Council of Constance Sobór w Konstancji

General Information Informacje ogólne

The Council of Constance (Konstanz), 1414-18, was the 16th ecumenical council of the Roman Catholic church. Na Sobór w Konstancji (Konstanz), 1414-18, był 16. Sobór na kościół rzymskokatolicki. It brought to an end the Great Schism, during which the church had been divided by the creation of two and then three competing popes. Ona doprowadzona do końca Wielkiego Schizma, w którym kościół został podzielony przez stworzenie dwóch, a następnie trzy konkurujące ze sobą papieży. It was convoked by the antipope John XXIII at the insistence of Holy Roman Emperor Sigismund, but under the leadership of the conciliarists Jean Gerson and Pierre d'Ailly the council soon declared its superiority over the Papacy, deposed two of the claimants (John XXIII and Benedict XIII), and pressed the abdication of the third (Gregory XII). Było zwołuje przez Antypapież Jan XXIII w nalegań Zygmunt Habsburg, ale pod przywództwem w conciliarists Gersona i Jean-Pierre d'Ailly rady szybko zadeklarowała swoją wyższość nad papiestwo, złożono dwie skarżący (Jan XXIII i Benedykt XIII), i naciśnięciu na zrzeczenie się trzeci (Grzegorz XII). A new pope, Martin V, was elected by the council. Nowy papież, Martin V, został wybrany przez Radę. Before adjourning in 1418, the council decreed that general councils with powers superior to popes would henceforth meet regularly. Przed odroczenia w 1418, Rada dekret, że z uprawnień ogólnego rady przełożonego, papieże mieli od tej pory spotykają się regularnie. This decree, however, was ultimately denounced by the papacy. Ten dekret, jednak ostatecznie została wypowiedziana przez papiestwo.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Although the council's efforts to carry out church reforms were of little effect, it did act against the Hussites and Lollards. Chociaż starania Rady zmierzające do przeprowadzenia reformy Kościoła były mało skuteczna, to nie działać przeciwko husytów i Lollards. John Huss was allowed to attend the council and defend his cause; despite a guarantee of safe conduct, he was condemned as a heretic and burned at the stake. Jan Huss zostało dopuszczone do udziału w radzie i bronić jego przyczyną, mimo gwarancji bezpiecznego postępowania, był potępiony jako heretyk i spalony na stosie.

T. Tackett T. Tackett

Bibliography Bibliografia
Mundy, JH, and Woody, KM, eds., The Council of Constance, trans. Mundy, JH, a Woody, KM, eds., Rada Constance, trans. by Louise R. Loomis (1961). Louise R. Loomis (1961).


Council of Constance - 1414-18 Sobór w Konstancji - 1414-18

Advanced Information Informacje zaawansowane

INTRODUCTION 1 Wstęp 1

[This is the introduction given by Tanner in Decrees of the Ecumenical Councils ] [To jest wprowadzenie podanych przez Tanner w dekretów z ekumenicznego rad]

This council was summoned by John XXIII, the Pisan pope [1 ] , with the support of Emperor Sigismund. Ta Rada została wezwana przez Jana XXIII, papież w xdancex [1], przy wsparciu cesarza Zygmunta. It began on 5 November 1414 in the cathedral of Constance, with many bishops from all parts of Europe. Rozpoczęła w dniu 5 listopada 1414 w katedrze w Konstancji, z wielu biskupów z całej Europy. Business in the council was transacted in a way that was largely new for an ecumenical council, namely votes were cast not by Individual persons but by nations. Biznes w Radzie była przedmiotem transakcji w sposób, który był w dużej mierze na nowy Sobór, a mianowicie były głosów oddanych przez nie indywidualne osoby, ale przez narody.

The council, from the very beginning, proposed the following three topics: Rady, od samego początku, zaproponował trzy następujące tematy:

1. . 1. To bring unity back to the church and to make an end to the schism which had divided the church since 1378 and which the council held at Pisa in 1409 had not healed but rather aggravated when it elected Alexander V as a third pope. Wprowadzają do jedności z powrotem do kościoła i do zakończenia schizmy, która dzieli Kościół od 1378 i rady, które odbyły się w Pizie w 1409, nie uzdrowiony, lecz raczej pogarsza, kiedy wybrany Aleksander V jako trzeci papież. When the council of Constance opened, Christians owed obedience to three different popes: some owed obedience to Gregory XII of the Roman party others to Benedict XIII of the Avignon party, and others to John XXIII, who had been elected after the death of Alexander V. John XXIII and Benedict XIII were deposed by the council, Gregory XII voluntarily resigned. Kiedy otworzył Sobór w Konstancji, chrześcijanie należne posłuszeństwo trzech różnych papieży: należnej niektórych posłuszeństwo Grzegorz XII rzymskiego do innych stron Benedykt XIII w Avignon strony, a inni do Jana XXIII, który był wybrany po śmierci Aleksandra V . Jan XXIII i Benedykta XIII zostały złożone przez Radę, Grzegorz XII zrezygnował dobrowolnie. Then Martin V was elected pope on 11 November 1417 and he was regarded as the legitimate pontiff by the church as a whole. Następnie Martin V został wybrany na papieża w dniu 11 listopada 1417 i był uważany za prawowitego papieża przez Kościół jako całość.

2. To eradicate heresies , especially those spread by John Wyclif in Britain and by John Hus and Jerome of Prague in Bohemia. . 2. W celu zwalczenia herezje, zwłaszcza tych rozprzestrzeniania przez Johna Wyclif w Wielkiej Brytanii i przez Jana Husa i Hieronima z Pragi w Czechach.

3. To reform the corrupt morals of the church . . 3. Aby reformy uszkodzony moralności w Kościele. This, however, was only partly accomplished in the final sessions of the council. To jednak było tylko częściowo w końcowej sesji Rady.

With regard to the ecumenical nature of the sessions, there is dispute about those before the election of Martin V and also about the significance and force of the approval which he gave to the matters transacted by the council. Z uwagi na ekumeniczny charakter sesji, istnieje spór o tych przed wyborami Martin V, a także o znaczeniu i życie homologacji, które dał do spraw transakcji przez Radę. The decrees notably those of sessions 3-5 and the decree Frequens ( session 39 ), appear to proceed from the council's teaching. Dekrety zwłaszcza sesje 3-5 oraz dekret Frequens (sesja 39), wydają się postępować z Rady nauczania. Objection has been made to them on the grounds of the primacy of the Roman pontiff. Sprzeciw został złożony do nich ze względu na prymat Biskupem Rzymu. There is no doubt, however, that in enacting these decrees there was solicitude and care to choose the true and sure way ahead in order to heal the schism, and this could only be done by the authority of a council. Nie ma wątpliwości, jednak, że uchwalenie tych dekretów nie było troski i opieki, aby wybrać sposób prawdziwy i pewny wyprzedzeniem w celu uzdrowić schizmy, a to może być wykonane tylko przez organ Rady.

The acts of the council of Constance were first published by Jerome of Croaria at Hagenau in 1500 ( Acta scitu dignissima docteque concinnata Constantiensis concilii celebratissimi = Asd), from the epitome of the acts which the council of Basel had ordered to be compiled and publicly accepted in 1442. Akty rada Constance zostały po raz pierwszy opublikowany przez Hieronima z Croaria na Hagenau w 1500 (Acta scitu dignissima docteque concinnata Constantiensis concilii celebratissimi = ASD), typowy przykład z tych aktów, które Rada w Bazylei miał nakazane, które mają być zestawione i ogólnie przyjęte w 1442. This edition of the Basel epitome was followed by all general collections of the councils (including Editio Romana, IV 127-300, even though it ignores the council of Basel). Niniejsze wydanie z Basel streszczenie zostało zastosowane przez wszystkie zbiory ogólne rady (w tym Editio Romana, IV 127-300, mimo iż ignoruje Rady Bazylea). These collections, down to Mansi (27, 529-1240), added various appendices. Tych zbiorów, aż do Mansi (27, 529-1240), dodaje Dodatków różne. H. von der Hardt, in his great collection of the sources of the council of Constance, made an edition of the acts and decrees of the council according to the earliest trustworthy documents ( Magnum oecumenicum Constantiense concilium , in six tomes, Frankfurt-Leipzig 1696-1700; tome IV, Corpus actorum et decretorum magni Constantiensis concilii de Ecclesiae refor matione, unione ac fide = Hardt). We have followed von der Hardt's edition throughout and have noted only the principle variants provided by Asd. H. von der Hardt, w jego wielką kolekcję źródeł na Sobór w Konstancji, przeprowadziła wydanie aktów i dekrety z Rady zgodnie z najbliższej wiarygodne dokumenty (Magnum oecumenicum Constantiense Concilium, w sześciu Tomes, Frankfurt-Lipsk 1696 -1700; Tome IV actorum Corpus et decretorum Magni Constantiensis concilii Ecclesiae de refor matione, Unione AC = Hardt wierze). Musimy przestrzegać von der Hardt i wydanie całej odnotowały jedynie zasady warianty przedstawione przez Veron. We indicate only, and do not print, the decrees pertaining to the internal administration of the council and of the church and to judicial acts. My tylko wskazać, i nie są drukowane, dekrety odnoszące się do wewnętrznego zarządzania i Rady z kościoła i sądowych aktach.

Second Introduction Wprowadzenie drugiego

[By the e-text editor] [Na e-edytor tekstu]

I have given the conventional session numbers for "the" Council of Constance so as to make cross referencing with other editions easier. Dałem sesji konwencyjne numery "na" Sobór w Konstancji, tak aby uczynić odniesienie krzyżowych z innymi wydaniami łatwiejsze. However it is very misleading to do so. Jednakże jest to bardzo mylące, aby to zrobić. One should not speak of "the" Council of Constance, but of the council s of Constance. Nikt nie powinien mówić o "na" Sobór w Konstancji, jednak z S Rady w Konstancji. There was a council of bishops [and others] beginning 16 November 1414 which styled itself ecumenical , but which the true pope of the day did not recognize as such. Nie było rady biskupów [i inni] początku 16. listopada 1414, która sama stylizacja ekumeniczny, ale prawdziwe papieża dnia nie rozpoznaje jako takie. There was another council [even if its members were those of the first] which he convoked, by proxy, on 4 July 1415 and did recognize as ecumenical. Nie było innej rady [nawet jeśli jego członkowie byli w tych pierwszych], którą zwołuje, przez pełnomocnika, w dniu 4 lipca 1415 i nie rozpoznaje jako ekumeniczny. The ratification of "the" council by Martin the fifth, given in a footnote to session 45, was a ratification of everything determined "in a conciliar way ... by this present council of Constance", ie of the one convoked on 4 July 1415. Do ratyfikacją "do" rady przez Martina piąty, podano w przypisie do sesji 45, była ratyfikacja wszystko ustalone "w sposób conciliar ... niniejszą Sobór w Konstancji", tzn. z jednej zwołuje w dniu 4 lipca 1415. The intent of the words "in a conciliar way" is, on my reading, to distinguish the true [ecumenical] council from the false one. Celem wyrazy "w sposób conciliar" jest, w moim czytaniu, aby odróżnić prawdziwe [ekumenicznego] rady od fałszywych jeden.

The matter is crucial to the possibility of the catholic doctrine of the infallibility of ecumenical councils, since the teachings of Vatican 1 on papal primacy are inconsistent with those of the first [non-ecumenical] Council of Constance [in particular the famous session 5, Haec Sancta, which taught conciliarism] , but not with those of the second [ecumenical] one Sprawa ma zasadnicze znaczenie dla możliwości doktryny katolickiej w nieomylność ekumenicznej rady, ponieważ naukę Watykan prymat papieski 1, są niezgodne z tymi z pierwszych [Non-ekumenicznego] Sobór w Konstancji [w szczególności słynnych sesji 5, Haec Sancta, który nauczał Koncyliaryzm], ale nie z tymi z drugiej [ekumenicznego] Jeden

Crucial to my claim is the question of who the true pope was and when a genuinely ecumenical council came into existence. Zasadnicze znaczenie dla mojego roszczenia jest kwestia prawdziwego papieża, który był i kiedy Sobór rzeczywiście powstała. I shall quote from Phillip Hughes (the footnotes here included are from Hughes' text) : I z cytatem Phillip Hughes (przypisy są tutaj ujęte z Hughes' tekst):

"Just five weeks after Baldassare Cossa so meekly accepted the council's sentence, the fathers met to receive the solemn abdication of Gregory XII. He was in fact, and to the end he claimed to be in law, the canonically elected representative of the line that went back to Urban VI, the last pope to be acknowledged as pope by Catholics everywhere [2 ] . The abdication was arranged and executed with a care to safeguard all that Gregory claimed to be; and this merits - and indeed, requires - much more detailed consideration than it usually receives. [3 ] "Tylko pięć tygodni po Baldassare Cossa tak meekly przyjęte przez Radę zdanie, ojców spełnione, aby pojawić się uroczyste zrzeczenie się z Gregory XII. Był w rzeczywistości, i do końca twierdził, że jest on w prawa, kanonicznie wybrany przedstawiciel linii, które Wrócił do Urban VI, ostatniego papieża, które mają być potwierdzone przez papieża jako katolicy wszędzie [2]. zrzeczenie zostało zaprojektowane i wykonane z opieki zdrowotnej w celu zabezpieczenia wszystkich, że Grzegorz twierdził, że jest i to zasługuje - i rzeczywiście, wymaga - o wiele więcej szczegółowe rozważania niż zwykle otrzymuje [3].

Gregory XII sent to Constance as his representatives his protector Carlo Malatesta, the Lord of Rimini, and the Dominican cardinal, John Domenici -- to Constance indeed, but not to the General Council assembled there by the authority, and in the name, of John XXIII. Grzegorz XII wysłał do Konstancji jako jego przedstawiciele jego opiekuna Carlo Malatesta, Panu Rimini, Dominikany i kardynał, Jan Domenici - do Konstancji rzeczywiście, ale nie do Rady Generalnej montowane tam przez władze, w imię, Jana XXIII. The envoys' commission was to the emperor Sigismund, presiding over the various bishops and prelates whom his zeal to restore peace to the Church had brought together. Poselskich, Komisji było cesarza Zygmunta, przewodniczący w różnych biskupów i prałatów, których jego gorliwość w celu przywrócenia pokoju w Kościele musiał zebrać. To these envoys -- and to Malatesta in the first place-Gregory gave authority to convoke as a General Council -- to convoke and not to recognise -- these assembled bishops and prelates ; [4 ] and by a second bull [5 ] he empowered Malatesta to resign to this General Council in his name. Do tych wysłanników - i Malatesta w pierwszej kolejności-Gregory oddał władzę zwołać jako Generalny Rady - aby zbierać, a nie do uznania - te montowane biskupów i prałatów; [4] i przez drugiego cielca [5] on uprawnionej do dymisji Malatesta do tej Rady generalny w jego imieniu.

The emperor, the bishops and prelates consented and accepted the role Gregory assigned . Cesarza, biskupów i prałatów zgodę i przyjął rolę przypisuje Gregory. And so, on July 4, 1415. I tak, na 4 lipca 1415. Sigismund, clad in the royal robes, left the throne he had occupied in the previous sessions for a throne placed before the altar, as for the president of the assembly. Zygmunta, platerowane w szaty królewskie, opuścił tron miał zajmowane w poprzednich sesji na tronie umieszczony przed ołtarzem, jak w przypadku Przewodniczącego Zgromadzenia. Gregory's two legates sat by his side facing the bishops. Gregory dwóch legates sobota jego boku stoi biskupów. The bull was read commissioning Malatesta and Domenici to convoke the council and to authorise whatever it should do for the restoration of unity and the extirpation of the schism -- with Gregory's explicit condition that there should be no mention of Baldassare Cossa, [6 ] with his reminder that from his very election he had pledged himself to resign if by so doing he could truly advance the good work of unity, and his assertion that the papal dignity is truly his as the canonically elected successor of Urban VI. Byk był zlecanie odczytywane Malatesta i Domenici, aby zwołać Radę i dopuszczają niezależnie należy zrobić dla przywrócenia jedności i wytępienia do schizmy - z Gregory's wyraźny warunek, że nie należy wspomnieć o Baldassare Cossa, [6] jego przypomnienie, że z jego bardzo wyborach miał zobowiązała się do dymisji, jeśli w ten sposób mógłby on naprawdę dobrą pracę wcześniej jedności, a jego twierdzenie, że jest rzeczywiście papieskiej godności jego kanonicznie wybrany jako następca Urban VI.

Malatesta then delegated his fellow envoy, the cardinal John Domenici, to pronounce the formal operative words of convocation [7 ] ; and the assembly -- but in its own way -- accepted to be thus convoked, authorised and confirmed in the name "of that lord who in his own obedience is called Gregory XII" [8 ] . Malatesta następnie delegować swoich kolegów wysłannik, kardynał Jan z Domenici, do wymówienia formalnego zwołania operacyjny słowa [7]; i montaż - ale na swój sposób - zgodził się być zatem zwołuje, upoważnione i potwierdzone w imię "z że pan, który w swoim posłuszeństwa nazywa się Gregory XII "[8]. The council next declared that all canonical censures imposed by reason of the schism were lifted, and the bull was read by which Gregory authorised Malatesta to make the act of abdication [9 ] and promised to consider as ratum gratum et firmum , and forever irrevocable, whatever Malatesta, as his proxy, should perform. Rada oświadczyła, że obok wszystkich kanonicznych piętnuje nałożone z powodu schizmy zostały zniesione, a byka, który został odczytany przez Gregory Malatesta upoważniony do dokonania aktu zrzeczenie [9] i obiecał rozważyć jako ratum gratum et firmum, zawsze i nieodwołalne, Malatesta, niezależnie, jako jego pełnomocnik, powinien wykonać. The envoy asked the council whether they would prefer the resignation immediately, or that it should be delayed until Peter de Luna's decision was known. W wysłannik zwrócił się do Rady, czy wolisz w związku z rezygnacją natychmiast, lub że powinno zostać opóźnione do Piotra de Luna decyzji był znany. The council preferred the present moment. Rada wolała obecnej chwili. It ratified all Gregory XII's acts, received his cardinals as cardinals, promised that his officers should keep their posts and declared that if Gregory was barred from re-election as pope, this was only for the peace of the Church, and not from any personal unworthiness. Go ratyfikowały wszystkie Grzegorz XII na akty, które wpłynęło jego kardynałów, jak kardynałowie, obiecał, że jego oficerowie powinni zachować ich stanowisk i oświadczył, że jeśli Gregory był od zakazem ponownego wyboru jako papież, było to tylko dla spokoju Kościoła, a nie od wszelkich osobistych niegodności. Then the great renunciation was made [10 ] , " . . . renuncio et cedo . . . et resigno . . . in hac sacrosancta synodo et universali concilio, sanctam Romanam et universalem eccleciam repraesentante"and the council accepted it [11 ] , but again as made "on the part of that lord who in his own obedience was called Gregory XII". Potem wielki zrzeczenie zostało dokonane [10], "... Renuncio et Cedo... Et resigno... HAc sacrosancta w universali concilio et synodo, sanctam Romanam et universalem eccleciam repraesentante", a Rada przyjęła go [11], ale ponownie jako dokonane "ze strony tego pana, który w swoim posłuszeństwa został powołany Grzegorz XII". The Te Deum was sung and a new summons drawn up calling upon Peter de Luna to yield to the council's authority. Te Deum i został śpiewana nowe wezwania sporządzane wzywającą Piotra de Luna, aby uzyskać zgodę Rady władzy.

The work of Pisa was now almost undone, and by this council which, in origin, was a continuation of Pisa. Praca w Pizie była już prawie cofnąć, a przez tę Radę, które z pochodzenia, był kontynuacją Pisa. It had suppressed the Pisan pope whom Pisa, with biting words, had rejected as a schismatic and no pope." Wyraziła zniosła xdancex papieża których Pisa, z gryzący słowy, odrzucił jako schizmatycki, a nie papieża. "

Phillip Hughes A History of the Church , p289-291 Phillip Hughes Historia Kościoła, p289-291

SESSION 1 - 16 November 1414 SESJA 1 - 16 listopada 1414

[On the matters to be treated in the council, in which order and by which officials [12 ]] [W sprawach, które mają być traktowane w Radzie, w jakiej kolejności i które przez urzędników [12]]

John, bishop, servant of the servants of God, for future record. Jan, biskup, sługa sług Bożych, w przyszłości nagrać. Wishing to carry out those things which were decreed at the council of Pisa [13 ] by our predecessor of happy memory, pope [14 ] Alexander V, regarding the summoning of a new general council, we earlier convoked this present council by letters of ours, the contents of which we have ordered to be inserted here: Zamierzających wykonywać te rzeczy, które zostały ogłoszone na posiedzeniu Rady w Pizie [13] przez naszego poprzednika szczęśliwy pamięci papieża [14] Aleksander V, w odniesieniu do wzywania nową Rady Ogólnej, ale wcześniej zwołuje niniejszym Rady w pismach naszych , Treści, które mamy zamówione zostanie wstawiona tutaj:

John, bishop ... Jan, biskup ... [15 ] [15]

We have therefore come together with our venerable brothers, cardinals of the holy Roman church, and our court to this city of Constance at the appointed time. Mamy więc wraz z naszego Czcigodni Bracia, z kardynałów świętego Kościoła rzymskiego, a nasz sąd do tego miasta w Konstancji na czas powołania. Being present here by the grace of God, we now wish, with the advice of this sacred synod, to attend to the peace, exaltation and reform of the church and to the quiet of the christian people. Obecnych tu przez łaski Bożej, teraz chcą z radą tego świętego Synodu, aby uczestniczyć w pokoju, wyniesienie i reformy kościoła i na ciszę ludu chrześcijańskiego.

In such an arduous matter it is not right to rely on one's own strength, but rather trust should be placed in the help of God. W takich trudne sprawy, nie ma prawa powoływać się na swoje własne siły, lecz raczej zaufanie powinno być umieszczone w pomoc Bożą. Therefore, in order to begin with divine worship, we decreed, with the approval of this sacred council, that a special mass for this purpose should be said today. Dlatego, aby rozpocząć z Kultu Bożego, że dekret, za zgodą rady tego świętego, że masa specjalne do tego celu powinny być dzisiaj powiedział. This mass has now been duly celebrated, by the grace of God. Masa ta została już właściwie obchodzi, przez łaskę Bożą. We now decree that such a mass shall be celebrated collegially in this and every other collegiate church of this city whether secular or regular, once a week, namely each Friday, for the duration of this sacred council. Teraz dekret, że taka masa ma być obchodzony w tym collegially i wszystkie inne Collegiate Church tego miasta, czy świeckiego czy regularnie, raz w tygodniu, a mianowicie w każdy piątek, na czas trwania tej świętej rady. Moreover, in order that the faithful may devote themselves to this holy celebration most fervently, whereby they will feel themselves refreshed by a more abundant gift of grace, we relax, mercifully in the Lord, the following amounts of enjoined penance to each and every one of them who is truly penitent and has confessed: for each mass, one year to the celebrating priest and forty days to those present at it. Ponadto, aby wierni mogą poświęcić się tej świętym celebracji najbardziej żarliwie, którą oni sami czują się odświeżony przez większe dar łaski, to relax, mercifully w Panu, następujących kwot nakazała pokuty do każdego i wszystkich z nich, który jest prawdziwie skruszony i wyznał: dla każdego masa, rok kapłanem na docenianie i czterdzieści dni na tych, którzy są obecni na niego. Furthermore, we exhort our venerable brothers, cardinals of the holy Roman church, as well as patriarchs, archbishops and bishops, and our beloved chosen sons, abbots and others in the priesthood, devoutly to celebrate this mass once every week, in order that the aforesaid divine aid may be implored; and we grant the same indulgences to the celebrant and to those present at the mass. Ponadto, będziemy nawoływać naszych Czcigodni Bracia, z kardynałów świętego Kościoła rzymskiego, jak i Patriarchów, Arcybiskupów i Biskupów, a nasz ukochany wybrał synów, Opatów i inne w kapłaństwie, poboznie do świętowania tej masy raz w tygodniu, aby powyższy boskiej pomocy może być implored; i udziela odpustów do samego celebransa i tych, którzy są obecni na masę. We exhort in the Lord, moreover, each and all who glory in the name of Christ, in order that the desired outcome to so great a matter may be obtained, to give themselves diligently to prayer, fasting, almsgiving and other pious works, so that God may be placated by our and their humility, and so deign to grant a happy outcome to this sacred gathering. My nawoływać w Panu, ponadto każdego i wszystkich, którzy w imię chwały Chrystusa, tak aby pożądany wynik, aby tak wielkie sprawy można uzyskać, aby dać sobie wszelkich starań, aby modlitwą, postem, jalmuzne i innych dzieł pobożnych, tak że Bóg może być placated przez naszych i ich pokory, a więc racz udzielić szczęśliwy wynik do gromadzenia tego świętego.

Considering, moreover, that a council should specially treat of those matters which concern the catholic faith, according to the praiseworthy practices of the early councils, and aware that such things demand diligence, sufficient time and study, on account of their difficulty, we therefore exhort all those who are well versed in the sacred scriptures to ponder and to treat, both within themselves and with others, about those things which seem to them useful and opportune in this matter. Biorąc ponadto, że Rada powinna traktować specjalnie w tych sprawach, które dotyczą wiary katolickiej, zgodnie z godną pochwały praktyki wczesnego rady, a świadomość, że takie rzeczy popyt staranności, wystarczającą ilość czasu i badań, ze względu na ich trudność, więc mamy Zachęcam wszystkich tych, którzy są dobrze w Piśmie Świętym, aby rozważać i leczeniu, zarówno w siebie i innych, o tych rzeczach, które wydają się być dla nich pożyteczne i stosowne w tej sprawie. Let them bring such things to our notice and to that of this sacred synod, as soon as they conveniently can, so that at a suitable time there may be decided what things, it seems, should be held and what repudiated for the profit and increase of the same catholic faith. Niech wprowadzą takie rzeczy do naszego zawiadomienia oraz że z tego świętego Synodu, jak tylko można wygodnie, tak aby w odpowiednim czasie nie może zostać podjęta decyzja, co, jak się wydaje, powinny być przechowywane i jakie repudiated dla zysku i zwiększenia tej samej wiary katolickiej.

Let them especially ponder on the various errors which are said to have sprouted in certain places at various times, especially on those which are said to have arisen from a certain John called Wyclif. Niech szczególnie rozważać na różne błędy, które są kiełkującego powiedział, że w niektórych miejscach, w różnych czasach, zwłaszcza w tych, które pojawiły się rzekł do niektórych z Wyclif John nazwie.

We exhort, moreover, all Catholics assembled here and others who will come to this sacred synod that they should seek to think on, to follow up and to bring to us, and to this same sacred synod, those matters by which the body of Catholics may be led, if God is willing, to a proper reformation and to the desired peace. My nawoływać ponadto, wszyscy katolicy zebrali się i inni, którzy wejdą do tego świętego Synodu, że powinny one starać się myśleć w sprawie, do kontynuacji i doprowadzenia do nas, i tym samym święte Synodu, które tych spraw przez organ katolików Doprowadziło może być, jeśli Bóg jest skłonny do prawidłowego reformacji i do pożądanego pokoju. For it is our intention and will that all who are assembled for this purpose may say, consult about and do, with complete freedom, each and all of the things that they think pertain to the above. Bo to jest nasz zamiar i że wszyscy, którzy są montowane na ten cel nie może powiedzieć, konsultuje i nie na temat, z pełną wolnością, każdego i wszystkich rzeczy, które ich zdaniem odnoszą się do wyżej wymienionych.

In order, however, that a rule may be observed in the procedure of this sacred synod with regard to what things are to be said and decided, the action to be taken and the regulating of customs, we think that recourse should be had to the practices of the ancient fathers, which are best learned from a canon of the council of Toledo, the contents of which we have decided to insert here [16 ] : W porządku, jednak, że reguły mogą być obserwowane w procedurze tego świętego Synodu w odniesieniu do rzeczy, co mają powiedzieć i postanowiła, działania, jakie należy podjąć i regulacji celnych, uważamy, że należy odwołać się do praktyki starożytnych przodków, które są najlepiej nauczyłem się od kanonu Rady Toledo, którego zawartość musimy postanowiła wstawić tu [16]:

Nobody should shout at or in any way disturb the Lord's priests when they sit in the place of blessing. Nikt nie powinien wykrzyczeć na lub w inny sposób zakłócają kapłanami Pana, kiedy siedzieć w miejscu błogosławieństwo. Nobody should cause disturbance by telling idle stories or jokes or, what is even worse, by stubborn disputes. Nikt nie powinien powodować zakłóceń przez opowiadając historie lub bezczynności lub żarty, co jest jeszcze gorsze, przez spory uparta. As the apostle says, if anyone thinks himself religious and does not bridle his tongue but deceives his heart, then his religion is vain. Jak mówi apostoł, jeśli ktoś uważa siebie religijnych i nie wędzidełko języka, ale jego zwodzi jego serce, a następnie jego religia jest daremne. For, justice loses its reverence when the silence of the court is disturbed by a crowd of turbulent people. Dla wymiaru sprawiedliwości traci swoją cześć, kiedy milczenie sąd jest zakłócony przez tłum ludzi burzliwym. As the prophet says, the reverence due to justice shall be silence. Jak mówi prorok, z należytym szacunkiem do wymiaru sprawiedliwości jest milczenie. Therefore whatever is being debated by the participants, or is being proposed by persons making an accusation, should be stated in quiet tones so that the hearers' senses are not disturbed by contentious voices and they do not weaken the authority of the court by their tumult. W związku z tym, co jest omawiane przez uczestników, lub jest proponowany przez osoby składającej oskarżenia, powinny być określone w cichej dzwonka tak, że słuchają "zmysły nie są zakłócone przez kontrowersyjne głosy i nie osłabiać autorytetu sądu przez ich zgiełk . Whoever thinks that the aforesaid things should not be observed while the council is meeting, and disturbs it with noise or dissensions or jests, contrary to the things forbidden here, shall leave the assembly, dishonourably stripped of the right to attend, according to the precept of the divine law (whereby it is commanded: drive out the scoffer, and strife will go out with him), and he shall be under sentence of excommunication for three days. Kto uważa, że wyżej wymienione rzeczy nie powinny być przestrzegane podczas posiedzenia Rady jest, a zakłóca go hałas lub dissensions lub jests, w przeciwieństwie do tego, co zakazane tutaj, opuszcza zespół, dishonourably pozbawiona prawa do uczestniczenia, zgodnie z przykazanie z Bożego prawa (przy czym jest to przykazał: wypędził szyderca, a rozgrywka będzie się z nim), a on będzie pod zdanie ekskomunika za trzy dni.

Since it may happen that some of the participants will not be in their rightful seats, we decree, with this sacred council's approval, that no prejudice shall arise to any church or person as a result of this seating arrangement. Ponieważ może się zdarzyć, że niektórzy z uczestników nie będzie w ich prawowitego miejsca, ale dekret, z świętych tej Rady, że nie narusza się pojawić do kościoła lub jakiejkolwiek osoby w związku z niniejszą umową siedzenia.

Since certain ministers and officials are required in order that this council may proceed, we therefore depute, with this sacred council's approval, those named below, namely our beloved sons... Ponieważ niektórych ministrów i urzędników są wymagane w celu tego, że Rada może kontynuować, mamy zatem delegować, z tego świętego Rady, tych poniżej nazwę, a mianowicie nasz ukochany synów ... [17 ] [17]

SESSION 2 - 2 March 1415 SESJA 2 - 2 marca 1415

[John XXIII publicly offers to resign the papacy] [Jan XXIII publicznie daje do dymisji pontyfikatu]

SESSION 3 - 26 March 1415 SESJA 3 - 26 marca 1415

[Decrees on the integrity and authority of the council, after the pope s flight [18 ]] [Dekretów w sprawie integralności i upoważnienia Rady, po papieża-y lotem [18]]

For the honour, praise and glory of the most holy Trinity, Father and Son and holy Spirit, and to obtain on earth, for people of good will, the peace that was divinely promised in God's church, this holy synod, called the sacred general council of Constance, duly assembled here in the holy Spirit for the purpose of bringing union and reform to the said church in its head and members, discerns declares, defines and ordains as follows. Za zaszczyt, uwielbienie i chwałę Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego, i do uzyskania na ziemi, do ludzi dobrej woli, w pokoju było bosko obiecał, że w kościele Bożego, tego świętego Synodu, zwany święty ogólne Sobór w Konstancji, odpowiednio zmontowane tutaj w Duchu Świętym w celu doprowadzenia do unii i reformy wspomnianego kościoła w jego głowie i użytkowników, rozpoznaje oświadcza, definiuje i ordains następująco.

First, that this synod was and is rightly and properly summoned to this city of Constance, and likewise has been rightly and properly begun and held. Po pierwsze, że tego Synodu była i jest słusznie i prawidłowo wezwani do tego miasta w Konstancji, i również został słusznie i prawidłowo się rozpoczął i utrzymywane.

Next, that this sacred council has not been dissolved by the departure of our lord pope from Constance, or even by the departure of other prelates or any other persons, but continues in its integrity and authority, even if decrees to the contrary have been made or shall be made in the future. Dalej, że ten święty rady nie został rozpuszczony przez Pana naszego wyjścia z Konstancji papieża, lub nawet przez wyjścia innych prałatów lub jakiejkolwiek innej osoby, ale nadal w jej integralności oraz organ, nawet jeśli do sprzeczne dekrety zostały dokonane lub dokonuje się w przyszłości.

Next, that this sacred council should not and may not be dissolved until the present schism has been entirely removed and until the church has been reformed in faith and morals, in head and members. Dalej, że ten święty Rady nie powinny i nie mogą zostać rozwiązane, aż do obecnej schizmy został całkowicie usunięty i do kościoła została w zreformowanej wiary i moralności, w głowę i użytkowników.

Next, that this sacred council may not be transferred to another place, except for a reasonable cause, which is to be debated and decided on by this sacred council. Dalej, że ten święty Rady nie może być przeniesiony do innego miejsca, za wyjątkiem uzasadnionych przyczyn, które mają być omawiane i przyjęte przez Radę tej świętej.

Next, that prelates and other persons who should be present at this council may not depart from this place before it has ended, except for a reasonable cause which is to be examined by persons who have been, or will be, deputed by this sacred council. Dalej, że prałatów i innych osób, które powinny być obecne na tym rady nie mogą odbiegać od tego miejsca, zanim została zakończona, z wyjątkiem uzasadnionych przyczyn, które ma być badane przez osoby, które zostały lub będzie deputed przez tego świętego Rady . When the reason has been examined and approved, they may depart with the permission of the person or persons in authority. Gdy powodu zostało przebadane i zatwierdzone, mogą odstąpić za zgodą osoby lub osób w organ. When the individual departs, he is bound to give his power to others who stay, under penalty of the law, as well as to others appointed by this sacred council, and those who act to the contrary are to be prosecuted. Gdy odchodzi indywidualnych, jest on zobowiązany do wydania jego mocy, aby pobyt innych osób, pod groźbą prawa, jak również do innych osób mianowanych przez Radę tego świętego, i tych, którzy działają w sprzeczności są ścigane.

SESSION 4 - 30 March 1415 SESJA 4 - 30 marca 1415

[Decrees of the council on its authority and integrity, in the abbreviated form read out by cardinal Zabarella] [Dekrety Rady z dnia na jej władze i integralności, w formie skróconej przez czytać kardynałem Zabarella]

In the name of the holy and undivided Trinity, Father and Son and holy Spirit Amen. W imię świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. This holy synod of Constance, which is a general council, for the eradication of the present schism and for bringing unity and reform to God's church in head and members, legitimately assembled in the holy Spirit to the praise of almighty God, ordains, defines, decrees, discerns and declares as follows, in order that this union and reform of God's church may be obtained the more easily, securely, fruitfully and freely. Ten święty Synod w Konstancji, który jest Rada Ogólna, dla zwalczania obecnego schizmy i dostosowanie do jedności i reformy Kościoła Bożego w głowę i użytkowników, słusznie zebrali w Duchu Świętym na chwałę Boga Wszechmogącego, ordains, określa, dekrety, rozpoznaje i deklaruje się w następujący sposób, aby w tym Unii Europejskiej i reformy kościoła Bożego można uzyskać tym łatwiej, bezpiecznie, swobodnie i owocnie.

First, that this synod, legitimately assembled in the holy Spirit, constituting a general council, representing the catholic church militant, has power immediately from Christ, and that everyone of whatever state or dignity, even papal, is bound to obey it in those matters which pertain to the faith and the eradication of the said schism. Po pierwsze, że tego Synodu, legalnie montowane w Duchu Świętym, stanowiących ogólne radę, reprezentujący Kościół katolicki zbrojny, ma prawo natychmiast od Chrystusa, i że każdy, niezależnie od państwa lub godności, nawet papieski, jest zobowiązany do stosuj je w tych sprawach które odnoszą się do wiary i do zwalczania wspomnianym schizmy. [19 ] [19]

Next, that our most holy lord pope John XXIII may not move or transfer the Roman curia and its public offices, or its or their officials, from this city to another place, nor directly or indirectly compel the persons of the said offices to follow him, without the deliberation and consent of the same holy synod; this refers to those officials or offices by whose absence the council would probably be dissolved or harmed. Dalej, że nasze święte panie Pope John XXIII nie może przenieść lub przeniesienie Kurii Rzymskiej i urzędów publicznych, lub jego lub ich urzędników, z tego miasta do innego miejsca, ani bezpośrednio ani pośrednio zmusić osób z biura powiedzial do niego następujące , Narady i bez zgody tego samego świętego Synodu, co odnosi się do tych urzędów czy urzędników, których nieobecność przez Radę będzie prawdopodobnie rozpuszczone lub doznały uszczerbku. If he has acted to the contrary in the past, or shall in the future, or if he has in the past, is now or shall in the future fulminate any processes or mandates or ecclesiastical censures or any other penalties against the said officials or any other adherents of this council, to the effect that they should follow him then all is null and void and in no way are the said processes, censures and penalties to be obeyed, inasmuch as they are null and void, and they are invalid. Jeśli ma on działał w sprzeczności w przeszłości lub w przyszłości, czy ma on w przeszłości, obecnie lub w przyszłości błyskiem wszelkich procesów lub mandatów lub kościelnych piętnuje lub jakichkolwiek innych sankcji wobec urzędników powiedział lub jakiegokolwiek Zwolennicy tej drugiej rady, z której wynika, że powinno się go potem wszystko jest nieważne iw żaden sposób nie są wspomniane procesy, piętnuje i kar, które mają być posłuszni, ponieważ są one nieważne, a one są nieważne. The said officials are rather to exercise their offices in the said city of Constance, and to carry them out freely as before, as long as this holy synod is being held in the said city. Wspomnianych urzędników są raczej do wykonywania swoich biur we wspomnianym mieście Konstancji, oraz przeprowadzić je swobodnie jak poprzednio, tak długo, jak tego świętego Synodu jest w posiadaniu wspomnianego miasta.

Next, that all translations of prelates, and depositions of the same, or of any other beneficed persons, revocations of commendams and gifts, admonitions, ecclesiastical censures, processes, sentences, acts and whatever has been or will be done or accomplished by our aforesaid lord and his officials or commissaries, from the time of his departure, to the injury of the council or its adherents, against the supporters or participants of this sacred council, or to the prejudice of them or any one of them, in whatever way they may have been or shall be made or done, against the will of the persons concerned, are in virtue of the law itself null, quashed, invalid and void, and of no effect or moment, and the council by its authority quashes, invalidates and annuls them. Dalej, że wszystkie tłumaczenia prałatów i depozycji tej samej lub jakiejkolwiek innej osoby beneficed, odwołania commendams i prezenty, admonitions, piętnuje kościelnych, procesów, wyroków, działa niezależnie i została lub zostanie wykonana lub osiągnięte przez naszych powyższy panie i jego urzędników lub commissaries, od czasu jego wyjazdu, aby szkody przez Radę lub jej Zwolennicy, wobec kibiców lub uczestników tej świętej rady, lub ze szkodą dla nich ani jednego z nich, niezależnie od sposobu ich mogły być lub są dokonywane lub zrobić, wbrew woli zainteresowanych osób, to w mocy samego prawa nieważna, unieważniony, nieważne i nieważne, i nie wpływa ani chwili, a przez Radę jej organ quashes, i unieważnia unieważnia je.

[Next, it was declared and decided that three persons should be chosen from each nation who know both the reasons of those wishing to depart and the punishments that ought to be inflicted on those departing without permission. [Dalej było zgłoszone i postanowiła, że trzy osoby powinna być wybrana z każdego narodu, którzy wiedzą, zarówno z powodów tych, które chcą odejść i kar, które powinny być zadane na tych odchodzących bez zezwolenia. [20 ]] [20]]

Next, that for the sake of unity new cardinals should not be created. Dalej, że dla zachowania jedności nowych kardynałów nie powinny być tworzone. Moreover, lest for reasons of deceit or fraud some persons may be said to have been made cardinals recently, this sacred council declares that those persons are not to be regarded as cardinals who were not publicly recognised and held to be such at the time of our lord pope's departure from the city of Constance. Co więcej, bo ze względu na oszustwa lub nadużycia niektóre osoby mogą być uznane zostały dokonane niedawno kardynałów, ten święty Rady oświadcza, że osoby te nie mogą być traktowane jako kardynałowie, którzy nie byli publicznie uznawane i utrzymywane za takie w czasie naszej pan papież wyjazdem z miasta w Konstancji.

SESSION 5 - 6 April 1415 SESJA 5 - 6 kwietnia 1415

The famous Haec Sancta decree contradicting Vatican 1 on papal primacy/infallibility. Słynny dekret Haec Sancta sprzecznych Watykan prymat papieski 1 w / nieomylność.

[Decrees of the council, concerning its authority and integrity, which had been abbreviated by cardinal Zabarella at the preceding session, against the wishes of the nations, and which are now restored, repeated and confirmed by a public decree] [Zarządzenia Przewodniczącego Rady, dotyczące jej władzy i integralności, które zostały skrócone przez Zabarella kardynał w poprzedniej sesji, wbrew woli narodów, które są teraz przywracane, powtarzające się i potwierdzone przez publiczne dekretu]

In the name of the holy and undivided Trinity, Father and Son and holy Spirit. W imię świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. This holy synod of Constance, which is a general council, for the eradication of the present schism and for bringing unity and reform to God's church in head and members, legitimately assembled in the holy Spirit to the praise of almighty God, ordains, defines, decrees, discerns and declares as follows, in order that this union and reform of God's church may be obtained the more easily, securely, fruitfully and freely. Ten święty Synod w Konstancji, który jest Rada Ogólna, dla zwalczania obecnego schizmy i dostosowanie do jedności i reformy Kościoła Bożego w głowę i użytkowników, słusznie zebrali w Duchu Świętym na chwałę Boga Wszechmogącego, ordains, określa, dekrety, rozpoznaje i deklaruje się w następujący sposób, aby w tym Unii Europejskiej i reformy kościoła Bożego można uzyskać tym łatwiej, bezpiecznie, swobodnie i owocnie.

First it declares that, legitimately assembled in the holy Spirit, constituting a general council and representing the catholic church militant, it has power immediately from Christ; and that everyone of whatever state or dignity, even papal, is bound to obey it in those matters which pertain to the faith , the eradication of the said schism and the general reform of the said church of God in head and members. Po pierwsze, oświadcza, że legalnie montowane w Duchu Świętym, stanowiących ogólne radę i reprezentujących Kościoła Katolickiego zbrojny, to ma prawo natychmiast od Chrystusa, i że każdy, niezależnie od państwa lub godności, nawet papieski, jest zobowiązany do stosuj je w tych sprawach które odnoszą się do wiary, do zwalczania wspomnianym schizmy i ogólnej reformy wspomnianego kościoła w Boży głowy i członków.

Next, it declares that anyone of whatever condition, state or dignity, even papal, who contumaciously refuses to obey the past or future mandates, statutes, ordinances or precepts of this sacred council or of any other legitimately assembled general council, regarding the aforesaid things or matters pertaining to them, shall be subjected to well-deserved penance, unless he repents, and shall be duly punished, even by having recourse, if necessary, to other supports of the law. Dalej, to oświadcza, że każdy, niezależnie od stanu, Członkowskiego lub godności, nawet papieski, który odmawia posłuszeństwa contumaciously przeszłości lub przyszłości mandaty, statut, nakazów nakazów lub tej świętej Rady lub jakichkolwiek innych legalnie zmontowane Rady Generalnej, w zakresie wyżej wymienionych rzeczy lub sprawach związanych z nimi, poddaje się dobrze zasłużoną pokutę, chyba że się nawraca, i są należycie ukarany, nawet poprzez odwołanie, jeśli to konieczne, wspiera innych przepisów prawa.

Next, the said holy synod defines and ordains that the lord pope John XXIII may not move or transfer the Roman curia and its public offices, or its or their officials, from the city of Constance to another place, nor directly or indirectly compel the said officials to follow him, without the deliberation and consent of the same holy synod. Następnie rzekł do świętego Synodu ordains i określa, że Pan Pope John XXIII nie może przenieść lub przeniesienie Kurii Rzymskiej i urzędów publicznych, lub jego lub ich urzędników, od miasta do innego miejsca, Konstancja, ani bezpośrednio ani pośrednio zmusić powiedział urzędników, aby iść za Nim, narady i bez zgody tego samego świętego Synodu. If he has acted to the contrary in the past, or shall in the future, or if he has in the past, is now or shall in the future fulminate any processes or mandates or ecclesiastical censures or any other penalties, against the said officials or any other adherents of this sacred council, to the effect that they should follow him, then all is null and void and in no way are the said processes, censures and penalties to be obeyed, inasmuch as they are null and void. Jeśli ma on działał w sprzeczności w przeszłości lub w przyszłości, czy ma on w przeszłości, obecnie lub w przyszłości błyskiem wszelkich procesów lub mandatów lub kościelnych lub piętnuje wszelkie inne kary, przeciwko powiedział urzędników lub wszelkie inne Zwolennicy tej świętej rady, z której wynika, że powinny one iść za Nim, to wszystko jest nieważne iw żaden sposób nie są wspomniane procesy, piętnuje i kar, które mają być posłuszni, ponieważ są one nieważne. The said officials are rather to exercise their offices in the said city of Constance, and to carry them out freely as before, as long as this holy synod h being held in the said City. Wspomnianych urzędników są raczej do wykonywania swoich biur we wspomnianym mieście Konstancji, oraz przeprowadzić je swobodnie jak poprzednio, tak długo, jak tego świętego Synodu, który odbędzie się w godz wspomnianego miasta.

Next, that all translations of prelates, or depositions of the same, or of any other beneficed persons, officials and administrators, revocations of commendams and gifts, admonitions, ecclesiastical censures, processes, sentences and whatever has been or will be done or accomplished by the aforesaid lord pope John or his officials or commissaries, since the beginning of this council, to the injury of the said council or its adherents, against the supporters or participants of this sacred council, or to the prejudice of them or of any one of them, in whatever way they may have been or shall be made or done, against the will of the persons concerned, are by this very fact, on the authority of this sacred council, null, quashed, invalid and void, and of no effect or moment, and the council by its authority quashes, invalidates and annuls them. Dalej, że wszystkie tłumaczenia prałatów, lub depozycji tej samej lub jakiejkolwiek innej osoby beneficed, urzędników i administratorów, odwołania commendams i prezenty, admonitions, piętnuje kościelnych, procesów, wyroków i niezależnie została lub zostanie wykonana lub dokonanego przez wyżej wymienione panie papieża Jana lub jego urzędników lub commissaries, od początku tej Rady, na szkodę danej rady lub jego Zwolennicy, wobec kibiców lub uczestników tej świętej rady, lub ze szkodą dla nich lub z jednym z nich, bez względu na sposób mogą one były lub są dokonywane lub zrobić, wbrew woli zainteresowanych osób, są przez ten sam fakt, w sprawie upoważnienia rady tego świętego, null, unieważniony, nieważne i nieważne, a nie skutkiem lub chwila, a przez Radę jej organ quashes, unieważnia i unieważnia je.

Next, it declares that the lord pope John XXIII and all the prelates and other persons summoned to this sacred council, and other participants in the same synod, have enjoyed and do now enjoy full freedom, as has been apparent in the said sacred council, and the opposite has not been brought to the notice of the said summoned persons or of the said council. Dalej, to oświadcza, że Pan Pope John XXIII i wszystkich prałatów i innych osób wezwanych do tego święte rady, a pozostałym uczestnikom tego samego Synodu, mieli zapewniony i zrobić teraz korzystać z pełnej wolności, tak jak zostało to widoczne w świętej powiedział Rady, a naprzeciwko nie został doprowadzony do ogłoszenia wyżej wymienionego wezwanych osób lub wspomnianej Rady. The said sacred council testifies to this before God and people. Wspomnianych świętych rady świadczy o tym przed Bogiem i ludźmi. [21 ] [21]

SESSION 6 - 17 April 1415 SESJA 6 - 17 kwiecień 1415

[At this session there were, among other minor deliberations, decrees about admitting the office of proctor in the matter of pope John XXIII's renunciation of the papacy and about the citing of Jerome of Prague.] [Na tej sesji było między innymi drobne obrad, dekrety o przyjęciu urzędu cenzor w sprawie Pope John XXIII jego zrzeczenia się i papiestwo o zamieszczenie Jerome z Pragi.]

SESSION 7 - 2 May 1415 SESJA 7 - 2 maja 1415

[At this session it was decreed that pope John should be publicly summoned and that the summons of Jerome of Prague, now charged with contumacy, should be repeated.] [Na tej sesji było, że dekret papieża Jana powinny być publicznie wezwani do stawiennictwa i Jerome z Pragi, teraz za niestawiennictwo, powinny być powtarzane.]

SESSION 8 - 4 May 1415 Sesja 8 - 4 maja 1415

This most holy synod of Constance, which is a general council and represents the catholic church and is legitimately assembled in the holy Spirit, for the eradication of the present schism and the elimination of the errors and heresies which are sprouting beneath its shade and for the reform of the church, make this perpetual record of its acts. Ta najświętsza Synod w Konstancji, który jest ogólnym Rady i reprezentuje Kościół katolicki i jest legalnie montowane w Duchu Świętym, dla zwalczania obecnego schizmy i eliminacji błędów i herezje kiełkowanie, które są pod jego cieniu i na Reforma kościoła, to jej wieczystego rekordzie działa.

[Sentence condemning various articles of John Wyclif] [Sentence potępiając różnych artykułów Jana Wyclif]

We learn from the writings and deeds of the holy fathers that the catholic faith without which (as the Apostle says) it is impossible to please God , has often been attacked by false followers of the same faith, or rather by perverse assailants, and by those who, desirous of the world's glory, are led on by proud curiosity to know more than they should; and that it has been defended against such persons by the church's faithful spiritual knights armed with the shield of faith. Uczymy się od pism i czyny świętych ojców, że bez wiary katolickiej, które (jak mówi Apostoł) niemożliwe jest proszę Boga, często fałszywe zaatakowane przez zwolenników tej samej wiary, czy raczej przez assailants perwersyjne, a przez tych, którzy, pragnąc światowej sławie, są prowadzone przez dumni ciekawości wiedzieć więcej, niż powinien, i że została obroniona wobec takich osób przez Kościoła duchowego wiernych rycerzy uzbrojonych w tarczę wiary. Indeed these kinds of wars were prefigured in the physical wars of the Israelite people against idolatrous nations. Rzeczywiście tego rodzaju wojen były prefigured fizycznego w wojnach z Izraelita ludzi przed bałwochwalczy narodów. Therefore in these spiritual wars the holy catholic church, illuminated in the truth of faith by the rays of light from above and remaining ever spotless through the Lord's providence and with the help of the patronage of the saints, has triumphed most gloriously over the darkness of error as over profligate enemies. Dlatego w tych świętych wojen duchowe Kościoła Katolickiego, oświetlone w prawdy wiary przez promienie światła z góry oraz wieki pozostała nieskazitelna przez Pana i opatrzności za pomocą patronatem świętych, nie tryumfował w większości świetnie ciemności Błąd jak rozrzutnik nad wrogami. In our times, however, that old and jealous foe has stirred up new conflicts so that the approved ones of this age may be made manifest. W dzisiejszych czasach jednak, że stary wróg jest zazdrosny i podburzyli nowe konflikty, tak aby te zatwierdzone w tym wieku mogą być ujawnione. Their leader and prince was that pseudo-christian John Wyclif . Ich liderem i książę był fakt, że pseudo-Christian John Wyclif. He stubbornly asserted and taught many articles against the christian religion and the catholic faith while he was alive. On uparcie twierdzili, i nauczył wielu artykułów w stosunku do religii chrześcijańskiej i katolickiej wiary, podczas gdy był żywy. We have decided that forty-five of the articles should be set out on this page as follows. Mamy zdecydowała, że czterdzieści pięć artykuły powinny być określone na tej stronie w następujący sposób.

1. . 1. The material substance of bread, and similarly the material substance of wine, remain in the sacrament of the altar. Materiał substancji chleba, i podobnie materiału substancji wina pozostaje w sakramencie ołtarza.

2. . 2. The accidents of bread do not remain without their subject in the said sacrament. Wypadków chleba nie pozostają bez ich temat w sakramencie powiedział.

3. . 3. Christ is not identically and really present in the said sacrament in his own bodily persona. Chrystus nie jest identycznie i naprawdę obecny w sakramencie powiedział we własnym ciała persona.

4. . 4. If a bishop or a priest is in mortal sin, he does not ordain or confect or consecrate or baptise. Jeżeli biskup lub kapłan jest w grzechu śmiertelnego, nie nakazać lub confect lub poświęcisz lub baptise.

5. . 5. That Christ instituted the mass has no basis in the gospel. Że Chrystus ustanowił masa nie ma podstawę w Ewangelii.

6. . 6. God ought to obey the devil. Bóg powinien bya diabła.

7. If a person is duly contrite, all exterior confession is superfluous and useless for him. Jeśli osoba jest należycie skruchy, wszystkie zewnętrzne spowiedzi jest zbędny i bezużyteczny dla niego.

8. If a pope is foreknown as damned and is evil, and is therefore a limb of the devil, he does not have authority over the faithful given to him by anyone, except perhaps by the emperor. Jeżeli papież jest cholernie foreknown jak i zła, a zatem jest diabelskie, on nie ma władzy nad wiernymi nadany mu przez nikogo, z wyjątkiem być może przez cesarza.

9. Nobody should be considered as pope after Urban VI. Nikt nie powinien być traktowany jako papież Urban VI po. Rather, people should live like the Greeks, under their own laws. Przeciwnie, ludzie powinni żyć jak Grecy, w ramach własnych ustaw.

10. It is against sacred scripture for ecclesiastics to have possessions. Jest przeciwko Pismo Święte dla duchownych do posiadłości.

11. No prelate should excommunicate anyone unless he first knows that the person has been excommunicated by God; he who does so thereby becomes a heretic and an excommunicated person. Prałat nie powinien przeklinać chyba że ktoś wie, że pierwsze osoby zostały excommunicated przez Boga, kto czyni to w ten sposób staje się heretycki i excommunicated osoby.

12. A prelate excommunicating a cleric who has appealed to the king or the king's council is thereby a traitor to the king and the kingdom. A prałat excommunicating jeden duchownego, który zaapelował do króla lub króla Rady jest zdrajcą w ten sposób do króla i królestwa.

13. Those who stop preaching or hearing the word of God on account of an excommunication issued by men are themselves excommunicated and will be regarded as traitors of Christ on the day of judgment. Zatrzymać tych, którzy głosząc słowo lub zapoznaniu się z Boga na konto o ekskomunika wydawane są przez mężczyzn sobie excommunicated i będą traktowane jako zdrajcy Chrystusa w dniu wydania wyroku.

14. It is lawful for any deacon or priest to preach the word of God without authorisation from the apostolic see or from a catholic bishop. Jest to zgodne z prawem dla każdego diakona lub kapłana, aby głosić słowo Boże bez pozwolenia od Stolicy Apostolskiej lub z biskupem katolickim.

15. Nobody is a civil lord or a prelate or a bishop while he is in mortal sin. Nikt nie jest panem cywilnego lub prałat lub biskup, podczas gdy jest on w grzechu śmiertelnego.

16. Secular lords can confiscate temporal goods from the church at their discretion when those who possess them are sinning habitually, that is to say sinning from habit and not just in particular acts. Świeckie panów może konfiskaty dóbr doczesnych z kościoła według własnego uznania, gdy ci, którzy posiadają nich sinning zwykle, to znaczy sinning z nawyku, a nie tylko w szczególności czynów.

17. The people can correct sinful lords at their discretion. Ludzi grzesznych władców poprawne może według własnego uznania.

18. Tithes are purely alms, and parishioners can withhold them at will on account of their prelates' sins. Dziesięciny są czysto jałmużnę, a parafian może wstrzymać na nich będzie ze względu na ich prałatów "grzechów.

19. . 19. Special prayers applied by prelates or religious to a particular person avail him or her no more than general prayers, if other things are equal. Specjalne modlitwy stosowane przez prałatów lub religijnych do konkretnej osoby korzystają mu nie więcej niż ogólny modlitwy, jeśli inne rzeczy są równe.

20. Whoever gives alms to friars is thereby excommunicated. Kto daje jałmużnę do braci jest co excommunicated.

21. Whoever enters any religious order whatsoever, whether it be of the possessioners or the mendicants, makes himself less apt and suitable for the observance of God's commands. Kto wejdzie jakiegokolwiek zakonu jakiejkolwiek, czy to z possessioners lub mendicants, staje się mniej apt i nadaje się do przestrzegania Bożych poleceń.

22. Saints who have founded religious orders have sinned in so doing. Świętych, którzy założyli zakony zgrzeszyłem w ten sposób.

23. Members of religious orders are not members of the christian religion. Członków zakonów nie są członkami religii chrześcijańskiej.

24. Friars are bound to obtain their food by manual work and not by begging. Bracia zobowiązani są do ich uzyskania żywności o pracę ręczną, a nie poprzez żebranie. [22 ] [22]

25. All are simoniacs who bind themselves to pray for people who help them in temporal matters. Wszystkie są simoniacs, którzy wiążą się modlić dla ludzi, którzy pomagają im w sprawach doczesnych.

26. . 26. The prayer of someone foreknown as damned profits nobody. Modlitwa foreknown jak ktoś cholernie zysków nikogo.

27. All things happen from absolute necessity. Wszystko, co się stało z absolutną koniecznością.

28. . 28. Confirming the young, ordaining clerics and consecrating places have been reserved to the pope and bishops because of their greed for temporal gain and honour. Potwierdzanie młodych, ordaining duchownych i consecrating miejsca zostały zarezerwowane dla papieża i biskupów, ponieważ ich zachłanność na zysk czasowy i honoru.

29. . 29. Universities, places of study, colleges, degrees and academic exercises in these institutions were introduced by a vain pagan spirit and benefit the church as little as does the devil. Uniwersytety, miejsca studiów, kolegia, stopni naukowych i akademickich ćwiczeń w tych instytucjach zostały wprowadzone przez próżno pogańskim duchem i korzyści kościoła tak mało, jak działa diabeł.

30. Excommunication by a pope or any prelate is not to be feared since it is a censure of antichrist. Ekskomunika przez papieża lub jakiekolwiek prałat nie należy obawiać, gdyż jest to wotum nieufności o Antychrystem.

31. Those who found religious houses sin, and those who enter them belong to the devil. Ci, którzy Znaleziono domach zakonnych grzech, i tych, którzy je wprowadzić należą do diabła.

32. It is against Christ's command to enrich the clergy. Jest przeciwko Chrystusa polecenie, aby wzbogacić duchownych.

33. . 33. Pope Silvester and the emperor Constantine erred in endowing the church. Papież Sylwester i cesarza Konstantyna naruszył nadaniu kościoła.

34. All the members of mendicant orders are heretics, and those who give them alms are excommunicated. Wszystkich członków żebrak zamówienia są heretyków, i tych, którzy dają im jałmużnę są excommunicated.

35. Those who enter a religious or other order thereby become incapable of observing God's commands, and consequently of reaching the kingdom of heaven, unless they leave them. Ci, którzy wprowadzić religijnych lub innych zamów tym samym stać się niezdolny do obserwacji Boże przykazania i idące za tym idzie do królestwa niebieskiego, chyba że je opuścić.

36. . 36. The pope with all his clerics who have property are heretics, for the very reason that they have property; and so are all who abet them, namely all secular lords and other laity. Papieża ze wszystkimi jego duchownych, którzy są własnością heretyków, za bardzo powodu, że nieruchomość, a więc wszystkich, którzy są abet nich, a mianowicie wszystkie świeckie i innych władców świeckich.

37. . 37. The Roman church is Satan's synagogue; and the pope is not the immediate and proximate vicar of Christ and the apostles. Rzymskiego kościoła jest synagogą Szatana, a papież nie jest natychmiastowy i bezpośredni wikariusz Chrystusa i apostołów.

38. . 38. The decretal letters are apocryphal and seduce people from Christ's faith, and clerics who study them are fools. W decretal litery są apokryficzny i uwodzić ludzi od Chrystusa wiary, i duchownych, którzy ich badania są głupcami.

39. . 39. The emperor and secular lords were seduced by the devil to endow the church with temporal goods. Cesarza i świeckich panów były uwiedziony przez szatana, aby ufundować kościół z dóbr doczesnych.

40. The election of a pope by the cardinals was introduced by the devil. Wybory do papieża przez kardynałów został wprowadzony przez diabła.

41. It is not necessary for salvation to believe that the Roman church is supreme among the other churches. Nie jest konieczne do zbawienia, aby sądzić, że Kościół rzymski jest najwyższe wśród innych Kościołów. [23 ] [23]

42. . 42. It is ridiculous to believe in the indulgences of popes and bishops. To jest śmieszne, aby wierzyć w odpustów papieży i biskupów.

43. . 43. Oaths taken to confirm civil commerce and contracts between people are unlawful. Przysiegi podjętych w celu potwierdzenia cywilnych i handlowych umów między ludźmi są niezgodne z prawem.

44. . 44. Augustine, Benedict and Bernard are damned, unless they repented of having owned property and of having founded and entered religious orders; and thus they are all heretics from the pope down to the lowest religious. Augustyna, Benedykta i Bernarda są cholernie, o ile nie żałowali o własność nieruchomości i mając założył i wpisuje zakonów, a tym samym są one wszystkich heretyków od papieża aż do najniższej religijnych.

45. All religious orders alike were introduced by the devil. Wszystkie zakony zostały wprowadzone zarówno przez diabła.

[Condemnation of Wyclif's books] [Potępienie Wyclif książek]

This same John Wyclif wrote books called by him Dialogus and Trialogus and many other treatises, works and pamphlets in which he included and taught the above and many other damnable articles. Tej samej książki napisał John Wyclif zwane przez niego Dialogus i Trialogus i wiele innych traktatów, dzieł i broszur, w którym uwzględnione i nauczał powyższe i wiele innych artykułów damnable. He issued the books for public reading, in order to publish his perverse doctrine, and from them have followed many scandals, losses and dangers to souls in various regions, especially in the kingdoms of England and Bohemia. On wydał książki do czytania publicznych, w celu publikuje swoje perwersyjne doktryny, a następnie z nich wiele skandali, straty i zagrożenia dla dusz w różnych regionach, zwłaszcza w królestw Anglii i Czechach. Masters and doctors of the universities and houses of study at Oxford and Prague, opposing with God's strength these articles and books, later refuted the above articles in scholastic form. Kapitanów i lekarzy z uniwersytetami i dom studiów w Oxfordzie i Pradze, sprzeciwiającego się z Bożą moc tych artykułów i książek, później potwierdzona powyższych artykułów naukowych w formie. They were condemned, moreover, by the most reverend fathers who were then the archbishops and bishops of Canterbury, York and Prague, legates of the apostolic see in the kingdoms of England and of Bohemia. Byli potępieni, co więcej, przez większość wielebny ojców, którzy byli wówczas arcybiskupów i biskupów z Canterbury, York i Pradze, legates do Stolicy Apostolskiej w królestw Anglii i Czechach. The said archbishop of Prague, commissary of the apostolic see in this matter, also judicially decreed that the books of the same John Wyclif were to be burnt and he forbade the reading of those that survived. Wspomnianego arcybiskup Pragi, delegat Stolicy Apostolskiej z tego sprawy, także sądownie dekret, że książki tego samego Johna Wyclif miały być spalony, a on zakazal czytania tych, które przetrwały.

After these things had again been brought to the notice of the apostolic see and a general council, the Roman pontiff condemned the said books, treatises and pamphlets at the lately held council of Rome [24 ] , ordering them to be publicly burnt and strictly forbidding anyone called a Christian to dare to read, expound, hold or make any use of any one or more of the said books, volumes, treatises and pamphlets, or even to cite them publicly or privately, except in order to refute them. Po tych rzeczy musiał ponownie został doprowadzony do zawiadomienia o Stolicy Apostolskiej oraz Rady Generalnej, Biskupem Rzymu potępił powiedział książek, broszur i traktatów w ostatnim czasie w posiadaniu Rady Rzymu [24], nakazując im być publicznie spalona i ściśle Zakazanie każdy chrześcijanin wezwał do odważą się czytać, tłumaczyć, lub posiadają wszelkie wykorzystanie jednego lub więcej z wymienionych książek, tomów, traktaty i broszur, a nawet cytują je publicznie lub prywatnie, z wyjątkiem aby je odrzucić. In order that this dangerous and most foul doctrine might be eliminated from the church's midst, he ordered, by his apostolic authority and under pain of ecclesiastical censure, that all such books, treatises, volumes and pamphlets should be diligently sought out by the local ordinaries and should then be publicly burnt; and he added that if necessary those who do not obey should be proceeded against as if they were promoters of heresy. W porządku, że ten najbardziej niebezpiecznych i faul doktryny mogą być wyeliminowane z kościoła w środku, kazał, by jego apostolskiej i władzy kościelnej, pod rygorem naganę, że wszystkie takie książki, traktaty, wielkości i broszur należy pilnie poszukiwać przez lokalne Ordynariusze , a następnie powinny być publicznie spalony, a on dodał, że w razie potrzeby tych, którzy nie są posłuszni wobec przetargu powinny być jak gdyby byli promotorami herezji.

This sacred synod has had the aforesaid forty-five articles examined and frequently considered by many most reverend fathers, cardinals of the Roman church, bishops, abbots, masters of theology, doctors in both laws and many notable persons. Ten święty Synod miał powyższy czterdzieści pięć artykułów zbadane i często uważany przez wielu najbardziej czcigodny ojców, kardynałów z rzymskiego kościoła, biskupów, Opatów, mistrzowie teologii, lekarzy w obu ustaw i wielu widocznych osób. After the articles had been examined it was found, as indeed is the case, that some of them, indeed many, were and are notoriously heretical and have already been condemned by holy fathers, others are not catholic but erroneous, others scandalous and blasphemous, some offensive to the ears of the devout and some rash and seditious. Po tych artykułów zostały zbadane stwierdzono, jak rzeczywiście tak jest, że niektóre z nich rzeczywiście wiele, były i są notorycznie heretycki i zostały potępione przez świętych ojców, inni są błędne, ale nie katolicki, inni gorszącym i bluźnierczy, niektóre obraźliwe dla pobożnych uszu, a niektóre wysypki i obrazoburczy. It was also found that his books contain many other similar articles and introduce into God's church teaching that is unsound and hostile to faith and morals. Stwierdzono również, że jego książki zawierają wiele innych podobnych wyrobów i wprowadzenia do nauczania Kościoła Bożego, który jest nietrzeźwy i wrogo nastawieni do wiary i moralności. This holy synod, therefore, in the name of our lord Jesus Christ, in ratifying and approving the sentences of the aforesaid archbishops and of the council of Rome, repudiates and condemns for ever, by this decree, the aforesaid articles and each one of them in particular, and the books of John Wyclif called by him Dialogus and Trialogus, and the same author's other books, volumes, treatises and pamphlets (no matter what name these may go under, and for which purpose this description is to be regarded as an adequate listing of them). Tego świętego Synodu, w związku z tym, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, w ratyfikacji oraz zatwierdzanie zdań wyżej wymienionych arcybiskupów i Rady w Rzymie, repudiates i skazuje na wieki, przez ten dekret, wyżej wymienionych artykułów, a każdy z nich w szczególności, i książki Jana Wyclif zwane przez niego Dialogus i Trialogus, tego samego autora i innych książek, tomów, traktaty i broszur (bez względu na nazwę, co może w ramach tych, dla których celem jest opis ten powinien być traktowany jako odpowiednie aukcji z nich). It forbids the reading, teaching, expounding and citing of the said books or of any one of them in particular, unless it is for the purpose of refuting them. Zabrania go do czytania, nauczanie, expounding i zamieszczenie danej książki lub jednego z nich w szczególności, jeżeli nie jest on dla celów obala je. It forbids each and every Catholic henceforth, under pain of anathema, to preach, teach or affirm in public the said articles or any one of them in particular, or to teach, approve or hold the said books, or to refer to them in any way, unless this is done, as has been said, for the purpose of refuting them. Zabrania go każdego katolicki odtąd, pod rygorem anatema, aby głosić, nauczać lub w publicznych potwierdzają wspomniane artykuły lub jednego z nich w szczególności, czy nauczać, zatwierdzić lub trzymaj powiedział książek, lub odnosić się do nich w dowolnym sposób, chyba że jest to zrobione, jak już wspomniano, w celu obala je. It orders, moreover, that the aforesaid books, treatises, volumes and pamphlets are to be burnt in public, in accordance with the decree of the synod of Rome, as stated above. Porządkowane ponadto, że wspomniane wyżej książki, traktaty, wielkości i ulotki mają być spalony w miejscach publicznych, zgodnie z dekretem z Synodu Rzymskiego, jak wspomniano powyżej. This holy synod orders local ordinaries to attend with vigilance to the execution and due observance of these things, insofar as each one is responsible, in accordance with the law and canonical sanctions. Tego świętego Synodu zamówień Ordynariusze lokalne do udziału w czujności do wykonania i powodu przestrzeganie tych rzeczy, o ile każdy z nich jest odpowiedzialna, zgodnie z prawem kanonicznym i sankcji.

[Condemnation of 260 other articles of Wyclif] [25 ] [Potępienie 260 innych artykułów Wyclif] [25]

When the doctors and masters of the university of Oxford examined the aforesaid written works, they found 260 articles in addition to the 45 articles that have been mentioned. Gdy lekarze i magisterskich na Uniwersytecie w Oxfordzie zbadała napisane wyżej wymienionych utworów, które Znaleziono 260 artykułów w uzupełnieniu do 45 artykułów, które zostały wymienione. Some of them coincide in meaning with the 45 articles, even if not in the forms of words used. Niektóre z nich zbiegają się w rozumieniu z 45 artykułów, nawet jeśli nie w postaci słów używanych. Some of them, as has been said, were and are heretical, some seditious, some erroneous, others rash, some scandalous, others unsound, and almost all of them contrary to good morals and the catholic truth. Niektóre z nich, jak już wspomniano, były i są heretycki, niektóre obrazoburczy, pewne błędne, inne wysypka, niektóre skandal, inni na błędnych przesłankach, a niemal wszystkie z nich w przeciwieństwie do dobrej katolickiej moralności i prawdy. They were therefore condemned by the said university in correct and scholastic form. Byli więc potępiony przez wspomnianego uniwersytetu we właściwej formie i naukowych. This most holy synod, therefore, after deliberating as mentioned above, repudiates and condemns the said articles and each one of them in particular; and it forbids, commands and decrees in the same way as for the other 45 articles. Ten Najświętszego Synodu, w związku z tym, po deliberating jak wspomniano powyżej, repudiates i potępia powiedział artykułów, a każdy z nich w szczególności; i zabrania go, poleceń i dekrety w taki sam sposób jak w przypadku Pozostałe 45 artykułów. We order the contents of these 260 articles to be included below [26 ] . Zamawiamy treści tych 260 artykułów, które mają być włączone poniżej [26].

[The council pronounces John Wyclif a heretic, condemns his memory and orders his bones to be exhumed] [Rada orzeka John Wyclif jeden heretyk, potępia jego pamięci i nakazów jego kości, które mają być exhumed]

Furthermore, a process was begun, on the authority or by decree of the Roman council, and at the command of the church and of the apostolic see, after a due interval of time, for the condemnation of the said Wyclif and his memory. Ponadto, proces został zapoczątkowany na organ lub przez dekret Rady rzymskiego, a na polecenia Kościoła i Stolicy Apostolskiej, po należytym odstępie czasu, na potępienie wspomnianego Wyclif i jego pamięci. Invitations and proclamations were issued summoning those who wished to defend him and his memory, if any still existed. Zaproszenia i proclamations zostały wystawione wezwanie do tych, którzy chcieli go bronić, a jego pamięć, jeżeli istnieje nadal istniał. However, nobody appeared who was willing to defend him or his memory. Jednak nikt się kto był gotów bronić go lub jego pamięci. Witnesses were examined by commissaries appointed by the reigning lord pope John and by this sacred council, regarding the said Wyclif's final impenitence and obstinacy. Świadków zostały zbadane przez commissaries mianowany przez papieża Jana panującego pana przez tę świętą i Rady, dotyczące wspomnianego Wyclif ostatecznego impenitence i zaciętość. Legal proof was thus provided, in accordance with all due observances, as the order of law demands in a matter of this kind, regarding his impenitence and final obstinacy. Prawnych dowód został w ten sposób, zgodnie z należytą observances, jako nakaz prawa żądania w kwestii tego rodzaju, odnośnie jego ostatecznego impenitence i zaciętość. This was proved by clear indications from legitimate witnesses. Zostało to udowodnione przez wyraźne oznaki z prawem świadków. This holy synod, therefore, at the instance of the procurator-fiscal and since a decree was issued to the effect that sentence should be heard on this day, declares, defines and decrees that the said John Wyclif was a notorious and obstinate heretic who died in heresy, and it anathematises him and condemns his memory. Tego świętego Synodu, w związku z tym, na przykład o fiskalnych i prokuratora-ponieważ dekret został wydany na skutek zdania, że powinny zostać wysłuchane w tym dniu, oświadcza, definiuje i dekrety, że powiedział John Wyclif był notorycznie i heretyk uporczywą zmarłego w herezji, a ona go anathematises i potępia jego pamięci. It decrees and orders that his body and bones are to be exhumed, if they can be identified among the corpses of the faithful, and to be scattered far from a burial place of the church, in accordance with canonical and lawful sanctions. Go dekrety i zarządzenia, że jego ciało i kości są exhumed, jeżeli można zidentyfikować zwłok wśród wiernych, i rozproszyli się daleko od miejsca pochówku w kościele, zgodnie z kanonicznych i zgodnego z prawem sankcje.

SESSION 9 - 13 May 1415 SESSION 9 - 13 maj 1415

[Pope John is publicly summoned for the second time and an inquiry against him is decreed.] [Papież Jan jest publicznie wezwał po raz drugi i dochodzenia przeciwko niemu jest dekret.]

SESSION 10 - 14 May 1415 SESJA 10 - 14 maja 1415

[John XXIII is summoned for the third time, he is accused of contumacy and is suspended from the papacy.] [Jan XXIII jest wezwana po raz trzeci, jest on oskarżony o opór i jest zawieszony od pontyfikatu.]

SESSION 11 - 25 May 1415 SESJA 11 - 25 maja 1415

[Pope John XXIII is publicly charged and forty-four articles against him are produced.] [Pope John XXIII pobierana jest publicznie i czterdzieści cztery artykuły produkowane są przeciwko niemu.]

SESSION 12 - 29 May 1415 SESJA 12 - 29 maj 1415

[Decree stating that the process for electing a pope, if the see happens to be vacant, may not begin without the council's express consent [27 ] ] [Dekret stwierdzający, że proces wyboru papieża, jeśli patrz dzieje się zwolniło, nie można rozpocząć bez wyraźnej zgody Rady [27]]

This most holy general synod of Constance, representing the catholic church, legitimately assembled in the holy Spirit, for the eradication of the present schism and errors, for bringing about the reform of the church in head and members, and in order that the unity of the church may be obtained more easily, quickly and freely, pronounces, determines, decrees and ordains that if it happens that the apostolic see becomes vacant, by whatever means this may happen, then the process of electing the next supreme pontiff may not begin without the deliberation and consent of this sacred general council. Ten Najświętszym ogólnym Synod w Konstancji, reprezentujący Kościół katolicki, legalnie montowane w Duchu Świętym, dla zwalczania obecnego schizmy i błędów, dla doprowadzenia do reformy Kościoła w głowę i użytkowników, w celu zapewnienia jednolitości kościoła można uzyskać więcej łatwo, szybko i swobodnie, orzeka, określa, dekrety i ordains, że jeśli zdarza się, że Stolica Apostolska staje się wolny, za pomocą dowolnych środków to może się zdarzyć, a następnie proces wyboru obok OJCA ŚWIĘTEGO nie można rozpocząć bez narady i zgody tej świętej Rady Ogólnej. If the contrary is done then it is by this very fact, by the authority of the said sacred council, null and void. Wręcz przeciwnie, jeśli jest to zrobione przez ten sam fakt, przez władzę wymienionego święte rady, nieważne. Nobody may accept anyone elected to the papacy in defiance of this decree, nor in any way adhere to or obey him as pope, under pain of eternal damnation and of becoming a supporter of the said schism. Nikt nie może przyjąć każdy wybrany do papiestwo w Defiance tego dekretu, ani w jakikolwiek sposób przestrzegać lub są Mu posłuszne jako papież, zgodnie z bólu wiecznego potępienia i staje się zwolennikiem wspomnianego schizmy. Those who make the election in such a case, as well as the person elected, if he consents, and those who adhere to him, are to be punished in the forms prescribed by this sacred council. Tych, którzy przyczynili się do wyborów w takim przypadku, jak również osoba wybrana, jeżeli wyrazi zgodę, i tych, którzy się do niego stosować, są karane w formach przewidzianych w tej świętej rady. The said holy synod, moreover, for the good of the church's unity, suspends all positive laws, even those promulgated in general councils, and their statutes, ordinances, customs and privileges, by whomsoever they may have been granted, and penalties promulgated against any persons, insofar as these may in any way impede the effect of this decree. Wspomnianego świętego Synodu, co więcej, dla dobra jedności Kościoła, zawiesza wszystkie prawa pozytywnego, nawet te ogłoszone w ogólnych rad, a ich statutach, obrządki, zwyczaje i przywileje, kto w jakim zostały udzielone, oraz sankcje ogłoszone przed wszelkimi osób, o ile mogą one w żaden sposób utrudniać życie niniejszego dekretu.

[Sentence deposing pope John XXIII] [Sentence deposing Pope John XXIII]

In the name of the holy and undivided Trinity, Father and Son and holy Spirit Amen. W imię świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. This most holy general synod of Constance, legitimately assembled in the holy Spirit, having invoked Christ's name and holding God alone before its eyes, having seen the articles drawn up and presented in this case against the lord pope John XXIII, the proofs brought forward, his spontaneous submission and the whole process of the case, and having deliberated maturely on them, pronounces, decrees and declares by this definitive sentence which it commits to writing: that the departure of the aforesaid lord pope John XXIII from this city of Constance and from this sacred general council, secretly and at a suspicious hour of the night, in disguised and indecent dress, was and is unlawful, notoriously scandalous to God's church and to this council, disturbing and damaging for the church's peace and unity, supportive of this long-standing schism, and at variance with the vow, promise and oath made by the said lord pope John to God, to the church and to this sacred council; that the said lord pope John has been and is a notorious simoniac, a notorious destroyer of the goods and rights not only of the Roman church but also of other churches and of many pious places, and an evil administrator and dispenser of the church's spiritualities and temporalities; that he has notoriously scandalised God's church and the christian people by his detestable and dishonest life and morals, both before his promotion to the papacy and afterwards until the present time, that by the above he has scandalised and is scandalising in a notorious fashion God's church and the christian people; that after due and charitable warnings, frequently reiterated to him, he obstinately persevered in the aforesaid evils and thereby rendered himself notoriously incorrigible; and that on account of the above and other crimes drawn from and contained in the said process against him, he should be deprived of and deposed from, as an unworthy, useless and damnable person, the papacy and all its spiritual and temporal administration. Ten Najświętszym ogólnym Synod w Konstancji, legalnie montowane w Duchu Świętym, po powoływać imię Chrystusa i posiadania Boga przed jego oczami, ponieważ widzieli artykułów sporządzone i przedstawione w tym przypadku przeciwko panu Pope John XXIII, dowody z lat ubiegłych, Jego spontaniczne składanie i cały proces w przypadku, rozważne i posiadające maturely na nich, orzeka, dekrety i oświadcza, przez ten ostateczne zdanie, które zobowiązuje do pisania: wyjazdu, że wyżej wymienione panie Pope John XXIII z tego miasta i Konstancji z tego świętego Rady Ogólnej, skrycie i na podejrzanych godzinę w nocy, w sukni nieprzyzwoite i ukrytych, był i jest niezgodne z prawem, notorycznie skandalicznych do kościoła Bożego i do tej rady, niepokojące i szkodliwe dla Kościoła na rzecz pokoju i jedności, popiera ten długi stojące schizmy, a sprzeczne z ślub, obietnicą i przysięgą złożony przez wspomnianego pana papieża Jana do Boga, do Kościoła i do tej świętej rady, że powiedział pan papieża Jana była i jest notorycznie simoniac, Rażącym Niszczyciele od towarów i praw nie tylko rzymskiego kościoła, ale także innych kościołów i pobożnych wielu miejscach, a zła Zarządca i szafarzem Kościoła spiritualities i temporalities, że notorycznie scandalised Bożego Kościół i lud chrześcijański przez jego obrzydliwy i nieuczciwie życia i moralności, zarówno przed jego promocji do pontyfikatu i potem, aż do obecnego czasu, że powyższe ma scandalised i scandalising jest w modzie notorycznie Bożego Kościół i lud chrześcijański, że po odpowiednim charytatywnych i ostrzeżenia, często do ponowiła mu uporczywie persevered w wyżej wymienionych zła, a tym samym za siebie notorycznie niepoprawny, i że ze względu na powyższe i inne zbrodnie i ciągnącą się od zawartych we wspomnianym procesie przeciwko niemu, powinien on być pozbawiony i złożono z, jako niegodny, bezużyteczne i damnable osoby, papiestwo i wszystkich jego duchowych i doczesnych administracji. The said holy synod does now remove, deprive and depose him. Wspomnianego świętego Synodu nie teraz usunąć, pozbawić go i zeznać. It declares each and every Christian, of whatever state, dignity or condition, to be absolved from obedience, fidelity and oaths to him. Deklaruje się w nim każdy chrześcijanin, niezależnie od stanu, godności lub warunku, aby być zwolniony z posłuszeństwa, wierności i przysiegi do niego. It forbids all Christians henceforth to recognise him as pope, now that as mentioned he has been deposed from the papacy, or to call him pope, or to adhere to or in any way to obey him as pope. Zabrania go do tej pory wszyscy chrześcijanie uznają go jako papież, jak wspomniano, że teraz on został złożone z papiestwo, lub zadzwonić do niego papież, lub do sklejania lub w jakikolwiek sposób są Mu posłuszne jako papież. The said holy synod, moreover, from certain knowledge and its fullness of power, supplies for all and singular defects that may have occurred in the above-mentioned procedures or in any one of them. Wspomnianego świętego Synodu, ponadto niektóre z wiedzy i jej pełnię władzy, dla wszystkich dostaw i pojedynczej wady, które mogą mieć miejsce w wyżej wymienionej procedury lub w jednym z nich. It condemns the said person, by this same sentence, to stay and remain in a good and suitable place, in the name of this sacred general council, in the safe custody of the most serene prince lord Sigismund, king of the Romans and of Hungary, etc., and most devoted advocate and defender of the universal church, as long as it seems to the said general council to be for the good of the unity of God's church that he should be so condemned. Potępia wymienionej osoby, w tym samym zdaniu, pobytu i pozostają w dobrym i odpowiednim miejscu, w imię tego świętego Rady Generalnej, w bezpiecznym miejscu z najbardziej spokojny księcia pana Zygmunta, króla Rzymian i Węgry Itp., a większość poświęconych adwokat i obrońca Kościoła powszechnego, tak długo, jak to zdaje się powiedział do Rady Generalnej się dla dobra jedności Kościoła Bożego, że tak powinno być potępione. The said council reserves the right to declare and inflict other punishments that should be imposed for the said crimes and faults in accordance with canonical sanctions, according as the rigour of justice or the counsel of mercy may advise. Wspomnianej Rady zastrzega sobie prawo do ogłoszenia i zadać inne kary, które powinny zostać nałożone w odniesieniu do wspomnianych zbrodni i błędów zgodnie z sankcji kanonicznych, w zależności jak rygoru sprawiedliwości lub obrońcy miłosierdzia może doradzić.

[Decree to the effect that none of the three contenders for the papacy may be re-elected as pope] [Dekret z mocą, że żaden z trzech contenders na papiestwo może być ponownie wybrany na papieża]

The said holy synod decrees, determines and ordains for the good of unity in God's church that neither the lord Baldassare de Cossa, recently John XXIII , nor Angelo Correr nor Peter de Luna, called Gregory XII and Benedict XIII by their respective obediences, shall ever be re-elected as pope. Wspomnianego świętego Synodu dekrety, określa i ordains dla dobra jedności Kościoła Bożego, że ani pan de Baldassare Cossa, ostatnio Jan XXIII, Angelo ani Correr ani Peter de Luna, zwany Grzegorz XII i Benedykt XIII przez ich obediences, są coraz być ponownie wybrany na papieża. If the contrary happens, it is by this very fact null and void. Wręcz przeciwnie, jeśli się zdarzy, to przez ten fakt bardzo nieważne. Nobody, of whatever dignity or pre-eminence even if he be emperor, king, cardinal or pontiff, may ever adhere to or obey them or any one of them, contrary to this decree, under pain of eternal damnation and of being a supporter of the said schism. Nikt, niezależnie od godności lub pre-nawet jeśli wysoczyzna on być cesarz, król, kardynał czy biskup, może kiedyś stosować się do nich lub stosuj lub jednego z nich, w przeciwieństwie do tego dekretu, zgodnie z bólu wiecznego potępienia i jest zwolennikiem wspomnianego schizmy. Let those who presume to the contrary, if there are any in the future, also be firmly proceeded against in other ways, even by invoking the secular arm. Niech ci, którzy zakładają, że jest inaczej, jeśli istnieją w przyszłości, również mocno wobec przystąpiła w inny sposób, nawet powołując się na świeckie ramię. [28 ] [28]

SESSION 13 - 15 June 1415 SESJA 13 - 15 czerwca 1415

[Condemnation of communion under both kinds, recently revived among the Bohemians by Jakoubek of Stribro] [Potępienie komunii pod oba rodzaje, niedawno reaktywowana wśród Bohemians przez Jakoubek z Stribro]

In the name of the holy and undivided Trinity, Father and Son and holy Spirit, Amen. W imię świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Certain people, in some parts of the world, have rashly dared to assert that the christian people ought to receive the holy sacrament of the eucharist under the forms of both bread and wine. Niektórych ludzi, w niektórych częściach świata, mają pochopnie śmieli twierdzić, że lud chrześcijański powinien pojawić się święty sakrament Eucharystii w ramach obu form chleba i wina. They communicate the laity everywhere not only under the form of bread but also under that of wine, and they stubbornly assert that they should communicate even after a meal, or else without the need of a fast, contrary to the church's custom which has been laudably and sensibly approved, from the church's head downwards, but which they damnably try to repudiate as sacrilegious. Oni komunikować świeckich wszędzie nie tylko w postaci chleba, ale również w ramach tego wina, a oni uparcie twierdzą, że powinny one komunikować się nawet po posiłku, lub innego bez potrzebują szybko, w przeciwieństwie do Kościoła, który został niestandardowy laudably i mądrze zatwierdzone, z kościoła głową w dół, ale które cholernie próby rozwodzić się jako świętokradczy. Therefore this present general council of Constance, legitimately assembled in the holy Spirit, wishing to provide for the safety of the faithful against this error, after long deliberation by many persons learned in divine and human law, declares, decrees and defines that, although Christ instituted this venerable sacrament after a meal and ministered it to his apostles under the forms of both bread and wine, nevertheless and notwithstanding this, the praiseworthy authority of the sacred canons and the approved custom of the church have and do retain that this sacrament ought not to be celebrated after a meal nor received by the faithful without fasting, except in cases of sickness or some other necessity as permitted by law or by the church. Dlatego niniejszym ogólne Sobór w Konstancji, legalnie montowane w Duchu Świętym, które chcą zapewnić bezpieczeństwo wiernych przed tego błędu, po długich obrady przez wiele osób, nauczyłem się w boskie i ludzkie prawa, oświadcza, dekrety i określa, że chociaż Chrystus utworzony na tym czcigodny sakrament po posiłku i obsługiwała go do jego apostołów w ramach obu form chleba i wina, jednak i bez względu na to, chwalebna organ świętych kanonów i zatwierdzonego zwyczaju Kościoła mają i nie zachowują tego, że sakrament nie powinno być obchodzony po posiłku ani otrzymanych przez wiernych bez czczo, z wyjątkiem przypadków choroby lub innej konieczności zakresie dozwolonym przez prawo lub przez Kościół. Moreover, just as this custom was sensibly introduced in order to avoid various dangers and scandals, so with similar or even greater reason was it possible to introduce and sensibly observe the custom that, although this sacrament was received by the faithful under both kinds in the early church, nevertheless later it was received under both kinds only by those confecting it, and by the laity only under the form of bread. Ponadto, podobnie jak ten niestandardowy został mądrze wprowadzony w celu uniknięcia różnych niebezpieczeństw i skandali, a więc o podobnym lub nawet większym powodem było to możliwe do wprowadzenia i mądrze przestrzegać zwyczaju, że chociaż ten sakrament został otrzymany przez wiernych pod oba rodzaje w wczesnego kościoła, jednak później zostało otrzymane na podstawie obu rodzajów tych confecting tylko przez niego i przez świeckich jedynie w postaci chleba. For it should be very firmly believed, and in no way doubted, that the whole body and blood of Christ are truly contained under both the form of bread and the form of wine. Dla należy bardzo mocno uwierzyli, i w żaden sposób nie wątpi, że całe ciało i krew Chrystusa są prawdziwie zawartych w ramach obu postaci chleba i wina formie. Therefore, since this custom was introduced for good reasons by the church and holy fathers, and has been observed for a very long time, it should be held as a law which nobody may repudiate or alter at will without the church's permission. W związku z tym, ponieważ ten został wprowadzony do niestandardowych dobrych powodów, przy kościele świętego i ojców, i obserwowano przez bardzo długi czas, powinno się odbyć jak prawo, którego nikt nie maja ani zmieniać na rozwodzić się będzie bez zgody Kościoła. To say that the observance of this custom or law is sacrilegious or illicit must be regarded as erroneous. Powiedzieć, że przestrzeganie tego prawa jest niestandardowe ani świętokradczy lub nielegalne należy uznać za błędną. Those who stubbornly assert the opposite of the aforesaid are to be confined as heretics and severely punished by the local bishops or their officials or the inquisitors of heresy in the kingdoms or provinces in which anything is attempted or presumed against this decree, according to the canonical and legitimate sanctions that have been wisely established in favour of the catholic faith against heretics and their supporters. Ci, którzy uparcie twierdzić przeciwieństwem wyżej wymienione mają zostać ograniczona jako heretyków i surowo karane przez lokalnych biskupów lub ich urzędnicy lub inquisitors z herezji w prowincji lub królestwa, w którym coś jest usiłowanie lub domniemanego przed tym dekret, zgodnie z kanonicznych uzasadnionych i sankcje, które zostały mądrze ustanowiony na rzecz wiary katolickiej wobec heretyków i ich kibiców.

[That no priest, under pain of excommunication, may communicate the people under the forms of both bread and wine] [To nie ksiądz, pod rygorem ekskomunika, może komunikować się ludzi w ramach obu form chleba i wina]

This holy synod also decrees and declares, regarding this matter, that instructions are to be sent to the most reverend fathers and lords in Christ, patriarchs, primates, archbishops, bishops, and their vicars in spirituals, wherever they may be, in which they are to be commissioned and ordered on the authority of this sacred council and under pain of excommunication, to punish effectively those who err against this decree. Tego świętego Synodu również dekrety i oświadcza, dotyczących tej sprawy, że instrukcje są wysyłane do najbardziej czcigodny ojców i panów w Chrystusie, Patriarchów, naczelnych, arcybiskupów, biskupów, a ich vicars w spirituals, gdzie mogą one być, w których mają zostać zlecone i zarządził na władze tego świętego Rady i pod rygorem ekskomunika, aby skutecznie ukarać tych, którzy przed tym dekret błądzić. They may receive back into the church's fold those who have gone astray by communicating the people under the forms of both bread and wine, and have taught this, provided they repent and after a salutary penance, in accordance with the measure of their fault, has been enjoined upon them. Mogą one otrzymywać z powrotem do kościoła krotnie tych, którzy byli na manowce, komunikując się ludzi w ramach obu form chleba i wina, i nauczył tego, pod warunkiem, że nawrócili i po zbawienny pokuty, zgodnie z miarą ich winy, ma zostało zabronione na nich. They are to repress as heretics, however, by means of the church's censures and even if necessary by calling in the help of the secular arm, those of them whose hearts have become hardened and who are unwilling to return to penance. Są represjonują jako heretyków, jednak w drodze do kościoła piętnuje, a nawet jeśli to konieczne, wzywając do pomocy w ramię świeckie, tych, których serca zostały utwardzone i którzy chcą wrócić do pokuty.


From this point on the council becomes a duly convened ecumenical council, all previous sessions being ultra-vires. Od tego momentu rada staje się należycie zwołany Sobór, wszystkie poprzednie sesje są ultra vires.

SESSION 14 - 4 July 1415 SESJA 14 - 4 lipca 1415

[29 ] [29]

[Uniting of the followers of pope Gregory XII and of the former pope John XXIII, now that both men have abdicated] [Zjednoczeni z naśladowcami Papież Grzegorz XII i byłego Pope John XXIII, teraz, że zarówno mężczyźni mają abdicated]

In order that the reunion of the church may be possible and that a beginning may be made which is fitting and pleasing to God, since the most important part of any matter is its beginning, and in order that the two obediences--namely the one claiming that the lord John XXIII was formerly pope and the other claiming that the lord Gregory XII is pope--may be united together under Christ as head, this most holy general synod of Constance, legitimately assembled in the holy Spirit and representing the catholic church, accepts in all matters the convoking , authorising, approving and confirming that is now being made in the name of the lord who is called Gregory XII by those obedient to him, insofar as it seems to pertain to him to do this, since the certainty obtained by taking a precaution harms nobody and benefits all, and it decrees and declares that the aforesaid two obediences are joined and united in the one body of our lord Jesus Christ and of this sacred universal general council, in the name of the Father and of the Son and of the holy Spirit. W porządku, że spotkanko z kościoła może być to możliwe i że początek może być dokonane co jest montaż i miła Bogu, ponieważ najważniejszą częścią każdej sprawy jest jego początku, w kolejności, że oba obediences - a mianowicie z jednej twierdząc, że pan Jan XXIII był dawniej papieża i innych twierdząc, że pan papież Grzegorz XII - mogą być razem na mocy zjednoczony Chrystusa jako głowy, tym Najświętszym ogólnym Synod w Konstancji, legalnie montowane w Duchu Świętym i reprezentujący Kościół katolicki , Zgadza się we wszystkich sprawach convoking, zezwalające, zatwierdzania i potwierdzając, że jest obecnie w imię Pana, który nazywa się Grzegorz XII przez te mu posłuszni, ponieważ wydaje się odnosić do niego, aby to zrobić, ponieważ pewność uzyskane w drodze ostrożności nikt nie szkodzi i wszystkie korzyści i dekrety i oświadcza, że wyżej wymienione dwa obediences są połączone i zjednoczeni w jedno Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa i tej świętej powszechnej Rady Generalnej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

[Decree stating that the election of the Roman pontiff is to be made in the manner and form to be laid down by the sacred council, and that the council shall not be dissolved until the election of the next Roman pontiff has been made] [Dekret stwierdzający, że wybory Biskupem Rzymu ma być dokonane w sposób iw formie, które zostaną ustanowione przez Radę sacrum, i że Rada nie może zostać rozwiązane do czasu wyboru następnego Biskupowi Rzymu został złożony]

The most holy general synod of Constance, etc., enacts, pronounces, ordains and decrees, in order that God's holy church may be provided for better, more genuinely and more securely, that the next election of the future Roman pontiff is to be made in the manner, form, place, time and way that shall be decided upon by the sacred council; that the same council can and may henceforth declare fit, accept and designate, in the manner and form that then seems suitable, any persons for the purposes of this election, whether by active or by passive voice, of whatever state or obedience they are or may have been, and any other ecclesiastical acts and all other suitable things, notwithstanding any proceedings, penalties or sentences; and that the sacred council shall not be dissolved until the said election has been held. Najświętszego Synodu Generalnego w Konstancji, itp., enacts, orzeka, ordains i dekrety, aby Boże święty Kościoła mogą być świadczone na rzecz lepszego, bardziej rzeczywiste i bardziej bezpiecznie, że w następnych wyborach w przyszłości Biskupowi Rzymu ma być przeprowadzona w sposób, forma, miejsce, czas i sposób, że podejmowana jest przez Radę święte, że te same rady i może odtąd może zadeklarować pasuje, zaakceptować i wyznaczają, w sposób iw formie, która następnie wydaje się odpowiednia, jak również osoby, dla celów tych wyborach, czy to poprzez aktywną lub pasywną głosem, niezależnie od państwa lub posłuszeństwa są lub mogły być, i wszelkich innych aktów kościelnych oraz wszystkie inne odpowiednie rzeczy, bez względu na jakiekolwiek postępowania, kary lub kar, oraz że święte Rada nie zostać rozwiązane do czasu wyborów powiedział był przetrzymywany. The said holy synod therefore exhorts and requires the most victorious prince lord Sigismund, king of the Romans and of Hungary, as the church's devoted advocate and as the sacred council's defender and protector, to direct all his efforts to this end and to promise on his royal word that he wishes to do this and to order letters of his majesty to be made out for this purpose. Wspomnianego świętego Synodu, a zatem wzywa wymaga większości zwycięstwo księcia pana Zygmunta, króla Rzymian i Węgier, ponieważ kościół poświęcony jest adwokatem i jako sacrum Rady obrońcy i opiekuna, do bezpośredniego wszystkich jego wysiłków w tym celu obietnica i na jego królewskie słowo, że chce to zrobić i na zamówienie listów Jego Królewskiej Mości, które mają być sporządzone na ten cel.

[The council approves Gregory XII's resignation] [Rada zatwierdzi Grzegorz XII rezygnacji]

The most holy general synod of Constance, legitimately assembled in the holy Spirit, representing the universal catholic church, accepts, approves and commends, in the name of the Father, the Son and the holy Spirit, the cession renunciation and resignation made on behalf of the lord who was called Gregory XII in his obedience, by the magnificent and powerful lord Charles Malatesta. Najświętszego Synodu Generalnego w Konstancji, legalnie montowane w Duchu Świętym, reprezentujących powszechnego Kościoła Katolickiego, przyjmuje, zatwierdza i chwali, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, po cesji wyrzeczenia i rezygnacji w imieniu Pan, który został powołany Grzegorz XII w jego posłuszeństwo, przez wspaniały i potężny władca Karol Malatesta. here present, his irrevocable procurator for this business, of the right, title and possession that he had, or may have had, in regard to the papacy. tu obecni, jego nieodwołalną prokuratora do tej działalności, z prawa, tytuł i posiadania, że miał lub mógł mieć, w odniesieniu do papiestwo. [30 ] [30]

SESSION 15 - 6 July 1415 SESJA 15 - 6 lipca 1415

[Sentence condemning 260 articles Wyclif] [31 ] [Sentence potępiając 260 artykułów Wyclif] [31]

The books and pamphlets of John Wyclif, of cursed memory, were carefully examined by the doctors and masters of Oxford university. Książek i broszur Jana Wyclif z przeklęty pamięci, zostały dokładnie przebadane przez lekarzy i kapitanowie Oxford University. They collected 260 unacceptable articles from these books and pamphlets and condemned them in scholastic form. One gromadzone 260 niedopuszczalne artykuły z tych książek i broszur i potępił je w formie Scholastic. This most holy general synod of Constance, representing the catholic church, legitimately assembled in the holy Spirit for the purpose of extirpating schism, errors and heresies, has had all these articles examined many times by many most reverend fathers, cardinals of the Roman church, bishops, abbots, masters of theology, doctors of both laws, and very many other notable persons from various universities. Ten Najświętszym ogólnym Synod w Konstancji, reprezentujący Kościół katolicki, legalnie montowane w Duchu Świętym w celu extirpating schizmy, herezje i błędy, posiada wszystkie te artykuły zbadała wiele razy przez wiele najbardziej czcigodny ojców, kardynałów z rzymskiego kościoła, biskupów, Opatów, mistrzowie teologii, lekarzy zarówno ustawowe, i bardzo wielu innych osób widocznych z różnych uniwersytetów. It was found that some, indeed many, of the articles thus examined were and are notoriously heretical and have already been condemned by holy fathers, some are offensive to the ears of the devout and some are rash and seditious. Stwierdzono, że niektórzy, rzeczywiście wiele z tych artykułów w ten sposób badane były i są notorycznie heretycki i zostały potępione przez świętych ojców, niektóre są obraźliwe dla pobożnych uszu, a niektóre są wysypka i obrazoburczy. This holy synod, therefore, in the name of our lord Jesus Christ, repudiates and condemns, by this perpetual decree, the aforesaid articles and each one of them in particular; and it forbids each and every Catholic henceforth, under pain of anathema, to preach, teach, or hold the said articles or any one of them. Tego świętego Synodu, w związku z tym, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, repudiates i potępia, w tym wieczystego dekret, wyżej wymienionych artykułów, a każdy z nich w szczególności; i zabrania każdego katolicki odtąd, pod rygorem anatema, do głosić, nauczać, lub posiadają wspomniane artykuły lub jednego z nich. The said holy synod orders local ordinaries and inquisitors of heresy to be vigilant in carrying out these things and duly observing them, insofar as each one is responsible, in accordance with the law and canonical sanctions. Wspomnianego świętego Synodu zleceń i lokalnych Ordynariusze inquisitors z herezji do zachowania czujności w wykonywaniu tych rzeczy, a właściwie obserwując je, o ile każdy z nich jest odpowiedzialna, zgodnie z prawem kanonicznym i sankcji. Let anyone who rashly violates the aforesaid decrees and sentences of this sacred council be punished, after due warning, by the local ordinaries on the authority of this sacred council, notwithstanding any privilege. Niech każdy, kto lekkomyślnie narusza wyżej wymienionych dekretów i zdanie tego świętego rady być karane, po stosownym ostrzeżeniu, przez lokalne władze Ordynariusze na tej świętej rady, bez względu na jakiekolwiek uprawnienie. [32 ] [32]

[Articles of John Wyclif selected from the 260] [Artykuły John Wyclif wybrane z 260]

1. . 1. Just as Christ is God and man at the same time, so the consecrated host is at the same time the body of Christ and true bread. Tak jak Chrystus jest Bogiem i człowiekiem w tym samym czasie, a więc przyjmujące konsekrowani jest w tym samym czasie ciało Chrystusa i prawdziwy chleb. For it is Christ's body at least in figure and true bread in nature; or, which comes to the same thing, it is true bread naturally and Christ's body figuratively. Bo to jest ciało Chrystusa przynajmniej na rysunku i prawdziwy chleb z natury, lub, co przychodzi do tej samej rzeczy, jest to prawdziwy chleb naturalnie i przenośnie ciało Chrystusa.

2. . 2. Since heretical falsehood about the consecrated host is the most important point in individual heresies, I therefore declare to modern heretics, in order that this falsehood may be eradicated from the church, that they cannot explain or understand an accident without a subject. Ponieważ heretycki kłamstwo o konsekrowane hosta jest najważniejszym punktem w poszczególnych herezje I dlatego deklarują nowoczesne heretyków, w tym, że kłamstwo może zostać wyeliminowane z kościoła, że nie można zrozumieć ani wytłumaczyć wypadku bez tematu. And therefore all these heretical sects belong to the number of those who ignore the fourth chapter of John: We worship what we know. , A zatem wszystkie te heretycki sekty należeć do liczby tych, którzy zignorować czwarty rozdział Jana: "My wiemy, co czcili.

3. . 3. I boldly foretell to all these sects and their accomplices that even by the time Christ and all the church triumphant come at the final judgment riding at the trumpet blast of the angel Gabriel, they shall still not have proved to the faithful that the sacrament is an accident without a subject. I śmiało wróżyć do wszystkich tych sekt i ich wspólników, że nawet w czasie Chrystusa i wszystkie pochodzą kościół triumfujący na ostateczny wyrok jedzie na trąbce strzałowych do anioła Gabriela, oni nadal nie okazały się wiernym, że sakrament jest wypadku bez tematu.

4. . 4. Just as John was Elias in a figurative sense and not in person, so the bread on the altar is Christ's body in a figurative sense. Tak jak John Elias został w sensie graficznym, a nie w osobę, tak chleb na ołtarzu Chrystusa jest ciało w sensie graficznym. And the words, This is my body, are unambiguously figurative, just like the statement "John is Elias". I słowa, To jest Ciało moje, są jednoznacznie graficzny, podobnie jak stwierdzenie "John jest Elias".

5. . 5. The fruit of this madness whereby it is pretended that there can be an accident without a subject is to blaspheme against God, to scandalise the saints and to deceive the church by means of false doctrines about accidents. Owocem tego jest szaleństwem którą udawał, że nie może być bez wypadku przedmiotem jest bluźnić przeciw Bogu, do scandalise świętych i kościoła w błąd poprzez fałszywe doktryny o nieszczęśliwych wypadkach.

6. . 6. Those who claim that the children of the faithful dying without sacramental baptism will not be saved, are stupid and presumptuous in saying this. Ci, którzy twierdzą, że dzieci wiernych umierających bez chrztu sakramentalnego nie zostaną zapisane, są głupi i zadufany w tym mówiąc.

7. The slight and short confirmation by bishops, with whatever extra solemnised rites, was introduced at the devil's suggestion so that the people might be deluded in the church's faith and the solemnity and necessity of bishops might be believed in the more. Niewielki i krótki potwierdzenia przez biskupów, bez dodatkowych solemnised z obrzędów, został wprowadzony w The Devil's sugestię tak, że ludzie mogą być zwiedzeni w wierze Kościoła i uroczyście i konieczności może być uwierzyła biskupów w więcej.

8. As for the oil with which bishops anoint boys and the linen cloth which goes around the head, it seems that this is a trivial rite which is unfounded in scripture; and that this confirmation, which was introduced after the apostles, blasphemes against God. Podobnie jak w przypadku ropy naftowej, z którym biskupi namaścić chłopców i lnianą ściereczką, które wykraczają wokół głowy, wydaje się, że jest to trywialne obrzęd, który jest bezzasadny w Pismo i potwierdzenie, że ten, który został wprowadzony po apostołów, blasphemes przeciwko Bogu.

9. Oral confession to a priest, introduced by Innocent [33 ] , is not as necessary to people as he claimed. Ustne do spowiedzi ksiądz, wprowadzone przez Innocentego [33], nie jest to konieczne dla ludzi, jak stwierdził. For if anyone offends his brother in thought, word or deed, then it suffices to repent in thought, word or deed. Bo jeżeli ktoś obraża jego bratem w myślą, słowem lub czynem, to wystarczy, aby pokutowali w myśli, słowem lub czynem.

10. It is a grave and unsupported practice for a priest to hear the confessions of the people in the way that the Latins use. To jest poważne i nieobsługiwane praktyki dla kapłana, aby usłyszeć o spowiadał ludzi w sposób, że Latins użytkowania.

11. In these words, You are clean, but not all are, the devil has laid a snare of the unfaithful ones in order to catch the Christian's foot. W te słowa, jesteś czysty, ale nie wszystkie są diabła położyła pułapka z nich nielojalny w celu schwytania Christian's foot. For he introduced private confession, which cannot be justified, and after the person's malice has been revealed to the confessor, as he decreed in the law, it is not revealed to the people. On wprowadził do spowiedzi prywatnych, które nie mogą być uzasadnione, a po jej złość zostało objawione do spowiednika, jak on dekret w ustawie, nie jest ujawniana ludzi.

12. It is a probable conjecture that a person who lives rightly is a deacon or a priest. Jest prawdopodobne, przypuszczeń, że osoba, która mieszka słusznie jest diakon lub kapłan. For just as I infer that this person is John, so I recognise by a probable conjecture that this person, by his holy life, has been placed by God in such an office or state. Dla tak jak wnoszę, że ta osoba jest John, więc mogę uznać się prawdopodobne, przypuszczeń, że ta osoba, przez swoje święte życie, został wprowadzony przez Boga w takim stanie lub biura.

13. The probable evidence for such a state is to be taken from proof provided by the person's deeds and not from the testimony of the person ordaining him. Prawdopodobne dowody na taki stan ma być pobrana z dowodów dostarczonych przez osoby czyny, a nie z zeznania osoby ordaining go. For God can place someone in such a state without the need of an instrument of this kind, no matter whether the instrument is worthy or unworthy. Miejsce dla Boga może ktoś w takim stanie, bez konieczności instrument tego rodzaju, niezależnie od tego, czy instrument jest godny lub niegodny. There is no more probable evidence than the person's life. Nie ma dowodów, bardziej prawdopodobne niż osoby życia. Therefore if there is present a holy life and catholic doctrine, this suffices for the church militant. Dlatego, jeśli jest obecny święty życia i nauczania katolickiego, to wystarczy do kościoła bojowników. (Error at the beginning and at the end.) (Błąd na początku i na końcu.)

14. The bad life of a prelate means that his subjects do not receive orders and the other sacraments. Złe życie z prałat oznacza, że jego tematy nie otrzymują zleceń i innych sakramentów. They can receive them from such persons, however, when there is urgent need, if they devoutly beseech God to supply on behalf of his diabolical ministers the actions and purpose of the office to which they have bound themselves by oath. Mogą je otrzymać od takiej osoby, jednak, kiedy istnieje pilna potrzeba, jeżeli poboznie proszę Boga, aby dostawy w imieniu jego diaboliczny ministrów działań i celów urzędu, do którego oni zobowiązani przez siebie przysięgą.

15. People of former times would copulate with each other out of desire for temporal gain or for mutual help or to relieve concupiscence, even when they had no hope of offspring; for they were truly copulating as married persons. Ludzie dawnych czasów będą kopulować ze sobą obecnie dążenie do zysku lub czasowego dla wzajemnej pomocy w celu złagodzenia lub zmysłowość, nawet gdy nie miał nadzieję na potomstwo, bo były naprawdę kopuluję jako osoby w związku małżeńskim. [34 ] [34]

16. The words, I will take you as wife, are more suitable for the marriage contract than, I take you as wife. Słowa, wezmę sobie was za żonę, są bardziej odpowiednie dla małżeństwa umowy, niż ja biorę wam za żonę. And the first words ought not to be annulled by the second words about the present, when someone contracts with one wife in the words referring to the future and afterwards with another wife in those referring to the present. I pierwsze słowa nie powinna być uchylona przez drugiego słów na temat obecnej, gdy ktoś umów z jedną żoną w wyrazy odnoszące się do przyszłości, a potem z żoną innego w tych odnoszących się do chwili obecnej.

17. The pope, who falsely calls himself the servant of God's servants, has no status in the work of the gospel but only in the work of the world. Papieża, który sam się nazywa fałszywie sługa sług Bożych, nie ma żadnego statusu w pracach Ewangelii, ale tylko w pracach na świecie. If he has any rank, it is in the order of demons, of those who serve God rather in a blameworthy way. Jeśli on ma jakieś rangi, to jest w porządku demonów, tych, którzy służą Bogu raczej w sposób naganny.

18. The pope does not dispense from simony or from a rash vow, since he is the chief simoniac who rashly vows to preserve, to his damnation, his status here on the way. Papież nie odstąpić od symonia lub wysypkę ślub, ponieważ on jest szefem simoniac którzy pochopnie śluby zachowania, do jego potępienia, jego stan tutaj na drodze. (Error at the end.) (Błąd na końcu).

19. . 19. That the pope is supreme pontiff is ridiculous. , Że papież jest OJCA ŚWIĘTEGO jest śmieszne. Christ approved such a dignity neither in Peter nor in anyone else. Chrystus zatwierdzony taki w godności ani Peter ani ktokolwiek inny.

20. The pope is antichrist made manifest. Papież jest Antychrystem objawiło się. Not only this particular person but also the multitude of popes, from the time of the endowment of the church, of cardinals, of bishops and of their other accomplices, make up the composite, monstrous person of antichrist. Nie tylko tej konkretnej osoby, ale także wielu papieży, od czasu do dożycie z kościoła, kardynałów, biskupów i ich innych wspólników, składają się na złożonych, monstrualne osoby z Antychrystem. This is not altered by the fact that Gregory and other popes, who did many good and fruitful things in their lives, finally repented. To nie zmienia faktu, że przez Grzegorza i innych papieży, którzy uczynili wiele dobrego i owocnego rzeczy w swoim życiu, wreszcie nawrócili.

21. Peter and Clement, together with the other helpers in the faith, were not popes but God's helpers in the work of building up the church of our lord Jesus Christ. Piotra i Klemensa, wraz z innymi pomocnikami w wierze, ale nie były papieży pomocnikami Boga w dziele budowania Kościoła Pana naszego Jezusa Chrystusa.

22. To say that papal pre-eminence originated with the faith of the gospel is as false as to say that every error arose from the original truth. Powiedzieć, że papieski wstępnie eminencja pochodzi z wiary w Ewangelię jest fałszywe, aby powiedzieć, że każdy błąd wynikły z pierwotną prawdę.

23. There are twelve procurators and disciples of antichrist: the pope, cardinals, patriarchs, archbishops, bishops, archdeacons, officials, deans, monks, canons with their two-peaked hats, the recently introduced pseudo-friars, and pardoners. Nie dwunastu Prokuratorzy i uczniowie Antychrystem: papieża, kardynałów, patriarchów, arcybiskupów, biskupów, archdeacons, urzędników, dziekanatu, mnisi, kanony z dwóch spiczasty kapelusze, niedawno wprowadzone pseudo-zakonnicy, a pardoners.

24. It is clear that whoever is the humbler, of greater service to the church, and the more fervent in Christ's love towards his church, is the greater in the church militant and to be reckoned the most immediate vicar of Christ. Oczywiste jest, że kto jest humbler, większej usług do kościoła, a tym bardziej w żarliwej miłości Chrystusa wobec jego Kościoła, jest większa w kościele bojowników i liczyć się najbardziej bezpośrednim wikariusz Chrystusa.

25. Whoever holds any of God's goods unjustly, is taking the things of others by rapine, theft or robbery. Kto posiada żadnego z Bożą towarów niesprawiedliwie, jest podejmowanie innych rzeczy przez grabież, kradzieży lub rozboju.

26. . 26. Neither the depositions of witnesses, nor a judge's sentence, nor physical possession, nor inheritance, nor an exchange between persons, nor a gift, nor all such things taken together, confer dominion or a right to anything upon a person without grace. Ani zeznania świadków, ani sędziego zdanie, ani posiadanie, ani dziedzictwa, ani wymiany między osobami, ani dar, ani wszystkie te rzeczy razem, dają panowanie lub prawo do czegokolwiek na osobę, bez łaski. (An error, if it is understood as referring to sanctifying grace.) (Wystąpił błąd, jeżeli jest rozumiane jako odniesienia do łasce uświęcającej.)

27. Unless the interior law of charity is present, nobody has more or less authority or righteousness on account of charters or bulls. O ile wnętrze prawa miłości jest obecny, nikt nie ma więcej lub mniej lub organ sprawiedliwości ze względu na kartach lub byków. We ought not to lend or give anything to a sinner so long as we know that he is such, for thus we would be assisting a traitor of our God. My nie powinno się udzielać pożyczek lub dać coś do grzesznika tak długo, jak wiemy, że jest on taki, co dla nas będzie wspierać zdrajcą Boga naszego.

28. . 28. Just as a prince or a lord does not keep the title of his office while he is in mortal sin, except in name and equivocally, so it is with a pope, bishop or priest while he has fallen into mortal sin. Tak jak książę albo pan nie zachowuje tytuł swojego urzędu, dopóki jest w grzechu śmiertelnego, z wyjątkiem nazwy i equivocally, więc jest to z papieża, biskup lub kapłan, gdy ten spadł do grzechu śmiertelnego.

29. . 29. Everyone habitually in mortal sin lacks dominion of any kind and the licit use of an action, even if it be good in its kind. Każdy zwykle w grzechu śmiertelnego, nie panowanie wszelkiego rodzaju i legalności użycia działania, nawet jeśli jest dobra w swoim rodzaju.

30. It is known from the principles of the faith that a person in mortal sin, sins mortally in every action. Jest znany z zasadami wiary, że osoba w grzechu śmiertelnego, śmiertelnie grzechów w każdym działania.

31. In order to have true secular dominion, the lord must be in a state of righteousness. W celu uzyskania prawdziwe królestwo świeckie, Pan musi być w stanie sprawiedliwości. Therefore nobody in mortal sin is lord of anything. Dlatego nikt w grzechu śmiertelnego jest panem nic.

32. All modern religious necessarily become marked as hypocrites. Wszystkie nowoczesne religijnych niekoniecznie stać oznaczone jako obłudnicy. For their profession demands that they fast, act and clothe themselves in a particular way, and thus they observe everything differently from other people. Dla swojego zawodu domaga się, że szybko, działać i ubierać się w sposób szczególny, a tym samym ich obserwować wszystko odmiennie od innych ludzi.

33. . 33. All private religion as such savours of imperfection and sin whereby a person is indisposed to serve God freely. Wszystkie prywatne religii jako takiej savours niedoskonałość i grzech z którą osoba jest niedysponowany, aby służyć Bogu swobodnie.

34. A private religious order or rule savours of a blasphemous and arrogant presumption towards God. Prywatna zakonnych lub rządów savours na bluźnierczy i założenie arrogante wobec Boga. And the religious of such orders dare to exalt themselves above the apostles by the hypocrisy of defending their religion. I religijnych takich zleceń śmiesz wywyższenia siebie ponad apostołów przez hipokryzję obronie ich religii.

35. Christ does not teach in scripture about any kind of religious order in antichrist's chapter. Chrystus nie uczą w Pismo o wszelkiego rodzaju zakonu w Antychrystem, w rozdziale. Therefore it is not his good pleasure that there should be such orders. Dlatego nie jest jego upodobaniem, że nie powinno być takich zleceń. The chapter is composed, however, of the following twelve types: the pope, cardinals, patriarchs, archbishops, bishops, archdeacons, officials, deans, monks, canons, friars of the four orders, and pardoners. Rozdział składa się jednak, godzina dwunasta z następujących rodzajów: papieża, kardynałów, patriarchów, arcybiskupów, biskupów, archdeacons, urzędników, dziekanatu, mnisi, kanonów, zakonnicy z czterech poleceń, a pardoners.

36. . 36. I infer as evident from the faith and works of the four sects--which are the caesarean clergy, the various monks, the various canons, and the friars-that nobody belonging to them is a member of Christ in the catalogue of the saints, unless he forsakes in the end the sect which he stupidly embraced. I wnoszę jak wynika z wiary i dzieła czterech sekt - które są caesarean duchowieństwa, zakonników różnych, różnych kanonów, a zakonnicy-że nikt nie należących do nich staje się członkiem Chrystusa w katalogu świętych, forsakes chyba że w końcu sekty który obejmował stupidly.

37. . 37. Paul was once a pharisee but abandoned the sect for the better sect of Christ, with his permission. Paul był raz w faryzeusz, ale zrezygnowała z sekty na lepsze sekty Chrystusa, z jego zgody. This is the reason why cloistered persons, of whatever sect or rule, or by whatever stupid vow they may be bound, ought freely to cast off these chains, at Christ's command, and freely join the sect of Christ. To jest powód, dla klasztorny osób, niezależnie od sekty lub rządów, niezależnie czy głupi ślub mogą być związani, powinien swobodnie oddawać się te łańcuchy, na Chrystusa, i swobodnie wstąpić do sekty Chrystusa.

38. . 38. It is sufficient for the laity that at some times they give tithes of their produce to God's servants. To jest wystarczający dla świeckich, że w pewnym czasie ich nadania dziesięciny ich produkcji do służby Bożej. In this way they are always giving to the church, even if not always to the caesarean clergy deputed by the pope or by his dependents. W ten sposób są one zawsze dające do kościoła, nawet jeśli nie zawsze do caesarean duchownych deputed przez papieża lub jego utrzymaniu.

39. . 39. The powers that are claimed by the pope and the other four new sects are pretended and were diabolically introduced in order to seduce subjects; such are excommunications by caesarean prelates, citations, imprisoning, and the sale of money rents. Uprawnień, które są zgłaszane przez papieża, a cztery pozostałe są nowe sekty i udawał diabolically zostały wprowadzone w celu uwodzić tematy, takie są excommunications przez caesarean prałatów, cytatów, więzienie, a ceny sprzedaży z czynszów.

40. Many simple priests surpass prelates in such power. Wiele prostych księży prałatów prześcigać w takich elektrowni. Indeed, it appears to the faithful that greatness of spiritual power belongs more to a son who imitates Christ in his way of life than to a prelate who has been elected by cardinals and similar apostates. Istotnie, wydaje się do wiernych, że wielkość duchową moc należy bardziej do syna, który naśladuje Chrystusa w Jego stylu życia niż do prałata, który został wybrany przez kardynałów i podobne apostates.

41. The people may withhold tithes, offerings and other private alms from unworthy disciples of Christ, since God's law requires this. Ludzie mogą wstrzymać dziesięciny, ofiary i inne prywatne jałmużny niegodne z uczniów Chrystusa, Boga, ponieważ wymaga tego prawo. The curse or censure imposed by antichrist's disciples is not to be feared but rather is to be received with joy. Klątwa lub naganę Antychrystem nałożone przez uczniów nie należy obawiać, ale raczej ma być otrzymane z radości. The lord pope and bishops and all religious or simple clerics, with titles to perpetual possession, ought to renounce them into the hands of the secular arm. Pan papieża i biskupów i wszystkich religijnych lub proste duchownych, z tytułów do posiadłością wieczystą, powinien zrzec się ich w ręce świeckich ramię. If they stubbornly refuse, they ought to be compelled to do so by the secular lords. Jeśli tak uparcie odmawia, to powinien być zmuszany do tego przez władców świeckich.

42. . 42. There is no greater heretic or antichrist than the cleric who teaches that it is lawful for priests and levites of the law of grace to be endowed with temporal possessions. Nie ma większego heretyk lub Antychrystem niż duchownego, który naucza, że jest to zgodne z prawem dla kapłanów i lewitów z prawa łaski, które mają być wyposażony w dobrach doczesnych. The clerics who teach this are heretics or blasphemers if ever there were any. W duchownych, którzy uczą tego są heretyków lub blasphemers jeśli kiedykolwiek istniały.

43. . 43. Temporal lords not only can take away goods of fortune from a church that is habitually sinning, nor is it only lawful for them to do so, but indeed they are obliged to do so under pain of eternal damnation. Czasowe panów nie tylko możemy zabrać towary fortunę od kościoła, który jest zwykle sinning, ani nie jest zgodne z prawem tylko dla nich, aby to zrobić, ale rzeczywiście są do tego zobowiązane zgodnie z bólu wiecznego potępienia.

44. . 44. God does not approve that anyone be judged or condemned by civil law. Bóg nie przyjmie, że ktoś być orzekane lub potępione przez prawo cywilne.

45. If an objection is made against those who oppose endowments for the church, by pointing to Benedict, Gregory and Bernard, who possessed few temporal goods in poverty, it may be said in reply that they repented at the end. Jeżeli sprzeciw został złożony wobec tych, którzy sprzeciwiają dotacji dla Kościoła, poprzez wskazanie Benedykt, Grzegorz i Bernard, który posiadał kilka rzeczy doczesnych w ubóstwie, można stwierdzić, że w odpowiedzi na żałował do końca. If you object further that I merely pretend that these saints finally repented of their falling away from God's law in this way, then you may teach that they are saints and I will teach that they repented at the end. Jeśli obiekt ponadto, że mogę jedynie udawać, że tych świętych, ostatecznie ich objętych odwrócili od prawa Bożego w ten sposób, możesz nauczyć, że są święci i będę uczyć, aby żałowali oni na końcu.

46. . 46. If we ought to believe in sacred scripture and in reason, it is clear that Christ's disciples do not have the authority to exact temporal goods by means of censures, and those who attempt this are sons of Eli and of Belial. Jeśli powinniśmy wierzyć w Piśmie Świętym iw powodu, że jest oczywiste, że uczniowie Chrystusa nie mają uprawnienia do dokładnego czasowego towarów za pomocą piętnuje, a tymi, którzy próbują tego są synowie Helego i Beliala.

47. . 47. Each essence has one suppositum, following which another suppositum, equal to the first, is produced. Każda istota ma jedną suppositum, który innym suppositum następujące równa pierwsze, jest produkowany. This is the most perfect immanent action possible to nature. Jest to najbardziej doskonały immanentny charakter działań możliwe.

48. . 48. Each essence, whether corporeal or incorporeal, is common to three supposita; and the properties, the accidents and the operations inhere in common in all of them. Każda istota, czy materialny lub niematerialny, jest wspólne do trzech supposita; i właściwości, wypadków i operacji wrodzonym wspólnego we wszystkich z nich.

49. . 49. God cannot annihilate anything, nor increase or diminish the world, but he can create souls up to a certain number, and not beyond it. Bóg nie może zniweczyć niczego, ani zwiększać lub zmniejszać świata, ale może on stworzyć dusze do pewnej liczby, a nie poza nim.

50. It is impossible for two corporeal substances to be co-extensive, the one continuously at rest in a place and the other continuously penetrating the body of Christ at rest. To jest niemożliwe dla dwóch cielesnej substancji, które mają być współfinansowane rozległe, stale w jednej pozostałej w inne miejsce i ciągle do wnętrza ciała Chrystusa w spoczynku.

51. . 51. Any continuous mathematical line is composed of two, three or four contiguous points, or of only a simply finite number of points; and time is, was and will be composed of contiguous instants. Wszelkie ciągłej linii matematyczne składa się z dwóch, trzech lub czterech punktów, zwartym, lub po prostu tylko skończonej liczby punktów, a czasu jest, była i będzie się składać z przyległych instants. It is not possible that time and a line, if they exist, are composed of in this way. Nie jest możliwe, że czas i linii, jeśli istnieją, są w składzie w ten sposób. (The first part is a philosophical error, the last part is an error with regard to God's power.) (Pierwsza część jest błąd filozoficzny, ostatnia część jest błąd w odniesieniu do Bożej mocy.)

52. . 52. It must be supposed that one corporeal substance was formed at its beginning as composed of indivisibles, and that it occupies every possible place. Należy niby, że jednym cielesnym substancja powstała na początku jako składający się z indivisibles, i że zajmuje wszystkie możliwe miejsca.

53. Every person is God. Każda osoba jest Bóg.

54. . 54. Every creature is God. Wszelkiemu stworzeniu jest Bóg.

55. Every being is everywhere, since every being is God. Co to jest wszędzie, ponieważ każda istota jest Bogiem.

56. . 56. All things that happen, happen from absolute necessity. Wszystko, co się stało, stało z absolutną koniecznością.

57. . 57. A baptised child foreknown as damned will necessarily live long enough to sin in the holy Spirit, wherefore it will merit to be condemned for ever. A baptised dziecko foreknown jak cholernie niekoniecznie będzie wystarczająco długi, aby żyć w grzechu Ducha Świętego, z tego powodu zasługują na to, aby być potępiony na wieki. Thus no fire can burn the child until that time or instant. Tak więc nie można wypalić ogniem dziecko do tego czasu lub instant.

58. I assert as a matter of faith that everything that will happen, will happen of necessity. I jak dochodzić kwestia wiary, że wszystko, co się wydarzy, stanie się koniecznością. Thus if Paul is foreknown as damned, he cannot truly repent; that is, he cannot cancel the sin of final impenitence by contrition, or be under the obligation not to have the sin. Zatem jeśli jest Paul foreknown jak cholernie, może on naprawdę nie nawrócicie, to znaczy, że nie może zrezygnować z grzechu ostatecznego impenitence przez żal, lub w ramach obowiązku nie ma grzechu.

[Sentence against John Hus] [Sentence wobec Jana Husa]

The most holy general council of Constance, divinely assembled and representing the catholic church, for an everlasting record. Najświętszego ogólne Sobór w Konstancji, montaż i bosko reprezentujący Kościół katolicki, jako własność na wieki rekord. Since a bad tree is wont to bear bad fruit, as truth itself testifies, so it is that John Wyclif, of cursed memory, by his deadly teaching, like a poisonous root, has brought forth many noxious sons, not in Christ Jesus through the gospel, as once the holy fathers brought forth faithful sons, but rather contrary to the saving faith of Christ, and he has left these sons as successors to his perverse teaching. Ponieważ drzewo jest złe przyzwyczajenie ponosi złe owoce, co prawda sam świadczy, że tak jest John Wyclif, przeklęty z pamięci, przez jego śmiertelnie nauczania, jak trujący root ma wyprowadzeni wielu szkodliwych synów, a nie w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, jak raz świętych ojców wyprowadzeni wiernych synów, lecz w przeciwieństwie do wiary zbawczej Chrystusa, a On opuścił tych synów jako następców do swego przewrotnego nauczania. This holy synod of Constance is compelled to act against these men as against spurious and illegitimate sons, and to cut away their errors from the Lord's field as if they were harmful briars, by means of vigilant care and the knife of ecclesiastical authority, lest they spread as a cancer to destroy others. Ten święty Synod w Konstancji jest zmuszony do podjęcia działań wobec tych ludzi wobec fałszywych i nielegalnych synów, i odciąć ich od błędów Pana zakresie, jak gdyby były one szkodliwe briars, poprzez czujna opieka i nóż kościelnych władz, bo oni rozprzestrzenianie się w raka, aby zniszczyć inne. Although, therefore, it was decreed at the sacred general council recently held at Rome [35 ] that the teaching of John Wyclif, of cursed memory, should be condemned and the books of his containing this teaching should be burnt as heretical; although his teaching was in fact condemned and his books burnt as containing false and dangerous doctrine; and although a decree of this kind was approved by the authority of this present sacred council [36 ] ; nevertheless a certain John Hus , here present in person at this sacred council, who is a disciple not of Christ but rather of the heresiarch John Wyclif, boldly and rashly contravening the condemnation and the decree after their enactment, has taught, asserted and preached many errors and heresies of John Wyclif which have been condemned both by God's church and by other reverend fathers in Christ, lord archbishops and bishops of various kingdoms, and masters in theology at many places of study. Chociaż, w związku z tym, że został przyznany na święte Rady Ogólnej niedawno odbyły się w Rzymie [35], że nauczanie Jana Wyclif z przeklęty pamięci, powinny być potępione, a jego książki zawierające tę nauczania powinien być spalony jako heretycki, choć jego nauczanie w rzeczywistości był potępiony i spalony jako jego książek zawierających niebezpieczne i fałszywe doktryny, a mimo że tego rodzaju dekret został zatwierdzony przez organ niniejszej święte Rady [36], jednak w pewnym Jan Hus, tutaj obecny osobiście na tej świętej rady , Który nie jest uczniem Chrystusa, ale raczej z heresiarch John Wyclif, odważnie i pochopnie naruszają potępienie i po ich uchwalenia dekretu, uczy, dały wiele błędów i głosił herezje i Jana Wyclif, które zostały potępione zarówno przez Kościół Boży wielebny i innych ojców w Chrystusie, Panu arcybiskupów i biskupów z różnych królestw, w teologii i mistrzów w wielu miejscach studiów. He has done this especially by publicly resisting in the schools and in sermons, together with his accomplices, the condemnation in scholastic form of the said articles of John Wyclif which has been made many times at the university of Prague, and he has declared the said John Wyclif to be a catholic man and an evangelical doctor, thus supporting his teaching, before a multitude of clergy and people. On dokonał tego w szczególności poprzez publicznie ustosunkowuje się w szkołach iw kazaniach, wraz z jego wspólników, Scholastic potępienie w postaci wspomnianych artykułów Jana Wyclif których dokonano wiele razy na uniwersytecie w Pradze, a on zadeklarował powiedział John Wyclif być człowiekiem i katolickich ewangelickiego lekarza, wspierając w ten sposób swoje nauczanie, przed wielu duchownych i ludzi. He has asserted and published certain articles listed below and many others, which are condemned and which are, as is well known, contained in the books and pamphlets of the said John Hus. On zapewnił i niektórych opublikowanych artykułów wymienionych poniżej i wiele innych, które są potępione, a które są, jak to dobrze znanych, zawartych w księgach i broszur ze wspomnianych Jan Hus. Full information has been obtained about the aforesaid matters, and there has been careful deliberation by the most reverend fathers in Christ, lord cardinals of the holy Roman church, patriarchs archbishops, bishops and other prelates and doctors of holy scripture and of both laws, in large numbers. Pełne informacje zostały uzyskane na temat wyżej wymienionych sprawach, a nie dołożyła starań, by obrady najbardziej czcigodny ojców w Chrystusie, panie z kardynałów świętego Kościoła rzymskiego, patriarchów arcybiskupów, biskupów i prałatów i innych lekarzy i Pismo święte obu ustaw, w wielkich liczb. This most holy synod of Constance therefore declares and defines that the articles listed below, which have been found on examination, by many masters in sacred scripture, to be contained in his books and pamphlets written in his own hand, and which the same John Hus at a public hearing, before the fathers and prelates of this sacred council, has confessed to be contained in his books and pamphlets, are not catholic and should not be taught to be such but rather many of them are erroneous, others scandalous, others offensive to the ears of the devout, many of them are rash and seditious, and some of them are notoriously heretical and have long ago been rejected and condemned by holy fathers and by general councils, and it strictly forbids them to be preached, taught or in any way approved. Ta najświętsza Synod w Konstancji i określa zatem deklaruje, że wyroby wymienione poniżej, które zostały znalezione na badania, przez wielu mistrzów w Piśmie Świętym, które mają być zawarte w jego książek i broszur napisane w jego własnej strony, i które tym samym Jan Hus na rozprawie publicznej, przed ojcami i prałatów tej świętej rady, ma wyznał, jakie mają być zawarte w jego książek i broszur, nie jest powszechny i nie powinny być nauczane, aby być takim, ale wielu z nich są błędne, inne skandal, inni obraźliwe do uszu pobożnych, wielu z nich to wysypka i obrazoburczy, a niektóre z nich są notorycznie heretycki i dawno zostało odrzucone i potępione przez Ojców świętych oraz przez ogólne rady, i to surowo zabrania je głosił, lub nauczanych w żaden sposób zatwierdzony. Moreover, since the articles listed below are explicitly contained in his books or treatises, namely in the book entitled De ecclesia and in his other pamphlets, this most holy synod therefore reproves and condemns the aforesaid books and his teaching, as well as the other treatises and pamphlets written by him in Latin or in Czech, or translated by one or more other persons into any other language, and it decrees and determines that they should be publicly and solemnly burnt in the presence of the clergy and people in the city of Constance and elsewhere. Ponadto, ponieważ artykuły wymienione poniżej są wyraźnie zawarte w jego książkach lub traktaty, a mianowicie w książce zatytułowanej De Ecclesia w jego innych broszur, to Najbardziej święty Synod zatem reproves i potępia wyżej wymienionych książek i jego nauczania, jak również inne traktaty i broszur przez niego pisemnego Łacińskiej lub w języku czeskim, lub przetłumaczone przez jednego lub więcej innych osób w każdym innym języku, a dekrety i stwierdzi, że powinny być one publicznie i uroczyście spalony w obecności duchowieństwa i ludzi w mieście Konstancji i gdzie indziej. On account of the above, moreover, all his teaching is and shall be deservedly suspect regarding the faith and is to be avoided by all of Christ's faithful. Z uwagi na powyższe, ponadto wszystkie jego nauczanie jest i będzie zasłużenie podejrzanego dotyczące wiary i należy unikać przez wszystkich wiernych Chrystusa. In order that this pernicious teaching may be eliminated from the midst of the church, this holy synod also orders that local ordinaries make careful inquiry about treatises and pamphlets of this kind, using the church's censures and even if necessary the punishment due for supporting heresy, and that they be publicly burnt when they have been found. W porządku, że ten zgubny nauczania może być wyeliminowany z pośrodku kościoła, tego świętego Synodu także zamówień, że lokalne Ordynariusze dokonać starannego śledztwa traktaty i broszur na temat tego rodzaju, przy użyciu Kościoła piętnuje, a nawet jeśli jest to konieczne z powodu kary za wspieranie herezji, i że są one publicznie spalony, gdy zostały one odnalezione. This same holy synod decrees that local ordinaries and inquisitors of heresy are to proceed against any who violate or defy this sentence and decree as if they were persons suspected of heresy. Ten sam święty Synod dekrety, że władze lokalne i Ordynariusze inquisitors z herezji mają postępować wobec wszelkich którzy naruszają lub ignorować tego dekretu zdanie i jak gdyby były one osobom podejrzanym o herezję.

[Sentence of degradation against J. Hus] [Zdanie przeciwko degradacji J. Hus]

Moreover, the acts and deliberations of the inquiry into heresy against the aforesaid John Hus have been examined. Ponadto, akty i na obradach herezję przeciwko śledztwa w wyżej wymienionych Jan Hus zostały zbadane. There was first a faithful and full account made by the commissioners deputed for the case and by other masters of theology and doctors of both laws, concerning the acts and deliberations and the depositions of very many trustworthy witnesses. Nie po raz pierwszy wierne i pełne konta dokonanych przez komisarzy deputed dla sprawy i innych mistrzów teologii i lekarzy zarówno ustawowe, dotyczące aktów prawnych i obrady i depozycji bardzo wielu godnych zaufania świadków. These depositions were openly and publicly read out to the said John Hus before the fathers and prelates of this sacred council. Te zeznania były otwarcie i publicznie odczytał do wspomnianego Jana Husa przed ojcami i prałatów tej świętej rady. It is very clearly established from the depositions of these witnesses that the said John has taught many evil, scandalous and seditious things, and dangerous heresies, and has publicly preached them during many years. Jest to bardzo wyraźnie ustalone z zeznania tych świadków, że powiedział John uczy wiele zła, obrazoburczy i skandalicznych rzeczy, i niebezpieczne herezje i publicznie głosił je w ciągu wielu lat. This most holy synod of Constance, invoking Christ's name and having God alone before its eyes, therefore pronounces, decrees and defines by this definitive sentence, which is here written down, that the said John Hus was and is a true and manifest heretic and has taught and publicly preached, to the great offence of the divine Majesty, to the scandal of the universal church and to the detriment of the catholic faith, errors and heresies that have long ago been condemned by God's church and many things that are scandalous, offensive to the ears of the devout, rash and seditious, and that he has even despised the keys of the church and ecclesiastical censures. Ta najświętsza Synod w Konstancji, powołując się na imię Chrystusa i mając Boga przed jego oczami, dlatego orzeka, dekrety i określa ostateczne zdanie o tym, co jest tutaj zapisane, że powiedział Jan Hus był i jest prawdziwym manifestem i heretyk i nauczał i głosił publicznie, do wielkiego czynu Boskiej Królewskiej Mości, do skandalu z Kościołem powszechnym i ze szkodą dla wiary katolickiej, błędy i herezje, które już dawno zostały potępione przez Kościół Boży i wiele rzeczy, które są skandalem, obraźliwe do uszu pobożnych, wysypka i obrazoburczy, i że nawet w pogardzie klucze Kościół piętnuje i kościelnych. He has persisted in these things for many years with a hardened heart. On trwali w tych rzeczy przez wiele lat z upartym serce. He has greatly scandalised Christ's faithful by his obstinacy since, bypassing the church's intermediaries, he has made appeal directly to our lord Jesus Christ, as to the supreme judge, in which he has introduced many false, harmful and scandalous things to the contempt of the apostolic see, ecclesiastical censures and the keys. On ma znacznie wierny scandalised Chrystusa przez jego uporczywość, gdyż, pomijając pośredników Kościoła, dokonał odwołania się bezpośrednio do Pana naszego Jezusa Chrystusa, jako do najwyższego sędziego, w którym wprowadzono wiele fałszywych, skandalicznych i szkodliwe rzeczy do niezastosowanie się do Stolicy Apostolskiej, kościelnych piętnuje i klucze. This holy synod therefore pronounces the said John Hus, on account of the aforesaid and many other matters, to have been a heretic and it judges him to be considered and condemned as a heretic, and it hereby condemns him. Tego świętego Synodu zatem orzeka powiedział Jan Hus, w związku z wyżej wymienionych i wielu innych sprawach, aby było ono i heretycki sędziów należy uznać go i potępiony jako heretyk, i to się go potępia. It rejects the said appeal of his as harmful and scandalous and offensive to the church's jurisdiction. Go odrzuca odwołanie powiedział jego jako szkodliwe i skandalicznych i obraźliwych do kościoła jurysdykcji. It declares that the said John Hus seduced the christian people, especially in the kingdom of Bohemia, in his public sermons and in his writings; and that he was not a true preacher of Christ's gospel to the same christian people, according to the exposition of the holy doctors, but rather was a seducer. Oświadcza, że ona wymienionego Jan Hus uwieść lud chrześcijański, zwłaszcza w królestwie Czechy, w jego kazaniach i publicznego w jego pismach, i że nie był prawdziwy apostoł Chrystusa Ewangelii do tego samego ludu chrześcijańskiego, zgodnie z ekspozycją świętych lekarzy, ale raczej był uwodziciel. Since this most holy synod has learnt from what it has seen and heard, that the said John Hus is obstinate and incorrigible and as such does not desire to return to the bosom of holy mother the church, and is unwilling to abjure the heresies and errors which he has publicly defended and preached, this holy synod of Constance therefore declares and decrees that the same John Hus is to be deposed and degraded from the order of the priesthood and from the other orders held by him. Ponieważ większość tego świętego Synodu musi się uczyć, co widział i słyszał, że powiedział Jan Hus jest uparty i niepoprawny i jako takie nie chęć powrotu do łonie Matki Kościoła, i nie chce odprzysięgać na herezje i błędy który publicznie bronił i głosił, tego świętego Synodu oświadcza, i dlatego Konstancji dekrety, że ten sam Jan Hus ma być złożone i zdegradowanych z rzędu kapłaństwa i od innych posiadanych przez niego zamówienia. It charges the reverend fathers in Christ, the archbishop of Milan and the bishops of Feltre Asti, Alessandria, Bangor and Lavour with duly carrying out the degradation in the presence of this most holy synod, in accordance with the procedure required by law. Pobiera z wielebny ojców w Chrystusie, arcybiskup Mediolanu i biskupów Feltre Asti, Alessandria, Bangor i Lavour z należycie przeprowadzenia degradacji w obecności Najświętszego tego Synodu, zgodnie z procedurą wymaganą przez prawo.

[Sentence condemning J. Hus to the stake] [Sentence potępiając J. Hus do udziału]

This holy synod of Constance, seeing that God's church has nothing more that it can do, relinquishes John Hus to the judgment of the secular authority and decrees that he is to be relinquished to the secular court. Ten święty Synod w Konstancji, widząc, że Kościół Boży nie ma nic bardziej, że można w nim zrobić, relinquishes Jan Hus do orzeczenia o władzy świeckiej i dekrety, które ma być zrezygnowała do sądu świeckiego.

[Condemned articles of J. Hus] [Skazani artykuły J. Hus]

1. . 1. There is only one holy universal church, which is the total number of those predestined to salvation. Istnieje tylko jeden święty Kościół powszechny, który jest łączna liczba tych przeznaczył do zbawienia. It therefore follows that the universal holy church is only one, inasmuch as there is only one number of all those who are predestined to salvation. Wynika z tego, że powszechne święty Kościół jest tylko jeden, ponieważ istnieje tylko jedna liczba wszystkich tych, którzy są przeznaczył do zbawienia.

2. . 2. Paul was never a member of the devil, even though he did certain acts which are similar to the acts of the church's enemies. Paweł nigdy nie był członkiem diabła, nawet jeśli uczynił niektórych aktów, które są podobne do działań związanych z wrogami Kościoła.

3. . 3. Those foreknown as damned are not parts of the church, for no part of the church can finally fall away from it, since the predestinating love that binds the church together does not fail. Tych foreknown jak cholernie nie są części kościoła, nie dla części kościoła mogą ostatecznie znikają z niego, ponieważ predestinating miłości, która wiąże kościoła razem nie zawiedzie.

4. . 4. The two natures, the divinity and the humanity, are one Christ. W dwóch naturach, boskość i człowieczeństwo, są jednym z Chrystusem.

5. . 5. A person foreknown to damnation is never part of the holy church, even if he is in a state of grace according to present justice; a person predestined to salvation always remains a member of the church, even though he may fall away for a time from adventitious grace, for he keeps the grace of predestination. Osoba foreknown do potępienia nigdy nie jest częścią świętego Kościoła, nawet jeśli jest on w stanie łaski, zgodnie z obecnym stanem sprawiedliwości; osoby przeznaczył do zbawienia, zawsze pozostaje członkiem Kościoła, chociaż może on odpadać na pewien czas z przypadkowego łaski, bo zachowuje łaskę predestynacja.

6. . 6. The church is an article of faith in the following sense: to regard it as the convocation of those predestined to salvation, whether or not it be in a state of grace according to present justice. Kościół jest artykuł wiary w następującym znaczeniu: do traktują go jak zwołanie tych przeznaczył do zbawienia, czy też nie być w stanie łaski, zgodnie z obecnym stanem sprawiedliwości.

7. Peter neither was nor is the head of the holy catholic church. Piotra nie było ani szefa świętych Kościoła Katolickiego.

8. Priests who live in vice in any way pollute the power of the priesthood, and like unfaithful sons are untrustworthy in their thinking about the church's seven sacraments, about the keys, offices, censures, customs, ceremonies and sacred things of the church, about the veneration of relics, and about indulgences and orders. Kapłanów, którzy żyją w vice w jakikolwiek sposób zanieczyścić mocy kapłaństwa, i jak niewierny synowie są nierzetelne w ich myśleniu o Kościele siedmiu sakramentów, o klucze, biura, piętnuje, obyczaje, uroczystości i świętych rzeczy w kościele, o z czcią relikwie, a na temat odpustów i nakazów.

9. The papal dignity originated with the emperor, and the primacy and institution of the pope emanated from imperial power. Papieski godności pochodzi z cesarza, a prymat i instytucji papieża pochodziły od władzy cesarskiej.

10. Nobody would reasonably assert of himself or of another, without revelation, that he was the head of a particular holy church; nor is the Roman pontiff the head of the Roman church. Nikt rozsądnie byłoby dochodzić od siebie lub innej, bez objawienia, że był szefem danego świętego Kościoła, ani też nie jest Biskupem Rzymu głową rzymskiego kościoła.

11. It is not necessary to believe that any particular Roman pontiff is the head of any particular holy church, unless God has predestined him to salvation. Nie jest konieczne, aby sądzić, że jakieś szczególne Biskupowi Rzymu jest głową żadnego konkretnego świętego kościoła, chyba że Bóg przeznaczył go do zbawienia.

12. Nobody holds the place of Christ or of Peter unless he follows his way of life, since there is no other discipleship that is more appropriate nor is there another way to receive delegated power from God, since there is required for this office of vicar a similar way of life as well as the authority of the one instituting. Nikt nie posiada miejsca Chrystusa lub Piotra, chyba że następuje jego sposób życia, ponieważ nie ma innego discipleship, że jest bardziej odpowiedni i nie istnieje inny sposób otrzymywania delegowane moc od Boga, ponieważ nie jest wymagane do tego urzędu wikariusz podobne sposobu życia, jak również władze jednej wszczynanie.

13. The pope is not the manifest and true successor of the prince of the apostles, Peter, if he lives in a way contrary to Peter's. Papież nie jest oczywisty i prawdziwy następca Księcia Apostołów, Piotra, jeśli mieszka on w sposób sprzeczny z Piotra. If he seeks avarice, he is the vicar of Judas Iscariot. Jeśli on ma skąpstwo, on jest wikary z Judas Iscariot. Likewise, cardinals are not the manifest and true successors of the college of Christ's other apostles unless they live after the manner of the apostles, keeping the commandments and counsels of our lord Jesus Christ. Podobnie, kardynałów nie są prawdziwe i oczywistego następcy kolegium innych apostołów Chrystusa, chyba że żyją po sposób apostołowie, zachowując przykazania i rady Pana naszego Jezusa Chrystusa.

14. Doctors who state that anybody subjected to ecclesiastical censure, if he refuses to be corrected, should be handed over to the judgment of the secular authority, are undoubtedly following in this the chief priests, the scribes and the pharisees who handed over to the secular authority Christ himself, since he was unwilling to obey them in all things, saying, It is not lawful for us to put any man to death; these gave him to the civil judge, so that such men are even greater murderers than Pilate. Lekarzy, którzy stwierdzają, że ktoś poddany kościelnych wotum nieufności, jeśli odmawia on zostać poprawione, powinien zostać przekazany do orzeczenia o władzy świeckiej, są bez wątpienia w tym następujące arcykapłanów, uczonych w Piśmie i faryzeusze, którzy przekazany do władzy świeckiej Chrystus, ponieważ był on chce im posłuszni we wszystkim, mówiąc: Nie wolno nam umieścić ktoś do śmierci; te dał mu do sędziego cywilnego, a więc takie, że ludzie są nawet większe niż mordercy Piłata.

15. Ecclesiastical obedience was invented by the church's priests, without the express authority of scripture. Kościelnego posłuszeństwa był wymyśloną przez kapłanów Kościoła, bez wyraźnego upoważnienia Pismo.

16. The immediate division of human actions is between those that are virtuous and those that are wicked. Natychmiastowego podziału ludzkich działań jest między tymi, które są cnotliwe i tych, które są bezbożni. Therefore, if a man is wicked and does something, he acts wickedly; if he is virtuous and does something, he acts virtuously. Dlatego, gdy człowiek jest i ma coś bezbożnego, że złe czyny, jeśli nie jest czysty i czymś, działa virtuously. For just as wickedness, which is called crime or mortal sin, infects all the acts of a wicked man, so virtue gives life to all the acts of a virtuous man. Dla tak zła, które nazywa się przestępstwa lub grzechu śmiertelnego, infekuje wszystkie akty o grzeszniku, tak mocy ożywia wszystkie akty o cnotliwy człowiek.

17. A priest of Christ who lives according to his law, knows scripture and has a desire to edify the people, ought to preach, notwithstanding a pretended excommunication. A kapłan Chrystusa, który żyje zgodnie z jego prawem, zna Pisma i chęć pouczać lud, powinni głosić, bez względu na fałszywy ekskomunika. And further on: if the pope or any superior orders a priest so disposed not to preach, the subordinate ought not to obey. I dalej: jeżeli papież przełożonego zamówienia lub jakiegokolwiek kapłana usuwane tak, aby nie głosić, podrzędnego, nie powinno się słuchać.

18. Whoever enters the priesthood receives a binding duty to preach; and this mandate ought to be carried out, notwithstanding a pretended excommunication. Kto wejdzie do kapłaństwa otrzyma wiążący obowiązek głosić, a tego mandatu powinno być przeprowadzane, bez względu na fałszywy ekskomunika.

19. . 19. By the church's censures of excommunication, suspension and interdict the clergy subdue the laity, for the sake of their own exaltation, multiply avarice protect wickedness and prepare the way for antichrist. Przez Kościół piętnuje z ekskomunika, zawieszenie interdykt na duchownych i świeckich zawojować, w trosce o własne wyniesienie, mnożenie skąpstwo ochrony niegodziwość i przygotować drogę dla Antychrystem. The clear sign of this is the fact that these censures come from antichrist. Z wyraźnym znakiem tego jest fakt, że piętnuje te pochodzą z Antychrystem. In the legal proceedings of the clergy they are called fulminations, which are the principal means whereby the clergy proceed against those who uncover antichrist's wickedness, which the clergy has for the most part usurped for itself. W postępowaniu sądowym z duchownych są one nazywane fulminations, które są głównym, za pomocą którego duchownych postępować wobec tych, którzy odsłonić jego nieprawości Antychrystem, który ma duchownych w większości uprawnienia dla siebie.

20. If the pope is wicked, and especially if he is foreknown to damnation, then he is a devil like Judas the apostle, a thief and a son of perdition and is not the head of the holy church militant since he is not even a member of it. Jeżeli papież jest grzesznika, a zwłaszcza jeśli jest on foreknown do potępienia, a następnie jest on diabeł jak apostoł Judasz, złodziej, a syn zatracenia i nie jest głową Kościoła świętego bojowników, ponieważ on nie jest nawet członkiem to.

21. The grace of predestination is the bond whereby the body of the church and each of its members is indissolubly joined with the head. Łaska predestynacja jest więź której ciało Kościoła i każdego z jej członków jest nierozerwalnie połączone z głowy.

22. The pope or a prelate who is wicked and foreknown to damnation is a pastor only in an equivocal sense, and truly is a thief and a robber. Papieża lub prałat, który jest bezbożnych i foreknown do potępienia jest proboszczem tylko w sensie podejrzany, i rzeczywiście jest złodziejem i zbrodniarzem.

23. The pope ought not to be called "most holy" even by reason of his office, for otherwise even a king ought to be called "most holy" by reason of his office and executioners and heralds ought to be called "holy", indeed even the devil would be called "holy" since he is an official of God. Papież nie powinien być nazywany "najświętsza", nawet ze względu na jego siedzibę, inaczej nawet król powinien być nazywany "najbardziej święty" z powodu swego urzędu i oprawców i zapowiada powinien być nazywany "świętym", w rzeczywistości nawet diabeł byłby nazywany "świętym", ponieważ jest on oficjalnym Boga.

24. If a pope lives contrary to Christ, even if he has risen through a right and legitimate election according to the established human constitution, he would have risen by a way other than through Christ, even granted that he entered upon office by an election that had been made principally by God. Jeżeli papież mieszka w przeciwieństwie do Chrystusa, nawet jeśli wzrosła przez prawo i uzasadnionych wyborów, zgodnie z ustalonymi ludzkiej konstytucji, on miałby wzrosła o sposób inny niż poprzez Chrystusa, nawet zakładając że wstąpił na urząd przez wybory, które dokonano głównie przez Boga. For, Judas Iscariot was rightly and legitimately elected to be an apostle by Jesus Christ who is God, yet he climbed into the sheepfold by another way. Dla Judas Iscariot było słusznie i legalnie wybrany jest przez apostoła Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, ale on wspinał do owczarni przez inny sposób.

25. The condemnation of the forty-five articles of John Wyclif, decreed by the doctors, is irrational and unjust and badly done and the reason alleged by them is feigned, namely that none of them is catholic but each one is either heretical or erroneous or scandalous. Potępienie w czterdzieści pięć artykułów Jana Wyclif, przyznany przez lekarzy, jest nieracjonalne i niesprawiedliwe i źle zrobione z powodu rzekomych i przez nich jest wymyślony, a mianowicie, że żaden z nich nie jest katolicki, ale każdy z nich jest heretycki lub błędne lub skandal .

26. . 26. The viva voce agreement upon some person, made according to human custom by the electors or by the greater part of them, does not mean by itself that the person has been legitimately elected or that by this very fact he is the true and manifest successor or vicar of the apostle Peter or of another apostle in an ecclesiastical office. W viva voce umowy na niektóre osoby, dokonanych zgodnie z niestandardowych ludzi przez wyborców lub przez większą część z nich, nie oznacza samo w sobie, że dana osoba została legalnie wybrani lub tym, że przez sam fakt, że jest prawdziwe i oczywistego następcy lub wikary z apostoła Piotra apostoła lub innego urzędu w kościelnych. For, it is to the works of the one elected that we should look irrespective of whether the manner of the election was good or bad. Do, to do dzieła jednego wybranego, że powinniśmy patrzeć niezależnie od tego, czy sposób wyborów była dobra czy zła. For, the more plentifully a person acts meritoriously towards building up the church, the more copiously does he thereby have power from God for this. Dla bardziej plentifully osoby aktów meritoriously w kierunku budowy kościoła, tym bardziej suto on tym samym nie mają moc od Boga do tego.

27. There is not the least proof that there must be one head ruling the church in spiritual matters who always lives with the church militant. Nie ma najmniejszych dowodów, że nie musi być jedną głowę orzeczenia Kościoła w sprawach duchowych, którzy zawsze z życia Kościoła bojowników.

28. . 28. Christ would govern his church better by his true disciples scattered throughout the world, without these monstrous heads. Chrystus będzie regulować kościół jego lepsze jego prawdziwe uczniów rozproszonych na całym świecie, bez głów te potworne.

29. . 29. The apostles and faithful priests of the Lord strenuously governed the church in matters necessary for salvation before the office of pope was introduced, and they would continue to do this until the day of judgment if--which is very possible--there is no pope. Apostołów i wiernych kapłanów Pana mozolnie regulowane kościoła w sprawach niezbędnych do zbawienia przed urząd papieża została wprowadzona, i będą nadal to robić do dnia wyroku, jeśli - co jest bardzo możliwe - nie ma papieża .

30. Nobody is a civil lord, a prelate or a bishop while he is in mortal sin. Nikt nie jest obywatelskie Pana jako prałat lub biskup, podczas gdy jest on w grzechu śmiertelnego.

[Sentence condemning John Petit's proposition, "Any tyrant-'] [Sentence potępiając John's Petit propozycja, "Każdy tyran-']

This most holy synod wishes to proceed with special care to the eradication of errors and heresies which are growing in various parts of the world, as is its duty and the purpose for which it has assembled. Ta najświętsza Synod chce postępować ze szczególną starannością w celu zwalczania błędy i herezje, które rosną w różnych częściach świata, co jest jej obowiązkiem i celów, dla których jest zmontowane. It has recently learnt that various propositions have been taught that are erroneous both in the faith and as regards good morals, are scandalous in many ways and threaten to subvert the constitution and order of every state. Ma niedawno dowiedziała się, że różne propozycje zostały nauczał, że są błędne, zarówno w odniesieniu do wiary, jak i dobrych obyczajów, to skandal na wiele sposobów i grożą obalić konstytucji i porządku każdego państwa. Among these propositions this one has been reported: Any tyrant can and ought to be killed, licitly and meritoriously, by any of his vassals or subjects, even by means of plots and blandishments or flattery, notwithstanding any oath taken, or treaty made with the tyrant, and without waiting for a sentence or a command from any judge. Wśród tych propozycji ten został zgłoszony: Każdy tyran może i powinien zostać zabity, a swego meritoriously, przez któregokolwiek z jego vassals lub przedmiotów, nawet za pomocą działek i blandishments lub pochlebstwa, bez względu na jakiekolwiek przysięgą, lub wykonane z traktatem tyrana, nie czekając na zdanie lub polecenia z dowolnego sędziego. This holy synod, wishing to oppose this error and to eradicate it completely, declares, decrees and defines , after mature deliberation, that this doctrine is erroneous in the faith and with regard to morals, and it rejects and condemns the doctrine as heretical, scandalous and seditious and as leading the way through perjury to frauds, deceptions, lies and betrayals. Tego świętego Synodu, które chcą sprzeciwić się tego błędu i do wyeliminowania go zupełnie, oświadcza, dekrety i określa, po dojrzałe narady, że ta doktryna jest błędne w wierze i w odniesieniu do moralności, i dlatego odrzuca i potępia doktryny jako heretycki, skandal i obrazoburczy, jak i na drodze prowadzącej do krzywoprzysięstwo oszustwa, oszustwa, kłamstwa i rodzina. It declares, decrees and defines, moreover, that those who stubbornly assert this very pernicious doctrine are heretics and are to be punished as such according to canonical and legitimate sanctions. Go oświadcza, dekrety i określa ponadto, że ci, którzy uporczywie potwierdzają tej doktryny są bardzo szkodliwe heretyków i mają być karane jako takie zgodnie z prawem kanonicznym i sankcji. [37 ] [37]

SESSION 16 - 11 July 1415 SESJA 16 - 11 lipiec 1415

[Deliberation about the council's legates due to depart with the emperor Sigismund for Spain; minor deliberations about the conduct of the council's business.] [Narada na temat Rady legates z powodu odejścia z cesarza Zygmunta dla Hiszpanii; drobne obrady na temat prowadzenia działalności Rady.]

SESSION 17 - 15 July 1415 SESJA 17 - 15 lipca 1415

[The emperor's imminent departure from the council is treated of; the council offers prayers for his success.] [The Emperor's nieuchronne odejście od rady jest traktowany z; Rady oferuje modlitwy za jego powodzenie.]

SESSION 18 - 17 August 1415 SESJA 18 - 17 sierpień 1415

[Decrees about various matters to be decided by the council: power is given to judges to make decisions, and for pairs of them to hear cases; that bulls of the council are to be obeyed; that forgers of conciliar bulls are to be punished in the same way as forgers of apostolic letters; that letters are to be despatched regarding the graces granted by the former pope John, except expectative and exceptional graces; ambassadors to Italy are appointed .] [Dekretów o różnych sprawach, które zostaną określone przez radę: moc podana jest do sędziów, aby podejmować decyzje, i dla par z nich usłyszeć przypadki, że byki w radzie mają być posłuszni, że forgers z conciliar byki mają być karane taki sam sposób jak forgers z listów apostolskich, że litery mają być wysłane w odniesieniu do łask udzielonych przez byłego papieża Jana, z wyjątkiem nadzwyczajnych łask i expectative; ambasadorów są powoływani do Włoch.]

SESSION 19 - 23 September 1415 SESJA 19 - 23 wrzesień 1415

[Jerome of Prague finally abjures his faith publicly and solemnly. [Jerome Pragi wreszcie abjures jego wiary publicznie i uroczyście. There is promulgated at this session an Ordinance between the friars Minor of the strict observance and others of the common life , to put an end to the discords which have arisen in certain provinces; another Ordinance by which cases of heresy are committed to certain judges . Istnieje ogłoszone na tej sesji zwyczaj między Braci Mniejszych do ścisłego przestrzegania i inne tego wspólnego życia, aby położyć kres do discords które pojawiły się w niektórych prowincjach; innego Ordinance przez przypadkach herezji, które zobowiązały się do niektórych sędziów. It is also decreed that, notwithstanding safe conducts of emperors and kings and others, a competent judge can inquire into heresy; that the lord vice-chancellor shall expedite the Caroline constitution [38 ] under a bull of the council; that those with benefices who are attending the council shall receive the fruits of their benefices in their absence, that the letters regarding provisions to patriarchal, metropolitan and other churches, which were granted by the former pope John before his suspension, shall be despatched .] Jest również dekret, że bez względu na bezpieczne prowadzi z cesarzy i królów, i inne, właściwe może zapytać sędziego do herezji, że pan vice-Kanclerza musi przyspieszyć Caroline konstytucji [38] na cielca Radę, że z tych, którzy benefices są uczestnictwem Rady otrzymują owoce ich benefices w przypadku ich braku, że przepisy dotyczące listów do patriarchalnej, metropolitalnych i innych kościołów, które zostały przyznane przez byłego papieża Jana przed jego zawieszenia, są wysyłane.]

SESSION 20 - 21 November 1415 SESJA 20 - 21 listopada 1415

[A warning is decreed against the duke of Austria, on behalf of the bishop of Trent.] [Ostrzeżenie jest dekret przeciwko księcia Austrii, w imieniu biskupa Trydencki.]

SESSION 21 - 30 May 1416 SESJA 21 - 30 maja 1416

[Sentence condemning Jerome of Prague] [Sentence potępiając Jerome Pragi]

In the name of the Lord, Amen. W imię Pana, Amen. Christ our God and saviour, the true vine whose Father is the vine-dresser, said when teaching his disciples and other followers in these matters: If anyone does not abide in me, he shall be cast forth as a branch and shall wither. Chrystusa, Boga naszego i Zbawiciela, prawdziwego winorośli, którego Ojciec jest winorośli-kredens, powiedział podczas nauczania swoich uczniów i innych zwolenników w tych sprawach: Jeśli ktoś nie Wytrwajcie we Mnie, On będzie wyrzucony jak winna latorośl i uschnąć. This holy synod of Constance is following the teaching and carrying out the commands of this sovereign teacher and master in this case of inquiry into heresy which was started by the same holy synod. Ten święty Synod w Konstancji jest po nauczania i przeprowadzania tego suwerenne poleceń nauczyciela i mistrza w tym przypadku śledztwa w herezji, który został uruchomiony przez samego świętego Synodu. It notes the public talk and loud outcry against the said master Jerome of Prague , master of arts, layman. Przyjmuje do wiadomości publicznej i mów głośno przeciwko powiedział kapitan Jerome Pragi, Master of Arts, laika. From the acts and proceedings of the case it is evident that the said Jerome has held, asserted and taught various heretical and erroneous articles, which were long ago condemned by holy fathers, some of which are blasphemous, others scandalous and others offensive to the ears of the devout as well as rash and seditious. Z aktów prawnych i postępowania w przypadku jest oczywiste, że powiedział Jerome orzekł, twierdzili, i nauczał różnych heretycki i błędne artykułów, które zostały już dawno potępione przez świętych ojców, z których niektóre są bluźniercze, inni gorszącym i inne obraźliwe dla uszu z pobożnej, jak wysypka i obrazoburczy. They were long ago asserted, preached and taught by John Wyclif and John Hus, of cursed memory, and were included in various of their books and pamphlets. Zostały one dawno temu twierdzili, głosił i nauczał przez Johna Wyclif i Jana Husa, z przeklęty pamięci, i zostały włączone w wielu swoich książek i broszur. These articles, doctrines and books of the aforesaid John Wyclif and John Hus, as well as the memory of Wyclif, and finally the person of Hus, were condemned and damned by this same holy synod and its sentence of heresy. Tych artykułów, doktryn i książek z wyżej wymienionych John Wyclif i Jana Husa, jak również pamięci Wyclif, a wreszcie osoby Hus, był potępiony i przeklęty przez tego świętego Synodu, a jego zdanie herezji. The said Jerome later, during the course of this inquiry, in this holy synod, approved and consented to this sentence of condemnation and acknowledged and professed the true, catholic and apostolic faith. Wspomnianego Jerome później, w trakcie tego śledztwa, w tym świętego Synodu, zatwierdzone i zgodę na tę karę ponosisz uznawany i wyznawali prawdziwego, powszechny i apostolski wiary. He anathematised all heresy, especially that for which he had been defamed-and he confessed himself defamed--and which John Wyclif and John Hus had taught and held in the past in their works, sermons and pamphlets, and on account of which the said Wyclif and Hus, together with their dogmas and errors, had been condemned as heretical by this same holy synod, and their teaching likewise condemned. On anathematised wszystkich herezji, zwłaszcza, że dla którego był oszkalowani i on sam wyznał oszkalowani - i które Wyclif Jan Hus i Jan nauczył i która odbyła się miał w przeszłości w ich dzieł, kazaniach i broszur, a które ze względu na wspomniane Wyclif i Hus, wraz z ich dogmaty i błędów, zostały potępione jako heretycki przez tego samego świętego Synodu, a ich nauczanie również potępione. He professed acceptance of every condemnation of the aforesaid things and swore that he would remain in the truth of the faith, and that if he ever dared to think or preach anything to the contrary then he wished to submit to the severity of canon law and to be bound to eternal punishment. On wyznawali akceptację potępienie każdego z wyżej wymienionych rzeczy i uroczyście, że chciał pozostać w prawdzie wiary, a tym, że jeżeli kiedykolwiek ośmielił myśleć lub głosić coś przeciwnego następnie chciałby złożyć do surowości prawa kanonicznego i być zobowiązane do wiecznego karania. He offered and gave this profession of his, written in his own hand to this holy synod. On oferowanych i dał ten zawód jego pisemne, w jego własnej strony do tego świętego Synodu. Many days after his profession and abjuration, however, like a dog returning to its vomit, he asked for a public hearing to be granted to him in this same holy synod, in order that he might vomit forth in public the deadly poison which lay hidden within his breast. Wiele dni po jego zawodu i abjuration, jednak, jak pies, powrót do jej wymiotować, on poproszony o wysłuchanie publiczne, które mają zostać przyznane mu w tym samym świętego Synodu, aby mógł wymiotować w publicznych morderczych trucizny, które określają ukryty w jego piersi. The hearing was granted to him and he asserted, said and professed in effect, at a public assembly of the same synod, that he had wrongly consented to the aforesaid sentence condemning the said Wyclif and John Hus and that he had lied in approving the sentence. Przesłuchanie zostało przyznane mu i on zapewnił, powiedział i wyznaniowych w efekcie, w publicznych zgromadzeń tego samego Synodu, że niesłusznie zgodę na wspomniane wyżej zdanie potępiając powiedział Wyclif i Jan Hus i że kłamali w sprawie zatwierdzenia zdanie . He did not fear to state that he had lied. On nie bać się państwa, że kłamali. Indeed, he revoked now and for eternity his confession, approval and profession regarding the condemnation of the two men. Rzeczywiście, teraz i on cofnięty na wieczność jego spowiedź, zatwierdzenia i zawodu w odniesieniu do potępienia tych dwóch mężczyzn. He asserted that he had never read any heresy or error in the books of the said Wyclif and John Hus, even though it was clearly proved, before his profession to the sentence on the two men, that he had carefully studied, read and taught their books and it is clear that many errors and heresies are contained in them. On zapewnił, że nigdy nie czytać żadnych herezji ani błędu w księgach danego Wyclif i Jan Hus, mimo że był wyraźnie udowodnił, przed jego zawodu do zdania się na dwóch mężczyzn, że starannie badany, czytać i nauczał ich książki i oczywiste jest, że wiele błędów i herezje są zawarte w nich. The said Jerome professed, however, that he held and believed what the church holds and believes regarding the sacrament of the altar and the transubstantiation of the bread into the body of Christ, saying that he believed in Augustine and the other doctors of the church more than in Wyclif and Hus. Wspomnianego Jerome wyznawali jednak, że miał i że to, co Kościół posiada i wierzy w odniesieniu do sakramentu ołtarza i do przeistoczenia chleba w ciało Chrystusa, że on wierzył w Augustyna i innych lekarzy z kościoła więcej niż w Wyclif i Hus. It is evident from the above that the said Jerome adhered to the condemned Wyclif and Hus and their errors, and that he was and is a supporter of them. Jest oczywiste, że z wyżej wymienionego Jerome dołączyły do potępił Wyclif i Hus i ich błędy, i że był i jest zwolennikiem im. This holy synod has therefore decreed and now declares that the said Jerome is to be cast away as a branch that is rotten, withered and separated from the vine; and it pronounces, declares and condemns him as a heretic who has relapsed into heresy and as an excommunicated and anathematised person. Tego świętego Synodu więc dekret, a teraz deklaruje, że powiedział Jerome należy odrzucać jako oddział, że jest podły, zwiędły i oddzielone od winorośli; i orzeka, oświadcza i potępia go jako heretyk, który ma nawrót do herezji i jak excommunicated i anathematised jedna osoba.

SESSION 22 - 15 October 1416 SESJA 22 - 15 październik 1416

[The treaty of Narbonne, between the king of Aragon, the emperor and the envoys of the council, is confirmed [39 ] : the king of Aragon withdraws obedience from Benedict XIII and recognises the council of Constance through his envoys.] [Traktat z Narbonne, między króla Aragonii, cesarza i wysłanników Rady, została potwierdzona [39]: król Aragonii wycofuje się z posłuszeństwa Benedykt XIII i uznaje Sobór w Konstancji przez jego wysłanników.]

SESSION 23 - 5 November 1416 SESJA 23 - 5 listopad 1416

[Beginning of the process against Peter de Luna, called Benedict XIII in his obedience.] [Początek procesu przeciwko Piotra de Luna, wezwał Benedykt XIII w jego posłuszeństwo.]

SESSION 24 - 28 November 1416 SESJA 24 - 28 listopad 1416

[A citation against Peter de Luna, called Benedict XIII in his obedience, is decreed.] [A cytowania wobec Piotra de Luna, wezwał Benedykt XIII w jego posłuszeństwo, jest dekret.]

SESSION 25 - 14 December 1416 SESJA 25 - 14 grudnia 1416

[The envoys of the Spanish count of Foix are united with the council in [Wysłannikami hiszpańskiego liczyć Foix są zjednoczeni z Radą w

accordance with the terms of the treaty of Narbonne.] Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Narbonne.]

SESSION 26 - 24 December 1416 SESJA 26 - 24 grudzień 1416

[The envoys of the king of Navarre are united with the council in accordance [Wysłannikami króla Nawarry są zjednoczeni z Rady zgodnie

with the terms of the treaty of Narbonne.] z postanowieniami Traktatu z Narbonne.]

SESSION 27 - 20 February 1417 SESJA 27 - 20 lutego 1417

[The dispute between Frederick, duke of Austria, and the bishop of Trent is discussed: a report is made on the carrying out of the warning decreed in session 20.] [Spór między Fryderyk Habsburg, biskup i Trydencki został omówiony: sprawozdanie zostało dokonane na przeprowadzenie ostrzeżenie ogłoszone w sesji 20.]

SESSION 28 - 3 March 1417 SESJA 28 - 3 marzec 1417

[The Trent dispute is concluded: Frederick, duke of Austria, is condemned.] [W Trent sporu jest zawarta: Fryderyk, książę Austrii, jest potępiony.]

I The articles of Narbonne concerning the unity of the church, which were agreed between the emperor Sigismund and the envoys of the council of Constance on the one side, and the envoys of the kings and princes of Benedict XIII's obedience on the other side, were published by the council in a general assembly on 13 December 1415 (see Hardt 4,584). I Narbonne artykuły dotyczące jedności Kościoła, które zostały uzgodnione między cesarza Zygmunta i wysłannikami na Sobór w Konstancji na jednej stronie, a wysłannikami królów i książąt Benedykt XIII posłuszeństwa po drugiej stronie, zostały publikowana przez Radę w Walne Zgromadzenie w dniu 13 grudnia 1415 (patrz Hardt 4584). They are printed in Hardt 2, 542-554. Są one drukowane w Hardt 2, 542-554.

SESSION 29 - 8 March 1417 SESJA 29 - 8 marzec 1417

[Peter de Luna is accused of contumacy.] [Peter de Luna jest oskarżony o opór.]

SESSION 30 - 10 March 1417 SESJA 30 - 10 marzec 1417

[The process against Peter de Luna continues.] [Proces przeciw Piotra de Luna nadal.]

SESSION 31 - 31 March 1417 SESJA 31 - 31 marca 1417

[A warning is decreed against Philip, count of Vertus, at the request of the bishop of Asti. [A to ostrzeżenie przed Philipa dekret, liczbę Vertus, na prośbę biskupa Asti. Other minor deliberations take place.] Inne drobne obrady odbywać.]

SESSION 32 - 1 April 1417 SESJA 32 - 1 kwietnia 1417

[Peter de Luna is again accused of contumacy and an inquiry about him is established.] [Peter de Luna znów oskarżone opór i dochodzenie o nim ma swoją siedzibę.]

SESSION 33 - 12 May 1417 SESJA 33 - 12 maj 1417

[The process against Peter de Luna, who is deemed contumacious, continues.] [Proces przeciw Piotra de Luna, który uważany jest za contumacious, w dalszym ciągu.]

SESSION 34 - 5 June 1417 SESJA 34 - 5 czerwiec 1417

[Everything is made ready for the condemnation of Peter de Luna.] [Wszystko jest gotowe na potępienie Piotra de Luna.]

SESSION 35 - 18 June 1417 SESJA 35 - 18 czerwca 1417

[The envoys of the king of Castile are united with the council in accordance with the terms of the treaty of Narbonne.] [Wysłannikami króla Kastylii są zjednoczeni z Radą, zgodnie z postanowieniami Traktatu z Narbonne.]

SESSION 36 - 22 July 1417 SESJA 36 - 22 lipiec 1417

[It is decreed that Peter de Luna is to be cited to hear the council's sentence.] [To, że dekret Piotra de Luna jest cytowana, aby usłyszeć Rady zdanie.]

SESSION 37 - 26 July 1417 SESJA 37 - 26 lipca 1417

[Definitive sentence whereby Peter de Luna, pope Benedict XIII, is divested of the papacy and deprived of the faith.] [Ostateczne zdanie w której Peter de Luna, papież Benedykt XIII, jest zbywana na papiestwo i pozbawiony wiary.]

May this judgment come forth from the face of him who sits on the throne, and from his mouth proceeds a double-edged sword, whose scales are just and weights are true, who will come to judge the living and the dead, our lord Jesus Christ, Amen. Niech ten wyrok wyjdzie z oblicze Tego, który siedzi na tronie, a wpływy z jego ustach jako obosieczny miecz, którego skala jest tylko i odważników są prawdziwe, kto wejdzie do sędzią żywych i umarłych, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Amen. The Lord is just and loves just deeds, his face looks on righteousness. Pan jest sprawiedliwy i kocha tylko czyny, jego twarz wygląda na sprawiedliwość. But the Lord looks on those who do evil so as to cut off their remembrance from the earth. Ale Pan patrzy na tych, którzy czynili zło, tak aby odciąć ich wspomnienie z ziemi. Let there perish, says the holy prophet, the memory of him who did not remember to show mercy and who persecuted the poor and needy. Niech nie zginął, mówi święty prorok, pamięci, kto nie pamiętam, aby pokazać ludziom, którzy miłosierdzia i biednych i potrzebujących. How much more should there perish the memory of Peter de Luna, called by some Benedict XIII, who persecuted and disturbed all people and the universal church? O ileż bardziej powinna nie zginie pamięć Piotra de Luna, nazywane przez niektórych Benedykt XIII, który prześladowany i zakłócony wszystkich ludzi i Kościoła powszechnego? For, how greatly he has sinned against God's church and the entire christian people, fostering, nourishing and continuing the schism and division of God's church How ardent and frequent have been the devout and humble prayers, exhortations and requests of kings, princes and prelates with which he has been warned in charity, in accordance with the teaching of the gospel, to bring peace to the church, to heal its wounds and to reconstitute its divided parts into one structure and one body, as he had sworn to do, and as for a long time it was within his power to do ! , Jak on znacznie zgrzeszyli przeciwko Bogu w Kościele i cały lud chrześcijański, rozwoju, a odżywcze kontynuacji schizmy i podziału kościoła Bożego i żarliwy Jak częste były pobożne i pokorne modlitwy, nawoływań i żądań królów, książąt i prałatów z którym został on ostrzegł w miłości, zgodnie z nauczaniem Ewangelii, aby przynieść pokój do kościoła, aby uzdrowić swoje rany i dzieli się na odtworzenie jego części w jedną strukturę i jedno ciało, tak jak on miał zaprzysiężone zrobić, a jako przez długi czas było w jego mocy, aby zrobić! He was unwilling, however, to listen to their charitable admonitions. Był chce jednak, aby słuchać ich admonitions charytatywne. How many were the persons afterwards sent to attest to him! Ile osób było potem wysłane do potwierdzają go! Because he did not listen at all even to these, it has been necessary, in accordance with the aforesaid evangelical teaching of Christ, to say to the church, since he has not listened even to her, that he should be treated as a heathen and a publican. Bo nie słuchać w ogóle, nawet dla tych, zostało ono niezbędne, zgodnie z wyżej wymienionych ewangeliczne nauczanie Chrystusa, znaczy do kościoła, ponieważ on nie słuchał nawet do niej, że powinien on być traktowany jak poganin i jeden celnik. All these things have been clearly proved by the articles coming from the inquiry into faith and the schism held before this present synod, regarding the above and other matters brought against him, as well as by their truth and notoriety. Wszystkie te rzeczy zostały wyraźnie okazały się artykuły pochodzące z dochodzenia do wiary i schizmy która odbyła się przed tym Synod, w odniesieniu do powyższych i innych sprawach wniesione przeciwko niemu, jak również przez ich prawdy i rozgłos. The proceedings have been correct and canonical, all the acts have been correctly and carefully examined and there has been mature deliberation. Postępowania zostały prawidłowe i kanonicznych, wszystkie akty prawne zostały prawidłowo i dokładnie zbadane i nie zostało dojrzałe obrady. Therefore this same holy general synod, representing the universal church and sitting as a tribunal in the aforesaid inquiry, pronounces, decrees and declares by this definitive sentence written here, that the same Peter de Luna, called Benedict XIII as has been said, has been and is a perjurer, a cause of scandal to the universal church, a promoter and breeder of the ancient schism, that long established fission and division in God's holy church, an obstructer of the peace and unity of the said church, a schismatic disturber and a heretic, a deviator from the faith, a persistent violator of the article of the faith One holy catholic church, incorrigible, notorious and manifest in his scandal to God's church, and that he has rendered himself unworthy of every title, rank, honour and dignity, rejected and cut off by God, deprived by the law itself of every right in any way belonging to him in the papacy or pertaining to the Roman pontiff and the Roman church, and cut off from the catholic church like a withered member. W związku z tym tego samego świętego Synodu Generalnego, reprezentujących Kościoła powszechnego i jako posiedzenia trybunału w wyżej wymienionych śledczej, orzeka, dekrety i oświadcza, przez ten ostateczne zdanie napisane tutaj, że tego samego Piotra de Luna, wezwał Benedykt XIII, jak już zostało powiedziane, zostało i jest krzywoprzysięzca, przyczyną skandalu do Kościoła powszechnego, promotorem i hodowca starożytnych schizmy, że od długiego czasu rozszczepienia i podziału w święty Kościół Boży, AN obstructer do pokoju i jedności w kościele powiedział, A schizmatycki przeszkoda i jeden heretyk, A odstępcy od wiary, utrzymująca gwałciciel z artykułu wiary Jeden święty Kościoła katolickiego, niepoprawny, notorycznie i oczywistym w jego skandal do kościoła Bożego, i że on sam za niegodne każdego tytułu, ranking, honor i godność, odrzucić i odciąć przez Boga, pozbawiony przez samo prawo każdej prawa w jakikolwiek sposób należące do niego w papiestwo lub związane z Biskupem Rzymu i rzymskiego kościoła, a odciętą od Kościoła Katolickiego jak zwiędły członkiem. This same holy synod, moreover, as a precautionary measure, since according to himself he actually holds the papacy, deprives, deposes and casts out the said Peter from the papacy and from being the supreme pontiff of the Roman church and from every title, rank, honour, dignity, benefice and office whatsoever. Tego samego świętego Synodu, ponadto, jako środek zapobiegawczy, ponieważ zgodnie z siebie on rzeczywiście posiada papiestwo, pozbawia, deposes i rzuca się od wspomnianego Piotra i papiestwo od OJCA ŚWIĘTEGO z rzymskiego kościoła i od każdego tytułu, ranking , Honoru, godności, beneficjum i biura whatsoever. It forbids him to act henceforth as the pope or as the supreme and Roman pontiff. Go zabrania go do tej pory działają jako papieża lub jako najwyższy i Biskupowi Rzymu. It absolves and declares to be absolved all Christ's faithful from obedience to him, and from every duty of obedience to him and from oaths and obligations in any way made to him. Absolves go i oświadcza, które mają być zwolniony wszystkich wiernych Chrystusa od posłuszeństwo do niego, i każdy z obowiązku posłuszeństwa i do Niego z przysiegi i obowiązki w żaden sposób się do niego. It forbids each and every one of Christ's faithful to obey, respond to or attend to, as if he were pope, the said Peter de Luna, who is a notorious, declared and deposed schismatic and incorrigible heretic, or to sustain or harbour him in any way contrary to the aforesaid, or to offer him help, advice or good will. Zabrania go wszystkim i każdemu z wiernych Chrystusa posłuszeństwa, reagowania lub do uczestniczenia, jak gdyby był papież, wspomnianego Piotra de Luna, który jest notorycznie, zgłoszone i złożono schizmatycki heretyk i niepoprawny, lub dla utrzymania go w porcie lub żaden sposób sprzeczne z wyżej wymienionych, lub zaoferować mu pomoc, poradę lub dobrej woli. This is forbidden under pain of the offender being counted as a promoter of schism and heresy and of being deprived of all benefices, dignities and ecclesiastical or secular honours, and under other penalties of the law, even if the dignity is that of a bishop, a patriarch, a cardinal, a king or the emperor. To jest zabronione, pod rygorem przestępcy są liczone jako promotor schizmy i herezji i jest pozbawiony wszystkich benefices, dignities świeckiej i kościelnej lub wyróżnieniem, a inne kary zgodnie z prawem, nawet jeśli jest, że z godności biskupa, jeden Patriarcha, kardynałem, króla lub cesarza. If they act contrary to this prohibition, they are by this very fact deprived of these things, on the authority of this decree and sentence, and they incur the other penalties of the law. Jeśli działają one sprzeczne z tym zakazem, są przez ten sam fakt pozbawiony tych rzeczy, na organ ten dekret i kary, i oni ponoszą innych kar z prawem. This holy synod, moreover, declares and decrees that all and singular prohibitions and all processes, sentences, constitu- tions, censures and any other things whatsoever that were issued by him and might impede the aforesaid, are without effect; and it invalidates, revokes and annuls them; saving always the other penalties which the law decrees for the above cases. Tego świętego Synodu, ponadto oświadcza, że wszystkie dekrety i pojedynczej oraz zakazów i wszystkich procesów, wyroków, stanowi-nych, piętnuje i wszelkie inne rzeczy, że to, co zostało wydane przez niego i może utrudniać wyżej wymienionych, są bez skutku, i unieważnia, cofa i unieważnia je, zapisując zawsze inne kary, które prawa dekrety dla powyższych przypadków.

SESSION 38 - 28 July 1417 SESJA 38 - 28 lipiec 1417

[Decree about the right to vote of the deputies of the kings of Castile and Aragon, concerning which agreement had not been reached among the said deputies in the previous session; decrees about other lesser matters.] [Dekret o prawo do głosowania na posłów z królów Kastylii i Aragonii, w sprawie których porozumienie nie zostało osiągnięte wśród posłów powiedział w poprzedniej sesji; dekrety o mniejszym innych sprawach.]

SESSION 39 - 9 October 1417 SESJA 39 - 9 października 1417

[On general councils] [W sprawie ogólnych rad]

The frequent holding of general councils is a pre-eminent means of cultivating the Lord's patrimony. Częste gospodarstwa ogólne rady jest górujący pomocą Pana kultywowanie dziedzictwa. It roots out the briars, thorns and thistles of heresies, errors and schisms, corrects deviations, reforms what is deformed and produces a richly fertile crop for the Lord's vineyard. Ona korzenie się briars, ciernie i thistles o herezje, błędy i schisms, koryguje odchylenia, reform, co jest zdeformowane i tworzy bogato żyzne uprawy dla Pana winnicy. Neglect of councils, on the other hand, spreads and fosters the aforesaid evils. Niedbalstwa rady, az drugiej strony, smarowania i sprzyja powyższy zła. This conclusion is brought before our eyes by the memory of past times and reflection on the present situation. Powyższy wniosek został postawiony przed naszymi oczami przez pamięć o przeszłości razy i refleksji na temat obecnej sytuacji. For this reason we establish, enact, decree and ordain, by a perpetual edict, that general councils shall be held henceforth in the following way . Z tego powodu mamy ustalenia, uchwalić, dekretu i kapłańskie, przez wieczystego edykt, że ogólne rady odbywają się odtąd w następujący sposób. The first shall follow in five years immediately after the end of this council, the second in seven years immediately after the end of the next council, and thereafter they are to be held every ten years for ever. Pierwszy dokonuje się w ciągu pięciu lat bezpośrednio po zakończeniu tej radzie, drugi w siedmiu lat bezpośrednio po zakończeniu następnej Rady, a następnie mają się odbyć raz na dziesięć lat na wieki. They are to be held in places which the supreme pontiff is bound to nominate and assign within a month before the end of each preceding council, with the approval and consent of the council, or which, in his default, the council itself is bound to nominate. Mają być przechowywane w miejscach, które OJCA ŚWIĘTEGO jest zobowiązany do nominowania i przypisać w ciągu miesiąca przed końcem każdego poprzedniego Rady, za zgodą i za zgodą Rady, lub które, w swojej domyślnej, Rada jest zobowiązana do nominować. Thus, by a certain continuity, there will always be either a council in existence or one expected within a given time. Tak więc, przez pewną ciągłość, zawsze będą albo w istnienie Rady lub jeden z oczekiwaniami w danym czasie. If perchance emergencies arise, the time may be shortened by the supreme pontiff, acting on the advice of his brothers, the cardinals of the Roman church, but it may never be prolonged. Jeśli ewentualnie powstać katastrofy, czas może zostać skrócony przez OJCA ŚWIĘTEGO, działając na podstawie opinii swoich braci, do kardynałów z rzymskiego kościoła, ale być może nigdy nie zostaną przedłużone. Moreover, he may not change the place assigned for the next council without evident necessity. Ponadto nie może on zmienić miejsce przypisane do następnej rady bez konieczności oczywiste. If an emergency arises whereby it seems necessary to change the place--for example in the case of a siege, war, disease or the like--then the supreme pontiff may, with the consent and written endorsement of his aforesaid brothers or of two-thirds of them, substitute another place which is suitable and fairly near to the place previously assigned. W przypadku nagłej wynika z którą wydaje się konieczne, aby zmienić miejsce - na przykład w przypadku gdy oblężenia, wojny, choroby lub podobnego - wtedy OJCA ŚWIĘTEGO może, za zgodą i pisemne potwierdzenie jego wyżej wymienionych braci lub dwóch trzecie z nich, zastępować innym miejscu, które jest odpowiednie i dość blisko miejsca wcześniej przypisany. It must, however, be within the same nation unless the same or a similar impediment exists throughout the nation. Musi on jednak znajdować się w obrębie tego samego narodu, chyba że ten sam lub podobny istnieje przeszkoda w całym kraju. In the latter case he may summon the council to another suitable place which is nearby but within another nation, and the prelates and other persons who are customarily summoned to a council will be obliged to come to it as if it had been the place originally assigned. W tym ostatnim przypadku może on wezwać Radę do innego odpowiedniego miejsca, które jest w pobliżu, ale w innym narodem, a prałatów i innych osób, które zwyczajowo są wezwani do Rady będą zobowiązane do wystąpienia do niej, jak gdyby była ona miejsce pierwotnie przypisany . The supreme pontiff is bound to announce and publish the change of place or the shortening of time in a legal and solemn form within a year before the date assigned, so that the aforesaid persons may be able to meet and hold the council at the appointed time. OJCA ŚWIĘTEGO jest zobowiązany do publikowania i ogłosić zmiany miejsca lub skrócenie czasu i prawnych w formie uroczystej w ciągu roku przed datą przypisane, tak, że wyżej wymienione osoby mogą być w stanie spełnić i przytrzymaj przez Radę w terminie .

[Provision to guard against future schisms] [Przewidzieć przyszłości do ochrony przed schisms]

If it happens--though may it not!--that a schism arises in the future in such a way that two or more persons claim to be supreme pontiffs, then the date of the council, if it is more than a year off, is to be brought forward to one year ahead; calculating this from the day on which two or more of them publicly assumed the insignia of their pontificates or on which they began to govern. Jeśli tak się dzieje - choć może nie! - Schizmy wynika, że w przyszłości w taki sposób, aby dwie lub więcej osób twierdzi, że najwyższe Papieży, a następnie datę Rady, jeśli jest więcej niż w roku startu, ma być przeniesione do jednego roku; obliczania tego od dnia, w którym dwa lub więcej z nich publicznie przyjął insygnia ich pontificates lub, w którym zaczął się rządzić. All prelates and others who are bound to attend a council shall assemble at the council without the need for any summons, under pain of the law's sanctions and of other penalties which may be imposed by the council, and let the emperor and other kings and princes attend either in person or through official deputies, as if they had been besought, through the bowels of the mercy of our lord Jesus Christ, to put out a common fire. Wszystkie prałatów i innych, którzy są zobowiązani do wzięcia udziału w radzie zgromadzą w Radzie bez konieczności jakiegokolwiek wezwania, pod rygorem sankcji z prawem i innych kar, które mogą zostać nałożone przez Radę, i niech cesarza i innych królów i książąt albo uczestniczyć osobiście lub za pośrednictwem oficjalnych zastępców, jak gdyby były one prosił, poprzez z wnętrzności miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby zgasić ogień wspólnego. Each of those claiming to be the Roman pontiff is bound to announce and proclaim the council as taking place at the end of the year, as mentioned, in the previously assigned place; he is bound to do this within a month after the day on which he came to know that one or more other persons had assumed the insignia of the papacy or was administering the papacy; and this is under pain of eternal damnation, of the automatic loss of any rights that he had acquired in the papacy, and of being disqualified both actively and passively from all dignities. Każdy z tych twierdzące, że są Biskupem Rzymu jest zobowiązana do ogłoszenia i głosić Rady w odbywających się pod koniec roku, jak wspomniano, w miejsce poprzednio przypisany, bo wiąże się to zrobić w ciągu miesiąca po dniu, w którym Potem przyszedł wiedzieć, że jeden lub więcej innych osób miał przejął insygnia z papiestwo było lub administrowanie papiestwo, a to pod groźbą wiecznego potępienia, z automatyczną utratę wszelkich praw, że nabyte w papiestwo, a ich zdyskwalifikowany, jak aktywnie i pasywnie ze wszystkich dignities. He is also bound to make the council known by letter to his rival claimant or claimants, challenging him or them to a judicial process, as well as to all prelates and princes, insofar as this is possible. Jest on również zobowiązany do dokonania Rady znanym pismem do rywalizujących ze sobą wnioskodawcy lub jego wnioskodawców, lub ich kwestionowania go do procesu sądowego, jak również do wszystkich książąt i prałatów, o ile jest to możliwe. He shall go in person to the place of the council at the appointed time, under pain of the aforesaid penalties, and shall not depart until the question of the schism has been fully settled by the council. On pójdzie osobiście do miejsca rady w określonym terminie, pod rygorem wyżej wymienionych kar, a nie odejść do kwestii schizmy, została w pełni rozstrzygane przez Radę. None of the contenders for the papacy, moreover shall preside as pope at the council. Żaden z contenders za pontyfikatu, ponadto jako papież przewodniczy w Radzie. Indeed, in order that the church may rejoice more freely and quickly in one undisputed pastor, all the contenders for the papacy are suspended by law as soon as the council has begun, on the authority of this holy synod, from all administration; and let not obedience be given in any way by anyone to them, or to any one of them until the question has been settled by the council. Rzeczywiście, tak że Kościół cieszy się bardziej swobodnie i szybko w jednym niekwestionowany proboszczem, wszystkie contenders za pontyfikatu są zawieszone przez prawo, jak tylko Rada rozpoczęła na władze tego świętego Synodu, ze wszystkich administracji; i niech posłuszeństwo nie być w jakikolwiek sposób przez kogokolwiek do nich, lub do jednego z nich, dopóki kwestia została rozstrzygnięta przez Radę.

If it happens in the future that the election of a Roman pontiff is brought about through fear, which would weigh upon even a steadfast man, or through pressure, then we declare that it is of no effect or moment and cannot be ratified or approved by subsequent consent even if the state of fear ceases. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji w przyszłości, że wybory na Biskupowi Rzymu jest spowodowany przez strach, które ważą nawet po cierpliwym człowiekiem, lub za pośrednictwem ciśnienia, a następnie oświadczyć, że ma żadnego wpływu ani chwili i nie może być ratyfikowana lub zatwierdzona przez późniejszej zgody, nawet jeśli stan strachu przestaje. The cardinals, however, may not proceed to another election until a council has reached a decision about the election, unless the person elected resigns or dies. Kardynałowie, jednak nie może przejść do innego wyborów, dopóki Rada nie podjęła decyzji o wyborze, chyba że osoba piastująca rezygnacji lub śmierci. If they do proceed to this second election, then it is null by law and both those making the second election and the person elected, if he embarks upon his reign as pope, are deprived by law of every dignity, honour and rank--even cardinalatial or pontifical--and are thereafter ineligible for the same, even the papacy itself; and nobody may in any way obey as pope the second person elected, under pain of being a fosterer of schism. Jeżeli tak postępować, aby ten drugi wyborów, to jest nieważna z mocy prawa, jak i te, które wytwarzają drugi wyborów i osoba wybrana, gdy wyjeżdża na jego panowania jako papież, są pozbawieni prawa przez wszystkich godności, honoru i rangi - nawet cardinalatial lub papieskich - i są następnie kwalifikuje się do tego samego, nawet papiestwo samo, a nikt nie może w żaden sposób stosuj się do papieża jako druga osoba wybrana, pod rygorem bycia fosterer z schizmy. In such a case the council is to provide for the election of a pope. W takim przypadku Rada jest dostarczenie do wyboru papieża. It is lawful, however, and indeed all the electors are bound, or at least the greater part of them, to move to a safe locality and to make a statement about the said fear. Jest to zgodne z prawem, jednak, a nawet wszystkich wyborców są związani, lub przynajmniej większej części z nich, aby przenieść w bezpieczne miejsce i do złożenia oświadczenia o strachu powiedział. The statement is to be made in a prominent place before public notaries and important persons as well as before a multitude of the people. Oświadczenie ma być w widocznym miejscu przed publicznym notariuszy i ważne osoby, jak również przed wielu ludzi. They are to do this as quickly as they can without danger to their persons, even if there is a threat of danger to all their goods. Są to zrobić tak szybko jak oni mogą bez zagrożenia dla swojej osoby, nawet jeśli istnieje zagrożenie niebezpieczeństwa dla wszystkich swoich towarów. They shall state in their allegation the nature and extent of the fear and shall solemnly swear that the allegation is true that they believe they can prove it and that they are not making it out of malice or calumny. Są one w stanie ich Zarzut charakteru i zakresu strach i uroczyście przysięgam, że twierdzenie jest prawdziwe, że ich zdaniem mogą one udowodnić, że są one i nie czyni go obecnie złośliwości lub oszczerstwo. Such an allegation of fear cannot be delayed in any way until after the next council. Taki zarzut strachu nie może być opóźnione w jakikolwiek sposób, aż po następnej Rady.

After they have moved and have alleged the fear in the above form, they are bound to summon the person elected to a council. Po nich zostały przeniesione i rzekomego strach w powyższej formie, są one zobowiązane do wezwania osoba wybrana do rady. If a council is not due for more than a year after their summons, then its date shall be brought forward by the law itself to only a year ahead, in the way explained above. Jeśli Rada nie jest należne za ponad rok po ich wezwania, a następnie datę doprowadza się przez samo prawo, aby tylko rok, w sposób wyjaśnione powyżej. The elected person is bound under pain of the aforesaid penalties, and the cardinals under pain of automatically losing the cardinalate and all their benefices, to announce and proclaim the council within a month after the summons, in the way mentioned above, and to make it known as soon as possible. Wybranych osoba jest zobowiązana, pod rygorem wyżej wymienionych kar, a także kardynałów, pod rygorem utraty automatycznie cardinalate i wszystkie ich benefices, ogłosić i głosić Rady w ciągu miesiąca od wezwania, w sposób wyżej wymienione, i aby uczynić go znane jak najszybciej. The cardinals and other electors are bound to come in person to the place of the council, at a suitable time, and to remain there until the end of the affair. Kardynałowie i innych wyborców są zobowiązani przyjść osobiście na miejsce Rady, w odpowiednim czasie, i pozostają tam do końca tę sprawę.

The other prelates are bound to answer the cardinals' summons, as mentioned above, if the person elected fails to issue a summons. Innych prałatów są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na kardynałów "wezwania, jak wspomniano powyżej, jeżeli osoba wybrana nie wystawia wezwanie. The latter will not preside at the council since he will have been suspended by law from all government of the papacy from the time the council begins, and he is not to be obeyed by anyone in any matter under pain of the offender becoming a promoter of schism. Ta ostatnia nie będzie przewodniczyć w Radzie, ponieważ on będzie zostały zawieszone przez ustawę z wszystkie rządowe z papiestwo od momentu zaczyna rady, a on nie jest przez nikogo słuchali w każdą sprawę pod rygorem przestępca staje się promotorem schizmy. If the aforesaid emergencies arise within a year before the beginning of a council-namely that more than one person claim to be pope or that someone has been elected through fear or pressure--then those who claim to be pope, or the one elected through fear or pressure, as well as the cardinals, are deemed by law as having been summoned to the council. Jeżeli powyższy katastrofy powstać w ciągu roku przed rozpoczęciem Rady-mianowicie, że więcej niż jedna osoba twierdzi, że papież lub, że ktoś został wybrany przez strach lub ciśnienia - wtedy ci, którzy twierdzą, że papież być, z jednej lub wybrany przez strachu lub ciśnienia, jak również kardynałów, są uznane przez prawo za wezwana do Rady. They are bound, moreover, to appear in person at the council, to explain their case and to await the council's judgment. Są one związane, ponadto, do stawienia się osobiście w Radzie, aby wyjaśnić swoje sprawy i poczekać na orzeczenie Rady. But if some emergency happens during the above occurrences whereby it is necessary to change the place of the council--for example a siege or war or disease or some such--then nevertheless all the aforesaid persons, as well as all prelates and others who are obliged to attend a council, are bound to assemble at a neighbouring place suitable for the council, as has been said above. Ale jeśli niektórzy się dzieje podczas nagłych zdarzeń powyżej którego konieczne jest zmienić miejsce Rada - na przykład oblężenie lub wojny lub choroby lub kilka takich - wtedy jednak wszystkich wyżej wymienionych osób, jak również wszystkich prałatów i innych, którzy są zobowiązani do wzięcia udziału w Radzie, są zobowiązane zgromadzić na sąsiednie miejsce nadające się do Rady, jak zostało powiedziane powyżej. Moreover, the greater part of the prelates who have moved to a particular place within a month may specify it as the place of the council to which they and others are bound to come, just as if it had been the place first assigned. Co więcej, większa część z prałatów, którzy przeniósł się do konkretnego miejsca w ciągu miesiąca może określić ją jako miejsce do Rady i innych osób, które są zobowiązane do pochodzić, tak jak gdyby była ona miejsce po raz pierwszy nadano. The council, after it has thus been summoned and has assembled and become acquainted with the cause of the schism, shall bring a suit of contumacy against the electors or those claiming to be pope or the cardinals, if perchance they fail to come. Rada, po co został wezwany i zmontowane i zapoznają się z przyczyną schizmy, wprowadzają garnitur z opór wobec wyborców lub innych osób zgłaszających roszczenia należy do papieża kardynałów lub, ewentualnie, jeśli oni nie pochodzą. It shall then pronounce judgment and shall punish, even beyond the aforesaid penalties and in such a way that the fierceness of the punishment acts as an example to others, those who are to blame--no matter of what state or rank or pre-eminence, whether ecclesiastical or secular, they may be--in starting or fostering the schism, in their administering or obeying, in their supporting those who governed or in making an election against the aforesaid prohibition, or who lied m their allegations of fear. Następnie wypowiada się wyroku i karać, nawet poza wyżej wymienionych kar w taki sposób, że zapał do karania czynów jako przykład dla innych, tych, którzy mają winić - bez względu na to, co państwowe lub rangi lub wstępnie eminencja , Czy świeckiego lub kościelnego, mogą być - w uruchomienie części lub wspieranie schizmy, w ich administrowaniu lub posłuszeństwa, w ich wspieranie tych, którzy regulowane lub w dokonywaniu wyborów przeciw powyższy zakaz, którzy kłamali lub ich zarzuty m strachu.

The disturbance caused by fear or pressure at a papal election corrodes and divides, in a lamentable way, the whole of Christianity. Zakłócenia powodowane przez strach lub ciśnienie w papieskim wyborów corrodes i dzieli się w sposób godny pożałowania, całe chrześcijaństwo. In order that it may be assiduously avoided, we have decided to decree, in addition to what has been said above, that if anyone brings to bear or causes, or procures to be brought about, fear or pressure or violence of this kind upon the electors in a papal election, or upon any one of them, or has the matter ratified after it has been done, or advises or acts in support of it, or knowingly receives or defends someone who has done this, or is negligent in enforcing the penalties mentioned below--no matter of what state or rank or pre-eminence the offender may be, even if it be imperial or regal or pontifical, or any other ecclesiastical or secular dignity he may hold--then he automatically incurs the penalties contained in pope Boniface VIII's constitution which begins Felicis, and he shall be effectively punished by them. W porządku, że można uniknąć służyć właśnie zdecydowaliśmy się dekret, w uzupełnieniu do tego, co zostało powiedziane wyżej, że jeśli ktoś wprowadzi do poniesienia lub przyczyn, lub nabywa się spowodowało, strach lub ciśnienia lub przemoc tego rodzaju na wyborców w wyborach papieskiego, lub na jednym z nich, lub sprawy, ratyfikowane po zostało zrobione, lub informuje, czy działa w celu wspierania go, lub świadomie odbiera lub broni kogoś, kto tego dokonał, jest lub zaniedbania w egzekwowaniu Kary wymienione poniżej - bez względu na to, co państwowe lub rangi lub wstępnie eminencja przestępcy mogą być, nawet jeśli będzie cesarskiej lub Regal lub papieskich, lub jakiejkolwiek innej godności kościelnej lub świeckiej może on posiadać - wtedy automatycznie ponosi kar zawartych Bonifacy VIII w konstytucji, który zaczyna Felicis, a on będzie skutecznie karane przez nich.

Any city--even if it be Rome itself, though may it not be!--or any other corporation that gives aid, counsel or support to someone who does these things, or that does not have such an offender punished within a month, insofar as the enormity of the crime demands and there exists the possibility of inflicting the punishment, shall automatically be subject to ecclesiastical interdict. Wszelkie miasta - nawet jeśli to sam Rzym, choć może nie być! - Lub jakichkolwiek innych korporacji, która daje pomoc, radę lub pomoc dla kogoś, kto ma te rzeczy, lub że nie ma ukarane takiego przestępcy w ciągu miesiąca, o ile jest to ogromny przestępstwa i domaga istnieje możliwość spowodowanie kary, są automatycznie podlegać interdykt kościelny. Furthermore the city, apart from the one mentioned above, shall be deprived of the episcopal dignity, notwithstanding any privileges to the contrary. Ponadto miasta, oprócz wymienionych powyżej, są pozbawieni z godności biskupiej, bez względu na wszelkie uprawnienia do sprzeczności. We wish, moreover, that this decree be solemnly published at the end of every general council and that it be read out and publicly announced before the start of a conclave, wherever and whenever the election of a Roman pontiff is about to take place. Pragniemy ponadto, że ten dekret zostanie uroczyście publikowane na koniec każdego Rady Ogólnej oraz że należy czytać i publicznie ogłoszone przed rozpoczęciem na konklawe, gdziekolwiek i kiedykolwiek wyborów rzymskokatolicki biskup ma zamiar odbyć.

[On the profession to be made by the pope] [Na zawodu, które mają być dokonane przez papieża]

Since the Roman pontiff exercises such great power among mortals, it is right that he be bound all the more by the incontrovertible bonds of the faith and by the rites that are to be observed regarding the church's sacraments. Ponieważ Biskupem Rzymu ćwiczenia tak wielką moc między ludzmi, ona ma rację, że jest związany tym bardziej przez bezsporny więzi wiary i obrzędów, które mają być przestrzegane w odniesieniu do Kościoła, sakramentów. We therefore decree and ordain, in order that the fullness of the faith may shine in a future Roman pontiff with singular splendour from the earliest moments of his becoming pope, that henceforth whoever is to be elected Roman pontiff shall make the following confession and profession in public, in front of his electors, before his election is published. Dlatego dekret i nakazać, aby w pełni w wierze, błyszczeć w przyszłości Biskupowi Rzymu z pojedynczej blask od najwcześniejszych chwil jego coraz papieża, że odtąd każdy, kto ma być wybrany Roman biskup dokonuje następujących spowiedzi i zawodu w publicznych, w oczach jego wyborców, przed wyborami jest jego publikacji.

In the name of the holy and undivided Trinity, Father and Son and holy Spirit. W imię świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. In the year of our Lord's nativity one thousand etc., I, N., elected pope, with both heart and mouth confess and profess to almighty God, whose church I undertake with his assistance to govern, and to blessed Peter, prince of the apostles, that as long as I am in this fragile life I will firmly believe and hold the catholic faith, according to the traditions of the apostles, of the general councils and of other holy fathers , especially of the eight holy universal councils -namely the first at W roku naszego Pana horoskop tysięcy itd. I N., wybrany na papieża, zarówno z sercem i ustami wyznać i wyznawania do Boga Wszechmogącego, którego Kościół Zobowiązuję z jego pomocy regulować, i błogosławiony Piotr, książę z apostołów, że tak długo, jak długo jestem w tym kruche życia będę mocno wierzyć i trzymać katolickiej wiary, zgodnie z tradycji apostołów, w ogólnych rad i innych świętych ojców, zwłaszcza z ośmiu świętych powszechnej rad-mianowicie w pierwszym

Nicaea , the second at Nicejski, drugi na

Constantinople , the third at Konstantynopolu, w trzecim

Ephesus , the fourth at Efez, czwarty na

Chalcedon , the fifth and sixth at Chalcedoński, piątym i szóstym na

Constantinople , the seventh at Konstantynopolu, w siódmym

Nicaea and the eighth at Nicejski, a ósme w

Constantinople --as well as of the general councils at the Konstantynopol - jak również ogólne rady na

Lateran , Lateranie,

Lyons and Lyons i

Vienne , Vienne

and I will preserve this faith unchanged to the last dot and will confirm, defend and preach it to the point of death and the shedding of my blood, and likewise I will follow and observe in every way the rite handed down of the ecclesiastical sacraments of the catholic church. i będę zachowania tej wiary w niezmienionej formie do ostatniej kropki i potwierdzi, głosić i bronić go do punktu śmierci i rozlania krwi mojej, i tak będę śledzić i obserwować co w sposób obrzęd wydany w kościelnych sakramentów Kościoła Katolickiego. This my profession and confession, written at my orders by a notary of the holy Roman church, I have signed below with my own hand. Ten mój zawód i spowiedzi, napisane na moje zamówienie przez notariusza z rzymskiego kościoła świętej, mam niżej podpisany z własnej strony. I sincerely offer it on this altar N. to you, almighty God, with a pure mind and a devout conscience, in the presence of the following. I szczerze ofertą w tym ołtarz N. do Ciebie, Boga Wszechmogącego, z czystym umysłem i pobożny sumienia, w obecności co następuje. Made etc. Itp.

[That prelates may not be translated without their consent] [Prałatów To nie może być tłumaczone bez ich zgody]

When prelates are translated, there is commonly both spiritual and temporal loss and damage of a grave nature for the churches from which they are transferred. Gdy prałatów są tłumaczone, jest powszechnie zarówno duchowej i doczesnej utraty i uszkodzenia poważne charakter dla kościołów, z których są one przekazywane. The prelates, moreover, sometimes do not maintain the rights and liberties of their churches as carefully as they otherwise might, out of fear of being translated. Z prałatów ponadto, czasami nie do utrzymania prawa i wolności swoich kościołów jak dokładnie, gdyż inaczej może, z obawy przed przetłumaczone. The importunity of certain people who seek their own good, not that of Jesus Christ, may mean that the Roman pontiff is deceived in such a matter, as one ignorant of the facts, and so is easily led astray. Natręctwo w niektórych ludzi, którzy poszukują swoich własnych dobrze, że nie Jezusa Chrystusa, może oznaczać, że Biskupem Rzymu jest oszukiwany w takiej sprawie, jako jeden zna faktów, a więc jest łatwo doprowadziło manowce. We therefore determine and ordain, by this present decree, that henceforth bishops and superiors ought not to be translated unwillingly without a grave and reasonable cause which, after the person in question has been summoned, is to be inquired into and decided upon with the advice of the cardinals of the holy Roman church, or the greater part of them, and with their written endorsement. Mamy zatem ustalić i kapłańskie, w tym dekrecie, że odtąd biskupi i przełożeni nie powinny być tłumaczone niechętnie bez poważnego i uzasadnionych przyczyn, które po dana osoba została wezwana, jest i pytali na zadecydowała z porad z kardynałów z rzymskiego kościoła świętej, lub większą część z nich, a ich pisemne potwierdzenie. Lesser prelates, such as abbots and others with perpetual benefices, ought not to be changed, moved or deposed without a just and reasonable cause that has been inquired into. Lesser prałatów, jak i inne z Abbots wieczystego benefices, nie powinien ulec zmianie, przeniesiony lub złożono tylko i bez uzasadnionych przyczyn, które zostały do pytali.

We add, moreover, that for abbots to be changed the written endorsement of the cardinals is necessary--just as it is necessary for bishops, as has been said-saving, however, the constitutions and privileges of any churches, monasteries and orders. Dodamy ponadto, że dla Abbots się zmieniło pisemne potwierdzenie z kardynałów jest konieczne - tak jak jest to konieczne dla biskupów, jak zostało powiedziane oszczędności, jednak konstytucji i wszelkich przywilejów kościoły, klasztory i nakazów.

[On spoils and procurations] [Na psują i procurations]

Papal reservations as well as the exacting and receiving of procurations which are due to ordinaries and other lesser prelates, by reason of a visitation, and of spoils on deceased prelates and other clerics, are seriously detrimental to churches, monasteries and other benefices and to churchmen. Papieska zastrzeżeń, jak również wymagających i odbieranie procurations, które ze względu na Ordynariusze i inne mniejsze prałatów, w związku z wizytacji i psują na zmarłego prałatów i innych duchownych, są poważnie szkodliwe dla kościołów, klasztorów i innych benefices i churchmen . We therefore declare, by this present edict, that it is reasonable and in the public interest that reservations made by the pope, as well as exactions and collections of this kind made by collectors and others appointed or to be appointed by apostolic authority, are henceforth in no way to occur or to be attempted. Dlatego oświadczam, w tym dekret, że jest to uzasadnione w interesie publicznym, że zastrzeżenia złożone przez papieża, jak również exactions i zbiorów tego rodzaju dokonywanych przez podmioty skupujące lub mianowani i inni, którzy mają być mianowani przez apostolskiej władzy, są odtąd w żaden sposób nie występuje lub próby. Indeed, procurations of this kind, as well as spoils and the goods of any prelates found at their deaths, even if they are cardinals or members of the papal household or officials or any other clerics whatsoever, in the Roman curia or outside it, no matter where or when they die, are to belong to and to be received by, fully and freely, those persons to whom they would and ought to belong with the ending of the aforesaid reservations, mandates and exactions. Rzeczywiście, procurations tego rodzaju, jak również psują i towarów wszelkich prałatów znaleźć na ich śmierć, nawet jeżeli są one lub użytkowników kardynałów z papieskim domowego lub urzędników lub jakichkolwiek innych duchownych co, w Kurii Rzymskiej, czy poza nią, nie Niezależnie od miejsca lub kiedy umrze, to należeć do i być odbierane przez w pełni i swobodnie, tych osób, do których będą i powinny należeć do zakończenia wyżej wymienionych zastrzeżeń, mandaty i exactions. We forbid the exaction of such spoils on prelates even inferior ones and others, which are outside and contrary to the form of common law. My zakazują takich haracz na psują nawet gorsze prałatów i innych, które są sprzeczne z zewnątrz i postaci prawa zwyczajowego. However, the constitution of pope Boniface VIII of happy memory, beginning Praesenti, which was published with this specially in mind, is to remain in force.

SESSION 40 - 30 OCTOBER 1417 SESJA 40 - 30 października 1417

[Reforms to be made by the pope together with the council before it is dissolved] [Reformy, które mają być dokonane przez papieża wraz z Radą zanim zostanie rozpuszczony]

The most holy synod of Constance [40 ] declares and decrees that the future supreme Roman pontiff, who by God's grace is to be elected very soon, together with this sacred council or those to be deputed by the individual nations, is bound to reform the church in its head and in the Roman curia, according to justice and the good government of the church, before this council is dissolved, under the topics contained in the following articles, which were at various times put forward by the nations by way of reforms. Najświętszego Synod w Konstancji [40] oświadcza i dekrety, że przyszłość najwyższego Biskupowi Rzymu, który przez łaskę Bożą jest wybierany bardzo szybko, wraz z tej świętej rady lub te, które mają być deputed przez poszczególne narody, jest zobowiązany do reformy Kościół w jego głowie oraz w Kurii Rzymskiej, według sprawiedliwości i dobrych rządów w kościele, przed tym rady rozpuszcza się, w ramach tematów zawartych w następujących artykułach, które były w różnych okresach wysuwanych przez narody w drodze reformy .

1. . 1. First, the number, quality and nationality of the lord cardinals. Po pierwsze, liczby, jakości i obywatelstwo Pan kardynałów.

2. . 2. Next, reservations of the apostolic see. Dalej, zastrzeżenia Stolicy Apostolskiej.

3. . 3. Next, annates, common services and petty services. Dalej, annates, wspólnych usług i drobnych usług.

4. . 4. Next, collations to benefices and expectative graces. Dalej, collations do łask, benefices i expectative.

5. . 5. Next, the cases that are, or are not, to be heard at the Roman curia. Dalej, w przypadkach, które są, lub nie, do bycia wysłuchanym w Kurii Rzymskiej.

6. . 6. Next, appeals to the Roman curia. Dalej, odwołań do Kurii Rzymskiej.

7. Next, the offices of chancery and penitentiary. Dalej, biur i sąd penitencjarny.

8. Next, exemptions and incorporations made at the time of the schism. Dalej, zwolnień i incorporations dokonane w czasie schizmy.

9. Next, commendams. Dalej, commendams.

10. Next, confirmation of elections. Następnie potwierdzenie wyborów. [41 ] [41]

11. Next, intercalary fruits. Następnie owoce przestępny.

12. Next, not alienating goods of the Roman church and of other churches. Dalej, nie alienacji dóbr rzymskiego kościoła i innych kościołów.

13. Next, for what reasons and how a pope can be corrected or deposed. Dalej, na jakich powodów iw jaki sposób papież może być poprawiony lub złożone.

14. Next, the eradication of simony. Dalej, likwidacja symonia.

15. Next, dispensations. Dalej, zwolnień.

16. Next, revenues of the pope and the cardinals. Dalej, przychody z papieża i kardynałów.

17. Next, indulgences. Dalej, odpustów.

18. Next, tithes. Dalej, dziesięciny.

With this addition, that when the nations have deputed their representatives as Ponadto z tego, że gdy narody mają swoich przedstawicieli deputed

mentioned above, the others may freely return to their own countries with the wspomniano powyżej, pozostałe mogą swobodnie powrócić do swoich krajów z

pope's permission. Papieża zgody.

[That the election of the Roman pontiff may be begun, notwithstanding the absence of Peter de Luna's cardinals] [To wyborów Biskupem Rzymu mogą być rozpoczęte, pomimo braku Piotra de Luna's kardynałów]

The most holy general synod of Constance notes what was previously agreed upon at Narbonne concerning the church's unity and the admission to this synod of the cardinals of the obedience of Peter de Luna, called Benedict XIII in his obedience. Najświętszego Synodu Generalnego w Konstancji zauważa to, co zostało wcześniej uzgodnione w Narbonne dotyczącej jedności Kościoła i dopuszczenie do tego Synodu z kardynałów z posłuszeństwa Piotra de Luna, wezwał Benedykt XIII w jego posłuszeństwa. It notes, too, that after the notorious expulsion of the said Peter de Luna, the aforesaid cardinals who had been summoned before the expulsion according to the terms of the agreement, did not come within three months and more after the aforesaid expulsion. Zauważa również, że notorycznie po wydalenie ze wspomnianych Piotra de Luna, wyżej kardynałów, którzy zostali wezwani przed wydaleniem, zgodnie z warunkami umowy, nie przyszedł w ciągu trzech miesięcy i więcej po wyżej wymienionych wydalenia. The synod therefore decrees and declares that, notwithstanding their absence, it will proceed to the election of the Roman pontiff on the authority of the said synod and according to what has been decided by the same synod. Synod więc dekrety i oświadcza, że pomimo ich braku, nie przystąpi do wyborów z Biskupem Rzymu w sprawie organ wspomnianego Synodu i zgodnie z jakim została podjęta przez samego Synodu. It declares, however, that if they arrive before the election of the future supreme pontiff has been completed, and if they adhere to the council, they are to be admitted to the aforesaid election together with the other cardinals, according to the directives of the law and what shall be decided by the council. Deklaruje się w nim jednak, że jeżeli przyjedzie przed wyborami przyszłości OJCA ŚWIĘTEGO została zakończona, a jeśli będą się stosować do rady, mają być dopuszczone do wyżej wymienionych wyborów wraz z innymi kardynałowie, zgodnie z dyrektywami z prawa i jakie są ustalane przez Radę.

[On the manner and form of electing the pope] [W sprawie sposobu i formy wyboru papieża]

For the praise, glory and honour of almighty God and for the peace and unity of the universal church and of the whole christian people. Do chwałę, chwałę i cześć Boga Wszechmogącego i dla pokoju i jedności Kościoła powszechnego i całego chrześcijańskiego ludu. The election of the future Roman and supreme pontiff is soon to be held. Wybory w przyszłości i Roman OJCA ŚWIĘTEGO ma się odbyć wkrótce. We wish that it may be confirmed with greater authority and by the assent of many persons and that, mindful as we are of the state of the church, no doubts or scruples may later remain in people's minds regarding the said election but rather that a secure, true full and perfect union of the faithful may result from it. Pragniemy, że mogą być potwierdzone z większą władzę i zgodę oraz że wiele osób, pamiętając, jak jesteśmy w stanie kościoła, żadnych wątpliwości ani scruples może później pozostaje w umysłach ludzi, w odniesieniu do wyborów, ale powiedział, że raczej bezpieczny Prawdą, pełnego i doskonałego zjednoczenia wiernych może wynikać z niej. Therefore this most holy general synod of Constance, mindful of the common good and with the special and express consent and the united wish of the cardinals of the holy Roman church present at the same synod, and of the college of cardinals and of all the nations at this present council, declares, ordains and decrees that, for this time only, at the election of the Roman and supreme pontiff, there shall be added to the cardinals six prelates or other honourable churchmen in holy orders, from each of the nations currently present and named at the same synod, who are to be chosen by each of the said nations within ten days. Dlatego większość tego świętego Synodu Generalnego w Konstancji, w trosce o dobro wspólne i ze specjalnymi i wyraźnej zgody i Zjednoczone chcą z kardynałów z rzymskiego kościoła świętej obecni w tym samym Synodu, i kolegium kardynałów i wszystkich narodów w tym Rada oświadcza, ordains i dekrety, że do tego czasu tylko na wybory oraz Rzymskiego OJCA ŚWIĘTEGO, nie dodaje się do kardynałów sześciu prałatów lub w innych szanowne churchmen święcenia, z każdego z narodów obecnie obecnej i tej samej nazwie na Synodu, którzy są wybierani przez każdą z wyżej wymienionych narodów w ciągu dziesięciu dni. This same holy synod gives power to all these people, insofar as it is necessary, to elect the Roman pontiff according to the form here laid down. Ten sam święty Synod daje uprawnienia do tych wszystkich ludzi, o ile jest to niezbędne, do wyboru Biskupem Rzymu, zgodnie z formą określoną tutaj. That is to say, the person is to be regarded as the Roman pontiff by the universal church without exception who is elected and admitted by two-thirds of the cardinals present at the conclave and by two-thirds of those from each nation who are to be and have been added to the cardinals. To znaczy, osoba ma być traktowana jako Biskup Rzymu o Kościół powszechny, bez wyjątku, który jest wybierany i dopuszczone przez dwie trzecie z kardynałów obecnych na konklawe i przez dwie trzecie z każdego narodu tych, którzy mają być i zostały dodane do kardynałów. Moreover, the election is not valid nor is the person elected to be regarded as supreme pontiff unless two-thirds of the cardinals present at the conclave, and two-thirds of those from each nation who should be and have been added to the same cardinals, agree to elect him as Roman pontiff. Ponadto, wybory nie są ani ważne jest, aby osoba piastująca być traktowane jako OJCA ŚWIĘTEGO, chyba że dwie trzecie z obecnych kardynałów na konklawe, a dwie trzecie z tych, z każdego narodu, który powinien być i zostały dodane do tych samych kardynałów , Zgadzają się wybiera go jako Biskupowi Rzymu. The synod also declares, ordains and decrees that the votes of any persons cast at the election are null unless, as has been said, two-thirds of the cardinals, and two-thirds of those from each nation who should be and have been added to them, agree, directly or by way of addition, upon one person. Synod deklaruje również, ordains i dekrety, że liczba głosów oddanych na każdą osobę w wyborach jest nieważna, chyba że, jak już wspomniano, dwie trzecie z kardynałów, a dwie trzecie z tych, którzy z każdego narodu i powinny być dodane zostały do nich, postanawiają, bezpośrednio lub w drodze Ponadto, na jedną osobę. This must be added, moreover, that the prelates and other persons who should be and have been added to the cardinals for the election, are bound to observe all and singular apostolic constitutions, even penal ones, which have been promulgated regarding the election of the Roman pontiff, just as the cardinals themselves are bound to observe them, and they are bound to their observance. Tego należy dodać ponadto, że prałatów i innych osób, które powinny być i zostały dodane do kardynałów do wyborów, są zobowiązane do przestrzegania wszystkich i pojedynczej konstytucji apostolskiej, a nawet karnego te, które zostały ogłoszone w odniesieniu do wyborów do Biskupowi Rzymu, podobnie jak kardynałowie same są zobowiązane do przestrzegania ich, a one są zobowiązane do ich przestrzegania. The said electors, both cardinals and others, are also bound to swear, before they proceed to the election, that in attending to the business of the election, they will proceed with pure and sincere minds--since it is a question of creating the vicar Jesus Christ, the successor of the blessed Peter, the governor of the universal church and the leader of the Lord's flock--and that they firmly believe it will benefit the public good of the universal church if they entirely prescind from all affection for persons of any particular nation, or other inordinate affections, as well as from hatred and graces or favours bestowed, in order that by their ministry a beneficial and suitable pastor may be provided for the universal church. Wspomnianego wyborców, jak i innych kardynałów, są również zobowiązani do Przysięgam, zanim oni przystąpić do wyborów, że w celu uczestniczenia w działalności wyborów, będą postępować z czystej i szczerej umysły - ponieważ jest to kwestia stworzenia wikariusz Jezusa Chrystusa, następcą Piotra błogosławionych, regulator z Kościołem powszechnym i przywódcą stada Pana - i mocno wierzę, że będzie mógł czerpać korzyści z publicznego dobra Kościoła powszechnego, jeżeli w całości prescind z miłością do wszystkich osób danego narodu, lub przesadny uczucia innych, jak również z nienawiści albo sprzyja łask i nadawany, aby przez ich posługę korzystny i odpowiedni proboszczem mogą być świadczone na rzecz Kościoła powszechnego. This same holy synod, mindful of this notorious vacancy in the Roman church, fixes and assigns the next ten days for all and singular cardinals of the holy Roman church, whether present here or absent, and the other electors mentioned above, to enter into the conclave which is to be held in this city of Constance, in the commune's principal building which has already been allocated for this purpose. Tego samego świętego Synodu, pamiętając o tym notorycznie wakat w rzymskim kościele, ustala i przydziela najbliższych dziesięciu dni dla pojedynczej i wszystkich kardynałów z rzymskiego kościoła świętej, czy obecne lub nieobecne tu, i innych wyborców wspomniano powyżej, aby wejść do konklawe, które odbędzie się w tym mieście w Konstancji, w gminie głównym budynku, które zostały już przyznane na ten cel. The synod ordains, declares and decrees that within these next ten days the aforesaid electors, both cardinals and others mentioned above, must enter into the conclave for the purpose of holding the election and of doing and carrying out all the other matters according as the laws ordain and decree in all things, besides those mentioned above regarding the cardinals and other electors, concerning the election of a Roman pontiff. Synod ordains, dekrety i oświadcza, że w ciągu tych najbliższych dziesięciu dni powyższy wyborców, zarówno kardynałów i innych wymienionych powyżej, musi ono wejść w konklawe w celu organizowania wyborów i prowadzenia i realizacji wszystkich innych sprawach, jak zgodnie z prawem kapłańskie i dekret we wszystkim, oprócz tych wymienionych powyżej w odniesieniu do kardynałów i innych wyborców, dotyczący wyborów do Biskupowi Rzymu. The same holy synod wishes all these laws to remain in force after the above matters have been observed. Tego samego świętego Synodu pragnie, aby wszystkich tych praw pozostają w mocy po wyżej wymienionych sprawach zostały zaobserwowane. For this time, however, it approves, ordains, establishes and decrees this particular form and manner of election. Do tego czasu jednak, zatwierdza, ordains, ustanawia i dekrety tej konkretnej formy i sposobu wyborów. The same holy synod, in order to remove all scruples, makes and declares fit for actively and passively carrying out all legitimate acts at the same synod, insofar as this is necessary, all those who are present at the same synod as well as those who will come and adhere to it, always saving the other decrees of this same sacred council, and it will supply for any defects, if perchance any shall occur in the above, notwithstanding any apostolic constitutions, even those published in general councils, and other constitutions to the contrary. Tego samego świętego Synodu, w celu usunięcia wszystkich scruples, i oświadcza, że nadają się do aktywnego i biernego wykonywania wszelkich prawem aktów Synod w tym samym zakresie, w jakim jest to konieczne, wszystkich tych, którzy są obecni w tym samym Synodu, jak również tych, którzy i wejdzie do niej, zawsze oszczędności w innych dekretów z tej samej świętej rady, a on dostarczy wszelkich wad, ewentualnie, jeżeli będą występować w dowolnej wyżej, bez względu na wszelkie konstytucje apostolskie, nawet tych opublikowanych w ogóle rady, konstytucji i innych przeciwnie.

SESSION 41 - 8 November 1417 SESJA 41 - 8 listopada 1417

[Everything is prepared for the start of the conclave to elect a pope. [Wszystko jest przygotowane do rozpoczęcia w konklawe do wyboru papieża. On 11 November cardinal Oddo Colonna is elected pontiff as Martin V. ] W dniu 11 listopada kardynał Oddo Colonna jest wybierany jako biskup Martin V.]

SESSION 42 - 28 December 1417 SESJA 42 - 28 grudnia 1417

[In this session a bull of Martin V was approved regarding Baldassare Cossa, formerly pope, who was earlier deprived of his see and imprisoned by the council but who is now to be set free] [W tej sesji byka Martina V został zatwierdzony w odniesieniu Baldassare Cossa, dawniej papieża, który został wcześniej pozbawiony zobaczyć i uwięziony przez Radę, ale kto jest teraz należy ustawić wolne]

SESSION 43 SESSION 43

[42 ] [42]

- 23 MARCH 1418 - 23 marca 1418

[Certain statutes promulgated on the reform of the church] [Niektóre statutu ogłoszone w sprawie reformy kościoła]

On exemptions W sprawie zwolnień

Martin, bishop and servant of the servants of God. Martin, biskup i sługą sług Bożych. We note that from the time of the death of pope Gregory XI, our predecessor of happy memory, some Roman pontiffs, or those who claimed to be and were reputed as such in their various obediences, either of their own will or on account of the importunity of petitioners, have granted exemption from the jurisdiction of their ordinaries to certain churches, monasteries, chapters, convents, priories, benefices, places and persons, which were in no way exempt in the time of the said Gregory, to the great detriment of the ordinaries in question. Zauważamy, że od czasu śmierci papieża Grzegorza XI, nasz poprzednik szczęśliwy pamięci, niektóre Papieży, lub tych, którzy twierdzili, i jako takie zostały cieszących się w różnych obediences, albo z ich własnej woli lub ze względu na natręctwo składających petycje, przyznało zwolnienie od jurysdykcji ich Ordynariusze do niektórych kościołów, klasztorów, rozdziały, zakonach, priories, benefices, miejsca i osób, które były w żaden sposób nie zwalniają w czasie wspomnianej Gregory, z wielką szkodą dla Ordynariusze o których mowa. We wish to avoid damage of this kind. Pragniemy, aby uniknąć uszkodzenia tego rodzaju. We therefore revoke, with the approval of this sacred council, all exemptions that were first granted after the said Gregory XI's death, by any persons whomsoever claiming to be Roman pontiffs, even if perchance we ourselves with full knowledge approved or renewed the exemptions, without the party in question being heard, to any cathedral churches, monasteries (even those that were exempt but were later made subject to a monastery of a different order or tradition), chapters, convents, prelacies, benefices, places and persons whatsoever, if they had enjoyed no exemption before they were exempted in this way, but were simply subject to ordinary jurisdiction, and had no beginning before that time. Mamy zatem cofnąć, za zgodą rady tego świętego, wszystkich zwolnień, które zostały przyznane po pierwsze powiedział Grzegorz XI śmierci, przez kogokolwiek domagający wszelkich osób, które mają być Papieży, ewentualnie nawet jeśli sami z pełną znajomością zatwierdzone lub odnowione zwolnień, bez strona bycia wysłuchanym na pytanie, do wszystkich katedra kościoły, klasztory (nawet te, które zostały zwolnione, ale później były uzależnione od klasztoru w innej kolejności lub tradycją), rozdziały, zakonach, prelacies, benefices, miejsca i osób, co, jeśli miał przed zwolnieniem nie korzystają one były zwolnione w ten sposób, ale były po prostu zwykłe podlega jurysdykcji, a nie rozpoczynającego się przed tym czasie. We except, however, exemptions that were made or granted either by way of confirmation, increase or addition, or concerning which the matter was ordained by the competent authority, after the interested parties had presented themselves and been heard, or to which the ordinaries consented, to a whole order or to churches, monasteries, chapters, convents, benefices and places founded after the aforesaid time by way of or on condition of exemption or with a new foundation in mind, or to universities and colleges of scholars. My chyba jednak wyjątki, które zostały dokonane lub przyznane w drodze potwierdzenia, zwiększenie lub więcej, lub dotyczące którym sprawa została ordynowany przez właściwy organ, po zainteresowane strony miały stawili się i zostały wysłuchane, lub do których Ordynariusze zgodę , W całości lub kościoły, klasztory, rozdziały, zakonach, benefices i założył po miejscach wyżej wymienionych czas w drodze lub na warunek zwolnienia lub z nową fundację na uwadze, czy uniwersytety i kolegia uczonych. We also revoke, with the approval of this sacred council, all perpetual exemptions granted by the pope through inferior persons. Mamy również cofnąć, za zgodą rady tego świętego, wszystkie wieczystego zwolnień przyznanych przez papieża poprzez gorsze osób. We revoke them even if unresolved suits about them are pending, and we end these suits. My je cofnąć, nawet jeżeli nierozwiązane odpowiada na ich temat są w toku, a my końcu te garnitury. We return the churches, monasteries and other aforesaid places to the former jurisdiction of their ordinaries. Wracamy do kościołów, klasztorów i innych wyżej wymienionych miejsc do byłego Ordynariusze ich jurysdykcji. We do not wish to prejudice by this in any way other exemptions held or granted before the death of the said Gregory. Nie chcemy przez ten narusza w jakikolwiek sposób w posiadaniu innych zwolnień lub udzielone przed śmiercią powiedział do Gregory. In future, however, we do not intend to grant exemptions unless the case has been examined and the interested parties have been summoned. W przyszłości jednak, że nie zamierzają udzielić zwolnienia, chyba że sprawa została zbadana i zainteresowane strony, zostali wezwani.

On unions and incorporations Na zawodowych i incorporations

Martin, etc. It is not possible to give a certain rule about unions and incorporations made or granted after Gregory XI's death. Martin, itd. Nie jest możliwe, aby dać pewną regułę o zawodowych i czy dokonane incorporations przyznana po śmierci Grzegorza XI. We shall therefore revoke them, with due regard to justice, even though the authority of the apostolic see may have been involved, on the plea of the interested parties, unless they were made for good and true reasons or unless the interested persons themselves have obtained benefices united in this way. Będziemy zatem je cofnąć, z należytym uwzględnieniem wymiaru sprawiedliwości, mimo że organ Stolicy Apostolskiej może mieć udział, w sprawie zarzutu z zainteresowanymi stronami, chyba że zostały one dokonane na dobre i prawdziwe powody lub jeżeli same zainteresowane osoby uzyskały benefices zjednoczona w ten sposób.

On intercalary fruits Wstawiony na owoce

Martin, etc. Next, we leave the fruits and revenues coming from churches, monasteries and benefices during a vacancy to be disposed of in accordance with the law and customs or privileges. Martin, itp. Następnie opuszczamy owoców i dochody pochodzące z kościołów, klasztorów i benefices podczas wakatu należy usunąć w sposób zgodny z prawem i zwyczajami lub przywileje. We forbid them to be applied to us or to the apostolic camera. My im zabronić, które mają być stosowane do nas lub do kamery apostolskiej.

On simoniacs Na simoniacs

Martin, etc. Many constitutions have been issued in the past against the evil of simony, but they have not been able to eradicate the disease. Martin, itp. Wiele konstytucji zostały wydane w przeszłości wobec zła symonia, ale nie były one zdolne do zwalczenia choroby. We wish to attend carefully to this matter in the future according as we are able to. Pragniemy, aby uczestniczyć w dokładnie tej sprawy w przyszłości, jak będziemy mogli. We therefore declare, with the approval of this sacred council, that persons ordained in a simoniacal fashion are automatically suspended from exercising their orders. Dlatego oświadczam, za zgodą rady tego świętego, święceń osób, które w sposób simoniacal są automatycznie zawieszony w wykonywaniu swoich zamówień. Simoniacal elections, postulations, confirmations and provisions that are henceforth made to or in respect of any churches, monasteries, dignities, parsonages, offices or ecclesiastical benefices are rendered null by the law itself and nobody acquires any rights through them. Simoniacal wyborów, postulations, potwierdzeń i postanowień, które zostały wykonane do tej pory ani w odniesieniu do wszelkich kościoły, klasztory, dignities, parsonages, urzędów kościelnych lub null benefices są świadczone przez samo prawo i nikt nie nabywa żadnych praw za ich pośrednictwem. Those who have been thus promoted, confirmed or provided may not receive their fruits but are bound to restore them as though they had received things that had been unjustly taken. Ci, którzy zostali w ten sposób promowane, pod warunkiem, potwierdzone lub nie może otrzymać ich owoców, ale są zobowiązane do przywrócenia ich tak, jakby mieli otrzymanych rzeczy, które zostały podjęte niesprawiedliwie. We decree, moreover, that both those who give and those who receive money in this matter of simony automatically incur the sentence of excommunication, even though their rank be pontifical or cardinalatial. My dekret ponadto, że zarówno tych, którzy dają i tych, którzy otrzymują pieniądze w tej kwestii symonia automatycznie ponoszą zdanie ekskomunika, nawet jeśli ich ranga być papieskich lub cardinalatial.

On dispensations W sprawie zwolnień

Martin, etc. Since benefices are granted by reason of the duties attached to them, we consider it absurd that those who obtain benefices refuse or neglect to carry out their duties. Martin, itp. Ponieważ benefices są przyznawane ze względu na obowiązki załączonych do nich, że uznają to za absurdalne, że ci, którzy benefices uzyskania odmowy lub zaniedbania wykonywania swoich obowiązków. We therefore revoke, with the approval of this sacred council, all dispensations, granted by any persons whomsoever claiming to be Roman pontiffs, to any persons elected to, confirmed in or provided to churches, monasteries, conventual priories, deaneries, archdeaconries or any other benefices for which a particular order ought to be bestowed, or to which one is attached, whereby the persons in question are dispensed from receiving the episcopal consecration or the abbatial blessing or the other orders that ought to be bestowed or are attached. Mamy zatem cofnąć, za zgodą rady tego świętego, wszystkich zwolnień, przyznanej przez jakiekolwiek osoby twierdzące, że są czyim Papieży, do wszystkich osób wybranych do, lub potwierdzone w przewidzianych do kościołów, klasztorów, Konwentualnych priories, deaneries, archdeaconries lub jakichkolwiek innych benefices dla konkretnego zamówienia, które powinny zostać przyznany, lub do których jedna jest załączony, w którym dane osoby są zrezygnować z otrzymywania konsekracji biskupiej lub Agora błogosławieństwo lub innych zleceń, które powinny być przyznany lub są załączone. This does not include, however, the dispensations granted according to the form of Boniface VIII's constitution beginning Cum ex eo We decree that within six months from the publication of this our constitution, for those who are presently holding such appointments, and within the time laid down by the law for those who will hold them in the future, the persons concerned are to have themselves consecrated or blessed or promoted to some other required order. Nie obejmuje to jednak, że zwolnień przyznanych zgodnie z postaci Bonifacego VIII na początku konstytucji Cum ex eo My dekret, że w ciągu sześciu miesięcy od daty opublikowania niniejszego naszej konstytucji, dla tych, którzy są obecnie w posiadaniu takich nominacji, a zawarte w terminie przewidzianą przez prawo dla tych, którzy będą je posiadać w przyszłości, dane osoby są do siebie konsekrowanego lub błogosławiony lub awansował do innej wymaganej kolejności. Otherwise they are deprived by the law itself of the said churches, monasteries, dignities, parsonages, offices and benefices. Inaczej są pozbawieni przez samo prawo danego kościoły, klasztory, dignities, parsonages, biur i benefices. These may then be freely conferred on other persons or provision may be made for them. Mogą być one swobodnie przyznanych innym osobom lub można przewidzieć dla nich. However, other published constitutions on this matter are to remain in force. Jednakże, inne opublikowane na ten temat konstytucji mają pozostać w mocy.

On tithes and other dues Na dziesięciny i inne należności

Martin, etc. We command and order the strict observance of the laws which forbid tithes and other dues to be imposed on churches and ecclesiastics by persons lower than the pope. Martin, itp. oraz nakaz ścisłego przestrzegania prawa, które zakazują dziesięciny i inne należności, które mają być nałożone na kościoły i duchownych przez osoby niższe niż papież. For ourselves, moreover, we shall in no way impose them generally on the whole clergy unless there is a grave and serious reason and an advantage for the universal church in doing so, and then with the advice, consent and written endorsement of our brothers, the cardinals of the holy Roman church, and the prelates whose advice can conveniently be obtained. Dla nas, ponadto, że w żaden sposób nie nakłada na nich ogólnie całego duchowieństwa, chyba że istnieją poważne i poważny powód i korzyści dla Kościoła powszechnego w ten sposób, a następnie z porad, zgody i pisemnego potwierdzenia naszych braci, Kardynałów z rzymskiego kościoła świętej, a prałatów, których rady mogą być uzyskane wygodnie. This should not happen especially in any kingdom or province where the prelates in question, or the majority of them, have not been consulted or have not consented. Nie powinno to się zdarzyć, zwłaszcza w żadnym królestwie lub prowincji, gdzie prałatów na pytanie, czy większość z nich, nie były konsultowane ani nie wyraziła zgody. In this way they may only be levied by ecclesiastics acting on the authority of the apostolic see. W ten sposób mogą one być pobierane przez duchownych działających za zgodą Stolicy Apostolskiej.

On the life and probity of clerics Na życie i uczciwość z duchownych

Martin, etc. Among the various faults of clerics and prelates this one has especially taken root, namely that many of them despise an appearance of ecclesiastical decency in their dress and delight in what is unbecoming. Martin, itp. Wśród różnych błędów i prałatów duchownych ten ma przede wszystkim zakorzeniła, a mianowicie, że wiele z nich gardzić stawienia kościelnych przyzwoitości w ich strój i cieszy się to, co jest nieodpowiedni. They seek to conform to the laity and they exhibit outwardly in their dress whatever they are thinking in their minds. Dążą one również zgodne z świeccy i wykazują one zewnętrznie w sukienkę bez myślenia są w ich umysłach. Therefore, with the approval of this sacred council, we renew and order the careful observance of all the laws currently in force regarding the clothing, tonsure and habits of clerics, as to both shape and colour, and their hair-styles and the style and uprightness of their lives. Dlatego, za zgodą rady tej świętej, my odnowić i porządku starannego przestrzegania wszystkich przepisów prawnych obowiązujących obecnie w odniesieniu do odzieży, tonsura i zwyczajów duchownych, zarówno co do kształtu i koloru, a ich włosy-style i styl i uczciwości ich życia. These laws have been heeded far too little by both the secular and the regular clergy. Te ustawy zostały echa zbyt mało zarówno świeckie i regularne duchownych. Especially we order to be utterly abolished, with the same council's approval, the abuse whereby in certain regions some clerics and churchmen, both secular and regular, and even (which we deplore still more) prelates of churches, wear long gloves that are unnecessarily large and sumptuous, extending to their elbows, and clothes with slits at the back and sides, with furs covering the edges even of the slit parts. Zwłaszcza że aby zostać zniesione na zagładę, z tej samej Rady, w której nadużycia w niektórych regionach niektórych duchownych i churchmen, zarówno świeckiej i regularne, a nawet (co jeszcze bardziej ubolewać) prałatów kościołów, nosić długie rękawiczki, które są niepotrzebnie duże i soczystych, poszerzenie ich łokciach, a ubrania ze szczelin z tyłu i boków, z futra obejmujące krawędzie nawet szczeliny części. Moreover, they are not afraid to attend the divine offices in churches--even in the churches in which they are beneficed--in such clothes together with their surplices and other garments worn for worship and the church's services. Co więcej, są one nie boją się uczestniczyć w boskiej biura w kościołach - nawet w kościołach, w których są one beneficed - w takich ubrań wraz z ich surplices i inne szaty noszone dla kultu Kościoła i usług. We condemn this unbecoming way of dressing for all churchmen and we forbid the wearing of such garments. Potępiamy tego niewłaściwy sposób opatrunku dla wszystkich churchmen i zakazują noszenia takich szat. Those who do otherwise are to be punished as transgressors of the canons. Ci, którzy nie inaczej mają być karane jako przestępców z kanonów. We decree in particular that if any beneficed person, or any holder of an office in a church, dares to attend the divine office in such clothing, then he shall know that he is suspended from receiving his ecclesiastical incomes for one month for each such occasion, and the fruits of these incomes are to be applied to the fabric of the church in question. My dekret, w szczególności, że jeśli jakiekolwiek beneficed osoby, lub każdy posiadacz urzędu w kościele, odwagę do udziału w Boskiej urzędu w taki Odzież, wtedy poznacie, że jest on zawieszony od otrzymania jego kościelne dochodów przez okres jednego miesiąca dla każdego z takich okazji , A owoce tych dochodów mają być stosowane w odniesieniu do tkanin z kościoła, o którym mowa.

Martin, etc. We decree and declare with the approval of this sacred council, that the demands of this same sacred council. Martin, itp. dekretu i zadeklarować za zgodą rady tego świętego, że domaga się tego samego świętej rady. regarding the articles contained in the reform decree promulgated on Saturday 30 October [43 ] of last year, have been and are met by the various decrees, statutes and ordinances, both those which have been read out in this present session and those upon which agreement has been reached with the individual nations of the council. artykułów dotyczących reform zawartych w dekrecie ogłoszonym w sobotę, 30 października [43] ubiegłego roku, były i są spełnione przez różne dekrety, praw i nakazów, zarówno tych, które były odczytywane obecnie w niniejszej sesji oraz te, na których umowy został osiągnięty w poszczególnych narodów rady. [44 ] We wish these decrees, statutes and ordinances to be deposited in our chancellery and that letters in public form, under the seal of our vice-chancellor, be drawn up and handed over to those who wish to have them. [44] Chcemy te dekrety, praw i nakazów, które mają być składowane w naszej kancelarii, a litery w formie publicznej, zgodnie z uszczelnieniem naszego wice-kanclerz, zostanie sporządzony i przekazany do tych, którzy chcieliby je mieć.

SESSION 44 - 19 April 1418 SESJA 44 - 19 kwiecień 1418

[Decree on the place of the next council] [Dekret w sprawie miejsca następnej rady]

Martin, etc. We wish and desire to put into effect a decree of this general council [45 ] which lays down, among other things, that general councils must always be held in the place which the supreme pontiff, with the consent and approval of the council, is bound to depute and assign, within the month before the end of this council, as the place for the next council after the end of the present one. Martin, itd. Pragniemy i chęć wprowadzenia w życie tego dekretu Rady Generalnej [45], które określa, między innymi, że ogólne rady zawsze musi się odbyć w miejscu, które OJCA ŚWIĘTEGO, zgody i zatwierdzenia Rady, jest zobowiązany do delegować i przypisać, w ciągu miesiąca przed końcem tego Rada, jako miejsce dla następnej Rady po zakończeniu obecnie. With the consent and approval of this present council, we therefore, by this present decree, depute and assign the city of Pavia for this purpose, and we ordain and decree that prelates and others who ought to be summoned to general councils are obliged to go to Pavia at the aforesaid time. Za zgodą i zatwierdzenia niniejszej rady, ale dlatego, ze niniejszym dekret, delegować i przypisać miasta Pavia na ten cel, a my kapłańskie i dekretu, że prałatów i innych, którzy powinni być wezwani do ogólnych rad są zobowiązane, aby przejść do Pawii na wyżej wymieniony czas. Let nobody therefore ... Niech nikt więc ... If anyone however . Jeśli ktoś jednak. . . Given and enacted at Constance, in the place of this public session . Biorąc pod uwagę, a uchwalone w Konstancji, w miejscu tym publicznej sesji. . .

SESSION 45 SESSION 45

[46 ] [46]

- 22 April 1418 - 22 kwietnia 1418

[Sentence dissolving the council, and the granting of indulgences] [Sentence rozpuszczenie Rady, oraz przyznawania odpustów]

Martin, etc. We dissolve the council, as the sacred council itself requires, for reasons that are certain, reasonable and just. Martin, itp. rozpuścić rady, jak święte rady sama wymaga, z przyczyn, które są pewne, uzasadnione i sprawiedliwe. We give permission, with the council's approval, to each and every person at the council to return home. My dajemy pozwolenie, z zatwierdzenie przez Radę, do każdej osoby w Radzie, aby wrócić do domu. Furthermore, on the authority of almighty God and of his blessed apostles Peter and Paul and on our authority, we grant to each and every person who has taken part in this sacred council and its business a full absolution of all his sins, once in his life, provided he takes advantage of the absolution in the correct form within two months of his hearing about it. Ponadto, na władzę Boga Wszechmogącego i pobłogosławił jego apostołów Piotra i Pawła oraz na naszej władzy, ale przyznają każdej osobie, która wzięła udział w tej świętej działalności Rady i jej pełnej absolucja wszystkich swoich grzechów, gdy w jego życia, pod warunkiem że korzysta z rozgrzeszenie we właściwej formie w terminie dwóch miesięcy od jego przesłuchanie na ten temat. We grant the same at the hour of death. Mamy te same przyznają w godzinie śmierci. This is to be understood as applying to both lords and members of their households; provided that they fast on each Friday for a year from the day they come to know of this indulgence, in the case of those who seek the absolution for while they are alive, and for another year in the case of those who seek it for the hour of death, unless they are legitimately prevented from doing so, in which case they should perform other pious works. Jest to należy rozumieć jako mające zastosowanie do obu panów i członków ich gospodarstw domowych, pod warunkiem, że szybko na każdy piątek przez rok od daty wiedzieć, że pochodzą z tego odpustu, w przypadku tych, którzy szukali jednocześnie absolucja dla ich żyje, a na kolejny rok w przypadku tych, którzy chcą go za godzinę śmierci, chyba że są one legalnie uniemożliwiono ten sposób, w takim przypadku powinny one wykonywać inne pobożnych dzieł. After the second year, they ought to fast on Fridays until the end of their lives or to perform other pious works. Po drugim roku, powinny one szybko w piątki do końca ich życia lub do wykonywania innych pobożnych dzieł. Let nobody therefore . Niech zatem nikt. . . If anyone however . Jeśli ktoś jednak. . . Given and enacted at Constance in the place of this public session. Biorąc pod uwagę, a uchwalone w Konstancji w miejscu publicznym tej sesji. ..

FOOTNOTES

1 This footnote is not from Tanner. 1 To nie przypisem z Tanner. This council was occasioned by The Schism begun when the cardinals who had elected Urban VI pope on 8th April 1378 and who had all repeatedly recognised him subsequently, decided in view of his offensive zeal for reform to claim that the pressure they had been under during his election had invalidated it. Ta rada była spowodowanych przez schizmy rozpoczęte, gdy kardynałowie, którzy wybrany papież Urban VI w dniu 8 kwietnia 1378 i wszystkich, którzy go później wielokrotnie uznane, postanowiła w związku z jego ofensywny zapał do reformy twierdzą, że presja byli pod jego trakcie Wybory miał on unieważniony. In September 1378 they elected Robert of Genoa [anti] pope Clement VII. We wrześniu 1378 oni wybierani Robert Genua [anty] papieża Klemensa VII. Urban VI excommunicated them all and appointed a new college of cardinals. Urban VI excommunicated je wszystkie i powołania nowego kolegium kardynałów. There then continued two lines of popes with supporting cardinals. Nie kontynuował następnie dwa wiersze z papieży wspieranie kardynałów. Fed up with this bipartite division of christendom the "council" of Pisa in 1409 made it tripartite beginning another line Fed z tym dwustronny podział na chrześcijaństwo "rady" w Pizie w 1409 rozpoczynający się trójstronnej go innym wierszu

The legitimate line ran : Urban VI, Boniface IX, Innocent VII, Gregory XII. Uzasadnionych linii pobiegł: Urban VI, Bonifacego IX, Innocentego VII, Grzegorza XII.

The first line of antipopes ran :Clement VII, Benedict XIII. Pierwszą linię uruchomiono antipopes: Klemens VII, Benedykt XIII.

The second line of antipopes ran : Alexander V, who was succeeded by antipope John XXIII. Druga linia antipopes prowadził: Alexander V., który został przez udało Antypapież Jan XXIII.

It should be remembered that those assembled at Constance did not constitute an ecumenical council until the bull of Gregory XII was proclaimed on 4 July 1415 in what in Tanner is called "Session 14". Należy pamiętać, że te montowane w Konstancji nie stanowią Sobór do cielca Grzegorz XII została ogłoszona w dniu 4 lipca 1415 w Tanner, co jest w nazwie "Sesja 14".

2 ie for the few weeks of 1378 that intervened between his election and his electors' repudiation of the election. 2: za kilka tygodni w 1378 interweniowała, że między jego wyborów i jego wyborców "odrzucenie wyborów.

3 The documentation can be found in MANSI, vol. 3 dokumentacji można znaleźć w Mansi, t.. XXVII, cols. XXVII, kolumny. 730-46.

4 Terrenas Affectiones, March 13, 1415, MANSI, XXXII, col. 4 Terrenas Affectiones, 13 marca 1415, Mansi, XXXII, col. 733.

5 Cum ad laudem of same date; ib. 5 Cum ad laudem tej samej daty; IB. col. 733-4.

6 Remota tamen omnino dicti Balthassaris praesidentia et praesentia; MANSI, col. 6 odległej tamen omnino dicti Balthassaris praesidentia et praesentia; Mansi, col. 733. The powers granted in the commission are stated to have reference to " congregationem ipsam, in quantum per dictam serenitatem regiam, et non Balthassarem, sese nuncupari facientem Joannem XXIll vocatum . . ." Uprawnienia przyznane w Komisji stwierdził, że odniesienie do "congregationem ipsam, w kwantowej na dictam serenitatem regiam, et non Balthassarem, sese nuncupari facientem Joannem XXIll vocatum..." Gregory XII nowhere speaks of John XXIII's "obedience". Grzegorz XII nigdzie nie mówi o Jana XXIII "posłuszeństwo".

7 The schedule, Quia sanctissimus dominus noster: which begins by describing the assembly . 7 harmonogramem, Quia sanctissimus Dominus noster: opisujące, które rozpoczyna się od zgromadzenia. . . celebris fama huius sanctae congregationis pro generali concilio Constantiensi . celebris fama huius Sanctae Congregationis pro Generali concilio Constantiensi. . . congregatae: the vital words are given Ego Joannes . congregatae: słowa kluczowe podane są Ego Joannes. . . istud sacrum concilium generale CONVOCO et omnia per ipsum agenda auctorizo et confirmo: MANSI, ib. istud sacrum Concilium generale CONVOCO et omnia na porządku auctorizo et ipsum confirmo: Mansi, IB. col. 734.

8 MANSI, ib., col. 8 Mansi, ib., Col. 735.

9 Divina gratia dirigente dated from Rimini, March 10, 1415; MANSI, ib. 9 Divina gratia Dirigente dnia z Rimini, 10 marca 1415; Mansi, IB. col. 737.

10 The schedule, Ego Carolus de Malatestes, MANSI, ib., col. 10 harmonogramem, Ego Carolus de Malatestes, Mansi, ib., Col. 744

11 "Admittit, approbat et collaudet ", ib., col. 11 "Admittit, approbat et collaudet", ib., Col. 745.

12 This document of John XXIII was read and approved by the council at this first session. 12 Niniejszy dokument Jana XXIII został odczytany i zatwierdzony przez Radę w tej pierwszej sesji.

13 A "council" not recognized by the legitimate pope, the council of Pisa (1409), session 22 (Msi 26, 1155). 13 A "Rada" nie został rozpoznany przez papieża prawem, rada Pisa (1409), sesja 22 (Msi 26, 1155).

14 really antipope Alexander V 14 naprawdę Antypapież Aleksander V

15 Here was read John's "Bull" Ad pacem et exaltationem ecclesiae dated 9 December 1413. 15 Tu było przeczytać John's "Bull" Ad Pacem exaltationem et Ecclesiae dnia 9 grudnia 1413.

16 The 11th council of Toledo (675), canon 1 (Mansi 11, 137; Bruns 1, 308), ch. 16 11. Rada Toledo (675), kanon 1 (Mansi 11, 137; Bruns 1, 308), kan. 3 C. V q. 3 ° C. V q. 4 (Fr 1, 548). 4 (Pt 1, 548).

17 Here follow the appointments of the council's ministers and officials Tutaj po 17 nominacji do rady ministrów i urzędników

18 John XXIII had fled from Constance on 20 March 1415 18 Jan XXIII uciekli z Konstancji w dniu 20 marca 1415

19 and the general reform of God's church in head and members adds Asd. 19 i ogólnej reformy Kościoła Bożego w głowę i członków dodaje Veron. These words are not found even in the reliable codices of the Basle epitome (see Hardt IV, prologue 15 ff.) Te słowa nie znaleziono nawet w wiarygodnych codices w typowy Bazylea (patrz Hardt IV prolog 15 nn.)

20 This paragraph is in Asd, but in fact the matter was only proposed, not decided upon (see Hardt, IV 90). 20 ust To jest w Veron, ale w rzeczywistości sprawa była tylko proponowane, nie zadecydowała (patrz Hardt, IV 90).

21 The following were also approved at this session : a proposition concerning matters about Hus and Wyclif to be treated at the next session; a decree about writing letters to kings and princes in the name of the council, about the pope's flight and about the continuing integrity of the council; a decree to the effect that pope John should be brought back by the emperor to the council of Constance. 21 Następujące osoby były również zatwierdzane na tej sesji: propozycję dotyczącą spraw o Hus i Wyclif być traktowane na następnej sesji; dekret o pisanie listów do królów i książąt w imieniu Rady, na temat papieża i lot na temat kontynuacji integralności rady; dekret z mocą, że papieża Jana powinny być sprowadzeni przez cesarza na Sobór w Konstancji.

22 Regarding this article, the reasons for the condemnation are included in the acts as follows: The first part is scandalous and presumptuous inasmuch as it speaks in general terms and without distinctions; the second part is errorneous inasmuch as it asserts that beggin is not permitted to friars. 22 Jeśli chodzi w tym artykule, powody do potępienia zawarte są w aktach w następujący sposób: pierwsza część jest skandaliczny i arogancki, gdyż mówi w sposób ogólny, bez wyróżnień; druga część jest errorneous gdyż twierdzi, że nie mogą rozpocząć się do zakonnicy.

23 Regarding this article, the acts include the following reasons for the condemnation: It is an error if one understands by the Roman church the universal church or a general council, or inasmuch as it would deny the primacy of the supreme pontiff over the other individual churches. 23 Jeśli chodzi w tym artykule, akty prawne zawierają następujące powody do potępienia: To jest błąd, jeżeli jeden rozumie przez rzymskiego kościoła Kościoła powszechnego lub Rady Generalnej, lub ponieważ nie zezwalaj na prymat OJCA ŚWIĘTEGO w innych indywidualnych kościołów.

24 In 1412 (Msi, 27, 505-508) 24 W 1412 (MSI, 27, 505-508)

25 This condemnation is not in Asd 25 To potępienie nie jest w Veron

26 These 260 articles condemned by the university of Oxford in 1411 (see JA Robson, Wyclif and the Oxford Schools, Cambridge 1961, 244-246) are not to be found in any versions of the council's acts. 26 Te 260 artykułów potępione przez uniwersytet w Oxfordzie w 1411 (patrz JA Robson, Wyclif Szkoły i Oxford, Cambridge 1961, 244-246) nie są zawarte w dowolnej wersji aktów Rady. Indeed, the French nation said that it knew nothing about them, and for this reason the same topic was taken up again in the 15th session (see Hardt 4, 156 and 191; Finke II 34, 40 and 362. HL wrongly affirms [7, 226] that this decree was passsed in the 9th session. See the 15th session below. Rzeczywiście, naród francuski powiedział, że nic nie wiedział o nich, iz tego powodu ten temat została podjęta ponownie w 15. sesji (patrz Hardt 4, 156 i 191; Finke II 34, 40 i 362. HL błędnie stwierdza [7 , 226], że ten dekret został passsed w 9. sesji. Patrz 15. sesji poniżej.

27 In Hardt this decree follows the sentencing of pope John to be removed and deposed; HL (7, 248 n.), on the other hand, correctly affirms that it preceded the sentence, as the heading of the decree shows. 27 W Hardt tego zarządzenia wynika, skazanie Jana być zdjęte i złożone; HL (7, 248 n.), az drugiej strony, słusznie stwierdza, że poprzedza zdanie, jak pozycji dekretu wskazuje.

28 There follows a separate decree on electing four judges for summoning absent prelates. Poniżej 28 oddzielny dekret o wyborze czterech sędziów na wezwanie nieobecny prałatów.

29 Tanner curiously says "At this session pope Gregory XII, through his legate Charles Malatesta, approved the council of Constance and solemnly renounced the papacy." 29 Tanner ciekawie mówi "Na tej sesji Papież Grzegorz XII, poprzez jego legata Charles Malatesta, zatwierdził Sobór w Konstancji i uroczyście zrzekli pontyfikatu". The actual word used was convoco. Rzeczywista słowo używane było convoco. See my introduction (2). Zobacz moim wprowadzenie (2).

30 The following decrees were also promulgated at this session for the purpose of confirming Gregory XII's resignation and of uniting the followers of the two obediences: Legal proceedings in the two obediences, arising from the schism, are declared ended. 30 następujące dekrety zostały również ogłoszone na tej sesji w celu potwierdzenia Grzegorz XII i rezygnacji z połączenia dwóch naśladowców obediences: sądowe w dwóch obediences, wynikające ze schizmy, są uznane za zakończone. Decree stating that the process for electing the Roman pontiff, when the see is vacant, may not begin without the council's consent (this decree accords with the decrees promulgated in the earlier session). Dekret stwierdzający, że proces wyboru Biskupem Rzymu, kiedy jest wolny zobaczyć, nie można rozpocząć bez zgody rady (tego dekretu jest zgodna z dekrety ogłoszone we wcześniejszej sesji). The council ratifies all that Gregory XII did, canonically and according to reason, within his actual obedience. Rada ratyfikuje, że wszystkie Grzegorz XII uczynił, kanonicznej i zgodnie z powodu, w jego rzeczywistej posłuszeństwa. The decree that Gregory XII may not be re-elected was not made on the grounds of incapacity on the part of the said lord Gregory. Dekrecie, że Grzegorz XII, nie mogą być wybierani ponownie nie została dokonana na podstawie niezdolności do pracy ze strony wspomnianego pana Grzegorza. The council reserves to itself, and declares that it will indeed see to, the resolution of problems where two or more persons from different obediences hold the same title. Rada zastrzega sobie, i deklaruje, że będzie on rzeczywiście zobaczyć do rozwiązywania problemów, gdy dwie lub więcej osób z różnych obediences trzymaj pod tym samym tytułem. The council accepts and admits as cardinals the lord Gregory and his cardinals. Rada akceptuje i przyznaje, jak kardynałowie Pana Grzegorza i jego kardynałów. That the lord Gregory's officials shall retain their offices. Że pan Gregory's urzędnicy zachowują swoje biura. That nobody may depart from the council without the council's permission. Że nikt nie może odstąpić od rady bez zgody Rady. That the emperor Sigismund is to attend to the council's safety. Że cesarz Zygmunt jest do uczestnictwa w Radzie bezpieczeństwa. Decree stating that the council requires Peter de Luna (Benedict XIII) to resign . Dekret stwierdzający, że Rada zobowiązuje Piotra de Luna (Benedykt XIII) do dymisji.

31 The whole of this sentence condemning John Wyclif, together with the articles selected from the 260, is not in Asd; but the articles are published also in HL 7, 308-313. 31 całą John potępiając tym zdaniu Wyclif, wraz z artykułów wybranych z 260, nie jest w Veron, ale artykuły są publikowane również w HL 7, 308-313.

32 See above, session 8 (p. 415). 32 Zobacz powyżej, sesja 8 (str. 415). In Hardt (4, 400 and 408) this second condemnation of John Wyclif is not clearly distinguished from the condemnation of John Hus which follows immediately in the same session. W Hardt (4, 400 i 408) ten drugi potępienie John Wyclif nie jest wyraźnie odróżniać się od potępienia Jan Hus, który następuje natychmiast, w tej samej sesji.

33 Innocent III; see Lateran council IV, constitution 21 (see above, p. 245) 33 Innocenty III; patrz Laterański IV Rady, konstytucji 21 (patrz wyżej, str. 245)

34 but they were not copulating as married persons Msi 34, ale nie były one jak kopuluję żonaty osób Msi

35 Held in 1412 (Msi 27, 505-508 35 w posiadaniu 1412 (Msi 27, 505-508

36 Session 8 [before the council became ecumenical] 36 Sesja 8 [przed Radą stał ekumenicznego]

37 In this session various matters were also agreed upon concerning the ordering and protecting of the council's work: Decree on silence; Constitution of the council against those who plunder or despoil persons coming to or returning from the council. 37 w tej sesji były również różne sprawy uzgodnione dotyczące zamawiania i Rady w sprawie ochrony pracy: Dekret o ciszy; Konstytucji Rada przeciwko tym, którzy grabić lub profanować osób przybywających do lub wracają z Rady.

38 The Caroline Constitution on ecclesiastical liberty, promulgated by the emperor Charles IV in 1377, was published by Hardt among the acts of the council (4, 523-525). 38 Konstytucji Caroline kościelnych na wolności, ogłoszone przez cesarza Charles IV w 1377, została opublikowana przez Hardt wśród aktów Rady (4, 523-525). On the confirmation discussed at this session and afterwards promulgated, see Hardt 4, 562-583 Na potwierdzenie omawiane w tej sesji i po promulgacji, patrz Hardt 4, 562-583

39 The articles of Narbonne concerning the unity of the church, which were agreed between the emperor Sigismund and the envoys of the council of Constance on the one side, and the envoys of the kings and princes of Benedict XIII's obedience on the other side, were published by the council in a general assembly on 13 December 145 (see Hardt 4, 584). 39 artykułów dotyczących Narbonne jedności Kościoła, które zostały uzgodnione między cesarza Zygmunta i wysłannikami na Sobór w Konstancji na jednej stronie, a wysłannikami królów i książąt Benedykt XIII posłuszeństwa po drugiej stronie, zostały publikowana przez Radę w Walne Zgromadzenie w dniu 13 grudnia 145 (patrz Hardt 4, 584). They are printed in Hardt 2, 542-554 Są one drukowane w Hardt 2, 542-554

40 The most holy general synod of Constance, legitimately assembled in the holy Spirit, representing the universal church Asd. 40 Najświętszym ogólnym Synod w Konstancji, legalnie montowane w Duchu Świętym, reprezentujących Kościół powszechny Veron.

41 This article comes fifth in the changed order in Asd. 41 Ten artykuł pochodzi piątym w kolejności zmiana w Veron.

42 On 22 February 1418 Martin V's bull Inter cunctas was promulgated against the followers of John Wyclif and John Hus. 42 W dniu 22 lutego 1418 Martin's V byka Inter cunctas została ogłoszona przed naśladowcami Jana Wyclif i Jana Husa. It was addressed to all archbishops, bishops and inquisitors. Został on skierowany do wszystkich arcybiskupów, biskupów i inquisitors. Included in it were the 45 articles of Wyclif condemned in the 8th session and the 30 articles of Hus condemned in the 15th session. Uwzględnione zostały w niej 45 artykułów o Wyclif potępił w 8. sesji i 30 artykułów Hus potępił w 15 sesji. All suspects were to answer 39 questions, which were enumerated in the bull, on these articles (see Hardt 4, 1518-1531; HL 7, 507-529; D 657-689). Wszyscy podejrzani byli odpowiedzieć na 39 pytań, które zostały wymienione w byka, na tych artykułów (patrz Hardt 4, 1518-1531; HL 7, 507-529; D 657-689).

43 Session 40 43 Sesja 40

44 Those agreed upon in the council by Martin V--with the Spanish, French, German and English nations--have also been published in Raccolta di concordati su matene ecclesiastiche tra la S. Sede e le autorita civili, edited by A. Mercati, I Roma 1954, 144-168 (see HL 7, 535-565). 44 Te uzgodnione w Radzie przez Martina V - z hiszpańskim, francuskim, niemieckim i angielskim narodów - zostały również opublikowane w raccolta di concordati su matene ecclesiastiche tra la S. Sede e le autorità civili, redagowanym przez A. Mercati Ja Roma 1954, 144-168 (patrz HL 7, 535-565).

45 Session 39 45 Sesja 39

46 At the beginning of this session the Poles petitioned for a solemn confirmation of the condemnation as heretical of John Falckenberg's doctrine on tyrannicide. 46 z początku tej sesji Polaków zwrócił na uroczyste potwierdzenie potępienia jako heretycki Jana Falckenberg na naukę na tyrannicide. This doctrine had already been condemned by the individual nations but not by the council. Doktryna ta została już skazana przez poszczególne narody, ale nie przez Radę. Pope Martin's reply was as follows: The aforesaid lord our pope said, in answer to these proposals, protestations, requests and suggestions, after silence had been imposed on all (since some were saying much and causing a disturbance), and by way of replying to the aforesaid points, that he wished to hold and inviolably observe, and never to contravene in any way, each and every thing that had been determined, concluded and decreed in a conciliar way, in matters of faith, by this present sacred general council of Constance. Papież Martin Odpowiedź była następująca: Wymieniona panie nasz papież powiedział, w odpowiedzi na te wnioski, protesty, wnioski i sugestie, po milczenie zostało nałożone na wszystkie (ponieważ niektóre były mówiąc dużo i powodowania zakłóceń), oraz w drodze odpowiedzi do wyżej wymienionych punktów, że chciałby utrzymywać i inviolably obserwacji, i nie narusza w jakikolwiek sposób, w każdej rzeczy, która została ustalona, zakończone i ogłoszone w conciliar sposób, w sprawach wiary, w tym obecny święty Rady Ogólnej w Konstancji. The pope approves the things done thus in a conciliar way, and he ratifies all things about matters of the faith that were done in the council in a conciliar way and not otherwise or in some other way (Hardt 4, 1557). Papież zatwierdza to zrobić w ten sposób w conciliar sposób, a on ratyfikuje wszystko o sprawach wiary, które zostały zrobione w Radzie w conciliar a nie inny sposób lub w inny sposób (Hardt 4, 1557).


Introduction and translation taken from Decrees of the Ecumenical Councils , ed. Wstęp i zaczerpniętych z tłumaczeniem dekretów z ekumenicznego rady, wyd. Norman P. Tanner Norman P. Tanner

Also, see: Również zobaczyć:
Ecumenical Councils Ekumeniczny Rad


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest