Inspiration Inspiracja

General Information Informacje ogólne

Inspiration is the special influence of the Holy Spirit guiding certain persons to speak or write what God wanted communicated to others, without suspending their individual activity or personality (1Cor. 2:13; 2Tim. 3:16; 1Peter 1:10,11; 2Peter 1:19-21). Inspiracja jest specjalny wpływem Ducha Świętego przewodnią niektórych osób lub do mówienia tego, co Bóg chciał napisać przekazane do innych, bez zawieszania ich działalności lub poszczególnych osobowości (1Cor. 2:13; 2Tim. 3:16; 1Peter 1:10,11; 2Peter 1:19-21).


Inspira'tion

Advanced Information Informacje zaawansowane

Inspiration was that extraordinary or supernatural divine influence vouchsafed to those who wrote the Holy Scriptures, rendering their writings infallible. "All scripture is given by inspiration of God" (RV, "Every scripture inspired of God"), 2 Tim. Inspiracji był fakt, że nadzwyczajne lub nadprzyrodzonego Boski wpływ vouchsafed do tych, którzy napisali Pisma Świętego, pism nieomylnym ich utylizacji. "Wszelkie Pismo jest podawany przez inspiracji Boga" (RV, "Co Pismo Boży inspirowane"), 2 Tm. 3:16. This is true of all the "sacred writings," not in the sense of their being works of genius or of supernatural insight, but as "theopneustic," ie, "breathed into by God" in such a sense that the writers were supernaturally guided to express exactly what God intended them to express as a revelation of his mind and will. Dotyczy to wszystkich "święte pisma", a nie w sensie ich dzieł geniusza lub nadprzyrodzonego w pigułce, ale jako "theopneustic", czyli "duszy do Boga" w takim sensie, że pisarzy, były supernaturally kierować wyrazić dokładnie to, co Bóg im przeznaczone do wyrażania jako objawienie jego umysłu i woli. The testimony of the sacred writers themselves abundantly demonstrates this truth; and if they are infallible as teachers of doctrine, then the doctrine of plenary inspiration must be accepted. Świadectwo świętych pisarzy same obficie pokazuje tę prawdę, a jeśli są nieomylnym jako nauczycieli doktryny, a następnie doktryna posiedzeniu inspiracji musi być zaakceptowana.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
There are no errors in the Bible as it came from God; none have been proved to exist. Difficulties and phenomena we cannot explain are not errors. Nie ma żadnych błędów w Biblii, ponieważ pochodziły z Bogiem, żadna udowodniono, że istnieją. Trudności i zjawisk nie można wyjaśnić nie są błędy. All these books of the Old and New Testaments are inspired. We do not say that they contain, but that they are, the Word of God. The gift of inspiration rendered the writers the organs of God, for the infallible communication of his mind and will, in the very manner and words in which it was originally given. Wszystkie te księgi Starego i Nowego Testamentu są inspirowane. My nie powiedzieć, że zawierają one, lecz że są one, Słowo Boże. Dar inspiracji spowodował pisarzy organów Boga, do komunikacji z nieomylnym jego umysłu i będzie w sposób bardzo i słowa, w którym został on pierwotnie wydane. As to the nature of inspiration we have no information. Jeśli chodzi o rodzaj inspiracji nie mamy żadnych informacji. This only we know, it rendered the writers infallible. Ten tylko wiemy, że spowodował pisarzy nieomylnym. They were all equally inspired, and are all equally infallible. Oni wszyscy byli równo zainspirowało, a wszystkie są równie niezawodny. The inspiration of the sacred writers did not change their characters. Inspiracją dla świętych pisarzy nie zmieniać ich znaków. They retained all their individual peculiarities as thinkers or writers. Ich wszystkich ich indywidualne zatrzymanych specyfik jako myślicieli czy pisarzy.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Inspiration of the Bible Inspirację z Biblii

Catholic Information Informacje Katolicki

The subject will be treated in this article under the four heads: Przedmiotem będzie traktowana w tym artykule ramach czterech głowic:

I. Belief in Inspired books; I. Wiara w Inspired książek;

II. Nature of Inspiration; Inspiracja charakter;

III. Extent of Inspiration; Stopniu inspiracji;

IV. Protestant Views on the Inspiration of the Bible. Protestanckich poglądów na temat inspiracji w Biblii.

I. BELIEF IN INSPIRED BOOKS I. wiarę w Inspiracją książki

A. Among the Jews A. wśród Żydów

The belief in the sacred character of certain books is as old as the Hebrew literature. Wiara w święty charakter niektórych książek jest tak stara jak literatura w języku hebrajskim. Moses and the prophets had committed to writing a part of the message they were to deliver to Israel from God. Mojżesza i proroków miał do pisania części wiadomości zostały one dostarczyć do Izraela z Bogiem. Now the naby (prophet), whether he spoke or wrote, was considered by the Hebrews the authorized interpreter of the thoughts and wishes of Yahweh. Teraz naby (prorok), czy mówił lub pisał, został uznany przez interpreter upoważnionych do Hebrajczyków z myśli i woli Jahwe. He was called, likewise, "the man of God," "the man of the Spirit" (Hosea 9:7). Był nazywany również "mąż Boży", "człowiek z Ducha" (Ozeasza 9:7). It was around the Temple and the Book that the religious and national restoratiion of the Jewish people was effected after their exile (see 2 Maccabees 2:13-14, and the prologue of Sirach in the Septuagint). Było wokół świątyni i Księgi, że religijnych i narodowych restoratiion narodu żydowskiego, została dokonana po ich wygnaniu (patrz odnośnik 2 Księga Machabejska 2:13-14, a prolog z Sirach w Septuaginta). Philo (from 20 BC to AD 40) speaks of the "sacred books", "sacred word", and of "most holy scripture" (De vita Moysis, iii, no. 23). Philo (od 20 pne do AD 40) mówi o "świętych ksiąg", "święte słowo" oraz "najbardziej Pismo Święte" (De vita Moysis, III, nr. 23). The testimony of Flavius Josephus (AD 37-95) is still more characteristic; it is in his writings that the word inspiration (epipnoia) is met for the first time. He speaks of twenty-two books which the Jews with good reason consider Divine, and for which, in case of need, they are ready to die (Contra Apion., I, 8). Świadectwo Józef Flawiusz (AD 37-95) jest jeszcze bardziej charakterystyczny, jest w jego pismach, że słowo inspiracji (epipnoia) jest spełniony po raz pierwszy. Mówi po dwudziestu dwóch książek, które Żydzi z powodu dobrych Boskiej rozważy , I dla których, w razie potrzeby, są one gotowe na śmierć (Contra Apion., I, 8). The belief of the Jews is the inspiration of the Scriptures did not diminsh from the time in which they were dispersed throughout the world, without temple, without altar, without priests; on the contrary this faith increased so much that it took the place of everything else. Wiara Żydów jest w natchnieniu Pisma nie diminsh od momentu, w którym zostały one rozproszone na całym świecie, bez świątyni, bez ołtarza, bez kapłanów, a wręcz przeciwnie tej wiary wzrosły tak bardzo, że miała miejsce wszystko w przeciwnym razie.

B. Among the Christians B. Wśród chrześcijan

The gospel contains no express declaration about the origin and value of the Scriptures, but in it we see that Jesus Christ used them in conformity with the general belief, ie as the Word of God. Ewangelia nie zawiera żadnej wyraźnej deklaracji o pochodzeniu i wartości Pisma, ale w niej widzimy, że Jezus Chrystus wykorzystane zgodnie z ich ogólnego przekonania, tzn. jako Słowo Boże. The most decisive texts in this respect are found in the Fourth Gospel, v, 39; x, 35. Teksty najbardziej decydujący w tej kwestii znajdują się w Czwartej Ewangelii, V, 39 x 35. The words scripture, Word of God, Spirit of God, God, in the sayings and writings of the Apostles are used indifferently (Romans 4:3; 9:17). Słowa Pisma, Słowo Boże, Duch Boży, Bóg, w słowach i pismach Apostołów są wykorzystywane obojętnie (Rzymian 4:3, 9:17). St. Paul alone appeals expressly more than eighty times to those Divine oracles of which Israel was made the guardian (cf. Romans 3:2). St Paul samodzielnie odwołań wyraźnie więcej niż osiem razy do tych Bożego oracles z Izraela, które zostało dokonane na straży (por. Rzymian 3:2). This persuasion of the early Christians was not merely the effect of a Jewish tradition blindly accepted and never understood. Ten perswazji z pierwszych chrześcijan był nie tylko wpływ na ślepo żydowskiej tradycji przyjęte i nigdy nie rozumieć. St. Peter and St. Paul give the reason why it was accepted: it is that all Scripture is inspired of God (theopneustos) (2 Timothy 2:16; cf. 2 Peter 1:20 21). Świętego Piotra i Pawła podać powód, dlaczego została przyjęta: to, że wszystkie Pisma Świętego jest Bożym zainspirowana (theopneustos) (2 Tymoteusza 2:16; cf. 2 Piotra 1:20 21). It would be superfluous to spend any time in proving that Tradition has faithfully kept the Apostolic belief in the inspiratiion of Scripture. Byłoby zbędne, aby spędzić w każdej chwili udowodnienia, że ma wiernie Tradycji Apostolskiej przekonania przechowywane w inspiratiion Pisma Świętego. Moreover, this demonstaration forms the subject-matter of a great number of works (see especially Chr. pesch, "De inspiratione Sacrae Scripturae", 1906, p. 40-379). Ponadto, tego demonstaration stanowi przedmiot wielką liczbę dzieł (patrz zwłaszcza Chr. Pesch, "De inspiratione Sacrae Scripturae", 1906, str. 40-379). It is enough for us to add that on several occasions the Church has defined the inspiration of the canonical books as an article of faith (see Denzinger, Enchiridion, 10th ed., n. 1787, 1809). Jest to dla nas na tyle, aby dodać, że wielokrotnie Kościół określił inspiracją do kanonicznej książki jako artykuł wiary (por. Denzinger, Enchiridion, 10th ed., N. 1787, 1809). Every Christian sect still deserving that name believes in the inspiration of the Scriptures, although several have more or less altered the idea of inspiration. Każdy chrześcijanin sekty nadal zasługiwać na tę nazwę wierzy w natchnienie z Pisma, choć mają kilka mniej lub bardziej zmieniony pomysł inspiracji.

C. Value of this Belief C. Wartość tego wyznania

History alone allows us to establish the fact that Jews and Christians have always believed in the inspiration of the Bible. Historia sama pozwala nam ustalić Fakt, że Żydzi i chrześcijanie mają zawsze wierzył w natchnienie z Biblii. But what is this belief worth? Proofs of the rational as well as of the dogmatic order unite in justifying it. Those who first recognized in the Bible a superhuman work had as foundation of their opinion the testimony of the Prophets, of Christ, and of the Apostles, whose Divine mission was sufficiently established by immediate experience or by history. Ale co to jest wiara warta? Dowody racjonalne, jak i dogmatycznej w porządku zjednoczyć ją uzasadniające. Ci, którzy po raz pierwszy rozpoznany w Biblii jeden miał nadludzkie pracy jako fundament ich opinii świadectwo proroków, Chrystusa, i Apostołów Bożego, którego misją było wystarczająco ustalone przez bezpośrednie doświadczenie lub przez historię. To this purely rational argument can be added the authentic teaching of the Church. W tym czysto racjonalnych argumentów można dodać autentyczne nauczanie Kościoła. A Catholic may claim this additional certitude without falling into a vicious circle, because the infallibility of the Church in its teaching is proved independently of the inspiration of Scripture; the historical value, belonging to Scripture in common with every other authentic and truthful writing, is enough to prove this. A Katolickiego mogą ubiegać się tę dodatkową pewność bez należących do błędnego koła, ponieważ w nieomylność Kościoła w jego nauczanie jest udowodnione, niezależnie od inspiracji Pisma Świętego; historycznej wartości, należących do Pisma wspólnego z każdym innym piśmie z prawdą i autentyczne, jest enough to udowodnić.

II. NATURE OF INSPIRATION Charakter inspiracji

A. Method to be followed A. Metoda, której należy przestrzegać

(1) To determine the nature of Biblical inspiration the theologian has at his disposal a three fold source of information: the data of tradition, the concept of inspiration, and the concrete state of the inspired text. (1) Aby ustalić charakter inspiracji biblijnej teolog ma do swojej dyspozycji trzy krotnie źródło informacji: dane tradycji, pojęcie inspiracji, a konkretnie stan inspirowany tekstem. If he wishes to obtain acceptable results he will take into account all of these elements of solution. Jeśli chce on uzyskać akceptowalne wyniki weźmie pod uwagę wszystkie te elementy rozwiązania. Pure speculation might easily end in a theory incompatible with the texts. Czystej spekulacji może łatwo końca w teorii niezgodne z tekstami. On the other hand, the literary or historical analysis of these same texts, if left to its own resources, ignores their Divine origin. Z drugiej strony, literackie lub historyczne analizy tych samych tekstów, jeśli w lewo do środków własnych, ignoruje ich Boskiego pochodzenia. Finally, if the data of tradition attest the fact of inspiration, they do not furnish us with a complete analysis of its nature. Wreszcie, jeśli dane tradycji potwierdzać fakt, inspiracji, nie dostarczają nam pełną analizę jego charakteru. Hence, theology, philosophy, and exegesis have each a word to say on this subject. Stąd, teologii, filozofii, egzegezy i każde słowo mają do powiedzenia na ten temat. Positive theology furnishes a starting point in its traditional formulae: viz., God is the author of Scripture, the inspired writer is the organ of the Holy Ghost, Scripture is the Word of God. Pozytywne teologii dostarcza punkt wyjścia w jej tradycyjnych wzorów: viz. Bóg jest autorem Pisma Świętego, z inspirowane pisarz jest organem Ducha Świętego, Pisma Świętego jest Słowem Bożym. Speculative theology takes these formulæ, analyses their contents and from them draws its conclusions. Spekulacyjnych teologia ma tych wzorów, analizuje ich treść i czerpie z nich swoje wnioski. In this way St. Thomas, starting from the traditional concept which makes the sacred writer an organ of the Holy Ghost, explains the subordination of his faculties to the action of the Inspirer by the philosophical theory of the instrumental cause (Quodl., VII, Q. vi, a. 14, ad 5um). W ten sposób St Thomas, począwszy od tradycyjnego pojęcia co czyni święty pisarz organu Ducha Świętego, wyjaśnia podporządkowania jego wydziały do działania w Inspirer przez filozoficznych teorii przyczyną instrumentalne (Quodl., VII, Pyt. VI, a. 14, ad 5um). However, to avoid all risk of going astray, speculation must pay constant attention to the indications furnished by exegesis. Jednakże, aby uniknąć ryzyka błąkającego, spekulacji musi płacić stałą uwagę na wskazaniach dostarczony przez egzegezy.

(2) The Catholic who wishes to make a correct analysis of Biblical inspiration maust have before his eyes the following ecclesiastical documents: (a) "These books are held by the Church as sacred and canonical, not as having been composed by merely human labour and afterwards approved by her authority, nor merely because they contain revelation without error, but because, written under the inspiration of the Holy Ghost, they have God for their author, and have been transmitted to the Church as such." (2) Katolickiego, który chce dokonać poprawnej analizy maust inspiracji biblijnej mieć przed oczyma jego kościelnych następujących dokumentów: (a) "Te książki są przechowywane przez Kościół jako święte i kanoniczne, a nie za złożony jedynie przez ludzi pracy i po jej zatwierdzeniu przez organ, nie tylko dlatego, że zawierają one Objawienie bez błędu, ale dlatego, napisany w ramach inspiracji Ducha Świętego, Boga mają za autora i zostały przekazane do Kościoła jako takiego. " (Concil. Vatic., Sess. III, const. dogm, de Fide, cap. ii, in Denz., 1787). (Concil. Vatic., Sess. III, const. Dogm, de fide, cap. II, w Denz., 1787). (b) "The Holy Ghost Himself, by His supernatural power, stirred up and impelled the Biblical writers to write, and assisted them while writing in such a manner that they conceived in their minds exactly, and determined to commit to writing faithfully, and render in exact language, with infallible truth, all that God commanded and nothing else; without that, God would not be the author of Scripture in its entirety" (Encycl. Provid. Deus, in Dena., 1952). (b) "The Holy Ghost Siebie, Jego nadprzyrodzonej mocy, podburzyli i impelled biblijnej pisarzy do pisania, i wspiera ich podczas pisania w taki sposób, że one poczęta w ich umysłach dokładnie, zdecydowany i zobowiązać się do pisania wiernie, a Dokładny uczynić w języku, z nieomylnym prawdy, że Bóg nakazał wszystkim i nic poza tym, że bez Boga nie byłoby autor Pismo w całości "(Encycl. Provid. Deus, w Dena., 1952).

B. Catholic View B. Katolickiego Widok

Inspiration can be considered in God, who produces it; in man, who is its object; and in the text, which is its term. Inspiracja może być rozpatrywana w Boga, który go produkuje, w człowieku, który jest jego obiekt, a w tekście, który jest jego kadencji.

(1) In God inspiration is one of those actions which are ad extra as theologians say; and thus it is common to the three Divine Persons. (1) W Boga to jeden z inspiracja do tych działań, które są ad extra jak mówią teologowie, a tym samym jest on wspólna dla trzech Osoby Boskie. However, it is attributed by appropriation to the Holy Ghost. Jednak jest ona nadana przez Środki do Ducha Świętego. it is not one of those graces which have for their immediate and essential object the sanctification of the man who received them, but one of those called antonomastically charismata, or gratis datae, because they are given primarily for the good of thers. nie jest to jeden z tych łask, które dla ich natychmiastowego i podstawowym celem uświęcenia człowieka, który je otrzymał, ale jeden z tych nazwie antonomastically charismata, lub gratis datae, ponieważ podane są przede wszystkim dla dobra thers. Besides, inspiration has this in common with every actual grace, that it si a transitory participation of the Divine power; the inspired wirter finding himself invested with it only at the very moment of writing or when thinking about writing. Poza tym, inspiracji ma wspólnego z tym co rzeczywiste łaski, że jeśli przejściowy uczestnictwa w Boskiej władzy, a inspirowane wirter znajdującego się ona tylko z zainwestowanych w momencie pisania lub, gdy myślisz o piśmie.

(2) Considered in the man on whom is bestowed this favour, inspiration affects the will, the intelligence and all the executive faculties of the writer. (2) rozpatrywać w człowieku na którego nadawany jest za tym, inspiracji wpływa na woli, inteligencji i wykonawczych wszystkich wydziałów pisarza. (a) Without an impulsion given to the will of the writer, it cannot be conceived how God could still remain the principal cause of Scripture, for, in that case, the man would have taken the initiative. (a) Bez nadać bodziec woli pisarza, nie może być pojmowana jak Bóg mógł nadal główną przyczyną Pisma Świętego, dla, w tym przypadku, człowiek musiałby podjąć inicjatywę. Besides that the text of St. Peter is peremptory: "For prophecy came not by the will of man at any time: but the holy men of God spoke, inspired by the Holy Ghost" (2 Peter 1:21). Poza tym, że tekst Świętego Piotra jest nieodwołalny: "Dla proroctwo nie pochodziło z woli człowieka w każdym czasie, ale święte Boże mężczyzn mówił, inspirowane przez Ducha Świętego" (2 Piotra 1:21). The context shows that there is question of all Scripture, which is a prophecy in the broad sense of the word (pasa propheteia graphes). Kontekstu wynika, że istnieje pytanie wszystkich Pisma Świętego, które jest proroctwo w szerokim tego słowa znaczeniu (Pasa propheteia graphes). According to the Encyclical Prov. Według encykliki Prov. Deus, "God stirred up and impelled the sacred writers to determine to write all that God meant them to write" (Denz., 1952). Deus, "Bóg podburzyli i impelled świętych pisarzy, w celu ustalenia wszystkich napisać, że Bóg rozumie je napisać" (Denz., 1952). Theologians discuss the question whether, in order to impart this motion, God moves the will of the writer directly or decides it by proposing maotvies of an intellectual order. Teologów omówić kwestię, czy w celu nadania tej inicjatywy, Bóg przenosi się z pisarzem postanawia go bezpośrednio lub poprzez zaproponowanie maotvies praw własności intelektualnej porządku. At any rate, everybody admits that the Holy Ghost can arouse or simply utilize external influences capable of acting on the will of the sacred writer. W każdym razie, każdy przyzna, że Duch Święty może wzbudzić lub po prostu korzystać z zewnętrznych wpływów, mogących działając na świętej woli pisarza. According to an ancient tradition, St. Mark and St. John wrote their Gospels at the instance of the faithful. Według starożytnej tradycji, St Mark St John i pisał swoje Ewangelie na przykład ze strony wiernych.

What becomes of human liberty under the influence of Divine inspiration? Co stanie się z ludzkiej wolności pod wpływem Boskiej inspiracji? In principle, it is agreed that the Inspirer can take away from man the power of refusal. W zasadzie, jest to uzgodnione, że Inspirer może potrwać od mężczyzny mocy odmowy. In point of fact, it is commonly admitted that the Inspirer, Who does not lack means of obtaining our consent, has respected the freedom of His instruments. W rzeczywistości, jest powszechnie przyznał, że Inspirer, który nie oznacza braku uzyskania naszej zgody, musi respektować wolność Jego instrumentów. An inspiration which is not accompanied by a revelation, which is adapted to the normal play of the faculties of the human soul, which can determine the will of the inspired writer by motives of a human order, does not necessarily suppose that he who is its object is himself conscious of it. O inspiracji, która nie towarzyszy objawienie, które jest dostosowane do normalnej gry wydziały ludzkiej duszy, które będzie można określić z inspirowane przez pisarza motywy ludzkiego porządku, nie koniecznie, że ten, kto jest jego Sam obiekt jest on świadomy. If the prophet and the author of the Apcoalypse know and say that their pen is guided by the Spirit of God, other Biblical authors seem rather to have been led by "some mysterious influence whose origin was either unknown or not clearly discerned by them." Jeśli prorok i autora z Apcoalypse wiedzieć i powiedzieć, że ich pióra jest kierowany przez Ducha Boga, innych autorów biblijnych wydaje się raczej były prowadzone przez "pewne tajemnicze wpływem którego pochodzenia albo nieznane albo nie są wyraźnie dostrzegła w nich." (St. Aug., De Gen. ad litt., II, xvii, 37; St. Thomas II-II, Q. clxxi, a. 5; Q. cixxiii, a.4). (St. sie, De Gen. ad Litt., II, XVII, 37; Thomas II-II, q. CLXIX, a. 5; Pyt. cixxiii, A.4). However, most theologians admit that ordinarily the writer was conscious of his ow inspiration. Jednak większość teologów zwyczajnie przyznać, że pisarz był świadomy jego inspiracji ow. From waht we have just said it follows that inspiration does not necessarily imply exstasy, as Philo and, later, the Montanists thought. Od tego, co mamy po prostu powiedział wynika, że inspiracją nie musi koniecznie oznaczać exstasy, jak Filon z Aleksandrii, a później, Montanists myśli. It is true that some of the orthodox apologists of the second century (Athenagoras, Theophilus of Antioch, St. Justin) have, in the description which they give of Biblical inspiration, been somehat influenced by the ideas of divination then current amongst the pagans. They are too prone to represent the Biblical writer as a purely passive intermediary, something after the style of the Pythia. To prawda, że niektóre z ortodoksyjnej apologists z drugiego wieku (Atenagoras, Teofil z Antiochii, św Justin) posiadają, w opisie których one inspiracji biblijnej, została somehat wpływem idei wróżbiarstwa następnie obecnego wśród pogan. Są zbyt podatne reprezentowanie biblijnej pisarza jako czysto pasywnego pośrednika, po coś w stylu pytia. Nevertheless, they did not make him out to be an energumen for all that. Niemniej jednak, nie wprowadzały go za energumen dla wszystkich. The Divine intervention, if one is conscious of it, can certainly fill the human soul with a certain awe; but it does not throw it into a state of delirum. Boskiej interwencji, jeśli jest on świadomy, z pewnością może wypełnić duszy ludzkiej z pewnym respektem, ale nie wyrzucać go do stanu delirum.

(b) To induce a person to write is not to take on oneself the responsibility of that writing, more especially it is not to become the author of that writing. (b) Aby skłonić do zapisu nie jest do wzięcia na siebie odpowiedzialności, że pisanie, w szczególności nie jest się autorem, że pisanie. If God can claim the Scripture as His own work, it is because He has brought even the intellect of the inspired writer under His command. Jeżeli Bóg może domagać się Pisma, jak własną pracą, ponieważ jest on nawet intelektu z inspirowane pisarz pod jego dowództwem. However, we must not represent the Inspirer as putting a ready amde book in the mind of the inspired person. Jednak nie wolno nam reprezentuje Inspirer jako gotowy amde oddania książki w umysł z inspirowane osobą. Nor has He necessarily to reveal the contens of the work to be produced. No matter where the knowledge of the writer on this point comes from, whether it be acquired naturally or due to Divine revelation, inspiration has not essentially for its object to teach somethin new to the sacred writer, but to render him capable of writing with Divine authority. Nie ma on koniecznie, aby odsłonić zawartość prac, które mają być produkowane. Nie ważne gdzie znajomość pisarza w tej kwestii pochodzi, czy jest to naturalny lub nabyte ze względu na Boskim objawieniu, zasadniczo nie ma inspiracji do swoich obiektów do nauczania Somethin do nowych świętych pisarza, ale czyni z niego zdolnego piśmie z Boskiej władzy. Thus the author of the Acts of the Apostles narrates events in which he himself took part, or which were related to him. W ten sposób autor Dziejów Apostolskich czytelników wydarzeń, w których sam brał udział, lub które były związane z nim. It is highly probable that most of the sayings of the Book of Proverbs were familiar to the sages of the East, before being set down in an inspired writing. Jest wysoce prawdopodobne, że większość tego słowa z Księgi Przysłów byli zaznajomieni z mędrców ze Wschodu, zanim zostaną określone w formie pisemnej inspirowane. God, inasmuch as he is the principal cause, when he inspires a writer, subordinates all that writer's cognitive faculties so as to make him accomplish the different actions which would be naturally gone through by a man who, first of all, has the design of composing a book, then gets together his materials, subjects them to a critical examination, arranges them, makes them enter into his plan, and finally brands them with the mark of his personality -- ie his own pecualiar style. Boga, ponieważ on jest główną przyczyną, kiedy inspiruje pisarza, podwładnym, że wszystkie wydziały pisarza poznawczych, tak aby uczynić go zrealizować różne działania, które byłyby oczywiście przeszły przez człowieka, który przede wszystkim ma projekt komponowania książkę, a następnie pobiera razem jego materiałów, przedmiotów, do ich krytycznej analizy, organizuje je, czyni je wprowadzić do swego planu, a wreszcie ich marki z jego wizerunkiem znaku - czyli pecualiar własnego stylu. The grace of inspiration does not exempt the writer from personal effort, nor does it insure the perfection of his work from an artistic point of view. Łaska inspiracji nie zwalnia od osobistego wysiłku pisarza, ani nie ubezpieczają doskonałości jego dzieła z punktu widzenia artystycznego. The author of the Second Book of Machabeees and St. Luke tell the reader of the pains they took to document their work (2 Maccabees 2:24-33; Luke 1:1-4). Autor Drugiej Księgi Machabeees St Luke i powiedzieć czytnik na bóle miały one do dokumentowania swojej pracy (2 Księga Machabejska 2:24-33; Łukasza 1:1-4). The imperfections of the work are to be attributed to the instrument. Z niedoskonałości tych prac mają być przypisane do danego instrumentu. God can, of course, prepare this instrument beforehand, but, a the time of using it, He does not ordinarily make any change in its conditions. Bóg może, oczywiście, przygotowanie tego instrumentu wcześniej, ale, A czas korzystania z niego, on zwyczajnie nie dokonywać żadnych zmian w jej warunkach. When the Creator applies His power to the faculties of a creature outside of the ordinary way, he does so in a manner in keeping with the natural activity of these faculties. Kiedy Stwórca porady Jego moc do katedry stworzeniem poza zwykłym sposobem, robi to w sposób zgodny z naturalną aktywność tych wydziałów. Now, in all languages recourse is had to the comparison of light to explain the nature of the human intelligence. Teraz, we wszystkich językach odwołania się do porównania światła do wyjaśnienia natury ludzkiej inteligencji. That is why St. Thomas (II-II, Q. clxxi, a. 2; Q. clxxiv, a. 2, ad 3um) gives the name of light or illumination to the intellectual motion communicated by God to the sacred wirter. Właśnie dlatego Thomas (II-II, q. CLXIX, a. 2; Pyt. CLXXII, a. 2, ad 3um) zawiera nazwę lub światła do oświetlenia intelektualnej ruchu przekazane przez Boga do sacrum wirter. After him, then, we may say that this motion is a pecualir supernatural participation of the Divine light, in virtue of which the writer conceives exactly the work that the Holy Ghost wants him to write. Po nim, a następnie, możemy powiedzieć, że ten ruch jest pecualir nadprzyrodzonego udziału Bożego światła, na mocy której pisarz conceives dokładnie prace, że Duch Święty chce go pisać. Thanks to this help given to his intellect, the inspired writer judges, with a certitude of Divene order, not only of the opportuneness of the book to be written, but also of the truth of the details and of the whole. Dzięki tym pomóc na swój intelekt, zainspirował pisarza do sędziów, a przeświadczenie o Divene porządku, nie tylko o stosowności książki, które mają być napisane, ale również prawdę o szczegółach i całego. However, all theologians do not analyse exactly in the same manner the influence of this light of inspiration. (c) The influence of the Holy Ghost had to extend also to all the executive faculties of the sacred writer -- to his memory, his imagination, and even to the hand with which he formed the letters. Jednakże wszystkie teologów nie analizują dokładnie w ten sam sposób wpływem lekkich tej inspiracji. (C) wpływ Ducha Świętego musiały rozszerzyć także do wszystkich egzekutywy katedry świętych pisarz - aby jego pamięć, jego wyobraźnia , A nawet w parze z którego litery tworzą. Whether this influence proceed immediatley from the action of the Inspirer or be a simple assistance, and, again, whether this assistance be positive or merely negative, in any case everyone admits that its object is to remove all error from the inspired text. Those who hold that even the words are inspired believe that it also forms an integral part of the grace of inspiration itself. Czy ten wpływ od razu przejść do działania w Inspirer lub za pomocą prostych i, ponownie, czy pomoc ta zostanie jedynie pozytywne lub negatywne, w każdym razie każdy przyznaje, że jej celem jest usunięcie wszystkich błędów z inspirowany tekstem. Ci, którzy przytrzymaj, że nawet słowa są inspirowane Wierzę, że również stanowi integralną część łaska sama inspiracja. However that may be, there is no denying that the inspiration extends, in one way or aother, and as far as needful, to all those who have really cooperated in the composition of the sacred test, especially to the secretaries, if the inspired person had any. Niemniej jednak, że może być, nie zaprzeczając, że inspiracji rozciąga się w jedną stronę lub aother, i tak dalece, jak potrzebne, aby wszystkich tych, którzy rzeczywiście współpracowali w skład testu świętych, zwłaszcza do sekretarki, jeżeli osoba inspirowana żadnego. Seen in this light, the hagiographer no longer appears a passive and inert instrument, abased as it were, by an exterior impulsion; on the contrary, his faculties are elevated to the service of a superior power, whihc, although distinct, is none the less intimately present and interior. Widziane w tym świetle, w hagiographer nie pojawia się już tylko biernym i obojętnym instrumentu, abased jakby przez zewnętrznego bodziec, a wręcz przeciwnie, jego wydziały są podwyższone do świadczenia usług o najwyższej mocy, które, chociaż odrębna, jest jednak mniej ściśle obecnych i wnętrze. Without losing anything of his personal life, or of his liberty, or even of his spontaneity (since it may happen that he is not conscious of the power which leads him on), man becomes thus the interpreter of God. Nie tracąc nic z jego życia osobistego, lub jego wolności, a nawet jego spontaniczności (ponieważ może się zdarzyć, że nie jest on świadomy mocy, która prowadzi na niego), człowiek staje się w ten sposób tłumacz Boga. Such, then is the most comprehensive notion of Divine inspiration. Takie, to najbardziej kompleksowe pojęcie Opatrzności Bożej inspiracji. St. Thomas (II-II, Q., cixxi) reduces it to the grace of prophecy, in the broad sense of the word. Thomas (II-II, q., cixxi) zmniejsza go do łaski proroctwa, w szerokim tego słowa znaczeniu.

(3) Considered in its term, inspiration is nothing else but the biblical text itself. (3) uznał w swojej kadencji, inspiracją jest nic innego, ale sam tekst biblijny. This text was destined by God, Who inspired it, for the universal Church, in order that it might be authentically recognized as His written word. This destination is essential. Tekst ten został przeznaczony przez Boga, który zainspirował go do Kościoła powszechnego, tak że mogą być uznane jako autentycznie Jego słowa pisanego. To miejsca ma zasadnicze znaczenie. Without it a book, even if it had been inspired by God, could not become canonical; it would have no more value than a private revelation. Bez niej książki, nawet gdyby była ona inspirowana przez Boga, nie może stać się kanoniczny, ale nie miałoby większą wartość niż prywatne objawienia. That is why any writing dated from a later period than the Apostolical age is condemned ipso facto to be excluded from the canon. Dlatego wszelkie piśmie z dnia późniejszym okresie niż apostolski wiek skazany ipso facto, które mają być wykluczone z kanonu. The reason of this is that the deposit of the public revelation was complete in the time of the Apostles. Powodem tego jest fakt, że o złożeniu publicznej było objawienie w pełny czas Apostołów. they alone had the mission to give to the teaching of Christ the development which was to be opportunely suggested to them by the Paraclete, John 14:26 (see Franzelin, De divina Traditione et Scriptura (Rome, 1870), thesis xxii). on sam musiał udzielić misji do nauczania Chrystusa rozwoju, która miała być dogodnie zaproponował im przez Parakleta, 14:26 John (patrz Franzelin, De divina Traditione et scriptura (Rzym, 1870), tezę xxii). Since the Bible is the Word of God, it can be said that every canonical text is for us a Divine lesson, a revelation, even though it may have been written with the aid of inspiration only, and without a revelation properly so called. Ponieważ Biblia jest Słowem Bożym, można powiedzieć, że każdy kanoniczny tekst jest dla nas lekcją Bożego, objawienie, choć może zostały napisane przy pomocy tylko inspirację, i bez objawienia właściwie tzw. For this cause, also, it is clear that an inspired text cannot err. Dla tej przyczyny, również oczywiste jest, że tekst nie może inspirowane błądzić. That the Bible is free from error is beyond all doubt, the teaching of Tradition. Że Biblia jest wolna od błędu jest poza wszelkie wątpliwości, nauczanie Tradycji. The whole of Scriptural apologetics consists precisley in accounting for this exceptional prerogative. Całość składa się zazwyczaj apologetyki precisley rachunkowości dla tej wyjątkowej prerogatywy. Exegetes and apologists have recourse here to considerations which may be reduced to the following heads: Exegetes i apologists odwołać się tutaj do rozważań, które mogą być zredukowane do następujących głowic:

the original unchanged text, as it left the pen of the sacred writers, is alone in question. oryginalny tekst w niezmienionej formie, jak go opuścił pióro świętych pisarzy, jest sama w pytanie.

As truth and error are properties of judgment, only the assertiions of the sacred writer have to be dealt with. Jak prawda i błąd są właściwości sądu, tylko assertiions z sacrum pisarz musi się zająć. If he makes any affirmation, it is the exegete's duty to discover its meaning and extent; whether he expresses his own views or those of others; whether in quoting another he approves, disapproves, or keeps a silent reserve, etc. Jeśli On sprawia, że jakiekolwiek potwierdzenie, że jest exegete obowiązku odkryć jej znaczenie i zakres, czy wyraża on swoje własne poglądy lub tych innych, czy w innym cytując on zatwierdza, dezaprobatą, lub prowadzi ciche rezerwy, itp.

The intention of the writer is to be found out according to the laws of the language in which he writes, and consequently we must take into account the style of literatur he wished to use. Zamiarem pisarza znajduje się obecnie zgodnie z prawem język, w którym pisze, a co za tym idzie musimy wziąć pod uwagę styl Literatur chciał korzystać. All styles are compatible with inspiration, because they are all legitimate expressions of human thought, and also, as St. Augustine says (De Trinitate, I, 12), "God, getting books written by men, did not wish them to be composed in a form differing from that used by them." Wszystkie style są zgodne z inspiracji, ponieważ są one uzasadnione wszystkich określeń ludzkich myśli, a także, jak mówi Święty Augustyn (De Trinitate, I, 12), "Bóg, uzyskiwania ksiąg pisanych przez ludzi, nie chce im się składać w postaci różniącej się od tej stosowanej przez nich ". Therefore, a distinciton is to be made between the assertion and the expression; it is by means of the latter that we arrive at the former. W związku z tym distinciton ma być przeprowadzona między twierdzenie i wypowiedzi; jest za pomocą tego ostatniego, że przyjedzie na byłego.

These general principles are to be applied to the different books of the Bible, mutatis mutandis, according to the nature of the matter contained in them,the special purpose for which their author wrote them, the traditional explanation which is given of them, the traditional explanation which is given of them, and also according to the decisions of the Church. Te ogólne zasady powinny być stosowane do różnych ksiąg Biblii, mutatis mutandis, w zależności od charakteru sprawy zawarte w nich specjalnych celów, dla których ich autor napisał je, tradycyjne wyjaśnienie, które podaje się z nich, tradycyjne wyjaśnienie, które podaje się z nich, a także stosownie do decyzji Kościoła.

C. Erroneous Views Proposed by Catholic Authors C. błędnych poglądów zaproponowanych przez autorów katolickich

(1) Those which are wrong because insufficient. (1) te, które są błędne, ponieważ niewystarczające.

(a) The approbation given by the Church to a merely human writing cannot, by itself, make it inspired Scripture. (a) pochwała udzielona przez Kościół jedynie do ludzi piśmie nie może, sam w sobie, to inspirowane Pisma Świętego. The contrary opinion hazarded by Sixtus of Siena (1566), renewed by Movers and Haneberg, in the nineteenth centruy, was condemned by the Vatican Council. Wręcz przeciwnie opinii hazarded przez Sykstus ze Sieny (1566), odnowione przez Przeboje i Haneberg, w XIX wieku, został potępiony przez Sobór Watykański. (See Denz., 1787). (Patrz Denz., 1787).

(b) Biblical inspiration even where it seems to be at its minimum -- eg, in the historical books -- is not a simple assistance given to the inspired writers to prevent him from erring, as was thought by Jahn (1793), who followed Holden and perhaps Richard Simon. (b) biblijnej inspiracji, nawet jeśli wydaje się być w jej minimum - np. w książkach historycznych - nie jest proste wsparcie dla pisarzy, aby zapobiec zainspirowana go z zbłąkany, jak został przez myśl Jahn (1793), który Holden, a następnie być może Richard Simon. In order that a text may be Scripture, it is not enough "that it contain revelation without error" (Conc. Vatic., Denz., 1787). W porządku, że tekst może być Pisma Świętego, nie jest wystarczająco ", że zawierają objawienie bez błędu" (koncentrat Vatic., Denz., 1787).

(c) A book composed from merely human resources would not become an inspired text, even if approved of, afterwards, by the Holy Ghost. (c) Książka składa się jedynie z zasobów ludzkich nie stać się inspirowany tekstem, nawet jeśli z zatwierdzonym, potem, przez Ducha Świętego. This subsequent approbation might make the truth contained in the book as credible as if it were an article of the Divine Faith, but it would not give a Divine origin to the book itself. Ta pochwała późniejszych mogłyby sprawić, że prawdy zawarte w książce jako wiarygodne, jak gdyby był artykuł Bożego wiara, ale nie dają Boskiego pochodzenia do samej książki. Every inspiration properly so called is antecedent, so much so that it is a contradiciton in terms to speak of a subsequent inspiration. Każdy inspiracji właściwie jest tzw poprzednik, tak, że jest to contradiciton w warunkach, które mówią o inspiracji późniejszej. This truth seems to have been lost sight of by those moderns who thought they could revive-at the same time making it still less acceptable -- a vague hypothesis of Lessius (1585) and of his disciple Bonfrère. Ta prawda wydaje się zapominać o tych, którzy nowoczesne myśli mogą ożywić-w tym samym czasie, co czyni ją jeszcze mniej - mgliste hipotezy Lessius (1585) i jego uczeń Bonfrère.

(1) Those which err by excess (1) te, które przez nadmiar err

A view which errs by excess confounds inspiration with revelation. A widok, który errs przez nadmiar confounds natchnienie z Objawienia. We have just said that these two Divine operations are not only distinct but may take place separately, although they may also be found together. Musimy tylko powiedzieć, że te dwie operacje Bożego są nie tylko odrębne, ale może odbywać się oddzielnie, choć mogą one również być razem. As a matter of fact, this is what happens whenever God moves the sacred writer to express thoughts or sentiments of which he cannot have acquired knowledge in the ordinary way. W rzeczywistości, to co się dzieje, gdy Bóg święty pisarz przenosi się do wyrażania myśli lub uczucia, które nie mogą mieć zdobytej wiedzy w zwykłym sposobem. There has been some exaggeration in the accusation brought against early writers of having confounded inspiration with revelation; however, it must be admitted that the explicit distinction between these two graces has become more and more emphasized since the time of St. Thomas. Poczyniono pewne przesady w wniesione oskarżenie przeciwko wczesnych pisarzy o zdezawuowane inspirację z objawieniem, jednak należy przyznać, że wyraźne rozróżnienie między tymi dwoma łask staje się coraz bardziej podkreślał od czasu św. This is a very real progress and allows us to make a more exact psychological analysis of inspiration. Jest to bardzo rzeczywisty postęp i pozwala na bardziej dokładną analizę psychologiczną inspiracji.

III. EXTENT OF INSPIRATION Stopniu inspiracji

The question now is not whether all the Biblical books are inspired in every part, even in the fragments called deuterocanonical: this point, which concerns the integrity of the Canon, has been solved by the Council of Tent (Denz., 784). but are we bound to admit that, in the books or parts of books which are canonical, there is absolutely nothing, either as regards the matter or the form, which does not fall under the Divine inspiration? Obecnie pytanie brzmi, czy nie wszystkie książki są inspirowane biblijne w każdej części, nawet w nazwie fragmenty deuterocanonical: ten punkt, który dotyczy nienaruszalności Kanonicznego, został rozwiązany przez Radę Namiot (Denz., 784). Ale jesteśmy związani przyznać, że w księgach lub części książek, które są kanoniczne, nie jest absolutnie nic, albo jeśli chodzi o sprawy lub postaci, które nie są objęte Boskiej inspiracji?

A. Inspiration of the Whole Subject Matter A. inspiracji dla całej Dziedzina

For the last three centuries there have been author-theologians, exegetes, and especially aplogists -- such as Holden, Rohling, Lenormant, di Bartolo, and others -- who maintained, with more or less confidence, that inspiration was limited to moral and dogmatic teaching, excluding everything in the Bible relating to history and the natural sciences. Do ostatnich trzech stuleci nie zostały autor-teologów, exegetes, a zwłaszcza aplogists - takich jak Holden, Rohling, Lenormant, di Bartolo, a inni - którzy twierdzili, z mniejszym lub większym stopniu zaufania, że inspiracją była ograniczona do moralnego i dogmatycznej nauczania, z wyłączeniem wszystko, co w Biblii odnoszące się do historii i nauk przyrodniczych. They think that, in this way, a whole mass of difficulties against the inerrancy of the bible would be removed. but the Church has never ceased to protest against this attempt to restrict the inspiration of the sacred books. Uważają, że w ten sposób całość masę trudności z inerrancy z Biblii może zostać usunięte. Kościoła, ale nigdy nie przestał się do protestu przeciwko tym próbę ograniczenia inspiracji w książkach świętych. This is what took place when Mgr d'Hulst, Rector of the Institut Catholique of paris, gave a sympathetic account of this opinion in "Le Correspondant" of 25 Jan., 1893. To, co miało miejsce, gdy Mgr d'Hulst, Rektor Institut Catholique w Paryżu, wydał sympatyczny uwagę tę opinię w "Le korespondentów" z dnia 25 stycznia 1893. The reply was quickly forthcoming in the Encyclical Providentissimus Deus of the same year. Odpowiedź była szybko zbliżającego się w encyklice Deus Providentissimus tego samego roku. In that Encyclical Leo XIII said: W tej Encykliki Leona XIII powiedział:

It will never be lawful to restrict inspiration merely to certain parts of the Holy Scripture, or to grant that the sacred writer could have made a mistake. Nor may the opinion of those be tolerated, who, in order to get out of these difficulties, do not hesitate to suppose that Divine inspiration extends only to what touches faith and morals, on the false plea that the true meaning is sought for less in what God has said than in the motive for which He has said it. Ona nigdy nie będzie wolno ograniczać jedynie inspiracją do niektórych części Pisma Świętego, lub przyznać, że mogłaby mieć święty pisarz popełnił błąd. Opinii nie mogą być tolerowane tych, którzy, aby wydostać się z tych trudności, Nie wahaj się, że Boski inspiracji rozciąga się tylko do tego, co dotyczy wiary i moralności, na fałszywych zarzut, że prawdziwym sensem jest poszukiwanie mniej w to, co Bóg powiedział niż w motywem, dla którego On powiedział on. (Denz., 1950) (Denz., 1950)

In fact, a limited inspiration contradicts Christian tradition and theological teaching. W rzeczywistości, w ograniczonym sprzeczne inspiracji chrześcijańskiej tradycji teologicznych i nauczania.

B. Verbal Inspiration B. werbalne inspiracji

Theologians discuss the question, whether inspiration controlled the choice of the words used or operated only in what concerned the sense of the assertions made in the Bible. Teologów omówić kwestię, czy inspiracji kontrolowany wybór słów używanych lub użytkowane tylko w to, co dotyczyło znaczeniu tego twierdzeń zawartych w Biblii. In the sixteenth century verbal inspiratiion was the current teaching. W XVI wieku werbalne inspiratiion był obecny nauczania. The Jesuits of Louvain were the first to react against this opinion. They held "that it is not necessary in order that a text be Holy Scripture, for the Holy Ghost to have inspired the very material words used." Jezuitów w Louvain były pierwsze reagować przeciwko tej opinii. One w posiadaniu ", że nie jest konieczne, aby być tekst Pisma Świętego, do Ducha Świętego, aby zainspirowały bardzo słów użytych materiałów." The protests against this new opinion were so violent that Bellarmine and Francisco Suárez thought it their duty to tone down the formula by declaring "that all the words of the text have been dictated by the Holy Ghost in what concerns the substance, but differently according to the diverse conditiions of the instruments." Protestów przeciwko tej nowej opinii były tak gwałtowne, że Bellarmin i Francisco Suárez myśli że władze publiczne mają obowiązek złagodzić wzoru oświadczając, że "wszystkie słowa z tekstu zostały podyktowane przez Ducha Świętego w odniesieniu do substancji, ale w różny sposób w zależności od conditiions z różnorodnych instrumentów. " This opinion went on gaining in precision, and little by little it disentangled itself from the terminology which it had borrowed from the adverse opinion, notably from the word "dictation." Opinia ta poszła na uzyskanie w precyzji, i stopniowo ją disentangled się od terminologii, która miała pożyczone od negatywnych opinii, zwłaszcza od słowa "dyktando". Its progress was so rapid that at the beginning of the nineteenth century it was more commonly taught than the theory of verbal inspiration. Jej postęp był tak szybki, że na początku XIX wieku była powszechnie nauczana więcej niż teoria słownej inspiracji. Cardinal Franzelin seems to have given it its definite form. Kardynał Franzelin Wydaje się, że podana jej ostateczną formę. During the last quarter of a century verbal inspiration has again found partisans, and they become more numerous every day. W ciągu ostatniego ćwierć wieku werbalne inspiracji ponownie znaleźć partyzantów, a staną się one bardziej liczne codziennie. However, the theologians of today, whilst retaining the terminology of the older school, have profoundly modified the theory itself. Jednakże, dzisiaj teologowie, zachowując terminologię starszych szkoły, mają głęboko zmodyfikowanych teorii sama. They no longer speak of a material dictation of words to the ear of the writer, nor of an interior revelation of the term to be employed, but of a Divine motion extending to every faculty and even to the powers of execution to the writer, and in consequence influencing the whole work, even its editing. Oni już nie mówić o materiał dyktando słów na ucho pisarza, ani z wnętrza objawienia termin, który ma być zastosowany, ale na Divine ruchu rozszerzającej na każdym wydziale, a nawet uprawnień do wykonywania pisarza, a w konsekwencji wpływających na całość prac, a nawet jego edycji. Thus the sacred text is wholly the work of God and wholly the work of man, of the latter, by way of instrument, of the former by way of principal cause. W ten sposób święty tekst jest całkowicie dziełem Bożym i całkowicie pracy człowieka, w tym ostatnim, w drodze aktu z byłych drodze głównej przyczyny. Under this rejuvenated form the theory of verbal inspiration shows a marked advance towards reconcilation with the rival opinion. From an exegetical and apologetical point of view it is indifferent which of these two opinions we adopt. Zgodnie z tym rejuvenated formie słownej teorii inspiracji wykazuje wyraźną góry w kierunku pojednania z rywalem opinii. Z egzegetycznych i apologetical punktu widzenia nie jest obojętne, który z tych dwóch opinii przyjętych przez nas. All agree that the characteristics of style as well as the imperfections affecting the subject matter itself, belong to the inspired writer. Wszyscy zgadzają się, że cechy stylu, jak również niedoskonałości wpływających na kwestiach merytorycznych, należą do inspirowane pisarz. As for the inerrancy of the inspired text it is to the Inspirer that it must be finally attributed, and it matters little if God has insured the truth of His Scripture by the grace of inspiration itself, as the adherents of verbal inspiration teach, rather than by a providential assistance. Jeśli chodzi o inerrancy z inspirowany tekstem jest do Inspirer, że muszą być przyporządkowane wreszcie, i to bardzo mało, jeśli w sprawach Bóg ubezpieczony prawdy Pisma Jego łaski, przez inspiracji sama, jak Zwolennicy nauczyc werbalne inspiracji, a nie przez opatrznościowy pomocy.

IV. PROTESTANT VIEWS ON THE INSPIRATION OF THE BIBLE Protestanckich poglądów na temat inspiracji w Biblii

A. At the Beginning of the Reformation A. Na początku Reformacji

(1) As a necessary consequence of their attitude towards the Bible, which they had taken as their only rule of Faith, the Protestants were led at the very outset to go beyond the ideas of a merely passive inspiration, which was commonly received in the first half of the sixteenth century. (1) W konsekwencji konieczne, ich stosunek do Biblii, które miały ich tylko jako zasadę wiary, protestanci byli doprowadziło na początku wykraczające poza idee jedynie bierny inspiracji, która była powszechnie otrzymanych w pierwszej połowie XVI wieku. Not only did they make no distinction between inspiration and revelation, but Scripture, both in its matter and style, was considered as revelation itself. Nie tylko oni nie różnią się inspiracją i objawieniem, ale Pisma Świętego, zarówno w jej sprawy i stylu, został uznany za objawienie siebie. In it God spoke to the reader just as He did to the Israelites of old from the mercy-seat. W nim Bóg mówił do czytelnika, podobnie jak uczynił Izraelitów z lat od miłosierdzia-siedzenia. Hence that kind of cult which some protestants of today call "Bibliolatry." Stąd tego rodzaju kult niektórych protestantów, które dzisiaj wezwanie "Bibliolatry". In the midst of the incertitude, vagueness, and antinomies of those early times, when the Reformation like Luther himself, was trying to find a way and a symbol, one can discern a constant preoccupation, that of indissolubly joining religious belief to the very truth of God by means of His written Word. W środku na niepewność, ogólnikowość i antinomies tych wczesnych czasów Reformacji, kiedy sam jak Luter, starałem się znaleźć sposób, a symbol, można doszukać się stałą zaniepokojenie, że nierozerwalnie łączącej religijnych na prawdę bardzo Boga poprzez Jego Słowo napisane. The Lutherans who devoted themselves to composing the Protestant theory of inspiration were Melanchthon, Chemzitz, Quenstedt, Calov. W Lutherans który poświęcony się do komponowania protestanckiej teorii inspiracją były Melanchthon, Chemzitz, Quenstedt, Calov. Soon, to the inspiration of the words was added that of the vowel points of the present Hebrew text. Wkrótce, na inspirację ze słów, które zostały dodane do samogłoskę punktów obecny tekst hebrajski. This was not a mere opinion held by the two Buxtorfs, but a doctrine defined, and imposed under pain of imprisonment, and exile, by the Confession of the Swiss Churches, promulgated in 1675. Nie było to jedynie opinia, znajdującej się w posiadaniu dwóch Buxtorfs, ale określone doktryny, a nałożone pod rygorem pozbawienia wolności i wygnania, przez Spowiedź z Konfederacją Szwajcarską Kościołów, ogłoszona w 1675. These dispositions were abrogated in 1724. Te dyspozycje zostały zniesione w 1724. The Purists held that in the Bible there are neither barbarisms nor solecisms; that the Greek of the New Testament is as pure as that of the classical authors. W Purists uznał, że w Biblii nie ma ani barbarisms ani solecisms, że z greckiego Nowego Testamentu jest tak czysta, jak w przypadku klasycznych autorów. It was said, with a certain amount of truth, that the Bible had become a sacrament for the Reformers. Został on powiedzial, ze pewna ilość prawdy, że Biblia stała sakramentem dla reformatorów.

(2) In the seventeenth century began the controversies which, in course of time, were to end in the theory of inspiration now generally accepted by Protestants. The two principles which brought about the Reformation were precisely the instruments of this revolution; on the one side, the claim for every human soul of a teaching of the Holy Ghost, which was immediate and independent of every exterior rule; on the other, the right of private judgment, or autonomy of individual reasoning, in reading and studying the Bible. (2) W XVII w. rozpoczął się kontrowersji, które w czasie, byli do końca w teorii inspiracji obecnie powszechnie akceptowane przez protestantów. Dwie zasady, które doprowadziły do Reformacji były właśnie instrumenty tej rewolucji, z jednej boczne, roszczenia co do duszy ludzkiej w nauczaniu Ducha Świętego, która była natychmiastowa i niezależne zewnętrzne każdej reguły, z drugiej strony, prawo prywatne wyroku lub autonomii poszczególnych rozumowania, czytania i studiowania Biblii. In the name of the first principle, on which Zwingli had insisted more than Luther and Calvin, the Pietists thought to free themselves from the letter of the Bible which fettered the action of the Spirit. W imię pierwsze zasady, na które nalegał Zwingli miał więcej niż Luter i Kalwin, w myśl Pietists do uwolnienia się od listu z Biblii, które Fettered działanie Ducha Świętego. A French Huguenot, Seb. Francuski Huguenot, Seb. Castellion (d. 1563), had already been bold enough to distinguish between the letter and the spirit; according to him the spirit only came from God, the letter was no more than a "case, husk, or shell of the spirit." Castellion (zm. 1563), miał już na tyle pogrubienie w celu rozróżnienia pomiędzy duchem i literą, zgodnie z niego duch wszedł tylko od Boga, pismo zostało nie więcej niż "przypadek, łuskę, lub powłoki z duchem".

The Quakers, the followers of Swedenborg, and the Irvingites were to force this theory to its utmost limits; real revealation -- the only one which instructs and sanctifies -- was that produced under the immediate influence of the Holy Ghost. W Kwakrzy, z naśladowcami Swedenborg, a Irvingites miały życie tej teorii do ograniczenia jego mocy; rzeczywistym revealation - jedyny, który uświęca i instruuje - był produkowany pod bezpośrednim wpływem Ducha Świętego. While the Pietists read their Bible with the help of interior illumination alone, others, in even greater numbers, tried to get some light from philological and historical researches which had received their decisive impulse from the Renaissance. Chociaż Pietists ich czytać Biblii z pomocą oświetlenia wnętrza samodzielnie, inni, nawet w większej liczbie, starałem się trochę światła z filologiczny i badania historyczne, które otrzymały ich decydujący impuls od renesansu. Every facility was assured to their investigations by the principle of freedom of private judgment; and of this they took advantage. Każdy obiekt został zapewniony do ich dochodzenia przez zasadę swobody prywatnych wyrok, a oni z tego skorzystało. The conclusions obtained by this method could not be fatal to the theory of inspiration by revelation. Wniosków uzyskanych z zastosowaniem tej metody nie mogą być śmiertelne dla teorii inspiracji przez objawienie. In vain did its partisans say that God's will had been to reveal to the Evangelists in four different ways the words which, in reality, Christ had uattered only once; that the Holy Ghost varied His style accoring as he was dictation to Isaias or to Amos -- such an explanation was nothing short of an avowal of the ability to meet the facts alleged against them. Na próżno było powiedzieć, że jego partyzanci wolą Bożą było, aby objawić się do Ewangelistów na cztery różne sposoby wyrazy, które w rzeczywistości Chrystus miał uattered tylko raz, że Duch Święty zróżnicowana w zależności Jego styl był jak dyktowanie do Isaias lub Amos - Takie wyjaśnienie było nic o krótkie zeznanie na zdolność do sprostania faktów przed nimi. As a matter of fact, Faustus Socinus (d. 1562) had already held that the words and, in general, the style of Scripture were not inspired. W rzeczywistości, Faustus Socinus (zm. 1562) już stwierdzić, że słowa i, ogólnie rzecz biorąc, styl Pisma nie były inspirowane. Soon afterwards, George Calixtus, Episcopius, and Grotinus made a clear distinction between inspiration and revelation. Wkrótce potem, George Calixtus, Episcopius i Grotinus dokonał wyraźnego rozróżnienia między inspiracją i objawieniem. According to the last-named, nothing was revealed but the prophecies and the words of Jesus Christ, everything else was only inspired. Według tego ostatniego nazwie, ale nic nie zostało objawione proroctwa i słów Jezusa Chrystusa, wszystko inne było tylko inspirowane. Still further, he reduces inspiration to a pious motion of the sould {see "Votum pro pace Ecclesiae" in his complete works, III (1679), 672}. The Dutch Arminian school then represented by J. LeClerc, and, in France, by L. Capelle, Daillé, Blondel, and other, followed the same course. Jeszcze bardziej, że zmniejsza inspiracji do ruchu na pobożnych może (patrz "Votum pro pace Ecclesiae" w jego dzieła, III (1679), 672). Holendrzy Arminian następnie szkoła reprezentowana przez J. Leclerc, a we Francji, L. Capelle, Daillé, Blondel, i innych, po tym samym kursie. Although they kept current terminology, they made it apparent, nevertheless, that the formula, "The Bible is the Word of God," was already about to be replaced by "The Bible contains the Word of God." Chociaż one przechowywane obecnego terminologii, to uczynil to oczywiste, niemniej jednak, że formuła "Biblia jest Słowem Bożym," już wkrótce zostaną zastąpione przez "Biblia zawiera Słowo Boże". Morever, the term word was to be taken in an equivocal sense. Morever, pojęcie było słowo, które mają być podjęte w sensie podejrzany.

B. Biblical Rationalism B. biblijne racjonalizm

In spite of all, the Bible was still held as the criterion of religious belief. To rob it of this prerogative was the work which the eighteenth century set itself to accomplish. Mimo wszystko, Biblia była nadal w posiadaniu jako kryterium wyznania. Rob Aby go z tej prerogatywy były prace, które w XVIII wieku postawiła sobie do zrealizowania. In the attack then made on the Divine inspiration of the Scriptures three classes of assailants are to be distinguished. W ataku następnie na Boskiego inspirację z Pisma trzech klas assailants mają być wyodrębnione.

(1) The Naturalist philosophers, who were the forerunners of modern unbelief (Hobbes, Spinoza, Wolf); the English Deists (Toland, Collins, Woolston, Tindal, Morgan); the German Rationalists (Reimarus, Lessing); the French Encyclopedists (Voltaire, Bayle) strove by every means, not forgetting abuse and sarcasm, to prove how absurd it was to claim a Divine origin for a book in which all the blemishes and errors of human writings are to be found. (1) Naturalist filozofów, którzy byli z prekursorów nowoczesnej niewiary (Hobbes, Spinoza, Wolf); angielskim Deists (Toland, Collins, Woolston, Tindal, Morgan); niemieckiej Rationalists (Reimarus, Lessing); francuskich encyklopedystów ( Voltaire, Bayle) usiłowano przez co oznacza, nie zapominając o nadużycia i sarkazmem, aby udowodnić, jak absurdalne było ubiegać się o jej Boskiego pochodzenia książkę, w której wszystkich wad i błędów ludzkich pisma mają być znalezione.

(2) The critics applied to the Bible, the methods adopted for the study of profane authors. (2) krytyków stosuje się do Biblii, metod przyjętych do badania bezcześcić autorów. They, from the literary and historic point of view, reached the same conclusion as the infidel philosophers; but they thought they could remain believers by distinguishing in the Bible between the religious and the profane element. Oni, z literackiego i historycznego punktu widzenia, dotarły do takiego samego wniosku jak niewierny filozofów, ale myśli mogły pozostać wiernym o rozróżniając w Biblii między religijnym i zbezcześcić elementu. The latter they gave up to the free judgment of historical criticism; the former they pretended to uphold, but not without restrictions, which profoundly changed its import. Ten ostatni dali do swobodnego wyroku krytyki historycznej; byłego udawał się do ich utrzymania, ale nie bez ograniczeń, które głęboko zmieniły jej importu. According to Semler, the father of Biblical Rationalism, Christ and the Apostles accommodated themselves to the false opinions of their contemporaries; according to Kant and Eichborn, everything which does not agree with sane reason must be regarded as Jewish invention. Religion restricted within the limits of reason -- that was the point which the critical movement initiated by Grotius and LeClerc had in common with the philosophy of Kant and the theology of Wegscheider. Według Semler, ojciec biblijne Racjonalizm, Chrystusa i Apostołów zakwaterowani się do fałszywych poglądów ich współczesnych; według Kanta i Eichborn, wszystko co nie zgadza się z rozsądnych powodów należy uznać za wynalazek żydowski. Ograniczony Religia w granicach z powodu - to był punkt krytyczny, który ruch zainicjowany przez Grotius i Leclerc miał wspólnego z filozofii Kanta i teologii Wegscheider. The dogma of plenary inspiration dragged down with it, in its final ruin, the very notion of revelation (A. Sabatier, Les religions d'autorité et la religion de l'espirit, 2nd ed., 1904, p. 331). Z dogmatów sesji inspiracji przeciągnięty w dół z nim, w swojej ostatecznej ruiny, samo pojęcie objawienia (A. Sabatier, Les religii d'Autorité la religion et de l'espirit, 2nd ed., 1904, str. 331).

(3) These philosophical historical controversiers about Scriptural authority caused great anxiety in religious minds. (3) Te filozoficzne historycznych controversiers biblijny o władzę spowodował wielki niepokój w umysłach religijnych. There were many who then sought their salvation in one of the principles put forward by the earlly Reformers, notably by Calvin: to wit, that truly Christian certitude came from the testimony of the Holy Spirit. Było wielu, którzy następnie szukać ich zbawienia w jedną z zasad przedstawionych przez earlly reformatorów, w szczególności poprzez Calvin: do dowcip, że prawdziwie chrześcijańskie pewność pochodzi z zeznań Ducha Świętego. Man had but to sound his own soul in order to find the essence of religion, which was not a science, but a life, a sentiment. Człowiek miał, ale dźwięk jego własnej duszy w celu znalezienia istoty religii, która nie była nauka, ale życia, sentyment. Such was the verdict of the Kantian philosophy then in vogue. Takie było werdykt w kantysta filozofii następnie w Vogue. It was useless, from the religious point of view, to discuss the extrinsic claims of the Bible; far better was the moral experience of its intrinisc worth. To było bezużyteczne, z religijnego punktu widzenia, aby dyskutować o roszczenia zewnętrznych Biblii; znacznie lepiej było moralne doświadczenia jej intrinisc warte. The Bible itself was nothing but a hostory of the religious experiences of the Prophets, of Christ and His Apostles, of the Synagogue and of the Church. Biblia była sama tylko z hostory religijnego doświadczenia proroków, Chrystusa i Jego Apostołów, z Synagogi i Kościoła. Truth and Faith came not from without, but sprang from the Christian conscience as their source. Prawdy i Wiary nie przyszedł z zewnątrz, ale zerwał z chrześcijańskiego sumienia jako ich źródła. Now this conscience was awakened and sustained by the narration of the religious experiences of those who had gone before. Teraz został awakened sumienia i trwała przez narrację religijnego doświadczenia tych, którzy odeszli przed. What mattered, then, the judgment passed by criticism on the historical truth of this narration, if it only evoked a salutary emotion in the soul? Co istotne, a następnie przeszedł przez Orzeczenie w sprawie krytyki historycznej prawdy o tej narracji, jeśli tylko wywołany otrzeźwiającym emocji w duszy? Here the useful alone was true. Tutaj użyteczne były prawdziwe. Not the text, but the reader was inspired. Nie tekst, lecz czytelnik był inspirowany. Such, in its broad outlines, was the final stage of a movement which Spener, Wesley, the Moravian Brethren, and, generally, the Pietists initiated, but of which Schleiermacher (1768-1834) was to be the theologian and the propagator in the nineteenth century. Takie, w ogólnym zarysie, był ostatnim etapie ruch, który Spener, Wesley, Morawskiego Bracia i, ogólnie, Pietists wszczęte, ale których Schleiermacher (1768-1834) miał być teolog i propagator w XIX wieku.

C. Present Conditions Obecne warunki c.

(1) The traditional views, however, were not abandoned without resistance. (1) tradycyjne poglądy, jednak nie zostały opuszczone bez oporu. A movement back to the old idea of the theopneustia, including verbal inspiration, set in nearly everywhere in the first half of the nineteenth century. A ruch z powrotem do starego pomysłu z theopneustia, w tym słownej inspiracji, określone w prawie wszędzie w pierwszej połowie XIX wieku. This reaction was called the Réveil. Reakcja ta była zwana Réveil. Among its principal promoters must be mentioned the Swiss L. Gaussen, W. Lee, in England, A. Dlorner in Germany, and, more recently, W. Rohnert. Wśród jego głównych promotorów muszą być wymienione szwajcarskiego L. Gaussen, W. Lee, w Anglii, A. Dlorner w Niemczech, a ostatnio, W. Rohnert. their labours at first evoked interest and sympathy, but were destined to fail before the efforts of a counter-reaction which sought to complete the work of Schleiermacher. ich pracy w pierwszym wywołany zainteresowania i sympatii, ale były przeznaczone na porażkę przed starania o counter-reakcja, która starała się zakończyć prace Schleiermacher. it was led by Alex, Vinet, Edm. był prowadzony przez Alexa, Vinet, EDM. Scherer, and E. Rabaud in France; Rich. Scherer, i E. Rabaud we Francji; Rich. Rothe and especially Ritschl in Germany; ST Coleridge, FD Maurice, and Matthew Arnold in England. Ritschl Rothe, a zwłaszcza w Niemczech; ST Coleridge, FD Maurice, i Matthew Arnold w Anglii. According to them, the ancient dogma of the theopneustia is not to be reformed, but given up altogether. Według nich, starożytnego dogmatu o theopneustia nie może być zreformowany, ale zrezygnował całkowicie. In the heat of the struggle, however, university professors like E. Reuss, freely used the historical method; without denying inspiration they ignored it. W ciepło walki, jednak profesorów uniwersyteckich, takich jak E. Reuss, swobodnie wykorzystywane metody historycznej, bez odmawiania ich inspiracji on ignorowany.

(2) Abstracting from accidental differences, the present opinion of the so-called progressive Protestants (who profess, nevertheless, to remain sufficiently orthodox), as represented in Germany by B. Weiss, RF Grau, and H Cremer, in England by W. Sanday, C. Gore, and most Anglican scholars, may be reduced to the following heads: (a) the purely passive, mechanical theopneustia, extending to the very words, is no longer tenable. (2) Naukowa od przypadkowych różnic, niniejsza opinia z tzw progresywne protestanci (którzy wyznają jednak, aby pozostać wystarczająco ortodoksyjnej), reprezentowane w Niemczech przez B. Weiss, Grau RF, H i Cremer, w Anglii przez W . Sanday, C. Gore, anglikańskiego, a większość uczonych, może być zmniejszona do następujących głowic: (a) czysto pasywne, mechaniczne theopneustia, rozciągających się na bardzo słowy, nie jest już nadawany. (b) Inspiration had degrees: suggestion, direction, elevation, and superintendency. (b) Inspiracja miała stopni: sugestię, kierunek, elewacja, a superintendency. All the sacred writers have not been equally inspired. Wszystkich świętych pisarzy nie były inspirowane w równym stopniu. (c) Inspiration is personal that is, given directly to the sacred writer to enlighten, stimulate, and purify his faculties. This religious enthusiasm, like every great passion, exalts the powers of the soul; it belongs, therefore, to the spiritual order, and is not merely a help given immediately to the intellect. (c) Inspiracja jest osobiste, że jest podawana bezpośrednio do świętych, aby oświecić pisarz, stymulowanie i oczyścić swoje wydziały. religijnych Ten entuzjazm, jak każda wielka pasja, exalts uprawnień duszy; należy zatem do duchowego porządku , I to nie tylko pomoc podawany bezpośrednio do intelektu. Biblical inspiration, being a seizure of the ntire man by the Divine virtue, does not differ essentially from the gift of the Holy Spirit imparted to all the faithful. Inspiracji biblijnej, są zajęcia z ntire człowiek przez Boskiej mocy, nie różnią się zasadniczo od daru Ducha Świętego imparted do wszystkich wiernych. (d) It is, to say the least, an improper use of language to call the sacred text itself inspired. (d) To, co najmniej, nieprawidłowe wykorzystanie języka świętą, aby połączyć tekst inspirowany sama. At any rate, this text can, and actually does, err not only in profane matters, but also in those appertaining more or less to religion, since the Prophets and Christ Himself, notwithstanding His Divinity, did not possess absolute infallibility. (Cf. Denney, A Dict. of Christ and the Gospels, I, 148-49.) The Bible is a historical document which taken in its entirety contains the authentic narrative of revelation, the tidings of salvation. W każdym razie, ten tekst może i rzeczywiście, naruszył nie tylko w sprawach bluźnierczego, ale również w tych mniej lub bardziej należącego do religii, od proroków i Chrystusa, bez względu na Jego Bóstwo, nie posiada absolutną nieomylność. (Por. Denney A Dict. Chrystusa i Ewangelii, I, 148-49.) Biblia jest dokumentem historycznym, które w całości zawiera autentyczne objawienia narracyjne, wiesc do zbawienia. (c) Revealed truth, and, consequently, the Faith we derive from it are not founded on the Bible, but on Christ himself; it is from Him and through Him that the written text acquires definitely all its worth. (c) prawdy objawionej, a co za tym idzie, Wiary nam czerpać z niego nie są oparte na Biblii, ale od samego Chrystusa, jest z Nim i przez Niego, że tekst przejmuje wszystkie jego zdecydowanie warto. But how are we to reach the historical reality of Jesus -- His teaching, His institutions -- if Scripture, as well as Tradition, offers us no faithful picture? Ale jak mamy dotrzeć do historycznej rzeczywistości Jezusa - Jego nauczania, Jego instytucji - jeśli Pisma, jak i Tradycji, nie oferuje nam wierny obraz? The question is a painful one. Jest pytanie bolesna jeden. To establish the inspiration and Divine authority of the Bible the early Reformers had substituted for the teaching of the Church internal criteria, notably the interior testimony of the Holy Spirit and the spiritual efficacy of the text. Do ustanowienia Bożego natchnienia i organ Biblii początku reformatorów miał zastąpić nauczanie Kościoła wewnętrznych kryteriów, w szczególności wnętrza świadectwo Ducha Świętego i duchowej skuteczności tekstu. Most Protestant theologians of the present day agree in declaring these criteria neither scientific nor traditional; and at any rate they consider them insufficient. Większość protestanckich teologów na dzień dzisiejszy zgodzić oclenia tych kryteriów ani naukowej, ani tradycyjne, a w każdym razie uważają je niewystarczające. (On the true criterion of inspiration see CANON OF THE HOLY SCRIPTURES.) They profess, consequently, to supplement them, if not to replace them altogether, by a rational demonstration of the autheticity and substantial trustworthiness of the Biblical text. (Na prawdziwym kryterium inspiracji patrz kanon Pisma Świętego). Wyznają te, w konsekwencji, do ich uzupełnienia, jeśli nie zastąpić je całkowicie, przez racjonalne demonstracji w znacznej autheticity i wiarygodności tekst biblijny. The new method may well provide a starting-point for the fundamental theology of Revelation, but it cannot supply a complete justification of the Canon, as it has been so far maintained in the Churches of the Reformation. Nowa metoda może również stanowić punkt wyjścia dla teologii fundamentalnej Objawienia, ale nie może dostarczyć kompletny uzasadnienie Canona, jak zostało to do tej pory utrzymywany w Kościołów reformacji. Anglican theologians, too, like Gore and Sanday, gladly appeal tot he dogmatic testimony of the collective conscience of the universal Church; but, in so doing, they break with one of the first principles of the Reformation, the autonomy of the individual conscience. Anglikański teologów, także jak Gore i Sanday, chętnie odwołania wszystko on dogmatyczne zeznania zbiorowego sumienia Kościoła powszechnego, ale w ten sposób, break one jednym z pierwszych zasad reformacji, autonomii indywidualnego sumienia.

(3) The position of liberal Protestants (ie those who are independent of all dogma) may be easily defined. (3) pozycji liberalnych protestantów (tj. tych, którzy są niezależni od wszystkich dogmatów), mogą być łatwo zdefiniować. The Bible is just like other texts, neither inspired nor the rule of Faith. Biblia jest podobnie jak innych tekstów, ani inspirowane ani zasad wiary. Religious belief is quite subjective. Religijnych jest dość subiektywne. So far is it from depending on the dogmatic or even historical authority of a book that it gives to it, itself, its real worth. Jak dotąd jest to z zależności od dogmatycznej lub nawet historycznych organ książce, że daje ona, sama, warto jej rzeczywistym. When religious texts, the Bible included, are in question, history -- or, at least, what people generally believe to historical -- is largely a product of faith, whcih has transfigured the facts. The authors of the Bible may be called inspired, that is endowed with a superior perception of religious matters; but this religious enthusiasm does not differ essentially from that which animated Homer and Plato. Gdy teksty religijne, biblijne wliczone są w pytanie, historia - lub, co najmniej, co ludzie zazwyczaj wierzą historycznych - jest w dużej mierze produktem wiary, który przemienił się faktów. Autorzy Biblii może być zwołane inspirowane , Który jest wyposażony w najwyższej postrzegania spraw religijnych, ale tego religijnego entuzjazmu nie różnią się zasadniczo od tych, które animowany Homera i Platona. This is the denial of everything supernatural, in the ordinary sense of the word, as well in the Bible as in religion in general. To wszystko odmowę nadprzyrodzonego, w normalnym znaczeniu tego słowa, jak również w Biblii, jak w religii w ogóle. Nevertheless, those who hold this theory defend themselves from the charge of infidelity, especially repudiating the cold Rationalism of the last century, which was made up exclusively of negations. They think that they remain sufficiently Christian by adhering to the religious sentiment to which Christ ahs given the most perfect expression yet known. Following Kant, Schleiermacher, and Ritschl, they profess a religion freed from all philosophical intellectualism and from every historical proof. Niemniej jednak, tych, którzy posiadają tej teorii bronić się od za niewierność, zwłaszcza repudiating zimnego racjonalizmu ubiegłego wieku, który został złożony wyłącznie z negations. Oni Uważam, że pozostają one w wystarczającym stopniu przez Christiana przylegającą do uczucia religijne, do którego Chrystus AHS Biorąc pod uwagę najbardziej doskonałe wypowiedzi są jeszcze znane. Po Kanta, Schleiermacher, a Ritschl one wyznawania religii uwolnione od wszystkich intellectualism filozoficznych i historycznych z każdego dowodu. Facts and formulae of the past have, in their eyes, only a symbolic and a transient value. Such is the new theology spread by the best-known professors and writers especially in Germany -- historians, exegetes, philologists, or even pastors of souls. Fakty i wzorów z przeszłości, w ich oczach, tylko symboliczną i przemijające wartości. Takie jest nowa teologia rozprzestrzeniania przez najbardziej znanych profesorów i pisarzy, szczególnie w Niemczech - historyków, exegetes, philologists, a nawet pasterze dusz . We need only mention Harnack, HJ Holtzmann, Fried. Potrzebujemy tylko wspomnieć Harnack, HJ Holtzmann, Fried. Delitzsch, Cheyne, Campbell, A. Sabatier, Albert and John Réville. Delitzsch, Cheyne, Campbell, A. Sabatier, Albert i Jan Réville. it is to this transformation of Christianity that "Modernism", condemned by the Encyclical Pascendi Gregis, owes its origin. jest do tej transformacji chrześcijaństwa, że "Modernizm", potępiony przez Encyklikę gregis Pascendi, zawdzięcza swoje pochodzenie.

In modern Protestantism the Bible has decidely fallen from the primacy which the Reformation had so loudly conferred upon it. W nowoczesnych protestantyzm Biblii jest zdecydowanie spadła z prymat Reformacji, która miała tak głośno nałożonych na niego. The fall is a fatal one, becoming deeper from day to day; and without remedy, since it is the logical consequence of the fundamental principle put forward by Luther and Calvin. Spadek śmiertelnych jest jeden, coraz głębiej z dnia na dzień i bez naprawienia, ponieważ jest logiczną konsekwencją podstawowe zasady przedstawione przez Luter i Kalwin. Freedom of examination was destined sooner or later to produce freedom of thought. Wolność badań był przeznaczony prędzej czy później do wolności myśli. (Cf. A. Sabatier, Les religions d'autorite et la religion de l'espirité, 2nd ed., 1904, pp. 399-403.) (Por. A. Sabatier, Les religii d'Autorité la religion et de l'espirité, 2nd ed., 1904, pp. 399-403).

Publication information Written by Alfred Durand. Publikacja informacji napisanej przez Alfreda Durand. Transcribed by Beth Ste-Marie. The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. Przepisywane przez Beth Ste-Marie. Encyklopedia Katolicka, tom VIII. Published 1910. Opublikowany 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1910. Nihil obstat, 1 października 1910. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Farley kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

CATHOLIC WORKS.-FRANZELIN, Tractatus de divina traditione et scriptura (2nd ed., Rome, 1875), 321-405; SCHMID, De inspirationis bibliorum vi et ratione (Louvain, 1886); ZANECCHIA, Divina inspiratio Sacrae Scripturae (Rome, 1898); Scriptor Sacer (Rome, 1903); BILLOT, De inspiratione Sacrae Scripturae (Rome, 1903); CH. PESCH, De inspiratione Sacrae Scripturae (Freiburg im Br., 1906); LAGRANGE in Revue Biblique (Paris, 1895), p. KATOLICKIE WORKS.-FRANZELIN, Tractatus de Divina traditione et scriptura (2nd ed. Rome, 1875), 321-405; Schmid, inspirationis bibliorum De vi et ratione (Louvain, 1886); ZANECCHIA, Divina inspiratio Sacrae Scripturae (Rzym, 1898 ); Scriptor Sacer (Rzym, 1903); Billot, De inspiratione Sacrae Scripturae (Rzym, 1903); CH. Pesch, De inspiratione Sacrae Scripturae (Freiburg im Br., 1906); LAGRANGE w Revue Biblique (Paryż, 1895), p . (London,6 Nov., 1897, to 5 Feb., 1898); HUMMELAUER, Exegetisches zur Inspirationsfrage (Freiburg im Br., 1904); FONCK, Der Kampf um die Warheit der heil. (Londyn, 6 XI, 1897, do 5 lutego 1898); HUMMELAUER, Exegetisches zur Inspirationsfrage (Freiburg im Br., 1904); FONCK, Der Kampf um die der Warheit Heil. Schrift seit 25 Jahren (Innsburck, 1905); DAUSCH, Die Schrifitnspiration (Freiburg im Br., 1891); HOLZHEY, Die Inspiration de heil. Schrift seit 25 Jahren (Innsburck, 1905); DAUSCH, Die Schrifitnspiration (Freiburg im Br., 1891); HOLZHEY, Inspiration de Die Heil. Schrift in der Anschauung des Mittelaters (Munich, 1895); CH. Schrift in der Anschauung des Mittelaters (Monachium, 1895); CH. PESCH, Zur neuesten Geschichte der Katholischen Inspirationslehre (Freiburg im Br., 1902) Pesch, neuesten Zur Geschichte der Katholischen Inspirationslehre (Freiburg im Br., 1902)

PROTESTANT WORKS.-GUSSEN, Theopneustic (2nd ed., Paris, 1842), tr. Protestanckich WORKS.-GUSSEN, Theopneustic (2nd ed., Paryż, 1842), tr. Pleanry Inspiration of Holy Scripture; LEE, Inspiration of Holy Scripture (Dublin, 1854); ROHNERT, Die Inspiration, der heil, Schrift und ihre Bestreiter (Leipzig, 1889); SANDAY, The oracles of God (London, 1891); FARRAR, The Bible, Its meaning and Supremacy (London, 1897); History of Interpretation (London 1886); A Clerical Symposium on Inspiration (London, 1884); RABAUD, Histoire de la doctrine de l inspriaation dans les pays de langue francaise depuis la Reforme jusqu a nos jours (Paris, 1883). Pleanry inspiracji Pisma Świętego; Lee, inspiracji Pisma Świętego (Dublin, 1854); Rohnert, Die Inspiration, der Heil, Schrift und ihre Bestreiter (Lipsk, 1889); Sanday, The oracles Boga (Londyn, 1891); Farrar, Biblii, jej sens i Supremacy (Londyn, 1897); History of Interpretation (Londyn 1886); pisarskiego Sympozjum Inspiration (Londyn, 1884); RABAUD, Histoire de la doktryny de l inspriaation dans les Pays de la langue francaise depuis Reforme jusqu A nr jours (Paryż, 1883).


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest