Books of Ezra and Nehemiah, Esdras I and II Książki Ezdrasz i Nehemiasz, Księgi Ezdrasza I i II

General Information Informacje ogólne

Ezra and Nehemiah are two books of the Old Testament of the Bible, originally one work in the Hebrew canon. Ezdrasz i Nehemiasz są dwie księgi Starego Testamentu z Biblii, początkowo w jeden kanon hebrajski. Written between 450 and 250 BC and named for two political and religious reformers in the postexilic Jewish community, they relate aspects of Jewish history from 538 BC to about 420 BC. Napisany między 450 a 250 pne, a nazwany przez dwa politycznych i religijnych reformatorów w postexilic gminy żydowskiej, które dotyczą aspektów historii żydowskiej z 538 pne do ok. 420 pne. Because of the confused organization of the books, the chronology of the two reformers and their work is uncertain. W związku z organizacją mylona z książek, chronologii dwóch reformatorów, a ich praca jest niepewna.

With some rearrangement of contents, the purposes of scribe Ezra's mission to Jerusalem from the Persian court in 458 BC may be seen to have been to introduce stricter observance of the Law and to dissolve marriages with foreigners; the purposes of Governor Nehemiah's two missions to Jerusalem in 445 BC and 432 BC may be seen to have been to fortify and resettle the city, reform temple organization, oppose mixed marriages, and secure loyalty to these reforms by a covenant. Z niektórych układu treści, celów misji pisarz Ezdrasz do Jerozolimy z perski sąd w 458 pne mogą być postrzegane były do wprowadzenia ostrzejszych przestrzegania prawa i rozpuścić do małżeństw z cudzoziemcami; celów Prezes Nehemiasza dwie misje do Jerozolimy w 445 pne i 432 pne mogą być postrzegane były, by wzmocnić i ponownym osiedleniem się w mieście, reformy organizacji świątyni, sprzeciwić małżeństw mieszanych, bezpiecznych i lojalności wobec tych reform przez przymierze. To many scholars, however, the accounts of the reforms seem intelligible only on the assumption that Nehemiah preceded Ezra, whose arrival they date 428 or 397 BC. Dla wielu uczonych, jednak rachunków reform wydaje się zrozumiały jedynie na założeniu, że Nehemiasza poprzedzone Ezdrasz, którego datę przyjazdu one 428 lub 397 pne. Some scholars believe Ezra and Nehemiah were prepared as a supplement to 1 and 2 Chronicles and written by the same hand. Niektórzy badacze wierzą Ezdrasz i Nehemiasz zostały przygotowane jako uzupełnienie do 1 i 2 Kronik i napisany przez te same strony. This view is challenged by others. Ten widok jest kwestionowana przez innych.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Norman K Gottwald Norman K Gottwald

Bibliography Bibliografia
J Blenkensop, Ezra - Nehemia: A Commentary (1988); JM Myers, ed., The Anchor Bible: Ezra and Nehemiah (1965). J Blenkensop, Ezra - Nehemia: komentarz (1988); Myers JM, ed., Kotwica Biblii: Ezdrasz i Nehemiasz (1965).


Books of Ezra and Nehemiah Książki Ezdrasz i Nehemiasz

Brief Outline Krótki zarys

Book of Ezra Księga Ezdrasza

  1. Narrative of the return of the Jews from Babylonia under Zerubbabel and the restoration of worship in the rebuilt temple (1-6) Narracja z powrotu Żydów z Babilonii pod Zorobabel i przywrócenie kultu odbudowana w świątyni (1-6)
  2. Second group of exiles return with Ezra, and Ezra's religious reforms. Druga grupa zesłańców powrocie z Ezra, Ezra i jego reform religijnych. (7-10)

Book of Nehemiah Księga Nehemiasza

  1. Nehemiah returns to Jerusalem (1-2) Nehemiasza powróci do Jerozolimy (1-2)
  2. Building despite opposition (3:1-7:4) Budynek pomimo sprzeciwu (3:1-7:4)
  3. Genealogy of the first returning exiles (7:5-73) Genealogia pierwsze, powrót uchodźców (7:5-73)
  4. Revival and Covenant sealing (8:1-10:39) Oraz Paktu Revival plombowania (8:1-10:39)
  5. Dwellers at Jerusalem and genealogies (11:1-12:26) Mieszkańców w Jerozolimie i rodowodów (11:1-12:26)
  6. Dedication of the walls (12:27-47) Poświęcenie ściany (12:27-47)
  7. Final reforms (13:1-31) Final reform (13:1-31)


Ez'ra

Advanced Information Informacje zaawansowane

Ezra, help. Ezdrasz, pomóc. (1.) A priest among those that returned to Jerusalem under Zerubabel (Neh. 12:1). (1). Kapłan A wśród tych, którzy wrócili do Jerozolimy pod Zerubabel (Neh. 12:1). (2.) The "scribe" who led the second body of exiles that returned from Babylon to Jerusalem BC 459, and author of the book of Scripture which bears his name. (2). W "pisarza", który doprowadził drugie ciało, że wygnańców powrócił z Babilonu do Jerozolimy BC 459, oraz autorem książki Pisma Świętego, które nosi jego imię. He was the son, or perhaps grandson, of Seraiah (2 Kings 25:18-21), and a lineal descendant of Phinehas, the son of Aaron (Ezra 7:1-5). Był synem, czy wnuka, Serajasza (2 Królów 25:18-21), a linearny potomkiem Pinchas, syn Aarona (Ezdrasza 7:1-5). All we know of his personal history is contained in the last four chapters of his book, and in Neh. 8 and 12:26. Wszyscy wiemy o jego osobistej historii jest zawarte w ostatnich czterech rozdziałów swojej książki, w Neh. 8 i 12:26. In the seventh year of the reign of Artaxerxes Longimanus (see DARIUS), he obtained leave to go up to Jerusalem and to take with him a company of Israelites (Ezra 8). W siódmym roku panowania Artakserksesa longimanus (patrz Dariusza), uzyskał on opuścić, aby przejść do Jerozolimy i podjąć z nim spółki z Izraela (Ezra 8). Artaxerxes manifested great interest in Ezra's undertaking, granting him "all his request," and loading him with gifts for the house of God. Artakserkses objawia się wielkim zainteresowaniem w Ezdrasz w przedsiębiorstwie, przyznanie mu "wszystkie swoje żądanie" i załadunku mu dary dla domu Bożego. Ezra assembled the band of exiles, probably about 5,000 in all, who were prepared to go up with him to Jerusalem, on the banks of the Ahava, where they rested for three days, and were put into order for their march across the desert, which was completed in four months. Ezra zmontowane paśmie wygnańców, prawdopodobnie około 5000 we wszystkich, którzy byli gotowi udać się z nim aż do Jerozolimy, na brzegach z Ahava, gdzie spoczęło na trzy dni, i zostały dopuszczone do celu w marcu w całej pustyni, , który został zakończony w czterech miesięcy.

His proceedings at Jerusalem on his arrival there are recorded in his book. Jego postępowanie w Jerozolimie w sprawie jego przyjazdu nie są rejestrowane w książce. He was "a ready scribe in the law of Moses," who "had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it, and to teach in Israel statutes and judgments." Był "gotowy pisarza w Prawie Mojżesza, który" miał przygotowane swoje serca, aby szukać Pana prawo i robię to, i nauczać w Izraelu, praw i nakazów ". "He is," says Professor Binnie, "the first well-defined example of an order of men who have never since ceased in the church; men of sacred erudition, who devote their lives to the study of the Holy Scriptures, in order that they may be in a condition to interpret them for the instruction and edification of the church. It is significant that the earliest mention of the pulpit occurs in the history of Ezra's ministry (Neh. 8:4). "On jest", mówi profesor Binnie, "pierwszy dobrze zdefiniowane przykład nakaz mężczyzn, którzy nigdy nie ustała, ponieważ w kościele; mężczyzn sakralnej erudycja, którzy poświęcają swoje życie na studium Pisma Świętego, aby mogą one być w stanie interpretować je do instrukcji i pozytywny wpływ na Kościół. Ważne jest to, że najwcześniej wzmianki o ambona występuje w historii Ezdrasz w ministerstwie (Neh. 8:4).

He was much more of a teacher than a priest. Był o wiele więcej niż nauczycielem kapłan. We learn from the account of his labours in the book of Nehemiah that he was careful to have the whole people instructed in the law of Moses; and there is no reason to reject the constant tradition of the Jews which connects his name with the collecting and editing of the Old Testament canon. Uczymy się od swojego trudy konta w księdze Nehemiasza, że był ostrożny, aby cały lud z instrukcjami w Prawie Mojżesza, i nie ma powodu, by odrzucić stałej tradycji Żydów, który łączy swoje nazwisko z gromadzenia i edycji kanonu Starego Testamentu. The final completion of the canon may have been, and probably was, the work of a later generation; but Ezra seems to have put it much into the shape in which it is still found in the Hebrew Bible. Ostatecznego zakończenia kanon mogło być, i prawdopodobnie była praca z pokolenia później, ale wydaje się, Ezdrasz włożył dużo do kształtu, w którym jest nadal obecny w hebrajskiej Biblii. When it is added that the complete organization of the synagogue dates from this period, it will be seen that the age was emphatically one of Biblical study" (The Psalms: their History, etc.). For about fourteen years, ie, till BC 445, we have no record of what went on in Jerusalem after Ezra had set in order the ecclesiastical and civil affairs of the nation. In that year another distinguished personage, Nehemiah, appears on the scene. Gdy jest dodał, że pełna organizacji synagogi pochodzi z tego okresu, to będzie postrzegane, że wiek był zdecydowanie jednym z badań biblijnych "(Psalmy: ich historia, itp.). Przez około czternastu lat, czyli aż pne 445, nie mamy zapis o tym, co poszło w Jerozolimie po Ezdrasz miał ustawić w porządku kościelnego i cywilnego sprawy narodu. W tym roku kolejny wyróżniona postać, Nehemiasza, pojawi się na scenie.

After the ruined wall of the city had been built by Nehemiah, there was a great gathering of the people at Jerusalem preparatory to the dedication of the wall. Po zrujnowanych murów zostały zbudowane przez Nehemiasza, nie było wielkim gromadzenie ludzi w Jerozolimie przygotowawcze do oddania w ścianie. On the appointed day the whole population assembled, and the law was read aloud to them by Ezra and his assistants (Neh. 8:3). W sprawie powołania dzień całej populacji zmontowane, a prawo było głośno odczytywane im przez Ezdrasza i jego asystentów (Neh. 8:3). The remarkable scene is described in detail. There was a great religious awakening. Wyjątkowy scena jest szczegółowo opisane. There was a great religijnych Awakening. For successive days they held solemn assemblies, confessing their sins and offering up solemn sacrifices. Dla kolejnych dniach która odbyła się uroczyste zgromadzenia, wyznając przy tym swe grzechy i oferuje aż uroczyste ofiary. They kept also the feast of Tabernacles with great solemnity and joyous enthusiasm, and then renewed their national covenant to be the Lord's. One przechowywane również Święto Namiotów uroczystości z wielkim entuzjazmem i radosny, a następnie odnowione krajowych przymierza się do Pana. Abuses were rectified, and arrangements for the temple service completed, and now nothing remained but the dedication of the walls of the city (Neh. 12). Nadużyć zostały naprawione, a dotyczące usług świątyni wypełnione, a teraz nic nie pozostało, ale poświęcenie mury miasta (Neh. 12).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


. .

Book of Ez'ra Księga Ez'ra

Advanced Information Informacje zaawansowane

This book is the record of events occurring at the close of the Babylonian exile. Ta książka jest zapisem wydarzeń mających miejsce w ścisłej z wygnania babilońskiej. It was at one time included in Nehemiah, the Jews regarding them as one volume. To był jednocześnie zawarte w Nehemiasza, Żydów, traktując je jako jeden wolumin. The two are still distinguished in the Vulgate version as I. Dwóch wybitnych wciąż w wersji Wulgaty I. and II. i II. Esdras. It consists of two principal divisions: (1.) The history of the first return of exiles, in the first year of Cyrus (BC 536), till the completion and dedication of the new temple, in the sixth year of Darius Hystapes (BC 515), ch. Księgi Ezdrasza. Składa się z dwóch głównych działów: (1). Historia pierwszego powrotu uchodźców, w pierwszym roku Cyrusa (BC 536), aż do zakończenia i poświęcenia nowej świątyni, w szóstym roku panowania Dariusza Hystapes (BC 515), kan. 1-6. From the close of the sixth to the opening of the seventh chapter there is a blank in the history of about sixty years. Od zamknięcia szóstej na otwarcie siódmego rozdziału znajduje się pusty w historii około sześćdziesięciu lat. (2.) The history of the second return under Ezra, in the seventh year of Artaxerxes Longimanus, and of the events that took place at Jerusalem after Ezra's arrival there (7-10). (2). Historia drugiego powrotu pod Ezra, w siódmym roku Artakserksesa longimanus, i wydarzeń, które miały miejsce w Jerozolimie po przybyciu tam Ezra's (7-10). The book thus contains memorabilia connected with the Jews, from the decree of Cyrus (BC 536) to the reformation by Ezra (BC 456), extending over a period of about eighty years. Książka zawiera zatem pamiątek związanych z Żydami, z dekretu Cyrusa (BC 536) do reformacji przez Ezra (BC 456), obejmujących okres od około osiemdziesięciu lat. There is no quotation from this book in the New Testament, but there never has been any doubt about its being canonical. Nie ma cytat z tej książki w Nowym Testamencie, ale nigdy nie było żadnych wątpliwości co do jego kanonicznej. Ezra was probably the author of this book, at least of the greater part of it (comp. 7:27, 28; 8:1, etc.), as he was also of the Books of Chronicles, the close of which forms the opening passage of Ezra. Ezra był prawdopodobnie autorem tej książki, przynajmniej w większej jej części (Comp. 7:27, 28; 8:1, itp.), jak również z Księgi Kronik, zamknięcia, które stanowi otwarcie przepływu Ezra.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Nehemi'ah

Advanced Information Informacje zaawansowane

Nehemiah, comforted by Jehovah. Nehemiasza, pocieszeni przez Jehowy. (1.) Ezra 2:2; Neh. (1). Ezdrasz 2:2; Neh. 7:7. (2.) Neh. (2). Neh. 3:16. (3.) The son of Hachaliah (Neh. 1:1), and probably of the tribe of Judah. His family must have belonged to Jerusalem (Neh. 2:3). (3). Syna Chakaliasza (Neh. 1:1), i prawdopodobnie z pokolenia Judy. Jego rodzina musi należeć do Jerozolimy (Neh. 2:3). He was one of the "Jews of the dispersion," and in his youth was appointed to the important office of royal cup-bearer at the palace of Shushan. Był jednym z "rozproszenia Żydów", a w młodości został powołany na ważne puchar urzędu królewskiej-okaziciela pałacu w Suzie. The king, Artaxerxes Longimanus, seems to have been on terms of friendly familiarity with his attendant. Króla Artakserksesa longimanus, wydaje się na warunkach przyjaznych znajomości jego opiekun. Through his brother Hanani, and perhaps from other sources (Neh. 1:2; 2:3), he heard of the mournful and desolate condition of the Holy City, and was filled with sadness of heart. Chanani poprzez swego brata, a może z innych źródeł (Neh. 1:2, 2:3), usłyszał od żałobny i pustkowiem warunek Świętego miasta, i został napełniony smutkiem serca. For many days he fasted and mourned and prayed for the place of his fathers' sepulchres. Dla wielu dni On opłakiwał i pościli i modlili się za miejsce jego przodków groby. At length the king observed his sadness of countenance and asked the reason of it. Na długości król obserwuje jego oblicze i smutek z powodu zwrócił się do niego. Nehemiah explained it all to the king, and obtained his permission to go up to Jerusalem and there to act as tirshatha, or governor of Judea. Nehemiasza wytłumaczyć to wszystko do króla, i uzyskał jego zgody, aby przejść do Jerozolimy i tam co tirshatha do działania, lub namiestnika Judei.

He went up in the spring of BC 446 (eleven years after Ezra), with a strong escort supplied by the king, and with letters to all the pashas of the provinces through which he had to pass, as also to Asaph, keeper of the royal forests, directing him to assist Nehemiah. On udał się na wiosnę BC 446 (jedenaście lat po Ezra), silną eskortą z dostarczonymi przez króla, a także z listów do wszystkich pashas z prowincji, poprzez którą miał do przekazania, jak również do Asafa, opiekun w królewskich lasów, kierując go do pomocy Nehemiasza. On his arrival he set himself to survey the city, and to form a plan for its restoration; a plan which he carried out with great skill and energy, so that the whole was completed in about six months. Na jego przybycie on sam zestaw do badania miasta, i do postaci planu jej odtworzenia; plan którym prowadzona z wielkim umiejętności i energii, tak aby całość została ukończona w około sześć miesięcy. He remained in Judea for thirteen years as governor, carrying out many reforms, notwithstanding much opposition that he encountered (Neh. 13:11). Pozostał w Judei za trzynaście lat jako wojewoda przeprowadzenie wielu reform, pomimo sprzeciwu, że wiele napotkanych (Neh. 13:11). He built up the state on the old lines, "supplementing and completing the work of Ezra," and making all arrangements for the safety and good government of the city. Zbudował się stan na starej linii ", uzupełnienie i dokończenie prac Ezra" i uczynienie wszystkich uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa i dobrych rządów w mieście. At the close of this important period of his public life, he returned to Persia to the service of his royal master at Shushan or Ecbatana. Na zakończenie tego ważnego okresu jego życia publicznego, wrócił do Persji do służby w jego królewską kapitan lub Ecbatana Suzie.

Very soon after this the old corrupt state of things returned, showing the worthlessness to a large extent of the professions that had been made at the feast of the dedication of the walls of the city (Neh. 12. See EZRA). Bardzo szybko po tym starym uszkodzony stan rzeczy powrócił, w wyświetlana nicością w dużej mierze z zawodów, które zostały dokonane w święto poświęcenia murami miasta (Neh. 12. Zobacz Ezra). Malachi now appeared among the people with words of stern reproof and solemn warning; and Nehemiah again returned from Persia (after an absence of some two years), and was grieved to see the widespread moral degeneracy that had taken place during his absence. Malachiasza teraz pojawiły się wśród ludzi z wyrzutem słowa rufowych i uroczyste ostrzeżenie, Nehemiasza i ponownie powrócił z Persji (po nieobecności trwającej około dwóch lat), i był Zasmucił aby zobaczyć szerokie zwyrodnienia moralnego, które miały miejsce podczas jego nieobecności. He set himself with vigour to rectify the flagrant abuses that had sprung up, and restored the orderly administration of public worship and the outward observance of the law of Moses. On sam zestaw dynamicznie do naprawienia oburzające, które powstały, uporządkowany i przywrócony do kultu administracji publicznej i zewnętrznych przestrzegania Prawa Mojżeszowego. Of his subsequent history we know nothing. Jego późniejszej historii wiemy nic. Probably he remained at his post as governor till his death (about BC 413) in a good old age. Prawdopodobnie on pozostał na swoim stanowisku jako regulator az jego śmierci (około BC 413) w starych, dobrych czasów.

The place of his death and burial is, however, unknown. Miejsce śmierci i pochówku jest jednak nieznana. "He resembled Ezra in his fiery zeal, in his active spirit of enterprise, and in the piety of his life: but he was of a bluffer and a fiercer mood; he had less patience with transgressors; he was a man of action rather than a man of thought, and more inclined to use force than persuasion. His practical sagacity and high courage were very markedly shown in the arrangement with which he carried through the rebuilding of the wall and balked the cunning plans of the 'adversaries.' "On wygląd Ezdrasz w jego płomienny zapał, w jego aktywnych ducha przedsiębiorczości, a także w pobożności swego życia, ale był o blefiarz i twardsze nastroju; miał mniej cierpliwości z przestepcami, był człowiekiem, a nie działania człowiek myśli, i bardziej skłonni do użycia siły niż perswazji. praktyczne Jego mądrość i odwagę, były bardzo wysokie znacznie wykazane w uzgodnieniu z którym przeprowadzane poprzez odbudowę muru i przebiegli balked do planów z "przeciwników". The piety of his heart, his deeply religious spirit and constant sense of communion with and absolute dependence upon God, are strikingly exhibited, first in the long prayer recorded in ch. 1:5-11, and secondly and most remarkably in what have been called his 'interjectional prayers', those short but moving addresses to Almighty God which occur so frequently in his writings, the instinctive outpouring of a heart deeply moved, but ever resting itself upon God, and looking to God alone for aid in trouble, for the frustration of evil designs, and for final reward and acceptance" (Rawlinson). Pobożność jego serce, jego głęboko religijnego ducha i stałe poczucie wspólnoty i absolutną zależność od Boga, są uderzająco wystawiony pierwszy w długiej modlitwie zapisane w rozdz. 1:5-11, a po drugie i to, co najbardziej w zadziwiająco zostały nazywany jego "interjectional modlitwy", ale przenoszenie tych krótkich adresów do Boga Wszechmogącego, które zdarzają się tak często w jego pismach, w instynktowną wylanie serca głęboko poruszona, ale nigdy sobie na odpoczynek Boga, i poszukuje do Boga o pomoc w kłopotach, na frustrację złe wzory, a do ostatecznego wynagrodzenia i akceptacji "(Rawlinson).

Nehemiah was the last of the governors sent from the Persian court. Nehemiasza był ostatnim z prezesów wysłany od Perski sądu. Judea after this was annexed to the satrapy of Coele-Syria, and was governed by the high priest under the jurisdiction of the governor of Syria, and the internal government of the country became more and more a hierarchy. Judei po tym został załączony do satrapia Coele z Syrią, i była regulowana przez arcykapłana pod jurysdykcją namiestnika Syrii, a wewnętrzny rząd kraju coraz bardziej hierarchii.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Book of Nehemi'ah Księga Nehemi'ah

Advanced Information Informacje zaawansowane

The author of this book was no doubt Nehemiah himself. Autora tej książki było żadnych wątpliwości, Nehemiasza siebie. There are portions of the book written in the first person (ch. 1-7; 12:27-47, and 13). Istnieją części książki napisane w pierwszej osobie (rozdział 1-7, 12:27-47 i 13). But there are also portions of it in which Nehemiah is spoken of in the third person (ch. 8; 9; 10). Ale są też fragmenty, w których ją Nehemiasz mówi w trzeciej osobie (rozdział 8, 9, 10). It is supposed that these portions may have been written by Ezra; of this, however, there is no distinct evidence. Zakłada się, że te części mogły zostać napisane przez Ezdrasza, z tym jednak, nie ma odrębnych dowodów. These portions had their place assigned them in the book, there can be no doubt, by Nehemiah. Te części miał miejsce przypisane im w książce, nie może być żadnych wątpliwości, przez Nehemiasza. He was the responsible author of the whole book, with the exception of ch. Był odpowiedzialny za cały autora książki, z wyjątkiem rozdz. 12:11, 22, 23. 12:11, 22, 23. The date at which the book was written was probably about BC 431-430, when Nehemiah had returned the second time to Jerusalem after his visit to Persia. Dzień, w którym książka została napisana została prawdopodobnie ok. 431-430 pne, kiedy Nehemiasz i wrócili do Jerozolimy, aby po raz drugi po swojej wizyty w Persji.

The book, which may historically be regarded as a continuation of the book of Ezra, consists of four parts. Książka, która może być uznana za historycznie kontynuacji książki z Ezdrasz, składa się z czterech części. (1.) An account of the rebuilding of the wall of Jerusalem, and of the register Nehemiah had found of those who had returned from Babylon (ch. 1-7). (1). Konto w ścianie odbudowie Jerozolimy, a także zarejestrować Nehemiasza znalazł tych, którzy wrócili z Babilonu (rozdział 1-7). (2.) An account of the state of religion among the Jews during this time (8-10). (2). Rachunek stanu religii wśród Żydów w tym czasie (8-10). (3.) Increase of the inhabitants of Jerusalem; the census of the adult male population, and names of the chiefs, together with lists of priests and Levites (11-12:1-26). (3). Zwiększenie mieszkańców Jerozolimy; spis dorosłej populacji męskiej i nazwiska szefów, razem z listy lewici i kapłani (11-12:1-26). (4.) Dedication of the wall of Jerusalem, the arrangement of the temple officers, and the reforms carried out by Nehemiah (12:27-ch. 13). (4). Dedykacja pod murem Jerozolimie, układ świątyni funkcjonariuszy i reform przeprowadzonych przez Nehemiasza (12:27-kan. 13). This book closes the history of the Old Testament. Ta książka zamyka historię Starego Testamentu. Malachi the prophet was contemporary with Nehemiah. Malachiasza proroka był współczesny z Nehemiasza.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Ezra and His Reforms Ezra i jego reformy

From: Home Bible Study Commentary by James M. Gray Od: Strona główna studiowaniu Biblii komentarz James M. Gray

Ezra Chapters 7-10 Ezra rozdziałów 7-10

The Commission and Its Execution Komisji i jej wykonanie

cc. 7, 8 The first of these chapters tells who Ezra was (vv. 1-6), the date and object of his journey to Jerusalem (vv. 7-10), the nature and extent of his commission from the king (vv. 11-26), and his feelings in the premises (vv. 27, 28). The second, gives the number and genealogic record of the Jews who accompanied him (vv. 1-20), the spirit in which they entered upon the pilgrimage (vv. 21-23), the arrangements for guarding and delivering the treasurer in their keeping (vv. 24-30), their arrival and the fulfilment of their commission (vv. 31-36). 7, 8 Pierwszy z tych rozdziałów, który mówi Ezdrasz był (vv. 1-6), datę i cel jego podróży do Jerozolimy (vv. 7-10), charakteru i zakresu jego prowizja od króla (vv. 11-26), a jego uczucia w pomieszczeniach (vv. 27, 28). Drugi, podaje numer i genealogic zapis Żydów, którzy towarzyszą mu (vv. 1-20), duch, w którym wpisane na pielgrzymka (vv. 21-23), uzgodnienia dotyczące realizacji ochronę i skarbnikiem w ich zachowaniu (vv. 24-30), ich przybyciu i spełnienie ich prowizji (vv. 31-36).

To consider chapter seven in detail, the Artaxerxes of verse one is considered as identical with the Ahasuerus of Esther's time, and Anstey regards him as identical also with the Darius Hystaspes named above. Rozważyć szczegółowo w rozdziale siódmym, w Artakserkses werset z nich jest uważany za identyczny Aswerusa z Esther czas, a Anstey odniesieniu do niego identyczne jak również z Dariusza Hystaspes wyżej wymienionych. Ezra was a priest as well as a scribe (vv. 1-5). Ezdrasz był kapłanem, a także pisarz (vv. 1-5). The "Seraiah" whose son (great grandson perhaps) he was, was the high priest slain by Nebuchadnezzar (2 Kings 25:18). W "Serajasza", którego syn (wnuk wielkiego być może) był, był zabity przez arcykapłana Nabuchodonozor (2 Królów 25:18). Jeshua, with whom we got acquainted in the last lesson, was also his grandson, but probably in another branch of the family. "Scribe" is the same as doctor, teacher, or rabbi, one learned in the law of Moses and Jewish traditions and customs (v. 10). Jozuego, z którymi zapoznał się w ostatnich lekcji, była także jego wnuk, ale prawdopodobnie w innej gałęzi rodziny. "Pisarz" jest takie samo jak lekarz, nauczyciel, rabin lub jeden nauczyłem się właśnie w Prawie Mojżesza i tradycji żydowskiej i celne (Łk 10). How this Persian king came to be so interested is not known, unless, as some think, Esther had already become his queen, which would explain it. Jak to król perski skierował się więc zainteresowanych nie jest znana, chyba że, jak niektórzy myślą, Esther już stały się jego królową, która mu to wyjaśnić. Others believe that after the death of the leaders of the earlier company, Zerubbabel and his associates, matters became so disordered in the province that leading Jews in Persia pleaded with the king to appoint this reform commission. Inni wierzą, że po śmierci przywódców wcześniej firma, Zorobabel i jego współpracowników, spraw stało się tak niezorganizowanym w prowincji, że prowadząc Żydów w Persji spór z królem do wyznaczenia tej reformy Komisji.

Observe the power granted Ezra to study conditions, as we now say (v. 14), to collect funds (vv. 15, 16), levy tribute (vv. 21, 22), appoint magistrates and judges (v. 25), and execute penalties (v. 26). Przestrzegaj uprawnienia przyznane Ezdrasz do badania warunków, tak jak my teraz powiedzieć (Łk 14), do zbierania funduszy (vv. 15, 16), opłaty daniny (vv. 21, 22), powołuje sędziów i sędziów (Łk 25), i wykonywania kary (w. 26). As to chapter 8, the number of male adults accompanying Ezra was but 1,754, but there should be added women, children and servants, making perhaps three or four times that number. Attention is called to verses 21 and 23. Jeśli chodzi o rozdział 8, liczba samców dorosłych towarzyszących Ezdrasz był, ale 1754, ale nie powinno być dodane kobiet, dzieci i pracowników, dzięki czemu może trzy lub cztery razy więcej. Attention jest powołany do 21 i 23 znaki. The danger of such caravans from the marauding Arabs was so great as to make a military escort necessary. Niebezpieczeństwo takie kempingowych z marauding Arabów było tak wielkie, aby wojskową eskortą konieczne. But Ezra's sensitive regard for God's honor before the heathen would not permit his asking for one. Ezdrasz, ale w odniesieniu do wrażliwych na cześć Boga przed pogan nie pozwalają na jego pytania w odniesieniu do jednego. It was a strong test of faith to which he and his companions were equal, and which God honored. To był test silnej wiary, do której on i jego towarzysze byli równi, i które Bóg zaszczycony. May the principle of its lesson not to be lost upon the reader. Może zasady jego lekcję, aby nie zostać utracone na czytelnika.

Internal Conditions and How They Were Changed Wewnętrznych warunków i sposobu ich zostały zmienione

cc. 9, 10 This moral corruption (9:1, 2) is not inconceivable to those who know their own hearts and the nature of sin, but its effect on Ezra was what might have been expected under the circumstances (v. 3). 9, 10 Ten moralny korupcji (9:1, 2) nie jest niepojęte dla tych, którzy znają swoje własne serce i charakter grzechu, ale jego wpływ na Ezdrasz był co mogło być spodziewane w danych okolicznościach (v. 3). His outward signs of grief were oriental. Jego zewnętrznych oznak żałoby były orientalne. There is contagion in such grief which communicates itself to others animated by a like spirit (v. 4). Istnieje zarażenia w taki smutek, który komunikuje się do innych animowanych przez podobnego ducha (Łk 4). It is thus a revival spreads. Jest więc ożywienie smarowania. One soul is awakened, and he awakens another. Jeden jest awakened duszy, a on budzi innego. And if he be a pastor or leader of the Lord's hosts, like Ezra, the people gather round him, and results follow (9:4; 10:1-44.) A jeśli on jest proboszczem lub lidera Pana Zastępów, jak Ezdrasz, zebrać ludzi rundy go, a następujące wyniki (9:4, 10:1-44).

Study the prayer carefully (vv. 5-15). Badanie modlitwy starannie (vv. 5-15). The suppliant's attitude (v. 5), his sense of shame (v. 6), his unqualified confession (v. 7), his gratitude (vv. 8, 9), his deep conviction of sin (vv. 10-14), and his dependency only on divine mercy (v. 15). W petent's attitude (Łk 5), jego poczucie wstydu (Łk 6), bez zastrzeżeń jego spowiedź (w. 7), wdzięczność (vv. 8, 9), jego głębokie przekonanie o grzechu (vv. 10-14) , A jego zależność tylko na Bożego miłosierdzia (Łk 15). Observe how God answered the prayer by graciously working on the people's hearts, the leaders first, and then the people generally. Obserwować, jak Bóg odpowiedział na modlitwy przez miłościwie pracy w sercach ludzi, liderów, a następnie ludzi ogólnie. Shecanaiah (10:2), was a brave man in the attitude he took, for while his name does not appear in the subsequent list of offenders, yet those of his near relatives do (v. 26). Shecanaiah (10:2), był odważny człowiek w postawie wziął, natomiast dla jego nazwy nie pojawi się w kolejnym liście przestępców, ale tych jego bliskich zrobić (Łk 26).

Note the phrase (v. 2): "There is hope in Israel concerning this thing." Uwaga wyrażenie (v. 2): "Nie ma nadzieję, że w Izraelu dotyczące tej sprawy." Hope only, however, along the line of thorough repentance. Tylko nadzieję, jednak, wzdłuż linii gruntownego nawrócenia. Here is a text and subject-matter for a revival sermon. Oto tekst i objętych ochroną na ożywienie kazanie. Note the radical step taken by the leaders (v. 6-8), and its prompt result (v. 9). Also the judicious method of procedure as necessitated by the circumstances (vv. 10-17). Zwróć uwagę na radykalne krok podjęty przez liderów (v. 6-8), a jej wynik wierszu (v. 9). Również racjonalne metody postępowania, wymuszone przez okoliczności (vv. 10-17). This justifies the belief that provision was made for the unlawful wives and children that were put away. Uzasadnia to, że postanowienie zostało dokonane za bezprawne żony i dzieci, które były oddala.

Questions 1. Pytania 1. Have you familiarized yourself with the Persian kings of this period? Czy ty zapoznaj się z perskich królów z tego okresu? 2. . 2. Who was Ezra? Kim był Ezdrasz? 3. What is a "scribe"? . 3. Co to jest "pisarza"? 4. . 4. How many were in Ezra's company of returning exiles? Ile było w Ezdrasz firmy powrotu uchodźców? 5. . 5. How was their strong faith shown? Jak była ich silną wiarę pokazane? 6. What illustration of the progress of a revival is found in this lesson? . 6. Co ilustracją postępu ponowny znajduje się w tej lekcji? 7. What feature of Ezra's prayer most impresses you? Co jest cechą Ezdrasz modlitwy najbardziej Ci imponuje?


Esdras (Or EZRA.) Księgi Ezdrasza (Ezra Lub.)

Catholic Information Informacje Katolicki

I. ESDRAS THE MAN I. Księgi Ezdrasza mężczyzna

Esdras is a famous priest and scribe connected with Israel's restoration after the Exile. Księgi Ezdrasza jest słynny kapłan i pisarz związany z Izraela przywrócenie po obczyźnie. The chief sources of information touching his life are the canonical books of Esdras and Nehemias. Głównego źródła informacji, dotykając jego życia są księgi kanoniczne i Nehemias Księgi Ezdrasza. A group of apocryphal writings is also much concerned with him, but they can hardly be relied upon, as they relate rather the legendary tales of a later age. Grupa apokryficzny jest również wiele pism związanych z niego, ale trudno się na nie powoływać, w jakim odnoszą się one raczej legendarnej opowieści o późniejszym wieku. Esdras was of priestly descent and belonged to the line of Sardoc (Ezra 7:1-5). Księgi Ezdrasza było zejście z kapłańskiego i należał do linii Sardoc (Ezdrasza 7:1-5). He styles himself "son of Saraias" (vii, 1), an expression which is by many understood in a broad sense, as purporting that Saraias, the chief priest, spoken of in 2 Kings 25:18-21, was one of Esdras's ancestors. On sam style "syn Saraias" (VII, 1), których wyrazem jest przez wielu rozumiane w szerokim znaczeniu, jako że celem Saraias, arcykapłana, wypowiedziane w 2 Kings of 25:18-21, był jednym z Księgi Ezdrasza's przodków. Nevertheless he is known rather as "the scribe" than as "priest": he was "a ready scribe [a scribe skilled] in the law of Moses", and therefore especially qualified for the task to which he was destined among his people. The chronological relation of Esdras's work with that of Nehemias is, among the questions connected with the history of the Jewish Restoration, one of the most mooted. Niemniej jednak jest on znany raczej jako "pisarz" niż jako "kapłan" był "gotowy pisarz [pisarza wykwalifikowanych] w Prawie Mojżesza", a więc przede wszystkim kwalifikacje do tego zadania, do którego był przeznaczony pośród swego ludu. Chronologicznej stosunku pracy z Księgi Ezdrasza że Nehemias jest, między pytania związane z historią żydowskiego restauracja, jedna z najbardziej mooted. Many Biblical scholars still cling to the view suggested by the traditional order of the sacred text (due allowance being made for the break in the narrative -- Ezra 4:6-23), and place the mission of Esdras before that of Nehemias. Biblijnej wielu uczonych nadal przylgnąć do wyświetlenia sugerowane przez tradycyjny porządek sacrum tekst (zasiłek z powodu odesłania do przerwy w narracji - Ezra 4:6-23), miejsce i misję, że z Księgi Ezdrasza przed Nehemias. Others, among whom we may mention Professor Van Hoonacker of Louvain, Dr. Inni, wśród których możemy wspomina profesor Van Hoonacker w Louvain, Dr TK Cheyne in England, and Professor CF Kent in America, to do away with the numberless difficulties arising from the interpretation of the main sources of this history, maintain that Nehemias's mission preceded that of Esdras. TK Cheyne w Anglii, i prof CF Kent w Ameryce, aby pozbyć z niezliczony trudności wynikające z interpretacji z głównych źródeł tej historii, twierdzą, że Nehemias misji poprzedzona że z Księgi Ezdrasza. The former view holds that Esdras came to Jerusalem about 458 BC, and Nehemias first in 444 and the second time about 430 BC; whereas, according to the opposite opinion, Esdras's mission might have taken place as late as 397 BC However this may be, since we are here only concerned with Esdras, we will limit ourselves to summarizing the principal features of his life and work, without regard to the problems involved, which it suffices to have mentioned. Byłego posiada widok Księgi Ezdrasza, że przybył do Jerozolimy około 458 pne, a Nehemias pierwszy w 444 i drugi raz około 430 pne, mając na uwadze, że zgodnie z opinią naprzeciwko, Księgi Ezdrasza Misja może mieć miejsce dopiero w 397 pne Jednak może to być, ponieważ jesteśmy tutaj tylko związane z Księgi Ezdrasza, będziemy ograniczać się do podsumowujące główne cechy jego życia i pracy, bez względu na problemy, które wystarczy mieć wymienione.

Many years had elapsed after permission had been given to the Jews to return to Palestine; amidst difficulties and obstacles the restored community had settled down again in their ancient home and built a new temple; but their condition, both from the political and the religious point of view, was most precarious: they chafed under the oppression of the Persian satraps and had grown indifferent and unobservant of the Law. Wiele lat upłynęło od mieli uprawnienia zostały podane do powrotu Żydów do Palestyny; pośród trudności i przeszkód, przywrócone musiała ponownie osiedlił się w dawnym domu i zbudował nową świątynię, ale ich stan, zarówno z politycznego i religijnego punktu widzenia, była najbardziej niepewna: chafed one pod ucisku perskiego satraps i wzrosła obojętni i unobservant tej ustawy. From Babylon, where this state of affairs was well known, Esdras longed to go to Jerusalem and use his authority as a priest and interpreter of the Law to restore things to a better condition. He was in favour at the court of the Persian king; he not only obtained permission to visit Judea, but a royal edict clothing him with ample authority to carry out his purpose, and ample support from the royal treasury. Z Babilonu, gdzie ten stan rzeczy był znany, Księgi Ezdrasza pragnęli udać się do Jerozolimy i wykorzystywania swoich uprawnień jako kapłan i tłumacza tej ustawy w celu przywrócenia rzeczy do lepszego stanu. Był za co sąd króla perskiego; On nie tylko uzyskały zezwolenie na wizytę Judei, ale dekret królewski Odzież mu wiele uprawnienia do wykonywania swoich celów, i szerokie wsparcie ze skarbu królewskiego. The rescript, moreover, ordered the satraps "beyond the river" to assist Esdras liberally and enacted that all Jewish temple officials should be exempt from toll, tribute, or custom. W rescript ponadto, zarządził satraps "poza rzeką", aby pomóc Księgi Ezdrasza swobodę i uchwalone, że wszystkie żydowskiej świątyni urzędnicy powinni być zwolnieni z opłat, daniny lub niestandardowych. "And thou, Esdras, appoint judges and magistrates, that they may judge all the people, that is beyond the river" (Ezra 7:25). Finally, the Law of God and the law of the king were alike to be enforced by severe penalties. "A ty, Księgi Ezdrasza, powołuje sędziów i sędziów, sędziego, że mogą one wszystkich osób, które są poza rzeki" (Ezdrasz 7:25). Wreszcie, Prawu Bożemu i prawu Król były podobne, które mają być egzekwowane przez surowe kary. The edict left all Jews who felt so inclined free to go back to their own country. Dekret z lewej strony wszystkich Żydów, którzy tak odczuwalne pochylona wolne, aby powrócić do własnego kraju. Some 1800 men, including a certain number of priests, Levites, and Nathinites, started with Esdras from Babylon, and after five months the company safely reached Jerusalem. Niektóre 1800 mężczyzn, w tym pewna liczba kapłanów, lewitów i Nathinites, rozpoczął z Księgi Ezdrasza z Babilonu, a po upływie pięciu miesięcy spółka osiągnęła bezpiecznie Jerozolimie. Long-neglected abuses had taken root in the sacred city. Długo zaniedbywane nadużycia miały korzenia w świętym mieście. These Esdras set himself vigorously to correct, after the silver and gold he had carried from Babylon were brought into the Temple and sacrifices offered. Te Księgi Ezdrasza sam energicznie, aby ustawić poprawne, po srebro i złoto miał przeprowadzone z Babilonu zostały wniesione do świątyni i ofiary złożone. The first task which confronted him was that of dealing with mixed marriages. Pierwszym zadaniem, które skonfrontowane zostało z niego do czynienia z małżeństw mieszanych. Regardless of the Law of Moses, many, even the leading Jews and priests, had intermarried with the idolatrous inhabitants of the country. Horror-stricken by the discovery of this abuse -- the extent of which was very likely unknown heretofore to Esdras -- he gave utterance to his feelings in a prayer which made such an impression upon the people that Sechenias, in their names, proposed that the Israelites should put away their foreign wives and the children born of them. Niezależnie od prawie Mojżesza Wielu, nawet prowadząc Żydów i księży, było intermarried z bałwochwalczy mieszkańców kraju. Horror dotkniętych przez odkrycie tego nadużycia - zakres, który został bardzo prawdopodobne, nieznane do tej pory do Księgi Ezdrasza -- dał wypowiedzi do jego uczuć w modlitwie, która złożyła takie wrażenie od osób Sechenias, że w ich imiona, zaproponował, że Izraelici powinni wsadzać do więzienia swoich zagranicznych żony i dzieci urodzone z nich. Esdras seized his opportunity, and exacted from the congregation an oath that they would comply with this proposition. Księgi Ezdrasza zajętych jego możliwości, a zgromadzenie wymaganych od złożenia ślubowania, że będą zgodne z tą propozycją. A general assembly of the people was called by the princes and the ancients; but the business could not be transacted easily at such a meeting and a special commission, with Esdras at its head, was appointed to take the matter in hand. For three full months this commission held its sessions; at the end of that time the "strange wives" were dismissed. A Walne Zgromadzenie ludu został nazwany przez książąt i starszych, ale firmy nie mogły być łatwo transakcji na takim spotkaniu i specjalnej komisji, z Księgi Ezdrasza na jej głowie, został powołany do wzięcia sprawy w ręce. Przez trzy pełne miesięcy tego Komisja odbywały sesji, na koniec, że czas na "dziwne żony" zostały oddalone.

What was the outcome of this drastic measure we are not told; Esdras's memoirs are interrupted here. Jaki był wynik tego drastycznego środka nie jesteśmy powiedział; Księgi Ezdrasza wspomnieniach są przerywane tutaj. Nor do we know whether, his task accomplished, he returned to Babylon or remained in Jerusalem. Nie wiemy, czy jego zadanie zrealizowane, wrócił do Babilonu lub pozostał w Jerozolimie. At any rate we find him again in the latter city at the reading of the Law which took place after the rebuilding of the walls. W każdym razie znajdziemy go ponownie w tym ostatnim mieście na czytanie tej ustawy, która miała miejsce po odbudowie murów. No doubt this event had rekindled the enthusiasm of the people; and to comply with the popular demand, Esdras brought the Book of the Law. Bez wątpienia to wydarzenie miało rekindled entuzjazmu ludzi, a do wykonania popularnych popytu, Księgi Ezdrasza przyniósł księgę Prawa. On the first day of the seventh month (Tishri), a great meeting was held "in the street that was before the watergate", for the purpose of reading the Law. W pierwszym dniu siódmego miesiąca (Tishri), wielkie spotkanie odbyło się "na ulicy, która była przed Watergate", w celu czytania ustawy. Standing on a platform, Esdras read the book aloud "from the morning until midday". Stojący na peronie, Księgi Ezdrasza głośno czytała książkę "od rana aż do południa". At hearing the words of the Law, which they had so much transgressed, the congregation broke forth into lamentations unsuited to the holiness of the day; Nehemias therefore adjourned the assembly. Na rozprawie słów ustawy, które miały tyle przekroczyli, zgromadzenie na biadolenie połamał dalej nie nadają się do świętości dnia; Nehemias zatem zawieszone montażu. The reading was resumed on the next day by Esdras, and they found in the Law the directions concerning the feast of the Tabernacles. Odczyt została wznowiona na następny dzień według Księgi Ezdrasza, a oni znaleźć w ustawie wskazówki dotyczące tego święta Namiotów. Thereupon steps were at once taken for the due celebration of this feast, which was to last seven days, from the fifteenth to the twenty-second day of Tishri. Następnie kroki zostały podjęte na raz na celebracja tego powodu święto, które było ostatnie siedem dni, od piętnastego do dwudziestego drugiego Tishri. Esdras continued the public reading of the Law every day of the feast; and two days after its close a strict fast was held, and "they stood, and confessed their sins, and the iniquities of their fathers" (Nehemiah 9:2). Księgi Ezdrasza kontynuowała publiczne czytanie tej ustawy każdy dzień święta, a dwa dni po jej zamknięciu ścisłe odbyło się szybko i "oni stali, i wyznał swoje grzechy i winy swych ojców" (Nehemiasza 9:2). There was a good opportunity to renew solemnly the covenant between the people and God. Nie było dobrą okazją, aby uroczyście odnowić przymierze między ludźmi i Bogiem. This covenant pledged the community to the observance of the Law, the abstention from intermarriage with heathens, the careful keeping of the Sabbath and of the feasts, and to various regulations agreed to for the care of the Temple, its services, and the payment of the tithes. Ta wspólnota przymierza zobowiązała się do przestrzegania prawa, wstrzymali się z pomiędzy krewnymi z heathens, staranne prowadzenie szabatu, a także święta, a także do różnych rozporządzeń zgodziła się na opiekę nad świątyni, jej usług i płatności z dziesięciny. It was formally recited by the princes, the Levites, and the priests, and signed by Nehemias and chosen representatives of the priests, the Levites, and the people (strange as it may appear, Esdras's name is not to be found in the list of the subscribers -- Nehemiah 10:1-27). Został on formalnie recytowane przez książąt, lewitów i kapłanów, i podpisane przez Nehemias i wybranych przedstawicieli z kapłanów, lewitów, a ludzie (jak to dziwne może się wydawać, Księgi Ezdrasza nazwisko nie można znaleźć w wykazie abonentów - Nehemiasza 10:1-27). Henceforth no mention whatever is made of Esdras in the canonical literature. Odtąd nie wspomina co z Księgi Ezdrasza w literaturze kanonicznej. He is not spoken of in connection with the second mission of Nehemias to Jerusalem, and this has led many to suppose that he was dead at the time. On nie zna w związku z drugą misją Nehemias do Jerozolimy, a to doprowadziło do wielu, że był martwy w momencie. In fact both the time and place of his death are unknown, although there is on the banks of the Tigris, near the place where this river joins the Euphrates, a monument purporting to be Esdras's tomb, and which, for centuries, has been a place of pilgrimage for the Jews. W rzeczywistości, jak czas i miejsce jego śmierci nie są znane, chociaż istnieje na banki Tygrysem, w pobliżu miejsca, gdzie wstępuje do tej rzeki Eufrat, pomnik Księgi Ezdrasza celem jest być w grobie, który od wieków, był miejsce pielgrzymek dla Żydów.

Esdras's role in the restoration of the Jews after the exile left a lasting impression upon the minds of the people. Księgi Ezdrasza roli w przywrócenie Żydów po wygnaniu pozostawiły po sobie trwałe wrażenie na umysłach ludzi. This is due mostly to the fact that henceforth Jewish life was shaped on the lines laid down by him, and in a way from which, in the main, it never departed. Jest to spowodowane głównie z faktu, że odtąd żydowskiego życia była kształtowana na liniach ustanowione przez niego, w sposób, z którego, w głównym, to nigdy nie odszedł. There is probably a great deal of truth in the tradition which attributes to him the organization of the synagogues and the determination of the books hallowed as canonical among the Jews. Nie jest prawdopodobnie dużo prawdy w tradycji, która przypisuje mu organizację synagogach i oznaczania książek poświęcone kanonicznych jak wśród Żydów. Esdras's activity seems to have extended still further. Księgi Ezdrasza działalności wydaje się jeszcze bardziej rozszerzone. He is credited by the Talmud with having compiled "his own book" (that is to say Esd.-Nehem.), "and the genealogies of the book of Chronicles as far as himself" (Treat. "Baba bathra", 15a). On jest zapisane przez Talmud posiadające zestawiane z "własnej książki" (to znaczy Esd.-Nehem.) "I rodowodów w Księdze Kronik tak dalece jak siebie samego" (Treat. "Baba bathra", 15a) . Modern scholars, however, differ widely as to the extent of his literary work: some regard him as the last editor of the Hexateuch, whereas, on the other hand, his part in the composition of Esdras-Nehemias and Paralipomenon is doubted. Nowoczesnych uczonych, jednak różnią się znacznie co do zakresu jego prac literackich: niektóre odniesieniu go jako ostatniego do edytora Hexateuch, mając na uwadze, że z drugiej strony, jego udział w składzie Księgi Ezdrasza-Nehemias i Paralipomenon jest w wątpliwość. At any rate, it is certain that he had nothing to do with the composition of the so-called Third and Fourth books of Esdras. W każdym razie, pewne jest, że on nie miał nic wspólnego ze składu tzw trzecia i czwarta książki Księgi Ezdrasza. As is the case with many men who played an important part at momentous epochs in history, in the course of time Esdras's personality and activity assumed, in the minds of the people, gigantic proportions; legend blended with history and supplied the scantiness of information concerning his life; he was looked upon as a second Moses to whom were attributed all institutions which could not possibly be ascribed to the former. Podobnie jak w przypadku wielu ludzi, którzy odegrali ważną rolę w doniosły epok w historii, w czasie Księgi Ezdrasza osobowości i działalności zakładano, w umysłach ludzi, gigantyczne proporcje; legendy zmieszany z historii i dostarczył niedostatek informacji dotyczących jego życia; był spojrzał jako drugi Mojżesz, do których zostały przypisane wszystkie instytucje, które nie mogą ewentualnie być przypisane do poprzedniego. According to Jewish traditions, he restored from memory -- an achievement little short of miraculous -- all the books of the Old Testament, which were believed to have perished during the Exile; he likewise replaced, in the copying of Holy Writ, the old Phoenician writing by the alphabet still in use. Według tradycji żydowskiej, on przywrócony z pamięci - An osiągnięcie niewiele odbiega od cudownego - wszystkie księgi Starego Testamentu, które zostały Uważa się, że zginął w czasie wygnania, zastępuje on również, w kopiowanie Pismo Święte, stary Fenicki piśmie przez Alfabet nadal w użyciu. Until the Middle Ages, and even the Renaissance, the crop of legendary achievements attributed to him grew up; it was then that Esdras was hailed as the organizer of the famous Great Synagogue -- the very existence of which seems to be a myth -- and the inventor of the Hebrew vocal signs. Aż do średniowiecza, renesansu, a nawet, na uprawy osiągnięć legendarnego nadany mu dorastał, a następnie, że została Księgi Ezdrasza mianem organizator słynnej Wielkiej Synagogi - samo istnienie, które wydaje się być mitem -- i wynalazcy hebrajskiego wokal znaków.

II. THE BOOKS OF ESDRAS Książki z Księgi Ezdrasza

Not a little confusion arises from the titles of these books. Nie trochę zamieszania wynika z tytułów tych książek. Esdras A of the Septuagint is III Esdras of St. Jerome, whereas the Greek Esdras B corresponds to I and II Esdras of the Vulgate, which were originally united into one book. Protestant writers, after the Geneva Bible, call I and II Esdras of the Vulgate respectively Ezra and Nehemiah, and III and IV Esdras of the Vulgate respectively I and II Esdras. Księgi Ezdrasza A do Septuaginta jest III Księgi Ezdrasza św Jerome, mając na uwadze, że greckie Księgi Ezdrasza B odpowiada I i II Księgi Ezdrasza z Wulgaty, które pierwotnie były zjednoczone w jednej książce. Pisarzy protestanckich, po Genewie Biblii, zadzwoń I i II z Księgi Ezdrasza z Wulgaty odpowiednio Ezdrasz i Nehemiasz, oraz III i IV Księgi Ezdrasza z Wulgaty odpowiednio I i II Księgi Ezdrasza. It would be desirable to have uniformity of titles. Byłoby pożądane, aby jednolitości tytułów. We shall follow here the terminology of St. Jerome. Będziemy się tutaj terminologii św Jerome.

I Esdras I Księgi Ezdrasza

(Gr. Esdras B, first part; AV Ezra). (Gr. B Księgi Ezdrasza, część pierwsza; AV Ezra). As remarked above, this book formed in the Jewish canon, together with II Esdras, a single volume. Jak zauważył powyżej, utworzone w tej książce żydowskiego kanonu, wraz z II Księgi Ezdrasza, jednym woluminie. But Christian writers of the fourth century adopted the custom -- the origin of which is not easy to assign -- of considering them as two distinct works. Ale chrześcijańskich pisarzy z IV wieku przyjął zamówienie - pochodzenie, które nie jest łatwo przypisać - rozpatrywania ich jako dwa odrębne dzieła. This custom prevailed to such an extent that it found its way even into the Hebrew Bible, where it has remained in use. Ten zwyczaj panujący w takim stopniu, że jego sposób znaleźć nawet w Biblii hebrajskiej, gdzie pozostawał w użyciu. On the other hand, the many and close resemblances undeniably existing between Esd.-Neh. Z drugiej strony, wielu bliskich i resemblances niezaprzeczalnie istniejących między Esd.-Neh. and Par., and usually accounted for by unity of authorship, have suggested that possibly all these books formed, in the beginning, one single volume, for which the title of "Ecclesiastical Chronicle of Jerusalem" has been proposed as fairly expressing its contents. i Par., i zazwyczaj rozliczane przez jedność autorstwa, sugerują, że prawdopodobnie wszystkie te książki powstały, na początku, jednego woluminu, dla którego tytuł "Kronika kościelnych Jerozolimy" została zaproponowana jako sprawiedliwie wyrażające jego zawartość. Should these books be regarded as independent, or as parts of a larger work? Te książki powinny być traktowane jako niezależne, lub jako część większego dzieła? There is little discussion as to the union of I and II Esdras, which may well be considered as a single book. Istnieje niewiele dyskusji w Unii I i II Księgi Ezdrasza, które mogą również być traktowany jako jedna książka. As to the opinion holding Esd.-Neh. Jeśli chodzi o opinię gospodarstwa Esd.-Neh. and Par. i Par. to be only one work, although it seems gaining ground among Biblical students, yet it is still strongly opposed by many who deem its arguments unable to outweigh the evidence in the opposite direction. być tylko jedna praca, chociaż wydaje się, zyskuje na popularności wśród studentów biblijnych, ale jest nadal zdecydowanie sprzeciwia się wielu, którzy uznają swoje argumenty nie są w stanie nad dowodów w przeciwnym kierunku. We should not expect to find in I Esdras, any more than in II Esdras, a complete account of the events connected with the Restoration, even a complete record of the lives of Esdras and Nehemias. Nie powinniśmy oczekiwać znalezienia w I Księgi Ezdrasza, więcej niż w II Księgi Ezdrasza, pełną uwagę na wydarzeniach związanych z Odrodzenia, nawet kompletny zapis życia Księgi Ezdrasza i Nehemias. The reason for this lies in the author's purpose of simply narrating the principal steps taken in the re-establishment of the theocracy in Jerusalem. Powodem tego jest autor celu wystarczy narrando głównych kroków podjętych w celu ponownego ustanowienia w teokracja w Jerozolimie. Thus, in two parallel parts, our book deals Tak więc, w dwóch równoległych części, nasze książki ofert

with the return of the Jews under the leadership of Zorobabel; z powrotu Żydów pod przywództwem Zorobabela;

with the return of another band commanded by Esdras. powrotu z innego pasma dowodzone przez Księgi Ezdrasza.

In the former, with the decree of Cyrus (i, 1-4) and the enumeration of the most prominent members of the caravan (ii), we read a detailed account of the rebuilding of the Temple and its successful completion, in spite of bitter opposition (iii-iv). W dawnej, z dekretu Cyrusa (I, 1-4) i wyliczenie najbardziej prominentnych członków karawany, (ii), czytamy szczegółowy rachunek odbudowy świątyni i jej ukończenie, pomimo gorzkie opozycji (III-IV). The events therein contained cover twenty-one years (536-515). Wydarzenia w nim zawarte obejmują dwadzieścia jeden lat (536-515). The latter part deals with facts belonging to a much later date (458 or 397). Druga część dotyczy faktów należących do znacznie późniejszym terminie (458 lub 397). Opening with the decree of Artaxerxes (vii) and the census of the members of the party, it briefly relates the journey across the desert (viii), and gives all the facts connected with the enforcement of the law concerning marriages with foreign women (ix-x). Otwarcie z dekretu Artakserksesa (vii) i spis członków partii, to na krótko odnosi się do podróży przez pustynie (viii), i podaje wszystkie fakty związane z wykonaniem prawa dotyczące małżeństw z obcymi kobietami (ix -x).

I Esd. I ESD. is a compilation the various parts of which differ in nature, in origin, and even in language. jest kompilacja różnych części, które różnią się w charakter, pochodzenie, a nawet w języku. At least three of the parts may be recognized: Co najmniej trzy części mogą zostać uznane:

the personal memoirs of Esdras (vii, 27-ix, 15); osobistych wspomnień z Księgi Ezdrasza (VII, 27 IX, 15);

lists very likely taken from public documents (ii, 1-70; vii, 1-5); Listy bardzo prawdopodobne zaczerpnięte z dokumentów publicznych (II, 1-70; VII, 1-5);

Aramaic writings (iv, 7-vi, 18; vii, 12-26), supposed with some probability to be a portion of "a more comprehensive history of the restored community" (Stade). Aramejski pism (IV, 7 VI, 18; VII, 12-26), z pewnym prawdopodobieństwem niby za część "bardziej kompleksowego historii przywrócony do społeczności" (Stade).

These the compiler put together into the present shape, adding, of course, now and then some remarks of his own, or some facts borrowed from sources otherwise unknown to us. Te kompilator zebrała w obecnym kształcie, dodając, oczywiście, teraz, a następnie kilka uwag własnych lub pożyczonych niektóre fakty z nieznanych źródeł w inny sposób do nas. This compilatory character does not, as some might believe, lessen in any way the high historical value of the work. Ten znak compilatory nie, jak niektórzy mogą uwierzyć, ogranicza w żaden sposób wysokiej wartości historycznej pracy. True, the compiler was very likely not endowed with a keen sense of criticism, and he has indiscriminatingly transcribed side by side all his sources "as if all were alike trustworthy" (LW Batten); but we should not forget that he has preserved for us pages of the highest value; even those that might be deemed of inferior trustworthiness are the only documents available with which to reconstruct the history of those times; and the compiler, even from the standpoint of modern scientific research, could hardly do anything more praiseworthy than place within our reach, as he did, the sources of information at his disposal. Prawda, kompilator było bardzo prawdopodobne, nie posiada żywe poczucie krytyki, a on ma indiscriminatingly przepisywane obok siebie wszystkie jego źródła ", tak jakby wszystkie były podobne godny zaufania" (LW Batten), ale nie powinniśmy zapominać, że zachowane dla nas stron z najwyższych wartości, nawet tych, które mogą zostać uznane za niższej wiarygodności dokumentów są dostępne jedynie z którymi do zrekonstruowania historii tych czasów, a kompilator, nawet z punktu widzenia nowoczesnych badań naukowych, może trudno zrobić coś bardziej godny pochwały niż miejsce w naszym zasięgu, jak uczynił, źródeł informacji, którymi dysponuje. The composition of the work has long been attributed without discussion to Esdras himself. Skład pracy od dawna przypisane bez dyskusji do Księgi Ezdrasza siebie. This view, taught by the Talmud, and still admitted by scholars of good standing, is, however, abandoned by several modern Biblical students, who, although their opinions are widely at variance on the question of the date, fairly agree, nevertheless, that the book is later than 330 BC Ten widok, nauczana przez Talmud, i nadal dopuszczone przez uczonych dobrej kondycji, jest jednak opuszczony przez kilka nowoczesnych biblijne studentów, którzy, mimo że ich poglądy są powszechnie w sprzeczności w kwestii daty, dość zgadzają się jednak, że książka jest później niż w 330 pne

II Esdras II Księgi Ezdrasza

See the Book of Nehemiah. Patrz: Księga Nehemiasza.

III Esdras III Księgi Ezdrasza

(Gr. Esdras A; Protestant writers, I Esdras) Although not belonging to the Canon of the Sacred Scriptures, this book is usually found, ne prorsus intereat, in an appendix to the editions of the Vulgate. (Gr. A Księgi Ezdrasza; pisarzy protestanckich, I Księgi Ezdrasza) Chociaż nie należą do kanonu Pisma Świętego, ta książka jest zwykle znaleźć, nie prorsus intereat, w dodatku do wydania z Wulgaty. It is made up almost entirely from materials existing in canonical books. Składa się niemal w całości z materiałów istniejących w kanonicznej książki. The following scheme will show sufficiently the contents and point out the canonical parallels: Poniższy plan będzie wystarczająco pokaż zawartość i wskazują na paralele kanonicznej:

III Esdras, i and II Par., xxxv, xxxvi -- History of the Kingdom of Juda from the great Passover of Josias to the Captivity. Księgi Ezdrasza III, I i II Par., XXXV, XXXVI - Historia Królestwa Judy z wielką Pascha z Josias do niewoli.

III Esdras, ii, 1-15 (Greek text, 14) and I Esdras, i -- Cyrus's decree. Return of Sassabasar. Księgi Ezdrasza III, II, 1-15 (grecki tekst, 14) i Księgi Ezdrasza, i - Cyrus dekretu. Return of Sassabasar.

III Esdras, ii, 16 (Gr. 15)-31 (Gr. 25) and I Esdras, iv, 6-24 -- Opposition to the rebuilding of the Temple. Księgi Ezdrasza III, II, 16 (gr. 15) -31 (gr. 25) i Księgi Ezdrasza, IV, 6-24 - Sprzeciw się do odbudowy świątyni.

III Esdras, iii, 1-v, 6 -- Original portion. III Księgi Ezdrasza, III, 1 V, 6 - Oryginalne części. Story of the three pages. Opowieść o trzech stron. Return of Zorobabel. Powrót Zorobabela.

III Esdras, v, 7-46 (Gr. 45) and I Esdras, ii -- List of those returning with Zorobabel. Księgi Ezdrasza III, V, 7-46 (gr. 45) i Księgi Ezdrasza, II - Wykaz osób powracających z Zorobabela.

III Esdras, v, 47 (Gr. 46)-73 (Gr. 70) and I Esdras, iii, 1-iv, 5 -- Altar of holocausts. Księgi Ezdrasza III, V, 47 (gr. 46) -73 (gr. 70) i Księgi Ezdrasza, III, IV, 1, 5 - Ołtarz holocausts. Foundation of the Temple laid. Fundacja Świątyni ustanowione. Opposition. Opozycji.

III Esdras, vi, vii and I Esdras, v, vi -- Completion of the Temple. Księgi Ezdrasza III, VI, VII i Księgi Ezdrasza, V, VI - Zakończenie do świątyni.

III Esdras, viii, 1-ix, 36 and I Esdras, vii-x -- Return of Esdras. Księgi Ezdrasza III, VIII, 1-IX, 36 i Księgi Ezdrasza, VII-X - Zwrot Księgi Ezdrasza.

III Esdras, ix, 37-56 (Gr. 55) and II Esdras, vii, 73-viii, 12 -- Reading of the Law by Esdras. Księgi Ezdrasza III, IX, 37-56 (gr. 55) Księgi Ezdrasza i II, VII, 73-VIII, 12 - Czytanie z Księgi Ezdrasza przez ustawę.

The book is incomplete, and breaks off in the middle of a sentence. W książce jest niepełny, i zrywa w połowie zdania. True, the Latin version completes the broken phrase of the Greek; but the book in its entirety probably contained also the narrative of the feast of Tabernacles (Nehemiah 8). Prawda, łacińskiej wersji uzupełnia łamane zdanie greckiej, ale książka w całości prawdopodobnie zawierała również narracji w Święto Namiotów (Nehemiasza 8). A very strange feature in the work is its absolute disregard of chronological order; the history, indeed, runs directly backwards, mentioning first Artaxerxes (ii, 16-31), then Darius (iii-v, 6), finally Cyrus (v, 7-73). All this makes it difficult to detect the real object of the book and the purpose of the compiler. Bardzo dziwne funkcji w pracy jest jego absolutne lekceważenie porządku chronologicznym, historii, rzeczywiście, prowadzi bezpośrednio do tyłu, z podaniem pierwszej Artakserkses (II, 16-31), a następnie Darek (III-V, 6), wreszcie Cyrus (v, 7-73). Wszystko to utrudnia wykrycie obiekt realny książki i cel kompilatora. It has been suggested that we possess here a history of the Temple from the time of Josias down to Nehemias, and this view is well supported by the subscription of the old Latin version. Sugerowano, że posiadamy tutaj historię świątyni od czasu do Josias Nehemias, i ten pogląd jest dobrze obsługiwany przez subskrypcji starej wersji Łacińskiej. Others suppose that, in the main, the book is rather an early translation of the chronicler's work, made at a time when Par., Esdras, and Neh. Inni załóżmy, że główne, książka jest dość wczesnym tłumaczenia z kronikarzem prac, wykonanych w czasie, gdy Par., Księgi Ezdrasza i Neh. still formed one continuous volume. nadal tworzą jeden ciągły objętości. Be this as it may, there seems to have been, up to St. Jerome, some hesitation with regard to the reception of the book into the Canon; it was freely quoted by the early Fathers, and included in Origen's "Hexapla". Bądź tym, jak może, wydaje się, że zostały do St Jerome, pewne wahania w odniesieniu do recepcji książki do Canon; było dowolnie kwotowane przez wczesnych Ojców, a zawarte w Orygenes's "Hexapla". This might be accounted for by the fact that III Esd. Może to być rozliczane przez fakt, że III ESD. may be considered as another recension of canonical Scriptures. można uznać za kolejny zrewidowanie z kanonicznych Pisma. Unquestionably our book cannot claim to be Esdras's work. Niewątpliwie nasze książki nie może domagać się Księgi Ezdrasza pracy. From certain particulars, such as the close resemblance of the Greek with that of the translation of Daniel, some details of vocabulary,etc., scholars are led to believe that III Esd. Od niektórych szczegółowych, takich jak bliskie podobieństwo do greckiego z tego, że tłumaczenie Daniel, niektóre szczegóły dotyczące słownictwa, itp., badacze są mylnie sądzili, że III ESD. was compiled, probably in Lower Egypt, during the second century BC Of the author nothing can be said except, perhaps, that the above-noted resemblance of style to Dan. został skompilowany, prawdopodobnie w Dolnym Egipcie, w drugim wieku pne Z autorem można powiedzieć nic oprócz, być może, że wyżej zauważyć podobieństwo stylu do Dan. might incline one to conclude that both works are possibly from the same hand. może nagiąć jednego do wniosku, że obie prace są być może z tej samej strony.

IV Esdras IV Księgi Ezdrasza

Such is the title of the book in most Latin manuscripts; the (Protestant) English apocrypha, however, give it as II Esdras, from the opening words: "The second book of the prophet Esdras". Taki jest tytuł książki, w większości rękopisów Łacińskiej, a (protestanckich) Angielski apokryfy, jednak podać ją jako II Księgi Ezdrasza, ze slowami: "Druga księga proroka Księgi Ezdrasza". Modern authors often call it the Apocalypse of Esdras. Nowoczesne autorów często nazywają ją Apokalipsy z Księgi Ezdrasza. This remarkable work has not been preserved in the original Greek text; but we possess translations of it in Latin, Syriac, Arabic (two independent versions), Ethiopian, and Armenian. Ta wspaniała praca nie został zachowany w oryginalnym tekście greckim, ale posiadają tłumaczenia w łaciński, syryjski, arabski (dwie niezależne wersje), Etiopii, i armeński. The Latin text is usually printed in the appendix to the editions of the Vulgate; but these editions miss seventy verses between vii, 35, and vii, 36. Łacińskiego tekstu jest zazwyczaj wydrukowany w dodatku do wydania z Wulgaty, ale te znaki edycji Miss siedemdziesiąt między VII, 35 VII i 36. The missing fragment, which was read in the other versions, was discovered in a Latin manuscript by RL Bensly, in 1874, and has been since repeatedly printed. Brakujący fragment, który został w drugiej wersji, został odkryty w łacińskiego rękopisu przez RL Bensly, w 1874 i został wydrukowany, ponieważ wielokrotnie. In the Latin the book is divided into sixteen chapters. W Łacińskiej książka jest podzielona na szesnaście rozdziałów. The two opening (i, ii) and the two concluding (xv, xvi) chapters, however, which are not to be found in the Eastern translations, are unhesitatingly regarded by all as later additions, foreign to the primitive work. Dwóch otwarcia (I, II) i dwóch zawarcia (XV, XVI) rozdziałów, jednak, których nie można znaleźć we wschodniej tłumaczenia, pewnie są uważane przez wszystkich jako dodane później, prymitywne zagranicznych do pracy.

The body of the Fourth Book, the unity of which appears to be unquestionable, is made up of seven visions which Esdras is supposed to have seen at Babylon, the thirtieth year after the destruction of Jerusalem (the date given is wrong by about a century). Ciało czwartą książkę, jedność, która wydaje się być niepodważalne, składa się z siedmiu wizji Księgi Ezdrasza, który ma się postrzegać w Babilonie, trzydziestego roku po zniszczeniu Jerozolimy (data podana jest źle o wieku ).

In the first vision (iii, 1-v, 20), Esdras is lamenting over the affliction of his people. W pierwszej wizji (III, 1-v, 20), Księgi Ezdrasza jest lamenting na nędzę swojego ludu. Why does not God fulfil his promises? Dlaczego Bóg nie spełnił swoich obietnic? Is not Israel the elect nation, and better, despite her "evil heart", than her heathen neighbours? Nie wybiera naród Izraela, i lepiej, pomimo jej "złe serce", niż jej pogańskich sąsiadów? The angel Uriel chides Esdras for inquiring into things beyond his understanding; the "prophet" is told that the time that is past exceeds the time to come, and the signs of the end are given him. Anioł Uriel chides Księgi Ezdrasza na pytanie do rzeczy poza jego zrozumienia; w "proroka" powiedział, że jest czas, że jest przeterminowana przekracza czas, aby przyjść, i znaki końca są mu.

In another vision (v, 21-vi, 34), he learns, with new signs of the end, why God "doeth not all at once". W innej wizji (V, 21 VI, 34), uczy się on, ze nowe znaki do końca, dlaczego Bogu "nie czyni wszystkich naraz".

Then follows (vi, 35-ix, 25) a glowing picture of the Messianic age. Potem następuje (VI, 35 IX, 25) a promienny obraz mesjańska wieku. "My son" shall come in his glory, attended by those who did not taste death, Moses, Henoch, Elias, and Esdras himself; they shall reign 400 years, then "my son" and all the living shall die; after seven days of "the old silence", the Resurrection and the Judgment. "Mój syn" przyjdzie w swej chwale, z udziałem tych, którzy nie zaznają śmierci, Mojżesz, Henoch, Eliasz, a sam Księgi Ezdrasza; będą królować 400 roku, następnie "mój syn" i wszystkich żywych umrze; po upływie siedmiu dni w "starych milczenia", Zmartwychwstania Pańskiego i Zmartwychwstania.

Next (ix, 26-x, 60) Esdras beholds, in the appearance of a woman mourning for her son who died on his wedding day, an apocalyptic description of the past and future of Jerusalem. Next (IX, 26 X, 60) Księgi Ezdrasza beholds, w wyglądzie kobiety żałoby dla jej syna, który zmarł na jego ślub dzień, jeden apokaliptyczny opis przeszłości i przyszłości Jerozolimy.

This vision is followed by another (xi, 1-xii, 39) representing the Roman Empire, under the figure of an eagle, and by a third (xiii) describing the rise of the Messianic kingdom. Wizja ta jest następnie przez innego (XI, XII 1, 39) reprezentujących Cesarstwa Rzymskiego, pod postacią orła, a przez osobę trzecią (xiii) opisujące powstanie w mesjanistyczny królestwo.

The last chapter (xiv) narrates how Esdras restored the twenty-four books of the Old Testament that were lost, and wrote seventy books of mysteries for the wise among the people. W ostatnim rozdziale (xiv) czytelników, jak przywrócić Księgi Ezdrasza dwudziestu czterech ksiąg Starego Testamentu, które zostały utracone, a napisał siedemdziesięciu książek tajemnic dla mędrców wśród ludu.

The Fourth Book of Esdras is reckoned among the most beautiful productions of Jewish literature. Czwartej Księdze Księgi Ezdrasza jest liczony wśród najpiękniejszych przedstawień żydowskiej literatury. Widely known in the early Christian ages and frequently quoted by the Fathers (especially St. Ambrose), it may be said to have framed the popular belief of the Middle Ages concerning the last things. Powszechnie znany we wczesnych chrześcijańskich wieku i często cytowany przez Ojców (szczególnie święty Ambroży), można stwierdzić, że w ramce popularnego przekonania o średniowieczu dotyczące ostatnich rzeczy. The liturgical use shows its popularity. Liturgicznego wykorzystania pokazuje jego popularności. The second chapter has furnished the verse Requiem æternam to the Office of the Dead (24-25), the response Lux perpetua lucebit sanctis tuis of the Office of the Martyrs during Easter time (35), the introit Accipite jucunditatem for Whit-Tuesday (36-37), the words Modo coronantur of the Office of the Apostles (45); in like manner the verse Crastine die for Christmas eve, is borrowed from xvi, 53. Drugi rozdział posiada wersetu przekazał Aeternam Requiem dla pakietu Office of the Dead (24-25), w odpowiedzi Lux Perpetua lucebit Sanctis tuis pakietu Office w czasie Wielkanocy Męczenników czasu (35), w introit Accipite jucunditatem na Zesłanie-Tuesday ( 36-37), wyrazy Modo coronantur z Urzędu Apostołów (45); w podobny sposób werset Crastine umiera na Wigilię, jest wypożyczony z XVI, 53. However beautiful and popular the book, its origin is shrouded in mystery. Jednak piękne i popularne książki, jego pochodzenie jest owiana tajemnicą. The introductory and concluding chapters, containing evident traces of Christianity, are assigned to the third century (about AD 201-268). Wstępne i zawarcia rozdziały, zawierające ewidentne ślady chrześcijaństwa, są przypisane do trzeciego wieku (ok. AD 201-268). The main portion (iii-xiv) is undoubtedly the work of a Jew -- whether Roman, or Alexandrian, or Palestinian, no one can tell; as to its date, authors are mostly widely at variance, and all dates have been suggested, from 30 BC to AD 218; scholars, however, seem to rally more and more around the year AD 97. Głównych części (III-XIV) jest niewątpliwie dziełem Żyda - czy Roman, lub aleksandryjski, lub palestyńskich, nikt nie może powiedzieć, co do daty, autorzy są w większości bardzo sprzeczne, i wszystkie terminy zostały zasugerowane, od 30 do AD BC 218; uczonych, jednak wydaje się rajd coraz więcej około roku AD 97.

Publication information Written by Charles L. Souvay. Publikacja informacji napisanej przez Charlesa L. Souvay. Transcribed by Sean Hyland. The Catholic Encyclopedia, Volume V. Published 1909. Przepisywane przez Sean Hyland. Encyklopedia Katolicka, Tom V. Opublikowany 1909. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, May 1, 1909. Nihil obstat, 1 maja 1909 roku. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, Archbishop of New York


Book of Nehemiah Księga Nehemiasza

Catholic Information Informacje Katolicki

Also called the second Book of Esdras (Ezra), is reckoned both in the Talmud and in the early Christian Church, at least until the time of Origen, as forming one single book with Esdras, and St. Jerome in his preface (ad Dominionem et Rogatianum), following the example of the Jews, still continues to treat it as making one with the Book of Esdras. Zwany także drugi Księga Księgi Ezdrasza (Ezra), jest liczony zarówno w Talmud i na początku chrześcijaństwa, przynajmniej do czasu Orygenes, jako stanowiące jedną książkę z Księgi Ezdrasza, St Jerome i jego przedmowę (ad Dominionem et Rogatianum), idąc za przykładem Żydów, nadal traktuje ją jako wyrobu jednej z Księgi Księgi Ezdrasza. The union of the two in a single book doubtless has its origin in the fact that the documents of which the Books of Esdras and Nehemiah are composed, underwent compilation and redaction together at the hands probably, as most critics think, of the author of Paralipomenon about BC 300. Unii z dwóch w jednej książce niewątpliwie ma swoje pochodzenie w tym, że dokumenty, które Księgi Księgi Ezdrasza Nehemiasza i są w składzie, kompilacji i przeróbka przeszła w ręce razem prawdopodobnie, jak większość krytyków uważa, z autora Paralipomenon BC około 300 euro. The separation of the Book of Nehemiah from that of Esdras, preserved in our editions, may in its turn be justified by the consideration that the former relates in a distinct manner the work accomplished by Nehemiah, and is made up, at least in the great part, from the authentic memoirs of the principal figure. Separacji Księga Nehemiasza od tego z Księgi Ezdrasza, zachowane w naszej edycji, mogą z kolei być uzasadnione przez fakt, że dawne odnosi się w inny sposób dzieło dokonane przez Nehemiasza, a składa się, przynajmniej w wielkim strony, z autentycznych wspomnień z głównych wartości. The book comprises three sections: Książka składa się z trzech części:

Section I (Chapters 1-6); Sekcja I (rozdziały 1-6);

Section II (Chapters 7-13:3); Sekcja II (rozdziały 7-13:3);

Section III (Chapter 13:4 - Chapter 31). Sekcja III (rozdział 13:4 - Rozdział 31).

Sections I and III will be treated first, and section II, which raises special literary problems, will be discussed at the end. Sekcje I i III, będą traktowane pierwszy, a sekcja II, który budzi specjalnych problemów literackich, zostaną omówione na końcu.

SECTION I: CHAPTERS 1-6 SEKCJA I: rozdziały 1-6

(1) comprises the account, written by Nehemiah himself, of the restoration of the walls of Jerusalem. (1) składa się z rachunku, napisane przez siebie Nehemiasza, o przywrócenie mury Jerozolimy. Already in the reign of Xerxes (BC 485-65), and especially during the first half of the reign of Artaxerxes I (BC 465-24), the Jews had attempted, but with only partial success, to rebuild the walls of their capital, a work, up to then, never sanctioned by the Persian kings (see Ezra 4:6-23). Już w czasach rządów Kserkses (BC 485-65), a zwłaszcza w pierwszej połowie panowania Artakserksesa I (BC 465-24), Żydzi mieli próbę, ale tylko częściowy sukces, aby odbudować ściany wysokości ich kapitału , Pracy, a następnie do góry, nigdy nie usankcjonowane przez królów perskich (patrz Ezdrasz 4:6-23). In consequence of the edict of Artaxerxes, given in I Esd., iv, 18-22, the enemies of the Jews at Jerusalem forcibly stopped the work (ibid., 23) and pulled down a part of what had already been accomplished. W związku z dekret Artakserksesa, podanych w I ESD., IV, 18-22, wrogowie Żydów w Jerozolimie wymuszenie pracy zaprzestano (tamże, 23) i zburzona część tego, co zostało już osiągnięte.

(2) With these events the beginning of the Book of Nehemiah is connected. Nehemiah, the son of Helchias, relates how, at the court of Artaxerxes at Susa where he fulfilled the office of the king's cup-bearer, he received the news of this calamity in the twentieth year of the king (Nehemiah 1), and how, thanks to his prudence, he succeeded in getting himself sent on a first mission to Jerusalem with full powers to rebuild the walls of the Jewish capital (Nehemiah 2:1-8). (2) Z tych wydarzeń początku Księgi Nehemiasza jest podłączony. Nehemiasza, syna Helchias, dotyczy sposobu, w sądzie Artakserksesa w Suzie, gdzie spełnione, urząd królewski puchar-okaziciela, otrzymał news tej klęski w dwudziestym roku król (Nehemiasza 1), jak i, dzięki jego ostrożności, udało mu się skłonić sam wysłał na pierwszą misję do Jerozolimy z pełnymi uprawnieniami do odbudowy murów żydowskiego kapitału (Nehemiasza 2:1 -8). This first mission lasted twelve years (v, 14; xiii, 6); he had the title of Perah (v, 14; xii, 26) or Athersatha (viii, 9; x,1). Ta pierwsza misja trwała dwanaście lat (v, 14; XIII, 6); miał tytuł Perah (V, 14 XII, 26) lub Athersatha (VIII, 9, x, 1). It had long been the opinion of most historians of Israel that the Artaxerxes of Nehemiah was certainly the first of that name, and that consequently the first mission of Nehemiah fell in the year BC 445. Ona już od dawna opinii większości historyków Izraela, że Artakserkses Nehemiasza był z pewnością pierwszym z tej nazwy, i że w związku z pierwszych misji Nehemiasza spadła w roku 445 pne. The Aramaic papyri of Elephantine, recently published by Sachau, put this date beyond the shadow of a doubt. W aramejski papirusy z Elefantynie, opublikowane niedawno przez Sachau, wprowadzone po tej dacie cień wątpliwości. For in the letter which they wrote to Bahohim, Governor of Judea, in the seventeenth year of Darius II ( BC 408), the Jewish priests of Elephantine say that they have also made an application to the sons of Sanaballat at Samaria. W piśmie które napisali do Bahohim, gubernator Judei, w siedemnastym roku panowania Dariusza II (BC 408), żydowskich kapłanów Elefantynie powiedzieć, że mają one również złożyła wniosek do synów Sanaballat w Samarii. Now Sanaballat was a contemporary of Nehemiah, and the Artaxerxes of Nehemiah, therefore, was the predecessor, and not the successor, of Darius II. Teraz Sanaballat był współczesny Nehemiasza oraz Artakserksesa Nehemiasza, w związku z tym, był poprzednikiem, a nie następcy, Dariusza II.

(3) On his arrival at Jerusalem, Nehemiah lost no time; he inspected the state of the walls, and then took measures and gave orders for taking the work in hand (ii, 9-18). (3) W dniu jego przybycia do Jerozolimy, Nehemiasza nie stracił czasu, bo kontrolował stan ścian, a następnie zabrał i dał środki na podjęcie zleceń pracy w kasie (II, 9-18). Chapter iii, a document of the highest importance for determining the area of Jerusalem in the middle of the fifth century BC, contains a description of the work, carried out at all points at once under the direction of the zealous Jewish governor. Rozdział III, dokument o najwyższym znaczeniu dla określenia obszaru Jerozolimy w połowie piątego wieku pne, zawiera opis prac, prowadzonych we wszystkich punktach naraz pod kierunkiem w regulator zapalony żydowskiej. The high priest Eliasib is named first among the fellow workers of Nehemiah (iii, 1). Arcykapłana Eliasib nazwie pierwszym wśród współpracowników Nehemiasza (III, 1). To bring the undertaking to a successful termination the latter had to fight against all sorts of difficulties. W celu dostosowania przedsiębiorstwa do pomyślnego zakończenia tego ostatniego miał do walki z wszelkiego rodzaju trudności.

(4) First of all, the foreign element had great influence in Judea. (4) Przede wszystkim, z elementem zagranicznym miał wielki wpływ w Judei. The Jews who had returned from captivity almost a century before, had found the country partly occupied by people belonging to the neighbouring races, and being unable to organize themselves politically, had seen themselves reduced, little by little, to a humiliating position in their own land. Żydzi, którzy wrócili z niewoli prawie wieku przed, stwierdziła części kraju okupowanej przez osoby należące do sąsiednich plemion, i nie są w stanie zorganizować sobie politycznie, ujrzawszy siebie zmniejszona, stopniowo, do upokarzającej miejsce w ich własnych lądować. And so, at the time of Nehemiah, we see certain foreigners taking an exceedingly arrogant attitude towards the Jewish governor and his work. I tak, w momencie Nehemiasza, widzimy niektórych cudzoziemców przy niebywale arogancki stosunek do żydowskiego gubernatora i jego pracy. Sanaballat the Horonite, chief of the Samaritans (iv, 1, 2), Tobias the Ammonite, Gossem the Arabian, claim to exercise constant control over Jewish affairs, and try by all means in their power, by calumny (ii, 19), scoffs (iv, 1 ff), threats of violence (iv, 7 ff), and craft (vi, 1 ff), to hinder Nehemiah' work or ruin him. Sanaballat w Horonite, szef Samarytanie (IV, 1, 2), Tobias ammonicki, Gossem arabskich, roszczenia do sprawowania ciągłej kontroli nad sprawami żydowskich, i spróbuj na wszelkie sposoby w ich mocy, poprzez oszczerstwo (II, 19), scoffs (IV, 1 n.), groźby przemocy (IV, 7 n.), oraz rzemiosła (VI, 1 nn), aby utrudnić Nehemiasza pracy lub ruiny go. The reason of this was that the raising up again of the walls of Jerusalem was destined to bring about the overthrow of the moral domination, which for many years circumstances had secured for those foreigners. Powodem tego był fakt, że podnoszenie się ponownie w murach Jerozolimy był przeznaczony do doprowadzenia do obalenia moralnej dominacji, która przez wiele lat okoliczności miały zabezpieczone dla tych cudzoziemców.

(5) The cause of the foreigners was upheld by a party of Jews, traitors to their own nation. (5) przyczyną cudzoziemców zostało potwierdzone przez strony Żydów, zdrajców do własnego narodu. The prophet Noadias and other false prophets sought to terrify Nehemiah (vi, 14); there were some who, like Samaia, allowed themselves to be hired by Tobias and Sanaballat to set snares for him (vi, 10-14). Prorok Noadias i innych fałszywi prorocy starali się przestraszyć Nehemiasza (VI, 14); istnieją tacy, którzy, podobnie jak Samaia, pozwoliła sobie na zatrudnianie przez Tobiasa Sanaballat i sideł, aby ustawić dla niego (VI, 10-14). Many Jews sided with Tobias on account of the matrimonial alliances existing between his family and certain Jewish families. Wielu Żydów z bocznych Tobias względu na małżeńskich istniejących sojuszy między jego rodziny i niektórych rodzin żydowskich. Nehemiah, however, does not speak of the mixed marriages as if they had been actually forbidden. Nehemiasza, jednak nie mówić z małżeństw mieszanych, jak gdyby były one rzeczywiście zakazane. The father-in-law of Tobias' son, Mosollam, the son of Barachias, on the contrary, was a fellow worker of Nehemiah (vi, 18; iii, 4). Ojciec-w-prawo Tobias "syna, Mosollam, syna Barachias, wręcz przeciwnie, był adiunktem pracownik Nehemiasza (vi, 18, III, 4). The law of Deuteronomy only forbade marriages between Jews and Chanaanites (Deut. vii, 1, 3). Prawo Powtórzonego tylko zakazała małżeństw między Żydami i Chanaanites (Deut. VII, 1, 3).

(6) Difficulties of a social nature, the result of the selfish treatment of the poor by the rich, who misused the common distress for their own ends, likewise called for the energetic intervention of Nehemiah (v). (6) Trudności o charakterze socjalnym, w związku z egoistyczne traktowanie biednych przez bogatych, którzy niezgodnie z zasadami wspólnego niebezpieczeństwa dla własnych celów, podobnie wezwał do energicznej interwencji Nehemiasza (v). On this occasion Nehemiah recalls the fact that previous governors had practised extortion, while he was the first to show himself disinterested in the discharge of his duties (v, 15 ff). Z tej okazji Nehemiasza przypomina, że poprzedni prezesi mieli praktykowana wymuszenia, podczas gdy on był pierwszym, aby pokazać siebie w bezinteresownej absolutorium swoich obowiązków (v, 15 n.).

(7) In spite of all these difficulties the rebuilding of the wall made rapid progress. (7) Pomimo tych wszystkich trudności na ścianie odbudowie się szybki postęp. We learn from vii, 15 that the work was completely finished within fifty-one days. Uczymy się od VII, 15, że praca została całkowicie zakończona w ciągu pięćdziesięciu jeden dzień. Josephus (Ant., V, 7, 8) says that it lasted two years and four months, but his testimony, often far from reliable, presents no plausible reason for setting aside the text. Josephus (ant., V, 7, 8) mówi, że trwało dwa lata i cztery miesiące, ale jego zeznania, często daleko od wiarygodnych, nie przedstawia wiarygodnych powodów do uchylenia tekstu. The relatively short duration of the work is explained, when we consider that Nehemiah had only to repair the damage wrought after the prohibition of Artaxerxes (Ezra 4:23), and finish off the construction, which might at that moment have been already far advanced [see above (1)]. Stosunkowo krótki czas pracy jest wyjaśnione, kiedy uznają, że Nehemiasz miał tylko do naprawy szkód uczynił po zakaz Artakserkses (Ezdrasz 4:23), a kończy się na budowę, które mogłyby w tym momencie już dalece zaawansowane [patrz wyżej (1)].

SECTION III: CHAPTER 13:4 TO CHAPTER 31) SEKCJA III: ROZDZIAŁ 13:4 DO ROZDZIAŁU 31)

After the expiration of his first mission, Nehemiah had returned to Susa in the thirty-second year of Artaxerxes (BC 433; 13:6). Po upływie swojej pierwszej misji Nehemiasza wrócili do Susa w trzydziestym drugim roku Artakserksesa (BC 433; 13:6). Some time after, he was charged with a fresh mission to Judea, and it is with his doings during this second mission that xiii, 4-31 is concerned. Jakiś czas po, był oskarżony o świeżych misji do Judei, i to z jego uczynków podczas tej drugiej misji, że XIII, 4-31 jest zaniepokojony. The account at the beginning seems mutilated. Konto na początku wydaje się być zniszczone. Nehemiah relates how, at the time of his second arrival at Jerusalem, he began by putting an end to the abuses which Tobias, the Ammonite, supported by the high priest Eliasib, was practising in the temple in the matter of the depository for the sacred offerings (xiii, 4-9). Nehemiasza dotyczy sposobu, w czasie swojej drugiej przyjazdu w Jerozolimie, zaczął przez kładącej kres nadużycia, które Tobias, ammonicki, wspierane przez arcykapłana Eliasib, był praktykującym w świątyni w sprawie depozytariusza dla świętych ofert (xiii, 4-9). He severely blames the violation of the right of the Levites in the distribution of the tithes, and takes measures to prevent its occurrence in future (xiii, 10-14); he insists on the Sabbath being strictly respected even by the foreign merchants (xiii, 15-22). On poważnie blames naruszenie prawa lewitów w dystrybucji na dziesięcin, i podejmuje środki w celu zapobieżenia jej wystąpieniu w przyszłości (XIII, 10-14); on nalega na Sabat jest ściśle przestrzegane nawet przez kupców zagranicznych (xiii , 15-22). Finally he dealt severely with the Jews who were guilty of marriages with strange wives, and banished a grandson of Eliasib who had married a daughter of Sanaballat (xiii, 23-28). Wreszcie zajmował poważnie z Żydów, którzy byli winni małżeństw z dziwnej żony i wypędziła Eliasib jeden wnuk, który poślubił córkę Sanaballat (XIII, 23-28). To this son-in-law of Sanaballat is generally attributed the inauguration of the worship in the temple of Garizim. It is plain that Nehemiah' attitude during his second mission with regard to mixed marriages differs greatly from his attitude at the beginning of his first stay in Jerusalem [see section I, (5)]. W tym zięciem z Sanaballat jest powszechnie przypisywane inauguracji kultu w świątyni Garizim. Jest to zwykły Nehemiasza, że "postawa podczas swojej drugiej misji w odniesieniu do małżeństw mieszanych znacznie różni się od jego postawy na początku swojej pierwszej Pobyt w Jerozolimie [patrz sekcja I, (5)].

SECTION II: CHAPTERS 7 TO 13:3 SEKCJA II: działami 7 13:3

(1) contains accounts or documents relating to the work of politico-social and religious organization effected by Nehemiah, after the walls were finished. (1) zawiera rachunki lub dokumentów odnoszących się do pracy polityczno-społecznych i organizacji religijnych dokonywanych przez Nehemiasza, po ścianach zostały zakończone. Here we no longer have Nehemiah speaking in the first person, except in vii, 1-5, and in the account of the dedication of the walls (xii, 31, 37, 39). Tu nie mają już Nehemiasza mówienia w pierwszej osobie, z wyjątkiem VII, 1-5, a w związku z oddaniem do ściany (XII, 31, 37, 39). He relates how, after having rebuilt the walls, he had to proceed to erect houses, and take measures for bringing into the town a population more in proportion to its importance as the capital (vii, 1-5; cf. Ecclus., xlix, 15). On dotyczy sposobu, odbudowany po ścianach, musiał przejść do wyprostowany domów i podjąć środki w celu wprowadzenia do miasta ludności bardziej proporcjonalnie do jego znaczenia jako kapitał (vii, 1-5; cf. Ecclus., XLIX , 15).

(2) He gives (vii, 5 ff.) the list of the families who had returned from captivity with Zorobabel. (2) On daje (vii, 5 nn.) Wykaz rodzin, którzy wrócili z niewoli z Zorobabela. This list is in I Esd., ii. Ta lista jest w I ESD. II. It is remarkable that in the Book of Nehemiah, following on the list we find reproduced (vii, 70 ff.) with variants, the remark of I Esd., ii, 68-70 about the gifts given towards the work of the temple by Zorobabel's companions, and the settlement of these latter in the country; and again that Neh., viii, 1 resumes the narrative in the very words of I Esd., iii. Zadziwiające jest, że w Księdze Nehemiasza, opierając się na wykazie zamieszczonym znajdujemy (vii, 70 nn.) Z wariantów, uwagi I ESD., II, 68-70 o dary danym kierunku pracy świątyni przez Zorobabela z towarzyszami, a rozliczenie tych ostatnich w kraju, i znowu, że Neh., VIII, 1 odezwie narracji w bardzo słów I ESD. III. This dependence is probably due to the redactor, who in this place gave a new form to the notes supplied him by the Jewish governor's memoirs which also explains the latter's being spoken of in the third person, Neh., viii, 9. Ta zależność jest prawdopodobnie ze względu na redaktor, który w tym miejscu wydał nową formę do notatek dostarczonych mu przez żydowskich wojewoda wspomnieniach, które również tłumaczy jego jest mówione w trzeciej osobie, Neh., VIII, 9.

(3) There is a description of a great gathering held in the seventh month under the direction of Nehemiah (viii, 9-12) at which Esdras reads the Law (viii, 13). They then kept the Feast of Tabernacles (viii, 13-18). (3) znajduje się opis wielkie zebranie, które odbyło się w siódmym miesiącu pod kierunkiem Nehemiasza (VIII, 9-12), w którym czytamy Księgi Ezdrasza ustawy (VIII, 13). One następnie przechowywane w Święto Namiotów (viii, 13-18). When this feast is over, the people gather together again on the twenty-fourth day of the seventh month (ix, 1 ff.) to praise God, confess their sins, and to bind themselves by a written covenant faithfully to observe their obligations. Gdy tego święta jest powyżej, ludzie zbierają ponownie w dwudziestym czwartym dniu siódmego miesiąca (IX, 1 nn.) Do uwielbienia Boga, wyznać swoje grzechy, i stała się wiążąca poprzez pisemne przymierzu wiernie obserwować ich obowiązków. Chapter X after giving the list of the subscribers to the covenant, sets forth the obligations, which the people bind themselves to fulfil; in particular the prohibition of mixed marriages (verse 30); the keeping of the Sabbath, especially in their treatment of foreign merchants (verse 31), the yearly tribute of a third part of a sicle for the Temple (verse 32), and other measures to ensure the regular celebration of sacrifices (verses 33-34), the offering of the firstfruits and of the first born (verses 35-37), and the payment and the distribution of the tithes (verses 35-39). Rozdział X po udzieleniu listę zapisanych do przymierza, określa obowiązki, które ludzie wiążą się spełniają, w szczególności zakaz małżeństw mieszanych (werset 30); prowadzenie szabatu, a zwłaszcza w ich traktowania zagranicznych kupców (werset 31), coroczne daniny w trzeciej części z sicle do świątyni (werset 32), a także inne środki w celu zapewnienia regularnej celebracji ofiary (wersety 33-34), ofiary z pierwocin i pierwszy urodzony (wersety 35-37), oraz płatności i dystrybucji z dziesięciny (wersety 35-39). After chapter x it is advisable to read xii, 43-xiii, 1-3; the appointment of a commission for the administration of things brought to the Temple, and the expulsion of foreigners from among the community. Po rozdziale x wskazane jest, aby czytać XII, 43-xiii, 1-3; powołania Komisji ds. administracji rzeczy wniesione do świątyni, i wydalenia cudzoziemców spośród społeczności. Chapter xi, 1, 2, recalls the measures taken to people Jerusalem; verses 3-36 give the census of Jerusalem and of other towns as Nehemiah' measures left it. Rozdział XI, 1, 2, przypomina o działaniach podjętych w celu ludzi Jerozolimy; wersety 3-36 podać spis Jerozolimie i innych miastach, jak Nehemiasz "środki pozostawił. In chapter xii, 27-43, we have the account of the solemn dedication of the walls of Jerusalem; Esdras the scribe is mentioned as being at the head of a group of singers (verse 35). W rozdziale XII, 27-43, mamy rachunek uroczyste poświęcenie murów Jerozolimy; Księgi Ezdrasza pisarz jest wymieniony jako szef grupy śpiewaków (werset 35). The list in xii, 1-26, has no connexion whatever with the events of this epoch. Listy w XII, 1-26, nie ma connexion niezależnie od wydarzeń z tej epoki.

(4) The proceedings set forth in viii-x are closely connected with the other parts of the history of Nehemiah. (4) postępowanie określone w VIII-X są ściśle związane z innych części historii Nehemiasza. The obligations imposed by the covenant, described in x, have to do with just the very matters with which Nehemiah concerned himself most during his second stay (see above, section III). Zobowiązań nałożonych przez przymierze, opisane w x mieć do czynienia z tak bardzo sprawach, z którymi osobiście najbardziej zainteresowanych Nehemiasza podczas swojej drugiej pobyt (patrz wyżej, punkt III). The regulation concerning the providing of the wood for the altar (x, 34) is recalled by Nehemiah in xiii, 31, and the very words used in x, 39 (end of verse), we find again in xiii, 11. Regulacji dotyczących dostarczaniem drewna do ołtarza (x, 34) przypomnieć przez Nehemiasza w XIII, 31, a słowa użyte w bardzo x, 39 (koniec werset), znajdujemy znów w xiii, 11. The covenant entered into by the people during Nehemiah' first mission was broken in his absence. Przymierza zaciągniętych przez ludzi w trakcie Nehemiasza "pierwszą misją było łamane w przypadku jego nieobecności. At the time of his second mission he put down the abuses with severity. W czasie swojej drugiej misji włożył w dół nadużycia z surowością. For instance, the attitude he takes towards mixed marriages is quite different from his attitude at the beginning of his first stay [see above section I (5); section III]. Na przykład postawa on ma wobec małżeństw mieszanych jest całkiem inna od jego postawy na początku swojego pierwszego pobytu [patrz wyżej sekcja I (5); sekcji III]. This change is explained precisely by the absolute prohibition pronounced against these marriages in the assembly described in ix-x. Ta zmiana jest dokładnie wyjaśnione przez bezwzględnego zakazu wymawiane z tych małżeństw w montażu opisanej w IX-X. The view has been put forward that viii-x gives an account of events belonging to the period of the organization of worship under Zorobabel, the names of Nehemiah (viii, 9; x, 1) and Esdras (viii, 1 ff.) having been added later. Widok zostało wysunięte, że VIII-X daje konto wydarzeń należących do okresu organizacja kultu w ramach Zorobabela, nazwy Nehemiasza (VIII, 9, x, 1) i Księgi Ezdrasza (VIII, 1 nn.) Posiadające zostały dodane później. But there was certainly sufficient reason for the reorganization of worship in the time of Nehemiah (cf. the Book of Malachi and Nehemiah 13). Ale z pewnością nie był wystarczającym powodem do reorganizacją kultu w czasach Nehemiasza (por. Księga Malachiasza i Nehemiasza 13). Others on the contrary would regard Neh., viii-x, as the sequel to the narrative of I Esdras, ix-x, and they likewise hold that Nehemiah' name has been interpolated in Neh., viii, 9, and x, 1. Inni wręcz przeciwnie byłoby odniesieniu Neh., VIII-X, jako sequel do narracji I Księgi Ezdrasza, IX-X, a oni posiadają również, że Nehemiasz "nazwa została interpolowana w Neh., VIII, 9 i X, 1 . This theory is equally untenable. Ta teoria jest w równym stopniu do utrzymania. It is true that in the Third Book of Esdras (the Greek I Esdras) the narrative of Neh., viii, is reproduced immediately after that of Esdras, ix-x; but the author of the Third Book of Esdras was led to do this by the fact that Neh., viii, presents his hero as reader of the Law. Prawdą jest, że w Trzeciej Księgi Księgi Ezdrasza (greckiej I Księgi Ezdrasza) narracji z Neh., VIII, jest odtwarzane natychmiast po tym z Księgi Ezdrasza, IX-X, ale autor Księgi Trzeciej Księgi Ezdrasza było doprowadziły do tego przez fakt, że Neh., VIII, przedstawia bohatera jako czytelnika tej ustawy. He has moreover preserved (III Ezra 9:50) the information of Neh., viii, 9, about the intervention of the Athersatha (Nehemiah), Esdras' superior, which clearly proves that this account does not refer to the epoch when Esdras had returned to Jerusalem entrusted by the king with full powers for the administration of the Jewish community. Posiada ponadto zachowane (III Ezdrasz 9:50) informacje o Neh., VIII, 9, o interwencję w Athersatha (Nehemiasza), Księgi Ezdrasza "przełożonego, który wyraźnie świadczy o tym, że to konto nie odnoszą się do epoki, kiedy miał Księgi Ezdrasza wrócili do Jerozolimy powierzone przez króla pełnomocnictw do zarządzania społeczności żydowskiej. See, moreover, the following paragraph. Zobacz więcej, dodaje się ust.

(5) according to our view the return of Esdras with his emigrants and the reform effected by him (Ezra 7-10) ought, chronologically, to be placed after the history of Nehemiah, and the Artaxerxes, in the seventh year of whose reign Esdras returned to Jerusalem, is Artaxerxes II (BC 405-358). (5) zgodnie z naszym zdaniem powrotu emigrantów z jego Księgi Ezdrasza i reformy dokonane przez niego (Ezra 7-10) powinien, w porządku chronologicznym, które mają być wprowadzone po historii Nehemiasza oraz Artakserksesa, w siódmym roku panowania, którego Księgi Ezdrasza wrócił do Jerozolimy, jest Artakserkses II (BC 405-358). As a matter of fact, Esdras finds the wall of Jerusalem rebuilt (Ezra 9:9), Jerusalem well populated (x, 1 ff.), the Temple treasure under proper management (viii, 29 ff.), Jonathan, son of Eliasib, high priest (10:6; cf. Nehemiah 12:23, Hebrew text), and the unlawfulness of mixed marriages recognized by every one (ix, 1 ff.). W rzeczywistości, Księgi Ezdrasza stwierdzi mur Jerozolimy przebudowany (Ezdrasz 9:9), Jerozolimie oraz zaludnionych (x, 1 nn.) Skarbów świątyni w ramach właściwego zarządzania (VIII, 29 nn.), Jonatan, syn Eliasib , Arcykapłana (10:6; cf. Nehemiasza 12:23, hebrajski tekst), a od Bezprawność mieszanych małżeństw uznanych przez każdy (IX, 1 nn.). The radical reform, which Esdras introduced in this matter without being troubled by foreigners who still held the upper hand at the time of Nehemiah' first coming, definitively put an end to the abuse in question which had proved rebellious to all preventive measures (x). Radykalnych reform, które wprowadzono Księgi Ezdrasza w tej materii bez targanych przez cudzoziemców, którzy nadal w posiadaniu górnej strony w momencie Nehemiasza "pierwszy najbliższych, ostatecznie położyć kres nadużywaniu na pytanie, które okazały się opornie do wszystkich środków zapobiegawczych (x) . The politics and social situation described in the first six chapters of Nehemiah [see above, section I (4), (5), (6)], the religious situation to which the proceedings of the gathering in Neh., x, bear witness [see above, section II (3)], do not admit of being explained as immediately following after the mission of Esdras, who particularly, in virtue of the king's edict, disposed of very valuable resources for the celebration of worship (Ezra 7-8:25 ff.). Polityki społecznej i sytuacji opisanych w pierwszych sześciu rozdziałach Nehemiasza [patrz wyżej, sekcja I (4), (5), (6)], religijnego sytuacji, do których postępowanie w sprawie gromadzenia Neh., X, świadczył [patrz wyżej, sekcja II (3)], nie toleruje się wytłumaczyć jak po po Zadaniem Księgi Ezdrasza, którzy szczególnie w mocy dekret króla, usuwane bardzo cenne zasoby dla celebracji kultu (Ezra 7 -- 8:25 ff.). Esdras is again entirely unnoticed in Neh., i-vi, and in the list of the subscribers to the covenant (x,1 ff.). Księgi Ezdrasza jest znowu całkowicie niezauważony w Neh., I-VI, a na liście zapisanych do przymierza (x, 1 nn.). He is mentioned in Neh., viii, 1 ff., and in xii, 35, as fulfilling subordinate functions. On jest wymienione w Neh., VIII, 1 i nast. Oraz w XII, 35, za spełniające funkcje podwładnym.

Considering the singular number of the verbs in Neh., viii, 9, 10, it is probable that in the former of these two verses "Esdras and the Levites" being named as part of the subject of the phrase is due to a later hand. Biorąc pod uwagę liczby pojedynczej czasowników w Neh., VIII, 9, 10, jest prawdopodobne, że w tych dwóch byłych wersety "Księgi Ezdrasza i lewitów" w nazwie jako część przedmiotem jest zwrot z powodu późniejszego strony . At the epoch of Nehemiah, therefore, Esdras was at the beginning of his career, and must have gone a little later to Babylonia, whence he returned at the head of a band of emigrants n the seventh year of Artexerxes II (BC 398). Na epoki Nehemiasza, w związku z tym, Księgi Ezdrasza było na początku jego kariery, i musi mieć trochę później poszła do Babilonii, skąd powrócił na czele zespołu emigrantów n siódmego roku Artexerxes II (BC 398).

(6) Many critics have maintained that in Neh., viii, we have the history of the first promulgation of the "Priestly Code" by Esdras, but the narrative in question does not authorize such an interpretation. (6) Wielu krytyków utrzymują, że w Neh., VIII, mamy historię pierwszego z ogłoszeniem "kod kapłańskiej" przez Księgi Ezdrasza, ale w narracji pytanie nie dopuszczają taką interpretację. Esdras was probably still a very young man at this time, and all he does is to read the Law before the assembled people. Księgi Ezdrasza była prawdopodobnie nadal bardzo młody człowiek w tej chwili, i nie jest on wszystkich do przeczytania ustawy przed zmontowane ludzi. It is quite true that in I Esd., vii, there is made mention in the royal edict of the Law of his God which Esdras has in mind (verse 14), but besides the fact that we hold the events related in I Esd., vii, to be posterior to Neh., viii [see above (5)], these words must not be understood literally of a new document of which Esdras was the bearer. Jest to całkiem prawda, że w I ESD., VII, znajduje się wzmianka w dekret królewski z Prawa swego Boga, które ma na uwadze Księgi Ezdrasza (werset 14), ale oprócz faktu, że będziemy trzymać w wydarzeniach związanych I ESD. , VII, należy do tylnej Neh., VIII [patrz wyżej (5)], słowa te nie powinny być rozumiane dosłownie o nowy dokument z Księgi Ezdrasza, który był na okaziciela. In the same terms mention is made of the wisdom of his God which Esdras has in mind (verse 25), and in this same passage it is supposed that Esdras' compatriots already know the Law of their God. W tych samych warunkach znajduje się wzmianka o jego mądrości Boga, które ma na uwadze Księgi Ezdrasza (werset 25), w tym samym fragmencie jest to, że rzekome Księgi Ezdrasza "sportowa już znają swoje prawa Bożego.

Publication information Written by A. Van Hoonacker. Publikacja informacji napisanej przez A. Van Hoonacker. Transcribed by Sean Hyland. The Catholic Encyclopedia, Volume X. Published 1911. Przepisywane przez Sean Hyland. Encyklopedia Katolicka, Tom X. Opublikowany 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1911. Nihil obstat, 1 października 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + Kardynał John Farley, Archbishop of New York


Book of Ezra Księga Ezdrasza

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

-Biblical Data: -Biblijna Data:

Synopsis of Contents. Streszczenie treści.

-Critical View: -Krytyczne Widok:

Varying Character of Composition. Znak o różnym składzie.

Alleged Fabrications. Zarzuca nierdzewnej.

-Biblical Data: -Biblijna Data:

The contents of the book are as follows: Zawartość książki jest następująca:

Synopsis of Contents. Streszczenie treści.

Ch. i.: Cyrus, inspired by Jehovah, permits the Israelites to rebuild the Temple of Jerusalem, and returns to them the golden vessels which had been carried off by Nebuchadnezzar. Ch. i.: Cyrus, inspirowane przez Jehowy, pozwala Izraelitów do odbudowy świątyni w Jerozolimie, i wraca do nich złote statków, które zostały przeprowadzone przez Nabuchodonozora off. Ch. ii.: The number of the captives that returned from Babylon to Palestine with Zerubbabel is stated as 42,360, besides 7,337 men servants and women servants and 200 singing men and women. Ch. ii.: liczba jeńców, że powrócił z Babilonu do Palestyny z Zorobabelem jest jako 42360, oprócz pracowników i 7337 mężczyzn i 200 kobiet pracowników śpiew mężczyzn i kobiet. Ch. iii.: Jeshua ben Jozadak and Zerubbabel build the altar, and celebrate the Feast of Tabernacles. iii.: Jozuego ben Josadaka Zorobabel i zbudować ołtarz, i uczcić Święto Namiotów. In the second year the foundations of the Temple are laid, and the dedication takes place with great rejoicing. W drugim roku fundamenty świątyni są określone, i poświęcenie odbywa się z wielką radością.

Ch. iv.: The adversaries of the Jews, especially the Samaritans, make efforts to hinder the Jews from building the Temple. iv.: wrogowie Żydów, a zwłaszcza Samarytanie, dokładają starań, aby utrudnić Żydom z budowy świątyni. A letter is written by the Samaritans to Artaxerxes to procure a prohibition of the construction of the Temple, and the work is interrupted till the second year of Darius. List został napisany przez Artakserksesa Samarytanie do zaopatrywania się zakaz budowy świątyni, a praca zostaje przerwana aż do drugiego roku panowania Dariusza.

Ch. v.: Through the exhortations of the prophets Haggai and Zechariah, Zerubbabel and Jeshua ben Jozadak recommence the building of the Temple. K.: Przez nawoływań z proroków Aggeusza i Zachariasza, i Jozuego ben Zorobabel Josadaka wznowieniem budowy świątyni. Tatnai, the governor "on this side the river," sends to the king a report of their action. Tatnai, regulator "po tej stronie rzeki," wysyła do króla raport z ich działania.

Ch. vi.: Darius finds the decree of Cyrus in the archives of Achmetha (Hamadan), and directs Tatnai not to disturb the Jews in their work. VI.: Dariusza znajduje dekretu Cyrusa w archiwach Achmetha (Hamadan), a kieruje Tatnai nie zakłócają Żydów w ich pracy. He also exempts them from tribute, and supplies everything necessary for the offerings. On również zwalnia ich z daniny, dostaw i wszystko, co niezbędne dla ofiar. The Temple is finished in the month of Adar, in the sixth year of Darius, and is dedicated with great solemnity. Świątynia jest ukończona w miesiącu Adar, w szóstym roku panowania Dariusza, i to z wielką uroczystość poświęcona.

Ch. vii.: Artaxerxes gives Ezra a commission to bring with him to Jerusalem all the captives that remain in Babylon. Ch. VII.: Artakserkses daje Ezdrasz Komisji w celu dostosowania go do Jerozolimy ze wszystkich jeńców, które pozostają w Babilonie. Ch. viii.: Contains a list of the heads of families who returned with Ezra to Palestine. VIII.: Zawiera listę głowami rodzin, którzy powrócili z Ezdrasz do Palestyny. Ezra institutes a fast while on his way to Jerusalem. Ezra instytuty szybko, podczas gdy na jego drodze do Jerozolimy.

Ch. ix.: The princes of Israel inform Ezra that many have not repudiated their foreign wives. IX.: książęta Izraela Ezdrasz informuje, że wiele z nich nie repudiated zagranicznych żon.

Ch. x.: Those who have taken strange wives are compelled to send them away and to bring each a sin offering.JM Sel. X.: Osoby, które miały dziwne żony są zmuszone wysłać je i do każdego z grzechem offering.JM Sel.

-Critical View: -Krytyczne Widok:

The canonical Book of Ezra commences where the Chronicles leave off, and indeed with slight variation repeats the last two verses of II Chron. Kanoniczna Księga Ezdrasza, gdzie rozpoczyna się Kronik urlopu, a nawet z nieznaczne wahania powtarza ostatnie dwa znaki Chrońmy II. What follows consists of three portions: (1) an account of the return of the exiles, and a brief survey of the fortunes of the Jewish community down to the reign of Xerxes; (2) ch. Co wynika, składa się z trzech części: (1) rachunek powrotu do zesłańców, a także krótki przegląd los gminy żydowskiej dół do panowania Kserkses; (2) ch. iv. 7-vi. 7-VI. 22, extracts from a collection of historical documents in Aramaic, illustrating the fortunes of the community in the reigns of Artaxerxes I. and Darius, with a short appendix in Hebrew; (3) ch. vii. 22, wyciągi z kolekcji historycznych dokumentów w aramejski, ilustrujące los społeczności w zapanuje Artakserksesa I. i Dariusza, z krótkim dodatku w języku hebrajskim; (3) Ch. VII. to end, a record of the enterprise of the author of the book, including a copy of the decree granted to him by Artaxerxes II., with an account of the author's work at Jerusalem. The first section includes a document also transcribed in Neh. do końca, rejestr przedsiębiorstwa z autorem książki, w tym kopię dekretu przyznane mu przez Artakserksesa II., ze względu na autora prac w Jerozolimie. Pierwsza część zawiera również dokument przepisywane w Neh. vii. 6-73a, called by Nehemiah a genealogical table of the first return. VII. 6-73a, nazywany przez Nehemiasza genealogicznych tabeli jeden z pierwszych powrotu.

A third copy is to be found in the apocryphal I Esdras. Trzeci egzemplarz znajduje się w apokryficzny I Księgi Ezdrasza.

Varying Character of Composition. Znak o różnym składzie.

The documents embodied in the second section are described as "written in Aramaic and 'targumed' in Nehemiah Aramaic" (iv. 7). Since a work can not be translated into the same language as that in which it is composed, the expression "targumed" must mean "described," a sense which corresponds closely to the sense of the Arabic word "tarjamah," which, used of a tradition, signifies the heading in which its contents are described. Dokumentów zawartych w drugiej części są opisane jako "napisana w aramejski i" targumed "w Nehemiasza aramejski" (IV. 7). Ponieważ prace nie mogą być tłumaczone na tym samym języku, w którym jest on złożony, wyrażenie " targumed "musi oznaczać" opisano, "poczucie, który odpowiada ściśle do poczucia języku arabskim słowo" tarjamah ", które, używane z tradycją, oznacza nagłówek, w którym są opisane jego zawartość. This phrase, then, implies that the contents of this section were transcribed from a collection of documents and accompanied with a commentary, probably made for the benefit of the Eastern community. Ten zwrot, a następnie zakłada, że treść tej sekcji były przepisywane z kolekcji dokumentów i wraz z komentarzem, prawdopodobnie wykonane z korzyścią dla społeczności Wschodniej. In these extracts there is evidently a chronological transposition; for the correspondence with Artaxerxes I. (ch. iv.) is placed before the correspondence with Darius (ch. v., vi.), who is certainly Darius I. This may be due to momentary confusion on the author's part between Darius I. and Darius II.; but it is surprising, since in iv. W tych wyciągów jest oczywiście w porządku chronologicznym transpozycji; do korespondencji z Artakserksesa I. (rozdział IV). Umieszczony jest przed korespondencji z Darius (rozdział V, VI.), Który jest z pewnością Dariusza I. To może być spowodowane do chwilowego zamieszania na autora strony między Dariusza I. i Dariusza II., ale jest to zaskakujące, gdyż w IV. 5-7 he shows himself well acquainted with the order of the Persian kings. Thus the period covered by the commentary on the documents in ch. 5-7 pokazuje on sam również zapoznać z postanowieniem królów perskich. Tym samym okresie objętym komentarz na temat dokumentów w rozdz. v. and vi. V. i VI. is earlier than that covered by the documents in ch. jest wcześniejsza niż ta objęta dokumentów w rozdz. iv.

Alleged Fabrications. Zarzuca nierdzewnej.

The authenticity of the documents is a matter on which there is difference of opinion, the most recent critics (E. Meyer excepted) being disposed to regard all of them as forgeries, whereas before the time of Graetz they were generally thought to be genuine. Autentyczności dokumentów jest sprawą, w których istnieje różnica zdań, najnowsze krytyków (E. Meyer zastrzegamy) są usuwane odniesieniu do wszystkich z nich jako fałszerstwa, mając na uwadze, że przed godziną Graetz były one powszechnie uważana za prawdziwą. The custom in use among ancient historians of illustrating their histories by speeches and letters of their own composition makes the treatment of such questions exceedingly difficult. Niestandardowego w użyciu wśród starożytnych historyków ilustrujące ich historie przez wypowiedzi i listów własnych kompozycji sprawia, że leczenie takie pytania wyjątkowo trudna. The edict of Cyrus, said to have been found at Achmetha (vi. 3-5), is the boldest of these fabrications, if they be such; but the mention of that ancient capital implies some very remarkable knowledge on the part of the author here excerpted. W Edykt Cyrus, powiedział, że zostały znalezione w Achmetha (VI. 3-5), jest boldest tych wyrobów, jeżeli są one takie, ale wzmianki o starożytnej stolicy oznacza, że pewne bardzo niezwykłe wiedzy ze strony autora excerpted tutaj. Some other reasons for believing these documents genuine are alleged by Herzfeld ("Geschichte des Volkes Israel," i. 125). Niektóre z innych powodów, aby sądzić, dokumenty te są prawdziwą podnoszonych przez Herzfelda ( "Geschichte des Volkes Izrael", i. 125). The character of the Aramaic in which they are couched agrees fairly well, both in vocabulary and in grammar, with that of early inscriptions and papyri; and there would be nothing surprising in successive compilers having assimilated the language somewhat to the dialect with which they were most familiar. Postać aramejski, w którym są one sformułowane zgadza się dość dobrze, zarówno w słownictwo i gramatykę, że z wczesnego napisy i papirusy, a nie byłoby niczym zaskakującym w kolejnych kompilatory mające przysposobione język nieco na dialekt, z którym zostały one Najbardziej znane. It is also possible that these Aramaic texts are translations of documents in Old Persian, and were accommodated to the taste of those whom they were intended to reach. Możliwe jest również, że te teksty są aramejski tłumaczenia dokumentów w Starym Perski, i byli zakwaterowani w gust tych, których były one przeznaczone do osiągnięcia.

The third part of the book appears to be a personal memoir; and the decree there given (vii. 11-26), coming from an Artaxerxes whom the author distinguishes by spelling from Artaxerxes I., can not be regarded as spurious without seriously shaking the writer's credit. The narrative which he proceeds to give of his journey, however, contains little which might have been invented for the purpose of edification, though it might be open to any one to regard viii. Trzecia część książki wydaje się rozprawa osobowych, a dekret tam podane (VII. 11-26), pochodzących z Artakserkses której autor odróżnia od pisowni przez Artakserksesa I., nie można uznać za nieprawdziwy bez poważnie wytrząsanie pisarza kredytu. narracyjnym, które przystąpi do nadania swojej podróży, jednak zawiera niewiele, które mogłyby zostały wynalezione w celu pozytywny wpływ, chociaż może być otwarty dla jednej odniesieniu do VIII. 22 as written by one who had Neh. 22 z późniejszymi napisany przez jednego, który Neh. ii. 7 before him. 7 przed nim. The narrative of Ezra's doings at Jerusalem is also not marked by exaggeration. Opowiadanie o Ezra's uczynków w Jerozolimie jest również nie oznaczono przez przesady. Ch. ix. Ch. IX. records a lengthy prayer offered by him on receipt of the intelligence of the mixed marriages, and ch. wykrywa długotrwałe modlitwy oferowanych przez niego w dniu otrzymania wywiadu z małżeństw mieszanych, i Ch. x. the measures taken by him to separate the erring couples, with a list of the persons affected. środków podjętych przez niego w celu oddzielenia zbłąkany pary, z listy osób poszkodowanych. The objection urged by some critics that so severe a measure would not have been obeyed, seems insufficient to justify the condemnation of this part of the narrative as unhistorical; since the author may well have supposed it would be more effective than it turned out to be. Wezwał do sprzeciwu przez niektórych krytyków, że tak ciężkie środek nie byłby słuchali, wydaje się niewystarczająca do uzasadnienia potępienie tej części narracji jako unhistorical, gdyż autor może mieć niby byłoby bardziej skuteczne niż okazało się być . Nor indeed does the recurrence to the subject in Neh. Ani nawet nie z ponowienia do tematu w Neh. x. 31 and xiii. 31 i XIII. 23 render it improbable that severe measures were taken years before in the same direction. 23 czynią ją nieprawdopodobne, że podjęte środki były ciężkie lata wcześniej w tym samym kierunku.

Supposing the king to have been Artaxerxes II., Ezra's arrival in Palestine may be considered to have taken place in 397 BC From the mention in Neh. Sądząc, król został Artakserkses II., Ezra's przyjazdu w Palestynie może być uważana miały miejsce w 397 pne Od wzmianki w Neh. xiii. XIII. 13 of Zadok as scribe, whereas in Neh. 13 Sadoka jako pisarz, mając na uwadze, że w Neh. viii. VIII. 9 Ezra has that title, it is perhaps to be inferred that Ezra predeceased Nehemiah: in that case his death probably occurred between 370 and 360 BC 9 Ezdrasz, że posiada tytuł, to być może należy wnioskować, że Ezdrasz Nehemiasz predeceased: w tym przypadku jego śmierci nastąpiło prawdopodobnie pomiędzy 370 i 360 pne

The question of the historical character of the Book of Ezra is concerned chiefly with the last section; since in the first two sections the scribe is not speaking as an eye-witness, whereas in the third there is either an authentic narration or a fiction. Kwestia historycznego charakteru Księgi Ezdrasza jest zaniepokojony przede wszystkim z ostatniej sekcji, ponieważ w pierwszych dwóch sekcjach pisarz nie mówiąc jako naoczni świadkowie, natomiast w trzecim nie jest autentyczna narracja lub fikcji. The latter view is taken by CC Torrey in Stade's "Zeitschrift," 1896, Supplement. Ten ostatni pogląd jest podejmowane przez CC Torrey w Stade w "Zeitschrift", 1896, Suplement.

Joseph Jacobs, M. Seligsohn, Morris Jastrow Jr., David Samuel Margoliouth Joseph Jacobs, m. Seligsohn, Morris Jastrow Jr, David Samuel Margoliouth

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:

Ezra, in the introductions to the Old Testament of Driver, Cornill, Kuenen, König, Wellhausen-Bleek, Ryle, Wildeboer, Baudissin; the commentaries of Bertheau-yssel, Oettli, Ryle; Sayce, Introduction to Ezra and Nehemiah; Kosters, Het Herstel van Israel, 1894; (also German translation, Die Wiederherstellung Israels in der Persischen Periode, 1895); Meyer, Die Entstehung des Judenthums, Halle, 1896; Van Hoonacker, Nouvelles Etudes sur la Restauration Juive, 1896; Etude Chronoloyique des Livres d'Esdras et Néhémie, Paris, 1868; Sigmund Jampel, Die Wiederherstellung Israel's unter den Achäemeniden, in Monatsschrift, xlvi. Ezra, w wprowadzeń do Starego Testamentu kierowcy, Cornill, Kuenen, König, Wellhausen-bleek, Ryle, Wildeboer, Baudissin; na komentarze Bertheau-yssel, Oettli, Ryle; Sayce, Wprowadzenie do Ezdrasz i Nehemiasz; Kosters, Het Herstel van Izrael, 1894; (także tłumaczenia na język niemiecki, Die Wiederherstellung Israels in der Persischen Période, 1895); Meyer, Die Entstehung des Judenthums, Halle, 1896; Van Hoonacker, Nouvelles Etudes sur la Przywrócenie Juive, 1896; Chronoloyique Etude des Livres d "Księgi Ezdrasza i Néhémie, Paryż, 1868; Jampel Sigmund," Die Wiederherstellung Izraela Unter den Achäemeniden, w Monatsschrift, XLVI. (1902).J. (1902). J. Jr. DSM Jr DSM


Ezra the Scribe Pisarz Ezdrasz,

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

-Biblical Data: -Biblijna Data:

Returns to Jerusalem. Zwraca się do Jerozolimy.

-In Rabbinical Literature: -W Rabinackiej Literatura:

-Critical View: -Krytyczne Widok:

-Biblical Data: -Biblijna Data:

A descendant of Seraiah the high priest (Neh. viii. 13; Ezra vii. 1 et seq.; II Kings xxv. 18-21); a member of the priestly order, and therefore known also as Ezra the Priest (: Ezra vii. 11; x. 10, 16). The name, probably an abbreviation of "Azaryahu" (God helps), appears in Greek (LXX., Apocrypha, Josephus) and in Latin (Vulgate) as "Esdras." A potomkiem Serajasza arcykapłana (Neh. VIII. 13; Ezdrasz VII. 1 i nast.; II Kings XXV. 18-21); członkiem kapłańskiego porządku, a więc znany również jako Ezra Ksiądz (: Ezra VII . 11; x. 10, 16). Nazwa, prawdopodobnie skrót od "Azaryahu" (Bóg pomaga), pojawia się w języku greckim (LXX., Apocrypha, Józefa Flawiusza) i łaciński (Wulgata) jako "Księgi Ezdrasza". Though Ezra was one of the most important personages of his day, and of far-reaching influence upon the development of Judaism, his biography has to be reconstructed from scanty material, furnished in part by fragments from his own memoirs (see Ezra, Book of). Chociaż Ezdrasz był jednym z najważniejszych osobistości jego dzień, i daleko idące wpływ na rozwój judaizmu, jego biografia ma być odbudowana z ubogi materiał, częściowo umeblowane przez fragmenty z jego własnych wspomnień (patrz Ezdrasza, Księga ). The first definite mention of him is in connection with a royal firman granting him permission to lead a band of exiles back to Jerusalem (Ezra vii. 12-26). Pierwsza wzmianka o nim określony jest w związku z królewskim firman przyznania mu uprawnienia do kierowania zespołem zesłańców z powrotem do Jerozolimy (Ezra VII. 12-26). This edict was issued in the seventh year of King Artaxerxes, corresponding to 458 BC There is no reason to doubt the authenticity of the document as incorporated in Aramaic in the Book of Ezra, though Jewish coloring may be admitted. The arguments advanced for the opposite view (Cornill, "Einleitung in das Alte Testament," p. 264; Driver, "Introduction to the Literature of the Old Testament," 10th ed., p. 550) at their utmost reflect on the verbal, not the virtual, accuracy of the decree. Ten dekret został wydany w siódmym roku króla Artakserksesa, odpowiadającą 458 pne Nie ma powodu, by wątpić w autentyczność dokumentu, jak włączyć w aramejski w Księdze Ezdrasza, choć koloryt żydowskich mogą być dopuszczone. Argumentów podniesionych na przeciwległym Zobacz (Cornill, "Einleitung w das Alte Testament", str. 264.; Driver, "Wprowadzenie do literatury Starego Testamentu," 10-gi ed., str. 550) w najwyższym stopniu odzwierciedlają ich na słownej, a nie wirtualne, dokładność z dekretu. Nor is there any ground for holding that the king in question was any other than Artaxerxes Longimanus. Nie ma też podstaw do gospodarstwa, że pytanie było króla w jakimkolwiek innym niż Artakserkses longimanus. A. van Hoonacker's contention ("Néhémie et Esdras," etc., Paris, 1890) that Ezra came to Jerusalem in the seventh year of Artaxerxes II. A. van Hoonacker jest twierdzenie ( "Néhémie et Księgi Ezdrasza", itp., Paryż, 1890), że Ezdrasz do Jerozolimy w siódmym roku Artakserksesa II. (397 BC; comp. Winckler, "Altorientalische Forschungen," ii. 2; Cheyne, in "Biblical World," Oct., 1899), is untenable (see Guthe, "Gesch. des Volkes Israel," p. 252; Piepenbring, "Histoire du Peuple d'Israel," p. 537; Kuenen, "Gesammelte Abhandlungen zur Bibl. Wissenschaft," ed. Budde, pp. 239 et seq.). (397 pne; komp. Winckler, "Altorientalische Forschungen", ii. 2; Cheyne, w "Biblical Świat", październik, 1899), jest niemożliwy do utrzymania (patrz Guthe, "Gesch. Des Volkes Izrael", str. 252; Piepenbring , "Histoire du Peuple d'Izraela", str. 537; Kuenen, "Gesammelte Abhandlungen zur Bibl. Wissenschaft", wyd. Budde, pp. 239 i nast.).

Returns to Jerusalem. Zwraca się do Jerozolimy.

Though received with greater favor, the assumption of Kosters (in "Het Herstel van Israel," German ed. by Basedow, pp. 103 et seq.) that Ezra arrived in Jerusalem only during the second visit of Nehemiah (433 BC), can not be maintained (see Ed. Meyer, "Die Entstehung des Judenthums," 1896, pp. 60, 89, 199 et seq.; Wellhausen, "Die Rückkehr der Juden," pp. 3 et seq.). Choć otrzymane z większą przysługę, założenie Kosters (w "Het Herstel van Izraela", niemiecki wyd. Przez Basedowa, pp. 103 i nast.) Przylecieli Ezdrasz, że w Jerozolimie tylko podczas drugiej wizyty Nehemiasza (433 pne), mogą nie może być utrzymywany (patrz: Ed. Meyer, "Die Entstehung des Judenthums", 1896, pp. 60, 89, 199 i nast. Wellhausen, "Die Rückkehr der Juden," pp. 3 i nast.). Probably the reputation he enjoyed for learning (hence "the ready scribe": Ezra vii. 6) stood him in good stead with the king, who in the firman appears to have conferred upon him extensive authority to carry his intention into effect. Prawdopodobnie reputacji on cieszył uczenia się (stąd "gotowy pisarza": Ezra VII. 6) stanął mu w dobrej Stead z królem, który w firman Wydaje się, że przyznane mu upoważnienie do przeprowadzenia szeroko zakrojonych swój zamiar w życie. To the number of about 1, 500, mostly from the tribes of Judah and Benjamin (Ezra viii. 1-14), not counting the women and children, the companions of Ezra assembled at the river flowing toward Ahava. Do liczby około 1, 500, głównie z pokolenia Judy i Beniamina (Ezra VIII. 1-14), nie licząc kobiet i dzieci, towarzysze Ezdrasz montowane w kierunku rzeki przepływające Ahava. But no Levite being among them, Ezra induced 38 Levites and 220 Nethinim to join his expedition. Lewita, ale nie jest wśród nich, Ezdrasz indukowanej 38 lewitów i 220 Nethinim dołączyć do swojej ekspedycji. After observing a day of public fasting and prayer, on the twelfth day of the first month (Nisan = April), without military escort but with due precaution for the safeguarding of the rich gifts and treasures in their keeping, they set out on their journey, and arrived without mishap at Jerusalem in the fifth month (Ab = August). Po obserwacji jednego dnia publicznego post i modlitwę, w sprawie dwunastego dnia pierwszego miesiąca (Nisan = kwiecień), bez wojskową eskortą, ale z powodu ostrożności dla ochrony bogatych darów i skarbów znajdujących się pod ich pieczą, Wyruszyli na podróż , A przybyli bez zdarzeń losowych w Jerozolimie w piątym miesiącu (Ab = sierpnia).

Soon after his arrival Ezra was compelled to take strenuous measures against marriage with non-Hebrew women (which had become common even among men of high standing), and he insisted in a very dramatic manner upon the dismissal of such wives (Ezra ix. and x.); but it was only after the arrival of Nehemiah (444 BC; comp. Neh. viii. 1 et seq.) that he published the "book of the law of Moses" which he had brought with him from Babylon, and made the colony solemnly recognize it as the basis of their religious and civil code. Wkrótce po jego przybyciu Ezdrasz został zmuszony do podjęcia kroków przeciwko wysiłek małżeństwa z nie-Hebrajski kobiet (które stały się wspólne, nawet wśród ludzi o wysokim stałym), a on nalegał w bardzo dramatyczny sposób na zwolnienie takich żon (Ezra IX. Oraz x.), ale dopiero po przybyciu Nehemiasza (444 pne; komp. Neh. viii. 1 i nast.) oświadcza, że opublikowane w "księdze Prawa Mojżesza", który miał z nim przyniósł z Babilonu, oraz dokonane w kolonii uroczyście uznają ją za podstawę ich religijne i kodeksu cywilnego. Ezra is further mentioned as the leader or one of the two choirs singing hymns of thanksgiving at the dedication of the wall (Neh. xii. 36 et seq.), but this note is suspected of being a gloss of questionable historical value. Ezra jest dalsze wymienionych jako lider lub jeden z dwóch chórów śpiewa hymny dziękczynienia na poświęcenie muru (Neh. XII. 36 i nast.), Ale ta notatka jest podejrzana o bycie połysku o wątpliwej wartości historycznej. EGH

-In Rabbinical Literature: -W Rabinackiej Literatura:

Ezra marks the springtime in the national history of Judaism. Ezra oznacza wiosna w krajowej historii judaizmu. "The flowers appear on the earth" (Cant. ii. 12) refers to Ezra and Nehemiah (Midr. Cant. ad loc.). "Kwiaty pojawiają się na ziemi" (Cant. II. 12) odnosi się do Ezdrasz i Nehemiasz (Midr. Cant. Ad loc.). Ezra was worthy of being the vehicle of the Law, had it not been already given through Moses (Sanh.21b). It was forgotten, but Ezra restored it (Suk. 20a). Ezra był godnym tego pojazdu z ustawy, gdyby nie zostały już podane przez Mojżesza (Sanh.21b). To było zapomniane, ale Ezra przywrócił go (Suk. 20a). But for its sins, Israel in the time of Ezra would have witnessed miracles as in the time of Joshua (Ber. 4a). Ale jej grzechy, Izrael w czasie Ezdrasz miałoby świadkiem cudów, jak w czasach Jozuego (Ber. 4a). Ezra was the disciple of Baruch ben Neriah (Cant. R.); his studies prevented him from joining the first party returning to Jerusalem in the reign of Cyrus, the study of the Law being of greater importance than the reconstruction of the Temple. According to another opinion, Ezra remained behind so as not to compete, even involuntarily, with Jeshua ben Jozadak for the office of chief priest. Ezra był uczniem Baruch ben Neriasza (Cant. R.); studia uniemożliwił mu dołączenie do pierwszej strony powrót do Jerozolimy w panowania Cyrusa, badanie ustawy są większe znaczenie, niż odbudowę świątyni. Według do innego zdania, Ezdrasz pozostawały w tyle, tak jak nie konkurowanie, nawet nieumyślnie, syn Josadaka z Jozuego do urzędu arcykapłana. Ezra reestablished the text of the Pentateuch, introducing therein the Assyrian or square characters, apparently as a polemical measure against the Samaritans (Sanh. 21b). Ezra reestablished tekst na Pięcioksiąg, wprowadzając w nim asyryjskiej lub kwadratowe znaków, najwyraźniej jako środek przeciwko polemical Samarytanie (Sanh. 21b). He showed his doubts concerning the correctness of some words of the text by placing points over them. Wykazał on, jego wątpliwości dotyczące prawidłowości niektórych słowa tekstu poprzez umieszczenie punktów nad nimi. Should Elijah, said he, approve the text, the points will be disregarded; should he disapprove, the doubtful words will be removed from the text (Ab. RN xxxiv.). Powinny Eliasza, powiedział mu, zatwierdza tekst, punkty będą brane pod uwagę, że należy odrzucać, w wątpliwe słowa zostaną usunięte z tekstu (ok. RN XXXIV.). Ezra wrote the Book of Chronicles and the book bearing his name (BB 16a). He is regarded and quoted as the type of person most competent and learned in the Law (Ber. R. xxxvi.). Ezra napisał Księga Kronik i książka nosząca jego imię (BB 16a). On jest uznawane i cytowane jako typ osoby najbardziej kompetentne i nauczyłem się w ustawie (Ber. R. XXXVI.). The Rabbis associate his name with several important institutions. Rabinów skojarzyć swoje nazwisko z kilku ważnych instytucji. It was he who ordained that three men should read ten verses from the Torah on the second and fifth days of the week and during the afternoon ("Minḥah") service on Sabbath (B. Ḳ. 82a); that the "curses" in Leviticus should be read before Shabu'ot, and those in Deuteronomy before Rosh ha-Shanah (Meg. 31b; see Bloch, "Die Institutionen des Judenthums," i. 1, pp. 112 et seq., Vienna, 1879). To on ordynowany, że trzech mężczyzn powinien przeczytać dziesięć wersety z Tory na drugim i piątym dni tygodnia i podczas popołudniowych ( "Minḥah") na usługi Sabbath (B. K. 82a), że "curses" w Kapłańska powinny być odczytywane przed Shabu'ot, a tych w Powtórzonego przed Rosz ha-Shanah (Meg. 31b; patrz Bloch, "Die instytucji des Judenthums," I. 1, pp. 112 i nast., Wiedeń, 1879). He ordained also that courts be in session on Mondays and Thursdays; that garments be washed on these days; that garlic be eaten on the eve of Sabbath; that the wife should rise early and bake bread in the morning; that women should wear a girdle (BK 82a; Yer. Meg. iv. 75a); that women should bathe (B. Ḳ. 82a); that pedlers be permitted to visit cities where merchants were established (B. Ḳ. 82a; see Bloch, lcp 127); that under certain contingencies men should take a ritual bath; that the reading at the conclusion of the benedictions should be "min ha-'olam we-'ad ha'olam" (from eternity to eternity: against the Sadducees; see Bloch, lcp 137). On święceń również, że sądy w sesji w poniedziałki i czwartki; szaty, że być myte w tych dniach, że czosnek być spożywana na wigilię szabatu, że żona powinna wstać wcześnie i piec chleb w godzinach porannych, że kobiety powinny nosić pas (BK 82a; yer. Meg. IV. 75a), że kobiety powinny kąpać (B. K. 82a); że pedlers być dopuszczone do odwiedzenia miasta, gdzie zostały powołane handlowcy (B. K. 82a; patrz Bloch, LCP 127); że pod pewnymi warunkowe mężczyźni powinni podjąć łaźni rytualnej, że czytanie po jego zakończeniu, należy benedictions "'olam min ha-my-'ad ha'olam" (od wieczności do wieczności: przeciw saduceuszów; patrz Bloch, WKT 137). His name is also associated with the work of the Great Synagogue (Meg.17b). Jego nazwa wiąże się również z pracą w Wielkiej Synagodze (Meg.17b). He is said to have pronounced the Divine Name (Yhwh) according to its proper sounds (Yoma 69b), and the beginnings of the Jewish calendar are traced back to him (Beẓah 6a; Rashi, ad loc.). On to rzekł do mieć wyraźny Bożego Nazwa (Yhwh) właściwego ze względu na jego dźwięków (Yoma 69b), a początki żydowskiego kalendarza są wstecz do niego (Beẓah 6a; Rasziego, ad loc.).

According to tradition, Ezra died at the age of 120 in Babylonia. Benjamin of Tudela was shown his grave on the Shaṭṭ al-'Arab, near the point where the Tigris flows into the Euphrates ("Itinerary," i. 73). Według tradycji, Ezdrasz zmarł w wieku 120 w Babilonii. Benjamin z Tudela wykazano jego grobie na Shaṭṭ al-'Arab, w pobliżu punktu, gdzie Tygrys płynie do Eufratu ( "Trasa", I. 73). According to another legend, he was at the time of his death in Babylon, as a courtier in the retinue of Artaxerxes (see Vigouroux, "Dictionnaire de la Bible," ii. 1931). Według innej legendy, był w momencie jego śmierci w Babilonie, jako dworzanin w orszak Artakserkses (patrz Vigouroux ", Dictionnaire de la Bible," ii. 1931). Josephus, however, relates that Ezra died at Jerusalem, where he was buried ("Ant." xi. 5, § 5). Josephus jednak, że odnosi się Ezdrasz zmarł w Jerozolimie, gdzie został pochowany ( "Ant." Xi. 5, § 5). In the seliḥah for the 10th of Ṭebet the date of Ezra's death is given as the 9th of Ṭebet (see Shulḥan 'Aruk, Oraḥ Ḥayyim, 580).ECEGHI Br. W seliḥah do 10 Ṭebet Ezdrasz data śmierci podawany jest w 9 Ṭebet (patrz Shulḥan "áruk, Oraḥ Ḥayyim, 580). ECEGHI br.

-Critical View: -Krytyczne Widok:

The historical character of the Biblical data regarding Ezra the Scribe (after Ed. Meyer, "Die Entstehung des Judenthums," p. 321) is generally conceded. Historycznego charakteru tych danych biblijnych dotyczących Pisarz Ezdrasz, (po Ed. Meyer, "Die Entstehung des Judenthums", str. 321) jest na ogół przyznał. But the zeal of Ezra to carry out his theory that Israel should be a holy seed (), and therefore of absolutely pure Hebrew stock, was not altogether effective; that his views met with opposition is indicated in the books of Ruth and Jonah. Ale zapału Ezdrasz do wykonywania swoich teorii, że Izrael powinien zostać świętym nasion (), a więc absolutnie czysty Hebrajski stanie, nie była całkowicie skuteczne, że jego poglądy spotkała się z opozycją jest wskazana w księgach Ruth i Jonasza. The "book of the law" which he proclaimed at the public assembly (Neh. viii.-x.) is substantially identified with the Priestly Code (P), which, though containing older priestly ordinances ("torot"), came to be recognized as the constitutional law of the congregation (Judaism) only after Ezra's time and largely through his and Nehemiah's influence and authority. W "Księdze prawa", które głosili w zgromadzeń publicznych (Neh. viii.-x.) jest znacznie określone w Kodeksie kapłańskiej (P), które, choć zawierający starszymi kapłańskiej nakazów ( "torot"), stały się uznane za konstytucyjne prawo zgromadzenie (judaizm) dopiero po Ezdrasz w czasie i w dużej mierze dzięki jego Nehemiasza oraz wpływ i władzę. EGH

Emil G. Hirsch, Executive Committee of the Editorial Board. Emil G. Hirsch, Komitet Wykonawczy Komitetu Redakcyjnego. Isaac Broydé Izaak Broydé

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.


Book of Nehemiah Księga Nehemiasza

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

Documents Inserted. Wprowadzona dokumentów.

Solemn League and Covenant. Uroczyste i Paktu Ligi.

Registers. Rejestrów.

A work ascribed to Nehemiah, but bearing in some canons the title Esdras II. A pracy przypisane do Nehemiasza, ale mając w niektórych kanonach tytuł II Księgi Ezdrasza. or Esdras III., having been attributed to Ezra on the ground that Nehemiah's self-assertion deserved some punishment (Sanh. 93b), or because, having ordinarily been written on the same scroll with the Book of Ezra, it came to be regarded as an appendix to it. Księgi Ezdrasza lub III., które zostały przypisane do Ezdrasz na ziemi, że Nehemiasza's self-zasłużony twierdzenie niektórych kara (Sanh. 93B), lub dlatego, posiadające zwykle było napisane w tym samym przewiń z Księgi Ezdrasza, skierował ją należy uznać za dodatku do niego. The book consists ostensibly (i. 1) of the memoirs of Nehemiah, compiled, or at any rate completed, toward the close of his life, since he alludes to a second visit to Jerusalem "at the end of days" (xiii. 6, AV margin), which must mean a long time after the first. Książka składa się pozornie (i. 1) w pamiętnikach Nehemiasza, opracowywane, lub w każdym razie zakończone, w kierunku ścisłej swego życia, ponieważ nawiązuje on do drugiej wizyty w Jerozolimie "na końcu dni" (6 XIII. , Marża AV), które muszą oznaczać długi czas po pierwszym. In xiii. W XIII. 28 he speaks of a grandson (comp. xii. 10, 11) of the high priest Eliashib as being of mature years; whence it appears that the latest event mentioned in the book, the high-priesthood of Jaddua, contemporary of Alexander the Great (xii. 11, 22), may have fallen within Nehemiah's time. 28 mówi o wnuka (Comp. XII. 10, 11) z arcykapłanem Eliasziba jako dojrzałych lat, skąd wynika, że ostatnie wydarzenia, o których mowa w książce, wysokiej kapłaństwa Jaddua, współczesne Aleksandra Wielkiego (XII. 11, 22), może padły w ciągu Nehemiasza czas. The redaction of his memoirs occurred probably later than 360 BC, but how much later can not easily be determined. Redakcja w jego wspomnieniach pojawiły się prawdopodobnie później niż w 360 pne, ale ile później nie może być łatwo ustalony. The first person is employed in ch. Pierwsza osoba jest zatrudniona w rozdz. i.-vii. I-VII. 5, xii. 5 XII. 31-42, xiii. 31-42, XIII. 6 et seq. 6 i nast. Sometimes, however, Nehemiah prefers to speak in the name of the community (ii. 19, iii. 33-38, x.), and in some places he himself is spoken of in the third person, either with the title "tirshatha" (viii. 9, x. 2) or "peḥah" (xii. 26, claimed by him in v. 14; AV "governor"), or without title (xii. 47). Czasami jednak, Nehemiasza woli wypowiadać się w imieniu Wspólnoty (II. 19, iii. 33-38, x.), w niektórych miejscach jest on sam mówił w trzeciej osobie, ani z tytułu "tirshatha" (VIII. 9 x 2) lub "peḥah" (XII. 26, twierdził przez niego w v. 14; AV "wojewoda"), lub bez tytułu (XII. 47). The style of these last passages implies somewhat that Nehemiah is not the writer, especially that of the third and fourth: "in the days of Nehemiah the governor, and of Ezra"; "in the days of Zerubbabel, and in the days of Nehemiah." Styl tych ostatnich fragmentów oznacza nieco Nehemiasza, że nie jest pisarzem, zwłaszcza że trzeci i czwarty: "w dni namiestnika Nehemiasza oraz Ezra"; "w dni Zorobabela, w dni Nehemiasza ". The portions of the book in which the first person is used are marked by repeated prayers for recognition of the author's services, and imprecations on his enemies (iii. 36, 67; v. 19; vi. 13; xiii. 14, 22, 29, 31), which may be taken as characteristic of an individual's style; and indeed the identity of the traits of character which are manifested by the writer of the opening and closing chapters can not escape notice. Części książki, w których używany jest pierwszą osobą, są oznaczone przez powtarzane modlitwy o uznanie autora usług, a imprecations na wrogów (III. 36, 67; Łk 19, VI. 13; XIII. 14, 22, 29, 31), które mogą być traktowane jako charakterystyczne dla indywidualnego stylu, a nawet tożsamości jego cechy charakteru, które objawia się przez pisarza do otwarcia i zamknięcia rozdziałów nie ulatniają się zawiadomieniu. Moreover, the author's enemies, Sanballat and Tobiah, figure in both parts. Ponadto, autora wrogów, Sanballatowi i Tobiasz, rysunek w obu częściach.

Documents Inserted. Wprowadzona dokumentów.

The unity of the book is marred by the insertion of a variety of documents, chiefly lists of names. Jedność książka jest nękany przez dodanie różnych dokumentów, głównie wykazy nazwisk. These are the following: Są one następujące:

(1) Ch. iii. 1-32, a list of persons who helped to rebuild the walls of Jerusalem. 1-32, wykaz osób, które pomogły odbudować mury Jerozolimy. This document agrees with ch. Ten dokument zgadza się z ch. xii. XII. in exhibiting remarkable acquaintance with the topography of Jerusalem; and it also gives some curious details about the persons who took part in the work, some of whose names figure in other contexts. Wystawia w niezwykły znajomość topografii Jerozolimy, a także daje pewne ciekawi szczegółów na temat osób, które wzięły udział w pracach, których niektóre nazwy rysunku w innych kontekstach. It is, however, observable that Eliashib is said to have been high priest at the time of Nehemiah's first visit; and the same is suggested by xiii. Ważne jest jednak, że zauważalny jest Eliasziba powiedział były arcykapłan w czasie pierwszej wizyty Nehemiasza, a tym samym zostało zasugerowane przez XIII. 7, whereas in Ezra x. 7, mając na uwadze, że w Ezdrasz x. 6 it is suggested that Eliashib's grandson (Neh. xii. 11, 12) was in office thirteen years before Nehemiah came. 6, sugeruje się, że jego wnuk Eliasziba (Neh. XII. 11, 12) była w urzędzie trzynaście lat przed Nehemiasza przyszedł. If the list of high priests in ch. Jeśli na liście wysokich kapłanów w rozdz. xii. XII. be correct, it is clear that Eliashib could not have been in office in Nehemiah's time; and this fact discredits the historical character of the document, at any rate to a certain extent; for the possibility of Nehemiah, at a great distance from the scene of the events, having mistaken some of the details, can not be quite excluded. być prawdziwe, jasne jest, że Eliasziba nie można było w biurze w Nehemiasza czas, i ten fakt dyskredytuje historycznego charakteru dokumentu, w każdym razie do pewnego stopnia, bo możliwość Nehemiasza, w wielkiej odległości od sceny z wydarzeń, o błędnych niektóre szczegóły, nie można całkiem wykluczyć. The account of the building given in this chapter represents it as more elaborate and national than would be imagined from iii. Rachunek budynku podane w niniejszym rozdziale przedstawia go jako bardziej rozbudowanej i krajowych niż byłoby to sobie wyobrazić z III. 33-38.

(2) Ch. vii. VII. 6-73, a list of the exiles who returned with Zerubbabel. This is a document which Nehemiah says he discovered (vii. 5); and it is embodied in the narrative of Ezra also (Ezra ii.). 6-73, wykaz tych uchodźców, którzy powrócili z Zorobabela. Jest to dokument, który mówi, że odkryli Nehemiasza (VII. 5), i to jest zawarte w narracji również z Ezra (Ezra ii.). The difference between the copies is such as can be attributed to the not overstrict ideas of accuracy current in antiquity. Różnica między kopii jest taka, jak może być nadana nie overstrict pomysłów dokładności obecnych w starożytności. Some difficulty is occasioned by the fact that the narrative which deals with the days of Zerubbabel is continued without break into ascene which ostensibly took place in Nehemiah's own time; in other words, though the document is introduced as extraneous, it is not clear at what point it ends. Niektóre trudności spowodowane jest faktem, że narratorski która zajmuje się dni Zorobabela jest kontynuowane bez przerwę w ascene, które rzekomo miały miejsce w Nehemiasza własnego czasu, innymi słowy, choć dokument jest wprowadzony jako obce, nie jest jasne, co pkt kończy. Indeed, the purpose for which Nehemiah says he gathered the people, namely, to discover their genealogies (vii. 5), does not appear to have been realized, but instead the reader is taken into a scene at which the Law is publicly read by Ezra. Rzeczywiście, cel, dla którego Nehemiasz mówi, że ludzie zebrali, a mianowicie, aby odkryć ich rodowodów (VII. 5), wydaje się nie zostały zrealizowane, ale zamiast czytelnika jest brane pod scenę, w którym ustawa jest publicznie odczytywane przez Ezra. Here again resort may be had to the hypothesis of carelessness on the author's part, or to that of compilation by an unscientific collector. Tutaj ponownie można było uciekanie się do hipotezy o niedbałości autora strony, lub do kompilacji przez nienaukowy kolektor.

(3) If the Septuagint be believed, ch. (3) Jeśli wierzyć Septuaginta, ch. ix. IX. contains a discourse delivered by Ezra. zawiera dyskursu wydana przez Ezdrasza.

Solemn League and Covenant. Uroczyste i Paktu Ligi.

(4) Ch. x., containing a solemn league and covenant, bearing eighty-four signatures of persons who undertook to observe the Law of Moses and discharge certain duties. x., zawierające ligi i uroczyste przymierze, mając osiemdziesiąt cztery podpisy osób, które zobowiązały się do przestrzegania Prawa Mojżeszowego i odprowadzania niektórych obowiązków. The number of signatories is evidently a multiple of the sacred numbers 7 and 12, and the list is headed by Nehemiah himself. Liczba sygnatariuszy jest ewidentnie wielokrotności sacrum numery 7 i 12, oraz wykaz jest kierowany przez Nehemiasza siebie. Of the signatories some are persons about whom something definite is learnt in either Ezra or Nehemiah (eg, Sherebiah, Ezra viii. 18; Hanan, Neh. xiii. 13; Kelita, Ezra x. 23), but those called "the heads of the people" appear all to be families, their names occurring to a great extent in the same order as that in which they occur in the list of ch. W niektórych sygnatariuszy są osoby o których coś się nauczyłem w określony albo Ezdrasz lub Nehemiasza (np. Szerebiasz, Ezdrasz VIII. 18; Chanan, Neh. XIII. 13; Kelita, Ezdrasz x. 23), ale te zwane "szefów osób ", które mają być wyświetlane wszystkie rodziny, ich nazw występujących w dużej mierze w tej samej kolejności, w którym występują one w wykazie Ch. vii. VII. This mixture of family names with names of individuals excites suspicion; but the unhistorical character of this document, if proved, would greatly mar the credit of the whole book. Ta mieszanka nazwiska z nazwiskami osób excites podejrzenia, ale unhistorical charakter tego dokumentu, jeśli udowodniono, znacznie mar kredytowej w całej książce. The framing of such a document at a time of religious revival and excitement has no a priori improbability. Tworzenie takiego dokumentu w czasie odrodzenie religijne i podekscytowanie nie ma a priori nieprawdopodobieństwo.

Registers. Rejestrów.

(5) Ch. xi. XI. contains a list of persons who drew lots to reside at Jerusalem, with notices of the assignment of offices and of the residences of officials. zawiera wykaz osób, które zwróciły się do partii mieszkają w Jerozolimie, z zawiadomienia o cesji biur i domów z urzędników. This document agrees very closely in places with one embodied in I Chron. Ten dokument zgadza się ściśle z jednym w miejscach włączonych w I Chrońmy. ix.; indeed, both would appear to be adaptations of a register originally found in a "book of the kings of Israel and Judah" (ib. verse 1). IX.; rzeczywiście, jak wydaje się dostosowanie rejestru pierwotnie znaleźć w "Księdze Królów Izraela i Judy" (ib. werset 1). It might seem as if the use of the word "king's" in Neh. Być może wydaje się, jakby użycia słowa "króla" w Neh. xi. XI. 23, 24, having been taken over from the older document, had given rise to the charge of which Nehemiah complains in vi. 23, 24, które zostały przejęte od starszych dokument, dał podstawę do opłat, których Nehemiasza skarży vi. 6, where his enemies accuse him of making himself king; and indeed the arbitrary character of some of his measures (xiii. 25) would in part justify such a charge. 6, gdy jego wrogowie oskarżają go o uczynienie samego króla, a nawet arbitralny charakter niektórych z jego środków (XIII. 25) będzie w części uzasadniają takich opłat. If one may judge by the analogy of Mohammedan states, there would be nothing unusual in a provincial governor taking that title. Jeśli można ocenić przez analogię mahometański państw, nie byłoby nic niezwykłego w Gubernator biorąc, że tytuł. The purpose of the register must have been seriously misunderstood by either Nehemiah or the Chronicler; but it may be inferred with certainty, from the occurrence of the same document in such different forms in the two books, that the compiler of Nehemiah is not identical with the Chronicler. Celem rejestru musi być poważnie niezrozumiany przez jedną lub Nehemiasza kronikarza, ale mogą być z całą pewnością wywnioskować, od momentu powstania tego samego dokumentu w różnych formach, takich w dwóch książek, że kompilator Nehemiasza nie jest identyczne z w kronikarza.

(6) Ch. xii. XII. 1-26 gives a list of priests and Levites who returned with Zerubbabel, carried down, very imperfectly, to Nehemiah's time, or perhaps later. 1-26 zawiera listę kapłanów i lewitów, którzy powrócili z Zorobabel, przeprowadzonych w dół, bardzo niedoskonałym, do Nehemiasza czas, lub nawet później. The "book of the chronicles" (verse 23) is cited for parts of it; but this document covers some of the same ground as the last, and it might seem as if both were rough drafts, never finally worked up. W "Księdze Kronik" (werset 23) powołano się na części, jednak dokument ten obejmuje część tego samego podłoża, jak ostatnio, i to, jak mogłoby się wydawać, jeśli oba projekty były szorstkie, w końcu nigdy nie pracował w górę. It is of course open to the critic to regard the whole work as compiled by Nehemiah, who, where his memory or knowledge failed him, may have inserted these documents, or have ordered his secretaries to insert accounts of scenes. To jest oczywiście otwarte dla krytyk odniesieniu do całej pracy, jak gromadzone przez Nehemiasza, który, gdy jego pamięci lub go nie wiedzą, mogą mieć brzmieniu tych dokumentów, które składały zlecenia lub jego sekretarki, aby wstawić rachunków sceny. Indeed, the expression "and in all this" (xiii. 6), which reintroduces the personal narrative, implies that the author had before him some matter which he had not himself described. Istotnie, wyrażenie "w tym wszystkim" (XIII. 6), która przywraca osobistych narracji, oznacza, że autor miał przed nim pewne sprawy, które on sam nie był opisany.

It is more usual to suppose that Nehemiah's memoirs were utilized by another writer, who did not take the trouble to alter the first person where it occurred; such a supposition involves no impossibility, provided the compiler be not identified with the compiler of Ezra or the compiler of the Chronicles; for the utilization by these authors of documents also incorporated in Nehemiah involves improbabilities calculated to outweigh any arguments that can be urged on the other side. To jest zwykle więcej, aby podejrzewać, że Nehemiasza wspomnieniach były wykorzystywane przez innego pisarza, którzy nie podejmują trud, aby zmienić pierwszą osobą, jeżeli wystąpiły; taka hipoteza zakłada nie niemożliwe, pod warunkiem, że kompilator nie może być identyfikowane z kompilatora z Ezdrasz lub Sporządzając Kronik; do wykorzystania przez autorów tych dokumentów również włączyć w Nehemiasza obejmuje improbabilities obliczone do przewyższają wszelkie argumenty, które mogą zostać wezwane na drugiej stronie. Ben Sira (Sirach [Ecclus.] xlix. 13), in describing Nehemiah's work, evidently refers to the account found in Neh. Ben Sira (Sirach [Ecclus.] XLIX. 13), w opisie Nehemiasza pracy, ewidentnie odnosi się do konta w Neh. i.-vii. I-VII. 1; from the short space that he devotes to each hero no inference can be drawn with regard to the existence of the whole work in his time. 1, z krótkim, że poświęca dla każdego bohatera wnioskowania nie można wyciągnąć w odniesieniu do istnienia całego pracy w swoim czasie. The fact of its being contained in his canon would, however, make it probable that it existed in its present form as early as 300 BC, a date separated by some decades only from the last mentioned in the book, and by less than a century from Nehemiah's first visit to Jerusalem. From the Second Book of Maccabees it is learned that various legends were current about Nehemiah when it was written, to which the Biblical book contains no allusion. Fakt jego zawartych w jego kanonu będą jednak to prawdopodobne, że istniały w jego obecnej formie, jak na początku 300 pne, w terminie oddzielone przez kilka dziesięcioleci jedynie z ostatnią z wymienionych w książce, a mniej niż w. Nehemiasza od pierwszej wizyty w Jerozolimie. Od Drugiej Księgi Księga Machabejska to dowiedziałem się, że były różne legendy na temat bieżących Nehemiasza, gdy było napisane, do którego biblijny Książka zawiera nie aluzja. Possibly those writers who reduce the credible element to the smallest amount do not sufficiently take into account the rapidity with which events succeed one another, the fragmentary character of modern knowledge of postexilic Israel, and the general complication of political phenomena. Tych pisarzy, którzy ewentualnie zmniejszyć wiarygodnym elementem w najmniejszym stopniu nie wystarczającym stopniu brać pod uwagę szybkość, z jaką uda się wzajemnie wydarzeń, fragmentaryczny charakter współczesnej wiedzy postexilic Izraela, i ogólne komplikacji politycznych zjawisk.

Emil G. Hirsch, David Samuel Margoliouth Emil G. Hirsch, David Samuel Margoliouth

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:

Epochs are marked in the study of the book by the treatise of Hoonacker, Zorobabel et le Second Temple, Paris, 1892; and that of Kosters, Het Herstel van Israel, 1894. Epok, są oznaczone w studium książki przez traktat z Hoonacker, Zorobabela et le Second Temple, Paris, 1892; i że Kosters, Het Herstel van Izrael, 1894. Skepticism is carried to its furthest by CC Torrey, in Stade's Zeitschrift, 1896, 2d Supplement. Sceptycyzm jest przeprowadzone na jego najdalej przez CC Torrey, w Stade w Zeitschrift, 1896, Suplement 2d. Comp. also Hoonacker, Nouvelles Etudes sur la Restauration Juive, Paris, 1896. również Hoonacker, Nouvelles Etudes sur la Przywrócenie Juive, Paryż, 1896. Of importance also are E. Meyer, Die Entstehung des Judenthums, 1896, and J. Geissler, Die Literarischen Beziehungen der Esramemoiren, Chemnitz, 1899, in which the literature is best collected.EGHDSM Ważne są także E. Meyer, Die Entstehung des Judenthums, 1896, i J. Geissler, Literarischen Die Beziehungen der Esramemoiren, Chemnitz, 1899, w której literatura jest najlepszym collected.EGHDSM


Nehemiah Nehemiasza

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

Rebuilds the Walls of Jerusalem. Odbudowuje mury Jerozolimy.

His Reforms. Jego reformy.

-In Rabbinical Literature: -W Rabinackiej Literatura:

Son of Hachaliah; rebuilder of the walls of Jerusalem. Syn Chakaliasza; rebuilder z murów Jerozolimy. The sole source of information about Nehemiah is the canonical book that bears his name, parts of which, at any rate, furnished Ben Sira with the matter for the short notice which he gives of Nehemiah. Jedynym źródłem informacji o Nehemiasza jest kanoniczna, że książka nosi jego imię, części, które w każdym razie, umeblowane Ben Sira ze sprawą krótkiego komunikatu, który daje mu Nehemiasza. He was cupbearer to Artaxerxes (identified by De Saulcy with Artaxerxes II., whose reign began 404 BC). Był podczaszy do Artakserksesa (określone przez De Saulcy z Artakserksesa II., Którego zaczął królować 404 pne). Owing to a painful report that had reached him of the condition of the Jews in Palestine, he, perhaps with the countenance of the queen-mother or queen, obtained permission to visit Jerusalem, and to rebuild the walls, for which purpose he was furnished with firmans and a supply of timber. Incidentally it is mentioned that he had the title "peḥah" or "tirshatha," equivalent to "viceroy," for twelve successive years (384-372), and apparently again at a later period. Ze względu na bolesne raport, który dotarł do niego stanu Żydów w Palestynie, on, być może z oblicza królowej-matki lub królowa, odwiedź uzyskanych uprawnień do Jerozolimy, i do odbudowania ściany, w której celem był dostarczony z firmans i dostaw drewna. Nawiasem mówiąc, że jest ona wymieniona miał tytuł "peḥah" lub "tirshatha," równoważne "wicekról", przez dwanaście kolejnych lat (384-372), i najwyraźniej ponownie w późniejszym okresie.

Rebuilds the Walls of Jerusalem. Odbudowuje mury Jerozolimy.

The rebuilding of the walls (a task which had before Nehemiah's time been repeatedly attempted) was commenced by him with caution, and excited enmity and even armed intervention, which latter, however, Nehemiah showed himself able to resist. Przebudowy ścian (zadania, które przed Nehemiasza czas wielokrotnie próbowano) zostało rozpoczęte przez niego z ostrożnością, a podekscytowani nieprzyjaźnią a nawet zbrojnych interwencji, przy czym ten ostatni jednak, Nehemiasza wykazało sam stanie się oprzeć. The account of the details of the building is not, apparently, from Nehemiah's hand, and would seem to represent the work as more of a national enterprise than would be inferred from Nehemiah's own statements. Rachunek szczegóły budynek nie jest, najwyraźniej, z Nehemiasza ręku, i wydaje się reprezentować pracy jako więcej niż krajowe przedsiębiorstwa byłoby wywnioskować, Nehemiasza od własnego oświadczenia. The account of the inaugural ceremony after completion comes rather late in the book, and was probably written some years after the event. W związku z po zakończeniu ceremonii inauguracyjnej przychodzi dość późno w książce, i prawdopodobnie został napisany kilka lat po wydarzeniu. Nehemiah's opponents appear to have been wealthy landowners, not themselves Israelites, but allied with leading families within the city. Nehemiasza's przeciwników wydają się być zamożnych właścicieli ziemskich, a nie samych Izraelitów, ale w połączeniu z czołowych rodzin w mieście. After the completion of the walls Nehemiah had to occupy himself with political reforms also, of which one was the restoration to their original owners of lands taken for debt by the wealthier members of the community-a scheme not unlike the "novæ tabulæ" of the classical republics, and regarded by the owners as an ultra-revolutionary measure; for it meant the abandonment without consideration of much property lawfully acquired. Po zakończeniu ściany musiały Nehemiasz zajmują się z reform politycznych również, z których jedno było przywrócenie ich do pierwotnego Właściciele lander podjęte dla długu przez bogatszych członków społeczności, a nie w odróżnieniu od programu "tabulæ novae" z klasycznej republiki, i traktowane przez właścicieli jako ultra-rewolucyjny środek; dla niego oznaczało porzucenie bez rozpatrzenia wiele własności legalnie nabytej. According to Nehemiah's account, it was effected with a minimum of friction, owing to his own disinterestedness in relinquishing his claim to the governor's allowances; and it took the form of a cheerful sacrifice on the part of the moneyed class. Według Nehemiasza konta, było realizowane przy minimum tarcia, ze względu na swój własny disinterestedness w jego zrzeczenia się roszczeń do Governor's diet, a ona miała formę radosnego ofiarę ze strony bogaty w klasie. He tells, however, almost immediately afterward, of attempts on his own life, which he dexterously escaped, and of endeavors to represent his restoration of the walls as the prelude to a declaration of independence. On mówi jednak, niemal natychmiast potem, prób na własnym życiu, który uciekł dexterously i zadania do reprezentowania jego odnowienie ścian jako preludium do deklaracji niepodległości. In these attempts residents of Jerusalem took part, either having conspired with or being in the pay of external enemies. W tych próbach mieszkańców Jerozolimy wziął udział, albo posiadające spiskujecie lub będąc w zapłacić zewnętrznych wrogów. Among these instruments were a false prophet and a false prophetess, whom Nehemiah was able to unmask. Wśród tych instrumentów zostały fałszywy prorok, a fałszywe prorokini, których Nehemiasza był w stanie demaskować.

Nehemiah's next measure would appear to have been as aristocratic in tendency as the last was democratic. Nehemiasza dalej środek wydają się jak w arystokratycznej jako ostatnia tendencja była demokratyczna. He instituted an inquiry into the pedigrees of the residents of Jerusalem with the view of degrading aliens, and for this purpose obtained a copy of the roll of the families that returned with Zerubbabel. On wszczęte śledztwa w sprawie rodowodów z mieszkańców Jerozolimy z widokiem poniżające cudzoziemców, a na ten cel otrzymał kopię do spisu rodzin, że wrócił z Zorobabelem. His narrative, however, breaks off without describing the nature of the measure which he adopted or the smoothness with which it worked. Jego narracji, jednak zrywa bez opisujące rodzaj środka, który przyjął lub gładkość, z którymi pracował. It appears from other parts of the book that priestly families were connected by marriage with the aliens, and, though Nehemiah resumed his inquisition on his second visit to Jerusalem, it required the arbitrary exercise of power to carry it through. Wydaje się od innych częściach książki, które zostały podłączone kapłańskiej rodziny przez małżeństwo z cudzoziemców, a także, choć jego Nehemiasza wznowione śledztwo w sprawie jego drugiej wizyty w Jerozolimie, niezbędnych do wykonywania arbitralnej władzy, aby przeprowadzić go przez. It is possible that the danger of offending the humbler classes, whom he had won over by his "novæ tabulæ," prevented him from inquiring too strictly into this matter on his first visit. Jest możliwe, że zagrożenie naruszenia humbler klas, których miał wygrał przez jego "tabulæ novae", uniemożliwił mu zbyt ściśle z dociekliwy w tej sprawie na jego pierwszej wizyty.

His Reforms. Jego reformy.

The rest of his reforms appear to have been of a religious nature, although, the chapters in which they are recorded being by other hands, there is a want of clearness in the details. Reszta jego reformy wydają się być z natury religijnej, choć, rozdziałów, w których są one rejestrowane są przez inne ręce, znajduje się w jasność chce w szczegóły. He appears with the aid of Ezra to have enforced or reenforced the Mosaic law, especially the provision relating to the sanctity of the Sabbath, which on his second visit he had again to emphasize. On pojawia się przy pomocy mieć wykonane Ezdrasza lub reenforced mozaiki prawa, w szczególności przepisy odnoszące się do świętości szabatu, które w jego drugiej wizyty był ponownie podkreślić. He also provided by a regular system of forced contributions for the maintenance of the Temple services and of the various castes who took part in performing them. On również regularnie dostarczane przez system przymusowych składek na utrzymanie świątyni i usług z różnych kast, którzy brali udział w wykonywaniu ich. He writes with unusual naïveté and the accuracy of his personal narrative has rarely been questioned. Pisze o niezwykłych naiwność i dokładność jego osobistej narracji jest rzadko kwestionowana. It seems, however, surprising that the accredited representative of the sovereign court should, in carrying out his commission, have met with fierce opposition, leading to the imminent risk of skirmishesand battles; but the classical historians give no high idea of the administrative capacity of Artaxerxes II. Wydaje się jednak dziwić, że upoważnienie do suwerennego sądu należy, w wykonywaniu jego komisji, mają spotkała się z gwałtownymi opozycji, prowadząc do nieuchronnego ryzyka skirmishesand bitew, ale klasyczne historycy nie dają pojęcie o wysokiej zdolności administracyjnych Artakserkses II. Further, there appears to be some contradiction between the statements that he went to Jerusalem on a visit for a strictly limited time (ii. 6), and that he went to Judea as "peḥah" and held office for twelve years (v. 14 and xiii. 6); but this may also be due to the fragmentary nature of his memoirs. Co więcej, wydaje się, że pewne sprzeczności między oświadczenia, że udał się do Jerozolimy na wizytę do ściśle ograniczony czas (II. 6), i że udał się do Judei jako "peḥah" i znajdującego się w posiadaniu urzędu przez dwanaście lat (Łk 14 i XIII. 6), ale może to być również ze względu na fragmentaryczny charakter jego wspomnień.

From Nehemiah's own account of his conduct it may be gathered that he was an adroit politician, a wary leader and soldier, and a skilful organizer, though not free from pedantry and fanaticism; and it is probable that Ben Sira, in naming him after Zerubbabel as one of those to whom the Jews owed their restoration and reconstitution as a nation, only does him justice. Od Nehemiasza własne konto jego postępowania może być zebranych, że był zręczny polityk, A żołnierz przezorny i lidera, a umiejętne organizator, choć nie wolne od pedanteria i fanatyzm, i jest prawdopodobne, że Ben Sira, w nazywając go po Zorobabel jako jeden z tych, do których Żydzi należnych ich odtworzenie i odtworzeniu jako naród, nie tylko w Nim sprawiedliwością. For without walls Jerusalem could not, according to ancient ideas, have ranked as a place of importance, and the measure, of which there is an obscure mention (xi. 1), of obtaining a resident population fitted for its size, by drawing lots, would also do much toward restoring its former grandeur. Do bez murów Jerozolimy nie może, według starożytnych idei, mają miejsce w rankingu znaczenie, a środek, który znajduje się ukrywać wspomnieć (XI. 1), uzyskania mieszkańców zamontowane na jego rozmiar, w drodze losowania , To również zrobić wiele w kierunku przywrócenia jej dawnej wielkości. His name was, however, not popular with the tradition which has come down in the Talmuds; but in that which is preserved in the Second Book of Maccabees many services are attributed to him of which the Bible knows nothing. Jego nazwisko, jednak nie w popularnej tradycji, który zstąpił w Talmuds, lecz w to, co jest zachowane w Drugiej Księgi Księga Machabejska wielu usług są przypisane do niego z Biblii, które nic nie wie. Among these are the miraculous production of fire, celebrated by a feast called "Naphthar" (II Macc. i. 36); the compilation of a sacred library (ib. ii. 13); and even the building of the Temple and the altar (ib. verse 18). Wśród nich są cudowne produkcji ognia, święto obchodzone przez nazwie "Naphthar" (II Macc. I. 36); sporządzenie święte biblioteki (ib. II. 13), a nawet budowę świątyni i ołtarza (ib. werset 18). These statements are not worthy of credit; and it is evident that Nehemiah's personality was overshadowed by that of Ezra, whose services, though less brilliant, were more lasting.EGHDSM Zestawienia te nie są godne kredytowej, a jest oczywiste, że Nehemiasza osobowości była w cieniu, że Ezdrasz, których usługi, choć mniej błyskotliwe, były bardziej lasting.EGHDSM

-In Rabbinical Literature: -W Rabinackiej Literatura:

Nehemiah is identified in one haggadah with Zerubbabel, the latter name being considered an epithet of Nehemiah and as indicating that he was born at Babylon ("Zera'+ Babel"; Sanh. 38a). Nehemiasza jest określona w jednym z haggadah Zorobabel, nazwa ta jest uznawana za epitet Nehemiasza, jak i wskazując, że urodził się w Babilonie ( "Zera" + Babel "; Sanh. 38a). With Ezra, he marks the spring-time in the national history of Judaism (Cant. R. ii. 12). Z Ezdrasz, mu znaki wiosną w czasie krajowych historii judaizmu (Cant. R. II. 12). A certain mishnah is declared by the Rabbis to have originated in the school of Nehemiah (Shab. 123b). Pewien Miszny jest deklarowana przez rabinów, aby powstało w szkole Nehemiasza (Shab. 123b). Still, Nehemiah is blamed by the Rabbis for his seemingly boastful expression, "Think upon me, my God, for good" (Neh. v. 19, xiii. 31), and for his disparagement of his predecessors (ib. v. 15), among whom was Daniel. Nadal, Nehemiasza jest obwiniani przez rabinów za swoje wypowiedzi pozornie dumny, "Think nade mną, Boże mój, dla dobra" (Neh. v. 19, XIII. 31), a na jego uchybienie przez jego poprzedników (ib. v. 15 ), Wśród których był Daniel. The Rabbis think that these two faults were the reason that this book is not mentioned under its own name, but forms part of the Book of Ezra (Sanh. 93b). Rabinów uważam, że te dwa grzechy były powodem, że tej książki nie jest wymieniony pod własną nazwą, ale stanowi część Księgi Ezdrasza (Sanh. 93B). According to BB 15a Nehemiah completed the Book of Chronicles, which was written by Ezra.WBM Sel. Według BB 15a Nehemiasza zakończyła Księga Kronik, która została napisana przez Ezra.WBM Sel.

Emil G. Hirsch, David Samuel Margoliouth, Wilhelm Bacher, M. Seligsohn Emil G. Hirsch, David Samuel Margoliouth, Wilhelm Bacher, m. Seligsohn

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest