Book of Judges Księga Sędziów

General Information Informacje ogólne

Judges, the seventh book of the Old Testament of the Bible, traces Israel's history from the death of Joshua, the lieutenant and successor of Moses, to the beginning of the monarchy under Saul. Sędziów, siódmego księgi Starego Testamentu z Biblii, ślady historii Izraela od śmierci Jozuego, w porucznik i następca Mojżesza, na początku monarchii mocy Saula. Its title is derived from the figures who serve as the protagonists in most of the book. Jej tytuł pochodzi od postaci, które służą jako bohaterów w większości książki. Their Hebrew designation is normally translated "judge," but the word has a broader meaning and should perhaps be translated "ruler." Hebrajski ich wyznaczenia jest zwykle tłumaczone "sędzia", ale słowo ma szersze znaczenie i może być przetłumaczone "władcy". Where sufficient information is related about individual "judges," they consistently appear in the role of war leader or ruler, not judge. Gdzie jest wystarczające informacje na temat poszczególnych związane z "sędziów", które stale pojawiają się w roli lidera lub wojny władcy, a nie sędzia. Deborah, the prophetess, however, may be an exception, and some scholars hold that the minor judges, mentioned only in lists, were officials of the tribal league with judicial functions quite distinct from the role of the major figures like Gideon and Samson. Debora, prorokini, może być jednak wyjątek, a niektórzy badacze posiadają niewielkie, że sędziowie, wymienione tylko w listach, były urzędników w lidze plemiennych z funkcji sądowniczych całkiem odmienne od roli głównych danych liczbowych jak Gedeon i Samson.

These major figures appear to have been of only regional importance and may have overlapped chronologically; the neat chronological structure of the book based on their succession is certainly late and artificial. Te dane wydają się poważne zostały tylko regionalne znaczenie i może mieć siebie chronologicznie; czysty chronologicznej strukturze książki w oparciu o ich spadku jest na pewno późno i sztuczne. Judges is part of the Deuteronomistic History, the name given by scholars to the books of Deuteronomy, Joshua, Judges, 1 and 2 Samuel, and 1 and 2 Kings, all of which appear to share the same complex history of composition. Sędziowie są częścią tego Deuteronomistic historii, nazwa nadana przez uczonych do księgi Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, 1 i 2 Samuela oraz 1 i 2 Królów, które pojawiają się do tej samej historii złożonych kompozycji. Many early oral and written sources, including the premonarchical song of Deborah, were incorporated into the general editorial framework provided by the final editor of the history in the time of Josiah (c. 640 - 609 BC). Wiele wczesnych ustnych i pisemnych źródeł, w tym premonarchical pieśń Deborah, zostały włączone do ogólnych ram redakcyjnych dostarczone przez ostateczną redaktor historii w czasie Josiah (ok. 640 - 609 pne).

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
JJM Roberts JJM Roberts

Bibliography Bibliografia
M Bal, Death and Dissymetry (1988); J Gray, Joshua, Judges, and Ruth (1967). Bal M, Śmierć i Dissymetry (1988); J Gray, Jozue, sędziowie, i Ruth (1967).


Book of Judges Księga Sędziów

Brief Outline Krótki zarys

  1. Introduction (1:1-2:10) Wprowadzenie (1:1-2:10)
  2. Main body of book, describing cycles of failure, oppression and relief by judges. Główna część książki, opisujące niespełnienia cyklami, ucisk i zwolnienie przez sędziów. Activities of 13 judges are described (2:11-16:31) Działania z 13 sędziów, opisano (2:11-16:31)
  3. Appendix (17-21) Dodatek (17-21)


Book of Judges Księga Sędziów

Advanced Information Informacje zaawansowane

The Book of Judges is so called because it contains the history of the deliverance and government of Israel by the men who bore the title of the "judges." Księga Sędziów jest tzw ponieważ zawiera historię o wyzwolenie i rząd Izraela przez mężczyzn, który nosił tytuł z "sędziów". The book of Ruth originally formed part of this book, but about AD 450 it was separated from it and placed in the Hebrew scriptures immediately after the Song of Solomon. Książka Rut pierwotnie stanowił część tej książki, ale o AD 450 była oddzielona od niego i umieszczone w Hebrajski Pisma natychmiast po Pieśń Salomona.

The book contains, (1.) An introduction (1-3:6), connecting it with the previous narrative in Joshua, as a "link in the chain of books." Książka zawiera (1). Wprowadzenie (1-3:6), łączące go z poprzednim narracji w Jozue, jako "ogniwo w łańcuchu książek". (2.) The history of the thirteen judges (3:7-ch. 16:31) in the following order: (2). Historia trzynastu sędziów (3:7-kan. 16:31) w następującej kolejności:

In all 410 years. We wszystkich 410 lat.

Samson's exploits probably synchronize with the period immediately preceding the national repentance and reformation under Samuel (1 Sam. 7:2-6). Samson's wykorzystuje prawdopodobnie synchronizacji z okresu bezpośrednio poprzedzającego krajowych nawrócenia i reformacji w ramach Samuela (1 Sm. 7:2-6). After Samson came Eli, who was both high priest and judge. Po Samson przyszedł Eli, która była zarówno arcykapłan i sędziego. He directed the civil and religious affairs of the people for forty years, at the close of which the Philistines again invaded the land and oppressed it for twenty years. Reżyserował w sprawach cywilnych i religijnych sprawy ludzi przez czterdzieści lat, w zamknięciu, które Filistyni znowu napadły ziemię i gnębił go przez dwadzieścia lat. Samuel was raised up to deliver the people from this oppression, and he judged Israel for some twelve years, when the direction of affairs fell into the hands of Saul, who was anointed king. Samuel został podniesiony do dostarczania ludziom z tej opresji, i on sprawował sądy nad Izraelem za około dwunastu lat, kiedy kierunek spraw spadła w ręce Saula, który został namaszczony na króla. If Eli and Samuel are included, there were then fifteen judges. Heli i Samuel, jeśli są włączone, nie były wtedy piętnaście sędziów. But the chronology of this whole period is uncertain. Ale chronologii tego całego okresu jest niepewna. (3.) The historic section of the book is followed by an appendix (17-21), which has no formal connection with that which goes before. (3). Historyczna część książki jest po dodatku (17-21), które nie ma formalnego związku z tym, co jest przed. It records (a) the conquest (17, 18) of Laish by a portion of the tribe of Dan; and (b) the almost total extinction of the tribe of Benjamin by the other tribes, in consequence of their assisting the men of Gibeah (19-21). Rejestruje (a) podbój (17, 18) Laish przez część pokolenia Dana, oraz (b) do prawie całkowitego wyginięcia pokolenia Beniamina przez inne plemiona, w związku z ich wspomaganie ludzi z Gibea (19-21).

This section properly belongs to the period only a few years after the death of Joshua. Ten punkt właściwie należy do rozpatrywanym okresie zaledwie kilka lat po śmierci Jozuego. It shows the religious and moral degeneracy of the people. Widać na nim religijnego i moralnego zwyrodnienia na ludzi. The author of this book was most probably Samuel. Autor tej książki był najprawdopodobniej Samuela. The internal evidence both of the first sixteen chapters and of the appendix warrants this conclusion. Wewnętrznych dowodów zarówno z pierwszych szesnaście rozdziałów i dodatku uzasadnia ten wniosek. It was probably composed during Saul's reign, or at the very beginning of David's. To było prawdopodobnie w składzie podczas panowania Saula, lub na samym początku Dawida. The words in 18:30, 31, imply that it was written after the taking of the ark by the Philistines, and after it was set up at Nob (1 Sam. 21). Wyrazy w 18:30, 31, oznacza, że został napisany po podjęciu arki przez Filistynów, a po jej utworzenia w Nob (1 Sm. 21). In David's reign the ark was at Gibeon (1 Chr. 16:39) W panowania Dawida Arki była w Gibeonie (1 Chr. 16:39)

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Judges Sędziowie

Catholic Information Informacje Katolicki

The seventh book of the Old Testament, second of the Early Prophets of the Hebrew canon. Siódmego księgi Starego Testamentu, drugi z najbogatszych proroków hebrajskiego kanonu.

I. TITLE TYTUŁ I.

The Hebrew name of the book was transliterated by Origen Safateím, and by St. Jerome Sophtim; it was translated by Melito and Origen Kritaí, by the Septuagint ì tôn kritôn bíblos or tôn kritôn, so, too, by the Greek Fathers; the Latins translated liber Judicum or Judicum. W języku hebrajskim nazwa książka została transliterated przez Orygenesa Safateím, i przez St Jerome Sophtim; był tłumaczony przez Orygenesa i Melito Kritaí przez Septuaginta ě tôn kritôn bíblos lub tôn kritôn, dlatego też, przez Ojców greckich; w Latins przetłumaczone Liber Judicum lub Judicum.

The Hebrew verb meant originally "to act as a Divine judge", and was applied to God (Genesis 18:25), and to Moses acting as the specially inspired lawgiver and judge of Israel (Exodus 18:13, 16). Hebrajskiego czasownika oznaczało pierwotnie "działać jako sędzia Bożego", oraz została zastosowana do Boga (Rodzaju 18:25), a do Mojżesza działa jako prawodawca i specjalnie inspirowane sędzia Izraela (Exodus 18:13, 16). In time the elders of the people became the "judges" (vv. 25, 26). W czasie, gdy starsi ludu stała się "sędziów" (vv. 25, 26). In this book the term judges (shôphatîm) is applied to the leaders of Israel, and would seem to indicate that their right was Divine (Judges 10:2, 3). W tej książce termin sędziów (shôphatîm) jest stosowana do przywódców Izraela, i zdaje się wskazywać, że było ich prawa Bożego (Sędziów 10:2, 3). The office of judge differed from that of king only in the absence of hereditary succession (xii, 7-15). Urząd sędziego różnił się od tego króla tylko w przypadku braku sukcesji dziedziczna (XII, 7-15). It is worth noting that the Phoenicians, according to Livy, called their chief magistrate suffetes (XXVIII, xxxvii), and gave to the suffetes of Carthage a power analogous to that of the Roman consul (XXX, vii; XXXIV, lxi). Warto zauważyć, że Phoenicians, zgodnie z Livy, wezwał ich szef magistratu suffetes (XXVIII, xxxvii), i dał do suffetes Kartaginy o mocy analogicznej do tej z rzymskiego konsula (XXX, VII; XXXIV, LXi).

II. CONTENTS SPIS TREŚCI

(1) Introduction (i-xx, 5). (1) Wprowadzenie (I-XX, 5). A summary of the conquest of Chanaan (i, 1-36). A podsumowanie w podboju Chanaan (I, 1-36). The angel of Jahweh reproves the tribes that made league with the stranger (ii, 1-5). Anioł Jahweh reproves pokoleń, że w lidze z obcy (II, 1-5). (2) The history of Israel under the judges (ii, 6-xvi), introduced by a summary of its contents -- Israel's forsaking of Jahweh, turning to Baal and Astaroth, defeat by her enemies, and deliverance by Jahweh (ii, 6-iii, 6). (2) Historia Izraela na sędziów (II, 6-XVI), wprowadzony przez podsumowanie jej zawartości - Izrael forsaking z Jahweh, zwrócił się do Baala i Astaroth, by ją pokonać wrogów, i wyzwolenie przez Jahweh (ii, 6-III, 6). Then follow the wonderful deeds of the judges, of whom Gedeon and Samson are the chief heroes; to them are devoted seven chapters. A następnie cudowne czyny sędziów, z których Gedeon i Samson to główny bohaterów; do nich poświęcone są siedmiu rozdziałów. (3) Two more stories of the times of the judges -- the migration of Dan and their idolatrous worship of the idol of Michas (xvii-xviii), the crime of the Benjamites and their punishment by Israel (xix-xxi). (3) Dwa kolejne opowiadania z czasów sedziow - Dan migracji i ich bałwochwalczy kult na idola z Michaś (XVII-XVIII), przestępstwa z Benjamites i ich karania przez Izrael (XIX-XXI). For fuller analysis see Cornely, "Introd. Spec. in Hist. VT Lib.", I, Paris, 1887, 109-14. Dla pełniejszej analizy patrz Cornely, "Introd. Spec. Hist. w. VT Lib." Ja, Paryż, 1887, 109-14.

III. CANONICITY

The Book of Judges is admitted by all to belong to the canons of the Jews of Palestine, the Jews of the Dispersion (the Alexandrian canon), and the Christians. Księga Sędziów jest dopuszczone przez wszystkich, aby należeć do kanony Żydów z Palestyny, Żydzi z Dispersion (o kanon aleksandryjski), a chrześcijanami. Only the authority of the infallible Church can determine the canon of Sacred Scripture, and define the inspired meaning of the Books. Jedynie władza z nieomylnym Kościół może określić kanon Pisma Świętego, a także określenie inspirowane rozumieniu Książki. Hence Catholics may not go the way of Rationalists and of Protestants in the matter of the so-called late and manifold redaction of Judges. Dlatego katolicy nie mogą przejść drogę Rationalists i protestantów w sprawie tzw późno i kolektorze przeróbka sędziów.

IV. AUTHENTICITY Autentyczności

The chief arguments for the authenticity of Judges are given below under Historicity and Sources. Główny argument do autentyczności sędziowie są podane poniżej historyczność i źródeł. We now appeal to: Teraz do odwołania:

The canonizing of the book by Jews and Christians as an authentic narrative of part of Israel's history; Canonizing do tej książki przez Żydów i chrześcijan jako autentyczne narracyjne część historii Izraela;

the life-like style of the work; życia, takich jak styl pracy;

the minute and accurate details of the narrative; na minutę i dokładne szczegóły dotyczące narracji;

the evident purpose of the narrator to give a history of the things whereof he knows. oczywistym celem tego narrator aby nadać historii rzeczy, o której wie.

V. PURPOSE V. CEL

Although the purpose of the narrator is evidently to give a history of the events that took place in Israel between the days of Josue and of Samuel, yet that purpose is rather epic and didactic than historical in the modern sense of the word. Choć celem tego narrator jest ewidentnie do nadania historii wydarzeń, które miały miejsce w Izraelu między dniami Josué i Samuela, jeszcze tego celu jest raczej epicki niż historyczne i dydaktyczne w nowoczesnym tego słowa znaczeniu.

(1) The narrator does not purpose history in the modern sense; he does not narrate in historical order all the important events of the period. (1) narrator nie jest celem historii we współczesnym sensie, że nie opowiadać w porządku historycznym wszystkie ważne wydarzenia tego okresu. This fact is clear from the appendixes (xvii-xxi), which give very important events outside their proper historical order. Fakt ten wynika z dodatków (XVII-XXI), które dają bardzo ważne wydarzenia historyczne poza ich właściwej kolejności.

(2) The historian of Judges has an epic purpose, as early historians (eg Herodotus) often had. (2) historyk sędziów ma epicki celów, jak na początku historyków (np. Herodot) często miałem. The epos, or theme, of the historian of Judges is evolved in the summary (ii, 6-iii, 6), wherewith he introduces the history proper; he has it ever in mind to unfold why Jahweh allowed the foe to abide so long in the promised land, and even to defeat the chosen people, and why He raised up the judges. W epopeja, ani tematu, historyk z sędziów jest ewoluowały w streszczeniu (II, 6 III, 6), która wprowadza on historię właściwego; on kiedykolwiek na uwadze, aby na jaw, dlaczego Jahweh pozwoliły wróg trwać tak długo, aby w ziemi obiecanej, a nawet do walki ludu wybranego, i dlaczego on wzbudził sędziów. The idolatry of Israel is the reason. Do bałwochwalstwa Izraela jest powód.

(3) The didactic purpose of the book is to teach Israel that the commandments of Jahweh should be obeyed (iii, 4). (3) Do celów dydaktycznych książki jest nauczyć Izrael, że przykazania Jahweh powinny być posłuszni (III, 4). When Israel leaves Jahweh, Jahweh leaves Israel, at least for the while; the foes of Israel triumph (cf. Aug., "De Civ. Dei", xvi, 43). Gdy Izrael pozostawia Jahweh, Jahweh pozostawia Izraela, przynajmniej na czas; z wrogami Izraela Triumph (por. sie, "De Civ. Dei", XVI, 43).

VI. SOURCES ŹRÓDŁA

The problem is complicated. Problem jest skomplikowany. Most contradictory theories have been proposed. According to Moore (see "Internat. Crit. Comm." on "Judges", also art. in "Encycl. Bibl."), the body of the book (ii, 6-xvi, 33) is Deuteronomistic; the general setting of the stories and the purpose of that setting show characteristics of the seventh and sixth centuries, the influence of Deuteronomy and of the great Prophets Jeremias and Ezechiel. Najbardziej sprzeczne teorie zostały zaproponowane. Według Moore (patrz "Internat. Crit. Koment." Na "sędziów", także sztuki. W "Enc. Bibl."), Ciało książki (II, 6-XVI, 33 ) Jest Deuteronomistic; ogólne określenie historie i ustalania celów, które wykazują właściwości siódmego i szóstego wieku, wpływ Powtórzonego i wielkich proroków i Jeremias Ezechiel. The stories of the book, out of their setting and apart from their set purpose in the Book of Judges, are pre-Deuteronomic; they show no Deuteronomic traces except in the introductions and the links that chain the various stories together. Opowieści z książki, z ich ustawienie i niezależnie od celu ich ustawić w Księdze Sędziów, są wstępnie Deuteronomic; oni nie wykazują żadnych śladów z wyjątkiem Deuteronomic w wprowadzeń i łańcuch powiązań, że różne historie razem. Indeed, Moore would have it that this redaction and unification of the sources was the work of a pre-Deuteronomic editor; this editor is not admitted by Kittel. Rzeczywiście, Moore miałoby ono zawarte w tym redagowanie i zjednoczenia ze źródeł była prace wstępne Deuteronomic redaktor; ten edytor nie jest dopuszczone przez Kittel. To sum up, then, the opinion of Moore, one of the most eminent Protestant students of Judges, the book itself (ie ii, 6-xvi, 31) is made up of two strands (J and E), united not later than 621 BC by a pre-Deuteronomic redactor (RJE), and re-edited shortly thereafter, during the Deuteronomic reform of Josias and the influence of Jeremias, by the Deuteronomic editor of the Hexateuch (D). Podsumowując, a następnie, opinia Moore, jeden z najwybitniejszych protestanckich studentów sędziowie, książka sama (tj. II, 6-XVI, 31) składa się z dwóch filarów (J i E), nie później niż w zjednoczonej 621 pne przez pre-Deuteronomic redaktor (RJE), i ponownie edytowane wkrótce potem, podczas Deuteronomic reformy Josias i wpływ Jeremias, przez Deuteronomic edytor z Hexateuch (D). Many critics refuse to assign any strata of Judges to the Hexateuchal fictions -- J, E, JH, P or R, and D, even though they postulate many and late sources for the book in its present state. Wielu krytyków odmówić przypisać warstw sędziów do Hexateuchal Literaturę piękną - J, E, JH, P lub R, D i, mimo że postulat wielu źródeł i późno na książki w jego obecnym stanie. Among Catholic scholars a few, who wrote before the Biblical Commission issued its decrees about the Pentateuch, have accepted the late redaction. Wśród kilku katolickich uczonych, którzy napisali przed Komisja Biblijna wydała dekrety o Pięcioksiąg, przyjęli pod koniec przeróbka. Most Catholic scholars, however, are unanimous against these few who have left the traditional positions of Catholic Bible-study. Większość uczonych katolickich, jednakże jest przeciw jednomyślnej tych nielicznych, którzy odeszli od tradycyjnych miejsc katolickiej Biblii studiów. In the matter of historical criticism of Judges, as of the Pentateuch, Catholic scholars do not deny the use of various sources by the inspired writer, but postulate that these documents shall have been written and put together very much earlier than the Rationalists wish. W kwestii historycznych krytykę sędziów, jak i Pięcioksiąg, katolickich uczonych nie zabronić korzystania z różnych źródeł inspirowane przez pisarza, ale postulat, że dokumenty te zostały napisane i zebrała bardzo dużo wcześniej niż Rationalists chcą. There is no proof whatsoever of the late and manifold redactions of these documents in our present book. Nie ma dowodu na to, co późno i kolektorze redactions tych dokumentów obecnych w naszej książce. Cornely (loc. cit., 214-22) and Hummelauer (In Lib. Jud. et Ruth, 27) both consider that the writer of Judges was probably Samuel; and both admit that the work shows signs of the use of pre-existing documents. Cornely (loc.. Cit., 214-22) i Hummelauer (W Lib. Jud. Et Ruth, 27), jak uważają, że pisarz był prawdopodobnie sędziowie Samuel; i przyznać, że zarówno prace pokazuje oznaki wykorzystanie istniejącego dokumentów. Such is the opinion also of Kaulen ("Einleitung in die heilige Schrift", 3rd ed., Freiburg, 1890, 181). Taka jest również opinia Kaulen ( "Einleitung in die Heilige Schrift", 3rd ed., Freiburg, 1890, 181).

(1) Judges, in its present state, cannot have been written before Israel had a king. (1) sędziowie, w jego obecnym stanie, nie zostały napisane zanim Izrael miał króla. Only in the time of a king could the writer have said: "In those days there was no king in Israel, but every one did that which seemed right to himself" (xvii, 6; cf. xviii, 1; xxi, 24). Tylko w czasie król mógł pisarz powiedział: "W owych dniach nie było króla w Izraelu, ale każdy czynił to, co wydawało się prawa do siebie" (XVII, 6; cf. XVIII, 1; XXI, 24) . These words appear only in the appendix (xvii-xxi), which we admit to be later than some of the sources used by the sacred writer; this apendix is generally admitted to be part of the work done by the last editor of Judges. Słowa te pojawiają się jedynie w dodatku (XVII-XXI), które toleruje się później niż w niektórych źródłach wykorzystywanych przez święty pisarz ten dodatek jest generalnie dopuszczone do uczestnictwa w pracach wykonanych przez ostatnie redaktor sędziowie. This editor, then, wrote while Israel had a king. Ten edytor, a następnie, podczas gdy pisał Izrael miał króla.

(2) The book was not written after Solomon had done evil. (2) W książce nie było napisane po Salomon uczynił zła. The writer deems the lack of a king to be the explanation of the idolatry of the Danites and the misdeeds of the tribe of Benjamin. Pisarz uważa, iż brak jest król jest wyjaśnienie tego bałwochwalstwa z Danitów i misdeeds z pokolenia Beniamina. Such an explanation would have been out of the question had the writer known either of the idolatry brought in by Jeroboam and encouraged by Solomon or of the separation of Juda from Israel. Takie wyjaśnienie byłoby obecnie kwestia miała pisarz znany z jednej z bałwochwalstwo wniesionych przez Jeroboama i popierane przez Salomona lub separacji Judy z Izraelem.

(3) This last editor must have written before David had reigned seven years. (3) Ta ostatnia musi posiadać pisemne edytora przed Dawid panował siedem lat. For Jerusalem was still called Jebus and was occupied by the Jebusites (xix, 11); whereas, in the seventh year of his reign, David took the citadel of Sion, called it the city of David, and destroyed the Jebusites (2 Samuel 5). Do Jerozolimy był jeszcze nazywany Jebus i zostało zajęte przez Jebusytów (XIX, 11); mając na uwadze, że w siódmym roku jego panowania, Dawid zabrał twierdza Syjonu, nazwał go w Mieście Dawidowym, a zniszczone Jebusytów (2 Samuela 5 ).

(4) Finally, it is likely that Judges antedates even the first seven years of David's reign and the last years of Saul's. (4) Wreszcie, jest prawdopodobne, że nawet sędziowie antedates pierwszych siedmiu lat panowania Dawida i ostatnie lata Saula. The book purposes to keep the children of Israel from idolatry and from the Divine punishments thereof. Książka celów, aby dzieci Izraela od bałwochwalstwa i od tej kary Boskiej. In the beginning of David's and the end of Saul's reign there was no need of such purpose: Saul had "rooted out the magicians and soothsayers from the land" (1 Samuel 28:9). Na początku Dawida i do końca panowania Saula nie było potrzeby takich celów: Saul "zakorzenione obecnie czarownicy i soothsayers z ziemi" (1 Samuela 28:9). Moreover, in that period the writer would have seen that even a "king in Israel" did not prevent the tribal and internal dissensions of the days of the judges. Ponadto w tym okresie pisarz widziała, że nawet "króla w Izraelu" nie przeszkodziło plemiennych i wewnętrznych dissensions w dniach sędziów.

(5) Since, then, Judges was most likely written in the first years of Saul's reign, there is no more probable writer thereof than Samuel. (5), a następnie, sędziowie został najprawdopodobniej napisany w pierwszych latach panowania Saula, nie jest bardziej prawdopodobne niż jego pisarz Samuel. He had yielded to Israel's clamours, and set up Saul as king. Miał przyniosły do Izraela clamours i wstawili Saula jako króla. A new war was impending. Nowa wojna zbliżającym się. There was none in Israel more likely to make the people ready for that war by driving home to them the thesis of Judges -- that fidelity to Jahweh meant success against the foe of Israel. There was nikt w Izraelu bardziej prawdopodobne, aby ludzie gotowi do wojny, że prowadzenie domu, aby przez nich tezy sędziowie - że wierność Jahweh oznaczało sukces przed wrogiem Izraela.

(6) The use of previous documents by Samuel sufficiently explains the varied literary style on account of which the Rationalists frame their various hypotheses. (6) wcześniejsze korzystanie z dokumentów przez Samuela wyjaśnia wystarczająco zróżnicowane stylu literackiego na konto, którego rama Rationalists różnych hipotez. The song of Debbora (v) is archaic by contrast with the language of its setting. Pieśń Debbora (v) jest archaiczna przez kontrast z języka jego ustawienie. The story of Gedeon is originally from a different hand than that of the first writer of Samson's history. Opowieść z pierwotnie Gedeon jest z innej strony niż w pierwszym pisarzem w historii Samsona. spirit of the Lord rushed [xxxxxx] upon Samson" (xiv, 6, 19; xv, 14). Duch Pański spieszy [xxxxxx] na Samson "(XIV, 6, 19, XV, 14).

Catholic commentators of old assigned the Book of Judges to many hands. Katolickich komentatorów starych przypisany Księga Sędziów do wielu rąk. So Maldonatus (Comm. in Matt., ii, 23), Pineda (In Job, præf., iii), Clair (p. 10), and many others. Więc Maldonatus (Comm. w Matt., II, 23), Pineda (W pracy, præf. Iii), Clair (str. 10), i wiele innych. Hummebauer (In Jud., 27) argues that the longer narratives -- those of Aod (iii, 15-30), Barac (iv and v), Gedeon (avi-viii), Abimelech (ix), Jephte (xi, 1-xii, 7), and Samson (xiii-xvi) -- are distinct accounts, written by separate authors, who were contemporary or almost contemporary with the events they narrated. Hummebauer (W Jud., 27) twierdzi, że już narracji - te Aod (III 15-30), Barac (IV i V), Gedeon (avi-VIII), Abimelek (ix), Jephte (XI, 1 -XII, 7), i Samson (XIII-XVI) - są odrębne rachunki, napisany przez oddzielne autorów, którzy byli współczesnej lub niemal współczesnej z wydarzenia opowiadane. These varied narratives Samuel incorporated much as he found them; he drew from tradition for the minor details which he gives about the lesser judges. Te zróżnicowane narracji Samuel włączone aż znalazł ich, bo zwrócił z tradycją na drobne szczegóły, które daje o mniejszym sędziów. While setting these stories together, Samuel was inspired in regard to the complete thoughts he culled from others, as well as the introductions, links, and remarks he superadded. Choć ustawienie tych opowieści razem, Samuel był inspirowany w odniesieniu do pełnych myśli on odstrzelonych od innych, jak również wprowadzenia, linki, a on superadded uwagi.

VII. HISTORICITY Historyczność

(1) Internal Evidence (1) Dowody wewnętrzne

The writer of Judges was contemporary with some of the events which he narrated; used documents written by those who were contemporary, or all but contemporary, with the deeds they told; and shows every sign of sincerity, care, and truth. The very concern of the writer to give the truth explains the manifold literary style of the book. Pisarz sędziów była współczesna niektóre z wydarzeń, które opowiadane; używane dokumenty napisane przez tych, którzy byli współczesnych, lub wszystkich współczesnych, ale z uczynków powiedzieli, a co pokazuje znak szczerości, opieki i prawdy. Bardzo dotyczą z pisarzem do prawdy wyjaśnia różnorodnym literackim stylu książki. He has preserved to us unchanged the style of the song of Debbora and that of the fable of Joatham. Ma zachowany w niezmienionej formie do nas stylu pieśń Debbora i że z legenda o Joatham. He has transmitted sayings peculiar to place and to person (ii, 5; iv, 5; vi, 24, 32; xv, 19; xviii, 12, 29). On przekazał słowa swoiste dla miejsca i osoby (II, 5, IV, 5, VI, 24, 32, XV, 19; XVIII, 12, 29). The nationalistic objections to the miraculous in the stories of Gedeon and Samson are generally accepted by Protestant writers, who look upon these portions of Judges as legendary; to Catholics these are as historical as any other portion of the work. W nacjonalistycznej zastrzeżenia do cudownego w historie i Gedeonowi Samson są ogólnie uznawane przez pisarzy protestanckich, którzy patrząc na te części sędziów, jak legendarny, aby katolicy są jako historyczne, jak każda inna część pracy. The enemies to the historicity of the book in vain insist that these stories are set down as legends to please the Israelites. Wrogowie na historyczność w książce na próżno nalegać, że te historie są określone jako legendy należy do Izraelitów. The writer of Judges so berates the Israelites for idolatry and inter-tribal dissension that it is unscientific to accuse him of truckling to their pride in their heroes. Pisarz sędziów berates więc Izraelici do bałwochwalstwa i niezgody między plemiennych, że jest nienaukowy, aby oskarżyć go o truckling do dumy z ich bohaterami.

(2) External Evidence (2) Dowody zewnętrzne

(a) Catholic tradition is clear. (a) katolickiej tradycji jest jasne. The Fathers look upon the narrative of Judges as fact-narrative; their unanimity is admitted by all who deem that unanimity worth consideration. Ojców patrzeć na narracji sędziów jako fakt-narracji, ich jednomyślność jest dopuszczone przez wszystkich, którzy uważają, że warto rozważyć jednomyślności.

(b) O.-T. (b) O.-T. testimony is manifold. jest rozgałęziony zeznania. The opening summary (i, 1-ii, 5) gives details the historical value of which is attested by Josue: Juda's siege of Dabir (1:10-15; Joshua 15:14-19), the Jebusites in Jerusalem (1:21; Joshua 15:63), the Chanaanite in Gazer along with Ephraim (1:29; Joshua 16:10), the Chanaanite dwelling with Manasses (1:27; Joshua 17:11). Otwarcie podsumowanie (i, 1-II, 5), zawiera informacje historyczne, których wartość jest potwierdzone przez Josué: Judy's oblężenia Dabir (1:10-15; Jozuego 15:14-19), Jebusytów w Jerozolimie (1: 21; Jozuego 15:63), w Chanaanite w Gazer wraz z Efraima (1:29; Jozuego 16:10), w Chanaanite mieszkania z Manassesa (1:27; Jozuego 17:11). Like details are the death of Josue (2:6-9; Joshua 24:28-31), the capture of Lesem by Dan (17:18; Joshua 19:47). Podobnie jak są szczegóły śmierci Josué (2:6-9; Jozuego 24:28-31), do chwytania LESEM przez Dan (17:18; Jozuego 19:47). The Books of Kings tell us as facts much that we read in Judges. Księgi Królów powiedz nam, że wiele faktów, jak czytamy w sędziów. Israel's forgetfulness of Jahweh, her defeat by the foe and salvation by the judges (1 Samuel 12:9-11); the death of Abimelech, son of Gedeon (9:53; 2 Samuel 11:21). The Psalms dwell proudly on the deeds of the judges: the fate of Sisara, Jabin, Oreb, Zeb, Zebee, and Salmana (vii, 22, 25; iv, 15; viii, 21; Ps. lxxxii, 10-12); the entire history of Judges in outline (Ps. cv, 34-46). Izrael zapominanie o Jahweh, jej pokonanie przez wróg i zbawienie przez sędziów (1 Samuela 12:9-11); śmierci Abimelek, syn Gedeon (9:53 2 Samuela 11:21). Psalmy godnie mieszkać na czyny sędziów: los Sisara, Jabin, Oreb, zeb, Zebee i Salmana (vii, 22, 25, IV, 15 VIII, 21; Ps. LXXXII, 10-12); całej historii sędziowie w zarysie (Ps. cv, 34-46). The Prophets refer to real facts given in Judges: the defeat of Madian by Gedeon (Isaiah 9:4; 10:26); the crime at Gabaa (Hosea 9:9; 10:9). Proroków odnoszą się do rzeczywistych faktów podanych w sędziów: klęsce Madian przez Gedeon (Izajasza 9:4, 10:26); przestępstwa na Gabaa (Ozeasza 9:9, 10:9).

(c) In the New Testament, St. Paul mentions the judges in their proper place between Josue and Samuel (Acts 13:20); praises some of the judges along with certain kings (Hebrews 11:32). (c) W Nowym Testamencie, św wspomina sędziów w ich właściwe miejsce między Josué i Samuel (Dz 13:20); pochwala niektórych sędziów wraz z niektórych królów (Hebrajczyków 11:32).

VIII. TEXT TEKST

(1) Hebrew. (1) hebrajski. Kittel's edition shows that the Masoretic text is in very good condition. Kittel wydanie Masoretic pokazuje, że tekst jest w bardzo dobrym stanie. "It is better preserved than any other of the historical books" (Moore, "Judges", 43). "Jest lepiej zachowany niż inne z książek historycznych" (Moore, "Sędziowie", 43). The only serious difficulties are in the song of Debbora. Jedyne poważne trudności w pieśń Debbora.

(2) Greek. (2) greckie. We have two distinct Septuagint forms (cf. Lagarde, "Septuaginta-Studien", 1892, 1-72): one is seen in the Alexandrinus (A), Coislinianus (P), Basiliano-Vaticanus (V), and many cursives; the other version is represented by the Vatican (B), and a considerable number of cursives. Mamy dwie odrębne formy Septuaginta (por. Lagarde, "Septuaginta-Studien", 1892, 1-72): jedna jest postrzegana w alexandrinus (A), Coislinianus (P), Basiliano-Vaticanus (V), a wiele cursives; drugiej wersji jest reprezentowany przez Watykan (B), oraz znaczna liczba cursives.

(3) Latin. (3) Łacińskiej. St. Jerome's version is one of his most careful efforts at translation of the Masorah, and is of the greatest exegetical importance. St Jerome wersji jest jednym z jego najbardziej staranne wysiłki na tłumaczenie z Masorah, i ma największe znaczenie egzegetycznych.

Publication information Written by Walter Drum. Publikacja informacji napisanej przez Waltera Drum. Transcribed by WGKofron. Przepisywane przez WGKofron. With thanks to St. Mary's Church, Akron, Ohio The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. Dzięki z St Mary's Church, Akron, Ohio Encyklopedia Katolicka, tom VIII. Published 1910. Opublikowany 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1910. Nihil obstat, 1 października 1910. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Farley kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

Fathers: THEODORET, Quæstiones in Librum Judicorum in PG, LXXX, 485; PROCOPIUS OF GAZA, Comm. Ojcowie: Teodoret, Quæstiones w Librum Judicorum w PG, LXXX, 485; Prokopa Strefy Gazy, Comm. in Judices in PG, LXXXVII, 1041; ST. w Judices w PG, LXXXV, 1041; ST. AUGUSTINE, Quæstiones in Heptateuchium in PL, XXXIV, ;701. Augustyn, Quæstiones w Heptateuchium w PL, XXXIV,; 701 euro. Modern commentators mentioned in the body of the article. Nowoczesne komentatorów wymienionych w treści tego artykułu. See also BONFRÈRE, Comm. Zobacz również BONFRÈRE, Comm. in Jos., Jud., et Ruth (Paris, 1631); SERARIUS, Jud. w Jos, Jud., et Ruth (Paryż, 1631); SERARIUS, Jud. et Ruth explanati (Mainz, 1609); CLAIR, Les Juges et Ruth (Paris, 1878). et Ruth explanati (Mainz, 1609); Clair, Les Juges et Ruth (Paryż, 1878). Protestant commentators of worth are MOORE, KEIL, BUDDE, BERTHEAU. Protestanckich z komentatorów są warte MOORE, KEIL, Budde, BERTHEAU.


Book of Judges Księga Sędziów

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

§ I. Name: § I. Nazwa:

§ II. § II. Synopsis of Contents: Streszczenie treści:

Before discussing the several parts and their origin, it may be well to note the peculiar composition of the book. Przed omówieniem kilku części i ich pochodzenia, mogą być również zwrócić uwagę na typowy skład książki. The introduction and additions may clearly be separated from the main text, giving the following three divisions: (1) introduction; (2) Book of Judges proper; and (3) appendixes. Wprowadzenie uzupełnień i być może zostać wyraźnie oddzielone od głównego tekstu, z podaniem następujących trzech działów: (1) wprowadzenie; (2) Księga Sędziów właściwego oraz (3) dodatków.

(1) Introduction: (1) Wprowadzenie:

(a) i. 1-ii. 1-II. 5, a general view of the conquest of Canaan. 5, ogólne spojrzenie na podbój Kanaanu. The story is evidently intended to portray the great tribulations of the time of the Judges, which God inflicted because the Israelites partially spared the Canaanites in spite of His command to the contrary (see ii. 1-5, especially verse 3). Fabuła jest ewidentnie przeznaczony do portretować wielkie dolegliwości w czasie z sędziów, którym zostały zadane, ponieważ Bóg Izraelitów częściowo oszczędził Kananejczyków pomimo Jego polecenia, że jest inaczej (patrz II. 1-5, zwłaszcza werset 3).

(b) ii. 6-iii. 6-III. 6, a general description of the conditions obtaining at the time of the Judges. 6, ogólny opis warunków uzyskania na czas sędziów. The chief characteristic of this time is found in the recurring change from apostasy and punishment to repentance and deliverance. Szef cechą tej chwili znajduje się w cyklicznych zmian z apostazją i kara do nawrócenia i wyzwolenie. The account forms the introduction to the following stories, which are, as it were, summarized in ii. 11-19. Konto stanowi wprowadzenie do następujących historie, które są, jak to było, podsumowane w II. 11-19.

Sections of Book. Sekcje książki.

(2) The Book of Judges Proper, iii. (2) Księga Sędziów właściwego, iii. 7-xvi. 7-XVI. 31: This describes Israel's delivery, through divinely appointed judges, from the subjugation to the Canaanites and the neighboring peoples which it had brought upon itself. 31: Opisano Izraela dostawy, poprzez bosko mianowanych sędziów, z podbój Kananejczyków i do sąsiednich narodów, które miał na sobie przyniósł. The accounts of the activities of the several judges vary considerably in length; only the five so-called "Great Judges" are treated in detail. Rachunków działalność w kilku sędziów różnią się znacznie w długości; jedynie pięciu tak zwanych "Wielkich sędziowie" są traktowane w sposób szczegółowy. The narratives may be summarized as follows: W narracji można podsumować następująco:

(a) iii. 12-30, account of the Benjamite Ehud, who overthrew the tyranny of the Moabites; 12-30, ze względu na Beniaminita Ehud, które obaliły tyranii na Moabitów;

(b) iv.-v., story of Barak (and Deborah), who overthrew the tyranny of the Canaanites (but see § III.); (b) iv.-v., historia Barak (i Deborah), które obaliły tyranii na Kananejczyków (ale patrz § III.);

(c) vi. (c) VI. 1-viii. 1-VIII. 32, story of Gideon of western Manasseh, who overthrew "the Midianites and the Amalekites and all the children of the East"; 32, historia Gedeona zachodnich Manassesa, który zniszczył "Madianitów i Amalekitów i wszystkie dzieci na Wschodzie";

(d) x. 6-xii. 6-XII. 7, story of Jephthah the Gileadite of the tribe of Gad, who vanquished the Ammonites; 7, historia Jefte Gileadczyk z pokolenia Gada, który vanquished Ammonitów;

(e) xiii.-xvi., account of the Danite Samson, who vanquished the Philistines; (e) XIII.-XVI., zgodnie z Danite Samson, którzy vanquished Filistynów;

(f) iii. (f) III. 7-11, story of the Kenazite Othniel, from the tribe of Judah, who vanquished Chushan-rishathaim (iii. 10); together with various incidental remarks relating to the so-called Minor Judges: 7-11, opowieść o Kenazite Othniel, z pokolenia Judy, którzy vanquished Chushan-rishathaim (III. 10), wraz z różnych przypadkowych uwag odnoszących się do tzw Drobne sędziów:

(g) iii. (g) III. 31, story of Shamgar; 31, historia Szamgar;

(h) x. 1-5, stories of Tola of Issachar and Jair of Gilead (eastern Manasseh); and 1-5, historie Tola Issachara i Jair z Gileadu (wschodnia Manassesa), oraz

(i) xii. (i) XII. 8-15, stories of Ibzan of Beth-lehem, Elon the Zebulonite, and Abdon the Pirathonite of the tribe of Ephraim. 8-15, historie Ibzan Bet-lehem, Elona Zebulonite i Abdon z Pireatonu z pokolenia Efraima. With the exception of the priestly tribe of Levi and the two tribes of Reuben and Simeon, which soon became extinct, each of the tribes is represented by at least one judge. Z wyjątkiem kapłańskiego pokolenia Lewiego i dwa pokolenia Rubena i Symeona, który szybko stał się wymarły, każdego pokolenia jest reprezentowana przez co najmniej jeden sędzia. The section viii. W sekcji VIII. 33-ix. 33-IX. 57, dealing with the leadership of Abimelech, is not strictly of the same order as the rest. 57, zajmujących się Abimelek kierownictwu, nie jest dokładnie tej samej kolejności, jak reszta.

(3) Appendixes: Two stories from the time of the Judges: (3) dodatków: Dwie historie z czasów sędziów:

(a) xvii. (a) XVII. and xviii., the campaign of the Danites, and the transference to Dan (Laish) of the sanctuary of Micah the Ephraimite; i XVIII., kampania Danitów, a przenoszenie do Dan (Laish) z sanktuarium w Ephraimite Miki;

(b) xix.-xxi., the outrage at Gibeah, and the resultant punitive war against Benjamin, which is almost destroyed; the measures taken for the preservation of the tribe. (b) XIX.-XXI., o pogwałcić w Gibea, a powstałe karne przeciwko wojnie Benjamin, który jest niemal całkowicie zniszczone; środki podjęte na rzecz zachowania pokolenia.

§ III. § III. Sources: The Main Text, iii. Źródeł: tekstu głównego, iii. 7-xvi. 7-XVI. 31:

The earliest sources are found in the stories relating to the five Great Judges: Najwcześniejsze źródła znajdują się w historie związane z pięciu sędziów Wielkiej:

(1) The account of Ehud, iii. (1) rachunek Ehud, iii. 12-30, which, with the exception of the Deuteronomistic framework (verses 12-15 and 30), is a uniform story, based doubtless on ancient tradition. 12-30, które, z wyjątkiem tego Deuteronomistic ramy (wersety 12-15 i 30), jest jednolitą opowieść, niewątpliwie opiera się na starożytnej tradycji.

Song of Deborah. Pieśń Debory.

(2) The story of Barak and Deborah, iv. (2) Historia i Deborah Barak, iv. and v., in which must be distinguished: i V., w których należy wyróżnić:

(a) the Song of Deborah, v. 2-31, describing the sufferings and the victory of the people, and which was doubtless composed by an eye-witness. (a) Pieśń Deborah, v. 2-31, opisującego cierpienia i zwycięstwa narodu, a który był niewątpliwie złożony przez naoczni świadkowie. It is uncertain, however, whether Deborah herself composed this. Nie jest pewne jednak, czy Deborah się tym składzie. Doubt arises from the exhortation (v. 12) "utter a song," and from the fact that the introduction does not say that she composed it, but only that Deborah and Barak sang it (ib. verse 1). Nor does it follow absolutely from the word (verse 7) that Deborah composed the Song. Wątpliwość wynika z wezwania (w. 12) "skrajny utwór" oraz z faktu, że wprowadzenie nie powiedzieć, że w składzie, ale tylko, że Debora i Barak śpiewali go (ib. werset 1). Nie ma ona następujące absolutnie od słowa "(werset 7), że Deborah skomponował Song. Although is probably intended as the first person and has been so interpreted down to recent times, yet it may also have been intended as an address to Deborah, as the second person feminine singular (= ; comp. , Jer. ii. 33) - "until thou hast arisen, Deborah!" Chociaż to prawdopodobnie jako pierwsza osoba i zostało tak interpretować w dół do ostatnich czasów, ale może też być przeznaczone jako adres do Deborah, jako druga osoba liczby pojedynczej rodzaj żeński (=; komp., Jr. II. 33) -- "dopóki ty pojawiły, Deborah!" And even its interpretation as the third person feminine singular (= , old form of , in which the A nawet jego interpretacji jako trzecia osoba liczby pojedynczej rodzaj żeński (=, stare formy, w których would be secondary, conditioned by the traditional conception, according to which the expression is in the first person) is not excluded, and the reading may be, "until Deborah arose." byłoby wtórne, warunkowana przez tradycyjnych koncepcji, zgodnie z którym wypowiedzi w pierwszej osobie) nie jest wykluczone, a odczyt może być ", aż powstała Debora". Nor is the first person in verse 3 decisive, as it may refer to any poet. Nie jest pierwszą osobą w werset 3 decydujący, gdyż może odnosić się do wszelkich poety. The exhortation in verse 12, "Awake, awake, Deborah: awake, awake, utter a song," formerly considered a direct proof of Deborah's authorship, really excludes this possibility, unless it is assumed that it is a poetic address of the author to herself. W adhortacji werset 12, "Zbudź się, czujny, Deborah: Przebudź się, czujny, wypowiem utwór," dawniej bezpośredni dowód autorstwa Deborah's, naprawdę wyklucza takiej możliwości, chyba że zakłada się, że jest to poetycki adres autora do siebie. Aside from these doubtful arguments, the context, with its striking references to the deeds and thoughts of women (Deborah, Jael, Sisera's mother and her "wise women"), might point to apoetess as the author. Oprócz tych wątpliwych argumentów, w kontekście jego uderzające odniesienia do czynów i myśli kobiet (Deborah, Jaeli, Sisery matki i jej "mądrych kobiet"), mógłby wskazywać na apoetess jako autora. Even if the Song was not composed by Deborah, it was at least the work of a contemporary; and as such it is the earliest source for the history of Israel, and a historical document of supreme value. Nawet jeśli nie został złożony Song przez Deborah, było co najmniej pracę współczesnego, a jako takie jest najwcześniejszym źródłem dla historii Izraela, a dokument historyczny najwyższych wartości. It not only recounts a historical fact, but breathes the wild spirit of a heroic age, and with elemental force portrays especially the pitiless delight in battle and bloodshed, and the joy of deliverance from the yoke of tyranny. To nie jedynie, historyczny fakt, ale tchnie dzikiego ducha o heroicznej wieku, a życie z elementarnego Portal szczególnie okrutny rozkosz w bitwie i rozlewu krwi, radość i wyzwolenie z jarzma z tyranią.

(b) The prose historical account in ch. (b) prozę historycznymi uwagę w kan. iv. stands in a peculiar relation to the Song, inasmuch as the poetical account has been clearly changed into a historical narrative, which presents various contradictions to and exaggerations of the Song in regard to numbers and events. drzewostanów w stosunku do specyficznych Song, ponieważ poetycki konto zostało wyraźnie zmieniło się w historycznej narracji, która przedstawia różne sprzeczności i exaggerations z Song w odniesieniu do liczby i wydarzenia. This prose account based upon the Song of Deborah is, however, only a part of the story told in ch. Ta oparta na prozie uwagę Pieśni Debory, jest jednak tylko część z historii opowiadanej w rozdz. iv.; for, in the first place, the story of the victory of Barak and the tribes of Zebulun and Naphtali over King Jabin of Hazor (iv. 10) is joined to it, and, in the second place, there are other details which are not found in the Song, and which therefore were derived from independent tradition, especially the reference to the attack made by the Israelites from Mount Tabor. iv., bo, po pierwsze, opowieść o zwycięstwo i Barak pokolenia Zabulona i Neftalego ponad King Jabin Chasoru (IV. 10) jest przyłączony do niej, a po drugie, istnieją inne szczegóły które nie występują w Pieśni, które zostały uzyskane w związku z tym niezależne od tradycji, zwłaszcza w odniesieniu do dokonanych Atak przez Izraelitów z góry Tabor. The story in ch. Opowieść w rozdz. iv., taken for the most part from the Song, and which may be called the story of Sisera in contrast to the story of Jabin, narrates the victory of Deborah and of Barak of Issachar over Sisera at the Kishon, and the death of the last-named at the hands of Jael. iv., podjęte w przeważającej części z utworu, które może być zwołane historia Sisery w przeciwieństwie do historii Jabin, czytelników zwycięstwo Debora i Barak Issachara ponad Sisery na Kiszon i śmierci z ostatniej z wymienionych w rękach Jaeli. In consequence of the fusion of the stories, Sisera in the account in ch. W wyniku fuzji opowieści, w Sisery uwagę w kan. iv. does not appear as the head of a coalition of the Canaanite kings, as he is represented in the Song, where he is the chief personage, but merely as the general of King Jabin. nie pojawia się jako szef koalicyjnego z królowie Kanaanu, jak jest on reprezentowany w Song, gdzie jest szefem postać, ale jedynie jako ogólne króla Jabin. The stories are so closely fused that they can no longer be separated, this being doubtless due to the confounding of two heroes of the name of Barak (= "lightning"; comp. the surname in "Hamilcar Barcas"); namely, Barak of Kedesh of the tribe of Naphtali (iv. 5 [AV 6]) and Barak of Issachar (v. 15). Historie są tak ściśle ze stopioną, że nie można oddzielić, co jest niewątpliwie ze względu na nieprawdziwych dwóch bohaterów imię Barak (= "błyskawica"; komp. Nazwiska w "Hamilkar Barcas"), a mianowicie, Barak z Kedesz z pokolenia Neftalego (IV. 5 [AV 6]) i Barak Issachara (Łk 15).

Account of Gideon. Rachunek Gedeona.

(3) The account of Gideon, vi.-viii., consisting of two separate narratives brought into harmony by the passages vii. (3) rachunek Gedeona, VI.-VIII. Składający się z dwóch osobnych opowieści doprowadzone do stanu harmonii przez fragmentów VII. 25 and viii. 10. 25 i VIII. 10. According to the main text, including vi. Według głównego tekstu, w tym VI. 2-6, 11-24, 33 et seq., vii. 2-6, 11-24, 33 i nast., Vii. 1, and vii. 1, i VII. 9-25 (except verse 12), as well as the passages vi. 9-25 (z wyjątkiem werset 12), jak również fragmenty vi. 35; vii. 35; VII. 2-8, 14, 16-22, preserved only in revised form, Gideon delivered the whole of Israel from the inroads of the Midianites, whose camp on Mount Gilboa he surprised. 2-8, 14, 16-22, zachowane tylko w zmienionej formie, Gedeon wydana całego Izraela od inwazji na Madianitów, których obóz na wzgórzu Gilboa on zaskoczony. The Ephraimites then captured and killed the fugitives together with their kings Oreb and Zeeb at the fords of the Jordan (comp. especially vii. 24). According to another account, which forms a connected series of additions to the main text (ie, to vi. 2-viii. 3), and which includes vi. W Ephraimites następnie pojmany i zabity na zbiegów wraz z ich królów i Zeeba Oreb na Forda w Jordanii (Comp. zwłaszcza VII. 24). Zgodnie z innego konta, które tworzy połączony z serii dodatków do głównego tekstu (np. do VI. 2-VIII. 3), który obejmuje vi. 7-10, 25-32, 36-40 as well as the Deuteronomically revised passage viii. 7-10, 25-32, 36-40, jak również poprawione Deuteronomically przejście VIII. 4-27, Gideon with 300 men captured the Midianite kings Zebah and Zalmunna beyond the Jordan, whither he had pursued them. 4-27, Gedeona z 300 ludzi schwytanych, Madianity Zebah królów i Zalmunna za Jordanem, gdzie miał je wykonywał.

A valuable remnant of the earliest Hebrew history has been preserved in the story of Abimelech, which is appended to the story of Gideon. Jotham's daring and original parable of the trees in search of a king, included in this story, was (as appears from ix. 57) probably added at a later time by an editor who took it from a source earlier than that of the main story. A cennych reszto najwcześniej Hebrajski historii został zachowany w historii Abimelek, która jest dołączona do historii Gedeona. Jotam na śmiały i oryginalny przypowieści o drzewa w poszukiwaniu króla, zawarte w tej historii, został (jak wynika z IX. 57) prawdopodobnie dodane w późniejszym czasie przez redaktora, który zdobył je od źródła wcześniej niż z głównych historia. This parable, one of the few remnants of purely secular writing, can not have originated in the time of Abimelech, who reigned only three years at Shechem, as its criticism of the king was evidently the result of a clearer insight than could have been possessed by a contemporary. Ta przypowieść, jeden z niewielu pozostałości czysto świeckiego pisania, nie może mieć powstało w czasie Abimelek, który panował tylko trzy lata w Sychem, jako jej krytyka króla była oczywiście wynikiem jaśniejszy wgląd niż można było w posiadaniu przez współczesnych. It was probably a product of the Northern Kingdom, where the people had unfortunate experiences with elected kings. To był prawdopodobnie produktem Północnego Królestwa, gdzie ludzie mieli niefortunne doświadczenia z wybranych królów.

(4) The story of Jephthah, xi. (4) opowieść o Jefte, XI. 1-xii. 1-XII. 7, is in general uniform; the first two verses, however, are probably revised, as they do not fit in with verse 7, nor with the passage xi. 7, jest w zasadzie jednolite; dwa pierwsze znaki, jednak prawdopodobnie zmianie, ponieważ nie pasują z werset 7, ani w przejściu XI. 12-29, which appears as a learned disquisition applying in no wise to the Ammonites, to whom the message was to be addressed, but to the Moabites. 12-29, które wygląda jak dowiedział się rozprawa w stosowaniu nie mądrą do Ammonitów, do której wiadomość była skierowana, ale na Moabitów. In xi. W XI. 35-40, also, the editor, intent on abbreviating, seems to have made changes in order not to dwell on the human sacrifice which must have been described in the original narrative. 35-40, również edytor, abbreviating intencyjny w sprawie, wydaje się, że dokonane zmiany, aby nie mieszkać na ludzkie ofiary, które muszą zostać opisane w oryginalnej narracji.

(5) The story of Samson, xiii-xvi., narrating in twelve sketches his deeds and tragic death. (5) historię Samsona, XIII-XVI., Narrando w dwunastu szkiców jego czyny i tragicznej śmierci. This, also, is a uniform composition, with the exception of a revision in xiii. Ten również jest jednolity skład, z wyjątkiem zmiany w XIII. and xiv., and is evidently the work of a single author. i XIV., a jest ewidentnie prac jednego autora.

In general, it may be noted in regard to these old heroic stories of the Book of Judges that there is some resemblance in language and manner of description to the narrative sources of the Pentateuch; for this reason Cornill has designated the first version of the story of Gideon, the story of Samson, and the basis of x. Ogólnie rzecz biorąc, można zauważyć w odniesieniu do tych starych heroicznych opowieści z Księgi Sędziów, że istnieje pewne podobieństwo w język i sposób narracji do opisu źródeł w Pięcioksiąg; z tego powodu Cornill wyznaczyło pierwszą wersję tej historii z Gedeona, historię Samsona, oraz podstawy x. 6-16 as Jahvistic in character, and the story of Sisera, the second version of the story of Gideon, together with the stories of Abimelech and Jephthah, as Elohistic (other scholars, however, as Budde, think differently). 6-16 jako Jahvistic charakter, a historia Sisery, druga wersja historię Gedeona, wraz z opowieściami Abimelekowi i Jefte, jak Elohistic (innych uczonych, jednak, jak Budde, myśleć inaczej). These resemblances are so slight that they may be explained as contemporaneous work or imitation, rather than as a continuation of the Pentateuch sources. Resemblances te są tak niewielkie, że mogą one zostać wyjaśnione jako współczesny pracy lub imitacje, a nie jako kontynuację z Pięcioksiąg źródeł.

Original Book. Książka oryginalne.

The main text of Judges, including the above-named stories, constituted, with the exception of later additions, the earlier book, which began therefore with ii. Głównego tekstu sędziów, w tym wyżej wymienionych opowieści, stanowiła, z wyjątkiem dodatków później, wcześniejsze książki, które rozpoczęło się zatem z II. 6; and as the initial words, "And when Joshua had let the people go," correspond with the words introducing the first valedictory in Josh. 6; i jak początkowe słowa: "A gdy Jozue miał wypuścić lud", odpowiadają z wyrazami wprowadzający w pierwszym valedictory Josh. xxiii. XXIII. 2, it follows that the original Book of Judges continued the original Book of Joshua. Furthermore, it follows that the second valedictory with the accompanying statements in Josh. 2, wynika, że oryginał Księga Sędziów nadal oryginalne Księgi Jozuego. Ponadto, wynika, że drugi valedictory z towarzyszącym oświadczenia w Josh. xxiv., and the first account of Joshua's death, in Judges ii. XXIV., a pierwszy rachunek śmierci Jozuego, w Sędziowie II. 8 et seq., as well as the present introduction to Judges, were added later; this is also apparent from the present beginning of Judges: "Now after the death of Joshua it came to pass." 8 i nast., A także wprowadzenie do obecnych sędziów, które zostały dodane później, jest to również wynika z obecnej początku sędziów: "Po śmierci Jozuego stało się."

The Introduction: It has been shown that the introduction is a later addition; and the fact is further proved by its contents, the story of the conquest of the country west of the Jordan, which is the theme of Joshua, being here repeated. Wstęp: Wykazano, że wprowadzenie to później Ponadto, oraz fakt, okazały się dalsze jej treść, opowieść o podboju tego kraju na zachód od Jordanu, który jest tematem Jozuego powtarzany jest tutaj. But while the Book of Joshua narrates the story of the complete destruction of the Canaanites by the people of Israel under one commander-in-chief, the introduction to Judges says that the tribes of Israel fought singly; and it does not refer to the complete destruction of the Canaanites (comp. Judges i. 27-33, ii. 1-3). Ale podczas gdy Księga Jozuego czytelników opowieść o całkowite zniszczenie Kananejczyków przez Izraelitów pod jednym Komendanta Głównego, wprowadzenie do sędziów mówi, że plemion Izraela, walczył pojedynczo, a nie odnosi się do kompletnych zniszczenia Kananejczyków (Comp. sędziów i. 27-33, ii. 1-3). Ofthese two accounts the introduction to Judges is doubtless more objective, and shows a better comprehension of the actual facts, while the narrative in Joshua is founded on the Deuteronomistic revision. Ofthese dwóch kont wprowadzenie do sędziów jest niewątpliwie bardziej obiektywne, i wykazuje lepsze zrozumienie rzeczywistych faktów, podczas gdy w narracji Joshua opiera się na Deuteronomistic rewizji. The introduction itself, however, is not uniform; according to i. Wprowadzenie sama, jednak nie jest jednolity, zgodnie z i. 8, the children of Judah conquered and burned Jerusalem and killed its inhabitants, while, according to i. 21, the children of Benjamin did not drive the Jebusites out of that city, but dwelt together with them in Jerusalem "unto this day" (according to the parallel account in Josh. xv. 63, some scholars read in this passage instead of , which is derived from Josh. xviii. 28). 8, synowie Judy podbił i spalił Jerozolimę i zabił jego mieszkańców, podczas gdy, zdaniem I. 21, synowie Beniamina nie dysk Jebusytów z tego miasta, ale zamieszkał razem z nimi w Jerozolimie "aż do dnia dzisiejszego" ( zgodnie z równoległego konta w Josh. XV. 63, niektórzy badacze czytamy w tym fragmencie zamiast, która wywodzi się z Josh. xviii. 28). Cornill ascribes a Jahvistic origin to the passages i.-ii. Cornill przypisuje jeden Jahvistic pochodzenia do fragmentów i.-ii. 1a, 5b, 23a; iii. 1a, 5b, 23a; iii. 2-3, and an Elohistic origin to i. 2-3, oraz Elohistic pochodzenia i. la; ii. 13, 20-22a; iii. la; ii. 13, 20-22a; iii. 5-6.

The Priest of Micah. Ksiądz Miki.

The Appendixes: The first appendix, xvii. W załącznikach: Pierwszy dodatek, XVII. and xviii., is a very valuable old story. i XVIII., jest bardzo cenne stare opowieści. Bertheau, Budde, Kittel, Cornill, and others assert that two accounts must be here distinguished. Bertheau, Budde, Kittel, Cornill, a inni twierdzą, że dwa konta należy tu wyróżnić. According to one, the Ephraimite Micah made an ephod and teraphim, and hired a Levite to be to him "a father and priest"; 600 Danites then persuaded the Levite to go with them and become their priest, whereupon they conquered Laish and set up there for their tribal sanctuary the image that Micah had made. Według nich, Ephraimite Miki nich efod i terafim, a także lewita, wynajęty się do niego "ojcem i kapłanem"; 600 Danitów następnie przekonana, lewita, aby iść z nimi i stać się ich kapłana, gdzie podbił Laish i skonfigurować nie dla ich plemiennych sanktuarium obraz Miki, że uczynił. According to the other account, Micah made a "pesel" (graven image) and "massekah" (molten image), and engaged a young Levite as priest, whom he held as a son; but the Danites, who stole the pesel and massekah, made Jonathan, Moses' grandson, their tribal priest instead of the Levite, and through the descendants of Jonathan the priesthood was transmitted in the tribe of Dan. Zgodnie z innych kont, Mika złożył "PESEL" (wyrytym obrazu) i "massekah" (stopionego obrazu), zaangażowanych i lewita jako młody kapłan, którego miał jako syna, ale Danitów, który ukradł z PESEL i massekah , Dokonane Jonathan, Mojżesz "wnuk, ich plemiennych kapłan zamiast lewita, a także poprzez potomstwo Jonathan kapłaństwa został przekazany w pokoleniu Dana. But according to Oort, Wellhausen, Kuenen, Baudissin, and others, it is more probable that the discrepancies in the narrative may be explained on the ground of interpolations (compare and , which always follow and ). Jednak zgodnie z Oort, Wellhausen, Kuenen, Baudissin, i inne, jest bardziej prawdopodobne, że rozbieżności w narracji może być wyjaśnione na podstawie interpolations (i porównać, które zawsze i). The story itself is unique in that it describes a cult and a priesthood which are nowhere else found in the Old Testament. Historia sama w sobie jest niepowtarzalny w tym sensie, że opisuje kultu i kapłaństwa, które nigdzie indziej znaleźć w Starym Testamencie. This fact itself points to an early date of composition. Sam ten fakt wskazuje na wczesne daty składu.

As two dates are given in the text, xviii. Jak dwie daty są podane w tekście, XVIII. 30 and 31, the question arises which of these two statements is the original-that is, the earlier-one. 30 i 31, powstaje pytanie, który z tych dwóch opcji jest oryginalnie, że to, że wcześniej jeden. The first statement, xviii. Pierwsze oświadczenie, XVIII. 30, points to the time of the fall of Ephraim (722 BC), or at least to that of the deportation of the northern and eastern inhabitants of the country (735 BC); the second, to a time near the beginning of the royal house of Israel, as the destruction of the Temple of Shiloh probably occurred during the Philistine wars, in which the priestly house of Eli, officiating at Shiloh, perished. 30 punktów do czasu upadku Efraim (722 pne), lub przynajmniej, że na deportację do mieszkańców północnej i wschodniej części kraju (735 pne), a po drugie, do czasu w pobliżu początku królewskiej domu Izraela, jak zniszczenie świątyni w Szilo prawdopodobnie wystąpiły w trakcie wojny Filistynowi, w którym kapłańskiego domu Helego, pełniących w Szilo, zginęła. The first statement, also, originated at a time that had become remote to later generations, as is shown by the fact that the ascription of these deeds to a grandson of Moses caused offense to the people, and a copyist tried to remove it by interpolating a Pierwsze oświadczenie, również pochodzi z czasu, które stały się później do zdalnego pokoleń, na co wskazuje fakt, że przypisywanie tych czynów do wnuka Mojżesza spowodowane obrazić się do ludzi, a kopista starał się ją usunąć przez interpolację jeden in so as to change the name to (this has recently been denied by Sinker). w taki sposób, aby zmienić nazwę (tym niedawno odmówiono przez obciążnika).

The second appendix, xix.-xxi., in its main text, which can now hardly be determined with certainty, might similarly be traced back to an ancient story, as is indicated by expressions similar to those found in the first appendix; eg, the Levite sojourning as a stranger in the country (xix. 1). Drugi dodatek, XIX.-XXI., W swojej głównej części tekstu, które mogą teraz trudno być ustalona z całą pewnością, podobnie może być wstecz do starożytnej opowieści, jak to jest wskazane przez wyrażenia podobne do tych znalezionych w pierwszym dodatku, np. lewita sojourning jak obcy w kraju (XIX. 1). The formula common to both appendixes, "in those days there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes" (xvii. 6, xxi. 25; comp. xviii. 1, xix. 1), perhaps also indicates that the original text was composed before the Exile; although it is possible that in the second appendix it is a later addition, or was introduced by the author in imitation of the first appendix. Wzoru wspólnego dla obu dodatków, "w tych dniach nie było króla w Izraelu, ale każdy człowiek czynił to, co było słuszne w jego oczach" (XVII. 6, xxi. 25; komp. Xviii. 1, xix. 1) , Być może również wskazuje na to, że oryginalny tekst został złożony przed Wygnaniec, chociaż możliwe jest, że w drugim dodatku jest dodanie później, czy został wprowadzony przez autora imitujący pierwszy dodatek. For the story as a whole dates from a very late period, since there is evidence that it is based on the Priestly Code. Do historię jako całości pochodzi z bardzo późnego okresu, ponieważ istnieją dowody na to, że opiera się na Kodeksie kapłańskiej. This is especially evident in the fact that the community of Israel is represented as a compact body pronouncing punishment upon Benjamin as with one voice, while elsewhere in Judges every tribe attends to its own affairs. Jest to szczególnie widoczne w tym, że społeczność Izraela jest reprezentowany jako organ kompaktowe wypowiedzenie Benjamin jako kara na jednym głosem, podczas gdy w innych sędziów każdego pokolenia uczęszcza do własnych spraw. The fact that all the personages named, with the exception of Aaron's grandson Phinehas in xx. Fakt, że wszystkie postacie nazwie, z wyjątkiem Aarona wnuk Pinchas w xx. 28, are anonymous indicates that this is a piece of fiction and not a historical narrative. 28, są anonimowe wskazuje, że jest to kawałek fikcji, a nie historycznej narracji. The story may have some historical foundation; for Hosea (x. 9), speaking of course quite independently of this story, also mentions the sin of Israel since the days of Gibeah. Historia może być kilka historycznych fundamentów; do Ozeasza (x. 9), mówiąc oczywiście całkiem niezależnie od tego historię, wspomina również o grzechu Izraela od czasów Gibea. Nor is it impossible that the story, as Nöldeke was the first to assume, describes the ruin of Benjamin by the war between David and Saul's son and the insurrections under David. Nie jest to niemożliwe, że historia, jak Nöldeke był pierwszym zakładać, opisuje ruiny Beniamina przez wojnę Dawid i Saul między synem i powstań pod Dawida.

§ IV. § IV. Combination and Revision of The Sources: Weryfikacja i połączeniu ze źródeł:

Additions by Deuteronomist. Dodane przez Deuteronomist.

The earlier Book of Judges, a compilation of the stories of the five Great Judges together with the additions of the redactor, was practically Judges in its present form, with the exception of the Deuteronomistic framework (together with the story of Othniel), the six Minor Judges, and some later revised additions. Wcześniejsze Księga Sędziów, zestawienie historie pięciu sędziów Wielkiej wraz z dodatkami do redaktor, było praktycznie sędziowie w swojej obecnej formie, z wyjątkiem tego Deuteronomistic ramy (wraz z historią Othniel), sześć Drobne sędziowie, a niektóre później zrewidowane uzupełnień. The Deuteronomistic editor added to the earlier book the following passages; namely, ii. W edytorze Deuteronomistic dodany do wcześniejszej książki następujących fragmentach, a mianowicie, ii. 6-9 and iii. 6-9 i III. 7-11 (the account of Othniel being taken from Josh. xv. 17), all the additions by which he adapted the old material to his conception of history, and the strictly chronological arrangement taken from I Kings vi. 7-11 (rachunek Othniel podejmowanych z Josh. XV. 17), wszystkie dodane przez którą starego materiału dostosowany do jego koncepcji historii, a ściśle chronologiczny układ wzięte z I Królowie VI. 1, the 480 years being divided by him into 12x40 years or generations, 20, 40, or 80 years respectively being assigned to each of the judges. 1, 480 lat dzieli się przez niego do 12x40 lat lub pokoleń, 20, 40, lub 80 lat są przypisane do każdego z sędziów. This Deuteronomistic arrangement was again supplemented by an editor following the Priestly Code, who partly revised the work, inserted passages of his own (viii. 29-31 and x. 17, 18), and added the portions relating to the five Minor Judges (x. 2-5 and xii. 8-15), in order to round out the number of the twelve judges. Ten układ został ponownie Deuteronomistic uzupełnione edytor po Kapłańskiego kodeksu, który częściowo zmienionych pracy, dodaje fragmenty własnego (VIII. 29-31 i x. 17, 18) i dodaje fragmentów odnoszących się do pięciu sędziów-moll ( 2-5 X i XII. 8-15), w celu dopełniają liczby dwunastu sędziów. This last-named portion has been skilfully harmonized with the chronological arrangement of the Deuteronomistic editor; for the sum of the years of office of the five Minor Judges (23 + 22 + 7 + 10 + 8 = 70) is practically equal to that of the years of oppression under the five Great Judges (8 + 18 + 20 + 7 + 18 = 71). Ten ostatni z wymienionych części została umiejętnie zharmonizowane z chronologiczny układ z Deuteronomistic redaktor; dla sumy lat urząd pięciu sędziów Drobne (23 + 22 + 7 + 10 + 8 = 70) jest praktycznie równa że lat represji w ramach pięciu sędziów Wielkiej (8 + 18 + 20 + 7 + 18 = 71). The last editor, finally, added to iii. Ostatni redaktor, w końcu, dodaje się do III. 31 the personage of Shamgar (from the Song of Deborah, v. 6) because at his time the judgeship of Abimelech caused offense, and the editor wished to remove Abimelech without disturbing the number of the judges. 31 osobistość Szamgara (z Pieśni Debory, v. 6), ponieważ w jego czasie sędziego Abimeleka spowodowane obrazić, a redaktor chciał usunąć Abimelek bez naruszania liczby sędziów.

§ V. Age of the Sources: § V. Wiek źródeł:

Story of Samson. Historię Samsona.

The sources from which the material for the various heroic stories was taken are in part very old, the Song of Deborah having originated as early as the time of the Judges.These old sources, however, were committed to writing a considerable time after the date of the events which they narrate. Źródeł, z których materiał dla różnych heroicznych opowieści została uwzględniona w części są bardzo stare, pieśń Deborah pochodzących już w czasie trwania Judges.These starych źródeł, jednakże, zostały zobowiązane do pisania po upływie znacznego czasu od daty z wydarzeń, które opowiadać. Samson certainly lived a long time before the account of his life was written down, because it has a very evident admixture of mythic elements, as, for instance, his heroic deeds and the virtue ascribed to his hair. Samson pewnością żyli długo przed uwagę jego życia został napisany w dół, ponieważ ma bardzo oczywiste domieszką mityczny elementy, jak na przykład jego bohaterskie czyny i cnoty przypisywane jego włosy. His deeds remind one of the deeds of Hercules, and his name ( = "the sunny") shows a resemblance in attributes to the Phenician sun-god Melkart, the prototype of the Greek Herakles. Jego czyny przypominają jeden z czynów Heraklesa, a jego nazwisko (= "słonecznego") wykazuje podobieństwo atrybutów do Phenician boga słońca Melkart, prototyp greckiej Herakles. Although the story of Samson may be based on historical fact, it must be noted that Samson's deeds differ from those of the other warrior judges in that these latter are "saviors of their tribe" while Samson fights with the Philistines on his own account. Chociaż historię Samsona może być oparte na rzeczywistości historycznej, należy zauważyć, że czyny Samsona dostała się różnić od tych w innych sędziów w wojownika, że te ostatnie są "saviors ich pokolenia" Samson podczas walki z Filistynami na własny rachunek. Hence the compilation of the stories of the five Great Judges must be dated soon after the division of the kingdom. Stąd kompilacja opowieści z pięciu sędziów Wielkiej muszą być opatrzone datą wkrótce po podziale królestwa. Single passages, like the basis of ch. Pojedyncze fragmenty, jak np. podstawie kan. xvii. XVII. and xviii., may be much older. i XVIII. może być o wiele starsze. The editor who combined his own additions with the book containing the stories, producing thereby the earlier Book of Judges, probably wrote in the last decades of the kingdom of Israel. Edytor, który w połączeniu z jego własnych uzupełnień książki zawierającej opowiadania, produkujące ten wcześniejszy Księga Sędziów, prawdopodobnie napisał w ostatnich dziesięcioleciach królestwo Izraela. The Deuteronomistic edition was undertaken during the Exile, at which time the other additions were probably also incorporated. The two appendixes were added very much later, as appears not only from the date of composition of the second appendix (xix.-xxi.), but also from the fact that the Deuteronomistic revision, which may be traced throughout the Book of Judges down to ch. W Deuteronomistic edycja została przeprowadzona w okresie wygnania, w czasie których inne dodatki były prawdopodobnie również włączone. Obie załącznikach zostały dodane bardzo dużo później, jak wydaje się nie tylko od daty skład drugi dodatek (XIX.-XXI.) ale również z faktu, że Deuteronomistic zmiany, które mogą być śledzone przez cały Księga Sędziów do ch. xvi., did not include the two appendixes. XVI., nie obejmuje dwóch dodatków. Had they been added earlier, moreover, they would have been inserted in a different place, namely, in the beginning, where they belong, according to the dates mentioned in them (xviii. 30 and xx. 28). Gdyby zostały dodane wcześniej, ponadto, byliby oni dodaje w innym miejscu, tj. na początku, gdy one należą, zgodnie z datami podanymi w nich (xviii. 30 i xx. 28). Although these references to the time may be glosses, they can not have been added after the book was completed. Mimo że te odniesienia do czasu może być glosses, nie mogą one zostały dodane po książki została zakończona.

§ VI. § VI. Literary Characteristics: Cechy literackie:

As a result of difference in sources originating at different times, the book has no literary unity. W wyniku różnicy w źródłach pochodzących w różnych momentach, książka nie ma jedności literackiej. Side by side with the stereotyped formulas, which reveal the historical point of view of the compiler of the earlier Book of Judges (iii. 7, vi. 1; iii. 12, iv. 1, x. 6, xiii. 1; iv. 2, 9, x. 7), and the passages added in the spirit of these formulas, there are stories popular in character, to which have been added snatches of old folk-poetry, old proverbs, descriptions of popular customs, popular etymologies, and other characteristics of naive popular composition. Ramię w ramię z stereotypowe formuły, historycznych, które ujawniają punktu widzenia kompilatora z wcześniejszych Księga Sędziów (III. 7, vi. 1; iii. 12, iv. 1 x 6, XIII. 1; iv . 2, 9, X. 7), oraz fragmenty dodane w duchu tych formuł, nie są popularne w charakterze opowieści, do których zostały dodane porywa starych ludowych-poezja, stare przysłowia, opisy popularnych celnych, popularne etymologies , Oraz inne cechy naiwne popularnych kompozycji. The mythological elements, which are especially predominant in the story of Samson, are also derived from popular beliefs. W mitologicznych elementy, które są szczególnie dominują w historię Samsona, także pochodzące z popularnych przekonań. Yet the historical narrative, in spite of various legendary additions, is on the whole true to fact, as appears from the frankness with which religious and moral conditions, widely differing from later customs, are discussed. Jednak narracji historycznej, mimo różnych legendarnego uzupełnień, jest na ogół do prawdziwej rzeczywistości, jak wynika z szczerość, z jaką religijne i moralne warunki, różniące się od powszechnie później celnym, zostały omówione.

Emil G. Hirsch, Victor Ryssel Emil G. Hirsch, Victor Ryssel

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:

Commentaries: GL Studer, Das Buch der Richter, 2d ed. Komentarze: GL STUDER, Das Buch der Richter, 2d ed. 1842; J. Bachmann, Das Buch der Richter, mit Besonderer Rücksicht auf die Gesch. Bachmann, Das Buch der Richter, mit Besonderer Rücksicht auf die Gesch. Seiner Auslegung und Kirchlichen Verwendung Erklärt, vol. Auslegung und seiner Kirchlichen VERWENDUNG Erklärt, obj. i., ch. I., rozdz. i.-v., 1868-1869; E. i.-v., 1868-1869; E. Bertheau, Das Buch der Richter und Ruth, in Kurzgefasstes Exegetisches Handbuch, 1845, 1883; P. Bertheau, Das Buch der Richter und Ruth, w Kurzgefasstes Exegetisches Handbuch, 1845, 1883; P. Cassel, in Lange's Theologisch-Homiletisches Bibelwerk. Cassel, w Lange's Theologisch-Homiletisches Bibelwerk. 2d ed. 1887; CF Keil, Josua, Richter, Ruth, in Biblischer Kommentar, 2d ed. 1874; S. 2d ed. 1887; CF Keil, todosiempre, Richter, Ruth, w Biblischer Kommentar, 2d ed. 1874; S. Oettli, Das Deuteronomium und die Bücher Josua und Richter, in Strack and Zöckler, Kurzgefasster Kommentar, 1893; GF Moore, A Critical and Exegetical Commentary on Judges, in The International Critical Commentary, 1895; K. Oettli, Das Deuteronomium und die Bücher und josua Richter, w Strack i Zöckler, Kurzgefasster Kommentar, 1893; GF Moore, krytycznej i egzegetycznych Komentarz do sędziów, w Międzynarodowym krytycznej Commentary, 1895; K. Budde, Das Buch der Richter, in KHC 1897; W. Budde, Das Buch der Richter, w KHC 1897; W. Nowack, Richter und Ruth, in Nowack's Hand-Kommentar, 1900. Criticism of Sources: Th. Nowack, Richter i Ruth, w Nowack's Hand-Kommentar, 1900. Krytyka Źródła: Cz. Nöldeke, Untersuchungen zur Kritik des AT 1869, pp. Nöldeke, Untersuchungen zur Kritik des AT 1869, pp. 173-198; J. Wellhausen, in Bleek's Einleitung, 4th ed. Wellhausen, w bleek's Einleitung, 4. ed. 1878, pp. 1878, pp. 181-205; idem, Prolegomena zur Gesch. 181-205; idem, prolegomena zur Gesch. Israels, 4th ed. Israels, 4. ed. 1895, pp. 1895, pp. 229-247; B. Stade, in Stade's Zeitschrift, 1881, i. Stade, w Stade w Zeitschrift, 1881, i. 339-343; SR Driver, in JQR 1889, i. 339-343; SR Driver, w JQR 1889, i. 258-270; K. Budde, Die Bücher Richter und Samuel, Ihre Quellen und lhr Aufbau, 1890, pp. Budde, Die Bücher und Samuel Richter, Quellen und Ihre LHR Aufbau, 1890, pp. 1-166; Rudolph Kittel, Die, Pentateuchischen Urkunden in den Büchern Richter und Samuel, in Theologische Studrien und Kritiken, 1892, pp. 44-71; G. 1-166; Rudolph Kittel, Die, Pentateuchischen Urkunden in den Büchern und Samuel Richter, w Theologische Studrien und Kritiken, 1892, pp. 44-71; G. Kalkoff, Zur Quellenkritik des Richterbuches (Gymnasial-Programm), Aschersleben, 1893; W. Kalkoff, Zur Quellenkritik des Richterbuches (Gymnasial-Programm), Aschersleben, 1893; W. Frankenberg, Die Composition des Deuteronomischen Richterbuches (Richter ii. 2-xvi.) Nebst einer Kritik von Richter xvii-xxi. Frankenberg, Die des Skład Deuteronomischen Richterbuches (ii Richtera. 2-XVI). Nebst einer Kritik von Richter XVII-XXI. 1895; G. Moore, Judges, in Cheyne and Black, Encyc. Moore, sędziowie, w Cheyne i Czarnego, Encyc. Bibl.; H. Bibl. H. Winckler, Alttestamentliche Untersuchungen, 1892, pp. Winckler, Alttestamentliche Untersuchungen, 1892, pp. 55-59 (on Judges iii. 12-31), and 42 et seq., 93 (on vi.-ix.); and the following articles in Stade's Zeitschrift: Ed. 55-59 (na sędziów III. 12-31), oraz 42 i nast., 93 (na vi.-ix.) oraz następujące artykuły w Stade w Zeitschrift: Ed. Meyer, in i. 117 et seq., B. Stade, in i. Meyer, w i. 117 et seq. B. Stade, w i. 146 et seq., and K. Budde, in vii. 93-166 and in viii. 146 i nast., A Budde K., w VII. 93-166 i VIII. 148, on Judges i. 148, na sędziów i. 1-ii. 1-II. 5; W. Böhme, in v. 86, 251 et seq. Böhme, w Łk 86, 251 i nast. on Judges vi.-ix.; B. na sędziów vi.-ix.; B. Stade, in iv. Stade, w IV. 250-256, and W. Böhme, in v. 251-274, on Judges xiii. 250-256, i W. Böhme, w v. 251-274, sędziowie na XIII. et seq.; K. i nast. K. Budde, in viii. Budde, w VIII. 285-300 on Judges xvii-xxi.; W. 285-300 sędziów na XVII-XXI.; W. Böhme, in v. 30-36 on Judges xxi.; Güdemann, in Monatsschrift, xviii. Böhme, w sprawie przeciwko 30-36 sędziowie XXI.; Güdemann, w Monatsschrift, XVIII. 357 et seq. Criticism of Texts and Translations: OF Fritzsche, Liber Judicum Secundum LXX Interpretes, 1867; A. 357 i nast. Krytyka Teksty i Tłumaczenia: Z Fritzsche, Liber Secundum LXVIII Judicum ustnych, 1867; A. van Doorninck, Bijdrage tot de Tekstkritick van Richteren i.-xvi. 1879; P. van Doorninck, Bijdrage tot de Tekstkritick van Richteren i.-XVI. 1879; P. de Lagarde, Septuaginta-Studien, 1892, pp. de Lagarde, Septuaginta-Studien, 1892, pp. 1-72 (Abhandlungen der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1891, xxxvii.); A. 1-72 (K. Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1891, xxxvii.); A. Mez, Die Bibel des Josephus, 1895. MEZ, Die Bibel des Josephus, 1895.

On the historical substance of the book see bibliography to Judges, Period of; and on the mythological elements of the story of Samson see F. Schwally, Semitische Kriegsaltertümer: I. Der Heilige Krieg im Alten Israel, 1901. For the Song of Deborah: J. Marquart, Fundamente Israelitischer und Jüdischer Gesch. Na historyczne istoty książki znajdują się w bibliografii do sędziów, okres oraz na mitologicznych elementów historię Samsona patrz F. Schwally, Semitische Kriegsaltertümer: I. Der Heilige Krieg im Alten Izrael, 1901. Do Pieśń Deborah: J. Marquart, Fundamente Israelitischer und Jüdischer Gesch. 1896, pp. 1896, pp. 1-10; GA Cooke, The History and Song of Deborah, 1896; C. 1-10; GA Cooke, Historia i Pieśni Debory, 1896; C. Bruston, Le Cantique de Debora, 1901; Bruston, Le Cantique de Debora, 1901;

and the bibliography to Deborah, The Song of. Text: edition GF Moore, in SBOTEGHV Ry. i bibliografii do Deborah, The Song of. Tekst: wydanie GF Moore, w SBOTEGHV Ry.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest