Book of Genesis Księga Rodzaju

General Information Informacje ogólne

Genesis, the first book of the Old Testament in the Bible, is so named because it opens with an account of the creation of the world. Rodzaju, pierwszej księgi Starego Testamentu w Biblii, jest tak nazwany, ponieważ otwiera rachunek stworzenia świata. The first 11 chapters, which are heavily indebted to Mesopotamian tradition, trace the gradual expansion of humankind and the development of human culture. Pierwsze 11 rozdziałów, które są mocno zadłużonych Mesopotamian do tradycji, śladem stopniową rozbudowę człowieka i rozwoju ludzkiej kultury. But they show the ambiguity of this development by incorporating stories about the sin of Adam and Eve and about the Deluge, both of which illustrate humankind's growing alienation from God and one another. Ale oni pokazać dwuznaczność tego rozwoju poprzez włączenie opowieści o grzechu Adama i Ewy oraz o Potop, które ilustrują rosnącej alienacji człowieka od Boga i siebie nawzajem.

Following the call of Abraham in chapter 12, this universal outlook appears to be lost; the focus narrows to one man and his family. Yet the traditions about Abraham, Isaac, Jacob, and Jacob's 12 sons are linked to the earlier chapters by God's promise to bless the whole world through Abraham's descendants. Furthermore, the Covenant established with Israel through the promise made to Abraham (22:15 - 18) is fundamentally the same as the covenant established with all of humankind through Noah (9:1 - 17). Następujące wezwanie Abrahama w rozdziale 12 tej powszechnej perspektywy wydaje się stracone, a skupić się zwęża się do jednego człowieka i jego rodziny. Jednak o tradycji Abrahama, Izaaka, Jakuba, synów Jakuba 12. związane są z wcześniejszych rozdziałów przez Bożej obietnicy aby błogosławić cały świat poprzez potomstwo Abrahama. Ponadto, ustalono Przymierza z Izraelem poprzez obietnicą daną Abrahamowi (22:15 - 18) jest zasadniczo taki sam, jak ustanowiony przymierze ze wszystkimi ludzkość poprzez Noego (9:1 - 17) .

Although Moses has traditionally been considered the author of Genesis, modern scholars generally agree that the book is a composite of at least three different literary strands: J (10th century BC), E (9th century), and P (5th century). Chociaż Mojżesz tradycyjnie uważane autora Rodzaju, nowoczesne naukowcy generalnie zgadzają się, że książka jest złożony z co najmniej trzech różnych nurtów literackich: J (10 wpne), E (9 w.) i P (5 w.). The interpretation of the book has led to many controversies. Interpretacji książki doprowadził do wielu kontrowersji. One of the most difficult problems has been distinguishing historical fact from symbolic narration intended to convey a religious message. Jednym z najtrudniejszych problemów jest fakt, wyróżniający historycznych z symbolicznej narracji przeznaczone do przesyłania wiadomości religijne.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
JJM Roberts JJM Roberts

Bibliography Bibliografia
H Bloom, Book of J (1990); G von Rad, Genesis: A Commentary (1972); EA Speiser, ed., Genesis (1964); R Youngblood, ed., The Genesis Debate (1986). O Bloom, Book of J (1990); G von Rad, Genesis: A Commentary (1972); EA Speiser, wyd., Genesis (1964); R Youngblood, ed. The Genesis Debate (1986).


Book of Genesis Księga Rodzaju

Brief Outline Krótki zarys

  1. The beginning of physical life (1-2) Początku życia fizycznego (1-2)
  2. The growth of civilization to the Flood (3-8) Rozwoju cywilizacji do powodziowym (3-8)
  3. The descendants of Noah to Abraham (9-11:26) Potomkowie Noego do Abrahama (9-11:26)
  4. The history of Abraham and Lot; Ishmael and Isaac; Jacob and Esau; and Joseph and his brethren in Egypt (11:27-50:26) Historia Abrahama i Lota, Izmaela i Izaaka, Jakuba i Ezawa, a Józef i jego bracia w Egipcie (11:27-50:26)


BELIEVE Editor's Note regarding the next article WIERZĘ Editor's Note dotyczące następnego artykułu

The next two articles first appear to be in direct contradiction, where the first says that a "number of authors" wrote Genesis, while the second simply says that Moses did. Następne dwa pierwsze artykuły wydają się być w bezpośredniej sprzeczności, gdy pierwszy mówi, że "wielu autorów" napisał Genesis, a drugi po prostu mówi, że Mojżesz uczynił. This fact seems to have caused many Christian writers to become ferociously against the general concept of this first article! Fakt ten zdaje się być spowodowane wielu chrześcijańskich pisarzy stać ferociously przeciwko ogólne pojęcie tego pierwszego artykułu! However, it seems to us that their reaction might be an "over-reaction". Niemniej jednak, wydaje się nam, że ich reakcja może być "nad-reakcja".

Consider the practical issues of that ancient time. Rozważenia praktycznych kwestii, że starożytnego czasu. At Moses' time (maybe around 1600 BC), there were actually not yet even any organized written languages yet! Mojżesz w "czasie (być może około roku 1600 pne), faktycznie nie było jeszcze nawet wszelkie organizowane napisany jeszcze języki! (They would develop around 400 to 600 years later. Only symbol systems such as Egyptian hieroglyphics yet existed, and they were not languages at all. Worse, they were not capable of expressing sophisticated concepts such as the Sabbath. It would likely take hundreds of picture symbols to express the single sentence, Honor the Sabbath. ) It would be hard to imagine Moses taking the time to carve thousands of picture symbols into blocks of stone, along the lines of the heiroglyphics that existed at that time. So, for very practical reasons, it seems almost certain that (a) Moses was certainly the "author" of the First Five Books of the Bible, but that (b) he did not actually write them down. After all, he was leading a group of people across a desert and in even more dire situations, and had many more urgent things to be dealing with that carving symbols into stones! (One rozwijać około 400 do 600 lat później. Jedynie symbol systemów takich jak egipskie hieroglificzne jeszcze istniał, a nie były one na wszystkich językach. Gorsze, że nie były one zdolne do wyrażania wyrafinowanych pojęć, takich jak Sabat. Byłoby prawdopodobnie zajmie setki obraz symboli, aby wyrazić jednym zdaniu, Honor szabatu.) Trudno byłoby sobie wyobrazić Mojżesza poświęcenie czasu na wyrzeźbić tysiące symboli obraz na bloki kamienne, wzdłuż linii z hieroglificzne, które istniały w tamtym czasie. Tak, bardzo ze względów praktycznych, wydaje się niemal pewne, że (a) Mojżesz był z pewnością "autor" w pierwszych pięciu książek o Biblii, ale że (b) nie jest on faktycznie zapisze je w dół. Mimo wszystko, był wiodącą grupą ludzi całej pustyni i w jeszcze bardziej dire sytuacje, a pilnych miał o wiele więcej rzeczy, które należy do czynienia z carvingu, że symbole na kamienie! (And then carrying large numbers of such stones with them through the desert!) (A następnie przeprowadzanie dużej liczby takich kamieni z nimi przez pustynię!)

So it seems almost certain that Moses (physically) did NOT write down those texts, but instead passed them along orally, in the same way that countless societies before and since have done. By around 1000 BC, written language had developed in the region, including Ancient Hebrew, and it seems clear that people thought it important to then write down, in a permanent form, the words of Moses. Tak więc wydaje się niemal pewne, że Mojżesz (fizycznie) nie zapisać te teksty, ale zamiast nich przeszedł wzdłuż ustnie, w taki sam sposób, że liczne i społeczeństw przed ponieważ uczyniłem. Drodze około 1000 pne, napisane językiem był rozwinięty w regionie, w tym starożytnym języku hebrajskim, a wydaje się oczywiste, że ludzie myślą, że ważne jest, aby następnie zapisać w postaci stałej, słowa Mojżesza. Over the 600-year period between Moses and them (around 30 generations of people) many people had had to memorize and repeat, exactly, all the thousands of words of Moses to the next generation. Ponad 600-letni okres między nimi i Mojżesza (ok. 30 pokoleń ludzi) wielu ludzi miał zapamiętać i powtórzyć, dokładnie wszystkie tysięcy słów Mojżesza do następnej generacji. They were certainly extremely good at preserving those "oral traditions" but human beings are not perfect. Były one z pewnością niezwykle dobrego zachowania w tych ustnej tradycji ", ale ludźmi nie są doskonałe. And so it seems very reasonable to me that (at least) two SLIGHTLY different oral traditions of Moses' words could easily have existed by thirty generations later in 1000 BC. I tak wydaje się bardzo rozsądne, że dla mnie (co najmniej) dwa nieco odmienne tradycje ustne Mojżesza "słowa mogłyby łatwo istnieć przez trzydziestu pokoleń później w 1000 pne.

It therefore seems reasonable to me that two separate people (around that time) would have written down slightly different texts. One of those people might easily have heard the oral tradition where God was referred to as Elohim, and so he might easily have written down a text that only refers to Elohim. Dlatego rozsądne wydaje mi się, że dwóch odrębnych osób (ok. tego czasu) będzie zapisane nieco inne teksty. Jedna z tych osób może łatwo było usłyszeć ustnej tradycji, gdy Bóg był określany jako Elohim, a więc mógł łatwo mieć zapisane że tekst odnosi się jedynie do Elohim. The other might have heard and memorized an oral tradition where God was referred to as Jehovah/Yahweh. Inne mogą mieć usłyszał i zapamiętane ustnej tradycji, gdy Bóg był określany jako Jehowa / Jahwe. (both of which are in our Bibles today.) (z których oba znajdują się w naszym Biblji dzisiaj).

Note that this reasoning does NOT ever question or even doubt that Moses was the actual source author of the texts! It is really just noting that humans are not perfect, but that the Scribes of that time each wanted to record EXACTLY what they had been told and memorized. If they knew each other, they might not have been able to figure out which of the two was actually correct, regarding the small details where they seem to slightly disagree. Należy pamiętać, że to rozumowanie NIE kiedykolwiek pytania lub wątpliwości, że nawet Mojżesz był rzeczywistego źródła autor tekstów! Jest naprawdę właśnie zauważyć, że ludzie nie są idealne, ale w Piśmie tego czasu każdy chce dokładnie rekordu była Powiedział i zapamiętane. Jeśli oni wiedzieli nawzajem, mogą one nie były w stanie dowiedzieć się, która z dwóch był rzeczywiście poprawne, w odniesieniu do małych szczegółów, gdzie wydaje się nieco zgadzam. So both texts were written down and then preserved. Więc oba teksty zostały napisane w dół, a następnie konserwowane. It seems to me that this reasoning is totally compatible with Moses being the actual author, but that there were two slightly different texts finally written down, and that, for want of an actual name for those Scribes, we tend to call them J and E. In my opinion, to call them "authors" or "writers" is inappropriate, but to see them as Scribes seems to make excellent sense. Wydaje mi się, że to rozumowanie jest całkowicie zgodna z Mojżeszem jest rzeczywiste autora, ale że były dwa nieco różne teksty napisane wreszcie w dół, i że, z powodu braku rzeczywistej nazwy dla tych pisarzy, mamy tendencję do nich zadzwonić i J E . Moim zdaniem, aby połączyć ich "autorów" lub "pisarzy" jest niewłaściwe, ale aby zobaczyć ich w Piśmie wydaje się doskonałym znaczeniu.

Continue this reasoning a little further and we would have a situation where two slightly different (written) texts of Moses' words were being circulated. Kontynuować to rozumowanie trochę dalej i mielibyśmy sytuację, gdy dwa nieco różne (pisemne) Teksty Mojżesz "słowa zostały rozesłane. It seems reasonable to think that someone would have decided to combine them. Wydaje się rozsądne, aby myśleć, że ktoś musiałby postanowiła je połączyć. A logical move would be to select which of the two precise texts was actually correct, but there was no way of knowing that. A logiczne byłoby, aby wybrać, który z tych dwóch precyzyjnych tekstów była rzeczywiście prawdziwe, ale nie było w żaden sposób nie wiedząc, że. Therefore, the text was threaded together in a manner as it is today, where both texts were therefore included, and which therefore certainly includes whichever happens to be the precisely correct wording. W związku z tym, że tekst został gwintowanych razem w sposób, jak to jest dzisiaj, gdy oba teksty zostały więc uwzględnione, a zatem, które z pewnością obejmuje co dzieje się właśnie prawidłowe sformułowanie.

We included a portion of the actual Bible text below, along with the way that some analysts have divided it up, alternately, between the nearly identical texts. My obejmował część rzeczywista Biblii tekst poniżej, wraz ze sposobem, że niektórzy analitycy dzieli ją na przemian, między niemal identyczne teksty. (Genesis 7 and 8 excellently show the duplication of story and the slight differences.) To look at this from another view, if there is some other explanation, then there needs to be an explanation for why the story is so clearly duplicated in those Bible Verses, as well as why there are slight differences. (Genesis 7 i 8 doskonale pokazują powielania historia i nieznaczne różnice.) Aby spojrzeć na to z innego widoku, jeśli nie ma innego wytłumaczenia, a następnie musi być wyjaśnienie, dlaczego historia jest tak jasno powielona w Biblii Znaki, jak i dlaczego istnieją niewielkie różnice. In this the JEDPR concept seems to provide a logical explanation. W tym JEDPR koncepcja wydaje się stanowić logiczne wyjaśnienie.

By the way, we encourage that you also read the Genesis presentation from the 1911 Catholic Encyclopedia (nearly 100 years ago) (presented below) which contains an extensive discussion of J, E, D and P, so this is not just a frivolous idea of some recent people. By the way, zachęcamy, aby również zapoznać się z prezentacją Genesis z 1911 Encyklopedii Katolickiej (prawie 100 lat temu) (przedstawione poniżej), który zawiera obszerne omówienie J, E, D i P, więc nie jest to tylko marny pomysł niektórych niedawnych ludzi. The duplication of so many wordings, particularly in Genesis, has had the attention of Biblical scholars for a long time, and the JEDP reasoning has been around for a long time. Powielania tak wiele sformułowań, szczególnie w Genesis, miało uwagę biblijnych uczonych przez długi czas, i została JEDP rozumowanie wokół przez długi czas. However, the 1911 Catholic Encyclopedia article describes the JEDP concept as eliminating Moses as the actual author, which seems not to be the situation. There seems no doubt whatever that Moses was the source of these texts. Jednakże, w 1911 Encyklopedii Katolickiej artykule opisano JEDP pojęcia jak wyeliminowanie Mojżesz jako rzeczywistego autora, który wydaje się nie być do tej sytuacji. Wydaje się, że nie bez wątpliwości, że Mojżesz był źródłem tych tekstów.

Also included below is the 1906 Genesis article from the Jewish Encyclopedia, which discusses extensively these matters, and even expands them to include additional sources, such as P1, P2 and P3. Many of the other Jewish Encyclopedia articles from a hundred years ago (on other Bible Books) also extensively discuss these subjects. Również poniżej Rodzaju 1906 jest artykuł z Encyklopedii Żydowskiej, które szeroko omawia te kwestie, a nawet rozszerza się je w celu włączenia dodatkowych źródeł, takich jak P1, P2 i P3. Wiele innych artykułów z Encyklopedii Żydowskiej sto lat temu (na Książki inne Biblii), jak również szeroko omówić tych zagadnień.

Grammatical analysis has shown that the Book of Deuteronomy appears to have been (actually) written down by an early Scribe that was not either J or E, and so a third, D, is suggested. Gramatyczna analiza wykazała, że w Księdze Powtórzonego wydaje się (właściwie) napisany w dół przez wczesnej Pisarz, który nie był ani J lub E, i tak trzeci, D, jest sugerowane. The reasoning regarding a fourth source, P, allegedly Priests of several hundred years later, has not been deeply pursued by me, so I can offer no opinion. Uzasadnienie dotyczące czwartego źródła, P, rzekomo kapłanów kilkaset lat później, nie została głęboko prowadzoną przez mnie, więc mogę zaoferować żadnych opinii. However, I see great logic in there having been 'R', a redactor (which means editor). Jednakże, widzę wielkiego sensu tam po "R", redaktor (co oznacza, redaktor). Devout Jews by then must have been troubled by the fact that there seemed to be two slightly different texts. Przez pobożnych Żydów, a następnie muszą być zmartwiony tym, że nie wydawała się nieznacznie różnić się dwa teksty. Keep in mind that this was all WAY before any Books were collected to form a Bible or even a Torah. Należy pamiętać, że było to przed każdym WAY wszystkie książki zostały zebrane w celu utworzenia Biblii, a nawet Tory. Early Jews were known for being fanatical about details, and so it seems to make sense that a Redactor would (later) combine the J, E, D and P (possibly then still separate accounts) into the "inter-threaded" text that we see today. Wczesne Żydów jest znane zaślepiony o szczegóły, i tak wydaje się sensowne, że będzie Redattore (później) połączyć J, E, D i P (ewentualnie potem jeszcze oddzielny kont) do "międzyregionalną gwintowanymi" tekst, który mamy zobacz dzisiaj. Again, I do not see such a Redactor as an "author" but more as a Scribe who attempted to combine two nearly identical texts, and related texts. Znowu, nie widzę takiej Redattore jako "autor", ale bardziej jako Pisarz, który próbował połączyć dwie niemal identyczne teksty, teksty i pokrewnych.

In recent years, there seem to be absolutely ferocious Christian attacks on the JEDP approach. W ostatnich latach, nie wydaje się być absolutnie okrutny Christian ataków na JEDP podejście. Rather than even trying to see that the words clearly seem to have been written by two separate people (as seems obvious in Genesis 7 or 8 below, if you read each column separately), there appears to just be an assumption that "anything different from what I believe must be an attack!" Zamiast nawet starając się zobaczyć, że słowa wydają się wyraźnie zostały napisane przez dwóch odrębnych osób (jak wydaje się oczywiste w Genesis 7 lub 8 poniżej, jeśli czytasz każdej kolumny oddzielnie), nie wydaje się być tylko założenie, że "cokolwiek różni się od Wierzę, że to, co musi być atak! " It seems to me that if those Christian counter-attackers could just calm down (and consider my comments here), they might see that there is NO attack on Moses' being the one and only source of those texts, and so most of their criticisms lose all their steam! Wydaje mi się, że jeśli te Christian counter-atakujących może tylko uspokoić (i uznają moje komentarze tutaj), mogą zobaczyć, że nie ma ataku na Mojżesza "jest jednym i jedynym źródłem tych tekstów, i tak większość ich krytykę traci wszystkie swoje parowej!

In conclusion, I am tempted to think that BOTH of the following two articles are absolutely correct! Podsumowując, jestem kuszony, aby myśleć, że oba następujące dwa artykuły są absolutnie poprawne! Yes, Moses DID author it so "The author of this Book was Moses." Tak, Mojżesz uczynił tak autor "Autorem tej Księgi był Mojżesz". is absolutely true! However, for logistical reasons, two or more "strands" got eventually written down hundreds of years later. jest absolutnie prawdziwe! Jednakże, do celów logistycznych, dwa lub więcej "filarów" dostał ostatecznie zapisane setki lat później. I do not really see why this (scholarly) concept is taken as so offensive by so many Christian writers!< Naprawdę nie widzi powodu tego (naukowych) koncepcja jest więc traktowana jako obraźliwe przez tak wielu pisarzy chrześcijańskich! <


Book of Genesis Księga Rodzaju

Advanced Information Informacje zaawansowane

Modern analysis indicates that the book of Genesis (and the other four Books of the Pentateuch) were written by a number of authors who assembled material from three traditions: Nowoczesne analizy wskazują, że w Księdze Rodzaju (i pozostałych czterech książek z Pięcioksiąg) zostały napisane przez wielu autorów, którzy zebrali materiał z trzech tradycji:

Two of the additional authors are: Dwa z dodatkowych autorami są:

RE Friedman suggests that when the Assyrians conquered the northern kingdom in 722 BC, many refugees streamed south into Judea, bringing their sacred writing "E" with them. RE Friedman sugeruje, że kiedy Asyryjczycy podbili północne królestwo, w 722 pne, wielu uchodźców strumieniowo na południe do Judei, niosąc swoje święte piśmie "E" z nimi. Subsequently, E and J were combined into a single document, referred to as "JE." Następnie, E i J zostały połączone w jeden dokument, określany jako "JE".

D was written perhaps a century later. D został napisany prawdopodobnie wieku później. It was conveniently "discovered" in the temple by the priest Hilkiah in 622 BC, shortly after it was written. To było wygodnie "odkrył" w świątyni przez kapłana Chilkiasz w 622 pne, wkrótce po tym został napisany. D was then joined with JE. D został następnie połączono z JE.

P was written before the death of King Josiah in 609 BCE, probably during the reign of King Hezekiah. P został napisany przed śmiercią króla Jozjasza w 609 pne, prawdopodobnie w czasie panowania króla Ezechiasza. It was written as an alternate to JE. Został on napisany jako alternatywnego do JE.

R combined J, E, P and other documents together into the first four books of the Hebrew Scriptures. R połączeniu J, E, P i innych dokumentów wraz z pierwszych czterech książek w języku hebrajskim Pism. To this, he added D's writings, the book of Deuteronomy, to complete the Pentateuch. W tym roku dodano D's pisma, książki Powtórzonego, aby zakończyć Pięcioksiąg. By the time that he did the editing, the JE, D and P documents were in wide circulation. Przez czas, który uczynił edycji, w JE, D i P dokumenty były w powszechnym obiegu. Each was supported by various factions. Każdy był obsługiwany przez różne frakcje. R saw his task as attempting to join these sources together into a more or less cohesive, single document. Friedmann suspects that Ezra was the redactor. R widząc jego zadania jako próby przyłączenia się do tych źródeł razem w mniej lub bardziej spójny, jednolity dokument. Friedmann podejrzewa, że Ezdrasz był redaktor.


During the 18th Century, three investigators (Witter, Astruc and Eichhorn) independently concluded that doublets in the Torah were written by two different authors. Podczas 18th Century, trzech śledczych (Witter, Astruc i Eichhorn) stwierdził, że niezależnie doublets w Tory zostały napisane przez dwóch różnych autorów. A doublet is a story that is described twice, as in: A kubrak to, że historia jest opisane dwa razy, w:

These doublets sometimes appear to contradict each other. Te doublets czasami wydają się wzajemnie sprzeczne. In most cases, one referred to God as Yahweh while the other used the term Elohim . W większości przypadków, o którym mowa w Boga Jahwe, podczas gdy inne używane określenie Elohim.

During the 19th Century, scholars noticed that there were a few triplets in the Torah. Podczas 19 wieku, naukowcy zauważyli, że doszło kilka trojaczki w Torze. This indicated that a third author was involved. Wskazywało to, że jedna trzecia autor był zaangażowany. Then, they determined that the book of Deuteronomy was written in a different language style from the remaining 4 books in the Pentateuch (implying a fourth author). Następnie ustalono, że te książki Powtórzonego został napisany w języku innym stylu od pozostałych 4 książki w Pięcioksiąg (ustalając czwarty autora). Finally, by the end of the 19th Century, liberal scholars reached a consensus that 4 authors and one redactor (editor) had been actively involved in the writing of the Pentateuch. Wreszcie, pod koniec 19 wieku, liberalnych uczonych osiągnęły konsensus, że 4 autorów i jeden redaktor (redaktor) był aktywnie zaangażowany w piśmie z Pięcioksiąg.

During the 20th Century, academics identified which verses (and parts of verses) were authored by the various writers. Podczas 20th Century, akademickich, które określone znaki (znaki i ich części) były autorstwa różnych pisarzy. They have also attempted to uncover the names of the authors. Mają również próbowano odkryć nazwiska autorów. In 1943, Pope Pius XII issued an encyclical Divino Afflante Spiritu in which he urged academics to study the sources of Biblical texts. W 1943 roku, Pope Pius XII wydał encyklikę Divino Afflante Spiritu, w którym wezwał on do studiów akademickich źródeł biblijnych tekstów. Recent archeological discoveries and new linguistic analysis tools have facilitated the research. Niedawne odkrycia archeologiczne i językowe nowych narzędzi analizy pozwoliły na badania.


(BELIEVE Editor's Note:) (WIERZĘ Editor's Note:)

Moses was quite likely the original source for the information in the first five Books of the Bible, but these various "strands" or (unknown) ancient authors apparently actually wrote down various portions of what we not have as our Bible. Mojżesz był całkiem prawdopodobne, oryginalne źródło informacji w ciągu pierwszych pięciu książek o Biblii, ale te różne "filarów" lub (nieznany) starożytnych autorów najwyraźniej rzeczywiście napisał w dół różnych części czego nie ma w naszym Biblii. To give an idea of how these various strands intertwine, the first ten chapters of the King James Authorized Version of the book of Genesis are presented here, with the original authors, according to the modern analyst RE Friedman, indicated in color: J E P R. Aby dać wyobrażenie o tym, jak te różne aspekty przeplatać, pierwszych dziesięciu rozdziałów króla Jakuba w Autoryzowana wersja Księgi Rodzaju są prezentowane tutaj, z oryginalnymi autorami, stosownie do nowoczesnych analityk RE Friedman, wskazanych w kolor: P J E R. ('E' did not contribute to this excerpt.) ( "E", nie przyczyniło się do tego fragmentami).

CHAPTER 1 ROZDZIAŁ 1

1 (P) In the beginning God created the heaven and the earth. 1 (p) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. 2 i ziemi był bez formy, i nieważne, a ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. , A Duch Boży przeniósł się na powierzchni wody.
3 And God said, Let there be light: and there was light. 3 i Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość i stała się światłość.
4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. 4 i widział Bóg światłość, że były dobre, a Bóg dzieli ją od ciemności.
5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. 5 i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. And the evening and the morning were the first day. I tak upłynął wieczór i poranek pierwszego dnia.
6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. 6 i Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono dzieli wody od drugich.
7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so. 7 i Bóg uczynił niebo, i dzieli się wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem, a to było tak.
8 And God called the firmament Heaven. 8 i Bóg nazwał to sklepienie niebem. And the evening and the morning were the second day. I tak upłynął wieczór i poranek dzień drugi.
9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so. 9 i Bóg rzekł: Niech wody pod niebem zostać zebrane razem aż jedno miejsce i niech pojawi się ląd, a to było tak.
10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good. 10 i Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zebranie wraz z wodami wezwał on Mórz i widział Bóg, że były dobre.
11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so. 11 i Bóg rzekł: Niechaj ziemia przyniesie trawa, ziela plonowanie nasion i owoców drzewa przynosi owoce po jego rodzaju, którego materiał siewny jest sama w sobie, na ziemi, a gdy tak się stało.
12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good. 12, a ziemia wydała traw, ziół i plonowanie nasion po jego rodzaju i plonowanie drzew owocowych, których materiał siewny był sam w sobie, po swoim rodzaju, a Bóg widział, że były dobre.
13 And the evening and the morning were the third day. 13 I tak upłynął wieczór i poranek był trzeci dzień.
14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years: 14 i Bóg rzekł: Niechaj się stanie światła na sklepieniu nieba, aby podzielić dzień od nocy, i niech się na znakach, a także dla sezonów, a dla dni i lat:
15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so. 15 i niech się na światłach na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią i gdy tak się stało.
16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also. 16 i Bóg uczynił dwa wielkie światła, tym większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło noc: uczynił gwiazdy.
17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, 17 i umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią,
18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good. 18 i aby rządziły dniem i nocą, i podzielić ją od ciemności, a Bóg widział, że były dobre.
19 And the evening and the morning were the fourth day. 19 oraz wieczór i poranek czwarty dzień.
20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. 20 i Bóg rzekł: Niechaj wody przyniesie obficie ruchomych bowiem stworzeniem, którego życie i ptactwa, które mogą latać nad ziemią w otwartej sklepieniu nieba.
21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good. 21 i Bóg stworzył wielkie wieloryby, a wszelką istotą żyjącą, że moveth, których wody wyprowadzeni obficie, od ich rodzaju, a co skrzydlate ptactwo po jego rodzaju, a Bóg widział, że były dobre.
22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. 22 i czym Bóg im błogosławił, mówiąc: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście wody w morzach, a ptactwo niechaj mnożyć na ziemi.
23 And the evening and the morning were the fifth day. 23 i wieczorem i rano była piątym dniem.
24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so. 24 i Bóg rzekł: Niechaj ziemia przyniesie żywych stworzeń od jego rodzaju, bydła i skradanie się rzeczy, i bestia na ziemi po jego rodzaju: i tak było.
25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good. 25 i Bóg uczynił bestia na ziemi po jego rodzaju, i bydła po ich rodzaju, i wszystko, że creepeth na ziemi po jego rodzaju, a Bóg widział, że były dobre.
26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. 26 i Bóg rzekł: Niechaj nam uczynić człowiek w nasz wizerunek, po nasze podobieństwo: i niech abyście panowali nad rybami morskimi i nad ptactwa w powietrzu, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad skradanie się, że coś co creepeth na ziemi.
27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them. 27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył on mężczyznę i niewiastę stworzył on im.
28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. 28 i czym Bóg im błogosławił, a Bóg rzekł do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, i odtworzenia na ziemi, i uczynili ją sobie poddaną: abyście panowali nad rybami morskimi i nad ptactwa w powietrzu, i nad wszystkimi zwierzętami moveth, że na ziemi.
29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat. 29 i rzekł Bóg: Oto dałem ci co ziela mając materiału siewnego, który jest na obliczu całej ziemi, a co drzewo, w które jest owocem drzewa plonowanie materiału siewnego; do Ciebie będzie dla mięsa.
30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so. 30 i co do Bestii z ziemi, i każdy ptak w powietrzu, i dla każdego rzeczą, że creepeth na ziemi, gdzie nie ma życia, co dałem zielona dla mięsa, a to było tak.
31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. 31 i Bóg widział, że wszystko uczynił, a oto było bardzo dobre. And the evening and the morning were the sixth day. I tak upłynął wieczór i poranek szósty dzień.

CHAPTER 2 ROZDZIAŁ 2

(P) 1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. (P) 1 Dlatego niebiosa i ziemia zostały zakończone, a wszystkie ich zastępy.
2 And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made. 2 i siódmego dnia Bóg zakończył swoje prace, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił.
3 And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made. 3 i Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i poświęcił go, ponieważ, że miał w nim odpoczął od wszelkiego dzieła, które Bóg stworzył i wykonane.
4 (R) These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, (J) in the day that the LORD God made the earth and the heavens, 4 (R) Są to pokolenia niebios i ziemi, gdy zostały one utworzone, (J) w dzień, że Pan Bóg uczynił ziemię i niebo,
5 And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. 5 i każdy roślin na polu, zanim został na ziemi, i co ziela dziedzinie przed nim wzrosła: bo Pan Bóg nie spowodował go na działanie deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię.
6 But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. 6 Ale nie poszedł się mgła z ziemi, i nawadniać całą powierzchnię ziemi.
7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. 7 i Pana Boga człowiek powstały z prochu ziemi, w jego duszy i nozdrza tchnienie życia, a człowiek stał się żywą duszą.
8 And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed. 8 i Pan Bóg założył ogród w Eden na wschodzie, a tam umieścić człowieka, którego miał utworzony.
9 And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. 9 i na ziemi uczynił Pan, Bóg rośnie każdego drzewa, które jest przyjemne dla wzroku i dobre do żywności, a także drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.
10 And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads. 10, a rzeki wyszedł Eden, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd było parted, i stał na cztery głowice.
11 The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold; 11 Nazwa pierwszej jest Pison: że jest ona których compasseth całego kraju Havilah, gdzie się znajduje złoto;
12 And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone. 12 i złoto tej ziemi jest dobre: istnieje bdellium onyks i kamienia.
13 And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia. 13 i nazwę drugiej rzeki Gichon: jest tym samym, że compasseth całą ziemię Kusz.
14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. 14 i nazwa rzeki trzeciej Hiddekel: że jest ona która idzie w kierunku na wschód od Asyrii. And the fourth river is Euphrates.
15 And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. 15 i Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go ubierać i zachować go.
16 And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat: 16 i Pan Bóg przykazał mężczyzna, mówiąc: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu jeść byś swobodnie:
17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. 17 ale z drzewa poznania dobra i zła, nie będziesz z niego jeść: w dzień eatest tym, że ty będziesz na pewno umrze.
18 And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him. 18 i Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu pomóc spełnić dla niego.
19 And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. 19 i na ziemi Pana, Boga utworzony z Bestią każdej dziedzinie, a każdy ptak w powietrzu, i zaprowadził ich aż do Adama, aby zobaczyć, co miał do nich zadzwonić: Adam i to, co nazywane wszelką istotą żyjącą, która była jej nazwa.
20 And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him. 20 i Adam dał nazwy wszelkiemu bydłu, i do ptactwa w powietrzu, i dla każdego z bestią dziedzinie, ale dla Adama nie było znaleźć zaspokojenia go.
21 And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof; 21 i Pan Bóg spowodował głęboki sen spadnie na Adama, a on spoczął: i wziął jedno z jego żeber, i zamknął się na ciele zamiast nich;
22 And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. 22 i żebra, które Pan Bóg miał z człowiekiem, on się kobieta, i wprowadził ją ku człowiekowi.
23 And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man. 23 i Adam powiedział: To jest teraz kością z moich kości i ciałem z mego ciała: Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta.
24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh. 24 Dlatego człowiek powinien opuścić ojca swego i matkę swoją, i przylgnąć do swojej żony, a oni będą jednym ciałem.
25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. 25 i byli nadzy, mężczyzna i jego żona, i nie wstydzić.

CHAPTER 3 ROZDZIAŁ 3

1 (J) Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. 1 (J) Teraz subtil wąż był bardziej niż jakiegokolwiek zwierzęcia w dziedzinie, którą Pan, Bóg uczynił. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? On zaś rzekł do niewiasty: Tak, bowiem Bóg powiedział: Nie będziecie jedli z każdego drzewa tego ogrodu?
2 And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden: 2 i kobiety rzekł do węża, możemy spożywać owoców z drzew tego ogrodu:
3 But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. 3, lecz o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie będziecie jeść z niego, nie będziecie go dotykać, abyscie nie umiera.
4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die: 4 i wąż rzekł do niewiasty: Będziecie na pewno nie umrze:
5 For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. 5 Do Bóg wie, że w dniu jego jecie, to twoje oczy są otwarte, a wy będziecie jak bogowie znali dobro i zło.
6 And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat. 6 i gdy kobieta zobaczyła, że drzewo jest dobre dla żywności, oraz że był przyjemny dla oczu, i drzewo do życzenia do jednego mądrego, wzięła z owocu jego, i jadł, i dał również aż do jej z jej mężem, a on jadł.
7 And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. 7, a oczy ich były otwarte, jak i oni poznali, że są nadzy; i odchodzi wraz sewed figowe i zrobili sobie fartuchy.
8 And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God amongst the trees of the garden. 8 i usłyszeli głos Pana Boga spaceru w ogrodzie w chłodnym dnia: Adam i jego żona, i ukryłem się z obecności Pana Boga wśród drzew tego ogrodu.
9 And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? 9 i Pan Bóg wezwał aż do Adama, i rzekł do niego: Gdzie ty jesteś?
10 And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself. 10 i powiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, a ja bardzo się bał, bo byłem nagi, i ukryłem się.
11 And he said, Who told thee that thou wast naked? 11 i rzekł: Kto powiedział, że cię ty naga? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? Czy ty zjadłeś z drzewa, co do którego dałem cię abyś nie jeść?
12 And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. 12, a mężczyzna powiedział, Kobieta której dałeś się ze mną, ona dała mi z drzewa, i jedli.
13 And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? 13 i Pan Bóg rzekł do niewiasty: Co to jest, że ty zrobiłaś? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. A wtedy ta kobieta powiedziała, węża Zwiodlo mnie, a ja jedli.
14 And the LORD God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life: 14 i Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ ty to zrobisz, ty przeklęty przede wszystkim bydło, i ponad wszelkim bestia na polu, na brzuchu będziesz twój iść, kurzu i będziesz jeść po wszystkie dni twego życia:
15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. 15 i będę Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo a jej materiału siewnego; ono zaciek twą głowę, a ty będziesz siniec swoją piętę.
16 Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. 16 aż do kobiety powiedział, będę znacznie pomnożyć twój smutek i twego poczęcia; w smutku będziesz przyniesie dzieci, a twoje pragnienie jest twój mąż, a on będzie panował nad tobą.
17 And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life; 17 i aż do Adama rzekł: Ponieważ ty ku wysłuchał głosu twoją żoną, masz i zjadłeś z drzewa, z których rozkazałem ciebie, mówiąc: Nie będziesz z niego jeść: przeklęty jest grunt dla twego dobra; w smutku będziesz je spożywać po wszystkie dni twego życia;
18 Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field; 18 a gavron również thistles się go przyniesie do ciebie, a ty będziesz jadł ziela dziedzinie;
19 In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return. 19 W pocie oblicza twego będziesz jadł chleba, aż ty powrotu ku ziemi, bo z niego odpadów ty podjęte: Ty na pył, kurz i aż będziesz powrotu.
20 And Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living. 20 i Adama wezwała jego żona na imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
21 Unto Adam also and to his wife did the LORD God make coats of skins, and clothed them. 21 Unto również Adam i jego żona nie Pan Bóg się płaszcze ze skór i przyodział ich ubrali.
22 And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever: 22 i Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się jako jeden z nas, aby wiedzieć, dobra i zła, i teraz, bo on wyciągnął rękę, a także podjąć z drzewa życia, zjeść i żyć na wieki :
23 Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken. 23 Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z skąd została podjęta.
24 So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life. 24 Więc on wypędził człowiek, a on umieszczony na wschód od ogrodu Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, które uczyniły z każdym sposobem, aby zachować drogi do drzewa życia.

CHAPTER 4 ROZDZIAŁ 4

1 (J) And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD. 1 (j) oraz Adam wiedział Eve żoną, a ona poczęła i urodziła Kaina, i powiedział, mam zdobyć mężczyznę od Pana.
2 And she again bare his brother Abel. 2 i ona znów urodziła swego brata Abla. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. I Abel był hodowca owiec, a Kain był rolnik z ziemią.
3 And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the LORD. 3 oraz w czasie procesu stało się, że przyniósł Kain z owocu ziemi ofiarę Panu.
4 And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. 4 i Abel, przyniósł on również na pierwociny ze swej trzody i tłuszcz z nich. And the LORD had respect unto Abel and to his offering: I Pan odniesieniu aż do Abla i jego ofiarę:
5 But unto Cain and to his offering he had not respect. 5, ale aż do Kaina i jego ofiarę nie miał szacunku. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Kain i był bardzo rozgniewał, i spadły Jego oblicze.
6 And the LORD said unto Cain, Why art thou wroth? 6 i Pan rzekł do Kaina: Dlaczego jesteś gniewny? and why is thy countenance fallen? i dlaczego jest twój oblicze upadł?
7 If thou doest well, shalt thou not be accepted? 7 W przypadku ty czynisz dobrze, nie będziesz być akceptowane? and if thou doest not well, sin lieth at the door. a jeżeli ty nie czynisz dobrze postępował, grzech leży u drzwi. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. I tobie się jego pragnienie, i będziesz panował nad nim.
8 And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. Kain 8 i rozmawiał z jego brata Abla i stało się, gdy byli na polu, że Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go.
9 And the LORD said unto Cain, Where is Abel thy brother? 9 oraz Pan rzekł do Kaina, Gdzie jest brat twój, Abel? And he said, I know not: Am I my brother's keeper? A on rzekł: Nie wiem: Czy jestem stróżem brata mego?
10 And he said, What hast thou done? 10 i rzekł: Co Ty zrobiłaś? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. głosu twego brata krwi krzyczy do mnie z ziemi.
11 And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand; 11 i teraz ty przeklęty z ziemi, który ma otworzył jej ujścia do Twego odbierać Krew brata twego strony;
12 When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. 12 Gdy ty tillest ziemi, to nie do ciebie produktywności odtąd jej wytrzymałości, natomiast wagabunda ulotnych i będziesz się w ziemi.
13 And Cain said unto the LORD, My punishment is greater than I can bear. 13 i Kain rzekł do Pana, Moja kara jest większa niż mogę znieść.
14 Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me. 14 Oto ty napędzane mnie dzisiaj z powierzchni ziemi, a twoja twarz ze mam się ukryć, i jest ulotnych i włóczęga w ziemi, a ona nadejdzie, że każdy, że spotkał mnie zabije mnie.
15 And the LORD said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. 15 a Pan rzekł do niego: Dlatego, kto slayeth Kain, zemsta jest podejmowana na niego siedmiokrotnie. And the LORD set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. A Pan ustawić znak na Kaina, bo wszelkie ustalenia powinny go zabić.
16 And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. 16 i Kain odszedł od obecności Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu.
17 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch. 17 Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Enoch: a kto zbudował miasto, i nazwę miasta, po nazwie swego syna, Enoch.
18 And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael: and Mehujael begat Methusael: and Methusael begat Lamech. 18 i aż Enoch urodził Irad: Irad i ojcem Mehujael: Mehujael i ojcem Methusael: Methusael i ojcem Lamek.
19 And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah. 19 i Lamek wziął mu dwie żony: imię jednej było Ada, a imię drugiej Silla.
20 And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle. 20 i Ada urodziła Dżabal: był ojcem takich jak mieszkać w namiotach, jak i pasterzy.
21 And his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ. 21 i brata jego było na imię Jubal: był ojcem wszystkich takich jak postępować w harfa i organy.
22 And Zillah, she also bare Tubalcain, an instructer of every artificer in brass and iron: and the sister of Tubalcain was Naamah. 22 i Silla, ona też urodziła Tubalcain, AN instructer każdy rzemieślnik z brązu i żelaza, a siostra Tubalcain była Naama.
23 And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt. 23 Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silla, Słuchajcie głosu mojego; zony Lamek, słuchali mojej wypowiedzi: Mam do zabitego mężczyzny na moje rany, a młody człowiek do mojej boli.
24 If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold. 24, jeśli jest Kain pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy.
25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. 25 i Adam ponownie zbliżył się do swej żony, a ona urodziła syna i nazwała go imieniem Seth: Na Boga, ona powiedziała, uczynil mnie innego materiału siewnego, w zamian za Abla, którego zabił Kain.
26 And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the LORD. 26 i do Setha, aby go tam również urodził się syn, któremu dała imię Enos: potem ludzie zaczęli wzywać imienia Pana.

CHAPTER 5 ROZDZIAŁ 5

1 (R) This is the book of the generations of Adam. 1 (R) Jest to książka z pokolenia Adama. In the day that God created man, in the likeness of God made he him; W dniu, w którym Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga, który stał się on go;
2 Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created. 2 mężczyznę i niewiastę stworzył on je i błogosławił im, i nazwał swoje imię Adam, w dniu, gdy zostały one utworzone.
3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth: 3 i Adam miał sto trzydzieści lat i miał syna w jego podobieństwo, po jego obraz, i nazwała go imieniem Seth:
4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters: 4 i dni po Adam miał zrodzony Seth były osiemset lat i on miał synów i córki:
5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died. 5 i przez wszystkie dni, które Adam przeżył, była dziwięćset trzydzieści lat i umarł.
6 And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos: 6 i Set miał sto pięć lat, i miał Enos:
7 And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters: 7 i po urodzeniu Seta żył Enos ojcem osiemset siedem lat i miał synów i córki:
8 And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died. 8 i wszystkie dni Set, przeżywszy ogółem dziewięćset dwanaście lat, i umarł.
9 And Enos lived ninety years, and begat Cainan: 9 i Enos żył dziewięćdziesiąt lat, i miał Kenan:
10 And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters: 10 i Enos żył Kenan po jego ojcem osiemset piętnaście lat, i miał synów i córki:
11 And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died. 11 i wszystkie dni były Enos dziewięćset pięć lat, umarł.
12 And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel: 12 i Kenan żył siedemdziesiąt lat, i miał Mahalaleel:
13 And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters: 13 i żył Kenan po jego ojcem Mahalaleel osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki:
14 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died. 14 i wszystkie dni były Kenan dziewięćset dziesięć lat, umarł.
15 And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared: 15 i Mahalaleel żył sześćdziesiąt pięć lat, i miał Jared:
16 And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters: 16 i Mahalaleel Mieszkał on ojcem po Jared osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki:
17 And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died. 17 i wszystkie dni były Mahalaleel osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, umarł.
18 And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch: 18 i Jared żył sto sześćdziesiąt dwa lata, a on był ojcem Enoch:
19 And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters: 19 i Jared żył po Henoch był ojcem osiemset lat i miał synów i córki:
20 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died. 20 i wszystkie dni były Jared dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.
21 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah: 21 i Enoch żył sześćdziesiąt pięć lat, i miał Methuselah:
22 And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters: 22 i Enoch chodził z Bogiem po jego ojcem Methuselah trzysta lat i miał synów i córki:
23 And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years: 23 i wszystkie dni Enoch trzy sześćdziesiąt pięć lat:
24 And Enoch walked with God: and he was not; for God took him. 24 i Enoch chodził z Bogiem, a on nie był, bo Bóg go zabrał.
25 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech: 25 i Methuselah miał sto osiemdziesiąt siedem lat, i miał Lamek:
26 And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters: 26 i Methuselah mieszkał Lamek po urodzeniu miał siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki:
27 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died. 27 i wszystkie dni były Methuselah dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat i umarł.
28 And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son: 28 i Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata i miał syna:
29 (J) And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed. 29 (J) a on dał mu imię Noe, powiedział: To samo nam komfort dotyczące naszej pracy i trudzie rąk naszych, bo na ziemi, którą Pan przeklął.
30 (R) And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters: 30 (R) i mieszkał Lamek po urodzeniu miał Noego pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki:
31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died. 31 i wszystkie dni Lamek było siedmiuset siedemdziesięciu siedem lat i umarł.
32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth. 32 i Noe miał pięćset lat i był ojcem Noego: Sema, Chama i Jafeta.

CHAPTER 6 ROZDZIAŁ 6

1 (J) And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, 1 (J) I stało się, kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na powierzchni ziemi, a córki urodziły im,
2 That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose. 2, że Synowie Boga widząc, że córki ludzkie były sprawiedliwe, a oni wzięli je wszystkie żony, które wybrał.
3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years. 3 i Pan powiedział, duch mój nie zawsze dążyć do człowieka, w tym też jest ciałem: jeszcze jego dni są sto dwadzieścia lat.
4 There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. 4 Było gigantów na ziemi w owe dni, a także po tym, gdy synowie Boga zbliżali się do córek, aż do mężczyzn, a oni do nich urodziła dzieci, tym samym stał się bohaterowie, których stare, mężowie rozgłos.
5 And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. 5 i Bóg zobaczył, że zło było wielkim człowiekiem na ziemi, i że każdy wyobraźni myśli swego serca była ciągle tylko zło.
6 And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. 6 i go żałował Pan, że stworzył ludzi na ziemi, i to Zasmucił go w jego sercu.
7 And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them. 7, a Pan powiedział, będę niszczyć ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi, zarówno człowieka, i zwierzęta, i skradanie się rzeczą, a ptaki powietrzne, bo ona mnie nawraca, że mam w nich.
8 But Noah found grace in the eyes of the LORD. 8, ale Noego znaleźć łaskę w oczach Pana.
9 (P) These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. 9 (P) Te są pokolenia Noego: Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w jego pokolenia, i Noe chodził z Bogiem.
10 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth. 10 i Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.
11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. 11 ziemi, uszkodzony został również przed Bogiem, i ziemia została wypełniona przemocy.
12 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth. 12 i Bóg spojrzał na ziemię, a oto była uszkodzona, dla wszystkich jego ciało miał uszkodzony sposób na ziemi.
13 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth. 13 i Bóg rzekł do Noego, w końcu wszelkie ciało jest pochodzą przede mną, bo ziemia jest wypełniona przez nich przemocy, a oto ja zniszczyć ich z ziemi.
14 Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. 14 Sporządź sobie arkę z gopher drewna; pokoi będziesz się w arce, i będziesz go w paku ze smoły i bez.
15 And this is the fashion which thou shalt make it of: The length of the ark shall be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits. 15 i jest to związane z modą, które uczynisz go: długość arki wynosi trzysta łokci, szerokość jej pięćdziesiąt łokci, a wysokość jej trzydzieści łokci.
16 A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it. 16 A okna będziesz się do arki, w łokieć i będziesz go zakończyć powyżej; i drzwi Arki ustawiona będziesz w jego boku, z dolną, drugą i trzecią historie będziesz je.
17 And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die. 17 i oto ja, nawet ja, nie wprowadzają wód potopu na ziemię, aby zniszczyć wszelkie ciało, w której jest tchnienie życia, zgodnie z nieba, i wszystko, co jest na ziemi umrze.
18 But with thee will I establish my covenant; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. 18 Ale z tobą będę ustanowienie na moje przymierze, i będziesz się do arki, ty i twoi synowie, i twoja żona, i twoich synów "żony z tobą.
19 And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female. 19 i wszelkiego życia rzeczy wszelkie ciało, dwa wszelkiego rodzaju będziesz wprowadzają do arki, aby zachować je przy życiu z tobą, są one płci męskiej i żeńskiej.
20 Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive. 20 z kury po ich rodzaju, i bydła po ich rodzaju, każdej rzeczy pełzającą po ziemi, jego rodzaju, dwa wszelkiego rodzaju przyjdzie do ciebie, aby zachować je przy życiu.
21 And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them. 21 i wziąć ty do ciebie wszystkich żywności, która jest spożywana, i będziesz zbierał jej do ciebie, i jest ona dla żywności dla ciebie, i dla nich.
22 Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he. 22 Tak uczynił Noe, według tego wszystkiego, Bóg polecił mu, podobnie jak on.

CHAPTER 7 ROZDZIAŁ 7

[Note: Chapter 7 and 8 are of particular interest, as the text switches frequently between the two main authors. [Uwaga: Rozdział 7 i 8 są przedmiotem szczególnego zainteresowania, jak tekst przełączniki często między dwoma głównymi autorami. The Redactor seems to have wanted to preserve both the J and P accounts more or less intact. W Redattore Wydaje się, że chcieli zachować jak J i P rachunków mniej lub bardziej nienaruszoną. As a result, the text is quite repetitious: W rezultacie, tekst jest dość repetitious:

A slight conflict seems to exist: Niewielki konflikt wydaje się istnieć:

One or more verses from J are followed by one or more verses from P. If you read only the J verses, then you will get a coherent story. Jeden lub więcej znaków z J są następnie przez jeden lub więcej znaków z P. Jeśli tylko do odczytu J znaki, a następnie otrzymasz spójną opowieść. If you read just the P verses, you will see a consistent but slightly different story. Jeśli czytasz tylko P znaki, zobaczysz spójne, ale trochę inna historia.

Verses by J Wiersze przez J Verses by P and by R Przez znaki P i R
1 And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation. 1, a Pan rzekł do Noego: Chodź ty i cały twój dom do arki, bo widziałem cię mieć wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
2 Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female. 2 Bestia, co czyste weźmiesz do ciebie przez siódemki, samca i samicę jego: i zwierzęta, które nie są czyste przez dwa, samca i samicę jego.
3 Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth. 3 kury również z powietrza przez siódemki, samca i samicę, aby zachować przy życiu nasion na obliczu całej ziemi.
4 For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. 4 Przy jeszcze siedem dni, a ja go spowoduje deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i każda z istot żywych substancję, która Mam wykonane będę się zniszczyć z powierzchni ziemi.
5 And Noah did according unto all that the LORD commanded him. 5 i Noe stosownie do wszystkich, że mu Pan rozkazał.
6 (R) And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth. 6 (R) i Noe miał sześćset lat, gdy został wód powodziowych na ziemi.
7 And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood. 7 i Noe wyszedł, a jego synowie, i jego żona, i jego synowie "żony z nim, do arki, bo z wodami potopu.
8 Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth, 8 czyste zwierzęta i zwierzęta, które nie są czyste, i kury, i wszystko, że creepeth na ziemi,
9 There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah. 9 Nie udał się w dwóch i dwóch aż do Noego do arki, samiec i samica, jak Bóg rozkazał Noemu.
10 And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth. 10 i stało się po upływie siedmiu dni, że wody powodziowe były na ziemi.
11 In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. 11 W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, tego samego dnia zostały wszystkie źródła deep łamane wielkiej góry, i okna niebieskie zostały otwarte.
12 And the rain was upon the earth forty days and forty nights. 12 i deszcz był na ziemi czterdzieści dni i czterdzieści nocy.
13 In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark; 13 w samego dnia wszedł Noe, i Sema, a Chama i Jafeta, synów Noego, i żona Noego i trzy żony jego synów, do arki;
14 They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort. 14 Oni, i co Bestii po jego rodzaju, i wszystkie bydła po ich rodzaju, co i skradanie się, że rzeczą creepeth na ziemi po jego rodzaju, i każdy ptak po swoim rodzaju, każdy ptak wszelkiego rodzaju.
15 And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life. 15 i udał się w nich aż do Noego do arki, dwa i dwa w każdym ciele, w której jest tchnienie życia.
16 And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: 16 i ci, którzy poszli w poszedł w samiec i samica każdej istoty żywej, jak Bóg polecił mu:
16 (Cont'd) and the LORD shut him in. 16 (ciąg dalszy) i Pan zamknął mu cala
17 And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth. 17 i powodzi było czterdzieści dni na ziemi, i wody wzrosła, a urodziła Arkę, a to podnieś nad ziemią.
18 And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters. 18 oraz wody, a zostały znacznie zwiększone po ziemi, a Arka na twarzy wyszedł z wody.
19 And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered. 19 oraz nadzwyczaj wody na ziemi; i wszystkich wysokich pagórkach, które były pod niebem, zostały uwzględnione.
20 Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered. 20 Piętnaście łokci wzwyż nie przeważają wody, a góry były pokryte.
21 And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man: 21 i umarł, że wszelkie ciało poruszające się na ziemi, zarówno z ptactwa, bydła i, i Bestii, i co skradanie się, że creepeth rzeczą na ziemi, i każdy człowiek:
22 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died. Wszystkie 22, w których nozdrzach było tchnienie życia, wszystko, co było w ląd, zmarł.
23 And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. 23 i co żywe istoty, która została zniszczona została na powierzchni ziemi, jak człowiek, i bydła, i pełzających i ptactwa domowego z nieba, a oni zostali zniszczeni od ziemi i pozostały Noem tylko żyje, a oni że byli z nim w arce.
24 And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days. 24 oraz wody na ziemi sto pięćdziesiąt dni.

CHAPTER 8 ROZDZIAŁ 8

[Note: Again, we see frequent alterations between J and P. [Uwaga: Po raz kolejny widzimy częstych zmian między J i P.

Verses by J Wiersze przez J Verses by P and by R Przez znaki P i R
1 And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged; 1 i Bóg, pamiętając o Noem, a każda istota żyjąca, i wszystkie bydła, który był z nim w arce, a Bóg uczynił wiatr, aby przejść do ziemi, wody i asswaged;
2 The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, 2 fontanny również z głębokim i okna nieba zostały zatrzymane,
2 (Cont'd) and the rain from heaven was restrained; 2 (ciąg dalszy) i deszcz z nieba był powściągliwy;
3 And the waters returned from off the earth continually: 3 oraz wody wrócił z ziemi nieustannie:
3 (Cont'd) and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated. 3 (ciąg dalszy) i po upływie stu pięćdziesięciu dni wody zmniejszyło się.
4 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat. 4 oraz Arka odpoczął w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia miesiąca, na górach Ararat.
5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen. 5 i wody obniżył się nieustannie aż do dziesiątego miesiąca: w dziesiątym miesiącu, w pierwszym dniu miesiąca, były szczytach gór seen.
6 And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made: 6 i stało się pod koniec czterdziestu dni, że Noe otworzył okno arki, które przedtem uczynił:
7 And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth. 7 i on posłany kruka, który wyszedł do i z powrotem, aż do wody wyschły z ziemi.
8 Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground; 8 również on posłany gołębicę od niego, aby sprawdzić, czy wody obniżyły się z powierzchni ziemi;
9 But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark. 9, ale Gołębica, nie znalazłszy odpoczynku dla jedynego jej stóp, a ona zwrócona do niego do arki, na wodach były na obliczu całej ziemi: Wtedy wyciągnął rękę, chwycił ją i odciąga ją w do niego do arki.
10 And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark; 10 i pozostał mu jeszcze siedem dni, znów posłany gołąbka z arki;
11 And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth. 11 i gołębica przyszedł do niego pod wieczór, a oto w jej ustach był liści oliwnych pluckt startu: tak Noe wiedział, że wody zmniejszyło się z ziemi.
12 And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more. 12 i pozostał mu jeszcze siedem dni, i posłany do gołębicy, która nie wrócił ponownie do niego więcej.
13 And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: 13 i stało się w sześćsetnym i pierwszego roku, w pierwszym miesiącu, pierwszym dniu miesiąca wody wyschły z ziemi:
13 (Cont'd)...and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry. 13 (ciąg dalszy) ... i Noe usunięte pokrycie Arki, i patrzyłem, a oto oblicze ziemi był suchy.
14 And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried. 14 i w drugim miesiącu, w siedmiu i dwudziestego dnia miesiąca, to ziemia wyschnie.
15 And God spake unto Noah, saying, 15 i Bóg mówił do Noego, mówiąc:
16 Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee. 16 Wyjdź z arki, ty i twoja żona, i twoich synów, i twoich synów żon z tobą.
17 Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth. 17 Bring co dalej z tobą, że istota żyjąca jest z tobą w każdym ciele, zarówno z ptactwa, bydła i, co i skradanie się, że creepeth rzeczą na ziemi, że mogą one rozmnażać w obfitości na ziemi, i być owocna, i mnożyć na ziemi.
18 And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him: 18 i Noe wyszedł, i jego synowie, i jego żona, i jego synowie "żony ze sobą:
19 Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark. 19 Każdy Bestii, co skradanie się coś, co i ptactwa, i to, co creepeth na ziemi, po ich rodzaje, wyszedł z arki.
20 And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. 20 i Noe zbudował ołtarz Panu i wziął czystą Bestię każdego, i każdego ptactwa czystego, i ofiarował całopalenia na ołtarzu.
21 And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done. 21 i smelled Panu jako miłą woń, a Pan powiedział w swoim sercu, nie będę ponownie przekleństwem ziemi więcej dla dobra człowieka, dla wyobraźni serce człowieka jest złe od młodości, nie będę ponownie uderzyć więcej co rzeczą życia, jak to uczyniłem.
22 While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. 22 Podczas gdy ziemia trwa, siew i żniwo, i zimno i ciepło, a latem i zima, dzień i noc i nie przestają.

CHAPTER 9 ROZDZIAŁ 9

1 (P) And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth. 1 (p) i Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, i rzekł do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, i odtworzenia na ziemi.
2 And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered. 2 i strach przed wami i was bać się na co bestia na ziemi, i na każdym ptactwa w powietrzu, na wszystkich, że moveth na ziemi i na wszystkie ryby morskie, w twoje ręce są wydana.
3 Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things. 3 Co się rzeczą, że żyje się mięso dla Ciebie, tak jak zielona ja wam wszystko.
4 But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. 4, ale ciało z jego życia, która jest krew jego, nie będziecie spożywać.
5 And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man's brother will I require the life of man. 5 i na pewno krwi swojego życia będę wymagać, na każdej strony Bestii będę tego wymagają, i na rękach mężczyzny, na ręce każdego człowieka brata będę wymagać od życia człowieka.
6 Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man. 6 Kto sheddeth człowieka krew, człowiek przez swoją Krew wylana: w wizerunku Boga, który stał się On człowiekiem.
7 And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein. 7 i was, bądźcie płodni i rozmnażajcie się; przyniesie w obfitości na ziemi, i rozmnażajcie się nim.
8 And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying, 8 i Bóg mówił do Noego i do jego synów, mówiąc:
9 And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you; 9 i I oto Ja zakładam moje przymierze z tobą, i ze swoim potomstwem, które po was;
10 And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth. 10 i z każdą istotą żywą, jaka jest z wami, z ptactwa z bydła, i co na ziemi bestii z was, ze wszystkich, że wyjdzie z arki, co do Bestii z ziemi.
11 And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth. 11 i bowiem moje przymierze z tobą, nie będą wszelkie ciało zostaje odcięta więcej przez wody potopu, ani się tam więcej będzie potopu niszczącego ziemię.
12 And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations: 12 i Bóg rzekł: To jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, do wieczystego pokoleń:
13 I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. 13 i nie ustawia moje łuk w obłoku, i będzie na znak przymierza między Mną a ziemią.
14 And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud: 14 i ono nadejdzie, kiedy wprowadzą chmury nad ziemią, że łuk musi być postrzegana w obłoku:
15 And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh. 15 i wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i każdą istotą żyjącą w każdym ciele, a wody nie więcej stać się powodzi, aby zniszczyć wszelkie ciało.
16 And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. 16 i kłaniać się w obłoku, i będę patrzeć na to, że mogę zapamiętać na przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi.
17 And God said unto Noah, This is the token of the covenant, which I have established between me and all flesh that is upon the earth. 17 i Bóg rzekł do Noego: To jest znak przymierza, które mam ustalone między mną a każdym ciele, które jest na ziemi.
18 (J) And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan. 18 (J) i synów Noego, że wyszli z arki, byli Sem, i szynka, i Jafeta: szynka i jest ojcem Kanaan.
19 These are the three sons of Noah: and of them was the whole earth overspread. 19 Są trzech synów Noego, a ich było zakryć całej ziemi.
20 And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard: 20 i Noe zaczął być rolnik, który założył winnicę:
21 And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent. 21 i pili z niego wino, i była pijana, i niezabezpieczoną był w jego namiocie.
22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. 22 Cham, ojciec Kanaan, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwu swym braciom bez.
23 And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. 23 i Sema i Jafeta wziął płaszcz, i włożył go na ich barkach, i poszedł do tyłu, i przykryli nagość swego ojca, a ich twarze były do tyłu, a nie ujrzeli nagości swego ojca.
24 And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him. 24 i Noe obudził się z jego wina, i wiedział, co jego młodszy syn uczynił mu.
25 And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren. 25 i rzekł: Niech będzie przeklęty Kanaan; sługa sług musi on być do braci.
26 And he said, Blessed be the LORD God of Shem; and Canaan shall be his servant. 26 i rzekł: Błogosławiony Pan, Bóg Sema, a Kanaan jest jego sługą.
27 God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant. 27 Bóg powiększyć Jafeta, a on zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan jest jego sługą.
28 (R) And Noah lived after the flood three hundred and fifty years. 28 (R) Noe żył po potopie trzysta pięćdziesiąt lat.
29 And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and he died. 29 i wszystkie dni Noego były dziewięćset pięćdziesiąt lat, i umarł.

CHAPTER 10 ROZDZIAŁ 10

1 (R) Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: (P) and unto them were sons born after the flood. 1 (R), teraz są to pokolenia synów Noego: Sema, Chama i Jafeta: (P) i do nich były synów urodzonych po powodzi.
2 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
3 And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. 3 i Synowie Gomera; Aszkanaz, Rifat i Togarma.
4 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim. 4 i Synowie Jawana Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.
5 By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations. 5 pod te były wyspy pogan podzielona na ich ziemiach, każdy po jego język, po ich rodzin, w ich narody.
6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan. 6 i Synowie Chama: Kusz, Misraim, a Phut i Kanaan.
7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtecha: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan. 7 i Synowie Kusza; Seba, Havilah i Sabtah i Ramy i Sabtecha: i Synowie Ramy: Saba i Dedan.
8 (J) And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth. 8 (j) oraz Kusz ojcem Nimrod: zaczął się potężny jeden na ziemi.
9 He was a mighty hunter before the LORD: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the LORD. 9 Był potężny myśliwy przed Panem: Dlatego to powiedział, nawet jak Nimrod bohaterowie myśliwy przed Panem.
10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar. 10 i początku swego królestwa był Babel, i Erek, a Accad i Calneh, w kraju Szinear.
11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah, 11 na tej ziemi wyszedł Asshur, i zbudował Niniwy, a miasto Rehoboth, a Kalach,
12 And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city. 12 i Resen między Niniwa i Kalach: ten sam jest wielkim mieście.
13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim, 13 i Misraim Ludytów ojcem, a Anamitów i Lehabim i Naphtuhim,
14 And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim. 14 i Pathrusim i Casluhim, (z których przybyli Philistim,) i Kaftoryci.
15 And Canaan begat Sidon his firstborn, and Heth, 15 i Sydonu Kanaan ojcem swego pierworodnego, potem Cheta,
16 And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite, 16 i Jebusyty, a także Amorytów, a Girgasite,
17 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite, 17 i Chiwwity i Arkite i Sinite,
18 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad. 18 oraz Arvadite i Zemarite i Hamathite: a potem były rodziny Kananejczyków rozpowszechniania za granicą.
19 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha. 19 oraz granicy Kananejczyków była z Sydonu, jak ty przyjdziesz do Geraru, aż do Gazy, jak idziesz, aż do Sodomy i Gomory, i Admy i Seboim, aż Lasha.
20 (P) These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations. 20 (P) Są to potomkowie Chama, po ich rodzin, po ich języki, w swoich krajach, a ich narody.
21 (J) Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born. 21 (J) Do Sema również, ojciec wszystkich dzieci Eber, brat Jafeta starszego, nawet do niego były dzieci urodzonych.
22 (P) The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram. 22 (P) synów: Sema: Elam, Asshur, Arpachszad, i Lud, i Aram.
23 And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash. 23 i dzieci Arama; Uz, i Hul, i doświadczeń, a Mash.
24 (J) And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber. 24 (J) Arpachszad ojcem Salah; Eber był ojcem i Salah.
25 And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan. 25 i aż Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż w jego dni ziemia została podzielona, i brata jego było na imię Joktana.
26 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazar-maveth, and Jerah, 26 i Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasar-maveth i Jerah,
27 And Hadoram, and Uzal, and Diklah, 27 i Hadorama, Uzala, Dikli,
28 And Obal, and Abimael, and Sheba, 28 i Obal, Abimaela, Saby,
29 And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan. 29 i Ofira, Chawili i Jobaba: wszyscy byli synami Joktana.
30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east. 30 i mieszkania było z ich Meszy, jak idziesz Sephar jeden ku górze na wschód.
31 (P) These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations. 31 (P) Oto synowie Sema, po ich rodzin, po ich języków, w ich ziemiach, po ich narody.
32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood. 32 Te są rody synów Noego, po ich pokoleń, w ich narody i przez te narody zostały podzielone na ziemi po potopie.


Gen'esis

Advanced Information Informacje zaawansowane

The five books of Moses were collectively called the Pentateuch, a word of Greek origin meaning "the five-fold book." Pięciu ksiąg Mojżesza były zbiorowo zwane Pięcioksiąg, słowo pochodzenia greckiego oznacza "pięć razy książkę". The Jews called them the Torah, ie, "the law." Żydów nazwał je Tory, czyli "prawa". It is probable that the division of the Torah into five books proceeded from the Greek translators of the Old Testament. Jest prawdopodobne, że podział Tory na pięć książek przebiegała od greckiego tłumacze Starego Testamentu. The names by which these several books are generally known are Greek. Nazwiska przez te kilka książek, które są powszechnie znane są greckie. The first book of the Pentateuch (qv) is called by the Jews Bereshith, ie, "in the beginning", because this is the first word of the book. Pierwsza książka z Pięcioksiąg (QV) jest wywoływana przez Żydów Bereshith, czyli "na początku", ponieważ jest to pierwsze słowa książki. It is generally known among Christians by the name of Genesis, ie, "creation" or "generation," being the name given to it in the LXX. Jest powszechnie znany wśród chrześcijan przez nazwę Genesis, tj. "tworzenia" lub "pokolenia" jest nazwą nadaną mu w LXX. as designating its character, because it gives an account of the origin of all things. jak wyznaczenie jej charakter, ponieważ daje względu na pochodzenie wszystkich rzeczy. It contains, according to the usual computation, the history of about two thousand three hundred and sixty-nine years. Zawiera ona, zgodnie ze zwykłymi obliczeń, historii o dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć lat.

Genesis is divided into two principal parts. Genesis jest podzielony na dwie główne części. The first part (1-11) gives a general history of mankind down to the time of the Dispersion. Pierwsza część (1-11) daje ogólny historii ludzkości aż do chwili rozproszenia. The second part presents the early history of Israel down to the death and burial of Joseph (12-50). Druga część przedstawia początku historii Izraela aż do śmierci i pochówku Józefa (12-50). There are five principal persons brought in succession under our notice in this book, and around these persons the history of the successive periods is grouped, viz., Adam (1-3), Noah (4-9), Abraham (10-25:18), Isaac (25:19-35:29), and Jacob (36-50). Istnieje pięć głównych spadków osób doprowadzonych w ramach naszego zawiadomienia w tej książce, a wokół tych osób historię kolejne okresy są pogrupowane, a mianowicie., Adam (1-3), Noe (4-9), Abraham (10-25 : 18), Izaaka (25:19-35:29) i Jakuba (36-50). In this book we have several prophecies concerning Christ (3:15; 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14; 49:10). W tej książce mamy kilka proroctwa dotyczące Chrystusa (3:15, 12:3, 18:18, 22:18, 26:4, 28:14, 49:10). The author of this book was Moses. Autor tej książki był Mojżesz. Under divine guidance he may indeed have been led to make use of materials already existing in primeval documents, or even of traditions in a trustworthy form that had come down to his time, purifying them from all that was unworthy; but the hand of Moses is clearly seen throughout in its composition. Zgodnie z Boskich wskazówek może on rzeczywiście zostały doprowadziły do korzystania z materiałów już istniejących w pradawnych dokumentów, a nawet tradycji w formie godne zaufania, które sprowadzają się do swego czasu, oczyszczenia z nich wszystko, co było niegodne, ale Mojżesza jest seen wyraźnie w całym swoim składzie.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Genesis Chapter 1 Genesis Rozdział 1

Advanced Information Informacje zaawansowane

From: Home Bible Study Commentary by James M. Gray Od: Strona główna studiowaniu Biblii komentarz James M. Gray

CREATION OF THE WORLD Stworzenie świata

Creation of Heaven and Earth Stworzenie nieba i ziemi

v. 1 Here are three facts. v. 1 Oto trzy fakty. What was done? Co zostało zrobione? Who did it? Kto to zrobił? When did it occur? Kiedy to się pojawić? There are two words that require explanation, "created" and "beginning." Istnieją dwa słowa, które wymagają wyjaśnienia, "stworzył" i "początku". Does the former mean that heaven and earth were created out of nothing? Czy oznacza to, że dawny niebo i ziemia zostały stworzone z niczego? The word ("bara," in Hebrew) does not necessarily mean that, but its peculiar use in this chapter suggests that it means that here. It occurs three times, here in v. 1, at the introduction of life on the fifth day, and at the creation of man on the sixth day. Elsewhere, where only transformations are meant, another word ("asah" in Hebrew) is used, translated "made." "Bara" (created) is thus reserved for marking the introduction of each of the three great spheres of existence, the world of matter, of animal life and of spirit, all three of which, though intimately associated, are distinct in essence, and constitute all the universe known to us. Wyraz ( "Bara," w języku hebrajskim), nie musi oznaczać, że jego charakterystyczny, ale wykorzystanie w tym rozdziale sugeruje, że oznacza to, że tutaj. Występuje trzy razy, tutaj w v. 1, na wprowadzanie życie piątego dnia , A na stworzenie człowieka na szósty dzień. Poza tym, jeżeli są przeznaczone tylko transformacje, innym słowem ( "asah" w języku hebrajskim) jest używana, przetłumaczone "wykonane". "Bara" (stworzył) jest więc zarezerwowany dla wprowadzenia oznakowania każdego z trzech wielkich sfer bytu, świata materii, życia zwierząt i ducha, wszystkie trzy, które, choć ściśle powiązane, są w istocie odrębne, a stanowią całość wszechświata znanego nam.

Professor Guyot adds that whenever the simple form of "bara" is used in the Bible it always refers to work made by God and never by man. Profesor Gujot dodaje, że w każdym przypadku, gdy proste formy "Bara" jest używane w Biblii zawsze odnosi się do prac dokonanych przez Boga, a nie przez człowieka. These considerations, with others, justify the statement that "created" here means created out of nothing. Rozważania te, z innymi, uzasadnia stwierdzenie, że "stworzył" oznacza tutaj stworzył z niczego. But when was the "beginning"? Ale kiedy był "początek"? The margin indicates a period about 4,000 years before Christ, but these marginal notes are not part of the divine text, but the work of uninspired minds and therefore open to debate. Should science ultimately determine on millions of years ago as the period of the creation there is nothing in this verse of the Bible it would contradict. Marginesu wskazuje na okres około 4000 lat przed Chrystusem, ale te marginalne zauważa, nie są częścią boskiego tekstu, ale prace banalny umysły, a więc otwarty na debatę. Czy nauka ostatecznie ustalić, na miliony lat temu jako okres tworzenia nie ma nic w tym werset z Biblii byłoby ono sprzeczne.

Making Day Dokonywanie Dzień

vv. 2-5 What was the condition of inert matter as represented in verse 2? 2-5 Jaki był stan sprawy obojętne, jak reprezentowane w werset 2? The first verb "was" has sometimes been translated "became." Pierwszy czasownik "był" czasem tłumaczone "stała". Read it thus and you get the idea that originally the earth was otherwise than void and waste, but that some catastrophe took place resulting in that state. This means, if true, that a period elapsed between verses 1 and 2, long enough to account for the geological formations of which some scientists speak, and a race of pre-Adamite men of which others speculate. Przeczytaj go, a tym samym pojawi się pomysł, że ziemia została pierwotnie inaczej niż za nieważne i odpadów, ale że niektóre katastrofa miała miejsce wynikające w tym stanie. To znaczy, jeśli prawda, że okres, jaki upłynął między wersety 1 i 2, wystarczająco długi, aby konta do formacji geologicznych, z których niektórzy naukowcy mówią, a wyścigu sprzed Adamite mężczyzn, z których inni spekulować. It suggests too that the earth as we now know it may not be much older than tradition places it. Sugeruje również, że na ziemi jak teraz wiemy nie może być o wiele starsze niż tradycja miejscach.

The word "earth" in this verse, however, must not be understood to mean our globe with its land and seas, which was not made till the third day, but simply matter in general, that is, the cosmic material out of which the Holy Spirit organized the whole universe, including the earth of to-day. Słowo "ziemia" w ten werset, jednak nie należy rozumieć naszego globu z ziemi i morza, które nie zostało zgłoszone do trzeciego dnia, ale po prostu w ogóle sprawę, że to, że kosmicznego materiału, z których Ducha Świętego organizowane całego wszechświata, łącznie z ziemi do dnia dzisiejszego. "And the Spirit of God moved upon the face of the waters." "A Duch Boży przeniósł się na powierzchni wód." "Moved upon" means brooded over as a bird on its nest. "Hurt" na "oznacza ponad brooded jak ptak na jej gniazdo. "Waters" means not the oceans and seas as we know them, but the gaseous condition of the matter before spoken of. "Wody" oznacza nie oceanów i mórz, tak jak znamy je, ale gazowych stan sprawy przed zna dnia. The Spirit of God moved "upon" the waters, and not "inside of" them, showing that God is a personal Being separate from His work. Duch Boży przeniósł się "na" wody, a nie "wewnątrz" je, pokazując, że Bóg jest odrębne od osobiste Bycie Jego pracy. As the result of this brooding, what appeared? W wyniku tego rozmyślać, jakie pojawiły się?

We need not suppose that God spake just as a human being speaks, but the coming forth of light out of thick darkness would have seemed to a spectator as the effect of a divine command (Ps. 33:6-9). Potrzebujemy nie mówił, że tylko Bóg jako istota ludzka mówi, ale o nadchodzących światła z ciemności miałoby wydawało się do widza jako efekt Boże polecenia (Ps. 33:6-9). On the natural plane of things vibration is light or produces light, which illustrates the relation between the moving of the Spirit upon inert matter and the effect it produced. Na płaszczyznę fizyczną rzeczy jest wibracjami świetle lub wytwarza światło, które pokazuje związek między przeniesienie Ducha obojętnego na sprawy i skutkuje ono produkowane. "And God called the light day." "I nazwał Bóg światłość dniem". The Hebrew word "yom," translated "day," is used in five different senses in the first two chapters of Genesis. W języku hebrajskim słowo "Jom" tłumaczenia "dzień" jest używany w pięciu różnych znaczeniach w dwa pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Here it means light without reference to time. Tutaj oznacza to, światła bez odniesienia do czasu. Later in the same verse it means the period covered by "the evening and the morning" mentioned, the exact duration of which we do not know. Później w tym samym werset oznacza to okres objęty "wieczór i poranek" wspomniano, dokładny czas trwania, który nie wiemy.

At verse 14 it stands for what we know as 24 hours, at verse 16 it means the light part of the day of 24 hours, and at 2:4 the whole period during which the heaven and the earth were created. Werset 14 w zaproponowanym brzmieniu, co wiemy na co 24 godziny, co oznacza werset 16 IT świetle część dnia 24 godzin, i 2:4 w całym okresie, w którym niebo i ziemia zostały stworzone. All this bears on the question whether creation was wrought in 6 days of 24 hours or 6 day-periods of unknown length; and it will be seen that one does not necessarily contradict the Bible if he believes the latter. Wszystko to nosi na pytanie, czy utworzenie było kute Za 6 dni 24 godzin lub 6 dni okresów nieznanej długości i będzie postrzegane, że jeden nie koniecznie sprzeczne z Biblią, jeśli uważa, że ostatnie. When we recall that days of 12 and 24 hours were altogether excluded before the appearance of the sun on the fourth day, the latter hypothesis receives the stronger confirmation. Kiedy przypomnieć, że dni 12 i 24 godzin były całkowicie wyłączone przed pojawieniem się słońca na czwarty dzień, ostatni hipoteza otrzymuje potwierdzenie silniejszy.

Making Heaven Dokonywanie Heaven

vv. 6-8 What does God call forth in verse 6? 6-8 Co wezwanie Boga w werset 6? "Firmament" might be translated by "expanse." "Niebo" może zostać przetłumaczone jako "rozległość". What was it to divide? Notice that according to our definition of "waters" this means a separation of the gaseous matter into which light had now come. Co było podzielić? Zauważ, że zgodnie z naszymi definicję "wody" oznacza to rozdzielenie gazowych sprawy, w których światło już nadeszła. What did God call this expanse? Co Bóg dal tego wezwania? "Heaven" here means not simply the atmosphere around the earth but the greater chamber of immensity where the sun, moon and stars are located. "Heaven" nie oznacza tutaj po prostu atmosfery wokół ziemi, ale większa izba bezkres, gdy słońce, księżyc i gwiazdy są położone. In connection with this read Psalm 148, and notice that there are "waters," that is, gaseous matter above the heaven of which this verse speaks, and that the "waters" below it include the clouds of our atmosphere as well as the oceans and seas we navigate. W związku z tym przeczytać Psalm 148, i zauważyć, że istnieją "wody", czyli gazowych materii nad niebo, które z tego wersetu mówi, że "wody" poniżej obejmują chmur naszej atmosfery, jak i oceanów i mórz nam poruszać.

Making Earth and Seas Dokonywanie ziemi i morza

vv. 9-13 What command goes forth from God on the third day (v. 9)? 9-13 Co to komendy wychodzi od Boga, na trzeci dzień (v. 9)? What did He call the result (v. 10)? What did he call wynik (v. 10)? Heaven, or the firmament, had divided the cosmic or gaseous matter on the second day. Nieba, lub sklepieniem, miał podzielone w kwestii kosmicznych lub gazowych na drugi dzień. Motion was now everywhere, and gravition and chemical forces tended to concentrate this matter under the firmament around particular centres, one of which became our globe. Projekt był już wszędzie, gravition i chemicznych sił i tendencję do koncentrowania tej kwestii pod sklepieniem szczególności wokół ośrodków, z których jeden stał się naszym globie. A cooling process set in, shrinking and folding its surface into great wrinkles, the shrinking of some parts furnishing basins for oceans or seas and the projection of other parts bringing continents into view. A w proces chłodzenia, zmniejszanie i zwijania jej wielkie zmarszczki na powierzchni, na zmniejszenie niektórych częściach wyposażenie basenów dla oceanów i mórz lub innych wystających części kontynentów dostosowanie do wyświetlenia. Thus would astronomers and geologists comment on these verses. Tak więc to astronomowie i geologów komentarz na temat tych znaków. But another work than the formation of the globe was accomplished on this day (vv. 11, 12). Ale innej pracy niż tworzenie świata dokonało się w tym dniu (vv. 11, 12). A principle superior to matter begins to govern its particles, and they assume new forms. What does the earth put forth? Zasada przełożonego, w celu uregulowania sprawy rozpoczyna się jego cząsteczek, a oni zakładać nowe formy. Ziemi Co wydać? Which came first, the plant or the seed? Który wszedł pierwszy, roślin lub materiału siewnego? "The plant is not yet life," says Guyot, "but the bridge between matter and life." "Na roślinne nie jest jeszcze życie," mówi Gujot ", ale pomostem między materii i życia."

Making Lights Dokonywanie Lights

vv. 14-19 What command went forth on the fourth day? 14-19 Co to komendy wyszedł na czwarty dzień? For what six purposes were these lights made (v. 14, 15)? Co sześć dla tych celów zostały dokonane światła (Łk 14, 15)? What discrimination is made between the two greater lights (v. 16)? Czym jest dyskryminacja między dwoma większej światła (v. 16)? Where were the lights placed (v. 17)? Gdzie zostały umieszczone światła (v. 17)? What special purpose of their making is emphasized in verses 17 and 18? Co specjalnego przeznaczenia ich podejmowania podkreślał to w wersety 17 i 18? It is well to keep in mind that light itself was made on the first day, and that these "lights" of the fourth day were (so to speak) light-holders. Jest również pamiętać, że samo światło zostało dokonane w pierwszym dniu, i że "świeci" na dzień czwarty były (tak mówić) lekkich posiadaczy. It is of course unnecessary to state how they divide the day from the night, and in what sense they are for signs and seasons, as every one knows the first result is secured by the daily rotation of the earth among them on its own axis, and the second by its annual revolution around the sun. To jest oczywiście niepotrzebne do stanu jaki sposób podzielić dzień od nocy, w jakim sensie są one dla znaków i pór roku, jak każdy wie, pierwszy wynik jest zabezpieczone przez dobę rotacji ziemi wśród nich z własnej osi, , a drugi przez jej roczne rewolucji wokół Słońca. It is presumable that originally their light was merged in that of the earth's own outer covering of light, and that as her luminous envelope disappeared they became visible, and she came to depend on them for both light and heat. To jest przypuszczalny, że pierwotnie było ich światło, które z połączyła w ziemi własnej otoczki światła, i że w jej świecenia kopercie zniknęły one stały się widoczne, a ona zależy od przyszedł do nich zarówno światła i ciepła.

Creating Animal Life Tworzenie życia zwierząt

vv. 20-25 What is the command of verse 20? 20-25 Co to jest polecenie z wersetu 20? The "waters" here referred to are our oceans and seas. Do "wody", o której mowa tu są nasze morza i oceany. The Revised Version corrects the misapprehension that "fowl" came forth from the water. Zmodyfikowaną wersję koryguje błąd, że "ptak" wyszedł z wody. What word in verse 21 indicates that we have now entered on a new sphere of existence? Jakie słowo w werset 21 wskazuje, że mamy już wpisane na nowe sfery bytu? What was the nature of the blessing on the fish and fowl (v. 22)? Jaki był charakter błogosławieństwo na ryby i ptactwo (v. 22)? What was the further work of creation on this day (v. 24, 25)? Jakie było dalszych prac w tym dniu stworzenia (Łk 24, 25)?

It is interesting to note: (a) that this peopling of the water, the air and the land is in the precise order indicated by the science of geology; (b) that the plant life of the third day was the preparation for the animal life of the fifth day; (c) that the plant is now in the animal shaped into new forms, and subservient to higher functions than it could ever perform by itself; (d) that two powers which place the animal on a higher platform than the lower grades of existence are sensation, by which it perceives the world around it, and will, by which it reacts upon it. This is life, and is not the result of chemical elements left to themselves, but the effect of previously existing life. To jest ciekawe: (a), że ten peopling z wody, powietrza i ziemi jest dokładne określenie kolejności wskazanej przez nauki geologii, (b) że zakład życiu trzeciego dnia było przygotowanie dla zwierząt życia piąty dzień; (c), że zakład jest w kształcie zwierząt do nowych form i służalczy na wyższe funkcje niż kiedykolwiek może wykonywać samodzielnie, (d), że dwa uprawnienia, które miejsce zwierząt na wyższym niż platforma niższej klasy są uczucie istnienia, przez które postrzega świat wokół siebie, i będą, przez które reaguje na niego. To jest życie, i nie jest wynikiem pierwiastków chemicznych pozostawiany samemu sobie, ale efekt wcześniej istniejących życia . In other words, the Bible and science agree in declaring that "spontaneous generation is an untenable hypothesis," and life only begets life. Innymi słowy, Biblia i nauka w uznającej, że zgadzają się "spontaniczne generacji jest niemożliwy do utrzymania hipoteza", a życie tylko rodzi życie.

Creating Man Tworzenie Man

vv. 26-31 What word in verse 26 suggests more than one person in the Godhead? 26-31 Co to słowo w werset 26 sugeruje więcej niż jedną osobę w bóstwo? What dignity is given to man above every other work of creation? Co to jest godność nadać człowiekowi ponad wszelkim innym dziele stworzenia? What dignity in his position? Co godności w jego miejsce? What word in verse 27 shows that in his creation we have entered another new sphere of existence? Jakie słowo w werset 27 pokazuje, że w jego tworzeniu mamy wpisane kolejne sfery bytu? What blessing is bestowed on man in verse 28? Co to błogosławieństwo jest nadawany na człowieka w werset 28? How does it differ from that bestowed on the lower animals? Jak to, że różnią się od przyznany na niższych zwierząt? What provision has God made for the sustenance of man and beast? Co przepisu Bóg uczynił dla utrzymania człowieka i zwierzęta?

Note: (a) that the consultation in the Godhead regarding man's creation foreshadows the New Testament doctrine of the Trinity; (b) that the "image of God" may mean the trinity in man represented by body, soul and spirit (2:7; 1 Thess. 5:23), but especially that moral image suggested in Colossians 3:10; (c) that the dominion of man over the lower creation has in some measure been lost through sin, but will be restored again in Christ (Psalm 8); (d) that the creation of matter, of life and of man are three distinct creations out of nothing, and that God's action in them is direct, hence evolution from one into the other is impossible. Uwaga: (a), że Pan Bóg w konsultacjach dotyczących tworzenia człowieka foreshadows Nowego Testamentu doktryny o Trójcy, (b), że "obraz Boga" może oznaczać Trójcy w człowieku Przedstawiciele ciała, duszy i ducha (2:7 1; Thess. 5:23), ale przede wszystkim moralnym, że obraz sugerował w Kolosan 3:10; (c), że panowanie człowieka nad dolną tworzenie w jakiejś mierze zostały utracone na skutek grzechu, ale zostaną ponownie przywrócone w Chrystusie ( Ps 8), (d) tworzenie materii, życia i człowieka są trzy różne kreacje z niczego, i że Boże działanie w nich jest bezpośrednie, a zatem ewolucji od jednej do drugiej jest niemożliwe. There may be evolution within any one of these systems of existence considered by itself, but this is different from that other evolution which would make man the descendant of an ape and rule God out of the universe which He made. Nie może być rozwoju w obrębie jednego z tych systemów uznane przez samo istnienie, ale ten różni się od innych ewolucji, które spowodowałyby, że człowiek potomkiem z ape i zasady Boga z wszechświatem, który uczynil.

Questions 1. Pytania 1. What does "create" probably mean in this chapter, and why do you think so? Co znaczy "stworzyć" prawdopodobnie oznacza w tym rozdziale, i dlaczego tak myślisz? 2. . 2. When may "the beginning" have been? Kiedy mogą "początku" zostały? 3. . 3. What does "earth" mean in verse 2? 4. Co oznacza "ziemia" oznacza w werset 2?. 4. What word in verse 2 opposes pantheism by showing God to be a Person? Jakie słowo w werset 2 sprzeciwia panteizm, pokazując Bóg jest osobą? 5. . 5. If the creation days were not limited to 24 hours, why do you think so? Jeśli tworzenie dni nie ogranicza się do 24 godzin, dlaczego tak myślisz? 6. . 6. What does "heaven" of the second day stand for? Co oznacza "niebo" na drugi dzień na stoisku? 7. What two works were accomplished on the third day? Co dwóch dzieł zostały dokonane na trzeci dzień? 8. What two powers in the animal define life? 9. Co dwa uprawnienia do określenia życia zwierząt? 9. Quote Colossians 3:10. Cytat Kolosan 3:10. 10. How would you distinguish between a rationalistic and a possibly Biblical evolution? Jak mógłby Pan odróżnić racjonalistyczny i ewentualnie biblijne ewolucji?


Crea'tion

Advanced Information Informacje zaawansowane

"In the beginning" God created, ie, called into being, all things out of nothing. "Na początku" Bóg stworzył, czyli do życia, wszystko na nic. This creative act on the part of God was absolutely free, and for infinitely wise reasons. Ten akt twórczy ze strony Boga było absolutnie wolne, i dla nieskończenie mądry powodów. The cause of all things exists only in the will of God. Przyczyną wszystkich rzeczy istnieje tylko w woli Bożej. The work of creation is attributed (1) to the Godhead (Gen. 1:1, 26); (2) to the Father (1 Cor. 8:6); (3) to the Son (John 1:3; Col. 1:16, 17); (4) to the Holy Spirit (Gen. 1:2; Job 26:13; Ps. 104:30). Dzieło stworzenia jest przypisane (1) Pan Bóg (Gen. 1:1, 26); (2) do Ojca (1 Kor. 8:6), (3) do Syna (Jana 1:3; Pułkownik . 1:16, 17); (4) do Ducha Świętego (Gen. 1:2; Job 26:13; Ps. 104:30). The fact that he is the Creator distinguishes Jehovah as the true God (Isa. 37:16; 40:12, 13; 54:5; Ps. 96:5; Jer. 10:11, 12). The one great end in the work of creation is the manifestation of the glory of the Creator (Col. 1:16; Rev. 4:11; Rom. 11:36). Fakt, że jest Stwórca wyróżnia Jehowa jako prawdziwego Boga (Isa. 37:16, 40:12, 13; 54:5; Ps. 96:5; Jr. 10:11, 12). W końcu w jedną wielką dziele stworzenia jest objawieniem chwały Stwórcy (kol. 1:16; Rev 4:11; Rz. 11:36).

God's works, equally with God's word, are a revelation from him; and between the teachings of the one and those of the other, when rightly understood, there can be no contradiction. Boże dzieła, na równi ze słowem Bożym, to objawienie od niego, a między nauką z jednej i z drugiej strony, gdy słusznie rozumieć, nie może być żadnej sprzeczności. Traditions of the creation, disfigured by corruptions, are found among the records of ancient Eastern nations. (See ACCAD.) A peculiar interest belongs to the traditions of the Accadians, the primitive inhabitants of the plains of Lower Mesopotamia. Tradycji tworzenia, okaleczony przez corruptions, znajdują się wśród zapisów dawnych wschodnich narodów. (Patrz ACCAD.) A typowy interes należy do tradycji z Accadians, prymitywne mieszkańców nizin Dolnej Mezopotamii. These within the last few years have been brought to light in the tablets and cylinders which have been rescued from the long-buried palaces and temples of Assyria. Tych w ciągu ostatnich kilku lat zostały wprowadzone na światło w postaci tabletek i cylindry, które zostały uwolnione od długo pochowany pałace i świątynie asyryjskiego. They bear a remarkable resemblance to the record of Genesis. Ponoszą one znaczne podobieństwo do zapisu Rodzaju.


Genesis

Catholic Information Informacje Katolicki

The Book of Genesis prepares the reader for the Pentateuchal legislation; it tells us how God chose a particular family to keep His Revelation, and how He trained the Chosen People to fulfil its mission. Księga Rodzaju przygotowuje czytelnika do Pentateuchal prawodawstwa, ale mówi nam, jak Bóg wybrał do trzymać szczególności rodziny Jego Objawienia, i jak on wyszkolony ludu wybranego do realizacji swojej misji. From the nature of its contents the book consists of two rather unequal parts; cc. Z natury jego treść książki składa się z dwóch dość nierówne części; cc. i-xi present the features of a general history, while cc. I-XI przedstawia cechy ogólnej historii, natomiast cc. xii-1 contain the particular history of the Chosen People. XII-1 zawiera w szczególności historii ludu wybranego. By a literary device, each of these parts is subdivided into five sections differing in length. Przez literackiego urządzenie, każda z tych części to podzielone na pięć sekcji, w różnej długości. The sections are introduced by the phrase elleh tholedhoth (these are the generations) or its variant zeh sepher toledhoth (this is the book of the generations). Sekcje są wprowadzane przez wyrazy elleh tholedhoth (te są pokoleń) lub jego wariantu zeh Sefer toledhoth (jest to książka z pokolenia). "Generations", however, is only the etymological meaning of the Hebrew toledhoth; in its context the formula can hardly signify a mere genealogical table, for it is neither preceded nor followed by such tables. "Pokolenia", jednak jest tylko etymologiczny sens hebrajskiego toledhoth; w kontekście jej formuła może wcale oznaczać jedynie genealogicznych tabeli, gdyż nie jest poprzedzone ani po takich tabel. As early Oriental history usually begins with genealogical records, and consists to a large extend of such records, one naturally interprets the above introductory formula and its variant as meaning, "this is the history" or "this is the book of the history." Już Oriental historia rozpoczyna się zazwyczaj z zapisów genealogicznych, a składa się w dużym stopniu takie zapisy, jeden naturalnie interpretuje powyższe wstępne formuły i jej znaczenie jako wariant "to historia" lub "jest to książka o historii". History in these phrases is not to be understood as a narrative resting on folklore, as Fr. Historia w tych zwrotów nie należy rozumieć jako narracji spoczywającej na folklor, jak ks. Von Hummelauer believes ("Exegetisches zur Inspirationsfrage, Biblische Studien", Freiburg, 1904, IX, 4, pp. 26-32); but as a record based on genealogies. Moreover, the introductory formula often refers back to some principal feature of the preceding section, thus forming a transition and connection between the successive parts. Von Hummelauer wierzy ( "Exegetisches zur Inspirationsfrage, Biblische Studien", Freiburg, 1904, IX, 4, pp. 26-32), ale jako zapis w oparciu o rodowodów. Ponadto, formuła wprowadzająca często odsyła do niektórych z głównych funkcji poprzedniej części, tworząc w ten sposób przejścia i połączenia między kolejnymi częściami. Gen., v, 1, eg, refers back to Gen., ii, 7 sqq.; vi, 9 to v, 29 sqq. Gen., V, 1, np. odsyła do Gen., II, 7 sqq.; VI, 9 V, 29 sqq. and vi, 8; x, 1 to ix, 18, 19, etc. Finally, the sacred writer deals very briefly with the non-chosen families or tribes, and he always considers them before the chosen branch of the family. i VI, 8; x, 1 IX, 18, 19, itp. Wreszcie, święty pisarz zajmuje bardzo krótko z braku wybranej rodziny lub pokoleń, a on zawsze uważa je przed wybranej gałęzi rodziny. He treats of Cain before he speaks of Seth; similarly, Cham and Japhet precede Sem; the rest of Sem's posterity precedes Abraham; Ismael precedes Isaac; Esau precedes Jacob. Bearing in mind these general outlines of the contents and the literary structure of Genesis, we shall easily understand the following analytical table. On traktuje o Kaina, zanim on mówi Seth; podobnie, Cham i Japhet poprzedzać s; reszty Sem poprzedza jego potomstwa Abrahama, Izaaka Ismael poprzedza; poprzedza Ezaw Jakuba. Mając na uwadze te ogólne zarysy treści i struktury literackiej Rodzaju, my łatwo zrozumieć następujące analityczne tabeli.

Introduction (Genesis 1:1-2:3) -- Consists of the Hexaemeron; it teaches the power and goodness of God as manifested in the creation of the world, and also the dependence of creatures on the dominion of the Creator. Wprowadzenie (Genesis 1:1-2:3) - składa się z Hexaemeron; uczy moc i dobroć Boga objawia się w stworzeniu świata, a także zależność stworzeń na królestwo Stwórcy.

General History (2:4-11:26) -- Man did not acknowledge his dependence on God. Hence, leaving the disobedient to their own devices, God chose one special family or one individual as the depositary of His Revelation. Ogólne Historia (2:4-11:26) - Człowiek nie potwierdza jego zależność od Boga. Zatem, pozostawiając nieposłuszni własnych urządzeń, Bóg wybrał jednego specjalnego rodziny lub jednej osoby jako depozytariusza Jego Objawienia.

History of Heaven and Earth (2:4-4:26) -- Here we have the story of the fall of our first parents, ii, 5-iii, 24; of the fratricide of Cain, iv, 1-16; the posterity of Cain and its elimination, iv, 17-26. History of Heaven and Earth (2:4-4:26) - Tutaj mamy opowieść o upadku pierwszych rodziców naszych, II, III 5, 24; z bratobójstwo of Kain, IV, 1-16; w z potomstwa Kaina i jego eliminacji, IV, 17-26.

History of Adam (5:1-6:8) -- The writer enumerates the Sethites, another line of Adam's descendants, v, 1-32, but shows that they too became so corrupt that only one among them found favour before God, vi, 1-8. Historia Adama (5:1-6:8) - Pisarz wymienia Sethites, innej linii potomków Adama, V, 1-32, ale pokazuje, że zbyt uszkodzony, że stało się tak tylko jednego z nich znaleziono rzecz przed Bogiem, VI, 1-8.

History of Noah (6:9-9:29) -- Neither the Deluge which destroyed the whole human race excepting Noah's family, vi, 11-viii, 19, nor God's covenant with Noah and his sons, viii, 20-ix, 17, brought about the amendment of the human family, and only one of Noah's sons was chosen as the bearer of the Divine blessings, ix, 18-29. Historia Noego (6:9-9:29) - ani Potop który zniszczył całego rodzaju ludzkiego z wyjątkiem rodziny Noego, VI, 11 VIII, 19, ani Bożego przymierza z Noego i jego synów, VIII, 20 IX, 17, doprowadził do zmiany rodziny ludzkiej, a tylko jeden z synów Noego została wybrana jako zwiastunem Bożego błogosławieństwa, IX, 18-29.

History of the Sons of Noah (10:1-11:9) -- The posterity of the non-chosen sons, x, 1-32, brought a new punishment on the human race by its pride, xi, 1-9. Historia z synów Noego (10:1-11:9) - W potomstwa z braku wybranego synów, x, 1-32, wprowadził nowy kara w sprawie ludzkiego przez jego pychę, XI, 1-9.

History of Sem (11:10-26) -- The posterity of Sem is enumerated down to Thare the father of Abraham, in whose seed all the nations of the earth shall be blessed. Historia Sem (11:10-26) - W potomstwa z Sem jest wyliczone do Thare ojciec Abrahama, w których materiał siewny wszystkich narodów na ziemi, będzie błogosławiony.

Special History (11:27-50:26) -- Here the inspired writer describes the special Providence watching over Abraham and his offspring which developed in Egypt into a large nation. Historia specjalne (11:27-50:26) - Tutaj inspirowane pisarz opisuje specjalne Opatrzności czuwam nad Abrahama i jego potomstwa, które rozwinęły się w Egipcie w dużych narodu. At the same time, he eliminates the sons of Abraham who were not children of God's promise. Jednocześnie eliminuje on synów Abrahama, którzy nie byli dziećmi Bożej obietnicy. This teaches the Israelites that carnal descent from Abraham does not suffice to make them true sons of Abraham. Ten uczy, że Izraelici cielesny zejście z Abrahamem nie wystarczy, aby uczynić z nich prawdziwe synami Abrahama.

History of Thare (11:27-25:11) -- This section tells of the call of Abraham, his transmigration into Chanaan, his covenant with God, and His promises. Historia Thare (11:27-25:11) - mówi Ten punkt na wezwanie Abrahama, jego brykanie w Chanaan, jego przymierze z Bogiem i Jego obietnice.

History of Ismael (25:12-28) -- This section eliminates the tribes springing from Ismael. Historia Ismael (25:12-28) - sekcja Ten eliminuje pokoleń sprężystych z Ismael.

History of Isaac (25:19-35:29 -- Here we have the history of Isaac's sons, Esau and Jacob. Historia Izaaka (25:19-35:29 - Tutaj mamy historię synów Izaaka, Jakuba i Ezawa.

History of Esau (36:1-37:1) -- The sacred writer gives a list of Esau's posterity; it does not belong to the number of the Chosen People. Historia Ezawa (36:1-37:1) - sacrum pisarz podaje listę jego potomkowie Ezawa, ale nie należą do liczby ludu wybranego.

History of Jacob (37:2-50:26) -- This final portion of Genesis tells of the fate of Jacob's family down to the death of the Patriarch and of Joseph. Historia Jakub (37:2-50:26) - Ta wersja ostateczna część Księgi Rodzaju opowiada o losach rodziny Jakuba do śmierci Patriarchy i Józefa.

What has been said shows a uniform plan in the structure of Genesis, which some scholars prefer to call "schematism". Co zostało powiedziane wynika, jednolity plan w strukturze Genesis, które niektórzy badacze wolą, aby połączyć "schematism". (i) The whole book is divided into ten sections. (i) Cała książka jest podzielona na dziesięć części. (ii) Each section is introduced by the same formula. (ii) Każdy punkt został wprowadzony przez tego samego wzoru. (iii) The sections are arranged according to a definite plan, the history of the lateral genealogical branches always preceding that of the corresponding part of the main line. (iii) W sekcji są ułożone według pewnego planu, historii boczne gałęzie genealogicznych zawsze, że z poprzednich części odpowiadającej linii głównych. (iv) Within the sections, the introductory formula or the title is usually followed by a brief repetition of some prominent feature of the preceding section, a fact duly noted and explained by as early a writer as Rhabanus Maurus (Comment. In Gen., II, xii; PG, CVII, 531-2), but misconstrued by our recent critics into an argument for a diversity of sources. (iv) W części, formuła wprowadzająca lub tytuł jest zwykle krótki, po którym następuje powtórzenie niektórych funkcji znanych z poprzedniej części, fakt zauważyć i należycie wytłumaczyć tak wcześnie, jak pisarz Rhabanus Maur (Comment. W Gen., II, XII, PG, CVII, 531-2), lecz niewłaściwie przez naszych niedawnych krytyków do argumentu dotyczącego zróżnicowania źródeł. (v) The history of each Patriarch tells of the development of his family during his lifetime, while the account of his life varies between a bare notice consisting of a few words or lines, and a more lengthy description. (v) Historia każdego Patriarcha mówi o rozwoju jego rodziny w trakcie jego trwania, natomiast pod uwagę jego życia waha się pomiędzy odkrytymi ogłoszenie składające się z kilku słów lub linii, i bardziej długotrwałe opis. (vi) When the life of the Patriarch is given more in detail, the account usually ends in an almost uniform way, indicating the length of his life and his burial with his ancestors (cf. ix, 29; xi, 32; xxv, 7; xxxv, 28; xlvii, 28). (vi) Po życiu podano Patriarchy bardziej szczegółowo, konta zazwyczaj kończy się w niemal jednakowy sposób, wskazując na długość jego życia i jego o jego pochówku przodków (por. IX, 29 XI, 32; XXV, 7; XXXV, 28; xlvii, 28). Such a definite plan of the book shows that it was written with a definite end in view and according to preconceived arrangement. Taki określony plan książka pokazuje, że został napisany z określonym w końcu zobaczyć i zgodnie z umową uprzedzeń. The critics attribute this to the final "redactor" of the Pentateuch who adopted, according to their views, the genealogical framework and the "schematism" from the Priestly Code. Krytyka tego atrybutu do ostatecznego "redaktor" na Pięcioksiąg, który przyjął, zgodnie z ich poglądów, w ramach genealogicznych i "schematism" z Kodeksu Kapłańskiego. The value of these views will be discussed later; for the present, it suffices to know that a striking unity prevails throughout the Book of Genesis (cf. Kurtrz, "Die Einheit der Genesis", Berlin, 1846; Delattre, "Plan de la Genèse" in "Revue des quest. hist.", July, 1876; XX, pp. 5-43; Delattre, "Le plan de la Genese et les generations du ciel et de la terre" in "La science cath.", 15 Oct., 1891, V, pp. 978-89; de Broglie, "Etude sur les genealogies bibliques" in "Le congres scientif. internat. des catholiques de 1888", Paris, 1889, I, pp. 94-101; Julian, "Etude critique sur la composition de la Genese", Paris, 1888, pp. 232-50). Wartość tych poglądów zostaną omówione później, bo w obecnej wystarczy wiedzieć, że uderzającą jedność panuje w całej Księdze Rodzaju (por. Kurtrz, "Die Einheit der Genesis", Berlin, 1846; Delattre, "Plan de la Genèse "w" Revue des quest. Hist. ", Lipiec 1876; XX, pp. 5-43; Delattre," Le plan de la Genese et les pokoleń du ciel et de la terre "w" La nauki Cath. " 15 października 1891, V, pp. 978-89; de Broglie, "Etude sur les rodowodów bibliques" w "Le Congres scientif. Internat. Catholiques des de 1888", Paryż, 1889, I, pp. 94-101; Julian, "Etude sur la critique de la Genese składu", Paryż, 1888, pp. 232-50).

III. AUTHENTICITY Autentyczności

The contents of the Pentateuch furnish the basis for the history, the law, the worship, and the life of the Chosen People of God. Zawartość tego Pięcioksiąg dostarcza bazę dla historii, prawa, kultu i życia ludu wybranego z Bogiem. Hence the authorship of the work, the time and manner of its origin, and its historicity are of paramount importance. Stąd autorstwa utworu, czas i sposób jego pochodzenia, a jego historyczność mają pierwszorzędne znaczenie. These are not merely literary problems, but questions belonging to the fields of history of religion and theology. Są to problemy nie tylko literackie, ale kwestie należące do dziedziny historii religii i teologii. The Mosaic authorship of the Pentateuch is inseparably connected with the question, whether and in what sense Moses was the author or intermediary of the Old-Testament legislation, and the bearer of pre-Mosaic tradition. Mozaiki autorstwa z Pięcioksiąg jest nierozerwalnie związany z pytaniem, czy i w jakim sensie Mojżesz był autorem lub pośrednik w Starym Testamencie-prawnych, a na okaziciela wcześniej Mozaika tradycji. According to the trend of both Old and New Testament, and according to Jewish and Christian theology, the work of the great lawgiver Moses is the origin of the history of Israel and the basis of its development down to the time of Jesus Christ; but modern criticism sees in all this only the result, or the precipitate, of a purely natural historical development. Zgodnie z tendencją zarówno Starego i Nowego Testamentu, i zgodnie z żydowskiej i chrześcijańskiej teologii, prace wielki prawodawca Mojżesz jest pochodzenia historii Izraela i podstawę jej rozwoju aż do czasów Jezusa Chrystusa, ale nowoczesne krytykę widzi w tym wszystkim tylko wynik, lub osad, z czysto naturalnych, historycznego rozwoju. The question of the Mosaic authorship of the Pentateuch leads us, therefore, to the alternative, revelation or historical evolution; it touches the historical and theological foundation of both the Jewish and the Christian dispensation. Pytanie o autorstwo Mozaika z Pięcioksiąg prowadzi nas zatem do alternatywnych, objawienia lub historycznej ewolucji; dotknie historycznym i teologicznym fundamentem zarówno żydowskich i chrześcijańskich dyspensy. We shall consider the subject first in the light of Scripture; secondly, in the light of Jewish and Christian tradition; thirdly, in the light of internal evidence, furnished by the Pentateuch; finally, in the light of ecclesiastical decisions. Będziemy z zastrzeżeniem rozważenia w pierwszej kolejności w świetle Pisma Świętego, po drugie, w świetle tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, po trzecie, w świetle dowodów wewnętrznych, dostarczony przez Pięcioksiąg; wreszcie, w świetle decyzji kościelnych.

A. TESTIMONY OF SACRED SCRIPTURE A. świadectwo Pisma Świętego

It will be found convenient to divide the Biblical evidence for the Mosaic authorship of the Pentateuch into three parts: (1) Testimony of the Pentateuch; Będzie można znaleźć przede wszystkim podzielić biblijne dowody na mozaiki autorstwa z Pięcioksiąg na trzy części: (1) Świadectwo z Pięcioksiąg;

(2) Testimony of the other Old-Testament books; (3) Testimony of the New Testament. (2) Świadectwo z drugiej Starego Testamentu-książki (3) Świadectwo z Nowego Testamentu.

(1) Witness of the Pentateuch (1) świadczą o Pięcioksiąg

The Pentateuch in its present form does not present itself as a complete literary production of Moses. W Pięcioksiąg w swojej obecnej formie nie przedstawia się jako kompletny literackie produkcji Mojżesza. It contains an account of Moses' death, it tells the story of his life in the third person and in an indirect form, and the last four books do not exhibit the literary form of memoirs of the great lawgiver; besides, the expression "God said to Moses" shows only the Divine origin of the Mosaic laws but does not prove that Moses himself codified in the Pentateuch the various laws promulgated by him. Zawiera konto Mojżesza "śmierć, to opowiada historię swojego życia w trzeciej osobie oraz w formie pośredniej, a cztery ostatnie książki nie wykazują literacką formę wspomnienia wielkiego prawodawca, oprócz, wyrażenie" Bóg powiedział do Mojżesza "pokazuje tylko Boskiego pochodzenia tego prawa mojżeszowego, ale nie dowodzą, że Mojżesz sam Pięcioksiąg skodyfikowane w różnych ustaw ogłoszone przez niego. On the other hand, the Pentateuch ascribes to Moses the literary authorship of at least four sections, partly historical, partly legal, partly poetical. Z drugiej strony, Pięcioksiąg Mojżesza przypisuje do literackiego autorstwa co najmniej cztery punkty, częściowo historycznych, częściowo prawnych, w części poetyckiej. (a) After Israel's victory over the Amalecites near Raphidim, the Lord said to Moses (Exodus 17:14): "Write this for a memorial in a book, and deliver it to the ears of Josue." (a) Po zwycięstwie Izraela nad Amalecites pobliżu Raphidim, Pan powiedział do Mojżesza (Exodus 17:14): "Napisz o tym w księdze pamiątkowej, i dostarczyć go do uszu Josué". This order is naturally restricted to Amalec's defeat, a benefit which God wished to keep alive in the memory of the people (Deuteronomy 25:17-19). Nakaz ten jest naturalnie ograniczony do Amalec's pokonać, korzyści, które Bóg zechciał, aby utrzymać przy życiu w pamięci ludzi (Powtórzonego Prawa 25:17-19). The present pointing of the Hebrew text reads "in the book", but the Septuagint version omits the definite article. Even if we suppose that the Massoretic pointing gives the original text, we can hardly prove that the book referred to is the Pentateuch, though this is highly probable (cf. von Hummelauer "Exodus et Leviticus", Paris, 1897, p. 182; Idem, "Deuteronomium", Paris, 1901, p. 152; Kley, "Die Pentateuchfrage", Munster, 1903, p. 217). Obecny wskazując na hebrajski tekst brzmi "w książce", ale Septuaginta pomija ostateczną wersję artykułu. Nawet jeśli mamy przypuszczenia, że Massoretic wskazując daje oryginalnego tekstu, możemy trudno udowodnić, że książki, o których mowa jest Pięcioksiąg, choć to jest wysoce prawdopodobne (por. von Hummelauer "Exodus et Kapłańska", Paryż, 1897, str. 182; Tamże, "Deuteronomium", Paryż, 1901, str. 152; Kley, "Die Pentateuchfrage", Munster, 1903, str. 217). (b) Again, Ex., xxiv, 4: "And Moses wrote all the words of the Lord." (b) Again, ex., XXIV, 4: "I napisał Mojżesz wszystkie słowa Pana." The context does not allow us to understand these words in an indefinite manner, but as referring to the words of the Lord immediately preceding or to the so-called "Book of the Covenant", Ex., xx-xxiii. Kontekście nie pozwala nam zrozumieć te słowa w sposób nieokreślony, ale jako odnoszące się do słów Pana bezpośrednio poprzedzających lub tzw "Książka Przymierza", Ex., XX-XXIII. (c) Ex., xxxiv, 27: "And the Lord said to Moses: Write thee these words by which I have made a covenant both with thee and with Israel." (c) Ex., XXXIV, 27: "A Pan rzekł do Mojżesza: Napisz do ciebie te słowa przez które zawarł przymierze z tobą, jak iz Izraela." The next verse adds: "and he wrote upon the tables the ten words of the covenant." Następny werset dodaje: "On napisał na tablicach dziesięciu słów przymierza". Ex., xxxiv, 1, 4, shows how Moses had prepared the tables, and Ex., xxxiv, 10-26, gives us the contents of the ten words. Ex., XXXIV, 1, 4, pokazuje, jak Mojżesz przygotowane tabele i wcześniej., XXXIV, 10-26, daje nam zawartość dziesięciu słów. (d) Num., xxxiii, 1-2: "These are the mansions of the children of Israel, who went out of Egypt by their troops under the conduct of Moses and Aaron, which Moses wrote down according to the places of their encamping." (d) Num., XXXIII, 1-2: "Oto dworów z Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu przez swoich żołnierzy w ramach postępowania Mojżesza i Aarona, który pisał Mojżesz w dół w zależności od miejsca ich encamping ". Here we are informed that Moses wrote the list of the people's encampments in the desert; but where it this list to be found? Tu są informowani, że Mojżesz napisał w liście do ludzi namiotowe na pustyni, ale jeżeli tę listę można znaleźć? Most probably it is given in Num., xxxiii, 3-49, or the immediate context of the passage telling of Moses' literary activity; there are, however, scholars who understand this latter passage as referring to the history of Israel's departure from Egypt written in the order of the people's encampments, so that it would be our present Book of Exodus. Najprawdopodobniej jest ona podana w Num., XXXIII, 3-49, lub w bezpośrednim kontekście przejścia z informacją Mojżesza "działalności literackiej; istnieją, jednak naukowcy, którzy rozumieją ten drugi korytarz jako odnoszące się do historii Izraela wyjścia z Egiptu napisane w kolejności od ludzi namiotowe, tak że byłoby nasze obecne Księga Wyjścia. But this view is hardly probable; for its assumption that Num., xxxiii, 3-49, is a summary of Exodus cannot be upheld, as the chapter of Numbers mentions several encampments not occurring in Exodus. Ale ten widok nie jest prawdopodobne, bo jego założenie, że Num., XXXIII, 3-49, jest streszczeniem Exodus nie może zostać uwzględniony, ponieważ rozdział Liczby wymienia kilka namiotowe nie występujących w Exodus.

Besides these four passages there are certain indications in Deuteronomy which point to the literary activity of Moses. Oprócz tych czterech fragmentów istnieją pewne wskazania w Powtórzonego Prawa, które wskazują na działalność literacką Mojżesza. Deut., i, 5: "And Moses began to expound the law and to say"; even if the "law" in this text refer to the whole of the Pentateuchal legislation, which is not very probable, it shows only that Moses promulgated the whole law, but not that he necessarily wrote it. Practically the entire Book of Deuteronomy claims to be a special legislation promulgated by Moses in the land of Moab: iv, 1-40; 44-49; v, 1 sqq.; xii, 1 sqq. Deut., I, 5: "Mojżesz zaczął objaśniać i prawa do powiedzenia", nawet jeśli "prawo" w tym tekście odnoszą się do całego tego Pentateuchal prawnych, które nie jest bardzo prawdopodobne, że ona tylko pokazuje Mojzesz ogłoszone całego prawa, ale nie koniecznie, że on ją napisał. Praktycznie cały Księga Powtórzonego twierdzi, że jest specjalne prawodawstwo ogłoszonym przez Mojżesza w ziemi Moabu: IV, 1-40, 44-49; V, 1 sqq.; XII 1 sqq. But there is a suggestion of writing too: xvii, 18-9, enjoins that the future kings are to receive a copy of this law from the priests in order to read and observe it; xxvii, 1-8, commands that on the west side of the Jordan "all the words of this law" be written on stones set up in Mount Hebal; xxviii, 58, speaks of "all the words of this law, that are written in this volume" after enumerating the blessings and curses which will come upon the observers and violators of the law respectively, and which are again referred to as written in a book in xxix, 20, 21, 27, and xxxii, 46, 47; now, the law repeatedly referred to as written in a book must be at least the Deuteronomic legislation. Ale istnieje też propozycję pisania: XVII, 18-9, nakazuje, aby w przyszłości królowie mają otrzymać kopię tej ustawy z kapłanów, aby czytać i obserwować go; XXVII, 1-8, poleceń, że na zachód za Jordanem "wszystkie słowa tego Prawa" być napisana na kamienie utworzony w Mount Hebal, XXVIII, 58, mówi o "wszystkich słów tego Prawa, które są napisane w tej wielkości" po wyliczanie i błogosławieństwa, które curses będzie pochodzić od obserwatorów i Przeciwko osobom naruszającym przepisy prawa, odpowiednio, i które są ponownie określone jako napisane w księdze w XXIX, 20, 21, 27, XXXII, 46, 47; teraz, prawo wielokrotnie określany jako napisane w Książka musi być co najmniej Deuteronomic prawodawstwa. Moreover, xxxi, 9-13 states, "and Moses wrote this law", and xxxi, 26, adds, "take this book, and put it in the side of the ark. . .that it may be there for a testimony against thee"; to explain these texts as fiction or as anachronisms is hardly compatible with the inerrancy of Sacred Scripture. Ponadto, XXXI, 9-13 członkowskich ", a napisał Mojżesz to Prawo", a XXXI, 26, dodaje, "wziąć tę książkę, i umieścić go w stronę Arki... Że mogą być tam na świadectwo przeciwko cie "; do wyjaśnienia tych tekstów jako fikcję lub anachronisms nie jest zgodna z inerrancy Pisma Świętego. Finally, xxxi, 19, commands Moses to write the canticle contained in Deut., xxxii, 1-43. Wreszcie, XXXI, 19, polecenia Mojżesza do napisania kantyk zawartych w Deut., XXXII, 1-43.

The Scriptural scholar will not complain that there are so few express indications in the Pentateuch of Moses' literary activity; he will rather be surprised at their number. W biblijny uczony nie skarżą się, że istnieją tak wyrazić kilka wskazań w Pięcioksiąg Mojżesza "działalności literackiej; on raczej być zaskoczony ich liczbą. As far as explicit testimony for its own, at least partial, authorship is concerned, the Pentateuch compares rather favourably with many other books of the Old Testament. Jeśli chodzi o wyraźnym świadectwem dla własnych, przynajmniej częściowe, autorstwo, to Pięcioksiąg porównuje raczej korzystnie z wielu innych ksiąg Starego Testamentu.

(2) Witness of other Old-Testament Books (2) Świadek innych Starego Testamentu-Books

(a) Josue.-The narrative of the Book of Josue presupposes not merely the facts and essential ordinances contained in the Pentateuch, but also the law given by Moses and written in the book of the law of Moses: Jos., i, 7-8; viii, 31; xxii, 5; xxiii, 6. (a) Josue.-narracyjny z Księgi Josué zakłada nie tylko istotne fakty i nakazy zawarte w Pięcioksiąg, ale także prawa danego przez Mojżesza i napisane w księdze Prawa Mojżesza: Jos, I, 7 -8; VIII, 31; XXII, 5, XXIII, 6. Josue himself "wrote all these things in the volume of the law of the Lord" (xxiv, 26). Josué sam pisał to wszystko w wielkości Prawa Pańskiego "(XXIV, 26). Prof. Hobverg maintains that this "volume of the law of the Lord" is the Pentateuch ("Über den Ursprung des Pentateuchs" in "Biblische Zeitschrift", 1906, IV, 340); Mangenot believes that it refers at least to Deuteronomy (Dict. de la Bible, V, 66). Prof Hobverg twierdzi, że "wielkość Prawa Pańskiego" jest Pięcioksiąg ( "Über den Ursprung des Pentateuchs" w "Biblische Zeitschrift", 1906, IV, 340); Mangenot uważa, że odnosi się on co najmniej do Powtórzonego (Dict . De la Bible, V, 66). At any rate, Josue and his contemporaries were acquainted with a written Mosaic legislation, which was divinely revealed. W każdym razie, Josué i jego współczesnych były zapoznania się z pisemną Mozaika ustawodawstwo, które zostało objawione bosko.

(b) Judges; I, II Kings.-In the Book of Judges and the first two Books of Kings there is no explicit reference to Moses and the book of the law, but a number of incidents and statements presuppose the existence of the Pentateuchal legislation and institutions. (b) sędziowie; I,-II Kings. W Księdze Sędziów i dwa pierwsze Księgi Królów nie ma wyraźnego odniesienia do Mojżesza i książki z prawem, ale wiele zdarzeń i oświadczenia zakładają istnienie w Pentateuchal prawnych i instytucji. Thus Judges, xv, 8-10, recalls Israel's delivery from Egypt and its conquest of the Promised Land; Judges, xi, 12-28, states incidents recorded in Num., xx, 14; xxi, 13,24; xxii, 2; Judges, xiii, 4, states a practice founded on the law of the Nazarites in Num., vi, 1-21; Judges, xviii, 31, speaks of the tabernacle existing in the times when there was no king in Israel; Judges, xx, 26-8 mentions the ark of the covenant, the various kinds of sacrifices, and the Aaronic priesthood. Tak więc sędziowie, xv, 8-10, przypomina Izraela z Egiptu i dostarczenia jej podboju Ziemi Obiecanej, sędziowie, XI, 12-28, stanowi zdarzeń odnotowanych w Num., XX, 14; XXI, 13,24; XXII, 2 , Sędziowie, XIII, 4, stanowi praktykę założona w sprawie prawa do Nazarites w Num., VI, 1-21; sędziowie, XVIII, 31, mówi o tabernakulum istniejących w czasach, kiedy nie było króla w Izraelu; sędziów , Xx, 26-8 wspomina Arka Przymierza, w różnego rodzaju wyrzeczeń, a Aaronic kapłaństwa. The Pentateuchal history and laws are similarly presupposed in 1 Samuel 10:18; 15:1-10; 10:25; 21:1-6; 22:6 sqq.; 23:6-9; 2 Samuel 6. Pentateuchal w historii i prawa są podobnie bieżącym w 1 Samuela 10:18, 15:1-10, 10:25; 21:1-6; 22:6 sqq.; 23:6-9 2 Samuela. 6.

(c) 1 and 2 Kings.-The last two Books of Kings repeatedly speak of the law of Moses. (c) 1 i 2-Kings. W ostatnich dwóch Księgi Królów wielokrotnie mówić o Prawie Mojżesza. To restrict the meaning of this term to Deuteronomy is an arbitrary exegesis (cf. 1 Kings 2:3; 10:31); Amasias showed mercy to the children of the murderers "according to that which is written in the book of the law of Moses" (2 Kings 14:6); the sacred writer records the Divine promise of protecting the Israelites "Only if they will observe to do all that I have commanded them according to the law which my servant Moses commanded them" (2 Kings 21:8). Aby ograniczyć rozumieniu tego terminu do Powtórzonego jest arbitralne egzegezy (por. 1 Kings 2:3; 10:31); Amasias pokazał miłosierdzie dla dzieci morderców "według tego, co jest napisane w księdze Prawa Mojżesz "(2 Królów 14:6); sacrum pisarz rekordy Boskiej obietnicy ochrony Izraelici" tylko wtedy, gdy będzie przestrzegać, aby zrobić wszystko, co mam im zgodnie z prawem, które sługa mój Mojżesz polecił je "(2 Królów 21 : 8). In the eighteenth year of the reign of Josias was found the book of the law (2 Kings 22:8, 11), or the book of the covenant (2 Kings 23:2), according to which he conducted his religious reform (2 Kings 23:10-24), and which is identified with "the law of Moses" (2 Kings 23:25). W osiemnastym roku panowania Josias znaleziono książki z prawem (2 Królów 22:8, 11), lub Księgę Przymierza (2 Królów 23:2), zgodnie z którym prowadzone jego reformy religijnej (2 Królów 23:10-24), i które jest utożsamiane z "Prawa Mojżeszowego" (2 Królów 23:25). Catholic commentators are not at one whether this law-book was Deuteronomy (von Hummelauer, "Deuteronomium", Paris, 1901, p. 40-60, 83-7) or the entire Pentateuch (Clair, "Les livres des Rois", Paris, 1884, II, p. 557 seq.; Hoberg, "Moses und der Pentateuch", Frieburg, 1905, p. 17 seq.; "uber den Ursprung des Pentateuchs" in "Biblische Zeitschrift", 1906, IV, pp. 338-40). Katolicki komentatorzy nie są w jednym, czy to prawo-książki Powtórzonego (von Hummelauer, "Deuteronomium", Paryż, 1901, str. 40-60, 83-7) lub cały Pięcioksiąg (Clair, "Les livres des Rois", Paryż 1884, II, str. 557 i nast.; Hoberg, "und der Pięcioksiąg Mojżesza", Frieburg, 1905, str. 17 i nast. "Über den Ursprung des Pentateuchs" w "Biblische Zeitschrift", 1906, IV, pp. 338 -40).

(d) Paralipomenon.-The inspired writer of Paralipomenon refers to the law and the book of Moses much more frequently and clearly. (d) Paralipomenon.-The inspirowane pisarz Paralipomenon odnosi się do prawa i Księdze Mojżesza znacznie częściej i wyraźnie. The objectionable names and numbers occurring in these books are mostly due to transcribers. Z budzącą nazw i numerów występujących w tych książek są głównie ze względu na transcribers. The omission of incidents which would detract from the glory of the Israelite kings or would not edify the reader is not detrimental to the credibility or veracity of the work. Otherwise one should have to place among works of fiction a number of biographical or patriotic publications intended for the young or for the common reader. Pominięcie incydentów, które mogłyby odwracać uwagi od tego chwałą królów Izraelita lub nie pouczać czytelnika nie jest szkodliwe dla wiarygodności lub prawdziwości pracy. Wypadku należy mieć na miejsce wśród fabularne szereg biograficzny czy zamierzonego patriotycznych publikacje dla młodzieży lub dla wspólnego czytelnika. On their part, the modern critics are too eager to discredit the authority of Paralipomena. Na ich części, nowoczesny krytycy są zbyt chętnie dyskredytuje władzy Paralipomena. "After removing the account of Paralipomena", writes de Wette (Beitrage, I, 135), "the whole Jewish history assumes another form, and the Pentateuchal investigations take another turn; a number of strong proofs, hard to explain away, for the early existence of the Mosaic books have disappeared, the other vestiges of their existence are placed in a different light." "Po usunięciu konta w Paralipomena", pisze de Wette (Beiträge, I, 135), "całej żydowskiej historii zakłada innej formie, a dochodzenie Pentateuchal kolei podejmować innego; szereg silnych dowodów, trudno jest wyjaśnić daleko, za początku istnienia mozaiki książki zniknęły, inne ślady ich istnienia są umieszczone w innym świetle. " A glance at the contents of Parlipomenon suffices to explain the efforts of de Witte and Wellhausen to disprove the historicity of the books. Jednak rzut oka na zawartość Parlipomenon wystarczy do wyjaśnienia wysiłków de Witte i Wellhausen obalających na historyczność z książek. Not only are the genealogies (1 Chronicles 1-9) and the descriptions of worship traced after the data and laws of the Pentateuch, but the sacred writer expressly points out their conformity with what is written in the law of the Lord (1 Chronicles 16:40), in the law of Moses (2 Chronicles 23:18; 31:3), thus identifying the law of the Lord with that written by Moses (cf. 2 Chronicles 25:4). Nie tylko są rodowodów (1 Kronik 1-9) oraz kultu odszukane opisy po danych i prawa do Pięcioksiąg, ale święty pisarz wyraźnie wskazuje ich zgodności z tym, co jest napisane w Prawie Pana (1 Kronik 16 : 40), w Prawie Mojżesza (2 Kronik 23:18, 31:3), w ten sposób określenia prawa do Pana, że napisana przez Mojżesza (por. 2 Kronik 25:4). The reader will find similar indications of the existence and the Mosaic origin of the Pentateuch in I Par., xxii, 12 seq.; II Par., xvii, 9; xxxiii, 4; xxxiv, 14; xxv, 12. Czytelnik znajdzie podobnych oznak istnienia i pochodzenia Mozaika z Pięcioksiąg w I Par. XXII, 12 i nast.; II Par., XVII, 9, XXXIII, 4; XXXIV, 14, XXV, 12. By an artificial interpretation, indeed, the Books of Paralipomenon may be construed to represent the Pentateuch as a book containing the law promulgated by Moses; but the natural sense of the foregoing passages regards the Pentateuch as a book edited by Moses. Przez sztuczne interpretacji, w istocie, Księgi Paralipomenon mogą być interpretowane do reprezentowania Pięcioksiąg jako książka zawierająca prawie ogłoszonym przez Mojżesza, lecz naturalne poczucie powyższych fragmentów zakresie Pięcioksiąg jako książka edytowany przez Mojżesza.

(e) I, II Esdras.-The Books of Esdras and Nehemias, too, taken in their natural and commonly accepted sense, consider the Pentateuch as the book of Moses, not merely as a book containing the law of Moses. (e) I, II Esdras.-ksiegach Księgi Ezdrasza i Nehemias również podjęte w ich naturalnym i powszechnie akceptowane sensie uważają książkę jako Pięcioksiąg Mojżesza, a nie jedynie jako książka zawierająca prawo Mojżeszowym. This contention is based on the study of the following texts: I Esd., iii, 2 sqq.; vi, 18; vii, 14; II Esd., i, 7 sqq.; viii, 1, 8, 14; ix, 3; x, 34, 36; xiii, 1-3. Ten zarzut jest oparty na badaniu następujące teksty: I ESD., III, 2 sqq.; VI 18, VII, 14; II ESD., I, 7 sqq.; VIII, 1, 8, 14, IX, 3; x, 34, 36, XIII, 1-3. Graf and his followers expressed the view that the book of Moses referred to in these texts is not the Pentateuch, but only the Priestly Code; but when we keep in mind that the book in question contained the laws of Lev., xxiii, and Deut., vii, 2-4; xv, 2, we perceive at once that the book of Moses cannot be restricted to the Priestly Code. Graf i jego naśladowców wyraził pogląd, że w księdze Mojżesza, o których mowa w tych tekstów nie jest Pięcioksiąg, ale tylko Kapłańskiego kodeksu, ale gdy będziemy pamiętać, że na pytanie zawarte w książce ustawodawstw Lew., XXIII, a Deut ., VII, 2-4; XV, 2, my widzimy, że raz w księdze Mojżesza nie może być ograniczone do Kapłańskiego Kodeksu. To the witness of the historical books we may add II Mach., ii, 4; vii, 6; Judith, viii, 23; Ecclus., xxiv, 33; xlv, 1-6; xlv, 18, and especially the Preface of Ecclus. Do świadkiem historycznych książek możemy dodać II Mach., II, 4; VII, 6; Judith, VIII, 23; Ecclus., XXIV, 33, XLV, 1-6; XLV, 18, a zwłaszcza Prefacja Ecclus.

(f) Prophetic Books.-Express reference to the written law of Moses is found only in the later Prophets: Bar., ii, 2, 28; Dan., ix, 11, 13; Mal., iv, 4. (f) prorocze Books.-Express pisemne odniesienie do prawa Mojżeszowego znajduje się dopiero w późniejszym Prophets: Bar., II, 2, 28; Dan., IX, 11, 13; Mal., IV, 4. Among these, Baruch knows that Moses has been commanded to write the law, and though his expressions run parallel to those of Deut., xxviii, 15, 53, 62-64, his threats contain allusions to those contained in other parts of the Pentateuch. The other Prophets frequently refer to the law of the Lord guarded by the priests (cf. Deuteronomy 31:9), and they put it on the same level with Divine Revelation and the eternal covenant of the Lord. Wśród tych, Baruch wie, że Mojżesz był przykazał napisać prawem, i choć jego wyrażenia biegną równolegle do tych z Deut., XXVIII, 15, 53, 62-64, jego zagrożenia zawierają aluzje do tych zawartych w innych częściach tego Pięcioksiąg . W innych proroków często odnoszą się do prawa Pana strzeżony przez kapłanów (por. Powtórzonego Prawa 31:9), i umieścić go na tym samym poziomie, z Bożego Objawienia i wieczne przymierze z Panem. They appeal to God's covenant, the sacrificial laws the calendar of feasts, and other laws of the Pentateuch in such a way as to render it probable that a written legislation formed the basis of their prophetic admonitions (cf. Hosea 8:12), and that they were acquainted with verbal expressions of the book of the law. Odwołują się do Bożego przymierza, w ofiarnej prawa kalendarz świąt i innych ustaw z Pięcioksiąg w taki sposób, aby uczynić go prawdopodobne, że pisemne ustawodawstwa stanowiły podstawę ich prorocze admonitions (por. Ozeasz 8:12), oraz , że byli zaznajomieni z werbalnego wyrażenia księdze Prawa. Thus in the northern kingdom Amos (iv, 4-5; v, 22 sqq.) and Isaias in the south (i, 11 sqq.) employ expressions which are practically technical words for sacrifice occurring in Lev., i-iii; vii, 12, 16; and Deut., xii, 6. Tak więc w północnej królestwo Amos (IV, 4-5; V, 22 sqq.) Isaias i na południu (I, 11 sqq.) Zatrudniają wyrażeń, które są praktycznie techniczne dla słowa występujące w ofierze Lew., I-III, VII , 12, 16; i Deut., XII, 6.

(3) Witness of the New Testament (3) Świadek Nowego Testamentu

We need not show that Jesus and the Apostles quoted the whole of the Pentateuch as written by Moses. Potrzebujemy nie pokazują, że Jezus i Apostołowie przytoczona w całości, jak napisane przez Pięcioksiąg Mojżesza. If they attributed to Moses all the passages which they happen to cite, if they ascribe the Pentateuch to Moses whenever there is question of its authorship, even the most exacting critics must admit that they express their conviction that the work was indeed written by Moses. Jeżeli one przypisane do Mojżesza wszystkie fragmenty, które się powołać, jeżeli przypisać do Pięcioksiąg Mojżesza, aby w każdym przypadku, gdy nie jest kwestia jego autorstwa, nawet najbardziej wymagających krytyków Przyznam, że oni wyrazić swoje przekonanie, że praca została rzeczywiście napisana przez Mojżesza. When the Sadducees quote against Jesus the marriage law of Deut., xxv, 5, as written by Moses (Matthew 22:24; Mark 12:19; Luke 20:28), Jesus does not deny the Mosaic authorship, but appeals to Ex., iii, 6, as equally written by Moses (Mark 12:26; Matthew 22:31; Luke 20:37). Gdy saduceuszów cytatem przeciw Jezusowi małżeństwa prawa Deut., XXV, 5, jak napisane przez Mojżesza (Mateusza 22:24; Mark 12:19; Łk 20:28), Jezus nie zaprzecza mozaiki autorstwa, ale apeluje do Ex ., III, 6, jak równie napisane przez Mojżesza (Mark 12:26; Mateusza 22:31; Łk 20:37). Again, in the parable of Dives and Lazarus (Luke 16:29), He speaks of "Moses and the prophets", while on other occasions He speaks of "the law and the prophets" (Luke 16:16), thus showing that in His mind the law, or the Pentateuch, and Moses are identical. Ponownie, w przypowieści Dives i Łazarza (Łk 16:29), on mówi o "Mojżesza i proroków", natomiast w innych przypadkach On mówi "Prawo i Prorocy" (Łk 16:16), co oznacza, że Jego umysł prawa, lub Pięcioksiąg, i Mojżesz są identyczne. The same expressions reappear in the last discourse addressed by Christ to His disciples (Luke 24:44-6; cf. 27): "which are written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms concerning me". Tego samego wyrazu ponownie w ciągu ostatnich dyskursu skierowane przez Chrystusa do Jego uczniów (Luke 24:44-6; cf. 27): "które są napisane w Prawie Mojżesza, i proroków, iw psalmach o mnie". Finally, in John, v, 45-7, Jesus is more explicit in asserting the Mosaic authorship of the Pentateuch: "There is one that accuseth you, Moses. . .for he wrote of me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words?" Wreszcie, w Jana, V, 45-7, Jezus jest bardziej wyraźne w dochodzeniu do mozaiki autorstwa z Pięcioksiąg: "Istnieje jeden accuseth że ci, Mojżesz... Pisał do mnie. Ale jeśli nie wierzycie pismom jego Jak sądzisz, że będą moje słowa? " Nor can it be maintained that Christ merely accommodated himself to the current beliefs of his contemporaries who considered Moses as the author of the Pentateuch not merely in a moral but also in the literary sense of authorship. Nie może ona być utrzymywana, że sam Chrystus do zakwaterowani jedynie obecne przekonania o jego współczesnych, którzy uznać Mojżesz jako autor z Pięcioksiąg nie tylko w moralnym, ale także w sensie literackim autorstwa. Jesus did not need to enter into the critical study of the nature of Mosaic authorship, but He could not expressly endorse the popular belief, if it was erroneous. Jezus nie trzeba wejść do krytycznej analizy o charakterze mozaiki autorstwa, ale nie mógł on wyraźnie poświadcza popularne wierzenia, jeśli było ono błędne.

The Apostles too felt convinced of, and testified to, the Mosaic authorship. "Philip findeth Nathanael, and saith to him: We have found him of whom Moses in the law, and the prophets did write." Apostołów za filcowych przekonany, i do zeznał, mozaiki autorstwa. "Filip spotkał Natanael, i mówi do niego: Znaleźliśmy Tego, którego Mojżesz w Prawie i Prorocy nie pisać". St. Peter introduces a quotation from Deut., xviii, 15, with the words: "For Moses said" (Acts 3:22). Peter wprowadza cytat z Deut., XVIII, 15, ze słowami: "Mojżesz tak powiedział:" (Dz 3:22). St. James and St. St James St Paul relate that Moses is read in the synagogues on the Sabbath day (Acts 15:21; 2 Corinthians 3:15). Pawła odnoszą się, że Mojżesz jest w synagogach w dzień szabatu (Dz 15:21; 2 Koryntian 3:15). The great Apostle speaks in other passages of the law of Moses (Acts 13:33; 1 Corinthians 9:9); he preaches Jesus according to the law of Moses and the Prophets (Acts 28:23), and cites passages from the Pentateuch as words written by Moses (Romans 10:5-8; 19). Wielki Apostoł mówi w innych fragmentów Prawa Mojżeszowego (Dz 13:33; 1 Koryntian 9:9); on głosi Jezus zgodnie z prawem Mojżesza i proroków (Dz 28:23), i fragmenty przytacza z Pięcioksiąg jako wyrazy pisane przez Mojżesza (Rzymian 10:5-8; 19). St. John mentions the canticle of Moses (Revelation 15:3). Święty Jan mówi o Kantyk Mojżesza (Apokalipsa 15:3).

B. WITNESS OF TRADITION B. świadka tradycji

The voice of tradition, both Jewish and Christian, is so unanimous and constant in proclaiming the Mosaic authorship of the Pentateuch that down to the seventeenth century it did not allow the rise of any serious doubt. Głosu tradycji, zarówno żydowskich i chrześcijańskich, jest tak jednomyślna i stałej w głoszeniu mozaiki autorstwa z Pięcioksiąg, że aż do XVII wieku nie pozwalają na powstanie jakichkolwiek poważnych wątpliwości. The following paragraphs are only a meagre outline of this living tradition. Poniższe akapity są tylko skromnych zarys tej żywej tradycji.

(1) Jewish Tradition (1) Tradition Żydowskiej

It has been seen that the books of the Old Testament, beginning with those of the Pentateuch, present Moses as the author of at least parts of the Pentateuch. The writer of the Books of Kings believes that Moses is the author of Deuteronomy at least. Zostało ono postrzegane, że księgi Starego Testamentu, poczynając od tych z Pięcioksiąg, przedstawia Mojżesza jako autora przynajmniej części z Pięcioksiąg. Pisarz z Księgi Królów uważa, że Mojżesz jest autorem co najmniej Powtórzonego. Esdras, Nehemias, Malachias, the author of Paralipomena, and the Greek authors of the Septuagint Version consider Moses as the author of the whole Pentateuch. Księgi Ezdrasza, Nehemias, Malachias, autor Paralipomena oraz autorów z greckim Septuaginta Wersja uznają Mojżesza jako autora całej Pięcioksiąg. At the time of Jesus Christ and the Apostles friend and foe take the Mosaic authorship of the Pentateuch for granted; neither our Lord nor His enemies take exception to this assumption. W czasie Jezusa Chrystusa i Apostołów przyjacielem i wrogiem podejmują mozaiki autorstwa z Pięcioksiąg za pewnik, Pana naszego ani wrogów, ani sprzeciwiać się tego założenia. In the first century of the Christian era, Josephus ascribes to Moses the authorship of the entire Pentateuch, not excepting the account of the lawgiver's death ("Antiq. Jud.", IV, viii, 3-48; cf. I Procem., 4; "Contra Apion.", I, 8). W pierwszym wieku ery chrześcijańskiej, Josephus do Mojżesza, przypisuje autorstwo całego Pięcioksiąg, nie wyłączając z tego konta prawodawca śmierci ( "Antiq. Jud.", IV, VIII, 3-48; cf. I Procem., 4; "Contra Apion." I, 8). The Alexandrian philosopher Philo is convinced that the entire Pentateuch is the work of Moses, and that the latter wrote a prophetic account of his death under the influence of a special divine inspiration ("De vita Mosis", ll. II, III in "Opera", Geneva, 1613, pp. 511, 538). W aleksandryjski filozof Filon z Aleksandrii jest przekonany, że cała praca jest Pięcioksiąg Mojżesza, a ten ostatni napisał prorocze uwagę jego śmierci pod wpływem specjalnego boskiej inspiracji ( "De vita Mosis", ll. II, III, w "Operze ", Genewa, 1613, pp. 511, 538). The Babylonian Talmud ("Baba-Bathra", II, col. 140; "Makkoth", fol. IIa; "Menachoth", fol. 30a; cf. Vogue, "Hist. de la Bible et de l'exegese biblique jusqua'a nos jours", Paris, 1881, p. 21), the Talmud of Jerusalem (Sota, v, 5), the rabbis, and the doctors of Israel (cf. Furst, "Der Kanon des Alten Testaments nach den Überlieferungen im Talmud und Midrasch", Leipzig, 1868, pp. 7-9) bear testimony to the continuance of this tradition for the first thousand years. The Talmud babiloński ( "Baba-Bathra", II, col. 140; "Makkoth", fol. IIa; "Menachoth", fol. 30a, cf. Vogue "Hist. De la Bible et de l'exegese biblique jusqua" A nr jours ", Paryż 1881, str. 21), w Talmud Jerozolimski (Sota, v, 5), rabinów, lekarzy i Izraela (por. Fürst," Der Kanon des Alten Testament nach den Überlieferungen im Talmud und Midrasch ", Lipsk, 1868 pp. 7-9) opatrzone świadectwem ciągłości tej tradycji dla pierwszego tysiąca lat. Though Isaac ben Jasus in the eleventh century and Abenesra in the twelfth admitted certain post-Mosaic additions in the Pentateuch, still they as well as Maimonides upheld its Mosaic authorship, and did not substantially differ in this point from the teaching of R. Becchai (thirteenth cent.), Joseph Karo, and Abarbanel (fifteenth cent.; cf. Richard Simon, "Critique de la Bibl. des aut. eccles. de E. Dupin", Paris, 1730, III, pp. 215-20). Chociaż Izaak ben Jasus w wieku jedenastego i dwunastego Abenesra w niektórych przyznał po Mozaika uzupełnień w Pięcioksiąg, nadal są jak Majmonides podtrzymał jego autorstwo mozaiki, a nie znacznie różnią się od tego punktu nauczania R. Becchai ( Trzynasty centów.), Józefa Karo, a Abarbanel (piętnastego centów. por.. Richard Simon, "Critique de la Bibl. des aut. Eccles. E. de Dupin", Paryż, 1730 roku, III, pp. 215-20). Only in the seventeenth century, Baruch Spinoza rejected the Mosaic authorship of the Pentateuch, pointing out the possibility that the work might have been written by Esdras ("Tract. Theol.-politicus", c. viii, ed. Tauchnitz, III, p. 125). Dopiero w XVII wieku, Baruch Spinoza odrzucił mozaiki autorstwa z Pięcioksiąg, zwracając uwagę możliwość, że praca może zostały napisane przez Księgi Ezdrasza ( "dróg. Theol.-politicus", c. VIII, wyd. Tauchnitz, III p . 125). Among the more recent Jewish writers several have adopted the results of the critics, thus abandoning the tradition of their forefathers. Wśród ostatnich kilku pisarzy żydowskich przyjęli wyniki krytyków, a tym samym rezygnując z tradycji ich przodków.

(2) Christian Tradition (2) Tradycja chrześcijańska

The Jewish tradition concerning the Mosaic authorship of the Pentateuch was brought in to the Christian Church by Christ Himself and the Apostles. Żydowskiej tradycji dotyczących autorstwa Mozaika z Pięcioksiąg została wniesiona do chrześcijańskiego Kościoła przez samego Chrystusa i Apostołów. No one will seriously deny the existence and continuance of such a tradition from the patristic period onward; one might indeed be curious about the interval between the time of the Apostles and beginning of the third century. Nikt nie będzie poważnie zaprzeczają istnieniu i kontynuacji takiej tradycji z ojców kościoła na dalszy okres, jeden rzeczywiście może być ciekawy temat między czasie Apostołów i początku trzeciego wieku. For this period we may appeal to the "Epistle of Barnabus" (x, 1-12; Funk, "Patres apostol.", 2nd ed., Tübingen, 1901, I, p. 66-70; xii, 2-9k; ibid., p. 74-6), to St. Clement of Rome (1 Corinthians 41:1; ibid., p. 152), St. Justin ("Apol. I", 59; PG, VI, 416; I, 32, 54; ibid., 377, 409; "Dial.", 29; ibid., 537), to the author of "Cohort. Ad Graec." W tym okresie możemy odwołać się do "List Barnabus" (x, 1-12; Funk "Patres apostol." 2nd ed., Tübingen, 1901, I, str. 66-70, XII, 2-9k; Ibidem., str. 74-6), do świętego Klemensa Rzymskiego (1 Koryntian 41:1; tamże., str. 152), św Justin ( "Apol. Ja", 59; PG, VI, 416; I , 32, 54, tamże., 377, 409; "Dial"., 29, tamże., 537), z autorem "Cohort. Graec reklam". (9, 28, 30, 33, 34; ibid., 257, 293, 296-7, 361), to St. Theophilus ("Ad Autol.", III, 23; ibid., 1156; 11, 30; ibid., 1100), to St. Irenæus (Cont. haer., I, ii, 6; PG, VII, 715-6), to St. Hippolytus of Rome ("Comment. In Deut.", xxxi, 9, 31, 35; cf. Achelis, "Arabische Fragmente etc.", Leipzig, 1897, I, 118; "Philosophumena", VIII, 8; X, 33; PG, XVI, 3350, 3448), to Tertullian of Carthage (Adv. Hermog., XIX; PL, II, 214), to Origen of Alexandria (Contra. Cels., III, 5-6; PG, XI, 928; etc.), to St. Eusthatius of Antioch (De engastrimytha c. Orig., 21; PG, XVIII, 656); for all these writers, and others might be added, bear witness to the continuance of the Christian tradition that Moses wrote the Pentateuch. (9, 28, 30, 33, 34, tamże., 257, 293, 296-7, 361), św Teofil ( "Ad Autol." III, 23, tamże., 1156, 11, 30; ibid. ., 1100), św IRENEUSZ (cd. haer., I, II, 6; PG, VII, 715-6), do St Hipolit Rzymski ( "Komentarz. W Deut.", XXXI, 9, 31 , 35; cf. Achelis, "Arabische Fragmente itp.", Lipsk, 1897, I, 118; "Philosophumena", VIII, 8, X, 33; PG, XVI, 3350, 3448), do Tertuliana z Kartaginy (Adv. Hermog., XIX; PL, II, 214), do Orygenes z Aleksandrii (Kontrakt cels., III, 5-6; PG, XI, 928, itd.), do St Eusthatius z Antiochii (De engastrimytha c. Ustaw ., 21; PG, XVIII, 656); dla tych wszystkich pisarzy, a inne mogą być dodawane, świadczą o ciągłości tradycji chrześcijańskiej, że Mojżesz napisał Pięcioksiąg. A list of the later Fathers who bear witness to the same truth may be found in Mangenot's article in the "Dict. de la Bible" (V, 74 seq.). Lista późniejszych Ojcowie, którzy świadczą o tej samej prawdy można znaleźć w Mangenot artykułu w "Dict. De la Bible" (V, 74 i nast.). Hoberg (Moses und der Pentateuch, 72 seq.) has collected the testimony for the existence of the tradition during the Middle Ages and in more recent times. Hoberg (und der Pięcioksiąg Mojżesza, 72 i nast.) Zebrał zeznania na istnienie tradycji w średniowieczu i więcej w ostatnich czasach.

But Catholic tradition does not necessarily maintain that Moses wrote every letter of the Pentateuch as it is today, and that the work has come down to us in an absolutely unchanged form. Katolickiej tradycji, ale nie musi utrzymywać, że Mojżesz napisał każdego listu z Pięcioksiąg jak jest dzisiaj, i że praca ma przyjść do nas w zupełnie niezmienionej formie. This rigid view of the Mosaic authorship began to develop in the eighteenth century, and practically gained the upper hand in the nineteenth. Ten sztywny biorąc pod uwagę mozaiki autorstwa zaczęła rozwijać się w XVIII wieku, i praktycznie zdobyte górnej strony w XIX. The arbitrary treatment of Scripture on the part of Protestants, and the succession of the various destructive systems advanced by Biblical criticism, caused this change of front in the Catholic camp. Arbitralne traktowanie Pisma Świętego ze strony protestantów, a sukcesja różnych zaawansowanych systemów niszczących przez biblijne krytyki, spowodował tę zmianę frontu w obozie katolickim. In the sixteenth century Card. W XVI wieku Kard. Bellarmine, who may be considered as a reliable exponent of Catholic tradition, expressed the opinion that Esdras had collected, readjusted, and corrected the scattered parts of the Pentateuch, and had even added the parts necessary for the completion of the Pentateuchal history (De verbo Dei, II, I; cf. III, iv). Bellarmin, który można uznać za wiarygodny wykładnik katolickiej tradycji, wyraził opinię, że miała zebrane Księgi Ezdrasza, ponownie, i sprostowanie w części rozrzuconych na Pięcioksiąg, a nawet dodaje części niezbędne do dokonania Pentateuchal historii (De verbo Dei, II, I, cf. III, IV). The views of Génebrard, Pereira, Bonfrere, a Lapide, Masius, Jansenius, and of other notable Biblicists of the sixteenth and seventeenth centuries are equally elastic with regard to the Mosaic authorship of the Pentateuch. Opinie Génebrard, Pereira, Bonfrere, A Lapide, Masius, Jansenius i innych widocznych Biblicists z XVI i XVII wieku są równie elastyczny w odniesieniu do mozaiki autorstwa z Pięcioksiąg. Not that they agree with the contentions of our modern Biblical criticism; but they show that today's Pentateuchal problems were not wholly unknown to Catholic scholars, and that the Mosaic authorship of the Pentateuch as determined by the Biblical Commission is no concession forced on the Church by unbelieving Bible students. Że nie zgadza się z twierdzeń naszej nowoczesnej krytyki biblijnej, ale one pokazują, że dzisiejsze problemy Pentateuchal nie były całkowicie nieznane do katolickich uczonych, i że z mozaiki autorstwa jako Pięcioksiąg określane przez Komisja Biblijna ma koncesję na wymuszonej przez Kościół niewierzący Biblii studentów.

C. VOICE OF INTERNAL EVIDENCE C. głosu wewnętrznego dowodów

The possibility of producing a written record at the time of Moses is no longer contested. Możliwość uzyskania pisemnego zapisu w momencie Mojżesz nie jest już kwestionowany. The art of writing was known long before the time of the great lawgiver, and was extensively practised both in Egypt and Babylon. Sztuki pisania był znany na długo przed czasem wielkiego prawodawca, i był szeroko praktykowane zarówno w Egipcie i Babilonie. As to the Israelites, Flinders Petrie infers from certain Semitic inscriptions found in 1905 on the Sinaitic peninsula, that they kept written accounts of their national history from the time of their captivity under Ramses II. Co do Izraelitów, Flinders Petrie wyprowadza z pewnych semickich napisy znalezione w 1905 na półwyspie Sinaitic, że pisemne przechowywane rozliczeń krajowych historii od chwili ich niewoli pod Ramzesa II. The Tell-el-Amarna tablets show the language of Babylon was in a way the official language at the time of Moses, known in Western Asia, Palestine, and Egypt; the finds of Taanek have confirmed this fact. W Tell el-Amarna tabletek pokaż język Babilon był w sposób urzędowy język w momencie Mojżesza, znany w Azji Zachodniej, Palestyny i Egiptu, a znajdzie w Taanek potwierdziły ten fakt. But it cannot be inferred from this that the Egyptians and Israelites employed this sacred or official language among themselves and in their religious documents (cf. Benzinger, "Hebraische Archaologie", 2nd ed., Tübingen, 1907, p. 172 sqq.). Ale nie można wywnioskować z tego, że Izraelici i Egipcjanie zatrudnionych tego sacrum język urzędowy lub między sobą i ich religijne dokumentów (por. Benzinger, "Hebraische Archeologii", 2nd ed., Tübingen, 1907, str. 172. sqq.). It is not merely the possibility of writing at the time of Moses and the question of language that confronts us here; there is the further problem of the kind of written signs used in the Mosaic documents. Jest to nie tylko możliwość pisania w czasie Mojżesz i kwestia języka, który konfrontuje nas tutaj; istnieje kolejny problem tego rodzaju pisemnych znaki używane w dokumentach Mozaika. The hieroglyphic and cuneiform signs were widely employed at that early date; the oldest inscriptions written in alphabetical characters date only from the ninth century BC But there can hardly be any doubt as to the higher antiquity of alphabetic writing, and there seems to be nothing to prevent our extending it back to the time of Moses. W hieroglificzny klinowy i znaki były powszechnie stosowanych w tym terminie; najstarsze napisy napisana w znaki alfabetu daty tylko z IX wieku pne Ale może wcale nie być żadnych wątpliwości co do wyższej od starożytności piśmie alfabetycznym, a nie wydaje się do niczego przeszkodziło to naszym rozszerzająca ją z powrotem do czasów Mojżesza. Finally, the Code of Hammurabi, discovered in Susa in 1901 by the French expedition funded by Mr. And Mrs. Dieulafoy, shows that even in pre-Mosaic times legal enactments were committed to, and preserved in, writing; for the Code antedates Moses some five centuries, and contains about 282 regulations concerning various contingencies in the civic life. Wreszcie, Kodeks Hammurabi, odkryte w 1901 roku w Suzie przez francuską ekspedycję finansowane przez Mr and Mrs Dieulafoy, pokazuje, że nawet w pre-Mozaika razy prawne enactments zostały popełnione, a zachowane w formie pisemnej; do Kodeksu antedates Mojżesz około pięć wieków, i zawiera około 282 rozporządzeń dotyczących różnych warunkowe w życiu obywatelskim.

Thus far it has been shown negatively that an historic and legal document claiming to be written at the time of Moses involves no antecedent improbability of its authenticity. Do tej pory wykazano, że negatywnie historycznych i prawnych domagający dokument jest napisany w czasie Mojżesz nie wiążą się żadne poprzednik nieprawdopodobieństwo jego autentyczności. But the internal characteristics of the Pentateuch show also positively that the work is at least probably Mosaic. Ale cechy charakterystyczne wewnętrzne Pięcioksiąg pokazują również, że pozytywnie do pracy wynosi co najmniej prawdopodobnie Mozaika. It is true that the Pentateuch contains no express declaration of its entire Mosaic authorship; but even the most exacting of critics will hardly require such testimony. Prawdą jest, że Pięcioksiąg nie zawiera wyraźnej deklaracji całej jego autorstwo mozaiki, ale nawet najbardziej wymagających krytyków będzie trudno wymagać, aby takie świadectwo. It is practically lacking in all other books, whether sacred or profane. Jest praktycznie brakuje we wszystkich innych książek, czy świętych lub bezcześcić. On the other hand, it has already been shown that four distinct passages of the Pentateuch are expressly ascribed to the authorship of Moses. Z drugiej strony, to już pokazało, że cztery odrębne fragmenty z Pięcioksiąg są wyraźnie przypisane do Mojżesza autorstwa. Deut., xxxi, 24-9, is especially noted; for it knows that Moses wrote the "words of this law in a volume" and commanded it to be placed in the ark of the covenant as a testimony against the people who have been so rebellious during the lawgiver's life and will "do wickedly" after his death. Deut., XXXI, 24-9, jest przede wszystkim zauważyć, bo on wie, że Mojżesz napisał "słowa tego prawa w objętości" i polecił mu być umieszczone w Arkę Przymierza jako świadectwo wobec ludzi, którzy zostali tak opornie podczas prawodawca życia i "nie grzech", po jego śmierci. Again, a number of legal sections, though not explicitly ascribed to the writing of Moses, are distinctly derived from Moses as the lawgiver. Ponownie, kilka sekcji prawnej, choć nie bezpośrednio przypisane do pisania Mojżesza, są wyraźnie pochodzi od Mojżesza jako prawodawca. Besides, many of the Pentateuchal laws bear evidence of their origin in the desert; hence they too lay an indirect claim to Mosaic origin. Poza tym, wiele z prawem ponosi Pentateuchal dowody ich pochodzenia na pustyni, więc one zbyt świeckich pośredniego roszczenia do pochodzenia mojżeszowego. What has been said of a number of Pentateuchal laws is equally true of several historical sections. Co zostało powiedziane szeregu Pentateuchal prawa jest równie prawdziwe w odniesieniu do kilku historycznych części. These contain in the Book of Numbers, for instance, so many names and numbers that they must have been handed down in writing. Unless the critics can bring irrefutable evidence showing that in these sections we have only fiction, they must grant that these historical details were written down in contemporary documents, and not transmitted by mere oral tradition. Moreover, Hommel ("Die altisraelitische Überlieferung in inschriftlicher Beleuchtung", p. 302) has shown that the names in the lists of the Book of Numbers bear the character of the Arabian names of the second millennium before Christ, and can have originated only in the time of Moses, though it must be admitted that the text of certain portions, eg, Num., xiii, has suffered in its transmission. Zawierają one w Księdze Liczb, na przykład, tak wiele nazw i numerów telefonów, które muszą zostać wydane na piśmie. Krytyków ile może przynieść niepodważalnych dowodów wskazujących na to, że w tych sekcjach mamy tylko fikcja, muszą przyznać, że te historyczne szczegóły zostały zapisane w dokumentach współczesnych, a nie zwykłe ustne przekazane przez tradycję. Ponadto, Hommel ( "Die altisraelitische Überlieferung w inschriftlicher Beleuchtung", str. 302) wykazało, że w nazwach wykazów Księga Liczb nosi charakter tego Arabian nazwiska drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, i może mieć pochodziły wyłącznie w czasie Mojżesz, chociaż trzeba przyznać, że niektóre fragmenty tekstu, np. Num., XIII, poniósł w swoim przekazie. We need not remind the reader that numerous Pentateuchal laws and data imply the conditions of a nomadic life of Israel. Potrzebujemy nie przypomnieć czytelnikowi, że wiele ustaw i Pentateuchal dane sugerują warunki do życia koczowniczych Izraela. Finally, both the author of the Pentateuch and its first readers must have been more familiar with the topography and the social conditions of Egypt and with the Sinaitic peninsula than with the land of Chanaan. Wreszcie, jak autor tego Pięcioksiąg i jego pierwszy czytelnicy muszą być bardziej zaznajomieni z topografią i warunków socjalnych i Egiptu z Sinaitic półwysep niż z ziemi Chanaan. Cf., eg, Deut., viii, 7-10; xi, 10 sqq. Zob. Np. Deut., VIII, 7-10; XI, 10 sqq. These internal characteristics of the Pentateuch have been developed at greater length by Smith, "The Book of Moses or the Pentateuch in its Authorship, Credibility, and Civilisation", London, 1868; Vigouroux, "La Bible et les decouvertes modernes", 6th ed., Paris, 1896, I, 453-80; II, 1-213, 529-47, 586-91; Idem, "Les Livres Saints et la critique rationaliste", Paris, 1902, III, 28-46, 79-99, 122-6; Heyes, "Bibel und Ægypten", Munster, 1904, p. Te cechy charakterystyczne wewnętrzne Pięcioksiąg zostały opracowane na większej długości Smith, "The Book of Pięcioksiąg Mojżesza lub w jego Autorstwo, Wiarygodność i Civilization", Londyn, 1868; Vigouroux, "La Bible et les modernes decouvertes", 6th ed . Paris, 1896, I, 453-80, II, 1-213, 529-47, 586-91; Tamże, "Les Livres et la critique Świętych rationaliste", Paryż, 1902, III, 28-46, 79 -- 99, 122-6; Heyes, "Bibel und Aegypten", Munster, 1904, str. 142; Cornely, "Introductio specialis in histor. Vet. Test. libros", I, Paris, 1887, pp. 142; Cornely, "Introductio specialis w Histor. Wet. Testu. Libros", I, Paryż, 1887, pp. 57-60; Poole, "Ancient Egypt" in "Contemporary Review", March, 1879, pp. 57-60; Poole, "Starożytny Egipt" w "Contemporary Review", March, 1879, pp. 757-9.

D. ECCLESIASTICAL DECISIONS D. kościelnych decyzje

In accordance with the voice of the triple argument thus far advanced for the Mosaic authorship of the Pentateuch, the Biblical Commission on 27 June, 1906, answered a series of questions concerning this subject in the following way: Zgodnie z głosem potrójnego Argument ten sposób daleko posunięta do mozaiki autorstwa z Pięcioksiąg, biblijnej Komisji w dniu 27 czerwca 1906 r. udzielił odpowiedzi na kilka pytań dotyczących tego tematu w następujący sposób:

(1) The arguments accumulated by the critics to impugn the Mosaic authenticity of the sacred books designated by the name Pentateuch are not of such weight as to give us the right, after setting aside numerous passages of both Testaments taken collectively, the continuous consensus of the Jewish people, the constant tradition of the Church, and internal indications derived from the text itself, to maintain that these books have not Moses as their author, but are compiled from sources for the greatest part later than the Mosaic age. (1) argumenty nagromadzone przez krytyków, aby zakwestionować autentyczność mozaiki świętych ksiąg przez wyznaczonych nazwę Pięcioksiąg nie są takiej wagi, aby dać nam prawo, po ustawieniu na bok liczne fragmenty obu Testamentu podejmowane wspólnie, ciągłe konsensusu Żydów, stałej tradycji Kościoła, i wewnętrznych wskazań pochodzących z samego tekstu, utrzymuje, że tych książek nie Mojżeszowi jako ich autora, ale są kompilowane ze źródeł największej części później niż Mozaika wieku.

(2) The Mosaic authenticity of the Pentateuch does not necessarily require such a redaction of the whole work as to render it absolutely imperative to maintain that Moses wrote all and everything with his own hand or dictated it to his secretaries; the hypothesis of those can be admitted who believe that he entrusted the composition of the work itself, conceived by him under the influence of Divine inspiration, to others, but in such a way that they were to express faithfully his own thoughts, were to write nothing against his will, were to omit nothing; and that finally the work thus produced should be approved by the same Moses, its principal and inspired author, and published under his name. (2) Mozaika autentyczności z Pięcioksiąg nie koniecznie wymagają takiego przeróbka nad całością prac, by uczynić go absolutnie koniecznie utrzymują, że Mojżesz napisał wszystkich i wszystko z własnej strony lub jej podyktowane jego sekretarki; hipotezę tych można być dopuszczone, którzy uwierzyli, że powierzone skład prac sam, stworzone przez niego pod wpływem Boskiej inspiracji, dla innych, ale w taki sposób, aby były one wiernie do wyrażenia własnej myśli, miały napisać niczego wbrew jego woli, były do niczego pominąć, a wreszcie, że w ten sposób pracować produkowane powinny być zatwierdzone przez samego Mojżesza, oraz jego główny autor zainspirowany i opublikowane zgodnie z jego nazwą.

(3) It may be granted without prejudice to the Mosaic authenticity of the Pentateuch, that Moses employed sources in the production of his work, ie, written documents or oral traditions, from which he may have drawn a number of things in accordance with the end he had in view and under the influence of Divine inspiration, and inserted them in his work either literally or according to their sense, in an abbreviated or amplified form. (3) może być przyznana, bez uszczerbku dla Mozaika autentyczności z Pięcioksiąg, że Mojżesz źródeł zatrudnionych przy produkcji jego pracy, tj. w formie pisemnej lub ustnej tradycji, z których może on mieć wyciągnąć wiele rzeczy zgodnie z koniec był w świetle i pod wpływem inspiracji Bożego, i umieściła je w swojej pracy zarówno dosłownie lub w zależności od ich znaczeniu, w formie skróconej lub wzmocnieniem.

(4) The substantial Mosaic authenticity and integrity of the Pentateuch remains intact if it be granted that in the long course of centuries the work has suffered several modifications, as; post-Mosaic additions either appended by an inspired author or inserted into the text as glosses and explanations; the translation of certain words and forms out of an antiquated language into the recent form of speech; finally, wrong readings due to the fault of transcribers, which one may investigate and pass sentence on according to the laws of criticism. (4) znaczne Mozaika autentyczności i integralności z Pięcioksiąg, pozostaje nienaruszone, jeśli zostanie przyznana, że w trakcie długich wieków pracy poniósł kilka zmian, ponieważ, po Mozaika uzupełnień albo dołączana inspirowane przez autora lub wstawiane do tekstu glosses i objaśnienia; tłumaczenie niektórych słów i się z formom antiquated języka w ostatnich formy wypowiedzi; wreszcie, złe odczyty z winy transcribers, które można badać i przekazywać zdanie w sprawie, zgodnie z przepisami prawa krytyki.

The post-Mosaic additions and modifications allowed by the Biblical Commission in the Pentateuch without removing it from the range of substantial integrity and Mosaic authenticity are variously interpreted by Catholic scholars. Post-Mozaika uzupełnienia i modyfikacje dozwolone przez Komisję w biblijny Pięcioksiąg bez usuwania go z szeregu istotnych Mozaika autentyczności i integralności są różnie interpretowane przez uczonych katolickich.

(1) We should have to understand them in a rather wide sense, if we were to defend the views of von Hummelauer or Vetter. (1) powinny mieć, aby zrozumieć je w dość szerokim znaczeniu, jeśli byliśmy w obronie poglądów von Hummelauer lub Vetter. This latter writer admits legal and historical documents based on Mosaic tradition, but written only in the times of the Judges; he places the first redaction of the Pentateuch in the time of the erection of Solomon's temple, and its last redaction in the time of Esdras. Ten ostatni przyznaje pisarz prawnych i historycznych dokumentów Mosaic oparty na tradycji, ale tylko napisane w czasach sędziów; on stawia pierwsze przeróbka z Pięcioksiąg w czasie wznoszenia świątyni Salomona, a jego przeróbka w ostatnim czasie Księgi Ezdrasza . Vetter died in 1906, the year in which the Biblical Commission issued the above Decree; it is an interesting question, whether and how the scholar would have modified his theory, if time had been granted him to do so. Vetter zmarł w 1906 roku, rok, w którym Komisja Biblijna wydała dekret powyżej, jest to interesująca kwestia, czy iw jaki sposób naukowiec musiałby zmodyfikowano jego teorii, jeżeli czas ten został przyznany mu to zrobić.

(2) A less liberal interpretation of the Decree is implied in the Pentateuchal hypotheses advanced by Hobert ("Moses und der Pentateuch; Die Pentateuch Frage" in "Biblische Studien", X, 4, Freiburg, 1907; "Erklarung des Genesis", 1908, Freiburg, IL), Schopfer (Geschichte des Alten Testamentes, 4th ed., 226 sqq.), Hopfl ("Die hohere Bibelkritik", 2nd ed., Paderborn, 1906), Brucker ("L'eglise et la critique", Paris, 1907, 103 sqq.), and Selbst (Schuster and Holzammer's "Handbuch zur Biblischen Geschichte", 7th ed., Freiburg, 1910, II, 94, 96). (2) mniej liberalnej interpretacji dekretu jest domniemanych w Pentateuchal hipotez przez zaawansowanych Hobert ( "Moses und der Pięcioksiąg, Pięcioksiąg Die Frage" w "Biblische Studien", X, 4, Freiburg, 1907; "ERKLÄRUNG DES Genesis", 1908, Freiburg, IL), Schopfer (Geschichte des Alten Testamentes, 4. ed., 226 sqq.) Hopfl ( "Die höhere Bibelkritik", 2nd ed., Paderborn, 1906), Brucker ( "l'Eglise et la critique" , Paryż, 1907, 103 sqq.), A Selbst (Schuster i Holzammer's "Biblischen Handbuch zur Geschichte", 7. wyd., Freiburg, 1910, II, 94, 96). The last-named writer believes that Moses left a written law-book to which Josue and Samuel added supplementary sections and regulations, while David and Solomon supplied new statutes concerning worship and priesthood, and other kings introduced certain religious reforms, until Esdras promulgated the whole law and made it the basis of Israel's restoration after the Exile. W ostatniej nazwie pisarz uważa, że Mojżesz w lewo pisemną prawa do książki, która Josué i Samuel dodaje dodatkowego sekcje i rozporządzeń, a Dawid i Salomon dostarczany nowy statut dotyczące kultu i kapłaństwa oraz niektórych innych religijnej królów wprowadzono reformy, do Księgi Ezdrasza ogłoszone w całości Prawo i jej podstawie Izraela przywrócenie po obczyźnie. Our present Pentateuch is, therefore, an Esdrine edition of the work. Nasza obecna jest Pięcioksiąg, dlatego też Esdrine wydanie pracy. Dr. Selbst feels convinced that his admission of both textual changes and material additions in the Pentateuch agrees with the law of historical development and with the results of literary criticism. Dr Selbst czuje się przekonany, że jego dopuszczenia zarówno w tekście zmian i uzupełnień w materiał Pięcioksiąg zgadza się z prawem historycznego rozwoju i wyników krytyki literackiej. Historical development adapts laws and regulations to the religious, civil, and social conditions of successive ages, while literary criticism discovers in our actual Pentateuch peculiarities of words and phrases which can hardly have been original, and also historical additions or notices, legal modifications, and signs of more recent administration of justice and of later forms of worship. Historyczny rozwój dostosowuje przepisy ustawowe i wykonawcze do religijnych, obywatelskich, ekonomicznych i społecznych warunków kolejnych epok, a krytyka literacka w naszym ujawnił rzeczywistej Pięcioksiąg specyfiki słowa i frazy, które może wcale nie były oryginalne, a także historyczne uzupełnień lub powiadomienia, zmian prawnych oraz oznaki ostatnich wymiaru sprawiedliwości i nowsze formach kultu. But Dr. Selbst believes that these peculiarities do not offer a sufficient basis for a distinction of different sources in the Pentateuch. Dr Selbst ale uważa, że te specyfiki nie dają wystarczającą podstawę do rozróżnienia różnych źródeł w Pięcioksiąg.

(3) A strict interpretation of the words of the Decree is implied in the views of Kaulen (Einleitung, n. 193 sqq.), Key ("Die Pentateuchfrage, ihre Geschichte un ihre System", Munster, 1903), Flunk (Kirchenlexicon, IX, 1782 sqq.), and Mangenot ("L'authenticite mosaique du Pentateuque", Paris, 1907; Idem, "Dict. de la Bible", V, 50-119. With the exception of those portions that belong to the time after the death of Moses, and of certain accidental changes of the text due to transcribers, the whole of the Pentateuch is the work of Moses who composed the work in one of the ways suggested by the Biblical Commission. Finally, there is the question as the theological certainty of the thesis maintaining the Mosaic authenticity of the Pentateuch. (3) ścisłej interpretacji słowa dekretu jest w domyślnych opinie Kaulen (Einleitung, n. 193 sqq.) Klucz ( "Die Pentateuchfrage, ihre Geschichte un ihre System", Munster, 1903), obciągnąć (Kirchenlexicon , IX 1782 sqq.), A Mangenot ( "L'authenticite mosaique du Pentateuque", Paryż, 1907; Tamże, "Dict. De la Bible", V, 50-119. Z wyjątkiem tych fragmentów, które należą do czas po śmierci Mojżesza, a niektórych przypadkowych zmian w tekście ze względu na transcribers, cały obszar jest dziełem Pięcioksiąg Mojżesza, który składa się praca w jednym ze sposobów sugerowane przez Komisję biblijnej. Wreszcie, pojawia się pytanie jak teologicznej pewności tezy zachowaniu autentyczności Mozaika z Pięcioksiąg.

(1) Certain Catholic scholars who wrote between 1887 and 1906 expressed their opinion that the thesis in question is not revealed in Scripture nor taught by the Church; that it expresses a truth not contained in Revelation, but a tenet which may be freely contested and discussed. (1) Niektóre katolickich uczonych, którzy napisali między 1887 oraz 1906 wyraziło swoją opinię, że tezy te nie są objawione w Piśmie, ani przez Kościół naucza, że nie wyraża prawdy zawarte w Objawieniu, ale zasada, która może być zaskarżona i swobodnie omówione. At that time, ecclesiastical authority had issued no pronouncement on the question. W tamtym czasie, władze kościelne nie wydała oświadczenie w tej kwestii.

(2) Other writers grant that the Mosaic authenticity of the Pentateuch is not explicitly revealed, but they consider it as a truth revealed formally implicitly, being derived from the revealed formulae not by a syllogism in the strict sense of the word, but by a simple explanation of the terms. (2) Inne pisarzy przyznać, że autentyczność Mozaika z Pięcioksiąg nie jest wyraźnie objawione, ale uważają, że jako prawdy objawione formalnie w domyśle, jako pochodzące z wzorów nie ujawniły przez sylogizm w ścisłym znaczeniu tego słowa, ale przez proste wyjaśnienie terminów. The denial of the Mosaic authenticity of the Pentateuch is an error, and the contradictory of the thesis maintaining the Mosaic authenticity of the Pentateuch is considered erronea in fide (cf. Mechineau, "L'origine mosaique du Pentateuque", p. 34). Odmowę na Mozaika autentyczności z Pięcioksiąg jest błąd, a sprzeczne z tezy utrzymania autentyczności Mozaika z Pięcioksiąg jest uważany erronea w wierze (por. Mechineau, "L'origine mosaique du Pentateuque", str. 34).

(3) A third class of scholars considers the Mosaic authenticity of the Pentateuch neither as a freely debatable tenet, nor as a truth formally implicitly revealed; they believe it has been virtually revealed, or that it is inferred from revealed truth by truly syllogistic deduction. (3) Trzecia klasa uczonych uważa, że autentyczność Mozaika z Pięcioksiąg ani jako zasada swobodnej dyskusji, ani jako prawdy objawione w domyśle formalnie, ale uważasz, że został on praktycznie ujawniły, lub że jest to wywnioskować z prawdy objawionej przez prawdziwie syllogistic odliczenia . It is, therefore, a theologically certain truth, and its contradictory is a rash (temeraria) or even erroneous proposition (cf. Brucker, "Authenticite des livres de Moise" in "Etudes", March, 1888, p. 327; ibid., January, 1897, p. 122-3; Mangenot, "L'authenticité mosaïque du Pentateuque", pp. 267-310. Jest więc charakter theologically pewne prawdy, i jest sprzeczne jego wysypka (temeraria) lub nawet błędne propozycja (por. Brucker, "Authenticite des livres de Moise" w "Etiudy", marzec, 1888, str. 327; tamże. , Styczeń, 1897, str. 122-3; Mangenot, "L'authenticité mosaïque du Pentateuque", pp. 267-310.

Whatever effect the ecclesiastical decision concerning the Mosaic authenticity of the Pentateuch may have had, or will have, on the opinion of students of the Pentateuchal question, it cannot be said to have occasioned the conservative attitude of scholars who wrote before the promulgation of the Decree. Niezależnie od efektu kościelnych decyzji dotyczącej autentyczności Mozaika z Pięcioksiąg mogli mieć, lub będą miały w opinii studentów z Pentateuchal pytanie, nie można powiedzieć, aby była zachowawcza postawa uczonych, którzy napisali przed ogłoszeniem dekretu . The following list contains the names of the principal recent defenders of Mosaic authenticity: Hengstenberg, "Die Bucher Moses und Aegypten", Berlin, 1841; Smith, "The Book of Moses or the Pentateuch in its Authorship, Credibility, and Civilisation", London, 1868; C. Schobel, "Demonstration de l'authenticite du Deuteronome", Paris, 1868; Idem, "Demonstration de l'authenticite mosaique de l'Exode", Paris, 1871; Idem, "Demonstration de l'authenticite mosaique du Levitique et des Nombres", Paris, 1869; Idem, "Demonstration de l'authenticite de la Genese", Paris, 1872; Idem, "Le Moise historique et la redaction mosaique du Pentateuque", Paris, 1875; Knabenbauer, "Der Pentateuch und die unglaubige Bibelkritik" in "Stimmen aus Maria-Laach", 1873, IV; Bredenkamp, "Gesetz und Propheten", Erlangen, 1881; Green, "Moses and the Prophets", New York, 1883; Idem, "The Hebrew Feasts", New York, 1885; Idem, "The Pentateuchal Question" in "Hebraica", 1889-92; Idem, "The Higher Criticism of the Pentateuch", New York, 1895; Idem, "The Unity of the Book of Genesis", New York, 1895; C. Elliot, "Vindication of the Mosaic Authorship of the Pentateuch", Cincinnati, 1884; Bissel, "The Pentateuch, its Origin and Structure", New York, 1885; Ubaldi, "Introductio in Sacram Scripturam", 2nd ed., Rome, 1882, I, 452- 509; Cornely, "Introductio specialis in historicos VT libros", Paris, 1887, pp. Poniższa lista zawiera nazwiska głównego ostatnich obrońców autentyczności Mozaika: Hengstenberg, "Die Bucher und Aegypten Mojżesz", Berlin, 1841; Smith, "The Book of Pięcioksiąg Mojżesza lub w jego Autorstwo, Wiarygodność i Civilization", Londyn , 1868; C. Schobel, "Demonstracja de l'authenticite du Deuteronome", Paryż, 1868; Tamże, "Demonstracja de l'authenticite mosaique de l'Exode", Paryż, 1871; Tamże, "Demonstracja de l'authenticite mosaique du Levitique et des nombres ", Paryż, 1869; Tamże," Demonstracja de l'authenticite de la Genese ", Paryż, 1872; Tamże," Le Moise historique et la przeróbka mosaique du Pentateuque ", Paryż, 1875; Knabenbauer," Der Pięcioksiąg und die unglaubige Bibelkritik "w" Stimmen aus Maria-Laach ", 1873, IV; Bredenkamp," Gesetz und Propheten ", Erlangen 1881; Green," Mojżesza i proroków ", New York, 1883; Tamże," The Hebrew świąteczne ", New York 1885; Tamże," The Pentateuchal Pytanie "w" Hebraica ", 1889-92; Tamże," wyższy krytycyzm wobec Pięcioksiąg ", New York, 1895; Tamże," jedności Księgi Rodzaju " , New York, 1895; C. Elliot, "Windykacja w Mozaika Autorstwo z Pięcioksiąg", Cincinnati, 1884; Bissela, "The Pięcioksiąg, jego pochodzenie i struktura", New York 1885; Ubaldi, "Introductio w Sacram Scripturam" , 2nd ed. Rome, 1882, I, 452 - 509; Cornely, "Introductio specialis w historicos VT Libros", Paryż, 1887, pp. 19-160; Vos, "Mosaic Origin of the Pentateuchal Codes", London, 1886; Bohl, "Zum Gesetz und zum Zeugniss", Vienna, 1883; Zah, "Erneste Blicke in den Wahn der modernen Kritik des AT", Gutersloh, 1893; Idem, "Das Deuteronomium", 1890; Idem, "Israelitische und judische Geschichte", 1895; Rupprecht, "Die Anschauung der kritischen Schule Wellhausens vom Pentateuch", Leipzig, 1893; Idem, "Das Rathsel des Funfbuches Mose und seine falsche Losung", Gutersloh, 1894; Idem, "Des Rathsels Losung order Beitrage zur richtigen Losung des Pentateuchrathsels", 1897; Idem, "Die Kritik nach ihrem Recht uknd Unrecht", 1897; "Lex Mosaica, or the Law of Moses and the Higher Criticism" (by Sayce, Rawlinson, Trench, Lias, Wace, etc.), London, 1894; Card. 19-160; Vos, "Mozaika pochodzenia z Pentateuchal Codes", Londyn, 1886; Bohl, "Zum Gesetz und zum Zeugniss", Wiedeń, 1883; zäh, "Erneste Blicke w Wahn den der Kritik des modernen AT", Gütersloh, 1893; Tamże, "Das Deuteronomium", 1890; Tamże, "Israelitische Jüdische und Geschichte", 1895; Rupprecht, "Die Anschauung der kritischen Schule Wellhausens vom Pięcioksiąg", Lipsk, 1893; Tamże, "Das Rathsel des Funfbuches Mose und seine falsche Losung ", Gütersloh, 1894; Tamże," Des Rathsels Losung zamów Beiträge zur richtigen Losung des Pentateuchrathsels ", 1897; Tamże," Die Kritik nach ihrem Recht uknd Unrecht ", 1897;" Lex Mosaïca, lub prawie Mojżesza i Wyższej Krytyka "(przez Sayce, Rawlinson, Rów, lias, Wace, itp.), Londyn, 1894; Kard. Meignan, "De L'Eden a Moise", Paris, 1895, 1-88; Baxter, "Sanctuary and Sacrifice", London, 1896; Abbé de Broglie, "Questions bibliques", Paris, 1897, pp. Meignan, "De L'Eden jeden Moise", Paryż, 1895, 1-88; Baxter, "Sanktuarium i Sacrifice", Londyn, 1896; Abbé de Broglie, "Pytania bibliques", Paryż, 1897, pp. 89-169; Pelt, "Histoire de l'AT", 3rd ed., Paris, 1901, I, pp. 89-169; skóry, "Histoire de l'AT", 3rd ed. Paris, 1901, I, pp. 291-326; Vigouroux, "Les Livres Saints et la critique ratioinaliste", Paris, 1902, III, 1-226; IV, 239-53, 405-15; Idem, "Manuel biblique", 12th ed., Paris, 1906, I, 397-478; Kley, "Die Pentateuchfrage, ihre Geschichte und ihre Systeme", Munster, 1903; Hopfl, "Die hohere Bibelkritik", Paderborn, 1902; Thomas, "The Organic Unity of the Pentateuch", London, 1904; Wiener, "Studies in Biblical Law", London, 1904; Rouse, "The Old Testament in New Testament Light", London, 1905; Redpath, "Modern Criticism and the Book of Genesis", London, 1905; Hoberg, "Moses und der Pentateuch", Freiburg, 1905; Orr, "The Problem of the Old Testament considered with reference to Recent Criticism", London, 1906. 291-326; Vigouroux, "Les Livres et la critique Świętych ratioinaliste", Paryż, 1902, III, 1-226, IV, 239-53, 405-15; Tamże, "Manuel biblique", 12th ed., Paryż, 1906 , I, 397-478; Kley, "Die Pentateuchfrage, ihre Geschichte und ihre Systeme", Munster, 1903; Hopfl, "Die höhere Bibelkritik", Paderborn, 1902; Thomas, "organicznej jedności z Pięcioksiąg", Londyn, 1904 ; Wiener, "Studies in Biblical Law", Londyn, 1904; Rouse, "Stary Testament w Nowym Testamencie Light", Londyn, 1905; Redpath, "Modern Krytyka i Księgi Rodzaju", Londyn, 1905; Hoberg, "Mojżesz und der Pięcioksiąg ", Freiburg, 1905; Orr," problem Starego Testamentu, przy czym w odniesieniu do ostatnich Krytyka ", Londyn, 1906.

E. OPPONENTS OF THE MOSAIC AUTHORSHIP OF THE PENTATEUCH E. przeciwników mozaiki autorstwa z Pięcioksiąg

A detailed account of the opposition to the Mosaic authorship of the Pentateuch is neither desirable nor necessary in this article. Szczegółowy rachunek opozycji do mozaiki autorstwa z Pięcioksiąg nie jest ani konieczne, ani pożądane w tym artykule. In itself it would form only a noisome history of human errors; each little system has had its day, and its successors have tried their best to bury it in hushed oblivion. Sama w sobie, że stanowią one tylko obrzydliwy historii ludzkiej błędy, każdy miał trochę system jej dzień, i jego następcy próbowali swoich najlepszych, aby pochować go w hushed zapomnienie. The actual difficulties we have to consider are those advanced by our actual opponents of today; only the fact that the systems of the past show us the fleeting and transitory character of the actual theories now in vogue can induce us to briefly enumerate the successive views upheld by the opponents of the Mosaic authorship. Rzeczywistych trudności, musimy wziąć pod uwagę to te przytoczone przez naszych rzeczywistych przeciwników dzisiaj, tylko fakt, że systemy z przeszłości pokazują nam przelotny i krótkotrwały charakter rzeczywisty teorie teraz en vogue mogą skłonić nas do krótko wyliczyć kolejnych odsłon podtrzymane przez przeciwników mozaiki autorstwa.

(1) Abandoned Theories (1) Porzucone Theories

The views advanced by the Valentinian Ptolemy, the Nazarites, Abenesra, Carlstadt, Isaac Peyrerius, Baruch Spinoza, Jean Leclerc are sporadic phenomena. Not all of them were wholly incompatible with the Mosaic authorship as now understood, and the others have found their answer in their own time.-With the work of John Astrue, published in 1753, began the so-called Hypothesis of Documents which was further developed by Eichhorn and Ilgen. Opinie zaawansowane Walentynian przez Ptolemeusza, w Nazarites, Abenesra, Carlstadt, Izaaka Peyrerius, Baruch Spinoza, Jean LeClerc są sporadyczne zjawiska. Nie wszystkie z nich były całkowicie niezgodne z mozaiki autorstwa jak teraz rozumieć, a inni muszą znaleźć swoje odpowiedzi w własnych time.-Z prac Jana Astrue, opublikowana w 1753, rozpoczął tzw Zakładany Dokumenty, które zostało rozwinięte przez Eichhorn i Ilgen. But the works of the suspended priest, Alexander Geddes, published in 1792 and 1800, introduced the Hypothesis of Fragments, which in its day was elaborated and championed by Vater, de Wette (temporarily at least), Berthold, Hartmann, and von Bohlen. Ale prace zawieszone do kapłana, Alexander Geddes, opublikowanych w 1792 i 1800, przedstawił Zakładany Fragmenty, które w swoim czasie został opracowany i championed przez Vater, de Wette (przynajmniej tymczasowo), Berthold, Hartmann, a von Bohlen. This theory was soon confronted by, and had to yield to the Hypothesis of Complements or Interpolations which numbered among its patrons Kelle, Ewald, Stahelin, Bleek, Tuch, de Wette, von Lengerke, and for a brief period also Franz Delitzsch. Ta teoria została szybko przez konfrontacji, i musiał plon do Zakładany Uzupełnienia lub Interpolations które numerowane wśród swoich patronów Kelle, Ewald, Stahelin, bleek, Tuch, de Wette, von Lengerke, a także krótki okres Franz Delitzsch. The theory of interpolations again had hardly found any adherents before Gramberg (1828), Stahelin (1830), and Bleek (1831) returned to the Hypothesis of Documents, proposing it in a somewhat modified form. Teoria interpolations ponownie trudno było znaleźć jakiekolwiek Zwolennicy przed Gramberg (1828), Stahelin (1830), a bleek (1831) powrócił do Zakładany Dokumenty, proponując w nieco zmienionej formie. Subsequently, Ewald, Knobel, Hupfeld, Noldeke, and Schrader advanced each a different explanation of the documentary hypothesis. Następnie, Ewald, Knobel, Hupfeld, Noldeke, Schrader i zaawansowanych każdego innego wyjaśnienia dokumentacji hipotezy. But all of these are at present only of an historical interest. Ale wszystkie te są w chwili obecnej tylko o historycznym znaczeniu.

(2) Present Hypothesis of Documents (2) obecni Zakładany Dokumenty

A course of religious development in Israel had been proposed by Reuss in 1830 and 1834, by Vatke in 1835, and by George in the same year. W trakcie rozwoju religijnego w Izraelu została zaproponowana przez Reuss w 1830 i 1834 przez Vatke w 1835, a przez Jerzego w tym samym roku. In 1865-66 Graf took up this idea and applied it to the literary criticism of the Hexateuch; for the critics had begun to consider the Book of Josue as belonging to the preceding five books, so that the collection formed a Hexateuch instead of a Pentateuch. The same application was made by Merx in 1869. Graf w 1865-66 podjął ten pomysł i zastosować je do krytyki literackiej z Hexateuch; dla krytyków zaczął się rozważyć Księga Josué jako należące do poprzednich pięciu książek, tak aby utworzyło poboru Hexateuch zamiast o Pięcioksiąg . Ten sam wniosek został złożony przez Merx w 1869 roku. Thus modified the documentary theory continued in its development until it reached the state described in the translation of the Bible by Kautzsch (3rd ed., with Introduction and Annotations, Tübingen, 1908 sqq.). Zmodyfikowany w ten sposób dokumentacji teorii kontynuowane w jego rozwoju, dopóki nie osiągnął stanu opisanego w tłumaczeniu Biblii przez Kautzsch (3rd ed., Z Wprowadzenie i Adnotacje, Tübingen, 1908 sqq.). In itself there is nothing against the assumption of documents written by Moses; but we cannot ascribe with certainty anything of our literary remains to the hands of the Hebrew lawgiver. Sama w sobie nie ma nic przeciwko założeniu dokumenty napisane przez Mojżesza, ale nie można przypisać z całą pewnością coś z naszego literackie pozostaje w rękach hebrajskiego prawodawca. The beginning of written accounts must be placed towards the end of the time of Judges; only then were fulfilled the conditions which must precede the origin of a literature properly so called, ie, a general acquaintance with the art of writing and reading, stationary settlement of the people, and national prosperity. Początek pisemnych sprawozdań finansowych muszą być umieszczone pod koniec czasie sędziowie; dopiero potem zostały spełnione warunki, które musi poprzedzać pochodzenia z literatury tzw prawidłowo, tj. z ogólną znajomość sztuki pisania i czytania, stacjonarnych rozliczenia z ludu, dobrobyt i krajowym. What then are the oldest literary remains of the Hebrews? Co potem są najstarszym literackim pozostaje Hebrajczyków? They are the collections of the songs dating from the heroic time of the nation, eg, the Book of the Wars of the Lord (Numbers 21:14), the Book of the Just (Joshua 10:12 sqq.), the Book of Songs (1 Kings 8:53; cf. Budde, "Geschichte der althebr. Literature", Leipzig, 1906, 17). Są to zbiory utworów pochodzący z heroiczny czas narodu, np. Księgi wojnach z Pana (Liczb 21:14), Księdze Sprawiedliwego (Jozue 10:12 sqq.) Księgi Piosenki (1 Królów 8:53; cf. Budde, "Geschichte der althebr. Literatury", Lipsk, 1906, 17). The Book of the Covenant (Exodus 20:24-23:19) too must have existed before the other sources of the Pentateuch. The oldest historical work is probably the book of the Yahwist, designated by J, and ascribed to the priesthood of Juda, belonging most probably to the ninth century BC Księgi Pakt (Exodus 20:24-23:19) zbyt musiała istnieć przed innych źródeł na Pięcioksiąg. Najstarsze historycznych prac jest prawdopodobnie książki z Yahwist, wyznaczony przez J, a przypisane do kapłaństwa Judy , Należące najprawdopodobniej do IX wieku pne

Akin to this is the Elohim document, designated by E, and written probably in the northern kingdom (Ephraim) about a century after the production of the Yahweh document. Podobny do tego dokumentu jest Elohim, wyznaczony przez E, pisemne i prawdopodobnie w północnej Brytanii (Efraima) o wieku od produkcji z Jahwe dokumentu. These two sources were combined by a redactor into one work soon after the middle of the sixth century. Te dwa źródła zostały połączone przez redaktor w jednej pracy zaraz po połowie szóstego wieku. Next follows the law-book, almost entirely embodied in our actual Book of Deuteronomy, discovered in the temple 621 BC, and containing the precipitate of the prophetic teaching which advocated the abolition of the sacrifices in the so- called high places and the centralization of worship in the temple of Jerusalem. Dalej jest zgodna z prawem-książki, prawie w całości zawarte w naszych rzeczywistych Księgi Powtórzonego Prawa, odkryte w świątyni 621 pne, a zawierający osad z prorocze nauczania, który opowiadał się za zniesieniem ofiar w tzw wyżyny i centralizacji kultu w świątyni w Jerozolimie. During the Exile originated the Priestly Code, P, based on the so-called law of holiness, Lev., xvii-xxvi, and the programme of Ezechiel, xl-xlviii; the substance of P was read before the post-exilic community by Esdras about 444 BC (Nehemiah 8-10), and was accepted by the multitude. Podczas Exile pochodzi Kapłańskiego Kodeksu, P, w oparciu o tzw świętości prawa, lewa., XVII-XXVI, a program Ezechiel, XL-XLVIII; substancja P było przeczytać przed po-exilic przez wspólnotę Księgi Ezdrasza około 444 pne (Nehemiasza 8-10), i została zaakceptowana przez tłum. History does not tell us when and how these divers historical and legal sources were combined into our present Pentateuch; but it is generally assumed that there was an urgent call for a compilation of the tradition and pre-exilic history of the people. Historia nie jest nam powiedzieć, kiedy iw jaki sposób te nurków źródeł historycznych i prawnych zostały połączone w naszym obecnym Pięcioksiąg, ale jest ogólnie założyć, że istnieje pilne wezwanie do sporządzania i tradycji sprzed exilic historii narodu. The only indication of time may be found in the fact that the Samaritans accepted the Pentateuch as a sacred book probably in the fourth century BC Considering their hatred for the Jews, one must conclude that they would not have taken this step, unless they had felt certain of the Mosaic origin of the Pentateuch. Jedynym wskazaniem czasu, można znaleźć na fakt, że Samarytanie przyjęli Pięcioksiąg jako święty książka prawdopodobnie w czwartym wieku pne Biorąc ich nienawiści do Żydów, trzeba stwierdzić, że nie podjęły ten krok, o ile mieli filc niektóre z pochodzenia Mozaika z Pięcioksiąg. Hence a considerable time must have intervened between the compilation of the Pentateuch and its acceptance by the Samaritans, so that the work of combining must be placed in the fifth century. Stąd znaczny czas musi mieć interweniował między sporządzania Pięcioksiąg i jego akceptacji przez samarytańskiego, tak aby prace łączące muszą być umieszczone w piątym wieku. It is quite generally agreed that the last redactor of the Pentateuch completed his task with great adroitness. Jest to dość ogólnie zgodni, że ostatni redaktor z jego zadania Pentateuch zakończone z wielkim udatność. Without altering the text of the older sources, he did all within man's power to fuse the heterogeneous elements into one apparent (?) whole, with such success that not only the Jews after the fourth century BC, but also the Christians for many centuries could maintain their conviction that the entire Pentateuch was written by Moses. Bez zmiany tekstu starszych źródeł, uczynił wszystko w człowieku jest uprawniona do bezpiecznika w heterogenicznych elementów w jeden oczywiste (?) W całości, z takiego sukcesu, że nie tylko Żydzi po czwartym wieku przed naszą erą, ale także dla wielu wieków chrześcijanie mogą utrzymać swoje przekonanie, że cały Pięcioksiąg został napisany przez Mojżesza.

(3) Deficiencies of the Critical Hypothesis (3) niezgodności z krytycznej Zakładany

As several Pentateuchal critics have endeavoured to assign the last redaction of the Pentateuch to more recent dates, its placement in the fifth century may be regarded as rather favourable to conservative views. Kilka Pentateuchal krytycy starali się przypisać ostatnich przeróbka z Pięcioksiąg nowszych dat, umieszczenie jej w piątym wieku może być uznane za korzystne dla raczej konserwatywne poglądy. But it is hard to understand why the patrons of this opinion should not agree in considering Esdras as the last editor. Ale trudno jest zrozumieć, dlaczego patronują tej opinii nie zgadzają się na rozważenie Księgi Ezdrasza jako ostatni redaktor. Again, it is quite certain that the last editor of the Pentateuch must have notably preceded its acceptance on the part of the Samaritans as a sacred book; bit is it probably that the Samaritans would have accepted the Pentateuch as such in the fourth century BC, when the national and religious opposition between them and Jews was well developed? Ponownie, jest to całkiem pewne, że ostatni redaktor z Pięcioksiąg musi mieć przede wszystkim poprzedzone jej przyjęcia w części samarytańskiego jako święte książki; bit jest prawdopodobnie to, że Samarytanie przyjęli Pięcioksiąg jako takie w czwartym wieku przed naszą erą, podczas krajowych i religijną opozycję między nimi a Żydami był dobrze rozwinięty? Is it not more probable that the mixed nation of Samaria received the Pentateuch through the priest sent to them from Assyria? Czy nie bardziej prawdopodobne, że w mieszanych Narodu Samarii otrzymał Pięcioksiąg poprzez wysyłane do nich kapłan z asyryjskiego? Cf. 2 Kings 17:27. 2 Kings 17:27. Or again, as this priest instructed the Samaritan population in the law of the god of the country, is it not reasonable to suppose that he taught them the Pentateuchal law which the ten tribes carried with them when they separated from Juda? Albo znowu, jak tego Samarytanin kapłan zleciła ludności w prawie boga kraju, nie jest to rozsądne, aby podejrzewać, że uczył ich Pentateuchal prawie dziesięciu pokoleń, które przeprowadza z nimi, kiedy oni oddzielić od Judy? At any rate, the fact that the Samaritans accepted as sacred only the Pentateuch, but not the Prophets, leads us to infer that the Pentateuch existed among the Jews before a collection of the prophetic writings was made, and that Samaria chose its sacred book before even Juda placed the works of the Prophets on the same level with the work of Moses. W każdym razie fakt, że Samarytanie jako święty przyjęta tylko Pięcioksiąg, lecz nie proroków, prowadzi nas wydedukować, że Pięcioksiąg istniały między Żydami przed kolekcję proroczych pism zostało dokonane, i Samarii, że wybrał jego świętymi księgami przed nawet Judy umieszczone prace proroków na tym samym poziomie z pracy Mojżesza. But this natural inference finds no favour among the critics; for it implies that the historical and legal traditions codified in the Pentateuch, described the beginning, and not the end, of Israel's religious development. Ale to naturalne wnioskowania nie stwierdza rzecz wśród krytyków, za to, że historycznych i tradycji prawnych skodyfikowane w Pięcioksiąg, opisana na początku, a nie do końca, Izrael religijnego rozwoju. The view of Israel's religious development prevalent among the critics implies that the Pentateuch is later than the Prophets, and that the Psalms are later than both. Zdaniem Izraela religijnego rozwoju powszechne wśród krytyków sugeruje, że Pięcioksiąg jest później niż proroków, i że Psalmy są później niż obu. After these general considerations, we shall briefly examine the main principles, the methods, the results, and the arguments of the critical theory. Po tych ogólnych rozważań, będziemy krótko zbadania głównych zasad, metod, wyników i argumenty z teorii krytycznej.

(a) Principles of the Critics (a) Zasady Krytyków

Without pretending to review all the principles involved in the theories of the critics, we draw attention to two: the historical development of religion, and the comparative value of internal evidence and tradition. Bez udawania się do przeglądu wszystkich zasad zaangażowanych w teorii krytyków, zwracamy uwagę na dwa: historycznego rozwoju religii, a wartość porównawczą wewnętrznych dowodów i tradycji.

(i) The theory of the historical evolution of Israelitic religions leads us from Mosaic Yahwehism to the ethical monotheism of the Prophets, from this to the universalist conception of God developed during the Exile, and from this again to the ossified Phariseeism of later days. (i) teorii historycznej ewolucji religii Israelitic prowadzi nas z mojżeszowy Yahwehism do etycznych monoteizm z proroków, z tego na uniwersalistyczne koncepcja Boga rozwijane podczas wygnania, i od tego znowu do ossified Phariseeism późniejszego dni. This religion of the Jews is codified in our actual Pentateuch, but has been fictitiously projected backwards in the historical books into the Mosaic and pre-prophetic times. The idea of development is not a purely modern discovery. Ta religia Żydów jest ujednolicona w naszych rzeczywistych Pięcioksiąg, ale została fikcyjnie prognozowanych wstecz w książkach historycznych w Mozaika i pre-prorocze razy. Koncepcja rozwoju nie jest czysto nowoczesne odkrycia. Meyer ("Der Entwicklungsgedanke bei Aristoteles", Bonn, 1909) shows that Aristotle was acquainted with it; Gunkel ("Weiterbildung der Religion", Munich, 1905, 64) maintains that its application to religion is as old as Christianity, and that St. Meyer ( "Der Entwicklungsgedanke bei Aristoteles", Bonn, 1909) pokazuje, że Arystoteles był z nim zapoznać; Gunkel ( "Weiterbildung der Religion", Monachium, 1905, 64) twierdzi, że jej stosowanie do religii jest tak stara jak chrześcijaństwo, a St . Paul has enunciated this principle; Diestel ("Geschichte des AT in der chrislichen Kirche", Jena, 1869, 56 sqq.), Willmann ("Geschichte des Idealismus", 2nd ed., II, 23 sqq.), and Schanz ("Apologie des Christentums", 3rd ed. II, 4 sqq., 376) find the same application in the writings of the Fathers, though Hoberg ("Die Forschritte der bibl. Wissenschaften", Freiburg, 1902, 10) grants that the patristic writers often neglect the external forms which influenced the ideas the Chosen People. Paul sformułowanymi tej zasady; Diestel ( "Geschichte des AT chrislichen in der Kirche", Jena, 1869, 56 sqq.) Willmann ( "Geschichte des Idealismus", 2nd ed., II, 23 sqq.), A Schanz ( " Apologie des Christentums ", 3rd ed. II, 4 sqq., 376) znaleźć taki sam wniosek w pismach Ojców, choć Hoberg (" Die Forschritte der Bibl. Wissenschaften ", Freiburg, 1902, 10) przyznaje, że pisarzy patrystycznych często zaniedbania zewnętrznych form, które wpłynęły na myśli ludu wybranego. The Fathers were not fully acquainted with profane history, and were more concerned about the contents of Revelation than about its historical development. Ojcowie nie byli w pełni zaznajomieni z historią zbezcześcić, i były bardziej zaniepokojony treść Objawienia, niż o jego historycznym rozwoju. Pesch ("Glaube, Dogmen und geschichtliche Thatsachen" in "Theol. Zeitfragen", IV, Freiburg, 1908, 183) discovers that St. Thomas, too, admits the principle of development in his "Summa" (II-II, Q. i, a. 9, 10; Q. ii, a. 3; etc.). Pesch ( "Glaube, Dogmen und geschichtliche Thatsachen" w "Theol. Zeitfragen", IV, Freiburg, 1908, 183) odkrywa, że Thomas, zbyt, przyznaje zasadą rozwoju w swojej "Summa" (II-II, q. I, a. 9, 10; Q. II, a. 3, itp.). But the Catholic conception of this principle avoids two extremes: Ale katolickiej koncepcji tej zasadzie unika dwoma ekstremami:

the theory of degeneracy, based on the teaching of the early Lutheran theologians (cf. Giesebrecht, "Die Degradationshypothese und die altl. Geschichte", Leipzig, 1905; Steude, "Entwicklung und Offenbarung", Stuttgart, 1905, 18 sqq.); teorii zwyrodnienia, w oparciu o nauczanie wczesnych teologów luterańskich (por. Giesebrecht, "Die Degradationshypothese und die altl. Geschichte", Lipsk, 1905; Steude, "Entwicklung und Offenbarung", Stuttgart, 1905, 18 sqq.);

the theory of evolution which dissolves all truth and history into purely natural development to the exclusion of everything supernatural. teorii ewolucji, który rozpuszcza wszystkie prawdy i historii w czysto naturalny rozwój do wykluczenia wszystkiego, co nadprzyrodzone.

It is this latter extreme that is advocated by the Biblical critics. Jest to ostatnie ekstremalnych, że jest popierane przez krytyków biblijnych. Their description of the early religion of Israel is contradicted by the testimony of the oldest Prophets whose authority is not questioned by them. Ich opis wczesnych religii Izraela, jest sprzeczne zeznania z najstarszych proroków, których władze nie są kwestionowane przez nich. These inspired seers know of the fall of Adam (Hosea 6:7), the call of Abraham (Isaiah 29:23; Micah 7:20), the destruction of Sodom and Gomorrha (Hosea 11:8; Isaiah 1:9; Amos 4:11), the history of Jacob and his struggle with the angel (Hosea 12:2 sqq.), Israel's exodus from Egypt and dwelling in the desert (Hosea 2:14; 7:16; 11:1; 12:9, 13; 13:4, 5; Amos 2:10; 3:1; 9:7), the activity of Moses (Hosea 12:13; Micah 6:4; Isaiah 63:11-12), a written legislation (Hosea 8:12), and a number of particular statutes (cf. Kley, "Die Pentateuchfrage", Munster, 1903, 223 sqq.). Again, the theory of development is more and more contradicted by the results of historical investigation. Te inspirowane "Widzących", wiedzą o upadku Adama (Ozeasza 6:7), wezwanie Abrahama (Izajasza 29:23; Miki 7:20), zniszczenie Sodomy i Gomorrha (Ozeasza 11:8; Izajasza 1:9; Amos 4:11), historii Jakuba i jego walce z aniołem (Ozeasza 12:2 sqq.), Izraela z Egiptu i odpływ mieszkania na pustyni (Ozeasza 2:14, 7:16, 11:1, 12:9 13, 13:4, 5; Amosa 2:10, 3:1, 9:7), działalności Mojżesza (Ozeasza 12:13; Miki 6:4; Izajasza 63:11-12), w formie pisemnej prawodawstwa ( Ozeasz 8:12), a liczba szczególności statutu (por. Kley, "Die Pentateuchfrage", Munster, 1903, 223 sqq).. Również w tym przypadku teoria rozwoju jest coraz bardziej sprzeczne wyniki dochodzenia historyczne. Weber ("Theologie und Assyriologie im Streit um Babel und Bibel", Leipzig, 1904, 17) points out that the recent historical results imply decadence rather than development in ancient oriental art, science, and religion; Winckler ("Religionsgeschichtler und geschichtl. Orient", Leipzig, 1906, 33) considers the evolutionary view of the primitive state of man as false, and believes that the development theory has, at least, been badly shaken, if not actually destroyed by recent Oriental research (cf. Bantsch, "Altorientalischer und israelitischer Monothesismus", Tübingen, 1906). Weber ( "Theologie und Assyriologie im Streit um und Bibel Babel", Lipsk, 1904, 17) zwraca uwagę, że ostatnie wyniki sugerują historyczne dekadencji zamiast rozwoju w starożytnym orientalne sztuki, nauki i religii; Winckler ( "Religionsgeschichtler und geschichtl. Orient ", Lipsk, 1906, 33) uważa, że ewolucyjne względu na prymitywny stan człowieka jako fałszywe, i uważa, że rozwój teorii ma, co najmniej, zostały źle wstrząsnąć, jeśli nie faktycznie zniszczone przez Wschodnią ostatnich badań (por. Bantsch" Altorientalischer und israelitischer Monothesismus ", Tübingen, 1906). Köberle ("Die Theologie der Gegenwart", Leipzig, 1907, I, 2) says that the development theory has exhausted itself, reproducing only the thoughts of Wellhausen, and deciding particular questions not in the light of facts, but according to the postulates of the theory. Köberle ( "Die Theologie der Gegenwart", Lipsk, 1907, I, 2) mówi, że rozwój teorii jest wyczerpany sobie, odtwarzające tylko myśli Wellhausen, a zwłaszcza decydując pytania nie w świetle faktów, lecz zgodnie z postulatów z teorii. Finally, even the rationalistic writers have thought it necessary to replace the development theory by another more in agreement with historical facts. Wreszcie, nawet racjonalistyczny pisarzy pomyślał, że konieczne jest zastąpienie rozwoju teorii przez inną bardziej w porozumieniu z faktów historycznych. Hence Winckler ("Ex Oriente lux", Leipzig, 1905- 6; Idem, "Der Alte Orient", III, 2-3; Idem, "Die babylonische Geisteskultur in ihren Beziehungen zur Kulturentwicklung der Menschheit" in "Wissenschaft und Bildung", Leipzig, 1907; cf. Landersdorfer in "Historisch-Politische Blatter", 1909, 144) has originated the theory of pan-Babelism according to which Biblical religion is conceived as a conscious and express reaction against the Babylonian polytheistic state religion. Dlatego Winckler ( "Ex oriente lux", Lipsk, 1905 - 6; Tamże, "Der Alte Orient", III, 2-3; Tamże, "Die babylonische Geisteskultur w ihren Beziehungen zur Kulturentwicklung der Menschheit" w "Wissenschaft und Bildung", Lipsk, 1907; por.. Landersdorfer w "Historisch-Politycznych Blatter", 1909, 144) wywodzi się z teorii paneuropejskiej Babelism zgodnie z którym religia biblijna jest pomyślany jako świadomego wyrażania i reakcji przeciw religii babilońskiej polytheistic państwa. It was not the common property of Israel, but of a religious sect which was supported in Babylon by certain monotheistic circles irrespective of nationality. Nie było wspólnej własności Izraela, ale religijnej sekty, która została poparta w Babilonie przez niektórych kręgach monoteistycznych, niezależnie od narodowości. This theory has found powerful opponents in Budde, Stade, Bezold, Köberle, Kugler, Wilke, and others; but it has also a number of adherents. Ta teoria ma potężnych przeciwników Znaleziono w Budde, Stade, Bezold, Köberle, Kugler, Wilke, i inni, ale również szereg Zwolennicy. Though wholly untenable from a Christian point of view, it shows at least the weakness of the historical development theory. Chociaż całkowicie niemożliwy do utrzymania z chrześcijańskiego punktu widzenia, to przynajmniej pokazuje słabość historycznego rozwoju teorii.

(ii) Another principle involved in the critical theory of the Pentateuch supposes that the internal evidence of literary criticism is of higher value than the evidence of tradition. (ii) Inną zasadą zaangażowanych w krytycznej teorii zakłada, że na Pięcioksiąg wewnętrznych dowodów krytyka literacka ma wyższą wartość niż dowody tradycji. But thus far the results of excavations and historical research have been favourable to tradition rather than to internal evidence. Ale do tej pory wyniki badań archeologicznych i historycznych badań były korzystne dla tradycji, a nie do wewnętrznych dowodów. Let the reader only remember the case of Troy, Tiryns, Mycenae, and Orchomenos (in Greece); the excavations of the English explorer Evans in Crete have shown the historical character of King Minos and his labyrinth; Assyrian inscriptions have re-established the historical credit of King Midas of Phrygia; similarly, Menes of Thebes and Sargon of Agade have been shown to belong to history; in general, the more accurate have been the scientific investigations, the more clearly have they shown the reliability of even the most slender traditions. Niech czytelnik tylko pamiętać przypadku Troy, Tiryns, Mycenae i Orchomenos (w Grecji); wykopaliska na angielski odkrywca Evans na Krecie wykazały historycznego charakteru król Minos i jego labirynt; asyryjska napisy ponownie ustanowiła historyczne kredytowej króla Midas z Frygii; podobnie, Menes Teb i Sargon z Agade Wykazano, że należą do historii, ogólnie rzecz biorąc, bardziej dokładne były badań naukowych, tym więcej mają one jasno wynika, że niezawodność nawet w najbardziej smukłą tradycji . In the field of New-Testament criticism the call "back to tradition" has begun to be heeded, and has been endorsed by such authorities as Harnack and Deissmann. W dziedzinie krytyki Nowym Testamencie rozmowy "z powrotem do tradycji" rozpoczęła się echa, i został zatwierdzone przez takie organy, jak Harnack i Deissmann. In the study of the Old Testament too there are unmistakable signs of a coming change. W studium Starego Testamentu nie są niewątpliwym zbyt objawy zapowiadające nadchodzące zmiany. Hommel ("Die altisrealitische Überlieferung in inschriftlicher Beleuchtung", Munich, 1897) maintains that Old- Testament tradition, both as a whole and in its details, proves to be reliable, even in the light of critical research. Hommel ( "Die altisrealitische Überlieferung w inschriftlicher Beleuchtung", Monachium, 1897) twierdzi, że Stary Testament-tradycja, zarówno jako całości oraz w jego szczegóły, okazuje się być wiarygodne, nawet w świetle badań krytycznych. Meyer ("Die Entstehung des Judentums", Halle, 1896) comes to the conclusion that the foundations of the critical Pentateuchal theory are destroyed, if it can be proved that even part of the impugned Hebrew tradition is reliable; the same writer proves the credibility of the sources of the Books of Esdras (cf. "Grundriss der Geographie und Geschichte des alten Orientes", Munich, 1904, 167 sqq.). Meyer ( "Die Entstehung des Judentums", Halle, 1896) doszła do wniosku, że podstawy krytycznej teorii Pentateuchal są zniszczone, jeżeli możliwe jest udowodnienie, że nawet część sporne Hebrajski tradycja jest wiarygodna; tego samego pisarza okazuje się wiarygodność od źródeł do Księgi Księgi Ezdrasza (por. "Grundriss der Geographie und Geschichte des alten Orientes", Monachium, 1904, 167 sqq.). SA Fries has been led by his critical studies, and without being influenced by dogmatic bias, to accept the whole traditional view of the history of Israel. Fries SA został prowadzony przez jego krytycznej analizy i bez ulegania wpływom dogmatycznej stronniczości, aby zaakceptować cały tradycyjny pogląd na historię Izraela. Cornill and Oettli express the conviction that Israel's traditions concerning even its earliest history are reliable and will withstand the bitterest attacks of criticism; Dawson (cf. Fonck, "Kritik und Tradition im AT" in "Zeitschrift fur katholische Theologie", 1899, 262-81) and others apply to tradition the old principle which has been so frequently misapplied, "magna est veritas, et praevalebit"; Gunkel ("Religionsgeschichtliche Volksbucher", II, Tübingen, 1906, 8) grants that Old-Testament criticism has gone a little too far, and that many Biblical traditions now rejected will be re-established. Cornill i Oettli wyrazić przekonanie, że Izrael tradycje dotyczące nawet jego najbliższej historii są wiarygodne i będą odporne na ataki bitterest krytyki; Dawson (por. FONCK, "Tradition und Kritik im AT" w "Zeitschrift fur Katholische Theologie", 1899, 262 -- 81) i inne zastosowania do tradycji starej zasady, która została tak często w niewłaściwy sposób, "magna est veritas, et praevalebit"; Gunkel ( "Religionsgeschichtliche Volksbucher", II, Tübingen, 1906, 8) przyznaje, że Stary Testament-krytyki odszedł bardzo zbyt daleko, i że wiele tradycji biblijnej już odrzucone zostaną ponownie ustalone.

(b) Critical Method (b) Krytyczna Metoda

The falsehood of the critical method does not consist in the use of criticism as such, but in its illegitimate use. Do zafałszowania krytyczna metoda nie polega na wykorzystanie krytyki jako takiej, lecz w jego nieślubne użytkowania. Criticism became more common in the sixteenth and seventeenth centuries; at the end of the eighteenth it was applied to classical antiquity. Krytyki stały się bardziej popularne w XVI i XVII w.; pod koniec XVIII było stosowane w odniesieniu do klasycznego antyku. Bernheim ("Lehrbuch der historischen Methode", Leipzig, 1903, 296) believes that by this means alone history first became a science. Bernheim ( "historycznych Lehrbuch der Methode", Lipsk, 1903, 296) uważa, że w ten sposób sama historia stała się pierwszym nauki. In the application of criticism to the Bible was are limited, indeed, by the inspiration and the canonicity of its books; but there is an ample field left for our critical investigations (Pesch, "Theol. Zeitfragen", III, 48). Przy stosowaniu się do krytyki Biblii zostało ograniczone są, rzeczywiście, przez inspiracji i canonicity jego książek, ale istnieje szerokie pole dla naszych krytycznych lewej dochodzeń (Pesch, "Theol. Zeitfragen", III, 48).

Some of the principal sins of the critics in their treatment of Sacred Scripture are the following: Niektóre z grzechów głównych krytyków w ich traktowanie Pisma Świętego są następujące:

They deny everything supernatural, so that they reject not merely inspiration and canonicity, but also prophecy and miracle a priori (cf. Metzler, "Das Wunder vor dem Forum der modernen Geschichtswissenschaft" in "Katholik", 1908, II, 241 sqq.). Zaprzeczają wszystko nadprzyrodzonego, tak aby odrzucić nie tylko inspiracją i canonicity, ale także proroctwo i cud a priori (por. Metzler, "Das Wunder der vor dem modernen Geschichtswissenschaft Forum" w "Katholik", 1908, II, 241 sqq.) .

They seem to be convinced a priori of the credibility of non-Biblical historical documents, while they are prejudiced against the truthfulness of Biblical accounts. Oni wydają się być przekonany, a priori, o wiarygodności nie biblijne historycznych dokumentów, podczas gdy oni są uprzedzeni wobec prawdziwość biblijnych rachunków. (Cf. Stade, "Geschichte Israel's", I, 86 seq., 88, 101.) Depreciating external evidence almost entirely, they consider the questions of the origin, the integrity, and the authenticity of the sacred books in the light of internal evidence (Encycl. Prov. Deus, 52). (Por. Stade, "Geschichte Izraela", I, 86 i nast., 88, 101). Lekceważący niemal całkowicie zewnętrznych dowodów, jakie uznają za kwestie pochodzenia, integralność, autentyczność i świętych księgach w świetle wewnętrznych dowodów (Encycl. Prov. Deus, 52).

They overestimate the critical analysis of the sources, without considering the chief point, ie, the credibility of the sources (Lorenz, "Die Geschichtswissenschaft in ihren Hauptrichtungen und Aufgaben", ii, 329 sqq.). Recent documents may contain reliable reports of ancient history. Zawyżenie ich krytycznej analizy źródeł, bez uwzględnienia głównego punktu, tj. wiarygodność źródeł (Lorenz, "Die Geschichtswissenschaft w ihren Hauptrichtungen und Aufgaben", II, 329 sqq.). Ostatnie dokumenty mogą zawierać wiarygodne raporty starożytnego historii. Some of the critics begin to acknowledge that the historical credibility of the sources is of greater importance than their division and dating (Stark, "Die Entstehung des AT", Leipzig, 1905, 29; cf. Vetter, "Tübinger theologische Quartalschrift", 1899, 552).

The critical division of sources is based on the Hebrew text, though it is not certain how far the present Massoretic text differs from that, for instance, followed by the Septuagint translators, and how far the latter differed form the Hebrew text before its redaction in the fifth century BC Dahse ("Textkritische Bedenken gegen den Ausgangspunkt der heutigen Pentateuchkritik" in "Archiv fur Religionsgeschichte", VI, 1903, 305 sqq.) shows that the Divine names in the Greek translation of the Pentateuch differ in about 180 cases from those of the Hebrew text (cf. Hoberg, "Die Genesis", 2nd ed., p. xxii sqq.); in other words and phrases the changes may be fewer, but it would be unreasonable to deny the existence of any. Krytycznych podziału źródeł opiera się na hebrajski tekst, choć nie jest pewne, w jakim stopniu obecne Massoretic tekst różni się od tego, na przykład, a następnie przez Septuaginta tłumaczy, w jaki sposób i jak dotąd ostatni różnił się od hebrajskiego tekstu przed jego przeróbka w piątego wieku pne Dahse ( "Textkritische Bedenken gegen den Ausgangspunkt der heutigen Pentateuchkritik" w "Archiv fur Religionsgeschichte", VI, 1903, 305 sqq.) pokazuje, że Boskie nazwy w tłumaczeniu z greckiego Pięcioksiąg różnią się w około 180 przypadkach, z tych z tekstu hebrajskiego (por. Hoberg, "Die Genesis", 2nd ed., str. XXII sqq.); w innych słów i wyrażeń zmiany mogą być mniej, ale byłoby nieuzasadnione zaprzecza istnieniu jakiejkolwiek. Again, it is antecedently probable that the Septuagint text differs less from the Massoretic than from the ante-Esdrine text, which must have been closer to the original. Ponownie, jest prawdopodobne, że antecedently Septuaginta tekst różni się od mniej niż Massoretic z ante-Esdrine tekst, który musi być bliżej oryginału. The starting point of literary criticism is therefore uncertain. It is not an inherent fault of literary criticism that it was applied to the Pentateuch after it had become practically antiquated in the study of Homer and the Nibelungenlied (cf. Katholik, 1896, I, 303, 306 sqq.), nor that Reuss considered it as more productive of difference of opinion than of results (cf. Katholik, 1896, I, 304 seq.), nor again that Wellhausen thought it had degenerated into childish play. Punktem wyjścia krytyki literackiej jest więc niepewna. Nie jest nieodłącznym winy krytyka literacka, że to było stosowane do Pięcioksiąg po okazało się praktycznie antiquated w badaniu Homera i Nibelungenlied (por. Katholik, 1896, I, 303 , 306 sqq.), Ani że Reuss uznać ją za bardziej produktywne różnicy zdań niż wyników (por. Katholik, 1896, I, 304 i nast.), Ani ponownie Wellhausen myśli, że ona miała degenerated w dziecinne zabawy. Among Bible students, Klostermann ("Der Pentateuch", Leipzig, 1893), Konig ("Falsche Extreme im Gebiete der neueren Kritik des AT", Leipzig, 1885; "Neueste Prinzipien der alt. Kritik", Berlin, 1902; "Im Kampfe um das AT", Berlin, 1903), Bugge ("Die Hauptparabeln Jesu", Giessen, 1903) are sceptical as to the results of literary criticism, while Orelli ("Der Prophet Jesaja", 1904, V), Jeremias ("Das alte Testament im Lichte des Alten Orients", 1906, VIII), and Oettli ("Geschichte Israels", V) wish to insist more on the exegesis of the text than on the criss-cross roads of criticism. Wśród studentów Biblii, Klostermann ( "Der Pięcioksiąg", Lipsk, 1893), Konig ( "Falsche Extreme im Gebiete der Kritik des neueren AT", Lipsk 1885; "Neueste Prinzipien der alt. Kritik", Berlin, 1902; "Im Kampfe um das AT ", Berlin, 1903), Bugge (" Die Hauptparabeln Jesu ", Giessen, 1903) są sceptyczni co do wyników krytyka literacka, a Orelli (" Der Prophet Jesaja ", 1904, V), Jeremias (" Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients ", 1906, VIII), a Oettli (" Geschichte Israels ", V) chcą więcej nalegać na egzegezy tekstu niż na krzyżować drogi krytyki. G. Jacob ("Der Pentateuch", Göttingen, 1905) thinks that the past Pentateuchal criticism needs a thorough revision; Eerdmans ("Die Komposition der Genesis", Giessen, 1908) feels convinced that criticism has been misled into wrong paths by Astrue. G. Jacob ( "Der Pięcioksiąg", Göttingen, 1905) uważa, że krytyka przeszłości Pentateuchal potrzebuje gruntownej rewizji; Eerdmans ( "Die Komposition der Genesis", Giessen, 1908) czuje się przekonany, że krytyka została wprowadzani w błąd, błędne ścieżki przez Astrue. Merx expresses the opinion that the next generation will have to revise backwards many of the present historico-literary views of the Old Testament ("Religionsgeschichtliche Volksbucher", II, 1907, 3, 132 sqq.). Merx wyraża opinię, że następne pokolenia będą musiały skorygować wstecz wielu obecnych Historico-literackie poglądy Starego Testamentu ( "Religionsgeschichtliche Volksbucher", II, 1907, 3, 132 sqq.).

(c) Critical Results (c) krytyczna Wyniki

Here we must distinguish between the principles of criticism and its results; the principles of the historical development of religion, for instance, and of the inferiority of tradition to internal evidence, are not the outcome of literary analysis, but are its partial basis. Tutaj musimy rozróżnić pomiędzy zasadami krytyki i jej wyniki; zasad historycznego rozwoju religii, na przykład, z niższości i tradycji wewnętrznej dowodów, nie są wyniki analizy literackie, ale są jej podstawie częściowych. Again, we must distinguish between those results of literary criticism which are compatible with the Mosaic authenticity of the Pentateuch and those that contradict it. Ponownie, musimy rozróżniać te wyniki krytyki literackiej, które są zgodne z mozaiki autentyczności z Pięcioksiąg i te, które są sprzeczne go. The patrons of the Mosaic authorship of the Pentateuch, and even the ecclesiastical Decree relating to this subject, plainly admit that Moses or his secretaries may have utilized sources or documents in the composition of the Pentateuch; both admit also that the sacred text has suffered in its transmission and may have received additions, in the form of either inspired appendices or exegetical glosses. Patronują mozaiki autorstwa z Pięcioksiąg, a nawet do decreto kościelnych odnoszących się do tej kwestii, po prostu przyznać, że Mojżesz lub jego sekretarki może być wykorzystana źródeł lub dokumentów, w skład komisji Pięcioksiąg; zarówno również przyznać, że tekst święty poniósł w jej przesyłu i może mieć otrzymanych uzupełnień, w postaci bądź zainspirowany dodatkami lub egzegetycznych glosses. If the critics, therefore, can succeed in determining the number and the limits of the documentary sources, and of the post-Mosaic additions, whether inspired or profane, they render an important service to the traditional tenet of Pentateuchal authenticity. Jeśli krytycy, więc może się udać w celu określenia liczby i granice dokumentacji źródeł, a także po Mozaika uzupełnień, czy inspirowane lub bezcześcić, świadczą one usługi ważny do tradycyjnych zasad Pentateuchal autentyczności. The same must be said with regard to the successive laws established by Moses, and the gradual fidelity of the Jewish people to the Mosaic law. To samo w odniesieniu do kolejnych prawa ustanowione przez Mojżesza, i stopniowego wierności narodu żydowskiego do prawa mojżeszowego. Here again the certain or even probable results of sane literary and historical criticism will aid greatly the conservative commentator of the Pentateuch. Tutaj ponownie niektóre nawet prawdopodobne wyniki rozsądny krytyki literackiej i historycznej pomocy będzie znacznie konserwatywnym komentator z Pięcioksiąg. We do not quarrel with the legitimate conclusions of the critics, if the critics do not quarrel with each other. Jesteśmy z swara nie uzasadnione wnioski z krytyki, jeśli krytycy nie ujadać ze sobą. But they do quarrel with each other. According to Merx (loc. cit.) there is nothing certain in the field of criticism except its uncertainty; each critic proclaims his views with the greatest self-reliance, but without any regard to the consistency of the whole. Ale oni nie ujadać ze sobą. Według Merx (loc. cit.). Nic nie jest pewne w dziedzinie krytyki oprócz jego niepewności; każdy krytyk głosi swoje poglądy z największych poleganie na samym sobie, ale bez względu na spójność całości. Former views are simply killed by silence; even Reuss and Dillmann are junk-iron, and there is a noticeable lack of judgment as to what can or cannot be known. Hence the critical results, in as far as they consist merely in the distinction of documentary sources, in the determination of post-Mosaic materials, eg, textual changes, and profane or inspired additions, in the description of various legal codes, are not at variance with the Mosaic authenticity of the Pentateuch. Dawne widoki są po prostu zabite przez milczenie; nawet Reuss i Dillmann są śmieci-żelazo, a tam jest zauważalny brak wyroku co do tego, co może lub nie może być znana. Stąd krytyczne wyniki, ponieważ składają się one jedynie do odróżnienia dokumentacji źródeł, w celu określenia post-Mozaika materiałów, np. w tekście zmian, a wulgaryzmy lub inspirowane dodane, w opisie różnych kodeksów prawnych, nie są sprzeczne z mozaiki autentyczności z Pięcioksiąg. Nor can an anti-Mosaic character be pointed out in the facts or phenomena from which criticism legitimately infers the foregoing conclusions; such facts or phenomena are, for instance, the change of the Divine names in the text, the use of certain words, the difference of style, the so-called double accounts of really, not merely apparently, identical events; the truth of falsehood of these and similar details does not directly affect the Mosaic authorship of the Pentateuch. Nie można anty-Mozaika charakter warto zwrócić uwagę na fakty lub zjawiska, z których krytyka słusznie wyprowadza powyższe wnioski, takie są fakty lub zjawiska, na przykład zmiana nazwy Bożego w tekście, stosowanie niektórych słowy, Różnica stylu, tzw podwójne rachunki naprawdę, a nie tylko pozornie identycznych wydarzeń; prawdy kłamstwo tych i podobnych szczegółów nie wpływają bezpośrednio na mozaiki autorstwa z Pięcioksiąg. In which results then does criticism clash with tradition? W których wyniki następnie krytyki nie kolidować z tradycją? Criticism and tradition are incompatible in their views as to the age and sequence of the documentary sources, as to the origin of the various legal codes, and as to the time and manner of the redaction of the Pentateuch. Krytyka i tradycja są niezgodne z ich poglądów co do wieku i sekwencji dokumentacji źródeł, co do pochodzenia z różnych kodeksów prawnych, a co do czasu i sposobu postępowania przy przeróbka z Pięcioksiąg.

(i) Pentateuchal Documents.-As to the age and sequence of the various documents, the critics do not agree. (i) Pentateuchal Documents.-Jeśli chodzi o wiek i kolejność różnych dokumentów, krytycy nie zgadzają. Dillmann, Kittel, Konig, and Winckler place the Elohist, who is subdivided by several writers into the first, second, and third Elohist, before the Yahwist, who also is divided into the first and second Yahwist; but Wellhausen and most critics believe that the Elohist is about a century younger than the Yahwist. Dillmann, Kittel, Konig, i umieścić Elohist Winckler, który został podzielony przez kilku pisarzy w pierwszym, drugim, trzecim i Elohist, przed Yahwist, który również jest podzielona na pierwszym i drugim Yahwist, ale Wellhausen i wierzę, że większość krytyków w Elohist jest o młodszym wieku niż Yahwist. At any rate, both are assigned to about the ninth and eight centuries BC; both too incorporate earlier traditions or even documents. W każdym razie, jak przypisuje się około dziewiątej i osiem wieków pne; zarówno zbyt włączenie wcześniejszych tradycji lub nawet dokumentów.

All critics appear to agree as to the composite character of Deuteronomy; they admit rather a Deuteronomist school than single writers. Wszyscy krytycy wydają się zgodzić co do charakteru Powtórzonego kompozytowych; oni przyznać, raczej niż jednym Deuteronomist szkoły pisarzy. Still, the successive layers composing the whole book are briefly designated by D1, D2, D3, etc. As to the character of these layers, the critics do not agree: Montet and Driver, for instance, assigned to the first Deuteronomist cc. Nadal, w kolejnych warstw składających się na całość książki wyznaczonym przez to krótko D1, D2, D3, itp. Jeśli chodzi o charakter tych warstw, krytyków nie zgadzają się: Montet i sterowników, na przykład, przypisanych do pierwszego Deuteronomist cc. i-xxi; Kuenen, Konig, Reuss, Renan, Westphal ascribe to DN, iv, 45-9, and v-xxvi; a third class of critics reduce D1 to xii, 1-xxvi, 19, allowing it a double edition: according to Wellhausen, the first edition contained i, 1-iv, 44; xii-xxvi; xxvii, while the second comprised iv, 45-xi, 39; xii-xxvi; xxviii-xxx; both editions were combined by the redactor who inserted Deuteronomy into the Hexateuch. I-XXI; Kuenen, Konig, Reuss, Renan, Westphal przypisać do DN, IV, 45-9, oraz v-xxvi, natomiast trzecia klasa krytyków zmniejszenia D1-XII, 1-xxvi, 19, pozwalając mu podwójne wydanie: zgodnie z Wellhausen, pierwsze wydanie zawartych I, 1 IV, 44; XII-XXVI, XXVII, natomiast druga składa IV, 45 XI, 39 XII-XXVI, XXVIII-xxx; obu edycjach zostały połączone przez redaktor, którzy dodaje Powtórzonego do Hexateuch. Cornill arranges the two editions somewhat differently. Cornill organizuje dwie edycje nieco inaczej. Horst considers even cc. xii-xxvi as a compilation of pre-existing elements, gathered together without order and often by chance. Horst uważa nawet cc. Xii-xxvi jako kompilację istniejących wcześniej elementów, zebrane bez zachowania porządku i często przez przypadek. Wellhausen and his adherents do not wish to assign to D1 a higher age than 621 BC, Cornill and Bertholet consider the document as a summary of the prophetic teaching, Colenso and Renan ascribe it to Jeremias, others place its origin in the reign of Ezechias or Manasses, Klostermann identifies the document with the book read before the people in the time of Josaphat, while Kleinert refers it back to the end of the time of the Judges. The Deuteronomist depends on the two preceding documents, J and E, both for his history land his legislation; the historical details not found in these may have been derived from other sources not known to us, and the laws not contained in the Sinaitic legislation and the decalogue are either pure fiction or a crystallization of the prophetic teaching. Wellhausen i jego Zwolennicy nie chcesz przypisać do D1 wyższy niż 621 wieku pne, Cornill i Bertholet uważają dokument jako podsumowanie nauczania prorockiej, Colenso Renan i przypisać go do Jeremias, inne miejsce pochodzenia, w jego panowania Ezechias lub Manasses, Klostermann określa dokument z książki czytać, zanim ludzie w czasie Jozafata, a Kleinert odwołuje go z powrotem do końca czasów sędziów. W Deuteronomist zależy od dwóch poprzednich dokumentów, J i E, zarówno dla jego Historia ziemi jego ustawodawstwem; historyczne szczegóły nie znalezione w te mogły być uzyskane z innych źródeł nie jest znana nam, a nie prawa zawarte w ustawodawstwie Sinaitic i dekalog to albo czysta fikcja lub krystalizacji prorockiej nauczania.

Finally, the Priestly Code, P, is also a compilation: the first stratum of the book, both historical and legal in its character, is designated by P1 or P2; the second stratum is the law of holiness, H or Lev., xvii-xxvi, and is the work of a contemporary of Ezechiel, or perhaps of the Prophet himself (H, P2, Ph); besides, there are additional elements springing rather from a school than from any single writer, and designated by Kunen as P3, P4, P5, but by other critics as Ps and Px. Wreszcie, Kodeks kapłańskiej, P, jest również zestawienie: pierwszej warstwie książki, zarówno historycznych i prawnych w jej charakter, jest wyznaczony przez P1 lub P2; drugiej warstwie jest prawo świętości, H lub Lev., Xvii -xxvi, i jest dziełem współczesnego z Ezechiel, czy może w sam Prorok (H, P2, Ph); Poza tym, istnieją dodatkowe elementy sprężystych raczej ze szkoły niż z jakiegokolwiek pojedynczego pisarza, a wyznaczeni przez Kunen jako P3 , P4, P5, ale przez innych krytyków, jak i Ps px. Bertholet and Bantsch speak of two other collections of laws: the law of sacrifices, Lev., i-vii, designated as Po; and the law of purity, Lev., xi-xv, designated as Pr. Bertholet i Bantsch mówić o dwóch innych zbiorów ustaw: prawo poświęceń, Lew., I-VII, wyznaczone jako Padu, a prawa czystości, Lew., XI-XV, wyznaczone jako Pr. The first documentary hypothesis considered PN as the oldest part of the Pentateuch; Duston and Dillmann place it before the Deuteronomic code, but most recent critics regard it as more recent than the other documents of the Pentateuch, and even later than Ezech., xliv, 10-xlvi, 15 (573-2 BC); the followers of Wellhausen date the Priestly Code after the return from the Babylonian Captivity, while Wildeboer places it either after or towards the end of the captivity. Pierwsza hipoteza dokumentalny PN uważane za najstarszą część z Pięcioksiąg; Duston i Dillmann umieścić go przed Deuteronomic kod, ale ostatnie krytycy uważają go za bardziej aktualne niż w innych dokumentów Pięcioksiąg, a nawet później niż Ezech., XLIV, 10-XLVI, 15 (573-2 pne), a naśladowcy terminem Wellhausen Kapłańskiego Kodeksu po powrocie z babilońskiej niewoli, podczas gdy Wildeboer umieszcza go albo po lub pod koniec niewoli. The historical parts of the Priestly Code depend on the Yahwistic and the Elohistic documents, but Wellhausen's adherents believe that the material of these documents has been manipulated so as to fit it for the special purpose of the Priestly Code; Dillmann and Drive maintain that facts have not been invented or falsified by P, but that the latter had at hand other historical documents besides J and E. As to the legal part of P, Wellhausen considers it as an a priori programme for the Jewish priesthood after the return from the captivity, projected backwards into the past, and attributed to Moses; but other critics believe that P has systematized the pre-exilic customs of worship, developing then, and adapting them to the new circumstances. Historycznej części Kodeksu Kapłańskiego zależy od Yahwistic i Elohistic dokumentów, ale Wellhausen's Zwolennicy wierzą, że materiał z tych dokumentów został manipulować tak, aby dopasować go do specjalnego przeznaczenia z kodeksu kapłańskiej; Dillmann and Drive twierdzą, że fakty mają nie zostały sfałszowane lub wymyśloną przez P, ale że te ostatnie miały na historyczne strony innych dokumentów poza J i E. Jeśli chodzi o prawną części P, Wellhausen uważa, że a priori, jako program dla żydowskiego kapłaństwa po powrocie z niewoli, prognozowanych wstecz do przeszłości, a przypisane do Mojżesza; innych krytyków, ale wierzę, że P ma usystematyzowany sprzed exilic celne kultu, a następnie rozwijanie i dostosowanie ich do nowych okoliczności.

What has been said clearly shows that the critics are at variance in many respects, but they are at one in maintaining the post- Mosaic origin of the Pentateuchal documents. Co zostało powiedziane jasno pokazuje, że krytycy są w sprzeczności z wieloma względami, ale są one w jednym z utrzymaniem po Mozaika pochodzenia z Pentateuchal dokumentów. What is the weight of the reasons on which they base their opinion? Jaka jest masa powodów, na których opierają swoją opinię?

The conditions laid down by the critics as prerequisites to literature do not prove that the sources of the Pentateuch must be post-Mosaic. Warunki ustanowione przez krytyków jako warunek wstępny do literatury nie udowodnić, że źródła finansowania Pięcioksiąg musi być po Mozaika. The Hebrew people had lived for, at least, two hundred years in Egypt; besides, most of the forty years spent in the desert were passed in the neighbourhood of Cades, so that the Israelites were not longer a nomadic people. Hebrajskiego dla ludzi którzy żyli, co najmniej, dwieście lat w Egipcie, oprócz większość z tych czterdziestu lat spędził na pustyni były przekazywane w sąsiedztwie Cades, tak że Izraelici nie byli już koczowniczy lud. Whatever may be said of their material prosperity, or of their proficiency in writing and reading, the above-mentioned researches of Flinders Petrie show that they kept records of their national traditions at the time of Moses. Cokolwiek można powiedzieć o ich dobrobyt materiałów, lub ich w umiejętności pisania i czytania, wyżej wymienione badania z Flinders Petrie wykazać, że rejestry przechowywane ich tradycji narodowych w momencie Mojżesz.

If the Hebrew contemporaries of Moses kept written records, why should not the Pentateuchal sources be among these documents? Jeśli Hebrajski współczesnych Mojżesza trzymane pisemne zapisy, dlaczego nie Pentateuchal źródeł być wśród tych dokumentów? It is true that in our actual Pentateuch we find non-Mosaic and post- Mosaic indications; but, then, the non-Mosaic, impersonal style may be due to a literary device, or to the pen of secretaries; the post-Mosaic geographical and historical indications may have crept into the text by way of glosses, or errors of the transcribers, or even inspired additions. Prawdą jest, że w naszych rzeczywistych Pięcioksiąg znajdujemy non-i post-Mozaika Mozaika wskazań;, ale potem, nie Mozaika, bezosobowy styl może być spowodowane literackiego urządzenie, lub pióro z sekretarzy; po Mozaika geograficznych i historyczne mogą W tekście w drodze glosses, lub błędy w transcribers, nawet inspirowane uzupełnień. The critics cannot reject these suggestions as mere subterfuges; for they should have to grant a continuous miracle in the preservation of the Pentateuchal text, if they were to deny the moral certainty of the presence of such textual changes. Krytyka nie może odrzucić te propozycje jako zwykłe subterfuges, bo musieli przyznać cud w ciągłej konserwacji w Pentateuchal tekstu, gdyby nie zezwalaj na moralną pewność obecność takich zmian w tekście.

But would not the Pentateuch have been known to the earlier Prophets, if it had been handed down from the time of Moses? Ale to nie były znane Pięcioksiąg do wcześniejszych proroków, gdyby zostało wydane z czasów Mojżesza? This critical exception is really an argument e silentio which is very apt to be fallacious, unless it be most carefully handled. Ten krytyczny wyjątek jest naprawdę argument silentio e, która jest bardzo apt być omylny, chyba że zostanie najbardziej ostrożnie obchodzić. Besides, if we keep in mind the labour involved in multiplying copies of the Pentateuch, we cannot be wrong in assuming that they were very rare in the interval between Moses and the Prophets, so that few were able to read the actual text. Poza tym, jeśli będziemy pamiętać pracy zaangażowanych w pomnożenie kopie z Pięcioksiąg, nie możemy się mylić w założeniu, że były one bardzo rzadkie w przedziale od Mojżesza i proroków, tak że niewiele było w stanie odczytać Właściwy tekst. Again, it has been pointed out that at least one of the earlier Prophets appeals to a written mosaic law, and that all appeal to such a national conscience as presupposes the Pentateuchal history and law. Ponownie, został on zauważył, że co najmniej jeden z wcześniejszych proroków odwołań do pisemnego mozaiki prawa, oraz że wszystkie odwołania do tych krajowych, jak sumienie zakłada Pentateuchal historii i prawa. Finally, some of the critics maintain the J views the history of man and of Israel according to the religious and the moral ideas of the Prophets; if there be such an agreement, why not say that the Prophets write according to the religious and moral ideas of the Pentateuch? Wreszcie, niektóre z krytyków utrzymania J poglądów dziejach człowieka i Izraela według religijnych i moralnych idei proroków, jeśli zaistnieje taka umowa, dlaczego nie powiedzieć, że proroków napisać do idee religijne i moralne z Pięcioksiąg?

The critics urge the fact that the Pentateuchal laws concerning the sanctuary, the sacrifices, the feasts, and the priesthood agree with different stages of post-Mosaic historical development; that the second stage agrees with the reform of Josias, and the third with the enactments enforced after the time of the Babylonian Exile. Zachęcam krytyków fakt, że Pentateuchal ustawowe dotyczące sanktuarium, do poświęceń, do świąt, kapłaństwa i zgadza się z różnych etapów post-Mozaika historycznego rozwoju, że zgadza się z drugiego etapu reformy Josias, a trzeci z enactments egzekwować od czasu wygnania z babilońskiej. But it must be kept in mind that the Mosaic law was intended for Israel as the Christian law is intended for the whole world; if then 1900 years after Christ the greater part of the world is still un-Christian, it is not astonishing that the Mosaic law required centuries before it penetrated the whole nation. Ale należy pamiętać, że prawa mojżeszowego było przeznaczone dla Izraela jako chrześcijanin ma prawo do całego świata, jeśli następnie 1900 roku po Chrystusie większą część świata nadal jest un-Christian, nie jest zadziwiające, że Mozaika wymagane prawem wieków przed nim nieobecne całego narodu. Besides, there were, no doubt, many violations of the law, just as the Ten Commandments are violated today without detriment to their legal promulgation. Poza tym, nie było, bez wątpienia, wielu naruszeń prawa, podobnie jak dziesięć przykazań zostały naruszone dziś bez szkody dla ich prawnych ogłoszeniem. Again there were times of religious reforms and disasters as there are periods of religious fervour and coldness in the history of the Christian Church; but such human frailties do not imply the non-existence of the law, either Mosaic or Christian. Znowu doszło razy religijnych reform i katastrof, jak istnieją okresy religijną żarliwość i zimne w historii chrześcijańskiego Kościoła, ale takich ludzi frailties nie oznacza nieistnienia prawa albo Mozaika lub chrześcijańskiej. As to the particular laws in question, it will be found more satisfactory to examine them more in detail. Jeśli chodzi o pytanie, w szczególności prawa, będzie można znaleźć bardziej satysfakcjonujące, aby zbadać je bardziej szczegółowo.

(ii) Pentateuchal Codes.-The critics endeavour to establish a triple Pentateuchal code: the Book of the Covenant, Deuteronomy, and the Priestly Code. Instead of regarding this legislation as applying to different phases in the forty years' wandering in the desert, they consider it as agreeing with three historical stages in the national history. (ii) Pentateuchal Codes.-Krytyka dążą do ustanowienia potrójnego Pentateuchal kod: Księga Przymierza, Powtórzonego Prawa, i Kodeksu Kapłańskiego. Zamiast dotyczące tego jak prawodawstwo mające zastosowanie do różnych faz w czterdzieści lat na pustyni wędrowny, uznają to za uzgadnianie z trzech historycznych etapów w historii krajowych. As stated above, the main objects of this triple legislation are the sanctuary, the feast, and the priesthood. Jak wspomniano powyżej, główne obiekty tego ustawodawstwa są w trzyosobowe sanktuarium, święto, i kapłaństwa.

(a) The Sanctuary (a) The Sanctuary

At first, so the critics say, sacrifices were allowed to be offered in any place where the Lord had manifested his name (Exodus 20:24-6); then the sanctuary was limited to the one place chosen by God (Deuteronomy 12:5); thirdly, the Priestly Code supposes the unity of sanctuary, and prescribes the proper religious rites to be observed. Początkowo, tak mówią krytycy, były ofiary mogły być oferowane w dowolnym miejscu, w którym Pan objawia się jego nazwisko (Exodus 20:24-6), następnie świątynia została ograniczona do jednego miejsca wybranego przez Boga (Powtórzonego Prawa 12:5 ), Po trzecie, Kapłańskiego Kodeks zakłada jedność sanktuarium, i określa odpowiednie obrzędy religijne, których należy przestrzegać. Moreover, the critics point out historical incidents showing that before the enforcement of the Deuteronomic law sacrifices were offered in various places quite distinct from the resting place of the ark. Ponadto, krytycy zwracają uwagę, historycznych zdarzeń, wskazujący na to, że przed Deuteronomic egzekwowanie przepisów prawa ofiar były oferowane w różnych miejscach całkiem odmienne od miejsca spoczynku Arki. What do the defenders of the Mosaic authorship of the Pentateuch answer? Co do obrońców z mozaiki autorstwa z Pięcioksiąg odpowiedź? First, as to the triple law, it points to three different stages in Israel's desert life: before the erection of the tabernacle at the foot of Mt. Po pierwsze, w odniesieniu do potrójnego prawa, to wskazuje na trzy różne etapy w Izraelu na pustyni życia: przed tabernakulum montaż u podnóża Mt. Sinai, the people were allowed to erect altars and to offer sacrifices everywhere provided the name of the Lord had been manifested; next, after the people had adored the golden calf, and the tabernacle had been erected, sacrifice could be offered only before the tabernacle, and even the cattle killed for consumption had to be slaughtered in the same place, in order to prevent a relapse into idolatry; finally, when the people were about to enter the promised land, the last law was abolished, being then quite impossible, but the unity of sanctuary was kept in the place which God would choose. Synaj, ludzie mogli być wyprostowany i ołtarze do zaoferowania poświęceń wszędzie, pod warunkiem, że imię Pana zostało objawia; następnego, po naród był adorowany złotego cielca, i przybytek został wzniesiony, ofiary mogą być oferowane wyłącznie przed tabernakulum , A nawet bydło zabite do konsumpcji musiały zostać poddane ubojowi w tym samym miejscu, w celu zapobiegania nawrotom bałwochwalstwo pod; wreszcie, kiedy ludzie byli temat, aby wejść do ziemi obiecanej, ostatnia ustawa została zniesiona, a następnie jest zupełnie niemożliwe, ale jedności sanktuarium był przechowywany w miejscu, które Bóg wybiera. Secondly, as to the historical facts urged by the critics, some of them are caused by direct Divine intervention, miracle or prophetic inspiration, and as such are fully legitimate; others are evidently violations of the law, and are not sanctioned by the inspired writers; a third class of facts may be explained in one of three ways: Po drugie, co do faktów historycznych wezwał przez krytyków, niektóre z nich są spowodowane bezpośrednim Boskiej interwencji, cud lub prorocze natchnienie, i jako takie są w pełni uzasadnione, a inne są ewidentnie naruszenie prawa, a nie są usankcjonowane przez inspirowane pisarzy , Natomiast trzecia klasa fakty mogą być wyjaśnione w jednym z trzech sposobów:

Poels ("Le sanctuaire de Kirjath Jeraim", Louvain, 1894; "Examen critique de l'histoire du sanctuaire de l'arche", Louvain, 1897) endeavours to prove that Gabaon, Masphath, and Kiriath-Jarim denote the same place, so that the multiplicity of sanctuaries is only apparent, not real. Poels ( "Le Sanctuaire de Kirjath Jeraim", Louvain, 1894; "Examen critique de l'histoire du Sanctuaire de l'Arche", Louvain, 1897) stara się udowodnić, że Gabaon, Masphath i Kiriat-Jarim oznaczenia tym samym miejscu, tak, że wielu sanktuariów jest tylko pozorna, a nie rzeczywiste.

Van Hoonacker ("Le Lieu du culte dans la legislation rituelle des Hebreux" in "Musceeon", April-Oct., 1894, XIII, 195-204, 299- 320, 533-41; XIV, 17-38) distinguishes between private and public altars; the public and national worship is legally centralized in one sanctuary and around one altar, while private altars may be had for domestic worship. Van Hoonacker ( "Le Lieu du culte dans la ustawodawstwa rituelle des Hebreux" w "Musceeon", kwiecień-paź., 1894, XIII, 195-204, 299 - 320, 533-41; XIV, 17-38) rozróżnia prywatnego i ołtarzy; publicznych krajowych i kultu jest prawnie scentralizowanych w jednym sanktuarium i okolice jeden ołtarz, podczas gdy prywatne ołtarze można było na krajowym kultu.

But more commonly it is admitted that before God had chosen the site of national sanctuary, it was not forbidden by law to sacrifice anywhere, even away from the place of the ark. Ale częściej jest to przyznał, że zanim Bóg wybrał na terenie sanktuarium krajowego, nie było zabronione przez prawo złożyć ofiarę w dowolnym miejscu, nawet z dala od miejsca Arki. After the building of the temple the law was not considered so stringent as to bind under all circumstances. Po zakończeniu budowy świątyni z prawem nie została uznana za tak rygorystyczne, jak do wiązania w każdych okolicznościach. Thus far then the argument of the critics is not conclusive. Dotąd następnie argument krytyków nie jest rozstrzygający.

(b) The Sacrifices (b) ofiar

According to the critics, the Book of the Covenant enjoined only the offering of the first-fruits and the first-born of animals, the redemption of the first-born of men, and a free-will offering on visiting the sanctuary (Ex., xxii, 28-9; xxiii, 15, [Heb., xxiii, 19]); Deuteronomy more clearly defines some of these laws (xv, 19-23; xxvi, 1-11), and imposes the law of tithes for the benefit of the poor, the widows, the orphans, and the Levites (xxvi, 12-5); the Priestly Code distinguishes different kinds of sacrifices, determines their rites, and introduces also incense offering. Zdaniem krytyków, Księgi Przymierza nakazała tylko oferty z pierwszej owoców i pierworodne zwierząt, wykupu pierworodne z ludzi, a wolnego będzie oferowanie na odwiedzenie sanktuarium (np. , XXII, 28-9; XXIII, 15, [Hbr., XXIII, 19]); Powtórzonego bardziej wyraźnie określa niektóre z tych ustaw (xv, 19-23; XXVI, 1-11) i nakłada prawo do dziesięciny rzecz ubogich, wdów, sierot i lewitów (xxvi, 12-5); Kapłańskiego Kodeksu różne rodzaje ofiar, określa ich obrzędów, a także wprowadza ofiarę kadzenia. But history hardly bears out this view: as there existed a permanent priesthood in Silo, and later on in Jerusalem, we may safely infer that there existed a permanent sacrifice. Historii, ale trudno nosi się ten pogląd: jak istniały stałe kapłaństwa w Silo, a później w Jerozolimie, można bezpiecznie wywnioskować, że istniały stałe ofiary. The earliest prophets are acquainted with an excess of care bestowed on the sacrificial rites (cf. Amos 4:4, 5; 5:21-22, 25; Hosea passim). Najwcześniejszych proroków są zaznajomieni z nadmiarem opieki przyznany na obrzędy ofiarne (por. Amos 4:4, 5, 5:21-22, 25; Ozeasza passim). The expressions of Jeremias (vii, 21-3) may be explained in the same sense. Do wyrażenia Jeremias (vii, 21-3) mogą zostać wyjaśnione w tym samym znaczeniu. Sin offering was known long before the critics introduce their Priestly Code (Osee, iv, 8; Mich., vi, 7; Ps., xxxix [xl], 7; 1 Kings, iii, 14). Ofiarę był znany na długo przed ich wprowadzenia krytyków Kodeksu Kapłańskiego (Osee, IV, 8; Mich., VI, 7; Ps., XXXIX [xl], 7; 1 Królów, III, 14). Trespass offering is formally distinguished from sin offering in 2 Kings 13:16 (cf. 1 Samuel 6:3-15; Isaiah 53:10). Ofiarę zadośćuczynienia jest formalnie odróżnić od ofiarę w 2 Kings 13:16 (por. 1 Samuela 6:3-15; Izajasza 53:10). Hence the distinction between the different kinds of sacrifice is due neither to Ezekiel 45:22-5, nor to the Priestly Code. Stąd rozróżnienie pomiędzy różnymi rodzajami ofiary jest wynikiem nie do Ezechiela 45:22-5, ani do Kodeksu Kapłańskiego.

(c) The Feasts (c) świąteczne

The Book of the Covenant, so the critics tell us, knows only three feasts: the seven-days feast of the azymes in memory of the exodus form Egypt, the feast of the harvest, and that of the end of the harvest (Exodus 23:14-7); Deuteronomy ordains the keeping of the feasts at the central sanctuary adds to Pasch to the feast of the azymes, places the second feast seven weeks after the first, and calls the third, "feast of tabernacles", extending its duration to seven days (Deuteronomy 16:1-17); the Priestly Code prescribes the exact ritual for five feasts, adding the feast of trumpets and of atonement, all of which must be kept at the central sanctuary. Księgi Przymierza, a więc krytycy powiedz nam, zna tylko trzy święta: siedem dni święta w azymes w pamięci w postaci odpływ Egiptu, święto zbiorów, i że po zakończeniu zbiorów (Exodus 23 :14-7); Powtórzonego ordains trzymania w święta na szczeblu centralnym dodany do sanktuarium Pasch na święto z azymes, miejsca drugie święto siedem tygodni po pierwszym, trzecim i wzywa, "Święto Namiotów", rozszerzenie jej czas do siedmiu dni (Powtórzonego Prawa 16:1-17); Kapłańskiego Kodeks przewiduje dokładnie pięć rytuał świąt, dodając święto trąb i obrzędu, z których wszystkie muszą być przechowywane w centralnym sanktuarium. Moreover, history appears to endorse the contention of the critics: Judges, xxi, 19 knows of only one annual feast in Silo; 1 Samuel 1:3, 7, 21 testifies that the parents of Samuel went every year to Silo to the sanctuary; Jeroboam I established in his kingdom one annual feast similar to that celebrated in Jerusalem (1 Kings 12:32-3); the earliest Prophets do not mention the names of the religious feasts; the Pasch is celebrated for the first time after the discovery of Deuteronomy (2 Kings 23:21-3); Ezechiel knows only three feasts and a sin offering on the first day of the first and the seventh month. Ponadto, historia wydaje się twierdzenie o poparcie krytyków: sędziowie, XXI, 19 zna tylko jednego rocznego święto w Silo; 1 Samuela 1:3, 7, 21 świadczy, że rodzice co roku udał się Samuel do Silo do sanktuarium; Jeroboam I jego królestwo z siedzibą w jednej rocznej święto podobne do tego obchodzone w Jerozolimie (1 Królów 12:32-3); najwcześniej Proroków nie wymieniając nazwy świąt religijnych; Pasch obchodzony jest w po raz pierwszy po wykryciu Powtórzonego Prawa (2 Królów 23:21-3); Ezechiel zna tylko trzy święta i ofiarę pierwszego dnia pierwszego i siódmego miesiąca. But here again, the critics use the argument e silentio which is not conclusive in this case. Ale tu znów, krytyków użyć argumentu e silentio, który nie jest rozstrzygający w tej sprawie. The feast of atonement, for instance, is not mentioned in the Old Testament outside the Pentateuch; only Josephus refers to its celebration in the time of John Hyrcanus or Herod. Święto obrzędu, na przykład, nie jest wymieniona w Starym Testamencie poza Pięcioksiąg; Josephus odnosi się tylko do jego celebracji w czasie John Hyrcanus lub Heroda. Will the critics infer from this, that the feast was not kept throughout the Old Testament? Czy krytycy z tego wywnioskować, że święto nie było trzymane w całym Starym Testamencie? History does not record facts generally known. Historia nie rejestrują fakty powszechnie znane. As to the one annual feast mentioned in the early records, weighty commentators are of opinion that after the settlement of the people in the promised land, the custom was gradually introduced of going to the central sanctuary only once a year. Co do jednej rocznej święto wymienione we wczesnych zapisów, ważki komentatorzy są zdania, że po rozliczenie ludzi w ziemi obiecanej, niestandardowe została stopniowo wprowadzonego oddawania do centralnego sanktuarium tylko raz w roku. This custom prevailed before the critics allow the existence of the Deuteronomic law (1 Kings 12:26-31), so that the latter cannot have introduced it. Ten zwyczaj panujący przed krytyków pozwalają na istnienie w Deuteronomic prawo (1 Królów 12:26-31), tak aby te ostatnie nie wprowadziły go. Isaias (xxix, 1; xxx, 29) speaks of a cycle of feasts, but Osee, xii, 9 alludes already to the feast of tabernacles, so that its establishment cannot be due to the Priestly Code as the critics describe it. Ezechiel (xlv, 18-25) speaks only of the three feasts which had to be kept at the central sanctuary. Isaias (XXIX, 1; xxx, 29) mówi o cyklu świąt, ale Osee, XII, 9 nawiązuje już na Święto Namiotów, tak aby jego ustanowienia nie może być z uwagi na Kod kapłańskiej jako krytycy go opisać. Ezechiel ( XLV, 18-25) mówi tylko o trzech świąt, które musiały być przechowywane w centralnym sanktuarium.

(d) The Priesthood (d) Kapłańska

The critics contend that the Book of the Covenant knows nothing of an Aaronitic priesthood (Exodus 24:5); that Deuteronomy mentions priests and Levites without any hierarchical distinction and without any high priest, determines their rights, and distinguishes only between the Levite living in the country and the Levite attached to the central sanctuary; finally, that the Priestly Code represents the priesthood as a social and hierarchical institution, with legally determined duties, rights, and revenues. Krytycy twierdzą, że w Księdze Przymierza wie nic o Aaronitic kapłaństwa (Exodus 24:5); Powtórzonego wspomina, że kapłani i lewici bez hierarchicznych i bez żadnego rozróżnienia najwyższego kapłana, określa ich prawa i rozróżnia jedynie lewita, mieszkający w kraju, a także lewita załączony do centralnego sanktuarium; wreszcie, że kodeks stanowi Kapłańskiego kapłaństwa jako instytucji społecznej i hierarchicznej, ustalonej z prawem obowiązków, praw i dochodów. This theory is said to be borne out by the evidence of history. Ta teoria mówi się, że jest ponoszone przez dowodów historii. But the testimony of history points in the opposite direction. Ale świadectwo historii punkty w przeciwnym kierunku. At the time of Josue and the early Judges, Eleazar and Phinees, the son and nephew of Aaron, were priests (Numbers 26:1; Deuteronomy 10:6; Joshua 14:1 sqq.; 22:13, 21; 24:33; Judges 20:28). W czasie Josué i wczesnych sędziowie, Eleazar i Phinees, syna i bratanka Aarona, byli kapłanami (Liczb 26:1; Powtórzonego Prawa 10:6; Jozuego 14:1 sqq.; 22:13, 21; 24:33 ; Sędziowie 20:28). From the end of the time of Judges to Solomon, the priesthood was in the hands of Heli and his descendants (1 Samuel 1:3 sqq.; 14:3; 21:1; 22:1) who sprang from Ithamar the younger son of Aaron (1 Chronicles 24:3; cf. 1 Samuel 22:29; 14:3; 2:7 sqq.). Od końca czasu sędziów do Salomona, kapłaństwo było w rękach Heli i jego potomstwo (1 Samuela 1:3 sqq.; 14:3, 21:1, 22:1), który zerwał z Itamar młodszego syna Aarona (1 Kronik 24:3; cf. 1 Samuela 22:29, 14:3, 2:7 sqq.). Solomon raised Sadoc, the son of Achitob, to the dignity of the high priesthood, and his descendants held the office down to the time of the Babylonian Captivity (2 Samuel 8:17; 15:24 sqq.; 20:25; 1 Kings 2:26, 27, 35; Ezekiel 44:15); that Sadoc too was of Aaronic descent is attested by I Par., vi, 8. Salomon podniesione Sadoc, syna Achitob, do wysokiej godności kapłaństwa, a jego potomkowie w posiadaniu urzędu aż do czasu z babilońskiej Captivity (2 Samuela 8:17, 15:24 sqq.; 20:25; 1 Kings 2:26, 27, 35; Ezechiela 44:15); Sadoc, że był zbyt Aaronic opadania jest potwierdzone I Par., VI, 8. Besides the Books of Josue and Paralipomenon acknowledge the distinction between priests and Levites; according to 1 Samuel 6:15, the Levites handled the ark, but the Bethsamites, the inhabitants of a priestly city (Joshua 21:13-6), offered sacrifice. A similar distinction is made in 2 Samuel 15:24; 1 Kings 8:3 sq.; Isaiah 66:21. Van Hoonacker ("Les pretres et les levites dans le livre d'Ezechiel" in "Revue biblique", 1899, VIII, 180-189, 192-194) shows that Ezechiel did not create the distinction between priests and Levites, but that supposing the traditional distinction in existence, he suggested a divisions in to these classes according to merit, and not according to birth (xliv, 15-xlv, 5). Oprócz Księgi Josué i Paralipomenon uznają rozróżnienia między kapłanów i lewitów; według 1 Samuela 6:15, lewici obsługiwane Arki, ale Bethsamites, mieszkańcy miasta kapłańskiego (Joshua 21:13-6), składali ofiary . Podobna Rozróżnia się w 2 Samuela 15:24; 1 Kings 8:3 sq; Izajasza 66:21. Hoonacker Van ( "Les pretres et les lewitów dans le livre d'Ezechiel" w "Revue biblique", 1899, VIII, 180-189, 192-194) wynika, że Ezechiel nie tworzyć rozróżnienie między kapłanów i lewitów, ale sądząc, że tradycyjne rozróżnienie w istnienie, on zaproponował, aby te podziały w klasach według zasług, a nie w zależności od urodzenia ( XLIV, XLV 15, 5). Unless the critics simply set aside all this historical evidence, they must grant the existence of an Aaronitic priesthood in Israel, and its division into priests and Levites, long before the D and P codes were promulgated according to the critical theory. It is true that in a number of passages persons are said to offer sacrifice who are not of Aaronitic descent: Judges, vi, 25 sqq.; xiii, 9; 1 Samuel 7:9; 10:8; 13:9; 2 Samuel 6:17; 24:25; 1 Kings 8:5, 62; etc. But in the first place, the phrase "to offer sacrifice" means either to furnish the victim (Leviticus 1:2, 5) or to perform the sacrificial rite; the victim might be furnished by any devout layman; secondly, it would be hard to prove that God committed the priestly office in such a way to Aaron and his sons as not to reserve to himself the liberty of delegating in extraordinary cases a non-Aaronite to perform the priestly functions. O ile krytycy po prostu uchylenie tego wszystkiego historyczne dowodach, muszą przyznać istnienie Aaronitic kapłaństwa w Izraelu, i jej podział na kapłanów i lewitów, na długo przed D i P kody zostały ogłoszone zgodnie z teorią krytyczną. Prawdą jest, że w wielu fragmentach są osoby powiedział, żeby składać ofiary, którzy nie mają Aaronitic opadania: sędziowie, VI, 25 sqq.; XIII, 9; 1 Samuela 7:9, 10:8, 13:9 2 Samuela 6:17; 24:25; 1 Kings 8:5, 62; itp. Ale w pierwszej kolejności, wyrażenie "do zaoferowania ofiara" oznacza albo dostarczenia ofiary (Kapłańska 1:2, 5) lub do wykonywania obrzęd ofiarny; ofiary może być dostarczony przez każdą pobożnych laików, po drugie, byłoby trudne do udowodnienia, że Bóg dopuścił się urząd kapłański w taki sposób do Aarona i jego synów, aby nie zastrzegają sobie wolność delegowania, w wyjątkowych przypadkach nie Aaronite do wykonywania kapłańskiej funkcji.

(iii) Pentateuchal Redaction.-The four documentary sources of the Pentateuch thus far descried were combined not by any one individual; critics require rather three different stages of combination: first, a Yahwistic redactor RXX or RX combined J and E with a view of harmonizing them, and adapting them to Deuteronomic ideas; this happened either before or after the redaction of D. Secondly, after D had been completed in the sixth century BC, a redactor, or perhaps a school of redactors, imbued with the spirit of D combined the documents JE into JED, introducing however the modifications necessary to secure consistency. (iii) Pentateuchal Redaction.-Cztery dokumentacji źródeł w Pięcioksiąg descried do tej pory nie zostały połączone w jedną indywidualną; krytyków wymagają raczej trzech różnych etapach kombinacja: po pierwsze, Yahwistic redaktor RXX lub RX J i E w połączeniu z widokiem harmonizacji ich, i dostosowania ich do Deuteronomic pomysłów, co zdarzyło się przed lub po redagowanie D. Po drugie, po D zostały dokonane w szóstym wieku pne, A redaktor, czy szkoła redactors, nasycony z duchem D połączone dokumenty do JE JED, jednak wprowadzenie zmian koniecznych do zapewnienia spójności. Thirdly, a last redactor RX imbued with the letter and the spirit of P, combined this document with JED, introducing again the necessary changes. The table of nations in Gen., xiv was according to Kunen added by this last redactor. Po trzecie, ostatnio redaktor RX nasycony z duchem i literą P, w połączeniu z JED ten dokument, ponownie wprowadzenie niezbędnych zmian. Tabelę narodów w Gen., XIV został zgodnie z Kunen dodane przez tego ostatniego redaktor.

At first sight, one is struck by the complex character of this theory; as a rule, truth is of a more simple texture. Na pierwszy rzut oka, jedno jest dotknięte złożonego charakteru tej teorii, co do zasady, prawda jest bardziej proste tekstury. Secondly, one is impressed by the unique nature of the hypothesis; antiquity has nothing to equal it. Po drugie, jeden jest pod wrażeniem niepowtarzalnego charakteru hipotezę; starożytności nie ma nic do równego go. Thirdly, if one reads or studies the Pentateuch in the light of this theory, one is impressed by the whimsical character of the redactor; he often retained what should have been omitted, and omitted what should have been retained. Po trzecie, jeśli jeden lub czyta badaniach Pięcioksiąg, w świetle tej teorii, jedna jest pod wrażeniem przez kapryśny charakter tego redaktor, że często zatrzymywane, co powinno zostać pominięte, a co powinno pominięte zostały zatrzymane. The critics themselves have to take refuge, time and time again, in the work of the redactor, in order save their own views of the Pentateuch. Krytyków sami podjąć schronienia, godzina i czas ponownie, w pracy z redaktor, aby zapisać swoje własne poglądy na Pięcioksiąg. A recent writer does not hesitate to call the complex redactor ein genialer Esel. Niedawno pisarz nie wahaj się zadzwonić do kompleksu redaktor ein genialer Caldrin. Fourthly, a truth-loving, straightforward reader is naturally shocked by the literary fictions and forgeries, the editorial changes and subterfuges implied in the critical theory of the Pentateuchal documents and redaction. Po czwarte, prawda-kochający, prostego czytelnika jest naturalnie wstrząśnięty przez Literaturę piękną i fałszerstwa literackie, redakcyjnej i zmiany domyślnych subterfuges w krytycznej teorii z Pentateuchal i redagowanie dokumentów. The more moderate critics endeavour to escape this inconvenience: some appeal to the difference between the ancient and the modern standard of literary property and editorial accuracy; others practically sanctify the means by the end. Im bardziej umiarkowanym krytyków stara się uciec tym niedogodności: niektóre odwołania do różnicy między starożytne i nowoczesne standardy własności literackiej i redakcyjną dokładność, inni praktycznie uświęca środki do końca. Oettli considers the dilemma "either the work of Moses or the work of a deceiver" as the expression of sheer imprudence; Kautzsch unctuously points to the depth of the wisdom and knowledge of God whose ways we cannot fathom, but must admire. Oettli uważa, że dylemat "albo Mojżesza pracy lub z pracy oszust" jako wyraz wzniosu nieostrożność; Kautzsch unctuously wskazuje na głębię mądrości i wiedzy Boga, którego nie sposób możemy pojąć, ale trzeba podziwiać. The left wing of criticism openly acknowledges that there is no use in hushing up matters; it actually is the result of scientific research that both form and contents of a great part of the Old Testament are based on conscious fiction and forgery. Lewym skrzydle krytyki otwarcie przyznaje, że nie ma zastosowania w sprawach hushing góry, ale w rzeczywistości jest wynikiem badań naukowych, że zarówno forma i treść znaczną część Starego Testamentu są oparte na fikcji i świadome fałszowanie.

IV. STYLE OF THE PENTATEUCH Stylu z Pięcioksiąg

In some general introductions to the Pentateuch its messianic prophecies are specially considered, ie, the so-called proto-evangelium, Gen., iii, 15; the blessing of Sem, Gen., ix, 26-7; the patriarchal promises, Gen., xii, 2; xiii, 16; xv, 5; xvii, 4-6, 16; xviii, 10-15; xxii, 17; xxvi, 4; xxviii, 14; the blessing of the dying Jacob, Gen., xlix, 8-10; the Prophecy of Balaam, Num., xxiv, 15 sqq.; and the great Prophet announced by Moses, Deut., xviii, 15-19. But these prophecies belong rather to the province of exegesis than introduction. W niektórych ogólnego wprowadzenia do Pięcioksiąg jego mesjańskiego proroctwa są uważane za specjalnie, czyli tzw proto-Evangelium, Gen., III, 15; błogosławieństwo Sem, Gen., IX, 26-7; patriarchalnego obietnic, Rdz ., XII, 2, XIII, 16; xv, 5; XVII, 4-6, 16, XVIII, 10-15; XXII, 17; XXVI, 4, XXVIII, 14; błogosławieństwo umierającego Jakuba, gen., XLIX, 8-10; na Proroctwo Balaama, Num., XXIV, 15 sqq.; i wielkiego Proroka zapowiedziane przez Mojżesza, Deut., XVIII, 15-19. proroctwa Ale te należą raczej do prowincji niż wprowadzenie egzegezy. Again, the text of the Pentateuch has been considered in some general introductions to the work. Ponownie, tekst z Pięcioksiąg został uznany w niektórych ogólnego wprowadzenia do pracy. We have seen already that besides the Massoretic Text we have to take into account the earlier text followed by the Septuagint translators, and the still earlier readings of the Samaritan Pentateuch; a detailed investigation of this subject belongs to the field of textual or lower criticism. Byliśmy już, że oprócz Massoretic Tekst musimy wziąć pod uwagę wcześniejszy tekst, po którym następuje Septuaginta tłumaczy, a jeszcze wcześniej odczyty z Samarytanina Pięcioksiąg; szczegółowe dochodzenie w tej kwestii należy do pola tekstowe lub niższe krytyki. But the style of the Pentateuch can hardly be referred to any other department of Pentateuchal study. Ale styl z Pięcioksiąg może być trudno o których mowa jakikolwiek inny departament Pentateuchal studiów.

As Moses employed no doubt pre-existent documents in the composition of his work, and as he must have made use too of the aid of secretaries, we expect antecedently a variety of style in the Pentateuch. Jak Mojżesz zatrudnionych bez wątpienia istnieje wstępnie dokumenty w skład jego pracy, jak i on musi mieć zbyt wykorzystało z pomocy sekretarzy, oczekujemy antecedently różnych stylów w Pięcioksiąg. It is no doubt due to the presence of this literary phenomenon that the critics have found so many points of support in their minute analysis. Nie ma wątpliwości, ze względu na występowanie tego zjawiska literackiego, że krytykami mają znaleźć tak wielu punktów wsparcia w ich analizy minut. But in general, the style of the work is in keeping with its contents. Ale ogólnie rzecz biorąc, styl pracy jest zgodne z jego treścią. There are three kinds of material in the Pentateuch: first, there are statistics, genealogies, and legal formularies; secondly, there are narrative portions; thirdly, there are parenthetic sections. Istnieją trzy rodzaje materiałów w Pięcioksiąg: po pierwsze, istnieją statystyki, rodowodów, formularies i prawnych, po drugie, istnieją fragmenty narracji, po trzecie, istnieją sekcje wzięty w nawias.

No reader will find fault with the writer's dry and simple style in his genealogical and ethnographic lists, in his table of encampments in the desert, or his legal enactments. Nr czytelnik znajdzie z winy pisarza suche i proste w swoim stylu genealogicznych i etnograficzne list, w swojej tabeli namiotowe na pustyni, lub jego prawny enactments. Any other literary expression would be out of place in records of this kind. Wszelkie inne wypowiedzi literackiej byłoby obecnie miejsce w tego rodzaju zapisów. The narrative style of the Pentateuch is simple and natural, but also lively and picturesque. Styl narracji z Pięcioksiąg jest prosty i naturalny, ale także żywy i malowniczy. It abounds in simple character sketches, dialogues, and anecdotes. Ona obfituje w prosty charakter szkice, dialogi, i anegdoty. The accounts of Abraham's purchase of a burying-ground, of the history of Joseph, and of the Egyptian plagues are also dramatic. Rachunków Abrahama zakupu grzebać w ziemi, historii Józefa, i egipskich plag są dramatyczne. Deuteronomy has its peculiar style on account of the exhortations it contains. Powtórzonego ma swój styl charakterystyczny, ze względu na nawoływań zawiera. Moses explains the laws he promulgates, but urges also, and mainly, their practice. Mojżesz wyjaśnia on promulgates ustawowych, ale wzywa także, i przede wszystkim, ich praktyki. As an orator, he shows a great deal of unction and persuasiveness, but is not destitute of the earnestness of the Prophets. Jako mówca, pokazuje on wiele namaszczenie i persuasiveness, ale nie jest pozbawiony tego gorliwość z proroków. His long sentences remain at times incomplete, thus giving rise to so-called anacolutha (cf. Deuteronomy 6:10-12; 8:11-17; 9:9-11; 11:2-7; 24:1-4). Jego zdanie długo pozostaną w niekompletnych razy, co daje podstawę do tzw anacolutha (por. Powtórzonego Prawa 6:10-12, 8:11-17; 9:9-11; 11:2-7, 24:1-4) . Being necessarily a popular preacher, he is not lacking in repetitions. Jest koniecznie popularnym kaznodzieją, że nie brakuje w powtórzeń. But his earnestness, persuasiveness, and unction do not interfere with the clearness of his statements. , Ale jego gorliwość, persuasiveness, namaszczenie i nie koliduje to z jego oświadczenia oczywistość. He is not merely a rigid legislator, but he shows his love for the people, and in turn wins their love and confidence. On jest nie tylko sztywne ustawodawcy, ale pokazuje jego miłość do ludzi, a z kolei wygrywa ich miłości i zaufania.

Decisions of the Biblical Commission Decyzje komisji Komisja Biblijna

Some decisions of the Biblical Commission in regards to the chief subject of this article, viz., Genesis, are as follows: The various exegetical systems which exclude the literal and historical sense of the first three chapters of the Book of Genesis are not based on solid foundation. Niektóre decyzje biblijnej Komisji w odniesieniu do głównego przedmiotem niniejszego artykułu, a mianowicie., Genesis, są następujące: Różne egzegetycznych systemy, które wyłączają dosłowne i historyczne rozumieniu trzy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju nie są oparte na Solidna podstawa. It should not be taught that these three chapters do not contain true narrations of facts, but only fables derived from the mythologies and cosmogonies of earlier peoples, purged of the polytheistic errors and accommodated to monotheism; or allegories and symbols, with no objective reality, set forth in the guise of history to inculcate religious and philosophical truths; or, finally, legends partly historical and partly fictitious put together for instruction and edification. In particular, doubt should not be cast on the literal and historical sense of passages which touch on the foundations of the Christian religion, as, for instance, the creation of the universe by God at the beginning of time; the special creation of man; the formation of the first woman from the first man; the unity of the human race; the original happiness, integrity, and immortality of our first parents in the state of justice; the precept given by God to man to try his obedience; the transgression of the Divine precept, at the suggestion of the Devil, under the form of a serpent; the fall of our first parents from their original state of justice; the promise of a future Redeemer. Nie powinno być nauczane, że te trzy rozdziały nie zawierają prawdziwe narracji faktów, ale tylko bajki pochodzące z mitologii i cosmogonies wcześniejszych narodów, czyszczona z polytheistic błędy i zakwaterowanych do monoteizm; lub allegories i symboli, bez obiektywnej rzeczywistości, określonymi w formie historii, aby zaszczepić prawd religijnych i filozoficznych; lub, ostatecznie, legendy częściowo historycznym, a częściowo fikcyjne ułożyła dla instrukcji i pozytywny wpływ. W szczególności, wątpliwości nie powinny być oddane na dosłowne i historyczne rozumieniu fragmenty, które dotyczą fundamenty chrześcijańskiej religii, jak, na przykład, stworzenie wszechświata przez Boga na początku czasu, tworzenie specjalnych człowieka; formacji pierwszej kobiety z pierwszym człowiekiem; jedności rodzaju ludzkiego, a oryginalne szczęściu, rzetelności i nieśmiertelności naszych pierwszych rodziców w stanie sprawiedliwości, a przykazanie podane przez Boga do człowieka, aby wypróbować jego posłuszeństwo; grzechy Bożego przykazanie, na sugestię diabła, w postaci węża; spadek naszych pierwszych rodziców z ich pierwotnego stanu sprawiedliwości; obietnica na przyszłość Odkupiciela.

In explaining such passages in these chapters as the Fathers and Doctors interpreted differently, one may follow and defend the opinion which meets his approval. W wyjaśnianiu takich fragmentów w tych rozdziałach, jak Ojcowie i Doktorzy różnie interpretować, można się bronić i opinii, które spełnia jego zatwierdzenia. Not every word or phrase in these chapters is always necessarily to be taken in its literal sense so that it may never have another, as when it is manifestly used metaphorically or anthropomorphically. Nie każde słowo lub wyrażenie w tych rozdziałach jest zawsze musi być podjęta w jego dosłowny sens, tak że nie może mieć innego, jak, kiedy okazuje się przenośni używany lub anthropomorphically. The literal and historical meaning of some passages in these chapters presupposed, an allegorical and prophetical meaning may wisely and usefully be employed. Dosłowne i historyczne rozumieniu niektórych fragmentów w tych rozdziałach bieżącym, AN alegorycznego i prophetical rozumieniu maja mądrze i pożytecznie być zatrudniony. As in writing the first chapter of Genesis the purpose of the sacred author was not to expound in a scientific manner the constitution of the universe or the complete order of creation, but rather to give to the people popular information in the ordinary language of the day, adapted to the intelligence of all, the strict propriety of scientific language is not always to be looked for in their terminology. Podobnie jak w piśmie pierwszy rozdział Księgi Rodzaju celem autora było święte, aby nie tłumaczyć w sposób naukowy Konstytucji wszechświata lub kompletne zlecenie stworzenia, ale raczej dać ludziom popularnych informacji w zwykłym języku dzień , Dostosowane do wszystkich danych wywiadowczych, ścisłe przyzwoitość naukowego języka nie zawsze musi być spojrzał w ich terminologii. The expression six days and their division may be taken in the ordinary sense of a natural day, or for a certain period of time, and exegetes may dispute about this question.

Publication information Written by AJ Moss. Transcribed by Thomas M. Barrett & Michael T. Barrett. Dedicated to the Poor Souls in Purgatory The Catholic Encyclopedia, Volume XI. Published 1911. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

Many works referring to the Pentateuch have been cited throughout the course of this article. Wiele utworów, odnosząc się do Pięcioksiąg były cytowane w trakcie tego artykułu. We shall here add a list of mainly exegetical works, both ancient and modern, without attempting to give a complete catalogue. Będziemy tu dodać listę utworów, głównie egzegetycznych, zarówno starożytnej i nowożytnej, bez próby nadania kompletny katalog.

PATRISTIC WRITERS."Eastern Church:--ORIGEN, Selecta in Gen., PG, XII, 91- 145; IDEM, Homil. in Gen., ibid., 145-62; IDEM, Selecta et homil, in Ex., Lev., Num., Deut., ibid., 263-818; IDEM, Fragmenta in PG, XVII, 11-36; ST. BASIL, Homil. in Hexaemer. in PG, XXIX, 3-208; ST. GREGORY OF NYSSA, In Hexaemer. in PG, XLIV, 61-124; IDEM, De homin. Opific., ibid., 124-297; IDEM, De vita Moysis, ibid., 297-430; ST. JOHN CHRYS., Homil. in Gen. in PG, LIII, LIV, 23- 580; IDEM, Serm. In Gen. in PG, LIV, 581-630; ST. EPHR., Comment in Pentat. in Oper. Syr., I, 1-115; ST. CYRIL OF ALEX., De adoratione in spiritu in PG, LXVIII, 133-1125; Glaphyra in PG, LXIX, 13-677; THEODORETUS, Quaest. in Gen., Ex., Lev., Num., Deut. in PG, LXXX, 76-456; PROCOPIUS OF GAZA, Comment. in Octateuch. in PG, LXXXVII, 21-992; NICEPHORUS, Catena in Octateuch. et libros Reg. (Leipzig, 1772). Patrologia pisarzy. "Kościół wschodni: - Orygenes, Selecta w Gen., PG, XII, 91 - 145; Tamże, Homil. W Gen., tamże., 145-62; Tamże, Selecta et homil, w Ex., Lew ., Num., Deut., Tamże., 263-818; Tamże, Fragmenta w PG, XVII, 11-36; ST. Bazyli, Homil. W Hexaemer. W PG, XXIX, 3-208; ST. Grzegorz z Nyssy , W Hexaemer. W PG, XLIV, 61-124; Tamże, De homin. Opific., Tamże., 124-297; Tamże, De vita Moysis, tamże., 297-430; ŚW. JANA Chrys., Homil. W Gen. w PG, LIII, LIV, 23 - 580; Tamże, Sermo. Gen. W w PG, LIV, 581-630; ST. EPHR. "Uwagi" w Pentat. W Oper. Syr., I, 1-115; ST. Cyryl Alex. De spiritu w adoratione w PG, LXVIII, 133-1125; Glaphyra w PG, LXVII, 13-677; THEODORETUS, QUEST. W Gen., Ex., Lew., Num., Deut. W PG, LXXX, 76-456; Prokopa Strefy Gazy, komentuj. W Octateuch. W PG, LXXXV, 21-992; NICEPHORUS, Catena w Octateuch. Libros et Reg. (Lipsk, 1772).

Western Church: ST. Zachodniej Kościoła: ST. AMBROSE, In Hexaemer. Ambrose, W Hexaemer. in PL, XIV, 123-274; IDEM, De Paradiso terrestri, ibid., 275-314; IDEM, De Cain et Abel, ibid., 315-60; IDEM, De Noe et arca, ibid., 361-416; IDEM, De Abraham, ibid., 419-500; IDEM, De Isaac et anima, ibid., 501-34; IDEM, De Joseph patriarcha, ibid., 641-72; IDEM, De benedictionibus patriarcharum, ibid., 673-94; ST. w PL, XIV, 123-274; Tamże, De Paradiso terrestri, tamże., 275-314; Tamże, De Kain i Abel, tamże., 315-60; Tamże, De Noe i Arca, tamże., 361-416; Idem, Od Abrahama, tamże., 419-500; Tamże, Izaaka i De anima, tamże., 501-34; Tamże, Joseph De patriarcha, tamże., 641-72; Tamże, De benedictionibus patriarcharum, tamże., 673 -- 94; ST. JEROME, Liber quaest. Jerome, Liber QUEST. hebraic. in Gen. in PL, XXIII, 935-1010; ST. hebrajski. Gen. w PL, XXIII, 935-1010; ST. AUGUSTINE, De Gen. c. Augustyn, De Gen. C. Manich. ll. due in PL, XXXIV, 173-220; IDEM, De Ger. należnego w PL, XXXIV, 173-220; Tamże, De Ger. ad lit., ibid., 219-46; IDEM, De Ger. reklama oświetlone., tamże., 219-46; Tamże, De Ger. ad lit. reklama oświetlone. ll. duodecim, ibid., 245-486; IDEM, Quaest in Heptateuch., ibid., 547-776; RUFINUS, De benedictionibus patriarcharum in PL, XXI, 295-336; ST. duodecim, tamże., 245-486; Tamże, QUEST w Heptateuch., tamże., 547-776; rufinus, De benedictionibus patriarcharum w PL, XXI, 295-336; ST. VEN. BEDE, Hexaemeron in PL, XCI, 9-190; IDEM, In Pentateuch. BEDE, Hexaemeron w PL, LXXXIX, 9-190; Idem, W Pięcioksiąg. Commentarii, ibid., 189-394; IDEM, De tabernaculo et vasibus ejus, ibid., 393-498; RHABANUS MAURUS, Comm. Commentarii, tamże., 189-394; Tamże, De tabernaculo et vasibus ejus, tamże., 393-498; RHABANUS Maur, Comm. in Gen. in PL, CVII, 443-670; IDEM, Comment. w Gen. w PL, CVII, 443-670; Tamże, komentuj. in Ez., Lev., Num., Deut. in PL, CVIII, 9-998; WALAFRID STRABO, Glossa ordinaria in PL, CXIII, 67-506. w Ez., Lew., Num., Deut. w PL, CVI, 9-998; WALAFRID Strabon, Glossa ordinaria w PL, CXI, 67-506.

MIDDLE AGES:-ST. ŚREDNIOWIECZE: ST. BRUNO OF ASTI, Expositio in Pentateuch. Bruno z Asti, Expositio w Pięcioksiąg. in PL, RUPERT OF DEUTZ, De SS. w PL, RUPERT Z DEUTZ, De SS. Trinitate et operib. Trinitate et operib. Ejus in PL, CLXVII, 197-1000; HUGH OF ST. VICTOR, Adnotationes elucidatoriae in Pent. Ejus w PL, CLXV, 197-1000; HUGH ŚW. WIKTOR, Adnotationes elucidatoriae w Pent. in PL, CLXXV, 29-86; HONORIUS OF AUTUN, Hexameron in PL, CLXXII, 253-66; IDEM, De decem plagis Aegypti, ibid., 265-70; ABELARD, Expositio in Hexaemeron in PL, CLXXVII, 731-84; HUGH OF ST. CHER, Postilla (Venice, 1588); NICOLAUS OF LYRA, Postilla (Rome, 1471); TOSTATUS, Opera, I-IV (Venice, 1728); DIONYSIUS THE CARTHUSIAN, Comment. w PL, CLXXIII, 29-86; Honoriusz z Autun, Hexameron w PL, CLXX, 253-66; Idem, Od grudnia plagis aegypti, tamże., 265-70; Abelard, Expositio w Hexaemeron w PL, CLXXV, 731-84 ; HUGH ŚW. Cher Postilla (Wenecja, 1588); Mikołaja z Liry, Postilla (Rzym, 1471); TOSTATUS, Opera, I-IV (Wenecja, 1728); Dionizy kartuzów, komentuj. in Pentateuch. w Pięcioksiąg. in Opera omnia, I, II (Montreuil, 1896-7). Opera omnia, I, II (Montreuil, 1896-7).

MORE RECENT WORKS.-Jewish Writers:-The Commentaries of RASHI (1040-1150), ABENASRA (1092-1167), and DAVID KIMCHI, (1160-1235) are contained in the Rabbinic Bibles; ABARBANEL, Comment. Nowsze WORKS.-żydowskich pisarzy: W Rasziego komentarze (1040-1150), ABENASRA (1092-1167), a Dawid Kimchi, (1160-1235) zawarte są w rabiniczny Biblji; ABARBANEL, komentuj. (Venice, 5539 AM; 1579 BC); CAHEN, French tr. (Wenecja, 5539 AM, 1579 pne); Cahen, francuski tr. of Pent. z rzeszowskiego. (Paris, 1831); KALISCH, Historical and Critical Comment on the Old Test. (Paryż, 1831); KALISCH, historyczne i krytyczne komentuj Starego Test. (London), Gen. (1885); Lev. (Londyn), Gen. (1885); Lev. (1867, 1872); Ez. (1867, 1872); Ez. (1855); HIRSCH, Der Pent. (1855); Hirsch, Der rzeszowskiego. ubersetzt und erklart (2nd ed., Frankfurt, 1893, 1895); HOFFMANN, Das Buch Lev. ubersetzt und erklart (2nd ed. Frankfurt, 1893, 1895); Hoffmann, Das Buch Lev. ubersetz und erklart (Berlin, 1906). ubersetz und erklart (Berlin, 1906).

Protestant Writers:-The works of LUTHER, MELANCHTHON, CALVIN, GERHART, CALOVIUS, DRUSIUS, DE DIEU, CAPPEL, COCCEIUS, MICHAELIS, LE CLERC, ROSENMULLER, and even of TUCH and BAUMGARTEN, are of minor importance in our days; KNOBEL, Gen. (6th ed., by DILLMANN, 1892; tr., Edinburgh, 1897); RYSSEL, Ez. Protestanckich Writers: Prace Luther, MELANCHTHON, Calvin, Gerhart, CALOVIUS, DRUSIUS, DE Dieu, Cappel, COCCEIUS, Michaelis, LE Clerc, ROSENMULLER, a nawet TUCH i Baumgarten, mają niewielkie znaczenie w naszych czasach; KNOBEL, Gen. (6 wyd. Przez DILLMANN, 1892; tr. Edinburgh, 1897); RYSSEL, Ez. and Lev. i Lew. (3rd ed., 1897); DILLMANN, Numbers, deut., Jos. (2nd ed., 1886); LANGE, Theologisch-homiletisches Bibelwerk (Bielefeld and Leipzig); IDEM, Gen. (2nd ed., 1877); IDEM, Ez., Lev., and Numbers (1874); STOSCH, Deut. (3rd ed., 1897); DILLMANN, numery telefonów, deut., Jos (2nd ed., 1886); LANGE, Theologisch-homiletisches Bibelwerk (Bielefeld i Lipsk); Tamże, Gen. (2nd ed., 1877); IDEM , Ez., Lew., A numery (1874); STOSCH, Deut. (2nd ed., 1902); KEIL and FRANZ DELITZSCH, Biblischer Comment. (2nd ed., 1902); KEIL i Franz Delitzsch, Biblischer Komentarz. uber das AT; KEIL, Gen. and Ex. (3rd ed., Leipzig, 1878); IDEM, Lev., Numbers, Deut. über das AT; KEIL, Gen. i Ex. (3rd ed., Lipsk, 1878); Tamże, Lew., numery telefonów, Deut. (2nd ed., 1870; tr., Edinburgh, 1881, 1885); STRACK and ZOCKLER, Kurzgefasster Komment. (2nd ed., 1870; tr. Edinburgh, 1881, 1885); Strack i ZOCKLER, Kurzgefasster Komment. zu den h. Schriften A. und NT (Munich); STRACK, Gen. (2nd ed., 1905); IDEM, Ez., Lev., Numbers (1894); OETTLI, Deut. zu den Schriften h. A. und NT (Monachium); Strack, Gen. (2nd ed., 1905); Tamże, Ez., Lew., Numbers (1894); Oettli, Deut. (1893); NOWACK, Handkomment. (1893); Nowack, Handkomment. zum AT (Gottingen); GUNKEL, Gen. (1901); BANTSCH, Ez., Lev., Numbers (1903); Deut. zum AT (Getynga); Gunkel, Gen. (1901); BANTSCH, Ez., Lew., Numbers (1903); Deut. by STEUERNAGEL (1900); MARTI, Kurtzer Handommentar z. przez STEUERNAGEL (1900); MARTI, Kurtzer Handommentar z. AT (Freiburg): HOLZINGER, Gen. (1898), Ez. AT (Freiburg): HOLZINGER, Gen. (1898), Ez. (1900), Numbers (1903); BERTHOLET, Lev. (1900), Numbers (1903); BERTHOLET, Lev. (1901), Deut. (1901), Deut. (1899); BOHMER, Das erste Buch Mose (Stuttgart, 1905); COOK, The Holy Bible according to the Authorized Version, I-II (London, 1877); SPENCE and EXELL, The Pulpit Commentary (London): WHITELAW, Gen.; RAWLINSON, Ex.; MEYRICK, Lev.; WINTERBOTHAM, Numbers; ALEXANDER, Deut.; The Expositor's Bible (London): DODS, Gen. (1887); CHADWICK, Exod. (1899); BOHMER, Das erste Buch Mose (Stuttgart, 1905); Cook, The Holy Bible, zgodnie z autoryzowanych wersji, I-II (Londyn, 1877); Spence i EXELL, The Ambona Komentarz (Londyn): Whitelaw, Rdz .; Rawlinson, Ex.; Meyrick, Lew.; WINTERBOTHAM, numery telefonów, ALEXANDER, Deut.; W Expositor's Bible (Londyn): DODS, Gen. (1887); Chadwick, Exod. (1890); KELLOGG, Lev. (1890); Kellogg, Lev. (1891); WATSON, Numbers (1889); HARPER, Deut. (1895); The International Critical Commentary (Edinburgh): GRAY, Numbers (1903); DRIVER, Deut. (1891); WATSON, Numbers (1889); Harper, Deut. (1895); Międzynarodowa krytycznych komentarzy (Edinburgh): Gray, Numbers (1903); kierowcy, Deut. (1895); SPURRELL, Notes on the Hebrew Text of Gen. (2nd ed., Oxford, 1896); GINSBURG, The Third Book of Moses (London, 1904); MACLAREN, The Books of Ex., Lev., and Numbers (London, 1906); IDEM, Deut. (1895); SPURRELL, zauważa na hebrajski Tekst Gen. (2nd ed. Oxford, 1896); Ginsburg, The Third Księgi Mojżesza (Londyn, 1904); Maclaren, ksiegach Ex., Lew. I Liczby (Londyn, 1906); Tamże, Deut. (London, 1906); REUSS, L'histoire sainte et la loi (Paris, 1879); KUENEN, HOSYKAAS, and OORT, Het Oude Testament (Leyden, 1900-1). (Londyn, 1906); Reuss, Sainte L'histoire et la loi (Paryż, 1879); KUENEN, HOSYKAAS i OORT, Het Oude Testamentu (Lejda, 1900-1).

Catholic Works:-The works of CAJETAN, OLEASTER, STEUCHUS EUGUBINUS, SANTE PAGINO, LIPPOMANNUS, HAMMER, B. POREIRA, ASORIUS MARTINENGUS, LORINUS, TIRINUS, A LAPIDE, CORN, JANSENIUS, BONFRERE, FRASSEN, CALMET, BRENTANO, DERESER, and SCHOLZ are either too well known or too unimportant to need further notice. Katolicki Works: Prace Kajetan, oliwnik, STEUCHUS EUGUBINUS, Sante PAGINO, LIPPOMANNUS, młot, B. POREIRA, ASORIUS MARTINENGUS, LORINUS, TIRINUS A LAPIDE, kukurydza, JANSENIUS, BONFRERE, FRASSEN, CALMET, Brentano, DERESER i SCHOLZ są albo zbyt dobrze znane lub zbyt ważne dla potrzebę uzyskania dalszych informacji. La Sainte Bible (Paris); CHELIER, La Genese (1889); IDEM, l'Exode et la Levitique (1886); TROCHON, Les Nombres et le Deuteronome (1887-8); Cursus Scripturae Sacrae (Paris); VON HUMMELAUER, Gen. (1895); Ex., Lev. La Sainte Biblii (Paryż); CHELIER, La Genese (1889); Idem, L'Exode et la Levitique (1886); TROCHON, Les nombres et le Deuteronome (1887-8); Kurs Scripturae Sacrae (Paryż); VON HUMMELAUER, Gen. (1895); Ex., Lev. (1897); Num. (1897); Num. (1899); Deut. (1901); SCHRANK, Comment. (1901); Schrank, komentuj. literal. dosłowne. in Gen. (1835); LAMY, Comment in l. Gen. w Gen. (1835); Lamy, w l. Gen. Komentarz (Mechlin, 1883-4); TAPPEHORN, Erklarung der Gen. (Paderborn, 1888); HOBERG, Die Gen. nach dem Literalsinn erklart (Freiburg, 1899); FILLION, La Sainte Bible, I (Paris, 1888); NETELER, Das Buch Genesis der Vulgata und des hebraischen Textes ubersetzt und erklart (Munster, 1905); GIGOT, Special Introduction to the Study of the Old Testament, I (New York, 1901). Biblical Commission: Acta Apostolicoe Sedis (15 July, 1908); Rome (17 July, 1909). (Mechlin, 1883-4); TAPPEHORN, ERKLÄRUNG der Gen. (Paderborn, 1888); HOBERG, Gen. Die nach dem Literalsinn erklart (Freiburg, 1899); Fillion, La Sainte Biblii, I (Paryż, 1888); NETELER, Das Buch der Genesis Vulgata hebraischen und des Textes ubersetzt und erklart (Munster, 1905); GIGOT, specjalne Wstęp do Starego Testamentu, I (Nowy Jork, 1901). Komisja Biblijna: Acta Apostolicoe Sedis (15 lipca 1908) ; Rzymu (17 lipca 1909).


Book of Genesis or Bereshit Księga Rodzaju lub Bereszit

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

§ 1. § 1. -Biblical Data: -Biblijna Data:

The first book of the Torah, and therefore of the whole Bible, is called by the Jews "Bereshit," after the initial word; by the Septuagint and by Philo it is called Γύνεσις (κόσμου) = "origin" (of the world), after the contents, and hence "Genesis" has become the usual non-Hebrew designation for it. Pierwszej księgi Tory, a tym samym całej Biblii, jest nazywany przez Żydów "Bereszit", po początkowym słowo; przez Septuaginta i Philo jest nazywany Γύνεσις (κόσμου) = "pochodzenie" (na świecie) , Po zawartości, a co za tym idzie "Genesis" stał się zwykle nie Hebrajski wyznaczenia dla niej. According to the Masorah, it is divided into ninety-one sections ("parashiyyot"), forty-three of which have open or broken lines ("petuḥot"), and forty-eight closed lines ("setumot"); or into forty-three chapters ("sedarim") and twenty-nine sections ("pisḳot"); for reading on the Sabbath, into twelve lessons; according to the division adopted from the Vulgate, into fifty chapters with 1,543 verses. Zgodnie z Masorah, jest podzielony na sekcje dziewięćdziesiąt jeden ( "parashiyyot"), czterdziestu trzech, które mają otwarte lub uszkodzone linie ( "petuḥot"), i czterdzieści osiem linii zamkniętych ( "setumot"), lub do czterdziestu -trzy rozdziały ( "sedarim") i dwadzieścia dziewięć odcinków ( "pisḳot"); na czytaniu w dniu szabatu, na dwanaście lekcji, zgodnie z podziałem przyjęte z Wulgaty, w pięćdziesięciu rozdziałów z 1543 znaków.

§ 2. Nature and Plan. § 2. Przyroda i Planie.

Genesis is a historical work. Genesis jest historycznym pracy. Beginning with the creation of the world, it recounts the primal history of humanity and the early history of the people of Israel as exemplified in the lives of its patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob, and their families. Począwszy od stworzenia świata, to recounts z Primal historii ludzkości i historii wczesnych Izraelitów czego w życiu jego patriarchów, Abrahama, Izaaka i Jakuba, i ich rodzin. It contains the historical presupposition and basis of the national religious ideas and institutions of Israel, and serves as an introduction to its history and legislation. Zawiera historyczne oraz założenie podstawie krajowych instytucji i idei religijnych Izraela, i służy jako wprowadzenie do swojej historii i prawodawstwa. It is a well-planned and well-executed composition of a single writer, who has recounted the traditions of his people with masterly skill, combining them into a uniform work, without contradictions or useless repetitions, but preserving the textual and formal peculiarities incident to their difference in origin and mode of transmission. To jest dobrze zaplanowane i dobrze wykonane skład pojedynczego pisarza, który recounted tradycje swego ludu z mistrzostwem umiejętności, łącząc je w jednolitą pracę lub bezużyteczne sprzeczności bez powtórzeń, ale zachowanie tekstowych i specyfiki formalnej incydent Różnica w ich pochodzenie i sposobem przekazu.

§ 3. The author has treated the story as a series of ten "generations" ("toledot"); namely, (1) of heaven and earth, ch. § 3. Autor traktuje historię jako ciąg dziesięciu "pokolenia" ( "toledot"), a mianowicie (1), nieba i ziemi, ch. ii. 4-iv.; (2) of Adam, v.-vi. 4-IV.; (2) Adam, v.-vi. 8; (3) of Noah, vi. 8; (3) Noego, vi. 9-ix.; (4) of Noah's sons, x.-xi. 9; (5) of Shem, xi. 9-IX.; (4) z synów Noego, x.-xi. 9; (5) Sema, XI. 10-26; (6) of Terah, xi. 10-26; (6) Terach, XI. 27-xxv. 11; (7) of Ishmael, xxv. 11; (7) Izmaela, xxv. 12-18; (8) of Isaac, xxv. 12-18; (8) Izaaka, xxv. 19-xxxv.; (9) of Esau, xxxvi.; (10) of Jacob, xxxvii.-1. 19-XXXV.; (9) Ezawa, XXXVI.; (10) Jakuba, xxxvii.-1.

§ 4. § 4. Contents. Spis treści.

In the beginning God created heaven and earth (i. 1), and set them in order in six days. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (i. 1), i ustawić je w kolejności, w sześć dni. He spoke, and on the first day there appeared the light; on the second, the firmament of heaven; on the third, the separation between water and land, with vegetation upon the latter; on the fourth, sun, moon, and stars; on the fifth, the marine animals and birds; on the sixth, the land animals; and, finally, God created man in His image, man and woman together, blessing them and giving them dominion over all beings. Mówił, i pierwszego dnia pojawiły się światła, na drugim, na sklepieniu nieba, na trzecim, separacji między wody i ziemi, z roślinnością na ostatnim; na czwartym, słońca, księżyca i gwiazd; na piątym, morskich zwierząt i ptaków; na szóstym, ziemi zwierzęta i wreszcie, Bóg stworzył człowieka na swój obraz, mężczyzna i kobieta razem, błogosławieństwo im i dając im władzę nad wszystkimi ludźmi. On the seventh day God rested, and blessed and sanctified the day (i. 2-ii. 3). Siódmego dnia Bóg odpoczął, i pobłogosławił i poświęcił dzień (2-ii i.. 3). As regards the creation and subsequent story of man (Adam), God forms him out of earth ("adama"), and breathes into him the breath of life. Jeśli chodzi o tworzenie i późniejsze historia człowieka (Adama), formy Bóg go ziemi ( "Adama"), i tchnie w niego dar życia. Then He sets him in a pleasure-garden (Eden), to cultivate and watch over it. Potem ustawia go na przyjemności-ogród (Eden), do pielęgnowania i oglądać nad nim. Adam is allowed to eat of all the fruit therein except that of the "tree of the knowledge of good and evil." Adam jest dozwolone do jedzenia wszystkich owoców nim, chyba że z "drzewa poznania dobra i zła". God then brings all the animals to Adam, to serve as company for and to receive names from him. Bóg daje następnie wszystkie zwierzęta do Adama, aby służyć jako firmy i otrzymywać od niego nazwy. When Adam can find no being like himself among all these creatures, God puts him into a deep sleep, takes a rib from his side, and forms a woman (called later "Eve"), to be a companion to him. Gdy Adam nie może znaleźć się jak u siebie wszystkich tych stworzeń, Bóg oddaje go w głębokim śnie, zajmuje żebra z boku, i formy kobieta (zwany później "Wigilia"), aby stać się towarzyszem do niego. The woman is seduced by the artful serpent to eat of the forbidden fruit, and the man also partakes of the same. Kobieta jest uwiedziony przez chytry węża do jedzenia z zakazanego owocu, a także udziału w człowieku to samo. As punishment they are driven out of Eden (ii. 4-iii.). Jako kara są wypchnięty z Eden (II. 4-III.). Adam and Eve have two sons, Cain and Abel. Adam i Ewa mają dwóch synów, Abla i Kaina. Cain grows envious of the favor found by his brother before God, and slays him; he then wanders over the earth as a fugitive, and finally settles in the land of Nod. Kain rośnie zazdrosny o przysługę znalezione przez jego brata przed Bogiem, i slays go, bo potem wędruje nad ziemią jako ulotnych, a ostatecznie ustalono w kraju Nod. Enoch, one of his sons, builds the first city, and Lamech takes two wives, whose sons are the first dwellers in tents and owners of herds and the earliest inventors of musical instruments and workers in brass and iron. Henoch, jeden z jego synów, buduje pierwsze miasto, a Lamek ma dwie żony, synów, których mieszkańcy są pierwszymi w namiotach i właścicieli stad i najbliższej wynalazców instrumentów muzycznych i pracowników brązu i żelaza. Cain's descendants know nothing about God (iv.). Kain's potomstwo wiedzą nic o Bogu (IV.). Another son, Seth, has in the meantime been born to Adam and Eve in place of the slain Abel. Inny syn, Seth, została w międzyczasie narodził się, aby Adam i Ewa w miejsce zabitego Abla. Seth's descendants never lose thought of God. Seth's potomkowie nigdy nie stracić myśli Boga. The tenth in regular descent is the pious Noah (v.). Dziesiątego w regularnych opadania jest pobożny Noego (v.).

§ 5. As mankind has become wicked, indulging in cruelties and excesses, God determines to destroy it entirely. § 5. Ponieważ ludzkość stała się grzesznika, w indulging okrucieństwa i ekscesy, Bóg określa ją zniszczyć całkowicie. Noah only, on account of his piety, will escape the general ruin; and God commands him to build a large ark, since the work of destruction is to be accomplished by means of a great flood. Noah tylko, ze względu na jego pobożność, będzie uciec ogólne ruiny, a Bóg mu poleceń na zbudowanie Arki duże, ponieważ praca rażenia ma być realizowany poprzez wielką powódź. Noah obeys the command, entering the ark together with his wife, his three sons, Shem, Ham, and Japheth, their wives, and, by God's instructions, with one couple of each kind of animal on the earth. Noah slucha polecenia, wprowadzanych do arki wraz z żoną, jego trzech synów: Sema, Chama i Jafeta, ich żon, a przez Boga instrukcji, para z jednym z każdego rodzaju zwierząt na ziemi. Then the flood comes, destroying all living beings save those in the ark. Potem przychodzi powódź, niszcząc wszystkich istot żywych zapisać te w arce. When it has subsided, the latter leave the ark, and God enters into a covenant with Noah and his descendants. Gdy ma subsided, ten ostatni opuszcza arki, a Bóg wchodzi w przymierze z Noem i jego potomków. Noah begins to cultivate the field that has been cursed during Adam's lifetime (iii. 17-19; v. 29), and plants a vineyard (ix. 20). Noah zaczyna uprawiać pola, który został przeklęty podczas Adam życia (III. 17-19; v. 29), a rośliny winnicy (IX. 20). When, in a fit of intoxication, Noah is shamelessly treated by his son Ham, he curses the latter in the person of Ham's son Canaan, while the reverential Shem and Japheth are blessed (ix. 21-27). Kiedy, w stanie zatrucia, bezwstydnie Noego jest traktowane przez jego syna Chama, curses on ostatnim w osobie syna Chama Kanaan, a bojaźni Sema i Jafeta jest błogosławiony (IX. 21-27). Ch. x. contains a review of the peoples that are descended fromJapheth, Ham, and Shem (down to the chief branch of the last-named), and are living dispersed over the whole earth. zawiera przegląd narodów, które są zstąpił fromJapheth, Chama i Sema (do głównego oddział tego ostatniego nazwie), a żyją rozproszone na całej ziemi. The dispersion was due to the "confusion of tongues," which God brought about when men attempted to build a tower that should reach up to heaven (xi. 1-9). Rozproszenia został ze względu na "pomieszania języków", które przyczyniły się Boga, gdy ludzie próbowali zbudować wieżę, które powinny dotrzeć do nieba (XI. 1-9). A genealogy is given of Shem's descendants in regular line, the tenth generation of whom is represented by Terah (xi. 10-25). A podana jest genealogia Sema na potomstwo w regularnych linii, w dziesiątym pokoleniu, o którym reprezentowana jest przez Terach (XI. 10-25).

§ 6. Terah, who lives at Ur of the Chaldees, has three sons, Abram, Nahor, and Haran. § 6. Terach, która mieszka w Ur chaldejskiego, ma trzech synów, Abram, Nachora i Haran. Haran's son is Lot. Haran syn Lota. Nahor is married to Milcah, and Abram to Sarai, who has no children (xi. 26-32). Nachor jest żonaty do Milka, i Saraj do Abrama, który nie ma dzieci (XI. 26-32). God directs Abram to leave his home and kindred because He intends to bless him. Abram obeys, emigrating with his entire household and Lot, his brother's son, to the land of Canaan. Abram Bóg kieruje do swojego domu i zostawić rodzinę, ponieważ On zamierza mu błogosławił. Abram posłuszny, emigrantów z całego gospodarstwa domowego i jego partii, brata swego syna, do ziemi Kanaan. Here God appears to him and promises that the land shall become the property of his descendants. Abram is forced by a famine to leave the country and go to Egypt. The King of Egypt takes possession of the beautiful Sarai (whom Abram has represented as his sister), but, smitten by God, is compelled to restore her (xii.). Tutaj Bóg wydaje się do niego i obiecuje, że kraj staje się własnością jego potomków. Abrama jest przez głód zmuszony do opuszczenia kraju i pójść do Egiptu. Króla egipskiego bierze w posiadanie piękną Saraj (Abram, którego reprezentuje, jak jego siostra), ale pobici przez Boga, jest zmuszany do jej przywrócenia (XII.). Abram returns to Canaan, and separates from Lot in order to put an end to disputes about pasturage, leaving to Lot the beautiful country in the valley of the Jordan near Sodom. Abram wraca do Kanaanu, i oddziela od partii, w celu położenia kresu spory o pastwiska, pozostawiając Partii pięknym kraju, w dolinie Jordanu w pobliżu Sodomy. God thereupon again appears to Abram, and again promises him the whole country (xiii.). Bóg następnie ponownie pojawi się do Abrama, i znów obiecuje mu cały kraj (XIII.). Lot is taken prisoner during a war between Amraphel, King of Shinar, and Bera, King of Sodom, with their respective allies, whereupon Abram pursues the victors with his armed servants, liberates Lot, and seizes the booty, refusing his share of the same (xiv.). Partia jest więźnia podczas wojny między Amrafela, króla Szinearu, i Porownaj, król Sodomy, z ich sojusznikami, czego Abramowi realizuje zwyciezcami zbrojnych z jego pracowników, uwalnia partii, a seizes na łup, jego odmowy udziału w tym samym (XIV.). After this exploit God again appears to Abram and promises him protection, a rich reward, and, in spite of the fact that Abram still has no children, a numerous progeny. Po tym pojawia się ponownie wykorzystać Boga Abramowi do ochrony i obiecuje mu, bogate nagradzać, a pomimo faktu, że Abram wciąż nie ma dzieci, liczne potomstwo. These descendants must pass four hundred years in servitude in a strange land; but after God has judged their oppressors they, in the possession of great wealth, shall leave the land of their affliction, and the fourth generation shall return to the same land (xv.). Tych potomków musi przejść czterysta lat w służebności w ziemi dziwne, ale po ich Bóg oceniane są niesprawiedliwi, w posiadanie wielkiego bogactwa, musi opuścić kraj ich nędzę, a do czwartego pokolenia będą powrócić do tego samego gruntu (xv .).

Sarai being still childless, Abram gets a son, Ishmael, by her Egyptian handmaid, Hagar (xvi.). Saraj jest jeszcze bezdzietny, Abram otrzymuje syna Izmaela, jej służebnica egipskich, Hagar (XVI.). God again appears to Abram, and enters into a personal covenant with him securing Abram's future: God promises him a numerous progeny, changes his name to "Abraham" and that of Sarai to "Sarah," and institutes the circumcision of all males as an eternal sign of the covenant. Bóg ponownie się Abram, i wchodzi do osobistego przymierza z nim zabezpieczenie przyszłości Abrama: Bóg obiecuje mu liczne potomstwo, zmiany jego nazwy na "Abrahama" i że Saraj do "Sara" i instytutów na obrzezanie wszystkich mężczyzn jako znak wiecznego przymierza. Abraham, together with his whole house, immediately fulfils the rite (xvii.). Abraham, wraz z całym swym domem, natychmiast spełnia obrzęd (XVII.). God once more appears to Abraham in the person of three messengers, whom Abraham receives hospitably, and who announce to him that he will have a son within a year, although he and his wife are already very old. Abraham also hears that God's messengers intend to execute judgment upon the wicked inhabitants of Sodom and Gomorrah, whereupon he intercedes for the sinners, and endeavors to have their fate set aside (xviii.). Bóg jeszcze raz wydaje się w osobie Abrahama trzech posłańców, których Abraham otrzymuje gościnnie, i ogłosić, którzy do niego, że będzie miała syna w ciągu roku, mimo że on i jego żona są już bardzo stary. Abrahama także słucha Bożych wysłanników, że zamierzają do wykonania wyroku na bezbożnych mieszkańców Sodomy i Gomory, czym On wstawia się za grzeszników, i usiłują ich losy odłogowania (xviii.). Two of the messengers go to Sodom, where they are hospitably received by Lot. Dwa z posłów przejdź do Sodomy, gdzie są one gościnnie otrzymanych w drodze losowania. The men of the city wish to lay shameless hands upon them, and, having thus shown that they have deserved their fate, Sodom and Gomorrah are destroyed by fire and brimstone, only Lot and his two daughters being saved. Ludzie z miasta chcą ustanowić bezwstydna na nich ręce, a tym samym posiadające pokazało, że zasłużyła na ich losy, Sodomy i Gomory zostały zniszczone przez ogień i siarka, tylko Lot i jego dwie córki są zapisywane. The circumstances of the birth of Ammon and Moab are set forth (xix.). Abraham journeys to Gerar, the country of Abimelech. Okoliczności narodzin Moab i Ammon są określone (XIX.). Abrahama podróży do Geraru kraju Abimelek. Here also he represents Sarah as his sister, and Abimelech plans to gain possession of her, but desists on being warned by God (xx.). At last the long-expected son is born, and receives the name of "Isaac." Tutaj również stanowi on, jak jego siostra Sarah, a plany zdobycia Abimeleka posiadanie jej, ale na desists jest ostrzegany przez Boga (XX). Nareszcie długo oczekiwany syn narodził, i otrzyma nazwę "Izaaka". At the instance of Sarah, the boy Ishmael, together with his mother, Hagar, is driven out of the house, but they also have a great future promised to them. Na przykład Sary, Izmael chłopiec, razem z matką, Hagar, zostanie wypchnięty z domu, ale również mają wielką przyszłość obiecał im. Abraham, during the banquet that he gives in honor of Isaac's birth, enters into a covenant with Abimelech, who confirms his right to the well Beer-sheba (xxi.). Now that Abraham seems to have all his desires fulfilled, having even provided for the future of his son, God subjects him to the greatest trial of his faith by demanding Isaac as a sacrifice. Abraham obeys; but, as he is about to lay the knife upon his son, God restrains him, promising him numberless descendants. Abrahama, podczas bankietu, że on daje na cześć narodzin Izaaka, wchodzi w przymierze z Abimelek, który potwierdza jego prawo do dobrze Beer-Szeby (xxi.). Abrahama, że teraz wydaje się, że wypełnił wszystkie swoje pragnienia, nawet mając pod warunkiem dla przyszłości swego syna, Bóg mu tematy do największych proces jego wiary przez Izaakowi wymagający jako ofiary. Abrahama slucha, ale, jak to jest około ustanowić nóż na swego syna, Bóg przytrzymuje go, obiecując mu niezliczony potomstwo. On the death of Sarah Abraham acquires Machpelah for a family tomb (xxiii.). Na śmierć Sarah Abrahama przejmuje Machpelah na grobie rodzinnym (xxiii.). Then he sends his servant to Mesopotamia, Nahor's home, to find among his relations a wife for Isaac; and Rebekah, Nahor's granddaughter, is chosen (xxiv.). Potem wysyła swoje sługi do Mezopotamii, Nachor domu, aby znaleźć relations wśród jego żonę dla Izaaka i Rebeki, Nachor na wnuczka, jest wybrana (xxiv.). Other children are born to Abraham by another wife, Keturah, among whose descendants are the Midianites; and he dies in a prosperous old age (xxv. 1-18). Inne dzieci rodzą się Abrahamowi przez inną żonę, Keturah, wśród których są potomkowie Madianitów, a kto umrze w dostatniej starości (xxv. 1-18).

§ 7. After being married for twenty years Rebekah has twins by Isaac: Esau, who becomes a hunter, and Jacob, who becomes a herdsman. § 7. Po pozostaje w związku małżeńskim przez dwadzieścia lat Rebeka ma bliźnięta przez Izaaka: Ezaw, które staje się Hunter i Jakuba, który staje się pasterz. Jacob persuades Esau to sell him his birthright, for which the latter does not care (xxv. 19-34); notwithstanding this bargain, God appears to Isaac and repeats the promises given to Abraham. Jakuba Ezaw persuades aby sprzedali mu swoje pierworodztwo, dla których ten ostatni nie obchodzi (xxv. 19-34), niezależnie od tego bargain, Bóg Izaaka i wydaje się powtarza obietnice danej Abrahamowi. His wife, whom he represents as his sister, is endangered in the country of the Philistines, but King Abimelech himself averts disaster. Jego żona, którą on reprezentuje, jak jego siostra, jest zagrożone w kraju Filistynów, ale sam król Abimelek averts katastrofy. In spite of the hostility of Abimelech's people, Isaac is fortunate in all his undertakings in that country, especially in digging wells. Pomimo wrogości do Abimeleka na ludzi, Izaaka jest szczęście we wszystkich swoich zobowiązań w tym kraju, zwłaszcza w kopanie studni. God appears to him at Beer-sheba, encourages him, and promises him blessings and numerous descendants; and Abimelech enters into a covenant with him at the same place. Bóg wydaje się go w Beer-Szeby, zachęca go, i obiecuje mu błogosławieństwa i liczne potomstwo; i Abimelek wchodzi w przymierze z Nim w tym samym miejscu. Esau marries Canaanite women, to the regret of his parents (xxvi.). Ezaw marries Kanaanu, do jego rodziców żalem (xxvi.). Rebekah persuades Jacob to dress himself as Esau, and thus obtain from his senile father the blessing intended for Esau (xxvii.). Rebeka persuades Jakuba strój do siebie jak Ezaw, a tym samym uzyskanie z jego starczy ojca błogosławieństwo przeznaczone dla Ezawa (xxvii.). To escape his brother's vengeance, Jacob is sent to relations in Haran, being charged by Isaac to find a wife there. Uciec pomstę jego brata, Jakuba jest wysyłany do stosunków w Haran, naliczanych przez Izaaka, aby tam znaleźć żonę. On the way God appears to him at night, promising protection and aid for himself and the land for his numerous descendants (xxviii.). Na drodze Boga wydaje się go w nocy, obiecując ochronę i pomoc dla siebie i dla swego kraju liczne potomstwo (xxviii.). Arrived at Haran, Jacob hires himself to Laban, his mother's brother, on condition that, after having served for seven years as herdsman, he shall have for wife the younger daughter, Rachel, with whom he is in love. Przybyłych na Haran, Jakuba wynajmuje się do Labana, brata jego matki, pod warunkiem, że po służył przez siedem lat jako pasterz, ma on za żonę na młodszą córkę, Rachelę, z którymi jest on w miłości. At the end of this period Laban gives him the elder daughter, Leah; Jacob therefore serves another seven years for Rachel, and after that six years more for cattle. Pod koniec tego okresu daje mu Laban córce starszego, Leah; Jakuba zatem służy innym siedem lat za Rachelę, i po, że sześć lata dla bydła. In the meantime Leah bears him Reuben, Simeon, Levi, and Judah; by Rachel's maid Bilhah he has Dan and Naphtali; by Zilpah, Leah's maid, Gad and Asher; then, by Leah again, Issachar, Zebulun, and Dinah; and finally, by Rachel, Joseph. He also acquires much wealth in flocks (xxix.-xxx.). W międzyczasie Leah nosi go Ruben, Symeon, Lewi, Juda; przez Rachel's pokojówka Bilhy on Dana i Neftalego; przez Zilpah, Leah's pokojówka, Gad i Aser, a następnie ponownie przez Leah, Issachara, Zabulona i Dina, a wreszcie Przez Rachel, Joseph. On również nabywa wiele bogactwa w stadach (xxix.-xxx.).

In fear of Laban, Jacob flees with his family and all his possessions, but becomes reconciled with Laban, who overtakes him (xxxi.). W strachu Labana, Jakub ucieka z rodziną i całym swoim mieniem, ale staje się pogodzić z Labana, którzy go overtakes (xxxi.). On approaching his home he is in fear of Esau, to whom he sends presents; and with the worst apprehensions he turns at night to God in prayer. Na zbliżający jego domu on jest w strachu Ezawa, do kogo wysyła prezenty; i najgorsze obawy on skręca w nocy do Boga w modlitwie. An angel of God appears to Jacob, is vanquished in wrestling, and announces to him that he shall bear the name "Israel," ie, "the combatant of God" (xxxii.). Anioł Boży wydaje się Jakubowi, jest w vanquished wrestling, i zapowiada mu, że powinien nosić nazwę "Izrael", czyli "walczący z Boga" (xxxii.). The meeting with Esau proves a friendly one, and the brothers separate reconciled. Jacob settles at Shalem (xxxiii.). Spotkanie z Ezawa okazuje się przyjazny, a bracia pojednanych odrębne. Jakuba osiedli się Shalem (xxxiii.). His sons Simeon and Levi take bloody vengeance on the city of Shechem, whose prince has dishonored their sister Dinah (xxxiv.). Jego synów Symeona i Lewiego podjąć krwawej pomsty na miasta Sychem, których książę ma zniesławiony ich siostra Dina (xxxiv.). Jacob moves to Beth-el, where God bestows upon him the promised name of "Israel," and repeats His other promises. Jakuba przenosi się do Bet-el, gdy Bóg obdarza obiecał mu nazwę "Izrael" i powtarza Jego inne obietnice. On the road from Beth-el Rachel gives birth to a son, Benjamin, and dies (xxxv.). Na drogach od Bet-el Rachel rodzi syna, Beniamina, i umiera (xxxv.). A genealogy of Esau and the inhabitants and rulers of his country, Edom, is given in ch. A Ezaw genealogii i mieszkańców i władców jego kraju Edomu, znajduje się w rozdz. xxxvi. XXXVI.

§ 8. Joseph, Jacob's favorite, is hated by his brothers on account of his dreams prognosticating his future dominion, and on the advice of Judah is secretly sold to a caravan of Ishmaelitic merchants going to Egypt. § 8. Józefa, Jakuba ulubionych, jest znienawidzone przez jego braci w związku z jego marzeń prognosticating jego przyszłe królestwo, i na doradztwo Judy jest sprzedawane potajemnie do karawany kupców z Ishmaelitic się do Egiptu. His brothers tell their father that a wild animal has devoured Joseph (xxxvii.). Jego braćmi ich ojca powiedzieć, że dzikie zwierzę nie pożarł Joseph (xxxvii.). Joseph, carried to Egypt, is there sold as a slave to Potiphar, one of Pharaoh's officials. Józefa, przeprowadza się do Egiptu, tam jest sprzedawany jako niewolnik do Potiphar, jeden z urzędników faraona. He gains his master's confidence; but when the latter's wife, unable to seduce him, accuses him falsely, he is cast into prison (xxxix.). On zyski swego pana zaufanie, ale gdy jego żona, nie można go uwiesc, fałszywie oskarża go, jest on wrzucony do więzienia (xxxix.). Here he correctly interprets the dreams of two of his fellow prisoners, the king's butler and baker (xl.). Tutaj on poprawnie interpretuje snów dwóch jego kolegów więźniów, króla Butler i piekarza (xl.). When Pharaoh is troubled by dreams that no one is able to interpret, the butler draws attention to Joseph. Gdy faraon jest targanych przez sny, że nikt nie jest w stanie zinterpretować, w lokaj zwraca uwagę na Józefa. The latter is thereupon brought before Pharaoh, whose dreams he interprets to mean that seven years of abundance will be followed by seven years of famine. Ta ostatnia jest następnie wniesione przed faraonem, którego sny interpretuje on oznacza, że siedem lat obfitości będzie stosowana przez siedem lat głodu. He advises the king to make provision accordingly, and is empowered to take the necessary steps, being appointed second in the kingdom. Sarkozy króla, aby odpowiednio przepis, i jest uprawniony do podjęcia niezbędnych kroków, nominacją drugi w królestwie. Joseph marries Asenath, the daughter of the priest Poti-pherah, by whom he has two sons, Manasseh and Ephraim (xli.). Joseph marries Asenat, córka kapłana Poti-pherah, przez kogo ma dwóch synów: Manassesa i Efraima (xli.).

When the famine comes it is felt even in Canaan; and Jacob sends his sons to Egypt to buy corn. Gdy przychodzi głód jest odczuwalne nawet w Kanaan; wysyła Jakuba i jego synów do Egiptu, by kupować zboże. The brothers appear before Joseph, who recognizes them, but does not discover himself. Bracia stawienia się przed Józefem, który rozpoznaje je, ale nie odkryć siebie. After having proved them on this and on a second journey, and they having shown themselves so fearful and penitent that Judah even offers himself as slave, Joseph reveals his identity, forgives his brothers the wrong they did him, and promises to settle in Egypt both them and his father (xlii.-xlv.). Po nich okazały się na to i na drugą podróż, a oni sami pokazało tak straszne i penitenta, że nawet Judy oferuje się jako niewolnik, Józef ujawnia swoją tożsamość, przebacza swoim braciom złego uczynili go i obiecuje uregulować zarówno w Egipcie i ich ojca (xlii.-XLV.). Jacob brings his whole family, numbering 66 persons, to Egypt, this making, inclusive of Joseph and his sons and himself, 70 persons. Jakuba przynosi jego całej rodziny, liczby 66 osób, do Egiptu, czyniąc tym, włącznie Józefa i jego synów i siebie samego, 70 osób. Pharaoh receives them amicably and assigns to them the land of Goshen (xlvi.-xlvii.). Faraon polubownie odbiera je i przekazuje je do Goszen (xlvi.-xlvii.). When Jacob feels the approach of death he sends for Joseph and his sons, and receives Ephraim and Manasseh among his own sons (xlviii.). Gdy Jakub uważa podejście śmierci on wysyła do Józefa i jego synów, i otrzymuje Efraima i Manassesa wśród swoich synów (xlviii.). Then he calls his sons to his bedside and reveals their future to them (xlix.). Potem wzywa do jego synowie jego łóżku i ujawnia ich przyszłości do nich (xlix.). Jacob dies, and is solemnly interred in the family tomb at Machpelah. Joseph lives to see his great-grandchildren, and on his death-bed he exhorts his brethren, if God should remember them and lead them out of the country, to take his bones with them (1.). Jakub umiera, i uroczyście interred w rodzinie grób na Machpelah. Joseph życia, aby zobaczyć jego pra-wnuki, a na jego śmierci-osobowy zachęca on swych braci, jeśli Bóg powinien zapamiętać je i wyprowadzić ich z kraju, do podjęcia jego kości z nich (1)..

§ 9. Aim of Work. § 9. Cel pracy.

In the choice, connection, and presentation of his material the narrator has followed certain principles incident to the purpose and scope of his work. W wyborze, połączenia i jego prezentacji materiału w narrator ma przestrzegać pewnych zasad incydentu na cel i zakres jego prac. Although he adopts the universal view-point of history, beginning with the Creation and giving a review of the entire human race, he yet intends to deal particularly with Israel, the people subsequently chosen by God, and to give an account of its origin and of its election, which is based on its religious and moral character. Chociaż przyjmuje uniwersalne punktu widzenia historii, poczynając od tworzenia i dając przegląd całego rodzaju ludzkiego, to jeszcze zamierza radzić sobie szczególnie z Izraela, lud następnie wybrany przez Boga, i wziąć pod uwagę jej pochodzenie i swoich wyborów, który oparty jest na jej charakter religijny i moralny. His chief point of view, therefore, is that of narrator of tribal and religious history; and only the details that bear on this history are reported. Jego główny punkt widzenia, dlatego, że jest narrator z plemiennych i religijnych historii, a jedynie szczegóły, które ponoszą w tej historii są zgłaszane.

§ 10. It is his primary intention to show that the people of Israel are descended in a direct line from Adam, the first man created by God, through legitimate marriages in conformity with Israelitish moral ideals, ie, monandric marriages. § 10. To jego pierwotnej intencji, aby pokazać, że Izraelici są zstąpił w bezpośredniej linii od Adama, pierwszego człowieka stworzonego przez Boga, za pomocą legalnych małżeństw zgodnie z Israelitish ideałów moralnych, tzn. monandric małżeństw. Offshoots branch from this main line at central points represented by Adam, Noah, Shem, Eber, Abraham, and Isaac, though their subsequent legitimacy can not be guaranteed. Offshoots oddziału z tej linii głównych w centralnych punktach Przedstawiciele Adam, Noe, Sem, Eber, Abrahama i Izaaka, mimo ich legitymację następnych nie może być gwarantowana. Linguistically the descent from the main line is always indicated by the word , vouching for the paternity; while descent in a branch line is indicated by . Językowej na zejście z główną linią jest zawsze wskazane przez słowo, vouching do ojcostwa; podczas opadania w linii oddział jest oznaczony symbolem. This is the explanation of the interchange of these two words, a phenomenon which has never yet been correctly interpreted. To jest wyjaśnienie odnośnie do tych dwóch słów zjawisko, które nigdy nie zostały jeszcze poprawnie interpretować. The line branching off at any one central point is always fully treated before the next member of the main line is mentioned. Rozgałęziania linii startu w jednym centralnym litera jest zawsze w pełni oczyszczony przed członek następny głównego linii jest wymieniona. Only such matters are related in regard to the branch lines as are important for the history of humanity or that of Israel. Tylko takie sprawy są związane w odniesieniu do oddziału linie, które są ważne dla historii ludzkości lub Izraela. No fact is ever introduced merely on account of its historical or antiquarian value. Faktem jest, nigdy nie wprowadzono jedynie ze względu na swoją wartość historyczną lub antykwariat. In the main line the interest is concentrated upon the promised, long-expected generations of Isaac-Jacob, his sons and grandsons-who safely pass through all dangers and tribulations, emphasis being laid on their religious and moral character. W głównych linii interesie jest skoncentrowany na obiecane, długo oczekiwany pokoleń-Jakub Izaak, jego synów i wnuków, którzy-bezpiecznie przejść przez wszystkie niebezpieczeństwa i ucisków, nacisk jest położony na ich charakter religijny i moralny.

§ 11. The events are related in definite chronological order, the chief dates being as follows: § 11. Wydarzenia związane są w określonym porządku chronologicznym, główny terminy są w następujący sposób:

see table patrz tabela

The year of the Creation is the year 3949 before the common era. The ten generations before the Flood attain to ages varying between 777 years (Lamech) and 969 years (Methuselah), with the exception of Enoch (365 years). Roku o utworzeniu w roku 3949 jest przed wspólnym epoki. Dziesięciu pokoleń przed powodziowym do osiągnięcia wieku wahającym się pomiędzy 777 lat (Lamek) i 969 lat (Methuselah), z wyjątkiem Henoch (365 lat). Those of the ten generations after the Flood vary between 600 years (Shem) and 148 (Nahor). Te dziesięć pokoleń po powodzi różna od 600 lat (Sema) i 148 (Nachora). All the reasons for the details of this chronology have not yet been discovered. Wszystkie powody, dla szczegóły tej chronologii nie zostały jeszcze odkryte. Oppert has declared (in "REJ" 1895, and in Chronology) that the figures are connected with ancient Babylonian chronological systems. Oppert zadeklarował (w "REJ" 1895, oraz w Kronika), że dane są związane ze starożytną babilońskiej chronologicznym systemów. The variations found in the Septuagint and in the Samaritan Pentateuch were introduced for certain purposes (see Jacob in "JQR" xii. 434 et seq.). Znaleziono zmian w Septuaginta i Samarytanina w Pięcioksiąg zostały wprowadzone dla pewnych celów (zob. Jakuba w "JQR" xii. 434 i nast.). The correctness of the Masoretic figures, however, is evident from the context. Prawidłowości w Masoretic dane, jednak jest oczywiste z kontekstu.

§ 12. Anachronisms such as various critics allege are found in Genesis do not in reality exist; and their assumption is based on a misunderstanding of the historiographic principles of the book. § 12. Anachronisms takich jak różne krytycy twierdzą, znajdują się w Genesis w rzeczywistości nie istnieją, a ich założeniu opiera się na niezrozumieniu historiographic z zasadami zawartymi w książce. Thus the history of a generation no longer of importance is closed and the death of its last member noted, although it may not be contemporaneous with the next succeeding generation, to which the attention is then exclusively directed. W ten sposób historia pokolenia nie są już ważne jest zamknięta i śmierci jego ostatniego członka zauważyć, chociaż może nie być współczesny z najbliższych kolejnych generacji, do której uwaga jest skierowana wyłącznie wtedy. This view explains the apparent contradictions between xi. Ten pogląd wyjaśnia pozornej sprzeczności między XI. 32 and xi. 32 i XI. 26, xii. 26 XII. 4; also between xxv. 4; również między XXV. 7 and xxv. 7 i XXV. 26; xxi. 26; XXI. 5 and xxv. 5 i XXV. 20; xxxv. 20; XXXV. 28 (Jacob was at that time 120 years old) and xlvii. 28 (Jakub był w tym czasie 120-letnią historię) i xlvii. 9; xxxvii. 9; xxxvii. 2, xli. 2, xli. 46; etc. In ch. 46; itp. W rozdz. xxxiv. XXXIV. Dinah is not six to seven years old, nor Simeon and Levi eleven and ten respectively, but (xxxv. 27, xxxvii. 1 et seq., xxxiii. 17) each is ten years older. Dinah nie jest sześciu do siedem lat, ani Symeona i Lewiego jedenaście i dziesięć odpowiednio, ale (xxxv. 27, xxxvii. 1 i nast., XXXIII. 17) każdy jest dziesięć lat starszy. The events in ch. Wydarzeń w rozdz. xxxviii. XXXVIII. do not cover twenty-three years-from the sale of Joseph in his seventeenth year to the arrival of Judah's grandsons in Egypt (xlvi. 12) in Joseph's fortieth year-but thirty-three years, as the words (elsewhere only in xxi. 22 and I Kings xi. 29) refer back in this case to xxxiii. nie obejmują dwadzieścia trzy lata-od sprzedaży Józefa w siedemnastym roku jego przybycia do judzkiego's wnuków w Egipcie (xlvi. 12) Józefa w czterdziestym roku, ale przez trzydzieści trzy lata, jak słowa (gdzie indziej tylko w XXI. 22 i I Królowie XI. 29) odnoszą się z powrotem w tym przypadku do XXXIII. 17. The story is introduced at this point to provide a pause after ch. Fabuła jest wprowadzony w tym miejscu, aby zapewnić wstrzymać po ch. xxxvii.

§ 13. Nor are there any repetitions or unnecessary doublets. § 13. Nie istnieją powtórzeniach lub zbędne doublets. If ch. Jeśli ch. ii. were an account of the Creation differing from that found in ch. ii. zostały rachunku o utworzeniu różniącą się od znaleźć w rozdz. i., nearly all the events would have been omitted; it is, however, the story in detail of the creation of man, introduced by a summary of what preceded. i. prawie wszystkie wydarzenia byłyby pominięte, to jednak historia szczegółowo stworzenia człowieka, wprowadzony przez podsumowanie tego, co poprzedza. Neither are there two accounts of the Flood in ch. vi.-ix., in which no detail is superfluous. Nie istnieją dwa konta z powodzi w rozdz. Vi.-ix., w których szczegółowo nie jest zbędny. The three accounts of the danger of Sarah and Rebekah, ch. Trzy rachunki niebezpieczeństwem Sara i Rebeka, ch. xii., xx., and xxvi., are not repetitions, as the circumstances are different in each case; and ch. XII., xx., a XXVI., nie są powtórzenia, ponieważ okoliczności są różne w każdym przypadku; i ch. xxvi. XXVI. refers expressly to ch. odnosi się wyraźnie do ch. xx. The account in xix. Konto w XIX. 29 of the destruction of Sodom and Gomorrah and the rescue of Lot, is but a summary introducing the story that follows, which would not be comprehensible without xix. 29 zniszczenie Sodomy i Gomory oraz ratowania partii, ale podsumowanie jest wprowadzające w historię, że następujące zmiany, które nie byłyby zrozumiałe bez xix. 14, 23, 28. 14, 23, 28. Repeated references to the same place (Beth-el, xxviii. 19, xxxv. 15), or renewed attempts to explain the same name (Beer-sheba, xxi. 31, xxvi. 33; comp. xxx. 20 et seq.), or several names for the same person (xxvi. 34, xxvii. 46-xxxvi. 2 for Esau's wives) are not contradictions. Powtarzające się odniesienia do tego samego miejsca (Bet-el, XXVIII. 19, XXXV. 15), odnowione lub prób w celu wyjaśnienia tej samej nazwie (Beer-Szeby, xxi. 31, xxvi. 33; komp. Xxx. 20 i nast.) Lub kilku nazw dla tej samej osoby (xxvi. 34, XXVII. 46-XXXVI. 2 dla żony Ezawa) nie są sprzeczności. The change of Jacob's name into that of "Israel" is not narrated twice; for xxxii. 29 contains only the announcement by the messenger of God. Zmiana nazwy na Jakuba że "Izrael" nie jest opowiadane dwa razy, na XXXII. 29 zawiera tylko ogłoszenie przez posłańcem Boga.

Apparently no exegete has noted that is a parenthesis often found in prophetic speeches ("Not Jacob-thus it will be said [ie, in xxxv. 10]-shall be thy name"); is an impossible construction in Hebrew; xxxii. Exegete najwyraźniej nie zauważył, że jest często znajdują się w nawiasach profetyczne wypowiedzi ( "Nie-Jacob więc będzie on powiedział [tj. w XXXV. 10]-jest twoje imię"); jest niemożliwe budowy w języku hebrajskim; xxxii. 4 et seq. 4 i nast. and xxxiii. i XXXIII. 1 et seq. 1 i nast. do not prove, contrary to xxxvi. nie okażą się sprzeczne z XXXVI. 6-7, that Esau was living at Seir before Jacob's return. 6-7, że Ezaw został na żywych Seir przed Jacob's powrotu. The account of the sale of Joseph as found in xxxvii. Rachunek sprzedaży jako Joseph znaleźć w xxxvii. 1-25, 28, 29-36; xl. 1-25, 28, 29-36; XL. 1 et seq. 1 i nast. does not contradict xxxvii. nie są sprzeczne xxxvii. 25-27, 28; xxxix. 25-27, 28; XXXIX. ; forthe Midianites were the middlemen between the brothers and the Ishmaelites, on the one hand, and between the latter and Potiphar, on the other. ; Forthe Madianici były pośredników między braćmi i Izmaelitami, z jednej strony, oraz między nimi a Potiphar, z drugiej strony. Potiphar is a different person from the overseer of the prison; and Joseph could very well say that he had been stolen, ie, that he had been put out of the way (xl. 15). Potiphar jest inną osobę z Nadzorca więzienia; Józefa i bardzo dobrze mógłby powiedzieć, że był skradziony, to znaczy, że zostały wprowadzone na drodze (xl. 15).

§ 14. It is the purpose of the book, on its religious as well as its historic side, to portray the relation of God to humanity and the behavior of the latter toward Him; His gracious guidance of the history of the Patriarchs, and the promises given to them; their faith in Him in spite of all dangers, tribulations, and temptations; and, finally, the religious and moral contrasts with Hamitic (Egyptian and Canaanite) behavior. § 14. To jest cel tej książki, w jej religijnych, jak również jego historycznej strony przedstawiają stosunek do Boga do ludzkości i zachowanie tego ostatniego ku niemu; Jego łaskawym kierunkiem historii Patriarchów i obiecuje im, ich wiara w Niego, pomimo wszystkich niebezpieczeństw, ucisków i pokusy, i wreszcie, religijne i moralne kontrastuje z Hamitic (Egipcjanina i Kananejczyk) zachowanie.

§ 15. Religion of Genesis. § 15. Religia Rodzaju.

Being a historical narrative, no formal explanations of its religious views are found in Genesis; but the stories it contains are founded on such views, and the author furthermore looks upon history as a means of teaching religion. Bycie historycznej narracji, nie ma formalnego wyjaśnienia swoich poglądów religijnych znajdują się w Genesis, ale opowiadania w nim zawarte są oparte na takich poglądów, a ponadto autor patrzy na historię jako sposób nauczania religii. He is a historian only in virtue of being a theologian. On jest historykiem tylko w mocy jako teolog. He inculcates religious doctrines in the form of stories. On inculcates doktryn religijnych w formie opowiadań. Instead of propounding a system he describes the religious life. Zamiast propounding system on opisuje życia zakonnego. The book therefore contains an inexhaustible fund of ideas. Książka zawiera zatem niewyczerpanym funduszu pomysłów. The most important among these, regarding God, the Creation, humanity, and Israel's Patriarchs, may be mentioned here. Najważniejszą spośród tych, w odniesieniu do Boga, stworzenia, ludzkości i Izraela Patriarchów, może być tutaj wymienione.

§ 16. There is only one God, who has created heaven and earth (that is, the world), and has called all objects and living beings into existence by His word. § 16. Istnieje tylko jeden Bóg, który stworzył niebo i ziemię (czyli świata), i wezwał wszystkich przedmiotów i istot żywych do istnienia przez Jego słowo. The most important point of the theology of Genesis, after this fundamental fact, is the intentional variation in the name of God. Najważniejszym punktem teologii Rodzaju, po tej podstawowej rzeczywistości jest zamierzone różnice w imię Boga. It is the most striking point of the book that the same God is now called "Elohim" and now "Yhwh." Jest to najbardziej uderzające punktu książce, że sam Bóg jest teraz nazywany "Elohim" i teraz "Yhwh". In this variation is found the key to the whole book and even to the whole Pentateuch. W tej odmiany jest znaleźć klucz do całej książki, a nawet na cały Pięcioksiąg. It is not accidental; nor are the names used indifferently by the author, though the principle he follows can not be reduced to a simple formula, nor the special intention in each case be made evident. Nie jest przypadkowe, ani też nie są używane nazwy obojętnie przez autora, choć on następujące zasady nie może być zredukowana do prostej formuły, ani specjalnych zamiar w każdym przypadku być oczywiste.

§ 17. "Yhwh" is the proper name of God (= "the Almighty"; see Ex. iii. 12 et seq., vi. 2), used wherever the personality of God is to be emphasized. § 17 ". Yhwh" jest właściwe imię Boga (= "Wszechmogący"; patrz wcześniej. III. 12 i nast. Vi. 2), stosowane wszędzie tam, gdzie z wizerunkiem Boga jest podkreślona. Hence only such expressions are used in connection with "Yhwh" as convey the impression of personality, ie, anthropomorphisms. Dlatego tylko takie wyrażenia są używane w związku z "Yhwh" jak przekazać wrażenie osobowości, tj. anthropomorphisms. Eyes, ears, nose, mouth, face, hand, heart are ascribed only to "Yhwh," never to "Elohim." Oczy, uszy, nos, usta, twarz, ręka, serce są przypisane tylko do "Yhwh," nigdy "Elohim". These anthropomorphisms are used merely to suggest the personal life and activity of God, and are not literal personifications, as is conclusively proved by the fact that phrases which would be actual anthropomorphisms-eg, "God sees with His eyes"; "He hears with His ears"; "one sees God's face" ("head," "body," etc.)-never occur. Anthropomorphisms te są wykorzystywane jedynie do zaproponowania osobistego życia i działalności Boga, a nie dosłowne personifikacjami, jak to jednoznacznie świadczy fakt, że zwroty, które byłyby rzeczywiste anthropomorphisms-np. "Bóg widzi w Jego oczach", "On słucha z Jego uszy ";" jeden Bóg widzi twarz "(" głowa "," ciało ", itp.)-nigdy nie pojawić. The expression "Yhwh's eyes" indicates divine knowledge of what may be seen through personal apperception; "Yhwh's ears," what may be heard; = "God's anger" indicates the reaction of God's moral nature against evil; "Yhwh's mouth" indicates the utterances of the God who speaks personally; "Yhwh's face" indicates immediate personal intercourse with the God who is felt to be present; "Yhwh's hand" indicates His sensible manifestations of power; "Yhwh's heart" indicates His thoughts and designs. Wyrażenie "Yhwh oczy" oznacza, znajomość tego, co boskie może być postrzegana poprzez osobiste percepcja; "Yhwh uszu", jakie mogą być przesłuchiwani; = "gniew Boży" wskazuje reakcja Bożej natury moralnej wobec zła "; Yhwh usta" wskazuje wypowiedzi do Boga, który mówi osobiście; "Yhwh twarz" oznacza natychmiastowego osobiste obcowanie z Bogiem, który jest odczuwalny do obecności; "Yhwh ręki" wskazuje na Jego manifestacjach rozsądnej siły "; Yhwh serce" oznacza, Jego myśli i wzorów. The phrase "Yhwh, a personal God," characterizes fully the use of this name. Sformułowanie "Yhwh, osobistego Boga," charakteryzuje w pełni wykorzystanie tej nazwie. A person or a nation can have personal relations with the personal Yhwh only; and only He can plan and guide the fate of either with a personal interest. Osoba lub narodu mogą mieć osobiste relacje z osobistych Yhwh tylko, i tylko On może plan i przewodnik losu albo z osobistego interesu. Yhwh is the God of history and of the education of the human race. Yhwh jest Bogiem historii i edukacji ludzkiego. Only Yhwh can exact a positive attitude toward Himself, and make demands upon man that are adequate, ie, moral: Yhwh is the God of positive morality. Yhwh może tylko dokładne pozytywnej postawy wobec samego siebie, i domaga się od mężczyzny, które są odpowiednie, tj. moralnych: Yhwh jest Bóg pozytywne moralności. A personal, inner life longing for expression can be organized into definite form and find response only if Yhwh be a personal, living God. A osobowych, życie wewnętrzne tęsknoty za wypowiedzi mogą być zorganizowane w postaci precyzyjnych i znaleźć odpowiedzi tylko wtedy, gdy Yhwh być osobiste, Boga żywego. Yhwh is the God of ritual, worship, aspiration, and love. Yhwh jest Bóg rytuał, kultu, aspiracji i miłości.

§ 18. "Elohim" is an appellative, and the general name for the divinity, the superhuman, extramundane being, whose existence is felt by all men-a being that possesses intelligence and will, exists in the world and beyond human power, and is the final cause of all that exists and happens. § 18. "Elohim" to nazwa, i ogólne nazwę boskość, w nadludzkie, extramundane jest, których istnienie jest odczuwalne przez wszystkich mężczyzn-a, że posiada inteligencji i woli, istnieje w świecie i poza ludzką moc, i jest ostateczną przyczyną wszystkiego, co istnieje i się dzieje. "Yhwh" is concrete; "Elohim" is abstract. "Yhwh" jest konkretne; "Elohim" jest abstrakcyjne. "Yhwh" is the special," Elohim" the general, God. "Yhwh" jest specjalnym, "Elohim" ogólnym, Boga. "Yhwh" is personal; "Elohim." "Yhwh" jest osobistym; "Elohim". impersonal. bezosobowe. Yet there is no other Elohim but Yhwh, who is "ha-Elohim" (the Elohim). Jeszcze nie ma innego Elohim, ale Yhwh, który jest "ha-Elohim" (z Elohim).

The following points may be observed in particular: Następujące punkty mogą być obserwowane w szczególności:

(a) "Elohim," as genitive of a person, indicates that the latter has superhuman relations (xxiii. 6; similarly of an object, xxviii. 17, 22). (a) "Elohim", jak dopełniacz danej osoby, wskazuje na to, że ten ostatni ma nadludzkie stosunków (xxiii. 6; podobnie przedmiotu, XXVIII. 17, 22).

(b) It also indicates ideal humanity (xxxiii. 10; comp. xxxii. 29). (b) Należy również wskazuje ideał człowieczeństwa (xxxiii. 10; komp. XXXII. 29).

(c) "Elohim" expresses the fate imposed by a higher power. (c) "Elohim" wyraża losu nałożonych przez siłę wyższą. The statement "A person is prosperous" is paraphrased by "Elohim is with him," which is distinctly different from "Yhwh is with him." Stwierdzenie "Osoba jest zamożnych" jest parafraz przez "Elohim jest z Nim," który jest wyraźnie odmienny od "Yhwh jest z nim." While the former indicates objectively a person's prosperity with regard to a single event, the latter expresses the higher intentions and consecutive plans of the personal God in regard to the person in question. Mimo że dawnego obiektywnie wskazuje osobę dobrobytu w odniesieniu do jednego zdarzenia, ten ostatni wyraża wyższe intencje i kolejnych planów osobistych w odniesieniu do Boga dana osoba. Abimelech says to Abraham, "Elohim is with thee in all that thou doest" (xxi. 22), while he says to Isaac, "Yhwh is with thee," and "thou art now the blessed of Yhwh" (xxvi. 28, 29). Abimelek mówi do Abrahama: "Elohim jest z tobą, że we wszystkich ty czynisz" (xxi. 22), podczas gdy on mówi do Izaaka "Yhwh jest z tobą" i "ty teraz błogosławi Yhwh" (xxvi. 28, 29). For Abimelech had at first tried in vain to injure Isaac; but later he convinced himself () that evidently () it was the Yhwh worshiped by Isaac that designedly protected and blessed the latter. Dla Abimelek musiał najpierw próbował na próżno szkodzić Izaaka, ale później sam przekonany (), która ewidentnie () był Yhwh upadli przez Izaaka, że celowo chronione i pobłogosławił tego ostatniego. Again, in xxi. Ponownie, w XXI. 20: "And Elohim was with the lad"; for Ishmael did not belong to the chosen line, concerning which God had special plans. 20: "I Elohim zostało z chłopca"; dla Izmaela nie należą do wybranej linii, które Bóg dotyczące specjalnych planów. Yhwh, however, is always with Israel and its heroes (xxvi. 3, 28; xxviii. 15 [xxxii. 10, 13]; xlvi. 4; Ex. iii. 12; Num. xxiii. 21; Deut. ii. 7; xx. 1; xxxi. 8, 23; Josh. i. 5, 9, 17; iii. 7; Judges ii. 18; vi. 12, 16; I Sam. iii. 19; xvi. 18; xviii. 12, 14; xx. 13; II Sam. vii. 3, v. 10; I Kings i. 37; II Kings xviii. 7). Yhwh, jednak zawsze jest z Izraelem i jego bohaterów (xxvi. 3, 28; XXVIII. 15 [XXXII. 10, 13]; XLVI. 4; Ex. III. 12; Num. XXIII. 21; Deut. Ii. 7 ; Xx. 1; XXXI. 8, 23; Josh. I. 5, 9, 17; iii. 7; sędziowie II. 18; vi. 12, 16; I Sam. III. 19; XVI. 18; xviii 12. , 14; xx. 13; II Sam. VII. 3, v. 10; I Królowie i. 37; II Kings XVIII. 7). Particularly instructive is Jacob's vow, xxviii. Szczególnie pouczające jest Jacob's ślub, XXVIII. 20 et seq., "If Elohim will be with me . . . then shall Yhwh be my Elohim." 20 i nast. "Elohim Jeśli będzie ze mną... Wówczas Yhwh być mój Elohim". Adverse fate especially is, out of fear, euphemistically ascribed to the general Elohim, the impersonal God, rather than to Yhwh xlii. Los jest szczególnie niekorzystny, obecnie obawiają się, eufemistycznie przypisane do ogólnego Elohim, bezosobowe w Boga, a nie do Yhwh XLII. 28).

(d) As "Elohim" designates the universal ruler of the world, that term is used in ch. (d) W "Elohim" wyznacza powszechnej władcy świata, że termin ten jest używany w rozdz. i. in the story of the Creation; but in order to designate this Elohim as the true God the word "Yhwh" is always addedin the following chapters (ii., iii.). w opowiadaniu o utworzeniu, ale w celu wyznaczenia tego Elohim jako prawdziwego Boga słowo "Yhwh" jest zawsze addedin następujące rozdziały (II., III.). (e) In so far as man feels himself dependent upon Elohim, whom he needs, the latter becomes his Elohim. (e) W zakresie, w jakim człowiek czuje się sam zależy od Elohim, którego on potrzebuje, to staje się jego Elohim. As the term "Elohim" includes the idea of beneficent power, this relation becomes, on the part of God, that of the omnipotent patron, and, on the part of man, that of the protégé, the one who needs protection and offers respect and obedience (xvii. 7, xxviii. 22). Ponieważ pojęcie "Elohim" obejmuje ideę charytatywny moc, tym staje związane ze strony Boga, że z wszechwładnej patrona, a ze strony mężczyzny, że z protegowanym, kto potrzebuje ochrony i poszanowania oferty i posłuszeństwa (XVII. 7, XXVIII. 22). The same interpretation applies to "Elohim" followed by the genitive of a person. Te same porady interpretacji "Elohim", a następnie przez dopełniacz danej osoby. (f) Elohim is the religious meeting-ground between the believer in Yhwh and persons of a different faith (xiv. 22; xx. 13; xxi. 23; xxxix. 9; xli. 16, 25, 28, 32, 38). (f) Elohim jest religijnego spotkania między wierzącym w Yhwh i osób o różnych wiary (XIV. 22; xx. 13; XXI. 23; XXXIX. 9; xli. 16, 25, 28, 32, 38) . (g) "Elohim" is the appellation of God used in connection with the person who is inclined toward Yhwh, but whose faith is not yet fully developed; for the one who is on the way to religion, as Melchizedek (ch. xiv.) and Abraham's servant (ch. xxiv.; comp. Jethro in Exodus and Balaam in Numbers; see §§ 28, 31). (g) "Elohim" to nazwa Boga użyte w związku z osobą, która skłania się ku Yhwh, ale których wiara nie jest jeszcze w pełni rozwinięty; dla tego, kto jest na drodze ku religii, jak Melchizedek (rozdział XIV. ) I sługą Abrahama (rozdział XXIV.; Komp. Jethro w Exodus i Balaama w Numbers; patrz § § 28, 31).

(h) "Elohim" represents God for those whose moral perception has been blunted by sin (iii. 3, 5); from the mouths of the serpent and the woman instead of "Jahweh" is heard "Elohim"; they desire to change the idea of a living God, who says, "Thou shalt," into a blurred concept of an impersonal and indefinite God. (h) "Elohim" reprezentuje Boga dla tych, których moralne postrzeganie zostało stępione przez grzech (III. 3, 5); z ustami z węża i kobieta zamiast "Jahweh" słychać "Elohim"; one pragnienie, aby zmienić pomysł na Boga żywego, który mówi, "Będziesz", w nieostre pojęcia bezosobowego Boga i nieokreślony. But the God who pronounces judgment is Yhwh (ch. ii., iii.; on Cain, ch. iv.; in connection with the Flood, vi. 3-8; the tower of Babel, xi. 5 et seq.; Sodom and Gomorrah, xviii. 19; Er and Onan, xxxviii. 7, 10). (i) Although the personality of Elohim is indistinct, he yet is felt to be a moral power making moral demands. Ale Bóg, który orzeka wyrokiem jest Yhwh (rozdział II. III.; Na Kaina, rozdz. IV.; W związku z potopu, vi. 3-8; wieży Babel, XI. 5 i nast. Sodomy i Gomory, xviii. 19; Er i Onan, XXXVIII. 7, 10). (i) Chociaż osobowość Elohim jest nijaki, to jeszcze jest traktowana jako moralny moc podejmowania moralnych żądań. The moral obligation toward him is the negative virtue of the "fear of God," the fear of murder (xx. 11), unchastity (xxxix. 9), injustice (xlii. 18), and renunciation (xxii. 12). Moralny obowiązek ku niemu jest negatywny względu na "bojaźni Bożej", strach zabójstwo (XX 11), nieskromność (xxxix. 9), niesprawiedliwości (xlii. 18), i zrzeczenia (xxii. 12). (k) "Elohim" also means the appearance of the Deity, and hence may be synonymous with "mal'ak." (k) "Elohim" oznacza również pojawienie się Diety, a co za tym idzie może być równoznaczna z "mal'ak". It may also designate an object of the ritual representing or symbolizing the Deity (xxxv. 2). Może również wyznaczyć cel do rytuału reprezentujących lub symbolizujące Diety (xxxv. 2).

§ 19. "Elohim" is more explicitly defined by the article; "ha-Elohim," ie, "the Elohim" or "of the Elohim," is sometimes used to identify an "Elohim" previously mentioned (xvii. 18; comp. verse 17; xx. 6, 17; comp. verse 3). § 19. "Elohim" jest wyraźnie określone przez tego artykułu; "ha-Elohim", tzn. "z Elohim" lub "z Elohim", czasami jest używany do identyfikacji "Elohim" wcześniej wspomniano (XVII. 18; comp . Werset 17; xx. 6, 17 comp. Werset 3). The single, definite, previously mentioned appearance of an Elohim is called "ha-Elohim," being as such synonymous with "Mal'ak Yhwh" (xxii. 1, 3, 9, 11, 15), both speaking for Yhwh (verse 16; comp. xlviii. 15). Jednolitych, precyzyjnych, wcześniej wspomniano o wygląd Elohim nazywa się "ha-Elohim" jest synonimem takich jak "Mal'ak Yhwh" (xxii. 1, 3, 9, 11, 15), zarówno w mowie do Yhwh (werset 16; komp. XLVIII. 15). "Ha-Elohim," when derived from "Elohim," is a preparation for "Yhwh"; when derived from "Yhwh" it is a weakening of the idea of God (see §§ 31 et seq.). "Ha-Elohim", gdy pochodzą z "Elohim", jest przygotowanie do "Yhwh", gdy pochodzą z "Yhwh" jest osłabienie ideę Boga (por. § § 31 i nast.). Although these examples do not exhaust the different uses of these two names, they are sufficient to show the author's intentions. Choć te przykłady nie wyczerpują różnych zastosowań tych dwóch nazw, które są wystarczające do wykazania intencji autora.

§ 20. A rare term for "God" is "El Shaddai" (xvii. 1, xxviii. 3, xxxv. 11, xliii. 13, xlviii. 13; "Shaddai" in xlix. 25). § 20. Rzadkich A termin "Bóg" jest "El Shaddai" (XVII. 1, XXVIII. 3, XXXV. 11, xliii. 13, XLVIII. 13; "Shaddai" w XLIX. 25). The usual translation and interpretation, "Almighty," is entirely unsupported. Zazwyczaj tłumaczeń pisemnych i ustnych, "Wszechmogący" jest całkowicie nieobsługiwane. The term, when closely examined, means "the God of faith," ie, the God who faithfully fulfils His promises. Termin, kiedy dokładnie zbadać, oznacza "Bóg wiara", czyli Boga, który wiernie wypełnia Jego obietnice. Perhaps it also means a God of love who is inclined to show abundant love. Może to również oznacza miłość Boga, która jest skłonna do obfite pokazać miłość.

§ 21. God as a personal being is not only referred to in anthropomorphistic and anthropopathic terms, but He also appears to man and speaks with him. § 21. Bogu jako osobowe są nie tylko, o których mowa w anthropomorphistic i anthropopathic warunki, ale też wydaje się człowiek i mówi z Nim. Thus He speaks with Adam and Eve, Cain, Noah, Abraham, Hagar, Abimelech, Isaac, Jacob, and Laban. Tak więc On mówi Adam i Ewa, Kain, Noe, Abraham, Hagar, Abimelek, Izaak, Jakub i Laban. But He appears only from the time of Abraham, and in different ways. On jednak pojawia się tylko od czasu Abrahama, i na różne sposoby. An Elohim "appears" to Abimelech and Laban in a dream at night (xx. 3, xxxi. 24); a mal'ak Yhwh appears to Hagar (xvi. 7 et seq.), being called in verse 13 simply "Yhwh." O Elohim "pojawia się" do Abimelek Labana i we śnie w nocy (XX 3 XXXI. 24), natomiast mal'ak Yhwh wydaje się Hagar (XVI. 7 i nast.), Nazywane są po prostu w werset 13 "Yhwh. " Yhwh appears to Abram (xii. 7, xv. 1); in a vision (xii. 1, 7) apparently accompanied by darkness, a pillar of smoke, and fire; in xvii. Yhwh wydaje się Abram (XII. 7, xv. 1); w wizji (XII. 1, 7) najwyraźniej towarzyszą ciemności, słupie dymu i ognia; w XVII. Yhwh, who is subsequently called "Elohim" (verses 9, 15, 19), appears, and then ascends (verse 22); in xviii. Yhwh, który następnie pod nazwą "Elohim" (wersety 9, 15, 19), wydaje się, a następnie wznosi (werset 22); w XVIII. Yhwh appears in the form of three men who visit Abraham, but these speak as one Yhwh in verses 13, 17, 20, 26, and 33, who then leaves, while the two messengers go to Sodom. Yhwh pojawia się w postaci trzech mężczyzn, którzy odwiedzić Abrahama, ale te mówić jako jeden Yhwh w wersety 13, 17, 20, 26 i 33, który następnie odchodzi, podczas gdy dwa poslanców przejście do Sodomy. Yhwh appears to Isaac on a certain day (xxvi. 2), and again that night (verse 24). Jacob is addressed in a dream by Yhwh (xxviii. 12 et seq.). Yhwh wydaje się Izaaka na określony dzień (xxvi. 2), i znowu, że noc (werset 24). Jakuba skierowana jest we śnie przez Yhwh (xxviii. 12 nn.). In xxxi. 3 Yhwh speaks to Jacob; Jacob says (verse 11) that a mal'ak of Elohim appeared to him in a dream. W XXXI. 3 Yhwh mówi do Jakuba, Jakub mówi (werset 11), że mal'ak z Elohim się do niego we śnie. In xxxv. W XXXV. 9 Elohim again appears to him, in reference to the nocturnal encounter with a "man" (xxxii. 14 et seq.), and ascends (xxxv. 13). 9 Elohim pojawia się ponownie do niego, w odniesieniu do nocnego spotkania z "man" (xxxii. 14 i nast.), I wznosi (xxxv. 13). In xlvi. W XLVI. 2 Elohim speaks to him in a vision of the night. 2 Elohim mówi do niego w nocnym widzeniu.

Hence, the appearance of God means either a dream-vision, or the appearance of a messenger sent by God, who speaks in His name, and may therefore himself be called "Elohim of Yhwh." Stąd też pojawienie się Boga oznacza sen-wizja, lub pojawienie się posłaniec wysłany przez Boga, który przemawia w imię Jego, i dlatego może sam być nazywany "Elohim z Yhwh".

§ 22. "Mal'ak of God" signifies, in the first place, the fortunate disposition of circumstances (xxiv. 7, 40; comp. xlviii. 16), in which case it is parallel to "ha-Elohim," the divine guidance of human life; more often, however, it denotes the "angels" ("mal'akim"), messengers of God in human shape who carry His behests to men and who seem to enter and leave heaven through a gate (xxviii. 11); eg, "Yhwh's messenger" (xvi. 7, 11; xxii. 11, 15); "Elohim's messenger" (xxi. 17; in the plural, xix. 1, 15; xxviii. 12; xxxii. 2); or "ha-Elohim's messenger" (xxxi. 11). § 22 ". Mal'ak Boga" oznacza, po pierwsze, na szczęście usposobienie okoliczności (xxiv. 7, 40; komp. XLVIII. 16), w którym to przypadku jest równoległa do "ha-Elohim", w Boski wskazówki ludzkiego życia, coraz częściej, jednak oznacza "aniołów" ( "mal'akim"), posłańców Boga w ludzkim kształcie, którzy przeprowadzają się do Jego behests i mężczyzn, którzy wydają się wjazdu i wyjazdu nieba poprzez bramę (XXVIII . 11), np. "Yhwh's posłaniec" (XVI. 7, 11; XXII. 11, 15); "Elohim's posłaniec" (xxi. 17; w liczbie mnogiej, xix. 1, 15; XXVIII. 12; XXXII. 2 ), Lub "ha-Elohim's posłaniec" (xxxi. 11). The "man" who wrestled with Jacob likewise seems to have been a mal'ak (xxxii. 25, 29, 31), and the men whom Abraham entertained and who saved Lot were also mal'akim (xviii., xix.). W "człowiek", którzy zmagania się z Jakubem Wydaje się, że podobnie było mal'ak (xxxii. 25, 29, 31), oraz mężczyzn, których rozrywkę i Abrahama, który również zapisać Partia mal'akim (xviii., xix.). According to the popular belief, it is disastrous to meet them (xvi. 13, xxxii. 31). Według popularnego przekonania, jest katastrofalne w celu ich spełnienia (XVI. 13, XXXII. 31). On this point, more than on any other, the author seems to have followed popular ideas. W tej kwestii, bardziej niż na innych, autor wydaje się po popularnych pomysłów.

§ 23. It appears from the foregoing that the conception of God found in Genesis is throughout a practical, religious one. § 23. Wydaje się, z powyższego wynika, że koncepcja Boga w całej Genesis jest praktyczny, religijny jeden. God is treated exclusively with reference to His dealings with the world and with man, and to the interest that He takes in man's fate and behavior. He guides, educates, and punishes. Bóg jest traktowany wyłącznie w odniesieniu do Jego relacje ze światem i człowiekiem, a do interesu, że On ma w los człowieka i zachowanie. On przewodniki, kształci i karze. He assigns to the first of mankind a habitation in Eden, sets them a task, and commands them not to do a certain thing. On przywiązuje do pierwszego ludzkości jeden mieszkanie w Edenie, określa ich zadania i polecenia ich nie robić pewnych rzeczy. When they break this command He punishes them; but even after that He cares for them. Kiedy złamać tego polecenia On karze ich, ale nawet po tym On dba o nich. Although punishing the murderer Cain, He affords him protection; the cruelties and unnatural sins of the generation of the Flood arouse His sorrow and anger; He humiliates the pride of the men who are planning to build a tower that shall reach to heaven; He utterly destroys with fire and brimstone the sinful generation of Sodom and Gomorrah. Mimo, że karanie morderca Kain, On daje mu ochronę; okrucieństwa i nienaturalne grzechy pokolenia potopu wzbudzić Jego smutek i gniew; humiliates On pychę ludzi, którzy planują zbudować wieżę, że musi dotrzeć do nieba, On z kretesem niszczy ogniem i siarką z grzesznym generacji Sodomy i Gomory. The punishments are either the natural consequences of sin-the first of mankind haverobbed the earth, which had willingly offered the fruit of its trees, hence it is cursed and paralyzed, and can no longer give its fruit freely, so long as Adam is living; Eve has succumbed to desire, hence she has become the slave of desire; Cain has defiled the earth by murder, hence he has deprived it of its strength-or they correspond exactly to the sins; eg, men build a tower in order to remain united, hence they are dispersed; Jacob wishes to rule his brother, therefore he must humiliate himself before that brother; he deceives, and is deceived in return; he dresses up in a goatskin in order to obtain a blessing fraudulently, therefore he is terribly deceived and plunged in sorrow through a goatskin; Judah advises the sale of Joseph as a slave, therefore he himself is forced to offer himself as a slave. Kary są albo naturalne konsekwencje grzechu-pierwszy haverobbed ludzkości na ziemi, które dobrowolnie owoc jego drzew, więc jest przeklęty i sparaliżowany i nie może dać jej owoce dowolnie, tak długo, jak Adam żyje ; Eve ma succumbed pragnąć, stąd ma ona stać się niewolnikiem pragnienie; Kain ma zhańbiony ziemi przez zabójstwo, stąd ma on pozbawiony swojej wytrzymałości lub odpowiadają dokładnie grzechy, np. mężczyzn zbudować wieżę, w celu pozostanie w jedności, stąd są one rozproszone; Jakuba pragnie rządów jego brata, dlatego musi upokarzać przed siebie, że brat, bo oszustwo, oszukani i jest w zamian, bo sukienki się w kozie w celu uzyskania błogosławieństwa oszukańczy, dlatego jest on strasznie oszukani i plunged w smutku dzięki kozie; Judy zaleca sprzedaż Józefa jako niewolnika, dlatego on sam jest zmuszony do zaoferowania siebie jako niewolnika.

God, on the other hand, is pleased with the pious, with Enoch and Noah, and especially with Abraham's unshakable faith (xv. 6); his righteousness and justice, which he recommends to his children and household (xviii. 19); his implicit obedience, which is ready to make the supreme sacrifice (xxii. 12, 16). Boga, z drugiej strony, jest zadowolony z pobożnych z Henoch i Noe, Abraham, a zwłaszcza z niezachwianym w wierze (XV. 6); jego prawość i sprawiedliwość, które zaleca, aby jego dzieci i domowego (xviii. 19); jego implicite posłuszeństwa, które jest gotowe do najwyższego poświęcenia (xxii. 12, 16). For Abraham's sake God saves Lot (xix. 19); blesses Abraham's son Isaac (xxvi. 5), his children, and his children's children; protects them through all dangers; prevents others from doing evil to them (xii. 17, xiv., xv., xx. 3, xxvi., xxxi. 24); and leads them in a marvelous manner. He gives commands to men, and binds them to Himself by covenants and promises. Dla dobra Abrahama Bóg zapisuje Partia (XIX. 19); błogosławi, syna Abrahama Izaaka (xxvi. 5), jego dzieci, jego dzieci i dzieci, chroni je przed niebezpieczeństwami na wszystkich; uniemożliwiają innym czyniąc zło, aby je (XII. 17, XIV. , XV., Xx. 3, xxvi., XXXI. 24), a prowadzi je w cudowny sposób. On daje polecenia dla ludzi, i wiąże je paktach i przez Niego obietnicom. They are the objects of His designs, as they are His work. Są to obiekty Jego wzorów, ponieważ są one jego pracy.

§ 24. The Creation. § 24 ust. The Creation.

The entire universe is the work of God; this proposition is the necessary consequence of the idea of God as found in Genesis and the Pentateuch and in the whole Bible generally. Cały wszechświat jest dziełem Boga, to propozycja jest niezbędne w związku z ideą Boga, jak znaleźć w Genesis i Pięcioksiąg i w całej Biblii ogólnie. From this arises doubtless the author's belief that God created the world out of nothing. Z tego wynika niewątpliwie autora, że Bóg stworzył świat z niczego. He does not say how this primal act of creation was accomplished. On nie mówi jak to podstawowy akt stworzenia został osiągnięty. In the beginning the earth was a desolate watery chaos ("tohu wa bohu"), over which the spirit of God brooded, and which God divided into heaven and earth and arranged and peopled in six days. Na początku ziemia była pustkowiem wodnisty chaos ( "tohu wa skarabaeus"), nad którym Duch Boży brooded, które dzielą się na Boga nieba i ziemi i ułożone i peopled w sześciu dni. The living beings are created in an orderly sequence, proceeding from the inorganic to the organic, from the incomplete to the complete, man being the crown. Żywych istot są tworzone w sposób uporządkowany sekwencji, postępowania z nieorganicznej do organicznej, z niekompletnych do pełna, człowiek jest koroną. In the beginning God creates light together with time and the day. Na początku Bóg stwarza światło wraz z upływem czasu i dzień. The outer firmament separates the waters above and below it; then when the lower waters recede the land appears; the earth produces grass and trees; and plants and animals are created, each "after its kind," and endowed with the faculty of propagating within their kind in their respective elements. Zewnętrznym sklepienie oddziela wody powyżej i poniżej, a następnie przy dolnej wody odłączyć ziemi wydaje; ziemi produkuje trawy i drzewa, rośliny i zwierzęta zostały stworzone, każdy "po swoim rodzaju" i wyposażony w wydziale materiału w ciągu ich rodzaju w ich elementów. Every organic being, therefore, is endowed with a nature of its own, which the Creator intends it to keep by pairing only with its own kind. Każdy ekologicznej jest zatem, posiada swój własny charakter, który Twórca zamierza ją utrzymać tylko przez powi ± zanie z własnej naturze. The lights that God has fixed in the firmament serve to separate the day from the night; they shall be for "signs, periods, seasons, and years," and shall give light to the earth. Światła, które Bóg ustalona na sklepieniu służą do oddzielenia dzień od nocy, są one dla "znaki, okresy, pór roku i lat" i ma rzucać światło na ziemię. The sun is the greater light, that rules the day; the moon is the lesser light, that rules the night. Słońce jest większe światło, zasady, że dzień, a księżyc jest w mniejszym świetle, że zasady nocy.

§ 25. The Creation is, in the judgment of God, good in particular, and very good in general, ie, fit for life, commensurate to its purpose, salutary, harmonic, and pleasing. § 25. The Creation jest, w ocenie Boga, w szczególności dobre i bardzo dobre w ogóle, tzn. nadające się do życia, współmierny z jego celem, pożyteczny, harmonicznych i pięknie. The book expresses an optimistic satisfaction and pleasure in the world, a lively veneration for God's arrangements and the peculiar dignity of each being as determined by God. Książka optymistycznej wyraża zadowolenie i radość w świecie, żywej czci dla Bożych zasad i specyficznych godności każdej jest ustalona przez Boga. The simplicity, sublimity, depth, and moral grandeur of this story of the Creation and its superiority to every other story dealing with the subject are universally recognized. Prostota, wzniosłość, głębokość i moralnej wielkości tej historii tworzenia i jej wyższość na każdą inną historię czynienia z przedmiotem są powszechnie uznawane.

§ 26. Humanity. § 26. Ludzkości.

Man, the crown of Creation, as a pair including man and woman, has been made in God's image. Człowiek, korona stworzenia, w tym pary mężczyzna i kobieta, zostało dokonane na obraz Boga. God forms the first man, Adam, out of earth ("adamah"). Bóg stanowi pierwszy człowiek, Adam, na ziemi ( "Adama"). This indicates his relation to it in a manner that is fundamental for many later laws. Oznacza to, jego stosunku do niego w sposób, który jest podstawą dla wielu późniejszych aktów prawnych. Man is a child of the earth, from which he has been taken, and to which he shall return. Człowiek jest dzieckiem ziemi, z której został wzięty, a do którego zwracają. It possesses for him a certain moral grandeur: he serves it; it does not serve him. Posiada do niego pewien moralny wielkości: służy on ją, ale nie służy mu. He must include God's creatures in the respect that it demands in general, by not exploiting them for his own selfish uses. Musi on zawierać Bożego stworzenia w odniesieniu domaga się, że w ogóle, nie wykorzystując je do własnego użytku samolubna. Unlawful robbery of its gifts (as in paradise), murder, and unchastity anger it, paralyze its power and delight in producing, and defile it. Bezprawnego rabunku jej prezenty (jak w raju), zabójstwo, i gniew nieskromność go sparaliżować jego moc i cieszy się produkcją i go zbezcześcić. God breathed the breath of life into the nostrils of man, whom He formed out of earth. Duszy Boga dar życia w nozdrza człowieka, którego on utworzony na ziemi. Therefore that part of him that is contrasted with his corporeal nature or supplements it-his life, soul, spirit, and reason-is not, as with the animals, of earthly origin, existing in consequence of the body, but is of divine, heavenly origin. W związku z tym, że część mu, że jest skontrastowane z jego cielesnej natury lub uzupełnia go-jego życia, dusza, duch, a powód-nie, tak jak w przypadku zwierząt, z pochodzenia ziemskiego, istniejące w związku z ciałem, ale jest boski, niebiański pochodzenia. Man is "toledot" (ii. 4) of heaven and earth. The creation of man also is good, in the judgment of God; the book, therefore, is cognizant of nothing that is naturally evil, within man or outside of him. Człowiek jest "toledot" (II. 4) nieba i ziemi. Stworzenie człowieka jest również dobra, w wyroku z Bogiem, książki, więc jest kompetentny z niczego, jest oczywiście zła, w człowieku lub poza nim. After God has created man, He says: "It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him" (ii. 18). Po Bóg stworzył człowieka, On mówi: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu pomóc spełnić dla niego" (II. 18). In order that man may convince himself that there is no being similar to him among all the creatures that have been made, God brings all the animals unto Adam, that he may name them, ie, make clear to himself their different characteristics. W porządku, że człowiek sam maj przekonać, że nie jest podobny do niego wśród wszystkich stworzeń, które zostały dokonane, Bóg daje wszystkie zwierzęta aż do Adama, że może on ich nazwy, tj. jasno do siebie ich różnych cech. Hence man, looking for a being like unto himself among the animals, finds language. Dlatego człowiek, patrząc na ich aż sam jak u zwierząt, odnajduje język. God thereupon creates woman out of the rib of man, who gladly recognizes her as bone of his bone and flesh of his flesh. "Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh"; meaning that the mature man may and shall leave the paternal house, where he has been merely a dependent member of the family, and, urged by the longing for a sympathetic being that will supplement him, shall live with the woman of his choice, and found with her a family of his own, where the two shall be combined in an actual and a spiritual unity. In this passage the relation between man and woman is expressed, and also the nature of marriage, which is a life partnership in which one helps and supplements the other. Bóg stwarza kobietę następnie z żebra mężczyzny, który chętnie uznaje ją za kością z jego kości i ciałem z jego ciała. "Dlatego człowiek powinien opuścić ojca swego i matkę swoją, i przylgnąć do swojej żony: i oni stanowili jedno ciałem ", co oznacza, że mogą i dojrzały mężczyzna opuszcza dom ojcowski, gdzie został jedynie na utrzymaniu członka rodziny, i wezwał przez tęsknotę za sympatyczny, że będzie go uzupełnić, musi żyć z kobietą jego wybór i znalezienie jej własnej rodziny, w których dwie są połączone w rzeczywistą i duchowej jedności. W tym fragmencie relacji między mężczyzną i kobietą jest wyrażone, a także charakter małżeństwa, które jest życiem partnerstwa , w którym jeden pomaga i uzupełnia inne. Procreation is not its purpose, but its consequence. Prokreacja nie jest jej cel, ale jego konsekwencji. God has given to man, as to all living beings, the faculty of multiplying. Bóg dał człowiekowi, jak do wszystkich istot żywych, wydział pomnożenie.

§ 27. God gives to man dominion over the earth and over all living beings. The food of the first man consists solely of the fruits of the field, that of the animals being grass (i. 29). § 27. Bóg daje człowiekowi panowanie nad ziemią i nad wszystkimi istotami żywymi ludźmi. Pokarm pierwszy człowiek składa się wyłącznie z owoców tej dziedzinie, że zwierzęta są trawy (I. 29). His occupation is to cultivate and watch over the Garden of Eden (ii. 15), the only restriction placed upon its enjoymentbeing that he shall not eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Jego zawód jest uprawiać i oglądać w ogrodzie Eden (II. 15), jedyne ograniczenia nałożone na jego enjoymentbeing że nie spożywać owoców z drzewa poznania dobra i zła. In the Garden of Eden men go naked and know no shame; this feeling is aroused only after they have broken God's command, and then He makes them garments of skins to cover their nakedness. W ogrodzie Eden mężczyźni przejść nago i nie znają wstydu, to uczucie jest jedynym wzbudził po łamane Bożego polecenia, a następnie On sprawia, że ich szaty skór na pokrycie ich nagość.

§ 28. All men on earth are descended from the first pair, Adam and Eve, and are therefore also of the image of God. § 28. Wszyscy ludzie na ziemi pochodzą od pierwszej pary, Adama i Ewy, a zatem również na obraz Boga. This statement expresses the unity of the whole human race. Niniejsze oświadczenie wyraża jedności całego rodzaju ludzkiego. Man is a created being, made in the image of God, and all men are related: these doctrines are among the most fundamental and weighty of the whole Bible. Człowiek jest istot stworzonych, dokonane na obraz Boga, i wszyscy ludzie są powiązani: doktryny te są jednymi z najbardziej podstawowych i groźne dla całej Biblii.

The branch descended from Cain, the fratricide, the eldest son of the first pair, is the founder of civic and nomadic culture. Oddziału pochodzą od Kaina, w bratobójstwo, najstarszy syn pierwszej pary, jest założycielem i nomadów kultury obywatelskiej. The branch descended from Seth develops along religious lines: from Elohim (Seth, in iv. 25) through ha-Elohim (Enoch, in v. 22) to Yhwh (Noah, in vi. 8). Oddziału zstąpił z Seth rozwija się wzdłuż linii religijnych: od Elohim (Seth, w IV. 25) poprzez ha-Elohim (Henoch, w w. 22) do Yhwh (Noah, w vi. 8). But punishment has been made necessary on account of Adam's sin; the human race must be destroyed on account of its cruelties and excesses. Ale kara dokonano koniecznych ze względu na grzech Adama; ludzkiego muszą być niszczone ze względu na jej okrucieństwa i ekscesy. A new race begins with Noah and his sons, and God promises that He will neither curse the earth again, nor destroy all living beings, but that, on the contrary, "seed-time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease" (viii. 22). Nowy wyścig zaczyna się od Noego i jego synów, a Bóg obiecuje, że będzie on ani ziemia klątwy ponownie, ani zniszczyć wszystkich istot żywych, ale że wręcz przeciwnie, "materiał siewny i czas zbiorów, a zimna i ciepła, a latem i zima, i dzień i noc, nie przestaną "(VIII. 22). He blesses Noah and his family, that they may multiply and fill the earth and be spiritually above the animals. On błogosławi Noego i jego rodziny, że mogą one i rozmnażajcie się abyście zaludnili ziemię i duchowo nad zwierzętami. He permits men to eat meat, but forbids them to eat blood, or meat with the blood thereof. On pozwala ludziom jeść mięso, ale zabrania im spożywać krwi, ani mięsa z krwią jego. God will demand the blood (life) of every man or animal that spills it. Bóg popytu krwi (życia) każdego człowieka lub zwierzę, które ją wycieki. "Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed" (ix. 6). "Kto sheddeth człowieka krew, człowiek przez swoją Krew wylana" (IX. 6). God enters into a covenant with Noah and his descendants, promising them that He will not again send a general flood upon the earth, and instituting the rainbow as a token thereof (ch. ix.). Bóg wchodzi w przymierze z Noem i jego potomków, obiecując im, że On nie będzie wysłać ponownie ogólne potop na ziemi, i wszczynanie tęczy jako znak nich (rozdział IX.). The God whom all the Noachidæ worship is Elohim (ix. 1, 7, 8, 12, 16, 17), Yhwh being worshiped by Shem and his descendants. Bóg, którego wszystkie Noachidæ kultu jest Elohim (IX. 1, 7, 8, 12, 16, 17), oddał pokłon Yhwh jest przez Sema i jego potomków. All the peoples dispersed over the earth are grouped as descendants of Shem, Ham, and Japheth. Wszystkie narody zdyspergowana nad ziemią są pogrupowane jako potomkowie Sema, Chama i Jafeta. The genealogy of these peoples which the author draws up in ch. W genealogii tych narodów, które autor zwraca się w rozdz. x. according to the ethnographic knowledge of his time, finds no parallel in its universality, which includes all men in one bond of brotherhood. zgodnie z etnograficzną wiedzę o swoim czasem, nie stwierdza równolegle w jego uniwersalności, która obejmuje wszystkich ludzi w jednym więzi braterstwa. In this way have originated the peoples that shall be blessed in Abraham. W ten sposób powstające narodów, które są w pobłogosławił Abrahama.

§ 29. Israel's Patriarchs. § 29 ust. Patriarchowie Izraela.

Terah, the descendant of Shem and Eber, has three sons, one of whom, Abraham, is destined by God for momentous events. Terach, potomkiem Sema i Eber, ma trzech synów, z których jeden, Abrahama, jest przeznaczony przez Boga dla przełomowe wydarzenia. He shall leave his home; and God says to him: "I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great; and thou shalt be a blessing: And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee; and in thee shall all families of the earth be blessed" (xii. 2-3). On musi opuścić jego domu, a Bóg mówi do Niego: "Uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię wielkiego, a ty staniesz się błogosławieństwem: a Ja im będę błogosławił, że ci błogosławił, i przeklinać go, że złorzeczy ciebie, w tobie się wszystkich rodzin ziemi, będzie błogosławiony "(XII. 2-3). God often repeats the promise that Abraham's descendants shall be as numerous as the stars in heaven and as the sand on the seashore (xv. 5, xxii. 17); that He will make him a father of many nations, and cause him to be exceedingly fruitful; that kings and nations shall be descendants of him and Sarah (xvii. 5, 6, 16); that he shall become a great people; that all nations of the earth shall be blessed in him (xviii. 18, xxii. 18); and that his descendants shall receive the entire land of Canaan as a hereditary possession (xiii. 14 et seq., xv. 7, xvii. 18). Bóg często powtarza obietnicę, że potomstwo Abrahama są liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza (XV. 5, xxii. 17), że On uczyni go ojcem mnóstwa narodów, i spowodować, aby go mieć nadzwyczaj owocna, że królowie i narody są potomkowie go i Sarah (XVII. 5, 6, 16); że staje się wielkim ludziom, że wszystkie narody ziemi będą błogosławione w Nim (xviii. 18, XXII. 18), oraz że jego potomkowie otrzymują cały kraj Kanaan, jako dziedziczne posiadanie (XIII. 14 i nast., Xv. 7, XVII. 18). But before all this comes to pass Israel shall be sorely oppressed for four hundred years as servants in a strange land, after which they shall go out with rich possessions, and God shall judge their oppressors (xv. 13 et seq.). Ale zanim to wszystko się przenieść Izrael jest bardzo represjonowanych za czterysta lat jako pracowników w dziwnej ziemi, po którym będą wychodzić z bogatej posiadłości, a Bóg będzie sądził swoich ciemiężców (XV. 13 i nast.). In confirmation of these promises God enters twice into a covenant with Abraham: the first time (xv. 18 et seq.) as an assurance that his descendants shall possess Canaan; and the second time, before Isaac's birth, as a sign that He will be their God. W potwierdzenie tych obietnic Boga wchodzi dwa razy do przymierze z Abrahamem: po raz pierwszy (XV. 18 i nast.) Jako pewność, że jego potomstwo posiądzie Kanaan, a drugi raz, przed dniem narodzin Izaaka, jako znak, że On być ich Bogiem. In token thereof God changes Abram's and Sarai's names into "Abraham" and "Sarah" (), combining His own name with theirs, and institutes the circumcision of all the men of Abraham's household and their male descendants as an eternal sign of the covenant between Himself and Abraham. W tym znak Boży zmiany Abrama i Saraj jego nazwy na "Abrahama" i "Sara" (), łącząc własną nazwą z nich, w instytutach i obrzezanie wszystkich mężczyzn w Abrahamowi w gospodarstwie domowym i ich potomków płci męskiej, jako znak wiecznego przymierza między Siebie i Abrahama. Abraham acknowledges Yhwh (xiv. 22), builds altars to Him (xii. 7, 8; xiii. 18); calls upon His name (xii. 8, xiii. 4, xxi. 33); shows an invincible faith in His promises, whatever present circumstances may be; is ready for the greatest sacrifice; and proves himself, by his human virtues-his helpfulness, unselfishness, hospitality, humanity, uprightness, dignity, and love of peace-worthy of divine guidance. Abraham przyznaje Yhwh (XIV. 22), buduje ołtarze do Niego (XII. 7, 8; XIII. 18); wzywa Jego nazwa (XII. 8, XIII. 4, XXI. 33); pokazuje niezwyciężony wiary w Jego obietnice , Niezależnie od obecnej sytuacji może być, jest gotowa na największe ofiary, a okazuje się sam, przez jego cnót człowieka-jego przydatność, altruizm, gościnność, człowieczeństwa, uczciwości, godności, miłości i pokoju godni Bożej wskazówki.

§ 30. Of Abraham's two sons Ishmael shall be blessed, and become the father of twelve princes and the progenitor of a great people (xvi. 10, xvii. 20, xxi. 18). § 30. Abrahama dwóch synów Izmaela będzie błogosławiony, a staje się ojcem dwunastu książąt i przodek wspaniali ludzie z (XVI. 10, XVII. 20, xxi. 18). Ishmael himself becomes an archer, lives in the wilderness, and marries an Egyptian woman (xxi. 20 et seq.). Izmael sam staje się Archer, mieszka na pustyni, i marries egipski kobieta (xxi. 20 i nast.). But the one to inherit the promises and the land is Isaac (xvii. 21, xxi. 12), Sarah's son. Ale jednego do dziedziczą obietnice i ziemia Izaaka (XVII. 21, xxi. 12), Sarah syna. Therefore his father chooses for him a wife from among his own relations (ch. xxiv.). Dlatego jego ojciec wybiera dla niego żonę spośród jego własnej relacji (rozdział XXIV.). God renews to him the promises given to Abraham (xxvi. 3, 24). Bóg odnawia mu obietnic danych Abrahamowi (xxvi. 3, 24). Isaac is truly the son of his great father, though he has a somewhat passive nature. Izaak jest prawdziwym synem swego wielkiego ojca, choć ma trochę pasywny charakter. He also builds an altar to Yhwh, and calls upon His name (xxvi. 2). On również buduje ołtarz Yhwh, i wzywa Jego nazwa (xxvi. 2).

§ 31. Isaac's sons are twins; Esau, the elder, scorns the rights of the first-born, leaving them to Jacob (xxv. 34). § 31. Izaaka synowie są bliźnięta; Ezawa, starszego, scorns praw pierworodny, pozostawiając je do Jakuba (xxv. 34). Esau is a hunter, whose fate it is to live by the sword and be subject to his brother, though in time he will throw off his yoke (xxvii. 40). Ezaw jest myśliwy, którego los jest do życia przez miecz i podlegać jego brata, choć w chwilach będzie powodować jego jarzmo (xxvii. 40). He is also called "Edom," and subsequently lives in the land of that name in the mountainous region of Seir. Jest również nazywany "Edom", a następnie żyje w ziemi, że imię w górskich Seir. He is loved by his father, but Rebekah loves Jacob; and when Esau marries a Canaanite woman, Isaac, deceived by a trick, blesses Jacob, who, before he sets out for Haran, receives from his father Abraham's blessing also (xxviii. 4). Jacobattains to right relations with God only after mistakes, trials, and struggles. On jest kochany przez ojca, ale Rebeka kocha Jakuba, a gdy Ezaw marries jeden Kananejczyka kobieta, Izaaka, oszukani przez trick, błogosławi Jakuba, który przed określa dla Haran, otrzymuje od swego ojca Abrahama również, błogosławiące (xxviii. 4 ). Jacobattains prawa do relacji z Bogiem tylko po błędów, prób i zmagań. He knows Yhwh, whose hand he has seen in his father's life (xxvii. 20); he recognizes Him in the divine appearance (xxviii. 16); but he has not experienced God in his own life. On wie Yhwh, której strony on widział w swoim życiu ojca (xxvii. 20), bo w Nim rozpoznaje Bożego wygląd (xxviii. 16), ale on nie doświadczył Boga w swoim życiu. God has not yet become his God; hence he avoids the name of Yhwh so long as he is in a strange country (xxx. 2; xxxi. 7, 9, 42, 53; xxxii. 3); but the narrator does not hesitate to say "Yhwh" (xxix. 31; xxxi. 3; xxxviii. 7, 10), that name being also known to Laban (xxx. 27, 30) and his daughters (xxix. 32 et seq., xxx. 24). Not until a time of dire distress does Jacob find Yhwh, who becomes for him Elohim when the vow turns to a prayer. Bóg nie staje się jego Bogiem, dlatego unika on nazwę Yhwh tak długo jak jest on w dziwnym kraju (xxx. 2; XXXI. 7, 9, 42, 53; XXXII. 3), lecz narrator nie zawaha powiedzieć "Yhwh" (xxix. 31; XXXI. 3; XXXVIII. 7, 10), że nazwa jest znana również do Labana (xxx. 27, 30) i córki (xxix. 32 i nast., xxx. 24) . Dopiero czas ucisku nie dire Jacob znaleźć Yhwh, który staje się dla niego Elohim kiedy ślub włącza się do modlitwy. He has overcome Elohim, and himself receives another name after he hasamended his ways (ie, has gained another God), namely, "Israel," ie, "warrior of God." Ma pokonać Elohim, a sam otrzyma inną nazwę po hasamended Jego drogami (tzn. zyskała innego Boga), a mianowicie, "Izrael", czyli "wojownik Boży". God now gives him the same promises that were given to Abraham and Isaac (xxxv. 11 et seq.), and Jacob builds an altar to God ("El"), on which he pours a drink-offering. Bóg daje mu takie same obietnice, które zostały podane do Abrahama i Izaaka (xxxv. 11 et seq.), Jakuba i buduje ołtarz dla Boga ( "El"), w której rozlewa napój-oferty. Similarly he brings offerings to the God of his father when he leaves Canaan to go with his family to Egypt, God promising to accompany him and to lead his descendants back in due time. Podobnie on przynosi ofiary Bogu ojca, kiedy opuszcza Kanaan, aby przejść z rodziną do Egiptu, Bóg obiecując mu towarzyszyć i prowadzić do jego potomków z powrotem w odpowiednim czasie. Jacob finds the name of Yhwh again only on his death-bed (xlix. 18). Jakuba znajdzie nazwę Yhwh ponownie tylko na jego śmierć-osobowy (xlix. 18).

§ 32. With Jacob and his twelve sons the history of the Patriarchs is closed; for the seventy persons with whom Jacob enters Egypt are the origin of the future people of Israel. § 32. Z Jakuba i jego synów dwanaście historii Patriarchów jest zamknięta; do siedemdziesięciu osób, z którymi Jakub wchodzi Egipcie są pochodzenia przyszłości Izraelitów. God does not appear to Jacob's sons, nor does he address them. Bóg nie wydaje się synowie Jakuba, ani jego adresu im. Joseph designedly avoids the appellation "Yhwh"; he uses "Elohim" (xxxix. 9; xl. 8; xli. 16, 51, 53; xlv. 5, 9; xlviii. 9; 1. 25; "ha-Elohim," xli. 25, 28, 32; xlii. 18 [xliv. 16]; xlv. 9; and the Elohim of his father," xliii. 23). The narrator, on the other hand, has no reason for avoiding the word "Yhwh," which he uses intentionally (xxxix. 2, 3, 5). Yhwh takes a secondary place in the consciousness of Israel while in Egypt, but becomes all-important again in the theophany of the burning bush. The book prescribes no regulations for the religious life. The Patriarchs are represented in their family relations. Their history is a family history. The relations between husband and wife, parents and children, brother and sister, are displayed in pictures of typical truthfulness, psychologic delicacy, inimitable grace and loveliness, with an inexhaustible wealth of edifying and instructive scenes. Joseph celowo unika appellation "Yhwh"; on używa "Elohim" (xxxix. 9; XL. 8; xli. 16, 51, 53; XLV. 5, 9; XLVIII. 9;. 1. 25; "ha-Elohim, "Xli. 25, 28, 32; XLII. 18 [XLIV. 16]; XLV. 9; Elohim i jego ojciec," xliii. 23). The narrator, az drugiej strony, nie ma powodu do unikania słowa "Yhwh", którego używa celowo (xxxix. 2, 3, 5). Yhwh ma drugorzędne miejsce w świadomości Izraela, podczas gdy w Egipcie, ale wszystkie ważne staje się ponownie w theophany do spalania Bush. Książka nie przewiduje wykonawczych do życia zakonnego. Patriarchów są reprezentowane w ich relacjach rodzinnych. Ich historia jest historią rodziny. Stosunki między męża i żony, rodziców i dzieci, brat i siostra, zdjęcia są wyświetlane w typowych prawdomówność, psychologic delikatność, łaską niezrównany i wdzięk, z niewyczerpanym bogactwem budująca i pouczające sceny.

§ 33. Scientific Criticism. § 33. Krytyka naukowa.

Since the time of Astruc (1753) modern criticism has held that Genesis is not a uniform work by one author, but was combined by successive editors from several sources that are themselves partly composite, and has received its present form only in the course of centuries; its composition from various sources being proved by its repetitions, contradictions, and differences in conception, representation, and language. Od czasu Astruc (1753) nowoczesnej krytyki orzekł, że Genesis nie jest jednolity prac przez jednego autora, ale została połączona przez kolejnych redaktorów z kilku źródeł, że sami są częściowo kompozytowe i otrzymał jego obecnej formie tylko w trakcie stuleci ; Jego składu z różnych źródeł jest udowodnione przez jej powtórzeń, sprzeczności i różnic w koncepcji, reprezentacja, i język. According to this view, three chief sources must be distinguished, namely, J, E, and P. (1) J, the Jahvist, is so called because he speaks of God as "Yhwh" In his work (chiefly in the primal history, ch. i.-xi., as has been asserted since Budde) several strata must be distinguished, J1, J2, J3, etc. (2) E, the Elohist, is so named because down to Ex. Zgodnie z tym poglądem, trzy główne źródła należy odróżnić, a mianowicie, J, E, i P. (1) J, w Jahvist, jest tzw bo mówi o Bogu jako "Yhwh" W swojej pracy (głównie w Primal historii , Kan. I.-xi., jak twierdzili, ponieważ został Budde) kilku warstw należy odróżnić, J1, J2, J3, itp. (2) E, Elohist, jest tak nazwany, ponieważ do Ex. iii. he calls God "Elohim." On wzywa Boga "Elohim". A redactor (RJE) at an early date combined and fused J and E, so that these two sources can not always be definitely separated; and the critics therefore differ greatly in regard to the details of this question. A redaktor (RJE) w jak najszybszym terminie połączone i topionego J i E, tak by te dwa źródła nie zawsze mogą być zdecydowanie oddzielone, a więc krytycy różnią się znacznie w odniesieniu do szczegółów tej sprawy. (3) P, or the Priestly Codex, is so called on account of the priestly manner and tendencies of the author, who also calls God "Elohim." (3) P, lub Kapłańskiego Kodeksu, jest tzw względu na sposób kapłański i tendencje z autorem, który wzywa Boga "Elohim". Here again several strata must be distinguished, P1, P2, P3, etc., though only P2 is found in Genesis. After another redactor, D, had combined Deuteronomy with JE, the work so composed was united with P by a final redactor, who then enlarged the whole (the sequence J, E, D, P is, however, not generally accepted). Tu znowu kilka warstw należy odróżnić, P1, P2, P3, itp., choć tylko P2 znajduje się w Genesis. Po innym redaktor, D, połączone było z Powtórzonego JE, praca w składzie był tak zjednoczony z P przez redaktor końcowy, którzy następnie rozszerzona na cały (sekwencja J, E, D, P nie jest jednak powszechnie akceptowane). Hence the present Book of Genesis is the work of this last redactor, and was compiled more than one hundred years after Ezra. Stąd obecne Księgi Rodzaju jest dziełem tego ostatniego redaktor, i został skompilowany ponad sto lat po Ezra. The works of J, E, and P furnished material for the entire Pentateuch (and later books), on whose origin, scope, time, and place of composition see Pentateuch. Prace J, E, P i dostarczony materiał na cały Pięcioksiąg (książki i później), na którego pochodzenia, zakresu, czasu i miejsca składu patrz Pięcioksiąg.

As it would take too much space to give an account of all the attempts made to separate the sources, the analysis of only the last commentator, namely, of Holzinger, who has made a special study of this question, will be noted. , Gdyż zbyt dużo miejsca, aby wziąć pod uwagę wszystkie próby odniesienia do oddzielnych źródeł, analiza tylko ostatni komentator, a mianowicie z Holzinger, który dokonał specjalne badanie tej kwestii, będzie zauważyć. In his "Einleitung zum Hexateuch" he has given a full account of the labors of his predecessors, presenting in the "Tabellen" to his work the separation into sources laid down by Dillmann, Wellhausen, Kuenen, Budde, and Cornill. W jego "Einleitung zum Hexateuch" dał pełną uwagę na trud jego poprzednicy, prezentując w "tabellen" do swojej pracy do źródeł rozdzielności ustanowione przez Dillmann, Wellhausen, Kuenen, Budde, a Cornill. The commentary by Gunkel (1901) is not original as regards the sources. W komentarzu przez Gunkel (1901) nie jest w odniesieniu do oryginalnych źródeł.

§ 34. see Analysis of the Sources. § 34. Zob. Analiza źródeł. "a" and "b" denote respectively the first and second half of the verse; α, β, γ, etc., the smaller parts; * ="worked over"; "s" added to a letter means that the matter contains elements belonging to R or J or E or to the latter two ; "f" = " and the following verse " or "verses." "A" i "B" oznaczają odpowiednio pierwsze i drugie półrocze tego wersetu, α, β, γ, itp., mniejszych części; * = "pracował nad", "s" dodaje do listu oznacza, że sprawy zawiera elementy należące do R lub J lub E lub dwie ostatnie, "f" = "i następujących wersetów" lub "znaki".

§ 35. Objections. § 35. Zastrzeżenia.

Serious objection may be brought to this analysis of sources on the following grounds: (1) It is unsupported by any external proof whatever; there is no authentic information showing that the Pentateuch, or Genesis in particular, was compiled from various sources, much less have any such sources been preserved in their original form. Poważne zastrzeżenia może być wniesione do niniejszej analizy źródeł z następujących powodów: (1) To nie jest obsługiwany przez dowodu, niezależnie od wszelkich zewnętrznych; nie istnieje autentyczne informacje wskazujące, że Pięcioksiąg, albo Genesis w szczególności, został skompilowany z różnych źródeł, znacznie mniej mają takie źródła zostały zachowane w ich oryginalnej formie. (2) Hence the critics must rely solely upon so-called internal evidence. (2) W związku z tym krytyka musi polegać wyłącznie na tak zwane dowody wewnętrzne. But the subjective state of mind with which the final decision rests is unstable and deceptive. Ale subiektywne stan umysłu, w którym spoczywa ostateczna decyzja jest niestabilna i zwodnicze. It is hazardous to apply modern criteria and rules of composition and style to such anancient and peculiar work, whose origin is entirely unknown. Jest to niebezpieczne dla zastosowania nowoczesnych kryteriów i zasad kompozycji i stylu do takich anancient i specyficznych prac, których pochodzenie jest zupełnie nieznany. (3) Even if it be demonstrated that Genesis has been compiled from various sources, yet the attempt to trace the origin of each verse and of each part of a verse will never meet with success; the critics themselves confess that the process of combination was a most complicated one. (3) Nawet jeżeli zostanie wykazane, że Genesis został skompilowany z różnych źródeł, jednak próba śledzenia pochodzenia werset każdego i każdej z części wersetów nigdy nie spotka się z sukcesu; krytyków sobie wyznać, że proces leczenia skojarzonego najbardziej skomplikowane jeden. (4) If the contradictions and repetitions said to be found in the book really existed, this would not necessarily prove that there had been more than one author; for the literatures of the world furnish numerous similar examples. (4) W przypadku sprzeczności i powtórzeń powiedział można znaleźć w książce rzeczywiście istniały, to nie koniecznie udowodnić, że nie było więcej niż jednego autora; do literatury na świecie dostarcza wiele podobnych przykładów. The existence of such repetitions and contradictions, however, has never been demonstrated. Istnienie takich powtórzeń i sprzeczności, jednakże nigdy nie wykazano.

(5) The theory of sources is at best a hypothesis that is not even necessary; for it is based on a total misconception of the dominant ideas, tendencies, and plan of the book. (5) teoria źródeł jest w najlepszym razie jeden hipotezę, że nie jest nawet konieczne, gdyż opiera się na całkowitej nieporozumieniem z dominującej idei, tendencji, a plan książki. Its upholders have totally misconceived the theology of Genesis; transforming the interchange of the name of God, which is the soul of the book, into an external criterion for distinguishing the different authors. Jej upholders mają całkowicie chybiona teologii Rodzaju; przekształcenie wymiany imię Boga, który jest duszą książki, do zewnętrznego kryterium rozróżnienia różnych autorów. They have not understood the reason for the variation in the use of and , which in itself is a proof of uniform composition; and they have, therefore, missed a second fundamental idea, namely, that implied in the genealogies and their intimate relation to the Israelitic concept of the family. Oni nie zrozumieli przyczyny różnic w stosowaniu i, co samo w sobie jest dowodem jednolitego składu, a oni w związku z tym, nieudanego drugiego podstawowych idei, a mianowicie, że w domyślnych rodowodów i ich intymnego związku z Israelitic pojęcia rodziny. In criticizing the unequal treatment of the various portions of the material, the theory misconceives the different degrees of their importance for the author. W krytykując nierównego traktowania poszczególnych części materiału, teorii misconceives różnych stopni ich znaczenie dla autora. Difference in treatment is proof, not of different authors, but of different subjects and of the different points of view in one author. Różnica w traktowaniu jest dowód, a nie różnych autorów, ale z różnych przedmiotów i różnych punktów widzenia w jednym autora. (6) This would also explain the variations in the language of different passages. (6) to również wyjaśnić różnice w języku różne fragmenty. But criticism on this point runs in a circle, diversity of sources being proved by differences of language, and vice versa. Krytyki, ale w tej kwestii jest w okręgu, różnorodność źródeł okazały się różnice języków, i vice versa. (7) The separation into sources in particular is based on numberless exegetic errors, often of the most obvious kind, showing not only a misconception of the scope and spirit of the book, and of its mode of narration, but even of the laws of language; and this separation is in itself the greatest barrier to a correct insight into the book, in that it encourages the student to analyze difficult passages into their sources instead of endeavoring to discover their meaning. (7) do rozdzielania źródeł, w szczególności opiera się na niezliczony exegetic błędów, często z najbardziej oczywistych rodzaju, wskazujące nie tylko nieporozumieniem z zakresem i ducha książki, a jej rodzaj narracji, ale nawet z prawem język, a ten rozdział jest sama w sobie największą przeszkodę dla prawidłowego wglądu w księgi, w tym zachęca studentów do analizy fragmenty trudne do swoich źródeł zamiast endeavoring odkryć ich znaczenie.

§ 36. Notwithstanding all these objections, however, it can not be denied that various portions of Genesis palpably convey the impression of difference in origin and a corresponding difference in conception; but as the impression that the work gives of having been uniformly planned in every detail is still stronger, the explanation given in § 2 is here repeated; namely, Genesis has not been compiled from several sources by one redactor or by several redactors, but is the work of one author, who has recorded the traditions of his people with due reverence but independently and according to a uniform plan. § 36. Niezależnie od tych wszystkich zastrzeżeń, jednak nie można zaprzeczyć, że różne części Genesis palpably przekazać wrażenie różnicy pochodzenia i odpowiedniej różnicy w pomysłowości, ale jak wrażenie, że praca daje się, że planowane jednolicie we wszystkich szczegółowości jest jeszcze silniejszy, wyjaśnienie podane w § 2 jest tutaj powtarzane, a mianowicie, Genesis nie został skompilowany z różnych źródeł przez jednego lub kilku redaktor redactors, lecz jest dziełem jednego autora, który nagrał tradycje swego ludu z należytym szacunkiem, ale samodzielnie i według jednolitego planu. Genesis was not compiled from various books. Genesis nie było kompilowane z różnych książek.

§ 37. Historical Criticism. § 37. Historyczny krytycyzm.

The historicity of the Book of Genesis is more or less denied, except by the representatives of a strict inspiration theory. Genesis recounts myths and legends. W historyczność z Księgi Rodzaju jest mniej lub bardziej zaprzeczyć, z wyjątkiem przedstawicieli ścisłego inspiracji teorii. Genesis recounts mitów i legend. It is generally admitted that the primal story is not historical (ch. i.-xi.); but critics vary in ascribing to the stories of the Patriarchs more or less of a historical foundation. Jest to generalnie przyznał, że pierwotny nie jest opowiadanie historyczne (rozdział i.-xi.), ale krytycy różnią się w ascribing do opowieści o Patriarchów bardziej lub mniej historycznym fundamencie. For details see the articles under their respective names; here only a summary can be given: Szczegółowe informacje można znaleźć artykuły na podstawie ich nazwy; tu tylko podsumowanie może być udzielona:

(a) The story of the Creation can not be historically true, for the reasons (a) opowieść o utworzeniu może nie być prawdziwe historycznie, z powodów

(1) that there can be no human traditions of these events; (1), że nie może być mowy ludzkiej tradycji tych wydarzeń;

(2) its assumption of a creation in six days, with the sequence of events as recounted, contradicts the theories of modern science regarding the formation of the heavenly bodies during vast periods of time, especially that of the earth, its organisms, and its position in the universe. (2) jej założeniu utworzenia w sześciu dni, z sekwencji wydarzeń, jak recounted, przeczy teorii współczesnej nauki w zakresie tworzenia organów niebiańskiej podczas ogromnej okresy czasu, zwłaszcza, że na ziemi, jej organizmów, a jego miejsce we wszechświecie. The popular view of Genesis can not be reconciled with modern science. Popularny pogląd Rodzaju nie można pogodzić z nowoczesną nauką. The story is a religio-scientific speculation on the origin of the world, analogous to the creation-myths found among many peoples. Opowieść jest religio-naukowych spekulacji na temat pochodzenia świata, analogiczne do tworzenia mitów-wśród wielu narodów. The similarities to the Babylonian creation-myth are most numerous and most striking. Podobieństwa do babilońskiej tworzenia-to mit najliczniejszych i najbardziej uderzające. The extent of its dependence on other myths, the mode of transmission, and the age and history of the tradition and its adaptation are still matters of dispute. Stopień uzależnienia od innych mitów, tryb transmisji, a także wiek i historię tradycji i dostosowania są nadal sprawach spornych.

(b) The story of the Garden of Eden (ch. ii., iii.) is a myth, invented in order to answer certain questions of religion, philosophy, and cultural history. (b) Historia Ogrodu Eden (rozdział II. III.) jest mitem, wymyśloną w celu odpowiedzi na niektóre pytania religii, filozofii i historii kultury. Its origin can not be ascertained, as no parallel to it has so far been found. Jego pochodzenia nie można ustalić, ponieważ nie równolegle do niej jak dotąd nie znaleziono.

(c) The stories of Cain and Abel and the genealogies of the Cainites and Sethites are reminiscences of legends, the historical basis for which can no longer be ascertained. (c) historie Kain i Abel i rodowodów z Cainites i Sethites są wspomnienia z legendami, historyczne podstawy dla których nie można ustalić. Their historical truth is excluded by the great age assigned to the Sethites, which contradicts all human experience. Ich prawdy historycznej jest wyłączone przez wielkie wiek przypisany do Sethites, które pozostaje w sprzeczności z wszystkich ludzkich doświadczeń. A parallel is found in the ten antediluvian primal kings of Babylonian chronology, where the figures are considerably greater. A równolegle znajduje się w dziesięciu królów antediluvian Primal chronologii babilońskiej, gdzie dane są znacznie większe.

(d) The story of the Flood is a legend that is found among many peoples. It is traced back to a Babylonian prototype, still extant. (d) historia potopu jest legenda, że znajduje się wśród wielu narodów. Jest wstecz do babilońskiej prototyp, nadal obowiązują. It is perhaps founded on reminiscences of a great seismic-cyclonic event that actually occurred, but could have been only partial, as a general flood of the whole earth, covering even the highest mountains, is not conceivable. Jest to być może opierać się na wspomnienia z wielką sejsmiczne-cykloniczny zdarzenia, które rzeczywiście wystąpiły, ale można było tylko częściowe, zgodnie z ogólną powodzi na całej ziemi, obejmujących nawet najwyższe góry, nie do pomyślenia.

(e) The genealogy of peoples is a learned attempt to determine genealogically the relation of peoples known to the author, but by no means including the entire human race; this point of view was current in antiquity, although it does not correspond to the actual facts. (e) genealogii narodów jest uczonym próbę określenia genealogically związek narodów znane autora, ale nie oznacza w tym całego rodzaju ludzkiego; tego punktu widzenia obecnych było w starożytności, chociaż nie odpowiadają rzeczywistemu faktów.

(f) The stories of the Patriarchs are national legends. (f) historie Patriarchami są w krajowych legend. Abraham, Isaac, and Jacob and his sons are idealized personifications of the people, its tribes, and families; and it can not now be ascertained whether or not these are based on more or less obscure reminiscences of real personages. Abrahama, Izaaka i Jakuba i jego synów są idealized personifikacjami ludzi, jego pokolenia i rodziny, i nie może być teraz ustalić, czy są one oparte na mniej lub bardziej niejasnych wspomnień prawdziwych osobistości. In any case, these legends furnish no historically definite or even valuable information regarding the primal history of the people of Israel. W każdym razie, nie dostarcza tych legend historycznie określony lub nawet cenne informacje dotyczące Primal historii ludu Izraela. The whole conception of the descent of one people from one family and one ancestor is unhistorical; for a people originates through the combination of different families. Całej koncepcji w jednej zstępowania osób z jednej rodziny i jednego przodka jest unhistorical; dla ludzi pochodzi poprzez kombinację różnych rodzin. It has also been maintained that the stories of the Patriarchs are pale reflections of mythology or nature-myths. Ma również utrzymywał, że opowieści o Patriarchów są blado refleksje z mitologii lub charakter-mity.

Bibliography: Bibliografia:

Commentaries: Calvin, In Librum Geneseos Commentarius, ed. Komentarze: Calvin, W Librum Geneseos Commentarius, wyd. Hengstenberg, Berlin, 1838; J. Hengstenberg, Berlin, 1838; J. Gerhard, Commentarius Super Genesin, Jena, 1637; Von Bohlen, Die Genesis Historisch-Kritisch Erläutert, Königsberg, 1832; Friedrich Tuch, Halle, 1838; 2d ed. Gerhard, Commentarius Super Genesin, Jena, 1637; von Bohlen, Die Genesis Historisch-Kritisch Erläutert, Królewcu, 1832; Friedrich Tuch, Halle, 1838; 2d ed. (Arnold and Merx), 1871; CF Keil, Leipsic, 1878; Franz Delitzsch, Neuer Commentar zur Genesis, 1887; M. (Arnold i Merx), 1871; CF Keil, Leipsic, 1878; Franz Delitzsch, Neuer Commentar zur Genesis, 1887; M. Kalisch, 1858; A. Kalisch, 1858; A. Knobel, revised by Dillmann 1892; JP Lange, 2d ed., 1877; E. Knobel, poprawione przez Dillmann 1892; JP Lange, 2d ed., 1877; E. Reuss, La Bible, pt. Reuss, La Bible, pt. iii., 1897; EH Brown, 1871 (Speaker's Commentary); R. III., 1897; EH Brown, 1871 (Speaker's Commentary); R. Payne Smith (Ellicot's Commentary, 1882); GI Spurrell, Notes on the Hebrew Text of the Book of Genesis, 1887; M. Payne Smith (Ellicot's Commentary, 1882); GI Spurrell, zauważa na hebrajski tekst Księgi Rodzaju, 1887; M. Dods, The Book of Genesis, 4th ed., 1890; A. Dods, Księga Rodzaju, 4. ed., 1890; A. Tappehorn, Erklärung der Genesis (Roman Catholic), 1888; Strack, in Kurzgefasster Commentar (Strack-Zöckler), 1894; Holzinger, in Kurzer Handcommentar, ed. Tappehorn, ERKLÄRUNG der Genesis (rzymskokatolicki), 1888; Strack, w Kurzgefasster Commentar (Strack-Zöckler), 1894; Holzinger, w Kurzer Handcommentar, wyd. Marti, 1898; H. Marti, 1898; H. Gunkel, in Handkommentar zum AT ed. Gunkel, w Handkommentar zum AT ed. Nowack, 1901. Criticism: Astruc, Conjectures surles Mémoires Originaux Dontil Paroitque Moyses' Est Servi pour Composer le Livre de la Gènèse, Brussels, 1753; Karl David Ilgen, Die Urkunden des Jerusalemischen Tempelarchivs, etc.: I. Urkunden des Ersten Buches von Moses, Halle, 1798; F. Nowack, 1901. Krytyka: Astruc, Conjectures surles Mémoires Originaux Dontil Paroitque Moyses' Est Servi Kompozytor pour le livre de la Genèse, Bruksela, 1753; Karl David Ilgen, Die Urkunden des Jerusalemischen Tempelarchivs, itp.: I. Urkunden des ersten Buches von Mojżesz, Halle, 1798; F. Bleek, De Libri Geneseos Origine Atque Indole Historica, Bonn, 1836; Bleek, Libri Geneseos De origine Atque indolu Historica, Bonn, 1836;

I. Stähelin, Kritische Untersuchungen über die Genesis, Basel, 1830; H. I. Stähelin, Kritische Untersuchungen über die Genesis, Basel, 1830; H. Hupfeld, Die Quellen der Genesis und die Art Ihrer Zusammensetzung, Berlin, 1853 (this work laid the foundation for the modern theory of sources, ie, the compilation of Genesis from three independent works); Hupfeld, Die Quellen der Genesis und die Art Ihrer Zusammensetzung, Berlin, 1853 (w tym prace założyła dla nowoczesnej teorii źródeł, tj. zestawiania Genesis z trzech niezależnych utworów);

E. Böhmer, Liber Geneseos Pentateuchicus, Halle, 1860 (first graphical distinction of the sources by means of different type); idem, Das Erste Buch der Thora, Uebersetzung Seiner Drei Quellenschriften und Redactionszusätze mit Kritischen, Exegetischen, und Historischen Erörterungen, ib. E. Böhmer, Liber Geneseos Pentateuchicus, Halle, 1860 (pierwszy graficzny rozróżnienie źródeł za pomocą różnych typów); idem, Das Erste Buch der Thora, Uebersetzung Sejner Redactionszusätze Drei Quellenschriften und mit Kritischen, Exegetischen, historycznych i Erörterungen, IB. 1862; T. Nöldeke, Untersuchungen zur Kritik des AT Kiel, 1809; J. Nöldeke, Untersuchungen zur Kritik des AT Kiel, 1809; J. Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs, in Jahrbücher für Deutsche Theologie, xxi., xxii., reprinted 1885, 1889, 1893; Karl Budde, Die Biblische Urgeschichte, Giessen 1883; Kautzsch and Socin, Die Genesis mit Aeusserer Unterscheidung der Quellen, Freiburg-in-Breisgau, 1888, 1891; DW Bacon, Pentateuchical Analysis, in Hebraica, iv. Wellhausen, Die des Hexateuchs Skład, w Jahrbücher für Deutsche Theologie, xxi. XXII., Dodruk 1885, 1889, 1893; Karl Budde, Die Biblische Urgeschichte, Giessen 1883; Kautzsch i Socin, Die Genesis Aeusserer Unterscheidung mit der Quellen, Freiburg - w Breisgau, 1888 1891; DW Bacon, Pentateuchical Analiza, w Hebraica, iv. 216- 243, v. 7-17: The Genesis of Genesis, Hartford, 1892; EC Bissell, Genesis Printed in Colors (transl. from Kautzsch-Socm), Hartford, 1892; EI Fripp, The Composition of the Book of Genesis, 1892; CI Ball, Genesis, 1896 (critical text in colors in SBOT ed. Haupt). 216 - 243, v. 7-17: The Genesis Genesis, Hartford, 1892; WE Bissell, Genesis drukowane w kolorach (transl. z Kautzsch-Socm), Hartford, 1892; EI Fripp, skład Księgi Rodzaju, 1892; CI Ball, Genesis, 1896 (tekst krytyczny w kolorach w SBOT ed. Haupt).

Compare also the introductions to the Old Testament by Kuenen, Cornill, Strack, Driver, and König, and to the Hexateuch by Holzinger, 1893, and Steuernagel, 1901; A. Porównaj także wprowadzenia do Starego Testamentu przez Kuenen, Cornill, Strack, Driver, a König, i do Hexateuch przez Holzinger, 1893, a Steuernagel, 1901; A. Westphal, Les Sources du Pentateuque, Paris, 1888, 1892; WE Addis, The Documents of the, Hexateuch Translated and Arranged in Chronological Order, 1893, 1898; IE Carpenter and G. Hartford Battersby, The Hexateuch, 1900. Anti-Criticism: CH Sack, De Usu Nominum, Dei et in Libro Geneseos, Bonn, 1821; H. Westphal, Les Sources du Pentateuque, Paryż, 1888, 1892, ale Addis, dokumenty z, Hexateuch Przetłumaczone i ułożone w porządku chronologicznym, 1893, 1898; IE Carpenter i G. Battersby Hartford, w Hexateuch, 1900. Anti-Krytyka: CH Sack, De Usu nominum, w Libro Dei et Geneseos, Bonn, 1821; H. Ewald, Die Composition der Genesis Kritisch Untersucht, Brunswick, 1823 (subsequently retracted for the greater part by the author); Ewald, Die Skład der Genesis Kritisch Untersucht, Brunszwik, 1823 (następnie wciągnięte na większej części przez autora);

EW Hengstenberg, Die Authentie des Pentateuchs, Berlin, 1836, 1839 (i. 181-414 contains an epoch-making proof of the meaning and intentional use of the names of God); M. EW Hengstenberg, Die Authentie des Pentateuchs, Berlin, 1836, 1839 (I. 181-414 zawiera epokowy dowód w rozumieniu i celowe używanie nazw Boga); M. Drechsler, Die Einheit und Echtheit der Genesis, 1838 (including Nachweis der Einheit und Planmässigkeit der Genesis); FH Ranke, Untersuchungen über den Pentateuch, Erlangen, 1834-40; IH Kurtz, Die Einheit der Genesis, 1846; C. Drechsler, Die Einheit und der Echtheit Genesis, 1838 (w tym Nachweis der Einheit und der Planmässigkeit Genesis); FH Ranke, Untersuchungen über den Pięcioksiąg, Erlangen, 1834-40; IH Kurtz, Die Einheit der Genesis, 1846; C. Keil, Ueber die Gottesnamen im Pentateuch, in Zeitschrift für Lutherische Theologie und Kirche, 1851, pp. Keil, ueber die im Gottesnamen Pięcioksiąg, w Lutherische Zeitschrift für Theologie und Kirche, 1851, pp. 215-280; J. Halévy, Recherches Bibliques, i. Halévy, recherches Bibliques, i. 1895; WH Green, criticism of Harper, in Hebraica, v., vi., vii.; idem, The Unity of Genesis; EC Bissell, The Pentateuch, Its Origin and Structure, pp. 410-475, New York, 1885 (includes a voluminous bibliography on the Pentateuch). 1895; WH Green, krytyki Harper, w Hebraica, V., VI., Vii.; Idem, jedności Rodzaju; WE Bissell, Pięcioksiąg W, jego pochodzenie i struktura, pp. 410-475, New York, 1885 ( zawiera obszerny bibliografia na Pięcioksiąg). BJ

-Critical View: -Krytyczne Widok:

Genesis forms part of the Hexateuch. Genesis z częścią Hexateuch. As such it is regarded by the critical schools as a composite work, containing data from P and JE, the latter a history which, itself a combination of two distinct compilations-one, northern or Israelitish, E; the other, southern or Judean, J-tells in detail and in popular style the story of Israel from the beginning of things to the completed conquest of Canaan. Jako takie nie jest uznawane przez szkoły jako krytyczne złożonych prac, zawierające dane z P i JE, jego historii, które samo połączenie dwóch odrębnych kompilacje jeden, lub północnej Israelitish, E, z drugiej, południowej lub judejski, J-opowiada szczegółowo, w popularnym stylu historię Izraela od początku do rzeczy ukończone podboju Kanaanu. In addition to these elements, some independent material is distinguished from that ascribed to the sources named; and editorial comments (R) and changes have been separated in the critical analysis. Oprócz tych elementów, niektóre niezależne jest odróżnić od materiałów, które przypisane do źródeł nazwie; i redakcyjne komentarze (R) i zmiany zostały rozdzielone w krytycznej analizy. There is practical unanimity among critics with regard to the character of P and what must be assigned to him. Elements. Nie ma jednomyślności wśród krytyków praktyczne ze względu na charakter P i co musi być przypisany do niego. Elements.

The P elements in Genesis consist of a series of interconnected genealogies, uniform in plan, and always prefaced by the introductory phrase "These are the generations of." P Genesis elementy składają się z szeregu połączonych rodowodów, jednolite w planie i zawsze poprzedza zdanie "Te są pokolenia". Connected with them is a scheme of Chronology around which a few historical glosses are grouped. Połączone z nich jest system Chronologia wokół których kilka historycznych glosses są pogrupowane. In fuller detail the stories of Abraham's covenant and his purchase of a burialplace at Hebron are elaborated. W pełniejszy sposób szczegółowy historie Abrahama i jego przymierze z zakupu burialplace są opracowane w Hebronie. The accounts of Creation (see Cosmogony) and of the Flood are also given fuller treatment. Tworzenie rachunków (patrz kosmogonia), a także powodziowe są również pełniejszego leczenia. It would thus seem that P presupposes acquaintance with and the existence of a history or histories of the Patriarchs and of the times preceding theirs. Byłoby zatem wydaje się, że znajomy z P i zakłada istnienie historii lub historii Patriarchów i czasów poprzedzających ich. P is thus a work of a student aiming to present certain ideas and emphasizing certain conclusions. P jest więc dziełem studenta zmierzające do przedstawienia pewnych pomysłów i podkreślenie pewnych wniosków. He traces the origin of Israel and his descendants as the one family chosen from among all the children of Adam. On ślady pochodzenia Izraela i jego potomków jako jednej rodziny, wybranych spośród wszystkich synów Adama. He lays particular stress on the religious institutions; eg, the Sabbath ordained by God Himself at the completion of the week of Creation; the command to abstain from partaking of blood; the covenant of circumcision; and the purity of the Israelitish stock (contrast Esau's marriages with Jacob's). On stanowi szczególny nacisk na instytucje religijne, np. święcenia szabatu przez samego Boga na zakończenie tygodnia Kreacji; polecenie powstrzymania się od uczestnictwo we krwi, przymierze obrzezania; i czystości w Israelitish stanie (w przeciwieństwie Ezawa małżeństw z Jakuba).

The theory has been advanced that P is based on J, his story of Creation presupposing the use of historical and traditional material collected in J. On the whole, this may be admitted; but it is also plain that for the P account of the Creation and the Flood Babylonian sources and information were drawn upon. Teoria została przesunięta, że P jest oparta na J, jego historia w Creation zakłada wykorzystanie historycznych i tradycyjnych materiałów zgromadzonych w J. Na całość, może to być dopuszczone, ale jest również, że dla zwykłego P uwagę stworzenie Zalać babilońskiej i źródeł informacji i były wystawione na. The theology of P is of a high order. Teologii P jest wysoki porządku. God is One; He is supramundane. Jeden jest Bóg, On jest supramundane. Creation is a transcendental, free act of the Absolute Creator (hence ). Opublikowane jest transcendentalną, wolne aktu Absolutu Twórca (stąd). In history are revealed a divine plan and purpose. W historii są ujawniły Boży plan i cel. God communicates His decrees directly without the intervention of angels or dreams, and without recourse to theophanies. Jego dekrety Bóg komunikuje się bezpośrednio, bez interwencji aniołów lub marzenia, i bez uciekania się do theophanies. He is Elohim for Noah, El Shaddai for Abraham, and Yhwh for Israel. On jest Elohim do Noego, El Shaddai dla Abrahama i Yhwh dla Izraela. Anthropomorphisms are few and inoffensive. Anthropomorphisms są nieliczne i niewinny. This theology reveals the convictions and reflections of a late epoch in Israel's religious and historical development. JE, after the elimination of P, presents an almost unbroken narrative. Ten teologii ujawnia wyroków i refleksje z epoki późnego Izraela w religijnym i historycznym rozwoju. JE, po eliminacji P, stanowi niemal nieprzerwanego narracji. In the earlier chapters J alone has been incorporated; E begins abruptly in Gen. xx. W poprzednich rozdziałach J sama została przyjęta; E zaczyna nagle w Gen. XX. It is a moot point whether E contained originally a primeval history parallel to that now preserved in Genesis from J. That of the latter, as incorporated in the pre-Abrahamic chapters, is not consistent throughout; especially do the account of the Flood, the fragments of a genealogy of Seth, and other portions suggest the use of traditions, probably Babylonian, which did not originally form part of J. Jest to punkt sporny czy E zawarte pierwotnie pradawnych dziejów, że równolegle do obecnie konserwowane w Genesis z J. tej instytucji, jak włączyć w pre-abrahamowe rozdziałów, nie jest spójna w całej, zwłaszcza to z powodu zagrożenia powodziowego, w fragmenty o Seth z genealogii i innych części proponujemy korzystanie z tradycjami, prawdopodobnie babiloński, które pierwotnie nie są częścią J.

Legends. Legendy.

JE, as far as Genesis is concerned, must be regarded as compilations of stories which long before their reduction to written form had been current orally among the people. JE, tak dalece jak Genesis, to musi być postrzegane jako kompilacje opowiadań, które na długo przed ich redukcję do postaci pisemny obecnych ustnie były wśród ludu. These stories in part were not of Canaanitish-Hebrew origin. Te opowieści w części były nie-Kananejki pochodzenia hebrajskiego. They represent Semitic and perhaps other cycles of popular and religious tales ("Sagen") which antedate the differentiation of the Semitic family into Hebrews, Arabs, etc., or, migrating from one to the other of the Semitic groups after their separation, came to the Hebrews from non- Semitic peoples; hence the traces of Babylonian, Egyptian, Phenician, Aramaic, and Ishmaelitish influence. Reprezentują oni inne semickie i być może cykli popularnych opowieści i religijnych ( "Sagen"), które powstały przed zróżnicowanie semickich rodziny do Hebrajczyków, Arabowie, itp., lub migracji z jednego do drugiego z grup semickich po separacji, przyszedł do Hebrajczyków spoza ludów semickich, stąd ślady babiloński, egipski, Phenician, aramejski, a Ishmaelitish wpływ. Some of the narratives preserve ancient local traditions, centered in an ancient religious sanctuary; others reflect the temper and exhibit thecoloring of folk-tales, stories in which the rise and development of civilization and the transition from pastoral to agricultural life are represented as the growth and development of individuals. Niektóre z opowieści starożytnych zachowania lokalnych tradycji, wyśrodkowany w starożytnej świątyni religijnej, inne odzwierciedlają hartować i wystawy thecoloring-ludowych opowieści, historie, w których wzrost i rozwój cywilizacji i przejścia od życia duszpasterskiego rolnych są reprezentowane jako wzrost i rozwoju jednostek. Others, again, personify and typify the great migratory movements of clans and tribes, while still others are the precipitate of great religious changes (eg, human sacrifices are supplanted by animal ones). Inni, znowu, uosabiać i charakteryzować wielkich ruchów migracyjnych klanów i plemion, a jeszcze inne są osad wielkich zmian religijnych (np. ludzkie ofiary są supplanted przez nich zwierząt). The relations and interrelations of the tribes, septs, and families, based upon racial kinship or geographical position, and sometimes expressive of racial and tribal animosities and antipathies, are also concreted in individual events. Relacji i współzależności z plemion, septs i rodzin, w oparciu o rasę, pokrewieństwa lub położenie geograficzne, a czasami ekspresji rasowej i plemiennych i animozje antipathies, są również concreted w poszczególnych imprez. In all this there is not the slightest trace of artificiality. W tym wszystkim nie ma najmniejszego śladu sztuczności. This process is the spontaneous assertion of the folk-soul ("Volksseele"). Proces ten jest spontaniczny twierdzenie o folk-duszy ( "Volksseele"). These traditions are the spontaneous creation of popular interpretation of natural and historical sentiments and recollections of remote happenings. Te tradycje są spontaniczne tworzenie popularnej interpretacji naturalnych i historycznych sentymentów i wspomnień odległych wydarzeniach. The historical and theological interpretations of life, law, custom, and religion in its institutions have among all men at one time taken this form. The mythopeic tendency and faculty are universal. Historycznych i teologicznych interpretacji życia, prawa, zwyczajów, religii i jej instytucje mają wśród wszystkich ludzi w jednym czasie tego formularza. Mythopeic tendencja i wydział są uniwersalne. The explanations of names which exhibit signs of being the result of intentional reflection, are, perhaps, alone artificial. Wyjaśnienia nazw, które wykazują objawy są wynikiem umyślnej refleksji, są, być może, sam sztuczny.

Compilation. Kompilacja.

Naturally, in the course of oral transmission these traditions were modified in keeping with the altered conditions and religious convictions of the narrators. Oczywiście, w trakcie ustnego przekazywania tych tradycji zostały zmodyfikowane zgodnie z warunkami i zmieniać przekonania religijne narratorem. Compiled at a time when literary skill had only begun to assert itself, many cycles of patriarchal histories must have been current in written form prior to the collections now distinguished by critics as E and J. Criticism has to a great extent overlooked the character of both of these sources as compilations. Zestawiane w czasie, gdy miał tylko literackie umiejętności zaczęły dochodzić do siebie, wiele cykli patriarchalnej historii musi być obecnych w formie pisemnej przed zbiorami teraz odróżnić przez krytyków jako E i J. Krytyka jest w dużej mierze pomijane charakter zarówno z tych źródeł, jak kompilacje. It has been too free in looking upon them as works of a discriminating litterateur and historian. Została ona zbyt wolne w szukają na nich jak pracuje się z dyskryminujących litterateur i historyk. P may be of this nature, but not J and E. Hence any theory on the literary method and character of either is forced to admit so many exceptions as to vitiate the fundamental assumption. P może być tego rodzaju, ale nie J i E. Stąd jakiejkolwiek teorii na temat literacki i metody charakter albo jest zmuszony do przyznania się tak wiele wyjątków, aby naruszyć podstawowe założenia. In E are found traits (elaborations, personal sentiment) ascribed exclusively to J; while J, in turn, is not free from the idiosyncrasies of E. E znajdują traits (opracowań, osobiste uczucia) przypisane wyłącznie do J; natomiast J, z kolei, nie jest wolne od idiosyncrasies E.

Nor did R (the editor, editors, or diaskeuasts) proceed mechanically, though the purely literary dissection on anatomical lines affected by the higher criticism would lead one to believe he did. Ani nie R (wydawcy, redaktorzy, lub diaskeuasts) postępuje mechanicznie, lecz czysto rozbioru literackie na linii anatomicznych dotkniętych wyższego krytycyzmu może doprowadzić jednego do niego nie wierzą. He, too, had a soul. On również miał duszę. He recast his material in the molds of his own religious convictions. On przekształcenie jego formy materiału w jego wyrokach skazujących z własnej religijnych. The Midrashic method antedates the rabbinical age. W Midrashic metody antedates Rabinackiej wieku. This injection of life into old traditional material unified the compilation. Ten wstrzykiwań życia w starych tradycyjnych materiałów jednolity kompilacji. P's method, rightly regarded as under theological intention ("Tendenz"), was also that of R. Hence Genesis, notwithstanding the compilatory character of its sources, the many repetitions and divergent versions of one and the same event, the duplications and digressions, makes on the whole the impression of a coherent work, aiming at the presentation of a well-defined view of history, viz., the selection of the sons of Israel as the representative exponents of Yhwh's relations to the sons of Adam, a selection gradually brought about by the elimination of side lines descended, like Israel, from the common progenitor Adam, the line running from Adam to Noah-to Abraham-to Jacob = Israel. P metody, słusznie uważany za w ramach teologicznych zamiaru ( "Tendenz"), była również, że R. Stąd Genesis, compilatory bez względu na charakter jego źródła, wiele powtórzeń i rozbieżne wersje tego samego zdarzenia, do powielania i Dygresje, sprawia, że na całość sprawia wrażenie spójnej pracy, mające na celu przedstawienie dobrze zdefiniowane widzenia historii, a mianowicie., wybór spośród synów Izraela jako przedstawiciel exponents z Yhwh stosunków z synów Adama, wybór stopniowo spowodowanych przez zniesienie linii bocznej zstąpił, jak Izrael, od wspólnych przodek Adam, linii biegnącej od Adama do Noego do Abrahama do Jakuba = Izraela.

Later Additions. Późniejszego Zwikszenia.

Chapter xiv. Rozdział XIV. has been held to be a later addition, unhistorical and belonging to none of the sources. została uznana za później Ponadto unhistorical i należące do żadnego z tych źródeł. Yet the story contains old historical material. Jednak historia starego zawiera materiał historyczny. The information must be based on Babylonian accounts (Hommel, "Alt-Israelitische Ueberlieferung," p. 153, speaks of an old Jerusalem tradition, and Dillmann, in his commentary, of a Canaanitish tradition; see Eliezer); the literary style is exact, giving accurate chronological data, as would a professional historian. Informacje muszą być oparte na rachunkach babilońskiej (Hommel, "Alt-Israelitische Ueberlieferung", str. 153, mówi o starej tradycji Jerozolimie, a Dillmann, w swoim komentarzu, o Kananejki tradycji; patrz Eliezer); stylu literackiego jest dokładna Z podaniem dokładnych danych chronologicznym, tak jak profesjonalny historyk. The purpose of the account is to glorify Abraham. Celem tego rachunku jest wychwala Abrahama. Hence it has been argued that this chapter betrays the spirit of the later Judaism. Chapter xlix., the blessing by Jacob, is also an addition; but it dates from the latter half of the period of the Judges (K. Kohler, "Der Segen Jacob's"). The theory that the Patriarchs especially, and the other personages of Genesis, represent old, astral deities, though again advanced in a very learned exposition by Stucken ("Astral Mythen"), has now been generally abandoned.EGH Dlatego został on twierdził, że ten rozdział zdradza ducha późniejszego judaizmu. Rozdział XLIX., Błogosławieństwa przez Jakuba, jest również dodanie; ale pochodzi z drugiej połowy okresu sędziów (K. Kohler, "Der Segen Jacob's "). Teoria, że patriarcha w szczególności, i inne osobistości Rodzaju, stanowią stare, Astral bóstwami, ale ponownie w bardzo zaawansowanym dowiedział się wystawa przez Stucken (" Astral Mythen "), została już ogólnie abandoned.EGH

Benno Jacob, Emil G. Hirsch Benno Jacob, Emil G. Hirsch

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest