Book of Daniel Księga Daniela

General Information Informacje ogólne

Daniel, a book in the Old Testament of the Bible, is listed with the Major Prophets by Christians and with the Writings (Ketuvim) by the Jews. Daniel, książki w Starym Testamencie w Biblii, znajduje się na liście z głównych proroków i przez chrześcijan z Pisma (Ketuvim) przez Żydów. It comprises six stories of the trials of Daniel and his companions while they served at the court of Babylon, as well as four visions of the end of the world. Go składa się z sześciu opowiadań z prób Daniela i jego towarzyszy, podczas gdy służył w sądzie Babilonu, a także czterech wizje końca świata. The book takes its name, not from the author, who is actually unknown, but from its hero, a 6th century Jew. Książka ma swoją nazwę, a nie od autora, który jest faktycznie nieznane, ale z jego bohaterem, A 6-te wieku Żyd. Internal evidence indicates that the book was written during the Maccabean wars (167 - 164 BC). Wewnętrznych dowodów wskazuje na to, że książka została napisana w Maccabean wojen (167 - 164 pne).

Daniel is a form of Apocalyptic Literature rather than prophecy; it is cast in symbolic imagery about the end of time and is attributed to an earlier authority. Daniel jest formą Apocalyptic Literatura niż proroctwo, jest oddanych w symbolicznym obrazem o koniec czasu i jest przypisane do wcześniejszej organ. The book was intended to encourage Jews in the face of religious persecution by the Hellenistic kingdom of the Seleucids and their Jewish sympathizers. Książka miała na celu zachęcenie Żydów w obliczu prześladowań religijnych przez helleńskiego królestwo z Seleucydami żydowskich i ich sympatyków. Daniel contains the only certain Old Testament reference to bodily Resurrection, presents a form of the Son of Man tradition influential in the Gospel traditions about Jesus Christ, and was a primary source for the visions of the New Testament Book of Revelation. Daniel zawiera tylko niektóre Starego Testamentu odniesienie do zmartwychwstania ciała, przedstawia postać Syna Człowieczego tradycji wpływowych w tradycji Ewangelii o Jezusie Chrystusie, i była głównym źródłem dla wizje Nowego Testamentu Apokalipsa.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Norman K Gottwald Norman K Gottwald


Book of Daniel Księga Daniela

Brief Outline Krótki zarys

  1. Six narratives on the lives of Daniel and his friends; their education, his revelation of Nebuchadnezzar's dream-image the trial by a fiery furnace, his prediction of Nebuchadnezzar's madness, his interpretation of the handwriting on the wall, and his ordeal in the lion's den. Sześć opowieści o życiu Daniela i jego przyjaciół, ich edukacji, jego objawienie Nabuchodonozor's dream-image rozprawie przez piec płomienny, jego prognozy Nabuchodonozor w obłęd, jego interpretacja pisma ręcznego na ścianie, a jego doświadczenie w Lion's den . (1-6)
  2. Four apocalyptic visions, predicting the course of world history. Cztery wizje apokaliptyczny, przewidywania historii świata. (7-12)

Chapters 2:4b-7:28 were composed in Aramaic. Rozdziały 2:4 b-7: 28 w składzie: aramejski. The rest was in Hebrew. Reszta była w języku hebrajskim.


Dan'iel

Advanced Information Informacje zaawansowane

Daniel, God is my judge, or judge of God. Daniel, Bóg jest moim sędzią, lub sędziego Boga.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Book of Daniel Księga Daniela

Advanced Information Informacje zaawansowane

The Book of Daniel is ranked by the Jews in that division of their Bible called the Hagiographa (Heb. Khethubim). Księga Daniela jest porządkowane przez Żydów w tym podział ich Biblii nazywany Hagiographa (Heb. Khethubim). (See Bible.) It consists of two distinct parts. (Patrz Biblia). Składa się z dwóch odrębnych części. The first part, consisting of the first six chapters, is chiefly historical; and the second part, consisting of the remaining six chapters, is chiefly prophetical. Pierwsza część, składającego się z sześciu rozdziałów, jest przede wszystkim historyczne, a druga część, składająca się z pozostałych sześciu rozdziałów, jest głównie prophetical. The historical part of the book treats of the period of the Captivity. Historyczną część książki traktuje o okresie niewoli. Daniel is "the historian of the Captivity, the writer who alone furnishes any series of events for that dark and dismal period during which the harp of Israel hung on the trees that grew by the Euphrates. His narrative may be said in general to intervene between Kings and Chronicles on the one hand and Ezra on the other, or (more strictly) to fill out the sketch which the author of the Chronicles gives in a single verse in his last chapter: 'And them that had escaped from the sword carried he [ie, Nebuchadnezzar] away to Babylon; where they were servants to him and his sons until the reign of the kingdom of Persia'" (2 Chr. 36:20). Daniel jest "historyk z niewoli, pisarz, który sam dostarcza wszelkich seria imprez, które ciemny i ponury okres, podczas którego w harfa Izrael zawisł na drzewach, że zwiększył się przez Eufrat. Narracyjnym Jego można powiedzieć w ogóle do interwencji pomiędzy Kroniki królów i z jednej strony i Ezra z drugiej strony, lub (ściślej), aby wypełnić szkic których autorem Kronik daje w jednym werset w swoim ostatnim rozdziale: "A tych, którzy uciekli z mieczem przeprowadza on [tj. Nabuchodonozor] daleko do Babilonu, gdzie byli pracownicy do niego i jego synów, aż do panowania królestwa Persów "(2 Chr. 36:20).

The prophetical part consists of three visions and one lengthened prophetical communication. The genuineness of this book has been much disputed, but the arguments in its favour fully establish its claims. W prophetical część składa się z trzech wizji i jeden wydłużony prophetical komunikacji. Prawdziwość tej książki dużo zakwestionowaniu zostało, ale argumenty w pełni popiera jej ustalenia jego roszczeń. (1.) We have the testimony of Christ (Matt. 24:15; 25:31; 26:64) and his apostles (1 Cor. 6:2; 2 Thess. 2:3) for its authority; and (2) the important testimony of Ezekiel (14:14, 20; 28:3). (1). Mamy zeznania Chrystusa (Matt. 24:15, 25:31, 26:64) i Jego apostołów (1 Kor. 6:2 2 Thess. 2:3) dla swojej władzy, oraz (2 ) Ważne świadectwa Ezechiela (14:14, 20; 28:3). (3.) The character and records of the book are also entirely in harmony with the times and circumstances in which the author lived. (3). Charakter i zapisy w książce są również w całości harmonię z czasów i okoliczności, w jakich żył autor. (4.) The linguistic character of the book is, moreover, just such as might be expected. (4). Językowej charakter książka jest więcej, tylko jak można się spodziewać. Certain portions (Dan. 2:4; 7) are written in the Chaldee language; and the portions written in Hebrew are in a style and form having a close affinity with the later books of the Old Testament, especially with that of Ezra. Niektóre części (Dan. 2:4; 7) są napisane w języku Chaldee, a porcje są napisane w języku hebrajskim w stylu i formie mają bliskie powinowactwo z późniejszych ksiąg Starego Testamentu, zwłaszcza z tym z Ezra. The writer is familiar both with the Hebrew and the Chaldee, passing from the one to the other just as his subject required. Pisarz jest znane zarówno z hebrajskiego i Chaldee, przechodząc z jednej do drugiej, podobnie jak jego przedmiotem wymagane. This is in strict accordance with the position of the author and of the people for whom his book was written. To jest w ścisłej zgodzie ze stanowiskiem autora, a także osób, dla których jego książka została napisana. That Daniel is the writer of this book is also testified to in the book itself (7:1, 28; 8:2; 9:2; 10:1, 2; 12:4, 5). Daniel jest, że pisarz tej książki jest również zeznał w książce sam (7:1, 28; 8:2, 9:2, 10:1, 2; 12:4, 5).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Daniel's Vision of the Four Beasts Daniel's Vision of Four Beasts

From: Home Bible Study Commentary by James M. Gray Od: Strona główna studiowaniu Biblii komentarz James M. Gray

Daniel - Chapter 7 Daniel - Rozdział 7

This and the vision in chapter 8 are the prophet's "dream and visions," and not the king's and they occurred apparently during his political retirement in the earlier years of Belshazzar (7:1, 8:I). Ta wizja oraz w rozdziale 8 są proroka w "wizje i marzenia", a nie króla i najwyraźniej wystąpiły podczas jego politycznych na emeryturę we wcześniejszych latach Baltazar (7:1, 8: I). They cover the same ground as Nebuchadnezzar's dream and give us in more detail, and from a different point of view, the same story of Gentile dominion from his period to the end of the present age. Obejmują one takie same jak Nabuchodonozor ziemi marzeniem i dają nam w sposób bardziej szczegółowy, a z innego punktu widzenia, tym samym historia Gentile panowanie z jego okresu do końca obecnego wieku. One difference is that Nebuchadnezzar's dream revealed the imposing outward splendor of the world-powers, while Daniel's shows their moral character as indicated by ferocious and rapacious beasts. Jeden różnicą jest to, że Nabuchodonozor marzeniem ujawniła nakładające zewnątrz świetności w świecie władzy, przy jednoczesnym ich Daniela pokazuje moralny charakter wskazany przez okrutny i chciwy bestie.

"It is remarkable that the heraldic insignia of the Gentile nations are all beasts or birds of prey." "Zadziwiające jest, że heraldyczny insygnia z Gentile narody są wszystkie zwierzęta lub ptaki drapieżne." The "sea," in Scripture, stands for the peoples of the earth (Isa. 17:5, Rev. 17:15). W "morze" w Piśmie, stojaki dla narodów ziemi (Isa. 17:5, Rev 17:15). The "great sea" Daniel saw was the Mediterranean, the center of the prophetic earth. Z "wielkiego morza" Daniel zobaczył był Morza Śródziemnego, z centrum prorockim ziemi. That is, where not otherwise indicated, the nations with which prophecy has to do chiefly, are those that border on that sea, or whose political affiliation are closely related to them. To znaczy, jeżeli nie wskazano inaczej, narodów, z którymi ma do tego proroctwa wszystkim, że są na granicy morza, których przynależności politycznej lub są ściśle z nimi związane.

The Four Beasts Cztery zwierzęta

7:1-8 The first of these two visions (chapter 7), when more closely viewed, resolves itself into four, with their interpretations, but we shall treat it singly. 7:1-8 Pierwszy z tych dwóch wizji (rozdział 7), kiedy w większym stopniu postrzegana, rozwiązuje się w czterech z ich interpretacjami, ale traktuje go pojedynczo. The lion (v.4) corresponds to the golden head of Nebuchadnezzar's image, and stands for Babylon. Lew (v.4) odnosi się do złotej szef Nabuchodonozor w obrazem, i stoi na Babilon. The bear (v. 5) corresponds to the best and arms of silver, and stands for the MedoPersian empire. Being "raised up on one side," means that one part of the empire was stronger than the other, which was Persia. Niedźwiedzia (Łk 5) odnosi się do najlepszych i ramiona ze srebra, i stoi na MedoPersian imperium. Bycie "wzbudził na jednej stronie", oznacza, że jedna część imperium był silniejszy niż inne, co było Persji. The "three ribs in the mouth of it" are the three provinces conquered by it not long before, Susiana, Lydia and Asia Minor. "Trzy żebra w jego ustach" są trzy prowincje zdobyty przez nią nie na długo przed, Susiana, Lydia i Azji Mniejszej. The leopard (v. 6) is the Grecian empire, corresponding to the "belly and thighs of brass." Pantera (Łk 6) jest Grecian imperium, odpowiadające na "brzuch i biodra z brązu".

The four wings denote the swiftness with which it carried its victories in every direction, and the four heads its ultimate partition into as many parts of the death of its great head, Alexander. Cztery skrzydła oznacza szybkość, z którymi przeprowadzane jego zwycięstwa w każdym kierunku, i cztery głowy jej ostatecznym partycji na tyle części śmierci jego wielkie głowy, Alexander. The dreadful and terrible beast, too dreadful and terrible for a name (v. 7) corresponds to the legs of iron, and is equivalent to the Roman empire. W strasznych bestii i straszne, straszne i zbyt straszne dla nazwy (w. 7) odpowiada na golenie z żelaza, i jest odpowiednikiem rzymskiego imperium. Its ten horns, like the ten toes in the other case, speak of the ten kingdoms into which it shall be divided at the end of this age; while the little horn (v. 8) "who subdues three of the ten kings so completely that the identity of their kingdoms is lost," is the important additional feature of this vision over that of Nebuchadnezzar. Jej dziesięć rogów, podobnie jak dziesięć stóp w innym przypadku, mówić o dziesięciu królestw, w którym jest ono podzielone na końcu tego wieku, natomiast niewielki rogowej (v. 8) ", który subdues trzy z dziesięciu królów, tak całkowicie że tożsamość ich królestw jest stracone ", jest ważnym dodatkowych funkcji tej wizji w tym Nabuchodonozora. We will again refer to this. Będziemy ponownie odnieść się do tego.

The Ancient of Days Starożytnych dni

vv. 9-14 While these events are culminating on the earth others are transpiring in heaven, a great judgment scene is before us (compare Ps. 2; Matt. 25:31-46, and Rev. 19:19-21). "The Ancient of Days" is identified by some as the First, and by others as the Second Person of the Godhead (Rev. 1:12-14; John 5:22). 9-14 Podczas tych wydarzeń są kulminacją na ziemi są inne transpiring w niebie, wielki wyroku scena jest przed nami (por. Ps. 2; Matt. 25:31-46, a Rev 19:19-21). "W Ancient of Days "jest określone przez niektórych jako pierwsza, a przez innych jako druga osoba w bóstwo (Rev 1:12-14; Jan 5:22). The slaying of the "beast" (v. 11) means the destruction of the world-powers as represented in their final form of the revived Roman Empire. W zabijaniu z "Bestia" (Łk 11) oznacza zniszczenie w świecie uprawnień reprezentowane w ich ostatecznej formie z reaktywowana Cesarstwa Rzymskiego. As to the "rest of the beasts" whose dominion was taken away while their lives were prolonged for a season (v. 12), the meaning is that each of the preceding empires was, in turn, swallowed up by its successor, and lived in it, though it lost its place of independent power. Co do "reszty zwierząt", którego panowanie zostało zabrane podczas ich życia zostały przedłużone na sezon (Łk 12), w znaczeniu jest to, że każdy z poprzednich imperiów był z kolei, pochłonięty przez jego następcę, a mieszkał w nim, choć stracili swoje miejsce niezależne zasilanie. "The Son of man" (v. 13) needs no identification as He comes forward to receive His earthly Kingdom, the stone cut out of the mountains without hands. (Compare the parable of the nobleman, Luke 19.) "Syn człowieczy" (Łk 13) nie ma potrzeby identyfikacji, jak on przychodzi do przekazania otrzymywać Jego ziemskiej Brytania, kamień wyciąć z góry, bez rąk. (Porównaj przypowieści o szlachcic, Luke 19).

The Inspired Interpretation Inspiracją do interpretacji

vv. 15-27 Note that while the Son of man receives the Kingdom (v. 13) "the saints of the Most High" take and possess it with him (v. 18). 15-27 Pamiętaj, że gdy Syn Człowieczy otrzymuje Brytania (w. 13) "w świętych Najwyższego" i wziąć ją posiąść z nim (Łk 18). These may mean the faithful Israelites on earth, but the glorified church will be with the King as her Head in the air reigning over the earth. Mogą one oznaczać wiernych Izraelitów na ziemi, ale będzie uwielbiony kościół z królem jako głową w powietrzu panującego nad ziemią. The great interest for the prophet in this interpretation focuses on "the little horn" (v. 24), which is referred to under the title of the "Beast" in Revelation 13 and 17. Wielkiego zainteresowania dla proroka w tej interpretacji skupia się na "mały róg" (Łk 24), o którym mowa w tytule o "Bestia" w Objawieniu 13 i 17. He is a blasphemer of God and a persecutor of His saints (v. 25), who shall have great power for three and one-half years at the close of this age, and just before God interposes with judgments to set up His Kingdom. Jest blasphemer Boga i Jego świętych prześladowca (Łk 25), którzy mają wielką moc na trzy i pół roku jedna z końcem tego wieku, i tylko przed Bogiem interposes z orzeczenia w celu ustanowienia Jego Królestwa. "Time" here stands for a year, "times" for two years, and "the dividing of time," half a year. "Time" tutaj oznacza rok, "czas" na okres dwóch lat, oraz "podziału czasu," pół roku. (See Rev. 11:2, 3; 12:6.) (Patrz Rev 11:2, 3; 12:6).

Questions 1. Pytania 1. To whom is this vision revealed, and at what period in his life? Do kogo jest ta wizja ujawniły, a co okres w jego życiu? 2. . 2. How does it correspond with Nebuchadnezzar's dream? Jak to odpowiadają Nabuchodonozor marzeniem? 3. . 3. How does it differ in its point of view? Jak to się różnić w jego punktu widzenia? 4. . 4. What does the "sea" symbolize in the Bible? 5. Co znaczy "morze" symbolizują w Biblii?. 5. What particular sea is now in mind, and what gives it its great importance prophetically? Co szczególności morza jest teraz na uwadze, a co daje jej ogromne znaczenie prophetically? 6. . 6. Which was the stronger part of the second empire? Który był silniejszy część drugiego imperium? 7. What is the interpretation of verse 12? Jaka jest interpretacja wersetu 12? 8. What is the meaning of "a time, and times, and the dividing of time?" Jaki jest sens "czas i czasy, i dzieląc czas?"


Daniel's Vision of the Ram and the He-Goat Daniel's Wizja barana i On-Kozi

From: Home Bible Study Commentary by James M. Gray Od: Strona główna studiowaniu Biblii komentarz James M. Gray

Daniel Chapter 8 Daniel Rozdział 8

How much later was this vision than the preceding? Ile było później tę wizję niż poprzedni? Where was it revealed to Daniel (v. 2)? Gdzie była ona ujawniana Daniel (v. 2)? It is important to keep in mind that it covers the same ground as the preceding, except that the story begins, not with Babylon's supremacy but that of the Medes and Persians represented by the ram (v. 3), though in the former vision by the bear. Ważne jest, aby pamiętać, że obejmuje on taki sam jak poprzedni, z tym wyjątkiem, że historia zaczyna, a nie z Babilonu na wyższość, ale z Medów i Persów reprezentowana przez barana (v. 3), chociaż w byłym wizji przez niedźwiedzia. The higher horn of the ram is the Persian half of the empire. Im wyższy róg barana jest Perski połowie imperium. The united empire made conquests west, north and south, but in its western campaigns it awakened the triumphing opposition of the Greeks represented by the "he-goat," whose "notable horn" was Alexander the Great (vv. 5-7). Wielka podbojów imperium dokonanych na zachód, północ i południe, ale w jej zachodniej kampanii on awakened w triumphing sprzeciwu Greków reprezentowana przez "on-Koza," których "chlubnym róg" był Aleksander Wielki (vv. 5-7). In the former vision this empire was represented by the leopard. W tej wizji byłego imperium była reprezentowana przez pantera. Verse 8 foreshadows the death of Alexander, and the division of the Grecian empire into four parts, Syria, Egypt, Macedonia, Asia Minor, under the rule respectively of four of Alexander's generals, Cassander, Lysimachus, Seleucus and Ptolemy. Verse 8 foreshadows śmierci Aleksandra i podział na Grecian imperium na cztery części, Syrii, Egiptu, Macedonii, Azji Mniejszej, w ramach zasady odpowiednio czterech Aleksandra generałami, Cassander, Lysimachus, Seleukos i Ptolemeusz.

Antiochus Epiphanes Antioch Epifanes

vv. 9-14 "A little horn," as in the preceding vision, comes out from these four (v. 9), whose power developed towards the south and east, and especially "the pleasant land," the land of Israel. 9-14 "A little horn", jak w poprzednich wizji, wychodzi z tych czterech (v. 9), którego moc ewoluować w kierunku południowym i wschodnim, a szczególnie "na ziemię", do ziemi Izraela. The "little horn" is the eighth of the dynasty of Seleucus on the Syrian throne, whose name was Antiochus Epiphanes, although he was sometimes called "Epimanes," or the "madman," because of his life and deeds. W "mały róg" jest ósmym z dynastii Seleukos na tron syryjski, którego nazwa została Antioch Epifanes, chociaż był czasami nazywany "Epimanes" lub "wariat", ze względu na jego życie i czyny. As an oppressor of the Jews he fulfilled filled the prophecy in verses 10-12, as will be seen by the book of Maccabees. Jako ciemięzcy przed Żydami on spełnione proroctwa wypełnione w 10-12 znaki, jak będzie postrzegany przez księdze Księga Machabejska. "The host of heaven" and "the stars" are types of Israel, especially their leaders, the princes, priests, rabbis of the period, which was about 171 BC "Wojsko niebieskie" i "gwiazdy" są rodzaje Izraela, a zwłaszcza ich liderzy, książąt, księży, rabinów w okresie, który wyniósł około 171 pne

"The prince of the host" (v. 11) is doubtless the Lord Himself, from whom the daily sacrifice was taken away, and whose sanctuary was polluted. "The Prince of przyjmującego" (Łk 11) jest niewątpliwie Pan sam, z którego codziennie ofiary został zabrane, a którego sanktuarium była skażona. Indeed, when Antiochus conquered Jerusalem he caused a sow to be sacrificed on the altar, and its broth sprinkled over the entire temple. Rzeczywiście, kiedy Antioch podbił Jerozolimę on spowodował siać być poświęcane było na ołtarzu, a jego bulion pokropił w ciągu całego świątyni. He changed the feast of tabernacles into the feast of Bacchus, and greatly corrupted the Jewish youth who were spared from the sword, one hundred thousand of whom were massacred. On zmienił Święto Namiotów w święto Bachusa, znacznie uszkodzony i żydowskiej młodzieży, którzy byli oszczędził z mieczem, stu tysięcy, z czego massacrés.

The time during which this continued is revealed by a conversation between two angels which Daniel in vision hears (vv. 13, 14). Czas, w którym objawia się to trwało przez rozmowę między dwoma aniołami, które w wizji słyszy Daniel (vv. 13, 14). The 2,300 days is sometimes identified by going back from the time of Judas Maccabees' victory, or rather the date when he cleansed the sanctuary from its abomination, about December 25, 165 BC, to 171 BC, the date of the interference of Antiochus. W 2300 dzień jest czasami określone przez wraca od czasu Judasza Księga Machabejska "zwycięstwo, a data kiedy oczyszczone sanktuarium z jego obrzydliwością, około 25 grudnia 165 pne do 171 pne, data ingerencji z Antioch. This Antiochus is a forerunner, or an approximate fulfilment of that "little horn" spoken of in the preceding vision, and again in the closing part of the present one. Ten Antioch jest prekursorem, ani przybliżonej spełnienia, że "mały róg", wypowiedziane w poprzednim widzenia, i ponownie w zamykającym część obecnie.

The Inspired Interpretation Inspiracją do interpretacji

vv. 15-27 The angel Gabriel here appears for the first time, and in the likeness of a man (vv. 15, 16), but it is evident that the interpretation he is to give has reference not so much to Antiochus and his deeds as to the greater than he who shall arise "at the time of the end" (5: 17), the same one possibly, and the same period as are referred to in the preceding vision. 15-27 archanioł Gabriel pojawia się tutaj po raz pierwszy, i na podobieństwo człowieka (vv. 15, 16), ale jest oczywiste, że interpretacja jest on do odniesienia nie ma tak wiele do Antioch i jego czyny jako do większego niż ten, który powinien pojawić się "w czasie do końca" (5: 17), taki sam, ewentualnie, a tym samym okresie, jak te, o których mowa w poprzednim wizji. "The time of the end" is identified in verse 19 as "the last end of the indignation," an expression frequently met with in the Old Testament, and meaning God's indignation against Israel on account of her disobedience and apostasy, an indignation which will be poured out upon her at the end of this age. "Czas końca" jest określone w werset 19 "koniec ostatniego z oburzeniem," wyraz często spełnione w Starym Testamencie, a sens Bożego oburzenie wobec Izraela ze względu na jej nieposłuszeństwo i apostazji, AN oburzenie, które będą być wylana na niej pod koniec tego wieku. This being of whom Antiochus is the forerunner or approximate fulfilment, and who is possibly the same as in the preceding vision, is further described in verses 23-25. Ten jest z Antioch, którego jest prekursorem lub przybliżonych samorealizacji, i ewentualnie kto jest taki sam jak w poprzednim widzenia, jest opisana w dalszej wersety 23-25.

What language in verse 23 shows that he appears at the end of the age? Co w języku werset 23 pokazuje, że pojawia się on pod koniec wieku? How are his spirit and character described in the same verse? Jak są jego ducha i charakteru opisane w tym werset? How does the next verse suggest superhuman agency in his case? Jak działa następny werset sugerują nadludzkie agencji w jego przypadku? And his animus towards Israel? Express the deceitfulness indicated in verse 25, in your own words. Animus i jego kierunku Izraela? Express oszustwo wskazanych w werset 25, we własnym słowa. What language in this verse shows his opposition to the Messiah personally? Co w tym języku werset pokazuje swój sprzeciw wobec Mesjasza osobiście? How is his destruction expressed? (Compare 2 Thess. 2:8.) It may be objected that this being can not be the same as the "little horn" of the preceding vision, because that is seen to come up out of the ten horns; in other words, out of the Roman Empire or the last form of Gentile dominion on the earth, while this comes up out of the four, or the Grecian Empire, which is next to the last. Jak jest jego zniszczenia wyrażone? (Porównaj 2 Thess. 2:8). Może być sprzeciwiło się, że jest to nie może być taka sama jak "mały róg" z poprzedniego widzenia, ponieważ jest postrzegany, że do wystąpienia z dziesięciu rogi, innymi słowy, obecnie Cesarstwa Rzymskiego lub ostatniej formie Gentile panowanie na ziemi, podczas gdy ta pochodzi aż z czterech, lub Grecian Imperium, która jest obok ostatniego.

But a simple answer is that he may come up out of that part of the Roman Empire which was originally the Grecian; in other words, that his rise may be expected in that quarter of the world and from such antecedents. Ale odpowiedź jest prosta, że może on pochodzić z góry, że część Cesarstwa Rzymskiego, który został pierwotnie Grecian; innymi słowy, że jego powstanie może być oczekiwane w tym kwartale i na świecie z takimi poprzednicy. Nevertheless some think the "little horn" of this chapter, who shall arise at the end, is a different person from the one in chapter 7. Niemniej jednak niektórzy myślą, że "mały róg" niniejszego rozdziału, który powstaje na końcu, jest inny od jednej osoby w rozdziale 7. They hold that he of chapter 7 will be the head of the revived Roman Empire, but that he of chapter 8 is another king of the north, who is to be the foe of Israel, and at the same time the enemy of the head of the revived Roman Empire. Posiadają oni, że z rozdziału 7 będzie reaktywowana w głowę Cesarstwa Rzymskiego, ale że On sam rozdziału 8 jest inny król z północy, który ma być wrogiem Izraela, a jednocześnie wroga z głową Goście w Cesarstwo Rzymskie. This may be true, and we would not dogmatize in a matter of such uncertainty, but we think the view suggested here of the identify of the two is the simpler and more practical one to hold awaiting light. Może to być prawdą, a my nie zdogmatyzować w kwestii takiej niepewności, ale uważam pogląd, zasugerował tu o zidentyfikowanie tych dwóch jest prostsze i bardziej praktyczne do prowadzenia w oczekiwaniu na światło.

Questions 1. Pytania 1. How far is the scope of this vision identical with the preceding? Jak daleko jest zakres tej wizji identyczny z poprzednim? 2. . 2. Name the geographic divisions of the Grecian Empire and their respective rulers. Nazwy geograficzne podziałów w Grecian Imperium i ich władców. 3. . 3. Historically, who is meant by the "little horn"? Historycznie, który rozumie przez "mały róg"? 4. . 4. Give as much as you can of the history of Antiochus Epiphanes. Daj jak możesz z historii Antioch Epifanes. 5. . 5. Of whom is he a type or forerunner? Z których jest on typu lub prekursora? 6. . 6. What is meant by "the time of the end"? Co należy rozumieć przez "czasie końca"? 7. What objection might be raised as to the identity of the "little horn" in chapter 7 with that of chapter 8? Jakie mogą być zgłosiły sprzeciwu co do tożsamości na "mały róg" w rozdziale 7 tego rozdziału 8? 8. How might it be met? Jak może ona zostać spełnione?


Daniel's Seventy Weeks Daniel's siedemdziesiąt tygodni

From: Home Bible Study Commentary by James M. Gray Od: Strona główna studiowaniu Biblii komentarz James M. Gray

Daniel Chapter 9 Daniel Rozdział 9

Thus far in Daniel we have been dealing with the prophetic history of the times of the Gentiles, but now we return to that of his own people, the Jews. Dotąd w Daniel zajmujemy się od prorockiej historii czasów pogan, ale teraz wracamy do własnego narodu, Żydzi. Note the time and circumstances, verses 1, 2. Zwróć uwagę na czas i okoliczności, wersety 1, 2. The prophet is studying such books of the Old Testament as he possessed, especially Jeremiah, and knows the seventy years captivity nears its end, therefore he is moved to offer one of the most notable prayers in the Bible. Prorok jest studiowanie takich ksiąg Starego Testamentu, jak on posiadał, zwłaszcza Jeremiasz, i wie siedemdziesięciu lat niewoli dobiega końca, więc jest on przeniesiony do zaoferowania jedną z najbardziej widocznych modlitwy w Biblii. This prayer is divisible into confession, verses 3-15, and supplication, verses 16-19, and it is remarkable that in the former, holy man as Daniel was, he includes himself as partaker in the national sins. Ta modlitwa jest podzielna do spowiedzi, wersety 3-15, oraz błaganie, wersety 16-19, i to jest zadziwiające, że w pierwszych, jak święty człowiek był Daniel, obejmuje on sam jako uczestnik w narodowych grzechów. It is equally remarkable that his supplication is based on desire for God's glory, verses 17, 18. Jest równie niezwykły, że jego błaganie opiera się na pragnieniu chwały Bożej, wersety 17, 18. Israel has no merit to claim, but the Lord's honor is at stake. Izrael nie ma roszczenia do zasług, ale na cześć Pana jest zagrożona. We have seen this before in the prayers of the patriarchs, the prophets and the psalmists, and we need to keep its lesson in mind. Byliśmy przed tym w modlitwach z patriarchów, proroków i psalmists, i musimy zachować swoją lekcję w umysł.

Gabriel's Visit Gabriel's Visit

vv. 20-23 What mystery is shrouded in these verses! 20-23 Co jest tajemnicą owiana te znaki! The nearness of heaven, the interest of God in the petition of His people, the nature and ministry of angels, the divine estimate of the saints, who can fathom these things? Bliskości nieba, w interesie Boga w Jego ludzie petycji, charakteru i posługi aniołów, Boski szacunek do świętych, którzy mogą pojąć tych rzeczy?

Answer to the Prayer Odpowiedź na modlitwę

vv. 24-27 "Weeks," verse 24, might be translated "sevens," but whether is meant "sevens" of days, or weeks, or months or years must be determined by the context. 24-27 "Tygodnie", werset 24, mogą być tłumaczone "siódemki", ale czy to oznaczało "siódemki" dni lub tygodni lub miesięcy lub lat musi być określany na podstawie kontekstu. The context points to years, "Seventy sevens" of years, ie, 490 years, are decreed upon Israel and the city of Jerusalem is the sense of the first phrase of this verse. Kontekście wskazuje na lata "Siedemdziesiąt siódemki" lat, tj., 490 lat, są ogłoszone na Izraela i miasta Jerozolima jest poczucie pierwsze zdanie tego wersetu. At the close of this period six things shall have been accomplished for that people. Na zakończenie tego okresu sześć rzeczy zostały dokonane w tym ludzi. In other words, Gabriel's message is not merely an answer to Daniel's prayer about the return from the seventy years' captivity, but a revelation of the entire future of Israel from the end of that captivity to the end of the present age. Innymi słowy, Gabriela wiadomość nie jest jedynie odpowiedzią na modlitwę Daniela o powrocie z siedemdziesięciu lat niewoli, ale objawienie przyszłości całego Izraela od końca niewoli, że do końca obecnego wieku.

This is evident from the nature of the six things mentioned: 1. To jest oczywiste, z natury rzeczy z sześciu wymienionych: 1. To finish the transgression. Aby zakończyć transgresji. 2. . 2. To make an end of sins. Aby dokonać koniec grzechów. 3. To make reconciliation for iniquity. . 3. Aby dokonać pojednania za grzechy. 4. . 4. To bring in everlasting righteousness. Aby wprowadzić wieczną sprawiedliwość. 5. . 5. To seal up the vision and prophecy. Aby uszczelniać wizji i proroctwa. 6. . 6. To anoint the Most Holy. Aby namaścić Najświętszego.

The first three of the above refer to a time still future, for Israel's transgression is not yet finished, nor her sins ended, nor her iniquity covered. Trzy pierwsze z wyżej odnoszą się do czasu nadal przyszłości, dla Izraela grzech nie jest jeszcze zakończona, ani jej grzechy zakończony, ani objętych nią winy. The time, therefore, is that spoken of by all the prophets, and especially named in Zechariah 13:1 and Romans 11:26-27. W czasie, w związku z tym, że wypowiedziane przez wszystkich proroków, a zwłaszcza o nazwie 13:1, w Zachariasz i Rzymian 11:26-27. This is the time, moreover, when "everlasting righteousness" shall be brought in, otherwise the blessings of the millennial age. Jest to czas, ponadto, gdy "wieczną sprawiedliwość" musi być wniesiona w wypadku błogosławieństwa z tysiącletniego życia. The vision and prophecy will be sealed then, in the sense that their final accomplishment in the history of God's earthly people shall have taken place. Wizji i proroctwa będą następnie zaplombowane, w tym sensie, że ich ostatecznego urzeczywistnienia w historii ludu Bożego ziemskiej będzie miało miejsce. The most holy place will be anointed then in that new temple to be erected, as we saw in Ezekiel. Miejsca Najświętszego będzie namaszczony następnie, że w nowej świątyni, które mają być wzniesiony, jak widzieliśmy w Ezechiela.

The Division of the Sevens "From the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem unto Messiah, the Prince, shall be seven weeks," verse 25. Oddział w Sevens w "Od wyruszyło z przykazaniem, aby przywrócić i budować Mesjasza aż do Jerozolimy, książę, wynosi siedem tygodni" werset 25. This is the first of three divisions in this period of 490 years, and covers forty-nine years, seven weeks of years being equal to that number. Jest to pierwszy z trzech działów w tym okresie 490 lat i obejmuje czterdzieści dziewięć lat, siedmiu tygodni lat jest równa tej liczbie. This division begins to be counted "from the going forth of the commandment to build Jerusalem," which, it is commonly thought, means the twentieth year of Artaxerxes, King of Persia, who gave that authority to Nehemiah, in the month Nisan (see Neh. 2). Ten dział zaczyna być liczony "od wyruszyło z Jerozolimy do budowania przykazanie", które jest powszechnie myśli, oznacza dwudziestym roku Artakserksesa, króla perskiego, który wydał ten organ do Nehemiasz, w miesiącu Nisan (patrz Neh. 2). It is proved historically that this was 445 BC Jest to historycznie udowodnione, że było to 445 BC

During this period of forty-nine years the street and wall were built again "even in troublous times." (See SP Tregelles on Daniel.) But to this period of seven weeks, or forty-nine years, is added another of three-score and two weeks, or 434 years, a total of 483 years, "unto the Messiah the Prince," ie, until "Messiah be cut off," verse 26. W tym okresie czterdzieści dziewięć lat na ulicy i ścian zbudowano ponownie "nawet w niespokojny czas." (Patrz PS Tregelles w sprawie Daniela.) Ale ten okres do siedmiu tygodni, lub czterdzieści dziewięć lat, dodaje się kolejny trzy - gości i dwa tygodnie, lub 434 lat, w sumie 483 lat ", aż do Mesjasza Książę", tj. do czasu "Mesjasz zostanie odcięta", werset. 26. Observe that this period extends not merely to the birth but to the death of Christ, when He is "cut off, but not for Himself." Zauważ, że okres ten obejmuje nie tylko do urodzenia, ale do śmierci Chrystusa, kiedy On jest "wycięty, ale nie dla siebie." It is now admitted that our Lord was crucified April AD 32, and those competent in such calculations show that this was precisely 483 years of 360 days each, allowing for leap years, changes in the Julian and Gregorian calendars and matters of that sort. Jest teraz przyznał, że nasz Pan został ukrzyżowany kwietnia AD 32, a tymi kompetentnych w takich obliczeń wskazują, że było to dokładnie 483 lat 360 dni w każdym, pozwalające na skok lat, zmiany w harmonogramie Julian i gregoriański i spraw tego rodzaju.

That the Messiah was cut off, "but not for Himself," has been translated, "and there shall be nothing for Him," which probably means that He did not then receive the Messianic Kingdom. Że Mesjasz został wycięty, ale nie dla Siebie ", został przetłumaczony," i nic nie jest dla Niego ", co prawdopodobnie oznacza, że On nie otrzymasz następnie mesjanistyczny Brytania. [Anstey maintains that the point of departure for the 70 weeks is the first year of Cyrus. [Anstey utrzymuje, że punkt wyjścia do 70 tygodni w pierwszym roku Cyrusa. However the outcome is not different so far as the fulfilment of the prophecy is concerned, as the calculation in the other case is based, in his judgment, on an error of 82 years in the Ptolemaic chronology.] "And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary," refers to the destruction of Jerusalem and the temple by the Romans under Titus, AD70. Jednak wynik nie jest tak daleko, jak różne wypełnienia proroctwa jest zaniepokojony, ponieważ obliczenia w innym przypadku jest oparta, w swoim wyroku, w błąd 82 lat w chronologii Ptolemeuszów.] ", A ludzie z księciem że przyjdzie się zniszczyć miasto i sanktuarium "odnosi się do zniszczenia Jerozolimy i świątyni przez Rzymian w ramach Tytusa, AD70.

They, ie, the Romans, are "the people of the prince that shall come," but this "prince" himself is identical, not with the Messiah, but with the little horn of Daniel 7, the terrible despot who will be at the head of the restored empire at the end of this age. Oni, czyli Rzymianie, są "ludzie o księciu, że przyjdzie", ale "Książę" sam jest identyczne, a nie z Mesjaszem, ale z mało róg Daniel 7, straszne despota, który będzie na szef przywrócone imperium pod koniec tego wieku. The End Period We now come to the last of the seventy sevens, or the closing seven years of this age. Koniec okresu Teraz dochodzimy do ostatniego siedemdziesięciu siódemki, lub zamknięcia siedem lat tego wieku. In other words, there is a long ellipsis between the close of the sixty-ninth and the beginning of the seventieth week, indeed, the whole of the Christian age, of which more will be said later. Innymi słowy, istnieje długa wielokropka między zamknięciu sześćdziesięciu dziewiąty i siedemdziesiąty na początku tygodnia, rzeczywiście, cały obszar życia chrześcijańskiego, z których więcej będzie później powiedział.

The events of the seventieth week begin with the words "and the end thereof shall be with a flood," which should be, as in the Revised Version, "his" end, not "the" end, for the allusion is still to the "prince that shall come," ie, the Antichrist. Wydarzeń z siedemdziesiąty tydzień zaczyna się słowami "i koniec są z powodzi", które powinny być, tak jak w wersji "jego" koniec, nie "do" celu, dla aluzja jest jeszcze do "księcia, że przyjdzie", co oznacza, że Antychryst. The word "flood" also might be rendered "overflowing," which, to quote Tregelles, is doubtless the same overflowing as in Isaiah 10:22 and as that of the final crisis of Israel's history at the end of the age. Słowo "powódź" również mogą być świadczone "program", które do cytatem Tregelles, jest niewątpliwie taki sam program jak w Izajasza 10:22 i co ostateczny kryzys w historii Izraela na koniec wieku. The interval until this time will be characterized by war and desolation (compare Matt. 24:3-8). Przerwa aż do tego czasu będzie się charakteryzował przez wojnę i spustoszenie (porównaj Matt. 24:3-8). "And he," ie, "the prince that shall come," "shall confirm the covenant with many for one week." "Potem", czyli "książę, że przyjdzie", "potwierdza przymierze z wieloma na jeden tydzień." The "many" refers to the people of Israel then to be in their own land, but still in an unconverted state as far as the acceptance of Jesus as their Messiah is concerned. Do "wielu" odnosi się do Izraelitów, aby następnie być w ich własnym kraju, lecz wciąż nieprzekonanych w stanie w miarę przyjęcia Jezusa jako Mesjasza jest ich dotyczy.

It will be to the mutual interest of the "little horn," ie, the Antichrist, and Israel to enter into this covenant for seven years. Będzie on do wzajemnego zainteresowania na "mały róg", co oznacza, że Antychryst, a Izrael do zawierania tego przymierza przez siedem lat. There will be a faithful remnant, however, who will not bow the knee to him, the covenant will be made with "many" but not all (compare Isa. 28:15-18). Nie będzie wierny Reszta jednak, którzy nie będą Abrek do niego przymierza będą dokonywane z "wielu", ale nie wszystkie (porównaj Isa. 28:15-18). He will break this covenant after three and one-half years and "cause the sacrifice and the oblation to cease," no longer permitting them to worship God in their newly-erected temple. Now begins their great tribulation, "a time and times and the division of time" named in chapter 8:25 (compare Rev. 13:5, 11-17). On break tej przymierze po trzech i jeden i pół roku "powodować ofiary, a ofiara, aby zaprzestać", nie pozwalające im oddawać cześć Bogu w ich nowo wzniesiona świątynia. Teraz rozpoczyna się ich wielki ucisk, "czas i czasy i podziału czasu "wymienionych w rozdziale 8:25 (porównaj Rev 13:5, 11-17). The latter part of this verse has been translated thus: "And upon the wing (or pinnacle) of abominations (shall be) that which causeth desolation, even until the consummation and that determined shall be poured out upon the desolator." W drugiej części tego wersetu został przetłumaczony w ten sposób: "A na skrzydle (lub Pinnacle) obrzydliwości (się), która powoduje spustoszenie, nawet do konsumpcja oraz, że ustalona zostanie wylany na desolator".

The "abominations" are doubtless idols that shall be set up by this wicked prince to be worshipped in the temple, when the true God has been set aside. W "obrzydliwości" są niewątpliwie bożków, które są utworzone przez księcia tego grzesznika, aby być czczony w świątyni, kiedy prawdziwego Boga zostało odłożone. Then the "consummation" comes and with it the judgment and desolation of the "desolator." Następnie "konsumpcja" i pochodzi ona z wyroku i spustoszenie na "desolator".

Questions 1. Pytania 1. With whose history are we dealing in this lesson? Z historii, których jesteśmy do czynienia w tej lekcji? 2. . 2. What great feature marks the prayers of God's people in the Bible? Co to oznacza wielką cechą modlitwy Ludu Bożego w Biblii? 3. . 3. What are some of the suggestions growing out of Gabriel's visit? Jakie są niektóre z propozycji rosnące obecnie Gabriel wizyty? 4. . 4. What period of time is covered by the "seventy weeks"? Jaki okres czasu jest objęty "siedemdziesiąt tygodni"? 5. . 5. To what place and people does this period apply? Co do miejsca i osób nie stosuje tego okresu? 6. . 6. Name the six important things which will be accomplished in that people at its close. Nazwa sześciu ważne rzeczy, które będą zrealizowane w tym osób na jego bliskich. 7. When does this period begin and end? Kiedy okres ten rozpoczyna się i kończy? 8. Divide it into its three parts. Podzielić na trzy części. 9. What event is identified with the first part? Jakie wydarzenie jest identyfikowany z pierwszej części? 10. With what event does part two close? Z tego, co robi przypadku części drugiej bliskich? 11. Explain the allusion to "the prince that shall come." 11. Wytłumacz aluzja do "księcia, że przyjdzie". 12. What age intervenes between the last two parts? 12. Jakie wieku interweniuje między dwie ostatnie części? 13. Tell what you know about the "covenant" of verse 27. Powiedz, co wiesz na temat "przymierza" z wersetów 27.


SUPPLEMENT ON BIBLE CHRONOLOGY W sprawie uzupełnienia bible chronologii

The last lesson referred to the lapse of time between the sixty-ninth and seventieth weeks, and as other lapses have been noted in the sacred chronology, it is desirable to devote a lesson to that subject. Ostatniej lekcji, o których mowa w terminie między sześćdziesiąt i siedemdziesiąty dziewiąty tygodni, jak i inne uchybienia zostały odnotowane w świętych chronologii, pożądane jest, aby poświęcić lekcję na dany temat. The chronology of the Bible has a system of its own, whose center would seem to be the crucifixion of Jesus Christ. Chronologia Biblii ma swój własny system, którego centrum wydaje się być ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Forbes Clinton, an authority on such matters, has worked out the following dates without reference to any human system: Adam was created 4141 BC, and Abram was called 2055 BC, showing an intervening period of 2,086 years. Forbes Clinton, autorytet w tych sprawach, pracuje obecnie w następujących terminach, bez jakiegokolwiek odniesienia do ludzkiego systemu: Adam został stworzony 4141 pne, a Abram był nazywany 2055 pne, wykazujące odstępie czasu od 2086 lat.

But precisely the same period elapsed between the call of Abram and the crucifixion of Christ. Ale dokładnie w tym samym okresie, jaki upłynął między wezwanie Abrama i ukrzyżowania Chrystusa. The call of Abram, therefore, is the center date between creation and the cross, a supposition harmonizing perfectly with the importance of that event in the history of redemption. Rozmowy Abrama, więc jest między centrum daty utworzenia i poprzecznego, hipoteza doskonale harmonizujący z wagi tego wydarzenia w historii zbawienia.

Cycles of Years Cykli Lata

To take another illustration, God's dealings with Israel are in cycles of 490 years. Do podjęcia innej ilustracji, jego relacje z Bogiem Izraela są w cyklach 490 lat. (1) The period from Abram to Exodus was 490 years, plus the fifteen years during which the bondwoman and her child (Hagar and Ismael) dominated in Abram's tent, and which are not counted. (1) okres od Exodus był Abram do 490 lat, oraz piętnastu lat, podczas których niewolnicy i jej dziecka (Hagar i Ismael) zdominowane namiotu w Abrama, i które nie są liczone. (2) The period from Exodus to the dedication of Solomon's temple was 490 years, plus the 131 years of captivity in the time of the Judges, which are not counted. (3) From the dedication to the return from Babylon was 490 years, plus the seventy years of that capacity not counted. (4) From the return from Babylon to the beginning of the millennial age is 490 years, plus the dispensation in which Israel is dispersed, and which is not counted. (2) W okresie od Exodus do poświęcenia świątyni Salomona było 490 lat, plus 131 lat niewoli w czasie sędziów, które nie są liczone. (3) Z dedykacją do powrotu z Babilonu było 490 lat, plus siedemdziesięciu lat, że zdolności nie liczy. (4) Od powrotu z Babilonu na początku tego tysiącletniego wieku 490 lat, oraz zwolnienie, w którym Izrael jest rozproszona, a które nie są liczone.

When God Does Not Count Time Prophetically speaking, God does not count time with reference to Israel while she is in captivity, or dispersion, or dominated by any other nation. Kiedy Bóg nie liczy czasu Prophetically mówiąc, Bóg nie liczy czasu z odniesieniem do Izraela, podczas gdy ona jest w niewoli, lub dyspersji, lub wszelkie inne zdominowane przez naród. In evidence of this, note that in 1 Kings 6:1 mention is made of the fourth year of Solomon as being 480 years after the Exodus. W dowód tego, trzeba pamiętać, że w 1 Kings 6:1 znajduje się wzmianka o czwartego roku Salomona za 480 lat po Exodus. But we know from Numbers 14:33 that they were forty years in the wilderness; then, according to the Book of Joshua, they were thirty-seven years in conquering Canaan and up until the period of the Judges; Acts 13:20 shows that they were 450 years under the Judges; then they were forty years under Saul (Acts 13:21), and forty years under David (2 Sam. 5:4, 5). These periods foot up 607 years, to which should be added the four years of Solomon referred to, making a total of 611 years. Ale wiemy, że od 14:33 Liczby te czterdzieści lat na pustyni, a następnie, zgodnie z Księgi Jozuego, zostały one trzydzieści siedem lat i podbój Kanaanu aż do okresu sędziów; Akty 13:20 pokazuje, że byli 450 lat pod sędziowie; wtedy czterdzieści lat w ramach Saul (Dz 13:21), i czterdzieści lat w ramach Dawid (2 Sam. 5:4, 5). Te okresy wynieść 607 lat, do których należy dodać czterech lat Salomona, o której mowa, co daje w sumie 611 lat.

How shall we explain this discrepancy, of which infidels and others have made so much? Jak mamy wytłumaczyć tę rozbieżność, które niewiernych z innymi i uczyniły tak wiele? The answer has been stated above, that God does not count time prophetically while Israel is in captivity. Odpowiedzi stwierdzono powyżej, że Bóg nie liczy czasu, podczas gdy prophetically Izrael jest w niewoli. For example, seven captivities are mentioned in the Book of Judges, one of eight years (3:8); eighteen years (3:14); twenty years (4:3); seven years (6:1); eighteen years (10:8); forty years (13:1), and twenty years (1 Sam. 7:2), making a total of precisely 131 years. Na przykład, siedem captivities są wymienione w Księdze Sędziów, jeden ośmiu lat (3:8); osiemnaście lat (3:14); dwudziestu lat (4:3); siedmiu lat (6:1); osiemnaście lat ( 10:8); czterdzieści lat (13:1), dwadzieścia lat (1 Sm. 7:2), co daje w sumie właśnie 131 lat.

The above is a sufficient illustration of the principle. Powyższe jest wystarczającą ilustrację tej zasady. We close this lesson with a rough diagram of the 490 years covered by Daniel 9:24-27, which may aid in fastening that important prediction in the memory: Seventy-sevens, 490 years From the twentieth year of Artaxerxes to the end of this age. Seven weeks, or forty-nine years. Mamy zamknąć tej lekcji z nieobrobionego wykres w 490 roku przez Daniela 9:24-27, które mogą pomoc w mocowania ważne, że przewidywanie w pamięci: Seventy-siódemki, 490 lat od dwudziestego roku Artakserksesa do końca tego wieku. siedmiu tygodni, lub czterdzieści dziewięć lat. The street and wall of Jerusalem built. Ulicy i mur zbudowany z Jerozolimy. Sixty-two weeks, or 434 years. Sześćdziesiąt dwa tygodnie, lub 434 lat. At the close of this period the Messiah is cut off and has nothing. Na zakończenie tego okresu Mesjasza jest odcięta i nie ma nic. AD 32. The Uncounted Period. W okresie Uncounted. 1. . 1. Jerusalem destroyed, AD 70. 2. Jerozolima zniszczone, AD 70.. 2. Jews dispersed. Żydów rozproszonych. 3. . 3. Jerusalem trodden down. Zdeptany dół Jerozolima. 4. . 4. The church called out. Kościół zwany obecnie. 5. . 5. Apostasy of Christendom. Apostazja w chrześcijaństwo. 6. . 6. Jews in part return to Jerusalem in unbelief. Żydzi w części wrócić do Jerozolimy, w niewierze. 7. Coming of Christ for the Church. Przyjściem Chrystusa do Kościoła. One week, seven years. Jednego tygodnia, siedmiu lat.


Daniel's Prophecy of a Great Warfare Daniel na Proroctwo Wielkiego Warfare

From: Home Bible Study Commentary by James M. Gray Od: Strona główna studiowaniu Biblii komentarz James M. Gray

Daniel Chapter 10 through 11:35 Daniel Rozdział 10 poprzez 11:35

Note the late date of this prophecy (10:1), and the different rendering of a phrase in the Revised Version, where "even a great warfare" is substituted for "the time appointed was long." Uwaga końca dnia tego proroctwa (10:1), a także różne świadczenia frazy w zmienionej wersji, gdzie "nawet wielkie działań wojennych" jest zastąpiony przez "powołany został na długi czas." As the unveiling of the lesson will show, this phrase is an appropriate title for it. Ponieważ odsłonięcie lekcji pokaże, to wyrażenie jest odpowiedni dla niego tytuł. Note the physical and spiritual preparation of the prophet for the revelation that follows (2-4), a condition into which he had doubtless brought himself by prayer. Uwaga fizycznego i duchowego przygotowania do proroka objawienia wynika, że (2-4), stan, w którym miał niewątpliwie wniesione przez siebie modlitwy. Had he been seeking of heaven an explanation of the previous mysteries, especially that of the ram and the he-goat? Gdyby była stara nieba wyjaśnienie tajemnic poprzednich, zwłaszcza, że na barana i on-koza?

This seems probable, because what follows traverses so much of the ground of chapter 8. Wydaje się prawdopodobne, ponieważ przemierza tyle z powodu rozdziału 8. Verses 5-9 bear so strong a resemblance to the description of the Son of Man in Revelation 1:12-17 as to suggest that it also is a Christophany, or manifestation of the Second Person of the Trinity. Wersety 5-9 ponosi tak silnego podobnego do opisu Syna Człowieczego w Apokalipsa 1:12-17, aby sugerować, że również jest Christophany, lub objawia się druga Osoba Trójcy Świętej. But this does not carry with it that it is He who touches and speaks to the prophet in the verses succeeding. Ale to nie przeprowadzać z nim, że On jest Tym, który dotyka i mówi do proroka w kolejnych znaki. Mysteries of Satan's Kingdom Verses 10-14 are full of mystery, yet note first, the appreciation of Daniel in the heavenly courts (11); and then the testimony to the potency of prayer (12). Tajemnice Szatana Brytania Wiersze 10-14 są pełne tajemnicy, a jednak pamiętać, po pierwsze, uznanie Daniel w niebiańskiej sądy (11), a następnie zeznania w moc modlitwy (12). But who is "the prince of the Kingdom of Persia" (13)? Ale kto jest "książę królestwa Persów" (13)?

Doubtless a spirit of eminence in the kingdom of darkness, to whose control Satan has committed the earthly affairs of Persia (compare Eph. 4:12). Niewątpliwie duchu eminencja w królestwie ciemności, do którego kontrolą Szatana zobowiązała ziemskie sprawy Persów (por. Ef. 4:12). This interpretation seems confirmed by the reference to Michael, elsewhere known as the archangel, and who in the kingdom of light is the special guardian of Israel (10:21, 12:1; Jude 9; Rev. 12:7). Taka interpretacja wydaje się być potwierdzone przez odniesienie do Michaela, gdzie indziej znany jako archanioła, i która w królestwie światła jest specjalny opiekun Izraela (10:21, 12:1; Jude 9; Rev 12:7). What mighty power must Satan possess as judged by this verse, but what a relief to know that there is One stronger than he! Co potężnych mocy Szatan musi posiadać jak oceniana przez ten werset, ale jaka ulga wiedzieć, że istnieje Jeden silniejszy niż on! Note in the conclusion of this section that the revelation now to be given chiefly concerns what we identify as the end period, the last seven years (14). Uwaga: w sprawie zawarcia niniejszej sekcji, że objawienie teraz należy przede wszystkim, co dotyczy nas zidentyfikować jako koniec okresu ostatnich siedmiu lat (14).

Intervening Events Odstępie Wydarzenia

11:1-35 Passing over the effect on the prophet, we come to the revelation of what shall take place between his time and that of Antiochus Epiphanes, with whom we were made acquainted in an earlier chapter. 11:1-35 Przekazywanie przez wpływ na proroka, dojdziemy do objawienia, jakie ma miejsce między swoim czasem i że Antioch Epifanes, z którymi mieliśmy się zapoznać z wcześniejszym rozdziale. The three kings of verse 2 were Cyrus, Ahasuerus (Cambyses) and Darius Hystaspes (see Anstey's, The Romance of Chronology, Vol. I, p. 239). Trzech królów werset 2 zostały Cyrus, Aswerusa (Kambyzes) i Dariusza Hystaspes (patrz Anstey's, The Romance of Chronologia, obj. I, str. 239). The fourth king was Xerxes (see Ezra 4:5-24). Czwartego króla był Kserkses (patrz Ezdrasz 4:5-24). The "mighty king" (3) was Alexander the Great, while the next verse tells once more of the division of his kingdom at his death among his four generals. W "potężny król" (3) była Aleksandra Wielkiego, a obok po raz kolejny werset mówi o podziale na Jego królestwo jego śmierci wśród swoich czterech generałów.

Two of these kingdoms of the four now come into prominence, Egypt and Syria (5, 6), as those most closely related to Israel in their subsequent history. Dwa z tych czterech królestw teraz wejść w wyeksponowany, Egiptu i Syrii (5, 6), jak najbardziej zbliżone do Izraela w ich późniejszej historii. The "king's daughter" (6) was Bernice, offspring of Ptolemy II., who married Antiochus Theous of Syria, but was subsequently poisoned by him. W "królewna" (6) została Berenike, potomstwo Ptolemeusza II., Który poślubił Antioch Theous Syrii, ale później został zatruty przez niego. Her brother is referred to in verse 7-9, Ptolemy Energetes of Egypt. Jej brat jest o których mowa w wersetów 7-9, Ptolemeusz Energetes Egiptu. Verse 9 is a mistranslation, and refers to the king of the north (RV), whose sons (10) were nevertheless overcome by the Egyptian king, Ptolemy Philopater (11), who became weakened at length through licentious living (12). 9 werset jest złe tłumaczenie, i odnosi się do króla północy (RV), którego synowie (10) zostały jednak przezwyciężone przez egipskiego króla Ptolemeusza Filopator (11), który stał się osłabiony na długość życia poprzez wyuzdany (12).

We have now reached the period of about 200 BC, when Syria, after many vicissitudes, turns the tide of battle in her favor under the leadership of one known as Antiochus the Great. Mamy teraz osiągnął okresu około 200 pne, kiedy Syrii, po wielu losu, staje się losy wojny w jej przysługę pod kierownictwem jednego znanego jako Wielki Antioch. He entered the Holy Land in the course of his campaign (13-16), treating it considerately, however, as the Jews had been his allies. Wstąpił do Ziemi Świętej w trakcie swojej kampanii (13-16), traktując ją considerately, jednak, jak Żydów była jego sojuszników. The last part of verse 16 is an incorrect rendering and should be compared with the Revised Version. Ostatnia część wersetu 16 jest błędne renderowanie i powinny być porównywane z poprawioną wersję. Later he made another effort to get possession of Egypt, the working out of his plan including a treaty engagement, and the espousal of his daughter, Cleopatra, to the Egyptian king, but the scheme did not succeed (17). Później uczynił kolejny wysiłek, aby posiadać Egipt, pracujących obecnie jego planu obejmującego traktat zaangażowanie i poparcie jego córki, Kleopatra, do króla egipskiego, ale system się nie powiodło (17). Why the Cleopatra in this case is called "the daughter of the women" is not clear, but some suppose it to be because she was but a child and under the tutelage of both her mother and grandmother. Kleopatra, dlaczego w tym przypadku nazywa "córką kobiety" nie jest jasne, ale pewne przypuszczenia, że jest ona dlatego, że był dzieckiem, ale i pod opieka zarówno matka i babcia.

Verses 18 and 19 speak of a contest with the Romans into which he unsuccessfully entered, and of his subsequent death. Wiersze 18 i 19 mówią o konkurs z Rzymianami, do którego wszedł On bezskutecznie, a jego późniejsze śmierci. Antiochus Epiphanes The brief reign of Seleucus Philopater BC 187-176 is depicted in verse 20, and then we come upon Antiochus Epiphanes, whose story continues through verse 35. Antioch Epifanes Krótki panowania 187-176 pne Seleukos Filopator jest przedstawiona w werset 20, a następnie dojdziemy na Antioch Epifanes, którego historia w dalszym ciągu poprzez werset 35. "Vile" is "contemptible" in the Revised Version. "Vile" jest "podły" w zmienionej wersji. This man was a younger son of Antiochus the Great, to whom the kingdom did not by right belong, but who stole the hearts of the people as Absalom did from David. He is the "little horn" of chapter 8, and as we have seen, forerunner of the greater "little horn" of the end period. Ten człowiek był młodszy syn Antioch Wielki, do którego królestwo nie z mocy prawa należą, ale kto ukradł sercach ludzi jako Absaloma uczynili z Dawida. On jest "mały róg" rozdział 8, i jak mamy seen, prekursora większa "mały róg" na koniec okresu.

Of his atrocities against Israel and the holy city and temple we read in the books of the Maccabees. Jego okrucieństwa wobec Izraela i święte miasto i świątynię czytamy w książkach z Księga Machabejska. "The ships of Chittim" (30) are a Roman fleet whose power put an end to his victories in Egypt. "Statki Kittim" (30) są rzymskiej floty, których moc położyć kres jego zwycięstwa w Egipcie. Returning north, angry in his defeat, he committed those base things against Judea of which mention has been made and which are foretold again in verses 30-35. Apostate Jews sympathized with and aided him, as their successors will do in the case of his successor at the end period; but there were faithful ones under the lead of the Maccabees who valiantly resisted him (32). Powrót na północ, w jego klęsce gniewa, że podstawy te rzeczy popełnione przeciwko Judei, o którym mowa został złożony i ponownie zapowiedział, które są w znaki 30-35. Apostata sympatyzowali z Żydami i wspomaganiem go, jako ich następcy będą robić w przypadku jego następca na koniec okresu, ale nie było w nich wiernych prowadzić do valiantly Księga Machabejska, którzy mu opór (32). It was a period of testing for Israel, out of whose fires they came forth much purified. Był to okres testowania dla Izraela, z której wyszli oni pożary znacznie oczyszczone.

Questions 1. Pytania 1. When was this prophecy revealed to Daniel? Kiedy tego proroctwa Daniela objawione? 2. . 2. How was he prepared for it? Jak był przygotowany na to? 3. . 3. What illustration of "the law of recurrence" is seen in this lesson? Co ilustracją "prawa ponownego" jest postrzegana w tej lekcji? 4. . 4. Who presumably is the "man" referred to in verse 5? Którzy przypuszczalnie jest "człowiekiem", o którym mowa w werset 5? 5. . 5. Who is meant by "the prince of Persia"? Kto rozumie się przez "Prince of Persia"? 6. . 6. What relation does Michael bear to Israel? Co robi Michael ponosi stosunku do Izraela? 7. Name the four kings of Persia referred to in verse 2. Nazwa czterech królów perskich, o których mowa w wersetów. 2. 8. What does this lesson reveal about Antiochus Epiphanes? Co to lekcja o Antioch Epifanes ujawnić?


Daniel's Vision of the Antichrist and the Tribulation Daniel's Vision z Antychryst i Tribulation

From: Home Bible Study Commentary by James M. Gray Od: Strona główna studiowaniu Biblii komentarz James M. Gray

Daniel Chapter 11:36 through 12 Daniel Rozdział 11:36 do 12.

In the introduction to this last vision of Daniel, it was stated (10:14) that it concerned his people "in the latter days," but thus far it has extended only to Antiochus Epiphanes and the Maccabees. We wstępie do tego ostatniego widzenia Daniela, stwierdzono (10:14) fakt, że dotyczyło jego osoby "w ostatnich dniach", ale do tej pory tylko ona przedłużony do Antioch Epifanes i Księga Machabejska. The dividing line is at the close of verse 35 and the beginning of 36. Linia podziału na zamknięciu werset 35 i początku 36. In the former we read of the testing and purifying experiences of the wise ones in Israel "even to the time of the end," and in the latter of a certain "king" who "shall do according to his will." W byłej czytamy w badania i oczyszczania doświadczeń mędrców się w Izraelu "aż do końca czasu", a w ostatnim z pewnym "król", który "powinien zrobić według swojej woli." Most students agree that the space between these two verses represents another lapse of time from the Maccabean period to the end of the age, and that the king now before us is the Antichrist of those coming days, who is referred to more particularly in Zechariah II: to more particularly in Zechariah II: 15-17, 2 Thessalonians 2:1, and Revelation 13:11-17. Większość studentów zgadza się, że odstęp między te dwa znaki to kolejny terminie od Maccabean okres do końca życia, i że król teraz przed nami jest Antychryst tych najbliższych dni, który jest określone bardziej szczegółowo w Zachariasz II : Do bardziej szczegółowo w Zachariasz II: 15-17, 2 Tesaloniczan 2:1, a Apokalipsa 13:11-17.

Some identify him with the "little horn" of chapter 7 and the "little horn" of chapter 8, whom Antiochus Epiphanes typifies. Niektórzy identyfikują go z "mały róg" z rozdziału 7 i "mały róg" rozdział 8, którymi charakteryzuje Antioch Epifanes. This, indeed, may be true, ie, the restored head of the Roman Empire in that day, and the Antichrist, may be one and the same individual, but there are others who think that they may be two, of this we cannot now be certain. To, rzeczywiście, może być prawdą, czyli przywrócić głowę Cesarstwa Rzymskiego w tym dniu, a Antychrystem, może być jednym i tym samym indywidualnych, ale są inni, którzy myślą, że mogą być dwa, tego nie możemy teraz być pewne.

The King Described Król opisany

vv. 36-39 He is self-willed, proud, blasphemous, successful, idolatrous, materialistic, and covetous. 36-39 Jest własnej woli, dumny, bluźnierczy, sukces, bałwochwalczy, materialistycznej i chciwy. "The God of his fathers" (37) is a phrase indicative of his Jewish extraction; "the desire of women," is taken by some as signifying the true Messiah, to whom all pious Jewish women in pre-Messianic times desired to give birth. "Bóg swoich przodków" (37) jest wyrażenie wskazujące na jego żydowskie ekstrakcji; "pragnienie kobiety", jest podejmowane przez niektórych jako wyraźna prawdziwego Mesjasza, do którego wszystkich żydowskich pobożnych kobiet w pre-mesjanistyczny razy dać pożądanego urodzenia. "The god of forces," or "a god of fortresses" (38, RV), is difficult to understand except in some materialistic sense. "Bóg siły" lub "boga twierdz" (38, RV), trudno jest zrozumieć, z wyjątkiem niektórych materialistyczny sens. Shall we say it finds interpretation in Revelation 13:11-17, by indentifying the first beast as the restored head of the Roman Empire and the second as this evil king, the Antichrist, who causes all men to worship the first? My powiedzieć, interpretacją stwierdzi w Objawieniu 13:11-17, określający w pierwszej Bestii, jak przywrócić głowę Cesarstwa Rzymskiego, a drugi jako tego złego króla, Antychryst, która powoduje, że wszyscy ludzie oddają pokłon pierwszej? Is the first beast, this god, in other words? Jest w pierwszej Bestii, tego boga, innymi słowy?

The Last Campaign Zeszłorocznych

vv. 40-45 This king has enemies, the "king of the south" and the "king of the north" (40) of that period, but who they are cannot be conjectured. 40-45 Ten król ma wrogów, do "król południa" i "król północy" (40) z tego okresu, lecz są one nie mogą być conjectured. The last-named is more vigorous and successful, entering Jerusalem and overcoming countries (including the south country, Egypt, 41-43) until at length a menace in the east and north moves him to make quick work at Jerusalem (45), in which he meets his own inglorious end (compare Zech. 8 and 15, and Joel 2). Ostatni z wymienionych jest bardziej energicznych i sukces, wprowadzając Jerozolimy i przezwyciężenia krajów (w tym na południe kraju, Egipt, 41-43), aż na długość a Menace na wschodzie i północy przenosi go do szybkich prac w Jerozolimie (45), w który spełnia własną niesławny koniec (porównaj EPUBLIKA. 8 i 15, i Joel 2). It would appear from these passages that the coming of the Lord on behalf of Israel brings about his end, and we know that it is nothing less than this which also despatches the Antichrist (2 Thess. 2: 8). Wydaje się, że z tych fragmentów na przyjście Pana w imieniu Izraela doprowadza do jego końca, i wiemy, że to nic nie mniejszej niż ta, która również despatches Antychrystem (2 Thess. 2: 8). There are deep things here for whose solution we can only wait, as Daniel was obliged to do (12:12). Istnieją głębokie rzeczy, których rozwiązanie tutaj możemy tylko czekać, jak Daniel został zobowiązany do zrobienia (12:12).

Israel's Deliverance Izrael Deliverance

12:1-3 The opening verses of this chapter, should be read in connection with Christ's words in Matthew 24, especially verse 21, and also Revelation 12, especially verses 7-12. Note the deliverance of the faithful remnant of the Jews in that day as shown in the latter part of verse 1, Zechariah 13:8, 9; Matthew 24:22. 12:1-3 Otwarcie znaki niniejszego rozdziału, powinny być odczytywane w związku ze słowami Chrystusa w Mateusza 24, zwłaszcza werset 21, a także Objawienie 12, szczególnie wersety 7-12. Zwróć uwagę na wyzwolenie wiernych resztę Żydów w ten dzień, jak pokazano w drugiej części wersetu 1, Zachariasza 13:8, 9; Mateusza 24:22. It is a question whether it is a physical or a moral resurrection that is spoken of in verse 2, but it would be harmonious with Ezekiel 37 to say the latter. To jest pytanie, czy to fizycznej lub moralnej, że zmartwychwstanie jest mówione w werset 2, ale byłoby harmonijnego Ezechiela z 37 do powiedzenia tego ostatniego. "They that be wise" (3), may be rendered "teachers," and refers doubtless to the faithful Jewish witnesses of the end period and the reward which comes to them; though, of course, it can be applied in a secondary sense to faithful witnesses anywhere and always, for "He that winneth souls is wise." "Oni, że być mądrym" (3), mogą być świadczone "nauczycieli", a odnosi się niewątpliwie do wiernych żydowskich świadków na koniec okresu i nagrody, które przychodzi do nich, choć, oczywiście, może być stosowana w sensie wtórnym do wiernych świadków wszędzie i zawsze, na "On winneth dusze, że jest mądry."

The Final Vision and Final Word to Daniel Ostatecznej wizji i ostatnie słowo należy do Daniela

vv. 4-13 This book is still sealed to Daniel's people the Jews, but the time is coming when it will be unsealed (4). "The man clothed in linen" (5) is, it would seem, the same who appeared to the prophet at chapter 10:5, the blessed Lord Himself. 4-13 Ta książka jest nadal zapieczętowane do Daniela ludzi Żydów, ale nadchodzi czas, kiedy będzie niezamkniętych (4). "Mężczyzna odziany w lnianą" (5), wydaje się, tego samego, który pojawił się na Prorok w rozdziale 10:5, w pobłogosławił Pan sam. Compare Daniel's question and its answer with Revelation 10: 1-6. Porównaj Daniela pytania i odpowiedzi z Objawienia 10: 1-6. The answer once more identifies the last three and one-half years of the end period, "the time of Jacob's trouble," the 1,260 days of Revelation 11 and 12. Odpowiedzi wskazuje po raz kolejny w ostatnich trzech i pół roku jedna z końcem okresu, w czasie Jacob's trouble ", w 1260 dni Objawienia 11 i 12. But verse 11 adds another 30 days, and what may be understood by this we do not know. Werset 11, ale dodaje kolejne 30 dni, i co może być zrozumiane przez tego nie wiemy. In the meantime may the promise to Daniel be fulfilled to us in our place and measure, "thou shalt rest, and shalt stand in thy lot at the end of the days." W międzyczasie może obietnicy Daniel być spełnione dla nas i naszego miejsca w środku, "będziesz odpoczynku, i twój kandydowania w partii pod koniec dni".

Questions 1. Pytania 1. What period of time is represented by the division between verses 35 and 36? Jaki okres czasu jest reprezentowana przez podział między 35 i 36 znaki? 2. . 2. How might the "king" of verse 36 be identified? Jak może zmienić się "król" z 36 wersetów zostać zidentyfikowany? 3. . 3. How is he described? Jak on jest opisane? 4. . 4. Have you read Revelation 13? Have you read Objawienia 13? 5. . 5. Have you read Matthew 24? Have you read Mateusza 24? 6. . 6. Do you recall the subject of Ezekiel 37? Czy przypomnieć przedmiotem Ezechiela 37? 7. Where is found the verse "He that winneth souls is wise?" 8. Gdzie znajduje się werset "Kto winneth dusz jest mądry?" 8. Quote from memory the last verse of Daniel. Cytat z pamięci ostatni werset Daniela.


Book of Daniel Księga Daniela

Catholic Information Informacje Katolicki

In the Hebrew Bible, and in most recent Protestant versions, the Book of Daniel is limited to its proto-canonical portions. W Biblii hebrajskiej, w najnowszych wersjach protestanckich, Księga Daniela jest ograniczona do jego proto-kanonicznej porcji. In the Septuagint, the Vulgate, and many other ancient and modern translations of the Bible, it comprises both its proto- and its deutero-canonical parts, both of which have an equal right to be considered as inspired, and to be included in a treatment of the Book of Daniel. As in the Vulgate nearly all the deutero-canonical portions of that prophetical writing form a kind of appendix to its proto-canonical contents in the Hebrew text. W Septuaginta, z Wulgaty, i wielu innych starożytnych i nowoczesnych przekłady Biblii, to obejmuje zarówno jego proto-i-kanonicznej deutero części, z których oba mają równe prawa powinny być traktowane jako inspirowane, a które mają być uwzględnione w traktowania Księgi Daniela. Wulgaty Podobnie jak w prawie wszystkich deutero-kanonicznej części tego prophetical formie pisemnej rodzaj dodatku do jego proto-kanonicznej treść tekstu w języku hebrajskim. This article will deal first with the Book of Daniel as it is found in the Hebrew Bible, and next, with its deutero-canonical portions. Ten artykuł będzie zajmować pierwsze z Księgi Daniela, ponieważ znajduje się w hebrajskiej Biblii, a obok, z jego deutero-kanonicznej porcji.

PROTO-CANONICAL PORTIONS Proto-kanonicznej porcje

(1) Contents (1) Spis treści

The Book of Daniel, as it now stands in the ordinary Hebrew Bibles, is generally divided into two main parts. Księgi Daniela, tak jak teraz stoi w zwykłym języku hebrajskim Biblji, jest ogólnie podzielić na dwie główne części. The first includes a series of narratives which are told in the third person (chaps. i-vi), and the second, a series of visions which are described in the first person (chaps. vii-xii). Pierwsza obejmuje szereg narracji, które powiedział w trzeciej osobie (chaps. I-VI), a po drugie, szereg wizje, które są opisane w pierwszej osobie (chaps. VII-XII). The opening chapter of the first series may be considered as a preface to the whole work. Otwarcie rozdziału pierwszej serii mogą być traktowane jako wstęp do całości prac. It introduces to the reader the Hebrew heroes of the book, Daniel and his three fellow-captives, Ananias, Misael, and Azarias, and records the manner in which these noble youths obtained a high rank in Nebuchadnezzer's service, although they had refused to be defiled by eating of the royal food. Wprowadza on do czytelnika po hebrajsku bohaterów książki, Daniel i trzej jego współpracownicy wygnańców, Ananiasz, misael i Azarias i zapisy, w jaki sposób te szlachetne młodzieży uzyskał wysoki ranking w Nebuchadnezzer usługi, choć odmówił być zhańbiony przez jedzenie z królewskiego żywności. The second chapter relates a disquieting dream of the king which Daniel alone was able accurately to set forth and interpret. Drugi rozdział dotyczy jeden niepokojący marzenie króla Daniela, który sam był w stanie dokładnie ustawić dalej i interpretowania. Nebuchadnezzer's dream was that of a great statue made up of various materials and broken in pieces by a small stone which became a mountain and filled the whole earth. Nebuchadnezzer marzeniem była wielka statua wykonane z różnych materiałów i łamane w małych kawałkach przez kamień, który stał się w górach i napełnił całą ziemię. Daniel's interpretation was to the effect that the several parts of the statue with their various materials symbolized as many monarchies with their respective power, while the stone which destroyed them and grew into a great mountain prefigured a universal and everlasting kingdom which would break in pieces all the other kingdoms, and which, of course, is no other than that of the Messiah. Daniel interpretacji było skutkiem, że kilka części posągu z różnych materiałów, jak wielu symbolem monarchii z ich mocy, a kamień, który zniszczył je i dorastał w wielkim górskich prefigured uniwersalnym i wiecznym królestwem, które przerwa w kawałkach wszystkich innych królestw, i które, oczywiście, nie jest inne niż w Mesjasza.

The next section (iii, 1-30, Vulgate, iii, 1-23, 91-97) narrates how Daniel's three companions, having refused to worship a colossal statue set up by Nebuchadnezzer, were cast into a highly-heated furnace in which they were preserved unharmed, whereupon the king issued a decree in favour of their God and promoted them to places of dignity. W następnej sekcji (iii, 1-30, Wulgaty, iii, 1-23, 91-97) czytelników, jak Daniel trzema towarzyszami, po odmówił kultu kolosalnego posągu utworzone przez Nebuchadnezzer, zostały oddane do wysoce ogrzewany piecem, w którym były one zachowany nietknięty, po czym król wydał dekret na rzecz ich Bogiem i promować ich do miejsc godności. The following section (iii, 31-iv, Vulgate, iii, 98-iv) contains Nebuchadnezzer's letter to all peoples and nations, recounting his dream of a mighty tree cut down at God's bidding, and its interpretation by Daniel, together with its fulfilment in the form of a seven years' madness which befell the king, and the recovery from which was the occasion of his thankful letter. W następnym rozdziale (III, 31 IV, Wulgaty, III, 98 IV) zawiera Nebuchadnezzer pismo do wszystkich ludów i narodów, podsumowywującą jego marzenie o potężne drzewa wyciąć na Boże licytacji, a jej interpretacja przez Daniel, wraz z jej wypełniania w postaci siedmiu lat szaleństwa, które befell króla, i odzysku, z których było wdziecznego okazji jego listu. The fifth chapter (Heb. Bible, v-vi, 1) describes Balthasar's profane banquet, the mysterious handwriting on the wall, Daniel's interpretation of that writing, and the overthrow, on that same night, of Balthasar's kingdom. Rozdział piąty (Heb. Biblii, V-VI, 1) opisuje Balthasar's bezcześcił bankiet, tajemnicze pisma ręcznego na ścianie, Daniel interpretację, że pisanie i obalenia, na tej samej nocy, z Balthasar w królestwie. In the sixth chapter Daniel is represented as the object of the special favour of Darius the Mede, and also of the persistent jealousy of the other officers of the Crown, who finally succeed in having him thrown into the lions' den, because of his faithfulness in praying to God three times a day; upon Daniel's miraculous preservation, Darius decrees that all in his kingdom should "dread and fear the God of Daniel". W szóstym rozdziale Daniel jest reprezentowany jako obiekt o szczególnych za panowania Dariusza Meda, a także utrzymujące się z zazdrości w innych funkcjonariuszy Korony, którzy w końcu uda się go mając wrzucono do jaskini lwów, ponieważ jego wierność w modląc się do Boga trzy razy dziennie, po Daniel's cudowny konserwacji, Dekretów Dariusza, że wszyscy w jego królestwie powinno "groza i strach Bóg Daniel".

The second main part of the book in the Hebrew Bible (vii-xii) is taken up with four visions which Daniel describes in the first person. Druga część książki w języku hebrajskim Biblii (VII-XII) jest uwzględniona w cztery wizje, które Daniel opisuje w pierwszej osobie. The first of these visions (ch. vii) is referred to the first year of Balthasar's reign, and offers a close parallel to the dream set forth and explained in the second chapter of the book. Pierwsza z tych wizji (rozdział VII) jest określone w pierwszym roku jego panowania Baltazara, oraz oferuje równolegle do ścisłej sen określone i wyjaśnione w drugim rozdziale książki. The nightly vision was of four several beasts coming out of the sea, and symbolical of the Gentile powers judged in due time by "the Ancient of days", and finally replaced by the universal and everlasting Messianic kingdom. Like the first, the second vision (ch. viii) is ascribed to the reign of Balthasar, and represents worldly powers under the figure of animals. W nocnej wizji było czterech najbliższych kilku bestii z morza i symboliczny z Gentile uprawnień oceniane w odpowiednim czasie przez "Ancient dni", i ostatecznie zastąpione przez uniwersalne i wieczne mesjanistyczny królestwo. Podobnie jak w pierwszym, drugim wizji (rozdział VIII) jest przypisane do panowania Baltazara, oraz reprezentuje ziemski uprawnień na podstawie liczby zwierząt. Daniel sees a ram with two horns (the Medes and the Persians) pushing victoriously towards the west, north and south, until it is struck by a he-goat (the Greeks) with a great horn (Alexander) between its eyes. Daniel widzi barana z dwoma rogami (Medów i Persów) victoriously pcha w kierunku na zachód, północ i południe, dopóki nie zostanie uderzony przez on-koza (Greków) z wielkim róg (Alexander) między jego oczy. This great horn is soon broken in its turn, and gives place to four others (the Greek kingdoms of Egypt, Syria, Macedonia, and Thrace), from one of which grows out a "little horn", namely Antiochus Epiphanes. Ten wielki róg jest szybko złamane z kolei, i daje miejsce do czterech innych (z greckiego królestwa Egiptu, Syrii, Macedonii i Tracji), z których obecnie rośnie a "mały róg", a mianowicie Antioch Epifanes. This prince is not, indeed, named by the Angel Gabriel, who explains the vision to Daniel, but is clearly designated by the description of the doings of the "little horn" against the host of heaven and its prince (God), desecrating "the sanctuary", interrupting the daily sacrifice for about three years and a half, and finally "broken without hand". Ten książę nie jest, rzeczywiście, nazwany przez anioła Gabriela, który wyjaśnia do wizji Daniela, ale jest wyraźnie wyznaczone przez opis z uczynków w "mały róg" przeciwko wojsku niebieskiemu i jej książę (Boga), desecrating " sanktuarium ", przerywający codziennie ofiarę za około trzy lata i pół, i wreszcie" złamane bez strony ".

The next chapter contains the prophecy of the seventy weeks, which is referred to the first year of Darius, the son of Assuerus. Następny rozdział zawiera proroctwo o siedemdziesięciu tygodni, o którym mowa w pierwszym roku Dariusza, syna Assuerus. As Daniel was supplicating God for the fulfilment of His promises of mercy in Jeremiah, xxix, 10 sq., or xxv, 11, he was favoured with the vision of the Angel Gabriel. Ponieważ był Daniel supplicating Boga do wypełnienia obietnic Jego miłosierdzia w Jeremiasza, XXIX, 10 sq, lub XXV, 11, był niekorzystnych warunkach z wizją anioła Gabriela. The heavenly messenger explained to him how the seventy years of desolation foretold by Jeremiah should be understood. Niebiański posłaniec wyjaśnił mu, jak siedemdziesięciu lat spustoszenia przepowiedziane przez Jeremiasza należy rozumieć. They are seventy weeks of years, falling into three periods of seven, sixty-two, and one weeks of years, respectively. Są siedemdziesiąt tygodni lat, wchodzących na trzy okresy siedem, sześćdziesiąt dwa tygodnie i jeden lat, odpowiednio. The first period one of seven weeks, or forty-nine years, will extend from the going forth of "the word" for the rebuilding of Jerusalem to "an anointed one, a prince". W pierwszym okresie jednym z siedmiu tygodni, lub czterdzieści dziewięć lat, będzie rozciągać się od wyruszyło z "słowo" do odbudowy Jerozolimy do "namaszczony jeden, księcia". During the second, of sixty-two weeks or four hundred and thirty-four years, the Holy City will be built, though "in straitness of times". Podczas drugiego, sześćdziesięciu dwóch tygodniach lub czterysta trzydzieści cztery lata, świętego miasta zostaną zbudowane, choć "w straitness razy". At the end of this period "an anointed one" will be cut off, and the people of a prince who shall come will "destroy" the city and the sanctuary, he will make a firm covenant with many for one week (or seven years), and during a half of this week he will cause sacrifice and oblation to cease and the abomination of desolation to be set up, until he meets with his fate. Pod koniec tego okresu "An namaszczony jeden" zostanie odcięta, a lud księcia, który będzie się "zniszczyć" miasto i świątynię, on uczyni firmę przymierze z wieloma na jeden tydzień (lub siedem lat ), A połowę w ciągu tego tygodnia będzie on powodować ofiary i ofiary do zaprzestania i ohydę spustoszenia, które mają zostać utworzone, dopóki nie spotyka się ze swoim losem. The last vision, ascribed to the third year of Cyrus, is recorded in chapters x-xii. Ostatnie widzenie, upatrywać w trzecim roku Cyrusa, rejestrowana jest w rozdziałach X-XII. Its opening part (x-xi, 1) gives a description of the vision with a reference to Media, Persia, and Greece. Jej otwarcie strony (X-XI, 1) zawiera opis wizji w odniesieniu do mediów, Persji i Grecji. The second part (xi) announces many events connected with four Persian kings, with Alexander and his successors and more particularly with the deeds of a king of the North, ie Antiochus Epiphanes, against Egypt, the Jews, the Temple, etc., until he should come to an end. Druga część (xi) ogłasza wielu wydarzeniach związanych z czterech królów perskich, z Aleksandra i jego następcy, aw szczególności z uczynków na króla północy, tj. Epifanes Antioch, przeciw Egiptowi, Żydów, świątyni itd., aż do On powinien dobiegła końca. The conclusion of the vision (xii) declares how Michael (the guardian angel of Israel) will deliver the people. Zawarcia wizji (xii) deklaruje, jak Michael (do anioł stróż Izraela) wybawi lud. Mention is made of a resurrection of the dead, followed by rewards and punishments. Znajduje się wzmianka o powstaniu z martwych, a następnie nagród i kar. For 1290 days, or about three and one half years, the daily sacrifice will cease and the abomination of desolation will be set up. Do 1290 dni, czyli około trzy i jedna jej połowa lat, codziennie ofiary zaprzestanie i ohydę spustoszenia zostanie utworzona. Blessed is he who continues steadfast till 1335 days. Błogosławiony, który nadal wytrwali aż 1335 dni.

(2) Object and Unity (2) obiektów i Jedność

From these contents it readily appears that the Book of Daniel has not for its object to give a summary historical account of the period of the Babylonian Exile, or of the life of Daniel himself, since both its parts profess to give only a few isolated facts connected with either the Exile or the Prophet's life. From the same contents it can also be readily seen that the object of that sacred writing is not to record in substance prophetical addresses similar to those which make up the works ascribed to distinct prophets in the Old Testament literature. Od treści tych ją łatwo się, że Księga Daniela nie dla jego sprzeciw wobec zawierać streszczenie historycznych uwagę okres od babilońskiej Exile lub życiu Daniel sam, ponieważ jego części, zarówno do wyznają podać tylko kilka izolowanych faktów połączone ze Exile lub życia Proroka. Od tej samej treści może być również postrzegane łatwo, że celem świętej piśmie, że nie jest rekord w istocie prophetical adresy podobne do tych, które tworzą dzieła przypisane odrębne proroków w Starym Testament literaturze. In respect to both matter and form, the contents of the Prophecy of Daniel are of a peculiar kind which has no exact parallel in the Bible, except in the Apocalypse of St. John. W odniesieniu do kwestii, jak i formy, treści na Proroctwo Daniela są swoistego rodzaju o których nie ma dokładnych równoległych w Biblii, z wyjątkiem Apokalipsy świętego Jana. In Daniel, as in this last book of the Bible, one is in presence of contents whose general purpose is undoubtedly to comfort God's people under the ordeal of a cruel persecution, chiefly by means of symbolical visions bearing on "the time of the end". Daniel, jak w tej ostatniej księdze Biblii, jeden jest obecność w treści którego ogólnym celem jest z pewnością komfort Lud Boży pod sąd boży na okrutne prześladowania, przede wszystkim poprzez symboliczny wpływ na wizje "czasie końca" . This is the obvious purpose of the four visions recorded in the second part of the Book of Daniel (chaps. vii-xii), and also of Nebuchadnezzer's dream as given and explained in the second chapter of the first part of that inspired writing: the persecution therein in view is that of Antiochus Epiphanes, and the Jews are to be comforted by the assured prospect both of the fate that awaits their oppressor and of the setting up of God's universal and eternal kingdom. To jest oczywiste celów cztery wizje zapisane w drugiej części Księgi Daniela (chaps. VII-XII), a także Nebuchadnezzer jego marzenie i wyjaśniły jak podano w drugim rozdziale pierwszej części inspirowane piśmie, że: w prześladowań w nim pogląd, że z Antioch Epifanes, i Żydzi będą pocieszeni przez ubezpieczonego perspektywę zarówno z losem, że czeka ich dręczyciel i ustanowienia Bożego uniwersalne i wieczne królestwo. Nor have the narratives in chapters iii-vi a different general purpose: in each and in all of them the generous and constant servants of the true God -- Daniel and his fellow captives -- triumph in the end, while their oppressors, however mighty or numerous, are ultimately punished or made to acknowledge and promote the glory of the God of Israel. Nie ma narracji w rozdziałach III-VI innego ogólnego celu: w każdym i we wszystkich z nich hojny i stałych pracowników prawdziwego Boga - Daniel i jego koledzy jeńców - triumf w końcu, podczas gdy ich niesprawiedliwi, jednak potężny lub liczne, lub są karane ostatecznie potwierdzić dokonane i promowania chwała Boga Izraela. This apocalyptic object of the Book of Daniel is admitted by most scholars of the present day, and is in harmony with the place assigned to that sacred writing in the Hebrew Bible, where it appears not among "the Prophets", or second great division of the original text, but among "the Writings", or third main division of that text. Ten apokaliptyczny przedmiot Księga Daniela jest dopuszczone przez większość uczonych obecnych dzień, i jest w harmonii z miejsca święte, że przypisane do pisania w języku hebrajskim Biblii, w którym nie pojawia się wśród "proroków", lub drugiego wielkiego podziału tekst oryginalny, ale wśród "z Pisma", lub trzeci główny podział tekstu.

As apocalyptic writings usually bear the impress of compilation, one might naturally be tempted to regard the Book of Daniel -- whose apocalyptic character has just been described -- as a compilatory work. Pism apokaliptycznego jak zwykle ponosi zaimponować kompilacji, można oczywiście mieć pokusę, aby w odniesieniu Księga Daniela - apokaliptyczny charakter, którego właśnie zostało opisane - jako compilatory pracy. In fact, many scholars of the last century -- some of whom were Catholic -- have set forth positive grounds to prove that the author of the book has actually put together such documents as could make for his general purpose. W rzeczywistości, wielu uczonych ubiegłego wieku - niektóre z nich były katolicki - mają określone podstawy do pozytywnego udowodnić, że autorem książki rzeczywiście stworzenie takich dokumentów, jak uczyniłby dla jego ogólnego przeznaczenia. At the present day, however, the opposite view, which maintains the literary unity of the Prophecy of Daniel, is practically universal. Na dzień dzisiejszy, jednak przeciwny pogląd, który utrzymuje literackiego jedności proroctwa Daniela, jest praktycznie uniwersalne. It is felt that the uniform plan of the book, the studied arrangement of its subject-matter, the strong similarity in language of its two main parts, etc. are arguments which tell very powerfully in favour of the latter position. Uważa się, że jednolity plan książki, studiował na układ jej tematu, silne podobieństwo języka w jego dwóch głównych części, itp. są argumenty, które bardzo mocno powiedzieć na korzyść tego ostatniego stanowiska.

(3) Authorship and Date of Composition (3) Autorstwo i data Skład

Once it is admitted that the Book of Daniel is the work of one single author, there naturally arises the important question: Is this sole writer the Prophet Daniel who composed the work during the Exile (586-536 BC), or, on the contrary, some author, now unknown, who wrote this inspired book at a later date, which can still be made out? Po to przyznał, że Księga Daniela jest dziełem jednego autora, istnieje naturalnie powstaje ważne pytanie: Czy to jedyny pisarz Prorok Daniel, który składa się z prac w okresie wygnania (586-536 pne), lub, wręcz przeciwnie Niektóre autora, obecnie nieznany, który napisał tę książkę inspirowane w późniejszym terminie, który może jeszcze zostać sporządzona? The traditional view, in vigour chiefly among Catholics, is to the effect that the whole work, as found in the Hebrew Bible, should be directly referred to Daniel, whose name it bears. Tradycyjny pogląd, w wigor głównie wśród katolików, jest skutkiem, że całość prac, jak znaleźć w hebrajskiej Biblii, powinny być określone bezpośrednio do Daniela, którego nazwę nosi. It admits, indeed, that numerous alterations have been introduced into the primitive text of the book in the course of ages. Przyznaje ona, rzeczywiście, że liczne zmiany zostały wprowadzone do pierwotnego tekstu książki w ciągu wieków. It maintains, nevertheless, that both the narratives (chaps. i-vi) wherein Daniel seems to be described by some one else as acting as recorded, and the symbolic visions (chaps. vii-xiu) wherein he describes himself as favoured with heavenly revelations, were written, not simply by an author who was contemporary with that prophet and lived in Babylon in the sixth century BC, but by Daniel himself. Twierdzi ona jednak, że zarówno narracji (chaps. I-VI) w którym Daniel wydaje się być opisane jako ktoś inny działający jako zarejestrowane, a symboliczne wizje (chaps. VII-xiu) w którym opisuje on sam jako uprzywilejowanych w niebiańskiej znaki, zostały napisane nie tylko przez autora, który był z tą współczesną i prorok mieszkał w Babilonie w szóstym wieku pne, ale sam przez Daniela. Such difference in the use of persons is regarded as arising naturally from the respective contents of the two parts of the book: Daniel employed the third person in recording events, for the event is its own witness; and the first person in relating prophetical visions, for such communications from above need the personal attestation of those to whom they are imparted. Taka różnica w użytkowaniu osób jest traktowane jako naturalny wynikających z odpowiednich treści z dwóch części książki: Daniel trzecia osoba zatrudniona w rejestrowania zdarzeń, na razie jest świadkiem własnej, a pierwszą osobą w prophetical dotyczące wizji, dla takich komunikatów powyżej potrzebę osobistego, zaświadczenie o tych, do których są imparted. Over against this time-honoured position which ascribes to Daniel the authorship of the book which bears his name, and admits 570-536 BC as its date of composition, stands a comparatively recent theory which has been widely accepted by contemporary scholars. Przed tym czasie uhonorowany stanowisko, które przypisuje się do Daniela autora tej książki, która nosi jego imię, i przyznaje, 570-536 pne jako daty jego skład, stoi stosunkowo niedawno teorię, która została powszechnie przyjęta przez współczesnych uczonych. Chiefly on the basis of historical and linguistic grounds, this rival theory refers the origin of the Book of Daniel, in its present form, to a later writer and period. Głównie w oparciu o historyczne i językowe podstawy, to rywal teoretycznie odnosi się do pochodzenia z Księgi Daniela, w jego obecnej formie, w późniejszym okresie i pisarz. It regards that apocalyptic writing as the work of an unknown author who composed it during the period of the Machabees, and more precisely in the time of Antiochus IV, Epiphanes (175-164 BC). Uważa, że apokaliptyczny piśmie jako dzieło nieznanego autora, który składa się go w okresie trwania Machabees, a dokładniej w czasie Antioch IV Epifanes (175-164 pne).

The following are the extrinsic testimonies which conservative scholars usually and confidently set forth as proving that the Book of Daniel must be referred to the well-known Prophet of that name and consequently to a much earlier date than that advocated by their opponents. Oto zewnętrznych zeznań, które konserwatywnych uczonych i zwykle pewnie ustanowionych jako udowadniający, że Księga Daniela, o których mowa muszą być dobrze znane Proroka o tej nazwie, aw konsekwencji do znacznie wcześniejszą datę niż wyznawane przez ich przeciwników. Christian tradition, both in the East and in the West, has been practically unanimous from Christ's time to the present day in admitting the genuineness of the Book of Daniel. Tradycji chrześcijańskiej, zarówno na Wschodzie i na Zachodzie, został praktycznie jednomyślne od Chrystusa do czasu po dzień dzisiejszy w przyjęciu prawdziwość Księgi Daniela. Its testimony is chiefly based on Matthew, xxiv, 15: "When therefore you shall see the abomination of desolation, which was spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place: he that readeth let him understand", in which passage Christ treats Daniel's visions as true oracles, and expressly names that Prophet as their writer. Jej świadectwo jest głównie w oparciu o Mateusza, XXIV, 15: "Kiedy więc będziecie zobaczyć ohydę spustoszenia, które zostało wypowiedziane przez Daniela proroka, stojącej w świętym miejscu: kto czyta niech zrozumieć", w którym przejście Chrystusa Daniel z traktujemy jako wizje prawdziwe oracles, nazwiska i wyraźnie, że Prorok jak ich pisarz. In so doing, it is argued, Christ endorsed and confirmed by His authority the view which was then received among the Jews, and which regarded Daniel as the author of the book which bears his name. Czyniąc to, Argumentowano, że Chrystus zatwierdzony i potwierdzone przez organ Jego pogląd, który został następnie otrzymała wśród Żydów, i które uważane Daniel jako autor książki, która nosi jego imię. Jewish tradition, both during and before Christ's time, bears also distinct witness to the genuineness of the Prophecy of Daniel. Żydowskiej tradycji, zarówno w trakcie i przed czasem Chrystusa, nosi również odrębne świadkiem prawdziwość proroctwa Daniela. In his "Antiquities of the Jews" (Bk. XI, ch. viii, 5), the learned Jewish priest and Pharisee, Josephus (about AD 40-100), writes: "When the Book of Daniel was shown to Alexander the Great (d. 323 BC), wherein Daniel declared that one of the Greeks should destroy the empire of the Persians, he supposed that himself was the person intended". W jego "Starożytności przed Żydami" (Bk. XI, rozdz. VIII, 5), uczeni żydowskiego kapłana i faryzeusz, Józefa Flawiusza (ok. AD 40-100), pisze: "Gdy Księga Daniela wykazano do Aleksandra Wielkiego (zm. 323 pne), w którym Daniel oświadczył, że jeden z Greków należy zniszczyć imperium Persowie, że niby on sam był na osobę ". Before the Christian Era the First Book of the Machabees (written very early in the first century BC) shows acquaintance with the Septuagint version of the Prophecy of Daniel (cf. 1 Maccabees 1:54, with Daniel 9:27, 1 Maccabees 2:59, 60 with Daniel 3:6), whence it is inferred Przed Christian pierwszej książki z Machabees (napisany w bardzo wczesnym pierwszego wieku przed naszą erą) pokazuje znajomy z Septuaginta wersji proroctwa Daniela (por. 1 Księga Machabejska 1:54, 9:27 z Danielem, 1 Księga Machabejska 2: 59, 60 z Danielem 3:6), skąd to wywnioskować

that at that date the Book of Daniel must have been for some considerable time rendered into Greek, and że w tym samym dniu Księga Daniela musi być przez pewien czas znaczna świadczone na język grecki, oraz

that its composition must have preceded this translation by some considerable time more, so that its origin under Antiochus Epiphanes is hardly probable. że jego składu musi być poprzedzone przez niektóre tłumaczenia tego czasu więcej, tak że jego pochodzenia w ramach Antioch Epifanes nie jest prawdopodobne.

Again, the Sibylline Oracles (Bk. III, verses 388 sqq.), supposed to have been written about 170 BC, contain an allusion to Antiochus IV, and to the ten horns of Dan., vii, 7, 24, and therefore point to an earlier date than that which is proposed by the advocates of the recent theory. Również w tym przypadku Sibylline Oracles (Bk. III znaki 388 sqq.) Powinien zostały napisane ok. 170 pne, zawierały aluzja do Antioch IV, a na dziesięć rogów Dana., VII, 7, 24, a zatem punkt do daty wcześniejszej niż ten, który ma proponowany przez adwokatów z ostatnich teorii. More particularly still, the Septuagint translation of the Pentateuch, made about 285 BC, exhibits in Deut., xxxii, 8, a doctrine of guardian angels which it has apparently borrowed from the Book of Daniel, and thus tends to prove the existence of that inspired writing long before the time of Antiochus Epiphanes. Finally, according to Josephus (Contra Apion, VIII), the Old Testament canon of the Jews of Palestine, which has always included Daniel among "the Writings", was closed by Esdras (middle of the fifth century BC), that is to say, at a date so near the composition of the book that its genuineness could then be easily ascertained, and would naturally be the reason for the insertion of the work into the Palestinian Canon. W szczególności w dalszym ciągu, w Septuaginta tłumaczenia z Pięcioksiąg, wykonane około 285 pne, eksponatów w Deut., XXXII, 8, doktryna Aniołów Stróżów, które najwyraźniej pożyczonych z Księgi Daniela, a zatem zmierza do udowodnienia istnienia tego Inspiracją piśmie przed długi czas Antioch Epifanes. Wreszcie, według Józefa Flawiusza (Contra Apion, VIII), w Starym Testamencie kanon Żydów w Palestynie, które zawsze znajdują się wśród Daniel "z Pisma", został zamknięty przez Księgi Ezdrasza (pośrodku w V wpne), to znaczy, w terminie tak blisko skład książki, że jej prawdziwość może być potem łatwo ustalić, co naturalnie jest powodem, dla którego praca dodanie do palestyńskich Canon.

To strengthen the inference drawn from these external testimonies, conservative scholars appeal to the following direct and indirect intrinsic grounds. Throughout the second part of his book Daniel speaks in the first person and thereby gives himself implicitly as the writer of chapters vii-xii. Aby wzmocnić wnioskowania ciągnącą się od tych zewnętrznych zeznań, konserwatywnych uczonych odwołania do następujących bezpośrednich i pośrednich przyczyn wewnętrznych. Przez drugą część swojej książce Daniel mówi w pierwszej osobie, a tym samym pośrednio daje siebie jako pisarza rozdziałów VII-XII. Even more, in the words: "Then he [Daniel] wrote the dream and told the sum of the matters", we have a statement which ascribes expressly to him the writing of the first vision (chap. vii) and, implicitly, that of the subsequent visions, which are indissolubly bound up with the opening one. Nawet więcej, w słowach: "Wtedy [Daniel] napisał śnie i powiedział sumy spraw", mamy oświadczenia, które przypisuje mu wyraźnie do pisania pierwszego widzenia (rozdział VII) oraz, pośrednio, że o kolejne wizje, które są nierozerwalnie związana z otwarciem jednego. Now, if the visions described in the second part of the book were recorded by Daniel himself, the same thing must be admitted in regard to narratives which make up the first part of the book (chaps. i-vi), because of the acknowledged unity of the work. Teraz, gdy wizji opisanej w drugiej części książki zostały zarejestrowane przez Daniela siebie, to samo musi być zarejestrowana w odniesieniu do opowieści, które składają się na pierwszą część książki (chaps. I-VI), ze względu na potwierdzone jedności dzieła. And in this way direct intrinsic evidence is considered as making for the Danielic authorship. The indirect intrinsic grounds point in the same direction, inasmuch as they tend to show that the author of the Book of Daniel was I w ten sposób bezpośrednich dowodów wewnętrznych jest uważany za uczynienie dla Danielic autorstwa. Pośrednie istotnych powodów w tym samym kierunku, gdyż wskazują na ogół, że autor Księgi Daniela została

a resident in Babylon miejsce zamieszkania lub siedzibę w Babilonie

one who wrote in the period to which the Prophet Daniel belonged, and kto pisał w okresie, do którego należał Prorok Daniel, i

one who is best identified with that Prophet himself. kto jest identyfikowane z najlepszą, że sam Prorok.

The first of these positions, it is said, is borne out by the close acquaintance which the author evinces in the historical portion of the work (chaps. i-vi) with the manners, customs, history, religion, etc. of the Babylonians the minute details he refers to, the local colouring of his descriptions, his exact references to facts, are such as only a resident in Babylon could be fairly supposed to possess. Pierwszy z tych miejsc, to powiedział, jest ponoszone przez bliski znajomy, który autor evinces w historycznej części pracy (chaps. I-VI) z zachowania, zwyczajów, historii, religii itp. z Babilonu minutę szczegóły on odnosi się do lokalnego zabarwienia jego opisy, jego dokładne odniesienia do faktów, są tylko takie jak miejsce zamieszkania lub siedzibę w Babilonie może być dość powinien posiadać. It is likewise borne out by a comparison of the form of Daniel's prophecies in chapters vii-xii with the general surroundings of one living in Babylon and with the Babylonian monuments in particular; the imagery of Daniel's vision in the seventh chapter, for instance, is nearly the same as that found on monuments in the ruins of Ninive; and in chapters viii, 2 (Heb. text), and x, 4, the river banks are most appropriately given as the scenes of Daniel's visions. Jest również ponoszone przez porównanie postaci Daniela proroctwa w rozdziałach VII-XII z ogólnymi okolicach jednego życia w Babilonie i pomniki z babilońskiej w szczególności zdjęcia Daniela wizji w siódmym rozdziale, na przykład, jest prawie taki sam, jak znaleźć na pomniki w ruinach Ninive oraz w rozdziałach VIII, 2 (Heb. tekstu), oraz x, 4, brzegi są najbardziej odpowiednie w danej sceny Daniela wizje. While thus very familiar with Babylonia, the author of the Book of Daniel betrays no such special knowledge of Persia and Greece as would be natural to expect if, instead of living in the sixth century BC, he had been a contemporary of Antiochus Epiphanes. Chociaż w ten sposób bardzo zaznajomiony z Babilonii, autor Księgi Daniela nie zdradza takich specjalnych znajomości Persji i Grecji jako naturalne byłoby oczekiwać, jeśli zamiast życia w szóstym wieku pne, był współczesny z Antioch Epifanes.

This absence of distinct knowledge of the times subsequent to the Babylonian period has sometimes been urged to prove the second position: that the writer belonged to that period, and to no other. Ten brak wiedzy na temat odrębnych razy po babilońskiej okres czasem wezwany do udowodnienia, drugie miejsce: pisarz, że należał do tego okresu, a nie inne. More often, however, and more strongly, the linguistic features of the Book of Daniel have been brought forth to establish that second position. Częściej jednak i bardziej zdecydowanie, językowej funkcji Księgi Daniela zostały wyprowadzeni do ustanowienia tego drugiego stanowiska. It has been affirmed, on the one hand, that the Hebrew of Daniel with its numerous Aramaisms, bears a close affinity to that of Ezechiel, and is therefore that of the period of the Exile; and, on the other hand, that the Aramaic portions of Daniel (ii, 4-vii) are in wonderful agreement with those of Esdras, while they are distinguished by many Hebrew idioms from the language of the earliest Aramaic Paraphrases of the Old Testament. Zostało ono potwierdzone, z jednej strony, że hebrajski Daniela z jego licznych Aramaisms, posiada bliskie powinowactwo do tego z Ezechiel, i dlatego, że w okresie Wygnaniec, a z drugiej strony, że aramejski części Daniel (II, 4-VII) są wspaniałe porozumienie z tymi z Księgi Ezdrasza, podczas gdy są one przez wielu wybitnych Hebrajski idiomów z języka najwcześniej aramejski Parafrazuje w Starym Testamencie. In particular, the easy transition from the Hebrew to the Aramaic (ii, 4), and the reverse (viii, 1 sqq.), is explicable, we are told, only on the supposition that the writer and the readers of the book were equally familiar with both; this free handling of both languages suits not the Machabean age but that of Daniel, or of the Exile, in which both tongues were naturally in equal use. W szczególności, łatwe przejście z hebrajskiego na aramejski (II, 4), i na odwrót (VIII, 1 sqq.), Ma wyjaśnić, jesteśmy powiedział, tylko na przypuszczenie, że pisarz i czytelników książki były równie zaznajomiony z obu, to wolne obsługi obu językach apartament nie Machabean wieku, ale Daniela, lub na wygnaniu, w którym oba języki były naturalnie w równych użytkowania. The intrinsic grounds making for the last position (that the author of the Book of Daniel is best identified with the Prophet of that name), may be summed up in this simple statement: while no other seer during the Babylonian Exile has been, and indeed can be, named as the probable recorder of the visions described in that inspired writing, Daniel, owing to his position at the court of Babylon, to his initiation into the wisdom of the Chaldees, and to the problem of his calling as God had shown it to him, was eminently fitted at that time for writing the prophecies which had been imparted to him for the comfort of the Jews of his time and of subsequent ages. Istotnych przyczyn podejmowania na ostatniej pozycji (że autor Księgi Daniela jest identyfikowane z najlepszą Proroka o tej nazwie), można podsumować w ten prosty oświadczenie: podczas gdy żaden inny Widzący podczas babilońskiej Exile został, a nawet może być nazwany jako prawdopodobny rejestrator z wizji opisanej w piśmie, które zainspirowało, Daniel, ze względu na swoją pozycję na dworze babilońskiego do wszczęciu postępowania w jego mądrość chaldejskiego, a do jego problemu dzwonisz tak jak mu Bóg shown go do niego, był wybitnie wyposażone w tym czasie na piśmie proroctwa, które zostały imparted mu na komfort Żydów swoim czasem i późniejszych wieków.

Scholars who have examined this evidence, closely and without bias, have concluded that rationalistic critics are decidedly wrong in denying totally the historical character of the Book of Daniel. Uczonych, którzy zbadaniu dowodów na to, ściśle i bez stronniczości, doszli do wniosku, że racjonalistyczny krytyków są zdecydowanie źle w zaprzeczając całkowicie historycznego charakteru Księgi Daniela. At the same time, many among them still question the absolute cogency of the extrinsic and intrinsic grounds set forth to prove the Danielic authorship. Jednocześnie, wiele z nich wciąż pytanie bezwzględna siła z zewnętrznych i wewnętrznych powodów, by okazać Danielic do autora. These latter scholars rightly reject as untrue the statement of Josephus, which refers the close of the Old Testament canon to the time of Esdras; and in the well-known bias of the same Jewish historian for magnifying whatever concerns his nation they have a valid reason for doubting his assertion that the prophecies of Daniel were shown to Alexander the Great when this prince passed through Palestine. Te ostatnie uczonych słusznie odrzuca jako nieprawdziwe oświadczenie Józefa Flawiusza, który odnosi się do zamknięcia kanonika Starego Testamentu do czasu Księgi Ezdrasza, a także w znanych stronniczości tego samego żydowskiego historyka do powiększających bez obawy jego naród mają ważny powód do zakwestionowania jego twierdzenie, że proroctwa Daniela były pokazywane Aleksandra Wielkiego, gdy przeszedł przez tego księcia Palestyny. The alleged reference to Daniel's expressions in the Septuagint version of Deuteronomy they easily explain as a later gloss, and the actual acquaintance of the First Book of the Machabees with the Prophecy of Daniel they naturally regard as compatible with the non-Danielic authorship, and indeed with the composition of the Book of Daniel in the time of Antiochus IV. Domniemanego odniesienie do Daniela wyrażeń w wersji Septuaginta Powtórzonego one łatwo wyjaśnić, jak później połysku, a rzeczywistą znajomość z Pierwszej Księgi z Machabees na Proroctwo Daniela one oczywiście uznać za zgodną z braku Danielic autorstwa, a nawet w skład Księgi Daniela w czasie Antioch IV. As regards the last external testimony in favour of the genuineness of that sacred writing, viz. W odniesieniu zewnętrzną ostatniego zeznania za prawdziwość, że święty piśmie, a mianowicie. Christ's words concerning Daniel and his prophecy, these same scholars think that, without going against the reverence due to Christ's Person, and the credence due His words, they have a right not to consider the passage appealed to in Matt., xxiv, 15, as absolutely conclusive: Jesus does not say explicitly that Daniel wrote the prophecies that bear his name to infer this from His words is to assume something which may well be questioned, viz. Słowa Chrystusa dotyczące Daniel i jego proroctwo, tych samych uczonych uważam, że bez przeciwko czci ze względu na Chrystusa, osoby, a wiara z powodu Jego słowa, mają prawo nie uwzględnić odwołanie w pasażu Matt., XXIV, 15, jako absolutnie rozstrzygający: Jezus nie mówi wyraźnie, że Daniel napisał proroctwa, które noszą jego nazwisko do tego wywnioskować z jego słów jest, aby zakładać, co może być kwestionowane, a mianowicie. that in referring to the contents of a book of the Bible, He necessarily confirmed the traditional view of His day concerning authorship; in point of fact, many scholars whose belief in Christ's truthfulneess and Divinity is beyond question -- such Catholics, for instance, as Father Souciet, SJ, Bishop Hanneberg, Francois Lenormant, and others -- have thought that Christ's reference to Daniel in Matt., xxiv 15, does not bear out the Danielic authorship as it is claimed by conservative scholars chiefly on the basis of His words. że w odniesieniu do zawartości książki z Biblii, On zawsze potwierdzone tradycyjnego widzenia jego dzień dotyczących autorstwa, w istocie, wielu uczonych, których wiara w Chrystusa i truthfulneess Divinity jest kwestią bezsporną - takich katolików, na przykład, jako Ojciec Souciet, SJ, biskupa Hanneberg, Francois Lenormant, a inne - pomyślał, że Chrystusa w odniesieniu do Daniela Matt., XXIV 15, nie ponosi się Danielic autorstwa, jak twierdzi się przez konserwatywnych uczonych głównie w oparciu o Jego słów.

Having thus shown, to their own satisfaction, the inconclusive character of the external evidence, or mainstay in favour of the traditional view, the opponents of the Danielic authorship endeavour to prove that internal evidence points decisively to the late origin which they ascribe to the Book of Daniel. Posiadający co pokazało, do ich własnego zadowolenia, na niejednoznaczny charakter zewnętrznych dowodów, lub opiera się na korzyść tradycyjnego widzenia, Danielic przeciwników autorstwa starają się udowodnić, że dowody wskazują zdecydowanie wewnętrznego do końca pochodzenia, które przypisać do Księgi Daniela. Briefly stated, the following are their principal arguments: Krótko stwierdził, następujące są ich główne argumenty:

As it is now found in the Hebrew Bible, the Book of Daniel contains historical references which tend to prove that its author is not an eyewitness of the events alluded to, as would be the case if he were the Prophet Daniel. Jak to jest teraz znaleźć w hebrajskiej Biblii, Księgi Daniela zawiera odniesień historycznych, które mają tendencję do udowodnienia, że jego autor nie jest naocznym świadkiem wydarzeń alluded celu, tak jak w przypadku gdyby był Prorok Daniel. Had this author lived during the Exile, it is argued, he would not have stated that "in the third year of the reign of Joakim, king of Juda, Nebuchadnezzer, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it" (Dan., i, 1), since this conflicts with Jeremiah, xxxvi, 9, 29. Gdyby mieszkał w trakcie tego autora Wygnaniec, Argumentowano, że nie miałby stwierdził, że "w trzecim roku panowania Joakim, król Judy, Nebuchadnezzer, króla babilońskiego, przybył do Jerozolimy i oblegał ją" (Dan., I, 1), ponieważ jest to sprzeczne z Jeremiasza, XXXVI, 9, 29.

He would not have repeatedly used the word "Chaldeans" as the name of a learned caste, this sense being foreign to the Assyro-Babylonian language, and of an origin later than the Exile; he would not have spoken of Balthasar as "king" (v, 1, 2 3, 5, etc., viii, 1), as the "son of Nebuchadnezzer" (v, 2, 18, etc.), since Balthasar was never king, and neither he nor his father had any blood-relationship to Nebuchadnezzer; On nie będzie miał wielokrotnie używane słowo "Chaldejczyków" jako nazwę uczonym kasty, w tym sensie zagranicznych do Assyro-babiloński języka i pochodzenia później niż na obczyźnie, nie miałby mówi o Balthasar jako "król" (v, 1, 2 3, 5, itd., VIII, 1), jako "syn Nebuchadnezzer" (V, 2, 18, itd.), gdyż Balthasar nigdy nie był królem, i ani on, ani jego ojciec wszelkich krew w stosunku do Nebuchadnezzer;

he would have avoided the statement that "Darius the Mede succeeded to the kingdom" of Balthasar (v. 31), since there is no room for such a ruler between Nabonahid, Balthasar's father, and Cyrus, the conqueror of Babylon; he could not have spoken of "the Books" (Daniel 9:2-Heb. text), an expression which implies that the prophecies of Jeremiah formed part of a well-known collection of sacred books, which assuredly was not the case in the time of Nebuchadnezzer and Cyrus, etc. On miałby unikać stwierdzeniem, że "panowania Dariusza Meda udało się do królestwa" z Balthasar (Łk 31), ponieważ nie ma miejsca dla takiego władcy między Nabonahid, Balthasar ojca, a Cyrus, zdobywca z Babilonu; nie mógł sono z "Księgi" (Hbr 9:2-Daniel. tekstem), wyrażenie, które oznacza, że proroctwa Jeremiasza częścią znanego zbiór świętych ksiąg, które zapewne nie było przypadku w czasie Nebuchadnezzer i Cyrus, itp.

The linguistic features of the book, as it exists in the Hebrew Bible, point also, it is said, to a date later than that of Daniel: its Hebrew is of the distinctly late type which followed Nehemias' time; in both its Hebrew and its Aramaic portions there are Persian words and at least three Greek words, which of course should be referred to a period later than the Babylonian Exile. Językowej cechy książki, gdyż istnieje w hebrajskiej Biblii, również punkt, to powiedziałem, aby w późniejszym terminie niż ten Daniela: hebrajski jest jej wyraźnie do późnego typu, które następnie Nehemias czasu, zarówno w języku hebrajskim i aramejski jego części znajdują się słowa perskiego i co najmniej trzech słów greckich, które oczywiście powinny być określone w okresie późniejszym niż babilońskiej obczyźnie.

Not satisfied with the merely negative inference that the Book of Daniel was not composed during the Captivity, the opponents of the Danielic authorship strive to reach a positive conclusion as to the date of its origin. Nie tylko zadowolony z negatywnych konkluzja, że Księga Daniela nie był złożony w okresie niewoli, w przeciwników Danielic autorstwa dążyć do osiągnięcia pozytywnych wniosków co do daty jego pochodzenia. For this purpose, they examine the contents of that inspired writing, and they think that by viewing both its parts in the light of history, they are led to refer definitely its composition to the time of Antiochus Epiphanes. W tym celu zbadania ich zawartość, że pisanie inspirowane, a uważam, że oglądanie przez obie jego części w świetle historii, są one doprowadziły do jego składu z pewnością odnoszą się do czasu Antioch Epifanes. It can be readily seen, we are told, that the interest of the visions which make up the second part of Daniel culminates in the relations subsisting between the Jews and Antiochus. Można go łatwo zauważyć, jesteśmy powiedział, że interes wizje, które tworzą drugą część Daniel punktem kulminacyjnym w subsisting stosunków między Żydami i Antioch. It is this prince who manifestly is the subject of Dan. To jest książę, który jest oczywiście przedmiotem Dan. viii, 9-13, 23-25, and who is very probably "the little horn" spoken of in Dan., vii, 8, 20, 21, 25, while events of his reign are apparently described in Dan., ix, 25-27, and undoubtedly so in xi, 21-45; xii, 6, 7, 10-12. VIII, 9-13, 23-25, i który jest bardzo prawdopodobnie "mały róg", wypowiedziane w Dan., VII, 8, 20, 21, 25, a wydarzenia z jego panowania najwyraźniej są opisane w Dan., IX, 25-27, a więc niewątpliwie w XI, 21-45; XII, 6, 7, 10-12. Whoever bears this in mind, it is argued, is led by the analogy of Scripture to admit that the book belongs to the period of Antiochus. Kto ponosi to na uwadze, argumentowano, jest kierowany przez analogię z Pisma przyznać, że książka należy do okresu Antioch. The rule is that "even when the prophets of the Old Testament deliver a Divine message for far distant days, they have in view the needs of the people of their own day. They rebuke their sins, they comfort their sorrows, they strengthen their hopes, they banish their fears. But of all this there is no trace in Daniel, if the book was written in the time of Cyrus. Its message is avowedly for the time of the end, for the period of Antiochus and the Machabees". Zasadą jest, że "nawet wtedy, gdy proroków Starego Testamentu wydaje Bożego wiadomość do daleko odległe dni, mają na uwadze potrzeby ludności własnych dzień. Nagana oni swoje grzechy, to komfort ich cierpienia, ich wzmocnienia ich nadzieje , Ich pozbyć ich obawy. Ale to wszystko nie ma śladu w Danielu, jeśli książka została napisana w czasie Cyrus. Jego komunikat jest głośno za czas do końca, na okres Antioch i Machabees ". And this inference is confirmed by the fact that the narratives told in the first part, when studied in reference to the events of Antiochus's reign are found to impart lessons especially suited to the Jews of that period. I to jest konkluzja potwierdzone przez fakt, że narracja powiedział w pierwszej części, gdy studiował w odniesieniu do wydarzeń z jego panowania Antioch znajdują nadania lekcje szczególnie nadaje się do Żydów z tego okresu. The question of eating meat (Dan., i. 8 sqq.) was at that time a test of faith (cf. 1 Maccabees 1:65 sq.; 2 Maccabees 6:18 sqq.; 7). Kwestia jedzenia mięsa (Dan. I. pkt 8 sqq.) Był w tym czasie test wiary (por. 1 Księga Machabejska 1:65 sq 2 Księga Machabejska 6:18 sqq.; 7). The lessons of the fiery furnace and the lions' den (Dan., iii vi) were most appropriate in the time of the Machabees when the Jews were ordered on the pain of death to worship foreign deities (cf. I Mach. i, 43-54). Lekcje z pieca i płomienny jaskini lwów (Dan., III, VI) były w najbardziej odpowiednim momencie, kiedy na Machabees Żydów zostały zamówione na ból śmierci do kultu obcych bóstw (por. I Mach. I, 43 -54). The accounts of the humbling of Nebuchadnezzer (Dan., iv) and the fate of Balthasar (Dan., v) were also particularly calculated to comfort the Jews so cruelly oppressed by Antiochus and his officers. Rachunków z humbling z Nebuchadnezzer (Dan., iv) oraz losy Balthasar (Dan., v) były również szczególnie obliczone pocieszać Żydzi tak okrutnie uciśnionych przez Antioch i jego funkcjonariuszy. Such a view of the date of the Book of Daniel is in harmony with the apocalyptic character of the whole work, and can be confirmed, it is said, by certain facts in the external history of the book, such for instance as its place among "the Writings" in the Palestinian Canon, the absence of all traces of Daniel's influence upon the post-exilic literature before the Machabean period, etc. Despite the fact that some of these arguments against the Danielic authorship have not yet been fully disproved, Catholic scholars generally abide by the traditional view, although they are not bound to it by any decision of the Church. Taki widok od daty Księgi Daniela jest w harmonii z apokaliptyczny charakter całej pracy, i mogą być potwierdzone, to powiedział, przez niektórych faktów zewnętrznych w historii książki, takie jak na przykład jej miejsce wśród "scritti" w palestyńskich Canon, brak wszelkich śladów Daniela wpływ na po-exilic literaturze przed Machabean okresu, itd. Pomimo faktu, że niektóre z tych argumentów przeciwko Danielic autora nie zostały jeszcze w pełni odparli, Katolicki uczonych na ogół podporządkowują się tradycyjny pogląd, chociaż nie są one zobowiązane do jej przez każdą decyzję w Kościele.

(4) Prophecy of the Seventy Weeks (4) na Proroctwo Siedemdziesiąt Tygodni

Several sections of the Book of Daniel contain Messianic predictions, the general import of which has been sufficiently pointed out in setting forth the contents and object of that inspired writing. Kilku sekcji Księgi Daniela zawiera mesjanistyczny prognoz, ogólnego przywozu, które zostały w wystarczającym stopniu podkreślić, przedstawiający treść i przedmiot, że inspirowane piśmie. One of these predictions, however, claims a further notice, owing to the special interest connected with its contents. Jedna z tych prognoz, jednak twierdzi, kolejne zawiadomienia, ze względu na szczególne zainteresowanie związane z jego treścią. It is known as the prophecy of the seventy weeks, and is found in an obscure passage (ix, 24-27), of which the following is a literal rendering: Jest znany jako proroctwo o siedemdziesięciu tygodni, a odnalazł się w tajemniczy korytarz (IX, 24-27), w którym następuje w sposób dosłowny renderowania:

24. Seventy weeks [literally heptads] have been decreed upon thy people and thy holy city, to close transgression and to make an end of sins, and to expiate iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal vision and prophet and to anoint a most holy [literally: holiness of holinesses]. Siedemdziesiąt tygodni [dosłownie heptads] zostały ogłoszone na lud twój i twoje święte miasta, aby zamknąć transgresji i do końca grzechów, i odpokutować winę, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, a także do uszczelniania wizji i proroka i namaścić jeden najświętsza [dosłownie: świętość holinesses]. 25. Know then and discern: from the going forth of the word to build again Jerusalem until an anointed one, a prince, [there are] seven weeks, and for sixty-two weeks it shall be built again [with] broad place and moat, and that in straitness of times. I know następnie rozeznać: od wyruszyło na słowo aby zbudować ponownie, aż do Jerozolimy namaszczony jeden, księcia, [nie jest] Siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie będzie zbudowane ponownie [z] szerokie miejsce i fosy, i że w straitness razy. 26. . 26. And after the sixty-two weeks an anointed one will be cut off and he will have no . I po sześćdziesiąt dwa tygodnie jeden namaszczony będą obcinane i on nie będzie miał. . . [Sept. [Wrzesień kai ouk estai]; and the people of a prince who shall come will destroy the city and the sanctuary, and the end thereof [will be] in a flood, and until the end [shall be] war, a sentence of desolations. kai ouk estai], a lud księcia, który musi pochodzić będzie zburzyć miasto i świątynię, a koniec jego [będzie] w powodzi, i do końca [są] wojny, wyrokiem spustoszenie. 27. He will make a firm covenant with many for a week, and for half a week he shall cause sacrifice and oblation to cease, and instead thereof the abomination that makes desolate, and that until the consummation and that which is determined be poured upon the desolator. On dokona firma przymierze z wieloma na tydzień, i na pół tygodnia on powodować ofiary, a ofiara, aby zaprzestać, a zamiast nich obrzydliwości, które sprawia, że w pustynię, i że aż konsumpcja i to, co jest zdecydowany zostać rozlana na desolator .

The difficulty of rendering this passage of the Hebrew text is only surpassed by that of interpreting its contents. Trudności w utylizacji ten fragment tekstu w języku hebrajskim jest do dyspozycji tylko przez to interpretacji jego treści. Most commentators admit, indeed, that the seventy weeks are weeks of years, which fall into three periods of 7, 62, and 1 weeks of years, respectively, but they are still at variance with regard to both the exact starting point and the precise terminus of the seventy weeks. Większość komentatorów przyznać, rzeczywiście, że siedemdziesięciu tygodni tygodni lat, które mieszczą się na trzy okresy 7, 62, a 1 tygodni lat, odpowiednio, ale są one nadal w sprzeczności z uwzględnieniem zarówno dokładny punkt wyjścia i dokładne końca siedemdziesięciu tygodni. Most of them, too, regard the prophecy of the seventy weeks as having a Messianic reference, but even all Catholic interpreters do not agree as to the precise nature of this reference. Większość z nich, także odnośnie proroctwa siedemdziesięciu tygodni o odniesienie mesjanistyczny, ale nawet wszystkich katolickich tłumaczy nie zgadzają się co do dokładnego charakteru tego odniesienia. Some among them, after Hardouin, SJ, Calmet, OSB, etc., seeing in the contents of the prophecy a typical reference to Christ, in preference to the literal one which has been, and is still, more prevalent in the Church. Niektóre z nich, po Hardouin, SJ, Calmet, OSB, itd., skoro w treści proroctwa typowym odniesienie do Chrystusa, przede wszystkim na dosłowny, z których jedna była i jest nadal, bardziej rozpowszechnione w Kościele. Briefly stated, the following are the three principal interpretations which have been given by Dan., ix, 24-27. Stwierdził krótko, są następujące trzy główne interpretacje, które zostały podane przez Dan., IX, 24-27.

The first is the ancient view, which may be called traditional, and which maintains that the prophecy of the seventy weeks refers directly to the appearance of Christ in the flesh, His death, His establishment of the New Covenant, and the destruction of Jerusalem by the Romans. Pierwszym z nich jest pogląd starożytnych, które mogą być zwanych tradycyjnych, które utrzymuje proroctwo, że z siedemdziesięciu tygodni bezpośrednio odwołuje się do wyglądu Chrystusa w ciele, w Jego śmierci, Jego ustanowienia Nowego Przymierza, i zniszczenie Jerozolimy przez Rzymian.

The second is that of most recent scholars, chiefly non-Catholic, who refer the whole passage directly to the time of Antiochus Epiphanes, with (Christians generally) or without (Rationalists at large) a typical reference to Christ. Druga polega na tym, że w ostatnich uczonych, głównie spoza Katolickiego, którzy odnoszą się do całości przejście bezpośrednio do czasu Antioch Epifanes, z (ogólnie chrześcijan) lub bez (na dużych Rationalists) typowy odniesienie do Chrystusa.

The third is that of some Fathers of the Church and some recent theologians who understand the prophecy in an eschatological sense, as a prediction of the development of the Kingdom of God from the end of the Exile to the fulfilment of that kingdom at Christ's second Advent. Trzeci jest, że niektórzy z Ojców Kościoła i teologów, którzy kilka ostatnich zrozumieć proroctwa w sensie eschatologicznym, jak przewidywanie rozwoju Królestwa Bożego od końca Wygnaniec do spełnienia, że królestwo Chrystusa w drugim Adwentu .

(5) Text and Principal Ancient Versions (5) Tekst i główny Ancient Wersje

One of the chief reasons of the obscurity which surrounds the interpretation of Dan., ix, 24-27, is found in the imperfect condition in which the original text of the Book of Daniel has come to us. Jednym z głównych powodów, ciemnia, która otacza interpretacji Dan., IX, 24-27, znajduje się w niedoskonały stan, w którym oryginalny tekst Księgi Daniela ma przyjść do nas. Not only in the prophecy of the seventy weeks, but also throughout both its Hebrew (Dan., i-ii, 4; viii-xii) and its Aramaic (ii, 4-vii) sections, that text betrays various defects which it is easier to notice and to point out than to correct. Nie tylko w proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach, ale również w całej zarówno hebrajski (Dan., I-II, 4; VIII-XII) i jego aramejski (II, 4-VII) działy, że tekst zdradza różnych wad, które jest łatwiejsze do wypowiedzenia oraz zwraca uwagę niż poprawne. Linguistics, the context, and the ancient translations of Daniel are most of the time insufficient guides towards the sure restoration of the primitive reading. Językoznawstwo, kontekst, a starożytne tłumaczenie Daniel są przez większość czasu niewystarczające w stosunku do przewodników na pewno przywrócenie pierwotnego czytania. The oldest of these translations is the Greek version known as the Septuagint, whose text has come down to us, not in its original form, but in that given to it by Origen (died about AD 254) for the composition of his Hexapla. Najstarsza z nich jest tłumaczenie greckiej wersji znany jako Septuaginta, którego tekst ma przyjść do nas, nie w jego pierwotnej formie, lecz w tym, nadany mu przez Orygenesa (zm. ok. AD 254) do składu jego Hexapla. Before this revision by Origen, the text of the Septuagint was regarded as so unreliable, because of its freedom in rendering, and of the alterations which had been introduced into it etc., that, during the second century of our era, it was discarded by the Church, which adopted in its stead the Greek version of Daniel made in that same century by the Jewish proselyte, Theodotion. Przed tej zmiany przez Orygenesa, tekst z Septuaginta została uznana za tak niewiarygodne, ze względu na jego swobodę w utylizacyjnych, a także zmiany, które wprowadzono do niego itd., że podczas drugiego wieku naszej ery, to było wyrzucić przez Kościół, który przyjął ją w wersji greckiej Daniela dokonane w tym samym wieku przez żydowskiego neofita, Theodotion. This version of Theodotion was apparently a skilful revision of the Septuagint by means of the original text, and is the one embodied in the authentic edition of the Septuagint published by Sixtus V in 1587. In Dr. HB Swete's edition of the Septuagint, Origen's revision and Theodotion's version are conveniently printed side by side on opposite pages (vol. III, pp. 498 sqq.). The version of the proto-canonical portions of the Book of Daniel in the Latin Vulgate is St. Jerome's rendering from practically the same Hebrew and Aramaic text as is found in the current Hebrew Bibles.

DEUTERO-CANONICAL PORTIONS DEUTERO-kanonicznej porcje

The Hebrew and Aramaic sections of the Book of Daniel thus far dealt with, are the only ones found in the Hebrew Bible and recognized by Protestants as sacred and canonical. Hebrajski i aramejski części Księgi Daniela do tej pory rozpatrywane są tylko w hebrajskiej Biblii i uznawane przez protestantów jako święte i kanoniczne. But besides those sections, the Vulgate, the Greek translations of Daniel (Septuagint and Theodotion) together with other ancient and modern versions, contain three important portions, which are deuterocanonical. Ale oprócz tych fragmentów, z Wulgaty, greckiego tłumaczenia Daniel (Septuaginta i Theodotion) wraz z innymi starożytne i nowoczesne wersje, zawierają trzy istotne fragmenty, które są deuterocanonical. These are: Są to:

the Prayer of Azarias and the Song of the Three Children, usual}y inserted in the third chapter between the twenty-third and the twenty-fourth verses; Modlitwa Azarias i Pieśni z trójki dzieci, zwykle y) dodaje się w trzecim rozdziale między dwudziesty trzeci i dwudziesty czwarty znaki;

the history of Susanna, found as ch. Susanna historii, jak znaleźć Ch. xiii, at the end of the book; XIII, na końcu książki;

the history of the destruction of Bel and the dragon, terminating the book as ch. historia niszczenia Bel i smok, kończące książkę jako ch. xiv. XIV.

The first of these fragments (Dan., iii, 24-90) consists of a prayer in which Azarias, standing in the midst of the furnace, asks that God may deliver him and his companions, Ananias and Misael, and put their enemies to shame (verses 24-45); a brief notice of the fact that the Angel of the Lord saved the Three Children from all harm, whereas the flame consumed the Chaldeans above the furnace (46-50); and a doxology (52-56) leading on to the hymn familiarly known as the "Benedicite" (57-90). Pierwszy z tych fragmentów (Dan., III, 24-90) składa się z modlitwy, w którym Azarias, stojący w środku pieca, zwraca się, że Bóg może wydać go i jego towarzyszy, Ananiasz i misael i włożył do swoich wrogów wstyd (wersety 24-45); krótka wzmianka o fakt, że anioł Pański zapisane troje dzieci ze wszystkich szkód, mając na uwadze, że płomień pochłonął Chaldejczyków nad piecu (46-50); i Doksologia (52-56 ), Prowadząc do hymnu swojsko znany jako "Benedicite" (57-90). The second fragment (ch. xiii) tells the history of Susanna. Drugi fragment (rozdział XIII) opowiada historię Susanna. She was the faithful wife of a wealthy Jew named Joakim, and resident in Babylon. Ona była wierna żona zamożnego Żyda imieniem Joakim, a mieszkający w Babilonie. Accused falsely of adultery by two unworthy elders whose criminal advances she had repelled, she was sentenced to death by the tribunal before which she had been arraigned. Fałszywie oskarżonych o cudzołóstwo przez dwóch starszych, których niegodną karnych zaliczek miała repelled, była skazana na karę śmierci przez trybunał, przed którym została ona arraigned. As Susanna was led forth to execution, Daniel, moved by God, remonstrated with the people upon permitting without sufficient inquiry the condemnation of a daughter of Israel. Susanna jak było dalej doprowadził do egzekucji, Danielowi, przenoszone przez Boga, remonstrated z ludzi bez wystarczających pozwalające na dochodzenie na potępienie córka Izraela. He examined himself the two pretended witnesses separately, and proved their testimony to be self-contradictory. On sam zbadał udawał dwóch świadków osobno, a ich zeznania okazały się sprzeczne własny rachunek. In fulfilment of the Law of Moses (Deuteronomy 19:18, 19), the two elders were put to death, "and Daniel became great in the sight of the people from that day, and thenceforward." W ramach realizacji ustawy z dnia Mojżesz (Powtórzonego 19:18, 19), dwóch starszych zostały wprowadzone do śmierci ", a Daniel stał wielki w oczach ludzi z tego dnia, i odtąd". The last deuterocanonical part of Daniel (ch. xiv) contains the narrative of the destruction of Bel and the dragon. Deuterocanonical ostatniej części Daniel (rozdział XIV) zawiera narracji o zniszczenie Bel i smok. It recounts first the clever manner in which Daniel undeceived the king, Cyrus, who regarded a Babylonian idol, called Bel, as "a living god" that actually ate ample offerings, whereas these were really consumed at night by the pagan priests and their families: in consequence, these impostors were put to death, and Bel and its temple destroyed. Recounts go najpierw sprytny sposób, w jaki Daniel undeceived króla Cyrusa, który uznać za idol babilońskiej, zwany Bel, jako "Boga żywego", że faktycznie zjadł wiele ofiar, mając na uwadze, że te naprawdę były spożywane w nocy przez pogańskich kapłanów i ich rodzin W konsekwencji, impostors te zostały wprowadzone do śmierci, i Bel i jej świątynia zniszczona. It records, in the second place, how Daniel caused to die a great dragon that the Babylonians worshipped, and that the king wished him to adore as "a living god". Rejestruje, w drugiej kolejności, w jaki sposób Daniel spowodowane umrzeć wielki Smok, że Babilończyków oddał pokłon, i że król chciał go adorować jako "Boga żywego". Enraged at this, the people forced the king to deliver Daniel to them, and cast the Prophet into a lions' den. Rozwścieczony na tym, ludzie zmuszeni do króla, aby dostarczyć im Daniel, Proroka i oddanych do jaskini lwów. Daniel remained there unharmed for six days, and fed by the prophet Habakkuk who was miraculously transported from Judea to Babylon. Daniel pozostał nietknięty tam przez sześć dni, i karmione przez proroka Habakuka, który był cudowny transportowane z Judei do Babilonu. On the seventh day, the king having found Daniel alive in the midst of the lions, praised aloud the God of Daniel and delivered the Prophet's accusers to the fate which Daniel had miraculously escaped. W siódmym dniu, mając na króla znaleziono Daniel żywcem w środku lwów, głośno pochwalił Boga Daniela Proroka i wydana w oskarżyciele do losu, który miał Daniel cudem ocalał.

The Greek is, indeed the oldest form under which these deutero-canonical parts of the Book of Daniel have come down to us; but this is no decisive proof that they were composed in that language. Greckim jest, w istocie najstarsza forma, w jakiej te deutero-kanonicznej części Księgi Daniela mają przyjść do nas, ale nie ma decydującego dowodu, że zostały one złożony w tym języku. In fact, the greater probability is in favour of a Hebrew original no longer extant. W rzeczywistości, tym większe prawdopodobieństwo, opowiada się za Hebrajski oryginał już nie obowiązują. It is plain that the view which regards these three fragments as not originally written in Greek makes it easier to suppose that they were from the beginning integrant parts of the book. Jest czysty, że widok, który odniesieniu do tych trzech fragmentów nie pierwotnie napisany w języku greckim ułatwia załóżmy, że były one od początku składowy części książki. Yet, it does not settle the question of their date and authorship. Jeszcze go nie ureguluje kwestię ich daty i autora. It is readily granted by conservative scholars (Vigouroux, Gilly, etc.) that the last two are probably from a different and later author than the rest of the book. Jest łatwo przyznane przez konserwatywnych uczonych (Vigouroux, Gilly, itp.), że dwie ostatnie są prawdopodobnie z innego autora, a później niż w pozostałej części książki. On the other hand, it is maintained by nearly all Catholic writers, that the Prayer of Azarias and the Song of the Three Children cannot be dissociated from the preceding and the following context in Dan., iii, and that therefore they should be referred to the time of Daniel, if not to that Prophet himself. Z drugiej strony, jest on utrzymywany przez prawie wszystkich katolickich pisarzy, że Modlitwa Azarias i Pieśń Trzech Dzieci nie mogą być oddzielone od poprzedzającego i następującego kontekstu, w Dan., III, a zatem powinny one zostać określone Daniel czasie, jeśli nie jest do tego samego Proroka. In reality, there are wellnigh insuperable difficulties to such an early date for Dan., iii, 24-90, so that this fragment also, like the other two, should most likely be ascribed to some unknown Jewish author who lived long after the Exile. W rzeczywistości istnieją wellnigh niepokonany trudności w tak wczesnym terminie Dan., III, 24-90, tak, że ten fragment również, podobnie jak pozostałe dwa, najprawdopodobniej powinny być przypisane do pewnego nieznanego autora żydowskiego, którzy żyli długo po Exile . Lastly, although the deuterocanonical portions of Daniel seem to contain anachronisms, they should not be treated -- as was done by St Jerome -- as mere fables. Wreszcie, chociaż deuterocanonical części Daniel wydaje się zawierać anachronisms, nie powinny być traktowane - jak zostało to zrobione przez St Jerome - jak zwykłe bajki. More sober scholarship will readily admit that they embody oral or written traditions not altogether devoid of historical value. Więcej trzeźwy stypendium będzie łatwo przyznać, że uosabiają tradycji ustnej lub pisemnej nie całkowicie pozbawione wartości historycznej. But, whatever may be thought concerning these literary or historical questions, there cannot be the least doubt that in decreeing the sacred and canonical character of these fragments the Council of Trent proclaimed the ancient and morally unanimous belief of the Church of God. Jednak, niezależnie mogą być myśli dotyczące tych literackie lub historyczne pytania, nie może być najmniejszych wątpliwości, że w decreeing sacrum i kanoniczny charakter tych fragmentów Sobór Trydencki ogłosił starożytnych i moralnie jednomyślną wiarę w Kościół Boży.

Publication information Written by Francis E. Gigot. Publikacja informacji napisanej przez Francisa E. Gigot. Transcribed by Tomas Hancil. The Catholic Encyclopedia, Volume IV. Przepisywane przez Tomas Hancil. Encyklopedia katolicka, tom IV. Published 1908. Opublikowany 1908. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat. Nihil obstat. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, Archbishop of New York


Daniel

Catholic Information Informacje Katolicki

The hero and traditional author of the book which bears his name. This name (Hebrew dnyal or dnal; Septuagint Daniél), which is also that of two other persons in the Old Testament [cf. Bohater i tradycyjnych autorem książki, która nosi jego imię. Ta nazwa (hebr. dnyal lub dnal; Septuaginta Daniel), który jest również, że dwóch innych osób w Starym Testamencie [zob. I Paral., iii, 1; I Esd., viii, 2, and II Esd. I Paral., III, 1; I ESD., VIII, 2, i II ESD. (Nehem.), x, 6], means "God is my judge", and is thus a fitting appellation for the writer of the Book of Daniel, wherein God's judgments are repeatedly pronounced upon the Gentile powers. (Nehem.), x, 6], oznacza "Bóg jest moim sędzią", a więc montażu appellation dla pisarza z Księgi Daniela, gdzie są wyroki Boże wielokrotnie wymawiane na Gentile uprawnień.

Nearly all that is known concerning the Prophet Daniel is derived from the book ascribed to him. Prawie wszystko, co jest znane dotyczące Prorok Daniel pochodzi z książki przypisać do niego. He belonged to the tribe of Juda (i, 6), and was of noble, or perhaps of royal, descent (i, 3; cf. Josephus, Antiquities of the Jews, Bk. X, ch. x, § 1). On należał do pokolenia Judy (I, 6), i był szlachetny, czy z królewski, opadania (I, 3; cf. Józef Flawiusz, Starożytności do Żydów, ks. X, rozdz. X, § 1). When still a youth, probably about fourteen years of age, he was carried captive to Babylon by Nabuchodonosor in the fourth year of the reign of Joakim (605 BC). Gdy jeszcze chłopcem, prawdopodobnie około czternaście lat, był przeprowadzane niewoli do Babilonu przez Nabuchodonosor w czwartym roku panowania Joakim (605 pne). There, with three other youths of equal rank named Ananias, Misael and Azarias, he was entrusted to the care of Asphenez, the master of the king's eunuchs, and was educated in the language and learning of the "Chaldeans", whereby are meant the professors of divination, magic, and astrology in Babylon (i, 3, 4). Nie, z trzech innych młodzieńców równego rankingu imieniem Ananiasz, misael i Azarias, był powierzony do opieki nad Asphenez, kapitana królewskich dworzan, i był wykształcony w języku i uczenia się "Chaldejczyków", w której są przeznaczone do profesorów wróżbiarstwa, magii, astrologii i w Babilonie (I, 3, 4). From this passage Jewish tradition has inferred that Daniel and his companions were made eunuchs; but this does not necessarily follow; the master of the eunuchs simply trained these Jewish youths, among others, with a view to their entering the king's service (i, 5). Od ten fragment żydowskiej tradycji ma wywnioskować, że Daniel i jego towarzysze dokonano dworzan, ale nie koniecznie następujące; kapitan dworzan po prostu żydowski wyszkolony tych młodzieży, między innymi, z myślą o ich wprowadzeniu króla usług (I, 5 ). Daniel now received the new name of Baltassar (Babyl. Balâtsu-usur, "Bel protect his life"), and, in agreement with Ananias, Misael, and Azarias, who received similarly the new names of Sidrach, Misach, and Abdenago, respectively, asked and obtained permission not to use the special food from the royal table provided for those under training, and to be limited to vegetable diet. Daniel już otrzymała nową nazwę Baltassar (Babyl. Balâtsu-usur, "Bel chronić swoje życie") oraz, w porozumieniu z Ananiasz, misael i Azarias, którzy otrzymali podobnie nowej nazwy Sidrach, Misach i Abdenago, odpowiednio , Zapytał i uzyskał pozwolenie, aby nie używać specjalnych żywności z królewskim stole przewidziane w ramach tych szkoleń, które mają być ograniczone i warzyw w diecie. At the end of three years Daniel and his three companions appeared before the king, who found that they excelled all the others who had been educated with them, and thereupon promoted them to a place in his court. Pod koniec trzech lat Daniel i trzej jego towarzysze się przed królem, którzy stwierdzili, że oni excelled wszystkich innych, którzy byli z nimi wykształconym, a następnie promować je na miejscu w jego sądzie. Henceforth, whenever the prince tested them, they proved superior to "all the diviners, and wise men, that were in all his kingdom" (i, 7-20). Stąd, gdy książę testowane nich, okazał się skuteczniejszy od "wszystkich wróżbitów i mędrców, że w całym jego królestwie" (I, 7-20). Soon afterwards–either in the second or in the twelfth year of Nabuchodonosor's reign–Daniel gave a signal proof of his marvellous wisdom. Wkrótce potem albo-w drugim lub w dwunastym roku jego panowania Nabuchodonosor-Daniel dał sygnał wspaniały dowód jego mądrości. On the failure of all the other wise men, he repeated and interpreted, to the monarch's satisfaction, the king's dream of a colossal statue which was made up of various materials, and which, on being struck by a stone, was broken into pieces, while the stone grew into a mountain and filled the whole earth. Na niepowodzenie wszystkich innych mędrców, że powtarzające się i interpretuje, do satysfakcji monarchy, króla marzenie kolosalnego posągu, który został złożony z różnych materiałów, które w chwili uderzył w kamień, został rozbity na kawałki, natomiast zwiększył się kamienia na górę i napełnił całą ziemię. On this account, Daniel in Babylon, as Joseph of old in Egypt, rose into high favour with the prince, who not only bestowed on him numerous gifts, but also made him ruler of "the whole province of Babylon" and chief governor of "all the wise men". Na tym koncie, Daniela w Babilonie, jak Joseph starych w Egipcie, wzrosła do wysokiej korzyść z księciem, który nie tylko przyznany mu liczne prezenty, ale także uczynił go władcą "całą prowincją babilońską i szef namiestnika" wszystkich mędrców ". At Daniel's request, too, his three friends received important promotions (ii). Daniel na żądanie, za jego trzech przyjaciół otrzymał ważną promocje (ii). The next opportunity afforded Daniel to give proof of his wisdom was another dream of Nabuchodonosor which, once more, he alone was able to interpret. Następnej okazji zapewniono Daniel dać dowód swej mądrości był kolejnym marzeniem Nabuchodonosor, które po raz kolejny, on sam był w stanie zinterpretować. The dream was of a mighty tree concerning which the king heard the command given that it should be cut down, and that "seven times" should "pass over" its stump, which had been left standing. Sen był potężnym drzewem, którego król usłyszał polecenie biorąc pod uwagę, że należy wyciąć, a także, że "siedem razy" powinny "przejść" jego kikut, który był stały w lewo. This, explained Daniel, portended that in punishment of his pride the monarch would for a while lose his throne, be bereft of his reason, imagining himself an ox, and live in the open fields, but be again restored to his power, finally convinced of the supreme might and goodness of the Most High. Ten, Daniel wyjaśnił, że w karaniu portended jego duma z monarcha będzie przez jakiś czas straci swój tron, być pozbawiony swojej przyczyny, wyobrażając sobie siebie jednego wołu i żyć w otwartym polu, ale być ponownie przywrócone do jego mocy, wreszcie przekonanie, Rady Najwyższej może i dobroć Najwyższego. With holy freedom, although in vain, the Prophet exhorted the king to forestall such punishment by atoning for his sins by deeds of mercy; and Daniel's prediction was fulfilled to the letter (iv). Z świętej wolności, choć na próżno, Proroka wezwał króla, aby zapobiec takim przez atoning kara za jego grzechy przez uczynki miłosierdzia; i Daniel's przewidywania został spełniony na piśmie (iv). For a parallel to this, see Abydenus' account (second century BC) quoted in Eusebius (Præp. Evang. IX, xl). Dla równolegle do tego, patrz Abydenus "konta (II wpne) cytowany w Euzebiusza (Præp. Ewang. IX, XL).

Nothing is expressly said as to what became of Daniel upon the death of Nabuchodonosor (561 BC); it is simply intimated in Daniel, v, 11 sqq., that he lost his high office at the court and lived long in retirement. Nic nie jest wyraźnie powiedział do Daniela, co stało się po śmierci Nabuchodonosor (561 pne), jest po prostu w intimated Daniel, V, 11 sqq., Że stracił on swego wysokiego urzędu w sądzie i żyli długo w emerytalnego. The incident which brought him to public notice again was the scene of revelry in Baltasar's palace, on the eve of Cyrus's conquest of Babylon (538 BC). Incydentu, który zaprowadził go ponownie do publicznego wypowiedzenia była scena ucztowanie w pałacu Baltazar, w wigilię Cyrus na podbój Babilonu (538 pne). While Baltasar (Heb. Belsh-aççar, corresponding to the Babyl. Balâtsu-usur, "Bel protect the king") and his lords feasted, impiously drinking their wine from precious vessels which had been taken from the Temple at Jerusalem, there appeared the fingers of a man writing on the wall: "Mane, Thecel, Phares". Chociaż Baltazar (Heb. Belsh-aççar, odpowiednio do Babyl. Balâtsu-usur, "Bel chronić króla") i jego władców feasted, impiously picia wina z ich cennych statków, które zostały podjęte ze świątyni w Jerozolimie, pojawiły się w palce mężczyzny pisania na ścianie: "Mane, Thecel, Phares". These mysterious words, which none of the king's wise men was able to interpret, were explained by Daniel, who at length had been summoned, and who for his reward became one of the three chief ministers in the kingdom. Te tajemnicze słowa, których żaden z królewskich mędrców był w stanie zinterpretować, zostały wyjaśnione przez Daniela, który na długości została wezwana, a który dla swojej nagrody stał się jednym z trzech szef ministrów w królestwie. The prophet, now at least eighty years of age, remained in that exalted position under Darius the Mede, a prince possibly to be identified with Darius Hystaspes (485 BC). Proroka, przynajmniej obecnie osiemdziesiąt lat, pozostał w tej pozycji pod wywyższony panowania Dariusza Meda, księcia ewentualnie być identyfikowane z Hystaspes Dariusza (485 pne). Darius, moreover, thought of setting him over all the kingdom (vi, 4), when Daniel's fellow-officers, fearing such an elevation, sought to compass his ruin by convicting him of disloyalty to the Crown. Dariusza ponadto, myśli o ustawienie go w ciągu całego królestwa (VI, 4), gdy Daniel's kolegów-oficerów, obawiając się takiej elewacji, starał się kompasu jego ruiny przez skazania go o nielojalność do Korony. They secured from the king a decree forbidding anyone, under penalty of being cast into the lions' den, to ask any petition of either god or man, except the monarch, for thirty days. One zabezpieczone od króla dekret zakazanie nikomu, pod karą jest wrzucony do jaskini lwów, do zadawania jakichkolwiek petycji albo boga lub człowieka, oprócz monarchy, do trzydziestu dni. As they had anticipated, Daniel nevertheless prayed, three times a day, at his open window, towards Jerusalem. Jak oni tego spodziewano, jednak Daniel modlił się trzy razy dziennie, na jego otwarte okno, w kierunku Jerozolimy. This they reported to the king, and they forced him to apply the threatened punishment to the violator of the decree. Ta one zgłaszane do króla, i zmusiła go do stosowania zagrożone kara do gwałciciel z dekretu. Upon Daniel's miraculous preservation in the lions' den, Darius published a decree that all in his realm should honour and revere the God of Daniel, proclaiming that He is "the living and eternal God". Po jego cudowne zachowanie Daniel w jaskini lwów, Dariusza opublikowany dekret, że wszystkie jego sfery powinny zaszczyt i czcić Boga Daniel, ogłaszając, że On jest "Bogiem życia i wieczne". And so Daniel continued to prosper through the rest of the reign of Darius, and in that of his successor, Cyrus the Persian (vi). Daniel i tak nadal prosperować przez resztę panowania Dariusza, w tym i jego następcy, na perski Cyrus (vi).

Such, in substance, are the facts which may be gathered for a biography of the Prophet Daniel from the narrative portion of his book (i-vi). Takie, w istocie, są fakty, które mogą być gromadzone na biografię proroka Daniela z narracyjne część swojej książce (I-VI). Hardly any other facts are contributed to this biography from the second, and more distinctly apocalyptic, portion of the same work (vii-xii). Trudno znaleźć inne fakty przyczyniły się do tego drugiego z biografii, a bardziej wyraźnie apokaliptyczny, część tej samej pracy (VII-XII). The visions therein described represent him chiefly as a seer favoured with Divine communications respecting the future punishment of the Gentile powers and the ultimate setting up of the Messianic Kingdom. Wizje w nim opisane reprezentowania go przede wszystkim jako uprzywilejowanych "Widzącego" z Bożego komunikacji poszanowaniu przyszłości kara do Gentile uprawnień i ostatecznym powołaniem mesjańska Brytania. These mysterious revelations are referred to the reigns of Darius, Baltasar, and Cyrus, and as they are explained to him by the Angel Gabriel from an ever clearer disclosure of what is to happen in "the time of the end". Te znaki są tajemnicze, o których mowa w panowania Dariusza, Baltazar, i Cyrus, i jak są one wyjaśnił mu przez anioła Gabriela z coraz wyraźniejszego ujawnienie tego, co ma się zdarzyć w "czasie końca". In the deuterocanonical appendix to his book (xiii-xiv), Daniel reappears in the same general character as in the first part of his work (i-vi). W deuterocanonical dodatek do swojej książki (XIII-XIV), Daniel ponownie w tym samym charakterze ogólnym, jak w pierwszej części swojej pracy (I-VI). Chapter xiii sets him forth as an inspired youth whose superior wisdom puts to shame and secures the punishment of the false accusers of the chaste Susanna. Rozdział XIII ustawia go jako inspirowane młodzieży, których mądrość najwyższej stawia do wstydu i zabezpiecza kara fałszywe oskarżyciele z cnotliwe Susanna. The concluding chapter (xiv), which tells the history of the destruction of Bel and the dragon, represents Daniel as a fearless and most successful champion of the true and living God. Ostatni rozdział (xiv), który opowiada historię zniszczenia Bel i smok, stanowi nielękliwy Daniel jako najbardziej udany i mistrzem życia i prawdziwego Boga. Outside of the Book of Daniel, Holy Writ has but few references to the prophet of that name. Poza Księgi Daniela, Pismo Święte, ale ma kilka odniesień do proroka o tej nazwie. Ezechiel (xiv, 14) speaks of Daniel, together with Noah and Job, as a pattern of righteousness and, in chapter xxviii, 3, as the representative of perfect wisdom. Ezechiel (XIV, 14) mówi Daniel, wraz z Noego i Hioba jako wzór prawości i, w rozdziale XXVIII, 3, jako przedstawiciel doskonałej mądrości. The writer of the First Book fo the Machabees (ii, 60) refers to his deliverance out of the mouth of the lions, and St. Matthew (xxiv, 15) to "the abomination of desolation, which was spoken of by Daniel the prophet". Pisarz w pierwszej książki dla Machabees (II, 60) odnosi się do jego uwolnienia się z paszczy lwów, a św Mateusza (XXIV, 15) do "ohydę spustoszenia, które zostało wypowiedziane przez proroka Daniela ". As might well be expected, Jewish tradition had been busy with completing the meagre account of Daniel's life as supplied by the Sacred Scriptures. Jak również może się spodziewać, żydowskiej tradycji został zajęty z zakończenia skromnych uwagę Daniel życia dostarczonych przez Pismo Święte. Allusion has already been made to the tradition of the Jews, accepted by many Fathers of the Church, which states that he was made a eunuch in Babylon. Aluzja już do tradycji Żydów, przyjęta przez wielu Ojców Kościoła, w którym stwierdza, że stało się w Babilonie kastrat. Other Jewish traditions represent him as refusing divine honours profferred to him by Nabuchodonosor; they explain the reason why he was not forced with his three friends to worship that prince's statue in the plain of Dura (Dan., iii), he had been sent away by the king, who wanted to spare Daniel's life, for he knew full well that the prophet would never agree to commit such an act of idolatry; they give many fanciful details, as for instance concerning what happened to Daniel in the lions' den. Inne żydowskiej tradycji reprezentowania go odznaczeniem Boskiego za odmowę profferred mu przez Nabuchodonosor; one wyjaśnić powód, dla którego nie był zmuszony z jego trzech przyjaciół, by oddać pokłon, że na posągu księcia na równinie Dura (Dan., iii), był wysłany daleko przez króla, który chciał zamiennych Daniel życia, bo wiedział doskonale, że prorok nigdy nie zgadzają się do popełnienia takiego aktu bałwochwalstwa; dają wiele szczegółów dziwaczny, jak na przykład dotyczące tego, co stało się Daniel w jaskini lwów. Others endeavour to account for what they assume to be a fact, viz. Inni starają się uwagę na to, co oni zakładać się fakt, a mianowicie. that Yahweh's devout prophet did not return to God's land and city after the decree of restoration issued by Cyrus; while others again affirm that he actually went back to Judea and died there. Jahwe jest pobożny, że prorok nie powrócić do Boga lądowych i miasto po renowacji dekret wydany przez Cyrusa, podczas gdy inne ponownie potwierdzają, że rzeczywiście poszedł z powrotem do Judei i tam zmarł. Hardly less incredible and conflicting legends concerning Daniel's life and place of burial are met with in Arabic literature, although his name is not mentioned in the Koran. Wcale mniej niesamowita i sprzecznych legend dotyczących Daniel życia i miejsce pochówku są spełnione z literatury w języku arabskim, choć jego nazwisko nie jest wymienione w Koranie. During the Middle Ages there was a widespread and persistent tradition that Daniel was buried at Susa, the modern Shuster, in the Persian province of Khuzistan. W średniowieczu było szerokie i trwałe tradycja, że Daniel został pochowany w Susa, nowoczesnej Shuster, w prowincji Perski Khuzistan. In the account of his visit to Susa in AD 1165, Rabbi Benjamin of Tudela narrates that Daniel's tomb was shown him in the façade of one of the synagogues of that city; and it is shown there to the present day. The Roman martyrology assigns Daniel's feast as a holy prophet to 21 July, and apparently treats Babylon as his burial-place. W związku z jego wizyty w Suzie, w AD 1165, rabin Benjamin z Tudela czytelników, że Daniel Grób został pokazany mu w fasadzie jednej z synagog tego miasta, i jest ona widoczna tam do dnia dzisiejszego. Rzymska martyrologii przypisuje Daniel's jako święto świętego proroka do 21 lipca, Babilonu i najwyraźniej traktuje jako miejsce swego pochówku.

Publication information Written by Francis E. Gigot. Publikacja informacji napisanej przez Francisa E. Gigot. Transcribed by WGKofron. Przepisywane przez WGKofron. With thanks to St. Mary's Church, Akron, Ohio The Catholic Encyclopedia, Volume IV. Dzięki z St Mary's Church, Akron, Ohio Encyklopedia katolicka, tom IV. Published 1908. Opublikowany 1908. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat. Nihil obstat. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

VIGOROUX, La Bible et les découvertes modernes (Paris, 1889), IV, Bk. VIGOROUX, La Bible et les modernes découvertes (Paryż, 1889), IV, ks. III; DRANE, Daniel, His Life and Times (London, 1888). III; DRANE, Daniel, Jego Życie i czasy (Londyn, 1888). See also the commentaries and introductions in bibliography of BOOK OF DANIEL. Patrz również komentarze i wprowadzenia w bibliografii książki DANIELA.


Book of Daniel Księga Daniela

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

-Critical View: -Krytyczne Widok:

Form. Formie.

Date of the Book. Data Księgi.

Genesis of the Book of Daniel. Genesis z Księgi Daniela.

-Critical View: -Krytyczne Widok:

One of the books of the Old Testament. Jedną z ksiąg Starego Testamentu. It may be divided into two parts: chapters i.-vi., recounting the events of Daniel's life; chapters vii.-xii., containing his prophecies. Może ona zostać podzielona na dwie części: rozdziały i.-vi., recounting wydarzeń z życia Daniela, rozdziały VII.-XII. Zawierające jego proroctwa. "While the first part proves that it is impossible for the world-empire to belong to the heathen forever, the second part shows that Israel is destined to found this world empire through the son of man, who has long since existed in heaven" (J. Böhmer, "Reich Gottes und Menschensohnim Buche Daniel," 1899, p. 60). "Podczas gdy okazuje się, że pierwsza część niemożliwe jest świat-imperium należące do pogan na zawsze, druga część pokazuje, że Izrael jest przeznaczony do założenia tego świata imperium poprzez Syna Człowieczego, który od dłuższego czasu istniały w niebie" ( J. Böhmer, "Reich Gottes und Buche Menschensohnim Daniel", 1899, str. 60).

Form. Formie.

In its form the book shows striking differences, for while ii. W swojej formie uderzające różnice książka pokazuje, natomiast dla II. 4 to vii. 4 VII. 28 is written in Aramaic, the preceding and following portions are written in Hebrew. 28 jest napisane w aramejski, poprzedzających i następujących części są napisane w języku hebrajskim. It is not easy to discover the reason for this peculiarity; it suggests, however, that the "Chaldeans" in this book are the Arameans or Syrians. Nie jest łatwo odkryć przyczynę tego Ciekawostką; sugeruje jednak, że "Chaldejczyków" w tej książce są Arameans lub aramejskiego. A similar instance occurs in the Seder 'Olam Zuṭa (ed. Joh. Meyer), where the author gradually lapses into Aramaic in talking of personages of the Babylonian exile, but on p. Podobny przykład występuje w Seder "Olam Zuṭa (red. Joh. Meyer), gdzie autor stopniowo wygasa w aramejski w rozmawiamy z osobistości z babilońskiej wygnaniu, ale na str. 117 returns to Hebrew. 117 powróci do hebrajskiego. The author may have meant to introduce the "Chaldeans" in their own language, and then inadvertently continued in the language that was familiar to him (see Driver, "Daniel," in "Cambridge Bible for Schools," p. xxii.). Autor może mieć na celu wprowadzenie "Chaldejczyków" w ich własnym języku, a następnie niezamierzony kontynuowane w języku, który został mu znane (patrz: Driver, "Daniel", w "Cambridge Biblia dla Szkół", str. XXII.). J. Böhmer (lcp 150) maintains that the Aramaic portion was so written because its contents concerned all peoples; Prince and others suggest that the whole book was written originally in Hebrew, and translated into Aramaic; and that a part of the Hebrew book was lost, and replaced by the Aramaic translation. J. Böhmer (LCP 150) twierdzi, że aramejski części było tak napisane, ponieważ jego treść wszystkich zainteresowanych narodów; Prince i inni sugerują, że cała książka została napisana pierwotnie w języku hebrajskim, a przetłumaczone na język aramejski, a część po hebrajsku Książka utracone i zastąpione przez aramejski tłumaczenia. This opinion, however, does not weigh the fact that the Aramaic begins with the speech of the "Chaldeans." Opinia ta jednak nie zważyć na fakt, że aramejski zaczyna się mowy od "Chaldejczycy". Other scholars think that the whole book was originally written in Aramaic, while the beginning and end were translated into Hebrew so that the book might be incorporated into the canon (Marti, in his Commentary, 1901, p. ix.). Inni badacze sądzą, że całe książki został pierwotnie napisany w aramejski, a początek i koniec były tłumaczone na hebrajski, tak, że książka może być włączone do kanonu (Marti, w jego Commentary, 1901, str. IX.). But if its inclusion in the canon had depended on its Hebrew form, it would have been necessary to translate the whole into Hebrew. Ale jeśli jej włączenie do kanonu miał uzależniona od jego formy hebrajski, jaki byłby niezbędny do przetłumaczenia całości na język hebrajski. In any case the linguistic diversity in parts of this book is no reason for assuming two sources for it, as Meinhold does in his Commentary (p. 262); for the Aramaic Book of Daniel could not have begun with ii. 4. W każdym przypadku różnorodności językowej w części tej książki ma powodu, aby zakładać dwóch źródeł na to, co robi w jego Meinhold Komentarz (str. 262); na aramejski Księga Daniela nie rozpoczęły z II. 4.

Another difference in form is found in the fact that the political history forming the background of the first six chapters is absent in vii.-xii. Kolejną różnicą w postaci znajduje się w fakt, że historia polityczna stanowiących tło pierwszych sześciu rozdziałów jest nieobecny w VII.-XII. This difference may be thus explained: The author thought it his first task to recount without a break the historical facts of Daniel's life; his second task being to record the revelations vouchsafed to Daniel which were not connected with the experiences of other people. Ta różnica może być w ten sposób wytłumaczyć: Autor myśli ona jego pierwszym zadaniem, aby opowiadać bez przerwy historycznych faktów Daniel życia; jego Drugim zadaniem jest rejestrowanie znaków vouchsafed do Daniela, które nie były związane z doświadczeń innych ludzi. In the first six chapters Daniel is introduced in the third person, while in the others he appears as the speaker. W pierwszych sześciu rozdziałach Daniel zostaje wprowadzony w trzeciej osobie, podczas gdy w innych pojawia się on jako mówca. This is explicable on the ground that the second part of the book is concerned only with the presentation of Daniel's inner experiences to the exclusion of all objective relations. Jest to wyjaśnić na podstawie tego, że druga część książki dotyczy jedynie prezentacji Daniel's wewnętrznych doświadczeń, z wyłączeniem wszystkich obiektywnych relacji. Such transitions are found in other books-compare, for example, Hosea i. and iii. Takich zmian można znaleźć w innych książkach-porównać, na przykład Ozeasza I. i III. The change of person therefore does not necessarily affect the unity of the book. Zmiana osoby w związku z tym nie musi mieć wpływu na jedność książki. (For other opinions on the composite character of the Book of Daniel, see Eduard König, "Einleitung ins Alte Testament," p. 384; Von Gall, "Die Einheitlichkeit des Buches Daniel," 1895; GA Barton, "The Composition of the Book of Daniel," in "Jour. Bib. Lit." 1898, pp. 62-86). (Na inne opinie na temat złożonych charakter Księgi Daniela, patrz Eduard König, "Einleitung in Alte Testament", str. 384.; Von Gall, "Die Einheitlichkeit des Buches Daniel", 1895; GA Barton, "The composition of the Księga Daniela ", w" Jour. Bib. Lit. "1898, pp. 62-86). Barton finds a contradiction between i. Barton stwierdzi sprzeczność między i. 1, 5, 18, and ii. 1, 5, 18, oraz ii. 1; for Nebuchadnezzar is designated as "king" in i. 1; dla Nabuchodonozor jest oznaczone jako "król" w i. 1, and, according to i. 1, oraz, w zależności od i. 5, 18, Daniel and his friends were to be prepared three years prior to appearing before the king, while in ii. 5, 18, Daniel i jego przyjaciele mają zostać przygotowane trzy lata przed znajdującym się przed królem, podczas gdy w II. 1 it is stated that this happened as early as the second year of Nebuchadnezzar. 1, jest stwierdzić, że to wydarzyło się już w drugim roku Nabuchodonozora. Still it was not an unnatural prolepsis on first mentioning Nebuchadnezzar, who subsequently became king, to give him the title by which he was commonly known at the time of writing. Wciąż go nie było nienaturalne prolepsis na pierwszym wspomnieć, Nabuchodonozor, który następnie stał się królem, aby dać mu tytuł, w którym był powszechnie znany w momencie pisania tych słów. Barton also finds a contradiction between the words "And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus" (i. 21) and "In the third year of Cyrus, kingof Persia, a thing was revealed unto Daniel" (x. 1). Barton również stwierdzi sprzeczność między słowami "tam Daniel aż do pierwszego roku król Cyrus" (I. 21) i "W trzecim roku Cyrusa, kingof Persji, coś było zeslane Daniel" (x. 1) . But i. Ale i. 21 does not mean that Daniel lived "even unto the first year of Cyrus," but that Daniel survived even the fall of Nebuchadnezzar's kingdom and that of his successor. 21 nie oznacza, że Daniel żył "aż do pierwszego roku Cyrusa", ale że Daniel przetrwał nawet upadek Nabuchodonozor w królestwie, a jego następcy. The other contradictions mentioned by Barton are discussed by Eduard König in "Theologisches Litteraturblatt," 1898, cols. Inne sprzeczności wymienione przez Barton są omawiane przez Eduarda König w "Theologisches Litteraturblatt", 1898, cols. 539 et seq. 539 i nast. His conclusion that nine different and complete episodes follow the first chapter is therefore untenable. Jego wniosku, że dziewięć różnych kompletne i zgodne z odcinków pierwszego rozdziału jest zatem niemożliwy do utrzymania. The book, however, may have included originally only i.-vii., an assumption that would explain the following three circumstances: the dropping of the Aramaic; the formula "Hitherto is the end of the matter" (vii. 28); and the juxtaposition of two materially identical narratives as found in vii. Książki, jednak może zawierać tylko oryginalnie i.-VII., Założenia, że będzie wyjaśniać w następujących trzech przypadkach: wycofania z aramejski; formuły "Do tej pory jest koniec tej sprawy" (VII. 28); i na zestawienie dwóch materialnie identyczne jak w narracji VII. and viii. i VIII. As events unfolded themselves, amplifications of the prophecy in the form of pamphlets, pointing even more clearly to the day of liberation, may have been added. Jak sami rozwojem wydarzeń, amplifications z proroctwa w formie broszur, podkreślając jeszcze bardziej wyraźnie na dzień wyzwolenia, mogły zostać dodane.

Date of the Book. Data Księgi.

The date of the writing of the book may be inferred from the following considerations: It was not written by one of the exiles, for many portions of the text could not have been composed by a contemporary of the second king of the Babylonian empire and his immediate successors. Data pisania książce można wywnioskować z następujących względów: To nie zostało napisane przez jednego z zesłańców, dla wielu fragmentów tekstu nie można było składać się z drugą współczesnym, król babiloński w imperium i jego natychmiastowego następców. This is proved even by the form of that king's name as given in the book. Jest to udowodnione, nawet w postaci króla, że nazwa, jak podano w książce. His Assyrian name was "Nabu-kudurriuẓur" (Friedrich Delitzsch, "Assyrische Lesestücke," 1900, p. 192), which the Hebrewsat first pronounced "Nebu-kadr-eẓẓar" (Jer. xxi. 2 et seq. [26 times]; Ezek. xxvi. 7, xxix. 18 et seq., xxx. 10). Jego nazwa została asyryjska "Nabu-kudurriuẓur" (Friedrich Delitzsch, "Assyrische Lesestücke", 1900, str. 192), które Hebrewsat pierwsze wyraźne "Nebu-Kadr-eẓẓar" (Jer. XXI. 2 i nast. [26] ; Ez. Xxvi. 7, XXIX. 18 i nast., Xxx. 10). The middle "r" was then dissimilated from the final "r," giving "Nebu-kadn-eẓẓar," a form which is found in Jeremiah only in xxvii. 6-xxix. W środku "R" został wtedy dissimilated od ostatecznego "r", co "Nebu-kadn-eẓẓar," formularz, który znajduje się w Jeremiasza tylko w XXVII. 6-XXIX. 3, but which is the usual form in all later writings (II Kings xxiv. 1 et seq.; II Chron. xxxvi. 6 et seq.; Ezra i. 7; Esth. ii. 6; Dan. i. 18 et seq.; Soferim xiv. 7; Seder 'Olam R. xxiv. et seq.; and Septuagint, Ναβουχοδονόσορ). 3, ale które jest zwykle w formie pisma później (II Kings XXIV. 1 i nast. Chrońmy II. XXXVI. 6 i nast. Ezdrasz i. 7; Esth. Ii. 6; Dan. I. 18 i następne .; Soferim XIV. 7; Seder "Olam R. XXIV. I nast.; I Septuaginta, Ναβουχοδονόσορ).

Nor would a contemporary of Nebuchadnezzar and his successors have written the stories of the Book of Daniel in the form in which they exist, since they contain many details that can not be harmonized with the data furnished in other historical sources. Nie byłoby współczesnego Nabuchodonozora i jego następców napisali historie Księgi Daniela w formie, w jakiej istnieje, ponieważ zawierają one wiele szczegółów, które nie mogą być zharmonizowane z danymi urządzone w innych źródłach historycznych. The first verse, for instance, contradicts other passages of the OT in saying that King Nebuchadnezzar came to Jerusalem in the third year of the reign of Jehoiakim, and besieged it. Pierwszy werset, na przykład, jest sprzeczne z innych fragmentów stwierdzeniem, że w OT Nabuchodonozor, król przybył do Jerozolimy w trzecim roku panowania Jojakima i oblegał ją. For the verb means here, as elsewhere, "come," "arrive," and can not be equivalent to "break up"; this is also proved by the context of i. Do czasownik oznacza tutaj, jak wszędzie, "przyjść", "przyjechać", a nie może być równoważne "zerwać", jest to również świadczy kontekście i. 1. . 1. But Jeremiah announced the coming of the Chaldeans only in the fourth year of Jehoiakim, a year that is expressly designated, in Jer. Ale Jeremiasz zapowiedział przyjście Chaldejczyków tylko w czwartym roku Jojakima, że w roku jest wyraźnie określone, w Jr. xxv. XXV. 1, xlvi. 1, XLVI. 2, as the first year of King Nebuchadnezzar. 2, w pierwszym roku król Nabuchodonozor. The date, "in the third year of the reign of Jehoiakim" (Dan. i. 1), is probably derived from II Kings xxiv. Data ", w trzecim roku panowania Jojakima" (Dan. I. 1), to prawdopodobnie pochodzą z II Kings XXIV. 1 et seq., where it is said that Jehoiakim, after having been subject to Nebuchadnezzar three years, turned and rebelled, and was attacked by predatory bands of the Chaldeans and their vassals. 1 i nast., Gdy powiedział, że Jojakima, po zastrzeżeniem Nabuchodonozor trzech lat, odwrócił się i bunt, i został zaatakowany przez drapieżnych zespoły Chaldejczyków i ich vassals. As no date is given for the beginning of this period of three years, it might be supposed that it began with the accession of Jehoiakim. Ponieważ nie jest data podana na początku tego okresu trzech lat, nie może być domniemany, że rozpoczął się wraz z przystąpieniem Jojakim. The supposition being made, it could be said that the Chaldeans besieged Jerusalem in the third year of Jehoiakim, when Nebuchadnezzar would naturally be their leader. Odesłania do przypuszczenie, że można stwierdzić, że Chaldejczycy oblężone Jerozolimie w trzecim roku Jojakima, kiedy to Nabuchodonozor naturalnie być ich przywódcą. But these statements in Dan. Ale te oświadczenia w Dan. i. 1 are erroneously drawn from II Kings xxiv. 1, są błędnie wyciągnięte z II Kings XXIV. 1 et seq., and contradict those found in Jer. 1 i nast., A sprzeczne z tych znalezionych w Jr. xxv. XXV. 1, 9, and xlvi. 1, 9, i XLVI. 2. . 2. Such discrepancies are not unparalleled in the OT (compare Eduard König, "Einleitung ins Alte Testament," pp. 172 et seq.). Takie różnice nie są niezrównane w OT (porównaj Eduard König, "Einleitung in Alte Testament", pp. 172 i nast.). Nor can Nebuchadnezzar's madness (Dan. iv. 12 et seq.) during seven years be taken literally. Nie można Nabuchodonozor's szaleństwo (Dan. IV. 12 i nast.) Takcie siedmiu lat jest dosłownie. Belshazzar's father, Nebuchadnezzar, is mentioned again (v. 11, 13, 18, 22) in a way which compels the inference that he really was such. Baltazar jego ojciec, Nabuchodonozor, wymieniony jest ponownie (Łk 11, 13, 18, 22) w sposób, który zmusza do wnioskowania, że on naprawdę był taki. This may be explained on the ground that during the long period of oral tradition the unimportant kings of Babylon might easily have been forgotten, and the last king, who was vanquished by Cyrus, would have been taken as the successor of the well-known Nebuchadnezzar. Może to być wyjaśnione na tej podstawie, że w długim okresie ustnej tradycji nieważne królowie Babilonu może łatwo zostały zapomniane, a ostatni król, który był vanquished przez Cyrusa, byłaby traktowana jako następca znanego Nabuchodonozor . The same thing occurred in Bar. To samo nastąpiło w Bar. i. 11, and Sennacherib is mentioned as the son of Enemessar (ie Shalmaneser) in Tobit i. 11, i Sennacheryba jest wymieniony jako syn Enemessar (tj. Salmanasar) w Tobit i. 15, Sargon (Isa. xx. 1) being passed over. 15, Sargon (Isa. xx. 1) jest przeszło. It is also well known that the period 516-331, of which only a few events are recorded, was contracted to thirty-four years in computing the time elapsed since the Creation (Seder 'Olam R. xxx.). The Book of Daniel was not written immediately after the Exile. Jest również znane, że w okresie 516-331, z których tylko kilka zdarzeń są rejestrowane, został kontrakt na trzydzieści cztery lata, informatyka czas, jaki upłynął od momentu stworzenia (Seder "Olam R. xxx).. Księga Daniela nie został napisany od razu po obczyźnie. The post-exilic prophets did not know it, for the four horns to which Israel's enemies are compared in Zech. Po exilic proroków nie wiedział, że w cztery rogi, do których są wrogami Izraela w porównaniu EPUBLIKA. i. 21, have a local meaning, representing the four points of the compass, and do not refer to the successive kingdoms, as in Dan. 21, mają znaczenie lokalne, reprezentujące cztery punkty kompasu, a nie odnoszą się do kolejnych królestw, w Dan. ii. 29 et seq. 29 i nast. The same is the case with the four chariots in Zech. To samo jest w przypadku czterech rydwanów w EPUBLIKA. vi. VI. 1 et seq. 1 i nast. These passages are not exactly parallel with the predictions in Daniel, but it is also stated in Hag. Te fragmenty nie są dokładnie równolegle z przewidywaniami w Danielu, ale jest również stwierdzono w Hag. ii. 6-9 et seq., that within "a little while" the Messianic time will come. 6-9 i nast., Że w "za chwilę" mesjańska przyjdzie czas. And even Ben Sira says expressly (Ecclus. [Sirach] xlix. 15) that he has never found a man who resembled Joseph, a statement he could not have made had he known the extant Book of Daniel, since Daniel is there drawn as a man who, like Joseph, rose to be prime minister by virtue of his ability to interpret dreams. A nawet Ben Sira mówi wyraźnie (Ecclus. [Sirach] XLIX. 15), że on nigdy nie znalazł człowiek, który wygląd Joseph oświadczenie, że nie mógł się gdyby znany istniejące Księga Daniela, Daniel, ponieważ jest tam wystawione jako człowiek, który, podobnie jak Joseph, Podniosłem się premiera ze względu na jego zdolność do interpretacji snów.

The Book of Daniel was written during the persecutions of Israel by the Syrian king Antiochus Epiphanes. Księga Daniela została napisana w czasie prześladowań Izraela przez syryjski król Antioch Epifanes. This assertion is supported by the following data: The kingdom which is symbolized by the he goat (viii. 5 et seq.) is expressly named as the "kingdom of Yawan"-that is, the Grecian kingdom (viii. 21) the great horn being its first king, Alexander the Great (definitely stated in Seder "Olam R. xxx.), and the little horn Antiochus Epiphanes (175-164). This kingdom was to persecute the host of the saints "unto two thousand and three hundred evenings and mornings" (viii. 14, RV); that is, "half-days," or 1,150 days; and Epiphanes did, in fact, profane the sanctuary in Jerusalem for about that length of time, from Kislew 15, 168, to Kislew 25,165 (I Macc. i. 57, iv. 52). The little horn described in Dan. viii. 9-12, 23-25 has the same general characteristics as the little horn in vii. 8, 20; hence the same ruler is designated in both passages. The well-known passage ix. 23-27 also points to the same period. The first and imperative rule in interpreting it is to begin the period of the seventy times seven units (AV "seventy weeks") with the first period of seven (ix. 25), and to let the second period, the "sixty-two times seven units," follow this; forif this second period (the sixty-two weeks) be reckoned as beginning again from the very beginning, the third period, the "one week," must be carried back in the same way. The context demands, furthermore, that the origin of the prediction concerning the rebuilding of Jerusalem be sought in Jer. xxv. 11-13 and the parallel passage, ib. xxix. 10. The "anointed," the "prince," mentioned after the first seven times seven units, must be Cyrus, who is called the anointed of the Lord in Isa. xlv. 1 also. He concluded the first seven weeks of years by issuing the decree of liberation, and the time that elapsed between the Chaldean destruction of Jerusalem (586) and the year 538 was just about forty-nine years. The duration of the sixty-two times seven units (434 years) does not correspond with the time 538-171 (367 years); but the chronological knowledge of that age was not very exact. The Seder 'Olam Zuṭa (ed. Meyer, p. 104) computed the Persian rule to have lasted fifty-two years. This is all the more evident as the last period of seven units must include the seven years 171-165 (see "Rev. Et. Juives," xix. 202 et seq.). This week of years began with the murder of an anointed one (compare Lev. iv. 3 et seq. on the anointing of the priest)-namely, the legitimate high priest Onias III.-and it was in the second half of this week of years that the Temple of the Lord was desecrated by an abomination-the silver altar erected by Antiochus Epiphanes in place of the Lord's altar for burnt offering (see I Macc. i. 54). To stwierdzenie jest obsługiwany przez następujące dane: królestwo, które jest symbolizowane przez niego kozła (VIII. 5 i nast.) Jest wyraźnie nazwane jako "królestwo Yawan", że to, że królestwo Grecian (VIII. 21) wielki róg jest jego pierwszym królem, Aleksandra Wielkiego (zdecydowanie stwierdzono w Seder "Olam R. xxx.), a mały róg Antioch Epifanes (175-164). To królestwo było prześladują wojsku świętych" aż dwa tysiące trzy sto wieczorów i poranków "(VIII. 14, RV), który jest" pół-dni, lub 1150 dni; i Epifanes nie, w rzeczywistości, zbezcześcić świątynię w Jerozolimie na temat, że czas, z Kislew 15, 168 , Do Kislew 25165 (I Macc. I. 57, iv. 52). Mały róg opisane w Dan. Viii. 9-12, 23-25, ma takie same właściwości ogólnej, jak mały róg w VII. 8, 20; stąd tym samym władcą został wyznaczony w obu fragmentach. dobrze znane przejście IX. 23-27 punktów również do tego samego okresu. Pierwszy i bezwzględnie zasada w interpretacji jest to, aby rozpocząć okres siedemdziesięciu siedmiu razy jednostek (AV "siedemdziesiąt tygodni ") Z pierwszego okresu siedmiu (IX. 25), i niech się drugi okres, w" sześćdziesiąt siedem jednostek dwa razy, "się do tego; forif ten drugi okres (sześćdziesiąt dwa tygodnie) zostanie uznana za początek ponownie Od początku trzeciego okresu, "jeden tydzień," musi być przeprowadzona z powrotem w ten sam sposób. kontekście domaga się ponadto, że pochodzenie z przewidywania dotyczące odbudowy Jerozolimy należy poszukiwać w Jr. XXV. 11 -- 13 i równoległy korytarz, ib. XXIX.. 10. W "namaszczony" na "księcia", wymienione po pierwsze siedem razy siedem jednostek, musi być Cyrus, który nazywany jest namaszczony przez Pana w Isa. XLV. 1 również . Doszedł do wniosku, pierwszych siedmiu tygodni lat wydawania dekretu wyzwolenia, a czas, który upłynął między Chaldejczyków zniszczenie Jerozolimy (586) i 538 roku było zaledwie o czterdzieści dziewięć lat. Okres ważności sześćdziesiąt dwa razy siedem jednostek (434 lat) nie odpowiada w czasie 538-171 (367 lat), ale znajomość chronologicznym, że wiek nie był zbyt dokładny. W Seder "Olam Zuṭa (red. Meyer, str. 104) komputerowej perskiego zasady aby trwał pięćdziesiąt dwa lata. Jest to tym bardziej oczywiste, jak w ostatnim okresie siedmiu jednostek musi obejmować okres siedmiu lat 171-165 (patrz: "Et Rev. Juives," xix. 202 i nast.). Ten tydzień roku rozpoczął z zabójstwa na pomazańca jeden (porównaj Lew. IV. 3 i nast. namaszczenie na kapłana), mianowicie uzasadnionych arcykapłana Onias III.-i to w drugiej połowie lat w tym tygodniu, że świątyni Pańskiej było Desecrated przez wstrętny-srebrny ołtarz wzniesiony przez Antioch Epifanes w miejsce Pana ołtarz na całopalenie (patrz I Macc. I. 54).

Genesis of the Book of Daniel. Genesis z Księgi Daniela.

Stories undoubtedly existed of a person by the name of Daniel, who was known to Ezekiel as a wise man. Opowiadania niewątpliwie istniały danej osoby przez imię Daniel, który był znany jako Ezechiela mądry. Tradition then ascribed to this wise man all the traits which Israel could attribute to its heroes. He was exalted as the pattern of piety and faithfulness; and it may also have been said that he interpreted dreams, read cryptograms, and foreshadowed the beginning of the Messianic kingdom. Tradycja następnie przypisane do tego mędrca wszystkie cechy, które można przypisać do Izraela jego bohaterów. Był on pochwalają jako wzór pobożności i wierności, a może też być interpretowane powiedział, że marzenia, przeczytaj cryptograms i foreshadowed początku do Królestwo mesjańskie. In any case his name may have played the same rôle in literature as that of Solomon or that of Enoch; and as one author ascribed his book, "Koheleth," to Solomon, so another author may have made Daniel responsible for his. W każdym razie jego nazwisko może mieć taką samą rolę odegrała w literaturze jako że Salomona lub że Henoch, a jako jeden autor książki przypisać jego "Koheleth," do Salomona, a więc innego autora może mieć wykonane Daniel odpowiedzialny za swoje. As to the origin of his prophecies, it would probably be unjust to say that they were inventions. Co do pochodzenia jego proroctwa, to prawdopodobnie znaczy, że niesprawiedliwe były wynalazki. They may have been suggested by the author's enthusiastic study of the past history of God's people. Mogą one zostać zaproponowane przez autora entuzjastycznie badanie przeszłości historii Ludu Bożego. He utilized the past to unlock the future. This is evident from ix. On użytków przeszłości, aby odblokować przyszłości. To jest oczywiste od IX. 2, where the author says that he had paid attention to the prophecy of Jeremiah concerning the seventy years, which prophecy became the basis for a new prophecy. 2, gdzie autor mówi, że zwróciła uwagę na proroctwo Jeremiasza dotyczące siedemdziesiąt lat, proroctwa, które stały się podstawą dla nowego proroctwa. This shows that the author was merely a disciple of the Prophets, one who reproduced the prophecies of his masters. To pokazuje, że autor był jedynie uczniem proroków, kto zamieszczonym proroctwa jego mistrzów. His book, indeed, is not included in the section Nebiim. Jego książki, rzeczywiście, nie jest ujęte w sekcji Nebiim.

Emil G. Hirsch, Eduard König Emil G. Hirsch, Eduard König

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:

JD Prince, Critical Commentary on the Book of Daniel, 1899; Driver, Cambridge Bible for Schools and Colleges: Daniel, 1900; Behrmann, Handkommentar zum Buche Daniel, 1894; Marti, Kurzer Handkommentar zum Buche Daniel, 1901.EGHEK JD Prince, krytycznej Omówienie Księgi Daniela, 1899; Driver, Cambridge Biblia dla szkoły i uczelnie: Daniel, 1900; Behrmann, Handkommentar zum Buche Daniel, 1894; Marti, Kurzer Handkommentar zum Buche Daniel, 1901.EGHEK


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest