First Vatican Council Sobór Watykański I

General Information Informacje ogólne

The First Vatican Council, the 20th ecumenical council of the Roman Catholic church, is best known for its decree affirming the doctrine of papal Infallibility. Soboru Watykańskiego, 20. Sobór na kościół rzymskokatolicki, to Najbardziej znanym jej dekret potwierdzając naukę papieską nieomylność. After a lengthy series of deliberations by preparatory commissions, it was opened by Pope Pius IX in Saint Peter's Basilica on Dec. Po długiej serii obrad przez komisje przygotowawcze, to został ogłoszony przez Pope Pius IX w Saint Peter's Basilica na grudzień 8, 1869. 8, 1869. Nearly 800 church leaders representing every continent attended, although the European members held a clear majority. Prawie 800 kościele liderów reprezentujących wszystkie kontynenty uczestniczył, mimo że w posiadaniu członków Europejskiej zdecydowana większość. Apparently the pope's primary purpose in convening the council was to obtain confirmation of the position he had taken in his Syllabus of Errors (1864), condemning a wide range of modern positions associated with the ideas of rationalism, liberalism, and materialism. Najwyraźniej papieża Głównym celem w zwołania Rady było uzyskać potwierdzenie stanowiska miał podjąć w jego Syllabus błędów (1864), potępiając szerokiej gamy nowoczesnych stanowisk związanych z idee racjonalizmu, liberalizmu i materializmu.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
From the beginning, however, the question of infallibility dominated discussion. Od początku jednak, że kwestia nieomylność zdominowany dyskusji. A vigorous minority opposed this doctrine both on theological and historical grounds and as being inopportune. A energicznych mniejszości przeciwieństwie tej doktryny zarówno na podstawy teologiczne i historyczne oraz jako nieodpowiedni. Nonetheless, on July 18, 1870, the council solemnly accepted the proposition that when a pope speaks ex cathedra on faith or morals he does so with the supreme apostolic authority, which no Catholic may question or reject. Niemniej jednak, na 18 lipca 1870, Rada przyjęła propozycję uroczyście, że kiedy papież przemawia ex autorytatywnie na temat wiary i moralności robi tak z najwyższymi organami władzy apostolskiej, która nie może zakwestionować Katolickiego lub odrzucić. About 60 members of the council effectively abstained by leaving Rome the day before the vote. Około 60 członków Rady skutecznie wstrzymały się od głosu poprzez pozostawienie Rzymie dzień przed głosowaniem. Shortly after the vote on infallibility, the Franco-Prussian War and the successful invasion of the Roman state by the Italian army abruptly ended the council. Wkrótce po zakończeniu głosowania na nieomylność, w wojnie francusko-pruskiej i udanej inwazji na państwa rzymskiego przez włoskie wojska nagle zakończony rady. The First Vatican Council marked the climax and triumph of the movement of Ultramontanism yet also helped stimulate a renewed wave of anticlericalism in several European states. Soboru Watykańskiego oznaczone na kulminacyjny i triumf przepływ Ultramontanism jeszcze pomógł również stymulować odnowionej fali anticlericalism w kilku państwach europejskich.

T. Tackett T. Tackett

Bibliography Bibliografia
Butler, EC, ed., The Vatican Council, 2 vols. Butler, WE, wyd., Watykan Rady, 2 vols. (1930); Hennesey, JJ, The First Council of the Vatican: The American Experience (1963). (1930); Hennesey, JJ, The First Rady Watykan: The American Experience (1963).


First Vatican Council (1869-1870) Sobór Watykański I (1869-1870)

Advanced Information Informacje zaawansowane

The First Vatican Council, convened by Pope Pius IX in Rome, is reckoned by Roman Catholics to be the twentieth ecumenical church council. Soboru Watykańskiego, zwoływane przez Pope Pius IX w Rzymie, jest liczony przez wyznanie rzymsko-katolickie, które mają być dwudziestego ekumenicznego kościoła rady. It was the first to meet since the Council of Trent (1545-63), which had responded to the sixteenth century Protestant movement. Vatican I sought to define authoritatively the church's doctrine concerning the faith and the church, especially in response to new challenges from secular philosophical and political movements and theological liberalism. Było to pierwsze do spełnienia, ponieważ Sobór Trydencki (1545-63), który ustosunkował się do XVI wieku protestanckich ruchu. Sobór Watykański I starali się zdefiniować autorytatywnie kościelnej doktryny dotyczące wiary i Kościoła, zwłaszcza w odpowiedzi na nowe wyzwania, z świeckie ruchy polityczne i filozoficzne i teologiczne liberalizm. However, its work was cut short by the Franco-Prussian War and the invasion and capture of Rome by the army of the Italian government in September, 1870. Jednak jego dzieło zostało pocięte przez krótkiej francusko-pruskiej wojny i inwazji i wychwytywania Rzymu przez wojska rządu włoskiego we wrześniu 1870 roku. The council completed only two major doctrinal statements, leaving another fifty-one unfinished. Vatican I is remembered almost exclusively for its doctrinal definition of papal infallibility. Rada ukończone tylko dwie główne doktrynalne oświadczenia, pozostawiając innym pięćdziesiąt jeden niedokończony. Sobór Watykański I pamiętać, niemal wyłącznie na jego doktrynalnych definicji papieski nieomylność.

Context and Structure Kontekst i struktura

The council befitted Pius IX's devout spirituality and expressed the aspirations of the papal-oriented revival of Catholic faith and practice in progress since the 1840s. Rada befitted Pius IX w pobożnej duchowości i wyraził aspiracje papieski zorientowane na ożywienie wiary katolickiej i praktyki w toku od 1840s. It also reflected the wide-felt need of the hour to counteract the religious, philosophical, and political beliefs identified by the Syllabus of Errors (1864). On również odzwierciedlenie szeroko poczułem potrzebę godzinę, aby przeciwdziałać religijnych, filozoficznych, religijnych i politycznych, określonych przez Syllabus błędów (1864). Closest to home, the council sought to undergird the authority of the papacy that could appear to be damaged by the loss of the pope's temporal power, except for Rome and its surrounding region, to the kingdom of Italy (1859-61). Najbliżej domu, Rada starała się podwiązać władzy pontyfikatu wydaje się, że mógłby zostać uszkodzony przez straty na papieża doczesnej władzy, za wyjątkiem Rzymu i jego okolicy, do Królestwa Włoch (1859-61). The need was to regather the church and reaffirm its faith, its authority, and in particular its head, the papacy. Potrzeba było regather kościoła i potwierdzają swoją wiarę, jej władze, w szczególności jego głowy, papiestwo.

Pius first mentioned the possibility of a council in 1864, and he set some cardinals to work on it in 1865. Pius pierwszy wspomniał o możliwości utworzenia rady w 1864 r., a on ustawiony niektórych kardynałów do pracy nad nią w 1865. He formally announced it in 1867 and issued a bill convening it in 1868. On oficjalnie ogłosił go w 1867 roku oraz wydany projekt zwołania go w 1868. When it met in 1869, the council included 737 archbishops, bishops, and other clerical members. The council considered drafts of documents prepared in advance, debated them, and changed them. Kiedy spotkali się w 1869 roku, Rada włączyła 737 arcybiskupów, biskupów i innych członków pisarskiego. Rada uznała, projekty dokumentów przygotowanych z góry, ich dyskusji i je zmienił. The results were undoubtedly the work of the council assembled, although what degree of freedom the council members enjoyed was questioned then as it continues to be today. Wyniki były niewątpliwie prace Rady zmontowane, choć co stopień swobody członków Rady przysługuje wówczas była kwestionowana, ponieważ nadal jest dzisiaj.

Constitution "De Fide Catholica." Konstytucji "De fide Catholica".

The first doctrinal definition, "On the Catholic faith" (approved Apr. 1870; also called "Dei Filius"), expressed a consensus of the Catholic revival concerning God, faith, and reason. Pierwszy doktrynalnych definicji, "Na wiary katolickiej" (zatwierdzony kwietnia 1870, zwany także "Dei Filius"), wyraził zgodę na odrodzenie Katolickiego dotyczące Boga, wiary i rozumu. In its four chapters it defined as a doctrine of divine revelation the existence of a free, personal, creator God who was absolutely independent of the universe he created. W jego czterech rozdziałów ona zdefiniowana jako doktryna Bożego objawienia istnienie wolnego, osobistego, twórca Boga, który był absolutnie niezależny od stworzył wszechświat. The religious truth concerning the existence of this God, it affirmed, could be known by human reason alone, so that all people had no excuse for unbelieving. Nevertheless, other truths about God and this creation could only be known by faith through divine revelation via Scripture and the tradition of the church. Religijne prawdy o istnieniu Boga tego, że potwierdziła, mogą być znane przez sam rozum ludzki, tak, że wszyscy ludzie nie miał żadnego usprawiedliwienia dla niewierzących. Niemniej jednak, inne prawdy o Bogu i tym tworzenie może być znane tylko przez wiarę poprzez boskie objawienie za pośrednictwem Pisma Świętego i Tradycji Kościoła. Properly understood, faith and reason were not in conflict. Właściwie zrozumiane, wiara i rozum nie były w konflikcie. The errors that were specifically mentioned in an appendix, notably atheism, pantheism, rationalism, fideism, biblicism, traditionalism, were either utterly wrong (atheism) or wrong in emphazing merely one element of the whole truth (rationalism). Błędy, które zostały wymienione w dodatku, szczególnie ateizm, panteizm, racjonalizm, fideizmu, biblicism, tradycjonalizm, albo zostały doszczętnie zły (ateizm) lub złe w emphazing tylko jeden element całej prawdy (racjonalizm). This definition provided the basis for Catholic theology and philosophy for the next several generations. Definicja ta, pod warunkiem że podstawa dla katolickiej teologii i filozofii na najbliższe kilka pokoleń.

Constitution "On Papal Primacy and Infallibility." Konstytucji "Dnia Papieskiego Prymat i nieomylność".

The proposal of this second definition (also called Pastor aeternus) divided the council into a majority and a minority (140 at its fullest) and began a controversy that has troubled the Roman Catholic Church to this day. Originally the council was to discuss a well-rounded statement of fifteen chapters "On the Church of Christ", as body of Christ, as a true, perfect, supernatural society, as united under the primacy of the pope, as related to civil society, etc. But when a new section on papal infallibility was introduced later, the majority considered it urgent to treat immediately the sections on papal primacy and papal infallibility as a separate unit. Wniosek o tej drugiej definicji (zwane również Pastor Aeternus) podzielone przez Radę w większości i mniejszości (140 na pełnego) i rozpoczął kontrowersje, które zaniepokoiły Kościoła Rzymsko-Katolickiego do dnia dzisiejszego. Pierwotnie Rady było omówienie dobrze -zaokrąglone oświadczenie piętnastu rozdziałach "W Kościele Chrystusa", ponieważ Ciałem Chrystusa, jako prawdziwy, idealny, nadprzyrodzonego społeczeństwa, jak na mocy zjednoczony prymat papieża, jako odnoszące się do społeczeństwa obywatelskiego, itp. Ale gdy nowa sekcja na papieski nieomylność został wprowadzony później, większość uznała, że należy leczyć natychmiast sekcje na papieski prymat papieski i nieomylność jako odrębna jednostka. The result was a statement of four chapters which defined both papal primacy and papal infallibility as doctrines of divine revelation. Rezultatem było stwierdzenie z czterech rozdziałów, które określono zarówno papieski prymat papieski i nieomylność jako doktryny Bożego objawienia.

The passage on papal infallibility, after crucial amendments, carefully circumscribed in what sense the magisterium (doctrinal authority) of the pope was infallible: "The Roman Pontiff when he speaks ex cathedra, ie, when, exercising the office of pastor and teacher of all Christians, according to his supreme Apostolic authority, through the divine assistance promised to him in St. Peter, he defines doctrine concerning faith and morals to be held by the universal Church, then under those circumstances he is empowered with that infallibility with which the divine Redeemer willed his Church to be equipped in defining doctrine concerning faith and morals." Przejazd na nieomylność papieską, po zasadnicze zmiany, dokładnie określone, w jakim sensie nauczania (doktrynalnych organ) z papieża był nieomylnym: "Biskup Rzymu, gdy mówi ex katedra, czyli wtedy, gdy wykonując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich Chrześcijan, w zależności od jego najwyższego organu apostolski, dzięki Bożej pomocy obiecał mu w St Peter, określa on doktryny dotyczące wiary i moralności, która odbędzie się w Kościele powszechnym, a następnie na podstawie tych okolicznościach jest on upoważniony w tym niezawodność, z którymi boski Odkupiciel pragnął, aby Jego Kościół jest wyposażony w definiowaniu doktryny dotyczące wiary i obyczajów ". The statement concluded, against Gallicanism and conciliarism, that "such definitions by the Roman Pontiff were in themselves, and not by virtue of the consensus of the Church, not subject to being changed." Oświadczenie zawarte, przed Gallicanism i Koncyliaryzm, że "takie definicje przez Biskupem Rzymu były same w sobie, a nie na mocy zgody Kościoła, nie będąc podlegać zmianie."

Eighty-eight bishops voted against the definition in the first round, and fifty-five bishops formally absented themselves at the final vote (July 18, 1870). Osiemdziesiąt osiem biskupów głosowało przeciw definicji w pierwszej turze, i pięćdziesiąt pięć biskupów formalnie absented się w końcowym głosowaniu (18 lipca 1870). Eventually, after the council, every bishop submitted to the definition, and the debate transmuted into differences over its interpretation. Ostatecznie, po Soborze, każdy biskup przedstawiony definicji, a debata nad transmuted różnic w jego interpretacji. The definition encouraged Catholic revival, gave Protestants new evidence of papal superstition, and convinced secularists that the papacy was indeed utterly incompatible with modern civilization. Definicja zachęca ożywienie katolicki, protestanci wydał nowe dowody papieski zabobon, a sekularystów przekonanie, że papiestwo było rzeczywiście niezgodna z kretesem nowoczesnej cywilizacji. To this day the doctrine of papal infallibility continues to trouble many Catholics and to complicate Roman Catholic consultations with Anglicans, Lutherans, and others. Do tej pory doktryny papieski nieomylność nadal kłopoty wielu katolików i komplikować rzymskokatolicki konsultacji z Anglicans, Lutherans, i inne.

CT McIntire CT McIntire
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
Pii IX PM Acta, Pt. Pii IX PM Acta, pt. I, Vol. I tom. 5, 177-94, 208-20 (the council documents); R. Aubert, Vatican I; C. Butler, The Vatican Council, 2 vols.; FJ Cwiekowski, The English Bishops and the First Vatican Council; H. Kung, Infallible? 5, 177-94, 208-20 (Rada dokumentów), R. Aubert, Sobór Watykański I, C. Butler, Watykan Rady, 2 vols.; FJ Cwiekowski, angielska i biskupi Soboru Watykańskiego; H. Kung, Nieomylny? an Enquiry; AB Hasler, How the Pope Became Infallible: Pius IX and the Politics of Persuasion; J. Hennessey, The First Vatican Council: The American Experience. zapytanie; AB Hasler, Jak Papież stała nieomylnym: Piusa IX i Polityka perswazji; J. Hennessey, Soboru Watykańskiego: The American Experience.


Decrees of the First Vatican Council (1869-1870) Dekrety z Soboru Watykańskiego (1869-1870)

Advanced Information Informacje zaawansowane

Foreward

The translation found here is that which appears in Decrees of the Ecumencal Councils ed. Tłumaczenie znaleźć tutaj jest to, co pojawia się w dekretów z Ecumencal Rad ed. Norman Tanner. Norman Tanner. SJ Apart from the footnotes any text in square brackets "[ ]" is my addition. SJ Oprócz przypisów dowolny tekst w nawiasach kwadratowych "[]" jest moim uzupełnieniem. The choice of terms to put in bold or italic print, the arangement of the text into paragraphs in "structured english" format, as well as the numbering of the paragraphs is also my own and constitutes my "invisible" interpretation/commentary. Wybór terminów umieścić w tłustym drukiem lub kursywą, układ tekstu do ust w "zorganizowanego angielski" formatu, jak również numeracja ustępów jest również moje własne i stanowi moje "niewidoczne" interpretacji / komentarz. The numbering of the canons is however found in Tanner's text. Numeracja kanonów jest jednak znaleźć w Tanner tekstu.

Contents Zawartość

INTRODUCTION WPROWADZENIE

This council was summoned by Pope Pius IX by the bull Aeterni Patris of 29 June 1868. Ta Rada została wezwana przez Pope Pius IX przez byka Aeterni Patris z dnia 29 czerwca 1868. The first session was held in St Peter's basilica on 8 December 1869 in the presence and under the presidency of the pope. Pierwsza sesja odbyła się w St Peter's Basilica w dniu 8 grudnia 1869 r. w obecności i pod przewodnictwem papieża.

The purpose of the council was, besides the condemnation of contemporary errors, to define the catholic doctrine concerning the church of Christ. Celem Rady było, oprócz potępienie współczesnych błędów, do określenia doktryny katolickiej dotyczącej Kościół Chrystusa. In fact, in the three following sessions, there was discussion and approval of only two constitutions: Dogmatic Constitution On The Catholic Faith and First Dogmatic Constitution on the church of Christ , the latter dealing with the primacy and infallibility of the bishop of Rome. W rzeczywistości, w trzech kolejnych sesji, nie było dyskusji i zatwierdzenia tylko dwie konstytucje: Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej i Pierwszej Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym, a druga zajmuje się prymat i nieomylność z biskupem Rzymu. The discussion and approval of the latter constitution gave rise, particularly in Germany, to bitter and most serious controversies which led to the withdrawal from the church of those known as "Old Catholics". Dyskusji i zatwierdzenia przez ostatnie konstytucji budziło, zwłaszcza w Niemczech, do gorzkich i najpoważniejszych kontrowersji, które doprowadziły do wycofania się z tych kościół znany jako "Stary katolików".

The outbreak of the Franco-Prussian war led to the interruption of the council. Ognisko z wojny francusko-pruskiej doprowadziło do przerwania rady. It was in fact never resumed, nor was it ever officially closed. Stwierdzono, że w rzeczywistości nigdy nie zostało wznowione, ani nie była nigdy oficjalnie zamknięta. As in other councils at which the pope was present and presided, the decrees were in the form of bulls, at the end of which was the clear declaration: "with the approval of the sacred council". Podobnie jak w innych radach, w którym papież był obecny i przewodniczył, dekrety były w formie byków, na końcu której wyraźne oświadczenie: "za zgodą Rady sacrum". Very large numbers attended this council, including, for the first time, bishops from outside Europe and its neighbouring lands. Bardzo duża liczba udziałem tej Rady, w tym po raz pierwszy, biskupi z Europy i spoza jej sąsiednich krain. Bishops from the eastern Orthodox churches were also invited, but did not come. Biskupi ze wschodnich kościołów ortodoksyjnych zostały również zaproszone, ale nie przyszedł.

The decrees of the council were published in various simultaneous editions. Dekrety Rady z dnia zostały opublikowane w różnych wydaniach równoczesne. Later they were included in volume 7 of Collectio Lacensis ( 1892) and in volumes 49-53 of Mansi's collection (1923-1927). Później zostały one włączone w objętości 7 Collectio Lacensis (1892) oraz w wielkości 49-53 Mansi z kolekcji (1923-1927). The collection which we use is that entitled Acta et decreta sacrosancti oecumenici concilii Vaticani in quatuor prionbus sessionibus, Rome 1872. Zbierania, które wykorzystujemy, że jest uprawniony Acta et Decreta sacrosancti oecumenici concilii Vaticani w quatuor prionbus sessionibus, Rzym 1872. Comparison with other editions reveals no discrepancies, indeed absolute agreement. Porównanie z innymi wydaniami ujawnia żadnych rozbieżności, a nawet bezwzględnych umowy.

SESSION 1 : 8 December 1869 SESJA 1: 8 grudnia 1869

Decree of opening of the council Dekret otwarcia rady

Pius, bishop, servant of the servants of God, with the approval of the sacred council, for an everlasting record. Pius, Biskup, sługa sług Bożych, za zgodą Rady sacrum, jako własność na wieki rekord. Most reverend fathers, is it your pleasure that, Biskup przodków, to jest twój przyjemność, że

the holy ecumenical Vatican council should be opened, and be declared to have been opened? świętego ekumenicznego Soboru Watykańskiego powinien być otwarty, i być zgłoszone zostały otwarte?

[They replied: Yes] [Oni powiedzieli: Tak]

Pius, bishop, servant of the servants of God, with the approval of the sacred council, for an everlasting record. Pius, Biskup, sługa sług Bożych, za zgodą Rady sacrum, jako własność na wieki rekord. Most reverend fathers, is it your pleasure that Biskup przodków, to jest twój informujemy, że

[They replied: Yes] [Oni powiedzieli: Tak]

SESSION 2 : 6 January 1870 SESJA 2: 6 stycznia 1870

Profession of faith Wyznanie wiary

 1. I, Pius, bishop of the catholic church, with firm faith believe and profess each and every article contained in the profession of faith which the holy Roman church uses , namely: I, Piusa, biskup Kościoła Katolickiego, z firmą uwierzyli i wyznawania wiary każdego artykułu zawartych w wyznanie wiary, które Kościół święty Roman zastosowań, a mianowicie:
 2. Apostolic and ecclesiastical traditions and all other observances and constitutions of that same church I most firmly accept and embrace . Apostolskiej i kościelnej tradycji i wszystkich innych observances i konstytucji tego samego kościoła I zdecydowanie najbardziej przyjąć i ogarnąć.
 3. Likewise I accept sacred scripture Podobnie mogę przyjąć Pismo Święte
 4. I profess also that Ja również wyznaję, że
 5. I likewise receive and accept the rites of the catholic church which have been received and approved in the solemn administration of all the aforesaid sacraments. Ja również odbierać i zaakceptować obrzędów Kościoła Katolickiego, które zostały odebrane i zatwierdzone w uroczystym administracji wszystkich wyżej wymienionych sakramentów.
 6. I embrace and accept the whole and every part of what was defined and declared by the holy council of Trent concerning original sin and justification . I przyjąć i ogarnąć całość i każda część tego, co zostało określone i zadeklarowane przez święty Sobór Trydencki dotyczące grzechu pierworodnego i uzasadnienie. Likewise Podobnie
 7. I profess that Ja wyznaję, że
 8. I confess that under either species alone the whole and complete Christ and the true sacrament are received. I wyznam, że w ramach gatunku albo sam cały Chrystusa i kompletne i prawdziwe są otrzymał sakrament.
 9. I firmly hold that Jestem przekonany, że posiadają
 10. I resolutely assert that images of I zdecydowanie stwierdzić, że obrazy
  1. Christ and Chrystusa i
  2. the ever virgin mother of God, and likewise those of coraz dziewicy Matki Bożej, również i te
  3. the other saints, innych świętych,
  are to be kept and retained, and that due honour and reverence is to be shown them. mają być przechowywane i zatrzymanych, oraz że z powodu honoru i czci jest pokazane im.
 11. I affirm that the power of indulgences was left by Christ in the church, and that their use is eminently beneficial to the christian people. I potwierdza, że odpustów moc została wystawiona przez Chrystusa w Kościele, i że ich stosowanie jest wybitnie korzystny dla ludu chrześcijańskiego.
 12. I acknowledge the I potwierdzić church, the mother and mistress of all the churches [1] . Kościół, matka i kochanka o wszystkie Kościoły [1].
 13. Likewise Podobnie

This true catholic faith, outside of which none can be saved , which I now freely profess and truly hold , is what I shall steadfastly maintain and confess, by the help of God, in all its completeness and purity until my dying breath, and I shall do my best to ensure [2] that all others do the same. To prawda wiary katolickiej, poza którym nikt nie może być zapisane, co ja teraz swobodnie wyznawać i przytrzymaj naprawdę, to ja się utrzymać i wyspowiadać niezawodnego, o pomoc Bożą, we wszystkich jego kompletności i czystości, aż mój oddech umierający, a ja się zrobić w mojej mocy, aby zapewnić, [2], że wszyscy inni zrobią to samo. This is what I, the same Pius, promise, vow and swear. To co mam, tym samym Pius, obietnica, ślub i przysięgam. So help me God and these holy gospels of God. Boże pomóż mi, tak i te święte Ewangelie Boga.

SESSION 3 : 24 April 1870 SESJA 3: 24 kwietnia 1870

Dogmatic constitution on the catholic faith Konstytucji dogmatycznej o wierze katolickiej

Pius, bishop, servant of the servants of God, with the approval of the sacred council, for an everlasting record. Pius, Biskup, sługa sług Bożych, za zgodą Rady sacrum, jako własność na wieki rekord.
 1. The Son of God, redeemer of the human race, our lord Jesus Christ, promised, when about to return to his heavenly Father, that he would be with this church militant upon earth all days even to the end of the world [3] . Hence never at any time has he ceased to stand by his beloved bride, Syn Boży, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, obiecała, kiedy zamierza wrócić do swego Ojca Niebieskiego, że będzie z tego kościoła walczące na ziemi wszystkie dni aż do skończenia świata [3]. Dlatego nie w każdym momencie ma on stanąć zaprzestał swojej ukochanej przez pannę młodą,
 2. Now this redemptive providence appears very clearly in unnumbered benefits, but most especially is it manifested in the advantages which have been secured for the christian world by ecumenical councils, among which the council of Trent requires special mention, celebrated though it was in evil days. Teraz tej odkupieńczej opatrzności pojawia się bardzo wyraźnie w nieprzebrany korzyści, ale najczęściej jest to szczególnie widoczne korzyści, które zostały zabezpieczone na świecie chrześcijańskim przez rady ekumenicznej, wśród których Sobór Trydencki wymaga szczególnej wzmianki, choć był obchodzony w złe dni.
 3. Thence came Stamtąd pochodziło
  1. a closer definition and more fruitful exposition of the holy dogmas of religion and ściślejszej definicji i bardziej owocne ekspozycja święte dogmaty religii i
  2. the condemnation and repression of errors; thence too, potępienia represji i błędów, stąd też
  3. the restoration and vigorous strengthening of ecclesiastical discipline, przywracania i bezlitosna wzmocnienie dyscypliny kościelnej,
  4. the advancement of the clergy in zeal for zaawansowania duchowieństwa w gorliwości dla
   • learning and uczenia się i
   • piety, pobożność,
  5. the founding of colleges for the training of the young for the service of religion; and finally powstania kolegiów na szkolenie młodych w służbie religii, a wreszcie
  6. the renewal of the moral life of the christian people by odnowy moralnej życia chrześcijańskiego przez ludzi
   • a more accurate instruction of the faithful, and bardziej dokładnych instrukcji ze strony wiernych, i
   • a more frequent reception of the sacraments. bardziej częste przyjmowanie sakramentów. What is more, thence also came Co więcej, stąd też przyszli
  7. a closer union of the members with the visible head, and an increased vigour in the whole mystical body of Christ. bliższej unii członków z widoczną głową, a zwiększone wigor w całości mistycznego Ciała Chrystusa. Thence came Stamtąd pochodziło
  8. the multiplication of religious orders and other organisations of christian piety; thence too rozmnażanie zakonów i innych organizacji chrześcijańskiej pobożności, stąd też
  9. that determined and constant ardour for the spreading of Christ's kingdom abroad in the world, even at the cost of shedding one's blood. że określona stałą i zapał do rozprzestrzeniania się za granicą królestwo Chrystusa w świecie, nawet kosztem własnej rozlania krwi.
 4. While we recall with grateful hearts, as is only fitting, these and other outstanding gains, which the divine mercy has bestowed on the church especially by means of the last ecumenical synod, we cannot subdue the bitter grief that we feel at most serious evils, which have largely arisen either because Choć z wdzięcznym sercem przypomnieć, jak to tylko montażu, te i inne zaległe zyski, które Bożego Miłosierdzia jest nadawany na kościół w szczególności za pomocą ostatniego Synodu ekumeniczny, nie możemy zawojować gorzką boleść, że czujemy się na najpoważniejszych zła, które pojawiły się w dużej mierze ze względu
 5. Everybody knows that those heresies, condemned by the fathers of Trent , which rejected the divine magisterium of the church and allowed religious questions to be a matter for the judgment of each individual , have gradually collapsed into a multiplicity of sects, either at variance or in agreement with one another; and by this means a good many people have had all faith in Christ destroyed. Każdy wie, że te herezje potępione przez ojców Trydencki, który odrzucił boski Magisterium Kościoła i religijnych pytań dozwolone jest sprawą dla poszczególnych orzeczeniu, stopniowo przesunięte na wielość sekt, albo w sprzeczności lub w porozumienia ze sobą, a przez to znaczy dobry wiele osób miało wszystkie wiary w Chrystusa zniszczone.
 6. Indeed even the holy Bible itself, which they at one time claimed to be the sole source and judge of the christian faith, is no longer held to be divine, but they begin to assimilate it to the inventions of myth. W rzeczywistości nawet samo Pismo Święte, które jednocześnie twierdził, że jest jedynym źródłem i sędzia z wiarą chrześcijańską, nie jest już w posiadaniu być boski, ale zaczyna upodabniać go do wynalazków mitu.
 7. Thereupon there came into being and spread far and wide throughout the world that doctrine of rationalism or naturalism, - utterly opposed to the christian religion, since this is of supernatural origin, - which spares no effort to bring it about that Christ, who alone is our lord and saviour, is shut out from the minds of people and the moral life of nations. Następnie przyszedł do rozprzestrzeniania się i coraz szersze kręgi na całym świecie, że doktryna racjonalizm lub naturalizmu, - doszczętnie przeciwieństwie do religii chrześcijańskiej, ponieważ jest to z nadprzyrodzonego pochodzenia, - który zaoszczędzi nie wysiłek w celu dostosowania go o tym Chrystus, który jako jedyny jest naszego Pana i Zbawiciela, jest odcięte od umysłach ludzi i życie moralne Narodów. Thus they would establish what they call the rule of simple reason or nature. Tak więc oni ustalić, co wezwanie rządów lub prostej przyczyny natury. The abandonment and rejection of the christian religion, and the denial of God and his Christ, has plunged the minds of many into the abyss of pantheism, materialism and atheism , and the consequence is that they strive to destroy rational nature itself, to deny any criterion of what is right and just, and to overthrow the very foundations of human society. Porzucania i odrzucenia religii chrześcijańskiej, a odmowa Boga i Jego Chrystusa, ma plunged umysłach wielu w otchłań panteizm, materializm i ateizm, a konsekwencją jest to, że starają się zniszczyć racjonalnego sama natura, zaprzecza jakiejkolwiek Kryterium to, co jest słuszne i sprawiedliwe, i do obalenia samej podstawy ludzkiego społeczeństwa.
 8. With this impiety spreading in every direction , it has come about, alas, that many even among the children of the catholic church have strayed from the path of genuine piety, and as the truth was gradually diluted in them, their catholic sensibility was weakened. Z tego bezbożność rozłożenia w każdym kierunku, nie doszło, niestety, że wielu nawet wśród dzieci Kościoła Katolickiego mają daleko od drogi prawdziwej pobożności, jak i prawdy była stopniowo rozpuszczone w nich, ich wrażliwość katolicki został osłabiony. Led away by diverse and strange teachings [4] and confusing Led dala przez różnorodne i dziwne nauki [4] i mylące they are found to distort the genuine sense of the dogmas which holy mother church holds and teaches , and to endanger the integrity and genuineness of the faith. znajdują się one zakłócić prawdziwego poczucia dogmaty, które posiada kościół Matki Boskiej i uczy, i stanowić zagrożenie dla integralności i prawdziwość wiary.
 9. At the sight of all this, how can the inmost being of the church not suffer anguish? Na oczach wszystkich tego, w jaki sposób można się z głębi kościoła nie cierpią udręki? For Dla Thus she can never cease from witnessing to the truth of God which heals all [8 ] and from declaring it, for she knows that these words were directed to her: My spirit which is upon you, and my words which I have put in your mouth, shall not depart out of your mouth from this time forth and for evermore [9] . Tym samym może ona nigdy nie przestaje od świadectwo prawdzie Bożej, która uzdrawia wszystkich [8] i od uznającej go, bo wie, że te słowa były skierowane do niej: Mój duch, który jest nad tobą, i słowa moje, które włożyłem ci w usta, nie opuścili swoje usta od tego czasu dalej i na wieki [9].
 10. And so we, following in the footsteps of our predecessors, in accordance with our supreme apostolic office, have never left off A więc, Idąc w ślady naszych przodków, zgodnie z naszego najwyższego urzędu apostolskiego, nigdy nie został przerwany
But now it is our purpose to Ale teraz jest naszym celem jest This we shall do Ten będziemy robić

Chapter 1 On God the creator of all things Rozdział 1 Na Boga Stworzyciela wszystkich rzeczy

 1. The holy, catholic, apostolic and Roman church believes and acknowledges that there is one true and living God, Święty, powszechny, apostolski i rzymskiego kościoła i uważa, że istnieje jeden prawdziwy i Boga żywego,
 2. Since he is Ponieważ jest on he must be declared to be in reality and in essence, On musi być uznane za w rzeczywistości, w istocie,
 3. This one true God, Ten jedynego prawdziwego Boga,
 4. Everything that God has brought into being he protects and governs by his providence, which reaches from one end of the earth to the other and orders all things well [11] . Wszystko, że Bóg jest doprowadzone do niego chroni i reguluje jego opatrzności, która dociera od jednego krańca ziemi do innych zamówień i wszystko dobrze [11]. All things are open and laid bare to his eyes [12] , even those which will be brought about by the free activity of creatures. Wszystkie rzeczy są otwarte i położył na jego oczach urodziła [12], nawet te, które zostaną wniesione przez swobodnego działania stworzeń.

Chapter 2 On revelation Rozdział 2 Na objawienie

 1. The same holy mother church holds and teaches that God, the source and end of all things, Tego samego kościoła Matki Boskiej i posiada naucza, że Bóg, źródło i koniec wszystkiego,
 2. It was, however, pleasing to his wisdom and goodness to reveal To było jednak miłe z jego dobroci i mądrości objawić to the human race by another, and that a supernatural, way. do innego rodzaju ludzkiego, i że nadprzyrodzonego, sposób.
 3. It is indeed thanks to this divine revelation, that those matters concerning God To jest rzeczywiście dzięki tej boskie objawienie, że Bóg tych sprawach dotyczących
 4. It is not because of this that one must hold revelation to be absolutely necessary; the reason is that God directed human beings to a supernatural end, To nie z powodu tego, że jeden musi posiadać objawienie jest to bezwzględnie konieczne; powodem jest to, że Boga skierowane do ludzi nadprzyrodzonego celu,
 5. Now this supernatural revelation, according to the belief of the universal church, as declared by the sacred council of Trent , is contained in Teraz tego nadprzyrodzonego objawienia, w zależności od wyznania z Kościołem powszechnym, jak zgłoszone przez święty Sobór Trydencki, zawarta jest w which were które zostały
 6. The complete books of the old and the new Testament with all their parts, as they are listed in the decree of the said council and as they are found in the old Latin Vulgate edition, are to be received as sacred and canonical. Pełna starych ksiąg i Nowego Testamentu ze wszystkimi ich częściami, ponieważ są one wymienione w dekrecie z Rady i powiedział, jakie znajdują się w starych Łacińskiej wydanie Wulgaty, mają być odbierane jako święte i kanoniczne.
 7. These books the church holds to be sacred and canonical Te książki Kościół trzyma się święte i kanoniczne
 8. Now since the decree on the interpretation of holy scripture, profitably made by the council of Trent , with the intention of constraining rash speculation, has been wrongly interpreted by some, we renew that decree and declare its meaning to be as follows : that Od teraz dekretu w sprawie interpretacji Pisma świętego, pożytecznie dokonanych przez Sobór Trydencki, z zamiarem ograniczania spekulacji wysypka, została błędnie interpretowane przez niektórych, że odnowienie tego dekretu i oświadczyć jej sens się następująco: że
 9. In consequence, it is not permissible for anyone to interpret holy scripture in a sense contrary to this, or indeed against the unanimous consent of the fathers. W konsekwencji, nie jest dopuszczalna dla wszystkich interpretować Pismo Święte w pewnym sensie sprzeczne z tym, czy rzeczywiście wobec jednomyślnej zgody ojców.

Chapter 3 On faith Rozdział 3 Na wiary

 1. Since human beings are totally dependent on God as their creator and lord, and created reason is completely subject to uncreated truth, we are obliged to yield to God the revealer full submission of intellect and will by faith. Ponieważ istota ludzka jest całkowicie zależny od Boga jako ich Stwórcy i Panu, a powodem jest tworzony całkowicie podlega uncreated prawdy, jesteśmy zobowiązani do poddawania się do Boga wyjawia pełną uległość rozumu i wiary.
 2. This faith, which is the beginning of human salvation, the catholic church professes to be Ta wiara, która jest początkiem zbawienia człowieka, Kościół katolicki wyznaje, które mają być
 3. Faith, declares the Apostle, is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen [17]. Wiara, oświadcza Apostoł, jest zapewnienie nadzieję na rzeczy, przekonanie o nie widzieli rzeczy [17].
 4. Nevertheless, in order that the submission of our faith should be in accordance with reason, it was God's will that there should be linked to the internal assistance of the holy Spirit external indications of his revelation, that is to say divine acts, and Niemniej jednak, że w celu przedstawienia naszej wiary powinien być w zgodzie z rozumem, to wolą Bożą, że nie powinno być powiązane z wewnętrznych pomocy Ducha Świętego zewnętrznych oznak swojego objawienia, to znaczy aktów boskie, a
 5. Hence Dlatego
 6. Now, Teraz,
 7. And so faith in itself, I tak wiara w siebie,
 8. Wherefore, by divine and catholic faith all those things are to be believed Dlatego, o boskiej i katolickiej wiary wszystkie te rzeczy są uwierzyli
 9. Since, then, without faith it is impossible to please God [21] and reach the fellowship of his sons and daughters, it follows that Ponieważ, a następnie, bez wiary jest niemożliwe należy do Boga [21] i dotrzeć do wspólnoty z jego synów i córek, wynika, że
 10. So that we could fulfil our duty of embracing the true faith and of persevering unwaveringly in it, God, through his only begotten Son, Tak, że mogliśmy spełnić nasz obowiązek, łączącego w sobie prawdziwą wiarę i wytrwała unwaveringly w nim Boga, poprzez Jego Jednorodzonego Syna,
 11. To the catholic church alone belong all those things, so many and so marvellous, which have been divinely ordained to make for the manifest credibility of the christian faith. Do Kościoła Katolickiego w monoterapii należą wszystkie te rzeczy, tak wiele i tak wspaniałe, które zostały bosko święceń, aby dla wiarygodności manifestem wiary chrześcijańskiej.
 12. What is more, Co więcej,
 13. So it comes about that, Chodzi więc o tym,
 14. To this witness is added the effective help of power from on high. Do tego świadkiem dodaje się skuteczną pomocą moc z wysoka. For, Dla,
 15. Consequently, W konsekwencji,
This being so, giving thanks to God the Father who has made us worthy to share with the saints in light [25] let us not neglect so great a salvation [26] , but looking unto Jesus the author and finisher of our faith [27] , let us hold the unshakeable confession of our hope [28]. This being so, dziękując Bogu Ojcu, który nas godnymi dzielić ze świętych w światłości [25] nas nie zaniedbywać tak wielkie zbawienie [26], ale patrząc ku Jezusowi autora i sortownik naszej wiary [27 ], Niech nas trzymaj unshakeable spowiedzi naszej nadziei [28].

Chapter 4. Rozdział 4. On faith and reason Na wiarę i rozum

 1. The perpetual agreement of the catholic church has maintained and maintains this too: that Stałej umowy o kościół utrzymywał i utrzymuje zbyt tego, aby
 2. With regard to the source, W odniesieniu do źródła,
 3. With regard to the object, W odniesieniu do obiektu,
 4. Now reason, Teraz powód, but reason ale powód
 5. Even though faith is above reason, there can never be any real disagreement between faith and reason, since Nawet jeśli wiara jest przede powodu, nie może nigdy być każda prawdziwa rozbieżność między wiarą a rozumem, ponieważ
 6. God cannot deny himself, nor can truth ever be in opposition to truth. Bóg nie może się zaprze samego siebie, prawda nigdy nie może być w opozycji do prawdy.
 7. Therefore we define that every assertion contrary to the truth of enlightened faith is totally false [34] . Dlatego twierdzenie, że każdy zdefiniować sprzeczne z prawdą oświeconego wiarą jest całkowicie fałszywe [34].
 8. Furthermore the church which, Ponadto Kościół, który,
 9. Hence all faithful Christians Stąd wszystkich wiernych chrześcijan
 10. Not only can faith and reason never be at odds with one another but they mutually support each other, for Nie tylko wiara i rozum nigdy nie być w sprzeczności ze sobą, lecz wzajemnie się wspierają się wzajemnie, za
 11. Hence, so far is the church from hindering the development of human arts and studies, that in fact she assists and promotes them in many ways. Stąd, jakim jest kościół z hamują rozwój ludzi sztuki i badań, które w rzeczywistości ona pomaga i promuje je na wiele sposobów. For Dla
 12. Nor does the church forbid these studies to employ, each within its own area, its own proper principles and method: Kościół ani nie zakazują zatrudniania tych badań, każdy w zakresie swoich własnych zasad prawidłowego i metody:
 13. For the doctrine of the faith which God has revealed is put forward Dla doktryny wiary, które Bóg objawił się przedstawienia
 14. Hence, too, that meaning of the sacred dogmas is ever to be maintained which has once been declared by holy mother church, and there must never be any abandonment of this sense under the pretext or in the name of a more profound understanding. Stąd też, że sens sacrum dogmaty jest, aby kiedykolwiek zostać utrzymane, które raz zostały zgłoszone przez kościół Matki Boskiej, a tam nie musi być żadnej rezygnacji z tego poczucia pod pretekstem lub w imię głębszego zrozumienia.
May understanding, knowledge and wisdom increase as ages and centuries roll along, and greatly and vigorously flourish, in each and all, in the individual and the whole church: but this only in its own proper kind, that is to say, in the same doctrine, the same sense, and the same understanding [36] . Maj zrozumienia, mądrości i wiedzy, zwiększenie grup wiekowych, jak i wieków przejechać, a znacznie i energicznie rozwijać, w każdym i wszystkim, w indywidualnych i całego Kościoła, ale to tylko we własnym prawidłowego rodzaju, to znaczy, w tym samym doktryny, tym samym sensie, a tym samym zrozumienia [36].

CANONS Kanonów

1. . 1. On God the creator of all things Na Boga Stworzyciela wszystkich rzeczy

2. . 2. On revelation Na objawienie

3. . 3. On faith W sprawie wiary

4. . 4. On faith and reason Na wiarę i rozum

And so in the performance of our supreme pastoral office, we beseech for the love of Jesus Christ and we command, by the authority of him who is also our God and saviour, all faithful Christians, especially those in authority or who have the duty of teaching, that they contribute their zeal and labour to the warding off and elimination of these errors from the church and to the spreading of the light of the pure faith. I tak w wykonywaniu naszego najwyższego urzędu duszpasterskiego, proszę nas miłość do Jezusa Chrystusa i polecenia, przez organ, który go również Boga naszego i Zbawiciela, wszystkich wiernych chrześcijan, zwłaszcza w tych organowi lub którzy mają obowiązek nauczanie, że ich wkład pracy i zapał do odpierania i eliminacji tych błędów z kościoła i do rozprzestrzeniania świetle czystej wiary.

But since it is not enough to avoid the contamination of heresy unless those errors are carefully shunned which approach it in greater or less degree, we warn all of their duty to observe the constitutions and decrees in which such wrong opinions, though not expressly mentioned in this document, have been banned and forbidden by this holy see. Ale ponieważ nie jest to wystarczające do uniknięcia skażenia herezja, chyba że te błędy są starannie unikało podejście, które w większym lub mniejszym stopniu we wszystkich ostrzec ich obowiązek przestrzegać konstytucji i dekretów, w których takie złe opinie, choć nie zostały wyraźnie wymienione w tego dokumentu, które zostały zakazane, a zakazane przez ten Stolicy Apostolskiej.

SESSION 4 : 18 July 1870 SESJA 4: 18 lipca 1870

First dogmatic constitution on the church of Christ Pierwsze Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusa

Pius, bishop, servant of the servants of God, with the approval of the sacred council, for an everlasting record. Pius, Biskup, sługa sług Bożych, za zgodą Rady sacrum, jako własność na wieki rekord.

 1. The eternal shepherd and guardian of our souls [37] , Wiecznego pasterza i opiekuna naszych dusz [37]
 2. Therefore, before he was glorified, Dlatego, zanim został uwielbiony,
 3. So then, Tak więc,
 4. In order, then, that W porządku, a następnie, że
 5. Upon the strength of this foundation was to be built the eternal temple, and the church whose topmost part reaches heaven was to rise upon the firmness of this foundation [41] . Na siłę tę fundację miał być wybudowany wiecznego świątyni, a Kościół, którego część dociera najwyżej do nieba było powstanie na jędrność tej fundacji [41].
 6. And since the gates of hell trying, if they can, to overthrow the church, make their assault with a hatred that increases day by day against its divinely laid foundation, I od bramy piekła próbują, jeśli mogą, w celu obalenia Kościoła, ich dokonania zamachu z nienawiści, że wzrasta z dnia na dzień przed jej bosko mowa fundacji,
 7. This doctrine is to be believed and held by all the faithful in accordance with the ancient and unchanging faith of the whole church. Doktryna ta jest uwierzyli i posiadanych przez wszystkich wiernych, zgodnie ze starożytną i niezmienną wiarę całego Kościoła.
 8. Furthermore, we shall proscribe and condemn the contrary errors which are so harmful to the Lord's flock. Ponadto, będziemy spod prawa i potępienia błędów, które sprzeczne są tak szkodliwe dla Pana stada.

Chapter 1 On the institution of the apostolic primacy in blessed Peter Rozdział 1 Na instytucja apostolskiego prymatu Piotra w błogosławiony

 1. We teach and declare that, Mamy nauczy i stwierdzenie, że [PROMISED] [OBIECANA]
 2. It was to Simon alone, To było do Szymona samodzielnie, that the Lord, że Pan, spoke these words: wypowiedział te słowa: [CONFERRED] [Przyznane]
 3. And it was to Peter alone that Jesus, I była Piotrowi, że sam Jezus, confided the jurisdiction of supreme pastor and ruler of his whole fold, saying: tajemnicy jurysdykcji Najwyższego Pasterza i władcą krotnym jego całości, mówiąc:
 4. To this absolutely manifest teaching of the sacred scriptures, as it has always been understood by the catholic church, are clearly opposed the distorted opinions of those who misrepresent the form of government which Christ the lord established in his church and deny that Peter, in preference to the rest of the apostles, taken singly or collectively, was endowed by Christ with a true and proper primacy of jurisdiction . W tym absolutnie oczywistego nauczania Pisma Świętego, jak to zawsze rozumiany przez Kościół katolicki, są wyraźnie w przeciwieństwie zniekształcony opinie tych, którzy wprowadzają w błąd w postaci rządu, który Chrystus Pan z siedzibą w swoim kościele Piotra i zaprzeczyć, że w preference do pozostałych Apostołów, podejmowane pojedynczo lub zbiorowo, został obdarzony przez Chrystusa z prawdziwego i prymatu jurysdykcji.
 5. The same may be said of those who assert that this primacy was not conferred immediately and directly on blessed Peter himself, but rather on the church, and that it was through the church that it was transmitted to him in his capacity as her minister. To samo może powiedzieć o tych, którzy twierdzą, że tego pierwszeństwa nie została przyznana natychmiast i bezpośrednio na błogosławiony Peter siebie, ale raczej w kościele, i że za pośrednictwem Kościoła, że przekazane mu w jego zdolności jako swego ministra.
 6. Therefore, Zatem,

Chapter 2. Rozdział 2. On the permanence of the primacy of blessed Peter in the Roman pontiffs Na stałe prymat Piotra pobłogosławił w Papieży

 1. That which our lord Jesus Christ, the prince of shepherds and great shepherd of the sheep, established in the blessed apostle Peter, for the continual salvation and permanent benefit of the church, must of necessity remain for ever, by Christ's authority, in the church which, founded as it is upon a rock, will stand firm until the end of time [45] . To, co Pana naszego Jezusa Chrystusa, Księcia pasterzy i wielkiego pasterza owiec, z siedzibą w błogosławiony apostoł Piotr, dla zbawienia ciągłe i trwałe korzyści z kościoła, z konieczności musi pozostać na wieki, przez Chrystusa władzy, w kościele które, jak to założył na skale, nie poddawać się będzie aż do końca czasu [45].

 2. For no one can be in doubt, indeed it was known in every age that the holy and most blessed Peter, prince and head of the apostles, the pillar of faith and the foundation of the catholic church, received the keys of the kingdom from our lord Jesus Christ, the saviour and redeemer of the human race, and that to this day and for ever he lives and presides and exercises judgment in his successors the bishops of the holy Roman see, which he founded and consecrated with his blood [46] . Dla nikt nie może być wątpliwości, rzeczywiście był znany w każdym wieku, że najbardziej błogosławiony i święty Piotr, książę i głowa Apostołów, filar wiary i fundament Kościoła katolickiego, otrzymał klucze królestwa od naszych Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela ludzkości, i że do dziś i na wieki żyje i przewodniczy i ćwiczenia wyrok w jego następców biskupów święte Roman zobaczyć, które założył i konsekrowanych w jego krwi [46] .

 3. Therefore whoever succeeds to the chair of Peter obtains by the institution of Christ himself, the primacy of Peter over the whole church. Dlatego każdy, kto uda się do Stolicy Piotrowej uzyskuje przez instytucję Chrystusa, prymat Piotra w całym Kościele. So what the truth has ordained stands firm, and blessed Peter perseveres in the rock-like strength he was granted, and does not abandon that guidance of the church which he once received [47] . Więc co prawda święceń stoi firma, błogosławiony i Piotra trwa w rock-jak wytrzymałość, które zostały mu przyznane, a nie zrezygnować z kierownictwem Kościoła, który On otrzymanych raz [47].

 4. For this reason it has always been necessary for every church--that is to say the faithful throughout the world--to be in agreement with the Roman church because of its more effective leadership. Z tego powodu zawsze było konieczne dla każdego kościoła - to znaczy wierni na całym świecie - jest w porozumieniu z rzymskiego kościoła ze względu na jego bardziej skutecznego przywództwa. In consequence of being joined, as members to head, with that see, from which the rights of sacred communion flow to all, they will grow together into the structure of a single body [48] . W konsekwencji jest dołączyły, jako członkowie na czele z tymi, które zobaczyć, które z praw przepływu komunii świętej dla wszystkich, będą rosnąć razem w struktury jednolitego organizmu [48].

 5. Therefore, Zatem,

Chapter 3. Rozdział 3. On the power and character of the primacy of the Roman pontiff Na moc i charakter prymat Biskupem Rzymu

 1. And so, I tak, All this is to be found in the acts of the ecumenical councils and the sacred canons. Wszystko to znajduje się w aktach o rady i ekumenicznej świętych kanonów.

 2. Wherefore we teach and declare that, Dlatego mamy uczyć i zadeklarować, że

 3. In this way, by unity with the Roman pontiff in communion and in profession of the same faith , the church of Christ becomes one flock under one supreme shepherd [50] . W ten sposób, w jedności z Biskupem Rzymu w komunii i zawodu w tej samej wiary, Kościół Chrystusa staje się jedna owczarnia pod jednym Najwyższego Pasterza [50].

 4. This is the teaching of the catholic truth, and no one can depart from it without endangering his faith and salvation. Jest to nauka o prawdzie katolickiej, i nikt nie może od niej odstąpić bez narażania swojej wiary i zbawienia.

 5. This power of the supreme pontiff by no means detracts from that ordinary and immediate power of episcopal jurisdiction, by which bishops, who have succeeded to the place of the apostles by appointment of the holy Spirit, tend and govern individually the particular flocks which have been assigned to them. Ta moc Najwyższego biskup nie umniejsza oznacza, że zwyczajną i bezpośrednią moc jurysdykcji biskupiej, które przez biskupów, którzy udało się do miejsca, w powołaniu Apostołów przez Ducha Świętego, i zazwyczaj regulują indywidualnie w szczególności stad, które zostały przyznanych im. On the contrary, this power of theirs is asserted, supported and defended by the supreme and universal pastor; for St Gregory the Great says: "My honour is the honour of the whole church. My honour is the steadfast strength of my brethren. Then do I receive true honour, when it is denied to none of those to whom honour is due." Wręcz przeciwnie, to ich moc jest twierdzili, wspierane i bronione przez Najwyższego i powszechnego pasterza, dla św Grzegorz Wielki mówi: "Mój honor to honor całego Kościoła. Mój honor jest siłą cierpliwi moi bracia. Następnie mam zaszczyt otrzymać prawdziwe, gdy jest on zaprzeczył, aby żaden z tych, do których ma zaszczyt powodu ". [51]

 6. Furthermore, it follows from that supreme power which the Roman pontiff has in governing the whole church, that he has the right, in the performance of this office of his, to communicate freely with the pastors and flocks of the entire church, so that they may be taught and guided by him in the way of salvation. Ponadto, wynika, że z mocy Najwyższego, który Biskup Rzymu posiada regulujące cały Kościół, że ma on prawo, w ramach wykonywania przez ten urząd jego, aby swobodnie komunikować się z pasterzy i stad całego Kościoła, tak że może być przedmiotem nauczania i kierowany przez niego na drodze zbawienia.

 7. And therefore we condemn and reject the opinions of those who hold that I dlatego potępiły i odrzuciły opinie tych, którzy posiadają że

 8. Since the Roman pontiff, by the divine right of the apostolic primacy, governs the whole church, we likewise teach and declare that Ponieważ Biskupem Rzymu, przez boskie prawo pierwszeństwa apostolskiej, reguluje cały Kościół, ale również uczyć i oświadczam, że

 9. So, then, Tak, a następnie,

Chapter 4. Rozdział 4. On the infallible teaching authority of the Roman pontiff Na nieomylnym nauczaniu organ Biskupem Rzymu

 1. That apostolic primacy which the Roman pontiff possesses as successor of Peter, the prince of the apostles, includes also the supreme power of teaching. Apostolskiej, że prymat Biskupem Rzymu, który posiada jako następcy Piotra, Księcia Apostołów, obejmuje również moc Najwyższego nauczania.

  [ councils ] [Rad]

 2. So the fathers of the fourth council of Constantinople , following the footsteps of their predecessors, published this solemn profession of faith: Więc ojców czwarty Rady Konstantynopola, po śladami swoich poprzedników, opublikowany tym uroczystym wyznaniem wiary: What is more, with the approval of the second council of Lyons , the Greeks made the following profession: Co więcej, za zgodą Rady drugi w Lyonie, Grecy złożyli następujący zawód: Then there is the definition of the council of Florence : Następnie istnieje definicja Rady Florencja:

  [ Holy See ] [Stolicy Apostolskiej]

 3. To satisfy this pastoral office, our predecessors strove unwearyingly that the saving teaching of Christ should be spread among all the peoples of the world; and with equal care they made sure that it should be kept pure and uncontaminated wherever it was received. Do spełnienia tego urzędu duszpasterskiego, usiłowano unwearyingly naszych poprzedników, że oszczędności nauczania Chrystusa powinny być rozłożone pomiędzy wszystkimi narodami świata, oraz z jednakową starannością wykonane są pewni, że powinna ona być przechowywana w miarę czysty i nieskażony jego otrzymania.

  [ Custom ] [Custom]

 4. It was for this reason that the bishops of the whole world, sometimes individually, sometimes gathered in synods, according to the long established custom of the churches and the pattern of ancient usage referred to this apostolic see those dangers especially which arose in matters concerning the faith. Było z tego powodu, że biskupi z całego świata, czasem pojedynczo, czasem zebrane w synody, w zależności od długiego czasu zwyczaj kościołów i strukturze wykorzystania starożytnych, o których mowa tym Stolicy Apostolskiej niebezpieczeństw zwłaszcza tych, które powstały w sprawach dotyczących wiara. This was to ensure that any damage suffered by the faith should be repaired in that place above all where the faith can know no failing [59] . Miało to na celu zapewnienie, że wszelkie szkody poniesione przez wiarę powinien zostać naprawiony w tym miejscu przede wszystkim wiary, gdzie może nie wiedzieć, nie [59].

  [ Holy See ] [Stolicy Apostolskiej]

 5. The Roman pontiffs, too, as the circumstances of the time or the state of affairs suggested, Rzymskich Papieży, zbyt, jak okoliczności czasu lub stan rzeczy sugerował,

 6. For the holy Spirit was promised to the successors of Peter Do Ducha Świętego zostało obiecane do następcy Piotra Indeed, their apostolic teaching was Istotnie, ich apostolskiego nauczania został for they knew very well that this see of St. Peter always remains unblemished by any error, in accordance with the divine promise of our Lord and Saviour to the prince of his disciples: I have prayed for you that your faith may not fail; and when you have turned again, strengthen your brethren [60] . bo bardzo dobrze wiedział, że ten patrz Świętego Piotra zawsze pozostaje nieskazitelny przez jakis blad, zgodnie z boska obietnica naszego Pana i Zbawiciela na księcia z Jego uczniów: Ja prosiłem za Tobą, że wasza wiara nie może nie; i Po włączeniu ponownie, wzmocnienia waszych braci [60].

 7. This gift of truth and never-failing faith was therefore divinely conferred on Peter and his successors in this see so that they might discharge their exalted office for the salvation of all, and so that the whole flock of Christ might be kept away by them from the poisonous food of error and be nourished with the sustenance of heavenly doctrine. Ten dar prawdy i braku wiary nigdy nie została więc bosko przyznanych Piotra i jego następców w tym zobaczyć, aby mogły wypełnić swoje wywyższony urząd dla zbawienia wszystkich, i tak, że cała z stada Chrystusa mogą być trzymane z dala przez nich z trującymi żywności błędu i być żywione w zaopatrzenie w niebiańskiej doktryny. Thus the tendency to schism is removed and the whole church is preserved in unity, and, resting on its foundation, can stand firm against the gates of hell. Tak więc skłonność do schizmy jest usuwany i cały Kościół jest zachowany w jedności, a spoczywającej na jego założenia, firma może stanąć przed bramy piekła.

 8. But since in this very age when the salutary effectiveness of the apostolic office is most especially needed, not a few are to be found who disparage its authority, we judge it absolutely necessary to affirm solemnly the prerogative which the only-begotten Son of God was pleased to attach to the supreme pastoral office. Ale ponieważ w tym wieku, kiedy bardzo pożyteczny skuteczności apostolskiego urzędu jest najbardziej potrzebne szczególnie, a nie kilka znajdują się jego władzy, która zbluzgać, ale sędzia go absolutnie konieczne, aby potwierdzić uroczyście w gestii których jednorodzonego Syna Bożego została Z przyjemnością dołącza do najwyższego urzędu duszpasterskiego.

 9. Therefore, Zatem,

  So then, should anyone, which God forbid, have the temerity to reject this definition of ours: let him be anathema . Tak więc, jeżeli ktoś, broń Boże, które mają do odrzucać zuchwałość tej definicji nasze: niech będzie anatema.

FOOTNOTES

 • 1 The Profession of faith of the other fathers added: and I pledge and swear true obedience to the Roman pontiff, successor of blessed Peter the prince of the apostles, and vicar of Jesus Christ 1 wyznanie wiary w innych ojców dodaje: ja przysięgam zastaw i prawdziwe posłuszeństwo Biskupem Rzymu, następcą Piotra, błogosławiony książę apostołów, i wikariusz Jezusa Chrystusa
 • 2 The profession of faith of the other fathers continues: my subjects, or those for whom I have responsibility in virtue of my office, hold, teach and preach the same 2 wyznanie wiary w innych ojców kontynuuje: moje tematy, lub tych, dla których mam odpowiedzialność w mojej mocy urzędu, przytrzymaj nauczać i głosić takie same
 • 3 See Mt 28, 20. 3 Patrz Mt 28, 20.
 • 4 See Heb 13, 9 4 Por. Hbr 13, 9
 • 5 1 Tm 2, 4. 5 1 Tm 2, 4.
 • 6 Lk 19, 10. 6 P. 19, 10.
 • 7 Jn 11, 52. 7 J 11, 52.
 • 8 See Wis 16, 12 8 Patrz Mdr 16, 12
 • 9 Is 59, 21 9 59, 21
 • 10 See Lateran council IV, const. 10 Zob Rady Laterański IV, const. 1 (see above, p. 230). 1 (patrz wyżej, str. 230).
 • 11 Wis 8, 1. 11 Mdr 8, 1.
 • 12 Heb 4, 13. 12 Hbr 4, 13.
 • 13 Rm 1, 20. 13 Rz 1, 20.
 • 14 Heb 1, 1-2 14 Hbr 1, 1-2
 • 15 1 Cor 2, 9. 15 1 Kor 2, 9.
 • 16 Council of Trent, session 4, first decree (see above p. 663). 16 Sobór Trydencki, Sesja 4, pierwszego dekretu (patrz wyżej str. 663).
 • 17 Heb 11, 1 17 Hbr 11, 1
 • 18 Mk 16, 20. 18 Mk 16, 20.
 • 19 2 Pt 1, 19. 19 2 P 1, 19.
 • 20 Council of Orange II(529), canon 7 (Bruns 2, 178; Msi 8, 713) 20 Rada Orange II (529), kanon 7 (Bruns 2, 178; Msi 8, 713)
 • 21 Heb 11, 6. 21 Hbr 11, 6.
 • 22 Is 11, 12 22 11, 12
 • 23 1 Tm 2, 4 23 1 Tm 2, 4
 • 24 1 Pt 2, 9; Col 1, 13 24 1 P 2, 9; Kol 1, 13
 • 25 Col 1, 12 25 Kol 1, 12
 • 26 Heb 2, 3 26 Hbr 2, 3
 • 27 Heb 12, 2 27 Hbr 12, 2
 • 28 Heb 10, 12 28 Hbr 10, 12
 • 29 Rm 1, 20 29 Rz 1, 20
 • 30 Jn 1, 17 30 J 1, 17
 • 31 i Cor 2, 7-8, 10 31 i Kor 2, 7-8, 10
 • 32 Mt 11, 25 32 Mt 11, 25
 • 33 2 Cor 5, 6-7 33 2 Kor 5, 6-7
 • 34 See Lateran council V, session 8 (see above p. 605). 34 Zobacz Rady Laterański V sesja 8 (patrz wyżej str. 605).
 • 35 See Col 2, 8 35 Zobacz Kol 2, 8
 • 36 Vincent of Lerins, Commonitorium (Notebook), 28 (PL 50, 668). 36 Wincenty z Lerins, Commonitorium (Notatnik), 28 (PL 50, 668).
 • 37 1 Pt 2,25 37 1 P 2,25
 • 38 Jn 17, 20-21 38 J 17, 20-21
 • 39 Jn 15, 19 39 J 15, 19
 • 40 Jn 20, 21 40 J 20, 21
 • 41 Leo 1, Serm. 41 Leo 1, Sermo. (Sermons), 4 (elsewhere 3), ch. (Kazania), 4 (gdzie indziej 3), Ch. 2 for the day of his birth (PL 54, 150). 2, do dnia jego urodzenia (PL 54, 150).
 • 42 Jn 1, 42. 42 J 1,. 42.
 • 43 Mt 16, 16 19 43 Mt 16, 16 19
 • 44 Jn 21, 15-17 44 J 21, 15-17
 • 45 See Mt 7, 25; Lk 6, 48 45 Zobacz Mt 7, 25, str. 6, 48
 • 46 From the speech of Philip, the Roman legate, at the 3rd session of the council of Ephesus (D no. 112). 46 od słowa Filipa, rzymskiego legata, na 3. sesji Rady Efezie (D nr. 112).
 • 47 Leo 1, Serm. 47 Leo 1, Sermo. (Sermons), 3 (elsewhere 2), ch. (Kazania), 3 (gdzie indziej 2), Ch. 3 (PL 54, 146). 3 (PL 54, 146).
 • 48 Irenaeus, Adv. 48 Ireneusz, Adv. haeres. (Against Heresies) 1113 (PG 7, 849), Council of Aquilea (381), to be found among: Ambrose, Epistolae (Letters), 11 (PL 16, 946). (Przeciw herezje) 1113 (PG 7, 849), Rada Aquilea (381), można znaleźć wśród: Ambroży, Listy (listów), 11 (PL 16, 946).
 • 49 Council of Florence, session 6 (see above p. 528). 49 Sobór Florencki, sesja 6 (patrz wyżej str. 528).
 • 50 See Jn 10, 16. 50 Zobacz J 10, 16.
 • 51 Ep. 51 Ep. ad Eulog. reklama Eulog. Alexandrin. (Letter to Eulogius of Alexandria), Vlll 29 (30) (MGH, Ep. 2, 31 28-30, PL 77, 933). (List do Eulogius z Aleksandrii), Vlll 29 (30) (MGH, Ep. 2, 31 28-30, PL 77, 933).
 • 52 Pius VI, Letter Super soliditate dated 28 Nov. 1786. 52 Pius VI, List Super soliditate z dnia 28 listopada 1786.
 • 53 From Michael Palaeologus's profession of faith which was read out at the second council of Lyons (D no. 466). 53 z Michael Palaeologus na wyznanie wiary, który został odczytany na Sobór w Lyonie (D nr. 466).
 • 54 Nicholas 1, Ep. 54 Mikołaja 1, Ep. ad Michaelem imp. reklama Michaelem imp. (Letter to the emperor Michael) (PL 119, 954). (List do cesarza Michała) (PL 119, 954).
 • 55 Mt 16, 18. 55 Mt 16, 18.
 • 56 From Pope Hormisdas's formula of the year 517 (D no. 171), see above p. 56 z Papieżem Hormisdas formuły roku 517 (D nr. 171), patrz wyżej str. 157 n. 157 n. 1. . 1.
 • 57 From Michael Palaeologus's profession of faith which was read out at the second council of Lyons (D no. 466). 57 z Michael Palaeologus na wyznanie wiary, który został odczytany na Sobór w Lyonie (D nr. 466).
 • 58 Council of Florence, session 6 (see above p. 528). 58 Sobór Florencki, sesja 6 (patrz wyżej str. 528). S Bernard, Ep. Bernard S, Ep. (Letters) 190 (PL 182, 1053). (Listów) 190 (PL 182, 1053).
 • 59 Bernard, Ep. 59 Bernarda, Ep. (Letters) 190 (PL 182, 1053). (Listów) 190 (PL 182, 1053).
 • 60 Lk 22, 32. 60 P. 22, 32.
  Introduction and translation taken from Decrees of the Ecumenical Councils , ed. Wstęp i zaczerpniętych z tłumaczeniem dekretów z ekumenicznego rady, wyd. Norman P. Tanner Norman P. Tanner

  Also, see: Również zobaczyć:
  Ecumenical Councils Ekumeniczny Rad


  This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


  Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

  The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest