Holiness Świętość

General Information Informacje ogólne

The basic meaning of holiness is "separateness". It refers to anything separated from the common and dedicated to sacred use. Podstawowe znaczenie ma świętości "odrębność". Odnosi się on do niczego oddzielić od wspólnych i dedykowane do użytku świętej. Holiness originates in God and is communicated to things, places, times, and persons engaged in His Service. W świętości Boga pochodzi i jest przekazywane do rzeczy, miejsca, czasu i osób zaangażowanych w jego pracy.

God demands that His people be holy, ie, separated unto Him (Num. 15:40,41; Deut. 7:6). Bóg żąda, aby Jego lud był święty, to znaczy, oddzielonych do Niego (Num. 15:40,41; Deut. 7:6). Jesus is the Holy One of God (Mark 1:24; Luke 4:34; John 6:69). Jezus jest Świętym Boga (Marka 1:24, Łukasza 4:34; Jan 6:69).

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Ho'liness

Advanced Information Informacje zaawansowane

Holiness, in the highest sense belongs to God (Isa. 6:3; Rev. 15:4), and to Christians as consecrated to God's service, and in so far as they are conformed in all things to the will of God (Rom. 6:19, 22; Eph. 1:4; Titus 1:8; 1 Pet. 1:15). Świętości, w najwyższym sensie należy do Boga (Isa. 6:3; Rev 15:4), aby chrześcijanie, jak i osoby konsekrowane do służby Panu Bogu, w jakim są one zgodne we wszystkim z wolą Bożą (Rz . 6:19, 22; Ef. 1:4; Tytusa 1:8; 1 P. 1:15). Personal holiness is a work of gradual development. Osobistej świętości jest dziełem stopniowym rozwojem. It is carried on under many hindrances, hence the frequent admonitions to watchfulness, prayer, and perseverance (1 Cor. 1:30; 2 Cor. 7:1; Eph. 4:23, 24). Jest to realizowane na mocy wiele przeszkód, stąd częste admonitions do czujność, modlitwa, i wytrwałości (1 Kor. 1:30; 2 Kor. 7:1; Ef. 4:23, 24). (See Sanctification.) (Patrz uświęcenia.)

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Holiness Świętość

Advanced Information Informacje zaawansowane

Holiness is the religious term par excellence. Świętość jest religijne pojęcie par excellence. A close connection is to be found everywhere between religion and the holy. A ścisły związek znajduje się wszędzie między religią i świętych. At the heart of religion is the numinous, the vastly mysterious (the mysterium tremendum, Otto), the supernaturally threatening. W centrum religii jest numinous, w ogromnie tajemniczy (mysterium tremendum, Otto), w supernaturally zagrażające. All are contained in the idea of "the Holy." Wszystkie są zawarte w idei "Świętego". Holiness, in a great variety of expressions, is the inmost core of religious faith and practice. Świętości, w bardzo różnych określeń, jest najgłębszy rdzeń wiary i praktyk religijnych.

In the OT W OT

In the OT holiness is spoken of primarily in relation to God, eg, "the Lord is holy!" OT w świętości jest używany głównie w odniesieniu do Boga, np. "Pan jest święty!" (Ps. 99:9). (Ps. 99:9). Holiness refers to his essential nature; it is not so much an attribute of God as it is the very foundation of his being. Świętość odnosi się do jego istoty, jest nie tyle atrybut Boga, gdyż jest fundamentem jego istnienia. "Holy, holy, holy is the Lord of hosts" (Isa. 6:3). "Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów" (Isa. 6:3). Thrice holy, intensely holy is the Lord. Trzykroć święty, święty jest intensywnie Pana. Holiness, accordingly, is the background for all else declared about God. Świętości, zatem jest jeszcze tło dla wszystkich zadeklarowanych o Bogu.

The first use of the word "holy" in the OT (Exod. 3:5) points to the divine sacredness. Pierwsze użycie słowa "święty" w OT (Exod. 3:5) punkty do świętości Bożej. "Do not come near" - God speaks to Moses from the burning bush, "remove your sandals from your feet, for the place on which you are standing is holy ground." "Nie zbliżać" - mówi Bóg do Mojżesza z płonących Bush, "usunąć sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą". The holy is God's inviolable sacredness. Święte jest Bożym nietykalne świętości. It is only after this encounter with the holy God that Moses is given the name of God as the Lord (Yahweh), the one who will graciously deliver Israel from Egypt. Jest to tylko po to spotkanie z Bogiem świętym, że Mojżesz jest podane imię Boga, jak Pan (Jahwe), który będzie łaskawie wyda Izraela z Egiptu. The Redeemer is first of all the holy God. Odkupiciela jest przede wszystkim Bogiem świętym. At Mount Sinai, after this deliverance and preparatory to the giving of the law, the sacredness of God is again vividly shown forth: the Lord "descended upon it in fire... and the whole mountain quaked violently" (Exod. 19:18). Na górze Synaj, po tym wyzwolenie i przygotowawcze w celu nadanie Prawa, świętości Boga jest znowu obrazowo pokazane dalej: Pan "zstąpił na nią w ogniu ... i cała góra quaked gwałtownie" (Exod. 19:18 ). The Israelites are not allowed to come up the mountain "lest he break forth upon them" (Exod. 19:24). Izraelici nie mogą przyjść na górę ", bo on tryskać na nich" (Exod. 19:24). Thus memorably is all Israel, like Moses earlier, confronted with the elemental divine holiness. Tak więc jest memorably całego Izraela, jak Mojżesz wcześniej, konfrontowane z elementarnego boskiej świętości.

Holiness bespeaks also the majesty and awesomeness of God. Bespeaks także świętości i majestatu Boga awesomeness. He is majestic in holiness (Exod. 15:11), and the very being of God is such as to provoke awe and fear. On jest na Majestic świętości (Exod. 15:11), i bardzo się z Bogiem jest w taki sposób, aby sprowokować groza i strach. Jacob at Bethel, in a dream beholding the exalted Lord, awakens to cry, "How awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven" (Gen. 28:17). Jakuba w Betel, we śnie spojrzał na wywyższony Pan, budzi się do krzyk, "Jak to miejsce jest niesamowite! To nikt inny niż w domu Bożym, i jest to brama do nieba" (Gen. 28:17). The primary response to God's majestic holiness is wonder, awe, even dread. Podstawowym odpowiedzi na Bożą świętość jest majestatyczny dziwnego, groza, nawet bać. So does the psalmist proclaim: "Worship the Lord in holy array; tremble before him, all the earth" (Ps. 96:9). Więc nie Psalmista głosi: "Czcij Pana w świętym tablicy; drżeć przed nim, całą ziemię" (Ps. 96:9). His majestic presence calls for the response of worship and reverence. Swojej obecności Majestic wzywa do odpowiedzi kultu i czci. It also makes for awe and trembling. Wprowadza również dla bojaźnią i drżeniem.

Holiness then denotes the separateness, or otherness, of God from all his creation. Następnie świętości oznacza odrębność, czy odmienności, Boga ze wszystkich jego tworzenia. The Hebrew word for holy, qados, in its fundamental meaning contains the note of that which is separate or apart. W języku hebrajskim słowo za święte, qados, w swoim podstawowym znaczeniu zawiera wiadomości, które jest odrębne lub osobno. God is totally other than the world and man: "I am God and no man, the Holy One in your midst" (Hos. 11:9). Bóg jest zupełnie inny niż świat i człowieka: "Ja jestem Bogiem i nikt, Święty w swoim sercu" (Hos. 11:9). This separateness, or otherness, is first of all that of his very "Godness," his essential deity. Ta odrębność, czy odmienności, jest przede wszystkim, że jego bardzo "Godness", jego zasadnicze bóstwo. God is not in any way (as in many religions) to be identified with anything else in all of creation. Bóg nie jest w żaden sposób (jak w wielu religiach), które mają być identyfikowane z niczego innego we wszystkich stworzenia. Secondly, it signifies God's total apartness from all that is common and profane, from everything unclean or evil. Po drugie, nie oznacza całkowitej Bożej apartness od tego, co jest wspólne i zbezcześcić, od wszystkiego, co nieczyste lub zła.

Hence, holiness in relation to God refers climatically to his moral perfection. Stąd, w stosunku do świętości Boga odnosi klimatu do jego moralnej doskonałości. His holiness is manifest in total righteousness and purity. The holy God will show himself holy in righteousness (Isa. 5:16). Jego Świątobliwość jest oczywisty w sumie prawości i czystości. Na świętego Boga pokaże sam święty w prawość (Isa. 5:16). His eyes are too pure to approve evil (Hab. 1:13). Jego oczy są zbyt czysta, aby zatwierdzić zła (Hab. 1:13). This moral, or ethical, dimension of God's holiness becomes increasingly significant in the witness of the OT. Ten moralnych, etycznych lub, wymiar świętości Boga staje się coraz bardziej znacząca na świadka w OT.

Everything associated with God is also holy. Wszystko związane z Bogiem jest również święty. The second use of the word "holy" in the OT is found in the expression "a holy assembly" (Exod. 12:16), an assembly called by God to celebrate his "pass over" (Exod. 12:13) of Israel. Drugi użycia słowa "święty" w OT znajduje się w wypowiedzi "świętym montażu" (Exod. 12:16), zespół powołani przez Boga, aby świętować jego "przejść" (Exod. 12:13) z Izrael. The sabbath instituted by the Lord is "a holy sabbath" (Exod. 16:23); the heaven above is God's "holy heaven" (Ps. 20:6); God sits on his "holy throne" (Ps. 47:8); Zion is God's "holy mountain" (Ps. 2:6). Szabat zlecone przez Pana jest "święty szabat" (Exod. 16:23); niebo powyżej Bożego "świętym niebie" (Ps. 20:6), Bóg zasiada na swoim "świętym tronie" (Ps. 47: 8); Bożej Syjonu jest "Świętą Górę" (Ps. 2:6). God's name is especially holy, and never to be taken in vain (Exod. 20:7; Deut. 5:11). Boże imię jest szczególnie święte, a nie jakie mają być podjęte na próżno (Exod. 20:7; Deut. 5:11).

Accordingly, God's covenant people, chosen by him, are a holy people: "You are a people holy to the Lord your God; the Lord your God has chosen you...out of all the peoples who are on the face of the earth" (Deut. 7:6). W związku z Bożego przymierza osób, wybrana przez niego, są święci ludzie: "Ty jesteś ludem świętym dla Pana, Boga swego, Pana, Bóg wybrał ciebie ... spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi "(Deut. 7:6). Israel is a separated people, separated unto the Lord, and therefore is holy not first of all because of any virtue but simply because of its set-apartness. Izrael jest oddzielić ludzi, oddzielonych dla Pana, a zatem nie jest święty przede wszystkim z powodu jakiejkolwiek racji, ale po prostu ze względu na jego set-apartness. But Israel is also called to holiness, thus to be a consecrated people: "I am the Lord your God. Consecrate yourselves therefore, and be holy; for I am holy" (Lev. 11:44). Ale Izrael jest również powołani do świętości, a tym samym do osób konsekrowanych jest: "Ja jestem Pan, Bóg twój. Poświęcisz się więc, i być święty, bo Ja jestem święty" (Lev. 11:44). Hence, the word holiness in relation to the people of God contains both the negative sense of separation and the positive of consecration. Stąd słowo świętości w stosunku do ludu Bożego zawiera zarówno negatywne poczucie separacji i pozytywne konsekracji. All in all, the mark of holiness is the highest expression of the covenant relationship between a holy God and his people. W sumie, znak świętości jest najwyższym wyrazem przymierza związek między świętym Bogiem a Jego ludem.

Whatever is connected with the religious cultus (worship, sacrifice, etc.) is also holy. Cokolwiek jest połączony z religijną Cultus (kultu, ofiary, itp.) jest również święty. There are, eg, holy days (in addition to the holy sabbath), holy priests, holy anointing oil, holy first fruits, holy utensils. Istnieją, np. święte dni (oprócz świętego szabatu), świętych kapłanów, święty olej namaszczenia, święty pierwsze owoce, święte naczynia. Ceremonial cleansing and purity are required of everything, priests, vehicles of worship, the congregation itself, that participates in the cultic activity. Ceremoniał oczyszczająca i czystość są wymagane od wszystkiego, kapłanów, pojazdów kultu, zgromadzenie sobie, że uczestniczy w działalności kultowego. Furthermore, the call to holiness (as in Lev. 11:44) may be put totally in terms of not eating unclean foods. Ponadto, powołanie do świętości (jak lew. 11:44) może być wykorzystany w całości, w zakresie nie nieczyste jedzenie żywności. Thus, in the OT there is marked stress on ritual holiness. Tak więc, w OT nie jest oznaczony nacisk na rytuał świętości.

There is, however, also an increasingly strong emphasis on holiness in the moral, or ethical, sphere. Istnieje jednak również coraz bardziej silny nacisk na świętość w moralnych lub etycznych, kuli. A central feature of the day of atonement is that of inward cleansing: "You shall be clean from all your sins before the Lord" (Lev. 16:30). A główną cechą tego dnia obrzędu jest fakt, że wewnętrznych oczyszczająca: "Nie muszą być czyste od wszystkich swoich grzechów przed Panem" (Lev. 16:30). Also there are many expressions elsewhere in the OT relating to the need for inner holiness. Istnieje również wiele innych określeń w OT odnoszące się do potrzeby wewnętrznej świętości. For example, in reply to the question, "Who may stand in his holy place?" Na przykład, w odpowiedzi na pytanie, "Kto może stanąć w Jego świętym miejscu?" the answer is given: "He who has clean hands and a pure heart" (Ps. 24:3-4). odpowiedź znajduje się: "Kto ma czystych rąk i czystego serca" (Ps. 24:3-4). In the OT, even as the holiness of God is more and more understood to have moral content, so it is with holiness in relation to the people of God. W OT, nawet jak świętość Boga jest większa i bardziej zrozumiałe, że treść moralną, tak jest ze świętości w stosunku do ludu Bożego.

In the NT W NT

The NT bears further witness to many of the aforementioned matters regarding holiness. NT ponosi dalsze świadkiem wielu z wyżej wymienionych sprawach dotyczących świętości. In regard to God himself, for all that is said about his grace and love, there is no less emphasis on his holiness. W odniesieniu do samego Boga, jest dla wszystkich, że wszyscy mówili o Jego łaski i miłości, nie jest mniejszy nacisk na jego świętości. The God of love is Holy Father (John 14:11), Jesus Christ is the Holy One of God (Mark 1:24; John 6:69), and the spirit of God is the Holy Spirit. Bóg jest miłością Ojca Świętego (Jan 14:11), Jezus Chrystus jest Świętym Boga (Marka 1:24; Jan 6:69), a duch Boży jest Duchem Świętym. Indeed, the OT declaration "Our God is holy," stands forth all the more markedly with the triune God fully disclosed in the NT. Rzeczywiście, OT deklaracji "Nasz Bóg jest święty", stoi dalej tym bardziej znacząco w Trójjedynego Boga w pełni ujawniona w NT. Likewise, such previously noted aspects of divine holiness as sacredness, majesty, awesomeness, separateness, and moral perfection are all to be found in the NT record. Podobnie, wcześniej zauważyć takie aspekty jak świętości Bożej świętości, majestat, awesomeness, odrębność, moralnej i doskonałości są wszystkie znajdujące się w NT rekord. Also, God's people are called to holiness: "You shall be holy, for I am holy" (I Pet. 1:16). Również Bożego ludzie są powołani do świętości: "Będziecie świętymi, bo Ja jestem święty" (I Pet. 1:16).

It is the ethical dimension of holiness that the NT highlights. Holiness moves beyond any idea of a nation outwardly holy by virtue of divine election, and demonstrating such holiness through ritual and ceremony, to a people who are made inwardly holy. To jest wymiar etyczny świętości podkreśla, że NT. Świątobliwości przenosi się poza jakąkolwiek ideę narodu pozornie świętym na mocy Bożej wyborów, i wykazania takiej świętości poprzez rytuał i ceremonia, do ludzi, którzy są wewnętrznie dokonane święty. Basic to this is the witness of Jesus himself, the Holy One of God, who also as the Son of man lived out a life of complete holiness, righteousness, and purity. He "committed no sin; nor was any deceit found in his mouth" (I Pet. 2:22). Podstawowego do tego jest świadkiem samego Jezusa, Święty Boży, który również jako Syn Człowieczy przeżywane życie pełnej świętości, sprawiedliwości i czystości. On "nie popełnione grzechy, ani jakiekolwiek oszustwo zostało znalezione w jego ustach "(I Pet. 2:22). As a result of his work of redemption, believers in him are declared righteous, but also enter into true righteousness and holiness: "We have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ" (Heb. 10:10). W wyniku jego pracy odkupienia, wierzących w Niego są uznane za sprawiedliwych, lecz również wejść w sprawiedliwości i prawdziwej świętości: "My zostały dokonane święty przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa" (Heb. 10:10).

Holiness (hagiosyne) in the NT, accordingly, belongs to all believers. A common term for all believers is holy ones (hagioi), usually translated as "saints." Świętości (hagiosyne) w NT, odpowiednio, należy do wszystkich wiernych. A wspólny termin dla wszystkich wierzących jest święty nich (hagioi), zwykle tłumaczone jako "świętych". "Saints," therefore, does not refer to persons preeminent in holiness, but to believers generally: all true believers are holy through Christ. "Święci", zatem nie odnosi się do osób, górujący w świętości, ale do wiernych, ogólnie: wszystkich wierzacych są święte przez Chrystusa. This is the central meaning of such a statement as "in Christ Jesus" is "our righteousness, holiness, and redemption" (I Cor. 1:30). Jest to centralne znaczenie takiego oświadczenia jako "w Chrystusie Jezusie" jest "nasza sprawiedliwość, świętość, i odkupieniem" (I Kor. 1:30). Holiness, in the NT, is an internal reality for all who belong to Christ. Świętości, w NT, jest wewnętrzną rzeczywistość dla wszystkich, którzy należą do Chrystusa.

In addition, holiness in the sense of transformation of the total person is now envisioned. Ponadto, świętości w sensie całkowitego przekształcenia osoba jest teraz envisioned. So, eg, does Paul write: "May the God of peace himself sanctify you [ie, make you holy] entirely ...spirit and soul and body" (I Thess. 5:23). Tak, np. nie pisać Pawła: "Niech Bóg pokoju niech was uświęca siebie [tj. was święty] całkowicie ... duch, dusza i ciało" (I Thess. 5:23). Since God is totally holy, his concern is that his people likewise become completely holy. Ponieważ Bóg jest całkowicie świętego, jego obawy, że jego ludzie stają się również całkowicie świętym. Hence, holiness is not only an internal reality for the believer but also that which is to be perfected: "Let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God" (II Cor. 7:1). Stąd, świętość nie jest wyłącznie wewnętrzną rzeczywistość dla wierzącego, ale także ten, który ma być doskonała: "Niech nas oczyści nas ze wszystkich plama ciała i ducha, udoskonalając świętości w bojaźni Bożej" (II Kor. 7:1) .

Believers, as the saints of God, are "a chosen race, a royal priesthood, a holy nation" (I Pet. 2:9). Wierzących, jak świętych Boga, są "wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym" (I Pet. 2:9). The holy nation is no longer Israel but the church, nor is holiness any longer that to which a people are set apart and consecrated, but that which has now become an inward reality and in which they are being gradually transformed. Świętego narodu, nie jest już Izrael, ale Kościół nie jest już, że wszelkie świętości, do której ludzie są ustalane osobno i konsekrowane, ale to, które teraz staje się rzeczywistością i wewnętrznych, w którym są one stopniowo przekształcane. The final goal: "that he [Christ] might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and blameless" (Eph. 5:27). Ostateczny cel: "że [Chrystus] może przedstawić sam Kościół we wszystkich jej chwały, które nie mają na miejscu ani marszczyć, czy czegoś podobnego, lecz że należy święci i nieskalani" (Ef 5:27).

In Church History W historii Kościoła

In the history of the church, holiness has been viewed from many perspectives. W dziejach Kościoła, świętości został oglądany z wielu perspektyw. In the Roman Catholic and Eastern Orthodox traditions several may be noted: (1) Ascetic. W rzymsko-katolickiego i prawosławnego wschodnich tradycji zauważyć, może być kilka: (1) Ascetic. The pursuit of holiness by fleeing the world (forsaking secular occupation, marriage, worldly goods), hence limited to the few; holiness to be achieved by prayer vigils, fasting, selfmortification; the saints, or the religious, being those who thereby have gained a higher level of holiness. Dążenie do świętości przez uciekających świata (forsaking świeckiego zawodu, małżeństwa, dóbr ziemskich), tym samym ogranicza się do kilku; świętości, które mają zostać osiągnięte przez vigils modlitwą, postem, selfmortification; świętych lub religijnych, w tym tych, którzy uzyskali wyższy poziom świętości. (2) Mystical. (2) mistycznego. Holiness to be attained not so much by fleeing the world as by rising above it, a ladder of holiness with various stages such as purgation, illumination, contemplation until there is spiritual absorption in God. Świętości, które mają być osiągnięte nie tyle przez uciekających w świat jako wznoszącej się ponad to, drabinie świętości z różnych etapów, takich jak oczyszczenie, oświetlenie, kontemplacji, dopóki istnieje duchowej absorpcji w Bogu. The barrier to holiness is not so much human sin as human finitude, one's bondage to the creaturely and temporal. Zapory do świętości jest nie tyle grzech człowieka jako człowieka finitude, jeden z niewoli do creaturely i czasowych. (3) Sacramental. (3) sakramentalnej. Holiness imparted through the supernatural grace of the sacraments; hence sacramental (unlike ascetic and mystical) holiness is available to all. Imparted świętości poprzez nadprzyrodzonej łasce sakramentów, stąd sakramentalnej (w odróżnieniu od ascetyczne i mistyczne) świętość jest dostępna dla wszystkich. Moreover, this objective infusion of holiness, though of a lesser degree than that attainable by ascetic or mystic, is given objectively without all the struggle involved. Ponadto, cel ten infuzji świętości, choć w mniejszym stopniu niż ten dokonany przez ascetyczne lub mistyk, podana jest obiektywnie bez wszystkich zaangażowanych w walkę.

Classical Protestantism (sixteenth century) was largely a movement away from ascetic, mystical, and sacramental views of holiness into a more biblical perspective. Klasyczny protestantyzm (XVI w.) została w znacznym stopniu odejście od ascetycznych, mistyczne i świętości sakramentalnego poglądów w bardziej biblijnej perspektywy. Soon, however, a number of diverging emphases were to emerge: (1) Disciplinary. Wkrótce jednak wiele rozbieżnych akcenty były emerge: (1) dyscyplinarne. A stress on ecclesiastical discipline and obedience to God's commandments as the way of holy living; the cultivation of a serious, often austere, life viewed as the mark of a God-fearing and truly holy man (eg, Scottish Presbyterians, English Puritans). A nacisk na dyscypliny kościelnej i posłuszeństwo wobec Bożych przykazań jako drogę życia świętego; uprawy poważne, często surowy, życia postrzegany jako znak o pobożny i prawdziwie święty człowiek (np. Scottish Presbyterians, angielski Puritans). (2) Experimental. (2) Eksperymentalne. A reaction in various ways against rigid orthodoxy, formalism, and the externals of faith, institution, ritual, creed (in some cases, even the Scriptures), to get into the spiritual; the holy viewed as the inner life to be cultivated and practiced (variously, Anabaptists, Quakers, Lutheran pietists). W reakcji na różne sposoby przed sztywne ortodoksja, formalizm, i powierzchowność wiary, instytucji, rytuał, creed (w niektórych przypadkach, nawet Pismo Święte), aby dostać się do duchowej; świętych postrzegane jako życie wewnętrzne, które mają być uprawiane i praktykował (różnorodnie, anabaptystów, Kwakrzy, Lutheran pietists). (3) Perfectionist. Total holiness, "entire sanctification," possible not through works but by faith; in addition to the holiness given in initial faith and growth in holiness there is the call of God to complete holiness through the eradication of sin and the gift of perfect love (Wesley, later holiness movements). Razem świętości, "całego uświęcenia," możliwe nie poprzez roboty, ale przez wiarę, w uzupełnieniu do świętości podane w początkowej wiary i wzrostu w świętości nie jest wezwanie do uzupełnienia świętość Boga poprzez zwalczanie grzechu i dar doskonałej miłości ( Wesley, później świętości ruchów).

From the preceding brief review of certain perspectives (Catholic, Orthodox, Protestant) on holiness, the need for a truly biblical and reformed understanding is apparent. Od poprzedniego krótki przegląd niektórych perspektyw (katolickiego, prawosławnego, protestanckiego), w świętości, potrzeba naprawdę biblijne i zreformowanej zrozumienia wynika. Such renewed understanding could be one of the most significant theological undertakings of our time. Takie rozumienie odnowiony mógłby być jednym z najbardziej znaczących przedsiębiorstw teologiczne naszych czasów.

JR Williams JR Williams
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
HERE, VI, 743-50; OR Jones, The Concept of Holiness; A. TUTAJ, VI, 743-50; LUB Jones, pojęcie świętości; A. Koeberle, The Quest for Holiness; A. Murray, Holy in Christ; S. Neill, Christian Holiness; R. Otto, The Idea of the Holy; JC Ryle, Holiness; S. Taylor, Holy Living. Koeberle, The Quest for Świątobliwości; A. Murray, Święty w Chrystusie; S. Neill, chrześcijańskiej świętości; R. Otto, Idea Świętego; JC Ryle, Świątobliwość; S. Taylor, Święty Życia.


Holiness Świętość

Catholic Information Informacje Katolicki

(AS hal, perfect, or whole). (AS hal, doskonały, lub całość). Sanctitas in the Vulgate of the New Testament is the rendering of two distinct words, hagiosyne (1 Thess., iii,13) and hosiotes (Luke 1:75; Ephesians 4:24). Sanctitas w Wulgaty z Nowego Testamentu jest wykonanie dwóch odrębnych wyrazami, hagiosyne (1 Thess., III, 13) i hosiotes (Łukasza 1:75; Efezjan 4:24). These two Greek words express respectively the two ideas connoted by "holiness" viz.: that of separation as seen in hagios from hagos, which denotes "any matter of religious awe" (the Latin sacer); and that of sanctioned (sancitus), that which is hosios has received God's seal. Considerable confusion is caused by the Reims version which renders hagiasmos by "holiness" in Hebrews 12:14, but more correctly elsewhere by "sanctification", while hagiosyne, which is only once rendered correctly "holiness", is twice translated "sanctification". Te dwa greckie słowa wyrazić odpowiednio dwa pomysły connoted przez "świętości" mianowicie. To separacji widziany hagos w hagios z, które oznacza "każdą sprawę religijnej bojaźni" (łacińskiego sacer), oraz że sankcjonuje (sancitus), tego, co jest hosios otrzymała pieczęć Bożą. Znaczne zamieszanie jest spowodowane przez Reims hagiasmos wersji, która świadczy o "świętości" w Hebrajczyków 12:14, bardziej poprawnie, ale w innym miejscu przez "uświęcenia", podczas gdy hagiosyne, co jest wyświetlane poprawnie, tylko raz "świętości ", Jest dwa razy przetłumaczone" uświęcenia ".

St. Thomas (II-II:81:8) insists on the two aspects of holiness mentioned above, viz., separation and firmness, though he arrives at these meanings by dint of the etymologies of Origen and St. Isidore. Thomas (II-II: 81:8) kładzie nacisk na dwa aspekty świętości wspomniano powyżej, a mianowicie., Rozdzielanie i jędrność, choć przybędzie dzięki znaczeniami tych z etymologies z Orygenes i św. Sanctity, says the Angelic Doctor, is the term used for all that is dedicated to the Divine service, whether persons or things. Świętości, Angelic doktor mówi, jest terminem używanym dla wszystkich, że jest dedykowany do Bożego usługi, czy osoby lub rzeczy. Such must be pure or separated from the world, for the mind needs to be withdrawn from the contemplation of inferior things if it is to be set upon the Supreme Truth -- and this, too, with firmness or stability, since it is a question of attachment to that which is our ultimate end and primary principle, viz., God Himself -- "I am sure that neither death, nor life, nor angels. . . nor any other creature shall be able to separate us from the love of God" (Romans 8:38-39). Takie muszą być czyste lub oddzielone od świata, dla umysłu powinno być wycofane z kontemplacji gorsze rzeczy, jeżeli ma być ustawiona na Najwyższej Prawdy - i to również z jędrność lub stabilności, ponieważ jest to kwestia przywiązania do tego, co jest naszym ostatecznym końcem pierwotnej i zasady, a mianowicie., Bogiem - "Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie... ani jakiekolwiek inne stworzenie jest w stanie nas odłączyć od miłości Boga "(Rzymian 8:38-39). Hence St. Thomas defines holiness as that virtue by which a man's mind applies itself and all its acts to God; he ranks it among the infused moral virtues, and identifies it with the virtue of religion, but with this difference that, whereas religion is the virtue whereby we offer God due service in the things which pertain to the Divine service, holiness is the virtue by which we make all our acts subservient to God. Stąd Thomas jak świętości, że definiuje mocy przez które człowiek w sobie umysł porady i wszystkie jego czyny do Boga, bo plasuje go wśród podawać cnót moralnych, i identyfikuje go ze względu na religię, ale z tą różnicą, że mając na uwadze, że religia jest na mocy której oferujemy usługi w Boga z powodu rzeczy, które odnoszą się do Bożego usługi, jest świętość cnoty, w którym wykonujemy wszystkie nasze czyny pożyteczny do Boga. Thus holiness or sanctity is the outcome of sanctification, that Divine act by which God freely justifies us, and by which He has claimed us for His own; by our resulting sanctity, in act as well as in habit, we claim Him as our Beginning and as the End towards which we daily unflinchingly tend. Tak więc świętość świętości lub jest wynikiem uświęcenia, że Boski akt, za pomocą którego Bóg usprawiedliwia nas swobodnie, i poprzez które On twierdził nas na swój własny, wynikający przez naszą świętość, w akcie jak również w nałóg, ale Go za nasze roszczenia Początek Koniec i co do którego mamy codziennie unflinchingly zwykle. Thus in the moral order sanctity is the assertion of the paramount rights of God; its concrete manifestation is the keeping of the Commandments, hence St. Paul: "Follow peace with all men, and holiness [sanctimoniam, hagiasmon]: without which no man shall see God" (Hebrews 12:14). The Greek word should ne noted; it is generally rendered "sanctification", but it is noteworthy that it is the word chosen by the Greek translators of the Old Testament to render the Hebrew (rendered as Ayin-Zayin), which properly means strength or stability, a meaning which as we have seen is contained in the word holiness. Tak więc w porządku moralnego świętość jest twierdzenie o nadrzędne prawo Boże, jest manifestacją jego konkretne zachowanie przykazań, a więc Pawła: "Pójdź za pokój ze wszystkimi mężczyznami i świętości [sanctimoniam, hagiasmon]: bez którego nikt nie Boga oglądać będą "(Hebrajczyków 12:14). Greckie słowo nie należy zauważyć, jest powszechnie za" uświęcenia ", ale warto zauważyć, że jest to słowo greckie wybrane przez tłumaczy w Starym Testamencie, aby uczynić hebrajski (wydanego jak Ayin-Zayin), co właściwie oznacza wytrzymałość, stabilność, sens, który jak widzieliśmy jest zawarte w słowie świętości. Thus to keep the Commandments faithfully involves a very real though hidden separation from this world, as it also demands a great strength of character or stability in the service of God. Tak więc, aby wiernie zachować przykazania wiąże się z bardzo realne choć ukryte separacji z tego świata, jak również wymaga wielkiej siły charakteru i stabilności w służbie Bogu.

It is manifest, however, that there are degrees in this separation from the world and in this stability in God's service. Jest oczywistym, że istnieją w tej stopni oddalenia od świata, w tym stabilności służby Panu Bogu. All who would serve God truly must live up to the principles of moral theology, and only so can men save their souls. Wszyscy, którzy mogliby służyć Bogu naprawdę musi wywiązać się z zasadami teologii moralnej, a więc tylko mężczyźni mogą zapisać swoje dusze. But others yearn for something higher; they ask for a greater degree of separation from earthly things and a more intense application to the things of God. Ale kimś innym coś wyższego; oni poprosić o większy stopień oddzielenia od rzeczy ziemskich i bardziej intensywnego stosowania się do rzeczy Bożych. In St. Thomas's own words: "All who worship God may be called 'religious', but they are specially called so who dedicate their whole lives to the Divine worship, and withdraw themselves from worldly concerns, just as those are not termed 'contemplatives' who merely contemplate, but those who devote their whole lives to contemplation". W St Thomas własne słowa: "Wszyscy, którzy czcili Boga mogą być nazywane" religijny ", ale są one specjalnie tak zwane którzy poświęcić całe swoje życie do spraw Kultu Bożego i wycofać się od ziemskich problemów, podobnie jak te, które nie są określane mianem" contemplatives "Którzy tylko kontemplować, ale tych, którzy poświęcają całe swoje życie do kontemplacji". The saint adds: "And such men subject themselves to other men not for man's sake but for God's sake", words which afford us the keynote of religious life strictly so-called (II-II:81:7, ad 5um). Saint dodaje: "A takich mężczyzn podlegających się do innych ludzi nie dla dobra człowieka, ale dla dobra Bożego", wyrazów, które dają nam myśl życia zakonnego ściśle tzw (II-II: 81:7, reklama 5um).

Publication information Written by Hugh T. Pope. Publikacja informacji napisanej przez Hugh T. Papieża. Transcribed by Robert B. Olson. Przepisywane przez Roberta B. Olson. Offered to Almighty God for His graces and blessings granted to Fr. Oferowanych do Wszechmogącego Boga za Jego łaski i błogosławieństwa dla ks. Jeffrey A. Ingham The Catholic Encyclopedia, Volume VII. Jeffrey A. Ingham katolickiej encyklopedii, Tom VII. Published 1910. Opublikowany 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1910. Nihil obstat, 1 czerwca 1910. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + Kardynał John Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

Newman, Sermons, vol. Newman, kazania, obj. I: Holiness Necessary for Future Blessedness; Fuller, The Holy and the Profane State; Mallock, Atheistic Methodism and the Beauty of Holiness, Essay V in Atheism and the Value of Life (London, 1884); Faber, Growth in Holiness (London, 1854). I: Świątobliwości niezbędnych do przyszłego szczęścia; Fuller, Święty i zbezcześcić państwa; Mallock, ateistyczny Metodyzm i uroda świętości, Esej V w Ateizm i wartości życia (Londyn, 1884); Faber, wzrostu w świętości (Londyn, 1854).


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest