Epistle to the Hebrews List do Hebrajczyków

General Information Informacje ogólne

The Epistle to the Hebrews is the only New Testament letter not introduced by the name of its author. Na List do Hebrajczyków jest tylko pismo Nowego Testamentu nie wprowadzone przez nazwisko jego autora. Traditionally, it has been ascribed to Saint Paul, but modern scholars suggest that it may have been written by another author, perhaps a disciple of Paul. Tradycyjnie, nie było przypisane do Saint Paul, ale nowoczesne badacze sugerują, że może ona zostać napisana przez innego autora, być może ucznia Pawła. The letter has a symbolic style and sustained argument that mark it as a Hellenistic work based on the Jewish tradition. Pismo ma symboliczną styl i trwała argument, że znak towarowy jako helleńskiego pracy opiera się na tradycji żydowskiej. It was probably written between AD 60 and 90 to a general audience. To był prawdopodobnie napisany między AD 60 i 90 do ogólnej publiczności.

The epistle falls into two parts. List mieści się na dwie części. In the first part, Jesus Christ is described as superior to Moses; he is seen as the high priest who replaces the Levitical priesthood and who establishes a new Covenant to be accepted by faith (chaps. 1 - 10). In the second part, the author gives counsel on persevering faithfully in the new covenant (chaps. 10 - 13). Christians are urged to follow the example of Old Testament heroes of faith. The epistle's teachings on the person of Christ have been important to theology. W pierwszej części, Jezus Chrystus jest opisany jako standard do Mojżesza, jest on postrzegany jako arcykapłana, który zastępuje kapłaństwa i lewici, którzy ustanawia nowe przymierze, które mają być przyjęte przez wiarę (chaps. 1 - 10). W drugiej części, Autor daje rady na trwając wiernie w nowe przymierze (chaps. 10 - 13). chrześcijanie są wezwał do pójścia za przykładem Starego Testamentu bohaterów wiary.'s list naukę na osobę Chrystusa zostały ważne dla teologii.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Anthony J Saldarini Anthony J Saldarini

Bibliography Bibliografia
GW Buchanan, To the Hebrews (1972); H Montefiore, A Commentary on the Epistle to the Hebrews (1964); A Saphir, Epistle to the Hebrews (1983); RM Wilson, Hebrews (1987). GW Buchanan, do Hebrajczyków (1972); H Montefiore, komentarz na List do Hebrajczyków (1964); A Saphir, List do Hebrajczyków (1983); RM Wilson, Hebrajczyków (1987).


Epistle to the Hebrews List do Hebrajczyków

Brief Outline Krótki zarys

  1. Pre-Eminence of Christ. Sprzed Eminence Chrystusa. Christ is superior to Angels and to Moses. Chrystus jest wyższy od aniołów, a do Mojżesza. (1:1-4:13)
  2. Priesthood of Christ. Kapłaństwo Chrystusa. Christ is a Priest like Melchizedek (4:14-10:18) Chrystus jest kapłanem jak Melchizedek (4:14-10:18)
  3. Perseverance of Christians. Wytrwałość chrześcijan. (10:19-12:29)
  4. Postscript, exhortations, personal concerns, benediction (13:1-25) Postscript, nawoływań, osobiste obawy, błogosławieństwo (13:1-25)


He'brews

General Information Informacje ogólne

Hebrews (Acts 6:1) were the Hebrew-speaking Jews, as distinguished from those who spoke Greek. Hebrajczyków (Dz 6:1) były Hebrajski-speaking Żydów, jak odróżnić od tych, którzy zabrali głos greckie.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Epistle to the He'brews List do He'brews

Advanced Information Informacje zaawansowane

(1.) Its canonicity. (1). Jego canonicity. All the results of critical and historical research to which this epistle has been specially subjected abundantly vindicate its right to a place in the New Testament canon among the other inspired books. Wszystkie wyniki krytycznych i badań historycznych, do których ten list został poddany specjalnie obficie bronić swojego prawa do miejsca w kanon Nowego Testamentu wśród innych książek zainspirowało. (2.) Its authorship. (2). Jego autorstwa. A considerable variety of opinions on this subject has at different times been advanced. Znaczna różnorodność opinii w tej sprawie w różnych momentach był zaawansowany. Some have maintained that its author was Silas, Paul's companion. Niektórzy utrzymują, że jej autor był Sylas, Paul's towarzysza. Others have attributed it to Clement of Rome, or Luke, or Barnabas, or some unknown Alexandrian Christian, or Apollos; but the conclusion which we think is best supported, both from internal and external evidence, is that Paul was its author. Inni mają przypisaną mu Klemensa Rzymskiego, lub Łukasza, lub Barnaba, lub nieznane aleksandryjski chrześcijańskiej, czy Apollos, ale zawarcia które naszym zdaniem najlepiej jest obsługiwany, zarówno wewnętrzne i zewnętrzne dowody, że Paweł był jego autorem. There are, no doubt, many difficulties in the way of accepting it as Paul's; but we may at least argue with Calvin that there can be no difficulty in the way of "embracing it without controversy as one of the apostolical epistles." Istnieje bez wątpienia wiele trudności na drodze przyjęcia go jako Paul's, ale możemy przynajmniej z Calvin twierdzą, że nie ma trudności na drodze "oswajają się bez kontrowersji jako jeden z listy apostolski". (3.) Date and place of writing. (3). Data i miejsce pisania. It was in all probability written at Rome, near the close of Paul's two years' imprisonment (Heb. 13:19,24). To był z całą pewnością napisany w Rzymie, w pobliżu zamknięcia Paul's dwóch lat więzienia (Heb. 13:19,24).

It was certainly written before the destruction of Jerusalem (13:10). Został on napisany z pewnością przed zniszczeniem Jerozolimy (13:10). (4.) To whom addressed. (4). Do kogo skierowana. Plainly it was intended for Jewish converts to the faith of the gospel, probably for the church at Jerusalem. Po prostu była przeznaczona dla żydowskich konwertuje do wiary w Ewangelię, prawdopodobnie dla Kościoła w Jerozolimie. The subscription of this epistle is, of course, without authority. Objęcie tego listu jest, oczywiście, bez zezwolenia. In this case it is incorrect, for obviously Timothy could not be the bearer of it (13:23). (5.) Its design was to show the true end and meaning of the Mosaic system, and its symbolical and transient character. W tym przypadku jest on nieprawidłowy, do Tymoteusza oczywiście nie może być zwiastunem go (13:23). (5). Jej projekt został do końca pokazać prawdziwe i znaczeniu tego systemu Mosaic, a jej charakter symboliczny i przemijające. It proves that the Levitical priesthood was a "shadow" of that of Christ, and that the legal sacrifices prefigured the great and all-perfect sacrifice he offered for us. Udowodni, że lewici kapłaństwa był "cieniem" tego Chrystusa, i które prawny prefigured wielkich wyrzeczeń i wszystkich doskonałą ofiarę on dla nas oferowane. It explains that the gospel was designed, not to modify the law of Moses, but to supersede and abolish it. Wyjaśnia, że Ewangelia została zaprojektowana, aby nie modyfikować Prawie Mojżesza, ale i zastępują go zniosło. Its teaching was fitted, as it was designed, to check that tendency to apostatize from Christianity and to return to Judaism which now showed itself among certain Jewish Christians. Jego nauczanie zostało zainstalowane, ponieważ został zaprojektowany, aby sprawdzić, czy tendencja do apostatize z chrześcijaństwem i powrócić do judaizmu, które wykazało, teraz sam wśród niektórych żydowskich chrześcijan.

The supreme authority and the transcendent glory of the gospel are clearly set forth, and in such a way as to strengthen and confirm their allegiance to Christ. Najwyższy organ, a transcendentnej chwały Ewangelii są jasno określone, w taki sposób, aby wzmocnić i potwierdzić swoją wierność Chrystusowi. (6.) It consists of two parts: (a) doctrinal (1-10:18), (b) and practical (10:19-ch. 13). There are found in it many references to portions of the Old Testament. It may be regarded as a treatise supplementary to the Epistles to the Romans and Galatians, and as an inspired commentary on the book of Leviticus. (6). Składa się z dwóch części: (a) doktrynalnych (1-10:18), (b) i praktyczne (10:19-kan. 13). Istnieją w niej znaleźć wiele odniesień do części Starego Testamentu . Może ono być traktowane jako traktat uzupełniających do listy do Rzymian i Galatów, jak i inspirowane komentarzem na temat książki Kapłańska.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Epistle to the Hebrews List do Hebrajczyków

Catholic Information Informacje Katolicki

This will be considered under eight headings: (I) Argument; (II) Doctrinal Contents; (III) Language and Style; (IV) Distinctive Characteristics; (V) Readers to Whom it was Addressed; (VI) Author; (VII) Circumstances of the Composition; (VIII) Importance. Będzie to uznane w ośmiu kategoriach: (I) Argument; (II) Spis treści doktrynalnych; (III), języka i stylu, (iv) cechy charakterystyczne; (V) Czytelnicy, do których zostało skierowane; (VI) Autor; (VII) Okoliczności, w składzie; (VIII) Znaczenie.

I. ARGUMENT I. argument

In the Oldest Greek manuscripts the Epistle to the Hebrews (pros Hebraious) follows the other letters to the Churches and precedes the pastoral letters. W najstarszych rękopisów greckiego na List do Hebrajczyków (profesjonalistów Hebraious) następujące inne pismach do Kościołów i poprzedza listów duszpasterskich. In the later Greek codices, and in the Syriac and Latin codices as well, it holds the last place among the Epistles of St. Paul; this usage is also followed by the textus receptus, the modern Greek and Latin editions of the text, the Douay and Revised Versions, and the other modern translations. W późniejszym greckim codices, aw Syryjski i łacina codices jak również, że posiada ostatnie miejsce wśród Epistles Świętego Pawła, jest również użycie tej, po której następuje Textus Receptus, nowoczesnej greckiej i łacińskiej edycji tekstu, Douay i aktualnych wersji, a także innych nowoczesnych tłumaczeń.

Omitting the introduction with which the letters of St. Paul usually begin, the Epistle opens with the solemn announcement of the superiority of the New Testament Revelation by the Son over Old Testament Revelation by the prophets (Hebrews 1:1-4). Pominięcie wprowadzenie, w którym litery St Paul zwykle rozpoczyna się, List otwarty do uroczystego ogłoszenia wyższości Nowego Testamentu Apokalipsa przez Syna nad Starym Testamencie przez proroków, Objawienia (Hebrajczyków 1:1-4). It then proves and explains from the Scriptures the superiority of this New Covenant over the Old by the comparison of the Son with the angels as mediators of the Old Covenant (i, 5-ii, 18), with Moses and Josue as the founders of the Old Covenant (iii, 1-iv, 16), and, finally, by opposing the high-priesthood of Christ after the order of Melchisedech to the Levitical priesthood after the order of Aaron (v, 1-x, 18). Następnie okazuje się i wyjaśnia z Pisma wyższość tego Nowego Przymierza nad Starym przez porównanie Syna z aniołami jako mediatorów Starego Przymierza (I, 5-II, 18), z Mojżeszem i Josué jako założycieli Starego Przymierza (III, 1 IV, 16) i, wreszcie, przez sprzeciwiające się wysokiej kapłaństwa Chrystusa po rzędu Melchisedech do kapłaństwa lewici po porządku Aarona (v, 1-x, 18). Even in this mainly doctrinal part the dogmatic statements are repeatedly interrupted by practical exhortations. Nawet w tym głównie doktrynalne części dogmatycznej są wielokrotnie przerywane przez praktyczne nawoływań. These are mostly admonitions to hold fast to the Christian Faith, and warnings against relapse into the Mosaic worship. Są to głównie admonitions posiadania szybko do wiary chrześcijańskiej, a ostrzeżenia przed nawrotu do kultu Mozaika. In the second, chiefly hortatory, part of the Epistle, the exhortations to steadfastness in the Faith (x, 19-xii, 13), and to a Christian life according to the Faith (xii, 14-xiii, 17), are repeated in an elaborated form, and the Epistle closes with some personal remarks and the Apostolic salutation (xiii, 18-25). W drugim, głównie hortatory, część z List, do nawoływań do cierpliwości w wierze (x, 19-XII, 13), i do chrześcijańskiego życia według wiary (XII, XIII, 14, 17), s ± powtarzane opracowany w formie, a zamyka List z niektórych osobistych uwag pozdrowienie i Apostolskie (XIII, 18-25).

II. DOCTRINAL CONTENTS Doktrynalnych TREŚCI

The central thought of the entire Epistle is the doctrine of the Person of Christ and His Divine mediatorial office. Centralny myśli całego List jest doktryna o osobie Chrystusa i Jego Boskiego mediatorial urzędu. In regard to the Person of the Saviour the author expresses himself as clearly concerning the true Divine nature of Christ as concerning Christ's human nature, and his Christology has been justly called Johannine. W odniesieniu do osoby, z Zbawiciela autor wyraża się jako wyraźnie dotyczących prawdziwej Boskiej natury Chrystusa jako dotyczące ludzkiej natury Chrystusa i Jego Chrystologia została słusznie nazywany Johannine. Christ, raised above Moses, above the angels, and above all created beings, is the brightness of the glory of the Father, the express image of His Divine nature, the eternal and unchangeable, true Son of God, Who upholdeth all things by the word of His power (i, 1-4). Chrystusie, poruszonych wyżej Mojżesza, powyżej aniołów, a przede wszystkich istot stworzonych, jest jasność w chwale Ojca, wyraźnej obrazu Jego Boskiej naturze, wieczne i niezmiennych, prawdziwy Syn Boży, który upholdeth wszystko przez słowo Jego moc (I, 1-4). He desired, however, to take on a human nature and to become in all things like unto us human beings, sin alone excepted, in order to pay man's debt of sin by His passion and death (ii, 9-18; iv, 15, etc.). Sam chciał jednak, aby podjąć na ludzką naturę i stać się we wszystkim podobny do nas ludzi, z wyjątkiem grzechu samodzielnie, w celu zapłaty długu człowiek grzechu przez Jego męki i śmierci (II, 9-18; IV, 15 , Itp.). By suffering death He gained for Himself the eternal glory which He now also enjoys in His most holy humanity on His throne at the right hand of the Father (i, 3; ii, 9; viii, 1; xii, 2, etc.). On przez cierpienie śmierci zyskał sobie wieczną chwałą, która cieszy się on teraz także w Jego Najświętszym ludzkości na Jego tronie po prawej ręce Ojca (I, 3, II, 9; VIII, 1, XII, 2, itd.) . There He now exercises forever His priestly office of mediator as our Advocate with the Father (vii, 24 sq.). Nie wykonuje teraz On zawsze Jego kapłańskiego urzędu jako nasz rzecznik mediatora z Ojcem (vii, 24 sq).

This doctrine of the priestly office of Christ forms the chief subject-matter of the Christological argument and the highest proof of the pre-eminence of the New Covenant over the Old. Ta doktryna kapłańskiego urzędu Chrystusa formularzy główny przedmiot argument chrystologiczne i najwyższy dowód sprzed ogromne znaczenie Nowego Przymierza nad Starym. The person of the High-priest after the order of Melchisedech, His sacrifice, and its effects are opposed, in an exhaustive comparison, to the Old Testament institutions. Osoba z wysokim kapłanem po rzędu Melchisedech, Jego ofiarę, a jej skutki są przeciw, w wyczerpujący porównania, w Starym Testamencie instytucji. The Epistle lays special emphasis on the spiritual power and effectiveness of Christ's sacrifice, which have brought to Israel, as to all mankind, atonement and salvation that are complete and sufficient for all time, and which have given to us a share in the eternal inheritance of the Messianic promises (i, 3; ix, 9-15, etc.). The List stanowi szczególny nacisk na duchową moc i skuteczność ofiary Chrystusa, które przyczyniły się do Izraela, do wszystkich ludzi, obrzędu i zbawienia, które są kompletne i wystarczające dla wszystkich czas, a które dały nam udział w wiecznym dziedzictwem z mesjanistyczny obietnic (I, 3; IX, 9-15, itd.). In the admonitory conclusions from these doctrines at the end we find a clear reference to the Eucharistic sacrifice of the Christian altar, of which those are not permitted to partake who still wish to serve the Tabernacle and to follow the Mosaic Law (xiii, 9 sq.). W admonitory wnioski z tych doktryn w końcu znajdujemy wyraźne odniesienie do eucharystycznej ofiary chrześcijańskiej ołtarz, z którego te nie są dopuszczone do udziału, którzy nadal chcą służyć tabernakulum i postępuj zgodnie z ustawą Mozaika (XIII, 9 ha .).

In the Christological expositions of the letter other doctrines are treated more or less fully. W chrystologiczny wystaw na piśmie innych doktryn traktowane są mniej lub bardziej pełne. Special emphasis is laid on the setting aside of the Old Covenant, its incompleteness and weakness, its typical and preparatory relation to the time of the Messianic salvation that is realized in the New Covenant (vii, 18 sq.; viii, 15; x, 1, etc.). Szczególny nacisk jest położony na uchylenie Starego Przymierza, i niekompletnością jego słabości, jego typowych i przygotowawcze związane z czasem mesjańska zbawienia, który jest realizowany w Nowym Przymierzu (vii, 18 sq; VIII, 15; x, 1, itp.). In the same manner the letter refers at times to the four last things, the resurrection, the judgment, eternal punishment, and heavenly bliss (vi, 2, 7 sq.; ix, 27, etc.). W ten sam sposób odnosi się na piśmie do czterech razy ostatnich rzeczy, zmartwychwstanie, wyrok, kara wieczne, a niebiańskiej błogości (vi, 2, 7 kw., IX, 27, itp.). If we compare the doctrinal content of this letter with that of the other epistles of St. Paul, a difference in the manner of treatment, it is true, is noticeable in some respects. Jeśli porównać doktrynalnych treścią niniejszego listu z drugiej, że z listy świętego Pawła, różnica w sposobie traktowania, prawdą jest, jest zauważalne w niektórych aspektach. At the same time, there appears a marked agreement in the views, even in regard to characteristic points of Pauline doctrine (cf. J. Belser, "Einleitung" 2nd ed., 571-73). Jednocześnie, nie pojawia się w umowie oznaczony poglądów, nawet w odniesieniu do charakterystycznych punktów Pauline doktryna (por. J. Belser, "Einleitung" 2nd ed., 571-73). The explanation of the differences lies in the special character of the letter and in the circumstances of its composition. Objaśnienie różnic polega na szczególny charakter pisma i okoliczności, w jego skład.

III. LANGUAGE AND STYLE Języka i stylu

Even in the first centuries commentators noticed the striking purity of language and elegance of Greek style that characterized the Epistle to the Hebrews (Clement of Alexandria in Eusebius, "Hist. Eccl.", VI, xiv, n.2-4; Origen, ibid., VI, xxv, n. 11-14). Nawet w pierwszych wiekach komentatorzy zauważyli w strajku czystości i elegancji języka greckiego w stylu, że charakteryzuje List do Hebrajczyków (Klemens Aleksandryjski w Euzebiusza, Hist. Eccl. ", VI, XIV, n.2-4; Orygenes, Ibidem., VI, XXV, n. 11-14). This observation is confirmed by later authorities. In fact the author of the Epistle shows great familiarity with the rules of the Greek literary language of his age. Ta obserwacja jest potwierdzone później przez władze. W rzeczywistości autorem List wskazuje na wielką zażyłość z zasadami greckiego języka literackiego jego wieku. Of all the New Testament authors he has the best style. Wszystkich autorów Nowego Testamentu ma najlepszego stylu. His writing may even be included among those examples of artistic Greek prose whose rhythm recalls the parallelism of Hebrew poetry (cf. Fr. Blass, "[Barnabas] Brief an die Hebraer". Text with indications of the rhythm, Halle, 1903). Jego pisanie, może być nawet wśród tych przykładów greckiej prozy artystycznej, której rytm przypomina równoległości poezji Hebrajski (por. ks. Blass, "[Barnaba] Krótki jeden Hebraer umrzeć". Tekstowe z oznaczeniami z rytmu, Halle, 1903). As regards language, the letter is a treasure-house of expressions characteristic of the individuality of the writer. Jeśli chodzi o język, pismo jest skarb-dom wyrażenia charakterystyczne dla indywidualności tego pisarza. As many as 168 terms have been counted which appear in no other part of the New Testament, among them ten words found neither in Biblical or classical Greek, and forty words also which are not found in the Septuagint. Aż 168 kategoriach zostały policzone, które znajdują się w żadnej innej części Nowego Testamentu, wśród nich dziesięciu słów znaleziono ani w biblijnej lub klasycznego greckiego, i czterdzieści również słowa, które nie występują w Septuaginta. One noticeable peculiarity is the preference of the author for compound words (cf. E. Jacquier, "Histoire des livres du NT", I, Paris, 1903, 457-71; Idem in Vig., "Dict. de la Bible". III, 530-38). Ciekawostką jest jednym zauważalne preferencję dla autora wyrazów złożonych (por. E. Jacquier, "Histoire des livres du NT", I, Paryż, 1903, 457-71; jw w Vig. "Dict. De la Bible". III, 530-38). A comparison of the letter as regards language and style with the other writings of St. Paul confirms in general the opinion of Origen that every competent judge must recognize a great difference between them (in Eusebius, "Hist. Eccl.", VI, xxv, n. 11). Porównanie piśmie w zakresie języka i stylu z innych pism św potwierdza w ogólnej opinii Orygenesa, że każdy sędzia musi rozpoznać właściwy wielka różnica między nimi (w Euzebiusza, Hist. Eccl. ", VI, xxv , N. 11).

IV. DISTINCTIVE CHARACTERISTICS Charakterystyczne

Among other peculiarities we should mention: Wśród innych osobliwości należy wspomnieć:

The absence of the customary form of the Pauline letters. Braku zwyczajowych postaci Paulinów liter. The usual opening with the Apostolic greeting and blessing is entirely lacking; nor is there any clear evidence of the epistolary character of the writing until the brief conclusion is reached (xiii, 18-25). Zazwyczaj otwarcia z pozdrowienie i błogosławieństwo Apostolskie jest całkowicie brakuje, ani też nie jest jasne, istnieją dowody na listowy charakter pisma, aż krótki wniosek został wyciągnięty (XIII, 18-25). On this account some have preferred to regard the letter rather as a homily, but this is plainly incorrect. Na tym koncie kilka wolała mieć na uwadze pismo raczej jako homilii, ale to jest po prostu błędne. According to the statement of the author it is an admonition and exhortation (logos tes karakleseos, xiii, 22), which, above all, presupposes a well-defined situation of an actually existing individual Church. Zgodnie z oświadczeniem autora jest napomnienie i wezwanie (logo tes karakleseos, XIII, 22), która przede wszystkim zakłada, dobrze zdefiniowanych sytuacji na faktycznie istniejących indywidualnych Kościoła.

The method of citing from the Old Testament. Metoda cytując ze Starego Testamentu. The author in his instruction, demonstration, and exhortation draws largely from the copious treasures of the Old Testament. Autora w jego instrukcji, demonstracji i wezwania w dużej mierze czerpie z dużą treasures w Starym Testamencie. All the citations follow the text of the Septuagint even where this varies from the Masoretic text, unless the citation is freely rendered according to the sense and without verbal exactness (examples, i, 6; xii, 20; xiii, 5). Wszystkie odniesienia się do tekstu z Septuaginta nawet jeżeli różni się od Masoretic tekst, chyba że cytat jest swobodnie wydanego zgodnie z rozsądkiem i bez słownych dokładnością (przykłady, I, 6; XII, 20; XIII, 5). In the other Pauline letters, it is true, quotations from the Old Testament generally follow the Greek translation even when the text varies, but the Apostle at times corrects the Septuagint by the Hebrew, and at other times, when the two do not agree, keeps closer to the Hebrew. W innych Listach Pawłowych, prawdą jest, cytaty ze Starego Testamentu generalnie zgodne z greckim tłumaczeniem, nawet jeśli tekst jest różna, ale Apostoł czasami koryguje Septuaginta w języku hebrajskim, a w innym czasie, kiedy dwóch nie zgadzają się, prowadzi do hebrajskiego.

In regard to the formula with which the citations are introduced, it is worthy of note that the expression "It is written", so commonly used in the New Testament, occurs only once in the Epistle to the Hebrews (x, 7). W odniesieniu do wzoru, w którym zostały wprowadzone cytatów, jest godne uwagi, że wyrażenie "Jest napisane", tak powszechnie stosowany w Nowym Testamencie, występuje tylko raz na List do Hebrajczyków (x, 7). In this Epistle the words of Scripture are generally given as the utterance of God, at times also of Christ or the Holy Spirit. List w tej słowa Pisma Świętego są na ogół podane jako wypowiedzi Boga, czasami również Chrystusa i Ducha Świętego.

V. READERS TO WHOM IT WAS ADDRESSED V. czytelników, do których została skierowana

According to the superscription, the letter is addressed to "Hebrews". Zgodnie z napis, pismo skierowane jest do "Hebrajczyków". The contents of the letter define more exactly this general designation. Treści literę określić bardziej dokładnie tą ogólną nazwą. Not all Israelites are meant, but only those who have accepted the faith in Christ. Furthermore, the letter could hardly have been addressed to all Jewish Christians in general. Izraelici nie wszystkie są przeznaczone, ale tylko tych, którzy przyjęli wiarę w Chrystusa. Ponadto, w piśmie z trudem mógłby zostały skierowane do wszystkich chrześcijan żydowskich w ogóle. It presupposes a particular community, with which both the writer of the letter and his companion Timothy have had close relations (xiii, 18-24), which has preserved its faith in severe persecutions, and has distinguished itself by works of charity (x, 32-35), which is situated in a definite locality, whither the author hopes soon to come (xiii, 19, 23). The place itself may also be inferred from the content with sufficient probability. Zakłada ona szczególnym społeczności, w której zarówno pisarz pisma i jego towarzysz Timothy miał bliskie stosunki (XIII, 18-24), który zachował swoją wiarę w ciężkich prześladowań, a sama przez wybitnych dzieł charytatywnych (x, 32-35), który znajduje się w określonym miejscu, dokąd autor ma nadzieję, że wkrótce się (XIII, 19, 23). Samej miejscowości może być również wywnioskować z treści wystarczające prawdopodobieństwo. For although many modern commentators incline either to Italy (on account of xiii, 24), or to Alexandria (on account of the reference to a letter of Paul to the Alexandrians in the Muratorian Canon and for other reasons), or leave the question undecided, yet the entire letter is best suited to the members of the Jewish Christian Church of Jerusalem. Choć dla wielu komentatorów nowoczesnych nagiąć albo do Włoch (ze względu na XIII, 24), lub do Aleksandrii (ze względu na odniesienie do listu Pawła do aleksandryjski w Muratorian Canon i innych przyczyn), albo pozostawić pytanie niezdecydowani , Ale całego listu najlepiej nadaje się do członków żydowskiej chrześcijańskiego Kościoła w Jerozolimie. What is decisive above all for this question is the fact that the author presupposes in the readers not only an exact knowledge of the Levitical worship and all its peculiar customs, but, furthermore, regards the present observance of this worship as the special danger to the Christian faith of those addressed. Co to jest decydujące przede wszystkim na to pytanie jest fakt, że autor zakłada w czytelnicy nie tylko dokładną wiedzę na temat kultu lewici i wszystkich jego specyficznych obyczajów, ale także, w odniesieniu do obecnych przestrzegania niniejszego kultu jako szczególne zagrożenie dla Wiary chrześcijańskiej tych zająć. His words (cf. particularly x, 1 sq.) may, if necessary, perhaps permit of another interpretation, but they indicate Jerusalem with the highest probability as the Church for which the letter is intended. Jego słowa (por. zwłaszcza x, 1 kw.), mogą, w razie konieczności, być może zezwolić innej interpretacji, ale wskazują Jerozolimy z najwyższym prawdopodobieństwem jak Kościół, dla których jest przeznaczony pismo. There alone the Levitical worship was known to all by the daily offering of sacrifices and the great celebrations of the Day of Atonement and of other feast-days. Nie sam lewici kultu był znany wszystkim przez codzienne ofiary i wyrzeczenia wielkie obchody Dzień pokuty i inne święto dni. There alone this worship was continuously maintained according to the ordinances of the Law until the destruction of the city in the year 70. Nie sam tego kultu była stale utrzymywane zgodnie z rozporządzeń do ustawy aż do zniszczenia miasta w roku 70.

VI. AUTHOR AUTOR

Even in the earliest centuries the question as to the author of the Epistle to the Hebrews was much discussed and was variously answered. Nawet w najwcześniejszym wieku pytanie do autora na List do Hebrajczyków został omówiony bardzo różnorodnie i odpowiedzi. The most important points to be considered in answering the inquiry are the following: Najważniejsze punkty, które należy uwzględnić w odpowiedzi na dochodzenia są następujące:

(1) External Evidence (1) Dowody zewnętrzne

(a) In the East the writing was unanimously regarded as a letter of St. Paul. Eusebius gives the earliest testimonies of the Church of Alexandria in reporting the words of a "blessed presbyter" (Pantaenus?), as well as those of Clement and Origen (Hist. Eccl., VI, xiv, n. 2-4; xxv, n. 11-14). (a) W piśmie z Wschodzie został jednomyślnie uznawane za listu św. Euzebiusza daje najwcześniej świadectwa Kościoła w Aleksandrii sprawozdawczości słowa o "błogosławiony kapłana" (Pantaenus?), jak również Clement i Orygenes (Hist. Eccl., VI, XIV, nr 2-4; XXV, n. 11-14). Clement explains the contrast in language and style by saying that the Epistle was written originally in Hebrew and was then translated by Luke into Greek. Klemensa wyjaśnia, w przeciwieństwie do języka i stylu, że list został napisany pierwotnie w języku hebrajskim, a następnie został przetłumaczony na język grecki przez Łukasza. Origen, on the other hand, distinguishes between the thoughts of the letter and the grammatical form; the former, according to the testimony of "the ancients" (oi archaioi andres), is from St. Paul; the latter is the work of an unknown writer, Clement of Rome according to some, Luke, or another pupil of the Apostle, according to others. In like manner the letter was regarded as Pauline by the various Churches of the East: Egypt, Palestine, Syria, Cappadocia, Mesopotamia, etc. (cf. the different testimonies in BF Westcott, "The Epistle to the Hebrews", London, 1906, pp. lxii-lxxii). Orygenes, az drugiej strony, rozróżnia myśli na piśmie i formy gramatyczne; dawnego, według zeznań "starożytne" (oi archaioi Andres), jest z St Paul, ten ostatni jest w pracy z nieznany pisarz, Klemens Rzymski według niektórych, Luke, lub innym uczniem Apostoła, w zależności od innych. W podobny sposób, pismo było traktowane jako Pauline przez różnych Kościołów Wschodu: Egiptu, Palestyny, Syrii, Kapadocji, Mezopotamii, itd. (por. różnych zeznań w BF westcott, "The List do Hebrajczyków", Londyn, 1906, pp. LX-LXX). It was not until after the appearance of Arius that the Pauline origin of the Epistle to the Hebrews was disputed by some Orientals and Greeks. (b) In Western Europe the First Epistle of St. Clement to the Corinthians shows acquaintance with the text of the writing (chs. ix, xii, xvii, xxxvi, xlv), apparently also the "Pastor" of Hermas (Vis. II, iii, n.2; Sim. I, i sq.). Hippolytus and Irenaeus also knew the letter but they do not seem to have regarded it as a work of the Apostle (Eusebius, "Hist. Eccl.", xxvi; Photius, Cod. 121, 232; St. Jerome, "De viris ill.", lix). Dopiero po ukazaniu Arius, że Pauline pochodzenia na List do Hebrajczyków zostało zakwestionowane przez niektóre rasy orientalnej i Grecy. (B) W Europie Zachodniej Pierwszy List św Klemensa do Koryntian pokazuje znajomy z tekstem z piśmie (chs. IX, XII, XVII, XXXVI, XLV), najwyraźniej również "Pastor" z Hermasa (Vis. II, III, n.2; Sim. I, I kw.). Hipolit i Ireneusz wiedział również pismo ale oni nie wydają się traktować ją jako dzieło Apostoła (Euzebiusz, "Hist. Eccl." XXVI; Photius, Cod. 121, 232; St Jerome, "De viris złego." lix). Eusebius also mentions the Roman presbyter Caius as an advocate of the opinion that the Epistle to the Hebrews was not the writing of the Apostle, and he adds that some other Romans, up to his own day, were also of the same opinion (Hist. Eccl., VI, xx, n.3). Euzebiusz wspomina również rzymskiego kapłana Caius jako orędownik zdania, że List do Hebrajczyków nie był piśmie Apostoła, a on dodaje, że kilka innych Rzymian, aż do jego epoce, również tego samego zdania (Hist. Eccl., VI, xx, N.3). In fact the letter is not found in the Muratorian Canon; St. Cyprian also mentions only seven letters of St. Paul to the Churches (De exhort. mart., xi), and Tertullian calls Barnabas the author (De pudic., xx). W rzeczywistości pismo nie zostanie znaleziony w Muratorian Canon, św Cyprian również wspomina tylko siedem listów świętego Pawła do Kościołów (De nawoływać. Mart., XI), a Tertulian nazywa Barnaba autora (De pudic., Xx) . Up to the fourth century the Pauline origin of the letter was regarded as doubtful by other Churches of Western Europe. Do czwartego wieku Pauline pochodzenia listu było uznać za wątpliwe przez inne Kościoły z Europy Zachodniej. As the reason for this Philastrius gives the misuse made of the letter by the Novatians (Haer., 89), and the doubts of the presbyter Caius seem likewise to have arisen from the attitude assumed towards the letter by the Montanists (Photius, Cod. 48; F. Kaulen, "Einleitung in die Hl. Schrift Alten und Neuen Testaments", 5th ed., Freiburg, 1905, III, 211). Jako przyczynę tego Philastrius daje nadużycia dokonane na piśmie przez Novatians (Haer., 89), a wątpliwości w Caius kapłana wydaje się również, aby pojawiły się od postawy wobec założyć pismo Montanists (Photius, Cod. 48; F. Kaulen, "Einleitung in die Hl. Schrift und Neuen Alten Testament", 5th ed., Freiburg, 1905, III, 211).

After the fourth century these doubts as to the Apostolic origin of the Epistle to the Hebrews gradually became less marked in Western Europe. Po czwarte wieku tych wątpliwości co do pochodzenia tego Apostolskiego List do Hebrajczyków stopniowo stał się mniej wyraźny w Europie Zachodniej. While the Council of Carthage of the year 397, in the wording of its decree, still made a distinction between Pauli Apostoli epistoloe tredecim (thirteen epistles of Paul the Apostle) and eiusdem ad Hebroeos una (one of his to the Hebrews) (H. Denzinger, "Enchiridion", 10th ed., Freiburg, 1908, n. 92, old n. 49), the Roman Synod of 382 under Pope Damasus enumerates without distinction epistoloe Pauli numero quatuordecim (epistles of Paul fourteen in number), including in this number the Epistle to the Hebrews (Denzinger, 10th ed., n. 84). Podczas gdy Rada w Kartaginie w roku 397, w treści jego dekret, w dalszym ciągu dokonywane rozróżnienie między Pauli Apostoli epistoloe tredecim (trzynaście listy Pawła Apostoła) i eiusdem ad una Hebroeos (jeden z jego do Hebrajczyków) (H. Denzinger, "Enchiridion", 10th ed., Freiburg, 1908, n. 92, stare n. 49), rzymskiego Synodu mocy 382 Damazy wykrywa bez rozróżnienia epistoloe Pauli numero quatuordecim (listy Pawła w numer czternaście), w tym ten numer na List do Hebrajczyków (Denzinger, 10th ed., n. 84). In this form also the conviction of the Church later found permanent expression. W tej formie również przekonanie Kościoła później znaleźć stałe wypowiedzi. Cardinal Cajetan (1529) and Erasmus were the first to revive the old doubts, while at the same time Luther and the other Reformers denied the Pauline origin of the letter. Kardynał Kajetan (1529) i Erasmus były najpierw ożywić stare wątpliwości, a jednocześnie Lutra i innych reformatorów zaprzeczył Pauline pochodzenia listu.

(2) Internal Evidences (2) dowody wewnętrzne

(a) The content of the letter bears plainly the stamp of genuine Pauline ideas. In this regard it suffices to refer to the statements above concerning the doctrinal contents of the Epistle (see II). (a) treść listu opatrzony pieczęcią prostu prawdziwa Pauline pomysłów. W tym względzie wystarczy odnieść się do powyższych stwierdzeń dotyczących treści doktrynalne z List (patrz II).

(b) The language and style vary in many particulars from the grammatical form of the other letters of Paul, as in sufficiently shown above (see III). (b) język i styl różnią się w wielu szczegółowych od formy gramatyczne w innych listów Pawła, jak wykazano powyżej, w wystarczającym stopniu (patrz III).

(c) the distinctive characteristics of the Epistle (IV) favour more the opinion that the form in which it is cast is not the work of the author of the other Apostolic letters. (c) cechy charakterystyczne tego List (IV) za bardziej zdania, że forma, w jakiej jest nie jest oddanych pracy autora w innych pismach apost.

(3) Most Probable Solution (3) najbardziej prawdopodobnej Solution

From what has been said it follows that the most probable solution of the question as to the author is that up to the present time the opinion of Origen has not been superseded by a better one. Od tego, co zostało powiedziane wynika, że najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem kwestii, autor jest, że do chwili obecnej opinii Orygenes nie został zastąpiony przez lepszy. It is, consequently, necessary to accept that in the Epistle to the Hebrews the actual author is to be distinguished from the writer. To jest, co za tym idzie, konieczne do przyjęcia, że w List do Hebrajczyków rzeczywistego autora należy odróżnić od pisarza. No valid reason has been produced against Paul as the originator of the ideas and the entire contents of the letter; the belief of the early Church held throughout with entire correctness to this Apostolic origin of the Epistle. Ważnej przyczyny nie zostały wyprodukowane przed Pawła jako twórca idei i całą treść listu, a wiara w początkach Kościoła, która odbyła się w całej z całej poprawności do tego Apostolskiego List z pochodzenia.

The writer, the one to whom the letter owes its form, had apparently been a pupil of the Apostle. Pisarz, jeden, któremu zawdzięcza swoją formę listu, miał najwyraźniej został uczniem apostoła. It is not possible now, however, to settle his personality on account of the lack of any definite tradition and of any decisive proof in the letter itself. Nie jest możliwe obecnie, jednak do rozliczyć jego osobowości ze względu na brak jakichkolwiek precyzyjnych tradycji i wszelkich decydujący dowód w piśmie sama. Ancient and modern writers mention various pupils of the Apostle, especially Luke, Clement of Rome, Apollo, lately also Priscilla and Aquila. Starodawnych i współczesnych pisarzy wspomina uczniów z różnych Apostoła, a zwłaszcza Łukasza, Klemensa Rzymskiego, Apollo, ostatnio również Pryscylla i Akwila.

VII. CIRCUMSTANCES OF THE COMPOSITION Okoliczności składu

An examination both of the letter itself and of the earliest testimonies of tradition, in reference to the circumstances of its composition, leads to the following conclusions: Badania zarówno na piśmie, a sama z pierwszych zeznań tradycji, w odniesieniu do sytuacji w swoim składzie, prowadzi do następujących wniosków:

(1) The place of composition was Italy (13:24), and more precisely Rome (inscription at end of the Codex Alexandrinus), where Paul was during his first imprisonment (61-63). (1) miejsce w składzie była Włochy (13:24), a dokładniej Rzym (napis na koniec Codex alexandrinus), podczas gdy Paweł był jego pierwszym więzienia (61-63).

(2) The date of its production should certainly be placed before the destruction of Jerusalem (70), and previous to the outbreak of the Jewish War (67), but after the death of James, Bishop of Jerusalem (62). (2) datę jego produkcji z pewnością powinny być umieszczone przed zniszczeniem Jerozolimy (70), a poprzedni do wybuchu wojny żydowskiej (67), ale po śmierci Jakuba, biskupa Jerozolimy (62). According to ch. Zgodnie z kan. xiii, 19, 23, the Apostle was no longer a prisoner. XIII, 19, 23, apostoł nie jest już więźniem. The most probable date for its composition is, therefore, the second half of the year 63 or the beginning of 64, as Paul after his release from imprisonment probably soon undertook the missionary journey "as far as the boundaries of Western Europe" (St. Clement of Rome, "I Epistle to the Corinthians", v, n. 7), that is to Spain. Najbardziej prawdopodobną datą jego skład jest zatem, w drugiej połowie roku 63 lub początek 64, jak Paul po jego zwolnieniu z więzienia podjął prawdopodobnie wkrótce w podróż misyjną ", jeśli chodzi o granice Europy Zachodniej" (St. Klemensa Rzymskiego, "I List do Koryntian", V, n. 7), że jest Hiszpania.

(3) The reason for its composition is probably to be found in the conditions existing in the Jewish Christian Church at Jerusalem. (3) przyczyny jego skład jest prawdopodobnie można znaleźć w warunkach istniejących w żydowskim chrześcijańskiego Kościoła w Jerozolimie. The faith of the Church might fall into great danger through continued persecution by the Jews, who had put James, the head of the community to a violent death. Wiary Kościoła może wchodzić w wielkim niebezpieczeństwie, poprzez nieprzerwane przez prześladowania Żydów, którzy umieścić James, szef wspólnoty do gwałtownej śmierci. Precisely at this period the services in the temple were celebrated with great pomp, as under Albinus (62-64) the magnificent building was completed, while the Christian community had to struggle with extreme poverty. Właśnie w tym okresie służby w świątyni były obchodzone z wielką parada, w ramach Albinus (62-64) Wspaniały budynek został ukończony, natomiast wspólnota chrześcijańska musiał walczyć ze skrajnego ubóstwa. The national movement which began shortly before the outbreak of the last Jewish war would increase the danger. Krajowy ruch, który rozpoczął się tuż przed wybuchem ostatniej wojny żydowskiej zwiększyłoby zagrożeń. These circumstances might lead the Apostle to write the letter. Okoliczności te mogą prowadzić Apostoła do napisania listu.

(4) The Apostle himself declares the aim of his writing to be the consolation and encouragement of the faithful (xiii, 22). (4) sam Apostoł deklaruje, celem jego piśmie, które mają być pociechy i zachęty ze strony wiernych (XIII, 22). The argument and context of the letter show that Paul wished especially to exhort to steadfastness in the Christian Faith and to warn against the danger of apostasy to the Mosaic worship. Argument i kontekście listu wskazują, że Paweł chciał zwłaszcza do nawoływać do cierpliwości w wierze chrześcijańskiej i ostrzec przed niebezpieczeństwem do apostazji Mozaika kultu.

VIII. IMPORTANCE ZNACZENIE

The chief importance of the Epistle is in its content of theological teaching. It is, in complete agreement with the other letters of St. Paul, a glorious testimony to the faith of the Apostolic time; above all it testifies to the true Divinity of Jesus Christ, to His heavenly priesthood, and the atoning power of His death. Głównego znaczenia danego List jest w jego teologicznej treści nauczania. Jest w pełni zgadzają się z innych pism Apostoła, chwalebne świadectwo wiary apostolskiej czasu, przede wszystkim świadczy o prawdziwe Bóstwo Jezusa Chrystusa, do Jego niebiańskiej kapłaństwa, a atoning moc Jego śmierci.

Publication information Written by Leopold Fonck. Publikacja informacji napisanej przez Leopolda FONCK. Transcribed by Judy Levandoski. Przepisywane przez Judy Levandoski. Dedicated to Br. Terance Thielen, TOR The Catholic Encyclopedia, Volume VII. Poświęcone br. Terance Thielen, TOR Encyklopedia Katolicka, tom VII. Published 1910. Opublikowany 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1910. Nihil obstat, 1 czerwca 1910. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + Kardynał John Farley, Archbishop of New York


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest