hebrew original. To jest rzeczywiście prawdą, że greckie literackie cechy różnych sekcjach nie wskazują z powrotem na życie równego hebrajskim oryginale. Yet, it can hardly be doubted that the whole of Baruch proper in its extant Greek form looks like a translation. Jednak trudno jest wątpliwość, że całość Baruch właściwego greckie obowiązywały w jego formie wygląda jak tłumaczenie. The linguistic evidence is also confirmed by the following considerations: Językowej dowodów na to również potwierdzone przez następujące okoliczności:

It is highly probable that Theodotion (end of the second century of our era) translated the Book of Baruch from a Hebrew original. Jest wysoce prawdopodobne, że Theodotion (koniec drugiego wieku naszej ery) przełożył Księga Barucha z oryginalnym języku hebrajskim.

There are some marginal notes of the Syro-Hexaplar text stating that a few words in the Greek "are not found in the Hebrew". Istnieją pewne marginalne notatki z Syro-Hexaplar tekst stwierdzający, że kilka słów w greckim "nie znaleziono w języku hebrajskim".

Baruch 1:14 says that the book was meant to be read publicly in the Temple; hence it must have been composed in Hebrew for that purpose. Baruch 1:14 mówi, że książka miał być odczytywane publicznie w świątyni, więc musi być złożony w języku hebrajskim do tego celu.

Besides this unity as regards its original language, Baruch presents a certain unity in point of subject-matter, so that most of those who maintain that the whole work was primitively written in Hebrew admit also its unity of composition. Oprócz tej jedności w odniesieniu do jego oryginalnej wersji językowej, Baruch przedstawia pewną jedność w punkcie tematu, tak, że większość tych, którzy twierdzą, że cała praca była początkowo napisane w języku hebrajskim przyznać również jego jedności kompozycji. There are, however, in the Book of Baruch many traces of the compilatory process whereby its various parts were apparently brought together. The difference in literary form between 1-3:8, on the one hand and 3:9-5, is very great indeed, and, taken together with the abrupt manner in which the panegyric on Wisdom is introduced at 3:9, suggests a difference with respect to origin. Istnieją jednak, w Księga Barucha wiele śladów z compilatory proces, w którym poszczególne jego części były najwyraźniej zgromadziło. Różnica w formie literackiej 1-3:8 między, z jednej strony i 3:9-5, jest bardzo indeed wielkie, a wraz z nagłym sposób, w jaki panegiryk na Mądrość jest wprowadzony na 3:9, pokazują różnicę w odniesieniu do pochodzenia. The two confessions of the sins which led to the exile in 1:15; 3:8, are put side by side without any natural transition. Dwóch spowiedzi z grzechów, które doprowadziły do wygnania w 1:15, 3:8, zostają umieszczone obok siebie bez żadnych przekształceń fizycznych. The literary differences between 3:9-4:4, and 4:5-5:9, are considerable, and the beginning of the third section at 4:5, is no less abrupt than that of the second at 3:9. Literacki różnicami między 3:9-4:4 i 4:5-5:9, są znaczne i rozpoczęcia trzeciego punkt na 4:5, jest nie mniejsza niż w przypadku nagłego drugi na 3:9. Again, the historical introduction seems to have been composed as a preface to only 1:15-2:5. Ponownie, historyczne wprowadzenie wydaje się być złożony, jak tylko wstęp do 1:15-2:5. In view of these and other such facts, contemporary critics generally think that the work is the outcome of a compilatory process, and that its unity is due to the final editor, who put together the various documents which obviously bore upon the exile. W świetle tych i innych takich faktów, współczesnych krytyków ogólnie uważam, że praca jest wynikiem o compilatory procesu, oraz że jej jedność jest ze względu na ostateczny edytorem, która zebrała różnych dokumentów, które oczywiście urodziła na wygnaniu. Such a literary method of composition does not necessarily conflict with the traditional authorship of the Book of Baruch. Taka literacka metoda składu nie musi kolidować z tradycyjnych autorstwo Księgi Barucha. Many of the sacred writers of the Bible were compilers, and Baruch may, and, according to the Catholic scholars who admit the compilatory character of the work inscribed to him, must, be numbered among them. Wielu świętych pisarzy Biblii były kompilatory, Barucha i może, i, w zależności od katolickich uczonych, którzy przyjęciu compilatory charakter pracy wpisanych do niego, muszą być ponumerowane wśród nich. The grounds of Catholics for this view are chiefly three: Podstawy katolików dla tego widoku są głównie trzy:

The book is ascribed to Baruch by its title; Książka jest przypisane do Barucha przez jej tytuł;

it has always been regarded as Baruch's work by tradition; zawsze było traktowane jako Baruch pracy przez tradycję;

its contents present nothing than would be later than Baruch's time, or that should be regarded as foreign to the style and manner of that faithful disciple and secretary of Jeremiah. jego treść obecnej nic nie byłoby później niż Baruch czas, lub które powinny być traktowane jako obce styl i sposób, że wierny uczeń i sekretarz Jeremiasza.

Over against this view, non-Catholics argue: Przed tym poglądem, nie katolicy twierdzą:

That its ultimate basis is simply the title of the book; Ostatecznym jej podstawie, że jest po prostu tytuł książki;

that this title itself is not in harmony with the historical and literary contents of the work; and że ten sam tytuł nie jest w harmonii z historycznym i literackim treść pracy, a

that those contents, when impartially examined, point to a much later compiler than Baruch; in fact some of them go so far as to ascribe the composition of the book to a writer living after AD 70. że te treści, gdy bezstronnie badane wskazują na znacznie później niż kompilator Barucha, w rzeczywistości niektóre z nich trafiają do tej pory, aby przypisać skład książki pisarza do życia po AD 70.

Catholics easily disprove this last date for the Book of Baruch; but they do not so easily dispose of the serious difficulties that have been raised against their own ascription of the whole work to Baruch. Katolików łatwo odeprzeć tę ostatnią datę Księga Barucha, ale nie tak łatwo pozbywa się poważnych trudności, które zostały podniesione przed ich własnych przypisywanie nad całością prac Barucha. Their answers are considered sufficient by Catholic scholars generally. Ich odpowiedzi są uznane za wystarczające przez ogół uczonych katolickich. Should anyone, however, judge them inadequate, and therefore consider the Book of Baruch as the work of a later editor, the inspired character of the book would still remain, provided this later editor himself be regarded as inspired in his work of compilation. Jeżeli ktoś jednak sędzia nich nieodpowiednie, a zatem rozważyć Księga Barucha, jak pracować z edytorem później, w inspirowana charakter książki będzie nadal, pod warunkiem, później redaktor sam być traktowane jako prace inspirowane jego kompilacji. That the Book of Baruch is "a sacred and canonical" writing has been defined by the Council of Trent; that it has just as much right to be held "inspired of God" as any other book of Holy Writ can readily be shown by a close study of the Canon of the Bible. Że Księga Barucha jest "święte i kanoniczne" piśmie została określona przez Sobór Trydencki, że tylko tyle prawo, które ma się odbyć "inspirowany Boga", jak każda inna książka Pismo Święte może łatwo zostać wykazane przez uważną lekturę do kanonu Biblii. Its Latin rendering in our Vulgate goes back to the old Latin version anterior to St. Jerome, and is tolerably literal from the Greek text. Jego utylizacji w naszej Łacińskiej Wulgaty wraca do starej wersji wcześniejszej Łacińskiej do świętego Hieronima, jest znośnie i literałowych od greckiego tekstu.

Publication information Written by Frances E. Gigot. Publikacja informacji napisanej przez Frances E. Gigot. Transcribed by Janet Grayson. The Catholic Encyclopedia, Volume II. Przepisywane przez Janet Grayson. Encyklopedia Katolicka, tom II. Published 1907. Opublikowany 1907. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, 1907. Nihil obstat, 1907. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, Archbishop of New York


Book of Baruch Księga Barucha

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

Contents. Spis treści.

Origin. Pochodzenia.

Date and Authorship. Data i Autorstwo.

Date of First Part. Data pierwszej części.

Date of Second Part. Data Druga część.

Canonicity.

Contents. Spis treści.

One of the Apocryphal or so-called deuterocanonic books of the Old Testament. Jednym z apokryficzny lub tzw deuterocanonic ksiąg Starego Testamentu. It consists of two parts. Składa się z dwóch części. The first (i. 1-iii. 8) is in the form of a prose letter with a historical introduction. Pierwszy (i. 1-III. 8) jest w formie listu z prozy o wprowadzenie historyczne. Baruch, the secretary of Jeremiah, having written a book, reads it before King Jehoiachin and the exiles in Babylon. Barucha, sekretarza Jeremiasza, po napisaniu książki, czyta je przed króla Jechoniasz i wygnańców w Babilonie. The people weep, fast, and pray. Ludzie płaczą, szybko i modlić się. Then they make a collection of money, which they send to Jerusalem to be used for the Temple service, with an injunction to pray for the life of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and that of Belshazzar, his son, so that the people may dwell in peace under the shadow of these princes (i. 1-14). Wtedy oni dokonać zbiórki pieniędzy, które wysyłają do Jerozolimy, które mają być wykorzystywane do świątyni usługi, z nakazem, aby modlić się za życie Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i że Baltazar, syn jego, tak, że ludzie mogą mieszkać w pokoju w cieniu tych książąt (i. 1-14). A letter follows, which is presumably the one written by Baruch, although not expressly mentioned as such. A pisma wynika, która jest przypuszczalnie jednej napisany przez Barucha, chociaż nie zostały wyraźnie wymienione jako takie. This letter (i. 15-iii. 8) is a confession of national sin, a recognition of the justness of the nation's punishment, and a prayer for mercy. Niniejszego listu (I. 15-III. 8) jest spowiedź krajowych grzechu, uznanie na słuszność tego narodu karania, a także modlitwy o miłosierdzie.

The second part of the book (iii. 9-v. 9), which differs greatly in form and tone from the first, consists of two poems, the first of which (iii. 9-iv. 4) is an exhortation to Israel to learn wisdom, which is described as the source of all happiness, and as "the book of the commandments of God." Druga część książki (III. 9-v. 9), który różni się znacznie w formie i od pierwszego dzwonka, składa się z dwóch wierszy, z których pierwszy (III. 9-IV. 4) jest wezwanie do Izraela uczyć się mądrości, która jest opisana jako źródło wszelkiego szczęścia, i jako "książka przykazań Bożych." The second poem (iv. 5-v. 9) is a picture of the suffering of Israel, and an exhortation to Jerusalem to take heart and await hopefully the salvation of God, Jerusalem being here represented as a desolate widow mourning over the distress of her children. Drugi wiersz (IV. 5-v. 9) to obraz cierpienia Izraela, a także wezwanie do Jerozolimy, aby podjąć serca nadzieję i czekać na zbawienie Boga, Jerozolima jest tutaj reprezentowane jako wdowa pustynię żałoby w trudnej sytuacji z jej dzieci.

Origin. Pochodzenia.

That the first part of the book was originally written in Hebrew is probable, both from the Hebraic character of the diction and from the fact that certain errors in the Greek are explicable as misunderstandings of Hebrew words; thus "manna" (i. 10) is a misreading of "cereal offering" (); "dead" (iii. 4) is error for "men" (); "to pay the penalty" (iii. 8), for "dismay" (perhaps , or -read ); and the enigmatical river "Sud" (i. 4) is possibly an erroneous writing of "Kebar" ( for ) Że pierwsza część książki został pierwotnie napisany w języku hebrajskim jest prawdopodobne, zarówno z hebrajski znak z dykcja oraz z faktu, że niektóre błędy w greckiej, jak można wyjaśnić nieporozumienia w hebrajskiego słowa, w ten sposób "manną" (I. 10) jest błędnej interpretacji "ofiarę" (); "martwe" (III. 4) jest błędem dla "mężczyzn" (); "do zapłaty kary" (III. 8), dla "konsternację" (chyba, lub czytać ), A enigmatical rzeki "Sud" (I. 4) jest prawdopodobnie błędne piśmie "Kebar" (na)

Date and Authorship. Data i Autorstwo.

The book properly begins (after the superscription, i. 1, 2) with i. 15. Książka rozpoczyna się poprawnie (po napis, i. 1, 2) z I. 15. The confession and prayer seem to consist of two parts; namely, i. Do spowiedzi i modlitwy wydają się składać z dwóch części, mianowicie, i. 15-ii. 15-II. 5 and ii. 5 i II. 6-35; and these are possibly (as Marshall holds) two separate productions, the first being the confession of the Palestinian remnant, the second that of the exiles. 6-35, a te są ewentualnie (jako Marshall posiada) dwa odrębne spektakle, pierwszy jest spowiedź w Palestynie Reszta, że drugi z zesłańców. Still, "them" (ii. 4, 5), which appears to refer to the exiles, may be a scribal slip; and it seems more probable that the letter is a juxtaposition of two forms of confession. Wciąż "ich" (II. 4, 5), które odnoszą się do zesłańców, może być scribal poślizgu, a wydaje się bardziej prawdopodobne, że list jest zestawienie dwóch form spowiedzi. Very few scholars now hold that the book was composed by Jeremiah's secretary, as its relation to the books of Jeremiah and Daniel precludes such an origin. Bardzo niewielu uczonych teraz trzymaj tym, że książka została złożona na sekretarza Jeremiasza, jak jego stosunku do książki Jeremiasza i Daniela wyklucza takiego pochodzenia. The remarkable verbal agreement between the confession (i. 15-iii. 8) and Dan. Wyjątkowy werbalne porozumienie między spowiedzi (I. 15-III. 8) i Dan. ix is most naturally explained by the supposition that Baruch borrows from Daniel; the hypothesis that Daniel borrows from Baruch or that both draw from earlier material being less satisfactory. ix jest najbardziej naturalny sposób wyjaśnione przez Barucha przypuszczenie, że pożycza od Daniel; hipotezę, że pożycza od Daniel Barucha lub, że zarówno wyciągnąć z wcześniejszych materiałów jest mniej zadowalająca. Here, however, a difficulty is encountered. Tutaj jednak jest napotkanych trudności. In ii. W II. 26 the Temple is said to be in ruins-a statement which accords with two periods only, those of the Chaldean and the Roman conquests. 26 Temple mówi się, że jest w ruinach-oświadczenie zgodne z których tylko dwa okresy, w tym Chaldejczyków i rzymskich podbojów. As the former period is out of the question, certain scholars, such as Kneucker, for example, assign this part of the book to a time later than the destruction of Jerusalem by Titus. Jako dawny okres jest obecnie kwestia, niektórych uczonych, takich jak Kneucker, na przykład przypisać tej części książki na czas później niż do zniszczenia Jerozolimy przez Tytusa. It is difficult, however, to reconcile with such a date the view of the dead given in ii. Trudno jednak pogodzić z taką datą widok martwych podane w II. 17, where it is said that those whose spirits have been taken from their bodies will not ascribe honor and righteousness to the Lord. 17, gdy jest ona powiedziała, że te duchy, których zostały pobrane od ich organów nie będzie implikować cześć i prawość się do Pana. This statement is in accordance with the Old-Hebrew conception of the life in Sheol, which can scarcely have been current after the year 70 of the common era. Niniejsze oświadczenie jest zgodne z Old-Hebrajski koncepcja życia w Szeol, które mogą dopiero zostały bieżącego roku po 70 wspólnych epoki. Hence, in the text as it stands, there are discordant data; but if (as Kneucker holds) ii. Dlatego też w tekście w zaproponowanym brzmieniu, istnieją niezgodności danych, ale jeśli (jak Kneucker posiada) II. 26a is to be rejected as an interpolation, there is no reason why the confession and prayer should not be assigned to the Maccabean time. 26a ma być odrzucone jako interpolacji, nie ma powodu, dla którego spowiedź i modlitwy nie powinny być przypisane do Maccabean czasu.

Date of First Part. Data pierwszej części.

The historical introduction is confused, and does not readily attach itself to the body of the confession; indeed, it appears to have been an afterthought. Historycznych jest wprowadzenie mylić, i nie łatwo przywiązują się do organu o spowiedź; w istocie, to wydaje się być musztarda po obiedzie. The singular historical statements (such as that King Zedekiah made silver vessels), as well as the injunction to pray for Nebuchadnezzar and Belshazzar, all indicate a late period, and strongly suggest dependence on the Book of Daniel. Pojedynczej historycznych oświadczenia (jak to, że król Sedecjasz wykonane srebrne), jak również nakaz, aby się modlić za Nabuchodonozora i Baltazara, wszystkie wskazują na późny okres, i zdecydowanie wskazują na zależność od Księgi Daniela. It is impossible, however, to say how early the view arose that Belshazzar was a son of Nebuchadnezzar. To jest niemożliwe, jednak, aby powiedzieć, w jaki sposób powstały wczesne pogląd, że Baltazar był synem Nabuchodonozora. Some recent writers see in the names of the two Babylonian princes an allusion to Vespasian and Titus, which is a plausible assumption if ii. Niektórych niedawnych pisarzy patrz na nazwy dwóch książąt babiloński jeden aluzja do Wespazjan i Tytus, który jest wiarygodny, jeżeli założenie II. 26a be retained. 26a zostaje zatrzymana. The date given in i. Daty podane w i. 2, the "fifth year," is obscure; it may mean the fifth year after the fall of Jerusalem (BC 581), or, more probably, may be taken from Ezekiel, whose epoch is the fifth year of Jehoiachin's captivity (BC 592). 2, "piątym roku," jest niejasnych, może to oznaczać, piątego roku po upadku Jerozolimy (BC 581), lub, bardziej prawdopodobnie, mogą zostać podjęte z Ezechiela, którego epoki jest piątym roku Jechoniasz w niewoli (592 pne ). But there is no reason for supposing (as, for example, from Jer. xxix. and li.) that Baruch was ever in Babylon. Though there are difficulties in any hypothesis, it seems probable, upon the whole, that the first part of Baruch is composed of two confessions, which aneditor in the Maccabean time combined, prefixing the statement about Baruch. Ale nie ma powodu do podejrzeń (jak, na przykład, z Jr. XXIX. A li). Baruch, że był kiedykolwiek w Babilonie. Choć istnieją trudności w każdym przypadku, wydaje się prawdopodobne, na całość, że pierwsza część Barucha składa się z dwóch zeznań, które aneditor w połączeniu Maccabean czasu, Poprzedzanie oświadczenie o Barucha.

Date of Second Part. Data Druga część.

The obvious imitation of Job and Ecclus. Oczywistym imitacja Hioba i Ecclus. (Sirach) in the second part of the book (see Job xxviii.; Ecclus. (Sirach) xxiv.) makes it impossible to assign this piece to a time earlier than the second century BC; and the conditions seem to accord with the early Maccabean period. (Sirach) w drugiej części książki (patrz oferty XXVIII.; Ecclus. (Sirach) XXIV.) Sprawia, że niemożliwe, aby przypisać to kawałek do czasu wcześniej niż drugiego wieku przed Chrystusem, oraz warunki wydają się zgodne z początku Maccabean okresie. Kneucker, Marshall, and several other recent critics, however, place its composition after the capture of Jerusalem by Titus, holding that the "strange nation" of iv. Kneucker, Marshall, a kilka innych niedawnych krytyków, jednak miejsce jej skład po zrobieniu Jerozolimy przez Tytusa, gospodarstwa, że "dziwny naród" IV. 3 ("give not thine honor . . . to a strange nation") refers to the Christians, and relates to a time when the antagonism between Judaism and Christianity had become pronounced. 3 ( "nadać nie twoje zaszczyt... Do dziwny naród") odnosi się do chrześcijan, i odnosi się do czasu, gdy antagonizm między judaizmu i chrześcijaństwa stały się wyraźniejsze. While this is possible, the expression may also be understood to allude to the antagonism between Judaism and Hellenism in the second century BC The verse iii. Chociaż jest to możliwe, może być także wyrazem rozumiane allude do antagonizmu między judaizmem i hellenizm w drugim wieku przed naszą erą werset III. 37 ("afterward did he [or it] show himself [or itself] upon earth and converse with men"), which was much quoted by early Christian writers, interrupts the connection and is undoubtedly a Christian interpolation. 37 ( "Potem on [lub] pokaż siebie [lub sam] na ziemi i rozmawiać z ludźmi"), który był cytowany przez wiele wczesnych pisarzy chrześcijańskich, przerywa połączenie i jest niewątpliwie Christian interpolacji.

The second poem (iv. 5-v. 9) belongs to the same general period as the first. Drugi wiersz (IV. 5-v. 9) należy do tej samej ogólnej okresie jako pierwszy. It is divided into a number of strophes, each beginning with the words "Be of good cheer." Jest on podzielony na szereg strophes, każdy rozpoczynający się słowami "Bądź dobrej dopingować". The people, scattered and afflicted, are exhorted to trust in God; and Jerusalem, mourning over her children, is urged to take courage. Ludzi, rozproszonych i poszkodowanych, są zachęcał do zaufania Bogu, a Jerozolima, smutek nad swoimi dziećmi, jest wezwany do podjęcia odwagi. The picture accords either with the late Maccabean period or with the time soon after the Roman capture of Jerusalem. Obraz zgodny albo późnym Maccabean z okresu lub w najbliższym czasie po Roman wychwytywania Jerozolimy. The resemblance between iv. Na podobieństwo między IV. 36-v. 36-V. 9 and Psalms of Solomon, xi. 9 i Psalmy Salomona, XI. is striking. jest uderzająca. Whichever may have been the borrower, the two probably belong to the same period; and the Psalms of Solomon were composed not far from 48 BC Która mogła zostać kredytobiorcą, dwóch prawdopodobnie należą do tego samego okresu; i Psalmy Salomona w składzie nie były daleko od 48 pne

Canonicity.

The Book of Baruch was never accepted as canonical by the Palestinian Jews (Baba Batra 14b). Księga Barucha nigdy nie została zaakceptowana jako kanoniczny przez Żydów w Palestynie (Baba Batra 14b). According to the "Apostolical Constitutions," it was read in public worship on the tenth day of the month Gorpiaios (probably Ab). Zgodnie z "apostolski Konstytucje", to było przeczytać w kult publiczny na dziesiąty dzień miesiąca Gorpiaios (prawdopodobnie Ab). This statement, however, can hardly be considered authoritative; and even if it be correct, it can refer only to the usage of some group of Hellenistic Jews. Niniejsze oświadczenie, jednak może być trudno uznać za autorytatywne, a nawet jeśli są prawidłowe, może odnosić się jedynie do korzystania z niektórych grup helleńskiego Żydów. If, as is probable, the first part of the book was written in Hebrew, its exclusion from the Palestinian canon must have been owing to its supposed lack of prophetic authority. Jeżeli, jak to jest prawdopodobne, pierwsza część książki została napisana w języku hebrajskim, jego wykluczenie z kanonu palestyńskiego muszą być ze względu na jego rzekomym brakiem prorocze organ. It was, however, accepted by the Alexandrian Jews as a work of edification; and through the medium of the Septuagint it passed into the hands of the Christians, among whom it speedily became popular, being often quoted by Athenagoras, Clement of Alexandria, and many others as a work of Jeremiah and as sacred Scripture. Został on jednak zaakceptowany przez aleksandryjski Żydów jako dzieło pozytywny wpływ; i za pośrednictwem tego Septuaginta on przeszedł w ręce chrześcijan, wśród których ona szybko stał się popularny, jest często cytowany przez Atenagoras, Klemensa z Aleksandrii, i jak wiele innych dzieł Jeremiasza, jak i Pismo Święte. In a number of early Christian canonical lists the work was included in Jeremiah, and together with the other Apocryphal books was pronounced canonical (deuterocanonical) by the Council of Trent (1545-63). W wielu wczesnych chrześcijańskiej kanoniczne wymienia pracy została włączona do Jeremiasza, i wraz z innymi apokryficzny książek była wyraźniejsza kanonicznej (deuterocanonical) przez Sobór Trydencki (1545-63). Its canonicity, however, is not accepted by the Protestant churches. Besides its value as a mirror of the time, the book, though devoid of new ideas, contains many liturgical and poetical passages of great beauty and power. Jej canonicity, jednak nie jest akceptowana przez kościoły protestanckie. Poza tym jego wartość jako zwierciadło czasu, książki, choć pozbawiony nowych pomysłów, zawiera wiele liturgicznych i poetyckich fragmentów wielkie piękno i moc.

The Epistle of Jeremiah is usually printed as an appendix to the Book of Baruch and marked as ch. The List Jeremiasza jest zwykle drukowany jako dodatek do Księgi Barucha i oznaczone jako ch. vi. VI. of that book. tej książki. It is, however, an independent work (see Jeremiah, Epistle of). Ważne jest jednak, niezależną pracę (patrz: Jeremiasz, List).

Crawford Howell Toy Crawford Howell zabawka

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:

The Greek text is given in Swete's Septuagint. Tekst w języku greckim jest podana w Swete jest Septuaginta. For an account of the Greek MSS., see Swete and Gifford; for the other ancient versions (Latin, Syriac, Coptic, etc.) see Kneucker and Schürer. Na rachunek greckiej MSS. Patrz Swete i Gifford; dla innych wersji starożytnej (łaciński, syryjski, koptyjski, itp.), patrz Kneucker i Schürer. There are modern Hebrew translations by Fränkel, 1830; Plessner, 1833; Kneucker, 1879. Istnieją nowoczesne hebrajski tłumaczenie przez Fränkel, 1830; Plessner, 1833; Kneucker, 1879. The best general discussion of the book is that of Kneucker, Das Buch Baruch, 1879; the largest list of citations by early Christian writers is in Reusch, Erklärung des Buches Baruch, 1853. Other authorities are: Fritzsche, in Exegetisches Handbuch zu den Apokryphen, 1851; Hitzig, in Hilgenfeld's Zeitschrift, 1860; Hilgenfeld, ib. Najlepszym ogólne omówienie książki to Kneucker, Das Buch Baruch, 1879; największych listę cytowań przez wczesnych pisarzy chrześcijańskich jest w Reusch, ERKLÄRUNG DES Buches Baruch, 1853. Inne organy: Fritzsche, w Exegetisches Handbuch zu den Apokryphen , 1851; Hitzig, w Hilgenfeld's Zeitschrift, 1860; Hilgenfeld, IB. 1879-1880; Ewald, Gesch. 1879-1880; Ewald, Gesch. des Volkes Israel, 1864; idem, Propheten, 1868; Bissell, Apocrypha, in the Lange series, 1880; Gifford, in Speaker's Commentary, 1888; Reuss, Gesch. des Volkes Izrael, 1864; idem, Propheten, 1868; Bissell, Apocrypha, w serii Lange, 1880; Gifford, w Speaker's Commentary, 1888; Reuss, Gesch. der Heiligen Schriften des Alten Testamentes, 1890; Schürer, Hist. Schriften des Heiligen der Alten Testamentes, 1890; Schürer, Hist. Jewish People, 1891; Ryle, in Smith's Dict. Żydów 1891; Ryle, w Smith's Dict. of the Bible, 1893; Marshall, in Hasting's Dict. z Biblii, 1893; Marshall, Hasting w's Dict. of the Bible, 1898; Bevan, in Cheyne's Encycl. z Biblii, 1898; Bevan, w Cheyne's Enc. Bibl. 1899; Introductions of Eichhorn, Welte, and others. 1899; wprowadzenia Eichhorn, Welte, i inne. For other works attributed to Baruch see Charles, Apocal. Dla pozostałych robót budowlanych zobacz Baruchu nadana Charles, Apocal. of Baruch, 1896, and article Apocrypha, in Encycl. Barucha, 1896, a Apocrypha artykułu, w Enc. Bibl.T.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest