Book of Isaiah, Isaias Księga Izajasza, Isaias

General Information Informacje ogólne

The Book of Isaiah is the first and longest of the books of the Major Prophets in the Old Testament of the Bible. Księga Izajasza jest pierwszą i najdłuższą z książek z najważniejszych proroków w Starym Testamencie z Biblii. It derives its name from the prophet Isaiah, who lived in Jerusalem, perhaps of aristocratic origin. Go wywodzi swoją nazwę od proroka Izajasza, który żył w Jerozolimie, być może z arystokratycznej pochodzenia. His prophetic career spanned half a century, from around 742 BC to at least 701. Jego kariera prorocze obejmowali pół wieku, od ok. 742 pne do co najmniej 701 euro.

The book, however, contains the work of more than one man. Książka zawiera jednak prace więcej niż jeden człowiek. Scholars now generally agree that chapters 1 to 35, known as First Isaiah, can be ascribed either to Isaiah himself or to his disciples; chapters 36 to 39 have been taken directly from 2 Kings 18:13 - 20:18. Naukowcy generalnie zgadzają się, że rozdziały od 1 do 35, znany jako pierwsza Izajasza, może być przypisane ani do Izajasza siebie lub swoich uczniów; rozdziałów 36 do 39 zostały wzięte bezpośrednio z 2 Królów 18:13 - 20:18. Chapters 40 to 55, known as Second Isaiah, or Deutero - Isaiah, were the work of an anonymous prophet - poet during the latter part (c. 545 - 540 BC) of the Babylonian exile. Rozdziały 40 do 55, znane jako druga Izajasza, lub Deutero - Izajasza, były dziełem anonimowego proroka - poety w drugiej części (ok. 545 - 540 pne) z wygnania babilońskiej. Chapters 56 to 66, known as Third Isaiah, or Trito - Isaiah, were written by authors unknown in detail but working around the end of the 6th century (525 - 500 BC) or the beginning of the 5th (500 - 475 BC). Rozdziały 56 do 66, znane jako trzecia Izajasza, lub Trito - Izajasza, były pisane przez autorów nieznanych w szczegółach, ale pracuje około koniec 6. wieku (525 - 500 pne) lub na początku 5 (500 - 475 pne). Some of the material may be derived from a period even later than these times (c. 375 - 250 BC). Niektóre z materiałów mogą pochodzić z okresu nawet później niż w tych czasach (ok. 375 - 250 pne).

First Isaiah falls roughly into four periods: (1) From 747 to 736 BC the prophet speaks about internal political and economic policy; (2) in 736 - 735 he addresses the crisis caused by the Syro - Ephraimite War, an attempt to force Jerusalem into an anti - Assyrian alliance; (3) after a period of silence, he speaks again, addressing himself to the attempt of King Hezekiah to free himself from the status of a vassal to Assyria (716 - 711); (4) again after a time of silence, Isaiah speaks of Hezekiah's second attempt to establish political independence (705 - 701). Upadkiem Isaiah pierwszy z grubsza podzielić na cztery okresy: (1) z 747 do 736 pne prorok mówi o wewnętrznej polityki gospodarczej i politycznej; (2) 736 - 735 adresów on kryzysu spowodowanego przez Syro - Ephraimite wojny, próbując zmusić Jerozolimie do walki - Asyryjski sojuszu; (3) po okresie milczenia, mówi znowu, zajmując się próba króla Ezechiasza do siebie wolne od stanu wasal do Asyrii (716 - 711); (4) ponownie po czas milczenia, Izajasz mówi Ezechiasz druga próba ustanowienia politycznej niezależności (705 - 701). The writings from these periods fall into seven collections of sayings on themes of sin, judgment, and deliverance from the judgment. W pismach z tych okresów spadek na siedem zbiorów mów na tematy grzechu, wyrok, i wyzwolenie od wyroku. The Immanuel prophecies (chapter 6 - 12) are well known to Christians, who interpret them as references to Christ. Immanuel do proroctwa (rozdział 6 - 12) są dobrze znane, aby chrześcijanie, którzy je interpretować jako odniesienia do Chrystusa.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Second Isaiah comprises poems of various genres: oracles of deliverance, hymns, prophetic legal speech designed to show that the God of Israel alone is God, and discussion forms designed to repel opposition. Drugi Izajasz obejmuje wiersze z różnych gatunków: oracles jego wydania, hymnów, prorocze słowa prawnych mających na celu wykazać, że Bóg Izraela jest sam Bóg, i dyskusje mające na celu odparcia form sprzeciwu. In addition, the material of Second Isaiah contains the passages about the Servant of the Lord, also interpreted by Christians as references to Christ (42:1 - 4; 49:1 - 6; 50:4 - 9; 52:13 - 53:12). Oprócz tego materiału drugie Isaiah zawiera fragmenty dotyczące Sługi Jahwe, przez chrześcijan również interpretować jako odniesienia do Chrystusa (42:1 - 4; 49:1 - 6; 50:4 - 9; 52:13 - 53 : 12).

Third Isaiah includes 14 independent sayings concerning the operation of the restored Temple, with corresponding emphasis on the sabbath and cult. Trzeciego Izajasza zawiera 14 niezależnych słowa dotyczące funkcjonowania przywrócone Temple, z naciskiem na odpowiadające szabat i kult. The material comprises a short prophetic liturgy (56:9 - 47:13), an oracle of promise (57:14 - 21), an exhortation and promise (58:1 - 12), prophetic invective and threat (65:1 - 2), and a promise (65:8 - 25). Materiał składa się z krótkich prorocze liturgii (56:9 - 47:13), rolę wyroczni obietnicy (57:14 - 21) powyżej, wezwanie i obietnica (58:1 - 12), prorocze wymyślanie i zagrożenia (65:1 -- 2), a obietnica (65:8 - 25). The final chapter contains a prophetic denunciation of the Temple and a rejection of the sacrificial cult, as well as three prophetic sayings that announce an imminent end and its results. Ostatni rozdział zawiera prorocze wypowiedzenie świątyni i odrzucenie tego ofiarny kultu, jak również trzech prorocze słowa, że ogłasza nieuchronnego końca, a jego wyniki. Isaiah contains some of the most beautiful and best known passages in the Bible. Isaiah zawiera jedne z najpiękniejszych i najbardziej znanych fragmentów Biblii. Two manuscripts of the book were found among the Dead Sea Scrolls. Dwa rękopisy książki znaleziono wśród Dead Sea Scrolls.

George W Coats George W Coats

Bibliography Bibliografia
JH Hayes and SA Irvine, Isiah (1987); GAF Knight, Prophets of Israel: Isaiah (1962); JR Rosenbloom, The Dead Sea Isaiah Scrolls (1970); JW Whedbee, Isaiah and Wisdom (1971). JH Hayes i SA Irvine, Isiah (1987); GAF Knight, proroków Izraela: Izajasz (1962); JR Rosenbloom, The Dead Sea Scrolls Izajasza (1970); JW Whedbee, Izajasza i Mądrości (1971).


Book of Isaiah, Isaias Księga Izajasza, Isaias

Brief Outline Krótki zarys

  1. Introduction (1) Wstęp (1)
  2. Denunciation of Jerusalem (2-5) Wypowiedzenie Jerozolimy (2-5)
  3. Temple vision (6) Świątynia wizji (6)
  4. Book of Immanuel (7-12) Księga Immanuel (7-12)
  5. Prophecies against the nations (13-23) Proroctwa przeciwko narodom (13-23)
  6. Prophecies of judgment and future blessings (24-35) Proroctwa sądu i przyszłe błogosławieństwa (24-35)
  7. Historic events (36-39) Historyczne wydarzenia (36-39)
  8. Book of Consolation (40-66) Księga Pocieszenia (40-66)


Isa'iah

Advanced Information Informacje zaawansowane

Isaiah, (Heb. Yesh'yahu, ie, "the salvation of Jehovah"). Izajasz (Heb. Yesh'yahu, czyli "zbawienia Jehowy"). (1.) The son of Amoz (Isa. 1:1; 2:1), who was apparently a man of humble rank. (1). Syna Amosa (Isa. 1:1, 2:1), który był człowiekiem pokornym rankingu. His wife was called "the prophetess" (8:3), either because she was endowed with the prophetic gift, like Deborah (Judg. 4:4) and Huldah (2 Kings 22:14-20), or simply because she was the wife of "the prophet" (Isa. 38:1). Jego żona była o nazwie "prorokini" (8:3), albo dlatego, że został obdarzony darem prorockiej, jak Deborah (Judg. 4:4) i Huldah (2 Królów 22:14-20), lub po prostu dlatego, że był żona "proroka" (Isa. 38:1). He had two sons, who bore symbolical names. Miał dwóch synów, którzy urodziła symboliczny nazwy. He exercised the functions of his office during the reigns of Uzziah (or Azariah), Jotham, Ahaz, and Hezekiah (1:1). On sprawuje funkcje jego biurze w trakcie panowania Ozjasza (lub Azariasz), Jotam, Achaza i Ezechiasza (1:1). Uzziah reigned fifty-two years (BC 810-759), and Isaiah must have begun his career a few years before Uzziah's death, probably BC 762. Ozjasza panował pięćdziesiąt dwa lata (BC 810-759), Izajasza i musi mieć swoją karierę rozpoczął kilka lat przed Ozjasza śmierci, prawdopodobnie 762 pne. He lived till the fourteenth year of Hezekiah, and in all likelihood outlived that monarch (who died BC 698), and may have been contemporary for some years with Manasseh. Mieszkał aż do czternastego roku Ezechiasza, i według wszelkiego prawdopodobieństwa, że monarcha outlived (który zmarł BC 698), a może były współczesne kilku lat z Manassesa. Thus Isaiah may have prophesied for the long period of at least sixty-four years. Tym samym mogą mieć prorokował Izaj. na długi okres, co najmniej sześćdziesiąt cztery lata. His first call to the prophetical office is not recorded. Jego pierwsze wezwanie do prophetical urząd nie jest rejestrowana.

A second call came to him "in the year that King Uzziah died" (Isa. 6:1). He exercised his ministry in a spirit of uncompromising firmness and boldness in regard to all that bore on the interests of religion. Drugie wezwanie do Niego "w roku króla Ozjasza, że umarł" (Isa. 6:1). On sprawuje swoją posługę w duchu bezkompromisowego jędrność i śmiałość w odniesieniu do wszystkich, że urodziła w interesie religii. He conceals nothing and keeps nothing back from fear of man. On ukrywa nic i nic nie utrzymuje z obawy przed człowiekiem. He was also noted for his spirituality and for his deep-toned reverence toward " the holy One of Israel." Był również zauważyć na jego duchowości i dla jego głębokich toned ku czci "Święty izraelskim". In early youth Isaiah must have been moved by the invasion of Israel by the Assyrian monarch Pul (qv), 2 Kings 15:19; and again, twenty years later, when he had already entered on his office, by the invasion of Tiglath-pileser and his career of conquest. We wczesnej młodości Izajasza musi zostać przeniesiony przez inwazji Izraela przez Asyryjski monarcha Pul (QV), 2 Królów 15:19; i ponownie, dwadzieścia lat później, kiedy już wszedł w jego biurze, w inwazji na Tiglath - pileser i jego kariera podboju. Ahaz, king of Judah, at this crisis refused to co-operate with the kings of Israel and Syria in opposition to the Assyrians, and was on that account attacked and defeated by Rezin of Damascus and Pekah of Samaria (2 Kings 16:5; 2 Chr. 28:5, 6). Achaza, króla judzkiego, w tym kryzysie odrzuciła współpracę z królów Izraela i Syrii w opozycji do Asyryjczyków, i na to konto został zaatakowany i pobity przez Resin z Damaszku i Pekacha Samarii (2 Królów 16:5; 2 CHR. 28:5, 6). Ahaz, thus humbled, sided with Assyria, and sought the aid of Tiglathpileser against Israel and Syria. Achaz, więc pokorna, dwustronne z Asyrii, i zwróciła się o pomoc Tiglathpileser wobec Izraela i Syrii.

The consequence was that Rezin and Pekah were conquered and many of the people carried captive to Assyria (2 Kings 15:29; 16: 9; 1 Chr. 5:26). Konsekwencją było to, że Resin i Pekach zostało podbił i wielu ludzi przeprowadzone w niewolę do Asyrii (2 Królów 15:29; 16: 9; 1 Chr. 5:26). Soon after this Shalmaneser determined wholly to subdue the kingdom of Israel. Wkrótce po tym Salmanasar ustalona całkowicie opanowania królestwo Izraela. Samaria was taken and destroyed (BC 722). Zdobyta została Samaria i zniszczone (BC 722). So long as Ahaz reigned, the kingdom of Judah was unmolested by the Assyrian power; but on his accession to the throne, Hezekiah (BC 726), who "rebelled against the king of Assyria" (2 Kings 18:7), in which he was encouraged by Isaiah, who exhorted the people to place all their dependence on Jehovah (Isa. 10:24; 37:6), entered into an alliance with the king of Egypt (Isa. 30:2-4). Tak długo, jak długo królował Achaz, królestwa Judy była unmolested przez Asyryjski moc, ale na jego wstąpienia na tron, Ezechiasz (BC 726), który "zbuntował się przeciwko królowi Asyrii" (2 Królów 18:7), w którym Był zachęcani przez Izajasza, który wezwał ludzi, aby umieścić wszystkie swoje uzależnienie od Jehowy (Isa. 10:24, 37:6), weszła w sojusz z królem Egiptu (Isa. 30:2-4).

This led the king of Assyria to threaten the king of Judah, and at length to invade the land. Sennacherib (BC 701) led a powerful army into Palestine. Doprowadziło to król asyryjski zagrozić króla Judy, i długości do inwazji na ziemię. Sennacheryba (BC 701) doprowadził do potężnej armii Palestyny. Hezekiah was reduced to despair, and submitted to the Assyrians (2 Kings 18:14-16). But after a brief interval war broke out again, and again Sennacherib (qv) led an army into Palestine, one detachment of which threatened Jerusalem (Isa. 36:2-22; 37:8). Ezechiasz był zredukowany do rozpaczy, i przedłożony do Asyryjczyków (2 Królów 18:14-16). Ale po krótkim odstępie wybuchu wojny znowu, i znowu Sennacheryba (QV) doprowadziły armii do Palestyny, jeden z oderwaniem który groził Jerozolimie ( Isa. 36:2-22, 37:8). Isaiah on that occasion encouraged Hezekiah to resist the Assyrians (37:1-7), whereupon Sennacherib sent a threatening letter to Hezekiah, which he "spread before the Lord" (37:14). Izajasz przy tej okazji zachęcić do Ezechiasza oprzeć się Asyryjczycy (37:1-7), po czym grożąc Sennacheryba wysłał pismo do Ezechiasza, który "rozprzestrzeniania przed Panem" (37:14). The judgement of God now fell on the Assyrian host. Wyrok Boży spadł teraz na asyryjska przyjmującego. "Like Xerxes in Greece, Sennacherib never recovered from the shock of the disaster in Judah. He made no more expeditions against either Southern Palestine or Egypt." "Podobnie jak Kserkses w Grecji, Sennacheryba nigdy nie odzyskać z katastrofy wstrząs w Judzie. Uczynił nie więcej wyprawy przeciw albo południowej Palestynie lub Egiptu." The remaining years of Hezekiah's reign were peaceful (2 Chr. 32:23, 27-29). W pozostałych latach panowania Ezechiasza's były pokojowe (2 Chr. 32:23, 27-29).

Isaiah probably lived to its close, and possibly into the reign of Manasseh, but the time and manner of his death are unknown. Izajasz prawdopodobnie mieszkał jego bliskich, i ewentualnie do panowania Manassesa, ale czas i sposób jego śmierci nie są znane. There is a tradition that he suffered martyrdom in the heathen reaction in the time of Manasseh (qv). Istnieje tradycja, że poniósł męczeństwo w pogańskich reakcji w czasie Manassesa (QV). (2.) One of the heads of the singers in the time of David (1 Chr. 25:3,15, "Jeshaiah"). (3.) A Levite (1 Chr. 26:25). (2). Jeden z szefów śpiewaków w czasie David (1 Chr. 25:3,15, "Izajasz"). (3). Lewita (1 Chr. 26:25). (4.) Ezra 8:7. (4). Ezdrasz 8:7. (5.) Neh. (5). Neh. 11:7.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


The Book of Isaiah Księgi Izajasza

Advanced Information Informacje zaawansowane

The Book of Isaiah consists of prophecies delivered (Isa. 1) in the reign of Uzziah (1-5), (2) of Jotham (6), (3) Ahaz (7-14:28), (4) the first half of Hezekiah's reign (14:28-35), (5) the second half of Hezekiah's reign (36-66). Księga składa się z proroctwa Izajasza wydana (Isa. 1) w panowania Ozjasza (1-5), (2) Jotam (6), (3) Achaz (7-14:28), (4) pierwszy połowa jego panowania Ezechiasza (14:28-35), (5) W drugiej połowie jego panowania Ezechiasza (36-66). Thus, counting from the fourth year before Uzziah's death (BC 762) to the last year of Hezekiah (BC 698), Isaiah's ministry extended over a period of sixty-four years. Tak więc, licząc od czwartego roku przed Ozjasza śmierci (BC 762) w ubiegłym roku Ezechiasza (BC 698), Izajasz Ministerstwo przedłużony okres ponad sześćdziesiąt cztery lata. He may, however, have survived Hezekiah, and may have perished in the way indicated above. The book, as a whole, has been divided into three main parts: (1.) The first thirty-five chapters, almost wholly prophetic, Israel's enemy Assyria, present the Messiah as a mighty Ruler and King. Może on jednak mieć przetrwały Ezechiasza, a może zginął w sposób wskazany powyżej. Książka, jako całość, została podzielona na trzy główne części: (1). Pierwsza trzydzieści pięć rozdziałów, w całości niemal prorocze, Izrael wroga Asyrii, przedstawia Mesjasza jako potężny król i Władca. (2.) Four chapters are historical (36-39), relating to the times of Hezekiah. (3.) Prophetical (40-66), Israel's enemy Babylon, describing the Messiah as a suffering victim, meek and lowly. (2). Cztery rozdziały historyczne (36-39), odnoszące się do czasów Ezechiasza. (3). Prophetical (40-66), Izraela wroga Babilonu, opisującego cierpienia Mesjasza jako ofiara, cichy i pokorny.

The genuineness of the section Isa. Prawdziwość sekcji Isa. 40-66 has been keenly opposed by able critics. 40-66 została niecierpliwie przeciwieństwie stanie przez krytyków. They assert that it must be the production of a deutero-Isaiah, who lived toward the close of the Babylonian captivity. Oni twierdzą, że należy produkcji z deutero-Izajasza, który żył w kierunku ścisłej z niewoli babilońskiej. This theory was originated by Koppe, a German writer at the close of the last century. Ta teoria zostało zapoczątkowane przez Koppe, niemiecki pisarz pod koniec ubiegłego wieku. There are other portions of the book also (eg, ch. 13; 24-27; and certain verses in ch. 14 and 21) which they attribute to some other prophet than Isaiah. Istnieją inne części książki również (np. ch. 13, 24-27; i niektóre znaki w rozdz. 14 i 21), które atrybut innej niż proroka Izajasza. Thus they say that some five or seven, or even more, unknown prophets had a hand in the production of this book. Tak więc oni mówia, że niektóre pięć lub siedem, a nawet więcej, nieznane proroków miał rękę w produkcji tej książki.

The considerations which have led to such a result are various:, (1.) They cannot, as some say, conceive it possible that Isaiah, living in BC 700, could foretell the appearance and the exploits of a prince called Cyrus, who would set the Jews free from captivity one hundred and seventy years after. Rozważań, które doprowadziły do takiego wyniku są różne: (1). Oni nie mogą, jak niektórzy mówią, że można wyobrazić Izajasza, mieszkających w BC 700, może wróżyć wygląd i bardzo książę wezwał Cyrus, którzy zestaw Żydów wolne od niewoli sto siedemdziesiąt lat od. (2.) It is alleged that the prophet takes the time of the Captivity as his standpoint, and speaks of it as then present; and (3) that there is such a difference between the style and language of the closing section (40-66) and those of the preceding chapters as to necessitate a different authorship, and lead to the conclusion that there were at least two Isaiahs. (2). Zarzuca się, że prorok ma czasu niewoli jako jego punktu widzenia, i mówi jej obecnych, jak wówczas, i (3), że istnieje taka różnica pomiędzy stylu i języka zamknięcia sekcji (40 -- 66) oraz te z poprzednich rozdziałów, aby wymagać innego autora, a także prowadzić do wniosku, że istnieją co najmniej dwa Isaiahs. But even granting the fact of a great diversity of style and language, this will not necessitate the conclusion attempted to be drawn from it. Ale nawet fakt przyznania wielką różnorodność stylu i języka, nie będzie to wymagało zawarcia próbował się z niej wyciągnąć.

The diversity of subjects treated of and the peculiarities of the prophet's position at the time the prophecies were uttered will sufficiently account for this. Różnorodność tematów traktowane i specyfiki proroka pozycji w czasie proroctwa zostały wypowiedziane będzie wystarczający dla tego konta. The arguments in favour of the unity of the book are quite conclusive. Argumenty na rzecz jedności książki są dosyć jednoznaczna. When the LXX. Gdy LXVIII. version was made (about BC 250) the entire contents of the book were ascribed to Isaiah, the son of Amoz. wersja została dokonana (około BC 250) całą treść książki zostały przypisane do Izajasza, syna Amosa. It is not called in question, moreover, that in the time of our Lord the book existed in the form in which we now have it. Jest to nie podważa ponadto, że w czasie naszego Pana książki istniały w formie, w jakiej mamy go. Many prophecies in the disputed portions are quoted in the New Testament as the words of Isaiah (Matt. 3:3; Luke 3:4-6; 4: 16-41; John 12:38; Acts 8:28; Rom. 10:16-21). Universal and persistent tradition has ascribed the whole book to one author. Wiele proroctwa w zakwestionowanej części są cytowane w Nowym Testamencie jako słów Izajasza (Matt. 3:3; Łukasza 3:4-6; 4: 16-41; Jana 12:38; Dz 8:28; Rz 10. :16-21). Uniwersalnej tradycji jest i uporczywe całej książki przypisać do jednego autora.

Besides this, the internal evidence, the similarity in the language and style, in the thoughts and images and rhetorical ornaments, all points to the same conclusion; and its local colouring and allusions show that it is obviously of Palestinian origin. Poza tym, dowody wewnętrzne, podobieństwa w języku i stylu, w myśli i obrazów i retoryczne ozdoby, we wszystkich punktach do tego samego wniosku i jego lokalnych barwienia i aluzje pokazują, że jest on oczywiście z pochodzenia palestyńskiego. The theory therefore of a double authorship of the book, much less of a manifold authorship, cannot be maintained. W teorii zatem podwójne autorstwo książki, znacznie mniej o różnorodnym autora, nie może być utrzymany. The book, with all the diversity of its contents, is one, and is, we believe, the production of the great prophet whose name it bears. Książki, ze wszystkimi jego różnorodności treści, jest jednym, i to, naszym zdaniem, produkcji wielkiego proroka, którego nazwę nosi.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Isaias

Catholic Information Informacje Katolicki

Among the writers whom the Hebrew Bible styles the "Latter Prophets" foremost stands "Isaias, the holy prophet . . . the great prophet, and faithful in the sight of God" (Eccliasticus 48:23-25). Wśród pisarzy, których Hebrajski Biblia w stylu "Ostatnich Prophets" oznacza przede wszystkim "Isaias, świętego proroka... Wielkiego proroka, i wiernym w oczach Boga" (Eccliasticus 48:23-25).

I. LIFE I. ŻYCIE

The name Isaias signifies "Yahweh is salvation". Isaias imię oznacza "Jahwe jest zbawieniem". It assumes two different forms in the Hebrew Bible: for in the text of the Book of Isaias and in the historical writings of the Old Testament, for example in 2 Kings 19:2; 2 Chronicles 26:22; 32:20-32, it is read Yeshá`yahu, whereas the collection of the Prophet's utterances is entitled Yeshá`yah, in Greek `Esaías, and in Latin usually Isaias, but sometimes Esaias. Zakłada się dwa różne formy w hebrajskiej Biblii: w tekście Księgi Isaias w historycznych pism Starego Testamentu, na przykład w 2 Królów 19:2 2 Kronik 26:22, 32:20-32, jest czytana Yeshá "yahu, mając na uwadze, że zbiór jego wypowiedzi Proroka jest uprawniony Yeshá yah", w języku greckim "Izajasz, i po łacinie Isaias zwykle, ale czasami Izajasz. Four other persons of the same name are mentioned in the Old Testament (Ezra 8:7; 8:19; Nehemiah 11:7; 1 Chronicles 26:25); while the names Jesaia (1 Chronicles 25:15), Jeseias (1 Chronicles 3:21; 25:3) may be regarded as mere variants. Cztery inne osoby o tej samej nazwie są wymienione w Starym Testamencie (Ezdrasz 8:7, 8:19; Nehemiasza 11:7; 1 Kronik 26:25), natomiast nazwy Jesaia (1 Kronik 25:15), Jeseias (1 Kronik 3:21, 25:3), mogą być traktowane jako zwykłe warianty. From the Prophet himself (i, 1; ii, 1) we learn that he was the son of Amos. Od samego Proroka (I, 1; II, 1) uczymy się, że był syn Amosa. Owing to the similarity between Latin and Greek forms of this name and that of the Shepherd-Prophet of Thecue, some Fathers mistook the Prophet Amos for the father of Isaias. Ze względu na podobieństwa między łacińskim i greckim formy tego imienia, a także Shepherd-Prorok z Thecue, niektórzy Ojcowie mistook Prorok Amos ojcem dla Isaias. St. Jerome in the preface to his "Commentary on Amos" (PL, XXV, 989) points out this error. Święty Hieronim w przedmowie do jego "Omówienie Amos" (PL, XXV, 989) zwraca uwagę na ten błąd. Of Isaias's ancestry we know nothing; but several passages of his prophecies (iii, 1-17, 24; iv, 1; viii, 2; xxxi, 16) lead us to believe that he belonged to one of the best families of Jerusalem. Z Isaias na pochodzenie wiemy nic, ale kilka fragmentów jego proroctwa (iii, 1-17, 24, IV, 1, VIII, 2, XXXI, 16) prowadzić nas, aby sądzić, że należał do jednej z najlepszych rodzin w Jerozolimie. A Jewish tradition recorded in the Talmud (Tr. Megilla, 10b.) held him to be a nephew of King Amasias. A żydowskiej tradycji zapisane w Talmud (Tr. Megilla, 10b). Posiadaniu mu się bratanka króla Amasias. As to the exact time of the Prophet's birth we lack definite data; yet he is believed to have been about twenty years of age when he began his public ministry. Jeśli chodzi o dokładną godzinę narodzin Proroka nam brak precyzyjnych danych, lecz jest on uwierzył, że zostały około dwudziestu lat, kiedy zaczął swoją posługę publicznych. He was a citizen, perhaps a native, of Jerusalem. Był obywatelem, być może pochodzący z Jerozolimy. His writings give unmistakable signs of high culture. From his prophecies (vii and viii) we learn that he married a woman whom he styles "the prophetess" and that he had two sons, She`ar-Yashub and Maher-shalal-hash-baz. Jego pisma niezmiennie dają oznaki kultury wysokiej. Od jego proroctwa (VII i VIII) uczymy się, że poślubił kobietę kogo style "prorokini" i że miał dwóch synów, She `ar-Yashub i Maher-shalal-mieszającego baz. Nothing whatever indicates that he was twice married as some fancy on the gratuitous and indefensible supposition that the `almah of vii, 14, was his wife. Nic nie wskazuje na to, że niezależnie od Był dwukrotnie żonaty, jak wymyślnej na nieodpłatne i nie do przypuszczenie, że "almah VII, 14, została jego żoną.

The prophetical ministry of Isaias lasted wellnigh half a century, from the closing year of Ozias, King of Juda, possibly up to that of Manasses. W prophetical posługi Isaias wellnigh trwała pół wieku, od zamknięcia roku Ozias, króla Judy, ewentualnie do tego z Manassesa. This period was one of great prophetical activity. Okres ten był jednym z wielką prophetical działalności. Israel and Juda indeed were in sore need of guidance. Izraela i Judy rzeczywiście były ból w potrzebują wskazówek. After the death of Jeroboam II revolution followed upon revolution and the northern kingdom had sunk rapidly into an abject vassalage to the Assyrians. Po śmierci Jeroboama II rewolucji następnie po rewolucji i północnej królestwo szybko zatonął w skrajną podległość do Asyryjczyków. The petty nations of the West, however, recovering from the severe blows received in the beginning of the eighth century, were again manifesting aspirations of independence. Na drobną narodów Zachodu, jednak odzyskać od ciężkiego uderzenia otrzymała na początku ósmego wieku, po raz kolejny ujawnia aspiracje niezależności. Soon Theglathphalasar III marched his armies towards Syria; heavy tributes were levied and utter ruin threatened on those who would show any hesitation to pay. Wkrótce Theglathphalasar III swego wojska maszerowały w kierunku Syrii; ciężkich Tributes pobierane były zagrożone ruiną i wypowiem na temat tych, którzy wykazują jakiekolwiek wahania zapłacić. In 725 Osee, the last King of Samaria, fell miserably under the onslaught of Salmanasar IV, and three years later Samaria succumbed to the hands of the Assyrians. W 725 Osee, ostatniego króla Samarii, upadł nieszczęśliwie na atak z Salmanasar IV, a trzy lata później do Samarii succumbed ręce Asyryjczyków. In the meantime the Kingdom of Juda hardly fared better. W międzyczasie Królestwa Judy fared wcale lepiej. A long period of peace had enervated characters, and the young, inexperienced, and unprincipled Achaz was no match for the Syro-Israelite coalition which confronted him. A długi okres pokoju miał znaków enervated, i młodych, niedoświadczonych, Achaz został pozbawiony skrupułów i nie pasuje do Syro-Izraelita koalicji, które konfrontowane go. Panic-stricken he, in spite of the remonstrances of Isaias, resolved to appeal to Theglathphalasar. The help of Assyria was secured, but the independence of Juda was thereby practically forfeited. Owładnięty panicznym strachem on, pomimo tego remonstrances z Isaias, rozwiązano odwołania do Theglathphalasar. Pomocą Asyrii została zabezpieczona, ale niezależność Judy było praktycznie tym samym umorzone. In order to explain clearly the political situation to which so many allusions are made in Isaias's writings there is here subjoined a brief chronological sketch of the period: 745, Theglathphalasar III, king of Assyria; Azarias (AV Uzziah), of Juda; Manahem (AV Menahem) of Samaria; and Sua of Egypt; 740, death of Azarias; Joatham (AV Jotham), king of Juda; capture of Arphad (AV Arpad) by Theglathphalasar III (Isaiah 10:9); 738, campaign of Theglathphalasar against Syria; capture of Calano (AV Calno) and Emath (AV Hamath); heavy tribute imposed upon Manahem (2 Kings 15:19-20); victorious wars of Joatham against the Ammonites (2 Chronicles 27:4-6); 736, Manahem succeeded by Phaceia (AV Pekahiah); 735, Joatham succeeded by Achaz (2 Kings 16:1); Phaceia replaced by Phacee (AV Pekah), son of Remelia (AV Remaliah), one of his captains; Jerusalem besieged by Phacee in alliance with Rasin (AV Rezin), king of Syria (2 Kings 16:5; Isaiah 7:1-2); 734, Theglathphalasar, replying to Achaz' request for aid, marches against Syria and Israel, takes several cities of North and East Israel (2 Kings 15:29), and banishes their inhabitants; the Assyrian allies devastate part of the territory of Juda and Jerusalem; Phacee slain during a revolution in Samaria and succeeded by Osee (AV Hoshea); 733, unsuccessful expeditions of Achaz against Edom (2 Chronicles 28:17) and the Philistines (20); 732, campaign of Theglathphalasar against Damascus; Rasin besieged in his capital, captured, and slain; Achaz goes to Damascus to pay homage to the Assyrian ruler (2 Kings 16:10-19); 727, death of Achaz; accession of Ezechias (2 Kings 18:1); in Assyria Salmanasar IV succeeds Theglathphalasar III, 726, campaign of Salmanasar against Osee (2 Kings 17:3); 725, Osee makes alliance with Sua, king of Egypt (2 Kings 17:4); second campaign of Salmanasar IV, resulting in the capture and deportation of Osee (2 Kings 17:4); beginning of the siege of Samaria; 722, Sargon succeeds Salmanasar IV in Assyria; capture of Samaria by Sargon; 720, defeat of Egyptian army at Raphia by Sargon; 717, Charcamis, the Hittite stronghold on the Euphrates, falls into the hands of Sargon (Isaiah 10:8); 713, sickness of Ezechias (2 Kings 20:1-11; Isaiah 38); embassy from Merodach Baladan to Ezechias (2 Kings 20:12-13; Isaiah 39); 711, invasion of Western Palestine by Sargon; siege and capture of Azotus (AV Ashdod; Isaiah 20); 709, Sargon defeats Merodach Baladan, seizes Babylon, and assumes title of king of Babylon; 705, death of Sargon; accession of Sennacherib; 701, expedition of Sennacherib against Egypt; defeat of latter at Elteqeh; capture of Accaron (AV Ekron); siege of Lachis; Ezechias's embasy; the conditions laid down by Sennacherib being found too hard the king of Juda prepares to resist the Assyrians; destruction of part of the Assyrian army; hurried retreat of the rest (2 Kings 18; Isaiah 36:37); 698, Ezechias is succeeded by his son Manasses. W celu wyjaśnienia jasno sytuacji politycznej, do której tak wielu aluzje są w Isaias w pismach nie ma tutaj subjoined krótki szkic chronologicznym, w okresie: 745, Theglathphalasar III, król asyryjski; Azarias (AV Ozjasza), Judy; Manahem ( Menachem AV) Samarii, a Twoje Egiptu; 740, śmierci Azarias; Joatham (Jotam AV), król Judy; chwytania Arpadu (AV Arpad) przez Theglathphalasar III (Izajasza 10:9), 738, kampania przeciwko Theglathphalasar Syrii; chwytania Calano (AV Calno) i Emath (AV Chamat); ciężkie daniny nakładane na Manahem (2 Królów 15:19-20); zwycięskiej wojny z Joatham przeciwko Ammonitów (2 Kronik 27:4-6); 736, Manahem Następca Phaceia (AV Pekachiasz); 735, Joatham Następca Achaz (2 Królów 16:1); Phaceia otrzymuje Phacee (Pekacha AV), syn Remelia (Remaliasza AV), jeden z jego dowódców; Jerozolimie oblężone przez Phacee w sojuszu z RASIN (AV Resin), król Aramu (2 Królów 16:5; Izajasza 7:1-2); 734, Theglathphalasar, odpowiadając na Achaz "wniosek o pomoc, marsze przeciw Syrii i Izraelu, ma kilka miast Północnej i Wschód Izrael (2 Królów 15:29), a ich mieszkańcy zażegnuje; asyryjskiej sojuszników dewastacji części terytorium Judy i Jerozolimy; Phacee zabity podczas rewolucji w Samarii i udało przez Osee (AV Ozeasz), 733, nieudanych wypraw z Achaz z Edomu (2 Kronik 28:17) i Filistynów (20); 732, kampania przeciwko Theglathphalasar Damaszku; RASIN oblężone w jego stolicy, pojmany i zabity; Achaz jedzie do Damaszku oddają hołd dla Asyryjski władca (2 Królów 16 :10-19); 727, śmierci Achaz; przystąpienia Ezechias (2 Królów 18:1), w Asyrii Salmanasar IV uda Theglathphalasar III, 726, kampania Salmanasar przeciwko Osee (2 Królów 17:3), 725, sprawia, że Osee sojuszu z Sua, króla egipskiego (2 Królów 17:4), a po drugie kampanii Salmanasar IV, w wyniku czego chwytania i deportacja Osee (2 Królów 17:4); początku oblężenia Samarii, 722, Sargon uda Salmanasar IV w Asyrii; chwytania Samarii przez Sargona, 720, pokonać armię egipskich w Raphia przez Sargona, 717, Charcamis, Chetyty twierdzy na Eufrat, wpadłszy w ręce Sargon (Izajasza 10:8), 713, choroba Ezechias ( 2 Królów 20:1-11; Izajasza 38); ambasady z Merodach Baladana do Ezechias (2 Królów 20:12-13; Izajasza 39); 711, inwazji zachodniej Palestyny przez Sargona; oblężenia i chwytania Azotus (AV Aszdod; Izajasza 20); 709, Sargon porażek Merodach Baladana, seizes Babilonu, i zakłada, tytuł króla babilońskiego, 705, śmierci Sargona; przystąpienia Sennacheryba, 701, Sennacheryba wyprawę przeciw Egiptowi; porażce w ostatnim Elteqeh; chwytania Accaron (AV Ekronu); oblężenia Lachis; Ezechias's embasy; warunki ustanowione przez Sennacheryba jest znaleźć zbyt twarde króla Judy przygotowuje się oprzeć Asyryjczyków; zniszczenia części asyryjskiej armii; pośpieszny rekolekcje z resztą (2 Królów 18; Izajasza 36 : 37); 698, Ezechias udało się przez jego syna Manassesa. The wars of the ninth century and the peaceful security following them produced their effects in the latter part of the next century. Wojny z IX wieku i pokojowego bezpieczeństwa tych produkowanych ich skutków w drugiej części w następnym stuleciu. Cities sprang up; new pursuits, although affording opportunities of easy wealth, brought about also an increase of poverty. Miasta zerwał się; nowych działaniami, choć dające możliwości łatwego bogactwa, przyniósł także wzrost ubóstwa. The contrast between class and class became daily more marked, and the poor were oppressed by the rich with the connivance of the judges. Kontrast między klasą i klasą stał codziennie więcej oznakowane, a biednych było represjonowanych przez bogatych z porozumienia z sędziów. A social state founded on iniquity is doomed. A społecznej państwa opartego na to skazane nieprawość. But as Israel's social corruption was greater than Juda's, Israel was expected to succumb first. Ale jako Izraela społecznej korupcja była większa niż w Juda, Izrael był pierwszym oczekiwać umierać. Greater likewise was her religious corruption. Większa była również jej religijne korupcji. Not only did idolatrous worship prevail there to the end, but we know from Osee what gross abuses and shameful practices obtained in Samaria and throughout the kingdom, whereas the religion of the people of Juda on the whole seems to have been a little better. Nie tylko bałwochwalczy kultu przeważają tam do końca, ale wiemy, co z Osee brutto nadużyć i karygodne praktyki uzyskane w Samarii i na całym królestwie, mając na uwadze, że religia lud Judy w całości wydaje się być trochę lepiej. We know, however, as regards these, that at the very time of Isaias certain forms of idolatrous worship, like that of Nohestan and of Moloch, probably that also of Tammur and of the "host of heaven", were going on in the open or in secret. Wiemy jednak, w odniesieniu do tych, które w czasie bardzo Isaias niektóre formy kultu bałwochwalczy, podobnie, jak Nohestan i Moloch, że prawdopodobnie również Tammur oraz o "wojsku niebieskiemu", były prowadzone w otwartej lub w ukryciu.

Commentators are at variance as to when Isaias was called to the prophetical office. Komentatorzy są sprzeczne, kiedy Isaias została wezwana do biura prophetical. Some think that previous to the vision related in vi, 1, he had received communications from heaven. Uważam, że niektóre z poprzednich wizji związanych w VI, 1, otrzymał on łączności z nieba. St. Jerome in his commentary on the passage holds that chapters iv ought to be attributed to the last years of King Ozias, then ch. Święty Hieronim w swoim komentarzem na temat przejście stwierdził, że rozdziały IV powinny być przypisane do ubiegłych lat Ozias króla, a następnie Ch. vi would commence a new series begun in the year of the death of that prince (740 BC; PL, XXIV, 91; cf. St. Gregory Nazianzen, Orat. ix; PG, XXXV, 820). vi byłoby rozpocząć nową serię rozpoczął w roku śmierci tego księcia (740 pne; PL, XXIV, 91; cf. St Gregory Nazianzen, Orat. ix; PG, XXXV, 820). It is more commonly held, however, that ch. Jest powszechnie posiadanych jednak, że Ch. vi refers to the first calling of the Prophet; St. Jerome himself, in a letter to Pope Damasus seems to adopt this view (PL, XXII, 371; cf. Hesychius "In Is.", PG XCIII, 1372), and St. John Chrysostom, commenting upon Is., vi, 5, very aptly contrasts the promptness of the Prophet with the tergiversations of Moses and Jeremias. VI odnosi się do pierwszych rozmów z Proroka; St Jerome siebie, w liście do papieża Damazego wydaje się do przyjęcia tego poglądu (PL XXII, 371, zob. Hesychius "jest." PG XCI, 1372) i St . Jan Chryzostom, komentując po Is., VI, 5, bardzo trafnie kontrastuje z szybkość z Proroka z tergiversations Mojżesza i Jeremias. On the other hand, since no prophecies appear to be later than 701 BC, it is doubtful if Isaias saw the reign of Manasses at all; still a very old and widespread tradition, echoed by the Mishna (Tr. Yebamoth, 49b; cf. Sanhedr., 103b), has it that the Prophet survived Ezechias and was slain in the persecution of Manasses (2 Kings 21:16). Z drugiej strony, ponieważ nie wydaje się proroctwa później niż w 701 pne, jest wątpliwe czy widział Isaias panowania Manassesa na wszystkich; nadal bardzo powszechne i stare tradycje, podkreślany przez Mishna (Tr. Yebamoth, 49b, cf. Sanhedr., 103b), ma ona, że Prorok przetrwały Ezechias i został zabity w prześladowania Manassesa (2 Królów 21:16). This prince had him convicted of blasphemy, because he had dared say: "I saw the Lord sitting upon a throne" (vi, 1), a pretension in conflict with God's own assertion in Exod., xxxiii, 20: "Man shall not see me and live". Ten książę miał go skazane za bluźnierstwo, ponieważ miał śmieli powiedzieć: "Widziałam Pana siedzi na tronie" (VI, 1), pretensja w konflikcie z Bogiem własne twierdzenie w Exod., XXXIII, 20: "Człowiek nie i zobaczyć mnie na żywo ". He was accused, moreover, of having predicted the ruin of Jerusalem and called the holy city and the people of Juda by the accursed names of Sodom and Gomorrah. Był oskarżony, co więcej, o przewidywanym do upadku Jerozolimy i wezwał świętym miastem, a ludzie z Judy przez przeklęty nazwy Sodomy i Gomory. According to the "Ascension of Isaias", the Prophet's martyrdom consisted in being sawed asunder. Zgodnie z "Wniebowstąpienia Isaias" Proroka męczeństwie polegał na ich przepiłowany rozdziela. Tradition shows this to have been unhesitatingly believed. Tradycja wskazuje, aby była ona pewnie uwierzyła. The Targum on 2 Kings 21:6, admits it; it is preserved in two treatises of the Talmud (Yebamoth, 49b; Sanhedr., 103b); St. Justin (Dial. c. Tryph., cxx), and many of the Fathers adopted it, taking as unmistakable allusions to Isaias those words of the Heb., xi, 37, "they (the ancients) were cut asunder" (cf. Tertullian, "De patient.", xiv; PL, I, 1270; Orig., "In Is., Hom." I, 5, PG, XIII, 223; "In Matt.", x, 18, PG, XIII, 882; "In Matt.", Ser. 28, PG, XIII, 1637; "Epist. ad Jul. Afr.", ix, PG, XI, 65; St. Jerome, "In Is.", lvii, 1, PL, XXIV, 546-548; etc.). Targum w dniu 2 Królów 21:6, przyznaje on, jest zachowany w dwóch traktatów z Talmudu (Yebamoth, 49b; Sanhedr., 103b); St Justin (Dial. c. Tryph., CXX), a wiele z Ojcowie przyjął ją, biorąc za niewątpliwy aluzje do Isaias te słowa w Hbr., XI, 37, "oni (starożytne), zostały odcięte rozdziela" (por. Tertulian, "De pacjenta." XIV; PL, I, 1270; Oryg. "Jest., Hom." I, 5, PG, XIII, 223; "W Matt.", X, 18, PG, XIII, 882; "W Matt." Ser. 28, PG, XIII , 1637; "Epist. Reklamy lipca afr.", IX, PG, XI, 65; St Jerome, "jest." LVI, 1, PL, XXIV, 546-548; itp.). However, little trust should be put in the strange details mentioned in the "De Vit. Prophet." Jednak mało zaufania powinny być umieszczone w dziwnych szczegółów, o których mowa w "De Vit. Proroka". of pseudo-Epiphanius (PG, XLIII, 397, 419). pseudo-Epifaniusz (PG, XLIII, 397, 419). The date of the Prophet's demise is not known. Daty jego upadku Proroka nie jest znana. The Roman Martyrology commemorates Isaias on 6 July. Martyrologium rzymskie upamiętnia Isaias w dniu 6 lipca. His tomb is believed to have been in Paneas in Northern Palestine, whence his relics were taken to Constantinople in AD 442. Jego grób Uważa się, że zostały w Paneas w północnej Palestynie, skąd jego relikwie zostały przeniesione do Konstantynopola w AD 442 euro.

The literary activity of Isaias is attested by the canonical book which bears his name; moreover allusion is made in II Par., xxvi, 22, to "Acts of Ozias first and last . . . written by Isaias, the son of Amos, the prophet". Literackiego działalności Isaias jest potwierdzone przez kanonicznej książki, która nosi jego imię; ponadto aluzja się w II Par., XXVI, 22, do "Akty Ozias pierwszy i ostatni... Napisane przez Isaias, syna Amosa, w proroka ". Another passage of the same book informs us that "the rest of the acts of Ezechias and his mercies, are written in the Vision of Isaias, son of Amos, the prophet", in the Book of the Kings of Juda and Israel. Inny fragment tej samej książki dowiadujemy się, że "pozostałe czyny Ezechias i Jego miłosierdzia, są napisane w Wizja Isaias, syna Amosa, prorok", w Księdze Królów Izraela i Judy. Such at least is the reading of the Massoretic Bible, but its text here, if we may judge from the variants of the Greek and St. Jerome, is somewhat corrupt. Takie przynajmniej jest z Massoretic czytania Biblii, ale jej tekst, jeśli możemy ocenić z wariantów greckiej i St Jerome, jest nieco uszkodzony. Most commentators who believe the passage to be authentic think that the writer refers to Is., xxxvi-xxxix. Większość komentatorów, którzy uważają, że przejście do autentyczna pisarzem myśleć, że odnosi się do Is., XXXVI-XXXIX. We must finally mention the "Ascension of Isaias", at one time attributed to the Prophet, but never admitted into the Canon. Musimy wreszcie wspomnieć o "Wniebowstąpienia Isaias", w jednym czasie nadana Proroka, ale nigdy nie dopuszczone do Canon.

II. THE BOOK OF ISAIAS Księdze Isaias

The canonical Book of Isaias is made up of two distinct collections of discourses, the one (chapters 1-35) called sometimes the "First Isaias"; the other (chapters 40-66) styled by many modern critics the "Deutero- (or Second) Isaias"; between these two comes a stretch of historical narrative; some authors, as Michaelis and Hengstenberg, holding with St. Jerome that the prophecies are placed in chronological order; others, like Vitringa and Jahn, in a logical order; others finally, like Gesenius, Delitzsch, Keil, think the actual order is partly logical and partly chronological. Kanoniczna Księga Isaias składa się z dwóch odrębnych zbiorów dyskursy, jednej (rozdziały 1-35), zwanego czasami "Pierwszy Isaias"; drugiej (rozdziały 40-66) stylizowany przez krytyków w wielu nowoczesnych "Deutero-(lub Drugi) Isaias "; między tymi dwoma znajduje się wycinka narracji historycznej; niektórych autorów, jak i Hengstenberg Michaelis, gospodarstwa z St Jerome, że proroctwa są umieszczone w kolejności chronologicznej, a inne, jak i Vitringa Jahn, w logicznym porządku, inni wreszcie, jak Gesenius, Delitzsch, Keil, uważasz, że rzeczywista kolejność jest częściowo logiczny, a częściowo chronologicznym. No less disagreement prevails on the question of the collector. Nie mniej zdań panuje na pytanie podmiotu skupującego. Those who believe that Isaias is the author of all the prophecies contained in the book generally fix upon the Prophet himself. Ci, którzy wierzą, że Isaias jest autorem wszystkie proroctwa zawarte w książce zazwyczaj ustala się na sam Prorok. But for the critics who question the genuineness of some of the parts, the compilation is by a late and unknown collector. Ale dla krytyków, którzy kwestionują prawdziwość niektórych części, zestawienia jest późno i przez nieznany podmiot zbierający. It would be well, however, before suggesting a solution to analyse cursorily the contents. Byłoby dobrze, jednak przed sugerując rozwiązanie do analizy cursorily zawartości.

First Isaias Pierwszy Isaias

In the first collection (cc. i-xxxv) there seems to be a grouping of the discourses according to their subject-matter: (1) cc. W pierwszym Zbiórka (cc. I-XXXV) nie wydaje się być ugrupowania dyskursy w zależności od ich przedmiotu sprawy: (1) cc. i-xii, oracles dealing with Juda and Israel; (2) cc. I-XII, oracles czynienia z Judy i Izraela (2) cc. xiii-xxiii, prophecies concerning (chiefly) foreign nations; (3) cc. XIII-XXIII, dotyczące proroctwa (głównie) obcych narodów; (3) cc. xxiv-xxvii, an apocalypse; (4) cc. XXIV-XXVII, AN apokalipsa; (4) cc. xxviii-xxxiii, discourses on the relations of Juda to Assyria; (5) cc. XXVIII-XXXIII, dyskursy na temat stosunków z Judy do Asyrii; (5) cc. xxxiv-xxxv, future of Edom and Israel. XXXIV XXXV-, i Edom przyszłości Izraela.

First section Pierwsza sekcja

In the first group (i-xii) we may distinguish separate oracles. W pierwszej grupy (I-XII) możemy rozróżnić oddzielne oracles. Ch. i arraigns Jerusalem for her ingratitude and unfaithfulness; severe chastisements have proved unavailing; yet forgiveness can be secured by a true change of life. I arraigns Jerozolimy za jej niewdzięczność i unfaithfulness; ciężką chastisements okazały się nieskuteczny, lecz przebaczenie może być zabezpieczone przez prawdziwe życie zmiana. The ravaging of Juda points to either the time of the Syro-Ephraimite coalition (735) or the Assyrian invasion (701). W niszcząc Judy punktów ani czasu na Syro-Ephraimite koalicji (735) lub inwazji asyryjskiej (701). Ch. ii threatens judgment upon pride and seems to be one of the earliest of the Prophet's utterances. ii grozi wyrok od dumy i wydaje się być jednym z pierwszych z jego wypowiedzi Proroka. It is followed (iii-iv) by a severe arraignment of the nation's rulers for their injustice and a lampoon against the women of Sion for their wanton luxury. Jest on następnie (III-IV) przez ciężkie oskarżenia do narodu dla władcy ich niesprawiedliwości i paszkwil przeciwko kobietom Sion ich rozwiązła luksusowych. The beautiful apologue of the vineyard serves as a preface to the announcement of the punishment due to the chief social disorders. Piękne apolog z winnicy służy jako wstęp do ogłoszenia kary ze względu na główny zaburzeń społecznych. These seem to point to the last days of Joatham, or the very beginning of the reign of Achaz (from 736-735 BC). Te wskazują na ostatnie dni Joatham, lub początku panowania Achaz (od 736-735 pne). The next chapter (vi), dated in the year of the death of Ozias (740), narrates the calling of the Prophet. W następnym rozdziale (vi), datowany w roku śmierci Ozias (740), czytelników powołaniu proroka. With vii opens a series of utterances not inappropriately called "the Book of Emmanuel"; it is made up of prophecies bearing on the Syro-Ephraimite war, and ends in a glowing description (an independent oracle?) of what the country will be under a future sovereign (ix, 1-6). Z vii otworzy serię wypowiedzi nie niewłaściwie nazywane "Księdze Emmanuela", składa się z proroctwa wpływ na Syro-Ephraimite wojny, a kończy w pomyślna opis (niezależny Oracle?), Co w kraju będzie pod przyszłości suwerennych (IX, 1-6). Ch. ix, 7-x, 4, in five strophes announces that Israel is foredoomed to utter ruin; the allusion to rivalries between Ephraim and Manasses possibly has to do with the revolutions which followed the death of Jeroboam II; in this case the prophecy might date some time between 743-734. IX, 7-x, 4, w pięciu strophes zapowiada, że Izrael jest skazany na zagładę do wypowiem ruiny, a aluzja do rywalizacji pomiędzy Efraima i Manassesa ewentualnie ma zrobić z rewolucji, która nastąpiła po śmierci Jeroboama II, w tym przypadku może proroctwo daty od pewnego czasu między 743-734. Much later is the prophecy against Assur (x, 5-34), later than the capture of Arshad (740), Calano (738), or Charcamis (717). Dużo później jest proroctwo przeciwko Aszur (x, 5-34), później niż do chwytania Arshad (740), Calano (738), lub Charcamis (717). The historical situation therein described suggests the time of Sennacherib's invasion (about 702 or 701 BC). Historycznych sytuacji tam opisanych sugeruje Sennacheryba w czasie inwazji (około 702 lub 701 pne). Ch. xi depicts the happy reign to be of the ideal king, and a hymn of thanksgiving and praise (xii) closes this first division. XI przedstawia happy panowania być idealnym królem, a hymn dziękczynienia i uwielbienia (xii) zamyka ten pierwszy podział.

Second section Druga część

The first "burden" is aimed at Babylon (viii, 1-xiv, 23). Pierwszy "ciężar" jest skierowany do Babilonu (VIII, 1-XIV, 23). The situation presupposed by the Prophet is that of the Exile; a fact that inclines some to date it shortly before 549, against others who hold it was written on the death of Sargon (705). Sytuacja bieżącym przez Proroka jest, że na obczyźnie; fakt, że niektóre pochyłości terenu do tej pory go na krótko przed 549, przeciwko innym, którzy posiadają było napisane w sprawie śmierci Sargona (705). Ch. xiv, 24-27, foretelling the overthrow of the Assyrian army on the mountains of Juda, and regarded by some as a misplaced part of the prophecy against Assur (x, 5-34), belongs no doubt to the period of Sennacherib's campaign. XIV, 24-27, foretelling do obalenia asyryjskiej armii w górach Judy, i traktowane przez niektórych jako niesłuszna część proroctwa przeciwko Aszur (x, 5-34), należy bez wątpienia do okresu Sennacheryba kampanii. The next passage (xiv, 28-32) was occasioned by the death of some foe of the Philistines: the names of Achaz (728), Theglathphalasar III (727), and Sargon (705) have been suggested, the last appearing more probable. W następnym fragmencie (XIV, 28-32) było spowodowanych przez śmierć niektórych wrogiem Filistyni: nazwy Achaz (728), Theglathphalasar III (727), a Sargon (705) zostały zasugerowane, w wyświetlana ostatnio bardziej prawdopodobne . Chapters xv-xvi, "the burden of Moab", is regarded by many as referring to the reign of Jeroboam II, King of Israel (787-746); its date is conjectural. Rozdziały XV-XVI, "ciężar Moabu", uważany jest przez wielu jako odnoszące się do panowania Jeroboama II, król Izraela (787-746); jego data jest hipotetyczne. The ensuing "burden of Damascus" (xvii, 1-11), directed against the Kingdom of Israel as well, should be assigned to about 735 BC Here follows a short utterance on Ethiopia (prob. 702 or 701). Kolejny "ciężar Damaszku" (XVII, 1-11), skierowane przeciwko Królestwo Izraela, jak również powinny być przypisane do około 735 pne Poniżej krótkie wypowiedzi w sprawie Etiopii (prob. 702 lub 701). Next comes the remarkable prophecy about Egypt (xix), the interest of which cannot but be enhanced by the recent discoveries at Elephantine (vv. 18, 19). Dalej w niezwykłe proroctwa pochodzi około Egipt (XIX), zainteresowanie, które nie mogą jednak być wzmocnione przez ostatnie odkrycia w Elefantynie (vv. 18, 19). The date presents a difficulty, the time ranging, according to diverse opinions, from 720 to 672 BC. Daty przedstawia trudności, czas waha się, według różne opinie, od 720 do 672 pne. The oracle following (xx), against Egypt and Ethiopia, is ascribed to the year in which Ashdod was besieged by the Assyrians (711). Oracle następujące (xx), w stosunku do Egiptu i Etiopii, jest przypisane do roku, w którym Aszdod było oblężone przez Asyryjczyków (711). Just what capture of Babylon is alluded to in "the burden of the desert of the sea" (xxi, 1-10) is not easy to determine, for during the lifetime of Isaias Babylon was thrice besieged and taken (710, 703, 696 BC). Tylko co zrobić z Babilonu jest alluded w "ciężar z pustyni na morze" (XXI, 1-10) nie jest łatwe do ustalenia, w trakcie trwania Isaias Babilon był trzykrotnie oblężone i podjęte (710, 703, 696 Pne). Independent critics seem inclined to see here a description of the taking of Babylon in 528 BC, the same description being the work of an author living towards the close of the Babylonian Captivity. Niezależnych krytyków wydaje się tu odchylona, aby zobaczyć opis podejmowanie 528 pne w Babilonie, ten sam opis jest dziełem życia autora w kierunku ścisłej z babilońskiej niewoli. The two short prophecies, one on Edom (Duma; xxi, 11-12) and one on Arabia (xxi, 13-17), give no clue as to when they were uttered. Dwa krótkie proroctwa, jeden na Edom (Duma; XXI, 11-12) i jednym z Arabii (XXI, 13-17), nie dają pojęcia o tym, kiedy zostały one wypowiedziane. Ch. xxii, 1-14, is a rebuke addressed to the inhabitants of Jerusalem. XXII, 1-14, nagana skierowana jest do mieszkańców Jerozolimy. In the rest of the chapter Sobna (Shebna) is the object of the Prophet's reproaches and threats (about 701 BC). The section closes with the announcement of the ruin and the restoration of Tyre (xxiii). W pozostałej części rozdziału Sobna (Shebna) jest przedmiotem Prophet's wyrzuty i zagrożeń (ok. 701 pne). Odcinek zamyka z ogłoszenia w ruinę i przywrócenie Opon (xxiii).

Third section Trzeci punkt

The third section of the first collection includes chapters xxiv-xxviii, sometimes called "the Apocalypse of Isaias". Trzeci odcinek pierwszej kolekcji zawiera rozdziały XXIV-XXVIII, czasami nazywany "Apocalypse of Isaias". In the first part (xxiv-xxvi, 29) the Prophet announces for an undetermined future the judgment which shall precede the kingdom of God (xxiv); then in symbolic terms he describes the happiness of the good and the punishment of the wicked (xxv). W pierwszej części (XXIV-XXVI, 29) Prorok oznajmia o nieustalonym przyszłego wyroku, który poprzedzać królestwo Boże (XXIV), a następnie w kategoriach symbolicznych opisuje on szczęścia do dobrych i karania występnych (xxv ). This is followed by the hymn of the elect (xxvi, 1-19). Jest to następnie w hymnie o wybiera (xxvi, 1-19). In the second part (xxvi, 20-xxvii) the Prophet depicts the judgment hanging over Israel and its neighbours. W drugiej części (xxvi, 20-XXVII) Prorok przedstawia orzeczenie wiszące nad Izraelem i jego sąsiadami. The date is most unsettled among modern critics, certain pasages being attributed to 107 BC, others even to a date lower than 79 BC. Data jest najbardziej zaburzony wśród krytyków nowoczesne, pewne pasages są przypisane do 107 pne, a inne nawet do daty niższa niż 79 BC. Let it be remarked, however, that both the ideas and the language of these four chapters support the tradition attributing this apocalypse to Isaias. Niech to zauważył jednak, że oba pomysły i język tych czterech rozdziałów wsparcie tradycji przypisywanie do tego apokalipsa Isaias. The fourth division opens with a pronouncement of woe against Ephraim (and perhaps Juda; xxviii, 1-8), written prior to 722 BC; the historical situation implied in xxviii, 9-29, is a strong indication that this passage was written about 702 BC To the same date belong xxix-xxxii, prophecies concerned with the campaign of Sennacherib. Czwarty dział otwarty z ogłoszenia biada przeciwko Efraim (i być może Judy, XXVIII, 1-8), napisane przed 722 pne; historycznych sytuacji w domyślnych XXVIII, 9-29, jest silnym wskazanie, że ten fragment został napisany na temat 702 pne W tym samym dniu należą XXIX-XXXII, proroctwa dotyczy kampanii Sennacheryba. This series fittingly concludes with a triumphant hymn (xxxiii), the Prophet rejoicing in the deliverance of Jerusalem (701). Odpowiednio tej serii kończy się zwycięski hymn (XXXIII), Proroka radością w wyzwolenie Jerozolimy (701). Chapters xxxi-xxxv, the last division, announce the devastation of Edom, and the enjoyment of bountiful blessings by ransomed Israel. Rozdziały XXXI-XXXV, ostatni podział, ogłasza dewastacji Edomu, a korzystanie z łaskawy błogosławieństwa Odkupieni przez Izrael. These two chapters are thought by several modern critics to have been written during the captivity in the sixth century. Te dwa rozdziały są myśli przez kilka nowoczesnych krytyków zostały napisane w niewoli w szóstym wieku. The foregoing analysis does not enable us to assert indubitably that this first collection as such is the work of Isaias; yet as the genuineness of almost all these prophecies cannot be seriously questioned, the collection as a whole might still possibly be attributed to the last years of the Prophet's life or shortly afterwards. Powyższe analizy nie pozwalają nam twierdzić, że ten pierwszy indubitably zbierania jako takie jest pracą Isaias; jeszcze jako prawdziwość prawie wszystkie te proroctwa nie mogą być poważnie kwestionowane, zbieranie jako całość nadal może ewentualnie być przypisane do ubiegłych lat Prorok z życia lub wkrótce potem. If there really be passages reflecting a later epoch, they found their way into the book in the course of time on account of some analogy to the genuine writings of Isaias. Jeżeli nie zostaną przejściami bardzo odzwierciedlającego późniejszym epoka, znaleźli drogę do książki w czasie ze względu na pewne analogię do prawdziwego pisma Isaias. Little need be said of xxxvii-xxxix. Niewiele trzeba było powiedzieć o xxxvii-XXXIX. The first two chapters narrate the demand made by Sennacherib–the surrender of Jerusalem, and the fulfillment of Isaias's predictions of its deliverance; xxxviii tells of Ezechias's illness, cure, and song of thanksgiving; lastly xxxix tells of the embassy sent by Merodach Baladan and the Prophet's reproof of Ezechias. Pierwsze dwa rozdziały opowiadać na żądanie dokonane przez Sennacheryba-zrzeczenie Jerozolimy, i spełnienia Isaias's prognoz jego uwolnienie; XXXVIII mówi o Ezechias na choroby, leczy, a pieśń dziękczynienia; wreszcie XXXIX mówi o ambasadzie przez Merodach wysłane Baladana i Proroka's of wyrzutem Ezechias.

Second Isaias Drugi Isaias

The second collection (xl-lvi) deals throughout with Israel's restoration from the Babylonian exile. Druga kolekcja (XL-LVI) ofert z całego Izraela odtworzenie z wygnania babilońskiej. The main lines of the division as proposed by the Jesuit Condamine are as follows: a first section is concerned with the mission and work of Cyrus; it is made up of five pieces: (a) xl-xli: calling of Cyrus to be Yahweh's instrument in the restoration of Israel; (b) xlii, 8-xliv, 5: Israel's deliverance from exile; (c) xliv, 6-xlvi, 12: Cyrus shall free Israel and allow Jerusalem to be built; (d) xlvii: ruin of Babylon; (e) xlviii: past dealings of God with his people are an earnest for the future. Główne linie podziału w wersji zaproponowanej przez jezuitów Condamine są w następujący sposób: pierwsza część związana jest z misją i pracy Cyrus, ale składa się z pięciu części: (a) XL-xli: zwołanym Cyrus się Pan's instrument przywrócenia Izraela, (b) XLII, 8-XLIV, 5: wyzwolenie Izraela z wygnania; (c) XLIV, 6-XLVI, 12: Cyrus są bezpłatne i pozwalają Izrael Jerozolima będzie wybudowana; (d) xlvii: ruiny Babilonu, (e) XLVIII: ostatnie relacje Boga z Jego ludem jest serio na przyszłość. Next to be taken up is another group of utterances, styled by German scholars "Ebed-Jahweh-Lieder"; it is made up of xlix-lv (to which xlii, 1-7, should be joined) together with lx-lxii. Dalej, aby być uwzględniona jest innej grupy wypowiedzi, stylizowany przez niemieckich uczonych "Ebed-Jahweh-Lieder", składa się z XLIX-LV (do których XLII, 1-7, powinny być łączony) wraz z LX-LX. In this section we hear of the calling of Yahweh's servant (xlix, 1-li, 16); then of Israel's glorious home-coming (li, 17-lii, 12); afterwards is described the servant of Yahweh ransoming his people by his sufferings and death (xlii, 1-7; lii, 13-15; liii, 1-12); then follows a glowing vision of the new Jerusalem (liv, 1-lv, 13, and lx, 1-lxii, 12). W tej części będziemy słyszeć z rozmów z jego sługa Jahwe (XLIX, 1-li, 16); następnie Izrael chwalebnych's coming home-(LI, LII 17, 12), potem jest opisane Sługi Jahwe ransoming swego ludu przez jego cierpienia i śmierci (XLII, 1-7; LII, 13-15; LIII, 1-12), potem następuje pomyślna wizję nowej Jerozolimy (LIV, 1-lv, 13 i LX, 1-LX, 12) . Ch. lvi, 1-8, develops this idea, that all the upright of heart, no matter what their former legal status, will be admitted to Yahweh's new people. LVI, 1-8, rozwija się ten pomysł, że wszystkie pionowej serca, bez względu na ich status prawny byłych, będą dopuszczone do Jahwe nowych ludzi. In lvi, 9-lvii, the Prophet inveighs against the idolatry and immorality so rife among the Jews; the sham piety with which their fasts were observed (lvii). W LVI, 9-LVI, Proroka inveighs przeciwko bałwochwalstwo i niemoralność tak rozpowszechniony wśród Żydów, a pozorne pobożności, w której obserwowano ich postów (LVI). In lix the Prophet represents the people confessing their chief sins; this humble acknowledgment of their guilt prompts Yahweh to stoop to those who have "turned from rebellion". W lix Proroka reprezentuje ludzi wyznając swoje grzechy naczelny; tego pokornego uznania ich winy monituje Jahwe do nachylić się do tych, którzy "odwrócili się od buntu". A dramatic description of God's vengeance (lxiii, 1-7) is followed by a prayer for mercy (lxiii, 7-lxiv, 11), and the book closes upon the picture of the punishment of the wicked and the happines of the good. A dramatyczny opis zemsta Bożego (LXIII, 1-7) następuje modlitwa o miłosierdzie (LXIII, 7-LXII, 11), a książka zamyka się na obraz kary bezbożnych i happines na dobre. Many perplexing questions are raised by the exegesis of the "Second Isaias". Wiele pytań kłopotliwy zgłoszonego przez egzegezy "drugiego Isaias". The "Ebed-Jahweh-Lieder", in particular, suggest many difficulties. W "Ebed-Jahweh-Lieder", w szczególności sugerują, że wiele trudności. Who is this "servant of Yahweh"? Kto to jest "sługa Jahwe"? Does the title apply to the same person throughout the ten chapters? Czy tytuł stosuje się do tej samej osoby w całej dziesięciu rozdziałów? Had the writer in view some historical personage of past ages, or one belonging to his own time, or the Messias to come, or even some ideal person? Gdyby pisarz myślą w niektórych postaci historycznych z minionych epok, lub należących do swego czasu, lub messias przyjść, a nawet niektóre osoby idealne? Most commentators see in the "servant of Yahweh" an individual. Większość komentatorów zobaczyć w "sługa Jahwe" indywidualnego. But is that individual one of the great historical figures of Israel? Ale to, że indywidualny wielkie historyczne postacie Izraela? No satisfactory answer has been given. Zadowalającej odpowiedzi nie została podana. The names of Moses, David, Ozias, Ezechias, Isaias, Jeremias, Josias, Zorobabel, Jechonias, and Eleazar have all been suggested as being the person. Nazwy Mojżesza, Dawida, Ozias, Ezechias, Isaias, Jeremias, Josias, Zorobabela, Jechonias, Eleazar i zostały zasugerowane jako osoby. Catholic exegesis has always pointed out the fact that all the features of the "servant of Yahweh" found their complete realization in the person of Our Lord Jesus Christ. Egzegezie katolickiej zawsze wskazywało na fakt, że wszystkie funkcje na "sługa Jahwe" Znaleziono ich realizacji kompletnych w osobie Pana naszego Jezusa Chrystusa. He therefore should be regarded as the one individual described by the Prophet. Dlatego powinny być traktowane jako jednej osoby opisane przez proroka. The "Second Isaias" gives rise to other more critical and less important problems. W "Second Isaias" daje podstawę do innych, bardziej krytyczna i mniej ważne problemy. With the exception of one or two passages, the point of view throughout this section is that of the Babylonian Captivity; there is an unmistakable difference between the style of these twenty-seven chapters and that of the "First Isaias"; moreover, the theological ideas of xl-lxvi show a decided advance on those found in the first thirty-nine chapters. Z wyjątkiem jednego lub dwóch fragmentów, z punktu widzenia całej tej sekcji jest, że w babilońskiej niewoli; istnieje różnica między niewątpliwym styl tych dwudziestu siedmiu rozdziałów, a także "Pierwsza Isaias"; ponadto, że teologiczne idee XL-LXIV postanowiły pokazać zaliczki na tych znalezionych w pierwszej trzydzieści dziewięć rozdziałów. If this be true, does it not follow that xl-lxvi are not by the same author as the prophecies of the first collection, and may there not be good grounds for attributing the authorship of these chapters to a "second Isaias" living towards the close of the Babylonian Captivity? Jeśli to jest prawdziwa, nie po to, że XL-LXIV nie przez samego autora, jak proroctwa z pierwszych kolekcji, a może tam nie być dobre podstawy do przypisano autorstwo tych rozdziałów do "drugiego Isaias" życia w kierunku zamknąć w babilońskiej Captivity? Such is the contention of most of the modern non-Catholic scholars. Takie twierdzenie jest większość współczesnych badaczy spoza Katolickiego.

This is hardly the place for a discussion of so intricate a question. Nie jest to miejsce do dyskusji o tak skomplikowanych kwestii. We therefore limit ourselves to stating the position of Catholic scholarship on this point. Mamy zatem ograniczać się do podania pozycji katolickich stypendium w tej kwestii. This is clearly set out in the decision issued by the Pontifical Biblical Commission, 28 June, 1908. Jest to jasno określone w decyzji wydanej przez Papieska Komisja Biblijna, 28 czerwca, 1908. (1) Admitting the existence of true prophecy; (2) There is no reason why "Isaias and the other Prophets should utter prophecies concerning only those things which were about to take place immediately or after a short space of time" and not "things that should be fulfilled after many ages". (1) przyjąć istnienie prawdziwego proroctwa; (2) Nie ma żadnego powodu, dlaczego "Isaias i innych proroków powinien wygłaszać proroctwa dotyczące tylko tych rzeczy, które były zamierza odbyć się natychmiast lub po krótkim czasie" a nie "rzeczy które powinny zostać spełnione po wielu wieków ". (3) Nor does anything postulate that the Prophets should "always address as their hearers, not those who belonged to the future, but only those who were present and contemporary, so that they could be understood by them". (3) Nie ma nic postulat, że należy Prophets "zawsze adres ich słuchaczy, a nie tych, którzy należeli do przyszłości, ale tylko tych, którzy byli obecni i współczesnej, tak aby mogły być zrozumiane przez nich". Therefore it cannot be asserted that "the second part of the Book of Isaias (xl-lxvi), in which the Prophet addresses as one living amongst them, not the Jews who were the contemporaries of Isaias, but the Jews mourning in the Exile of Babylon, cannot have for its author Isaias himself, who was dead long before, but must be attributed to some unknown Prophet living among the exiles". Dlatego nie można twierdzili, że "druga część Księgi Isaias (XL-LXIV), w którym Prorok adresy jako jeden życia wśród nich, nie Żydów, którzy byli z Isaias współczesnych, lecz smutek Żydów w Wygnaniec z Babilon, nie może mieć dla jej autora Isaias sam, który był martwy na długo przed, ale muszą być przypisane do pewnego nieznanego proroka żyjącego wśród zesłańców ". In other words, although the author of Isaias xl-lxvi does speak from the point of view of the Babylonian Captivity, yet this is no proof that he must have lived and written in those times. Innymi słowy, chociaż autor Isaias XL-LXIV nie mówić z punktu widzenia z babilońskiej niewoli, to jeszcze nie dowód, że musi on mieć mieszkali i pisemne w tamtych czasach. (4) "The philological argument from language and style against the identity of the author of the Book of Isaias is not to be considered weighty enough to compel a man of judgment, familiar with Hebrew and criticism, to acknowledge in the same book a plurality of authors". (4) "The filologiczny argument z języka i stylu w stosunku do tożsamości autora Księgi Isaias nie jest uważane za wystarczająco ważkie, aby zmusić mężczyznę z wyroku, zaznajomieni z hebrajskiego i krytyki, uznania w tej samej książki wielości autorów ". Differences of language and style between the parts of the book are neither denied nor underrated; it is asserted only that such as they appear, they do not compel one to admit the plurality of authors. Różnice między językiem i stylem części książki nie są ani zaprzeczyć, ani niedocenianym, to twierdzili, że jak tylko się one pojawią, nie zmusza, by przyznać, mnogość autorów. (5) "There are no solid arguments to the fore, even taken cumulatively, to prove that the book of Isaias is to be attributed not to Isaias himself alone, but to two or rather to many authors". (5) "Nie ma solidne argumenty na pierwszy plan, nawet brane łącznie, aby udowodnić, że książka jest Isaias należy przypisać nie Isaias sam siebie, ale raczej do dwóch lub wielu autorów".

III. APPRECIATION OF THE WORK OF ISAIAS Docenienia pracy Isaias

It may not be useless shortly to set forth the prominent features of the great Prophet, doubtless one of the most striking personalities in Hebrew history. Without holding any official position, it fell to the lot of Isaias to take an active part during well nigh forty troublesome years in controlling the policy of his country. Nie może być bezużyteczny wkrótce określone znaczące cechy wielkiego Proroka, niewątpliwie jednym z najbardziej zaskakujących osobistości w historii hebrajski. Bez posiadania jakiegokolwiek oficjalnego stanowiska, że spadł do partii Isaias do wzięcia czynnego udziału w czasie oraz blisko czterdziestu dokuczliwe lat w kontrolowaniu polityki swojego kraju. His advice and rebukes were sometimes unheeded, but experience finally taught the rulers of Juda that to part from the Prophet's views meant always a set-back for the political situation of Juda. Jego rady i rebukes były czasami nie zauważony, ale w końcu nauczył doświadczenia władców Judy, że część z Proroka poglądy zawsze oznaczało zestaw z powrotem do sytuacji politycznej Judy. In order to understand the trend of his policy it is necessary to remember by what principle it was animated. W celu zrozumienia tendencji jego polityki konieczne jest, aby pamiętać o zasadzie, co było animowane. This principle he derived from his unshaken faith in God governing the world, and particularly His own people and the nations coming in contact with the latter. Zasada ta pochodzi on z jego niezłomny wiary w Boga rządzących światem, a szczególnie jego własnych ludzi i narodów najbliższych w kontakcie z drugim. The people of Juda, forgetful of their God, given to idolatrous practices and social disorders of many kinds, had paid little heed to former warnings. Lud Judy, niepomny ich Bogiem, biorąc pod uwagę, bałwochwalczy do praktyki społecznej i wiele rodzajów zaburzeń, miał niewiele wypłacone byłym Strzeż się ostrzeżenia. One thing only alarmed them, namely that hostile nations were threatening Juda on all sides; but were they not the chosen people of God? Certainly He would not allow His own nation to be destroyed, even as others had been. Jedna rzecz tylko ich zaniepokojenie, że wrogie narody groził Judy ze wszystkich stron, ale nie były one wybranym ludem Bożym? Oczywiście on nie pozwoliłby Jego własny naród, które mają być zniszczone, podobnie jak inni był. In the meantime prudence dictated that the best possible means be taken to save themselves from present dangers. W międzyczasie ostrożności podyktowane, że najlepsze możliwe środki należy podjąć, aby zapisać się od obecnych niebezpieczeństw. Syria and Israel were plotting against Juda and her king; Juda and her king would appeal to the mighty nation of the North, and later to the King of Egypt. Syrii i Izraelu były spiskuje przeciwko niej i króla Judy, Judy i jej króla byłoby odwołać się do potężnego narodu z północy, a później do króla Egiptu.

Isaias would not hear aught of this short-sighted policy, grounded only on human prudence, or a false religious confidence, and refusing to look beyond the moment. Isaias nie słyszeć nic o tym krótkowzroczna polityka, uziemiony tylko na ludzkiej roztropności, lub religijnych złożenia fałszywego zaufania, a odmawiając spojrzeć poza chwilę. Juda was in terrible straits; God alone could save her; but the first condition laid down for the manifestation of His power was moral and social reformation. Juda był w strasznym cieśninami; sam Bóg może ją zapisać, ale pierwszy warunek ustanowiony na mocy Jego wyrazem było moralne i społeczne reformacji. Syrians, Ephraimites, Assyrians, and all the rest were but the instruments of the judgment of God, the purpose of which is the overthrow of sinners. Aramejczycy, Ephraimites, Asyryjczyków, a cała reszta, ale były instrumenty wyrok Boży, którego celem jest obalenie grzeszników. Certainly Yahweh will not allow His people to be utterly destroyed; His covenant He will keep; but it is vain to hope that well-deserved chastisement may be escaped. Pan z pewnością nie pozwoli, aby ludzie byli Jego klątwie; Jego przymierza On będzie na bieżąco, ale jest próżno nadzieję, że dobrze zasłużoną kara może być uciekł. From this view of the designs of God never did the faith of Isaias waver. Z tego względu wzory Boga nigdy nie wiary Isaias chwiać. He first proclaimed this message at the beginning of the reign of Achaz. On pierwszy proklamowana tej wiadomości na początku panowania Achaz. The king and his counsellors saw no salvation for Juda except in an alliance with, that is an acknowledgment of vassalage to, Assyria. Król i jego doradcy nie widząc dla zbawienia Judy wyjątkiem w sojuszu z, że jest potwierdzenie podległość do Asyrii. This the Prophet opposed with all his might. Ten Proroka porównaniu ze wszystkimi jego potęgi. With his keen foresight he had clearly perceived that the real danger to Juda was not from Ephraim and Syria, and that the intervention of Assyria in the affairs of Palestine involved a complete overthrow of the balance of power along the Mediterranean coast. Z jego prognozowania pragnie on wyczuwalny, że realne zagrożenie dla Judy nie było od Efraima i Syrii, oraz że interwencja Asyrii w sprawy Palestyny zaangażowanych kompletnego obalenia równowagi sił wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Moreover, the Prophet entertained no doubt but that sooner or later a conflict between the rival empires of the Euphrates and the Nile must arise, and then their hosts would swarm over the land of Juda. Co więcej, Prorok rozrywkę, ale nie ma wątpliwości, że prędzej czy później konflikt między rywalizującymi imperia nad Eufrat i Nilu musi powstać, a następnie ich gospodarze będą zamrowić nad ziemię Judy. To him it was clear that the course proposed by Juda's self-conceited politicians was like the mad flight of "silly doves", throwing themselves headlong into the net. Do niego było oczywiste, że kurs proponowany przez Judy samooceny jest zarozumiały polityków było jak szalony lot "głupie gołębie", rzuca głową do siebie netto. Isaias's advice was not followed and one by one the consequences he had foretold were realized. Isaias doradztwo nie została spełniona i jeden po drugim konsekwencje miał przepowiedziane zostały zrealizowane. However, he continued to proclaim his prophetical views of the current events. Niemniej jednak, że nadal głosić swoje poglądy prophetical z bieżących wydarzeń. Every new event of importance is by him turned into a lesson not only to Juda but to all the neighbouring nations. Każdego nowego przypadku ważne jest przez niego zamieniana na lekcji nie tylko do Judy, lecz do wszystkich sąsiednich narodów. Damascus has fallen; so will the drunkards and revellers of Samaria see the ruin of their city. Damaszek spadła, tak będzie pijaków i revellers Samarii zobaczyć ruiny ich miasta. Tyre boasts of her wealth and impregnable position; her doom is no less decreed, and her fall will all the more astound the world. Opony szczyci się jej do zdobycia bogactwa i stanowiska; jej kara jest nie mniej dekretu, a jej spadek będzie jeszcze bardziej zadziwiać świata. Assyria herself, fattened with the spoils of all nations, Assyria "the rod of God's vengeance", when she will have accomplished her providential destiny, shall meet with her fate. Asyryjskiego siebie, tuczone z psują wszystkie narody, Asyrii "laskę Boga pomsty", kiedy będą musiały osiągnąć jej przeznaczenie opatrznościowy, spotykają się z jej losem. God has thus decreed the doom of all nations for the accomplishment of His purposes and the establishment of a new Israel cleansed from all past defilements. Bóg kara ogłoszone w ten sposób wszystkie narody do urzeczywistnienia celów i Jego stworzenie nowego Izraela oczyszczone ze wszystkich ostatnich defilements.

Judean politicians towards the end of the reign of Ezechias had planned an alliance with the King of Egypt against Assyria and carefully concealed their purpose from the Prophet. Judejski polityków pod koniec panowania Ezechias miała planowana sojusz z królem Egiptu przeciwko Asyrii i starannie ukryła ich przeznaczenie od Proroka. When the latter came to know the preparations for rebellion, it was already too late to undo what had been done. Gdy ten ostatni skierował do poznania przygotowaniach do buntu, było już zbyt późno, by cofnąć to, co zostało zrobione. But he could at least give vent to his anger (see Isaiah 30), and we know both from the Bible and Sennacherib's own account of the campaign of 701 how the Assyrian army routed the Egyptians at Altaku (Elteqeh of Joshua 19:44), captured Accaron, and sent a detachment to ravage Juda; Jerusalem, closely invested, was saved only by the payment of an enormous ransom. Ale mógłby przynajmniej, aby dać upust swojej złości (patrz: Izajasz 30), i wiemy, jak z Biblii i Sennacheryba na własny rachunek w kampanii 701, jak asyryjskiej armii kierowane Egipcjan na Altaku (Elteqeh Jozuego 19:44), uchwycone Accaron, i wysłała do oderwaniem dewastować Judy, Jerozolimę, ściśle inwestowane, została zapisana tylko przez ogromną zapłaty okupu. The vindication of Isaias's policy, however, was not yet complete. Do windykacji Isaias polityki, jednak nie została jeszcze zakończona. The Assyrian army withdrew; but Sennacherib, apparently thinking it unsafe to leave in his wake a fortified city like Jerusalem, demanded the immediate surrender of Ezechias's capital. Asyryjskiej armii wycofał, ale Sennacheryba, najwyraźniej myślenie go do opuszczenia niebezpiecznego w jego następstwie wzbogaconej miasta jak Jerozolima, zażądał natychmiastowego odstąpienia Ezechias stolicy. At the command of Ezechias, no answer was given to the message; but the king humbly bade Isaias to intercede for the city. Pod dowództwem Ezechias, odpowiedź nie została podana do wiadomości, ale król kazał pokornie Isaias do wstawia się za miasto. The Prophet had for the king a reassuring message. Proroka miał do króla uspokajający komunikat. But the respite in the Judean capital was short. Ale wytchnienie w judejski kapitału był krótki. Soon a new Assyrian embassy arrived with a letter from the king containing an ultimatum. Wkrótce nowe asyryjska ambasady przybył z listem od króla zawierające ultimatum. In the panic-stricken city there was a man of whom Sennacherib had taken no account; it was by him that the answer was to be given to the ultimatum of the proud Assyrians: "The virgin, the daughter of Sion hath despised thee and laughed thee to scorn; . . . He shall not come into this city, nor shoot an arrow into it. . . . By the way that he came, he shall return, and into this city he shall not come, saith the Lord" (xxxvii, 22, 33). W owładnięty panicznym strachem miasta nie był człowiekiem, którego Sennacheryba miały żadnego konta, ale został przez niego, że odpowiedź miała być podana do ultimatum z dumą Asyryjczyków: "Matka Boska, córki Syjonu bowiem gardzili tobą i śmiechu ci pogardą;... Nie wejdzie on do tego miasta, ani strzelać do niego strzałkę.... A tak przy okazji, że przyszedł, którą przybył, powróci, a do tego miasta, on nie przyjdzie, mówi Pan "( xxxvii, 22, 33). We know in reality how a sudden catastrophe overtook the Assyrian army and God's promise was fulfilled. Wiemy, że w rzeczywistości, jak nagłe katastrofy wyprzedził asyryjskiej armii i Bożej obietnicy został spełniony. This crowning vindication of the Divinely inspired policy of Isaias prepared the hearts of the Jews for the religious reformation brought about by Ezechias, no doubt along lines laid down by the Prophet. Ten zwieńczeniem windykacji z bosko inspirowane polityką Isaias przygotowane serca Żydów do reformacji religijnej spowodowaną Ezechias, nie ma wątpliwości, wzdłuż linii ustanowione przez Proroka.

In reviewing the political side of Isaias's public life, we have already seen something of his religious and social ideas; all these view-points were indeed most intimately connected in his teaching. W dokonywaniu politycznych stronie Isaias w życiu publicznym, mamy już coś z jego pomysłów religijnych i społecznych; wszystkie te punkty widzenia były rzeczywiście najbardziej ściśle związane z jego nauczania. It may be well now to dwell a little more fully on this part of the Prophet's message. Może on być również teraz mieszkać nieco szerzej na temat tej części Proroka wiadomości. Isaias's description of the religious condition of Juda in the latter part of the eighth century is anything but flattering. Isaias opis religijnego stanu Judy w drugiej części ósmego wieku, ale coś jest pochlebny. Jerusalem is compared to Sodom and Gomorrah; apparently the bulk of the people were superstitious rather than religious. Jerozolima jest w porównaniu do Sodomy i Gomory; najwyraźniej większość lud zabobonny, a nie religijnych. Sacrifices were offered out of routine; withcraft and divination were in honour; nay more, foreign deities were openly invoked side by side with the true God, and in secret the immoral worship of some of these idols was widely indulged in, the higher-class and the Court itself giving in this regard an abominable example. Ofiary były oferowane obecnie rutynowe; byli withcraft i wróżbiarstwa w zaszczyt, owszem więcej, obcych bóstw były otwarcie powoływać ramię w ramię z prawdziwego Boga, oraz w tajnych niemoralne kultu w niektórych z tych bożków powszechnie indulged w wyższej klasie Trybunał sobie i dając w ten wstrętny przykład uznawanie. Throughout the kingdom there was corruption of higher officials, ever-increasing luxury among the wealthy, wanton haughtiness of women, ostentation among the middle-class people, shameful partiality of the judges, unscrupulous greed of the owners of large estates, and oppression of the poor and lowly. W całym królestwie nie było korupcji wyższych urzędników, coraz luksus wśród bogatych, rozwiązła buta kobiet, wystawność wśród ludzi z klasy średniej, karygodne o stronniczość sędziów, bez skrupułów z chciwości właścicieli dużych posiadłości, a ucisk na ubogich i pokorny. The Assyrian suzerainty did not change anything in this woeful state of affairs. Asyryjskiej zwierzchność nie zmieniać nic w tym fatalny stan rzeczy. In the eyes of Isaias this order of things was intolerable; and he never tired repeating it could not last. The first condition of social reformation was the downfall of the unjust and corrupt rulers; the Assyrians were the means appointed by God to level their pride and tyranny with the dust. W oczach Isaias tym porządek rzeczy był nie do zniesienia, i nigdy nie zmęczony powtarzając go nie ostatni. Pierwszy warunek społecznej reformacji był upadek z niesprawiedliwych i skorumpowanych władców; Asyryjczyków były oznacza powołany przez Boga do poziomu ich duma i tyranii z kurzu. With their mistaken ideas about God, the nation imagined He did not concern Himself about the dispositions of His worshippers. But God loathes sacrifices offered by ". . . hands full of blood. Wash yourselves, be clean, . . . relieve the oppressed, judge for the fatherless, defend the widow. . . . But if you will not, . . . the sword shall devour you" (i, 15-20). Z ich błędnych wyobrażeń o Bogu, On wyobrażał sobie naród nie dotyczą przepisy o Niego Jego czcicieli. Ale Bóg loathes oferowanych przez ofiary "... Ręce pełne krwi. Umyć się, być czyste,... Zwalnia uciśnionych, Sędzia dla sierot, w obronie wdowy.... Ale jeśli nie będzie... miecz będzie pożerać was "(I, 15-20). God here appears as the avenger of disregarded human justice as much as of His Divine rights. Bóg pojawia się tu jako mściciel brane pod uwagę ludzkiej sprawiedliwości, jak Jego Boskiego prawa. He cannot and will not let injustice, crime, and idolatry go unpunished. On nie może i nie pozwól niesprawiedliwości, przestępczość, bałwochwalstwo i bezkarne. The destruction of sinners will inaugurate an era of regeneration, and a little circle of men faithful to God will be the first-fruits of a new Israel free from past defilements and ruled by a scion of David's House. Zniszczenie grzeszników będzie inaugurować erze regeneracji, a niewiele kręgu ludzi wiernych Bogu będzie pierwszym owoce nowego Izraela wolny od przeszłości defilements i rządził przez potomek Dawida's House. With the reign of Ezechias began a period of religious revival. Just how far the reform extended we are not able to state; local sanctuaries around which heathenish abuses had gathered were suppressed, and many `asherîm and masseboth were destroyed. Z panowania Ezechias rozpoczął okres odrodzenie religijne. Po prostu, jak daleko reformy przedłużony nie jesteśmy w stanie stwierdzić, lokalne sanktuaria, wokół którego barbarzyński nadużyć miał zebrane zostały stłumione, a wielu "asherîm i masseboth zostały zniszczone. It is true the times were not ripe for a radical change, and there was little response to the appeal of the Prophet for moral amendment and redress of social abuses. To prawda, czasy nie byli gotowi do radykalnej zmiany, a tam było mało odpowiedź na odwołanie z Proroka poprawki i moralnego zadośćuczynienia społecznych nadużyć.

The Fathers of the Church, echoing the eulogy of Jesus, son of Sirach (Ecclesiasticus 48:25-28), agree that Isaias was the greatest of the literary Prophets (Eusebius, "Præp. Evang.", v, 4, PG, XXII, 370; "Synops. Script. S.", among the works of St. Athan., PG, XXXVIII, 363; St. Cyril of Jerusalem, "In Is., Prooem.", PG, LXX, 14; St. Isidore of Pelus., "Epist.", i, 42, PG, LXXVIII, 208; Theodoret., "In Is. Argum.", PG, LXXXI, 216; St. Jerome, "Prol. in Is.", PL, XXIV, 18; "Præf. ad Paul. et Eustoch.", PL, XXXII, 769; "De civ. Dei", XVIII, xxix, 1, PL, XLI, 585, etc.). Ojcowie Kościoła, odzwierciedlając pochwała Jezusa, syna Sirach (Ecclesiasticus 48:25-28), zgadzają się, że Isaias był największym z proroków literackich (Euzebiusz, "praep. Ewang." V, 4, PG, XXII, 370; "Synops. Script. S.", wśród dzieł św Athan., PG, XXXVIII, 363; Święty Cyryl Jerozolimski, "jest., Prooem." PG, LXX, 14; St . Izydor z Pelus. "Epist.", I, 42, PG, LXXVI, 208; Teodoret. "Jest. Argum." PG, LXXIX, 216; St Jerome, "Prol. Czy w." PL, XXIV, 18; "Præf. Pawła reklamy. Et Eustoch." PL, XXXII, 769; "De Civ. Dei", XVIII, XXIX, 1, PL, XLI, 585, itd.). Isaias's poetical genius was in every respect worthy of his lofty position as a Prophet. Isaias jego geniusz poetycki był pod każdym względem godne jego wzniosłych pozycji jako Prorok. He is unsurpassed in poetry, descriptive, lyric, or elegiac. On jest niezrównany w poezji, opisowe, lirycznych, lub smutny. There is in his compositions an uncommon elevation and majesty of conception, and an unparalleled wealth of imagery, never departing, however, from the utmost propriety, elegance, and dignity. Istnieje w jego kompozycji elewacji i niezbyt często jeden majestat pomysłowości, i niezrównane bogactwo obrazów, nigdy nie odlatujących, jednak z najwyższą przyzwoitość, elegancją i godnością. He possessed an extraordinary power of adapting his language both to occasions and audiences; sometimes he displays most exquisite tenderness, and at other times austere severity; he successively assumes a mother's pleading and irresistible tone, and the stern manner of an implacable judge, now making use of delicate irony to bring home to his hearers what he would have them understand, and then pitilessly shattering their fondest illusions or wielding threats which strike like mighty thunderbolts. On posiadał niezwykłą moc jego dostosowania języka do obu okazjach i publiczności; czasem on tkliwość wyświetla najbardziej wykwintne, a czasem srogi dotkliwości; on kolejno zakłada matki pisma i nieodpartym dzwonka i rufie sposób na nieubłagany sędzia, obecnie korzystania z delikatnej ironii do domu do swoich słuchaczy, co miałoby je zrozumieć, a następnie ich pitilessly wstrząsającego fondest złudzeń lub wielding zagrożeń, które jak potężny thunderbolts strajku. His rebukes are neither impetuous like those of Osee nor blustering like those of Amos; he never allows the conviction of his mind or the warmth of his heart to overdraw any feature or to overstep the limits assigned by the most exquisite taste. Jego porywczy rebukes nie są podobne do Osee ani junacki podobnie jak Amos, nigdy nie pozwala na skazanie jego umysłu i serca ciepła do overdraw jakichkolwiek funkcji lub przekraczać limitów przydzielonych przez najbardziej wykwintnego smaku. Exquisite taste indeed is one of the leading features of the Prophet's style. Wykwintnego smaku rzeczywiście jest jednym z wiodących cech stylu Proroka. This style is rapid, energetic, full of life and colour, and withal always chaste and dignified. Ten styl jest szybka, energiczna, pełna życia i koloru, a withal zawsze niewinny i godny. It moreover manifests a wonderful command of language. Ona ponadto przejawia wspaniały polecenia języka. It has been justly said that no Prophet ever had the same command of noble throughts; it may be as justly added that never perhaps did any man utter lofty thoughts in more beautiful language. Został on słusznie powiedział, że Prorok nigdy nie miał tych samych poleceń szlacheckich throughts, może to być jak słusznie dodał, że być może nigdy nie wypowiem ktoś myśli w sposób bardziej wzniosły piękny język. St. Jerome rejected the idea that Isaias's prophecies were true poetry in the full sense of the word (Præf. in Is., PL, XXVIII, 772). St Jerome odrzucił pomysł, że Isaias's proroctwa były prawdziwe poezji w pełnym tego słowa znaczeniu (w Præf. jest., PL, XXVIII, 772). Nevertheless the authority of the illustrious Robert Lowth, in his "Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews" (1753), esteemed "the whole book of Isaiah to be poetical, a few passages excepted, which if brought together, would not at most exceed the bulk of five or six chapters". Niemniej jednak władze w świetnych Robert Lowth, w jego "Wykłady na Święte Poezja do Hebrajczyków" (1753), ceniona "całej księgi Izajasza, które mają być poetycki, z wyjątkiem kilku fragmentów, które, jeśli zgromadziło, nie byłoby co najwyżej Większość przekracza pięciu lub sześciu rozdziałów ". This opinion of Lowth, at first scarcely noticed, became more and more general in the latter part of the nineteenth century, and is now common among Biblical scholars. Ta opinia Lowth, na pierwszy dopiero zauważyłem, stawał się coraz bardziej ogólnego w drugiej połowie XIX wieku, i jest teraz wśród badaczy biblijnych.

Publication information Written by Charles L. Souvay. Publikacja informacji napisanej przez Charlesa L. Souvay. Transcribed by WGKofron. Przepisywane przez WGKofron. With thanks to St. Mary's Church, Akron, Ohio The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. Dzięki z St Mary's Church, Akron, Ohio Encyklopedia Katolicka, tom VIII. Published 1910. Opublikowany 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1910. Nihil obstat, 1 października 1910. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Farley kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

In addition to general and special commentaries consult: CHEYNE, Book of Isaiah chronologically arranged (London, 1870); IDEM, Prophecies of Isaiah (London, 1880); IDEM, Introd. Oprócz ogólnych i szczegółowych komentarzy na stronie: Cheyne, Księga Izajasza ułożone chronologicznie (Londyn, 1870); Tamże, Proroctwa Izajasza (Londyn, 1880); Tamże, Introd. to the Book of Isaiah (London, 1895); DRIVER, Isaiah: his life and times and the writings which bear his name (London, 1888); LOWTH, Isaiah, translation, dissert. and notes (London, 1778); SKINNER, Isaiah (Cambridge, 1896); GA SMITH, Book of Isaiah (Expositor's Bible, 1888-1890); WR SMITH, The Prophets of Israel and their place in history (London, 1882); KNABENBAUER, Comment. i notatek (Londyn, 1778); SKINNER, Izajasza (Cambridge, 1896); GA SMITH, Księga Izajasza (Expositor w Biblii, 1888-1890); WR SMITH, proroków Izraela i ich miejsca w historii (Londyn, 1882); KNABENBAUER, komentuj. in Isaiam prophetam (Paris, 1887); CONDAMINE, Livre d'Isaie, trad. w Isaiam prophetam (Paryż, 1887); Condamine, Livre d'Isaie, trad. critique avec notes et comment. critique et avec zauważa komentarz. (Paris, 1905; a volume of introduction to the same is forthcoming); LE HIR, Les trois grandes prophètes, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel (Paris, 1877); IDEM, Etudes Bibliques (Paris, 1878); DELITZSCH, Commentar über das Buch Jesaja; tr. (Paryż, 1905; objętość wprowadzenia do tego samego jest zbliżające); LE Hir, Les trois grandes prophètes, Isaïe, JEREMIE, Ezéchiel (Paryż, 1877); Tamże, Etiudy Bibliques (Paryż, 1878); Delitzsch, Commentar über das Buch Jesaja; tr. (Edinburgh, 1890); DUHM, Das Buch Jesaia (Gottingen, 1892); GESENIUS, Der Prophet Jesaja (Leipzig, 1820-1821); EWALD, Die Propheten des Alten Bundes (Tübingen, 1840-1841); tr. (Edinburgh, 1890); DUHM, Das Buch Jesaia (Göttingen, 1892); GESENIUS, Der Prophet Jesaja (Leipzig, 1820-1821); Ewald, Die Alten Propheten des Bundes (Tübingen, 1840-1841); tr. by F. SMITH, (London, 1876–); HITZIG, Der Prophet Jesaja übers. F. Smith, (Londyn, 1876 -); HITZIG, Der Prophet Jesaja übers. und ausgelegt (Heidelberg, 1833); KITTEL, Der Prophet Jesaia, 6th ed. und ausgelegt (Heidelberg, 1833); Kittel, Der Prophet Jesaia, 6th ed. of DILLMANN's work of the same title (Leipzig, 1898); KNABENBAUER, Erklärung des Proph. z DILLMANN pracy pod tym samym tytułem (Lipsk, 1898); KNABENBAUER, ERKLÄRUNG DES Proph. Isaias (Freiburg, 1881); MARTI, Das Buch Jesaja (Tübingen, 1900). Isaias (Freiburg, 1881); MARTI, Das Buch Jesaja (Tübingen, 1900).


Book of Isaiah Księga Izajasza

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

The Call of the Prophet. Call of Proroka.

Reliance on Assyria. Uzależnienie od Asyrii.

Alliance with Egypt. Sojusz z Egiptem.

Book of Judgments. Książka orzeczeń sądowych.

The Question of Ch. Pytanie do Ch. xl.-lxvi. xl.-LXIV.

The Critical Problem. Krytyczny problem.

The "Variety" of Isaiah. W "Variety" Izajasza.

Periods of the Prophecy. Okresy proroctwa.

The chief note of the Book of Isaiah is Główny wiadomości Księgi Izajasza jest

variety-variety of tone, of style, of thought, and of historical background. różne odmiany-tonu, stylu, myślenia, i historyczne. The first step in the study of Isaiah is to realize this variety by taking a survey of the contents. Pierwszym krokiem w badaniu Izajasza jest do realizacji tej odmiany w drodze badania zawartości. The heading (i. 1) prepares the reader to expect a collection of closely related prophecies (hence called a "vision," in the singular) concerning Judah and its capital. Pozycji (i. 1) przygotowuje czytelnika oczekiwać zbiór ściśle związane proroctwa (stąd nazywa się "wizji", w liczbie pojedynczej) dotyczące Judy i jego stolicy. It is plain, therefore, that ch. Jest to zwykły, w związku z tym, że Ch. xiii.-xxiii. were only inserted as an afterthought; for, with the exception of ch. XIII.-XXIII. zostały dodane tylko jako refleksja, bo, z wyjątkiem rozdz. xxii., they all relate to foreign nations; ch. XXII. użytkowania, wszystkie one odnoszą się do obcych narodów; Ch. xiv. XIV. 24-27, xvii. 12-14, xxii. 24-27, XVII. 12-14, xxii. 1-14, and 15-25 (which relate to Judah or Jerusalem) may be regarded as fragments which would have perished if an editor had not thought of inserting them in this group. 1-14 i 15-25 (które odnoszą się do Jerozolimy lub Judy) może być traktowane jako fragmenty, które miałyby zginęła jeśli edytor nie myśli o wkładaniu ich w tej grupie. Ch. xxiv.-xxvii., also, can only have been admitted through an extension of the original plan, for they speak primarily of a judgment upon the earth at large, and when they do digress to Israel it is in obscure language, which the men of "Judah and Jerusalem" could not generally have understood. xxiv.-XXVII., również mogą zostać dopuszczone jedynie poprzez rozszerzenie pierwotnego planu, bo mówią przede wszystkim o wyroku na ziemi w ogóle, a kiedy nie zbaczać do Izraela, że w języku zasłaniać, które ludzie z "Judy i Jerozolimy" nie może mieć ogólnie rozumiane. Similarly, ch. Podobnie, ch. xxxiv.-xxxv. xxxiv.-XXXV. can have formed no part of the original vision, for the larger part (xxxiv.) is concerned, not with Judah, but with Edom. może mieć utworzona żadna część oryginalnej wizji, dla większej części (xxxiv.), to nie z Judy, ale z Edomu. Ch. xxxvi.-xxxix. xxxvi.-XXXIX. speak of Isaiah in the third person, and largely coincide with II Kings xviii. Izajasza mówić w trzeciej osobie, a także w dużej mierze pokrywa się z II Kings XVIII. 13-xx. 19. Ch. xl.-lxvi. xl.-LXIV. have for their background, at any rate to a considerable extent, Jerusalem in ruins and her people in captivity. In following, therefore, that instinct of order, which is, of course, not the same thing as criticism, but is at least one element in it, the first impressions of Isaiah must be obtained from ch. i.-xii. mają na ich tle, w każdym razie w znacznym stopniu, w ruinach Jerozolimy i jej ludzi w niewolę. następujące W związku z tym, że instynkt zamówienie, które jest, oczywiście, nie to samo, co krytyki, ale jest przynajmniej jeden elementem w niej, pierwsze wrażenia z Izajasza muszą być uzyskane z kan. I.-XII. and xxviii.-xxxiii. i xxviii.-XXXIII.

Ch. i.: One of the finest specimens of prophetic rhetoric known. i.: Jedna z najlepszych okazów prorocze retoryki znane. It is in its present form a general prophecy, full of edification for all periods of Israel's history, thòugh the prominence given in verses 29, 30 to the heathen worship practised in the recesses of gardens would not have seemed perfectly natural in the later period of strict religious purity. Jest w jego obecnej formie ogólnej proroctwo, pełne pozytywny wpływ na wszystkich okresach historii Izraela, choć wyeksponowany w danym wersety 29, 30 do kultu pogan praktykowana w tajniki ogrodów nie miałoby wydawało się całkowicie naturalne w późniejszym terminie ścisłe religijnej czystości. There are four leading ideas: Israel's ingratitude to its God; the false repentance of oblations; the true repentance of a changed life; purification from without, failing purification from within. Istnieją cztery wiodących idei: Izrael niewdzięczność swoją Boga; fałszywe nawrócenia z oblations; prawdziwego nawrócenia na zmianę życia, od bez oczyszczania, nie oczyszczanie od wewnątrz.

Ch. ii.-iv.: A series of denunciations of the national corruption enclosed between two pictures of the ideal age. ii.-iv.: Szereg doniesień o korupcji krajowych zamkniętych pomiędzy dwoma zdjęciami w idealnym wieku. Here Isaiah goes into greater detail, both as to the nature of Judah's sin and as to the inevitable punishment. Tutaj Izajasza idzie do bardziej szczegółowo, zarówno co do charakteru grzechu Judy, jak i do nieunikniona kara. Like a thunder-storm the wrath of God will overthrow the proud, and sweep away the heathenish luxury of the grandees of the land; all classes will be disturbed from their pleasant security; the ablest citizens will go into captivity, for theirs is the greatest guilt; nor shall the women of Jerusalem escape (comp. Amos iv. 1-3). Jak grzmot-burzy gniew Boży będzie obalenia dumni, i wymiatać w barbarzyński luksusowych z grandees z ziemi; wszystkich klas zostanie zakłócony z ich miłych bezpieczeństwa, a ablest obywateli pójdzie w niewolę, dla nich jest największy winy, ani w niewiasty jerozolimskie escape (Comp. Amos IV. 1-3).

Ch. v.: A briefer utterance with similar scope. V.: A briefer wypowiedzi o podobnym zakresie. It begins with a bright parable on the vineyard of God, the moral of which is the danger of Judah's ingratitude; then follows a series of "wos" on the chief national sins, and a weird, mysterious announcement of terrible invaders. Rozpoczyna się ona od jasnych przypowieść o winnicy Boga, który jest morał niebezpieczeństwo Judy niewdzięczność, potem następuje seria "Wos" na główny krajowy grzechy, a dziwne, tajemnicze ogłoszenie straszne najeźdźcy.

The Call of the Prophet. Call of Proroka.

Ch. vi.: This chapter might well have stood at the head of the whole book. VI.: Ten rozdział może mieć również stanął na czele całej książki. It describes the call of the prophet. Opisano w niej wezwanie proroka. A vision, such as all prophets may expect to have (though abundance of visions is no proof of the goodness of a "man of God"), came to Isaiah, and in this vision-the sum of which was the glorified and idealized Temple-God and Isaiah interchanged these words: "Whom shall I send?" A wizji, takich jak wszystkich proroków mogą oczekiwać, że (pomimo obfitości wizje ma dowodu na dobroć "mąż Boży"), skierował do Izajasza, w tej wizji-suma, który został uwielbiony i idealized Temple -Bóg i Izajasza wymiennie te słowa: "Kogo mam posłać?" "Send me." No passage is so important as is this one for the true biography of Isaiah. "Wyślij do mnie." Nr przejście jest tak ważne, ponieważ jest to jeden dla prawdziwych biografii Izajasza.

Ch. vii.-ix. 7: Partly historical, partly prophetical. 7: Częściowo historycznych, częściowo prophetical. It is unfortunate that this precedent is not followed more frequently. To jest godne pożałowania, że ten precedens nie jest stosowane częściej. It is now known that Isaiah sought to influence Ahaz, but was repelled by the king. Jest teraz wiadomo, że Izajasz starali się wpłynąć na Achaza, ale repelled przez króla. Judah was in sore peril from the invaders Pekah and Rezin (not the invaders to whom he pointed so mysteriously in v. 26 et seq.), and there was a conflict between the two principles-reliance on outside human help and implicit trust in Israel's God. Juda był ból w niebezpieczeństwo od najeźdźcy Pekacha i Resin (nie najeźdźcy, do których on wskazał tak tajemniczo w v. 26 i nast.), A nie było konfliktu między tymi dwoma zasadami poleganie na zewnątrz człowieka i pomóc ukrytych zaufania w Izrael Bóg. Ahaz stood for the first, Isaiah for the second. Achaz stanął za pierwszy, drugi dla Izajasza. One result there was which Ahaz could never have anticipated: the sign of Immanuel has supplied material for controversy to the present hour. Jeden wynik nie był Achaza, które nigdy nie były możliwe do przewidzenia przez: znak Immanuel dostarczyła materiału do kontrowersji do obecnej godziny. It might be thought that it was a promise of safety. Może być ona myśli, że była to obietnica bezpieczeństwa. But Isaiah could not "speak peace when there was no peace." Izajasza, ale nie mógł "mówić pokoju, gdy nie było pokoju." It is desolation, and not deliverance, which the unbelief of Ahaz will ultimately bring on his unhappy country (vii. 17-25). Jest to pustkowie, a nie wyzwolenie, których nieposłuszeństwa Achaza ostatecznie będzie nieszczęśliwi wprowadzą w swoim kraju (VII. 17-25). In ch. W rozdz. viii. 1-4 Isaiah reaffirms his declaration (vii. 7-9) of a judgment swiftly coming to Damascus and Samaria. VIII. 1-4 Izajasz potwierdza jego deklaracji (VII. 7-9) prawomocny wyrok szybko przybywa do Damaszku i Samarii. But will Judah escape? Juda, ale ucieczka? No, but the kernel of the nation will escape. Nie, ale jądro narodu będzie ucieczki. Judgment will bring about purification. Wyrok spowoduje oczyszczania. A deliverer already exists in the counsels of God, and he will restore the kingdom of David in an idealized form (ix. 1-7). Ch. A doręczyciel już istnieje w rad Boga, a On będzie przywrócenia królestwa Dawida w formie idealized (IX. 1-7). Ch. ix. IX. 8-x. 4: A highly poetical picture of the approaching ruin of the Northern Kingdom, though there are also glances at Judah. 4: bardzo poetycki obraz zbliżającego się ruiny Północnego Królestwa, chociaż istnieją również spojrzeń na Judy. The rivalry of factions in the state and the fall of the incompetent rulers on the field of battle are graphically described. W rywalizacji z frakcji w stanie upadku i do niekompetentnych władców na polu bitwy opisane są graficznie.

Reliance on Assyria. Uzależnienie od Asyrii.

Ch. x. 5-xii. 5-XII. 6: There is more religious thought, however, in the discourses contained in these chapters. 6: Tam jest więcej myśli religijnej, jednak w dyskursy zawartych w tych rozdziałach. The variety of imagery, too, is highly remarkable. Różnorodność obrazów, zbyt, jest bardzo imponujące. Assyria (that is, its king; comp. the use of "France" and "England" in Shakespeare) is the staff or the ax in God's hand. Asyria (to jest jego królem; komp. Użycia "Francja" i "Anglia" na szekspirowska) jest personel lub topór w ręku Boga. Its army is like a forest. Jego armia jest jak las. Assyria's lust of conquest is like the sport of bird-nesting. Asyrii w pożądliwość podboju jest jak sport-gniazdowania ptaków. See the astonishingly rapid march of the armed hosts! Zobacz zadziwiająco szybki marca zbrojne wojska! Some with their leader "shake their hands" at the sacred mountain. Niektóre z ich liderem "wstrząsnąć ich rąk" na świętej górze. The Davidic kingdom will, as it seems, be cut down. But so, too, Assyria will be cut down; and while a "shoot" (RV) will "come forth out of the stock of Jesse," no such prospect is held out for Assyria. W Davidic królestwo będzie, jak się wydaje, należy wyciąć. Ale tak, zbyt, Asyrii będzie wyciąć, a podczas "strzelać" (RV) będzie "wychodzić z zapasów Jessego" nie jest w posiadaniu takiej perspektywy obecnie do Asyrii. Not to Babylon, but to Jerusalem, will the nations repair. Nie do Babilonu, ale do Jerozolimy, będzie narody naprawy. Not in Assyria, but in the land of Israel, will the peace of paradise be exemplified. Nie w Asyrii, ale w ziemi Izraela, będzie pokoju raj być przykładem. Thither will all Israel's exiles be brought back, singing psalms of devout and grateful joy. Ch. Tam będzie wszystkich wygnańców Izraela zostać sprowadzeni, śpiewa psalmy w pobożnej i wdzięczny radości. Ch. xxviii.-xxxiii.: These chapters also are full of variety. xxviii.-XXXIII.: Te rozdziały są również pełne odmiany. From the first the prophet alternates between judgment and salvation. Od pierwszego zastępcy proroka między wyroku i zbawienia. The proud crown of the drunkards (princely drunkards!) of Ephraim is trodden down; for the residue there is a crown of glory (Samaria fell 722 BC). Dumnym koronie pijaków (księstwa pijaków!) Efraima jest zdeptany w dół, do pozostałości znajduje się wieniec chwały (Samarii spadł 722 pne). But there are drunkards (priestly drunkards!) in Judah too, trusting in a "refuge of lies" instead of in the "sure foundation" stone (xxviii. 15-17). Ale istnieją pijaków (kapłańskiego pijaków!) W zbyt Judy, ufając w "schronisko kłamstwa" zamiast w "pewny fundament" kamień (xxviii. 15-17). At another time the teacher seems to have adopted a different tone. W innym czasie, nauczyciel wydaje się przyjęły różne dzwonka. A few, perhaps, became dejected by Isaiah's frequent reference to destruction. Kilka, być może, został przybity przez Izajasza na częste odniesienia do zniszczenia. Would this plowing and thrashing go on forever? Czy tego plowing cięgi i przejdź na zawsze? No; an earthly husbandman is too wise for that; and the heavenly husbandman knows best of all that destruction is justified only by the object of sowing some useful plant when the soil has been prepared (xxviii. 23-29). Nie; ziemskiego rolnik jest zbyt mądry dla tego; i niebiańskiej rolnik wie najlepiej wszystkich, że zniszczenie jest uzasadnione tylko przy obiekcie siewu niektórych roślin przydatne, jeśli gleba została przygotowana (xxviii. 23-29).

It is true, as ch. Prawdą jest, jak Ch. xxix. XXIX. shows, the great majority were quite otherwise impressed by Isaiah's preaching. pokazuje, że większość były całkiem inaczej wrażeniem Izajasza's głosił. A deep lethargy clouded the senses of the rulers (verses 10-12). Głęboki letarg chmurzy zmysłów z władców (wersety 10-12). But the crash of thunder will awaken them. Ale crash gromy będzie je obudzić. Within a year Jerusalem will be besieged, and in the midst of the siege God Himself will fall upon Jerusalem and punish her (1-4, 6). W ciągu roku Jerozolima będzie oblężone, a w środku oblężenia Bogiem spadnie na Jerozolimę i ją ukarać (1-4, 6). But fear not; the foe will suffer most; God will not permit the nations to destroy Mount Zion (5, 7, 8). Ale bez obaw, a wróg będzie najbardziej cierpią; Bóg nie zezwala na narody, aby zniszczyć Mount Zion (5, 7, 8). Wo to the formalists and to the unbelieving politicians of Judah! Wo do formalists i do niewierzących polityków Judy! (13-15). But all the best blessings are to the poor and the meek. (13-15). Ale wszystkie błogosławieństwa są najlepsze dla ubogich i cichy.

Alliance with Egypt. Sojusz z Egiptem.

The cause of Isaiah's wrath against the politicians was an alliance with Egypt which was being planned in secret. Przyczyną Izajasz w gniew wobec polityków był sojusz z Egiptem, który był planowany w ukryciu. This is shown by ch. xxx. Opcja ta jest widoczna przez Ch. Xxx. Isaiah predicts the disappointment which awaits the ambassadors, and the terrible results which willfollow from this short-sighted statecraft. Izajasz przewiduje rozczarowanie, które oczekuje na ambasadorów, i straszne wyniki, które z tego willfollow krótkowzroczne rządzenia. But here again the usual contrast is introduced. Ale tu znów zwykłymi kontrast jest wprowadzony. Storm and sunshine compete with each other. Storm słonecznych i konkurują ze sobą. The Golden Age will yet come; Nature will participate in the happiness of regenerate Judah. Złoty wiek będzie jeszcze; Natura będą uczestniczyć w szczęściu zregenerować Judy. Assyria will be crushed, and meantime the Jews will sing, as in the night of the feast-day (the vigil of the Passover; comp. Ex. xii. 42). Asyryjskiego zostanie zgnieciony, a tymczasem Żydzi będą śpiewać, jak w nocy święto dzień (na czuwaniu z Paschy; komp. Ex. XII. 42). In ch. W rozdz. xxxi.-xxxii. xxxi.-XXXII. 8 the prophet still hovers about the same theme, while in xxxii. 8 prorok nadal hovers temat samego tematu, natomiast w XXXII. 9-20 the careless security of the women is chastised (comp. iii. 16 et seq.), the desolation soon to be wrought by the invader is described, and, as a cheering contrast, the future transformation of the national character and of the physical conditions of life are once more confidently announced. 9-20 z nieostrożny bezpieczeństwa kobiet jest chastised (Comp. III. 16 i nast.), W pustkowie wkrótce być obrobione przez okupant jest opisane, a za doping Natomiast w przyszłości przekształcenie krajowych znaków i fizyczne warunki życia są raz więcej obaw ogłoszenia. Ch. xxxiii. XXXIII. is one of the most singular of the extant specimens of prophetic writing. jest jednym z najbardziej pojedynczej na istniejące wzory prorocze piśmie. There is no apparent arrangement, and some of the verses seem to be quite isolated. Nie ma oczywiste rozwiązanie, a niektóre znaki wydają się być całkiem odizolowane. It is a kind of vision which is described. Jest to pewnego rodzaju wizję, która jest opisana. The land is being laid waste. Gruntów jest mowa odpadów. O Lord, help! Panie, pomóż! But see! Ale patrz! the hostile hordes suddenly disappear; Zion's God is her security. z wrogim Hordy nagle zniknąć; Syjon w Boga jest jej bezpieczeństwo. Alas! Ach! not yet. jeszcze nie. The highways still lie waste. The whole country from Lebanon to Sharon mourns. Drogi kłamstwem wciąż odpadów. Cały kraj z Libanu do Sharon mourns. Yes, it is God's time to arise. Tak, to jest czas Bożego wyniknąć. He has, in fact, arisen, and the "godless" (the converted Jews) tremble, while the righteous are assured of salvation. On, w rzeczywistości, pojawiły się, i "bezbożny" (przeliczone na Żydów) drżeć, a prawy jest zapewnić zbawienie. How happy will the retrospect of their past troubles make them! Jak będzie zadowolony z perspektywy ich przeszłości kłopoty uczynić je! (verse 18). (werset 18). Then, too, it will be plain that Zion's load of guilt has been removed. Wtedy też będzie czysty, że Syjon obciążenia winy została usunięta.

Book of Judgments. Książka orzeczeń sądowych.

The idea which pervades the first of the five lesser books (ch. xiii.-xxiii., xxiv.-xxvii., xxxiv.-xxxv., xxxvi.-xxxix., and xl.-lxvi.) which still await consideration may be expressed in Isaiah's own words (they are taken here provisionally to be Isaiah's): "This is the purpose that is purposed upon the whole earth: and this is the hand that is stretched out upon all the nations" (xiv. 26). Pomysł, który przenika do pierwszego z pięciu mniejszym książki (rozdział XIII.-XXIII., Xxiv.-XXVII., Xxxiv.-XXXV., Xxxvi.-XXXIX., A xl.-LXIV.), Które nadal czekają na uwagę być wyrażone w słowach Izajasza własnych (są tu tymczasowo podjąć się na Izajasza): "To jest cel, który jest powziąłem po całej ziemi i to, że jest ręka wyciągnięta na wszystkie narody" (XIV. 26). It is, in fact, a Book of Judgments on the nations, except that four passages have found admission into it which relate, not to the world outside, but to the little people which, as Isaiah may have thought, out-weighed in the eyes of God all the other nations put together. Jest to w istocie książka Wyroki w sprawie narodów, z wyjątkiem, że cztery fragmenty mają znaleźć wstęp do niego odnoszą, a nie na zewnątrz świata, ale na niewiele osób, które, jak Izajasz mogą mieć myśli, obecnie-ważone w oczach Boga wszystkie inne narody zebrała. These four passages are as follows: Te cztery fragmenty są następujące:

Ch. xiv. XIV. 24-27 is a short prophecy declaring the purpose of Israel's God to tread Assyria under foot upon the "mountains" of Judah, to which is appended a solemn declaration, part of which is quoted above (verses 26, 27). 24-27 proroctwo jest krótkie oświadczenie o cel Izraelem w Boga bieżnika asyryjskiego pod pieszo od "góry" Judy, do którego dołączona jest formalnym oświadczeniem, którego częścią jest przytoczona powyżej (wersety 26, 27). In ch. W rozdz. xvii. XVII. 12-14 there is a graphic prophecy of the destruction of the "many nations" which attack Jerusalem (comp. viii. 9, 10; xxix. 7, 8); no special nation is singled out. 12-14 istnieje graficzny proroctwa zniszczenia w "wielu narodów", które atakują Jerozolimie (Comp. VIII. 9, 10; XXIX. 7, 8); specjalne naród nie jest wyróżniane. In ch. W rozdz. xxii. XXII. 1-14 there is an indignant rebuke of the people of Jerusalem, who are in no degree sobered by the danger, just now removed, from the Assyrians; instead of examining into their ways, ceasing to do evil, and learning to do well, they indulge in wild revelry. 1-14 jest oburzony karcenia przez ludzi z Jerozolimy, którzy są w żadnym stopniu sobered przez niebezpieczeństwo, teraz po prostu usunąć z Asyryjczyków, zamiast rozpatrywania ich w sposób, przestaje robić zło, a nie uczenia się oraz, prolongować termin ich w dzikie ucztowanie. In ch. W rozdz. xxii. XXII. 15-25 an invective against the vizier of the day (Shebna) is followed by a promise of his office to a worthier man (Eliakim), to which an appendix is attached announcing this second vizier's fall. 15-25 jeden epitet wobec wezyr dnia (Shebna), a następnie jest obietnica Jego biuro na worthier człowiek (Eliakima), do którego dołączony jest załącznik, ogłaszając ten drugi wezyr upadku.

Of the judgments upon definite nations, other than the Jewish, the first (ch. xiii.) declares the doom of Babylon, and to it is appended a fine, artistic ode of triumph on the King of Babylon (xiv. 4b-21). Z wyroków na określony narodów, innych niż żydowska, pierwsza (rozdział XIII). Deklaruje kary Babilonu, i jest dołączona do niego grzywnę, artystyczne oda z triumfem na króla babilońskiego (XIV. 4b-21) . Observe that the prophet distinctly speaks as if the Medes were already mustering for the march on Babylon. Zauważ, że prorok wyraźnie mówi tak, jakby były już Medowie musztrującego do marszu na Babilon. Is it to be supposed that Isaiah was at the time in an ecstasy? Czy to się niby, że Izajasz był w tym czasie w ekstazie? Ch. xiv. XIV. 22-23 is a prophecy, summing up Babylon's doom in more prosaic style. Ch. 22-23 jest proroctwo, podsumowaniu Babylon's kara w stylu bardziej prozaiczny. Ch. xiv. XIV. 28-32 contains the doom of the Philistines, who are in premature exultation at the "breaking" of some terrible "rod." 28-32 zawiera kary Filistynów, którzy są w zbyt wcześnie na radość "zerwania" z niektórych straszne "laskę". Ch. xv.-xvi. Ch. XV.-XVI. 12 are highly dramatic; they begin with a picture of the consternation of the Moabites at the havoc wrought by an invader, describe the flight' of the people in much detail, mention how an appeal to Mount Zion for help was rejected, make sympathetic references to the lamentations of the Moabites over their ruined vines, and then, without any apparent connection, assert that no appeal to Chemosh for aid will be effectual. 12 są bardzo dramatyczne, które zaczynają się zdjęcia z konsternację na Moabitów na spustoszenie obrobione przez okupant, opisać lotu "z ludzi w bardzo szczegółowo, w jaki sposób wspomnieć odwołanie do góry Syjon, aby uzyskać pomoc została odrzucona, sympatyczny dokonania odniesienia do biadolenie na Moabitów nad ich zrujnowanym winorośli, a następnie, bez widocznych połączeń, twierdzą, że nie ma odwołania do Chemosh do pomocy będzie skuteczny. To this is added (verses 13, 14) a solemn declaration that the prophecy which had been delivered at some previous period shall be fulfilled within three years. Do tego dodaje się (wersety 13, 14) uroczyste oświadczenie, że proroctwa, które zostały dostarczone w poprzednim okresie niektóre są spełnione w ciągu trzech lat.

Ch. xvii. XVII. 1-11 is directed against Damascus (that is, Syria) and Ephraim (that is, Israel). 11/1 jest skierowane przeciwko Damaszku (to jest, Syria) i Efraima (czyli Izrael). These two powers have set themselves against the true God, and must suffer the same doom. Te dwa uprawnienia postawiły sobie wobec prawdziwego Boga, i musi ponieść takie same stracenie. However, the few who are left in Israel will turn to the holy God, and give up lower forms of worship. Jednak niewielu, którzy pozostali w Izraelu będzie zwrócić się do świętego Boga, i zrezygnować z niższych form kultu.

Ch. xviii. XVIII. was apparently intended to be an address to Ethiopia. był przeznaczony do adresu do Etiopii. But already (verse 3) the prophet turns to the world at large, and bids men take heed of the signs of the divine approach. Ale już (werset 3) prorok skręca na całym świecie, a ceny ofertowe mężczyzn Uważajcie na znaki Bożej podejście. When the power hostile to God is ripe for destruction, it will be cut off. Gdy moc wrogo nastawieni do Boga jest gotowy do zniszczenia, nie będą obcinane. Then will the Ethiopians send presents to Jerusalem. Wtedy będzie Kuszyci prezentuje wysłać do Jerozolimy. The doom, therefore, is really confined to verses 4-6. Kary, w związku z tym jest naprawdę ogranicza się do 4-6 znaki.

Ch. xix. XIX. describes the utter collapse of Egypt, owing to its conquest by a "cruel lord" (verse 4). opisuje skrajny upadek Egiptu, ze względu na jego podboju przez "okrutny władca" (werset 4). The main interest, however, lies in verses 18-24, which apparently contain circumstantial predictions of the establishment of Jewish colonies in five cities of Egypt, including the "city of the sun"; of the erection of a sanctuary in Egypt to Israel's God; of the deliverance of the Jews (?) in Egypt in their sore distress; of the conversion of the Egyptians; and of the providential discipline of Egypt, which henceforth will be a member of a sacred triad of closely connected nations-Egypt, Assyria, and Israel. Główne zainteresowania, jednak leży w wersety 18-24, które zawierają pozornie przypadkowy prognoz ustanowienia żydowskiej kolonii w pięciu miastach Egiptu, w tym "miasto słońca"; na montaż świątynia w Egipcie do Boga Izraela ; O wyzwolenie Żydów (?) W Egipcie w ich ból niebezpieczeństwie; przestawiania Egipcjan, a także opatrznościowy dyscypliny Egiptu, który odtąd będzie członkiem świętej Triada ściśle związana z narodów i Egiptu, Asyrii I Izrael.

The prophecy in ch. Proroctwa w rozdz. xx. gives a second judgment upon Egypt, and a perfectly new judgment on Ethiopia. daje drugiego wyroku na Egipt, i idealnie nowy wyrok w sprawie Etiopii. It stands in marked contrast both to ch. Oznaczone w zaproponowanym brzmieniu contrast zarówno ch. xviii. XVIII. and to ch. i ch. xix. XIX. Its possession of a historical introduction would have led to its being grouped with ch. Jego posiadaniu historycznego wprowadzenia doprowadziłaby do jego zgrupowane z ch. vii.-ix. 7 and ch. 7 i kan. xxxvi.-xxxix.; but doubtless it was too short to stand alone. xxxvi.-XXXIX., ale niewątpliwie był zbyt krótki, by stanąć samodzielnie.

Ch. xxi. XXI. contains three "burdens" (or oracles)- that of the "wilderness of the sea" (RV), relative to the destruction of Babylon by Elam and Media (contingents in the assailing army?), that of Dumah (that is, Edom), and that of the "Dedanites" (RV), entitled by the early editors of the Hebrew text "in Arabia," words apparently derived from the opening words "in the forest in Arabia." The oracles in ch. zawiera trzy "obciążeń" (lub oracles) - że w "pustyni na morze" (RV), w stosunku do zniszczenia Babilonu przez Elam i Rekreacja (kontyngenty w assailing armii?), że Duma (czyli Edomu ), I że z "Dedanites" (RV), prawo przez redaktorów na początku tekstu hebrajskiego ", w Arabii," najwyraźniej pochodzi od słowa slowami "w lesie w Arabii." The oracles w rozdz. xxi. XXI. contain great textual difficulties. The only remaining prophecy in this section is that on Tyre. tekstowych zawierają wielkie trudności. jedyne proroctwo w tej sekcji jest, że na opony. It has a strongly elegiac character, and its reference is much disputed. Here, again,textual problems have to be settled before any attempts at exegesis. Posiada zdecydowanie elegijny charakter, a jej referencyjna jest bardzo sporna. Tutaj, ponownie, w tekście problemy muszą być rozstrzygane przed jakimikolwiek próbami w egzegezie. But it is clear that the standpoint of verses 15-18 is not that of verses 1-14. Ale jasne jest, że wersety 15-18 widzenia nie jest wersety 1-14. It is an epilogue, and expresses a much more hopeful spirit than the original prophecy. Jest to epilog, i wyraża nadzieję, znacznie więcej niż oryginalny duch proroctwa. Tyre will one day be of importance to the people of Jerusalem; its prosperity is therefore to be desired. Opon jeden dzień będzie mieć znaczenie dla ludzi w Jerozolimie, a jego dobrobytu jest zatem do życzenia. Here, then, the note of variety or contrast is as strongly marked as in any part of Isaiah. Tutaj, a następnie, notatki odmiany lub kontrast jest oznaczone jako zdecydowanie, jak w żadnej części Izajasza.

Still more remarkable is the variety in the contents of the second of the lesser books (ch. xxiv.-xxvii.). Jeszcze bardziej zadziwiające jest różnorodność w treści drugiego z mniejszym książki (rozdział xxiv.-XXVII.). It is observed by RG Moulton that, dramatic as this fine passage is, one looks in vain for temporal succession, and finds instead "the pendulum movement dear to Hebrew imagination, alternating between judgment and salvation." Jest on obserwowany przez RG Moulton, że dramatyczna, ponieważ przejście jest dobrze, wygląda na próżno do czasowego spadkowego, i stwierdza, zamiast "drogim ruch wahadła hebrajski wyobraźni, naprzemiennie między wyroku i zbawienia". However, the parts of this "rhapsody" can not safely be distributed among the dramatis personæ, for it is no literary whole, but a "rhapsody" in a sense not intended by Moulton, a collection of fragments, large or small, stitched, as it were, together. Jednakże, w części tej "Rhapsody" nie może być bezpiecznie rozprowadzane wśród dramatis personae, gdyż nie jest literacką całość, ale "Rapsodia" w pewnym sensie nie są przeznaczone przez Moulton, zbiór fragmentów, małe i duże, Stitched, jakby razem. It might also be called a "mosaic," and, since very little, if any, attempt has been made to fuse the different elements, one might, with much advantage, read this composite work in the following order: Może ona być również nazywane "mozaiki", a ponieważ bardzo niewielki, jeśli jakikolwiek, próba została dokonana bezpiecznik do różnych elementów, jeden może, o wiele korzyści, przeczytaj ten złożonych prac w następującej kolejności:

(1) xxiv. (1) XXIV. 1-23: The Last Judgment. 1-23: Sąd Ostateczny.

(2) xxv. (2) XXV. 6-8: The Feast of Initiation into communion with God, spread not only for Israel, but for all peoples. 6-8: Święto Wstęp do komunii z Bogiem, nie tylko rozprzestrzenianie się do Izraela, ale dla wszystkich narodów.

(3) xxvi. (3) XXVI. 20, 21: Summons to the Jews to shut themselves up, while God carries out the awful doom of the wicked (comp. Ex. xii. 22b, 23). 20, 21: Wezwanie do Żydów aż do wyłączenia siebie, a Bóg przeprowadza straszne kary grzesznika (Comp. Ex. XII. 22b, 23).

(4) xxvii. (4) XXVII. 1, 12: Mystic prophecy of the Leviathan's doom, and the restoration of the entire body of dispersed Jews. 1, 12: Mystic Prophecy z Lewiatana jest kara, i przywrócenie całego ciała rozproszonych Żydów.

(5) xxvii. (5) XXVII. 7-11: Conditions of salvation for the Jews. 7-11: Warunki dla zbawienia Żydów.

(6) xxvi. (6) XXVI. 1-19: Song of praise for the deliverance of the Righteous, which passes into a meditative retrospect of recent events, and closes with a prophecy of the resurrection of those who have been faithful unto death. 1-19: Pieśń uwielbienia dla wydania Sprawiedliwych, który przechodzi do meditative perspektywy ostatnich wydarzeń, i zamyka się w proroctwa zmartwychwstanie tych, którzy byli wierni aż do śmierci.

(7) xxv. (7) XXV. 1-5: Song of praise for the destruction of an insolent city. 1-5: Pieśni uwielbienia na zniszczenie miasta z buntownikami.

(8) xxv. (8) XXV. 9-12: Praise for deliverance, and anticipations of the downfall of Moab. 9-12: Pochwała za ocalenie, i wcześniejszych na upadek Moabu.

(9) xxvii. (9) XXVII. 2-5: Song concerning God's vineyard, Israel. Ch. 2-5: God's Song dotycząca winnic, Izrael. Ch. xxxiv.-xxxv. xxxiv.-XXXV. show the same oscillation between judgment and salvation which has been previously noted. pokaż tego samego oscylacji pomiędzy wyroku i zbawienia, który został wcześniej zauważyć. The judgment upon all nations (especially Edom) is depicted in lurid tints; upon this, with no link of transition, follows a picture of salvation and of the restoration of the Jewish exiles. Wyroku na wszystkie narody (zwłaszcza Edomu) jest przedstawiony w niesamowity tints; na to, nie mające związku z przejściowym, następujący obraz zbawienia i przywrócenie żydowskich zesłańców.

Ch. xxxvi.-xxxix. xxxvi.-XXXIX. are a mixture of narrative, prophecy, and poetry. The great deliverance from Assyria under Hezekiah, in which Isaiah plays an important part, is related. są mieszaniną narracji, proroctwa, i poezji. Wielki wybawienie od Asyrii pod Ezechiasza, w którym Izajasz odgrywa ważną rolę, jest związane. An ode on the fall of the King of Assyria (recalling xiv. 4b-21) shows Isaiah (if it be Isaiah) to be a highly gifted poet (xxxvii. 21b-29); and a kind of psalm (see xxxviii. 20), ascribed to Hezekiah, tells how the speaker had recovered from a severe illness, and recognized in his recovery a proof of the complete forgiveness of his sins. Oda jest na upadek króla asyryjskiego (przypominając XIV. 4b-21) pokazuje Izajasza (jeśli ją Izajasza) jest wysoce utalentowany poeta (xxxvii. 21b-29), a także rodzaju psalm (patrz XXXVIII. 20 ), Przypisane do Ezechiasza, jak mówi mówca miał odzyskane z ciężką chorobą, a także uznane w jego odzyskanie dowodu kompletne odpuszczenie jego grzechów. A historical preface elucidates this. A przedmowę elucidates tej historycznej. Both the ode in ch. Zarówno w oda ch. xxxvii. and the psalm in ch. xxxviii. i psalm w rozdz. XXXVIII. are accompanied with circumstantial prophecies, not in a poetic style, addressed to Hezekiah. towarzyszy z poszlak proroctwa, a nie w stylu poetyckim, skierowana do Ezechiasza. Ch. xxxix. XXXIX. contains a prediction of a Babylonian captivity, also addressed to Hezekiah, and a historical preface. zawiera prognozy z niewoli babilońskiej, również skierowana do Ezechiasza, a przedmowę historycznych.

The Question of Ch. Pytanie do Ch. xl.-lxvi. xl.-LXIV.

There still remain ch. Istnieje nadal ch. xl.-lxvi., which follow abruptly on ch. xxxvi.-xxxix., though a keen eye may detect a preparation for "Comfort ye, comfort ye," in the announcement of the spoiling of Jerusalem and the carrying away of Hezekiah's sons to Babylon in ch. xxxix. xl.-LXIV., które się nagle na ch. xxxvi.-XXXIX., chociaż chętnie oka może wykryć preparatu dla "wy Komfort, wygoda i wy", w ogłoszeniu o psucie Jerozolimy i odprowadzeniem Ezechiasz synowie do Babilonu w rozdz. XXXIX. Ch. xl.-lxvi. xl.-LXIV. are often called "The Prophecy of Restoration," and yet it requires no great cleverness to see that these twenty-seven chapters are full of variety in tone and style and historical background. są często nazywane "The Prophecy of Restoration", a jeszcze go nie wymaga wielkiego przemyślność, aby zobaczyć, że te dwadzieścia siedem rozdziałów są pełne różnorodnych pod względem tonu i stylu i historyczne. A suggestion of this variety may be presented by giving a table of the contents. A sugestia tej odmiany mogą być prezentowane przez co tabelę zawartości. Alike from a historical and from a religious point of view, these chapters will reward the most careful study, all the more so because controversy is rendered less acute respecting these prophecies than respecting the prophecies in ch. Zarówno z historycznego i religijnego punktu widzenia tych rozdziałów będzie nagradzać najbardziej wnikliwej analizy, tym bardziej, ponieważ tak renderowane kontrowersji jest mniej ostra niż poszanowaniu te proroctwa poszanowaniu proroctwa w rozdz. i-xxxix. I-XXXIX. The word "prophecies," however, has associations which may mislead; they are better described as "unspoken prophetic and poetical orations." Słowo "proroctwa", jednak ma stowarzyszenia, które mogą wprowadzać w błąd, są lepiej opisane jako "unspoken prorocze i orations poetycki".

(1) Good news for the Exiles (xl. 1-11). (1) Dobra wiadomość dla Wypędzonych (xl. 1-11).

(2) Reasoning with the mental difficulties of Israel (xl. 12-31). (2) Powody psychicznego trudności z Izraela (xl. 12-31).

(3) The Lord, the only true God, proved to be so by the prophecy concerning Cyrus (xli. 20). (3) Pana, jedynego prawdziwego Boga, okazał się tak przez proroctwa dotyczące Cyrus (xli. 20).

(4) Dispute between the true God and the false deities (xli. 21-29). (4) spory między prawdziwym Bogiem i fałszywe bóstwa (xli. 21-29).

(5) Contrast between the ideal and the actual Israel, with lofty promises (xlii. 1-xliii. 7). (5) Kontrast pomiędzy idealny i rzeczywisty Izrael, z wzniosłe obietnice (xlii. 1-xliii. 7).

(6) How Israel, blind as it is, must bear witness for the true God, who is the God of prophecy: the argument from prophecy is repeatedly referred to (xliii. 8-13). (6) Jak Izrael, niewidomych, jak to jest, musi dawać świadectwo dla prawdziwego Boga, który jest Bogiem proroctwa: argument z proroctwa jest wielokrotnie, o których mowa (xliii. 8-13).

(7) The fall of Babylon and the second Exodus (xliii. 14-21). (7) upadku Babilonu, a drugi Exodus (xliii. 14-21).

(8) The Lord pleads with careless Israel (xliii. 22-xliv. 5). (8) Pana z niedbałego podnosi Izrael (xliii. 22-XLIV. 5).

(9) Once more, the argument for the true God from prophecy, together with a sarcastic description of the fabrication of idols (xliv. 6-23). (9) Raz jeszcze argument, dla prawdziwego Boga z proroctwa, wraz z sarkastyczny opis wytworzenia bożków (xliv. 6-23).

(10) The true object of the victories of Cyrus-Israel's deliverance (xliv. 24-xlv. 25). (10) prawdziwy przedmiot o zwycięstwa Cyrus-wyzwolenie Izraela (xliv. 24-XLV. 25).

(11) The deities of Babylon contrasted with the God of Israel (xlvi. 1-13). (11) bóstw babilońskich skontrastowane ze Bóg Izraela (xlvi. 1-13).

(12) A song of derision concerning Babylon (xlvii. 1-15). (12) pieśń natrząsanie dotyczące Babilonu (xlvii. 1-15).

(13) The old prophecies (those on Cyrus' victories) were great; the new ones (those on Israel's restoration) are greater (xlviii.). (13) stare proroctwa (na tych Cyrus "zwycięstwa) były wielkie; nowych (tych na przywrócenie Izraela) są większe (xlviii.).

(14) Israel and Zion, now that they are (virtually) restored, are the central figures in the divine work (xlix. 1-13). (14) Izrael i Syjon, że są one już (prawie) przywrócone, są w centralnej cyframi Bożego pracy (xlix. 1-13).

(15) Consolations for Zion and her children (xlix. 14-l. 3). (15) pociech na Syjonie i jej dzieci (xlix. 14-l. 3).

(16) The true servant of the Lord, at once confessor and martyr, soliloquizes (l. 4-11). (16) prawdziwy sługa Pana, jednocześnie spowiednika i męczennika, soliloquizes (4-11 l.).

(17) Exhortation and comfort, with a fervid ejaculatory prayer (li. 1-16). (17) adhortacji i komfort, z fervid ejaculatory modlitwy (li. 1-16).

(18) Words of cheer to prostrate Zion (li. 17-lii. 12). (18) slowa ucieszyć wyczerpać Syjonu (li. 17-LII. 12).

(19) The martyrdom of the true servant of the Lord, and his subsequent exaltation (lii. 13-liii. 12). (19) męczeństwie prawdziwy sługa Pana, i jego późniejsze wyniesienie (lii. 13-LIII. 12).

(20) Further consolations for Zion, who is once more the Lord's bride, under a new and everlasting covenant (liv.). (20) Dalsze pociech na Syjonie, który po raz kolejny Pana oblubienicy, w nowym i wiecznym przymierzem (liv.).

(21) An invitation to the Jews of the Dispersion to appropriate the blessings of the new covenant, followed by more prophecies of deliverance (lv.). (21) zaproszenie do rozproszenia Żydów w odpowiednim błogosławieństwa nowego przymierza, a następnie bardziej proroctwa o wyzwolenie (lv.).

(22) Promises to proselytes and to believing eunuchs (lvi. 1-8). (22) obiecuje proselytes i wierząc dworzan (lvi. 1-8).

(23) An invective against the bad rulers of Jerusalem and against the evil courses of heretical or misbelieving persons, with promises to humble-minded penitents (lvi. 9-lvii. 21). (23) An obelga wobec złych władców Jerozolimy i przed złem kursów heretycki misbelieving lub osób, z obietnic do pokornego-minded penitentów (lvi. 9-LVI. 21).

(24) Practical discourse on fasting and Sabbath-observance (lviii.). (24) Praktyczna dyskurs na czczo i przestrzeganie szabatu-(lviii.).

(25) Partly denunciation of immorality, partly confession of sins (lix. 1-15a). (25) Częściowo wypowiedzenie niemoralność, częściowo wyznanie grzechów (lix. 1-15a).

(26) A vision of deliverance, with a promise of the permanence of regenerate Israel's mission (lix. 15b-21). (26) wizję uwolnienia z obietnicy trwałości z Izraelem regenerują misji (lix. 15b-21).

(27) A poetic description of glorified Zion (lx.). (27) poetycki opis uwielbiony Syjonu (lx.).

(28) The true servant of the Lord, or, perhaps, the prophetic writer, soliloquizes concerning the gracious message entrusted to him, and the Lord confirms his word (lxi. 1-12). (28) prawdziwy sługa Pana, lub, ewentualnie, prorockiej pisarz, soliloquizes łaskawy wiadomości dotyczące powierzonej mu, i Pan potwierdza jego słowa (lxi. 1-12).

(29) Vision of the divine warrior returning from Edom (lxiii. 1-6). (29) Wizja Bożego wojownika powrót z Edomu (lxiii. 1-6).

(30) Exhausted and almost despairing, Israel complains to the Lord (lxiii. 7-lxiv. 12). (30) zużyta i prawie zdesperowany, Izrael skarży się do Pana (lxiii. 7-LXII. 12).

(31) Threatenings to the heretical and misbelieving faction, and promises to the faithful (lxv.). (31) groźby do heretycki i frakcji misbelieving, obietnic i do wiernych (lxv.).

(32) Polemic against those who would erect a rival temple to that of Jerusalem (lxvi. 1-4). (32) polemiczny wobec tych, którzy wyprostowany konkurent, że do świątyni w Jerozolimie (lxvi. 1-4).

(33) The fates of Jerusalem and all her opponents contrasted (lxvi. 5-24). (33) losy Jerozolimy i wszystkich jej zestawione przeciwników (lxvi. 5-24).

The Critical Problem. Krytyczny problem.

The reader who has not shrunk from the trouble of the orderly perusal of Isaiah which is here recommended will be in a position to judge to some extent between the two parties into which, as it may strike one who is not an expert, the theological world is divided. The study of criticism, as it is commonly called, apart from exegesis, is valueless; he is the best critic of Isaiah who knows the exegetical problems best, and to come into touch with the best critics the student must give his days and nights to the study of the text of this book. Czytelnika, który nie skurczył od kłopotów z uporządkowany Lektura Izajasza, który jest tutaj zalecana będzie w stanie ocenić, do pewnego stopnia pomiędzy dwoma stronami, w którym, jak może ona strajku, kto nie jest ekspertem, teologicznej świecie jest podzielona. Badanie krytyki, gdyż jest powszechnie nazywany, niezależnie od egzegezy, jest bezwartościowy, bo jest najlepszym krytykiem Izajasza, który zna najlepiej egzegetycznych problemów, a także wejść w kontakt z najlepszych krytyków student musi podać jego dni i nocy na badanie tekst tej książki. An attempt will now be made to give some idea of the main critical problem. Próba będzie się teraz, aby dać pewną ideę głównych problemów krytycznych. Many persons think that the question at issue is whether ch. Wiele osób sądzi, że na pytanie, czy problem jest ch. i.-xxxix. i.-XXXIX. were (apart from slight editorial insertions) written by Isaiah, and ch. były (z wyjątkiem nieznacznych redakcyjnych Wkładki) napisana przez Izajasza, i kan. xl.-lxvi. xl.-LXIV. by some other writer of a much later age. przez inne pisarz znacznie późniejszym wieku. This is a mistake. To pomyłka. A series of prophetic announcements of deliverances from exile is interspersed at intervals throughout the first half of Isaiah, and the date of these announcements has in each case to be investigated by the same methods as those applied to the different parts of Isa. Szereg prorockiej zapowiedzi deliverances z wygnania jest interspersed w odstępach całej pierwszej połowie Izajasza, a także datę tych ogłoszeń jest w każdym przypadku należy zbadać dokładnie takimi samymi metodami jak te stosowane w różnych częściach Isa. xl.-lxvi. xl.-LXIV.

The "parts" of Isa. W "części" ISA. xl.-lxvi. xl.-LXIV. are referred to because here again there exists a widely prevalent error. mowa tu ponownie, ponieważ istnieje szeroko rozpowszechnione błąd. That the second part of Isaiah has no literary unity will be obvious to any reader of the preceding synopsis. Że druga część Izajasza nie ma literackiej jedności będzie oczywiste, do każdego czytelnika z poprzedniego streszczenie. To argue the question whether the so-called Book of Isaiah has one or two authors is to beat the air. Aby twierdzą pytanie, czy tzw Księga Izajasza ma jednego lub dwóch autorów jest pokonanie powietrza. If there was more than one Isaiah, there must have been more than two, for the same variety of idea, phraseology, and background which is by so many scholars taken to prove that "Comfort ye, comfort ye my people, saith your God" (xl. 1) was not written by Isaiah can be taken to prove that "Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and declare unto my people their transgressions" (lviii. 1, RV) was not written by the author of "Comfort ye, comfort ye my people." Jeżeli istniała więcej niż jedna Izajasza, nie musi być więcej niż dwóch, na tej samej odmiany z pomysłem, frazeologii, a tło, które jest przez tak wielu uczonych w celu udowodnienia, że "wy Komfort, wygoda macie mój lud, mówi Bóg wasz" (xl. 1) nie został napisany przez Izajasza mogą zostać podjęte w celu udowodnienia, że "Cry głośno, zamiennych nie, podnieś Twego głosu jak trąbka, i oświadczam, aż do ich grzechy mego ludu" (lviii. 1, RV) nie został napisany przez autor "Komfort wy, wy, ludu mój komfort".

The "Variety" of Isaiah. W "Variety" Izajasza.

By "variety" is not, of course, meant total, absolute difference. Przez "odmiana" jest oczywiście nie oznaczało całkowitej, bezwzględna różnica. It stands to reason that a great prophet like Isaiah would exert considerable influence on subsequent prophetic writers. Ma się rozumieć, że wielki prorok Izajasz jak będzie wywierać znaczący wpływ na późniejszych pisarzy prorocze. There is no justification, therefore, for arguing that because the phrases "the Holy One of Israel" and "the Mighty One of Israel" occur in both halves of Isaiah (the second phrase, however, is varied in Isa. xl. et seq. by the substitution of "Jacob" for "Israel"), the same prophet must have written both portions. Nie ma żadnego uzasadnienia, w związku z tym, argumentując, że ze względu na zwroty "Święty Izraela" i "Mighty Jednym z Izraela" występuje w obu połówek Izajasza (zdanie drugie, jest jednak zróżnicowana w Isa. Prezenty. Et seq . Przez zastąpienie "Jakub" na "Izrael"), ten sam prorok musi posiadać pisemne obu części. A correspondence of isolated phrases which is not even uniformly exact is of little value as an argument, and may be counterbalanced by many phrases peculiar to the disputed prophecies. A korespondencji pojedyncze zwroty, które nie jest jeszcze jednolicie jest mało dokładna wartość jako argument, i mogą być zrównoważone przez wiele specyficznych wyrażeń do spornej proroctwa. Still more unwise would it be to argue, from a certain general likeness between the idea of God in the prophecies of the two parts of Isaiah, that the two parts had the same prophetic author, especially now that the extent of Isaiah's contributions to the first half of the book is being so keenly debated. Jeszcze bardziej nierozsądne byłoby ono być twierdzą, ze pewne ogólne podobieństwo między ideą Boga w proroctwa z dwóch części Izajasza, że miał dwie części tego samego autora prorocze, zwłaszcza teraz, że zakres Izajasza wkładów do pierwszego połowa książki jest tak gorąco dyskutowane. Most unwise of all would it be to attach any weight to a tradition of Isaiah's authorship of the whole book which goes back only to Ecclesiasticus (Sirach) xlviii. Większość wszystkich nierozsądne byłoby go podłączyć do wadze do wszelkich tradycji Izajasza jest autorstwa całości książka, która sięga tylko do Ecclesiasticus (Sirach) XLVIII. 24, 25: "By a spirit of might he saw the end, and comforted the mourners of Zion, forever he declared things that should be, and hidden things before they came" (Hebr.). 24, 25: "W duchu może ujrzał koniec, i pocieszali w żałobników Syjonu, zawsze oświadczył, że rzeczy powinny być, i rzeczy ukryte przed przyszli" (Hebr.).

Two eminent Jewish rabbis, Abraham ibn Ezra and Isaac Abravanel, were the first who showed a tendency to disintegrate the Book of Isaiah, but their subtle suggestion had no consequences. Practically, the analytic criticism of Isaiah goes back to Koppe, the author of the notes to the German edition of Bishop Lowth's "Isaiah" (1779-81). Dwóch wybitnych rabinów żydowskich, Abraham i Izaak Ibn Ezra Abravanel, byli pierwszymi, którzy wykazywały tendencję rozpadnie się do Księgi Izajasza, ale ich subtelnych sugestii nie miało konsekwencje. Praktycznie, w analitycznych krytyki Izajasza sięga Koppe, autor powieści zwraca uwagę na wydanie niemieckiego biskupa Lowth's "Izajasza" (1779-81). The chief names connected with this criticism in its first phase are those of Hitzig, Ewald, and Dillmann; a new phase, however, has for some time appeared, the opening of which may perhaps be dated from the article "Isaiah" in "Encyc. Brit." Szef nazwiska związane z tą krytyką w jego pierwszej fazie są te Hitzig, Ewalda i Dillmann; w nową fazę, jednak od pewnego czasu pojawiły się, otwarcia, które być może z dnia artykule "Izajasza" w "Encyc . Brit. " (1881) and two articles in "JQR" (July and Oct., 1891), all by TK Cheyne; to which may be added the fruitful hints of Stade in his "Gesch. des Volkes Israel" (1889, vol. i.), and the condensed discussions of Kuenen in the second edition of his "Investigations into the Origin and Collection of the Books of the Old Testament" (part ii., 2d ed., 1889). (1881) oraz dwa artykuły w "JQR" (lipiec i październik, 1891), wszystkie przez TK Cheyne, do których można dodać owocnego podpowiedzi w Stade w jego "Gesch. Des Volkes Izrael" (1889, tom. I. ), A skondensowane dyskusji Kuenen w Second Edition Jego "dochodzenie w sprawie pochodzenia oraz zbiory Księgi Starego Testamentu" (część II., 2d ed., 1889). To these add Duhm's and Marti's recent commentaries, and the "Introduction" (1895) by TK Cheyne. Aby dodać te Duhm i Marti w ostatnich komentarzach, i "Wstęp" (1895) przez TK Cheyne. Prof. GA Smith's two volumes on Isaiah reflect the variations of opinion in a candid mind, influenced at first, somewhat to excess, by the commentary of Dillmann. Prof GA Smith dwóch tomów na Izajasza odzwierciedlać różnice zdań w otwarty umysł, wpływa na pierwszym, nieco w nadmiarze, przez komentarz Dillmann. For a convenient summary of the present state of criticism the reader may consult Kautzsch's "Outline of the History of the Literature of the Old Testament" (1898), translated by John Taylor, and "Isaiah," in Cheyne-Black, "Encyc. Bibl." Dla wygodny podsumowanie obecnego stanu krytyki czytelnik może zasięgnąć Kautzsch's "Zarys historii literatury w Starym Testamencie" (1898), przetłumaczone przez Johna Taylora i "Izajasz", w Cheyne-Black "Encyc. Bibl. " (1901). The former work shows how much light is thrown on the different parts of the Book of Isaiah by reading them as monuments of definite historical periods. Byłej pracy pokazuje, ile światła jest rzucony na różnych części Księgi Izajasza, czytając je jako pomniki precyzyjnych okresach historycznych. For a much less advanced position Driver's "Life and Times of Isaiah" (1st ed., 1888) may be consulted; for an impartial sketch of different theories consult the sixth edition of the same writer's "Introduction to the Literature of the Old Testament." Przez wiele mniej zaawansowanych pozycji kierowcy "Life and Times of Izajasza" (1 wyd., 1888) może być konsultowany; do bezstronnego szkic różne teorie skonsultować się szósta edycja tego samego pisarza "Wprowadzenie do literatury Starego Testamentu. "

Periods of the Prophecy. Okresy proroctwa.

It must suffice here to give a few hints as to the probable periods of the chief prophecies. Należy tutaj wystarczy dać kilka wskazówek co do prawdopodobnych okresy naczelnym proroctwa. Three great national crises called forth the most certainly genuine prophecies of Isaiah-the Syro-Israelitish invasion (734), the siege and fall of Samaria (722), and the campaign of Sennacherib (701). Trzy wielkie kryzysy zwany dalej krajowym najbardziej pewnością prawdziwego proroctwa Izajasza na Syro-Israelitish inwazji (734), oblężenia i upadku Samarii (722), a kampania Sennacheryba (701). Among the non-Isaian prophecies, there are two exilic prophecies of the fall of Babylon (xiii. 1-xiv. 23, and, as most suppose, xxi. 1-10); a probably post-exilic prophecy, or elegy, on the ruin of Moab (xv.-xvi.); prophecies on Egypt and on Tyre, both post-exilic, and the former furnished with a late appendix belonging to the Greek period. Wśród innych niż Isaian proroctwa, istnieją dwa exilic proroctwa o upadku Babilonu (XIII. 1-XIV. 23, i, jak najbardziej załóżmy, xxi. 1-10), natomiast prawdopodobnie po exilic proroctwa, czy duma, na upadek Moabu (XV.-XVI.); proroctwa w sprawie Egiptu i Tyru, zarówno post-exilic i byłej późnego wyposażone w dodatku należącego do greckiej okresu. The strange and difficult work here called a "rhapsody" or a "mosaic" (ch. xxiv.-xxvii.) belongs at earliest to the fall of the Persian and the rise of the Greco-Macedonian empire. Nietypowe i trudne prace tutaj nazywa się "Rhapsody" lub "mozaiki" (rozdział xxiv.-XXVII.) Należy w najkrótszym do upadku perskiego i awans do grecko-macedoński imperium. Ch. xxxiv.-xxxv. xxxiv.-XXXV. are so weak that it is not worth while to dogmatize on their date, which is certainly very late. są tak słabe, że nie jest warta czasu zdogmatyzować na ich daty, która jest z pewnością bardzo późno. The Prophecy of Restoration is, of course, a late exilic work; it is disputed whether it closes properly at ch. xlviii. Przywrócenie na Proroctwo jest, oczywiście, późnym exilic pracy, jest sporna, czy zamyka się właściwie w rozdział. XLVIII. or at ch. lub na ch. lv. The subsequent prophecies are additions, belonging presumably to the times of Nehemiah and Ezra. Kolejne proroctwa są dodane, przypuszczalnie należące do czasów Ezdrasz i Nehemiasz. The latest editor of ch. Najnowsze redaktor Ch. xl.-lxvi. xl.-LXIV. seems to have given a semblance of unity to thevarious prophecies by dividing the entire mass into three nearly equal books, the two former of which close with nearly the same words (xlviii. 22, lvii. 21). Wydaje się, że dały pozór jedności do thevarious proroctwa przez podzielenie masy całego na trzy niemal równe książek, dwóch byłych bliskich z których niemal te same słowa (xlviii. 22, LVI. 21).

Emil G. Hirsch, Thomas Kelly Cheyne Emil G. Hirsch, Thomas Kelly Cheyne

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:

I. Commentaries, Translations, and Critical Editions: GD Luzzatto, Il Profeta Isaia, Padua, 1855 (Jewish); R. I. komentarze, Tłumaczenia, i Krytycznych Edition: GD Luzzatto, Il Profeta Isaia, Padwa, 1855 (żydowski), R. Lowth, Isaiah, a new translation with preliminary dissertation and notes, London, 1778; E. Lowth, Izajasza, nowe tłumaczenie wstępne dysertacji i zauważa, Londyn, 1778; E. Henderson, Book of the Prophet Isaiah, 2d ed. Henderson, Księgi proroka Izajasza, 2d ed. ib. IB. 1840; JA Alexander, Commentary, Edinburgh, 1865; TK Cheyne, The Book of Isaiah Chronologically Arranged, London, 1870; idem, Prophecies of Isaiah, a new translation, with commentary and appendixes, ib. 1840; JA Alexander, Commentary, Edinburgh, 1865; TK Cheyne, Księga Izajasza Chronologicznie ułożone, Londyn, 1870; idem, Proroctwa Izajasza, nowe tłumaczenie, z komentarzami i dodatków, IB. 1880-82; GA Smith, Isaiah, in Expositor's Bible, ib. 1880-82; GA Smith, Izajasza, w Expositor w Biblii, IB. 1888-90; J. Skinner, Isaiah, in Cambridge Bible for Schools and Colleges, Cambridge, 1896-98; HG Mitchell, Isaiah, a Study of Chapters i.-xii. Skinner, Izajasza, w Cambridge Biblia dla szkół i kolegiów, Cambridge, 1896-98; HG Mitchell, Izajasza, opracowanie rozdziałów I.-XII. New York, 1897; TK Cheyne, Isaiah, translation and notes, in SBOT New York and London, 1898 (Hebrew ed. with notes, Leipsic, 1899); Ed. New York, 1897; TK Cheyne, Izajasza, tłumaczenia i zauważa, SBOT w Nowym Jorku i Londynie, 1898 (hebr. ed. Z notatek, Leipsic, 1899), Ed. König, The Exiles' Book of Consolation, Edinburgh, 1899; Camp. König, The Exiles "Księga Pocieszenia, Edinburgh, 1899; Camp. Vitringa, Commentary, 2 vols., Leeuwarden, 1714-1720; JC Döderlein, Esaias (translation with notes), Nuremberg, 1789; E. Vitringa, Commentary, 2 vols., Leeuwarden, 1714-1720; JC Döderlein, Izajasz (tłumaczenie z notatek), Norymberga, 1789; E. Reuss, Les Prophètes, 1876; W. Reuss, Les Prophètes 1876; W. Gesenius, Der Prophet Jesaja Uebersetzt; mit einem Vollständigen Philologischen, Kritischen, und Historischen Commentar, Leipsic, 1820-21; F. Gesenius, Der Prophet Jesaja Uebersetzt; mit einem Vollständigen Philologischen, Kritischen, historycznych i Commentar, Leipsic, 1820-21; F. Hitzig, Der Prophet Jesaja, Heidelberg, 1833; H. Hitzig, Der Prophet Jesaja, Heidelberg, 1833; H. Ewald, Die Propheten des Alten Bundes, Tübingen, 1810-41 (2d ed. Göttingen, 1867-68; Eng. transl. by JF Smith, 1875-81); A. Ewald, Die Alten Propheten des Bundes, Tübingen, 1810-41 (2d ed. Getyndze, 1867-68; inż. Tłum. Przez JF Smith, 1875-81); A. Knobel, Der Prophet Jesaja, Leipsic, 1843 (3d ed. 1861); Franz Delitzsch, Biblischer Commentar über das Buch Jesaja, Leipsic 1866 (4th ed. entirely recast, 1889; Eng. transl. 1892); CJ Bredenkamp, Der Prophet Jesaja Erläutert, Erlangen, 1887; Conrad von Orelli, Die Propheten Jesaja und Jeremias, Nördlingen, 1887 (Eng. transl. by Banks, 1889); Aug. Knobel, Der Prophet Jesaja, Leipsic, 1843 (3d ed. 1861), Franz Delitzsch, Biblischer Commentar über das Buch Jesaja, Leipsic 1866 (4th ed. Całkowicie zmienione, 1889; inż. Tłum. 1892); CJ Bredenkamp, Der Prophet Jesaja Erläutert, Erlangen, 1887; Conrad von Orelli, Die Propheten Jesaja i Jeremias, Nördlingen, 1887 (inż. tłum. Przez banki, 1889); sierpnia Dillmann, Der Prophet Jesaja, Leipsic. Dillmann, Der Prophet Jesaja, Leipsic. 1890; Duhm, Das Buch Jesaja, Göttingen, 1892; Aug. 1890; Duhm, Das Buch Jesaja, Getynga, 1892; sierpnia Klostermann, Deuterojesaia, Munich, 1893 (a critical edition of ch. xl.-lxvi.); H. Klostermann, Deuterojesaia, Monachium, 1893 (wydanie krytyczne Ch. Xl.-LXIV.); H. Guthe and V. Ryssel, Jesaja, in Kautzsch, Die Heilige Schrift, vol. Guthe i V. Ryssel, Jesaja, w Kautzsch, Die Heilige Schrift, obj. xv., Freiburg-im-Breisgau and Leipsic, 1894; K. xv., Freiburg-im-Breisgau i Leipsic, 1894; K. Marti, Das Buch Jesaja, Tübingen, 1900. II. Marti, Das Buch Jesaja, Tübingen, 1900. II. Illustrative and Comprehensive Notes: SR Driver and Ad. Neubauer, The 53d Chapter of Isaiah According to Jewish Interpretations (with introduction by EB Pusey), Oxford, 1876-77; Wszechstronne i obrazowy Uwagi: SR Driver i reklam. Neubauer, 53d W rozdziale Izajasza Według żydowskiej Interpretacje (z wprowadzeniem Pusey EB), Oxford, 1876-77;

G. Vance Smith, The Prophecies Relating to Nineveh and the Assyrians, London, 1857; R. G. Vance Smith, proroctwa odnoszące się do Niniwy i Asyryjczyków, Londyn, 1857; R. Payne Smith, The Authenticity and Messianic Interpretation of the Prophecies of Isaiah Vindicated, Oxford and London, 1862 (the lines of Jewish interpretations are well sketched); Sir E. Strachey, Jewish History and Politics in the Times of Sargon and Sennacherib, 2d ed. Payne Smith, autentyczność i mesjanistyczny Interpretacja proroctwa Izajasza zrehabilitowany, Oksfordzie i Londynie, 1862 (wiersze żydowskiej interpretacji są również zarys), Sir E. Strachey, żydowskie Historia i polityka w czasach Sargona i Sennacheryba, 2d ed . London, 1874; TK Cheyne, Introduction, to the Book of Isaiah, ib. Londyn, 1874; TK Cheyne, Wstęp do Księgi Izajasza, IB. 1895; W. Robertson Smith, The Prophets of Israel, Edinburgh, 1882 (2d ed. London, 1896); AH Sayce, Life of Isaiah, London, 1883; CHH Wright, Pre-Christian Jewish Interpretations of Isaiah liii. Robertson Smith, proroków Izraela, Edynburg, 1882 (2d ed. London, 1896); AH Sayce, Życie Izajasza, Londyn, 1883; chh Wright, Pre-Christian żydowskiej Interpretacje Izajasza LIII. in The Expositor (London), May, 1888; SR Driver, Isaiah, His Life and Times, and the Writings Which Bear His Name, London, 1888; J. w Expositor (Londyn), maj, 1888; SR Driver, Izajasza, Jego Życie i czasy, i Pisma, które posiadają swoje nazwisko, Londyn, 1888; J. Kennedy, Argument for the Unity of Isaiah, ib. Kennedy, Argument dla Jedności Izajasza, IB. 1891; CHH Wright, Isaiah, in Smith's Dict. 1891; chh Wright, Izajasza, w Smith's Dict. of the Bible, 2d ed. z Biblii, 2d ed. 1893;

G. Douglas, Isaiah One and His Book One, London, 1895; CF Kirkpatrick, Doctrine of the Prophets, ib. G. Douglas, Izajasza i jego książki Jeden One, Londyn, 1895; CF Kirkpatrick, Nauki proroków, IB. 1892; Max L. Keliner, The Prophecies of Isaiah, an Outline Study in Connexion with the Assyrian-Babylonian Records, Cambridge, Mass., 1895; JF McCurdy, History, Prophecy, and the Monuments, New York and London, 1894; FH Krüger, Essai sur la Théologie d'Esaie xl.-lxvi. 1892; Max L. Keliner, proroctwa Izajasza, zarys Studia w Connexion z asyryjska-babiloński Records, Cambridge, Mass, 1895; JF McCurdy, Historia, Prophecy, a Zabytków, Nowy Jork i Londyn, 1894; FH Krüger, Essai sur la Theologie d'Esaie xl.-LXIV. Paris, 1861; CP Caspari, Beiträge zur Einleitung in das Buch Jesaja, Berlin, 1848; idem, Ueber den Syrisch-Ephraimit. Paryż, 1861; PK Caspari, Beiträge zur Einleitung w Jesaja das Buch, Berlin, 1848; idem, ueber den Syrisch-Ephraimit. Krieg Unter Jotham und Ahaz, Christiania, 1849; L. Krieg und Unter Jotam Achaza, Christiania, 1849; L. Seinecke, Der Evangelist des Alten Testaments, Leipsic, 1870; H. Seinecke, Der Ewangelisty des Alten Testament, Leipsic, 1870; H. Guthe, Das Zukunftsbild, des Jesaja, ib. Guthe, Das Zukunftsbild, des Jesaja, IB. 1885; Fr. 1885; ks. Giesebrecht, Beiträge zur Jesaiakritik, Göttingen, 1890; M. Giesebrecht, Beiträge zur Jesaiakritik, Getynga, 1890; M. Schian, Die Ebed-Jahwe Lieder, Halle, 1895); H. Schian, Die Lieder Ebed-Jahwe, Halle, 1895); H. Lane, Die Ebed-Jahwe Lieder, Wittenberg, 1898; E. Lane, Die Lieder Ebed-Jahwe, Wittenberg, 1898; E. Sellin, Serubbabel, Leipsic, 1898; A. Sellin, Serubbabel, Leipsic, 1898; A. Bertholet, Zu Jesaja liii.: Ein, Erklärungsversuch, Freiburg-im-Breisgau, 1899; H. Bertholet, Zu Jesaja LIII.: Ein, Erklärungsversuch, Freiburg-im-Breisgau, 1899; H. Winckler, Alttestamentliche Untersuchungen, Leipsic, 1897; idem, Altorientalische Forschungen, ib. Winckler, Alttestamentliche Untersuchungen, Leipsic, 1897; idem, Altorientalische Forschungen, IB. 1897; J. Meinhold, Jesaja und Seine Zeit, Freiburg-im-Breisgau, 1898; idem, Die Jesajaerzählungen, Jesaja xxxvi.-xxxix. Meinhold, Jesaja und Seine Zeit, Freiburg-im-Breisgau, 1898; idem, Die Jesajaerzählungen, Jesaja xxxvi.-XXXIX. Göttingen, 1898. See also the various histories of Israel, introductions to the Old Testament, and Old Testament theologies.EGHTKC Göttingen, 1898. Zobacz również różne historie Izraela, wprowadzeń do Starego Testamentu, Stary Testament i theologies.EGHTKC


Isaiah Izajasz

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

-Biblical Data: -Biblijna Data:

-In Rabbinical Literature: -W Rabinackiej Literatura:

-Biblical Data: -Biblijna Data:

The greatest of the Hebrew prophets of whom literary monuments remain. Największą z hebrajskim prorokom, których literackie pomniki pozostają. He resided at Jerusalem, and so contrasts with Micah, the prophet of the country districts. On mieszkał w Jerozolimie, i tak kontrastuje z Miki, proroka z okręgów kraju. He was married (Isa. viii. 3), and had children (vii. 3, viii. 3). Był żonaty (Isa. VIII. 3) i miał dzieci (VII. 3, VIII. 3). His bearing indicates that he could maintain his dignity in the highest society, as is shown by his freedom toward Ahaz (vii.) and his acquaintance with Uriah, the chief priest (viii. 2). Jego mając wskazuje, że mógłby on utrzymać swoją najwyższą godność w społeczeństwie, jak jest to pokazane przez jego wolność wobec Achaza (VII.) i jego znajomy z Uriasz, arcykapłana (VIII. 2). The heading in Isa. Pozycji w Isa. i. 1 refers to Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah as the kings under whom he prophesied. This and similar headings, however, have no historical authority, being the work of later writers whose statements had no documentary basis and were purely inferential. 1 odnosi się do Ozjasza, Jotam, Achaza i Ezechiasza jak królowie w ramach której wypowiedział proroctwo. Ta i podobne pozycje, jednak nie dysponują władze, będące dziełem później pisarzy, których oświadczenia nie miał podstawy dokumentalnego i były czysto inferential. It is true, moreover, that no prophecy can be shown to be as early as Uzziah's time, except indeed the kernel of ch. Prawdą jest ponadto, że żadne proroctwo można wykazać tak wcześnie, jak Ozjasza czas, chyba rzeczywiście jądro z ch. vi. VI. "In the year that King Uzziah died I saw the Lord," etc. (vi. 1, RV), seems to come from a cycle of prophetic narratives, some of which (comp. viii. 1-3, 5; ii. 16), rightly or wrongly, claimed the authorship of Isaiah. "W roku, że król zmarł Ozjasza ujrzałem Pana", itp. (VI. 1, RV), wydaje się pochodzić z cyklu prorocze narracji, z których niektóre (Comp. VIII. 1-3, 5, ii. 16), słusznie lub niesłusznie, twierdził autora Izajasza. Certainly the whole man is reflected in the grand vision of ch. Z pewnością całego człowieka znajduje odzwierciedlenie w wielkiej wizji Ch. vi. VI. No personal consideration holds him back (contrast Jeremiah) from offering himself as the Lord's spokesman, and though assured that no exhortation will affect the callous consciences of his hearers, he still goes in and out among his people as if hope existed; and perhaps (human nature is inconsistent) hope still persisted even when reason altogether denied its right. Nie posiada osobistego rozpatrzenia go z powrotem (kontrast Jeremiasza) udzielanie się jako rzecznik Pana, i choć zapewniamy, że nie będzie wpływać na wezwanie stwardniały sumień jego słuchaczy, wciąż idzie i wśród swojego ludu, jak gdyby istniała nadzieja, a być może ( natura ludzka jest niespójna) nadzieję, że w dalszym ciągu utrzymywały się nawet wtedy, gdy przyczyny odmówiono jej całkiem dobrze.

The story of him who "by vileness made the great refusal" (to apply Dante's well-known words), who might have led his people to social and personal reformation, by the wise counsel of the prophet, is recorded in ch. Historia Tego, który "przez vileness uczynił wielkie odmowy" (Dante's stosuje się do znanych słów), które mogły doprowadzić swój lud do społecznych i osobistych reformacji, przez mądrą radą proroka, rejestrowana jest w rozdz. vii. VII. Isaiah was no statesman, and yet the advice which he gave the king was as good from a political as from a religious point of view. Izajasz nie mąż stanu, a jeszcze rady, które dał królowi było tak dobre, jak z politycznego z religijnego punktu widzenia. For why should Ahaz pay Assyria for doing work whichan enlightened regard for its own interest would certainly impel it to perform? Dla dlaczego Achaz zapłacić za asyryjskiego wykonujących pracę whichan oświecony odniesieniu do jego własnym interesie z pewnością zmuszają go wykonać? Why should he take the silver and gold in the Temple and in the palace, and send it as tribute to the Assyrian king? Dlaczego powinien on podjąć srebra i złota w świątyni i pałacu, i wysłać go jako hołd dla króla asyryjskiego?

It is to be noted that in ch. Należy zauważyć, że w rozdz. viii. VIII. Isaiah's wife is called "the prophetess." Izajasz żona nazywa się "prorokini". By her solidarity with her husband she is detached from the unholy people among whom she dwells, and made, as it were, sacrosanct. Przez solidarność z jej mężem, że jest odłączona od Unholy ludzi, wśród których ona mieszka, i, jak to było, święty. His children, too, are "signs and omens" of divine appointment; and one may conjecture that if Isaiah ever pictured the worst disaster coming to Jerusalem, he saw himself and his family, like Lot of old, departing in safety (for some work reserved for them by God) from the doomed city. Jego dzieci też są "znaki i Wróżby" Bożego powołania, i można mniemać, że jeśli kiedykolwiek Izajasza zdjęcia najgorsze katastrofy przybywa do Jerozolimy, ujrzał siebie i swojej rodziny, jak Lot starych, wychodzących w zakresie bezpieczeństwa (w przypadku niektórych prac zarezerwowane dla nich przez Boga) z góry skazane miasta. Ch. xx. describes the strange procedure by which Isaiah, as it were, "gave an acted prediction" of the fate in store for Mizraim and Cush (Egypt and Ethiopia), or, as others think, for Mizrim and Cush (North Arabia), on which the peoples of Palestine had counted so much as allies. opisuje procedurę, za pomocą którego dziwne Izajasza, jak gdyby ", wydał przewidywania działał" z losem przechowuj w odniesieniu do Misraim i Kusza (Egipt i Etiopia), lub, jak inni uważam, za Mizrim i Kusza (Arabia Północna), w którym narodów miało Palestyny liczone tak jak sojuszników. From ch. xxxvi.-xxxix., perhaps, much assistance can not be expected in the biography of Isaiah, for in their present form they are certainly rather late. Z ch. Xxxvi.-XXXIX., Być może, wiele pomocy nie można oczekiwać w biografii Izajasza, w swojej obecnej formie są one z pewnością dość późno. No more can be said of Isaiah from direct documentary information. Nic więcej nie można powiedzieć o Izajasza z bezpośredniej informacji dokumentalnych. His words are his true biography. Jego słowa są prawdą jego biografii. In them is seen the stern, unbending nature of the man, who loved his people much, but his God more. W nich jest w rufowe seen, nieugięty charakter człowieka, który umiłował swój lud dużo, ale więcej, Boga swego.

Isaiah has all the characteristics of a classic writer-terseness, picturesqueness, and originality. Isaiah posiada wszystkie cechy klasycznej pisarza-jędrność, malowniczość i oryginalność. But was he also a poet? Ale był również poetą? It is hard to think so. Trudno jest myśleć tak. Could such a man condescend to the arts necessary to the very existence of poetry? Może taki człowiek zniżać się do sztuki niezbędne do samego istnienia poezji? Isa. xxxvii. 22-29 is assigned to him. But the narration in which it is placed is thought by many critics to be late, and the phraseology of the poem itself seems to point away from Isaiah. 22-29 jest przypisany do niego. Ale narracji, w którym jest umieszczona jest uważana przez wielu krytyków za późno, i frazeologii z poematu wydaje się wskazywać sama od Izajasza. On the late tradition of the martyrdom of Isaiah in the reign of Manasseh see Isaiah, Ascension of.EGHTKC Na późny tradycji martyrologii w Izajasza panowania Manassesa patrz: Izajasz, Wniebowstąpienia of.EGHTKC

-In Rabbinical Literature: -W Rabinackiej Literatura:

According to the Rabbis Isaiah was a descendant of Judah and Tamar (Soṭah 10b). Według rabinów Izajasz był potomkiem Judy i Tamar (Soṭah 10b). His father was a prophet and the brother of King Amaziah (Meg. 15a). Jego ojciec był prorokiem i brat króla Amazjasz (Meg. 15a). While Isaiah, says the Midrash, was walking up and down in his study he heard God saying, "Whom shall I send ?" Then Isaiah said, "Here am I; send me!" Chociaż Izajasza, mówi Midrasz, było chodzenie w górę iw dół w swoim badaniu usłyszał Bóg rzekł: "Kogo mam posłać?" Wtedy Izajasz powiedział: "Oto ja, poślij mnie!" Thereupon God said to him," My children are trouble-some and sensitive; if thou art ready to be insulted and even beaten by them, thou mayest accept My message; if not, thou wouldst better renounce it" (Lev. R. x.). Następnie Bóg powiedział do niego: "Moje dzieci są pewne problemy-i wrażliwy; jesli jestes gotowy do nawet znieważony i pobity przez nich, byś zaakceptować Moje przesłanie, jeśli nie, Czy ty go lepiej zrzeczenia" (R. Lev. x .). Isaiah accepted the mission, and was the most forbearing, as well as the most ardent patriot, among the Prophets, always defending Israel and imploring forgiveness for its sins. Izajasz Przyjmujemy misji, i był najbardziej znosząc, jak również najbardziej żarliwy patriota, wśród proroków, zawsze w obronie Izraela i błagalny przebaczenie za swoje grzechy. He was therefore distinguished from all other prophets in that he received his communications directly from God and not through an intermediary (ib.). Był zatem odróżnić od wszystkich innych proroków w tym roku otrzymał swoją komunikację bezpośrednio od Boga, a nie przez pośrednika (ib.). When Isaiah said, "I dwell in the midst of a people of unclean lips" (vi. 5) he was rebuked by God for speaking in such terms of His people (Cant. R. i. 6). Kiedy Izajasz powiedział: "Ja mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach" (VI. 5) był skarcony przez Boga do mówienia w takich kategoriach Jego ludzie (Cant. R. I. 6).

In the order of greatness Isaiah is placed immediately after Moses by the Rabbis; in some respects Isaiah surpasses even Moses, for he reduced the commandments to six: honesty in dealing; sincerity in speech; refusal of illicit gain; absence of corruption; aversion for bloody deeds; contempt for evil (Mak. 24a). W porządku wielkość Izajasza umieszczony jest Mojzesza natychmiast po przez rabinów, w niektórych aspektach nawet przewyższa Izajasza Mojżesza, bo zmniejszona do sześciu przykazań: uczciwość w kontaktach; w szczerość wypowiedzi; odmowa nielegalnego zysku, braku korupcji; niechęć do krwawe czyny; pogardę dla zła (Mak. 24a). Later he reduced the six to two-justice and charity (ib.). Później obniżona sześciu do dwóch sprawiedliwości i miłości (ib.). The chief merit of Isaiah's prophecies is their consoling character, for while Moses said, "Thou shalt perish in the midst of the nation," Isaiah announced deliverance. Szef zasługują na proroctwa Izajasza pocieszający jest ich charakter, natomiast dla Mojżesz rzekł: "Ty będziesz zginął w pośród ludu," Izajasz ogłosił wybawienie. Ezekiel's consoling addresses compared with Isaiah's are as the utterances of a villager to the speech of a courtier (Ḥag. 14a). Ezekiel's pocieszający adresy w porównaniu z Izajasza są jako wypowiedzi o wieśniak do mowy o dworzanin (Ḥag. 14a). Therefore consolation is awaiting him who sees Isaiah in a dream (Ber. 57b). W związku z tym oczekuje pocieszenia, kto widzi we śnie Izajasza (Ber. 57b).

It is related in the Talmud that Rabbi Simeon ben 'Azzai found in Jerusalem an account wherein it was written that Manasseh killed Isaiah. Jest to związane z Talmudu, rabin Symeon ben "Azzai Znaleziono w Jerozolimie konta w którym było napisane, że zabił Manassesa Izajasza. Manasseh said to Isaiah, "Moses, thy master, said, 'There shall no man see God and live' [Ex. xxxiii. 20, Hebr.]; but thou hast said, 'I saw the Lord seated upon his throne'" (Isa. vi. 1, Hebr.); and went on to point out other contradictions-as between Deut. Manasses rzekł do Izajasza: "Mojżesz, pana twego, powiedział:" Nie powinien nikt Boga i zobaczyć na żywo "[Ex. XXXIII. 20, Hebr.], Ale Tyś powiedział:" Widziałem Pana siedzącego na swym tronie " (Vi Isa.. 1, Hebr.); I udał się do punktu na out-inne sprzeczności między Deut. iv. 7 and Isa. 7 i Isa. lv. 6; between Ex. 6; między Ex. xxxiii. XXXIII. 26 and II Kings xx. 6. 26 i II Kings xx. 6. Isaiah thought: "I know that he will not accept my explanations; why should I increase his guilt?" Izajasz myśli: "Wiem, że nie zaakceptuje moje wyjaśnienia, dlaczego należy zwiększyć jego winy?" He then uttered the Unpronounceable Name, a cedar-tree opened, and Isaiah disappeared within it. Następnie wypowiedział w Unpronounceable nazwę, drzewo cedrowe otwarte, Izajasza i zniknęła w nim. Then Manasseh ordered the cedar to be sawn asunder, and when the saw reached his mouth Isaiah died; thus was he punished for having said, "I dwell in the midst of a people of unclean lips" (Yeb. 49b). Następnie zarządził Manassesa cedru pociętego rozdziela się, a gdy zobaczyłam jego usta dotarły Izajasza zmarł, został on w ten sposób ukarani za odrzekł: "Ja mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach" (Yeb. 49b). A somewhat different version of this legend is given in the Yerushalmi (Sanhedrin x.). A nieco inna wersja tej legendy znajduje się w Yerushalmi (Sanhedryn x.). According to that version Isaiah, fearing Manasseh, hid himself in a cedar-tree, but his presence was betrayed by the fringes of his garment, and Manasseh caused the tree to be sawn in half. Według tej wersji Izajasza, obawiając Manassesa, ukrył się w drzewo cedrowe, ale jego obecność była zdradzony przez pograniczu Jego płaszcza, a Manasses spowodował pociętego drzewa, które mają być w połowie. A passage of the Targum to Isaiah quoted by Jolowicz ("Die Himmelfahrt und Vision des Prophets Jesajas," p. 8) states that when Isaiah fled from his pursuers and took refuge in the tree, and the tree was sawn in half, the prophet's blood spurted forth. A przejście do Izajasza Targum cytowany przez Jolowicz ( "Die Vision Ciało und des Jesajas Prophets", str. 8) stanowi, że gdy uciekł z jego Izajasza i ścigający wziął schronienia w drzewo, a drzewo zostało pociętego na pół, na proroka krwi spurted dalej. From Talmudical circles the legend of Isaiah's martyrdom was transmitted to the Arabs ("Ta'rikh," ed. De Goeje, i. 644).SI Br. Od Talmudical kręgach legendy Izajasza męczeństwie został przekazany do Arabów ( "Ta'rikh", wyd. De Goeje, i. 644). SI br.

Emil G. Hirsch, Thomas Kelly Cheyne, Isidore Singer, Isaac Broydé Emil G. Hirsch, Thomas Kelly Cheyne, Isidore Singer, Isaac Broydé

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest