Book of Lamentations Księga Lamentations

General Information Informacje ogólne

The Book of Lamentations in the Old Testament of the Bible is actually five poems that lament the destruction of Jerusalem in 586 BC. Księgi Lamentations w Starym Testamencie w Biblii jest rzeczywiście pięć wierszy biadać, że zniszczenie Jerozolimy w 586 pne. Often called "The Lamentations of Jeremiah," it is usually placed after the Book of Jeremiah, despite its uncertain authorship. Często nazywane "The Lamentations Jeremiasza," jest zwykle umieszczony po Księga Jeremiasza, pomimo jego autorstwo niepewne. The poet vividly describes the devastation endured by Jerusalem. Poeta opisuje obrazowo dewastacji znosił przez Jerozolimę. Although this recitation of laments faced the harsh realities of the present, the prayer - poems also stirred up continuing hope in Yahweh's promises for the future. Chociaż ten recytacja od ubolewanie wobec trudnych realiów obecnej, w modlitwie - wiersze również podburzyli nadzieję, że w dalszym ciągu jest Jahwe obiecuje na przyszłość.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Lamenta'tion

Advanced Information Informacje zaawansowane

Lamentation, (Heb. qinah), an elegy or dirge. Lament (Heb. qinah) powyżej, duma lub lament. The first example of this form of poetry is the lament of David over Saul and Jonathan (2 Sam. 1:17-27). It was a frequent accompaniment of mourning (Amos 8:10). Pierwszy przykład z tej formy poezji jest biadać nad Saul Dawida i Jonatana (2 Sam. 1:17-27). Był to częste akompaniamentu żałoby (Amos 8:10). In 2 Sam. 3:33, 34 is recorded David's lament over Abner. W 2 Sama. 3:33, 34 jest zarejestrowanych Dawida lamentować nad Abnera. Prophecy sometimes took the form of a lament when it predicted calamity (Ezek. 27:2, 32; 28:12; 32:2, 16). Proroctwo czasem przybrały formę na opłakiwanie, gdy przewidywane nieszczęście (Ezek. 27:2, 32; 28:12, 32:2, 16).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Book of Lamenta'tions Księga Lamenta'tions

Advanced Information Informacje zaawansowane

Lamentations, called in the Hebrew canon 'Ekhah, meaning "How," being the formula for the commencement of a song of wailing. Biadolenie, zwane w języku hebrajskim kanonu "Ekhah, co oznacza" Jak ", jest wzorem do rozpoczęcia utworu w płacz. It is the first word of the book (see 2 Sam. 1:19-27). Jest to pierwsze słowa książki (por. 2 Sam. 1:19-27). The LXX. W LXX. adopted the name rendered "Lamentations" (Gr. threnoi = Heb. qinoth) now in common use, to denote the character of the book, in which the prophet mourns over the desolations brought on the city and the holy land by Chaldeans. przyjęła nazwę wydanego "Lamentations" (gr. threnoi = Hbr. qinoth) obecnie w powszechnym użyciu, do oznaczenia charakteru książki, w którym prorok mourns nad przyniosła spustoszenie w mieście i Ziemi Świętej przez Chaldejczyków. In the Hebrew Bible it is placed among the Khethubim. W Biblii hebrajskiej jest umieszczona wśród Khethubim. (See BIBLE.) As to its authorship, there is no room for hesitancy in following the LXX. (Patrz Biblii.) Co do ich autora, nie ma miejsca na wahanie w następstwie LXVIII. and the Targum in ascribing it to Jeremiah. i Targum w ascribing go do Jeremiasza. The spirit, tone, language, and subject-matter are in accord with the testimony of tradition in assigning it to him. Ducha, dzwonka, język i zagadnienia są zgodne ze świadectwem tradycji w przypisanie go do Niego. According to tradition, he retired after the destruction of Jerusalem by Nebuchadnezzar to a cavern outside the Damascus gate, where he wrote this book. Według tradycji, wycofał się po zniszczeniu Jerozolimy przez Nabuchodonozora do grota poza bramy Damaszek, gdy pisał tę książkę.

That cavern is still pointed out. Pieczara, że jest jeszcze podkreślił. "In the face of a rocky hill, on the western side of the city, the local belief has placed 'the grotto of Jeremiah.' "W obliczu skalistym wzgórzu, na zachodnim brzegu miasta, lokalnych wierzeń położyła" groty Jeremiasza ". There, in that fixed attitude of grief which Michael Angelo has immortalized, the prophet may well be supposed to have mourned the fall of his country" (Stanley, Jewish Church). Nie, w tym stałych postawa smutek, który ma immortalized Michael Angelo, prorok może być powinny mieć spadek opłakiwali jego kraju "(Stanley, żydowskiego Kościoła). The book consists of five separate poems. Książka składa się z pięciu oddzielnych wierszach. In chapter 1 the prophet dwells on the manifold miseries oppressed by which the city sits as a solitary widow weeping sorely. W rozdziale 1 proroka mieszka na kolektorze utrapienia uciśnionych przez miasta, które znajduje się w samotną wdową płacz okrutnie. In chapter 2 these miseries are described in connection with the national sins that had caused them. W rozdziale 2 utrapienia te są opisane w związku z krajowych spowodował, że grzechy ich. Chapter 3 speaks of hope for the people of God. Rozdział 3 mówi o nadziei dla Ludu Bożego. The chastisement would only be for their good; a better day would dawn for them. Że kara byłaby wyłącznie dla ich dobra; lepsze dni dla świt byłoby im. Chapter 4 laments the ruin and desolation that had come upon the city and temple, but traces it only to the people's sins. Rozdział 4 ubolewanie z powodu ruiny i spustoszenia, że miał przyjść na miasto i świątynię, ale tylko na ślady ludzi grzechy. Chapter 5 is a prayer that Zion's reproach may be taken away in the repentance and recovery of the people. Rozdział 5 jest modlitwa, że Zion's wyrzut mogą być zabrane do nawrócenia i odzyskania ludzi.

The first four poems (chapters) are acrostics, like some of the Psalms (25, 34, 37, 119), ie, each verse begins with a letter of the Hebrew alphabet taken in order. Pierwsze cztery wiersze (działy) są acrostics, jak niektóre z Psalmów (25, 34, 37, 119), tzn. każdy werset zaczyna się od litery z alfabetu hebrajskiego w porządku. The first, second, and fourth have each twenty-two verses, the number of the letters in the Hebrew alphabet. Pierwszy, drugi, czwarty i każdy dwadzieścia dwa znaki, liczba liter w alfabecie hebrajskim. The third has sixty-six verses, in which each three successive verses begin with the same letter. The fifth is not acrostic. Trzeci ma sześćdziesiąt sześć znaków, w którym każde trzy kolejne znaki zaczynają się od tej samej litery. Piąty nie jest akrostych. Speaking of the "Wailing-place (qv) of the Jews" at Jerusalem, a portion of the old wall of the temple of Solomon, Schaff says: "There the Jews assemble every Friday afternoon to bewail the downfall of the holy city, kissing the stone wall and watering it with their tears. They repeat from their well-worn Hebrew Bibles and prayer-books the Lamentations of Jeremiah and suitable Psalms." Mówienie o "Wailing miejscu (QV) z Żydami" w Jerozolimie, część starej ścianie świątyni Salomona, Schaff mówi: "Nie Żydzi gromadzą w każdy piątek po południu, aby opłakiwać upadku świętego miasta, całuje kamienny mur i pojenia go ze swoich łez. powtórzyć one z ich oklepany Hebrajski Biblji i książki o modlitwie-Lamentations Jeremiasza i odpowiednie Psalmy ".

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Lamentations Biadolenie

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

-Biblical Data: -Biblijna Data:

Fourth and Fifth Poems. Czwarta i piąta Wiersze.

Authorship.- Autorstwa .-

-Biblical Data: -Biblijna Data:

In the manuscripts and printed copies of the Old Testament the book is called, after its initial word, "Ekah"; in the Talmud and among the Rabbis, after its contents, "Ḳinot" (comp. especially BB 15a). W rękopisach i drukowane kopie Starego Testamentu książki nazywa się, po jej pierwszym wyraz "Ekah"; w Talmud i wśród rabinów, po jej zawartości, "Ḳinot" (Comp. zwłaszcza BB 15a). The Greek and Latin translations of the Old Testament, as well as the Church Fathers, call it Θρῆνοι, or Θρῆνοι Ἱερεμίον, or "Threni." Z greki i łaciny tłumaczenia Starego Testamentu, jak również Ojcowie Kościoła, call it Θρῆνοι lub Θρῆνοι Ἱερεμίον, lub "Threni".

The five poems deal with the destruction of Jerusalem (586 BC), describing how city and country, palace and Temple, king and people, suffered under the terrible catastrophe. Pięciu wierszy czynienia ze zniszczeniem Jerozolimy (586 pne), opisujące w jaki sposób miasta i kraju, pałacu i świątyni, król i lud, poniósł pod ta tragiczna w skutkach katastrofa. The several poems have markedly different characteristics. Kilka wierszy mają różne właściwości. The first shows an almost utter lack of consecutive thought. Pierwsza pokazuje niemal skrajny brak kolejnych myśli. Although it may be divided into two distinct sections.-verses 1-11b, in which the poet speaks, and 11c-22, in which the city continues-the sections themselves present no logical development of thought. Chociaż może to być podzielony na dwa odrębne znaki sections.-1-11b, w którym poeta mówi, i 11c-22, w którym miasto nadal-sekcje sobie nie stanowią żadnego logicznego rozwoju myśli. The theme of the entire song is the distress of the city (which is personified) and of her children and inhabitants, and the haughtiness of the victors. Tematem przewodnim całego utworu jest cierpienie z miasta (który jest uosobieniem) i jej dzieci i mieszkańców, i pycha tego zwycięzców. Thus verses 1 et seq. Tak więc wersety 1 i nast. deal, in obvious imitation of Isa. postępowania, w oczywisty imitacja ISA. i. 21, with the misfortunes of Jerusalem; verse 5, with the arrogance of the Chaldeans; verses 6-9, again, with the misery of the inhabitants; verse 10, with the proud victors. 21, z nieszczęść Jerozolimy werset 5, z pychy do Chaldejczyków; znaki 6-9, ponownie, z niedolę mieszkańców; werset 10, z dumą zwycięzców. Verses 12-16 of the second section are especially remarkable for their series of detached images representing Jerusalem's sufferings; viz., the rain of fire, the net, the yoke, the treading in the wine-press, etc. From a theological point of view, the strong sense of sin (verses 5, 8, 14, 18, 21), as well as the wish that God may punish the enemy (verse 22), is noteworthy. Wiersze 12-16 w drugiej części są szczególnie godne uwagi dla swoich szczypiec serii obrazów reprezentujących Jerozolimie cierpień, a mianowicie., Deszcz ognia, netto, jarzmo, w stąpanie w prasowania wina, itd. Z teologicznego punktu Uważam, że silne poczucie grzechu (wersety 5, 8, 14, 18, 21), jak również pragnienie, aby Bóg ukarac wroga (werset 22), jest godny uwagi.

The second poem, ch. Drugi wiersz, ch. ii. (comp. Jer. xiv. 15-18), is remarkable for its methodical arrangement. (Comp. Jr. XIV. 15-18), jest godne uwagi metodyczne dla jego rozwiązania. After the theme-the destruction of Jerusalem-has been announced in verse 1, it is treated first in its political aspect (2-5) and then from its religious side (6-7). Po tematycznie zniszczenie Jerozolimy-została ogłoszona w werset 1, jest traktowane jako pierwsze w jej aspekcie politycznym (2-5), a następnie z jego religijnych boku (6-7). Verse 8 is the beginning of a new section, also in two parts: (a) 8-9a, dealing with the fate of the city; and (b) 9b-12, with that of her inhabitants. Verse 8 to początek nowej sekcji, również z dwóch części: (a) 8-9a, zajmujących się losem miasta, oraz (b) 9b-12, z tym jej mieszkańców. Verse 13 introduces a parenetic portion: the false prophets are mostly to blame (14-17); therefore the exhortation to cry unto the Lord (18-19) and the fulfilment of the exhortation (20-22). Werset 13 wprowadza parenetic części: z fałszywych proroków są głównie do winić (14-17); zatem wezwanie do krzyk Panu (18-19) i wezwania do spełnienia (20-22).

The third poem, ch. Trzeci wiersz, ch. iii., has a character of its own, being a psalm, somewhat similar to Ps. III., ma swój własny charakter, jest psalm, nieco podobny do Ps. lxxxviii. LXXXVI. Here, too, the question arises as to whether the speaker is one person-perhaps Jeremiah (comp. K. Budde in Marti's "Kurzer Handcommentar,"xvii. 92 et seq.)-or the community (comp. R. Smend in Stade's "Zeitschrift," viii. 62, note 3). Tutaj też, powstaje pytanie, czy mówca jest jedna osoba może-Jeremiasz (Comp. w Budde K. Marti's "Kurzer Handcommentar," XVII. 92 i nast.) Lub społeczności (Comp. R. Smend w Stade w "Zeitschrift" viii. 62, przypis 3). The latter opinion is preferable in view of the contents. Ta ostatnia opinia jest zalecane ze względu na treść. Verses 1-18 deal with the deep affliction in consequence of which the speaker is without peace and without hope, and therefore he cries to God (19 et seq.). Wiersze 1-18 czynienia z głęboką nędzę, w wyniku których głośnik jest bez pokoju i bez nadziei, a zatem on woła do Boga (19 i nast.). The following section (21-47) is most important from a religious point of view; for, according to it, God's mercy is renewed every morning, and therefore man may hope even in sorrow, which is only a divine means of discipline. W następnym rozdziale (21-47) jest najważniejszym z religijnego punktu widzenia, bo, według niego, Boże miłosierdzie jest odnawiana co rano, a więc człowiek maja nadzieję, że nawet w smutku, który jest tylko boska pomocą dyscypliny. If God has afflicted any one, He will also show pity, according to the abundance of His mercy. Jeśli Bóg poszkodowanych nikogo, on również pokazać Szkoda, zgodnie z obfitości Jego miłosierdzia. Hence, he who is afflicted must not deem himself abandoned by God, but should consider whether he has not deserved his trials because of sins. W związku z tym, kto jest dotknięty nie uznają siebie opuszczony przez Boga, ale powinny rozważyć, czy on nie zasługiwał jego prób z powodu grzechów. The result of this reflection is an admission of sin by the community (verse 47). W wyniku tej refleksji jest dopuszczenie grzechu przez wspólnotę (werset 47). This is followed by another description of the afflictions of the community (48-55). To jest po innym opisie z udręk we Wspólnocie (48-55). The song ends with a prayer: "Help me and avenge me on my enemies" (56-66). Utworu kończy się modlitwą: "Pomóż mi i pomścić na mój wrogów" (56-66).

Fourth and Fifth Poems. Czwarta i piąta Wiersze.

The fourth poem, ch. Czwarty wiersz, ch. iv., is similar to the second as regards its symmetrical arrangement and its contents. iv., jest podobny do drugiego w odniesieniu do jego symetryczny układ i jego zawartość. Verses 1-11 deal with the affliction of the "bene Ẓiyyon" and the "Nezirim"-with the famine as the greatest terror of the siege. Znaki 11/1 czynienia z ucisku z "Ẓiyyon bene" i "Nezirim" z głodu jak największe terroru z oblężenia. God has poured out all His anger upon the unhappy city, which suffers because of the sins of its leaders, the priests and prophets (13-16), the king and his council (17-20). Bóg wylany wszystkich Jego gniew na nieszczęśliwy miasta, które cierpi z powodu grzechów jego przywódców, kapłanów i proroków (13-16), króla i jego rady (17-20). The last two verses (21-22) contain a threat of punishment against Edom. Ostatnie dwa znaki (21-22) zawierają groźbę wymierzenia kary wobec Edomu.

Since ancient times the fifth poem, ch. Od czasów antycznych piąty wiersz, ch. v., has rightly been called a prayer. V., został słusznie nazywa się modlitwą. Verse 1 addresses God with the words "Behold our reproach"; this reproach is described with but little coherence in verses 2-18, which are followed by a second appeal to God (19-22): "Renew our days as of old." Verse 1 adresy Boga ze słowami "Oto nasz hańbę"; tej hańby jest opisane, ale niewiele z spójności 2-18 znaki, które są po drugie odwołanie do Boga (19-22): "Odnowić naszych dawnych dni. "

Authorship.- Autorstwa .-

(a) Biblical and Pre-Talmudic Data: The book gives no information as to its author. (a) Pre-biblijne i talmudyczne Data: Książka zawiera żadnej informacji co do jego autora. The earliest mention of it is found in II Chron. Najwcześniejsze wzmianki o nim można znaleźć w chro II. xxxv. 25: "And Jeremiah lamented for Josiah; and all the singing men and the singing women spake of Josiah in their lamentations to this day, and made them an ordinance in Israel: and, behold, they are written in the lamentations." XXXV. 25: "Jeremiasz zatęsknił za Jozjasza i wszystkie śpiewaków i śpiewaczek mówił Jozjasza w ich biadolenie na ten dzień, a im się zwyczajem w Izraelu: i oto są one napisane w biadolenie". The chronicler therefore regards Jeremiah as the author of lamentations on Josiah; and it is not improbable that he saw them in the Book of Lamentations, in view of passages like ii. W związku z powyższym zakresie kronikarza Jeremiasza jako autor biadolenie na Jozjasza, i nie jest nieprawdopodobne, że widział je w Księdze Lamentations, w związku z fragmentów takich jak ii. 6 and iv. 6 i IV. 20. Josephus ("Ant." x. 5, § 1) has transmitted this tradition: "But all the people mourned greatly for him [Josiah], lamenting and grieving on his account for many days: and Jeremiah the prophet composed an elegy to lament him, which is extant till this time also." Josephus ( "Ant." X. 5, § 1) ma przekazywać tę tradycję: "A cały lud bardzo się zasmucił go [Jozjasz], lamenting i grieving na swoim koncie wiele dni i proroka Jeremiasza do składzie jeden elegia elegia go, który jest aż do tego czasu obowiązują również ". This tradition has found a place in the Talmud as well as in the Greek translation of the Old Testament, and is plainly cited by Jerome, who says, on Zech. Ta tradycja znalazł miejsce w Talmud, jak również w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, a jest po prostu cytowane przez Hieronima, który mówi, na EPUBLIKA. xii. XII. 11: "Super quo [Josia] lamentationes scripsit Jeremias, quæ leguntur in ecclesia et scripsisse eum Paralipomenon testatur liber."EGHM Lö. 11: "Super quo [Josia] lamentationes scripsit Jeremias, quæ leguntur w Ecclesia et scripsisse eum Paralipomenon testatur Liber". EGHM LO.

(b) In Rabbinical Literature: The rabbinical authorities regard Lamentations as having been written by Jeremiah (BB 15a). (b) W Rabinackiej Literatura: Rabinackiej władze odniesieniu Lamentations za napisane przez Jeremiasza (BB 15a). It is one of the three "Ketubim Ḳeṭannim" (Ber. 57b), and is variously designated as "Ḳinot," "Megillat Ḳinot," "Ekah," and "Megillat Ekah" (Ber. 57b; BB 15a; Lam. R. i. 1, ; comp. L. Blau ["Zur Einleitung in die Heilige Schrift," p. 38, note 3, Budapest, 1894], who questions the last two titles). Jest jednym z trzech "Ketubim Ḳeṭannim" (Ber. 57b), i jest różnie oznaczonych jako "Ḳinot", "Megillat Ḳinot", "Ekah" i "Megillat Ekah" (Ber. 57b; BB 15a; Lam. R . I. 1; komp. Blau L. [ "Zur Einleitung in die Heilige Schrift", str. 38, przypis 3, Budapeszt, 1894], który dwa ostatnie pytania tytułów). And he who reads it utters first the benediction "'Al Miḳra Megillah" (Soferim xiv. 2; comp. ed. Müller, p. 188). I kto ją czyta utters najpierw błogosławieństwo "Al Mikra Megillah" (xiv Soferim. 2; komp. Ed. Müller, str. 188). Ekah was written immediately after the destruction of the First Temple and of the city of Jerusalem (Lam. R. i. 1), though R. Judah is of the opinion that it was composed during the reign of Jehoiakim, after the first deportation (ib.). Ekah został napisany od razu po zniszczeniu pierwszej świątyni i miasta Jeruzalem (Lam. R. I. 1), choć R. Judy jest zdania, że został złożony w okresie panowania Jojakima, po pierwszej deportacji ( ib.).

The alphabetical construction of the poems furnished suggestions of an ethical nature to the Rabbis. Alfabetycznym budowy wierszy propozycje dostarczony z natury etycznej do rabinów. The seven alphabets (ch. v. was also considered alphabetical as it numbers twenty-two verses) recall the seven sins committed by Israel (ib. Introduction, xxvii.). Siedem alfabecie (rozdział V. był również uważany alfabetycznym, ponieważ numery dwadzieścia dwa znaki) przypominają siedmiu grzechów popełnionych przez Izrael (ib. Wprowadzenie XXVII.). This form also indicates that Israel violated the Law from alef Ta forma wskazuje również, że Izrael naruszył ustawy z Alef to taw ( do wyprawiać ( ib. IB. i. 1, § 21), ie, from beginning to end. 1, § 21), czyli od początku do końca. The letter pe Pismo PE was placed before 'ayin, because Israel spake with the mouth () what the eye ("'ayin") had not seen (Lam. R. ii. 20). został umieszczony przed "ayin, ponieważ Izrael mówił z jamy ustnej (), co oka (" ayin ") miał nie widzieli (Lam. R. II. 20). The influence of the Lamentations in bringing Israel to repentance was greater than that of all the other prophecies of Jeremiah (Lam. R. ix. 26). See also Jeremiah in Rabbinical Literature. Wpływ na Lamentations we wprowadzaniu Izraela do pokuty była większa niż wszystkie inne proroctwa Jeremiasza (Lam. R. ix. 26). Patrz także w Rabinackiej Jeremiasza z literatury.

Bibliography: Bibliografia:

Fürst, Der Kanon des AT Leipsic, 1868.SSEGH Fürst, Der Kanon des AT Leipsic, 1868.SSEGH

(c) Critical View: Since the tradition of the Jeremianic authorship was current as early as the time of the chronicler, it is doubtless an ancient one, but no reference is made to it in any of the songs themselves. (c) krytyczna Widok: Od tradycji do Jeremianic autora było obecnych już w czasie trwania kronikarza, jest niewątpliwie starożytny jeden, ale bez odniesienia się do niego w jednym z utworów siebie. There are, on the contrary, weighty reasons against ascribing the authorship to Jeremiah: Istnieje wręcz przeciwnie, ważkie powody przemawiające ascribing autora do Jeremiasza:

(1) The position of the book among the "Ketubim" in the Hebrew canon; for though the Alexandrian canon places it beside the Book of Jeremiah, this juxtaposition did not obtain originally, since the two books were translated by different writers. (1) pozycję wśród książki "Ketubim" w języku hebrajskim kanonu, bo choć kanon aleksandryjski stawia ją obok Księgi Jeremiasza, to zestawienie nie uzyskać pierwotnie, ponieważ obie książki były tłumaczone przez różnych autorów.

(2) The style of the songs, ie (a) their language and (b) their poetical form. (2) styl utworów, tj. (a) ich język i (b) ich formę poetycką.

(a) Their language: this has been exhaustively examined by Löhr in Stade's "Zeitschrift," xiv. (a) ich języku: ten został wyczerpująco zbadane przez Löhr w Stade w "Zeitschrift", XIV. 31 et seq., and it shows that ii. 31 i nast., A to pokazuje, że II. and iv. i IV. were drawn undoubtedly from Ezek., and i. zostały wyciągnięte z pewnością Ez., a i. and v. probably from Deutero-Isaiah. i K. prawdopodobnie od Deutero-Izajasza.

(b) Their poetical form: this does not refer to the elegiac verse (which Budde called the "Ḳinah-verse") of the first four songs-a verse-form which since the time of Amos is found in all the prophetic literature-but to the so-called acrostic form: that is, in ch. (b) ich poetycką formę: to nie odnoszą się do wersetów elegijny (Budde, które nazwał "Kina-wersetów") w pierwszych czterech piosenek-a-wersetów formie, która od czasu Amosa znajduje się w literaturze prorockiej - ale do tzw akrostych formie: że jest w rozdz. i., ii., and iv. I., II. i IV. each successive verse begins with a successive letter of the alphabet; in ch. kolejnymi werset rozpoczyna się kolejne litery alfabetu, w rozdz. iii. three verses are devoted to each letter; and the fifth song contains at least twenty-two verses, corresponding to the number of letters in the Hebrew alphabet. trzy znaki są przeznaczone na każdy list, a piątego utworu zawiera co najmniej dwadzieścia dwa znaki, odpowiadająca liczbie liter alfabetu hebrajskiego. This artificial arrangement is scarcely ever found in the Old Testament except in late Psalms and in the later literature, like Prov. Ten sztuczny układ jest mało kiedykolwiek znaleźć w Starym Testamencie z wyjątkiem Psalmów późno i później w literaturze, jak Prov. xxxi. and Nahum i. XXXI. Nahum i i. 3. . 3. The decisive argument against the hypothesis of the Jeremianic authorship is found in the contents of some of the passages. Decydującym argumentem przeciwko hipotezie o Jeremianic autorstwa znajduje się w treści niektórych z fragmentów. For example, ii. Na przykład, ii. 9 states that at that time the prophets had no vision from the Lord; iv. 9 stwierdza, że w tym czasie nie miał wizji proroków od Pana; iv. 17 refers to the reliance on help from Egypt; iv. 17 odnosi się do polegania na pomoc z Egiptu; iv. 20, to the loyalty to the king; v. 7 states that Israel suffered innocently for the sins of the fathers.Indeed, it is highly improbable that Lamentations was composed by any one man, for the following reasons: (1) One writer would hardly have treated the same theme five different times; (2) the diversified character of the several songs, as shown above, is an argument against the assumption, as is also the difference in the acrostic arrangement; for in ch. 20, do lojalności wobec króla; v. 7 stwierdza, że Izrael poniósł niewinnie za grzechy z fathers.Indeed, jest wysoce nieprawdopodobne, że Lamentations został złożony przez jednego człowieka, z następujących powodów: (1) pisarz będzie Trudno mieć traktowane w ten sam temat pięciu różnych razy; (2) zróżnicowany charakter kilka piosenek, jak wykazano powyżej, jest argumentem przeciwko założeniu, jak również różnice w akrostych umowy; w rozdz. i. the w precedes the poprzedza , while it follows in ii.-iv. , Podczas gdy w następujący sposób ii.-iv. In view of the characteristics mentioned above, ii. W związku z wyżej wymienionych cech, ii. and iv. i IV. may be regarded as belonging together; the first dwelling more on the fate of the city, the second more on that of the inhabitants, and both rising to a higher poetic level than the remaining songs of the book. mogą być traktowane jako należące razem; pierwszego mieszkania więcej o losie miasta, drugi na bardziej że mieszkańcy, i wzrasta zarówno na poziomie wyższym niż poetycki pozostałe utwory z książki. Ch. i. and v. might also be classed together, while iii. occupies an exceptional position, and may have been added in order to render the whole collection adaptable to religious purposes. i V. Może być również klasyfikowane razem, natomiast III. zajmuje wyjątkowe miejsce, a może zostały dodane w celu usprawnienia całego gromadzenia się dostosować do celów religijnych. In later times, the book was read on the Ninth of Ab, in memory of the destruction of the Solomonic and Herodian Temples; and the custom may have originated even during the time of Zerubbabel's Temple. The time and place of the composition of the book are matters of conjecture. W czasach późniejszych, książki było przeczytać na dziewiąty w Ab, w pamięci zniszczenia w Solomonic i Herodian Świątynie i niestandardowego może mieć pochodzą nawet w czasie Zorobabela's Temple. Czasu i miejsca składu książki są sprawach przypuszczeń. Ch. ii. and iv. i IV. may have been written a decade after the destruction of Jerusalem; i. mogły zostać napisane dziesięć lat po zniszczeniu Jerozolimy; i. and v., perhaps toward the end of the Exile; and iii. i V., być może pod koniec Wygnaniec; i III. seems to be of still later origin. wydaje się być nadal pochodzenia nowszej. Arguments seem to be in favor of Babylon as the place of origin of the book. Argumenty wydają się być na korzyść Babilon jako miejsce pochodzenia książki.

Emil G. Hirsch, Max Löhr, Solomon Schechter Emil G. Hirsch, max Löhr, Salomon schechter

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:

H. Ewald, Die Dichter des Alten Bundes, 2d ed., 1866, pp. H. Ewald, Die Dichter des Bundes Alten, 2d ed., 1866, pp. 321 et seq.; Otto Thenius, in Kurzgefasstes Exegetisches Handbuch, 1855; Nägelsbach, Keil, Payne-Smith, Cheyne, and Plumptre at the end of their commentaries on Jeremiah; WR Smith, Lamentations, in Encyc. 321 i nast. Otto Thenius, w Kurzgefasstes Exegetisches Handbuch, 1855; Nägelsbach, Keil, Payne-Smith, Cheyne i Plumptre pod koniec swoich komentarzach na Jeremiasz; WR Smith, Lamentations, w Encyc. Brit. 9th ed.; S. 9-ga ed.; S. Oettli, in Strack and Zoeckler's Kurzgefasster Kommentar, etc.; M. Oettli, w Strack i Zoeckler's Kurzgefasster Kommentar, itp.; M. Löhr, Die Klagelieder Jeremia's, 1891; idem, in Nowack's Handkommentar zum Alten Testament, 1893; S. Löhr, Die Klagelieder Jeremia w 1891; idem, w Nowack's Handkommentar zum Alten Testament, 1893; S. Minocchi, Le Lamentazioni di Geremia, Rome, 1897; Driver, Introduction to the Literature of the Old Testament, pp. Minocchi, Le Lamentazioni di geremia, Rzym, 1897; Driver, Wprowadzenie do literatury Starego Testamentu, pp. 456 et seq., New York, 1902; Einleitungen to Lamentations (Klagelieder) by Cornill, Baudissin, König, Wellhausen-Bleek; Budde, Klagelieder, in KHC 1898.EGHM Lö. 456 i nast., New York, 1902; Einleitungen do Lamentations (Klagelieder) przez Cornill, Baudissin, König, Wellhausen-bleek; Budde, Klagelieder, w KHC 1898.EGHM LO.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest