Book of Haggai, Aggeus Księga Aggeusza, Aggeus

General Information Informacje ogólne

Haggai is one of the books of the Minor Prophets in the Old Testament of the Bible. Aggeusza to jedna z książek z Minor Prophets w Starym Testamencie z Biblii. It was written in 520 - 519 BC, but nothing is known of the author. Było napisane IN 520 - 519 pne, ale nic nie jest znany autor. The book consists of four addresses aimed at promoting the rebuilding of the Temple after the Babylonian exile (586 - 537 BC) of the Jews. Książka składa się z czterech adresów mających na celu wspieranie odbudowy świątyni po wygnaniu babilońskiej (586 - 537 pne) z Żydami. Even though the second Temple would lack the grandeur of Solomon's Temple, the prophet gave assurances that the glory of the second would be greater than the first. Nawet jeśli druga świątynia będzie brak wielka Świątynia Salomona, proroka zapewnień, że oddał chwałę drugi byłby większy niż pierwszy. The text was addressed to Zerubbabel, the governor of Judah, and to Joshua, the high priest. Tekst został skierowany do Zorobabela, namiestnika Judy, i do Jozuego, arcykapłana.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Book of Haggai, Aggeus Księga Aggeusza, Aggeus

Brief Outline Krótki zarys

  1. Call and encouragement to build (1) Zadzwoń i zachęcanie do budowania (1)
  2. The Messianic hope (2) Mesjańska nadziei (2)


Hag'gai

Advanced Information Informacje zaawansowane

Haggai, festive, one of the twelve so-called minor prophets. Aggeusza, uroczysty, jeden z Dwunastu tzw drobne proroków. He was the first of the three (Zechariah, his contemporary, and Malachi, who was about one hundred years later, being the other two) whose ministry belonged to the period of Jewish history which began after the return from captivity in Babylon. Był pierwszym z trzech (Zachariasz, jego współczesnych, i Malachiasza, który miał około stu lat później, będąc w pozostałych dwóch), którego posługa należał do okresu historii żydowskiej, które rozpoczęło się po powrocie z wygnania w Babilonie. Scarcely anything is known of his personal history. Niczym znany jest jego osobistej historii. He may have been one of the captives taken to Babylon by Nebuchadnezzar. Może on został jednym z niewoli do Babilonu podjęte przez Nabuchodonozora. He began his ministry about sixteen years after the Return. Zaczął swoją posługę o szesnaście lat po powrocie. The work of rebuilding the temple had been put a stop to through the intrigues of the Samaritans. Dzieło odbudowy świątyni był powstrzymać się poprzez intrygi z Samarytanie. After having been suspended for fifteen years, the work was resumed through the efforts of Haggai and Zechariah (Ezra 6:14), who by their exhortations roused the people from their lethargy, and induced them to take advantage of the favourable opportunity that had arisen in a change in the policy of the Persian government. Po zawieszeniu przez piętnaście lat, prace wznowiono dzięki wysiłkom Aggeusza i Zachariasza (Ezdrasz 6:14), którzy przez ich nawoływań roused ludzi z ich letarg, i wywołanych nimi skorzystać z korzystnych okazji powstania tej do zmian w polityce rządu perskiego.

Haggai's prophecies have thus been characterized:, "There is a ponderous and simple dignity in the emphatic reiteration addressed alike to every class of the community, prince, priest, and people, 'Be strong, be strong, be strong' (2:4). 'Cleave, stick fast, to the work you have to do;' or again, 'Consider your ways, consider, consider, consider' (1:5, 7;2:15, 18). It is the Hebrew phrase for the endeavour, characteristic of the gifted seers of all times, to compel their hearers to turn the inside of their hearts outwards to their own view, to take the mask from off their consciences, to 'see life steadily, and to see it wholly.'", Stanley's Jewish Church. Aggeusza's proroctwa były w ten sposób charakteryzuje: "Nie jest ciężki i prosty godności w dobitny powtórzył skierowana zarówno do każdego rodzaju wspólnoty, książę, kapłana, i ludzie," Bądź silny, być silny, być silna "(2:4 ). "Łupać, utknąć, do pracy musisz zrobić;" lub ponownie "Rozważ swoje sposoby, uważają, uważają, uważają" (1:5, 7; 2:15, 18). Jest to zwrot hebrajski za starania, charakterystyczne dla uzdolnionych "Widzących" wszystkich czasów, aby zmusić ich do słuchaczy kolei wnętrza ich serc na zewnątrz do własnego widzenia, do podjęcia maska z poza ich sumień, aby "zobaczyć życie stopniowo, i zobaczyć w całości "." Stanley's żydowskiego Kościoła.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Book of Hag'gai Księga Hag'gai

Advanced Information Informacje zaawansowane

The Book of Haggai consists of two brief, comprehensive chapters. Księga Aggeusza składa się z dwóch krótkie, wyczerpujące rozdziałów. The object of the prophet was generally to urge the people to proceed with the rebuilding of the temple. Przedmiotem proroka była ogólnie, aby nakłonić ludzi do postępowania w sprawie odbudowy świątyni. Chapter first comprehends the first address (2-11) and its effects (12-15). Rozdział pierwszy obejmuje pierwszy adres (2-11) i jego skutki (12-15). Chapter second contains, (1.) The second prophecy (1-9), which was delivered a month after the first. Rozdział drugi zawiera (1). Drugi proroctwa (1-9), która została wydana na miesiąc po pierwszym. (2.) The third prophecy (10-19), delivered two months and three days after the second; and (3.) The fourth prophecy (20-23), delivered on the same day as the third. (2). Trzecie proroctwo (10-19), wydana dwa miesiące i trzy dni po drugim, oraz (3). Czwarty proroctwa (20-23), wydana w tym samym dniu co trzeci. These discourses are referred to in Ezra 5:1; 6:14; Heb. Te dyskursy są określone w Ezdrasz 5:1, 6:14, Hbr. 12:26. (Comp. Hag. 2:7, 8, 22.) 12:26. (Comp. Hag. 2:7, 8, 22).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Book of Haggai Księga Aggeusza

From: Home Bible Study Commentary by James M. Gray Od: Strona główna studiowaniu Biblii komentarz James M. Gray

This is the first of the post-Babylonian prophets-those who prophesied after the return from the seventy years' captivity. Jest to pierwszy z po-babiloński proroków, którzy prorokowali po powrocie z siedemdziesięciu lat niewoli. To be interested in this book therefore, one needs to read Ezra afresh, particularly chapters 4 and 5, for the mission of Haggai was to stir up the people of that time to rebuild the temple. Być zainteresowany tym książek w związku z tym, trzeba na nowo przeczytać Ezdrasz, szczególnie w rozdziałach 4 i 5, dla misji Aggeusza było poruszyć ludzi, że czas na odbudowę świątyni. What excuse did the people make for not engaging in the work (2)? Jakie usprawiedliwienie nie ludzie nie angażują się w prace (2)? What showed their selfishness (4)? What showed their moral blindness (6)? Co wykazały ich egoizm (4)? Co pokazał ich ślepoty moralnej (6)? What remedy for the material conditions indicated does God propose (7)? Co do naprawienia szkody materialne warunki wskazane Bóg nie zaproponuje (7)? How is the divine judgment upon their neglect extended in verses (9-11)? Jak jest boski wyrok na ich zaniedbania w znaki rozszerzone (9-11)? What is the result of the prophet's indictment against them (12), and its effect in heaven (13)? Jaki jest wynik proroka's oskarżenia przeciwko nim (12), a jego skutkiem jest w niebie (13)?

How shall we explain this result from the spiritual point of view (14)? How much time is covered by the events of this chapter (compare first and last verses)? Jak mamy wytłumaczyć ten wynik z duchowego punktu widzenia (14)? Ile czasu jest objęte wydarzeń tego rozdziału (porównanie pierwszego i ostatniego znaki)? Note the date of the second message beginning chapter 2, and compare Ezra 3:8-13. Zwróć uwagę na datę wiadomość początku drugiego rozdziału 2, i porównać Ezdrasz 3:8-13. Some were discouraged because of their weakness and poverty, and felt that the temple could never be completed, and that in any event it would be outclassed by that of Solomon (3). Niektórzy byli zniechęceni z powodu ich słabości i nędzy, i poczułem, że świątynia może nigdy nie zostać zrealizowane, i że w każdym razie byłoby outclassed przez Salomona (3). How does God inspire them (4, 5)? W jaki sposób Bóg ich inspirować (4, 5)? Verses 6-10 are messianic, in which the first and second advents of our Lord are blended. 6-10 znaki są mesjańskie, w którym pierwszy i drugi advents naszego Pana są mieszane.

The "shaking of the nations" seems future. W "wytrząsanie z narodów" wydaje się w przyszłości. "The desire of all nations" is taken as a personal designation of Christ, and yet the Revised Version renders it "the desirable things of all nations" which has a millennial flavor. "Pragnienie wszystkie narody" jest traktowane jako osobiste nazwa Chrystusa, i jeszcze w wersji czyni to "pożądane rzeczy wszystkich narodów", który ma tysiącletniego smaku. Verse 9 is usually considered fulfilled by Christ's presence in this second temple. Verse 9 jest zwykle uważane za spełnione przez Chrystusa w obecności tej drugiej świątyni. Note the date of the third message (2:10). Zwróć uwagę na datę trzeciego wiadomość (2:10). For the Levitical bearing of 11-13, compare the marginal references, Leviticus 10:10, 11; Deuteronomy 33: 10; Numbers 19:11; Malachi 2:7, etc. Moral cleanness was not communicated by contact, but the same was not true of uncleanness. Do lewici namierzyć 11-13, porównaj marginalne odniesienia, Kapłańska 10:10, 11; Powtórzonego Prawa 33: 10; Liczb 19:11; Malachiasza 2:7, itp. moralna czystość nie została przekazana przez kontakt, ale tym samym został nie prawda z nieczystości. Israel was unclean in the spiritual sense, and all that they did in the way of divine service was correspondingly so (14), but in God was their help as the following verses prove. Izrael był nieczyste w sensie duchowym, i wszystko, co uczynili w sposób Boski usługa została odpowiednio tak (14), ale w Boga była ich pomoc jako następujące znaki udowodnić.

God did not wait until the outcome of their labors testified to their change of heart, but from the day of that change His blessing began to be visited upon them (19). Bóg nie czekać, aż wyniki ich trud zeznał, aby zmienić ich serca, ale od dnia, że zmieni Jego błogosławieństwo zaczął być odwiedzono na nich (19). Previously, as the result of their disobedience, they reaped but ten measures of grain where they expected twenty, and twenty vessels of the fruit of the vine where they expected fifty; they had experienced blasting, and mildew and hail. Wcześniej, w wyniku ich nieposłuszeństwa, ale oni reaped dziesięć środków ziarna, gdzie oczekiwać dwudziestu, dwudziestu statków z owoców winorośli, gdzie oczekiwać pięćdziesiąt; mieli doświadczonych wybuchowych, a rdza i grad.

But now all this would be changed, and the harvest plenteous. Ale teraz wszystko to ulec zmianie, oraz bogaty zbiór plonów. Let them take it by faith before the seed was in the barn, or the blossoms had come upon the trees (19). Pozwól im go przez wiarę, zanim materiał siewny był w stodole, lub kwiaty miał przyjść na drzewach (19). Note the date of the fourth message (2:20). Zwróć uwagę na datę czwarty wiadomość (2:20). This is in the future, and recalls the forthcoming judgments on the Gentile nations of which the pre-exilic prophets have spoken. Jest to w przyszłości, i przypomina o zbliżającej się wyroki w sprawie Gentile narodów, które wstępnie exilic prorocy wypowiadają. The period referred to is the end time. There are those who regard verse 23 as a prophecy of Christ of whom Zerubbabel is the type, though others take the words literally as foreshadowing the resurrection of the governor himself. Okres, o którym mowa jest do końca czasu. Istnieją tych, którzy odniesieniu werset 23, proroctwo Chrystusa, z których Zorobabel jest typem, choć inni słów dosłownie jak foreshadowing zmartwychwstanie regulator sam.

Questions 1. Pytania 1. To what period does Haggai belong? W jakim okresie Aggeusza nie należą? 2. With what historical book is this contemporaneous? . 2. Z książki historyczne, co to jest współczesny? 3. . 3. Have you re-read that book? Czy ty ponownie przeczytać tą książkę? 4. . 4. What was Haggai's mission? Jaka była Aggeusza misji? 5. . 5. How many of the questions on chapter 1 were you able to answer? 6. Jak wiele pytań na masz Rozdział 1 były w stanie odpowiedzieć?. 6. How would you explain the purpose of the second message? 7. Jak mógłby Pan wyjaśnić cel drugi komunikat? 7. To what period does the fourth message point? W jakim okresie działa czwarty punkt wiadomość?


Book of Haggai Księga Aggeusza

Henry Concise Commentary Henry zwięzły komentarz

After the return from captivity, Haggai was sent to encourage the people to rebuild the temple, and to reprove their neglect. To encourage their undertaking, the people are assured that the glory of the second temple shall far exceed that of the first, by the appearing therein of Christ, the Desire of all nations. Po powrocie z niewoli, Aggeusza został wysłany, aby zachęcić ludzi do odbudowy świątyni, i potępiać ich zaniedbania. Aby zachęcić ich zobowiązania, ludzie są pewni, że chwała drugiej świątyni są znacznie przekracza że z pierwszych, przez znajdujących się w nich Chrystusa, pragnienie wszystkich narodów.

Haggai 1 Aggeusza 1

Synopsis: Haggai reproves the Jews for neglecting the temple. Opis: Aggeusza reproves Żydów do zaniedbując świątyni. (1-11) | He promises God's assistance to them. (1-11) | On Bóg obiecuje pomoc dla nich. (12-15)

VER. Ver. 1-11 Observe the sin of the Jews, after their return from captivity in Babylon. Przestrzegaj 11/1 grzech Żydów, po ich powrocie z wygnania w Babilonie. Those employed for God may be driven from their work by a storm, yet they must go back to it. Osób zatrudnionych do Boga może być napędzany z ich pracy przez burzę, ale muszą one wrócić do niego. They did not say that they would not build a temple, but, Not yet. Oni nie mówią, że nie zbuduje świątynię, ale, jeszcze nie. Thus men do not say they will never repent and reform, and be religious, but, Not yet. Tak więc mężczyźni nie twierdzi, że nigdy nie nawrócicie i reforma, i religijnych, ale jeszcze nie. And so the great business we were sent into the world to do, is not done. I tak wielkiego biznesu byliśmy posłał na świat, aby zrobić, czego nie robi. There is a proneness in us to think wrongly of discouragements in our duty, as if they were a discharge from our duty, when they are only for the trial of our courage and faith. Istnieje w nas skłonność do myślenia o niesłusznie discouragements w naszym obowiązkiem, jak gdyby byli naszego absolutorium z cła, jeżeli są one tylko na okres próbny naszej odwagi i wiary. They neglected the building of God's house, that they might have more time and money for worldly affairs. One zaniedbane budowy domu Bożego, aby mieli więcej czasu i pieniędzy na sprawy świata.

That the punishment might answer to the sin, the poverty they though to prevent by not building the temple, God brought upon them for not building it. Że kara może być odpowiedzią na grzech, choć ich ubóstwa, aby zapobiec przez nie budynek świątyni, Bóg przyniósł na nich nie budował go. Many good works have been intended, but not done, because men supposed the proper time was not come. Thus believers let slip opportunities of usefulness, and sinners delay the concerns of their souls, till too late. Wiele dobrej roboty zostały przeznaczone, ale nie skończył, bo niby mężczyzn we właściwym czasie nie było przyjść. W ten sposób wierni wypuszczać możliwości użyteczność i grzeszników opóźnienie dotyczy ich dusze, aż zbyt późno. If we labour only for themeat the perishes, as the Jews here, we are in danger of losing our labour; but we are sure it shall not be in vain in the Lord, if we labour for the meat which lasts to eternal life. Jeśli mamy pracy tylko dla themeat w perishes, jak tu Żydzi, jesteśmy w niebezpieczeństwie utraty pracy, ale na pewno nie jest na próżno w Panu, jeśli mamy pracy dla mięsa, które trwa do życia wiecznego. If we would have the comfort and continuance of temporal enjoyments, we must have God as our Friend. Jeśli mielibyśmy komfort i trwałość czasowego enjoyments, musimy mieć Boga jako naszego przyjaciela. See also Luke xii. Patrz także: Łukasz XII. 33. . 33.

When God crosses our temporal affairs, and we meet with trouble and disappointment, we shall find the cause is, that the work we have to do for God and our own souls is left undone, and we seek our own things more than the things of Christ. Kiedy Bóg krzyże naszych doczesnych spraw, a my spotkać się z kłopotów i rozczarowania, będziemy się znaleźć przyczynę, że do pracy mamy zrobić dla Boga i naszych własnych dusz jest cofnąć w lewo, a my szukać naszych własnych rzeczy bardziej niż rzeczy Chrystusa. How many, who plead that they cannot afford to give to pious or charitable designs, often lavish ten times as much in needless expenses on their houses and themselves! Jak wielu, którzy podnoszą, że nie może sobie pozwolić, aby dać pobożny charytatywnych lub wzorów, często suty dziesięć razy tyle w niepotrzebnych wydatków na ich domy i sami! But those are strangers to their own interests, who are full of care to adorn and enrich their own houses, while God's temple in their hearts lies waste. Ale te są obcy dla ich własnych interesów, które są pełne troski, aby ozdabiać i wzbogacić ich własnych domów, podczas gdy w świątyni Boga w ich sercach leży odpadów. It is the great concern of every one, to apply to the necessary duty of self-examination and communion with our own hearts concerning our spiritual state. Jest to wielkie zaniepokojenie każdy, stosuje się do niezbędnych siebie obowiązek badania i komunii z naszych serc dotyczące naszego duchowego stanu. Sin is what we must answer for; duty is what we must do. Grzechem jest to, co musimy odpowiedzieć; obowiązkiem jest to, co musi zrobić. But many are quick-sighted to pry into other people's ways, who are careless of their own. If any duty has been neglected, that is no reason why it should still be so. , Ale wiele z nich szybko niedowidzących wtrącić się do innych ludzi w sposób, który jest nieostrożny własnych. Jeżeli jakiekolwiek cła zostały zaniedbane, że nie ma powodu, dlaczego w dalszym ciągu powinno być tak. Whatever God will take pleasure in when done, we ought to take pleasure in doing. Cokolwiek Bóg będzie przyjemnością w momencie zrobić, to i my winniśmy podjąć w tym przyjemność. Let those who have put off their return to God, return with all their heart, while there is time. Niech ci, którzy odsuwać ich powrotu do Boga, zwrot z całego swego serca, natomiast nie ma czasu.

12-15 The people returned to God in the way of duty. W 12-15 osób zwróciło się do Boga w sposób cła. In attending to God's ministers, we must have respect to him that sent them. W obecności ministrów do Bożego, musimy mieć wobec niego, że wysłał je. The word of the Lord has success, when by his grace he stirs up our spirits to comply with it. Słowo Pana jest sukces, gdy jego łaski on pobudza nasze wyroby spirytusowe w celu jej wykonania. It is in the day of Divine power we are made willing. Jest to w dzień Bożego moc jesteśmy skłonni się. When God has work to be done, he will either find or make men fit to do it. Kiedy Bóg pracy do zrobienia, albo on albo znaleźć się ludzie nadają się do niego. Every one helped, as his ability was; and this they did with a regard to the Lord as their God. Każdy pomagał, jak jego zdolność była, i to oni w odniesieniu do Pana Boga jako ich. Those who have lost time, need to redeem time; and the longer we have loitered in folly, the more haste we should make. Ci, którzy stracili czasu potrzeba, aby wykorzystać czas, a już mamy loitered w szaleństwo, tym bardziej powinniśmy pośpiechu. God met them in a way of mercy. Bóg spotkał je w sposób miłosierdzia. Those who work for him, have him with them; and if he be for us, who can be against us? This should stir us up to be diligent. Ci, którzy pracują dla niego, mają go ze sobą, a jeśli zostanie on nam, kto może być przeciwko nam? To powinno mieszać do nas być sumienny.

Haggai 2 Aggeusza 2

Synopsis: Greater glory promised to the second temple than to the first. (1-9) | Their sins hindered the work. Opis: Większa sława obiecał drugiej świątyni niż do pierwszej. (1-9) | Ich grzechy utrudniały pracę. (10-19) | The kingdom of Christ foretold. (10-19) | królestwo Chrystusa przepowiedziane. (20-23)

Ver. 1-9 Those who are hearty in the Lord's service shall receive encouragement to proceed. 1-9 mają wylewny Ci, którzy w Panu służby otrzymują zachętę, aby kontynuować. But they could not build such a temple then, as Solomon built. Ale one nie mógł budować świątyni, a następnie taki, jak Salomon zbudował. Though our gracious God is pleased if we do as well as we can in his service, yet our proud hearts will scarely let us be pleased, unless we do as well as others, whose abilities are far beyond ours. Chociaż nasz łaskawy Bóg jest zadowolony, jeśli robimy, jak również możemy w jego pracy, ale nasze serca będą dumni scarely nas być zadowoleni, chyba że robimy, jak i innych, których możliwości są daleko poza nasze. Encouragement is given the Jews to go on in the work notwithstanding. Zachęty jest ze względu na Żydów, aby przejść na pracę bez względu. They have God with them, his Spirit and his special presence. Mają je z Bogiem, Jego Ducha i Jego obecności specjalnych. Though he chastens their transgressions, his faithfulness does not fail. Niechętnie chastens ich grzechy, Jego wierność nie zawiedzie. The Spirit still remained among them. Duch nadal pozostał wśród nich. And they shall have the Messiah among them shortly; "He that should come." I mają one Mesjasz wśród nich krótko; "On, który powinien przyjść". Convulsions and changes would take place in the Jewish church and state, but first should come great revolutions and commotions among the nations. Drgawki i zmiany odbędzie się w kościele i państwa żydowskiego, ale najpierw należy się wielkie rewolucje i commotions wśród narodów.

He shall come, as the Desire of all nations; desirable to all nations, for in him shall all the earth be blessed with the best of blessings; long expected and desired by all believers. On przyjdzie, jak pragnienie wszystkich narodów; pożądane, aby wszystkie narody, w Nim wszystkie ziemie powinien być błogosławiony z najlepszymi w błogosławieństwem, długo oczekiwany i pożądany przez wszystkich wierzących. The house they were building should be filled with glory, very far beyond Solomon's temple. W domu byli budynku powinna być wypełniona chwały, bardzo daleko poza świątynię Salomona. This house shall be filled with glory of another nature. Ten dom ma być napełniony chwałą innego charakteru. If we have silver and gold, we must serve and honour God with it, for the property is his. Jeśli mamy srebro i złoto, musimy służyć Bogu i zaszczyt z nim, za to jego własność. If we have not silver and gold, we must honour him with such as we have, and he will accept us. Jeśli nie mamy srebro i złoto, musimy go honorowania takich jak my, a on będzie nas akceptują. Let them be comforted that the glory of this latter house shall be greater than that of the former, in what would be beyond all the glories of the first house, the presence of the Messiah, the Son of God, the Lord of glory, personally, and in human nature. Niech się pocieszyć, że chwała tego drugiego domu będzie większa niż w dawnej, w jaki byłby poza wszystkie Uwielbienia pierwszego domu, w obecności Mesjasz, Syn Boga, Pana chwały, osobiście , A także w ludzką naturę. Nothing but the presence of the Son of God, in human form and nature, could fulfil this. Nic jednak obecności Syna Bożego, w postaci człowieka i natury, może wywiązać się z tego.

Jesus is the Christ, is He that should come, and we are to look for no other. Jezus jest Chrystusem, jest on, że powinien przyjść i mamy patrzeć na żadne inne. This prophecy alone is enough to silence the Jews, and condemn their obstinate rejection of Him, concerning whom all their prophets spake. Ten sam proroctwo jest wystarczający do milczenia Żydów i ich potępienia uparty odrzucenia Go, w sprawie których mówił wszystkich swoich proroków. If God be with us, peace is with us. Jeżeli Bóg z nami, pokój jest z nami. But the Jews under the latter temple had much trouble; but this promise is fulfilled in that spiritual peace which Jesus Christ has by his blood purchased for all believers. Ale Żydzi w świątyni ostatni miał dużo kłopotów, ale ta obietnica jest spełniony w tym pokoju duchowego, które Jezus Chrystus przez swoją krew zakupione dla wszystkich wierzących. All changes shall make way for Christ to be desiredand valued by all nations. Wszystkie zmiany powinny utorować drogę do Chrystusa, aby być desiredand ceniony przez wszystkie narody. And the Jews shall have their eyes opened to behold how precious He is, whom they have hitherto rejected. I Żydzi mają swoje oczy otwarte na oto cenny jak On, którego do tej pory odrzucone.

10-19 Many spoiled this good work, by going about it with unholy hearts and hands, and were likely to gain no advantage by it. 10-19 Wielu z odpadami tej dobrej pracy, przechodząc na ten temat z Unholy serc i rąk, i prawdopodobnie były nie do zdobycia przez nią korzyści. The sum of these two rules of the law is, that sin is more easily learned from others than holiness. Suma tych dwóch przepisów prawa jest, że grzech jest łatwiej nauczyć od innych niż świętości. The impurity of their hearts and lives shall make the work of their hands, and all their offerings, unclean before God. Zanieczyszczeń z ich serc i życia dokonuje pracy ich rąk, i wszystkie ich oferty, nieczysty przed Bogiem. The case is the same with us. Sprawa jest tym samym z nami. When employed in any good work, we should watch over ourselves, lest we render it unclean by our corruptions. Gdy zatrudniony w żadnej dobrej pracy, należy obserwować przez nas, abyśmy nie czynią ją nieczyste przez naszych corruptions. When we begin to make conscience of duty to God, we may expect his blessing; and whoso is wise will understand the loving-kindness of the Lord. Kiedy zaczyna się sumienia cła do Boga, możemy oczekiwać jego błogosławieństwo, a kto jest mądry zrozumie miłości-życzliwości Pana. God will curse the blessings of the wicked, and make bitter the prosperity of the careless; but he will sweeten the cup of affliction to those who diligently serve him. Bóg przekleństwo na błogosławieństwa grzesznika, gorzkie i dobrobytu w nieostrożny, ale on będzie słodzenia kielich nędzę dla tych, którzy pilnie mu służyć.

20-23 The Lord will preserve Zerubbabel and the people of Judah, amidst their enemies. 20-23 Pan zachowa Zorobabel i ludzie z Judy, wśród swoich wrogów. Here is also foretold the establishment and continuance of the kingdom of Christ; by union with whom his people are sealed with the Holy Ghost, sealed with his image, thus distinguished from all others. Tutaj jest także zapowiedział utworzenie i utrzymanie królestwa Chrystusa, przez unię jego ludzi, z którymi są zaplombowane z Ducha Świętego, szczelnie zamkniętych z jego wizerunek, więc odróżnić od wszystkich innych. Here also is foretold the changes, even to that time when the kingdom of Christ shall overthrow and occupy the place of all the empires which opposed his cause. Tutaj również jest zapowiedział zmiany, aż do chwili, że królestwo Chrystusa są obalenia i zajmują miejsca wszystkie imperia, które sprzeciwiają jego przyczyną. The promise has special reference to Christ, who descended from Zerubbabel in a direct line, and is the sole Builder of the gospel temple. Obietnica ma specjalne odniesienie do Chrystusa, który zstąpił z Zorobabel w bezpośredniej linii, i jest jedynym budowania świątyni w Ewangelii. Our Lord Jesus is the Signet on God's right hand, for all power is given to him, and derived from him. Pana naszego Jezusa jest Signet na Boże prawej stronie, na mocy wszystkich jest podany do niego, a pochodzące z niego. By him, and in him, all the promises of God are yea and amen. Przez niego, w Nim wszystkie Boże obietnice są tak i amen. Whatever changes take place on earth, all will promote the comfort, honour, and happiness of his servants. Niezależnie od zmian odbywać się na ziemi, będzie wspierać wszelkie wygody, honor, szczęście i jego sług.


Aggeus (Haggai) Aggeus (Aggeusza)

Catholic Information Informacje Katolicki

Name and personal life Nazwa i życia osobistego

Aggeus, the tenth among the minor prophets of the Old Testament, is called in the Hebrew text, Hággáy, and in the Septuagint Haggaios, whence the Latin form Aggeus. Aggeus, dziesiątym wśród drobnych proroków Starego Testamentu, nazywa się w języku hebrajskim tekstem, Hággáy, aw Septuaginta Haggaios, skąd w formie Aggeus Łacińskiej. The exact meaning of his name is uncertain. Dokładne znaczenie jego nazwy jest niepewna. Many scholars consider it as an adjective signifying "the festive one" (born on feast-day), while others take it to be an abbreviated form of the noun Hággíyyah, "my feast is Yahweh", a Jewish proper name found in 1 Paralipomenon 6:15 (Vulgate: 1 Chronicles 6:30). Great uncertainty prevails also concerning the prophet's personal life. Wielu badaczy uważają, że jako przymiotnik oznaczający "na uroczysty jedno" (ur. na święto-dzień), podczas gdy inni, że jest uproszczoną formę z Hággíyyah rzeczownik, "moje święto jest Jahwe", żydowskiego właściwą nazwę Znaleziono w 1 Paralipomenon 6:15 (Wulgaty: 1 Kronik 6:30). Wielkiej niepewność panuje również dotyczące jego osobistego życia proroka. The book which bears his name is very short, and contains no detailed information about its author. W książce, która nosi jego imię jest bardzo krótki i nie zawiera żadnych szczegółowych informacji na temat jej autora. The few passages which speak of him refer simply to the occasion on which he had to deliver a divine message in Jerusalem, during the second year of the reign of the Persian King, Darius I (520 BC) And all that Jewish tradition tells of Aggeus does not seem to have much, if any, historical basis. Nieliczne fragmenty, które mówią o Nim po prostu odnoszą się do związku, w którym miał dostarczyć wiadomość boskie w Jerozolimie, w drugim roku panowania króla perskiego, Dariusza I (520 pne) i wszystko, co mówi o żydowskiej tradycji Aggeus nie wydaje się mieć dużo, jeśli jakiekolwiek, historyczne podstawy. It states that he was born in Chaldea during the Babylonian Captivity, was a young man when he came to Jerusalem with the returning exiles, and was buried in the Holy City among the priests. Stwierdza, że on urodził się w chaldejskiej podczas babilońskiej niewoli, był młody człowiek, kiedy przybyli do Jerozolimy z powrotem wygnańców, i został pochowany w Świętego miasta wśród kapłanów. It also represents him as an angel in human form, as one of the men who were with Daniel when he saw the vision related in Daniel 10:7, as a member of the so-called Great Synagogue, as surviving until the entry of Alexander the Great into Jerusalem (331 BC), and even until the time of Our Saviour. Stanowi ona również go jako anioł w ludzkiej postaci, jako jednego z mężczyzn, którzy byli z Danielem, kiedy ujrzał w wizji związanych Daniel 10:7, jako członek tzw Wielkiej Synagogi, jako żyjący do wpisu Alexander Wielkiego do Jerozolimy (331 pne), a nawet do czasu nasz Zbawiciel. Obviously, these and similar traditions deserve but little credence. Oczywiście, te i podobne tradycje, ale zasługują na trochę zaufania.

Historical circumstances Historycznych okoliczności

Upon the return from Babylon (536 BC) the Jews, full of religious zeal, promptly set up an altar to the God of Israel, and reorganized His sacrificial worship. Po powrocie z Babilonu (536 pne) Żydów, pełne religijnego zapału, szybko utworzyła się do ołtarza Boga izraelskiego, i reorganizacji Jego ofiarną kultu. They next celebrated the feast of Tabernacles, and some time later laid the foundation of the "Second" Temple, called also the Temple of Zorobabel. Presently the Samaritans -- that is, the mixed races which dwelt in Samaria -- prevented them, by an appeal to the Persian authorities, from proceeding further with the rebuilding of the Temple. Są obok obchodził Święto Namiotów, a jakiś czas później założyła "drugiego" Temple, zwany także Świątynia Zorobabela. Obecnie Samarytanie - czyli mieszanych ras, którzy mieszkali w Samarii - zapobiegać im przez odwołanie do władz perskich, z dalszego postępowania z odbudowy świątyni. In fact, the work was interrupted for sixteen years, during which various circumstances, such as the Persian invasion of Egypt in 527 BC, a succession of bad seasons entailing the failure of the harvest and the vintage, the indulgence in luxury and self-seeking by the wealthier classes of Jerusalem, caused the Jews to neglect altogether the restoration of the House of the Lord. W rzeczywistości, praca została przerwana szesnastu lat, podczas których różne okoliczności, takich jak perski inwazji na Egipt w 527 pne, kolejne sezony za sobą złe niepowodzenia zbiorów i rocznika, odpustu w luksusowych i egoistyczny przez bogatszych klas Jerozolimie, Żydzi spowodowane zaniedbaniem zupełnie przywrócenie świątyni Pańskiej. Toward the end of this period the political struggles through which Persia passed would have made it impossible for its rulers to interfere with the work of reconstruction in Jerusalem, even had they wished to do so, and this was distinctly realized by the Prophet Aggeus. Pod koniec tego okresu walk politycznych, za pośrednictwem którego przekazywane byłyby Persji stało się niemożliwe dla swoich władców zakłócać pracę odbudowy w Jerozolimie, nawet gdyby chciał to zrobić, i było to wyraźnie realizowany przez Proroka Aggeus. At length, in the second year of the reign of Darius the son of Hystaspes (520 BC), Aggeus came forward in the name of the Lord to rebuke the apathy of the Jews, and convince them that the time had come to complete their national sanctuary, that outward symbol of the Divine presence among them. Na długości, w drugim roku panowania Dariusza, syn Hystaspes (520 pne), Aggeus zgłosiło się w imię Pana do nagana z apatii do Żydów, i przekonać ich, że mieli przyjść do czasu zakończenia swoich krajowych sanktuarium, że "tam" symbolem Boskiego obecność wśród nich.

The prophecies Proroctwa

The book of Aggeus is made up of four prophetical utterances, each one headed by the date on which it was delivered. Księdze Aggeus składa się z czterech prophetical wypowiedzi, każdy z nich kieruje dniu, w którym została wydana.

The first (1:1,2) is ascribed to the first day of the sixth month (August) of the second year of Darius' reign. Pierwszy (1:1,2) jest przypisane do pierwszego dnia szóstego miesiąca (sierpnia) w drugim roku panowania Dariusza "panowania. It urges the Jews to resume the work of rearing the Temple, and not to be turned aside from this duty by the enjoyment of their luxurious homes. Wzywa Żydów do wznowienia prac hodowli świątyni, a nie odwrócił się na bok od tego obowiązku korzystania przez ich luksusowych domów. It also represents a recent drought as a divine punishment for their past neglect. Ale również stanowi ostatnich susz jako boska kara za ich zaniedbania przeszłości. This first utterance is followed by a brief account (1:12-14) of its effect upon the hearers; three weeks later work was started on the Temple. Ta pierwsza wypowiedź jest następnie przez krótki rachunek (1:12-14) jej wpływ na słuchaczy, trzy tygodnie później rozpoczął pracę w świątyni.

In his second utterance (2:1-9), dated the twentieth day of the same month, the prophet foretells that the new House, which then appears so poor in comparison with the former Temple of Solomon, will one day be incomparably more glorious. W swojej drugiej wypowiedzi (2:1-9), dnia dwudziestego dnia tego miesiąca, proroka zapowiada, że nowy dom, który następnie jest wyświetlany tak ubogich w porównaniu z poprzednim Świątynia Salomona, będzie jeden dzień być nieporównywalnie bardziej chwalebne .

The third utterance (2:11-20), referred to the twenty-fourth of the ninth month (Nov.-Dec.), declares that as long as God's House is not rebuilt, the life of the Jews will be tainted and blasted, but that the divine blessing will reward their renewed zeal. Trzeci wypowiedzi (2:11-20), o których mowa w dwudziestym czwartym w dziewiątym miesiącu (listopad-grudzień). Deklaruje, że tak długo, jak Bóg's House nie jest odbudowana, życiu Żydów i zostanie podmuchem wiatru tainted , Ale boskie błogosławieństwo, że będzie nagradzać ich odnowionej gorliwości.

The last utterance (2:20-23), ascribed to the same day as the preceding, tells of the divine favour which, in the approaching overthrow of the heathen nations, will be bestowed on Zorobabel, the scion and representative of the royal house of David. Ostatnie wypowiedzi (2:20-23), przypisane do tego samego dnia, jak w poprzednim, mówi o Bożej rzecz, która w Obalenie zbliża narody pogańskie, będzie nadawany na Zorobabela, w Scion i przedstawiciela królewskiego domu Dawida.

The simple reading of these oracles makes one feel that although they are shaped into parallel clauses such as are usual in Hebrew poetry, their literary style is rugged and unadorned, extremely direct, and, therefore, most natural on the part of a prophet intent on convincing his hearers of their duty to rebuild the House of the Lord. Proste czytanie tych oracles stronę uważasz, że choć są one w kształcie równoległych, takich jak klauzule są zwykle w języku hebrajskim poezji, literacki styl jest ich wytrzymałość i unadorned, niezwykle bezpośrednie, a zatem, najbardziej naturalnych w części na intencyjnych prorok przekonujący jego słuchaczy o ich obowiązku odbudowy świątyni Pańskiej.

Besides this harmony of the style with the general tone of the book of Aggeus, strong internal data occur to confirm the traditional date and authorship of that sacred writing. Poza tym harmonię stylu z ogólnego tonu księdze Aggeus, silne wewnętrzne dane wystąpić o potwierdzenie daty tradycyjnie i autorstwo tego święte piśmie. In particular, each portion of the work is supplied with such precise dates and ascribed so expressly to Aggeus, that each utterance bears the distinct mark of having been written soon after it was delivered. It should also be borne in mind that although the prophecies of Aggeus were directly meant to secure the immediate rearing of the Lord's House, they are not without a much higher import. W szczególności, każda część prac dostarczany jest z takich dokładnych dat i przypisane do Aggeus tak wyraźnie, że każdy ponosi wypowiedzi wyraźnym znakiem, że zostały napisane wkrótce po jej dostarczone. Należy również pamiętać, że chociaż z proroctwa Aggeus były bezpośrednio na celu zapewnienie natychmiastowej hodowli w domu, nie są one znacznie wyższe bez importu. The three passages which are usually brought forth as truly Messianic, are 2:7-8, 2:10, and 2:21-24. Trzy fragmenty, które są zwykle wyprowadzeni jako prawdziwie mesjanistyczny, są 2:7-8, 2:10, a 2:21-24. It is true that the meaning of the first two passages in the original Hebrew differs somewhat from the present rendering of the Vulgate, but all three contain a reference to Messianic times. The primitive text of the book of Aggeus has been particularly well preserved. The few variations which occur in the manuscripts are due to errors in transcribing, and do not affect materially the sense of the prophecy. Prawdą jest, że w rozumieniu pierwszych dwóch fragmentów w oryginalnym języku hebrajskim różni się nieco od obecnych renderowania z Wulgaty, ale wszystkie trzy zawierają odniesienie do mesjanistyczny razy. Prymitywne Tekst książki z Aggeus został szczególnie dobrze zachowane. W kilka odmian, które występują w rękopisach są spowodowane błędami w transcribing, i nie wpływają w istotny sens proroctwa.

Besides the short prophetical work which bears his name, Aggeus has also been credited, but wrongly, with the authorship of Psalms 111 and 145. Poza krótkim prophetical pracy, która nosi jego imię, Aggeus została także zapisana, ale niesłusznie, z autorstwo Psalmów 111 i 145. (See PSALMS.) (Patrz Psalmy.)

Publication information Written by FE Gigot. Publikacja informacji napisanej przez FE Gigot. Transcribed by John G. Orr. The Catholic Encyclopedia, Volume I. Published 1907. Przepisywane przez Johna G. Orr. Encyklopedia Katolicka, Tom I. wydania 1907. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, March 1, 1907. Nihil obstat, 1 marca 1907 roku. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + Kardynał John Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

Commentaries; KNABENBAUER (1886); PEROWNE (1886); TROCHON (1883); ORELLI (1888; tr. 1803); NOWACK (1897); SMITH (1901), Introductions to the Old Testament: VIGOUROUX RAULT; TROCHON-LESETRE; KEIL; BLEEK-WELLHAUSEN; KAULEN; CORNELY; DRIVER; GIGOT. Komentarze; KNABENBAUER (1886); PEROWNE (1886); TROCHON (1883); ORELLI (1888; tr. 1803); Nowack (1897), Smith (1901), wprowadzania do Starego Testamentu: VIGOUROUX RAULT; TROCHON-LESETRE; KEIL ; Bleek-Wellhausen; KAULEN; CORNELY; kierowcy; GIGOT.


Book of Haggai Księga Aggeusza

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

The Four Discourses. Cztery dyskursy.

Haggai's Style. Aggeusza stylu.

"Variæ Lectiones." "Variæ Lectiones".

The Historical Background. Tło historyczne.

Rebuilding of the Temple. Odbudowy świątyni.

One of the so-called minor prophetical books of the Old Testament. It contains four addresses. Jeden z tzw drobne prophetical ksiąg Starego Testamentu. Nie zawiera cztery adresy. The first (i. 2-11), dated the first day of the sixth month of the second year of Darius Hystaspes (520 BC), described as directed against, or to, Zerubbabel the governor and Joshua the high priest (i. 1), is designed to arouse the people from their indifference to the rebuilding of the Temple, an indifference in glaring contrast to the care taken to secure comfortable and well-appointed private dwellings (i. 4); drought and dearth are announced as a penalty (i. 5-6, 10-11). Pierwszy (i. 2-11), z datą pierwszego dnia szóstego miesiąca do drugiego roku panowania Dariusza Hystaspes (520 pne), opisanych jako skierowane przeciw, lub, Zorobabel regulator i arcykapłana Jozuego, który (I. pkt 1 ), Ma na celu pobudzenie ludzi z ich obojętność do odbudowy świątyni, AN obojętność w rażący kontrast do opieki podjęte, aby zapewnić wygodne i komfortowe prywatnych budynków mieszkalnych (I. 4), susze i głód są ogłaszane jako kary (I. 5-6, 10-11). Their failure to rebuild the Temple is the cause of their disappointment (i. 9). Ich uszkodzenia w celu odbudowy świątyni jest przyczyną ich rozczarowanie (I. 9). This brief discourse has the desired effect (i. 12). Ten krótki dyskurs ma pożądanego efektu (I. 12). Haggai announces that Yhwh is with them. Aggeusza Yhwh ogłasza, że jest z nimi. In the twenty-fourth day of the sixth month (520) work on the Temple begins. W dwudziestym czwartym dniu szóstego miesiąca (520) praca w świątyni zaczyna.

The Four Discourses. Cztery dyskursy.

The second address is dated the twenty-first day of the seventh month, and strikes the note of encouragement. Drugi adres jest z dnia dwudziestego pierwszego dnia siódmego miesiąca, strajki i notatki zachęty. It seems that many had again become despondent; the prophet assures these that God's spirit, in accordance with the covenant made at the time of the exodus from Egypt, is with them. Wydaje się, że wielu miało stać się znowu przygnębiony; proroka zapewnia, że te ducha Bożego, zgodnie z przymierza się w czasie z exodus z Egiptu, jest z nimi. Yet a little while, and Yhwh's power will become manifest. Jeszcze chwila, a Yhwh moc będzie z manifestem. All the nations will bring tribute to make this house glorious. Wszystkich narodów sprowadzę daniny, aby ten dom chwalebne. What the nations now call their own is in fact Yhwh's. Co teraz połączyć narody własnych jest w rzeczywistości Yhwh's. Thus the glory of the later house will be greater than that of the earlier, which so many despair of equaling. Tak więc chwała późniejszego domu będzie większa niż w przypadku wcześniejszych, które tak wiele rozpaczy równania. Peace will reign in the Second Temple (ii. 1-9). Pokoju będą królować w Drugiej Świątyni (II. 1-9).

The third discourse is dated the twenty-fourth day of the ninth month of Darius. Trzeci jest dyskurs z dnia dwudziestego czwartego do dziewiątego miesiąca Dariusza. It is prefaced by questions addressed to the priests concerning certain applications of the law of Levitical purity. Jest to poprzedzone pytania skierowane do kapłanów w sprawie niektórych wniosków z prawem lewici czystości. The answers of the priests to his questions furnish the text for his exposition of the people's sin in not erecting the Temple. These shortcomings are the reason for the dearth. Odpowiedzi na pytania księży do jego dostarczenia tekstu do jego ekspozycja ludzi w grzechu nie wznoszenia świątyni. Niedociągnięcia te są powodem, dla którego brak. Their removal, therefore, will bring Yhwh's blessing (ii. 10-19). Ich usuwania, w związku z tym, przyniesie Yhwh błogosławi (II. 10-19).

On the same day (the twenty-fourth of the ninth month) Haggai addresses another (the fourth) discourse to Zerubbabel, announcing Yhwh's determination to bring to pass great political upheavals, resulting in the dethroning of kings and the defeating of their armies. W tym samym dniu (dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca) Aggeusza adresy innego (czwarty) dyskursu do Zorobabela, ogłaszając Yhwh determinacji, aby przenieść wielkie polityczne wstrząsy, w wyniku czego dethroning królów i pokonując ich armie. In consequence of these wonderful reversals of the prevailing political conditions, Zerubbabel will become the "signet" as the one chosen of Yhwh; that is, Zerubbabel will be crowned as the independent (Messianic) king of independent Judea (ii. 20-23). W konsekwencji te cudowne odwrócenie panujących warunków politycznych, Zorobabel staną się "sygnet" jako jednej z wybranym Yhwh, że jest, Zorobabelem zostanie koronowany jako niezależny (mesjanistyczny), króla Judei niezależnych (II. 20-23) .

Haggai's Style. Aggeusza stylu.

Contrasted with the flow and fervor of the utterances of other prophets, Haggai's style certainly justifies the rabbinical observation that he marks the period of decline in prophecy (Yoma 9b). Skontrastowane z przepływu i zapału do wypowiedzi innych proroków, Aggeusza stylu pewnością uzasadnia rabinicznych obserwacji, że znaki okresie spadku w proroctwa (Yoma 9b). He scarcely ever rises above the level of good prose. On praktycznie nigdy wzrośnie powyżej poziomu dobrej prozy. The critics have found in this a confirmation of the assumption that Haggai wrote and spoke only after having reached a very ripe old age. Krytyków stwierdzili, w tym potwierdzenie założenia, że Aggeusza pisał i mówił tylko po osiągnęła bardzo dojrzały starości. Certain turns of phraseology are characteristically affected by him: (i. 5, 7; ii. 15, 18a, b); = "and now," introducing an appeal (i. 5; ii. 4, 15). Niektóre obrotów jest frazeologii charakterystycznie dotkniętych przez niego: (i. 5, 7; ii. 15, 18a, b); = "i teraz", wprowadzenie odwołania (I. 5; ii. 4, 15). Repetitions of words are frequent: (i. 7, 8); [ (ii. 4a, b, c, 6, 7, 8a, b, 14, 17, 23a, b, c); (ii. 22, twice); (ii. 4, thrice). Powtórzeń słowa są częste: (I. 7, 8); [(II. 4a, b, c, 6, 7, 8a, b, 14, 17, 23a, b, c); (II. 22 razy) (II. 4, trzykrotnie). Haggai loves to recall in one final word the preceding idea: i. Aggeusza kocha przypomnieć ostatnie słowo w jednym z poprzednich pomysł: i. 2b, 12b; ii. 2b, 12b; ii. 5b (), 19b ( ). 5b (), 19b ().

"Variæ Lectiones." "Variæ Lectiones".

The text is in good condition, and the versions do not exhibit important variants. Tekst jest w dobrym stanie, a wersje nie wykazują istotne warianty. The Septuagint has additions in ii. Septuaginta ma do uzupełnienia w II. 10-15, and several omissions, one (ii. 5) very extensive. 10-15, oraz kilka zaniedbań, jeden (II. 5) bardzo obszerne. "Be-mal'akut" (i. 13) is represented by έν ἀγγέλοις = "be-mal'ake." "Be-mal'akut" (I. 13) reprezentowana jest przez έν ἀγγέλοις = "-mal'ake być". The Peshiṭta presents the reading "ḥereb" (sword) for "ḥoreb" (drought) in i. W Peshiṭta przedstawia czytanie "ḥereb" (miecz) dla "Horeb" (susza) w i. 11, and the "hif'il" instead of the "ḳal" in "u-ba'u"-(ii. 7; comp. L. Reinke, "Der Prophet Haggai," pp. 23 et seq., Münster, 1868, on the text of Haggai). 11, i "hif'il" zamiast "KZ" w "u-ba'u" - (II. 7; komp. Reinke L., "Der proroka Aggeusza," pp. 23 i nast., Münster, 1868 w sprawie tekstu Aggeusza). Of emendations proposed by modern scholars, the following may be noted: In ch. Z emendations proponowane przez nowoczesną uczonych, mogą być następujące zauważyć: W ch. i. 2 the first should be read ("now"), or, still better, corrected into ("as yet"); the versions omit i. 2 pierwsze należy czytać ( "teraz"), lub, jeszcze lepiej, sprostowanie w ( "jak dotąd"); wersje pominąć i. 10. is probably a dittogram of the preceding . 10. Jest prawdopodobnie dittogram do poprzedniego. For ("their God") in i. 12, the Septuagint, the Peshiṭta, and the Vulgate present ("unto them"), which is preferable. Dla ( "ich Bogiem") w I. 12, Septuaginta, w Peshiṭta i Wulgaty obecny ( "im"), które jest pożądane. Ch. i. 13 is held to be suspicious as a later gloss (Böhme, in Stade's "Zeitschrift," vii. 215; Nowack, "Die Kleinen Propheten," in "Handkommentar zum Alten Testament," p. 305, Göttingen, 1897). 13 zostaje uznana za podejrzaną w późniejszym połysku (Böhme, w Stade w "Zeitschrift" vii. 215; Nowack, "Die Kleinen Propheten," w "Handkommentar zum Alten Testament", str. 305, Göttingen, 1897). Ch. ii. 5a is grammatically of difficult construction; the Revised Version inserts "remember"; the Septuagint omits it. 5a jest gramatycznie trudnych budowlanych; wersji wstawia "Pamiętam", a pomija on Septuaginta. It is in all likelihood an interpolation (see Nowack, lcp 306). Jest to z całą pewnością jeden interpolacji (patrz Nowack, LCP 306). (ii. 6) is doubtful; the Septuagint reads instead of . Wellhausen's observation ("Die Kleinen Propheten," ad loc.), that the verse combines two originally distinct readings, one as the Septuagint has it and the other that of the Masoretic text, with omitted, is probably based on fact. (II. 6) jest wątpliwe, a zamiast brzmi Septuaginta. Wellhausen na obserwacji ( "Die Kleinen Propheten," ad loc.), że werset połączenie dwóch pierwotnie odrębnych odczyty, jeden jak ma to Septuaginta i innych, że z Masoretic tekstu, z pominięte, jest prawdopodobnie oparte na rzeczywistości. In verse 8 has been taken to refer to the Messiah (comp. the name "Mohammed"); but the allusion is distinctly to the "precious possessions" of the nations; perhaps it should be vocalized "ḥamudot." W werset 8 zostało podjęte, aby odnieść się do Mesjasza (Comp. nazwę "Mohammed"), lecz wyraźnie jest aluzja do "szlachetnych posiadłości" z narodów, być może należy vocalized "ḥamudot". For ii. Do II. 9 the Septuagint has a much more complete text, probably originally included (see Wellhausen, lc, ad loc.). 9 Septuaginta ma o wiele bardziej kompletny tekst, prawdopodobnie pierwotnie ujęte (patrz Wellhausen, dz. cyt., ad loc.). The Septuagint addition to ii. Septuaginta w uzupełnieniu II. 14 is partly taken from Amos v. 10, and the whole looks like a gloss. 14 jest częściowo zaczerpnięta z Amos v. 10, a całość wygląda jak połysku. In ii. W II. 16 something seems to have dropped out of the text (see Nowack, lcp 309). 16 Wydaje się, że coś spadło z tekstem (patrz Nowack, LCP 309). (ii. 17) is clearly corrupt; is the better reading proposed (Nowack, lc). (II. 17) jest uszkodzony, jest lepsze czytanie proponowanej (Nowack, dz. cyt.). In ii. W II. 18, from to must be considered as an explanatory gloss by a later reader. 18, z do musi być uważana za wyjaśniających połysku później przez czytelnika. At the end of verse 22 some verb seems to be required. Na koniec kilka wersetów 22 czasownik wydaje się być wymagane. Wellhausen supplies "shall fall." Wellhausen dostaw "spadnie". Instead of , in reference to the horses' undoing, Grätz ("Emendationes," ad loc.) proposes ("tremble"). Zamiast, w odniesieniu do koni "zguba, Gratz (" Emendationes, "ad loc.) Proponuje (" drżeć ").

The authenticity of ii. Autentyczności II. 20-23 has been impugned by Böhme (Stade's "Zeitschrift," vii. 215 et seq.) on the ground that (a) differences of expression indicate a different authorship, and that (b) their contents merely repeat Haggai's former assurances; yet this conclusion is not warranted. 20-23 została zaskarżona przez Böhme (Stade's "Zeitschrift" vii. 215 i nast.) Uzasadniając, że (a) różnice wypowiedzi wskazują na różne autorstwa, oraz że (b) ich treść jedynie powtórzyć Aggeusza poprzedniego gwarancji; jeszcze takiego wniosku nie jest uzasadnione. The concluding discourse is marked in the text as addressed to Zerubbabel alone. W sprawie zawarcia dyskursu jest oznaczony w tekście jako skierowane do Zorobabela samodzielnie. This accounts for the repetitions, if there be any; the differences in style are not so striking as to be incompatible with Haggai's authorship. Ta rachunkowych do powtórzenia, jeśli takie były, a różnice w stylu nie są tak uderzające, jak być niezgodne z Aggeusza's autorstwa.

The Historical Background. Tło historyczne.

It is clear that in 520 BC, according to Haggai's explicit statement, the reerection of the Temple had not begun. Jest oczywiste, że w 520 pne, według Aggeusza w wyraźnym oświadczeniu, w reerection do świątyni nie rozpoczęły. This is contrary to the common opinion that the work of rebuilding the Temple had been undertaken immediately after the return under Cyrus. Ezra iii. Jest to sprzeczne z opinią, że wspólne dzieło odbudowy świątyni zostały podjęte natychmiast po powrocie na mocy Cyrus. Ezdrasz III. (and iv. 1-5) names the second year after the return as the date when the machinations of the Samaritans brought the enterprise to a standstill. (iv. 1-5) nazwiska drugiego roku po powrocie jako datę, kiedy machinations z Samarytanie wprowadziła przedsiębiorstwo na postoju. For this reason Haggai has been held to plead merely for the "resumption," not for the "undertaking," of the (interrupted) building operations. Z tego powodu Aggeusza została uznana tłumaczyć się jedynie do "powrotu", a nie za "przedsiębiorstwo", o (przerwany) budowlanych. Still, neither in Haggai nor in Zechariah is there any indication to justify this modification. Haggai is silent concerning the previous laying of a corner-stone. Far from laying the blame to foreign interference, he is emphatic in denouncing, as the sole cause of the deplorable state of affairs, the indifference and despondency of the Jews. Mimo to, ani w Aggeusza Zachariasza, ani w to istnieją wskazania do uzasadnienia tej zmiany. Aggeusza jest cichy dotyczące poprzedniego r. o kamień węgielny. Far from r. w winić do ingerencji obcych, on jest bezwzględny w wypowiadającego, jako jedynej przyczyny na opłakany stan rzeczy, na obojętność i melancholia z Żydami. In ii. W II. 18 the laying of the corner-stone is described, either by himself or by a glossarist (see above), as taking place in his own time (Winckler, in Schrader, "KAT" 3d ed., p. 293, does not take this view, urging against it Haggai ii. 3, "how do ye see it now"). 18 r. w kamień węgielny jest opisane, albo przez niego lub przez glossarist (patrz wyżej), co odbywa się w swoim czasie (Winckler, w Schrader, "KAT" 3d ed., Str. 293, nie bierze Pogląd ten, nakłaniając go przed Aggeusza II. 3, "Jak wy widzicie teraz"). Probably on the return of the exiles only an altar was set up. Prawdopodobnie w dniu powrocie do zesłańców tylko ołtarz został utworzony. Ezra iii. Ezra III. and iv., written much later, ascribe the later occurrences to an earlier date. i IV. pisemne dużo później, implikować późniejszych zdarzeń na wcześniejszy termin. WH Koster ("Het Herstel," 1894, German ed. 1895) argues, partly on these grounds, that no exiles returned under Cyrus, and that the Temple was built by Jews who had been left at Jerusalem (see against him Wellhausen, "Die Rückkehr der Juden," 1895, and Eduard Meyer, "Die Entstehung des Judentums," 1896). WH Koster ( "Het Herstel", 1894, niemiecki wyd. 1895) twierdzi, częściowo z tego powodu, że nie wrócił na mocy Cyrus wygnańców, i że Świątynia została zbudowana przez Żydów, którzy byli w Jerozolimie w lewo (patrz przeciwko niemu Wellhausen " Die Rückkehr der Juden ", 1895 r. i Eduard Meyer," Die Entstehung des Judentums ", 1896). This extreme view is inadmissible. Ten widok jest niedopuszczalne ekstremalnych. But Haggai makes it evident that the Temple was erected only in his time (during Darius Hystaspes' reign, not that of Cyrus), and that its erection was largely due to his and Zechariah's efforts. Ale Aggeusza sprawia, że oczywiste, że Świątynia została wzniesiona tylko w swoim czasie (w ciągu Dariusza Hystaspes "panowania, a nie że Cyrus), i że jego erekcja była w dużej mierze ze względu na jego wysiłki i Zachariasza.

Rebuilding of the Temple. Odbudowy świątyni.

Haggai's description reveals the difficulties with which the small community had to contend; drought and dearth (i. 9 et seq., ii. 15) were among them; and the population must have been small. Aggeusza opis ukazuje trudności, z którymi miał do małych społeczności utrzymują, susze i głód (I. pkt 9 i nast. II. 15) były wśród nich i ludności musi być niewielka. Under these disheartening circumstances, what encouraged the prophet to urge his people to the enterprise? Disheartening ramach tych okolicznościach, co zachęca do proroka, aby nakłonić ludzi do jego przedsiębiorstwa? The conditions of the Persian empire furnish a clue to the answer (comp. Isa.lx.); in the impending disruption of the Persian power he sees Yhwh's purpose to reestablish Judea's independence under the (Messianic) king Zerubbabel. Warunki do imperium perskiego dostarczają cennych wskazówek na odpowiedź (Comp. Isa.lx.); w zbliżającym zakłóceń na mocy Perski widzi Yhwh w celu reestablish Judei niezależności w ramach (mesjanistyczny), król Zorobabela.

In the large Behistun inscription, Darius has left the record of these disturbances, caused by the assassination of pseudo-Smerdis in 521. W dużych Behistun napis, Dariusza opuścił zapis tych zakłóceń, spowodowanych przez zabójstwie Smerdis w pseudo-521. While Darius was busy fighting the Babylonian usurper Nidintubal, Persia, Susiana, Media, Assyria, Armenia, and other provinces, under various leaders, rose in rebellion against him. These campaigns kept Darius engaged during 520-519, the period of Haggai's first appeals (see Ed. Meyer, "Die Entstehung des Judentums"). Chociaż Dariusza był zajęty walce z uzurpatorem Nidintubal babiloński, Persji, Susiana, Media, Asyrii, Armenii, a także inne prowincje, w różnych liderów, wzrosła w bunt przeciwko niemu. Kampanie te trzymane Dariusza zaangażowane podczas 520-519, okres Aggeusza pierwszego odwołania (patrz: Ed. Meyer, "Die Entstehung des Judentums"). Nevertheless, Nowack contends that the predictions in Haggai concerning the great upheavals which, while troubling and overturning all other nations, will result in establishing permanent peace in Jerusalem (ii. 9), are of the nature of eschatological apocalyptic speculations. Niemniej jednak, Nowack twierdzi, że w Aggeusza prognoz dotyczących wielkie wstrząsy, które jednocześnie niepokojąca i przekształca wszystkie inne narody, doprowadzi do ustanowienia stałego pokoju w Jerozolimie (II. 9), mają charakter eschatologiczny apokaliptyczny spekulacje. Haggai, according to him, was the first to formulate the notion of an ultimate opposition between God's rule and that of the heathen nations. Aggeusza, według niego, był pierwszym, który formułuje pojęcie ostatecznego sprzeciwu między Bożym i zasady, że z narodów pogańskich. The rôle clearly assigned to Zerubbabel in the prediction of Haggai does not seem to be compatible with this assumption. Rola jednoznacznie przypisane do Zorobabela w przewidywanie Aggeusza nie wydają się być zgodne z tym założeniem. He is too definite and too real a historical personage in the horizon of Haggai to admit of this construction. On jest zbyt pewny i zbyt realne postaci historycznych w horyzoncie Aggeusza dopuścić do tego budowlanych. The "ideal" Messiah is always central in apocalyptic visions. W "idealnych" Mesjasz jest zawsze centralnym w apokaliptyczny wizje.

Emil G. Hirsch Emil G. Hirsch

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:

WA Böhme, in Stade's Zeitschrift, vii. WA Böhme, w Stade w Zeitschrift, vii. 215 et seq.; Dillmann, Jesaja, Leipsic, 1898; Duhm, Die Theologie der Propheten, Bonn, 1875; Hitzig, Die Kleinen Propheten, Leipsic, 1881; Eugene Hühn, Die Messianischen Weissagungen, Freiburg-im-Breisgau, 1899; A. 215 i nast. Dillmann, Jesaja, Leipsic, 1898; Duhm, Die Theologie der Propheten, Bonn, 1875; Hitzig, Die Kleinen Propheten, Leipsic, 1881; Eugene Hühn, Die Messianischen Weissagungen, Freiburg-im-Breisgau, 1899; A . Köhler, Die Weissagungen Haggai's, Erlangen, 1860; Koster, Het Herstel van Israel in het Perzische Tijdvak, Leyden, 1894; Ed. Köhler, Die Weissagungen Aggeusza's, Erlangen, 1860; Koster, Het Herstel van het Izraela w Perzische Tijdvak, Leyden, 1894; Ed. Meyer, Die Entstehung des Judentums, Halle, 1895; Nowack, Kleine Propheten, Göttingen, 1897; W. Meyer, Die Entstehung des Judentums, Halle, 1895; Nowack, Kleine Propheten, Getynga, 1897; W. Pressel, Kommentar zu den Schriften der Propheten Haggai, etc., Gotha, 1870; TT Perowne, Haggai and Zechariah, Cambridge, 1888; Reinke, Der Prophet Haggai, Münster, 1868; Sellin, Serubbabel, Leipsic, 1898; George Adam Smith, The Book of the Twelve Prophets, New York, 1901; Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, 2d ed., vol. Pressel, Kommentar zu den Schriften der Propheten Aggeusza, itp., Gotha, 1870; TT Perowne, Aggeusz i Zachariasz, Cambridge, 1888; Reinke, Der proroka Aggeusza, Münster, 1868; Sellin, Serubbabel, Leipsic, 1898; George Adam Smith, Księgi Dwunastu proroków, New York, 1901; Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, 2d ed. Tom. v., Berlin, 1893.EGH V., Berlin, 1893.EGH


Haggai Aggeusza

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

Judean prophet of the early post-exilic period; contemporary with Zechariah (Ezra v. 1; III Ezra [I Esd.] vi. 1, vii. 3).(Hilprecht, in "Pal. Explor. Fund Quarterly," Jan., 1898, p. 55). = "Aggeus" in I Esd.; "Aggæus, "Ἀγγαιος = "festal" (born on feast-day) or "feast of Yah" (Olshausen, "Grammatik," § 277b); Wellhausen, in Bleek, "Einleitung," 4th ed., p. Judejski prorokiem wczesnym okresie po exilic; współczesnej z Zachariasza (Ezra v. 1; III Ezdrasz [I ESD.] Vi. 1, VII. 3). (Hilprecht, w "Pal. Explorer. Funduszu Kwartalna", styczeń , 1898, str. 55). = "Aggeus" w I ESD. "Aggæus," Ἀγγαιος = "świąteczny" (ur. na święto-dzień) lub "święto Yah" (Olshausen, "Grammatik", § 277b); Wellhausen, w bleek, "Einleitung," 4th ed., Str. 434, takes "Haggai" to be equivalent to "Ḥagariah" (= "God girdeth"). 434, ma "Aggeusza", które mają być równoważne "Ḥagariah" (= "girdeth Boga"). The name is found on Semitic inscriptions-Phenician, Palmyrene, Aramaic, Hebrew; comp. "CIS" lxviii. Nazwisko znajduje się na semickie napisy-Phenician, Palmyrene, aramejski, hebrajski, komp. "WNP" lxviii. 1 and Lidzbarski, "Handbuch der Nordsemitischen Epigraphik," p. 1 i Lidzbarski, "Handbuch der Nordsemitischen Epigraphik", str. 270, Weimar, 1898; it occurs as "Ḥagga" on a tablet from Nippur 270, Weimar, 1898, ale występuje jako "Ḥagga" na tabletkę z Nippur

Very little is known of Haggai's life. Bardzo niewiele wiadomo Aggeusza życia. Ewald ("Propheten des Alten Bundes," p. 178, Göttingen, 1868) concludes from Hag. Ewald ( "Propheten Alten des Bundes", str. 178, Göttingen, 1868) stwierdza z Hag. ii. 3 that he had seen the first Temple, in which case he would have been a very old man at the time of Darius Hystaspes, in the second year of whose reign (520 BC) Haggai appears as a prophetic preacher to stir the people to the work of rebuilding the Temple (Hag. i. 1 et seq.). It is not certain that Haggai was ever in Babylonia. 3, że był postrzegany pierwszej świątyni, w tym przypadku byłby on bardzo stary w momencie Dariusza Hystaspes, w których drugi rok panowania (520 pne) Aggeusza pojawia się jako kaznodzieja do prorocze mieszać ludzi do prace odbudowy świątyni (Hag. I. pkt 1 i nast.). Nie jest pewne, że Aggeusza był kiedykolwiek w Babilonii. He may have lived continuously at Jerusalem (comp. Lam. ii. 9). On może mieć stale mieszkał w Jerozolimie (Comp. Lam. Ii. 9). At all events, to judge by the extent of his book, his public ministry was brief. That Zechariah was the leading prophet of those times (Zech. vii. 1-4) lends plausibility to the assumption that Haggai was nearing death when he made his appeal to the people. W każdym razie, do sędziego o zakres jego książki, jego posługa była krótka publicznych. Zachariasz To był czołowym prorok tych czasów (Zech. VII. 1-4) nadaje wiarygodność na założeniu, że Aggeusza było bliskie śmierci, gdy dokonane Jego odwołanie do ludzi. According to tradition he was born in Chaldea during the Captivity, and was among those that returned under Zerubbabel. Według tradycji był urodzony w chaldejskiej w niewoli, a wśród tych, które zostały zwrócone zgodnie z Zorobabela. It has even been claimed that he was an angel of Yhwh, sent temporarily to earth to move the indifferent congregation (see Hag. i. 13). Twierdzą nawet, że to był Anioł Yhwh, czasowo wysłany na ziemię, aby przenieść obojętni zgromadzenie (patrz Hag. I. 13). He was remembered as a singer of psalms, and as the first to use the term "Hallelujah." Był zapamiętany jako śpiewak w psalmach, a jako pierwszy do używania terminu "Alleluja". In fact, his name is mentioned in the Septuagint superscriptions to Psalms cxii., cxlv.-cxlix., though not in all manuscripts alike (Köhler, "Die Weissagungen Haggais," p. 32; Wright, "Zechariah and His Prophecies," xix. et seq.; B. Jacob, in Stade's "Zeitschrift," xvi. 290; Cheyne and Black, "Encyc. Bibl." ii. 1935, note 2, in reference to Epiphanius, "Vitæ Prophetarum"). W rzeczywistości, jego nazwisko jest wspominane w Septuaginta superscriptions do Psalmów CXII., Cxlv.-CXLIX., Choć nie we wszystkich rękopisów podobne (Köhler, "Die Weissagungen Haggais", str. 32; Wright, "Zachariasz i Jego Proroctwa" XIX. i nast. Jakuba B., w Stade w "Zeitschrift", xvi. 290; Cheyne i Czarnego, "Encyc. Bibl." II. 1935, przypis 2, w odniesieniu do Epifaniusz, "Vitæ Prophetarum"). By Jewish historiography Haggai is numbered among the "men of the Great Synagogue" (BB 15a), or among those that "transmitted revelation" (see Cabala) from their prophetic predecessors to the "men of the Great Synagogue" (Ab. RN i. [recension A, p. 2, ed. Schechter]; comp. Yoma 9b). Przez żydowskiej historiografii Aggeusza jest numerowany wśród "ludzi z Wielkiej Synagogi" (BB 15a), ani wśród tych, którzy "nadawany objawienia" (patrz kabała) od swoich poprzedników prorocze do "ludzi z Wielkiej Synagogi" (ok. RN i . [Rewizja A, str. 2, wyd. Schechter]; komp. Yoma 9b). In his days prophetic inspiration was growing less frequent (ib.). Haggai is credited with having instituted certain practical decisions("taḳḳanot"). W jego dni prorocze natchnienie było rosnące rzadziej (ib.). Aggeusza jest zapisane w wszczęte posiadające pewne praktyczne decyzje ( "taḳḳanot"). Among these were a provision for the intercalation of the month of Adar (RH 19b); a decision in favor of enlarging the altar; a decision permitting the bringing of sacrifices independently of the existence or presence of the Temple (Mid. iii. 1; Zeb. 62; Yer. Naz. ii. 7). Wśród nich były przepis na wtrącenie dnia miesiąca Adar (RH 19b); decyzji na rzecz rozszerzenia ołtarz; decyzji pozwalających na wprowadzenie ofiary niezależnie od istnienia lub obecność świątyni (iii Mid.. 1; Zeb. 62; yer. Naz. Ii. 7). The organization of the priestly service into twenty-four relays (Tosef., Ta'an. ii.; 'Ar. 12b), and the regulation of the wood-contributions (Tosef., Ta'an. iii.; Ta'an. 28; comp. Neh. x. 35), are traced to him. Organizacji kapłańskiej usługi na dwadzieścia cztery przekaźniki (Tosef., Ta'an. II. "Ar. 12b) oraz rozporządzenia z drewna składek (Tosef., Ta'an. III.; Ta'an . 28; komp. Neh. X. 35), są śledzone do niego. Other references to Haggai's legislative influence are given in RH 9; Yeb. Inne odniesienia do Aggeusza legislacyjnych wpływ podano w RH 9; Yeb. 16a; Ḳid. 16a; Kid. 43a; Ḥul. 43a; Ḥul. 137b; Bek. 137b; bek. 57; Naz. 57; naz. 53a. The "seat" () on which he sat as legislator is mentioned (Yeb. 16a).EGH W "siedzenie" (), na którym usiadł, jak to wspomniano ustawodawca (Yeb. 16a). EGH

Emil G. Hirsch Emil G. Hirsch

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest