Council of Ephesus Rady z Efezu

General Information Informacje ogólne

The Council of Ephesus (431), the third ecumenical council of the Christian church was significant for its dogmatic decrees on the position of the Virgin Mary in the celestial hierarchy and on the nature of the incarnation of Jesus Christ. Rada Efezie (431), trzeci Sobór chrześcijańskiego kościoła był znaczący dla jego dogmatycznej dekretów w sprawie stanowiska Marii Panny w niebieskich hierarchii i charakteru wcielenia Jezusa Chrystusa. It was convened by the Eastern Roman Emperor Theodosius II with the approval of Pope Celestine I in order to respond to the teachings of Nestorius that Mary be considered only the "mother of Christ" and not the "mother of God" (see Nestorianism). After lengthy debates continuing even after the end of the council, the pope's representative, Cyril of Alexandria, reached an accord in which the appellation "mother of God," formally decreed by the council, was accepted by all. To był zwoływany przez cesarza rzymskiego Teodozjusz Wschodnich II zgodą Celestyn I, w celu odpowiedzi na naukę Nestoriusz, że Maryja być uznane jedynie "Matka Chrystusa", a nie "Matka Boga" (por. Nestorianism). Po długich debatach kontynuacji nawet po zakończeniu Rady, przedstawiciel papieża, Cyryl Aleksandryjski, doszli do porozumienia, w którym nazwa "Matka Boga", oficjalnie ogłoszone przez Radę, została przyjęta przez wszystkich. The council also refined the dogma on the human and divine aspects of Jesus, now declared to be of two separate natures though perfectly united in Christ. Rada w rafinowanej także dogmat o ludzkiej i boskiej aspekty Jezusa, obecnie uznanych za dwa oddzielne natury choć doskonale zjednoczona w Chrystusie.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
In 449 another council, known in history as the latrocinium, or Robber Synod, met in Ephesus. 449 w innej rady, znane w historii jako latrocinium lub Robber Synodu, spotkał się w Efezie. It approved the doctrines of Eutyches, which were subsequently condemned (451) at the Council of Chalcedon. Rada zatwierdziła nauki Eutyches, które następnie zostały potępione (451) w Radzie Chalcedoński.

T. Tackett T. Tackett


Ephesus Efez

Advanced Information Informacje zaawansowane

Ephesus was the capital of proconsular Asia, which was the western part of Asia Minor. Efez był stolicą prokonsularny Azji, który był w zachodniej części Azji Mniejszej. It was colonized principally from Athens. Było osadnictwa kolonistów głównie z Aten. In the time of the Romans it bore the title of "the first and greatest metropolis of Asia." W tym czasie urodziła ona Rzymian tytuł "pierwszej i największej metropolii w Azji." It was distinguished for the Temple of Diana (qv), who there had her chief shrine; and for its theatre, which was the largest in the world, capable of containing 50,000 spectators. To było odróżnić dla świątynia Diany (QV), którzy nie mieli jej szef sanktuarium, a dla jego teatru, który był największym na świecie, zdolną do zawierająca 50.000 widzów. It was, like all ancient theatres, open to the sky. To był, jak wszystkie starożytne teatry, otwarta na niebo. Here were exhibited the fights of wild beasts and of men with beasts. Poniżej zostały wystawione walk dzikich zwierzat i ludzi bestie. (Comp. 1 Cor. 4:9; 9:24, 25; 15:32.) Many Jews took up their residence in this city, and here the seeds of the gospel were sown immediately after Pentecost (Acts 2:9; 6:9). (Comp. 1 Kor. 4:9, 9:24, 25; 15:32). Wiele Żydzi porwali ich pobytu w tym mieście, i tutaj nasion Ewangelii zostały zasiane natychmiast po Pięćdziesiątnicy (Dz 2:9 6 : 9).

At the close of his second missionary journey (about AD 51), when Paul was returning from Greece to Syria (18:18-21), he first visited this city. Na zakończenie swojej drugiej podróży misyjnej (około AD 51), kiedy Paul był powrót z Grecji do Syrii (18:18-21), on pierwszy odwiedził to miasto. He remained, however, for only a short time, as he was hastening to keep the feast, probably of Pentecost, at Jerusalem; but he left Aquila and Priscilla behind him to carry on the work of spreading the gospel. Pozostał jednak tylko na krótki czas, ponieważ był hastening aby święto, prawdopodobnie Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, ale wyjechał Akwila i Pryscylla za nim na prowadzenie prac szerzenia Ewangelii. During his third missionary journey Paul reached Ephesus from the "upper coasts" (Acts 19:1), ie, from the inland parts of Asia Minor, and tarried here for about three years; and so successful and abundant were his labours that "all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks" (19:10). Probably during this period the seven churches of the Apocalypse were founded, not by Paul's personal labours, but by missionaries whom he may have sent out from Ephesus, and by the influence of converts returning to their homes. Podczas swojej trzeciej podróży misyjnej Pawła osiągnął Efezie z "górnej wybrzeża" (Dz 19:1), tj. od śródlądowych części Azji Mniejszej, tam i tu około trzech lat; i tak udane i obfite były jego prace, że "wszystkie ci, którzy mieszkali w Azji usłyszał słowa Pana Jezusa, Żydzi i Grecy "(19:10). Prawdopodobnie w tym okresie siedmiu kościołów z Apokalipsy zostały założone, a nie przez Pawła osobiste trudy, ale przez misjonarzy, których może on mieć rozesłała z Efezu, i przez wpływ konwertuje powrót do swoich domów.

On his return from his journey, Paul touched at Miletus, some 30 miles south of Ephesus (Acts 20:15), and sending for the presbyters of Ephesus to meet him there, he delivered to them that touching farewell charge which is recorded in Acts 20:18-35. Ephesus is not again mentioned till near the close of Paul's life, when he writes to Timothy exhorting him to "abide still at Ephesus" (1 Tim. 1:3). Po powrocie ze swoich podróży, Paweł dotknął w Miletu, około 30 mil na południe w Efezie (Dz 20:15) i wysłanie do kapłanów z Efezu, aby sprostać mu tam, on dostarczony do dotykania ich, że pożegnanie z opłatą, która jest rejestrowana w aktach 20:18-35. Efezie nie jest znowu aż wymienionych w pobliżu zamknięcia Paul's życia, kiedy pisze do Tymoteusza zachęcając go do "dotrzymania wciąż w Efezie" (1 Tm. 1:3). Two of Paul's companions, Trophimus and Tychicus, were probably natives of Ephesus (Acts 20:4; 21:29; 2 Tim. 4:12). Dwa z towarzyszami Paul's, Trofim i Tychik, tubylcy byli prawdopodobnie w Efezie (Dz 20:4, 21:29; 2 Tm. 4:12). In his second epistle to Timothy, Paul speaks of Onesiphorus as having served him in many things at Ephesus (2 Tim. 1:18). W swojej drugiej List do Tymoteusza, Paweł mówi Onezyfora za doręczony mu wiele rzeczy w Efezie (2 Tm. 1:18). He also "sent Tychicus to Ephesus" (4:12), probably to attend to the interests of the church there. On również "posłał do Efezu Tychik" (4:12), prawdopodobnie do udziału w interesy kościoła. Ephesus is twice mentioned in the Apocalypse (1:11; 2:1). Efez jest dwukrotnie wymienione w Apocalypse (1:11, 2:1). The apostle John, according to tradition, spent many years in Ephesus, where he died and was buried. Apostoła Jana, zgodnie z tradycją, wiele lat spędził w Efezie, gdzie zmarł i został pochowany. A part of the site of this once famous city is now occupied by a small Turkish village, Ayasaluk, which is regarded as a corruption of the two Greek words, hagios theologos; ie, "the holy divine." A część terenu po tej słynnej miasta jest obecnie zajmowanych przez małe wioski tureckie, Ayasaluk, która jest uważana za korupcję z dwóch greckich wyrazów, hagios Theologos, czyli "święte boskie."

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


The Council of Ephesus - 431 AD Rada Efezie - 431 AD

Advanced Information Informacje zaawansowane

Contents Zawartość

 1. Introduction Wprowadzenie
 2. Second letter of Cyril to Nestorius - approved Drugi list Cyryla do Nestoriusz - zatwierdzone
 3. Second letter of Nestorius to Cyril - condemned Po drugie pismo do Nestoriusz Cyryl - potępił
 4. Third letter of Cyril to Nestorius - approved Listu trzecia Cyryla do Nestoriusz - zatwierdzone
 5. The judgment against Nestorius Orzeczenie przeciwko Nestoriusz
 6. Synodical letter about the expulsion of the eastern bishops (et al.) Synodical pismo o wydaleniu z biskupów wschodnich (et al.)
 7. Definition of the faith at Nicaea [6th session 22 July 431] Definicja wiary w Nicei [6 sesji 22 lipca 431]
 8. Definition against the impious Messalians or Euchites Definicja w świętokradzki przeciwko Messalians lub Euchites
 9. Resolution : that the bishops of Cyprus may themselves conduct ordinations Rozdzielczość: biskupów, że Cypr może sobie prowadzić biskupów
 10. Formula of union between Cyrill and John of Antioch Formuła związków między Cyrill i Jana z Antiochii
 11. Letter of Cyril to John of Antioch about peace List Cyryla do Jana z Antiochii o pokój
 12. Excerpt from the Council of Chalcedon accepting the Letter of Cyril to John of Antioch about peace. Fragment z Rady Chalcedoński przyjmujący List Cyryla do Jana z Antiochii o pokoju.

Introduction Wprowadzenie

Nestorius , who had been condemned in a council at Rome on 11 August 430, asked the emperor Theodosius II to summon this council. Nestoriusz, który został potępiony w radzie w Rzymie w dniu 11 sierpnia 430, zapytał cesarz Teodozjusz II do niniejszego wezwania Rady. The emperor therefore decided to summon it together with his co-emperor Valentinian III and with the agreement of Pope Celestine I . Theodosius's letter of 19 November 430 requested all those who had been summoned to be present at Ephesus on 7 June 431, the feast of Pentecost. Cesarz więc postanowiła wezwać go wraz z jego współpracowników cesarz Walentynian III oraz za zgodą Celestyn I. Teodozjusz pismo z dnia 19 listopada 430 wnioskiem wszystkich tych, którzy zostali wezwani, aby być obecnym w Efez w dniu 7 czerwca 431, święto Zesłania Ducha Świętego.

On 22 June, however, Dnia 22 czerwca, jednak

 • before the arrival either of the Roman legates or the eastern bishops led by John of Antioch , przed przybyciem jeden z rzymskich legates lub wschodniej kierowany przez biskupów Jana z Antiochii,
 • Cyril of Alexandria began the council. Cyryl Aleksandryjski rozpoczął rady.
 • Nestorius was summoned three times but did not come. Nestoriusz był wzywany trzy razy, ale nie przyszedł.
 • His teaching was examined and judgment passed upon it, which 197 bishops subscribed at once and others later accepted. Jego nauczanie zostało zbadane i przeszedł na niego wyrok, którym 197 biskupów subskrypcji naraz, a inni później akceptowane.

  Shortly afterwards John of Antioch and the easterners arrived: they refused communion with Cyril and set up another council. The Roman legates (the bishops Arcadius and Projectus and the priest Philip), on arriving, joined Cyril and confirmed the sentence against Nestorius. Niedługo potem Jan z Antiochii i easterners przybyły one odmówić komunii z Cyryla i tworzyć kolejną radę. Rzymska legates (biskupów i Arcadius Projectus i kapłan Filip), na przybywających, dołączył Cyryla i potwierdził zdanie przed Nestoriusz. Then the council in its fifth session on 17 July excommunicated John and his party. Następnie Rada w swojej piątej sesji w dniu 17 lipca excommunicated John i jego partii.

  The documents of the Cyrilline council , the only one which is ecumenical , are included below and are as follows. Dokumentów z Cyrilline Rady, tylko jeden, który jest ekumeniczny, a poniżej są ujęte są w następujący sposób.

  1. The central dogmatic act of the council is its judgment about whether the second letter of Cyril to Nestorius, or Nestorius's second letter to Cyril, was in conformity with the Nicene creed which was recited at the opening of the council's proceedings. Centralnego dogmatycznej akt Rady jest o wyroku, czy drugi list Cyryla do Nestoriusz, lub Nestoriusz drugiego listu do Cyryla, było zgodne z Nicejsko credo, które było recytowane podczas otwarcia Rady postępowania.
   • Cyril's letter was declared by the fathers to be in agreement with Nicaea, Cyryla pismo zostało zadeklarowane przez ojców, aby być w porozumieniu z Nicei,
   • Nestorius's was condemned Nestoriusz został potępiony
   Both are here printed. Oba są tutaj drukowanych. Mention is made of Cyril's letter in the definition of Chalcedon. Wzmianki Cyryla pismo w definicji Chalcedoński.
  2. The 12 anathemas and the preceding explanatory letter, which had been produced by Cyril and the synod of Alexandria in 430 and sent to Nestorius, were read at Ephesus and included in the proceedings . 12 anathemas i poprzednim listem wyjaśniającym, które zostały wyprodukowane przez Cyryla i Synod w Aleksandrii w 430 i wysyłane do Nestoriusz, były odczytywane w Efezie i uwzględnione w postępowaniu.
  3. The decision about Nestorius. Decyzji o Nestoriusz.
  4. The letter of the council advising all the bishops, clergy and people about the condemnation of John of Antioch; and some paragraphs dealing with the discipline of the Nestorian party. Pismo Rady doradzanie wszystkich biskupów, duchowieństwo i osoby o potępienie Jan z Antiochii, a niektóre ust radzenia sobie z dyscypliną w Nestorian strony.
  5. A decree on the faith, approved in the sixth session on 22 July, which confirmed the Nicene creed, ordered adherence to that alone and forbade the production of new creeds. Dekret w sprawie wiary, zatwierdzone w szóstej sesji w dniu 22 lipca, który potwierdził Nicejsko credo, zarządził, że trzymanie się samodzielnie i zakazała produkcji nowe wyznanie.
  6. A definition against the Messalians. Definicja przeciwko Messalians.
  7. A decree about the autonomy of the church of Cyprus. Dekret o autonomii Kościoła Cypru.

  Both councils sent legates to the emperor Theodosius, who approved neither and sent the bishops away. Obie rady legates wysłał do cesarza Teodozjusz, który zatwierdzony i nie przesłały do biskupów away. Nestorius had already been given permission to revisit his monastery at Antioch, and on 25 October 431 Maximianus was ordained patriarch at Constantinople. The decrees of the council were approved by Pope Sixtus III shortly after his own ordination on 31 July 432. Nestoriusz już nadano uprawnienia do ponownego jego klasztoru w Antiochii, a w dniu 25 października 431 Maximianus został ordynowany na patriarcha Konstantynopola. Dekrety Rady z dnia zostały zatwierdzone przez Sykstus III wkrótce po jego własnej koordynacji w dniu 31 lipca 432.

  The reconciliation between the Cyrilline party and the eastern bishops was not easy. Pojednania między stronami i Cyrilline wschodnich biskupów nie było łatwe. In the end, on 23 April 433, Cyril and John of Antioch made peace. W końcu, w dniu 23 kwietnia 433, Cyryla i Jan z Antiochii zawarli pokój. John's profession of faith was accepted by Cyril and became the doctrinal formula of union. John's wyznanie wiary została zaakceptowana przez Cyryla i stał się doktrynalnych formuły unii. It is included here, together with Cyril's letter in which he at some length praises John's profession and accepts it, adding to it some explanation about his own expressions; this letter is mentioned in the definition of Chalcedon. Jest tu uwzględnione, wraz z Cyryla pismo, w którym na długości około chwale Jana zawodu i akceptuje go, dodając do niego kilka wyjaśnień na temat jego własnej ekspresji; niniejszego listu jest wymienione w definicji Chalcedoński. Shortly afterwards, probably in 436, Nestorius was definitely sent into exile by the emperor . Niedługo potem, prawdopodobnie w 436, Nestoriusz był zdecydowanie wysłał na wygnanie przez cesarza.

  The English translation is from the Greek text, which is the more authoritative version. Tłumaczenie na język angielski jest od greckiego tekstu, który jest bardziej autorytatywnych wersji.


  Second letter of Cyril to Nestorius Drugi list Cyryla do Nestoriusz

  [Declared by the council of Ephesus to be in agreement with Nicaea] [Deklarowana przez Radę Efezie, aby być w porozumieniu z Nicei]

  Cyril sends greeting in the Lord to the most religious and reverend fellow-minister Nestorius Cyryla wysyła pozdrowienie w Panu do najbardziej religijnych i czcigodny kolega minister Nestoriusz

  I understand that there are some who are talking rashly of the reputation in which I hold your reverence, and that this is frequently the case when meetings of people in authority give them an opportunity. Rozumiem, że istnieją tacy, którzy mówią lekkomyślnie z reputacji, w którym ja trzymam Twojej czci, i to często w przypadku osób biorących udział w posiedzeniach organu dać im szansę. I think they hope in this way to delight your ears and so they spread abroad uncontrolled expressions. Myślę, że oni nadzieję, że w ten sposób, aby zachwycać uszy i tak ich niekontrolowane rozprzestrzenianie za granicą wyrazu. They are people who have suffered no wrong, but have been exposed by me for their own profit, one because he oppressed the blind and the poor, a second because he drew a sword on his mother, a third because he stole someone else's money in collusion with a maidservant and since then has lived with such a reputation as one would hardly wish for one's worst enemy. Są ludzie, którzy odnieśli nie źle, ale były narażone na mnie przez ich własnych zysków, jedna bo uciśnionych niewidomych i biednych, drugi bo zwrócił miecz w jego matki, trzeci, bo ktoś ukradł pieniądze w zmowie z niewolnicy i od tamtej pory mieszka z taką reputacją jednego raczej pragnienie się najgorszym wrogiem. For the rest I do not intend to spend more words on this subject in order not to vaunt my own mediocrity above my teacher and master or above the fathers. Dla reszty nie zamierzają spędzić więcej słów na ten temat, aby nie chełpić własnej miernoty powyżej mojego nauczyciela i mistrza lub powyżej ojców. For however one may try to live, it is impossible to escape the malice of evil people, whose mouths are full of cursing and bitterness and who will have to defend themselves before the judge of all. Dla jednak można spróbować żyć, jest niemożliwe do uniknięcia zła złość ludzi, których usta pełne są goryczy i cursing i którzy będą musieli bronić się przed sędzią wszystkich.

  But I turn to a subject more fitting to myself and remind you as a brother in Christ always to be very careful about what you say to the people in matters of teaching and of your thought on the faith. Ale mogę zwrócić się do montażu z zastrzeżeniem bardziej do siebie i przypomnieć, jako brata w Chrystusie, aby zawsze być bardzo ostrożni co mówisz do ludzi w sprawach dydaktycznych i swoje myśli na temat wiary. You should bear in mind that to scandalise even one of these little ones that believe in Christ lays you open to unendurable wrath. Należy pamiętać, że do scandalise nawet jednego z tych małych, którzy wierzą w Chrystusa stanowi otworzysz nieznośny do gniewu. If the number of those who are distressed is very large, then surely we should use every skill and care to remove scandals and to expound the healthy word of faith to those who seek the truth. Jeśli liczba tych, którzy są awaryjną jest bardzo duża, a następnie z pewnością należy wykorzystać wszystkie umiejętności i opiekę usunięcie skandali i objaśniać zdrowego słowo wiary tych, którzy szukają prawdy. The most effective way to achieve this end will be zealously to occupy ourselves with the words of the holy fathers , to esteem their words, to examine our words to see if we are holding to their faith as it is written, to conform our thoughts to their correct and irreproachable teaching. Najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia tego celu będzie gorliwie na zajęcie się ze słowami świętych ojców, szacunek do swoich słów, aby zbadać nasze słowa, aby sprawdzić, czy jesteśmy do posiadania ich wiary, jak to jest napisane, aby były zgodne nasze myśli do ich prawidłowe i nienaganne nauczania.

  The holy and great synod, therefore, stated that Święty i wielki Synod, w związku z tym stwierdził, że

 • 1. . 1. the only begotten Son, begotten of God the Father according to nature, true God from true God, the light from the light, the one through whom the Father made all things, came down, became incarnate, became man, do Jednorodzonego Syna, zrodzony z Boga Ojca według natury, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego, w zależności od światła, za pośrednictwem jednej którego Ojciec się wszystko, zszedłem, przyjął ciało, stał się człowiekiem,
 • 2. . 2. suffered, rose on the third day and ascended to heaven . poniesionej, wstał trzeciego dnia i wstąpił do nieba.

 • 1. . 1. We too ought to follow these words and these teachings and consider what is meant by saying that the Word from God took flesh and became man. Mamy też powinny się te słowa i te nauki i rozważyć, co rozumie przez powiedzenie, że Słowo Boże stało się ciałem i stał się człowiekiem. For we do not say that the nature of the Word was changed and became flesh, nor that he was turned into a whole man made of body and soul. Dla nas nie mówią, że charakter został zmieniony Słowo stało się ciałem i ani on, że został włączony do całego człowieka z ciałem i duszą. Rather do we claim that the Word in an unspeakable, inconceivable manner united to himself hypostatically flesh enlivened by a rational soul, and so became man and was called son of man, not by God's will alone or good pleasure, nor by the assumption of a person alone. Raczej nie mamy twierdzenie, że Słowo w niewypowiedziany, niewyobrażalny sposób zjednoczył się do siebie hypostatically ciało ożywione przez racjonalne duszy, i tak stał się człowiekiem i został nazwany synu człowieczy, nie przez wolą Bożą samodzielnie lub upodobaniem, ani przez założenie o osoba. Rather did two different natures come together to form a unity , and from both arose one Christ, one Son. , A nie dwóch różnych naturach wspólnie tworzą jedność, jak i Chrystus powstał jeden, jeden syn. It was not as though the distinctness of the natures was destroyed by the union , but divinity and humanity together made perfect for us one Lord and one Christ, together marvellously and mysteriously combining to form a unity. Nie było tak, jakby w odrębności od natury została zniszczona przez Unię, lecz boskość i człowieczeństwo razem wszystko wykonał dla nas jedynego Pana i jednego Chrystusa, wspaniale i tajemniczo razem do łączenia tworzą jedność. So he who existed and was begotten of the Father before all ages is also said to have been begotten according to the flesh of a woman, without the divine nature either beginning to exist in the holy virgin, or needing of itself a second begetting after that from his Father. Więc kto istniał i został zrodzony przez Ojca przed każdym wieku jest również powiedział, że zostały zrodzony według ciała z kobietą, bez Boskiej natury albo początku istnienia w świętej dziewicy, lub wymagających od siebie Rodzenie po drugie, że od swego Ojca. (For it is absurd and stupid to speak of the one who existed before every age and is coeternal with the Father, needing a second beginning so as to exist.) The Word is said to have been begotten according to the flesh, because for us and for our salvation he united what was human to himself hypostatically and came forth from a woman. (Na to absurdalne i głupie mówić o jednej, która istniała przed każdym wieku i jest coeternal z Ojcem, wymagających początku drugiego, tak aby istnieć.) Słowo to powiedział zostały zrodzony według ciała, bo dla nas i dla naszego zbawienia on zjednoczył co było hypostatically ludzi do siebie i wyszedł z kobietą. For he was not first begotten of the holy virgin, a man like us, and then the Word descended upon him; but from the very womb of his mother he was so united and then underwent begetting according to the flesh, making his own the begetting of his own flesh. Bo nie był pierwszy święty zrodzony z dziewicy, człowiek jak my, a następnie Słowo zstąpił na Niego, ale od samego swego łona matki był tak zjednoczony, a następnie przeszli Rodzenie według ciała, czyniąc z własnej Rodzenie jego własne ciało.

 • 2. In a similar way we say that he suffered and rose again, not that the Word of God suffered blows or piercing with nails or any other wounds in his own nature (for the divine, being without a body, is incapable of suffering), but because the body which became his own suffered these things, he is said to have suffered them for us. . 2. W podobny sposób mówimy, że poniósł on wstał i ponownie, że nie Słowa Bożego doznał lub piercing wieje z gwoździ lub jakiekolwiek inne rany w jego własnej natury (na Boskich, jest bez ciała, jest niezdolny do cierpienia) , Ale ze względu na organ, który stał się jego własnym poniósł tych rzeczy, on powiedział, że poniósł je do nas. For he was without suffering, while his body suffered. Był bez cierpienia, a jego ciało poniósł. Something similar is true of his dying. Coś podobnego jest prawda o jego umierania. For by nature the Word of God is of itself immortal and incorruptible and life and life-giving, but since on the other hand his own body by God's grace, as the apostle says, tasted death for all, the Word is said to have suffered death for us, not as if he himself had experienced death as far as his own nature was concerned (it would be sheer lunacy to say or to think that), but because, as I have just said, his flesh tasted death. Przez naturę Słowa Bożego jest sama i nie psujący się i nieśmiertelnego życia i życia, ale z drugiej strony własnego ciała przez łaskę Bożą, jak mówi apostoł, zakosztowali śmierci dla wszystkich, Słowo mówi, że poniosła śmierć za nas, nie tak, jak gdyby on sam doświadczył śmierci miał w miarę własnej natury był zaniepokojony (byłoby wzniosu obłęd powiedzieć lub pomyśleć, że), ale ponieważ, jak już powiedział, jego ciało skosztował śmierci. So too, when his flesh was raised to life, we refer to this again as his resurrection, not as though he had fallen into corruption--God forbid--but because his body had been raised again. Tak samo, gdy jego ciało zostało podniesione do życia, ale odnoszą się do tego ponownie w jego zmartwychwstanie, a nie tak jakby spadł do korupcji - broń Boże - ale ponieważ jego ciało zostało wskrzeszeni.

  So we shall confess one Christ and one Lord. Więc my się wyspowiadać się Chrystusa i jednego Pana. We do not adore the man along with the Word, so as to avoid any appearance of division by using the word "with". Nie adorować mężczyzna wraz ze Słowem, tak aby uniknąć wygląd podziału za pomocą słowa "z". But we adore him as one and the same, because the body is not other than the Word, and takes its seat with him beside the Father, again not as though there were two sons seated together but only one, united with his own flesh. If, however, we reject the hypostatic union as being either impossible or too unlovely for the Word, we fall into the fallacy of speaking of two sons . Ale poklonem jako jeden i ten sam, ponieważ organizm nie jest inny niż program Word, a swoją siedzibę ma z nim obok Ojca, znowu nie było tak, jakby siedzieli razem dwóch synów, ale tylko jeden, zjednoczony z własnym ciałem. Jeżeli jednak, że odrzucenie unii hipostatycznej jako niemożliwe lub zbyt unlovely dla programu Word, będziemy wchodzić do przesąd mówienia dwóch synów. We shall have to distinguish and speak both of the man as honoured with the title of son, and of the Word of God as by nature possessing the name and reality of sonship, each in his own way. Będziemy musieli odróżnić i mówić zarówno o człowieku jako uhonorowany tytułem syna, i Słowo Boże jako z natury nazwę i posiadającemu rzeczywistość synostwa, każdy w swoją drogę. We ought not, therefore, to split into two sons the one Lord Jesus Christ. Nie powinniśmy, zatem podzielić na dwa synowie jednego Pana, Jezusa Chrystusa. Such a way of presenting a correct account of the faith will be quite unhelpful, even though some do speak of a union of persons. Taki sposób przedstawienia właściwego ze względu na wiarę będzie zupełnie bezużyteczne, choć niektórzy nie mówią w unii osób. For scripture does not say that the Word united the person of a man to himself, but that he became flesh. Dla Pismo nie mówi, że Słowo zjednoczonej osobie człowieka do siebie, ale że stało się ciałem. The Word's becoming flesh means nothing else than that he partook of flesh and blood like us; he made our body his own, and came forth a man from woman without casting aside his deity, or his generation from God the Father, but rather in his assumption of flesh remaining what he was. Słowo staje się ciałem w oznacza nic innego niż on uczestnikiem ciała i krwi, jak my; uczynił nasze własne ciało, i wyszedł mężczyzna z kobietą bez odlewania bok jego bóstwa lub jego pokolenie od Boga Ojca, lecz w jego założenie mięsa pozostały, co było.

  This is the account of the true faith everywhere professed . Jest to rachunek prawdziwą wiarę wyznawali wszędzie. So shall we find that the holy fathers believed. Więc się znajdujemy, że święci ojcowie wierzyli. So have they dared to call the holy virgin, mother of God , not as though the nature of the Word or his godhead received the origin of their being from the holy virgin, but because there was born from her his holy body rationally ensouled, with which the Word was hypostatically united and is said to have been begotten in the flesh. Więc oni śmieli wezwanie Matki Bożej, Matki Bożej, a nie, jak gdyby charakter programu Word lub jego bóstwo pochodzenia otrzymała ich od Matki Bożej, ale ponieważ nie urodził się z nią jego święte ciało ensouled racjonalny, z Słowo, które było i jest zjednoczona hypostatically powiedział zostały zrodzony w ciele. These things I write out of love in Christ exhorting you as a brother and calling upon you before Christ and the elect angels, to hold and teach these things with us, in order to preserve the peace of the churches and that the priests of God may remain in an unbroken bond of concord and love. Te rzeczy piszę z miłości w Chrystusie upominając was jak brat i zwracających się przed Chrystusem i wybranych aniołów, do posiadania tych rzeczy i uczyć się z nami, w celu zachowania pokoju z kościołów i kapłanów, że Bóg pozostają w nieprzerwanego obligacji zgody i miłości.


  Second letter of Nestorius to Cyril Po drugie pismo do Nestoriusz Cyryla

  [condemned by the council of Ephesus] [potępiony przez Radę Efezu]

  Nestorius sends greeting in the Lord to the most religious and reverend fellow-minister Cyril. Nestoriusz wysyła pozdrowienie w Panu do najbardziej religijnych i czcigodny kolega minister Cyryla. I pass over the insults against us contained in your extraordinary letter. Ja przechodzę przez zniewagi przeciw nam się w niezwykły list. They will, I think, be cured by my patience and by the answer which events will offer in the course of time. Będą one, jak sądzę, należy leczyć przez moją cierpliwość i odpowiedzi, które będą oferować zdarzeń w czasie. On one matter, however, I cannot be silent, as silence would in that case be very dangerous. Z jednej sprawy, jednak nie mogę milczeć, jak milczenie byłoby w tym przypadku być bardzo niebezpieczne. On that point, therefore avoiding longwindedness as far as I can, I shall attempt a brief discussion and try to be as free as possible from repelling obscurity and undigestible prolixity. W tej kwestii, zatem unikanie longwindedness tak dalece jak mogę, będę próbować krótką dyskusję i staram się być jak najdokładniej oczyszczone z repelling ciemnia i undigestible pustosłowie. I shall begin from the wise utterances of your reverence, setting them down word for word. I rozpoczyna się od mądrych wypowiedzi swojej czci, ustalając je dosłownie. What then are the words in which your remarkable teaching finds expression ? Jakie są następnie wyrazy, w których znajduje swój wyraz niezwykły nauczania?

  "The holy and great synod states that the only begotten Son, begotten of God the Father according to nature, true God from true God, the light from the light, the one through whom the Father made all things, came down, became incarnate, became man, suffered, rose." "W świętych i wielki Synod stwierdza, że Jednorodzonego Syna, zrodzony z Boga Ojca według natury, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego, w zależności od światła, za pośrednictwem jednej którego Ojciec się wszystko, zszedłem, przyjął ciało, stał się człowiekiem, poniósł, róża ".

  These are the words of your reverence and you may recognise them. Są to słowa Twojego czcią i można je rozpoznać. Now listen to what we say, which takes the form of a brotherly exhortation to piety of the type of which the great apostle Paul gave an example in addressing his beloved Timothy: "Attend to the public reading of scripture, to preaching, to teaching. For by so doing you will save both yourself and your hearers". Teraz posłuchaj, co mówimy, która przybiera formę wezwania do braterskiej pobożność typu, które wielki apostoł Paweł dał przykład w kwestii swego umiłowanego Tymoteusza: "Weź udział w publicznym czytaniu Pisma Świętego, aby głosił, do nauczania. W ten sposób można zaoszczędzić zarówno swój słuchaczy ". Tell me, what does "attend" mean? Powiedz mi, co robi "uczestniczyć" oznacza? By reading in a superficial way the tradition of those holy men (you were guilty of a pardonable ignorance), you concluded that they said that the Word who is coeternal with the Father was passible. Przez czytanie w powierzchowny sposób tradycję tych świętych mężczyzn (ci byli winni o wybaczalny niewiedzy), można stwierdzić, że oni powiedzieli, że Słowo, kto jest Ojcem coeternal z was passible. Please look more closely at their language and you will find out that that divine choir of fathers never said that the consubstantial godhead was capable of suffering, or that the whole being that was coeternal with the Father was recently born, or that it rose again, seeing that it had itself been the cause of resurrection of the destroyed temple. Proszę dokładnie na ich język i dowiedzieć się, że Boski chór ojców nigdy nie powiedział, że consubstantial bóstwo był zdolny do cierpienia, że całość lub, że został coeternal z Ojcem został niedawno urodził, albo że ponownie wzrosła, widząc, że sam był przyczyną zmartwychwstania zniszczonej świątyni. If you apply my words as fraternal medicine, I shall set the words of the holy fathers before you and shall free them from the slander against them and through them against the holy scriptures. Jeśli stosuje się moje słowa jako braterskiej medycyna, I zestaw słów świętych ojcowie przed wami i uwolnić je od oszczerstwo przed nimi i za ich pośrednictwem przeciwko Pisma Świętego.

  "I believe", they say, "also in our Lord Jesus Christ, his only begotten Son". "Wierzę", mówią, "również w Pana naszego Jezusa Chrystusa, swego Jednorodzonego Syna". See how they first lay as foundations "Lord" and "Jesus" and "Christ" and "only begotten" and "Son", the names which belong jointly to the divinity and humanity. Zobacz w jaki sposób określić jako pierwszej fundacji "Pan" i "Jezus" i "Chrystus" i "tylko zrodzony" i "Syna", których nazwy należą wspólnie do Bóstwa i człowieczeństwa. Then they build on that foundation the tradition of the incarnation and resurrection and passion. Wtedy oni budować na fundamencie tradycji i zmartwychwstanie Wcieleniu i pasją. In this way, by prefixing the names which are common to each nature, they intend to avoid separating expressions applicable to sonship and lordship and at the same time escape the danger of destroying the distinctive character of the natures by absorbing them into the one title of "Son". W ten sposób, poprzedzając nazwy, które są wspólne dla każdego natury, które zamierzają uniknąć określeń stosowanych do oddzielania synostwa i ziemskiego, a jednocześnie uniknąć niebezpieczeństwa zniszczenia charakteru odróżniającego z natury przez pochłaniające je w jednej tytuł "Syn". In this Paul was their teacher who, when he remembers the divine becoming man and then wishes to introduce the suffering, first mentions "Christ", which, as I have just said, is the common name of both natures and then adds an expression which is appropriate to both of the natures. Paweł był w tym ich nauczycieli, którzy, kiedy wspomina Bożego staje się człowiekiem, a następnie chce wprowadzić cierpienia, najpierw wspomina się o "Chrystusie", która Mam tylko jak powiedział, jest wspólną nazwą zarówno natury, a następnie dodaje wypowiedzi, które jest odpowiednia zarówno z natury. For what does he say ? Co on do powiedzenia? "Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped", and so on until, "he became obedient unto death, even death on a cross". "To umysł wśród was, która jest w Chrystusie Jezusie twój, który chociaż był w postaci Bożej, nie skorzystał równości z Bogiem rzecz której trzeba skorzystać", i tak dalej, aż ", stał się posłuszny aż do śmierci, nawet śmierci na krzyż ". For when he was about to mention the death, to prevent anyone supposing that God the Word suffered, he says "Christ", which is a title that expresses in one person both the impassible and the passible natures, in order that Christ might be called without impropriety both impassible and passible impassible in godhead, passible in the nature of his body. Do kiedy był wspomnieć o śmierci, aby zapobiec ktoś sądząc, że Słowo Boże poniósł on mówi, "Chrystus", który to tytuł, że jedna osoba wyraża w obu apatyczny i passible naturach w Chrystusie, aby można nazwać bez nieprzyzwoitość zarówno passible apatyczny i nieczuły na bóstwo, passible w charakterze jego ciało.

  I could say much on this subject and first of all that those holy fathers, when they discuss the economy, speak not of the generation but of the Son becoming man. Mógłbym powiedzieć wiele na ten temat i przede wszystkim, że tych świętych ojców, gdy ich omówienia w gospodarce, nie mówić o pokoleniu, lecz Syn staje się człowiekiem. But I recall the promise of brevity that I made at the beginning and that both restrains my discourse and moves me on to the second subject of your reverence. Ale mogę przypomnieć, że obietnica zwięzłości zrobiłem na początku i że zarówno przytrzymuje mój dyskurs i przenosi mnie do drugiego swój przedmiot czci. In that I applaud your division of natures into manhood and godhead and their conjunction in one person. Cieszę się, że w Twojej natury podziału na męskość i bóstwo i ich połączeniu w jedną osobę. I also applaud your statement that God the Word needed no second generation from a woman, and your confession that the godhead is incapable of suffering. Ja również oklaskiwać swoje oświadczenie, że Słowo Boże nie trzeba drugiej generacji z kobietą, a Twoje wyznanie, że bóstwo jest niezdolny do cierpienia. Such statements are truly orthodox and equally opposed to the evil opinions of all heretics about the Lord's natures. Takie deklaracje są naprawdę prawosławny i równie przeciwieństwie do zła opinie na temat wszystkich heretyków Pana charakteru. If the remainder was an attempt to introduce some hidden and incomprehensible wisdom to the ears of the readers, it is for your sharpness to decide. Jeżeli reszta była próba wprowadzenia niektórych ukryte i niezrozumiałe mądrości do uszu czytelników, to za ostrość na decyzję. In my view these subsequent views seemed to subvert what came first. Moim zdaniem w tych późniejszych poglądów wydawało się obalić tego, co przyszedł pierwszy. They suggested that he who had at the beginning been proclaimed as impassible and incapable of a second generation had somehow become capable of suffering and freshly created, as though what belonged to God the Word by nature had been destroyed by his conjunction with his temple or as though people considered it not enough that the sinless temple, which is inseparable from the divine nature, should have endured birth and death for sinners, or finally as though the Lord's voice was not deserving of credence when it cried out to the Jews: "Destroy this temple and in three days I will raise it up.'' He did not say, "Destroy my godhead and in three days it will be raised up." Oni sugerują, że ten, kto miał na początku została ogłoszona jako nieczuły i niezdolny do drugiego pokolenia staje się jakby był zdolny do cierpienia i świeżo utworzony, jak gdyby to, co należało do Słowa Bożego ze względu na swój charakter zostały zniszczone przez jego powiązaniu z jego świątyni lub jako uznała, że choć ludzie nie wystarczy, że bezgrzeszny świątyni, która jest nierozerwalnie związane z Boskiej natury, powinni mieć znosił urodzenia i śmierci za grzeszników, czy wreszcie tak, jakby Pana głosu nie było godne zaufania, kiedy wołał do Żydów: "Destroy tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo.''On nie powie, "Zniszcz moje bóstwo, a za trzy dni zostanie ona podniesiona do góry."

  Again I should like to expand on this but am restrained by the memory of my promise. Znowu chciałbym, aby rozwinąć na tym, ale jestem ograniczona przez pamięć o mojej obietnicy. I must speak therefore but with brevity. I dlatego trzeba mówić, ale z zwięzłości. Holy scripture, wherever it recalls the Lord's economy, speaks of the birth and suffering not of the godhead but of the humanity of Christ, so that the holy virgin is more accurately termed mother of Christ than mother of God . Pisma Świętego, gdzie go przypomina Pana gospodarki, mówi o narodzinach i cierpienie nie na bóstwo, ale człowieczeństwo Chrystusa, tak, że Matka Boska jest bardziej precyzyjnie określany jako Matka Chrystusa niż Matki Bożej. Hear these words that the gospels proclaim: "The book of the generation of Jesus Christ, son of David, son of Abraham." Usłyszeć te słowa, że Ewangelie głoszą: "Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama." It is clear that God the Word was not the son of David. Oczywiste jest, że Słowo Boże nie było syna Dawida. Listen to another witness if you will: "Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called the Christ. " Consider a further piece of evidence: "Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, she was found to be with child of the holy Spirit." Słuchaj innego świadka, jeśli będzie: "Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której urodził się Jezus, który nazywa Chrystusa". Rozważmy kolejny dowód: "Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak . Gdy jego matka Maryja została poślubionej Józefowi, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. " But who would ever consider that the godhead of the only begotten was a creature of the Spirit? Ale kto by kiedykolwiek uważają, że tylko na bóstwo był twór zrodzony z Ducha? Why do we need to mention: "the mother of Jesus was there"? Dlaczego musimy wspomnieć: "Matka Jezusa była tam"? And again what of: "with Mary the mother of Jesus"; or "that which is conceived in her is of the holy Spirit"; and "Take the child and his mother and flee to Egypt"; and "concerning his Son, who was born of the seed of David according to the flesh"? I znowu, co z: "z Maryją, Matką Jezusa" lub "to, co się w Niej za sprawą Ducha Świętego" i "Weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu" oraz "w sprawie swego Syna, który urodził materiału siewnego Dawida według ciała "? Again, scripture says when speaking of his passion: "God sending his own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, he condemned sin in the flesh"; and again "Christ died for our sins" and "Christ having suffered in the flesh"; and "This is", not "my godhead", but "my body, broken for you". Ponownie, gdy Pismo mówi, mówiąc o swojej pasji: "Bóg wysyłanie własnego Syna na podobieństwo grzesznego ciała i dla grzechu, potępił on grzechu w ciele" i ponownie "Chrystus umarł za nasze grzechy" i "Chrystusa cierpiącego w ciało "i" To ", nie" moje bóstwo ", ale" moje ciało, w podziale na ciebie ".

  Ten thousand other expressions witness to the human race that they should not think that it was the godhead of the Son that was recently killed but the flesh which was joined to the nature of the godhead. Dziesięć tysięcy innych określeń świadkiem ludzkiego, że nie powinny one pomyśleć, że był to bóstwo z Synem, który niedawno został zabity, ale ciało, które zostało dołączone do właściwości bóstwo. (Hence also Christ calls himself the lord and son of David: " 'What do you think of the Christ ? Whose son is he ?' They said to him, 'The son of David.' Jesus answered and said to them, 'How is it then that David inspired by the Spirit, calls him Lord, saying, "The Lord said to my Lord, sit at my right hand"?'". He said this as being indeed son of David according to the flesh, but his Lord according to his godhead.) The body therefore is the temple of the deity of the Son, a temple which is united to it in a high and divine conjunction, so that the divine nature accepts what belongs to the body as its own. (Stąd też sam Chrystus wzywa Pana i syna Dawida: "Co sądzisz o Chrystusie? Kto jest on synem?" Oni powiedzieli do Niego: "Syn Dawida." Jezus odpowiedział i rzekł do nich: "Jak jest on następnie, że David inspirowane przez Ducha Świętego, nazywa Go Panem, mówiąc: "Pan rzekł do Pana mego: Siądź po prawicy mojej "?'". Powiedział to rzeczywiście jest synem Dawida według ciała, lecz jego Pan według jego bóstwo.) Organ zatem jest świątynia w bóstwo z Synem, świątyni, która jest zjednoczona do niego w związku wysokie i boskie, tak aby Boskiej natury akceptuje to, co należy do ciała jako własne. Such a confession is noble and worthy of the gospel traditions. Taka spowiedź jest szlachetny i godny Ewangelii tradycji. But to use the expression "accept as its own" as a way of diminishing the properties of the conjoined flesh, birth, suffering and entombment, is a mark of those whose minds are led astray, my brother, by Greek thinking or are sick with the lunacy of Apollinarius and Arius or the other heresies or rather something more serious than these. Ale do używania wyrażenia "przyjmuje jako własne" jako sposób na zmniejszenie właściwości conjoined z ciałem, narodziny, cierpienia i złożenie do grobu, jest to znak tych, których umysły są prowadzone na manowce, mój brat, przez greckie myślenie są chore lub z w obłęd z Apollinarius i Arius lub inne herezje czy raczej coś bardziej poważne niż te.

  For it is necessary for such as are attracted by the name "propriety" to make God the Word share, because of this same propriety, in being fed on milk, in gradual growth, in terror at the time of his passion and in need of angelical assistance. Bo to jest konieczne dla takich jak przyciąga nazwą "przyzwoitość", aby Słowo Boże akcję, ponieważ ta sama przyzwoitość, w karmione są mlekiem, w stopniowego wzrostu, w terroru w czasie Jego męki i potrzebujących angelical pomocy. I make no mention of circumcision and sacrifice and sweat and hunger, which all belong to the flesh and are adorable as having taken place for our sake. I nie wspominają o obrzezanie i ofiary i pot i głodu, które należą do wszystkich ciała i godny podziwu, jak miało miejsce dla nas. But it would be false to apply such ideas to the deity and would involve us in just accusation because of our calumny. Ale byłoby fałszywe stosować takich pomysłów na diety i wiązałoby się z nami tylko oskarżenie, ponieważ w naszych potwarz.

  These are the traditions of the holy fathers . Te tradycjeświęte ojców. These are the precepts of the holy scriptures . Są to przepisy związane z Pismem Świętym. In this way does someone write in a godly way about the divine mercy and power, "Practise these duties, devote yourself to them, so that all may see your progress''. This is what Paul says to all. The care you take in labouring for those who have been scandalised is well taken and we are grateful to you both for the thought you devote to things divine and for the concern you have even for those who live here. But you should realise that you have been misled either by some here who have been deposed by the holy synod for Manichaeism or by clergy of your own persuasion. In fact the church daily progresses here and through the grace of Christ there is such an increase among the people that those who behold it cry out with the words of the prophet, "The earth will be filled with the knowledge of the Lord as the water covers the sea". As for our sovereigns, they are in great joy as the light of doctrine is spread abroad and, to be brief, because of the state of all the heresies that fight against God and of the orthodoxy of the church, one might find that verse fulfilled "The house of Saul grew weaker and weaker and the house of David grew stronger and stronger". W ten sposób ktoś nie pisać w sposób religijny na temat Bożego miłosierdzia i mocy, "Ćwicz tych obowiązków, aby poświęcić się im, tak że wszyscy mogą zobaczyć swoje postępy''. To, co Paweł mówi do wszystkich. Opiekę Ci podjąć w labouring dla tych, którzy zostali scandalised jest również podjęte i jesteśmy wdzięczni ci zarówno dla ciebie poświęcić na myśli rzeczy Boskich i do troski masz nawet dla tych, którzy tu mieszkają. Jednak należy zdać sobie sprawę, że zostałeś wprowadzony w błąd albo przez niektóre tu, które zostały złożone przez świętego Synodu dla Manicheizm lub przez duchownych własnych perswazji. W rzeczywistości Kościoła rozwija się tu codziennie i dzięki łasce Chrystusa nie jest takie zwiększenie wśród ludzi, że oto ci, którzy go woła w słowach do proroka, "ziemia będzie napełniona znajomością Pana, jak wody obejmuje morza". Jeśli chodzi o naszych władców, są one w wielką radość w świetle doktryny i rozprzestrzenia się za granicą, które mają być krótkie, ponieważ stan wszystkich herezje, że walka z Bogiem i z ortodoksja w kościele, można stwierdzić, że werset spełnione "W domu Saula wzrosła słabsza i słabsza i rodu Dawida wzrosła silniejszy i silniejszy".

  This is our advice from a brother to a brother. To jest nasze porady od brata do brata. "If anyone is disposed to be contentious", Paul will cry out through us to such a one, "we recognize no other practice, neither do the churches of God". "Jeśli ktoś jest gotowa być kontrowersyjna", Paul będą wołać przez nas do takiego jednego, "Zdajemy sobie żadnych innych praktyk, ani robić kościołów Boga". I and those with me greet all the brotherhood with you in Christ. I i tych ze mną pozdrowić wszystkich braterstwa z wami w Chrystusie. May you remain strong and continue praying for us, most honoured and reverent lord. Można pozostać silne i nadal modląc się za nas, większość uhonorowana i czci Pana.


  Third letter of Cyril to Nestorius Listu trzecia Cyryla do Nestoriusz

  [Read at the council of Ephesus and included in the proceedings . [Czytaj w Radzie Efezu i uwzględnione w postępowaniu. We omit the preface of the letter] Pomijamy przedmowie do listu]

  We believe in one God . Wierzymy w jednego Boga. . .[Nicene Creed] . [Credo Nicejsko]

  Following in all points the confessions of the holy fathers, which they made with the holy Spirit speaking in them , and following the direction of their opinions and going as it were in the royal way, we say that the only-begotten Word of God, who was begotten from the very essence of the Father, true God from true God, the light from the light and the one through whom all things in heaven and earth were made, for our salvation came down and emptying himself he became incarnate and was made man. This means that Następujących punktów we wszystkich wyznań z ojców świętych, które zawarłem z Ducha Świętego, mówiąc im, a po ich kierunku opinie i będzie jak gdyby w sposób królewski, mówimy, że jedynie zrodzony-Słowo Boże, który został zrodzony z samej istoty Ojca, prawdziwy Bóg prawdziwy z Boga, światłość od światła i jednej przez którego wszystko w niebie i na ziemi zostały dokonane, dla naszego zbawienia zstąpił i opróżniania on sam przyjął ciało i stał się człowieka. Oznacza to, że

 • he took flesh from the holy virgin and made it his own, undergoing a birth like ours from her womb and coming forth a man from a woman. Wziął ciało z Matka Boska i uczynił z niego swój własny, przechodzących od urodzenia jak łonie naszej nadchodzącym czwartym i mężczyzny z kobietą.
 • He did not cast aside what he was, but although he assumed flesh and blood, he remained what he was, God in nature and truth. On nie odrzucać tego, co był, ale mimo że objął ciało i krew, to, co pozostało był Bóg w przyrodzie i prawdy.
 • We do not say that his flesh was turned into the nature of the godhead or that the unspeakable Word of God was changed into the nature of the flesh. Nie powiedzieć, że jego ciało zostało przekształcone w charakterze lub w bóstwo niewymowny, że Słowo Boże zostało zmienione na charakter ciała. For he (the Word) is unalterable and absolutely unchangeable and remains always the same as the scriptures say. Bo (Słowo) jest niezmienny i absolutnie niezmiennych i pozostaje zawsze taki sam, jak mówią Pisma. For although visible as a child and in swaddling cloths, even while he was in the bosom of the virgin that bore him, as God he filled the whole of creation and was fellow ruler with him who begot him. Dla chociaż widoczne jako dziecko iw powijaki tkaniny, nawet gdy był w łonie Dziewicy, że urodziła mu, jak on napełniony Bogiem całego stworzenia i został władcą z nim kolegów, którzy go begot. For the divine is without quantity and dimension and cannot be subject to circumscription. Do Bożego jest bez ilości i wymiar i nie może podlegać opisanie.

  We confess the Word to have been made one with the flesh hypostatically , and we adore one Son and Lord, Jesus Christ. Mamy wyznać Słowa zostały wprowadzone do jednej z ciałem hypostatically, adorować i jednego syna i Pana, Jezusa Chrystusa. We do not divide him into parts and separate man and God in him, as though the two natures were mutually united only through a unity of dignity and authority ; that would be an empty expression and nothing more. Nie podzielić go na części i oddzielnych człowiek i Bóg w Nim, jak gdyby były wzajemnie dwóch naturach zjednoczonej tylko poprzez jedność godności i władzy, że byłoby puste słowa i nic więcej. Nor do we give the name Christ in one sense to the Word of God and in another to him who was born of woman, but we know only one Christ, the Word from God the Father with his own flesh. As man he was anointed with us, even though he himself gives the Spirit to those who are worthy to receive it and not in measure, as the blessed evangelist John says. Nie damy imię Chrystusa, w pewnym sensie do Słowa Bożego i do niego w innym, który urodził się z kobietą, ale wiemy tylko jeden Chrystus, Słowo od Boga Ojca z własnym ciałem. Jako człowiek był namaszczony nas, nawet jeśli on sam daje Ducha Świętego tym, którzy są godni, aby go otrzymać, a nie w środku, jak błogosławiony Jan Ewangelista mówi.

  But we do not say that the Word of God dwelt as in an ordinary man born of the holy virgin, in order that Christ may not be thought of as a God-bearing man. Ale nie powie, że Słowo Boże mieszkali jak w zwykłych człowiek narodził się z Matki Bożej, aby Chrystus nie może być traktowane jako Bóg-człowiek posiadający. For even though "the Word dwelt among us", and it is also said that in Christ dwelt "all the fullness of the godhead bodily", we understand that, having become flesh, the manner of his indwelling is not defined in the same way as he is said to dwell among the saints , he was united by nature and not turned into flesh and he made his indwelling in such a way as we may say that the soul of man does in his own body. Chociaż "Słowo zamieszkało wśród nas", a także powiedział, że mieszkał w Chrystusie "cała Pełnia w bóstwo ciała", ale zdajemy sobie sprawę, że po stać się ciałem, sposób jego zamieszkiwanie nie jest definiowane w ten sam sposób jak sam powiedział jest mieszkać wśród świętych, był zjednoczony przez naturę i nie zmienił się w ciało i uczynił jego zamieszkiwanie w taki sposób, możemy powiedzieć, że dusza człowieka nie we własnym ciele.

  There is therefore one Christ and Son and Lord, but not with the sort of conjunction that a man might have with God as unity of dignity or authority . Istnieje zatem jedną Chrystusa i Syna, i Pana, ale nie z rodzaju związku, że ktoś może mieć z Bogiem jako jedność godności lub organ. Equality of honour by itself is unable to unite natures. Równości zaszczyt sama nie jest w stanie zjednoczyć natury. For Peter and John were equal in honour to each other, being both of them apostles and holy disciples, but they were two, not one. Dla Piotra i Jana były równe zaszczyt sobą, będąc z nich świętych apostołów i uczniów, ale były dwa, nie jeden. Neither do we understand the manner of conjunction to be one of juxtaposition for this is not enough for natural union. Nie rozumiemy sposób połączeniu się jednym z zestawieniem za to nie wystarcza dla fizycznych unii. Nor yet is it a question of relative participation , as we ourselves, being united to the Lord, are as it is written in the words of scripture "one spirit with him". Nie jest to jeszcze kwestia względna uczestnictwa, jak my sami, jest zjednoczony z Panem, to jak to jest napisane w słowa Pisma "jednego ducha z Nim". Rather do we deprecate the term "conjunction" as being inadequate to express the idea of union. Raczej nie będziemy potępiać termin "połączeniu" jako niewystarczające do wyrażania idei unii.

  Nor do we call the Word from God the Father, the God or Lord of Christ. Nie nazywamy Słowo od Boga Ojca, Boga lub Chrystusa Pana. To speak in that way would appear to split into two the one Christ and Son and Lord and we might in this way fall under the charge of blasphemy, making him the God and Lord of himself. Aby mówić w ten sposób wydaje się podzielony na dwie jednego Chrystusa i Pana, i Syna, i możemy w ten sposób objęte są za bluźnierstwo, co mu Bóg i Pan sam. For, as we have already said, the Word of God was united hypostatically with the flesh and is God of all and Lord of the universe, but is neither his own slave or master. Bo, jak już powiedziałem, Słowo Boże hypostatically była zjednoczona z ciałem i jest Bogiem wszystkich i Pana wszechświata, ale nie jest jego niewolnikiem własnych lub kapitana. For it is foolish or rather impious to think or to speak in this way. Ona jest głupim lub raczej bezbożny myśleć lub mówić w ten sposób. It is true that he called the Father "God" even though he was himself God by nature and of his being, we are not ignorant of the fact that at the same time as he was God he also became man, and so was subject to God according to the law that is suitable to the nature of manhood . Prawdą jest, że Ojciec dał "Bóg", chociaż on sam był przez naturę Boga i jego istoty, nie jesteśmy w niewiedzy o tym, że w tym samym czasie, był on także Bogiem stał się człowiekiem, i tak było przedmiotem Bóg zgodnie z prawem, że jest odpowiednia do charakteru męskość. But how should he become God or Lord of himself? Ale w jaki sposób powinien on stać się Bogiem lub Pan sam? Consequently as man and as far as it was fitting for him within the limits of his self-emptying it is said that he was subject to God like ourselves. W konsekwencji człowiek, jak i na ile to było dla niego montażu w granicach swojej własnej opróżniania to powiedział, że był przedmiotem Boga jak my. So he came to be under the law while at the same time himself speaking the law and being a lawgiver like God. Wtedy przyszedł się z mocy prawa, jednocześnie mówiąc do siebie prawa i bycia jak Bóg prawodawca.

  When speaking of Christ we avoid the expression: "I worship him who is carried because of the one who carries him; because of him who is unseen, I worship the one who is seen." Mówiąc Chrystusa, abyśmy unikali wyrażenie: "Ja kultu kto jest przeprowadzane z powodu tego, kto go prowadzi, bo z tego, kto jest skryte, ja czcze kto jest postrzegane". It is shocking to say in this connexion: "The assumed shares the name of God with him who assumes." Jest to wstrząsająca do powiedzenia w tej connexion: "Zakładane podziela imię Boga, który zakłada się z nim." To speak in this way once again divides into two Christs and puts the man separately by himself and God likewise by himself. Aby mówić w ten sposób po raz kolejny dzieli się na dwie Christs i stawia człowiekowi oddzielnie przez siebie i również sam Bóg. This saying denies openly the union, according to which one is not worshipped alongside the other, nor do both share in the title "God", but Jesus Christ is considered as one, the only begotten Son, honoured with one worship, together with his own flesh. Ten zaprzecza, mówiąc otwarcie Unii Europejskiej, według których jedna nie jest czczony na równi z innymi, ani nie zarówno udział w tytule "Bóg", ale Jezus Chrystus jest uważany za jeden, Jednorodzonego Syna, uhonorowany jednym kultu, wraz z jego własne ciało.

  We also confess that the only begotten Son born of God the Father, although according to his own nature he was not subject to suffering, suffered in the flesh for us according to the scriptures, and was in his crucified body, and without himself suffering made his own the sufferings of his own flesh , for "by the grace of God he tasted death for all". Mamy również wyznać, że Jednorodzonego Syna narodził się z Boga Ojca, chociaż zgodnie z własnym charakterem nie był przedmiotem cierpienia, w ciele poniósł dla nas według Pisma, i został ukrzyżowany w jego ciało, a sam bez cierpienia dokonywane własnego cierpienia własnego ciała, dla "przez łaskę Bożą on skosztował śmierci dla wszystkich". For that purpose he gave his own body to death though he was by nature life and the resurrection, in order that, having trodden down death by his own unspeakable power, he might first in his own flesh become the firstborn from the dead and "the first fruits of them that sleep". W tym celu dał swoje ciało na śmierć choć był przez naturę życia i zmartwychwstania, tak, że po śmierci zdeptany przez własny niewymowny mocy, może on pierwszym w swoim ciele stają się Pierworodnym spośród umarłych i " pierwsze owoce z nich, że sen ". And that he might make a way for human nature to return to incorruption by the grace of God, as we have just said, "he tasted death for all" and on the third day he returned to life, having robbed the underworld. I że może się zdarzyć, że sposób na ludzką naturę, aby powrócić do nieśmiertelności przez łaskę Bożą, jak mamy po prostu powiedział: "On skosztował śmierci dla wszystkich" i trzeciego dnia wrócił do życia, posiadające skradziono podziemi. Accordingly, even though it is said that "through man came the resurrection of the dead", yet we understand that man to have been the Word which came from God, through whom the power of death was overcome. Zatem, nawet jeśli jest on powiedział, że "człowiek przyszedł poprzez zmartwychwstanie umarłych", ale zdajemy sobie sprawę, że człowiek został Słowem, które pochodzi od Boga, dzięki któremu moc śmierci było pokonać. At the right time he will come as one Son and Lord in the glory of the Father, to judge the world in justice, as it is written. W odpowiednim czasie przyjdzie on jako jeden Syna i Pana w chwale Ojca, aby sądzić świat w sprawiedliwości, jak jest napisane.

  We will necessarily add this also. Będziemy również dodać ten niekoniecznie. Proclaiming the death according to the flesh of the only begotten Son of God, that is Jesus Christ, and professing his return to life from the dead and his ascension into heaven, we offer the unbloody worship [sacrificii servitutem] in the churches and so proceed to the mystical thanksgivings and are sanctified having partaken of the holy flesh [corpus] and precious blood of Christ, the saviour of us all. Głoszenie śmierci według ciała z Jednorodzonego Syna Bożego, który jest Jezus Chrystus, a professing jego powrotu do życia z martwych i Jego wniebowstąpieniu do nieba, oferujemy bezkrwawy kultu [sacrificii servitutem] w kościołach i tak postępować do mistycznego dziękczynienia i oczyścili posiadające partaken w święte ciało [korpus] i drogocenną krwią Chrystusa, Zbawiciela nas wszystkich. This we receive not as ordinary flesh, heaven forbid, nor as that of a man who has been made holy and joined to the Word by union of honour, or who had a divine indwelling, but as truly the life-giving and real flesh of the Word [ut vere vivificatricem et ipsius Verbi propriam factam .]. Ten nie otrzymamy jak zwykłe ciało, niech Bóg broni, ani jako że człowiek, który został złożony świętego i przystąpiły do unii przez Słowo honoru, lub którzy mieli boskie zamieszkiwanie, ale jak naprawdę w życiu i dając realne ciało Słowo [Vere vivificatricem ut et ipsius Verbi propriam factam.]. For being life by nature as God, when he became one with his own flesh, he made it also to be life-giving, as also he said to us: "Amen I say to you, unless you eat the flesh of the Son of man and drink his blood" . Za życia ze względu na swój charakter, jak Bóg, kiedy stał się jednym z własnym ciałem, uczynił go również do życia, podając, jak również mówił do nas: "Amen powiadam wam, jeśli nie spożywali Ciała Syna Mężczyzna i pić Jego krew ". For we must not think that it is the flesh of a man like us (for how can the flesh of man be life-giving by its own nature?), but as being made the true flesh [vere proprium eius factam] of the one who for our sake became the son of man and was called so. Dla nas nie uważam, że jest to ciało człowieka, jak nas (jak można na ciele człowieka być życia przez własną naturę?), Ale jako odniesienia prawdziwego ciała [Vere proprium eius factam] z jednej który dla nas stał się człowiekiem i syn został nazwany tak.

  For we do not divide up the words of our Saviour in the gospels among two hypostases or persons . Bo my nie dzielili słów naszego Zbawiciela w Ewangelii hypostases lub dwóch osób. For the one and only Christ is not dual, even though he be considered to be from two distinct realities, brought together into an unbreakable union. Do jednej i tylko Chrystus nie jest podwójna, choć on być uważane za dwa odrębne od rzeczywistości, zgromadziło w Unii niezbywalne. In the same sort of way a human being, though he be composed of soul and body, is considered to be not dual, but rather one out of two. W tym samym rodzaju sposób istota ludzka, choć składa się z duszy i ciała, uważana jest za nie podwójne, lecz jeden na dwóch. Therefore, in thinking rightly, we refer both the human and divine expressions to the same person. Dlatego w myśleniu słusznie, ale odnoszą się zarówno do ludzi i zgłoszeń boski do tej samej osoby. For when he speaks about himself in a divine manner as "he that sees me sees the Father", and "I and the Father are one", we think of his divine and unspeakable nature, according to which he is one with his own Father through identity of nature and is the "image and impress and brightness of his glory". Do kiedy mówi o sobie w sposób Boski jako "ten, kto widzi mnie widzi Ojca", oraz "Ja i Ojciec są jednym", myślimy o Jego Boskiej natury i niewypowiedziany, według których on jest jednym z własnej Ojca poprzez określenie charakteru i jest "obrazem i zachwyci i jasność Jego chwały". But when, not dishonouring the measure of his humanity, he says to the Jews: "But now you seek to kill me, a man who has spoken the truth to you", again no less than before, we recognise that he who, because of his equality and likeness to God the Father is God the Word, is also within the limits of his humanity. Jednak, gdy nie dishonouring miarą jego człowieczeństwa, mówi do Żydów: "Ale teraz szukacie Mnie zabić, człowieka, który zna prawdę ci", ponownie nie mniej niż poprzednio, musimy przyznać, że ten, kto, z powodu Jego równości i podobieństwo do Boga Ojca jest Słowem Boga, jest również w granicach swojego człowieczeństwa. For if it is necessary to believe that being God by nature he became flesh, that is man ensouled with a rational soul, whatever reason should anyone have for being ashamed at the expressions uttered by him should they happen to be suitable to him as man ? Bo jeżeli jest to niezbędne, aby sądzić, że Bóg jest z natury stał się ciałem, że jest człowiekiem ensouled z duszą racjonalną, niezależnie od powodu, każdy powinien mieć za co wstydzić wyrażenia wypowiedziane przez niego powinny one być odpowiednie do niego jako człowiek? For if he should reject words suitable to him as man, who was it that forced him to become a man like us? Do niego należy odrzucić, jeżeli odpowiednie słowa do niego jako człowiek, który był, że zmusiła go, aby stać się człowiekiem jak my? Why should he who submitted himself to voluntary self-emptying for our sake, reject expressions that are suitable for such self-emptying? Dlaczego on, który przedstawił się dobrowolnej samoregulacji opróżniania dla naszego dobra, odrzucić wyrażeń, które są odpowiednie dla takich self-opróżniania? All the expressions, therefore, that occur in the gospels are to be referred to one person, the one enfleshed hypostasis of the Word . Wszystkich zgłoszeń, w związku z tym, że występują w Ewangeliach mają być określone do jednej osoby, jednej enfleshed hypostasis programu Word. For there is one Lord Jesus Christ, according to the scriptures. Jeden jest dla Pana Jezusa Chrystusa, zgodnie z Pismem.

  Even though he is called "the apostle and high priest of our confession", as offering to the God and Father the confession of faith we make to him and through him to the God and Father and also to the holy Spirit, again we say that he is the natural and only-begotten Son of God and we shall not assign to another man apart from him the name and reality of priesthood. Nawet jeśli jest on nazywany "apostołem i arcykapłana naszego spowiedzi", jako ofiarę dla Boga i Ojca w wyznaniu wiary, żeby Nim i przez Niego do Boga i Ojca i do Ducha Świętego, znowu mówimy, że On jest naturalnym i jednorodzonego Syna Bożego i nie może przydzielić do innego mężczyzny oprócz niego nazwę i rzeczywistość kapłaństwa. For he became the "mediator between God and humanity" and the establisher of peace between them, offering himself for an odour of sweetness to the God and Father . Bo stał się "pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem" i establisher pokoju między nimi, oferując dla siebie zapach słodyczy do Boga i Ojca. Therefore also he said: "Sacrifice and offering you would not, but a body you have prepared for me; [in burnt offerings and sacrifice for sin you have no pleasure]. Then I said, 'Behold I come to do your will, O God', as it is written of me in the volume of the book". Dlatego też rzekł: "Ofiara i oferty, które nie, ale ciało masz przygotowane dla mnie [w całopalenia i ofiary za grzech nie masz przyjemności]. Wtedy rzekł:" Oto ja dojdę do wolę Twoją, O Boże, jak jest napisane o mnie w objętości książki ". For our sake and not for his own he brought forward his own body in the odour of sweetness. Dla nas, a nie dla własnej zaprowadził przekazania własnego ciała w zapach słodyczy. Indeed, of what offering or sacrifice for himself would he have been in need, being as God superior to all manner of sin? Rzeczywiście, to, co oferuje lub ofiarę dla siebie to on został w potrzebie, jak Bóg jest wyższy od wszystkich sposób grzech? For though "all have sinned and fall short of the glory of God", and so we are prone to disorder and human nature has fallen into the weakness of sin, he is not so and consequently we are behind him in glory. Dla choć "wszyscy zgrzeszyli i nie udaje im chwały Bożej", a więc są narażone na zaburzenia natury ludzkiej i spadł do słabości grzechu, nie jest to możliwe i co za tym idzie jesteśmy za nim w chwale. How then can there be any further doubt that the true lamb was sacrificed for us and on our behalf? The suggestion that he offered himself for himself as well as for us is impossible to separate from the charge of impiety . Jak więc może tam być żadnych dalszych wątpliwości, że prawdziwe baranka poświęcane było dla nas i w naszym imieniu? Sugestia, że oferowane sam dla siebie jak i dla nas jest niemożliwe do oddzielenia od za bezbożność. For he never committed a fault at all, nor did he sin in any way. Bo nigdy nie popełniły błędu w ogóle, ani nie grzech on w żaden sposób. What sort of offering would he need then since there was no sin for which offering might rightly be made? Jakie on oferowania będzie trzeba, ponieważ potem nie było grzechu, dla których oferty mogą być słusznie?

  When he says of the Spirit, "he will glorify me", the correct understanding of this is not to say that the one Christ and Son was in need of glory from another and that he took glory from the holy Spirit, for his Spirit is not better than he nor above him. Gdy mówi o Duchu Świętym, "On Mnie otoczy chwałą", prawidłowe rozumienie nie jest to znaczy, że jeden Chrystus i Syn był w potrzebie z innego chwały i chwały, że wziął od Ducha Świętego, dla Jego Ducha jest nie lepiej niż on, ani przed nim. But because he used his own Spirit to display his godhead through his mighty works, he says that he has been glorified by him, just as if any one of us should perhaps say for example of his inherent strength or his knowledge of anything that they glorify him. Ale ponieważ kiedyś własnym Ducha Świętego, aby wyświetlić jego bóstwo poprzez jego wielkie dzieła, mówi, że on został uwielbiony przez niego, tak jak gdyby ktoś z nas powinien chyba powiedzieć, na przykład związanych z jego wytrzymałość lub jego znajomość niczego, że wychwala go. For even though the Spirit exists in his own hypostasis and is thought of on his own, as being Spirit and not as Son, even so he is not alien to the Son. Dla mimo że istnieje Duch we własnym hypostasis i myśli o własnej, jako Ducha, a nie jak syn, nawet tak nie jest obce Syna. He has been called "the Spirit of truth", and Christ is the truth, and the Spirit was poured forth by the Son, as indeed the Son was poured forth from the God and Father. Był nazywany "Duchem Prawdy", a Chrystus jest prawdą, i Ducha Świętego wylany został ogłoszonymi przez Syna, jak Syn rzeczywiście była rozlana dalej od Boga i Ojca. Accordingly the Spirit worked many strange things through the hand of the holy apostles and so glorified him after the ascension of our lord Jesus Christ into heaven. Zatem Duch pracował wiele dziwnych rzeczy przez ręce apostołów i świętych, tak uwielbiony go po wniebowstąpieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa do nieba. For it was believed that he is God by nature and works through his own Spirit. Za to uwierzyli, że Bóg jest z natury i działa poprzez swoje własne Ducha. For this reason also he said: "He (the Spirit) will take what is mine and declare it to you". Z tego powodu również rzekł: "On (Duch) weźmie to, co jest moje i wam objawi". But we do not say that the Spirit is wise and powerful through some sharing with another, for he is all perfect and in need of no good thing. Ale nie powiedzieć, że Duch Święty jest mądry i potężny poprzez dzielenie niektóre z innym, bo jest doskonały i nie potrzebuje dobrych rzeczy. Since he is the Spirit of the power and wisdom of the Father, that is the Son, he is himself, evidently, wisdom and power. Ponieważ jest on w mocy Ducha i mądrości Ojca, który jest Synem, jest on sam, oczywiście, mądrość i moc.

  Therefore, because the holy virgin bore in the flesh God who was united hypostatically with the flesh, for that reason we call her mother of God , not as though the nature of the Word had the beginning of its existence from the flesh (for "the Word was in the beginning and the Word was God and the Word was with God", and he made the ages and is coeternal with the Father and craftsman of all things), but because, as we have said, he united to himself hypostatically the human and underwent a birth according to the flesh from her womb. Dlatego, ponieważ Matka Boska urodziła się w ciele Boga, który został hypostatically zjednoczona z ciałem, z tego powodu nazywamy matką Boga, a nie, jak gdyby charakter Słowo było na początku swego istnienia z ciałem (do " Słowo było na początku i Bogiem było Słowo, a Słowo było u Boga ", i uczynił wieki i jest coeternal z Ojcem i rzemieślnika wszystkich rzeczy), ale ponieważ, jak już powiedziałem, że zjednoczona do siebie na hypostatically ludzi i przeszli urodzenia według ciała z jej łona. This was not as though he needed necessarily or for his own nature a birth in time and in the last times of this age, but in order that he might bless the beginning of our existence, in order that seeing that it was a woman that had given birth to him united to the flesh, the curse against the whole race should thereafter cease which was consigning all our earthy bodies to death, and in order that the removal through him of the curse, "In sorrow thou shalt bring forth children", should demonstrate the truth of the words of the prophet: "Strong death swallowed them Up", and again, "God has wiped every tear away from all face". Nie było to tak, jakby on koniecznie potrzebny lub do własnego charakteru urodzenia w czasie i w ostatnim czasie w tym wieku, ale w porządku, że może błogosławił początku naszego istnienia, aby zobaczyć, że była to kobieta, która rodziły mu zjednoczona z ciałem, przekleństwa przeciwko całej rasy powinien zaprzestać który został wysyłającego wszystkich naszych ziemski organów do śmierci, i aby przez Niego usunięcie z klątwy, "W bólu będziesz przyniesie dzieciom", Należy wykazać prawdę słów proroka: "Silne śmierć pochłonęła ich Up", i znowu, "Bóg otarła co oberwać ze wszystkich twarz". It is for this cause that we say that in his economy he blessed marriage and, when invited, went down to Cana in Galilee with his holy apostles. To jest przyczyną tego, że mówimy, że w jego gospodarki i pobłogosławił małżeństwo, jeżeli zostaną zaproszeni, zszedł do Kanie Galilejskiej z jego świętych apostołów.

  We have been taught to hold these things by Mamy nauczono posiadania tych rzeczy przez

 • the holy apostles and evangelists and by świętych apostołów i ewangelistów i
 • all the divinely inspired scriptures and by the true confession of wszystkie pisma i bosko inspirowane przez prawdziwe spowiedź
 • the blessed fathers . błogosławionych ojców.

  To all these your reverence ought to agree and subscribe without any deceit. Aby te wszystkie swoje czcią powinni uzgodnić subskrypcji i bez oszustwa. What is required for your reverence to anathematise we subjoin to this epistle. Co jest potrzebne do Twojej czci do nas dołączać poniżej anathematise do niniejszego listu.

  Twelve Anathemas Proposed by Cyril and accepted by the Council of Ephesus Dwanaście Anathemas Proponowane przez Cyryla i zaakceptowany przez Radę Efezie

  1. . 1. If anyone does not confess that Emmanuel is God in truth, and therefore that the holy virgin is the mother of God (for she bore in a fleshly way the Word of God become flesh, let him be anathema . Jeśli ktoś nie wyznał, że Emmanuel jest Bogiem w prawdzie, a zatem, że Matka Boża jest Matką Boga (dla urodziła się w fleshly sposób Słowo Boże staje się ciałem, niech będzie anatema.

  2. . 2. If anyone does not confess that the Word from God the Father has been united by hypostasis with the flesh and is one Christ with his own flesh, and is therefore God and man together, let him be anathema . Jeśli ktoś nie wyznał, że Słowo od Boga Ojca zostało zjednoczone przez ciało hypostasis z Chrystusem i jest jednym z własnym ciałem, a zatem jest Bóg i człowiek razem, niech będzie anatema.

  3. . 3. If anyone divides in the one Christ the hypostases after the union, joining them only by a conjunction of dignity or authority or power, and not rather by a coming together in a union by nature, let him be anathema . Jeśli ktoś dzieli w jednej Chrystusa hypostases po unii łączącej je tylko w połączeniu z godności lub organ lub władzę, a nie raczej przez najbliższe razem w Unii ze względu na swój charakter, niech będzie anatema.

  4. . 4. If anyone distributes between the two persons or hypostases the expressions used either in the gospels or in the apostolic writings, whether they are used by the holy writers of Christ or by him about himself, and ascribes some to him as to a man, thought of separately from the Word from God, and others, as befitting God, to him as to the Word from God the Father, let him be anathema . Jeśli ktoś rozpowszechnia między dwiema osobami lub hypostases wyrażenia użyte w ewangelii lub w pismach apostolskich, czy są one używane przez świętych pisarzy Chrystusa lub przez niego o sobie, a niektóre przypisuje mu, aby człowiek, myśl oddzielnie od Słowa Boga, a inni, jak befitting Boga, do Niego, aby Słowo od Boga Ojca, niech będzie anatema.

  5. . 5. If anyone dares to say that Christ was a God-bearing man and not rather God in truth, being by nature one Son, even as "the Word became flesh", and is made partaker of blood and flesh precisely like us, let him be anathema . Jeśli ktoś ma odwagę, aby powiedzieć, że Chrystus był Bogiem i człowiekiem rozrodczym, a nie Bogiem w prawdzie, jest z natury jednego syna, nawet jak "Słowo stało się ciałem", i jest uczestnik krwi i ciało dokładnie tak jak my, niech będzie anatema.

  6. . 6. If anyone says that the Word from God the Father was the God or master of Christ, and does not rather confess the same both God and man, the Word having become flesh, according to the scriptures, let him be anathema . Jeśli ktoś mówi, że Słowo od Boga Ojca był Bogiem lub kapitan Chrystusa, a nie, a tym samym wyznać zarówno Bogiem i człowiekiem, Słowo, które stały się ciałem, według Pisma, niech będzie anatema.

  7. If anyone says that as man Jesus was activated by the Word of God and was clothed with the glory of the Only-begotten, as a being separate from him, let him be anathema . Jeśli ktoś mówi, że jako człowiek Jezus został aktywowany przez Słowo Boże i był odziany w chwałę tylko-zrodzony, jako są oddzielone od niego, niech będzie anatema.

  8. If anyone dares to say that the man who was assumed ought to be worshipped and glorified together with the divine Word and be called God along with him, while being separate from him, (for the addition of "with" must always compel us to think in this way), and will not rather worship Emmanuel with one veneration and send up to him one doxology, even as "the Word became flesh", let him be anathema . Jeśli ktoś ma odwagę, aby powiedzieć, że był człowiekiem, który zakłada powinien być czczony i otoczony chwałą wraz ze Słowa Bożego i wezwał Bóg wraz z Nim, będąc oddzielone od niego (dla dodania "z" musi zawsze zmusza nas do myślenia w ten sposób), i nie będzie raczej kultu Emmanuel z czcią i wysłać do Doksologia mu, nawet jak "Słowo stało się ciałem", niech będzie anatema.

  9. If anyone says that the one Lord Jesus Christ was glorified by the Spirit, as making use of an alien power that worked through him and as having received from him the power to master unclean spirits and to work divine wonders among people, and does not rather say that it was his own proper Spirit through whom he worked the divine wonders, let him be anathema . Jeśli ktoś mówi, że to Pan Jezus Chrystus został uwielbiony przez Ducha Świętego, jako wykorzystanie mocy cudzoziemca, że pracował przez Niego, jak i po otrzymaniu od niego prawo do kapitana duchy nieczyste, a do pracy boskie cuda wśród ludzi, a nie raczej powiedzieć, że to jego własny właściwego Ducha dzięki której pracował Bożego zastanawia, niech będzie anatema.

  10. The divine scripture says Christ became "the high priest and apostle of our confession"; he offered himself to God the Father in an odour of sweetness for our sake. Bożego Pismo mówi Chrystus stał się "najwyższy kapłan i apostoł naszych spowiedzi"; on sam oferowane do Boga Ojca w zapach słodyczy dla naszego dobra. If anyone, therefore, says that it was not the very Word from God who became our high priest and apostle, when he became flesh and a man like us, but as it were another who was separate from him, in particular a man from a woman, or if anyone says that he offered the sacrifice also for himself and not rather for us alone (for he who knew no sin needed no offering), let him be anathema . Jeśli ktoś zatem, że nie była bardzo Słowo od Boga, który stał się naszym arcykapłana i apostoł, kiedy stało się ciałem, a człowiek jak my, ale jakby kto inny był oddzielony od niego, w szczególności człowieka z Kobieta, lub jeśli ktoś mówi, że złożył ofiarę także dla siebie i dla nas, a nie sam (bo kto nie znał grzechu potrzebne żadne oferty), niech będzie anatema.

  11. If anyone does not confess that the flesh of the Lord is life-giving and belongs to the Word from God the Father, but maintains that it belongs to another besides him, united with him in dignity or as enjoying a mere divine indwelling, and is not rather life-giving, as we said, since it became the flesh belonging to the Word who has power to bring all things to life, let him be anathema . Jeśli ktoś nie wyznał, że ciało jest Panem życia i należy do Słowo od Boga Ojca, ale twierdzi, że należy do innego prócz Niego, z Nim zjednoczeni w godności lub korzystających jedynie boskie zamieszkiwanie, a jest nie dość życia, jak powiedział, że stała się ona ciałem należących do programu Word, która ma prawo wnieść wszystko do życia, niech będzie anatema.

  12. If anyone does not confess that the Word of God suffered in the flesh and was crucified in the flesh and tasted death in the flesh and became the first born of the dead, although as God he is life and life-giving, let him be anathema . Jeśli ktoś nie wyznał, że Słowo Boże w ciele poniósł i został ukrzyżowany w ciele i zakosztowali śmierci w ciało i stał się pierwszym umarłych, chociaż jako Bóg jest on życia i życia, niech będzie anatema .


  The judgment against Nestorius Orzeczenie przeciwko Nestoriusz

  The holy synod said: As, in addition to all else, the excellent Nestorius has declined to obey our summons and has not received the holy and God-fearing bishops we sent to him, we have of necessity started upon an investigation of his impieties. Świętego Synodu, powiedział: Ponieważ, oprócz wszystko inne, doskonałe Nestoriusz zmniejszył się co prawda nasze wezwanie i nie otrzymał święty i pobożny biskupów wysłaliśmy do niego, mamy konieczności rozpoczęła dochodzenie na jego impieties. We have found him out thinking and speaking in an impious fashion, from his letters, from his writings that have been read out, and from the things that he has recently said in this metropolis which have been witnessed to by others; and as a result we have been compelled of necessity both by Znaleźliśmy go myślenia i mówienia w sposób bezbożny, z jego listów, z jego pism, które były odczytywane obecnie, i od tego, co on powiedział niedawno w tej metropolii, które były świadkami przez innych, a co za tym idzie byliśmy zmuszeni konieczności zarówno przez

 • the canons and by kanonów i
 • the letter of our most holy father and fellow servant Celestine, bishop of the church of the Romans , to issue this sad condemnation against him, though we do so with many tears. pismo z naszych najbardziej facio Ojca Świętego i sługą Celestyn, biskup kościoła Rzymian, w celu wydania tej potępienie smutne przeciwko niemu, ale robimy tak wiele łez.

  Our lord Jesus Christ, who has been blasphemed by him, has determined through this most holy synod that the same Nestorius should be stripped of his episcopal dignity and removed from the college of priests. Pana naszego Jezusa Chrystusa, który został przez niego bluźniono, ustaliła, za pośrednictwem tego świętego Synodu, że większość tych samych Nestoriusz powinny być usunięte z jego godności biskupiej i usuwane z kolegium prezbiterów.


  Synodical letter about the expulsion of the eastern bishops (et al.) Synodical pismo o wydaleniu z biskupów wschodnich (et al.)

  The holy and ecumenical synod, gathered together in Ephesus at the behest of the most pious princes, [sends greeting] to the bishops, priests, deacons and the whole people in every province and city. Świętych i ekumeniczny synod, zebrani w Efezie na rozkaz z najbardziej pobożnych książąt, [wysyła pozdrowienia] dla biskupów, kapłanów, diakonów i cały lud w każdej prowincji i miasta.

  When we had gathered together in accordance with the pious decree in the metropolis of Ephesus, some separated themselves from us, a little more than thirty in number. Gdy mieliśmy zebrani zgodnie z pobożnych dekret w metropolii z Efezu, niektórzy trzymali się z dala od nas, trochę ponad trzydzieści w liczbę. The leader of this apostasy was John, bishop of Antioch, and their names are as follows: First the same John, bishop of Antioch in Syria, [the names of 33 other eastern bishops follow] Liderem tej apostazji był Jan, biskup Antiochii, a ich nazwy są następujące: Po pierwsze ten sam Jan, biskup Antiochii, w Syrii, [33 nazwisk innych biskupów wschodnich się]

  These men, despite the fact that they were members of the ecclesiastical community, had no licence either to do harm through their priestly dignity or to do good, because some among their number had already been deposed. Ci ludzie, mimo że byli członkowie kościelnej wspólnoty, nie miał pozwolenia albo zrobić krzywdy poprzez ich godności kapłańskiej lub czynić dobro, ponieważ ich liczba wśród niektórych zostały już złożone. Their support of the views of Nestorius and Celestius was clearly shown by their refusal to condemn Nestorius together with us. Ich poparcie poglądy Nestoriusz i Celestius było wyraźnie pokazane przez odmowę potępienia Nestoriusz razem z nami. By a common decree the sacred synod has expelled them from ecclesiastical communion and deprived them of the exercise of their priestly office, through which they have been able to harm some and help others. Przez wspólny dekret sacrum Synod ma wydalono je z kościelnej komunii i pozbawieni ich wykonywania ich kapłańskiego urzędu, za pomocą których zostały one w stanie zaszkodzić i kilka pomagamy innym.

  Since it is necessary that those who were absent from the synod and remained in the country or the city, on account of their own church affairs or because of their health, should not be ignorant of the decisions formulated concerning these matters, we make it known to your holinesses that if any metropolitan of a province dissents from the holy and ecumenical synod and attaches himself to the assembly of the revolters, or should do so later, or should he have adopted the opinions of Celestius, or do so in the future, such a one is deprived of all power to take steps against the bishops of his province. Ponieważ konieczne jest, aby ci, którzy byli nieobecni z Synodu i pozostał w kraju lub miasta, ze względu na ich własnym kościele sprawy lub ze względu na ich stan zdrowia, nie powinna być w niewiedzy o decyzjach dotyczących tych spraw sformułowane, czynimy wiadomym do swojego holinesses, że jeśli jakiekolwiek metropolitalnych w prowincji dissents od świętych i ekumeniczny synod i przywiązuje się do montażu w revolters, czy też powinna to zrobić później, czy powinien on przyjęły opinie Celestius, lub zrobić w przyszłości, taki jeden jest pozbawiony wszystkich uprawnień do podjęcia kroków przeciwko biskupów z jego prowincji. He is thereby cast out by the synod from all ecclesiastical communion and is deprived of all ecclesiastical authority. On jest tym samym wyrzuceni przez Synod ze wszystkich komunii kościelnej i jest pozbawiony wszystkich władzy kościelnej. Instead he is to be subjected to the bishops of his own province and the surrounding metropolitans, provided they be orthodox, even to the extent of being completely deposed from the rank of bishop. Zamiast tego ma być poddany biskupów własnej prowincji i okolicznych metropolitów, pod warunkiem, że zostanie prawosławny, nawet w stopniu jest całkowicie złożone z rangi biskupa.

  If any provincial bishops have absented themselves from the holy synod and have either attached themselves or attempted to attach themselves to the apostasy, or after subscribing the deposition of Nestorius have returned to the assembly of apostates, these, according to the decision of the holy synod, are to be deprived of the priesthood and deposed from their rank. Jeżeli którykolwiek biskupów prowincjonalnych mają absented się od świętego Synodu, a załączony albo sami lub próbował dołączyć się do apostazji, lub po subskrypcji depozycji Nestoriusz wrócili do montażu apostates te, zgodnie z decyzją świętego Synodu , Mają być pozbawieni kapłaństwa i złożono od ich rangi.

  If any clerics either in city or country have been suspended by Nestorius and those with him from their priesthood because of their orthodoxy, we have thought it right that these should regain their proper rank ; and in general we decree that those clerics who are in agreement with the orthodox and ecumenical synod should in no way be subject to those bishops who have revolted or may revolt from it. Jeżeli którykolwiek duchownych w mieście lub kraju, zostały zawieszone przez Nestoriusz i osób z nim od kapłaństwa z powodu ich ortodoksja, mamy prawo go myśli, że te powinny odzyskać właściwe rankingu, a my w ogóle dekret, że tych duchownych, którzy są w porozumieniu z ortodoksyjnych i ekumeniczny synod w żaden sposób nie powinny być przedmiotem tych biskupów, którzy budzily lub mogą z niej buntu. If any clerics should apostatise and in private or in public dare to hold the views of Nestorius or Celestius, it is thought right that such should stand deposed by the holy synod. Jeżeli którykolwiek duchownych powinny apostatise w prywatnych lub publicznych odważą się trzymać poglądy Nestoriusz lub Celestius uważa się, że takie prawo powinno stanąć złożone przez świętego Synodu.

  Whoever have been condemned of improper practices by the holy synod or by their own bishops, and have been uncanonically restored to communion and rank by Nestorius or his sympathisers, with their habitual lack of discrimination, such persons we have decreed gain nothing by this and are to remain deposed as before. Kto zostałby skazany z niewłaściwymi praktykami przez świętego Synodu lub przez własnych biskupów, a uncanonically zostały przywrócone do komunii i by rankingu Nestoriusz lub jego sympatycy, z ich zwykłego braku dyskryminacji, takich osób mamy dekret zyskać przez to i nic nie jest do pozostania złożono jak przedtem.

  Similarly if anyone should wish in any way to upset the decisions in each point taken in the holy synod of Ephesus, the holy synod decides that if they are bishops or clerics they should be completely deprived of their own rank and if they are laity they should be excommunicated. Podobnie, jeśli ktoś powinien chcą w jakikolwiek sposób zakłócić tę decyzje podjęte w każdym punkcie w święty Synod w Efezie, święty Synod postanawia, że jeśli są biskupami lub duchownych powinny one zostać całkowicie pozbawiony własnej wartości i jeśli są świeccy powinni być excommunicated.


  Definition of the faith at Nicaea [6th session 22 July 431] Definicja wiary w Nicei [6 sesji 22 lipca 431]

  The synod of Nicaea produced this creed: We believe ... Synod Nicejski przedstawił credo: "My wierzymy ... [the Nicene Creed follows] [w następujący sposób Credo Nicejsko]

  It seems fitting that all should assent to this holy creed. Wydaje się, że wszystko powinno montażu zgodę na tej świętej wyznania. It is pious and sufficiently helpful for the whole world. Jest pobożny i wystarczająco pomocne dla całego świata. But since some pretend to confess and accept it, while at the same time distorting the force of its expressions to their own opinion and so evading the truth, being sons of error and children of destruction, it has proved necessary to add testimonies from the holy and orthodox fathers that can fill out the meaning they have given to the words and their courage in proclaiming it. Ale ponieważ niektóre udawać wyspowiadać i przyjąć go, przy jednoczesnym zakłócające życie jej do wyrażenia własnych opinii i tak uniknięcia prawdy, są synowie i dzieci błąd zniszczenia, okazało się konieczne, aby dodać zeznań od świętego i prawosławny, że ojcowie mogą wypełnić sens mają zwrócić uwagę na słowa, a ich odwaga w głoszeniu go. All those who have a clear and blameless faith will understand, interpret and proclaim it in this way. Wszystkich tych, którzy mają jasne i nieskalani wiary będzie zrozumieć, interpretować i głosić ją w ten sposób.

  When these documents had been read out, the holy synod decreed the following. Gdy te dokumenty zostały odczytać, świętego Synodu dekret następujące.

  1. It is not permitted to produce or write or compose any other creed except the one which was defined by the holy fathers who were gathered together in the holy Spirit at Nicaea. Nie zezwala się na produkcję lub napisz lub skomponować wszelkie inne wyznania z wyjątkiem jednej, która została zdefiniowana przez świętych ojców, którzy byli zebrani w Duchu Świętym w Nicei.
  2. Any who dare to compose or bring forth or produce another creed for the benefit of those who wish to turn from Hellenism or Judaism or some other heresy to the knowledge of the truth, if they are bishops or clerics they should be deprived of their respective charges and if they are laymen they are to be anathematised. Wszelkie którzy ośmielają się złożyć lub przyniesie produkcji lub innego wyznania, z korzyścią dla tych, którzy chcą z kolei hellenizm lub judaizmu lub innej herezji do poznania prawdy, jeżeli są one lub duchownych biskupi powinni być pozbawieni swoich opłat i jeżeli są one laymen mają być anathematised.
  3. In the same way if any should be discovered, whether bishops, clergy or laity, thinking or teaching the views expressed in his statement by the priest Charisius about the incarnation of the only-begotten Son of God or the disgusting, perverted views of Nestorius, which underlie them, these should be subject to the condemnation of this holy and ecumenical synod. W ten sam sposób, jeśli istnieją, powinny odkrył, czy biskupów, duchownych lub świeckich, uczy myślenia lub opinie wyrażone w swoim oświadczeniu przez kapłana Charisius o wcielenie w jednorodzonego Syna Bożego lub obrzydliwe, zdemoralizowany poglądy Nestoriusz, leżące u ich podstawy, powinny one być przedmiotem potępienia tego świętego Synodu i ekumeniczny. A bishop clearly is to be stripped of his bishopric and deposed, a cleric to be deposed from the clergy, and a lay person is to be anathematised, as was said before. A biskup wyraźnie jest pozbawiona swego biskupstwa i złożone, A duchownego, które mają być złożone z duchownych i świeckich osoba jest anathematised, jak zostało powiedziane wcześniej.


  Definition against the impious Messalians or Euchites Definicja w świętokradzki przeciwko Messalians lub Euchites

  The most pious and religious bishops Valerian and Amphilochius came together to us and made a joint enquiry about the so called Messalians or Euchites or Enthusiasts, or whatever name this appalling heresy goes under, who dwell in the region of Pamphylia. Najbardziej pobożnych i religijnych biskupów Amphilochius Waleriana i spotkało się do nas i zapytaj o wspólne tzw Messalians lub Euchites lub Entuzjaści, lub niezależnie od nazwy tej herezji pójdzie zgodnie zatrważające, którzy mieszkają w regionie Pamfilii. We made investigation and the god-fearing and reverent Valerian produced a synodical document concerning these people, which had been drawn up in great Constantinople in the time of Sisinnius of blessed memory. Zrobiliśmy dochodzenia i pobożny i bogobojny Waleriana opracowała dokument synodical dotyczące tych osób, które zostały sporządzone w wielkim Konstantynopola w czasie Sisinnius błogosławionej pamięci. When this had been read out in the presence of all, it was agreed that it had been well made and was correct. Gdy ten został odczytany w obecności wszystkich, to było uzgodnione, że zostały wykonane dobrze i słusznie. We all agreed, as did the most religious bishops Valerian and Amphilochius and all the pious bishops of the provinces of Pamphylia and Lycaonia, that what had been inscribed in the synodical document should be confirmed and in no way disobeyed, clearly without prejudice to the acts of Alexandria . My wszyscy, podobnie jak najbardziej religijne i Waleriana Amphilochius biskupów i wszystkich pobożnych biskupów prowincji Pamfilii i Lycaonia, że to, co zostało wpisane w synodical dokument powinien być potwierdzony w żaden sposób nie zbuntowali, jasno, bez uszczerbku dla aktów prawnych z Aleksandrii. Consequently those anywhere in that province who subscribed to the heresy of the Messalians or Enthusiasts, or who were suspected of the disease, whether clerical or lay, are to come together; if they sign the anathemas according to what was promulgated in the aforementioned synod, should they be clergy they should remain such and if laity they are to remain in communion. W rezultacie tych, które gdziekolwiek w prowincji, który zapisał się do herezji z Messalians lub Entuzjaści, którzy byli lub podejrzanych o chorobę, czy pisarskiego lub świeckich, mają pochodzić razem, jeżeli podpisania anathemas zależności od tego, co zostało ogłoszone w wyżej wymienionym Synodu, powinny one być duchownych powinny pozostać takie, a jeśli świeccy mają pozostać we wspólnocie. But if they decline and do not anathematise, if they are presbyters or deacons or hold any other rank in the church, they are to forfeit their clerical status and grade and communion, and if they are laity let them be anathematised. Ale jeśli spadek i nie anathematise, jeżeli są one kapłanów lub diakonów lub posiadania jakiejkolwiek innej rangi w Kościele, są one straci ich stanu i stopnia urzędnicze i komunii, a jeśli są świeccy niech być anathematised.

  In addition, those who have been condemned are not to be permitted to govern monasteries, lest tares be sown and increase. Oprócz tych, którzy zostali potępieni nie są dozwolone w celu uregulowania klasztorów, bo chwast być obsiane i wzrost. The vigorous and zealous execution of all these decrees is enjoined upon the reverent bishops Valerian and Amphilochius and the other reverent bishops throughout the whole province. Dynamiczny i gorliwy wykonanie wszystkich tych dekretów jest zabronione od czci i biskupów Waleriana Amphilochius czci i innych biskupów w całej prowincji. Furthermore it seemed good that the filthy book of this heresy, which has been published and is called by them Asceticon, should be anathematised, as being composed by heretics, a copy of which the most pious and religious Valerian brought with him. Ponadto wydawało się, że brudny dobrej książki tego herezji, który został opublikowany i jest nazywany przez nich Asceticon, należy anathematised, jako złożony przez heretyków, którego kopię najbardziej pobożnych i religijnych Waleriana przyniósł ze sobą. Any other production savouring of the like impiety which is found anywhere is to be treated similarly. Wszelkie inne savouring w produkcji podobnego bezbożność, które można znaleźć wszędzie ma być traktowane jednakowo.

  In addition, when they come together, they should commit clearly to writing whatever conduces to the creation of concord, communion and order. Ponadto, kiedy razem, powinny zobowiązać się na piśmie wyraźnie niezależnie conduces do tworzenia Concord, komunii i porządku. But if any discussion should arise in connexion with the present business among the most godly bishops Valerian, Amphilochius and the other reverent bishops in the province, and if something difficult or ambiguous crops up, then in such a case it seems good that the godly bishops of Lycia and Lycaonia should be brought in, and the metropolitan of whatever province these choose should not be left out. Ale jeśli takie dyskusje powinny się pojawić w związku z obecną wśród biznesowych nabożny większość biskupów Waleriana, Amphilochius czci i innych biskupów w prowincji, i jeśli coś niejednoznaczne lub trudne do góry upraw, a następnie w takim przypadku wydaje się dobre, że pobożny biskupów z Licji i Lycaonia powinno być wniesione, a metropolita prowincji niezależnie wybrać te nie powinny być pominięte. In this way the disputed questions should through their means be brought to an appropriate solution. W ten sposób sporne kwestie powinny poprzez swoje oznacza być doprowadzone do właściwego rozwiązania.


  Resolution : that the bishops of Cyprus may themselves conduct ordinations. Rozdzielczość: biskupów, że Cypr może sobie prowadzić biskupów.

  The holy synod declared: Świętego Synodu zadeklarowane:

  The most reverent bishop Rheginus and with him Zenon and Evagrius, revered bishops of the province of Cyprus, have brought forward what is both an innovation against the ecclesiastical customs and the canons of the holy fathers and concerns the freedom of all. Najbardziej bogobojny biskup Rheginus i wraz z nim Zenon i Evagrius, czcigodny biskupów prowincji Cypr, wniosły do przodu, co jest zarówno innowacji wobec kościelnych celnych i kanonów świętych ojców i dotyczy wolności wszystkich. Therefore, since common diseases need more healing as they bring greater harm with them, if it has not been a continuous ancient custom for the bishop of Antioch to hold ordinations in Cyprus--as it is asserted in memorials and orally by the religious men who have come before the synod -- t he prelates of the holy churches of Cyprus shall, free from molestation and violence, use their right to perform by themselves the ordination of reverent bishops for their island, according to the canons of the holy fathers and the ancient custom. W związku z tym, że potrzeba więcej wspólnych chorób uzdrowienie, gdyż wprowadzają większych szkód z nimi, jeżeli nie została ona ciągłym starożytnych niestandardowych dla biskupa Antiochii posiadania biskupów na Cyprze - jak to potwierdzenie w formie ustnej i pomników religijnych przez mężczyzn, którzy mają pochodzić przed Synodu - t on prałatów w kościołach święci Cypryjskiej, wolne od molestowanie i przemoc, korzystania z ich prawa do wykonywania przez nich do koordynacji czci biskupów na ich wyspie, w zależności od kanonów świętych ojców i starożytnego zwyczaju.

  The same principle will be observed for other dioceses and provinces everywhere . Ta sama zasada zostanie zachowana dla innych diecezji i prowincji wszędzie. None of the reverent bishops is to take possession of another province which has not been under his authority from the first or under that of his predecessors. Żaden z biskupów jest pełen szacunku dla siebie innej prowincji, która nie została w ramach swoich uprawnień z pierwszego lub na podstawie, że jego poprzednicy. Any one who has thus seized upon and subjected a province is to restore it, lest the canons of the fathers be transgressed and the arrogance of secular power effect an entry through the cover of priestly office . Każdy, kto ma w ten sposób podchwycone, i poddaje prowincji jest przywrócenie go, bo w kanonach ojców być przeciez i arogancji władzy świeckiej dokonania wpisu poprzez pokrycie kapłańskiego urzędu. We must avoid bit by bit destroying the freedom which our lord Jesus Christ the liberator of all people, gave us through his own blood. Musimy unikać po trochu zniszczenia wolności, które Pana naszego Jezusa Chrystusa Liberator wszystkich ludzi, dał nam poprzez własną krwią. It is therefore the pleasure of the holy and ecumenical synod to secure intact and inviolate the rights belonging to each province from the first, according to the custom which has been in force from of old. Dlatego z przyjemnością święte i ekumeniczny synod do bezpiecznego nienaruszone i nietknięty praw należących do każdego z pierwszych prowincji, według zwyczaju, który został w życie od starych. Each metropolitan has the right to take a copy of the proceedings for his own security. Każdy metropolitalnych ma prawo do podjęcia skopiować z postępowania dla jego własnego bezpieczeństwa. If any one produces a version which is at variance with what is here decided, the holy and ecumenical synod unanimously decrees it to be of no avail. Jeśli ktoś wytwarza wersji co stoi w sprzeczności z tym, co jest tutaj postanowiła, święty ekumenicznego i dekrety Synodu jednomyślnie, że jest ono zbędne.


  Formula of union between Cyrill and John of Antioch Formuła związków między Cyrill i Jana z Antiochii

  We will state briefly what we are convinced of and profess about Będziemy państwa na krótko, co jesteśmy przekonani o wyznawania i

 • the God-bearing virgin and Bóg-dziewicy i opatrzone
 • the manner of the incarnation of the only begotten Son of God -- sposób wcielenia w Jednorodzonego Syna Bożego -- For, as we have just said, that creed is sufficient both for the knowledge of godliness and for the repudiation of all heretical false teaching. Bo, jak mamy po prostu powiedział, że credo jest wystarczająca zarówno dla poznania i pobożności na odrzucenie wszystkich heretycki fałszywe nauczanie. We shall speak not presuming to approach the unapproachable; but we confess our own weakness and so shut out those who would reproach us for investigating things beyond the human mind. Będziemy mówić, aby nie zbliżać się do przypuszczenia, niedostępny, ale wyznać nasze własne słabości i tak zamknął się tych, którzy nam hańbę dla badających rzeczy poza ludzkiego umysłu.

  We confess, then, our lord Jesus Christ, the only begotten Son of God perfect God and perfect man of a rational soul and a body, begotten before all ages from the Father in his godhead, the same in the last days, for us and for our salvation, born of Mary the virgin, according to his humanity, one and the same consubstantial with the Father in godhead and consubstantial with us in humanity , for a union of two natures took place. Mamy wyznać, a następnie, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego doskonałego i doskonały człowiek Boga o racjonalne duszy i ciała, zrodzony przed wszystkimi wieku od Ojca w Jego bóstwo, tym samym w ostatnich dniach, dla nas i dla naszego zbawienia narodził się z Maryi Panny, zgodnie z jego człowieczeństwa, jednej i tej samej consubstantial z Ojcem w bóstwo i consubstantial z nami w ludzkości, dla unii dwóch naturach miało miejsce. Therefore we confess one Christ, one Son, one Lord. Dlatego też wyspowiadać się Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana. According to this understanding of the unconfused union, we confess the holy virgin to be the mother of God because God the Word took flesh and became man and from his very conception united to himself the temple he took from her. Zgodnie z tą znajomość unconfused Unii Europejskiej, wyznał, Matka Boża jest Matką Boga, ponieważ Bóg Słowo stało się ciałem i stał się człowiekiem i od jego poczęcia do zjednoczonej sam świątyni wziął z nią. As to the evangelical and apostolic expressions about the Lord, we know that theologians treat some in common as of one person and distinguish others as of two natures, and interpret the god-befitting ones in connexion with the godhead of Christ and the lowly ones with his humanity. Jeśli chodzi o wyrażenia ewangelicznej i apostolski o Panie, wiemy, że w niektórych teologów traktować jako wspólne jednej osoby, jak i inne rozróżnienia dwóch naturach, interpretowania i boga-w spokrewnienie befitting się z bóstwo Chrystusa i pokorny z nich jego człowieczeństwa.


  Letter of Cyril to John of Antioch about peace List Cyryla do Jana z Antiochii o pokój

  Having read these holy phrases and finding ourselves in agreement (for "there is one Lord, one faith, one baptism"), we have given glory to God who is the saviour of all and rejoice together that our churches and yours are at one in professing the same faith as the inspired scriptures and the tradition of our holy fathers. Po lekturze tych świętych fraz i znalezienia sobie w umowie (za "jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest"), mamy podane chwałę Boga, który jest Zbawicielem wszystkich razem i cieszcie się, że nasze kościoły i wasze są w w jednym aby bronić tych samych wiary jako inspirowane Pisma i tradycji naszych ojców świętych. But since I discovered that there are some always eager to find fault, who buzz around like angry wasps and spit forth evil words against me, to the effect that I say that the holy body of Christ came down from heaven and not from the holy virgin, I thought it necessary in answer to them to say a little about this matter to you. Ale odkąd odkrył, że istnieją pewne zawsze chętny do znalezienia błędu, który naprzykrzać się rozgniewałeś jak osy i rożen złe słowa przeciwko mnie, z której wynika, że mogę powiedzieć, że święte ciało Chrystusa zstąpił z nieba, a nie od Matki Bożej , Myślałem, że niezbędne w odpowiedzi na ich trochę do powiedzenia na temat tej sprawy do ciebie.

  O fools, whose only competence is in slander! O głupców, którego jedynym kompetencja jest pomówienie! How did you become so perverted in thought and fall into such a sickness of idiocy? Skąd więc stać się oszukani w myśli i mieszczą się w taki idiotyzm choroba? For you must surely know that almost all our fight for the faith arose in connexion with our insistence that the holy virgin is the mother of God . Do musisz wiedzieć na pewno, że niemal wszystkie nasze walki o wiarę powstały w związku z naszych nalegań, że Matka Boża jest Matką Boga. But if we claim that the holy body of our common saviour Christ is born from heaven and was not of her, why should she still be considered God-bearer? Ale jeśli będziemy twierdzić, że święte ciało Chrystusa, Zbawiciela naszego wspólnego rodzi się z nieba i nie było jej, dlaczego powinna ona być nadal uważana Boga-okaziciela? For whom indeed did she bear, if it is untrue that she bore Emmanuel according to the flesh? Dla kogo rzeczywiście ona nosić, jeżeli jest to nieprawda, że urodziła Emmanuel według ciała? It is rather they who speak such nonsense against me who deserve to be ridiculed. Jest to raczej ci, którzy mówią takie bzdury przeciw mnie, którzy zasługują na wyśmiewane. For the holy prophet Isaiah does not lie when he says, "Behold a virgin shall conceive and bear a son and they shall call his name Emmanuel, which is interpreted God with us". Dla świętego proroka Izajasza, gdy nie leży on mówi: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel, który jest interpretowany Bóg z nami". Again the holy Gabriel speaks total truth when he says to the blessed virgin: "Do not fear, Mary. You have found favour with God, and behold you will conceive in your womb and bear a son and you will call his name Jesus . For he will save his people from their sins". Znowu święty Gabriel mówi całkowitą prawdę, gdy mówi się do Najświętszej Dziewicy: "Nie bój się, Maryjo. Znalazłeś korzyść z Bogiem, a oto będziesz w swoim łonie pocznie i porodzi Syna i będziesz nadasz imię Jezus. Dla On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów ".

  But when we say that our lord Jesus Christ came from heaven and above, we do not apply such expressions as "from above" and "from heaven" to his holy flesh. Ale gdy mówimy, że nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł z nieba i powyżej, nie stosuje się takich określeń, jak "z góry" i "z nieba" do jego święte ciało. Rather do we follow the divine Paul who clearly proclaimed: "The first man was of the earth, earthly, the second man is the Lord from heaven". Raczej nie mamy następujące Bożego Pawła, który wyraźnie ogłoszona: "Pierwszy człowiek był na ziemi, ziemski, drugi Człowiek z nieba od Pana".

  We also recall our Saviour who said: "No one has gone up into heaven except him who came down from heaven, the son of man". Mamy również przypomnieć, naszego Zbawiciela, który powiedział: "Nikt nie poszła w górę do nieba oprócz Tego, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy". Yet he was born, as I have just said, from the holy virgin according to the flesh. Jeszcze się urodził, jak mam tylko powiedzial, ze Matka Boska według ciała.

  But since God the Word, who came down from above and from heaven, "emptied himself, taking the form of a slave", and was called son of man though all the while he remained what he was, that is God (for he is unchangeable and immutable by nature), he is said to have come down from heaven, since he is now understood to be one with his own flesh, and he has therefore been designated the man from heaven, being both perfect in godhead and perfect in humanity and thought of as in one person. Ale od Słowa Bożego, który zstąpił z góry i z nieba "opróżnia samego siebie, przyjąwszy postać sługi", i został nazwany syn człowieczy, choć przez cały czas był, co było, że jest Bogiem (bo jest niezmiennych i niezmienny z natury), jest on powiedział, że zstąpił z nieba, ponieważ jest on postrzegany być jednym z własnym ciałem, a zatem został on wyznaczony człowiek z nieba, jest idealny zarówno w bóstwo i doskonały w człowieczeństwie i myśli, jak w jednej osobie. For there is one lord Jesus Christ, even though we do not ignore the difference of natures, out of which we say that the ineffable union was effected. Jeden jest dla Pana Jezusa Chrystusa, nawet jeśli nie ignorować różnicy charakteru, z których mówimy, że niepojęty unii została dokonana. As for those who say that there was a mixture or confusion or blending of God the Word with the flesh, let your holiness see fit to stop their mouths. Dla tych, którzy twierdzą, że doszło do pomyłek lub mieszanki lub mieszanie Bożego Słowa z ciałem, niech Twoje upodobania do świętości zatrzymać ich pysków. For it is quite likely that some should spread it abroad that I have thought or said such things. Bo to jest całkiem prawdopodobne, że niektórzy powinni szerzyć ją za granicą, że mam myśli lub powiedział takie rzeczy. But I am so far from thinking anything of the kind that I think that those are quite mad who suppose that "a shadow of change" is conceivable in connexion with the divine nature of the Word. Ale ja jestem tak daleko od myśli coś w rodzaju, że myślę, że ci, którzy są dość szalony, że "cień zmiany" można rozumieć w związku z Boskiej natury programu Word. For he remains what he is always and never changes, nor could he ever change or be susceptible of it. Bo to, co pozostaje on zawsze jest i nigdy się nie zmienia, ani nie może on nigdy być wrażliwych lub zmienić ją. Furthermore we all confess that the Word of God is impassible though in his all-wise economy of the mystery he is seen to attribute to himself the sufferings undergone by his own flesh. Ponadto wszyscy wyznać, że Słowo Boże jest nieczuły choć w jego wszystkich mądrych gospodarki tajemnicy jest on postrzegany jako atrybut do siebie cierpienia przeszły przez jego własne ciało. So the all-wise Peter speaks of "Christ suffering for us in the flesh" and not in the nature of his unspeakable godhead. Tak więc wszystko mówi Peter mądry "dla nas cierpienia Chrystusa w ciele", a nie w charakterze jego niewypowiedziany bóstwo. For in order that he might be believed to be the saviour of all, in accordance with our economic appropriation, as I said, he refers to himself the sufferings of his own flesh, in much the same way as is suggested through the voice of the prophet coming as it were from him in advance: "I gave my back to the smiters and my cheeks to blows; I hid not my face from shame and spitting" . W porządku, że może być uważana za Zbawicielem wszystkich, zgodnie z naszymi Środki gospodarcze, jak powiedziałem, że odnosi się do samego cierpienia własnego ciała, w bardzo podobny sposób jak jest to sugerowane przez głosu, proroka pochodzącego jakby z niego z góry: "Dałem mój powrót na bijącym i policzki moje do rękoczynów; ja nie mojej twarzy przed zniewagami i opluciem".

  Let your holiness be persuaded and let no one else cherish any doubt, that we everywhere follow the opinions of the holy fathers especially those of our blessed and glorious father Athanasius, with whose opinions we differ not in the slightest. Twoi świętości być przekonany, i niech nikt inny wymarzyć jakiekolwiek wątpliwości, że wszędzie się opinie świętych ojców, zwłaszcza tych naszych błogosławiony i chwalebny ojciec Atanazy, z którego mamy opinie nie różnią się w najmniejszym stopniu. I would have added many of their testimonies, proving my opinions from theirs, had I not feared that the length of the letter would be made tedious thereby. Chciałbym dodano wiele ich zeznań, potwierdzające moje opinie z nich, gdyby nie obawa, że mogę z Długość listu byłoby co marudzić. We do not permit anyone in any way to upset the defined faith or the creed drawn up by the holy fathers who assembled at Nicaea as the times demanded. Nie zezwalamy na kogokolwiek w jakikolwiek sposób zafałszować definicją wiary lub wyznania sporządzony przez świętych ojców, którzy zebrali w Nicei jako wymagane razy. We give neither ourselves nor them the licence to alter any expression there or to change a single syllable, remembering the words: "Remove not the ancient landmarks which your fathers have set". My dajemy im ani siebie, ani pozwolenia na zmianę jakichkolwiek wypowiedzi lub tam, aby zmienić jednym sylaby, pamiętając o słowach: "Usuń nie starożytnego punktów orientacyjnych, które twoi przodkowie ustaw".

  For it was not they that spoke, but the Spirit of God the Father, who proceeds from him and who is not distinct from the Son in essence . Dla nich nie było, że mówił, lecz Duchem Boga Ojca, który od niego i który nie jest odrębny od Syna w istocie. We are further confirmed in our view by the words of our holy spiritual teachers. Jesteśmy potwierdzone w dalszej widoku naszych przez nasze święte słowa duchowej nauczyciele. For in the Acts of the Apostles it is written: "When they came to Mysia, they tried to go to Bithynia and the Spirit of Jesus did not permit them". W Dziejach Apostolskich jest napisane: "Gdy oni przyszli do Mysia, oni próbowali przejść do Bitynii, a Duch Jezusa nie pozwolił im". And the divine Paul writes as follows: "Those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh, you are in the spirit, if the Spirit of God really dwells in you. And anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him". I boskie Paweł pisze w następujący sposób: "Ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Ale nie jesteś w ciele, pojawia się w duchu, gdy Duch Boży mieszka w was really. A kto nie ma Duch Chrystusa nie należą do niego ". When, therefore, any of those who love to upset sound doctrine pervert my words to their way of thinking, your holiness should not be surprised at this, but should remember that the followers of every heresy extract from inspired scripture the occasion of their error , and that all heretics corrupt the true expressions of the holy Spirit with their own evil minds and they draw down on their own heads an inextinguishable flame. Kiedy więc każda z tych, którzy uwielbiają zdenerwowany zdrowej nauki zboczeńcu moje słowa do ich sposób myślenia, swoje świętości nie powinien być zaskoczony tym, ale należy pamiętać, że zwolenników każdej herezji wyciąg z inspirowane Pismo z okazji ich błędu, i wszystkich heretyków, że uszkodzony prawdziwego wyrażenia Ducha Świętego w ich własnych umysłów, a zło one ściągać na swoje własne nieugaszony szefów jeden płomień.

  Since therefore we have learnt that even the letter of our glorious father Athanasius to the blessed Epictetus , which is completely orthodox, has been corrupted and circulated by some, with the result that many have been injured therefore, thinking it both useful and necessary for the brethren, we have despatched to your holiness accurate copies of the original, unadulterated writings which we have. Ponieważ w związku z tym mamy dowiedziała się, że nawet pismo naszej chwalebnej ojciec Atanazy do Epictetus błogosławiony, który jest całkowicie prawosławny, został uszkodzony i rozpowszechniane przez niektórych, w wyniku czego wiele z nich zostało rannych w związku z tym, ona myśli zarówno użyteczne i niezbędne dla bracia, mamy wysyłane do swojej świętości dokładne kopie oryginalnego, niezmącony pism, które mamy.


  Excerpt from the Council of Chalcedon Fragment z Rady Chalcedoński

  The Council of Chalcedon "has accepted the synodical letters of the blessed Cyril, pastor of the church in Alexandria, to Nestorius and to the Orientals, as being well-suited to refuting Nestorius's mad folly and to providing an interpretation for those who in their religious zeal might desire understanding of the saving creed.". Rada Chalcedoński "przyjęła synodical listów błogosławionego Cyryla, proboszczem kościoła w Aleksandrii, do Nestoriusz i do rasy orientalnej, jak są dobrze dostosowane do obala Nestoriusz's mad zapewnienie ekstrawagancja i interpretacji dla tych, którzy w swoich religijnych gorliwość może pragnienie zrozumienia zbawczego wyznania. ".


  Introduction and translation taken from Decrees of the Ecumenical Councils , ed. Wstęp i zaczerpniętych z tłumaczeniem dekretów z ekumenicznego rady, wyd. Norman P. Tanner Norman P. Tanner

  Ephesus Efez

  Catholic Information Informacje Katolicki

  A titular archiespiscopal see in Asia Minor, said to have been founded in the eleventh century BC by Androcles, son of the Athenian King Codrus, with the aid of Ionian colonists. A tytularnego archiespiscopal zobaczyć w Azji Mniejszej, powiedział, że zostały założone w XI wieku pne przez Androcles, syn króla Codrus z Aten, za pomocą Jońskie kolonistów. Its coinage dates back to 700 BC, the period when the first money was struck. Jej monet sięga do 700 pne, w okresie kiedy pierwszych pieniędzy padła. After belonging successively to the kings of Lydia, the Persians, and the Syrian successors of Alexander the Great, it passed, after the battle of Magnesia (199 BC), to the kings of Pergamum, the last of whom, Attalus III, bequeathed his kingdom to the Roman people (133 BC). Po należących kolejno do królów Lydia, Persowie, a syryjskie następców Aleksandra Wielkiego, to przeszły, po bitwie pod Magnezja (199 pne), do królów Pergamum, ostatni z nich, Attalos III spadku jego królestwo rzymskie osób (133 pne). It was at Ephesus that Mithradates (88 BC) signed the decree ordering all the Romans in Asia to be put to death, in which massacre there perished 100,000 persons. To było w Efezie, że Mithradates (88 pne) podpisał dekret zamawiania wszystkich Rzymian w Azji, które mają być ukarany śmiercią, w którym masakry zginęło tam 100.000 osób. Four years later Sulla, again master of the territory, slaughtered at Ephesus all the leaders of the rebellion. Cztery lata później sulla, ponownie kapitan terytorium, poddanych ubojowi w Efezie wszystkich przywódców buntu. From 27 BC till a little after AD 297, Ephesus was the capital of the proconsular province of Asia, a direct dependency of the Roman Senate. Od 27 pne, aż po nieco AD 297, Efez był stolicą prowincji prokonsularny w Azji, bezpośredniej zależności od rzymskiego Senatu. Though unimportant politically, it was noted for its extensive commerce. Choć politycznie nieistotny, to było zauważyć na jego rozległe commerce. Many illustrious persons were born at Ephesus, eg the philosophers Heraclitus and Hermodorus, the poet Hipponax, the painter Parrhasius (all in the sixth or fifth century BC), the geographer Artemidorus, another Artemidorus, astrologer and charlatan, both in the second century of the Christian Era, and the historian and essayist, Xenophon. Wiele świetnych osób urodzonych w Efezie, np. filozofów Heraclitus i Hermodorus, Hipponax poeta, malarz Parrhasius (wszystkie w piątym lub szóstym wieku pne), w geograf Artemidorus, innym Artemidorus, astrolog i szarlatanem, zarówno w drugim wieku ery chrześcijańskiej, a historyk i eseista, Xenophon. Ephesus owed its chief renown to its temple of Artemis (Diana), which attracted multitudes of visitors. Efez należne jej szef sławę swoją świątynię Artemidy (Diany), która przyciągnęła tłumy zwiedzających. Its first architect was the Cretan Chersiphron (seventh to sixth century BC) but it was afterwards enlarged. Jej Architekt był pierwszym Cretan Chersiphron (do siódmego szóstego wieku pne), ale potem został powiększony. It was situated on the bank of the River Selinus and its precincts had the right of asylum. To był położony na brzegu rzeki i jej okolice Selinus miał prawa do azylu. This building, which was looked upon in antiquity as one of the marvels of the world, was burnt by Herostratus (356 BC) the night of the birth of Alexander the Great, and was afterwards rebuilt, almost in the same proportions, by the architect Dinocrates. Tego budynku, który został spojrzał w starożytności jako jeden z cudów świata, została spalona przez Herostratus (356 pne) noc narodzin Aleksandra Wielkiego, a potem został przebudowany, niemal w tych samych proporcjach, przez architekta Dinocrates. Its construction is said to have lasted 120 years, according to some historians 220. Jego budowa jest powiedziane, że trwała 120 lat, według niektórych historyków 220. It was over 400 feet in length and 200 in breadth, and rested upon 128 pillars of about sixty feet in height. To było ponad 400 stóp długości i 200 szerokości, i odpoczął na 128 filarach o wysokości sześćdziesięciu stóp. It was stripped of its riches by Nero and was finally destroyed by the Goths (AD 262). Został on pozbawiony swojego bogactwa przez Nero i ostatecznie zniszczone przez Gotów (AD 262).

  It was through the Jews that Christianity was first introduced into Ephesus. To było przez Żydów, że chrześcijaństwo było po raz pierwszy wprowadzony do Efezu. The original community was under the leadership of Apollo (1 Corinthians 1:12). Oryginalne społeczność była pod kierownictwem Apollo (1 Koryntian 1:12). They were disciples of St. John the Baptist, and were converted by Aquila and Priscilla. Byli uczniowie St John the Baptist, i zostały przeliczone przez Akwila i Pryscylla. Then came St. Paul, who lived three years at Ephesus to establish and organize the new church; he was wont to teach in the schola or lecture-hall of the rhetorician Tyrannus (Acts 19:9) and performed there many miracles. Eventually he was obliged to depart, in consequence of a sedition stirred up by the goldsmith Demetrius and other makers of ex-votoes for the temple of Diana (Acts 18:24 sqq.; 19:1 sqq.). Potem przyszedł Paweł, który mieszka trzy lata do Efezu uporządkowania i ustanowienie nowego kościoła, był przyzwyczajony do nauczania w Schola lub wykład-sala z rhetorician tyrannus (Dz 19:9) i wykonywane tam wielu cudów. Końcu on była zmuszona do odejścia, w wyniku bunt rozbudzone przez złotnika Demetriusz i innych twórców ex-votoes na świątynię Diany (Dz 18:24 sqq.; 19:1 sqq.). A little later, on his way to Jerusalem, he sent for the elders of the community of Ephesus to come to Miletus and bade them there a touching farewell (Acts 20:17-35). Nieco później, w drodze do Jerozolimy, posłał do starszych wspólnoty Efezie przyjechać do Miletu i kazał im tam dotykając pożegnanie (Dz 20:17-35). The Church of Ephesus was committed to his disciple, St. Timothy, a native of the city (1 Timothy 1, 3; 2 Timothy 1, 18; 4:12). Kościele Efezu była zobowiązana do jego ucznia, św Timothy, pochodzący z miasta (1 Tymoteusza 1, 3, 2 Tymoteusza 1, 18; 4:12). The Epistle of St. Paul to the Ephesians was not perhaps addressed directly to them; it may be only a circular letter sent by him to several churches. List do świętego Pawła do Efezjan nie może zająć się bezpośrednio do nich, może to być tylko okrągłym pismo wysłane przez niego do kilku kościołów. The sojourn and death of the Apostle St. John at Ephesus are not mentioned in the New Testament, but both are attested as early as the latter part of the second century by St. Irenæus (Adv. Haer., III, iii, 4), Polycrates, Bishop of Ephesus (Eusebius, Hist. Eccl., V, xxi), Clement of Alexandria, the "Acta Joannis", and a little earlier by St. Justin and the Montanists. Na pobyt i śmierci świętego Jana Apostoła w Efezie nie są wymienione w Nowym Testamencie, ale oba są potwierdzone już w drugiej części drugiego wieku przez św IRENEUSZ (Adv. Haer., III, III, 4) , Polycrates, biskupa Efezu (Euzebiusza, Hist. Eccl., V, XXI), Klemensa z Aleksandrii, w "Acta Joannis", a nieco wcześniej przez św Justin i Montanists. Byzantine tradition has always shown at Ephesus the tomb of the Apostle. Tradycji bizantyjskiej zawsze widoczny w Efezie grobie Apostoła. Another tradition, which may be trustworthy, though less ancient, makes Ephesus the scene of the death of St. Mary Magdalen. Inną tradycją, która może być godny zaufania, choć mniej starożytnych, że w Efezie scena śmierci św Marii Magdaleny. On the other hand the opinion that the Blessed Virgin died there rests on no ancient testimony; the often quoted but ambiguous text of the Council of Ephesus (431), means only that there was at that time at Ephesus a church of the Virgin. Z drugiej strony opinię, że Matka Boska nie umarła nie opiera się na starożytnej zeznania; często niejednoznaczne, ale cytowany tekst Rady Efezie (431), oznacza tylko, że nie było w tym czasie w Efezie z kościoła Matki. (See Ramsay in "Expositor", June, 1905, also his "Seven Cities of Asia".) We learn, moreover, from Eusebius (Hist. Eccl., V, xxiv) that the three daughters of the Apostle St. Philip were buried at Ephesus. (Patrz Ramsay w "Expositor", czerwiec 1905, również jego "Siedem miast Azji".) Mamy dowiedzieć się więcej, od Euzebiusza (Hist. Eccl., V, XXIV), że trzy córki Apostoła St Philip były pogrzebany w Efezie.

  About 110 St. Ignatius of Antioch, having been greeted at Smyrna by messengers of the Church of Ephesus, sent to it one of his seven famous epistles. Około 110 święty Ignacy z Antiochii, które zostały w Smyrna witany przez wysłannicy Kościoła Efezie, wysłał go do jednego z siedmiu słynnej listy. During the first three centuries, Ephesus was, next to Antioch, the chief centre of Christianity in Asia Minor. Podczas trzech pierwszych wieków, Efez był, obok Antiochii, główny ośrodek chrześcijaństwa w Azji Mniejszej. In the year 190 its bishop, St. Polycrates, held a council to consider the paschal controversy and declared himself in favour of the Quartodeciman practice; nevertheless the Ephesian Church soon conformed in this particular to the practice of all the other Churches. W roku 190 jej biskupa, św Polycrates, będących w posiadaniu Rady do rozważenia paschalnej kontrowersje i ogłosił siebie na rzecz Quartodeciman w praktyce, jednak wkrótce Ephesian Kościół spełniał w tym szczególnie do praktyki wszystkich innych Kościołów. It seems certain that the sixth canon of the Council of Nicaea (325), confirmed for Ephesus its ecclesiastical jurisdiction over the whole "diocese" or civil territory of Asia Minor, ie over the eleven ecclesiastical provinces; at all events, the second canon of the Council of Constantinople (381) formally recognized this authority. But Constantinople was already claiming the first rank among the Churches of the East and was trying to annex the Churches of Thrace, Asia, and Pontus. Wydaje się pewne, że kanon szóstego Radą Nicejski (325), potwierdzona za właściwy Efezie jego kościelnych w całym "diecezja" lub cywilnego terytorium Azji Mniejszej, czyli ponad jedenaście prowincji kościelnej, w każdym razie, w drugim kanonu Rada Konstantynopola (381) formalnie uznane tego organu. Konstantynopola Ale już na pierwszy stopień twierdząc między Kościołami Wschodu i próbował załącznik Kościołów Tracji, w Azji i Pontus. To resist these encroachments, Ephesus made common cause with Alexandria. Aby oprzeć tych encroachments, Efez się przyczyną wspólnego z Aleksandrii. We therefore find Bishop Memnon of Ephesus siding with St. Cyril at the Third Ecumenical Council, held at Ephesus in 431 in condemnation of Nestorianism, and another bishop, Stephen, supporting Dioscorus at the so-called Robber Council (Latrocinium Ephesinum) of 449, which approved the heresy of Eutyches. Mamy zatem znaleźć biskupa Efezu Memnona z bocznicy z Święty Cyryl w trzeciej Sobór, który odbył się w Efezie w 431 w Nestorianism potępienie, a inny biskup, Stephen, wspieranie Dioscorus na tzw Robber Rady (Latrocinium Ephesinum) z 449, która zatwierdziła herezji z Eutyches. But the resistance of Ephesus was overcome at the Council of Chalcedon (451), whose famous twenty-eighth canon placed the twenty-eight ecclesiastical provinces of Pontus, Asia, and Thrace under the jurisdiction of the Patriarch of Constantinople. Ale odporności Efezie było pokonać w Radzie Chalcedoński (451), którego słynne dwudziesta ósma kanon umieszczone dwadzieścia osiem prowincji kościelnej z Pontu, Azji i Tracji podlegających jurysdykcji Patriarchy Konstantynopola. Henceforth Ephesus was but the second metropolis of the Patriarchate of Constantinople, nor did it ever recover its former standing, despite a council of 474 in which Paul, the Monophysite Patriarch of Alexandria restored its ancient rights. Stąd Efezie, ale drugi był metropolią Patriarchatu Konstantynopola, ani też nie coraz odzyskania swojej dawnej pozycji stojącej, pomimo rada 474, w którym Paweł, Monophysite Patriarcha Aleksandrii starożytnych praw jej przywrócona. Egyptian influence was responsible for the hold which Monophysitism gained at Ephesus during the sixth century; the famous ecclesiastical historian, John of Asia, was then one of its bishops. Egipskie wpływ był odpowiedzialny za które posiadają Monofizytyzm zdobyte w Efezie podczas szóstego wieku; słynnego kościelnego historyka, Jana z Azji, a następnie był jednym z jego biskupów. The metropolis of Ephesus in those days ruled over thirty-six suffragan sees. Justinian, who imitated Constantine in stripping the city of many works of art to adorn Constantinople, built there a magnificent church consecrated to St. John; this was soon a famous place of pilgrimage. Metropolią w Efezie w tych dniach orzekł ponad trzydzieści sześć sufragan widzi. Justyniana, który naśladować Konstantyn w stripping miasto wielu dzieł sztuki do zdobią Konstantynopola, zbudował tam wspaniały kościół poświęcony św Jana; było to sławne miejsce najszybciej pielgrzymek.

  Ephesus was taken in 655 and 717 by the Arabs. Efez została podjęta w 655 i 717 przez Arabów. Later it became the capital of the theme of the Thracesians. Później stał się stolicą tematu z Thracesians. During the Iconoclastic period two bishops of Ephesus suffered martyrdom, Hypatius in 735 and Theophilus in the ninth century. In the same city the fierce general Lachanodracon put to death thirty-eight monks from the monastery of Pelecete in Bithynia and other partisans of the holy images. Podczas obrazoburcze okres dwóch biskupów z Efezu poniósł męczeństwo, Hypatius w 735 i Teofil w dziewiątym wieku. W tym samym mieście okrutny ogólne Lachanodracon ukarany śmiercią trzydzieści osiem mnichów z klasztoru w Bitynii Pelecete i innych partyzantów w święte obrazki . In 899 Leo the Wise transferred the relics of St. Mary Magdalen to Constantinople. Leo w 899 madrego przekazał relikwie św Marii Magdaleny do Konstantynopola. The city was captured in 1090 and destroyed by the Seljuk Turks, but the Byzantines succeeded in retaking it and rebuilt it on the neighbouring hills around the church of St. John. Miasta został złapany w 1090 i zniszczony przez Seljuk Turcy, ale udało się retaking Bizancjum, a przebudowany on na sąsiednie wzgórza wokół kościoła świętego Jana. Henceforth it was commonly called Hagios Theologos (the holy theologian, ie St. John the Divine), or in Turkish Aya Solouk (to the Greeks the Apostle St. John is "the Theologian"); the French called the site Altelot and the Italians Alto Luogo. Stąd powszechnie nazywane Hagios Theologos (święty teolog, tzn. świętego Jana Bożego), lub w języku tureckim Aya Solouk (do Greków świętego Jana Apostoła jest "teologa"); francuskiej nazwie witryny Altelot i Włosi Alto Luogo. At the beginning of the thirteenth century its metropolitan, Nicholas Mesarites, had an important role at the conferences between the Greeks and the Latins. Na początku XIII w. jego metropolitalnych, Nicholas Mesarites, miał ważną rolę na konferencji między Greków i Latins. The city was again plundered by the Turks in the first years of the fourteenth century, then by the Catalonian mercenaries in the pay of the Byzantines, and once more by the Turks. The church of St. John was transformed into a mosque, and the city was ruled by a Turkish ameer, who carried on a little trade with the West, but it could no longer maintain its Greek bishop. Miasto zostało ponownie zrabowany przez Turków w pierwszych latach XIV wieku, następnie przez katalońskich najemników w zapłacić z Bizancjum, i jeszcze raz przez Turków. Kościół świętego Jana został przekształcony w meczet, a Miasto rządził przez Turków ameer, który przeprowadził na niewiele handlu z Zachodem, ale nie mógł dłużej utrzymywać swoich grecki biskup. A series of Latin bishops governed the see from 1318 to 1411. Szereg biskupów Łacińskiej reguluje patrz: od 1318 do 1411. The ruin of Ephesus was completed by Timur-Leng in 1403 and by nearly a half-century of civil wars among its Turkish masters. Do ruiny Efezu został wypełniony przez Timur Leng-w 1403 i przez niemal pół wieku wojen tureckich wśród swoich mistrzów. When at the council of Florence in 1439 Mark of Ephesus (Marcus Eugenicus) showed himself so haughty toward the Latins, he was the pastor of a miserable village, all that remained of the great city which Pliny once called alterum lumen Asiae, or the second eye of Asia (Hist. nat., V, xxix; also Apoc., ii, 5; cf. W. Brockhoff, "Ephesus vom vierten christlich. Jhdt. bis seinem Untergang:, Jena, 1906). Today Aya Solouk has 3000 inhabitants, all Greeks. It is situated in the caza of Koush Adassi, in the vilayet of Aiden or Smyrna, about fifty miles from Smyrna, on the Smyrna-Aidin railway. The ruins of Ephesus stand in the marshy and unhealthy plain below the village. There are the remains of the temple of Diana, the theatre, with a capacity of 25,000 spectators, the stadium, the great gymnasium, and the "Double Church", probably the ancient cathedral, one aisle of which was dedicated to the Blessed Virgin, the other to St. John, where the councils of 431 and 449 were held. The Greek metropolitan resides at Manissa, the ancient Magnesia. Gdy na Sobór Florencki w roku 1439. Marka z Efezu (Marcus Eugenicus) siebie tak dumny pokazał ku Latins, był proboszczem w wiosce marny, wszystkie, które pozostały do wielkiego miasta, które Pliniusz raz wezwał alterum lumenów Asiae lub drugi oko Azji (Hist. Nat., V, XXIX; również Apoc., II, 5; cf. W. Brockhoff, "Efezie vom vierten Christlich. Jhdt. Bis seinem Untergang:, Jena, 1906). Aya Solouk Dzisiaj jest 3000 mieszkańców, wszyscy Grecy. Znajduje się w caza z Koush Adassi, w vilayet z Aiden lub Smyrna, około pięćdziesięciu mil od Smyrna, w Smyrna-Aidin kolejowych. ruiny Efezu stanąć w zabagnionych i niezdrowych zwykły poniżej wsi . Istnieją pozostałości świątyni Diany, teatr, o pojemności 25000 widzów, stadion, wielka sala gimnastyczna, oraz "Double Kościoła", prawdopodobnie w starożytnej katedrze, jeden z alejce, który został poświęcony Najświętszej Dziewicy , Druga do świętego Jana, gdzie Rad 431 i 449 miały miejsce. Greckie metropolii mieszka w Manissa, starożytnego Magnezja.

  Publication information Written by S. Vailhé. The Catholic Encyclopedia, Volume V. Published 1909. Publikacja informacji napisanej przez S. Vailhé. Encyklopedia Katolicka, Tom V. Opublikowany 1909. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, May 1, 1909. Nihil obstat, 1 maja 1909 roku. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, Archbishop of New York

  Bibliography Bibliografia

  Wood, On the Antiquities of Ephesus having relation to Christianity in Transactions of the Society of Biblical Archeology, VI, 328; Idem, Discoveries at Ephesus (London, 1877); Falkener, Ephesus and the Temple of Diana (London, 1862); Arundell, Discoveries in Asia Minor (London, 1834), II, 247-272; Barclay-Head, History of the Coinage of Ephesus (London, 1880); Guhl, Ephesiaca (Berlin, 1843); Curtius, Ephesos (Berlin, 1874); Benndorf, Forschungen in Ephesos (Vienna, 1905); Chapot, La province Romaine proconsulaire d'Asie (Paris, 1904); Gude, De ecclesiae ephesinae statu aevo apostolorum (Paris, 1732); Cruse-Blicher, De statu Ephesiorum ad quos scripsit Paulus (Hanover, 1733); Le Camus in Vig., Dict. Drewno, W Starożytności w Efezie posiadające odniesieniu do chrześcijaństwa w transakcjach z Society of Biblical Archeology, VI, 328; Tamże, Odkrycia w Efezie (Londyn, 1877); Falkener, Efezie i świątynia Diany (Londyn, 1862); Arundell , Odkrycia w Azji Mniejszej (Londyn, 1834), II, 247-272; Barclay-Head, History of the Coinage z Efezu (Londyn, 1880); Guhl, Ephesiaca (Berlin, 1843); Kurcjusz, Ephesos (Berlin, 1874) ; Benndorf, Forschungen w Ephesos (Wiedeń, 1905); Chapot, prowincji La Romaine proconsulaire d'Asie (Paryż, 1904); Gude, De Ecclesiae ephesinae terytorium aevo Apostolorum (Paryż, 1732); dzban-Blicher, De terytorium Ephesiorum ad quos scripsit Paulus (Hanower, 1733); Le Camus w Vig., Dict. de la Bible, sv Ephese; Zimmermann, Ephesos im ersten christl. de la Bible, sv Ephese; Zimmermann, Ephesos im ersten Christl. Jhdt. (Berlin, 1894): Lequien, Oriens christianus (Paris, 1740), I, 671-694; Brockhoff, Studien zur Gesch. (Berlin, 1894): Lequien, Oriens christianus (Paryż, 1740), I, 671-694; Brockhoff, Studien zur Gesch. der Stadt Ephesos (Jena, 1905); Weber, Le guide du voyageur a Ephese (Smyrna, 1891); Buerchner, Ephesos in Pauly-Wissowa, Real-Encyc., sv; Ramsey, The Seven Cities of Asia (London, 1907). der Stadt Ephesos (Jena, 1905); Weber, Le guide du Voyageur jeden Ephese (Smyrna, 1891); Buerchner, Ephesos w Pauly-Wissowa, Real-Encyc., SV; Ramsey, The Seven Cities of Asia (Londyn, 1907) .

  It was through the Jews that Christianity was first introduced into Ephesus. To było przez Żydów, że chrześcijaństwo było po raz pierwszy wprowadzony do Efezu. The original community was under the leadership of Apollo (1 Corinthians 1:12). Oryginalne społeczność była pod kierownictwem Apollo (1 Koryntian 1:12). They were disciples of St. John the Baptist, and were converted by Aquila and Priscilla. Byli uczniowie St John the Baptist, i zostały przeliczone przez Akwila i Pryscylla. Then came St. Paul, who lived three years at Ephesus to establish and organize the new church; he was wont to teach in the schola or lecture-hall of the rhetorician Tyrannus (Acts 19:9) and performed there many miracles. Eventually he was obliged to depart, in consequence of a sedition stirred up by the goldsmith Demetrius and other makers of ex-votoes for the temple of Diana (Acts 18:24 sqq.; 19:1 sqq.). Potem przyszedł Paweł, który mieszka trzy lata do Efezu uporządkowania i ustanowienie nowego kościoła, był przyzwyczajony do nauczania w Schola lub wykład-sala z rhetorician tyrannus (Dz 19:9) i wykonywane tam wielu cudów. Końcu on była zmuszona do odejścia, w wyniku bunt rozbudzone przez złotnika Demetriusz i innych twórców ex-votoes na świątynię Diany (Dz 18:24 sqq.; 19:1 sqq.). A little later, on his way to Jerusalem, he sent for the elders of the community of Ephesus to come to Miletus and bade them there a touching farewell (Acts 20:17-35). Nieco później, w drodze do Jerozolimy, posłał do starszych wspólnoty Efezie przyjechać do Miletu i kazał im tam dotykając pożegnanie (Dz 20:17-35). The Church of Ephesus was committed to his disciple, St. Timothy, a native of the city (1 Timothy 1, 3; 2 Timothy 1, 18; 4:12). Kościele Efezu była zobowiązana do jego ucznia, św Timothy, pochodzący z miasta (1 Tymoteusza 1, 3, 2 Tymoteusza 1, 18; 4:12). The Epistle of St. Paul to the Ephesians was not perhaps addressed directly to them; it may be only a circular letter sent by him to several churches. List do świętego Pawła do Efezjan nie może zająć się bezpośrednio do nich, może to być tylko okrągłym pismo wysłane przez niego do kilku kościołów. The sojourn and death of the Apostle St. John at Ephesus are not mentioned in the New Testament, but both are attested as early as the latter part of the second century by St. Irenæus (Adv. Haer., III, iii, 4), Polycrates, Bishop of Ephesus (Eusebius, Hist. Eccl., V, xxi), Clement of Alexandria, the "Acta Joannis", and a little earlier by St. Justin and the Montanists. Na pobyt i śmierci świętego Jana Apostoła w Efezie nie są wymienione w Nowym Testamencie, ale oba są potwierdzone już w drugiej części drugiego wieku przez św IRENEUSZ (Adv. Haer., III, III, 4) , Polycrates, biskupa Efezu (Euzebiusza, Hist. Eccl., V, XXI), Klemensa z Aleksandrii, w "Acta Joannis", a nieco wcześniej przez św Justin i Montanists. Byzantine tradition has always shown at Ephesus the tomb of the Apostle. Tradycji bizantyjskiej zawsze widoczny w Efezie grobie Apostoła. Another tradition, which may be trustworthy, though less ancient, makes Ephesus the scene of the death of St. Mary Magdalen. Inną tradycją, która może być godny zaufania, choć mniej starożytnych, że w Efezie scena śmierci św Marii Magdaleny. On the other hand the opinion that the Blessed Virgin died there rests on no ancient testimony; the often quoted but ambiguous text of the Council of Ephesus (431), means only that there was at that time at Ephesus a church of the Virgin. Z drugiej strony opinię, że Matka Boska nie umarła nie opiera się na starożytnej zeznania; często niejednoznaczne, ale cytowany tekst Rady Efezie (431), oznacza tylko, że nie było w tym czasie w Efezie z kościoła Matki. (See Ramsay in "Expositor", June, 1905, also his "Seven Cities of Asia".) We learn, moreover, from Eusebius (Hist. Eccl., V, xxiv) that the three daughters of the Apostle St. Philip were buried at Ephesus. (Patrz Ramsay w "Expositor", czerwiec 1905, również jego "Siedem miast Azji".) Mamy dowiedzieć się więcej, od Euzebiusza (Hist. Eccl., V, XXIV), że trzy córki Apostoła St Philip były pogrzebany w Efezie.

  About 110 St. Ignatius of Antioch, having been greeted at Smyrna by messengers of the Church of Ephesus, sent to it one of his seven famous epistles. Około 110 święty Ignacy z Antiochii, które zostały w Smyrna witany przez wysłannicy Kościoła Efezie, wysłał go do jednego z siedmiu słynnej listy. During the first three centuries, Ephesus was, next to Antioch, the chief centre of Christianity in Asia Minor. Podczas trzech pierwszych wieków, Efez był, obok Antiochii, główny ośrodek chrześcijaństwa w Azji Mniejszej. In the year 190 its bishop, St. Polycrates, held a council to consider the paschal controversy and declared himself in favour of the Quartodeciman practice; nevertheless the Ephesian Church soon conformed in this particular to the practice of all the other Churches. W roku 190 jej biskupa, św Polycrates, będących w posiadaniu Rady do rozważenia paschalnej kontrowersje i ogłosił siebie na rzecz Quartodeciman w praktyce, jednak wkrótce Ephesian Kościół spełniał w tym szczególnie do praktyki wszystkich innych Kościołów. It seems certain that the sixth canon of the Council of Nicaea (325), confirmed for Ephesus its ecclesiastical jurisdiction over the whole "diocese" or civil territory of Asia Minor, ie over the eleven ecclesiastical provinces; at all events, the second canon of the Council of Constantinople (381) formally recognized this authority. But Constantinople was already claiming the first rank among the Churches of the East and was trying to annex the Churches of Thrace, Asia, and Pontus. Wydaje się pewne, że kanon szóstego Radą Nicejski (325), potwierdzona za właściwy Efezie jego kościelnych w całym "diecezja" lub cywilnego terytorium Azji Mniejszej, czyli ponad jedenaście prowincji kościelnej, w każdym razie, w drugim kanonu Rada Konstantynopola (381) formalnie uznane tego organu. Konstantynopola Ale już na pierwszy stopień twierdząc między Kościołami Wschodu i próbował załącznik Kościołów Tracji, w Azji i Pontus. To resist these encroachments, Ephesus made common cause with Alexandria. Aby oprzeć tych encroachments, Efez się przyczyną wspólnego z Aleksandrii. We therefore find Bishop Memnon of Ephesus siding with St. Cyril at the Third Ecumenical Council, held at Ephesus in 431 in condemnation of Nestorianism, and another bishop, Stephen, supporting Dioscorus at the so-called Robber Council (Latrocinium Ephesinum) of 449, which approved the heresy of Eutyches. Mamy zatem znaleźć biskupa Efezu Memnona z bocznicy z Święty Cyryl w trzeciej Sobór, który odbył się w Efezie w 431 w Nestorianism potępienie, a inny biskup, Stephen, wspieranie Dioscorus na tzw Robber Rady (Latrocinium Ephesinum) z 449, która zatwierdziła herezji z Eutyches. But the resistance of Ephesus was overcome at the Council of Chalcedon (451), whose famous twenty-eighth canon placed the twenty-eight ecclesiastical provinces of Pontus, Asia, and Thrace under the jurisdiction of the Patriarch of Constantinople. Ale odporności Efezie było pokonać w Radzie Chalcedoński (451), którego słynne dwudziesta ósma kanon umieszczone dwadzieścia osiem prowincji kościelnej z Pontu, Azji i Tracji podlegających jurysdykcji Patriarchy Konstantynopola. Henceforth Ephesus was but the second metropolis of the Patriarchate of Constantinople, nor did it ever recover its former standing, despite a council of 474 in which Paul, the Monophysite Patriarch of Alexandria restored its ancient rights. Stąd Efezie, ale drugi był metropolią Patriarchatu Konstantynopola, ani też nie coraz odzyskania swojej dawnej pozycji stojącej, pomimo rada 474, w którym Paweł, Monophysite Patriarcha Aleksandrii starożytnych praw jej przywrócona. Egyptian influence was responsible for the hold which Monophysitism gained at Ephesus during the sixth century; the famous ecclesiastical historian, John of Asia, was then one of its bishops. Egipskie wpływ był odpowiedzialny za które posiadają Monofizytyzm zdobyte w Efezie podczas szóstego wieku; słynnego kościelnego historyka, Jana z Azji, a następnie był jednym z jego biskupów. The metropolis of Ephesus in those days ruled over thirty-six suffragan sees. Justinian, who imitated Constantine in stripping the city of many works of art to adorn Constantinople, built there a magnificent church consecrated to St. John; this was soon a famous place of pilgrimage. Metropolią w Efezie w tych dniach orzekł ponad trzydzieści sześć sufragan widzi. Justyniana, który naśladować Konstantyn w stripping miasto wielu dzieł sztuki do zdobią Konstantynopola, zbudował tam wspaniały kościół poświęcony św Jana; było to sławne miejsce najszybciej pielgrzymek.

  Ephesus was taken in 655 and 717 by the Arabs. Efez została podjęta w 655 i 717 przez Arabów. Later it became the capital of the theme of the Thracesians. Później stał się stolicą tematu z Thracesians. During the Iconoclastic period two bishops of Ephesus suffered martyrdom, Hypatius in 735 and Theophilus in the ninth century. In the same city the fierce general Lachanodracon put to death thirty-eight monks from the monastery of Pelecete in Bithynia and other partisans of the holy images. Podczas obrazoburcze okres dwóch biskupów z Efezu poniósł męczeństwo, Hypatius w 735 i Teofil w dziewiątym wieku. W tym samym mieście okrutny ogólne Lachanodracon ukarany śmiercią trzydzieści osiem mnichów z klasztoru w Bitynii Pelecete i innych partyzantów w święte obrazki . In 899 Leo the Wise transferred the relics of St. Mary Magdalen to Constantinople. Leo w 899 madrego przekazał relikwie św Marii Magdaleny do Konstantynopola. The city was captured in 1090 and destroyed by the Seljuk Turks, but the Byzantines succeeded in retaking it and rebuilt it on the neighbouring hills around the church of St. John. Miasta został złapany w 1090 i zniszczony przez Seljuk Turcy, ale udało się retaking Bizancjum, a przebudowany on na sąsiednie wzgórza wokół kościoła świętego Jana. Henceforth it was commonly called Hagios Theologos (the holy theologian, ie St. John the Divine), or in Turkish Aya Solouk (to the Greeks the Apostle St. John is "the Theologian"); the French called the site Altelot and the Italians Alto Luogo. Stąd powszechnie nazywane Hagios Theologos (święty teolog, tzn. świętego Jana Bożego), lub w języku tureckim Aya Solouk (do Greków świętego Jana Apostoła jest "teologa"); francuskiej nazwie witryny Altelot i Włosi Alto Luogo. At the beginning of the thirteenth century its metropolitan, Nicholas Mesarites, had an important role at the conferences between the Greeks and the Latins. Na początku XIII w. jego metropolitalnych, Nicholas Mesarites, miał ważną rolę na konferencji między Greków i Latins. The city was again plundered by the Turks in the first years of the fourteenth century, then by the Catalonian mercenaries in the pay of the Byzantines, and once more by the Turks. The church of St. John was transformed into a mosque, and the city was ruled by a Turkish ameer, who carried on a little trade with the West, but it could no longer maintain its Greek bishop. Miasto zostało ponownie zrabowany przez Turków w pierwszych latach XIV wieku, następnie przez katalońskich najemników w zapłacić z Bizancjum, i jeszcze raz przez Turków. Kościół świętego Jana został przekształcony w meczet, a Miasto rządził przez Turków ameer, który przeprowadził na niewiele handlu z Zachodem, ale nie mógł dłużej utrzymywać swoich grecki biskup. A series of Latin bishops governed the see from 1318 to 1411. Szereg biskupów Łacińskiej reguluje patrz: od 1318 do 1411. The ruin of Ephesus was completed by Timur-Leng in 1403 and by nearly a half-century of civil wars among its Turkish masters. Do ruiny Efezu został wypełniony przez Timur Leng-w 1403 i przez niemal pół wieku wojen tureckich wśród swoich mistrzów. When at the council of Florence in 1439 Mark of Ephesus (Marcus Eugenicus) showed himself so haughty toward the Latins, he was the pastor of a miserable village, all that remained of the great city which Pliny once called alterum lumen Asiae, or the second eye of Asia (Hist. nat., V, xxix; also Apoc., ii, 5; cf. W. Brockhoff, "Ephesus vom vierten christlich. Jhdt. bis seinem Untergang:, Jena, 1906). Today Aya Solouk has 3000 inhabitants, all Greeks. It is situated in the caza of Koush Adassi, in the vilayet of Aiden or Smyrna, about fifty miles from Smyrna, on the Smyrna-Aidin railway. The ruins of Ephesus stand in the marshy and unhealthy plain below the village. There are the remains of the temple of Diana, the theatre, with a capacity of 25,000 spectators, the stadium, the great gymnasium, and the "Double Church", probably the ancient cathedral, one aisle of which was dedicated to the Blessed Virgin, the other to St. John, where the councils of 431 and 449 were held. The Greek metropolitan resides at Manissa, the ancient Magnesia. Gdy na Sobór Florencki w roku 1439. Marka z Efezu (Marcus Eugenicus) siebie tak dumny pokazał ku Latins, był proboszczem w wiosce marny, wszystkie, które pozostały do wielkiego miasta, które Pliniusz raz wezwał alterum lumenów Asiae lub drugi oko Azji (Hist. Nat., V, XXIX; również Apoc., II, 5; cf. W. Brockhoff, "Efezie vom vierten Christlich. Jhdt. Bis seinem Untergang:, Jena, 1906). Aya Solouk Dzisiaj jest 3000 mieszkańców, wszyscy Grecy. Znajduje się w caza z Koush Adassi, w vilayet z Aiden lub Smyrna, około pięćdziesięciu mil od Smyrna, w Smyrna-Aidin kolejowych. ruiny Efezu stanąć w zabagnionych i niezdrowych zwykły poniżej wsi . Istnieją pozostałości świątyni Diany, teatr, o pojemności 25000 widzów, stadion, wielka sala gimnastyczna, oraz "Double Kościoła", prawdopodobnie w starożytnej katedrze, jeden z alejce, który został poświęcony Najświętszej Dziewicy , Druga do świętego Jana, gdzie Rad 431 i 449 miały miejsce. Greckie metropolii mieszka w Manissa, starożytnego Magnezja.

  Publication information Written by S. Vailhé. The Catholic Encyclopedia, Volume V. Published 1909. Publikacja informacji napisanej przez S. Vailhé. Encyklopedia Katolicka, Tom V. Opublikowany 1909. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, May 1, 1909. Nihil obstat, 1 maja 1909 roku. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, Archbishop of New York

  Bibliography Bibliografia

  Wood, On the Antiquities of Ephesus having relation to Christianity in Transactions of the Society of Biblical Archeology, VI, 328; Idem, Discoveries at Ephesus (London, 1877); Falkener, Ephesus and the Temple of Diana (London, 1862); Arundell, Discoveries in Asia Minor (London, 1834), II, 247-272; Barclay-Head, History of the Coinage of Ephesus (London, 1880); Guhl, Ephesiaca (Berlin, 1843); Curtius, Ephesos (Berlin, 1874); Benndorf, Forschungen in Ephesos (Vienna, 1905); Chapot, La province Romaine proconsulaire d'Asie (Paris, 1904); Gude, De ecclesiae ephesinae statu aevo apostolorum (Paris, 1732); Cruse-Blicher, De statu Ephesiorum ad quos scripsit Paulus (Hanover, 1733); Le Camus in Vig., Dict. Drewno, W Starożytności w Efezie posiadające odniesieniu do chrześcijaństwa w transakcjach z Society of Biblical Archeology, VI, 328; Tamże, Odkrycia w Efezie (Londyn, 1877); Falkener, Efezie i świątynia Diany (Londyn, 1862); Arundell , Odkrycia w Azji Mniejszej (Londyn, 1834), II, 247-272; Barclay-Head, History of the Coinage z Efezu (Londyn, 1880); Guhl, Ephesiaca (Berlin, 1843); Kurcjusz, Ephesos (Berlin, 1874) ; Benndorf, Forschungen w Ephesos (Wiedeń, 1905); Chapot, prowincji La Romaine proconsulaire d'Asie (Paryż, 1904); Gude, De Ecclesiae ephesinae terytorium aevo Apostolorum (Paryż, 1732); dzban-Blicher, De terytorium Ephesiorum ad quos scripsit Paulus (Hanower, 1733); Le Camus w Vig., Dict. de la Bible, sv Ephese; Zimmermann, Ephesos im ersten christl. de la Bible, sv Ephese; Zimmermann, Ephesos im ersten Christl. Jhdt. (Berlin, 1894): Lequien, Oriens christianus (Paris, 1740), I, 671-694; Brockhoff, Studien zur Gesch. (Berlin, 1894): Lequien, Oriens christianus (Paryż, 1740), I, 671-694; Brockhoff, Studien zur Gesch. der Stadt Ephesos (Jena, 1905); Weber, Le guide du voyageur a Ephese (Smyrna, 1891); Buerchner, Ephesos in Pauly-Wissowa, Real-Encyc., sv; Ramsey, The Seven Cities of Asia (London, 1907). der Stadt Ephesos (Jena, 1905); Weber, Le guide du Voyageur jeden Ephese (Smyrna, 1891); Buerchner, Ephesos w Pauly-Wissowa, Real-Encyc., SV; Ramsey, The Seven Cities of Asia (Londyn, 1907) .


  Also, see: Również zobaczyć:
  Ecumenical Councils Ekumeniczny Rad


  This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


  Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

  The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest